P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

pdf

text

original

ד יבצ לוק ' ● סשת " ב

ומ " יכדרמ ברה ר גיליוו
ע ןוילעה ללוכה שאר " רנסקוו ש
םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגעה ןינעב תולאש
ר " סשת זומת ח " ב

בכל ' ומ " זרגה ר " טילש גרבדלוג נ " א ,
םימואתה ילדגמ ןוסאמ םישדח העשת רובעכ , שופיחה תא ורמג
םינינבה םוקמב , תופוג יקלח ףלא םירשע טעמכ ואצמנ םנמא , אל םבורש
זמ םיהו , תודבעמב םיקדובש . תויחכונה תודבועה לע תדסוימ תאזה הלאשה ,
תכל ותוא חלשנ עדימ דוע לבקנ םאו " ר .
ינופצה ןינבב , תומוק ןיב עגפ סוטמה 93 ל - 98 , תונומתה יפלו
תוגרדמה לכבו תוילעמה לכב עגפ סוטמה ) ותואב תוגרדמה ויה אל הארנכ
המוק לכב םוקמ . עבש תוגרדמה תפמ יפל לבא םינותי ] New York Times –
May 26, 2002 [ ןינבה עצמאב ויה תוגרדמה ולא תומוקב , עוגיפב ודמשנו (.
המוקמ לוצינ םוש לע עודי אל 92 הלעמלו . ןכבו , ע תוחכוה שי םא " ןיד פ
יה לעבהש ' המוק לעמ 92 עוגיפה תעשב , שאה ןשבכל לפנכ ונידד הארנ
) הא " זי ע : אנ ( אשנהל תרתומ ותשאש .
א ( ת . ס . המוקב דבע 104 . בב הדיעה ותשא " ותיב תא בזעש ד
העשב 7:30 הריעהל לצלצו ךרעב , ודרשממ הארנכ , העשב 8:20 . העשב
8:50 , ב עוגיפה ירחא - 8:46 , העדוה הריאשהו ולש ןופאלפל הלצלצ . יפל
ןופלטה תרבח לש תוחיש טוריפ ) AT&T ( , ס רמ . ויתועדוה עומשל לצלצ
העשב 8:51 , ופאלפהמ לצלצו העשב ותיבל ן 8:52 . הל רמאש הדיעה ותשא
ןינבה תא םינפמש זא .
ךכל ףסונב , ב חלשש ינורטקלא ראוד לש ךמסמ שי - 8:21
ב לבקש ראודל הבוגתב ולש תבותכהמ - 8:17 ) . יפוס רוריב ונידיב ןיא םנמא
ה ןינעב תולאש םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגע
4
אש " רחא םוקממ הז ראוד חולשל א (. ירוהו השאה ' הרש םולשהש ודיעה
םנועמב .
ב ( א . נ . ג . בע המוקב ד 104 . בב דיעה ונתוח " ותב יפמ ד , בג ' מ . ג . ,
העשב ותיב תא בזע הלעבש 7:00 ךרעב , יטרפה ווקב וילא הלצלצשו
העשב ודרשמב 8:24 . העשב 8:54 , עוגיפה ירחא , ותשאל לצלצ לעבה
ולש ןופאלפהמ . ולא תוחיש םירשאמ ןופלטה תרבחמ םיכמסמה ,
יה ןופאלפהשו ' םילדגמה תוביבסב .
ףסונב ךכל , דחא דע , ס רמ ) . תווצמ רמוש וניא הארנכ ( דיעה ) בתכב
ןופלטבו ] םיקיתבש ןופלטב תויודעה לכ , תיב ירבחמ דחאל החישל ןתנוכ
ןידה , השלש ינפב דיעהש , דע יפמ דעכ ןנידו ) תודעכ ןופלט תודעש חיננ םא
הז ןינעל ([( ג רמל לצלצש . העשב יטרפה ווקב 8:50 , תאצל לדתשיש רמאו
ודרשממ . ע חלשנש ינורטקלא ראוד ךמסמ שי ןכ " ג רמ י . ולש תבותכהמ
עש " הרבחה י , העשמ 7:56 ) אש יפוס רוריב ןיא םנמא " רחא םוקממ חולשל א ,
נכו " ל .( םנועמב הרש םולשהש דיעה ונתוח .
ג ( ש . ל . המוקב דבע 103 . ל ותשא . בב הדיעה " העשב בזעש ד 6:00
ךרעב , העשב ינורטקלא ראוד הל חלששו 7:36 ) אש יפוס רוריב ןיא םנמא " א
רחא םוקממ חולשל , נכו " ל .( םידע ינש ) םירכנ ( ודיעה ) ןופלטב ( שש . דימת
ןיב דרשמל עיגה 7:00 ל - 7:15 . ודרשמב השיגפ התיהש עדיש רמא דחא
העשב 8:30 רקוב ותואב , שש חוטבש רמא דחאו . יה ' םעפ לכ יכ דרשמב
יה אב אלש ' ינורטקלא ראודב שארמ ועידומ .
שאה יבאו ה ' בב ודיעה " םנועמב הרש םולשהש ד ) ירכנ רמא ןכו
ןופלטב .(
ירשת שדוח ףוסב , מ רמ תפוג תא ואצמ . הלעמלו רובטהמ . והיז
ע ףוגה תא " םיינישה לש םולצ תוקידב י , רתויב קהבומ ןמיס אוהש . הז רבד
בל עדונ " ע ד " םידע ינש לש תודע פ , תווצמ רמוש םהמ דחא , תא וארש
דרשמב םיכמסמה יאופרה רקבמה לש , רד לש תודעל ףסונב . ה . , שאר
גיליוו יכדרמ ברה
5
דרשמה ) תווצמ רמוש וניאש , ןופלטב תויודעה לכ .( תעבט ואצמ ועבצא לעו
ולש ןיאושנ ) . ולש איהש םיעדוי ךיא רורב אל (.
טבש שדוח תליחתב , מ רמ לש ותפוג יקלח העברא ואצמ . , והזש
ע " י DNA , דרשמב יתרוסמ ידוהי לש ותודע יפל ) פלטב ןו .(
ד ( ג . מ . רפסמ סוטמ לע הלע 11 לדגמב עגפש ןקירמא תרבחמ
ינופצה . ולש סיטרכה תא ולעהש הרבחהמ בתכמ לבק ןידה תיב , ונייהד
סוטמה לע הלעש , הרבחה גיצנ לש תודעכו ) ןופלטב ) .( דריש ןכתי םנמא
סוטמהמ , לוצינו דרי דחא ידוהי הארנכו . תאזכ הדירי ךיאו םא ונתלאשל
מב העיפומ הרבחה יכמס , דחא ףאל םיימינפה םהירדס םילגמ אלש ובישה ,
דרי אל םנמאש וציפהש םיעסונה תמישרב עיפוה ומש םאש םהל רורב לבא
סוטמהמ (.
ןותעב הרעשה שי ) Wall Street Journal – October 11, 2001 ( מ רמש . ,
יהש ' הצב ןיצק " ל , הז אוה , תועסונה תחא לש ינופאלפ רואת יפל , הסנש
דגתהל םדי לע גרהנ הארנכו םילבחמה לע ר .
ה ( ל . ק . המוקב דבע 96 . ש ברה ודידי ינפב הדיעה ותשא . ו . , דיעהש
בב " ד , בל איבה םגו " התא ותחישמ תטלקה תא ד , ןלהלדכ .
ק רמ . העשב ותשאל רמא 7:15 הדובעל ךלוה אוהש . דימת אוה
ודרשמב דבע , התיבה ןפלט אל ללכ ךרדבו .
יטרכ תרבחמ ךמסמ ונידיב יארשא ס , ק רמש . יסיטרכ הנק ' תבכרל
ולש יארשא סיטרכב תיתחתה . דיעה תבכרה דרשמב דבועש תווצמ רמוש דע
) ןופלטב ( יסיטרכש ' בוחר תנחתב הנורחאל הסנכוה תאז 42 העש ןיב 8:12 ל -
8:17 רקוב ותואב .
ךמסמ ונידיב , םילדגמה ןוחטב תא להינש דרשמהמ , שדוחמ
טסוגוא ) הארנכ רבמטפס יכמסמ עוגיפב ודמשנ ( , רמש םיקיודמה םינמזה םע
ק . רקובב ינופצה ןינבל סנכנ , ע " הסינכבש ןוחטבל ישיאה וסיטרכ תסנכה פ
ןינבל . נה ותיסיטרכש םינמזה םע הז שדחל תבכרה דרשממ ךמסמ ןכו " ל
ה ןינעב תולאש םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגע
6
נה הנחתב הסנכוה " ל , תוקד ששל דע זאמ סנכנש ותנוכ עיפומה ןמזהשכ
וירחא .
האושהה יפל , תודע יפלו נה יתדה דבועה לש ו " תובכרה תורשש ל
נה הנחתהמ תועסונה " יה םילדגמה ןווכל ל ' רקוב ותואב ןיקת , ק רמש אצוי .
ןיב ןינבל סנכנ 8:32 ל - 8:40 , ב עצוממה יפלו - 8:34 . ועיגה תוילעמה
המוקל ולעו תופיכתב 78 הקדמ תוחפב , המוקל םשמו 96 , הנתמהה ללוכ ,
ךרעב ךרא 3 תוקד , דעש ךכ 8:45 ב המוקל עיגהש רור 96 ) ןבומכ , יאר ןיא '
ללכב ןינבל עיגהש , ודמשוה םיכמסמה יכ , נכו " ל . ונתנוכו , עסנ םנמא םאש
כ וב קזחומש לולסמב " טסוגואב תופוצר םימעפ ג , א " המוקל עיגה כ 96 ינפל
עוגפה (.
תומצע ינש ןסינ שדוח ףוסב ההיז יאופרה דרשמ , ףתכהמ דחא
עלצהמ דחאו , וסב ואצמנ רבכש ירשת שדוח ף , ק רמ לש . ע " תוקידב פ DNA .
) הנהו DNA י לכ םיקדובשכ קהבומ ןמיס אוה " ובש םינמיסה ג , יפלש
םע םלועב רחא םדא ןיא הקיטסיטטסה DNA הז , אוה הזכ רחא שיש יוכיסהש
ןוילירטב דחאמ תוחפ ) 10
12
) ( 1,000,000,000,000 .( הפירש ללגבש שי םנמא
א דועו " י לכ תא תוהזל א " יסה ג םינמ , שיש םייאופר םינותיעב וריעה רבכו
כ וניאש ןמיסב םיהזמש " קהבומ כ .
דרשמבש יתרוסמה ידוהיה דעה יפל םנמא , ט םיאצומשכ םג ' ךותמ
י " נה םינמיס ג " ל , ןוילימב דחאמ תוחפ אוה תועטל יוכיסה , הזכ הרקמבו
קנרא ןוגכ םירחא םינמיס ףרצמ דרשמה . ק רמ לש ןודינבו . יוהיזהש דיעה
יה ' ע " פ DNA דבלב , שממ קהבומ ןמיס אוה הארנכו . רבחל ושרה הנורחאלו
םדרשמב קיתה תא קודבל ונניד תיב . םינמיסה לכ תא והיזש ראובמ םשו
ל האושהב תומצעב DNA ק רמ לש םייניש תשרבממ ואיצוהש . וז הדבועבו ,
ב דחאמ תוחפ אוה הזכ רחא שיש יוכסה 7.5 x 10
15
) 7,500,000,000,000,000 .(
ותשא , ו ברהו . נה " ל , םנועמב הרש םולשהש ודיעה .
גיליוו יכדרמ ברה
7
ימורדה ןינבב , המוק ןיב עגפ סוטמה 78 ל - 84 העשב 9:02 , ןינבהו
העשב סרק 9:59 . עוגיפב ודמשוה תונוילעה תומוקה לש תוילעמה לכ ,
סרפסקא תוילעמ ונייהד , המוקל עקרק תמוק ןיב וענש 78 , תוילעמה ןכו
מ תומוקה תא ותרשש - 78 עמלו הל ) . יה אל ' דע עקרק תמוקמ רישי תורש
לעמ תומוקה 78 ( תוגרדמה ירדחמ דחא לבא ) A ( דרש , ולצינ םישנא המכו
לעמ תומוקמ 78 ולא תוגרדמב ודרישכ , המוקב ויהש םישנא הרשע הארנכו
78 נה תוגרדמב ולצינ " ל , תינופצ הנפב ויהש - ןינבה לש תיברעמ .
א ( ס . ל . המוקב דבע 87 . ב הדיעה ותשא ב " ד , העשב ותיב תא בזעש
7:30 ךרעב . ודרשמל עיגהש תודע שי , ןלהלדכ .
םיעוגיפה ןיבש ןמזב , ש תרבג . , גש " דרשמ ותואב הדבע כ , הרבד
ןופלטב המא םע , הל הרמאו , ש רמ לש ותודע יפל ) . ןופלטב ( , מ רמש . יה '
דרשמב התא ) תווצמ תרמוש הנניא הארנכ . יפל החיסמ הרבד ונמזב םנמא
המות , ל ימורדה ןינבב עוגיפה ינפ . אמאה ןכא , יפמ הדיעהש ,' ג " הנניא כ
תווצמ תרמוש , הדיעה איהו , בל דיעהש הנתחל " ד , םיעוגיפה רחאל (.
ךכל ףסונב , ע ןושחרמ ףוסב ותפוג תא ההיז יאופרה רקבמה " גוז פ
וילעש םיסנכמ , ישיא יארשא יסיטרכ םע וסיכבש קנרא , הגיהנ ןוישר ) אלד
ישניא ילשומ ( עו ישיא יוהיז ינמיס העברא תוחפל דו , ותיבל תוחתפמו
ותינוכמלו . םנועמב הרש םולשהש הדיעה ותשא .
ב ( ב . ח . המוקב דבע 85 , ןיד ךרועכ . תשלב תרבח הרכש ותרבח
םירדענל הרקש המ ררבל , ןלהלדכ החוויד איהו ) בתכב .(
ח רמ תא וארש ודיעה םישנא הנומש תוחפל . המוקב 85 , אוהשכ
ועו דדועמ ןינבה תא בוזעל םישנאל רז . ןופאלפב וילא הנפלטש הדיעה ותשא
םיעוגיפה ןיב ולש , ילא ןפלטישו רדסב אוהש רמאו ' הרזחב , תרבח ךמסמו
ב תחא הקד לש החיש לבקש רשאמ ןופאלפה - 8:54 .
ה ןינעב תולאש םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגע
8
דיעה הרבחהמ תווצמ רמוש דבוע ) ןופלטב ( ח רמש . תדרל ול רמא ,
העשב דרישכו 8:55 , תוגרדמב B , ח רמ . יה ןיידע הארנכ ' ודרשמב . רומאכ ,
תוגרדמה לכ , מ ץוח - A , ע ומתסנ " עוגיפה י .
ותריכזמ ) תירכונ ( ח רמש תרעשמ . וע ינש ליצהל תוגרדמהמ רזח " ד ,
יה םדרשמש ' תימורד הנפב - תיחרזמ , יה םשש ' עוגיפה .
קושבש לודגה םצעמ קלח אצמ יאופרה דרשמה ) המשנהש רבא
יולת ' וב ( ותודע יפל ולסכ שדחב ) ןופלטב ( םש יתרוסמה ידוהיה דבועה לש .
ח רמ לשכ ותוא והיז . ע " פ DNA דבל , קהבומ ןמיס אוה רומאכש ) . םנמא ,
ונניד תיב רבחל דרשמב וארהש המ יפכ , ל קר תישענ האושהה DNA ויבא לש
ח רמ לש ומאו . ןויליב הרשעב דחאמ תוחפ אוה הזכ רחא שיש יוכיסה הזבו
] 10,000,000,000 (.[ שאה ה , ירוה ,' הרש םולשהש ודיעה םהלש ברהו
םנועמב .
ג ( ס . ב . המוקב דבע 86 . בב הדיעה ותשא " ותיב תא בזע אוהש ד
העשב דימת 6:00 . וריבח ) תווצמ רמוש וניא ( דיעה ) ןופלטב ( ב רמש . הלע
העשב סובוטוא לע 6:05 העשב םימואתה ילדגמל הכומסש הנחתב דריו
7:35 .
רחא רבח ) ווצמ רמוש וניאש ת ( דיעה ) ןופלטב ( ב רמל ןפלטש .
העשב 8:55 , םיעוגיפה ןיב , ןינבה תא בזוע אוה םא תעדל , לדתשיש בישהו
" הרוק המ אוצמל ". דרשמהשמ תדבוע ) תירכנ ( הדיעה ) ןופלטב ( םע הדריש
ב רמ . המוקל דע תילעמב 78 ה המוקב ותוא התארשו - 78 םיעוגיפה ןיב .
עקרק תמוקל תדרל תילעמל הסנכנ איהשכ , ב רמ . ול רמאש רטוש םע רבד
תופסונ תוארוהל וכחישו חוטב ןינבהש . תמוקל העיגהש רחאל הקדמ תוחפ
עוגיפה עריא עקרק . הנורחאה התיה הב הדריש תילעמהש תבשוח איה
עוגיפה ינפל עקרק תמוקל העיגהש .
דרשמהמ תרחא תדבוע ) תירכנ ( הדיעה ) ןופלטב ( נה לככ " ל . בגו '
ב . רחא השאש הדיעה ת ) תירכנ ( המוקב הלעב תא התארש הל הרמא 78 .
גיליוו יכדרמ ברה
9
) המוקמ ולצינ םישנא הרשעכ םנמא 78 תוגרדמב A תינופצ הנפב
ןינבה לש תיברעמ . עוגיפה תעשב תוגרדמל ךומס ודמע םהש הארנ לבא ,
ב רמ ולאו . עקרק תמוקל תוילעמה לצא דמע , ןינבה עצמאב ויהש (.
ונידיבש םיקיתה לש םיטרפה ןה ולא , רומאכו והשמ שדחתי םא
תכ תא עדונ " םדקהב ר .
ןהיטרפל תודבועה רואת רחא , וב וקלחנש תולאש המכ ריכזנ
ןתערכהש םיקסופה , ןפוריצ ילואו , םיקסופה ןמזמ הנושש תואיצמל ןמושייו
נה " ל , נה םיקיתל םיבושח " ל . םינשל תוקלחתמ תולאשהו , תונמאנ תולאש ,
תוחכוה תולאשו – דעהל ןימאנ םא ףא ונייהד תו , תקפסמ החכוה הב שי םאה
תמ לעבהש .
ןלהלדכ וקלחנ תונמאנב :
א ( ושה " ע ) זי : ג ( םילוספ אתיירואד תודע ילוספד בתכ , פבו " ת
) זי : חי ( סמחד וניאד עשרב תקולחמ בתכ , הזגמ קר לוספש " כ , או " השאשכ כ
הרשכ , י " רשכ עשר םגד א , יו " ח , יעו ' תוביתנו תוצק ) ומ : זי .(
ב ( הצואב " פ ) זי : ול ( בתכ הרותב רפוכו תבש ללחמב תקולחמ , יד " א
ירכנכ ונידד , סמחד וניאד עשר םתסמ ערגו ) רהמ " קיש ם .( יו " רפוכב ח
רקש תודעו לזגמ ענמנו םיסומנב קיזחמש הרותב ) ןורשה תלצבח ) ( ג תוא ,'
ד ' .(
ג ( י הבשנש קוניתב " לוספד א , הנעת אלוב ןימאמ וניא ףוס ףוסד
) רהמ " קיש ם .( יו " ח , אוהש יהנד םימשל ער , יהי אל ' תוירבל ער ) קחצי תיב .
צו " ע , הלעב תמ דיעמו רקשמ םא תוירבל ביטימ ןאכד , םימשל קר ער אוהו .(
) ד תוא ' (
ד ( פב וקלחנ תוירעה לע דושחב " ת ) זי : מ ( , הורעבו " ש ) זי : ל ( רימחמ
תויונפה םע דחיתמב ףא , ליו " דוחי רוסיא עמש אלשב ע , קושנו קובח וא ,
םינוליחה גהנמכ , ו םייתדהמ קלח ךא , וננמזבש .
ה ןינעב תולאש םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגע
10
ה ( םיקסופה וליקה יאדוב ררבתהל לוכיב ) כ תוא " יב ד " הבחו צ " ש ( ,
לכ ' םילוספ הז ילב םא ףא . ייק םאה " ןכ ל . ע ררבתהל לוכי םאה " יוניפ י
רבקהמ , ו םייניש ימוליצבכ - DNA תומצעב , ללכב .
ו ( רהמה " קיש ם , נכ רימחמש " ל , האציד תואנדמוא שישכ ליקמ
תשא תקזחמ שיא . ייק םאה " ןכ ל , םילדגמב דבעו רדענש הדבועה םצע םאו
תואנדמוא ללכב ) כ תוא " ט .(
ז ( םיירכנב , י " א ) יע ' הצוא " זי פ : גיק , ה ' ( ערמ אל בתכב תואכרעבש
םינמאנו והיישפנ . ייק םאה " ןכ ל , י םאהו " רחא ןמואו יאופר רקבמב ןכ ל
ןוחטב תרבחבכ , םיסוטמ , המודכו ןופלט .
ח ( מרה " א ) זי : וט ( אבו לוקה אציו ידוהי רחא ריעב ושפחבש קספ
וכע " לסמו ם " ןמאנ תמש ת . ריעה שארשכ ןידה המ , הב דבעש הרבחה וא ,
ןעמל תויודעו תופוג םישפחמ " ןינעה תריגס " םיבורקל , םהל דיעמ ירכנו . המ
חוטיב תרבחל דיעמשב ןידה .
ט ( מרה " א ) םש ( יד בתכ " וכע םילאוש םאד א " ירקימ דיגמו ותוא ם
לסמ " ת . ייק םאה " ןכ ל . ולאשש יוגל דיעהשכ ןידה המ , חאו " דיעה כ
לארשיל . ושה ןידל ותומדל שי םאה " ע ) םש ( הלחתב עבקנ לכהש , לסמבו " ת
חאו הלחתמ " ןמאנ ותוא םילאוש כ . נה תורבחהו ריעה שאר תשקב םאה " ל
וכע םילאושכ ןודינ דיעיו אבי עדויש ימ לכש " ותוא ם , קר דיעמ לעופבש ףא
ל לארשי .
י ( ןופלטה ןיד המ . לעבה לוקב אלקד אניע תועיבטא םיכמוס םאה
ןינבב עקתנ אוהש רמאש . ןופלטב ורסמנש תויודע לע םיכמוס םאה .
ןלהלדכ ןודל שי תוחכוהבו :
א ( לע םיכמוס םאה DNA ופוגבש קהבומ ןמיסכ . םיכירצמ םאה
יהיש ' יולת המשנהש רבאמ ' וב , יארב יד וא ' יהש ' ןינבב , ש יה םא ' עצפנ
יה יאדוב ' לופיטל םילוח תיבל ךלוה , אל רוזאבש םילוחה יתב ימושרבו
עיפוה .
גיליוו יכדרמ ברה
11
ב ( הלאשל ןנישייח םאה , ושכ " ע ) זי : דכ ( כש " קהבומ ןמיסב כ
וילכב , אל וא , פב םיקלוחהכ " ת ) זי : הצ .( ישניא ילשומ אלד םילכב ןידה המ ,
הטישל םיששוח םאה ) ע " פב ש " ת ( הלאשל ןנישייח הזב ףאד . םיששוח םאה
יסיטרכב הלאשל ' רקוב לכ הב שמתשה ומצעב לעבהש עודיש תבכרל . םאה
הגיהנ ןוישרב הלאשל םיששוח , ישניא ילשומ אלד , יסיטרכ דוע ףוריצבו
דגבו תוחתפמו תוהיז .
ג ( יהש רורבשכ ' עוגיפה ינפל הנוילע המוקב , יה םאו ' תעשב םש
א עוגיפה " יח תאצל א , םייתניב דריש ןיששוח םאה . בורה לע םיכמוס םאה
דרי אלש , יהש הקזח לע וא ' םש . ןיאש םימד בורל הזכ בור תומדל שי םאה
ףוס םהל , אשנת אלד ) זי : בל .(
ד ( יבור ירתב םינד םיקסופה ) פ " זי ת : בלק .( הטיש לע םיכמוס םאה
וז , נה םינודינב שי םאהו " יבור ירת ל .
ה ( השמ תורגאב ) הא " יס ע ' אמ ( אשמב ורסאד אה ראב ל " אברוצב ס
ןנברד , יל תיא אלקד ףא ,' הלחתבד , החכוה איה לוקה תאיצי יאש ינפל , רוסא ,
ףוסבו , איה החכוהד , רוסיאה תא וריתה אל , פעו " בתכ ז , ראוד שיש וננמזבד
ןופלטו , דימ החכוה שיו , רתומ . הז לע ךומסל שי םאה . י םאה " ירמאהכ ל
רשוי ) ב , דכ ( צ אוה ורועשש " םוי ב , לב הרוסאש א " ןנברדמ ה , או " וננמזב כ
ינשה בורה יאדוב , יה םאד ' יל תיא אלק יח ,' הז ןמז ךות םייק , רתומ .
ו ( יהש ימ ' לוצינ טועימה קרש ןמזב המוקב , בורה לע םיכמוס םאה
אצי אלש הקזחה לעו ופסינש . לשאמכ וניד םאה " ס , נה לככו " ל .
ז ( םוי לכב ודרשמל עיגהש ימב , יגהש בור לע ךומסל שי םאה ע
םויה ותואב םשל – ותדובעל ךלוהש ותשאל רמאשכ , תנחתל עיגהש עודיו
יה ודרשמל םשמ עסנ םנמא םאש ןמזב תבכר ' עוגיפה ינפל עיגמ . שי םאה
השעמב יולתד אבור תיעב . םישנ תרזע רפס תרבס לע ךומסל שי םאה
) האושה רחאל בתכנש ) ( יס ' ו ' ( יולתד אבור לע םיכמוס אטועימד אטועימבש
עמב הש , םה םיחמומ הטיחש לצא ןיוצמ בורכו , עשוהי ינפכו ) ג ןילוח (. דועו .
ה ןינעב תולאש םימואתה ילדגמ ןוסאמ תונוגע
12
ילדג יבר ןואגה ' טילש ץראווש בוד " א , ונניד תיב בא , חכב אצי
נה םינודינב אריתיהד " ל , תכל וז הלאש חולשל ינממ שקבו " ןעמל ףרטצהל ר
ןוגיעה ילבכמ לארשי תונב תלצה .

גיליוו יכדרמ


חפסנ

ןינעב DNA ולעוה םיקופקפ המכ :
א ( ע םיהזמש ןויכמ " י תאושה פ " ב תומוקמ ג - DNA , יכ ןודינ ילוא " ג
םינוניב םינמיס , מרהל םיפרטצמ םניאש " א ) זי : דכ .( פב ןכא " ת ) זי : זק ( בתכ
םיפרטצמ דחא רבאב םיאצמנבד , ורימחה םירזופמב קרד . או " דחא אתב כ
קהבומ דחא ןמיס לכה יאדוב .
ב ( ה DNA ןיעל הארנ אל , ושההו תדחוימ הדבעמב תישענ הא , ע " פ
ע עבצ יונישו םירמוח תפסוהו הלפכה " דחוימ רוא תנרקה י ) רזיל ( המודכו ,
אש המ לע ךומסל ןיא ילואו " ע ףא שוחב תוארל א " פוקסורקימ י . הארנ ןכא
ע העידיד " יאר ילב ינהמ עדמה פ ,' כע " התד וניצמש השא תודעל פ " ךמוס ד
כ תואדו הב ןיאש אנדמוא לע DNA .
ג ( לע ךומסל רשפאש עבקנ םא DNA ירמגל , תורזממ תיעב רוצינ
הש DNA באהמ ונניא דלוהש חיכוי . ןכ רמאנ םא ףא ןכא , ןיחוד ןיאד הארנ
שפנ ינפמ שפנ , רהה תא ןידה בוקיו . רבד לש ותמאל לבא , החכוה
מ DNA יאר הנניא באה ונניא םאה לעבש ' רזממ דלוהש , ירכנ באה ילואד , ףאו
מ םיחיכומ םא DNA יגולויבה באה אוה ידוהיה דושחהש , רשפא םא ןודל שי
רצונה דלו ןיא דועו השמ תורגאה תעדל רשא תיתוכאלמ הערזהב תולתל
רזממ הנממ , צו " ע .
ד ( םויה לש הקיטסיטטסהו עדמה יפלש ףא , תקידב לע דסוימה
אוצמל ילבמ םדא ינב ןוילימל בורק DNA םהמ םינשל ההז ) םימואתמ ץוח
גיליוו יכדרמ ברה
13
םיהז ( , רב רו , ש DNA רתויב קהבומ ןמיס אוה , מ " ע ילוא מ " תופסונ תוקידב י
קהבומ ןמיס וניאש ררבתי םייופצ אל םיוליגו . תוקידבש רחאמש הארנ ןכא
ללכה ןמ אצוי ילב םינש תורשע לש תרוקבה ןחבמב ודמע ולא , םוקמ ןיא
הזב עדמה תמכחב יונישל שוחל הכלהב .
ה ( תא ופילחהו הדבעמב תועט עריא ילוא ה DNA תיבה ןמ ןתינש
רדענה לש , המודכו ולש םייניש וא תורעש תשרבמהמ , רדענמ ןתינש המ םע
רחא , או " ןוסאה םוקמב ואצמנש תומצעה תא וושהשכ כ , םיכייש תמאב
רחא רדענל , וז השא לעבל אלו . אש ףא הנה " תועט לש תורשפא שיחכהל א
םדא , מ " ופרה רקבמה לש הדבעמה ונמצעב וניארש המ יפל מ ריעב ישארה יא
יספאל בורק תאזכ תועט לש יוכיס קראי אונ , לש תורשפאמ תוחפ יאדובו
מגבש תודעב תועט ' ושבו " ע . לע םיכמוסש םיקיתה ינשבו DNA ונניד תיבב ,
לש תומורת שי DNA קית לכב םדא ינב ינשמ , דחא ףלחוה םא ףאו , רבד
וז הדבעמב םלועמ הרק אל הארנכש , חהש ללכ ןכתי אלד הארנ םינש ופיל .
ו ( ה ותוא םלועב רחא והשימל שי תאז לכב ילוא DNA ךייש םצעהו
ינולפ ותואל . לע ךומסל אלש ולא תודבעמב לבוקמ הנה DNA אא " יוכיסה כ
ה ותוא םע םלועב רחא והשימ שיש DNA ןויליב הרשעב דחאמ תוחפ אוה
) 10,000,000,000 .( תרחא תודע וב ןיאש קיתבו , חאמ תוחפ אוה יוכיסה ד
ב - 7,500,000,000,000,000 .
ז ( םצעמ ןטק קלח קר ואצמש ןויכמ , המשנה ןיאש ןויכמש אמינ
יולת ' הז ןטק קלחב , ה DNA יה רדענהש קר חיכומ ' ןינבב , תמש אלו . םנמא
ינופצה ןינבב עוגיפל לעמ דבע רדענה דחא קיתב , יהש ימ לכו ' גרהנ םש .
מו " יה עוגיפה תעשבש ןכתי מ ' ו וז המוקמ הטמל חרבו עצפנ . הארנ ןכא
ע אלא חותינב והואיצוה אלש םצעה תרוצמ " םצעה וב רבשנש ןוסא י , או " א
יאופר לופט ילב תויחל , רוזיאבש םילוחה יתבב לופיטל סנכנ אל ירהו , יפל
תומישרה . או " ולש הז םצע םנמא םא כ , כ תחכוהכו DNA , וניאש רורב
םייחב .
גיליוו יכדרמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->