Egymás felé forduló régiók Kelet

-
Közép Európában  Approaching
regions in East-Central Europe
K KISEBBSÉGI ISEBBSÉGI S SAJTÓFÓKUSZ AJTÓFÓKUSZ
1 1
2014. JÚLIUS 23., SZERDA
BOÉR KRISZTINA
boerkriszta@gmai!"om
a#mi$@"e"i#!$et
kboer@"e"i#!$et
%ag&arorsz'g %ag&arorsz'g
  A mag&ar korm'$& eg&(rtem)e$ a k'r*'ta+ai mag&ars'g m,g,tt '  I$ter+- Wetzel
Tamás .e&ettes 'amtitk'rra  Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkára Tiszaújlakon a Turul-ünnepség egyik szónoka olt, aki ünnepi
!eszé"é!en hangsúlyozta# $Mindig a kárpátaljai magyarok mögött áll a magyar kormány és
Magyarország miniszterelnöke%& Wetzel Tamás ' aki helyettes államtitkárrá történő kineezése
előtt az egyszer(s)tett honos)tásáért felelős miniszteri !iztos olt ' Tiszaújlakról
Tiszapéterfalára utazott, ahol megnyitotta a *uru+,eszt magyar kulturális fesztiált,
meg!eszéléseket folytatott a *M*-. ezetőiel, maj" kárpátaljai programja égén álaszolt
munkatársunk kér"éseire  $/Szerencsére nem történt Magyarországon kormányváltás.
Továbbra is Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felgyeli a nemzetpolitikát! kisebb
hangs"lyeltol#dásokr#l beszélhetnk mindössze. $llamtitkári rangra emelkedett a
nemzetpolitika az eddigi helyettes államtitkárságir#l! melyet Potápi Árpád államtitkár "r vezet.
%zzel a nemzetpolitika felértékel&dött! szerintem sokkal több eredményt értnk el az elm"lt négy
évben! mint az el&tte lév& h"sz évben! 'gyanis akkor nagyon sok j# kezdeményezés meghalt!
vagy éppen a visszájára ford'lt. %gy fenntarthat# fejl&dés irányába kell elmozd'lni több
kompromissz'mkészséggel! több apr#m'nkával. Továbbá fontosnak tartom még! hogy a
szimbolik's döntések mellett még több tartalom jelenjen meg a nemzetpolitikánkban. (j
elképzelések! "j programok meghirdetését tervezzk az &sz folyamán /& 0*árpátalja1
  Rétvári/ a $'$#or0e.(r1'ri #ia#a igazota2 .og& b'rmire k(*esek 1ag&3$k  $)z *+,--os
nándorfehérvári diadal igazolta! hogy .mi magyarok bármire képesek vagy'nk2 - mon"ta
Rétvári Bence, az 3m!eri 3rőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára ke""en, a
nán"orfehérári "ia"al emléknapján, a 4M 4a"történeti 5ntézet és Múzeum!an, a kormányzati
emlékünnepségen% $/emcsak fontos történelmi id&pont! a magyar hadviselés és egy nemzetközi
hadi egyttm0ködés diadala az 1szmán 2irodalommal szemben! hanem nemzeti identitás'nk
meghatároz# eleme is az *+,--os nándorfehérvári gy&zelem& - fogalmazott Rétvári Bence% 6z
államtitkár kiemelte# ez a "ia"al jelzi, hogy egy szuerén, egységes Magyarország olyan erőssé
álik, hogy óriási ha"akat is megáll)that% 7án"orfehérár és az 89:;-os forra"alom is pél"a
4
A szem(be$ szere*5 "ikkek $ag& r(sze a "6mre katti$t1a meg+ee$ik 7 az %TI8.6rek.ez tartoz9 i$kek eg&es esetekbe$ "sak a :::!mti!.3
o#ao$ e1(gzett eg&szer) (s i$g&e$es regisztr'"i9 3t'$ 0og$ak m)k,#$i
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
arra, hogy a magyarság 2a saját "tján járás2 réén történelmet tu"ott )rni# képes olt
megáll)tani agy megfor")tani a történelem folyamatait 0MT51
  Orosch János $ag&szombati (rsek mo$#+a a sze$tbesz(#et a baziik'$'  $Orosch
János nagyszombati érsek mondja a szentbeszédet a'g'szt's 34-án a b'dapesti Szent 5stván-
bazilika el&tt& - tájékoztatta Tóth János Csaba, az 3sztergom-<u"apesti ,őegyházmegye
sajtóreferense ke""en az MT5-t 0MT51
  Ér#ekes .e&"ser(k a $ag&k,1eti *osztoko$  ,ur+sa nagyköeti kineezési gyakorlatról
informálták lapunkat külügyi forrásaink% Me=ikóáros!a kerül át pél"ául a jelenlegi argent)nai
nagyköet, Varga Koritár Pál, akit négy éel ezelőtt már a nyug")jkorhatárt !etölte
neeztek ki <uenos 6ires-!e% 6 "öntés!en szerepet játszhatott, hogy Varga - házassága réén -
az akkor még frissen kineezett, az új Orbán-kormány!an szerepet nem kapó
külügyminiszterrel, Martoni Jánossal rokoni kap+solat!an áll 07sz1
  Okt9ber 4G8($ e.et az ,$korm'$&zati 1'aszt's  >árhatóan holnap agy legkéső!!
+sütörtökön ki)rja az önkormányzati álasztást az államfő 07sz1
  Iass3 a $(*ess(g0og&'s2 t,bb a .'zass'gk,t(s  $)z el&zetes adatok szerint 34*+ els& öt
h#napjában több gyermek szletett! a halálozások száma pedig mérsékl&dött az el&z& év azonos
id&szakához képest& ' olasható a *-4 gyorsjelentésé!en% 6 ?@8A% január'májusi i"őszak!an
számotteően tö!!en kötöttek házasságot, mint egy éel azelőtt 0M7B1
  A$tiszemita 1'# .az'$k ee$  Meglepetést okozott itthon az a élemény, amelyet az
3gyesült Cllamok külügyminisztériumának az antiszemitizmus elleni küz"elemmel foglalkozó
különmeg!)zottja fogalmazott meg% 6z egy napra hazánk!a látogató !ra "orman az MT5-nek
a"ott hétfői interjú!an arról számolt !e, hogy Magyarországon $klasszik's! 656766. századi!
náci t8p's" antiszemitizm's van&% $Személyes tárgyalás'nk alkalmával Forman "r nem adott
hangot az idézett véleménynek& ' mon"ta megkeresésünkre Pr#hle $ergel helyettes
államtitkár, aki tö!! zsi"ó szerezet ezetőjéel közösen találkozott a különmeg!)zottal% 6
helyettes államtitkár hozzátette, a különmeg!)zott méltatta a 4olokauszt 3mlékközpontot,
alamint a holokauszt-emléké ren"ezényeit% $%zenk8vl elismerte a kormány gy0löletbeszéd
visszaszor8tását célz# intézkedéseit& ' mon"ta 0M7B1
  Szijjártó/ Kirobba$9 a 0orma  $Magyarországon az a't#ipari szektor vállalatai ma már
csaknem *39 ezer m'nkahelyet adnak& ' h)ta fel a figyelmet az államtitkár 0M7B1
  Navracsics Jszármazásából adódóanJ 1'a$' a 0ea#atot  2/em vagyok még hivatalos
jelölt2 - álaszolta %avracsics Tibor külgaz"asági és külügyminiszter ke""en <rüsszel!en
magyar újság)róknak az ő esetleges 3D-!iztosjelöltségét firtató kér"ésre% Megerős)tette, hogy
2val#ban sz#ba kerlt2, "e leszögezte, hogy hiatalos jelölés még nem történt% 2Személyes nagy
szerencsémnek tartanám! ha rám esne a választás! mert ez nagyon nagy megtiszteltetés2 -
mon"ta% 6nnak nyomán, hogy az 3urópai Earlament e hónap 8:-én megszaazta Jean&Cla'(e
J'nc)ert az 3urópai <izottság új elnökének, megin"ult az új összetétel( !iztosi testület
kialak)tása% 6z 3urópai <izottság!a min" a ?F tagország kormánya egy főt jelölhet 07sz1
  Nem 0og& a %ag&ar Kr9$ika 8 e.er1a#t a *it&*a$gK  5ngyen osztogatják szét a
kormánylapot, az ela"ásra szánt pél"ányok fele a nyakukon mara"t% $2&ven maradt a Magyar
:r#nika els& számáb#l; a <apkernek értékes8tésre átadott =944 példányb#l végl *9,4-et
vásároltak meg az olvas#k! további 3+4-et pedig alternat8v terjesztésben adtak el. :örlbell
-=44 darabot ingyenesen osztottak szét& - )rta a %a$#i$er 07sz1
  I'z'r k,z(etb5 1a9 t'1oz's't k,1etei az Eg&Ltt8M%  6 7emzeti ,ejlesztési Ggynökség
isszaáll)tását és Házár táozását köeteli az 3gyütt-EM% 6z ok# az 3D-s pénzek elosztásának
átláthatatlansága és a pénzügyi források !efagyasztása 07sz1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
G
  A NK az oasz kLLg&mi$iszter$( titakozott Sze$tmi.'&i Szab9 $ag&k,1eti ki$e1ez(se
ee$  $) Szentmihályi Szab# >éter r#mai nagyköveti kinevezése ellen tiltakoz# ?emokratik's
:oal8ci# @?:A %>-képvisel&i! Molnár Csaba és Niedermüller Péter az gyben levélben
ford'ltak az olasz klgyminiszterhez& - ezt a párt sajtóiro"ája közölte ke""en az MT5-el% 6
közlemény emlékeztet, hogy a jelölt korá!!an a M5IE képiselőjelöltje olt, a
2széls&jobboldali2 Magyar Jemokratá!an, Magyar ,órum!an, Magyar 4)rlap!an és 3+ho T>-
!en pu!likál, ezek az )rásai, megszólalásai pe"ig hi!átlanul illeszke"nek a eml)tett mé"iumok
irányonalá!a, szellemiségé!e% $) ?: nem csak a magyar kormány! de az egész ország
szégyenének tartaná! ha az "j nagykövet elfoglalhatná állomáshelyét& - hangzik a J*
közleménye 07sz1
  E0oga#+'k az oke1eet .e&ettes6t5 igazo'sokat %ag&arorsz'go$  $%lfogadja a magyar
fels&oktatási államtitkárság az oklevelet helyettes8t& igazolványokat azokt#l a diákokt#l! akik
Bomániában frissen végezték el az alapképzést! és egy magyarországi egyetemen folytatnák a
tan'lmányaikat& ' tájékoztatott a Transin"e= ke""en, az 3m!eri 3rőforrások Minisztériuma
kereté!en m(kö"ő felsőoktatási államtitkárság közleménye alapján 0Maszol%ro1
  Iakiteeki t'$"t'bor g&erekek$ek2 to1'bbk(*z(s *e#ag9g3sok$ak  6 Haskói Cltalános
5skola népi tán++soportja egy egyhetes tán+tá!or!an ett részt a Hakiteleki 7épfőiskolán% 6
"iákok együtt utaztak a 4orátországi Magyar Ee"agógusok ,órumának tagjaial, akiknek
ugyan+sak a 7épfőiskolán egy tartalmas toá!!képzés!en olt részük% *ezsá) +án(or magyar
költő, tanár, politikus, az Brszággy(lés egyik fi"eszes alelnöke taaly ősszel kétnapos hiatalos
látogatást tett 4orátország!an, a 4orátországi Magyarok Jemokratikus *özösségének a
megh)ására% 6 politikus akkor önkormányzati ezetőkkel és a magyar szerezetek
képiselőiel folytatott meg!eszélést% Tö!!ek között ellátogatott a Haskói Cltalános 5skolá!a is,
ahol egy tán+tá!orozási lehetőséget is felk)nált a Hakiteleki 7épfőiskolán, a 4orátországi
Magyar Ee"agógusok ,órumának elnökéel folytatott meg!eszélésen pe"ig képzési programra
initálta meg a szakmai szerezet tagjait 0KM*K1
Rom'$ia Rom'$ia
  >argita meg&e *re0ekt3sa a t,r1($&ek betart's'ra sz96totta 0e a .e&i t'borok szer1ez5it 
4argita megye prefektusa 0kormánymeg!)zottja1 a román törények !etartására szól)totta fel
ke""en a 4argita megyei tá!orok szerezőit% ,(rian Jean ,n(rei egy ke""i nyilatkozatá!an,
amit az 6gerpres h)rügynökség i"ézett, reményét fejezte ki, hogy a 4argita megyé!en zajló
nyári tá!orok szerezői !etartják a törényeket, mert amennyi!en ezeket áthágják, keresettel
for"ulnak az illetékes román állami szerekhez% *e""en este kez"ő"ik Tusná"für"őn a ?:%
<álányosi 7yári -za!a"egyetem és Jiáktá!or, amelynek ren"ezénysorozata asárnapig tart%
Taaly augusztus!an Traian Basesc' román államfő élesen !)rálta a 2magyar politikai elit2
részételéel lezajlott székelyföl"i ren"ezényeket, amelyekről úgy éleke"ett, hogy túllépték
az illen"őség határát, és - mint mon"ta ' $ez többé nem ismétl&dhet meg& 0MT51
  T3s1'$&os 8 A b'1'$&osi 0o&amat kez#eteit
i#(zt(k 0e az aa*6t9k  $Ma is id&szer0ek a bálványosi
folyamat alapgondolatai& - mutatott rá %émeth -solt, az
Brszággy(lés külügyi !izottságának elnöke, az er"élyi
sza!a"egyetem és fesztiál egyik ötletgaz"ája ke""en%
,eli"ézte, 89F9 "e+em!eré!en anyaországi és er"élyi
fiatalok intéztek felh)ást európai nemze"éktársaikhoz,
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
B
amely!en az új korszak szellemi m(helyének megteremtését kez"eményezték, olyan ma is
i"őszer( +élokra hiatkoza, mint 3urópa újraegyes)tése, a közép-európai népek meg!ékélése,
a kise!!ségek kollekt) jogai% Tusná"für"őn a ke"" esti
kon+ertprogrammal in"ul a ?:% <álányosi 7yári
-za!a"egyetem és Jiáktá!or asárnapig tartó
ren"ezénysorozata% 6 ju!ileumi ren"ezény hiatalos
megnyitója előtt az ötletgaz"ák és alap)tók felkeresték a
sza!a"egyetem első helysz)nét a közeli <álányosfür"őn,
ahol a Történelmet 8rt'nk - 3, éves a bálványosi folyamat
+)m( fórumon értékelték a jelenséggé ált ren"ezény
nemzetpolitikai, közéleti szerepét% 6z $tmenet a diktat"ráb#l a demokráciába +)m(, 899@ július
?8-L@ között ren"ezett első !álányosi sza!a"egyetemmel a magyarországi, er"élyi magyar
illete román értelmiségiek számára pró!ált fórumot teremteni a ,i"esz és er"élyi partnere, a
Magyar 5fjúsági -zerezetek -zöetsége 0M5--.1% $) kezdeményezés életképessége azt
bizony8tja! hogy val#s igény van az &szinte párbeszédre& - mutattak rá a !álányosi találkozó
részteői 0MT51
  A k,zm(#ia kiemet 0ig&eemme k6s(ri a b'1'$&osi szaba#eg&etem *rogram+ait  $:iemelt
figyelemmel k8séri a 3,. 2álványosi /yári Szabadegyetem és ?iáktábor programjait a
közszolgálati média& - közölte a Mé"iaszolgáltatás-támogató és >agyonkezelő 6lap 0MT>61
ke""en közlemény!en az MT5-el% 6z MT>6 a helysz)ni jelenlét és a ren"szeres élő
tu"ós)tások mellett összefoglalókat is közöl rá"ió- és tele)zió-m(sorai!an, toá!!á az
eseménysorozat fontos történéseiel a közmé"ia h)rm(sorai is részletesen foglalkoznak% 6
sza!a"egyetem és "iáktá!or i"ei programjaihoz a közmé"ia kihelyezett stú"ióal és
közmé"iasátorral is hozzájárul 0MT51
  Rom'$ korm'$&/ semmi&e$ $emzetk,zi +ogi szab'&oz's $em k,teez az ,$re$#ekez(s
biztos6t's'ra  $Bomániát semmilyen nemzetközi jogi szabályozás nem kötelezi arra! hogy
Székelyföldnek önrendelkezést biztos8tson& - áll)tja a román kormány, amelynek álláspontját
a Kr9$ika "6m) $a*ia* i#(zte% 6z er"élyi újság azt köetően kérte ki a román közigazgatási és
fejlesztési minisztérium álláspontját a székelyföl"i autonómiahatározatok ügyé!en, hogy az
3urópa Taná+s 03T1 kereté!en m(kö"ő 4elyi és Megionális Nnkormányzatok *ongresszusának
iro"ája meg!)zta a kongresszus monitoring-!izottságát, tárgyalja meg a székelyföl"i
önkormányzatok autonómiapárti határozatainak ügyét, és leél!en kérte fel Mománia illetékes
miniszterét, hogy fejtse ki a !ukaresti kormány álláspontját 0MT51
  Ioan Ghişe/ Johannis $(met (r#ekeket k(*1ise  *ilép a 7emzeti Hi!erális Eárt!ól 0E7H1
!oan $hi.e szenátor, és függetlenként k)án elin"ulni az államfőálasztáson% 3zt ő maga
jelentette !e hétfőn este% 6 politikus 0képünkön1 azért "öntött )gy, mert nem ért egyet azzal,
hogy a E7H összeola"jon a Jemokrata-Hi!erális Eárttal 0EJH1, illete hogy a nemrégi!en
pártelnökké álasztott Kla's Johannist neezte meg államfőjelöltként% $hi.e egyé!ként
hétfőn este a MomOnia T m(sorá!an !urkoltan árulással á"olta meg Kla's Johannist
amiatt, hogy a napok!an átette a 7émet -zöetségi *öztársasági Ir"emren" tisztikeresztjét% 6
li!erális szenátor az ultrapopulista /an /iaconesc' által mo"erált !eszélgetésen úgy
éleke"ett# ha a szász nemzetiség( Johannis megszerzi az államfői tisztséget, már +sak a német
államtól kapott magas rangú kitüntetése okán sem Mománia, hanem 7émetország ér"ekeit
képiselné% $<ám! mekkora veszélyekkel fenyeget! ha Johannist választanák meg
államelnöknek& ' jelentette ki !oan $hi.e 0*rónika1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
E
  BBTE/ kL0,#r5 is eg&re t,bbe$ +ee$tkez$ek  $%lkeltek az államilag támogatott helyek a
2abeC72olyai T'dományegyetemen! a magyar tagozatra tavalyhoz képest százzal több! azaz
összesen *=D= hallgat# iratkozott be& ' a"ta h)rül ke""en a felsőoktatási intézmény
kommuniká+iós és EM-iro"ája 0*rónika1
  Rom'$ia m(g mi$#ig sereg.a+t9 az 3$i9s 0orr'sok e.61'sa ter($  <ár Mománia az utó!!i
i"ő!en jelentős előrelépéseket tett a ren"elkezésére álló európai uniós források leh)ása terén, e
tekintet!en toá!!ra is utolsó helyen áll a tagállamok sorá!an 0*rónika1
  Bar9t/ ige$ az a3to$9mi'ra  <arót taná+sa tegnap "élelőtt tartott ülésén a -zékely 7emzeti
Taná+s felh)ására igent mon"ott az autonómiára% 6 határozatterezetet min"három párt
frak+iója támogatta% 6 határozat elfoga"ását kez"eményező MEE-s +zilági +án(or az
előterjesztés során arra kérte társait, tekintsenek el e!!en az eset!en attól, hogy ő a polgáriakat
képiseli# az önren"elkezés megteremtése tö!! a pártpolitikánál, egységesen kell fellépniük
olyan kér"ések!en, amelyek a nemzeti kise!!ségek é"elmét szolgálják, illete a nemzetünkre
leselke"ő erőszakos !eolasztást megaka"ályozzák 04áromszék1
  ZF/ m(g a sa+t9t'+(koztat9+'$ is *agiz' Victor onta 
$) Eiar'l financiarban megjelent infografikával ill'sztrálta
kedd esti sajt#tájékoztat#ján a miniszterelnök a két éves
mandát'mának gazdasági mérlegét. Fsakhogy Gictor >onta
elm'lasztotta feltntetni a forrást& ' )rja a gaz"asági napilap 
Mint ismert, korá!!an Victor Ponta miniszterelnököt azzal
á"olták, hogy plagizálta "oktori "isszertá+ióját% <ár a lopás a
szakértők szerint egyértelm( olt, és a plágium tényét a
!ukaresti egyetem illetékes testülete is megállap)totta, az
oktatási minisztérium fennhatósága alá tartozó etikai !izottság
a á"at alaptalannak nyilán)totta 0Maszol%ro1
  Eme$ekLt a k($&emete$ k(r#(sek e5 a korm'$&05  ,aképnél hagyta ke"" este az
újság)rókat a miniszterelnök, amikor kényelmetlen kér"éseket kez"tek feltenni az ország
gaz"asági helyzetéről 0Maszol%ro1
  A *re0ekt3s b3rkota$ meg0e$&egette T3s1'$&os szer1ez5it  Meményét fejezte ki, hogy a
4argita megyé!en zajló nyári tá!orok szerezői !etartják a törényeket 0Maszol%ro1
  E5re(*(st rem( Borb(& I'sz9 a s".e$ge$i8"satakoz's Lg&(be$  Borbél *ászló, a
képiselőház külügyi !izottságának elnöke ,chim Tr0sterrel, 7émetország újonnan kineezett
nagyköet-helyetteséel találkozott ke""en, július ??-én <ukarest!en 07yugati Pelen1
  G@4?8t5 m)k,#.et a rom'$iai rak(tae.'r6t9 re$#szer  $Szeretnénk! ha a szeptemberi
/)T1-cs"cstalálkoz# megállap8taná! haladás történt a biztonságot fenyeget& "jabb veszélyek
elhár8tási folyamatában! és mi ehhez tartoz#nak tekintjk a romániai rakétaelhár8tási
kapacitások fejlesztési és m0ködtetési programjának betartását is& ' nyilatkozta tegnap Traian
B1sesc' 07yugati Pelen1
  ODISZKRIMINÁLNAKO  !si"i #arna/ POroszország szövetségeseet eres a
Széel!"öldönQ  6 *árpátalján élő székely gár"ás szerint 2nagyon gyorsan2 meg lehetne
alap)tani a független, egységes és oszthatatlan székely nemzetállamot% $Vla!imir P"t!in az
egyetlen! aki támogatja az önrendelkezéshez val# jogotH 1roszország tiszteletben tartja a
?onyecki :öztársaság vagy <'nyeck jogát az önrendelkezéshez& ' éli egy székelyföl"i
ultrana+ionalista% 6 M5-3 Eroje+t oknyomozó újság)ró +soport riporterei Csibi Barnával
kész)tettek interjút min"össze két óráal a "onye+ki repülőkatasztrófa után% 6z 6ram 5an+u-
!á!us ak+iójáról elh)resült olt pénzügyőr, a -zékely Qár"a egyik alap)tója már tö!! mint egy
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
?
ée Dkrajná!an él, ahol a RTranszkárpáti B'tén :öztársaságon& !elül az ott élő magyarok
autonómiájáért har+ol% $) nemzetközi jog elismeri az önrendelkezési jogot! az államok is ennek
alapján alak'ltak kiH <'hanszk és ?onyeck lak#i is jogos'ltak az önrendelkezésre! ezt az
igényket egy referend'mon meger&s8tették! mindent törvény szerint tettek! és kinyilván8tották!
hogy saját államot szeretnének 7 közölte Fsibi. %rre Ikrajna megtámadta ezt a két országot! és
hidegvérrel gyilkolta le lak#it! )merika pedig félrenézett és annyit mondott! ez Ikrajna
belgyeH korábban viszont támogatta :oszov# fggetlenedését& ' sorolta az orosz!arát
szaka"árok sérelmeit / 0Transin"e=1
Szerbia Szerbia
  K6$os .e&zetbe$ Begr'#  6 Jéli Cramlat kér"ése nagyon is i"őszer( <elgrá"!an  /'2an
V'3ovi4 gaz"asági miniszter lesz *azar Krsti4 utó"ja a szer! pénzügyminiszteri poszton, arról
iszont még nem "öntött, ki lesz a gaz"asági miniszter% Min"ezt ,le)san(ar V'cic szer!
miniszterelnök közölte a <li+ napilapnak a"ott interjújá!an% Krstic azért táozott, mert
esélytelennek neezte, hogy elfoga"ják a szer! gaz"aság talpra áll)tásához elenge"hetetlen
reformokat% 6 szer! miniszterelnök kitért arra, hogy a Jéli Cramlat megalós)tása az 3urópai
Dnió és Broszország közötti megállapo"ástól függ, s kijelentette, a gázezetékről szóló
megállapo"ás jó -zer!ia számára, s ezt meg is mon"ta alamennyi nyugati képiselőnek 07sz1
  R(get (rt a szer1kereske#eemme ka*"soatos $&omoz's  >árhatóan ke""en teszik közzé
a nemzetközi +soport jelentését a koszoói há!orú i"eje alatt elköetett há!orús !(nökkel
kap+solat!an 0Magyar -zó1
  A iga t'mogat+a a $emzeti ta$'"sok meg1'aszt's't  6 >aj"asági -zo+iál"emokrata Higa
nagy!e+skereki árosi !izottságának tegnapi sajtótájékoztatójának témája a nemzeti taná+sok
októ!er!en ese"ékes 0újra1álasztása olt 0Magyar -zó1
  A 't.atata$ .at'r1o$a  $jiljana Smajlovi%/ Szerbi't "sak o&a$ szem(& 1ezet.eti az
EU8ba2 aki &n'ela (er)el t'mogat's't (1ezi  ,le)san(ar V'5i4 szer! kormányfő az utó!!i
másfél hónap!an három fontos külföl"i látogatáson járt# június első felé!en <erlin!en, maj"
Eárizs!an, nemrég pe"ig Moszká!an% 6 három látogatás egyik legfontosa!! üzenete a
köetkező# $Szerbia els&dleges célja az %'r#pai Ini#hoz val# csatlakozás! 'gyanakkor
semmiféle körlmények között nem k8vánja elrontani 1roszországgal ápolt kapcsolatait%&
0Magyar -zó1
  E3r9*a egg&e$g(bbe$ 0izet5 orsz'ga  A mi$im'b(r Szerbi'ba$ $em"sak az 3$i9s
orsz'gok2 .a$em a 1i'g re$#ezett orsz'gai k,z,tt is szi$te a egaa"so$&abb  $Szerbiában
az ad#k és jár'lékok nélkl kifizetett minimális és törvénnyel szavatolt #rabér marad **, dinár!
és ez az összeg lesz érvényben egészen decemberig& ' "öntött pénteken a szer! kormány
0Magyar -zó1
  K,z,$s(g (s m)1(szet ta'koz9+a  Gaz#ag k(*z5m)1(szeti .(t1(ge Temeri$be$ 
*ulturális, azon !elül is képzőm(észeti események!en kifejezetten gaz"agra kereke"ett az i"ei
5llés-napi ren"ezénysorozat Temerin!en 0Magyar -zó1
  Fo&$ak a t'rg&a'sok a tartom'$&i .ataom 'taak6t's'r9  $) jelenlegi és a jöv&beni
parlamenti többséget alkot# pártok több alkalommal ltek tárgyal#asztalhoz& ' nyilatkozta a
aj"asági kormány elnöke 0Eannon MT>1
  %NT (s (r#ek(r1($&es6t(s 7 akoss'gi 09r3m %o.oo$  6 Magyar 7emzeti Taná+s és a
szer!iai magyar politikai ér"ekérényes)tés napjaink!an +)mmel tartott lakossági fórumot hétfő
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
C
este Moholon, a m(elő"ési otthon nagytermé!en a >aj"asági Magyar -zöetség a"ai községi
és moholi helyi szerezete% 6z M7T teékenysége az elmúlt négy é során két fő ágányon
zajlott, egyrészt a min"ennapi kötelezettségek minél hatékonya!! teljes)tése, másrészt a
stratégiai terezés szintjén% Vár)oni -solt, a *özigazgatási 4iatal elnöke a moholi tri!ünön
kijelentette# min"két szinten jelentős ere"ményeket tu"hatnak maguk mögött 0Eannon MT>1
  >amarosa$ a .e&(re kerL.et az -+ Rerg5#5 ma#'r  6 közeljöő!en újra elkész)thetik a
taaly elra!olt >ergő"ő ma"ár szo!rát a sza!a"kai önkormányzat terei szerint% Kalmár
"erenc munkáját nem lesz egyszer( fela"at rekonstruálni, mert az ere"eti alkotásnak +sak a
fémáza an meg 0Eannon MT>1
  Eg&re ke1esebb g&ermek szLetik2 ez m'r a 0e$$mara#'s.oz sem e(g  -zer!iá!an a
születési arány L: százalékkal ala+sonya!! annál, mint amennyi a népesség repro"uk+iójához
szükséges 0Eannon MT>1
  >(t05$ meg$&6t az I! Észak7N( Et$ota'koz9 %o.oo$  ,ehér- és sz)nes h)mzéssel
készült, alamint horgolt és kötött kézimunkák is szerepelnek a Moholon hétfő este megny)lt 5%
Iszak'Jél 3tnotalálkozó elneezés( kézimunka-kiáll)táson, amelynek kereté!en a helyi
6ranykezek *ézimunka 3gyesület és az uSi+ei *lu! Tri kézimunkázói tárták a nagyközönség
elé alkotásaikat 0Eannon MT>1
  *+,ás -árol.t Szaba#ka #6sz*og'ri "6m(re +e,t(k  Tró, pu!li+ista, politikus, a >aj"asági
Magyar M(elő"ési -zöetség elnöke, é"esapa, férj, nagytata ' és még sorolhatnánk, hogy mi
min"en /'(ás Károl% *iemelke"ő munkásságáért számos aj"asági, magyarországi és
er"élyi ")jjal jutalmazták 0Eannon MT>1
  V+/i%/ Williamson Lg&(sz m3$k'+a re$#k61L 0o$tos Szerbia sz'm'ra  6 koszoói há!orú
során történt szerkereske"elmet izsgáló John Clint Williamson, a különleges
izsgáló!izottság ezetőjének jelentése óriási jelentésőséggel !)r maj" -zer!ia számára,
jelentette ki ma ,le)san(ar V'5i4 kormányfő miután ka!inetjé!en foga"ta az amerikai ügyészt
0>aj"aságma%info1
  >'zi 5rizetbe$ a Obraz sz(s5+obbo#ai szer1ezet 1ezet5+e  6 ,elle!!iteli <)róság
"öntése értelmé!en mától házi őrizet!en an Mla(en Obra(ovi4, a szélsőjo!!ol"ali B!raz
szerezet ezetője, miután a ?@@9-es ' egyé!ként lemon"ott ' !üszkeségnapi felonulás
kap+sán faji és egyé! gy(lölet sz)tásáal á"olták 0>aj"aságma%info1
  H+1i#(k/ Beomott a szo1'k k3t-rk,z*o$t (*Let($ek tete+e  6z Kji"ék központjá!an
található >uk *ara"SiU ut+á!an le"őlt annak a háznak a nagy része, amely a szloák
eangélikus egyház tulaj"oná!an an, s amelyet éek óta a Eael Pozef Vafarik -zloák
M(elő"ési *özpont használ 0>aj"aságma%info1
>or1'torsz'g >or1'torsz'g
  Sza19$iai mag&ar t'$""so*ortok a "er$ai arat9L$$e*s(ge$  Púlius 8F-?@% között tartották
a kelet-szlaóniai Werna ne( településen a L;% aratási ünnepséget% 6 ren"ezény utolsó napján
a *órógy 4agyományőrző 3gyesület felnőtt tán++soportja és a szentlászlói néptán+együttesek
is felléptek 0KM*K1
  Ki'6t's a 1'ros $a*+a akam'b9  >inko+i!an egyhetes programsorozattal ünnepelték
árosuk napját% 6 ren"ezény része olt a >inko+ei Magyar *ultúregyesület kiáll)tása is,
amelyet asárnap, július ?@-án nyitottak meg a 4elyi >álasztmány .agre!aXki !lok ne(
helyiségé!en% >inko+i!an a legutó!!i népszámlálási a"atok szerint alamiel tö!!, mint 8:@
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
S
magyar él% 6 magyar hagyományok ápolásáról a >inko+ei Magyar *ultúregyesület
gon"osko"ik% Hegutó!! a áros napja alkalmá!ól szereztek egy, a magyar értékeket,
népszokásokat !emutató kiáll)tást 0KM*K1
Szo1($ia Szo1($ia
  %'t9 .ozz'0(r.et5bb a e1(t'ri a$&ag  Ma lépett hatály!a a leéltárakról szóló mó"os)tott
törény 0MMM1
Szo1'kia Szo1'kia
  Nem kem($&6tL$k be Oroszorsz'gga szembe$  Nem kem($&6tL$k be Oroszorsz'gga
szembe$  <rüsszel!en ke""en a Moszkáal szem!eni toá!!i lehetséges szank+iókról
tárgyalnak% 6 parlament európai ügyekért felelős !izottságának elnöke, 6'bo2 Blaha inká!!
ellenzi% 6 külgyminisztérium a ?9F em!eréletet köetelő maláj repülőgép lelöése után kissé
keménye!! hangnemet ütött meg Broszországgal szem!en, "e szigorú!! szank+iókról nem
!eszél% 4étfői nyilatkozatuk szerint John Kerr, az amerikai külügyminiszter által közzétett
informá+iókat eszik alapul 0<umm%sk1
  Nem mara#.at es5 oszt'& $(kL a (1ai ;zeg(#i M(ter Re0orm't3s Gim$'zi3m  6
folytonosság megtöréséel a magyar nyel( gimnáziumi oktatás léte kerülne eszély!e Héán
04)rek%sk1
  A$#re+ Kiska .i1ataos 'togat'st tesz N(metorsz'gba$  ,n(re3 Kis)a köztársasági elnök
július ?L-án, szer"án Joachim $a'c) német államfő megh)ására hiatalos látogatásra repül
7émetország!a 04)rek%sk1
  avol 0r+1ovs)2 a +e,t az Tami Sz'm1e15sz(k ((re  6 *eresztény"emokrata
Mozgalom augusztus!an új jelölttel áll elő az Cllami -zámeőszék élére% 6 -5T6
informá+iói szerint a jelölt a *J4 parlamenti képiselője, Pavol 7r'2ovs)8 lesz, aki e!!en az
é!en meglehetősen rosszul szerepelt a köztársaságielnök-álasztáson 04)rek%sk1
  A egakt61abb *arame$ti k(*1ise5 &lojz 0lina  3!!en a álasztási i"őszak!an legiszlat)
szempont!ól a legakt)a!! parlamenti képiselő ,lo3z 7lina olt, aki ?@8?-től szerzőként agy
társszerzőként összesen :: törénymó"os)tó jaaslatot terjesztett !e a törényhozás!a
04)rek%sk1
  N&i1'$oss'gra kerLt eg& .a$g0e1(te rocház)a .a$g+'1a  ,olytató"ik !gor Matovi5
és Ra(oslav Procház)a har+a% 7yilánosságra került ugyanis az elmúlt hetek!en oly sokat
ragozott hangfelétel, amelyen Ra(oslav Procház)a, a 4áló 0-ieY1 politikai +soportosulás
ezetője arról !eszél, hogyan lehet nem átlátható mó"on finansz)rozni a köztársaságielnök-
álasztási kampányt% >oltak, akik kétség!e onták, hogy aló!an Procház)a hangja hallható-e
a felételen, ám azóta a olt államfőjelölt megerős)tette, sőt azt mon"ta, !üszkén állalja a
hangfelételt 04)rek%sk1
  Kato$ai b3$kereket bo"s't 'r1er(sre a szo1'k 1(#emi t'r"a  *ét tu+at, még a máso"ik
ilághá!orú előtt épült katonai !unkert k)nál ela"ásra a szloák é"elmi minisztérium
0Earaméter%sk1
  A Kome$skU Eg&etem az eg&ete$ szo1'kiai a 1i'g ezer eg+obb+a k,z,tt  6 ZL?% helyet
foglalja el az egyetemek ilágranglistáján, egyetlen szloákiai egyetemként az első ezer!en
0Earaméter%sk1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
V
  Ki"sit ke1esebb az ''staa$  $4!43 százalékponttal csökkent az elm"lt h#napban a
m'nkanélkliség Szlovákiában. M8g máj'sban *3!J4! j"ni'sban *3!9JK volt a m'nkanélkliek
aránya&, tájékoztatott tegnap Ján Richter 0Kj -zó1
  !sá)./ a Met6"i9s Bizotts'g r3gamasa$ keze.eti %ai$a >e#1ig Lg&et  Wsáky Eál 3E
képiselő a Eet)+iós <izottság elé iszi Malina 7e(vig ügyet a!!an az eset!en, ha elin"ul a
!)rósági eljárás 7e(viggel szem!en 0,eli"ék%ma1
  H+ra az Akotm'$&b6r9s'g.oz 0or#3t az omb3#sma$  Kjra az 6lkotmány!)rósághoz for"ult
Jana /'bovcová om!u"sman a külföl"ieket érintő törények és az 6lkotmány összhangjának
értelmezése kérelméel 0,eli"ék%ma1
  E*er+ese$ i$#3 a .arma#ik mag&ar (10o&am2 m(g e.et +ee$tkez$i  Még augusztus ?9-ig
lehet jelentkezni az 3perjesi 3gyetem Magyar 7yel és *ultúra 5ntézeté!e 0,eli"ék%ma1
Ukra+$a Ukra+$a
  Az 3kr'$ er5k e0ogat'k Sze1ero#o$&e"ket  6z összes létfontosságú hiatali épületet az
ellenőrzésük alá onták 07sz1
  N(*szer)te$ i$t(zke#(sek 1'r$ak az 3kr'$ korm'$&ra  *orá!!an már Pa+enyuk ukrán
miniszterelnök jelezte, hogy ha Dkrajna elfoga"ja az 5M, hitelét, kénytelen lesz népszer(tlen
intézke"éseket hozni 07sz1
  Ukr'$ 1'asz az orosz "sa*at,ssze1o$'sra  6z ukrán parlament!en összeereke"tek a
+sapatok mozgós)tásáról szóló in")tányon, "e aztán +sak megszaazták azt is, hogy még ;:
ées tiszteket is !eh)hatnak% 6z úja!! részleges katonai mozgós)tásról szóló elnöki ren"elet
itája során ereke"és tört ki az ülésterem!en a Vi)tor Jan')ovics posztjáról eltáol)tott olt
államfő hiatali i"ejé!en kormányzó Mégiók Eártja és a jelenleg kormányon léő na+ionalista
-za!a"ság párt képiselői között 0Brigo1
  Na*ire$#re t)zte a mag&arok (s $(metek ee$i megtor'sokat e6t(5 .at'rozati +a1asatot
az 3kr'$ t,r1($&.oz's  6 Hegfelső!! Taná+s mai ülésén "öntés született arról, hogy
napiren"re t(zik a A;9@% sz% ren"elet-terezetet, amellyel az ukrán törényhozás el)télné a
szojet katonai a"minisztrá+ió szerei által a máso"ik ilághá!orú i"ején és az azt köető
i"őszak!an a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szem!en alkalmazott megtorlásokat
0Tisza7e[s1
  Ukra+$a 0esz96totta Oroszorsz'got arra2 .og& .asso$ a 0eg&1eresekre  J'ri3 +zerhe3ev,
az 37-. állan"ó ukrajnai képiselője kijelentette az 37-. <iztonsági Taná+s ülésén, hogy
*ije felszól)tja Broszországot arra, hogy hasson az ellenőrzése alatt álló Jonye+ki területen
har+oló fegyeresekre 0*árpát5nfo1
  Beregsz'szba$ $em regisztr'tak .i1ataosa$ 'ttee*L5ket  6 mozgós)tással kap+solatos
intézke"ésekről, illete a járás gaz"aságának a mo!ilizá+ió körülményeire aló felkész)téséről
tárgyaltak június ?8-én Petr's)a !stván, a járási közigazgatás ezetője és -e"er 5lona, a járási
taná+s elnöke ezetéséel a <eregszászi Párási Taná+s épületének nagytermé!en 0*árpát5nfo1
A r(gi9 .6rei A r(gi9 .6rei  Ri'gtLk,r Ri'gtLk,r
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
D
  BrLsszei 3tim't3m a Sz(ke& Nemzeti Ta$'"s$ak  6z 3urópai <izottság 03<1
felszól)totta a -zékely 7emzeti Taná+s ezetőit, táol)tsák el európai polgári kez"eményezésük
honlapjáról és $minden más honlapr#l2 az 3urópai Dnió <)róságához !enyújtott
keresetleelüket és az 3< ellenkérelmét 0*rónika1
  3,er János r(sz1(te(1e megkez#5#,tt D k,z(*8e3r9*ai 'am05 ta$'"skoz'sa Rars9ba$
8 FRISSWTETT  $)z orosz-'krán konflikt's a legnagyobb kih8vás az e'r#pai biztonságra a
hideghábor" befejez&dése #ta! amelyet valamennyien s"lyos elnyomásként éltnk meg! lezárása
pedig országaink számára a szabadság és a demokrácia visszaszerzését jelentette& - szögezte le
kilen+ kelet-közép-európai államfő, köztük 9(er János köztársasági elnök ke""i arsói
taná+skozását megnyitó !eszé"é!en Bronisla: Komoro:s)i lengyel államfő 0MT51
  A e$g&e e$,k szeri$t tart9sa$ meg1'tozott Keet8E3r9*a bizto$s'gi .e&zete  Bronisla:
Komoro:s)i lengyel elnök a kilen+ kelet-közép-európai államfő ke""i arsói taná+skozása
utáni sajtótájékoztatón leszögezte# az orosz-ukrán konfliktus köetkezté!en tartósan új
!iztonsági helyzet állt elő a 76TB keleti határán 0MT51
  Na1ra"si"s/ Onem vag!o még #$vatalos %elöltO az EU8biztosi tiszts(gre  2/em vagyok még
hivatalos jelölt2 - álaszolta %avracsics Tibor külgaz"asági és külügyminiszter ke""en,
<rüsszel!en magyar újság)róknak az ő esetleges 3D-!iztosjelöltségét firtató kér"ésre%
Megerős)tette, hogy 2val#ban sz#ba kerlt2, "e leszögezte, hogy hiatalos jelölés még nem
történt 07sz1
  %a'+ 3tassz'6t9 8 U$i9s kLLg&mi$iszterek 0eg&1erembarg9t emeget$ek  *emény ita
árható az esetleges úja!! !üntetőintézke"ésekről 07sz1
  Oroszorsz'g Ukra+$a ero.a$'s'ra k(szLtK  $M"lt héten Moszkva azt tervezte! hogy nem
csak a ?onyecki terletre! hanem egész Ikrajna terletére bekldi Lbékefenntart#M csapatait&
' áll)totta tegnap J'ri3 *'cen)o, Petro Porosen)o ukrán államfő taná+sosa% 6 T-7%ua
ukrán internetes h)rportál szerint *'cen)o arról !eszélt, hogy Moszka há!orút akar
kiprookálni, azon!an az ukrán ha"sereg erre nem áll készen 07sz1
  +t.in eg&Lttm)k,#(st 6g(r  6 !izony)tékok +satája árható a köetkező napok!an-
hetek!en a maláj légitársaság repülőgépének múlt heti, Jonye+k melletti katasztrófája ügyé!en,
és hollan" szakértők "olga lesz ki"er)teni, mi történt alójá!an a ?9F em!errel a fe"élzetén
szeren+sétlenül járt <oeing-ZZZ-essel 07sz1
  Ug&a$azt e$ge#ik meg +t.inna)2 mi$t a .armi$"as (1ekbe$ 0itlerne)  6z 3urópai
Dnió ke""i külügyminiszteri +sú+sán nem született "öntés új szank+iókról Broszország ellen,
amelynek ,ran+iaország az ukrán álság!an és az M48Z-es lelöésé!en játszott szerepe
ellenére le akar száll)tani két helikopterhor"ozó anyahajót% Hitánia elnöke kiaka"t% 6 szigorú
!üntetőintézke"ésekről szóló fenyegetések ellenére nem született "öntés új szank+iókról
Broszország ellen ke""en az 3urópai Dnió !rüsszeli külügyminiszteri +sú+sán% 6
tár+aezetőknek ugyan sikerült megállapo"ásra jutniuk, hogy ha Broszország nem m(kö"ik
együtt a Malaysia 6irlines M48Z-es járatának a lelöése utáni elin")tott izsgálat!an, akkor új
neeket esznek fel a )zumkorlátozással és agyon!efagyasztással sújtott közéleti
személyiségek és állalatok listájára, azonnali hatályú szank+iókról iszont a zárónyilatkozat
tanúsága szerint nin+s szó 07sz1
  A$tiszemita meg$&i1'$3'sok N(metorsz'gba$  7émetország!an antiszemita
megnyilánulások for"ulnak elő a gázai konfliktus miatt szerezett palesztinpárti tüntetéseken
0*itekintő1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
4@
  Me$tago$/ $em igaz a 1a#'szg(*r5 sz99 moszk1ai '6t's  6z oroszok szerint egy ukrán
har+i repülő köette a szeren+sétlenül járt maláj gépet, a Eentagon +áfol% 3köz!en a szaka"árok
áta"tak két fekete"o!ozt a szakértőknek 0*itekintő1
  +t.in szeri$t Oroszorsz'g $em s(rt $emzetk,zi szab'&okat  Vlagimir P'tin orosz
elnök meg)gérte, hogy megpró!ál !efolyást gyakorolni a szeparatistákra a!!ól a +él!ól, hogy a
maláj gép lezuhanásáal kap+solat!an folytatott izsglatot megkönny)tse 0*árpát5nfo1
  Navracsics/ a .e&zet eszka'9#'sa i$#oko.at+a az -+abb sza$k"i9kat  $/em a lez'hant
maláj 'tasszáll8t# esete indokolhatja az 1roszország elleni szankci#k harmadik körének
bevezetését! hanem az 'ni#s tagállamok elkeseredettsége! hogy a szankci#k el&z& körének
életbe lépése #ta 1roszország semmi sem tett a helyzet rendezésére! s&t tovább eszkalál#dott a
válság& - mon"ta %avracsics Tibor külgaz"asági és külügyminiszter szer"án a *ossuth rá"ió
8F@ per+ +)m( m(sorá!an 0*árpát5nfo1
  T'+(koztat9t tartott az amerikai .6rszerz(s a ma'+ g(*r5 <b516tett=  6z amerikai h)rszerzés
szerint a kelet-ukrajnai szaka"árok lőtték le, feltehetően tée"és!ől öt nappal ezelőtt a maláj
utasszáll)tó repülőgépet% Broszország áta"ta az 3D-nak a katasztrófáal kap+solatos
informá+ióit 07api%hu1
R(em($&2 *3bi"isztika2 i$ter+-2 bog R(em($&2 *3bi"isztika2 i$ter+-2 bog
  Eg& .(t mag&ars'g*oitikai 6r'saib9 <+-i3s 4C8GG! =  $/a! ne márN #et$el %amás szerint
a nemzetpolitikában Lsokkal több eredményt értnk el az elm"lt négy évben! mint az el&tte lév&
h"sz évben.M Megsz#lalt a héten a Kár&átal%a onl$ne #et$la&ban #et$el %amás a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felel&s nemrég kinevezett helyettes államtitkára N az értékelés meglep& és
döbbenetes tájékozatlanságra vall! akárcsak a Oetzeli érték8télet folytatása! az &ntall-! a
'oross-! a (orn! az els& Orbán! a Med!ess!-! a )!"rcsán! és a 'ajnai-kormányok közös
teljes8tményének a lesajnálása azzal! amit az interj"alany e szavakhoz még hozzátett; L'gyanis
akkor nagyon sok j# kezdeményezés meghalt! vagy éppen a visszájára ford'lt.M 5gen! nem
tévedés; azt olvashatj'k ki #et$el %amás sommás kijelentéséb&l! hogy a 34*4 és 34*+ között
sokkal több történt! mint ami az egykori Patáron T"li Magyarok Pivatalához @PTMPA és a
nevét többször változtat# oktatási tárcához volt köthet&! meg az 5llyés-! az (j :ézfogás-! az
)páczai-! a Teleki <ászl#! a Seg8t& Qobb! a >ro >rofessione- illetve a Mocsáry alap8tványokhoz
meg másokhoz is. Most hagyj'k a szám'nkra értelmezhetetlen! áll8t#lagos hamvába holt vagy
éppen visszájára ford'lt j# kezdeményezések világát és ne elmélkedjnk arr#l! hogy mire
gondolhatott vajon a frissen kinevezett kormányzati illetékes! hanem nézzk inkább a tényeket.
Gajon hihetnk annak a mérlegmegvonásnak! ahol kimondatott; az elm"lt négy év
nemzetpolitikai eredményei föllm"ltak példá'l olyan! éppen az els& Orbán kormányhoz
köthet& kezdeményezéseket! mint a stát'störvény! a Sapientia %rdélyi Magyar
T'dományegyetem létreh8vása és finansz8rozása! a kárpátaljai 55. Bák#czi Rerenc R&iskola
megteremtése! a komáromi Selye egyetem bázisá'l szolgál# impozáns! sok százmilli#s ingatlan-
ber'házások vagy a Magyar Pázak rendszere az egész :árpát-medencébenS Gagy min&s8tsk
kevésbé jelent&snek a f&konz'lát'sok megnyitását Ingváron @&ntall kormány; *DD*.
decemberA! :olozsváron @(orn-kormány; *DD9. j"li'sA! :assán @els& Orbán kormány; 3444.
a'g'szt'sA! Szabadkán @els& Orbán kormány; 344*. a'g'szt'sA! Fs8kszeredán @)!"rcsán!-
kormány; 344-. márci'sA netán a sepsiszentgyörgyi k'lt'rális intézet megalap8tását
@)!"rcsán!-kormány; 344-. novemberAS /etán a kétségtelenl sikertörténetté lett
állampolgárság kiterjesztésének forint milliárdjai tényleg jobban szolgálták volna a mez&ségi
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
44
magyar megmaradást! mint a *all+s Zoltán megálmodta és a %abajdi Csabáé,na, majd az
)páczai :özalap8tvány k'rátorainak köszönhet& válasz"ti és szamos"jvári
sz#rványkollégi'mokS ) '-jte atya teremtette erdélyi csoda els& tizennyolc esztendejének
magyar állami mecenat"rája! :&halom! Gice! Segesvár sz#rványkollégi'mainak magyar
költségvetési forrásokb#l származ# támogatása val#ban kisebb jelent&ség0 tett volt! mint az "n.
?emokráciaközpontok létes8tése! aminek mentén szaporodtak 'gyan a magyar állampolgárok
%rdély-szerte! de nem kevésbé az erdélyi magyar gondok isS /&  Bálint&Pata)i Józse;
0Maszol%ro1
  Se$ki sem $&er  $/em 'borkaszezon jellemzi mostanság a világpolitikát. Ikrajnában! a
maláj gép lelövése 'tán még jobban elmérgesedhet a /y'gat és 1roszország am"gy sem
felh&tlen viszonya! a :özel-:eleten pedig olyan helyzet alak'lhat ki! ami mindenkinek rossz;
5zraelnek és a Pamásznak egyaránt. 2ár egyel&re az izraeli lakosság kétharmada támogatja
'enjamin Netanjah" miniszterelnöknek a Pamásszal szembeni stratégiáját! s az ellenzéki
pártok is felsorakoztak mögötte! egy esetlegesen elh"z#d# konflikt's csak árthat a kormányf&
meg8télésének. Netanjah" "gy vélte! nem volt alternat8vája a szárazföldi akci#nak. Tény! hogy
a Pamász olyan föld alatti alag"trendszert ép8tett ki az iszlám vezet&k házai között! amivel
lényegében hatástalanná tették az izraeliek légicsapásait. ) radikális palesztin szervezet cinik's
stratégiát folytat. 2ármilyen absz'rd is! az érdeke az! hogy minél több ártatlan áldozatot
követeljen a konflikt's! hiszen minél tovább tart a beavatkozás! minél több vérz&! s8r#
gyermeket m'tatnak a világ h8rtelev8zi#i! a közvélemény annál inkább állhat át az & oldal'kra
/&  Róna Tamás 07sz1
  T3s$'#i .'zib3i  $) nemzeti oldalnak nevez& %.,és-tábor radikalizál#dásának és
elszigetel&désének története. %gységes Lbálványosi folyamatM sem létezik! vagy ha mégis! az
j#formán véget ért akkor! az ezredford'l#n! amikor elkezdtek beszélni r#la. ) kilencvenes évek
els& felében a 2álványosfrd&n tartott szabadegyetem @a kezdeti és kés&bbi helysz8n nevének
összevonásáb#l alak'lt ki a T'sványos elnevezésA az anyaországi és a klhoni! illetve a magyar
és a román politik'sok f#r'mává n&tte ki magát. Sokatmond# e tekintetben! hogy társszervez&
volt az egy magyar és egy román társelnök által irány8tott >ro %'ropa <iga is. )kkor még igaz
volt! amit az alap8t#k ma tévesen @vagy hamisanA áll8tanak! hogy T'sványos alkalmas a
nemzetiségek közötti párbeszédre. T'sványosi folyamatot az ezredford'l#n kezdtek emlegetni!
de pár év távlatáb#l visszatekintve már láthat#! hogy az#ta a tábor teljesen mást 7mint a
kezdetekkor 7 jelentett. Mindössze pár év leforgása alatt a korábban nyitott T'sványos közéleti
szempontb#l a magyarországi Ridesz és az BM?SE-b&l Lkisodr#d#M radikális irányvonal
kizár#lagos találkahelyévé vált /&  +z#cs *evente 07sz1
  %egkerL1e  $Galahányszor bizonygatni kell a kormányzati szerepvállalás létjogos'ltságát
és fontosságát! az BM?SE vezet&i minden alkalommal azzal érvelnek; ott kell lenni! ahol a
magyarság sorsa fel&l határoznak! hogy r#l'nk ne nélklnk döntsenek. ) szövetség els&! *DD--
os hatalomra lépése #ta ezzel magyarázza a b'karesti kormányban val# részvételét!
folyamatosan azt s'lykolva az erdélyi magyaroknak! hogy ellenzéki poz8ci#ban nincs
befolyással a közösséget érint& döntésekre! folyamatokra. Piszen ez esetben ki sem kérik a
véleményét. /os! az elm"lt hetekben többször is kiderlt! az BM?SE koal8ci#s partnerei annak
ellenére nem k8váncsiak a szövetség álláspontjára! hogy márci's #ta tagja a Ponta-kabinetnek.
) magyar konz'lát'sok el'tas8tása vagy a Minority Safe>ack gyében történt perbelépés
rendre arr#l ár'lkodik! hogy a magyar alak'latot akkor is meg lehet kerlni! ha kormányon van
/&  Rostás +zabolcs 0*rónika1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
4G
  T3s1'$&os sz6$e1'toz'sai  $P'szonöt év nagy id&. Majd fél emberölt&! mely meghatároz#
az egyén életében! a rendszerváltások 'tán formál#d# demokráciánkban! a pártok
alak'lásában és T'sványos! az egykor 2álványosr#l ind'l# szabadegyetem és diáktábor
sz8neváltozásaiban. *DD4 jan'árjában magyarországi és erdélyi @kézdivásárhelyiA fiatalok a
komm'nizm's akkor még val#snak vélt b'kását követ& mámoros napokban a világot készltek
megváltani. Tgy szletett a szabadegyetem ötlete! hamarosan helysz8n is kerlt! és az év
j"li'sában a bálványosi kempingben ltek össze els& alkalommal /&  "ar)as Ré)a
04áromszék1
  A Krem %a"".ia1ei+e katasztr90'ba 1ezeti Oroszorsz'got  M3t&i$ $em zse$i2 .a$em
.az'r#+'t(kos  Eár hónapja ezető nyugati politikusok zseniális stratégaként tekintettek
Vlagimir P'tin orosz elnökre, a maláj gép lelöését köetően iszont ki"erült# nem zseni,
hanem akmerő hazár"játékos, aki paranoiás és +inikus politikájáal gaz"asági és politikai
elszigeteltség!e ezeti Broszországot% Min"ezt a ,inan+ial Times +)m( tekintélyes !rit
gaz"asági, politikai napilap európai kia"ásának ke""i számá!an $i(eon Rachman )rja% 2)
:reml mini-Macchiavellije azt gondolta! destabilizálhatja :elet-Ikrajnát! és közben
fenntarthatja azt a látszatot! hogy hitelesen tagadhatja 1roszország kapcsolatát a szeparatista
lázad#kkal. ?e a szálak mozgat#jának kezéb&l kics"sztak az események. Fsaknem =44 ártatlan
ember halálát követ&en világos! milyen szerepet játszott ebben 1roszország2 - )rja a lap
pu!li+istája, aki szerint +sak P'tin legelhiatotta!! é"elmezői hiszik el, hogy Moszka nem
érintett% $i(eon Rachman szerint P'tin gyakorlatilag zsákut+á!a került\ ha lehetőé teszi a
történtek kiizsgálását, k)nos informá+iók láthatnak napilágot, ha ellehetetlen)ti, összeesküés-
elméletek mögé !újik agy +sapatokat kül" *elet-Dkrajná!a, még keménye!! nemzetközi
reak+ióal kell számolnia 0<umm%sk1
  Fe1(te i$#3X  $/:ét mandát'ma t8z esztendeje alatt a köztársaság elnöke számos
alkalommal viselkedett faragatlan'l! otrombaságaival a diszkrimináci#ellenes hat#ságnak is
m'nkát adott. Most cs'pán pik8rt volt! hangyányit fölényes! de alaposan felkészlt! mindvégig
'ra a helyzetnek. Piába! & lt a rendez&i székben. Giszont az államf&i álmokat szövöget& Ponta
köznevetség tárgya lett. /em kell tébéjár'lék-specialistának lenni ahhoz! hogy észleljk; a
megbeszélésre felkészletlenl érkezett! s hiába vitte magával a pénzgyi tárca Parvardon
diplomázott vezet&jét! érvek! számok! tények helyett csak hebegésre-habogásra f'totta. /em
t'dom! hány potenciális választ#hoz j'tott el a telev8zi#k közvet8tésével a sketek f'ra
párbeszéde! de még a szocdem szimpatizánsok sem gondolhatnak másra! mint hogy ez az ember
alkalmatlan arra! hogy els& szám" közjogi mélt#sággá válasszák. ) megosztott! gyengélked&
jobboldal kapva kaphat az alkalmon! de mire mennek Ponta botlásával! ha nem t'dnak egy
népszer0! er&s! hiteles jelöltet kiáll8tani. >edig ha sikerlne t'datos8tani'k a közvéleménnyel!
hogy a baloldal embere nem képes vezetni az országot! akkor szlovákiai mintára a végén "gy is
vereséget szenvedhet a kormányf&! hogy az els& ford'l#ban & végez az élen /&  +z<cs *ászló
03r"élyi Miport1
  G9&a (s sLtgaamb  $(gy vélekednk! hogy a románok felé igen! de a magyar
nemzetpolitikában nincs helye semmiféle erdélyi magyar a'ton#miának! hanem cs'pán a
?'na-partr#l érkez& központi vezérlés mondja meg! hogy mit! mikor! hová és merreS
Mindeddig létezett székely himn'sz'nk! székely népviseletnk! székely tánc'nk! székely
nyelvjárás'nk és észjárás'nk! székely ép8tészetnk! székely h'mor'nk! székely konyhánk!
mindaz! ami az évszázadok során kialak'lt vagy az id&k mélyén kell keresni a gyökereit. ?e "gy
t0nik! vannak! akiknek mindez nem elég az önazonossághoz! a közösségi érzéshez. Röltétlenl
szkségk van a székely bélyegre! a székely a't#s matricára! a székely kártyára! mert szerintk
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
4B
a nagy számban el&áll8that# kis dolgok hordozzák a közösségi zenetet. Pa a stratégák ezen az
"ton folytatják! akkor nemsokára lesz székely gy'fánk! székely cer'zánk! székely fogpasztánk és
eljövend& székely stratégiai termék lehet az a kis tekercs! ami a nagy dolgoknál közismerten
nélklözhetetlen /&  +zé)e(i "erenc 0Maszol%ro1
  Ki$ek +9 ez a semmi&e$ 'a*otK  $) jelenlegi szörny0 'krán val#ság sok mindent
elhomályos8t! fell8r. Páttérbe szor'ltak a gazdasági problémák! a szociális kérdéseket sem illik
feszegetni. ) nemzetiségek jogait! helyzetét érint&! önrendelkezésket csak távolr#l közel8t&
témáknak már a felvetése is gyan"t! ellenérzéseket ébreszt a többségi nemzetben! az ország
vezetésében. >edig saját! közös@SA dolgaink Csá,! szalmája nem lett rendezettebb! legfeljebb
kevesebb! s 8gy nehezebben érhet& tetten a káosz. Pa pedig hajland#ak vagy'nk a maga
val#ságában szemlélni a helyzetet! rá kell döbbennnk! hogy semmi j# nem történt velnk! nincs
változás. Miért! volt rá esélyS U teheti fel a kérdést a realitások h8ve. Szándékr#l és akaratr#l
beszélhetnk. >ersze az igazsághoz hozzátartozik! hogy U mai ismereteink szerint U mindez
'gyancsak egyoldal"an jelentkezett. Mib&l táplálkozott ez a felfokozott várakozásS /&
 Csaba ,ttila 0Tisza7e[s1
  Bot0L)ek ritm3s(rz(ke  $Bomániában a hatalom a szakértelem helyett a törvények
megkerlésében jelesked& politik'soknak! azok komáinak! baráti köreinek! klienseinek a
kezében van N&  Bog(án Tibor 0Maszol%ro1
  J-i3si kr6zis2 a1ag& E3r9*a 'mok03t'sa  $*D*+ forr# nyarán %'r#pa az önp'szt8tást
választotta. Méghozzá boldogan! nagy lelkesedéssel. )z országok politikai vezet&i és a széles
néptömegek az ámokf'tásnak rajongtak a j#zanság helyett. ) szarajev#i merénylet @j"ni's 3J.A
és a világégés kirobbanása @j"li's 3J.A között kereken egy h#nap telt el! amely j"li'si kr8zisként
von'lt be a történelembe 7 amikor %'r#pa elkerlhette volna a tragédiát. /em tette! j#formán
nem is akarta. Szinte minden lehetséges gyben rossz döntések szlettek! noha a szarajev#i
merénylet nyomán egész %'r#pa egyttérzett az 1sztrák7Magyar Monarchiával. ) Pabsb'rgok
példá'l sz0k családi körben helyezték örök ny'galomra Ferenc Ferdinánd tr#nörököst és
Zs+/ia hercegn&t! el'tas8tván 001 Vilmos német császár nagyméret0 nemzetközi szertartásr#l
sz#l# javaslatát. It#bbi esetben a gyászszertartás 'tán e'r#pai politikai cs"csra kerlt volna
sor! ahol a nagyhatalmak királyai! császárai és államelnökei nemzetközi konferencián közös
diplomáciai választ találhattak volna a merényletre. ) tizenkilencedik században számos ilyen
nemzetközi konferencia volt az összes nagyhatalom részvételével! melyek révén elkerlték a
p'szt8t# hábor"kat! s történelme távolr#l legjobb id&szakát biztos8tották a vén kontinensnek.
@)m"gy a mostani %I-s cs"csok is az akkori pozit8v tapasztalatokban gyökereznekA. )r+/ %is$a
0st2án magyar miniszterelnök ellenzése ellenére 2écsben a hábor" héjái kerekedtek fell.
/emcsak 2écsben történt 8gy! 2erlinben Vilmos császár béklékeny hozzáállása háttérbe
szor'lt a német politikai vezetés fegyveres megtorlást szorgalmaz# álláspontja mögött! s
<ondonban hasonl# volt a fejlemény. %llenben Szentpéterváron és >árizsban még
kak'kktojásként sem ford'lt el& békét szorgalmaz# hang! a sz8npadot teljes mértékben a hábor"
gondolatai 'ralták /&  Chirmici' ,n(rás 07yugati Pelen1
  NIIE%%T%OR  %i(rt $em szeretem m'r e5re az i#ei e$,k1'aszt'stK  $Ponta elvesz8ti
hatalma jelent&s részét! Johannist bedarálja a nack# retorika! az BM?SE pedig ismét
lehetetlen helyzetbe kerl. /a ezért. Victor Ponta Bománia leger&sebb 7 közel ,4K-os
népszer0ségi m'tat#j" 7 pártjának az elnöke. Gictor >onta az ország miniszterelnöke. %z a két
f'nkci# nemhogy egytt! de klön-klön is több hatalmat ad a kezébe! mint az államelnökség.
%raian '3sesc" az az elnök a rendszerváltás 'táni politikában! aki a leginkább megpr#bált
politikai játékos lenni 7 de mind %3ricean" kisebbségi kormányzása idején! mind Ponta
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
4E
kormányalak8tása el&tt láthatt'k t'lajdonképpeni tehetetlenségét. %lnökként megvan! hogy
meddig lehet ny"jt#zniH addig sohasem! hogy te legyél az ország legfontosabb politikai
tényez&je /&  Balázsi&Pál =l#( 0Transin"e=1
;ikkek ;ikkek
 Hargita megye prefektusa a törvények betartására szólítota fel a helyi táborok szervezőit
<ukarest, ?@8A% július ??%, ke"" 0MT51 - 4argita megye prefektusa 0kormánymeg!)zottja1 a román törények
!etartására szól)totta fel ke""en a 4argita megyei tá!orok szerezőit%
6"rian Pean 6n"rei egy ke""i nyilatkozatá!an, amit az 6gerpres h)rügynökség i"ézett, reményét fejezte ki,
hogy a 4argita megyé!en zajló nyári tá!orok szerezői !etartják a törényeket, mert amennyi!en ezeket áthágják,
keresettel for"ulnak az illetékes román állami szerekhez%
*e""en este kez"ő"ik Tusná"für"őn a ?:% <álányosi 7yári -za!a"egyetem és Jiáktá!or, amelynek
ren"ezénysorozata asárnapig tart% Taaly augusztus!an Traian <ases+u román államfő élesen !)rálta a 2magyar
politikai elit2 részételéel lezajlott székelyföl"i ren"ezényeket, amelyekről úgy éleke"ett, hogy túllépték az
illen"őség határát, és - mint mon"ta - ez tö!!é nem ismétlő"het meg%
6 kormánymeg!)zott azt is !ejelentette, hogy a prefektusi hiatal a közigazgatási !)róságon táma"ta meg t)z
székely önkormányzat által elfoga"ott úgyneezett autonómiahatározatot%
6 -zékely 7emzeti Taná+s 0-.7T1 fe!ruár!an szól)totta fel a székelyföl"i önkormányzatokat, hogy foga"ják el
az autonómia határozatterezetet, amely -zékelyföl" autonómiáját kéri%
6 prefektus leszögezte, min"en olyan önkormányzati határozat ellen hasonló mó"on lép fel, amely az
autonómiáról szóló népszaazás ki)rására, közigazgatási átszerezésre, autonóm régiók létrehozására, agy
egyáltalán olyan kérésekre onatkozik, amelyek sértik a román törényeket és az alkotmányt%
6 prefektus közölte, hogy e""ig 8? 4argita megyei önkormányzat foga"ott el úgyneezett
autonómiahatározatot, )gy toá!!i kettő eseté!en is hasonló képpen jár el% 6z -.7T korá!!i közlése szerint
összesen 8: székelyföl"i önkormányzat szaazta meg a határozatot%
6 prefektus szerint ezek sértik a román alkotmányt, és 2Mománia egyé! törényeit2% *ifejtette, hogy az ország
közigazgatási átszerezéséről szóló népszaazást önkormányzatok nem )rhatnak ki az alaptörény szerint,
emellett a helyi önkormányzatok +sak a saját megyéjükre onatkozóan "önthetnek, az autonómiahatározat!an
iszont nem +sak 4argita, hanem *oászna és Maros megyei települések is szerepelnek - érelt a prefektus%
 1issza 1issza
 Tusványos - bálványosi folyamat kez!eteit i!ézték fel az alapítók
<aranyi Hászló, az MT5 tu"ós)tója jelenti#
<álányosfür"ő, ?@8A% július ??%, ke"" 0MT51 - Ma is i"őszer(ek a !álányosi folyamat alapgon"olatai -
mutatott rá 7émeth .solt, az Brszággy(lés külügyi !izottságának elnöke, az er"élyi sza!a"egyetem és fesztiál
egyik ötletgaz"ája ke""en%
,eli"ézte, 89F9 "e+em!eré!en anyaországi és er"élyi fiatalok intéztek felh)ást európai nemze"éktársaikhoz,
amely!en az új korszak szellemi m(helyének megteremtését kez"eményezték, olyan ma is i"őszer( +élokra
hiatkoza, mint 3urópa újraegyes)tése, a közép-európai népek meg!ékélése, a kise!!ségek kollekt) jogai%
Tusná"für"őn a ke"" esti kon+ertprogrammal in"ul a ?:% <álányosi 7yári -za!a"egyetem és Jiáktá!or
asárnapig tartó ren"ezénysorozata% 6 ju!ileumi ren"ezény hiatalos megnyitója előtt az ötletgaz"ák és
alap)tók felkeresték a sza!a"egyetem első helysz)nét a közeli <álányosfür"őn, ahol a Történelmet )rtunk - ?:
ées a !álányosi folyamat +)m( fórumon értékelték a jelenséggé ált ren"ezény nemzetpolitikai, közéleti
szerepét%
6z Ctmenet a "iktatúrá!ól a "emokrá+iá!a +)m(, 899@ július ?8-L@ között ren"ezett első !álányosi
sza!a"egyetemmel a magyarországi, er"élyi magyar illete román értelmiségiek számára pró!ált fórumot
teremteni a ,i"esz és er"élyi partnere, a Magyar 5fjúsági -zerezetek -zöetsége 0M5--.1% 6 kez"eményezés
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
4?
életképessége azt !izony)tja, hogy alós igény an az őszinte pár!eszé"re - mutattak rá a !álányosi találkozó
részteői%
7émeth .solt szerint az 89F9-es kelet-európai áltozások!an a "iákok min"enütt "öntő szerepet játszottak, "e
ahogy elin"ult az átalakulás, el is t(ntek%
26mikor a tá!ornak a gon"olata megfogalmazó"ott, igazán ez ezetett !ennünket, hogy ne hagyjuk, hogy ez a
fellángolás, a "iákmozgalom aláhulljon és elt(njön a semmi!e, hanem in")tsunk el egy magyar-er"élyi magyar-
román háromszög( pár!eszé"et, amely hosszú táon teszi lehetőé azoknak az értékeknek, gon"olatoknak az
é!ren tartását, amelyeket fontosnak érzünk2 - magyarázta a fi"eszes politikus%
6z alap)tók szerint Jai" Wampanale !rit újság)ró a"ta az ötletet 89F9-!en, hogy a ren"szeráltó fiatalok
társa"alomúj)tó tereiket sza!a"egyetemi keretek között fogalmazzák meg% 6 <<W munkatársa a !álányosi
találkozón kifejtette# a kommunizmus után románok és magyarok egymásra találásának kellett a toleran+ia
fórumát megteremteni% 27em elég meghallgatni egymást# a toleran+ia az, amikor a másságot nem eszélyként
értékeljük, hanem tanulunk egymástól2 - mutatott rá Wampanale%
6 !álányosi folyamat elin")tói feli"ézték# a magyar nemzetpolitika még ta!unak szám)tó témáit is nyilánosan
!on+olgató ren"ezény 899Z-!en költözött Tusná"für"őre, a két településné összeonásá!ól kapta a ren"ezény
a Tusányos neet% 6 politikai fórum Tusná"für"őn "iáktá!orral egészült ki, amely számos ifjúsági ren"ezénnyel
!ő)tette a programk)nálatot, és megalapozta a szerező +sapat folyamatos megújulását%
Toró T% Ti!or, az 3r"élyi Magyar 7éppárt 03M7E1 elnöke feli"ézte# a M5--. elnökekeként kap+soló"ott !e a
!álányosi folyamat!a%
26 történelmet a győztesek )rják, e!!en a folyamat!an pe"ig mi agyunk a győztesek, mi )rjuk, <álányos,
Tusányos történelmét, amely egy győztes történelem2 - mon"ta az 3M7E elnöke%
<álányosfür"őn leet)tették a Maksay Cgnes és ,ilep ,arkas Tusányos ?: +)m( "okumentumfilmjét és az
ötletgaz"ák és szerezők megkoszorúzták azt az életfát, amellyel a husza"ik éfor"ulón jelölték meg a !álányosi
mozgalom születésének helyét%  1issza 1issza
 közmé!ia kiemelt "gyelemmel kíséri a bálványosi szaba!egyetem program#ait
<u"apest, ?@8A% július ??%, ke"" 0MT51 - *iemelt figyelemmel k)séri a ?:% <álányosi 7yári -za!a"egyetem és
Jiáktá!or programjait a közszolgálati mé"ia - közölte a Mé"iaszolgáltatás-támogató és >agyonkezelő 6lap
0MT>61 ke""en közlemény!en az MT5-el%
6z MT>6 a helysz)ni jelenlét és a ren"szeres élő tu"ós)tások mellett összefoglalókat is közöl rá"ió- és
tele)zió-m(sorai!an, toá!!á az eseménysorozat fontos történéseiel a közmé"ia h)rm(sorai is részletesen
foglalkoznak%
6 sza!a"egyetem és "iáktá!or i"ei programjaihoz a közmé"ia kihelyezett stú"ióal és közmé"iasátorral is
hozzájárul%
6 július ??-től ?Z-ig tartó ren"ezényről a *ossuth Má"ió tö!! m(sora naponta jelentkezik% Tgy a 8F@ per+
ke""től péntekig F%L@ és 9%@@ között, az Gtköző szer"án és +sütörtökön 8?%L@-tól 8L%@@-ig, a *özelről ke""től
+sütörtökig 8;%L@-8Z%@@ között, pénteken pe"ig 8:%L@-tól 8Z%L@-ig élő !ejelentkezésekkel árja hallgatóit%
6 Eetőfi Má"ió Talpra magyar, 3gész úton hazafelé és 3j, mi a +ool m(sorai is élő!en foglalkoznak a
programokkal%
6 *árpát 3=pressz naponta közöl összefoglalókat, emellett a Juna t-+satorna toá!!i négy m(sorá!an is
!eszámol Tusányosról és annak ?: ééről% 6 zárónapon a Juna és a *ossuth Má"ió is 9%L@-kor élő!en közet)ti
Br!án >iktor miniszterelnök !eszé"ét%
6 ren"ezény legfontosa!! momentumait az M8 is m(sorára t(zi augusztus ?-án%
6 m(soros !ejelentkezések mellett helysz)ni előa"ásokkal, közönségtalálkozókkal és ,ölszállott a páa
gálam(sorral is képiselteti magát a közszolgálati mé"ia, alamint filmet)tések is árják a programokra
kilátogatókat%
Tusná"für"őn ke"" este kon+ertprogrammal in"ul el a ?:% <álányosi 7yári -za!a"egyetem és Jiáktá!or
asárnapig tartó ren"ezénysorozata%  1issza 1issza
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
4C
 $omán kormány% semmilyen nemzetközi #ogi szabályozás nem kötelez az önren!elkezés
biztosítására
<ukarest, ?@8A% július ??%, ke"" 0MT51 - Momániát semmilyen nemzetközi jogi sza!ályozás nem kötelezi arra,
hogy -zékelyföl"nek önren"elkezést !iztos)tson - áll)tja a román kormány, amelynek álláspontját a *rónika +)m(
napilap i"ézte%
6z er"élyi újság azt köetően kérte ki a román közigazgatási és fejlesztési minisztérium álláspontját a
székelyföl"i autonómiahatározatok ügyé!en, hogy az 3urópa Taná+s 03T1 kereté!en m(kö"ő 4elyi és Megionális
Nnkormányzatok *ongresszusának iro"ája meg!)zta a kongresszus monitoring-!izottságát, tárgyalja meg a
székelyföl"i önkormányzatok autonómiapárti határozatainak ügyét, és leél!en kérte fel Mománia illetékes
miniszterét, hogy fejtse ki a !ukaresti kormány álláspontját%
6 lapnak elkül"ött álasz!an - amit a nemzetközi szerezetnek is elkül"tek - a román minisztérium kifejtette,
hogy <ukarest szerint alkotmányellenesek a székelyföl"i önkormányzatok által elfoga"ott autonómiahatározatok,
Momániát pe"ig semmiféle nemzetközi jogi sza!ályozás nem kötelezi a kise!!ségek számára önren"elkezés agy
kollekt) jogok !iztos)tására%
6 -zékely 7emzeti Taná+s fe!ruár!an intézett felh)ást a -zékelyföl" 8:L önkormányzatához, hogy
határozat!an nyilán)tsák ki az autonómia iránti igényüket és azt, hogy egyetlen, különálló közigazgatási
egységhez akarnak tartozni% 6 területi autonómiát +élzó határozatterezet tartalmazza, hogy ez a közigazgatási
egység iselje a -zékelyföl" neet, sarkalatos törény szaatolja számára az autonómiát, és területén az állam
nyele mellett legyen hiatalos nyel a magyar%
3zt a határozatot e""ig 8; önkormányzat szaazta meg, miután a háromszéki <arót önkormányzata is elfoga"ta
az -.7T által jaasolt határozatterezetet% 6 három székely megye román kormánymeg!)zottjai élhetően
alamennyi határozatot megtáma"ják a közigazgatási !)róságon%  1issza 1issza
:ész8tette; 2oér :risztina
;E; Y 7 %INNEN JOG FENNTARTRA
a Figyelőben előfo!"l#
$%i!&'()e*+
, -). / N(*szaba#s'g
, 0- / %ag&ar Nemzet
, 01 / %ag&ar >6ra*
, -).% / N(*sza1a
, 20S / KL.o$i %ag&ar Sa+t9szog'at
, 0a-3) / %ag&ar Nara$"s
, 4S / Éet (s Iro#aom
, 51 / Ras'r$a*i >6rek
, 5g / Ri'ggaz#as'g
, -g / Na*i Gaz#as'g
, 0R / %ag&ar R'#i9
, -6ES7/ N&e1 (s T3#om'$&
A Figyelőben szemlézett külhoni sajtó
Ro89nia Bi.ari Na*9, Brass9i Ia*ok, Er#o$!ro, Er#(&!ma, >argita N(*e,
>'romsz(k, Kr9$ika, %aszo!ro, N&3gati Jee$, Szaba#s'g,
Tra$si$#eZ, %a$$a!ro2 Er#(&i Na*92 Er#(&i Ri*ort2 K,z*o$t!ro2
Szatm'ri Friss H+s'g2 Sz(ke&.o$!ro2 Szatm'ri %ag&ar >6ra*2
Rom'$iai O$i$e >6r.at'r2 Reggei H+s'g2 U#1ar.e&i >6ra#9
S.lo%9*ia H+ Sz9, Fe1i#(k!ma, Szaba# H+s'g, Szaba# H+s'g O$i$e,
B3mm!sk, Maram(ter!sk, Kom'romi Ia*ok2 >6rek!sk
S.ebia %ag&ar Sz9, >(t Na*, Ma$$o$ RTR, Ra+#as'g!ma
1o%9'o).9g H+ %ag&ar K(*es H+s'g, %ag&ar Eg&esLetek Sz,1ets(ge
S.lo%(nia N(*-+s'g <Ie$#1a=, %3ra1i#(ki %ag&ar R'#i9
U*a:na K'r*'ti Igaz Sz9, K'r*'ta+a, K'r*'tI$0o, Beregi >6ra*2 Ukra+$ai
%ag&ar Nemokrata Sz,1ets(g 8 >6rek2 K'r*'ta+a!ma2 Tisza$e:s
A").'ia B("si Na*9
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ
;i1itas E3ro*i"a ;e$trais <;E;=  >8444? B3#a*est2 Sze$t*(teri! 3! 4@!!   ABCB@ D@E C4CE2
.tt*/FF:::!"e"i#!$etF
a#mi$@"e"i#!$et
 G@4E! JHIIUS GB!
4S

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful