mã tên đơn vị đơn giá

A Sản Phẩm a kg 1
B Sản Phẩm b lit 2
C Sản phẩm c hộp 3
D Sản Phẩm d mét 4
E Sản phẩm e chai 5
STT MA Sản phẩm Đơn vị đặt xuất đơn giá thành tiền
1 A Sản Phẩm a kg 0
2 B Sản Phẩm b lit 0
3 C Sản phẩm c hộp 0
4 D Sản Phẩm d mét 0
5 a Sản Phẩm a kg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful