? . :] -. .

Nrno %scouq,ruAlrurvERsrry €E
COLLEGEOFLIBERAL ARTS
Thia

€,ertiliearte
ia

o| cPeco gnitlon

auande.d

to

M^e&I^*. r'shrTMih vtugn*
Features Editor The NewAcademe
Gtventfus davof fr{arch. Eh at I.ggE CEU, fr{antla.

'ilaa
LASC President A.:)/)- rt 76./^tDean College Advissr

Eg5g.?-

EL

: E:
=*C E Ca o=6

o L

=r1
LE; ?E

iEtE!==,ai?i==-;
==\,,.o-::d!-::.=

T=E [ 9
:

.=;:

I

lr
fi
J :)

UI

u-

o
:)

l-

a'
2

Hs$? l;?;it:;E;E? Eii liiil s i9Eigi!siiiii:i! N iEl?iiEil=tl:: l9! siri il ;;li
Eko -saE € 9 o 42 -

CL

EEd!-'5i+tEni+!"! ! i*aE If =.i- E3*=E= r,il f € =5*>,E i?E i; EsE ? A 7 :1;Ti T$1EIEF:E€ E=.i F]!rrsFEr:rS€i
O

i =< = =9 E E :; li

! E?E E ;F;i
E Eg'=
sL.

;95

E;;
.: !';
E sE o9e

!::;t;.?€i-.1??€E Ee:.-'9€S:^9e-5j

g;Er ; E€ Ee o
;^.€9Eg
=--

tE;laegEseegEt

}E€ FS5 u;f
c 9X

:9E

H=E
L v =

i 3'= .Ee--

;E€ Y= o
3..E ;

:EO

F

.'t3

q,? -.3

:;:*?:tg;?=,i; ;=
o. () c

'&,'
iDll

l,tJi:

7,

o z,
g f,
(\

TJi
:16 g, C,. ]F

SE
; to r ?
It +r

cB o()

r

T
l-

a

>r
ct

o k
F +r
orl

sT XF.
, F{

tr

ul,
!

,ro
l|.

_r
&, 3 g,
I

Td

th

tr
t{

k 2
I

k G'

a

D
j J

F,
r*

E
oi

o z
,i d,I

o ul tt
ro

Fts
o=

o

.se f3

e tr

:s eE
ot s i ( c 6 'E ? I 6C c a 4.9

a o

+f G'

['

o ,a <.
igE
:E! ;E8
-E=

{ El 7

eEg
5 _-tr
-o o w:-E

O cf
o

H p o o frl

>. c)E
ri

+,

I

I

3: c

C)
{ = 6 I v
i :It

e

F:P
€g;

€i;

I€=*

:8s 8ed
UEE
2*E
.J6

E;b

z !-:
L=r €.E ea: =!.E

RFE '- i € =l : i:= =

,={

s

E ' "F
.og

5€E Eeb

eF*

"gE

a :i.
4

+

=:

:!

JA}IUARY Is'FEBRUARY 1.5 I993

Acnornrr
JOELD. PACIA ltlilar in ('hial lilitar If,RCEL EURCOS Munagtng LLO * PtttinuiMmagar CASTf SHERWIN RYANTORRf,S- Onulatun Mmagel ( MAYALCANTARA- Astt iula!ilMMunayl

TNA ADVISORIES
. B a g om r g - f i n r l s m r g - a r a l . muna bago gumimrL iinie mahaba naman ang atlng bakasyon. ' ' B a g o m a g b a k a s l o ni . a u l i s a n g m g a h i n i r a mn a g a m i ta t n magbayad g mga utang. , " S a b a k a s y o nb a * i i n l a h a t a n g a n y o n ge n e r g y P a r a s a s u s u n o d ,s a P a a r a l a ' Y m a s m a g a n d aa n g P a k i k i b a k a . . M a g - i m P o kd i n h a b a n g maaga para sa susunod na ay semestre marami kang Pera. 'Bago pa rin magbakasYon' b i g y a nn ' y o n a m a n n g h u l i n g tingin ang Centro dahil for n s u r e .m a m i - m i s s ' Y o i t o .

IDITORS DEPARTMENT VILLENA- /'Lorrrros MARIAFATIMA REFORTERS MISCHELLOMANILA MARNILLIECLOOT'O MANUEL /'horographcr PSARL MS.TESSIEAVINILLA'RAMIREZ, 'llcinculALlvt:cr ALMAMAUHAY EMILYf,MOTIN SANDM MMOS - '4rttrt ECil\trZ LOIIRDEST UTR l rcrtknt ARIELLLIVA - /'ili2rnt/i'lttrtr

lru KA -snrRgt

ls

Targets, Talrgles

i & Tangents

'

/llill.'Fr

kani-kanino tingin k-ung Pero aY anghirdi nn namarnalayan mons buhok.Aalis ka na sana pero-buti na lang at nakin nn

te n iraglr*'idrry narnan, para sa una mont ura. Muntik ka nag mong ne 30 sa huling 3O ""lnrnuto mong k l a s e . o n s xlasc1'akdangoras na naman'

naisipmo ay puwedenaman ihabol. ihabol. {e namang namane bukas. Puurcde mga tayotal-agang Piliqino, Haynaku, oalaeini lamangira puGde na'puurcdeng lang] ltta6t itra66t na lang-,puwedeng umabot pa' pa na punedeng tanggapin Palagi lamang huli iayongtrriii.Ulii riasapagpasok' parin ng pagsusumlt€ Proyelito sa Dagsusumit€ lamangnattngInllslp na Palaeina la Ang buhay-buhay. ng eanoonna lamangang buhay-t de ay l-ahat puwedena lamang ihabol sa oras ng pinakahuling sandali Mga kabaok, maging maagananran natin uyo pa6 maiwasan angpagiginghuli Ano deal?

n! kuhanan poyekto Pno.yda oantt nntPosa ang kana namang

nstin Aminin!? Malimit, ginagawa rng mgs bagay-neng gahol .seorrs' nairt [ewe.-kisangkap ny salita. Halos nru-unepr ngs ing pagngrwe bego eng Drqqtw9. -'nno Uaang daPat? AYon sa mga klase se rng Meremisarting mgekebataan nngderaen ib8't-ibnng lq lgl daw eksperto buhry' Ngunlthlndl tayo hong aking nakapanayarn' krisissa kanilang lng suliranin.Hinaharap bnwet sa ganitongusapan Kaya nanamumuthsanalamang sila [agdaiing liongkuninangkanilang kolehiyah a""ri'r""r.*"r"ne-kibo,-si Luise,iseng pamilvr' narninininaripat idcyaat ilagaysa panulatparasa Inyong ;; t;i;?r..u"r'.n sr maanriiggawinsaknnvang kanvang ililil;;; sa kaalaman. meg-usap'Trkot rng bumalot it n^ttt"kdr silan-g. il;;;;;';t;-ti-n"v ' bigYanghaharrpin' Una sa lahat, karlangang kanyang ang nang'malaman mah[ing suliraning x."v.ig-ttli ang oras, garvinang Inagagawa halaga satanyangisipan' " ni *sunti;ako. Ray," angpnuliGulit boses Luisa nN ng pangtanglawan kinabukasan' llurvagnanghirrtayin a w a i na t m u l i n g sa na ay nabanggit hindi pagnanasasisira ating Angsitwasyong b i t u i n - a n g i n u m d ng g pang arg Jikaranihan biio nag-uugat mararni suliranin sikatan araw. nq narlyayari nanraiii<ailang na pag-aasawakung ang a1 ng kagaya nuagang Pan[alawa. usinat ihanda lahat *"i.. itarrgr**igapinalceryosong upanglyong saganitong ng bagayna makatutulong av ivongsusuriin hindisagot tmldiatan natintung t;;;fig G;i gumaan ito dahil probGrna maaaring arg maging gawainay lxhagYang Nawai mairr! hi;li ;;l kaYamonggawtn isiPing Pangatlo, pamilya ng ",.g'llnga. t"lia ngu'n! ng dahilan pagkawasCt isang iahil UiUriuiro sa a"rin a n g a n u m a n gb a g a y k a h l t n a m a ) ' " "ang pag'aasawu'yiind-i dahilangnrganragulangayhirrdipahanda p d n .l y o n g l a l a s p a g y a m a n l n ' kahrra ;;i;";t. ng at na hustoiyong.talino pairalin ibuhos'rtang isusuto nu ttpug sabuhay puno responsibilidad' . p.t g f.-r"g iy'orig ang sa hindisolusyon ipalaglag ivonsDaniniwala sarlll. Lalong ' l-d ,n i"ds.ltutu*.." ay pagmarnahal iyong "5,Sj" iiigitsa lahar. na nasasinapupunan wala -g ii'irti'lugo,.nu itttg ruguv angbatang ga\ anumang aln upang kundi ang-maging sawingsangkap kasalanan namang iito ang isip-in iUuUun'ga atinf,unang i'yong-matafutnarigmay ngiti sa labi at pagkalimot' gabing "u HinJi uvo birrimang isans saoras. ' ; ;i;;;;"Jit"iri.. ang tamaDa bestang iYonggala kaJuglahat kongmasasabi.ay ng paaf dapat ipin sa-simfuyo atlngmga tlg 1anCi at panatilihing bukas ang inyong ngitoay naisapust naisadi*a Kailanman trotittotin' itoayaririg iJ"iiti"[tgr"s mav ang sa komunikrevon invongmgamagulang aiai tinut"rcstyon gawang kalakip ngi-+ il' n*ting ilffi;'ffggrbi na kung ito'y may at sundinangkanilangmga payodahil * tunavna hiraplalb Ano bilib ka na? fy"iiu*n-g uur,"i. ir*it t"g na ikabubuti' sangt<ap pagmamahal. nabaho mo baka Maramisa atin ang ginugu'"ung ito ay.para sa inyong Huiag nani tumunganga malinisdahil angtunayna av sangs,abundok at patuloylia parln sil Manatilirrg na sexn^^ttw* av "premari-tal bilatg ng pag'ibigav nagbibigav karampatang oie{h'i[a. Buti nayungmaiwanka ng latlto ay otoo p:.d.*.lr"l. l*d;;; ng atin at ito ay Lichika truuaglangmahulisadeadline rm angdalawang ay *asal'ngunit brygdalq,l.Uawat isasa kung ka?!l! . ti6€rmong. .Sige ng nakapaghihintay' lanrang

Tunay na Pag-ibig--o tunaY nga ba?
I ni MARIA FATIMAVILLENA

CLEOFE r ni MARNELLIE

nn! trinUi. ito'ay isarg uri

.**T+*:ef

Peer counselors
at your senfice
r by MARIA FATIMA A' VILLENA
C o l l e g el i f e i s a b i g l e a P ' a t r a n This is sition period to adulthood' s w h e n m o s t a d o l e s c e n te x the stage perienie confusion, uncertainties' a anxieties nd inrdequenctes' o t Recognizinghe significance f the o t h i s c r u c i a ls t a g e f d e v e l o p m e n t ' Counselling and Testing Department of CEU. with the supportofthe Admiu n i s t r a t i o n . p h o l d t h e P e e rC o u n s e l '

pEEn coult'IteLoeJ' ^t 't?/4j1 6aB\trcr:',:j

'wo

Fsil\

E CABASAAN
l utot 'l'able witncss tht to J at the Round -l'ht Lion thc swordof Richartt ibout 'l'hc a l l h i sa d v i s t r s Kingsummoned . ,' ord will bc rcwarded with gold' trea-

ing prograrnfor its studentry' Foiemostand Primaryaim of the are orogram is to assiststudentswho se i n d l r e c tn e c do l ' t l r eg L r i d a n c e r v i c e s ' g a p ous formation training' g T o b r i d g et h e p o s s i b l e e n e r a t l o n T h e P e e r C o u n s e l o r sa r e e f f i a counselors nd their t b e t w e e - nh e c i e n t l v m o n i t o r e db y t h e i r d y n a m i c faciliy o u n g c l i e n t s . t r a i n i n go f p e e r Mr' Elmerando Further- and alle moderator necessary' deenred iators-was l t h c c o l l e g ec o u n s e l o r b r c r c a t ct h c s p i r i t o l ' T . M o r e s . nrorc. irl ordcrto Dentistry and Pre-Dentistry' tnc liicndship. opennessand trust'

try counselors to make themstr.rdent v s e l v e s i s i b l ei n t h e c a m p u s ' The Programstartswith recruitment through the Dean's recommenpero d a t i o n s .E v a l u a t i o n f a c a d e m i c and commitment to serve fornrance taken theii fellow studentswere also into account.Oncetheserequirements are met. they then undergo continu-

Students' Diseases ECUIA
r bYMARCHALYN Contibutor
-l-hese arc highly communicable' Somc Bervareof these discascs! lead to form of cure rnd may cvcntually are highll' rcsistant to any n'hcno r n o n - g r a d u a t i o n 'A v o i d t h c m r t i s n r i s s l l ,d l o p p i n g o u t , c r p u l s i o n

do sclt'." Only thcn aller you' I rvotrld tlrercst. 'the Kins, wasdtlnlblbundcdtbr he knervhecoulin't pull theswordhinrselll F-orsotle rcasolls'man,vleaders give larvs tendto be likc the King. who and rtrlcsbttt thcl cattntlt thcnrsclvcs 'flrcYbclbllorv. thc ctrntc i tticcand n 1 i r l db t l t l l o t t h t hilndsand thc tcct d Lcaders tr trtrl t p r o n r i s e h i r l c si r t rctultl li)r the \\ork done. insteatlthcr trtlst.l(r)pr()ntisc a h a l t 1 . o P e r t dl o v e to his pcoPle. On the other liand. peopleshtluld not onlv rvork tbr tlre sakcol'the lcrritrdthcl rvill rtccive trttt thcv alsolbr the lirlllllnientirndsuccess \ \ ( r u l dg a i n . Iniced.rrlrtrvcr thevtliccis shottld

health' academic to ii .i' f".trir..'i'rt.. n'"1 bc hazardous 1'our
\',.\\D,\l.lS\l ( S u l a t t u sd i n d i n g u s )

ts r u r c e nI.l t i . s i d c s p r c a da l l l l c t i o l t in the flfst class eVrdcnparlicrrlarly t tcnd 'Ihis tltc ttrontingrr hctrthc studetlts i s l h a t t l t c n o n - c t t r a b l c s in Those stt'l': t : : r r ' to bc liequcrrtll absertt l r t , l t : i J c r l t\ :\ ( r l k ( rJ I l l l t c l ) i L adviscd l'cring lionr this diseaseare alire a n d V a n C o g l r so l ' ( ' [ : t l a r c ora tn ,,.'t:rn.tit rc-adnrissiouslip in arnlo cvcrr rearscribbling n *alls' ncxt tlrceting' Jcr ro he adnritrsd chairs and other school propertlss' i Pcrhapst's their rval ofexpressttrg t h c i r i n s e c t r r i t i e sO n e s u g g c s t e d ink cure is otte bottle of vanishing ever)' t\\'o \\ceKS. IIAPI'l S S\ \Dllo}lE (llaPititis) S t . E t ' l P \I I E A D S ( A n t o c k i n s ) PeePbehind that uPright book taka n c l1 o u ' l l s e e t h e s l e c p - t h e a d Stuclentsatl'licted rvith ing liis nap \\'nose tlris disease are ofien those atlernoorr'Sugc l a s s e sa r e i n t h e q r ' s t e dL l r r e t o r t h i s d i s e a s c a r e :

5
I

o

i'
6 o
F

=
lE t

r

i:Lii 6elil
iE;il
r P:G

7V.s.€

altfllaaltglllii?l *saai;Ee?i!!g zz+211e eg1€aag11i F iFisiii'?iEElEli1 r*i llEi Hlasal I ? ?al I lEaal
6aPg

fF*g

?;EI
3 6Bf:

+a€,;
=l 3 9; ? . € =) o

T
(t

3 >

22:z

> a'

a-EE =

e
v

t F1:
!l o: = ^<

> r

3+E; -+3;
su{

:96 <i{

z.

*€g; 3[rE * <!qr.
99d<
d u , Q ^

{l

s s;= It sV?=4

;Ii;
=E-6 o! Q 6;

a gF j =

o

? 1e

t
ui:,i;
.*

F?I
;'rl iFl r=l 6€r FT
.F
I t

ffia'EAa?ilAEa? el;Ea'tcglii iaiE iig ee
r;1
H9 e

; qii

€E ='

eaa
F5';
JA=

E ;E : oe H.E;'
3g=

1a*?Ea:*i?iEiag *iiee
@4=

= -= ..
f ;<
: 3: to z

i:a

I

ala'i',1?eEl?zz*B
z

! a

F9?-r:

=-l.;i'zi

> rt >.
7

!: <fi 6 AEE'
4= a-: dG -< F=. i!t

\aglgE1?g???i $E:stl
rr Itt z
]t"

E

e:; = : -; =
:P6 €it
-< =

H}

rs{

ifq ;: El
B lgal
=9d ?:: Q 6 t o

Imaasslraalaffi
iEsI = :
iB ?1

?? l;€r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful