You are on page 1of 22

B TI CHNH

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
S: 71/2006/TT-BTC

H Ni, ngy 9 thng 8 nm 2006

THNG T
Hng dn thc hin Ngh nh s 43/2006/N-CP
ngy 25/4/2006 ca Chnh ph quy nh quyn t ch, t chu trch
nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh
i vi n v s nghip cng lp

Cn c Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph quy


nh quyn t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my,
bin ch v ti chnh i vi n v s nghip cng lp;
B Ti chnh hng dn mt s iu Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy
25/4/2006 ca Chnh ph thc hin quyn t ch, t chu trch nhim v ti
chnh i vi n v s nghip cng lp, nh sau:
I. V phm vi v i tng iu chnh theo quy nh ti iu 1 Ngh
nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn
nh sau:
1. i tng thc hin quyn t ch, t chu trch nhim v ti chnh l
cc n v s nghip cng lp do c quan nh nc c thm quyn quyt nh
thnh lp (n v d ton c lp, c con du v ti khon ring, t chc b
my k ton theo quy nh ca Lut k ton), hot ng trong cc lnh vc s
nghip Gio dc - o to v Dy ngh; s nghip Y t, m bo x hi; s
nghip Vn ho - Thng tin (bao gm c n v pht thanh truyn hnh a
phng), s nghip Th dc- Th thao, s nghip kinh t v s nghip khc.
i vi i Ting ni Vit Nam, Thng tn x Vit Nam v cc n v
s nghip c quy trnh hot ng c th; cc n v s nghip c cc n v
trc thuc th i tng thc hin quyn t ch, t chu trch nhim v ti
chnh l cc n v s nghip trc thuc m bo cc iu kin l n v d
ton c lp, c con du v ti khon ring, t chc b my k ton theo quy
nh ca Lut k ton.
2. Cc t chc nghin cu khoa hc, t chc nghin cu khoa hc v
pht trin cng ngh, t chc dch v khoa hc v cng ngh thc hin quyn
t ch, t chu trch nhim theo quy nh ti Ngh nh s 115/2005/N-CP
ngy 05/9/2005 ca Chnh ph quy nh c ch t ch, t chu trch nhim ca
t chc khoa hc v cng ngh cng lp v cc vn bn hng dn.

3. Cc n v s nghip trc thuc B Quc phng, B Cng an v t


chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi c p dng theo quy nh ca Ngh
nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph v hng dn ti
Thng t ny.
II. V phn loi n v s nghip theo quy nh ti iu 9 Ngh nh
s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn nh
sau:
1. Cc n v s nghip c phn loi nh sau:
a) n v c ngun thu s nghip t bo m ton b chi ph hot ng
thng xuyn (gi tt l n v s nghip t bo m chi ph hot ng).
b) n v c ngun thu s nghip t bo m mt phn chi ph hot
ng thng xuyn, phn cn li c ngn sch nh nc cp (gi tt l n
v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng).
c) n v c ngun thu s nghip thp, n v khng c ngun thu, kinh
ph hot ng thng xuyn do ngn sch nh nc bo m ton b (gi tt l
n v s nghip do ngn sch nh nc bo m ton b chi ph hot ng).
Vic phn loi n v s nghip theo quy nh trn, c n nh trong
thi gian 3 nm, sau thi hn 3 nm s xem xt phn loi li cho ph hp.
Trong thi gian n nh phn loi, trng hp n v s nghip c thay
i chc nng, nhim v, t chc th c quan nh nc c thm quyn xem xt
iu chnh phn loi li cho ph hp.
2. Cch xc nh phn loi n v s nghip:
Mc t bo m chi ph
hot ng thng xuyn
ca n v (%)

Tng s ngun thu s nghip


-------------------------------------------- x 100 %
Tng s chi hot ng thng xuyn

Trong :
- Tng s ngun thu s nghip theo quy nh ti: im 1.2, khon 1, Mc
VIII; im 1.2, khon 1, Mc IX ca Thng t ny.
- Tng s chi hot ng thng xuyn theo quy nh ti: im 2.1, khon
2, Mc VIII; im 2.1, khon 2, Mc IX ca Thng t ny.
Tng s ngun thu s nghip v tng s chi hot ng thng xuyn tnh
theo d ton thu, chi ca nm u thi k n nh.
Cn c vo mc t bo m chi ph hot ng thng xuyn, n v s
nghip c phn loi nh sau:
a) n v s nghip t bo m chi ph hot ng, gm:
- n v s nghip c mc t bo m chi ph hot ng thng xuyn
xc nh theo cng thc trn, bng hoc ln hn 100%.
2

- n v s nghip t bo m chi ph hot ng t ngun thu s


nghip, t ngun ngn sch nh nc do c quan c thm quyn ca Nh nc
t hng.
b) n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng: L n v
s nghip c mc t bo m chi ph hot ng thng xuyn xc nh theo
cng thc trn, t trn 10% n di 100%.
c) n v s nghip do ngn sch nh nc bo m ton b chi ph hot
ng, gm:
- n v s nghip c mc t bo m chi ph hot ng thng xuyn
xc nh theo cng thc trn, t 10% tr xung.
- n v s nghip khng c ngun thu.
3. i vi cc n v s nghip c th trc thuc i Ting ni Vit
Nam, Thng tn x Vit Nam, cc n v s nghip c quy trnh hot ng c
th quy nh ti khon 2 iu 1 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006
ca Chnh ph, th cc n v s nghip c th c phn loi theo loi ca
n v s nghip cp trn.
III. V huy ng vn v vay vn tn dng theo quy nh ti iu 11
Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng
dn nh sau:
1. n v s nghip t bo m chi ph hot ng, n v s nghip t
bo m mt phn chi ph hot ng c cc hot ng dch v ph hp vi
chc nng v nhim v c cp c thm quyn giao, c vay vn ca cc t
chc tn dng, huy ng vn ca cn b, vin chc trong n v u t m
rng v nng cao cht lng hot ng s nghip, t chc hot ng dch v v
t chu trch nhim tr n vay theo quy nh ca php lut.
Cc d n u t t ngun vn vay tn dng, vn huy ng phi thc
hin theo ng quy nh ca php lut, cng khai, dn ch trong n v, theo
quy hoch c cp c thm quyn ph duyt v bo co c quan qun l cp
trn bit, theo di, kim tra thc hin.
2. V chi tr li tin vay, li tin huy ng:
a) Chi tr li tin vay cho cc t chc tn dng theo li sut thc t cn
c vo hp ng vay;
b) Chi tr li tin huy ng ca cn b, vin chc (huy ng vn theo
hnh thc vay ca cn b, vin chc) theo li sut thc t khi k hp ng vay,
nhng ti a khng qu mc li sut tnh chi ph hp l quy nh ti Lut
thu thu nhp doanh nghip v cc vn bn hng dn hin hnh.
3. Ngun vn chi tr li tin vay, li tin huy ng; tin vay, tin huy
ng lm vn hot ng dch v:

a) Ngun vn chi tr li tin vay, li tin huy ng (theo hnh thc vay
ca cn b, vin chc) n v c tnh trong chi ph ca cc hot ng dch v
do cc khon vay v huy ng mang li. Trng hp huy ng vn theo hnh
thc cn b vin chc cng tham gia gp vn vi n v v c hng li ph
thuc vo t l vn gp, th li tin huy ng c chi tr t tin li ca hot
ng dch v , khng c tnh vo chi ph.
b) Ngun vn chi tr tin vay, tin huy ng thc hin theo quy nh hin
hnh ca nh nc.
4. n v c dng ti sn mua sm t qu pht trin hot ng s
nghip v t ngun vn vay, vn huy ng th chp vay vn theo quy nh
ca php lut; khng c s dng kinh ph, ti sn ca ngn sch nh nc
th chp vay vn, chi tr tin vay, tin huy ng.
IV. V qun l ti sn nh nc theo quy nh ti iu 12 Ngh nh
s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn nh
sau:
1. n v s nghip c trch nhim qun l ti sn nh nc theo quy
nh hin hnh v qun l ti sn nh nc ti n v s nghip cng lp. Vic
qun l s dng t ti n v s nghip phi thc hin theo ng quy nh ca
Lut t ai v cc vn bn hng dn lut hin hnh.
2. i vi cc ti sn c nh s dng vo hot ng dch v n v phi
thc hin trch khu hao ti sn c nh theo ch p dng cho doanh nghip
nh nc quy nh ti Quyt nh s 206/2003/Q-BTC ngy 12/12/2003 ca
B trng B Ti chnh.
Tin trch khu hao v tin thu do thanh l (sau khi tr chi ph thanh l)
ca ti sn thuc ngun vn ngn sch nh nc, c li v hch ton vo
Qu pht trin hot ng s nghip (i vi n v s nghip t bo m chi
ph hot ng v n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng),
c li tng ngun kinh ph u t tng cng c s vt cht, i mi trang
thit b (i vi n v s nghip c ngun thu thp - nu c).
Tin trch khu hao, tin thu do thanh l (sau khi tr chi ph thanh l) ca
ti sn thuc ngun vn vay, vn huy ng n v c dng tr n tin vay,
tin huy ng. Trng hp tr tin vay, tin huy ng, s cn li n v
b sung Qu pht trin hot ng s nghip.
V. V hot ng lin doanh, lin kt, c hng dn nh sau:
1. n v s nghip t bo m chi ph hot ng, n v s nghip t
bo m mt phn chi ph hot ng c hot ng lin doanh, lin kt thc hin
theo quy nh ti Chun mc s 07 - K ton cc khon u t vo Cng ty lin
kt, Chun mc s 08 - Thng tin ti chnh v cc khon vn gp lin doanh,
ban hnh theo Quyt nh s 234/2003/Q-BTC ngy 30/12/2003 ca B

trng B Ti chnh v vic ban hnh v cng b 06 chun mc k ton Vit


Nam (t 3).
2. n v s nghip c s dng ti sn u t t Qu pht trin hot
ng s nghip, tin vay, tin huy ng gp vn vi cc n v, t chc
khc di hnh thc lin doanh, lin kt theo quy nh ca php lut. Vic s
dng t gp vn lin doanh lin kt phi thc hin theo quy nh ca Lut
t ai v cc vn bn hng dn hin hnh.
3. Kt qu hot ng ti chnh i vi hot ng lin doanh, lin kt ca
n v sau khi np thu theo quy nh ca php lut c hch ton l kt qu
ca hot ng dch v v c qun l s dng theo quy nh ca Thng t
ny.
4. Cc hot ng lin doanh, lin kt phi c cng khai dn ch trong
n v v thc hin ch bo co c quan qun l cp trn theo quy nh.
VI. V ti khon giao dch theo quy nh ti iu 13 Ngh nh s
43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn nh sau:
1. n v s nghip m ti khon ti Kho bc Nh nc thc hin
thu, chi qua Kho bc Nh nc i vi cc khon kinh ph thuc ngn sch nh
nc theo quy nh ca Lut Ngn sch Nh nc, gm: kinh ph ngn sch
nh nc cp; cc khon thu, chi ph v l ph thuc ngn sch nh nc v cc
khon khc ca ngn sch nh nc (nu c).
2. n v s nghip c m ti khon ti Ngn hng hoc Kho bc Nh
nc phn nh cc khon thu, chi hot ng dch v.
VII. V xy dng quy ch chi tiu ni b, c hng dn nh sau:
1. ch ng s dng kinh ph hot ng thng xuyn c giao
ng mc ch, tit kim v c hiu qu, n v s nghip thc hin t ch, t
chu trch nhim v ti chnh c trch nhim xy dng Quy ch chi tiu ni b
lm cn c cn b, vin chc thc hin v Kho bc Nh nc thc hin
kim sot chi (ni dung xy dng quy ch chi tiu ni b theo hng dn ti
ph lc s 01 km theo Thng t ny).
2. Nguyn tc, ni dung v phm vi xy dng quy ch chi tiu ni b:
a) Quy ch chi tiu ni b do Th trng n v s nghip ban hnh sau
khi t chc tho lun rng ri dn ch, cng khai trong n v v c kin
thng nht ca t chc cng on n v.
b) Quy ch chi tiu ni b phi gi c quan qun l cp trn, c quan ti
chnh cng cp theo di, gim st thc hin; gi Kho bc Nh nc ni n
v m ti khon giao dch lm cn c kim sot chi. Trng hp c cc quy
nh khng ph hp vi quy nh ca Nh nc th trong thi gian 15 ngy k
t ngy nhn c bo co, c quan qun l cp trn c kin yu cu n v

phi iu chnh li cho ph hp; ng gi c quan ti chnh cng cp v Kho


bc Nh nc ni n v m ti khon giao dch.
c) Ni dung quy ch chi tiu ni b bao gm cc quy nh v ch , tiu
chun, nh mc, mc chi thng nht trong n v, m bo hon thnh nhim
v c giao, ph hp vi hot ng c th ca n v, s dng kinh ph tit
kim c hiu qu v tng cng cng tc qun l.
d) i vi ni dung chi thuc phm vi xy dng quy ch chi tiu ni b
(chi qun l, chi nghip v thng xuyn) c ch tiu chun, nh mc
do c quan nh nc c thm quyn quy nh (tr mt s tiu chun, nh mc
v ni dung chi quy nh ti tit e, ca khon ny), Th trng n v s
nghip c:
- i vi n v s nghip t bo m chi ph hot ng v n v s
nghip t bo m mt phn chi ph hot ng: Th trng n v c quyt
nh mc chi qun l v chi nghip v cao hn hoc thp hn mc chi do c
quan nh nc c thm quyn quy nh.
- i vi n v s nghip do ngn sch nh nc bo m ton b chi
ph hot ng: Th trng n v quyt nh mc chi khng vt qu mc chi
do c quan nh nc c thm quyn quy nh.
) i vi nhng ni dung chi, mc chi cn thit cho hot ng ca n
v, trong phm vi xy dng quy ch chi tiu ni b, nhng c quan nh nc c
thm quyn cha ban hnh, th Th trng n v c th xy dng mc chi cho
tng nhim v, ni dung cng vic trong phm vi ngun ti chnh ca n v.
e) i vi mt s tiu chun, nh mc v mc chi n v s nghip phi
thc hin ng cc quy nh ca nh nc:
- Tiu chun, nh mc s dng xe t;
- Tiu chun, nh mc v nh lm vic;
- Tiu chun, nh mc trang b in thoi cng v ti nh ring v in
thoi di ng;
- Ch cng tc ph nc ngoi;
- Ch tip khch nc ngoi v hi tho quc t Vit Nam;
- Ch qun l, s dng kinh ph cc chng trnh mc tiu quc gia;
- Ch s dng kinh ph thc hin nhim v t xut c cp c thm
quyn giao;
- Ch chnh sch thc hin tinh gin bin ch (nu c);
- Ch qun l, s dng vn i ng d n, vn vin tr thuc ngun
vn ngn sch nh nc;
- Ch qun l, s dng vn u t xy dng c bn, kinh ph mua
sm, sa cha ln ti sn c nh phc v hot ng s nghip theo d n c
cp c thm quyn ph duyt;

Ring kinh ph thc hin cc nhim v khoa hc v cng ngh cp nh


nc, cp b, ngnh theo hng dn ca B Ti chnh-B Khoa hc v cng
ngh.
g) Th trng n v cn c tnh cht cng vic, khi lng s dng,
tnh hnh thc hin nm trc, quyt nh phng thc khon chi ph cho tng
c nhn, b phn, n v trc thuc hch ton ph thuc s dng nh: s dng
vn phng phm, in thoi, xng xe, in, nc, cng tc ph; kinh ph tit
kim do thc hin khon c xc nh chnh lch thu, chi v c phn phi,
s dng theo ch quy nh.
h) Thc hin Quy ch chi tiu ni b, n v phi bo m c chng t,
ho n hp php, hp l theo quy nh, tr cc khon thanh ton vn phng
phm, thanh ton cng tc ph c n v thc hin ch khon theo quy
ch chi tiu ni b, khon thanh ton tin cc s dng in thoi cng v ti
nh ring v in thoi di ng hng thng theo hng dn ti Thng t s
29/2003/TT-BTC ngy 14/4/2003 ca B Ti chnh;
i) n v s nghip khng c dng kinh ph ca n v mua sm
thit b, dng, ti sn trang b ti nh ring hoc cho c nhn mn di bt
k hnh thc no (tr in thoi cng v ti nh ring theo ch quy nh).
VIII. V quyn t ch, t chu trch nhim v ti chnh i vi n
v s nghip t bo m chi ph hot ng v n v s nghip t bo m
mt phn chi ph hot ng, thc hin theo quy nh ti Mc 2 Ngh nh
s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn nh
sau:
1. V ngun ti chnh, thc hin theo quy nh ti iu 14 Ngh nh s
43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn nh sau:
1.1. Kinh ph do ngn sch nh nc cp, gm:
a) Kinh ph bo m hot ng thng xuyn thc hin chc nng,
nhim v i vi n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng (sau
khi cn i vi ngun thu s nghip); c c quan qun l cp trn trc
tip giao, trong phm vi d ton c cp c thm quyn giao;
b) Kinh ph thc hin cc nhim v khoa hc v cng ngh (i vi cc
n v khng phi l t chc khoa hc v cng ngh);
c) Kinh ph thc hin chng trnh o to bi dng cn b, vin chc;
d) Kinh ph thc hin cc chng trnh mc tiu quc gia;
) Kinh ph thc hin cc nhim v do c quan nh nc c thm quyn
t hng (iu tra, quy hoch, kho st, cc nhim v khc);
e) Kinh ph thc hin nhim v t xut c cp c thm quyn giao;

g) Kinh ph thc hin chnh sch tinh gin bin ch theo ch do Nh


nc quy nh (nu c);
h) Vn u t xy dng c bn, kinh ph mua sm trang thit b, sa
cha ln ti sn c nh phc v hot ng s nghip theo d n c cp c
thm quyn ph duyt trong phm vi d ton c giao hng nm;
i) Vn i ng thc hin cc d n c ngun vn nc ngoi c cp
c thm quyn ph duyt;
k) Kinh ph khc (nu c).
1.2. Ngun thu s nghip; gm:
a) Phn c li t s thu ph, l ph cho n v s dng theo quy
nh ca nh nc;
b) Thu t hot ng dch v ph hp vi lnh vc chuyn mn v kh
nng ca n v, c th:
- S nghip Gio dc v o to: Thu t hp ng o to vi cc t
chc trong v ngoi nc; thu t cc hot ng sn xut, tiu th sn phm
thc hnh thc tp, sn phm th nghim; thu t cc hp ng dch v khoa hc
v cng ngh v cc khon thu khc theo quy nh ca php lut.
- S nghip Y t, m bo x hi: Thu t cc hot ng dch v v
khm, cha bnh, phc hi chc nng, y t d phng, o to, nghin cu khoa
hc vi cc t chc; cung cp cc ch phm t mu, vc xin, sinh phm; thu t
cc hot ng cung ng lao v (git l, n ung, phng tin a n bnh
nhn, khc); thu t cc dch v pha ch thuc, dch truyn, sng lc mu v cc
khon thu khc theo quy nh ca php lut.
- S nghip Vn ha, Thng tin: Thu t bn v cc bui biu din, v
xem phim, cc hp ng biu din vi cc t chc, c nhn trong v ngoi
nc; cung ng dch v in trng lng ting, phc hi phim; thu t cc hot
ng ng, pht qung co trn bo, tp ch, xut bn, pht thanh truyn hnh;
thu pht hnh bo ch, thng tin c ng v cc khon thu khc theo quy nh
ca php lut.
- S nghip Th dc, th thao: Thu hot ng dch v sn bi, qung co,
bn quyn pht thanh truyn hnh v cc khon thu khc theo quy nh ca
php lut.
- S nghip kinh t: Thu t vn, thit k, quy hoch, dch v nng lm,
thu li, thu sn, giao thng, cng nghip, xy dng, a chnh, a cht v cc
ngnh khc; cc khon thu khc theo quy nh ca php lut.
c) Thu khc (nu c).
d) Li c chia t cc hot ng lin doanh, lin kt, li tin gi ngn
hng t cc hot ng dch v.
8

1.3. Ngun vn vin tr, qu biu, tng, cho theo quy nh ca php lut.
1.4. Ngun khc, gm:
a) Ngun vn vay ca cc t chc tn dng v vn huy ng ca cn b,
vin chc trong n v.
b) Ngun vn tham gia lin doanh, lin kt ca cc t chc, c nhn
trong v ngoi nc theo quy nh ca php lut.
2. V ni dung chi, thc hin theo quy nh ti iu 15 Ngh nh s
43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn nh sau:
2.1. Chi thng xuyn:
a) Chi hot ng thng xuyn theo chc nng, nhim v c cp c
thm quyn giao, gm: Tin lng; tin cng; cc khon ph cp lng; cc
khon trch np bo him x hi, bo him y t, kinh ph cng on theo quy
nh hin hnh; dch v cng cng; vn phng phm; cc khon chi nghip v;
sa cha thng xuyn ti sn c nh v cc khon chi khc theo ch quy
nh.
b) Chi hot ng thng xuyn phc v cho cng tc thu ph v l ph,
gm: Tin lng; tin cng; cc khon ph cp lng; cc khon trch np bo
him x hi, bo him y t, kinh ph cng on theo quy nh hin hnh cho s
lao ng trc tip phc v cng tc thu ph v l ph; cc khon chi nghip v
chuyn mn; sa cha thng xuyn ti sn c nh v cc khon chi khc theo
ch quy nh phc v cho cng tc thu ph v l ph.
c) Chi cho cc hot ng dch v; gm: Tin lng; tin cng; cc khon
ph cp lng; cc khon trch np bo him x hi, bo him y t, kinh ph
cng on theo quy nh hin hnh; nguyn, nhin, vt liu, lao v mua ngoi;
khu hao ti sn c nh; sa cha ti sn c nh; chi tr li tin vay, li tin
huy ng theo hnh thc vay ca cn b, vin chc; chi cc khon thu phi
np theo quy nh ca php lut v cc khon chi khc (nu c).
2.2. Chi khng thng xuyn, gm cc khon chi theo quy nh ti
khon 2 iu 15 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph.
3. V tin lng, tin cng v thu nhp tng thm thc hin theo quy
nh ti iu 18 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph
v c hng dn nh sau:
3.1. Tin lng, tin cng:
a) i vi nhng hot ng thc hin chc nng nhim v nh nc
giao; hot ng thu ph, l ph th tin lng, tin cng ca ngi lao ng, n
v tnh theo tin lng cp bc, chc v do nh nc quy nh.
b) i vi nhng hot ng cung cp sn phm do nh nc t hng, c
n gi tin lng trong n gi sn phm c c quan c thm quyn ph
9

duyt, th tin lng, tin cng ca ngi lao ng, n v tnh theo n gi
quy nh.
i vi sn phm nh nc t hng cha c n gi tin lng trong
n gi sn phm, th tin lng, tin cng ca ngi lao ng n v tnh theo
tin lng cp bc, chc v do nh nc quy nh.
c) i vi cc hot ng dch v n v c thnh lp t chc s nghip
trc thuc hot ng dch v v t chc hch ton ring doanh thu, chi ph
ca tng loi dch v; th chi ph tin lng, tin cng ca ngi lao ng thc
hin hot ng dch v , n v c p dng theo ch tin lng ca
doanh nghip nh nc ti Ngh nh s 205/2004/N-CP ngy 14/12/2004 ca
Chnh ph quy nh h thng thang bng lng v ch ph cp lng trong
cc cng ty nh nc, Ngh nh s 206/2004/N-CP ngy 14/12/2004 ca
Chnh ph quy nh qun l lao ng, tin lng v thu nhp trong cc cng ty
nh nc.
i vi cc hot ng dch v, n v khng thnh lp t chc s nghip
trc thuc v hch ton ring doanh thu, chi ph ca tng loi dch v; th chi
ph tin lng, tin cng ca ngi lao ng thc hin hot ng dch v
n v tnh theo tin lng cp bc, chc v do nh nc quy nh.
3.2. Thu nhp tng thm:
a) Nh nc khuyn khch cc n v s nghip tng thu, tit kim chi,
tinh gin bin ch, tng thm thu nhp cho ngi lao ng trn c s hon
thnh nhim v c giao, sau khi thc hin y ngha v vi ngn sch nh
nc; cn c kt qu ti chnh trong nm, n v quyt nh tng mc thu nhp
tng thm trong nm, nh sau:
- i vi n v s nghip t bo m chi ph hot ng, c quyt
nh tng mc thu nhp tng thm trong nm theo quy ch chi tiu ni b ca
n v, sau khi thc hin trch lp Qu pht trin hot ng s nghip theo
quy nh ti khon 4, Mc VIII ca Thng t ny.
- i vi n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng, c
quyt nh tng mc thu nhp tng thm trong nm, nhng ti a khng qu 02
ln qu tin lng cp bc, chc v trong nm do nh nc quy nh, sau khi
thc hin trch lp Qu pht trin hot ng s nghip theo quy nh ti
khon 4, Mc VIII ca Thng t ny.
Qu tin lng cp bc, chc v lm c s tnh tng thu nhp tng
thm trong nm ca n v, bao gm:
- Tin lng ngch bc v ph cp chc v, ph cp thm nin vt
khung (nu c): Tnh trn c s h s lng, h s ph cp chc v, ph cp
thm nin vt khung (nu c) ca ngi lao ng trong n v (lao ng
trong bin ch v lao ng hp ng t 1 nm tr ln) v mc tin lng ti
thiu chung do Chnh ph quy nh.
10

- Tin lng tng thm ca ngi lao ng do nng bc theo nin hn


hoc nng bc trc thi hn (nu c).
Qu tin lng cp bc, chc v trong nm ca n v nu trn khng
bao gm khon tin cng tr theo hp ng v vic.
b) Vic chi tr thu nhp tng thm cho tng ngi lao ng trong n v
(lao ng trong bin ch v lao ng hp ng t 1 nm tr ln) theo quy ch
chi tiu ni b ca n v v bo m nguyn tc ngi no c hiu sut cng
tc cao, ng gp nhiu cho vic tng thu, tit kim chi th c tr nhiu hn.
3.3. Khi nh nc iu chnh cc quy nh v tin lng, nng mc
lng ti thiu; khon tin lng cp bc, chc v tng thm theo ch nh
nc quy nh do n v t bo m t cc khon thu s nghip v cc khon
khc theo quy nh ca Chnh ph.
Trng hp sau khi s dng cc ngun trn, nhng vn khng bo
m tin lng tng thm theo ch nh nc quy nh, phn cn thiu s
c ngn sch nh nc xem xt, b sung bo m ch tin lung
chung theo quy nh ca Chnh ph.
4. V s dng kt qu hot ng ti chnh trong nm, thc hin theo quy
nh ti iu 19 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph,
c hng dn nh sau:
Hng nm sau khi trang tri cc khon chi ph, np thu v cc khon
np khc theo quy nh; phn chnh lch thu ln hn chi (thu, chi hot ng
thng xuyn v nhim v nh nc t hng), n v c s dng theo trnh
t nh sau:
- Trch ti thiu 25% s chnh lch thu ln hn chi lp Qu pht trin
hot ng s nghip;
- Tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng, theo hng dn ti im
3.2, khon 3, Mc VIII Thng t ny.
- Trch lp Qu khen thng, Qu phc li, Qu d phng n nh thu
nhp. i vi Qu khen thng, Qu phc li mc trch ti a hai Qu khng
qu 3 thng tin lng, tin cng v thu nhp tng thm bnh qun trong nm.
Trng hp chnh lch thu ln hn chi bng hoc nh hn mt ln qu
tin lng cp bc, chc v trong nm n v c quyt nh s dng, nh
sau:
- Tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng;
- Trch lp cc qu: Qu pht trin hot ng s nghip (khng khng
ch mc trch ti thiu 25% chnh lch thu ln hn chi), Qu khen thng,
Qu phc li, Qu d phng n nh thu nhp. i vi Qu khen thng, Qu
phc li mc trch ti a hai Qu khng qu 3 thng tin lng, tin cng v
thu nhp tng thm bnh qun trong nm.
11

Cn c quy nh trn y, mc c th chi tr thu nhp tng thm v trch


lp cc qu do Th trng n v s nghip quyt nh theo quy ch chi tiu
ni b ca n v.
Ni dung chi ca Qu khen thng, Qu phc li theo quy nh trn bao
gm c ni dung chi khen thng, chi phc li ca hot ng thu ph, l ph
(i vi nhng n v c giao nhim v thu ph, l ph).
5. V s dng cc qu, thc hin theo quy nh ti iu 20 ca Ngh
nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph.
6. Tm chi trc thu nhp tng thm: Cn c kt qu hot ng ti chnh
qu, nm ca n v, nhm ng vin kp thi ngi lao ng phn u hon
thnh nhim v c giao, Th trng n v s nghip c th tm chi trc
thu nhp tng thm cho ngi lao ng trong n v. Mc tm chi trc thu
nhp tng thm hng qu ti a khng qu 40% s chnh lch thu ln hn chi
n v xc nh c theo qu.
Sau khi quyt ton nm c cp c thm quyn ph duyt v xc nh
c chnh xc s chnh lch thu ln hn chi, th trng n v thc hin chi
tr tip thu nhp tng thm theo ch quy nh cho ngi lao ng theo quy
ch chi tiu ni ca n v. Trng hp n v tm chi vt qu s chnh
lch thu ln hn chi dnh chi thu nhp tng thm theo quy ch chi tiu ni
b; s chi vt phi tr vo s chi thu nhp tng thm ca nm sau.
7. n v s nghip khng c s dng cc ngun kinh ph c quy
nh ti khon 2, iu 19 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca
Chnh ph tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng v trch lp cc qu.
IX. V quyn t ch, t chu trch nhim v ti chnh i vi n v
s nghip do ngn sch nh nc bo m ton b chi ph hot ng, thc
hin theo Mc 3 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh
ph, c hng dn nh sau:
1. Ngun ti chnh, thc hin theo quy nh ti iu 21 Ngh nh s
43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn nh sau:
1.1. Kinh ph do ngn sch nh nc cp, gm:
a) Kinh ph bo m hot ng thng xuyn thc hin chc nng,
nhim v nh nc giao, c c quan qun l cp trn trc tip giao trong
phm vi d ton c cp c thm quyn giao;
b) Kinh ph thc hin cc nhim v khoa hc v cng ngh (i vi cc
n v khng phi l t chc khoa hc v cng ngh);
c) Kinh ph thc hin chng trnh o to bi dng cn b, vin chc;
d) Kinh ph thc hin cc chng trnh mc tiu quc gia;
) Kinh ph thc hin nhim v t xut c cp c thm quyn giao;
12

e) Kinh ph thc hin chnh sch tinh gin bin ch theo ch do Nh


nc quy nh (nu c).
g) Vn u t xy dng c bn, kinh ph mua sm trang thit b, sa
cha ln ti sn c nh phc v hot ng s nghip theo d n c cp c
thm quyn ph duyt trong phm vi d ton c giao hng nm;
h) Vn i ng thc hin cc d n c ngun vn nc ngoi c cp
c thm quyn ph duyt;
i) Kinh ph khc (nu c).
1.2. Ngun thu s nghip (nu c); gm:
a) Phn c li t s thu ph, l ph cho n v s dng theo quy
nh ca nh nc;
b) Thu t hot ng dch v ph hp vi lnh vc chuyn mn v kh
nng ca n v, hng dn ti tit b, im 1.2, khon 1, Mc VIII ca Thng
t ny;
c) Thu khc.
1.3. Ngun vn vin tr, qu biu, tng, cho (nu c) theo quy nh ca
php lut.
1.4. Ngun khc theo quy nh ca php lut (nu c) .
2. V ni dung chi, thc hin theo quy nh ti iu 22 Ngh nh s
43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph, c hng dn nh sau:
2.1. Chi thng xuyn:
a) Chi hot ng thng xuyn theo chc nng, nhim v c cp c
thm quyn giao, gm: Tin lng; tin cng; cc khon ph cp lng; cc
khon trch np bo him x hi, bo him y t, kinh ph cng on theo quy
nh hin hnh; dch v cng cng; vn phng phm; cc khon chi nghip v;
sa cha thng xuyn ti sn c nh v cc khon chi khc theo ch quy
nh.
b) Chi hot ng thng xuyn phc v cho cng tc thu ph v l ph
(nu c), gm: Tin lng; tin cng; cc khon ph cp lng; cc khon trch
np bo him x hi, bo him y t, kinh ph cng on theo quy nh hin
hnh cho s lao ng trc tip phc v cng tc thu ph v l ph; cc khon chi
nghip v chuyn mn; sa cha thng xuyn ti sn c nh v cc khon
chi khc theo ch quy nh phc v cho cng tc thu ph v l ph.
c) Chi cho cc hot ng dch v (nu c), gm: Tin lng; tin cng;
cc khon ph cp lng; cc khon trch np bo him x hi, bo him y t,
kinh ph cng on theo quy nh hin hnh; nguyn, nhin, vt liu, lao v
mua ngoi; khu hao ti sn c nh; sa cha ti sn c nh v cc khon chi
khc theo ch .
13

2.2. Chi khng thng xuyn: gm cc khon chi theo quy nh ti


khon 2 iu 22 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph.
3. V tin lng, tin cng v thu nhp tng thm thc hin theo quy
nh ti iu 25 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph,
c hng dn nh sau:
3.1. Tin lng, tin cng:
a) i vi nhng hot ng thc hin chc nng nhim v nh nc
giao; hot ng thu ph, l ph th tin lng, tin cng ca ngi lao ng, n
v tnh theo tin lng cp bc, chc v do nh nc quy nh.
b) i vi cc hot ng dch v (nu c) chi ph tin lng, tin cng
cho ngi lao ng thc hin hot ng dch v , n v tnh theo tin lng
cp bc, chc v do nh nc quy nh.
3.2. Thu nhp tng thm:
a) Nh nc khuyn khch cc n v s nghip tng thu, tit kim chi,
tinh gin bin ch, tng thm thu nhp cho ngi lao ng trn c s hon
thnh nhim v c giao, sau khi thc hin y ngha v vi ngn sch nh
nc; cn c kt qu ti chnh trong nm, n v c quyt nh tng mc thu
nhp tng thm trong nm cho ngi lao ng, nhng ti a khng qu 01 ln
qu tin lng cp bc, chc v trong nm do nh nc quy nh.
Qu tin lng cp bc, chc v lm c s tnh tng thu nhp tng
thm trong nm, n v xc nh theo hng dn ti tit a, im 3.2, khon 3,
Mc VIII ca Thng t ny.
b) Vic chi tr thu nhp tng thm cho tng ngi lao ng (lao ng
trong bin ch v lao ng hp ng t 1 nm tr ln) theo quy ch chi tiu ni
b ca n v v bo m nguyn tc ngi no c hiu sut cng tc cao, ng
gp nhiu cho vic tng thu, tit kim chi th c tr nhiu hn.
3.3. Khi nh nc iu chnh cc quy nh v tin lng, nng mc
lng ti thiu; khon tin lng cp bc, chc v tng thm theo ch nh
nc quy nh c bo m t cc ngun theo quy nh ca Chnh ph.
4. V s dng kinh ph tit kim c (khon chnh lch thu ln hn
chi), thc hin theo quy nh ti iu 26 Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy
25/4/2006 ca Chnh ph; c hng dn nh sau:
Hng nm sau khi trang tri cc khon chi ph, np thu v cc khon
np khc theo quy nh; phn kinh ph tit kim chi, chnh lch thu ln hn chi
ca hot ng dch v (nu c), n v c s dng theo trnh t sau nh sau:
- Tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng, theo hng dn ti im
3.2, khon 3, Mc IX ca Thng t ny.

14

- Chi khen thng nh k, t xut cho tp th, c nhn trong v ngoi


n v theo hiu qu cng vic v thnh tch ng gp vo hot ng ca n
v;
- Chi phc li, tr cp kh khn, t xut cho ngi lao ng, k c cc
trng hp ngh hu, ngh mt sc trong nm; chi thm cho ngi lao ng
trong bin ch thc hin tinh gin bin ch;
- Chi tng cng c s vt cht ca n v;
- Trng hp n v xt thy kh nng tit kim kinh ph khng n nh,
n v c th lp Qu d phng n nh thu nhp m bo thu nhp cho
ngi lao ng.
Cn c quy nh trn y, mc c th i vi cc khon chi v trch lp
qu d phng n nh thu nhp do Th trng n v s nghip quyt nh
theo quy ch chi tiu ni b ca n v.
Ni dung chi khen thng, chi phc li theo quy nh trn bao gm c
ni dung chi khen thng, chi phc li ca hot ng thu ph, l ph (i vi
nhng n v c giao nhim v thu ph, l ph).
5. Tm ng chi trc thu nhp tng thm: Cn c kt qu hot ng ti
chnh qu, nm ca n v; nhm ng vin kp thi ngi lao ng phn u
hon thnh nhim v c giao, cn c vo s kinh ph c th tit kim th
trng n v c quyt nh tm chi trc thu nhp tng thm cho ngi lao
ng trong n v. Mc tm chi hng qu ti a khng qu 50% s kinh ph c
th tit kim c mt qu ca n v.
Sau khi quyt ton nm c cp c thm quyn ph duyt v xc nh
c chnh xc s chnh lch thu ln hn chi, Th trng n v thc hin chi
tr tip thu nhp tng thm theo ch quy nh cho ngi lao ng theo quy
ch chi tiu ni ca n v. Trng hp n v tm chi vt qu s chnh
lch thu ln hn chi dnh chi thu nhp tng thm theo quy ch chi tiu ni
b; s chi vt phi tr vo s chi thu nhp tng thm ca nm sau.
6. n v s nghip khng c s dng cc ngun kinh ph quy nh ti
khon 2 iu 26 ca Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh
ph tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng.
X. Lp d ton, chp hnh d ton, hch ton k ton v quyt ton
thu, chi:
Vic lp d ton, chp hnh d ton, hch ton k ton v quyt ton
thu, chi ngn sch nh nc cc n v s nghip thc hin theo quy nh ca
Lut ngn sch nh nc, Lut k ton, cc vn bn hng dn Lut v quy
nh ti Thng t ny.
1. Lp d ton:

15

1.1. Lp d ton ca n v s nghip:


a) Lp d ton nm u thi k n nh phn loi n v s nghip:
Cn c vo chc nng, nhim v c cp c thm quyn giao, nhim
v ca nm k hoch, ch chi tiu ti chnh hin hnh, kt qu hot ng s
nghip, tnh hnh thu chi ti chnh ca nm trc lin k (c loi tr cc yu t
t xut, khng thng xuyn), n v lp d ton thu, chi nm k hoch; xc
nh loi n v s nghip theo quy nh ti Mc II Thng t ny, s kinh ph
ngh ngn sch nh nc bo m hot ng thng xuyn (i vi n v
s nghip t bo m mt phn chi ph hot ng v n v s nghip do ngn
sch nh nc bo m ton b chi ph hot ng); c th:
- D ton thu, chi thng xuyn:
+ D ton thu:
i vi cc khon thu ph, l ph: Cn c vo i tng thu, mc thu v
t l c li chi theo quy nh ca c quan nh nc c thm quyn.
i vi cc khon thu s nghip: Cn c vo k hoch hot ng dch v
v mc thu do n v quyt nh hoc theo hp ng kinh t n v k kt.
+ D ton chi: n v lp d ton chi tit cho tng loi nhim v nh:
chi thng xuyn thc hin chc nng, nhim v nh nc giao; chi phc v
cho cng tc thu ph v l ph; chi hot ng dch v theo cc quy nh hin
hnh v quy nh ti Thng t ny.
- D ton chi khng thng xuyn n v lp d ton ca tng nhim v
chi theo quy nh hin hnh ca Nh nc.
D ton thu, chi ca n v phi c thuyt minh c s tnh ton, chi tit
theo tng ni dung thu, chi gi c quan qun l cp trn trc tip xem xt
tng hp gi B, ngnh ch qun (i vi n v s nghip trung ng), gi c
quan ch qun a phng (i vi cc n v s nghip a phng) theo quy
nh hin hnh.
b) Lp d ton 2 nm tip theo trong thi k n nh:
- i vi d ton thu, chi hot ng thng xuyn: Cn c quy nh ca
nh nc n v s nghip lp d ton thu, chi hot ng thng xuyn ca
nm k hoch. Trong kinh ph ngn sch nh nc bo m hot ng
thng xuyn (i vi n v s nghip t bo m mt phn chi ph hot
ng, n v s nghip do ngn sch nh nc bo m ton b chi ph hot
ng) theo mc kinh ph ngn sch nh nc bo m hot ng thng xuyn
ca nm trc lin k, cng (+) hoc tr (-) kinh ph ca nhim v tng hoc
gim ca nm k hoch do c quan c thm quyn quyt nh.
- D ton chi khng thng xuyn, n v lp d ton ca tng nhim v
chi theo quy nh hin hnh ca Nh nc.

16

D ton thu, chi n v s nghip gi c quan qun l cp trn trc tip


xem xt, tng hp gi B, ngnh ch qun (i vi n v s nghip trung
ng), gi c quan ch qun a phng (i vi cc n v s nghip a
phng) theo quy nh hin hnh.
1.2. Lp d ton ca c quan qun l cp trn:
a) Lp d ton nm u thi k n nh:
Cn c vo d ton thu, chi nm u thi k n nh do n v lp; c
quan qun l cp trn d kin phn loi n v s nghip theo quy nh ti Mc
II Thng t ny v mc kinh ph ngn sch nh nc bo m chi hot ng
thng xuyn, chi khng thng xuyn cho n v, tng hp gi c quan ti
chnh cng cp v cc c quan lin quan theo quy nh hin hnh.
Vic xc nh phn loi n v s nghip v mc ngn sch nh nc
bo m hot ng thng xuyn nm u thi k n nh (i vi n v s
nghip t bo m mt phn chi ph hot ng v n v s nghip do ngn
sch nh nc bo m ton b chi ph hot ng thng xuyn), thc hin
theo hng dn ti khon 1, Mc XI ca Thng t ny.
b) Lp d ton 2 nm tip theo thi k n nh:
Hng nm, trong thi k n nh phn loi n v s nghip, B Ch
qun (i vi cc n v s nghip trung ng), c quan ch qun (i vi cc
n v s nghip a phng) cn c vo d ton thu, chi ca n v s nghip
lp, xem xt tng hp d ton ngn sch nh nc, gi c quan Ti chnh cng
cp.
2. Giao d ton thu, chi ngn sch nh nc:
2.1. Giao d ton nm u thi k n nh:
Cn c vo d ton thu, chi ngn sch nh nc c cp c thm quyn
giao, B ch qun (i vi n v s nghip trung ng), c quan ch qun a
phng (i vi n v s nghip a phng) lp phng n phn b gi c
quan ti chnh cng cp thm tra; sau khi c kin thng nht ca c quan ti
chnh cng cp, c quan ch qun giao d ton cho n v thc hin:
a) D ton thu, chi hot ng thng xuyn:
- Giao d ton thu:
+ Tng s thu ph, l ph
+ S ph, l ph c li n v s dng theo quy nh ca c quan
nh nc c thm quyn i vi tng loi ph, l ph.
+ S ph, l ph phi np ngn sch nh nc.
- Giao d ton chi:

17

+ Giao d ton chi t ngun thu ph, l ph c li s dng theo quy


nh ca c quan nh nc c thm quyn i vi tng loi ph, l ph.
+ Giao d ton chi hot ng thng xuyn t ngun kinh ph ngn sch
nh nc cp: Cn c d ton kinh ph ngn sch nh nc bo m hot ng
thng xuyn nm u thi k n nh c ph duyt (i vi n v s
nghip t bo m mt phn chi ph hot ng v n v s nghip do ngn
sch nh nc bo m ton b chi ph hot ng); c quan ch qun giao d
ton chi hot ng thng xuyn cho n v, trong phm v d ton chi ngn
sch nh nc c cp c thm quyn giao. D ton chi thng xuyn c
giao v phn b vo nhm mc Chi khc ca mc lc ngn sch nh nc.
i vi hot ng dch v, c quan ch qun khng giao d ton thu,
chi; n v s nghip xy dng d ton thu, chi iu hnh trong nm.
b) i vi d ton chi khng thng xuyn: C quan ch qun giao d
ton cho n v thc hin theo quy nh hin hnh.
D ton chi khng thng xuyn c giao v phn b vo 4 nhm mc
chi ca mc lc ngn sch nh nc theo quy nh hin hnh.
2.2. Giao d ton 2 nm tip theo ca thi k n nh:
a) i vi d ton thu, chi hot ng thng xuyn:
Hng nm, trong thi k n nh phn loi n v s nghip, c quan ch
qun quyt nh giao d ton thu, chi cho n v s nghip theo quy nh hin
hnh.
D ton chi thng xuyn do ngn sch nh nc cp (i vi n v s
nghip t bo m mt phn chi ph hot ng v n v s nghip do ngn
sch nh nc bo m ton b chi ph hot ng) theo mc nm trc lin k
v kinh ph tng thm (bao gm c kinh ph thc hin nhim v tng thm)
hoc gim theo quyt nh ca cp c thm quyn, trong phm v d ton chi
ngn sch nh nc c cp c thm quyn giao, sau khi c kin thng nht
bng vn bn ca c quan ti chnh.
b) i vi d ton chi khng thng xuyn: C quan ch qun giao d
ton cho n v thc hin theo quy nh hin hnh.
2.3. Thc hin d ton thu, chi:
i vi d ton chi thng xuyn c cp c thm quyn giao, n v
s nghip c iu chnh ni dung chi cho ph hp vi tnh hnh thc t ca
n v, ng thi gi c quan cp trn v Kho bc nh nc ni n v m ti
khon giao dch theo di qun l, thanh ton v quyt ton. Cui nm ngn
sch d ton chi hot ng thng xuyn v cc khon thu s nghip cha s
dng ht n v c chuyn sang nm sau tip tc s dng.
i vi cc khon chi khng thng xuyn, vic iu chnh ni dung
chi, nhm mc chi; kinh ph cui nm cha s dng, hoc s dng khng ht
18

thc hin theo quy nh ca Lut Ngn sch nh nc v cc vn bn hng


dn ca B Ti chnh.
2.4. Hch ton k ton: Cc n v s nghip thc hin hch ton vo cc
mc thu, chi ca mc lc ngn sch theo quy nh hin hnh. Ngoi ra mt s
khon chi c hng dn c th nh sau:
- i vi n v s nghip t bo m chi ph hot ng, n v s
nghip t bo m mt phn chi ph hot ng: Khon chi tr thu nhp tng
thm cho ngi lao ng, hch ton vo Mc 108 "Cc khon thanh ton cho
c nhn" tiu mc 03; trch lp cc qu, hch ton vo Mc 134 "Chi khc" tiu
mc chi tng ng.
- i vi n v s nghip do ngn sch nh nc bo m ton b chi
ph hot ng: Khon chi tr thu nhp tng thm cho ngi lao ng, hch ton
vo Mc 108 "Cc khon thanh ton cho c nhn"; khon chi khen thng,
hch ton vo Mc 104 "Tin thng"; khon chi phc li v tr cp thm
ngoi nhng chnh sch chung cho nhng ngi t nguyn v ngh vic trong
qu trnh t chc sp xp li lao ng, hch ton vo Mc 105 "Phc li tp
th"; khon chi trch lp Qy d phng n nh thu nhp, hch ton vo Mc
134 Chi khc, tiu mc 16 theo quy nh ca Mc lc ngn sch nh nc.
2.5. Quyt ton:
n v s nghip thc hin lp bo co k ton qu, bo co quyt ton
nm gi c quan qun l cp trn theo quy nh hin hnh.
2.6. Kim tra, kim sot hot ng thu, chi:
a) Kho bc nh nc cc cp:
- Thc hin kim sot chi theo quy nh ti Thng t hng dn kim
sot chi i vi n v s nghip thc hin t ch, t chu trch nhim v thc
hin nhim v, t chc b my, bin ch v ti chnh v hng dn ti Thng t
ny;
- Trng hp n v s nghip cha c Quyt nh giao quyn t ch, t
chu trch nhim v ti chnh ca c quan c thm quyn, cha c Quy ch chi
tiu ni b gi n Kho bc Nh nc ni n v m ti khon giao dch, Kho
bc Nh nc thc hin vic kim sot chi theo cc ch chi tiu hin hnh
do c quan c thm quyn ban hnh;
- Cui nm, cn c ngh ca n v, Kho bc Nh nc ni giao dch
thc hin chuyn s d kinh ph chi thng xuyn, thu s nghip sang nm sau
tip tc s dng. Ring i vi s d chi thng xuyn sau khi thc hin
chuyn kinh ph, Kho bc Nh nc tng hp theo n v d ton cp I gi c
quan ti chnh cng cp trong thi hn 45 ngy sau khi ht thi gian chnh l
quyt ton ca tng cp ngn sch. C quan ti chnh cn c vo bo co ca
Kho bc Nh nc cng cp xem xt, lm th tc chuyn ngun sang nm sau.
19

b) Trong qu trnh thc hin quyn t ch, t chu trch nhim v ti


chnh cc n v s nghip c trch nhim t kim tra tnh hnh thc hin n
v mnh;
c) Cc c quan ch qun v cc c quan nh nc c lin quan thc hin
vic kim tra, thanh tra hot ng thu, chi ca cc n v s nghip theo quy
nh hin hnh v quy nh ti Thng t ny.
XI- T chc thc hin.
1. Xc nh phn loi n v s nghip v mc ngn sch nh nc bo
m hot ng thng xuyn nm u n nh:
a) i vi cc n v s nghip trung ng:
- Cn c vo chc nng, nhim v c c quan c thm quyn giao v
hng dn ti Thng t ny, n v lp phng n t ch, t chu trch nhim
v ti chnh gi c quan qun l cp trn (theo ph lc s 2 km theo Thng t
ny);
- B ch qun xem xt, thm tra d ton thu, chi v mc kinh ph ngn
sch nh nc bo m thng xuyn ca n v (i vi n v t bo m
mt phn chi ph hot ng, n v s nghip do ngn sch nh nc bo m
ton b chi ph hot ng); tng hp gi B Ti chnh (theo ph lc s 3 km
theo Thng t ny).
B Ti chnh xem xt, c kin bng vn bn v vic phn loi n v
s nghip v mc kinh ph ngn sch nh nc bo m hot ng thng
xuyn (i vi n v t bo m mt phn chi ph hot ng, n v s nghip
do ngn sch nh nc bo m ton b chi ph hot ng).
- Sau khi c kin thng nht ca B Ti chnh, B ch qun ra quyt
nh giao quyn t ch, t chu trch nhim v ti chnh cho n v s nghip;
trong xc nh phn loi n v s nghip v mc kinh ph ngn sch nh
nc bo m hot ng thng xuyn ca n v (i vi n v t bo m
mt phn chi ph hot ng, n v s nghip do ngn sch nh nc bo m
ton b chi ph hot ng).
b) i vi n v s nghip a phng:
- Cn c vo chc nng, nhim v c c quan c thm quyn giao v
hng dn ti Thng t ny, n v lp phng n t ch, t chu trch nhim
v ti chnh gi c quan qun l cp trn (theo ph lc s 2 km theo Thng t
ny).
- C quan ch qun a phng xem xt, thm tra d ton thu, chi v
mc kinh ph ngn sch nh nc bo m hot ng thng xuyn (i vi
n v t bo m mt phn chi ph hot ng, n v s nghip do ngn sch
nh nc bo m ton b chi ph hot ng); tng hp gi c quan ti chnh
cng cp (theo ph lc s 3 km theo Thng t ny).
20

- C quan Ti chnh xem xt, c kin bng vn bn v vic phn loi


n v s nghip v mc kinh ph ngn sch nh nc bo m hot ng
thng xuyn (i vi n v t bo m mt phn chi ph hot ng, n v s
nghip do ngn sch nh nc bo m ton b chi ph hot ng).
- Sau khi c kin ca c quan ti chnh cng cp, c quan ch qun a
phng trnh U ban nhn dn cc cp (hoc c quan c u quyn) ra quyt
nh giao quyn t ch, t chu trch nhim v ti chnh cho n v s nghip;
trong xc nh phn loi n v s nghip v mc kinh ph ngn sch nh
nc bo m hot ng thng xuyn (i vi n v t bo m mt phn
chi ph hot ng, n v s nghip do ngn sch nh nc bo m ton b chi
ph hot ng).
2. Nm cui ca thi k n nh, n v s nghip lp bo co tng kt
nh ga tnh hnh thc hin c ch t ch, t chu trch nhim v ti chnh
trong 3 nm. Cn c vo kt qu thc hin ca thi k trc, nhim v ca nm
k hoch v thi k tip theo, n v s nghip lp phng n t ch, t chu
trch nhim v ti chnh ca thi k n nh tip theo, gi c quan qun l cp
trn xem xt cng vi thi gian lp d ton ngn sch nh nc ca nm k
hoch.
Trnh t xem xt, phn loi v giao quyn t ch, t chu trch nhim v
ti chnh cho n v s nghip, thc hin nh quy nh ti khon 1, Mc XI
Thng t ny.
3. Cc n v s nghip c giao quyn t ch theo Ngh nh s
10/2002/N-CP ngy 16/01/2002 ca Chnh ph v ch ti chnh p dng
cho n v s nghip c thu, nm 2006 chuyn sang thc hin theo quy nh ti
Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph Quy nh quyn
t ch, t chu trch nhim v thc hin nhim v, t chc b my, bin ch v
ti chnh i vi n v s nghip cng lp k t khi Ngh nh s 43/
2006/N-CP c hiu lc thi hnh; Nm 2007, nm u n nh thc hin giao
t ch, t chu trch nhim theo Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006
ca Chnh ph cho c giai on 2007-2009.
4. i vi cc n v s nghip c thu cha c giao quyn t ch v
ti chnh theo Ngh nh s 10/2002/N-CP ngy 16/01/2002 ca Chnh ph
th nm 2007 nm u n nh thc hin giao quyn t ch, t chu trch nhim
theo Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph cho c giai
on 2007-2009.
Trng hp n v c yu cu v iu kin thc hin Ngh nh s
43/2006/N-CP ngy 25/4/2006 ca Chnh ph th nm 2006 thc hin quyn
t ch, t chu trch nhim theo Ngh nh s 43/2006/N-CP ngy 25/4/2006
ca Chnh ph k t khi Ngh nh s 43/2006/ N-CP ca Chnh ph c hiu
lc thi hnh.

21

5. Ch bo co hng nm:
- n v s nghip thc hin ch t ch, t chu trch nhim v ti
chnh nh k hng nm phi bo co c quan qun l cp trn v kt qu thc
hin quyn t ch, t chu trch nhim v ti chnh trc ngy 31 thng 01 nm
sau (theo ph lc s 05 km theo Thng t ny).
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, U ban nhn dn
cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng nh k hng nm t chc nh gi
v tnh hnh trin khai thc hin c ch t ch, t chu trch nhim v ti chnh
gi bo co v B Ti chnh trc ngy 25 thng 2 ca nm sau (theo ph lc
s 06 km theo Thng t ny).
6. Thng t ny c hiu lc thi hnh sau 15 ngy k t ngy ng cng
bo.
Trong qu trnh thc hin, nu c kh khn, vng mc ngh cc n
v phn nh v B Ti chnh c kp thi gii quyt ./.
Ni nhn:

KT. B TRNG
TH TRNG

- VP Quc hi;
- VP Ch tich nuc;
- VP Chnh ph;
- VP TW v cc Ban ca ng;
- Ta n nhn dn ti cao;
- Vin KSNDTC;
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc CP;
- C quan trung ng ca cc on th;
- UBND cc tnh, TP trc thuc TW;
- S Ti chnh, S Ni v, KBNN, Cc Thu
cc tnh, TP trc thuc TW;
- Cng bo;
- Cc kim tra vn bn - B T php;
- Lu: VT, V HCSN.

phuluc TT 71.xls

( k)

Hong Anh Tun

phu luc 71.doc

22