You are on page 1of 1

FIESTA 2014

Parroquia de la Nuestra Seora de la Merced


Taysan, BatangasOLMP Grand Choir
Line-up


Entrance Song: Inang Mahal/Pagbabasbas
Kyrie: Panginoon, Maawa Ka (Misa San Vicente)
Gloria: Papuri sa Diyos (Tinapay ng Buhay)
Salmong Tugunan: Pagpalain Kailanman
Alleluia: Alleluia (Misa Collection 1)
Pinupuri Ka Namin: Short
Offertory: Alay/Panalangin sa Pagiging Bukas-Palad
Kapuri-puri Ka
Sanctus: Santo Santo (Ryan Cayabyab)
Acclamation: Si Kristo ay Gunitain (Fr. Bong Panganiban)
Pater: Great Amen (Would Youth Day)
Ama Namin: Ama Namin (Barbie Dumlao)
Sapagkat: Sapagkat (Tinig San Jose)
Angus Dei: Kordero ng Diyos (UST)
Communion: Tinapay kang Tinatanggap Ko/Tinapay ng Buhay/
Huwag Kang Mangamba/Butihing Diyos
Recessional: Kay Maria