You are on page 1of 63

Bo co th!

c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& HoaSVTH: L Du'n Trang 1
L!I M" #$U

1. L% do ch&n '( ti
Trong b#i c(nh )*i m+i n,n kinh t- v xu th- h.i nh"p kinh t- qu#c t- nh/t l khi
Vi$t Nam ) l thnh vin chnh th0c c1a T* ch0c th23ng m4i th- gi+i WTO, cc
doanh nghi$p Vi$t Nam )ang )0ng tr2+c cc c3 h.i pht tri5n v nh6ng thch th0c
m+i. 7i,u ) )8i h8i cc doanh nghi$p Vi$t Nam n-u khng mu#n b& )o th(i ph(i
khng ng9ng lm m+i v hon thi$n mnh. Nhi,u doanh nghi$p nh: c s! thch 0ng v+i
tnh hnh m+i ) nng cao )2;c hi$u qu( trong ho4t ).ng kinh doanh c<ng nh2 c1ng c#
v& th-, nng cao uy tn c1a mnh, )0ng v6ng v pht tri5n trn th& tr2:ng )%y c4nh
tranh. Nh2ng bn c4nh ) c<ng c khng t nh6ng doanh nghi$p cn th= ).ng, ph(n
0ng ch"m ch4p v+i nh6ng bi-n ).ng c1a n,n kinh t-. Khng pht huy )2;c nh6ng th-
m4nh, kh>c ph=c nh6ng )i5m y-u c1a mnh )5 k-t c=c l b& )o th(i trong quy lu"t v#n
kh>c nghi$t c1a n,n kinh t- th& tr2:ng.
C nhi,u y-u t# t4o nn s! thnh cng c1a doanh nghi$p, ngu?n l!c l m.t trong
nh6ng y-u t# ): Ngu?n l!c ti chnh, ngu?n l!c nhn s! Ngu?n l!c no c<ng quan
tr@ng v cng hA tr; cho nhau t4o nn s! thnh cng c1a doanh nghi$p /y. M.t doanh
nghi$p cho d c ngu?n ti chnh phong ph l+n m4nh c<ng trB nn v nghCa khi thi-u
)i y-u t# con ng2:i. Con ng2:i sD bi-n nh6ng my mc thi-t b& hi$n )4i pht huy c
hi$u qu( ho4t ).ng c1a n trong vi$c t4o ra s(n ph'm. Ni )-n con ng2:i trong m.t t*
ch0c khng ph(i l m.t con ng2:i chung chung m l ni t+i s# l2;ng v ch/t l2;ng
hay chnh l nEng l!c ph'm ch/t, cng su/t, hi$u qu( lm vi$c c1a ng2:i lao ).ng. T/t
c( cc ho4t ).ng trong m.t doanh nghi$p ),u c s! tham gia tr!c ti-p hay gin ti-p c1a
con ng2:i, n-u doanh nghi$p t4o l"p sF d=ng t#t ngu?n ny th ) l m.t l;i th- r/t l+n
so v+i cc doanh nghi$p khc trn th& tr2:ng.
Tuy nhin khng ph(i doanh nghi$p no c<ng bi-t tm ki-m, sF d=ng v bi-t khai
thc ngu?n l!c ny c hi$u qu( nh/t l )#i v+i cc doanh nghi$p Vi$t Nam. V v"y, )5
nng cao hi$u qu( trong qu trnh ho4t ).ng kinh doanh, )5 nng cao ch/t l2;ng trong

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 2
cng tc qu(n tr& nhn s!, cng tc tuy5n d=ng nhn s! - ")%u vo" )5 c m.t ngu?n
nhn l!c c trnh ). chuyn mn cao, c )4o )0c ph(i )2;c )Gt ln hng )%u.
Xu/t pht t9 s! thay )*i v, cch nh"n th0c c1a b(n thn v, cng tc tuy5n d=ng
nhn s! v t%m quan tr@ng c1a n, trong th:i gian tm hi5u th!c t- t4i mi tr2:ng cng
ty em ) ch@n ), ti Hon thi)n cng tc tuy*n d+ng nhn s, t-i cng ty TNHH
Thin Thin Nhn )5 c th5 hi5u bi-t thm v, cng tc tuy5n d=ng nhn s! v )ng
gp H ki-n c1a mnh )5 ph%n no ) nng cao ch/t l2;ng tuy5n d=ng cho cng ty
TNHH Thin Thin Nhn.
2. Ph-m vi nghin c.u c/a '( ti
T"p trung ch1 y-u vo cc v/n ), nhn s! v )Gc bi$t l cng tc tuy5n d=ng nhn
s! t4i cng ty trong th:i kI hi$n t4i v k- ho4ch trong t23ng lai.
3. M+c tiu nghin c.u c/a '( ti
Trn c3 sB nghin c0u nh6ng lH lu"n c3 b(n v th!c tr4ng c1a cng tc tuy5n d=ng
nhn s! c1a cng ty, pht hi$n ra nh6ng 2u )i5m v nh6ng mGt cn t?n t4i )5 ), xu/t
m.t s# bi$n php nhJm nng cao h3n n6a ch/t l2;ng cng tc tuy5n d=ng nhn s!, gip
cho doanh nghi$p c )2;c ).i ng< lao ).ng ch/t l2;ng cao.
4. Ph01ng php nghin c.u
75 nghin c0u ), ti, cc ph23ng php )2;c nghin c0u trong bi bo co ch1 y-u
l: Ph23ng php quan st, ph23ng php ph8ng v/n v ph23ng php thu th"p thng tin
th!c t- t9 cng ty.
! Ph23ng php thu th"p thng tin
Thu th"p thng tin tr!c ti-p t4i Cng ty, tham kh(o ti li$u s# li$u lao ).ng c1a
cc nEm tr2+c cn l2u gi6 l4i, cc vEn b(n c1a Cng ty. S! h2+ng dKn tr!c ti-p v gip
)L c1a lnh )4o Cng ty. Nh6ng ki-n th0c h@c )2;c t9 cc bi gi(ng, sch gio khoa,
ti li$u c1a cc gi(ng vin trong v ngoi nh tr2:ng, thng tin trn internet, cc bi
lu"n vEn, bo co th!c t"p c1a sinh vin cc nEm tr2+c.Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 3
! Ph23ng php quan st
Vi$c quan st cung c/p s! hi5u bi-t v, nh6ng g cc thnh vin c1a t* ch0c th!c
s! )ang lm. Nhn nh"n tr!c ti-p cc quan h$ t?n t4i gi6a nh6ng ng2:i ra quy-t
)&nh v cc thnh vin khc c1a t* ch0c
5. B2 c+c c/a '( ti
B# c=c c1a ), ti )2;c chia lm 3 ch23ng:
Ch23ng 1: C3 sB lH lu"n
Ch23ng 2: Th!c tr4ng cng tc tuy5n d=ng nhn s! t4i cng ty TNHH Thin Thin
Nhn.
Ch23ng 3: M.t s# gi(i php hon thi$n cng tc tuy5n d=ng nhn s! t4i cng ty TNHH
Thin Thin Nhn.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 4
CH34NG 1
C4 S" L5 LU6N

1.1 Khi ni)m v( tuy*n d+ng
Tuy5n d=ng l qu trnh tm ki-m, thu ht v tuy5n ch@n t9 nhi,u ngu?n khc
nhau nh6ng nhn vin )1 kh( nEng )(m nh"n nh6ng v& tr m doanh nghi$p c%n tuy5n.
Tuy5n d=ng nhn s! l qu trnh thu ht nh6ng ng2:i xin vi$c c trnh ). t9 l!c
l2;ng lao ).ng x h.i v l!c l2;ng lao ).ng bn trong t* ch0c. M@i t* ch0c ),u ph(i
c )%y )1 kh( nEng )5 thu ht )1 s# l2;ng v ch/t l2;ng lao ).ng )5 nhJm )4t )2;c
cc m=c tiu c1a mnh. Qu trnh tuy5n d=ng sD (nh h2Bng r/t l+n )-n hi$u qu( c1a qu
trnh tuy5n ch@n. trong th!c t- sD c ng2:i lao ).ng c trnh ). cao nh2ng h@ khng
)2;c tuy5n ch@n v h@ khng )2;c bi-t cc thng tin tuy5n d=ng, hoGc khng c cc c3
h.i n.p )3n xin vi$c.
1.2 Nguyn t7c tuy*n d+ng
Tuy5n d=ng cn b., cng nhn vin ph(i xu/t pht t9 l;i ch chung c1a doanh
nghi$p v x h.i.
Ph(i d!a vo kh#i l2;ng cng vi$c v yu c%u c= th5 c1a t9ng lo4i cng vi$c )5
tnh t+i kh( nEng sF d=ng t#i )a nEng l!c c1a h@.
Khi tuy5n d=ng ph(i nghin c0u th"n tr@ng v ton di$n c nhn, ph'm ch/t, nEng
l!c c nhn nhn vin.
1.3 T8m quan tr&ng c/a tuy*n d+ng
Cng tc tuy5n d=ng nhn s! trong doanh nghi$p c m.t H nghCa c!c kI to l+n, c
tnh ch/t quy-t )&nh )-n s! thnh b4i c1a mAi doanh nghi$p. Tuy5n d=ng nhn s! c tc
).ng tr!c ti-p )-n doanh nghi$p, )-n ng2:i lao ).ng v xa h3n cn tc ).ng )-n s!
pht tri5n kinh t-- x h.i c1a )/t n2+c.


Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 5
1.3.1 #2i v9i doanh nghi)p
Tuy5n d=ng c hi$u qu( sD cung c/p cho doanh nghi$p m.t ).i ng< lao ).ng lnh
ngh,, nEng ).ng, sng t4o, b* sung ngu?n nhn l!c ph h;p v+i yu c%u ho4t ).ng kinh
doanh c1a doanh nghi$p.
Tuy5n d=ng t#t gip doanh nghi$p th!c hi$n t#t cc m=c tiu kinh doanh hi$u qu(
nh/t. T9 ) nng cao hi$u qu( kinh doanh, pht tri5n ).i ng<, )p 0ng yu c%u ho4t
).ng kinh doanh trong )i,u ki$n ton c%u ha. 7?ng th:i tuy5n d=ng nhn s! t#t gip
doanh nghi$p gi(m gnh nGng chi ph kinh doanh v sF d=ng c hi$u qu( ngu?n ngn
sch c1a doanh nghi$p.
1.3.2 #2i v9i ng0:i lao ';ng
Tuy5n d=ng nhn s! gip cho ng2:i lao ).ng trong doanh nghi$p hi5u r thm v,
tri-t lH, quan )i5m c1a cc nh qu(n tr&, t9 ) sD )&nh h2+ng cho h@ theo nh6ng quan
)i5m ). 7?ng th:i tuy5n d=ng nhn s! cn t4o ra khng kh thi )ua, tinh th%n c4nh
tranh trong n.i b. nh6ng ng2:i lao ).ng c1a doanh nghi$p, t9 ) nng cao hi$u qu(
kinh doanh.
1.3.3 #2i v9i x h;i
Vi$c tuy5n d=ng nhn s! c1a doanh nghi$p gip cho vi$c th!c hi$n cc m=c tiu
kinh t- - x h.i nh2: Ng2:i lao ).ng c vi$c lm, c thu nh"p, gi(m b+t gnh nGng x
h.i nh2 th/t nghi$p v cc t$ n4n x h.i khc. 7?ng th:i vi$c tuy5n d=ng nhn s! c1a
doanh nghi$p cn gip cho vi$c sF d=ng ngu?n l!c c1a x h.i m.t cch h6u ch nh/t.
1.4 Ngu<n v ph01ng php tuy*n d+ng
Doanh nghi$p c th5 tuy5n d=ng nhn s! t9 hai ngu?n c3 b(n ) l: L!c l2;ng
bn trong doanh nghi$p v l!c l2;ng bn ngoi doanh nghi$p.
1.4.1 Ngu<n v ph01ng php tuy*n d+ng bn trong doanh nghi)p
Ngu?n bn trong )2;c gi+i h4n B ng2:i lao ).ng )ang lm vi$c B bn trong doanh
nghi$p nh2ng l4i c nhu c%u thuyn chuy5n )-n cng vi$c khc m doanh nghi$p )ang
c nhu c%u tuy5n d=ng. 75 n>m )2;c nh6ng ngu?n ny cc nh qu(n tr& doanh nghi$p
c%n ph(i l"p cc lo4i h? s3 khc nhau nh2: H? s3 nhn s!, h? s3 pht tri5n nhn s! v
h? s3 s>p x-p l4i nhn l!c. Thng tin v, mAi nhn vin )2;c thu th"p, c"p nh"t d2+i

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 6
cc b(n tm t>t v l2u tr6 trong hai lo4i h? s3 )%u. 7 l cc d6 li$u v, trnh ). h@c
v/n, sB thch ngh, nghi$p c<ng nh2 cc sB thch c nhn khc, cc kM nEng v c nEng
l!c )Gc bi$t, cc l+p )o t4o v b?i d2Lng ) qua. Nh6ng thng tin ny sD )2;c c nh
qu(n tr& sF d=ng )5 xem xt kh( nEng ), b4t hay thuyn chuy5n nhn vin )-n nh6ng v&
tr cng tc m+i khi c%n thi-t. Lo4i h? s3 th0 ba th2:ng )2;c trnh by d2+i d4ng s3 )?
s>p x-p lo4i nhn l!c. N cho php th/y )2;c kh( nEng thEng ti-n )#i v+i nh6ng ng2:i
sD thay th- m.t s# v& tr quan tr@ng no ) trong doanh nghi$p.
! 3u 'i*m:
Hnh th0c tuy5n d=ng nhn vin t9 n.i b. doanh nghi$p th2:ng )2;c 2u tin hng
)%u do cc 2u )i5m sau so v+i tuy5n cc 0ng B bn ngoi doanh nghi$p:
Th! nh"t: N cho php doanh nghi$p sF d=ng hi$u qu( h3n nhn s! hi$n c. Cng
v+i th:i gian v s! pht tri5n c1a doanh nghi$p, trong qu trnh lao ).ng nhn vin c
th5 thay )*i v, nhn s!, nh: v"y sD khai thc t#t h3n v, nEng l!c ). Bn c4nh ) cn
c b. ph"n nhn s! d2 th9a, v v"y c%n b# tr, sF d=ng h@ vo nh6ng cng vi$c ph h;p
h3n.
Th! hai: tuy5n tr!c ti-p nhn vin )ang lm vi$c t4i doanh nghi$p sD t4o c3 h.i
thEng ti-n cho m@i ng2:i. khi lm vi$c trong doanh nghi$p m@i ng2:i ),u mong c c3
h.i thEng ti-n. 72;c thEng ti-n nhn vin c(m th/y nh6ng thnh tch c1a mnh )2;c
cc nh qu(n tr& bi-t )-n v )nh gi )ng m0c. B(n thn h@ c )i,u ki$n th5 hi$n trnh
). v ti nEng B c23ng v& cng tc m+i, mi tr2:ng v cu.c s#ng )2;c c(i thi$n. V v"y
n-u doanh nghi$p t4o ra c3 h.i thEng ti-n cho m@i ng2:i sD lm cho h@ nhi$t tnh v
yn tm lm vi$c lu di cho doanh nghi$p.
Th! ba: 7y khng ph(i l tuy5n nhn vin m+i m l tuy5n nhn vin hi$n hnh,
nh6ng ng2:i ) quen thu.c, thng hi5u c3 c/u v nh6ng m#i quan h$ trong doanh
nghi$p, thch 0ng v+i mi tr2:ng lm vi$c, c kh( nEng h.i nh"p nhanh chng, nhn
vin c1a doanh nghi$p ) )2;c thF thch v, lng trung thnh, thi )@ lm vi$c, tinh
th%n trch nhi$m trong cng vi$c. Nhn vin c1a doanh nghi$p c<ng sD d5 dng, thu"n
l;i h3n trong th!c hi$n cng vi$c v h@ hi5u )2;c m=c tiu c1a doanh nghi$p, mau

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 7
chng thch nghi v+i )i,u ki$n lm vi$c m+i v bi-t tm gi(i php mau chng )4t )2;c
m=c tiu ).
Th! t#: chi ph tuy5n d=ng th/p.
! Nh0=c 'i*m
M$t l: h4n ch- v, s# l2;ng c<ng nh2 ch/t l2;ng 0ng vin.
Hai l: gy ra xo tr.n trong tuy5n d=ng, v& tr )ang *n )&nh c th5 trB nn thi-u
ng2:i do nhn s! chuy5n sang cng vi$c khc v l4i c%n ph(i tuy5n d=ng ti-p t=c. H3n
n6a n c th5 gy ra hi$n t2;ng m/t )on k-t n.i b. do cc nhn vin c4nh tranh v+i
nhau )5 vo )2;c v& tr m+i, (nh h2Bng )-n b%u khng kh c1a doanh nghi$p.
Ba l: vi$c tuy5n nhn vin trong doanh nghi$p c th5 gy ra hi$n t2;ng x3 c0ng
do cc nhn vin ny ) quen v+i cng vi$c B c23ng v& c<, h4n ch- kh( nEng sng t4o.
H@ dN r"p khun v lm theo cch c<, khng d/y ln d2;c b%u khng kh thi )ua m+i
trong doanh nghi$p.
B%n l: trong doanh nghi$p dN hnh thnh cc nhm 0ng vin khng thnh cng
h@ l nh6ng ng2:i 0ng cF vo m.t ch0c v= no ) cn tr#ng nh2ng khng )2;c tuy5n
ch@n t9 ) c tm lH b/t h;p tc, m/t )on k-t, dN chia b phi (nh h2Bng t+i ch/t
l2;ng cng vi$c c1a doanh nghi$p.
! Ph01ng php
Ph23ng php thu ht thng qua b(ng thng bo tuy5n m., )y l b(n thng bo v,
cc v& tr cng vi$c c%n tuy5n ng2:i.
Ph23ng php thu ht thng qua s! gi+i thi$u c1a cn b., cng nhn vin trong t*
ch0c. Qua knh thng tin ny chng ta c th5 pht hi$n )2;c nh6ng ng2:i c nEng l!c
ph h;p v+i yu c%u c1a cng vi$c, m.t cch c= th5 v nhanh.
Ph23ng php thu ht cEn c0 vo cc thng tin trong: "Danh m=c cc kM nEng", m
cc t* ch0c th2:ng l"p v, t9ng c nhn ng2:i lao ).ng, l2u tr6 trong ph%n m,m nhn
s! c1a cc cng ty. Trong b(ng ny th2:ng bao g?m cc thng tin nh2: cc kM nEng
hi$n c, trnh ). gio d=c v )o t4o, qu trnh lm vi$c ) tr(i qua, kinh nghi$m ngh,
nghi$p v cc y-u t# lin quan khc )-n ph'm ch/t c nhn ng2:i lao ).ng c%n tuy5n
d=ng.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 8
1.4.2 Ngu<n v ph01ng php tuy*n d+ng bn ngoi doanh nghi)p
L tuy5n d=ng nhn s! t9 bn ngoi th& tr2:ng lao ).ng. m.t doanh nghi$p thu ht
lao ).ng tham gia tuy5n d=ng t9 ngu?n bn ngoi c%n quan tm )-n cc y-u t# nh2 th&
tr2:ng s0c lao ).ng, cng vi$c c%n tuy5n ng2:i, v& th- c1a doanh nghi$p, chnh sch
nhn s! c1a doanh nghi$p v c1a chnh quy,n )&a ph23ng n3i doanh nghi$p ho4t ).ng
kinh doanh, kh( nEng ti chnh c1a doanh nghi$p.
Ngu?n lao ).ng t9 bn ngoi sD gip doanh nghi$p b* sung c( v, s# l2;ng v ch/t
l2;ng cho qu trnh th!c hi$n cc m=c tiu ) ), ra.
! 3u 'i*m:
Th! nh"t: Ngu?n 0ng vin phong ph, )a d4ng v, s# l2;ng v ch/t l2;ng. 7y l
nh6ng ng2:i )2;c trang b& ki-n th0c tin ti-n v c h$ th#ng.
Th! hai: mi tr2:ng lm vi$c v cng vi$c m+i gip ng2:i lao ).ng thch th,
hEng say lm vi$c, th5 hi$n nEng l!c c1a b(n thn trong cng vi$c. H3n n<a nh6ng
ng2:i ny th2:ng c cch nhn m+i )#i v+i t* ch0c.
Th! ba: Ng2:i sF d=ng lao )ng c )i,u ki$n hu/n luy$n t9 )%u nguyn tack lm
vi$c v nh6ng quy )&nh v, cng vi$c c H )&nh giao cho nhn vin m+i.
Th! t#: Thng th2:ng ng2:i lao ).ng m+i tuy5n d=ng ha nh"p vo mi tr2:ng
doanh nghi$p thng qua th!c hi$n cng vi$c )5 lm quen v+i cc nhn vin v ng2:i
qu(n lH c1a doanh nghi$p.
Th! n&m: 72;c thay )*i mi tr2:ng lm vi$c gip cho ng2:i lao ).ng c sinh kh
m+i cho ).ng c3 lm vi$c. v v"y h@ lm vi$c hEng say, sng t4o v t"n tm v+i cng
vi$c, ) c<ng l )5 h@ t! th5 hi$n b(n thn v+i )?ng nghi$p trong mi tr2:ng lm vi$c
m+i.
Th! su: Khng b& (nh h2Bng bBi cc y-u t# rng bu.c tiu c!c (n-u c) c1a
doanh nghi$p nn ng2:i lao ).ng hEng hi lm vi$c v c tinh th%n )*i m+i. H@ c kh(
nEng thay )*i vi$c lm c< c1a t* ch0c m khng s; nh6ng ng2:i khc trong t* ch0c
ph(n 0ng.Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 9
! Nh0=c 'i*m
Th! nh"t: Mi tr2:ng lm vi$c m+i gy khng t kh khEn cho ng2:i lao ).ng v
ng2:i sF d=ng lao ).ng nh2 ch2a hi5u bi-t hon c(nh kh( nEng chuyn su, th"m ch
tnh cch, cch 0ng xF v v"y c th5 c(n trB s! giao ti-p kh khEn trong vi$c th!c hi$n
hi ha m=c tiu c1a ng2:i lao ).ng v c1a doanh nghi$p.
Th! hai: Tuy5n lao ).ng t9 ngu?n bn ngoi lm cho doanh nghi$p ph(i b8 ra chi
ph cao h3n v th:i gian nhi,u h3n cho vi$c tm ki-m, tuy5n ch@n v h.i nh"p nhn
vin. 7?ng th:i doanh nghi$p khng t"n d=ng v khng khai thc )2;c ngu?n l!c c
sOn c1a mnh. Do v"y vi$c gi(i quy-t tuy5n d=ng ngu?n no ph= thu.c vo quy m, )Gc
)i5m s(n xu/t kinh doanh v nhi,u y-u t# khc c1a doanh nghi$p sao cho ph h;p v
mang l4i hi$u qu( kinh t- cao.
! Ph01ng php
Ph23ng php thu ht thng qua s! gi+i thi$u c1a cn b. cng ch0c trong t* ch0c.
Ph23ng php thu ht ngu?n tuy5n d=ng qua qu(ng co trn cc ph23ng ti$n truy,n
thng nh2: Trn cc knh c1a )i truy,n hnh, )i pht thanh, trn cc bo, t4p ch v
cc /n ph'm khc.
Ph23ng php thu ht cc 0ng vin thng qua cc trung tm mi gi+i v gi+i thi$u
vi$c lm. 7y l ph23ng php thu ht )ang p d=ng ph* bi-n B n2+c ta nh/t l )#i v+i
cc doanh nghi$p hay t* ch0c khng c b. ph"n chuyn trch v, Qu(n tr& nhn l!c.
Ph23ng php thu ht cc 0ng vin thng qua cc h.i ch; vi$c lm. 7y l ph23ng
php m+i )ang )2;c nhi,u cc t* ch0c p d=ng. Ph23ng php thu ht ny cho php cc
0ng vin )2;c ti-p xc tr!c ti-p v3i nhi,u nh tuy5n d=ng, mB ra kh( nEng l!a ch@n
r.ng h3n v+i quy m l+n h3n.
Ph23ng php thu ht cc 0ng vin thng qua vi$c cF cn b. c1a phng nhn s! t+i
tuy5n m. tr!c ti-p t4i cc tr2:ng )4i h@c, cao )Png, d4y ngh,.
1.5 Cc nhn t2 >nh h0?ng '@n qu trnh tuy*n d+ng
1.5.1 Nhn t2 bn trong c/a doanh nghi)p
M=c tiu pht tri5n c1a doanh nghi$p: trong th!c t- khi ti-n hnh m@i ho4t ).ng
c1a doanh nghi$p ni chung v )#i v+i cng tc tuy5n d=ng ni ring th nh qu(n tr&

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 10
),u ph(i cEn c0 vo m=c tiu pht tri5n, chi-n l2;c c1a doanh nghi$p, mAi doanh
nghi$p ),u c m.t s0 m4ng, m.t m=c tiu ring v t/t c( cc ho4t ).ng ),u )2;c ti-n
hnh )5 theo )u*i m=c tiu ). 75 theo )u*i m=c tiu v chi-n l2;c ) cc b. ph"n l4i
cEn c0 vo ) )5 b# tr cng vi$c, b# tr nhn s! sao cho ph h;p. Do v"y cng tc
tuy5n d=ng nhn s! c<ng ph= thu.c vo t9ng b. ph"n, t9ng lo4i m=c tiu m )2a ra k-
ho4ch v th!c hi$n k- ho4ch tuy5n d=ng cho )ng.
Hnh (nh uy tn c1a doanh nghi$p: ng2:i lao ).ng lun mu#n )2;c lm vi$c B
m.t cng ty c c3 h.i thEng ti-n, t b& )e d@a b& m/t vi$c, c kh( nEng pht tri5n ti
nEng c1a mnh. 7y l )i,u ki$n t#t )5 m.t cng ty c th5 thu ht )2;c nhi,u 0ng vin
gi8i. N-u m.t cng ty c uy tn v, ch/t l2;ng s(n ph'm th c<ng c nghCa l cng ty
)ang sB h6u nhi,u 0ng vin gi8i v c kh( nEng thu ht nhi,u 0ng vin c trnh ). v
nEng l!c.
Kh( nEng ti chnh c1a doanh nghi$p: cng tc tuy5n d=ng nhn s! c1a cng ty
)i h8i m.t ngu?n ti chnh l+n, chi ph lin quan )-n ch/t l2;ng cng tc tuy5n d=ng.
chi ph tuy5n d=ng cng cao ch0ng t8 cng tc chu'n b& cho tuy5n d=ng cng t#t th
hi$u qu( c1a tuy5n d=ng cng cao. B m.t s# cng ty nh8 nEng l!c ti chnh th/p ) th!c
hi$n cng tc tuy5n d=ng khng kM dKn )-n ch/t l2;ng c1a cng tc ny l r/t th/p.
Nhu c%u nhn s! c1a b. ph"n: vi$c tuy5n d=ng cc nhn vin c<ng (nh h2Bng r/t
nhi,u bBi nhu c%u nhn s! c1a cc b. ph"n hoGc tnh ch/t c1a t9ng cng vi$c, ty t9ng
giai )o4n m mAi b. ph"n c nhu c%u nhn s! khc nhau v c<ng ty t9ng b. ph"n m
c nhu c%u tuy5n d=ng nhn s! khc nhau.
Thi ). c1a nh qu(n tr&: thi ). c1a nh qu(n tr& c (nh h2Bng r/t l+n )-n ch/t
l2;ng c1a cng tc tuy5n d=ng nhn s! c1a doanh nghi$p. )y l y-u t# quy-t )&nh
th>ng l;i c1a tuy5n d=ng. Nh qu(n tr& ph(i th/y r )2;c vai tr c1a cng tc tuy5n
d=ng nhn s! trong m.t t* ch0c, t9 ) c thi ). dng )>n trong tuy5n d=ng lao ).ng,
trnh hi$n t2;ng thin v&.
1.5.2 Nhn t2 bn ngoi c/a doanh nghi)p
Y'u t% kinh t' - chnh tr(: khi m.t qu#c gia c tnh hnh kinh t- chnh tr& *n )&nh
th n,n kinh t- ) sD c )i,u ki$n pht tri5n b,n v6ng, thu nh"p c1a ng2:i dn lao ).ng

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 11
)2;c c(i thi$n, do v"y ):i s#ng c1a nhn dn ngy cng )2;c nng cao c( v, v"t ch/t
lKn tinh th%n. )y l )i,u ki$n cho doanh nghi$p hon thi$n cng tc c1a mnh v mB
r.ng quy m. 7i,u ny )i h8i doanh nghi$p ph(i tuy5n d=ng thm lao ).ng m+i.
Y'u t% v&n ha x h$i: c (nh h2Bng r/t l+n )-n ho4t ).ng qu(n tr& nhn s! c<ng
nh2 cng tc tuy5n d=ng nhn s! c1a doanh nghi$p. N-u y-u t# ny pht tri5n n sD
gip ph'm ch/t v H th0c con ng2:i )2;c nng cao. v th- sD nng cao )2;c ch/t l2;ng
c1a cc 0ng vin tham gia vo qu trnh tuy5n d=ng
H) th%ng php lu*t v cc chnh sch quy +(nh c,a nh n#-c v. cng tc tuy/n
d0ng: cc chnh sch v php lu"t hi$n hnh c1a nh n2+c c<ng (nh h2Bng t+i cng tc
tuy5n d=ng. cc doanh nghi$p c cc ph23ng php tuy5n d=ng khc nhau, nh2ng p
d=ng ph23ng php no th c<ng ph(i ch/p hnh cc quy )&nh c1a lu"t lao ).ng. Doanh
nghi$p cn tun th1 ch/p hnh cc quy )&nh v, )#i t2;ng chnh sch, )#i t2;ng 2u tin
trong cng tc tuy5n d=ng.
Mi tr#1ng c2nh tranh c,a doanh nghi)p: c4nh tranh l m.t y-u t# (nh h2Bng t+i
vi$c ti-n hnh tuy5n d=ng v ch/t l2;ng cng tc tuy5n d=ng. khi mi tr2:ng c4nh
tranh gy g>t th cc doanh nghi$p c kh( nEng c4nh tranh cao sD thu ht )2;c nhi,u
lao ).ng trn th& tr2:ng v ng2;c l4i cc doanh nghi$p c s0c c4nh tranh km th sD
gGp kh khEn trong cng tc tuy5n d=ng nhn ti. Do ) c4nh tranh bu.c cc doanh
nghi$p ph(i )a d4ng ha cc hnh th0c v ph23ng php tuy5n d=ng.
Quan h) cung c3u trn th( tr#1ng lao +$ng: y-u t# ny c (nh h2Bng l+n )-n
doanh nghi$p v cng tc tuy5n d=ng, n-u trn th& tr2:ng lao ).ng )ang d2 th9a l4o lao
).ng m doanh nghi$p c%n t0c l cung l+n h3n c%u, )i,u ny sD c l;i cho cng tc
tuy5n d=ng. Doanh nghi$p sD tuy5n d=ng )2;c lao ).ng c trnh ). cao v kh dN dng.
Thng th2:ng tQ l$ lao ).ng th/t nghi$p cng cao th ngu?n cung 0ng cF vin cn
nhi,u v cng ty cng dN thu ht v tuy5n ch@n lao ).ng.
Trnh +$ khoa h4c k5 thu*t: Chng ta )ang s#ng trong th:i )4i bng n* cng
ngh$. 75 )1 s0c c4nh tranh trn th& tr2:ng cc cng ty ph(i c(i ti-n kM thu"t, c(i ti-n
trang thi-t b&. s! thay )*i ny c<ng (nh h2Bng )-n cng tc tuy5n d=ng nh"n s! c1a t*

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 12
ch0c, )i h8i ph(i c thm nhi,u nhn vin m+i c kh( nEng v tuy5n d=ng nh6ng
ng2:i ny khng ph(i l dN dng.
1.6 Quy trnh tuy*n d+ng
Mu#n lm t#t cng tc tuy5n d=ng nhn s! th tr2+c h-t ph(i c m.t quy trnh
tuy5n d=ng khoa h@c v h;p lH. MAi doanh nghi$p c th5 xy d!ng cho mnh m.t quy
trnh tuy5n d=ng ring ty thu.c vo t9ng lo4i )Gc )i5m c1a cng vi$c tuy nhin quy
trnh tuy5n d=ng nhn s! trong doanh nghi$p th2:ng )2;c th!c hi$n thng qua cc
b2+c c3 b(n nh2 s3 )? sau:S1 '< 1.1: Quy trnh tuy*n d+ng nhn s, trong doanh nghi)p
Ho-ch 'Anh cc chnh sch
tuy*n d+ng
Cc gi>i php thay th@
Tuy*n d+ng nhn l,c
Ngu<n bn trong Ngu<n bn ngoi
Cc ph01ng php
ngu<n bn trong
Cc ph01ng php
ngu<n bn ngoi
Tuy*n d+ng
lao ';ng

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 13
1.6.1 Ho-ch 'Anh cc chnh sch tuy*n d+ng
L qu trnh )nh gi, xc )&nh nhu c%u v, ngu?n nhn l!c )5 )p 0ng m=c tiu
cng vi$c c1a t* ch0c v vi$c xy d!ng cc k- ho4ch lao ).ng )5 )p 0ng )2;c cc nhu
c%u ). 75 ho4ch )&nh )2;c cc chnh sch tuy5n d=ng c%n d!a vo cung v c%u lao
).ng c1a danh nghi$p.
! C8u lao ';ng
L s# l2;ng v c3 c/u lao ).ng c%n thi-t )5 hon thnh s# l2;ng s(n ph'm, d&ch
v= v cng vi$c c1a t* ch0c trong m.t giai )o4n no ).
Cc ph23ng php xc )&nh c%u nhn l!c:
" Ph23ng php xc )&nh nhu c%u nhn l!c theo hao ph lao ).ng.
Theo ph23ng php ny, xc )&nh nhu c%u nhn l!c cho nEm t+i (nEm k- ho4ch)
d!a vo cc cEn c0 sau )y: t*ng s# l2;ng lao ).ng hao ph )5 hon thnh s# l2;ng s(n
ph'm, hoGc kh#i l2;ng cng vi$c, nhi$m v= c1a nEm k- ho4ch; quM th:i gian lm vi$c
bnh qun c1a m.t lao ).ng nEm k- ho4ch; h$ s# tEng nEng su/t lao ).ng d! tnh nEm
k- ho4ch.

m n
n
i
i i
K T
SL t
D
!
=
=
1

Trong +:
D: C%u lao ).ng nEm k- ho4ch c1a t* ch0c (ng2:i).
t
i
: L2;ng lao ).ng hao ph )5 s(n xu/t m.t )3n v& s(n ph'm i (gi: - m0c).
SL
i
: T*ng s# s(n ph'm i c%n s(n xu/t nEm k- ho4ch.
T
n
: QuM th:i gian lm vi$c bnh qun c1a m.t lao ).ng nEm k- ho4ch (gi:/ng2:i).
K
m
: H$ s# tEng nEng su/t lao ).ng d! tnh nEm k- ho4ch.
n: S# lo4i s(n ph'm c%n s(n xu/t nEm k- ho4ch.
75 xc )&nh l2;ng lao ).ng hao ph cho 1 )3n v& s(n ph'm ta ph(i d!a vo m0c
lao ).ng t0c m0c th:i gian hao ph cho t9ng cng vi$c, theo t9ng ngh,.


Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 14
" Ph23ng php tnh theo nEng su/t lao ).ng.
N.i dung c3 b(n c1a ph23ng php ny l l/y t*ng s(n l2;ng nEm k- ho4ch (hi$n
v"t v gi tr&) chia cho nEng su/t lao ).ng c1a m.t ng2:i lao ).ng nEm k- ho4ch sD
)2;c c%u nhn l!c nEm k- ho4ch c1a t* ch0c.

W
Q
D =

Trong +:
D: C%u lao ).ng nEm k- ho4ch.
Q: T*ng s(n l2;ng nEm k- ho4ch.
W: NEng su/t lao ).ng bnh qun c1a m.t lao ).ng nEm k- ho4ch.
Theo ph23ng php ny c%n ch H t*ng s(n l2;ng nEm k- ho4ch v nEng su/t lao ).ng
c1a m.t lao ).ng nEm k- ho4ch ph(i th#ng nh/t )3n v& tnh. N-u t*ng s(n l2;ng tnh
bJng ti,n (gi tr&) th nEng su/t lao ).ng c<ng tnh bJng ti,n. N-u t*ng s(n l2;ng tnh
bJng hi$n v"t (ci, chi-c, t/n, t4, kg) th nEng su/t lao ).ng c1a m.t lao ).ng nEm k-
ho4ch c<ng ph(i tnh bJng hi$n v"t.
" Ph23ng php xc )&nh nhu c%u lao ).ng theo tiu chu'n )&nh bin.
Tiu chu'n )&nh bin l kh#i l2;ng cng vi$c/ nhi$m v= m m.t ng2:i ph(i )(m
nh"n. V d= s# h@c sinh m m.t gio vin ph(i )(m nh"n; s# gi2:ng b$nh m m.t h. lH
ph(i ph=c v=.
D! bo c%u nhn l!c nEm k- ho4ch theo ph23ng php ny sD cEn c0 vo nhi$m v=
c%n hon thnh nEm k- ho4ch nh2: T*ng s# h@c sinh nh"p tr2:ng theo t9ng lo4i l+p h@c
(l+p 1; l+p 2) c1a tr2:ng; hoGc t*ng s# gi2:ng b$nh c%n ph=c v= nEm k- ho4ch c1a
b$nh vi$n; v )&nh m0c ph=c v= c1a m.t gio vin hoGc c1a m.t y sM, bc sM nEm k-
ho4ch.
Ph23ng php tnh theo tiu chu'n )&nh bin thch h;p )5 d! bo c%u nhn l!c nEm
k- ho4ch c1a cc t* ch0c thu.c ngnh gio d=c, y t-, ph=c v=,


Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 15
" Ph23ng php 2+c l2;ng trung bnh.
D! bo c%u nhn l!c c1a t* ch0c th:i kI k- ho4ch d!a vo c%u nhn l!c bnh qun
hng nEm c1a t* ch0c trong th:i kI tr2+c.
Theo ph23ng php ny, vi$c tnh ton c%u nhn l!c )3n gi(n, s# li$u dN thu th"p
nh2ng ph23ng php ny d!a vo s# li$u c1a qu kh0, khi d! bo c th5 khng th/y h-t
nh6ng bi-n ).ng c th5 x(y ra trong th:i kI k- ho4ch (nh h2Bng )-n c%u nhn l!c c1a
t* ch0c.
" Ph23ng php d! tnh nhu c%u trn c3 sB nhu c%u c1a t9ng )3n v&.
Theo ph23ng php ny, ng2:i qu(n lH B t9ng )3n v& (phn x2Bng, phng, ban)
d!a vo m=c tiu c1a )3n v&, xc )&nh kh#i l2;ng cng vi$c c%n ph(i hon thnh cho
th:i kI k- ho4ch, d! )on c%n bao nhiu nhn l!c )5 hon thnh kh#i l2;ng cng vi$c
). C%u nhn l!c c1a t* ch0c trong th:i kI k- ho4ch sD )2;c t*ng h;p t9 c%u nhn l!c
c1a t9ng )3n v&.
Ru )i5m c3 b(n c1a ph23ng php ny l ng2:i qu(n lH B t9ng b. ph"n, )3n v& B
trong t* ch0c th2:ng c nh6ng thng tin chnh xc v, nhi$m v=, s(n l2;ng, kh#i l2;ng
cng vi$c m )3n v& mnh sD hon thnh trong th:i kI k- ho4ch, do ) sD d! )on
)2;c s# nhn l!c c%n thi-t k5 c( nh6ng ng2:i lao ).ng m+i d! ki-n c%n )2;c thu ht v
b* sung.
Nh2;c )i5m c1a ph23ng php ny l )5 c s# li$u c%n thi-t cho d! bo )i h8i
ph(i c s! h;p tc c1a nhi,u ng2:i trong )3n v&. H3n n6a mAi ng2:i qu(n lH B t9ng b.
ph"n, )3n v& c th5 sF d=ng nh6ng gi( )&nh khc nhau cho s! pht tri5n )3n v& mnh
trong t23ng lai )5 d! bo c%u nhn l!c. 75 kh>c ph=c nh2;c )i5m ny ng2:i )0ng )%u
t* ch0c ph(i thng bo r m=c tiu di h4n c1a t* ch0c trong th:i kI k- ho4ch, )2a ra
nh6ng rng bu.c v, ti chnh, v#n, lao ).ng d!a vo ) ng2:i qu(n lH t9ng )3n v&
d! bo c%u nhn l!c c1a )3n v& mnh.
" Ph23ng php phn tch h?i qui.
SF d=ng hm s# ton h@c ph(n nh m#i quan h$ c1a c%u nhn l!c v+i cc bi-n s#
nh2: doanh s# bn ra; s(n l2;ng sD s(n xu/t kI k- ho4ch; nEng su/t lao ).ng; s# h@c

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 16
sinh, sinh vin d! ki-n sD nh"p tr2:ng th:i kI k- ho4ch )5 d! bo c%u nhn l!c c1a
t* ch0c trong th:i kI k- ho4ch.
75 p d=ng ph23ng php ny c%n thu th"p s# li$u ph(n nh m#i quan h$ gi6a c%u
nhn l!c theo th:i gian v cc y-u t# theo chuAi th:i gian.
ChPng h4n: y = f (X1, X2, X3)
ChuAi th:i gian thu th"p )2;c s# li$u cng di th k-t qu( d! bo c%u nhn l!c th:i
kI k- ho4ch cng chnh xc.
C th5 p d=ng ph23ng php ny )5 xc )&nh c%u nhn l!c c1a cc t* ch0c d!a
vo phn tch m#i quan h$ c1a nhi,u y-u t#. Tuy v"y, ph23ng php ny th2:ng thch
h;p khi thu th"p )2;c s# li$u c1a t* ch0c trong m.t chuAi th:i gian di trong qu kh0
hoGc c mKu s# li$u kh l+n. Ph23ng php ny chS thch h;p trong tr2:ng h;p mi
tr2:ng c1a t* ch0c r/t *n )&nh.
" Ph23ng php tiu chu'n hao ph lao ).ng cho m.t )3n v& s(n ph'm.
N.i dung c3 b(n c1a ph23ng php ny l l/y tiu chu'n hao ph lao ).ng )5 s(n
xu/t ra m.t )3n v& s(n l2;ng (1.000.000 )?ng gi tr& s(n l2;ng; hoGc l m.t )3n v& s(n
ph'm) tnh theo gi: - m0c nhn v+i t*ng s(n l2;ng nEm k- ho4ch. Sau ) chia cho quM
th:i gian lm vi$c bnh qun c1a m.t lao ).ng nEm k- ho4ch ta )2;c c%u lao ).ng nEm
k- ho4ch.
D = (Q x t) / T
Trong +:
D: C%u nhn l!c nEm k- ho4ch.
Q: T*ng s(n l2;ng c%n ph(i s(n xu/t nEm k- ho4ch.
t: Tiu chu'n hao ph lao ).ng cho m.t )3n v& s(n l2;ng nEm k- ho4ch.
T: T*ng s# gi: lm vi$c bnh qun c1a m.t lao ).ng nEm k- ho4ch.
" Ph23ng php chuyn gia.
D! bo c%u nhn l!c di h4n d!a vo H ki-n c1a cc chuyn gia c kinh nghi$m
trong t9ng lCnh v!c, c th5 l H ki-n c1a m.t nhm chuyn gia hoGc l H ki-n c1a c
nhn nh2 gim )#c ngu?n nhn l!c hoGc l chuyn gia k- ho4ch ha di h4n. Cc

