P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 23, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

pdf

text

original

ד"סב ךינפל רופצ ןק ארקי יכ גל תוכרב

www.swdaf.com 1

ךינפל רופצ ןק ארקי יכ – תקולחמ תוצמה ימעטב ן"במרו ם"במר

וכ קרפ ג קלח םיכובנה הרומ רפס
וקלח ןכ ,ללכ תילכת תשקבל אל דבל ןוצרה רחא וא המכח רחא םיכשמנ הלעתי וישעמ םא הרותה ילעבמ ןויעה ישנא וקלחש ומכ
ןוצרה רחא תוכשמנ םלכ תורותהש רמאיו ,ללכ הבס הזל שקבי אלש ימ שיש ,תוצמה ןמ ונל ןתנש המב המצעב תקולחמה תאז
,דבל כשמנ ןהמ הרהזאו הוצמ לכש רמאיש ימ שיו ינפמו ,הבס םהל שי םלכ תוצמהשו ,תחא תילכת הב ןווכמהו המכחה רחא ת
ןומהה ונלכ ונתעד אוה ,ןהב המכחה ינפוא עדנ אלו םתצק תלע לכסנ ונחנאש אלא הלע םלכל תויהו ,םהב הוצ תלעותה
הזב םיראובמ הרותה יבותכו תולוגסהו רקנש ולאו ,ודחי וקדצ תמא 'ה יטפשמ ,םיקידצ םיטפשמו םיקוח , רשבו זנטעשכ םיקח םיא
גרטקמ ןטשהו םהב רהרהל תושר ךל ןיא רבכ ךל יתקקחש םירבד ורמאו ל"ז םימכחה םהילע ובתכ רשאו ,חלתשמה ריעשו בלחב
איבי הז יכ ,תילכת םהל שקוב אלו ללכ הבס םהל ןיאש םינינע םהש םימכחה ןומה ןימאי אל ,םהילע ןיבישמ םלועה תומואו ןהב
זש ומכ לבהה תלועפל ,ונרכ םא ,ונממ המלענש אלא ,םינפ לכ לע הליעומ תילכת ל"ר ,הלע םהל שיש םימכחה ןומה ןימאי לבא
הליעומ תילכת שי הרהזאל וא אוהה הוצמל יכ ל"ר ,הבס םהל שי ןכ םא תוצמה לכ .ונתמכח ןורסחל וא ונתעד רוצקל , םהמ
מו ,הבינגה ןמו החיצרה ןמ הרהזאכ ,ןהב תלעותה דצ ונל ראבתהש המ ראבתהש ומכ םתלעות הראבתה אלש המ ןה
תראובמ םתלעות ןיאש ולאו ,םיטפשמ וארקי ןומהה לצא תראובמ םתלעות רשא םהו ,םרכה יאלכו הלרעה רוסאכ ,םירכזנב
םיקח וארקי ןומהה לצא ןיאש קר רבד תוצמה ולא תניתנ ןיאש רמול הצור ,םכמ אוה קר םאו ,םכמ אוה קר רבד אל יכ דימת ורמאיו ,
לכת עדי המלשש ונלצא םסרופמה רבדה תעדי רבכו ,םכתגשהמ אוה ןורסחה ןכ ונינעש תוצמהמ רבדב הארי םאו ,ול הליעומ תי
,המודא הרפ דבלמ ןלכ תוצמה תובס תוצמ יתשב המלשל עריאש ומכ ,ןהב ולזלזי אלש תוצמה תובס םילעה םשהש םרמא ןכו
םתלע הראבתה רשא תכו םהירבד לכ וכשמנ רקעה הז לעו , ,וילע ורוי םירפסה יבו תישארבב ל"ז םימכחל רבד יתאצמ ינאש אלא
תלעות אלו תרחא תילכת םהב ןויכ אלו ,דבל ןהב הוצמה אלא הלע םהל ןיא תוצמה תצקש הבשחמ תלחתב ונממ הארי הבר
וה ףרועה ןמ טחוש אוהש ימל ראוצה ןמ טחוש אוהש ימ ןיב ה"בקהל ול תפכיא המ יכו םש םרמא אוהו ,תאצמנ ונתנ אל רמוא י
'וגו הפורצ 'ה תרמא רמאנש תוירבה תא םהב ףרצל אלא תוצמה , המוד ול אצמי אלש דאמ אלפנ הזה רמאמה תויה םעו
תויה אוהו ,וילע םכסומה שרושהמ דרפנ אלו םולכ םהירבד רדסמ אצנ אלש דע התע והעמשת שוריפ וב ינא יתשרפ ,םהירבדב
יצמב הליעומ תילכת םהב שקוב תוצמה לכ תוא רבוד 'ה ינא ,ינושקב והת בקעי ערזל יתרמא אל רמאו ,'וגו אוה קר רבד אל יכ ,
,והרפסאש המ אוה ןינעה הזב המלש ותעדש ימ לכ והנימאיש ךירצ רשאו ,םירשימ דיגמ קדצ הבס הל שי הוצמה ללכש הזו
דבל הוצמל םהש םהב רמאנ רשא םה היקלח לבא ,הב הוצ תחא תלעות ינפמו חרכהב , לשמהו ךרוצל םייח ילעב תגירהש וב
תרגרגהו טשווה תקיספבו ,הריחנב אל הטיחשב ותויה םנמא ,ראבל םידיתע ונחנאש ומכ תלעותה תראובמ בוטה ןוזמה
תוירבה תא םהב ףרצל ןהב אצויכו ולא ,דחוימ םוקמב הז ךל יתרכזו ,ףרועה ןמ טחושל ראוצה ןמ טחוש םלשממ ךל ראבתי ןכו ,
ירבדב אבש ינפמ לשמה ,ףרועה ןמ טחושל ראוצה ןמ טחוש ל"ז םה ילעב תליכאל חרכהה איבה רשאכ יכ ,אוה רבדה תתמא לבא
התימ רורבלו ,רבד לכב רשפא הטיחשהו וב אצויכו ףיסב אלא ראוצ תאכה א"אש ,השעמה תולק םע הלקה התימל ןויכ םייח
,ןברקה אוה םיקלחה ןינעמ תמאב לישמהל יואר רשאו ןיכסה דודח ונתה הלק הלודג תלעות הל שי ןברקה תברקהב הוצמה יכ
הלע ול תתל א"א הז ,דחוימ רפסמ םרפסמ תויהו ליא דחאהו שבכ דחאה ןברקה תויה לבא ,ראבל דיתע ינאש ומכ תראובמ
ףיסומ ךא הקחרהה הזב ריסמ וניאו ךורא ןועגש עגתשמ יניעב אוה םיקלחה ולאמ רבדל הבס תתל ומצע דירטמש ימ לכו ,ללכ
וקחרה ת , תאצמנ תלעות אלל איה הלוכ הוצמהש המדיש ימכ תמאה ןמ קוחר אוה ,הבס םהל שי ולאש המדיש ימו עדו .
היהי אלש הרותה קחב ענמנ רבד אוה ולאכו ,הבס םהל ןיאש םיקלח םש תויהל ,איבמ ךרוצהש רומא הצרת םאו ,הביח המכחהש
,תכה הזמ רבד הב אלו שבכ היה המל ךרמאש וב תוענמהה ינפאו רמאנ ולא תבייחתמ התיה המצעב איהה הלאשה ,ליא היה
'ך וא 'י וא הנומש ויה םא םילאוש ויה ןכ הנמש ויה אלו םישבכ העבש ויה המל ןכו ,דחא ןימ יתלבמ א"אש ,שבכ םוקמ ליא
ל לאשל יואר ןיאו ,םירשפאה ןמ דחאה תויה יתלבמ א"א רשא רשפאה עבטל הז המדי ולאכו ,חרכהב רפסמ ילבמ א"אש המ
םירשפאה ןמ ותלוז היה אלו רשפאה הז היה ןינעה הז עדו ,הז םוקמ רחאה רשפאה אצמנה היה ולא בייחתת הלאשה תאז יכ ,
,והניבהו היקלח לכ תריקח אל ללכב הוצמה תלעות אוה המלש םהמ עדי רשאו ,הבס הוצמ לכל תויהמ םימת וב ורמא רשאו ,
תוצמ ג"ירתה קולחל האור ינא ןכ ןינעהש רחאו ,םניינעב םיבורק וא דחא ןיממ ןהש תובר תוצמ ללוכ ללכ לכ היהיו ,םיבר םיללכל
רשא םהה תוצמהמ המצע ינפב הוצמ לכל בושא כ"חאו .החדמ אלו הב קפס ןיא רשא ותלעות האראו םהמ ללכ לכ תבס ךל דיגאו
רשא םה דאמ תוטעמ תובס תצק קר םהמ ראשי אלש דע ,התבס ךל ראבאו אוהה ללכה םללכי ןכו ,םויה דע םתבס יל וראבתה אל
ולא ךל ראבל יל רשפא יאו ,הז לכ כ"חא עמשת הנהו ,ותבס תתל רשפאש הממ םתצק יאנתו תוצמ יקלח תצק כ"ג יל ראבתה
םיקרפה ולא םהו ,ויתנווכ רשא הז ןינעל העצה םהש תוליעומ תומדקה םהב לולכא םיבר םיקרפ ךל םידקאש רחא אלא םלוכ תובסה
ליחתא רשא :התע ןהב

חמ קרפ ג קלח םיכובנה הרומ רפס
… ,םייח ילעב רשבמו ץראב םיחמוצהו םיערזה ןימ אוה םדא ינבל יעבטה ןוזמהש ינפמ ,תיחרכה איה המהב תטיחש תוצמ םנמאו
,אפור וב קפוסי אלש המ הזו ,ולכאל ונל רתוהש המ אוה רשבבש בוטהו כ םייח ילעב תגירהל ןוזמה בוט חרכה איבה רשאכו הנו
טוחשל רסא ןכו ,ונראבש ומכ רבא םהמ ךתחי אלו הריחנב אלו הער הטיחשב םתוא הנעיש הרסאו תותימבש הלקל הרותה
ןיב שרפה ןיא ,דאמ לודג הזב םייח ילעב רעצ יכ ,םאה יניעל ןבה םהינשמ טוחשל קיחרהלו רמשהל ,דחא םויב ונב תאו ותוא
רו םאה תבהא יכ ,ח"ב ראש רעצו וילע םדאה רעצ אצמנה המדמה חכה לעפ רחא קר לכשה רחא ךשמנ וניא דלוה לע הימח
םדאב אצמנש ומכ םייח ילעב בורב םהו ,םלכאל גוהנה תותייבה ןמ םתליכא ונל רתומ םהש ינפמ ,השו רושב דחוימ ןידה הז היהו ,
,דלוה תא םאה םהמ ריכת רשא פאהו םהילע םאה הבכש רשא םיציבה יכ ,ןקה חולשב כ"ג םעטה והזו לע םמאל םיכירצה םיחור
המ יכ ,לכה חינהל הבס היהי בורה לעו ,םינבה תחיקל תוארב רעטצת אל הל ךלתו םאה חלשישכו ,הליכאל םיואר םניא בורה
ינבב ןכש לכ תופועבו תומהבב םהילע הרות הסח םיישפנה םירעצה ולא םאו ,הליכאל יואר וניא םימעפה בורב חקול היהש
םדא , רמאב ילע השקת אלו בשוחש ימ תעד ל"ר ,םונרכז רשא תועדה יתשמ תחא יפל אוה יכ ,'וגו ךימחר ועיגי רופצ ןק לע ם
ינשה תעדה רחא ונכשמנ ונחנאו ,דבל ןוצרה אלא הרותל םעט ןיאש …

ד"סב ךינפל רופצ ןק ארקי יכ גל תוכרב
www.swdaf.com 2

בכ קרפ םירבד ן"במר
ו) ךינפל רופצ ןק ארקי יכ ( - .(חכ בכ ארקיו) דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא ןמ תראובמ הוצמ וז םג יתלבל םהינשב םעטה יכ
םחרנ אלו ירזכא בל ונל תויה אוהה ןימב הטיחשה ריתהש יפ לע ףא ןימה רוקעל התחשה תושעל בותכה ריתי אלש וא , , הנהו
א חקול וא דחא םויב םינבהו םאה גרוהה אוהה ןימה תירכי ולאכ ףועל רורד םהל תויהב םתו :
םיכובנה הרומב ברה בתכו (חמ ג) ,דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא םעטו ןקה חולש םעט יכ ןבה טוחשי אלש ריהזהל ידכ
הזב הלודג הגאד תומהבל שי יכ םאה יניעב םהינב לע תומהבה תגאדל םדאה תגאד ןיב שרפה ןיאו , ונחו םאה תבהא יכ , הת
ןיא ,ןכ םאו .םדאב היוצמ איה רשאכ תומהבב היוצמה הבשחמה חכ תלועפמ אוה לבא רובדהו לכשה ירחא ךשמנ ונניא הנטב ינבל
.הקחרה לכה לבא ,ותואו ונבב קר ונב תאו ותואב רוסיאה רקיע רזכאתנ אלש רובעב ,ןוכנ רתויו . ילע בישת לאו ברה רמאו
לע רמואה (ב גל תוכרב) םימכחה רמאממ תוצמל םעט ןיא יכ האריש ימ תרבס ,תורבס יתשמ תחא וז יכ ,ךימחר ועיגי רופצ ןק
םעט תוצמה לכב היהיש הינשה ארבסב םיקיזחמ ונחנאו ,ארובה ץפח אלא . המ יכו (א דמ) ר"בב אצמש המ דוע וילע השקוהו
ףרצל אלא תוצמה ונתנ אל אה ,ףרועה ןמ טחושל ראוצה ןמ טחוש ןיב ה"בקהל ול תפכיא תוירבה תא םהב (ה ל ילשמ) רמאנש
:הפורצ הולא תרמא לכ
תאמ ןרכש דבלמ ,םדאל ןוקתו תלעותו םעט דחא לכב יכ דאמ אוה ראובמ ,םעט םהל שיש תוצמב ברה רזגש ןינעה הזו
ךרבתי ןהב הוצמה תע הסכמלו (א טיק םיחספ) ושרדו ,'וכו הרות ימעט ולגתנ אל המ ינפמ (ב אכ ןירדהנס) ל"זרא רבכו . הז ,קי
,יתדמע לכה לע המלש רמאש ,(ד ג טי ר"בדמב) המודא הרפב ושרד רבכו .הרות ימעט והינ יאמו ןימוי קיתע הסכש םירבד הלגמה
ול רמא אנינח 'רב יסוי 'ר רמאו ,(גכ ז תלהק) ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא ,יתשפשפו יתלאשו יתרקח המודא הרפ לש השרפו
ינא ךל השמל אוה ךורב שודקה רוא היהי אל אוהה םויב היהו (ו די הירכז) ביתכד ,הקח םירחאל לבא המודא הרפ םעט הלגמ
היעשי) ביתכד ,יפצד אימס ןידהכ ,אבה םלועל םייופצ תויהל ןידיתע הזה םלועב םכמ םיסוכמה םירבד ,ביתכ ןואפקי ,ןואפקו תורקי
ע םירבדה הלא (םש) ביתכו ,ועדי אל ךרדב םירוע יתכלוהו (זט במ ןיאש וראב הנה .אביקע 'רל םיתישע רבכש ,םיתבזע אלו םיתיש
,לארשי ימכחל םהבש הרומחה םעט הלגתנ רבכשו ,ונלכשב ןורוע אלא ונממ הרות ימעט תועינמ הרותבו ,םהירבדב תובר הלאכו
ןהמ ריכזה ברהו ,ןכ ןיעידומ םיבר םירבד ארקמבו :
ןינע יתעד יפכ ,ברה לע ושקתנ רשא תודגהה ולא לבא ,הלעתי ומצעב ה"בקהל תוצמב תלעותה ןיאש רמול וצרש ,םהל רחא
תא תעדלו ךרבתי ארובה תואלפנו םיסנה רוכזל וא ,הנוגמ הדמ וא הער הנומא וא קזנ ונממ עונמל ומצע םדאב תלעותה לבא
םשה . ס לכ ונממ איצוהל לבא ,םעט אלב והשעמ ןיא ףסכה ףרוצה יכ ,ףורצ ףסככ ויהיש ,"ןהב ףרצל" והזו ,גי תוצמה ןכו
דימת ורכוזלו תמאה ונעידוהלו הער הנומא לכ ונבלמ איצוהל :
וא לכואו המהב טחוש ןיב ה"בקהל ול תפכיא המ יכו ,היחה תאז תשרפב (ח ינימש אמוחנת) ונדמליב הרכזוה המצע הדגאה וז ןושלו
והט לכוא ןיב ול תפכיא המ וא ,וקיזמ התא םולכ וא וליעומ התא םולכ לכואו רחונ ט ילשמ) ךל תמכח תמכח םא ,תואמט לכוא וא תור
,הפורצ הולא תרמא לכ רמאנו ,תורוהט תורמא 'ה תורמא (ז בי םילהת) רמאנש ,תוירבה תא ףרצל אלא תוצמה ונתנ אל אה ,(בי
.ךילע ןיגמ אהיש ,המל הלעתי וילא תלעותה ןיאש אלא רמול ואב אלש ןאכב שרופמ הנה ונמה ןמ בשוחמכ הרואל ךרטציש ,הר
תאיציל רכזל תושעל הוצש השעש ויתואלפנל רכזה וליפאו .םהיטושפמ הארנכ ,תרטקה חירו תונברקה לכאמל ךרטצישו
ונדובכ יכ ,ונילע ןגמ תויהל םייואר היהנש דע וב הכזנו תמאה ונחנא עדנש קר ,ול תלעותה ןיא ,תישארב השעמו םירצמ
ול ובשחנ והותו ספאמ ויתואלפנב ונרפסו :
אר איבהו דובכו תלעות הב אהיש הטיחשב רמול ןכתי אלש יפל ,ה"בקהל אלו ונל םלוכש רמול ףרועהו ראוצה ןמ טחושה ןמ הי
הטיחשה תעב םג םימחרה תוביתנב ונכירדהל םה ונל אלא ,רוחינה וא ףרועהמ רתוי ראוצב ךרבתי ארובל היאר ואיבהו .
הרותה םהב הרמאש ,םירוסאה םילכאמה םהו תואמט לכואל ,םירתומה םילכאמה םהו תורוהט לכוא ןיב ול תפכיא המ וא ,תרחא
.תמאה יליכשמ םימכח שפנה ייקנ ונתויהל אוהש זמרו ,םכל המה םיאמט (חכ אי ארקיו) יכ וריכזה ,ךל תמכח תמכח םא םרמאו
ה תטיחש ןוגכ תוישעמה תוצמה וניתושפנ תא קקזל ןינימב תורודגה תוצמהו ,תובוטה תודמה ונדמלל ראוצ הרות הרמאש ומכ ,
ונתלעותל םלכ כ"א ,אמטל םכל יתלדבה רשא המדאה שומרת רשא לכבו ףועבו המהבב םכיתושפנ תא וצקשת אלו (הכ כ םש)
ת המ ךיעשפ וברו וב לעפת המ תאטח םא (ו הל בויא) אוהילא רמאש ומכ הזו .דבלב .חקי ךדימ המ וא (ז קוספ םש) רמאו ,ול השע
וניתובר ירבד לכב םכסומ רבד הזו :
והז יא ,תאזה הלאשה לע ובישהו ,םוקמה ןיבל וניבש םירבדב םוקמה דובכב םדאל ןיחתופ םא (א"ה ט"פ) םירדנב ימלשוריב ולאשו
יהו ,חינמ יניאש ןיליפת לטונ יניאש בלול השוע יניאש הכוס ןוגכ םוקמה דובכ םא אדהכ ,ינהמד אוה הישפנלד עמשמ ,םוקמה דובכ וני
.ול השעת המ ךיעשפ וברו וב לעפת המ תאטח םא ,חקי ךדימ המ וא ול ןתת המ תקדצ הכוסהו בלולה וליפאש וראב הנה
בא ,ךרבתי 'ה דובכל ןניא ,םירצממ 'ה ךאיצוה הקזח דיב יכ ךיניע ןיב ןורכזלו ךדי לע תואל והיש ןהב הוצש ןיליפתהו םחרל ל
וניתושפנ לע םאו השעת המ ךל רמאי ימ יכ ךינפל דומעל והריכתו שארמ שונא תלדבה התא ,םירופכה םוי תלפתב ונל ורדס רבכו .
הלאה םיקחה לכ תא תושעל 'ה ונוציו ןכו ,(בי קוספ םש) יתשריפ רשאכ ,ךל בוטל (גי י ליעל) הרותב רמא ןכו .ךל ןתי המ קדצי
בוטל וניהלא 'ה תא האריל .(דכ ו ליעל) םימיה לכ ונל ויהיש וניוטצנש המ לכ לבא ,הלעתיו ךרבתי ול אלו ,ונל בוטל םלכב הנווכהו
תונוגמ תודמו תוער תובשחמ יגיס אלב תוקקוזמו תופורצ ויתוירב :
ע לאה סח אלש רמול ,תורזג אלא ןניאו םימחר אוה ךורב שודקה לש ויתודמ השועש יפל (ב גל תוכרב) ורמאש המ ןכו ןק ל
ןכ םאש ,ונכרצ םהב תושעלמ ונתוא עונמל תימהבה שפנה ילעבב ןיעיגמ וימחר ןיאש ,ונב תאו ותוא לע וימחר ועיגה אלו רופצ
רזכאתנ אלשו תונמחרה תדמ ונתוא דמלל העינמה םעט לבא ,הטיחשה רסוא היה . עודיכ ,םדאה שפנב טשפתת תוירזכאה יכ
םירומחהו םילודגה םירושה יטחוש םיחבטב דאמ םירזכא םדא יחבוז םימד ישנא םהש בוט (א בפ ןישודיק) ורמא הז ינפמו ,
.קלמע לש ופתוש םיחבטבש ונתוא דמללו ונכירדהל ונב תוריזג אלא ,םהילע תונמחר ןניא ףועבו המהבב הלאה תוצמה הנהו
תובוטה תודמה אתליכמ) ורמאש ומכ ,תוריזג השעת אלו השע הרותבש תוצמה לכ םה וארקי ןכו . סנכנש ךלמה לשמב (ו שדחב
םתלבק אוה ךורב שודקה רמא ךכ ,תוריזג םהילע רוזגא יתוכלמ ולבקישכ םהל רמא ,תוריזג םהילע רוזג וידבע ול ורמא הנידמל
:(ג קוספ םש) 'וכו ךל היהי אל יתוריזג ולבק ,(ב כ תומש) ךיהלא 'ה יכנא יתוכלמ
דמ ןקה חולשב הנקה ןב אינוחנ יבר לש ושרדמב לבא דוס הוצמב שיש שר םאה תא חלשת חלש ביתכד יאמ יאמחר יבר רמא ,
יאמ .ארקת הניבל םא יכ (ג ב ילשמ) ביתכד םלועה םא תארקנש הניב התוא דובכב םאה תא חלשת חלש אלא ,באה תא רמא אלו
בשה ימי תעבש ינידו הכוסה ימי תעבש והינ יאמו הלדגש םינב םתוא יאמחר יבר רמא ,ךל חקת םינבה תאו .'וכו עו הוצמה הנהו
םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל הבורמ הרכש ךכלו ,לודג ןינעל תזמור תאזה :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->