P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2014

pdf

text

original

ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק

www.swdaf.com 1
ב דומע בל ףד ןיכרע תכסמ ילבב דומלת
יסוי 'רב לאעמשי 'ר ,אינת ולטב תונושאר לבא ,םושדיקו ולא ואצמ הלוגה ינב ולעשכש ?ולא תא םימכח ונמ המל :
.ץראה תשודק הלטבשמ התעשל השדיק הנושאר השודק :רבסק אבל דיתעל השדיק אלו ,יהנימרו . 'רב לאעמשי ר"א
:יסוי ונמ המל אלא !תורוצב םירע הלא לכ בוגרא לבח לכ ריע םישש +'ג םירבד+ :רמאנ רבכ אלהו ?ויה דבלב ולא יכו
ולא אלו ;םואנמ אלא !והנישודקל ךירצ אלד ןנירמא אה ?םושדיק ;םושדיקו ולא ואצמ הלוגה ינב ולעשכש ?ולא תא םימכח
ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תפקומש ךיתובאמ ךדיב תרוסמ ךל הלעתש לכ אלא ,דבלב - ,הב תוגהונ וללה תוצמ לכ ינפמ
אבל דיתעל השדיקו התעשל השדיק הנושאר השודקש :אמיא תיעביאו .לאעמשי 'רד אבילאו יאנת ירת :אמיא תיעביא !
א יסוי רב א"ר ,אינתד ;הרמא יסוי רב רזעלא 'ר והיינימ דח המוח אול רשא :רמו - םדוק ול היהו וישכע ול ןיאש יפ לע ףא
.ןכל ?אבל דיתעל השדיק אלו התעשל השדיק הנושאר השודק :ד"מד אמעט יאמ הלוגה ינב ושעיו +'ח הימחנ+ :ביתכד
,דאמ הלודג החמש יהתו 'וגו לארשי ינב ןכ ןונ ןב עשוהי ימימ ושע אל יכ תוכוסב ובשיו תוכוס יבשה ןמ םיבשה אב רשפא
?ארזע אבש דע תוכוס ושע אלו דוד ונמ עשוהי ימיב םתאיב המ ,עשוהי ימיב םתאיבל ארזע ימיב םתאיב שיקמ אלא
המוח ירע ושדקו תולבויו ןיטימש ונמ ארזע ימיב ןתאיב ףא ,המוח ירע ושדקו תולבויו ןיטימש +'ל םירבד+ :רמואו ;
התשריו ךיתובא ושרי רשא ץראה לא ךיהלא 'ה ךאיבהו , לכ שודיחב ךיתובא תשורי המ ,ךיתובא תשוריל ךתשורי שיקמ
וללה םירבד לכ שודיחב ךתשורי ףא ,וללה םירבד . ךדיאו והיילע אתוכז ןיגאו ,הילטבו הרז הדובעד רצי לע ימחר יעבד ?
שב ,עושי +'ח הימחנ+ ביתכ אכהו עשוהי ביתכ אתכוד לכבד ,עשוהיד היוליע ארק דיפק אקד ונייהו .הכוס יכ אל השמ אמל
:ביתכ אהו .ימחר יעביל אל יאמא ,לארשי ץראד אתוכז היל הוהד עשוהי אלא ,לארשי ץראד אתוכז הוה אלד ,ימחר אעב
!התשריו ךיתובא ושרי רשא תא תשרי ךיתובא ושריד ןויכ :רמאק יכה .

א דומע ז ףד ןילוח תכסמ ילבב דומלת
ל ריאמ יבר לש וימח ןב זורז ןב עשוהי יבר דיעה ,ןאש תיבב קרי לש הלע לכאש מ"ר לע יבר ינפ ןאש תיב תא יבר ריתהו
ודי לע הלוכ … םיכרכ הברה :עומש ןב רזעלא 'ר םושמ רמאש תדפ ןב רזעלא 'ר םושמ םיקילא ןב ןועמש 'ר רמאד
םוחינהו ,אבל דיתעל השדק אלו התעשל השדק הנושאר השודק :רבסקו ,לבב ילוע םושבכ אלו םירצמ ילוע םושבכ
תיעיבשב םיינע ןהילע וכמסיש ידכ .

א דומע ז ףד ןילוח תכסמ י"שר
םירצמ ילוע ושבכ םיכרכ הברה - םושבכ אל ךכלו הינשב םשדקל לבב ילוע םושבכ אלו ץראה תשודקב םושדקו
ימיב ולגשכ אבל דיתעל אלו השדק התעשל עשוהי השדק יכד הלטב הנושאר השודקד ורתוה ורתוהו ליאוה ירבסקד
כובנ וכמסיו ץראל הצוחב תגהונ ןיאש תיעיבשב םש עורזלו שורחל רתומ אהיש ידכ התשודק ריזחהל וצר אלו רצנד
ינע רשעמו האפו החכש טקל לוטיל םיינע ןהילע התיה ןהמ ןאש תיבו ינש ןברוחב ולטב אל ןה ושדקש ןתואו ןנירמאדכ
תובא ושרי רשא ץראה לא ךיהלא 'ה ךאיבהו (:בפ ףד) לרעהב תומביב הלטבש םהל שי הינשו הנושאר השורי התשריו ךי
.ץראב רוסיא וגהנ יבר ימיב ךכלה הקספ אל הינשהש םהל ןיא תישילש השורי לבא השורי הינש תארקנו הנושאר השורי

ב דומע ו ףד ןילוח תכסמ תופסות
ודי לע הלוכ ןאש תיב תא יבר ריתהו - ז"עב עמשמ ןכו ץראל הצוחב גהונ רשעמ ןיאד עמשמ לאעמשי יבר 'פב
ל"א ןנחוי יברד הימקל אתא והל רסא ורשע אלד יריפ ילכאד והניזח [הרצבל] עלקיא שיקל שיר רמאקד (:חנ ףד)
המכ דע קרפבד המיתו רשעמב תבייח הניאו איה ץראל הצוחב [הרצבד] רצב ונייה ואל [הרצבד] רדה ליז ךלע ךרוטקמדא
הונ המורתד אתתעמש הלוכ חכומ (.זכ תורוכב) ץראל הצוחב תג ןגד תמורת אקודד סרטנוקב אכה 'יפדכ רמול ןיאו
אל תוריפ ראשב לבא ןנברדמ יוה ץראל הצוחב אתיירואד ץראב יוהד רהציו שורית יבג (:בי ףד) הציבד ק"פב אהד
תוכרב) ןיכרבמ דציכ שירבו רשעמב בייחד איגוסה עמשמ אלדרחד אתיירוסיא היל הוה הנח רב רב הברד הינכזיפשוא (.ול
הדוהי בר רמאו דבלב תונויבאה אלא ןירשעתמ ןיא רמוא אביקע יבר ןיסירפקהו תונויבאה רשעתמ ףלצ רמוא רזעילא יבר
ץראב וליפא א"ה ינשמו אביקע יברכ הכלה אמילו ךירפו ןיסירפקה תא לכואו תונויבאה תא קרוז ץראל הצוחב הלרע ףלצ
ץראב לקימה לכ אמילו ץראל הצוחב ןל עמשמ אק ףלצו קרי רשעמ ילימ ינה א"ה יכה רמא יא ץראל הצוחב ותומכ הכלה
ץראל הצוחב גהונ ףלצו קרי רשעמד אידהב עמשמ אל אתיירואד ץראבד הלרע לבא ןנברד הפוג ץראבד אכהד ת"ר רמואו
ץראל הצוחב גהונ וניאד יאמדב ירייא (:חנ ףד ז"ע) לאעמשי יבר קרפבו יזכמ (ג"מ א"פ) יאמד תכסמב ןנתדכ ןלהלו ב
יאמדב אכה יריימד עמשמ ןכו םוקמ לכב בייח לבט יאדו לבא יאמדה ןמ רוטפ ויניע ןתנ ריאמ יבר אמלידו ןמקל ךירפדמ
יאמדב אלא ירש אלד רחא דצב לכאו הז דצב יאמדד 'ג קרפד ימלשורימ השקו יסוי יבר היל חלש לאילמג ןב ןועמש ןבר
לו ןירסקמ ידיל אב הז היל רמאו גורתא יברב אוהש רחא ודיל אב אלשו אמט אוהשו יאדו אוהש םירבד השלש ונממ יתדמ
רשעמ היה רחא ודיל אב וליאש רחא ודיל אב אלו רשכוהו 'יפ םימ וילע ןיציברמש אמט אוהשו יאדו ןירסק תוריפש יאדו
רשכה םושמ ועידוהל ךרצוהו רשיע אמלידו רמאת םאו הז לע ונממ רמול שיו יסוי יבר היה דחא רבד אלא היה אל םאד
איה ןיתינתמ ואלו ךירפו םירסח םירבד ןהיריבחל ןיחלושש םדא ינב ךרד ןיא ינשמו וילע ונממ רשעילו ךירפו שוריפב ועידומ
וניאש ועידויש דבלבו לבט יאדו וריבחל חולשל ריתמ יסוי 'רש קרפ ותואב איה הנשמ ועידויש דבלבו יאדוב ריתמ יסוי יבר
בג לע ףא ינשמו ןירסקמ ידיל אב הז רמוא היה ןכ לעש ועידוהש יפל רשיע אלש המו רחא יסוי יבר דיב היה אמשו רשועמ
ינשמו ןאש תיב ריתהו ןירסק ריתה יברד םה ןירסקב ןירתומה תוריפמ ואלו ךירפו היתווכ אדבוע דבע הוה אל ןנברדא גילפד
היה רתוהש רחאלד עמשמ הוה יבר םדוק ג"בשר ןירתומד תוריפמ ואלו ל"צו הוה יאדו גורתא אוההד יאדו וליפא רוטפ
םושמ 'יפ ןירסקב םירוסאה ןינימה ולאו ןאש תיבב ןירוסאה ןינימה ולא ןנירמא יאמדד 'ב קרפב ימלשוריב םתהד ןירסקב
ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
www.swdaf.com 2
ןירוטפ לארשי ץראמ ואב אלש ןיעודיהו י"אמ אבל תומוקמה ולאב ןיליגר ויה ןינימ ולאד םושמ יאמד ןיבייחו יאמד םושמ
רתומד ןנבר ודומו לדג המצע ןירסקב אלא י"אמ ןתוא ןיאיבמ ןיאש ןירתומה תוריפמ גורתא אלהו ךירפו ת"ר 'יפכ יאדו םושמ
רחא ודיב היה וליפאו רחא יסוי יבר דיל אב אלש ןל אנמ כ"או י"אב לבטב אלא וקלחנ אלו העדוהב ץראל הצוחב יאדו חולשל
אדו חולשל לוכי היה ןיקיזחמ ויהו יסוי יבר ימיב ןירסק הרתוה אל ןיידעד ינשמו ןנברל וליפא ץראל הצוחב העדוהב לבט י
י"א תקזחב התוא יתש 'פ הלח תכסמב ימלשוריב י"ר אצמ רחא םוקמב והימו
לבא רשעמ אל לבא הלודג המורת תגהונ תוריפ ראשבו המורת אלו רשעמ אל וב גהונ וניא ץראל הצוחב קריד םישנ
גד רשעמב ןיב המורתב ןיב ירמגל ןיבייח רהציו שורית ן ןישירפמ ויה הלוגבש וניתובר ןנחוי 'ר רמא םתה אתיא יכהו
םולטבו םיבורה ואבש דע תורשעמו תומורת תלח רמוא לאומש םשב הדוהי בר אריעז ר"א אינומגרת םיבורה והנינ ןאמ
ר שירפמ ךכ רחאו ךלוהו לכוא ץראל הצוח תמורתו ץראל הצוח ןגד תמורתל אלא ושח אל רמא לאומש יבר םשב אבא '
שורית ןגדב אקודד ןניעומשאל אבא יבר אתאו תומורת ןישירפמ ויה הלוגבד רמאד ןנחוי 'רא יאקד עמשמו רהציו שורית
אלא רשעמ ןינעל ושח אל תוריפ ראש לבא רשעמ ןידה אוהד המורת טקנ אקוד ואלו תורשעמו תומורת ןישירפמ ויה רהציו
תל תוקריל לבא הלודג המורתל אלא ושח אל רמא ש"ר םשב אליש 'ר כ"חא ש"ר םשב אליש יבר שרפמש ומכ הלודג המור
קוספה ןמ אתכמסא םהל ןיאש שוריפ םהירבדמ קריל תורשעמ אביקע יבר םשב יסיא ינתד ושח אל הלודג המורתל וליפא
ידימ אישק אל הז יפלו ארקא ןנבר וכמסאד תוריפ ראשל שיש ומכ אוההו קרי לש הלע לכא ריאמ יברד ןיתעמשד ךהמ
אל (.ול ףד) תוכרבבו רשעמ אל לבא הלודג המורת ןהמ המרוהש רמאק תוריפ ראשב ןרשעמ אלד יריפ לכאד ז"ע תכסמד
המורת אלא רשעמ גהונ וניא תוריפ ראש לכד ףלצ יבג ילימ ינה אלא רשעמ ימנ ג"לו אוה קרי ואלו ירייא ףלצבד קרי ןניסרג
כו םיקיודמ םירפסב אוה ן תומורת ןישירפמ ונא ןיאש וישכע ןניכמס םולטבו ןיבורה ואבש רמאקד ימלשוריבד איההאו
אלא ןישירפמ ויה אל םהימיב הז יפלו סמ ןהמ ןינתונש יפל ונלש ומכ תובושח תודשה ןיאד שרפמ ת"רו תורשעמו
(.יק מ"ב) לבקמהב רמאדכ יבהי אלד אכיאד אקסט יבהי אלד והנהמ שרפל שי דועו יאמ אקסטו אגרכ הל תילד אערא
ןלהלו ביזכמד רמאקד אהד ימלשוריב אצמנש םישרפמ שי דועו םימכח ונקת אל ונומכ לארשי ץראמ םיקוחרה אמש
ןניכמס אהאו יאדוה ןמ ףא אלא יאמד אקוד ואל יאמדה ןמ רוטפ .

ב דומע ו ףד ןילוח תכסמ ן"במרה ישודיח
.ודי לע ןאש תיב תא יבר ריתהו ןאש תיבב קרי לש הלע לכאש ל"ז י"שרפ רשעמו ,איה לארשי ץראמ ואל ריאמ 'ר רבסק
,ץראל הצוחב הילע רוזג אל ןנברד הפוג ץראבד קרי רשעמ לבא אתירואדמ ץראבו ליאוה ןנברדמ גהונ ץראל הצוחב ןגד
יק היה ןברוחה רחא ריאמ 'רד בג לע ףא לארשי ץראמ יאד ארזעד השודקד ןנברד קריו אתירואד הזה ןמזב רשעמ ל"י
,ןהב גהונ תומוקמ ראשד ללכמ ןאש תיב תא יבר ריתה ינתקדכ אבל דיתעל השדקו התעשל השדק ךאיה ןכ םא יל אישקו
ץראב ןגד רשעמ 'יפא ןכש ןויכו איה יאנתד אתגולפד ןהל שי הנושאר השודק ריאמ 'ר רבס אמלד ודי לע יבר ריתה
ד ואל ריתהו אב ךאיה רוסיא וב וגהנש ןויכו אכיל ןנברדב 'יפא קרי רשעמו אתירוא 'סמב דציכ 'פב 'יסרגדא אישק ותו ,
ותומכ [הכלה ץראב לקימה לכ] רמא יא הלע רמתיאו דבלב תונויבא אלא רשעתמ וניא ףלצ רמוא אביקע 'ר ('א ו"ל) תוכרב
יפוג ץראבד קרי רשעמ ילימ ינה אנימא הוה ץראל הצוחב ,ץראל הצוחב גהונ קרי רשעמ אמלא ןנברד ה 'רד םישרפמ שיו
הצוחב יאמדה לע ורזג אלו ('א ליעל) ראיד אקדנופד אדבוע ןיעכ ץראה םע לש הדוגאמ וחקלש לכא יאמד לשמ ריאמ
ןליאו קריב אל לבא רהציו שורית ןגדב אלא ץראל ארתא אוההל עלקא שיקל שיר ('ב ח"נ) ז"ע 'סמב 'ירמאד אה ןכו , אזח
,יאמדב ימנ ונייה ,הרצב ונייה ואל רצב רדה ליז ךלע ךרוטקמדא ןנחוי 'ר היל רמאו והל רסא ןרשעימ אלד יריפ ילכאד יא
ורזגש תומוקמ טועימ אלא רשעמ םושב ץראל הצוח ןיאו ,ללכ לארשי שוביכ וניאש םוקמ שממ ץראל הצוחב םתה ימנ
בנ תנקת םהו ,לבבו םירצמו באומו ןומע ןוגכ םהב םהב וגיהנהש םימכח תנקתו םיאי (ינייד) ינפמ לארשי [ץרא יניד]
ץראל תוכומס םהש ,(ד"פ) םידי 'סמב אתיאדכ לבא ,יאדו לש תורשעמ לכב םהירבדמ ןיבייח אירוסו ןושאר שובכ לבא
ןאש תיבד השעמ ונייהו ורזג אל יאמדב .
תומוקמ שי םירצמ ילוע שוביכב ףאש רבוס ל"ז ידרפסה השמ 'ר ברהו ויה אלש ינפמ יאדו וליפא ןהב וגיהנה אלש
רטפש ןאש תיבד השעמ ונייהו ינש שוביכ לש בושיה תומוקמ רקיעמ םיקוחר תומוקמ ויהו ךכ לכ םש ןייוצמ לארשי
רשעמב םהילע וכמסיש ונייהו תיעיבשב םיינע םהילע וכמסיש ידכ םוחינהו רמאק אהד יניעב רווחמ וניאו ,ירמגל יבר
ינע םידיב ןנתדכ ,תיעיבשב הילע ןיכמסנ לארשי יינע והיש ינע רשעמ הואשע הבורק איהש םירצמ ןופרט 'ר רמא אלא
שממ ץראל הצוחבד ירשעימ אלד יריפ אידהב רמאק רצבד השעמ לבא ,עמשמב ןכו ,היה יאמדב ןאש תיבד השעמ
אוה רקיעו ןוכנ רבדו ,היה קמ לכב יאמד ןירשעתמ םירבד ולאו (ב"פ יאמד) ןנתד אהו , ינפמ ימלשוריב הלע ושריפו 'וכו םו
םישרפמ שיו ,ןה ןירשעתמ ל"י יאדו לבא ,יאמד ןירשעתמ ןיא םירבד ראש לבא ןיאב ןה לארשי ץראמ וללה ןינימ תקזחש
'סמב 'ירמאדכ בייח ןנברדמ ןינק שי רמאד ןאמל וליפאו ,רשעמ דימ עיקפהל יוגל ןינק ןיא לארשי ץראבו יוגה ןמ חקלשב
וחנמ) תורוכב שוביכ רמאד ןאמל 'יפא אירוסל 'יפאו רוטפ ןנברדמ 'יפא ץראל הצוחב לבא ,יוגה ןמ ילע חקו ךל ('א א"ל ת
.('א ז"מ) חלושה 'פ יהלשב שרופמ יכהו ,ירמגל רוטפ יוג לש שוביכ הימש דיחי

ב דומע ס ףד םיחבז תכסמ י"שר
לש הנושאר השודק רבסק יא תיב אבל דיתעל השדקו התעשל השדק - יכ ץראה תשודקב ל"סד יכיה
.רוכבמ רשעמ טישפקו אל וא ךיהלא ינפל היב אנירק ימ היל יעבימקו
ימנ רוכב וליפא - לכאיו בירקי רוכב וליפא ןיאש יפ לע ףא ןיבירקמש היל תיא אבל דיתעל השדק היל תיאד ןאמ אהד
תיב .(י ףד) הליגמב ןנירמאדכ

ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
www.swdaf.com 3
ב דומע ס ףד םיחבז תכסמ תופסות
רבסק יאמ אנת יאה - יא היל איעבמקו ץראה תשודקב אבל דיתעל השדק רבסק יא רשעממ יפט רוכב היל אטישפד
אתיאדכ תיב ןיאש יפ לע ףא ןיבירקמד רבסק השדק היל תיאד ןאמד לכאיו ברקי ימנ רוכב 'יפא אל יא 'ה ינפל היב אנירק
היל איעבמו ץראה תשודק הלטבד השדק אל רבסק יאו (.י ףד) הליגמד ק"פ ליכאתימו תיבל ךירצ וניאד םושמ רשעמב
וברקש תיבל ךירצ וניאש ג"ה יכב ןוגכ רשעמ ןיעכ יוהד אכיה יעבית ימנ רוכב 'יפא אל יא 'ה ינפל היב אנירק יא םילשוריב
שקתיאד םושמ רוכבב היל אטישפד אהו השדיק אל רבסקד קיסמו והולכאיש והמ םייק ורשבו תיבה ברחו וירומיאו וימד
ל ורשב סרהנשמ אלו םד תקירזל היוארה העשב אלא רשב ליכא אלו ומד יא רמאת םאו ושוריפו סרטנוקה תסריג איה וז
היל ןנימקומ השדיק אל רבסק יאד ל"יו ץראה תשודק הלטבד ןויכ אתיירואד ינש רשעמ תחכשמ יכיה השדק אל רבסק
או ומד וברקש רוכב [יבג] סרטנוקב שריפש ומכ תיבה ינפב לדגש רשעמל 'יפא נ"א םייק ורשבו תיבה ברחו וירומי
ןמקל) אנחכשאדכ תורשעמו תומורתב ובייחתנו הלטב אל ץראה תשודק לבא תיבה תשודק ילימ ינה השדק אל רבסק
ץראה תשודק הלטב אלו תיבה תשודק הלטבש הליש ברחשכ (:ביק ףד לכאנ אהי תומבה ורתוהו השדיק אלד ןויכ ת"או
רגד םירפסל לארשי ירע לכב ל"יו לארשי ירע לכב לכאנ רשעמ תומבה ורתוה ןועבגו בונל ואב (:ביק ףד) ארתב 'פב ןמקל 'יס
לארשי ירע לכב לכאנ וניאו םוקמ תאבהל קקזוהו תיבה ינפל לדגש רשעמב אלא אכה םקותמ אל אסריג התוא יפלד השקו
םיקד ס"שה הילוכא גילפו השדק אל רמול אניברד היקחוד יאמ סרטנוקה שוריפל רתיה הירחא ןיא םילשורי ןל ןנתדכ
חבזמה תמיגפב לכאנ ורשב ןיאד חבזמה םגפנו ומד קרזנש רוכבו השדק רבסק םלועלד אמיל (םש הז םג) ארתב קרפב
השדק יאו ךירצ שממ תיב עמשמד תיבה ינפב אלא וניא רוכב המ ינתקד היתישק אתיירבד אנשילד רמימל יצמ והימו
ףא ןיבירקמ אלה תיב יל המל יצמ םלועלד ה"ה לבא ומדל ורשב שקתיאד םושמ חבזמ קר ךירצ ןיאו תיב ןיאש יפ לע
חבזמ ינפב ונייה תיבה ינפב יאה והימ ומדל שקתיאד םושמ ורשב ןילכוא ןיא ברח כ"חאו ומד קרזנד ןויכד השדק רבס
רמאק שממ תיב ואלו ויכ הברדא רשעמ יעבת אלו יעבית ימנ רוכב וליפא רמאק יאמ השק לבא אל אטישפ השדק אלד ן
אלד ןויכ תוציחמ ולפנו תיבה ברחשכ אצויב ליספמד אטישפ רוכבד דועו אתיירואד לוכאל הציחמד 'ה ינפל היב אנירק
םדו רשבד אשיקיה ללכ ךירצ המו השדק הלטב אלו תמייק םילשורי תומוח לבא חבזמה סרהנו תיבה ברחשכ אמית יכו
ינש רשעמו םילק םישדק ןינעל התשודק ןכתי ךיאו תיבה ליבשב אלא השדקתנ אל םילשורי אהד רמול המית והז
יאו ימנ רוכב וליפא השדק רבסק יא םירפסה תסריג ומכ הארנ ךכל אמייק םילשורי תשודקו לטבת תיבה תשודקש
אלב הל תחכשמ ימנ רוכב וליפא ךירפ יכהו 'וכו השדק רבסק םלועל אניבר רמא ימנ רשעמ וליפא השדק אל רבסק
וח קורזיו חבזמה הנבי רמולכ תיב ןיאש יפ לע ףא םיבירקמד סרטנוקב שריפש ומכ הרזע תמוח אלבו םילשורי תומ
יפ לע ףא םימדב בר הדומ (.טנ ףד) ליעל 'ירמאדכ בירקהל לוכי וניאד היל אטישפ חבזמ אלב לבא רשבה לכאיו םדה
נבל תיבה תשודק השדק אל רבסק יאו הזה ןמזב ןכש לכו םייק תיבהש לבא םילשורי תשודק ןכש לכו חבזמה תו
ןועבגו בונב ומכ רשעמו המורתב בייחתהל תמייק ץראה תשודק םילשוריב רתיה ול ןיאד אטישפ לוספ אהי רשעמ וליפא
רשעמ וליפא ךירפ יכהד רמול ךירצ היל ןניסרג יאו לארשי ירע לכב לכאנ ינש רשעמ (:ביק ףד) ארתב 'פ ןמקל ןניסרג אלו
ישפ אהי ינש םדא הלעי לוכי תרמאק יאמאו ותולעהל בייח ןיאד אט אל וא םילשוריל ותולעהל בייח יא היל אקפסמד עמשמד
רשעמ ףא והלעמ וניא רוכב המד רוכבל ישוקאל ךירצ יאמאו (םש) ןמקל ןנתדכ לארשי ירע לכב לכאנ אהי השדיק אלד ןויכ
והלעמ וניא אל וא הזה ןמזב ולכואל לוכי םא אלא האלעה תבוחב ללכ יריימ אלו השדק רבסק םלועל אניבר רמא
איעב רשעמ תליכא ףא ומדל ורשב שקתיאד םושמ חבזמ איעב רוכב תליכא המד רוכב תליכאמ רשעמ תליכא ןניפליו
נ רשעמ וליפא השדק אל יא יסרגד םירפס תיאו הזה ןמזב לכאנ רשעמ םוש ןיאו חבזמ ימנ רשעמ וליפא פ"הו אל ימ
לכאנ אהי אל אוהה ןברוח רחאל לבא 'יעבק םוקמ תאבהל קקזוהש רשעמב כ"א הזה ןמזב רשעמב תיעבקדמד רמולכ
לארשי ירע לכב לכאנד אטישפ מ"מ ןועבגו בונב ומכ רשעמב בייחתנ וליפאו השדק אלד ןויכ רשעמב ללכ בייחתנ אל אמש
אלא תישירפדכ ןמקלד אסריגה יפל אניבר רמא לכאנ וניאד אטישפ אוהו תיבה ברחו תיבה ינפב לדגש ותואב יעבק יכ
ת"או ומדל ורשב שקתיאו םייק ורשב ןיידעו תיבה ברחו ןניקסע תיבה ןברוח םדוק ומד קרזנש רוכבבו השדק רבסק םלועל
בלח תרטקהל ארק אוההב שקתיא אמלא ריטקת םבלח תאו קורזת םמד תאו (חי רבדמב) ביתכ אהו חבזמד ליעל 'ירמאו
אשרד ךהמ אתשהו ומדל ורשב ןנישקמו ןנישקמ ארמוחל ארמוחו אלוקד ל"יו ןירומיא ה"הו ומוקמב תרוטק ןיריטקמ רקענש
ןמקלד לאעמשי 'רדא לאעמשי 'רד אישק השדק סרגד וז אסריג יפל ת"או ןילכאנ ןיא חבזמה םגפנ םאד םישדקה לכל ףילי
י יבר אינת (.טיק ףד) ארתב 'פ אלד ל"ס הפוג םילשורי תשודקבד סרטנוקב 'יפו הליש הלחנו החונמ הזו הז רמוא לאעמש
הזה ןמזב וינוח תיבב ןיבירקמש יתעמש (.י ףד) הליגמד ק"פב אתיאדכ הלחנ היל ירק אלדמ רתיה הירחא שיו השדק
לאעמשי יברכ ןנימקואו יברב לאעמשי יבר (ש"זג) הליגמד איההד ושוריפב קד אל הזב והימ יבר ןמקלד איההו יסוי
אנמ כ"א הלישב הלחנד ארק יקומד ןויכד השדק אל רבסק ןיחרכ לע מ"מ לבא ע"רד היתגולפ רב עשילא ןב לאעמשי
השדק רבס לאעמשי יברד שרפמ םייח יבר ברהו אנירחא ארקמ היל אקפנ אמשד ל"יו רתיה הירחא ןיא םילשוריד היל
ןניעומשאל אתא הליש הזו הז רמאקד יאהו רתיה הירחא ןיא הלישד שירדד םושמ ונייהו רתיה הירחא שי ד"מכ אלד
ןנתד רתיה הירחא שי הליש ינתקד 'ינתמא גילפו וזל וז ןיב רתיה ןתיל שירדק וקלחדמו םילשורי וז הלחנ הליש וז החונמ
תומבה ורתוה ןועבגו בונבד םיחיכומ ירהש ללכ הארנ ןיאו 'וכ ןועבגו בונל ואב (:ביק ףד ןמקל) תא ךרבי אוה לאומש יבג
המב קוספב היל ירק םגו (ט א לאומש) חבזה לבא אל היל תיאד ןאמ 'יפאו תומבה ורתוה אל אמלע ילוכל םילשורי רחא
רתיה הירחא ןיאד רבס יצמ השדק הזה ןמזב וינוח תיבב ןיבירקמש יתעמש קחצי ר"א (ש"זג) הליגמד ק"פ עמשמ ןכו
לשורי אינתד אהמ היב רדהד רמאקו יא אבל דיתעל השדק יא יאנתכ םתה רמאק אה היב רדה יאמאו רתיה הירחא ןיא םי
היב רדהו תומבה ורתוה השדק אל ד"מלד רבס ארקיעמ יאדו אלא רבס יאמ ףוסבלו רבס יאמ ארקיעמו השדק אל
אמלע ילוכל עמשמד רתיה הירחא ןיא םילשוריד (:ביק ףד) ארתב 'פב ןמקלד ןיתינתממו הליגמד ןיתינתממ אל ד"מל וליפא
הנושאר השודק ירייאד םושמ אוה ס"שהד אטהיר אלא קחצי יברדא יאק אל השדק אלו השדקב םתה יתיימד יאנתו השדק
ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
www.swdaf.com 4
ידדהא והל יוושמד ץראה תשודקל ימדד המוח ירע יתבד אתגולפ יתיימו יאנתכ טיקנד אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
מיב םתאיב שיקמ יבג (:בל ףד) ןיכרעד ב"פבו היל תיאד אכיאד איבהל לוכי היה יאנת המכו עשוהי ימיב םתאיבל ארזע י
יסוי יברו אכהד לאעמשי יברו ןאש תיב יבג השדק אל רבסק (:ו ףד) ןילוחד ק"פב מ"רו השדק אל היל תיאד אכיאו השדק
(:בפ ףד תומבי) לרעה קרפב םלוע רדסד בייחמד םושמ השדק רבס ןנחוי יברד ןמקל היל אנמו ת"או הזה ןמזב הלעמ
להא חתפל יואר וניאד בייחמ אל השדק אל יאד ל"יו 'יפדכ רתיה הירחא ןיא ה"פא השדק אל רבסד ךל אמיא םלועל
יעב אלד תרטקב ןנחוי 'ר יריימ וא וילע בירקיו ומוקמב חבזמ תונבל לוכיד וחדנ אל השדק יא לבא ירמגל וחדנד דעומ
טנוקה 'יפל תושקהל ןיאו ליעל 'יפדכ חבזמ השדקד יסוי יברל ןניעמש (ש"זג) לרעה ףוסבו השדק אל אכה סרגד סר
בונב ןחכשאדכ הלטב אל ץראה תשודק תיבה תשודק הלטב וליפאד ליעל 'יפדכ קוליח שיו םלוע רדסד אתיירבב
ןועבגו רד הימשמ אכהד היברד אה הידיד אה נ"א (:ומ ףד הדנ) ןפוד אצוי קרפ רמימל יעבדכ היל רבס אלו ינת נ"א יב
ןנברד הזה ןמזב המורת (.אפ ףד תומבי) יסוי יברד אבילא ל"ס ל"ר אה השדק סרגד יאמל ת"או לאעמשי תישירפדכ ל"יו
הלטב ץראה תשודק תיבה תשודק הלטב אל וליפא רשפאד ליעל הלוע ןילוגיעב לוגיע היל 'יעמש עשוהי יברד עדתו
ל חכומ (.אפ ףד תומבי) לרעה ףוסבו (.ד ףד) הציבד ק"פב היל ןניעמשו ןנברד הזה ןמזב המורת רבסק הלוע ד"מל ל"ר
תיב ןיאש יפ לע ףא םיבירקמש יתעמש רמאד יתכוד המכב עשוהי יברל בירקהל תמייק תיבה תשודקש רמול אוה המיתו
ןועבגו בונב ומכ ריפש יתא אכפיא רמאד ליעל לבא המורתב בייחתי אלו המב אלב ןברק יבר םושמ יסוי יברד ל"י אכהו
קרפב היל אקפסמד א"רו ןילוגיעה ולעי ןכל דבלב םירבד 'ו אלא שדקמ וניאד רבסד ל"י עשוהי 'רמו ל"ס אלו רמאק לאעמשי
(:ג ףד) הגיגחד ק"פב היל 'יעמשו השדק אל וא השדק רבס יא (.י ףד) הליגמד ק"פבו (.זט ףד תועובש) האמוטה תועידי
בסקד תיעיבשב ינע רשעמ ןירשעמ באומו ןומע יבג א"ר ירבדמ ואל םיכרכ הברהד םושמ היאר ןיא והימו השדק אל ר
.(ג"מ ד"פ) םידי תכסמב היתילו (ןומע ה"ד .זט ףד) תומביד ק"פ תישירפדכ

א דומע בס ףד םיחבז תכסמ תופסות
תיב ןיאש יפ לע ףא ןיבירקמש דחאו - ל"יקד ץראה תשודקל ימד אלו דיתעלו התעשל השדיק תיב תשודקד
הלטבד ןאש תיב יבג (:ו) ןילוחד ק"פב חכומדכ םהיניב קוליח שיש .(יאמ ה"ד .אס) ליעל תישירפדכ

א דומע טי ףד תוכמ תכסמ ילבב דומלת
?רבסק יאמו אבל דיתעל השדקו התעשל השדק הנושאר השודק :רבסק יא !ימנ רוכב 'יפא , הנושאר השודק :רבסק יא
אבל דיתעל השדק אלו התעשל השדק !יעבת ימנ רוכב וליפא , השדק אלו התעשל השדק :רבסק םלועל ,אניבר רמא
אבל דיתעל ומד המ ,ומדל ורשב ןנישקמו ,םייק ורשב ןיידעו תיבה ברחו תיבה ןברוח םדוק ומד קרזנש רוכבב אכהו ,
.רוכבל רשעמ שיקמו ,חבזמב ורשב ףא חבזמב

א דומע טי ףד תוכמ תכסמ י"שר
ושאר השודק רבסק יא הנ - ץראה תשודקב היל אריבסד יכיה יכ אבל דיתעל השדקו התעשל השדק תיב לש אקו
.רוכבמ רשעמ טישפ אקו אל וא ךיהלא 'ה ינפל המוח אלב אתשה היב אנירק ימ היל איעבימ
ימנ רוכב 'יפא - לכאיו ברקי תיב ןיאש פ"עא םיבירקמ היל אריבס אבל דיתעל השדק היל תיאד ןאמ אהד ןנירמאדכ
גמב .(י ףד) /הליגמ/ תארקנ הלי
השדק אל רבסק יאו ג"ה יעבית ימנ רוכב וליפא - רשעמב היל איעבימו הלטב תיבה תשודק רבסק יאו ליאוה
אל יא היב אנירק 'ה ינפל םילשוריב ליכאתמ יא תיבל ךירצ וניאו קרזנש רוכב ןוגכ היל יעבית אנווג יאה יכ ימנ רוכב 'יפא
ורשב ןיידעו תיבה ברחו ומד והולכאיש והמ םייק .
רבסק םלועל אניבר רמא אל אכהו השדק - רשעמד אימוד תיבל ךירצ וניאש רוכבב רוכבמ רשעמל היל טישפ אקד
ךל היהי םרשבו 'וגו חבזמה לע קורזת םמד תאו ביתכד ומדל ורשב שקתיאד םושמ ליכאתמ אלד היל אטישפד אהו ןניקסע
'וגו קירזל היואר איהש העשב הינימ ףיליו חבזמה סרהנשמ אלו רשבה תא לכוא התא םד ת .

א דומע טי ףד תוכמ תכסמ תופסות
רבס יאו אל השדק יעבית ימנ רוכב וליפא - י"שר תסרג ךכ ןברוח םדוק ומד קרזנו טחשנש רוכבב היל יקומד
ה"פדכ רשעמד אימוד יוה אוההד הלטב ץראה תשודקד רשעמ הל תחכשמ אל ןכ םא השדק אל יא ת"או ל"יו יאדוד
תורשעמ ןינעל אבל דיתעל השדק ץראה תשודק לבא השדק אל תיב תשודק תיבה תשודק השדק אל יאד השק לבא
אילת אהב אהד תורתומ תומב כ"א םלועל לארשי ירע לכב לכאנ אהיו ינש רשעמ איבי ןכ םאו (.י ףד) הליגמב חכומדכ
ו תומבה ורתוה ןועבגלו בונל ואב (:ביק ףד) םיחבזב ןנירמאדכ ריעה לכב ןילכאנ ינש רשעמו םילק םישדק יריימד ל"יו
םוקמל ואיבהל קקזוהש תיבה ינפל לדגש אתיימק אישוק ימנ אחינ יכהבו אנווג יאהכ השדק אל םלועלד קיסמו לבא
וז אסריגל השק רתוי םילשוריב הלעי אלד אטישפ הלעי לוכי ליעל יעבימ יאמ ןכ םא השדק אלד אנקסמל ןנירמאד
ראשמ השדק אלד ןויכ תורייע ומדל ורשבד אשקיה יל המל ימנ רוכב יבג ותו ליכאד אכיהד אשקיהה ואלבד היל קופית
ץוחב םישדק לכואכ היל יוהו השדק אלד ןויכ המוחל ץוחכ והל יוה השק דועו ורשב ןנישקמו 'וכ השדק אלד םלועלו רמאקד
מ יוה אלו תיב אלב רוכב ליכאתמ השדק רמא יאד עמשמ ומדל םישדק ישדק קרפ חכומ אהד השקו אשיקיה ךהמ ןניטעמ
אכה ינאשו חבזמ אכיל וליפא לכאנד השדקד יכיה אכה חכומ אה יאמאו םילק םישדק ןילכוא ןיא םגפנש חבזמד (.ס םיחבז)
השדק אלד רבס יאו ליעל סירגד רמול ךירצ ןכל אל השדק ימנ רשעמ ליכאתמ אהי אל ימנ רשעמ וליפא אשוריפ יכהו
ריב תשודקד רשעמ תחכשמ אל ןכ םא השדק אל יא הומתל ןיאו ךיהלא 'ה ינפל ללכ יוה אלד ןוידפ אלב ללכ םילשו
הלטב ץראה אהב אה אילת אלו תורשעמ ןינעל אבל דיתעל השדק ץראה תשודק לבא השדיק אל תיב תשודק יאדוד
ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
www.swdaf.com 5
יונב ללכ חבזמה ןיאש יריימ אכה לבא סירגו תעל השדק הנושאר השודק םלועל אבל די םושמ ואל רוכבד אמעטו
ורשב תליכא תעשב םייק חבזמה אהיש ןניעבד ומדל ורשב שקתאד םושמ אלא ץראה תשודק ןניפליד המכ לכ ךכלה
ילכאתמ אל םירוכבד ןלנמ וחיכוי םירוכב הרמאד אתיירב רמאת םאו ןוידפ אלב ליכאתמ אל ימנ רשעמ ליכאתמ אל רוכבד
חבזמ לצא וחנוה םא חבזמ ןיאשכ וחיכוי םירוכב אתיירבב ןנירמאד אה יאדוד רמול שיו והיינימ רשעמ ףלימל יעבד ברחו
רשעמ תומדל ללכ ךייש אל ןכ םאד בישהל ס"שהל היה יאדובו ןברוח רחאל דע תיבה ינפב ללכ ואבוה אלש םירוכבב יריימ
חל הליכא ליבשב אלו החנה ליבשב םג תיבל םיכירצו החנה םיכירצ ירהש ולא םירוכבל אלא תיבל ךירצ אל רשעמו דו
תיבה ינפל ומד קרזנש רוכבב דימעהל ס"שה קוקזש המו אנקסמב ראשנ וניאש יפל היל שייח אלד אלא דבל הליכא ליבשב
ירחא אוהש רוכבב דימעהל ןוכנ ןיאו בותכה שיקהד ארק םייסמ אנתד םושמ םירוכב ומכ תיבה רחא אבוהשכ ודימעמ וניאו
רשעמל ללכ ימד אלש תיבה רוכבה ןיאשכ אקוד אלא רוכבל רשעמ שיקהל ךייש אלו ל"פדכ ןירומיאו םד ןתמ רסוחמ אהד
רשעמ המוד תויהל לוכי ןתמו אשמב יאדוד רשעמד אימוד איוה אתשהו 'ה ינפלד הליכאה ליבשב אקוד אלא תיבל ךירצ
י אתיירבה תלחתבש ימנ רוכבו אנקסמב ראשנ אלד בג לע ףא תיבה רחא ואבוהש םירוכבל רחאש רוכבב תויהל היה לוכ
.םימד ןתמ ןועט ןיא ןכש ביתומד ונייהו רשעמ ול תומדל ללכ ךייש אל אהד העוט היה אל זאש אלא תיבה

ו קרפ הריחבה תיב תוכלה ם"במר
די הכלה
רומג שודק ןיא הזה רדסכו ולא לכב השענ אלש םוקמ לכ וישעמב אל השעש אוה ןורכז תודות יתש ארזע השעש הזו
תנ םוקמה שדק ,םימותו םירוא אלו ךלמ אל םש היה אלש שדיק אוהש המלש השדקש הנושאר השודקב השדקתנ המבו
אבל דיתעל ןשדיקו ןתעשל םילשוריו הרזעה . .המלש השדקש הנושאר השודקב /ד"בארה תגשה/+ ול ןיאמ יתעדי אלו וז איה ומצע תרבס א"א
אבל דיתעל השדק אל הנושאר השודק ד"מל אמלא תוציחמ לופנד ורמא 'מגבו בקרי שדקמ ןיא םא הנשמב תומוקמ המכבו ראשל םילשוריל שדקמ ןיב קלח אל
י"א פל רמא אל שדקמלו םילשוריל לבא י"א ראשל אלא רמא אל אבל דיתעל השדק היינש השודק רמאד יסוי יברל וליפאש רמוא ינאש אלא דוע אלו היהש י
םש התע סנכנה ךכיפל ויאריל 'ה דוסמ יל הלגנ ךכ םלועל י"י דובכב ימלוע רחא שודיק שדקתהלו תונתשהל םידיתע םילשוריו שדקמהש ארזע עדוי וב ןיא
תרכ +.
וט הכלה
יונב תיב םש ןיאש פ"עא ןלוכ תונברקה ןיבירקמ ךכיפל הניאו הבירח איהש פ"עא הרזעה לכב םישדק ישדק ןילכואו ,
תומוח םש ןיאש יפ לע ףא םילשורי לכב ינש רשעמו םילק םישדק ןילכואו הציחמב תפקומ השדק הנושאר השודקהש
אבל דיתעל השדקו התעשל .
זט הכלה
תורשעמו תיעיבש ןינעל י"א ראש תשודקבו ,אובל דיתעל השדק הנושאר השודק םילשוריו שדקמב רמוא ינא המלו
אובל דיתעל השדק אל ןהב אצויכו , הלטב הניא הניכשו הניכשה ינפמ םילשוריו שדקמה תשודקש יפל רמוא אוה ירהו ,
םידמוע ןה ןתשודקב ןימומשש פ"עא םימכח ורמאו םכישדקמ תא יתומשהו וניא תורשעמבו תיעיבשב ץראה בויח לבא
שובכה לטב םהידימ ץראה החקלנש ןויכו םיבר שובכ אוהש ינפמ אלא יבשמו תורשעממ הרותה ןמ הרטפנו ירהש תיע
,לארשי ץרא ןמ הניא וקיזחהש םוקמ לכ ךכיפלו הב וקיזחהש הקזחב אלא שוביכב השדק אל השדקו ארזע הלעש ןויכו
תורשעמבו תיעיבשב בייחו ונממ ץראה חקלנש פ"עאו םויה שדוקמ אוה היינשה ארזע תשודקב שדקתנו לבב ילוע הב
.המורת תוכלהב ונראיבש ךרדה לע

תוכלה הנשמ ףסכ ו קרפ הריחבה תיב זט הכלה
םא הנשמב תומוקמ המכבו ד"בארה ש"מו .ד"סב תומורת תוכלה שארב ראבתנ אבל דיתעל השדק אלש י"א ראשב ש"מו
שדקמ ןיב קליח אל אבל דיתעל השדק אל הנושאר השודק ד"מל אמלא תוציחמ לופנד ורמא ארמגבו בקרי שדקמ ןיא
להד עשוהי יברד ןניזחד ןויכד היאר םשמ ןיא ל"י י"א ראשל םילשוריו אלא ריכזה אלו אבל דיתעל השדקד רבס היתווכ אתכ
י"א ראשב אל ירמאק אקוד ינהבד עמשמל ןל תיא אליממ שדקמו םילשורי ינתקד תומוקמ ךנה ךא רבדל םעט וניבר ןתנו
ע"צו ינש רשעמ תוכלהמ ז"פב ןכ קספ וניבר ירהש אתכלהכ אלד ותאד רמול ןיאו ושק בקרי שדקמ ןיא םא אלו ש"מו .
אלא דוע 'וכו י"א ראשל אלא רמא אל אבל דיתעל השדק הינש השודק רמאד יסוי יברל וליפאש רמוא ינאש םא רמוא ינא
תושר ונל ןתוי ןברחה ןמזב אמש אבל דיתעל שדקלמ ארזע חינמ היה המל כ"פעאד הבושת שי ןידל םאו לבקנ הלבק
המת ינא תרכ וב ןיא םש התע סנכנה ךכיפל ש"מו .בירקהל עמשמ ארקיעמד הארנ וירבד ףוסבו הרמא קפסמכד
היל אטישפד היאר איבהל ךירצ היהו אוה לודג שודיחו . וניבר ש"מ מ"מו אלא וניא תורשעמבו תיעיבשב ץראה בויח לבא
אלא שוביכב השדק אל השדקו ארזע הלעש ןויכו 'וכו שוביכה לטב םהידימ ץראה החקלנש ןויכו םיבר שוביכ אוהש ינפמ
כו הב וקיזחהש הקזחב 'ו ונדימ ץראה החקלנשמ ןכ םג הקזחב רמאנ אל המלו שוביכ חכמ לודג הקזח חכ המ עדוי יניא
םע הקזחמ שוביכ אלב הקזח אפידע ימ וטא הקזח םש היה אל יכו שוביכב השדקתנש הנושארב ותו הקזח הלטב
ע"לצו שוביכ :

כ"או (ז ה"ד דלת ןמיס העד הרוי קלח רזנ ינבא ת"וש
שבד ןויכ כ"או (ז הלטב ימנ המוח ירע תשודק הלטב ץרא תשודק ד"מלו המוח ירע תשודקל ץראה תשודק המדמ ןיכרע ס"
.םילשוריבש לארשי הנחמ תשודק הלטבד ה"ה המוח ירע תשודק הלטבד ה"ה .המוח ירעבש לארשי הנחמ תשודק הלטבו
ם"במרהו תשודק ןיב םילשוריו שדקמ תשודק ןיב קליח הריחבה תיב תוכלהמ ו"פ ףוס שדקמ תשודקד י"א ראש
ש"ייע 'וכ הלטב אל הניכשו הניכש םושמ םילשוריו . הנחמ ומכ לארשי הנחמ אוהש םושמ םילשורי תשודק ד"נעפלו
םילשורי תשודק לטב לארשי ולגשכ כ"או (א"ע ה"נ ףד) םיחבז ס"שמ ל"נכו רבדמבש לארשי :

ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
www.swdaf.com 6
בי קרפ לבויו הטימש תוכלה יולה םייח 'ר
... בשוימ הז יפלו תומוקמ לע םג יאקד שרפנ םא ףא ,המוח ירע יתב ושדקי אובל דיתעלד ם"במרה ירבד בטיה
,תורשעמו תומורתו תולבויו תוטימש ןינעל ץראה תשורי םצעל ךייש אוה םכלוכ תאיבד ןידהד ןויכד ,ארזע שדיקש
ריה ינש י"ע תמלשנ תורשעמו תומורתו תולבויו תוטימש ןינעל ץראה תשוריד אצמנ אה כ"או הינש השוריד ,דחי תושו
הז אוהש לארשי לכ תאיבב הלש השורי ןידו התשודק םילשהל ינהת תישילש השוריו ,ץראה תשודק םצעל אינהא
הרותב רומאה םכלוכ תאיב תשודק לש הניד םצעו ,לבויב ןייולת םהד ןויכ ,המוח ירע יתב שודיק ןינעל ןידה אוהד ל"י כ"או ,
אה תשודק י"ע אוה המוח ירע יתב םצעב םכלוכ תאיב ןיד םהב גהונד אליממ כ"א ,ץראב ןייולתה םירבדמ הז אוהו ,ץר
ץראה תשודקב דחי תושוריה יתש י"ע כ"ג המוח ירע יתבה תשודק תמלשנו ,לבוי ןינעל ץראה תשודק ומכ םתשודק
פש מ"מו ,הינש השוריב ארזע שדקש תומוקמב םג ם"במרה יריימ ריפש ןכ לע רשא ,תולבויל הליעומה דיתעלד קספ רי
הכלהבד ג"עאו ,המוח ירע יתב ושדקיו תולבויו תוטימש תונמל וליחתיו תורשעמו תומורתב ובייחתיו ץראה תא ושדקי אובל
תושוריה יתש י"ע ןבויח השענ בישחקד ינה לכד ןויכ ,אובל דיתעל השדקש ארזע ימיב ןכ ושע רבכש קספ הנימ ליעלד
אה תשורי המלשנ דחיב םהינשמד ,דחיב .ראבתנש ומכו ,םלוכ תאיבב התשודקו ץר
תומורתב אלו דבל הלחב אלא םכלוכ תאיב ךירצ ןיאד ל"סו ם"במרה לע קלוח םש תומורת 'להמ א"פב ד"בארה הנהו
ירה כ"או ,דוחל ץראה תשודקב קר ןייולתו ,םכלוכ תאיב ךירצ ןיא תולבויו תוטימש םגד יאדו אה 'ידידלו ,תורשעמו
וגהנ אלד אהד אליממ תשורי םצעל ללכ ךייש הז ןיאד ,דוחל היבשוי לכד אמעט םושמ קר אוה ,הינש השוריב תולבוי
ירע יתבו תולבויו תוטימש ןינעל םגו תורשעמו תומורת ןינעל םג ארזע ימיב דוע הרמגנ ץראה תשודקו ,ץראה תשודקו
אובל דיתעל המוח ירע יתב ושדקיד אהד בתכו אכה גישה ריפש 'ימעטל כ"עו ,המוח שדיק אלש תומוקמב אקוד ונייה
ארזע ןויכ ,ללכ שודיק םוש ות והב רסח אלו ,ירמגל המוח ירע יתבה תשודק רמגנ רבכ ירה ארזע שדיקש תומוקמבד ,
,ץראה תשודק הרמגנ רבכד ןויכ המוח ירע יתב שודיק דוע ךייש אלו ,אובל דיתעל השדקו התעשל השדק הינש השודקד
.ראבתנש ומכו בטיה בשוימו

א דומע זט ףד תועובש תכסמ יריאמל הריחבה תיב
רבכ ינש רשעמ וא םילק םישדק םש ןילכוא ןיאו דבל ןהמ תחא רסח 'יפאו שודק וניא ולא לכב השענ אלש לכש ונראיב
הממ םילק םישדקה ןמ רתוי םלצא רומח ינש רשעמ היה ןומהה לכש אלא דוע אלו המוחה ךותב אלא לכאנ וניא אוה ףאש
א ויהו ותשרפה לע תודוותהל ידכ דימת םחל וילע םישרוד ויהש ויהו 'וכו ךנגד רשעמ ךיהלא י"י ינפל תלכאו וילע 'מאנש 'ירמו
רחא לואשל התא ךירצ מ"מו ךכב םמצע םיחירטמ ויה אל חוירב אינסכא םינפב ןיאצומ ויה אלשכ םישדקבו םמצע םיחירטמ
שדקתנ אל ךלמ אלו םימותו םירוא םש ויה אלו ינש תיבב ארזע שדקש והמ שדקתנ אל ולא לכמ תחא רזוחש לכש אלא ה
אלא שדקל ארזע ימיב וכרצוה אלו דיתעלו התעשל הרזעה השדקתנ םתשודקבש המלשו דוד ימיבש הנושאר השודקב
השודקש תומוקמ תצקב האריש המו בחרב אלו ךרואב אל הרזעה תדמב אוה ףיסוה אל ירהש אמלעב רכזל ןכ ושעש
עמו תיעיבש ןינעלו לארשי ץרא ראשב ושוריפ דיתעל השדק אל הנושאר ומכ דיתעל ושדקתנ שדקמו םלשורי לבא תורש
:'ב 'י הלגמ תכסמב ונראיבש
הטיש לכו 'יפב ןכ הובתכש םירבחמה ילודג תעד אוה ךכ שדקמו םלשוריל לארשי ץרא ראש ןיב קלחל ונבתכש וז
לכו לארשי ץרא ראשב השרפמ התא דיתעל השדק אל הנושאר השודקש םשמ ךל האריש דומלתב אצומ התאש
ךל האריש שדקמו םלשוריב הדימעמ התא דיתעל השדקש םשמ דיתעל ושדקתנ שדקמו םלשוריו ליאוה הז תעד לעו
הרזעה לכב םישדק ישדק ןילכואו דעומ להא חתפ אלו יונב תיב םש ןיאש יפ לע ףאו שדקמה תיב םוקמל ןיבירקמ רבד לכל
לכוא ןכו םיעלק םש ןיאש ןכו תוציחמ תפקומ הניאו הברח איהש יפ לע ףאו לע ףא םלשורי לכב ינש רשעמו םילק םישדק ןי
ולא ללכב םילשורי תינמנ ירהו ולא תא םימכח ונמ המל וז איגוסב ורמאש המ וז חטשל שרפל השק מ"מו המוח םש ןיאש יפ
האריש לכו ץראה ראשל שדקמו םלשורי ןיב קולח הזב ןיאו םינינעה יפל ןיקלחתמ םירבדהש יל האריו 'א ב"ל ןיכרע תכסמב
ןמ חכמ אצומ התאש לכו הנברוח רחאל ףא תומבב רסאיל ןינעלו הרמאנ ץראה ראשב ףא דיתעל השדקש תויגוסה
ןכו תורשעמה [ןמ] ןירוטפשו תיעיבשב עורזל רתומש ןינעלו ץראה לכ ללכב םלשורי ףא דיתעל השדק אלש תויגוסה
אהו החנמ ירישב הרזעהו רישו תודותב םלשורי ארזע ימיב שדקתהל הכרצוהש הב ןיקיזחמש הקזחבו 'מאמב הלכ ץר
שודק לע ךמס אל ארזע ימיב ירהש ולאמ תחאב ולא לכב השדקתנ ארזע ימיבש הינש השודק אה לארשי ץרא תרותב
כ"אא ןיבירקמ ןיא התעמו רשפאש המ לכב שדקתהל הכירצ מ"מו ךלמב אלשו םימותו םירואב אלש השדק כ"פעאו ןושאר
םלכב ןכו תיב שי שרפמה ילודגו לבא לארשי ץרא ראשל אלא הרמאנ אל הינש השודקב ףאש םהיתוהגהב ובתכ 'י
גהנמהו תרכ וב ןיא םשל וישכע סנכנהו ימלוע דובכב שדקתהלו תונתשהל ןידיתעש ארזע היה עדוי שדקמו םלשורי
קמ הברהב ונבתכש הממ תומוח ןיאש םוקמב ינש רשעמ לוכאל אלש הארי ןכו ונעמשש המ יפל םש סנכיל טושפ תומו
:טולקל הציחמו לוכאל הציחמ ןינעב

וכעב ןיידה והילא 'רב תפי 'ר לא תרגיא (חכר ףד ה"נשת םילשורי תליש תאצוה) ם"במרה תורגיא
(ויחא) אוהו ינאש ,םלכמ רתוי ךילע לבקל יוארו ,עדימו ער לע אלו דימלת לע אלו םכח לע אל לבוק ינניא תאז לכב ינאו...
התאו ל"צז ירמ אבאו – שגרב 'ה תיבב ונכלה וניתעברא ...תשרד אלו תלאש אלו ,

ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
www.swdaf.com 7ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
www.swdaf.com 8

ד"סב הליגמ י אבל דיתעל השדקו התעשל השדק
www.swdaf.com 9

וינעב רוסא תאצל י״אמ וחל " ל ) יי״ע ג״מ ( – ףד ב קלח ס"שה לע העומשה יפמ יולה םייח וניבר ישודיח 23

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->