ISSN 0859-547X

ปที่ 40 ฉบับที่ 13 : 10 เมษายน 2552

Volume 40 Number 13 : April 10, 2009

สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณสุข / Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

การระบาดของโรคหัดในศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมละอูน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
การสอบสวนทางระบาดวิทยา
เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2551
(Measles outbreak in Mae La Oon temporary shelter, Maehongson, April – August 2008)
sumet_o@yahoo.com

ความเปนมา
เมื่ อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวั ด
แมฮองสอนไดรับแจงจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสบเมยวา ตั้งแต
วันที่ 3 เมษายน ถึง 12 กรกฎาคม พบผูปวยมีอาการไข ไอ มีผื่นแดง
ทั่วรางกาย ซึ่งแพทยวินิจฉัยเปนโรคหัด จํานวน 42 ราย ในศูนยพัก
พิงชั่วคราวบานแมละอูน และจนถึงวันที่รับรายงานนี้ยังพบผูปวย
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง แม ว าผู รั บผิ ดชอบงานของศู นย พั กพิ งจะได
ดํ าเนิ นการควบคุ มโรคแล วในเดื อนมิ ถุ นายนที่ ผ านมา ที มเฝ าระวั ง
สอบสวนเคลื่ อนที่ เร็ วสํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดแม ฮ องสอนจึ ง
รวมกับเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสบเมย ลงพื้นที่ศูนย
พักพิงชั่วคราวบานแมละอูน ซึ่งอยูในความดูแลขององคกรมัลติเซอร
อินเตอรเนชั่นแนล (Malteser International) ระหวางวันที่ 23 – 24
กรกฎาคม 2551 เพื่อสอบสวนควบคุมการระบาดภายในศูนยพักพิง
วัตถุประสงค
1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและการระบาดของโรค
2. เพื่อคนหาปจจัยเสี่ยงของการระบาด
3. เพื่อดําเนินมาตรการควบคุมปองกันการระบาดของโรค
4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนปองกันโรคหัด

สุเมธ องควรรณดี อัสชน บุญมาดํา และอดิศักดิ์ มงคล

วิธีการศึกษา
เปนการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. รวบรวมข อมูล ผูปว ยที่ รับการรั กษาที่โ รงพยาบาลของ
ศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมละอูน คนหาผูปวยและผูสัมผัสโรค โดย
ใชนิยามผูปวยโรคหัด1 หมายถึง ผูที่มีอาการครบทั้ง 3 ขอดังตอไปนี้
คื อ 1.ไข 2. ผื่ น แดงทั่ ว ร า งกายขณะมี ไ ข และ 3.ไอหรื อ ตาแดง
(Conjunctivitis) หรือน้ํามูกไหล เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบสวนโรค
(Case investigation form) สําหรับศูนยพักพิงชั่วคราว2 ขอมูลในแบบ
สอบสวนโรคทั้งหมดถูกรวบรวมโดยผูรับผิดชอบงานเฝาระวังโรค
และเจาหนาที่ของศูนยพักพิงฯ ใชวิธีสัมภาษณผูปวยที่มารักษาที่
โรงพยาบาลในศูนยพักพิงฯ เทานั้น
2. ทบทวนรายงานการปวยดวยโรคหัดภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราวบานแมละอูนยอนหลัง 5 ป
3. ทบทวนความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนปองกันโรค
ตามเกณฑพื้นฐานของประชากรในศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมละอูน
4. ศึกษาสภาพแวดลอมภายในศูนยพักพิงชั่วคราวบาน
แมละอูน

สารบัญ
‹ การระบาดของโรคหัดในศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมละอูน อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2551
‹ เตือนภัยโรคพิษสุนัขบาป 2552
‹ แนวทางการรายงานผูปวยปอดอักเสบรุนแรงในชุมชน
‹ สรุปการตรวจขาวของโรคในรอบสัปดาหที่ 13 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม 2552 – 4 เมษายน 2552
‹ สรุปสถานการณเฝาระวังไขหวัดนกประจําสัปดาหที่ 13 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม 2552 – 4 เมษายน 2552
‹ สถานการณโรคไขชิคุนกุนยา ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2552
‹ ขอมูลรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาเรงดวนประจําสัปดาหที่ 13 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม 2552 – 4 เมษายน 2552
‹ ขอมูลรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาจากบัตรรายงาน 506 ประจําเดือน มีนาคม 2552

205
210
212
213
214
215
216
221

5. ศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนปองกันหัด (Measles vaccine efficacy)3 ในกลุมประชากรอายุ 0-5 ป ในศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมละอูน
โดยมีสูตรคํานวณ คือ
จํานวนผูป วยทีไ่ มเคยฉีดวัคซีน
อัตราปวยของผูทไี่ มเคยฉีดวัคซีน =
จํานวนประชากรทั้งหมดที่ไมเคยฉีดวัคซีน
อัตราปวยของผูที่เคยฉีดวัคซีน =

จํานวนผูปวยที่เคยฉีดวัคซีน
จํานวนประชากรทั้งหมดที่เคยฉีดวัคซีน

(อัตราปวยของผูที่ไมเคยฉีดวัคซีน – อัตราปวยของผูทเี่ คยฉีดวัคซีน) ¯ 100
อัตราปวยของผูท ไี่ มเคยฉีดวัคซีน
6. ตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อเปนการยืนยันการวินิจฉัยใน
คณะที่ปรึกษา
รายแรกๆ โดยการเจาะเลือดผูปวยจากเสนเลือดดํา 3-5 ซีซี ใสในหลอด
นายแพทยสุชาติ เจตนเสน นายแพทยประยูร กุนาศล
ไรเชื้อทิ้งไวที่อุณหภูมิหองปนแยกน้ําเหลืองแลวเก็บน้ําเหลืองประมาณ
นายแพทยธวัช จายนียโยธิน นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ
1-1.5 ซีซี ใสในหลอดไรเชื้อที่บรรจุสารปองกันการแข็งตัวของเลือด
นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์ นายสัตวแพทยประวิทย ชุมเกษียร
เก็บตัวอยางเลือดผูปวย 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเจาะภายใน 4 วัน หลังจากเริ่ม
นายองอาจ เจริญสุข
วาที่ ร.ต. ศิริชัย วงศวัฒนไพบูลย
มีผื่นขึ้นและครั้งที่สองหลังจากครั้งแรก 14-21 วัน แชน้ําแข็ง สงตรวจ
หัวหนากองบรรณาธิการ : นายแพทยภาสกร อัครเสวี
ELISA (IgM) ที่ฝายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต
ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
พงษศิริ วัฒนาสุรกิตต
บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
ผลการศึกษา
สุเทพ อุทัยฉาย
อภิชาญ ทองใบ
พบผูปวยรายแรกตั้งแตวันที่ 3 เมษายน ถึง 12 สิงหาคม
สิริลักษณ รังษีวงศ
ณัฐบดินทร นิมมานภุชชรัตน
2551 จํานวนทั้งสิ้น 64 ราย ทั้งนี้ไมรวมผูปวยที่เปนคนไทย 3 ราย
กองบรรณาธิการวิชาการหลัก นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์
และชาวบานฝงประเทศเพื่อนบานอีก 10 ราย ที่ปวยแลวขามมารับ
กองบรรณาธิการดําเนินงาน
การรักษาที่โรงพยาบาลภายในศูนย ผูปวยทั้งหมดในการศึกษานี้มี
ฝายขอมูล
ลัดดา ลิขิตยิ่งวรา
สมาน สยุมภูรุจินันท
เฉพาะรายที่ ม ารั ก ษาที่ โ รงพยาบาลภายในศู น ย มิ ไ ด ค น หาผู ป ว ย
น.สพ.ธีรศักดิ์ ชักนํา
สมเจตน ตั้งเจริญศิลป
เพิ่มเติมเนื่องจากขอจํากัดดานเวลาและการสื่อสาร ผูปวยทุกรายมี
อัญชนา วากัส
ประเวศน แยมชื่น
อาการทางคลินิกเขาไดกับนิยามผูปวยหัด และผลตรวจ ELISA (IgM)
ฝายจัดการ
วรรณศิริ พรหมโชติชัย นงลักษณ อยูดี
พบผลบวก 7 รายจาก 10 รายในการเจาะเลือดครั้งแรก ขอมูลจากการซัก
กฤตติกานต มาทวม
พูนทรัพย เปยมณี
ประวัติผูปวยทราบวา มีการระบาดของโรคหัดในหมูบานที่ผูปวยอาศัย
สมหมาย ยิ้มขลิบ
เชิดชัย ดาราแจง
อยูในเขตประเทศเมียนมารกอนจะเขามาในศูนยพักพิงแหงนี้
ฝายศิลป ประมวล ทุมพงษ ณัฐนี เตียวตอสกุล (นักศึกษาฝกงาน)
พิสัยของอายุผูปวยคือ 3 เดือน ถึง 46 ป คามัธยฐานคือ ชวง
สื่ออิเล็กทรอนิกส บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
อายุ 10-15 ป คาเฉลี่ยอัตราปวยรอยละ 0.45 (ตารางที่ 1) พบมีการ
ณัฐบดินทร นิมมานภุชชรัตน
ปวยเกือบทุกชวงอายุ โดยกลมอายุ 0-1 ป มีอัตราปวยจําเพาะตาม
ผูเขียนบทความการสอบสวนทางระบาดวิทยา
กลุมอายุมากที่สุด อัตราปวยรองลงมา คือ ชวงอายุ 1-5 ป, 20-25 ป,
สุเมธ องควรรณดี* Sumet Ongwandee*
10-15 ป และ 30-35 ปตามลําดับ สัดสวนของการปวยแบงตามเพศ
**
อัสชน บุญมาดํา Ussachon Boonmadam**
พบวาเปนเพศชาย 28 ราย (รอยละ 44) และเพศหญิง 36 ราย (รอยละ
อดิศกั ดิ์ มงคล* Adisak Mongkol*
56) หากพิจารณาจํานวนผูปวยโดยดูจากสัดสวนของจํานวนปวย
* สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
ทั้งหมดพบวา กลุมอายุ 1-5 ปมากที่สุด (รอยละ 22) จากผูปวย
* Maehongson Health Office
ทั้งหมด 64 รายพบวา 14 ราย (รอยละ 21.88) เคยฉีดวัคซีนปองกัน
**สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสบเมย จังหวัดแมฮอ งสอน
โรคหัดมากอน และเปนที่นาสังเกตวาในจํานวนนี้มี 8 รายอยูในกลุม
** Sobmoei Health Office
อายุ 1-5 ป หรือประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนผูปวยในกลุมอายุนี้
ระยะเวลาที่ผูปวยพักอาศัยในศูนยพักพิงฯ กอนปวย มีพิสัย
ตั้งแต 7 วัน ถึง 13 ป โดยสวนใหญอาศัยอยูนานกวา 1 ป (รอยละ 62.5)
ผู ป ว ยที่ พ บในสั ป ดาห ที่ 1 และ 2 จํ า นวน 2 รายเข า มาอาศั ย ใน
http://203.157.15.4/
206
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

ประสิทธิผลของวัคซีน =

ศูนยพักพิงนอยกวา 8 วัน ผูปวยที่อาศัยนอยกวา 1 เดือน จํานวน 5
ราย ไมมีประวัติการไดรับวัคซีน ผูปวยที่อาศัยนานกวา 1 ป จํานวน
40 ราย เคยฉีดวัคซีน 10 ราย (รอยละ 25) และพบวา ผูปวยที่อาศัยใน
ศูนยพักพิงชั่วคราวต่ํากวา 1 เดือน จํานวน 5 ราย นั้นมีอายุต่ํากวา
15 ป ซึ่งทั้งหมดไมเคยไดรับวัคซีน ขอมูลนี้ชวยสนับสนุนวา อาจ
เกิดจากผูอพยพที่เขามาใหมจากฝงประเทศเพื่อนบาน
การระบาดที่เกิดขึ้นนานประมาณ 20 สัปดาห ผูปวยรายแรก
มีวันเริ่มปวยวันที่ 3 เมษายน 2551 (สัปดาหที่ 1) จนถึงรายสุดทาย
วันที่ 12 สิงหาคม 2551 (สัปดาหที่ 20) ลักษณะกราฟเสนโคงการ
ระบาด (Epidemic curve) เขาไดกับชนิดแหลงโรคแพรกระจาย หรือ
หรือ Propagated source outbreak (รูปที่ 1)

ผูปวยทั้งหมดพักอาศัยภายในศูนยพักพิง พบการกระจายอยู
ทุกหยอมบาน (ทั้งหมด 15 หยอมบาน) โดยพบรอยละของการปวย
ตอประชากรตามหยอมบานมากที่สุดคือ หยอมบาน 13 (รอยละ 2)
รองลงมาคือ หยอมบาน 6B (รอยละ 1.1), 2 (รอยละ 0.98), 11A
(รอยละ 0.82), และ 3 (รอยละ 0.61) ตามลําดับ ซึ่งหยอมบานเหลานี้
เปนที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลภายในศูนยพักพิง
การทบทวนขอมูลยอนหลังตั้งแตป 2547 ถึง 2550 ไมพบมี
รายงานผูปวยโรคหัดในศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมละอูน แตพบมี
รายงานผู ป ว ยโรคหั ด ที่ ศู น ย พั ก พิ ง ชั่ ว คราวบ า นแม ก องคา (เป น
ศู น ย เ ดิ ม ที่ ตั้ ง ครั้ ง แรกก อ นอพยพมาที่ บ า นแม ล ะอู น ในป จ จุ บั น )
เมื่อป 2545 จํานวน 41 ราย หรือ เทากับ 2.77 ตอพันประชากร

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ อัตราปวยโรคหัด และประวัติการไดรับวัคซีนหัด จําแนกตามกลุมอายุ ศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมละอูน
อ.สบเมย จ.แมฮองสอน เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2551
กลุมอายุ
(ป)

จํานวนทั้งหมด
(คน)

จํานวนปวย
(ราย)

คิดเปนสัดสวน
ของผูปวยทั้งหมด
(รอยละ)

0-1
>1-5
>5-10
>10-15
>15-20
>20-25
>25-30
>30-35
>35-40
>40-45
>45-50
> 50
รวม

532
1,418
1,729
1,670
2,018
1,379
1,004
802
823
714
699
1,415
14,203

10
14
2
10
8
9
5
4
1
0
1
0
64

16
22
3
17
13
14
8
6
2
0
2
0
100

อัตราปวย
จําเพาะตาม
กลุมอายุ
(รอยละ)
1.88
0.99
0.12
0.6
0.4
0.65
0.5
0.5
0.12
0
0.14
0
0.45

เคยฉีดวัคซีนหัด
ตามกลุมอายุ
(ราย)

คิดเปนสัดสวน
(รอยละ)

2
8
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
14

20
57
0
30
0
11
0
0
0
0
0
0

รูปที่ 1 จํานวนผูปวยโรคหัด จําแนกตามสัปดาหเริ่มปวย ศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมละอูน อ.สบเมย จ.แมฮองสอน เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2551

* ชวงสัปดาหที่รณรงคใหวัคซีนปองกันโรคหัดครั้งที่ 1 (2-3 มิถุนายน 2551)
** ชวงสัปดาหที่รณรงคใหวัคซีนปองกันโรคหัดครั้งที่ 2 (4-6 สิงหาคม 2551)
http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

207

จากการศึกษาขอมูลการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคใน
ศูนยอพยพ พบวากําหนดการใหวัคซีนปองกันโรคหัด จํานวน 2 ครั้ง
โดยครั้งที่ 1 ชวงอายุ 9 – 12 เดือน และครั้งที่ 2 ชวงอายุ 6 ป ไมมี
การใหวัคซีนหัด หรือวัคซีนผสม หัด คางทูม หัดเยอรมัน ในกลุมเด็ก
นักเรียนหญิงชวงอายุ 12-13 ป (ป.6) สวนอัตราความครอบคลุมของ
การใหบริการวัคซีนหัด ครั้งที่ 1 ชวงอายุ 9 – 12 เดือน ป 2550 และ
2551 เทากับรอยละ 100 และครั้งที่ 2 ชวงอายุ 6 ป ในป 2550 และ
2551 เท า กั บ ร อ ยละ 98.57 และ 99.50 ตามลํ า ดั บ ในกลุ ม ของผู
อพยพเขามาใหมในป 2550 และ 2551 เทากับรอยละ 100
สภาพแวดลอมในศูนยพักพิงฯบานแมละอูนจัดตั้งขึ้นเมื่อ
ป 2547 โดยประชากรสวนใหญยายมาจากศูนยพักพิงชั่วคราวบาน
แมกองคาที่ถูกยุบเลิกไป ผูที่พักอาศัยเปนผูอพยพลี้ภัยสงครามจาก
ประเทศเพื่ อ นบ า น เข า มาอยู ใ นเขตประเทศไทยตั้ ง แต ป 2537
ประชากรสวนใหญเปนเชื้อชาติกระเหรี่ยงขาว นอกจากนี้สวนนอย
เป น ไทยใหญ และมุ ส ลิ ม จํ า นวนประชากร ณ กรกฎาคม 2551
ประกอบดวย ชาย 7,060 คน หญิง 7,143 คน รวม 14,203 คน
การคมนาคมมีสองเสนทางคือ ทางรถยนตจะใชเวลาตั้งแต
อําเภอสบเมยถึงศูนยพักพิงประมาณ 2 ชั่วโมงในชวงหนาแลง และ
ประมาณ 4 ชั่วโมงในฤดูฝน อีกเสนทางคือ ทางเรือ ลักษณะการตั้ง
บานเรือนทําดวยไมไผ เปนบานชั้นเดียวยกใตถุนสูง ภายในตัวเรือน
แบงออกเปนหองยอยรวม 2-3 หองยอย มีหองน้ําแยกออกจากตัว
เรือน การกอสรางบานจะเปนแถวติดตอกันคอนขางแออัด ผูอพยพ
ภายในศูนยจะมีการติดตอคาขายกับหมูบานคนไทยที่อยูรอบๆ ศูนย
ตลอดเวลา โดยใชภาษากระเหรี่ยง ทั้งนี้ประชาชนในละแวกนี้จะ
เป น ชาติ พั น ธุ ก ระเหรี่ ย งขาวเหมื อ นกั น การควบคุ ม การเข า ออก
ภายในศูนยกระทําไดลําบากเนื่องจากการตั้งบานเรือนอยูในเขตปา
สงวนปราศจากขอบเขตที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีศูนยพักพิงชั่วคราว
บานแมลามาหลวงอยูหางไปประมาณ 10 กม.ใชเวลาเดินทาง
30 นาที ด ว ยการเดิ น เท า และมี ลั ก ษณะประชากร สิ่ ง แวดล อ มที่
คลายคลึงกัน มีประชากรอาศัยอยูจํานวน 17,292 คน
การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนปองกันโรคหัด
จํานวนประชากรอายุ 9 เดือน – 5 ป เคยฉีดวัคซีน 1,849 คน
พบปว ยจํ านวน 9 คน หรือ อัต ราป วยของผู ที่เคยฉี ดวั คซี นเทา กั บ
4.87 ตอพันประชากร
จํานวนประชากรอายุ 9 เดือน – 5 ป ไมเคยฉีดวัคซีน 35 คน
พบปวยจํานวน 6 คน หรืออัตราปวยของผูที่ไมเคยฉีดวัคซีนเทากับ
171.43 ตอพันประชากร
ประสิทธิผลของวัคซีน =

208

(171.43-4.87) ¯ 100 = 97.16%
171.43

มาตรการควบคุมปองกันการระบาดของโรคหัด
มาตรการตอไปนี้ถูกเสนอขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากการศึกษา
ครั้ง นี้แ ละคํ านึงการใช วัค ซีนในจํ านวนที่ จะเกิด ประโยชนสู งสุ ด
ตอการควบคุมการระบาดของโรคหัดในศูนยพักพิงชั่วคราวบาน
แมละอูนและศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมลามาหลวง
1. จัดระบบเฝาระวังเชิงรุกเพื่อคนหาผูเขามาพักอาศัยใหม
ภายในศูนยพักพิง ที่มีอายุระหวาง 6 เดือน ถึง 35 ป และใหรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด ทุกสัปดาห เนื่องจากผลการศึกษาแสดงให
เห็นวา ชวงอายุดังกลาวมีอัตราการปวยที่สูง และมักเกิดโรคในกลุม
ผูเขามาอยูใหม
2. จัดใหเด็กที่มีอายุระหวาง 6 ถึง 9 เดือนทุกคนไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดทันที โดยเมื่อเด็กกลุมนี้มีอายุครบ 1 ป ให
ไดรับ วัคซีน ปองกั นโรคหัดอีก ครั้งโดยนับ เปนเข็มที่ 1 และเขา สู
ระบบของโครงการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคตามปกติตอไป
3. สําหรับผูที่อาศัยภายในศูนยพักพิงและไมเคยไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคหัดมากอนและมีชวงอายุระหวาง 9 เดือนถึง
15 ป ใหมารายงานตัวที่หนวยบริการสาธารณสุขของศูนยพักพิงเพื่อ
รับการฉีดวัคซีนทุกคน
4. กรณีพบผูปวยใหม ใหทีมควบคุมโรคออกคนหาผูสัมผัส
โรคภายในครอบครัวนั้น หรือในที่พักที่ผูปวยไดอาศัยอยูในชว ง
กอนเริ่มปวย โดยผูสัมผัสโรคที่มีอายุต่ํากวา 35 ปลงมาที่ไมเคยฉีด
วัคซีนหรือปวยดวยโรคหัดใหเขารับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
5. มาตรการที่ ก ล า วมานี้ ใ ห เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การที่ ศู น ย พั ก พิ ง
ชั่วคราวบานแมลามาหลวงเปนอันดับเแรก และกลุมอายุที่ควรไดรับ
วัคซีนกอน คือ เริ่มจาก 0-1 ป, 1-5 ป, 5-10 ป, 10-15 ป และตอไป
ตามลําดับ
6. ย้ําเรื่องการใหวิตามินเอ เพื่อลดโอกาสปวยเปนโรคหัด
โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ปทุกคน
7. จั ด ตั้ ง จุ ด ให บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคหั ด ที่ แ นว
ชายแดน เพื่อใหประชาชนจากหมูบานที่มีการระบาดของโรคในฝง
ประเทศเพื่อนบาน โดยเนนในกลุมอายุต่ํากวา 15 ป ซึ่งมาตรการขอ
นี้ใหผูรับผิดชอบงานของศูนยพิจารณาความเปนไปไดและจํานวน
วัคซีนที่เหลือ เพื่อชวยลดโอกาสการแพรเชื้อเขามาในประเทศไทย
จากฝงประเทศเพื่อนบาน
8. แนะนําใหงดการชุมนุมหรือการจัดงานที่มีการรวมตัว
ของประชาชนจํานวนมากภายในศูนยพักพิงทั้งสองแหงจนกวาจะไม
พบผูปวยเปนเวลาติดตอกันนาน 24 วัน
9. สําหรับหมูบานคนไทยที่อยูรอบๆ ศูนยพักพิงใหจัดการ
สํารวจความครอบคลุมของวัคซีนและฉีดวัคซีนแกผูที่อายุต่ํากวา
15 ปหากพบวายังไมเคยไดรับหรือไมเคยปวยดวยโรคหัด

http://203.157.15.4/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

อภิปรายผล
จากการสอบสวนโรคพบวามีการระบาดของโรคหัดในศูนย
พักพิงชั่วคราวบานแมละอูนโดยมีการตรวจยืนยันผลเลือดรวมถึง
อาการแสดงทางคลินิกที่เขาไดกับนิยามโรค กลุมผูปวยชวงแรกเปน
ผูที่อพยพมาอาศัยในศูนยพักพิงฯนอยกวา 8 วัน และนาจะเปนจาก
ผู ป ว ยหรื อ ผู อ ยู ใ นระยะฟ ก ตั ว ของโรคและมี ไ วรั ส หั ด ที่ ส ามารถ
ถ า ยทอดโรคให แ ก ผู อื่ น ภายในศู น ย พั ก พิ ง ฯ โดยผู สั ม ผั ส โรค
บางสวนอาจไม มีหรือมีภู มิคุมกัน โรคที่ต่ํ า ถึงแม วาการใหวัคซี น
ป อ งกั น โรคหั ด ที่ ดํ า เนิ น การโดยศู น ย พั ก พิ ง ฯที่ ผ า นมาจะมี ค วาม
ครอบคลุมเกือบรอยเปอรเซ็นตของกลุมเปาหมาย แตอาจมีประชากร
บางสวนนอกกลุมเปาหมายที่ไมเคยไดรับวัคซีนหรืออาจไมเคยปวย
มากอนในอดีตและเขามาอาศัยใหมอยางถาวรในศูนยหรือบางสวน
อาจเปนการเขาๆ ออกๆ ไปมาหาสูกันระหวางประชากรของฝง ประเทศ
เพื่อนบานและในศูนยพักพิงฯ เชน กลุมนักเรียนอายุระหวาง 10-20 ป
ที่เขามาเรียนและพักที่หอพักของโรงเรียนในศูนยพักพิงฯ ซึ่งพบวา
ปวยจํานวน 18 ราย (รอยละ 30) ที่อาจมีสวนทําใหเกิดการระบาด
นอกจากนี้ปจจัยจากสิ่งแวดลอมที่พบวา ประชากรในศูนย
พักพิงฯมีการตั้งบานเรือนที่แออัด โดยพบผูปวยเกือบทุกหยอมบาน
รวมถึ ง การติ ด ต อ ของโรคนี้ ท างเดิ น หายใจ ดั ง นั้ น ป จ จั ย เหล า นี้
สงเสริมการระบาดและแพรกระจายของโรคอยางกวางขวางได
ภูมิคุมกันหมู (Herd Immunity) ของประชากรในศูนยพักพิง
อาจไมสูงพอที่จะปองกันโรคได หากประชากรมีภูมิคุมกันต่ํากวา
รอยละ 95 ทั้งนี้ดวยปจจัยดังกลาวมาขางตน อีกทั้งความลาชาในการ
ควบคุมสถานที่ที่อาจเปนแหลงแพรโรคในระยะแรกๆ เชน โรงเรียน
จึงเปนป จจัยเสริ มให มีก ารระบาดของโรค จากรายงานพบผู ปว ย
บางสวนที่มีประวัติการไดรับวัคซีนแตยังปวยดวยโรคหัดมีจํานวน
14 ราย โดยเฉพาะเด็กอายุ 1-5 ปที่กวาครึ่งหนึ่งของผูปวยมีประวัติ
การได รั บ วั ค ซี น มาก อ น การวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ผ ลของวั ค ซี น
(Vaccine efficacy) ในกลุมประชากรอายุ 9 เดือน ถึง 5 ปพบวา อยูใน
ระดับสูงที่สามารถปองกันโรคได (รอยละ 97.16) จากการตรวจตูเก็บ
วัคซีนที่เปนระบบใชแกสทําความเย็น พบวา มีการบันทึกอุณหภูมิไม
ตอเนื่อง และบางวันอุณหภูมิจะสูงหรือต่ํากวาชวง 2 – 8 องศาเซลเซียส
โดยเปนบันทึกที่อานจากเทอรโมมิเตอรที่ติดอยูกับตัวตูเย็นภายนอก
เทานั้น โดยไมมีการวางเทอรโมมิเตอรภายในตูเย็น ทางทีมสอบสวน
โรคจึงไดอธิบายการอานคาและบันทึกอุณหภูมิใหแกเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของศูนยพักพิงฯ
การให วั ค ซี น เพื่ อ ควบคุ ม และป อ งกั น โรคแก ผู ที่ ยั ง ไม มี
อาการนั้นอาจไมมีความจําเปนเนื่องจากเปนการถายทอดโรคทาง
อากาศ (Airborne transmission) และเกิดโรคในชุมชนที่คอนขาง
แออัด โดยเฉพาะในกรณีนี้ที่มีการระบาดของโรคมา 3-4 เดือนแลว

ซึ่งคาดวา ผูอพยพที่อาศัยในศูนยพักพิงแมละอูนนาจะสัมผัสเชื้อแลว
โดยสวนใหญ แตอยางไรก็ตามในกรณีที่เปนผูอพยพที่มาอาศัยใหม
การเก็บตกในเด็กที่อายุต่ํากวา 15 ป ตามมาตรการที่เสนอแนะ และที่
สําคัญคือ ผูที่อาศัยในศูนยพักพิงชั่วคราวบานแมลามาหลวง ซึ่งขณะที่
ลงไปสอบสวนโรคพบว ามี ผู ป วยจํ านวน 2 ราย จากการประมาณ
จํ านวนผู ป วยที่ อาจเกิ ดขึ้ นในศู นย นี้ ถ าหากไม ได มี มาตรการใดๆ
รวมทั้งการใหวัคซีน โดยใชอัตราปวยที่เกิดขึ้นของศูนยฯ แมละอูน คือ
รอยละ 0.45 มาคํานวณ คาดวาจะมีผูปวย 78 ราย จากรายงานของศูนยฯ
แมลามาหลวง พบปวยจํานวน 4 ราย รายสุดทายวันที่ 25 กรกฎาคม
ระยะเวลาการเฝาระวังโรคคิดจาก 2 เทาของระยะฟกตัวที่ยาวที่สุดของ
โรคหัดซึ่งรวมเทากับ 24 วัน พบผูปวยรายสุดทายจากศูนยฯแมละอูน
วันที่ 12 สิงหาคม และเฝาระวังถึงวันที่ 2 กันยายน 2551 ไมปรากฏวามี
ผูปวยรายใหมที่อาศัยใน ศูนยพักพิงฯเพิ่มขึ้นอีก
การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดของการเก็บขอมูลผูปวยเนื่องจาก
ศูนยพักพิงตั้งอยูในพื้นที่หางไกลการเดินทางยากลําบากและการ
สื่ อ สารต อ งใช ผ า นล า มภาษากระเหรี่ ย ง ข อ มู ล ส ว นใหญ จึ ง เก็ บ
รวบรวมโดยเจาหนาที่ของศูนยพักพิง นอกจากนี้ศูนยพักพิงฯที่มี
ขนาดใหญ ประชากรจํ า นวนมาก และมี ก ารเข า ออกจากศู น ย
ตลอดเวลา เจาหนาที่ภายในศูนยจึงไมอาจติดตามและออกคนหา
ผูปวยบางสวนที่อาจไมไดมารักษาตัวที่โรงพยาบาล ทําใหอัตราปวย
ที่คํานวณได ต่ํา กวาอัต ราปว ยที่แ ทจริง ได รวมถึ งอาจสงผลใหค า
ประสิทธิผลของวัคซีนที่คํานวณมีความคาดเคลื่อนได
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณนายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์ แพทยหญิงดารินทร
อารี ย โ ชคชั ย แพทย ห ญิ ง ป ย นิ ต ย ธรรมาภรณ ภิ ล าศ นายแพทย
ชิ โ นรส ลี้ ส วั ส ดิ์ แ ละแพทย ห ญิ ง วลั ย รั ต น ไชยฟู ใ นการให
ขอเสนอแนะการควบคุมโรคและแนวทางการศึกษาทางระบาดวิทยา
สํ า หรั บ การควบคุ ม โรคหั ด คุ ณ สุ ร สิ ท ธิ์ ธนปารวงศ คุ ณ ลั ด ดา
ภู มิ รุ ง โรจน คุ ณ วิ พ รรณ กาลอย และเจ า หน า ที่ อ งค ก รมั ล ติ เ ซอร
ที่เกี่ยวของในการรวบรวมและสงขอมูลเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้
เอกสารอางอิง
1. กองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการดําเนินงานทาง
ระบาดวิทยา. พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ. โรงพิมพองคการรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), สิงหาคม 2542.
2. สํานักระบาดวิทยา. Guideline for Diseases Surveillance in
Border Camps (Draft), Thailand 2008.
3. Talley L, Salama P. Short Report: Assessing Field Vaccine
efficacy for Measles in Famine-Affected Rural Ethiopia.
Am J Trop Med Hyg. 2003;65(8):545-6.

http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

209

ลักษณะการตั้งบานเรือนภายในศูนยพักพิงบานแมละอูน

ภาพแสดงผูปวยโรคหัดที่รักษาในโรงพยาบาล

********************************************************************************

สถานการณโรค/ภัย ที่สําคัญ
tchuxnum@health3.moph.go.th

eµืo¹ÀaÂoä¾iÉÊu¹¢a ºŒÒ»‚ 2552
Warn Of Rabies Threat, 2009
ธีรศักดิ์ ชักนํา Teerasak Chuxnum ประวิทย ชุมเกษียร Prawit Choomkasien
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control
ตั้ง แต เ ดื อ นมกราคม ถึ ง เดื อ นมีน าคม 2552 สํา นั ก ระบาด
วิทยา ไดรับรายงานผูปวย/ตายดวยโรคพิษสุนัขบา จํานวน 6 ราย
เปนรายงานจากภาคกลาง 4 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร 3 ราย
สมุทรสาคร ระยอง และปราจีนบุรี จังหวัดละ 1 ราย เมื่อเปรียบเทียบ
กับป พ.ศ. 2551 พบผูปวย/ตายดวยโรคพิษสุนัขบา จํานวน 8 ราย
เปนการรายงานจาก 8 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย คือ ภาคกลาง 4
จังหวัด ไดแก ชลบุรี สระแกว อางทอง และกรุงเทพมหานคร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ไดแก เลย หนองบัวลําพู และ
สุรินทร และภาคใต 1 ราย ที่จังหวัดสงขลา จะเห็นไดวาระยะเวลา
เพียง 3 เดือนของปนี้ พบผูปวยเกือบเทากับปที่ผานมาทั้งป
จากการวิเคราะหขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2546 พบวาจังหวัดที่มี
ผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบามักจะอยูในจังหวัดเดิมที่เคยมีผูเสียชีวิต
ติ ด ต อ กั น มาตลอด ได แ ก กรุ ง เทพมหานคร สมุ ท รปราการ
กาญจนบุรี ราชบุรี ระยอง จันทบุรี เชียงใหม สุรินทร บุรีรัมย สงขลา
และนครศรีธรรมราช โดยสุนัขเปนสาเหตุหลักของการเกิดโรคพิษ
สุนัขบาในคนถึงรอยละ 80% จาก 45 % ของจํานวนผูที่ถูกสุนัขกัด
ทั้งหมด เปนสุนัขที่มีอายุนอยกวา 3 เดือน และ 57% เปนสุนัขที่มี
เจาของ สาเหตุที่สุนัขอายุนอยเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมากกวาสุนัข

210

โตเต็มวัย เนื่องจากผูสัมผัสโรคมักคิดวาสัตวอายุนอย คงไมเปนโรค
พิษสุนัขบา และขาดความรับผิดชอบในการนําสุนัขไปรับการฉีด
วั ค ซี น ป อ งกั น โรค และแตกต า งจากในอดี ต ที่ สุ นั ข มี เ จ า ของเป น
สาเหตุ ทําให เกิดโรคมากกวาสุนั ขจรจั ด แสดงใหเ ห็นถึงการขาด
ความรับผิดชอบที่จะเอาสุนัขของตนไปรับในการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา
หลีกเลี่ยงการถูกสุนัขกัด โดยไมไปทํารายหรือแกลงสุนัข
หรือแยกสัตวที่กําลังตอสูกัน ไมเขาใกลสัตวขณะกินอาหารหรือเลี้ยง
ลูกออน ในระยะนี้เปนชวงปดภาคเรียนผูปกครองควรสนใจดูแลเด็ก
อยาปลอยใหเลนกับสุนัขโดยลําพัง ไมควรใหสุนัขกัด ขวน หรือเลีย
บริเวณที่มีแผล และหากถูกกัดโดยไมมีสาเหตุโนมนํา เชน อยูดีๆ
สุนัขก็วิ่งเขามากัดโดยไมมีสาเหตุ กัดเจาของ คนเลี้ยง คนใหอาหาร
ใหลางทําความสะอาดแผลดวยน้ําสะอาด ฟอกดวยสบูหลายๆ ครั้ง
ลางสบูใหหมด แลวเช็ดแผลดวยน้ํายาฆาเชื้อ แลวไปไปพบแพทย
เพื่อขอคําปรึกษาในการปองกันโรคพิษสุนัขบาทันที รวมทั้งกักขัง
สัตวที่กัด ขวน หรือเลียที่แผลไวดูอาการ 10 วัน
หากพบสัตวที่มอี าการสงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบา ใหสงหัว
สัตวตรวจชันสูตรหลังสัตวตายเพื่อยืนยันโรค หากผลเปนบวกให

http://203.157.15.4/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

ติดตามผูสัมผัสสัตวที่เปนโรคพิษสุนัขบา เชน ผูถูกสัตวนั้นกัด ขวน
ผูเลี้ยง ผูคลุกคลี สัตวแพทยที่ทําการรักษามาฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบาทันที
สําหรับเจาหนาที่ระบาดวิทยาควรเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา
ในคนโดยเฉพาะในพื้นที่ ที่มีเคยมีการระบาด และพื้นที่ใกลเคีย ง
หากพบผูปวยที่มีอาการเขาไดกับนิยามการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบา
ใหสอบสวนโรคทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหลังไดรับรายงาน ติดตามผู
สั ม ผั ส โรครายอื่ น มาฉี ด วั ค ซี น และประสานปศุ สั ต ว เ พื่ อ การ
สอบสวนและควบคุมและปองกันโรคในสัตวตอไป ควรมีการเก็บ
ตัวอยางจากผูปวยเพื่อยืนยัน โดยตัวอยางที่เหมาะสมไดแกเนื้อสมอง
หลังจากผูปวยเสียชีวิต น้ําลาย และ/หรือน้ําไขสันหลัง และ/หรือ
ปสสาวะ เปนระยะๆ เพราะเชื้อไวรัสไมไดถูกขับออกมาตลอดเวลา
จึงตองเก็บตัวอยางสงตรวจทุกวัน หรือวันละ 2 ครั้ง หรือสามารถ
เก็บปมรากผมมาตรวจก็ได แตโรคพิษสุนั ขบาจะไมพ บไวรัสใน
กระแสเลื อ ด หากไม แ นใ จและสงสั ย อาการไข สมองอั กเสบด ว ย
สาเหตุอื่น ใหเก็บเลือด (EDTA blood) สงมาดวย

หากต อ งการรายระเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โรคพิ ษ สุ นั ข บ า
สามารถติดตอสํานักระบาดวิทยาที่หมายเลขโทรศัพท 0-2590-1775
สํานักโรคติดตอทั่วไปที่หมายเลขโทรศัพท 0-2590-3170 สถานเสาว
ภา สภากาชาดไทย หมายเลขโทรศัพท 0-2252-0161 ถึง 4 ตอ 127
หอ งปฏิ บั ติก ารชั น สูต รโรคพิษ สุ นั ข บ า สถาบั นวิ จั ย วิ ท ยาศาสตร
สาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท 0-2951-0000 ตอ 99205 และศูนย
ปฏิ บั ติ ก ารโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ หมายเลข
โทรศัพท 0-256-4333 ตอ 3576 หรือสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการสั ต วแพทย
สํานักสุขศาสตรและสุขอนามัย และสํานักงานปศุสัตวที่ใกลที่สุด

ภาพแสดงจังหวัดที่มีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา
ตั้งแต พ.ศ. 2546 - ปจจุบัน

http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

211

แนวทางการรายงานผูปวยปอดอักเสบรุนแรงในชุมชน (ตอจากปที่ 40 ฉบับที่ 10 หนา 163)
212

http://203.157.15.4/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

ขาวระบาดใน/ตางประเทศ

สรุปการตรวจสอบขาวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห
(Outbreak Verification Summary)

อุบลรัตน นฤพนธจิรกุล ปวีณา วงคสวรรค อรัฐา รังผึ้ง ศุภฤกษ ไชยานุวัติวงษ จิราพร สกุลงาม
ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สํานักระบาดวิทยา Surveillance Rapid Response Team (SRRT), Bureau of Epidemiology
a_paweena@yahoo.com

สถานการณโรคประจําสัปดาหที่ 13 ระหวางวันที่ 29 มีนาคม 2552 – 4 เมษายน 2552 สํานักระบาดวิทยาไดรับรายงานและตรวจสอบ
ขอมูลเฝาระวังทางระบาดวิทยา พบโรคและเหตุการณที่นาสนใจ ดังนี้

สถานการณภายในประเทศ
1. อาหารเปนพิษ จํานวน 3 เหตุการณ ดังนี้
จังหวัดมหาสารคาม ไดรับแจงจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคามวา เกิดการระบาดของอาหารเปนพิษขึ้นที่อําเภอ
นาดู น ที ม สอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ของอํ า เภอได ทํ า การสอบสวน
ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2552 ผลเบื้องตนสรุปไดดังนี้ พบผูปวย
จํานวน 171 ราย เขารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข 36 ราย
ค น หาในชุ ม ชน 135 ราย ส ว นใหญ มี อ าการปวดท อ ง คลื่ น ไส
อาเจี ย น ถ า ยเหลวเป น น้ํ า บางรายมี ไ ข อายุ ร ะหว า ง 3-75 ป ราย
แรกเริ่มปวยวันที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 15.00น หลังจากนั้นมีผูปวย
เพิ่มมากขึ้น รายสุดทายเริ่มปวยวันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 น.
กลุมผูปวยมีประวัติรับประทานอาหารรวมกันเวลาประมาณ 06.00 08.00 น ในงานบุญวันที่ 24 มีนาคม 2552 จัดขึ้นที่บานโคกเครือ หมู
5 ตําบลดงยาง อําเภอนาดูน ซึ่งมีคนมารวมงานประมาณ 500 คน
จาก 3 หมูบาน ทีม SRRT ไดเก็บตัวอยางอุจจาระในผูปวย 19 ราย สง
ตรวจที่โรงพยาบาลมหาสารคามผลพบเชื้อ Vibrio parahaemolyticus
จํานวน 8 ราย เก็บตัวอยางอาหารที่เหลือในงานจํานวน 3 ตัวอยาง
และน้ําดื่ม 1 ตัวอยาง ผลการตรวจไมพบเชื้อกอโรค จากการสังเกต
พบวา รายการอาหารที่ปรุงในงานเลี้ยงสวนใหญทําจากเนื้อวัว ทีม
ไดติดตามไปยังแหลงเนื้อวัวที่บานนาเลา หมู 5 ตําบลหนองไฮ
อําเภอวาปปทุม เก็บตัวอยางอุจจาระในกลุมผูชําแหละ 2 ตัวอยาง ผล
การตรวจไมพบเชื้อ เก็บตัวอยาง Swab เขียงเนื้อและมีด พบเชื้อ
Salmonella gr.E 2 ตัวอยาง และ Swab มือผูจําหนายเนื้อ 1 ตัวอยาง
พบเชื้อ Salmonella gr.B อยูระหวางการสอบสวนเพิ่มเติม
จังหวัดพิษณุโลก พบผูปวยโรคอาหารเปนพิษจํานวน 55 ราย
เกิดขึ้นในหมู 1 ตําบลสวนเมี่ยง อําเภอชาติตระการ ผูปวยมีอายุ
ระหว า ง 9-79 ป ส ว นใหญ มี อ าการปวดท อ ง ถ า ยเหลวเป น น้ํ า
คลื่นไส บางรายถายเปนมูก โดยรายแรกปวยวันที่ 21 มีนาคม 2552
เวลา 23.00 น. รายสุดทายปวยวันที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 9.00 น.
กอนปวยไดรับประทานลาบหมูปาดิบเปนหมูปาตัวเดียวกัน ซึ่งหมู
ปานี้ไดลาในตอนเชาแลวนํามาชําแหละเพื่อทําลาบหมูปาดิบและ
รับประทานรวมกัน เวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน สวนเนื้อหมูปาที่

เหลื อ แบ ง กั น ไปทํ า อาหาร 19 ครั ว เรื อ น เพื่ อ ทํ า ลาบหมู ป า ดิ บ
เชนเดียวกัน อาหารที่สงสัยการระบาดครั้งนี้เปนลาบหมูปาดิบ ทีม
SRRT ไดเก็บตัวอยางอุจจาระในผูปวยจํานวน 3 ตัวอยาง ผลการตรวจ
ไมพบเชื้อกอโรค และเก็บตัวอยางเนื้อหมูปาที่เหลือสงตรวจที่ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดพิษณุโลก พบ Salmonella spp. 1
ตัวอยาง และ E.coli 1 ตัวอยาง อยางไรก็ตามยังไมสามารถระบุแหลง
โรคไดชัดเจน อยูระหวางการสอบสวนเพิ่มเติม
จังหวัดยะลา พบผูปวยอาหารเปนพิษจํานวน 56 ราย เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 โรงเรียนสตรีแหงหนึ่ง ในอําเภอเมือง
จังหวัดยะลา รับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลา เปนผูปวยนอก 30 ราย
ผูปวยในจํานวน 26 ราย โดยรายแรกเริ่มปวยวันที่ 30 มีนาคม 2552
เวลาประมาณ 16.00 น. หลังจากนั้นมีผูปวยเพิ่มขึ้น อาการที่พบสวน
ใหญมีคลื่นไส อาเจียน ปวดทอง บางรายมีถายเหลว จากการสอบสวน
ไดขอมูลวา ทุกรายไปรวมงานปจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ทางโรงเรียนจัดขึ้นวันที่ 30 มีนาคม 2552 มีนักเรียนเขารวม 625
คน ทางโรงเรียนไดจัดขาวกลองเปนอาหารกลางวัน ผัดเนื้อวัวแดงกับ
ไขเจียว รับประทานเมื่อเวลา 12.00 น. ผูปวยบางรายรูสึกวาขาวกลองมี
กลิ่นและมีรสเปรี้ยว ไดเก็บตัวอยางอุจจาระในนักเรียนที่มีอาการปวย
และผูปรุงอาหารรวมจํานวน 37 ตัวอยาง สงตรวจที่โรงพยาบาลยะลา
อยูระหวางรอผลการตรวจการตรวจทางหองปฏิบัติการพรอมนี้ทีม
สอบสวนโรคทั้ง 3 พื้นที่ ไดดําเนินการควบคุมปองกันโรค และให
สุขศึกษาแกชาวบานเรียบรอยแลว ยังไมพบผูปวยรายใหม
2. โรคตาแดง จังหวัดเชียงใหม พบการระบาดของโรคตา
แดงที่ สถานสงเคราะหบ านกิ่ งแก ว อํา เภอเมือ ง จังหวัด เชียงใหม
จํานวน 18 ราย เปนเด็กอายุ 1.5 – 2.5 ป จํานวน 16 ราย และพี่เลี้ยง 2
ราย รายแรกเริ่มปวยวันที่ 20 มีนาคม 2552 สวนใหญมีอาการตาแดง
ขี้ตามีสีเหลือง มีไข รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช ขณะนี้หาย
เปนปกติแลว สวนพี่เลี้ยงยังรักษาอยู การระบาดครั้งนี้นาจะมาจาก
การที่เด็กใชสิ่งของรวมกัน ทีม SRRT ไดแนะนําแยกเด็กที่ไมมี
อาการปวยออกจากเด็กที่มีอาการ ทําความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ
ของเลน แยกของใชของสวน ขณะนี้ยังไมพบผูปวยรายใหม

http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

213

สรุปสถานการณเฝาระวังไขหวัดนกประจําสัปดาห

สถานการณโรค/ภัย ที่สําคัญ

(Situation of Avian Influenza Summary under Surveillance)
Epidemiological Information Center, Bureau of Epidemiology

ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา
laddal@health.moph.go.th

สัปดาหที่ 13 ไดรับรายงานผูปวยเฝาระวังวัดนก จํานวน 8 ราย จาก 5 จังหวัด รวมตั้งแตตนป ไดรับรายงานรวมทั้งสิ้น 110 รายงานจาก
36 จังหวัด จังหวัดที่มีผูปวยเฝาระวังสูงสุดในสัปดาหนี้ ไดแก ประจวบคีรีขันธ 2 ราย เลย 2 ราย และ สุพรรณบุรี 2 ราย ตามอันดับ ผลการตรวจ
PCR ไดรับผลทั้งหมด 92 ราย จาก 110 ราย พบเปนเชื้อไขหวัดใหญ รอยละ 9.78 ของจํานวนผูปวยที่ไดรับผล PCR รายละเอียดตามตาราง
ผลการตรวจ PCR ในกลุมผูปวยเฝาระวังไขหวัดนก

สัปดาหที่

PCR result
Total
negative
FluA:H3
FluB
FluA: Non-reactive for H5
ไมทราบผล
FluA:H1

9

10

Cum.

11

12

13

(wk1-wk13)

จํานวน

ตาย

จํานวน

ตาย

จํานวน

ตาย

จํานวน

ตาย

จํานวน

ตาย

จํานวน

ตาย

13

3

4

1

5

1

9

0

8

2

110

15

5

2

3

0

5

1

9

0

7

2

83

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

6

1

1

1

1

1

0

0

1

0

18

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

*********************************************************************************************************

หลักเกณฑการสงบทความวิชาการ
คณะกองบรรณาธิการฯ ไดเปดเวทีใหผูที่สนใจสงบทความวิชาการ/ผลการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ปองกัน ควบคุมโรค เพื่อตีพิมพเผยแพรในรายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยา ประจําสัปดาห และฉบับผนวก (Supplement)
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยกําหนดหลักเกณฑ การสงบทความวิชาการ/ผลการศึกษาวิจัยดังนี้
ลักษณะรูปแบบเรื่องทางวิชาการที่จะตีพิมพ
1. บทความวิชาการ เนื้อความตัวอักษร จํานวนไมเกิน 1 - 3 หนา กระดาษ เอ 4 ประกอบดวย
- บทนํา ซึ่งอาจมีวัตถุประสงคก็ได - เนื้อหา
- สรุป
- เอกสารอางอิง (ถามี)
2. การสอบสวนโรค เนื้อความตัวอักษร จํานวนไมเกิน 5 - 6 หนา กระดาษ เอ 4 และ รูปจํานวน 1 หนากระดาษ เอ 4
3. การศึกษาวิจัย เนื้อความตัวอักษร จํานวนไมเกิน 5 - 6 หนา กระดาษ เอ 4 และ รูปจํานวน 1 หนากระดาษ เอ 4
4. แนวทาง/ผลการวิเคราะหการเฝาระวังโรค เนื้อความตัวอักษร จํานวนไมเกิน 3 - 5 หนา กระดาษ เอ 4
5. งานแปล ประกอบดวย หนังสือ/เอกสารที่แปล, ชื่อผูแปล, เนื้อหาที่แปล จํานวนไมเกิน 3 หนา กระดาษ เอ 4

การสงตนฉบับ
สงแผนดิสกพรอมกับตนฉบับจริง จํานวน 1 ชุด หรือ สง E-mail พรอมแนบไฟลบทความที่จะลงตีพิมพ
พรอมทั้งแจงสถานที่อยู หมายเลขโทรศัพทของเจาของเรื่อง เพื่อที่คณะกองบรรณาธิการจะติดตอได และส งมาที่
กลุมงานเผยแพร สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทรศัพท 0-2590-1723
โทรสาร 0-2590-1784
E-mail : wesr@health2.moph.go.th หรือ wesr@windowslive.com

214

http://203.157.15.4/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

สถานการณโรค/ภัย ที่สําคัญ

สถานการณโรคไขชิคุนกุนยา ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2552
(Situation of Chikungunya, 1 April 2009)

a_paweena@yahoo.com

นางอุบลรัตน นฤพนธจิรกุล นางสาวปวีณา วงคสวรรค และนางลัดดา ลิขิตยิ่งวรา
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health

1. สถานการณปจจุบัน
ระหว า งวั น ที่ 25 - 31 มี น าคม 2552 สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา
ไดรับรายงานผูปวยสงสัยไขชิคุนกุนยา เพิ่มขึ้นจํานวน 634 ราย มีวัน
เริ่ ม ป ว ยอยู ใ นระหว า งสั ป ดาห ที่ 8 - 12 จาก 5 จั ง หวั ด ในภาคใต
ไดแก จังหวัดสงขลา ปตตานี นราธิวาส ยะลา และพัทลุง
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบพื้นที่ยังคงตองเฝาระวังอยาง
เขมขน เนื่องจากยังมีรายงานผูปวยรายใหมเกิดขึ้นในชวง 2 สัปดาห
ที่ผานมา ใน 4 จังหวัด (รูปที่ 1)
- สงขลา 10 อําเภอ คือ หาดใหญ สะบายอย สะเดา รัตภูมิ บาง
กล่ํา นาหมอม จะนะ นาทวี เทพา คลองหอยโขง
- ปตตานี 7 อําเภอ คือ หนองจิก สายบุรี เมือง มายอ ปะนาเระ
ทุงยางแดง และโคกโพธิ์
- นราธิวาส 12 อําเภอ คือ สุไหงปาดี สุไหงโกลก สุคิริน แวง
ระแงะ รือเสาะ บาเจาะ เมือง ยี่งอ เจาะไอรอง จะแนะ และตากใบ
- ยะลา 7 อําเภอ ที่อําเภอรามัน ยะหา เมือง เบตง ธารโต
บันนังสตา และกาบัง

รูปที่ 1 การกระจายของผูปวยโรคไขชคิ ุนกุนยา รายอําเภอ ประเทศไทย
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2552

จํานวนผูปวยสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2552 ไดรับรายงานผูปวยจํานวน 11,620 ราย ไมมีเสียชีวิต กระจายใน 11 จังหวัด และจําแนกตาม
สัปดาหที่เริ่มปวย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยโรคไขชิคุนกุนยา รายจังหวัด ปพ.ศ.2552
จังหวัด

รวม

นราธิวาส
สงขลา
ปตตานี
ยะลา
นครศรีธรรมราช
อุบลราชธานี
ตรัง
กระบี่
พัทลุง
ศรีสะเกษ
นนทบุรี
รวม

5414
3272
1548
599
8
2
2
1
1
1
1
10848

wk1
654
290
77
23
0
0
0
0
0
1
1
1046

มกราคม
wk2 wk3
465
402
316
469
95
186
37
41
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
914 1098

wk4
852
523
246
65
0
0
0
1
0
0
0
1687

wk5
727
459
256
63
0
0
1
0
0
0
0
1506

กุมภาพันธ
wk6
wk7
750
671
355
324
218
152
64
99
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1389 1248

wk8
333
201
146
123
2
2
0
0
1
0
0
807

wk9
238
184
101
53
2
0
0
0
0
0
0
578

มีนาคม
wk10 wk11 wk12
226
92
4
86
0
65
56
3
12
21
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
389
95
91

http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

215

ขอมูลรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาเรงดวนประจําสัปดาหที่ 13
Reported Cases of Priority by Diseases under Surveillance, 13rd Week

รายงานโรคที่ตองเฝาระวัง

ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา และกลุมงานระบาดวิทยาโรคติดตอ สํานักระบาดวิทยา
laddal@health.moph.go.th
Epidemiological Information Center, Communicable Disease Epidemiological Section, Bureau of Epidemiology
ป 2552 สัปดาหที่
จํานวนจังหวัดที่สง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

72 65 62 71 69 69 66 65 71 72 67 66 72

จังหวัดสงขอมูลรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาเรงดวนทันตามกําหนดเวลา 72 จังหวัด รอยละ 94.74
ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังเรงดวนตามวันรับรักษา โดยเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ๆ ประเทศไทย สัปดาหที่ 13
Table 1 Reported Cases of Priority by Diseases Under Surveillance by Date of Treatment Compared to Previous Year, Thailand, 13rdWeek
Cumulative (13rd Week)

This Week

DISEASES

2009

2008

Median(2004-2008)

2009

DIPHTHERIA

0

0

0

2

PERTUSSIS

0

2

0

6

TETANUS NEONATORUM

0

1

0

75

135

98

MEASLES

2008
B

1C
2224

Median(2004-2008)

2

1

3

5

1

1

1776

1317

MENIN.MENINGITIS

0

0

0

1

0

8

ENCEPHALITIS

0

10

6

85

90

58

ACUTE FLACCID PARALYSIS: AFP

5

6

3

42

58

58

CHOLERA

0

3

1

3

51

7

93

103

27

1607

6259

453

165

353

390

3582

4455

5370

HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE
DYSENTERY

914

1338

1417

17216

18682

21053

INFLUENZA

87

228

228

2796

4236

5262

LEPTOSPIROSIS

40

29

24

450

388

328

ANTHRAX

0

0

0

0

0

0

RABIES

0

0

0

3A

4

6

AEFI

0

4

1

145

45

PNEUMONIA (ADMITTED)*

196

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร: รวบรวมจากรายงานผูปวยที่เขารับการรักษาของจังหวัดใน แตละสัปดาห
และศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา: รวบรวมขอมูลในภาพรวมระดับประเทศ
“ 0 ” = No Case “ – ” = No Report Received
A
* เริ่มเก็บขอมูลเมื่อป ค.ศ. 2004
ไดรับรายงานจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ราย และจังหวัดระยอง 1 ราย
B
ไดรับรายงานจากจังหวัดยะลา 1 ราย และปตตานี 1 ราย C ไดรับรายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ 1 ราย

สรุปสาระสําคัญจากตาราง : สุวรรณา เทพสุนทร Suwanna Thepsoontorn
กลุมงานระบาดวิทยาโรคติดตอ สํานักระบาดวิทยา Communicable Disease Epidemiological Section, Bureau of Epidemiology
tsuwanna@health.moph.go.th
รายงานเฝาระวังโรคเรงดวนในสัปดาหที่ 13 โรคที่มีจํานวนผูปวยมากกวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป ไดแก โรคมือ เทา ปาก และโรคที่
มีจํานวนผูปวยมากกวาสัปดาหเดียวกันของป พ.ศ. 2551และคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป ไดแก โรคเลปโตสไปโรซีส
โรคเลปโตสไปโรซีส สวนใหญมีรายงานผูปวยสูงในชวงฤดูฝน แตในสัปดาหนี้มีรายงานผูปวยสูงกวาในชวงสัปดาหเดียวกันของป
พ.ศ. 2551 และคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป ขอใหจังหวัดที่มีรายงานผูปวยสูงตั้งแตตนป โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีรายงานผูปวย
สูงสุด ใหเฝาระวังโรคนี้เปนพิเศษ

216

http://203.157.15.4/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

217

PHATTHALUNG
SURAT THANI
ZONE 7
KRABI
PHANGNGA
PHUKET
RANONG
TRANG
ZONE 8
NARATHIWAT
PATTANI
SATUN
SONGKHLA
YALA

NAKHON SI THAMMARAT

SAMUT SAKHON
SAMUT SONGKHRAM
ZONE 9
CHANTHABURI
CHON BURI
RAYONG
TRAT
SOUTHERN REGION
ZONE 6
CHUMPHON

PRACHUAP KHIRI KHAN

PATHUM THANI
SARABURI
ZONE 2
ANG THONG
CHAI NAT
LOP BURI
SING BURI
ZONE 3
CHACHOENGSAO
NAKHON NAYOK
PRACHIN BURI
SA KAEO
SAMUT PRAKAN
ZONE 4
KANCHANABURI
NAKHON PATHOM
RATCHABURI
SUPHAN BURI
ZONE 5
PHETCHABURI

P.NAKORN S.AYUTTHAYA

ZONE 1
NONTHABURI

BANGKOK METRO POLIS

TOTAL
CENTRAL REGION

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

1607
740
248
130
72
8
23
27
44
25
6
11
2
72
12
5
6
5
44
87
53
9
5
20
89
39
12
36
2
70
12
12
45
1
127
57
1
14
35
7
35
7
13
10
0
5
35
2
4
0
28
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

C

3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

93
43
9
6
4
0
0
2
5
3
2
0
0
10
0
0
0
4
6
5
5
0
0
0
3
0
0
2
1
5
1
0
4
0
4
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

Current wk.

HFMD

Cum.2009

Cum.2009 Current wk.

CHOLERA

3582
488
9
43
9
17
11
6
85
1
5
75
4
174
35
51
35
46
7
53
23
12
8
10
20
4
3
3
10
104
29
24
34
17
199
50
3
29
9
9
81
7
1
16
24
33
68
13
11
4
10
30

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

Cum.2009

165
20
0
1
1
0
0
0
2
0
1
0
1
12
0
0
0
11
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
6
0
0
0
0
4
1
0
1
0
2
2
0
0
1
1
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

Current wk.

DYSENTERY
D

17216 193
5165 122
281
0
1010 65
147
1
597 64
183
0
83
0
242
0
97
0
39
0
63
0
43
0
1341 10
528
0
69
0
205
4
78
0
461
6
1094
0
331
0
285
0
252
0
226
0
690 25
175 21
258
4
145
0
112
0
507 22
168 15
61
0
223
6
55
1
2384
7
1075
4
306
0
87
0
277
0
405
4
609
3
228
0
33
0
108
0
54
3
186
0
700
0
151
0
102
0
82
0
198
0
167
0

C

Cum.2009

914
232
5
24
7
5
10
2
19
5
4
8
2
107
19
0
4
14
70
36
13
10
3
10
24
0
19
1
4
17
10
0
6
1
53
10
5
0
5
15
11
0
3
0
1
28
8
7
3
10
-

C

2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

Current wk.

PNEUMONIA(ADMITTED)

MENIN.MENINGITIS ENCEPHALITIS

AEFI***

PERTUSSIS

MEASLES

LEPTOSPIROSIS

2796
966
246
100
36
23
38
3
32
4
4
19
5
66
12
2
19
12
21
224
54
21
83
66
102
33
35
6
28
196
78
71
29
18
973
361
10
128
135
88
262
45
10
30
8
169
350
218
27
20
81
4

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

87
25
6
2
0
2
0
0
1
0
0
1
0
5
1
0
0
1
3
2
1
0
1
0
3
0
2
0
1
6
2
2
1
1
25
2
0
1
1
7
3
0
0
0
4
16
13
0
0
3
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

C

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

85
17
0
3
0
3
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
4
4
3
1
16
6
0
0
2
4
4
2
0
1
0
1
6
0
0
0
4
2

C

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

196
92
21
13
3
4
1
5
6
3
3
7
6
1
29
1
2
16
10
11
1
1
1
8
5
5
35
16
3
6
5
2
12
2
10
7
1
2
4

C

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
2
0
0
3

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

2224
1035
235
144
53
28
31
32
29
9
3
15
2
229
43
1
49
30
106
98
37
26
14
21
141
3
2
134
2
159
13
129
14
3
329
27
2
8
7
10
35
9
5
16
2
3
267
111
91
5
22
38

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

75
36
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
19
1
0
1
4
13
3
2
1
0
0
4
0
0
4
0
4
1
2
1
0
8
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
6
4
1
0
1
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

450
23
1
1
0
1
0
0
4
0
4
0
0
3
0
0
0
3
0
6
6
0
0
0
1
0
1
0
0
7
5
2
0
0
98
37
1
18
12
6
18
0
8
3
0
7
43
11
8
3
20
1

C

D

7
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

40
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk.

INFLUENZA

(CHOLERA, HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE (HFMD), DYSENTERY, PNEUMONIA (ADMITTED), INFLUENZA, MENIN.MENINGITIS, ENCEPHALITIS, AEFI, PERTUSSIS, MEASLES, LEPTOSPIROSIS)

REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, 13rd Week, March 29, 2009 - April 4, 2009

REPORTING AREAS**

TABLE 2

ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยและตายดวยโรคที่เฝาระวังเรงดวนที่เขารับการรักษา รายจังหวัด ประเทศไทย สัปดาหที่ 13 พ.ศ.2552 (29 มีนาคม 2552 - 4 เมษายน 2552)

218

http://203.157.15.4/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

REPORTED CASES AND DEATHS OF PRIORITY BY DISEASES UNDER SURVEILLANCE, BY DATE OF TREATMENT BY PROVINCE, THAILAND, 13rd Week, March 29, 2009 - April 4, 2009

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

368
38
3
10
10
15
40
3
0
37
47
7
24
12
4
77
10
26
41
0
166
8
42
104
12
372
59
31
24
2
2
110
43
47
14
6
126
60
38
10
15
3
77
33
35
5
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

C

1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

C

21
4
0
1
0
3
1
0
0
1
3
0
0
3
0
6
0
2
4
0
7
2
5
0
0
25
9
7
2
4
1
1
0
2
9
1
5
2
1
0
3
1
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

C

1044
387
41
65
19
262
75
1
2
72
270
73
76
89
32
141
4
67
2
68
171
28
72
41
30
1851
372
167
92
3
110
681
522
31
127
1
426
20
87
6
270
43
372
22
107
29
214

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64
21
0
2
0
19
3
0
0
3
16
4
4
4
4
14
0
5
0
9
10
3
5
2
0
75
5
1
4
36
27
1
8
0
12
2
2
0
8
0
22
0
6
1
15

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

Current wk.

DYSENTERY
Cum.2009

5550
540
18
36
151
335
284
33
222
29
1379
111
848
309
111
1363
58
662
538
105
1984
336
299
942
407
4117
742
222
287
97
136
1034
393
150
276
215
1157
169
471
202
164
151
1184
439
358
195
192

C

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
61
1
1
0
0
0
21
2
5
9
5
2
0
0
2
0
0
37
12
23
0
2

D

Cum.2009

457
17
1
1
0
15
18
0
18
0
117
6
84
17
10
200
4
56
139
1
105
11
33
40
21
172
25
7
18
28
17
3
1
7
80
19
36
5
13
7
39
1
16
7
15

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

Current wk.

PNEUMONIA(ADMITTED)

INFLUENZA
MENIN.MENINGITIS ENCEPHALITIS

C

427
94
15
16
36
27
23
1
8
14
89
8
28
44
9
51
2
38
3
8
170
64
20
25
61
430
86
63
17
4
2
105
53
26
21
5
192
32
92
7
50
11
47
9
17
11
10

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
4
0
1
0
3
0
0
0
0
10
0
5
5
0
3
0
2
0
1
6
2
1
1
2
14
1
1
0
4
2
1
0
1
6
0
5
1
0
0
3
0
3
0
0

C

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

C

28
2
0
0
0
2
1
0
0
1
3
2
1
0
0
7
1
3
2
1
15
10
1
4
0
24
9
8
0
0
1
9
7
2
0
0
1
0
0
0
1
0
5
1
3
0
1

***รายงาน AEFI (Adverse Event Following Immunization) *สัปดาหนี้ไมมีรายงานผูปวยรายใหม

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

PERTUSSIS

28
1
1
5
3
2
15
9
6
2
1
1
5
1
4
41
16
7
4
4
1
9
6
1
2
9
1
4
1
3
7
3
3
1
-

C

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MEASLES
C

398
66
2
1
42
21
4
0
0
4
106
3
52
45
6
28
2
8
15
3
194
54
10
82
48
462
195
174
9
10
2
50
27
7
11
5
97
8
21
11
21
36
120
33
38
44
5

D = Deaths,

LEPTOSPIROSIS

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24
2
0
0
0
2
0
0
0
0
5
0
2
2
1
1
0
1
0
0
16
3
1
4
8
7
3
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
2
0
1

C

D

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

292
69
27
0
1
41
9
4
0
5
102
25
40
23
14
65
5
40
16
4
47
1
8
2
36
37
4
0
4
0
0
10
3
2
4
1
14
5
3
2
1
3
9
1
4
4
0

CUM. = Cumulative year-to-date counts

" 0 " = No case , " - " = No report received = 4 provinces

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

หมายเหตุ: ขอมูลที่ไดรับรายงานเปนเพียงขอมูลเบื้องตน ที่ไดจากรายงานเรงดวน จากผูปวยกรณีที่เปน Suspected, Probable และ Confirmed ซึ่งเปนขอมูลเฉพาะสําหรับการปองกันและควบคุมโรค จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีผลตรวจยืนยันจากหองปฏิบัติการ C = Cases,

** แบงจังหวัดตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

AEFI***
D

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

35
4
0
0
0
4
2
1
0
1
15
3
3
8
1
10
0
7
3
0
4
1
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D

Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk. Cum.2009 Current wk.

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร: รวบรวมจากรายงานผูปวยที่เขารับการรักษาของจังหวัดในแตละสัปดาห) และศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา: รวบรวมขอมูลในภาพรวมระดับประเทศ

LOEI
NONG BUA LAM PHU
NONG KHAI
UDON THANI
ZONE 11
MUKDAHAN
NAKHON PHANOM
SAKON NAKHON
ZONE 12
KALASIN
KHON KAEN
MAHA SARAKHAM
ROI ET
ZONE 13
AMNAT CHAROEN
SI SA KET
UBON RATCHATHANI
YASOTHON
ZONE 14
BURI RAM
CHAIYAPHUM
NAKHON RATCHASIMA
SURIN
NORTHERN REGION
ZONE 15
CHIANG MAI
LAMPANG
LAMPHUN
MAE HONG SON
ZONE 16
CHIANG RAI
NAN
PHAYAO
PHRAE
ZONE 17
PHETCHABUN
PHITSANULOK
SUKHOTHAI
TAK
UTTARADIT
ZONE 18
KAMPHAENG PHET
NAKHON SAWAN
PHICHIT
UTHAI THANI

ZONE 10

NORTH-EASTERN REGION

Current wk.

HFMD

Cum.2009

Cum.2009 Current wk.

CHOLERA

(CHOLERA, HAND, FOOT AND MOUTH DISEASE (HFMD), DYSENTERY, PNEUMONIA (ADMITTED), INFLUENZA, MENIN.MENINGITIS, ENCEPHALITIS, AEFI, PERTUSSIS, MEASLES, LEPTOSPIROSIS)

REPORTING AREAS**

TABLE 2

ตารางที่ 2 (ตอ) จํานวนผูปวยและตายดวยโรคที่เฝาระวังเรงดวนที่เขารับการรักษา รายจังหวัด ประเทศไทย สัปดาหที่ 13 พ.ศ.2552 (29 มีนาคม 2552 - 4 เมษายน 2552)

ตารางที่ 3
TABLE 3

จํานวนผูปวยและตายสงสัยดวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายเดือนตามวันเริ่มปวย รายจังหวัด ประเทศไทย สัปดาหที่ 13 พ.ศ.2552 (29 มีนาคม 2552 - 4 เมษายน 2552)
REPORTED CASES AND DEATHS OF SUSPECTED DENGUE FEVER AND DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER UNDER SURVEILANCE, BY DATE OF ONSET BY PROVINCE, THAILAND,

13rd Week, March 29, 2009 - April 4, 2009

REPORTING AREAS**
TOTAL
CENTRAL REGION
BANGKOK METRO POLIS
ZONE 1
NONTHABURI
P.NAKORN S.AYUTTHAYA
PATHUM THANI
SARABURI
ZONE 2
ANG THONG
CHAI NAT
LOP BURI
SING BURI
ZONE 3
CHACHOENGSAO
NAKHON NAYOK
PRACHIN BURI
SA KAEO
SAMUT PRAKAN
ZONE 4
KANCHANABURI
NAKHON PATHOM
RATCHABURI
SUPHAN BURI
ZONE 5
PHETCHABURI
PRACHUAP KHIRI KHAN
SAMUT SAKHON
SAMUT SONGKHRAM
ZONE 9
CHANTHABURI
CHON BURI
RAYONG
TRAT
SOUTHERN REGION
ZONE 6
CHUMPHON
NAKHON SI THAMMARAT
PHATTHALUNG
SURAT THANI
ZONE 7
KRABI
PHANGNGA
PHUKET
RANONG
TRANG
ZONE 8
NARATHIWAT
PATTANI
SATUN
SONGKHLA
YALA
NORTH-EASTERN REGION
ZONE 10
LOEI
NONG BUA LAM PHU
NONG KHAI
UDON THANI
ZONE 11
MUKDAHAN
NAKHON PHANOM
SAKON NAKHON
ZONE 12
KALASIN
KHON KAEN
MAHA SARAKHAM
ROI ET

DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER - TOTAL (DF+DHF+DSS) 2008
CASE RATE
CASE
OCT NOV DEC TOTAL TOTAL
PER 100000 FATALITY
C
C
C
C
D
POP.
RATE (%)
7859 5985 2249 87653 102
138.28
0.12
4305 3412 1133 43692 57
204.87
0.13
1659 1336 243 11846 15
207.43
0.13
521 428 197 5589
6
165.72
0.11
257 205
99 2498
3
237.32
0.12
130
89
42 1428
2
185.67
0.14
80
81
32
875
0
94.16
0.00
54
53
24
788
1
126.76
0.13
231 137
73 2868
3
180.36
0.10
67
33
21
798
1
280.17
0.13
31
20
3
552
1
164.31
0.18
129
76
45 1372
0
182.01
0.00
4
8
4
146
1
67.73
0.68
572 429 208 6592
9
215.17
0.14
120
70
41 1394
1
209.68
0.07
11
12
1
282
0
112.46
0.00
28
13
7
964
1
209.85
0.10
28
30
5
807
3
149.05
0.37
385 304 154 3145
4
274.14
0.13
723 547 227 7894 10
234.60
0.13
114 106
42 1174
4
139.61
0.34
263 201 115 2556
2
302.99
0.08
225 154
49 3103
4
371.23
0.13
121
86
21 1061
0
125.64
0.00
178 201
80 2747
6
168.37
0.22
26
32
33
637
2
138.79
0.31
23
27
14
771
1
154.08
0.13
122 137
31 1174
3
245.53
0.26
7
5
2
165
0
85.03
0.00
421 334 105 6156
8
237.39
0.13
33
28
5 1185
2
233.26
0.17
265 197
24 2389
4
188.90
0.17
107 103
68 2168
2
362.14
0.09
16
6
8
414
0
186.63
0.00
1083 925 635 11747 13
134.38
0.11
404 328 159 4277
6
122.67
0.14
50
27
7
771
2
159.06
0.26
184 141
80 1706
3
112.74
0.18
77
64
38
717
1
141.94
0.14
93
96
34 1083
0
110.12
0.00
172 148
88 2504
4
139.64
0.16
57
69
61
897
2
214.23
0.22
9
6
3
231
0
92.42
0.00
49
6
0
716
2
218.96
0.28
11
4
0
108
0
59.10
0.00
46
63
24
552
0
89.78
0.00
507 449 388 4966
3
143.45
0.06
69
93 120
868
0
120.57
0.00
57
57
61
737
1
114.77
0.14
32
30
18
491
0
170.24
0.00
271 202 142 2423
2
181.39
0.08
78
67
47
447
0
94.00
0.00
745 516 106 11934
7
55.66
0.06
42
28
13
837
2
23.51
0.24
10
7
1
258
0
41.72
0.00
2
0
1
112
0
22.42
0.00
3
1
0
170
2
18.75
1.18
27
20
11
297
0
19.34
0.00
29
19
2
478
1
22.20
0.21
12
12
2
132
0
39.11
0.00
5
1
0
128
0
18.30
0.00
12
6
0
218
1
19.53
0.46
222 173
39 2885
2
57.95
0.07
33
31
12
447
1
45.68
0.22
44
48
13
597
0
34.00
0.00
23
19
2
467
0
49.85
0.00
122
75
12 1374
1
105.11
0.07

DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER - TOTAL (DF+DHF+DSS) 2009
CASE RATE
CASE
JAN FEB MAR APR TOTAL TOTAL
PER 100000 FATALITY
C
C
C
C
C
D
POP.
RATE (%)
2457 1890 1633
26 6006 7
9.47
0.12
1311 948 819
12 3090 2
14.49
0.06
509 301 178
0 988 0
17.30
0.00
156
97 107
3 363 0
10.76
0.00
70
41
49
1 161 0
15.30
0.00
38
23
20
0
81 0
10.53
0.00
31
14
24
2
71 0
7.64
0.00
17
19
14
0
50 0
8.04
0.00
60
52
56
1 169 0
10.63
0.00
23
19
17
0
59 0
20.71
0.00
9
6
13
0
28 0
8.33
0.00
26
25
25
1
77 0
10.21
0.00
2
2
1
0
5 0
2.32
0.00
192 175 170
5 542 1
17.69
0.18
28
31
36
2
97 1
14.59
1.03
6
2
1
0
9 0
3.59
0.00
17
11
21
0
49 0
10.67
0.00
7
5
7
0
19 0
3.51
0.00
134 126 105
3 368 0
32.08
0.00
209 188 140
0 537 1
15.96
0.19
33
31
26
0
90 1
10.70
1.11
51
63
41
0 155 0
18.37
0.00
73
62
53
0 188 0
22.49
0.00
52
32
20
0 104 0
12.32
0.00
75
57
71
3 206 0
12.63
0.00
22
13
20
1
56 0
12.20
0.00
9
17
28
1
55 0
10.99
0.00
42
26
20
1
89 0
18.61
0.00
2
1
3
0
6 0
3.09
0.00
110
78
97
0 285 0
10.99
0.00
4
4
0
0
8 0
1.57
0.00
60
41
47
0 148 0
11.70
0.00
44
28
39
0 111 0
18.54
0.00
2
5
11
0
18 0
8.11
0.00
774 597 429
5 1805 3
20.65
0.17
217 175 118
0 510 1
14.63
0.20
18
27
31
0
76 0
15.68
0.00
114
69
23
0 206 1
13.61
0.49
60
34
26
0 120 0
23.76
0.00
25
45
38
0 108 0
10.98
0.00
108
66
47
0 221 0
12.32
0.00
16
12
21
0
49 0
11.70
0.00
8
5
10
0
23 0
9.20
0.00
31
17
14
0
62 0
18.96
0.00
15
5
0
0
20 0
10.95
0.00
38
27
2
0
67 0
10.90
0.00
449 356 264
5 1074 2
31.02
0.19
53
34
29
0 116 0
16.11
0.00
112
81
42
0 235 0
36.59
0.00
9
16
9
0
34 2
11.79
5.88
236 190 171
5 602 0
45.07
0.00
39
35
13
0
87 0
18.30
0.00
95 126 179
1 401 0
1.87
0.00
6
11
24
0
41 0
1.15
0.00
3
2
4
0
9 0
1.46
0.00
0
3
6
0
9 0
1.80
0.00
1
0
0
0
1 0
0.11
0.00
2
6
14
0
22 0
1.43
0.00
2
11
9
0
22 0
1.02
0.00
2
5
2
0
9 0
2.67
0.00
0
4
4
0
8 0
1.14
0.00
0
2
3
0
5 0
0.45
0.00
23
23
56
0 102 0
2.05
0.00
6
4
12
0
22 0
2.25
0.00
7
3
10
0
20 0
1.14
0.00
1
2
10
0
13 0
1.39
0.00
9
14
24
0
47 0
3.60
0.00

http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

POP.
DEC. 31,
2008
63,389,730
21,326,851
5,710,883
3,372,608
1,052,592
769,126
929,250
621,640
1,590,135
284,831
335,952
753,801
215,551
3,063,611
664,830
250,753
459,379
541,425
1,147,224
3,364,863
840,905
843,599
835,861
844,498
1,631,553
458,975
500,378
478,146
194,054
2,593,198
508,020
1,264,687
598,664
221,827
8,741,545
3,486,500
484,722
1,513,163
505,129
983,486
1,793,242
418,705
249,933
327,006
182,729
614,869
3,461,803
719,930
642,169
288,409
1,335,768
475,527
21,442,693
3,560,449
618,423
499,520
906,877
1,535,629
2,152,895
337,497
699,364
1,116,034
4,978,750
978,583
1,756,101
936,854
1,307,212

219

ตารางที่ 3 (ตอ) จํานวนผูปวยและตายสงสัยดวยโรคไขเลือดออก จําแนกรายเดือนตามวันเริ่มปวย รายจังหวัด ประเทศไทย สัปดาหที่ 13 พ.ศ.2552 (29 มีนาคม 2552 - 4 เมษายน 2552)
TABLE 3

REPORTED CASES AND DEATHS OF SUSPECTED DENGUE FEVER AND DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER UNDER SURVEILANCE, BY DATE OF ONSET BY PROVINCE, THAILAND,

13rd Week, March 29, 2009 - April 4, 2009

REPORTING AREAS**
ZONE 13
AMNAT CHAROEN
SI SA KET
UBON RATCHATHANI
YASOTHON
ZONE 14
BURI RAM
CHAIYAPHUM
NAKHON RATCHASIMA
SURIN
NORTHERN REGION
ZONE 15
CHIANG MAI
LAMPANG
LAMPHUN
MAE HONG SON
ZONE 16
CHIANG RAI
NAN
PHAYAO
PHRAE
ZONE 17
PHETCHABUN
PHITSANULOK
SUKHOTHAI
TAK
UTTARADIT
ZONE 18
KAMPHAENG PHET
NAKHON SAWAN
PHICHIT
UTHAI THANI

DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER - TOTAL (DF+DHF+DSS) 2008
CASE RATE
CASE
OCT
NOV
DEC TOTAL TOTAL
PER 100000 FATALITY
C
C
C
C
D
POP.
RATE (%)
158 108
21 2473
0
59.65
0.00
16
13
7
206
0
55.75
0.00
106
59
2 1440
0
99.90
0.00
35
35
10
708
0
39.43
0.00
1
1
2
119
0
22.07
0.00
294 188
31 5261
2
79.65
0.04
45
21
11 1474
1
95.61
0.07
29
23
10
724
0
64.49
0.00
162 120
5 1828
1
71.26
0.05
58
24
5 1235
0
89.78
0.00
1726 1132 375 20280 25
170.73
0.12
563 392 146 6263
4
202.31
0.06
384 285 118 4276
3
256.00
0.07
86
75
19 1301
0
169.49
0.00
50
16
5
348
0
85.90
0.00
43
16
4
338
1
133.76
0.30
205 147
26 2196
5
82.74
0.23
126
94
12
988
5
80.50
0.51
10
4
2
259
0
54.41
0.00
25
12
2
356
0
73.04
0.00
44
37
10
593
0
127.95
0.00
554 343 125 6742
9
195.61
0.13
67
17
15 2021
0
202.86
0.00
205 137
37 1821
2
215.76
0.11
38
20
9
549
3
90.92
0.55
126
98
34 1090
4
202.48
0.37
118
71
30 1261
0
271.65
0.00
404 250
78 5079
7
189.36
0.14
63
55
22 1097
2
151.06
0.18
173
96
29 2624
4
244.27
0.15
153
90
23
834
1
150.51
0.12
15
9
4
524
0
159.96
0.00

DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER - TOTAL (DF+DHF+DSS) 2009
CASE RATE
CASE
JAN FEB MAR APR TOTAL TOTAL
PER 100000 FATALITY
C
C
C
C
C
D
POP.
RATE (%)
28
45
56
1 130
0
3.14
0.00
3
2
6
1
12
0
3.25
0.00
17
34
29
0
80
0
5.55
0.00
8
9
17
0
34
0
1.89
0.00
0
0
4
0
4
0
0.74
0.00
36
36
34
0 106
0
1.60
0.00
7
5
10
0
22
0
1.43
0.00
8
18
7
0
33
0
2.94
0.00
13
12
8
0
33
0
1.29
0.00
8
1
9
0
18
0
1.31
0.00
277 219 206
8 710
2
5.98
0.28
105
58
36
0 199
0
6.43
0.00
90
44
26
0 160
0
9.58
0.00
13
9
9
0
31
0
4.04
0.00
0
1
1
0
2
0
0.49
0.00
2
4
0
0
6
0
2.37
0.00
13
16
18
2
49
0
1.85
0.00
3
4
7
1
15
0
1.22
0.00
2
1
0
0
3
0
0.63
0.00
0
2
5
1
8
0
1.64
0.00
8
9
6
0
23
0
4.96
0.00
89
71
88
4 252
1
7.31
0.40
12
6
24
0
42
1
4.22
2.38
37
23
33
4
97
0
11.49
0.00
8
9
7
0
24
0
3.97
0.00
18
25
18
0
61
0
11.33
0.00
14
8
6
0
28
0
6.03
0.00
70
74
64
2 210
1
7.83
0.48
15
10
18
0
43
1
5.92
2.33
31
37
25
2
95
0
8.84
0.00
21
27
19
0
67
0
12.09
0.00
3
0
2
0
5
0
1.53
0.00

POP.
DEC. 31,
2008
4,145,625
369,476
1,441,412
1,795,453
539,284
6,604,974
1,541,650
1,122,647
2,565,117
1,375,560
11,878,641
3,095,749
1,670,317
767,615
405,125
252,692
2,654,164
1,227,317
475,984
487,386
463,477
3,446,578
996,231
843,995
603,817
538,330
464,205
2,682,150
726,213
1,074,239
554,112
327,586

ที่มา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร: รวบรวมจากรายงานผูปวยที่เขารับการรักษาของจังหวัดในแตละสัปดาห และศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา: รวบรวมขอมูลในภาพรวมระดับประเทศ
** แบงจังหวัดตามเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: ขอมูลที่ไดรับรายงานเปนเพียงขอมูลเบื้องตน ที่ไดจากรายงานเรงดวน จากผูปวยกรณีที่เปน Suspected, Probable และ Confirmed เปนขอมูลเฉพาะสําหรับการปองกันและควบคุมโรค อาจมีการเปลี่ยนแปลงได เมื่อมีผลตรวจยืนยันจากหองปฏิบัติการ

สถานการณโรคไขเลือดออก สัปดาหท่ี 13(ระหวางวันที่ 29 มีนาคม– 4 เมษายน 2552)
somboons@health.moph.go.th
สรุปสาระสําคัญจากตาราง : สมบุญ เสนาะเสียง Somboon Sanohsieng
กลุมงานระบาดวิทยาโรคติดตอ สํานักระบาดวิทยา Communicable Disease Epidemiological Section, Bureau of Epidemiology

สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวนผูปวยสะสมตั้งแตตนป รวมทั้งสิ้น 6,006 ราย คิดเปนอัตราปวย 9.47 ตอ
ประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่แลว 527 ราย (รอยละ 9.62) ผูปวยเสียชีวิต 7 ราย คิดเปนอัตราปวยตาย รอยละ 0.12 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพชรบูรณ กําแพงเพชร นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และสตูล(เพิ่มขึ้น 1 รายในสัปดาหนี้) ภาคใต มีอัตราปวยสูงสุด 20.65 ตอประชากรแสนคน
รองลงมา คือ ภาคกลาง 14.49, ภาคเหนือ 5.98 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.87 ตอประชากรแสนคน ทุกภาคมีอัตราปวยเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห เมื่อ
พิจารณารายเขต พบวา เขต 8 มีอัตราปวยสูงสุด 31.02 ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก เขต 3 เขต 4 เขต 6 และเขต 5 เทากับ 17.69, 15.96, 14.63 และ
12.63 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ เขต 8 ยังคงมีอัตราปวยสูงสุดตอเนื่องติดตอกันทุกสัปดาห จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 10 อันดับ ไดแก จังหวัด
สงขลา 45.07, ปตตานี 36.59, สมุทรปราการ 32.08, พัทลุง 23.76, ราชบุรี 22.49, อางทอง 20.71, ภูเก็ต 18.96, สมุทรสาคร 18.61 ระยอง 18.54 และ
นครปฐม 18.37 ตอประชากรแสนคน อําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด 10 อันดับ ไดแก อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี(อัตราปวย 136.46 ตอประชากร
แสนคน), สิงหนคร จังหวัดสงขลา(109.63), ราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา(103.61), เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา(88.54), ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส(69.43),
หาดใหญ จังหวัดสงขลา (67.67), วัดเพลง จังหวัดราชบุรี(66.42), กระแสสินธุ จังหวัดสงขลา(63.98), เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี(62.32) และบางบอ
จังหวัดสมุทรปราการ(53.79) จังหวัดสงขลา มีอําเภอที่มีอัตราผูปวยสูงสุด 4 อําเภอ
สรุปโดยรวมโรคไขเลือดออก ตั้งแตสัปดาหที่ 1 – 13 มีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้นในทุกภาค โดยเขต 8 ยังคงมีอัตราปวยสูงสุดตอเนื่องติดตอกันทุก
สัปดาห โดยมีจังหวัดสงขลา มีอัตราปวยสูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ และมีอําเภอที่มีอัตราปวยสูง 1 ใน 10 อันดับของสัปดาหนี้ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอ
สิงหนคร เมืองสงขลา หาดใหญ และ กระแสสินธุ และขอเสนอจังหวัดที่ควรเฝาระวังนอกเหนือจาก 10 อันดับของประเทศดวย ไดแก จังหวัดนราธิวาส
สตูล ยะลา (พื้นที่เขต 8) นครศรีธรรมราช นนทบุรี กรุงเทพมหานคร เชียงใหม พิษณุโลก ตาก และพิจิตร รวมทั้งอําเภอที่มีอัตราปวยสูงสุด 1 ใน 10
อันดับ คือ ราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏรธานี

220

http://203.157.15.4/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

ขอมูลรายงานโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาจากบัตรรายงาน 506
รายงานโรคที่ตองเฝาระวัง

ประจําเดือน มีนาคม 2552

(Reported Cases of Diseases Under Surveillance, March 2009)

ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา กลุมงานระบาดวิทยาโรคติดตอ สํานักระบาดวิทยา
Epidemiological Information Center, Communicable Disease Epidemiological Section, Bureau of Epidemiology

laddal@health.moph.go.th
ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยดวยโรคในขายงานเฝาระวังที่ไดรับจากบัตรรายงาน 506 โดยเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ๆ
ประเทศไทย, มีนาคม 2552
TABLE 1 Number of Cases of Diseases under Surveillance by Comparison to the Same Period of Previous Years,
Thailand, March 2009
DISEASE
MUMPS
RUBELLA

JAN-MAR,2009

MAR

FEB

MAR

FEB

MEDIAN MAR

2009

2009

2008

2008

2004 - 2008

CASES

CASES

CASES

CASES

CASES

1454

1730

1227

1168

1113

4769

CASES

DEATHS

0

CASES RATE

C.F.R

( 100,000 pop)

(%)

7.52

0.00
0.00

42

63

39

32

39

152

0

0.24

ACUTE FLACCID PARALYSIS*

-

10

-

-

-

10

0

0.03

0

POLIOMYELITIS

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

11478

19304

18637

12521

13587

41523

2

65.50

0.00

4269

6525

9370

8530

8908

17650

0

27.84

0.00

ACUTE DIARRHEA

71498

1199579

123257

118196

115076

329301

23

519.49

0.01

FOOD POISONING

CHICKENPOX
HAEM.CONJUNCTIVITIS

5113

8435

10387

9952

11812

24712

0

38.98

0.00

ENTERIC FEVER

184

323

495

533

495

928

0

1.46

0.00

HEPATITIS

492

744

985

913

813

2178

3

3.44

0.14

6544

10316

11890

11747

12298

28612

199

45.14

0.70

546

787

1789

1660

1629

2606

4

4.11

0.15

89

183

172

198

155

528

0

0.83

0.00

PNEUMONIA
MALARIA
SCRUB TYPHUS
TRICHINOSIS

2

5

1

36

1

9

0

0.01

0.00

TUBERCULOSIS - TOTAL

1570

2656

3167

3239

3213

8204

40

12.94

0.49

TUBERCULOSIS - PULMONARY

1176

2036

2514

2495

2687

6290

37

9.92

0.59

914

1431

1688

1551

1454

2405

0

3.79

0.00

INSECTICIDE POISONING

77

87

100

111

100

251

0

0.40

0.00

LEPROSY

14

30

35

41

38

103

0

0.16

0.00

STI

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร: รวบรวมจากบัตรรายงานผูปวย (รง.506) ของจังหวัด
และศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา: รวบรวมขอมูลในภาพรวมระดับประเทศ,
หมายเหตุ : ขอมูล ป 2008 เปนขอมูลที่ยังไมครบถวน และยังมีการเปลี่ยนแปลง
*ขอมูล APF เปนขอมูลของเดือนกุมภาพันธ 2552

http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

221

251
35
0
3
0
3
0
0
4
1
0
0
3
8
4
0
1
3
0
11
4
3
2
2
1
1
0
0
0
8
5
0
0
3
17
13
1
0
0
12
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
0

INSECTICIDE POISONING

CASES
DEATHS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ตารางที่ 2 จํานวนผูปวยสะสมดวยโรคที่ตองเฝาระวังเปนรายจังหวัด, ประเทศไทย, มีนาคม 2552 Table 2 Cumulative Cases of diseases under Surveillance by Province, Thailand, March 2009
MUMPS RUBELLA
A.F.P.
CHICKENPOX H.CONJUNCTIVITIS ACUTE DIARRHEA FOOD POISONING ENTERIC FEVER HEPATITIS PNEUMONIA MALARIA SCRUB TYPHUS TRICHINOSIS PULMONARY T.B. STI
NON
NON
REPORTING AREAS**
POLIO
POLIO
AFP
AFP
RATE
TOTAL
4769 0 152 0 0 4 6 0.03 41523 2 17650 0 329301 23 24712 0 928 0 2178 3 28612 199 2606 4 528 0 9 0 6290 37 2405
CENTRAL REGION
1043 0 107 0 0 2 0 0.04 16139 0 4810 0 96864 10 5495 0 78 0 562 0 7850 118 738 1 28 0 0 0 1893 18 726
BANGKOK
79 0 23 0 0 1 0 0.10 1960 0
359 0
6107 0
673 0
9 0
33 0
540 2 5 0
0 0 0 0 148 1 114
Zone: 1
89 0 7 0 0 1 0 0.00 1850 0
783 0 13115 7
796 0
8 0
46 0 1530 62 10 0 10 0 0 0 314 2
72
NONTHABURI
12 0 3 0 0 0 0 0.00 850 0
332 0
4830 0
284 0
6 0
23 0
312 0 2 0
2 0 0 0 150 0
27
P.NAKHON S.AYUTTHAYA
44 0 0 0 0 1 0 0.79 543 0
247 0
4627 7
391 0
1 0
6 0
821 62 1 0
6 0 0 0
85 2
32
PATHUM THANI
20 0 3 0 0 0 0 0.00 212 0
42 0
2247 0
79 0
1 0
15 0
303 0 0 0
2 0 0 0
69 0
8
SARABURI
13 0 1 0 0 0 0 0.00 245 0
162 0
1411 0
42 0
0 0
2 0
94 0 7 0
0 0 0 0
10 0
5
Zone: 2
61 0 2 0 0 0 0 0.00 1138 0
373 0 10190 0
533 0
4 0
23 0
550 0 1 0 0 0 0 0 137 1
35
ANG THONG
5 0 1 0 0 0 0 0.00 191 0
66 0
2423 0
250 0
0 0
3 0
132 0 0 0
0 0 0 0
42 1
10
CHAI NAT
9 0 0 0 0 0 0 0.00 167 0
24 0
1520 0
94 0
0 0
0 0
47 0 1 0
0 0 0 0
23 0
0
LOP BURI
43 0 0 0 0 0 0 0.00 678 0
209 0
5410 0
134 0
3 0
18 0
325 0 0 0
0 0 0 0
49 0
24
SING BURI
4 0 1 0 0 0 0 0.00 102 0
74 0
837 0
55 0
1 0
2 0
46 0 0 0
0 0 0 0
23 0
1
Zone: 3
354 0 28 0 0 0 0 0.00 3981 0
689 0 20356 1 1137 0 22 0 114 0 1599 10 120 0 0 0 0 0 396 2 137
CHACHOENGSAO
74 0 0 0 0 0 0 0.00 1203 0
195 0
6643 1
277 0 13 0
38 0
774 0 4 0
0 0 0 0
87 0
37
NAKHON NAYOK
2 0 0 0 0 0 0 0.00 249 0
38 0
1421 0
109 0
2 0
8 0
107 0 2 0
0 0 0 0
48 0
5
PRACHIN BURI
30 0 4 0 0 0 0 0.00 339 0
97 0
2697 0
222 0
1 0
27 0
234 4 0 0
0 0 0 0
46 0
14
SA KAEO
30 0 1 0 0 0 0 0.00 771 0
151 0
3277 0
202 0
4 0
10 0
62 0 107 0
0 0 0 0
51 0
9
SAMUT PRAKAN
218 0 23 0 0 0 0 0.00 1419 0
208 0
6318 0
327 0
2 0
31 0
422 6 7 0
0 0 0 0 164 2
72
Zone: 4
91 0 7 0 0 0 0 0.00 2671 0
972 0 21305 1
844 0 10 0 165 0 1695 1 214 0 7 0 0 0 237 1
88
KANCHANABURI
30 0 0 0 0 0 0 0.00 551 0
218 0
4771 0
159 0
1 0
9 0
533 0 147 0
4 0 0 0
36 0
15
NAKHON PATHOM
25 0 2 0 0 0 0 0.00 1216 0
423 0
7104 0
308 0
2 0
64 0
461 0 2 0
2 0 0 0
35 0
45
RATCHABURI
19 0 3 0 0 0 0 0.05 490 0
222 0
3792 1
172 0
6 0
11 0
380 0 65 0
1 0 0 0 102 0
18
SUPHAN BURI
17 0 2 0 0 0 0 0.09 414 0
109 0
5638 0
205 0
1 0
81 0
321 1 0 0
0 0 0 0
64 1
10
Zone: 5
81 0 16 0 0 0 0 0.17 1218 0
747 0
9603 1
483 0 15 0
18 0
840 29 45 0 6 0 0 0 213 2
65
PHETCHABURI
36 0 2 0 0 0 0 0.00 260 0
143 0
1717 1
145 0
7 0
10 0
283 25 2 0
2 0 0 0
17 1
29
PRACHUAP KHIRI KHAN
35 0 1 0 0 0 0 0.00 263 0
197 0
2374 0
229 0
7 0
4 0
279 4 39 0
4 0 0 0 104 1
12
SAMUT SAKHON
6 0 13 0 0 0 0 0.66 512 0
327 0
3592 0
81 0
0 0
4 0
161 0 3 0
0 0 0 0
61 0
20
SAMUT SONGKHRAM
4 0 0 0 0 0 0 0.00 183 0
80 0
1920 0
28 0
1 0
0 0
117 0 1 0
0 0 0 0
31 0
4
Zone: 9
288 0 24 0 0 0 0 0.00 3321 0
887 0 16188 0 1029 0 10 0 163 0 1096 14 343 1 5 0 0 0 448 9 215
CHANTHABURI
132 0 1 0 0 0 0 0.00 758 0
124 0
2819 0
287 0
1 0
63 0
323 5 203 0
4 0 0 0 206 5
72
CHON BURI
72 0 11 0 0 0 0 0.00 1445 0
509 0
5540 0
272 0
7 0
40 0
290 0 12 0
1 0 0 0
95 0
63
RAYONG
74 0 12 0 0 0 0 0.00 908 0
154 0
6313 0
284 0
1 0
23 0
339 8 21 0
0 0 0 0 102 3
62
TRAT
10 0 0 0 0 0 0 0.00 210 0
100 0
1516 0
186 0
1 0
37 0
144 1 107 1
0 0 0 0
45 1
18
SOUTH REGION
1163 0 15 0 0 0 1 0.00 3977 0 2831 0 40049 7 1006 0 217 0 221 2 3700 14 634 2 139 0 0 0 687 0 349
Zone: 6
417 0 3 0 0 0 0 0.00 1323 0
621 0 13847 1
361 0 53 0 126 2 1602 11 164 1 57 0 0 0 253 0 152
CHUMPHON
53 0 0 0 0 0 0 0.00 176 0
31 0
2100 0
107 0
0 0
15 0
278 0 87 0
2 0 0 0
47 0
5
NAKHON SI THAMMARAT
65 0 1 0 0 0 0 0.00 306 0
186 0
3290 0
87 0 13 0
22 0
237 0 2 0
6 0 0 0
73 0
9
PHATTHALUNG
64 0 0 0 0 0 0 0.00 298 0
273 0
2844 1
92 0 34 0
5 0
390 3 1 0 31 0 0 0
28 0
17
SURAT THANI
235 0 2 0 0 0 0 0.00 543 0
131 0
5613 0
75 0
6 0
84 2
697 8 74 1 18 0 0 0 105 0 121
Zone: 7
284 0 0 0 0 0 0 0.00 1089 0
671 0 10868 4
232 0 25 0
57 0
626 3 184 1 32 0 0 0 110 0 143
KRABI
0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 0
18 0
260 1
2 0
0 0
0 0
21 0 5 0
0 0 0 0
2 0
5
PHANGNGA
36 0 0 0 0 0 0 0.00 92 0
83 0
1001 2
48 0 13 0
4 0
60 0 56 0 23 0 0 0
12 0
12
PHUKET
27 0 0 0 0 0 0 0.00 398 0
249 0
3525 1
72 0
1 0
24 0
118 0 7 1
0 0 0 0
28 0
30
RANONG
55 0 0 0 0 0 0 0.00 254 0
31 0
1290 0
35 0
8 0
4 0
63 3 114 0
3 0 0 0
16 0
10
TRANG
166 0 0 0 0 0 0 0.00 340 0
290 0
4792 0
75 0
3 0
25 0
364 0 2 0
6 0 0 0
52 0
86
Zone: 8
462 0 12 0 0 0 1 0.00 1565 0 1539 0 15334 2
413 0 139 0
38 0 1472 0 286 0 50 0 0 0 324 0
54
NARATHIWAT
86 0 1 0 0 0 1 0.00 458 0
275 0
2824 0
26 0 66 0
11 0
311 0 48 0 42 0 0 0 124 0
23
PATTANI
70 0 1 0 0 0 0 0.00 239 0
407 0
2770 2
56 0 30 0
2 0
203 0 8 0
1 0 0 0
80 0
4
SATUN
66 0 0 0 0 0 0 0.00 155 0
229 0
2269 0
52 0 16 0
2 0
153 0 3 0
1 0 0 0
13 0
2
SONGKHLA
188 0 4 0 0 0 0 0.00 659 0
474 0
6407 0
269 0
8 0
21 0
549 0 10 0
4 0 0 0
88 0
19
YALA
52 0 6 0 0 0 0 0.00 54 0
154 0
1064 0
10 0 19 0
2 0
256 0 217 0
2 0 0 0
19 0
6
CASES

222

http://203.157.15.4/
Weekly Epidemiological Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEATHS

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

PENDING

COM PATIBLE*

DEATHS
CASES
DEATHS

CASES

http://203.157.15.4/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ที่ 40 ฉบั บ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552

223

ตารางที่ 2 (ตอ) จํานวนผูปวยสะสมดวยโรคที่ตองเฝาระวังเปนรายจังหวัด, ประเทศไทย, มีนาคม 2552
Table 2 Cumulative Cases of diseases under Surveillance by Province, Thailand, March 2009
MUMPS RUBELLA
A.F.P.
CHICKENPOX H.CONJUNCTIVITIS ACUTE DIARRHEA FOOD POISONING ENTERIC FEVER HEPATITIS PNEUMONIA MALARIA SCRUB TYPHUS TRICHINOSIS PULMONARY T.B.
NON
NON
REPORTING AREAS**
POLIO
POLIO
AFP
AFP
RATE
NORTH-EASTERN REGION 1054 0 19 0 0 1 3 0.02 10727 1 5389 0 115592 2 11850 0 260 0 639 0 9964 4 142 0 157 0 5 0 2354 2
Zone: 10
227 0 4 0 0 0 0 0.00 1695 0 1400 0 20671 0 1948 0 91 0 126 0 1208 0 6 0 74 0 0 0 380 0
LOEI
14 0 0 0 0 0 0 0.00 187 0
69 0
3462 0 252 0
6 0
37 0
121 0 4 0 61 0 0 0
16 0
NONG BUA LAM PHU
24 0 0 0 0 0 0 0.00 163 0
107 0
1756 0 208 0
0 0
13 0
127 0 0 0 0 0 0 0
53 0
NONG KHAI
14 0 1 0 0 0 0 0.00 467 0
364 0
4938 0 237 0
8 0
17 0
143 0 0 0 1 0 0 0 111 0
UDON THANI
175 0 3 0 0 0 0 0.00 878 0
860 0 10515 0 1251 0 77 0
59 0
817 0 2 0 12 0 0 0 200 0
Zone: 11
114 0 1 0 0 0 2 0.00 1083 1
260 0 10944 0 695 0 22 0
43 0 478 0 6 0 3 0 1 0 110 0
MUKDAHAN
36 0 0 0 0 0 0 0.00 211 0
12 0
1914 0 102 0
0 0
18 0
91 0 1 0 0 0 0 0
12 0
NAKHON PHANOM
33 0 0 0 0 0 0 0.00 319 1
111 0
3318 0 364 0
4 0
15 0
292 0 4 0 2 0 1 0
36 0
SAKON NAKHON
45 0 1 0 0 0 2 0.00 553 0
137 0
5712 0 229 0 18 0
10 0
95 0 1 0 1 0 0 0
62 0
Zone: 12
183 0 6 0 0 1 1 0.10 2371 0 1400 0 28754 0 3628 0 26 0 196 0 2722 1 4 0 13 0 0 0 591 0
KALASIN
25 0 2 0 0 0 0 0.00 276 0
158 0
2590 0 490 0
2 0
25 0
195 1 1 0 6 0 0 0
94 0
KHON KAEN
79 0 3 0 0 0 0 0.00 1020 0
607 0 11159 0 1818 0 13 0
86 0 1562 0 0 0 2 0 0 0 419 0
MAHA SARAKHAM
28 0 1 0 0 1 0 0.53 365 0
219 0
4993 0 315 0
0 0
31 0
577 0 1 0 2 0 0 0
34 0
ROI ET
51 0 0 0 0 0 1 0.00 710 0
416 0 10012 0 1005 0 11 0
54 0
388 0 2 0 3 0 0 0
44 0
Zone: 13
136 0 1 0 0 0 0 0.00 2125 0
927 0 27285 0 2746 0 43 0 163 0 2634 1 117 0 35 0 4 0 675 1
AMNAT CHAROEN
4 0 0 0 0 0 0 0.00 34 0
38 0
1117 0 78 0
0 0
3 0
41 0 0 0 0 0 0 0
10 0
SI SA KET
56 0 0 0 0 0 0 0.00 1049 0
348 0 10308 0 815 0 28 0
57 0 1100 0 44 0 21 0 1 0 523 0
UBON RATCHATHANI
74 0 0 0 0 0 0 0.00 863 0
390 0 12202 0 1441 0 13 0
85 0 1221 1 73 0 9 0 0 0
75 1
YASOTHON
2 0 1 0 0 0 0 0.00 179 0
151 0
3658 0 412 0
2 0
18 0
272 0 0 0 5 0 3 0
67 0
Zone: 14
394 0 7 0 0 0 0 0.00 3453 0 1402 0 27938 2 2833 0 78 0 111 0 2922 2 9 0 32 0 0 0 598 1
BURI RAM
55 0 4 0 0 0 0 0.00 483 0
243 0
3853 0 804 0 50 0
9 0
451 0 2 0 7 0 0 0
72 0
CHAIYAPHUM
36 0 0 0 0 0 0 0.00 716 0
404 0
8538 0 530 0 11 0
19 0
558 0 0 0 10 0 0 0 105 0
NAKHON RATCHASIMA
265 0 3 0 0 0 0 0.00 1607 0
370 0 11017 2 933 0
8 0
46 0 1140 2 1 0 5 0 0 0 216 1
SURIN
38 0 0 0 0 0 0 0.00 647 0
385 0
4530 0 566 0
9 0
37 0
773 0 6 0 10 0 0 0 205 0
NORTH REGION
1509 0 11 0 0 1 2 0.04 10680 1 4620 0 76796 4 6361 0 373 0 756 1 7098 63 1092 1 204 0 4 0 1356 17
Zone: 15
592 0 2 0 0 1 1 0.18 2302 0 1589 0 17082 1 1471 0 124 0
78 0 1770 2 102 0 69 0 1 0 268 7
CHIANG MAI
223 0 1 0 0 0 0 0.00 808 0
701 0
7725 0 451 0 69 0
36 0
821 1 10 0 20 0 0 0 114 0
LAMPANG
283 0 1 0 0 1 0 0.79 1043 0
560 0
5627 0 722 0
6 0
18 0
557 1 4 0 14 0 0 0
77 0
LAMPHUN
73 0 0 0 0 0 0 0.00 300 0
173 0
2015 1 158 0 23 0
7 0
177 0 3 0 0 0 0 0
43 6
MAE HONG SON
13 0 0 0 0 0 1 0.00 151 0
155 0
1715 0 140 0 26 0
17 0
215 0 85 0 35 0 1 0
34 1
Zone: 16
336 0 1 0 0 0 0 0.00 2094 0 1218 0 15875 2 1583 0 133 0 131 0 1903 18 8 0 57 0 0 0 365 4
CHIANG RAI
235 0 1 0 0 0 0 0.00 1236 0
437 0
7881 0 917 0 96 0
50 0 1001 1 6 0 35 0 0 0 161 2
NAN
14 0 0 0 0 0 0 0.00 375 0
232 0
2659 0 189 0
1 0
22 0
215 5 0 0 9 0 0 0
68 0
PHAYAO
62 0 0 0 0 0 0 0.00 234 0
490 0
3512 1 185 0 15 0
50 0
442 7 1 0 11 0 0 0
75 1
PHRAE
25 0 0 0 0 0 0 0.00 249 0
59 0
1823 1 292 0 21 0
9 0
245 5 1 0 2 0 0 0
61 1
Zone: 17
436 0 7 0 0 0 0 0.00 3484 1 1180 0 22467 1 2305 0 74 0 296 0 1669 2 968 0 70 0 3 0 442 1
PHETCHABUN
181 0 0 0 0 0 0 0.00 745 0
247 0
5449 1 623 0
0 0 109 0
343 0 1 0 2 0 0 0 139 0
PHITSANULOK
37 0 1 0 0 0 0 0.00 1404 1
296 0
4423 0 877 0 18 0
52 0
428 0 0 0 4 0 1 0
90 1
SUKHOTHAI
18 0 1 0 0 0 0 0.00 355 0
47 0
3611 0 255 0
6 0
23 0
324 2 1 0 2 0 0 0
91 0
TAK
189 0 0 0 0 0 0 0.00 631 0
530 0
6545 0 232 0 40 0
79 0
380 0 964 0 53 0 2 0
92 0
UTTARADIT
11 0 5 0 0 0 0 0.00 349 0
60 0
2439 0 318 0 10 0
33 0
194 0 2 0 9 0 0 0
30 0
Zone: 18
145 0 1 0 0 0 1 0.00 2800 0
633 0 21372 0 1002 0 42 0 251 1 1756 41 14 1 8 0 0 0 281 5
KAMPHAENG PHET
101 0 1 0 0 0 0 0.00 731 0
275 0
7433 0 170 0
6 0
48 0
669 15 9 1 2 0 0 0
58 0
NAKHON SAWAN
20 0 0 0 0 0 1 0.00 1188 0
245 0
7433 0 470 0 27 0 121 0
466 24 3 0 5 0 0 0
96 3
PHICHIT
8 0 0 0 0 0 0 0.00 491 0
19 0
3443 0 148 0
9 0
67 0
357 0 0 0 1 0 0 0
99 0
UTHAI THANI
16 0 0 0 0 0 0 0.00 390 0
94 0
3063 0 214 0
0 0
15 1
264 2 2 0 0 0 0 0
28 2
CASES

DEATHS

CASES

CASES
DEATHS

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

DEATHS
CASES

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

DEATHS

CASES

PENDING

COM PATIBLE*

DEATHS
CASES
DEATHS

CASES

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร : รวบรวมจากบัตรรายงานผูปวย(รง.506)ของจังหวัด และศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา : รวบรวมขอมูลในภาพรวมระดับประเทศ, " 0 " = NO CASE " - " = NO REPORT RECEIVED
**แบงจังหวัดตามเขตตรวจราชการของผูตรวจสํานักนายกรัฐมนตรี
* ผูปวย AFP ที่มีอาการทางคลินิกเขาไดกับโปลิโอจากการพิจารณาของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข

54
8
2
0
1
5
2
0
0
2
8
2
1
4
1
22
1
12
7
2
14
0
2
7
5
145
25
16
7
0
2
28
17
1
9
1
40
6
2
19
13
0
52
22
19
5
6

738
265
11
4
42
208
12
1
5
6
106
6
80
11
9
189
3
103
75
8
166
17
16
98
35
592
200
56
87
12
45
125
88
10
19
8
163
30
41
18
57
17
104
29
51
11
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CASES
DEATHS

DEATHS

CASES

DEATHS

INSECTICIDE POISONING

CASES

STI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEATHS

ป ที่ 40 ฉบับ ที่ 13 : 10 เมษายน 2552 Volume 40 Number 13 : April 10, 2009

กํา หนดออก : เป น รายสั ป ดาห / จํา นวนพิ ม พ 3,250 ฉบั บ
สงบทความ ขอคิด เห็ น หรือพบความคลาดเคลื่อนของขอมูล
กรุณาแจงมายัง กลุมงานเผยแพร ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา
E-mail : wesr@health2.moph.go.th หรือ wesr@windowslive.com

ที่ สธ. 0419/ พิเศษ
ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 23/2552
ไปรษณียกระทรวงสาธารณสุข

ผูจัด ทํา
224

สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1723, 0-2590-1827 โทรสาร 0-2590-1784
http://203.157.15.4/
Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Tivanond Road,
Nonthaburi 11000, Thailand.
Weekly
Surveillance Report Vol. 40 No. 13 : April 10, 2009
Tel (66) 2590-1723, (66)2590-1827
FAXEpidemiological
(66) 2590-1784