You are on page 1of 18

B TI CHNH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
S: 112 /2006/TT-BTC
H Ni, ngy 27 thng 12 nm 2006
THNG T
Hng dn thc hin Quy ch qun l ti sn nh nc ti
n v s nghip cng lp, ban hnh km theo Quyt nh
s 202/2006/Q-TTg ngy 31/8/2006 ca Th tng Chnh ph
Cn c Ngh nh s 77/2003/N-CP ngy 01 thng 7 nm 2003 quy nh
chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Ti chnh;
Cn c Quyt nh s 202/2006/Q-TTg ngy 31 thng 8 nm 2006 ca
Th tng Chnh ph v vic ban hnh Quy ch qun l ti sn nh nc ti n
v s nghip cng lp;
B Ti chnh hng dn mt s ni dung v qun l ti sn nh nc ti
n v s nghip cng lp theo quy nh ti Quy ch ban hnh km theo Quyt
nh s 202/2006/Q-TTg ngy 31 thng 8 nm 2006 ca Th tng Chnh ph
nh sau:

Phn I
QUY NH CHUNG
1. V phm vi v i tng p dng theo quy nh ti iu 1 ca Quy
ch:
1.1. n v s nghip cng lp thuc phm vi quy nh ti khon 1 iu 1
Quy ch qun l ti sn nh nc ti n v s nghip cng lp (di y gi tt
l Quy ch) l n v d ton c lp, c con du v ti khon ring, c t chc
b my k ton theo quy nh ca Lut K ton, hot ng bng ngun kinh ph
do ngn sch nh nc cp hoc t cc ngun thu thuc ngn sch nh nc;
c thnh lp theo quyt nh ca c quan nh nc, t chc chnh tr, t chc
chnh tr - x hi; hot ng trong cc lnh vc s nghip Gio dc - o to v
Dy ngh, Y t, m bo x hi, Vn ho - Thng tin, Khoa hc cng ngh, Th
dc - Th thao, s nghip kinh t v s nghip khc.
1.2. Cc n v khng thuc phm vi p dng ca Quy ch, bao gm: C
quan hnh chnh nh nc, t chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi, t chc
chnh tr x hi - ngh nghip, t chc x hi, t chc x hi - ngh nghip, cc
n v s nghip trc thuc Tng cng ty nh nc v n v s nghip ngoi
cng lp.
2. V ti sn nh nc ti n v s nghip quy nh ti iu 2 ca
Quy ch:
2.1. Ti sn nh nc ti n v s nghip thuc i tng p dng quy
nh ti khon 1, iu 2 ca Quy ch l ti sn c nh c quy nh ti ch

qun l, s dng v tnh hao mn ti sn c nh trong cc n v hnh chnh s


nghip hin hnh.
2.2. Ti sn nh nc ti n v s nghip c hnh thnh t cc ngun
sau:
a) Ti sn c u t xy dng, mua sm t ngun do ngn sch nh
nc cp hoc c ngun gc t ngn sch nh nc;
b) Ti sn c u t xy dng, mua sm t cc ngun thu ca n v
c php s dng theo quy nh, t ngun Qu pht trin s nghip v Qu
phc li ca n v;
c) Ti sn c u t xy dng, mua sm t cc ngun vn vin tr, ti
tr, biu, tng, cho ca cc Chnh ph, t chc phi chnh ph nc ngoi, t chc
quc t hoc ca cc t chc, c nhn trong v ngoi nc;
d) Ti sn c u t xy dng, mua sm t ngun vn h tr pht trin
chnh thc (ODA);
) Ti sn c u t xy dng, mua sm t cc ngun vn huy ng, sau
khi tr ht n vn huy ng;
e) Ti sn c u t xy dng, mua sm t ngun li c chia trong cc
hot ng lin doanh, lin kt theo quy nh;
g) Ti sn c tip nhn t cc c quan, n v, t chc theo quyt nh
ca c quan c thm quyn;
h) Ti sn c tip nhn t vin tr, ti tr, biu, tng, cho ca cc Chnh
ph, t chc phi chnh ph nc ngoi, t chc quc t hoc ca cc t chc, c
nhn trong v ngoi nc theo quy nh;
i) Ti sn xc lp s hu nh nc theo quy nh ca php lut c
chuyn giao cho n v qun l s dng;
k) Ti sn khc ti n v m theo quy nh ca php lut thuc ti sn ca
nh nc.

Phn II
CC QUY NH C TH
1. V tiu chun, nh mc, ch s dng ti sn quy nh ti iu 6
ca Quy ch:
1.1. i vi nhng ti sn nh nc c cp c thm quyn (Th
tng Chnh ph, cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, U ban
nhn dn cp tnh v c quan ch qun) quy nh tiu chun, nh mc s dng
th n v c trang cp ti sn s dng theo tiu chun, nh mc v ch
quy nh.
Trng hp ti sn cha c cp c thm quyn qui nh v tiu chun,
nh mc, ch s dng th trn c s nhu cu s dng ti sn phc v hot
ng ca n v v cc quy nh ca Nh nc c lin quan n vic u t, mua
sm, s dng ti sn, n v t xy dng tiu chun, nh mc s dng c th i
vi tng loi ti sn, bo co B trng, th trng c quan ngang b, c quan
2

thuc Chnh ph, ngi ng u t chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi


trung ng (sau y gi chung l th trng c quan trung ng) ph duyt i
vi n v s nghip thuc trung ng qun l; bo co U ban nhn dn cp tnh
ph duyt i vi n v s nghip thuc a phng qun l. Trng hp th
trng c quan trung ng, U ban nhn dn cp tnh c quy nh phn cp thm
quyn ph duyt th vic ph duyt c thc hin theo phn cp.
1.2. n v t bo m ton b kinh ph hot ng v n v t bo m
mt phn kinh ph hot ng, cn c vo nhu cu s dng ti sn phc v hot
ng sn xut kinh doanh, dch v, c php u t xy dng, mua sm thm ti
sn t cc ngun Qu pht trin hot ng s nghip, Qu phc li, cc ngun
thu t hot ng s nghip ca n v c php s dng v cc ngun vn huy
ng, lin doanh, lin kt theo quy nh. Vic u t xy dng, mua sm thm
nhng ti sn ny khng c s dng t ngun kinh ph do ngn sch nh nc
cp. Ring i vi tr s lm vic v xe t phc v cng tc khng c u t
xy dng, mua sm thm vt tiu chun, nh mc n v c php s dng.
2. V thm quyn quyt nh u t xy dng, mua sm ti sn quy
nh ti iu 7 ca Quy ch:
2.1. Thm quyn quyt nh vic mua sm ti sn khng phi l nh, cng
trnh xy dng (gi chung l ti sn khc) quy nh ti khon 2 thc hin nh
sau:
a) Cn c vo phn cp ca Chnh ph, th trng c quan trung ng quy
nh phn cp v thm quyn quyt nh mua sm ti sn khc cho cc n v s
nghip thuc v trc thuc c quan mnh qun l sau khi thng nht vi B
trng B Ti chnh bng vn bn; y ban nhn dn cp tnh sau khi xin kin
Hi ng nhn dn cng cp, quy nh phn cp v thm quyn quyt nh mua
sm ti sn khc ti n v s nghip cho cc s, ban, ngnh, U ban nhn dn
cp huyn, cp x v cc n v s nghip thuc a phng qun l.
b) Cn c phn cp v thm quyn quyt nh vic mua sm ti sn
c th trng c quan trung ng v y ban nhn dn cp tnh quy nh, th
trng c quan c thm quyn hoc th trng n v s nghip c quyt nh
vic mua sm i vi ti sn khc ca n v s nghip theo k hoch, d ton,
d n c ph duyt v chu trch nhim v quyt nh ca mnh.
2.2. i vi nhng ti sn khc phc v cng tc, hot ng ca n v m
khi mua sm theo quy nh phn cp vic quyt nh mua sm phi trnh c quan
c thm quyn quyt nh, th n v thc hin lp h s ngh trang cp ti sn
gi n c quan c thm quyn; h s ngh trang cp ti sn gm c:
- Vn bn ngh trang cp ti sn (nu r v s lng, cht lng, tnh
hnh s dng ti sn cng loi vi ti sn ngh trang cp hin n v ang qun
l, s dng v nhu cu cn thit, mc ch s dng, ngun kinh ph thc hin
mua sm hoc ngun ti sn ngh tip nhn) v Bng k ti sn ngh trang
cp (theo mu biu s 01 nh km Thng t ny).
3

- D ton ngn sch c giao, ngun qu hin c hoc ngun vn ca


d n s dng mua sm ti sn c ph duyt;
i vi cc trng hp n v c nhu cu c trang cp ti sn phc
v nhu cu cng tc, hot ng s nghip theo phng thc tip nhn ti sn t
cc n v, t chc khc, th n v lp vn bn ngh v Bng k ti sn
ngh trang cp gi n c quan cp trn trc tip c quan cp trn tng hp
gi n c quan c thm quyn quyt nh iu chuyn ti sn xem xt quyt
nh.
3. V t chc thc hin vic u t xy dng, mua sm ti sn quy
nh ti iu 8 ca Quy ch:
Trnh t, th tc trong vic u t xy dng nh v cng trnh xy dng
khc c thc hin theo quy nh ca php lut v u t xy dng c bn v
cc quy nh c lin quan. Vic mua sm ti sn khng phi l nh, cng trnh
xy dng (k c u t, mua sm t ngun vn vay, vn huy ng hay t qu
pht trin hot ng s nghip, qu phc li), c thc hin theo quy nh hin
hnh v u thu mua sm dng, vt t, trang thit b, phng tin lm vic
i vi cc c quan nh nc s dng ngun ngn sch nh nc.
4. V qun l, ng k ti sn theo quy nh ti iu 9 ca Quy ch:
4.1. i vi t, nh v cng trnh xy dng thuc tr s lm vic v c s
hot ng s nghip, n v phi thc hin k khai cp giy chng nhn quyn s
dng t theo quy nh ca Lut t ai, k khai ng k quyn qun l s dng
ti sn nh nc l nh, cng trnh xy dng khc theo quy nh ca Chnh ph
v cc quy nh hin hnh khc c lin quan sau khi hon thnh vic u t xy
dng;
4.2. i vi phng tin vn ti, my mc v cc trang thit b chuyn
dng khc m theo quy nh ca php lut phi ng k quyn s hu, quyn
qun l s dng ti sn nh nc, th n v phi thc hin vic ng k theo quy
nh ngay sau khi thc hin mua sm hoc tip nhn ti sn.
5. V s dng ti sn gp vn lin doanh, lin kt theo quy nh ti
iu 11 ca Quy ch:
5.1. Vic s dng ti sn ti n v s nghip gp vn lin doanh, lin
kt c thc hin theo quy nh ti khon 1 iu 11 ca Quy ch phi bo m
nguyn tc: hot ng lin doanh, lin kt ph hp vi chc nng, nhim v ca
n v c giao, khng lm nh hng n nhim v nh nc giao cho n
v v h tr, tng cng cho cc hot ng s nghip ca n v. Gi tr ti sn
a vo gp vn lin doanh, lin kt phi c t chc c chc nng thm nh
gi ti sn c php hot ng theo quy nh ca php lut, nh gi li theo gi
tr thc t trn th trng ti thi im a vo gp vn lin doanh, lin kt v
phi c c quan c thm quyn cho php s dng ti sn gp vn lin
doanh, lin kt ph duyt.

5.2. Vic dng gi tr quyn s dng t gp vn lin doanh, lin kt


theo quy nh ti khon 3 iu 11 ca Quy ch do c quan c thm quyn quyt
nh theo quy nh ca Lut t ai v cc vn bn hng dn thi hnh, trn c
s ngh ca Th trng n v s nghip c d n lin doanh, lin kt. i vi
cc n v s nghip thuc trung ng qun l, khi dng gi tr quyn s dng
t ca n v gp vn lin doanh, lin kt phi c kin chp thun bng vn
bn ca B ch qun v B Ti chnh.
6. V th chp ti sn theo quy nh ti iu 12 ca Quy ch:
6.1. n v s nghip ch c dng nhng ti sn mua sm t ngun
Qu pht trin hot ng s nghip v t cc ngun vn huy ng th chp
vay vn phc v cho cc hot ng sn xut kinh doanh, dch v ca n v. Trn
c s s ti sn hin c c hnh thnh t cc ngun vn trn, th trng n v
s nghip cn c vo k hoch, d n sn xut kinh doanh, dch v ca n v
c cp thm quyn ph duyt, nhu cu s dng vn, kh nng bo ton v hiu
qu s dng vn quyt nh vic th chp ti sn vay vn v chu trch nhim
v quyt nh .
6.2. Th tc thc hin th chp ti sn vay vn phc v cho cc hot
ng sn xut kinh doanh, dch v v x l ti sn th chp thc hin theo quy
nh ca php lut c lin quan v quy nh c th ca t chc tn dng m n
v la chn thc hin vic th chp ti sn vay vn.
7. V bo co ti sn theo quy nh ti iu 14 ca Quy ch:
7.1. Hng nm trc ngy 30 thng 01, cc n v s nghip thuc trung
ng qun l lp bo co ti sn nh nc ca nm trc (theo mu biu s 02
nh km Thng t ny) gi c quan cp trn theo quy nh ti im a khon 2
iu 14 ca Quy ch c quan cp trn tng hp chung v ti sn nh nc ca
cc n v s nghip thuc c quan mnh qun l (theo mu biu s 03 nh km
Thng t ny) gi B, c quan ch qun trc ngy 28 thng 02. Trc ngy 30
thng 3, cc B, c quan trung ng tng hp chung v ti sn nh nc ca cc
n v s nghip thuc B, c quan mnh qun l (theo mu biu s 03 nh km
Thng t ny) gi B Ti chnh.
i vi n v s nghip thuc a phng qun l, trc ngy 30 thng
01 hng nm lp bo co ti sn nh nc ca nm trc (theo mu biu s 02
nh km Thng t ny) gi s, ban, U ban nhn dn cp huyn qun l trc tip
theo quy nh ti im b khon 2 iu 14 ca Quy ch cc s, ban, U ban
nhn dn cp huyn tng hp chung v ti sn nh nc ca cc n v s nghip
thuc c quan mnh qun l (theo mu biu s 03 nh km Thng t ny) gi S
Ti chnh trc ngy 28 thng 02. Trc ngy 30 thng 3, S Ti chnh cc tnh,
thnh ph trc thuc trung ng c trch nhim tng hp chung v ti sn nh
nc ca cc n v s nghip thuc a phng qun l (theo mu biu s 03
nh km Thng t ny) bo co U ban nhn dn cp tnh, ng gi B Ti
chnh.
5

7.2. Khi lp d ton ngn sch hng nm, khi c nhu cu trang cp ti sn,
n v s nghip cn c vo ch trang cp ti sn ca Nh nc quy nh,
lp bo co v nhu cu trang cp ti sn trong nm k hoch bo co c quan
qun l cp trn trc tip ca n v cc n v d ton cp 1 tng hp chung
v nhu cu trang cp ti sn ca cc n v s nghip thuc phm vi trc tip
qun l (theo mu biu s 05 nh km Thng t ny), gi cng vi d ton thu,
chi ngn sch cho c quan ti chnh, c quan k hoch v u t cng cp tng
hp trnh c quan c thm quyn quyt nh theo quy nh ca Lut Ngn sch
nh nc v cc vn bn hng dn thi hnh.
8. V qun l s dng t ti n v s nghip theo quy nh ti iu
15 ca Quy ch:
8.1. n v phi s dng t do nh nc giao ng vi quy hoch, k
hoch s dng t c c quan nh nc c thm quyn ph duyt; nghim
cm n v s nghip s dng t c giao xy dng tr s c quan, cng
trnh s nghip vo mc ch khc. t c giao phc v cho hot ng s
nghip, n v phi xc nh gi tr quyn s dng t tnh vo gi tr ti sn
nh nc ti n v theo quy nh ti Ngh nh s 13/2006/N- CP ngy 24
thng 01 nm 2006 ca Chnh ph v xc nh gi tr quyn s dng t tnh
vo gi tr ti sn ca cc t chc c Nh nc giao t khng thu tin s dng
t v lp h s qun l theo quy nh ca php lut v t ai hin hnh.
8.2. i vi cc n v s nghip hin ang s dng chung mt khu t
va thc hin hot ng s nghip va hot ng sn xut kinh doanh, dch v
hoc c c quan c thm quyn cho php s dng mt phn t c giao
phc v cho hot ng s nghip vo mc ch sn xut kinh doanh, dch v th
n v phi xc nh din tch t s dng cho tng mc ch theo hng dn ca
B Ti nguyn v Mi trng v phi thc hin ngha v ti chnh v t ai i
vi nh nc theo quy nh hin hnh.
9. V bn, chuyn nhng, thu hi, iu chuyn, thanh l ti sn quy
nh ti iu 16, iu 17 v iu 18 ca Quy ch:
9.1. Ti sn nh nc ti n v s nghip c x l bn, chuyn nhng,
thu hi, iu chuyn, thanh l theo quy nh ti khon 1 iu 16, khon 1, iu
17 v khon 1 iu 18 ca Quy ch phi c c quan c thm quyn quyt nh
theo ng quy nh ti khon 2 iu 16, khon 2 iu 17 v khon 2 iu 18 ca
Quy ch. i vi ti sn mua sm t ngun Qu pht trin hot ng s nghip,
t ngun vn vay, vn huy ng phc v cho cc hot ng s nghip hoc
sn xut kinh doanh ca n v theo quy nh ti khon 3 iu 7 ca Quy ch th
Th trng n v s nghip quyt nh x l theo thm quyn.
9.2. i vi cc trng hp x l ti sn thuc thm quyn c quan cp
trn quyt nh, n v phi lp h s ngh x l ti sn gi c quan c thm
quyn xem xt quyt nh. H s ngh x l bn, chuyn nhng, thu hi,
iu chuyn, thanh l ti sn, bao gm:
6

- Vn bn ngh x l (bn, chuyn nhng, thu hi, iu chuyn hoc


thanh l ti sn);
- Quyt nh ca c quan c thm quyn v thc hin di di theo quy
hoch, sp xp li c s lm vic; d n, phng n i mi ti sn theo yu cu
k thut, cng ngh phc v hot ng ca n v c ph duyt hoc
bin bn xc nh vi phm quy nh trong qun l, s dng ti sn; bo co x l
ti sn d tha khng cn nhu cu s dng, ti sn h hng, xung cp cn x
l,...
- Bng k s lng v gi tr ti sn ca n v ngh x l (theo mu
biu s 04 nh km Thng t ny);
- Bin bn ca c quan chuyn mn hoc ca Hi ng nh gi cht
lng, tnh trng thc t ca ti sn cn x l ca n v;
- kin bng vn bn ca cc c quan c lin quan m theo quy nh ti
Quy ch hoc quy nh khc ca php lut c quy nh vic x l ti sn phi c
kin thng nht bng vn bn ca cc c quan ny.
9.3 Vic x l ti sn sau khi c quyt nh ca c quan c thm quyn
c thc hin nh sau:
a) i vi ti sn c quyt nh bn, chuyn nhng th n v trc tip
qun l ti sn thc hin thu t chc c chc nng bn u gi ti sn c php
hot ng theo quy nh ca php lut bn u gi. Trng hp c c quan
c thm quyn cho php bn, chuyn nhng ti sn theo phng thc ch nh,
th gi bn, chuyn nhng ti sn phi c t chc c chc nng nh gi ti
sn c php hot ng theo quy nh ca php lut xc nh v c cp thm
quyn cho php bn, chuyn nhng ti sn ph duyt.
b) i vi ti sn c quyt nh thu hi, iu chuyn th n v c ti sn
b thu hi, iu chuyn v n v c giao tip nhn ti sn phi hp t chc
vic bn giao ti sn, c s tham gia ca c quan qun l cp trn trc tip.
Ti sn thu hi, iu chuyn gia cc n v s nghip, gia cc n v s
nghip vi cc c quan khc c thc hin kim k v s lng theo thc t, gi
tr ang theo di trn s sch k ton ti thi im c quyt nh thu hi, iu
chuyn v l cn c hch ton tng, gim ti sn (theo mu Bin bn bn giao
ti sn nh km thng t ny). Ring trng hp thu hi, iu chuyn ti sn
gia n v s nghip vi t chc kinh t th phi xc nh gi tr cn li thc t
ca ti sn (do t chc c chc nng thm nh gi ti sn c php hot ng
theo quy nh ca php lut thc hin); kt qu thm nh c s dng lm cn
c hch ton tng, gim gi tr ti sn.
c) i vi ti sn c quyt nh thanh l, n v c ti sn thanh l thu t
chc c chc nng bn u gi ti sn c php hot ng theo quy nh ca
php lut thc hin bn ti sn thanh l theo phng thc u gi; nu ti a bn
qun, huyn ni c ti sn thanh l khng c t chc c chc nng bn u gi
ti sn hoc c nhng cc t chc ny t chi thc hin bn, th n v c
7

thnh lp Hi ng thanh l ti sn theo quy nh bn u gi ti sn. Trng


hp c quan c thm quyn cho php thc hin thanh l ph d, hu ti sn th
n v c ti sn thanh l c thc hin ph d, hu ti sn, nhng phi thu hi
nguyn vt liu ti sn ph d (nu c) bn. Sau khi t chc thanh l ti sn
theo quyt nh, n v hch ton gim gi tr ti sn thanh l ang theo di
trn s sch k ton ca n v.
9.4. Vic qun l s dng tin thu c t x l ti sn ti n v s nghip
theo quyt nh ca c quan, cp c thm quyn thc hin nh sau:
a) Cc khon chi ph cho vic nh gi, bn, chuyn nhng, thanh l ti
sn c thanh ton t ngun tin thu c t bn, chuyn nhng, thanh l ti
sn; trng hp cc chi ph trn ln hn s tin thu c th n v c s dng
ngun kinh ph hot ng thng xuyn ca n v thanh ton. i vi chi ph
pht sinh trong trng hp thc hin thu hi, iu chuyn ti sn, n v c
tip nhn ti sn c trch nhim chi tr; trng hp c quan c thm quyn quyt
nh thu hi, iu chuyn ti sn c quyt nh c th v chi ph thc hin thu
hi, iu chuyn ti sn th thc hin theo quyt nh .
b) Tin thu c t bn, chuyn nhng ti sn ti n v l ti sn trang b
t ngun ngn sch nh nc, sau khi tr i chi ph thc hin vic bn, chuyn
nhng phi np vo ti khon ca n v m ti Kho bc nh nc; trng hp
n v c cp c thm quyn quyt nh cho s dng thc hin u t xy
dng, mua sm, sa cha ln ti sn theo d n, d ton c cp c thm quyn
ph duyt th Kho bc nh nc chi cho n v s dng theo qui nh v qun l
ngn sch nh nc hin hnh. S tin bn, chuyn nhng ti sn n v khng
c s dng hoc s cn li ngoi s tin c php s dng phi np vo ngn
sch nh nc.
i vi tin thu t bn, chuyn nhng ti sn ti n v l ti sn trang b
t ngun vn vay hoc huy ng, sau khi tr i chi ph thc hin vic bn,
chuyn nhng n v c dng tr n vay, hon tr vn huy ng; s cn li
(nu c) c chuyn vo Qu pht trin hot ng s nghip ca n v (i vi
n v s nghip t bo m ton b chi ph hot ng v n v s nghip t
bo m mt phn chi ph hot ng), c li b sung tng ngun kinh ph
u t tng cng c s vt cht, i mi trang thit b (i vi n v s nghip
do ngn sch nh nc bo m kinh ph hot ng).
c) Tin thu c t thanh l ti sn ti n v, sau khi tr i chi ph thc
hin vic thanh l n v c dng tr n vay, hon tr vn huy ng nu l
ti sn c trang b t ngun vn vay hoc huy ng; s cn li c chuyn
vo Qu pht trin hot ng s nghip ca n v (i vi n v s nghip t
bo m ton b chi ph hot ng v n v s nghip t bo m mt phn chi
ph hot ng), c li b sung tng ngun kinh ph u t tng cng c
s vt cht, i mi trang thit b (i vi n v s nghip do ngn sch nh
nc bo m kinh ph hot ng).
8

d) Tin thu c t chuyn nhng quyn s dng t sau khi tr i chi


ph thc hin vic chuyn nhng, c np vo ti khon tm gi ti Kho bc
nh nc cp tnh (ni c t chuyn nhng) do B Ti chnh lm ch ti khon
i vi n v s nghip thuc trung ng qun l; do S Ti chnh lm ch ti
khon i vi n v s nghip thuc a phng qun l. Trng hp n v
phi xy dng li c s mi hoc ci to nng cp c s c bo m duy tr
v pht trin hot ng theo chc nng nhim v c giao, th c s dng s
tin ny thc hin u t xy dng theo d n c cp thm quyn ph
duyt. S tin n v khng c s dng hoc s cn li ngoi s tin c
php s dng phi np vo ngn sch nh nc theo quy nh ca Lut Ngn
sch nh nc.

Phn III
T CHC THC HIN
Th trng cc n v s nghip c giao qun l, s dng ti sn nh
nc khi xy dng Quy ch qun l s dng ti sn nh nc ti n v, phi quy
nh c th vic qun l s dng i vi tng loi ti sn v trch nhim ca b
phn, c nhn c giao qun l s dng ti sn; ng thi c trch nhim ch
o, t chc vic qun l, s dng ti sn nh nc ti n v mnh tit kim v
hiu qu theo ng cc qui nh ti Quy ch v hng dn ti Thng t ny.
Vic qun l ti sn nh nc ti cc n v s nghip cng lp trc thuc
B Quc phng, B Cng an do B trng B Quc phng, B Cng an cn c
vo Quy ch qun l ti sn nh nc ti n v s nghip ban hnh km theo
Quyt nh s 202/2006/Q-TTg ngy 31/8/2006 ca quy nh.
Thng t ny c hiu lc sau 15 ngy k t ngy ng Cng bo. Trong
qu trnh thc hin nu c vng mc, cc B, ngnh, a phng, n v phn
nh kp thi v B Ti chnh nghin cu gii quyt./.
KT. B TRNG
TH TRNG

Ni nhn:
- Vn phng TW, VP Quc Hi;
- Vn phng Chnh ph, VP Ch tch nc;
- Vin Kim st nhn dn ti cao;
- To n nhn dn ti cao;
- Cc B, c quan ngang B, c quan
thuc Chnh ph;
- UBND, S Ti chnh, Kho bc NN
cc tnh, thnh ph trc thuc TW;
- Cc kim tra vn bn - B T php;
- Cng bo;
- Website Chnh ph;
- Lu: VT, Cc QLCS.

( k)

Hong Anh Tun

B, c quan TW, Tnh, Thnh ph:


Tn n v:

Biu s 1
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc

S
TT

Tn ti sn

BNG TNG HP DANH MC TI SN NGH TRANG CP


(Ban hnh km theo Thng t s112 /2006/TT-BTC ngy 27 /12/2006 ca B Ti chnh)
Hin c ti n v
ngh trang cp
(ang qun l s dng)
Nguyn gi Gi tr cn
Mua sm
Tip nhn
S
theo SSKT
li theo
S
Chng
Gi tr
S
Chng
Gi tr
(nghn ng)
lng
SSKT
lng loi, cp
d ton
lng loi, cp
d ton
(nghn ng)
(nghn ng)
(nghn ng)
hng
hng

Ghi ch

1
2
3
.
.
Cng
Ghi ch: - Ti sn hin c ch k nhng ti sn cng loi vi ti sn ngh trang cp.
- S lng ti sn i vi nh, cng trnh ghi theo m2, cc ti sn khc ghi theo chic, ci.
- Gi tr d ton ca ti sn mua sm, tip nhn c ghi theo gi d kin mua sm (nu ngh mua sm) hoc gi tr c tnh ca ti sn
tip nhn (nu ngh tip nhn).

Ngi lp biu

(K v ghi r h tn)

......., ngy .. thng .... nm ......


Th trng n v

(K tn v ng du)

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

B, c quan Tw, Tnh, Thnh ph:..


Tn n v: ...

Biu s 2

c lp - T do - Hnh phc
BO CO TNH HNH TRANG CP V X L TI SN NM.
(Km theo Thng t s 112/2006/TT-BTC ngy 27/12/2006 ca B Ti chnh)
Trang cp, x l trong nm

S c u nm

S
T
T

Loi ti sn

SL
3

NG
(ng)
4

GTCL
(ng)
5

Trang cp
SL
6

GT
(ng)
7

Thu hi
SL
8

GT
(ng)
9

Bn
SL
10

GT
(ng)
11

iu chuyn
SL
12

GT
(ng)
13

Thanh l
SL
14

GT
(ng)
15

S cui nm

LD, lin kt
SL
16

GT
(ng)
17

SL
18

NG
(ng)
19

1 t
2 Nh, cng trnh XD
3

Phng tin vn ti, truyn


dn

4 My mc, thit b
5 Cng c, dng c qun l
6 Cc ti sn khc
Cng
Ghi ch: - S lng ti sn l t nh, cng trnh c ghi theo m2, cc ti sn khc ghi theo chic, ci.
- Gi tr ti sn trang cp x l trong nm ghi theo gi tr cn li theo s sch k ton hoc gi tr thc t nh gi li (i vi nhng trng hp c nh gi li)

.., ngythng...nm
Th trng n v

Ngi lp biu
(K v ghi r h tn)

(K tn v ng du)

11

GTCL
(ng)
20

Ghi
ch
21

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

B, c quan Trung ng hoc


S Ti chnh Tnh:

c lp - T do - Hnh phc

Biu s 3

TNG HP BO CO TNH HNH TRANG CP V X L TI SN NM...


(Ban hnh km theo Thng t s 112/2006/TT-BTC ngy 27/12/2006 ca B Ti chnh)
ST
T
1
1

Tn n v
s nghip
2

S c u nm
S
L
3

NG
(ng)
4

GTCL
(ng)
5

Trang cp
SL
6

GT
(ng)
7

Thu hi
SL
8

GT
(ng)
9

Trang cp, x l trong nm


iu
Bn
Thanh l
chuyn
GT
GT
GT
SL
SL
SL
(ng)
(ng)
(ng)
10
11
12
13
14
15

S cui nm

LD, lin kt
SL
16

GT
(ng)
17

SL
18

NG
(ng)
19

n v A:
t
Nh, cng trnh XD
Phng tin vn ti,
truyn dn
My mc, thit b
Cng c, dng c qun
l
Cc ti sn khc

n v B:
.
.
Ghi ch: - S lng ti sn l t nh, cng trnh c ghi theo m2, cc ti sn khc ghi theo chic, ci.
- Gi tr ti sn trang cp x l trong nm ghi theo gi tr cn li theo s sch k ton hoc gi tr thc t nh gi li (i vi nhng trng hp c nh gi li)

., ngythngnm..
Th trng n v
(K tn v ng du)

Ngi lp biu
(K v ghi r h tn)

12

GTCL
(ng)
20

Ghi
ch
21

B, c quan TW, Tnh, Thnh ph:


Tn n v:

Biu s 4

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
BNG TNG HP DANH MC TI SN NGH X L

(Bn, iu chuyn, thu hi, thanh l)


(Ban hnh km theo Thng t s 112 /2006/TT-BTC ngy 27 /12/2006 ca B Ti chnh)

S
TT

Tn ti
sn

Hin c ti n v
(ang qun l s dng)
Nguyn
Gi tr cn
S
gi theo
li theo
lng
SSKT
SSKT
(nghn ng)
(nghn ng)

ngh x l
(Bn, iu chuyn, thu hi, thanh l)
Chng Gi tr cn Phng
S
loi,
li theo
thc x
lng
cp
SSKT
l
(nghn
ng)
hng

1
2
3
.
.
Ghi ch: - Phng thc x l c ghi theo ng phng thc ngh x l ti sn, nh:
Bn, thanh l, iu chuyn, hoc thu hi.
- S lng ti sn i vi nh, cng trnh ghi theo m 2, cc ti sn khc ghi theo
chic, ci.

Ngi lp biu

(K v ghi r h tn)

......., ngy .. thng .... nm ....


Th trng n v

(K tn v ng du)

Ghi
ch

14

B, c quan TW; S, ban, UBND huyn


hoc n v d ton cp 1:....

Biu s 5
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
BNG TNG HP DANH MC NHU CU TRANG CP TI SN NM .
(Ban hnh km theo Thng t s 112 /2006/TT-BTC ngy 27/ 12/2006 ca B Ti chnh)

S
TT

Tn ti sn

Hin c ti n v
(ang qun l s dng)
Nguyn gi Gi tr cn
S
theo SSKT
li theo
(nghn
ng)
lng
SSKT
(nghn ng)

ngh trang cp
S
lng

Mua sm
Chng
Gi tr
loi, cp
d ton
(nghn ng)
hng

S
lng

Tip nhn
Chng
Gi tr
loi, cp
d ton
(nghn ng)
hng

Ghi ch

1
2
3
.
.
Cng
Ghi ch: - S lng ti sn i vi nh, cng trnh ghi theo m2, cc ti sn khc ghi theo chic, ci.
- Gi tr d ton ca ti sn mua sm, tip nhn c ghi theo gi d kin mua sm (nu ngh mua sm) hoc gi tr c tnh ca ti sn
tip nhn (nu ngh tip nhn).

Ngi lp biu

......., ngy .. thng .... nm .....


Th trng n v

(K v ghi r h tn

(K tn v ng du)

Mu Bin bn
CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc
--------------BIN BN BN GIAO TI SN
(Ban hnh km theo Thng t s 112 /2006/TT-BTC ngy 27 /12/2006 ca B Ti chnh)

Thc hin Quyt nh (cng vn) s . ngy.. ca v vic


Hm nay, ngy thng nm., chng ti gm:
A- i din Bn giao:
1. ng ..
Chc v:.
2. ng ..
Chc v:.
B- i din bn nhn:
1. ng ..
Chc v:.
2. ng ..
Chc v:.
C- i din c quan chng kin bn giao:
1. ng ..
Chc v:.
2. ng ..
Chc v:.
Thc hin bn giao v tip nhn s ti sn l....... ti .. nh sau:
I. V nh, vt kin trc v cc ti sn gn lin vi nh, t
1. Tng s ngi nh, vt kin trc v ti sn khc:
1.1.Tng s ngi nh: ......... m2
- Din tch xy dng: ............ m2
Din tch sn: ............... m2
- Nguyn gi theo s sch k ton: ng
- Gi tr cn li theo s sch k ton: .......... ng
- Gi tr thc t nh gi li ti thi im bn giao:
1.2. Tng s vt kin trc v ti sn khc:
- Nguyn gi theo s sch k ton: ......... ... ng
- Gi tr cn li theo s sch k ton: ......... ng
- Gi tr thc t nh gi li ti thi im bn giao:: ..........ng
2. Chi tit nh, vt kin trc v cc ti sn khc gn lin vi t:

2.1. Nh s 1 (A...):
- Din tch xy dng: ....... m2
Din tch sn s dng: ........ m2
- Cp hng nh: .............
S tng: ........................
- Ngun hnh thnh: (ngn sch nh nc cp, vay vn, nhn bn
giao): ............................................................
- Nm xy dng: .................
Nm ci to, sa cha ln: .................
- Mc ch s dng: ....................
- Nguyn gi theo s sch k ton: ............. ng
- Gi tr cn li theo s sch k ton: ......... ng
- Gi tr thc t nh gi li ti thi im bn giao:
2.2. Nh s 2 (B...): ..........................
- Din tch xy dng: ........... m2
Din tch sn: .................... m2
- Cp hng nh: .............
S tng: .................
- Ngun hnh thnh: (ngn sch nh nc cp, vay vn, nhn bn
giao): ................................................
- Nm xy dng: ................. Nm ci to, sa cha ln: .....................
- Mc ch s dng: ...........................
- Nguyn gi theo s sch k ton: ......... ng
- Gi tr cn li theo s sch k ton: ........ ng
- Gi tr thc t nh gi li ti thi im bn giao: ..........ng
2.3. Vt kin trc (B nc, tng ro)
- Ngun hnh thnh: (ngn sch nh nc cp, vay vn, nhn bn
giao): ...................................................................
- Nm xy dng: ...................... Nm ci to, sa cha ln: .................
- Mc ch s dng: ..................
- Nguyn gi theo s sch k ton: ........ ng
- Gi tr cn li theo s sch k ton: ....... ng
- Gi tr thc t nh gi li ti thi im bn giao:: ..........ng
2.4. Cc ti sn gn lin vi nh, t: (qut trn, n in, iu ho..)
- S lng: ...... Ci
- Nguyn gi theo s sch k ton: ..... ng
- Gi tr cn li theo s sch k ton: ...... ng
- Gi tr thc t nh gi li ti thi im bn giao: : ..........ng
(Tu theo tnh hnh thc t khi giao nhn, c th b sung thm mt s cc ch tiu
cn thit khc).
II. V t
1. Ngun gc t:
a. C quan giao t: ...................... Quyt nh s: .....................
17

b. Bn giao t s: .....................C quan lp bn : ......................


c. Giy chng nhn quyn s dng t s: ......................
d. Din tch t c giao: .......................
2. Hin trng t ai khi bn giao:
a. C quan ang qun l s dng n thi im bn giao: ...................
b. Tng din tch khun vin: ...................
c. Tng din tch khun vin c nh, cng trnh: ................................
III. Cc h s v nh, t, ti sn gn lin t bn giao
..............................................................................................................
IV. kin cc bn giao nhn
1. Bn nhn: ......................................................................................
........................................................................................................................
2. Bn giao: .....................................................................................
.........................................................................................................................
I DIN BN NHN

I DIN BN GIAO

(K tn v ng du)

(K tn v ng du)

i din cc c quan chng kin


n v A

(K v ghi r h tn)

n v B

n v C

(K v ghi r h tn)

(K v ghi r h tn)

18