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 17
chuyn gia d!a vo )nh gi c1a h@ v, tnh hnh t* ch0c trong t23ng lai, )i,u ki$n kinh
t-, x h.i c1a t* ch0c, v+i kinh nghi$m m h@ ) t9ng tch l<y )2;c sD )2a ra ph23ng
n d! bo c%u nhn l!c c1a t* ch0c trong th:i kI k- ho4ch.
75 )4t )2;c k-t qu( mong mu#n t* ch0c c%n ph(i sF d=ng t*ng h;p k-t qu( 2+c
l2;ng c%u nhn l!c th:i kI k- ho4ch c1a t* ch0c m nhi,u chuyn gia ) hi-n k-. Kinh
nghi$m cho th/y c 03 ph23ng php sau :
Ph23ng php 1: Yu c%u mAi chuyn gia n.p b(ng t2:ng trnh v, 2+c tnh c%u
nhn l!c c1a t* ch0c theo kinh nghi$m ring c1a h@, sau ) sD tnh trung bnh c%u nhn
l!c c1a t* ch0c theo 2+c tnh c1a cc chuyn gia.
Ph23ng php 2: T* ch0c h.i th(o m:i cc chuyn gia )-n d! v pht bi5u, th(o
lu"n nhm. K-t lu"n cu#i cng l H ki-n th#ng nh/t c1a cc chuyn gia v, 2+c tnh c%u
nhn l!c c1a t* ch0c trong th:i kI k- ho4ch.
Ph23ng php 3: 75 th!c hi$n ph23ng php ny, m.t ng2:i c trch nhi$m d! bo
c%u nhn l!c c1a t* ch0c c th5 l chuyn vin c1a phng qu(n lH ngu?n nhn l!c
th!c hi$n cc cng vi$c sau :
L!a ch@n danh sch cc chuyn gia am hi5u v, t* ch0c v c ki-n th0c, kinh
nghi$m d! bo c%u nhn l!c.
Xc )&nh r nh6ng v/n ), c lin quan )-n d! bo nhn l!c: kh khEn, thu"n l;i,
m=c tiu v chi-n l2;c pht tri5n t* ch0c trong t23ng lai.
So4n m.t b(ng h8i v, d! bo c%u nhn l!c c1a t* ch0c trong th:i kI k- ho4ch v
gFi )-n t9ng chuyn gia.
Cc chuyn gia 2+c tnh c%u nhn l!c c1a t* ch0c theo ki-n th0c v kinh nghi$m
c1a mnh, chuy5n )-n cho ng2:i c trch nhi$m t*ng h;p. K-t qu( d! bo c%u nhn l!c
)2;c gFi trB l4i cc chuyn gia xem xt cho H ki-n v, ph23ng php l!a ch@n. N-u m.t
chuyn gia no ) ch2a )?ng tnh v, ph23ng n t*ng h;p d! bo c%u nhn l!c ) ch@n
th yu c%u gi(i thch r: nguyn nhn khng )?ng tnh, c%n thay )*i nh2 th- no v
chuy5n b(n gp H ) )-n ng2:i c trch nhi$m t*ng h;p c%u nhn l!c. Ph23ng n cu#i
cng d! bo nhu c%u nhn l!c c1a t* ch0c l k-t qu( nh/t tr cao c1a cc chuyn gia.


Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 18
" Ph23ng php phn tch xu h2+ng.
N.i dung c1a ph23ng php ny l: CEn c0 vo k- ho4ch s(n xu/t kinh doanh v
m=c tiu c%n )4t )2;c c1a t* ch0c trong th:i kI k- ho4ch nh2: s# l2;ng s(n ph'm hoGc
d&ch v=; doanh s# bn ra; 2+c tnh nh6ng thay )*i v, kM thu"t (nh h2Bng )-n qu trnh
s(n xu/t kinh doanh c1a t* ch0c so v+i th:i kI hi$n t4i, 2+c tnh c%u nhn l!c c%n
thi-t )5 hon thnh nhi$m v= c1a t* ch0c th:i kI k- ho4ch.
p d=ng ph23ng php ny, cng vi$c d! bo c%u nhn l!c )2;c th!c hi$n m.t
cch dN dng nh2ng 2+c l2;ng th2:ng t chnh xc v ch1 y-u d!a vo s# li$u c1a th:i
kI tr2+c ).
! Cung lao ';ng
" Cung n.i b.:
Phn tch tnh hnh sF d=ng lao ).ng v+i n.i dung: 7nh gi c3 c/u lao ).ng
hi$n )4i c ph h;p v+i yu c%u c1a cng vi$c lao ).ng hay khng. Phn tch )nh gi
trnh ). c1a ng2:i lao ).ng. Phn tch )nh gi s! bi-n ).ng lao ).ng trong t23ng lai.
T9 vi$c phn tch sD )2a ra cc k- ho4ch thch 0ng cho tuy5n d=ng tuy5n ch@n lao
).ng.
" Cung bn ngoi:
Ngu?n lao ).ng: H@c sinh, sinh vin t#t nghi$p, lao ).ng t! do, lao ).ng hi$n
)ang lm vi$c t4i cc doanh nghi$p khc, nh6ng ng2:i h-t tu*i lao ).ng c mong mu#n
v kh( nEng lao ).ng, lao ).ng trn th& tr2:ng vv
1.6.2 Cc gi>i php thay th@
75 th2c hi$n )2;c ch23ng trnh tuy5n d=ng )i h8i chi ph t23ng )#i l+n v t#n
nhi,u cng s0c v v"y m.t t* ch0c chS th!c hi$n tuy5n d=ng m+i trong nh6ng )i,u ki$n
th!c s! c%n thi-t. Tr2+c khi )i )-n quy-t )&nh mB m.t ch23ng trnh tuy5n d=ng th cc
t* ch0c th2:ng xem xt cc gi(i php thay th-.
a. H6p +7ng th3u l2i: Trong )i,u ki$n hi$n nay m.t s# t* ch0c v kh khEn v, lao
).ng khng th5 tuy5n m. )2;c th c th5 cho m.t s# t* ch0c khc th!c hi$n cng
vic d2+i d4ng h;p )?ng thu l4i. Tuy nhin gi(i php ny mu#n th!c hi$n c hi$u qu(
th ph(i phn tch kM l2Lng cc mGt nh2 ch/t l2;ng cng vi$c chi ph v l;i ch cc bn.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 19
b. Lm thm gi1: Trong qu trnh s(n xu/t kinh doanh t* ch0c sD gGp ph(i cc kh
khEn khi th!c hi$n cc h;p )?ng. M.t trong cc kh khEn ) l th:i gian, lao ).ng )p
0ng cho vi$c th!c hi$n h;p )?ng. Nh6ng lc nh2 th- t* ch0c khng th5 tuy5n m. lao
).ng )2;c ngay th c m.t gi(i php th2:ng xuyn )2;c cc t* ch0c l!a ch@n ) l lm
thm gi:. Ph23ng php ny cho php ti-t ki$m )2;c chi ph tuy5n thm ng2:i v tEng
nEng su/t lao ).ng m khng c%n tEng thm lao ).ng.
c. Nh1 gip t2m th1i: Thu nhn cng t4m th:i c<ng l m.t bi$n php )2;c nhi,u
t* ch0c l!a ch@n trong giai )o4n bi-n thin theo ma v=.
d. Thu lao +$ng t8 cng ty cho thu:
Sau khi nghin c0u ho4ch )&nh cc chnh sch tuy5n d=ng v tm cho minh cc
gi(i php thay th- th doanh nghi$p ti-n hnh tuy5n d=ng ngu?n nhn s!.
1.6.3 Tuy*n d+ng ngu<n nhn l,c
Tuy5n d=ng ngu?n nhn l!c bao g?m hai ngu?n chnh ) l: Ngu?n bn trong v
ngu?n bn ngoi.
! Ngu?n v cc gi(i php ngu?n bn trong
Nh2 ) phn tch B trn th doanh nghi$p c th5 tm hi5u v v"n d=ng t#t vo vi$c
tuy5n d=ng cho doanh nghi$p c1a mnh nhJm tm )2;c ngu?n nhn l2c c trnh ).,
chuyn mn cao.
! Ngu?n v cc gi(i php ngu?n bn ngoi
7 phn tch B ph%n trn ngu?n v ph23ng php tuy5n d=ng bn ngoi doanh
nghi$p th doanh nghi$p c th5 l!a ch@n cho doanh nghi$p c1a minh m.t ph23ng php
tuy5n d=ng hi$u qu(.
1.6.4 Tuy*n d+ng lao ';ng
Sau khi doanh nghi$p tm ra )2;c cc gi(i php th!c t- c hi$u qu( cho doanh
nghi$p c1a mnh t9 cc ngu?n lao ).ng B bn trong hoGc bn ngoi doanh nghi$p th
doanh nghi$p ti-n hnh tuy5n d=ng ngu?n nhn l!c cho cng ty. tuy5n d=ng cc ngun
l!c c trnh )., chuyn mn ph h;p v+i cng vi$c, v& tr m doanh nghi$p cn thi-u.


Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 20
CH34NG 2
THBC TRCNG CNG TC TUYDN DENG NHN SB
TCI CNG TY TNHH THIN THIN NHN

2.1 Gi9i thi)u v( cng ty TNHH Thin Thin Nhn
2.1.1 Qu trnh hnh thnh v pht tri*n cng ty TNHH Thin Thin Nhn
2.1.1.1 Gi9i thi)u v( cng ty
Tn cng ty : Cng ty TNHH Thin Thin Nhn
Tn giao d&ch : Thin Thin Nhn co., Ltd
Tr= sB chnh : S# 22, 72:ng 5, t* 1, Khu ph# 6, KDC Gia Ha, P. Ph2+c
Long B, Qu"n 9, TP H? Ch Minh.
Nh my s(n xu/t : 72:ng s# 3, Khu cng nghi$p Bin Ha 1, TP Bin Ha,
TSnh 7?ng Nai
7i$n tho4i : 84.837283670 84.837283671
Fax : 84.837283672
M s# thu- : 0304601700
Email : info@gfrc.com
Website : www.gfrc.com.vn
Hnh thnh trong th:i kI )*i m+i v h.i nh"p, cng ty TNHH Thin Thin Nhn
khng ng9ng cung c/p s(n ph'm - d&ch v= trang tr n.i - ngo4i th/t, sn v2:n m cn
mang )-n khch hng d/u /n c1a nh6ng tc ph'm ngh$ thu"t ).c )o.
V+i ).i ng< ngh$ nhn, ki-n trc s2, h@a sC thi-t k- sng t4o, ).i ng< )iu kh>c -
t4o mKu - t4o dng s(n ph'm lnh ngh,, dy dGn kinh nghi$m. 7.i ng< qu(n lH )2;c
)o t4o chnh quy, c kinh nghi$m trong ngh,. Cng ty khng ng9ng )*i m+i v hon
thi$n mnh nhJm )p 0ng nhu c%u c1a khch hng v khPng )&nh th23ng hi$u.
2.1.1.2 LAch sF hnh thnh v pht tri*n
Cng ty TNHH Thin Thin Nhn )2;c thnh l"p v ngy 04/10/2006 theo ngh&
)&nh s# 410204355 c1a sB k- ho4ch v )%u t2 TP. H? ch Minh.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 21
Khi m+i thnh l"p Cng ty c 15 thnh vin, tr= sB )2;c )Gt t4i 107 )2:ng 11,
ph2:ng Ph2+c Bnh, qu"n 9, TP. H? Ch Minh. 7-n thng 10/2007 cng ty )2;c
chuy5n )-n )&a chS m+i: S# 22 )2:ng 5, t* 1, khu ph# 6, khu dn c2 Gia Ha, ph2:ng
Ph2+c Long B, Qu"n 9, TP. H? CH Minh.
! T8m nhn
Pht tri5n b,n v6ng, ).t ph trong cng ngh$ v"t li$u trang tr xy d!ng. TrB thnh
m.t doanh nghi$p dKn )%u trong n2+c trong s(n xu/t v"t li$u trang tr xy d!ng khng
nung bJng v"t li$u GFRC.
! S. m)nh
Th/u hi5u, )?ng hnh cng thin nhin, ti t4o mi tr2:ng thin nhin )Tp h3n l
ng2:i b4n thn thi-t c1a thin nhin, Thin Nhin Con Ng2:i, nh2 tn g@i c1a n:
Thin Thin Nhn.
! Chi@n l0=c
Pht tri5n su v"t li$u GFRC, )a 0ng d=ng t9 v"t li$u trang tr hon thi$n, v"t li$u
trang tr sn v2:n )-n v"t li$u xy d!ng c3 b(n khng nung.
7&nh h2+ng )-n )#i t2;ng khch hng d! n, cc )3n v& t2 v/n, chuyn gia, ki-n
trc s2 v, 0ng d=ng cng ngh$ v"t li$u GFRC trong v"t li$u trang tr )c sOn v cc s(n
ph'm sn v2:n khc.
2.1.1.3 Ch.c nGng, nhi)m v+ v quy(n h-n
! Ch.c nGng
- S(n xu/t s(n ph'm gi( ), gi( gA, gi( g4ch c* bJng v"t li$u b tng.
- S(n xu/t s(n ph'm trang tr bJng v"t li$u m+i GFRC nh2: ChS, ph )iu, hao vEn,
)%u c.t
- S(n xu/t s(n ph'm sn v2:n, thc n2+c, )- d, ch"u bJng v"t li$u GFRC.
- S(n xu/t s(n ph'm )iu kh>c, th1 cng mM ngh$.
- Thi-t k- thi cng sn v2:n, cng vin, t2;ng )i, khu du l&ch, ti5u c(nh, chS tr%n
th4ch cao, chS trang tr, )%u c.t, ph )iu, khu nghS d2Lng cao c/p.Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 22
! Nhi)m v+
CEn c0 vo nhu c%u pht tri5n c1a ngnh th1 cng mM ngh$, d&ch v= trang tr n.i,
ngo4i th/t hi$n t4i v t23ng lai. M=c tiu c1a cng ty l ph/n )/u mB r.ng quy m ho4t
).ng s(n xu/t kinh doanh )5 t#c ). tEng tr2Bng hJng nEm )4t 30%.
Bn c4nh ), ).i ng< thi-t k-, thi cng, cng nhn vin x2Bng s(n xu/t cng v+i
ban lnh )4o cng ty l nh6ng ng2:i trU tu*i, c kinh nghi$m, giu nhi$t huy-t )
khng ng9ng tm ti, sng t4o mKu m, nghin c0u ch/t l2;ng s(n ph'm )-n khch
hng v+i s! hi lng cao nh/t.
Th!c hi$n )%y )1 nghCa v= )#i v+i Nh n2+c trn c3 sB xc )&nh yu c%u c1a
nhi$m v= s(n xu/t kinh doanh, chEm lo ):i s#ng cho cn b. nhn vin, nng cao thu
nh"p bJng cc h;p )?ng kinh t- v+i k- ho4ch th!c hi$n t#t ch- ). ti,n l23ng.
! Quy(n h-n
Cng ty c quy,n ho4ch ton ).c l"p v quy,n ch1 ).ng sng t4o. 72;c quy,n sF
d=ng con d/u ring v c )%y )1 t2 cch php nhn )5 kH h;p )?ng kinh t-.
72;c vay v#n ngn hng, c quy,n ch1 ).ng sF d=ng cc ngu?n v#n )5 th!c hi$n
s(n xu/t kinh doanh c li, c quy,n )2;c ch@n ngn hng )5 mB ti kho(n v giao
d&ch.
72;c ch1 ).ng tuy5n d=ng v sF d=ng lao ).ng.
72;c quy,n )m phn kH k-t v th!c hi$n cc h;p )?ng kinh t- v+i cc thnh ph%n
kinh t- khc B trong v ngoi n2+c.
2.1.2 #Hc 'i*m v( ho-t ';ng s>n xuIt kinh doanh
2.1.2.1 LJnh v,c ho-t ';ng
Thin Thin Nhn chuyn s(n xu/t cc s(n ph'm ) t/m GFRC, ) t(ng GFRC #p
t2:ng, lt sn v2:n gi( ), gi( gA, b?n hoa trang tr v+i hng trEm mKu m )a d4ng,
phong ph.
Thin Thin Nhn )2;c bi-t )-n l nh s(n xu/t hng )%u v, cc v"t li$u GFRC
theo cng ngh$ Nh"t B(n, )2;c s(n xu/t bJng thi-t b& my phun chuyn dng 0ng d=ng
cho cc chS, khung cFa, hoa vEn trang tr th!c hi$n theo )3n )Gt hng. Nh my s(n
xu/t )2;c )Gt t4i khu cng nghi$p Bin Ha 1, Tp.Bin Ha, TSnh 7?ng Nai.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 23
Thin Thin Nhn cn cung c/p d&ch v= tr@n gi thi-t k- thi cng trang tr.
- Thc n2+c nhn t4o GFRC, ni nhn t4o GFRC.
- C(nh quan cng vin, resort, khu vui ch3i gi(i tr, bi$t th!.
- ChS trang tr, khung cFa, )%u c.t, hoa vEn trang tr ngo4i th/t bJng v"t li$u
GFRC.
- 7iu kh>c cc tc ph'm ngh$ thu"t t2;ng )i, t2;ng mM thu"t.
2.1.2.2 LJnh v,c lin k@t
Ngoi cc ngu?n l!c c sOn, cng ty cn h2+ng )-n ph=c v= tr@n gi cho khch
hng v+i nh6ng d&ch v= chuyn nghi$p. Hi$n cng ty )ang lin k-t v+i cc cng ty
chuyn v, nhi,u lCnh v!c nh2 t2 v/n thi-t k-, thi cng c3 sB h4 t%ng, thi cng )i$n cng
nghi$p, cung c/p v thi cng h$ th#ng vch ngEn, b?n t>m bJng v"t li$u nh"p kh'u cao
c/p, d&ch v= cung c/p v thi cng cy xanh.
Cc cng ty m Thin Thin Nhn )ang lin k-t:
Cng ty TNHH ki-n trc xy d!ng Ki-n Tn
Cng ty TNHH thi-t b& )i$n Nam Vi$t
T"p )on A12 Singapore
Cng ty TNHH trang tr n.i th/t Khng Gian Xanh
Cng ty TNHH 74i Tr2:ng Thnh
Cng ty t2 v/n ki-n t4o c(nh quan 7i Sen
Cng ty Hoa C1a 7/t
2.1.2.3 NGng l,c s>n xuIt
V+i nh my s(n xu/t )2;c )Gt t4i khu cng nghi$p Bin Ha 1, Tp. Bin Ha,
TSnh 7?ng Nai.
NEng l!c s(n xu/t )p 0ng )3n )4t hng 300-500 container hng nEm, c= th5 cho
t9ng nhm mGt hng:
- S(n ph'm ) t(ng, ) t/m bJng v"t li$u GFRC : 5000m
2
/ thng.
- S(n ph'm chS, khung cFa, hoa vEn trang tr bJng v"t li$u GFRC 10.000 sp/thng.
- S(n ph'm ni, h? trang tr bJng v"t li$u GFRC: 1000sp/thng.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 24
- S(n ph'm #p t2:ng bJng b tng: 3000m
2
/thng.
- S(n ph'm lt sn v2:n bJng v"t li$u b tng: 5000
2
/thng
- S(n ph'm ) ghp t! nhin (Walling )): 2000m
2
/thng.
S(n ph'm trang tr GFRC, ) t(ng GFRC, ) lt sn v2:n )2;c tiu th= ch1 y-u B
Nh"t B(n. Ngoi ra, s(n ph'm c<ng )2;c ch/p nh"n B th& tr2:ng MM, c v cc n2+c
chu khc nh2 Singapore, 7i Loan, Mianma.
Thin Thin Nhn )ang t9ng b2+c khPng )&nh v& th- c1a mnh B trong n2+c v+i
0ng d=ng v"t li$u GFRC cho cc s(n ph'm trang tr ngo4i th/t )c sOn v+i nh6ng 2u
)i5m v2;c tr.i v, mM thu"t - ch/t l2;ng v chi ph gi thnh.
2.1.2.4 Quy trnh s>n xuIt s>n phKm
V+i cc s(n ph'm ch1 y-u l ngh$ thu"t nh2: 7 t/m GFRC, ) t(ng GFRC #p
t2:ng, ch"u GFRC, lt sn v2:n gi( ), gi( gA, b?n hoa trang tr Nn cng ngh$ s(n
xu/t c<ng t23ng )#i ph0c t4p, bao g?m nhi,u cng )o4n khc nhau v c m#i lin h$
m"t thi-t v+i nhau. Do ) s! ph#i h;p gi6a cc b. ph"n lun c s! ph#i h;p nh&p nhng
v chnh xc. S(n ph'm c1a cng ty )2;c s(n xu/t theo quy trnh sau:

S1 '< 2.1: S1 '< quy trnh s>n xuIt s>n phKm c/a cng ty.
NVL
Khun
Ph2i Tr;n H< MHt
V) Sinh
Khun
H< L0ng
Rng S>n
PhKm
Ch: Kh
L0u Kho
#ng Gi KCS
GL S>n PhKm
DECO

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 25
2.1.3 C1 cIu tM ch.c b; my v ch.c nGng cc b; phNn
2.1.3.1 S1 '< c1 cIu tM ch.c
S1 '< 2.2: C1 cIu tM ch.c b; my c/a cng ty.
Ngu!n: Phng nhn s" c#a cng ty.
BAN
GIM 7VC

Ban
D!
n
P.
Kinh
Doanh
XNK

Phng
Nhn
S!

Phng
KM
Thu"t

Phng
Cng
Trnh
Phng
K-
Ton
T*ng
h;p

Nh
My
S(n
Xu/t
Tuy5n
D=ng
7o
T4o
ATL7
7.i thi
cng
GFRC
7.i
thi
cng
sn
v2:n
Qu(n lH
v"t t2
thi-t b&
7.i
thi
cng
n.i
tht
Thi-t
k-
R & D
KM
thu"t
s(n
xu/t
Khun
mKu
Qu(n
lH
ch/t
l2;ng
D!
ton
M
a
r
k
e
t
i
n
g

Kinh
doanh
n.i )&a
Kinh
doanh
xu/t
kh'u
Ban
qu(n
)#c
Qu(n
lH
ch/t
l2;ng
B(o
tr
sFa
ch6a
T*
s(n
xu/t
K- ton
Mua
hng

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 26
2.1.3.2 Ch.c nGng c/a cc b; phNn
Ban gim '2c: Ng2:i )0ng )%u cng ty l gim )#c, gim )#c l ng2:i ),u hnh
cao nh/t c1a cng ty, chS )4o m@i ho4t ).ng s(n xu/t, kinh doanh c1a ton cng ty, t9
vi$c xy d!ng chi-n l2;c, t* ch0c th!c hi$n )-n vi$c ki5m tra, )nh gi, )i,u chSnh v
l!a ch@n cc ph23ng n v huy ).ng cc ngu?n l!c )5 t* ch0c th!c hi$n. Gim )#c
ch&u trch nhi$m v, ho4t d.ng qu(n lH v cc cn b. do gim )#c kH b* nhi$m. Gim
).c l )4i di$n cao nh/t v, php nhn cho cng ty, l ng2:i )4i di$n ch1 sB h6u, ch1 ti
kho(n v ch&u trch nhi$m ton b. tr2+c Nh n2+c v ton b. cng ty.
Ban d, n: Tr!c ti-p nghin c0u th& tr2:ng, ngu?n hng, khch hng )5 xc ti-n
th23ng m4i, tr!c ti-p qu(n lH v theo di vi$c sF d=ng th23ng hi$u c1a cng ty, theo
di v bo co ban gim )#c v, cng tc xc ti-n th23ng m4i, qu(ng b th23ng hi$u.
Ch&u trch nhi$m d! th(o, l"p cc h;p )?ng th23ng m4i, )i,u ki$n v ph23ng th0c
thanh ton. Th!c hi$n ch0c nEng qu(n lH th23ng hiu c1a cng ty. tEng c2:ng cng tc
ti-p th&, nghin c0u th& tr2:ng )5 )%u t2 d'y m4nh kinh doanh. 7, xu/t ban gim )#c
cng ty c cc ch1 tr23ng, chnh sch ph h;p v+i tnh hnh th!c t- trong lCnh v!c kinh
doanh. Xy d!ng cc knh thng tin v, th23ng m4i, )?ng th:i qu(n lH cc thng tin lin
quan )-n cc h;p )?ng kinh doanh c1a cng ty thng qua cc h$ th#ng thng tin. Gip
ban gim )#c cng ty th!c hi$n hoGc t* ch0c th!c hi$n cc cng vi$c v, qu(n lH cc d!
n. Ban d! n c nhi$m v= th!c hi$n hoGc t* ch0c vi$c l"p, th'm )&nh d! n )%u t2 xy
d!ng cng trnh ph h;p v+i nEng l!c c1a phng v ch0c nEng ho4t ).ng c1a cng ty.
Phng nhn s,: C nhi$m v= tuy5n d=ng, tuy5n ch@n nhn vin cho cng ty,
nng cao trnh ). chuyn mn cho t9ng cn b. v l b. ph"n tham m2u cho ban gim
)#c trong vi$c phn cng t* ch0c )?ng ),u cc nhn vin c nEng l!c s>p x-p h@ vo
nh6ng v& tr thch h;p. T* ch0c c3 c/u b. my c1a cng ty, qu(n lH tnh hnh nhn s!
ton cng ty v chEm lo ):i s#ng cho ton b. cng nhn vin theo quy )&nh c1a Nh
n2+c v c1a cng ty.
Phng cng trnh: C nhi$m v= nh"n v giao nhi$m v= cho cc ).i thi cng, thi
cng cc cng trnh m khch hng ) )Gt )3n hng v+i cng ty. Ngoi ra cn Ch&u

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 27
trch nhi$m ki5m tra, theo di, )n )#c v tham m2u gip Gim )#c v, lCnh v!c qu(n
lH, sF d=ng ph23ng ti$n, my mc, thi-t b&, v"t t2 trong ton Cng ty.
Phng kO thuNt: Tham m2u cho ban gim )#c v, cng tc qu(n lH v gim st v,
kM thu"t, ch/t l2;ng, cng tc l"p, trnh duy$t, thi-t k- mM thu"t, thi-t k- b(n vD thi
cng ki5m )&nh ch/t l2;ng thi cng, ch/t l2;ng cng trnh. Tham m2u cho Gim )#c
h? s3 thi-t k- thi cng cc cng trnh ph h;p v+i nEng l!c c1a cng ty. Gim st, theo
di ki5m tra pht hi$n k&p th:i nh6ng s! c# kM thu"t trong qu trnh thi cng v ), xu/t
cc ph23ng n xF lH trnh gim )#c ph duy$t cho cc )3n v& th!c hi$n.
Phng kinh doanh xuIt nhNp khKu: Ch1 ).ng tm ki-m )#i tc )5 pht tri5n,
m4ng l2+i phn ph#i, t9ng b2+c mB r.ng th& tr2:ng trong v ngoi n2+c. Nghin c0u
v tham m2u cho Ban Gim )#c trong cng tc )&nh h2+ng kinh doanh v xu/t nh"p
kh'u.
Th!c hi$n cng tc marketing, nghin c0u th& tr2:ng; ch@n l!a s(n ph'm ch1 l!c
v xy d!ng chi-n l2;c pht tri5n, thc )'y ho4t ).ng xc ti-n th23ng m4i, tham gia
h.i th(o, h.i ch;, tm ki-m )#i tc; th!c hi$n lin doanh, lin k-t, mB r.ng m4ng l2+i
kinh doanh trn th& tr2:ng n.i )&a v pht tri5n kinh doanh xu/t, nh"p kh'u. Ch1 ).ng
giao d&ch, )m phn trong v ngoi n2+c, kH cc th2 t9, )3n cho hng, trao )*i thng
tin v+i khch hng trong n2+c v n2+c ngoi trong qu trnh giao d&ch khi )i )-n kH k-t
h;p )?ng kinh doanh c1a Cng ty.
Ch1 ).ng so4n th(o cc h;p )?ng kinh t- c lin quan )-n ho4t ).ng kinh doanh
c1a Cng ty; T* ch0c th!c hi$n )ng quy )&nh cc h;p )?ng kinh doanh ) )2;c kH
k-t; Th!c hi$n cc nghi$p v= lin quan )-n ho4t ).ng kinh doanh, xu/t nh"p kh'u c1a
Cng ty nh2: chu'n b& ngu?n cung 0ng xu/t kh'u, tiu th= hng nh"p kh'u, cc khu
gim )&nh, ki5m d&ch, h(i quan, giao nh"n, b(o hi5m, khi-u n4i )i b?i th2:ng,... v )#i
ngo4i nh2: tm ki-m giao d&ch gi6a nh6ng ng2:i bn v ng2:i mua, gi(i quy-t tranh
ch/p khi-u n4i v+i khch hng c lin quan )-n cc ho4t ).ng kinh doanh c1a Cng ty.
Ph#i h;p v+i Phng k- ton t*ng h;p c1a cng ty trong cc nghi$p v= thu ti,n bn
hng ha, thanh ton ti,n mua hng ha - d&ch v= c lin quan )-n ho4t ).ng kinh
doanh trn c3 sB cc cam k-t v quy )&nh c1a php lu"t hi$n hnh.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 28
Ph#i h;p v+i cc phng nghi$p v= v cc )3n v& kinh doanh tr!c thu.c qu(n lH
theo di th!c hi$n cc h;p )?ng kinh t- cho )-n khi hon thnh vi$c thanh lH h;p )?ng
) kH k-t theo )ng quy )&nh c1a php lu"t hi$n hnh.
Xy d!ng v tri5n khai th!c hi$n ph23ng n kinh doanh sau khi )2;c Ban Gim
)#c cng ty ph duy$t. Th#ng k, bo co ho4t ).ng kinh doanh theo )ng ti-n ). v
quy )&nh. Ch&u trch nhi$m v, k-t qu( ho4t ).ng kinh doanh tr2+c Ban Gim )#c Cng
ty.
Nh my s>n xuIt: l )3n v& tr!c ti-p th!c hi$n cng tc s(n xu/t s(n ph'm theo
chS tiu k- ho4ch cng ty giao cho. Th!c hi$n cng tc qu(n lH, chS )4o s(n xu/t, qu(n
lH thi-t b&, qu(n lH lao ).ng. th!c hi$n cng tc an ton v$ sinh lao ).ng.
Phng k@ ton tMng h=p: Theo di v bo co k&p th:i cc s# li$u ph(n nh tnh
hnh ho4t ).ng kinh doanh, phn tch ho4t ).ng ti chnh, l"p bo co th#ng k. Theo
di, xF lH cc vi$c v, lCnh v!c ti chnh, cng n; s# v#n vay Thanh ton cc kho(n
ti,n l23ng, ti,n th2Bng v cc kho(n thu nh"p khc cho nhn vin trong cng ty. Th!c
hi$n ch- ). bo co th#ng k theo quy )&nh c1a Nh n2+c v theo yu c%u c1a ban
gim )#c cng ty.
2.1.4 #Hc 'i*m v( lao ';ng c/a cng ty
2.1.4.1 C1 cIu tnh hnh lao ';ng theo gi9i
B>ng 2.1: S2 li)u lao ';ng theo gi9i tnh c/a cng ty trong 3 nGm
NGm 2009 NGm 2010 NGm 2011
S2 l0=ng TP l) % S2 l0=ng TP l) % S2 l0=ng TP l) %
Nam 418 88.7 436 84.7 561 86.6
NQ 53 11.3 79 15.3 87 13.4
TMng s2 471 100 515 100 648 100
Ngu!n: phng nhn s" cng ty.
Qua b(ng trn ta th/y s# l2;ng lao ).ng c1a cng ty qua 3 nEm ),u tEng ln:
T*ng s# lao ).ng c1a nEm 2010 tEng 9.3% so v+i nEm 2009 l 44 ng2:i, nEm 2011
tEng 25.8% so v+i nEm 2010 l 133 ng2:i. S! thay )*i lao ).ng theo gi+i )2;c th5 hi$n
r h3n qua bi5u )? d2+i )y:

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 29

0
100
200
300
400
500
600
700
N!m 2009 N!m 2010 N!m 2011
N"
Nam
T#ng s$

Bi*u '< 2.1: C1 cIu lao ';ng theo gi9i c/a cng ty
Trong ) s# l2;ng lao ).ng nam chi-m )a s#, nEm 2009 tQ l$ lao ).ng nam l
88.7%, nEm 2010 tQ l$ l 84.7%, nEm 2011 tQ l$ l 86.6%. 7Gc )i5m ny l do cng ty
kinh doanh s(n ph'm )Gc th )i h8i l!c l2;ng lao ).ng nam l ch1 y-u, )i,u ny t4o
)i,u ki$n cho cng tc qu(n lH c1a cng ty trB nn dN dng, t (nh h2Bng )-n qu trnh
s(n xu/t c1a cng ty. V+i t*ng s# l2;ng lao ).ng )2;c tEng ln hJng nEm nh2 v"y cho
ta th/y cng ty tuy5n d=ng lao ).ng nhi,u v t nh/t l bJng s# tEng ln hJng nEm, do
cng ty cng nh"n )2;c s! tin c"y c1a cc )#i tc lm En do ) )3n )Gt hng nhi,u h3n.
V th- cng cho ta th/y vai tr c1a cng tc tuy5n d=ng )2;c nng ln.
2.1.4.2 C1 cIu lao ';ng theo trnh '; chuyn mn
B>ng 2.2: S2 li)u lao ';ng theo trnh '; chuyn mn
NGm 2009 NGm 2010 NGm 2011
S2 l0=ng % S2 l0=ng % S2 l0=ng %
#-i H&c 17 3.61 17 3.3 19 2.93
Cao #Rng Trung CIp 15 3.18 20 3.9 22 3.40
PhM Thng 439 93.21 478 92.8 607 93.67
Ngu!n: Phng nhn s" cng ty.
Qua b(ng trn c th5 nh"n th/y s# lao ).ng c trnh ). )4i h@c c1a cng ty l r/t
t, nEm 2011 c tEng thm 02 ng2:i so v+i nEm 2009 v nEm 2010, tuy nhin, tQ l$ vKn

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 30
*n )&nh qua cc nEm vo kho(ng 3.3%. Trong xu th- pht tri5n, h.i nh"p, c4nh tranh
ngy cng gay g>t vi$c tEng c2:ng lao ).ng c trnh ). ngy cng trB nn c%n thi-t, tQ
l$ lao ).ng c1a Cng ty khng c s! gia tEng l v/n ), )ng lo ng4i )i h8i c s! )i,u
chnh ngay lao ).ng c trnh ). chuyn mn l nhi$m v= hng )%u c1a cn b. qu(n lH
nhn s! c1a Cng ty. S# li$u trn )2;c th5 hi$n qua bi5u )? sau:

0
100
200
300
400
500
600
700
N!m 2009 N!m 2010 N!m 2011
"H
C" - TC
L"PT

Biu '< 2.2: C1 cIu lao ';ng theo trnh '; chuyn mn
S# l2;ng lao ).ng trnh ). cao )Png, trung c/p tEng t23ng )#i h3n so v+i trnh ).
)4i h@c, nEm 2010 s# l2;ng lao ).ng tEng ln 5 ng2:i so v+i nEm 2009, nEm 2011 tEng
ln 2 ng2:i so v+i nEm 2010, do ) tQ l$ lao ).ng c trnh ). cao )Png trung h@c tEng
trung bnh qua cc nEm l 3.4%. TQ l$ ny c<ng c%n )i,u chSnh cho ph h;p v+i xu th-
th:i )4i v s! pht tri5n c1a n,n kinh t- n2+c nh.
S# lao ).ng ph* thng lun chi-m tQ tr@ng cao trong c3 c/u lao ).ng c1a Cng ty,
)i,u ny c<ng dN dng gi(i thch l do )Gc th s(n ph'm, lCnh v!c s(n xu/t kinh doanh
c1a Cng ty. N-u xt tQ l$ lao ).ng ph* thng qua cc nEm, tQ l$ ny c<ng c s! tEng
ln, n-u nh2 k-t qu( kinh doanh tEng qua cc nEm th vi$c tEng lao ).ng l )i,u hi5n
nhin c1a s! mB r.ng s(n xu/t c1a Cng ty.
Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 31
2.1.4.3 C1 cIu lao ';ng theo tnh chIt lao ';ng
B>ng 2.3: S2 li)u lao ';ng theo tnh chIt lao ';ng
NGm 2009 NGm 2010 NGm 2011
S2 l0=ng % S2 l0=ng % S2 l0=ng %
TRBC TISP 389 82.6 432 83.88 567 87.5
GIN TISP 82 17.4 83 16.12 81 12.5
Ngu!n: Phng nhn s" cng ty.
S! bi-n ).ng c1a t*ng s# lao ).ng trong Cng ty ch1 y-u l do s# l2;ng lao ).ng
tr!c ti-p qua 3 nEm ),u tEng ln, nEm 2010 tEng thm 43 ng2:i so v+i nEm 2009 v
nEm 2011 tEng thm 135 ng2:i so v+i nEm 2010. S# l2;ng lao ).ng gin ti-p qua 3
nEm t23ng )#i t23ng )#i *n )&nh, nEm 2010 tEng 1 ng2:i so v+i nEm 2009 v nEm
2011 gi(m xu#ng 2 ng2:i so v+i nEm 2010. 72;c th5 hi$n qua bi5u )? bi5u diNn c3 c/u
lao ).ng theo tnh ch/t lao ).ng nh2 sau:
0
100
200
300
400
500
600
N!m 2009 N!m 2010 N!m 2011
Tr"c Ti#p
Gin Ti#p

Bi*u '< 2.3: C1 cIu lao ';ng theo tnh chIt lao ';ng
Nh2 v"y, b. my qu(n lH c1a Cng ty ) )2;c tinh gi(n g@n nhT, gp ph%n nng
cao hi$u qu( s(n xu/t kinh doanh v hi$u qu( v, mGt qu(n lH. S# l2;ng lao ).ng tr!c
ti-p c1a Cng ty qua cc nEm chi-m t+i h3n 80% - )y l )Gc )i5m n*i b"t do ho4t
).ng ch1 y-u c1a Cng ty l s(n xu/t. V tQ l$ lao ).ng gin ti-p cao h3n 10% l tQ l$

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 32
h;p lH. Gip cng ty c chnh sch h;p lH h3n trong ho4t )ng s(n xu/t kinh doanh c1a
mnh.
2.1.5 Tnh hnh ho-t ';ng kinh doanh c/a cng ty Thin Thin Nhn
2.1.5.1 C1 cIu thA tr0:ng
N,n kinh t- ngy cng pht tri5n, ):i s#ng ng2:i dn cng )2;c nng cao, nhu c%u
th5 hi$n B mAi c nhn ngy cng )2;c ch tr@ng, )Gc bi$t th5 hi$n r nh/t B nhu c%u v,
trang tr n3i B, n3i lm vi$c, khng chS b g@n trong ) m cn th5 hi$n B nhi,u n3i
khc nhau nh2: Khu gi(i tr, khu nghS d2Lng, resort, M.t n3i B sang tr4ng, m.t n3i
lm vi$c l&ch s!, m.t qun c ph thanh l&ch, m.t khu nghS d2Lng thong mt, )2;c th5
hi$n B cch b# tr c(nh quan, thi-t k-, trang tr n.i, ngo4i th/t.
Cng ty TNHH Thin Thin Nhn chuyn thi cng, cung c/p cc s(n ph'm, d&ch
v= ph=c v= cho trang tr n.i, ngo4i th/t, c(nh quan, khun vin. Khng chS ho4t ).ng
trong n2+c m cng ty cn xu/t kh'u s(n ph'm GFRC sang n2+c ngoi.
Trong xu th- h.i nh"p qu#c t-, bn c4nh c3 h.i c )2;c l nh6ng thch th0c
khng th5 trnh kh8i. Th& tr2:ng hi$n nay mang tnh ton c%u, cc ro c(n b(o h. m"u
d&ch )ang d%n b& tho b8. Trong b#i c(nh ), cc doanh nghi$p Vi$t Nam c%n ph(i gi6
v6ng )2;c th& tr2:ng trong n2+c v pht tri5n ra th& tr2:ng n2+c ngoi l m.t v/n ),
)ang )2;c nhi,u ngnh quan tm, v chnh )i,u ny c<ng l m.t n.i dung c#t li trong
chi-n l2;c pht tri5n kinh t- c1a doanh nghi$p.
Trong nh6ng nEm 2007 -2008 tnh hnh kinh t- c nhi,u bi-n ).ng do s! kh1ng
ho(ng kinh t- ton c%u b>t ngu?n t9 mM. S! kh1ng ho(ng ny ) lm cho n,n kinh t-
khng nh6ng B Vi$t Nam m h%u h-t cc n2+c trn th- gi+i lm vo tnh tr4ng kh
khEn, nhi,u doanh nghi$p ph(i lm vo tnh tr4ng )ng cFa. Trong th:i gian ny Thin
Thin Nhn chS m+i )2;c thnh l"p kinh nghi$m cn thi-u th#n, d b& s! tc ).ng c1a
cu.c kh1ng ho(ng kinh t- th- nh2ng Thin Thin Nhn ) v6ng ch(i b2+c qua m@i kh
khEn )5 th5 hi$n kh( nEng v khPng )&nh mnh trn n,n kinh t- )ng d%n d%n )2;c ph=c
h?i. 7i,u ) th5 hi$n Thin Thin Nhn c ban lnh )4o v ).i ng< cn b. cng nhn
vin l nh6ng ng2:i )%y nhi$t huy-t, nEng ).ng v sng t4o trong m@i tnh hu#ng.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 33
Thin Thin Nhn khng chS ho4t ).ng trong n2+c, th& tr2:ng xu/t kh'u c1a cng
ty cn l nh6ng n2+c c n,n kinh t- pht tri5n nh2: Nh"t, c, MM, Singapore, 7i
Loan.
Trong xu th- pht tri5n kinh t- nh2 hi$n nay, nh6ng khu dn c2, nh6ng cng trnh
xy d!ng )ang m@c ln ngy cng nhi,u bn c4nh ) c<ng xu/t hi$n khng t cc )#i
th1 c4nh tranh. Chnh v v"y )5 )0ng v6ng trn th& tr2:ng, cng ty c%n c m.t t%m nhn
r.ng, )?ng th:i ban lnh )4o c%n linh ho4t h3n n6a trong vi$c gi(i quy-t nghin c0u th&
tr2:ng, ph(i c nh6ng chi-n l2;c, sch l2;c c= th5 cho t9ng m#c th:i gian, )&a )i5m.
2.1.5.2 K@t qu> ho-t ';ng kinh doanh c/a cng ty
B>ng 2.3: K@t qu> ho-t ';ng kinh doanh c/a cng ty qua cc giai 'o-n
M
S
CHT TIU NGm 2009 NGm 2010 6 thng '8u
nGm 2011
01 Doanh thu thu8n bn hng v cung
cIp dAch v+
7.596.916.535 9.826.441.996 8.694.337.665
02 Gi v#n hng bn 6.077.294.794 8.125.637.009 7.496.087.995
03 L=i nhuNn g;p v( bn hng v cung
cIp dAch v+
1.519.621.741 1.700.804.987 1.198.249.670
04 Doanh thu ho4t ).ng ti chnh 14.826.433 18.516.908 13.516.943
05 Chi ph ti chnh 92.872.300 53.740.760 60.709.470
06 Chi ph bn hng 429.201.005 645.782.149 303.752.749
07 Chi ph qu(n lH doanh nghi$p 579.713.568 529.337.416 430.357.416
08 L=i nhuNn tU ho-t ';ng kinh doanh 432.661.301 490.461.570 375.293.127
09 Thu nh"p khc
10 L=i nhuNn khc
11 TMng l=i nhuNn k@ ton tr09c thu@ 432.661.301 490.461.570 375.293.127
12 Thu- TNDN ph(i n.p 108.165.325 122.615.392 93.823.282
13 L=i nhuNn sau thu@ 324.495.976 367.846.178 281.469.845
Ngu!n: Phng k$ ton t%ng h&p

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 34
B>ng 2.4: Doanh thu, chi ph v l=i nhuNn qua cc giai 'o-n
Giai 'o-n TMng doanh
thu
TMng chi ph TMng l=i
nhuNn
Thu@ TNDN
(25%)
NGm 2009 7.611.742.968 7.179.081.667 432.661.301 108.165.325
NGm 2010 9.844.958.904 9.354.497.334 490.461.570 122.615.392
NGm 2011 8.694.337.665 8.319.044.538 375.293.127 93.823.282
Ngu!n: Phng k$ ton t%ng h&p.
NhNn xt: Qua b(ng k-t qu( ho4t ).ng s(n xu/t kinh doanh v b(ng doanh thu,
chi ph v l;i nhu"n c1a cng ty cho chng ta th/y qua cc giai )o4n lun )4t hi$u qu(.
Ta th/y rJng, qua cc giai )o4n t*ng cc chi ph cho cng ty ho4t ).ng l kh cao
nh2: NEm 2009 l 7.179.081.667 VN7, nEm 2010 l 9.354.497.334 VN7 v NEm 2011
l 8.319.044.538 VN7. Trong khi ) doanh thu thu v, l ch2a cao nn t*ng l;i nhu"n
cn B m0c ). th/p. 75 th/y )2;c l;i nhu"n c1a c1a cng ty qua cc nEm )2;c bi5u
hi$n thng qua bi5u )? sau )y:
0
50000000
100000000
150000000
200000000
250000000
300000000
350000000
400000000
N!m 2009 N!m 2010 N!m 2011
L"i Nhu#n

Bi*u '< 2.4: L=i nhuNn qua cc nGm c/a cng ty

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 35
2.1.6 #Hc 'i*m ho-t ';ng c/a phng nhn s, cng ty Thin Thin Nhn
2.1.6.1 Cng tc tuy*n d+ng c/a cng ty
Do )Gc th c1a Cng ty l doanh nghi$p s(n xu/t quy m v9a v nh8 v v"y cng
tc tuy5n d=ng c1a cng ty bao g?m tuy5n d=ng n.i b. v tuy5n d=ng t9 bn ngoi
)2;c ti-n hnh t23ng )#i )3n gi(n, tiu chu'n cng vi$c khng )i h8i qu cao. Cng
tc tuy5n d=ng do phng nhn s! c1a Cng ty )(m nhi$m.
Khi Cng ty xu/t hi$n nhu c%u lao ).ng th Cng ty khng ti-n hnh tuy5n d=ng
ngay m ch tr@ng )-n cc gi(i php t4m th:i khc nh2: tEng thm gi: lm, sF d=ng lao
).ng ma v=....N-u cc gi(i php t4m th:i ny vKn khng )p 0ng )2;c nhu c%u v,
nhn l!c th Cng ty sD ti-n hnh tuy5n d=ng.
Cng tc tuy5n d=ng c1a Cng ty bao g?m tuy5n d=ng cn b. qu(n lH, tuy5n d=ng
cng nhn s(n xu/t, tuy5n d=ng c qua )o t4o.
2.1.6.2 An ton v) sinh lao ';ng
Cng ty TNHH Thin Thin Nhn l doanh nghi$p ho4t ).ng ch1 y-u l lCnh v!c
s(n xu/t v"t li$u xy d!ng, thi cng cng trnh. Nh"n th0c r vi$c )(m b(o quy,n l;i
cho ng2:i lao ).ng, t4o mi tr2:ng lm vi$c t#t )i )i v+i nEng su/t v hi$u qu( cng
vi$c, cng v+i vi$c )'y m4nh ho4t ).ng s(n xu/t, kinh doanh, cng ty lun ch tr@ng
)-n cng tc an ton v$ sinh lao ).ng - phng, ch#ng chy n* (ATVSL7 - PCCN).
Ring )#i v+i dy chuy,n s(n xu/t cc s(n ph'm v, ) GFRC c1a doanh nghi$p c
kho(ng g%n 300 cng nhn lao ).ng lun )2;c trang b& )%y )1 cc ph23ng ti$n b(o h.
lao ).ng nh2: qu%n, o, m<, gEng tay, giy.
7#i v+i t* l v t* c3 kh, do mi tr2:ng lm vi$c )Gc th nn s# )? dng b(o h.
lao ).ng )2;c c/p pht g/p )i. Cng tc phng chy, ch6a chy c<ng lun )2;c coi l
nhi$m v= tr@ng tm. W cc v& tr khc nhau trong nh my ),u )2;c trang b& cc bnh
kh, bnh b.t ch6a chy, )?ng th:i g>n bi5n n.i quy phng chy, ch6a chy v cc tiu
l$nh ch6a chy.
2.1.6.3 Th lao lao ';ng
Ti,n l23ng: p d=ng )3n gi ti,n l23ng theo h$ s# doanh thu; Tr( l23ng theo th:i
gian )#i v+i b. ph"n qu(n lH, )?ng th:i c<ng tr( l23ng theo th:i gian )#i v+i cng nhn

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 36
s(n xu/t tr!c ti-p, l23ng khon )#i v+i lao ).ng thu ngoi khi c nhu c%u g/p rt c1a
)3n hng.
Ti,n th2Bng: Ch- ). th2Bng B Cng ty )2;c p d=ng v+i nhi,u hnh th0c nh2
th2Bng luM ti-n, th2Bng nEng su/t, th2Bng trch nhi$m.
Phc l;i t"p th5, b(o hi5m: Cng ty )ng b(o hi5m cho ton b. cn b. cng nhn
vin khi k-t thc 03 thng thF vi$c. Ngoi ra, Cng ty c<ng c cc ho4t ).ng v, tinh
th%n khuy-n khch, ).ng vin anh ch& em cn b. cng nhn vin trong cng ty ho
h0ng trong cng vi$c, g>n b lu di v+i Cng ty: )i du l&ch, thEm quan nghS mt vo
cc d&p lN.
Ph= c/p, tr; c/p: Do )Gc th cng vi$c nGng v ).c h4i nn cc ch- ). ph= c/p,
tr; c/p cho cng nhn s(n xu/t c<ng )2;c cng ty )Gc bi$t quan tm, c= th5 nh2 tr; c/p
tnh ch/t cng vi$c, m0c ). ).c h4i.
2.1.6.4 KP luNt lao ';ng
LCnh v!c ho4t ).ng c1a Cng ty yu c%u nhi,u cng nhn nam nn vi$c qu(n lH s#
l2;ng l+n lao ).ng nam trB nn kh khEn, vi$c ), cao kQ lu"t lao ).ng l cng tc )2;c
ch tr@ng B Cng ty.
2.1.6.5 #o t-o ngu<n nhn l,c
7#i v+i lao ).ng m+i tuy5n d=ng, n-u ch2a bi-t v th4o ngh, th cng ty lun t*
ch0c cc l+p h@c ng>n h4n t4i Cng ty, 7#i v+i nh6ng lao ).ng )ang lm vi$c t4i cng
ty, th cng ty lin t=c t* ch0c cc cu.c thi nng b"c, )?ng th:i t4o )i,u ki$n cho nh6ng
cn b. gi8i, lao ).ng su/t x>c )2;c nng cao trnh ). chuyn mn, tay ngh, B cc c3 sB
bn ngoi. 7Gc bi$t Cng ty lun t4o )i,u ki$n v 2u i nh6ng lao ).ng c tay ngh,
cao, c th:i gian lm vi$c g>n b lu di v+i cng ty ), b4t sang cc v& tr quan tr@ng
h3n.


Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 37
2.2 Th,c tr-ng cng tc tuy*n d+ng nhn s, t-i cng ty TNHH Thin Thin Nhn
Cng ty Thin Thin Nhn l doanh nghi$p s(n xu/t quy m v9a v nh8 v ho4t
).ng trong lCnh v!c s(n xu/t cc s(n ph'm trong ngnh xy d!ng nn cng tc tuy5n
d=ng )2;c ti-n hnh t23ng )#i )3n gi(n, tiu chu'n cng vi$c khng )i h8i qu cao.
Khi Cng ty xu/t hi$n nhu c%u v k- ho4ch nhn s! trong t9ng giai )o4n, Cng ty
c k- ho4ch tuy5n d=ng v hon thi$n cng tc tuy5n d=ng nhJm nng cao ch/t l2;ng
lao ).ng trong doanh nghi$p.
Cng tc tuy5n d=ng )2;c giao cho cc b. ph"n t! ), xu/t nhu c%u v tiu chu'n
cng vi$c ln phng nhn s! xem xt v ), ngh& ln lnh )4o Cng ty. Cng tc tuy5n
d=ng c1a Cng ty )2;c phn thnh hai c/p:
Ban gim )#c tuy5n d=ng nh6ng lao ).ng do chnh mnh tr!c ti-p qu(n lH. 7 l
cc tr2Bng v ph phng ban, x nghi$p trn c3 sB ), ngh& c1a H.i )?ng c3 sB c1a cng
ty. Quy-t )&nh tuy5n d=ng sD do ban gim )#c ra quy-t )&nh.
Phng nhn s! tuy5n d=ng cc )#i t2;ng cn l4i. Phng nhn s! cng ty c th5 uQ
quy,n cho cc b. ph"n, Tr2Bng cc phng ban, qu(n )#c cc phn x2Bng ti-n hnh
tuy5n d=ng lao ).ng cho cc b. ph"n c1a mnh. Nh6ng )#i t2;ng ny sau khi )2;c
tuy5n d=ng sD )2;c Phng nhn s! kH quy-t )&nh tuy5n d=ng v bo co ban gim )#c.
! H=p '<ng lao ';ng '0=c sF d+ng t-i Cng ty bao g<m:
- H;p )?ng th:i v= d2+i 12 thng
- H;p )?ng c th:i h4n t9 12 thng )-n 36 thng
- H;p )?ng khng xc )&nh th:i h4n.
! #i(u ki)n '* k% h=p '<ng:
- C trnh ). tay ngh,, chuyn mn nghi$p v= v6ng vng )(m b(o hon thnh
)&nh m0c lao ).ng v kh#i l2;ng cng vi$c )2;c giao.
- H th0c t* ch0c kQ lu"t t#t, khng vi ph4m cc n.i quy, qui ch-, cc qui )&nh c1a
Cng ty.
- C s0c khoU t#t.Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 38
! Quy trnh ti@p nhNn v bM sung lao ';ng cho cng ty
7#i v+i t* s(n xu/t, Phn x2Bng: Cng ty )&nh bin mAi t* s(n xu/t hi$n nay khi
)1 cng nhn l t9 45 lao ).ng trB ln c mGt th2:ng xuyn (k5 c( ban qu(n lH t* nh2
t* tr2Bng, t* ph.). CEn c0 vo k- ho4ch s(n xu/t v tnh hnh trang thi-t b& hi$n c,
th!c tr4ng c1a t* n-u th/y thi-u lao ).ng th cc t*, cc phn x2Bng, nh my xin b*
sung lao ).ng theo trnh t! sau:
T* tr2Bng s(n xu/t, qu(n )#c phn x2Bng l"p phi-u xin b* sung lao ).ng, ni r lH
do, yu c%u v, s# l2;ng lao ).ng, kh( nEng chuyn mn c%n b* sung.
Tr2:ng h;p c ngu?n lao ).ng cc t* s(n xu/t ch2a )1 )&nh bin lao ).ng th
phng nhn s! cn )#i v b# tr lao ).ng v, phn x2Bng, qu(n )#c phn x2Bng sD b# tr
v, cc t* s(n xu/t.
7#i v+i phng chuyn mn: CEn c0 vo yu c%u cng vi$c v tnh hnh lao ).ng
hi$n c c1a )3n v& )5 l"p phi-u xin b* sung lao ).ng, c%n ni r lH do, yu c%u b* sung
v, s# l2;ng lao ).ng, ch/t l2;ng lao ).ng c<ng nh2 th:i gian c%n b* sung lao ).ng.
7#i v+i lao ).ng phng Nhn s!:
+ Nh"n phi-u yu c%u b* sung c1a cc b. ph"n
+ T*ng h;p nhu c%u lao ).ng c1a cc b. ph"n
+ Ki5m tra v cn )#i ngu?n l!c lao ).ng trong cng ty.
+ 7, xu/t ph23ng n b* sung, )i,u ).ng v bo co lnh )4o Cng ty quy-t )&nh.
+ Sau khi th#ng nh/t, lm th1 t=c )i,u ).ng v kH h;p )?ng lao ).ng cho ng2:i
lao ).ng hoGc cho th!c hnh t4i phn x2Bng.
2.2.1 Ch.c nGng, nhi)m v+ c/a phng nhn s, cng ty
2.2.1.1 Ch.c nGng
Tham m2u cho Ban Gim )#c qu(n lH trong cng tc t* ch0c, cng tc cn b.,
cng tc lao ).ng, ti,n l23ng, cng tc thanh tra, php ch-, cng tc an ton lao ).ng,
v$ sinh lao ).ng, cng tc qu(n tr& hnh chnh, ):i s#ng, y t-, cng tc tuyn truy,n, thi
)ua, khen th2Bng, kQ lu"t. Cng tc quan h$ qu#c t-, cng tc vEn th2, l2u tr6. Cng tc
lN tn, t*ng h;p thng tin v cc vEn phng khc. Th!c hi$n cc nhi$m v= khc do Ban
Gim )#c giao.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 39
2.2.1.2 Nhi)m v+
L"p k- ho4ch xy d!ng b. my, t* ch0c trong cng ty. Nghin c0u tham m2u cho
Ban gim )#c v, c3 c/u m hnh s(n xu/t, ch1 tr xy d!ng ph23ng n t* ch0c qu(n lH.
L"p k- ho4ch tuy5n d=ng, sF d=ng, )nh gi, b* nhi$m, miNn nhi$m cn b.. Tham
m2u cho Gim )#c trong cng tc qu(n lH, s>p x-p b# tr cn b. theo phn c/p.
Ch1 tr l"p quy ho4ch )o t4o v b?i d2Lng nghi$p v= cn b. )5 )p 0ng yu c%u
s(n xu/t v qu(n lH.
Ch1 tr l"p k- ho4ch v t* ch0c th!c hi$n cng tc )o t4o v, kM thu"t, kM nEng
chuyn mn nghi$p v= v kM nEng qu(n lH cho CBCNV.
Qu(n lH ).i ng< cn b., cng nhn vin theo phn c/p. Tham m2u Gim )#c hoGc
trnh c/p trn quy-t )&nh b* nhi$m, miNn nhi$m, khen th2Bng, kQ lu"t theo phn c/p.
Qu(n lH v l2u tr6 thng tin v, h? s3 lH l&ch c1a ng2:i lao ).ng nh2: h;p )?ng lao
).ng, s* b(o hi5m, lH l&ch cng tc v cc thng tin c%n thi-t khc.
Ch1 tr th!c hi$n vi$c kH k-t h;p )?ng lao ).ng, th8a 2+c lao ).ng, xy d!ng n.i quy,
quy ch- v cc ch- ). v, tr( l23ng, b(o hi5m x h.i, b(o hi5m y t- v cc ch- ). khc
c lin quan.
Ch1 tr xy d!ng v trnh duy$t c3 ch- tr( l23ng v quM l23ng, c1a Cng ty v cc
)3n v& tr!c thu.c Cng ty.
Ch1 tr xy d!ng v th!c hi$n cng tc thi )ua khen th2Bng, kQ lu"t )#i v+i nhn
s! trong cng ty. 7nh gi nEng l!c, thnh tch CBCNV )5 ph=c v= cng tc ti,n
l23ng, cng tc )o t4o, cng tc quy ho4ch pht tri5n nhn s!.
Ch1 tr xy d!ng v th!c hi$n k- ho4ch v$ sinh, y t-, chEm lo s0c kh8e cho ng2:i
lao ).ng, cng tc b(o h. lao ).ng, an ton v$ sinh lao ).ng, phng ch#ng chy n*
trong ton Cng ty.
2.2.2 Th,c tr-ng cng tc tuy*n d+ng nhn s, c/a cng ty
2.2.2.1 #i(u ki)n tuy*n d+ng
! Tiu chuKn v( '; tuMi
7#i v+i lao ).ng ph* thng vo lm cc cng vi$c ph= tr;, cng nhn s(n xu/t th
cng ty tuy5n d=ng B ). tu*i t9 )1 18 tu*i )-n 30 tu*i

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 40
7#i v+i lao ).ng bi-t ngh, v ) qua )o t4o v, ngnh ngh, s(n xu/t, thi cng c1a
cng ty th tuy5n d=ng B ). tu*i t9 )1 18 tu*i )-n 35 tu*i.
7#i v+i nhn vin b(o v$ th tuy5n d=ng B ). tu*i t9 25 tu*i )-n 35 tu*i.
! Tiu chuKn v( trnh ';
7#i v+i lao ).ng ph* thng, cng nhn s(n xu/t: Trnh ). 9/12 trB ln.
7#i v+i nhn vin b(o v$: Trnh ). vEn ha 12/12, c ch0ng chS v$ sM hoGc cng
an, qun nhn xu/t ng<.
7#i v+i nhn vin nghi$p v=: Trnh ). cao )Png, )4i h@c.
! Tiu chuKn s.c khVe
Xng vin c )1 s0c kh8e lm vi$c ( s0c kh8e 1, 2 theo tiu chu'n c1a B. Y t- )
! Yu c8u '2i v9i h< s1 tuy*n d+ng
- 1 )3n xin vi$c
- 1 b(n ph t cng ch0ng ch0ng minh th2 nhn dn
- 1 gi/y khm s0c kh8e
- 1 s3 y-u lH l&ch
- 1 b(n sao gi/y khai sinh
- 1 gi/y xc nh"n )#i t2;ng chnh sch (n-u c)
- 1 b(n ph t cng ch0ng s* h. kh'u
- Cc vEn bJng, ch0ng chS khc (n-u c)
2.2.2.2 CGn c. c/a tuy*n d+ng
Vi$c tuy5n d=ng ng2:i vo cc x nghi$p, c3 quan t* ch0c ph(i cEn c0 vo cc y-u
t# sau:
- Nhu c%u s(n xu/t v cng tc c1a c3 quan, )3n v&.
- Vi$c tuy5n d=ng cn b., cng nhn vin trong cng ty ph(i cEn c0 vo yu c%u,
nhi$m v= v v& tr vi$c lm, chS tiu bin ch- c1a cng ty.
- Cng ty sF d=ng lao ).ng c trch nhi$n xc )&nh, m t( v& tr vi$c lm, bo co
c3 quan qu(n lH lao ).ng ph duy$t )5 lm cEn c0 tuy5n d=ng lao ).ng.
- HEng nEm cng ty sF d=ng lao ).ng xy d!ng k- ho4ch tuy5n d=ng lao ).ng v
t* ch0c tuy5n d=ng lao ).ng theo quy )&nh c1a B. lu"t lao ).ng.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 41
2.2.2.3 Nguyn t7c tuy*n d+ng
Xu/t pht t9 l;i ch chung c1a Cng ty.
CEn c0 vo kh#i l2;ng cng vi$c v yu c%u c= th5 c1a cng vi$c qua t9ng giai
)o4n, th:i kI c1a Cng ty.
CEn c0 vo ph'm ch/t v nEng l!c c nhn nhn vin.
Khi m.t b. ph"n no ) trong Cng ty c nhu c%u v, nhn l!c B m.t v& tr no
) th tr2Bng phng hoGc qu(n )#c phn x2Bng sD xem xt, l!a ch@n trong s# cc nhn
vin c1a mnh ai c )1 kh( nEng v ph h;p v+i cng vi$c th sD bo co v+i phng
nhn s! v gim )#c Cng ty. Trong tr2:ng h;p B b. ph"n ) khng c ai c th5 )(m
nh"n )2;c v& tr ) th tr2Bng phng hoGc qu(n )#c phn x2Bng sD gFi phi-u yu c%u
ln phng nhn s!, phng nhn s! sD cEn c0 vo phi-u yu c%u ) )5 xem xt th!c t-
nhu c%u c )ng v c%n thi-t khng. Khi xc nh"n rJng yu c%u ) ch2a c%n thi-t ph(i
thay )*i hay khng ph h;p hoGc khng )ng th phng nhn s! sD c gi(i thch cho b.
ph"n ) lH do t4i sao l4i khng th5 )p 0ng yu c%u ). Khi xc )&nh yu c%u nhn l!c
) l c%n thi-t th tr2Bng phng nhn s! sD bo co v+i Gim )#c Cng ty v, nhu c%u
nhn s! t4i b. ph"n ) cng ph23ng n b# tr, s>p x-p nhn s! cho b. ph"n ). Phng
nhn s! sD thng bo v+i cc phn x2Bng, b. ph"n, phng ban xem xt nh6ng c nhn
c kh( nEng )5 l"p danh sch 0ng cF vin )5 c th5 l!a ch@n ng2:i ph h;p nh/t v+i v&
tr cng vi$c )ang yu c%u.
2.2.2.4 Ngu<n v ph01ng php tuy*n d+ng
Ngu?n tuy5n d=ng B Cng ty bao g?m hai ngu?n l ngu?n n.i b. v ngu?n bn
ngoi doanh nghi$p. Ngu?n n.i b. l vi$c Cng ty tuy5n d=ng chnh nh6ng lao ).ng
trong Cng ty cho cc v& tr cng vi$c khc nhau bJng s! lun chuy5n lao ).ng trong
Cng ty t9 v& tr hay b. ph"n ny sang v& tr hay b. ph"n khc. Ngu?n bn ngoi l
ngu?n lao ).ng ngoi th& tr2:ng lao ).ng tham gia 0ng cF vo v& tr cng vi$c c%n
tuy5n d=ng ng2:i.
! Ngu<n n;i b;
Khi pht sinh nhu c%u nhn s!, tr2Bng cc b. ph"n sD c bo co ln cn b. nhn
s!, cn b. nhn s! sD ln xc )&nh nhu c%u nhn s! v ln k- ho4ch tuy5n d=ng nhn s!.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 42
K- ho4ch ny sD )2;c phng t* ch0c hnh chnh trnh ln Gim )#c Cng ty ph duy$t.
Qu trnh tuy5n m. )2;c b>t )%u t9 )y. D!a vo m=c )ch, nhi$m v= c1a t9ng giai
)o4n, th:i kI hoGc )&nh h2+ng pht tri5n c1a Cng ty hoGc ph= thu.c vo yu c%u c1a
ho4t ).ng s(n xu/t m Cng ty sF d=ng ngu?n n.i b. hay ngu?n bn ngoi hay c s!
k-t h;p )?ng th:i c( hai ngu?n nhn s! ny.
Khi pht sinh nhu c%u lun chuy5n nhn s! trong Cng ty t9 b. ph"n ny sang b.
ph"n khc, t9 v& tr ny sang v& tr khc, cn b. nhn s! sD l!a ch@n ngu?n n.i b.. Cc
ph23ng php )2;c p d=ng trong tr2:ng h;p ny l ph23ng php thu ht thng qua s!
gi+i thi$u c1a cn b. cng nhn vin v ph23ng php thu ht thng qua thng bo
tuy5n d=ng, c= th5 nh2 sau:
Ph23ng php )%u tin )2;c sF d=ng trong vi$c tuy5n m. ngu?n n.i b. l d!a trn
s! gi+i thi$u c1a cn b., cng nhn vin trong Cng ty. Qua s! ), b4t c1a chnh nh6ng
cn b., cng nhn vin trong doanh nghi$p mnh, cn b. tuy5n d=ng sD c )2;c danh
sch cc 0ng cF vin c nh6ng tiu chu'n st th!c v+i th!c t- yu c%u c1a cng vi$c v
t9 ) 0ng cF vin ph h;p nh/t )2;c l!a ch@n m.t cch nhanh chng.
Ph23ng php th0 hai trong tuy5n d=ng m Cng ty p d=ng l qua thng bo v,
cc v& tr cng vi$c c%n tuy5n d=ng )-n t/t c( cc c nhn trong Cng ty. Thng bo c1a
Cng ty )2a ra ni r v, v& tr cng vi$c c%n tuy5n ng2:i, nhi$m v= cng vi$c v yu
c%u v, trnh ). c%n tuy5n d=ng )5 m@i c nhn trong Cng ty )2;c bi-t. Nh6ng c nhn
qua thng bo ny sD t! so snh )2;c kh( nEng )p 0ng c1a mnh v+i cng vi$c tuy5n
d=ng, t9 ) )-n phng nhn s! )Eng kH. T9 )y, cn b. nhn s! c )2;c danh sch cc
0ng cF vin t! nguy$n )Eng kH 0ng cF vo v& tr m+i v nhi$m v= c1a cn b. sD l!a
ch@n trong danh sch ) ng2:i )p 0ng yu c%u ), ra t#t nh/t.
Trong qu trnh th!c hi$n cng tc qu(n tr& nhn s!, )Gc bi$t l th!c hi$n n.i dung
tuy5n d=ng nhn s!, cn b. nhn s! v lnh )4o Cng ty nh"n th/y r nh6ng 2u )i5m
c1a ngu?n tuy5n d=ng n.i b.. Nh6ng 2u )i5m ) l ti-t ki$m chi ph tuy5n d=ng, t4o s!
t! tin v ).ng l!c cho chnh nh6ng ng2:i lao ).ng trong Cng ty thF s0c v 0n g cF
vo cc v& tr m+i. Gc ). kinh t- th vi$c ti-t ki$m chi ph trong ho4t ).ng l )i,u )2;c
quan tm )%u tin c1a nh s(n xu/t. Xt v, gc ). tinh th%n th vi$c t4o c3 h.i cho

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 43
ng2:i lao ).ng trong Cng ty l )i5m m khng ph(i ring Cng ty m t/t c( cc doanh
nghi$p, t* ch0c ),u nh"n th/y v )ang v sD c# g>ng t4o d!ng. V+i nh"n th0c ny,
Cng ty lun dnh s! 2u tin hng )%u cho ngu?n n.i b. khi c nhu c%u tuy5n m. lao
).ng.
! Ngu<n bn ngoi
MGt khc, cn b. tuy5n d=ng c<ng nh"n ra khi m s! b# tr v s>p x-p cng vi$c l
h;p lH, c3 c/u nhn s! )ang *n )&nh th s! lun chuy5n nhn s! l4i gy nn s! xo tr.n
c3 c/u lao ).ng c1a Cng ty. Khng nh6ng th-, cn b. tuy5n d=ng cn th/y r )2;c
khng ph(i lc no vi$c lun chuy5n nhn s! c<ng )p 0ng )2;c nhu c%u )Gt ra v )i
khi cn b& (nh h2Bng bBi H ki-n ch1 quan c1a cn b., nhn vin trong Cng ty trong
vi$c ), b4t, gi+i thi$u c nhn vo v& tr c%n tuy5n m.. Xu/t pht t9 nh6ng )i5m b/t l;i
) c1a ngu?n tuy5n m. n.i b., cn b. tuy5n d=ng c1a Cng ty lc ny l!a ch@n ngu?n
tuy5n m. t9 bn ngoi doanh nghi$p.
C<ng nh2 ngu?n n.i b., v+i ngu?n bn ngoi doanh nghi$p Cng ty 2u tin nh6ng
0ng vin 0ng cF qua s! gi+i thi$u c1a chnh cn b., cng nhn vin trong Cng ty.
Trong tr2:ng h;p t9 s! gi+i thi$u c1a ng2:i trong Cng ty ch2a )p 0ng )2;c nhu c%u
nhn s! ), ra, Cng ty c thng bo tuy5n d=ng r.ng ri qua cc ph23ng ti$n truy,n
thng nh2 internet, )i pht thanh v truy,n hnh )&a ph23ng hoGc gFi thng bo )-n
cc trung tm gi+i thi$u vi$c lm c1a )&a ph23ng. Ph23ng php ny gip cho thng bo
tuy5n d=ng nhanh chng t+i ng2:i lao ).ng m.t cch r.ng ri. Ngoi ra, hng nEm h.i
ch; vi$c lm th2:ng xuyn )2;c t* ch0c Cng ty c<ng nh2 bao Cng ty khc trn )&a
bn Thnh ph# t"n d=ng c3 h.i qu(ng b th23ng hi$u, tm thm )#i tc v tuy5n d=ng
lao ).ng. M.t ph23ng php n6a c<ng )2;c sF d=ng t4i Cng ty l cn b. tuy5n d=ng
tr!c ti-p )-n cc tr2:ng ngh, trn )&a bn thnh ph# )5 tuy5n d=ng tr!c ti-p lao ).ng.
Ngu?n bn ngoi th!c s! ch0ng t8 )i5m m4nh khi quy m s(n xu/t c1a Cng ty )2;c
mB r.ng hoGc cc )3n hng v+i kh#i l2;ng cng vi$c l+n th:i gian ng>n m ngu?n lao
).ng hi$n t4i c1a Cng ty khng k&p )p 0ng yu c%u c1a ho4t ).ng s(n xu/t. Trong
tr2:ng h;p tuy5n nhn s! vo v& tr cn b. hoGc nhn vin cc phng ban th ngu?n n.i
b. c<ng b.c l. r 2u )i5m c1a mnh l kh>c ph=c nh2;c )i5m c1a ngu?n n.i b..

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 44
Trong giai )o4n c= th5 Cng ty linh ho4t sF d=ng c( hai ngu?n lao ).ng, nh2 theo
k- ho4ch vo quH 3 nEm 2012 Cng ty quy-t )&nh mB r.ng quy m s(n xu/t bJng vi$c
xy thm nh x2Bng. 75 th!c hi$n k- ho4ch mB r.ng quy m ny, Cng ty tuy5n thm
nhn cng lao ).ng B x2Bng m+i v c s! lun chuy5n m.t s# cng nhn c tay ngh,
gi8i v m.t s# cn b. qu(n lH phn x2Bng sang x2Bng m+i )5 x2Bng m+i c th5 nhanh
chng )i vo s(n xu/t v t4o ra s(n ph'm cho Cng ty.
2.2.2.5 Quy trnh tuy*n d+ng
75 c ngu?n nhn l!c ph h;p v+i yu c%u )i h8i )#i v+i ho4t ).ng kinh doanh
c1a doanh nghi$p, gip doanh nghi$p )4t )2;c nh6ng m=c tiu, chi-n l2;c kinh doanh
th )i,u ) tr2+c tin ph= thu.c vo cng tc tuy5n d=ng. C<ng nh2 b/t kI m.t cng ty
no, cng ty Thin Thin Nhn )Gc bi$t ch tr@ng )-n cng tc ny.
Con ng2:i l ngu?n l!c qua tr@ng nh/t, quH gi nh/t c1a m@i t* ch0c n quy-t )&nh )-n
s! thnh b4i c1a t* ch0c. Khi m.t nhn vin khng )1 trnh ). )2;c tuy5n d=ng m.t
cch thi-u th"n tr@ng v s! l!a ch@n km, th ng2:i nhn vin /y c th5 trB thnh m.t
gnh nGng cho doanh nghi$p. Nh2 v"y n-u cc ho4t ).ng tuy5n d=ng c1a doanh nghi$p
khng )2;c th!c hi$n t#t th doanh nghi$p khng c )1 0ng cF vin )(m b(o v, s#
l2;ng v ch/t l2;ng )5 tuy5n ch@n. 75 )(m b(o cho vi$c tuy5n d=ng c c3 sB khoa h@c
v th!c tiNn qua ) l!a ch@n )2;c nh6ng ng2:i c )1 ph'm ch/t c%n thi-t )p 0ng )2;c
yu c%u cng vi$c, nn cng ty TNHH Thin Thin Nhn th!c hi$n quy trnh tuy5n
d=ng nhn s! theo 4 b2+c sau:


Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 45


S1 '< 2.3: Quy trnh tuy*n d+ng nhn s, c/a cng ty
Ngu!n: Phng nhn s" c#a cng ty

! LNp k@ ho-ch tuy*n d+ng
B. ph"n phng nhn s! ph= trch, ti-n hnh t* ch0c, b# tr, s>p x-p, th!c hi$n
cng tc tuy5n d=ng sao cho c hi$u qu( nh/t.
Tr2+c h-t, cEn c0 vo ho4ch )&nh chnh sch nhn s! )%u nEm c1a cng ty v theo
di cc ho4t ).ng c1a cng ty, theo di b(n phn tch cng vi$c )5 c th5 )nh gi cng
vi$c, pht hi$n k&p th:i nh6ng cng vi$c, nh6ng b. ph"n c%n ph(i b* sung nhn vin )5
)p 0ng )2;c m=c tiu c1a t9ng giai )o4n c1a cng ty. Ngoi ra, b. ph"n phng nhn
s! c<ng lun thng qua cc b. ph"n, cc phi-u yu c%u c1a cc b. ph"n v, vi$c c%n
thuyn gi(m hay )i,u ).ng hoGc nhu c%u tEng nhn s! c1a cc b. ph"n ). Nh2 v"y,
cng vi$c ny r/t xc th!c v+i yu c%u c1a cng vi$c v cc b. ph"n ) tr!c ti-p )i,u
hnh nn h@ sD l nh6ng ng2:i hi5u r h3n ai h-t c%n tEng hay c%n gi(m nhn vin.

LYP KZ HO[CH
TUY\N D]NG

XC 7^NH NGU_N
TUY\N D]NG
XC 7^NH TH`I GIAN
V NaI TUY\N D]NG

THbC HIcN TUY\N
D]NG

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 46
T9 vi$c phn tch cng vi$c v theo ), xu/t c1a tr2Bng cc b. ph"n, b. ph"n
phng nhn s! xem xt )5 )2a ra cc tiu chu'n c= th5 v, kinh nghi$m, v, )4o )0c,
trnh )., vc dng, ). tu*i c1a cc 0ng vin c%n tuy5n d=ng; chu'n b& cc n.i dung
thng bo tuy5n d=ng. TuI t9ng yu c%u c1a cng vi$c, s! c/p bch c1a cng vi$c, v&
tr c1a cng vi$c m b. ph"n phng nhn s! ti-n hnh l!a ch@n th:i gian ti-n hnh
tuy5n d=ng, )&a )i5m tuy5n d=ng thch h;p nh/t.
M.t cng vi$c c<ng h-t s0c quan tr@ng khc )2;c b. ph"n phng nhn s! ti-n
hnh trong b2+c ti-p ny ) l xc )&nh ngu?n tuy5n d=ng cho cng ty.
! Xc 'Anh ngu<n tuy*n d+ng
75 tm ki-m cc 0ng vin c tri5n v@ng cho cng vi$c )ang c%n tuy5n d=ng th!c
s! l m.t thch th0c trn th& tr23ng lao ).ng hi$n nay. C nhi,u ngu?n tuy5n d=ng ti,m
nEng, m.t s# ngu?n c chi ph cao h3n cc ngu?n khc. 7i,u quan tr@ng l ph(i xem
xt lo4i hnh v& tr c%n tuy5n c<ng nh2 th:i gian sOn c )5 l!a ch@n bi$n php tm ki-m
hi$u qu(. Xc )&nh ngu?n tuy5n d=ng nhn s! c1a cng ty qua cc ngu?n sau:
D!a vo ngu?n n.i b.: Khi tuy5n d=ng B ngu?n n.i b. th )#i v+i cng ty, cng
tc tuy5n d=ng )2;c rt ng>n l4i, khng ph(i ti-n hnh th0 t! nh2 qui trnh tuy5n d=ng.
N-u trong qu trnh lm vi$c pht sinh ra m.t v& tr no ) pht sinh, c%n ph(i c, hoGc
m.t s# v& tr vKn cn thi-u hay ng2:i c< ) thuyn chuy5n )i n3i khc hoGc ) xin nghS;
cEn c0 vo yu c%u ring c1a cng vi$c, tr2Bng b. ph"n ) ti-n hnh xem xt, sng l@c
cc nhn vin trong cng ty. N-u th/y trong b. ph"n c1a mnh c )2;c ng2:i c )%y )1
cc )i,u ki$n ph h;p v+i yu c%u cng vi$c th tr2Bng b. ph"n ) sD c yu c%u c/t
nh>c trnh b. ph"n phng nhn s!, b. ph"n ny sD l"p phi-u ti-p nh"n, )i,u ).ng )5
trnh T*ng gim )#c kH duy$t. Trong tr2:ng h;p, B b. ph"n ny c nhu c%u gi(m nhn
s! v )2;c kH duy$t, b. ph"n khc )ang c nhu c%u tEng nhn s! v th/y nhn vin b&
thuyn gi(m kia ph h;p v+i yu c%u cng vi$c b. ph"n mnh th c<ng sD ), xu/t )5 b.
ph"n phng nhn s! l"p phi-u ti-p nh"n/)i,u ).ng )5 chuy5n nhn vin ) v, b. ph"n
c1a mnh.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 47
D!a vo ngu?n bn ngoi: Khi phi-u ), xu/t tEng nhn s! )2;c duy$t m qua qu
trnh xem xt, phn tch khng l!a ch@n )2;c nhn vin thch h;p )5 )i,u ).ng, b*
nhi$m vo ch0c v= )ang khi-m khuy-t tr2Bng b. ph"n nhn s! ra quy-t )&nh ti-n hnh
cng vi$c tuy5n d=ng m+i.
Sau khi cEn c0 vo b(n m t( cng vi$c, xc )&nh )2;c yu c%u c1a cng vi$c
tr2Bng b. ph"n nhn s! ti-n hnh l"p k- ho4ch cng b# tuy5n d=ng v k- ho4ch tuy5n
d=ng.
K- ho4ch cng b# tuy5n d=ng nu r th:i gian cng b#, cng b# trn ph23ng ti$n
no, n.i dung, s# h? s3 c%n ti-p nh"n v c( chi ph d! tr cho vi$c cng b#. K- ho4ch
cng b# t2y5n d=ng v k- ho4ch tuy5n d=ng )2;c trnh ln ban gim )#c xem xt v kH
duy$t.
! Xc 'Anh th:i gian v n1i tuy*n d+ng
Doanh nghi$p c%n ph(i l!a ch@n cc vng, mi,n )5 tuy5n d=ng nhn s!, v )y l
cc y-u t# quy-t )&nh d! thnh cng c1a qu trnh tuy5n d=ng. V B n2+c ta hi$n nay th&
tr2:ng lao ).ng nng nghi$p l n3i t"p trung ch1 y-u l lao ).ng c trnh ). r/t th/p do
v"y khi tuy5n d=ng nhn s! lao ).ng ph* thng v+i s# l2;ng l+n ta nn ch H vo th&
tr2:ng ny. 7#i v+i cc lo4i lao ).ng c%n ch/t l2;ng cao th cng ty ) t"p trung vo
cc )&a chS sau:
- Th& tr2:ng lao ).ng ) th& n3i t"p trung h%u h-t cc lo4i lao ).ng c ch/t l2;ng
cao c1a t/t c( cc ngnh ngh, nh2 kM thu"t, kinh t- qu(n lH v nh/t l cc ngh, )Gc bi$t.
- Cc tr2:ng )4i h@c, cao )Png, trung h@c, d4y ngh,.
- Cc trung tm cng nghi$p v d&ch v=, cc khu ch- xu/t v c v#n )%u t2 n2+c
ngoi.
Khi xc )&nh )2;c cc )&a chS tuy5n d=ng nhn s! cng ty ) ch H t+i m.t s# v/n
), sau )y:
- Cc t* ch0c c%n xc )&nh r th& tr2:ng lao ).ng quan tr@ng nh/t c1a mnh, m B
) c nhi,u )#i t2;ng thch h;p nh/t cho cng vi$c trong t23ng lai.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 48
- Phn tch l!c l2;ng lao ).ng hi$n c )5 t9 ) xc )&nh ngu?n g#c c1a nh6ng
ng2:i lao ).ng t-t nh/t. V d=, cng )o t4o trong kh#i ngnh kinh t-, nh2ng sD c m.t
s# tr2:ng )4i h@c cho ta nh6ng sinh vin thch 0ng )2;c v+i m@i cng vi$c v lun )4t
)2;c hi$u qu( cao.
- Nh2ng n-u ta l4m d=ng qu nhi,u vo m.t ngu?n c= th5 khi tuy5n d=ng nhn s!
th sD lm tEng kh( nEng phn bi$t )#i xF, lm m/t )i tnh )a d4ng, phong ph c1a
ngu?n tuy5n d=ng nhn s!.
Khi cc )&a chS tuy5n d=ng nhn s! ) )2;c khPng )&nh th v/n ), ti-p theo c1a
cc t* ch0c l xc )&nh th:i gian v th:i )i5m tuy5n d=ng nhn s!. 75 xc )&nh th:i
gian v th:i )i5m trong chi-n l2;c tuy5n d=ng nhn s! ta c%n l"p k- ho4ch cho th:i
gian tr2+c m>t v lu di (< 1 nEm, 3 nEm, 5 nEm). K- ho4ch th:i gian tuy5n m. ph(i
cEn c0 vo m=c tiu c1a cc t* ch0c ) xy d!ng t23ng 0ng (qui m kinh doanh, t#c ).
tEng tr2Bng, tnh ch/t cng ngh$).
! Th,c hi)n tuy*n d+ng
Sau khi k- ho4ch tuy5n d=ng ) )2;c duy$t, Phng Nhn s! ti-n hnh thng bo
tuy5n d=ng )-n cc 0ng vin qua bo, )i, cc trung tm gi+i thi$u vi$c lm, cc tr2:ng
)o t4o hoGc nim y-t thng bo, v+i cc yu c%u c= th5 nh2 :
Cc h? s3 xin vi$c g?m: LH l&ch (2 b(n), )3n xin vi$c (1), phi-u khm s0c kh8e
(1), CMND: b(n sao c cng ch0ng (1), h. kh'u, cc bJng c/p (ty theo t9ng cng
vi$c), (nh, )&a chS lin l4c bJng )i$n tho4i (n-u c).
M0c l23ng khBi )i5m;
7&a )i5m lm vi$c;
7&a )i5m v th:i gian ti-p nh"n h? s3.
2.2.3 #nh gi k@t qu> c/a cng tc tuy*n d+ng
Ch/t l2;ng ngu?n nhn l!c lun )2;c ), cao B Cng ty TNHH Thin Thin Nhn,
do v"y Cng tc tuy5n d=ng c1a Cng ty lun )2;c quan tm, )%u t2, cc n.i dung c1a
Cng tc tuy5n d=ng lun )2;c th!c hi$n nghim tc, khoa h@c. K-t qu( ) )2;c th5
hi$n B ch/t l2;ng v s# l2;ng ).i ng< lao ).ng c1a Cng ty, ).i ng< lao ).ng c1a

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 49
Cng ty )1 v, s# l2;ng v+i trnh ). chuyn mn, nghi$p v=, tay ngh, cao. Khi c
nh6ng thay )*i Cng ty ) k&p th:i b* sung v b# tr lao ).ng m.t cch nhanh chng,
)p 0ng nhanh nhu c%u c1a qu trnh s(n xu/t kinh doanh v bi-n ).ng c1a th& tr2:ng.
T4o )i,u ki$n cho lao ).ng hon thnh t#t nhi$m v= c1a mnh l ph23ng chm c1a
Cng ty trong qu trnh s(n xu/t kinh doanh. 7?ng th:i, cc chnh sch khuy-n khch
ng2:i lao ).ng hEng say lm vi$c v sng t4o trong s(n xu/t c<ng )2;c Cng ty )Gc
bi$t ch tr@ng. 7Gc bi$t, v+i con em ng2:i lao ).ng trong Cng ty lun )2;c 2u tin v
c nh6ng chnh sch )#i v+i con em trong Cng ty. T/t c( nh6ng chnh sch ) c1a
Cng ty gip Cng ty c m.t ).i ng< lao ).ng nhi$t tnh v+i cng vi$c, g>n b lu di
v+i Cng ty, yn tm v tin t2Bng vo Cng ty. Cng tc tuy5n d=ng t9 ngu?n bn
ngoi c k-t qu( )2;c th5 hi$n qua m.t s# nEm nh2 sau:
B>ng 2.5: S2 l0=ng lao ';ng '0=c tuy*n qua cc nGm
NEm 2009 NEm 2010 NEm 2011
Cn b. chuyn mn 05 07 10
Cng nhn 50 100 130
T*ng 55 107 140
Ngu!n: Phng nhn s" c#a cng ty
Qua b(ng k-t qu( tuy5n d=ng 3 nEm g%n )y, nh"n th/y s# l2;ng lao ).ng c( v,
lao ).ng chuyn mn lKn cng nhn s(n xu/t tr!c ti-p ),u tEng ln. S! gia tEng s#
l2;ng lao ).ng chuyn mn l hon ton h;p lH, )i,u ny c th5 gi(i thch )2;c l nhu
c%u th!c t- mB r.ng quy m s(n xu/t, )&nh h2+ng pht tri5n c1a Cng ty c( v, ho4t
).ng s(n xu/t kinh doanh c( v, ho4t ).ng qu(n tr& nhn s! nhJm tEng tQ l$ lao ).ng
qu(n lH ph h;p v+i tnh hnh th!c t- )?ng th:i cn )#i c3 c/u lao ).ng theo tnh ch/t
lao ).ng c1a Cng ty. S! tEng ln c1a s# l2;ng lao ).ng s(n xu/t tr!c ti-p c th5 do hai
nguyn nhn l do mB r.ng qui m s(n xu/t, s# l2;ng )3n )Gt hng nhi,u hoGc l do s!
bi-n ).ng c1a lao ).ng gi6a lao ).ng r:i b8 Cng ty lm gy thi-u h=t lao ).ng, v v"y
)5 )p 0ng )2;c nhu c%u c1a s(n xu/t bu.c Cng ty ph(i tuy5n thm cng nhn.
T9 tnh hnh th!c t- th B Cng ty xu/t pht t9 c( hai nguyn nhn trn dKn )-n
s! bi-n ).ng l+n trong s# l2;ng tuy5n d=ng. Nguyn nhn l do cng nhn r:i b8 Cng

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 50
ty l r/t khng t#t v+i Cng ty, gy thi$t h4i cho s(n xu/t v ti-n ). cng vi$c c1a Cng
ty r/t nhi,u.
2.3 Cc nhn t2 tc ';ng '@n cng tc tuy*n d+ng
2.3.1 Cc nhn t2 ch/ quan
Qu trnh tuy5n d=ng c1a Cng ty ch&u s! (nh h2Bng bBi cc y-u t# tc ).ng t9
b(n thn doanh nghi$p nh2:
- Uy tn c1a Cng ty trn th& tr2:ng: Ng2:i lao ).ng lun mong mu#n mnh )2;c
lm vi$c trong nh6ng doanh nghi$p c uy tn trn th& tr2:ng, B ) nguy c3 )e do4
khng c vi$c l r/t t v c3 h.i )2;c thEng ti-n l r/t cao. Cng ty Thin Thin Nhn l
Cng ty ) c mGt trn th& tr2:ng trong n2+c v qu#c t- khng ph(i trong th:i gian di
nh2ng c<ng khng ph(i l v9a thnh l"p. Khi s! c4nh tranh ngy cng gay g>t, cng
nhi,u kh khEn gy c(n trB )-n s! pht tri5n c1a Cng ty, )5 t?n t4i l r/t kh, )5 pht
tri5n )u;c cn kh khEn h3n. S! pht tri5n )2;c nh2 ngy hm nay khPng )&nh )2;c s!
nA l!c v c# g>ng r/t nhi,u c1a t"p th5 cn b. cng nhn trong Cng ty v c<ng chnh
t9 )y Cng ty ) g%n khPng )&nh )2;c vai tr c1a mnh, t4o )2;c hnh (nh c1a mnh
khng nh6ng trn )&a bn TP H? Ch Minh, trong n2+c m cn c( th& tr2:ng qu#c t-.
Uy tn v hnh (nh m Cng ty ) t4o d!ng )2;c l m.t nhn t# (nh h2Bng )-n cng
tc tuy5n d=ng c1a Cng ty. Nh6ng hnh (nh ) l c3 sB )5 lao ).ng trn )&a bn v cc
lao ).ng t9 cc tSnh khc tm )-n thi tuy5n v lm vi$c, g>n b v+i Cng ty.
- Chnh sch nhn s! v ho4t ).ng c1a t* ch0c cng )on: Chnh sch nhn s!
nh2 l23ng b*ng, )o t4o, thEng ti-n, cc ch- ). khc t4o )i,u ki$n pht tri5n ton di$n
cho ng2:i lao ).ng v ho4t ).ng c1a t* ch0c cng )on gip ng2:i b(o v$ l;i ch c1a
h@ sD t4o )i,u ki$n thu"n l;i cho qu trnh tuy5n d=ng. Ch- ). l23ng b*ng khng nh6ng
)(m b(o l;i ch c1a mAi c nhn trong Cng ty m n cn gip t4o ).ng l!c lao ).ng
cho mAi c nhn ). Khi l;i ch c1a ng2:i lao ).ng )2;c )(m b(o t#t v kh( nEng pht
tri5n s(n xu/t l ch>c ch>n th tuy5n d=ng thm lao ).ng m+i l hon ton )ng )>n.
7o t4o gip ng2:i lao ).ng n>m ch>c h3n cng vi$c h@ sD v )ang lm, trnh ).
chuyn mn, tay ngh, )2;c nng cao v nhi,u cc c3 h.i thEng ti-n mB ra )#i v+i
ng2:i lao ).ng. V+i nh6ng chnh sch h;p lH v t* ch0c cng )on hi$u qu( trong ho4t

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 51
).ng sD t4o thu"n l;i cho ng2:i lao ).ng trong Cng ty khi-n h@ lm vi$c g>n b lu
di v c<ng l c3 sB )5 lao ).ng kh>p n3i tm )-n v+i Cng ty mong mu#n lm vi$c t4i
cng ty )5 )2;c h2Bng chnh sch nhn s!, nh6ng l;i ch c )2;c t9 t* ch0c cng )on
t#t h3n cc Cng ty khc. Chnh sch nhn s! v ho4t ).ng c1a t* ch0c cng )on
khng hi$u qu( sD l nguyn nhn gy nn s! b/t bnh, tinh th%n chn n(n trong cng
nhn v quy-t )&nh r:i b8 Cng ty c1a ng2:i lao ).ng.
- Qu(ng co v cc nA l!c x h.i c1a doanh nghi$p: K-t qu( c1a qu trnh tuy5n
d=ng ph= thu.c vo ph23ng php qu(ng co, cc hnh th0c qu(ng co, cc nA l!c x h.i
c1a doanh nghi$p nh2 thng bo k-t qu( tuy5n d=ng cho nh6ng ng2:i b& lo4i, ti tr;
cho cc ho4t ).ng t9 thi$n, ho4t ).ng th5 thao, chi ph m doanh nghi$p b8 ra cho qu
trnh tuy5n d=ng. 7#i v+i nh6ng cng vi$c c= th5 th!c t- cho th/y cc ph23ng php c*
)i5n khng )p 0ng tho( )ng )2;c nhu c%u tuy5n d=ng, Cng ty ph(i sF d=ng bi$n
php qu(ng co v ph23ng php qu(ng co ph h;p )5 thng bo tuy5n d=ng )-n ng2:i
lao ).ng, Qu(ng co c hi$u qu( khi thng bo tuy5n )2;c )-n )ng ng2:i, )ng th:i
)i5m sD thu ht )2;c nhi,u lao ).ng c th5 )p 0ng t#t cc yu c%u cng vi$c ), ra. Do
v"y, n lm (nh h2Bng )-n k-t qu( cng tc tuy5n d=ng c1a Cng ty...
- Tnh h/p dKn c1a cng vi$c: v& tr, uy tn, quan ni$m x h.i v, cng vi$c, l23ng
b*ng, s! an ton, tnh ch/t lao ).ng v chi ph tuy5n ch@n ),u l nh6ng nhn t# (nh
h2Bng )-n cng tc tuy5n d=ng B Cng ty.
2.3.2 Cc nhn t2 khch quan
- Cc )i,u ki$n c1a th& tr2:ng lao ).ng: M#i quan h$ gi6a cung v c%u lao ).ng
trn th& tr2:ng hi$n nay. Ngu?n lao ).ng d?i do, chi ph nhn cng khng cao trong
khi ) c%u lao ).ng khng ph(i l khng t, Song hi$n nay )Gc )i5m chung c1a ngnh
ny l ng2:i khng c vi$c r/t nhi,u nh2ng cc cng ty trong lCnh v!c ny gGp ph(i kh
khEn l+n trong vi$c tm ng2:i lm. Nhn t# ny c (nh h2Bng r/t l+n )-n cng tc
tuy5n d=ng c1a Cng ty.
- S! c4nh tranh gay g>t bu.c cc doanh nghi$p ph(i )a d4ng ha hnh th0c v
ph23ng php tuy5n d=ng.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 52
- S! pht tri5n c1a n,n kinh t- v ):i s#ng x h.i: Tnh hnh pht tri5n chung c1a
n,n kinh t-, ):i s#ng x h.i v xu th- pht tri5n c1a n sD quy-t )&nh nhu c%u mB r.ng
s(n xu/t hay thu hTp s(n xu/t )i,u ny c<ng l nhn t# (nh h2Bng )-n cng tc tuy5n
d=ng nhn s! t4i Cng ty.
- Chnh sch qu(n lH c1a chnh ph1: c3 c/u kinh t-, chnh sch ti,n l23ng, ti,n
cng, chnh sch b(o hi5m, s! h;p tc kinh t- v+i n2+c ngoi c (nh h2Bng r/t nhi,u
)-n cng tc tuy5n d=ng c1a Cng ty.
2.4 #nh gi chung v( cng tc tuy*n d+ng nhn s, t-i cng ty TNHH Thin thin
Nhn
Phng nhn s! k&p th:i c k- ho4ch tuy5n d=ng )p 0ng )2;c nhu c%u nhn s!
th!c t- t9ng giai )o4n th:i kI. Cng ty ) pht huy ngu?n n.i l!c c1a mnh thng qua
cng tc tuy5n d=ng, )Gc bi$t c ph23ng php tuy5n d=ng h;p lH l thng qua cn b.
cng nhn vin Cng ty l ph23ng php )2;c Cng ty sF d=ng hi$u qu( nh/t trong
th:i gian qua. Cng ty c<ng ) p d=ng cc ph23ng php )Eng trn internet, trn bo
)&a ph23ng, gFi thng bo tuy5n )-n cc c=m dn c2, cc t* ch0c )on th5 trn )&a
bnNgu?n nhn l!c )&a ph23ng v cc tSnh ln c"n d?i do gip Cng ty thu"n l;i
trong vi$c l!a ch@n ng2:i c )1 kh( nEng v ph h;p nh/t v+i cng vi$c ), ra.
MGc d k-t qu( )4t )2;c t9 cng tc ny l )ng k5 song th!c t- cng tc ny vKn
ch2a )2;c hon thi$n. Ngu?n tuy5n d=ng v ph23ng php tuy5n d=ng ch2a )2;c mB
r.ng: V ch2a c tr2:ng h;p no Cng ty t"n d=ng nh6ng lao ).ng c< c1a Cng ty, h%u
nh2 ngu?n tuy5n d=ng t9 bn ngoi do nh"n )2;c thng tin tuy5n ng2:i lao ).ng tr!c
ti-p )-n d! tuy5n hoGc do ng2:i quen gi+i thi$u, trong khi ) trn )&a bn c r/t nhi,u
c3 sB )o t4o d4y ngh, v tr2:ng ngh, l nh6ng n3i c th5 cung c/p ngu?n nhn s!
)2;c )o t4o h$ th#ng gip Cng ty c nhi,u c3 h.i c )2;c nh6ng lao ).ng gi8i.
Vi$c tuy5n d=ng x(y ra khi th!c t- pht sinh thi-u lao ).ng, nh2 v"y Cng ty vKn
)ang B th- b& ).ng trong vi$c tuy5n d=ng, vKn ch2a c nghin c0u, theo di bi-n ).ng
nhn s! )5 c nh6ng d! bo chu'n xc v+i nh6ng bi-n ).ng ) v thch 0ng t#t v+i s!
thay )*i c1a th& tr2:ng t9 ) c k- ho4ch tuy5n d=ng khoa h@c v hi$u qu(.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 53
Trong quy trnh tuy5n d=ng c1a Cng ty ti nh"n th/y th/y r rng sau m.t qu
trnh tuy5n d=ng th Cng ty khng c )nh gi qu trnh tuy5n d=ng )5 th/y )2;c
nh6ng )i5m ch2a )2;c th!c hi$n t#t hay th/y )2;c nh6ng sai st c%n )i,u chSnh v
hon thi$n cng tc ny t#t h3n. MGt khc, ti c<ng nh"n ra c( qu trnh tuy5n d=ng
Cng ty khng xy d!ng )2;c cEn c0 hay c3 sB )5 ti-n hnh th!c hi$n tuy5n d=ng th5
hi$n B b(n xc )&nh yu c%u c1a cng vi$c )#i v+i ng2:i th!c hi$n. T/t c( nh6ng )i,u
ny l h4n ch- c1a Cng tc tuy5n d=ng c1a Cng ty c%n )2;c kh>c ph=c )5 hon thi$n
cng tc tuy5n d=ng nhn s! t4i Cng ty.
Nh2ng trong cng tc tuy5n d=ng c1a Cng ty, ti c<ng nh"n th/y Cng ty ch2a
c d! tr v, kinh ph tuy5n d=ng )5 t4o th- ch1 ).ng trong tuy5n d=ng v nhJm hon
thi$n h3n cng tc tuy5n d=ng nhn s! c1a Cng ty. Trong xu th- bi-n ).ng c1a n,n
kinh t- hi$n nay, Cng ty c%n c kinh ph ph=c v= cng tc tuy5n d=ng )5 nng cao hi$u
qu( cng tc ny.
Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 54
CH34NG 3
HON THIWN CNG TC TUYDN DENG NHN SB TCI CNG
TY TNHH THIN THIN NHN

3.1 #Anh h09ng pht tri*n c/a cng ty
3.1.1 #Anh h09ng pht tri*n chung c/a cng ty
L m.t doanh nghi$p s(n xu/t mGt hng trang tr GFRC l mGt hng )i h8i cao v,
ch/t l2;ng c<ng nh2 mKu m. Nh2ng hi$n nay cc s(n ph'm c1a cng ty )ang b& c4nh
tranh m4nh mD trn th& tr2:ng bBi cc doanh nghi$p s(n xu/t GFRC trong n2+c c<ng
nh2 B ngoi n2+c. Cng ty TNHH Thin Thin Nhn lun )(m b(o ch/t l2;ng c<ng
nh2 s# l2;ng s(n ph'm )5 nng cao kh( nEng c4nh tranh c1a cng ty v+i cc )#i th1
c4nh tranh. Do ) cng ty ) H th0c )2;c vai tr v v& tr quan tr@ng c1a cng tc tuy5n
d=ng ngu?n nhn l!c c<ng nh2 )o t4o m.t l!c l2;ng lao ).ng, kM s2 lun nEng ).ng
sng t4o c th5 )p 0ng )2;c nhu c%u )i h8i c1a th& tr2:ng v, nh6ng mGt hng c1a
cng ty. C<ng nh2 vi$c sF d=ng thnh th4o cc thi-t b& cng ngh$ tin ti-n cho ra cc
s(n ph'm m+i )p 0ng nhu c%u th& tr2:ng.
Ti-p t=c gi6 v6ng v duy tr th& ph%n GFRC c1a cng ty B m0c 60% trn ton
qu#c, th!c hi$n trch nhi$m vai tr ch1 )4o trong vi$c bnh *n th& tr2:ng n.i )&a. MB
r.ng v )'y m4nh kinh doanh d&ch v= khc; nng cao hi$u qu( chuyn kinh doanh v
pht tri5n th& tr2:ng ngoi n2+c.
Tri5n khai cho cng ty v+i ch23ng trnh n.i dung c= th5 v, s>p x-p t* ch0c, )*i
m+i t* ch0c s(n xu/t kinh doanh; xc ti-n nhanh v m4nh.
7'y m4nh cng tc )%u t2 pht tri5n v hi$n )4i ho c3 sB v"t ch/t kM thu"t ph=c
v= cho yu c%u kinh doanh v t4o d!ng n,n mng v6ng ch>c cho s! pht tri5n lu di.
Th!c hi$n vi$c b(o ton v pht tri5n v#n, )*i m+i t* ch0c kinh doanh, nng cao
kh( nEng c4nh tranh v tch t= l;i nhu"n. B(o )(m an ton tuy$t )#i v, con ng2:i, ti
s(n, ti,n v#n. dn )&nh doanh nghi$p, b(o )(m vi$c lm v thu nh"p cho ng2:i lao ).ng.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 55
T4o s! chuy5n bi-n trong cng tc qu(n lH lao ).ng; )*i m+i c3 ch- phn ph#i ti,n
l23ng, ti,n th2Bng t4o ).ng l!c l;i ch nng cao hi$u qu( doanh nghi$p. 7o t4o, xy
d!ng ).i ng< cn b. lnh )4o qu(n lH, )i,u hnh v chuyn mn, nghi$p v= chuyn
su.
3.1.2 K@ ho-ch qu>n trA nhn s, c/a cng ty
Xy d!ng ).i ng< lao ).ng c tinh th%n trch nhi$m v nng cao ch/t l2;ng lao
).ng. Ph(i c s! )*i m+i t2 duy trong qu trnh s(n xu/t kinh doanh c1a mAi cn b.
cng nhn vin bJng cch ti-p t=c )'y m4nh cng tc )o t4o t4o ra nh6ng chuy5n bi-n
th"t s! v, ch/t trong ).i ng< ng2:i lao ).ng.
Trong th:i gian t+i hon thnh chS tiu v, thu nh"p bn c4nh ) nghin c0u v c(i
ti-n ch- ). phn ph#i ti,n l23ng, ti,n th2Bng nhJm t4o ).ng l!c nng cao nEng su/t
ch/t l2;ng lao ).ng, g>n l;i ch v+i trch nhi$m v hi$u qu( s(n xu/t kinh doanh, h4n
ch- t#i )a )i,u ti-t n.i b., bnh qun ch1 nghCa. Ph/n )/u tEng m0c thu nh"p cho ng2:i
lao ).ng )5 h@ *n )&nh cu.c s#ng gia )nh v yn tm cng tc.
Xo b8 t2 t2Bng bao c/p, Q l4i, nu cao tinh th%n dm nghC dm lm, dm ch&u
trch nhi$m )#i v+i cng vi$c )2;c giao.
Hon thi$n cng tc qu(n tr& )5 tEng hi$u qu( c1a vi$c sF d=ng lao ).ng. Xy
d!ng ).i ng< lao ).ng c H th0c kS lu"t, H th0c v$ sinh lao ).ng, v$ sinh cng nghi$p
v c tc phong cng nghi$p cao.
T4o s! th#ng nh/t, )?ng b. gi6a cc )3n v& thnh vin c<ng nh2 cc phng ban
ch0c nEng v+i nhau )5 t4o )i,u ki$n trong vi$c )i,u hnh s(n xu/t kinh doanh, ch/m
d0t tnh tr4ng ch?ng cho trong gi(i quy-t cng vi$c.
Ti-p t=c cng tc chEm lo ):i s#ng cho cn b. cng nhn vin trong cng ty c( v,
v"t ch/t lKn tinh th%n.
Duy tr v t* ch0c cc ho4t ).ng t9 thi$n.
3.2 M;t s2 gi>i php hon thi)n cng tc tuy*n d+ng nhn s, t-i cng ty TNHH
Thin Thin nhn
Cng ty TNHH Thin Thin Nhn l doanh nghi$p s(n xu/t v ho4t ).ng trong
ngnh thi-t k-, l>p )Gt v xy d!ng cc cng trnh, v v"y nhu c%u v, s# l2;ng cn b.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 56
qu(n lH r/t t, ch1 y-u l nhu c%u tuy5n d=ng lao ).ng s(n xu/t tr!c ti-p. Do qu trnh
tuy5n d=ng cng nhn s(n xu/t khng ph0c t4p v yu c%u, )i h8i )#i v+i )#i t2;ng
ny khng cao nn cng tc tuy5n d=ng c<ng t23ng )#i )3n gi(n.
Trong th:i gian qua, Cng ty ) ti-n hnh cng tc tuy5n d=ng kh hi$u qu(, )p
0ng k&p th:i nhu c%u v, nhn l!c )5 th!c hi$n t#t ho4t ).ng s(n xu/t kinh doanh, ph
h;p v+i tnh hnh th!c t- c1a Cng ty. Cng ty ) nh"n th0c )2;c t%m quan tr@ng c1a
cng tc tuy5n d=ng )#i v+i ho4t ).ng s(n xu/t kinh doanh, do ) cng tc tuy5n d=ng
lun )2;c Cng ty quan tm v th!c hi$n m.t cch khoa h@c, chGt chD. Phng nhn s!
ti-n hnh theo di danh sch cng nhn vin th!c hi$n ch- ). h2u tr, k- ho4ch v, nhn
l!c c<ng )2;c l"p d!a trn k- ho4ch s(n xu/t kinh doanh trong nEm c1a Cng ty.
MGc d k-t qu( cng tc tuy5n d=ng c1a Cng ty hon ton )ng ghi nh"n v
cng tc ny ) th!c s! )2;c Cng ty xc )&nh )ng )>n vai tr c1a n, th!c hi$n
t23ng )#i hi$u qu( gp ph%n nng cao hi$u qu( s(n xu/t kinh doanh c1a Cng ty trong
th:i gian qua. Nh2ng bn c4nh nh6ng )i5m m4nh ), cng tc tuy5n d=ng c1a Cng ty
vKn cn nhi,u h4n ch- c%n ph(i kh>c ph=c. 75 nng cao h3n n6a hi$u qu( c1a cng tc
tuy5n d=ng v hon thi$n cng tc ny t4i Cng ty TNHH Thin Thin Nhn, d2+i )y
ti xin )2a ra m.t s# gi(i php nhJm hon thi$n cng tc tuy5n d=ng t4i Cng ty:
1. Xy d"ng k$ ho'ch nhn s" linh ho't, khoa h(c c) th* cho t+ng giai ,o'n, t+ng
th-i k. bi$n cng tc tuy*n d)ng t+ th$ b/ ,0ng sang th$ ch# ,0ng.
Ho4ch )&nh nhu c%u nhn s! l qu trnh l xc )&nh m.t cch c hi$u qu( nh6ng
yu c%u v, s# l2;ng, ch/t l2;ng lao ).ng theo c3 c/u ngnh ngh, )p 0ng nhu c%u c1a
cc t* ch0c trong doanh nghi$p B mAi th:i kI kinh doanh.
K- ho4ch nhn s! ph(i d!a cEn c0 vo k- ho4ch s(n xu/t kinh doanh hng nEm
c1a Cng ty, )&nh m0c gia cng ch- t4o s(n ph'm theo k- ho4ch )2;c duy$t v )&nh
h2+ng chi-n l2;c c1a Cng ty trong t9ng th:i kI kinh doanh. K- ho4ch nhn s! c<ng
ph(i cEn c0 vo d! bo v, tnh hnh tEng tr2Bng pht tri5n c1a ngnh s(n xu/t, thi cng
v xy d!ng qua t9ng th:i kI v vo d! bo bi-n ).ng nhn s! trong n.i b. doanh
nghi$p, trn th& tr2:ng lao ).ng ni chung. Vi$c xc )&nh )2;c )ng cEn c0 l"p k-

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 57
ho4ch sD gip cho k- ho4ch m Cng ty l"p khoa h@c v hi$u qu( h3n )?ng th:i linh
ho4t )p 0ng )2;c s! thay )*i trong tuy5n d=ng nhn s!.
K- ho4ch nhn s! )(m b(o trn cc cEn c0 v th!c hi$n theo quy trnh gip Cng
ty c )2;c m.t k- ho4ch nhn s! khoa h@c, linh ho4t. Khi ) Cng ty khng ph(i B th-
b& ).ng v chS khi c nhu c%u nhn s! m+i c k- ho4ch tuy5n d=ng m chuy5n sang th-
ch1 ).ng. T9 nghin c0u tnh hnh bi-n ).ng th& tr2:ng, ho4t ).ng s(n xu/t kinh doanh
cng cc cEn c0 k- ho4ch t9 ) k- ho4ch nhn s! )2;c )2a ra c y-u t# d! phng bi-n
).ng bn ngoi gip Cng ty ch1 ).ng trong cng tc tuy5n d=ng. Cng tc tuy5n d=ng
khng nh6ng B th- ch1 ).ng, tEng hi$u qu( tuy5n d=ng m cn gip Cng ty gi(m thi5u
chi ph tuy5n d=ng, nh2 v"y hi$u qu( ho4t ).ng c1a Cng ty )2;c nng cao v chi ph
ho4t ).ng c1a Cng ty )2;c h4n ch- m.t cch t#t nh/t.
2. Nng cao trnh ,0 chuyn mn, pht tri*n ton di1n vai tr c#a cn b0 lm cng
tc tuy*n d)ng ni ring, cng tc qu2n tr/ nhn s" ni chung.
Ch/t l2;ng ngu?n nhn l!c v hi$u qu( cng tc tuy5n d=ng ph= thu.c r/t l+n vo
trnh ). chuyn mn c1a cn b. lm cng tc tuy5n d=ng c<ng nh2 trnh )., chuyn
mn nghi$p v= c1a cn b. qu(n tr& nhn s!. Khi cn b. qu(n tr& c trnh ). chuyn mn
k&p th:i n>m b>t )2;c nhu c%u nhn s! t9 ) c k- ho4ch tuy5n d=ng c= th5 cho t9ng
th:i kI. NEng l!c c1a cn b. chuyn mn t#t v9a ti-t ki$m th:i gian v chi ph cho
cng tc tuy5n d=ng, cng tc qu(n tr& nhn s! v9a gp ph%n t4o ra hi$u qu( s(n xu/t
kinh doanh cao.
M.t ).i ng< cn b. tuy5n d=ng lm vi$c hi$u qu(, ).i ng< cn b. phng nhn s!
ph(i hi5u r )2;c t%m quan tr@ng c1a cng vi$c l"p k- ho4ch tuy5n d=ng trong ho4t
).ng qu(n tr& nhn s!, thnh th4o trong cng vi$c l"p k- ho4ch v v"n d=ng n m.t
cch linh ho4t.
L ng2:i )4i di$n cho Cng ty qu(n lH v, mGt nhn s!, cn b. qu(n tr& nhn s!
ph(i l ng2:i hi5u r v n>m b>t )2;c )&nh h2+ng pht tri5n c1a Cng ty qua cc th:i
kI )?ng th:i c<ng l ng2:i )4i di$n cho ng2:i lao ).ng ni ln nhu c%u c nhn nh2
nhu c%u )2;c thEng ti-n, )2;c )o t4o v pht tri5n, nhu c%u v, an ton lao ).ng, th
lao lao ).ng v quan h$, mi tr2:ng lao ).ng. Ng2:i cn b. nhn s! ph(i hi5u )2;c

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 58
)Gc )i5m c1a c nhn trong Cng ty mnh, nEng ).ng v sng t4o trong cng vi$c. S!
pht tri5n ton di$n c1a ).i ng< cn b. qu(n lH nhn s!, tnh chuyn nghi$p c1a ).i ng<
ny sD l hnh (nh c1a Cng ty v+i chnh nh6ng ng2:i lao ).ng bn trong v bn ngoi
doanh nghi$p.
3. 3a d'ng ngu!n tuy*n d)ng v ph45ng php tuy*n d)ng
Ngu?n tuy5n d=ng bn trong v bn ngoi ),u c nh6ng )i5m m4nh v )i5m h4n
ch- ring, th!c t- p d=ng khng th5 thin vo ngu?n tuy5n d=ng nhn s! no m ph(i
cEn c0 vo tnh ch/t )Gc )i5m c1a cng vi$c lc b/y gi: )5 c xc nh"n ngu?n lao ).ng
c= th5 l ngu?n no hay k-t h;p c( hai ngu?n ny khi tuy5n d=ng. Khi xc )&nh )2;c
ngu?n tuy5n d=ng c th5 )p 0ng cng vi$c ), ra t9 ) c l!a ch@n ph23ng php tuy5n
d=ng thch h;p.
Cng ty nn mB r.ng ngu?n tuy5n d=ng, ph23ng php tuy5n d=ng nh2: cc nhn
vin c< c1a Cng ty, cc tr2:ng )o t4o d4y ngh, . Hi$n nay c r/t nhi,u tr2:ng d4y
ngh, c th5 tuy5n d=ng )2;c nh6ng ng2:i c tay ngh, cao c th5 )p 0ng )2;c yu c%u
cng vi$c m khng ph(i t#n thm chi ph cho vi$c qu(ng co, thng bo tuy5n d=ng.
Cng ty c<ng c th5 sF d=ng m.t s# ph23ng php, cch th0c khc )5 tuy5n d=ng nh2:
Cng ty c th5 lin h$ tr!c ti-p v+i uQ ban nhn dn cc x, ph23ng trong )&a bn trong
vi$c tm ki-m v thu ht lao ).ng, Cng ty c<ng c th5 thu m2+n lao ).ng c1a cc
doanh nghi$p kinh doanh khc khi Cng ty c nhu c%u trong ng>n h4n v+i )i,u ki$n
trong th:i gian ) cc doanh nghi$p khc c th5 cho cng ty thu lao ).ng.
7#i v+i cng tc )i,u ).ng n.i b., khi c m.t v& tr no ) cn tr#ng c%n b*
nhi$m, Cng ty nn ti-n hnh thng bo r.ng ri t+i ton b. cng nhn vin trong Cng
ty )5 h@ )2;c bi-t nh2 v"y nh6ng ng2:i no c kh( nEng sD t! 0ng cF. 7i,u ny sD t4o
ra s! cng bJng trong vi$c b* nhi$m, t4o ra tm lH tho(i mi cho cn b. cng nhn vin
trong cng ty, t9 ) kch thch h@ nhi$t tnh, sng t4o v c trch nhi$m h3n trong cng
vi$c, lm tEng nEng su/t lao ).ng c1a Cng ty.
4. Xy d"ng chnh sch nhn s" khoa h(c hi1u qu2
Nng cao thu nh"p cho ng2:i lao ).ng )?ng th:i )2a ra ch- ). ti,n l23ng, ti,n
cng, ti,n th2Bng ph h;p v+i cng s0c m ng2:i lao ).ng b8 ra )?ng th:i kch thch

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 59
h@ lm vi$c nng cao nEng su/t lao ).ng, g>n b lu di v+i Cng ty. 7?ng th:i cc y-u
t# ny c<ng l nhn t# thu ht nhn l!c t9 bn ngoi v, v+i Cng ty xin vi$c nA l!c lm
vi$c cho Cng ty.
5. T6ng c4-ng cng tc ch7 ,'o t+ gim ,8c Cng ty v s" ph8i h&p ho't ,0ng gi9a
cc b0 ph:n phng ban ch;c n6ng trong Cng ty
S! chS )4o, )n )#c c1a Gim )#c Cng ty gip cho m@i ho4t ).ng )i )ng h2+ng
v t4o s! kch thch )#i v+i cc ho4t ).ng ). Cng tc tuy5n d=ng c<ng khng nJm
ngoi cc ho4t ).ng ), khi cng tc chS )4o c1a Gim )#c v lnh )4o Cng ty )2;c
tEng c2:ng n sD ko theo cng tc tuy5n d=ng )2;c hon thi$n h3n v c hi$u qu(
h3n.
Ho4t ).ng qu(n tr& nhn s! l m.t trong cc ho4t ).ng c1a Cng ty v cng tc
tuy5n d=ng l m.t trong s# cc n.i dung c1a ho4t ).ng qu(n tr& nhn s!. V v"y, c s!
lin k-t, g>n b chGt chD gi6a cc ho4t ).ng v+i nhau, gi6a cc cng tc v+i nhau,
chng t4o )i,u ki$n cho nhau cng pht tri5n. S! ph#i h;p ho4t ).ng gi6a b. ph"n nhn
s! v+i cc b. ph"n phng ban ch0c nEng khc trong Cng ty c<ng l m.t gi(i php h6u
hi$u gip cng ty hon thi$n v nng cao cng tc tuy5n d=ng nhn s! c1a mnh.
3.3 Ki@n nghA
3.3.1 Ki@n nghA '2i v9i Nh n09c
Qua nghin c0u ), ti ny em th/y rJng, s! can thi$p tch c!c c1a Nh n2+c sD
gip doanh nghi$p t#t h3n trong v/n ), tm ngu?n, tuy5n v sF d=ng lao ).ng. Tr2+c
h-t Nh n2+c nn hon thi$n h3n lu"t lao ).ng, chnh sch v, l23ng b*ng v thu- thu
nh"p )i5m )(m b(o cng bJng, hi$u qu(. Trnh )5 tnh tr4ng gi c( th tEng nhanh v
l23ng th khng theo k&p. Nh2 th- sD (nh h2Bng )-n ):i s#ng ng2:i lao ).ng nh/t l
cc lao ).ng lm vi$c trong doanh nghi$p Nh n2+c. Cc tr2:ng )4i h@c, cao )Png
tr2:ng d4y ngh, l n3i cung c/p cc lao ).ng c chuyn mn nghi$p v= cho doanh
nghi$p, v th- Nh n2+c c%n quan tm h3n n6a trong v/n ), gio d=c v )o t4o. Hi$n
nay h@c sinh, sinh vin h@c lH thuy-t nhi,u m thi-u th!c t-, th!c hnh. Mong rJng nh
tr2:ng v cc c3 quan c1a Nh n2+c c lin quan t4o )i,u ki$n cho h@c sinh, sinh vin
)i nhi,u vo th!c t- ):i s#ng, th!c t- kinh doanh. C nh2 th- m+i hon thi$n c( v, lH

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 60
thuy-t v th!c hnh cng vi$c, ng2:i lao ).ng m+i khng cn qu bL ngL v ti-p thu
cng vi$c dN dng h3n.
75 gip cho cc doanh nghi$p c th5 tm )2;c cc ngu?n lao ).ng ph h;p t9 cc
trung tm gi+i thi$u vi$c lm, cc c3 quan Nh n2+c nn xem xt l4i ). tin c"y, chnh
sch c1a cc cng ty gi+i thi$u vi$c lm. Hi$n nay, cc trung tm ny r/t nhi,u, c
nhi,u trung tm )ng tin c"y song l4i c trung tm ma l9a ng2:i lao ).ng v doanh
nghi$p. V"y nn, cc c3 quan Nh n2+c c%n tm hi5u v ki5m sot cc trung tm ny
trong qu trnh c/p gi/y php v trong qu trnh ho4t ).ng c1a cc trung tm ny.
3.3.2 Ki@n nghA '2i v9i cng ty
D! bo nhu c%u trong t23ng lai l v/n ), b/t c0 doanh nghi$p no c<ng ph(i quan
tm khi ho4t ).ng trong n,n kinh t- th& tr2:ng. M0c ). d! bo cng chnh xc th
doanh nghi$p cng )2a ra cc quy-t )&nh )ng )>n trong kinh doanh c<ng nh2 trong
tuy5n d=ng nhn s!.
7#i v+i doanh nghi$p s(n xu/t cc s(n ph'm nh2 Cng ty TNHH Thin Thin
Nhn th y-u t# ng2:i lao ).ng l4i cng quan tr@ng h3n )#i v+i trnh ). tay ngh, c1a
cng nhn lin quan )-n ch/t l2;ng s(n ph'm, uy tn c1a doanh nghi$p xy d!ng cc
m=c tiu lu di hi$n t4i v t23ng lai. 75 )4t )2;c cng ty ph(i ), ra v th!c hi$n t#t
cc ph23ng h2+ng sau:
+ Ch1 ).ng xy d!ng v pht tri5n s(n ph'm, th& tr2:ng
+ 7&nh h2+ng chi-n l2;c th& tr2:ng )'y m4nh ho4t ).ng s(n xu/t kinh doanh
nhJm t4o ra cc s(n ph'm m+i t#t h3n.
+ *n )&nh t* ch0c b. my qu(n lH
+ T* ch0c s>p x-p l!c l2;ng lao ).ng g>n v+i trch nhi$m v, nEng su/t ch/t l2;ng
s(n ph'm v+i ng2:i lao ).ng.
75 )4t )2;c cc m=c tiu trn )i h8i cng ty ph(i c m.t ).i ng< nhn vin c
trnh ). chuyn mn cao, c ki-n th0c t*ng h;p.Cng ty l4i )ang trong qu trnh
chuy5n )*i c3 c/u t* ch0c qu(n lH nhJm ph h;p v+i qui m v ph4m vi lCnh v!c ho4t
).ng c1a mnh. Do v"y cng ty khng ng9ng pht huy nhn t# con ng2:i )o t4o nng
cao trnh ). chuyn mn c<ng nh2 kinh nghi$m ).i ng< cng nhn vin.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 61
Trong tuy5n d=ng lao ).ng c%n tuy5n d=ng cc cng nhn c trnh ). c ph'm
ch/t )4o )0c t#t. Cng ty c%n )o t4o, b* sung ki-n th0c m+i t*ng h;p h3n nhJm t4o s!
rng bu.c. N-u cng ty c )2;c m.t ).i ng< lao ).ng lnh ngh, t"n tue v+i cng vi$c,
ch>c ch>n sD t4o )i,u ki$n thu"n l;i thc )'y cng tc tiu th=, s(n xu/t kinh doanh c1a
cng ty.


Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 62
KST LU6N

Cc doanh nghi$p ho4t ).ng s(n xu/t kinh doanh trong n,n kinh t- th& tr2:ng lun
lun ph(i )#i mGt v+i r/t nhi,u nh6ng thch th0c c<ng nh2 nh6ng kh khEn khi s! c4nh
tranh )ang ngy m.t gay g>t v kh#c li$t. Nhn s! - lun l y-u t# quan tr@ng, s#ng cn
c1a m.t doanh nghi$p. Doanh nghi$p mu#n t?n t4i )2;c th doanh nghi$p ) ph(i c
m.t ).i ng< nhn s! c ch/t l2;ng, c trnh ). nghi$p v= chuyn mn cao. Nh2 v"y
cng tc qu(n tr& nhn s! trong doanh nghi$p l r/t c%n thi-t, l r/t quan tr@ng v n l
"n,n t(ng" cho cc ho4t ).ng khc. Cng tc tuy5n d=ng nhn s! chnh l ")%u vo", l
n,n t(ng nhJm cung c/p m.t ).i ng< nhn s! )1 v, s# l2;ng, t#t v, ch/t l2;ng cho
cng tc qu(n tr& nhn s! trong doanh nghi$p. Tuy nhin, khng ph(i b/t c0 m.t doanh
nghi$p no c<ng c th5 lm t#t cng tc tuy5n d=ng nhn s! v ngu?n l!c con ng2:i
ch2a pht huy h-t )2;c kh( nEng v#n c c1a n. Do v"y, doanh nghi$p ph(i c nh6ng
gi(i php )5 nng cao ch/t l23ng cng tc tuy5n d=ng nhJm c )2;c ngu?n l!c ) v
sF d=ng c hi$u qu( nh/t.
MAi doanh nghi$p, tuI thu.c vo )i,u ki$n tnh hnh th!c t- c<ng nh2 )Gc th
ring c1a mnh )5 t* ch0c cng tc tuy5n d=ng lao ).ng m.t cc ph h;p nh2ng t!u
chung l4i ),u nhJm tuy5n d=ng )2;c nh6ng nhn vin t#t nh/t, thch h;p v+i cng vi$c
nh/t )5 c th5 ti-n hnh ho4t ).ng s(n xu/t kinh doanh m.t cch hi$u qu( nh/t. Ni
nh2 v"y khng c nghCa l )5 tuy5n d=ng hi$u qu( chS c%n lm t#t cng tc tuy5n d=ng
m c%n ph(i ph#i k-t h;p cng tc tuy5n d=ng v+i cc cng tc khc trong doanh
nghi$p nh2 phn tch cng vi$c, )nh gi th!c hi$n cng vi$c, k- ho4ch ho ngu?n nhn
l!cBBi v trong doanh nghi$p, cc ho4t ).ng c quan h$ m"t thi-t v+i nhau, tc ).ng
lKn nhau. Ngoi ra, doanh nghi$p c%n ph(i khng ng9ng nghin c0u, c(i ti-n cng tc
tuy5n d=ng tuI theo t9ng th:i )i5m, t9ng ho(n c(nh c= th5 c1a doanh nghi$p, c nh2
v"y th cng tc tuy5n d=ng lao ).ng ni ring v cng tc qu(n tr& nhn l!c ni chung
m+i )(m b(o hi$u qu(, gp ph%n vo hi$u qu( s(n xu/t kinh doanh chung c1a doanh
nghi$p.

Bo co th!c t"p t#t nghi$p GVHD: Tr%n Th& Hoa

SVTH: L Du'n Trang 63
TI LIWU THAM KHXO

1. Tr8n Kim Dung, gio trnh qu9n tr( ngu7n nhn l#c Nh xu/t b(n th#ng k, 2005.
2. Martin hilb, Qu9n tr( nhn s: t;ng th/ - Nh xu/t b(n th#ng k, 2003.
3. Thn TuIn, B quy't dng ng#1i Nh xu/t b(n Thanh Ha, 2002
4. NguyYn Vn #i(m, NguyYn Ng&c Qun, Gio trnh qu9n tr( ngu7n nhn l:c Nh
xu/t b(n Lao ).ng X h.i, 2004.
5. B; luNt lao ';ng v cc vGn b>n php luNt lin quan m9i nGm 2012.
6. Bo co k@t qu> ho-t ';ng kinh doanh c1a cng ty TNHH Thin Thin Nhn nEm
2009, 2010, 2011.
7. Bo co k@t qu> cng tc tuy*n d+ng nhn s, c1a cng ty TNHH Thin Thin
Nhn, nEm 2009, 2010, 2011.
8. Bo co th2ng k lao ';ng c1a phng nhn s! cng ty.