คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก

ถ้าคุณคิดว่าคุณทาได้ คุณก็จะทาได้
การที่จะสร้างและทาให้พลังแห่งความเชื่อแข็งแกร่ง มีหลัก 3 ประการ
1. คิดว่าต้องสาเร็จ อย่าคิดว่าล้มเหลว
2. เตือนตัวเองอย่างสม่าเสมอว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิด
3. คิดใหญ่

รักษาโรคชอบแก้ตัว : โรคแห่งความล้มเหลว
ข้ออ้างยอดนิยม 4 ประการ
1. เรื่องสุขภาพ
- ปฏิเสธที่จะพูดเรื่องสุขภาพ
- ปฏิเสธที่จะปริวิตกหรือเป็นทุกข์หนักใจเกี่ยวกับสุขภาพ
- จงรู้สึกยินดีอย่างจริงใจที่สุขภาพของคุณดีเท่าๆ กับของคนอื่น
- เตือนตัวเองบ่อยๆ ว่าชีวิตเป็นของคุณที่จะสนุกสนาน อย่าไร้สาระ
2. เรื่องความฉลาด
- อย่าประเมินมันสมองของคุณต่าเกินไป และอย่าประเมินมันสมองของคนอื่น
สูงเกินไปค้นให้พบความสามารถพิเศษที่คุณมีอยู่ สิ่งสาคัญคือวิธีที่คุณใช้
สมองของคุณจัดการกับสมอง
- เตือนตัวเองวันละหลายๆ ครั้งว่า ทัศนคติสาคัญกว่าสมอง
- จาไว้ว่าความสามารถที่จะคิดมีค่ามากกว่าความสามารถในการจา
3. เรื่องอายุ
- มองอายุปัจจุบันของคุณในแง่บวก คิดในสิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างความ
กระตือรือร้นและความรู้สึกของความเป็นหนุ่ม
- คานวณเวลาที่คุณยังสามารถทางานได้อย่างขยันขันแข็งใช้เวลาในอนาคตทา
ในสิ่งที่คุณต้องการทาจริงๆ

พูด . ทาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบอกว่า มั่นใจ มั่นใจจริงๆ ต่อไปนี้เป็นเทคนิคที่คุณควรฝึกในกิจวัตรประจาวัน .4.ยิ้มเปิดเผย วิธีการคิดใหญ่ 1.อย่าเป็นคนเพ้อฝัน สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และทาลายความหวาดกลัว 1.เดินเร็วขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์ . เรื่องโชค . พยายามอย่างเต็มกาลังที่จะใส่เฉพาะความคิดที่เป็นบวกลงในความทรงจา อย่าให้ ความคิดที่เป็นลบและติเตียนตนเองเติบโตจนกลายเป็นอสูรทางจิต ปฏิเสธที่จะฟื้นความหลังที่ ขมขื่นทุกประการ 3.ยอมรับกฎของเหตุและผล .สบตา . อย่ามีปมด้อย เอาชนะความรู้สึกที่ดูถูกตัวเอง มุ่งเน้นในคุณสมบัติของตนเอง คุณดีกว่า ที่คุณคิด . การปฏิบัติเพื่อรักษาความกลัว แยกแยะความกลัวความกลัวออกมาแล้วทาในสิ่งที่ เหมาะสม การไม่ทาอะไรกับสถานะการณ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ความกลัวและทาลายความมั่นใจ 2. จัดให้ทุกคนอยู่ในสถานภาพที่เหมาะสม จาไว้ว่าคนเรามีความเหมือนกันมากกว่าที่จะ แตกต่างกัน มองทุกคนด้วยความรู้สึกที่เท่าเทียมกัน และสร้างทัศนคติที่เข้าใจผู้อื่น คนจานวน มากจะเห่าแต่มีน้อยคนที่กัด 4. ฝึกทาในสิ่งที่จิตใต้สานึกของคุณบอกว่าถูกต้อง สิ่งนี้จะป้องกันความรู้สึกผิดในจิตใจ ไม่ให้เกิดขึ้น ทาในสิ่งที่ถูกต้อง 5.เป็นคนนั่งแถวหน้า .

มองงานของคุณให้ใหญ่ขึ้น คิดอย่างจริงจังถึงความสาคัญของงานที่คุณทาอยู่ใน ปัจจุบัน การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งคราวหน้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทัศนคติที่คุณมองงานใน ปัจจุบันของคุณ 5. ถามตัวเองว่า “เราจะทาให้มากขึ้นได้อย่างไร?” ความสามารถในการทางานเป็น สภาวะของจิตใจ การถามตัวเองด้วยคาถามนี้จะส่งสัญญาณให้จิตใจคุณทางาน หาวิธีตัดทอน งานที่ไม่จาเป็นต่างๆ ออก องค์ประกอบร่วมของความสาเร็จในธุรกิจก็คือทาสิ่งที่คุณทาให้ดีขึ้น (ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์) และทาในสิ่งที่คุณทาให้มากขึ้น (เพิ่มปริมาณของผลผลิต) 5.2. อย่าคิดเรื่องจุกจิก เอาใจใส่ต่อวัตถุประสงค์หลัก ก่อนที่จะเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องจุกจิก ทั้งหลาย ถามตังคุณเองว่า “มันสาคัญอะไรนักหรือ” วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์ 1. เชื่อว่าเราทาได้ เมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปได้ จิตใจของคุณจะหาหนทางที่จะ ทาขึ้น เพราะเชื่อว่ามีทางเปิดไปสู่คาตอบ ลบคาว่า “เป็นไปไม่ได้” “ใช้ไม่ได้ผล” “ทาไม่ได้” “ไม่มีประโยชน์ที่จะลอง” ออกจาก ความคิดและคาพูดของคุณ 2. เปิดใจของคุณ ให้จิตใจของคุณได้รับการกระตุ้น สังสรรค์กับคนที่จะช่วยให้คุณคิดถึง ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการทาสิ่งต่างๆ คลุกคลีกับคนที่อยู่ในอาชีพอื่น . ฝึกถามและฟัง คุณจะได้วัตถุดิบที่จะใช้ในการตักสินใจที่ถูกต้อง จาไว้ว่าคนใหญ่ ผูกขาดการฟัง คนเล็กผูกขาดการพูด 6. ถามตัวเองทุกวันว่า “เราจะทาให้ดีขึ้นได้อย่างไร?” ไม่มีข้อจากัดในการปรับปรุง ตัวเองเมื่อคุณถามตัวเอง คาตอบจะปรากฏขึ้น 4. อย่าให้ความคิดดั้งดิมทาให้จิตใจคุณเป็นอัมพาต ยอมรับความคิดใหม่ๆ ทดลองและ ลองแนวทางใหม่ เป็นคนหัวก้าวหน้าในทุกสิ่งที่คุณทา 3. มองอนาคตให้ไกลขึ้น ดูว่าอะไรจะเป็นไปได้ ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นอยู่ ฝึกเพิ่มคุณค่า ให้กับสิ่งต่างๆ คนอื่น และตัวคุณเอง 4. ใช้คาของคนที่คิดใหญ่ ใช้คาที่ใหญ่ สดใส และรื่นเริง ใช้คาพูดที่ให้สัญญาว่าจะชนะ ให้ความหวัง ความสุข ความรื่นเริง หลีกเลี่ยงคาที่สร้างภาพพจน์ที่ไม่รื่นเริงของความล้มเหลว การพ่ายแพ้ และความโศกเศร้า 3.

พูดอย่างห้าวหาญกับตัวเองวันละหลายๆ ครั้ง สร้างโฆษณา “ขายตัวเองให้กับตัวคุณ เอง” พูดย้ากับตัวเองในทุกโอกาสว่า “คุณเป็นคนชั้นหนึ่ง” 4. โยนยาพิษของความคิดออกจากสภาพแวดล้อมของคุณ หลีกเลี่ยงการนินทา คุย เกี่ยวกับเรื่องงาน แต่พูดเฉพาะในด้านที่เป็นบวก 7.คุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็น 1. อย่าให้คนคิดเล็กดึงคุณไว้ คนขี้อิจฉาต้องการเห็นคุณล้ม อย่าให้เขาสมหวัง 4. รับแสงแดดของจิตใจให้มาก สังคมกับคนกลุ่มใหม่ๆ ค้นหาและทาสิ่งใหม่ๆ ที่น่า ตื่นเต้น 6. ใช้สภาพแวดล้อมของคุณทางานให้คุณ ไม่ใช่ต่อต้านคุณ อย่าให้พลังต้านที่มาจากคน ที่มีความคิดลบ คนที่มีแต่คิดว่าทาไม่ได้มาทาให้คุณไขว้เขว และคิดอย่างพ่ายแพ้ 3. ขอคาแนะนาจากผู้ที่ประสบผลสาเร็จ อนาคตของคุณเป็นสิ่งสาคัญ อย่าเสี่ยงกับที่ ปรึกษาอิสระที่มีชีวิตที่ล้มเหลว 5. ในทุกสถานการณ์ของชีวิต ถามตัวเองว่า “นี่เป็นวิธีการที่คนสาคัญคิดใช่หรือไม่?” แล้วเชื่อฟังคาตอบนั้น จัดการกับสภาพแวดล้อมของคุณ : เอาชั้นหนึ่ง 1. คิดว่างานของคุณสาคัญ คิดแบบนี้แล้วคุณจะได้รับสัญญาณจากจิตใจถึงวิธีที่จะทางาน ของคุณให้ดีขึ้น คิดว่างานของคุณสาคัญแล้วลูกน้องของคุณจะคิดว่างานของเขามีความสาคัญ เช่นกัน 3. เอาชั้นหนึ่งในทุกสิ่งที่คุณทา คุณไม่มีปัญญาเอาชั้นอื่น แพงเกินไปเมื่อเทียบกับ คุณภาพของมัน . เป็นคนระวังในเรื่องสภาพแวดล้อม เช่นเดียวกับที่อาหารสร้างร่างกาย อาหารใจสร้าง จิตใจ 2. ดูสาคัญ มันช่วยให้คุณคิดสาคัญ การปรากฏกายของคุณพูดกับคุณ ให้แน่ใจว่ามันช่วย ยกระดับขวัญกาลังใจและความเชื่อมั่นในตนเองของคุณ การปรากฏกายของคุณพูดกับคนอื่น ด้วย เพราะฉะนั้นให้แน่ใจว่ามันพูดว่า “นี่คือคนสาคัญ ฉลาด มั่งคั่ง และไว้ใจได้” 2.

ปลูกฝังทัศนคติที่ว่า “ฉันกระตือรือร้น” ผลตอบแทนมาเป็นสัดส่วนกับความ กระตือรือร้นที่ลงทุนลงไป มี 3 สิ่งที่จะช่วยทาให้คุณกระตือรือร้น ดังนี้ . ยอมรับความแตกต่างและข้อจากัดในมนุษย์ อย่าคาดหวังความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ จากผู้ใด อย่าลืมว่าคนอื่นมีสิทธิที่จะแตกต่าง และอย่าเป็นคนชอบแย้ง . ทาให้ตัวเองเบาลงในการที่จะยก ฝึกเป็นคนที่น่านิยมชมชอบ ฝึกเป็นคนประเภทที่คน ทั่วไปชอบ ซึ่งสิ่งนี้จะทาให้เขาสนับสนุนคุณและเติมเชื้อเพลิงให้กับโปรแกรมสร้างความสาเร็จ ของคุณ 2. ปลูกฝังทัศนคติที่ว่า บริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใด และดูเงินที่จะตามมาเอง ตั้งเป็นกฏว่า คุณจะทาให้คนอื่นมากกว่าที่เขาคาดว่าจะได้รับ คิดให้ถูกต้องต่อคนอื่น 1.เพิ่มชีวิตชีวาในทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณ การยิ้มของคุณ การจับมือ การพูด แม้แต่การเดิน ทาให้มีชีวิตชีวา . ปลูกฝังทัศนคติที่ว่า คุณเป็นคนสาคัญ และทุกคนจะทาให้คุณมากกว่าเมื่อคุณทาให้เขา รู้สึกสาคัญ อย่าลืมทาสิ่งต่อไปนี้ .ในทุกโอกาสแสดงความสานึกในบุญคุณเท่าที่ทาได้ และทาให้ทุกคนรู้สึกว่า เขาเป็นคนสาคัญ . เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างความเป็นเพื่อน แนะนาตนเองกับคนอื่นในทุกโอกาสที่ทาได้ ให้แน่ใจว่าคุณได้ชื่อเรียกที่ถูกต้องของคนอื่น และให้แน่ใจเท่าๆ กันว่าเขาได้ชื่อคุณเช่นเดียวกัน ส่งจดหมายส่วนตัวถึงเพื่อนใหม่ของคุณถ้าคุณอยากรู้จักเขาให้มากขึ้น 3.เรียกคนอื่นโดยเรียกชื่อเขา 3.การประกาศข่าวดี ไม่มีใครเคยประสบความสาเร็จในทางที่เป็นบวกโดยการ ประกาศข่าวร้าย 2.ศึกษาให้ลึกซึ้ง เมื่อคุณพบว่าคุณไม่ได้สนใจในบางสิ่งบางอย่าง ค้นคว้าและ เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับมัน สิ่งนี้จะสร้างความกระตือรือร้นขึ้นมาได้ .ทาให้ทัศนคติของคุณเป็นพวกเดียวกับคุณ 1.

เป็นผู้ริเริ่ม เป็นนักรณรงค์ หยิบลูกบอลแล้วออกวิ่ง เป็นอาสาสมัคร แสดงให้เห็นว่า คุณมีความสามารถ และมีความทะเยอทะยานที่จะทา วิธีเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ . ใช้การลงมือปฏิบัติช่วยขจัดความกลัวและสร้างความมั่นใจ ทาในสิ่งที่กลัวแล้วความ กลัวจะหายไป ลองทาแล้วคอยดู 5. คิดในเกณฑ์ของคาว่าเดี๋ยวนี้ คาว่าพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า วันหลัง หรือคาอื่นๆ ที่คล้ายกัน นั้นมักเป็นคาที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับคาแห่งความล้มเหลว นั่นคือไม่มีวัน จงเป็นคนประเภท “ฉันจะเริ่มเดี๋ยวนี้” 7. ฝึกเป็นคนเอื้อเฟื้อตลอดเวลา มันทาให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้น และมันทาให้คุณรู้สึกดีขึ้นด้วย 7. ฝึกเป็นคนเอื้ออารีในการสนทนา เป็นเหมือนคนที่ประสบความสาเร็จ สนับสนุนให้ เขาพูด ให้คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวเขา ความเห็นของเขา และความสาเร็จของเขา 6. อย่าโทษคนอื่นเมื่อคุณพ่ายแพ้ จาไว้ว่าวิธีการที่คุณคิดเมื่อคุณประสบความพ่ายแพ้จะ เป็นตัวที่กาหนดว่าอีกนานเท่าไหร่คุณถึงจะชนะ สร้างนิสัยในการลงมือทา 1. อย่ารอจนกระทั่งเงื่อนไขต่างๆ สมบูรณ์แบบ มันไม่มีวันเกิดขึ้น เผชิญหน้ากับความ ยุ่งยากและอุปสรรคในอนาคต และแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้น 3. เป็นช่องบวก สถานีจิตใจที่ดี ค้นหาคุณสมบัติที่จะชื่นชอบและยกย่องคนอื่น ไม่ใช่ ค้นหาแต่สิ่งที่จะทาให้เกลียด และอย่าให้คนอื่นทาให้ความคิดของคุณลาเอียงเกี่ยวกับบุคคลที่ สาม คิดสิ่งที่เป็นบวกต่อคนอื่น แล้วคุณจะได้ผลที่เป็นบวก 5. ติดเครื่องความคิดของคุณด้วยมือ อย่ารอให้จิตใจผลักดันคุณให้ทา แต่ลงมือทาไป ก่อนแล้วคุณจะผลักดันจิตใจให้คิด 6. จาไว้ว่า ลาพังความคิดเพียงอย่างเดียวไม่ทาให้เกิดความสาเร็จ แต่ความคิดจะมีค่าก็ ต่อเมื่อได้รับการปฏิบัติ 4. นั่งลงและทางาน อย่าเสียเวลาเตรียมตัวที่จะทา เอาเวลานั้นมาทางานดีกว่า 8. เป็นคนกระตือรือร้น เป็นคนทางาน เป็นนักทา อย่าเอามือซุกหีบ 2.4.

ปล่อยให้เป้าหมายหลักของคุณเป็นตัวชี้นาชีวิตโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณปล่อยให้ เป้าหมายครอบจิตใจของคุณ คุณจะพบว่าคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นเสมอ 5. กาหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการไปทางไหน สร้างภาพพจน์ของตัวคุณเอง 10 ปีนับ จากวันนี้ 2. ศึกษาความพ่ายแพ้เพื่อที่จะปูทางไปสู่ความสาเร็จ เมื่อคุณแพ้ควรเรียนรู้และเอาชนะ ในครั้งต่อไป 2. ผสมผสานความมุมานะกับการทดลอง ยึดติดกับเป้าหมาย แต่อย่าเอาหัวชนฝา ทดลอง วิธีการใหม่ๆ 5. มีความกล้าหาญที่จะวิจารณ์ตัวเอง ค้นให้พบความผิดพลาดและจุดอ่อนของตัวเองแล้ว ทาการแก้ไข สิ่งนี้จะทาให้คุณประสบความสาเร็จ 3. ทางานสู่เป้าหมายทีละขั้น ถือว่าแต่ละก้าวที่คุณทาเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่เป้าหมาย ไม่ว่า ก้าวนั้นจะดูเหมือนก้าวเล็กแค่ไหนก็ตาม . ยอมจานนต่อความปรารถนาของคุณ ตั้งเป้าหมายเพื่อให้ได้รับพลังงาน ตั้งเป้าหมาย เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการปฏิบัติจนสาเร็จ ตั้งเป้าหมายพบความสนุกสนาน และเพลิดเพลินใน การใช้ชีวิต 4. จาไว้ว่ามีด้านที่ดีอยู่ในทุกสถานการณ์ ค้นหาดู มองด้านที่ดีและหันหลังให้กับความ ท้อแท้หมดหวัง ใช้เป้าหมายช่วยให้คุณโต นาหลักการสร้างความสาเร็จมาใช้ 1. เขียนแผน 10 ปีของคุณ ชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่สาคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไปตาม ดวง เขียนลงในกระดาษในสิ่งที่คุณต้องการทาให้สาเร็จในงานของคุณ ครอบครัว และชีวิตใน สังคม 3. หยุดโทษโชคชะตา ตรวจสอบการพ่ายแพ้แต่ละครั้ง ค้นหาว่าอะไรผิดพลาด จาไว้ว่า การโทษโชคชะตาไม่ทาให้ใครสามารถไปในที่ที่เขาต้องการจะไปได้ 4.ความแตกต่างระหว่างความสาเร็จและความล้มเหลวจะพบได้ในทัศนคติของคนคนหนึ่ง ต่อความพ่ายแพ้อุปสรรค ความท้อแท้ และความผิดหวังอื่นๆ มีป้ายบอกทาง 5 ป้ายที่จะช่วยให้ คุณเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะ นั่นคือ 1.

สร้างเป้าหมาย 30 วัน ความพยายามแต่ละวันในที่สุดจะให้ผลที่ต้องการตามที่ ตั้งเป้าหมายไว้ 7.6. หาเวลานอกพูดคุยกับตัวเอง และดึงพลังความคิดชั้นสุดยอดของคุณออกมาใช้ การ ตั้งใจอยู่อย่างโดดเดี่ยวให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ใช้มันในการปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ ของคุณออกมา ใช้มันในการค้นหาคาตอบให้แก่ปัญหาส่วนตัวและธุรกิจ ดังนั้นใช้เวลาบางส่วน สาหรับอยู่ตัวคนเดียวทุกวันเพียงเพื่อที่จะคิด ใช้เทคนิคการคิดที่ผู้นาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใช้ นั่นคือ พูดคุยกับตัวเอง วิธีใช้ความมหัศจรรย์ของการคิดใหญ่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดของชีวิต . คิดอย่างก้าวหน้า เชื่อในความก้าวหน้าและผลักดันเพื่อความก้าวหน้า คิดปรับปรุงใน ทุกสิ่งที่คุณทา คิดมาตรฐานสูงในทุกสิ่งที่คุณทา ในระยะเวลาหนึ่งลูกน้องมีแนวโน้มที่จะเป็น รูปสาเนาของหัวหน้าของเขา ให้แน่ใจว่ารูปต้นแบบมีค่าควรแก่การสาเนา ตั้งเป็นนโยบาย ส่วนตัวในสิ่งต่อไปนี้ “ที่บ้าน ที่ทางาน ในสังคม ถ้าเป็นเรื่องของความก้าวหน้า ผมเห็นด้วย” 4. ลงทุนในตนเอง ซื้อสิ่งที่สร้างพลังทางจิตใจและประสิทธิภาพ ลงทุนในการศึกษา ลงทุนในสิ่งที่สร้างความคิด วิธีที่จะคิดเหมือนกับเป็นผู้นา การที่จะเป็นผู้นาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น ใช้กฎการเป็นผู้นา 4 ข้อต่อไปนี้ 1. ประยุกต์ใช้กฎ “ความเป็นมนุษย์” ในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น ถามว่า “อะไรคือวิธี ที่มีความเป็นมนุษย์ในการจัดการกับปัญหานี้?” ในทุกๆ สิ่งที่คุณทา แสดงให้เห็นว่าคุณให้ ความสาคัญกับคนเป็นอันดับแรก ปฏิบัติต่อคนในแบบที่คุณอยากได้รับการปฏิบัติ คุณจะได้รับ ผลตอบแทนไม่ช้าก็เร็ว 3. แลกเปลี่ยนจิตใจกับคนที่คุณต้องการมีอานาจชักจูงจิตใจ มันเป็นการง่ายที่จะทาให้คน อื่นทาในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทา ถ้าคุณจะมองสิ่งต่างๆ จากสายตาของเขา ถามตัวเองด้วย คาถามนี้ก่อนที่คุณจะลงมือทา “ผมจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ถ้าผมเป็นเขา และเขาเป็นผม?” 2. เดินอ้อมในการย่างก้าวของคุณ ทางอ้อมมีความหมายเป็นเพียงอีกทางหนึ่ง มันไม่ควร จะหมายถึงการยอมจานนในเป้าหมายของคุณ 8.

เตือนตัวเองว่าคนลอบกัดมีความเจ็บป่วยทางจิตใจ จงเป็นคนใหญ่และให้ ความสงสารแก่พวกเขา .ทาให้ดูสาคัญ มันช่วยให้คุณคิดในสิ่งที่สาคัญ รูปร่างหน้าตาและการปรากฏ กายภายนอกของคุณมีส่วนเกี่ยวพันกับความรู้สึกภายในของคุณเป็นอย่างมาก . เมื่อเกิดความรู้สึกที่ว่า “ผมไม่มีในสิ่งที่จาเป็นต่อความสาเร็จ” คืบคลานเข้ามาหาคุณ จงคิดใหญ่ จาไว้ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอ่อนแอ คุณก็จะอ่อนแอ ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่มีความสามารถ เพียงพอ คุณก็ไม่มี โจมตีแนวโน้มทางธรรมชาติของคนที่จะรู้สึกตนเองว่าต่าต้อยด้วยเครื่องมือ ต่อไปนี้ .คิดให้ใหญ่พอที่จะปลอดภัยจากการโจมตีจากพวกคิดเล็กคิดน้อย 2.ถามตัวเองว่า “จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่สาคัญแค่ไหนที่จะต้องถกเถียงกัน?” .1.มุ่งเน้นในคุณสมบัติของคุณ สร้างวิธีการขายตัวเองให้กับตัวเองแล้วใช้มัน เรียนรู้ที่จะชาร์จพลังในตัวคุณเอง รู้จักด้านบวกของตัวเอง .คิดให้ใหญ่เพียงพอที่จะเห็นว่าการทะเลาะ การทุ่มเถียง และความพยาบาท อาฆาตจะไม่ช่วยคุณไปถึงที่ที่คุณต้องการจะไป .คุณชนะถ้าคุณปฏิเสธที่จะสู้กับคนคิดเล็กคิดน้อย การต่อสู้กับคนเล็กจะลด ขนาดของคุณให้เท่ากับเขา เพราะฉะนั้นยืนอยู่ในตาแหน่งที่ใหญ่ไว้ .คาดไว้ได้เลยว่าคุณจะต้องถูกแทงข้างหลัง นั่นเป็นการพิสูจน์ว่าคุณกาลังโต . เมื่อการทะเลาะเบาะแว้งดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ จงคิดใหญ่ พยาบาท อาฆาต จะไม่ ช่วยให้คุณไปถึงที่ที่คุณต้องการจะไป .เตือนตัวเองว่า คุณไม่ได้อะไรเลยจากการทุ่มเถียง แต่คุณจะเสียอะไรบางสิ่ง บางอย่างเสมอ .คิดให้ใหญ่เพียงพอ เพื่อที่จะเห็นว่าคุณดีแค่ไหนจริงๆ 3.วางคนอื่นให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม คนอื่นก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง เพราะฉะนั้นจะกลัวเขาทาไม . เมื่อคนเล็กพยายามกดคุณลงมา จงคิดใหญ่ แน่นอนมีคนบางคนต้องการที่จะทาให้คุณ แพ้ ต้องการให้คุณประสบกับเคราะห์ร้าย ต้องการให้คุณถูกตาหนิ แต่คนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ ทาร้ายคุณได้ถ้าคุณจา 3 สิ่งต่อไปนี้ .

เมื่อคุณรู้สึกว่าความก้าวหน้าในงานกาลังช้าลง จงคิดใหญ่ ไม่ว่าคุณจะทาอย่างไร และ ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไร การเลื่อนตาแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้นมาจากสิ่งเดียวเท่านั้น คือเพิ่ม คุณภาพและปริมาณของผลผลิตของคุณ ทาสิ่งต่อไปนี้ คิดว่า “ผมสามารถทาให้ดีขึ้น” สิ่งที่ดีที่สุดไม่มี เพราะฉะนั้นมีช่องทางที่จะทาทุกสิ่งให้ดี ขึ้น ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถูกทาขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ติ และเมื่อคุณคิดว่า วิธีที่จะทาให้ดีขึ้นก็จะ ปรากฏ จะปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณออกมา คิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าถ้าคุณถือ บริการอยู่เหนือสิ่งอื่นใด เงินก็จะตามมาเอง .ผสมผสานความมุ่งมั่นกับการทดลอง ถอยหลังและเริ่มทาใหม่ด้วยวิธีการ ใหม่ๆ . เมื่อคุณรู้สึกพ่ายแพ้ จงคิดใหญ่ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะประสบความสาเร็จอย่างใหญ่ หลวงโดยปราศจากความลาบากและความผิดพลาด แต่มันเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจาก การถูกทาให้พ่ายแพ้ นักคิดใหญ่มีปฏิกิริยาต่อความผิดพลาดโดยวิธีนี้ .คิดให้ใหญ่พอที่จะเห็นว่าความพ่ายแพ้เป็นสภาวะของจิตใจ ไม่มีอะไรมาก ไปกว่านั้น 5.ถือว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียน เรียนรู้จากมัน วิเคราะห์ดูความผิดพลาด และใช้มันในการส่งคุณให้ก้าวไปข้างหน้า กอบกู้สิ่งที่เหลืออยู่จากความ ผิดพลาดทุกครั้ง .4.ทาบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษสาหรับคู่ของคุณ และทาบ่อยๆ คิดให้ใหญ่ พอที่จะพบความสุขของชีวิตแต่งงาน 6. เมื่ออารมณ์รักเริ่มจะเสื่อมคลาย จงคิดใหญ่ ความคิดที่จุกจิกและเป็นลบประเภท “เขา ไม่ยุติธรรมกับฉัน ฉะนั้นฉันก็จะทาแบบเดียวกัน ” เป็นความคิดที่ฆ่าอารมณ์แห่งความรัก ทาลาย ความเสน่หาที่ควรจะเป็นของคุณ ทาสิ่งต่อไปนี้เมื่อเกิดความขัดข้องหมองใจในด้านของความ รัก .มุ่งเน้นในคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดกับคนที่คุณต้องการให้รักคุณ เก็บสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ไว้ในที่ของมัน .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful