You are on page 1of 916

GRADUALE

SACROSANCTJE ROMANJE ECCLESIJE


DE TEMPORE & DE SANCTIS
PRIMUM SANCTI PII X IUSSU RESTITUTUM
& EDITUM, PAULI VI PONTIFICIS MAXIMI CURA
NUNC RECOGNITUM, AD EXEMPLAR ,, ORDINIS
CANTUS MISSJE, DISPOSITUM, & RHYTHMICIS
SIGNIS A SOLESMENSIBUS MONACHIS
DILIGENTER ORNATUM
SOLESMIS
MCMLXXIX
Imprimatur
Tornaci, die 24 decembris 1973
J. Thomas, vie. gen.
DECRETUM QUO APPROBATUR
<< ORDO CANTUS MISSlE >>
Thesaurum cantus gregoriani, quero traditio usque ad nostram
retatem transmisit, sancte esse servandum et opportune adhibendum
Concilium Vaticanum II in Constitutione de sacra Liturgia
(nn. I I4 et I I7) expresse declaravit.
Ut hrec ergo norma ad effectum deduceretur, prresertim post
editos novos libros liturgicos, secundum mentem eiusdem Concilii
Vaticani instauratos, Sacra hrec Congregatio pro Cultu Divino
opportunum duxit quredam indicare, quibus Graduale Romanum
novre rerum condicioni accommodaretur et nullus textus deper-
deretur thesauri authentici cantus gregoriani.
Statuit proinde Sacra hrec Congregatio, de mandato Summi
Pontificis PAULI VI, ut, qui celebrationem eucharisticam lingua
Latina peragunt, in disponendis cantibus ad illam pertinentibus
novam hanc ordinationem sequantur.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex redibus Sacrre Congregationis pro Cultu Divino, die 24 iunii
I972, in Nativitate sancti Ioannis Baptistre.
ARTURUS Card. TABERA
Prrefectus
+A. BUGNINI
Archiep. tit. Diocletianensis
a Secretis
PRJENOTANDA
l. DE INSTAURATIONE GRADUALIS ROMANI
Instauratio Calendarii generalis et librorum liturgicorum, prre-
sertim vero Missalis et Lectionarii, id effecit ut nonnulla: mutationes
et accommodationes necessaria: evaderent etiam in Graduali
Romano. Etenim, suppressis quibusdam celebrationibus in anno
liturgico, veluti tempore Septuagesimre, octava Pentecostes,
Quattuor anni Temporibus, etiam Missre ipsis respondentes
auferendre erant; quibusdam autem Sanctis ad aliud anni tempus
translatis, opportuna: aptationes faciendre erant; dum, e contra,
novis Missis inductis cantus proprii erant providendi. Item nova
ordinatio lectionum biblicarum requisivit ut nonnulli textus, ex. gr.
antiphonre ad communionem, qua: cum ipsis lectionibus arctius
conectuntur, ad alios dies transferrentur.
Huiusmodi Gradualis Romani nova ordinario facta est, prre
oculis habitis iis qua: n. I 14 Constitutionis de sacra Liturgia,
Sacrosanctum Concilium, prrecipiuntur : << Thesaurus musica: sacra:
summa cura servetur et foveatur >>. Authenticum enim repertorium
gregorianum nullum detrimentum passum est; immo aliquo modo
fuit instauratum, sepositis recentioribus imitationibus, textibus
antiquis aptiore ratione dispositis, quibusdam adiectis normis, qua:
ipsius repertorii usum faciliorem et magis varium efficerent.
Imprimis ergo cura: fuit thesaurum gregorianum authenticum
integre servare. Proinde cantus ad Missas pertinentes, qua: in anno
liturgico locum iam non obtinent, ad alias Missas formandas adhi-
biti sunt (ex. gr. pro feriis Adventus, pro feriis inter Ascensionem et
Pentecosten), aut pro aliis substituti sunt, qui pluries in anno
occurrunt (ex. gr. tempore Quadragcsimre vel in dominicis per
annum) aut, eorum indole permittente, celebrationibus Sanctorum
attributi sunt.
Sed et viginti fere textus gregoriani authentici, qui decursu tem-
porum oh varias mutationes inductas e repertorio decidcrant, iterum
8 P ~ N O T N D
in ipsum assumpti sunt. Provisum est quoque ne ullus cantus
authenticus deturparetur vel mutilaretur, demptis ex eo quibusdam
elementis, qua: cum aliquo tempore liturgico minus forsan conve-
niant, prouti sunt Alleluia, qua: in ipso antiphonarum textu ali-
quando occurrunt cum notis, qua: partem integram melodia:
constituunt.
Sepositio autem partium, qua: tardiores exhibent imitationes
neo-gregorianas, prresertim in festis Sanctorum, id efficiet ut authen-
ticre solummodo retineantur cantilena: gregoriana:, quamvis semper
liceat, iis, qui maluerint, easdem melodias neo-gregorianas retinere
et cantare
1
Nulla enim ex his piane expungitur e Graduali Ro-
mano. Immo pro nonnullis, qua: in usum universalem receptre sunt
(ex. gr. in sollemnitatibus Ss.mi Cordis Iesu, D. N. Iesu Chris
universorum Regis, Immaculatre Conceptionis B. M. V.), nulla alia
substituta est. Loco aliarum, e contra, proponuntur cantus ex
authentico repertorio selecti, eundem textum, quantum fieri potest,
referentes.
Cura: denique fuit authenticum repertorium gregorianum, melo-
diis non authencis purgatum, aptius disponere, ut nimire repeti-
tiones eorundem textuum vitarentur, et eorum loco assumerentur
alia: partes, optimre quidem forma:, qua: semel tantum in anno
occurrunt. Hinc omnimoda industria est adhibita quo diora
fierent Communia, omnibus collectis in iis cantibus qui alicui
Sancto stricte proprii non sunt, et proinde pro omnibus Sanctis
eiusdem ordinis possunt assumi. Communia insuper ditata sunt
pluribus cantibus, e Proprio de Tempore derivatis, qui raro
adhibebantur. Rubrica: autem ampliorem facultatem prrebent
hauriendi e Communibus noviter dispositis, ita ut necessitatibus
quoque pastoralibus largius satisfiat.
Eadem fere ratione facultas tribuitur eligendi inter cantus ad
Proprium de Tempore pertinentes : nam pro textu diei proprio
alium textum eiusdem temporis licet pro opportunitate substituere.
Norma: quoque pro cantu Missre, initio Gradualis Romani (1908)
exstantes, ita recognitre sunt atque emendata:, quo clarius munus
uniuscuiusque cantus appareret.
1
Illre melodire in hac editione privata omittuntur.
PRJE.NOTANDA
9
Il. DE RITIBUS IN CANTU MISSJ\'. SERVANDIS
1
Populo congregato, et sacerdote cum ministris ad altare
accedente, incipitur antiphona ad introitum. Eius intonatio brevior
vel magis protracta pro opportunitate fieri potest, vel, melius, cantus
potest ab omnibus simul inchoari. Asteriscus proinde, qui ad
partem intonationis significandam in Graduali invenitur, signum
habendum est solummodo indicativum.
Antiphona a choro decantata, versus a cantore vel a cantoribus
proferatur, ac deinde antiphona resumatur a choro.
Huiusmodi antiphonre et versiculorum alternatio haberi potest
quoties sufficit ad processionem comitandam. Attamen antequam
antiphona in fine repetatur cantari potest, ut ultimus versus, Gloria
Patri, Sicut erat, per modum unius decantatus. Si autem Gloria
Patri peculiarem habet terminationem melodicam, hrec eadem
terminatio in omnibus versiculis adhibenda est.
Si contingat ex versu Gloria Patri et antiphonre iteratione cantum
nimis protrahi, omittitur doxologia. Si autem processio brevior est,
unus tantum psalmi versus adhibetur, vel etiam sola antiphona,
nullo addito versu.
Quoties vero liturgica processio Missam prrecedit, antiphona
ad introitum canitur dum processio ingreditur ecclesiam, vel
etiam omittitur, prout singulis in casibus in libris liturgicis pro-
videtur.
2. Acclamationes Kyrie, eleison inter duos vel tres cantores aut
choros, pro opportunitate, distribui possunt. Acclamatio qureque
de more bis dicitur, non tamen ex eluso numero maiore, attenta
prresertim ratione artis musicre, ut indicatur infra, p. 709.
Quando Kyrie cantatur ut pars actus prenitentialis, singulis
acclamationibus brevis tropus prreponitur.
3 Hymnus Gloria in excelsis inchoatur a sacerdote vel, pro
opportunitate, a cantore. Profertur autem aut alternatim a canto-
ribus et choro, aut a duobus choris sibi invicem respondentibus.
Divisio versuum, quam significant geminatre linere in Graduali
Romano, non necessario servanda est, si quis aptior modus inve-
niatur, qui cum melodia possit componi.
IO
4 Quoties sunt dure lectiones ante Evangelium, prima lectio,
qure de more e Vetere Testamento depromitur, profertur secundum
tonum lectionis seu prophetire, et terminatur consueta forma puncti.
Etiam conclusio Verbum Domini cantatur eadem forma puncti,
omnibus deinde acclamantibus Dea gratias, iuxta modum in fine
lectionum consuetum.
5 Post primam lectionem dicitur Responsorium Graduale a
cantoribus vela choro. Versus autem a cantoribus profertur usque
ad finem. Nulla proinde ratio habenda est asterisci, quo indicatur
resumptio cantus a choro facienda in fine versus Gradualis, versus
ad Alleluia et ultimi versus Tractus. Quando autem opportunum
videtur, licet repetere primam partem Responsorii usque ad versum.
Tempore paschali, omisso Responsorio Graduali, cantatur Alle-
luia, prout infra describitur.
6. Lectio secunda, qure e Novo Testamento desumitur, canta-
tur in tono Epistolre, cum clausula finali propria. Potest etiam
cantari in tono primre lectionis. Conclusio autem V erbum Domini
cantatur secundum melodiam in tonis communibus notatam,
omnibus deinde acclamantibus Dea gratias.
7 Secundam lectionem sequitur Alleluia vel Tractus. Cantus
Alleluia hoc modo ordinatur : Alleluia cum suo neumate canitur
totum a cantoribus et repetitur a choro. Pro opportunitate tamen
cantari potest semel tantum ab omnibus. Versus a cantoribus
profertur usque ad finem; post ipsum vero Alleluia ab omnibus
repetitur.
Tempore Quadragesimre, loco Alleluia cantatur Tractus, cuius
versus alternatim canuntur a duabus partibus chori sibi invicem
respondentibus, vel alternatim a cantoribus et a choro. Ultimus
versus ab omnibus cantari potest.
8. Sequentia, si casus fert, cantatur post ultimum Alleluia
alternatim a cantoribus et a choro, vel a duabus partibus chori,
omisso Amen in fine. Si non cantatur Alleluia cum suo versu,
omittitur Sequentia.
9 Quoties una tantum fit lectio ante Evangelium, post eam
cantatur Responsorium Graduale vel Alleluia cum suo vcrsu.
Tempore autem paschali canitur alterutrum Alleluia.
PRlf.NOTANDA II
IO. Ad cantum Evangelii, post clausulam finalem propriam,
additur conclusio Verbum Domini, prout in tonis communibus
notatur, omnibus deinde acclamantibus Laus tibi, Christe.
n. Credo de more aut ab omnibus aut alternatim cantatur.
u. Oratio universalis iuxta uniuscuiusque loci consuetudines
peragitur.
I3 Post antiphonam ad offertorium cantari possunt, iuxta
traditionem, versiculi, qui tamen semper omitti possunt, etiam in
antiphona Domine lesu Christe, in Missa pro defunctis. Post
singulos versus resumitur pars antiphonre ad hoc indicata.
I4 Prrefatione peracta, omnes Sanctus cantant; post consecra-
tionem vero, proferunt acclamationem anamneseos.
IS Expleta doxologia Precis eucharisticre, omnes acclamant :
Amen. Deinde sacerdos solus invitationem profert ad Orationem
dominicam, quam omnes cum ipso dicunt. Ipse autem solus
embolismum subdit, quem omnes doxologia concludunt.
I6. Dum fractio panis et immixtio peraguntur, invocatio Agnus
Dei a cantoribus, omnibus respondentibus, cantatur. Hrec invocatio
repeti potest quoties necesse est ad fractionem panis comitandam,
prre oculis habita eius forma musica. Ultima vice, invocatio conclu-
ditur verbis dona nobis pacem.
17. Dum sacerdos sumit Corpus Domini, inchoatur antiphona
ad communionem. Cantus autem eodem modo peragitur ac cantus
ad introitum, ita tamen ut cantores sacramentum commode parti-
cipare possint.
18. Post benedictionem sacerdotis, diaconus profert monitio-
nem !te, missa est, omnibus acclamantibus Dea gratias.
12 PRRNOTANDA
PSALMI AD COMMUNIONEM
22. Psalmorum versiculorumque numeri sumuntur ex editione
appellata << nova Vulgata (Typis Polyglottis Vaticanis, 1969). Hi
versiculi ac versiculorum partes disponuntur ut in libro Liturgire
Horarum (Typis Polyglottis Vaticanis, 1971).
23. Asteriscus post numerum psalmi positus, indicat anti-
phonam non esse e psalterio sumptam, ideoque psalmum propo-
situm esse ad libitum. Quo in casu, alius psalmus, si magis
placuerit, substitui potest, exempli gratia psalmus 33, qui ad
communionem ex antiqua traditione adhibetur.
Quando psalmus 33 indicatur ut psalmus ad communionem,
nulli plerumque versus selecti proponuntur, quia singuli valde
conveniunt.
PROPRIUM
DE TEMPORE
In omnibus Missis de Tempore eligi potest pro opportunitate, loco
cuiusvis cantus diei proprii, alius ex eodem tempore.
TEMPUS ADVENTUS
HEBDOMADA PRIMA ADVENTUS
Antiphona ad introitum VIII
D te leva-vi a- nimam me- am :
c

. . =
De- us me- us in te confi- do,
c ... l , .......
r- N ...


non e- ru- b- scam : neque irrf- de- ant me
c

l. li; li; l = i'" . ,. . l .J .... l
in-imi- ci me- i : t-e- nim u-ni-vr- si qui te exsp-
c .... l
. N- ..... Il

r-1
ctant, non confun- dn-tur. Ps. Vi- as tu- as, D6mi-ne, de-
c l l ., D = . . . r- l i'" o/t Il

m6nstra mi- hi : et smi-tas tu- as - do- ce me.
Cf. Prrenotanda, II, n. I.
Feria 6 : D6minus illumimitio mea, 288.
16 TEMPUS ADVENTUS
Ps. 24, 3. f. 4
GR.I ..
U
.. .. N

- ni-vr- si qui te exspctant,
l b: G
non confundntur, D6mi- ne. Yf. Vi- as
G N : - . 1 ,, D = . 1
- r. J t ' - . -
tu- as, 06-mi-ne,
l ., i' ,.
_____ l-il_+l!t .... ='!.,___l-il _ . :-t--ii-. !
no-tas fac mi- hi : et s-
G-.-.-,- . -A-
. .
mi-tas tu- as - do- ce me.
Cf. Prrenotanda, II, n. 5
Feria 5 : Bonum est confidere, 324.
Ps. 84, 8
; N N l r. ;r. : ,,. b;
- -- - - ... ..
de no- bis 06- mi- ne mi-se-ri- c6r- di- am tu-
. . . l. . .
am : et sa-lu-ta- re tu-
HEBDOMADA I
17
,., ....
um da no- bis.
Cf. Pra:notanda, II, nn. 7 et 9
Ps. 24, 1-3
OF. ll .L__ l ""J n J
'1 = .-.c ., ,..: r. r.
A D te Domi- ne le- va-vi a-
- l
L ,. .. .... ,.. . =!. r-: 1
nimam me- am : De- us me- us, in te confi- do,
l


., ..

Anon e-ru- b-scam : ne-que ir- ri-de- ant me in-i-

mi- ci me- i : t- e- nim u- ni-vr- si qui te ex-
= .. ,..: Il

sp- ctant, non confun- dn- tur.
Cf. Pra:notanda, II, nn. 13 et 17.
D
lA Ps. 84, 13
l
.. ,. =,.,. . .. = rt = .. l i
. Ili
O-mi- nus da- bit be- nigni-ta- tem : et
CO. I
18 TEMPUS ADVENTUS
l =r- l ,.:-,, A l - a, Il
- ,... . ....
ter- ra no-stra da- bit fructum su- um.
Ps. 84, 2. 3 4 5 7 8. IO. II. 12
Cf. Prrenotanda, II, nn. 22-23.
Feria 4 : Manducavrunt, 278.
HEBDOMADA SECUNDA ADVENTUS
Cf. fs. 30, 79. 30; Ps. 79
IN. VII c J= = M" l N . . . = n.r-. . l i
P 0- pu-lus Si- on, ec- ce D6- mi-nus v-ni- et
. :=tl _. __ i
ad salvan-das gen- tes : et audi- tam fa- ci- et Domi-
C .. J. r-,. r;1 r- iiiii . j

nus g16- ri- am vo- cis su- ae, in laeti- ti- a cor-


a: i
; ,..IV
E!
=

l
n.
=


dis ve-stri. Ps.Qui re-gis lsra- el, intnde: qui dedu-cis
c J ...---1-lt------------
r-:
vel-ut ovem Io- seph.
1
Ps. 49, 2. 3. Y!. 5
GR. V = n. l _ i=
E
---- n. n.
X Si- on * sp- ci- es de- c6- ris
HEBDOMADA II 19
e-ius : De- us ma-ni- f- ste v-
ni- et. Y/. Congre-ga-
te il-li sanctos e- ius, qui ord-
.
na- v- runt
te-stamn-tum e-
ius su- per sa-cri- fi-
6 =. ...
. - r..
ci- a.
I c
A
L-le- h1- ia.

. il.
Y/. Laeta- tus sum in his quae di- eta sunt mi-
20 TEMPUS ADVENTUS
c

1
.. :-

hi : in do- mum D6- mi- n i
C Il\ 6 Q Ara
l

i- bimus.
Feria 4 : Venite ad me, 619.
- 6 : Qui squitur me, 480.
Ps. 84, 7-8
ODF. III _._. ---+r-=---_ .. Q . ,,. ...... J
E- us * tu con- vr- tens vi- vi- fi- ca-
C t,. r-."'1,, .. .. l
bis nos, et plebs tu- a lae-
!11 !l! Il ,. l .
,_._,__, _. __ -+=e-c:._: +-1'. Q r- r.: r- r .. , l
ta- bi- tur in te : ostnde no- bis,
c = .n J , ....
--=-= HI- .. =-_, -.-+1.__;._ ------------
Domi- ne, mi-se-ri-c6r-di- am tu- am, et sa-
C ._ 1 , .... Q f=
.. ..
l l -
Iu-ta- re tu- um da
Feria 2 : Confort:imini, 26.
co. u = N=ZI = ..
I
.
E- ru-sa- lem * surge,
no- bis.
Bar. 5, 5 , 4, 36
.;-. p
-Ili -
et sta in exclso :
HEBDOMADA III 2!
~ ,.i.= . . \ 1 ~ N ~ ~ = -'= ,.N l
et vi- de iu-cun-di-Hi- tcm, quae v-ni- et ti-
~
, ...

bi a De- o tu- o.
Ps. 147*, 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20
Feria 2 : Dicite : Pusillanimes, 23.
3 : Revelabitur, 40.
HEBDOMADA TERTIA ADVENTUS
IN. l
c
G

r\1'-
J"
Au-d- te
Phil. 4, 4. 5; Ps. 84

= . .

6 l
e
in D6- mi- no se m- per : i- te-rum
c


!.
...
l

l b -J . l
di-co, gau- d- te: mo-d-sti- a ve-stra no-ta si t
6mni-bus ho-mi- ni- bus : D6mi- nus pro- p e est.
;
6 ...
6 =

~ ~
l: ~ t ~
l

Ni- h il sol- li- ci- ti si- tis : sed in o- mni o-ra-
~ ~ ~ ~ ~
Q ... .
.. J
. "c
ti- 6- ne pe-ti- ti- 6- n es ve-stra e inno-t-scant a- pud
22 TEMPUS ADVENTUS
-=
_____ .. ..
De- um. Ps. Be-ne-di-xisti, D6mi-ne, terram tu- am : a-ver-
L._____.. A


tisti capti- vi- ta- tem la- cob.
Feria 4 : (si ante diem I 7 decembris inciderit)
IN. Ror:ite, 34
Ps. 79, 2. 3. '/f. 2
GR. VII Jiii l :t a frA
Q UI se-des, D6mi- ne, su- per Ch- ru-
c =,1\1 ,=, .. l- l
____ :0=; = l .
bim, xci- ta pot-nti- am tu- am, et
E-c -L-----+.--6 ' :l\ , ' J
. !t: . ; .
ve- ni. y;. Qui re-
!t_._. t = .. ,.. = = .

1
.- ---
1
------t--

gis Isra- el, intnde :
C
= -
-.- =r=.:;===-.-
1
qui de- du- cis ve!- ut o- vem Io- seph.
C N-\.=!1\11\.-\,
l N
t------

Dom. anno B : Fuit homo, 569.
HEBDOMADA III
IV
A
L-le- l u- ia.
ta, D6- mi-ne, pot-nti- am tu-
23
Ps. 79, 3
Y!. Exci-
am, et
; 6 :. ..= l ___! 1
l. " .. ....
ve- ni, ut salvos fa-

b.. l rl
ci- as nos.
Ps. 84, 2
OF. IV e-G ------------lr--+-6--.:---.+1
111 ... ... * l i
B
rr '
Ene-di-xi- sti, D6- mi- ne, ter-
.
ram tu- am: aver- ti- sti capti-vi-ta-tem la- cob :

r. = :cti
l l.- l.-
remi-si- sti in-iqui- ta- tem pie-
c
.. ,...
bis tu- ae.
Cf. Is. 35, 4

co. vuc l = l l

. .. ---------
1- ci- te : Pu- sii- la- nimes conforta- mi-
TEMPUS ADVENTUS
.... l

Q J
c .... .. =--.1"
ni, et no-li- te tim- re : ec- ce De- us noster
v-ni- et, et salva- bit nos.
Cant. Isaia: 35, 1. 2 cd. 2 ef. 3 5 6 ab. 6 cd. 7 ab
Feria 6 : (si ante diem 17 decembris inciderit)
CO. Domus mea, 402.
IN FERIIS ADVENTUS
a die 17 ad diem 24 decembris
A die 17 decembris cantus sic ordinantur, Alleluia vero ad libitum
de Tempore electo (cf. etiam infra pro diebus 19 et 20 decembris) :
FERIA SECUNDA
Cf. Ps. 718, 157-152 et 1
IN.W C----------------------------------
p
___ ___ ___ :_. ___
Ro- pe es tu D6mi- ne, et omnes vi- a e tu- ae
c . l
---1-. rfu = u
. -
, i
. -
v-ri- tas : in- i- ti- o co- gn6- vi de tcstim6-ni- is
c
tu-
C
l
r.: l
. : ..
.1\ ..
. Il

is, qui- a in aetrnum tu es. Ps. Be- a-ti
r Q = l r- = = Il
r. rfu
immacu-1<1-ti in vi- a : qui ambu-lant in lege Domi-ni.
IN UL TIMIS FERIIS
25
Ps. 23, 7. Y- J. 4
GR.II; Ht-J. 1
1- . ,.n.; . . r. M -
T 01- li-te por- tas, prin- ci- pes, ve-
stras : et e- leva- mi-ni por- tae ae- ter-
t.... ... ... = -
1
-fr=-- -.----= .- .. ...-J=

na- les : et ntro- i- bit
Re x gl6- ri- ae.
l ; l
l

.. ,._.
l - '---------------------
Yf. Quis ascndet in montem D6- mi-
C ! , F , , .
n?
e-
aut quis stabit in lo-co sancto
l
l
ius? In-no-cens ma-
. --
l
. -
, _ ___,_ _,___ __ __!__, -=-Ar-1-. l
n i bus et munJo cor-de.
;-: ..
__ ti==== _______________ _
26 TEMPUS ADVENTUS
Is. J5, 4
OF. IV .. 1
= = ,. .. , -'- . li l
c Onforta- mi- ni, et iam no- li- te
t Zt. .
r- .. , . .. 1 J
ti- m- re : ec-ce e- nim
De- us no- ster
G----. ...-1
--1 ;u !' h r- :
retri- bu- et iu-di-ci- um: i p se v- ni- et, et
c
:r-r..-,
Il
t

..
r-:

sal- vos nos fa-ci- et.
Cf. Zach. 14, 5. 7
CO.
= ei
E
..
Cee Domi-nus v-ni- et, et omnes saneti e-ius
a-V


=
=
r =


,l:_

.....
eu m e- O: et e- rit in di- e il-la lux
c t1, r.: 11------
ma- goa.
Ps. 49*, 1. 2-3 a. 3 be. 4 5 6
IN UL TIMIS FERIIS
27
FERIA TERTIA
Ps. 79, 4. 2
IN. II -!-j_-=--_J__f. __ M __ .____..,=....:=---....:::..!..= __ j
V E-ni, et os-tnde no- bis fa- ci- em tu- am,
.... .. . .. -\ ... r. l c=e=j

Domi- ne, qui se- d es su- per Ch-ru- bi m : et sal- vi

111 r-1- -=---H--.-eci -t -
- ri- mus.Ps.Qui re-gis Isra- el, intnde: qui dedu-cis
na
vel-ut o-vem Io- seph.
Ps. 78, 7. '/1. 2
GR. II c ------==
A
"'--.---<!- --tt-" r- . ---1
summo * cae- lo egrs- si- o
e- ius : et occur- sus e- lUS
e-C
. . . ...
---=---- l l ,.
usque ad sum- mum e- ius.

Il-;=$,, l tl
--::::... ...... --Il -
1 l l. li"'" l l.
Y/. Caeli e-nar-
28 TEMPUS ADVENTUS
r-: l ii.JI
rant gl6- ri- am De-
c , n. . , ..
....... -ti
i : et 6-pe-ra ma-nu- um e- ius
Zach. rJ, 9
OF. III c u r- . t-- urt ..... , J

E Xsul- ta sa- tis * fi- li- a Si- on,
r- - ;
c ......... l.... l .. 6
-+-_ l "' ..
pradi- ca fi- li- a le- ru- sa- l cm :
c = :r. --=--FI:I\=---=-- . --+---1 -==-.
c
l
ec-ce Rex tu- us ve-nit ti- bi sanctus, et sal-
...
va- tor.
Ps. 18, 6. 7
co. v1 .. -. -_.------= +-IIJ
E

Xsulta- vit * ut gi-gas ad cur-rn- dam \'i- am :
IN UL TIMIS FERIIS 29
a summo cae- lo egrs- si- o e- ius, et occur-
sus e-ius usquc ad summum e- ius.
Ps. 18, 2. 3 4 5 6 ab (Differentia : g)
c
FERIA QUART A
Ps. 105, 4. 5. l
IN.I
r= .
l
Emn- to nostri, 06- mi-ne, * in benepla-ci-to
. . ...
p6-pu- li

tu- i :

=

tu- o, ad vi- dndum in bo-n- ta-te e- lect6- rum
c
r

IN
r

,.,.


.
!
=
jtu- 6- rum in Ire- ti- ti- a gentis tu- re, ut
Il

= .. ,.-. ----=-.------ -
--=----=---1--,- _l-L_ ___ _
laud- ris cum he- re-d- ta- te tu- a. Ps. Confi-t-

; ,. . l ----------'
r.
mi-ni Domi-no qu6-n- am bo- nus : qu6- n- am in s<-cu-lum
30 TEMPUS ADVENTUS
mi- se-ri-c6r- di- a e- ius.
Ps. 18, 6. Yf. 7
GR. II c J '
s---= -.-. --k-N__._, t--=. . +j -. , . 6 r
l N so-le p6- su- it taberna- eu- lum
su- um: et i- pse tamquam spon-

l

sus pro-c-dens de tha- !amo su- o.
1 ..... l
. . , .. ..

__ F ________
Yf. A summo cae-
P\ . l ,....,.t. Il': l l'fl, =
rtF.=!.
lo egrs- si- o e-
ius : et occursus e- ius
t
i = lt- _, . ) 't?
usque ad sum- mum e- ius.
oF. vmC
l l!
,i
l ,
N=.
l..


A

V- d' *
Isra- el : Ecce v-
l,
IN UL TIMIS FERIIS
31
ni- o, e- go D6- mi-nus, et abs61-
4f l ,.,, l'a uto="r?- ' ... .... Il
vo pecca- ta pJe- bis tu- re.
xa fa- ci- no- ra ple- bis tu- re.
Ps. &J*, 2. 3 4 5 7 8. IO. II. I2. I4
FERIA QUINTA
Ut supra feria 2, 24, prater :
Ps. 84, 8. f. 2
GR.III---------------------------------+-
. l
O
. --- .. ..
- stnde no-bis, Domine, 1
....___.
--=-------= = l ,. ijl\l ..
_,..
mi- se-ri-cordi- am tu- am : et sa- lu- ta- re
,-
Crrr- l ,.. ei;
l -. _ J __J_N__,._ _______ _
r . 1
tu- um da no- bis.
32 TEMPUS ADVENTUS
=l l
c t;, . -l'r. Il
l .,. . . l ,.
Y/. Be-ne-di-xisti, D6-
G 40 'oiJ
1
fi
1
.... , l'o "? l
1\
mi-ne, ter- ram
c .. l ..
_____________ _L__
tu- am : a-verti-

l
=rt , .
,. ' r.. = ' = .l l -
sti capti-vi-ta- tem la- cob.
FERIA SEXTA
Ut supra feria J, 27, prceter :
Ps. 79, 20. f. 3
GR. II -1--
D
...... ... ,.cfnl;;:1j.
0- mi-ne De- us virtu- tum, convr-
te nos: et ostn-de fa-ci- em
tu- am, et sal- vi - ri- mus.
l l i
Y!. Exci-ta, D6-
IN UL TI MIS FERIIS
33
mi- ne, pot-n- ti- am tu- am, et ve-
.. , .. a l .
ni, ut salvos fa- ci- as nos.
SABBATO
Ut supra feria 4, 29, prceter :
Ps. 79, 3. '/!. 2. J
GR. II l !l, l = '
E
=-+ r.-- l
X- ci-ta, D6- mi- ne, pot-n- ti- am
tu- am, et ve- ni,
[l! l Il = l
i ,,. ,... ili 1 .. f-11
'lirii;".La-
ut salvos fa- ci- as nos.
. = . l , l , l
. - l
Yf. Qui re-gis Isra- el, intn-
l f. l .... , -'-=- -==-!
,,,.:,... l - l
de: qui de-du- cis vel-ut
ovem Io- seph : qui se- es
34
TEMPUS ADVENTUS
u=.
1
... _._j
l ' 1-*------- :
super Ch-ru-bim, ap-pa- re co- ram
c
H+ il:::---+- . ...=---, j
, , , Fl.
1
1
Ephra- im, Bniamin,
l

-------
., l -
et Ma-nasse.
Cantus ad lectiones apri pro diebus 19 et 20 decembris :
Die 19 decembris
IN. Ne timeas, Zacharia, 568.
Die zo decembris
OF. et CO. e dom. IV Adventus, 36.
Dominica quarta Adventus
/s. 45, 8; Ps. 18
IN. l l ll\o J lo
R
=
O-ra- te cae- li d- su- per, et nu- bes plu-
c r. l J :. :. i

an t iu- stum: ape- ri- a- tur ter- ra, et grmi-net
c
Il
b l
l
li

:
..
J !la


i'-ll
r.:
l
.

Sal-va- t6- rem. T. P. Alle-hl- ia, alle- ht- ia.
DOMINICA IV
35= . .
r :: l
r. ;

l
Ps. Cre-li emirrant glo-ri- am De- i : et 6-pe-ra manu- um
A
... : Il
e-ius anntlnti- at firmamn- tum.
GR. V =-c -J
-- !h :;..
P
- ----
Ps. 144, IX. 'f. 21
Ro-pe est Domi-nus * 6mnibus
c ' l

invo-can- ti-bus e- um : 6mni- bus qui in-
c 1-
. '. ;; = .....
l
vo-cant e- um in ve-ri- ta- te.
l , r. - l
= Il U--11-11--11--
yr. Lau-dem Domi-ni
os me- um:
et be-nc-di-cat o-mnis ca-ro no-

-j ____ _,_._._. __ _::< ...
--
me n sanctum e- ius.
TEMPUS ADVENTUS
III c -; l l =- t-
---.1 i ---=-=- ----'n=- ---==- -,i
A L- le-lu- ia.
c 'Il l 1
1
l b
.J M 1
1
1- -UI-= r. 1=- --+-.....
l--
"W- Ve- ni, D6- mi- ne, et no- li
. b 1
l N .. =1=-.. .. uN l
111 l
tar- da- re : re-la- xa fa-ci-
c - l_ +--

l .t
r-.
no- ra pie- bis tu- ae.
c -----------------
,, l ------------------------
IJJ. l l=tt- --

l
Le. 1, 28. 42
oF.vmC n nt 1
:M J Al l f-!
A .. ... -
ve Ma-ri- a,
gra- ti- a pie- na, Do-
C , .. m =r-----r----4;--
1 .. , j e-: l l r-:t-j
. -
mi- nus te- cum : be-ne- di- eta tu in
DOMINICA IV
37
mu- li- - ri- bus, et bene- di- ctus fru- ctus
G


_., ..
J..
ve n- tris tu- i.
CO. I
E
fs. 7, 14
-l

C-ce virgo * conci-pi- et,
fi-li- um : et vo- ca- bi- tur no-men e-
--\r. ;t ,
Em-ma- nu- el. T. P. Alle- 111- ia.
Ps. 18*, 2. 3 4 5 6. 7
Die 24 decembris, ad Missam matutinam
In fen"is, una ex Missis supra notatis pro feriis, 24 et seq_
In dominica vero, Missa de dom. IV Adventus, 34
ius
TEMPUS NA TIVIT A TIS
IN NATIVITATE DOMINI
AD MISSAM IN VIGILIA
Cf. Ex. 76, 6. 7; /s. J5, 4; Ps. 2J
IN. VI c 6
----
H
. . --j
O- di- e sci- - tis, qui- a v- ni- et Domi-
c
- l ..
ri- am e-ius. Ps. Domi-ni est terra, et pie-ni- tudo e-ius:
c l
rlt---.

orbis terra-rum, et uni-vrsi qui ha-bi- tant in e- o.
Cf. Ex. 16, 6. 7; /s. J5, 4. J!. Ps. 79, 2. J
GR.II h =
--+- .
H 0- di- e sci- - tis, qui- a v- ni-
et Do- mi- nus, et salva- bit nos :
AD MISSAM IN VIGILIA
39
et ma- ne vi- d- bi- tis gl6-
ri- am e- ius. y.r. Qui re-gis
p ... l ,. l l l
. , ., = i 1

Isra- el, intn-
de : qui dedu-cis vel-ut ovcm Io-
seph : qui se- des super
ap-pa- re co-ram Ephra- im,
; ,, .. 3 .. ,... = ..
. r.;=f_. ._.___,__. .......
Bniamin, et Ma- nasse.
VIII
c
A
=
L-Ie-lu-ia.
IN NATIVITATE DOMINI
;:-- l .
.. . r r- r .. l i r-t-
y;r. Cra- sti-na di- e de-l-bi- tur in-iqui- tas ter-

... r l .... =
j
rae: et regna-bit super nos Sal- va-tor mun-
di.
Ps. 23, 7
l -
T 01- li-te por- tas, prin- ci-pes, ve-
stras : et e- le- va- mi-ni, por- tae ae- ter-
. f - =. - - l
Fil l ..
- l =

na- les, et intro- i- bit Rex gl6- ri- ae.
Cf. /s. 40, 5
R
t- t- r.-,-.\ l J r.
E- ve- la- bi- tur g16- ri- a D6- mi- ni :
CO. l
AD MISSAM IN NOCTE
41
.... -. ..
l'li .r- - - --l - _-_-__
et vi- d- bit o- mnis ca- ro sa- lu- ta- re
G t---=-...--=R _____ _
l-il + . ... ;-=ti

De- no-stri.
Ps. 23*, 1. 2. 3 4 5 6. 7 8

AD MISSAM IN NOCTE
Antiphona ad introitum Il
Ps. 2, 7. '/!. 7. 2. 8
.,; .....
H
. H
0- MI- NUS *di- xi t ad me:
l'li
!

e

.

Fi- li- us me- us es tu, e-
fl
l'li

l'li


l'li

..

go h6- di- e g- nu- te. Ps. Qua-re fremu- -
runt gentes: et p6pu-li me-di-ta-ti sunt in-a-ni- a? Ant .

l
. .. . . r=.
Asti- t-runt re-ges terrre, et princi-pes conve-n- runt in
IN NATIVITATE DOMINI
_. _. - _. _. _. _. --ft------JA-+.-1
- t +11---------- f-Il l
unum advrsus D6minum, et advrsus Chri-stum e- ius. Ant.

: '
r
P6stu- la a me, et dabo ti-bi gentes he-re-di- ta-tem tu-

Il j
am, et possessi- 6-nem tu- am trmi- nos ter-rre. Ant.
Ps. 109, 3. f. 1
GR. Il G ..= ...
-- tM . l -
e


vir-tu- tis tu- ae : in splendo-
ri- bus sanct6- rum, ex u- te- ro
...
l
an-te lu-ci- fe-rum g-
nu- i te. Y/. Di-xit D6-
l j

L -....,...
-i !l!
,-i,. r
mi-nus D6mi-no me-
AD MISSAM IN NOCTE
43
o : Se- de a dextris me-
!l kt l h l xd_-_- . l 1
i-i+!t l Il l - j
- f-il-' _..
is : do- nec po- nam in-imi- cos
tu- os sca- bl- Jum
pe- dum tu- 6- rum.
Ps. 2, 7
VIII G l = Il J
:___.t:h- = ,r-.1
1
= Jr ftlr.r-.
A L- le- hl.- ia. . Y/. D6-
; . . t- ----= .. 6= . j
mi-nus di- xit ad me : Fi- Ii- us me- us es
; l l = l -;-.
.
'. r . t ... ..=--- IT-.-i
tu, e- go h6-
! f ...
di- e g- nu- i te.

Il

44
IN NA TIVIT ATE DOMINI
Ps. Y5, Il
OF. IV C l j

L
--=ti -tf.i+

Aetntur * ca e- li, et ex sul- te t
c ---+-.....----.-.--'6,.__---=-Ftlr. --r-:N-" -.--------1
.. -f-
ter- ra an- te fa- ci- em D6- mi-
ni : qu6-ni- am ve- nit.
co.viC!------------------------------
. l J, e- . l
Ps. 709, 3
I
N splend6- ri-bus sanct6- rum, ex u-te-ro
.
Il= '-i-H-----
an-te lu-ci- fe-rum g- nu- te.
Ps. 109, I a. I b. 2. 3 4 5 7
AD MISSAM IN AURORA
Cf. I s. 9, 2. 6; Le. 1, 33; Ps. 92
IN. VIII c l u 6 y
1
L
.. -
UX fulg- bit * h6- di- e
su- per nos : qui- a
G----u 6 l
_____ = ! . l Fa .
na-tus est no-bis D6- mi- nus : et vo- ca- bi- tur Admi-
AD MISSAM IN AURORA
45

i
=-l
ra- bi- lis, De- us, Princeps pa-cis, Pa-ter fu-tu-ri sa-
C 6 ._ -q-e !- .. no. 1 -a_ ,,.,.,..
Il = .. - 1'-
eu- Ii : cu-ius re- gni non e- rit fi- nis.
E lt--------=r : : U 1
D6minus forti-tu-di-nem, et prae-cinxit se.
Ps. 117, 26. 27. J!- 23
B
----11
Ene-dictus qui ve- nit in n6- mi-ne
G i- ;.., . l ,.,
=

..
D6- mi- ni :
5=.--=
De- us D6- mi- nus,

U
.. l


et il-Iuxit
..
no- bis. Yf. A Domi-
l l =
G ,. ; j j u
. . N.
no fa-
c-! . --+--.1.__1 _7 .. r-1=-1
ctum est : et est mi-ra-
IN NATIVITATE DOMINI


bi- le in 6-cu-lis no- stris.
Ps. 92, 7 ab
L-Ie-lu- i a.
Yf. D6- mi- nus re-gna- vit, de-c6- rem
b .:-:!uo fa o o o l b
.
in- du- it : indu- it D6- mi nus for-
ti-tu- di-nem, et pracdn-xit se virtu-
.. Il
te.
Ps. 92, 1 c. 2
OF. VIII:!.__C ---JI-=f-- .. ,.N .
D E-us e- nim firma- vi t or- be m ter-
c
.. ..
. ... ..
l l
rae, qui non
comma- v- bi- tur : pa-
AD MISSAM IN DIE
47

.......
ra- ta se- d es tu- a, De- us, ex tunc,
-----+

a sa- eu- lo tu es.
Zach. 9, 9
co. 1vG _ ----------
- . - .. r
E

X-sulta fi- li- a Si- on, lauda fi- li- a le-
ru- sa- lem : ecce Rex tu- us ve- nit sanctus, et Sal-
.... r.: Il
va- tor mun- di.
Psalmus 33* (Differena : g)
AD MISSAM IN DIE
Antiphona ad introitum VII
!s. 9, 6; Ps. 97

.,__ -;:li----------r-,J r -
U-ER na- tus est no- bis, et fi- li- us
; =da- tus est no- bis : eu- ius imp- ri- um su- per
IN NATIVITATE DOMINI
... l e :- ... ... J
li r.:
hu- me- rum e- ius : et vo-ca- bi- tur nomen
C .-., r.: 1 ut=; N 1--u

e- ius, magni consi- li- An- ge- lus. P s. Can- t{t-te
.. =- ____, ------------------+1 r
li - .- e:
Domi-no canti-cum no-vum: qui- a mi-ra-bi- li- a fe- cit.
Ps. 97, Jcd-4; 'f. 2
GR. V c = ... a l
V
----------------------
1-d-runt o- mnes * fi-nes ter- rae sa-
lu- ta- re De- nostri : iu-bi- la-te De-
o o- mnis ter-ra. y.r. No-tum
c----, .--. fl= ., . ..-; -. = ... 4

fe-cit D6-
4i
0
4-:. O l O 'l\ 'l\ O JJ;H
mi-nus sa-lu-ta- re su- um : ante con-
AD MISSAM IN DIE
49
l. r. l

spctum gn-ti- um re- ve- la- vit iusti- ti-
..
l +-LJ..._ ______________ _
am su- am.
II
A L-le-111- ia. Y/. Di-
----+----=
.. =-.. J ..
.....,li'--------IFF=-.--1--1--tl = l' ' lt l
es sancti- fi-ca-tus il-luxit no- bis:
c!
--_--- __ -_ __ __
ve- ni-te gentes, et ado-ra-te D6mi-
= l
_,_,ji,__._. '-+--tll'-111--11'1
1
'----------11
1
1--11,
l
num: qui- a h6- di- e descndit lux ma-
gna su- per ter- ram.
Ps. 88, 12et 15a
OF. IV -
.. ... , .---. o-. +1--o-t---=---- n.,
T U- I sunt cae- li, et tu- a est
50
IN NATIVITATE DOMINI
c
, .. ..
= .
ra ...
Il

l

ter- ra : orbem ter- ni- rum, et pie- n i- tu- di-
G
j
=
l
ra

.. ..
11-'-
..
ra:

.-

ne m e- ius tu funda- sti : iu-sti-

... ,., ..
-il
l .---:--!ti- a et iu-di- ci- um praepara-

ti- o se- dis tu- ae.
Ps. 97, 3 cd
co . ;-.-.----+-. ... n._ -.-,.-
1
--... --1J
V
-i-1

j-tl t

1-d- runt omnes fi-nes tcr- rae sa-lu-
l
. ;r. =. --. -HR _____ _
j_t ...
1
ta- re De- no-stri.
Ps. 97, I ab. I cd. 2. 3 ab. 4 5 6. 7 8-9 a. 9 be
SANCTR. FAMILIR.
51
Dominica infra octavam Nativitatis Domini
vel, ea deficiente, die 30 decembris
SANCTJE FAMILIJE IESU, MARIJE ET IOSEPH
IN. Deus in loco sancto suo, 310.
GR. Unam ptii, 358.
AL. Gaudte, iusti, 430.
OF. In te speravi, Domine, 322.
CO. l
=..

F
I- li, * quid fe- cisti
G

15


-


Le. 2, 48, 49
---
---
no- bis sic? e- go et


l

.


pa-ter tu- us do-ln- tes quaere-ba-mus te. Et quid
G
. . ... .. . . . . ..
est quod me quaere-ba- tis? nesci- e-ba- tis qui- a
G =

=
J -

..... Il
in bis quae Patris me- i sunt, o-p6rtet me es- se?
Ps. 26*, 1 a. 4 abc. 4 de. 5 8. 13
Anno A:
Mt. 2, 20
co. VII E-c
T
=.
Olle pu- e- rum

= .
r


et ma- trem e-ius, et va- de
52
TEMPUS NATIVITATIS
G l :r-: t-, _._j
J ....---..--+---=.=--=-=-------+---
in terram Isra- el : de-fllncti sunt e- nim, qui quae-

r- bant -nimam pu- e- ri.
Ps. 92*, I ab. I c- 2 a. 3 4 5
vdps. 127*, I. 2. 3 4 5 6
INFRA OCTAVAM NATIVIT ATIS DOMINI
Ut in Nativitate Domini ad Missam in aurora (Lux fulgbit), 44,
ve/ indie (Puer), 47, prceter :
Hebr. 1, 1. 2
'N
o- lim De- us loquens in proph-
"' l --.rti 111! ..
G- r. =-+-1
tis, no- vis-si-me di- - bus i- stis lo- eu- tus
G:-=- --+r-=- =

est no- bis in Fi- li- o su-
DOMINICA II POST NATIVITATEM
53
l l

o.
Die 29 decembris
CO. Resp6nsum, 544
Die I ianuarii
In octava Nativitatis Domini
SOLLEMNITAS SANCT.lE DEI GENETRICIS MARilE
IN. Salve, sancta Parens, 403.
Lux fulgbit, 44
GR. Diffusa est gnitia, 408.
AL. Post partum, 414.
Multifarie, 52.
OF. Felix namque es, 422.
CO. Exsulta, filia Sion, 47,
cum ps. 44*, 2 ab. 9- 10. 11. 12. 13. 14 (Differentia : g)
vel cant. Magnificat: Le 1, 46-47.48. 49 50. 51. 52. 53 54 55
DOMINICA SECUNDA POST NATIVITATEM
Sap. 78, 74-75; Ps. 92
IN. VIII C 6 l
-----:.=-"'--dJ=- r.: l = r.
1

D m- di- um si- ln- ti- um * ten- rent
J=N-

c ...
r- ______ _
6- mni- a, et nox in su- o cur-su m-di- um i- ter
c l l ls l
_._. __ ....... -JF.,'--------1. J,
hab- ret, omni- pot-ens sermo tu- us, D6- mi- ne,
54
TEMPUS NATIVITATIS
6 "'r.. +--:--P1-.-r-=HI-:- .,
--:-
de cae- lis a rega- Ii-bus s- di- bus ve- nit.
c
r --=e- = =
Ps. Domi-nus regnavit, de-c6-rcm indu-tus est: indu-tus est
c----- r =
r -ctt-- l Il

D6minus forti-tu-di-nem, et prae-cinxit se.
Ps. 44, 3 et 2
GR. III c / a l u J
S p:. ci- 6-sus * for-
ma
l -
1t
prae fi- li- is h6- mi- num: dif-fu-
sa est gra-ti- a in la- bi-
c .. 6 l
l

is tu- is. Yf. E-ructa-
vit cor me- um ver- bum
IN FERIIS
55
.=J
~ ~ ~ ~
l.
r ~
!h=
bo- num: di-co e- go 6- pe-ra
me- a re- g : lingua me- a di.-
la- mus scribae
c
~
ter seri- bn- tis.
AL. D6minus regmivit, dec6rem, 46.
OF. Bnedic, anima mea, 362.
CO. Domine, D6minus noster, 357
ve- 16-
In feriis temporis Nativitatis
ci-
Ante sollemnitatem Epiphane, ut in dom. I I post Nativitatem, ve/
ut in Nativitate Domini ad Missam indie.
Die 4 ianuarii
CO. Dicit Andras, 263, cum ps. 33*.
TEMPUS NATIVITATIS
IN EPIPHANIA DOMINI
Antiphona ad introitum II
Cf. Mal.], I; l Chron. 29, r2; Ps. 71, I. IO. II
l lC-CE adv- nit domi- n a- tor D6-.
mi- nus: et regnum in ma-
= ..
!---;--..
=


l i i


nu e- ius, et pot- stas, et imp- ri- um .

j
._._r-
l


o. .,______.---11.-.J
P s. De- us, iu-di-ci- um tu- um re-gi da: et iusti- ti- am tu- a m
t-
fi- li- o re- gis. Ant.
=--1
Re-ges Tharsis et insu- Ire mu- ne-ra 6ffe- rent : re-ges
..... ;f
-------------
i
A-rabum et Saba dona addu- cent. Ant.
IN EPIPHANIA DOMINI
57
Et ad-o-nibunt e- um omnes re-ges terrre: omnes gentes


lt

Il
r\

i
sr-vi- ent e- i. Ant.
ls. 60, 6. J'. 7
GR.V
l i........ .. ... ...j l-il l
.r- ...j
o
mnes * de Sa- ba v-
......,_.=-. -.-. +1..!!='-!.; .... f---.-= -
ni- ent, au- rum et thus de-fe-rntes, et laudem Domi-no
annun- ti- antes. Y/. Surge,
...... : .... ,...: ..... -.t ________ ..,. a-rn=t: ... 11 _,
---.---a ..... -ti n;: !Il l
et il-lumi-na- re Ie-nl.-
sa- lem : qui- a gl6- ri- a D6- mi-ni
....

. ..
r- =t-W;

su- per te or- ta est.
TEMPUS NATIVITATIS
Cf. Mt. 2, 2
Il l -
r.. ,
A
L-le-111- ia. y. Vi- di-
1!1 l
... _________.
mus stellam e- ius in O-ri- n-

' . . .
.....;_._!
. . -
'
te, et v- ni- mus cum mun-
..! l -. ii.g- ,, ,.
'" ; 'pillll 111 @! . r ...
n -

ri-bus ad- o-ra-re D6- mi-num.
Ps. 71, 70. 11
OF. V f---.-:-------- n , .... ... , ,. .
1

R
. .. = l
Eges Tharsis * et in- su- Jae mu-
. ih
ne- ra 6f- fe- rent : reges A- ra- bum
==j

et Sa-
. . .. r.: l =

ba do- na ad- du- cent : et ad-o-
n'i- bunt e- um omnes re- ges ter- rae,
o- mnes gen- tes sr- vi- ent e- i.
IN BAPTISMATE DOMINI
59
CO. IV
Cf. Mt. 2, 2

._.;-_:_L__5f!
l .l
v

l J

I- di- mus *stel-la m e-ius in 0- ri- nte, et

li r/! f---!--4-c-
. . . . ____L_
=--. l l .---.----
l
v- nimus cum mu-n-ri- bus ad-o-ra-re Domi- num.
Ps. 71*, 1. 2. 3 7 8. IO. II. I2. I7 ab. I7 cd. I8
In feriis post Epiphaniam
Ut in Epiphania, ve/ in Nativitate Domini ad Missam in aurora.
Die 7 ianuarii
In regionibus ubi Epiphania celebratur dominica 8 ianuarii occurrente:
CO. Dicit D6rninus : Irnplte hydrias, 263.
Die 8 ianuarii, vel feria tertia post Epiphaniam
CO. Manducavrunt, 278.
Dominica post diem 6 ianuarii occurrente
IN BAPTISMATE DOMINI
IN. Dilexisti, 498.
GR. Benedictus D6rninus Deus, 257.
Dilexisti, 499
Ps. 117, 26.
II
A L-le-hJ.- ia. J!. Be-..
:.


l Il

ne- di- ctus qt ve- nit in
6o TEMPUS NATIVITATIS
n6-
. r .
De-


us D6- mi- nus et il-lu-xit
i=!- M ,, .\ il
no- bis.
Ve/ AL. Invni David servum meum, 446.
OF. VIII C l =r-
B
=-=-t- = . ;t-1 r-
E- ne-di- ctus qui ve-
Ps. 117, 26. 27
.. r-
l
nit in n6- mi-
ne D6- mi-ni: be-ne-di-ximus v o-bis
--===-= _ _ ... _-_q-t-: ,.,.--.,; l
de domo D6- mi- ni : De- us D6-
E--IC ...
= l = l . . 1
mi- nus, et illu- xit no- bis,
alle-h!-
r-
ia, alle- lu-ia.
IN BAPTISMA TE DOMINI 6r
Gal. J, 27
CO.ll i
~ ~

.

.Il\
M .
o


- mnes qui in Chri- sto


bapti- za- ti
rkf!N ~ : 1 J = ~ o .. = ~ . 1o ..... Il
e- stis, Chri- stum in-du- i- stis, al- le- lu- ia.
Ps. 28*, I. 2. 3 4 5 7-8. IO. II
Quando sollemnitas Epiphanif2 Domini addominicam die 7 ve/ 8
ianuraii occurrentem transfertur, festum Baptismatis Domini feria
secunda sequenti celebratur.
A feria 2 post hanc dominicam usque ad feriam 3 ante Quadrage-
simam, decurrit tempus per annum. In Missis, tum de dominica tum
de feria, adhibentur cantus infra propositi, 257
;
TEMPUS
QUADRAGESIMJE
FERIA QUARTA CINERUM
AD RITUS INITIALES ET LITURG IAM VERBI
Sap. 7 7, 2./-25. 27; Ps. 56
IN.I
11 -"
1
'--'
11
i'--a --IIJ.'i'-1
M
I-se- r-ris 6mni- um, D6- mi-ne, et ni- hil
' l
. = e
o-disti e- 6 rum quae fe- ci- sti, dissimu-lans pec-
ca-ta h6- mi- num propter pae- ni- tnti- am, et
b.-, ...
Il.= i
l
l
r.:

l
par- ccns il- lis : qui- a tu es D6-
; . -
..... ----.
l :-1. r. e
l
mi-nus De- us no- ster. P s. Mi-se-r-re me- i De- us,
mi- se-r- re me- i : qu6- ni- am in te confi- dit a- nima
FERIA IV CINERUM
c
Il
_____......

.
me- a.
GR.I C
Ps. 56, 2. '/1. 4
.
M
. ...
I-se- r-re *me- i De- us,

' - tn; l .,
-N G r.N t,.,, ..
l
mi-se- r- re me- i :
c
qu6- ni- am in te con- fi- dit a-

.. ........ ==n. -
J l l l.
n i- ma me- a.
Yf. Mi-sit de cae- lo, et Ii-
bri- um con- cul-can- t es
Cb,._: u,. ,-
t ...,... ! n
me.
TEMPUS
Ps. 102, IO et 78, 8 et 9
TDR. -r--;=--:--.-.-=-.-i ..... -fJ
l
Orni- ne, non secundum pec-
di-ta nostra, quae f-cimus nos : neque se-cundum
.
JL ... e-J . ...

in-iqu-ta-tes no- stras re- tri- bu- as no- bis.
y;. D6- mi-ne, ne memi- ne-
' r-
l
ris in-iqui- ta-tum nostra-rum antiqua- rum :
= . . w


ci-to an ti- c-pent nos mi-se-ri-c6rdi- a e tu- ae, qui- a
6
1
1111


p{m- pe- res facti sumus nimis. Y/. Ad-iuva nos, De-
__ ,+,..= -=-11--j
l
us sa-lu- ta-ris no- ster : et propter g16-ri- am nomi-

-lr-1=------11-----tl- .
nis tu- i, D6mi-ne, li-be- ra nos : et pro-pi-
FERIA IV CINERUM
ti- us esto pecca-tis no- stris, pro- pter no- men
.,; . .


tu- um.
AD BENEDICTIONEM ET IMPOSITIONEM CINERUM
Dum sacerdos imponit cineres, cantantur :
Cf. Ioel, 2, 13
AN. I ; ,.= r- j
.
I

Mmu-t-mur *ha- bi-tu, in ci-ne- re et ci-
c _.. - Ef = b l l 1
r M
- ..
li-ci- o : 1e-1un-mus, et pio- r- mus ante Do-
. l b
-1-...---- ..; 1\
mi- num : qui- a multum mi-s- ri- cors est
C b... .

r r
di-mit- te-re pecca-ta no- stra De- us no- ster.
Ioel, 2, 17; Est. 13, 17
- l
AN. IV i -..=
8
-+H-='tet-'--ff- --
1 Ux-ta vesti- bu-lum * et al- ta- re pio-
Cb

l
ra- bunt sa-cerd6- tes et le- vi- tae mi-nistri D6mi-
66 TEMPUS
c n=;: 6: l
:. .
ni, et di- cent : Par- ce Domi-ne, parce p6pu-lo
.........
l
r
l
tu- o : et ne dis- si- pes o-ra clamanti- um
c

ad te, D6- mi- ne.
Cf. Bar. 3, 2. r. Ps. 78, 9
RE. Il .. -.
E
.. .. ;, l ro- = r-: l - -.. --t
l
-mend-mus * in m- li- us, quae igno-r{tn- tcr
pec- ca-vi- mus : ne su-bi-to prae-occu-pa- ti di- e
i = .. 1 -._.--_-
--------------------- l
martis, quaeramus spa.-ti- um paeni-tnti- ac, et inve-ni- re
.,; ;.;1\ra . . , --=
. -l
non possi- mus. * Attnde Domi- ne, et mi-se- r-
l --
1
---l'1
re : "qui- a pecca- vi- mus ti- bi. Y/. Ad- iuva
DIES POST CINERES

=l - -.l
...... -_-_____________ .-j--l
nos, De- us sa-lu- ta-ris no- ster : et propter hon6-rcm n6-
:!1! l l =;=ti
__ -_ .. ,_----ll--ii ___ __ ,_.J__, j6-.-=1'LtO
mi-nis tu- i, D6mi- ne,
li-be- ra nos. Attnde.
AD LITURGIAM EUCHARISTICAM
OF. Exaltabo te, 313.
Ps. l, 2b. Jb
co. m
r. r. r.
Q
UI me-di-ta-bi-tur in le-ge D6- mi-ni di- e
c b Il l

a c no- cte, da- bit fru-ctum su- um in
c ; O n;:

++11-
1
"!....
1


-;;:.RI--..+-1 -Ile-=-: -+111----
tmpo-re su- o. T.P. Alle- hl.- ia.
Ps. 1, 1. 2. 3 ab. 3 cd. 4 5 6
FERIA QUINTA POST CINERES
IN. Dum clamarem, 303.
GR. Convrtere, 295.
OF. Ad te, Domine, levavi, 17.
CO. Qui vult venire, 484,
cum ps. zs*, I. 3 4 5 6. 7 8. 12
68 TEMPUS QUADRAGESIM.tr..
FERIA SEXTA
Ps. 29, 7 7 et 2

. ..,_
IN. VII e-r.----a---i/f-'=--=--=--t-1 -111--=--'----'---.:!:..--"'----'
A
.
U-di- vit

hi : Do- mi-nus
Do- mi-nus,* et mi- sr- tus est mi-

Il l
fa-ctus est ad-iu- tor me- us.
_
Ps. Ex- altabo te Domi-ne, quoni- am susce-pi-sti me : nec
G
l
,)

--- ..
r==

l

de- lectasti in- imi-cos me- os su per me.
GR. Unam ptii, 358.
OF. Domine, vivifica me, 359-
Ps. 2, 77 et 72 ab
co. v b--=e.-----
J.-ls


Ervi- te Domi-no* in tim6- re, et exsulta- te
G
AN
l
t

----tl--1

.
r.:l
e- cum tre- m6- re : appre-hndi- te discipli-
nam, ne per- e- a-tis de vi- a iu- sta.
Ps. 2, 1. 2. 3- 4- 5- 6. 7- 8. 9
DIES POST CINERES
SABBATO
E
l
X-audi nos Domi- ne, qu6ni- am be- nigna
est mi-se-ri-c6r- di- a tu- a : sc-cundum multi-tu-

1
t- ... E l F- ..
di- nem mi-se-ra-ti- 6- num tu- a- rum r-spi- ce nos,

l

D6- mi- ne. Ps. Sal- vum me fac De- us : qu6ni- am intra-
= . J.
l

v-runt aquae usque ad a- nimam me- am.
Ps. 9, 70. 77. -p. 79. 20
GR. mC A= l J
7
ra r-!t
. ...
A D-iu- tor in opportu- ni- ti-
=
bus, in tri- bu- la-ti- 6- ne : spe- rent in
TEMPUS
c . l l l :,-;-----,..
__

te, qui nov- runt te : qu6- ni- am non
c - -
:-.-.; r- l r- .
de-re- Iinquis quae- rntes te, D6-
mi- ne. y.r Qu6- n i- am non
C
=. !Il
f .
-. Il-

in fi- nem ob-li- vi- o
c -p .
e- rit pau-pe- ris : pa-ti- nti- a pau- pe- rum non per-
c =
i- bit in ae- tr- num : exsur-ge, D6- mi-
ne, non praeva- le- a t ho-
c
l
.
Il

l
m o.
OF. Domine, convrtere, 283.
c
c
HEBDOMADA I
71
Ps. J, 5. 7
.
________
v
Oce me-
a *
ad Domi- num dama- vi, et
. .
. n;.,.... ..
exaudi-vit me

. .
--- ..
non tim- bo

mi-
cum- dantis

li-
1 : r J rF :-! r.:
de monte sancto su- o:
r

..,-...


..
.. ...:
a p6- pu- li cir-
me.
Ps. 3, 2. 3 4 6- 7 b. 9
HEBDOMADA PRIMA QUADRAGESIMlE
DOMINICA
Ps. 90, 15. 16 el 1
IN. Vill r u ::J lll!l
I

Nvo-ca- bit me, et e- go exau- di- am e-
um : e- ri- pi- am e- um, et glo-ri- fi-ca- bol


r-:
..,

=
l


e- um: longi-tu-di-ne di- - rum a- dimpl- bo
72
TEMPUS
e- um. P s. Qui ha-bi-tat in adiu-t6- ri- o Altissimi,
. . . .
----- r-

l\ .
in pro-tecti- 6ne De- i cae-li commo- n'i.- bi-tur.
Ps. 90, 11-12
GR. II G ::::; ..
/4j . b J
A N- ge-lis su- is manda- vit de
G ,..il ,..


te, ut cust6-di- ant
,,.,;,...
l.:
l
te in 6mnibus vi- is tu- is.
.,
l

,!., li
G
Il
=
l
l

G ... -..:

bunt te, ne un- quam
.. .. ---;-, ... -. --.-1-.-J.-.-.
offn- das ad la- pi-dem
G
= .


-t

pedem tu- um.
HEBDOMADA I
73
Ps. 90, 1-7 et 11-76
TR. II 111! l l J
.... l l -l
Q
..
UI ha-bi- tat in adiu-t6-ri- o Al-
tis- si-mi, in pro-tecti- 6- ne De- i cae-
l = l Il = .
= ,. l r. l J
li commo-ra- bi-tur. Yf. Di-cet Domi- no:
Suscptor me- us es, et re-fU-
=-=--=-=--r-J r- l !l
gi- um me- um, De- us me- us : spe- ra- bo in
e- um. Y/. Qu6-ni- am i-
;,., 1 = ,. .J
--------------------------------------2. l
pse li- be- ra- vit me de l<'tquc- o
ve- nan- ti- um, et a ver-bo a- spe-ro.
Yl. Scapu- lis su- is oh-umbra- bit ti- bi, et
74 TEMPUS
sub pennis e- ius spe- n'i.- bis. J1. Scu-to
circumda- bit te v- ri- tas e- ius : non
; :r. Il .J
r- l r- 'n. M e-;r..=J.i_

tim- bis a tim6-re noctur- no. Y/. A sa-
---* 1 - '
.. .

git- ta vo-Hin- te per di- em, a neg6- ti-
... ri# . -'=-r- r-
l
o per-ambu-lan- te in t- nebris,
a ru- i-na et daem6- ni- o me- ri-di- a-
no.Y/.Ca- dent a la- te-
re tu- o mil- le, et de-cem
mil- li- a a dextris tu- is :
HEBDOMADA I
75
i==-- J =r-Y-
l e- l M

ti-bi au- tem non appro-pinqua- bit. Yf. Qu6-
n i- am A nge- lis su- is manda- vi t de te, ut
custo-di- ant te in 6mni-bus vi- is tu- is. Yf. In
l j
l
ma-ni- bus por- ta- bunt te, ne unquam of-

l
fn-das ad la- pi-dem pe-dcm tu-um.
l l
1
1
1. - l l Pllll ------.:-.- r.. 1-
Yl- Su- per aspi- dem et ba- si- li- scum a m-

bu-Ia- bis, et concul-ca- bis

le- 6- nem et dra-c6- nem.
V. Qu6-ni- am in me spe-ra- vi t, li- be- rabo
TEMPUS
t
l'li l'li l'li
e- um: pr6-tegam e- um, qu6-ni- am
__
cogn6-vit nomen me- um. Jl. In-vo-ca-bit me, et
e-go exaudi- am e- um : cum ipso
su m in tri- bu- la- ti- 6-ne. Y/. E-ri-pi- am
.,c 1M f! .,.,. l ..... 5
e- um, et glo-ri- fi- di.bo e- um :
; - l -
't ., = = ....... -r--=
. . ' . . . .
longi- tu- di-ne di- -rum ad-implbo e-
b
= r .
um, et ostndam il-
me- um.
OF. VIII L-- .
i
li sa-
s
Capu-Iis su- is obumbra- bit ti-bi
lu- ta- re
Ps. 90, 4-5
Domi- nus,
HEBDOMADA I
77
.. l .. "-: l 'lr- Il Ili 1
l :r- -1, l l l Ili : Ili j
et sub pen- nis e-ius spc- ra- bis : scu- to
circumda- bit te v- ri- tas e- ius.
co. III G :r- l
Ps. 90, 4-5l

l


l

"'
r-
s
.-
ca- pu-Iis su- is

obumbra- bit ti- bi, et
G .. G -

sub pen- nis e-ius spe- ra- bis : scu- t o cir-
G - -
... .. -..... ....
cumda- bit te v- ri- tas e- ius.
Ps. 90, I. 2. 3 II. 12. 13. 14. 15. 16
FERIA SECUNDA
Ps. 722, 2. Jet l
IN. IV G l
---1- /1
S Ic- ut 6- cu-li servo-rum in ma-ni- bus do-
mi-n6- rum su- 6- rum : i- ta 6- cu-li nostri ad
TEMPUS QUADRAGESIMJE..

= = .. i. , .

D6minum De- um no- strum, do- nec mi-se-re- a-tur no-
l .. d r. . l J. .. :Ij
- L.r.. '
bis: mi-se-r-re no- bis 06-mi-ne, mi- se-r-re
.... 11

. . ...
. l.
no- bis. T. P. Alle-hi- ia, alle- hi- ia.
= ---'"----..: ......... -+ - -- -----:::----.-. --Hl t
Ps. Ad te leva-vi 6- cu-Ios me- os : qui M-bi-tas in cre-Iis.
GR. Protctor noster, 292.
OF.vm =f. ,. =
0 0 0
.. ,:: l
L Eva- bo * 6-cu-los me- os,
Ps. 118, 18. 26 et 73
et con-si-de-ra-
;-r-r- . r- .,. . ,.!.,.. r- :N r-: IJ
bo mi-ra- bi- li- a tu- a, D6-mi- ne,
ut d6- ce- as me iu-sti- ti- am tu-
am: da mi- hi in- tcl-I- ctum, ut
HEBDOMADA I
79
c
... N A_!
- . --.-- ...

di- scam manda- ta tu- a.
T. P. Alleluia, V I I I toni, 826.
Mt. 25, 40. 34
co. IV E-C-------}!-.
- ------r- r.,.. rf!
A - men di-co vo- bis : quod u- ni ex mi-ni-
c
e
b-
=r.G H
. ..
e

mis me- is fe- cistis, mi-hi fe- cistis : ve-ni-te bene-dicti


1\ 6 l
Patris me- i, possi- d-te praepa-ra-tum vo-bis regnum ab
= = r: l
. . F
in- i- ti- o sacu- li. T. P. Alle- lt1- ia.
Ps. 144*, 1. 5 IO. II. I2. I3 ab. I5. I6 (Differentia: f)
FERIA TERTIA
Ps.89,1.2
IN. V
;
jD
--11
Orni-ne re-fll-gi- um fa- ctus es no- bis age-
G J= ...

ne-ra- ti- 6- ne et prog- ni- e : a sa-cu- lo, et in
8o TEMPUS QUADRAGESIM.lt
r;+.--c 6 -----;; ---
l
'
sa-cu-lum tu es. Ps. Pri- usquam montes fi- e-rent,
c ----- ----==--=------+----11--11-11-lt--------ll--!


l

;::J

aut forma-r-tur terra et orbis : a sacu-lo, et usque in
c .__1+11-------------
sacu-lum tu es De- us.
GR. Dirigatur, 340.
OF. In te speravi, 322.
Ps. 4, 2
co. Il .- . l -= = . . l
.
c UM invo- ca-rem te, exau- disti me, De- us
.
.... .frl- :
iusti- ti- ae me- ae : in tri-bu-la- ti- 6- ne di- la-ta-


l

-+r'-r
l

sti me: mi-se- r- re mi-hi Domi- ne, et exau-
i_h
= .


di o-ra-ti- 6- nem me- am.
Ps. 4, 3 4 5 6 a. 6 b- 7 8
HEBDOMADA I 81
FERIA QUARTA
Ps. 24, 6. 3. 22 et 1-2
IN.IV
.. rt r- rfrA . .. fl:l
R
1\ = .
Emi- nisce-re mi- se- ra- ti- 6- num tu- a-
c
... 1\ r- . rfrA = .. l ...
rum, Domi- ne, et mi- se- ri-c6r- di- ae tu- ae, quae
c l
a sacu-lo sunt : ne unquam domi- nntur no-bis in-
c
imi- ci no- stri : li-be-ra nos De- us Is- ra- el ex

angu- sti- is no- stris. Ps. Ad te

r-
Q

=

.
r-
=


D6mi-ne leva-vi a-nimam me- am: De- us me- us in te
c i
= Il
confi-do, non e-rubscam.
Ps. 24, 17. 18
GR. v c .. .... . J .. l J
T
. 11:.----iF---c.!------1 .. ,... -;;;.;--+--fl"--;lj
--- . .
Ri-bu-la- ti- 6- nes cor-dis me- di-
82 TEMPUS
la-ta-tae su n t : de ne-cessi-ta- ti- bus me- is - ri-pe
me, D6- mi- ne. Yf. Vi-
de humi- li- ta-tem me- am, et la-
l - l
b6- rem me- um:

r-.
G

ll
=
=


ru .
et dimit-te 6- mni- a pec-ca-ta
me- a.
OF. Meditabor, 356.
co. v; J =
I
-----
Ntl-lege
Ps. 5, 2. 3. 4 a
. =
r.:
1
Q _____.
clam6-rem me- um: * intnde v o- ci
i = .j,. M J, . l
;. , ...
o-ra-ti- 6- nis me- ae, Rex me- us, et De- us me-
HEBDOMADA I
J=O
us: qu6-ni- am ad te o-n'i.-bo, D6- mi- ne.
Ps. 5, 4 be. 5-6. 7 8. 12 ab. 12 be. 13 (Differentia : g)
FERIA QUINTA
Ps. 5, 2. 3 et 4 ab
v Erba me- a * auri-bus pr- ci-pe D6-mi- ne, in-
C .Il r. l =---tl"'--1,1-'< t--- __ il_ ....... __ r._._
c .
tl- le- ge
l

ci o-ra-ti- 6-
c l

clam6-
nis
l l l
rem me- um: intnde vo-
me- ae.Ps. Qu6-ni- am ad te

r., .... Il
l
o-rabo, Domi-ne : mane exaudi- es vo-cem me- am.
GR. Custodi me, 304.
OF. Reeordare mei, 352.
Cf. Le. 71, 9. 70; M t. 7, 7. 8 et IO, l
CO. I
p
"' ; . l ----.-
_____ ____,ll'-=---+1"'=--11
E-ti- te, * et ac-ci-pi- - tis: quari-te, et in ve-

- l
l
ni- - tis: pulsa- te, et a-pe- ri- -tur vo- bis :
TEMPUS QUADRAGESIMJC
J. = .
. =
omnis e-n i m qui pe- tit, a cci- pit : et qui quaerit, in ve-
.... l r.: r- J.-r.,__.tl.....-,.=--=r=---.--++--Il ---
;r-w. = ' .
nt : puls{m- ti a- pe- ri- - tu r.
Ps. 30*, 2. 3 ab. 3 cd. 4 5 8 ab. 8 c-9
FERIA SEXTA
Ps. 24, 17. 18 et 1-2
IN. IV C l n
t- .. . t- . J N N . j
D E ne- ces- si- ta- ti-bus me- is - ri- pe me
c l - -
= ' ..-11-JQ;:--Fc---- -.-,----:;:-=-,.-.-. j
D6- mi- ne : vi- de hu-mi- Ii- ta-tem me- am et lab6-
c l

""" lf8"'--'=--==,...7i .. l-:--=-----::lt-- J
- ., -
rem me- um, et dimit- te 6mni- a pecca-
c
= l J
ta me- a. P s. Ad te Domi-ne leva-vi a- nimam me- am:
c = ,.. = Il
De- us me- us in te confi-do, non e- rubscam.
HEBDOMADA I
Ps. 85, 2. f. 6
GR.I
s
J ... r.: t :n. !,=r. . i
l
Al- vum fac ser- vum tu- um,
. ...
l
De- us me- us, spe-rantem in te.
Mr.


- t n. . rh. ==-- - - - .
Yf. Auri-bus pr-
ci-pe D6- mi- ne o-ra-ti- 6-nem me-
l M,,l: l ..,. Il
am.
OF. Bnedic, anima mea, 362.
CO. IV G b h l
E
l'W r.
- ru- b- scant, et
...

conturbn- tur omnes
Ps. 6, 7 7

in-i-
mi- ci me- i : avertantur retr6r- sum, et e-rub- scant
: A A : ., l'lol'"-3-<: . -== . --HII---------

valde ve- 16- ci- ter.
Ps. 6, 2. 3- 4 5 6. 7
86
TEMPUS QUADRAGESIM&
IN. I
L
SABBATO
c - b l


Ps.18,8et2
= . l ,
EX D6- mi- ni irrepre-hensi- bi-lis, convrtens
c.,. .. b 1
. .-
a-ni- mas : testi- m6- ni- um De- i fi- d- le, sa-
r . r. = . =
Il


M


c
pi- nti- am prrestans par- vu- lis. T. P. Alle- hi- ia,
= r.: Il =

= .
r- ;: l i
c
al-le- hi- ia. Ps. Cre-li e-mirrant glO-ri- am De- i :
.. =

A : . Il
et 6-pe-ra ma-nu- um e-ius annunti- at firmamntum.
GR. II !1!

Ps. 69, 6 et 3
A
l Q l
D-iu- tor me- us, * et li-be- ra- tor me-
us e-sto : D6- mi- ne,

f"''llii
""'
.. . i

Y/. Con- ne tarda-ve- ris.
c
tur in-i-mi- ci me-
i\ =
=.
HEBDOMADA I
i,
. .
l l l
qui
... - l .-
quae-runt a- nimam me-
am.
Ps. 87, 2. 3
OF.VIII c . l A = =
r-
D O-mi- ne* De- us sa- 111-
. l
tis me- ae, in di-
e dama- vi, et no- cte co-ram te : intret o-ra-
C : : A r-
ti- o me- a in con-spctu tu- o, D6-mi- ne.
Ps. 7, 2

li-be-ra me ab 6mni- bus persequnti-bus me, et
88 TEMPUS
i = ... r.: Il
-ri- pe me.
Ps. 7, 3 9 be. II. 18
HEBDOMADA SECUNDA QUADRAGESIMJE
DOMINICA
IN. III ; J u , ...
, ....
Ps. 26, 8. 9 et 1
rt
= = j
T I-bi di-xit cor me- um,*quaesi-vi vul-
...
, ....
tum tu- um, vultum tu- um Domi-ne requi-ram : ne
=--
-'----- - . i l!.. ---='---
' "1 -

avrtas fa-ci- em tu- am a me. Ps. D6mi-nus il-lumi-na-
c r ..._[! = r- !] ___ _
ti- o me- a, et sa-lus me- a : quem tim-bo?
Vel .- Reminiscere, 8r.
GR. I C l j
A rt ... ,.. .
S Ci- an t gen- tes * qu6- n i- a m
Ps. 82, 19. Y!- 14
c 6- h . 6- 'l
r.N raJ 1 r.N
no- men ti- bi De- us: tu so- lus
HEBDOMADA II
l l l
Al- tls-simus super o- mncm ter-
ram. y. De- us me- us, po-ne il-
los ut ro- tam, et sic-
ut sti- pu- lam an- te fa-
Cb


l 6. Il
.... 11111;;;!! Il
.. .,. .
ci- em ven- ti.
Ps. 59, 4. 6
1
1
J= l
C
. . .
Ommo- vi- sti Do-
mi-ne ter- ram, et con- turbasti e-
r-,!. oM. !' _r-
am. Yf. Sa-
90
TEMPUS
na contri- ti- 6- nes e-
ius, qui- a mo- ta est.
Il = : ... l .. ":l'l; =,.,_i, l ..
Yf. Ut fU- gi- ant a
fa- ci- e ar- cus, ut li- be-
Ulll Il l ...
!-+Wl! 1\ J
rn-tur e- I-
;-:,.fii\
..,.,,..1\
Il
OF. Meditabor, 356.
CO. l
_ ___..-'.i'-=--
l
cti tu- i.
v I-si- 6-nem * quam vi- distis,
Mt. 77, 9


nmi-ni di-x- ri-
l rt = Il
tis, do-nec a m6rtu- is re-surgat Fi-li- us h6mi-nis.
Ps_ 44*, 2 ab. 3- 4- 5 6. 7 8. 18 ab
ve! ps. 96*, 1. 2. 3 4 5 6. II. 12
HEBDOMADA II
91
FERIA SECUNDA
Ps. 25, Il. 7 2 et 7
IN. Il
R
Ed-ime me Domi-ne, * et mi- se- r- re me-

l

o = .i : p es e- nim me- us ste- ti t in vi- a recta :
in eccl-si- is bene-di-cam Do- mi- num. P s. Iu-di- ca
.. ----,---.-11-11 -----=r..; : j
me Domi-ne, quo-ni- am ego in inno-cnti- a me- a ingrs-
sus su m : et in Domi-no spe-rans, non in- firma-bor.
GR. Propitius esto, 288.
OF. Benedicam Dominum, 293.
CO. Domine Dominus noster, 357
FERIA TERTIA
Ps. 43, 24. 26 et 2
IN. I
c l
__ ....,,.--__ ...... :------ = . ..1. .

E Xsur- ge, *qua- re obdormis Domi-ne? exsur- ge,
92
TEMPUS QUADRAGESIMN.
c
.. ...
et ne re-pllas in f- nem : qua- re fa-ci- em tu- am
a-vrtis, obli-vi- scc- ris tri- bu- la- ti- 6- n cm nostra m?

... . = =-21
c = . . l = r- , l'o: Il


. =adiuva nos, et li- be- ra nos. Ps. De- us, auri-bus no-
c

r =:
stris audi-vimus : patres nostri annunti- av-runt no- bis
c

.A
o-pus quod ope-ra-tus es in di- bus e- 6-rum, in di- -
c ..... Il
bus anti- quis.
GR. !acta coginitum tuum, 285.
oF.vmC J ; = jiii l ...
' r- ...
M I-se- r-re mi-hi * D6- mi- ne,
Ps. 50, 3


se-eu n-
HEBDOMADA II
93
dum ma- gnam mi- se-ri-c6r- di- am tu- am : de- le
; Jo.. " " " f. o'l r-: Il

D6- mi-ne in-iqui- ta-tem me-
CO. Narnibo 6nmia mirabilia, 28I,
cum ps. 9, 4 5 IO. II. I2. I3. I4. I5
FERIA QUARTA
IN. Ne derelinquas me, 360.
GR. Salvum fac p6pulum tuum, 354
OF. Ad te, D6mine, levavi, I7.
am.
Ps. 10, 7
CO. V ; "'u l J ; r. =
- .
l Ustus Domi- nus, et iusti- ti- as di-l- xit :
l . l l
aequi-ta- tem vi- dit vul- tus
1
Il
l
e- ius.
Ps. 10, 1. 2. 3 4 ab. 4 cd. 5
94
TEMPUS
FERIA QUINTA
IN. Deus, in adiut6rium, 315.
GR. Beatus vir, 475
OF. VI .. ,.
- .. ,. . .
Cf. Ps. 39, 74. 75
.....
....
mi- ne, ad adiu- van-
dum me fe- sti- na : con-fun-dan-
ri = .... ----r--------=---..=---74.=....-H
l
tur o- mnes advrsum me,
c
l 1 Il
--. o b 1'- .... , , ..... :
qui c6-gi-tant servis tu- is ma- la.
CO. Qui rnanducat, 383,
cum ps. n8*, 1. 2. 11. 49 50. 72. 103. 105. 162
FERIA SEXTA
Ps. 76, 15et 7
,.. . r. n. J. ._!.f------j
4 ---t-e-i
... 6
IN. I
E -go autem cum iusti- ti- a a p- pa-r- bo in
c b rto\ f. ... ... l . . b Ilo: l
l
consp- ctu tu- o : sa-ti- a- bor, dum mani- fe-
HEBDOMADA II
95
c
r-
jj-:-----------. .
sta-bi-tur gl6-ri- a tu- a. Ps. Exaudi D6mi-ne iusti-ti- am
c .
r =
=

me- am : intnde depre-ca-ti- 6-nem me- am.
GR. Ad D6minum, 282.
OF. Domine, in auxilium, 331.
co. III c=--=--+r--=-=-- .
l _
l
T
Ps. 7 7, 8
---
i

U D6- mi- ne * serva-bis nos, et cust6- di-
c
.. ----- t== r- r- r....
--------------------------- .
es nos a ge-ne-ra- ti- 6- ne hac in ae-
Ps. II, 2. 3 4 5 6. 7
SABBATO
IN. Intret oratio mea, 363.
GR. Bonum est conftri, 327.
OF. Illumina 6culos meos, 290.
tr- num.
Le. 75,32
co. VIII r=-C
. .. l
o
- p6rtet te * fi-li gaud- re, qui- a frater tu- us m6r-


=--jjj


l

l
tu- us fU- e-ra t, et re-vi- xi t; per-i- e-ra t, et invntus est.
Ps. 31*, 1. 2. 3 5 ab. 5 cd. 8. IO. II
TEMPUS QUADRAGESIM./\3.
HEBDOMADA TERTIA QUADRAGESIMJE
DOMINICA
Ps. 24, 15. 16 et 1-2

O
i ,.. M r- . 41r-,... H
- cu-li me- i sem- per ad D6- mi- num,

rt
qui- a ipse evl- Jet de Hi-que- o pedes me- os :
;,___A_= __ __ : . :-+--1 . r.:
rspi- ce in me, et mi-se-r- re me- i,
qu6ni- am uni- cus et pau- per sum e- go.
c
=

Q

P s. Ad te Domi-ne levavi animam me- am : De- us me- us,
c


l ;

Il
l


.
r-
in te confi-do, non e-rub- scam.
Ve/: Dum sanctificatus fuero, 249.
Ps. 9, 20. Yf. 4
GR. III
E
.... ..1\... r- r ...... 1
X- sur- ge D6- mi- ne, non
97
prae- va- le- a t ho-
c l .... Mt .. AII 1
. . . - (. ...
r-11.
mo : iu-di- cn- tur gen- tes in consp-
E--:;-n l - n n 6
1
- tt-t r...-.
c tu tu- o.

r . l iJ
l
y.r. In convertn- do in-imi-cum me- um re-
C lilll' K . .. l n. fi
tr6r- sum, in-firmabuntur, et per- i-
E-C -;;iJi-::Qrt.t.--<t l n l n
. -=--=--=--=-j
tu-a. Ps. 7 22, 7-3
TR.VIII -n-.
1
--
1
+.-6.=. -.-r--.

.---, .,:;;lh-!_?___,
A
--Il
D te le- vivi 6- cu-los me-
98 TEMPUS QUADRAGESIM&
.. l r-,. =Jt;:t_l
--- r.. .. i
os, qui M- bi- tas in cae-
C ,. 'r-11 ...,., ' r.-,., ; f.Sr
lis. Y/. Ec-ce sic- ut 6- eu- li servo-
l M J
rum in ma- ni- bus domi-no- rum su- 6-rum :
cb.,,.= .. l .. ,.. . =! r. :
Yf, Et sic- ut o- eu- li ancil-
c r-: ,.
lae in ma- ni-bus do- mi-nae su- ae :
}7. I- t a 6- cu-li no-
c .,
r-
stri ad Dominum De- um no- strum,
......
do- nec mi- se-re- a-tur no-stri. Y/. Mi-se-r- re
no- bis D6- mi- ne, mi-
HEBDOMADA III
99
se- r- re no-bis.
OF. Domini, 309.
Quando legitur Evangelium de Samaritana :
Io. 4, 73. 74
CO. III C 1 ..
111
----=-:1


Q
. . .
UI bi-be-rit aquam, *quam c-go da- bo e-
i, di- cit Domi- nus, fi- et in e- o fons aquae
c
;.
.b.
ra: l

----1--- ----

l l.
sa-li- n- tis in vi- tam ae- tr-
Cant. 12*, 1. 2 ab. 2 cd. 3 4 ab. 4 cd. 5 6
Melodia altera :
C

O. VII c 1 1
1
1 1 l
Q n bi- be- rit aquam, * quam go do,
c
Il l'


.
l

nam.


Io. 4, 13. 74
. . . ,
di-cit D6-
l
l
mi-nus Sama- ri-ta- me, fi- et in e- o fons aqure sa-li-

i l l
l Il l l
n- tis in vi- tam re-tr- nam. Cant. ut supra.
Quando legitur aliud Evangelium :
CO. Passer invnit, 306.
100 TEMPUS
FERIA SECUNDA
Ps. 55, 11-12 et 2
IN. III -=-= } l = ), ... l
I N De- o Iauda- bo ver- bum, in D6-mi-no

----------
Jauda- bo scrm6- nem : in De- o spe-ra- vi, non
C--=-_::- = t--::- =
-.-r----tF . r -o-. -
l
tim- bo quid fa- ci- at mi- bi ho- mo.
Ps. Mi-se-r-re me- i De- us, qu6-ni- am conculca-vit me ho-

mo : to- ta di- e impugnans tri- bu- Ia-vit me.
GR. In Deo speravi t, 311.
Ps. 5,1, 2-3
OF.VIII
E
=---rl'\t.
X-au- di De- us o- ra-ti- 6- nem
me- am : et ne de- sp- xe- ris de- pre- ca-ti- 6-
HEBDOMADA III 101
nem me- am : intnde in me,
.rr-
et ex- au- di
me_
Ps_ 13, 7
co. v ...
Q Uis

l
l

Ili


l
da bit ex Si- o n sa-lu-ta- re Isra-
!!-"
L1
l l

l ;
cum avrte- rit D6minus ca-pti-vi-ta-tem ple- bis
= ....


el?
su- ae, exsulta- bit Iacob, et laetabi- tur
Isra- el.
Ps. 13, 1. 2. 3 6
FERIA TERTIA
IN_ Ego clamavi, 354
Ps. 18, IJ. 14
A
l
B occultis me- is mun- da me
102 TEMPUS QUADRAGESIM&
1-
Jr. ... ,.. J
r.M=N .
D6- mi- ne: et ab a-li- -
!t!
. =-Hl----- l l.
l
nis par-ce ser- vo tu- o.
c J. l .,. . . . . .
- .
l
Yf. Si me- i non fU- e-rint domi-na-
ma-eu- Ia-tus e- ro : et emun-
l 51. !t J
l. Ili r.. t ._.___,_l --=-- --
da- bor a de- Ii- cto ma-
l ,..
.l l
xi m o.
OF. Sicut in holocausto, 299.
Ps. 14, l. 2a

; . = .. . . . . . . ... r-: i
D Orni-ne, quis ha-bi-ta-bit in tabernacu-Io tu- o?
c
l
M .
. .
J l 1
e = -
l


aut quis requi- -scet in monte sancto tu- o? Qui
HEBDOMADA III
103
c

i
f3llll ,..:
ingr- di- tur si- ne macu-la, et ope-ra- tur iu-
M --++11------------
sti- ti- am.
Ps. q, 2 b - 3 a. 3 be. 4 ab. 4 c- 5 ab
FERIA QUARTA
Ps. lR, 75 et 2
ffi.I ___ __ I __ __ __ Jt __
M Ecti- ta- ti- o * cordis me- in con-

---- -------.---- =- - j

sp- ctu tu- o semper : Domi-ne adiu-tor me- us,
c

. .
. =
.l
et red-mptor me- us. T.P. Alle-h1- ia, al-le-
':_BII __ ._= __ __ __ =__ __ __ =__l
h1- ia. Ps. Cre-li e-narrant glO-ri- am De- i : et 6-pe-
L ...

l

A
Il
l
ra manu- um e- ius anntlnti- a t firmamntum.
Ps. 6, 3. 4
GR. VII C--------------+1 -tl._.l
. . . l .=r.r-. l 1
M 1-se-r-re mi-hi, Domi- ne, quo- ni- am


TEMPUS QUADRAGESIMR.
infirmus sum : sa-na me, Domi- ne.
sunt 6mni- a ossa me- a :
.. ---+} --fl-0 _. 1,
. r . i 1.
et a- nima me- a turba- ta est valde.
Ps. 708, 27
OF. IV 1 -
L-. ..
D
.. .
- N . .
r--=
;:=j
r-
Omi-ne, fac me- cum mi- se-ri-

..

;


l


.. -


c6r- di- am tu- am, propter no- men tu-
l

l
i
r-

l

r.

um: qui- a su- a-vis est mi- se-ri- c6r- di-
HEBDOMADA III

C ; r. /n r-11;;;-: -i[-+-! --------------
a tu- a.
CO. Notas mihi fedsti, 362.
FERIA QUINTA
IN. Salus p6puli, 339
GR. Beata gens, 333
OF. Si ambulavero, 341.
CO. Tu mandasti, 342,
cum ps. 118; I. 2. 3 8. 9 26. 59 6o. 134. r68
FERIA SEXTA
Ps. R5, 17 et 1
IN. II


t


.
l
j
.
"'


F
l.
l
AC me- cum, D6mi- ne, signum in bo- num:

=
l
:: l
.
=
jtr. . r- .. r- : .. l .=---tJ
qu6-ni- am tu D6- mi- ne adiu-visti me, et con-

J
so-la- tus es me. Fs. Incli-na Domi-ne aurem
: . = . ..

l
tu- am, et exaudi me: qu6-ni- am in-ops et pauper sum
r. . Il
e-go.
I06 TEMPUS QUADRAGESIMit
GR. Bonum est confidere, 324.
OF. Intnde voci orati6nis mere, 280.
CO. Ego clamavi, 287,
cum ps. 16, I ab. I cd. 2. 3 5 7 8-9 a. I5
SABBATO
Ps. n, 26 et 2. 5. 9
IN. II
E
r. .
Xsurge Domi- ne, * adiu- va nos et li-be-ra nos,
~ ... .....
Il
ra ~

J
propter nomen tu- um. Ps. De- us, auri-bus nostris audi-l
vimus; patres nostri annunti- a-v-runt nobis o-pus quod
.,c ........... rt r. .... Ili
ope-ra-tus es in di- bus e- 6-rum, in di- bus antiquis. Ant.
~
l
~


~
i
~

~


~
Tu es rex me- us et De- us me- us, qui mandas sa-h!- tes
~ r'i . Il
la- cob. Ant.
~
~

r


~

In De- o glo-ri- a- bimur to-ta di- e, et in nomi- ne
HEBDOMADA III
107
. . . . . .
n. . .
tu- o confi-t-bimur in s<-cu- Ium.
Ant.
GR
v _. l l
D
. III i Jf. rtl = ... l
Ps. 53, 4. J!. 3
E- us * ex- {m- di o- ra-ti- 6-
nem me- am: au- ri-bus pr- ci-
pe ver-ba o- ris me-
c ... ... ,
l
i.
mi-ne tu-
il
Il
Il,
i
me fa c,
a
o
y.r. De- us in n6-
,. . ...._ =
rl l
sal- vum


Il,


.
et in virtu- te tu-
ili- di- ca
ro8 TEMPUS QUADRAGESIM&
... t- ... .. r-
me.
OF. Domine, convrtere, 283.
Ps. 2.3, 70
ca. r:
D 0- mi- nus
1
* vir-tu- tu m ipse
" l . _=_ ,__.
1- [11'"- -l 1- l Il

est Rex gl6- ri-
.
..
a e.
Ps. 23, 1. 2. 3 4 5 6. 7
HEBDOMADA QUARTA QUADRAGESIMlE
DOMINICA
Cf. I s. 66, 70. 77; Ps. 7 27
IN. V c b -=---. ..__. _ -1-1 fl f fl &J

1\
Ae-ta- re Ie-ru-sa-lem: et convn- tum fa- ci-

:. l

l
r.:
te omnes qui di- li-gi- tis e- am : gau-
c b... l b \ j
.. , ____
d-te eu m lae- ti- ti- a, qui in tristi- ti- a fu-
l
-
l

-

l
r.
l


!.
r+H


r

l
i- stis : ut exsult- tis, et sa-ti- - mi- n i
HEBDOMADA IV 109
t-q_..;l-=-.

.... 7"". -..,:::-=+=- .. -H--i
---.
l
ab u-b- ri-bus conso-la-ti- 6- nis ve-
c-C---

---=-...... -


t

stra e.

i

Ps. Laeta-tus sum in his quae dieta sunt mi-hi : in domum
c . . . . . r.,.... Il
D6mi-ni i-bimus.
GR Letatus sum, 336.
Ps. 724, 7. 2
TR. VIII e-C -.--.-.-..
QUI conti- dunt in D6- mi- no, sic- ut
mons Si- on: non commov-
bi- tur in aetr- num, qui ha-
bi- tat in le-ru- sa- Iem. Y/. Mon-
t es in circu- i- tu e- ius:
I IO TEMPUS QUADRAGESIM.IE
et Dmi- nus
in circu- i-tu p6pu- li
i,
ex hoc mmc et us-que
C t-n,! l if1t ;=q=-
=- _____
in sa-cu-lum.
Ps. 134, J. (i
OF. U * 111 1111 !

'

.n.r\ 1-
Aucta-te * D6mi- num, qui- a be- ni-
gnus est : psal- li- te n6- mi-ni e- tus, qu6-
n i- am su- a- ,is est : (lmni- a quaeClllLJUC \'(l-
lu- i t, fe- cit in cae- lo et in
ter- ra.
CO. Ierusalem qua: a:dificatur, 370.
HEBDOMADA IV
III
Quando legitur Evangelium de cceco nato :
Io. 9, 6. 11. 38
CO.
..
l
Utum fe-cit ex spu-to Domi- nus, et li-ni-vit L 6cu-
c l l

. ----:-.... l
.
=
, ..
l
.
l

l ..
los me- os : et ab-i- i, et la- vi, et vi- di,
c
= Il
cr-di-di De- o.
Ps. 26*, I a. I b. 4 abc. 4 de. 5 6 ab. 6 cd. 9 ab. 9 cd. IO. I3
Quando legitur Evangelium de filio prodigo :
OF. Illumina 6culos meos, 290.
CO. Oportet te, 95.
FERIA SECUNDA
et
Ps. 30, 7. 8 et 2
autem in D6- mi- no spe-ra- vi:
l Il 111 l b

arj
'
exsultabo, et laetabor in tu- a mi-se-ri- c6r-
c l l l =++"i


l l __ -1111=-4t-:-t
di- a :qui- a respe- xi- sti humi-li- ta-tem me- am.
c ___ .-J ___ ._. __ ___ __ __
Ps. In te Domi-ne spe-ra-vi, non confundar in aetrnum :
112
TEMPUS QUADRAGESIMN..


in iusti- ti- a tu- a li-be-ra me.
Ps. 29, 2. V. J. J
GR. III C b
.... tJ
qu6- ni- am susce- pisti me:
r .. fil .... l l
nec de- le- eta- sti in- i-
mi- cos me- os su-per
; - l

...... 6
. ',J ...
me. )7. D6-mi-ne

- i = -. .. .. ,& .La . l ..... 1,. l
"'-----''-'"---1---llr----.... l . l --j l :
De- us me-
USI
C j--.-._----=--+-. ... FW- 1\ l 1
r'i
clama- vi ad te, et sana- sti me :
D6-
HEBDOMADA IV
II3
G-t
-- ..
l! Ull t-----1._.
-1
-1 f-il" . !-""
------ -+""'f.-- --' ----
mi- ne, abstra- xi- sti ab in- fe-
ris a-nimam me- am, sal\a-sti me
; u l n\-::ll..t; l
. -4.--= l j
a
c ... k4 = Jt: . l = ; l
. . = . ... -1! . l
descendn- ti- bus in la- cum.
c----.. G. Il
!
!.! . -
OF. Iubihite Deo omnis terra, 259.
Ps. 78, 73. 74
CO. " l
i-----=f=tl
=-=- . -----1--tt-
/n=rg3
A B occul- tis me- is * munda me, D6- mi- ne :

"-------- - -i
i_. ___ l- -t
- - 'i....
et ab a-li- - nis parce serYo tu-
o.
Ps. 18, 2. 3 4 5 8. 15 ab
114
TEMPUS QUADRAGESIMN.
FERIA TERTIA
Cf. Is. 55, 7; Ps. 77
IN. II ;
s
Jt: =
.-- -::::r:
l-ti- ntes ve-ni- te ad a- quas, di- ci t
l rb.--- .. . ... 11-rh. l =
=--------- .
Domi- nus : et qui non hab- tis pr- ti- um, ve-ni-
, .=J
--'t = M .-. - H __,_

te, bi- bi- te cum Iae- ti- ti- a. Ps. Attndi- te
c . . . : .. l
p6pu-le me- us legem me- am: incli-na-te aurem vestram
-;---;;-ti ----
f-11 1\ .
in verba o- ris me- i.
Ps. 43, 26. f. 2
GR. III c rfj_ . ' u ..,.,;?,
E ;sur- ge D6- mi-ne,
fer o- pem no- bis: et li-
be- ra nos propter no- men
HEBDOMADA IV
II5
C 6 :
..
r T" ,t l [ilr [Il
tu- um. y.r. De- us, auri- bus
no-stris au- di- vi- mus: patres no-
stri annunti- av- runt no- bis
o- pus, quod o-pe-ra- tus es in di- - bus
c . l
llj
' l 1,.1 ! l
e- 6-rum, in di- -
l l
ti- quis.
OF. Exspctans exspectavi, 328.
CO. D6minus regit me, 365.
FERIA QUART A
IN. V c l = ,
11
bus an-
Ps. 5.1, 2 . .J .f.
il, 1\1: l o l i
E
-1-1 l l l l
Xaudi De- us o-ra-ti- 6- nem me- a m, et ne
116 TEMPUS QUADRAGESIM./E
= - -...--

r --!.!
despxe-ris depreca- ti- 6- nem me- am : intnde in
;

J

'
me, et exau- di mc. Ps. Contri-sta-tus sum
-- . . .
;-.--.-..---.. . . ..

in exerci- ta- ti- 6ne me- a : et conturbatus su m a v o- ce
.
in-imi-ci, et a tri-bu-la-ti- 6- ne pecca-t6-ris.
GR Venite, filii, 298.
OF. Benedicite, gentes, sine alleluia, 231.
CO. La:tabimur in salutari tuo, 359
FERIA QUINTA
IN. La:ttur cor, 268.
GR Rspice, Domine, 320.
OF. Precatus est, 317.
CO. Domine, memorabor, 332,
cum ps. 70, L 2. 3 5- 6. 12. 14. 23
FERIA SEXTA
IN. IV c
6
r- i
D

E- us,
*
in nomi-ne tu-
Ps. 53, 3_ 4. 5


o salvum me
HEBDOMADA IV
fa c, et in virtu- te tu- a
De- us exau- di
G--r-=
o-ra-ti- 6-
iu- di- ca
nem me-
II7
me:
a m.
Ps. Qu6-ni- am a-Ii- -ni insurre- x- runt advrsum me :

r
et fortes quaesi- -runt a-ni-mamme- am.
GR. Clamavrunt iusti, 454
OF. P6pulum humilem, 302.
CO. Dico vobis : Gaudium est, 387.
SABBATO
Ps. 17, 5 a. 6 a. 7 ac. 2 et 3 a
IN. V

=

li
E=

c

----4-

.
Ircumded- runt me
*
gmi-tus mortis, do-16-
; - l =
res infrni circum- de- d- runt me : et in tri- bu-
; : .
---=--=- ' 1
- l 1- ------"-------
J

la-ti- 6- ne me- a invo- ca- vi D6-mi-num, et ex-au-
II8 TEMPUS QUADRAGESIMN..
-lrr-='-.
l
di- vit de tempio sancto su- o vo- ccm mc-
_________ .__.__ ._. _____ j
r.: l l =
am. P s. Di-ligam te Domi-ne, forti-tudo me- a: D6minus fir-
c l --1------- l .l l l
mamntum me- um, et re-fU-gi- um me- um, et li-be-n1-tor
c
------------------
me- us.
Ps. 9, 74. Y. 7. 2
GR. III C _______ . l b
.. . * --*- l
-1 r.. 1 1 1:. . .-
T 1- bi* D6-mi-ne dc-re-li-
c r-, .. 1 !il - l,. , =H
l , r- 4a;ii---"-=-tJF-' =_,_t_,_.-,.;-f--!4 L_-
1
ctus est pau- per :
pu-pil- lo tu e- ris adiu- tor.
E-C .. 1 -tt...-.,
lllr-t\.___,J.__I ____________ .
Y/. Ut quid D6-mi-ne
.. ,
. l _.. .. ....


re- cessi- sti lon- ge, d-
HEBDOMADA IV I 19f-Il !l! ---------
-------------=--= cr= 11;
spi-cis in opportu-ni- ta- ti- bus, in tri- bu- la- ti-
, 1t u. .. =
..
6- ne? dum su-pr- bit fm- pi- us,
. l .. m.=. = ..
,. l
incndi- tur pau- per.
Ps. 77, 3
OF. IV C
F
. . .. .
A- ctus est* D6- mi- nus fir-ma-
:;)l
'. ,. r.: l =r-.
mn- tum me- um, et re- fu- gi- um me-
um, et li- be- ra- tor me- us : spe-ra-
bo in e- um.
CO. D6minus firmamntum mcum, 290,
cum ps. 17, 3 c. 4 5- 6. 7 ab. 28. 29. 33 35
!20 TEMPUS
HEBDOMADA QUINTA QUADRAGESIMlE
DOMINICA
Ps. -12, l. 2 . .3
IN. IV C b Il -
.. -
r' --!-il
I U- di-ca me De-
us, et dis- crne cau-sa m me-
l
il

6
r-\ r.:
am de gente non san- eta : ab h6- mi-ne in- i- quo
et do-16- so - ri-pe me: qui- a tu es De- us
c
6
=
l
.. -\
Il

o
=

r:
r.:
l

mc- us, et forti- tu- do me- a. P s. E-mitte
c-
l
Il


i
lucem tu- am, et Ye-ri- ta-tem tu- am: ipsa me dedu-x-runt,
. .
et addux-runt in montem sanctum tu- um, et in ta-berna-
(
. . ----------------------------------

eu-la tu- a.
HEBDOMADA V 121
Ps. 1-12, IJ. !0. V. Ps. !7, .18 . .19
GR. I
II. l G
l
...
-J f1. 1-11 l
E ri- pe me, * D6- mi- ne,

;
; .; N . l ;aii\ ,,. ,. l ur.1.----1
- l t--!-, ...

de in- imi- cis me- is :
do- ce me fa- ce- re vo- lunta-
,
...... , b
te m tu- am.
;
...
J'".Li-be-ra-tor me- us,
; .
l
D6- mi- ne, de gn-
ti- bus i- racun- dis : ab

;tt= =
, ..


l

ii

: .. = ..


.
...
insurgnti- bus in me ex- alta- bis me:
122 TEMPUS QUADRAGESIMlt-
e- ri- pi- es
l r-
me.
Ps. 128, 1-./
TR. VIII b-e -------""*"---+-1 ---+--6-------=
-; __ .. . ' j
.. f-. -ti !
S Aepe * expugna-v- runt me
l r- Il
a iu- ven- tu- te me- a.
Y/. Di- cat nunc lsra- el : saepe
;; .. l
expugna- v-runt me a iu- ven- tu- te me-
E--'f""l;o\r\;r t-. l rt i:jj .. - "' ,.._._,
- l ... r. r .....
a. YJ. Et-e-
C r-: l .-n r.. l .;
nim non po- tu- - runt mi-hi : supra dorsum
me- um fabri-ca-v- runt pecca- t6-
HEBDOMADA V 123
res. YJ. Pro- longa- v- runt in-i-
c=---=.-----
1
_
1
-tb ... l
qui-ta- tem si-bi : D6minus iustus con-
J
.l l l l
1
\
ci- det cervi- ces pecca- t6-
rum.
Ps. 118, 7. IU. 17. 25
OF. I
l
Onf- t- bor ti- bi, 06- mi- ne, in to- to c
c
\
.. l
1
,._ ---11 f---'""-----'il'--1 ... --tlt=-'
- 1 a
1 1
,;
l
cor- de me- o : retri- bu- e servo tu- o:
c 111,
vi- vam, et cust6- di- am serm6- nes tu- os :
' A l l
l' l l= 111 l
l
vi- vi- f-ca me se-ctm- bum
G ...Il' :'1.. r.: Il
tu- um, Domi- ne.
124 TEMPUS
Quando legitur Evangelium de Lazaro :
Io. 71, .J.3 .. 3.5. /13, Jl. )l)
CO. l
v

1-dens D6mi-nus * Oentes so-r6- res La-za-ri ad mo-
c
l
--------=.


numn- tum, lacrima- tus est co-ram Iuda- is, et clama-bat :
S=


l
r.
La-za- re, ve-ni fo- ras : et pr6d- i- i t Ji-ga-tis ma-ni-bus
c
us.
Ps. 129*, 1 - 2 a. 2 be. 3 4 5-6 a. 6 b- 7 a. 7 be. 8
Quando legitur Evangelium de muliere adultera :
Io. 8, 10. 7 7
CO. VIII
i
.. l
...
N
Emo te condemna-vit, mu-li- er?* Nemo, D6mi-
= .
c r-: ,.

ne. Nec ego te condemnabo : iam ampli- us no-li pecca-re.
Ps. 31*, I. 2. 3 5 ab. 5 cd. 8. IO. II
Quando legitur aliud Evangelium :
CO. Qui mihi ministrat, 484,
cum ps. 16*, 1 ab. 1 cd. 2. 9 b- 10. 11. 12. 15
HEBDOMADA V
125
FERIA SECUNDA
Ps. 55, 2. 3
IN. III E-c ---=.o--.,=-
= . l
M 1-se-r-re mi-hi D6mi- ne,*qu6-ni- am
G ' j o l l , .... ,. l ' -'o! , l i"' T'
conculca- vi t me ho- mo : to-ta di- e bel- lans tri- bu-
E-c
.
la- vit me. P s. Conculcav-runt me in-imi-ci me- i
to-ta di- e : qu6-ni- am multi bellantes advrsum me.
Ps. 22, cl
GR. I C l
1
"-----. r , =
l
s
ambu- Iem * in m- di- o um-
c-. -,-.
1
-.-.-.-1\-=-rctJ- --r- tt-;--e;-1
brae mor- tis, non ti-m- bo ma- la:
c
l
-\1r-


l l
..
........

qu6ni- am tu me- cum es, D6mi-
!26 TEMPUS QUADRAGESIMJE
; .
.. = - 111 ..
l. l l

_ ___;c___---liFI --- -1
ne. Yf. Vir- ga tu-
a, et b- eu- lus tu- us, i- p sa
' l,
l

me conso- la- ta sunt.
OF. Gressus meos, 365.
Quando legitur Evangelium de muliere adultera :
CO. Nemo te condemmivit, 124,
cum ps. 31*
Quando legitur aliud Evangelium :
CO. Panis quem ego ddero, 322,
cum ps.no*, 1. 2. 3 4 5 6-7a. 7b-8. 9ab. 9c-1o a. 10 be
FERIA TERTIA
P s. 26, l :1 et l

E
. c
Xspcta 06- minum, d-ri-li-ter age: et confor-
u l ...
l
t- tur cor tu- um, et sus- ti- ne Domi- num.
HEBDOMADA V
127
Ps. D6- minus il-lumi-ni-ti- o me- a,
et sa-lus me-a, quem
tim- bo?
Ps. 42, 1. y, 3
GR. V G-- +-------------------:-+- j
D
__;-... _. ____ .. __ . .
Iscr- ne * causam me- am, D6- mi- ne : ab
--------- l -:-. l
r ;t ,
h6- mi-ne in-iquo et do-16-so - ri-pe me.
=.: ... .. ii
y.r. Emitte lu-cem tu- am,
et ve-ri- ta-tem tu- am:
. . r- . '--=._-:-.
-1--11--------i
i- psa me de-du- x- runt, et addux-runt in
G
= ...

6
..
--
l
montem sanctum tu- um.
OF. Sperent in te, 286.
128 TEMPUS QUADRAGESIM.lr.
Ps. 24, 22
CO. VII ----="".----..-----11 = i
.- -i r --= . . l rr-
R
r.=r
Edime me, * De- us Is-ra- el, ex
.....
J -.
. .-- . ; ....liil ..
.
6- mni-bus angu- sti- is me- s.
Ps. 24, 1-2 a. 2 b- 3 a. 7 17. 18. 19. 20. 21
FERIA QUARTA
Ps. 77, 48. 49 et 2. J
IN. III

p
L
.
1-be-ra-tor me- us *de gn-ti-bus i- ra-cundis :

ab insurgnti-bus in me exal- ta- bis me:
r--a!-t

41
:N" l : L = u

a vi- ro in-i- quo e-ri-pi- es me, D6- mi-
G-=----;;--+lr----:=---t=----------__. r. .. l '\ ==--1
= . Il : n
ne. P s. Di-li-gam te Domi-ne, forti-tudo me- a : D6-mi-nus
;--. . r :=J
-------- r
frmamntum me- um, et re-fU-gi- um me- um, et li-be- ra-
G
tor me- us.
HEBDOMADA V
129
GR. Benedictus es, Domine, 372.
Ps. 5R, 2
OF. VII c r-: l 1 1 1 i/1. l
E
= r-
- ri-pe me de in-imi- cis
..
.

..
i
r-


r-:
l
me- is, De- us me- us:

l = ... , ...

= . ..
ti-

11\r-

; Il
l
bus in me li-be-ra me, D6-
mi- ne.
Ps. 25, 6. 7
co. vm .::_c
b . = = .... =
l
.
L A va- bo * inter inno-cn- tes ma-nus me-
li r-: l .... -...= l = l - . l
rA. il
l
as, et cir-cu- i- bo al-ta- re tu- um, D6-
mi- ne : ut audi- am vo-cem laudis tu- ae, et e-nar-
TEMPUS QUADRAGESIMJE.
re m u-n i- vrsa mi-ra-bi- li- a
Ps. 2.5, 1. 2. 3 8. 9 11. 12 (Differentia G*)
FERIA QUINTA
IN. Omnia qure fecisti, 342.
GR. Esto mihi, 301.
OF. Super flumina Babyl6nis, 345
CO. Memnto verbi tui, 346.
FERIA SEXTA
tu- a.
Ps. JO, 10. 16. 18 et 2
IN.V
M
=---- r- _______ f-ii ___ -T
I-se- r- re mi-hi D6- mi-ne, qu6-ni- am tri-
r- :
bu- lor : li-be- ra
.:-. '
J

me, et -ri- pe me de ma-ni-

r-
e

bus in-i-mi-c6- rum me- 6- rum, et a persequn- ti-
--... r=-
bus me : D6mi-ne, non conf(m-dar, qu6-ni- am invo-ca-
vi te. Ps. In te D6mi-ne spe-ra-vi, non confllnclar in actr-
HEBDOMADA V
131

num : * in iusti- ti- a tu- a H- be-ra me.
GR. V 1
ii
p
P s. 34, 20 ( 13) et Ps. 54, 4. Yf. Ps. 34, 22
l= l . l
-a-
A-ci- fi-ce loquebantur mi- hi in-imi-
c . l -

ci me- i : et in i-
ra mo- l- sti e- rant mi- hi.
-- l -
l
--J i
l

YJ. Vi-disti, D6mi-ne, ne si-

le- as : ne disc- das a me.
Ps. 118, 12. 121. 122. 42
OF.VUI c __ rf---s _. . l
B
. . -r/! -
Ene-di- ctus es, Domi- ne,* do-ce me iusti-
132
TEMPUS QUADRAGESIMR
iii-c -,..--- ...... -+j-.
a a
o l
fi- ca- ti- 6- nes tu- as : et non tradas ca-
c
. . , ..
= l J
.

lumni- anti- bus me su- pr- bis : et respond-bo
expro-bran- ti-bus mi- bi ver- bum.
Ps. 26, 12

N
.. eJ
E tra-di- de-risme, D6- mi- ne,* in a- nimas per-
sequnti- um me : qui- a insurre-x- runt in me
M e-:1.
.. , l


testes in-i- qui, et menti-ta est
Ps. 26, I a. I b. 2 ab. 3 ab. 9 ab. 9 cd. 13. 14
SABBATO
IN. vmC

...

D 0-mi-ne, ne longe Hi- ci-

l
: . .
..
. .. idi
in-iqui- tas si- bi.
Ps. 21, 20. 22 et 2

w!
as auxi- li- um
HEBDOMADA V 133
,.---....._
... .
= =
r- ....... l ,
tu- um a me, ad de- fensi- 6-nem me- am
..
aspi- ce : li- be- ra me de o- re le- 6-
c = l = i
l.. l l ... ,.. - ,..
nis, et a c6rni- bus u- ni- cornu- 6- rum hu-mi- li-
c l r- r- l 1
.., Il
ta- tem me- am. Ps. De- us, De- us me- us, r-spi-ce
c l .
in me, qua-re me de-re- Iiquisti? longe a sa-Ju-te me- a
c r-
l
r- Il

v erba de- lict6- rum me- 6- rum.
Ps. 72, 23. 24. "f. 1-3
T
1\ jlj. 1\
Enu- isti ma- num dx- te- ram

lr-
U 1111 Ullll *
-l ....
me- am:
in vo- Junta-te tu-
134
TEMPUS
c--- .=. __ ... - -----==Jii-llc__j
a de- du-xi- sti me: et cum g16-
c l l l i
ri- a as- sumpsi-sti me.
cb\,, ... !\;. b l'i/o"'' r.: ',__._,
YJ. Quam bo- nus Isra- el De-
h t -- l l
N,. .. r r.. l n;n;J
us re-
ctis cor- de l me- i au- tem pe-ne
;=f-
J --- r ,-;g. J r- - 1-
., 1 'l\ l H l
mo- ti sunt pe- des,
c
pe-ne effu- si sunt gres- sus me- i : qui- a
c
=
"b
b =
....


o
rfi ,n.


l l
ze-la-vi in pec-ca- t6- ri-bus,
c
l
l
.-n.
=,
....


l l
j

.. , ... :
l
l
pa- ce m pec- ca-t6- rum
HEBDOMADA V
135
vi- dens.
V el cantatur pro Graduali :
lo. Il, 47 . .JX . .J'. 50. 53
II
,. J
'Il
--- g- runt ponti- fi- c
l l
ces et pha-risa- i con- ci- li- um, et di-
c- bant : Quid fa.- ci- mus, qui- a hic ho- mo mul-

fa: cit? Si dimit-ti-mus e- um sic,
r.
. . - .
l l ;
o- mnes ere- dent in e- um : * Ne forte v-
n i- an t Roma- n i, et tol- lant nostrum
6 Il!
- .-atnt-i=n -
,.
lo- cum, et gen- tem. ;v-. "Cnus
TEMPUS QUADRAGESIM&
N--.y+= - --= r6 :
r-; r =----_ . . l
au- tem ex il- lis, Ca- i- phas nomi- ne, cum esset
.,C e : 1 _,J_j
- --'-'--11 + IL._ -1 ..
:-ro W.; -----
ponti- fex anni il-li- us, prophe- t- vi t di-
r.: l =
cens : Expe-dit vo- bis, ut unus mo-ri- a-tur homo
pro p6- pu- lo, et non to-ta gens pr- e- at. Ab
; = +-
il-lo ergo di- e co-gi-ta-v-
,... Il Il

runt interfi-ce- re e- um, di- cn-tes. *Ne forte, ut supra.
OF. Domine, vivifica me, 359
CO. Aufer a me, 353
137
HEBDOMADA SANCTA
DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI
Commemoratio ingressus Domini in Ierusalem
Dum celebrans accedit, cantatur :
Antiphona vi 1 a
c J

' . .


l J
l h.
OSANNA fi-li- o Da-vid : be-ne-di- ctus
=


qui ve- nit in n6-mi-ne Domi-ni. Rex Is- ra- el :
c. J =., . .... Il
Ho-s{mna in excl- sis.
Psalmus 117
Post antiphonam ab omnibus decantatam, cantar, ve/ cantores, versum
integrum canunt. lntonatio rursus cantatur initio cuiusque versiculi.
..

J1. 1 Con-fi- tmi-ni Domi-no, quo-ni- am bo- nus, * qu6-ni-
c
J

am in s<cu-lum mi-se-ri-cordi- a e- ius. Ant. Ho-sanna.
DOMINICA IN PALMIS
22 Ldpidem quem reprobavrunt redificantes, * hic factus est
in caput anguli. Ant. Hosanna.
23 A Domino factum est istud, * et est mirabile in 6culis no-
stris. Ant. Hosanna.
27 Deus D6minus et illUx.it nobis. * Instniite sollemnitatem in
ramis condnsis, usque ad c6mua altaris. Ant. Hosanna.
28 Deus meus es tu, et confitbor tibi, * Deus meus, et exaltabo
te. Ant. Hosanna.
AD PROCESSIONEM
Diaconus [seu celebrans], dicit :
c
Il

Pro-ce-damus in pa-ce.
Respondent omnes :
;

Il

.
In n6mi-ne Christi. Amen.
Progrediente processione, canuntur a schola et populo camus sequentes
(ve/ alii a p ti) :
I antiphona I f
p
J
U- e- ri Hebrae- 6-rum, portantes ramos o- li-va-

l


l


l
=

r-

r
=

. l

rum, obvi- a-v-runt D6mi- no, claman- tes et di-cn- tes :
DE PASSIONE DOMINI
139
G
~
~ Ila!-
Ho-sanna in excl-sis .
Psalmus
2.3
G
=~
c

D

.
l

l'l
G
Domi-ni

est terra


et pie-ni- tu- do e- ius, * or bis
= c ~ : Il
Il

temi-rum et qui ha- bi-tant in e- o. Ant. Pu- e-ri.
o .
Flexa : mundo cor- de, t
2 Quia ipse super maria fundavit eum, * et super ftUmina
firmdvit eum. Ant. Pueri.
3 Quis ascndet in montem Domini, *aut quis stabit in loco
sancto eius? Ant. Pueri.
4 Innocens manibus et rnundo corde, t qui non accpit in vanurn
nornen eius, * nec iuravit in dolum. Ant. Pueri.
5 Hic accipiet benedictionern a Domino, * et iustificationern a
Deo salutari suo. Ant. Pueri.
6 Hac est gener:itio qurerntiurn eum, * qurerntium faciern
Dei Iacob. Ant. Pueri.
7 Atto/lite, portre, capita vestra, t et elevamini, portre reter-
nales, * et introibit rex glorire. Ant. Pueri.
8 Quis est iste rex glorire? t Dorninus fortis et potens, *
Dorninus potens in prrelio. Ant. Pueri.
9 Atto/lite, portre, capita vestra, t et elevamini, portre reter-
nales, * et introibit rex glorire. Ant. Pueri.
10 Quis est iste rex glorire? * Dominus virtutum ipse est rex
glorire. Ant. Pueri.
Omittitur Gloria Patri.
DOMINICA IN PALMIS
2 antiphona 1 f
c
.. = .

- . p
U- e-ri Hebrae- o-rum vestimnta prostern- bant in

l
..


.
. l i

vi- a, et clama-bant di- cntes : Ho-sanna fi-li- o Da-vid :

be-ne-d ictus qui ve- nit in nomi- ne Domi- n i .
Psalmus 46
C


Il

c jl.'
.
in vo-ce exsulta-ti- 6- nis. Ant. Pu- e-ri. Flexa : De- i
c
Abra-ham, t
2 Quoniam D6minus Altissimus, terribilis, * rex magnus super
omnem terram. Ant. Pueri.
3 Subicit p6pulos nobis, * et gentes sub pdibus nostris. Ant.
Pueri.
4 E/git nobis hereditatem nostram, * gl6riam Iacob quem
dilxit. Ant. Pueri.
5 Ascndit Deus in iubilo, *et D6rninus in voce tubre. Ant. Pueri.
DE PASSIONE DOMINI
6 Pstillite Deo, psallite; * psallite regi nostro, psaJJ.ite. Ant.
Pueri.
7 Qu6niam rex omnis terrce Deus, * psallite sapinter. Ant.
Pueri.
8 Regntivit Deus super gentes, * Deus sedet super sedem sanctam
suam. Ant. Pueri.
9 Principes popul6rum congregati sunt cum p6pulo Dei Abraham, t
qu6niam Dei sunt scuta terrce : * vehemnter e/evatus est.
Ant. Pueri.
Omittitur Gloria Patri.
Hymnus ad Christum Regem
Chorus: Theodulphus, episcopus Aurelianensis t 821
l
=
. =

j

G
L6- ri- a, laus et honor ti- bi sit, Rex Christe Red-
c

. l
,.,
1
r- r- 1 .. Il
mptor : Cu-i pu- e- ri-le de- cus prompsit Ho-sfmna pi- um.
Omnes : Gloria, laus. ut supra.
Chorus :
t..


l. Isra- el es tu Rex, Da-vi- dis et indi- ta pro-les :
c

l . = r-
Nomi-ne qui in D6mi- ni, Rex be-ne- di-ete, ve-nis.
Omnes : Gloria, laus. ut supra.
DOMINICA IN PALMIS
Chorus :
G
J

l

=
=
2. Ca!tus in ex-cl- sis te laudat ca- li-cus omnis,
c
=
morta- lis ho-mo, et cuncta ere- a- ta simul.
Omnes : Gloria, laus. ut supra.
Chorus :


. =
c
3. Plebs Hebra- a ti- bi cum palmis 6bvi- a ve-nit :

,
.. --.;,-+(-=- Il
Cum pre-ce, vo-to, hymnis,
Omnes : Gloria, laus. ut supra.
adsumus ecce ti- bi.
Chorus:
a Jrr'==
..

Et
4. Hi ti- bi pas- su- ro solv-bant mu- ni- a laudis : Nos
L . J r- r. l l l'" : . Ili
ti- bi regnanti pangimus ecce me-los.
Omnes : Gloria, laus. ut supra.
Chorus:
. =
f.-
5. Hi pia-eu- - re ti- bi, pia-ce- a t de-v6- ti- o nostra :

DE PASSIONE DOMINI
143
L
l l
J
r- - l
r- =
l l
l
= ~ Il J==
Rex bo-ne, Rex cle- mens, cui bo-na cuncta pla-cent.
Omnes : Gloria, laus. ut supra.
Intrante processione in ecclesiam, cantatur :
Responsorium n
~ c l
l
M : r-: l l
l

l

= l
l
I Ngre- di- nte D6- mi- no in sanctam ci-
~ c .,r.r. ~ r.: l = er. =
vi- ta- tem, Hebrae- 6- rum pu- e- ri re-surre-
cti- 6-nem vi-tae pro- nunti- an- tes, * Cum ramis pal-
. .
. = l

. - ~
ma- rum : Ho-sanna, clama- bant, in ex- cl-
t--r.: 117------
1

1

l :
e
= i
sis >>. y:r. Cumque audisset p6pu-lus, quod le-sus ve-ni- ret le-
~ c = * l . - ~ ~ .... e - - ~ - ~ .. "'- &j 1 .- r.: 1
1
: 1 - - - - ~ H-
ro-s6-ly- mam, ex-i- -runt 6b- vi- am e- i.
* Cum ramis.
144
DOMINICA IN PALMIS
AD MISSAM
Post processionem celebrans dicit collectam.
Post lectionem I :
Ps. 27,2-9. 78. 79. 22. 24. 32
TR.II
D
i.
E-us, Dc- us
me- us, rspi-ce in me: qua-re me de-re-li-
qui- sti? Y/. Lon- ge a sa-lu-te
me- a ver- ba dc- li- ct6- rum
me- 6- rum. Y/. De- us me- us eia-
ma- bo per di- em, nec exau- di- es : in
-1 = . r-1 r-=r.. '. = .. i\ . ,.. ,., .. q
nocte, et non ad insi-pi- n- ti- am mi- hi.
DE PASSIONE DOMINI
I45
y-. Tu au- tem in sancto ha- bi- tas,
laus Is- ra- el. Y". In te spe-
...... J"


rav- runt patres no- stri : spe-rav-
runt, et li- be- rasti e- os. y-. Ad te eia- mav-
runt, et sal-vi fa- cti sunt : in te
i = . r.J l =

spe-rav- runt, et non sunt confU- si.
=

l
y-. Ego au- tem sum vermis, et non ho-
.. = r.J = r-=r.. ,. i
mo : oppr6bri- um h6- mi-num, et

abicti- o pie- bis. yr. Omnes qui vi- d-
DOMINICA IN PALMIS
bant me, aspernaMn- tur me:
i : ; l , M j

lo-eu- ti sunt Hi- bi- is et mo-v-runt ca- put.
Mr.. Il =t. r. :, . l r- = , .
Yf. Spe-ravit in D6-mi- no, e- ri-pi- at e-
ra
um: salvum fa-ci- at e-
M M .

e- um. Yf. lpsi ve-ro consi-de-rav-runt,
et conspex- runt me : di- vi- s- runt si-

bi vestimnta me- a, et super vestem me- am
6-;
de o- re le- 6-
DE PASSIONE DOMINI
147
,.t, ...

=


nis : et a cor-ni- bus u-ni-cor-

._._
nu- o- rum humi- li- ta-tem me- am. Y/. Qui tim-tis
= l
t .


Domi- num, Iauda-te e- um: u-nivrsum
semen la- cob, magni- fi- ca-te e- um. Y/. Annun-
---=__.. --= rt : .. J
l
ti- a-bi- tur Domi- no ge-ne-ra-ti- o ventu-
= l = . = .
ra: et annunti- abunt cae- Ii iu-

'
- l :M


=

..... , ..

J. __
sti- ti- a m e- ius. Jl. Po-pu-
= .. : .. l = ,..
l
lo qui nasc- tur, quem fe- cit D6-
C .. = . l .... -------
1 l r. H
mi- nus.
DOMINICA IN PALMIS
Post lectionem I I :
Phil. 2, 8. f. 9
GR. V C l _
= . = = Fi= .
C Hri- stus factus est pro no- bis o b--
..
n.=
c 1 :n. b l b M J
- .. - .. ... .. : . . -
di- ens us- que ad mor- tem, mor- tem au-tem
c
, ...
:-r-r.. J Il c
.
J . l J
cru- cis. exal-
c
i r- ' ', . J

ta-vit il-lum, et
J
de- dit il-li no- men, quod est super
.. l b =. ,. .. !\. li
o-mne no- men.
Ps. 68, 27. 22
OF. VIII ..
= . , . . Hl-
I
r = .. l!
M- prop- ri- um exspecta- vit cor
cb
i , ., r. r- l
me- um, et mi- s- ri- am : et susti-
DE PASSIONE DOMINI
149
nu- qui si- mul contrista-r- tur, et non
c 1-:r- . l .... .... o ... l ... ..lt r- ... l j
fu- it : con- so-lan- tem me quae- si- vi, et
c !i;.:n;., J l ...... 011 "' l
.. J ra , . 11;----j
non inv- ni : et de-d- runt
c rh
et in si- ti me- a
po-ta- v- runt me ac- to.
Mt. 26, 42
CO. VIII @l

P
- ,. il'" t- .r
A- ter, si non pot- est hic ca- lix transi- re,
c l
. . Il
ni-si bi-bam il- lum : fi- at vo-luntas tu- a.
Ps. 21*, 2. 3 5 7 I5 cd. I7 ab. I7 c- I8. 22. 23. 24. 28.
30 C - 3 I a. 3 I b - 32
ve/ ps. 115*, IO. II. I2. I3. I4. I5. I6 ab. I6 C- I7. I8. 19
HEBDOMADA SANCTA
FERIA SECUNDA
Ps. 34, 7. 2. 3 et Ps. 139, f
IN.IV
=f- ... rt D ,. .;
I U- di-ca D6mi-ne * no- cntes me, expugna
--=-. ---=-. --J'i0 .... -- . -+--11 J
impugnan- tes me: apprehnde arma et scu- tum,

rr-


rr-
.., ...
rv
l
J.
ltl_j
l
.
et exsur-ge in adiu- t6- ri- um me- um, D6- mi-
.. . .. Il r- = =;=J
l . Hl
ne, vir- tus sa-16- tis me- ae. P s. Ef-f6nde
c

._._
frame- am, et conclude advrsus e- os qui persequuntur
c . lr- =
--ti-i-- _, ._-11.1-
1 r.
me: dic a-nimae me-ae: Sa-lus tu- a ego sum.
Ps. 34, 23. Y. 3
GR. ID C l 6
--;r.--=--::.=-. .. . r J
E

Xsur- ge * D6-mi- ne,
et
l =
intnde iu-di- ci- um me- um,
De- us
HEBDOMADA SANCTA 151
me- us, et D6-mi- nus me- us, in cau-
l r- =
sam me-
.. ,. = .... J
et conclu- de
C Jiol'o l ., n ""r\ol l n ""r\ol l
r- - . .
advrsus e-
C .
1
no,., M.ttS]
os qui me
c---- -.....!=--__ _ ,__,.1-r-=-fnt- .
persequuntur.
Ps./42,9.10
OF.III C
E

- ri- pe me de in- i-mi- cis me- is,

l

=
,

o
D6- mi- ne : ad te confU- gi, do-ce
152 HEBDOMADA SANCTA
c , ... Ilo ., Il" l l .... ~ . . l l 1
me fa.- ce- re vo-lunta-tem tu- am: qui- a
c
r-
,.N
fi

l
r:n., ..
,=

Il
De- us me- us es tu.
CO. VII 1-r- .1- ~
E
Ps. 34, 26
l
r-

- rub- scant et re-ve- re- antur si- mul, qui
gra-tu- hintur ma- Iis me- is : indu- antur pu-d6- re

.... ,.

J

c
et reve- rnti- a, qui ma-ligna loquuntur advr-
sum me.
Ps. 34, r. 2- 3 c. 9 17. 18. 28
FERIA TERTIA
IN. Nos autem gloriari, 162.
Ps. 34, 73. y.r. 1-2
GR. I I I ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ - - ~
= = =- = br. .., r. .
E - go au- tem, dum mi- hi mo- l- sti
HEBDOMADA SANCTA
153
, ....,- -.-. ...
es- sent, indu- - bam me ci- li-
c

l -= = ... , j
l l l -;;:L--:-"
lh.
ci- o, et humi- Ii- a- bam in ie- iu-
i
n i- o a-ni-mam me- am : et o-ra-
ti- o me- a in si-nume- o
con- ver- t- tur. y;. Iu-di-ca Domi-ne no- cntes

l !
me, expu- gna impu-gnan-
c

l

l
lj.

l
tes me : apprehn-de ar- ma et scu- tum,
c
l ,...
j
lr-,
l
et exsur- ge in
c !t :r- = , l
ri . l
l l.
ad- iu-t6- ri- um mi- hi.
154
HEBDOMADA SANCTA
Ps. IJ9, 5
OF. I _cE-_-----------..,.-.-.1-=i-4-=-- .. -+1 .-r-----.= '""'=-. -.-;;:: .. -.-. -,-= -iJit-t.
C
.. l l. i
Ust6-di me, D6- mi- ne, de ma-
C r- ..
.. r-

nu pecca- t6- ris : et ab ho-mi- ni- bus in- i-
C l 6 6 '6 R
. . r.. i . l = .. .. = .. A .. H
quis - ri- pe me, D6- mi- ne.
Ps. 68, 1J. 14

J l = o
= 6 = = l 6: 6: . p

c
in por-ta : et in me psall-bant, qui bi- b-bant vi-num :
C.b.-..
1
6:

ego ve- ro o-ra-ti- 6-nem me- am ad te,
G-- . 16 = ... 6... r-r- 6 r.: l
r. - .-L-. l
l l
Domi- ne: tempus be- ne-pla- ci- ti, De- us, in
c
..
l
;:J

6 .,. ,
.


=

l.


l
multi-tu-di-ne mi-se-ri c6r- di- ae tu- a e.
Ps. 68, 2. 3 14 ab. 14 cd. 17. 18. 31. 35
HEBDOMADA SANCTA
155
FERIA QUARTA
Phil. 2, IO. H. Il; Ps. 101,2
IN. III E-C .. l---111-*l .. ll.._--=--\ ;ar-I r-: l
I

N n6mine Domi-ni omne ge-nu fle- eta- tur,
c r- = l' l rh M l = ... ,.. r-: E
cae-lsti- um, ter- r- stri- um et infer- n6- rum:
c
l
---1
l
l


1-
r-:r-

l
i
qui- a D6mi-nus factus ob-- di- ens usque ad mor- tem,
c
l
l l

" .
= l l
l l
mortem autem cru- cis : id- e- o D6mi-nus Ie-sus
), . tfj
Chri- stus in g16- ri- a est De- Pa- tris.
l
= l

l l
IU
c
Ps. D6mi-ne ex{mdi o-ra- ti- 6-nem me- am : et clamor
c l r- r- . =:
me- us ad te v-ni- at.
Ps. 68, 18. }'. 2. J
..
l l
E avr- tas fa- ci- em tu- aro a
HEBDOMADA SANCTA
l J
pu- e- ro tu- o, qu6- ni- am
l -
. l J ,.,.
tri- bu-lor : ve- 16- ci- ter
l l l l H Il
., ;;;; f .... --
l ' T :...- __
exaudi me. y. Salvum me
__ __
fac De- us,
1=---il'--'1_,_-'1___ __ ___ __ __ =-_
qu6- ni- am intrav-runt aquae usque ad a-
l 1\=,, .. .. l l .. ,..,., . .. l
n i- marn me- am : in- fi- xus sum
ujl iio,.l! -t M l'io ... nJ'III'io.l'o. l J
in li- mo pro- fU n- di, et non est
l
o
l
l ;

Il l
-, ..
substanti- a.
Ps. 101, 2. 3
OF. III C

-
.... ., .. ,., ..


,..
D
l
O-mi- ne, exau- di o- ra- ti- 6- nem
HEBDOMADA SANCTA
157
perv- ni- a t: ne avr- tas fa- ci- em
c Q = . .. . l .. l
1= ra J
..
tu- ama me.
1
.,,.-\ ... "". Il
Ps. 101, 10, 13. 14
co.n
P
1\.: rh ii.
l
Otum me- um cum fle- tu tempe-ra-
i 1\.: l r- = r- = r- {l. r- .... l ...
bam : qui- a - le-vans al-li- sisti me: et e- go
sic-ut fe-num a- ru- i : tu autem, D6-mi- ne, in
'Il i'" l 1\o b i'"o'o l
aetr- num prma- nes : tu exsurgens mi-se-r-be-
l b

=

Jl.
'J"
lris Si- o n, qui- a ve- nit tempus mi- se- rndi
HEBDOMADA SANCTA
i r-, .. ... ..,.,. Il
e- ius. Ps. 101, 2. 3 abc. 3 de. 18
FERIA QUINTA
AD MISSAM CHRISMA TIS
IN. Dilexisti, 498.
GR. Invni David, 445
Ps. 105, 7. 2. 3. 4
TR. D .,; = ,.h........ ,.. ... ,.r.:
C Onfitmi-' ni Do- mi- no, -
qu6- ni- am bo-nus : qu6-ni- am in sa- cu-lum
mi-se-ri-cordi- a e-ius. Y/. Quis loqu-

tur pot-nti- as D6- mi-ni : audi-tas
= . l re- .... ,. ...... r._J
fa- ci- et o- mnes laudes e-ius? Yf. Be- a- ti
.. ,. - .,. r-1 J. ,.,.,. J J
l r- . . ' . '
qui custo-di- unt iu-di-
FERIA V AD MISSAM CHRISMATIS 159
ci- um, et fa-ci- unt iusti- ti- am in omni
tm- po-re. y-.Memn-to
r- ,.,.,.,. l'o: l r- : .... l
nostri, D6-mi- ne, in benepla-ci-to p6pu-li tu-
l rl' b r-ao\l'o. l ...r- .....
i ;
vi-si-ta nos in sa- Iu-ta- ri
-..,. -.=tll========
tu- o.
Pro OF., Hymnus O Redmptor.
Duo cantores cantant versus sequentes :

. =
. r-

. =
o
Red-mptor, sume carmen Te-me t conci-nnti- um.
Et Chorus idem replicai. Deinde duo cantores prosequuntur
sequentes versus :l l

Il
rll
= .. l
Arbor freta alma lu-ce Hoc sacrandum pr6- tu- Iit,
160 HEBDOMADA SANCTA
" .
r. D
~ ..
D l D
Fert hoc pro-na praesens turba Sal-va-t6-ri sacu-li.
Chorus : O Redmptor .
.,c ;"1

. l
Consecra-re tu digna-re, Rex per-nnis patri- a e, Hoc
D D
~ e
r.
~
=

.
~

Il

=

=

o-Ii-vum, signum vi-vum, Iu- ra contra damonum.
Chorus : O Redmptor.

D . l
r.
r. . l j

Ut nov- tur sexus omnis Uncti- 6-ne Chrisma- tis : lJt
san-tur sauci- a-ta Digni- ta-tis gl6-ri- a.
Chorus : O Redmptor .
D ~ r
D r. .Lo-ta mente sacro fonte Aufugantur crimi- na, Oneta
l =
Il


fr6nte sacro- sancta Influ- unt cha- risma-ta.
Chorus : O Redmptor.
FERIA V AD MISSAM CHRISMA TIS 161
"! 111.1 l 1
~ - - ,_ ~ ~

Corde na-tus ex Pa-rntis Alvum implens Virgi- nis,
i . = . ~
e- = ~ = Il
Praesta lucem, claude mortem Chrisma-tis con-sorti-bus.
Chorus : O Redmptor.

= r. . l j


Sit haec di- es festa no-bis, Saecu- 16- rum sacu- lis Si t
r- = ~ l = ~ Il
sacra-ta digna laude, Nec senscat tmpo-re.
Chorus : O Redmptor.
CO. Dilexisti, 506,
cum ps. 44, 2. 3 4 5 6. 7 9
SACRUM TRIDUUM PASCHALE
PASSIONIS ET RESURRECTIONIS
DOMINI
MISSA VESPERTINA IN CENA DOMINI
AD LITURGIAM VERBI
N
Antiphona ad introitum IV
N
Cf. Gal. 6, l .t; Ps. 66
.r- ... no J. = .;-l j
tem glo-ri- a- ri o-p6r- tet,
c

in cru-ce D6- mi-ni nostri le- su Chri- sti : in quo est
l.. l l. - l
Iii Q. .,.. .,.. !l Q ... -i
l i n it---1

sa-lus, vi- ta, et re- surr-cti- o no- stra: per quem
o = .. . . . .;' r., .. ..
. Il
J
salvfl- ti, et Ii- be- rfl- ti su- mus. Ps. De- us mi-se-
--1 ._.. __... ___,.11--i, _l .... ---ti-".. l = J
re- a- tur nostri, et be-ne-di-cat no- bis: il-lumi- n et vul-
c
- l
: .. Il l
tum su- um su per nos, et mi- se-re- a- tur nostri. Ant.
MISSA VESPERTINA IN CENA DOMINI I 63
c : l l l l l r- c l = .. l
2. Ut cognosdimus in terra vi- am tu- am : in 6mni-bus
c l l
= : .. Il
gnti-bus sa-lu-ta-re tu- um. Ant.
'="=.e-c=
= . . .
3.Confi-te- antur ti-bi p6-pu-li, De- us: confi-te- antur ti-bi
c = Il
p6-pu- li omnes. Ant.
Dicitur Gloria in exclsis.
GR. Oculi 6mnium, 343
Mal. 1, 11 et Prov. 9, 5
TR. VIII C 1 1 l 1 1 ,._ =
K f- . l-!! r. jll
A

sum, magnum est nomen me-
C .. 1 ,.. ._., ._._
t. -1 l i
um in gn- ti-
. l l l
.-._il __ _____ -_' ....!.t-=r-"-ll"'l_ _._41--+'e-::.:...: +1-=:...::i
bus. yr. Et in o-mni lo.co sacri- fi-ca- tur, et
164 HEBDOMADA SANCTA
c ... = r= .. .. = . :M M1
of- frtur n6- mi-ni me- o obHi.-ti- o mun-
da: qui- a magnum est nomen me- um
c
rt
in gn- ti-bus. Yf. Ve-ni-
te, com-- di- te panem me- um : et bi- bi-
te vi- num, quod mi- scu- vo-
C ... l llltr.r-. Il
bis.
AD LOTIONEM PEDUM
I
ANTIPHONA
Cf. Io. 13, 4. 5. 75
P
IV


Ostquam surr-xit Domi-nus * a ce-na, mi-
c =
... . . . = 111
l l l
si t aquam in pel- vim, cre-pi t lava- re pe-des di-sci-
c
MISSA VESPERTINA IN CENA DOMINI I 65
r-

l
~ r
Il


.. ..

r.pu- 16- rum : hoc exmplum re-liqtt e- is.
II
..
~ .
;J
D Orni- nus
II (ad libitum)
ANTIPHONA

=

l

le-sus, * postquam
Io. 73, 72. 73. 75
~ .
~
.
~

ce-mi- vi t curn
-1
~

r- ~

r- r- ~disd-pu- lis su- is, la-vit pe-des e- 6-rum, et a- i t
~
l
~ ~
=

r
~ ~

.
l

r

~ . ~
'
l
il- lis : Sci- tis qtd f-ce- rim vo- bis, e-go Domi-


r- . ~ . = ..

nus et .Ma-gi-ster? Exmplurn de- di vo- bis, ut et
vos i- ta fa-ci- a- tis.
v
1 ~
D
=r-
Orni- ne,
III
ANTIPHONA
=r
r--...
r- r-

.

*tu mi- hi la-vas pe- des?
Io. 73, 6. 7. 8
l

----j
Resp6ndit
!66 HEBDOMADA SANCTA


non ha-b- bis partem me- cum. y. Ve-nit


ti- bi pe- des,
ergo ad Simo-nem
.;=J


Petrum, et di-xit e- i Petrus. Domi- ne. y. Quod e-go fa-
..
c
ci- o, tu nescis mo-do : sci- es autem poste- a. Domi- ne.
IV
=
ANTIPHONA
l
Cf. Io. 13, 14
IV c

s I ego Domi-nus * et Ma- gister ve- ster lavi
l
vo-bis pe- des : quanto ma-gis vos deb- tis alter alt-
r .r-r ..
Il
ri- us lava- re pe- des?
v
ANTIPHONA
VII
le--'"---'=-- .,--=-----=- -=----' -=-=--=""--'= --= --:=----
Io. 13,35
I

N hoc cognoscent omnes, *qui- a me- estis disci-
MISSA VESPERTINA IN CENA DOMINI 167
c
l

=

pu- li, si di- lecti- 6-nem habu- - ri- tis ad invi- cem.
c
=


:: l l

r


. ..,!

'fl. Di- xit Ie-sus disci-pu-lis su- is. In hoc cogn6scent omnes.
VI
ANTIPHONA
Io. 13, 34
lll
1.1
M Anda-tum novum do vo-bis * ut di- li-ga-tis fnvi-
c
. . =
. -
r. .
. l
cem, sic- ut di-l-xi vos, di-cit Domi-nus.
VII
ANTIPHONA
I Cor. 13, 13
VII e-C --. -----'=------=_1
M
. .. . . .
Ane- ant in vo- bis * fi-des, spes, ca-ri-tas, tri- a

.

. Il
haec : ma-ior autem ho- rum est ca-ri-tas. 'f/. Nunc autem ma-
r- --=-. -;;;.:------;;;. ..,_,
c


Q
nent fi-des, spes, ca-ri-tas, tri- a haec : ma- ior autem ho-rum
c

. Il
est ca-ri- tas. Ma-ne- ant in vo- bis.
Non dicitur Credo.
168 HEBDOMADA SANCTA
AD LITURGIAM EUCHARISTICAM
Pro OF ., Ubi caritas est vera.
Qui cantus sic ordinatur : Ant. Ubi caritas integra canitur a cantoribus
et repetitur ab omnibus. Pro opportunitate tamen potest cantari
seme/ tantum ab omnibus. Versus autem alternatim canuntur a duabus
partibus chori sibi invicem respondentibus, ve/ alternatim a cantoribus
et a choro. Quando antiphona repetitur, semper ab omnibus canitur.
Auctor ignotus in Italia (scec. IX-X?)
VI c

u - bi ca-ri- tas est ve-ra, De- us i- bi est.
c

= r-

Il
1f. Congrega-vit nos in u-num Christi amor.
c = r b. r r- . Il
1/. Exsultmus et in i-pso iu-cundmur.
c
=

1f. Time- amus et am-mus De- um vi-vum.
c11. Et ex corde
c
=


r. -

di-Ii-ga-mus

b.
r

Il
nos sin- c- ro.
r
u - bi ca-ri- tas est ve-ra, De- us i-bi

Il
est.
MISSA VESPERTINA IN CENA DOMINI I 69
c- 6 l ---=-1 -+1+ l
Y. Simul ergo cum in u- num congregamur
c = 161 l
l l i ,
1
l l l l l
'l
"jj. Ne nos mente di- vi-damur, cave- amus.
c
l
l l l l l . l
---;:::_--1111---"'------- tll - l li
----------------
"jj. Cessent iurgi- a ma-ligna, cessent li-tes.
c
l l
l l
l
l 111
Il
l l

"jj. Et in m-di- o nostri sit Christus De- us.
c
l l
l l l l
Il
u
- bi ca-ri- tas est ve-ra, De- us i-bi est.
11. Simul quoque eu m be- a- tis Yi-de- amus
c
l l
l b l
r-

l l
Il
l l
"jj. Glo-ri- anter vul-tum tu- um, Christe De- us:
c
l l l
= l
l
l
l l" Il

11. Gaudi- um, quod est immnsum, atque probum,
. l
l l l l - l l l kll
f3ll
"jj. Sacu-la per infi-ni- ta saecu- 16- rum.
170 HEBDOMADA SANCTA
CO. VIII C
7 Cor. Il, 24. 25
=

. .,.-
=

l


=

H

o c cor- pus, quod pro vo-bis tra- d- tur :
c
=


! .
=

=
---. t-

hic ca- !ix no- vi tcstamnti est in me- o sangui-
lo l/q .-. . j Fi; 1"1 . MI
ne, di- cit Domi- nus : hoc fa- ci- te, quo-ti- escumque
c t- ra: l
.


sumi- tis, in me- am commemo- ra- ti- 6- nem.
c
. N =N ra: Il
T. P. Alle- 16- ia.
Ps. 22.*, 1-2 a. 2 b- 3 a. 3 b. 4 ab. 4 cd. 5 ab. 5 cd. 6 ab
ve/ ps. ns*, ut supra, 149
AD TRANSLATIONEM SS.MI SACRAMENTI
Interim cantatur hymnus Pange, lingua ( exclusis duabus ultimis
strophis), ve/ alius cantus eucharisticus.
Thomas de Aquino (?)
III
c l
1 o
l
p
Ange lingua glo-ri- 6-si C6rpo-ris myst-ri- um,
c

lSangui-nisque pre-ti- 6-si, Quem in mundi pr-ti- um Fructus
MISSA VESPERTINA IN CENA DOMINI 171

r .,_ __.__.L_-=- t-11
ventris gene-r6-si Rex effu-dit gn-ti- um. 2. No-bis da-tus,
c = .. l . l
no-bis na-tus Ex intacta Virgi-ne, Et in mundo con-
c

a:
l
ll
l l

l

l l
versa-tus, Sparso verbi smi-ne,

r . .. . . ,.. l
Su- i mo-ras inco-la-tus
Mi-ro clausit 6r-di-ne. 3. In suprmae nocte cena e Re-

..
cumbens cum fratri-bus, Observa-ta lege pie-ne Ci-bis
c
a: 1

l


in le-ga -li-bus, Ci-bum turbae du- o-dnae Se dat su- is
E-----------rr-------------------= . l = . .
c
Il
r-,..

l

ma-ni-bus. 4. Verbum ca-ro, panem ve- rum Verbo carnem
t .

, ...
l


l


lj
f-fi- ci t : Fitque sanguis Christi me-rum, Et si sensus
c

1


r
. l!

l

l


l

r
l l

d- fi-cit, Ad firmandum cor sinc-rum So-la fi- des sUf- fi- ci t.
172
HEBDOMADA SANCTA
Cum processio pervenerit ad locum repositionis, cantatur :
5 Tantum ergo sacramntum
venermur crnui,
et antiquum documntum
novo ceda t ritui;
pr<estet fides supplemntum
snsuum defctui.
6 Genitori Genit6que
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procednti ab utr6que
compar sit laudatio. Amen.
FERIA SEXTA IN PASSIONE DOMINI
AD LITURGIAM VERBI
Post lectionem I :
Ps. 101, 2-5 et 14
TR.II l l J
= r- . J r-
D
.. - ..
i.
Orni- ne, ex-Au- di o-ra-
ti- 6nem me- a m, et eia- mor me-
b .'!!!
r-= .4' Hl j
us ad te v- ni- at.
,.. r\.r. J
Y/. Ne avr- tas fa-ci- em tu-
am a me: in quacumque di- e tri- bu-
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 173
l or, in-eli- na ad me aurem tu-
am. Yf. In quacumqt,e di- e
.f.
mvo-ca- ve-
J! =
ro te, ve-16- ci- ter exaudi
~ = : l ............. !t li ~ .! :"'!'oi

me. Jl. Qui- a de- fe-c-
runt si c-ut fu- mus di- es me-
i :
et ossa me- a
sic-ut in
fri-x6- ri- o con- fri- xa sunt.
Jl. Percussus sum
sic-ut fe- num,
et
a-ru- i t cor me- um :
qui- a obli- tus sum
174 HEBDOMADA SANCTA
... 1\ r- ... r- .. =! . l f
man- du-ca- re panem me- um.
__ ...... l
Y!. Tu exsurgens, Domi- ne, mi-se- r- be- ris
Si- on : qui- a ve-nit tem-
b
pus mi- se- rn-di e- lUS.
Post lectionem II : GR. Christus factus est, 148.
ADORATI O SANCT lE CRUCIS
Celebrans incipit invitationem Ecce lignum Crucis, eum adiuvan-
tibus in cantu ministris sacris, ve/ si casus fert, schola. Omnes respon-
dent : Venite, adormus.
Deinde celebrans, altius quam primo, incipit : Ecce lignum Crucis,
aliis cantantibus et adorantibus ut supra.
Tertio celebrans altius incipit : Ecce lignum Crucis, aliis cantan-
tibus et adorantibus ut supra.
INV IT AT IO IN OSTENDENDA SANCT A GRU CE
VI c
;N
b.;


.
J
E


-
.

Cee li- gnum Cru- cis, in quo sa- lus mun-
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI
175
di pe- pn- di t.
Omnes:
c J
,.. ...
. .
Ve- ni- te, ad- o-r- mus.
CANTUS IN ADORATIONE S. CRUCIS PERAGENDI
AN. IV C
Ps. 66, 2
=

"J

. l
=c


Ru-cem tu- am ado-ramus, D6-mi-ne : et sanctam
c= =
la:
re-surrecti- 6-nem tu- am laudamus et glo-ri- fi-camus :

ecce e-nim propter lignum Ve- nit gaudi- um in u-ni-
vrso mundo. Ps. De- us mi-se-re- a-tur nostri, et be-ne-
c
di-cat no-bis : il-lumi-net vultum su- um super nos, et
c = . Il
mi-se-re- a- tur nostri.
Et repetitur antiphona Crucem tuam.
c
c
HEBDOMADA SANCTA
IMPROPERIA
I
Duo cantores in medio chori cantant :
Mich. 6, 3
y.
= J l l .... l
P
l ,. = . .
Opu-le me- us, quid fe- ci ti- bi? Aut in quo
= . : = ..
contristavi te?
.
b
r- . c l
= l b
= J
te de ter-ra lEgypti : pa- ra- sti Cru-cem Sal-
c
va-t6- ri tu- o.
Unus chorus cantat : Alius clwrus respondet :
Primus chorus .- Secundus chorus :
4; ... r- ijij c ...r- dlr-11
H
. . s =
Agi- os Ischy-r6s. Anctus Fortis.
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI I 77
Primus chorus :
Athana-tos,
e-l- i- son
c 00 rll'" l!
hy-mas.
Secundus c!wrus :
S Anctus
= ....
1- l
Immorta-lis, mi-se- r-re
no- bis.
Postea duo de secundo choro cantant :
c l

r-
1::1 .......
per de- sr- tum qua-
= = .. l
dra-ginta an-nis, et manna ci- ba vi te, et intro- du-x
c
. ..
l b ...
. =
.
tn ter- ram sa- tts 6ptimam : pa-ra- st Crucem
c
.

r.
Salva-to- ri tu- o.
HEBDOMADA SANCTA
Chori respondent alternatim: Hagios o The6s, etc. Sanctus Deus,
etc, ifa tamen ut primus chorus semper repetat Hagios, ut supra.
Deinde duo de primo choro cantant :
c
Q

Uid ultra d- bu-
. = 11o .r l1
fa-ce- re ti-bi, et non fe- ci'!
. =;. Jr-=
,. t""'-


E- go qui-dem pian-ta-vi te vi-ne- am me- am spe-ci- o-
c

-=-l'i . l '"' .
c
c
sissi-mam : et tu facta es mi-hi ni-mis ama- ra : a-c-to
..
namque

= la- tus
l
. . = ,..:
si-tim me- am po-tasti :


...

,p:
Il
Salva-t6- ri tu- o.
l 1
. . . - '
et lance- a perfo- rasti
ltem chori alternatim respondent Hagios o The6s, Sanctus Deus.
II
Versus sequentis lmproperii a duobus cantoribus alternatim
cantantur, utroque choro simul repetente posi quemlibet versum
P6pule meus, ut infra.
Duo de secundo choro cantant :
Yf.
E
l l l-go propter te flagel-la-vi .iEgyptum cum primo-
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI
179
c
1 = Il
.. . ; . . . . . ...
g-ni- tis su- is : et tu me flagel-la-tum tra-di- disti.
Chorus repetit :

.:


=


=:

p

l
=

Opu-le me- us, qui d fe- ci ti-
b"?
Aut in l.
.........
l
Il

=
= ..

=l

quo contrista vi te? Resp6n- de mi-bi.
Duo de primo clwro :
=

j

Y/. Ego te ed6.-xi de ..Egypto, demrso Pha-ra- 6ne in ma-re
c l
.... . ;

1
1\o l . 111
Ru- brum : et tu me tra-di-disti princi-pi-bus sa-cerdo-tum.
Chorus 1epetit : P6pule meus.
Duo de secundo choro :l
i

..
=

=
Y/. Ego ante te ap- ru- i ma- re: et tu ape-ru- isti
c
.

= .
e
ce- a la-tus me- um. P6pule meus.
180 HEBDOMADA SANCTA
c
c
Duo de prz'mo eh oro :

l

in co-lumna nu- bis : et tu me

,.. . l ~ .
Il
du-xisti ad praet6- ri- um Pi-la-ti. P6pule meus.
Duo de secundo choro :
l


~ l l !

y;. Ego te pavi manna per de-sr- tum: et tu me ce-ci-disti
c
l l ,.. l l ~ .
Il
a-la-pis et flagl-lis. P6pule meus.
Duo de pr:'mo choro :
ll
~ ..

Y/. Ego te po-tavi aqua sa-lu-tis de pe- tra : et tu me
c l +---
l ~ ~ . Il l =! l . J i
po-tasti fel-le et a-c-to. P6pu-le me- us, quid
fe- ci ti- bi? Aut in quo contrista-vi te?
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 181
c
~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ H ~
Resp6n- de mi-h i.
Duo de secundo choro :
=
~ ....

Yf. Ego propter te Chananae- 6-rum reges percus- si : et tu
c
-=--=---"'--="--- _ _,::..........:=----- r. = .
percussisti a-rundi-ne caput me- um. P6pule mcus.
Duo de primo eh oro :
---l
= = . . . . .. l
. ,.. .. .
Jl. Ego de-di ti-bi sceptrum rega- le : et tu de-isti ca-pi-ti
me- o spi-ne- aro co-r6-nam. P6pule meus.
Duo de sectmdo choro :
,.
=


l
~ ....Yf. Ego te exalta-vi magna virtu- te : et tu me suspendi-
c


~ ..

= !l

sti in pa- ti-bu-lo crucis. P6pule meus.
!82 HEBDOMADA SANCTA
HYMNUS
Venantius Fortunatus
-:- ( scec. V I)
. . ,..
I c
c

=r- r r-'
Rux fi-d-lis, inter omnes Arbor una n6-bi- lis :
n
.
= ....
Nulla ta-lem sil va pro- fert, Fronde, flo-re, grmi- ne.
L._ .
r. = . ,.. ,..
Dulce lignum, dulci clavo,
I
c
p

r-
r-
..
Ange, lingua, glo-ri- 6- si Pra-li- um certami- nis,

rl Ili ..... r. r L
Et su- per Cru- cis tropha-o Dic tri- umphum n6-bi- Iem :
c t-

1\1

Qua-li- ter Red- mptor or bis Immo-la- tus vi-ce- rit.
Repetitur Crux fidlis, usque ad Dulce lignum .
c
,.._ , -:- - ---!
= r r r- r----+----._.-1

Yf. De pa-rntis pro-topla-sti Fraude Factor condo- Iens, Quan-
c,.
l
.. l
,.i

r.
J
r

=
.... ,..

,..
1\1
do pomi no-xi- a-lis Mor- te morsu c6rru- it : Ipse
c
c
FERIA VI IN PASSIONE DOMINI
A

= ....
,..
lignum tunc no- t:i-vit,

Damna ligni

r- -


,.. ..
ut s6Ive- ret. Dulce.
-:- . ~
r- ,.. . l
Y/. Hoc opus nostrae sa- Iu- tis Ordo de-po- p6sce- rat :
c.or-. Ilo p 11

Yf. Quando ve- nit ergo sa-cri Pie-ni-tu- do trnpo- ris, Mis-
Cft
1\

. .
.J ~ . . . ,.. .. 1
sus est ab arce Patris Na-tus, orbis C6ndi- tor : Atque
e l J . Il ~
1\ ,.. = "' ,.. r.
ventre virgi- na-li Carne fa-ctus pr6d-i- it. Dulce Iignum.
c ~ - l .-=- ~
= ~ - ~ . ~ . . . ,.

Yf. Va-git infans inter arcta C6ndi- tus prae-s- pi- a : Mem-
C ft A
= ....
,..
J ~ ,..
,. ftJ
bra pannis invo- Iu-ta Virgo Ma- ter al-Ii- gat : Et ma-
HEBDOMADA SANCTA
c

1\

l

J
~
~

~
Il
J
nus pe-dsque et cru-ra Stricta cingit fasci- a. Crux fidlis.
Jl. Lustra sex qui iam penicta,
Tempus implens c6rporis,
Se volnte, natus ad hoc,
Passioni dditus,
Agnus in Crucis levatur
Immol<indus stipite.
* Dulce.
Jl. En actum, fel, an1ndo,
Sputa, clavi, l<incea :
Mite corpus perfonitur,
Sanguis, unde pr6fluit :
Terra, pontus, astra, mundus,
Quo lavantur flUmine!
Crux fidlis.
Conclusio numquam omittenda.
c

Jl. JEqua Patri Fi-li- 6que,
c
Jl. Flecte ramos, arbor alta,
Tensa laxa viscera,
Et rigor lentscat ille,
Quem dedit nativitas :
U t suprni membra Regis
Miti tendas stipite.
* Dulce.
Jl. Sola digna tu fuisti
Ferre srecli prtium,
Atque portum prrepanire
Nauta mundo naufrago :
Quem sacer cruor pen1nxit,
Fusus Agni c6rpore.
Crux fidlis.
. -:-- .
r ~ .
Incli- to Pa- racli- to, Sempi-

1\ Il l 1
1
1 L
1

~ . r- r---
tma sit be- a-tre Tri-ni-ta- ti gl6-ri- a; Cu-ius alma
c
j
r
Il Il
~
. = ....
~

~
~ , .


::
nos re -enut Atque serva t gra-ti- a. A-men. * Dulce.
AD SACRAM COMMUNIONEM
Dum defertur Ss.mum Sacramentum ad altare, omnes in silentio stant.
Durante communione, fieri potest cantus aptus.
TEMPUS P ASCHALE
DOMINICA PASCHJE
IN RESURRECTIONE DOMINI
AD VIGILIAM PASCHALEM
IN NOCTE SANCT A
AD LITURGIAM VERBI
CANT !CA POST LECT IO NES
POST I LECT IONE M V II I
Ps. 99, 2. 3
c ~ = = rb . . . ~ ~ ~
.... r- r.=r-1 4.rr-1
UBI-LA- TE D6- mi-no omnis terra :
servi- te D6mi- no in lae-ti-
ti- a. Y/. Intra- te in consp- ctu e- ius,
in exsul- ta- ti- 6- ne. Y/. Sci- t6- te quod
Domi- nus i- pse est De- us.
186 DOMINICA RESURRECTIONIS
Y!. 1- pse fe- ci t nos, et non i- psi nos :
c = s l ~ ~ l = ~ .. , i
. ,. r-r-r-r.. r.=
nos autem p6- pu-lus e- ius,
et oves pa- scu- ae e- ius.
Post I I lectionem : Qui confidunt, 109.
POST I II LECT IONEM
Ex. 15, 1. 2
VIII
c l ~ = l ~ ;!\!\ J
c
Ant- mus * D6- mi-no : glo-ri- 6-se e-
nim hono-ri- fi- ca- tus est : equum et ascen-
s6- rem pro-i-cit in ma- re : adiu-
r ~ = =
l .

tor et pro-tctor factus est mi-hi in sa- lu- tem.
AD VIGILIAM PASCHALEM
= .

Y/. Hic De- us me- us, et hono-rabo e-

um : De- us patris me- i, et ex-al- ta-
-r--: -+111-.. _. .,:.... ---tt---11------;, r-.., . l\4
bo e- um. 'Y/. D6- mi-nus c6nte-rens bel-


l
la : D6- mi-nus no-men est il-Ii.
POST IV LECT IONE M
VIII
L Auda- te * D6-mi-num, omnes gentes :
et collau- da- te e- um, o- mnes
c ,.Jtb, = 1 Il
..,. . i = .. . =
p6- pu-li. Y/. Qu6ni- am confirma-
. l .., &
.----- - r- l : ;
ta est su- per nos mi-se- ri-c6r- di- a e-
188 DOMINICA RESURRECTIONIS
ius: et v- ri- tas D6mi- ni ma- net
... , ..
in ae- tr- num.
POST V LECTIONEM
Is.5,1.2
vm
v I-ne- a fa-eta est di- J- eto
; 1 \ o ~ r . . l ~ N
1
r. a aM M .. , !'!: ll1
in eornu, in Jo.eo 6.- be- ri.
c

fl'
l
~ . . . . = ..
;, - lll l\ J
y.r. Et ma-c- ri- a m circumde-dit, et cireumf6-
J
dit : et planta-vit vi-ne- am So- ree, et
C = N r.=
aedi- fi- ca- vit turrim in m-di- o e- ius.
c


y.r. Et t6reu-lar fo-dit in e- a: vi-ne- a
AD VIGILIAM PASCHALEM
189
e- nim D6mi-ni Sa- ba- oth,
do- mus Is- ra- el
l l
est.
POST V I LECT IONEM
Deut. 32, 1-4
VIII G l = - .!1 J
A
..... r- J , =r- l rr- .. 41r-r-
T -tn- de cae- lum, et lo- quar :
.
et audi- at terra verba ex o-re me-
;,-*i H,h-: ,=-.-. r--: -+1 t-l --1.11--... --lt-.--!!1:-a--lt-=- -----1 a-
o. y.r. Exspect- tur sic-ut pluvi- a e-16qui- um
;-;, .r-11.11\ r-: l J . l J
me- um : et descndant sic-ut ros verba me-
a, sic-ut imber su- per grami- na.
G J

Y/. Et sic-ut nix su-per fe- num : qui- a nomen
=
....
D6- mi-ni invo- ca- bo. Yf. Da- te magni-tu-di-
DOMINICA RESURRECTIONIS
c .

nem De- o no- stro : De- us, ve-ra 6-pe-ra e-
;
l
l


=
N
r.=


ius, et omnes vi- a e e-ius iu-di- ci-
c .. Il ;, = . l
- r-: : :
---- --- ----=
a. Y/. De- us fi-d-lis, in quo non est in-iqui-
.__!__ l J
tas : iu- stus et sanctus Domi-nus.
l
POST V II LECT IONE M
Ps. 41, 2. 3. 4
s
c l = ;::=::;=4
.... r- = r.=r- l
le- ut cer- vus de-si- de- rat ad fontes
VUI
aqua- rum: i- ta de- si-de-rat a-nima
= ..

c
me- a ad te, De- us. Y/. Si- ti- vit a-nima
me- a ad De- um vi- vum : quando
AD VIGILIAM PASCHALEM 191

v- ni- a m, et appa- r- bo ante fa-
l l
. J .
em De- i me- i? Jl. Fu- - runt
f-1--a!-.---- :.
l


-l
r:

mi-hi lacrimae me- a e panes di- e a c no-
c te, dum di-ci- tur mi-hi per singu-los di-
c
.. ,. .
l
- J
t


. r- r-
=!

es: U- bi est De- us tu- us?
Post ultimam lectionem e Vetere Testamento cum suo cantico et sua
oratione, dicitur Gloria in exclsis.
Post Epistolam cantar ipse canit Alleluia, quod omnes repetunt.
Vlli G
....... r---..-\
= ftlr.r-.
Il
A
l
L-le- hl- ia.
Postea cantores prosequuntur :
Jl.
c
a .. , n l ... J
l r-1
Onfi-tmi -n i D6- mi- no, qu6- ni- am
192 DOMINICA RESURRECTIONIS
bo-nus : qu6- ni- am in sacu- lum mi- se-ri-
c6r-di- a
e-
ius.
Omnes repetunt Alleluia.
AD LITURGIAM BAPTISMALEM
Canuntur litania a duobus cantoribus, omnibus stantibus ( propter
tempus paschale) et respondentibus.
Si non adsunt baptizandi neque benedicendus est fons, omissis litaniis,
statim proceditur ad benedictionem aqua.
In elenchum Sanctorum aliqua nomina suis locis inser possunt,
prasertim vero Titularis ecclese ve! Patronorum foci et eorum qui
sunt baptizandi. Cognomina et cognomenta Sanctorum, inter paren-
theses posita, opportune omittuntur, quando litania lingua latina
canuntur.
Il

Il Il

Ky-ri-e, e-l- i-son. ii. Christe, e-l- i-son. ii. Kyri- e, e-l- i-son. ii.
G


Il

.
Il


Sancta Ma-ri- a, Ma-ter De- i, ~ O r a pro no-bis.
G

Il

.
Il


c


Sancte Micha- el,
~ O r a pro no-bis.
;


Il


.
Il


Sane ti Ange-li De- i, ~ O-ra-te pro no-bis.
AD VIGILIAM PASCHALEM
193
Sancte Iminnes Baptista,
Sancte Ioseph,
Sancti Petre et Paule,
Sancte Andra,
Sancte Iminnes,
Sancta Maria Magdalna,
Sancte Stphane,
Sancte Igmiti Antiochne,
Sancte Laurnti,
Sanctre Perptua et Felicitas,
Sancta Agnes,
Sancte Gregori,
Sancte Augustine,
Sancte Athanasi,
Sancte Basili,
Sancte Martine,
Sancte Benedicte,
Sancti Francisce et Dominice,
Sancte Francisce (Xavier),
Sancte Iminnes Maria (Vianney),
Sancta Catharina (Sennsis),
Sancta Tersia (de Avila),
Omnes Sancti et Sanctre Dei,
G

c

Ilora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro no bis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro no bis.
ora pro no bis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
IlPro- pi- ti- us e- sto, nos, Domi-ne.
Ab omni malo,
Ab omni peccato,
A morte perptua,
Per incarnati6nem tuam,
Per mortem et resurrecti6nem tuam,
Per effusionem Spiritus Sancti,
;


IlPecca- t o- res,


libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
Il

ro-gamus, audi nos.
194
DOMINICA RESURRECTIONIS
Si adsunt baptizandi :
Ut hos elctos per gnitiam Baptismi
regenwire dignris, te rogamus, audi nos.
Si non adsunt baptizandi :
Ut bune fontem, regenerandis tibi filiis, t
gratia tua sanctificare dignris, te rogamus, audi nos.
Iesu, Fili Dei vivi, te rogamus, audi nos.
c_. =---= -=- _.. -++-11 _. - "'----. .--++. 11--
Christe, audi nos. ii. Christe, exaudi nos. ii.
Post renovationem promissionum baptismalium, sacerdos aspergit
populum aqua benedicta, omnibus cantantibus :
ANT. Vidi aquam, ut infra, 708, ad aspersionem aquce benedictce
dominicis Paschce.
Non dicitur Credo.
Ps. 177, 76. 77

:Fi; OF. II
~

N
~
=
= .
D
l
~
l
.
Ex te- ra Domi- n i fe- cit vir-
c
: ~

r-
.. 1\1
=J\


.
. . . .
tu- tem, dx-te- ra D6- mi-ni ex-alta- vit
51
l
~
, ..

-\
~

N.


me: non m6-ri- ar, sed vi- vam, et narra bo 6- p e-
c
.. ~ ~ ~ ..

l
;;:, ... ..

u= ~ ~
l
..1

Il
ra Domi-ni, alle- 16- ia.
AD VIGILIAM PASCHALEM
195
CO. Pascha nostrurn, 199, cum ps. 117*, ut ad Missam in die,
ve! antiphona :
VI c

= =
Il
---ti~

l l
A
,..
L-le-lu- ia, alle-lu-ia, alle-Iu- ia.
Quat pro opportunitate repetitur post singulos versus psalmi 33*,
in tono simplici.
Ad dimittendum populum usque ad dominicam sequentem in octava
Paschat inclusive :

i - .
l
~ J r-: Il
I - te, missa est, alle-lu-ia, alle- lu- ia.
Omnes:
c

i ~ .
~ J r: \\
~ De- o gra-ti- as, alle-Iu- ia,
alle- lu- ia.
c
J
DOMINICA RESURRECTIONIS
AD MISSAM IN DIE

Antiphona ad introitum IV
c
c
ll
. . .
E-SURRE-XI,
leu m su m,
..
al-
..


J
Ps. 738, 78. 5. 6 et 7-2


.
et adhuc te-
t-
..

r:
le- 16- ia:

l

po- su- i-sti su- per me ma- num tu- am, al- le-
,, .. l. =M
... = =
... ,..:
16- ia : mi-ra- bi-lis fa- eta est sci- n- ti- a
; ..
tu- a, alle- h1- ia, al- le- 16- ia. Ps. D6-mi-ne
me- am, et re-surrecti- 6- nem me- am.
Ps. 777,24 et 7
GHR. Il 5-1c .-.n.---; ............ ,- -M-.-. -+--= .. . -'-4J
Aec di- es, quam fe- cit
AD MISSAM IN DIE
197
. . . ~
D6- mi- nus: exsult- mus,
et lae- t- mur in e- a.
qu6- ni- am bo- nus:
qu6- ni- am in sa- cu-lum
mi-se- ri-c6r- di- a e- ius.
1 Cor. 5, 7
. ~
Yf. Pascha no- strum
immo-la-
DOMINICA RESURRECTIONIS
~ ----
c
, , .... " , D
tus est Chri- stus.
SEQ.I ~ c . . . ~ . . . . . ..
1 1
l
V
. . . . .. . -
Ictimae pascba-li laudes immo-lent Christi- a-ni.
L


l e l


Agnus re-dmit oves : Christus inno-cens Patri re-conci-
c. Il


. l

J
li- avit pecca-t6-res. Mors et vi-ta du- l-lo confli-x-re mi-ran-
..

e
. Il

. -
- l


do : dux vi-tae m6rtu- us, regnat vivus. Dic no-bis Ma-ri- a,
c

.Il

l
J
quid vi-disti in vi- a? Sepulcrum Christi vi-vntis, et g16-
c


. .
. Il
l

. -
i

l

T
ri- am vi-di re-surgntis : Ang-li-cos testes, suda-ri- um,
AD MISSAM IN DIE
199
E Il i'" . l l
et vestes. Surr-xit Christus spes me- a: praecdet su- os in
c


. l


l
. .. ~
Ga-li-la- am. Scimus Christum surrexisse a m6rtu- is ve-re :
c

. l ra . Il

tu no-bis, victor Rex, mi-se-r-re.
Ps. 75, 9. 10
OF. IV E-C -----------iHIIIt-----------,--
rr- .. J. ~ l ~ ~ . ,. ~ Jt= . l J
T Er-ra tr- mu- i t, et qui- - vi t,
:o = = r. t 1 J
l = ~ 1 \ .
dum re-surge- ret in iudi- ci- o De- us,
al- le- 16.-ia.
1 Cor. 5, 7. 8
co. VI -e J-= rA l = ~ N r.: J
p
Ascha nostrum immo-la- tus est Chri-
c l
stus, alle-16.- ia : i-ta- que e-pu- l- mur
200 INFRA OCTAVAM PASCRJE
c
H o r- : ... . J
in a- zy- mis since- ri-ta-tis et ve-ri-ta- tis, alle-
c
J .
j., .. ..
lu- ia, alle- lu-ia, al-le- lu- ia.
Ps. 117*, I. 2. 5 8. IO. II. 13. 14. 15. 16. 17. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 28. 29
INFRA OCTAVAM PASCHlt
FERIA SECUNDA
Ex. 13, 5. 9 et Ps. 104

I
Ntrodu- xit vos D6-mi- nus in ter- ram flu- n- tem
c
.. l J r- ...... l,
r- ,.,. . l :
lac et mel, al-le- lu- ia : et ut !ex D6mi- ni
C l' J . l M l ,. rfa
sem- per si t in o- re ve- stro, alle- Iu- ia, alle-
c
J

l

--r-
=
,
h

r-
l


lu- ia. P s. Confi- tmi- ni Domino, et invoca- te nomen
c . l o ----

e-ius: annunti- a-te inter gentes 6- pe-ra e-ius.
FERIA II 201
Ps. 177, 2
Isra- el, qu6-
l --- ,-
a r- .. , , .... aH ... -t---=_._. --+-r-",_t1_ ........ J
ni- arn bo- nus : qu6- ni- am in sa-
l J, l .jt 1t
1

cu-lum mi- se- ri- c6r- di- a e- ius.
VIII
c l
Mt. 28, 2
r- = .. . ... ., ..... .. i
D6-mi-ni descn- dit de cae- lo : et acc- dens
c
.......
rev61- vit la- pi-dem, et se-d- bat su-per e- um.
c
......
... Ili.
202 INFRA OCTAV AM PASCH./t
Infra octavam, quando cantatur Alleluia cum suo f., add potest
Sequentia ut in Pascha.
OF. Angelus Domini, 217.
Le. 24, 34
co. VI J A=
c ~ l -
S Urr- xit * D6-
. =
Il!= ... J


mi-nus, et appa- ru- it
Pe- tro, al- le- Ili- ia.
Ps. 1 17*, ut supra, 200, in Pascha.
FERIA TERTIA
Cf. Sir. 75, 3. 4; Ps. 704
l
Q

=
l
J
...
-\

rfrA


l.

l
sa- pi- nti- a e po-ta-vit e- os, A -qua
;r-


. .,
l


-\J

c .
~ ... .,
al- le- Ili.- ia : firma- bi-tur in il- lis, et non flect-
~ ~
l
~
J

r-
~
rA
r-
r..
=


i

l.
-
tur, alle- Ili.- ia : et ex-alta-bit e- os in aetr-
~ .
=
.rr-
Il
= j c
= ~
rfrA
: ~ r . ~ . -ti

...


num, alle- Ili.- ia, al- le- Ili.- ia. P s. Con- fi-
FERIA III
203
c
. ; r- =:
tmi-ni D6mi-no, et invo-ca-te nomen e- ius : annun-
c

J


Il
l
r-:
ti- a-te inter gentes 6-pe-ra e- ius.
Ps. 106, 2
GR. II c S - = u l Il = i
H
.. .
Aec di- es, etc. 196. Yf. Di-cant nunc,
c ,._il. .. , ...
qui red-mpti sunt a D6- mi- no : quos
c . .. l = .. l J
red-- mit de manu in-imi-
ci, et de re-gi- 6- ni-bus

=: * Il

congrega- vit e- os.
A
. . .. ... . .
L-le-111- ia.
1
204
INFRA OCT A V AM P ASCH.l\'.
c
- ...
Y/. Surr-xit Do-
c


mi- nus de se- pui- ero, qui pro no-
bis pe- pn- di t in li- gno.
c
~ =

OF.IVC ~ ~ l b ~ l f ~
1
6; - ~
. = ... - . - .,.. ... !r.r'ir..
l N-t6nu- it de cae-
Ps. 77, 74. 76
lo D6-
C l .b e; l -
mi- nus, et Al-tis- si- mus de- dit vo-
c
~ 11\. ~
cem su- am : et appa- ru- - runt fontes aqua-
rum, alle- Iu- ia.
FERIA IV 205
Col. 3, l. 2
l'


S
i .11\1,.. ! .--. t--=----
consur- re-xistis cum Chri- sto, quae sur-

M .
,. ,.-\ il'i .
. ;
1-
G
sum sunt qua- ri-te, al- le- 16- ia, u-bi Christus est
,. l .
C : 1\ Q N r-:

in dxte-ra De- i se- dens: quae sur- sum sunt sa- pi-
il'i Il

te, al-le- 16- ia.
Ps. 104*, I. 2. 3 4 5 43
FERIA QUARTA
Mt. 25, 34; Ps. 95
IN. G = . l ... .
l ,.r\
V E-ni- te be- ne-di- cti Patris me-

l J
i, perci-
,.,. . l
G ... =:.

pi- te re- gnu m, alle- lu- ia : quod v o- bis pa- ra-tum
G .... l

est ab o-ri- gi-ne mun-di, alle- 16- ia, alle-
206 INFRA OCTAV AM PASCH&
Q ,
Iu- ia, alle- lu- ia. P s. Can-ta-te D6mi-no canticum
no- vum : canta- te D6mi- no omnis ter- ra.
Ps. 117, 16
GR. Il c G _ =
H

.... l
.
Il
l ,

Aec di-
' !111
' ' n
D6-
fe- cit virtu-
. . ' .
D6-
c = =
-, ..
me.
mi-ni
es, etc. 196. Yf. Dxte- ra
l .... , r- . l
mi-ni
tem, dx-te-ra
ex- al- ta-vit
VIII C == ., . l =,.
-- - .. l
A
l
Le. 24,34
L-le- 16- ia. Yl- Surr-
FERIA IV 207
l
- ----...
c
, . l =. llr-
. ..
. l = .41, .. :=J

xi t D6- mi-nus ve- re, et a p- pa-
;
...----.....
l
.,. . l
=t
Il

==


-= .
ru- it Pe- tro.
Ps. 77, 23. 24. 25
OF. VIII ;e---..._--=----.-. ...
P
Ili--"! f-il H l
Ortas cae- li a-p- ru- it D6- mi-
l
c .... l

. .. , .

= ... r.. ., r. l J
nus: et plu- it il-lis manna, ut - de-rent:
;
='
...


l

-
=
=
r-
pa-nem cae- li de- dit il- Iis : pa-nem
c .......... l r. ... ... r-: l J
ange-16- rum mandu-ca- vit ho- mo,
alle- lu- ia.
Rom. 6, 9
co. Vlll ; =- = =
- - r- . r.: J
C Hristus re- surgens ex m6r- tu- is, iam non m6- ri-
208 INFRA OCTAV AM PASCH&
~ = - n

tur, alle-Iii- ia : mors il-li
alle- Iii- ia, alle- Iii- ia.
Ps. 95*, I. 2. 3 4 7- 8 a. 8 b- 9 a
ve/ ps. 15*, I- 2. 5 8. 9 IO. Il
ultra non do-mi-nabi- tur,
FERIA QUINTA
Sap. 70, 20. 27; Ps. 97
IN. VIlle Q
v
Q
~ .
.. ~ ~
. l

Ictri-cem manum tu- am, D6-mi- ne, lauda- v-
c r- ... l

- r-
r;; .
runt pa- ri- ter, alle-lu- ia: qui- a sa-pi- n-ti- a
r. ... -; l i
ap- ru- it os mu- tum, et linguas infanti- um
H
Q !t

~

l
~
~
~ ~

Il

fe-ci t di- sr- tas, alle- Iii- ia, alle- hi- ia.
c
J


1\
=

=

!t
=

r-

i

Ps. Canta- te D6mi-no canti-cum novum: qui- a mi-ra-bi-
FERIA V 209
==r- Il
li- a fe-cit.
Ps. 7 77, 22. 23
GR. II c 6 - = u l
H
.
Aec di- es, etc. 196. Yf. Ui-pi-dem,
quem repro-bav-runt aedi- fi-cfm- tes,
hic factus est in ca-
put an- gu- li : a D6- mi-
no fa- ctum est, et est mi- ra- bi-le
= = = l = Il

in 6- cu-lis no-stris.
II = a: 1 ;
A
. .
L-le- lu- ia. Yf. Surr-xit
Christus, qui ere- avit 6mni- a : et mi-srtus
210 INFRA OCTAVAM
.,; 1\.: l ... !'* ... ... .
est hu- mano gne- ri.
Ex. 13, 5
OF.I
ra: = ... N
I

N di- e sol-emni- ta- tis ve-
c
_. __ ._._= ___ ____ i
strae, di- cit D6- mi- nus, indu-
ca m vos in ter- ram


flu- n- tem lac

et mel, alle-
c


r.:
Il
l
tu- ia.
1 Petr. 2, 9
. = ....
. ..
a- te virtu- tes e- ius, alle- Iu- ia : qui vos
FERIA VI 211
de t-ne- bris vo- ca- vi t in admi- ra- bi- le
c Q ,

. l . .-.:-.lti. _ Il
......
lumen su- um, 16- b.
Ps. 104*, 1. 2. 3 4 5 43
FERIA SEXTA
Ps. 77, 53 et 1
IN.IV
.. 1- -l
!. !-
r.i"- = n
E -d6-xit e- os * D6- mi-nus in spe, alle-
G G -ls l
16- ia : et in- imi- cos e- 6- rum op-ru- it ma-
c
l
l l

l.
re, alle-Iu- ia, alle-IU.- ia, alle- 16- ia.
Ps. Attndi- te p6-pu-le me- us Iegem me- am : incli-na-te
c
i

,.. =
. 11
aurem vestram in verba o- ris me- i.
212
INFRA OCTAV AM P ASCHi\!.
Ps. 117, 26. 27
GR. II c b - = .. , . l Il = i
M ..
H Aec di- es, etc. 196. Yf. Be-ne-dictus
.. l ..... -:. l ... : l
c , .. .f.! , : l
qui ve- nit
t1., ... A
in n6- mi-ne D6- mi- ni:
; .. =
De- us D6- mi-nus, et il-Iu-
c
l :
;,;,.,.,..
Il

=
-
xi t no- bis.
l = -
Ps. 95, 10
VIII a l
A L-Ie-Iu- ia.
l
; = .
. r
Yf. Di- ci-te in gnti- bus : qui- a DO..
C M J\.
1
i'.1 ,.:1'0,...}'1 1'": l ji. l 1
mi- nus regna- vit a li- gno.
FERIA VI 213
OF. VI C
Ex. 12, 14
Il l

'

l
j

""""7E
rl- ....
l.
l
rit vo- bis hic di- es memo-
. . ,
ri- a- lis, alle- Iu- ia : et di- em
c ......


fe- stum ce-lebra- bi- tis sol- -mnem D6- mi- no
l /! urli u rhO
. . . . .
in prog-ni- es ve- stras : le-gi- timum sempi- tr- num
.. t-... .. .. l
di- em, al- le- lu- ia, al- le- lu- ia,
c
1... .... l..... . .. 11.
. = l 1._ ..
- b .... l b .. l - - Il
alle- Iu- ia.
Mt. 28, 18. 19
CO. I c
D
.
A-ta
l
1
1
1 l b = D J
est mi-hi omnis pot-- stas in caelo et in
c l
l . = .., . l = .


- f-il
terra, al-le- lu- ia : e- un-tes, do-c-te omnes geo- tes,
214
INFRA OCTAVAM
c

, ....
bapti-zantes e- os in n6- mi- ne Pa- tris, et Fi- li- i,
c lb:.a..!_ ==H
--::.:----..!=-----*-= -.=,..-.-. -=
et Spi-ri-tus Sancti, alle-Iu- ia, alle- Iu- ia.
Ps. 77*, I. 3-4 a. 12. 13. 14. 23. 24. 25. 27
SABBATO
__ __ b __ __I_Q __ __ __ Q_! __
E
Ps. 104, 4J et 1
- duxit Domi- nus * p6-pu-lum su- um in exsul-
ta- ti- 6- ne, alle- lu- ia : et e- lctos su- os

l
in lae- ti- ti- a, alle- lu- ia, alle- lu- ia.
Ps. Con- fi-tmi-ni Domi-no, et invo-ca- te nomen e- ius:
.... ..... +=

annunti- a-te inter gentes 6- pe-ra e- ius.
Ps. 117,24
SABBATO 215
rr-.
.. .. . .
J
di- es, quam fe- cit D6mi- nus : ex-
~ ~ ~ = ~ ....;_. ~ . ~ l5 - l
i l i l i ~ . . . f i i ~ ~ !t o i
. l. . . l... . ..
,-
sul- t- mus, et
l l l J
laetmur in e- a.
Cf. Prrenotanda, n. 9
IV C =
.. a :.;a t.
ia.
= .
te pu- e-ri D6mi-num, lauda-
c

te no-men D6-mi- ni.
OF. Benedictus qui venit, 6o.
CO. Onmes qui in Christo, 61,
cum ps. 104*, ut supra in feria J, 205.
Ps. 172, 1
Yf. Lauda-
216 TEMPUS PASCHALE
HEBDOMADA SECUNDA PASCHJE
7 Petr. 2, 2
IN. VI C
Q
.. : . . . . . N l J
l
Ua-si modo * g- ni- ti inf{mtes, al-le- h!- ia :

._;r..u
- ; h. jll
ra- ti- o- na- bi- les, si-ne do- lo lac concu-pi- sci-
.
te, alle- lu- ia, alle- lu- ia, alle- lu- ia.
c
b. l
l
l l 1\1
Ps. Exsul-ta-te De- o adiu- t6-ri nostro : iu-bi-la-te De- o
c , .... Il
Ia-cob.
Feria 5 : Deus, dum egrederris, 244
Feria 6 : Redemisti nos, Domine, 659.
In aliis feriis : Accipite iucunditatem, 243.
Mt. 28, 7
VII c
l l i! . . l hl\r-
A ia.

Yf. In di- e re- sur-re- cti- 6-nis me- ae, di- cit
HEBDOMADA II
217
Domi- nus, prae- c- dam vos in Ga-li-
il . ... r'ir- Il
Ia- am.
Io. 20, 26
Y/. Post di- es o- cto,
1--f-- l ..... l
... p
l r-, = r'!=FI-i
iii.- nu- is clau- sis, ste- ti t le- sus in m- di- o
l . l r.. = l l J, . 0
... . - Il,. =
disci-pu-16- rum su- 6- rum, et di-xit : Pax vo- bis.
In feriis omittitur AL. Post dies octo.
Feria 3 : D6minus regmivit, dec6rem, 46.
Sabbato : Surrxit Christus qui creavit, 209.
Mt. 2R, 2. 5. 6
OF.VIIIC = l j i
. !r. . - - - -
A Nge- lus * D6- mi- ni descn-
11
2!8 TEMPUS PASCHALE
c 1 ?. l .. i
l i l
dit de cae- lo, et di-
C 1 = .-. 1
, = l
xit mu-li- - ri-bus : Quem qua- ri- tis,
surr- xit, sic-ut di- xit, al- le-
c .. -
-.--\---i.:;---;;-- . -tl+-1 -----------
lu- ia.


...;..... l . i
M I t- te manum tu- am,
- . ,.. . . . . ........,
et cogn6sce lo-ca clav6-

o l"'' o r- . i
rum, alle- lu- ia : et no-li esse incr-du-lus,
l
6.

16.
,. .
Il

i
...


c
Jl
alle- lu- ia.
Ps. 117*, ut supra in Pascha, 200.
Ferire 2 et 3 :
sed
Io. 3, 8

1 = = = rv l
S
.. . l. l. .
Pi- ri- tus u-bi vult spi- rat : et vo- cem e- ius
HEBDOMADA III
219
.. -j
audis, alle-16- ia : et nescis unde v-ni- at, aut quo

. l l Il
r- . . . -\., il. r-:
va- da t, alle-16-ia, al-le- 16- ia, al-le- 16- ia.
Ps. 77*, I. 3-4 a. 23. 24. 25. 27
In aliis feriis, resumuntur ad libitum antiphonte de octava Paschte.
HEBDOMADA TERTIA PASCHJE
IN. VIII C l . l u l ... l J ,
. .. . . . . .. :
Ps. 65, 7. 2. 3
I Ubi-la- te De- o omnis terra, alle-16- ia : psal-
c . - . -
, .. J J ,., . l J , .. . l j
mum di- ci- te n6-mi- n i e-ius, alle- 16- ia :
c
=
J
-
N-


M

da- te gl6- ri- am laudi e- ius, alle- 16- ia,
c
J

.

l

M.

Il
l
ll
alle- 16- ia, al- le- 16- ia. Ps. Di- ci- te De- o, qua m
;---.---.

=

=

.. 1
c

1
terri-bi-li- a sunt 6-pe-ra tu- a, Domi-ne! in multi-tu-di-ne
220 TEMPUS PASCHALE
; . .
i

. e- = r- Il
virtu- tis tu- ae menti- ntur ti- bi in- i- mi- ci tu- i.
Feria 4 : Repleatur os meum laude, 246.
Le. 24, 35
l l ---- -
lll
A
.
L-le- 16- ia.
a , .... Il = 'r- l ...... J
Yf. Co-gnov-runt di- sci- pu-
c : .. . l l
.. 11111 l .,. j
li D6- mi- num Ie-sum in fra- cti- 6-
t--; l .... l , ..... il
ne pa-nis.
...--.. Le. 24, 46
A
IV .,; l .... l J
L-le- 16- ia.
" . l . l Il l
Yf. Opor- t-
.
, ....
j
ba t pa- ti Chri- stum, et re- surge- re a
HEBDOMADA III 221
: ..
m6r- tu- is, et i- t a in tra- re
_,
. . .. :
Q l J
in gl6- ri- am su- am.
Feria 2 : Loqubar, Domine, 528.
- 3 : In te, Domine, speravi, 296.
- 6 : Caro mea, 378.
Sabbato : Spiritus est qui vivificat, 245.
OF. IV
r- r-r. . :4j l
G Ps. 745, 2
L
--* ; ...
Au- da a- ni-ma me- a D6mi-
G


G 1.;:
l
- ;J.


=-

= .

r-
num: lauda- bo D6- mi-num in vi- ta me-
c
l
6
::
l
6
-\
-

;r

J


=
r.

a: psal- la m De- o me- o, quamdi- u


e-ro, al- le- lu- ia.
222 TEMPUS PASCHALE
Ps. 95, 2
co. " .. --+-1 l r- J
C
l
Anta-te Domi- no, al-le- lu- ia : canta-te


Domi-no, be-ne- di-ci- te no- men e- ius : be- ne
r-:
n un-ti- a- te de di- e in di- em sa- lu-


...
=
... l"
ta- re e- ius, alle-tu- ia, alle- tu- ia.
Ps. 95, 1. 3- 4 7- 8 a. 8 b- 9 a. 11- 12 a
Dom. anno A : Surrxit D6minus, 202.
- C : Simon Iminnis, 574, cum ps. 33*.
Feria 3 : Video ca:los aprtos, 635.
c
5 : Panis quem ego ddero, 322.
6 : Qui mandticat, 383.
HEBDOMADA QUARTA PASCHlE
Ps. 32, 5. 6 et 1
IN. IV E-Q-----------+-------+
1\ l" j
l r- l l l = l l l l l l l
M I-se- ri-cordi- a D6- mi- ni pie-na est terra,
=
l
=
l

l


l

r. r-

, ..
l


alle-l ti- ia : verbo De- i ca e- li firma-ti sunt,
HEBDOMADA IV
223
--=-. =-=-6 --=,------ti
-------- . . .. ,.., .. .
l l i
alle- hJ.- ia, al-le- lu- ia. P s. Exsulta- te iu-sti
c
: . l = ..
L.J..__ ______ __
in Domi-no : re-ctos de-cet collauda-ti- o.
Feria 5 : Deus, dum egrederris, 244.
Feria 6 : Redemisti nos, Domine, 659.
Ps. 110,9
II
A
.. Il J
L-le-tu- ia. Y/. Red-em-
pti- 6- nem mi- sit D6- mi- nus in p6pu-lo
su- o.
Pro dominica tantum :
Y/. Ego sum bo- nus:
!"i - l
et cogn6- sco o- ves
224 TEMPUS PASCHALE
me- me-
. rN .. .. ,. r. Il
l
ae.
Feria 5 : Invni David, 446.
Sabbato : Cantate Domino, 276 ve! 331.
Ps. 62, 2. 5
J ra .. .. l e-
OF. II .,; A
D
-=-=--- r-
E- us, De- us me- us, ad te de lu-
ce vi- gi- lo : et in n6mi-ne tu- o
.,; .. l ... = = l ... :. J
.. .,. l
- l
l
le- va- bo ma- nus me- as, alle-
i ... Il
lu- ia.
Io. 70, 74
CO. II = . l l
E
. J = o il = .
- go sum pa-stor bo- nus, alle-lu- ia : et
. .\e- Q :, l.
J r.. i
cogn6sco oves me- as, et cogn6scunt me me- ae,
HEBDOMADA V
225

..
alle- hl- ia, alle-lu- ia.
Ps. 22*, I -2 a. 2 b-3 a. 3 b-4 ab. 4 cd. 5 ab. 5 cd. 6 ab. 6 cd.
ve/ ps. 32*, 1. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22
In feriis : Cantate Domino, ut supra, 222.
Sabbato : Tanto tmpore, 560.
HEBDOMADA QUINTA PASCHlE
Ps. 97, l. 2
IN. VI C l l
....! .__ *
C
-y
Anta-te D6-mi- no canti- cum no- vum, alle-
c
= .. l
r. .
b ...
lu- ia : qui- a mi-ra- bi- li- a fe-cit D6-mi- nus, alle-
C
.... l rr- ... ..
..
lu- ia : ante conspctum gn-ti- um reve-la-
c
= .

.... Il J
.
vit iusti- ti- am su- am, alle- lu- ia, alle- lu- ia.

= r. . t-------=- -t o
P s. Salva- vit si- bi dxte-ra e-ius: et brachi- um sanctum
c Il
e-ius.
Feria 4 : Repleatur os meum laude, 246.
226
TEMPUS PASCHALE
c
Ps. 177, 76
Iv .
A -1 r... - ..
A

L- le-lu-ia.
Yf. Dxte- ra De- i fe- cit virtu- tem : dxte-
c
l
ra Domi- n i ex- altavit me.
Rom. 6, 9
I C 2 2i ; :-1 l
:. , .. ..= . ,
A
N ri ,-. - 1
l l i
L-le- lu- ia.
c
Il
l
G :
= , .
.

.J
l.
,.. l .,..
l l
Yf. Chri-stus re- sur- gens ex
- l ,...
m6r- tu- is, iam non m6- ri-tur :
C G
1
l G ' 1
, . =+J
mors il- li ul-
HEBDOMADA V 227
c
... ,. l
..
tra non do- mi-na- bi- tur.
c
n.
Il
A,...

Feria 2 : Spiritus sanctus docbit vos, 432.
3 : Sancti tui, Domine, benedicent te, 463.
- 4 : Lretatus sum, 1 9
- 5 : Confitmini Domino et invocate, 340.
- 6 : Ego vos elgi de mundo, 429.
Sabbato: lubilate Deo, omnis terra, 258.
Ps. 65, 1. 2. 16
OF l C n G
3 11-it--... !1...1 r ,.. =
l 1;1- te* De- o u- ni- vr- sa ter-
c .
. .
n =r- 11
,,.
.. r- = =

=
te De- o u- ni- vr- sa ter-
mi- ni e- ius : ve-ni- te, et audi- te,
228 TEMPUS PASCHALE
c ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . = ~ ~ ~ ~ ~ ~
et nar-rabo vo- bis, o- mnes qui ti- m-
tis De- um,quanta fe- cit D6-mi- nus a-
... .

ni-mae me- ae, alle- lu- ia.
l
Io. 15, 5
CO. VIII ~
... - ~

. l i

E

- go sum * vi- tis ve- ra et vos palmi- tes,

i~


r.=r

4-r
qui ma-net in me, et ego in e- o, hic fert


Q ~


l
i~

r . ~

, ..
ctum mul- tum, alle- Iu- ia, alle- l-
Ps. 79*, 2 ab. 9 IO. I 1. I2. I6. I8. I9
Dom. anno A : Tanto tmpore, 560,
cum ps. 32.*, 1. 2. 3 I2. I3. I8
Feria 2. : Spiritus sanctus docbit vos, 232,
cum ps. 50*, 3 a. 9 IO. I2. I3. I5. I7. 20
r:
Il
ia.
Q
fru-
J
Feria 3:
Io. 14, 27
co. v
p

Acem me- am * do vo- bis, alle- lu- ia : pa-cem
HEBDOMADA VI
229
re- linquo vo- bis, alle- 111- ia, alle- 16- ia.
Ps. 121*, 1. 2. 3 4 5 6. 7 8. 9
Feria 6 : Ego vos elgi de mundo, 436,
cum ps. 88*, 2. 4 6. 20. 21. 22. 25. 29
HEBDOMADA SEXTA PASCHJE
Cf. !s. 48, 20; Ps. 65
IN. III E-c ----
= ;. Q = r- ........ ,
v 0- cem iucundi- ta-tis annunti- a- te,
c lA - l l J
), r. ... ... = ,. ,.. r-: l = ;. Q =
. -
et au-di-
c J ..
us- que ad extr- mum ter-rae : li-be- ravit D6-
c l
- r- ..


.. ..., -
;, l r- r\;.. r.:
mi-nus p6- pu-lum su- um, al- le- 16- ia, alle-

16- ia. Ps. Iu-bi-la-te De- o omnis ter-ra :

psalmum di-ci-te n6mi-ni e-ius, da-te gl6-ri- am laudi e-ius.
TEMPUS PASCHALE
l
=r-r. r.=.. . l . . . ~ ~ ~ r - r . ~ t . 11a=t
~ l ~ i
L-le- 16- ia.
A
c Il 6
l . ~ ,.
Y/. Surr- xit Chri- stus, et
Io. 16, 28
VII
c
A L- le- 16- ia.
Y/. Exi- vi a
P a- tre, et ve- ni in
mun-dum : i- te- rum re-linquo m un-
HEBDOMADA VI
dum, et va-
l . r . ~ .
Dom. anno A: I Surrxit Christus, ut supra.
2 Non vos relinquam, 242.
anno B : I Exivi a Patre, ut supra.
2 Ego vos elgi, 429.
anno C : I Surrxit ve/ Exivi, ut supra.
do
2 Spiritus sanctus docbit vos, 432.
Feria 2 : Cantate Domino, 276 ve/ 331.
ad Pa-
trem.
Ps. 65, 8. 9. 20
OF. II ~ ~ Qr n ~ ~
.: Q QM r: Il t=i
B Ene-di- ci-te gen- tes D6- mi- num De- um
~ l .. .. ~ r . ..
no- strum, et obaudi- te vo- cem laudis e- ius :
t .. ,. .,.. ~ l 1- ... = ... . r.. ~ 11;:--H
~ . _ 1 - Y-H
qui p6- su- i t a-
nimam me- am ad vi-tam,
~ =
=
.r ..
=
.r ..

. . ~ ...

~
l

r
l

=:

et non de-dit commo- v- ri pe-des me- os:
~


.r.. ~

l
~ ..
=
-\
-+-j

Q
be-ne-di- ctus D6- mi-nus, qui non a- m6- vi t depre-
TEMPUS PASCHALE

.. =

r ...
ca- ti- 6- nem me- am, et mi- se-ri- c6r- di- am
. n. .. .-..
... q.. Il
su- am a me, alle- lu- ia.
Dom. anno A:
Io. 14, 18
co. v &-C
.. l = l . l l J
N
' . .
ON vos re-linquam 6rpha- nos : * v-ni- am ad vos
l
b ..... l
i- te-rum, alle- lu- ia :
ve- strum, alle- lu- ia,
Ps. 121*, I. 2. 3 4 5 6. 7 8. 9
Dom. anno B : Ego vos elgi, 436.
Dom. anno C:
et gaud- bit cor
alle- Iu-
J
ia.
Io. 14, 26
CO. VIII E-c
......... ,.i
s Pi- ri-tus Sanctus do-c-bit vos, alle-lu- ia: quae-
c
- . ' = . Il
.
cumque di-xe-ro vo- bis, alle-lu-ia, alle- lu- ia.
Ps. so*, 3 a. 9 IO. I2. I3. 15. 17. 20 (Differentia : G*)
HEBDOMADA VI
233
Feria 2:
lo. 15, 26; 16, 14; 17, 1. 5


. = .. . . . . .
S
l l
Pi-ri-tus *qui a Patre pro-c-dit, alle-lu-ia : il-le
c r r- l - - Il
l
me cla-ri- fi-ca- bit, alle-lu- ia, alle-Iu- ia.
Ps. 77*, 1. 2. 3-4 a. 4 bcd. 6 b- 7 a. 7 be. 23. 24. 25. 29
Feria 3:
Io. 16, 8
D UM v- ne-' *Pa-ra- eli- tus
Spi- ri- tus ve-
ri- ta- tis, il-le ar- gu- et mun-dum de pecca- to,
c l -
..... r- .
... l .. IJ
et de iu- sti- ti- a, et de iu-di- ci- o, alle- lu- ia,
alle- Iu- ia.
Psalmus 33*.
Feria 4 : ut supra feria 2.
234
TEMPUS PASCHALE
Feria 5, in regionibus ubi sollemnitas Ascensionis in dominicam
sequentem transfertur :
M issa de dominica V I Paschce, 229, prceter :
IN. Deus, dum egrederris, 244.
Co.VI
II
i .= . h l .... 11
Io. 16, 76
M
0- di-cum et non vi- d-bi- tis me, alle- 16- ia :
c =
N l F
i- terum m6- di- cum, et vi- d-bi-tis me, qui- a
G
-


l


Il

l

h
.,. .
vado ad Patrem, alle-16- ia, alle- 16- ia.
Psalmus 33*.
Feria 6:
M issa de dominica V I Paschce, 229, prceter :
IN. Redemisti nos, Domine, 659.
c

235
IN ASCENSIONE
DOMINI
Antiphona ad introitum VII
A et. 1, Il; Ps. 46
c
. l

I-RI Ga- li- la- i, quid
=

admi- ra- mi- ni aspi- ci- n-
l =
=
. ,:- ... .. .


tes in cae- lum? alle- 16- ia : quemadmodum vi-distis
=
:, ...

r- .
e- um ascendntem in cae- lum, i-ta v- ni- et, alle-
.
16- ia, alle- 16- ia, alle- 16- ia. Ps. Omnes gentes
c Q r- ::

pUi.udi- te ma-ni- bus : iu- bi-la-te De- o in vo-ce exsul-ta-
c ... r-: Il
ti- 6- nis.
236
TEMPUS PASCHALE
Ps_ .J6, 6
1vC
o J r. . .
A
l l
L-le- h1- ia. Y/. Ascndit
l
c
..-...=
.
l.

et D6-mi- De- us in iu- bi- la- ti- 6- ne,
Cb; : l --
nus in vo-ce tu-
Cb;. '6;. = Il
r.n .....
bae.
Ps. 67, 18. 19
L- le- Iu- ia. Y/. D6-
;----.--. l .. l l .
mi-nus in Si-na in san- cto, ascn-dens in al-
cb= .. l . ..

tum, capti- vam du-
xit capti-vi-ta- tem.
IN ASCENSIONE DOMINI
237
Ps. 46, 6
OF. I ,--- ----.. N.,......--::---,
1
... :----
1

A

- scndit De- us in iu- bi- la-
ti- 6- ne, D6- mi- nus in vo-

... .
b =
.. ..

ce tu- bae,
. . .
lu-ia.
al-
Ad /ibitum OF. :
I c
v I- ri
. : r.,. = .
admi- n1- mi-ni
c


.

ere- lum?
r
A ;
=

.
est a v o- bis in
l
le-
Act. 7, 77

* Ga- Ii- Ire- i, quid
: . =


aspi- ci- n- t es in-
, .


Hic Ie-sus, qui asslimptus
Il
4=,\


ere- lum, sic
TEMPUS PASCHALE
ili

= i\1 .

v- ni- et, quemadmo-dum vi-di-stis e- um ascen-
...., .,.
dn- tem in ere-
c
... ; =. ~ ~
r-
4
, . r. ~ . Il
lum, al-le- hl-ia.
CO. Anno A : Data est mihi, 213,
cum ps. 77*, I. 3-4 a. 23. 24. 25. 27
Anno B : Signa, 437,
cum ps. 33*.
Anno C:
I c
Ps. 67, 33. 34
l , J
.. ,.
l
p
Salii- te Domi- no, qui ascndit su-
~
j
r-
.;
- = j
r.
..--!
.;

r.
per cae- los cae- 16- rum ad 0- ri- ntem, alle-
Iu- ia.
Ps. 67, 2. 5 abc. 5 d- 6. 19. 20. 21. 25. 29. 30. 33-34
HEBDOMADA VI
239
FERIA SEXT A ET SABBATO POST ASCENSIONEM
c
Ps. 77,7 et 2-3
IN. IV E-C -----f.----------+1--
a r- r- NN r-: P--i .. =
E

X-au-di-vit de tempio sancto su- o vo- cem
i
N =... a i
- l
me- am, al- le- lu- ia : et cla-mor me- us in
c

r l
consp- ctu e-ius intro- i- vit in au-res e- ius,
J

alle- lu- ia, al-le- lu- ia. Ps. Di- li-gam te D6-
c -r-ii---=-
1
----1=i-lt=-" --111-- ----ilt-llt-lll-----ilt-111--tl;lrl',
mi-ne forti- tudo me- a : D6-mi-nus firmamntum me- um, et

re-fUgi- um me- um, et li-be-ra- tor me- us.
Feria 6:
VIII c
.....
l
r ;. rA
Il
1--

....


A
L-le-hl.- ia. Y1. Confi- tmi-
TEMPUS P ASCHALE
c .. ,

. l i
n i D6- mi- no, 4u6-ni- am bo- nus : quo-ni-
a m in sa- eu- lum mi- se-ri-c6r-di- a
e- ius.
Sabbato : AL. Exivi a Patre, 230.
OF. VI ,_C =---1 ._. ...!!.b ..... l
C
. . t
Onfi- t- bor Domi-no ni- mis
Ps. 708, 30. 31
in o-re me-
o: et in m-di- o multo- rum laudabo e-
c . l ,
l :.; - -
um, qui asti- ti t ad dx- te- ram pau- pe-
.. :

... b

ris, ut sal- vam fa- ce- ret a per-
-t ...


se- qunti- bus a- ni- mam me- am, al-
HEBDOMADA VII
l ! .

Il
le- lt1- ia.
CO. Non vos relinquam, 232.
HEBDOMADA SEPTIMA PASCHJE
DOMINICA
Ps. 26, 7. 8. 9 et l
IN. I
E
Cb.; J
X- audi,
... : ...D6- mi-ne, vo-cem me- am, qua eia-
l

i!1
=e-= -A., ..

.
c = . ..
mavi ad te, al-le- hJ.- ia : ti-bi di-xit cor me- um,
., l .--=.--=-===---.-===--:;.=:j
l
quae-si-vi vul- tum tu- um, vultum tu- um Domi-ne
-t = l ; -
h . -'h-!-., -----=-- -
iii - -
requi-ram : ne a-vrtas fa- ci- em tu- am a me, alle-
hJ.- ia, alle- lu- ia. P s. Domi-nus il-lumi- na-ti- o
Fr-=;: l -------A -W-Il ___ _
me- a, et sa-lus me- a : quem tim- bo'!
l
A
c
TEMPUS P ASCHALE
;------ ; , ..

l Ili
L-le- 111- ia.
l
Ps. 46, l)
, Q , r.,. :r.. H
}T. Re- gna-vit
.,. .. . ..
D6-mi- nus su- per omnes gentes : De- us se-dct
c
. , .
, ,. Q , r.,. Il
l
se- dem sanctam su- am.
l
=;l'i ,...,.. ;p: . r. .,
L- le- Iu- ia. A
}T. Non vos re- Iin- guam 6r-
C /V - f
_J_, _r_ . .._--llj __

.. ,: . +
l
pha- nos : va- do, et v-ni- o ad VOS, et
gau- d- bit cor
ve- strum.
HEBDOMADA VII
243
Anno A: AL. 2 : Exivi a Patre, 230.
OF. ut in Ascensione Domini, 237.
Io. 77, 72. 73. 15
CO. IV E-i - ... -.-=- -+-----,
1
.-r-___,rh.,_.-
1
-.-.-.. -s-= l
p
A- ter, * cum es-sem cum e- is, ego serva-
; . = ..
l
.....

bam e- os, quos de-di-sti mi- hi, alle- tu- ia : n une
6 l
l
j
!

.
l

=M\ . ,
au-tem ad te v- ni- o : non ro- go ut tol-las e- os de
c l b l
l .-.
r .
. ..
mun- do, sed ut serves e- os a ma- lo, alle- tu- ia,
alle- 111- ia.
Ps. 121*, I. 2. 3 4 5 6. 7 8. 9
FERIIS SECUNDA ET QUINTA
4 Esdr. 2, 36. 37; Ps. 77
IN. IV _ ... ... .... ;r li 1
ri?
!l 6 l r- l
A C-ci- pi-te iu-cundi- ta- tem g16- ri-ae
. J e-: l l l = . .,.

l i
ve- strae, al-le- 111- ia: gra- ti- as agntes De- o,
244
TEMPUS PASCHALE
c ;: l
-=.=-=-------.:::=---+r--= --li . ..
alle-111- ia : qui vos ad cae-l- sti- a regna vo- ca-
c
l
Il J
--r.: tr
-

t r.

.
1-
l.
vi t, allc-lu- ia, alle-lu- ia, alle- lu- ia.
....
r- 3
= .

P s. Attndi- te p6pu-le me- us legem me- am : incli-na- te


... [;------
aurem vestram in verba o- ris me- i.
AL. Spiritus Sanctus docbit vos, 432.
OF. Lauda, anima mea, 221.
CO. Spiritus qui a Patre procdit, 233.
c
c
FERIIS TERTIA ET SEXTA
Cf. Ps. 67, R-9. 20 et 2
IN. III
= r ... ..

D E- us, dum egre- de- r- ris co-ram p6pu- lo---l

l
l

tu- o, alle- lu- ia, i-ter fa-ci- ens e- is, alle-

...

..
. .
r.

l

.


tu- ia : M- bi- tans in il- lis, alle- lu- ia,
HEBDOMADA VII
245
- k- "j

alle- h1- ia. Ps. Exsurgat De- us, et dissi-pntur
= . . . . .._...._. 1
in-imi- ci e- ius: et fu-gi- ant, qui od-runt e- um,
G


Il
=t'd
::
a fa- ci- e e-ius.
= _ lo. 6, 64
VIII E-; . -.
A L-le-hl- ia.
c
Y1. Spi- ri- tus est qui vi- vi- fi- cat : ca-ro
c -- =
... -i.nl-1;;-- .,.__. -- .rl,h-. --,;- .. ::-l,f-
--='---+---"'-'----lf!llllll"""'----+-=-- ' J
au- tem non prod- est quid- quam.
Ps. 7 78, 47. 48
o F. u rRI.
M
ii = .. .
E-di-ta- bor in manda- tis
..r., .. r.: l j
tu- is,
Gr t-t ..
=
quae di- l- xi valde : et leva- bo ma- nus me-
TEMPUS PASCHALE
c ... .
.
r l

as ad manda- ta tu- a, guae di-l-
c-r.r. .. ,
l
; n=

xi, alle-
--------------
lu- ia.
CO. Feria 3 : Spiritus sanctus docbit vos, 232.
6: Simon Ioannis, 574
FERIA QUARTA,
ET SABBATO AD MISSAM MATUTINAM
IN. III C J 1' l l l IU
Ps. 70, 8. 23 et 1-2
l -
Ar- . N-l
R
= J
E-pie- a-tur os me- um lau- de tu- a, alle-
c 1-1 r-: l =
l - l ), l' l
lu- ia : ut possim canta- re, alle- lu- ia : gau-
,...... Il! . ,.. 1

d- bunt la- bi- a me- a, dum cantave-ro ti-
c
l'
--
....

r-: Il
bi, alle-lu- ia, alle- lu- ia. Ps. In te
HEBDOMADA VII
247
D6mi-ne spe-ravi, non confUndar in ae-trnum : in iusti-
C
r :j-----
ti- a tu- a li-be-ra me, et - ri-pe me.
AL. Non vos relinquam 6rphanos, 242.
OF. Ascndit Deus, 237.
CO. Feria 4 : Pater, cum essem cum eis, 243.
Sabbato : Spiritus ubi vult spirat, 218,
cum ps. 77*, I. 2. 3 - 4 a. 4 bcd. 6 b - 7 a. 7 be.
23. 24.25. 29
Quando sollemnitas Ascensionis Domini m dominicam sequentem
transfertur :
In sollemnitate Ascensionis
Ut supra, 235
Feria 2:
Ut supra notatur pro dom. V II Paschce, 241.
Feria 3 :
Ut supra notatur pro feria 6 pose Ascensionem, 239.
Aliis feriis :
Ut supra notatur, 243 et seq.
DOMINICA
PENTECOSTES
AD MISSAM IN VIGILIA
Rom. 5. 5; 10, 11; Ps. 102
.... l . ~ = ~ : l. ;, . ~
- l
IN. III C ~
c A-ri-tas De- i diffu- sa est in c6r-di-bus
no- stris, al-le- h1- ia : per in-ha-bi-tan- tem
~ ,.,. l ~ ...
-+P'==----1P'f-=---II--=-J.----=o.. ~ , jl.: l ~
Spi- ri- tum e- ius in no- bis, alle- 16- ia,
c
b
=.. =. , .
Il
r.

Ju
~ :
l.
l
al-le- 16- ia. Ps. B-ne-dic a-nima me- a D6mi-
c ...
r.
=
~ l ~

no : et 6mni- a quae intra me sunt, n6mi-ni sancto
c =: Il
e-ius.
DOMINICA PENTECOSTES
249
V el ad libitum :
c
Ezech. 36, 23. 24. 25. 26; Ps. 33
IN. III E-Q -tHHt-.--;;!Hr:,. j
D ..
sanct- fi- ca-tus fU- e-ro in vo- bis,

r.
congrega-bo vos de u-nivr- sis ter- ris : et effU.n- dam
su per vos a- quam mun- dam, et munda-bi- mi- ni
ab 6- mni- bus inqui-namntis ve- strs: et da- bovo-
c

_:__
bis spi- ri-tum no- vum. T. P. Alle-111- ia, alle- h1-
c
:

Il

lia. Ps.Be-ne-di-cam D6minum in omni tempo- re: semper
c r-
=:Il
laus e-ius in o- re me- o.
II
A

L-le- hi- ia.
Ps. 103, JO

y;. Emitte
DOMINICA PENTECOSTE$
Spi- ri- tum tu- um, et ere- a- btln- tur : et re-no-
l .... . ....
va- bis fa-ci- em ter- ree.
c
Cf. Act. 2, 7
I
l
N .. l , ; ,...-., -
A
l i
L-le- h1- ia.
yr. Dum comple-rntur
l
di- es Pen- te- c6- stes, e- rant o-
r.: l N
. l - - l
, r- i, r-1\ Il
"!'
. .. , .. .. ; , .. .
1
mnes pa-ri- ter se- dntes .
... , Il
Ps. 103, 30. 37


- mi t- te* Spi- ri- tu m tu-
... ...
OF. VIII =
- J= -
c l 1\
um, et ere- a-
DOMINICA PENTECOSTES
c
. e-:
. t .... 11!\ .-..
bun- tur, et re- ne-va- bis fa- ci- em
l .. .:!\,., . l . ... ... r-
), r-e- . l ,
ter- rae : sit g16- ri- a D6- mi- ni
c; .. ,, ..... (i J ,-.. ,. Il
... 1, t
in sa- eu- la, al-le- lu-ia.
Io. 7, 37-39
co. v c " r.:
l ltl
U
l
L-ti- mo fe-sti-vi-ta-tis di- e di- c- ba t Ie-
r.: l


l

sus : Qui in me ere- dit, fl(imi-na de ventre e-ius
l .
l . J
flu- ent a- quae vi- vae. Hoc autem di-xit de Spi-ri-tu,
;m

r.:.
., ...
l
l
quem acceptu-ri e- rant cre-dntes in e- um,
;
.;J
r.:
l =
Il
=

r.: l
l
alle- lu- ia, al-le- lu- i a.
Ps. 103*, 1 ab_ 30. 31- 33 34
DOMINICA PENTECOSTES
AD MISSAM IN DIE
Antiphona ad introitum VIII
Sap. 1, 7; Ps. 67

__l!_ r
t
PI- RI- TUS D6-mi- ni repl- vit or-
C 1
l ,.,. =
be m ter- ra-rum, al-le- 16- ia : et
-
-:-.
;-r
-N


l

l


... A.

l Il

r-
l t
hoc quod c6n- ti- net 6mni- a, sci- nti- am habet
c ... J. r-i .. l j . rrw = . l ,:- ...
vo- cis, alle- 16- ia, al-le-16.- ia, alle- 16.- ia.
c
l l
l l l
Ps. Exsiirgat De- us, et dissi- pn tur in-i- mi- ci e-ius : et
c =
l l

1-----tt-1
l

r- r-
t
=

. .,-- =
Il

fu-gi- ant, qui o-d-runt e- um, a fa.- ci- e e-ius.
Ps. 703, 30
IV C _ = 6 =r
A
o lt t .
L- le- Iii- ia.
l 6 l -i
Y/. Emit-
DOMINICA PENTECOSTES
253
G b j
l ---+r--=-----tri----.i t. .
b =. ..= j
. l. .
---4-
te Spi-ri- tu m tu- um, et ere- a- bun-
c
.... .,..- t = a . . . .
tur : et re-no-va-bis fa.- ci- em
. J N .. l r..
1

l
Y'- Ve-
ni Sancte Spi- ri- tus, reple tu- 6-

rum corda fi- d- li- um : et tu- i a-m6
b l l l
,. ; - l l N r. . ..
= . l. .
Seq. I E-G -----------+-b-=.----.--
1 l+t= l j

Il
Eni Sancte Spi- ri-tus, Et emit-te ca- li-tus Lu-
v
254
DOMINICA PENTECOSTES
c
---- ,., . .. f -
cis tu-aera- di- um. Ve-ni pa-ter paupe- rum, Ve-ni da- tor
c r- ,
6-pti-
c .
r-
l = .
,.. ..ii
.. ,
l

l
me, Dulcis ho-spes a- nmae, Dulce refri-g- ri- um. In lab6-
c r-. r-
r- l.=, .. Il
. .. ' . .
l
re rqui- es, In aestu temp- ri- es, In fle-tu so-la- ti- um.
c
rar-.

lO lux be- a- tis- sima, Reple cordis intima Tu- 6-rum
c ~
= Il r- ~ . ,. .-1 ~
,.. .. . . . .
l
fi-d- li- um. Si-ne tu- o nu-mi-ne, Ni-hil est in h6mi-ne,

, ..
. Il
~ . ra . ,J
l
Ni- hil est inn6- xi- um. Lava quod est s6r-di-dum, Ri-ga
c
r-
r.

. l

Il
~ . ,
quod est a- ri-dum, Sa-na quod est sauci- um. Flecte quod est
DOMINICA PENTECOSTES
255
Cr- . 1 l
1'- r. .
ri- gi-dum, Fove quod est fri- gi-dum, Re-ge quod est d-
G G
l l 1 r- . 1
vi- um. Da tu- is fi-d-li-bus, In te con-fi-dnti-bus, Sacrum
G G
=--. . Il 1 r- a=:oLJ

septe-na-ri- um. Da virtu-tis m-ri-tum, Da sa-16- tis x-i-
C

. l Il
tum, Da per-nne gaudi- um.
OF. IV C
Ps. 67, 29-30

l
... -=E


J

..


c
l
On-firma
*
hoc De- us, quod o- pe-
G
l

;;ttl'-
l

......
N
-
=

=
r.
l
l
ra- tus es in no- bis : a tempio tu-
in le- ru- sa- lem, ti- bi
l
6f- fe- re n t re- ges mu- ne- ra, al- le-
c ;.r.r-. Il
Iu-ia.
DOMINICA PENTECOSTES
CO. VII lrl 1 1 1 1 1
1

Act. 2, 2. 4
l i
F :ctus est re-pnt: de cae-lo so- nus adve-
=
.... ... ... l
n i- ntis spi-ri- tus ve- he-mntis, u- bi e- rant se-dn- tes,
J l
. i
l
. l

alle- Iii- ia : et repl- ti su n t omnes Spi-ri-tu Sancto,

t-i

c
loqun- tes magna- li- a De- i, alle-Iii- ia,
... :-t-t-11-------
alle- lu- ia.
Ps. 67*, 2. 4 5 abc. 5 d- 6. 8. 9 20. 2r. 29. 36
Ad dimittendum populum : I te missa est, alleluia, alleluia, 195.
257
TEMPUS PER ANNUM
HEBDOMADA PRIMA
Locum dominicce I tenet festum Baptismatis Domini, 59.
In feriis:
Cf. Dan. 7, 9. 10. 13. 14. et Is. 6, 1-3. Ps. 99

1 l l l l l Ili r- 1
1
1
I N exclso thro- no vi- di se- d- re vi-
c l l l
=11 .l
rum, quem ad6- rat multi-tu- do ange- 16- rum,
c b l
l F- r- i l f l ii = -

psalln- tes in u- num : ec-ce eu- ius imp-
. rL 1t
ri- i nomen est
= l = l'

N- ... Il
l r-
l ,
in ae- tr- num. P s. Iu-bi- la-te

l r- = r- l l . Il
De- o omnis terra : servi-te Domi-no in Iae-ti- ti- a.
Ps. 71, 18. Yf. 3
TEMPUS PER ANNUM
el, qui fa-cit mi-ra-bi- Ii- a
l l i
a sa-
eu- lo.

ce m
C ol'o l'o fio o/'i.l = J. l !
- --
p6- pu- lo tu- o, et col- _
l
Anno I, feria 3 :Domine, Dominus noster, 308.
ve/:
Gloria et honore, 476.
Ps. 99, 1
III E-Q -\!!! l ,. Il Il i
= j rr.. i
A L- Ie-hJ.- ia. y:. Iu-bi-la-te
HEBDOMADA I
259
ju =
""' - . . .
" l Fi
De- o o- mnis ter- ra : servi- te
c
J .=. . ..
Do- mi- no in lae-ti- ti- a.
Ad libitum:
Anno I, feria 2. : Multifarie, 52.
Ps. 99, 1. 2
16 .. , ...
o omnis ter-
.
l l
ra : iu-bi-la-
... = . l J
te De- o
o- mnis ter- ra, servi- te
c .. ... . l tl _,. . l
t--
lDo- mi- no in lae- ti- ti- a : in tra-
c
. l
= =
.,
l
J


r
l
te in conspctu e- ius in exsulta- ti- 6- ne,
260 TEMPUS PER ANNUM
qui- a D6-mi- nus i- pse est De- us.
Ps. 15, 11
N 0-tas mi-hi fe-ci- sti vi- as vi- tae :
c

.-'!.=
ad-impl-bis me lae-ti- ti- a cum vul- tu tu-
c ,,.,.,., il. r- Il
o, D6mi- ne.
Ps. 15, 1. 2. 5 6. 8. 9. 10
Feria 2: Venite post me, 267.
HEBDOMADA SECUNDA
Ps. 65, 4 et 1-2
IN. IV E-C -------+1--11;=-Jt!ll---------
------ _._,=_...!::.Hj --t-=ra'-e-i ,._: l
O
... !-!'!
- mnis ter-ra ad6- ret te, De- us,
N l'o" l '
00
"' ), ,.
et psal-lat ti- bi : psal- mum di- cat n6- mi- n i

l
Il
Q

= ..

..
r-
=

r-

.,
tu- o, AI- tis-si- me. Ps. Iu- bi-la-te De- o omnis
HEBDOMADA II 261
c = ..

terra, psalmum di-ci-te n6rni-ni e-ius: da-te gl6-ri- am
c = . Il
laudi e-ius.
Ps. 106, 20. "'f. 21
GR. V c _ _
M
_....---. r.= .
I- sit D6- mi-nus
ver- bum su-
'

um, et sana- vit e- os: et
c =
e-ri-pu- it e- os de intr-i- tu e- 6-
e
rum. Y/. Confi- te- an-
.
tur Domi-no mi-se-ri-
c6rdi- ae e-
l u u, u
J.-"'! f3llll ,-if
ius: et mi- ra-bi- li- a e- ius
TEMPUS PER ANNUM
c .....
fi- li- is h6-mi-num.
Anno I, feriis 1 et 4 : Iuravit Dominus, 486.
feria 6 : Ostnde no bis, 31.
Anno II, feria 3 : Invni David, 445
feria 6 : Miserre mei, Deus, 63.
IV
um omncs virtu-
Anno I, feriis 1 et 4 : Iuravit Dominus, 489.
feria 3 : Tu es sacrdos in retrnum, 449
feria 6 : Ostnde nobis, 16,
vel:
Ego vos elgi de mundo, 429.
sabbato : Ascndit Deus, 236.
Anno II, feria 3 : Invni David, 446.
feria 6 : Ego vos elgi de mundo, 429.
OF. lubilate Deo, univrsa terra, 227.
CO. Lretabimur in salutari, 359
Ps. 148, 2
tes e-
HEBDOMADA II
Dom. anno B:
Io. 7, 47. 42
CO. VIII ,._!1_...---il---+- . t -- ==W
D
.. . .. . 1\ r. ti
I- ci t Andr- as Sim6- ni fratri su- o :


l

= .. l
Inv-nimus Messi- a m, qui di- ci- tur Chri- stus : et
;

=


li


adduxit e- um ad le-su m.
Psalmus 33*.
Dom. anno C:
Io. 2, 7. 8. 9 et 70-7 7
CO. VI C
=

l5
l

::


=

l
D 1-cit D6- mi- nus:* Impl-te hydri- as a-
cht=i


.=J_...._
l
qua et ferte architri- cli- no.
C

........... ..
l
r =


tri- eli- nus aquam vi- num fa- eta m, di-
L-fi

fi


fi

=

:
Serva-sti vi- num bo- num us-que adhuc.


l

archi-
ci t sponso:


l

i
Hoc signum fe-
264 TEMPUS PER ANNUM
c

-
-Ld


r.
=
=

r.
cit Ie-sus primum co-ram disci- pu- lis su- is.
Ps. 65*, 1-2. 3 4 5 6. 8
Ad libitum, psalmodia V toni (g).
Feria 5 : Multirudo languntium, 471.
6 : Ego vos elgi de mundo, 436.
HEBDOMADA TERTIA
Il
Ps. 96, 7. 8 et 1
IN. VII c=--- -=- -. J-=--=-a -=--=- J
A ra-te De- um
omnes ange- li e-ius:
l
rll
l l -
l

l

=


t

audi- vit, et laeta- ta est Si- on: et exsulta-
G
r.,


,.

Il
1i
=

i
,..:

v- runt fi-li- ae Iu- da e. P s. D6- mi-nus regnavi t,
=:j l.
i r.
) .
... .11

exsultet terra : lae-tntur in-sulae mul- tae.
Dom. annis A et B :
D
l
0- mi- nus * se-cus ma- re Ga-li-Ire- re
HEBDOMADA III
vi- dit du- os fra- tres, Pe-trum et Andr- am,
= . . =
l
. j
et vo- ca-vit e-
!1.
..
l
vos fi- e- ri pisca- t6- res h6mi- num.
cPs. Cre-Ii
c


. . . ..

e-mirrant gl6- ri- am De- i : et

Il
A
nu- um e- ius anntinti- at firmamn- tum.6-pe- ra ma-
l - j
Domi- ne, et o- mnes re- ges ter- rae
c l ... = .. ,.
.. l --11 , - .. l -. l - .--11
gl6- ri- a m tu- a m. Y. Qu6-
; ----? . l .. , ... l : l

ni- am aedi- fi- cavit D6mi-nus Si-
266 TEMPUS PER ANNUM
c l , .. ,. l
. t r.. l
- -
on, et vi- d-bi- tur
c

= au , -

in ma-iesta- te su- a.
Anno I, feria 4: Iunivit D6minus, 486.
feria 6 : Iustus cum ceciderit, 476.
Anno II, feria 2 : Invni David, 445
feria 6 : Miserre mihi, Domine, 103.
Ps. 96, 1
VIII c l D Il ,.1J
"----;= r. r. =.. ,..
A L- le- lu- ia. . y.r. Do-
C .. ,.N. ,,. 6;. Q i

mi-nus regna- vit, exsul- tet ter-
c l l = l -
. . l
ra : lae-tn-
c . lrt=
l l l
= . -?i(., ....
tur insulae mul- tae.

Anno I, feria 4: Iuravit D6minus, 489.
feria 6 : Iustus non conturbabitur, 479
Anno II, feria 2 : Invni David, 446.
267
Ps. 7 7 7, 7 6. 7 7
oF. u E-c ... =fnt- .... ;-i.i

HEBDOMADA III
= =
.....
=
l.
D

.l
r.:
l
Ex te- ra D6mi- n i "' fe- cit vir-
. l.
tu- tem, dx-te- ra D6- mi-ni exalta- vi t
me : non m6-r- ar, sed vi- vam, 6- pe-
!l
i . l ..r..
ra D6mi-ni.
Le. 4, 22
!'\= .
l t-1
co. VII c = f. .. M.
M

1-ra-ban- tur o- mnes "' de his quae
c . ... =

l
pro- ced-bant de o- re De- i.
Ps. 96*, 1. 4 5 6. 7 8. 9 10. 12
Ad libitum, psalmodia V I I I toni.
Dom. annis A et B :
Mt. 4, 79. 20

1 r- i
v
E-ni-te post me : "' fa- ci- am vos pisca-t6-

f'.
,__.o
=
=

r-: r-:
fl
l l
res h6mi- num: a t il- li, re-lktis r- ti- bus et
268 TEMPUS PER ANNUM
E 9-\ . l ... . Il
na- vi, se-cu-ti sunt Domi- num.
Ps. n8*, 1. 20. 40- 48. 65. 103. 167. 174
Dom. anno C:
co.vm C


l"
l
l
2 Esdr. 8, 10
ts
.l
c Om- di-te pingui- a, et bi-bi- te mul- su m,
c .- . l l
o l
et mitti-te partes e- is qui non praepa-rav-runt si- bi :
E ; l Il' . ..l
sanctus e-nim di- es D6mi-ni est, no-li-te contri-sta- ri :
c = . l l l l = ... Il
gaudi- um t- e-nim D6mi-ni est forti-tu- do no-stra.
Ps. 8o*, 2. 3 5 11. 14. 17 (Differentia G*)
Feria 3 : Quicfunque fcerit, 515, cum ps. 33*.
HEBDOMADA QUARTA
Ps. 104, 3. 4 et 1
IN.ll .
L let- tur cor quaern- ti- um Domi- num:
l

quari- te D6- mi-num, et con- fir- ma- mi- ni :
HEBDOMADA IV 269
__ h __

quari- te fa- ci- em e- ius semper. Ps. Confi-


tmi- ni D6mi- no, et invo-ca- te nomen e-ius : annuo-

ti- a-te inter gentes 6- pe-ra e- ius.
Ps. 112, 5. 6. Y!. 7
GR.V
u . 1 r.: 1
Uis sic- ut D6- mi-nus * De- us no- ster,

qui in altis ha-bi- tat : humi- li- a rspi- ci t in cae-
l l :;i .. l\. l Il c = l
. r.. - . - ::

lo et in terra? Yf. Susci-
c . =.

... ,
-=--+<._.-. --llo.s=,....,.-.
tans
c 1\.it;"ll: 1 . . l r- J MI
a ter- ra in-o- pem, et de strco-re
- ri-gens pau- pe-rem.
270 TEMPUS PER ANNUM
Anno I, feria 5 : Suscpimus, 360.
Ps. 137, 2
VII c r.=
A
N
L-le- lu- ia.
c

Y/. Ado- ra- bo ad templum san- ctum

A .;. . ;f
tu- um : et confi- t-
bor nomi-ni tu-
o.
Ps.97,2
= r
..
et psal- le- re n6- mi- ni tu- o, Al- tis-
C r-, r. r. 1\, r-t-:.--++-11------
si me. T. P. Alleluia, V I I I toni, 826.
HEBDOMADA V
CO.I g : l
I
-1<1 .. . ... l .. J
L-h1- mi-na fa-ci- em tu- am super senum tu- um,
Ps. JO, 17. 18
c

\ ..
et salvum me fac in tu- a mi- se-ri- c6rdi- a:
..
D6- mi-ne, non confUndar, qu6- ni- am invo- ca- vi te.
Ps. 30, 2. 3 ab. 3 cd. 4- 5- 6. 8 ab. 15- 16 a
Dom. anno A : Beati mundo corde, 514.
HEBDOMADA QUINTA
Ps. 94, 6. 7 et l
IN. II -lJ
V
il\ . o =
E-ni-te, ado-r-mus De- um, et pro-ci-da-


mus ante D6- mi- num : plo- r- mus ante e-
.

um, qui fe-cit nos qui- a i- pse est D6mi- nus
rt----.+r-=-- --- +
1
- ---+-=r-= _. -=---t--
_l
De- us no- ster. Fs. Ve-ni-te, exsul-tmus D6mi-no
272 TEMPUS PER ANNUM

11. .... Il
iu- bi-lmus De- o sa-lu-ta- ri nostro.
Ps. 95, 8. 9. J!. Ps. 28, 9
GR. V &-c -------+= -1111;'-llt'-" --li J
F- rf!- jll r-.
T
!1 ..
1
;N .. !t I!L
Olli- te h6- sti- as, et in-tro- i- te
, .......... l . = .
,. . . .
in a- tri- a e- ius: ado-ra-te D6mi-
c . l l = /ili .. . r-!
l
num in au- la san- eta e-ius. Yf. Re-ve-
..
la-bit D6- mi-nus condn-
. = c ..... t
. . .
sa: et in templo e- ius omnes di- cent
b , ..
---tHt Hl =. r- Hl ..

gl6- ri- am.
Dom. anno A: Disprsit, dedit, 520.
Anno I, feria 3 :Domine, D6minus noster, 308.
sabbato: Domine, refugium, 347
Anno D, feria 4 : Os iusti, 494
HEBDOMADA V
273
Ps. 176, 1
II
A

L-le- hi- ia.

f. Lau-
i ; . . . . l l
da- te Domi-nwn, omnes gen- tes : et collauda-
r , 1
l -
.... . ... .. r ... ,
te e- wn, om- nes p6-pu- li.
Anno I, sabbato: Domine, refugiwn, 321.
c
Ps. 16, 5. 6. 7
OF. IV ---------+--: - ......... ;
P
l t- . .. .. ). i\ :4j "i-- rT
Erfi- ce gres- sus me- os in s- mi- tis
...

tu- is, ut non mo- ve- an- tur vesti- gi- a


*b
- =-

o

l


me- a: in eli- n a au- re m tu- am, et exaudi
c
..... :n. lf
l =
verba me- a: mi-ri- fi-ca mi- se-ri-cordi- as tu-
r-.
as,qui salvos fa-cis spe- rantes in te, Domi- ne.
274
TEMPUS PER ANNUM
Ps. 42, 4
Il!. -.
. ..
.... .
Ntro- i- bo ad alta- re De- i, ad
De- um qui Iae-ti- fi- cat iuven- tu- tcm me- am.
Ps. 42, 1. 2. 3 5 a. 5 be
Dom. anno B : Multitildo languntium, 471.
Feria 2 : Multitudo, ut supra.
Anno U, feria 2 :
Levit. 23, 41.43
CO. VIII c = J . r- r- r- , ,. l J
M Ense spti- mo fe-sta ce-lebra-bi- tis, c:m in
C ;r. r-
e.
n


J
-----------------------------------------=
ta- berna-eu- lis ha-bi-ta-re f-ce-rim fi- li- os lsra-
c .., . l

. . ,..
el, cum edu-ce-rem e- os de terra Aegfpti, ego D6-
c
' . 3.,.,.. il, ra: Il
mi-nus De- us ve- ster.
Psalmus 33*.
HEBDOMADA VI
275
HEBDOMADA SEXTA
Ps. 30, 3. 4 et 2
IN.VI ______________________ __
I.j
=

J
,, .

E
l...__...,

-sto mi- hi in De- um pro- te- ct6- re m, et

=
1\ J

,.
r


.
in lo-cum re- fU-gi- i, ut salvum me fa-ci- as:
=


=
j

=


qu6-ni- am firmamntum me- um, et re- fu-gi- um me- um
G
l
=

...


l j
Mes tu : et pro-pter nomen tu- um dux mi- h i e- ris,
;

Il
=


i
r-=

l

et e-nu- tri- es me. Ps. In te Domi-ne spe-ravi, non conflln-
1 b ,. a 1\ ++11------
dar in aetrnum : in iusti- ti- a tu- a li- be-ra me.
Ps. 76, 15. y;, 16
li 1-11
. -f; l ..,
es* De- us, cis mi-
ra-bi- li- a so- lus : no- tam fe-
TEMPUS PER ANNUM
C 6 .,. d 111
i . l ..- l l
- .. .. ---;--
ci- sti in gn- ti- bus vir- tu- tem
c Il"' l 11111111 b
__ 1--i._ 1\

ll.i
-----TI! !t! 1- Il
tu- am. Yf. Li-
. 11 _ _J l 111\11
1
!
-. _________ ___ ____
be-rasti in bra- chi- o tu- o
c ... l J
! = . !
l
p6- pu- lum tu-
l r-rrt=,. l

c ... . l = .

um, fi-li- os Isra- el
c "lt=! . i"G.,It!=; .. ,t'!l\1 =.-. .... 3rl\i"'. fE
et Io-seph.
Anno I, feria 6 : Beata gens, 333
Anno II, feria 6: Beatus vir qui timet, 475
c
Ps. 97, 7
1
J , l =
A
... .. .! = .
L-le- hl- ia.
Jl. Canta- te D6- mi-no
HEBDOMADA VI
277
c
. l
... :
nO- vum: qui- a mi- ra- bi- li- a fe-
c

il ..
=

.
= ...
citDO- mi-nus.
Anno ll, feria 6 : Beatus vir qui timet, 5 I I.
B Ene-di- ctus es
Ps. 118, 72. 73
, .. r-: l r- r- r- J
OF. ill C - - rf- J r-
.
Domi- ne, do-ce me iusti-
c r- 1
l
. : ,.. ..
. .
- .
l : r.:
fi-ca-ti- 6- nes tu- as : be-ne-di- ctus es Domi-
C r-:
1
r- r- 1 1
-: -- r-- =
ne, do-ce me iusti- fi-ca-ti- 6- nes tu-
.. J ii'\; l,
as: in labi- is me- is pronunti- a-
c
..
.. , ..
.. Al
l


l


vi 6mni- a iudi- ci- a
c .. 6 Il
l
o- ris tu- i.
278
TEMPUS PER ANNUM
Ps. 77, 29. 30
co. I E-C ---= -.----,,r-
M
= .
Andu-cav-runt, et sa- tu-ra-ti sunt nimis, et
c
,._ .
-\.
= . . .
de- si-d-ri- um e- 6- rum attu-lit e- is Domi-
. .,,... ;H r.
l
nus : non sunt frauda- ti a de-si-d- ri- o su- o.
Ps. 77, 1. 3-4 a. 4 bcd. 23. 24. 25. 27. 28
Feria 6 : Qui vult venire, 484.
Sabbato : Visi6nem quam vidistis, 90.

Ps.12,6et1
IN. V
c -
D Omi- ne, in tu- a mi-se- ri- cordi- a
ta- ri tu- o : cantabo D6-m- no, qui bo-
c . l :rt ; b.,..,., dl. l'o: Il

J

na tri- bu- t mi- hi. Ps. Usquequo Domi-ne obli-
HEBDOMADA VII
279

visc-ris me in fi-nem? usquequo avrtis fa-ci- em tu- am
c r-, . Il
c
c
a me?
Ps. 40, 5. 'f. 2
GR. vC ------i;-6-,-----=----+--------
= r- r. r. = l J
E
l ,...
- go di-xi : DO-mi- ne, mi-

se- r- re me- i: sana a-ni-mam
6
=


rt

l l .,...
me- am, qu6- ni- am pec- ca- vi
c l ,, J
r.M 1\ i . ... l 3 . J Il c
ti- bi. Y/. Be- a-
tus qui in-tl- li-git su- per e-g-

1\...
.. . =
num et pau- pe- rem : in di- e
. . . ., . =
l
ma- la li-be-ra-bit e- um
280 TEMPUS PER ANNUM
c rt
= ..
D6-mi-nus.
Anno n, feria 3: Iacta cogitatum, 285.
sabbato : Dirigatur, 340.
A
u ~ c r.. 1 itt., ..... r-r . Il , trl'. ~
L-le-lu-ia. Yf. Verba me-
Ps. 5, 2
i ..

r = .
a au- ri-bus pr- ci- pe, D6- mi-ne : intl-
Ii- ge clam6- rem me- um.
Ps. 5, 3. 4
OF. V
I
..... ,.. ..
N- tn- de vo- ci o-ra- ti- 6- nis
.....
{l. =
=
tl. l
c
me- ae, Rex me- us, et De- us me-
us:qu6- ni- am ad te o-ra-
;H .....
.. Il
bo, D6- mi- ne.
HEBDOMADA VIII 281
Ps. 9, 2. 3
cNo.n
Arra- bo 6mni- a mi-ra-bi- li- a tu- a :


, ...

laeta- bor, et exsulta- bo in te: psal- lam no- mi-
i ...

ni tu- o, Al- tissi- me. T. P. Alle- hi- ia.
Ps. 9, 8. 9. IO. II. I2. I3
HEBDOMADA OCTAVA
IN. I P-t- . p., ,. l'il Mb jil b l\, P. ,. l
F Actus est Domi- nus * pro- t- ctor me- us, et
Ps. 17, 19. 20 et 2-3
c .. = .
l .. -

e- du-xit me in la- ti- tu-di- nem : salvum me fe-
E ,. l i'" ,.,., ; "' f N .u._jj _--_='""-=----=---
cit, qu6-ni- am vo- Iu- it me. Ps. Di-li-gam te
c = .

Domi-ne forti-tudo me- a : Do-mi-nus firmamntum me- um,
c
A
l
..... Il
et re-fUgi- um me- um, et li-be- ra-tor me- us.
282 TEMPUS PER ANNUM

A D D6-mi- num, dum tribu-la- rer,
.
rt
clama- vi, et ex-audi- vit me.
-- l
.-.. 1 Il C 1\1 ,, 1\-\ .-.h...... . .. J
Yl. D6mi- ne,
li- be- ra a- nimam me- am
rs=.
. = 1\1 ,., . l
.. ..,...
a la- bi- is in- i-
=

c
..
1\1,
1\1:
'-.1\1
' .
et a lin- gua do-16- sa.
Dom. anno C: Bonum est confitri, 327.
Anno I, feria 5 : Beata gens, 333
quis,
..
rs=. !t=
c
Ps. 7, 2
I
- l
A
,.. l
HEBDOMADA VIII
c l
Yf. D6mi- ne De- us me-
,.. f.\ =
us, in te spe-ra- vi : sal- vum me fac ex
6- mni- bus per- sequnti- bus me, et li-be-
c ... ,. .. l = Il
______ .. A ..
ra me.
Anno I, feria 5: Verbo Domini, 361.

= .,. ..... = . IHtW
...... o .
D
Orni- ne convrte-re, et - ri- pe a-nimam
c
... . l . = :r-r- j
.
me- am : salvum me fac pro- pter mi-se- ri-c6rdi- am
tu- am.
Ps.12,6
co. II _- ...
C
-Il ... r..... = rj-1
Anta- bo D6- mi- no, qui bo- na tri-
TEMPUS PER ANNUM
E-C - t-.-.-=-- . -+j-lt-- .
bu- it mi- bi : et psallam n6-mi-ni Domi- ni
al- tissi- mi.
Ps. 12, 2. 3 4 5 6 ab
Dom. anno A : Primum qu.a:rite, 325.
Feria 3 : Amen dico vobis quod vos, 436.
Feria 4 : Qui mihi ministrat, 484.
Feria 6 : Domus mea, 402.
ve/ : Amen dico vobis : Quidquid, 368.
HEBDOMADA NONA
Ps. 24, 16. 18 et 1-2

= = r.. o i! r. r-i" J
R
E-spi-ce in me, et mi- se- r- re me- i, Do-
c
l b J = . l c ;fi E! ;fi ,..!t . ,
A .
mi- ne : qu6- ni- am u- ni- cus et pau- per sum e- go :
c rt

... ,..: l ;, r- : J
vi-de humi- li- ta- te m me- am, et la- b6- re m
c
l
l
.. r.


r.r-
r-

=

.. r.=
me- um : et dimit- te o-mni- a pecca- ta me- a,
Cb
1-


r.: Il
=


b.

=
r.

i
l
De- us me- us.Ps.Ad te Domine leva-vi a-nimam
HEBDOMADA IX
c

E__; =.
me- am: De- us me- us, in te confi-do, non e- rubscam.
Ps. 54, 23. yr. 77 a. 78 b. 79 a

A-cta co-gi-ta- tum tu- um in D6-
mi-no, et ipse te
E /"
5
, .
1
, . .-,,,,!'oi'".jj
.. = J
e- nutri- et. y.Dum cla-ma-
l
re m ad D6mi-num, exau-di-vi t
c ...
=
= .
vo- cem me- am ab his qui appro-pinquant
mi- hi.
Dom. anno A : Esto mihi, 301.
Anno I, feria 2: Beatus vir qui timet, 475
feria 3 :_ Disprsit, dedit, 520.
Anno II, feria 3: Domine, refugium, 347
feria 5 : Univrsi, 16.
286 TEMPUS PER ANNUM
Ps. 7, 72

vm .. D l : 1-3.. "JMI, . l 1
1"""1. - - l rf!
A
.. IFj.
L-le-Iu- ia.
c 11,,.
l
. = ...
...

l

y;r. De- us iu- dex iu-
. l
stus, for- tis et pa-ti- ens : numquid i- ra- sc-
- . -
tur per singu- los di- es?
Anno I, feria 2. : Beatus vir qui timet, 511.
feria 3 : Disprsit, dedit, 521.
Anno II, feria 3: Domine, refugium, 321.
;.
Ps. 9, 17. 72. 73
l
r-
oF. m C ;MI il
S Pe- rent in te omnes, qui no- v- runt
C :MI
. ;,. ..
rh = ;, .. ,
no- men tu- um, Domi- ne : qu6- ni- am non de-
HEBDOMADA IX
c
. l ...
= .: !'- =
re- linquis quaern- tes te : psal- li- te
c IV =, ,..: l . l {h ""' ... l j
D6- mi- no, qui M- bi-tat in Si- on :
c

_f-Q = =-i

qu6- ni- am non est obli- tus o-ra- ti- 6- nem
c Ct . Il
paupe- rum.
Ps. 16, 6
co. VIII E-C
1 l ISI 1\n;. l 1 l
E
c l r.:
- go dama- vi,
=tJri
qu6-ni- am exaudi- sti me
.
1\lr- ii.-
De- us indi- na aurem tu- am, et exau- di
c
... Il
ver- ba me- a.
Ps. 16, I ab. 2. 5 7 8- 9 a. 15
ve/:
Amen dico vobis : Quidquid, 368.
288 TEMPUS PER ANNUM
HEBDOMADA DECIMA
IN. II
D
~ rh .... =r; .

O-mi-nus il-lumi- na-ti- o me- a,
= .

~ ....
me- a, quem ti- m- bo? D6-mi-nus

Ps. 26, 1. 2. 3
l = J
et sa- lus
rh
de-fn- sor
=br.-\
..
vi- tae me- ae, a quo tre-pi-da- bo? qui tri- bu- lant
.! Il;;; ~ l
-"li,__ .... . ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ e-: . . -\
me in-i-mi-ci me- i, infirma-ti sunt, et
~ ~ .. ~ , ,.!, ~ ~
e- =
ce- ci- d- runt. P s. Si consistant advrsum me castra:
non timbit cor me- um.
Dom. anno B : Si iniquitates, 350.
ca- tis no- stris : ne quando di- cant gen- tes :
HEBDOMADA X


i
l
U- bi est De- us e- 6- rum?
- l'


Yf. Adiuva nos,De- us sa-lu-ta-ris noster :
c ~ ... l r-"' ,.,,.,,.,_,.. . . . l'o" r.i.:: ;i"= l
et propter hon6-
= ... ~ l
Il_. = .


re m n6mi-nis tu- i Domi-ne, li- be-ra nos.

Dom. anno C : Exaltabo te, 112.
Anno I, feria 2: Benedicam D6minum, 316.
Anno II, feria 3: Iacta cogitatum, 285.
VII; -N
A
.. ;1\11\
L-le-111- ia.
J l ~ ~ =

' '. r-
Ps. 9, 5. 10
l 111
290 TEMPUS PER ANNUM
num, et hl.- di- cas aequi- ta-
== . . = . ..
= . i
tem : e-sto re-fUgi- um pau- pe- rum in tri-bu-
la- ti- 6- ne.
OF. IV C
I
Ps. 72, 4. 5
l -
b .. l,
l l
L- lu- mi- na 6-cu- los me- os,
c
l
.. ,. ... r.
..l
nequando obd6r- mi- am in mor- te:
C
,. 1 1 = a 1
... J
ne- quando di- ca t in-i- mi- cus me- us:
c
, ....
l

=
J
...
... , .. ..
. l i

r.


lu- i ad-vr-sus e- um.
Ps. 77, 3
CO.II 1 l
D
i-
Orni-nus
l IL
r- ..... l J i
firmamn- tum me- um, et re-fU-
HEBDOMADA XI
29!
. .,.
l
--f---j.j
=r. . . = J
gi- um me- um, et li- be- ra- tor me- us : De- us
me- us ad-iu- tor me- us. T.P. Alle- lu- ia.
Ps. 17, 4 7 ab. 7 cd. 28. 29. 32. 33 36
Dom. anno B: Quicfunque fcerit voluntatem, 515, cum ps. 33*.
Feria 2.: Beati mundo corde, 514, cum ps. 33*.
HEBDOMADA UNDECIMA
Ps. 26, 7. 9 et 1
IN. IV
Il-
......
E X- audi D6-mi- ne vo- cem me- am, qua eia-ma-
c
6 .....

r.
=
e- l .
l
vi ad te: ad-iu- tor me- us e- sto, ne de- re- lin-
c l
. l " H N r.: l N

....
quas me ne- que despi- ci- as me, De- us
c
e-= Il e-
1
e- Q
sa- lu- ta- ris me- us. Ps. D6-mi-nus il-lumi-na- ti- o
C l .
l
r. l . Il
me- a, et sa- lus me- a : quem tim-bo?
292
TEMPUS PER ANNUM
Ps. 8J, 70. Y!. 9
GR. v c l M r- J
P
. .. . ...
Ro-t- ctor no- ster a- spi- ce
... - =-
De- us, et r- spi- ce super ser- vos
tu- os.
,-= . =. :


tu m, ex
c ..... l 6. :
....... , ..
. l
=t ...


au- di pre- ces serv6- rum tu- 6-

rum.
Dom. anno B: Bonum est confitr, 327.
Anno I, feria 4: Beatus vir qui timet, 475
Ps. 20, 7

A
. . l rr-
L-le- lu- ia.
C j}u Il b . l =b.,.
11 , 1
1
1 . F
1
Y/.D6-mi- ne, in vir-
HEBDOMADA XI
293
tu- te tu- a laeta-
bi- tur rex: et
cb r. l
... .,. .. = ... , . .,. .. l
l
su- per sa-lu- ta- re tu- um exsul- Hi.-
bit ve- he- mn- te r.
Anno I, feria 4: Beatus vir qui timet, 511.
Ps. 75, 7. 8
OF. I cE--.*""b .. --. -.-M-J
B di- cam D6- mi-num, qui mi-
c r1r- l ,,. rA\ . l
hi tri-bu-
=
i t intel- J- ctum : pro-vi-d-bam De- um
c

in consp- ctu me- o sem- per: qu6-ni- am
l
a dex- tris est mi- hi, ne comm6-
294
TEMPUS PER ANNUM
:. l
l
ve- ar. T.P.Al- le-
c
l . . .
Iu-ia.
co. VII c N .
U -nam p- ti- i a D6- mi- no, hanc
Q =
c . l .
re- qui- ram: ut inM- bi- tem in do-mo D6mi-

l
c
Il


...

-., ... , ..


l
n i 6mni-bus di- - bus vi-tae me- a e.
Ps. I a. I b. 2 ab. 3 ab. 9 ab. 9 cd. II. I3. 14
Sabbato: Primum quli:rite, 325.
HEBDOMADA DUODECIMA
Ps. 27, 8. 9 et 7
IN. II
li . A . . l l

.. l J
D

O-mi-nus for- ti- tu do pie- bis su- ae, et pro-
..

= .,.
t-1. l l

tctor sa- lu- Ui- ri- um Chri-sti su- est:
HEBDOMADA XII
295


= .


salvum fac p6pu-lum tu- um, D6mi- ne, et bne-


=

-..Il-
dic he- re- di- ta- ti tu- a e, et rege e- os
l
j


..

Il
.

1
-i

usque in sa- eu- lum.Ps.Ad te Domi-ne clamabo,
De- us me- us ne si- le- as a me : nequando ta-ce- as a

me, et assimi- h'i.bor descendnti-bus in la-cum.
c Onvr- te- re D6- mi- ne
tu- lum, et depre-ca- re su per ser-vos tu- os.
E :-i"lt, Mr.. l Il E ,.. ,, , .... bi!,
Yf. D6mi- ne
.,
h"\ l r. r.: l r.
re- fU- gi- um fa-ctus es no-
TEMPUS PER ANNUM
bis, a ge-ne-ra-ti- 6- ne et prog- ni- e.

Anno I, feria 2 : Beata gens, 333
Anno II, sabbato : Rspice, Domine, 320.
Ps. 30, 2. 3
DI C "fu r\1-:
J fl. = 1\ !.;M
A
l l _ ____:_
L-le- Ili- ia.
C ), M , ... , Ni 1\: l;, J
y.r. In te D6-mi- ne spe- ra- vi, non confUn-
C 1

dar in ae- tr- num : in tu- a iu-sti- ti- a
ad me
. .,. . . .. .. . .
!-a . .
au- rem tu- am, acc- le- ra ut e-ri-
=-- -. r-_rt_r-_ --, ..--Il __ _
pi- as me.
OF. Prfce gressus meos, 273.
HEBDOMADA XIII
297
Ps. 26, 6

6/4j . . = -

Ircu- i- bo, et immo-la-bo in tabernacu- Io
G
. } ..
=
... ..
l M .
e- ius h6- sti- am iu-bi- la-ti- 6- nis : canta- bo, et
... Il
psal-mum di- cam D6mi- no.
Ps. 26, I a. I b. 2 ab. 3 ab. 4 abc. 4 de. 5
Dom. anno A : Quod dico vobis, 472, cum ps. 33*.
anno C: Qui vult venire, 484, cum ps. 33*.
HEBDOMADA DECIMA TERTIA
Ps. 46, 2. 3
c- __ ........ .......

exsulta-ti- 6- iu-bi- la- te De- o in vo-ce
c

Il

6.

l

nis. P s. Qu6-ni- am Domi-nus excl-sus, terri-bi-lis : Rex ma-
C


Il
gnus super omnem terram.
TEMPUS PER ANNUM
GR. V :!--c a a ' br'-: l a r-1
V -;_n;_ t: fi- li- i, audi-
Ps. 33, 12. }'. 6
te me: tim6-
c
. = -
1\ = =
'-

...
rem D6mi-ni do-cbo vos. Yf. Acc-
l l a ,.
-Il l.
di-te ad e-
c ,= l
... ,} .....

. .
. . .
e
um, et il-lumi-na-mi- ni : et fa-ci- es vestrae
.r..
non con- fundntur.
Dom. anno B : Exaltabo te, 112.
Anno I, feria 4 : Timte D6minum, 458.
Ps. 46, 2
I
A L-le- lu- ia.
; 1'-f- l'lo,,,..,_ Il b .. .;,,.._ l b f.;;;;;;,.._,.,. f.,., Il
l
Y/. Omnes gen- tes
C 6 A 1 A 1 .
. 1; ...... l
l
plau- di- te
HEBDOMADA XIII
299
c 6

...
l

J.


l
ma- n i- bus: iu-bi-la-te De- o in
c l = . . . l -
. il'
v o- ce exsul-ta- ti- 6-nis.
l l
Dom. anno A : Christus resurgens, 226.
Dan. 3, 40
OF. V 6 6 6 - l
S
. . = . r .
le- ut in ho-lo-cau- sto a-ri- e- tu m et tau-
.. l.
, . .

... .. . ....
- l
r6- rum, et sic- ut in mil- li- bus agn6- rum pin-
- l -
gui- um : sic fi- a t sacri- fi-ci- um no-
c
l
J


rA.

..

......
strum in consp- ctu tu- o h6- di- e, ut pia-
c

l
l = . .
ce- at ti- bi : qui- a non est confu-si- o confi-
300 TEMPUS PER ANNUM
dnti-bus in te Domi- ne.
Ps. 30, J ab
co. IV E-C -----------,------==----tl-
--11
- l l--. r-
I
Ncli- na aurem tu- am, acc-le- ra,
C . .. -+lrl --------------------------
ut - ru- as nos.
Ps. 30, 2. 3 cd. 6. 7 8 ab. 8 c- 9 20 ab. 20 cd. 21 ab. 21 cd. 24. 25
Dom. anno A: Christus resurgens, 207, cum ps. 95*.
HEBDOMADA DECIMA QUARTA
Ps. 47, 70. 77 et 2
a m in m- di- o templi tu- i : se-cundum no- men
c
Ili l
=

...

l
l

l Ilo
.. ,

;9

l
tu- um Dc- us, i- t a et laus tu- a in fi- ncs
c

l
. Il =J r;
=
r.
l

.-\
l l l

l
---
ter- rae: iusti- ti- a pie- n a est dxte-ra tu- a.
HEBDOMADA XIV
301
c
=
e
P s. Magnus D6mi-nus et lauda- bi-lis ni-mis : in ci-vi-ta-te
L. . .

A

... Il
c
De- i nostri, in monte sancto e- ius.
Ps. 70, 3. '/!. 7
GR.V
e-.1\1 .. J. ... j
= = .
l
E - sto mi- hi * in De- um pro- te- ct6-
l
rem, et in lo- cum re- fU- gi- i,
l l lb 1H
.. !'! ... lj-1
t1\; .. .. ------=
l l
-
ut sal- vum me fa-
E "'-\ l l .. .l Il c l
ci- as. Yf. De- us, in te spe-ra-
- - -
c =l r. 1\11\1 ... . l .. l
vi : D6-mi- ne, non conf(m-
. J. l.
in aetr- num.
Anno I, feria 2 : Angelis suis, 72.
Anno II, feria 5: Ostnde nobis, 31.
dar
302
TEMPUS PER ANNUM
VII 8 u .! fl l fi.
____ F ___ ,. __ ____ ___ __ __
A L-Ie-Iu-
Ps. 47, 2
ia.
... ;. r-.11

-. . f1-'
. . -

y.r. Ma- gnus D6- mi- nus, et
H .. ,.
r = .
Iau-da- bi- Iis val- de, in ci- vi-ta-te

. l

;
l


r.:


..... i

De- i, in monte sa neto e-ius.
f
.. '. .. .
..
, r, ... f . =.r-.11
l
Dom. anno A: Venite ad me, 619.
Anno II, feria 5: Ostnde nobis, 16.
Ps. 77, 28. 32
OF. V

l--l1
=-----::: =-.-.-=.:-.-;; .... ,--.... r.: Ili
p
0- pu- Ium hu- mi- Iem * salvum fa- ci- es,

D6- mi- ne, et 6- eu- Ios super-b6- rum
. ... 1 . . . ir-M r: E
hu mi- Ii- a- bis : qu6-ni- am quis De- us
HEBDOMADA XV
--=----1.... 1 '\, ._ 1 n-._ .--
,__ =-. ---, .. M;;!! - ----+111---
praeter te, D6- mi- ne?
Ps. 33,9
CO. III
__ ____ ,:!
G am su- a-vis
est D6mi- nus: be- a-tus vir,qui spe-rat in
;
Il
=
r., ..
\l
!l
r:
!l
r:

l

e- o. T.P. Alle-
hi- ia.
Ps. 33, prceter f. 9
Sabbato: Quod dico vobis, 472, cum ps. 33*.
a
HEBDOMADA DECIMA QUINTA
Ps. 54, 17. 18. 19. 20. 23 et 2
IN.lll
.:
D
UM cl a- ma- rem ad D6- mi-num, exaudi- vit
vo- cem me- am, ab his qui a p pro- pinquant


..

..

l
r.:

;fi
l
mi- hi : et humi- li- a- vi t e- os, qui est ante sa-
TEMPUS PER ANNUM
eu- la, et ma- n et in a e- tr- num: ia- eta cogi-
GN

ll i
ta-tum tu- um in Domi- no, et ipse te e-
G = ------- __.,
rfu _____ _
nutri- et. Ps. Exaudi De- us o-ra-ti- 6-nem me- am, et ne
G


desp-xe-ris depre-ca- ti- 6-nem me- am : intnde mi-hi,
G r- r- :: Il
et ex-audi me.
Ve! ad libitum : Ego autem cum iustitia, 94
Ps. 16, 8. Y. 2
GR.I
.. . .
.. = l ..j . ... 1-11 -J. 1-11
c Ust6-di me, * D6- mi- ne,


1
. 1
P'li-tl-; -J- l. l l. '
ut pu-pil- Iam 6-cu- li :
G


=
+-
. ,.
=:
.
..
sub umbra a-Ia- rum tu- a- rum
HEBDOMADA XV
pr6- te- ge
CE-+.-b -r-..... =- -.--=-.-, ., .-.-t=--- ... ---1:;-t---==-
l ..-=tt;:: .
Il
6

J
=
me.
Y/.
De yuJ- tu tu- o
iu-di- ci- um me- um
,._. -+---=----a.--=-. \ l lft1 =. = .
pr6d-e- at : 6- eu- li tu-
c b =! - = l b Jl.
111.. ,m-1 = ,.. .. .
f-il IFII. ,. L Il F [-'
.
vi-
aequi- ta- tem.
Do m. anno B : Ostnde no bis, 31.
Anno I, feria 2 : Anima nostra, 453
VII
A
. l
L-le- 16- ia.
c Q r. rr\i
de- ant
Ps. 64, 2
Y/. Te de-cet hymnus, De- us, in
306
TEMPUS PER ANNUM
-
;
~ .. ~
~ ~ ; .. ~
~
l
....
~
~
Si- on: et ti- bi red-
; ~ ... ~ . : ~
v o- tum in le- ru-sa-lem.
a .. ,. ... Il
- ,...
Feria 5 : Venite ad me, 619.
OF. Ad te, Domine, levavi, 17.
-


r h ~ l ~
d- tur
Ps. 83, 4. 5
CO. I ~ ~ 1 1 1 ~ = l ; ;
P Asser inv-nit si-bi domum,
~ =li
et turtur ni-dum, u-bi
~ .... - l

rep6- nat pul-los su- os : alta- ri- a tu- a Domi-ne
~ rl N =. ~ Il\ ~ ~ =
li '. jiL - = -~

virtu- tum, Rex me- us, et De- us me- us: be- a-ti
= : E! ~ : ~ r ~ . .. l ~ j
qui ba-bi-tant in domo tu- a, in sa- cu-lum sa-
HEBDOMADA XVI
A . Il
cu-li lau- dabunt te.
Ps. 83,2-3 a. 3 b. 9 IO. II. I2. I3
Ad libitum : Qui manducat, 383.
HEBDOMADA DECIMA SEXTA
Ps. 53, 6. 7 et 3
IN. V
;

.. , .
l
l
J
-

r.


r.
E
.
Cee De- us adiu-vat me,

et Do-mi- nus
;
...
l


l
=
sus- cp- tor est a-nimae me- a e : avrte ma- la
;
M r-
Il
l
.;
=

'


r.


!iJl

in-i- mi- cis me- is, in ve- ri-ta-te tu- a disprde
;-. 1 Il
.., r. J
ii-Ios, pro-t-ctor me-


l
us

l
Domi- ne.
l l l

P s. De- us in nomi-ne tu- o salvum me fac : et in virtu-te
a Il
tu- a iu-di-ca me.
308
TEMPUS PER ANNUM
GR. v G l - 16 ... l
D
= . --= r. .ta ... , = r-r-r ..
Ps. 8, 2
O-mi-ne* D6- mi- nus noster, qua m
6 r. N 'l'

'
admi-ra- bi- le est nomen tu- um in u- ni-vr-
C 6 M
l
. . . rrl
sa ter-ra! Yf. Qu6-ni- am e- le-
. :;;; r.,,.J"' ,.,,.,h. l--r. . . ;-r. Jlii"' l
va-ta est
tu- a super cae- los.
Dom. anno B: Si ambulem, 125.
Anno n, feria 3 : Ostnde no bis, 3 I.
magni- fi-cnti- a
Ps. 58, 2
n ....... .... , -. tt., . i
A L-le- h1-ia.
Yf. E-ri-pe me de in-imi-cis me- is,
.. r-r, ,. l 1
- - . .--11 - r--
De- us me- us : et ab insurgn-
HEBDOMADA XVI
b ... l ..... ... il .
l. -- l. r\1 !L_ l +;-+--=----'
ti- bus in me li-
be- rame.
Anno II, feria 3 : Ostnde nobis, 16.
c
c
Ps. 18, 9. 11. 12
OF.IV ;---------------------+-------------
.... jl.: .. !iN r.: l ... J
I

Usti-ti- ae D6mi- ni * re- ctae, lae-
... r.:

ti- fi-c{mtes cor- da, et dulci- 6- ra su-

=- t-I.J


per mel et fa- vum : nam et servus tu- us eu-
l r-1'4 r. i .. , .... ; . ....,.:;-. -++11-------
sto- di- et e- a.
Ps. 50, 21
CO. IV C G 111..__. 6..!! ; 6
....
A C-ce-pta- bis sacri- fi- ci- um iu- sti-
ti- ae, ob-la- ti- 6-nes et ho-lo-cau- sta, su- per
310
TEMPUS PER ANNUM
c
\
Il
,-..

J
..
r-:
;,

li
al-ta- re tu- um, Domi- ne.
Ps. 50, 3 a. IO. 12. 13. 14. 15. 17. 19. 20
Dom. anno C: Optimam partem, 507.
Feria 3 : Quicumque fcerit voluntatem, 515, cum ps. 33*.
HEBDOMADA DECIMA SEPTIMA
Ps. 67, 6. 7. 36 et 2
IN. V
;
=l
e

D


.


E- us * in lo- co sane t o su- o : De- us, qui
l e-= .. :


l

=

l

la!.

in ha- bi- ta- re fa- ci t un-a-nimes in do- mo:
t.. .. ; . .. , . :::....,.--.: . .,.::....w--.... 1-' l
. l. ..
ipse da-bit vir- tu- te m et forti- tu- di- ne m
16
rIV
Ill
: -ple- bi su- ae. Ps. Exsurgat De- us, et dissi-pntur
l . . . . . ..in-imi-ci e-ius: et fU-gi- ant, qui od-runt e- um, a
l .

Il
fa-ci- e e-ius.
HEBDOMADA XVII
3II
Anno I, feria 6 :
Ps. 80, 2. J. 4. 5. 6
IN. VI l
c .. : : . \ .... j
E
-
Xsul- ta- te De- o * adiu- t6- ri no-stro :


.
l

c

...

=N
iu-bi- la-te De- o la- cob : su-mi- te psal- mum iu- c un-
c

l:
o

J- . l j
dum eu m ci- tha- ra: di.- ni-te in-i- ti- o mensis tu- ba:
c

;;


r.: lr


qui- a praecptum in Is- ra- el est, et iu-di-
. j
ci- um
; ..
Il


...
De- o la- cob. Ps. Testi-mo-ni- um in Jo-seph p6-su- it

il-lud, cum ex-i-ret de terra Aegypti : linguam, quam non
nove- rat, audi-vit.
Ps. 27, 7. Yf. l
GR.
= . : r. l
adiu-
312 TEMPUS PER ANNUM
c r,:l'"hllo: l : l Ilo l uA "' Il
tus sum : et ref16-ru- it ca-ro me- a :
et ex vo-Iunta- te me- a conl-t- bor
c 1\o'l\ol\o. ' Il c . :
il- li. Y/. Ad te, D6- mi-ne, eia-
- IW l 'J
ma-vi: De- us
me- us, ne si- le- as : ne disc-
c =

das a me.
Dom. anno B : Oculi 6mnium, 343
Ps. 80, 2. 3
c 1 : = = .. l = .,. r-.
= - - . Il
y;r. Exsulta- te De- o adiu-t6-ri no- stro,
HEBDOMADA XVII
iu- bi- la- te De- o la- cob : sumi- te

c 1 J
psal- mum iu-cundum eu m ci- tha- ra.
c l .. no r1.r.,, ... Il
- ,...
Ps. 29, 2. 3
OF. II
/ . . M
E

X- aWi- bo te * Domi- ne, qu6- ni- am

l .=
...
.


sus- ce-pi- sti me, nec de- le- eta-
= l
sti in-imi-cos me- os su- per
c
=r.
.. r.

.
l
; .. .

r., . ..

=me: D6- mi- ne dama-vi ad te, et sa-
...
,.. ' ..r.
. Il
n a- sti me.
314
TEMPUS PER ANNUM
Prov. 3, 9. IO

= r. . J
H
On6- ra D6- mi- num de tu- a sub- sta n-
r.: l J
ti- a, et de primi- ti- is fru- gum tu- a- rum:
c=

l
.. l

-\
=--=

J


ut imple- an-tur h6rre- a tu- a sa- tu- ri-ta- te,
c l
J = - .
.
-\ 6 r.: Il
et vi- no torcu- la- ri- a red- un- da- bunt.
Ps. 111*, 1. 2. 3 4 5-6 a. 6 b -7 a. 7 b- 8. 9
ve/ ps. 127*, 1. 2. 3 ab. 3 cd. 4 5 6
Dorn. anno A: Simile est, 519, cum ps. 33*.
- anno C:
Le. 11, 9. 10; cf. Mt. 7, 7. 8 et 70, l
CO. I

l


p

r
...

=
;fi

E-ti-te,
* et
ac-ci-pi- - tis : quari- te, et in ve-
...

r.:

r- J

=
l

n i- - tis : pulsa- te, et ape- ri- -tur
c
;J.
= =
=

...

r.:
l
VO- bis: omnis e-nim qui pe- tit, a cci- pit : et qui
HEBDOMADA XVIII
.. ---l j
quae-rit, inve- nit : pulsfm- ti a- pe- ri- -tur,
al- le- lu- ia.
Ps. 30*, 2. 3 ab. 3 cd. 4 5 6. 8 ab. 25
Feria 4 : Simile est, 519, cum ps. 33*.
HEBDOMADA DECIMA OCTAVA
Ps. 69, 2. 3. 4
IN.VU
D
c . b "' b
E- us in adiu- t6- ri- um me- um in-


tn-de : D6mi-ne ad ad- iuvfm- dum me fe- sti-na :
,_. ..... l i
._-_.
confundantur et reve-re- an- tur in-imi-ci me- i,
qui quae-runt a-nimam me- am. Ps. A- vertantur retr6rsum
G

Q

r-
::
"'
=
J

Il
l


..
et e-rub-scant, qui vo-lunt mi-hi ma- la.
Dom. anno A : Sitintes, I 14
3!6
TEMPUS PER ANNUM
P s. J.J, 2. Y'. J
GR. VII c l = n
B
-t-. r = .,
Ene-di- cam "' D6-mi- num
G l = r., .. , .. Jli . l
1
in omni tmpo- re :
semper laus e- ius
= l =
me- o.
y.r. In D6-mi- no
lauda-bi- tur a- n i- ma me- a :
G
. - ' .
. -- . .. . ..
.
audi- ant mansu- -
et lae-tntur.
HEBDOMADA XVIII
Dom. anno A: Oculi 6mnium, 343
Anno I, feria 6: Tu es Deus, 275.
Anno Il, sabbato : Adiutor in 69.
Ps. 87, 2
m c
l l -l
A
.
L-le- lu- ia.
Yf. D6- mi-ne De- us sa- Iu-
c r.J . l
. . l'il !Il
.. .
. ..
1-
tis me- a e, in di- e clama- vi, et no-
c
.=
=
),


cte co- ram te.
c , ..... r. l\. Il
Feria 5 : Tu es Petrus, 576.
Cl Ex. 32, 11. 12. 13. 14
OF. VIII e-C ... -==*i,t-:.-.-+-------1
i r- = l
P Re-ca- tus est * M6-y-ses
... -ti-
in conspctu
c r-h .,.,. r. l'o r-: l ..
D6- mi- ni De- i su- i, et di-
318 TEMPUS PER ANNUM
l
= =
-il- -il-
xit. Pre-ca- tus est M6- y-ses in conspctu
c r-111 . .,.,.
D6- mi- n i De- i su- i, et di- xit :
; = .. .. l
. .... . e- .
... = J
Qua- re, Domi- ne, i-ra- sce- ris in p6- pu-
... . .
= l
= .
. ... ..
lo tu- o? Par- ce irac a- nimae tu-
.Il. 1 = = r.. 1 , ... .. r-r J
ae : memn-to Abraham, I-sa- ac et
--+-

l

l
e-
l

l
l l

l


l
Ia-cob, qui- bus iu-rasti da- re terram flu- ntem lac

J. l : l ....
i_Ar.j; ... ,. 1 _ _
------.r-- ... l.
l
et mel. Et pla-ca- tus factus est D6-
l
-\.
l
l l

mi- nus de ma- Iigni-ta-te, guam di- xit fa-
ce- re p6-pu-lo su- o.
HEBDOMADA XIX
319
Dom. anno C : Sanctificavit M6yses, 338.
Sap. 16, 20
co. v
P
= = = r
A- nem de cae- lo * de-disti no- bis, D6- mi-
c . l l
a

J. l

ne, habntem omne de- le-eta- mn- tum, et omnem
c

..
-

_,tsj
Il

l


i l
llj l
'
sa- p6- rem su- a- vi- ta- tis. T.P. Al-
l .
le- lt1- ia.
Ps. 77*, I. 2. 3-4 a. 4 bcd. 23. 24. 25. 27. 28. 29 (Differentia g)
Feria 6 : Qui vult venire post me, 484.
HEBDOMADA DECIMA NONA
Ps. 73, 20. 19. 22. 23 et 1
IN. VII c / l h r. l J
R

Espi-ce, D6- mi-ne, in te- stamn- tum tu- um,
c ... .. l . r- = . . i
. =
et a- nimas paupe-rum tu- 6- rum ne de-re-lin-quas in
320
TEMPUS PER ANNUM
l . l Jfi =--+:
r- -+-
l ..

fi- nem : exsur-ge D6-mi- ne, et iii- di-ca cau- sa m


i
;
A
l
=
J.
l
.. ;

.. ;tu- am : et ne obli- visca- ris vo- ces quaern-
c
r..
Il
=
l l l

Q
l

e-
;:
l
.. ,. .
r:

ti- um te. Fs. Ut quid De- us re-pu-listi in fi- nem:
c 1\ = l

; l l l

r-: l!
i- ra-tus est fu-ror tu- us super oves pascu-ae tu- ae?
Ps. 73, 20. 19. 'f. 22. 23
GR.V
l l l = r-= r. l l
R
E-spi- ce, D6mi- ne, in testamn-tum
c ..


--l = r-, .. l b Ul J
: . ==-
tu- um: et a-ni- mas paupe- rum tu- 6-
Cb .. .. rt
.. , ..
l l
l l
rum ne obli-visca- ris in
fi- nem. Y/. Exsurge D6mi-ne,
HEBDOMADA XIX
321
l
l
et iu- di- ca
cau- sam tu- am: me-
c - . ..

l l"' l . ..,.
i .... 1\ 6 =. ..

tu- 6- rum.
Do m. anno A : Ostnde, 3 1.
- anno C : Beata gens, 333
VII _:.--+_. __ _l_
A
Ps. 89, 1
-------
L-Ie-Iu- ia.
c Il - ...... e . l = . -
; ., ,. .,._...... r l .. j
- . . :. .l ,._ . l - l l
-._. [..!!
Y!. D6- mi- ne, re-fU-
c =
l


=
.l\:, ..


;:: .. , ..
l

gi- um fa- ctus es no-
bis a ge-ne-ra-ti- 6-
322
TEMPUS PER ANNUM
Ps. 30, 75. 76
OF. II ?.
__
I

N te spe-ra- vi, Domi- ne : di-
xi : Tu es De- us me- us, in ma- ni-bus
.,;---..

.
...
Il
= .

Il.


.
=
! ..


tu- is tm- po- ra me- a. T. P. Alle-
.. Il
. - .... ::
Iu- ia.
CO. l o" o o N o o l o o i
P A- nis, quem e-
Io. 6, 52
go d- de-ro, ca-ro
C - _ _ 1 .n;, 1 "
- ... jjl!+ Il ... .... U tlo..l IL 1 l
1 il . _ 111
me- a est pro sa- eu- li vi-
HEBDOMADA XX
~ ~
. ...
l l
ta. T.P. Alle- lu- ia.
Ps. no*, I. 2. 3 4 5. 6- 7 a. 7 b- 8 ab. 9 ab. 9 c- IO a. IO be
Dom. anno C : Beatus servus, 491, cum ps. 33*.
HEBDOMADA VIGESIMA
Ps. 83, 10. 11 et 2. 3
IN. IV E-C -----+1 ~ ---::_-::_---1-i
~ : ~ r . ~ t r ~ ~ r: ~
p
Ro- t- ctor no- ster a-spi-ce, De- us, et
c l .
r- J.
l
rspi-ce in fa.- ci- em Chri- sti tu- i : qui- a
~ ~ ~
l
;t!!.
l
~
!

~ : .
~
;
1\1: l Jl

l
m- li- or est di- es u- n a in atri- is tu- is
c
Il
~
l


e-:
su- per mil- li- a. Ps. Quam di- Icta taberna-
C
. = ..
~ l
J
eu- la tu- a, Domi- ne virtu-tum! concu-piscit, et d- fi- ci t
cl

l
Il
l
r.
l

a-nima me- a in atri- a Domi-ni.
Anno II, feria 5 : Dum sanctificatus, 249.
324
TEMPUS PER ANNUM
Ps. 117, ?i. f. IJ

.. : M .- r. = . !=
B 0-num est confi- de- re in D6- mi- no,

guam cont1-de- re in h6mi- ne.
YJ. Bonum est
spe-ra-re in D6-mi-no, guam spe-ra-
ltJ! l
c ....... IJ

= .. !t Il
re in princi- pi-bus.
Ps. IJ4, 7
VII e-C =. , l .... =. Il


l . - ,.. l
L-Ie-111- ia.
C f = _.l\ . r.: a\
.. -
Y/. Ve-ni- te, exsult- mus D6- mi- no:
=-----'-=-----------'''---'-' '--'=-- --
iu- bi- I- mus De- o sa-Iu-ta- ri
HEBDOMADA XX
no- stro.
Dom. anno B: Caro mea, 378.
Ps. 33, 8. Y
OF.VIII c l n n
,rr- ...
I Mmit- tet an-
. .... J, .. .,, .. Jr-r-., ,
ge-lus D6- mi- ni
c l .. ... b
in circu- i-tu ti-mn- ti- um e- um, et
c
=r-
. ,.
rl

n.., ..


r-
e- ri- p i- et e- os gu-sta- te et
;=rr-
.,. =
l !

l
=


vi- d- te, qu6- ni- am su- a- vis est
D6- mi- nus.
CO. VIII C = ,. lliloo!
c!
:
P Ri-mum quari- te regnum De-
Mt. 6, 33
i, et 6mni- a
TEMPUS PER ANNUM
G ..______J--.....
...--.. . rl.r.N
adi-ci- ntur vo- bis, di- cit Domi- nus.
Ps. 36*, 1. 3 16. 18. 19. 23. 27. 28 ab. 28 cd. 29. 34 ab
Dom. anno A : Domus mea, 402.
- B : Qui manducat, 383.
Feria 3: Amen dico vobis : Quod vos, 436.
HEBDOMADA VIGESIMA PRIMA
Ps. 85, 1. 2. 3. 4
INI. I -.-. -.-+.:6- ---je
N- eli- na, Do- mi- ne, aurem tu- am ad me,


l = l
et ex- audi me : salvum fac servum tu- um, De- us
l
l
Q
l
me- us, spe- ran- tem in te : mi- se- r- re mi-hi, Do-
Ilio.... !
= . l
l
mi- ne, quo-ni- am ad te clama- vi to- ta
= l l = l =: r. = J
di- e. P s. Lae-ti- f- ca a-nimam servi tu- i : quo- ni- am
ad te, Domi-ne, a-nimam me- am leva- vi.
HEBDOMADA XXI
Ps. 97, 2. Yf. 3
GR. V ....

,
B 0-num est conti- t- ri D6- mi-
l rt ........ , = l = . ,
: l
no: et psal-le-re n6- mi-ni tu- o,

= _,;_ = J Il
Al-tis- si-me . J'. Ad
.. \ ..
c ... l r-4,
annunti- an- dum ma-ne
, , .A--. l j
c . r. -;r.. : rt ...
mi- se-ri-c6r- di- am tu-
am, et ve-ri- ta-tem tu- a m
per no- ctem.
Anno II, sabbato: Beata gens, 333
Ps. fJJ, 3
vn ; : = .. \,. Il J
A

Lle- h1- ia.
TEMPUS PER ANNUM
y;. Qu6-ni- am De- us ma-
.
; il,, .. r-: l J J.
gnusD6- mi- nus,
1:
r-,.
'. ' .
gnus su per o-
ter-ram.
Dom. anno A : Tu es Petrus, 576.
Dom. anno B : Spiritus est qui vivificat, 245.
Feria 6 : Quinque prudntes virgines, 502.
et Rex ma-
J-=
.

mnem
Ps. 39, 2. 3. 4
OF. V c .-=---:.------. : u l
E :sp: ctans * exspecta- vi Domi- num, :t r:-
sp- xit me : et ex-au-di- vi t depre-ca- ti-
c r.rt .. l .. \ . l j
6- nem me- am, et immi- sit in os
HEBDOMADA XXI
me- um can-ti- cum novum, hymnum De-
o
t_ ,. = Il
..
no- stro.
Ps. 103, 13. 14. 15

: ... r- J
Il
D
E fructu * 6-pe-rum tu- 6-rum, Domi-ne, sa-ti- a-bi-
ctur ter- ra : ut edu-cas panem de terra, et vi- num lae-
b ISi =. .
Il l lloo , .l .l
Il f. -
l


ti- fi-cet cor h6mi- nis : ut exhi- la- ret fa-
c
Il Il
b
Il
Il
ci- em in 6-le- o, et pa- nis cor h6-mi-nis confirmet.
Ps. 103, I ab. I C- 2 a. 23. 24. 30. 31. 33 34
Ad libitum : Qui manducat, 383.
Feria 5: Beatus servus, 49I, cum ps. 33*.
- 6: Quinque prudntes virgines, 507, cum ps. 33*.
Sabbato: Domine, quinque talnta, 5I5.
330
TEMPUS PER ANNUM
HEBDOMADA VIGESIMA SECUNDA
Ps. 85, 3. 5 et l
IN. VIII G---u -
M
. 1'-1\
l-se- r- re mi-hi
= . l ..
.
D6- mi-ne, qu6-ni- am ad te
c r-, ...
l
J .. ,, ......

.
cl ama- vi to- ta di- e : qui- a tu Domi-

-
l
c

J. Fi
;
l

r.

r-


ne su- a-vis ac mi- tis es, et co-pi- 6- sus in
= '
c-- r: 1 ... . = = r.,.r-r.. i
mi-se-ri-c6r- di- a 6-mni- bus invo-canti-


bus te. Ps. lncli- na Domi-ne aurem tu- am et exaudi me:
qu6- ni- am in-ops et pau- per sum ego.
GR. Timbunt gentes, 265.
Anno II, feria 4 : Beata gens, 333-
sabbato : Prope est D6minus, 35-
I
A L-le- Iu- ia.
Ps. Y7, l

HEBDOMADA XXII
331
Y/. Canta- te D6-
G'
mi-no di n- ti- cum no- vum: qui-
;


l
- t


.. ..

:-l
r.
.

;
a mi-ra- bi- li- a fe- cit
D6-mi- nus.
Ps. J.9, 14. 15

:-lr \: .... l J . ... .. =
D
=
Omi- ne, * in auxi- li- um me- um rspi- ce :
... = =
,. l = =l
. ......
con- fumh1ntur et reve-re- an- tur' qui qua e- runt a-ni-
. ;...
mam me- am, ut au- fe-rant e- am:
c

.. r. :
:-1 r Il\ = Il


-
D6mi- ne, in auxi- li- um me- um rspi- ce.
332
TEMPUS PER ANNUM
Ps. 70, 16. 17. IS
coD. vm f--. .. J
0-mi-ne, * memo- ra- bor iusti- ti- ae tu- ae
; . ... e- ),


.r

so- li- us : De- us, do-eu- i-sti me a iuventu-
c r. ... 6 r ;_g_._t._. . ..----=..!.---'-=-+*--l
. .; J
te me- a, et usque in se-n- ctam et s- ni-
um, De- us, ne de- re- linquas me.
Ps. 70, 1. 2. 3 ab. 3 c. 5 6. 9 12. 14. 23
Do m. anno A : Qui vult venire, 484, cum ps. 33*.
Feria 2 : Mirabintur, 267.
Feria 4: Multitudo languntium, 471.
HEBDOMADA VIGESIMA TERTIA
Domi- ne, et rectum iu-di- ci- um

r-= -t- l .. '
tu- um : fac cum ser-vo tu- o se-cundum mi-se-ri- c6r-
c :'1. r.: Il


. .

di- am tu- am. P s. Be- a- ti immacu-li-ti in vi- a :
HEBDOMADA XXIII
333
qui ambu-lant in le- ge Domi- n i.
Ps. 32, 12. }'. 6
GR. l

B
.. r.,.. .. F!lllllll
E- a- ta gens, * eu- ius est D6- mi-nus
c * ---t .. -;
"r- r. M
De- us e- 6- rum : p6- pu- lus, quem
c
_ r.,. . ... . -:t--c, !L=---------i-1----. -..J
-------1
git D6- mi- nus in he- re-di-
ta- tem si-bi. Y/. Verbo D6-
mi- ni ca e- li firma- ti
---J-i: N l
' l
sunt : et spi- ri-tu o- ris e-ius
c
-=-t-=i ed- ' l
(!. = -Pii .
l! ! -!
o- mnis virtus e- 6- rum.
Dom. anno C: Domine, refugium, 347
Anno II, feria 4 : Audi, filia, 406.
334
TEMPUS PER ANNUM
A
VII C.
-. ,. !! l'li i
L-le- lu- ia.
Ps. 101,2

r-

Q .

= ..

y.r. D6- mi- ne, ex-audi o-ra- ti- 6- nem


me- am, et da- mor me- us ad te v-ni- at.
Feria 3 : Ego vos elgi de mundo, 429.
Dan. 9, 4. (2.) 77. 79
OF. IV
.-EJ
o - ra- vi De- um me- um
e- go Da-ni- el, di- cens : Exau- di, Domi-
L . t-
.._J
ne, p re- ces ser- vi tu- il-lumi- na fa- ci- em
c


Il 111 Il
Il
b
l

=
r-
=
.... .

=
tu- am su- per sanctu- a- ri- um tu- um :
HEBDOMADA XXIII

J.N . l " Nlt ....
et pro-pi- ti- us in-tn- de p6- pu-lum istum,
J l! l
= .,
. l=
super quem invo- ca- tum est no- men tu- um,
De-
us.
335
t-
'
Ps. 75, 72. 73
CO. II < = .
l ;
............ , j
V
, l
0-v-te, et rd-di- te D6mi- no De- o ve-stro,

. =
o-mnes qui in cir-cu- i-tu e-ius affr- tis mune- ra: ter-
= .
l
i=;.
=
l
l

l


ri-bi- li, et e- i qui aufert spi- ri-tum prin- ci-
r.: 1 M .. r.r.

pum : terri- bi- li a- pud omnes re- ges ter- rae.
Ps. 75, 2. 3 4 5-6 a. 9 IO
Feria 3 : Multitudo languntium, 471.
TEMPUS PER ANNUM
HEBDOMADA VIGESIMA QUARTA
!l Sir .. J6, IS; Ps. 127
IN. I ij j4 b = , :1\1 b . +t
r- l = = ,.
D A pa-cem, D6- mi- ne, sus- ti-nnti-bus
te, ut proph-tae tu- fi- d- les in-ve- ni- antur ;
c b = lod ., j
.. r- rN
ex-au- di p re- ces servi tu-
i'
et pie-bis tu-
c
l
Il
-;-1

l=


.
ae Is- ra- el. Ps. Laeta-tus sum in his quae dieta sunt
mi- hi : in domum Dmi- ni i-bi- mus.
Ps. l 21, l. 'i".
GR. VII --------.=.----------1
1
r

1
l . Ilo... l 1 ... -.-;;T----+==---.----i-=---.t-1
L r-
sum * in his quae di- eta sunt
- --------- -
1 J.. j
c =....:=--t _ n't--.1 ,-.;--ht.:-
1

mi-hi : in domum Domi- ni i-
l -
p 1 !' ..
c H
1.1 . ---------
.. .. ,n j
l l l l
bi- mus. Yf. Fi- at pax in \'irtu-
HEBDOMADA XXIV
337
te tu- a : et abundan- ti- a
in tur-ri- bus tu- is.
Anno I, feria 2 : In Deo spenivit, 311.
Anno II, feria 4: Beata gens, 333
c 6 illt 6 l
* .1 l n
A
....
L- le- 111- ia.
Ps. lUI, 16
I
c l
.... ,. ...
;= . l.
Yf. Ti- m- bunt gen- tes
c
il.
,o_.--1--i.'

lno- men tu- um, D6-mi- ne: et o-
mnes re- ges ter- rae gl6-
ri- am tu- am .
. .
TEMPUS PER ANNUM
oSF. v "-c.,..=-.- 6 =!. r., .. _ 1 Jr-.-..
1
= , .. n. J
Aneti- fi- ca- vi t * M6- y-ses alta-re
Cf. Ex. 2.1, 4. 5
c ., = = = b - Il l J ,
=------ = ..
D6mi- no, 6ffe-rens su- per il- lud ho- lo-
C l ., = , . .. ;-n. . -----=---1 r-
r.: l. .
J
cau- sta, et immo- lans vi- cti- mas : fe-cit sa-
-
.... a a _.,r-:-.-.
cri- fi- ci- um vesper- ti- num in o-d6-rem su- a-

vi-ta- tis D6- mi- no De- o, in consp-
ctu fi-li- 6-rum Isra- el.
Dom. anno C : Pred.tus est, 3 17.
Ps. 95, 8. IJ

-
l
CO. IV c

=

=
r.
T
Olli-te h6- st- as, * et intro- i- te in a-
C r. t-, g_ ___: -
tri- a e- ius : ad-o-ra- te D6-mi-num in au- la
HEBDOMADA XXV
339
...
;
"'
Il
"'

Il

i-
.-

sancta e- ius. T. P. Alle- hl- ia.
Ps. 95, I. 2. 3 4 5 6. 7- 8 a. II- 12 a. 12 b- 13 ab. 13 cd
Dom. anno B: Qui vult venire, 484, cum ps. 33*.
C : Dico vobis : Gaudium, 387,
cum ps. 31*, I. 2. 5 ab. 5 cd. 7 8. ro. II
Anno n, feria 2: Hoc corpus quod pro vobis tradtur, 170.
HEBDOMADA VIGESIMA QUINTA
Cf. Ps. 36, 39. 40. 28; Ps. 77
IN. IV E-C ------bb --;;11!:-.--1--.--.----,--.-----
,._. " 1
S
--tH .. ., ,- 1
A- lus p6-pu- li * ego sum, di- cit


Domi- nus : de quacumque tri- bu-Ia- ti- 6- ne
c
l

th
l


clamave- rint ad me, exau- di- a m e- os :
c

et e-ro in per- p-
c
11!.- -1+- __ .... j
i
tu- um. P s. Attndi-te p6pu-le me- us le-gem me- am:
c
l
.. t
l


in eli- na-te aurem ves tram in v erba o- ris me- i.
340
TEMPUS PER ANNUM
Ps. l IO, 2
GR.
D
; . . r.., -N_!t_:_!
i i
1- ri-ga- tur o-ra- ti- o me- a sic-ut=


l

1\

..
i
incnsum in conspctu tu- o, D6- mi-
ne. Y/. E-leva- ti- o

rh
l


manu- um me- a- rum sacri- fi-
per- ti- num.
Dom. anno A: Prope est D6minus, 35
- C : Quis sicut D6minus, 269.
Anno I, feria 3 : La:tatus sum, 336.
ci- um ves-
Anno II, feria 5 et sabb. : Domine, refugium, 347
II ; ltur.: l
A
-----:---
L-le-Iu- ia.
Ps. IO.J, l
.. :!.!\ 11--- Il
Y!. Confi- tmi-
l .. r.:
f-Il l

ni D6- mi-no, et invo-ca- te nomen
HEBDOMADA XXV
341
l .. .. -.. ..
,. - i
e- ius : annunti- a- te inter gen-
-!
.. r, .. Il
t es 6- pe-ra e- ius.
Anno I, feria 3 : Lretatus sum, 19.
Anno II, feria 5 et sabb. : Domine, refugium, 32r.
OF. VIII E-c
... . . r-1
s
Ps. 137, 7
= t-
r- r- .. i
I ambu-la- ve- ro * in m- di- o
tri- bu- la- ti- 6- nis, vi- vi- fi-ca-
bis me, D6-mi- ne : et super i- ram

1
1
-f-.!' = = .. ,. l ... =
t .,
in-i- mi- c6- rum me- 6- rum extn-
C ;o.;:,,, " ll1l j
1
l
. ,..
des ma- num tu- am, et salvum me
fe- cit dxte-ra tu-
a.
342
TEMPUS PER ANNUM
Ps. 118, .1. 5
co. v 1---==o
=

l5 ..


= l5 =T


u
mandasti manda- t a tu- a custo- di-
C .. r. :..--f 1: .-.. r-
. __ ____ __ ____ 1 _____ __ ______ __
ri ni-mis : 6.-ti-nam di- rigantur vi- ae me- ae,
__ f. l b r- f. 1'1. "'.Il
l
ad eu-sto- di- n- das iu-sti- fi-ca- ti- 6- nes tu- as.
Ps. 118, L 2. 3 8. 9 26. 59 6o. 134. 168
HEBDOMADA VIGESIMA SEXTA
Dan. J, 31. 29. 30 . .13. 42. Ps. 118
IN. III ______
1
___
1
__
1
_11--
1
_
1
----:::
1
,--__


1
---tr-=lj!Jc:..: -t---t
o
-mni- a * qua e fe- cisti no- bis, D6- mi- ne, in

rr.
l
l
r:
ll i
ve- ro iu-di- ci- o fe- ci- sti, qui- a pecca- vi-
tlt:lll=-'-:-!-1 . . l
mus ti- bi, et manda-tis tu- is non o be-di- d- mus :
l
:: .--;:----.-j";"
__________________ ,_ l,
sed da gl6- ri- am n6-mi-ni tu- o, et fac no-
HEBDOMADA XXVI
343
c .
- .... Il
i .. =-
..

bis- cum se-cun- dum multi- tu- di- nem mi- se- ri-c6r-

... Il

di- a e tu- ae. Ps. Be- a- ti imma-cu- la- ti in vi-
;


=.. -=
a: qui ambu-lant in le- ge D6mi-ni.
Dom. anno A: In nomine Domini, I55
Ps. III, 15. f. 16
GR.

O
,.. ,..:+ l l l'
- eu- Ii * 6- mni- um in te spe- rant,
-. r.D6mi-ne: et tu das il- Iis
e- scam in tm-po- re oppor-
1 Il .

.. ..
= ..,
l l
tu- no. Y/. Ape-
-
l
l
.. , ...

..

G
l
. ..

ris tu ma- num
344
TEMPUS PER ANNUM
.
tu- am : et mples
Il l
... = = . ..,
..
orune a-ni- mal be-ne- di- ct- 6-ne.

l l
Dom. anno A : Christus factus est, 148.
Anno I, feria 6 : Propitius esto, 288.
III
Ps. 107, 2
--=


: --t . . r11111 ,
= .
a.


l
1
r.: l t.
Y/. Pa- ra-tum cor me- um, De- us, pa- ra-
cb., .... b i\r. 1t
..
tum cor me- um: canta- bo, et psal- lam
.....
ti- bi g16-

..

..

= .,..,..
='l
...
r.:
l
ri- a me- a.
HEBDOMADA XXVI
345
Anno I, feria 6 :
I
Ps. 78, 9. IO
c +--
1 Il
A
J!. Pro-pi- ti- us e- sto, D6- mi- ne, pec- ca-
= l"
l l l l l l
c
tis no- stris : nequndo di- ca n t gen-
C r,,., :,. :r. r. l =- ., ..---
.. }' .l J
t es U- bi
c
us e- 6- rum?
S
..
U-per flumi- na
/l --
.
*Baby-
Ps. Ut, l

... "". lf--i"' ...j . l
___ .__ ___ _., __________ 1 l
16- nis, il- Iic s- di- mus, et fl- vi-
TEMPUS PER ANNUM
l
. --r .... =.
l
rt,. 6 :
mus, dum re-corda-r- mur tu- i,
c
l. l l. .
Si- on.
Ps. 118, 4!J. 50
CO. IV
M
l-il ln =' J
Emnto verbi tu- i servo tu- o, Domi- ne
.
; = "'n r- t
in quo mi-hi spem de-di- sti : haec me conso-la-ta
r1. ... J e:
l - -
l l
est in humi- li- ta- te me- a.
Ps. 118, 1. 2. 25. 28. 41. 74 76. 81. 82. 114
Anno I, feria 5 : Comdite pinguia, 268, cum ps. 33*.
HEBDOMADA VIGESIMA SEPTIMA
[l Esth. 13, 9. 10. 11. Ps. l U!
IN. IV E-i --------t----------


=

=


r.

IN v o- lunta- te tu- a, Domi- ne, u-ni- vrsa
cQ

=-

su n t po- si- ta, et non est qui pos- si t re- si-
c
l

r.rt

e

=

A

ste- re v o- l unta- ti tu- ae: tu e- nim fe-ci- sti
HEBDOMADA XXVII
347
=
r-
...
l

o


.
... ..
omni- a, caelum et terra m, et u- ni- vrsa
c :--. -,F,---
,.
quae cae- li ambi- tu conti- nntur :
Do- mi-nus u- ni- verso- rum tu es.
i

P s. Be- a- ti immacu-la- ti in vi- a : qui ambu- !an t in
c =
. Il
lege Domi-ni.
Ad libitum:
Anno II, feria 3 : De ventre matris mea:, 570.
Ps. 8Y, 7. \'. 2
GR. II c l l J. t---'
LJ-- . r. . . i
D 0- mi-ne,* re-fu- gi- um fa- ctus es
l -
no- bis, a gene-ra- ti- o-
. = l __.,-!+j
l rtl l. /il .ll-;-11?---
: 1 IF
----
c = ,, . l J.,
. r. l
l
ne et prog- ni- e.
TEMPUS PER ANNUM
c ---= .,. . Il

. : ~ .. , l ---= l J
~ ~


y. Pri- usquam montes fi-


e- rent, aut forma-r-tur
c .
terra et or- bis: a
J
:;j

s<- cu-lo et in sre- eu-
lum tu es De- us.
Anno II, feria 4 : Qui openitus est Petro, 536.
Ps. 7 7 J, 7
n .,; J . \ r ~ ~ r . .. l ~ ~ :
A L- le- Iu- ia.
~
J ..
Y/. In x- i- tu
b,.,., .
Is- ra- el ex Ae- gypto, do-mus
HEBDOMADA XXVII
349
la- cob de p6- pu-lo barba-ro.
..... l l-- .. ._ =-=
-' . __,_ff=-=.___
Anno II, feria 4: Laudate D6minum, 273.
Iob. 7 et 2, 7
OF.ll ;--- .! . l .1rti t< ri"'i'!'
V e- rat in ter- ra n6mi- ne Iob,
G


l


.

r

r . l

sim- plex et re- ctus, a c ti- mens De- um: quem
G .; l ..,. - _:__=
Sa- tan p- ti- i t, ut tenta- ret: et da-ta est e- i
G


j


l .
.


l .


l
pot-- stas a D6mi- no in faculta-te et in
G
l
! r.
l


= .
-;.-r. ..
r
r
carne e- ius : perdi-ditque o-mnem substanti- a m
i p si- us, et fi- li- os : car-nem quo- que
350
TEMPUS PER ANNUM
c

l

r-
V

r.:
Il
.


r

.
l
e- ius gra-vi ul- ce- re vulne- ra- vi t.
Ps. 118, 81. 84. 86
CO. l
=
r-=l
I N sa-lu-ta-ri tu- o a-nima me- a, et in verbum
c

.-. il, r.: l l
l l = ' . l l i
l
tu- um spe- ra- vi : quando fa-ci- es de persequnti-bus
C :
, r.: l
l l l
l"
me iu- di-ci- um? in-iqui perse-cu-ti sunt me, adiuva
c


; Il
r.:
me, Domi- ne De- us me- us.
Ps. u8, 1. 41. 85. 87. u3. 123. 157. 161. 166. 174
Feria 3: Optimam partem, 507.
Feria 5: Petite, 314.
Sabbato : Beata viscera, 423,
cum ps. 44*, 2 ab. 11. 12. 13. 14 15. 16
HEBDOMADA VIGESIMA OCTAVA
Ps. 129, J. 4 et l. 2
. l .
IN.III
.--------- r l l'
s

I in- iqui-ta-tes * observa- ve- ris D6-mi- ne,
HEBDOMADA XXVIII
351
c l
D6mi-ne quis sus- ti- n- bit? qui- a apud te pro- pi-

..
"'
r:
pj
., lti- a- ti- o est, De- us Isra- el. Ps. De
c"'


r
pro-ftlndis clamavi ad te D6mi- ne : D6-mi-ne exaudi
YO- cem me- a m.
GR.I ,. j
0
=-, .
E C- ce * quam bonum,
Ps. 132, 1. }!. 2

et quam iu-cun-
c
...
r-,.=
l


dum ha- bi- ta- re fra- tres in u- num!
. -.
- . -- . =41 =
y.r. Sic- ut unguntum
c
..l


in ca-pi-te, quod de-scn- di t in
r.:
l

.

ba m, bar- ba m
. = .,. .
Dom. anno A: Si ambulem, 125.
Anno I, feria 3 : In omnem terram, 427.
Anno II, feria 6 : Beata gens, 333
sabbato : Gloria et hon6re, 476.
A- a- ron.
I ; :i
A
- H . .... ........ -. - ....
-l
Ps. l 7.3, Il
L-le- h1- ia.
=_r-===.tt-::=:1 -br._-. :_''--- j
Y/. Qui ti-
h-::

rent in e-
ment D6-
. l
o: ad-
--!lt J .-=.,...... -.---= ... =-=---llar-HHoMdl'-' 1\1-.- ,
iu- tor et pro- t- et or
G

=
l ..
' \*-
... l


l
e- 6- rum est.
;
Esth. 14, 12. 13
OF. I

=
l G S
:!\ =
j-

R
jlj

.l
E- corda- re me- i, * D6- mi- ne, ornni
HEBDOMADA XXVIII
353
A ---i
!Il uM -.!!
' r.. l
pot-enti- tu- d- mi- nans : da serm6-nem

=
=
JIA-t------t-

...--,--i
=----=--m = r
l
re- ctum in os me- um, ut pia-ce- an t
Cb,....
ti _ _; ... :o_--- ..

l
ver- ba me- a in conspt:-
il\ l l
----------
ctu princi- pis.
Ps. 7 78, 22. 2./
co. . -+--=-.
A U-fer a me oppr6bri- um et contmptum,
qui- a man-da-ta tu- a exqui- si-vi, Domi-ne : nam et
i . ---r-- -+--=.---= = l -+1+-1---

te- stim6-ni- a tu- a me-di-ta- ti- o me- a est.
Ps. 118, 1. 2. 39 45 77 99 100. 143
Feria 6: Dico autem vobis, 470.
354
TEMPUS PER ANNUM
HEBDOMADA VIGESIMA NONA
Ps. 16, 6. 8 et l
IN. m . .. l M r, . .. l
. .. . ---=---
E
-go clama- vi, qu6-ni- a m exaudi-
_c -+!'-=----=-+,-_,._: ...... ____.: -+-1 _.. b l l
sti me, De- us : incli-na aurem tu- am, et ex-
-
au- di v erba me- a : cu-st6-di me, D6mi- ne,
H
l


iut pu-pil-lam 6- eu- li: sub umbra a- la- rum
C
-
J .. ,._ -=N -
.

tu- a- rum pr6- te-ge me. Ps. Exaudi D6mi-ne iusti-
c-----=-r.--IHIy-11--tl-.-. e-
ti- am me- am : intnde depre-ca-ti- 6-nem me- am.
Ps. 27,
1
1. \". 7
GR. VII l
.-r-


s
Al- vum fac * p6-pu- lum tu- um,
HEBDOMADA XXIX
355
---lllo.cll .. l ... *='" . t-: "'-= .! ..... -_j_
= +ia--!t
1
-+- . .
D6- mi- ne: et b- ne-
di c he-re-di- ta- ti
l .
l
tu- ae. YJ. Ad
_ _, -:-. - l --+
; .. l. .. . l .. .. :
-. l
te D6- mi- ne clama- vi : De- us me- us,
= .-t
ne si- le- as a me, et e- ro si-mi-
lis de- scendn- ti-bus
-:. l ; ..
;
1
Il
in la- cum.
Anno II, sabbato : Lxtatus sum, 336.
VIII
A
Ps. //.), 2
c . ....... . -r--:-. -.;:r
--t-1'"- '--------!f.--=----.. li
L- le- hJ.- ia.
TEMPUS PER ANNUM
c i J r .. N r 1 t
y. Lau- da, a-nima me- a, Do- mi- num: lauda- bo
c


.


r

- . i r


D6mi-num in vi- t a me- a: psallam De- o
l
i bill .....
. -
. . .. . .

. ......
Hl .
me-
o, qu;im-

r =., ... .
.. -

i
. . . ....
di- u e- ro.
Anno II, sabbato : Lretatus sum, 19.
Ps. 7 78, 47. 48
OF. II

i
M
=--------=-1 . ..


..

Edi-ta- bor * in manda- tis tu- is,
c
r

. l
= ... 3.. = J
quae di- l- xi ,aide : et leva- bo ma- nus me-
...
"r-

as ad manda- ta tu- a, quae di-l-
: .

Xi.
HEBDOMADA XXX
357
Ps. 8, 2 ab

co. n .; 111 l i-
D
-"'l'-----*1--;;;.1' ...,1


Omi- ne * D6- mi- nus no- ster, quam ad-
l
mi-ra-bi-le est no- men tu- um in u-ni-
.. , .. N l *11--------
l.
vr- sa ter- ra!
Ps. 8, 2 c. 3 4 5 6-7 a. 7 b- 8. 9
Feria 3: Beatus servus, 491, cum ps. 33*.
Feria 4: Fidlis servus, 491, cum ps. 15*, 1. 2. 5 6. 8. 9 II.
HEBDOMADA TRIGESIMA
Ps. 704, 3. 4 et 7
IN. II .,;----A--------..,1 ... l l . l
L
--.-:--- l l l l l l l -
Aet- tur cor * quaern- ti- um Domi- num :

quari- te D6- mi-num, et con- fir- ma- mi- ni :

l

quari-
, ...

te
l l l
l
-\
fa-
tmi- ni D6mi- no,
Il l
Il
l
l .
r-
i
-tAl---ti
l
ci- em e-ius semper. Ps. Confi-
l

et invo-ca- te nomen e-ius : annun-
TEMPUS PER ANNUM
Il - 1\ .
ti- a-te inter gentes 6- pe-ra e- ius.
Ps. 26, 4
GR.V
N ; "' : . :. jlll 1
U
.. .. .. . r ..
- nam p- ti- i * a D6- mi- no, han c
re-qui- ram, ut inha- bi- te m in do- mo D6-
c 6 = A Il G

l l
mi-ni. "<f. Ut vi-de- am
vo-lupta-tem D6-mi- ni : et
-
. . . . =
pr6- te-gar a tempio san-cto e-
l 6- Il
: ....
..
ius.
Dom. anno C : Clamavrunt iusti, 454
Ps. 747, 7
IV c 6 = 16 = Il 6 l
. = . . j
A
o l l . . l l r-
L-le- lu- ia. "<f. Lauda,
HEBDOMADA XXX
359
c
le- ru-sa- lem, D6-mi-num : lau- da
E J. a '' , .... "1\o '- _._Il..__ __ _
De- um tu- um, Si- on.
OF. III C
1
1 l


Ps. 178, 107. 125
Il
D
..
Omine, vi- vi- fi-ca me se-
......
'i1 " ju--H-
r- j
- . --------
cun- dum e- 16qui- um tu- um: ut sci- am te-
; . ..
f-il
stim6-ni- a tu- a.
-lh; Ps. 79, 6
CO. II l 1 1 1 ... 1
L
t __ . J=JJ l r- i 1 J
Aeta- bimur in sa- lu- ta- ri tu- o :
t
= . . . . . l .1111;;;!!
-j ...
,- . -f.!!- = .
et in nomi-ne D6mi- ni De- nostri
= = Il
l - r- ..
magni- fi-c{t- bi- mur.
Ps. 19, 2. 3 4 5 7 8
TEMPUS PER ANNUM
HEBDOMADA TRIGESIMA PRIMA
Ps. 37, 22. 23 et 2

N
.
E de-re-linquas me, * D6- mi- ne De- us
c r-: l = l = .. l
l
me- us, ne disc-das a me : intnde in adiu- t6- ri-
c
l
J.
=. ,
l
_;i

.., ...

=
J
.. n.
l

l
l
um me- um, D6- mi- ne vir-tus sa-111- tis
c ... r-: Il
=

me- ae. Ps. D6- mi-ne, ne in fu-r6-re tu- o argu- as
c __ __ __ __ ; ___ --------
me : n eque in i-ra tu- a cor-ri- p i- as me.
Doro. anno C : Miserris 6mnium, 62.
GR.vC
= :::::J
S Usc- pimus, De- us, * mi- se- ri-cordi- am
Ps. 47, 10. 11. y. 9
l , oA l . l l
tu- am in m-di- o templi tu- i : se-cundum
C :
= , . .r. l'il . l J
,...
nomen tu- um, De- us, i- ta et laus tu- a
HEBDOMADA XXXI
;
;,;


Il
;


..
l l l
1


in fi- n es terra e. Yf. Sic-ut
-- l -
jll
au-di-vimus, i- ta et
!l J
vi- di- mus in ci-vi-ta- te De- i nostri, in
c a ... rt l b =. r-i""rt. Il
-a--ti .
monte sancto e- ius.
Anno II, feria 6 : La:tatus sum, 336.
Anno II, sabbato : Beatus vir qui timet, 475
VIII c
Jrh - . l
A L-le- h1- ia..
t-
Ps. J2, 6
Yf. Ver-bo
; l
. ,.. .. =
D6-mi-ni ca e- li fir- ma- ti sunt, et Spi- ri-tu

,1.,o-ris e- ius omnis vir-tus e- 6-rum.
;
...
Il
t
TEMPUS PER ANNUM
Dom. anno C : O quam bonus, 517.
Anno II, feria 6 : Lretatus sum, 19.
sabbato: Be:itus vir qui timet, 51r.
Ps. 702, 2. 5
OF.V
i r- Il ..
B Ene-dic * a- nima me- a D6- mi- no, et no-
;


0 G


r-

j


=

li ob- li- visci omnes retri- bu- ti- 6-nes e-
l
l
Gl
l
ius: et reno-vabi- tur, sic- ut a- qui- lae,
G .. y tH,....:... - ._._._.
h .
iu- vn- tus tu- a.


l
. Il
T.P. Alle- hl- ia.
CO. VII 11
1
a l
i . - j
r-
N 0-tas mi-hi fe-ci- sti vi- as vi- tae :
Ps. 75, 71
c

.. r.
, .. : .
l
ad-impl-bis me lae-ti- ti- a cum vul- tu tu-
HEBDOMADA XXXII
l l
o, Domi- ne. T.P. Al-le- 111- ia.
Ps. 15, I. 2. 3 5 6. 7 8. 9- IO
Feria 5 : Dico vobis : Gaudium, 387,
cum ps. 31*, 1. 2. 5 ab. 5 cd. 7 8. IO. II
HEBDOMADA TRIGESIMA SECUNDA

I
Ps. 87, 3 et 2
Ntret *o-ra- ti- o me- a in consp-
C ..... ..

.l .l


l
ctu tu- o : incli- na aurem tu- a m ad
pre-cem me- aro D6- mi-ne. Ps. Domi-ne De- us sa-lu-
!IE-tt---=.=-.

tis me- ae: in di- e clama-vi, et no- cte co-ram te.
Ps. 140, 2
GR. f!.-\ ,...; : N ;r-.:'

,.. ...
I- ri-ga- tur o-ra- ti- o me- a sic-ut
= - l
incnsum in conspctu tu- o, D6- mi-
TEMPUS PER ANNUM
.. l - ;;Fa-111=-it.,.-JI=--H
l . rll
lf-11 f-Il
ne. Yf. E-leva- ti- o=
;


= i lmanu- um me- a- rum sacri- fi- ci-
l
per- ti- num.
Anno I, feria 3 : Benedicam D6minum, 316.
feria 6: In omnem terram, 427.
Anno II, sabbato: Beatus vir qui timet, 475

6 =
16;. Il
IV c
o ., l .

l
um ves-
Ps.147,J
l
A L-le- lu- ia. y.r. Qui p6-
su- it fi- nes tu- os pa- cem, et a-di-pe
fru-mn- ti sa- ti- at te.
Cb;. i!


Doro. anno A : Quinque prudntes virgines, 502.
Anno I, feria 3 : Fulgbunt iusti, 460.
Anno II, sabbato: Beatus vir qui timet, su.
HEBDOMADA XXXII
Ps. 118, 733
oF.vmC ..
G
=--.--;;:,------.,=-----::;=-------:.=--.=-----=-N--.-.-. l r. i
Ressus me- os di- ri- ge D6- mi- ne secun-
..
:-lr ;: r

duro e- 16- qui- um tu- um : ut
c .. ... 111111 Il 11
r- lt ='l r-1 . ... t
l

non domi- n- tur omnis iniusti- ti- a,
D6-mi- ne.
Ps. 22, l. 2
co. 11 . ... = ... t=-
D Orni-= . re- git me, et ni-hil :. h: : ;
... ,-.: 1
e- rit : in lo- co pa-scu- a e i- bi me
col- lo- cavi t : su-per aquam re- fe-cti- 6-nis e-du-ca-
i Il
vit me.
Ps. 22, 3 b. 4 ab. 4 cd. 5 ab. 5 cd. 6 ab. 6 cd
Dom. anno A: Quinque prudntes virgines, 507, cum ps. 33*.
(Differentia : g)
TEMPUS PER ANNUM
HEBDOMADA TRIGESIMA TERTIA
/er. 29, Il, 12. U; Ps. 84
IN.VI
;frA
.. ; ...

e
D I- cit D6- mi-nus : *Ego c6- gi-to co- gi-
ta- ti- 6- nes pa- cis, et non affii- cti- 6-
c

l ...
. l
nis : invo-ca- bi- tis me, et ego exau-di- am
._. _=_. __ l i
vos : et redu-cam capti-vi- ta- tem ve- stram de
cunctis lo- cis. P s. Be-ne- di- xisti D6mi- ne terram
E-;-.. l = : 4 Il
tu- am: avertisti capti-vi-ta- tem Ia-cob.
Ps. 43, 8, y;r, 9
GR VII l l =
L
. c = .=. = a
I- be- rasti nos, * D6 mi-ne, ex af- fli-
... alli. = r- = ="" !
gnti-bus nos : et e- os qui nos od-
G
HEBDOMADA XXXIII
runt, con- fu- di- sti.
lauda- bimur to- ta di- e,
i
Y/. In De-
o


etJ
111\.= n6-mi-ni tu- o confi- t- bi- mur in sa-
G ;-= . l jri!. Il
eu- la.
Ps. 729, 7. 2
VII G !i= . l ... r.. l J
A
i. l
L-le-111- ia.
1 1 Il 1
G ; {l.al\= !
. = .
Y/. De pro-fun- dis
G l , j 1\; i
,. J. . -
! ' l
dama- vi ad te, Domi- ne : D6-
TEMPUS PER ANNUM
mi-ne ex-audi vo- cem me- am.
Ps. 729, l. 2
OF. Il --:_:------;;:il'f:;Jt-
D
. llld" i.ll i"" G; =.
. ..
E pro-flm- dis clama- vi ad te,
...... l =
..
.
Domi- ne : Do- mi-ne ex- au- di o-ra- ti- 6-

i .. J
nem me- am:
l
de pro-f(:m- dis dama- vi ad te, Domi- ne.
Mc. 71, 2-J
CO.I
= ii = .
A
l
- men di-co vo- bis, quidquid o-rantes p- ti- tis,
Cb.... br!" "' .,.. ='l. ,.,J
l
cr- di-te qui- a acci-pi- - tis, et fi- et vo- bis.
Ps. 6o*, 2. 3 4 5 6. 7 8. 9 (Differentia f)
HEBDOMADA XXXIV
Dom. anno A: Domine, quinque talnta, 515.
Feria 4 : ut in dom. anno A.
6 : Domus mea, 402.
HEBDOMADA TRIGESIMA QUARTA
Locum dominicce XXXIV tenet sollemnitas D. N. lesu Christz', uni-
versorum Regis, 388.
In feriis:
Ps. 84, 9 et 2
;
-
l

-


IN. III
...


l
L
Oqu- tur D6mi- nus pa- ce m in p le- be m
G
r.
:r-


i
lsu- am: et super san-ctos su- os, et in e-
G

l
l i

l


1:) =
!!
=

-; -....
1-


.... l.


os qui convertun- tur ad i- psum. T. P. Alle-lu- ia,

alle- hl- ia. Ps. Be-ne-di-xisti, Domi-ne, terram tu-
c
r. = . . . .
;: Il
am : a-verti-sti capti-vi- ta- tem Ia-cob.
GR. vel AL. ut in solemnitate Trinitatis, 372.
Ps. 97,2

u t- a J .,. r-.,.,. . = r: Il
B
0- num est conti- t- ri D6mi- no,
370
TEMPUS PER ANNUM

et psal- le- re n6- mi- ni tu- o, Al- tis-
si me.
Ps. 121, .J. 4
co.
= : : r- o : : l j
I E- ru-sa-Iem, * quae ae-di- fi-ca-tur ut ci-vi-tas,
c
l

:
-

ll

l
cu-ius parti- ci-pa-ti- o e-ius in id- ipsum : illuc e- nim
c
1
..
rfu l 111
ascend- runt tri- bus, tri-bus D6mi- ni, ad con-
c

.
..
Ilr
...


li


fi- tndum n6mi-ni tu- o, D6mi- ne.
Ps. 121, 1. 2. 5 6. 7 8. 9
371
SOLLEMNITATES DOMINI
TEMPORE PER ANNUM OCCURRENTES
Dominica I post Pentecosten
SANCTISSIM.lE TRINITATIS
Antiphona ad introitum VIII
Tob. 12,6; Ps. 8
. . . ,.. .. .
ENEDI- CTA sit * san- eta Tri- ni- tas,
C Nll N r s= ~ r: l ;r j
at- que indi- vi- sa U- ni- tas : confi-
t-bi- mur e- i, qui- a fe-cit no- bis- cum mi- se-
: .
: . l J
c
- . = . . . ..
l. Il l
ri- c6rdi- am su- am. Ps. Domi- ne D6-mi-nus noster :
c = . . . l - l Il
r = r
quam admi-ni-bi-le est nomen tu- um in u-ni- vrsa terra!
Anno C: Oiritas Dei, 248.
372
TEMPUS PER ANNUM
GR. V CE--------t-1 __ D_a_n_. _J,_5_5._}1_.
r. = =e r. l
B Ene- di- ctus es, * D6-mi-ne,
.= .
qui in- tu- - ris a- bys- sos, et
l l'li
se- des su- per Ch-ru-bim. Yf. Be-ne-di-
ctus es D6- mi- ne, in
H
l

..
l5. 1


i
. r.
firmamn- t o ca e- li, et lauda-bi- lis in
i
l G N. Il
.
sa-cu-la.
Pro GR. cantari potest hymnus sequens :
Dan. 3, 52-56
VII Ct= = . lr.
B
= ::
E- ne-dictus es D6mi-ne De- us pa-trum nostro- rum.*
c l l
= l i 1111
Et lauda-bi- lis et glo- ri- 6- sus in sa- eu-la. Et be-
SOLLEMNITAS TRINITATIS 373
ne-dictum nomen gl6-ri- ae tu-ae, quod est sanetum, * Et lau-
c l l
l
Il 1 ; li
l Il
= ..
da-bi- le et glo- ri- 6- sum in sa- eu-la. Be- ne-dictus es
G .: l l
4 , :: = = r
in tempio saneto gl6- ri- ae tu- ae. Et lauda-bi- lis et

l
r.
= . i
glo- ri- 6- sus in sa- eu-la. Be- ne-dictus es su-per thronum
c
= , :: l = = r .

sanetum regni tu- i. * Et lauda- bi- lis et glo- ri- 6- sus
lj = = . li t = = . l r.
= r..--::=J

in sa- eu-la. Be- ne-dictus es su-per seeptrum di-vi-ni- ta-
l r- .

G : ,.fii :
l
tis tu- ae. * Et lauda- bi- lis et glo- ri- 6- sus in sa-
Il = = . l l = . l r.
'=! r. ,.
eu-la. Be- ne-dictus es qui sedes su-per Ch-ru-bim, intu- ens
c = ,.. .1 l = l. 181
-+- -
1
r- 1- 1 '
f! 1- l l
abys- sos. Et Iauda-bi- lis et glo-ri- 6- sus in sa- eu-la.
374
TEMPUS PER ANNUM
!l = . :-.=- --=---1111' -=--==---=--=- ---'=---=- ---=-=___:::_ __ 1-=1__,1
i r.
i
Be- ne-dictus es qui ambu-las super pennas vento-rum, et
;

r.

l
l
.
=
=
r.

e
j
::

e


super undas ma- ris. * Et lauda-bi- lis et glo- ri- 6- sus
in sa- eu-la. Be- ne-di-eant te omnes Ange-li et Saneti
tu- i. * Et laudent te, et glo- ri- fi- eent in sa- eu-la.
&-. --=--tl=t---='- -=_1 r. = .. l l r.-:=J
i 1 r.
Be- ne-di-eant te eae-li, terra, ma-re, et 6mni- a quae in
; = :: l
e- is sunt. * Et laudent te, et glo- ri- fi- eent in sa-
,.__ Il = . = 1 r. = l

eu-la. Gl6- ri- a Pa-tri, et Fi-li- o, et Spi-ri- tu- San-eto.
--=-----"'----= .. ___ = "' ll.r
1.! 1-"'! r- 1.! ;. = . "
Et Iauda- bi- li et glo- ri- 6- so in sa- eu-la. Sic- ut
c = .

.: . 1.
r . l
.
= .. l
e-rat in princi-pi- o, et nune, et semper, et in saeu-la
SOLLEMNITAS SS.MJ\1. TRINITATIS 375
,.. ;: l : = r .
saecu- 16-rum. A- men. Et lauda-bi- li et glo- ri- 6- so
= . =

in sa- eu-la. Be- ne-dictus es, D6-mi-ne De- us patrum no-
, . -=-.
str6- rum, Et lauda-bi- lis et glo- ri- 6- sus in sa- eu-la.
Dan. 3, 52
VIII
c
= = .
A L-le-111- ia.
y;. Be- ne-dictus es, Domi-ne De- us patrum no-
c r- . t .. r- l J
. r- r-._ -==-==----=--=_,_n=-
str6- rum, et Iauda- bi- lis in sacu- la.
OF. III C f- ,.. . l lft,._ .,.., ii.
----+1.!"!-=----r"'llliiiii-=-+.11
B Ene- di- ctus si t* De- us
Cf Tob. 12,6
Pa- ter,
;
-\,
se l

.A
-t-
=

f. l
.
n:1t

u-ni-ge- n i- tus- que De- Fi- li- us,
TEMPUS PER ANNUM
San- ctus quo- que Spi- ri- tus : qui- a
;

-

=


.

fe- ci t no- bis- eu m mi- se- ri- c6rdi- a m

-----
su- am.
G Tob. 72, 6
CO. IV = tl ... l J
B

E-ne- di-cimus *De- um cae- li, et co ram
; - - l
6mni-bus vivntibus conf- t- bimur e- i : qui- a
fe- ci t no-bis- eu m mi- se- ri- c6r-di- a m su- am.
Cant. Tobi::c 13*, I. 3 5 6. 8. 9 IO
ve/ cant. Danielis 3*, 52 ab. 52 cd. 53 54 55 56. 57
Anno B : Data est mihi, 213,
cum ps. 77*, I. 3 4 a. 23. 24. 25. 27377
Feria V post dom. Ss.mre Trinitatis
SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
Antiphona ad introitum Il
Ps. 80, 17 et 2. J. l l
A .

j

IBA- VIT e- os ex a-di- pe fru-
i
J.
lmn- ti, alle- 16- ia ; et de


.1 ...
l


----.


pe-tra, mel-le sa-tu-ra- vi t e- os, alle-16- ia,
-J

..
;l


Il
l l

al-le- 16- ia, al-le- 16- ia. Ps. Exsul-ta-te
... ; ..

De- o adiu- t6- ri nostro : iu- bi- la- te De- o la- co b. Ant.

: j1t= i
SUmi- te psalmum, et da-te tympanum : psal- t- ri- um iuc6n-

...
dum cum citha- ra.
.

Ego e-nim sum D6minus De- us tu- us, qui edu-xi te


TEMPUS PER ANNUM
'lrt=.


1\
de ter-ra .iEgypti : di- la-ta os tu- um, et impl- bo
1\ Il
il- lud. Ant.
GR. Oculi 6mnium, 343
A L-le- lu- ia.
lo. 6, 56. 57
= .. l
, e = lflll
.. .
'T.
Yf. Ca-ro me- a ve-re est ci- bus, et
H . , 1t: : . 1 : A,.l4-= : j
san- guis me- us ve-re est po- tus : qui
c
= j


mandu- cat me- am carnem, et bi- bit
... ,
. l .

. l

t. . .
,. .. l J

me- um s{m- gui- nem, in me ma- n et,
-'-'-----
et e- go in e- o.

SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI 379
Post Alleluia, hcec sequentia ad libitum dicitur vel integra vel forma
breviore, inde a verbis : * Ecce panis.
VII
G
l
..
L

Auda Si- on
l
l
l l
l
l
l
l

Salva-t6-rem, Lauda du-cem et
.
pasto-
G . ____

rem, In hymnis et canti-cis. Quantum pot-es, tantum ande :
G l ----.--ill--,i
. .
Qui- a ma-ior omni Iaude, Nec lauda-rc sUf-f-cis. Laudis the-

l. .
---
ma spe-ci- a- lis, Panis vi-vus et vi-ta-lis H6-di- e pro-
c_ __ __ . __ --=--1
p6-ni-tur. Quem in sacrae mensa ce- nae, Turbae fratrum
l
Ill---.-..
__..
du- odnae Da-tum non ambi-gi-tur. Sit laus piena, si t so-
c


l


l
l

l

l l
l
l
l l

l l

n6-ra, Si t iucunda, si t de-c6- ra Mentis iu-bi-la-ti- o. Di- es


e- nim sol-mnis a-gi- tur, In qua mensa c prima rec6- li-tur
380
TEMPUS
l
Il


Hu-ius insti- tu-ti- o. In
G

l

Pascha nova e le-gis, P ha-se
_,.____
c l .. l
PER ANNUM

ha c mensa no-vi
Ye-tus trmi-nat.
l
l l
l

---j
Re-gis, Novum
Il
j


_,.____
Ve-tusta- tem
n6-vi-tas, Umbram fu-gat v-ri-tas, Noctem lux e-Iimi-nat.
----.
----

c

l ll J

Quod in ce-na Christus gessi t, Fa-ci- ndum hoc exprssit
----

c
Il


l

l


......
In su- i mem6- ri- am. Docti sacris insti- tu- tis,
c


. l l . Il
Pa-nem,
. . ,
vi-num in sa-16.- tis Consecramus h6sti- am. Dogma da-tur
cl

l l l l l l
l
l j
christi- a-nis, Quod in carnem transit pa-nis, Et vi-num in san-
lc
Il


l


. l
l
l


l j
gui-nem. Quod non ca-pis, quod non vi-des, Animo-sa firmat
c l l l

l
l l . l J
fi-des, Praeter re-rum 6rdi-nem. Sub di-vrsis spe-ci- bus,
SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI 381
c
. ..
l


Signis tantum, et non rebus, La-tent rcs ex-imi- ae. Ca-ro

= .. l. l
ci-bus, sanguis po-tus: Manet tamen Christus to-tus Sub utra-
. . . - .
____________ ._j
que sp-ci- e. A sumnte non conci-sus, :\'on confractus, non
---- .
di-vi-sus : Integer acci-pi-tur. Sumit unus, sumunt mil-le:
c
. ----. e

. l


l'l . l
Quantum isti, tantum il-le : Nec sumptus consumi-tur. Sumunt
l ---- . l
bo-ni, sumunt ma- li: Sorte tamen inaequa-li, Vi-tae Yel

, ..

L
Il
l--

intr-i-tus. Mors est ma-lis, vi-ta bo- nis : Vi-de pa-ris sum-
e __
e
pti- 6-nis Quam sit dispar x-i-tus. Fracto dcmum sacramn-l

. ..
to, Ne va-cil-les, sed memnto Tantum esse sub fragmnto,
TEMPUS PER ANNUM
. Hl l----=-
Quantum to- to t-gi- tur. Nulla re- i fit scissu- ra : Signi
..
tantum fit fractu-ra, Qua nec sta-tus, nec sta-tu-ra Signa-ti


. l

l
r- .


mi-nu- i-tur. Ecce pa-nis ange-16-rum, Factus ci-bus vi- a-
---.
c . r.l .. =uJ
.
c
t6-rum : Ve-re pa-nis fi- li- 6-rum, Non mittndus ca-ni-bus.
1

l . l
In figu-ris praesignatur, Cum I-sa- ac immo-Ui-tur, Agnus
c r- . l
---.
r
__ . Il


Paschae de-pu-ta-tur, Da-tur manna patri-bus. Bone pastor,
c
= ..pa-nis ve-re, le-su, nostri mi-se-r-re: Tu nos pasce, nos
c .
. Il


tu- -re, Tu nos bona fac vi-d-re In terra vi-vnti- um.
= ..
..
r.

Tu qui cuncta scis et va-les, Qui nos pascis hic mor-ta-les :
SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI 383
l l
ii l
l l l
l
l l
l
l
l l
l
Tu- os i- bi commensa- !es, Cohe- r-des et soda- !es Fac
c l
l l l 1 Il
sanct6-rum ci-vi- um.
OF. Portas creli, 207,
vel:
Sanctificavit Moyses, 338.
Io. 6, 57

1\1,.. .. l J. r-

Q

UI mandu- cat carnem me- am, et bi- bit san-

l
Ili


gui-nem me- um, in me ma- net, et e- go
e- o, di- ci t Domi- nus. T. P. Al-le- h!-
Ps. n8*, I. 2. II. 49 50. 72. I03. I05. I62 (Differentia g)
ve/ ps. 22*, I- 2 a. 2 b- 3 a. 3 b. 4 ab. 4 cd. 5 ab. 5 cd. 6 ab
Anno C: Hoc corpus, I70,
in
ia.
cum ps. 115*, IO. I I. I2. I3. I4. I5. I6 ab. I6 c- I7. I8. I9
TEMPUS PER ANNUM
Feria VI post dom. II post Pentecosten
SACRA TISSIMI CORDIS IESU
Antiphona ad introitum V
Ps. 32, Il. 79 et l
c
=


OGITA-TI- O ~ E S * Cor- dis e- ius
c

J. ..
lt.Jhj
in ge-ne-ra- ti- 6- ne et ge-ne-ra-
Ce-rh ....
. -
r.
~ . .

ti- 6- nem : ut - ru- a t a mor- te a- nimas e-
c = . r.
6- rum et a-lat e- os in fa- me.
c
~ :
lj

l

T. P. Alle- hl- i a, al- le- hl- ia. Ps. Exsul-
Il
cta-te, iusti, in Domi-no, rectos de-cet collauda-ti- o.
.. ,. 6=
. .. ~ .....

P s. 2.1, 8. )'. 9
= ----h
l. -
et re- ctus D6-
SOLLEMNITAS SS.MI CORDIS IESU 385
c J ..... !',.=
A . 111 .-. J l'
mi- nus, pro- pter hoc le-gem da-bit de- lin- qun-
C l r.: l b F-.,,.-\ Il J l
ti- bus in Yi- a. y.r. Di- ri- get man-
c r- sM
su- -tos in iu-di-ci- o,
c l -:-, b =
do- c- bit mi- tes
. . .
vi- as su- as.
Mt. 11, 29
m E-c .........
= .. ..
A
= ' .
L-le- Iii- ia.
y.r. T61- li- te iu- gum
c
l
.. ,.
l
..
r- =r-

=

., ....l

l
l
l.
me- um super vos et disci-te a me,
qui- a mi- tis su m et hu-
386 TEMPUS PER ANNUM
c = l = .. ,. - =
r- .. . l - r--

mi- lis Cor- de, et ime-ni- - tis r-
qui- em a- nima- bus
c l l
. ,. Il
' e ....
'Il .re,.
= ..
vestris.
Ad libitum: Venite ad me, 619.
Ps. 68, 21

. .. r =
I M- pro-p- ri- um * exspecta- vit Cor
cb
me- um et mi- s- ri- am, et susti-
nu- qui simul me- cum contrista-r- tur et
c

o
l
rt

l
.-


non fu- i t; con- so-lan- tem me quae- si- vi
c

Il
._!.-
l
et non inv- n i.
SOLLEMNITAS SS.MI CORDIS IESU
387
lo. 19, J4
==

=
i
r;r


l
CO. VII ;-- r.
U

-nus mi-li-tum * lance- a la-tus e-ius a-p-ru- it,
c
et conti-nu- o ex- i-vit sanguis et a- qua.
Ps. 88*, 2. 3 6. 15. 18. 25. 29. 34 35
Ad libitum:
CO. Gustate et vidte, 303,
ve/:
co. v


Le. 15, 70

. l
D
I-co vo-bis, * gaudi- um est ange-lis De- su per
c

..... Il


uno pecca- t6- re paeni- tnti- am agn-te.
Ps. 31*, I. 2. 3 4 5 ab. 7 8. IO. II
TEMPUS PER ANNUM
Dominica ultima per annum
D. N. IESU CHRISTI UNIVERSORUM REGIS
Antiphona ad introitum III
Apoc. 5, 12 et 1, 6; Ps. 71
c
.. . .

IGNUS est Agnus, *qui occi-sus
est, acci-pe-re virtu- tem, et di-
c = J : .. r: l = ..... r . l = l
r. :r
vi- ni- ta- tem, et sa-pi- n- ti- a m, et forti- tu- di-
c
l
=r
,, .. .. "

l
.

r:
l=


l l
l
nem, et ho- n6- rem. lpsi gl6- ri- a et i m-
C ;r= 1
p- ri-
C
um

.;

J

r.
l
=


in sa- eu- la saecu- 16- rum.
r ... l
Il

=
Fs. De- us,

iu-di- ci- um tu- um Re-gi da : et iusti- ti- am tu- am Fi-
. -:-: H-11-----------
li- o Re-gis.
SOLL. D.N.I.C. UNIVERSORUM REGIS 389
Ps. 71, 8. Yt. 77
D
c 1 .,., 1- J
l = . ... :.
GR. V
Omi-na- bi-tur a ma- ri us-
c ... . l =.r. = . l = . . . J
que ad ma- re, et a fiumi- ne usque ad tr-
c
mi-nos or- bis terra-rum .

e- um
l
omnes re- ges ter- rae : o- mnes gen-

lbnn
. r--
Il
l. l-il
t es sr- vi- ent e- i.
; Dan. 7, /:1
I i 6 l 6 l
.:. .. N
A
. l
L-le- lu- ia.
Yl. Po-tstas e-ius, po- t- stas
390
TEMPUS PER ANNUM
1\ ' r. D ..
ae- tr- na, quae non au- fe- r-
G l l
tur : et re-gnu m
C "" ., ~ 2 N 1 b . ~ :'1.)
.,... ~ . . ~ 1\
e-ius, quod non cor- rump- tur.
Ps. 2, 8
OF. IV E-G ---------+---------iJ
rr- . = ~ . . . 1\ c rr- = r.,
p

Ostu- la* a me, et da- bo ti-bi
Gen- tes he-re-di-ta- tem tu- a m, et
posses- si- 6- nem tu- a m trmi- nos
G
Sl
Il
~ ~
ter- rae.
ANTIPHONJ\l.. EUCHARISTICJ\l..
391
!l Ps. 28, 70 b. Il b

= r. N .v ... .. l : l
s

Ed-bit * D6mi-nus Rex in ae- tr- num : D6mi-nus
c


l
=
Il
-=

---Il


r-
be-ne-di- ce t p6pu-Io su- o in pa- ce.
Ps. z8, 1. 2. 3 4 5 7- 8 a- 9 c. 10 a- 11 a (Differentia : g)
Anno A : Amen dico vobis : Quod uni, 79
ANTIPHONJE EUCHARISTICJE
PRO COMMUNIONE AD LIBITUM ADHIBENDJE
Ego sum vitis vera, cum ps. 79*, 228.
Gustate et vidte, cum ps. 33, prceter. "!1. 9, 303.
Hoc corpus, cum ps. :z:z*, 170.
Manducavrunt, cum ps. 77, 278.
Panem de crelo, cum ps. 77*, 319.
Panis quem ego ddero, cum ps. no*, 322.
Qui manducat, cum ps. 118*, 383.
COMMUNIA
COMMUNIA
395
I. Communia Sanctorum elementa continent, qme inserviunt his
celebrationibus :
Commune Dedicationis ecclesire 397
In ipsa ecclesia dedicata 397
In aliis ecclesiis 398
In dedicatione altaris . 402
Commune beatre Marire Virgins . 403
Commune Apostolorum (extra tempus paschale) 424
Commune Apostolorum vel martyrum (tempore paschali) 439
Pro Apostolis . . . . 439
Pro pluribus Apostolis vel martyribus 439
Pro uno Apostolo vel martyre . . 442
Commune martyrum (extra tempus paschale) 445
Pro papis vel episcopis 445
Pro presbyteris . 447
Pro pluribus martyribus 450
Pro uno martyre 4 73
Commune pastorum 48 5
Pro papis vel episcopis 485
Commune doctorum Ecclesire 493
Commune virginum 498
Commune sanctorum et sanctarum in genere 508
Pro religiosis 5 I 6
Pro iis qui opera misericordire exercuerunt 519
Pro educatoribus 522
Pro iis qui respublicas moderati sunt 523
Pro sanctis mulieribus 525
In Communibus inveniuntur omnes cantus, qui alicui Sancto non
sunt stricte proprii, et proinde adhiberi valent pro omnibus Sanctis
eiusdem ordinis.
COMMUNIA
2. Hi tamen cantus, in singulis Communibus, non ponuntur
instar plurium Missarum, sed simul iunguntur iuxta ipsorum
naturam, idest simul ponuntur omnes cantus qui ad introitum, ad
offertorium, etc. adhiberi possunt, quo amplior tribuatur facultas
eligendi.
3 In nonnullis insuper Communibus, minores quoque habentur
divisiones, secundum tempus liturgicum (tempore Quadragesima:
vel tempore paschali), vel secundum numerum Sanctorum (pro
uno vel pluribus ), vel secundum eorum qualitatem.
Quo in casu (ex. gr. p. 445, Commune martyrum), indicantur
primo cantus proprii quibusdam ordinibus sanctorum (ex. gr. pro
papis, episcopis vel presbyteris); post quos ponuntur cantus
omnibus ordinibus convenientes (martyribus in genere, papis,
episcopis, et presbyteris).
397
COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIJE
In ipsa ecclesia dedicata
Gen. 28, l 7. 22; Ps. 83
IN. II
=
TErri-bi- Iis est *
lo-cus i- ste : hic do-mus
l =,.. ... = l
.. -. . ..

De- i est, et porta cae- li : et voca- bi- tur
Il

au-la De- i. T. P. Al-le- Iu- ia, alle- lu- ia.
__ *1- __ -____:___.p_
P s. Qua m di- lcta taberna-cu-la tu- a, D6mi- ne virtu-tum!
i_o = ------------
concu-piscit, et d- fi- ci t a-nima me- a in atri- a D6mi-
. Il
ni.
Cf. 4 Esd. 8, 21. 24
GR. V

b
=

l
i

r-
=

r---1

,}

.
L
-----


0- cus i- ste a De- o fa- ctus est, inae-
398 COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIN.
C J br. N ~ ri'l. b r-: l .. =
l
stima- bi- le sacra- mn- tum, irrepre-hen-si-bi-lis
.. \ ..
J

est. Yf. De- us, eu- i ad- sta t ange-16- rum
;:n.,

cho-rus, ex-
c , . , ~ .. . l b = = l . = ... j
, L. ~ ~ .
---rw" ~
l.
au- di pre- ces servo- rum tu- 6-

rum.
In aliis ecclesiis
G
ANTIPHON.IE AD INTROITUM
I
I s. 59, 27 et 56, 7; Ps. 83
l
~ . ... . .....
D I- cit D6-
1
mi- n u ~ : Serm6-nes me- i,
J
quos
~
r.r.,.
l

~


~ .

,..
de-di in os tu- um, non de- fi- ci- ent de
l i:
... t ~
. ~ ... ;
~
., ...
r-
~ ...
=
r.:
~
l
o- re tu- o: ad- est e- nim no- men
COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESI& 399
G
l
~
~
t

=

~ r-

~ ~ = l
~

. ~

l
tu- um, et mu-ne-ra tu- a ac-cpta e- runt
c
t- ~ r t r :-1. ~ : Il
lsu per
c
alta- re me- um. Ps. Quam di-lcta ta-

. . = . r =: l =

bema-eu-la tu- a, Domi-ne virtu- tum! concu-piscit et d- fi-
c
_l
A


l

l
ci t a-nima me- a in a-tri- a Domi-
II Deus in loco sancto suo, 310.
III Protctor noster, 323.
IV Suscpimus, Deus, 300.
GRADUALIA
I Lrenitus sum, 336.
II Suscpimus, Deus, 36o.
III T6llite h6stias, 272.
IV Unam ptii, 358.
. Il
ni.
VERSUS ALLELUIATICI
I Adonibo ad templum, 270.
II
v c
;r-
= ~ ~ ..
="',Nm.

A =
~
L-le- Iu- ia.
400 COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESI&
c 1-,., Il ra :'Ira
1
=ra , i
c
... ..
mi- ni
c
; ..

tram.
II
A
1
Yf. Be-ne funda- ta est do- mus D6-
f-
su- pra fir- mam pe-
III
Ps. 25, 8

L-le-h!- ia . Jl. D6-
. . . . l i
rll
mi- ne, di- l- xi de-co-
: l
l

1.1 l
Il l l ;
l . i
'
rem domus tu- re et lo- eu m taber-
.. =. 1 .. = ,,... --\ Il
e . . .
mi- eu- Ii gl6- ri- re tu- re.
IV La:tatus sum, 19.
V Te decet hymnus, 305.
TRACTUS
Qui confidunt, 109.
COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESI& 401
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I
7 Chron. 29, 77. 78
VI c
D
Orni-ne De- us, in simpli- ci-ta- te cordis
. . ~ A
..


ral

r.r-

i1.
r.:
l
J
1\
me- lae- tus 6b- tu- li u- ni-vr- sa:
l
......
..,.
.l.lt .-.J
et p6- pu-lum tu- um, qui repr- tus est, vi-di cum
c
(1 .....
o l'i
l r- .... ili\ l = ~ . 1
ingn-ti gau- di- o De- us Is- ra- el, cust6- di
c
.....
....
r- =r-F- = = ~ ~ . ,l= ~ ~ r.: Il

han c vo- l un- ta- tem, D6mi-ne De- us.
c
T. P. Alle- 111- ia.
II Oravi Deum meum, 334
III Sanctificavit M6yses, 338.
Extra tempus Quadragesimat :
IV Stetit angelus, 610.
402 COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIR
v c
ANTIPHON/E AD COMMUNIONEM
I
Mt. 21, 73
=
(!. ~
l = =
D

Omus me- a, *do-mus o-ra-ti- 6-nis vo- ca- bi-
~ , -

tur, di- ci t Domi- nus : in e- a o- mnis, qui pe-
C M .-. . ,

p .. ,. .
tit, ac- ci- pit : et qui quaerit, inve- nit, et pulsan-
c = = ttA ... Il
ti ape- ri- - tur. T. P. Alle- h1- i a.
Ps. 83*, 2- 3 a. 3 b. 4 5 9 IO. II
II Acceptabis sacrificium, 309.
III Ierusalem qua: a:difid.tur, 370.
IV Introibo ad altare Dei, 274.
V Passer invnit, 306.
VI T6llite h6stias, 338.
VII Unam ptii, 294.
In dedicatione altaris
IN. Dicit D6minus : Serm6nes mei, ut supra.
- Protctor noster, 323.
OF. Sanctifid.vit M6yses, 338.
CO. Passer invnit, 306.
COMMUNE BEATJE MARIJE VIRGINIS
I c
R
ANTIPHONIE AD INTROITUM
I
l s. 45, 8; Ps. 84
0- ra- te cae- li d- su- per, et nu- bes
c

r. . l
J = l t- = . J
l. ..
plu- ant iu- stum : ape-ri- a- tur ter- ra, et grmi-
c

Il
= . . . . ..
net Sal-va- t6- rem. Ps. Be-ne-di-xisti D6mi-ne terram
c r- ;: l l 111
... Il

L .. l l l l
,. l
tu- a m : a- vertisti capti- vi- ta- tem la- co b.
II
S Al ve sancta Pa- rens,
"
1
1
r- .\.l
Sedulius; Ps. 44, 2. 11. 12.
= . . .. =
l
e-ni- xa pu- rpe- ra
Re- gem, qui caelum terram- que re- git in sa-cu-
J Il
- 11, l
la sae-cu- 16- rum. T. P. Al-le- lu- ia, al-le- lu-
404 COMMUNE BEAT.tr. MARI.tr. VIRGINIS
Il e-
l'
=
= .
J
ia. P s. E-ructavit cor me- um verbum bonum: di- co ego

l
.
r-. .Il
1
6pe-ra me- a re-gi. Ant.

l l l
r
: . : ..
r
Audi, fi-li- a, et vi-de, et incli-na aurem tu- am, et
: . . . . .
. Il
obli-visce-re p6-pu-lum tu- um et domum pa-tris tu- i. Ant.

r .

r = .
= ..

.
Et concu-piscet rex sp- ci- em tu- am, qu6- ni- am ipse est


l
Il
l
111

n.

domi-nus tu- us, et ad-6- ra e- um. Ant.
III
Ps. 44, 13. 15. 16 et 2
Il t__,lll-ill--_,1..,11--illf
1
=.-
v
. = ... .. li .

Ultum tu- um depre-ca- buntur o- mnes di- vi-
i
.. .
'
.. ... ..
A .
tes pie- bis : addu- cntur re-gi virgi- nes post e- am :
COMMUNE BEAT& MARI& VIRGINIS 405
N rh .
. ...
j
...
r- .

pr6- ximae e- ius addu- cntur ti- bi in lae-ti-ti-
.... N .... Il
...
a et exsulta-ti- 6- ne. T. P. Al-le- lu- ia,
M ... Il r
r-
=
alle- lu- ia. Ps. E- ructa-vit cor me- um verbum bonum :
rt =------ rt .... Il
di- co ego 6-pe-ra me- a re-gi.
Ad libitum, pro solemnitatibus et festis B. M. V. :
Antiphona ad introitum I
; Ps. 44, 2
no, di- em
r.. r-.
/l ...... . , j
festum ce-le- brantes sub hon6- re Ma-ri-ae Virgi- nis:
= = .

Al .... l =
de eu- ius sol-emni-ta- te
festi- vi-ta- te
l t
collau- dant Fi- li- um
gaudent an- ge- li,
Il
De- i. T.P. Alle-h!- ia,
i
et
406 COMMUNE BEATN. MARIN. VIRGINIS
al-le- hl- ia. Ps. E-ructa-vit cor me- um verbum bo-
c :: l r. = . . . A
---='---t---f=tt--'"----------'i'-,, --.. ----

num : di- co e-go 6-pe-ra me- a re- gi.
GRADUALIA
I
Ps. 44, 17. 12. y. 5
vu
A
.....
U-di, fi- li- a, et vi- de,
et in-eli- na aurem tu-
rt
am: qui- a concu-pi- vit

. l J
re x sp- ci- em tu-
am. Y/. Sp- ci- e
l :-ra-ta i
tu- a, et pulchri- tu-di- ne tu-a
COMMUNE VIRGINIS 407
intnde, pr6spe- re pro- c- de,
l= .. =
et re-gna.
II
IV
._ l l
e- 1.. .... b = .
B E-ne-dieta et ve- ne-ra- bi-lis es, Virgo
l . l
Ma-ri- a : guae si- ne tactu pud6- ris in-
c
vn- ta es ma- ter Salva-to-
c . Il

r.=
ris. y.r. Vir-go De-
. : .. ....
l
G-ni- trix, quero to- tus non ca-pit or-
l l
l l . l
bis, in tu- a se clau- si t vi- sce- ra fa- ctus
408 COMMUNE BEAT& MARI& VIRGINIS
ho- mo.
III
l ;? b = : . . = ..
C
___.j l
Oncu-pi-
.

Ps. 44, 12. Y. 11
..,. 6 l ;::J
vit rex de-
c i --!l;;;; = l
--
1. - -------------
c6-rem tu- um, qu6-ni- am i- pse est Domi-
C ,. i ... = ; = Il J M
.,. - l - -- - Ili i
nus tu- us. Y/. Au-di fi- li- a,
c
.... .
= =
.. , ..
l .. .. -11 .
et vi-de, et indi-
na aurem tu- am.
IV
Ps. 44, 3. l'. 5
v
--tt-11 = t ... . l =
D Iffu- sa est l gra- ti- a in la- bi- is
4,."1'111 ott,., M<.r.: l ... 1'4 . .,.: w
tu- is : pro- ptr- e- a
COMMUNE VIRGINIS 409
bene- di- xi t te De- us in a e-
c b = 111 !l ..
r. r. !t t ;-e r.. ,
_____ ..._ _ ___;_ ____ u... _,.._.--e------11---
tr- num. Yf. Propter ve-ri- ta-
..... --1-
1
N r- r..J
. r-
tem, et mansu- e- tu-di- nem,
et iusti- ti- am : et dedu-
l r . . ii. .. ,
.... e .
c et te mi-ra- bi- li-ter
;--.. l b Il
=--------l-11+-11 /-Il Q ...
dx-te-ra tu- a.
v
Ps. 72, 6. y;, Ps. 44, 78
II
c ..
;;;:- . (a , (a

Xsulta- bit * cor me- um in sa- Iu-ta-
E
ri tu- o: can-ta-bo D6- mi- no,
410 COMMUNE BEAT./c MARI.IC VIRGINIS
; __ --Il

...
l
qui bo-na tri- bu- it mi- hi : et
l =

psal- la m nomi-ni Domi-ni
al-tis-si-mi. Y/. Mmo-
. . =
,. l l l i
. , ., =

res e- runt nomi- nis tu-

. . ..
in o- mni ge-ne-ra-ti- o-ne et gene-ra-
-\
..
ti- o- nem : pro- ptr- e- a
C r.,.! . .Jia iiSa! l !\... j
p6- pu-Ii confi-tebun- tur ti- bi
in ae-tr-num.
v
p
: = .:_ _ - . .__....t-a-. -tA.____.. -t-1 -Il
Ro-pter ve-ri- ta- tem, * et mansu- e-tu-di- nem, et
COMMUNE BEATlt MARIJt VIRGINIS 4II
c l
iu-sti- ti- am: et de-du-cet
te mi- ra-bi- li- ter dx- te-ra
tu- a. J!. Audi fi-
C N 1 J. ,.!/\: 1 r. ... J
li- a, et vi- de, et incli-na au- rem
J l
l
tu- am : qui- a concu-pi-vit rex
= b 1tr. f!' \ i .-Hl l----
l l
sp- ci- em tu- a m.
VII
v
l l
P- ci- e tu- a, et pulchri- tu- s

'ti ..
. . .
t
l

di- ne tu- a
intn-
412 COMMUNE BEAT& MARI& VIRGINIS
de, pr6spe- re pro-c- de,
C n b "i'""" fio, n: l ,ili C

et re- gna. Yf. Propter
. t .

ve-ri-ta- tem, et mansu- e- tu-di-nem
l


et iusti-
ti- am : et dedu-cet te mi- ra- bi-
; ... .. l .... ,..1\ .. =, .. 1\ .. rt4:j
li-ter dx-tera tu- a.
VERSUS ALLELUIATICI
I
Le. 7, 28
A
n .. ..
L-le- 16- ia.
COMMUNE BEATJL MARIJL VIRGINIS 413
.. Il = =
1
l ! . l i
y;. A ve Ma- ri- a, gra-ti- a ple- na :
r. .. r-r-,.. 1,.. ,. J ... ... r- ti . l J
l. l. l . l.
D6-rni- nus te- curn : be-ne-
- ri-bus.
II
Ps. 44, 3
VIII 9 -... Jr- !Jir. Il l J
A
r- _._. = r- ..
L-le- Iu- ia. y;. Dif-
c ,:- r- .se r- . rr- .,. J
l l.
fU- sa est gra-
ti- a in la- bi- is tu-
m ... ... "' 6- !l! 1
.lj. . N
us in aetr- nurn.
414 COMMUNE BEATJ\l. MARIJ\l. VIRGINIS
III
l l
. . li= .'
"<f. Fe- lix es, sa-cra Virgo Ma-
c
. l
= .
r- =r.""14=r- J
ri- a, et o-mni lau- de di-gnis-
c .
r-!t
4--1l r.
=
r- :

r-


,..

sima: qui- a ex te or- tus est sol iusti- ti- ae,
c

...
l
:


.
l l
Christus De- us no- ster.
IV
IV

L-le-111- ia.
= ......
A
_.,_._.:: _. --=a=-r--== .............. .
cinvi- o- Y. Post par- tu m, Vir- go
l
i

COMMUNE BEAT& MARI& VIRGINIS 415
c
J .= r-:
. . -1
b
1
= IIIHI
-
hl.- ta pcrman-si- sti : De- i G- nitrix
il

inter- c- de pro no-
c
... r..
.. . , ...
bis.
v
Ps. 44, 5
II Il l
-.- . .... n._
A L-le-16- ia.
yr. Pro- pter ve-ri- ta- tem, et mansu-e- tu- di-
du- cet te mi- ra- bi- li-ter
te-ra tu- a.


. ...
dx-
416 COMMUNE VIRGINIS
VI
Ps. 44, 5
y-. Sp-
e-r. . = 1
ci- e tu- a, et pulchri- tu- di- ne tu-
Il l l l =
i b . .. J
;. l. l l
a intn-de, pr6-
c 6 r. . l = . . =... .. j
spe- re pro- ccde, et re- gna.
.....
c
l.
VII
Cf. Num. 77, 8
VIII e-C --.-.- - , --. ... --11ff-I-
A
. l.
L-le- 16- ia.
c
l l ...
l.
y-. Vir- ga lesse fl6-ru- it : Virgo


l.
De- um et h6- mi-nem g- nu- it : pa- cem
COMMUNE VIRGINIS 417
De- us rddi- dit,

sum- mis.
in se re-conci-
TRACTUS
I
li- ans ima
Ps. 44, 11. 72. 73. 70. 75. 76
u .,; =
A
..
r. . 1
M :.. .JII ... , ,._. l
i 7 .
Udi fi- li- a, et vi- de,
et incli-na aurem tu- am : qui- a concu-pi-vit
1 = .... Il

= .

re x sp-ci- em tu- am. Yf. Vultum tu- um depre-
r- .

l

ca-buntur o- mnes di- vi- tes ple-bis :
.,; = J., r=r..
r-
fi- li-ae re- gum in hon6-re tu- o. Yf. Addu-


cn- tur re-gi virgi- nes post e-
418 COMMUNE BEATR MARIR VIRGINIS
am: pr6ximae e- ius affe- rntur ti-
: .
. = e-, l J
bi. Yf. Adducntur in laeti- ti- a et exsulta- ti-
b
6- ne: addu-cn- tur in tem-
..
--= ..

i

Il


l
e--- .
plum re- gis.
II
n t/: ,-.. ) l t 1'"'1\ol
G Aude Ma- ri- a Vir- go,

cunctas hare-ses so- la inter-e- mi- sti.
Yf. Quae Gabri- - Iis Arch{m-
11\, l b - e- .; ,
... e--= . -=--+'+-, -l
ge- li di- ctis ere- di- di-
COMMUNE BEAT& MARI& VIRGINIS 419
Il =
::
6 -= -= l -
sti. Yf. Dum Vir- go
De- um et h6- mi- nem ge-nu- i- sti
et post partum, Vir- go, invi- o- la-ta
perman- si- sti. Yf. De- i G- nitrix, inter-
.,; ... . . l .. l Il
c- de pro no- bis.
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I
Le. 1, 28. 42

:M Jtl t. .
a,
gra- ti- a ple- na, D6-
420 COMMUNE BEAT.It MARIN. VIRGINIS
c
= ..
mi-nus te- cum : be-ne- di- eta tu in
t '"l . . oh
mu- li- - ri- bus, et be-ne- di- ctus fru- ctus
yen- tris tu- i. T. P. Al- le- hl.- ia.
II
VIII
B E- a- t a es, Vir-
c l ... ,

go Ma- ri- a, quae 6mni- um
c .. ... . ! 1--1
- I+;i ___ , __ .___ .....
porta- sti Cre- a- t6- rem : ge- nu- i-
c
sti qui te fe- ci t, et in a e- tr-
!!!
l
,

=
= ..


.JIl
J-
l l
. .. .. . ..
l l l Il

num prma- nes Vir- go. T. P. Al- le-
COMMUNE BEAT& MARI& VIRGINIS 421
G 1 -

hi- ia.
III
Ps. 44, 3
VIII cl

-1
D Iffu- sa est * gra-
ti- a in
= ........ r---,
bi- is tu- is : proptr- e-
c ... . l Il !' .... r- . .....
"C l l
a be- ne-di- xit te De- us in a e-
tr- num, et in sa- eu- lum sa-
cu-li. T.P.Alle-
h1- ia.
422 COMMUNE BEAT li MARI& VIRGINIS
IV
I
= ..
l
...

r.


F
E- lix * nam- que es, sacra
Vir-go Ma- ri- a, et o-mni lau-de di-
C
N r.:
gnissi- ma : qui- a ex te or- tus est sol
iu-
c
sti- ti- ae, Chri- stus De- us no-
ster.
I
R
. .. . . =
E- corda- re, *Vir- go Ma-ter, in con-
c
r. r. ; .
l= r = l

sp-ctu De- i, ut loqua- ris pro no-bis bo- na, et ut
______ , _ ____,_..,=---- . . . ,
= r- . l .. r.-I .. t

l
no- bis. T. P. Alle- Iii- i a.
COMMUNE BEATi\!. MARIJ\!. VIRGINIS 423
I c
ANTIPHONIE AD COMMUNIONEM
I
l
r.: .
Le. 11, 27
. l .
B
E- a-ta visce- ra * Ma-ri- ae Vir- gi-nis, quae
porta- v- runt ae- tr- ni Pa- tris Fi-li- um.
c
T. P. Alle-
h1- ia.
Ps. 44*, 2 ab. IO b. II. I2. I3. I4. I5. I6
vel cant. Magnificat, Le. 1*, 46- 47 48. 49 50. 51. 52. 53 54 55
II
Ps. 44, 3
VI

--+-1 --=.--::!-r------lllt. -. --.-r,-. r-----;1
,...
is : proptr- e- a bene-di-xit te De-
us in
c 6 :-1!
ae- tr- num.
Ps. 44, 2 ab. II. I2. I3. I4. I5. I6
III Gloriosa, 63 I.
IV Ecce virgo, 37
COMMUNE APOSTOLORUM
Extra tempus paschale
ANTIPHONJE AD INTRO/TUM
I
Ps. 51, 10. 11 et 3
m
c . l -
= J ... J-1= !'- ,
- go au- tem sic-ut o- li- va fructi- fi- E
e-- Ju e-: = = = r- J
ca- vi in domo D6mi- ni, spera.vi in mi-se-
C 6 ...
ri-c6rdi- a De- i me- i : et ex- specta- bo nomen
c
.-.N


Il
=
...

t-
.;
j

tu- um, qu6-ni- am bo-num est ante con-
Il

J

c

1\,
l l
sp- ctum sanct6- rum tu- 6- rum. Ps. Quid
C =
r-
glo-ri- a- ris in ma- li- ti- a : qui pot- ens es in in-
iqui-ta-te?
COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P. 425
II
Sap. 3, 8; Ps. 32
VII
r- =
I
rr= . ... ... r.r- l
Ud- cant san-cti gen- tes, et domi-n{mtur p6-
l
= r. .
l
pu- lis : regna- bit Domi- nus De- us il-16- rum
c r! r. Il = Q r- =: l
M =-1-
in per- p-tu- um. Ps. Ex-suWi-te iusti in D6mi-no :
c r.


J

Il

l

Ili
re-ctos de-cet col-lauda- ti- o.
III
Ps. 138, 77 et 1
Il
M
. . . .
I-hi autem * ni- mis ho-no-ni- ti sunt
l.
J
,.. l ....
.,c = . l ....
ami- ci tu- i, De- us: nimis conforta-tus est prin-
...
=

=!

Il=
.
=
.
r-
ci-pa- tus e- 6- rum. Ps. Domi- ne probasti me, et cogno-
.,c
==


l
visti me: tu cognovisti sessi- 6nem me- am, et re-sur-
426 COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P.
1\
Il
recti- 6-nem me- am.
v
c
GRADUALIA
I
Ps. 44, 17. Jl. 18
l:i -
r---+-- ---11=1---
.. . }

.. r-.:

Onsti- tu- es e- os * prin-ci- pes
su- per omnem ter- ram : m-
mo- res e- runt n6- mi- nis tu- i, D6- mi- ne.

l

: Il ;Y/. Pro pa-
r-.
i.
G
=


l
r-.


tri-bus tu- is na- ti su n t ti- bi
fi- li- i : proptr- e- a p6pu- li
l
confi- te-bUntur ti- bi.
COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P. 427
II
Ps. 18, 5. f. 2
II
--, .. l .. =, ..

N omnem ter- ram ex- i- vit I
so- nus e- 6- rum : et in fi-
n es orbis ter- rae ver- ba e- 6- rum.
rant g16- ri- am De-
.. l , ,.. lt--*---tl
i : et 6pe-ra manu- um e-
l
=. = lt , , )-11-IIH-', += ----=-. -,. . l
l. i r. - . l
ius annun-ti- a t firmamn- tum.
428 COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T .P.
Il
N
III
Ps. 1.38, 17. f. 18

&-C-.-;-..-.-.
I- mis * ho-no-ra- ti sunt ami- ci
' lj
c - b.,, ;;r. .. ,..
' -ti -
tu- i, De- us : ni- mis conforta-
Ce-- --.--J;--111'- -.-. , ..... --=. _
1
,
l l. - i
tus est princi-pa- tus e- 6- rum.
c =. J l Il = . = , ,
- - , - - l* 1 ,--:-----1
,. Ji: l '!'..il . . l '
y-._Di-nume-ra-bo e-
os et su- per
r ., . , ... __ :'!__. ,_._.. n .. --ili-' -t---*"= ..... +, .,.. =----;r--
a- r- nam multipli- ca-
bUn- tur.
VERSUS ALLELUIATICI
I
Ps. 44, 17. 78
N
A
.. - ;. ..
L- le- h1- ia.
l .. = .. ;
COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P. 429
Il ; r.,, ; .
l
l l
Jl. Consti- tu- es e- os prin-
c
r;J.
Il
--= ... - l l
.
ci- pes su- per
..
omnem ter- ,
= --= -= . .

.
--.--
1 ram: m- mo-res e- runt n6mi-nis
l ., .,11!.... .. . .. . ....,. !
l ..
tu- i, D6- mi-ne.
c_ -FF-=n r.r- ii.!,.. ; r.r-. Il
r. =

II
I
A
L- le- tu- ia.
Jl. E- go vos e- l-
C
gi de mun- do, ut e- a- tis, et
430 COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P.
fru- ctum af-fe- ra- tis : et fru-

---11 i i. ... i l. .....

ne- at.
III
Ps. 32, 7
ia. ""'f. Gau-
c 6 l
l J -
d- te iu- sti in D6- mi- no : re-
o.
IV
Act. 2, 4
I
A
COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P. 431
cb . l b .A ~ l - l ~ .. , =r. l
i:-- .... r. . ~ J
___ __:_ _____!!!.:,."__... ,j .
F l ~ ..
is lin- guis Ap6- sto- li
v
Ps. 738, 17
c ra i l ~ ~ l r. ,. = - ,,. 6= ; l
r- . ,. r

mis ho-no-ra- ti sunt a-mi- ci tu- i, De-
c l ;;j ~ = b ~ ... = . l ~ 6- ~ l
. - t . l i r-
us : ni- mis conforta-
432 COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P.
VI
Io. 14, 26


L-le- 111- ia. Yf. Spi-
'
c =
ri- tus Sanctus do- c-bit vos quaecumque di- xe-
C l l r
ro vo- bis. =
VII
c l
--.-11 l = l : , : 1-
... l
Yf. Te glo-ri- 6-sus Aposto- 16- rum cho- rus lau-
dat, D6- mi- ne.
TRACTUS
Ps. 20, 3. 4
VIII E-C
D E-si- d- ri- um * a- ni-mae
COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P. 433
e- ius tri- bu- i- sti e- i : et vo-
N r.= .. , '
l unta- te la- bi- 6- rum e- ius non fraudasti
e- um.
c
rh ur- l uj
Jf. Qu6-ni- am praeve- ni- st e- um in be- ne-di-
cti- 6-ne dulc-
c = r- Il
J .. ,.
. . '
- l
di- nis. JT. P o- su- i- sti su- per ca- put e- ius

co- r6- nam de la-
p- de pre- ti- 6- so.
434 COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P.
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I
Ps. 44, 77. 78
c
Onsti- tu- es *e- os prin- ci- pes
runt n6- mi- nis tu- i, in o- mni pro-g-
n i- e et ge-ne- ra- ti- 6- ne.
II
G L6-ri-
I C b
. (
Ps. 8, 6. 7
" Il ~ ~
"1 ~ ~ . . ~ : ~ e ~ l J j
a

et ho- n6-
re co-
~
~ . l

.. .
,.

r- ile-
i

ro- na- sti e- um : et consti- tu- i- sti
! .,rt; l ...
~ ~ . Il
.. = - ..... l ~ i' r. . J
. .. ~ .

e- um super 6- pe- ra ma- nu- um
;
;

i
COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P.
435

l Q! ... r.r..
Il
l
.. i

. , .

tu- a- rum, D6- mi-ne.
III

Ps. 18, 5
;
..
II
=
=,.

=
=-i=-_t,.
.:-l

I

l
N o-mnem ter- ram* ex- i-


...

=
i


vit so- nus e- 6- rum : et in fi- nes or-
bis ter- rae verba e- 6-rum.
l -
. .....
Il
T. P. Alle- hJ.- ia.
IV
Ps. 738, 77
M I- hi


l j 1- j
* au- tem ni- mis h ono-
l:J1!:- Q b.-. '-
ra- ti sunt ami- ci tu- i, De-
;, __
...
.

.. ,
:';
.........
,. ,.J
=
... , ....


us: nimis con- forta- tus est
436 COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P.
c b - l .. 1\1
= ... . l =Il ... r-,. H
c
I c
A
prin- ci- pa- tus e- 6- rum.
ANTIPHON.IE AD COMMUNIONEM
I
Mt. 79, 28. 29
.....
-
.
- men * di-co vo- bis : quod VOS,
r- = ,. .. l r- =

qui re-liqui-stis 6mni- a, et se-cu-ti e- stis me, cn-

tuplum acci-pi- - tis, et vi-tam ae-tr- nam pos-
:j Il ... Il
..r.
l
si- d-bi- tis. T. P. Alle- lu- ia.
Ps. 20*, 2. 3 4 5 6. 7- 14
II
Io. 75, 76
I r l rJ n. = l! 1
E
i a"f-!"!' ....._,
- go * vos e- l-gi de m un- do, ut e- a- tis,
et fru- ctum af-fe-ra- tis : et fru- ctus ve-ster m{me- a t.
COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P. 437
c
T. P. Alle- lu- ia.
Ps. 88*, 2. 4 6. 20. 21. 22. 25. 29 (Differentia : a)
III
Ps.20,6
IV
M
. =. !\
Agna est gl6- ri- a e- ius in sa-lu- tft-ri
c l
M l M ...
l
= , . .,. r.: l l
tu- o : gl6- ri- am et magn urn de- c6- rem
imp6-nes su- per e- um, D6rni- ne.
c
T. P. Alle- hi- ia.
Ps. 20,2. 3 4 5 7 14
IV
VII
c r. = l
:rs; Mc. 76, 77. 78
s Igna e- os qui in me ere- dunt, haec
c , r.: l j r. = = =
r.
se- qun- tur : daem6-ni- a e- i-ci- ent : su- per ae-
438 COMMUNE APOSTOLORUM EXTRA T.P

.
l

cr-:
l
=gros manus imp6- nent, et bene ha- b- bunt.
c
J
a li ;M
Il
l!

..

T. P. Al-le- Ili- ia.
Psalrnus 33*
(Pro Apostolis : Ps. 88*, 2. 4 6. 20. 21. 22. 25. 29)
v
Mt. 19, 28
I
t

r.
=
=
r.: l.


1111\ .
l
OS, *qui se-cu-ti estis me, sed-bi- tis
i-
r- Iii nn;
!li
su- per se- d es, iu-di- c{mtes du- 6-de- cim tri-
r.-11
l
bus Isra- el.
Ps. 125*, 1. 2 ab_ 2 cd_ 3 4 5 6 ab. 6 cd.
VI
Mt. 19, 28
II - D li
V

OS qui se-cu-ti e-stis me,* se-d-bi- tis su per se-des,

= r. r- Il

l
iu-d-cantes du- 6-de-cim tri- bus Isra- el, di-cit D6mi-nus.
Ps. 18*,2. 34 5.6. 7
COMMUNE APOSTOLORUM
VEL MARTYRUM
Tempore paschali
Pro Apostolis
CO. Data est mihi, 213,
cum ps. 77*, 1. 3-4 a. 23. 24. 25. 27.
Spiritus Sanctus docbit vos, 232,
cum ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3 4 5 6 ab. 6 cd.
Pro pluribus Apostolis vel martyribus
ANTIPHON/E AD INTROITUM
I Accipite iucunditatem, 243.
II
439
Ps. 32, 78. 79.20 et 7
m -.---R

= .r. Q F-Il
E C- ce 6-cu-li D6- mi-ni su- per ti- mn-=
=

=
r
=

r-

tes e- um, spe- n1ntes in mi- se- ri- c6rdi- a e- ius,
c ... l = .... ru ... e- l
alle- hl- ia : ut e- ri-pi- at a mor- te
!=j
... , ...
l


M


r-:


l
l
a- nimas e- 6- rum: qu6-ni- am adiu- t or
440 COMMUNE APOSTOLORUM VEL MARTYRUM T.P .

et pro-t-ctor noster est, alle-111- ia, al- le-

r.
.. ,
111- ia. P s. ExsuWi.-te iusti in Domi- no re-ctos de-cet
c r- r- =: Il
col- lau-da-ti- o.
III
c
.. . r l ..
Ps. 744, 70. 77 et 7
.. .
III
s Aneti tu- i, D6- mi- ne, be- ne- di-cent
c
l

te : gl6- ri- am regni tu- di- cent, alle- 16- ia,
Il

r.
c
al-le-

n. Il -t
16- P s. Exalta-bo te De- us me- us ia.
Rex : et be-ne-di-cam nomi-ni tu- o in sacu-lum, et in
c r- r . =: Il
sacu- lum sacu-li.
IV Vocem iucunditatis, 229.
COMMUNE APOSTOLORUM VEL MARTYRUM T.P. 441
ANTIPHON.IE AD OFFERTORIUM
I
Ps. 88, 6

C
VII c __ ____ ____ _____ __ __ l-=j_ __ __ __ ,
Onfi- tebun- tur cae- li mi-ra-bi-
li- a tu- a Do- mi- ne, et ve- ri-ta-

1
....
tem tu- a m in eccl-si- a sanct6-
rum, alle- Iu- ia, alle-
c .... ,t
1 l
16- ia.
II
Ps. 89, 74
I c
R E-pl- ti su-mus ma- ne mi- se-ri-c6r-
c
l


.r.r..
ii


l


... lt

di- a tu- a: et ex-sulta-vi- mus
442 COMMUNE APOSTOLORUM VEL MARTYRUM T.P.
c
et de- le- eta- ti su- mus, al-
le-
. . .
lli-ia.
ANTIPHONA AD COMMUNIONEM
I C b t i"' l a
G
r' J -
Aud- te iu- sti
Ps. 32, 1
= r.e- r..-. . l J
l
in D6- mi- no,
rt ..., . = ,.. J
alle- Ili- ia : re- ctos de- cet collau- da-
c , ;-l : M< ;r.r- ,., , .... Il
l
ti- o, al- le- h'.t- ia.
Ps. 32, 2. 3 4 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22.
Pro uno Apostolo vel martyre
Ps. 63, 3 et 2

P
c r
= ...
Ro-te-xi-sti me De- us a convn- tu ma-
c r-e-
.;

r-:
l
li- gnanti- um, al-le-Ili- ia : a multi-tu- di-
COMMUNE APOSTOLORUM VEL MARTYRUM T.P. 443
ne ope-ranti- um in-iqui-ta- tem, alle- Iu-
c .
. rl'i .
Il f

ia, alle- h1- ia. Ps. Ex- audi De- us o-ra-ti- 6nemme- am cum dpre- cor : a tim6-re in-imi-ci -ri-pe
,...
. Il
a- nimam me- am.
IN. Venite, benedicti, 205.
_ Ps. 31, 11
OF l
. : t h. l J
L
. r/1

Aeta- mi- ni in D6- mi-no, et ex-

sulta- te iu- sti : et glo-
C A ' l
l. = Jr . ... t-t=:.: .. . J
= '
ri- ami- ni o- mnes re- cti cor- de,
c
... .. l


. . .
al-le- Iu- ia, al-le-Iu- ia.
444 COMMUNE APOSTOLORUM VEL MARTYRUM T.P.
Ps. 63, 7 7

L Aeta- bi-tur iu- stus in D6- mi- no,
. -:-,.


. . .
i-111.

et spe-ra- bit in e- o : et laudabun- tur
c
. =b ..
= l
orno es re-cti cor- de, alle-lu-ia,
c
= 6 ..

Il

l
al-le- Iu- ia.
Ps. 33*, 2. 6. 7 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 (Differentia : g)
445
COMMUNE MARTYRUM
Extra tempus paschale
Pro papis vel episcopis
IN. l h t 0 0 0
S Ta.- tu- it e- i
Sir. 45, 30; Ps. 737
6 b ._
irl1 ==
l , j
D6- mi- nus
tlil J. . ,l l.
pa- cis, et prin-ci-pem fe- cit e- um : ut sit il-li sa-
c l l l
.. . l ; ), ,..,. r.: Il b =
cerd6-ti- i digni- tas in a e- tr- num. T. P. Al-
c l Il l l = l
c
le-h.l- ia, al-le- lu- ia. Ps. Memnto D6mi-ne Da-
;:
l
=
l

A
Il
r.
l Ili
l
.

vid: et omnis mansu-e-tu- di-nis e- ius.
Ps. 88, 27. 22. Y!. 23
GR.I

l
- l = . .. = hM :
;_=Jl_ll_l -Atr.-+: 1-tr= -----.----r.::---=-=----t-1-
. !l!. 1
-l.. l jl l.. l l.. -l
. . l
6- le- o san- cto unxi e- um : ma nus
446 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
C JM 1\o .. rs:. rtfl' h. l J : ;; :,, l l
e- nim me- a auxi- li- a- bi- tur
c l,. -
1 ,..
l.
e-
i, et bra- chi- um me- um conforta-
bit e- um. Y!. Ni- hil pro- fi- ci-
C .. r-, .,. , 1,
... l.., r. l= - ' ..
l
et in-imi- cus in e-
C-:- 6 .. , ,.
- = - ,_ . } . J
o, et fi- Ii- us in-iqui-ta-

tis non
no-c-bit e- i.
Ps. 88, 21
II i il r-n.,... l ;=r; ,-\uni\ li r-"
A L-le-hl- ia. 11- In- v-
,C l l 1,
' l n. . . = ,.
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 447
i ....... l
F .
' l
vum me- um : 6- le- o sancto me-
o unxi e- um.
Ps. 88, 27. 22
.; =J
OF. VIII@
______ _
l Nv- ni * David servum me- um, 6- le- o
c
o .. =
sancto un xi e- um ma- nus e- nim
l
me- a auxi- li- a- bi- tur e- i, et bra-
l
..... Il
chi- um me- um conforta- bit e- um.
T. P. Alle-Ju- ia.
Pro presbyteris
ANTIPHON/E AD INTROITUM
I
VI c
Dan. J, 84. 87 et 57
s
--:J.;N=,..
A- cer- d6- tes De- i, be-ne-di- ci- te
448 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
c
.

D6mi- num; sancti et hu- mi- les corde, Iauda- te
c .,,. ~
.. . .. r
Il
r

.. ... ~ . Il
De-
c
~ ..
um. T. P. Alle- hl- ia, alle- h'i- ia.
r =

l
l 6 l l l
l l
l .
l
Cant. Be-ne- di- ci- te omni- a o-pe-ra Domi-ni Domi-no : lau-
c

Il

~l
.

l l
da-te et super-exalta-te e- um in sccu-la.
II
Ps. 131, 76 et 1
II
c
r ~
Il
~
Il
- . ~ ~

s

~l l
A-cer- d6- t es e-ius * in-du- ant sa-Iu- <l-
re, et san-cti e- ius exsulta-ti- 6- ne exsulta-
c :-. Il
~ e
r un.
- l
~ M
111
Il
bunt. T. P. Al-le- h'i- ia, al-le- h1- ia. Ps. Memn-
e = = .. l :
l
l
~ r. Il
to Do-mi-ne Da-vid : et omnis mansu- e-tu-di- nis e- ius.
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 449
VERSUS ALLELUIATICI
I
L-le-111- ia.
Y/.Hic

. = j
est sa-cr- dos, quem co- rona-vit
,; \ Il
D6- mi-nus.
II
-;f: Ps. 709, 4
VIII .. A . l N ' .
A
.
L-le- Iu- ia.
y.r. Tu es sacr- dos in ae- tr- num,
c r. r-= r- = Q 1 )Ili A = 1 j
.J
se- cundum 6r- di- nem Melchi- sedech.
450 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
Pro pluribus martyribus
~
~
II
c
~
~
ANTIPHONIE AD INTROITUM
I
.. \ l rfiA M
.,c ..
. "- .
i
Ps. 33, 78 et 2
l
. h J
Lama- v-runt * iu- sti, et D6- mi- nus ex-
;
. l


!!,.=
. l

=
r.
~
J

._
~

audi- vit e- os: et ex 6mni- bus tri-bu-la- ti- 6- n i-
bus e- 6- rum li- be-ra- vi t e- os. Ps. Be-
~ i
~

~
=

=

~
o ~

~
ne-di- cam D6mi-num in omni tmpo-re: semper laus e-ius
~ = 1\ ri h. li
in o- re me- o.
II
VI
I U- sti * e-pu- Intur,
Ps.67,4et2
J,
. ~
.


et exsul- tent in conspctu
c - - . = = - - . - - = - - . ~ . - - . - . - - - - - - - - ~ ~ - - - - ~ ~ ~ -
c
~

1t . :..------
De- i : de- le- ctn- tur in lae- ti- ti- a.
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T .P.
451
... .]J
P s. Exsurgat De- us, et dis-si-pntur in- i- mi- ci e- ius :
G

l

=


.
et fU-gi- ant qui o-d-runt e- um, a fa.- ci- e e- ius.
III Loqutur D6minus, 369.
IV
Ps. 33, 20.21 et 2
l
i = . l 1- .
M
..
Ultae tri-bu-la- ti- 6- nes iu-sto- rum, et de his
a-==--Ar.--- ...

6mni- bus li-be-ra- vit e- os Domi- nus : Domi- nus
;.t'= l J
"------alt_... J 1t M
1
... F- J
cust6- dit u- num ex
c iJ
his non conte- r- tur. Ps. Be-ne- di-cam Domi-num in
; = . =

==


.
r. . Il
omni tmpo- re : semper laus e- ius in o- re me- o.
v
Ps. 36, 39 et 1
I G

l
=
1\r-,
s
l


A-lus autem iu- st6- rum a D6- mi- no:
452 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P
c
. = .... =

. l o = .

J
'

et pro-tctor e- 6- rum est in tmpo- re tri-
c __ . __ = __ _ __ __ __ ___ __ ._J
l
bu- la- ti- 6- nis. P s. No- Ii aemu- la-ri in ma- lignan-
c .
- = --------
ti- bus : neque ze-la-ve-ris fa- ci- ntes in- iqui- ta- tem.
VI
Sir. 44, 15. 14; Ps. 32
I c
s Api- nti- am san-ct6- rum nar-rent p6pu- li,
r- ., ...... - l
. l ... ,.-i
et laudes e- 6- rum nunti- et eccl-si- a : nomi-na
c .. : . l
.. . Il
autem e- 6- rum vi- vent in sacu- lum sacu- li.J
Il
T. P. Alle-Ili- ia, alle- Iu- ia. Ps. Exsulta-te iusti
c
r ::
r. = .. A = .. Il
in Domi- no : re-ctos de-cet col- Iauda- ti- o.
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 453
VII

11

Ps. 33, 70. 77 et 2
r- l i
III
T
Im- te Domi- num * o- mnes sancti e-ius,
c-
-----111_......,_ l
. = . - . = r- = r-,.
l
!
qu6-ni- am ni-hil de- est timnti- bus e- um : di- vi-tes
C ; r-: l ;r- 1
e-gu- - runt, et e-su- ri- - runt : inqui- rn- tes
; .... 1M
..... l
l ..
;t r- i J
autem D6- mi-num non de- fi- ci- ent o- nini
c = ,. . Il
: l


bo- no. Fs. Be-ne-di-cam D6mi-num in omni tmpo- re :
c : l r- r- . =: Il
semper laus e- ius in o- re me- o.
v
c
GRADUALIA
I
. = .
Ps. 723, 7. Y. 8
l
1\1111 .
ser,
J
e- rpta est de laque- o ve- nan- ti- um.
454 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
- l -
c Il 6 N
r. J
-11
l l
"f.Laque- us

contri- tus est, et nos li-be-ra-
.; . = . o = J
ti su- mus: ad-iu-t6-ri- um no-
c .
= .. r., ., .. . l
l ,
strum in nomi- ne D6- mi- ni, qui fe-ci t
c

cae- lum et ter- ram.
II
Ps. J3, 78. Y!. 79
VII
c l . l l
--= ; -
l -
c Lama- v-runt

:r\a =
. .
exaudi- vit e- os :iu- sti, et D6mi-
.. ,
!t
et ex 6-mni-
tri-bu-la-ti- 6-ni- bus e- 6-rum
nus
bus
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
455
li-be-ra- vi t e- os. YJ. Iuxta est D6-


..

l
c

l
l
mi-nus his, qui tri-bu-1<1- t o su n t
cor-
de : et hu- mi- !es spi-ri-
tu salva- bit.
III
Ps. 749, 5. J'. l
E

Il
l ..... "', J
II
c

Xsulta- bunt san- cti in gl6-
c ...

l -
ri- a : lae- ta-bUn- tur
456 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
in cu-bi- li-bus su- is.
l
.... , .. ,
c
y;. Canta-te D6-
- l
mi-no di.n- ti-cum no- vum:
c .. l J ,
l. l.,.. . . . l
l
laus e- ius in eccl- si- a
c = l .
l 1\= _, .
sanct6- rum.
IV
Ex. 15, 11. f. 6
;tt l l
, .
I
G

Lo-ri- 6-sus De- us in san-
= r.

ctis, mi- ra-bi- Jis
.,, ...

= M , .
in ma- ie- sta- te,
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 457
; l =-.
c
c
c
fa- ci- ens pro- di- gi- a.
Yf. Dxte-ra tu- a, D6-
mi- ne, glo-ri-fi-ca-ta est
. l ~ l =

in vir-tu-
... . ..

ra manus tu-
~ . rr r
l
confr- git
cos.

v
I
.. =
Ust6- rum a- ni- mae
te : dxte-
a
in- i- mi-
* in ma- nu
c 6 .... . ~ 6 J . . - . . ~ . l ~ ; ~ ~ ~
' l - -
De-
sunt: et non tan- get il-
458 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
los tormn- tum ma-li- ti- a e.
c
l -
l l l
YJ.Vi-si sunt
6-cu-lis
c r-=

insi- pi- nti- um mo- ri : il- li au-
c ~ 1\1..... .... l J
~ .... ~
f-il
te m sunt in pa- ce.
VI
I c
Ps. 33, 10. y.r. 11 b
. . = ~ ~ l ~ ~
~ r- . l ~ Ili ~
T I-m-te Domi- num omnes san- cti
c l 6
.. ~
.... . ..
l ~ i
e-ius : qu6- ni- am ni- hil de- est timn-
c
r ~~ ... . . ~ ~ ...
ti-bus e- um. y;. In- qui-rn- tes
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 459
. l !l;l l =
--=!t ; . . l
au- te m
;
=
l

= .
=

...

=
..
!
r.:
l
D6mi-num non de- fi- ci- ent o- mni bo-
no.
.
... . .
VERSUS ALLELUIATICI
I
Sir. 44, 14
II f .. } Il !t l
Ji - - --- JJI! 1- . l
A
.... . ... r-11
L- le- -'-1-u--ia-.
Il i .... J r.=, r.: l J=J
Yl- Corpo- ra sanct6- rum in pa-ce
i l

se- pul- ta sunt, et
"r-; Jr.IJ
.. l

n6mi- na e- 6- rum vi- vent in ge- ne-ra- ti- 6- ne

et
li a Il' ) J f. l
ge-ne- ra- ti- 6- nem.
j
460 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
II
Sap. 3, 7
I
;Nr. r.= .. . l .. j
A
. l l
L-le- hl.- ia.
c 16
11
l!r..,. ..... .... 1 "
i l- r--.. .t-J ,,.. r-- F. .. i
Yf. Fulg- bunt iu- sti, et
c
= .
J = 1 -
tamquam scin- til-Iae in a-rundi-n-
to dis- cur-rent
num.
III
VIII c = 1=,... l t,, .. f,, .. A JL
A
. . l
L-le-hl.- ia.
l l l
=
r. .... ra . l 1,, .. ....
c
l
Yf. Haec est ve- ra fra-tr- ni- tas, quae
vi- cit mundi cri- mi- na : Chri- stum se-
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 461
eu- ta est, incly- ta te-nens re-gna cae-l-
l l
- ~ l l __,_--1-t-=r-"- _u_ __ _
sti- a.
IV
Ps. 67, 4
I c
Il
A
l
L-
{1 l ~ l= i ~ l l l ~ ;f_ ~ = . i
.. ~ ; ...
le- lu- ia.
c
I

l J
"'fl. Iu- sti e-pu-
ln- tur, et exsul- tent in con-
sp- c tu De- i : de- le- ctn-
Il

tur in lae-
;11 rt
ti- ti- a.
l ... l'"r. li
l
462 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
v
Sap. 3, 1
c . l l = - l I
J!. Iust6- rum a- nimae in ma-
c
nu De- i sunt, et non tanget il-
c J .. = l
Hl


los tormn- tum ma-
Ii- ti- ae.
C a, = 't Il
- l
VI
I c
Ps. 67, 36
A
,.. .,..
L- le- Iu- ia.
l r.
l J
J!. Mi-ra-bi- !is D6- mi- nus
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 463
c l .lb . l
t-1 IL' , .. tN i l
. 1\ l l l
no- ster in san- ctis su-
VII
l l l , r-
Y/. Pre-ti- 6- sa in
consp- ctu D6- mi- ni, mors
c . l ;; .,. . l .. ,. l
l . : . :
!'-
san- ct6- rum e- ius.
.. , Il
VIII
Ps. !44, 70. 17
II ..
A L-Ie-Iu- ia.
Y/. San-
464 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P
.,; ul . l = l J
- jll .
ne-di-cent te : g16- ri- am re-

gni tu- di- cent.
IX
Cf. Sir. 39, 19
VIII C r-,. u l ...
A L-Ie-16.-
l i
ia.
yr. Sancti tu- i, D6- mi-ne, flo- r-
bunt sic- ut li- li- um : et sic- ut o- dor bai-
,.... . l ... l j
sa mi e- runt ante te.
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 465
x
v E-c -t-r---=z .-. - -1 =-=--\""*, .-:- -. N--z .- -+-1 . .._----,-111
A
= l l
L-le- 16- ia.
c
= il r- r-, J r ,
c
l ;\, N
l
=
exr- ci- tus, D6- mi- ne.
TRACTUS
nant in la- cri- mis, in
... ...

gau- di- o me- tent. Y/. E- un-
C .. ,. - l 6 1
- f-11... = . .....,. . ..-----..-:- iii l
___
tes i- bant, et fie- bant, mittntes
C J M . 6 l Mif!.r-11 ;, ,
s- mi-na su- a. Y/. Ve-ni- n-
C .. l 6 .. r-r-r- l l
t es au- tem Y- ni- ent eu m
466 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
exsul- ta- ti- 6- ne, portantes ma-ni-
pu- los su- os.
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I
Ps. 7 23, 7
Il
A
- nima * no- stra, sic- ut pas-
r. ......

l ,

ser, e-rpta est de la- que- o ve-
nan- ti- um : Iaque- us contri- tus est, et
nos li- be- ra- ti sumus.
II
Ps. 749, 5. 6
IV
=
i,.,.r.:
==


i
J


E

Xsul- tabunt sancti in gl6- ri-
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 467
c
l
6 l
,/,
l
.
a, laeta-bun- tur in cu-bi- li-bus su- is :
b .. . b i"': l J ji:l
exalta-ti- 6- nes De- in fau- ci-bus
e- 6- rum. T. P. AllelUia, IV toni, 826.
III
VI c
Ps. 5, 12. 13
... :. .. h .. .. ..

G
. . . l
Lo- ri-
1
a-
l l
bUn- tur in te o-
C 6
l
l = ...
n.=
r-
. 1=-j
mnes qui di- li- gunt no- men tu- um,
qu6- ni- am tu, D6- mi- ne, be-ne-di-ces iu- sto :
lA l
l .

.... ..
D6- mi-ne, ut scu-to bonae vo-lunta-tis tu- a e
co- ro- nasti nos. T. P. Alleluia, V I toni, 826.
468 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
IV
;
~
Ps. 37, 77
I
l
... A
r
J.
;
t

.'t
L
i

A eta- mi- n i
in D6- mi-no, et
exsulta- te iu- sti : et glo-
;
rr-
~
=. .
=

l l
l ~ =
=
l
ri- ami- n i o- mnes re- cti cor-
;
Il
t i ~ ....
de.
Extra tempus Quadragesimc:e :
v
;
Sap. 3, 7. 2. 3
I
l
.. , ~ .
i ~
IFII l
I
Ust6- rum * a- ni-mae in
c '
ma- nu De- sunt, et non tanget
;
~ ..
~ .
. ....
. l
=
il- Jos tormn- tum ma- li- ti- ae : vi- si
c
c
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 469
),\r. : . : r. A . J
su n t
au-
... ..
pa- ce,
6- cu-lis insi- pi- nti- um mo- ri : il-li
= . =
alle-
VI
tem sunt in
rl\ , .. Il

16-ia.
Ps. 67, 36
VIII E-c -,---
1

:1'" . li l
M ' 1- ra- bi- Iis De- us in san- ctis su-
is : De- us Is- ra- el, ipse da- bit

... ,. A
- -=- l - ...
vir- tu- tem, et for- ti- tu- di- nem p le-
c .. "- ;;;;::=+ ,,. ' .
f-j
bi su- ae : be-ne-di- ctus De-
c .. tl
us, alle- Ju- ia.
470 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
ANTIPHON/E AD COMMUNIONEM
I
Le. 12, 4
G

=

VIII
=
l=


D I- co autem v o- bis ami- cis me- is:
G
A
.. :i]

.-...=
...
.:
11111
Il-

' .
ne ter- re- ami- n i ab his, qui VOS perse-quun- tur.
Ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23.
II
Sap. 3, 4. 6
. .
. = .

. l
=
l

E T si co- ram homi- ni-bus * tormn- ta passi
c . l
....
sunt, De- us tenta- vit e- os : tamquam au- rum in
forna- ce proba- vit e- os, et qua-si ho- lo-
c
' .
causta acc- pit e- os.
Cant. Sap. 3, I. 2. 3 5- 9 ab. 9 c.
III
Sap. 3, 1. 2. 3
1111 .. -rl .--.-i
Ust6-rum a-nimae in ma-nu De- i sunt, et non tanget
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 471
G
l
,
l

l
l

l
=
l l

:
l
l
il-los tormn- tu m ma-li- ti- ae: \'i- si su n t 6-cu-lisinsi-pi- nti- um mo- ri, il- li autem sunt in pa- ce.
Cant. Sap. 3, 4 5 6. 7 8. 9 ab. 9 c.
IV
Le. 6, 77. 78. 79
Il ---iii---JI ..
M
li = 11. J o . ---
Ulti-tu- do tangunti- um, et qui ve- xa-
i=-rt= ... r. l
l ... r.
- ... J
. r-: '
ban-tur a spi- ri- ti- bus immun- dis, ve-ni- -
b .; -
r-
bant ad e- um: qui- a vir- tus de il-lo ex- i-
bat, et sa-na- bat o- mnes.
Ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23.
v
Ps. 78, 2. 7 7
I c

=
r. ....
p
Osu- - runt morta-li- a servo- rum tu- 6-
472 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
rum, D6mi- ne, escas vo-la- ti- li-bus cae- li,
e-; 6 r 6 ra Fil
=
ra
... r.
..--.a
car-nes sanct6- rum tu- 6- rum bsti- is ter-
, ..
=
. l J

l.
r-
c

......
i
rae : se- cundum magni-tu- di- nem brachi- tu- i,
= ......
6
r. r., ... r.
p6s- si-de fi- li- os morte pu- ni- t6- rum.
Ps. 78, 1. 3 8. 9 ab. 9 c. 13 ab. 13 c.
VI
Mt. 70, 27
IV
Q

Uod di-co vo-bis in tnebris, di-ci- te in lumi-ne,

r


=

=
,..
di-cit Domi-nus et quod in aure audi- tis, praedi-ca- te
c
Il
----C8
r-:

i
---- -
super te- eta. T. P. Alle- Ili- ia.
Ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3- 4- 5- 6 ab. 6 cd. (Differentia : f)
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 473
Pro uno martyre
c
VII
I
... ..
ANTIPHON/E AD INTROITUM
I
Ps. 20, 2. 3. 4
.. -.. -,-r--1-* l
. . . . ..
N virtu-te tu- a * D6mi- ne, lae- ta- bi- tur

iu-stus, et su- per sa-lu-ta-re tu- um ex- sulta- bit
cl\, l

ve- he-mnter : de- si-d- ri- um a-ni- mae e- ius tri-
Il
= .

l l
bu- i- sti e- 1. Ps. Qu6- ni- am praeye-nisti e- um
c
Q
N =: j r.
i
in be-ne-dicti- 6-ni-bus dulc-di- nis: po- su- isti in ca-pi-te
l .;
c


Il
l
l


r:
e-ius co-r6nam de la-pi-de pre-ti- 6- so.
II
Ps. 63, Il et 2
VIII


.


N r.: l

ii


.
L

Aeta- bi- tur lU-
stus * in D6- mi- no, et spe-
474 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
ra- bit in e- 0: et Iaua- bun- tur
G
~
: ~
~
Il
.=
; ;

M.


~
l


o- mnes re- c ti corde. T. P. Alle- h'i- ia, al-
G
~
Il


~~~le- h'i- ia. Ps. Exaudi De- us o-ra-ti- o-nem me- amcum
G = ... , ~ ~
-'

. Il

dpre-cor : a timO-re in-imi- ci - ri-pe a- nimam me- am.
III
Ps. 16, Jet l
i

. l
b - i VII

p
= N .-.
Robasti, D6- mi- ne, * cor me- um, et Yi- si-ta-
sti no- etc : i- gne mc ex- a-mi- nsti, et
b
l l
~
Il

l

~
t ~
-r.

=

l o

.


Il
non est inYn- t a in me 111- iqui- tas. Ps. Ex- u-
~
r-
.;.
j
c


~


l
di, Domi- ne, iusti- ti- a m me- a m : intnde depre-ca- ti- -
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 475
c

nem me- am.
GRADUALI A
I
Ps. 117, l. f. 2

v


B
. Ni ,-
E- a- tus vir, *qui ti- met D6-
- l
._,='--j=i--lf.-."11+-- --+1--------tf'.-..=...,....,-=--,-__, _ _,-1-' j,___ ___ra_,_. -
. . . .
mi-num: in manda- tis
e-


_ius eu- pit nimis. "'jl. Pot-ens in
c .. :, l ,.. l J -\rt J
t. , ,.. .
terra e- rit
se- men e- ius : ge-ne-ra- ti-
c .. ,.
. ...
. ,..
l.
l
= .
l
o rect6- rum be-ne-di- c-tur.

476 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
G
l
L6- ri- a * et ho- n6-
C b b 1 b = 1 i
r i ij . Q i M=
. . . .. l
re co-ro-na- sti e-
C b
l - ;
G-t---u . jl.
IIJI
i- sti e-
c . l
pe-ra ma- nu- um tu- a- rum,
c .. Il
III
v
i-
um.
Il
c ..
J

consti- tu-
. . =. .--l
-
rJ!
um super 6-
D6-mi-ne.
Ps. 36, 21. y, 26
c
I
.. =! . = ..
l l
U- stus cum ce-ci-cle-rit, non col-li-
l
d- tur : qui- a D6- mi- nus supp6- nit
c
rr-M rr-i .. . Il

ma- num su- a m. y.r. To-ta di-
e
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 477
c : .

. .
mi- se-r- tur, et c6mmo-dat: et semen
- - ~
i .
=
c

e- ius in be-ne-dicti- 6- ne

e- rit.
I
p
p i-

co-
i
IV
b ~ .lb .
. . = . ~ . . l

Ps. 20, 4. Y!. 3
- Il
. l 1ft: r ~ ~ . J
Osu- i-sti, * D6- mi-ne, in dt-
te e-
N.r.: l = ... ,
m, . . . :rt

r6- narn de l-pi-de pre- ti- Cl-
so. Y. De-si-d-ri- um{t- nimac
e-ius tri-bu- i- sti e-
c
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P .

.. .. f\1,
l
l
i'
et vo-lunta- te
.l .. =

e- ius non frauda- sti e- um.
= -
VERSUS ALLELUIATICI
I
VII
c . , , .
A
= .
L-le-lu- ia.
Il ..
.
=
Y. Conl-te- buntur cae-li
J
la bi- 6- rum
Ps. 88, 6
l
mi-ra- bi-
c r. , = .
li- a tu- a D6- mi- ne: t- e-
c ,., . ,., .... r. ,
nim ve-ri- ta- tem tu-
;
.
t.-4

r.--=


=

a m in eccl- si- a sanct6- rum.
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 479
p., ....
=
Il
A
....
stus

L-le-Iii- ia.


II Ps. 36, 24
- . Il
, :: --
Jl. Iu-
' l

. =
non conturba- bi- tur, qui- a
mi-nus fir- mat


ma- num
1
e-
,,., A Il
us.
III
Ps. 63, 17
A L-le-
VII ; l ,=.n
. - = r
r..,. j
l
h1- ia.
- .

' J , ., N ,
e r .
r l
mi-no, et spe-ra- bit

i
r
=
l ,
J

l
.
=
,

in e- o: et lau-da- bun-tur o m- n es
480 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
recti cor- de.
IV
Ps. 20, 4
1


A
:,011, i . ,
. ... . ....
L- le- lu- ia.
c l '
D6-
..... !\
mi- ne, super caput e-
ius co- r6- nam de la-
c
pi-de pre- ti- 6-so.
v
I o. ii, 12
II +.. . -_.--8' ... '!+-. -r- :--=:---:::-=----+1 r
A
i'- r i' . := ,
L- le- lu- ia.
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 481
l
=
l
r-Ti

l


Yf. Qui s- qui- tur me, non {unbu-lat in t-ne-
...
. l. . . l l.
bris, sed ha- b- bit lu- men vi- tae

ae- trnae.
TRACTUS
I
P s. 111, 1-J
G
r
=
l


VIII


,

B
E- a- tus vir, *qui ti m et D6- mi-
num: in man-da- tis e- ius
. . . ..
/1.
.
eu- pit ni- mis. Yf. Pot- ens in
c
terra e- rit semen e- ius : ge- ne- ra- ti- o
M .. , J 1 _b., :
- = 1 r =
l
F . l
re- ct6- rum be- ne- di- c- tur.
482 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
e-
c
-J
e-
=
-
ma- n et
Il
..
...

. = ...


Y/. Gl6- ri- a et di- vi- ti- a e in domo
ius : et iu- sti- ti- a e- ius
(in sa- cu-lum sa-cu- li.
II Desidrium, 432.
ANTIPHONJE AD OFFERTORIUM
I Exspctans exspect:ivi, 328.
II Gloria et hon6re, 434
Extra tempus Quadragesimce :
III
Ps. 20, 4. 5


VIII _,...,.
P
.. . : . f-
Osu- i- sti D6- mi- ne in
... . . .; ..
t ... ,
ca- pi-te e-ius co- r6-

= ... rtrr 1 i
l
nam de la-pi-de pre-ti- 6- so:
COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P. 483
. , . = . ... i,rtr .. i
vi-tam p- ti- it a te,
tri-bu-
c l . "" . .. Il
'ii '. Fj ..... ::
f- sti e- i, al- le- 111- ia.
IV
Ps. 88, 25
Il
v

f-ili . l ll'!!r
E- ri- tas me- a *et mi-se-ri-c6r- di-
a me- a cum i- pso : et in nomi- ne me-
l l r.: Il
= ...

o exaWi-bi- tur cornu e- ius. T. P. Alle-
... 11
lu- ia.
ANTIPHONJE AD COMMUNIONEM
I Magna est gloria eius, 437
II
VI c
Ps. 20, 4

l bJ
J J
p
Osu- i- sti Domi- ne in ca- pi-te e-ius co-
484 COMMUNE MARTYRUM EXTRA T.P.
r6- nam de !a-pi- de p re- ti- 6- so.
Ps. 20, 2. 3 5 6. 7 8. 14 (Differentia : g)
III
Io. 12, 26
Q
v
c bJ 61\1 .
~ -

VI mi- hi mi- ni-strat, * me sequa- tur : et u-bi
l
e- go sum, il-lic et mi-ni- ster
Il
6
= , . ., ~ . Il
me- us e- rit. T. P. Alle- h!- ia.
Ps. 16*, I ab. I cd. 2. 3 5 6. 7 8-9 a (Differentia : g)
IV
Q
I c
Mt. 76, 24
16 ...
,... Z 1'- J, l 1'-

UI vult \e-ni- re post me, ab- neget se-met-i-
c
. l

. ~ ~ N . l QA = = ...,. .Il

psum : et tol- lat cru- cem su- am, et sequa-tur me.
Ps. 33*, 2. 6. 7 I5. I6. I7. I8. I9. 20. 21.
COMMUNE PASTORUM
Pro papis vel episcopis
ANTIPHON/E AD INTROITUM
I Sacerd6tes Dei, 447
II Sacerd6tes eius, 448.
III c
...... :11\ l
III
Ps. 1 J 7, 9. 7 O et 1
~
~ .. ,..
s A- cer- d6- tes tu- i, D6- mi- ne, indu-
c
ant iusti- ti-
ex-sultent :
c
propter Da- vi ser- vum tu- um, non a-vr-
c
r-
Il = l
l
tas fa- ci- t;m Chri- sti tu- i. T. P. Alle-tu- ia,

~ .

. ,
alle- Ili- ia. Ps. Memnto Domine Da- vid : et omnis
mansu-e-tu- di- nis e-ius.
IV St:ituit ei D6minus, 445
COMMUNE PASTORUM
GRADUALIA
I
Sir. 44, 76. Y. 20
v ~ c ~ J
.: j ~ ~ r.: . l
E
C- ce sa-crdos ma-

gnus, qui in di-
- bus su- is pia- eu- it
E , ... ~ l 1'1 . t-1'",-.. l Il c ~ J . l l

De- o.
il-li, qui
= ... ~ i l .
conserva- re t le-gem Excl- si.

II Invni David, 445
III
.
- .. -. - "'
I
i . f,j
U- ra- vit * D6- mi- nus, et
c
Il! .....

non
COMMUNE PASTORUM
= U Ull ......___. . l . . . . . ~ . ~ ~ . l ~
l ~ l -l ~
paeni- t- bit e-
l
r
Tu es
um:
..
~ .
sa- cr- dos in ae-
c '

= = ~
~ . : ........
f.- ~

l -
tr- num, se- cndum 6r- di- ne m
c Il -
~ . ~

. l.- .
Mel- chi- se- dech.
c - ~ l ~
l l l
.; Il!
T.Di- xit D6- minus Domi-no me-
~ Il = Il
; l ~ . -l .... ~ l j
o: Se- de

;t
.. i
Il!
~

-
. ... ~ ~
~
a dex- tris me- is.
COMMUNE PASTORUM
IV
Ps. !JI, 16. 'f. 17
I c
;rJ l j
s
.. . l l
-= .
l

Acerd6- tes e- ius in- du- a m
sa- lu- ta- ri :
c


et sancti e- ius exsulta- ti- 6- ne
c
- .. -- Il
exsuWi.- bunt. Yf. Illuc produ- cam
cor- nu Da- vid : pa-ra-
vi lu-cr-
c 15 = l l ' j
l (5 :.
t. !-* l
... - - -.. - .. -
l
nam Chri- sto me-

Il
o.
II
A
su-
me-
Da-
COMMUNE PASTORUM
VERSUS ALLELUIATICI
I
Ps. 88, cl
.. - . Il :l
L-le-h!- ia. y. Disp6-
l
. . .. . ..
l l l
testamn- tum e- lctis
,, ...
: .. l
. ..
is : iu- ra- vi
vid ser-vo me- o.
II Hic est sacrdos, 449
III Invni David, 446.
IV
I c
Q 111\ ..
A
L-le- Iu- ia.
Ps. 109, 4
b l
c l '
c
l
r..
non paeni- t- bit e- um :Tu es sa- cr- dos in
490
COMMUNE PASTORUM
l
---=
ae- tr- num, se- ciindum 6r- di-
c

. l
l:l
r.:
ne m Melchi- se- dech.
c
ii\ .
. ~ . ~ ii\ i l

v
Ps. 731, 7
c

v
A


L-le-h1- i a.
Yf. Memn- to D6- mi- ne Da- vid, et
o- mnis man- su- e- tu- di- nis e-
ius.
VI Tu es sacrdos, 449
ANTIPHONIE AD OFFERTORIUM
I Invni David, 447
II Vritas mea, 483.
COMMUNE PASTORUM
ANTIPHON/E AD COMMUNIONEM
I
491
Mt. 24, 46. 47

III
-
,.. !
B E- a- tus ser- vus, * quem, cum v- ne-rit D6-
c .
. ... .
= r = .. = r , .
mi-nus, invne- rit vi-gi- h'tntcm : amen di-co vo- bis,
E;-C ; 6 : 6J.. r.: Il
super 6mni- a bona su- a consti- tu- et
b r Il
G-6.

.
T. P. Alle- 111- ia.
Ps. 32*, 1. 2. 3 4 5 I2. I3. I4. I8. I9. 20. 21. 22
ve/ ps. 71*, 1. 2. 4 IO. II. I2. I3
ve/ ps. 120*, 1. 2. 3 4 5 6. 7 8
II
VII
= .

c ;
r. 111
e- um.
Le. 72, 42

F
1-d- Jis servus et prudens, * quem consti- tu- it
c
=
r.
l
r-
=
l

l


r.

...

D6mi- nus su per fa-mi-li- a m su- a m : ut det il- lis
492
COMMUNE PASTORUM
. Il
in tmpo- re tri- ti- ci mensu- ram.
T. P. Al-le-
h!- ia.
Ps. III*, I. 2. 3 4 5-6a. 6b-7a. 7b-8. 9
ve! ps. n8*, 1. 2. 14 24. 30. 48. 99 100. 129. 130
ve! ps. 131*, 1. 9. 10. 11 ab. 11 cd. 12 ab. 12 cd. 13. 15. 16
III
Ps. 88, 36. 37. 38
s
. .
. ~ .
l r-6= ~
IV
l
Emel iu-ravi in san- cto me- o : semen e-ius
c
=
= ~ = l ~ ~ .J
in ae-trnum ma-n- bit : et se-des e-ius sic-ut sol in
.. ~ .. b ~ . ~
. ... = =
r\, ..
conspctu me- o, et sic- ut luna perfcta in ae- tr-
num : et testis in caelo fi-d- lis.
Ps. 88, 2. 6. 7 21. 25. 29. 34
IV Signa, 437
T. P. Alleluia, IV toni, 827.
Pro pastoribus in genere, pro fundatoribus Ecclesiarum, pro missio-
nariis (cf. Missce ad diversa, n. 8), textus aptiores seligantur ex iis
qui pro Communi Sanctorum et Sanctarum infra ponuntur.
493
COMMUNE DOCTORUM ECCLESIJE
ANTIPHONJE AD INTROITUM
I
Sir. 75, 5; Ps. 97
VI
I

~ ....
.... 1 ~
N m- di- o Eccl- si- ae ap- ru- i t os
c
... ..

= r. .
e- ius et impl- vi t e- um Domi- nus spi-ri-tu sa-
c ~
l
l

.;
~
..
~
~
:j
-l-

~


~
p i- nti- ae, et in-te!- Ictus : sto- Iam glo- ri- a e
c
Il
~ ~ . .. m

rA

.
r-

..


~ ..

in-du- it e- um. T. P. Alle- Iu- i a, alle- Iu- ia.
c
l:i
~
=

l
l
~
l l l


l l
l
Ps. Bo-num est confi- t-ri Domi-no : et psalle-re nomi-ni
c
.
~ Il
tu- o, Altissime.
II Lex Domini irreprehensibilis, 86.
III Meditatio cordis mei, 103.
494 COMMUNE DOCTORUM ECCLESilr.
VI
o
IV
Ps. 36, 30. 31 et 1

.. .
s iu- sti me-di- ta- bi- tur sa- pi- n-
... l
Il
ti- am, et lingua e- ius loqu-tur iu-di- ci- um:
c

= ..-... .
. Il
r-
- l

lex De- e- ius in corde ipsi- us. T. P. Alle-
__
..
Iu- ia, alle- h1- ia. Ps. No-li aemu-Ia-ri in ma-li-
;

= = - Il
gnfmti- bus: neque ze-la ve-ris fa-ci- ntes in-i-qui-ta-tem.
V Sapintiam sanct6rum, 452.
Ps. 36, 30. f. 31
I C l bj;= 1 .1 J
O
A .. , A,... =
S iu- sti me-di- ta-bi- tur
GRADUALE
sa- pi- o- ti- am, et lin- gua
e-
C 1
.. .

,...
ius
lo- qu- tur iu-di- ci- um.
COMMUNE DOCTORUM ECCLESIJ\l. 495
Jl. Lex De- i e- ius
;
..
........ ,.

r
=-

. ......
l
in cor- de i- psi-
c
'
:rt
;
c
c
us:
IV
A
l.
et non supplanta-bun- tur
.. : Il

gres-sus e- ius.
VERSUS ALLELUIATICI
I
Sir. 45, 9
L-le- ll1- ia.
l
= . . .. .. Il
l ,..

Jta .
Y!. Ama- vit
: . l r.r.,.. Q l
e- um D6- mi-nus, et orna- vit e- um : sto-lam
l '
G =


Il

g16-ri- ae indu- it
496 COMMUNE DOCTORUM ECCLESI.IE
' w-
e-
c ... ... Il
um.
II
I
Os.14,6
c--.-. -r.------=--.1\-.-+1- -
1
j .... :.-.,-.-.,-. Hl J
.
A
L-le- lu- ia.
. .. . . .,
i .___:____ l-il
YJ. Iu-
. l

bit sic-ut li- li- um : et flo- r-
c l 1\ . l
.1\, . J r- , , J,. . l ,. r. n. ..
bit in ae- tr- num
c
e
ante D6-m- num.
c ; ,.
. . . Ot.til

III Spiritus Sanctus docbit vos, 432.
TR. Beatus vir, 481.
COMMUNE DOCTORUM ECCLESIJE
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I Benedkam D6minum, 293.
II Benedictus es ... in labiis, 277.
III Bonum est confitri, 270.
IV
497
Ps. 9!, !.3
IV c
= ~ ... \ 1 ~ ..
.. ,. b .... 1---
1 ~ ~ ~ i
U- stus * ut palma
. .
sic-ut ce- drus, guae in Li-
' b ~ , - ~ =-=--
... l .. t . ... r r ~ ~
. .
ba- no est, mul-ti- pii-ca-

bi- tur. T. P. AI- le- !t1- i a.
V Levabo 6culos meos, 78.
VI Meditabor in mandatis tuis, 356 (T. P. 245).
VII Vritas mea, 483.
ANT IPHON/E AD COMMUN IONEM
I Narrabo 6mnia mirabilia tua, 28I,
cum ps. 9, 4 5 IO. II. I2. I3. I4. I5
II Notas mihi fecisti, 362.
III Qui meditabitur, 67.
IV Quod dico vobis, 472.
V Tu mandasti mandata tua, 342.
COMMUNE VIRGINUM
ANTIPHONIE AD INTROITUM
I
Ps. 44, 8 et 2
VIII C J. = .=J

0 1-le-xi- sti iusti- ti- am, et o-di- sti in- i-
c N .. l = r- l :rJ 1ft .
qui- ta- tem : proptr- e- a un- xit te De- us,
c ;;,
6
. 1 ----:-- .. r l rJ_J
De- us tu- us, 6-le- o laeti- ti- ac prae cons6r-
c =
"'---JJ;;;;r-----::=--,. Nlil::--:---=.11::- .. ---=.,.-. -+111---. -l-,;1"'------+, Il
ti- bus tu- is. T. P. Allc-lt1- ia,
c
r-
r-
al-le-
= .
lu- ia.
M
Ps. E-ruct-vit cor mc- um Yerbum bonum: di- co e-go
6-pe-ra me- a re-gi.
Il
II
Ps. 7 78, 95. 96 et l
... .... -----IJ
. ..
ME exspectav- runt pcc- ca- t6- res, ut
COMMUNE VIRGINUM
499
. = . . . . = r. .
---i

pr- de- rent me : testimo-ni- a tu- a, D6mi- ne, intel-
.. l J-= N .. l t = . l
. .;
l- xi : omnis consumma- ti- 6- nis vi- di fi- nem :
t-- ,.. =
=
- .
1t
Il
; r. .....
, N
la-tum manda- tum tu- um ni- mis. T. P. Al-le- 111- ia,
i M rh . Il e- e- :
= .
alle- lu- ia. Ps. Be- a- ti imma-cu-la- ti in vi- a :
!\ : l !\ r\ . !!
qui ambu-lant in lege Domi- ni.
III Vultum tuum, 404.
GRADUALIA
I Audi, filia, et vide, 406.
II Concupivit rex, 408.
VIII c


j
.. !\

III
l


J
..... l =
Ps .. u, 8
..
D I -le- xisti iusti- ti- am, et o-di-
sti in-iqui- ta-tem. Yf. Proptr-e- a
500
COMMUNE VIRGINUM
... l
l l

unxit te De- us, De- us tu- us, 6-le- o
lae- ti- ti- ae.
IV Unam ptii a Domino, 358.
VERSUS ALLELUIATICI
I
III c - =
A
L- le- lu- ia.
c b N f. 6 .,.
= r; . l -;
Yf. Ad-du- cn- tur re- gi
c -
6
l = . l : l 1
. - _!
vir- gi- nes post e- am: pr6- xi- mae e- ius
c b lb ..
aa r\u uN .. uN illr\u uON:=j
afTe- rn-
- l .
i
. l

tur ti- bi in lacti- ti- a.
c -


COMMUNE VIRGINUM 501
II
IV
____ .() kl . .. .- . .. ..... ::-----
- t,!l!
rt.. ri
A
----.- i
L- le- fu- ia.

i. .
=
N l

Yf. Haec est vir-
=
."'-'.'+t.---1
n.. .
---=---
1
Aiar-
--.,.. ... ..

go sa- pi- ens, et
N
L !l
111

1
i
r r- a r- , .
u- na de nu- me- ro prudntum.
III
IV
; . . =!. 1
-. , -r
L- le- lu- ia. A
c
r

=
....
=
Il
6
:i

l
Yf. O quam pulchra est casta
502
COMMUNE VIRGINUM
c b
N :
l
' ...
;
ge-ne-ra- ti- o cum eia- ri- ta-
te!
IV
______ Mt. 25, 4. 6
A
vn C ; ; l ,.!,! .. = . 1 ,.!,! ...
L-le- h1- ia.
c

l
Yf. Quinque pru- dntes vir- gi-nes acce- p-runt 6-
c = .. l = l l = (rr- = . l l j
le- um in va-sis su- is cum lampa- i-bus: m-di- a au-
c
:/- . l .o ,, , . l ", , ,
tem no- cte cla-mor factus
c . l
r. l
:t- . l
est : Ecce sponsus ve- nit : ex- i- te 6b-

L.-:

Christo
vi- am
COMMUNE VIRGINUM
TRACTUS
I Audi, filia, et vide, 417.
II*
J!. 7. Ps. 14, 8. }!. 2. Ps. 44, 5
l
VIII
v
E-ni sponsa Chri- sti,
ac-ci-pe co-
... . :

r6- nam, quam ti- bi D6- mi-
nus praepa-ravit in a e- tr-num:
G
-;,;
;'t

=
~

~ r . ~ l ,
-
~
~


pro eu- ius amo- re sangui-nem tu- um
fu-di- sti. Yf. Di- le-xi-
C ~ ~ i'-_.,,..,1'" l ... ""l\ N : 1 ~
sti iusti- ti- a m, et o-di- sti in- i-
qui- ta-tem : proptr-e- a
* Pro martyre tantum.
COMMUNE VIRGINUM
unxit te De- us, De- us tu- us, 6-le- o
i-fr.= J \r 1 rr. 3

c
c
lae- ti- ti- ae prae consor-ti-bus tu- is.
Yf. Sp- ci- e tu- a,
et pulchri- tu-di- ne tu- a
intn-de, pr6spe- re pro-c- de, et regna.
... . . ~
l 'r ~ . . .
l
... , r.r
l
Il
A
e-ius
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I
F-fe- rntur * re-gi virgi-nes : pr6-ximae
afTe- rn- tur ti- bi in lae-ti- ti- a
COMMUNE VIRGINUM
c
r.
et exsulta- ti- 6- ne : addu-cn- tur in tem-
c

, 1\ ..
:r ~


plum re- gi D6- mi- no. T. P. Al-
c ... n: .. r-r-nor- 3: . Il


i
le- hl.- ia.
I

A
. . . ..
F-fe-rntur
II

r-= r..

re-gi
l
Ps. 44, 15
r
J

:'!
r.:
'
vir- gi- n es post
e- am: pr6- xi ma e e- us affe-rn- tur
IV
Ps. 44, 70
III
c
~ ' ' '
F

I- li- ae re- gum * in hon6-re
-=
~ . r . :
=r-...__ ..

f
ttr-.
~
j
.._!.
=
~

tu- o, a-
sti- ti t re-gi- n a a de x-
506
COMMUNE VIRGINUM
l. r.:
tris tu- is in vesti- tu de- au- ra- to,
c

... =,
Ar
r-
. . ..

r- r-

l. l. l l.
circumda- t a va- ri- e- ta-
Il Il

te. T. P. Alle- Iu- i a.
ANTIPHONIE AD COMMUNIONEM
I
Ps. 44, 8
D
IV


1-le-xi- sti * iusti- ti- am, et o-
c .... l = .
.... . .l .. .. ;;

= =
di- sti in-i-qui-ta- tem : pro-ptr- e-
c
=
--.

..
l


Il

l

--
a unxit te De- us, De- us tu- us.
T. P. Alle- Iu- ia.
Ps. 44, 2 ab. 11. 12. 13. 14. 15. 16
COMMUNE VIRGINUM
II
Le. 10,42
VIII
.... : ., .
O -ptimam par- tem * e-l- git si-bi Ma-ri-
G __ ._-LI_ ___ ___ __ ____ ' ____ __ . __ ..

a, quae non tur ab e- a in ae- tr- num.
T. P. Alleluia, VIII toni, 827.- Ps. 33*.
III
Mt. 25, 4. 6
v
c
.
Uinque
Q
c : .
=
111
le- um in va-sis su- is cum lampa-di- bus : m-di- a
c

h l
. . .

autem no- cte clamor factus est : Ecce sponsus ve-
l =
l
nit : ex-i- te 6b-vi- am Chri- sto D6mi- no.
T. P. Al-le- h1- i a.
Ps. 44*, 2 ab. II. 12. 13. 14. 15. r6 (Differentia: g)
IV Unam ptii, 294.
508
COMMUNE SANCTORUM
ET SANCTARUM
ANTIPHON/E AD /NTROITUM
I Iusti epulntur, 450.
II
c
Ps. 91, /.3. U et 2
l
:n.u .. ~ ,, ..... , .. r . ~
l = . l
stus * ut palma flo-r- bit : sc-ut I U-
c

= .. ' Ar- r ~ :: j = ... J
cedrus Li- ba-ni multipli-ca- bi- tur : pianta- tus in
c

r . ~ = ~ r .

~ .

=
r..

l


domo Domi- ni, in a- tri- is domus De- i
r -... . Il J ~ ..... ~ ~ Il
!li .. ~ ~ .
. ~ no- stri. T. P. Al- le- Iu- ia. alle- Iu- ia.
c

=
.. = . r- ::
P s. Bonum est confi- t-ri Domi- no :
c J\1
tu- o, Altissi- me.
III La:tabitur iustus, 473
IV Loqutur D6minus, 369.
V Os iusti meditabitur, 494
= l

et psalle- re nomi-ni
IV c
D
G


COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 509
r
. .
.
GRADUALIA
I
Ps. 20, 3. :/

l
Orni-ne, * praeye-nisti e- um in be-ne-di-
A=
l
= .. .


l

.
cti- 6-ni- bus dulc- di- nis : po-su- i- sti in ca-
c -
.. .. l

'l l

p i- te e-ius co- r6- nam de Ia-pi- de pre-ti- 6-
= . Il l ;J. '
- Q l l
. i ;.!!;. l . . l
l
so. Y/. Vi- tam
c lod l
.
r. f-Il . l
p- ti- it, et tri- bu- i- sti e- longi-tu-
di- nem di- - rum in sa- cu-lum
.
= l.
sa- eu- li.
II Exsultabunt sancti, 455
510 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
III
Ps. r;f, 73. Il.\'. 3
I


II
c .
U- stus * ut palma flo-r- bit : sic-ut ce-
C6rt ... , .... ril.r-1 j
r- r. M ' .
drus Li-ba- n i mul- tipli-ca-
c

l
=

l

=,.=tt
;;;,.,.
rt
t

=

t
bi-tur in do- mo D6-mi-ni.
c
1\

i
ri-c6rdi- am tu-
ta-tem tu-
no- ctem.
j
'-l '
Y/. Ad annunti- andum ma-
., . .
' ' ., ..
a m
ne mi- se-
....
am, et ve-ri-
per
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 5II
VERSUS ALLELUIATICI
I
I
C . l ,..._. --:::llill=ea-=r-11!
Il i i j
.. 'li
lac. l, 12
A
L-le- lu- ia.
Y/.Be-a- tus vir, qui suf- fert
c

=
N i'titen- ta- ti- 6- nem : qu6- ni- am cum proba- tus fu-
'il , - l-
.
e- rit, ac-ci-pi- et co- r6- nam vi-
tae.
II
Ps. Ili, l
v
: 16
A L- le- lu- ia. 'jl. Be-
: ;. O; .. l 6 j
. r . . .. '
a-
tus vir, qui ti- met Domi-
512 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
num : in manda- tis e- ius
eu- pit nimis.
III Confitebuntur c:eli, 478.
IV Domine, dilxi decorem, 400.
V Fulgbunt iusti, 460.
VI Iusti epulntur, 461.
VII Iustus non conturbabitur, 479
VIII L:etabitur iustus, 479
IX Laudate Dominum, 273.
X Mirabilis Dominus, 462.
XI Sancti tui ... benedicent, 463.
TRACTUS
I Beatus vir, 481.
II Desidrium, 432.
III Qui confidunt, 109.
ANTIPHONIE AD OFFERTORIUM
I Bnedic, anima mea, 362.
II Exsultabunt sancti, 466.
III GloriabUntur, 467.
IV
Ps. 20, 2. 3
VI
I
c .. . ... br- N. l = =r-r J

N virtu- te tu- a, Do- mi- ne, Iaeta- bi-tur
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 513
. l
=
J
iu- stus, et su- per sa-lu-ta-
c

:. r'i

re tu- um exsulta-
.
....
bit vehe- mn- ter : de-si-d- ri- um a-nimae e-


Il


;N t .

i
lius tri-bu- i- sti e- i.
c ... r-r r.: Il
T. P. Alle- tu- ia.
V Iustus ut palma, 497
VI Lretamini in Domino, 468 (T_ P. 443).
Extra Quadragesimam :
VII Mirabilis Deus, 469.
VIII
Cf. Iob. 76, 78-21
VIII
c
r-
rA

l
.
r-

=l
o
-;

- ra- ti- o *me- a m un- da est: et
G
r
r-
..r..
l
=

.;

l
id- e- o pe- to, ut de- tur lo- cus
=
l
J
c

rvo-ci me- ae in ca e- lo : qui- a i- bi est iudex
514 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
l


=


=
l

r.: l

l


l
me- us, et consci- us me- us in excl- sis :
Jta-scn- dat ad D6- mi-num depre-ca-
.
... ..
= l
c
,.
ti- o me- a.
I
B
vi- d-
ANT IPHON/E AD COMMUN IONEM
I
Mt. 5, 8. !J. 10
c = r- = .. l ,. J . l ,

E- a-ti mundo corde, qu6-ni- am i-psi De- um
= ,
l
qu6-ni- am fi-li- i

i
De- i vo-ca- bun- tur : be- a- ti qui perse-cu-ti- 6-nem pa-
C
1
tl l l
. ..,.. ..,. . .
ti- untur propter iusti- ti- am, qu6-ni- am ips6-
c
l
Il
..
r-
Alli.

N il. N
l
rum est re- gnum cae-16- rum. T. P. Alleluia, 827.
Ps. 33*, ve! ps. 36*, 1. 3 16. 18. 19. 23. 27 (Differentia : a)
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 515
II Beatus servus, 491, cum ps. 120*.
III
Mt. 25, 20. 21
VII c 1 l J ~
l l
~ ~ ~ - ~ r r ~ ~ ~ JIIIJ
nl
D O-mi- ne, *quinque ta-ln- ta tra-di- di- sti mi-
c r-: l l r.. ~ r. l l r- ....
hi: ecce a- li- a quinque super-lu-cra- tus
~ :. r- l l ~ .., J ~ r. l l j
l Il l
sum. Eu- ge serve

r:
l
l
fi- d- lis, supra multa te consti- tu- a m, in-
c
------------"- - - - - - - - - - ~
tra in gau- di- um D6- mi-ni
Ps. n8*, 1. 2. 14. 24. 30. 48. 99. 100. 129. 130
IV Domine, quis habitabit, 102.
V Fidlis servus, cum ps. 111*, 491.
VI Magna est gloria eius, 437
VII Qui mihi ministrat, 484.
VIII
tu- i.
i
c
Mt. 12, 50
I
l ~ ~
Q
l
r :
~ -
1.
l
Ui-cumque f-ce- rit vo-lunta- tem Patris me-
516 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
c
.....

.
.. l
. ... . . .
l

i
1
qui in cae-lis est : ipse me- us fra- ter, so- ror,
c

r-- r- rrr- . :'1. r.
= 1 - = ... Il
l
et ma- ter
Psalmus 33*
Pro religiosis
est, di- cit Domi- nus.
ANTIPHON/E AD INTROITUM
I Ego autem sicut oliva, 424.
II Lrettur cor qurerntium Dominum, 357
III Tibi dixit cor meum, 88.
T empore paschali :
IV Repleatur os meum, 246.
GRADUALIA
I Beatus vir qui timet Dominum, 475
II Ecce quam bonum, 351.
III Unam ptii a Domino, 358.
IV Venite, filii, audite me, 298.
VERSUS ALLELUIATICI
I Domine, dilxi decorem, 400.
II Iustus germinabit sicut lilium, 496.
III
Ps. 91, IJ
I

... .. . l ,
"i - .. ,...
. l..
A L-le- Iu- ia.
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 517
y;. Iu- stus ut pal-
c
ma flo- r- bit, et sic-ut ce-
--. -N-k-'1:---- _,+'-...= ,T+ - -.
multi- pii- ca- bi- tur.
c l
= = '

IV
,.-......._ Sap. 12, 1
1
. l , ; , . =- l
A
. ... . ... ,...
L-le- lu- ia.
c l
=t .-..,.. Il r- ... a,...
Yf. O quam bo-nus
c .
;, , ___:_-_,_.-
et su- a- vis est, D6- mi- ne, Spi- ri- tus tu-
c - 16 - -
518 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
a
l l


N
it .
, .. .. ; , .. .

"


us in no- bis!
a
l
l
Il

=.

=

. '
V Qui squitur me, 480.
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I Bonum est confitri, 369.
II
VI
a Ps. 20, J. 4
---- - 1 = r. j
D ri- um a- nimae e- ius tri-bu- i-
b .. l
= .
... l j
sti e- i, D6mi-ne, et vo- l unta- te la bi- 6-rum
l l
* . . . . .
l. . .... ...
e- ius non frauda- sti e- um : po-su- i- sti in
l ' '


. =

la-pi-de pre- ti-
Il!. rt= Il! =-;:::Jj
-'-' ....... --- :=.-=- _, .... ... ('"(.
6- so. T. P. Alle- 111- ia.
III Exspctans exspectavi, 328.
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 519
ANTIPHON/E AD COMMUNIONEM
I Amen dico vobis : quod vos, 436.
II Beati mundo corde, 514.
III Gustate et vidte, 303.
IV Optimam partem, 507.
V Qui vult venire post me, 484.
VI
Mt. 13, 45. 46
VIII c
=
~ 1 ~ r J
s 1- mi-le est * regnum cael6-
~ ..
Q , . .,.

ti- a-t6- ri, quaernti bonas marga-ri-tas : invn- ta
C 1\1'-t; ~
= ==l .,..
l
una p re- ti- 6- sa marga-ri-ta, de-dit 6mni- a su- a,
c = .1\1
r. Il
et compa-ra- vit e- am. T. P. Alle- h1- ia.
Ps. 24*, I- 2 a. 4- 5 8. 9 IO. 14. 15
Pro iis qui opera misericordire exercuerunt
III
D
ANTIPHON/E AD INTROITUM
I
c ~ .
..rt -
Ispr- sit, * de- dit paup- ri-
Ps. 711,9 et 7
bus : iu-
520 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM

.
J

sti- ti- a e- ius ma- net in sa- eu-lum sa-
;


...

=

.;

;A
i -:- leu- li: eor- nu e-ius exalta- bi- tur in
;
=
=

Il

=
gl6- ri- a. P s. Be- a-tus vir qui timet Domi- num : in man-

da-tis e-ius vo- let nimis.
II Timte D6minum, 453
Tempore paschali :
III Venite, benedicti, 205.
GRADUALIA
I
Ps. 177, .9. Y. 2
..
rtJ. .
II
D
c

Isprsit, de- dit paup- ri- bus:
iusti- ti- a e- ius ma- net
in sa-
eu-lum sa- eu- li.
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 521
l lj
c \Il , ., .
! -- l ! l
Yf. Pot-ens in ter-
,--'jjj,
ra e- rit semen e-
ius : ge- ne-ra- ti- o rect6-
rum be- ne-di- c- tur.
VIII
.. ;, 111 "-. r-11 i
A
L-le- lu- ia.
c
,. = -
t = .. , .... i
Yf. Dispr- sit, de- dit paup- ri-
c . l ... Jr-,..

e- ius manet in sacu-lum sa-
-+1+--1-------
eu- li.
522 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
II Venite ad me, 619.
ANTIPHONJE AD OFFERTORIUM
I Exaltabo te, Domine, 313.
II Sperent in te qui novrunt, 286.
ANTIPHONJE AD COMMUNIONEM
I Amen dico vobis : quod uni, 79
II Multitudo languntium, 471.
III Qui mihi ministrat, 484.
Pro educatoribus
c
c

I
ANTIPHONJE AD INTROITUM
I
Ps. 712, 1. 9 et 2
Ili
l ... l ~ ~ : l ~ ~ J
L
~ =, ;
Auda- te * p6.-
l
e-ri D6mi- num, lauda- te
l
l
no-men D6mi- ni : qui ha-bi-ta- re fa- cit st- ri-
l
fii.
l '
~ ~ J l ~
l ~ iH '
lem in domo matrem fi- li- 6- rum lae- t{m- tem.
l
= l = r- 1: 1 r. :
l l l
Ps. Sit nomen Domi-ni be-ne-di-ctum : ex hoc nunc, et usque
c
l
...... Il
in sacu- lum.
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 523
II Os iusti meditabitur, 494
III Sapintiam sanct6rum, 452.
GRADUALIA
I Os iusti meditabitur, 494
II Venite, filii, audite me, 298.
VERSUS ALLELUIATICI
I Beatus vir qui timet, 5 11.
II Laudate, pueri, 215.
TRACTUS
Qui sminant in lacrimis, 465.
ANTIPHONIE AD OFFERTORIUM
I Levabo 6culos meos, 78.
II Vritas mea, 483.
ANT IPHONJE AD COMMUN IONEM
I Amen dico vobis : quod uni, 79
II Iustus D6minus, 93
III Narrabo 6mnia, 281.
IV Notas mihi fecisti, 362.
V Qui meditabitur, 67.
VI Quic\Imque fcerit, 515.
Pro iis qui respublicas moderati sunt
ANTIPHONA AD INTROITUM
Ps. 20, 2. J. 4
VII
G
~

l
~
t
~ ~
I

ii

~

N virtu-te tu- a, *Domi- ne, I<e- ta- bi-
~ .. l
~

tur rex, et su- per sa-lu-ta-re tu- um ex- sulta- bit
524 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
cii\J l

. .,.0

l l i
ve- he-mnter : de- si-d- ri- um a-ni- mae e- ius tri-
Il
~ l

l ~

bu- i- sti e- i. Ps. Qu6- ni- am praeve-nisti e- um
c
Q 1'- :: l 1\ = . . .
i
in be-ne-dicti- 6-ni-bus dulc-di- nis : po- su- isti in ca-pi-te

l

... )
~ ....
: Il
l
e-ius co-r6nam de Hi-pi-de pre-ti- 6- so.
GRADUALIA
I Domine, pra:venisti eum, 509.
II Invni David, 445
III Timbunt gentes, 265.
VERSUS ALLELUIATICI
I Domine, in virtU.te tua, 292.
II Invni David, 446.
III Qui posuit fines tuos, 364.
IV Timbunt gentes, 337
ANTIPHONJE AD OFFERTORIUM
I Benedictus es ... in labiis, 277
II Gloria et honore, 434
III Invni David, 447
ANT IPHONJE AD COMMUN IONEM
I Primum qui:rite, 325.
II Quis dabit ex Sion, 101.
III Servite Doinino, 68.
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 525
Pro sanctis mulieribus
ANTIPHONIE AD INTROITUM
I Audivit D6minus, 68.
II
Ps. 118,75 et 120.
ffi


.1
C Ogn6- vi D6- mi- ne, qui- a a-qui- tas iu-
c ...... l ; l --- -- - .,_..J
l
di- ci- a tu- a, et in ve-ri- te tu- a
c :- .... b (1 ., :- ... .., J
. .,. : . .
humi- li- sti me : confi- ge tim6- re tu-
F. f. ... h.
l\ M.
o car- nes me- as, a mand6.- tis tu- is
l .. .. Il
l - -
non me re-pl- las. T. P. Alle-lu-ia, alle- Iu-

= . .
r. =
c . Il
ia. P s. Be- immacu-16.- ti in vi- a : qui 6-mbu-lant
c : Il
in le- ge D6mi-ni.
III Ego autem in D6mino speravi, 11 1.
526 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
IV
Ps. 118, 75. 120 et 1
v
c = .
~
L
Oqu- bar de testim6-ni- is tu- is in con-
c
-
spctu re- gum, et non con-fun-d- bar : et me-di-ta- bar
c .... =
.. 11\ . ~ l

in manda- tis tu- is, quae di- 1- xi ni- mis.
. ~ ,.= ..
.. 11\ l ... ~ Il

c


T. P. Alle- lu- ia, al-le- lu- ia. Ps. Be- a-ti imma-c .
eu-la-ti in vi- a : qui ambu-lant in 1e-ge D6mi-ni.
V Me exspectavrunt peccat6res, 498.
GRADUALIA
I
Il
J
Ps. 45, 6. yr, 5
v
c = ,... ... .. 1-=
A

Di uva- bit e- am De- us
vul- tu su-
o : De-
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 527
us in m- di- o e- ius, non
com-mo- v- bi- tur.
c
. ;ft,. __
Yf. Flu- mi-
e .
J

nis im- pe- tus lae-ti- fi- ca t ci- vi-
. ... .
b .... ,
ta- te m De-
ca-
c .
eu- lum su- um
c 6 ,-.. Il
!1. rl flr-._
..
II Anima nostra sicut passer, 453
III DiffUsa est gratia, 408.
l l
i : sancti- fi-
vit taberna-
1\
J..,
Al- tis- simus.
IV Spcie tua et pulchritU.dine tua, 41 I.
528 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
VERSUS ALLELUIATICI
I DiffUsa est gratia, 413.
II
Ps. 118, 46
A
n i l'l' l ... . . ~ . l rJrt " ~ ' . l ... ,.!.,11 j
L- le-lu- ia.
i . ,. l l. , 1 J i\1"1!.,_ {'o lj
Y .Loqu- bar, D6-mi- ne, de testim6ni- is tu- is
~ ..
in conspctu re- gum,
~ ~ r- .... ,.,.,. . 1 rJr.-1-1, _ l :,,-\11
. ,
et non confunde- bar.
III O quarn bonus, 517.
IV Propter veritatem, 415.
V Spcie tua et pulchritudine tua, 416.
TRACTUS
Qui sminant in lacrimis, 465.
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I Anima nostra sicut passer, 466.
II Bonum est confitri, 369.
III DiffUsa est gratia, 421.
IV Meditabor in mandatis tuis, 356 (T. P. 245).
c
c
C
I
c

c
COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM 529
ANTIPHONIE AD COMMUNIONEM
I
Ps. 118, 78. 80
~ ..
~ . l
. . .
Onfundantur su- pr- bi, qui- a iniu-ste
1 \ - ~ r-.

=
in manda- tis tu- is exerc- bor, in tu- is
iu-sti- fi- ca- ti- 6- ni-bus, ut non confun- dar.
T. P. Alle- lu- ia.
Ps. ns, 1. 41. 85. 87. 113. 123. 157. 161. 166. 174
II DiffUsa est gratia, 423
III
Ps. 118, 121. 122. 128
IV ~ c --------l----------
N = r. N r ~ ~ 1- J

F E-ci iu-di- ci- um * et iu-sti- ti- am, D6mi-
c l


ra:

= ..
ne,
non ca-lumni- ntur mi-hi suprbi : ad 6-mni- a
530 COMMUNE SANCTORUM ET SANCTARUM
c
'.
- l l

i
.
=
manda- ta tu- a di- ri- g- bar, omnem vi- am in-
c l
r-= Il ~ ~ r-:ll
i- qui-ta- tis 6- di- o Mbu- i. T. P. Alle- Ili- ia.
Ps. 118, 1. 78. 81. 113. 115. 120. 163. 166.
IV
c
.GA.
Ps. 778, 767. 762
I
;J.

=

l S ~
r-:
l
~

,J_

r.
p
Rin-ci- pes * perse-cu-ti sunt me gra- tis, et a

i
verbis tu- is formi- da- vit cor me- um : laetabor
c


. = r (!. r-:
: =


ego su- per e-16-qui- a tu- a, qua-si qui inv-
nit sp6- li- a mul- ta. T. P. Alle-
c .. r.: Il
Ili- ia.
Ps. 118, 1. 41. 85. 87. 113. 123. 157. 166. 174
V Simile est regnum crel6rum, 519.
PROPRIUM
DE SANCTIS
Pro omnibus celebrationibus Sanctorum, eligi possunt :
vel cantus infra positi,
vel alii e Communibus eligendis (ut supra, pp. 397-530), secun-
dum rubricam qua: in Missali Romano pro quocumque Sancto
ponitur,
vel cantus, sive proprii sive e Communibus, in Graduali Romano
(Edit. 1908, eiusque additionibus) exstantibus.
In sollemnitatibus et festis, introitus Gaudedmus semper cantari
potest, si propria verba mysterii vel sancti celebrati facile in melo-
diam insereri possunt.
PROPRIUM DE SANCTIS
533
IANUARIUS
Die 2 ianuarii
SS. BASILII MAGNI ET GREGORII NAZIANZENI,
EPISCOPORUM ET ECCLESIJE DOCTORUM Mem.
IN. Sapintiam sanct6rum, 452.
GR. Sacerd6tes eius, 488.
AL. Disp6sui testamntum, 489.
OF. Mirabilis Deus in sanctis suis, 469.
CO. Quod dico vobis in tnebris, 472.
Die 7 ianuarii
S. RAIMUNDI DE PENYAFORT, PRESBYTERI
IN. Os iusti meditabitur sapintiam, 494
GR. Iustus ut palma ftorbit, 510.
AL. Beatus vir qui suffert, 51 1.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 491, cum ps. 120*.
Die 13 ianuarii
S. HILARII, EPISCOPI ET ECCLESIJE DOCTORIS
IN. Meditatio cordis mei, 103.
GR. Invni David servum meum, 445
AL. Tu es sacrdos in retrnum, 449
OF. Benedictus es ... in labiis meis, 277.
CO. Semel iuravi in sancto meo, 492.
Di e 17 ianuarii
S. ANTONII, ABBATIS
IN. Iustus ut palma, 508.
GR. Domine, prrevenisti eum, 509.
AL. Iustus ut palma, 516.
OF. Desidrium animre eius, 518.
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 111*.
Mem.
534
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 20 ianuarii
S. FABIANI, PAPlb ET MARTYRIS
IN. Sacerdotes Dei, benedicite, 447
GR. Iunivit Dominus, 486.
AL. Invni David servum meum, 446.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Semel iunivi in sancto meo, 492.
Eodem die
S. SEBASTIANI, MARTYRIS
IN. Salus autem iustorum, 451.
GR. Iustus cum ceciderit, 476.
AL. Gaudte, iusti, 430.
OF. Lretamini in Domino, 468.
CO. Multitudo languntium, 471.
Die 21 ianuarii
S. AGNETIS, VIRGINIS ET MARTYRIS
IN. Me exspectavrunt peccatores, 498.
GR. Diffusa est gnitia in labiis tuis, 408.
AL. Quinque prudntes virgines, 502.
OF. Afferntur regi ... proximre, 504.
CO. Quinque prudntes virgines, 507.
Die 22 ianuarii
S. VINCENTII, DIACONI ET MARTYRIS
IN. Lretabitur iustus in Domino, 473
GR. Posuisti, Domine, 477
AL. Lret:ibitur iustus in Domino, 479.
OF. Gloria et hon6re coronasti eum, 434
CO. Qui vult venire post me, 484.
Mem.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 24 ianuarii
S. FRANCISCI DE SALES,
EPISCOPI ET ECCLESIJE DOCTORIS
IN. Sacerdotes tui, Domine, 485.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Memnto, Domine, David, 490.
OF. Iustus ut palma fiorbit, 497
CO. Fidlis servus et prudens, 491.
Die 25 ianuarii
535
Mem.
IN CONVERSIONE S. PAULI, APOSTOLI Fest.
2. Tim. 7, 72; Ps. 138
IN. I c
l
s
l l l
Ci- o * eu- cr- di-di, et cer-tus sum,
J. l
.... l l =
l
l l
qui- a pot- ens est dep6-si-tum me- um serva- re
c
r.,.

..

in illum di- em. Ps. D6mi-ne pro-basti me, et co-
c
l l
r
;:
l l l l l l l l l
l J
gno-vi-sti me : tu cognovi-sti sessi- 6-nem me- am, et re-sur-
C A
l
= Il
recti- 6nem me- am.
PROPRIUM DE SANCTIS
Q
UI 0-pe- ra- tus est in a-po-
c
Ul
=

,.
sto-la-tum, o-pe-ra- tus est et mi-
......

hi inter
C r.A
geo- tes : et cognov- runt
.. r.: - ;; - 6 l
r r-
gra- ti- am De- i, quae da- ta est
C Fil,., . l 6 =.,_. .. A . ljj C ..
r ,.= . = J
l

mi- hi.

. l Il l l ...
rh. ... r.. J
in me va- eu- a non fu- it :
c
= .

n.
sed gra- ti- a e- ius semper in me ma-net.

PROPRIUM DE SANCTIS
537
,-..,. .. Il J
II l r.l\,.__
A L-le-Ili- ia. Yf. Magnus

..

l =
= ..
.. =. J
l
sanctus Pau- lus, vas e- lecti- 6-
,, .. : ..
j

nis, ve-re di- gne est glo-ri-
.
l
= l
l l
fi- can-dus, qui et m- ru- i t thronum du-o-
l .. = \ Il
. ' .. . . .. . ..
d- cimum pos- si- d- re.
OF. Mihi autem nimis, 435
CO. Signa, 437
Die 26 ianuarii
SS. TIMOTHEI ET TITI, EPISCOPORUM Mem.
IN. Sacerd6tes eius, 448.
GR. Beata gens, 333
AL. Ego vos elgi, 429.
OF. Gloriabuntur in te, 467.
CO. Amen dico vobis : quod vos, 436.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 27 ianuarii
S. ANGEL.lt MERICI, VIRGINIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua, 411.
AL. Adducntur regi, 500.
OF. Filia: regum, 505.
CO. Quinque prudntes virgines, 507.
Die 28 ianuarii
S. THOM.lt DE AQUINO,
PRESBYTERI ET ECCLESI.lt DOCTORIS
IN. Sapintiam sanct6rum, 452.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Spiritus sanctus docbit vos, 432.
OF. Meditabor in mandatis tuis, 356.
CO. Notas mihi fecisti, 362.
Di e 31 ianuarii
S. IOANNIS BOSCO, PRESBYTERI
IN. Disprsit, dedit, 519.
GR. Venite, filii, 298.
AL. Iustus germinabit, 496.
OF. Factus est D6minus, 119.
CO. Amen dico vobis: quod uni, 79
Mem.
Mem.
PROPRIUM DE SANCTIS
539
FEBRUARIUS
Die 2 februarii
IN PRJESENTATIONE DOMINI Fest.
AD PROCESSIONEM CANDELARUM
Dum accenduntur candelt2, cantatur antiphona :
;
-
Is. 35, 4. 5
III
=

l
l l

e

l
i l
E
C-ce Domi-nus noster * cum virtu- te v-ni- et,
; . . .

. =

= .... Il
- l
ut il-lumi-net o-cu-los servo- rum su- 6-rum, al-le-lu- ia.
Ve/ ant. Lumen cum cant. ut infra.
Post aspersionem incipit processio. Diaconus (seu celebrans) cantar:
c Il
Pro- cedamus in pa-ce.
Omnes:
c

In nomi-ne Christi. Amen.
540
PROPRIUM DE SANCTIS
Progrediente processione, cantatur :
Antiphona VIII


. l
J
c

* ad re-ve-la- ti- 6nem gnti- um : et g16-

Il
ri- am pie-bis tu- ae Isra- el. Cant. Nunc dimittis servum
cIl
tu- um, Domi-ne, * secundum verbum tu- um in pa-ce.
c Il
Ant. Lumen.
Quia vidrunt 6culi mei * salutdre tuum. Ant. Lumen.
c l' l l
Quod pa-rasti * ante fa-ci- em 6mni- um popu-16-rum. Lumen.
Deinde:

A

! . ..
D- 6r-na * tha-lamum tu- um, Si- on, et sus-
l

r.: l
. =. .. r.: 1 J

ci-pe Regem Chri- stum : amplcte-re Ma- ri- am,
PROPRIUM DE SANCTIS
541
c
. =. .. .. l = =

- ..
quae est cael- stis porta : i-psa e-nim por- tat Re-
C r-: l H =:- : l 1t . l J
gem gl6-ri- ae no-vi lumi-nis : subsistit Virgo
G ..-.: -:- D ..-.: ;, . j j
- - - - 1t '
addu-cens ma-ni-bus Fi- li- um ante lu-ci- fe- rum :
c = = a . r-: 1 ==frl
quem acci- pi- ens Si me- on in ulnas su- as praedi- ca-
C F. r: l :e= -m . ........ l r- .,
vit p6-pu- lis D6- mi-num e- um es-se vi- tae
et mortis, et Salva-to- rem m un- di.
Cf. Le. 2, 26-29
ANT.II ..,
R
ril= r.. a r- = J
Esp6n- sum acc-pit Si-me- on a
= r- -

..
Spi- ri- tu Sancto, non vi- su- rum se mortem,
.!_.
,. r-

... r- , . l J=r-1
ni-si vi-d-ret Christum D6-mi- ni : et cum indu-
542
PROPRIUM DE SANCTIS
l:r.
,-.:
ce-rent pu- e- rum in templum, acc-pit e- um
= ... .. l .. J r- =J. . l ... J
in ulnas su- as, et be-ne- di- xit De- um, et di-
.,;
.. ;
l
:J.
: r


, ..
J . J
xit: N une dimit- tis, D6- mi- ne, servum

-
.
r.


. ,r-

tu- um in pa-ce.
Le. 2, 24. 23. yr, 22

O
- J. . r-- : r: J r-

B-tu-l- runt pro e- o D6- mi- no par tur-
.,; t!. r.: l
r- .
-\, .. t!. 1 ... ,
l
tu- rum, aut du- os pul- los co- lum- ba-
rum:
=
Sic-ut seri- ptum est in le- ge D6-
= . l
: . .

J

mi- ni. y.r. Postquam au- tem impl-ti sunt di- es purga-
'f-- =, .. r- ==
r.: l = . J
ti- 6-nis 1\'Ia-ri- ae, se-cundum legem y- si, tu-l-runt
PROPRIUM DE SANCTIS
543
. .

. = ... l

.. ,.. .

r- ... ,
Ie-sum in Ie-ru-sa-lem, ut siste-rent e- um D6- mi-
r-: Il Il
no. Sic-ut.
AD MISSAM
Ingrediente processione in ecclesiam, cantatur :
Antiphona ad introitum I
c
Ps. 47, 10. 11 et 2
b ' A .
USCE-PIMUS *De- us, mi- se-ri- c6r- di- am
C A .
.a
tu- am in m- di- o templi tu- i : se-cundum

... - ..
no- men tu- um De- us, i- ta et laus tu- a in
c J. = r l
= ..
fi- nes ter- ti- a pie- na est dxte-ra
c
i\1 .
Il

=


tu- a. Ps. Magnus Domi-nus, et lauda-bi- lis ni-mis :
544
c
PROPRIUM DE SANCTIS
l l l l l .A
in ci-vi-ta-te De- i nostri, in monte sancto e- ius.
Ve/ IN. Ecce advnit, 56.
Omittitur Kyrie elison, cantatur Gloria in exclsis.
GR. Suscpimus, Deus, 360.
I
~ f i . ~ . l , ; , - ~ ~
A
c

l Il - l
= .. -
=. = = J
Y/. Se- nex pu- e- rum
c
l 6 ~ - l
, .. ~ . = .. N Q - , r , .. r. !t i
por- ta- bat : pu- er au-
Cb lt- 1 - -
.
se-nem
c
R
~ ...

re- g-bat.
, .. .. ; , .. . . .

l
. = ~ . ~ Il
te m
Esp6nsum acc-pit Sime- on a Spi-ri-tu
PROPRIUM DE SANCTIS
545

_ ___; ,,. r.
Sancto, non vi-su- rum se mortem, ni- si vi-d-ret Chri-
h . --=::.._ -=--++11 ________ _
.l
stum Domi- ni.
Cant. Le 2, 29. 30- 31. 32, et ps. 47*, 2. 3 ab. 3 cd. 4 9 10. 11.
12. 15 (Differentia : G*)
Die 3 februarii
S. BLASII, EPISCOPI ET MARTYRIS
IN. Sacerd6tes Dei, 44 7.
GR. Gloria et hon6re, 476.
AL. Hic est sacrdos, 449
OF. Invni David, 447
CO. Posuisti, Domine, 483.
Eodem die
S. ANSGARII, EPISCOPI
IN. Sacerd6tes tui, 485.
GR. Sacerd6tes eius, 488.
AL. Iunivit D6minus, 489.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beitus servus, 491, cum ps. 32*.
Die 5 februarii
S. AGATHR., VIRGINIS ET MARTYRIS
IN. I
=
Gi

.
G


Aude-
amus omnes in D6- mi-

l
no,
Mem.
Ps . ./.:t

- j
di- em
PROPRIUM DE SANCTIS

~ ~ ~ .111 . r . ... J
i
Agathae marty-
ris : de cu-ius passi- 6- ne gaudent {m- ge- li,
l ;
.; ..
Il
~
-\
= ~ ~ =~
~

et collau- da n t Fi- li- um De- i. P s. E-ructa-vit
; .

~ .
11\1
' .
cor me- um verbum bo-num : di- co e-go 6-pe-ra me- a
re- gi.
GR. Adiuvabit eam, 526.
AL. Loqubar, Domine, 528.
OF. Afferntur ... post eam, 505.
CO. Feci iudicium, 529.
Die 6 februarii
J
SS. PAULI MIKI ET SOCIORUM, MARTYRUM Mem.
IN. Iusti epulntur, 450.
GR. Gloriosus Deus, 456.
AL. lustorum anima:, 462.
OF. Anima nostra, 466.
CO. Dico autem vobis, 470.
PROPRIUM DE SANCTIS
De 8 februar
S. HIERONYMI EMILIANI
IN. Disprsit, dedit, 519.
GR. Ego dixi : Domine, 279.
AL. Disprsit, de di t, 52 r.
OF. In virtute tua, 512.
CO. Amen dico vobis : quod uni, 79
De IO februar
S. SCHOLASTICN., VIRGINIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua, 41 r.
AL. Adducntur regi, 500.
OF. Filia: regum, 505.
CO. Quinque prudntes virgines, 507.
De I I februari
B. MARIN. VIRGINIS DE LOURDES
547
Me m.
Ut in sollemnitate Conceptionis immaculata B. M. V., die 8 decembris,
prater :
IN. Vultum tuum deprecabuntur, 404.
Tempore Quadragesima: OF. Ave, Maria, 419.
De I4 februarii
SS. CYRILLI, MONACHI, ET METHODII, EPISCOPI
IN. Sacerd6tes tui, 485.
GR. Sacerd6tes eius, 488.
AL. Laudate D6minum, 273.
OF. P6pulum humilem, 302.
CO. Quod dico vobis in tnebris, 472.
Mem.
PROPRIUM DE SANCTIS
Di e I 7 februarii
SS. SEPTEM FUNDATORUM ORDINIS SERVORUM
BEATM MARIM VIRGINIS
IN. Sapintiam sanctorum, 452.
GR. Ecce quam bonum, 35 r.
AL. Corpora sanctorum, 459
OF. Recordare, Virgo Mater, 422.
CO. Ego vos elgi de mundo, 436.
Die 21 februarii
S. PETRI DAMIANI, EPISCOPI ET ECCL. DOCTORIS
IN. Lex Domini irreprehensibilis, 86.
GR. Beitus vir qui timet, 475
AL. Qui squitur me, 480.
OF. Invni David, 447
CO. Qui vult venire post me, 484.
Die 22 februarii
CATHEDR.lE S. PETRI, APOSTOLI
IN. Statuit ei Dominus, 445
Fest.
Ps. IIH!, .J2. Y. 31

E
.. ri
---... --- .!+:-
X- al- tent e- um in eccl- si- a
' ..
pie- bis : et in cathedra
C ... r._l .. r.!\ .. n. .. l\1\
l
se-ni- 6- rum lau-dent e- um.
PROPRIUM DE SANCTIS
549

l l
Y. Confi- te- an-
C ... .. ' . ..
.
tur Domi-no mi-se-ri-
c6rdi- ae e-
CE-Ii=-== -'-4 H. :--=.--t---kU-4---'=-ii:._. _ .. il
f- p!lll l
ius : et mi- ra-bi-li- a e- ius
c .. f r .. 6;:-:;:=,.-- -. -Hl l
c
c
fi- li- is h6- mi- num.
I
c
A

16
l

i
ia.
Le. 22, 32
l
Y/. Ro- ga- Yi pro te, Petre, ut
= =l'o . l =

= .....
l
non de-fi- ci- at

f-dcs tu- a : et tu a-liqun- do
l
l '
N Q Q .
Q
con- sus, con- fir-
550
PROPRIUM DE SANCTIS
... . ' . . .
ma fratres tu- os.
OF. In omnem terram, 435
Mt. 16, 18

.: . l J,
. =

T U es Pe- trus, * et su- per hanc pe- tram aedi-
..
f- cabo Eccl- si- am me- am.
Ps. 79*, 2 ab. 9 IO. II. I2. I5. I6. 18. 19
Die 23 februarii
S. POL YCARPI, EPISCOPI ET MARTYRIS
IN. Sacerdtes Dei, 447
GR. Gloria et honre, 476.
AL. Hic est sacrdos, 449
OF. Invni David, 447
CO. Posuisti, Domine, 483.
Me m.
PROPRIUM DE SANCTIS
MARTIUS
Die 4 martii
S. CASIMIRI
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma, 5IO.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 49I, cum ps. 32*.
Die 7 martii
551
SS. PERPETUJE ET FELICITATIS, MARTYRUM Mem.
IN. Iusti epulntur, 450.
GR. Anima nostra, 453
AL. Te martyrum candidatus, 465.
OF. Afferntur ... pr6ximre, 504.
CO. Dico autem vobis, 470.
Die 8 martii
S. IOANNIS A DEO, RELIGIOSI
Cantus ut supra, die 4 martii.
Die 9 martii
S. FRANCISCJE ROMANJE, RELIGIOSJE
IN. Cogn6vi, Domine, 525.
GR. Diffusa est gratia, 408.
AL. Spcie tua, 4I6.
OF. Diffusa est gratia, 421.
CO. Dilexisti iustitiam, 506.
552
PROPRIUM DE SANCTIS
Di e I 7 martii
S. PATRICII, EPISCOPI
IN. Statuit ei D6minus, 445
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
OF. Invni David, 447
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 131*.
Di e I 8 martii
S. CYRILLI HIEROSOL YMITANI, EPISCOPI ET
ECCLESilli DOCTORIS
IN. Sitintes, venite ad aquas, 1 14
GR. Sacerd6tes eius, 488.
OF. Iustus ut palma, 497
CO. Beatus servus, 491, cum ps. 3:z*.
Die I9 martii
S. IOSEPH, SPONSI B. MARilE VIRGINIS Sol.
IN. Iustus ut palma, 508.
GR. Domine, pra:venisti eum, 509.
TR. Beatus vir qui timet, 481.
OF. Vritas mea, 483.
co. VIle
~
...

~I 0-seph
*
fi- li Da- v id,

t

e-=~

....
M r. l, 20
l
..

~


no- li tim- re
~
= ~
~

j
acci- pe-re Ma-ri- a m con- iu-gem tu- am: quod
PROPRIUM DE SANCTIS
553
l : l
~ l
l
l
e-nim in e- a na- tum est, de Spi- ri- tu Sancto
~ ~ . Il
est. T. P. Alle- Iu- ia.
Ps. III*, 1. 2. 3 4 5-6 a. 6 b -7 a. 7 b- 8. 9
Quando legitur Evangelium lbant parentes Iesu :
co. Fili, quid fecisti, 51, cum ps. III*, ut supra.
Die 23 martii
S. TURIBII DE MONGROVEJO, EPISCOPI
IN. Disprsit, dedit paupribus, 519.
GR. Lretatus sum, 336.
OF. In te speravi, Domine, 322.
CO. Qui mihi ministrat, 484.
Di e 2 5 martii
IN ANNUNTIATIONE DOMINI
IN. Rorate, creli, dsuper, 34
GR. T6llite portas, 25.
TR. Audi, filia, 417.
Sol.
Tempore paschali, omissis Graduali et Tractu, dicitur Alleluia.
f. Ave Maria, 412. Alleluia. f. Virga lesse, 416.
OF. Ave, Maria, gratia plena, 419.
CO. Ecce Virgo concipiet, 37
554
PROPRIUM DE SANCTIS
APRILIS
Die 2 aprilis
S. FRANCISCI DE PAOLA, EREMIT.lt
IN. Iustus ut palma, 508.
GR. Os iusti meditabitur, 494
Tempore paschali omittitur Graduale, et eius loco dicitur :
AL. Beatus vir qui timet, 511, vel Iustus germinabit, 496.
OF. Desidrium :inimre eius, 518.
CO. Amen dico vobis: quod vos, 436.
Die 4 aprilis
S. ISIDORI, EPISCOPI ET ECCLESI.lt DOCTORIS
IN. Meditatio cordis mei, 103.
GR. Sacerd6tes eius induam, 488.
Tempore paschali :
AL. Iuravit D6minus, 489, ve/ Amavit eum, 495
OF. Iustus ut palma, 497
CO. Fidlis servus, 491, cum ps. 118*.
Die 5 aprilis
S. VINCENTII FERRER, PRESBYTERI
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma, 510.
Tempore paschali:
AL. Beatus vir qui suffert, 5II, vel Amavit eum, 495
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 491, cum ps. uo*.
PROPRIUM DE SANCTIS
555
Die 7 aprilis
S. IOANNIS BAPTIST !t DE LA SALLE, PRESBYTERI
Mem.
Cantus ut supra, die 5 aprilis.
Die I I aprilis
S. STANISLAI, EPISCOPI ET MARTYRIS
Tempore paschali :
IN. Prote:xisti me, Deus, 442.
AL. Confitebuntur, 478, ve! Posuisti, 480.
OF. ConfitebU.Utur creli, 441.
CO. Lretabitur iustus, 444
Extra tempus paschale :
IN. Sacerd6tes Dei, 44 7.
GR. Gloria et honore, 476.
AL. Hic est sacrdos, 449
OF. Invni David, 447
CO. Posuisti, Domine, 483.
Di e I 3 aprilis
S. MARTIN! I, PAP!t ET MARTYRIS
Cantus ut supra, die I I aprilis.
Die 2I aprilis
Mem.
S. ANSELMI, EPISCOPI ET ECCLESI!t DOCTORIS
IN. Lex Domini irreprehensibilis, 86.
AL. Amavit eum, 495, ve! Iustus germinabit, 496.
OF. Iustus ut palma, 497
CO. Qui meditibitur, 67.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 23 apriJis
S. GEORGII, MARTYRIS
IN. Protexisti me, Deus, 442.
AL. Confiteblintur, 478, ve/ Posuisti, 480.
OF. Confiteblintur ca:li, 441.
CO. La:tabitur iustus, 444
Die 24 aprilis
S. FIDELIS DE SIGMARINGEN, PRESBYTERI ET
MARTYRIS
Cantus ut supra, die 2 J aprilis.
Die 25 aprilis
S. MARCI, EVANGELIST 1t
IN. Accipite iucunditatem, 243
AL. Loquebantur variis linguis, 431.
OF. Confitebuntur, 441.
In omnem terram, 435
CO. Signa, cum ps. 88*, 437
Fest.
Data est mihi, 213, cum ps. 77*, 1. 3-4 a. 23. 24. 25. 27.
Die 28 aprilis
S. PETRI CHANEL, PRESBYTERI ET MARTYRIS
IN. Venite, benedicti, 205.
AL. Iustus non conturbabitur, 479
OF. Replti sumus, 441.
CO. Data est mihi, 213, cum ps. 77* ut supra.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 29 aprilis
S. CATHARINJE SENENSIS,
VIRGINIS ET ECCLESIJE DOCTORIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
AL. Adducntur, 500, ve/ Spcie tua, 416.
OF. Filire regum, 505.
CO. Quinque prudntes virgines, 507.
Ve/ ad libitum :
IN. Caritas Dei diffUsa est, 248.
AL. Domine, Deus salutis me re, 3 17.
OF. Deus, Deus meus ad te, 224.
CO. Notas mihi fecisti, 362.
Die 30 aprilis
S. PII V, PAPJE
IN. Statuit ei D6minus, 445
AL. Tu es sacrdos, 449, ve/ Hic est sacrdos, 449
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 131*.
557
Mero.
PROPRIUM DE SANCTIS
MAIUS
Die 1 maii
S. IOSEPH OPIFICIS
IN. Ecce 6culi Domini, 439
l c
J , .....
, .. ,,.
., ....
c =or-r.. Il ,
"-111
f.!!i l
J!. De qua- cumque tri- bu- la- ti- 6-
c
r.:
, = a , l = . r. ... r.:
J
ne dama- ve- rint ad me, exaudi- am e- os, et
c

r.
.. , . .,,. , l
. .. ..
e- ro pro-t- ctor e- 6- rum semper.
Ve/:
VIII c l i l 1
i . l =
A
.. . .
' ..
L-Ie-Iu- ia.
J!. Fac nos inn6-
PROPRIUM DE SANCTIS
559
c
..
eu- am, Io- seph, de-cur-
1\ .
re-re vi- tam : sit- que tu- o semper tu-
ta pa- tro-ci- n i- o.
c l = l
.... n;... = . =.

OF. In te speravi, Domine, 322.
CO. Dminus firmamntum meum, 290.
Die 2 maii
S. ATHANASII, EPISCOPI ET ECCLESI.lE DOCTORIS
IN. In mdio Ecclsire, 493
AL. Beatus vir qui suffert, 511.
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Quod dico vobis in tnebris, 472.
Die 3 maii
Mem.
SS. PHILIPPI ET IACOBI, APOSTOLORUM Fest.
Antiphona ad introitum I
E
c. bf. l
Neh. ve! 2 Esdr. 9, 27; Ps. 32
l

X- cla-ma-v-runt

ad te, D6- mi- ne, in tm-
s6o
PROPRIUM DE SANCTIS
c
..
r-
h. ll
...

.

affli-cti- 6- nis su- a e, et tu de ca e- lo po- re
c
l
.. = r..
l
. .. ' ..
exau- di-sti e- os, al-le- lu- ia, alle- lu- ia.
c
r. =
1 A
1
l
Ps. Exsul-ta-te, iusti, in Domi- no : re-ctos de-cet col-lauda-
c ... d
!Il
ti- o.
Io. 14,9
c
Ili
.
l
y.r. Tan- to tmpo- re vo-biscum sum, et non cogno-
vi- stis me? Phi-lippe, qui vi-det me, vi- de t
c = l r= .... r-r-= . ' Il
et Patrem.
OF. Confiteblll1tur c<di, 441.
Io.14,9

1 l
- . b
Anto tmpo-re vo-bis-cum sum,
l 1\ l l 1
1
1 = = l l 111 l l l l
T et non
PROPRIUM DE SANCTIS
c l l = . br-...
. ~ . ~ .. . . . .... = .
- . .
cogno-vistis me? Phi- lippe, qui vi-det me, vi-
c


o
-
,...
r-:

~ ~ .

l

i
de t et Pa- trem, alle-lu- ia : non ere- dis
~
=
= ~ .
=


~
~ ... =
in Patre, et Pa-ter in me est?
c
6
~ . ; ; r . r .
Il
=
....
r-:

al-le- 16- i a.
Ps. 32*, 1. 2. 3 6. 12. 13. 18 (Differentia : f)
Die 12 maii
SS. NEREI ET ACHILLEI, MARTYRUM
IN. Ecce oculi Domini, 439
AL. Hrec est vera fratrnitas, 460.
OF. Confitebuntur creli, 441.
CO. Gaudte, iusti, 442.
Extra tempus paschale :
IN. Salus autem iustorum, 451.
GR. Gloriosus Deus, 456.
AL. Hrec est vera fratrnitas, ut supra.
OF. Anima nostra, 466.
CO. Amen dico vobis : quod uni, 79
Eodem die
S. PANCRATII, MARTYRIS
IN. Ecce oculi Domini, 439
AL. Laudate, pueri, 215.
J

qui- a e- go
l

.
alle-Iu- ia,
PROPRIUM DE SANCTIS
OF. Conftebill1tur creli, 441.
CO. Ego sum vitis vera, 228.
Extra tempus paschale :
IN. Lretabitur iustus, 473
GR. lustus cum ceciderit, 476.
AL. Qui squitur me, 480.
OF. Posuisti, Domine, 482.
CO. Qui mihi ministrat, 484.
Die 14 maii
S. MA TTHilE, APOSTOLI
IN. Vocem iucunditatis, 229.
AL. Ego vos elgi, 429.
OF. Replti sumus, 441.
CO. Ego vos elgi, 436.
Extra tempus paschale :
IN. Mihi autem, 425.
GR. Nimis honorati sunt, 428.
AL. Ego vos elgi, ut supra.
OF. Constitues eos, 434
CO. Vos qui secuti estis me, 438, V ve! VI.
Die 18 maii
S. IOANNIS l, PAPlE ET MARTYRIS
IN. Protexisti me, Deus, 442.
AL. Confitebuntur, 478, vel Posuisti, 480.
OF. Confitebuntur creli, 441.
CO. Lretabitur iustus, 444
Extra tempus paschale :
IN. Sacerdotes Dei, 44 7.
GR. Gloria et honore, 476.
AL. Hic est sacrdos, 449
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Posuisti, Domine, 483.
Fest.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 20 maii
S. BERNARDINI SENENSIS, PRESBITERI
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma, 5IO.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 49I, cum ps. 120*.
Die 25 maii
S. BEDN. VENERABILIS, PRESBYTERI ET
ECCLESIN. DOCTORIS
IN. Meditatio cordis mei, I03.
GR. Iustus ut palma, 5IO.
AL. Amavit eum D6minus, 495
OF. Benedicam D6minum, 293.
CO. Qui meditabitur, 67.
Eodem die
S. GREGORII VII, PAPA'.
IN. Statuit ei D6minus, 445
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Tu es sacrdos in retmum, 449
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 131*.
Eodem die
S. MARIA'. MAGDALENN. DE PAZZI, VIRGINIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua, 4I 1.
AL. Adducntur regi, 5 I I.
OF. Filire regum, 505.
CO. Quinque prudntes virgines, 507.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 26 maii
S. PHILIPPI NERI, PRESBYTERI
IN. Oiritas Dei diffUsa est, 248.
AL. O quam bonus, 517.
OF. Bnedic, anima mea, 362.
CO. Magna est gloria eius, 437
Extra tempus paschale :
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Venite, filii, audite me, 298.
Die 27 maii
S. AUGUSTINI CANTUARIENSIS, EPISCOPI
IN. Sacerdotes tui, Domine, 485.
GR. Sacerdotes eius induam, 488.
AL. Iuravit Dominus, 489.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 491, cum ps. 32*.
Die 31 maii
Mem.
IN VISITATIONE B. MARilt VIRGINIS Fest.
IN. Gaudeamus ... de cuius festivitate, 405.
GR. Benedicta et venerabilis, 407.
AL. Felix es, sacra Virgo, 414.
OF. Beata es, Virgo Maria, 420.
CO. Beatam me dicent, 592.
Sabbato post dominicam II post Pentecosten
IMMACULATI CORDIS B. MARilt VIRGINIS
IN. Meditatio cordis mei, 103.
GR. Exsultabit cor meum, 409.
AL. Paratum cor meum, Deus, 344
OF. Meditabor in mandatis tuis, 356.
CO. Narrabo omnia, 281, cum ps. 9. 4 5 10. 11. 12. 13. 14. 15.
PROPRIUM DE SANCTIS
IUNIUS
Die r iunii
S. IUSTINI, MARTYRIS
IN. Loqubar de testimoniis tuis, 526.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Qui squitur me, 480.
OF. Levabo oculos meos, 78.
CO. Quod dico vobis, 472.
Tempore paschali:
OF. Confitebuntur ca::li, 441.
CO. La::tabitur iustus, 444
Die 2 iunii
SS. MARCELLINI ET PETRI, MARTYRUM
IN. Clamavrunt iusti, 450.
GR. Clamavrunt iusti, 454
AL. Ego vos elgi de mundo, 429.
OF. La::timini in Domino, 468 (T. P. 443).
CO. Iustorum anima:, 470.
Tempore paschali :
IN. Sancti tui, Domine, 440.
AL. et OF. ut supra.
CO. Gaudte, iusti, in Domino, 442.
Die 3 iunii
Me m.
SS. CAROLI LWANGA ET SOCIORUM, MARTYRUM
Mem.
IN. Probisti, Domine, 474
GR. Iustorum anima:, 457
AL. Sancti tui ... florbunt, 464.
OF. Iustorum anima:, 468.
CO. Et si coram hominibus, 470.
T empore paschali :
Cantus ut supra die 2 iunii pro T. P.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 5 iunii
S. BONIF A TII, EPISCOPI ET MARTYRIS
IN. Loqubar de testim6niis tuis, 526.
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. Invni David, 446.
OF. Benedicam D6minum, 293.
CO. Signa, 437
Tempore paschali :
CO. Lretabitur iustus, 444
Die 6 iunii
S. NORBERTI, EPISCOPI
IN. Statuit ei D6minus, 445
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Tu es sacrdos, 449
OF. Invni David, 447
CO. Fidlis servus, 49I, cum ps. 131*.
Die 9 iunii
Mem.
S. EPHRMM, DIACONI ET ECCLESIR. DOCTORIS
IN. Iustus ut palma, 508.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Cantate Domino, 276.
OF. Bonum est confitri, 270.
CO. Narrabo 6mnia, 28I, cum ps. 9, 4 5 IO. II. 12. I3. 14. 15
Die II iunii
S. BARNABR., APOSTOLI Mem.
IN. Mihi autem nimis, 425.
GR. In omnem terram, 427.
AL. Ego vos elgi, 429.
OF. Constitues eos, 434
CO. Vos qui secuti estis me, 438, V ve! VI, cum ps. 30*.
T. P., cantus ut infesto S. Matthice, die I 4 maii, 562.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 13 iunii
S. ANTONII DE PADOVA,
PRESBYTERI ET ECCLESIJE DOCTORIS
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma, 510.
AL. Amavit eum Dominus, 495
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 491, cum ps. uo*.
Die 19 iunii
S. ROMUALDI, ABBATIS
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Domine, prrevenisti eum, 509.
AL. Iustus ut palma, 516.
OF. Desidrium animre eius, 518.
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 111*.
Die 21 iunii
S. ALOISII GONZAGA, RELIGIOSI
IN. Meditatio cordis mei, 103.
GR. Iustus ut palma, 510.
AL. Amavit eum Dominus, 495
OF. Iustitire Domini, 309.
CO. Domine, quis habitabit, 102.
Panem de crelo, 319.
Die 22 iunii
S. PAULINI NOLANI, EPISCOPI
IN. Sacerdotes tui, 485.
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Tu es sacrdos, 449
OF. Invni David, 447
CO. Fidlis servus, 491, cum ps. 131*.
Me m.
Mem.
568
PROPRIUM DE SANCTIS
Eodem die
SS. IOANNIS FISHER, EPISCOPI, ET THOMJE MORE,
MARTYRUM
IN. Multa: tribulati6nes iust6rum, 451.
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. Sancti tui ... benedicent te, 463.
OF. Minibilis Deus, 469.
CO. Iust6rum anima:, 470.
Die 24 iunii
IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPTISTJE Sol.
AD MISSAM IN VIGILIA
Le. 1, 13. 15. 14
IN.
rr== . .. . .. ... .
N E ti- me- as, Za- cha- ri- a, exaudi- ta
.... ,} l =
c . ..
est o-ra- ti- o tu- a : et E- Ji-sabeth uxor tu- a
l
l
c
.fl


c
=
= .


; .


Il
l


pa- ri- et ti-bi fi-li- um, et vo-ca- bis nomen e- ius
---
1-J ...
;--...
;M

l1


Io- an-nem: et e- rit magnus co-ram D6mi- no:
c

Il
= = . i
et Spi-ri-tu Sa neto repl-bi-tur adhuc ex u- te-ro matris
PROPRIUM DE SANCTIS
e
c

. i., r.M
i
su- ae: et multi in na-ti- vi-ta- te e-ius gau- d-
c
Il
r. =
Q r- :: 1-i

bunt. P s. Do- mi-ne, in virtu- te tu- a laeta- bi- tur rex :
l
c-A.-=

l
J ... . Il
..
exsuWi-bit ve-hemn- ter. et super sa-Iu-ta-re tu- um
-...! Io. 1, 6. '/1. 7
GR.V
- ._ Il\= .. J
F U- it ho- mo ' ."mis-
sus a
h . - .
De- o, eu- i no-men Io- annes e- rat: hic
,. r. . J Il c.
r.,. l J

ve- nit. Y/. Ut testi-mo-ni- um
c r-4 ,.,,.,, ... l = . l .. l .. J
perhi-b-ret de 16- mi- ne, et
pa-ra-re Do-mi-no pie- bem perf- ctam.
c Il
570
PROPRIUM DE SANCTIS
AL. Beatus vir qui timet, 511.
OF. Gloria et honore, 434
CO. Magna est gloria eius, 437
AD MISSAM IN DIE
Antiphona ad introitum I
G
Is. 4.9, 1. 2; Ps . .91
c
c
cl
.
n6- mi-ne

l
..
ut gla-di-
l
.
6

l

l
l


l
l
E ve n- tre matris me- a e
*

;b

l

Ili
t
vo- ca- vi t me D6-mi- nus

l
=

.... l
=
l


-

.. l

me- 0: et p6- su- i t os me- um
l J
Il
. l
um a- eu-
l


.
tum : sub tegumn- to ma- nus
l

=
i
su- ae pro- t- xit me, p6- su- i t me qua-si
,__C ----:;;;:------ti = r- i
jl. lfl
1
'llll-tlll-----'-'---
1
-----------
sa-git- tam e- l- ctam. P s. Bonum est confi-t-ri Domi-
c
::
=

---

Iii
IlIli
l

no: et psalle-re nomi-ni tu- o, Altissi- me.
PROPRIUM DE SANCTIS
571
ler. l, 5. y, .9
GR. V C
=

-1
p
Ri- usquam


"' = . .. l J
te forma- rem * in u- te-ro,
Cb.
r.: ,

~

. ~ ..
no- vi te: et an-tequam ex-i- res de ven-tre, san-
cti- fi-di.-vi te. Jl. Mi- sit D6-
c . l = .
l.
mi-nus ma- num su- am, et t- ti-git os
me- um, et di-xit mi-hi.
Repetitur Priusquam usque ad versum.
II
A

L-le-lu- i a. Jl. Tu,
. l r r ~ i
i
pu- er, proph- ta Altis-
. ~ .
simi vo- cabe- ris : prae- i- bis
572
PROPRIUM DE SANCTIS
.. =. l .. =
Il
ante D6- mi-num pa- ra-re vi- as e-
,,., A Il
ius.
OF. Iustus ut palma florbit, 497
Le. 1, 76
Co II
l Il !
. .,. : ... r. j..::!'! -f.-W i
T U, pu- er, pro-ph-ta Altissi-mi v o-

- l
l

ca-be- ris : prae- i- bis e- nim an- te fa- ci- em
D6- mi-ni pa-ra- re vi- as e- ius.
Cant. Benedictus : Le. I. 68. 69. 70. 71. 72. 73 74 75 77 78. 79
sed iuxta codices antiquiores, potissimum ante ceteros cantandi sunt :
77 78. 79
Die 27 iunii
S. CYRILLI ALEXANDRINI, EPISCOPI ET
ECCLESIJE DOCTORIS
IN. In mdio Ecclsia:, 493
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Iustus germinabit, 496.
OF. Iustus ut palma, 497
CO. Qui meditabitur, 67.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 28 iunii
S. IRENJEI, EPISCOPI ET MARTYRIS
IN. Loqutur D6minus pacem, 369.
GR. Invni David, servum meum, 445
AL. Spiritus Sanctus docbit vos, 432.
OF. Benedicam D6minum, 293
CO. Quod dico vobis, 472.
Die 29 iunii
573
Mem.
SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM Sol.
AD MISSAM IN VIGILIA
Io. 21, 18. 19 , Ps. 18
. -l J
IN. IV Il ~ l
D
--1-----J. M : ~
1- cit D6-mi-nus Pe- tro : * Cum esses iu-ni- or,
~ . .
....
J r- /n l

cing-bas te, et ambu- la- bas u-bi vo- I.bas : cum
c = -
l : = .
.,j
tl
r.
autem se-nu- e-ris, extn- des manus tu- as,
c
. = r


,.. .
r.:
l
= o
= .
et a- li- us te cin- get, et du-cet quo tu non vis :
=
c
o
= .

. r., .. r.:
hoc au- tem di- xit, signi- fi-cans qua mor- te cla-ri-
574
c
e-

f- ca- tu- rus
PROPRIUM DE SANCTIS
IN
=

Il
r
=
Il
r:
es- se t De- um. Ps. Cae-lij
e-narra n t
: ..

l
gl6- ri- am De- i : et 6-pe-ra mnu- um e-ius annunti- at
c r. = .. Il
firmamntum.
GR. In omnem terram, 427.
AL. Constitues eos principes, 429.
OF. Mihi autem, 435
lo. 21, 15. 17

.; . = = .. l
.
s I-mon Io- an- nis, *di-li- gis me plus bis?
c 6 l 6 r. b. r.
Domi- ne, tu 6mni- a nosti : tu scis,
c
l:l-'VII
D6- mi- ne, qui- a a- mo te.

i
T. P. Al-le- hl.- ia.
Ps. 18\ 2. 3 4 5 6. 7
c
~ :
l
um: et
c
~
de
G
,.,.
e:
l
.,
PROPRIUM DE SANCTIS
575
AD MISSAM IN DIE
Antiphona ad introitum III
c
~ ~ ~ ~
l l
Act. 12, 11; Ps. 138
. l l l =j
UNC sci- o ve- re, *qui- a m1-
c l
Il '
sit D6- mi- nus Ange- lum su-
G;
=
l
= ~
j
l - ~

l
rJ-1.
~ :
l
e-ri- pu- i t me de manu He- r6- dis, et
Il
;t!:
= l

~
l l l


l l ~ ...
~ i l
..
omni exspecta- ti- 6- ne p le- bis Iu- dae-
=

Il
~

6- rum. Ps. Domi-ne probasti me, et cogno-vi-sti me

i
tu cogno-visti sessi- 6-nem me- am, et re-surrecti- 6-nem
G l :: Il
me- am.
PROPRIUM DE SANCTIS
Ps. 44, 77. 'fr. 78

11;;!1! .. ,.. = .,..
.. ..... r-. f.' .
.. , ..
c

Onsti- tu- es e- os * prin-ci-pes

l
= .
l
. i
l
su- per omnem ter- ram : m- m o- res
e- runt n6- mi- nis tu- i, D6- mi- ne.
= ... t., ....
,,. ,. bi l = .
.,
c
y.r. Pro pa- tri-bus tu-
. ,. r . i
is na- ti sunt ti- bi
c ... = b =.
ptr-e- a p6pu- li conf- tebuntur ti- bi.
l
Mt. 16, 18
Il
A
!l! l .. - . . Il

L-le-16- ia. y.r. Tu es
PROPRIUM DE SANCTIS
577

l!..,....f-311111f+-1t-f!l!=t----=--+-t
, r
Pe- trus, et super hanc pe- tram
.. .

bo
Eccl- si- am
me- am.
OF. Constitues eos principes, 434
Mt. 16, 78

.... = . l J.
=

T
U es Pe- trus, et su- per hanc pe- tram aedi-
c -
:=r-= =

fi- cabo
= :rara r.: Il
Eccl- si- am me- am.
Ps. 79*, 2 ab. 8. 9 10. 11. 12. 15. 16. 18. 19. 20
Die 30 iunii
SS. PROTOMARTYRUM S. ROMANJE ECCLESIJE
IN. Prob:isti, Domine, 474
Timte D6minum, 453
GR. lust6rum animre, 457
AL. Fulgbunt iusti, 460.
OF. Gloriablintur in te, 467.
CO. Posurunt mortalia, 471.
PROPRIUM DE SANCTIS
IULIUS
Die 3 iulii
S. THOMlE, APOSTOLI
IN. Mihi autem, 425.
GR. Nimis hononiti sunt, 428.
AL. Gaudte, iusti, 430.
OF. In omnem terram, 435
CO. Mitte manum tuam, 2I8.
Ps. 117*, 1. 8. 9. I4. I5. I6. I7. I8. 21. 28
ve/ ps. 115*, IO. I2. I3. I4. I5. I6 ab. I6 c- I7. I8. I9
Die 4 iulii
S. ELISABETH LUSITANilt
IN. Cognovi, Domine, 525.
Disprsit, dedit, 5I9.
GR. Diffusa est gritia, 408.
AL. Spcie tua, 4I6.
OF. Diffusa est gritia, 421.
CO. Dilexisti iustitiam, 506.
Die 5 iulii
S. ANTONII MARilt ZACCARIA, PRESBYTERI
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma, 5IO.
AL. Beatus vir qui timet, 5 I I.
OF. Miribilis Deus in sanctis suis, 469.
CO. Domine, quis habitabit, 102.
Die 6 iulii
S. MARilt GORETTI, VIRGINIS ET MARTYRIS
IN. Me exspectavrunt peccatores, 498.
GR. Si ambulem, I25.
AL. Laudate, pueri, 2I5.
OF. In te speravi, Domine, 322.
CO. Domine, quis habitabit, I02.
P est.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die II iulii
S. BENEDICTI, ABBATIS
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Domine, pra:venisti eum, 509.
AL. Iustus ut palma florbit, 5I6.
OF. Desidrium anima: eius, 5I8.
CO. Fidlis servus, 49I, cum ps. 111*.
Die I3 iulii
S. HENRICI
IN. In virtute tua ... la:tabitur rex, 523.
GR. Iustus ut palma florbit, 5IO.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 49I, cum ps. 71*.
Die I4 iulii
S. CAMILLI DE LELLIS, PRESBYTERI
IN. Disprsit, dedit paupribus, 5I9.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Beatus vir qui timet, 511.
OF. In virtute tua, 512.
CO. Amen dico vobis : quod uni, 79
Die I5 iulii
S. BONAVENTURA::.,
EPISCOPI ET ECCLESIA::. DOCTORIS
IN. Meditatio cordis mei, I03.
GR. Sacerd6tes eius, 488.
AL. Iuravit D6minus, 489.
OF. Benedictus es ... in labiis meis, 277.
CO. Qui meditabitur, 67.
579
Mem.
Mem.
580
PROPRIUM DE SANCTIS
Die r6 iulii
B. MARIR. VIRGINIS DE MONTE CARMELO
IN. Vultum tuum deprecabuntur, 404.
GR. Benedicta et venenibilis, 407.
AL. Virga lesse floruit, 416.
OF. Recordare, Virgo Mater, 422.
CO. Diffusa est gratia, 423.
Die 21 iulii
S. LAURENTII DE BRINDISI,
PRESBYTERI ET ECCLESIR. DOCTORIS
IN. Lex Domini irreprehensibilis, 86.
GR. Iustus ut palma, 510.
AL. Beatus vir qui timet, 5 r r.
OF. Levabo oculos meos, 78.
CO. Qui mihi ministrat, 484.
Die 22 iulii
S. MARIR. MAGDALENR.
IN. Tibi dixit cor meum, 88.
GR. Audi, filia, et vide, 406.
AL. Surrxit Dominus de sepulcro, 203.
OF. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo, 224.
CO. Notas mihi fecisti, 362.
Die 23 iulii
S. BIRGITTR., RELIGIOSR.
IN. Cognovi, Domine, 525.
GR. Diffusa est gratia, 408.
AL. Spcie tua, 416.
OF. Diffusa est gratia, 421.
CO. Dilexisti iustitiam, 506.
Mem.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 25 iulii
S. IACOBI, APOSTOLI
IN. Mihi autem nimis hononiti sunt, 425.
GR. Constitues eos principes, 426.
AL. Ego vos elgi de mundo, 429.
OF. In omnem terram, 435
CO. Ego vos elgi de mundo, 436.
Die 26 iulii
58 I
Fest.
SS. IOACHIM ET ANNR., PARENTUM B. MARIR. V.
IN. Sapintiam sanct6rum, 452.
GR. Exsultabunt sancti, 455
Mem.
I C
1
6 ~ l Il
~ (i r-, i . ~ ~ . ~ ~
A
~ ----- ... Il ..;...

L-le- h1- ia.
c 6 = j = ~ . ~
l
l
pa- ter al- mae Vir- gi-nis, hic fa- mu- lis con-
C l ~ ~ ~ ~ l ~ ~ Il
. f!. ,... ri
. = . . . ..

fer sa-h1- tis o-
OF. Lretamini in Domino, 468.
CO. Ierusalem, surge, 20,
cum ps. 127*, 1. 2. 3 ab. 3 cd. 4 5 6
pem.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 29 iulii
S. MARTHJE
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua, 41 1.
AL. Adducntur regi, 500.
OF. Filire regum, 505.
CO. Qllinque prudntes virgines, 507.
Die 30 iulii
S. PETRI CHRYSOLOGI, EPISCOPI ET
ECCLESIJE DOCTORIS
IN. Sacerd6tes eius, 448.
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Tu es sacrdos in retrnum, 449
OF. Iustus ut palma florbit, 497.
CO. Domine, quinque talnta, 515.
Die 31 iulii
Mem.
S. IGNATII DE LOYOLA, PRESBYTERI Me m.
Phil. 2, IO. Il; Ps. 8
IN. III C Il
1
= ii
1 1 111
Jr-
1
11__.:
1
1
. l
I N n6mi-ne le-su * omne ge-nu fle- eta- tur,
C 1'- ; 1 1 l ;r. M r.: l
1
= u rfu r-:
cae- lsti- um, ter- r- stri- um et infer- n6- rum :
c -1:-
1'- ,. l
et omnis lingua conf-te- a- tur, qui- a Domi-nus Ie-sus
PROPRIUM
DE SANCTIS
583
G
;l
. ;

. IlChri- stus in gl6- ri- a est De- i P a- tris.
G
=...
=


1


Ps. Domi-ne Domi-nus no- ster : qua m admi- ra-bi-lc est

__________ __
nomen tu- um in u-ni- vr-sa terra.
GR. lustus ut palma florbit, 510.
AL. Beatus vir qui suffert, 511.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Qui meditabitur, 67.
PROPRIUM DE SANCTIS
AUGUSTUS
Die 1 augusti
S. ALFONSI MARI.lE DE LIGUORI,
EPISCOPI ET ECCLESI.lE DOCTORIS
IN. Lex Domini irreprehensibilis, 86.
GR. Beatus vir qui timet, 475
AL. Iud.vit D6minus, 489.
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Iustus D6minus, 93
Die 2 augusti
S. EUSEBII VERCELLENSIS, EPISCOPI
IN. Sacerd6tes Dei, benedicite, 447
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Tu es sacrdos in retrnum, 449
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Fidlis servus et prudens, 49I, cum ps. 131*.
Die 4 augusti
S. IOANNIS MARI.lE VIANNEY, PRESBYTERI
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma florbit, 5IO.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 49I, cum ps. 120*.
Multitlldo languntium, 471.
Die 5 augusti
IN DEDICATIONE BASILIC.lE S. MARI.lE
Mem.
Me m.
Cantus ut in M issa votiva de B. M. V., tempore per annum, A, B, C,
663.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 6 augusti
IN TRANSFIGURA TIONE DOMINI Fest.
IN. Tibi dixit cor meum, 88.
GR. Speci6sus forma, 54
Sap. 7, 26

- ..
-=-.;
A L-le- hl- ia.
Yf. Candor est lu- cis aetr-
c . l =

.i\, .. , .... l : ~ t , ....
nae, sp-cu-lum si-ne ma-
c ~ ,
eu-la,
ta- tis
l ~ . l
OF. Gloria et hon6re, 434
CO. I

= l

~ . l
= ..... , .......
J

et ima- go bo-ni-
: .. l J
~ . . l ,
= .. ~ - -
il-li- us.
Mt. 17, 9

r- /l,...


v
I-si- 6-nem quam vi- distis, nmi-ni di-x- ri-
586
PROPRIUM DE SANCTIS
c
. l lt
r =
= Il
tis, do-nec a m6rtu- is re-surgat Fi-li- us h6mi-nis.
Ps. 44*, 2 ab. 3 4 5 6. 7 8. 18 ab
ve/ ps. 96*, 1. 2. 3 4 5 6. 11. 12
Die 7 augusti
SS. XYSTI II, PAPJE, ET SOCIORUM, MARTYRUM
IN. Sapintiam sanct6rum, 452.
GR. Anima nostra, sicut passer, 453
AL. Iusti epulntur, 461.
OF. Exsultabunt sancti, 466.
CO. Dico autem vobis, 470.
Eodem die
S. CAIET ANI, PRESBYTERI
Cantus ut supra, die 4 augusti.
Die 8 augusti
S. DOMINICI, PRESBYTERI
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma fiorbit, 510.
AL. Iustus germinabit, 496.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 111*.
Die 10 augusti
Mero.
S. LAURENTII, DIACONI ET MARTYRIS Fest.
_ Ps. 95, 6 et 1
IN. III E-c ---1:!-. ------t---1 -1a1--- _ _. ..,.
..
c

Onfssi- o * et pulchri- tu- do in con-
PROPRIUM DE SANCTIS
. =
t ... l .... l
...
sp- ctu e- ius : sancti- tas et magni- fi- cn-
, - Il
-+ . , l r'i =:. .
ti- a in sancti- fi-ca- ti- 6- ne e- ius.
G

. . ..

l'Il ...
= . . . J
Ps. Canta-te Domi-no canti-cum no-vum : canta-te D6mi-no
omnis terra.
Ad libitum : Disprsit, dedit paupribus, 519.
GR.V
11

i =
Ps. 76, 3
r.b .. j
ne, * cor me-
-
um, et vi-si- ta- sti no-
cte. y.r. Jgne
l ,
,.
me exami- na- sti, et non est
588
PROPRIUM DE SANCTIS
c ., . .. .... f r- .. rt .. rtrt
invn- ta in me in- i-qui- tas.
VII c ; u l n
Nr- r .... = r- ,,,.
A
.. ..
'+.
16-
"ff. Le- vi- ta Laurn- ti- us bonum
c .
1
A, . ,.... 1
1
a't, , .... 1
o- pus o-pe-ra-
"- !1.
= . . .
tus est : qui per si- gnum cru- cis
, ....... .

=
.. l, .Il!
c .
ca e- cos il-lu- mi-na- vt.
PROPRIUM DE SANCTIS
Ps. 95, 6
OF. IV e-C .......
rr r- IN 1 ="' J
c Onfs-si- o et pul- chri- tu-do in

consp- c tu e- ius : sancti- tas
c
et magni- fi- cn- ti- a in sancti- fi- ca- ti- 6-
C - l
ne e- ius.
Ad libitum : Or:hio mea munda est, 513.
CO. Qui mihi ministrat, 484.
Die 1 I augusti
S. CLARJE, VIRGINIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua, 411.
AL. Adducntur regi, 500.
OF. Filia: regum, 505.
CO. Quinque prudntes virgines, 507.
Di e I 3 augusti
Mem.
SS. PONTIANI, PAP lE, ET HIPPOL YTI, PRESBYTERI,
MARTYRUM
IN. Salus autem iust6rum, 451.
GR. Clamavrunt iusti, 454
AL. Te martyrum candidatus, 465.
OF. Iust6rum anima:, 468.
CO. Quod dico vobis in tnebris, 472.
Die 14 aug., S. Maximiliani Marire Kolbe, 596.
590
PROPRIUM DE SANCTIS
Di e I 5 augusti
IN ASSUMPTIONE
B. MARIJE VIRGINIS soL
AD MISSAM IN VIGILIA
IN. Vultum tuum deprecabuntur, 404.
GR. Benedicta et vener:ibilis, 407.
AL. Felix es, sacra Virgo, 414.
OF. Beata es, Virgo Maria, 420.
CO. Beata viscera, 423.
AD MISSAM IN DIE
Antiphona ad introitum VII
Apoc. 7 2, 7; Ps. 97
c =
l
N
= ... l t i
IGNUM ma- gnlll1 * appa- ru- it
...

in cae- lo : ml1- li- er a-mi-eta
r


=

.
=r
l
l .
.=

l
r
l

so-le, et lu- n a sub p- e-ius, et in
l

l

'l


. Il

.


ca- p i- te e- ius coro-na stel-la rum du- o-de- cim.
__ __ r
Ps. Can-ta- te Domi-no canti-cum no-vum: qui- a mi-ra-bi-
PROPRIUM DE SANCTIS
59!
li- a fe- cit.
Ad libitum:
I c
G
Ps .. J4

. i

Aude- a-rnus * ornnes in Do- mi- no,
di- ern
c-
. r..
. . A .... - . . . .. .. ,-!
r.. J r. l
festum ce-le- brantes sub hon6- re Ma-ri-ae Virgi- nis:

de cu-ius Assurnpti- 6- ne gaudent an- ge-
li'
et

:. ( a\ ..
. _____ _
collau- dant Fi- li- um De- i. P s. Eructa vi t cor
c __ _ __ =_ __ __
me- um verbum bo- num : di- co ego 6-pe- ra me- a

re- gi.
GR. Audi, filia, et vide, 406.
592
PROPRIUM DE SANCTIS
c
c . l
;Il\, N
gau- det exr- ci- tus ange-16-
C
rum.
OF. VIII
. -=t:=!
A
. l.
S-sm- pta est *
Jum : gau-
C --:.
c
li'


collaud{m-
... r ...
ri- a i n ca e-
dent ange-
tes bene-di-
cunt D6- mi-num, al- le- l- ia.
Luc. 7, -18. IIJ

.: i
B

E- a- tam me di- cent * o- mnes ge-ne-ra-ti-
PROPRIUM DE SANCTIS
593
c
6 ~
=
=

.
J


~ ..... -= J
. .
r-
6- nes, qui-a fe- ci t mi- bi magna qui pot-
c
:, ...
Il

l
ens est.
Cant. Magnificat : Luc. I, 46- 47 50. 51. 52. 53 54 55
Die 16 augusti
S. STEPHANI HUNGARIJE
IN. In virtute tua ... la:tabitur rex, 523.
GR. Iustus ut palma, 5IO.
AL. Be:itus vir qui sutfert, 5 II.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Be:itus servus, 49I, cum ps. 71*.
Die 19 augusti
S. IOANNIS EUDES, PRESBYTERI
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma, 5IO.
AL. Beatus vir qui sutfert, 5 I I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 49I, cum ps. 120*.
Die 20 augusti
S. BERNARDI, ABBATIS ET ECCLESilE DOCTORIS
IN. Medit:itio cordis mei, I03.
GR. Domine, pra:venisti eum, 509.
AL. Iustus ut palma, 5I6.
OF. Iustitia: Domini, 309.
CO. Gustate et vidte, 303.
Me m.
594
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 21 augusti
S. PII X, PAPJE
IN. Stituit ei Dominus, 445
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. Domine, dilxi decorem, 400.
OF. Benedicam Dominum, 293
CO. Manducavrunt, 278.
Qui manducat carnem meam, 383.
Die 22 augusti
B. MARIJE VIRGINIS REGINJE
IN. Salve, sancta Parens, 403.
Vultum tuum deprecabllfitur, 404.
GR. Posuisti, Domine, 477
AL. Posuisti, Domine, 480.
OF. Recordare, Virgo Mater, 422.
CO. Diffusa est gratia, 423.
Die 23 augusti
S. ROSJE DE LIMA, VIRGINIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua, 411.
AL. Adducntur regi, 500.
OF. Filire regum, 505.
CO. Quinque prudntes virgines, 507.
Die 24 augusti
S. BARTHOLOMJEI, APOSTOLI
IN. Mihi autem, 425.
GR. Constitues eos, 426.
AL. Te gloriosus Apostolorum chorus, 432.
OF. Mihi autem, 435
CO. Vos qui secuti estis me, VI, 438.
Mero.
Mero.
Fest.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 25 augusti
S. LUDOVICI
IN. In virtute tua ... la:tabitur rex, 523.
GR. Iustus ut palma fiorbit, 5IO.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 49I, cum ps. 71*.
Eodem die
S. IOSEPH DE CALASANZ, PRESBYTERI
IN. Disprsit, dedit, 5I9.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. In virtute tua, 5I2.
CO. Amen dico vobis : quod uni, 79
Die 27 augusti
S. MONICJE
IN. Cogn6vi, Domine, 525.
GR. Diffusa est gratia, 408.
AL. Spcie tua, 4I6.
OF. Diffusa est gratia, 421.
CO. Dilexisti iustitiam, 506.
Die 28 augusti
595
Mem.
S. AUGUSTINI, EPISCOPI ET ECCLESIJE DOCTORIS
IN. In mdio Ecclsia:, 493
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Invni David servum meum, 446.
OF. Iustus ut palma, 497
CO. Fidlis servus et prudens, 49I, cum ps. 118*.
Mem.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 29 augusti
IN PASSIONE S. IOANNIS BAPTISTR.
IN. Loqubar de testim6niis tuis, 526.
GR. Iustus ut palma, 510.
AL. Iustus germimibit, 496.
OF. In virtute tua, 512.
CO. Posuisti, Domine, 483.
Die 14 augusti
S. MAXIMILIANI MARIR. KOLBE, MARTYRIS
IN. Sacerdotes Dei, 447
GR. Si ambulem, I25.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Deus, Deus meus, 224.
CO. Et si coram hominibus, 470.
Mero.
Mero.
PROPRIUM DE SANCTIS
SEPTEMBER
Die 3 septembris
S. GREGORII MAGNI,
PAP lE ET ECCLESIJE DOCTORIS
IN. Sacerd6tes Dei, 447
GR. Iunivit D6minus, 486.
AL. Spiritus sanctus docbit vos, 432.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. n8*.
Die 8 septembris
597
Mem.
IN NATIVITATE B. MARilE VIRGINIS Fest.
Ut supra, infesto Visitationis B. M. V., die JI maii, 564, prc:eter :
A L-le- lu- ia.
l
"'+;

yr. Sol- - mni- tas glo- ri- 6- sae Vir-
i ~ . ~ = .. l = ;i't, , . l.
i l
= . ;i't, , .... l
gi- nis Ma-ri- a e, ex smi-ne
~ ~ ..
.!-,. ~
l


. ~

"fi
!. ---
=
=r-Abra- hae, orta e de tri- bu Iu-
598
PROPRIUM DE SANCTIS
, . = r-
=.. l

da, eia- ra ex stir- pe

vid.
Di e 13 septembris
S. IOANNIS CHRYSOSTOMI,
EPISCOPI ET ECCLESIR. DOCTORIS
IN. In mdio Ecclsia:, 493
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Iustus ut palma, 497
Da-
CO. Fidlis servus et prudens, 49I, cum ps. n8*.
Die 14 septembris
Mem.
IN EXAL T A TIONE SANCT lE CRUCIS Fest.
IN. Nos autem gloriari op6rtet, I62.
GR. Christus factus est, I48.
VIII
A L-le- h!- ia.
c r- Il .. , ' . l = . r.. r l
yr. Dulce li- gnum, dulces clavos, dulci- a
c l =
l


fe- rens p6n- de-ra: guae so-la fu- isti di-
PROPRIUM DE SANCTIS
599
c . l !!- b. ~
~ A l
= , ~ . ~

gna susti- n- re regem cae16- rum et
D6-mi- num.
OF. II < .. ,. = ~ = . = ~ ~ . NII\ !!- ~ l
P R6- tege, D6- mi- ne, pie- bem
~ = ~ 1 = r ~ .. r

tu- am, per si- gnum san- ctae Cru- cis, ab

r- r-

6- mni-bus in- si- di- is in-i- mi- c6- rum 6-
~ = l ~ = ~ ~ = ~ ~ .. j
= .. ~ .,. = ~ = . . l ~

mni- um : ut ti- bi gra- tam exhi-be- a-
l
mus ser- vi- tu- tem, et accepta- bi- le
~ =
.. ,.
;, ..
l

r

l

~
r ~ i l
r-
r-


l


ti- bi fi- a t sa- cri- fi- ci- um no-strum
alle- hJ.- 1a.
6oo PROPRIUM DE SANCTIS
CO. IV c
i
P
. = =
ER si-gnum Cru-cis de in- i-mi-cis no- stris
c ... = ).
. l l
i
li-be-ra nos, De- us no- ster.
Ps. 17*, 2- 3 a. 3 be. 4 18. 38. 39 41. 48. 49 so
Di e 15 septembris
B. MARIM VIRGINIS PERDOLENTIS Mem.
lo. 19, 25; Ps. 55
IN. I h t 0
1
S Ta-bant
.. = 1
iuxta cru- cem le- su * ma- ter e- ius,
...... , . =

et so- ror matris e- ius Ma- ri- a Cl- o-phae, et Sa-16-
c
l

l
me, et Ma- ri- a Magda- l- ne. Ps. Mi-se-
C


=

r
;:
r- re me- i, De- us, qu6-ni- am conculc:i-vit me ho-mo,
c
r.
l
A

. Il
to- ta di- e impugnans opprssit me.
PROPRIUM DE SANCTIS 6oi
; Ps. 55, 8. 9. Jr. 2
GR VIII b _.
rf! H -1 {Jiu l rf!
D
-. ....
E- us, vi-tam am nun-ti-
a- vi ti- bi : p6- su-
.. !\l b
- . . .....
la- cri-mas me- as in consp-
; .. b l ,;, . .. , l
i r-.rJI r-=, '= '
ctu tu- o.
c l ""l.lr. Il .. ;o; . l 1'-dl,H "' l l
,. r- ::
Yf. Mi-se- re mi- hi D6- mine,
; .-.r.r-1"', ,. . N . l -
r- l - r- i
qu6- ni- am conculca vi t me
; ..... ... !t l .. j
= r-: lr- e e
ho- mo : to-ta di- e bel- lans
c .. l :rJ1 l
... l = ,._ ,. . ,._ .
l '
me.
PROPRIUM DE SANCTIS
san- eta Ma-ri- a, cae- li Re- gi- na,
,.. ~ J ,..


et mundi D6- mi-na, iuxta cru- cem Domi-ni
,. l ,.. .

nostri le- su Chri- sti do-lo- r6- sa.
~
Quando canitur AllelUia cum suo f., addi potest Sequentia :
Il
s
= .1. r ... 1
Ta-bat Ma-ter do-lo-r6-sa Iuxta cru-cem lacrimo-sa,
i .

. Il

l
Dum pend-bat Fi-li- us. Cu-ius a-nimam gemntem, Contri-
sta-tam et do-lntem, Pertransi-vit gla-di- us. O quam tri-stis
~
..f

l

r

l


et affi i eta Fu- it il-la be-ne-dieta Ma-ter U-ni-g-n- ti!
PROPRIUM DE SANCTIS
r-Quae maer-bat et do-l-bat, Pi-a Ma-ter, dum vi-d-batIl


l

l

.


Na-ti poenas incly-ti. Quis est homo qui non fle-ret, Matrem

l Il l
l

Chri-sti si vi- d-ret In tanto suppli-ci- o? Quis non posset


l
l

l --i

contrista- ri, pi-am Matrem contempla- ri Do- lntem cum


Il

l

l
l'l'


r-
l
Fi-li- o? Pro pecca-tis su-ae gentis Vi- di t Ie-sum in tor-
l

l . Il l

l l
l l
l

mntis, Et flagl-lis subdi-tum. Vi-dit su- um dulcem na-tum
Mo-ri- ntem de-so-hi-tum, Dum emi-sit spi-ri-tum. E-ia Ma-

r.


i
ter, fons am6-ris, Me senti-re vim do-16-ris Fac, ut te-cum

Il


l
l

l

r.

l
l

Iuge- am. Fac ut arde- at cor me- um In amando Christum
PROPRIUM DE SANCTISr

De- um, Ut si-bi compia-ce- am. Sancta Ma-ter, istud agas,


~ ~


~


l

Il.-
Cru-ci- fi-xi fi-ge plagas Cordi me- o va-li-de. Tu- i na-ti
~ ~ ~ ~ . ~ - - ~ ~ ~ . ~ ~ . - ~ - - ~ ~ ~ - - - - ~ ~ . ~ - ~ ~ ~ ~ . - - - . ~ . - - 1
. .. ~
vulne-ra-ti, Tam digna-ti pro me pa-ti, Poenas me-cum di-

~ ;
Il
~


l


~

.lvi-de. Fac me ve-re tecum fie-re, Cru-ci- fi-xo condo-l-re,
~ . Il
.

. l

Do-nec e-go vi-xe-ro. Iuxta cru-cem te-cum sta-re, Acme
~ ;

~

Il

~


.ti-bi so-ci- a- re In planctu de-si-de-ro. Virgo virgi-

. l lnum praecla-ra, Mi-hi iam non sis ama-ra : Fac me te-cum
.,;.
Il
=

r
ll

l
~ ~


.
piange- re. Fac ut portem Christi mortem, Passi- 6-nis fa c
~ ;
l


~ ~ - - -

=

~

me sortem, Et plagas re-c6- le-re. Fa c me plagis vulne-
PROPRIUM DE SANCTIS
6os
.,; . ..

r. l

Il J

ra-ri, Cru- ce hac in-ebri- a-ri, Et cru- 6-re Fi-li- i.
. . =


. l

r.

.. ~

Flammis u-rar ne succnsus, Per te Virgo, sim de-fnsus
~
Il

~


l


l
~ l
l
In di- e iu- di-ci- i. Fa c me cru-ce custo-di- ri, Morte
l
; ~
l

l ~ Il

l J
l"

l
Christi prremu-ni- ri, Confo-v- ri gni- ti- a. Quando cor-

r-

l
pus mo-ri- -tur, Fac ut a-nimae do-n-tur Pa-ra-di-si
.,; Il
gl6-ri- a.
OF. Recordare, Virgo Mater, 422.
CO. Redime me, Deus, 128,
cum ps. 2.4, I- 2 a. 4 5 8. 9 IO. I7. 20. 2I
Di e I 6 septembris
SS. CORNELII, PAP Ir., ET CYPRIANI,
MARTYRUM
IN. Clamavrunt iusti, 450.
GR. Gloriosus Deus in sanctis, 456.
AL. Corpora sanctorum, 459
OF. Minibilis Deus, 469.
CO. Et si coram hominibus, 470.
EPISCOPI,
Mem.
6o6 PROPRIUM DE SANCTIS
Die 17 septembris
S. ROBERTI BELLARMINO, EPISCOPI ET
ECCLESIA3. DOCTORIS
IN. Lex Domini irreprehensibilis, 86.
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Tu es sacrdos, 449
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Qui meditlibitur, 67.
Die 19 septembris
S. IANUARII, EPISCOPI ET MARTYRIS
IN. Statuit ei D6minus, 445
GR. Invni David servum meum, 445
AL. Tu es sacrdos, 449
OF. Exaltabo te, Domine, 313.
CO. Semel iuravi in sancto meo, 492.
Die 21 septembris
S. MATTHlEI, APOSTOLI ET EVANGELISTlE
Fest.
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Beatus vir qui timet, 475
AL. Te gloriosus, 432.
OF. Posuisti, Domine, 482.
CO. Magna est gloria eius, 437
Die 26 septembris
SS. COSMA3. ET DAMIANI, MARTYRUM
IN. Sapintiam sanct6rum, 452.
GR. Clamavrunt iusti, 454
AL. Hrec est vera fratrnitas, 460.
OF. Gloriabuntur in te, 467.
CO. Posurunt mortalia, 471.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 27 septembris
S. VINCENTI! DE PAUL, PRESBYTERI
IN. Iustus ut palma fiorbit, 508.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Beatus vir qui timet, 51 1.
OF. In virtute tua, Domine, 512.
CO. Amen dico vobis : quod vos, 436.
Die 28 septembris
S. VENCESLAI, MARTYRIS
IN. In virtute tua ... lretabitur rex, 523.
GR. Beatus vir qui timet, 475
AL. Posuisti, Domine, 480.
OF. Gloria et honore, 434
CO. Qui vult venire post me, 484.
Die 29 septembris
SS. MICHAELIS, GABRIELIS ET
ARCHANGELORUM
Antiphona ad introitum III
Me m.
RAPHAELIS,
Fest.
Ps. 102, 20
c
= ..
= . l

.. ~ ~ ~

ENEDI-CI-TE D6mi-num * omnes ange- li e-
l
~ ..
ius: pot-ntes virtu- te, qui fa.- ci-tis verbum e- ius,
c
~ ~ .

~ .
-
Il
~
~
~
~
= !
ad audi- ndam vo- cem serm6- num e- ius.
6o8
PROPRIUM DE SANCTIS
q .. ,. f 1 ~ Il ~ ~
______________________ , ! __ ~ : ~ - ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - -
T. P. Alle- 16- ia, alle- lu- ia. Ps. B-ne-dic a-nima
cr. = .... ~
ri
me- a Domi- no : et omni- a quae intra me sunt, nomi-
c
n i sa neto e- ius.
Ps. 702, 20, 'f. l
GR. III be ----------+----+.b:------:;;:-----
__. . ..._. ........ n--.-- ....... - ............... 1\1 .......... = ~ . . r- ~ p ...... l i
B
E ne- di- ci- te Do- mi- num
---- -

~ .
omnes ange-li e- ius:
o .. b ~
. == ..
- . .
pot-n- tes vir- tu- te, qui fa-
c =, ~ ), -
r.
j 1\ ~ 1\1 ..
, i
-
ci- tis verbum e- ius.
cb

..... r-1\. Il

.. ....
~
Y/. B-ne-dic a-nima me- a Do-
..----... --
. l ...... ,,. ,. l nl\, 1\lr.
... l
mi- num, et 6mni- a
PROPRIUM DE SANCTIS
_, ... ... ...
in- ter-i- 6- ra me-
c rr- ....

....

no- men
.. , ... 1

san- ctum e- ius.
c ...... , 6
Il


VIII 1 t t l!
1
1 t t
1
t ;
i r --J
A
'+'-=----'----"'---- M.
L-le- lu- ia.
= .. . .
. l l
= l
Yl- Sancte el archange- le, de-fn-
k.
de nos in proli- o : ut non per- e- a- mus
.. .
= M ...., ... ,--i,

1 =r , . :
,. l ,.. i
c

o.

V el ad libitum :
AL. Laudate Deum, omnes angeli, 262.
610 PROPRIUM DE SANCTIS
OF. I
; Apoc. 8, 3 . .J
,-.-.-,-.-. -.-.
s Te- tit * ange- lus iuxta
l l
a- ram tem- pii, ha- bens thr.-ri-bu-
. ), ', \r. = IAII\. 4 =
_,.____. __._. ISC-J

lum au- re- um in manu st:- a : et da-ta
c
l

G !.
4 - . A=-.-. t--.
. l
sunt e- incnsa mul- ta : et ascn-
dit fu- mus a- r6- ma- tum
c
l . l_
. . . ..
alle- Iu-ia.
Dan. 3, :>X
CO. III E-;
= .. . . . '
B

E- ne- di- ci- te * omnes ange- li Domi-ni
c
., -:.-,;;:lt-. r.. l

=
l
D6- mi- num : hymnum di-ci- te, et su- per- exalta- te
PROPRIUM DE SANCTIS 6n
c
l
e- um in sa- eu- la. T. P. Al-le- lu- ia.
Cant. Danielis 3, 57 6o a- 6r a. 62 a- 63 a. 64 a- 65 a. 83. 84 a-
85 a. 86 a- 87 a
Ad libitum, psalmodia IV toni.
Die 30 septembris
S. HIERONYMI, PRESBYTERI ET
ECCLESilE DOCTORIS
IN. In mdio 493.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Amavit eum D6minus, 495
OF. Iustus ut palma, 497
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 118*.
Mem.
6!2 PROPRIUM DE SANCTIS
OCTOBER
Die I octobris
S. TERESI.lt A IESU INFANTE, VIRGINIS Mem.
IN. Ego autem in Domino speravi, I I 1.
GR. Unam ptii a Domino, 358.
AL. Laudate D6minum, 273.
OF. Bnedic, anima mea, 362.
CO. Narrabo omnia, 281.
Die 2 octobris
SS. ANGELORUM CUSTODUM
IN. Benedicite D6minum, 607.
GR. Angelis suis mandavit de te, 72.
IV c .
.
A
o
L-le- h1- ia.
l l
Mem.
Ps. 102, 27
Y/. Be-ne-di-ci-
te D6- mi-no omnes virtu- tes e- ius :
c
l l l
l
l j
mi- nistri e- ius, qui
c
= . . ..
6 '6 ;+l
fa-ci-tis vo-lun-ta- tem e- ius.
OF. Immittet angelus Domini, 325.
CO. Benedicite, omnes angeli, 610.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 4 octobris
S. FRANCISCI ASSISIENSIS
IN. Nos autem gloriari op6rtet, 162, cum psalmo I4I :
c
~
=


Q

=

l
~

IV

Ps. V o- ce me- a ad D6-mi-num clamo, vo-ce
..


=
Il Il
.
....
b = ~

i
ad D6mi-num dpre-cor. Ant. Nos au- tem.
Me m.

me- a
l 6 l
~ .. ~ .. ~ . ~ .
l ~ : ~ 1 -llr : .
Yf. Fran- dscus pau-per et
l ~ .
~

hu- mi- lis, caelum di-ves ingr-
~ s= . ~ . ~ . : eu : \
l< . .l . r. l
di- tur, hy- mnis cae- I-
;
l = .
sti-bus ho- no- ra-tur.
614
PROPRIUM DE SANCTIS
OF. Vritas mea, 483.
CO. Fidlis servus et prudens, 491.
Ps. 141*, 2. 3 4 6. 7 ab. 7 cd. 8 ab. 8 cd
Die 6 octobris
S. BRUNONIS, PRESBYTERI
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma florbit, 5IO.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 49I, cum ps. 120*.
Die 7 octobris
B. MARIJE VIRGINIS A ROSARIO
IN. Vultum tuum deprecabuntur, 404.
GR. Propter veritatem, 4IO.
AL. Felix es, sacra Virgo, 414.
OF. Ave, Maria, gratia piena, 4I9.
CO. l c b
r- r . -...= r.:
Mem.
Sir . . N, 19
F Lo- r- te flo- res qua- si li-li- um, et
C N j = 6
r. , __ ._ ___.___
da- te o-d6- rem, et frond- te in gra-ti- am:
.. , ..
collauda- te can- ti- cum, et be- ne- di- ci- te D6-
PROPRIUM DE SANCTIS
c
l ~ ~ ~ ~
l, ~
l l =
= -
- ., r. Il
.
mi-num in o-p- ri- bus su- is.
Ps. 44*, 2 ab. IO b. I 1. I2. 13. I4. I5. I6
Ad libitum :
CO. Ecce Virgo concipiet, 37, cum ps. 44*, ut supra.
Die 9 octobris
SS. DIONYSII, EPISCOPI, ET SOCIORUM,
MARTYRUM
IN. Sapintiam sanct6rum, 452.
GR. Anima nostra sicut passer, 453
AL. Iusti epulntur, 461.
OF. Exsultabunt sancti, 466.
CO. Dico autem vobis, 470.
Eodem die
S. IOANNIS LEONARDI, PRESBYTERI
IN. Ego autem sicut oliva, 424.
GR. Ego dixi : Domine, 279.
AL. Beatus vir qui timet, 5 I I.
OF. In virtute tua, 512.
CO. Fidlis servus et prudens, 49I, cum ps. 111*.
Die 14 octobris
S. CALLISTI I, PAPlt ET MARTYRIS
IN. Sacerd6tes Dei, 447
GR. Invni David servum meum, 445
AL. Amavi t eum D6minus, 495.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 491, cum ps. 32*.
615
6I6 PROPRIUM DE SANCTIS
Di e I 5 octobris
S. TERESilE DE AVILA,
VIRGINIS ET ECCLESilE DOCTORIS
IN. Dilcxisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua, 41 r.
AL. Adducntur regi, 500.
OF. Filia: regum, 505.
CO. Quinque prudntes virgincs, 507.
V el ad libitum :
IN. Sapintiam sanct6rum, 452.
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. Panitum cor meum, Deus, 344
OF. Benedicam D6minum, 293.
CO. Namibo 6mnia, 281.
Di e I 6 octobris
S. HEDVIGIS, RELIGIOSlE
IN. Cogn6vi, Domine, 525.
GR. Diffusa est gnitia, 408.
AL. Spcie tua, 416.
OF. Diffusa est gratia, 421.
CO. Dilexisti iustitiam, 506.
Eodem die
S. MARGARIT lE MARilE ALA COQUE, VIRGINIS
IN. Ti bi dixit cor meum, 88.
GR. Concupivit rex, 408.
AL. Quinque prudntes virgines, 502.
OF. Afferntur. .. pr6xima:, 504.
CO. Simile est regnum ca:l6rum, 519.
Di e I 7 octobris
Mem.
S. IGNATII ANTIOCHENI, EPISCOPI ET MARTYRIS
Me m.
IN. Nos autem gloriari oportet, 162, cum ps. 131 :
PROPRIUM DE SANCTIS 6!7
c
~
~

~
~
:
~
IV

Ps. Me-mnto, Do-mi- ne, Da-vid, et omnis mansu-
r. : : .. :i
"'

e-tu-di- nis e- ius. Ant. ~ o s
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Qui squitur me, 481.
OF. Gloria et hon6re, 434
CO. III c


~


= ~ ~ ... 11
au- tem.
~

~

F
Rumntum Chri-sti su m,

dnti-bus besti- a- rum

c
l
~

~

= ~
r: ~

~ ~ ..
l li
m o- lar, ut pa-nis mun- dus in- v-ni-
Ps. 33*, 2. 6. 16. 18. 19. 20. 21. 23
Die 18 octobris
S. LUClE, EVANGELISTlE
IN. Mihi autem, 425.
GR. In omnem terram, 427.
AL. Ego vos elgi, 429.
OF. Mihi autem, 435
~
a r.
CO. Vos qui secuti estis me, V ve! VI, 438, cum ps. 30*.
Die 19 octobris
SS. IOANNIS DE BREBEUF ET ISAAC JOGUES,
PRESBYTERORUM, ET SOCIORUM, MARTYRUM
IN. Clamavrunt iusti, 450.
GR. Anima nostra sicut passer, 453
Fest.
i
6!8 PROPRIUM DE SANCTIS
AL. Confitmini ... et invocate, 340.
OF. La:t<imini in Domino, 468.
CO. Iustorum anima:, 470.
Eodem die
S. PAULI A CRUCE, PRESBYTERI
IN. Ego autem cum iustitia, 94
GR. Iustus ut palma ftorbit, 510.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. In te speravi, Domine, 322.
CO. Qui vult venire post me, 484.
Die 23 octobris
S. IOANNIS DE CAPESTRANO, PRESBYTERI
IN. Ego autem in Domino speravi, 111.
GR. Tu es Deus qui facis mirabilia, 275.
AL. Qui timent Dominum, 352.
OF. Factus est Dominus, I I9.
CO. Dominus firmamntum meum, 290.
Die 24 octobris
S. ANTONII MARI.lE CLARET, EPISCOPI
IN. Sacerdotes tui, Domine, 485.
GR. Sacerdotes eius induam, 488.
AL. Iuravit Dominus, 489.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 49I, cum ps. 32*.
Die 28 octobris
SS. SIMONIS ET IUDJE, APOSTOLORUM Fest.
IN. Iudicant sancti gentes, 425.
GR. Constitues eos principes, 426.
AL. Nimis honorati sunt amici tui, 431.
OF. In omnem terram, 435
CO. Ego vos elgi de mundo, 436.
PROPRIUM DE SANCTIS
619
NOVEMBER
Die r novembris
OMNIUM SANCTORUM
Ps. 32
.
r =

AUDE- AMUS omnes in D6- mi-
r
c 6 r.: l J
r.. Jr ..
__.. __ __ ... __ ._ .......... 1
sub hon6- re Sanct6-rum 6mni- um : de quo-rum sol-e-
c A h
= - l
mni-ta- te gaudent an- ge- li, et coWiu- da n t
G
=
.

=


-\
1M
.

.
Fi- li- um De- i. Ps. Exsulta-te iusti in Domi-
c
::
=

lA
Il
r.
l
no: re-ctos de-cet col- lauda- ti- o.
GR. Timte D6minum, omnes sancti, 458.
Mt. 17, 28
t .
VIII
l
=
l


A
l . ,
l
L- le-
](i.
ia.
620 PROPRIUM DE SANCTIS
YJ. Ve-ni- te ad
__ '_ __ __ __ __ ___
l '
me, o- mnes qui la-bo-ra-
; l
...
l !
:-=! t--\ l An
;
lltr- l

=

=
.
e- stis : et e-go re-fi-ci-
OF. Iust6rum animre, 468.
CO. Beati mundo corde, 514.
tis, et
:.


a m
Ps. 125*, 1. 2 ab. 2 cd. 3 4 5 6 ab. 6 cd
Die 2 novembris
. l
vos.
. -- .W! -l
o-ne- ra- ti
-Jt--."1 8
-
l
IN COMMEMORATIONE OMNIUM FIDELIUM
DEFUNCTORUM
Ut infra notatur pro Missis defunctorum, 669.
Die 3 novembris
S. MARTIN! DE PORRES, RELIGIOSI
IN. Disprsit, dedit paupribus, 519.
GR. Disprsit, dedit paupribus, 520.
AL. Mirabilis D6minus noster, 462.
OF. In virtute tua lretabitur iustus, 512.
CO. Amen dico vobis : quod uni, 79
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 4 novembris
S. CAROLI BORROMEO, EPISCOPI
IN. Statuit ei D6minus, 445
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Tu es sacrdos in a:trnum, 449
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 131*.
Die 9 novembris
62I
Me m.
IN DEDICATIONE BASILIC.lt LATERANENSIS
Fest.
IN. Deus in loco sancto suo, 310.
GR. La:tatus sum, 336.
AL. Bene fundata est domus, 399
OF. Domine Deus, in simplicitate cordis, 401.
CO. Ierusalem, qua: a:dificatur, 370.
Die IO novembris
S. LEONIS MAGNI, PAPlE ET ECCLESilE DOCTORIS
IN. In mdio Ecclsia:, 493
GR. Os iusti meditabitur sapintiam, 494
AL. Iustus germinabit, 496.
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Beatus servus, 491, cum ps. 32*.
Die I I novembris
S. MARTIN!, EPISCOPI
IN. Statuit ei D6minus, 445
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
v
A
Mem.
Me m.
622 PROPRIUM DE SANCTIS
c l t
--= .. =.
f _______

yr. Be- a- tus
l
vir san-


N
ctus
Mar- ti- nus, ur- bis Tu-r6-nis,
l
requi- - vit : quem
;r.
,.. r.
susce- p- runt an- ge- li atque archan- ge- li,
c


N l (.!.. .-. r-, J
thro-ni, domi-na- ti- 6- nes
c ,,, . l ,,, . ;
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 491.
Ps. 2. 3 5 6. 7 8. 9
et vir- tu- tes.
t .
Die 12 novembris
S. IOSAPHAT, EPISCOPI ET MARTYRIS
IN. Sacerd6tes eius induant salutare, 448.
GR. Invni David servum meum, 445
AL. Hic est sacrdos, 449
OF. Gloria et hon6re, 434
CO. Ego sum pastor bonus, 224.
Di e 15 novembris
S. ALBERTI MAGNI,
EPISCOPI ET ECCLESIJB DOCTORIS
IN. Meditatio cordis mei, 103.
GR. Sacerd6tes eius induam salutari, 488.
Mem.
PROPRIUM DE SANCTIS
AL. Iunivit Dominus, 489.
OF. Levabo oculos meos, 78.
CO. Qui meditabitur in lege Domini, 67.
Di e r 6 novembris
S. MARGARIT 1t SCOTiill
IN. Cognovi, Domine, 525.
GR. Diffusa est gratia in labiis tuis, 408.
AL. Spcie tua et pulchritudine tua, 416.
OF. Diffusa est gr:itia in labiis tuis, 421.
CO. Dilexisti iustitiam, 506.
Eodem die
S. GERTRUDIS, VIRGINIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua et pulchritudine tua, 411.
AL. Adducntur regi, 500.
OF. Filia: regurn, 505.
CO. Quinque prudntes virgines, 507.
Die 17 novembris
S. ELISABETH HUNGARiill, RELIGIOSill
IN. Cognovi, et a/ii cantus ut supra die r6 novembris.
Die r8 novembris
IN DEDICATIONE BASILICARUM
SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM
IN. Sapintiam sanctorum, 452.
GR. Iustorum anima:, 457
AL. Constitues eos principes, 429.
OF. Exsultabunt sancti, 466.
CO. Iustorum anima:, 470.
Me m.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 21 novembris
IN PRJESENTATIONE B. MARIJE VIRGINIS
IN. Vultum tuum deprecabuntur, 404.
GR. Concupivit rex dec6rem tuum, 408.
AL. Adorabo ad templum, 270.
OF. Afferntur ... post eam, 505.
CO. Diffusa est gratia in labiis tuis, 423.
Die 22 novembris
S. CJECILIJE, VIRGINIS ET MARTYRIS
IN. Loqubar de testim6niis tuis, 526.
GR. Audi, filia, et vide, 406.
AL. Quinque prudntes virgines, 502.
OF. Afferntur ... pr6ximre, 504.
CO. Confundantur suprbi, 529.
Die 23 novembris
S. CLEMENTIS l, PAPJE ET MARTYRIS
Mem.
Mem.
G
!s. 59, 21 et 56, 7; Ps. 111
IN. I
~ ..
l l
J


~

l

~~
D

1- cit D6- mi- nus: Serm6-nes me- i, quos
l

r'li ~ ~ ~

~


~


Ili

de-di in os tu- um, non de- fi- ci- ent de
G
l
... !\11\1 ."h ... ;
~
~
r-
1\1 ...
=
:
~
l
o- re tu- o : ad- est e- nim no- men
G
t
= ~ ~
l
=


~ ~


~
~


J

i
tu- um, et mu- ne-ra tu- a ac-cpta e- runt
PROPRIUM DE SANCTIS
c

t-
~ 1 \ ... !'-
Il
=~
re:

l
su per alta- re me- um. P s. Be- a- tus vir qui
c = .
r :: = . .
Il\
l

. Il
ti m et Domi- num : in manda- tis e- ius vo-let n i- mis.
GR. Iunivit D6minus, 486.
AL. Hic est sacrdos, 449
OF. Vritas mea, 483.
CO. Beatus servus, 491, cum ps. 32*.
Eodem die
S. COLUMBANI, ABBATIS
IN. Loqubar de testim6niis tuis, 526.
GR. Domine, pra:venisti eum, 509.
AL. Confitmini ... et invocate, 340.
OF. Desidrium anima: eius, 518.
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. 111*.
Die 30 novembris
S. ANDREJE, APOSTOLI
IN. D6minus secus mare, 264.
GR. In omnem terram, 427.
I c
A
1
. l , ; ,

L-le- lt.1- ia.
c =
Il
r- r ~
Jl. Di- l- xit
Fest.
,...
PROPRIUM DE SANCTIS
c
l
; - , . = .
~ l
b ~ l -
Andr- am D6- mi- nus in o- d6-
c
c - l ---- l
~
1
r . ~ ~ ~ ~ ~ N ~ . 1 l , ; , . . .
rJr . l
rem su- a- vi- ta-tis.
c l
OF. Mihi autem, 435
CO. Venite post me, 267.
- Dicit Andras Sim6ni, 263.
PROPRIUM DE SANCTIS
DECEMBER
Die 3 decembris
S. FRANCISCI XA VIER, PRESBYTERI
Mem.
IN. Loqubar de testim6niis tuis, 526.
GR. Iustus ut palma florbit, 510.
AL. Laudate D6minum, 273.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Signa, 437,
cum ps. 95*, I. 2. 3 4 5 7- 8 a. 8 b- 9 a. II- 12 a. 13 cd
Die 4 decembris
S. IOANNIS DAMASCENI, PRESBYTERI ET
ECCLESiru DOCTORIS
IN. Meditatio cordis mei, 103.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Iustus non conturb:ibitur, 479
OF. Bonum est conftri, 369.
CO. Narr:ibo 6mnia, 281.
Die 6 decembris
S. NICOLA!, EPISCOPI
IN. Statuit ei D6minus, 445
GR. Invni David servum meum, 445
AL. Iustus ut palma florbit, 516.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Semel iuravi in sancto meo, 492.
Die 7 decembris
S. AMBROSII, EPISCOPI ET ECCLESiru DOCTORIS
IN. In mdio Ecclsi::e, 493
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Iuravit D6minus, 489.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Semel iur:ivi in sancto meo, 492.
Mem.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 8 decembris
IN CONCEPTIONE
IMMACOLATA
B. MARIJE VIRGINIS sot
Antiphona ad introitum III
Is. 67, 10; Ps. 29
c
~ ...
..
AUDENS gaud- bo in D6- mi-
r c .... ,.._ l '" ; :. l
. . . _ _ ~ no et exsulta- bit a- nima
.
.. , .
= . l
r- l ~
c . -
me- a in De- o me- o : qui- a indu- it me
c F-F-'" ~ ,. ... "'i"' l J Ilo :"" l
vestimn- tis sa-lu- tis, et indumn-to iusti-
c il' . l .fo ~ J .., i"': l ~ ~ l 1'4 iio:
ti- ae cir- cum-de-dit me, qua-si spon- sa m orna- tam
. ., ...
I l . ~ . ~ l ...
c .
M ~
mo-ni- li-bus su- is. Ps. Exaltabo te, D6mi-ne, qu6-ni- am
PROPRIUM DE SANCTIS
; ... ,.. ...

r-
i
susce-pi-sti me : nec de-lectasti in-imi-cos me- os super
c =: Il
me.
Ene- di- eta es tu, Virgo Ma-ri- a,
a D6mi-no De- o excl- so, prae
6mni- bus mu-li- - ri- bus su-per ter-ram.
. ... ,., ....
l l .,
c
Jl. Tu gl6- ri- a Ie-ru-
c M! r.: l .: t r. .
,. !L
.- r-- =l..
sa- lem, tu laeti- ti- a Is- ra- el, tu
ho-no- ri- fi- cnti- a p6-pu- li nostri.
c
6
N =!t Il

l
PROPRIUM DE SANCTIS
r---... Cant. 4, 7
1
IL i'u ..JI l:! f-j._; el!
A
:r- l r-11 r-
L- le- 16- ia.
..... r- . .. * ti! Il
.... l -.Jt ... =
t"' l. i
ri- a : et macu-la o- ri- gi- na-
c
.. ..
..
lis non est in te.
c
Luc. 1, 28
oF vm; l - = l
. .. .. = r- r-: l n.-;,.
A
. l
-
- ve * Ma- ri- a, gra-
; M = :
1
= 'J
= . = . m:;
l
ti- a pie- na : D6- mi-nus
l
i
te- cum : be-ne-di- eta tu in

mu-li- -
..
ri-bus, alle- lu- ia.
PROPRIUM DE SANCTIS
co.vmC (! l ..
P s. 86, 3; Luc. 1, 49
=---..-.= ,.. . .
G Lo- ri- 6- sa di- eta sunt de te, Ma-ri- a:
c


= ~
= ~ .. ' . . .. ~ t -\ .. Il
qui- a fe-cit ti- bi ma- gna qui pot- ens est.
Cant. Magnifieat, Le. I, 46-47, 48. 50. 51. 52. 53 54 55
Die I I decembris
S. DAMASI I, PAP..IE
IN. Saeerdotes tui, Domine, 485.
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Tu es sacrdos in retrnum, 449
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Domine, quinque talnta, 515.
Die I2 decembris
S. IOANN..IE FRANCISC..IE DE CHANT AL,
RELIGIOS..IE
IN. Cognovi, Domine, 525.
GR. Diffusa est gratia in hibiis tuis, 408.
AL. Spcie tua et pulchritudine tua, 416.
OF. DiffUsa est gratia in hibiis tuis, 421.
CO. Dilexisti iustitiam, 506.
Die I3 decembris
S. LUCI..IE, VIRGINIS ET MARTYRIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Dilexisti iustitiam, 499
AL. Diffusa est gnitia in hibiis tuis, 413.
OF. Afferntur ... proximre, 504.
CO. Principes persecuti sunt, 530.
Mem.
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 14 decembris
S. IOANNIS A CRUCE,
PRESBYTERI ET ECCLESIJE DOCTORIS
IN. Os iusti meditabitur, 494
GR. Iustus ut palma florbit, 510.
AL. Beatus vir qui suffert, 5 I I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Qui vult venire post me, 484.
Die 21 decembris
S. PETRI CANISII,
PRESBYTERI ET ECCLESIJE DOCTORIS
IN. Lex Domini irreprehensibilis, 86.
GR. Os iusti meditabitur, 494
AL. Beatus vir qui timet, 5 I 1.
OF. Meditabor in mandatis tuis, 356.
CO. Quod dico vobis in tnebris, 472.
Die 23 decembris
S. IOANNIS DE KETY, PRESBYTERI
IN. Disprsit, dedit paupribus, 519.
GR. Ego dixi : Domine, 279.
AL. Beatus vir qui timet, 51 I.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Amen dico vobis : quod uni, 79.
Die 26 decembris
S. STEPHANI, PROTOMARTYRIS
Mero.
Fest.
Ps. 17 8, 23. 86. 23 et 1; cf. Ps. 108, 26
IN. I E-C . - . - - u - - ~ - M - - . --.-. ~ - - - - 1 6::-.-=- -.---. i
E
~ . f3lll ~
T- e- nim * se- d- runt princi- pes, et advr-
Iii
sum me
c . l

PROPRIUM DE SANCTIS
.. l r

loqueban- tur : et
l
. ' . ' . .
m+ qut per- se-eu- tl sunt
. . .
. r-
. l i
me : adiu-va me, D6mi- ne De- us me- us, qui- a servus
c . l . = . j
; ..
tu- us exerce- ba- tur in tu- is iusti- fi- ca- ti- 6-
c "' r.: Il

= ..
ni- bus. Ps.Bc- a-ti immacu-la-ti in vi- a: qui ambu-
c
' ....
lant in le- ge Domi- ni.
Ps. 118, 23, 86. '/1. Ps. 108, 26
s
. .. .r.
l l
-+-
Ed- runt princi- pes, et advrsum
. .

l

J .
=
c .-.r.
me loque- bfm- tur : et i-niqui perse-cu-ti sunt
me.
c =. =


De- us me-
PROPRIUM DE SANCTIS
:--j
us : salvum me fac propter mi- se-ri- c6r- di- am
c .... l b =. .. Il
---------------. .. .
tu- am.
Act. 7, 56
Il
A
L-le- h1- ia. y.r. Vi-
.. . .

' Il ---=--11-
de- o caelos apr- tos, et Ie-sum
r- Il
... l
l- ...
..

l
sta n- te m a dex- tris vir-
tu- tis De- i.
Ace. 6, 5 et 7, 59
OF. VIII Ce--------. +-l
,.i. .z .. r 1111 = r., ::;.
Stpha-
c .. rr J
;,t .r. .
num le- vi- tam, pie- num fi- de et
PROPRIUM DE SANCTIS
=r.

runt Iuda- o- r{mtem, et di- cntem : D6- mi-
ne le- su, a c- ci- p e
G
...
'-t
l
=r


.. l\
..

turo me- um, alle- lu- ia.
Ad libitum iuxta codices antiquiores :
In virtute tua, 512.
Act. 7, 56. 59. 60
Co.VI
II E-!1
i ... ,--l -=-
v I- de- o cae-los a-prtos, et Ie-sum stantem
c
r- J
l
... =,. .. l

a dextris virtu- tis De- i : Domi- ne le-su, a cci-
ha= !\1

r.
=Q
i

pe spi-ri- turo me- um, et ne sta-tu- as il-lis hoc pec-
JIl
c
l l
ca- turo, qui- a nsci- unt quid fa- ci- unt.
G
T. P. Alle- hl- ia.
Ps. u8*, 1. 78. 86. 95 150. 153. 157. 161. 173
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 27 decembris
S. IOANNIS, APOSTOLI ET EV ANGELIST lE
Fest.
IN. In mdio Ecclsia::, 493
Io. 21, 2.3
GR. V E-Q ---+----------------iJ
= . ~ \ ~ 1\= . l .__.____
E
X- i- it sermo inter fra- tres, quod di-
le non m6-
re, do- nec

v-ni- am: tu me s- que-re.
c .r-r- Il
r..
Io. 27, 2-1
II
A L-le-111- ia.
Yf. IIic
PROPRIUM DE SANCTIS
637
--1111.

...

l
J
l
. .
l ..


est disci-pu-lus il- le, qui testim6-
. . .
i
l .

ni- um prhi- bet de bis : et sci-
mus qui-a ve- rum est te- stim6-ni- um
e- ius.
OF. Iustus ut palma fiorbit, 497
Io. 27, 2J
CO. II c
E

. l
= !X- i- it sermo inter fra- tres, quod disci-pu-lus
c
l
M


. ...


il-le non m6- ri- tur : et non di- xi t Ie-sus : Non
. .
m6-ri- tur : sc : Sic c- um vo-lo man- re, do- nec
c .t Il
v-ni- am.
Ps. 88*, 2. 4 5 6. 8. 20. 21. 22. 25
PROPRIUM DE SANCTIS
Die 28 decembris
SS. INNOCENTIUM, MARTYRUM
Fest.
Ps. R, 3 et 2
~ : i
IN. II
~
J l
~

~
a
,..

.

E

x o- re
*
in- fanti- um, De- us, et lactn-
. l
. ..
ti- um perfe- ci- sti lau- dem propter in-imi- cos
.
~
= ~ ~ r
Il
~
~


=

o
=~
tu- os. Ps. Domi- ne Do-mi-nus noster : quam admi-
.,; . . . .

ni-bi-Ie est nomen tu- um in u-ni-vrsa ter-ra!
GR. Anima nostra sicut passer, 453
AL. Laudate, pueri, D6minum, 215.
OF. Anima nostra sicut passer, 466.
CO. VII c = . ~ = .
Mt. 2, 78
r. = : j
v OX in Rama audi- ta est,* plo-ra- tus et u-lu-la-
tus : Rachel pio- rans fi-li- os su- os, n6- lu- i t con-
PROPRIUM DE SANCTIS
= . = ..
., . Il
so-la-ri, qui- a non sunt.
Ps. 78*, r. 2. 3 4 5 13 ab. 13 c
Die 29 decembris
S. THOMJE BECKET, EPISCOPI ET MARTYRIS
IN. Loqubar de testimoniis tuis, 526.
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Ego sum pastor bonus, 223.
OF. Posuisti, Domine, 482.
CO. Servite Domino, 68, cum ps. 2, r. 2. 3 4 5 6. 10
Di e 3 I decembris
S. SILVESTRI I, PAPJE
IN. Sacerdotes tui, Domine, 485.
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Invni David servum meum, 446.
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Be:itus servus, 491, cum ps. 32*.
MISSJE RITUALES
AD DIVERSA
ET VOTIVJE
MISSJE RITUALES
I. IN CONFERENDIS SACRAMENTIS
INITIATIONIS CHRISTIANJE
A. In scrutiniis peragendis
IN. Dum sanctifidtus fUero in vobis, 249.
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. In xitu Israel ex JEgypto, 348.
Venite ad me, omnes, 6I9.
OF. Illumina 6culos meos, 290.
CO. Quando /egitur Evangelium de Samaritana :
Qui biberit aquam, cum cant. Isaia: 12*, 99
Quando /egitur Evangelium de caco nato :
Lutum fecit, cum ps. 26*, 111.
Quando /egitur Evangelium de Lazaro :
Videns Dominus, cum ps. 129*, I24.
B. In conferendo Baptismate
IN. Sitintes, venite ad aquas, I I4.
T empore paschali :
Deus, dum egrederris, 3I5.
Eduxit D6minus, 2I4.
GR. Beata gens, cuius est D6minus, 333
Lretatus sum, 336.
AL. Confitmini ... et invocate, 340.
Verba mea auribus prcipe, 280.
OF. Factus est D6minus firmamntum, I I9.
Gressus meos dirige, Domine, 365.
CO. Omnes qui in Christo, cum ps. 28*, 61.
Tempore Quadragesimte:
Illumina faciem tuam, cum ps. 30, 271.
MISSN.. RITUALES
C. In conferenda Confirmatione
IN. Dum sanctificatus fuero in vobis, 249.
Tempore paschali :
Caritas Dei diffusa est, 248.
GR. Beata gens, 333
AL. Emitte Spiritum tuum, 249, ve! 253.
Veni, Sancte Spiritus, 253.
OF. Confirma hoc, Deus, 255.
Tempore Quadragesimce :
Meditabor in mandatis tuis, 356.
CO. Beati mundo corde, 514, cum ps. 33*.
Domine, quinque talnta, 515, cum ps. n8*.
Qui vult venire post me, 484, cum ps. 33*, 2. 3 4 6. 9 12.
13. 14. 15
Extra tempus Quadragesimce :
Non vos relinquam orphanos, 232, cum ps. 121*.
Spiritus qui a Patre procdit, 233, cum ps. 77*, ooo.
Il. IN CONFERENDIS SACRIS ORDINIBUS
ANTIPHON/E AD INTROITUM
I Dominus fortitudo plebis sure, 294.
II Dominus secus mare Galihre, 264.
III Protctor noster aspice, Deus, 323.
IV Sacerdotes Dei, benedicite Dominum, 447
V Scio cui crdidi, 535
GRADUALIA
I Bonum est confidere in Domino, 324.
II Iur:ivit Dominus, 486.
III Protctor noster aspice, Deus, 292.
M S S ~ RITUALES
VERSUS ALLELUIATICI
I Confitmini ... et invocate, 340.
II Ego sum pastor bonus, 223.
III Ego vos elgi de mundo, 429
IV Iuravit D6minus, 489.
V Tu es sacrdos in retmum, 449
ANTIPHONA AD OFFERTORIUM
Sicut in holocausto arietum, 299.
ANTIPHONIE AD COMMUNIONEM
I Ego vos elgi de mundo, 436.
II Hoc corpus quod pro vobis tradtur, I7o, cum ps. ns*,
IO. II. I2. I3. I4. I5. I6 ab. I6 C- I7. I8. I9
III Introibo ad altare Dei, 274.
IV Lavabo inter innocntes, I29.
V Qui mihi ministrat, me sequatur, 484, cum ps. 33*.
VI Simon Ioanrus, diligis me, 574
Tempore paschali :
VII Data est mihi omnis potstas, 2I3,
cum ps. 77*, I. 3-4 a. 23. 24. 25. 27
VIII Ego sum pastor bonus, 224, cum ps. 22*.
III. AD MINISTRANDUM VIATICUM
Dici potest Missa de Ss.ma Eucharistia, 658, ve/, pro opportunitate,
Missa pro infirmis, 655.
IV. PRO SPONSIS
IN. Deus in loco sancto suo, 3IO.
Domine, refugium factus es nobis, 79
Timte D6minum, omnes sancti eius, 453
GR. Timte D6minum, omnes sancti eius, 458.
MISS& RITUALES
Ps./27,3
GR. II E-c _
U
.. N,!.r.: .. l b . j
- xor * tu- a sic- ut vi- tis ab-
. ; = . l

.. l
un- dans in la-t- ri-bus do-
..
il :
mus tu- ae.
tu-
c ..., .,.. . l = .. a.
si c- ut novllae o-li-va-
c
l


rum in circu- i-tu me n-
C ._, N
= = :
sa e tu- ae.
Ps. 19, 3
VIII E-C -. ......
A
.. f-. !r = f.- il'r.r ..
L- le- lu- ia. Yf. l\lit-

tat vo- bis D6- mi-nus auxi- li- um de san-
M I S S ~ RITUALES
647
l =
;
~ ~ -
~
~ = ~ . ~ ....

~ G- ~ j


. . .. .

i r
cto: et de Si- o n
~ ~ . . ..
~ ~ l J
tu- e- a-tur vos.
OF. Immittet angelus Domini, 325.
In te speravi, Domine, 322.
CO. Beati mundo corde, 514, cum ps. 33*.
Primum qmrite regnum Dei, 325.
V. IN BENEDICTIONE
ABBATIS VEL ABBATISSJE
IN. Protctor noster aspice, Deus, 323.
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. Qui timent D6minum, sperent in eo, 352.
OF. Gressus meos dirige, Domine, 365.
CO. Tu mandasti mandata tua, 342.
VI. IN DIE CONSECRATIONIS VIRGINUM
ET IN PROFESSIONE RELIGIOSORUM
ANTIPHONIE AD INTROITUM
I Dum sanctificatus fUero in vobis, 249.
II Exspcta D6minum, viriliter age, 126.
III Lrettur cor qurerntium D6minum, 357
IV Tibi dixit cor meum, 88.
Tempore paschali :
V Exaudi, Domine ... tibi dixit cor, 241.
VI Venite, benedicti Patris mei, 205.
MISS.& RITUALES
GRADUALIA
I Beata gens, 333
II Ecce quam bonum et quam iuc<mdum, 351.
III Lretatus sum, 336.
IV Unam ptii a Domino, 358.
V Venite, filii, audite me, 298.
VERSUS ALLELUIATICI
I Domine, dilxi decorem domus ture, 400.
II Ego vos elgi de mundo, 429.
III Lretatus sum, 19.
IV Lauda, anima mea, Dominum, 355
v o quam bonus et suavis est, 517.
VI Paratum cor meum, 344
VII Quinque prudntes virgines, 502.
VIII Venite ad me, omnes, 619.
TRACTUS
I Qui confidunt in Domino, 109.
II Sicut cervus desiderat, 190.
ANTIPHON/E AD OFFERTORIUM
I Confitbor tibi, Domine, 123.
II Domine Deus, in simplicitate cordis mei, 401.
III Exspctans, exspectavi Dominum, 328.
IV Meditabor in mandatis tuis, 356.
V Sicut in holocausto arietum, 299.
Tempore paschali :
VI Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo, 224.
VII Lauda, anima mea, Dominum, 221.
ANT IPHON/E AD COMMUN /ONEM
I Amen dico vobis quod vos, 436.
II Beati mundo corde, 514, cum ps. 33*.
III Ego vos elgi de mundo, 436.
MISSJE. RITUALES
IV Memnto verbi tui servo tuo, 346.
V Notas mihi fecisti vias vita:, 362.
VI Optimam partem elgit, 507.
VII Qui mihi ministrat, me sequatur, 484, cum ps. 33*.
VIII Qui vult venire post me, 484.
IX Quicfunque fcerit voluntatem, 515.
X Quinque prudntes virgines, 507, cum ps. 33*.
XI Unam ptii a Domino, 294.
Tempore paschali :
XII Ego sum vitis vera, 228.
XIII Populus acquisiti6nis, 210.
XIV Si consurrexistis curo Christo, 205.
MISSJE AD DIVERSA
I. PRO SANCTA ECCLESIA
1. Pro papa (Missale Romanum n. 2)
prresertim in anniversario electionis
IN. Statuit ei D6minus, 445
GR. Exaltent eum in ecclsia plebis, 548.
AL. Tu es Petrus, 576.
OF. Vritas mea, 483.
CO. Simon Ioannis, 574
:z. Pro episcopo (MR n. 3)
prresertim in anniversario electionis
IN. Dominus fortitudo plebis sure, 294.
GR. Exaltent eum in ecclsia plebis, 548.
AL. Ego sum pastor bonus, 223.
OF. Invni David servum meum, 447
CO. Ego vos elgi de mundo, 436.
3 Pro eligendo papa vel episcopo (MR n. 4)
Missa de Spiritu Sancto, 660.
4 Pro concilio vel synodo (MR n. 5)
IN. Deus in lo co san et o suo, 3 1 o.
Tempore paschali:
Caritas Dei diffusa est, 248.
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. Spiritus sanctus docbit vos, 432.
OF. Confitcbuntur creli, 441.
Tempore Quadragesimce:
Levabo 6culos meos, 78.
CO. Tu mandasti mandata tua, 342.
Tempore pascha/i :
Spiritus sanctus docbit vos, 232.
MISS./t AD DIVERSA
5 Pro sacerdotibus (MR n. 6)
IN. Sacerd6tes Dei, benedicite D6minum, 447
Sacerd6tes eius induant salutari, 448.
GR. Iuravit D6minus, 486.
Sacerd6tes eius induant salutari, 488.
AL. Ego vos elgi de mundo, 429.
Iuravit D6minus, 489.
OF. GloriabUI1tur in te, 467.
Invni David servum meum, 447
CO. Introibo ad altare Dei, 274.
Tempore paschali :
Pater, cum essem cum eis, 243
6. Pro vocationibus sacerdotalibus vel religiosis
(MR nn. 9 et 11)
IN. D6minus secus mare Galil::a:, 264.
GR. Unam ptii a Domino, 358.
AL. Paratum cor meum, Deus, 344
OF. Bonum est confitri, 369.
CO. Amen dico vobis quod vos, 436.
Dicit Andras Sim6ni, 263, cum ps. 33*.
Venite post me, faciam vos, 267.
7 Pro unitate christianorum (MR n. 13)
IN. Deus in loco sancto suo, 310.
Dum sanctificatus fUero in vobis, 249.
Loqutur D6minus pacem, 369.
GR. Univrsi qui te exspctant, 16.
AL. Ego sum pastor bonus, 223.
La:tatus sum, 19.
OF. Deus, tu convrtens, 20.
CO. Amen dico vobis, quidquid, 368.
Tempore paschali :
Ego sum pastor bonus, 224.
M S S ~ AD DIVERSA
8. Pro evangelizatione populorum (MR n. 14)
IN. Omnes gentes, plaudite manibus, 297.
Omnis terra ad6ret te, 260.
Tempore paschali :
Vocem iucunditatis annuntiate, 229.
GR. Domine, Dominus noster, 308.
Timbunt gentes nomen tuum, 265.
AL. Confitmini ... et invocate, 340.
Dominus regnavit, exsultet terra, 266.
Laudate Dominum, omnes gentes, 273.
Omnes gentes, plaudite manibus, 298.
Tmbunt gentes nomen tuum, 337
OF. In omnem terram exivit, 435
CO. Data est mihi omnis potstas, 213.
Tempore Quadragesimce:
Domine, Dominus noster, 357
9 Pro christianis persecutione vexatis (MR n. 15)
IN. Exsurge, quare obdormis, Domine, 91.
In voluntate tua, Domine, 346.
Rspice, Domine, in testamntum tuum, 319.
GR. Rspice, Domine, in testamntum tuum, 320.
Sciant gentes quoniam nomen tibi, Deus, 88.
AL. Domine, Deus meus, in te speravi, 282.
Eripe me de inimicis meis, 308.
OF. Ad te, Domine, levavi animam meam, 17.
Populum humilem salvum facies, 302.
CO. Be:iti mundo corde, 514, cum ps. 33*
In salutari tuo anima mea, 350.
Quod dico vobis in tnebris, 472.
10. In conventu spirituali vel pastorali (MR n. 16)
IN. Rspice, Domine, in testamntum tuum, 319.
GR. Ecce quam bonum et quam iucundum, 351.
Venite, filii, audite me, 298.
AL. Spiritus sanctus docbit vos, 432.
OF. Levabo oculos meos, 78.
MISSA'. AD DIVERSA
CO. Tu mandasti mandata tua, 342.
T empore paschali :
Spiritus sanctus docbit vos, 232.
II. PRO REBUS PUBLICIS
11. Pro pace et iustitia servanda (MR n. 22)
IN. Da pacem, Domine, sustinntibus te, 336.
GR. Benedictus Dominus Deus Israel, 257
La:tatus sum, 336.
AL. Lauda, Ierusalem, Dominum, 358.
Qui posuit fines tuos pacem, 364.
OF. Laudate Dominum quia benignus est, I IO.
CO. Beati mundo corde, 5I4, cum ps. 33*.
Iustus D6minus, et iustitias dilxit, 93
Extra tempus Quadragesimce :
Pacem meam do vobis, alleluia, 228.
12. Tempore belli vel eversionis (MR n. 23)
IN. Circumdedrunt me dolores mortis, I I7.
Dicit D6minus : Ego cogito, 366.
Reminiscere miserati6num tuarum, 8 I.
GR. Tribulati6nes cordis mei, 81.
Tu es Deus qui facis mirabilia, 275.
AL. Eripe me de inimicis meis, 308.
OF. Populum humilem salvum facies, 302.
CO. Inclina aurem tuam, acclera, 300.
III. IN DIVERSIS CIRCUMSTANTIIS PUBLICIS
13 Initio anni civilis (MR n. 24)
IN. Deus in loco sancto suo, 3IO.
Exsultate Deo adiut6ri nostro, 3 I I.
GR. Beata gens, cuius est Dominus Deus, 333
AL. Qui posuit fines tuos pacem, 364.
OF. Laudate D6minum quia benignus est, I ro.
CO. Primum qu:i:rite regnum Dei, 325.
MISS./\'. AD DIVERSA
14. Pro humano labore sanctificando (MR n. 25)
IN. Exspcta Dominum, viriliter age, 126.
GR. Protctor noster, aspice, Deus, 292.
AL. Venite ad me, omnes, 619.
OF. Benedicam Dominum, 293.
CO. De fructu operum tuorum, 329.
Domine, quinque talnta, 515.
Primum qmhite regnum Dei, 325.
15. In conserendis agris (MR n. 26)
IN. De necessitatibus meis, 84.
GR. Tribulationes cordis mei, 81.
AL. Exsultate Deo adiutori nostro, 312.
OF. In te speravi, Domine, 322.
CO. Dominus dabit benignit:ltem, 17.
Honora Dominum de tua substantia, 314, cum ps. 127*.
16. Post collectos fructus terrre (MR n. 27)
IN. Audivit Dominus, et misrtus est mihi, 68.
GR. Lret:ltus sum, 336.
AL. Exsultate Deo adiutori nostro, 312.
OF. In te speravi, Domine, 322.
CO. Comdite pinguia et bibite mulsum, 268.
De fructu operum tuorum, 329.
17. Tempore famis vel pro fame laborantibus (MR n. 28)
IN. Ego clamavi, quoniam exaudisti me, 354
Rspice, Domine, in testamntum tuum, 319.
GR. Iacta cogit:ltum tuum in Domino, 285.
AL. In te, Domine, speravi, 296.
Venite ad me, omnes, 619.
OF. Domine, Deus salutis mere, 87.
CO. Rdime me, Deus Israel, 128.
MISSit AD DIVERSA
18. Pro profugis et exsulibus (MR n. 29)
IN. Dici t Dominus : Ego cogito, 366.
Esto mihi in Deum protectorem, 275
GR. Angelis suis mandavit de te, 72.
Si ambulem in mdio umbrre, 125.
AL. Verba mea auribus prcipe, 280.
OF. Gressus meos dirige, Domine, 365.
CO. Dominus firmamntum meum, 290.
19. Pro infirmis (MR n. 32)
IN. Exaudi, Deus, orationem meam, II5.
GR. In Deo speravit cor meum, 3I 1.
Miserre mihi, Domine, I03.
AL. Domine, exaudi orationem meam, 334
OF. Exaudi, Deus, orationem meam, IOO.
CO. Illumina faciem tuam, 271.
Multitudo languntium, 471.
Tempore paschali :
Ego sum vitis vera, 228, cum ps. 33*
20. Pro quacumque necessitate (MR n. 38)
IN. Exsurge, quare obdormis, Domine? 91.
Salus populi ego sum, 339
GR. Liberasti nos, Domine, 366.
Salvum fac servum tuum, 85.
AL. Propitius esto, Domine, 345
Venite ad me, omnes, 6I9.
OF. Domine Deus salutis mere, 87.
Si ambulavero in mdio tribulationis, 341.
CO. Memnto verbi tui servo tuo, 346.
Peti te et accipitis, 3 I4 (in Quadr. 83).
21. Pro gratiis Deo reddendis (MR n. 39)
IN. Ego autem in Domino speravi, I I 1.
Tempore paschali :
Acdpite iucunditatem, 243.
MISS& AD DIVERSA
GR. Benedicam Dominum, 316.
Ps. 30, 8
vn cr-= . l ~ , .
A
= ..
L-le- 16- ia.
~ . , . = ~
. ~
c Il 1! =
1
= t ~ l
.....
Y/. Exsulta- bo et laeta- bor in mi- se-
1"1
l l l
ri- c6r-
di- a
tu- a, qu6-ni- am respe-
xi- sti humi- li- ta- tem
me- am: salva- sti de ne-cessi-ta-
c . =
~ ... = .. l ~ ,.... ~ . , . = ,.
. ~ ~
ti-bus a-nimam me- am.
Ve/: Venite, exsultmus Domino, 324.
OF. Bnedic, anima mea, Domino, 362.
Benedicite, gentes, Dominum, 231.
CO. Tollite h6stias et introite, 338.
MISS& AD DIVERSA
IV. PRO QUIBUSDAM
NECESSIT ATIBUS PARTICULARIBUS
zz. Pro remissione peccatorum (MR n. 40)
IN. Miserris omniurn, Domine, 62.
Rspice in me, et miserre mei, 284.
GR. Propitius esto, Domine, 288.
AL. Deus iudex iustus, fortis, 286.
Propitius esto, Domine, 345
OF. Domine, exaudi orationem meam, 156.
Illumina oculos meos, 290.
CO. Dico vobis, gaudium est, 387.
Illumina faciem tuam, 271.
Petite et accipitis, 314 (in Quadr. 83).
23. Ad postulandam gratiam bene moriendi (MR n. 46)
IN. Exaudi, Domine, ... adiutor meus, 291.
GR. Si ambulem in mdio umbra:, 125.
AL. In te, Domine, speravi, 296.
OF. Illumina oculos meos, 290.
CO. Illumina faciem tuam, 271.
MISS.ffi VOTIV .ffi
1. De Ss.ma Trinitate
Ut in sollemnitate, 371.
2. De Mysterio S. Crucis
Ut infesto Exaltationis S. Crucis, die 14 septembris, 598.
OF. sine alleluia in Quadragesima.
3 De Ss.ma Eucharistia
Extra tempus Quadragesimce :
IN. Cibavit eos ex adipe frumnti, 377
Tempore Quadragesimce:
Omnis terra adoret te, 260.
Venite, adormus Deum, 271.
GR. Oculi omnium in te sperant, 343
AL. Caro mea vere est cibus, 378.
TR. Ab ortu solis, 163.
OF. Portas cadi apruit Dominus, 207.
Tempore Quadragesimce :
Sanctific:ivit Moyses, 338.
CO. Qui manducat carnem meam, 383.
Hcec Missa dicitur etiam tamquam Missa votiva de D. N. /esu Christo
summo et ceterno sacerdote, prceter :
GR. Iur:ivit Dominus, 486, ve! AL. Iud.vit Dominus, 489.
CO. Hoc corpus, quod pro vobis tradtur, 170.
4 De Ss.mo Nomine Iesu
IN. In nomine Iesu omne genu, 582.
GR. Domine Dominus noster, 308.
AL. Laudate, pueri, Dominum, 215.
OF. Domine, fac mecum misericordiam, 104.
CO. Domine, Dominus noster, 357
MISS.J\l. VOTIV .1\l.
659
5 De pretiosissimo Sanguine D. N. Iesu Christi
IN. Dignus est Agnus qui occisus est, 388.
Ad libitum: Ape. 5, 9-10; Ps. 88
IN. III

..
~ ~ ~ "l
R
Ed- e- misti nos, Do- mi- ne, * in san-gui- ne
c 6 ~
N

tu- o,
c
--.. ..
l
ex omni tri- bu,
J - ~
et lingua,
~ .
et po-pu-
1
. . r
--=

lo, et na- ti- o- ne: et fe- ci- sti nos
c

..

De- o no- stro re- gnum. T. P. Alle-hl- ia,
.. . Il
.

l

c ;,.. -
. .. ~ .
al-le- hl- ia. Ps. Mi-se-ri-cordi- as Domi-ni in re-tr-
c ~ r ~ : ~ ~
num canta- bo : * in ge-ne-ra-ti- o-nem et ge-ne-ra-ti- o-nem
c .

annunti- a-bo ve-ri- ta- tem tu- am in o- re me- o.
GR. Christus factus est pro nobis obdiens, 148.
AL. Caro mea vere est cibus, 378.
OF. Improprium exspectavit, 386.
CO. Unus militum lancea latus eius apruit, 387.
66o VOTIV
6. De sacratissimo Corde Iesu
IN. Cogitationes Cordis eius, 384.
GR. Dulcis et rectus Dominus, 38.
AL. Ego sum pastor bonus, 223.
Tollite iugum meum, 385.
Venite ad me, omnes, 6r9.
TR. Domine, non secundum peccata nostra, 64.
OF. Improprium exspectavit, 386.
T empore paschali :
Bnedic, anima mea, 362, cum alleluia.
CO. Dico vobis, gaudium est, 387.
Ve/:
Unus militum lancea latus eius apruit, 387.
Tempore paschali :
Ego sum pastor bonus, 224.
Io. 20, 27
CO.
. .. : . . ..
M
It- te * ma-num tu- am in la- tus me- um,
G \:l
..

o

o

r

al-le- h1- ia : et no-li esse incr-du- lus,
G


.
l
Il


...

Il

d- Iis, al-le- lu- ia, al-le- h'i- ia.
cum ps. 117*, I. 8. 9 I4. I5. I6. I7. I8. 2I. 28.
7 De Spiritu Sancto
Extra tempus Quadragesimre
IN. Caritas Dei diffusa est, 248.
Spiritus Domini replvit orbem, 252.
GR. Beata gens, 333

sed

j
fi-
MISS& VOTIV &
AL. Emitte Spiritum tuum, 249, vel 253
Veni, Sancte Spiritus, 253.
OF. Confirma hoc Deus, 255.
Emitte Spiritum tuum, 250.
CO. Spiritus qui a Patre procdit, 233.
Spiritus Sanctus docbit vos, 232.
Tempore Quadragesimre
IN. Dum sanctificatus fuero in vobis, 249.
GR. Beata gens, 333
E
. . ..
i.-=
- mitte * Spi- ri-tum tu-
661
Ps. 103, 30; Sap. 12, 1
um, et ere- a-
= r-1 r-=r.. l = ~ :r ,.,
buntur: et reno-va- bis fa- ci- em ter-
. .-. .

rae. Y/. O quam bo- nus et su- a- vis
l
~ =
~
= ~ r . = ~ r
--l
~ = r . . l
, ..
=
, j

r-

bis! Y/. Ve- ni
~ =

J.
,.,., ...
r-


~
D
r.:
~
l
~
Sancte Spt- ri- tus, re- p le tu- 6-rum corda fi-d-
662 MISSR VOTIV R
= . .
li- um: et tu- i am6-
i- gnem accn- de.
OF. Levabo 6culos meos, 78.
CO. Gustate et vidte, 303.
ris
8. De beata Maria Virgine
in e- is
Hce Missce adhibentur etiam pro memoria sanctce Marice in sabbato,
tempore per annum.
Tempore Adventus
IN. Rorate, creli, dsuper, 403.
GR. T6llite portas, principes, vestras, 25.
AL. Ave, Maria, graa plena, 412.
OF. Ave, Maria, graa piena, 419.
CO. Ecce Virgo condpiet, 37
Tempore Nativitatis
IN. Vultum tuum deprecab\mtur, 404.
GR. Speci6sus forma, 54
AL. Post partum, Virgo inviolata, 414.
OF. Felix namque es, sacra Virgo, 422.
CO. Beata viscera Maria: Virginis, 423.
Tempore per annum, post festum Baptismatis Domini
IN. Salve, sancta Parens, 403.
GR. Benedicta et venerabilis es, 407.
AL. Post partum, Virgo inviolata, 414.
OF. Felix namque es, sacra Virgo, 422.
CO. Beata viscera Maria: Virginis, 423.
M S S ~ VOTIV
Tempore paschali
IN. Salve, sancta Parens, 403.
AL. Virga lesse fl6ruit, 416.
OF. Beata es, Virgo Maria, 420.
CO. DiffUsa est gratia in labiis tuis, 423.
Tempore per annum, post Pentecosten
A
IN. Salve, sancta Parens, 403.
GR. Diffusa est gratia in Iabiis tuis, 408.
AL. Virga lesse fl6ruit, 416.
OF. Ave, Maria, gratia piena, 419.
CO. Beata viscera Maria: Virginis, 423.
B
IN. Vultum tuum deprecabl1ntur, 404.
GR. Audi, filia, et vide, 406.
Propter veritatem, 410.
AL. Spcie tua et pulchritUdine tua, 416.
OF. Ave, Maria, gratia piena, 419.
Beata es, Virgo Maria, 420.
CO. Diffusa est gratia in labiis tuis, 423.
c
IN. Salve, sancta Parens, 403.
GR. Concupivit rex dec6rem tuum, 408.
AL. Diffusa est gratia in labiis tuis, 413.
OF. Felix namque es, sacra Virgo, 422.
CO. Gloriosa dieta sunt de te, 631.
9 De sanctis angelis
IN. Adorate Deum, omnes angeli eius, 264.
Benedicite D6minum, 6o7.
GR. Angelis suis mandavit de te, 72.
VOTIV
Ve!:
GR. III c i r-rr- l : =
L
Il r- 1\ '. ,.t .... i
Ps. 148, 1. 1f. 2
Auda- te D6-mi-num de cae- lis :
Il r-;- = .. r-r- .. ,.

Iauda- te e- um in ex-
=


si s. YJ. Lauda- te e-
te
n rr-
o- mnes virtu- tes e-
AL. Angelus Domini descndit de crelo, 201.
Laud:ite Deum, omnes angeli eius, 262.
OF. Stetit angelus iuxta aram templi, 610.
CO. Benedicite, omnes angeli Domini, 610.
IO. De sancto loseph
cl-
j
lauda-
e- um
ius.
Ut in sollemnitate S. Ioseph, die 19 martii, 552, cum ad libitum :
CO. Fidlis servus et prudens, 491, cum ps. III*.
MISS& VOTIV &
11. De omnibus sanctis Apostolis
IN. Mihi autem nimis honorati sunt, 425.
GR. Constitues eos principes, 426.
AL. Nimis honorati sunt amici tui, 431.
OF. In omnem terram exivit sonus e6rum, 435
CO. Vos qui secuti estis me, I ve! II, 438.
Tempore paschali :
IN. Accipite iucunditatem, 243.
AL. Ego vos elgi de mundo, 429.
OF. Confiteblintur creli, 441.
CO. Gaudte, iusti, in Domino, 442.
12. De sancto Petro apostolo
Ut supra notatur pro festa Cathedrte S. Petri, 548, prteter :
A
c
. ' , ....
J!. Sol- ve, iu- bn-te De-
c


o, terra-rum, Pe- tre, ca-t- nas: qui
' l =

fa- cis ut pa-te- ant caelsti- a
l l
re- gna be- a-
ti s.
666 MISSJE VOTIV lE
13. De sancto Paulo apostolo
IN. Scio cui crdidi, et certus sum, 535
GR. Qui oper:itus est Petro in apostol:itum, 536.
VIII E-C ..-----;;:.,--------t-
u - l :"- .. ir
A
. ' M
L-le- lu-ia.

J r.

oli
Y/. Sancte Pau- le a- posto-
c
. .
di-di.- tor ve-ri-ta- tis,
c


inter- c-de pro no-bis.
OF. Mihi autem nimis honor:iti sunt, 435
CO. Amen dico vobis: quod vos, 436.
14. De uno sancto Apostolo
Ut in eius festivitate.
15. De omnibus Sanctis
IN. Iudicant sancti gentes, 425.
GR. Exsult:ibunt sancti in gloria, 455
AL. Venite ad me, omnes, 619.
OF. Exsult:ibunt sancti in gloria, 466.
CO. Iustorum anima: in manu Dei, 470.
l J
le, prae-
LITURGIA
DEFUNCTOR UM
A SPECIAL ANNOUNCEMENT FOR THE ORDINARY FORM IS AL
C
I. MISSJE IN EXSEQUIIS
IN ANNIVERSARIO ET IN
DIVERSIS COMMEMORATIONIBUS
ANTIPHON/E AD INTROITUM
I
IV Esdr. 2, 34. 35; Ps. 64, 2. 3. 4. 5
VI c
R E-qui- em ae- tr- nam do-na e- is
r.
. l r- .b= _.,
D6mi- ne: et Iux perp- tu- a Iu- ce- at
~ Il = b. l =
~ r.: = r. - :
e- is. Ps. Te de- cet hymnus, De- us, in Si- on; et ti-bi
c

. Ili
redd-tur vo-tum in Ie-ni-sa-lem. Ant. Rquiem.
c = .b .... l
Qui au-dis o- ra- ti- 6-nem, ad te omnis ca-ro v-ni- et
c

propter in- i-qui- ta-tem. Ant. Rquiem.
c - l .::1.
:r.= .. ~ .. ..
Etsi preva-lu- -runt su-per nos impi- e- ta-tes nostre,
LITURGIA DEFUNCTORUM
Il J
tu pro-pi- ti- a-be- ris e- is. Ant. Rquiem.
c
6.
l
Be- a- tus quem e-le-gi-sti et assumpsi-sti, inha-bi- ta-bit
c
rt
Il J
in a-tri- is tu- is. Ant. Rquiem.
c
= ~ = .
b. l

rt
l ~
Repl- bimur bo-nis domus tu-re, sancti-ta-te templi tu- i.
[Ant. Rquiem.
II De necessitatibus meis ripe me, 84.
III Ego autem cum iustitia apparbo, 94
IV Intret oratio mea in conspctu tuo, 363.
V Si iniquitates observaveris, Domine, 350.
VI Si eu t oculi servorum in mani bus, 77.
VII Verba rnea auribus prcipe, Domine, 83.
II
c
R
,r. .
GRADUALIA
I
E-qui- em aetr- nam do- na e- is
.. r-tl.r- l ~ ~ J
D6- mi- ne: et lux perp-
MISSJC PRO DEFUNCTIS
l. l r. l
tu- a lu- ce- at e- is.
IH 1
Y/. In mem6- ri- a aetr-
l .... , r-:
l
l , ,
n a e- rit iu-
c .. l , l ......
stus : ab audi- ti- 6-ne ma-
la non tim- bit.
II Convrtere, Domine, aliqmintulum, 295.
III La:tatus sum, 336.
IV Salvum fac servum tuum, 85.
V Si ambulem in mdio umbra:, 125.
VI Unam ptii a Domino, 358.
VERSUS ALLELUIATICI
I De profllndis clamavi ad te, Domine, 367.
II In xitu Israel ex lligypto, 348.
III La:tatus sum, 19.
IV
IV Esdr. 2, 34. 35
VIII
c
l
=
Il

e- ....
= ..
= =
..
J
'r
A

L- le- Iu- ia.
LITURGIA DEFUNCTORUM
r 1 r. tr
f. R- qui- em re- tr- nam do-na e- is, Domi-

. r

ne:
. = bill .....
. . . '.... .
l = l

et lux perp-
l = .
tu- a hl.- ce- at e-is.
Il
V Pro sacerdotibus et religiosis : Ego vos elgi de mundo, 429.
TRACTUS
I
VIII C 111 .... e- l
111
r.=r- l J
A Bs61- ve,
. . . .. ,
D6- mi-ne, a-nimas 6mni- um
C=r
ltr-r- l r.= l
fi-d-li- um de-funct6- rum ab omni vin-
c

l M .. , Il
J . l ,
cu-lo de-Ii- ct6- rum. "f. Et gra-ti- a tu- a il-lis
c=
l
l

=
j

succurrn- te, me-re- antur e-vade-re iu-
MISS.IE PRO DEFUNCTIS
c = M .. , !'o: Il J ott-:1
di- ci- um ulti- 6- nis. y. Et lu- cis aetr-
C .... j r.J . l t l
nae be- a-ti-tu- di- ne pr-fru- i.
VIII
II
Ps. 129, 1. 2. 3. 4
c l l l
l l .... e- = . r- .;,.
D E pro-fUn- dis * clama- vi ad te, D6mi- ne :
Domi- ne, exau- di vo- cem
me- am. Y/. Fi- ant aures tu-
ae in- tendn- tes
in o- ra- ti- 6- nem ser- vi tu-
i. y.r. Si in- iqui-ta-tes ob- serva- ve- ris,
674
LITURGIA DEFUNCTORUM
c
l ' -
N:
l J

D6- mi- ne: Domi- ne, quisl
l
=
l
-
.
Il

j

- -!sus- ti-n- bit? YJ. Qui- a apud te
pro- p i- ti- a- ti- o est, et propter
:. 1
1
M j
....
mi-ne.
III Qui sm.nant in hicrimis, 465.
IV Sicut cervus desiderat, 190.
ANT /P HO N/E AD OFFERTORIUM
I
f. Hostias omiui potest.
Il

=D Orni-ne le- su Christe, Rex gl6-


l

=

=-----\

=

ri-
=
j
ae, li-be-ra a-nimas 6mni- um fi-d- l- um de- fun-
MISS& PRO DEFUNCTIS
't ... . l =-tl---il------lFlll----tl.l- ---=- ---:.=----tlt-------==-F--1----"----::-. --1J
ct6- rum de poenis infr- ni, et de pro-fUndo la- eu : li-be-
.,; r-
. .,..,
. .,. i
ra e- as de o-re le- 6- nis, ne abs6rbe- at e- as tar-
.,c: l. . : /. : ..--=J
-
ta-rus, ne cadant in obscu- rum : sed signi- fer sanctus
.,;=1.
QO . l J
Mi- cha- el repraesntet e- as in lu- cem sanctam :

.
* Quam o-lim Abrahae promi- sisti, et s-
mi- n i e- ius. "1. H6sti- as et pre-ces ti-bi D6mi- ne
r--.:1 /. r-:
. . = ... . ... ,

laudis of-f- rimus : tu susci-pe pro a-nimabus il- lis,
l
.. r-r-

qua- rum h6-di- e mem6- ri- am fa-ci-mus: fac e- as, D6mi-
G ' J r-. li
ne, de mor- te transi- re ad vi- tam. * Quam o-lim.
676 LITURGIA DEFUNCTORUM
II De profundis clamavi ad te, Domine, 368.
III Domine, convrtere, et ripe animam meam, 283.
IV Domine, Deus salutis mere, 87.
V Illumina oculos meos, 290.
VI Miserre mihi, Domine, 92.
VII Si ambulavero in mdio tribulationis, 341.
ANT /PHON.IE AD COM MUN IONEM
I
IV Esdr. 2, 35
VIII
c
r. = .


= .
. . ,
L
UX ae-trna * lu-ce- a t e- is, Domi-ne, cum sanctis
c


= Il
tu- is in aetrnum, qui- a pi- us es.
cum ps. 129*, I- 2 a. 2 be. 3 4 5-6 a. 6 b -7 a. 7 be. 8.
ve! uo*, r. 2. 3 4 5 6. 7 8
ve! 22*, I- 2 a. 2 b- 3 a. 3 b. 4 ab. 4 cd. 5 ab. 5 cd. 6 ab
II Amen dico vobis : quod uni, 79, cum ps. 6*, 2. 3 4 5 6. 7
III Domine, quinque talnta tradidisti mihi, 5I5,
cum ps. 15*, r. 2. 3 5 6. 7 8. 9 IO
IV Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo, I02.
V Dominus regit me et nihil mihi derit, 365.
VI Illumina faciem tuam super servum tuum, 271.
VII Notas mihi fecisti vias vitre, 362.
VIII Panis quem ego ddero, caro mea est, 322.
cum ps. 26*, I a. I b. 2 ab. 3 ab. 9 ab. 9 cd. I r. I3. I4
IX Qui manducat carnem meam, 383,
cum ps. 22*, ut supra.
X Qui mihi ministrat, me sequatur, 484.
MISSA IN EXSEQUIIS PARVULI BAPTIZATI 677
Tempore paschali :
IN. Ecce 6culi Domini super timntes eum, 439
AL. Christus resurgens ex m6rtuis, 226.
Oportbat pati Christum et resurgere, 220.
Surrxit Christus et illuxit nobis, 230.
Surrxit D6minus de sepulcro, 203.
OF. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo, 224.
CO. Christus resurgens ex m6rtuis, 207, cum ps. 15*.
Ego sum pastor bonus, 224, cum ps. 22*.
2. MISSA IN EXSEQUIIS
PARVULI BAPTIZATI
IN. Ego autem cum iustitia apparbo, 94
GR. Beata gens cuius est D6minus, 333
AL. Laudate, pueri, D6minum, 215.
OF. Intnde voci orati6nis mere, 280.
CO. D6minus regit me, et nihil mihi derit, 365.
Tempore Paschali:
IN. Venite benedicti Patris mei, 205.
CO. Omnes qui in Christo baptizati estis, 61.
LITURGIA DEFUNCTORUM
3. ORDO EXSEQUIARUM
DE VIGILIA PRO DEFUNCTO
Quando corpus defuncti in feretro deponitur, cantari possunt sequentes
antiphonte cum psalmis :
AN.
G
=

l


r.l
l


IVA

l

A

l
- pud Dmi-num * mi-se-ri- c6nli- a et co-pi- 6-
'
Il
.
-
ls
Il
i

l

=

.
!

l
sa apud e- um redmpti- o.
Psalmus
12.9
Post antiphonam ab omnibus decantatam, cantar ve! cantores versum
integrum canunt. Intonatio rursus cantatur initio cuiusque versiculi.

;

=
c

l

i
y. l De pro- fundis dama- vi ad te, Domi-ne; *Domi-ne, ex-
l


Il Il

l

.,,
i

c

cl
audi vo-cem me- am. Ant. Apud. Flexa:
2 Fiant aures ture intendntes * in vocem deprecati6nis mere.
Ant. Apud.
3 Si iniquitates observaveris, Domine, * Domine, quis sustinbit?
Ant. Apud.
4 Quia apud te propitititio est, * et timbimus te. Ant. Apud.
5 Sustinui te, Domine; t sustinuit anima mea in verbo eius, *
speravit anima mea in Domino. Ant. Apud.
ORDO EXSEQUIARUM
6 Magis quam custodes auroram, * speret lsrae/ in Domino. Ant.
Apud.
7 Quia apud Dominum misericordia, * et copiosa apud eum re-
dmptio. Ant. Apud.
8 Et ipse rdimet Israel * ex omnibus iniquitdtibus eius. Ant.
Apud.
In fine omnium psalmorum, omittitur Rquiem retrnam.
Le. 23, 42
AN.
M
VIIIG
Emnto me- i, *Domi-ne De- us, dum v-ne- ris in
i =
Il
regnum tu- um.
Psalmus 22
G

l l l l l l l l l l
y.r. l Do-mi-nus pascit me, et ni-hil mi-hi d- e-rit : * in pa-
c


Il
scu- is vi-rnti-bus me col-loca- vit. Ant. Memnto.
2 Super aquas quitis ed\ixit me, * animam meam refcit.
Ant. Memnto.
3 Deduxit me super smitas iustitire * propter nomen suum. Ant.
Memnto.
4 Nam et si ambulavero in valle umbrre mortis, non timbo
mala, * quoniam tu mecum es. Ant. Memnto.
5 Virga tua et b<iculus tuus * ipsa me consolata sunt. Ant.
Memnto.
6 Parasti in conspctu meo mensam * advrsus eos qui tribulant
me; Ant. Memnto.
68o LITURGIA DEFUNCTORUM
7 Impinguasti in 6leo caput meum, * et calix meus redundat.
Ant. Memnto.
8 Etenim benignitas et misericordia subsequntur me * 6mnibus
dibus vita mece. Ant. Memnto.
9 Et inhabitabo in domo Domini * in longitudinem dirum. Ant.
c
c
Memnto.
AN.
IVE
r
l
l


l
H A-bi-ta-bit

l*
in ta-berm1- cu-lo
. Il
in monte sancto tu- o.
Psalmus
14

l

l


l
l
tu- o,y. l Domi- ne, quis ha- bi- ta- bit in ta-berna-cu-/o
c

l l l


Il

c
,..r-

l
requi- scet
c
tu- o?*
-


l
quis requi- scet in monte sancto tu- o? Ant. Ha-bi-ta-bit.
c

l Il
Flexa : su- a, t
l
Il
2 Qui ingrditur sine macula, et operatur iustitiam; *qui l6quitur
veritatem in corde suo. Ant. Habitabit.
3 Qui non egit dolum in lingua sua, t nec fecit pr6ximo suo
malum, *et oppr6brium non intulitpr6ximo suo. Ant. Habitabit.
4 Ad nihilum reputatus est in conspctu eius malignus, * timntes
autem D6minum g/orificat. Ant. Habitabit.
ORDO EXSEQUIARUM
681
5 Qui iurat in detrimntum suum et non mutat, t qui pecUniam
suam non dedit ad ustiram, * et mt!nera super innocntem non
accpit. Ant. Habitabit.
6 Qui facit h<ec, *non movbitur in atrnum. Ant. Habitabit.
STATIO PRIMA : IN DOMO DEFUNCTI
Pro opportunitate cam potest unus aliusve e psalmis responsoriis
sequentibus :
Psalmus 129
c

c = r: Il = . .
y.r. 1 De pro-ftindis dama-vi ad te, Domi-ne : ~ . Domi-ne,
c
r
. .
ex-au-di vo-cem me- am.
c

. l
= Il
ti- o-nis me- re. ~ Domi-ne.
"'/1. 3 et sequentes, 678.
Psalmus 2.2.
'
c
c

l


. ..
'


Il
r:
y.r. 1 Domi-nus pasci t me, * et ni-hil mi- hi d- e- rit.
682 LITURGIA DEFUNCTORUM
c


Il

Rj. In lo-co pascu- e i-bi me col-lo-ca-vit.
c

l
c


..
~ 2
Su per aquas qui- - tis edu-xit me,
c
l
~
r
r:
Il

Il


re-f- cit. Rj. In lo-co.
c


~ r-: Il
y. 3
c :
De-du-xit me ... nomen su- um.
l

tu me-cum es.
a- nimam me- am

y. 4 qu6-ni- am
Versiculi impares in primo tenore ( ut) cantantur; pares autem m
secundo (sol).
3 Deduxit me super smitas iustitie * propter nomen suum.
Rj. In loco.
4 Nam et si ambulavero in valle umbra! mortis, non timbo
mala, * qu6niam tu mecum es. Rj. In loco.
5 Virga tua et baculus tuus * ipsa me consolata sunt. Rj. In loco.
6 Parasti in conspctu meo mensam * advrsus eos qui tribulant
me. Rj. In loco.
7 Impinguasti in 6leo caput meum, * et calix meus red-.indat.
Rj. In loco.
8 Etenim benignitas et misericordia subsequntur me * 6mnibus
dibus vita mee. Rj. In loco.
9 Et inhabitabo in domo Domini * in longitudinem dirum.
Rj. In loco.
ORDO EXSEQUIARUM
Psalmus 88


Jl. 1 Mi-se-ri-cordi- as Domi-ni .e- tmum canta-bo.
c


c l

Jl. 2 In ge-ne-ra-ti- 6-nem et ge-ne-ra-ti- 6- nem * annunti- a-
c_. __ ._._._. ___ ._. __ __ . Il

bo ve- ri- ta-tem tu- am in o- re me- o. In <e- tmum
canta-bo.
3 Quoniam dixisti : In <etmum misericordia .edificabitur , *
in c<elis firmabitur vritas tua. In .etmum.
4 Confitebllntur c.eli mirabilia tua, Domine, * etenim veritatem
tuam in ecclsia sanctorum. .etmum.
5 Deus, metundus in consilio sanctorum, * magnus et terribilis
super omnes qui in circUitu eius sunt. In .etmum.
6 Domine Deus virtutum, quis similis tibi? * Potens es, Domine,
et vritas tua in circli.itu tuo. In <etmum.
7 Iustitia et iudicium firmamntum sedis tu<e. * Misericordia et
vritas pr<ecdent faciem tuam. In .etmum.
8 Beatus populus qui scit iubilationem; * Domine, in lli.mine
vultus tui ambulabunt, .etmum.
9 Et in nomine tuo exsultabunt tota die, * et in iustitia tua
exaltabootur. .etmum.
10 Quoniam decor virtutis eorum tu es, * et in beneplacito tuo
exaltabitur comu nostrum. .etmum.
LITURGIA DEFUNCTORUM
AD PROCESSIONEM AD ECCLESIAM
Si delatio defuncti ad ecclesiam fit cum processione, cantari possunt
sequentes psalmi responsorii ve! antiphont1! cum psalmis :
Psalmus 121
G

Il


o

Jl. 1 Lre-ta-tus sum in e- o quod di-x-runt mi- hi:
c
=

Il

l
~ I n domum Domi-ni lre-tantes i-bimus.
coJl. 2 Stantes iam sunt pe-des no- stri,
*
in portis tu- is,

2
i

Il
=

Il

o

l
/e-ru-sa-lem. ~ In domum Domi-ni.
3 Ierusalem, qure redificata est ut civitas * sibi compacta in
idipsum. ~ . In domum.
4 llluc enim ascendrunt tribus, tribus Domini, * testim6nium
Israel, ad confitndum nomini Domini. R7. In domum.
5 Quia illic sedrunt sedes ad iudicium, * sedes domus David.
Rj. In domum.
6 Rogate qure ad pacem sunt Ierusalem, * securi sint di/igntes
te. Rj. In domum.
7 Fiat pax in muris tuis, * et securitas in turribus tuis. Rj. In
domum.
8 Propter fratres meos et proximos meos * Ioquar : Pax in te! ))
Rj. In domum.
9 Propter domum Domini Dei nostri* exquiram bona tibi. Rj. In
domum.
ORDO EXSEQUIARUM
Ve/, pro opportunitate, cum responso AllelUia, ut sequitur :
c
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ..
J
V. l Lre-ta-tus sum in e- o quod di-x-runt mi- hi : * In
c
,


r

domum D6mi-ni i-bimus . ~ Al-le- hl- ia,
1f. 2 et seq. ut supra.
Psalmus 125
c

. = ~ Il
al-le- hl- ia.
l
v. l
In convertndo D6mi-nus capti-vi- ta- tem Si- on.
c

6=

.
Il
~
~ Facti sumus sic- ut conso-la-ti.
c
---------------------------------=-;0 .

J
v. 2 Tunc repl- tum est gaudi-o os no- strum : * et lingua
c

o

.
Il


Il


nostra ex-sulta-ti- 6- ne.
~ Facti
sumus.
3 Tunc dicbant inter gentes : * Magnificavit D6minus facere
cum eis . ~ Facti sumus:
4 Magnificavit D6minus facere nobiscum; * facti sumus lre-
tantes. W Facti sumus.
5 Convrte, Domine, captivitatem nostram, * sicut torrntes in
Austro. ~ Facti sumus.
686 LITURGIA DEFUNCTORUM
6 Qui sminant in lacrimis, * in exsultatione metent. Facti
sumus.
7 E(mtes ibant et flebant, * semen spargndum portantes;
Facti sumus.
8 Venintes autem vnient in exsultatione, * portantes manipulos
suos. Facti sumus.
Ve/ cum responso Alleluia, ut sequitur :
c
Cantor


J!. l In convertndo Domi-nus capti-vi-ta- tem Si- on:
..
Schola ve! omnes Cantor
i
Il


c
Alle- h!- ia. fa-cti su-mus qua-si som-ni- an-
c
Omnes
Il
Alle- Iu- ia.
'fl. 2 et seq. ut supra.
ANTIPHONIE CUM PSALMIS
I
G IDb


=
-


l


Il
tes.
Ps. 174, 9
Il
p
La-c-bo Domi-no
*
in re-gi- o-ne vi-v6- rum.
Psalmus 114
,
c
= c-.--c

J!. l Di-l-xi, quoni- am exau- dit Domi-nus * vo- cem depre-
ORDO EXSEQUIARUM
c

Il

ca-ti- 6-nis me- re. Ant. Pla-c-bo. Flexa: inv-ni, t
2 Quia inclimivit aurem suam mihi, * cum in dibus meis invo-
cabam. Ant. Placbo.
3 Circumdedrunt me funes mortis, * et angustire infrni inve-
nrunt me. Ant. Placbo.
4 TribuJationem et dolorem invni, t et nomen Domini invoca-
bam: * O Domine, libera animam meam >>. Ant. Placbo.
5 Misricors Dominus et iustus, * et Deus noster misertur.
Ant. Placbo.
6 Cust6diens parvulos Dominus; * humiliatus sum, et salvum
me facie t. Ant. Placbo.
7 Convrtere, anima mea, in rquiem tuam, * quia Dominus
benefcit tibi. Ant. Placbo.
8 Quia eripuit animam meam de morte, t 6culos meos a !acri-
mis, * pedes meos a lapsu. Ant. Placbo.
II
DD J
R
. . -l
Ed-mptor me- us vi-vit, * et in no-vissimo
= Il
me re-no-va- bit.
Psalmus 115
.

Jl. l Cr-di- di, - ti- am cum lo-cu-tus sum : * Ego humi- li-

Il Il

11
o

.a- tus sum ni- mis. Ant. Red-mptor. Flexa: me- a: t
688 LITURGIA DEFUNCTORUM
2 Ego dixi in trepidatione mea : * Omnis homo mendax .
Ant. Redmptor.
3 Quid retribuam Domino * pro omnibus qure retribuii mihi?
Ant. Redmptor.
4 Cti/icem salutaris accipiam, *et nomen Domini invocabo. Ant.
Redmptor.
5 Vota mea Domino reddam * coram omni populo eius. Ant.
Redmptor.
6 Pretiosa in conspctu Domini * mors sanctorum eius. Ant.
Redmptor.
7 O Domine, ego servus tuus, * ego servus tuus et filius an-
cilla ture. Ant. Redmptor.
8 Dirupisti vincula mea : t tibi sacrificabo hostiam laudis, *
et nomen Domini invocabo. Ant. Redmptor.
9 Vota mea Domino reddam * coram omni popu/o eius. Ant.
Redmptor.
10 In titriis domus Domini,* in mdio tui, /ertlsalem. Ant. Red-
mptor.
III
c
Ps. 50, 10
If
E
. - ...
= . .
= r- ... Il J
Xsultabunt Domi- no * ossa humi- li- a- ta.
Psalmus so
c

y,r. l Mi- se-r-re me- i, De- us, * se-clindum mi-se-ri-cor-
c

= o r.: Il

= Il
di- am tu- am; Ant. Exsultabunt.
2 Et seclindum multitudinem miserationum tuarum * dele
iniquittitem meam. Ant. Exsultabunt.
3 Amplius lava me ab iniquitate mea, * et a peccato meo monda
me. Ant. Exsultabunt.
ORDO EXSEQUIARUM 689
4 Qu6niam iniquitatem meam ego cogn6sco, * et peccatum
meum contra me est semper. Ant. Exsultabunt.
5 Tibi, tibi soli peccavi, * et malum coram te feci. Ant. Exsul-
tabunt.
6 Ut iustus inveniaris in sentntia tua * et equus in iudicio
tuo. Ant. Exsultabunt.
7 Ecce enim in iniquitate generatus sum, * et in peccato con-
cpit me mater mea. Ant. Exsultabunt.
8 Ecce enim veritatem in corde dilexisti, * et in occulto sapin-
tiam manifestasti mihi. Ant. Exsultabunt.
9 Asprges me hyss6po, et mundabor; * lavabis me, et super
nivem dealbabor. Ant. Exsultabunt.
10 Avrte faciem tuam a peccatis meis, * et ornnes iniquitates
meas dele. Ant. Exsultabunt.
11 Cor mundum crea in me, Deus, *et spiritum firmum innova in
viscribus meis. Ant. Exsultabunt.
12 Ne proicias me a facie tua, * et spiritum sanctum tuum ne
auferas a me. Ant. Exsultabunt.
13 Redde mihi letitiam salutaris tui, * et spiritu promptissimo
confirma me. Ant. Exsultabunt.
IV
Apoc. 74, 73
A
no ~ ~ c ~ . . ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ . . . . 4 ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~
U-di-vi vo-cem *de Ce-10 di-cn-tem : Be- a-ti m6r-


. . =
tu- i, qui in DOmi-no mo-ri- tln-tur.
Psalmus 120

J
~ ~ c ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ 0 ..

Jl. l Le-va-bo 6-cu-los me- os in mon- tes : * unde v-ni- et
LITURGIA DEFUNCTORUM
Il
Il
J
auxi- li- um mi- hi? Ant. Audi-vi vo-cem. Flexa: cust6-
.
Il
dit te, t
2 Auxilium meum a Domino, * qui fecit crelum et terram. Ant.
Audivi vocem.
3 Non dabit in commoti6nem pedem tuum, * neque dormitabit
qui custodit te. Ant. Audivi vocem.
4 Ecce non dormitabit neque dormiet * qui cust6dit Israel. Ant.
Audivi vocem.
5 D6minus custodit te, t D6minus umbraculum tuum, * ad
manum dxteram tuam. Ant. A udivi vocem.
6 Per diem sol non percutiet te, * neque luna per noctem. Ant.
Audivi vocem.
7 D6minus cust6diet te ab omni malo;* cust6diet animam tuam
Dominus. Ant. Audivi vocem.
8 D6minus cust6diet intr6itum tuum et xitum tuum, * ex hoc
nunc et usque in sreculum. Ant. Audivi vocem.
v
vniG .. --.-.-nll ____ __
Q VI M-bi-tas *in ere- lis, mi-se-r-re no- bis.
Psalmus 122
..

y. l Ad te le-va-vi 6-cu-los me- os, *qui M-bi- tas in
c

Il

Il
D

=


ere- lis. Ant. Qui M-bi-tas.
ORDO EXSEQUIARUM
2 Ecce sicut 6culi servorum ad manus dominorum suorum, *
sicut 6culi ancillre ad manus domina sure. Ant. Qui h<ibitas.
3 Ita 6culi nostri ad Dominum Deum nostrum, * donec misereatur
nostri. Ant. Qui h<ibitas.
4 Miserre nostri, Domine, miserre nostri, * quia multum replti
sumus despectione. Ant. Qui h<ibitas.
5 Quia multum replta est anima nostra * derisione abundantium
et despectione superborum. Ant. Qui h<ibitas.
VI
If

. : ~

Q
~ .
UI exspctant Domi-num * ipsi he- re-di- ta-bunt
c
. . Il J
ter-ram.
Psalmus 131
c


6 Dl---e------::.=--10


j
y.r. l Memnto, Domi-ne, Da- vid * et omnis mansu-e-tu-
~ .. : o ~ : ~ ~ ~ . . ~ ~ ~
Q
~ r- ,
di-nis e- ius. Ant. w exspectant.
2 Quia iuravit Domino, * votum vovit Potnti Iacob. Ant. Qui
exspctant.
3 ((Non introibo in tabemaculum domus mere, * non ascndam
in lectum strati mei. Ant. Qui exspctant.
4 Non dabo somnum oculis meis * et palpebris meis dormitati-
onem. Ant. Qui exspctant.
5 Donec invniam locum Domino, * tabemaculum Potnti
Iacob . Ant. Qui exspctant.
6 Ecce audivimus eam esse in Ephrata, * invnimus eam in
campis Iaar. Ant. Qui exspctant.
LITURGIA DEFUNCTORUM
7 lngredi<imur in tabernaculum eius, * adormus ad scabllum
pedum eius. Ant. Qui exspctant.
8 Surge, Domine, in rquiem tuam, * tu et arca fortitudinis
tua!. Ant. Qui exspctant.
9 Sacerd6tes tui induantur iustitiam, * et sancti tui exsultent.
Ant. Qui exspctant.
10 Propter David servum tuum * non avrtas faciem Christi
tui. Ant. Qui exspctant.
Adhiberi possunt etiam alii cantus apri.
STATIO SECUNDA : IN ECCLESIA
Ad ingressum in ecclesiam et ad initium Misste, de more unicus habea-
tur cantus, iuxta normas in Institutione generali de Missa traditas.
Attamen, si specialis ratio pastoralis duplicem cantum requirat,
potest adhiberi unum ex responsoriis de quibus infra.
Ad Missam, ut supra, 669.
IV c
s
c l
ange-
c
~
ius:
AD UL TIMAM COMMENDATIONEM
ET VALEDICTIONEM
I
~ = . l
Ubve- ni- te Sancti De- i, occur- ri- te
l l l l l
, ..
li Domi- ni * Susci- pi- ntes a-nimam e-
l= .. ~ ~ l
Offe-rntes e- am in consp- ctu Al- tis-
si- mi. y;. Susci-pi- at te Christus, qui vo- ca-vit
ORDO EXSEQUIARUM

il
r-:

=
l
~
....,.. r-, IN i
te et in si-num Abrahae ange-li de-du- cant
c
Il Ilr-.:

te.
*
Susci- pi- ntes.
II
l c t .
R
l
0-ga-mus

r A ~
te, Domi- ne * De- us no- ster,

=r
. ,..
1-'
. ~ ' .

ut susci- pi- as a-ni- mam hu- ius de-ftln- cti,
c
-;- r--:- ,
= ~
: , ..
r- . l
pro quo sangui- nem tu- um
c , = ~ l : J
fu- di- sti; * Re- cor-da- re,

J .DO- mi-ne, qui- a pulvis su-mus et ho-mo sic-ut fce-
c
. Il
r ' J ,.. = ,.. l J
l . ,.. ..
num et flos a- gri. y,r. Mi- s- ri- cors et mi- se-ra- t or
c
-;- r.-:-
. Il ~ Il
et iu- ste, D6-mi- ne. * Re- cor-da-re.
694
LITURGIA DEFUNCTORUM
III
IV c
= l =-
: J
A

N-tequam misce-rer, * no-vi-sti me : ad ima-gi-nem
c r


, =tu- am, Domi-ne, formasti me; * Mo- do red- do ti-
c
e =

F.
"'
Il

, .. Il
r:

bi, Cre- a-t6-ri, a- nimam me- am. J!. Cornrnissa
c - -
r.,..,. -
= ..
l l l l
,.. =r.;.
me- a, Domi-ne, pavsco, et ante te e-ru- b-

. . --= .. J
.. ;M.. f"'llliii i
sco : durn v-ne-ris iu-di-ca-re, no-li me condem- na-
1
r. Il l" Il
re. * Mo- do.
IV
Iob 19, 25, 26. )'". 27
VIII

c Redo quod Red-mptor me- us vi- vi t,
c r.
r .


et in no-vis- simo di- e de terra surrectu-
ORDO EXSEQUIARUM
rus sum : *Et in car-ne me- a vi-d- bo De-
c r 1 r,= ,, .. --, .. f!. ~ Il
J
um Salva-to- rem me- um. y.r. Quem vi-
c l

. ~ =
su-rus sum : c-go ipse, et non a-li- us, et 6cu-
c
. = ..

Il
. ~
Il
:, ....
t-'


r-
=
.,r


li me- i con- spe-ctu-ri sunt.
*
Et in car-ne.
v
IV c
Q
,
.
.. -...


. .
~ = .
b = .
UI La- za-rum * re- susci- ta- sti a monu-
c ~
., .....
"'

r.
=
.-.c
l


r:
l
~
r:
l
mn- t o fo-ti- dum: * Tu e- is, D6- mi- ne,
c
6 ~ IIJ

dona r- qui- em et lo- cum indul- gnti- ae.
c

. . = . ~ : ~
;. J
y.r. Oui venturus es iu-di-ca-re vi- vos et m6rtu-
696
LITURGIA DEFUNCTORUM
G

Il

=
Il
.._


....., ..

os, et sacu- lum per i- gnem. *Tu e- i s.
VI
G
=

ls
ls
I
=
.
.=

.
L

l

o
.
I- be- ra me, * D6- mi-ne, de vi- is infr-
G
il! l

ni, qui portas a-re- as confre- gi- sti : et
c =
. . ..
l. l
c
c
c
Yi- si-ta- sti
.. r . .. 1
l l r
infrnum,
.
....

lu- men, ut vi- d-rent te : * Qui

nis tenebra-

et de- disti e- is
e- rant in poe-
rum.
i
. ...
r
. i . . .
-l
}'. Clamantes et di- cn-tes : Ad ve-n i- sti, RcJ-mptor no-
.
ster. * c- rant.
ORDO EXSEQUIARUM
Dum corpus effertur ex ecclesia, cani possunt :

i
VII
;
I

=l

i
ANTIPHONJE
Il

N pa-ra-di-sum * dedu-cant te

l

r-: l
=
l


l

=
. ll
ange-li : in tu- o

ll l
adYntu susci-pi- ant te marty-res, et perdu-cant te in
ci-vi-ta-tem sanctam le- ru-sa-lem.
II
VIII E-
i : 1. ... l j


Ho-rus ange-16-rum * te sus- d-pi- at, et cum La-

c -
. ti

za-ro quondam paupe-re <1!-trnam ha-be- as rqui- em.
III
Io. 17, 25. 26
II


=

l

=

; j
=
E

e
l l
-go sum *re- surrcti- o et vi-ta : qui cre-di t in
.,;

e
l


.3
l l

l.
l

me, t- i- am si m6rtu- us fu- e-ri t, vi-vet : et o-mnis qui
LITURGIA DEFUNCTORUM
i ..
. -
. =

r- Il
vi- vi t et cre-dit in me, non mo-ri- -tur in ae-trnum.
cum nonnullis versiculis aptioribus ps. I I], In xitu Israel.
AD PROCESSIONEM AD C<EMETERIUM
Dum corpus fertur ad cremeterium, cantari possunt :
ANTIPHONIE CUM PSALMIS
I
vmGC ~ r = ~ ~


i
A -pe-ri- te mi-hi * portas iu-sti- ti- re, et ingrssus


: l n.
Il
c
in e- as confi- t-bor Domi-no.
Psalmus 117
E-c ------tt------r----tt--lt---t---=---iC .


.
-p. l Con.fi-t-mi-ni Domi-no, quo-ni- am bo- nus,* quo-ni- am
c . . l l
Il

in sc-cu-lum mi-se-ri-cordi- a e- ius. Ant. Ape- ri- te.
i

Il
Flexa : virtu-tem : t
2 De tribulatione invocavi D6minum, *et exaudivit me educens
in latitudinem D6minus. Ant. Aperite.
3 D6minus mecum, * non timbo quid faciat mihi homo. Ant.
A perite.
ORDO EXSEQUIARUM
4 Bonum est confugere ad Dominum, * quam confidere in ho-
mine. Ant. Aperite.
5 Bonum est confUgere ad Dominum, * quam confidere in prin-
cipibus. Ant. Aperite.
6 Impellntes impulrunt me, ut caderem, * et Dominus adiuvit
me. Ant. Aperite.
7 Fortitudo mea et laus mea Dominus, * et factus est mihi in
salutem. Ant. Aperite.
8 Dxtera Domini fecit virtutem, t dxtera Domini exaltavit
me; * dxtera Domini fecit virtutem. Ant. Aperite.
9 Non m6riar, sed vivam, * et namibo opera Domini. Ant.
A perite.
IO Hcec porta Domini, * iusti intnibunt in eam. Ant. Aperite.
Il COiiftbor tibi, quoniam exaudisti me, * et factus es mihi
in salutem. Ant. Aperite.
If
c
H
~


II


lEc porta Domi-ni : * iu-sti
Psalmus 117
= r . . Il ~
intnibunt in e- am.
c


6 Ql---tt----.----10
. ..
-p. l Confi-tmi-ni Domi-no, quo-ni- am bo- nus, * quo-ni- am
C


= a
in sc-cu-lum mi-se-ri-cordi- a e-

mi-ni. Flexa: virtu-tem, t
A/ii versiculi ut supra.
Il
~
: I l

i
ius. An t. Hrec porta Do-
700
LITURGIA DEFUNCTORUM
III
Ps. 47, J
IID
S
. l l
1-tl-vit * a-nima me- a ad De- um Yi-vum : quando
Il
.
= . MI n

. .
. Il

v-ni- ami et


appa-r- bo ante fa-ci- em Domi-ni?
Psalmus 41
y. Quemddmo-dum de- si-de- rat cervus ad fontes aqua-
___ . __ . __ . __ ___ . ___ . __ . ___ . __ . ___ __
rum, * i-ta de-si-de-rat a-nima me- a ad te, De- us.
Ant. Si-ti-vit.
2 Furunt mihi lacrima! mee panis die ac nocte, * dum dicitur
mihi cotidie : Ubi est Deus tuus? Ant. Sitivit.
3 H{l'c recordatus sum et effudi in me animam meam; * qu6niam
transibam in Iocum tabernaculi admirabilis usque ad domum
Dei, Ant. Sitivit.
4 In voce exsultati6nis et confessionis, * multitudinis festa ce/e-
brantis. Ant. Sitivit.
5 Quare tristis es, anima mea, * et quare conturb:iris in me?
Ant. Sitivit.
6 Spera in Deo, qu6niam adhuc confitbor illi, * salutare vultus
mei et Deus meus. Ant. Sitivit.
ORDO EXSEQUIARUM 701
IV
Ps. 24, 7
D E- lieta* iuventu- tis me- ae et igno- nl.nti- as
c l

l
r
= .
Il
me- as ne memi-ne- ris Domi-ne.
Psalmus Z4


. .

y. l Ad te, Domi-ne, leva-vi a-nimam me- am, *De- us
c
l


l

l


Il
-
Il
o

l


l
me- uo;, in te confi-do : non e-rub- scam. Ant. De-lieta.

Flexa : do-ce me, t
2 Neque exs6ltent super me inimici mei, * tenim univrsi qui
sustinent te non confundntur. Ant. Delicta.
3 Vias tuas, Domine, demonstra mihi, * et smitas tuas doce
me. Ant. Delicta.
4 Dirige me in veritate tua et doce me, t quia tu es Deus salutis
mere, * et te sustinui tota die. Ant. Delicta.
5 Reminiscere miserationum tuarum, Domine, * et misericordia-
rum tuarum, quoniam a siculo sunt. Ant. Delicta.
6 Secundum misericordiam tuam memnto mei tu, * propter boni-
tatem tuam, Domine. Ant. Delicta.
7 Dulcis et rectus Dominus, * propter hoc peccatores viam docbit.
Ant. Delicta.
702
LITURGIA DEFUNCTORUM
8 Univrsre vire Domini misericordia et vritas * custodintibus
testamntum eius et testimonia eius. Ant. Delicta.
9 Propter nomen tuum, Domine, propitiaberis peccato meo; *
multum est enim. Ant. Delicta.
v
.!!! P s. l 5, 9
vCIIc ____ ___
A-ro me- a * requi- scet in spe.
Psalmus 15
:::---------:;,---,;:----=:----=---=----:=---c::--::----.=--"'- ---{0 01---tt-=-"---,---:!
c r = . . . . . ..
Jl. l Con-srva me, De- us, quo-ni- am spera- vi in te. *
c


o
Di-xi Domi-no : Domi-nus me- us es tu, bonum mi-hi non
E-C =:
Il

l ,1
est si-ne te.Ant.Ca-ro me- a. F/exa: cor me- um, t
2 D6minus pars hereditatis mere et calicis mei : * tu es qui dtines
sortem meam. Ant. Caro mea.
3 Funes cecidrunt mihi in prreclaris; * insuper et herditas mea
speciosa est mihi. Ant. Caro mea.
4 Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellctum; * insuper et
in n6ctibus erudirunt me renes mei. Ant. Caro mea.
5 Proponbam Dominum in conspctu meo semper, * quoniam a
dextris est mihi, non commovbor. Ant. Caro mea.
6 Propter hoc lretatum est cor meum, t et exsultavrunt prrecor-
dia mea; * insuper et caro mea requiscet in spe. Ant. Caro mea.
7 Qu6niam non derelinques animam meam in infrno, * nec
da bis sanctum tuum vidre corruptionem. Ant. Caro mea.
8 Notas mihi facies vias vitre, t plenitudinem lretitire cum vultu
tuo, * delectationes in dxtera tua usque in finem. Ant. Caro.
ORDO EXSEQUIARUM
703
STATIO TERTIA : AD SEPULCRUM
In fine totius ritus, aliquis cantus edi potest, iuxta consuetudinem
locorum, verbi gratia :
ANTIPHON/E CUM PSALMIS
I
VIII G C
Ps. 4, 9

r.
=
l


=
Il


=


I N pa-ce
* in
id- ipsum, dormi- am et requi- scam.
Psalmus 4
..

Jl. l Invo-cantem exaudi me, De- us iusti- ti- <e me- .e *
'
c


in tri-bu-la-ti- 6-ne di-la- tasti mi- bi. Ant. In pa-ce.
c

F/exa : pecca- re; t
2 Miserre mei *et exaudi orati6nem meam. Ant. In pace.
3 Fi/ii h6minum, usquequo gravi corde? * ut quid diligitis vani-
tatem et qmritis mendacium? Ant. In pace.
4 Et scit6te qu6niam mirificavit D6minus sanctum suum; *
D6minus exaudiet, cum clamavero ad eum. Ant. In pace.
5 Irascimini et nolite peccare; t loquimini in c6rdibus vestris, *
in cubilibus vestris et conquiscite. Ant. In pace.
6 Sacrificate sacrificium iustiti<e * et sperate in Domino. Ant.
In pace.
LITURGIA DEFUNCTORUM
7 Multi dicunt : << Quis ostndit nobis bona? * Leva in signum
super nos lumen vultus tui, Domine. Ant. In pace.
8 Mai6rem dedisti lretitiam in corde meo, * quam cum multipli-
cantur frumntum et vinum eorum. Ant. In pace.
II
G Ps. 26, 73
IVE _l
....... -:r-, ....... ...
C
.i
Re-do vi-d- re bona Domi-ni in terra Yi-\nti- um.
Psalmus 26
.
-,.l
c
Domi-nus il-lumi-mi-ti- o me- a et sa-/us me-
a *
'
Il

quem ti- m- bo? Ant. Credo vi-d- re. Flexa:ma-lo-rum. t
C

r. . Il
y. 2 ... di- -bus vi-tce me- re.
2 Unum ptii a Domino, hoc requiram : * ut inhabitem in domo
Domini omnibus dibus vitce mec:e. Ant. Credo.
3 Ut videam voluptatem Domini, * et visitem templum eius. Ant.
Credo.
4 Qu6niam occult<ibit me in tentorio suo, in die malorum. t
Absc6ndet me in abscondito tabermicu/i sui, * in petra exal-
tabit me. Ant. Credo.
5 /mmalibo in tabermiculo eius h6stias vociferationis, * cantabo
et psalmum dicam Domino. Ant. Credo.
6 Exaudi, Domine, vocem meam qua e/amavi, * miserre mei et
exaudi me. Ant. Credo.
7 De te dixit cor meum : t Exquirite faciem eius ; * faciem
tuam, Domine, requiram. Ant. Credo.
CANTUS
IN ORDINE MISSh:
OCCURRENTES
A SPECIAL ANNOUNCEMENT FOR THE ORDINARY FORM IS AL
IN DOMINICIS
AD ASPERSIONEM AQUJE BENEDICTJE
EXTRA TEMPUS PASCHALE
I
A
Antiphona VII
Ps. 50, 9 et 3 XIII. s.
~ l
-SPERGES me, *Domi- ne, hyss6-po, et
... ..
= , l
l ~
i r-
l

~
. .
c
munda- bor : lava- bis me, et su-per ni-vem de- al-
Ad libitum:
c Il 1i 1 ~ a l r- ~ : l r. ~ ~
l
l. .
ba- bor. Ps.Jo. Mi- se-r-re me- i, De- us, se-cundum magnam
l'i
. Il
Ili
mi-se-ri-c6r-di- am tu- am.
II
x. s.
VII
l l= l

l l
A
= = ~ = l
-sprges me, * D6-mi-ne, hyss6-po,
l l o
l =
c = r ~ : l
l l
la-va-bis me,
et super ninm de- alba-bor.
Ps. Miserre, ut supra.

et munda-bor :
Il
Il
708 CANTUS IN ORDINE MISS.It OCCURRENTES
III
XII. s.
IV c
A
r- =


l

= ,.
-sprges me, Domi-ne, hysso-po, et munda-bor :

= r-
.
= .. Il
la-va-bis me, et su per ni-vem de- alba- bor. P s. so. Mi-se-r-re
!l
;" . l

r.
. Il
me- i De- us, secundum magnam mi-se-ri-cordi- am tu- am.
TEMPORE PASCHALI
Scilicet a dominica Paschat usque ad Pentecosten inclusive
Ezech. 47, 7. 9 X. s.
VIII
V
...
1- di a- quam egre- di- n- tem de tem-
; r- = := r N l -N 1\1: = i
plo, a la- te- re dex- tro, alle- Iu- ia : et
omnes, ad quos perv-nit a- qua i-sta, sal- vi
; ,.. l
,.. .. N r.: l : rlJ
, .. r1 . Il
fa- cti sunt, et di- cent, alle-lu- ia, al- le- lu- ia.
IZYRIALE I
l. Pro cantibus in Ordine Missa: occurrentibus servantur
Kyriale Romanum et Kyriale simplex.
Licet cantuum selectio pra:primis ex ingenio seu capacitate
pendeat cantorum, ornatiores melodia: in sollemnioribus
celebrationibus pra:ferantur.
2. Ad cantum Kyrie quod attinet, quando novem invocationes
notantur in extenso, musica: forma eas integre canere
requirit. Contra, quando unica habetur melodia repetenda pro
primis invocationibus Kyrie, ha:c invocatio bis tantummodo
cantatur. Item pro invocationibus sequentibus, Christe et Kyrie
(ex. gr. Kyrie V). Quando tamen ultimum Kyrie peculiari
melodia est instructum (ex. gr. Kyrie I), Kyrie quod pra:cedit
semel tantum canitur ; ita regula generalis de unaquaque
invoca tione repetenda servatur.
3. Cum Kyrie tamquam responsio ad aliquam invocationem in
actu pa:nitentiali usurpatur, melodia huic m un eri respondens
elegatur, scilicet Kyrie XVI vel XVIII Kyrialis Romani,
necnon melodia: Kyrialis simplicis.
1
Cf. Pramotanda, nn. 2, 3, 16
7 I O CANTUS IN ORDINE MISS.It OCCURRENTES
I
TEMPORE PASCHALI
( Lux et origo)
x. s.
Y- ri- e
l
* e- l- i- son. bis Chri- ste
, .... Il
...
l
VIII
c .,
K

c
l.
. Il

e- i- son. bis Ky- ri- e e- l- i-son.
h f =r-r\.. l ... Il
ra . l
Ky-ri- e e- l- i-son.
A
PRO DOMINICIS
(Te Chn"ste rex supplices)
x. s.
VIII
c .J r. :rr.,. l Il
K
.,.... ..
Y- ri- e * e- l- i-son. Ky- ri-
c


., ....
e e- l- i- son. Ky- ri- e
c
. Il


c- l- i-son. Chri- stc e- l- i- so n. Chri-
KYRIALE, ORDINARIUM I
7II
c

., =

J
ste e- l- i- son. Chri- ste e- l- i-
c
Il
c
t.

,...
!l
= r. .
so n. Ky- ri- e e- l- i- son. Ky- ri- e
c

=
Il


i/ , ... 1 i., .. , .. l
e- l- i-son. Ky- ri- e
**
e- l- i-son.
B
PRO FESTIS ET MEMORIIS
(Conditor Kyn'e omnium)
x. s.
K Y- ri- e * e- l- i-son. Kt-ri- e
= .. , ..... 11 ... ; l ;,, . ,., . Il
J
e- l- i-son. Ky- ri- e e- l- i-son. Chri-
; ,,... l

,., . Il J ;,,..
ste
e- l- i-son. Chri-ste e- l- i-
712 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
c . Il " ,, . l
, .. ...
Il " = .
son. Chri- ste e- l- i-son. Ky- ri- e
c ,., = Il ... r- l , Il ""'
e- l- i-son. Ky- ri- e e- l- i-son. Ky-


l
... =!
c
=

l
ri- e
c
!!
, .. l

e- l- i-son.
x. s.
IV
c
.il'
Il
,} ..
i

=


G
r-
r-

l
L6-ri- a in excl-sis De- o. Et in ter- ra pax
c r. . l r- = . Il = 1: Il J
ho-mi-nibus bonae vo-lunta- tis. Laudamus te. Be-ne-di-ci-
c = Il 1 . Il r. r. Il 1 J
l
mus te. Ado-ramus te. Glo-ri- fi-ca-mus te. Gra-ti- as
c ; ..
a-gimus ti- bi propter magnam gl6- ri- am tu- am. D6-mi-ne
KYRIALE, ORDINARIUM l
,. l
li r l )

r- =Il.=
De- us, Rex cae-l-stis, De- us Pa- ter omni-pot-ens. Domi-ne

=
Fi-li u-ni-g-ni-te le- su Chri-ste. D6- mi-ne De- us,
G

..
l
..
Il

=


=


llj
Agnus De- i, Fi- li- us Pa-tris. Qui tol-Iis pecca-ta mun-

= r .... Il =di, mi-se-r-re no- bis. Qui tol-lis pecca-ta mundi, susci-pe
Il P = . ,., .
depre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui se-des ad dx- te-ram Pa-
G = N
.... Ilr. l
. !l = i
tris, mi-se-r-re no- bis. Qu6ni- am tu so-lus sanctus Tu
. =
= Il
..
i

so-lus D6- mi-nus. Tu so-lus Altissimus, le- su Chri-ste.
: J


N


Cum Sancto Spi- ri- tu, in gl6- ri- a De- Pa- tris.
.. .. =: Il
A- men.
714 CANTUS IN ORDINE MISSJt OCCURRENTES
x. s .
= .
J =

. = . J
IV
c
s

Anctus, Sanctus, Sanctus D6mi-nus De- us
c =

....

..
l
Sa-ba- oth. P le- n i sunt cae- li et ter-ra gl6- ri- a
=
-
l l
c
l
r.

l

tu- a. Ho-sanna in ex-cl-sis. Be-ne-dictus qui ve-nit
c
........
=
l ..., = r- j
,.. ... t
in n6- mi-ne D6-mi-ni. Ho- sanna in excl- sis.
x. s.
= ......
r- "1 l =-l

IV
c ;
A
... . -
-gnus De- i, qui tol-lis pecca-ta mun- di : mi-se-
a = . Il = l = . . ;_ l
\r-: . . = . l r--
r- re no- bis. Agnus De- i, qui tol-lis pecca-
c l . l = . .... Il
ta m un- di : mi-se-r- re no- bis. Agnus De- i,
a l = . l = ... Il
qui tol-lis pecca-ta mun- di : dona no- bis pa- cem.
KYRIALE, ORDINARIUM Il
A M issa Vigilice paschalis usque ad dominicam I I Paschce inclusive el in
dominica Pentecosten :
VIII cr--:
Il

l


l

I -te, missa est, alle-h1- ia, alle- h1- ia.
De- o gra-ti- as, alle-h1- ia, alle- Iu- i a.
II
( Kyrie fons bonitatis)
X. s .
III
K Y -ri- e
. ... . *
l
e- l- i- so n. bis
c
l
..
r. l
. Il
1
Chri-ste e-I- i-son. bis

Il
r--
=
,l


1 .
Ky- ri- e e- l- i- son. Ky- ri-
..
e
e-I- i-son .

XIII. s .
c
I


.
!l

l
r.


l

G
l
L6- ri- a in exclsis De- o. Et in terra pax ho-
c 6
6

Il


Il

l


:

=
l
.

mi- n i- bus bonae ,o- lunta- tis.
Laudamus te. Be-ne-
716 CANTUS IN ORDINE M I S S ~ OCCURRENTES
c

Il ~
6
=
6
~ Il
7
.+. =
Il ~

di-cimus te. Ado- ramus te. Glo-ri- fi-ca- mus te. Gra-ti- as
G

6 =t =,
Il

~

l
l
r.
.


~

a-gimus ti- bi propter ma- gnam gl6- ri- a m tu- am.
G
r.

l l =
b J ,.
11 J

= ..
l
~ .
Domi-ne De- us, Re x cae-lstis, De- us Pa- ter omni-pot- ens.
cb :'1,

.

~
l
l

=

r.

l
r. = Il ~
Do- mi-ne Fi- li u-ni- g-ni-te le- su Chri-ste. Domi-
c
l

l
~
6J
=

r.
=ne De- us, Agnus De- i, Fi- Ii- us Pa-tris. Qui tol-
c
lis pecca-ta mundi, mi-se- r- re no- bis. Qui tol- lis pec-
c
l
l

=


6 r. Ge
. l
Il~= J
ca-ta mundi, susci-pe depre-ca-ti- o-nem nostram. Qui se-
c b J
M .. l r. r. i .... Il ~ l
des ad dx-te-ram Pa- tris, mi-se- r- re no- bis. Qu6-ni- am
KYRIALE, ORDINARIUM II
l l l 6
l l ~ . l
l l ,
tu so- lus sanctus. Tu so-lus D6mi-nus. Tu so-lus Al- tis-
C l l l ,. l
simus, le- su Chri- ste. Cum Sancto Spi-ri- tu
in g16-
C
l
l
ri- a De- i Pa- tris. A- men.
XII-XIII. s.
I c
l
f' . =
Il ~ ~
.
, ..
s
.

~ ..
An- ctus, *San- ctus,
l
San- ctus
c
j
, ..
l

l


~
-

r. r.
l
Domi-nus De- us Saba- oth. Pie-ni sunt caeli et ter- ra
--1 __ ..... 111. ~ ~ ~
. l .
. . l r. l
l l
gl6- ri- a tu- a. Ho-sanna in ex-cl-sis. Be-ne-
.. , !!l ~ l
~ r .
dictus qui ve- nit in n6- mi-ne Domi-ni. Ho-sanna
l
in ex-cl- sis.
718 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
X. s.
I

l ...
Q
A
-
l

-gnus De- i, *qui tol- lis pec-ca-ta
c
l l l --;. l 11--1-
m un- di : mi-se- r- re no- bis. Agnus De- i,* qui
c,_r---=-= . -+1-.
tol-lis pecca- t a mun- di : mi-se-r- re no- bis.
: ... .....
l l
, ..
- il ..
Agnus De- i, qui tol- lis pec-c-ta
. l
l
l :
r- Il\ Il

m un- di : do-na no- bis pa- cem.
III
IV
K
tt. ; . . ... Il. ; .-j
Y- ri- e e-l- i-son.K.f-ri- e
c_ ... ...... _J.JII (1. = . ..
l
l l i

e- l- i- son. Ky- ri- e e-l- i-
KYRIALE, ORDINARIUM III
c . Il
l
Il = . ~ ~ . l
c
son. Chri- ste
~ .


e-l- i-son. Christe
Il ~ ~

e-l- i- so n. Chri- ste
~ i
e-l- i-
c . Il "t
. ,. ...
= ~ . . . . .. il

son. Ky- ri- e
c l
e


e- l- i- so n. Ky- ri-
e-l- i- son. Ky- ri- e
c ~ . 16 t ...

~ . 11
e-l- i-son.
c XI. s.
VIII = r. ~ n : ~ . [Oh o ... ~
G L6- ri- a in excl- sis De- o. Et in terra pax
c = ... l =r- ~ ~ ~ . Il ;, r- cld1 ~ . J
homi-ni-bus bo- nae vo-lunta- tis. Lau- damus te. Be-ne-
di- ci- mus te.
Ado-ra-mus te. Glo-r- fi- ca-mus te.
720 CANTUS IN ORDINE MISSJ\l. OCCURRENTES
= . .
Il

Gra-ti- as a-gtmus ti-bi propter ma-gnam gl6-ri- am tu- am.
G- l
l r.


1
J =r- r- = Il
Domi-ne De- us, Rex cae-lstis, De- us Pa- ter o-mni- pot-ens.
; l
Domi- ne Fi- li u-ni- g-ni-te le- su Chri-ste. Domi-ne
c l r. l

tol-lis pec- ca- ta
. e- ...
Il
l l
mundi, mi-se-r- re no- bis. Qui tol-lis pec- ca- ta mundi,
; 7 1\ r--= __.....:=- --=--+-llr-= ! = .
......

suscipe depre-ca- ti- o-nem nostram. Qui se- des ad dxte-ram

r- t- = r. Il J f
Tu so-lus Domi-nus. Tu so-lus Altissimus, le- su Chri-
c
l
=


=
Il

=
'

!t

l

l
ste. Cum Sancto Spi-ri-tu in glo-ri- a De- i Pa- tris.
; = Il
A- men.
KYRIALE, ORDINARIUM III 721
Ve/ ad libitum :
A
( Rector cosmi pie)
XI. s.
II ..
K

Y- ri- e e- l- i- son. Ky-ri- e
e- l- i-son. Ky-ri- e e- l- i-son. Chri-
Il ,
...fil .... Il J

ste e- l- i- son. Christe e- l- i -so n.
Chri-ste e- l- i-son. Ky-ri- e e- l- i-son.
t .. .., ... Il J r- lr; l ., r.= '
1. l . l
Ky- ri- e e- l- i-son. Ky- ri- e
*
e- l- i-son.
B
x.xr. s.
II

=

Il
-
Q t.
=
r.
=
r-

l
;lG
L6-ri- a in excl- sis De- o. Et in terra pax
722 CANTUS IN ORDINE MISSJE OCCURRENTES
homi- ni- bus bonae vo- lunta- tis. Laudamus
te. Bene-di- cimus te. Ado-
ra- mus te. Glo-ri- fi-ca- mus te.
Gra-ti- as a- gi-mus ti- bi pro- pter magnam g16- ri- am
tu- am. Domi- ne De- us, Rex cae-Jstis, De- us Pa-
t . .,. 1,.. l . l = .. ,.. J

ter omni- pot-ens. D6- mi-ne Fi- li
u-ni-g- ni- te le- su Chri- ste. D6- mi-ne

l
...
a,
Il
-


=

, ..


l

l


De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Patris. Qui tol-lis
KYRIALE, ORDINARIUM III
723

1
! r. r. =: l = Il

pecca- ta mundi, mi-se-r- re no- bis. Qui tol-lis pecca-
ta mundi, susc1- pe depre-ca- ti- 6- ne m nostram.
6- l
" ' . =
.,. = . l : :- . --lJ
Qui se- des ad dxte- ram Patris, mi-se-r- re no-
. Il = r. = = . Il , ., = Il
Domi-nus.
(r. Il
i
Tu so- lus Al- tis- simus, le- su Chri- ste. Cum

c - -
.. .rt = .

.,. :r.
=San- cto Spi- ri- tu in gl6- ri- a De- i

Il
.,. :r.
::
Il


c 6 =
P a- tris. A- men.
G
(XI) XII. s.
IV
....
l l
....


. J
s


=:


l

An- ctus, Sanctus, San- ctus D6-mi-nus
724 CANTUS IN ORDINE MISS& OCCURRENTES
c
.
r. l ......
De- us Sa-ba- oth. Pie-ni sunt cae-li et terra gl6- ri- a
c J;_ = ;_ =r. r- ='J
. . ri, r 111 11 J..__ ---------
tu- a. Ho- sanna in excl-sis. Be-ne-di-ctus qui ve-nit
c
,.. ... r- = . l r.,.. t r. = . . w---;
in n6-mi-ne 06-mi-ni. Ho- sanna in excl- sis.
Xl-XII. s.
r ..
tw= , .....
IV c
A
, ..
=


"*
- gnus De-
i'
qui
l
tol- Iis pecca- ta
mun- di : mi- se- r- re no- bis. Agnus De- i,
qui
c
r ..
l
. i
l
tol- Iis pecca- ta mun- di : mi- se- r- re no-
r ..
i
c
Il

, ..
=


bis. A- gnus De- i, *qui tol- lis pecca- ta
,... r. ....... .
mun- di : do- na no-bis pa- cem.
KYIUALE
IV
IN FESTIS APOSTOLORUM
( Cunctipotens genitor Deus)
x.;,
I

Il
ste e- l- i-son. bis Ky- ri- e
c
...


Il


l
e- l- i-son. Ky-ri- e
c ... Il
e- l- i-son.
IV


x. s.

..
. Il

=


in exclsis De- o. Et in terra pax ho-
c l . , . JF . l . Il = l
ol Ilio
mi-ni- bus bonae vo-I unta- tis. Laudamus te. Be-ne-di-cimus
c ..Il = r; .. . Il = r-, r.. Il J
l
l
te. Ado-ra- mus te. Glo-ri- fi-ca- mus te. Gra-ti- as
c
l l
- = l l = = l l Il - l

a-gimus ti-bi propter magnam gl6- ri- am tu- am. D6mi-ne
726 CANTUS IN ORDINE MISSA:. OCCURRENTES
c
~ .


= ~ ~ ~ Il 1
= ..
= .
De- us, Rex cae-lstis, De- us Pa- ter omni- pot-ens.
c

l ~ .


1\ = ~ ..
~
Domi-ne Fi- li u-ni- g-ni- te le- su Chri- ste.
c

l 1\ = .
= . l
= , =
,
=. ~
-; ... ~
Domi-ne De- us, Agnus De- i, Fi- li- us Pa- tris. Qui
c
c
l -
. ~ .
= .. l r. = r. .. Il = . l
tol-lis pecca-ta mundi, mi- se- r-re no- bis. Qui tol-lis pec-

= .
= . ~ = Il ;l

l
ca-ta
c .

m un di,
~ .
susci-pe depre-ca-ti- 6nem nostram. Qui se-
~ r. . . r. = ~
d es ad dx-te-ram Patris, mi- se- r-re no- bis. Qu6-ni- am
fil

1\ . =
. . Il r. =
r- = . Il .--:J
l l
tu so-lus sanctus. Tu so-lus D6-mi-nus. Tu so-lus Altissi-
c


Il ~

l l
mus, le- su Chri- ste. Cum San- cto Spi- ri- tu
c
Il ~
. . l. -; .....
Il ~ n
~ ~ ~ . :: Il
in gl6-ri- a De- i Pa- tris. A- men.
KYRIALE, ORDINARIUM IV
VIII C l t , .... l J
S
.. l. l
An- ctus, Sanctus, San- ctus Domi-nus De- us
XI s.
c
l
l
.
. l
Sa- ba- oth. Pie-ni sunt cae-li et terra gl6- ri- a tu- a.
c l .. r ,.!. ... l r. . ,
Ho- sanna in ex- cl- sis. Be-ne- dictus qui ve- nit
c

l
r
, .. l
t t-
;.
ri, .


l.

, ...
in nomi-ne D6- mi-ni. Ho- sanna in ex-
c - . Il
c
cl- sis.
(XII) XIII. s.
VI c
A
l.
. .
, . l
= =
,.. ..

..

-gnus De-
-\ Il
i, qui tol-lis pecca-ta mundi : mi-se-
b"lb.
l
r- re no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis pecca-ta mun-
c . l . \ . Il =
, l ,
. .. ..
l.
di: mi-se-r- re no- bis. Agnus De- i,* qui tol-lis
c b. , . [
pecca-ta mundi : dona no- bis pa- cem.
728 CANTUS IN ORDINE MISSFr. OCCURRENTES
v
( Kyrie magnte Deus potentite)
XIII. s.
VIII
K
"'----.=--.=--i-iil-' ,
l
Y-ri- e e- l- i-son. bis

. Il
tl l
l
l
Chri- ste e- l- i-son.bis Ky-ri- e
c 111 . Il
e- l- i-son. bis
XII. s.
VIII c

G

L6- ri-

l.
=


ho-
c

mi-ni- bus
. ..
w:- l
Be-ne- di- cimus
c Il
te. Gra- ti-Il

l

-J
l
l
a in excl-sis De- o. Et in terra pax
l
Il
l

Il=
bonae vo-lun- ta- tis. Laudamus te.
=


r
Il

1"-1.
Il
l
...


l
te. Ado-ramus te. Glo-ri- fi- ca-mus
J


-
=
r
l

as a- gimus ti- bi propter magna m
c , ,. --;;;;.,..---.-_,.
glo- ri- am tu- am. D6- mi- ne De- us, Rex cae-l-
KYRIALE, ORDINARIUM V

c J
. l
~
, ,. = "" .. Il , "" =.
stis, De- us Pa-ter
o-
cr.

l
mni- pot- ens. D6-
=
Il
l
mi- ne

~
Fi-li
l ,
u-ni-g-ni-te le- su Chri-ste. Domi-ne De- us, A-
c l

= .. Il
...
l
~ l
gnus De- i, Fi- li- us Pa- tris. Qui tol-lis pecca-ta mun-
c
c

:r.. , .... Il , r
=
J
di, mi- se- r-
~ ..

l
. =
re no- bis. Qui tol- lis pecca- ta

~ , ..
l
. _ . . ~ Il , ~
mundi, susci-pe depre- ca- ti- 6-nem nostram. Qui se-
=

:r. , . Il ,
c

des ad dxte- ram Pa-tris, mi- se- r- re no- bis.
r

Il
)
l

Il
l

l


l--

l

l
Qu6- n i- a m tu so- lus sanctus. Tu so- lus D6mi-nus.
C J r-G
= .. Il
l
.l ~

~ . l r- . r
Tu so- lus
c
= ..

l l ~ ~ . 11,-= . =N . ~
Spi-ri-tu, in g16-ri- a De- i Pa- tris. A-
m e n.
730 CANTUS IN ORDINE MISSA!. OCCURRENTES
X I!. s.
IV
l l l l
l r 1. l l l
S An- ctus, * San- ctus, San- ctus D6mi-nus De- us
Sa- ba- oth. Pie-ni sunt cae-li et ter-ra gl6- ri- a
C
l l Il l. l = r.,.
l l l -=d
l
tu- a. Ho- sanna in excl- sis. Be-ne-dictus
l
r- r- l
i

qui ve- nit in n6- mi- ne D6mi- ni. Ho- sanna in ex-
C
r., .. .. Il
cl- sis.
c XII. s.
IV

.. -
1
--------------
i,!t l r- l r.
A gnus De- i, *qui tol- lis pec- ca- ta
.. l r-
=: r-: Il
mun- di : mi-se-r-
gnus De- i, *
c 1
l lr- r. =
. l.
qui tol- lis pec- ca- ta m un- di: mi-se-r- re no-
KYRIALE, ORDINARIUM VI
73!
;
Il

r:

.=
r-:

r-


l
l

bis. A- gnus De- i, qui tol- lis pec- ca- t a
l r- l.
mun- di : dona no- bis pa- cem.
VI
( Kyrie rex genitor)
x. s.
VII c l Il
;
l
K
Y-ri- e e- l- i- son. Ky-ri- e
. Il
e- l- i- son. Ky- ri- e e- l- i- son.
Chri- ste e-
Il =
-A-- .
l- i-son. Chri- ste e- l- i-
--.
c Il l . r. ... l l.
. rJ . ..

son. Chri- ste e- l- i-son. Ky- ri- e e-
c . Il =
,, Il i
l- i-son. Ky-
ri- e
e- l- i- son. Ky-ri-
732 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
c . . l ,., ..... , . l ..... , l
l
e

= r,,. 11
! =
e- I- i-son.
G
x. s.
VIII
;l
=


Il
j
=


.
G
l

L6- ri- a in cxcl-sis De- o. Et in ter-ra pax
G
=

Il=

j
=


r.
homi- ni-bus bonae vo-lunU1- tis. Laudamus te. Bene-di-
l.-..jj .a = "jjj . Jo = r- .,,. N Ili
cimus te. Ado-ramus te. Glo-ri- fi- camus te.
G
=


Il j


---l


Gra-ti- as agimus ti-bi propter ma-gnam g16- ri- am tu- am.
G 1
Domi- ne De- us, Rex cael- stis, De- us Pa- ter omni- pot-
G
j
Il
=


Il
=

l
=


l
ens. Domi- ne Fi-li u-nig-ni- te le- su Christe. D6-
G =
l
j
= =
Il


=


=r-

l
mi-ne De- us, Agnus De- i, Fi-li- us Pa- tris. Qui tol- lis
KYRIALE, ORDINARIUM VI
733
Il

.
r-
j
r-
=e-
pec- ca-ta mundi, mi- se- r- re no- bis. Qui tol- lis pec-
c
..
Il
ca- ta m un- di, sus- ci- pe depreca- ti- 6-nem nostram.
c =rt ..
' r- = Il
Qui se- d es ad dxte- ram Pa- tris, mi- se- r- re no- bis.
c
. = .
= =
. =
Il = J
Qu6ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-Ius D6-mi-nus. Tu so-lus
c
=

....
Il


=
l

r-
=Altissimus, le-su Chri- ste. Cum San-cto Spi-ri-tu, in
gl6- ri- a De- i Pa-tris. A- men.
III
s
XI. s.

--l . r- H
Anctus, Sanctus, Sanctus D6minus De- us Sa-
c t .,; ,.. = l
....
_______,. . . .
ba- oth. Pie-ni sunt cae- li et ter-ra g16- ri- a tu- a.
734 CANTUS IN ORDINE MISSJE. OCCURRENTES
; .. ,.. tl l = r- .. l J
.... . "' ,... . r.
Ho- sanna in ex- cl- sis Be-ne- d ictus qui ve- nit
c
.. , ...


l , 11.. - - ~
l l

in n6- mi- ne Domi-ni. Ho- san n a in ex-
c /J Il
cl- sis.
1111
XI. s.
VIII
l

~
~
rl'i.

, ..
r
~ ~ j
=

A - gnus De- i, * qui tol- lis pec- ca- ta m un-
c . l )1\ f. ~ r - . ..Il. .. = .....
..... J

---
di : mi-se- r- re no- bis. A- gnus De- i, * qui tol-
;-r. ,., E- J, ~ . 1 ;r. E- Jro- .. 11 .... = 1
--- lis pec- ca- ta m un- di : mi-se- r- re no- bis. A- gnus

...... Fw ~ l
De- i, * qui tol- Iis pec- ca- ta mun- di : dona no-
c r - . . Il
bis pa- cem.
KYRIALE
735
VII
( Kyrie rex splendens)
X. s .
. ..
l!
l
K

Y-ri- e e- l- i-son. bis Chri-
ste e- I- i-son. bis Kf
c = . l l
l
ri- e e- l- i-son. bis
Ve! : Kyrie I ad libitum, 785.
VI C h
XII. s.
G

16-ri- a in exclsis De- o. Et in ter-ra pax ho-
. =
.. Il = Il
mi-ni-bus bonae Yo-lunti- tis. Laudamus te. Be-ne-di- cimus
c
. Il

r.
.
. Il =r- r. . i l __._
te. Ado-ramus te. Glo-ri- fi-camus te. Gra-ti- as a-gi-
c

.


l


. .
1-C
Il =
mus ti-bi propter magnam gl6-ri- am tu- am. Domi-ne De- us,
736 CANTUS IN ORDINE MISSJE OCCURRENTES
r. .. . r- =
= r-e- . r. J
Rex cae-l-stis, De- us Pa- ter omni- pot-ens. Domi-ne Fi-li
c
r.

r. r.
Il
l
, . ._ ..
l

.

.
u-ni- g- ni- te le-su Chri-ste. Domi-ne De- US, Agnus
!=5i .
-- ....
.
De- i,
Fi-li- us Pa- tris. Qui tol-lis pecca-ta mun-di, mi-
c=---
Il

=.
=
-i
r.
'
l
se-r-re no-bis. Qui tollis pecca-ta mun-di, susci- pe de-
c

.
Il = l

pre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui se-des ad dxte-ram Pa-tris,
mi-se-r-re no- bis. Qu6-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus
c Il
.
l b s-iJ-J__.._ __ ,7"".,-=.-J
D6minus. Tu so-lus Altissimus, le-su Chri- ste. Cum San-
_c - --t=- ------i=I-Ftlr. = r- = r. ,.. : Il = r.: Il
cto Spi- ri-tu, in gl6-ri- a De- i Pa-tris. A- men.
KYRIALE, ORDINARIUM VII
737
s An- ctus, San- ctus,

San- ctus D6mi-nus

;
~ ~ ..
t!=
~
~
~ ~
=W
..
~
l


De- us Sa- ba- oth. Pie-ni su n t caeli et ter-
l

~
~ ~ ~
l
Iii
l
: ~ ~ ~

~
~ ~


~ .
~

~ ..

ra g16- ri- a tu- a. Ho- sanna in ex- cl-
;
...
=
....
l
.,fJ.
; ; ~ ~
= .
l
l l

si s. Be- ne-di- ctus qui ve- nit in nomi-ne D6-
G

--=-
l

l
l.

~ .
: ~ ~ ~
Il

~ ..

mi-ni. Ho- sanna in ex- cl- sis.
VIII
xv. s.
c ~ ~ J = r-a . 1 ~ ~ = ~ ~
A
- gnus De- i, *qui tol- lis pecca-ta mundi :
mi-se- r- re no- bis. Agnus De-
i'
qui tol- Iis
;
=
~
l
=
~ ~
r. N
Il


l

=

pecca-ta mundi: mi- se- r- re no- bis. Agnus
738 CANTUS IN ORDINE MISSR OCCURRENTES
c , ~ . ~ r.. ~ . l = . ~ ~ . J
De- i, *qui tol-lis pecca- ta mun-di : dona no- bis
c r.r- Il
pa- cem.
VIII
v
(De angelis)
~ ~ _,. ~ l ~
XV-XVI. s.
K
. ~
~ . Il J
c
Y- ri- e e- l- i-son. bis Chri-
c ~ . l
b ~ 6 ,. r.
l
ste e- l- i-son.bisKy-ri- e
e-

l
l- i-son.
Il
Ky-ri- e
l. l
e- l- i-son.
v
G
c
l
l ~
L6-ri- a in exclsis De- o .

L

Il
l

.

l


l
l


XVI. s.
~ .

Et in terra pax ho-
, ..


~

Il
l

l
mi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Lauda- mus te. Be-ne-di-
KYRIALE,
ORDINARIUM VIII
739
l

;
l

Il
l l
Il
l
l

.
l

l
l
l

l
l
cimus te. Ado-ra- mus te. G !o-ri- fi-camus te. Gr a-
l
l
l
l
*

l
l


l
1--1---
l

l
l
l
l

l
ti- as {t-gimus ti- bi propter magnam glo-ri- am tu- am .
l l
l l e' e
r.=
i l
l l
Domi-ne De- us, Rex cael-stis, De- us Pa-ter amni- pot- ens.
c ..
Domi-ne Fi- li u-ni-g-ni- te le- su Chri-ste. Domi-ne
c r.
e


.
l


Il
l
.
...
.
l
De- us, Agnus De- i,
;--. lr- r.: l
Fi- Ii- us Pa- tris. Qui

. . Il l

i
tol-lis pecca-
=-:1
l l .,...----;
ta mun- di, mi-se-r- re no- bis. Qui tol-lis pecca-ta mun-

r.
=r> l'o: l! l
c .

l

l
di, susci- pe depre-ca-ti- 6-nem no- stra m. Qui se-des ad
c
l . .
l!
. . ..
l
l l
dxte- ram Pa-tris, mi-se-r-re no-bis . Qu6-ni- am tu so-lus

l
l
i
;

Il
l

Il
l
l

sanctus. Tu so-lus D6-mi-nus.
Tu so-lus Al- tissimus,
740 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES

l l i
Pa- tris. A- men.
(XI) XII. s.
VI c
s An- ctus, Sanctus, San- ctus D6- mi- nus
De- us Sft- ba- oth. Pie-ni sunt cae- li et
c 6 , l l l b = l = l j
l l, l l' - - : -

ter- ra gl6- ri- a tu- a. Ho-sanna in excl- sis.
.


= b, l
r-tl.
Bene- di- ctus qui ve- nit

=
.. t


,..
san- n a in excl-
= .


in nomi-ne D6- mi-ni. Ho-

Il
sis.
VI
xv. s.
-... -.-. -+--.-0---=-.-!lt.-.-.
A - gnus De- i, qui tol-lis pecca-ta mun-di : mi-se-
KYRIALE, ORDINARIUM IX
741
. l
r- re no- bis. Agnus De- i, qui tol- lis pecca-ta
G
G ;,
l
=
Il
=

.
i
o
mun-di : mi-se-r- re no- bis. A-gnus De- i, qui tol-
c

: .....
lis pecca-ta mun-di : dona no- bis pa- cem.
IX
IN SOLEMNIT ATIBUS ET FESTIS B. M. V.
( Cum iubilo)
XII. s.
I c
f
Il


=
-i
...


.., ...

=
Il
K


Y- ri- e* e-l- i-son. Ky- ri- e e-l- i-
G
G
Il
=
Il.

.
....
=
.
son. Ky- ri- e c-l- i-son. Chri- ste e- l- i-
c
E


.
Il
, ..
=
...


=
son. Chri- ste e-l- i- son. Chri- ste e- l- i-
son. Ky-ri- e e- l- i- son. Ky- ri- e
7 42 CANTUS IN ORDINE MISSJE OCCURRENTES
c
~ . ~ ~ ~ H ~ ~ ~ ~ . ~
l i
rtl.
e-l- i- son. Ky-ri- e
**
c , , ~ ~ r.: Il

e-l- i- son.
Xl. s .
VII
G
. Il ~

~

j
=
~
--.-.
=
r-


----
G
l
..
L6- ri- a in exclsis De- o. Et in ter-ra pax ho-
G
~

Il

~ .


il

~ ...
j
r
lJ

l
l
mi-ni- bus bonae vo-lunta- tis. Lauda- mus te . Be-ne-
. ..

l ,
di-cimus te. Ado- ra- mus te. Glo-ri- fi-ca- mus te.
l
~ .. a
l
Gra-ti- as a-gimus ti- bi propter magnam gl6- ri- am tu- am.
e .
l ~

~ . . = .
= r = .
Domi-ne De- us, Rex cae- lstis, De- us Pa- ter omni-
1
r . 1 1 ~ .
pot- ens. Domi-ne Fi-li u-ni-g- n i- te le-su Chri- ste.
KYRIALE, ORDINARIUM IX
743
l

l
r- l: Il
1
D6- mi-ne De- us, Agnus De- i, Fi-li- us Pa-tris. Qui

__
tol-lis pecca-ta mundi, mi-se-r- re no- bis. Qui tol-lis pec-
...
e

;t ,..
l
l
ca- ta mundi, sus- ci-pe depre-ca- ti- 6- nem nostram.

.

. . : .. ,, . = J


Qui se-des ad dxte-ram Patris, mi-se-r- re no-bis. Qu6ni- am
.

l
=-:-. ,
tu so-lus sanctus. Tu so-lus Domi-nus. Tu so-lus Altissi-
- l

' .
, . Il =
e
mus, le-su Chri- ste. Cum Sancto Spi-ri-tu, in gl6-ri- a

, = .. Il Il
., ....
De- i Pa- tris. A- men.
S
v C . .
An- ctus, San-ctus,
l .
, rv
San- ctus Domi-nus
744
CANTUS IN ORDINE MISS& OCCURRENTES
c ,

.

l ,
.
De- us sa- ba- oth. Ple-ni sunt cae-li et ter- ra gl6-

, ...
l

i
c
MI b
l


l

l
r.:


...


l

.
ri- a tu- a. Ho-san-na in excl- si s. Be- ne- dictus
c l , . l l
qui ve- nit in n6- mi- ne D6- mi-ni. Ho-
c .: .
l
,... ..
c
c
sanna in ex- cl- sis.
(X) XIII. s .
v
c
=
Il
A
r-

-gnus De-
r.: l J , . l l

, ...
i, qui tol- lis pecca-ta mun-
. l b
r- _. .
di : mi- se- r- re no- bis. Agnus De- i, qui tol-

b
l .
l b Il
Il

, ..

l

.

--
Iis pecca-ta mundi: mi- se- r- re no- bis. Agnus
l
J
...
l

l

, ...
r.:
. .l
l b ;l , i

l
De- i, qui t o!- lis pecca-ta m un- di : do-na
____________ _
no- bis pa- cem.
KYRIALE
745
x
IN FESTIS ET MEMORIIS B. M. V.
(Alme Pater)
XI. s.
l c
K
. . -
. -.--r--
y- ri- e * e- l- i-son. e e-
...
l- i-son.
c __ -... .... -,.;= =,_,_11+1 == ___ -++---tr-=----lJ
Ky- ri- e e- l- i- son. Christe e- l- i- so n. Chri-
c
, ...
...
. Il r-
, ....
Il
..
ste e- l- i-son. Christe e- l- i-son. Ky-ri- e
... .
c ,., ;
.. . .
. Il
e- l- i-son. Ky- ri- e e- ' l- i-son. K)'-ri- e
*
l

l
. Il

** e- l- i-son.
xv. s.
c VIII
r
=
r
Ill

G
l

l

l
L6-ri- a in cxclsis De- o. Et in terra pax ho-
c


l
Il Il

l
mi-ni-bus bonac vo-lunta- tis. Laudamus te. Be-ne-di-cimus
7 46 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
c
..
l l l

i
C
te . Ado-r{unus te. Glo-ri- f-camus te. Gra-ti- as a-gimus

r
Il r-
l


ti- bi propter magna m gl6- ri- a m tu- arn. Dmi- ne De- us,


' =- = . Il = ..

l
l
Rex caelstis, De- us Pa-ter omni- pot-ens. Domi-ne Fi- li
c

.

llr-.. =
i l
u-ni-g-ni-te le-su Chri-ste. Domi- ne De- us, Agnus De- i,
c
Il J
r- i
r-
Fi-li- us Patris. Qui tol-lis pecca-ta mun-di, mi-se- r- re
c Il l .,.. .
. . J . l'" '---
no- bis. Qui tol-lis pecca-ta mun-di, sus- ci-pe depre-ca-ti- 6-
c =
..nem nostra m. Qui se-d es ad dxte-ram Patris, mi-se- r- re
c Il =

.
no- bis. Qu6ni- am tu so- lus sanctus. Tu so-lus D6-mi-nus.
c

. . "'
r rl'i.
Tu so-lus Altissimus, le-su Chri-ste. Cum Sancto Spi-ri-
KYRIALE, ORDINARIUM X
747
G
~
l ~
~
l
Il
1 ~ 1
~ :
Il~ ~ ..
l
i"
tu, in gl6- ri- a De- i Pa-tris. A- men.
IV
l
. ;

A
l
~


l l
s
~ l
Anctus, San- ctus, Sanctus D6mi-nus De- us Sa-
G
~ . l
l
= .
~ l
ba- oth. Pie-ni sunt caeli
G
et terra gl6-ri- a tu- a. Ho-san-
l

J
l l
na in excl- sis. Be-ne-dictus qui ve- nit in n6mi-ne D6-
c r- . l .... Il
mi-ni. Ho-sanna in excl- sis.
XII. s.
IV
~ c

~
= .
A
-gnus De- i,

~ ~ l ~ ~
l
qui tol-lis pec-ca-ta mundi : mi- se-
i . =
Il


l
1 1 ~ =-d
1 re rta :::...t=
r-re no- bis. Agnus De- i, qui tol-lis pec-ca-ta mundi :
~ c r- = e- ~ = Il

= .
l
mi- se-r- re no- bis. Agnus De- i, qui tol-lis pec-ca-ta
~ c


~

=

Il
mundi: do-na
no-bis pa- cem.
7 48 CANTUS IN ORDINE MISSit OCCURRENTES
XI
IN DOMINICIS PER ANNUM
( Orbis factor)
A
I ..... ----+1+-1 '. l
K
-Il ..
Y-ri- e * e- l- i-son. bis Chri-ste
G
r-,
Il


=
Il
l

A

.


i

l l
e- I- i-son. bis Ky-ri- e e- l- i-son. Ky-
.. __________________ __
l
ri- e e- l- i-son.
B
(XJ xrv.xvr. s.
I = !lio t
Il
,. =. l
K
H. , .
Y-ri- e e- l- i-son. bis Chri-ste
e-
l
l- i- son. bis K)r-ri- e e-
A:
.

.. , ...
Ky- ri- e
l '
G
. .,
e-


. Il
l
l- i- son.
l
l- i- son.
Il ~ c ~ r-
G Lo-ri-
KYRIALE, ORDINARIUM XI


Il
a in exclsis De- o.

749
x. s.
'
r- J
Et in terra pax
~ c ~ r r- ~ Il ~ r- Il = i
homi- ni- bus bonae vo- l unta- tis. Laudamus te. Be-ne-
~ c - Il r- Il ~
= ~ r l l
di- cimus te. Ado-ramus te. Glo-ri- fi-camus te.


Gra-ti- as agimus ti-bi propter magnam glo-ri- am tu- am.. =
Domi- ne De- us, Rex cae-l-stis, De- us Pa- ter omni- pot-
~ c Il ~ r- = r-

l l
r- ... Il
ens. Domi- ne Fi- li u-ni-g- ni- te le- su Chri-ste,
r-r- Il
c
~

r-

r-


l
Domi- ne De- us, Agnus De-
i'
Fi- li- us Pa-tris. Qui
~ c
l


r..
=

r-
l

r-

r Il = J
tol-lis pecca-ta m un- di, mi- se- r- re no- bis. Qui tol-lis
~ c r- ~ r.. .. = ~ ~ . r- Il ~ J
pecca-ta m un- di, susci-pe depre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui
750 CANTUS IN ORDINE MISS.I\3. OCCURRENTES
= , ....
l = J
. . ra r . Il J r
se-des ad dx- te-ram Pa-tris, mi-se- r-re no- bis. Qu6n- am
b, . . jij ra . J
- l r- l l
tu so-lus sanctus. Tu so-lus Domi-nus. Tu so- lus Altis-
.

ra Il


.


simus, le- su Chri-ste. Cum Sancto Spi- r- tu, in gl6-
ri- a De- Pa- tris. A-men.
Xl. s.
S Anctus, San- ctus, Sanctus D6-mi-nus De- us
c l ra J l .=
=----+--4,4 --=----=-=-1J
Sa- ba- oth. Ple- ni sunt cae- li et ter- ra gl6- ri- a
.. . l j , .,... l .=
- - : - . = = ..
tu- a Ho-s{mna in ex- cl-sis. Be-ne-dictus qui
jra 6
ve- nit in n6- mi- ne D6-mi- ni. Ho-sanna
Il
in ex- cl-sis.
KYRIALE, ORDINARIUM XII
751
XIV. s.
I
A
= .
~

l ~
- gnus De- i, *qui tol-Iis pec-ca- ta mundi : mi-
=
b:

.
= ~

:
~


l

a ,.. = .
se-r- re no-bis. Agnus De- i, *qui tol- lis pecca-ta
, ..
= r. r. = . Il=

c
~ .mun- di : mi-se-r- re no-bis. Agnus De- i, * qui tol-lis
c-, .. \
l ~ ~
1 = = , = . Il
pec- ca- ta mundi : do-na nobis pa-cem.
Ad libitum pro dominicis : XIII et XIV.
XII
(Pater cuncta}
XII. s.
v m
c ~ ,.. ' - Il
. . 1. .. r- F ~ ~ ~ l
K
i- so n. bis Christe e-l- i-
c Il
.. r-
son.bis Ky-ri- e e- I- i- son. Ky-ri- e
c Il
l
e-l- i-son.
Vel: Kyrie IX ad libitum, 789.
752 CANTUS IN ORDINE MISS.lr.. OCCURRENTES
&3
XII. s.
IV


Il

..
l
l


l

l.l
G L6- ri- a in exclsis De- o. Et in terra pax
;


Il Il
jl

=

r
=

l

l


homi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus te. Bene-di- ci-
;
Il Il

Il

J
r-r-
l
l
r-

l

l

l


l
mus te. Ado-ramus te. Glo-ri- fi-camus te. Gra-ti- as agi-
G

=


=
. Il
i l l

.
lmus ti-bi propter magnam gl6-ri- am tu- am. D6mi-ne De- us,
G 1

Rex caelstis, De- us Pa-ter omni-pot- ens. D6mi-ne Fi-li
c
. . ..
: l:
u-ni-g-ni-te le-su Chri-ste. D6mi-ne De- us, Agnus De- i,
;
Ilr-l


Fi-li- us Pa-tris. Qui tol-lis pecca-ta mundi, mi-se- r-re
; .. Il
c

no- bis. Qui


l
l
tol-Iis pecca-ta mundi,


l
l
susci-pe depre-ca- ti- 6-
:
i

Il

l


l

l= i


nem nostram. Qui se-d es ad dxte-ram Patris, mi-se- r-re
KYRIALE, ORDINARIUM XII
753
. Il
r- J.r-i
Tu so-lus Altissi-mus, le-su Christe. Cum Sancto Spi- ri-

Il ----=:---'-1 ._l ___ _

tu,
II
s

l

in gl6- ri- a De- i Patris. A- men.
6 11
XIII. s.
l j
An- ctus, * Sanctus, San- ctus

Domi-nus
= . l
= ..
. r- ..

De- us Sa-ba- oth. Pie-ni sunt caeli et ter-ra gl6-ri- a
....,t-:_.,:- .... -+----._. r. .,. ;g;_=

tu- a. Ho- sanna in excl- sis. Be-ne-dictus qui ve-

..
r.


=

.


.


nit in n6-mi-ne Domi-ni. Ho-sanna in excl- sis.
XI. s.
II

=
r-
A
Il
-gnus De- i, *qui tol- lis pecca- ta mundi :
754 CANTUS IN ORDINE MISSJE OCCURRENTES
;
l
l
mi- se- r- re no- bis. Agnus De- i, qui tollis pecca-ta
.. 1 l l = Il
0
= =
l
mun-di : mi-se- r-re no- bis. Agnus De- i, * qui tol- lis
J r l 1 J-=---r
pecca- ta mundi : do-na no- bis pa- ce m.
XIII
( Stellzferi conditor orbis)
XI. s.
I c
K
r.-1\ l l .
Il
. ... ..

Y- ri- e
l
* e- l- i- son. bis Christe

1
l- i-son. K)'-ri-

, ..

..
.:l
e
* **
e- l- i-son.
XII. s.
I c

=
Il

l
l
, .. l

.

l l
L6- ri- a in exclsis Dc- o. Et
l ,
G
....-----tt---J+---1 =
in terra pax ho-
mi- ni-bus bonac vo-lunta- tis. Laudmus te. Be-ne-di-cimus
KYRIALE, ORDINARIUM XIII
755

==

.


.
Il


r.

l l


l
Ado- ramus te. Glo-ri- fi-c<'mms te. Gra-ti- as a-gimus
Rex cae-l- stis
1
De- us P a- ter omni-pot-cns. D6mi-ne Fi-li
c

u-ni- g- n i- te le- su Chri-ste.
c = . l _,_6
De- i, Fi- li- us Patris. Qui tol-lis pecca-ta mundi, mi-se-
c
,.. r.

l
= ..
r- re no- bis. Qui tol-lis pecca-ta mundi, susci-pe depre-
c
Il
ll..

=


l
ca-ti- 6-nem nostram. Qui sedes ad dxte- ram Pa- tris, mi-se-
c = "" . Il J

Il
J
=
r- re no- bis. Qu6-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus 06mi-
c Il J .
= ..
Il J

l
nus. Tu so-lus Altis-simus, le- su Chri-ste. Cum Sancto
756
CANTUS IN ORDINE MISSJE OCCURRENTES
G l : ~
l
l l ~ Il Il
l - 41 ~ ~ .
l . . - .
Spi-ri-tu, in gl6-ri- a De- Pa-tris. A-
1
men.
c =
XIII. s.
VIII

.
l

l
l

s Anctus, * Sanctus, Sanctus
l l
D6minus De- us Sa-

......
l l

l
~ ..
. l
l
l
l
ba- oth. Pie-ni sunt caeli et terra gl6-ri- a tu- a. Ho-san-
c
. : .... l ... l
l i
l " __. =--=Q----T.--tl-71 __
f.' --- l l l
na in ex- cl-sis. Be-ne-dictus qui ve- nit in n6mi-ne D6mi-
G l l ~ ~ l ... l l Il
ni. Ho-sanna in ex-cl-sis.
A
l
~ ~ ~ ~
i e 111 l
r.:
l
l
l
mun- di : -gnus De- i, * qui tol-lis pec- ca- ta

= ~ l l
l Il. l :.
1111 ~ . r-1.
~ . 1 l"

l
mi-se-r-re
1
no-bis. Agnus De- i, *qui tol- lis pec-
---Fa:--.l..L-ji----il:--11 ----Tlll.:---'
l l l. [l
ca-ta mundi : mi-se-r- re no-
1
bis. Agnus De- i, *
c l 6 l Il
KYRIALE
757
XIV
( Iesu redemptor)
x. s.
vm E-c-.- ---+---1 - ...

... =el=---j
=! . ::
K Y- ri- e
*
e- l- i- son. bis Chri-

Il
-;:-:... = = l l
f l l e
ste e- ri- e
e- l- i- son. Ky- ri- e
G


Il
l

e- l- -'>011.
c
,;
x. s.


i IIIe
;:l

G
l
L6- ri- a in exclsis De- o. Et in ter-ra pax
,.
l

p3.
1

Il

;:

l

l
ho-mi-ni- bus bonae Yo-lunta- tis. Laud{unus te. Be-ne-
c
r

e
=


Il

r


l
Il e-===t--
di- cimus te. Ado-rmus te. Glo-ri- f- ca-mus te.
c
-
1t
r.
l
l


ii
l e
l l
Gr-ti- as a-gimus ti- bi propter magnam g16-ri- am tu- am.
758 CANTUS IN ORDINE MISS.It OCCURRENTES
C ~ . Alj ~ A
l
l Il
Domi-ne De- us, Rex cae- I- stis, De- us Pa-ter omni-pot-
E Il r.ens. Domi- ne Fi- Ii u-ni-g- ni- te le-su Chri-ste. D6-
c
A

l
j
l

~ . . A . l j . . A . Il ..
mi-ne De- us, Agnus De- i, Fi-li- us Pa- tris. Qui
c
l
-
.-.=j ;

~ ..
~
~ ~ ..
Il
l

tol-lis pecca-ta m un-di, mi- se- r- re no-bis. Qui
c


A
j

;


.

l
l

l
toi-Iis pecca-ta mun-di, sus- ci- pe depre-ca- ti- o-nem no-
.. . l ~ r. ~ ..
stram. Qui se-des ad dxte- ram Pa- tris, mi-se- r- re
no-bis. Quoni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus Domi-nus.
c Q
Tu so-Ius Al tissi- mus, le- su Chri- ste. Cum Sancto Spi-
c
- t . ~
.
~

;
Il Il
l
l
=:
ri-tu, in glo-ri- a De- i Pa-tris. A- men.
KYRIALE, ORDINARIUM XIV
I c
s
, .. r.: r-
An- ctus, *San- ctus,
il. .
., ...
. . .
San- ctus
759
XII. s.

l
Domi-
c , - 11111 l
l r-
nus De- us Sa- ba- oth. Pie-ni sunt cae- li et ter-
c 1. l = J
c
ra glo-ri- a tu- a. Ho- sauna in excl- sis.
. . . ,-..
Be- ne- di- ctus
l
11111
r.

.


.
'
mi-ni. Ho- sauna
qui
Il
i
in
'
r .

l

, ..
l
ve- nit in nomi-ne D6-
= .. Il
. . .
excl- sis.
XIII s.
VIII C =
_----rf--- . l J
A -gnus De- i, *qui tol- lis pecca- ta mundi : mi-
=


r-::-.

J
. q

:
l

r.

.

se-r- re no- bis. Agnus De- i, *qui tol-lis pecca-ta mun-
: .... Il =
= l
di : mi-se-r- re no- bis. Agnus De- i, qui tol- lis pec-
760 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
c r l : 1\1 = li
di- ta mundi : do-na no- bis pa- cem.
xv
( Dominator Deus)
XI-Xl!!. s.
IV
K
c = . r. i 9 Q =
Y- ri- c * e- l- i- son. Ky-ri- e
.... 2ftJ
e- l- i- so n.
C ; Ila i li F. - JJ .-;; J
1
t_ Il
Ky-ri- e e- l- i-son. Christe e- l- i-son. Chri- ste

Il
=

i
ii+-


l
..


- .

e- l- i-son. Christe e- l- i-son. Ky-ri- e
e- l- i-son. Ky-ri- e e- l- i-son. Ky-ri- e e-
c Il
Il!- i- so n.
IV c
X. s.
=

Il

j

l

l


l

ll
l l
L6-ri- a in exclsis De- o. Et in terra pax ho mi- G
c .

. . . 11
1
ni-bus bonae vo-lunt<'t.-tis. Laudamus te. Be-ne-di-cimus te.


KYRIALE, ORDINARIUM XV
. : .
. Il . Il
761
l J
Ado-ramus te. Glo-ri- fi-camus te. Gra-ti- as a-gimus ti-bi

propter magnam glo-ri- am tu- am. Domi-ne De- us, Rex cae-l-
G

Il

l

l


l l ll
stis, De- us Pa-ter omni-pot- ens. Domi-ne Fi- li u-ni-g-
G . l Il .
__________
ni-te le-su Christe. Domi-ne De- us, Agnus De- i, Fi-
G

Il
..

l

l

l l

ll
li- us Patris. Qui tol-lis pecca-ta mundi, mi-se-r-re no-bis.
G
.
. .


l l
.

Qui tol-lis pecca-ta mundi, susci-pe depre-ca- ti- o-nem no-
c
. Il
.

.

. .
. Il
stram. Qui se-des ad dxte-ram Patris, mi-se-r-re no-bis.
G
. .

. Il

. Il
.

Quo-ni- am tu so-lus sanctus. Tu so-lus Domi-nus. Tu so-lus
c
l
...

.
Il.

J


l
l

l

l
Altissimus, le-su Chri- ste. Cum Sancto Spi-ri-tu, in glo-
CANTUS IN ORDINE MISS./\'. OCCURRENTES
. .
-\r. .. il . Il

ri- a De- i Pa- tris. A- men.
x. s.
S Anctus, * Sanctus,
Il
.. . ..


l r.

Sanctus Domi-nus Dc- us Sa-
= ..
. = .
r ..
. r
r.
r
=

.

.
l
J
ba- oth. Pie- n i su n t ca e-li et ter-ra gl6- ri- a tu- a.
.. ;;IIA-:
. r . = = . . r. .
Ilo- sanna in excl- sis. Be-ne-dictus qui ve- nit in
r l i
nomi-ne D6-mi-ni. Ho- sanna in excl-sis.
(XII) XIV. s.
l

..

,.. =

l l

A -gnus De- i, * qui tol-lis pecca-ta mundi : mi-se-
c
r- = -\ . . Il r- . . Q = J
. .. .
r- re no- bis. Agnus De- i, * qui tol- lis pecca-ta mun-
c
l

=


.
=, r; Il
.
Il-

.

l
l
di : mi-se- r- re no- bis. Agnus De- i,* qui

i

l
Il
=t!

, ..
=

l


.l

.

tol-lis pecca-ta muni: dona no- bis pa- cem.
III c
K
KYRIALE
XVI
IN FERIIS PER ANNUM
XI-XIII. s .
; l

. . :: .
Y-ri- e e-l- i-son. bis Christe e-l- i-son. bis Kf'-
c--=-___:=-----++11- = .. = r.,.. Il
ri- e e-l- i-son. Ky-ri- e e-l- i-son.
II
.
i
r

s
Anctus, * Sanctus,

l

XIII. s.
= . .. r
Sanctus D6mi-nus De- us Sa-
.. ..

ba- oth. Pie-ni sunt cae-li et terra gl6-ri- a tu- a. Ho-san-
na in excl- sis. Bene-dictus qui ve- nit in n6-mi- ne
l -!!! Il
______________ r __ f. __ ____________ __
D6mi-ni. Ho-sanna in excl-sis.
X-XI. s.
l
A
c
r .,. .
Il
l
; ..


se-r- re no- bis.
Agnus De- i, qui tol-lis peccft-ta mun-
CANTUS IN ORDINE MISS.IE OCCURRENTES
r r. . Il :

j


. ' .
di : mi- se- r-re no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis pec-
c r- ...
\ . Il
...

l r

ca-ta mun- di : do-na no- bis pa- cem.
l
XVII
IN DOMINICIS
ADVENTUS ET QUADRAGESIMA3.
A
( Kyrie salve)
c
K
Y-ri- e * e- l- i- son. bis Chri- ste
c
Il

=
= ~
, ..
=
l
~ ~
=


~
=


.
e- l- i-son. bis Ky-ri- e e- l- i-son.
,.,.. = . Il
Ky-ri- e e- l- i-son .
B
l
K
l
Y -r- e * e- l- i-son. bis Chr- ste
x. s.
l
Il
KYRIALE, ORDINARIUM XVII
c {1. Il
1 ... l
; . .. ; ; . Il
e- l- i- son. bis Ky- ri- e e- l- i- son.

~ ~ , \
l =; l.
c

. .. , .. .,..
. l. l
Ky- ri- e e-
l- i-son.
c
XIV. s.
VI
K
l.
~ l
Y-ri- e e- l- i-son. bis Christe e-

i


Il

Il
l. l
. l. . . .
l- i- so n. bis Ky- ri- e e- l- i- son. Ky- ri-
c 6 ~ 1 1 ~ 6 , , . Il
~ ~ . l
e e- l- i-son .
XI. s.
s
c
~
=

~
=
~
~.
~

.

l
A n- ctus, San- ctus, San- ctus Domi-nus De- us
v
= .
Sa- ba- oth. Pie-ni sunt cae- li et ter-ra g16-ri- a
766 CANTUS IN ORDINE MISS.lr. OCCURRENTES
= .
tu- a. Ho- sanna in excl- sis. Be- ne- dictus

= . ..
.)!
l5 l
l

= .
qui ve-nit in n6-mi-ne D6mi- n i. Ho- sa nn a in
c = ..... Il
excl- sis.


X III. s.
v
c
=l
j

...
=
A

-gnus De- i, qui tol- lis pecca- ta mundi: mi-
= . J
1
= ..... Il

-:-
se-r-re no- bis. Agnus De- i, qui tol- lis pecca- ta mun-

Il
=
.


i

l=
...

...
=
ldi: mi-se-r-re no- bis. Agnus De- i, qui tol- lis pec-
F-
Il
cl


=
...
l


ca- ta mundi : do-na no-bis pa- cero.
KYRIALE
XVIII
IN FERIIS ADVENTUS ET QUADRAGESIMJE
ET AD MISSAM PRO DEFUNCTIS
A
( Deus genitor alme)
XI. s.
IV i . Il = r. . Il
K Y- ri- e * e-l- i-son. bis Christe e- l- i-son. bis
G--,.. = . ii . Il
Ky- ri- e e-l- i-son. Ky- ri- e e- I- i-son.
B
Ad Missam pro defunctis :
K
VI ..
Y- ri- e * c- I- i-son. bis Chri-ste e- I-

Il
G Il 6 l l
== r: ,. .
. .. . .. .
c
i-son. bis Ky- ri- e e- I- i-son. Ky-ri- e
c , --llt-"-++11---------------
e- l- i-son.
XIII. s.
c
r.:

r.: l l
l
sAnctus. * Sanctus, Sanctus D6minus Dc- us Sa-
768 CANTUS IN ORDINE MISSA!. OCCURRENTES


~ . .l
ba- oth. Pie-ni sunt caeli et terra gl6-ri- a tu- a. Ho-sanna

i

l

~ .in exclsis. Be-ne-dictus qui ve-nit in nomine D6mi-ni.

i


Ho-sanna
G
A
~


~
l


in exclsis

.


l
-gnus De- i,

Il


r-re no- bis. Agnus
G


r
Il

ll
XII. s.i
l l

qui tol-lis pecca-ta mundi : mi-se-
=


~


l

De- i, * qui tol-lis pecca-ta mundi :

l
,
.
mi-se.r-re no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis pecca-ta m un-
G

.


r
Il

l


l
di : do-na no-bis pa- cem.
KYRIALE
CREDO
I
IV c
XI. s.
c
.
Re-do in unum De- um, Patrem omni-pot-ntem, fa-
c
.
l l
ct6- rem cae-li et terrae, vi-si-bi-li- um 6mni- um, et in-
c
r. Il


.....
. l J
vi-si-bi-li- um. Et in unum D6mi-num Ie-sum Christum,
c b = +-1-. -.--=:--:--:=--'-=-
i l
Fi-li- um De- i u-ni-g-ni- tum. Et ex Patre na-tum ante
c
r. Il


.
e
.....
6mni- a sacu- la. De- um de De- o, lumen de lumine,
c
. Il
l
De- um ve-rum de De- o ve-ro. G-ni-tum, non factum, consub-
c

l b =

Il
j


l


r.l l
stanti- a-lem Patri : per quem 6mni- a fa eta sunt. Qui pro-
pter nos h6mi-nes, et propter nostram sa-lu-tem descndit de
770 CANTUS IN ORDINE MISSA'.. OCCURRENTES
J
cae-lis. Et incarna-tus est de Spi-ri-tu Sancto ex Ma-ri- a
c 16 =

.
Ilr. .

Vfrgi- ne : Et homo factus est. Cru-ci- fi-xus t-i- am pro
c . l 6 = ..

l G;
r.

Il
i
no-bis : sub Ponti- o Pi-la-to passus, et sep61-tus est. Et
c

16 =

Il
.
l
l

l i l l
re-surrxit trti- a di- e, se-cundum Scriptu-ras. Et ascn-
c

l 6 =

Il
i


l l
=

l

l l
di t in caelum : se-det ad dxte-ram Patris. Et i-te-rum ven-
c
.. b =

l i

r. l l l

.. ..

l
t6-rus est cum gl6-ri- a, iu-di-ca-re vivos et m6rtu- os :
c

Il
...__,

ll l
l
cu-ius regni non e- rit fi- nis. Et in Spi-ri- tum Sanctum,
c 16;

l
i


ll


l
l
.
l
D6mi-num, et vi-vi- fi-cfmtem: qui ex Patre Fi-li- 6que pro-
c
Il


l 6 =l ll
c- dit. Qui eu m P a tre et Fi-li- o simul ad-o-ra-tur, et
KYRIALE, CREDO Il 771
c
. l

Il =
c
c
c
c

conglo-ri- l-ca-tur: qui lo-cu-tus est per Proph- tas. Et unam

.
.
.
. ..

.

.
sanctam cath6-li- cam et a-post6-li-cam Eccl-si- am. Con-Il
. ..

fi- te- or unum baptisma in remissi- 6-nem pecca-to- rum.

Il
i


=
l

Et exspcto re-surrecti- 6-nem mortu- 6- rum. Et vi- tam
b t

.
Il
,
Il
r.

l

ventu-ri sa-cu-li. A- men.
PrtEter prtEcedentem tonum authenticum, alii subsequentes usu
iam recepti assumi possunt.
II
IV c

.
Il
11--11
.


.
.

c


l
Re-do in unum De- um, Patrem omni-pot-ntem,
--"''-----.... --=---
l l l
fact6-rem cae-li et terrae, vi- si- bi- li- um 6mni- um, et
c
.. .. .

- l j
= Il
invi-si-bi-li- um. Et in unum D6mi-num Ie-sum Christum,
772 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
c.
Fi-li- um De- i u-ni-g-ni-tum. Et ex Patre na-tum ante
c

= .. Il.

6mni- a sacu-la. De- um de De- o, lumen de lumi-ne,
c


Il

.


l


jl
l
De- um ve- rum de De- o ve-ro. G-ni-tum, non factum, con-
c

l

=
Il

l ll l
substanti- a-lem Patri : per quem 6mni- a facta sunt. Qui
c l

propter nos h6mi-nes, et propter nostram sa-Iu-tem descndit
c Il
. .. .
. . . .


j
de cae-Iis. Et incarna-tus est de Spi- ri- tu Sancto ex
c
l
= . l

= . . Il
l

Ma-ri- a Virgi-ne : Et homo factus est. Cru-ci- fi-xus t-i- am
c l
......
= . IIJ

pro no-bis : sub Ponti- o Pi-la-to passus, et se-pultus est.
c. .


.

.. Il
Et re-surr-xit tr-ti- a di- e, se-cundum Scriptu-ras.
KYRIALE, CREDO Il
773
G

l

Il
.

l l


l
l
Et ascndit in caelum: se-d et ad dxte- ram Patris. Et

.

l i


l

l l l l


l
it-e-rum venturus est cum g16-ri- a, iu-di-ca-re vi-vos et
G
=
l

Il
i

.
ll
m6rtu- os: cu-ius regni non e- rit fi- nis. Et in Spi-ri- tu m
G


.

l l l.i

Sanctum, D6mi-num, et vi-vi- fi-cantem: qui ex Patre Fi-
G


Il

.

.
li- 6que pro-c- dit. Qui cum Patre et Fi-li- o simul ado-
c l
. .. . . . i


. .

ra-tur, et conglo-ri- fi-ca-tur : qui lo-cu-tus est per Pro-
c Il

l


. .

j
l
ph- tas. Et u-nam sanctam cath6-li-cam et apost6-li-cam
c


J

= .. Il

Eccl- si- am. Confi- te- or unum baptisma in remissi- 6-
c

Il

--11-=:!:j

.


l


l
l
l
l l
ne m pecca-t6-rum.
Et exspcto re-surrecti- 6-nem mortu- 6-
77 4 CANTUS IN ORDINE MISSlt OCCURRENTES
c .. Il =

6 = .


~ .
rum. Et vi-tam ventu-ri sacu-li. A- men.
III
XVII. s.
v
G ~
11
6
=

. l
, ..
.

J
c


l l

Redo in unum De- um, Patrem omni-pot-ntem,

~
l
.6.

.
l


.
l


l

~
l l l

l

facto- rem ca eli et terrae, vi- si-bi-Ii- um 6-mni- um, et in-
G 6.
Il

6 ~
N
l


.


.


l
l l
vi- si- bi- li- um. Et in unum D6mi-num le- sum Christum,
G 6.


.
Il
~ .
l


~


~
.
~
l
l
l

Fi- li- um De- i u-ni-g-ni-tum. Et ex Patre na- tu m ante
l
~


Il


N
l l


l

l
6mni- a sa- eu-la. Dc- um de De- o, lumen de lumi-ne,
G ~

N .
J
De- um ve-rum de De- o ve-ro. G- ni-tum, non fa- ctum, con-

e
l
l l
6 . l


l 6.

substanti- a-lem Patri : per quem 6mni- a fa-eta sunt. Qui
KYRIALE, CREDO III
775
.

propter nos h6mi-nes, et proptcr nostram sa- lu- tem descn-
c

dit de cae-lis.
. . . . ----
1 l
l
Et incarna-tus est de Spi-ri-tu Sancto

ex
c l
b.


Il
6Q'
'
'
Ma-ri- a Virgi-ne : Et homo factus est. Cru- ci- fi- xus
c
; ..


l b


.
' . ' .
'
t-i- am pro no-bis : sub P6nti- o Pi-la-to passus, et se-pul-

. Il

c
' '
b. .tus est. Et re-surr- xi t trti- a di- e, se-cundum Seri-

c .. IlN . l

ptu- ras. Et ascndit in cae- lum: se-det ad dxte- ram Pa-
.

.
' '


' . ..
'
tris. Et i-te-rum ventu-rus est cum gl6-ri- a, iu-di-ca-re
..
c . .. Il.
vi-vos et m6rtu- os : cu-ius regni non e- rit fi- nis. Et in
c '. l
' .

.
Spi-ri- tum Sanctum, D6mi-num, et vi-Yi- fi-dintem : qui ex
776 CANTUS IN ORDINE MISSJ\!. OCCURRENTES
~ .
. Il

. .
5 . l ~
Patre Fi-li- 6que pro- c-dit. Qui cum Patre et Fi- li- o

c


l


l

l l
. l l

simul ad-o-ra-tur, et conglo-ri- fi-ca-tur: qui lo-cu-tus est
C5.
Il
~
l


J
~


. ..
per Proph-tas. Et unam sanctam cath6-li-cam et a-po-
~ .
. l! ~
.

1\ . l

st6- li- cam Eccl- si- am. Confi- te- or unum ba-ptisma
L
. .
Il

J

l

l

l
l


.
.
l

in re m issi- 6-nem pecca-to- rum. Et exspcto re-surre-

~
;
~

b.
Il. .

Il

l
l


l
l
ct- 6-nem mortu- 6-rum. Et vi- tam ventu-ri sa-cu-li.
A- men.
IV
m
xv. s.
I

Il
~

. hl


c
~ ..
l l
Re-do in unum De- um, Patrem omni-pot- n- tem,
~ c ~ . ~ ~ ~ = . . ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ . . ~ = . . = 1
~ . l l l

fact6-rem cae-li et ter- rae, vi-si-bi-li- um 6mni- um, et in-
KYRIALE, CREDO IV
777
c


r.
Il
l

l l
.

.
J . l i


vi-si- bi- li- um. Et in unum D6mi-num Ie-sum Chri-stum,
cl

l

l

Fi-li- um De- u-ni-g-ni-tum. Et ex Patre na-tum ante
c l
l l
. Il
l
l l l
l

l l
6mni- a sacu-Ia. De- um de De- o, lumen de lumi-ne,
c
Il

l
r-

l
J

l


l
l


l
l

Ili

De- um ve-rum de De- o ve- ro. G-ni-tum, non factum, con-
-.--.-_-rl
substanti- a-lem Pa-tri : per quem 6mni- a facta sunt. Qui
c
l
l
Il l

l
l l
l

l l
l l l
propter nos h6mi-nes, et propter nostram sa-16-tem descndit
c

..
l
l
l
l l
Il
l l
l

l
l
l

l l

l
l
de cae- li s. Et incarna- tus est de Spi-ri- tu Sancto ex
C
.
. l.

Il


1
r-
t-

l
l


l
l

l
Ma-ri- a Virgi-ne : Et homo factus est. Cru-ci- fi- XUS t-i- am
c l
.... ,.
l l
l l
l l r. l
. Il
l
pro no- bis: sub Ponti- o Pi-la- to passus, et se-pul-tus est.
778 CANTUS IN ORDINE MISS& OCCURRENTES
c

~ . .


l l
l ~
l
Et re-surrxit trti- a di- e, se-cundum Scriptu- ras. Et


: . l ~


l ~ i
c


~ ..
: .. ,,
ascndit in caelum: se-det ad dxte-ram Patris. Et i-te-rum
c
l
l

ll

l
,enturus est eu m gl6-ri- a, iu-di-ca- re vi- vos et m6rtu- os :
c ~
.
.

l
cu-ius regni non e-ri t fi- nis. Et in Spi- ri-tum Sanctum, D6-
. . ll ~
l l
mi-num, et vi-vi- fi-cantem: qui ex Patre Fi- li- 6que pro-c-

.


l

; l
- l
dit. Qui cum Patre
c
et Fi- Ii- o simul ad-o-ra- tur, et con-

l
. .

i
Il
l

e-
glo-ri- fi-ca-tur : qui lo-cu-tus est per Proph- tas. Et unam
c l
~ l ~ ~ Il i
sanctam cath6-li-cam et apost6-li-cam Eccl-si- am. Confi-
C
~ l~ l ,
. .
. 11
1
te- or unum baptisma in remissi- 6nem pecca-to- rum.
KYRIALE, CREDO V
779


. --- .
l l
.
c

r. J
Et exspcto re-surrecti- 6nem mortu- 6- rum. Et vi- tam
c

r.
Il ... .. . Il
l
ventu-ri sacu-li. A- men.
v
c
XII. s.
IV
Il
r.
.=
r.
=r.


c


l
Re- do in u- num De- um, *ve! Cre-do in unum
c l G

11---11
l
=

l
l

l

De- um, * Patrem omni-pot-ntem, fact6-rem caeli et terrae,
c
G:

.

Il
l
j


lr.l
l
r.:

l l
vi-si-bi-li- um 6mni- um, et in vi- si- bi- li- um. Et in unum
c
l e l l l l l l l

Domi-num Ie-sum Christum, Fi-li- um De- i u-nig-ni-tum.
cl


r. r.: l l


Et ex Patre na-tum ante 6mni- a sacu- la. De- um de


r. --
De- o, lumen de lumi-ne, De- um ve- rum de De- o ve- ro.
780 CANTUS IN ORDINE MISS./t OCCURRENTES
c


. . . . . :

l b;


= .
G-ni-tum, non factum, consubstanti- a-lem Patri : per quem
c
r.

.i6mni- a facta sunt. Qui propter nos h6mi-nes et propter
c
=
Il
-
jl


l
r.:l
l
nostra m sa-h!- tem descndit de cae- Jis. Et incarnatus est
c


l 6:
r. r.:
1\

de Spi-ri-tu Sancto ex Ma-ri- a Virgi- ne : Et ho-mo
c
l 6 =
Il

j

r.

l

r.:

l
l l
factus est. Cru-ci-fi-xus t-i- am pro no-bis: sub Ponti- o
c
l
l 6 =

r.: Il
l
l


l
Pi-la-to passus, et se-pultus est. Et re-surr-xit trti- a
c .

l r. r.: Il ll" l j

di- e, se-cundum Scriptu- ras. Et ascndit in caelum :
c 6 =
.

. Il l
= j
l l
se-det ad dxte-ram Patris. Et i- te-rum ventu-rus est eu m
l

il
l
l
r.


l
lr.:

l
l
gl6-ri- a, iu-di-di.-re vi-vos et m6rtu- os: cu-ius regni non
KYRIALE, CREDO V
G
r.: Il
G =


~ j


~
l l
l
e-ri t fi- nis. Et in Spi-ri-tum Sanctum
1
D6mi-num, et vi-vi-
G

Il
j
~


~
~

l l
r.:


.
l
fi-cantem : qui ex P a tre Fi- Ii- 6que pro- c- di t. Qui eu m
G
.. = . . .. IG= ~ .
T ~ ~ ~ ~ T ~ ~ ~ . ~ . . 1 1 ~
1
. ~ ~ ~ ~
Patre et Fi- Ii- o simul ado-ra-tur, et conglo-ri- fi-ca-
G


r. ~ : litur: qui lo-cu-tus est per Proph- tas. Et una m san eta m
G
=
1(5=

l l

Il
i

l


l
~
l

l
l
r.:

l
cath6-li-cam et apost6- li-cam Eccl-si- a m. Confi-te- or
G

l
Il
j


ll


r.

l


r.:
l
unum baptisma in remissi- 6-nem pecca- t6- rum. Et ex-
G
~
Il
ll
l
l


l
spcto re-surrecti- 6-nem mortu- 6-rum. Et vi-tam ventu-ri
G G = ... Il Il
sacu-li. A- men.
782 CANTUS IN ORDINE MISS./\3. OCCURRENTES
VI
IV c
c
r.
l
Re- do
XI. s.
6 r ..
Il
l
l l l
l ~
in u- num De- um, * ve! Cre-do in unum
c

l ~ =
~
l
l
~ l = : . 1 = r. l
De- um * Patrem omni-pot-n- tem, facto- rem cae-li et ter-
c
J
l l l
=
[
=
:
l
l
:
l
l
:
l
r.

l l
l
l
rae, vi-si-bi- li- um 6mni- um, et in vi- si-bi- li- um. Et
~ l : :
l ~ l l J
in u-num D6mi-num le-sum Chri-stum, Fi-li- um De- i u-ni-
c l
Il =
J
l
g- ni- tum. Et ex Pa-tre na- tum ante 6mni- a sacu-
c
Il
l .
, ..
l r.

r.

l
l l
=
~

l

l
l
l

la. De- um de De- o, Jumen de lumi-ne, De- um ve- rum
G J ; ; I l ~ . . . Ilo ,.._.J
l
de De- o ve- ro. G-ni-tum, non factum, consubstanti- a- lem
c
j
~
l l l
=
Il
l
r.
-
r.

l
r.
=
, ..

l
l
l
Pa-tri : per quem 6mni- a fa eta sunt. Qui propter nos h6-
KYRIALE, CREDO VI
! =
.
mi-nes, et propter nostram sa-ltJ- tem descndit de cae- lis.:
j
, .. :
l

l

l
l l
Et incarna-tus est de Spi-ri-tu Sancto ex Ma-ri- a Vir-
G
l
j

:
Il
j

: ...
l

=
:

:


l


l
gi- ne : Et homo factus est. Cru-ci- il- xus t-i- am pro
G
j

:
Il
r.r.
l

: ...
l

l
no- bis : sub Ponti- o Pi-la- to passus, et sepultus est.
;
j
. l
=
: . 11


, ..

l l l

l
Et re-surr- xi t trti- a di- e, se-cundum Scriptu- ras.
G
j=
Il
ll l
=Et ascndit in cae-lum : se-de t ad dxte-ram Pa- tris.
l
= . . . . . .
l l
Et i-te-rum ventu-rus est cum gl6-ri- a iu-di-ca- re vi-vos et
c

j

=
Il :
: ...

m6rtu- os :
jl
cu-ius regni non e-rit f- nis. Et in Spi-
. :
l :
j

=
i
l
: ...ri-tum Sanctum, D6mi-num, et vi-vi- f-can- tem : qui ex
784 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
C ,.. a : ,.. a j = : . 11. :
r.
.

Pa-tre Fi-li- 6que pro-c- dit. Qui cum Pa-tre et Fi-li- o
r.
J

=


l
l
= .
=
l
=
r.
l
---ti
l

simul ado-ra- tur, et conglo-ri- fi-ca- tur qui lo-cu-tus est
G
Il =
l

J

=
r. r.

J

= .
=


l

.
l
per Proph- tas. Et u-nam sanctam cath6-li-cam et apo-
G


l

Il

r.
=
=


=
r.

r.


l


l
st6-li-cam Eccl-si- a m. Confi-tc- or u-num baptisma in
C : ,.. ,.. j = :.J. a ,.. .
r--1
l
remissi- 6- nem pecca-to- rum. Et exsp-cto re- surrecti- 6-
c
J

=
Il
Il
=

r.
l l
nem mortu- 6- rum. Et vi- tam ventu-ri sacu- li.
i J Il
Amen.
I
KYRIALE
CANTUS AD LIBITUM

KYRIE
I
( Clemens ree t or)
f .. =

X. s.
K
l
Y- ri- e e- l- i-son. Ky- ri-
1
c
=
~ Q .
=. .. . . .
e
..........
e- I- i-son. Ky- ri- e
c
, ...

l
l
e- l- i-son. Chri- ste e-
c
=. . ....
....
Chri-ste
e- l- i-son. Chri- ste
c ~ ~ ,
~ ~ ....
l
e- l- i-son. Ky- ri- e
c ~ r t l

..........


. Il J
l
l- i-son.
e- l- i-son.Ky- ri- e
786 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
c
=. .. ...
....
e- l- i-son. Ky- ri- e

*

II
( Summe Deus)

l J
*
= .. Il

----.-.
e- l- i-son.
XI. s.
I b:l-,a.,....,=-=-:-. a- ..="-Hl!-=---= _l J
K
...
Y-ri- e * e- l- i-son. Ky-ri- e
c

e- l- i- son. Ky-ri- e e- l- i-son. Chri-
ste e- l- i-son. Christe e- l- i-son.
c l
=b= . 11 r-
Christe e- l- i-son. Ky- ri- e e-
G

.
Il Il

.i l

i l
l- i-son. Ky-ri- e e- l- i- so n. Ky- ri-
KYRIALE
e
e-
l- i- son.
III
Cf. supra, III A, 721.
IV
( Kyrie altissime)
XI. s.
v
;
=
G
Il
=br-1 . J
...
K
l
Y-ri- e

e- l- i-son . Ky-ri- e
lb l
Il = b
l
e- l- i- son. Ky-ri- e e-
1
. Il
., l = b Il
... J l
l- i-son. Chri-ste e- l- i-son. Chri-

l
Il
.. . . l i
G :
ste e- l- i-son. Christe
--1-,-

b . Il h b. . . . ; }!,... b- l!

e- l- i- son. Ky- ri- e e-
l- i-son. Ky- ri- e e- l- i-son. Ky- ri-
788 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
e * e- l- i-son.
V. Cf. supra, I B, 711.
VI. Cf. supra, I A, 710.
VII
I
XL s.
c l
. . . .. = . .. Il =N.. 1
,. l
Y -ri- e e- l- i- son. bis Christe
( S plendor aterne)
K
e- l- i-son. bis Ky- ri- e e- l- i- so n.
c ilr. l =
: .. ,.
l r
l .
Ky-ri- e
* **
c
. .. Il
e- l- i-son.
VIII
( Firmator sancte)
XIII. s.

K Y-ri- e * e-16- i-son. bis Chri-ste
KYRIALE

. Il

l
e-l- i- son. bis Ky- ri- e e- l- i- son.
Il
l
Kj-ri- e e- l- i-son.
IX
(O Pater excelse)
XI. s.
VIII
c
K
-+-
l
Y-ri- e *
.._=,
l.
c . Il
l- -son. bis
X. Cf. supra, XI A, 748.
Xl. Cf. supra, XVII A, 764.
r- . Il
e- l- i-son. bis Chrste
,..,.
~
e-
l
790 CANTUS IN ORDINE MISSJ\3. OCCURRENTES
GLORIA
I
XI s.
VIII
G
..
Il


j
=
l
G

c.=


l l
L6-ri- a in excl- sis De- o. Et in ter-ra pax
G
=
l
=
..
Il Il
j
r-
r

=J

c

l
--F
ho-mi-ni- bus bona e vo-lunta- tis. Laudamus te. Be-ne-
Pt.,, . J i'" ;:-Il. "l J i'" jt
---- -
di- ci- mus te. Ado-ramus te. Glo-ri- fi- ca-mus te.
= . l l

=1
Gra- ti- as a-gimus ti-bi propter magnam gl6-ri- am tu- am.
; . . = .. l r r- = l Il
l l i = .
---- Domi-ne De- us, Rex cae-lstis, De- us Pa-ter o- mni-pot-ens.

Il
Domi- ne Fi- li le-su Chri-ste. Domi-ne u-ni-g- ni- te
.
-=-= ---= ======-=---_lllf-==------1
De- us, Agnus De- i, Fi-li- us Pa-tris. Qui tol-Iis pecca-ta
KYRIALE
791
. ..


. l i

1 ) = . ;:: ; .. Il
=
mundi, mi- se-r- re no-bis. Qui tol-lis pecca-ta mundi,
. . . .

.-
l
sus-ci- pe depre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui se-des ad dx-
l
= =r-j
!,;=.
; .
. llj
sanctus. Tu so-lus D6-mi-nus. Tu so-lus Al-tissimus, le-su
. l =
c . . Il

-e-
Chri-ste. Cu m Sancto Spi- ri- tu, in gl6- ri- a De- i
= .
Pa-tris. A- men.
II
XI. s.
Il

Il
j

r
s
rh

=
r
Gl
L6-ri- a in excl-sis De- o. Et in terra pax
792 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
= l r- = ... Il Q =! Il j
homi-ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus te. Be-ne-

. , ...
di- cimus te. Ado- ramus te. Glo-ri- f-camus
te. Gra-ti- as a-gimus ti- bi pro-
= . .. J r- = . Q r r. l
pter magnam glo-ri- am tu- am. Domi-ne De- us, Rex
= = r- l r ... . J r- r Il
cae-lstis, De- us Pa- ter omni-pot- ens. D6mi-ne Fi-li
t- . = . r- = = ... rll Q r- r. l j
u-nig-ni- te le- su Christe. Domi-ne De- us, Agnus
= = r- l r- = ... . Il J . r- = = J
De- i, Fi- li- us Pa- tris. Qui tol- lis pecca-ta m un-
= .. r l r- = . ... .. Il . J . r- = . u
di, mi-se- r-re no- bis. Qui tol-lis pecca-ta mun-
= ... r- ---- __,.=-. . -.-. -+-llf--.. --;;1., . ;:- . ---di
di, suscipe depre-ca-ti- o-nem nostram. Qui
KYRIALE
793
Q
= .. 1 r- = ... Il . = J
se-des ad dxte-ram Patris, mi-se- r-re no- bis. Qu6-ni- am

tu so-lus sanctus. Tu so-Ius D6mi-nus. Tu so-lus Altis-
simus, le- su Christe. Cum Sancto Spi-ri-tu,

=
,.. ...
l. l
in gl6-ri- a De- i Pa- tris. A- men.
III. Cf. supra, III B, 721.
IV
(More ambrosiano)
IV
G L6-ri- a in exclsis De- o. Et in terra pax homi-
c l
l
Il

ni-bus bonae vo-lunta- tis. Laudamus te. Be-ne-di-cimus te.
l l l
l l
Ado-n1mus te. Glo-ri- f- camus te. Gra-ti- as a-gimus ti-
c =l l l l... l l l l . . . .. .. Il . . . j
bi propter magnam g16-ri- am tu- am. D6mi-ne
794 CANTUS IN ORDINE MISS.lr. OCCURRENTES
c
~ Il

De- us, Rex caelstis, De- us Pa-ter omnf-pot-ens. D6mi-ne
. . . ..

l
. . =. Il J .,. l ~
c
Fi- li u-ni-g-ni- te, le-su Christe. D6mi-ne
~ l l. ~
mundi,
c

mundi,
c
l


mi-se-r-re no- bis. Qui tol-lis pecca-ta
l
. . Il J
susci-pe depre-ca-ti- 6-nem nostram. Qui

l

Il

.=J
sedes ad dxte-ram Patris, mi- se-r-re no- bis. Qu6-ni- a m
c Il l ~ Il
~
l
tu so-lus sanctus. Tu so-lus Domi-nus. Tu so-lus Altis-
c

. = =


Ill
,. l -
simus, le-su Christe. Cum Sancto Spi- ri- tu
c
r. .
in gl6- ri- a De- i Patris. ** Amen.
KYRIALE
795
SANCTUS
I
XI. s.
I

s
.. .. ..

l
Anctus, * Sanctus, Sanctus Domi-nus De- us

= . .
= ..
... ,.

. l
J
tu- a .
Sa-ba- oth. Pie-ni sunt cae-li
l
et terra gl6- ri- a
.
. .
,... ..
=

l

Ho- sanna in excl- sis.
l
Be-ne-di-ctus qui ve-nit in
r- = ..
. = i\i
nomi-ne D6-mi-ni. Hosanna in ex- cl- sis.
II
Xl. s.
IV
s
.,.
il'
..
., ....
l

Anctus, * Sanctus, Sanctus D6mi-nus De- us
r- .

,.. =
. =
Sa- ba- oth. Pie-ni sunt cae- li et ter- ra gl6- ri- a

tu- a.
Ho-sanna in excl- sis. Be-ne-di-ctus qui
796 CANTUS IN ORDINE MISSJ\'. OCCURRENTES


l
, ..
l
Il


r.r-
Il


l

ve- nit in no-mi-ne Domi- n i. Ho-san n a in excl- sis.
III
VIII
S

An- ctus, * Sanctus, Sanctus D6mi- nus De- us
sa-
ba- oth. Ple-ni sunt cae- li et ter- ra glo-
c = r- .

. ...

ri- a tu- a. Ho-sanna in ex- cl-sis. Be- ne-di-
c . l
l
l
. :
. , ....

l J

ctus qui ve- nit in nomi-ne D6mi- ni. Ho-sanna in
c ....... Il
ex-cl-sis.
AGNUS
I
XII. s .
G
..
l
...
.
VIII
1-r-
A
l
gnus De- i, *qui tol- lis pecca-ta
KYRIALE
797
--
c ,.,. l Ilo r-,., ... r- Il,."\ ..
..
l
mundi : mi-se-r- re
no- bis. A- gnus De-
..
l,
c
ii\ .
.-:-
-tt--
, ...

qui tol- lis pecca-ta mundi : mi-se- r- re no-
--t -tt--
c . Il ii\ ..

bis. A- gnus De- i, * qui tal- lis pecca-ta mun-
. 1 r. ...r- Il
di : dona no- bis pa- cem.
II
VI.

l

.

A

-gnus De- i,* qui tol-lis pecca-ta mundi : mi-se-r-re
c __ __ . __ r- ___ __
no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis mi-se-
c
116.
e.

..
l J
r-re no- bis. Agnus De- i, * qui tol-lis pecca-ta mundi :
c

. Il
l l
dona no-bis pa- cem.
798 CANTUS IN ORDINE MISS.lr. OCCURRENTES
L AD RITUS INITIALES
SIGNUM CRUCIS
c

- l


I N nomi-ne Patris, et Fi- li- i, et Spi- ri-tus Sancti.
c
~ A m e n .
FORMULlE SALUTATIONIS
I
i


j
G Ra-ti- a Domi-ni nostri le-su Christi, et ca-ri- tas
c -iii


j
De- i, et commu-ni-ca- ti- o Sancti Spi- ri-tus si t cum omni-
c
r Il
bus vo- bis.
c

. 1\
~ Et cum spi-ri-tu tu- o.
TONI COMMUNES
799
II
c
'
G Ra-ti- a v o-bis et pax a De- o Patre nostro et
c

IlDomi-no le-su Chri- sto.
c

~ l . Il

I. Bene-dictus De- us et Pa-ter Domi-ni nostri Iesu Chri- sti.
III
Il

Il
i

.
D Orni-nus v o- biscum. [Pax vo-bis.] I. Et cum spi-ri-
c
\l
tu tu- o.
Ve/:
D
c = r . Il = r- . Il

i
Orni-nus v o- bis-cum. [P a x v o- bis]. ~ Et eu m spi-
c

Il
ri-tu tu- o.
800 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
o
II. PRO ORATIONIBUS
TONI ORATIONUM
A
- rmus.
c

i
Da, qm-sumus, omni-po-tens De- us, hanc tu- is fi-d-li-bus
'
e-t! .
Iii

l
vo-lun-ta- tem, ut, Christo tu- o ve-ni- nti iustis op-
c c
j
l
ri-bus occurrn- tes, e-ius dxte-rre so- ci- a- ti, regnum
c .
me-re- antur possi-d-re cre-lste.
Post collectam
c
. l J
Per D6mi-num nostrum Ie-sum Christum Fi- li- um tu- um,
c


qui te-cum vi-vit et regnat in u-ni-ta-te Spi- ri- tus Sancti,
TONI COMMUNES 801
c .

Il
. . Il
De- us, per 6mni- a srecu-1a sa:cu-16-rum. R,7. Amen.
Post alias orationes
c


Il
Il
Per Christum D6mi-num nostrum. R,7. Amen.
Ve!:
c


Il

.

Il
Qui vi-vit et regnat in sre-cu-1a sa:cu-16-rum. R7. Amen.
B
o
- rmus.
c
j
Da, qure-sumus, omni-po-tens De- us, hanc tu- is fi-d-li-bus
c .
c


vo-1unta- tem, ut, Christo tu- o ve-ni- nti iustis op-
c .


ri- bus occurrntes, e-ius dxte-ra: so-ci- a-ti, regnum me-
802 CANTUS IN ORDINE MISSJr. OCCURRENTES
c


1
l
re- antur possi-d-re ca-l- ste.
Post collectam
c
Per D6mi-num nostrum Ie-sum Christum Fi-li- um tu- um,

qui te-cum vi-vi t et regna t in u-ni-ta-te Spi- ri- tus Sancti,
c .


l
l r .
Il

De- us, per 6mni- a s<cu-la srecu-16- rum. R;. Amen.
Post alias orationes
cIl =: Il
Per Christum D6mi-num nostrum. R,7. Amen.
Ve!:
c


r .
Il

Qui vi-vit et regnat in s<-cu-Ia srecu-16- rum. R,7. Amen.
Hic tonus B aptius convenit cum oratione super oblata, ad inducen-
dam salutationem D6minus vobiscum ante prcefationem.
TONI COMMUNES
III. AD LITURGIAM VERBI
TONI LECTIONUM
Prceter tonos infrascriptos, quicumque tonus lectionum in usu receptus
eligi potest.
LECTIO I
: . . . . . . . . .L
; o r ~ ~ ~
Ecti- o libri I-sa- i- ce proph- tce. Tu, Domi-
!l

c . l

ne, pa-ter noster, red-mptor no- ster : a sc-cu-Io nomen
~


tu- um. Qua-re erra-re nos fe-cisti, Domi-ne, de vi- is
c o
=:

tu- is, indu-nisti c or nostrum, ne time-rmus te? ...


i c
Et nunc, Domi-ne, pa- ter noster es tu, nos ve-ro lu-
!l
tum; et fi.ctor noster tu, et o-pe-ra manu- um tu- a-rum
G
.
o

omnes nos.
804 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES


Il

l

Il


Verbum D6mi-ni. Rj. De- o gra-ti- as.
LECTIO II VEL UNICA ANTE EVANGELIUM
c
=
Il
...
j
c

c

i c
L

l
Ecti- o E-pisto-lre ad Hebrre- os. [ad Ga-la-
c Il
tas.] Multi- fa-ri- am multisque mo-dis ... se-det ad dxte-ram
c l l l l l C l l
ma-iesta- tis in excl- sis; tanto m- li- or ange- lis eff-
'
c


c
c i
ctus, quanto diffe-rnti- us prre il-lis nomen he-re- di-ta-

i .

vit. Cu- i e-nim di-xit a-liquando ange-16-rum: Fi-li-
c


us me- us es tu, ego h6-di- e g-nu- i te?... Et, cumi-te-rum introdu-cit Primog-ni-tum in orbem terrre, di-cit :
TONI COMMUNES
'
c
= c


: c
Et ado-rent e- um omnes ange-li De- i .
c
Il

Il

.


Verbum Domi-ni. Rj. De- o gra-ti- as.
Hcec leccio potest etiam cantari in tono prcecedenti, 803.
c
TONI EV ANGELII
A


.

IlD Omi-nus vo-biscum. I ~ Et eu m spi- ri- tu tu- o.
c

Il
Lcti- o sancti Evang- li- se-cllildum Matth<- um.Rj. Glo-ri- a ti-bi, Domi-ne.
c l l' l
8os
Il
.
In il-lo tmpo-re : Di-xit Ie-sus disd-pu-Iis su- is : Vos
c l ..
l l

l

estis sal ter-rce. Quod si sal e-vanu- e-rit, in quo sa-/i-
c :: l
l l l
- tur? Ad ni-hi-lum va-let ultra, ni-si ut mitta-tur fo-ras
806 CANTUS IN ORDINE MISSN. OCCURRENTES
c


j

et conculc- tur ab homi-ni- bus... Sic lu-ce- a t lux ves tra
c

l

co-ram homi-ni-bus, ut vi-de- ant o-pe-ra vestra bona et

glo-ri- fi-cent ,Patrem vestrum, qui in cre-lis est.
c
: ...
Il

, . Il
Verbum Domi-ni. R,7. Laus ti-bi, Christe.
B
c

Il


Il

D
Orni-nus vo-biscum. J1. Et cum spi- ri- tu tu- o.

Il
iLcti- o sane ti Evang- li- se-cundum Matthre- um.
c


1)7. Glo-ri- a ti-bi, Domi-ne.

i
.
In il-lo tmpo-re : Di-xit Ie-sus disci-pu-lis su- is : Vos
TONI COMMUNES

c

estis sal ter- n:e. Quod si sal e-vanu- e-rit, in quo sa-/i-
c ..
.a
- tur? Ad ni- hi- lum va- Iet ultra, ni- si ut mitta- tur
.
1--.--n
.
l
l

a

.
fo- ras et conculc-tur ab homi- ni-bus ... Sic lu-ce- at lux
c .

a ..
vestra co-ram homi-ni-bus, ut vi-de- ant 6-pe- ra vestra
c

o
. . = o l
bo-na et glo-ri- fi-cent Patrem ve- strum, qui in cre-lis est )) .
c . .
: . ..
Il

.
Verbum Domi-ni. R,7. Laus ti-bi, Christe.
c
c

= r Il

Il
D
Orni-nus vo-bi-scum. JY'. Et cum spi-ri-tu tu- o.
c . . .
Il
Lcti- o sancti Evang- li- i se-cundum Matth<- um.
808 CANTUS IN ORDINE OCCURRENTES
Il
i
R,7.
c
l

l Il
Glo-ri- a ti-bi, Domi-ne.
. l

l

l
In il-lo tmpo-re: Di-xit Ie-sus disci-pu-lis su- is : Vos
c

l


cestis sal ter- n:e. Quod si sal e-vanu- e-rit, in quo sa-li-
c

c J

- tur? Ad ni- hi- lum va-let ultra, ni- si ut mitta- tur

fo- ras et conculc-tur ab homi-ni-bus... Sic lu-ce- a t lux
c

c 1 1
c._-::...'
vestra co-ram homi-ni-bus, ut vi- de- an t o-pe-ra vestra
c . l

c .
. . = o l
bo-na et glo-ri- fi-cent Patrem ve- strum, qui in cre-lis est >>.
c . .
= . ..
Il
l =
Il
Verbum Domi-ni. R,7. Laus ti-bi, Chri-ste.
TONI COMMUNES
IV. AD PRECEM EUCHARISTICAM
Ante prrefationem
A. TONUS SIMPLEX
c
D


= . .. Il


Il
Orni-nus vo-biscum. ~ Et cum spi-ri-tu tu- o.
c
= r: Il


y;. Sursum corda. ~ Habmus ad D6minum.

i

Il

y;. Gra-ti- as agamus Domi-no De- o nostro. ~ Dignum et
c r: Il
iustum est.
B. TONUS SOLLEMNIS
c

=
~
.
Il~

.
Il
DOrni-nus vo-bis-cum. ~ . Et cum spi-ri-tu tu- o.

; = r: Il ;
= r: Il
i
y;. Sur-sum corda. ~ Hab-mus ad D6mi-num.
8 I O CANTUS IN ORDINE MISS;t OCCURRENTES
c
r =
= .

. rIl
J l l
l
J!. Gra-ti- as aga-mus Domi-no De- o nostro. ~ Dignum et
c = l ~ . : Il
iustum est.
Hic tonus B retineri potest cum prcefationis tono tam sollemni quam
simplici.
Specimen toni pr<efationis invenitur in Missali Romano (an. 1970,
914-916) '.
Pro cantu Precum eucharisticarum, vide in eodem (917-926).
Post consecrationem
c

l Il


= . r ~
M

Yst- ri- um fi-de- i. ve/ Myst-ri- um fi- de- i.
c
=
J l .
= .
l


~ Mortem tu- am annunti- amus, Do-mi-ne, et tu- am re-sur-

. . = l
recti- o-nem confi-tmur,
r; ..
l -:- .
do- nec v-ni- as.
~ ~ ~ ~ ----
Il
1
Cf. etiam volumen << Pra:fationes in cantu >, in : Abbaye St-Pierre de
Solesmes, 72 300 Sabl sur Sarthe.
TONI COMMUNES
8II
Ad doxologiam
A. TONUS SIMPLEX
p
ER ipsum, et cum ipso, et in ipso, est ti- bi
c
De- o Patri omni-po-tnti, in u-ni-ta-te Spi- ri-tus Sancti,
comnis honor et gl6- ri- a per 6mni- a sc-cu-la S<e-CU-
c r . Il :: Il
16- rum. 1)7. Amen.
B. TONUS SOLLEMNIS
c= ..


p
ER ipsum, et cum ipso, et in ipso, est ti- bi
c

r.


De- o Patri omni-po-tnti, in u-ni-ta-te Spi- ri-tus Sancti,
c

r =

= . .
omnis ho- nor et gl6- ri- a per 6mni- a sc-cu-la s.e-cu-
c r . Il :: Il
16- rum. ~ Amen.
Hic tonus B semper retineri potest.
812 CANTUS IN ORDINE M S S ~ OCCURRENTES
V. AD RITUS COMMUNIONIS
G
TONI ORATIONIS DOMINIClE
A

p
Recptis sa-lu-ta-ri- bus m6-ni- ti, et di-vi-na
c
l

=

l
Ilsti-tu- ti- 6ne forma-ti, audmus di-ce-re :


i

ll

~
=

in-

Pa-ter noster, qui es in Ce-liS : sancti- fi- c- tur nomen
c
l

l l
=
l
.
l

l
l
l


l
..
tu- um; adv-ni- at regnum tu- um; fi- at vo-ltintas tu- a,
c
l= l' l

l
l

sic-ut in Ca!- lo, et in terra. Panem nostrum co-ti-di- a-
l
l
j
l

l l
l
l l
l l

. l l
num da no- bis h6-di- e; et dimitte no-bis d-bi- ta nostra,
c


l
il

l ll

sic-ut et nos dimit-timus de-bi-to-ri-bus nostris; et ne nos
c l

r ~ l l l

l
r ~ . Il
indu-cas in tenta-ti- 6- nem; sed li-be-ra nos a ma- lo.
TONI COMMUNES
Libera nos, ut infra, 815.
B
p
c

l
Rrecptis sa-lu-ta-ri-bus m6-ni- ti,
et di-vi-na in-
c

Il

sti-tu- ti- 6-ne forma- ti, audmus di- ce-re :
Gj

l


Pa-ter noster, qui es in ere- lis : sancti- fi-c-tur nomen
c
l l

l

tu- um
'
adv-ni- at regnum tu- um; fi- at vo-luntas tu- a,
c


j


sic-ut in ere-lo, et in ter-ra. Panem nostrum co- ti-di- a-
c


l

num da no- bis h6-di- e
'
et dimitte no-bis d-bi-ta nostra,
Gl

j

sic-ut et nos dimit-timus de-bi-to-ri-bus no-stris; et ne nos
G


Il J

indu-cas in tenta-ti- 6- nem; sed li-be-ra nos a ma-lo.
Libera nos, ut infra, 815.
814 CANTUS IN ORDINE MISSit OCCURRENTES
c
p
c

l
Rrecptis sa-lu-ta-ri- bus mo-ni- ti, et di-vi-na in-Il
i .

sti-tu-ti- o-ne forma- ti, audmus di-ce-re :
G

=
j


Pa-ter noster, qui es in ere- lis : sancti- fi- c- tur nomen
c . l Q. l


l

tu- um; adv-ni- at regnum tu- um; fi- at vo-luntas tu- a,
G
l

=
, ..
l

r
l

ll
sic-ut in ere-lo, et in ter- ra. Panem nostrum co- ti-di- a-
G l
l
l
l
l l l
l
l. l J
l
num da no-bis ho-di- e; et dimitte no-bis d-bi-ta nostra,
G, . l
l

sic-ut et nos dimit-timus de-bi-to-ri-bus no- stris; et ne nos
c

. l
l l
l
l


indu- cas in tenta-ti- o-nem; sed li-be-ra nos a ma- lo.
TONI COMMUNES 8rs
TONUS EMBOLISMI
L


i
I-be-ra nos, qm-sumus, Domi-ne, ab omni-bus ma-
l

. l l


lis, da pro-pi- ti- us pa-cem in di- -bus nostris, ut, o-pe
G
l

l


l
mi-se- ri-cordi- re tu- re adiu-ti, et a pecca-to simus sem-
G


l


per li- be- ri et ab omni perturba- ti- o-ne se-cu-ri : ex-

ispectantes be- a-tam spem et advntum Salva-to-ris nostri
G


le-su Chri- sti.
Il
G
= . . .. "

JY'. Qui- a tu- um est regnum, et po-tstas, et gl6- ri- a in

Il
G

sc-cu-la.
8 I 6 CANTUS IN ORDINE MISSA!. OCCURRENTES
AD PACEM
D
c


Orni-ne le-su Christe, qui di-xisti Aposto- lis tu- is :
c. l

j
Pa-cem re-linquo vo- bis, pa-cem me- am do vo-bis : ne re-
cj
spi-ci- as pecca-ta nostra, sed fi-dem Eccl-si- <e tu- <e; e- am-
c


J
que se-cundum vo-lunta- tem tu- am pa-ci- fi-ci-re et co- adu-
c


na-re dign- ris. Qui vi-vis et regnas in srecu- la S<eCU-
c . Il =: Il
16- r u m ~ Amen.
p
c = . . . . . "' .. Il i
AX Domi-ni si t semper vo- bis-cum. ~ Et cum spi-
c

. Il
ri-tu tu- o.
c .


Il

Offrte vo- bis pa- cem.
TONI COMMUNES 8!7
VI. AD RITUS CONCLUSIONIS
AD BENEDICTIONEM SIMPLICEM
A
c


Il
Il


.
D
Orni-nus v o- biscum.

Et cum spi-ri-tu tu- o.


l j
c

Bene-di-cat vos omni-po-tens De- us, Pa-ter, et Fi-li- us,
c


Il Il
et Spi- ri-tus Sanctus. R,7. Amen.
B
c

= r .D Orni- nus v o- bis-cum. R7. Et cum spi-ri- tu tu- o.
c


. l
Bene-di-cat vos omni-po-tens De- us, Pa-ter, et Fi-li- us,
c
r Il =: Il
et Spi- ri-tus Sanctus. R,7. Amen.
8 I 8 CANTUS IN ORDINE MISSN.. OCCURRENTES
AD BENEDICTIONEM SOLLEMNEM
ET ORATIONES SUPER POPULUM
(Missale Romanum, pp. 495-506 et 507-5II)
A
c


Il

D
Orni-nus vo-biscum.
~
Et cum spi-ri- tu tu- o.

l . Il J
Indi-mi-te vos ad be-ne-dicti- 6-nem.
c l l
l l l l l l l
Il
l l
Di- es et actus vestros in su- a pa-ce disp6-nat, pre-ces hic
c l l l l l l Ol--111-'-' -+-r--1 - .. 1-1--111---ll._ ---llt-tlt-tl ..........
et u-bique exaudi- a t, et ad vi- tam re-trnam fe-li-ci-
c:::....___. _. .------i. o . Il . . Il
ter vos perdu- cat. ~ Amen.

. l
J
c


B
Ene-di-cat vos omni-pot-ens De- us : Pa-ter, et Fi-
c ~

Il Il
li- us, et Spi-ri-tus Sanctus. ~ Amen.
TONI COMMUNES 8!9
B
c

=r-11

D
Omi-nus vo-bi-scum. ~ Et cum spi-ri-tu tu- o.
cIncli-na-te vos ad be-ne-dicti- 6-nem.
c

- l j
o
Di- es et actus vestros in su- a pa-ce dispo- nat, pre-ces
c

{]


j
hic et u-bique exaudi- at, et ad vi- tam ;:e-trnam fe-
c~
Il
=:
Illi-ci- ter vos per- du- ca t. ~ A m e n
c

Il
._ .
Il
et inc6- lu-mes pro-tegat.
~ A m e n
cl
B Ene-df-cat vos omni-po-tens De- us, Pa-ter, et Fi-
c

r
. j
li- us, et Spi- ri-tus Sanctus. ~ Amen.
820 CANTUS IN ORDINE MISS& OCCURRENTES
AD BENEDICTIONEM EPISCOPALEM
A
c
l l l l l
Il
l l l l l l
Il
l.
l
.
D Orni-nus vo-biscum.
J1.
Et cum spi-ri- tu tu- o.
c
l'
Il

l l l l l

l l l l l
y. Sit nomen Domi-ni be-ne-dictum. Ex hoc nunc et usque
c
l

Il

l l l

l

l


l
.
in s<cu-lum.
..,,
Adiu- to- ri- um nostrum in nomi- ne Do-
c
il
l l

l l l l
Il
l l
.
l
.
mi-ni.

fe-cit c<e-lum et terram.
c
l l l l l

l l

l
l l l
l
l
l
l
B Ene-di-cat vos omni-pot-ens De- us: Pa-ter, et Fi-
c-
- l
___ ..__..__..
l
l l
li- us, et Spi- ri-tus Sanctus. J1. Amen.
B
c
l l
=

Il
l l l

Il
l
l

l

D Omi-nus vo-bi-scum. J1. Et cum spi-ri- tu tu- o.
TONI COMMUNES 821
c


Il
i
J!. Sit nomen Domi-ni be-ne-dictum. RJ. Ex hoc nunc et usque
c


Il

l
in s<cu-lum. J!. Adiu-to- ri- um nostrum in nomi-ne Do-
c

Il
. Il
mi-ni. RJ. Qui fe-ci t cce-lum et terram.
c
l

J
B
Ene-di-cat vos omni-po-tens De- us, Pa-ter, et Fi-
c

r Il :: Il
li- us, et Spi- ri-tus Sanctus. RJ. Amen.
AD DIMITTENDUM POPULUM
c ~ ~


Il
.
I - te, mis-sa est. RJ. De- o gni- ti- as.
Dominica Resurrectionis, infra octavam Paschte necnon dominica
Pentecostes :
c
. . .. ; ..
. ~ ..
I- te, missa est, alle-l-ia,
Fq. De- o gra-ti- as, alle-Iu- ia,

, ..

alle-
alle-
J r:
Il
Iu- i a.
Iu- ia.
822
c
I
G
TONI 11. GLORIA PATRI
PRO ANTIPHONIS AD INTROITUM
ET AD COMMUNIONEM
c

= . . . .
l
. . .

L6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.
Sic- ut e-rat in princi-pi- o, et nunc, et semper, et in
c A ... . Il A l . Il
sacu-la saecu- 16-rum. A- men. ve! E u o u a e.
c
.A
ve! E u o u a e.
G
li
L6- ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi- ri- tu- i San-
.. l


r .
. :
cto. Sic- ut e- rat in princi-pi- o, et mmc, et semper,

. .
r. . Il
et in sacu-la saecu-16- rum. Amen.
TONI 11. GLORIA PATRI
III
c = ------ .. l -- s-ti
L6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto. G
__ 1_ ___ ___ __
r. l r\.111,
Sic-ut e-rat in princi-pi- o, et mmc, et semper, et in

sacu-la saecu- 16- rum. Amen.
... r. c= 11
G L6- ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri- tu- i Sancto.
r o = r = J
Sic- ut e-rat in princi-pi- o, et nunc, et semper, et in

llr-=: .. 11

sacu-la saecu-16- rum. Amen. ve! E u o u a e .
v

l

c
.
G

L6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.
c


Sic-ut e-rat in princi-pi- o, et nunc, et semper, et in
cIll i
.
e., ....
sacu-la saecu-16-rum.
Amen. ve! E u o u a e.
TONI "/1. GLORIA PATRI
VI c

l l'

G L6-ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi- ri-tu- i Sancto.
c
. =


l l l l'Sic- ut e-rat in princi-pi- o, et nunc, et scmper, et in
c
=
Il
l
Il
l'

l
l l l
sacu-1a saecu-16- rum. Amen. ve! E u o u a e .
VII l l l l l l
Q l

c 1 l l


G

L6- ri- a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri-tu- i Sancto.
l
l l

Sic- ut e-rat in princi-pi- o, et nunc, et semper, et in
; ) ... Il
sacu-la saecu- 16- rum. A- men.
l 111'11 lr-= = .
G L6-ri- a Patri,
VIII c-- j
1 1
r
et Fi-li- o, et Spi-ri- tu- i Sancto.
... .. .... .....
Sic- ut e-rat in princi-pi- o, et n une, et semper, et in

r
r
Il

r
Il
=
l

=

. .,. ..
... ..
sacu-la sa ecu- 16- rum. Amen. ve! E u o u a e.
MODUS CANTANDI ALLELUIA
TEMPORE PASCHALI
SECUNDUM OCTO TONOS
AD INTROITUM
I cb: - Il
A
p!! = r.:
L-le- h1- ia, alle- h1- ia.
A
l r- .
L- le- lt1- ia, al-le- lu- ia.
m -.-. ..... ,-. -;-- ------,ln-1 ____ _
A
Iii
L-le-lu-ia, alle- lu- ia.
IV
== r. .

Ju r-: Il
A L-le-lu- ia, alle- lu- ia.
l
= b r.: Il
V C =
A
J M .
L-le- lu- ia, al-le- lu- ia.


=

.
Il

alle- h1- ia.
A

L-le- lu- ia,
c = -\ " l ;
A
.
L-le-lU- ia,
. Il
alle- lu- ia.
c- .

J ,=.
A

. Il
L-le-lu-ia, al- le- lu- ia.
MODUS CANTANDI ALLELUIA
AD OFFERTORIUM
I c := l Il
... .......
A L- le- Ju- ia.
A
II
. ...:. Il

L-le-
Iu- ia.
III c 111 - Il
A
. . =e-=
L-le- Iii- ia.
A
IV l 3r., ur.l'"rtol'- h Il
L- le- lu- ia.
A
v
c ... Il
l ' =e-= ..... ::
L-le- Iu- ia.
A
VI c
... r-r-

Il

r.:
l
L-le- Iu- ia.
VII c ln,t ,.
A
= t ,-j
L-le- tu- ia.
r-: Il
VIII
A
L-le- tu- ia.
MODUS CANTANDI ALLELUIA 827
AD COMMUNIONEM
G I
= ... ..
Il
__..;
-...=
A
r.:
L-le- Iu- ia.
II
Il
r.:
A L-le- Iu- ia.
G III
=

Il


A
l

L-le- lu- ia.
G
IV
=
IlA
l


L-le- lu- i a.
v

..
Il

A
r.
l
l
L-le- lu- ia.
G

VI

Il


A
L- le- lu- ia.
VII
G
;A
.
Il


A
-.

L- le- lu- ia.
l.--N
VIII

Il

A
L-le-
lu- ia.
APPENDIX
LITANIJE SANCTORUM
IN SOLLEMNIBUS SUPPLICATIONIBUS
ADHIBEND.!E
Quoties in singulis partibus plures formula proponuntur litteris A
et B distinctce, una ve! alia ad libitum seligi potest. In elencho Sancto-
rum aliqua nomina suis locis inseri possunt (ex. gr. Patronorum,
Titularis ecclesice, Fundatorum, etc.) ltem supplicationibus pro variis
necessitatibus aliquce invocationes addi possunt, rerum et locorum
adiunctis accommodatce. Cognomina et cognomenta (v. g. Hungarice)
Sanctorum, inter parentheses posita, opportune omittuntur, quando
litanice lingua Latina canuntur.
I
SUPPLICATIO AD DEUM
A
c


Il
j
l .
Il

Ky-ri- e, e- l- i- son. bis Christe, e-l- i- son. bis Ky- ri- e,
c Il
e-l- i-son. bis
Ve/:
c
P a- ter de ere- lis
Fi- li Red- mptor mundi
Spi- ri- tus San-cte
Sancta Trinitas, unus
B


De- us,
De- us,
De- us,
De- us,
Il 11
Mi-se-r-re no-bis.
W Mi-se-r-re no- bis.
W Mi-se-r-re no- bis.
W Mi-se-r-re no- bis.
LITANIN.. SANCTORUM
II
INVOCATIO SANCTORUM
G

Il

.
c
Sancta Ma-ri- a, R7. O-ra pro no bis.
Sancta Dei Gnetrix,
Sancta Virgo virginum,
Sancti Michael, Gabriel et Raphael,
Omnes sancti Angeli,
Il

IlRj. Ora- te pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orale pro nobis.
orale pro nobis.
Patnarchte et prophette
Sancte Abraham,
Sancte Movses,
Sancte Eli,
Sancte Ioannes llaptista,
Sancte Ioseph,
Omnes sancti patriarchce et prophtce,
Sancti Petre et Paule,
Sancte Andra,
Apostoli et discipuli
Sancti Ioannes et Iacobe,
Sancte Thoma,
Sancte Matthree,
Omnes sancti Apostoli,
Sancte Luca,
Sancte Marce,
Sancte Barnaba,
Sancta Maria Magdalna,
Omnes sancti discipuli Domini,
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro no bis.
orale pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
orafe pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orafe pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
LITANIJE. SANCTORUM
Sancte Stphane,
Sancte Ignati (Antiochne),
Sancte Polycarpe,
Sancte Iustine,
Sancte Laurnti,
Sancte Cypriane,
Sancte Bonifati,
Sancte Stanislae,
Sancte Thoma (Becket),
Martyres
Sancti Iminnes (Fisher) et Thoma (More),
Sancte Paule (Miki),
Sancti Iminnes (de Brbeuf) et Isaac (Jogues),
Sancte Petre (Chanel),
Sancte Carole (Lwanga),
Sanctre Perptua et Felicitas,
Sancta Agnes,
Sancta Maria (Goretti),
Ornnes sancti martyres,
Sancti Leo et Gregori,
Sancte Ambrosi,
Sancte Hieronyme,
Sancte Augustine,
Sancte Athanasi,
Episcopi et doctores
Sancti Basili et Gregori (Nazianzne),
Sancte Iminnes Chrysostome,
Sancte Martine,
Sancte Patrici,
Sancti Cvrille et MethOdi,
Sancte arole (Borromeo),
Sancte Francisce (de Sales),
Sancte Pie (Decime),
Sancte Antoni,
Sancte Benedicte,
Sancte Bernarde,
Presbyteri et religiosi
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro no bis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orale pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro no bis.
ora pro no bis.
orale pro nobis.
orale pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
LITANil\'. SANCTORUM
Sancti Francisce et Dominice,
Sancte Thoma (de Aquino),
Sancte Ignati (de Loyola),
Sancte Francisce (Xavier),
Sancte Vincnti (de Paul),
Sancte Ioannes .Maria (Vianney),
Sancte Ioannes (Bosco),
Sancta Catharina (Senensis),
Sancta Tersia (de Avila),
Sancta Rosa (de Lima),
Sancte Ludovice,
Sancta Monica,
Sancta Elisabeth (Hungarice),
Omnes Sancti et Sanctce Dei,
Laici
III
orale pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
orate pro nobis.
INVOCATIO AD CHRISTUM
A
;

o

Il

Il


.
Pro- pi- ti- us e- sto, Jy'. Li-be-ra nos, Domi-ne.
Ab omni malo,
Ab omni peccato,
Ab insidiis diaboli,
Ab ira et odio et omni mala voluntate,
A morte perptua,
Per incamati6nem tuam,
Per nativitatem tuam,
Per baptismum et sanctum ieiunium tuum,
Per crucem et passi6nem tuam,
Per mortem et sepulturam tuam,
Per sanctam resurrecti6nem tuam,
Per admirabilem ascensi6nem tuam,
Per effusionem Spiritus Sancti,
Per gloriosum advntum tuum,
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
libera nos, Domine.
LIT ANIJ\3. SANCTORUM
Ve!:
B
l l l l l ~ Il
c
l l l l

l
l
Il
t:l l
Christe, Fi-li De- i vi- vi, ~ Mi-se-r-re no-bis.
Qui in hunc mundum venisti,
Qui in cruce pependisti,
Qui mortem propter nos accepisti,
Qui in sepulcro iacuisti,
Qui a m6rtuis resurrexisti,
Qui in c<elos ascendisti,
Qui Spiritum Sanctum in Ap6stolos misisti,
Qui sedes ad dxteram Patris,
Qui venturus es iudicare vivos et mortuos,
IV
miserre nobis.
miserre nobis.
miserrc no bis.
miserre no bis.
miserre nobis.
miserre nobis.
miserre nobis.
miserre no bis.
miserre nobis.
SUPPLICATIO PRO VARIIS NECESSITATIBUS
A
t:l l
.
c
l
Il
l l


U t no- bis par- cas,
~ T e
Ut ad veram p<enitntiam
nos pcrduccre dignris,
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio t
confortare et conscryare dignris,
Ut 6mnibus benefact6ribus nostris t
sempitrna bona retribuas,
Ut fructus terr<e t
dare et conservare dignris,
Il
l l
l

l
rogamus, audi nos.
te rogamus, audi nos.
te rogamus, audi nos.
te rogamus, audi nos.
te rogamus, audi nos.
L I T N I ~ SANCTORUM
Ve!:
B
Ut nobis indulgeas, te rogamus, audi nos.
Ut mentes nostras t
ad celstia desidria rigas, te rogamus, audi nos.
Ut animas nostras, t fratrum, propinqu6rum
et benefact6rum nos tr6rum t
ab a!trna damnati6ne eripias, te rogamus, audi nos.
Ut 6mnibus fidlibus defunctis t
rquiem retrnam donare dignris, te rogamus, audi nos.
Ut mundum a peste, fame et bello
servare dignris, te rogamus, audi nos.
Ut cunctis p6pulis t pacem et veram
conc6rdiam donare dignris, te rogamus, audi nos.
Precationes sequentes semper cantantur :
Ut Ecclsiam tuam sanctam t
rgere et conservare dignris, te rogamus, audi nos.
Ut domnum apost61icum
et omnes ecclesiasticos 6rdines t
in sancta religione conservare dignris, te rogamus, audi nos.
Ut 6mnibus in Christum credntibus t
unitatem largiri dignris, te rogamus, audi nos.
Ut omnes h6mines t ad Evanglii lumen
perducere dignris, te rogamus, audi nos.
v
CONCLUSIO
A
c
. =

l
..
Il..
Il
Christe, audi nos. bis Christe, exaudi nos. bis
Ve/:
c

LIT ANI& SANCTORUM
B
= .. l l
1::1.Agnus De- i, qui tol-lis pecca- ta mundi. ~

Mi-se- r-re
c r. Il
no- bis. ter
c

Il
6.

Il


i
Christe, audi nos. bis Christe, ex-audi nos. bis Ky-ri- e, e-l-

Il

Il
= 6 r.
Il
i

.


, ...
i-son. Christe, e-l- i-son. K)-ri- e, e- l- i-son.
Ora ti o
D
Eus, refugium nostrum et virtus, adsto piis Ecclsi<e tu<e
prcibus, auctor ipse pietatis, et pr<esta, ut, quod fidliter
ptimus, efficaciter consequamur. Per Christum D6minum nostrum.
Ve/:
D
Eus, qui nos c6nspicis ex nostra infirmitate deficere, ad
am6rem tui n6minis nos miseric6rditer per sanct6rum tuo-
rum exmpla restaura. Per Christum D6minum nostrum.
PRO GRATIARUM ACTIONE
TONUS SOLLEMNIS
Hymnus III
c

r J r.: l = ~

; Ili
E De- um lauda-mus: te D6minum confi-t- mur.
c Q ~
= 1. = ~ = Il Q ~
Te aetrnum Patrem omnis terra ve-ne-ra- tur. Ti-bi omnes
L=r-=.1. = ...... . = Il Q ~ i
ange- li, ti-bi caeli et u-nivrsae pot-estft- tes : Ti-bi ch-
C ; r- . l ; ~ ; ~ . Il ~ r.: Ili
ru-bim et s-raphim incessa-bi-li vo-ce proda- mant: Sanctus :
c :! r.: Il ? r.: 1 ~ = r- Il Q .=1
. .., = ..

ca eli et terra ma-iesta-tis gl6-ri- ae tu- a e. Te glo-ri- 6-sus
c ~ = ~ Il "" ~ = . ' ~ = r- ~
Aposto-16-rum cho- rus : Te prophe-ta-rum lauda-bi-lis nume-
C Ili- ~ . .. = . l ~ = r- Il Q
1
rus : Te marty-rum candi-da-tus laudat exrci- tus. Te per
TE DEUM
c
= . l = . . ~ . = r- . Il t. r.: l J
orbem terra-rum sancta confi-t-tur Eccl-si- a : Pa-trem
c

l
= ~ Il
3
~

l
= . l ~ ~
immnsae ma-iesta- tis : Vene-randum tu- um ve-rum, et uni-
c .

r Il i ,..
= ~ ~
eu m Fi- li- um : Sanctum quoque Pa-racli-tum Spl- ri- tu m.
c =
r = l .. Il
= .

r =
i
Tu rex gl6- ri-ae, Chri-ste. Tu Patris sempi- trnus es Fi-
c . Il
~ J ~ . l = J

li- us. Tu ad li-be-randum suscepturus h6-mi- nem, non hor-

J , . ,
ru- isti Virgi-nis u-te-rum. Tu de-vieto mortis a-eu- le- o,
c
= .


r- = .. Il


ape-ru- isti crednti-bus regna cael6- rum. Tu ad dxte-ram
c J r.: l r = .. ..Il = . = . ..l r- = i
De- i se- d es, in gl6- ri- a Pa-tris. ludex crde- ris es-se ven-
c . Il .;
l ~ = ~ . l i

tu- rus. Te ergo quasumus, tu- is famu-lis subve- ni, quos
PRO GRA TIARUM ACTIONE
c = r = . Il l i
. r- : ~
pre-ti- 6-so sangui-ne redemi- sti. .Etrna fac cum sanctis


J
tu- is in glo-ri- a nume-n!- ri. Salvum fac popu-lum tu-um
c
: r- ~ ~ . Il r- J
. ~ ...

Domi-ne, et b-ne-dic he-re- di-ta-ti tu- ae. Et re-ge
c
. . Il ~

~ ...
. = r-
e- os, et extol- le il-los usque in aetr- num. Per sin-
c r- J r.: ' r- = . ..Il. j
gu-los di- es, be-ne-di-cimus te. Et laudamus nomen tu- um
c

J ~ . l r- =
. Il. ~ J
in sa-cu- lum, et in sacu-lum sacu-li. Digna-re Domi-ne
~ J 1'-: ' l r- l ~ = ~ j
di- e i- sto si-ne pecca-to nos custo-di- re. Mi-se-r-re nostri
c J ~ . l r- = .. ..Il. l
. J
Do-mi- ne, mi-se- r-re nostri. Fi- at mi-se-ri-cordi- a tu- a
c
l
rJ ~ . l ~
~ ~ =
. Il
D6mi-nc su-per nos, quemactmodum spe-ra-vi-mus in te.
TE DEUM
c
. = r- = r.r. r.: = r- ~ = r..,_.ciJJ
In te D6-mi-ne spe-ra- vi : non confUndar in aetr-
num.
TONUS SIMPLEX
III c
= .
e- J r.: l
T

E De- um lauda-mus: *te D6mi-num confi-t-mur.
c ~

= 1 ~ Il
J
Te aetrnum Patrem omnis terra ve-ne-ra- tur. Ti-bi
omnes
c =
. l

~ Il ,
ange-li, ti- bi cae-li et u-ni-vrsae pot-esta- tes : Ti- bi

= . . .
. . . . . . '

Il
ch- ru-bim et s- raphim in cessa- bi-li vo-ce procla- mant :
c : r.: Il i r.: Il ~ = .
~ ~ Il ,
Sanctus : Sanctus : San-ctus Domi-nus De- us Sa-ba- oth.
,. . . .

. ~ . = ..
Il ,
Pie-ni sunt cae-li et terra ma-iesta-tis g16-ri-ae tu- ae.
Te glo-ri- 6-sus Aposto-16-rum cho- rus : Te prophe-ta-rum
PRO GRATIARUM ACTIONE
. Il


lauda-bi-lis nume-rus : Te marty-rum candi-da-tus laudat
G

i


Il

;

.
l

l


l
ex-rci- tus. Te per or be m terra- rum san eta confi- t-tur
c


Il
. . . .
Eccl-si- a : Pa-trem immnsae ma-iesta- tis : Ve-ne-randum
c
;., ..
Il

tu- um ve- rum et u-ni- cum Fi- li- um : Sanctum quoque
c
. Il = .
. .
. Il . IJ
. Il J


l
sempi-trnus es Fi-li- us. Tu ad li-be-randum susceptu-rus
c = . l
. Il J
h6mi-nem, non horru- isti Virgi-nis u-te-rum. Tu de-vieto
c
= . ,.
. Il i
mortis acu-le- o, a-pe-ru- isti crednti- bus regna cael6- rum.
. . . =

Tu ad dxte-ram De- i se-des, in g16- ri- a Pa-tris. Iudex
TE DEUM
c .
. IIJ.J
crde-ris esse ventu- rus. Te ergo quasumus, tu- is famu-
cl

..
lis subve-ni, quos pre-ti- 6-so sfmguine red-emi-sti. lEtr-
na fac cum sanctis tu- is in g16-ri- a nume-ra- ri. Salvum

. ...


fac p6pu-lum tu- um Domine, et bne- dic he-re- di-ta- ti
; .... --;;;: ..
Ili l""
tu- ae. Et re-ge e- os, et ext61-le il-los usque in
Il

J

c Il = r.: ' l l
l
aetr- num. Per singu-los di- es, be-ne-di-cimus te. Et lau-
C : . l =uJ
.i]t
damus nomen tu- um in sacu-lum, et in sacu-lum sacu-li.
c
l
. . . . = r.:


l
Digna-re Domi-ne di- e isto si-ne pecca-to nos custo-
c
. . l t


= . . .
.. 11 J
di- re. Mi-se-r-re nostri Domi-ne, mi- se-r-re nostri.
844
PRO GRATIARUM ACTIONE
c
. .
= .
. l
J
Fi- at mi-se-ri-cordi- a tu- a Domi-ne super nos, quemadmo-
cIl
=

l

: r-

~ ~
.

~ :


dum spe-nivimus in te. In te D6-mi-ne spe-ra- vi : non
c :-r--,..--- = ~ ~ . .. Il
confUndar in aetr- num.
ALlO MODO, IUXTA MOREM ROMANUM
III c
=
ra J ~ : 1 = =

T

E De- um lau-da-mus : te D6mi-num confi-t-mur.
Te aetrnum Pa- trem omnis terra vene-ra-tur. Ti-bi omnes
l = . . .
J

= ~ ~ Il

ange-li, ti-bi cae-li et u-nivrsae pot-esta- tes: Ti-bi ch-ru-
c ' = 1 = = ' . ~ Il fi = 11
1
bim et s-raphim incessa-bi-li vo-ce proch'imant : San- ctus :
c = Il

=

r. Il l

San- ctus : Sanctus D6mi-nus De- us Sa- ba- oth. Pie-ni su n t
TE DEUM
c
r!'.

= .

cae-li et ter- ra ma-iesta-tis gl6-ri- ae tu- ae. Te glo-ri- 6-
=

... .

sus Aposto-16-rum c ho- rus : Te prophe-ta- rum Iauda-bi- Iis
c r. Il. l l
nume-rus : Te marty-rum candi-da- tus laudat ex-r-ci-tus.
c
l l = . . . . r. Il j
Te per orbem terra- rum sancta confi- t-tur Eccl- si- a :
c l l

. =
r. Il
.
=
Patrem immnsae ma-iesta- tis : Vene-randum tu- um ve- rum,
c
l


l
l
r
i
et uni-cum Fi- li- um : Sanctum quoque Pa-ra-cli-tum Spi-
c . Il
r = l .... Il = .. l =
ri-tum. Tu rex gl6- ri-ae, Chri-ste. Tu Patris sempi-trnus
c
Il
es Fi- li- us. Tu ad li-be-randum suscepturus h6mi-nem, non
c = . . r. . Il

l
l , i
horru- isti Virgi-nis u-te-rum. Tu de-vieto mortis a-eu-le- o,
= . . .

PRO GRATIARUM ACTIONE
. = ..
i
ape-ru- isti crednti-bus regna cae-16- rum. Tu ad dxte-ram
c ...... l . ,r-.J
De- i se- des, in gl6-ri- a Pa-tris. Iu-dex crde-ris esse
c = . Il ~

. . ..

ventu-rus. Te ergo quasumus, tu- is famu-lis subve-ni,
G
=


Il

~

r
=
~ ...

quos pre-ti- 6-so sangui-ne red-emi-sti. lEtrna fa c eu m
c

il
J
~ ..=


sanctis tu- is in gl6-ri- a nume-ra- ri. Salvum fac p6pu-
c

. ~ ...

= r = ~ . Il J

lum tu- um D6mi-ne, et bne-dic h e-re- di-ta- ti tu- a e.
c

.. Il j~ ..
r

:
r


~ ...


Et re-ge e- OS, et ext61-le il-los usque in aetr- num.
G
;J
.
=

r-
~ :

r-

=
.. ll._j

Per singu-los di- es, be-ne- di-cimus te. Et laudamus nomen
c ~ .. =.-, .. r-=

. Il
= .
J
tu- um in sacu-lum, et in sacu-lum sacu-li. Digna-re D6-
TE DEUM
c

... l. =
e-
= .. Il. = ~ ~
mi-ne di- e i- sto si-ne pecca-to nos custo-di- re. Mi-se-r-re
c


= .
. Il =

nostri D6mi-ne, mi-se-r-re nostri. Fi- at mi-se-ri-c6rdi- a
c
~ . .
= . . l

. 11

tu- a D6mi-ne super nos, quemadmodum spe- ra-vimus in te.
c ~ l'o ~ r.r. l'o: ~ l'o l'li ~ M.. ,. Il
In te D6-mi-ne spe-ra- vi : non confU.ndar in ae-tr- num.
Jl. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. *
~ Laudmus et superexaltmus eum in srecula.
Ji. Benedictus es, Domine, in firmamnto cceli.
~ Et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in srecula.
Ji. Domine, exaudi orationem meam.
~ Et clamor meus ad te vniat.
Ji. D6minus vobiscum. ~ Et cum spiritu tuo.
Ormus. Oratio
D
Eus, cuius miseric6rdice non est nt1merus, et bonitatis infi-
nitus est thesaurus : t piissimce maiestati tuce pro collatis
donis gratias agimus, tuam semper clemntiam exorantes; * ut
qui petntibus postulata concdis, eosdem non dserens, ad
prremia futura disp6nas. Per Christum Dominum nostrum.
~ A m e n
* His YJ!. et lt HJ. tempore paschali non additur Alleluia.
HYMNUS DE SPIRITU SANCTO
l" l
c
l

VIII
l r.
v E-ni, ere- a-tor Spi- ri-tus, mentes tu- 6-rum vi-si-ta,
c
=
r-
=

r-
l
imple su-prna gra-ti- a
Qui diceris Para eli tus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.
Tu septif6rmis munere,
dextrre Dei tu dfgitus,
tu rite promfssum Patris,
sermone ditans guttura.
Accnde lumen snsibus,
infunde am6rem c6rdibus,
l
=

r.


l

l
qure tu ere- asti, pcto- ra.
infirma nostri c6rporis
virtute firmans prpeti.
Hostem repllas l6ngius
pacmque dones pr6tinus :
duct6re sic te pnvio
vitmus omne n6xium.
Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spfritum
credamus omni tmpore.
Amen.
Jl. Emftte Spfritum tuum et creabUntur. (T.P. AllelUia.)
W Et renovabis faciem teme. (T.P. Alleluia.)
Ormus. Or ati o
Il
D
Eus, qui corda fidlium Sancti Spiritus illustrati6ne docufsti :
t da nobis in e6dem Spiritu recta sapere, * et de eius
semper consolati6ne gaudre. Per Christum D6minum nostrum.
I. Amen.
Die 2 februarii
IN PRlBSENT A TIONE DOMINI
AD PROCESSIONEM
(Graduale simplex)
AN. c =
VolliG
Btu-l-runt *pro e- o D6mi-no par turtu-rum, aut

l
c

.
Il
du- os pullos co-Iumba- rum.
Psalmus 23
Cantar vel cantores :
c
01--tlll-
0


'l
Domi-ni est terra et ple-ni-tudo e- ius, * orbis ter-
c
l

Il
l

Il
o


l
ra-rum et qui M-bi-tant in e- o. Ant. Obtu-l-runt.

Flexa : corde, t
2 Quia ipse super maria fundavit eum, * et super ftumina firmavi!
eum. Ant. Obtulrunt.
3 Quis ascndet in montem Domini, *aut quis stabit in loco
sancto eius? Ant. Obtulrunt.
4 Innocens manibus et mundo corde, t qui non accpit in vanum
nomen eius, * nec iuravit in dolum. Ant. Obtulrunt.
5 Hic accipiet benedicti6nem a Domino, * et iustificati6nem a
Deo salutari suo. Ant. Obtulrunt.
850 SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
6 Hac est genenitio qurerntium eum, * qurerntium faciem Dei
Iacob. Ant. Obtulrunt.
7 Atto/lite, portre, capita vestra, t et elevamini, portre reter-
nales, * et introibit rex glorire. Ant. Obtulrunt.
8 Quis est iste rex glorire? * D6minus fortis et potens, D6minus
potens in prrelio. Ant. Obtulrunt.
9 Attollite, portre, capita vestra, t et elevamini, portre reter-
nales, *et introibit rex glorire. Ant. Obtulrunt.
IO Quis est iste rex glorire? * D6minus virtutum ipse est rex
glorire. Ant. Obtulrunt.
SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
AD PROCESSIONEM
Hymnus
III c= .. l =
Thomas de Aquino (?)

l ~ ~ , j
p
Ange, 1ngua, glo-ri- 6-si c6rpo-ris myst- ri- um,
c


l

l


~ ~ 1 ~
sangui-nisque p re- ti- 6-si, quem in mundi pr- ti- um fructus
c
. . . . .
. r

. Il

ventris gene-r6-si Rex eft-dit gn-ti- um.
Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi smine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
In suprmre nocte cenre
recumbens cum fratribus,
observata lege piene
l
cibis in legalibus,
l
cibum turbre duodnre
se dat suis manibus.
! Verbum caro panem verum
verbo carnem fficit,
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus dficit,
ad firmandum cor sincrum
sola fides sufficit. Amen.
AD PROCESSIONEM
Alter tonus eiusdem hymni
I c


p
. .
Ange, lingua,glo-ri- 6-si c6rpo-ris myst- ri- um,
sangui- nisque pre-ti- 6- si,
c


r. .


l r.
. Il
l

fructus ventris gene- r6- si Rex effU-dit gnti- um.
Hymnus
Thomas de Aquino (?)
IV =
.. ,.. .. .

S
l l
Acris sol- mni- is iuncta sint gaudi- a, et ex
c l
.=

l r. ,

= .
l


prae-c6rdi- is sonent praec6-ni- a : re-c-dant v-te-ra,
c

sin t


l


Il

l


=l
6mni- a, corda, vo-ces et 6pe-ra.
Noctis rec6litur cena novissima,
qua Christus crditur agnum et azyma
dedisse fratribus iuxta legitima
priscis indulta patribus.
Dedit fragilibus c6rporis frculum,
dedit et tristibus sanguinis p6culum,
dicens : Accipite quod trado vasculum,
omnes ex eo bibite.
no-va
852 SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
I
s
c

Sic sacrificium istud instituit,
cuius officium committi v6luit
solis presbyteris, quibus sic c6ngruit,
ut sumant et dent cteris.
Panis anglicus fit panis h6minum;
dat panis c<licus figuris trminum.
O res mirabilis : manducat D6minum
servus pauper et humilis.
Te, trina Ditas 6naque, p6scimus;
sic nos tu visitas sicut te c6limus :
per tuas smitas due nos quo tndimus
ad lucem quam inh:ibitas. Amen.
Alter cantus eiusdem hymni
.=

r.


rb
l
~
-
l

Acris sol- mni- is i un eta sint g{mdi- a,
= .
~ i
et ex
r. ~ .
l ~
l
r
l
= . ..

prae-c6rdi- is so- nent praec6-ni- a : re-c-dant v-te-ra,

. l ~

r.
. Il
l
no-va sint 6mni- a, corda, vo-ces et 6-pe-ra.
Psalmus
104
VI F c

= =
Il.


~
.
A
~
L-Ie-h1- ia, alle-h1- ia, alle-Iu- i a.
AD PROCESSIONEM
853
c
01---1 .-=- --+-
=
Yf. l Confi- tmi-ni Domi-no et invo-ca-te nomen e- ius, *
c
annunti- a-te inter gentes 6-pe-ra e- ius. Ant. Alle-lu-ia.
2 Cantate ei et psallite ei, * meditamini in omnibus mirabilibus
eius. Ant. Alleluia.
3 Laudtimini in nomine sancto eius, * lrettur cor qurerntium
Dminum. Ant. Alleluia.
4 QUtirite Dominum et potntiam eius, * qurerite faciem eius
semper. Ant. Alleluia.
5 Mementote mirabilium eius qure fecit, * prodigia eius et iudicia
oris eius. Ant. Alleluia.
6 Semen Abraham, servi eius, * filii Iacob, elcti eius. Ant.
Alleluia.
7 lpse Dominus Deus noster; * in univrsa terra iudicia eius.
Ant. Alleluia.
8 Memor fuit in s::culum testamnti sui,* verbi quod mandavit
in mille generationes, Ant. Allluia.
9 Quod disposuit cum Abraham, * et iuramnti sui ad Isaac.
Ant. Alleluia.
IO Et sttituit illud Iacob in prrecptum, *et lsrael in testamntum
retrnum, Ant. Alleluia.
Il Dicens : << Tibi dabo terram Chanaan * funiculum heredittitis
vestrre )). Ant. Alleluia.
12 Petirunt et venit coturnix, * et pane creli saturtivir eos.
Ant. Alleluia.
13 Dirupit petram et ftuxrunt aqure, * abirunt in sicco flu-
mina. Ant. Alleluia.
14 Et eduxit populum suum in exsultatine, * elctos suos in /re-
titia. Ant. Alleluia.
15 Et dedit illis regiones gntium, * et labores populorum posse-
drunt, Ant. Alleluia.
16 Ut custodiant iustificationes eius, * et leges eius servent.
Ant. Alleluia.
854 SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
Hymnus
G
~


~
VIIIr.
~


l

l
v
l

Erbum su-prnum pr6d-i- ens nec Patris linquens
G
.

=
~


=
~ l
~ ~
l
dxte-ram, ad opus su- um x- i- ens, ve-nit ad vi- tae
G . Il
vspe-ram.
In mortem a discipulo
suis tradndus cmulis,
prius in vit<e frculo
se tnididit discipulis.
Quibus sub bina spcie
carnem dedit et sanguinem,
ut duplicis substanti.e
totum cib<iret h6minem.
Se nascens dedit s6cium,
convscens in edulium,
' se moriens in prtium,
se regnans dat in prcmium.
O salutaris hostia,
qu<e c<eli pandis ostium,
bella premunt hostilia :
da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
sit sempitrna gloria,
qui vitam sine trmino
nobis donet in patria. Amen.
Hymnus
IV
I
l
. ~
~


~
l
e-su nostra red-mpti- o, amor et de- si-d-

i
j
i

11.:
. =
= .

"' . . ..
f-.
rt l
ri- um, De- us ere- a- tor omni- um, homo in fi- ne
c .= . Il
tmpo-rum.
AD PROCESSIONEM
Qu<e te vicit clemntia,
ut ferres nostra crimina,
crudlem mortem patiens,
ut nos a morte tolleres!
Infrni claustra pnetrans,
tuos captivos rdimens :
victor triumpho nobili,
ad dextram Patris rsidens.
lpsa te cogat pietas,
ut mala nostra superes
parcndo, et voti compotes
nos tuo vultu saties.
Tu esto nostrum gaudium,
qui es futurus pr<mium :
sit nostra in te gloria
per cuncta semper s<cula.
Amen.
Hymnus
VIII -.- -,.-.---1J
r. C , f..
- tr- ne rex al- tissime,
red-mptor et f- d-

. . = . .. . i
li- um, quo mors so-lu-ta d-pe- rit, da- tur tri- umphus

Il
gra-ti- <e.
Scandens tribuna! dxterre
Patris tibique crelitus
fertur potstas omnium,
qu<e non erat humanitus,
Ut trina rerum machina,
c<elstium, terrstrium,
et inferorum condita,
flectat genu iam subdita.
Tremunt vidntes angeli
versam vicem mortalium :
culpat caro, purgat caro,
regnat caro Verbum Dei.
Tu, Christe, nostrum gaudium
manens pernne prremium,
mundi regis qui fabricam,
mundana vincens gaudia.
Hinc te precantes qu<sumus,
ignosce culpis omnibus,
et corda sursum subleva
ad te suprna gratia,
Ut cum repnte ccperis
1
clarre nube iudicis,
prenas rcpllas dbitas,
reddas coronas prditas.
Iesu, tibi sit gloria,
qui scandis ad cxlstia
cum Patre et almo Spiritu,
in sempitrna sccula. Amen.
856 SS.MI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
Hymnus Te Deum laudamus, ut supra, 838-847.
Canticum Zacbarire
B
Enedictus Dominus Deus
Israel : * quia visitavit, et
fecit redemptionem plebis sure :
Et erxit cornu salutis no-
bis : * in domo David pueri
sui.
Sicut locutus est per os san-
ctorum, * qui a s<culo sunt,
prophetarum eius :
Salutem ex inimicis nostris, *
et de manu omnium qui odrunt
nos:
Ad facindam misericordiam
cum patribus nostris : * et
memorari testamnti sui sancti :
Iusiurandum, quod iuravit ad
Abraham patrem nostrum, *
daturum se nobis :
Ut sine timore, de manu ini-
micorum nostrorum liberati, *
serviamus illi :
In sanctitate et iustitia coram
ipso, * omnibus dibus nostris.
Et tu, puer, prophta Altis-
simi vocaberis : * prreibis enim
ante faciem Domini, parare vias
eius:
Ad dandam scintiam salutis
plebi eius : * in remissionem
peccatorum eorum :
Per viscera misericordire Dei
nostri : * in quibus visitavit
nos, Oriens ex alto :
Illuminare his qui in tnebris,
et in umbra mortis sedent : *
ad dirigndos pedes nostros in
viam pacis.
Gloria Patri.
Canticum B. Marire Virginis
M
Agnificat * anima mea
Dominum.
Et exsultavit spiritus meus *
in Deo salutari meo.
Quia respxit humilitatem
andllre sure : * ecce enim ex
hoc beatam me dicent omnes
genera ti6nes.
Quia fecit mihi magna qui
potens est : * et sanctum nomen
eius.
Et misericordia eius a pro-
gnie in prognies * timntibus
eum.
Fecit potntiam in brachio
suo : * disprsit suprbos mente
cordis sui.
Deposuit potntes de sede, *
et exaltavit humiles.
Esurintes implvit bonis : *
et divites dimisit inanes.
Suscpit lsrael puerum suum,
* recordatus miseric6rdire sure,
Sicut locutus est ad patres
nostros, * Abraham et smini
eius in s<cula.
Gloria Patri.
AD PROCESSIONEM
Ad benedictionem Ss. Sacramenti
T

. ,..
. .
. l = ~

~ ... ,
III c

Antum ergo Sacramntum ve-ne-rmur crnu- i :
c
~ ~ 1
.


et antiquum do-cumntum novo cedat ri- tu- i praestet
c

l
rr . ll

~ . ..fi-des supplemntum snsu- um de- fctu- i. Ge-ni- t6- ri,

~ ...
l .

J
Ge-ni-t6que laus et iu-bi- Hi- ti- o, sa-lus, honor, virtus
c
l
Ja ~
l


l

l


l l
quoque si t et bene- dicti- o pro- ce-dnti ab utr6que
c


r
Il Il
l

r


=:
compar si t lau-da- ti- o. A-men.
Jl. Panem de ccclo prccstitisti eis.
JY'. Orune delectamntum in se habntem.
Ormus.
D
Eus, qui nobis sub sacramnto mirabili passi6nis tucc me-
m6riam reliquisti : t tribue, qmsumus, ita nos c6rporis et
sanguinis tui sacra mystria venerari; * ut redempti6nis tu<e
fructum in nobis iugiter sentiamus : Qui vivis et regnas in s<cula
scccul6rum. IY'. Amen.
MISSLE PROPRILE
ORDINIS
SANCTI BENEDICTI
C.S. = Missre proprire congregationis Solesmensis
C.S.G. = Item pro Gallia
IANUARIUS
C. S. G. Die 3 ianuarii
S. GENOVEF.ffi, VIRGINIS
IN. Dilexisti iustitiam, 498.
GR. Spcie tua, 41 1.
AL. Hrec est virgo sapiens, 501.
OF. Afferntur regi ... pr6ximre, 504.
CO. D6minus regit me, 365.
Die IO ianuarii
S. GREGORII NYSSENI, EPISCOPI
IN. Sacerd6tes eius, 448.
GR. Invni David, 445
AL. Disp6sui testamntum, 489.
OF. Gloria et hon6re, 434
CO. Semel iuravi, 492.
86o MISS& PROPRI& O.S.B.
C.S.G. Die 14 ianuarii
S. REMIGII, EPISCOPI
IN. Sacerdotes tui, 485.
GR. Sacerdotes eius, 488.
AL. Hic est sacrdos, 449
OF. Posuisti, Domine, 482.
CO. Populus acquisitionis, 210, cum ps. 33*.
Di e 15 ianuarii
SS. MAURI ET PLACIDI,
DISCIPULORUM S. PATRIS BENEDICTI
IN. Lrettur cor qurerntium Dominum, 357
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. Minibilis Dominus noster, 462.
OF. Immittet angelus Domini, 325.
CO. Qui meditabitur in lege Domini, 67.
Die 26 ianuarii
SS. ROBERTI, ALBERICI ET STEPHANI,
ABBATUM CISTERCIENSIUM
IN. Timte Dominum, 453
GR. Iustorum animre, 457
AL. Sancti tui, Domine, florbunt, 464.
OF. Exsultabunt sancti, 466.
CO. Quicfunque fcerit voluntatem, 515.
C. S. G. Die 30 ianuarii
S. BATHILDIS, MONIALIS
IN. Ego autem sicut oliva, 424.
GR. Concupivit rex decorem tuum, 408.
AL. Propter veritatem, 415.
OF. Domine Deus salutis mere, 87.
CO. Posuisti, Domine, in capite eius, 483.
Mem.
MISSJ\1.. PROPRI.l\1.. O.S.B.
FEBRUARIUS
Die I I februarii
S. BENEDICTI ANANIENSIS, ABBATIS
IN. Iustus ut palma, 508.
GR. Iustus ut palma, 510.
AL. Iustus germin:ibit, 496.
OF. In virtute tua lret:ibitur, 512.
CO. Lret:ibitur iustus, 444
C. S. G. Di e I 8 februarii
S. MARIJE BERNARDJE SOUBIROUS, VIRGINIS
IN. Vultum tuum deprecabuntur, 404.
GR. Dilexisti iustitiam, 499.
AL. O quam pulchra est, 501.
OF. Bnedic anima mea Domino, 362.
CO. Petite et accipitis, 83, cum ps. 33*.
MARTIUS
Die 21 martii
86r
TRANSITUS S. PATRIS BENEDICTI Fest.
IN. vmC
l
. ~ ~ . l ~ ~

~ . =


=
~l
~

v
IR De- *Be-ne-di- ctus mun-di gl6- ri- a m
c
~
~ = ~
~
~ ~


l
~

~ i

~

:.
desp-xit et re- li- quit : quCl- n i- am De- spi- ri-
862 MISSJ\l.. PROPRI& O.S.B .

Il
. l "J
tus e- rat in e- o. T. P. Alle-lu-ia, al-le- lu- ia.
Ps. 47, 2 et 11
cl
r
=

=


r
tt ,
Ps. Magnus Domi-nus et lauda- bi- lis nimis, in ci-vi-ta-
c l r = r . Ili
te De- nostri. Ant.
c
l
P s. Se-cundum nomen tu- um De- us, sic et laus tu- a in fines
::.,..__c _. _. _. _. -+=-e--!-=l e- . Il
terrae: iu-sti-ti- a piena est dx- te-ra tu- a. Ant.
GR. Domine, prrevenisti eum, 509.
OF. In virtute tua lretabitur, 512.
CO. Amen dico vobis : quod vos, 436.
APRILIS
Die 23 aprilis
S. ADALBERTI, EPISCOPI ET MARTYRIS
IN. Protexisti me, Deus, 442.
AL. Lretabitur iustus, 4 79
OF. Benedicite, gentes, 231.
CO. Magna est gloria eius, 437
M S S ~ P R O P R ~ O.S.B.
C.S.G. Die 26 aprilis
S. PASCHASII RADBERTI, ABBATIS
IN. Ego autem sicut oliva, 424.
AL. Preti6sa in conspctu Domini, 463.
OF. Benedicam D6minum, 293.
CO. Panis quem ego ddero, 322.
MAIUS
Die 11 maii
SS. ODONIS, MAIOLI, ODILONIS, HUGONIS ET
B. PETRI VENERABILIS, ABBATUM CLUNIACENSIUM
IN. Venite, benedicti, 205.
AL. Confitebl:mtur creli, 478.
OF. Replti sumus mane, 441.
CO. Ego sum vitis vera, 228.
Die 15 maii
S. PACOMII, ABBA TIS
IN. Sicut 6culi servo rum, 77.
GR. Ecce quam bonum, 351.
AL. Lretatus sum, 19.
OF. Desidrium animre eius, 518.
CO. Amen dico vobis : quod vos, 436.
Die 19 maii
S. CJELESTINI, PAPJE ET EREMITJE
IN. Sacerd6tes eius, 448.
GR. luravit D6minus, 486.
AL. O quam bonus et suavis est, 517.
OF. Posuisti, Domine, 482.
CO. Qui meditabitur in lege, 67.
Mem.
Mem.
MISS& PROPRI& O.S.B.
C. S. G. Eodem die
S. YVONIS, PRESBYTERI
IN. Disprsit, dedit paupribus, 519.
GR. Ego dixi : Domine, miserre, 279.
AL. Memnto, Domine, David, 490.
OF. Gressus meos dirige, 365.
CO. Feci iudicium et iustitiam, 529.
C. S. G. Die 30 maii
S. IOANNJE ARCENSIS, VIRGINIS
IN. V = u l h e-
c Ant- mus Domi-no : *glo-ri- 6- se
Mem.
Ex. 15, 1. 2; Ps. 97
..... l
e- nim ma-
l r- ....
. .
..
..


gni- fi-ca- tus est. Forti-tu-do me- a, et Iaus
me- a Domi-nus, et fa-ctus est mi- hi in sa-Iu-
c Il
l
tem. T. P. Alle- lu- ia, al-le- lu- ia. Ps. Canta-

iIl

te Domi-no canti-cum novum : qui- a mi-ra-bi-li- a fe-cit.
MISSit PROPRilt O.S.B.
Iudic. 5, 8-77
GR. V c 6 ' . l=
N
= J r =
Ova bel- la * e- I- git D6-

mi- nus, et por-
tas h6sti- um ipse subvrtit.

r.


l l
Y/. U-bi col- Ii- si sunt
c r. ~ .. , .. ,-:. .. ...
l l

cur- rus, et h6sti- um sufTo-ca-
c rt-\ l
1\
l = ...
tus est ex-r- ci- tus, i- bi nar- rn-
' l
tur iusti- ti- ae D6- mi- ni,
c Il =rt ~ ~ l
~ ..
et clemn- ti- a in for- t es Is- ra- el.
866 MISS& PROPRI& O.S.B.
!udir h, f 5, 7 7
IV
0 : M . r. : rl::----+111-- _-
.; lo l il l.-
A L-le- lu- ia. Yf. Fe-ci-
Cb
.
b

l

:T:
l l r
1\
=


sti vi- ri- li- ter, et conforta-tum est c or
c
'
5I bi.

=
i:l = =
i
"'
=
. -...
.-
,..
tu- um. Ma-nus D6- mi-ni confar- ta- Yit te, et
-
=

l
j
r.

.. .
r:


=

id-e- o e- ris be-ne- dieta in
ae- tr- num.
Ad libitum:
Domine, in virtute tua la:tabitur rex, 292.
ludith, 7 5, 7 O
oF. vmC ,. = ...
"'---=-. --::l-iili-ti-1111 _ l +t=r..-r. ,. r-
B Ene- di- x- runt
* e-
am o- mnes
c
r., .

u- na v o- ce di- cn- tes : Tu g16-
MISSJt PROPRIJt O.S.B. 867
G
-Il=

l
,.

?
l
'/Il.
- l-l


r.
t
r


ri- a le- ru- sa- lem, tu lae- ti- ti- a
c ... b l l .. l l ... ,.foi!
- r t J. = r =
ls- ra- el : tu ho-no- ri- fi-cn-
c i'tv . ..
l ... .. .. a. r; l- . l
ti- a p6-pu-li no-
c
Il
Il
r- : .
stri. T. P. Alle- h1- ia.
Ps. 22, 4
CO. IV C

=
sI ambu-la-ve- ro
*
in m- di- o umbrae mor-
tis, non tim- bo ma- la, qu6-ni- am tu me- cum es,
c J :- r-: Il = r. .. Il
Domi-ne le- su. T. P. Alle- h1- ia.
Ps. 22, 1 - 2 a. 2 b - 3 a. 3 b. 4 cd. 5 ab. 5 cd. 6 ab. 6 cd.
868 M S S ~ P R O P R ~ O.S.B.
IUNIUS
C. S. G. Die 2 iunii
S. POTHINI, EPISCOPI ET SOCIORUM, MARTYRUM
Extra tempus paschale :
IN. Salus autem iustorum, 451.
GR. Anima nostra, 453
AL. Iusti epulntur, 461.
OF. Exsultabunt sancti, 466.
CO. Dico autem vobis, 470.
Tempore paschali:
IN. Sancti tui, Domine, 440.
AL. Sancti tui, Domine, ftorbunt, 464.
OF. Lretamini in Domino, 443
CO. Gaudte, iusti, 442.
C. S. G. Die 4 iunii
S. CLOTILDIS
IN. Ego autem in Domino speravi, I I I.
GR. Concupivit rex decorem tuum, 408.
AL. Diffusa est gratia, 4I3.
OF. Sperent in te qui novrunt, 286.
CO. Domine, memorabor, 332.
IULIUS
C.S. Die 9 iulii
B. MARIJE VIRGINIS, MATRIS PROVIDENTIJE Mem.
IN. Vultum tuum deprecabuntur, 404.
GR. Adiutor in opportunitatibus, 69.
AL. D6mine, refugium factus es nobis, 321.
OF. Ave, Maria, gratia piena, 419 ve! 630.
CO. Lretabimur in salutari tuo, 359.
O.S.B.
Die II iulii
SANCTI PATRIS BENEDICTI Sol.
c
c
c
Antiphona ad introitum I
c
G f ..
. l

AuDE- AMuS * omnes in D6- mi-
.

. .A


. r

. l
=
j
sub ho-n6- re Be-ne-dicti

. . A ....


emni-ta- te gaudent an- ge-
abba- tis : de eu- ius sol-
= - l
li'
et collau- dant
... .
r.: Il b l 1'4
Fi- li- um De- i. T. P. Alle- l- ia, alle-
Ps. 47, 2
i
hi- ia. Fs. Magnus Domi-nus et lauda-bi- lis ni-mis, in
. ...
ci-vi-ta-te De- i no- stri.
MISS.lt PROPRI.lt O.S.B.
GR. Domine, prrevenisti eum, 509.
VI c
6 ~ . l l ~ - ... ,
A
l :
L-le- 111- ia .
~ ~ , r.
y.r. Vir De- Be- ne-

di- ctus 6mni- um iust6- rum spi-
~ . = ..
. .
ri- tu plenus fu- it : i-
. ~ .. ~ . ... \
~ , . \ ~ l
pse inter- c- dat pro cun-
c

6 , ,. r.

ctis mo-n[t- sti- ca e pro- fes- si-
6- nis.
O.S.B.
Quando canitur Alleluia, cum suo 1f., addi potest Sequentia:
;
.
.l:i.

b
VI
l.
L
_\eta di- es magni du- cis, Do-na fe- rens no-vae
Il


lu- cis, Hl-di- e re- c6- li-tur. Cha-ris da-tur pi- ae me n-
;

l.

=


ti, Corde sonet in ardn- ti Quidquid fo- ris pr6-mi-
;
. ..
Il
l

.
, ..


tur. Hunc per cal- lem O-ri- ntis Admi-r-mur ascendn-
; . l l:ir.
= l:ir. Il r ,.. .
tis
;
= ..
Patri- archae sp- ci- em.


Amplum se- men magnae
!'!. . , .l:ir.
pro-lis 11-lum fe-ci t instar so- lis, Abra-hae per- si-mi-lem., ...
l
Corvum cernis mi- nistr{m- tem, Hinc E- li- am la- ti- tn-
; . l =br. il

. 1.1
tem Spe-cu nosce parvu-lo. E-li-sa-us digno-sc- tur, Cum
MISSJr. PROPRIJr. O.S.B .

6. , .


se-cu-ris re- Yo- ca- tur De tor-rn-tis {il ve- o. Il-lum
c
= .

G ,
, ...
' . l j
Io-seph candor mo-rum, 11-lum la- cob fu- tu- r6- rum Mens

ef- f- cit consci- a. lpse memor su- ae
G
ts.
ls.
b ~
~ ~

.

=
du- cat in ma-nn- tis Semper Chri- sti
OF. Desidrium animre eius, 518.
CO. Semel iunivi, 492.
Die 12 iulii
S. IOANNIS GUALBERTI, ABBATIS
IN. Audivit Dominus et misrtus est, 68.
GR. Disprsit, dedit paupribus, 520.
AL. O quam bonus et smivis est, 517.
OF. Bonum est conftri, 369.
CO. Servite Domino in timore, 68.
C. S. G. Die 28 iulii
BEA TI URBANI, PAP lE
IN. Deus in loco sancto suo, 310.
GR. Lret:itus sum in his qure dieta sunt, 336.
= .

.
gentis, Nos per-
~

Il
gaudi- a.
M S S ~ P R O P R ~ O.S.B.
AL. La:tatus sum in his qua: dieta sunt, 19.
OF. Populum humilem salvum facies, 302.
CO. Ierusalem qua: a:dificatur, 370.
Die 29 iulii
SS. MARTH.IE, MARI.IE ET LAZARI,
HOSPITUM DOMINI
IN. Sitintes, venite ad aquas, 114.
GR. Venite, filii, audite me, 298.
AL. Ha:c est vera fratrnitas, 460.
OF. Exsultabunt sancti in gloria, 466.
CO. Optimam partem, 507, cum ps. 33*.
Videns Dominus fientes sorores, 124, cum ps. 129*.
AUGUSTUS
C. S. G. Di e I 3 augusti
S. RADEGUNDIS, MONIALIS
IN. In nomine Domini, 155.
GR. Unam ptii a Domino, 358.
AL. Posuisti, Domine, super caput eius, 480.
OF. Protege, Domine, plebem tuam, 599
CO. Per signum crucis, 6oo, cum ps. 33*.
Die I 9 augusti
B. BERNARDI TOLOMEI, ABBATIS
IN. Ego autem sicut oliva, 424.
GR. Iustus cum ceciderit, 476.
AL. Qui squitur me, 481.
OF. Exspctans exspectavi, 328.
CO. Qui vult venire post me, 484.
Me m.
M S S ~ P R O P R ~ O.S.B.
C. S. G. Die 26 augusti
S. CJESARII ARELATENSIS, EPISCOPI
IN. Loqubar de testim6niis tuis, 526.
GR. Sacerdotes eius induam, 488.
AL. Spiritus Sanctus docbit vos, 432.
OF. Benedicam Dominum, 293.
CO. Ego vos elgi de mundo, 436.
SEPTEMBER
c. s. Die 2 septembris
BB. AMBROSII AUGUSTINI CHEVREUX,
RENA TI IULIANI MASSEY, ET
LUDOVICI BARREAU DE LA TOUCHE,
PRESBYTERORUM O.N., MARTYRUM
IN. Iusti epulntur, 450.
GR. Gloriosus Deus in sanctis suis, 456.
AL. Corpora sanct6rum, 459
OF. Mirabilis Deus in sanctis suis, 469.
CO. Et si coram hominibus, 470.
Die 17 septembris
S. HILDEGARDIS, VIRGINIS
IN. Ego autem cum iustitia, 94
GR. Dilexisti iustitiam, 499.
AL. Hrec est virgo sapiens, sor.
OF. Bnedic, anima mea, 362.
CO. Notas mihi fedsti, 362.
Mem.
MISSJE PROPRI.IE O.S.B.
OCTOBER
C. S. Die 12 octobris
DEDICATIO ECCLESilE ABBATIALIS Sol.
IN. Terribilis est locus iste, 397
GR. Locus iste a Deo factus est, 397
AL. Adorabo ad templum, 270.
OF. Domine Deus, in simplicitate, 401.
CO. Domus mea domus orationis, 402.
NOVEMBER
Die 7 novembris
S. WILLIBRORDI, EPISCOPI
IN. Omnes gentes, plaudite manibus, 297.
GR. Timbunt gentes nomen tuum, 265.
AL. Laud:ite Dominum, omnes gentes, 273.
OF. Exaltabo te, Domine, 313.
CO. In salutari tuo anima mea, 350.
Die 12 novembris
S. THEODORI STUDITlE, ABBATIS
IN. Lex Domini irreprehensibilis, 86.
GR. lustus ut palma florbit, 510.
AL. Iustus non conturbabitur, 479
OF. Iustitire Domini rectre, 309.
CO. Iustus Dominus et iustitias dilxit, 93
Die 19 novembris
S. MECHTILDIS, VIRGINIS
IN. In exclso throno vidi, 257.
GR. Unam ptii a Domino, 358.
AL. Paratum cor meum, 344
OF. Confssio et pulchritudo, 589.
CO. Qui biberit aquam, 99.
MISS.It PROPRI& O.S.B.
Die 26 novembris
S. SYL VESTRI, ABBA TIS
IN. Sicut oculi servorum in manibus, 77
GR. !acta cogitatum tuum in Domino, 285.
AL. O quam bonus et suavis est, 517.
OF. Levabo oculos meos, 78.
CO. Curn invocarem te, exaudisti me, So.
DECEMBER
Die 5 decembris
S. SABBiE, ABBA TIS
IN. Tibi dixit cor meurn, 88.
GR. Angelis suis mandavit de te, 72.
AL. Verba mea auribus prcipe, 280.
OF. Domine Deus salutis mere, 87.
CO. Qui meditabitur in lege Domini, 67.
Pro monasterio S. Petri de Solesmis
Die 27 ianuarii
S. IULIANI, EPISCOPI
IN. Statuit ei Dominus, 445
GR. Ecce sacrdos magnus, 486.
AL. Iuravit Dominus, 489.
OF. Invni David, 447
CO. Ego vos elgi de mundo, 436.
Die 28 aprilis
Fest.
DEDICATIO ECCLESilE CATHEDRALIS Fest.
IN. Protctor noster aspice, Deus, 323.
AL. Domine, dilxi decorem, 400.
OF. Stetit angelus, 610.
CO. Tollite hostias, 338.
----------
ORDO EXSEQUIARUM
Omnia ut supra notatur pp. 678-704, prceter melodias proprias de
libris monasticis :
DE VIGILIA PRO DEFUNCTO
AN. ;
=

l

J

!
l
lIV A*
l
A

l
- pud D6minum mi-se- ri- c6rdi- a, et co- p i-
6-
6 Il l
= l 1:)8
1 . Il
= . .
. . -

sa apud e- um red-mpti- o. Ps. De pro- ft1ndis, 678.
CE-.-. . i
Emnto me- i, Domi- ne De- us, dum v-ne- ris in
c l
Il

e


regnum tu- um. Ps. Domi- nus pascit me, 679.
AD PROCESSIONEM AD ECCLESIAM
AN.
;-
Il
Illbi=
p
l l

LA-c-bo Domi-no in re-gi- 6- ne vi-v6-rum.
c

Il
=

Il

Ps. Di-l-xi, qu6-ni- am, 686. E u o u a e.
878
ORDO EXSEQUIARUM O.S.B.
AN. c


lf
=

._

=

~
E

l
.
l
Xsultabunt D6mi-no
*
ossa humi- li- a- ta.
Psalmus 50, 688.
IV c
s
c ._
ange- li

~ = ..
IN ECCLESIA
RESPONSORIA

Ubve- ni-te * sancti De- i,
. -
occurri- te
Domi- ni : Susci-pi- ntes a-nimam e-
l!
r.:
l
=
._
~ ~ e ~ .
~
u\
=
~ ~ ~ ~
i


ius : Offe- rntes e- a m in consp- c tu Al- tis-
;
Il

~ ~ -
=
~ ..
~ :
l

r.
~
....
.-
. ~


si- mi. J!. Susci-pi- a t te Christus, qui vo- ca-vi t
c
~ . : '
~ ..
= ..
te, et in sinum Abrahre
c 1 il Il
* Susci-pi- ntes.
Rogamus te, Domine, 693.
Antequam nascerer, 694.
' ..

N
=N r.: Il J

ange-li dedu- ca n t te.
ORDO EXSEQUIARUM O.S.B.
VIII ;- c-------=---r
l! .l il" - _. . 1
i ..
c Rcdo *quoti Redmptor me- us vi- vit,
c n. .
. =
et in no-vis- si-mo di- e de terra surrectu-
c r-. r. l
.
r: 1 ri
rus sum : *Et in car-ne me- a vi-d- bo De-
c


r.=
' -
Il


Il
. !.= fi.
r: .
l
l l
um Salva- t6- re m me- um. Y.Quem vi-
c
r-

=
r-: l

=

r.
=

r
l

=

su-rus sum ego ipse. et non a-li- us, et 6cu-

=
Il

Il
: A

-


=

\
=
lli me- i con- spe- ctlt-ri su n t.
*
Et in car-ne.
IV E-C -. -r---;-.-. -, -, -.-r--jJ
Q
. .= "....
Vl Ut- za-rum * re- susci- ta- sti
a mo-nu-
mn- to fre-ti- dum : * Tu e- is, 06- mi- ne,
88o ORDO EXSEQUIARUM O.S.B.
G

Il
l

l=
-


l
r.
l
l li
111
dona r-qui- e m et lo- cum indul- gnti- re.
G
l

l
-
l lr.


r

Yf. Qui ventu-rus es iu-di-ca-re vi- vos et m6rtu-
c
e-: l ). N.

Il

r.
=
Il
r.:
os, et srecu- lum per i- gnem. *Tu e- i s.
I
c
=
lsA
=
r.: ls
r

o
i
L
.
I-be-ra me, * D6- mi- ne, de vi- is infr-
G
.:. r. l
l ...
. =
' ,,-.. ,..
ni, qui portas re-re- as confre- gi- sti : et
c . 1t4
vi-si- ta-
G
55 r .

lu- men, ut vi-d- rent

te :

*Qui
e- is

.
e- rant in pre-
G - ls f . - - Il

l l l -
nis tenebra- rum. y.r, Cla-
ORDO EXSEQUIARUM O.S.B. 881
c
-

6
l
16
e-

=
, ..
-
mantes et di- cn-tes Adve- ni- sti, Red-mptor no-
c
Il Il
J
J

l
l l

ster. *Qui e- rant.
ANTIPHON/E
c ; .
= l.
vntu susci-pi- ant te marty-res, et perdu-cant te in
ci-vi-ta-tem sanctam le- ru-sa-lem.

. ..
Ho-rus ange-16-rum te sus-ci-pi- at, et cum La.-
.


l
1t
za- ro quondam paupe-re re-trnam ha- be- as rqui- em.
882 ORDO EXSEQUIARUM O.S.B.
II
=
l
~


l

l

l
;
l
;
-


l
l
l
e
l l
-go su m re-surrcti- o et vi-ta : qui cre-dit in E
r-
l
=
J
l

r-l
me, - ti- am si m6rtu- us fu- e- rit, vi- vet : et o-mnis
~ r-
l r- :


e . Il
qui vi-vit et cre-dit in mc, non mo-ri- -tur in re-trnum.
AD PROCESSIONEM AD CCEMETERIUM
S
l
I-ti-vit *anima me- a ad De- um vi-vum: quando
e M n
l l
l l ~
Il
l

v-ni- am, et appa-r- bo ante fa-ci- em Domi-ni'!
= .
E u o u a e. Psalmus 41, 700.
AN.
VIII G
l
l

l
l

l ~
D
l
E-lieta
t>
iu ventu- tis me- re et igno-ranti- as
c
l
l

l
l
l
Il
.
l
=
l
N


me- as ne memi-ne-ris D6mi-ne. Psalmus 24, 701.
ORDO EXSEQUIARUM O.S.B.
AN. c ~ .
1
----1------.,r----
1
--
VII c 1 1 ... 1 1
C
l 111,,.. l
Aro me- a * requi- scet in spe.
Psalmus 15
c
l l l l l l l l
l 1:: l 01--tllt--:=-1 ---1:-:t
p. l. Consrva me, Domi-ne, quo-ni- am spe-ra- vi
in te. *
l l l l l l l l l l l l l l
Cl l l
Di-xi Domi-no : Domi-nus me- us es tu, bonum mi- hi non est
t::r---+-=: -++-Il --=--
1
=-=-l l __,_\ =---tt- 11-----=--
1
-=-
1
.:..__ -=--=--
1
l -++--Il
si-ne te. Ant. Ca-ro me- a. Flexa : cor me- um, t
f. 2 et seq., 702.
FERIA V HEBDOMADJE SANCT lE
ANTIPHON/E AD LOTIONEM PEDUM
I
__ Cf. Io. 13, 4. 5. 15

P

Ostquam surr-xit Domi- nus * a ce-na, mi-
-:- .
c - i
r-
si t aquam in p el- vim, cre-pi t lava-re pe-des di-sci-
r-

;


l
'

Il
1::1.
=
l


-
pu- 16- rum : hoc ex-mplum re- li-quit e- is.
II (ad libitum)
Io. 13, 12. 13. 15
D
II i. J ii rh
Orni- nus 1:-sus, * ce-mi- vit
.
cum
....
. e-J
di- sci- pu- lis su- is, la-vit pe-des e- 6- rum, et a- i t
IlE,;--,;::-- --l-1--cf-=-:,*e-==-.-. _l = l r .. J
il- lis : Sci- tis quid f-ce- rim vo- bis, e-go Domi-
FERIA
v

885
l

"J "J

l

..

nus et Ma-gi-ster? Exmplum de- di YO- bis, ut et


e

Il
e\"OS i- ta fa-ci- a- ti s.
-------------
III
Io. 13, 6. 7. 8
v
c

.'/i.-.
r-

D
r
Orni- ne, *tu mi- hi
r ....
la-vas pe- des? Resp6nditr

il
l
. . l J
Ie-sus, et di-xit e- i : Si non la ve-ro ti- bi pe- des,
C r. ., ! l


non ha-b- bis partem me- cum. 11. Ve-nit ergo ad Simo-nem

Il
r -
r
Il

.l


= . .. l
Petrum, et di-xit e- i Petrus. Domi- ne.
11.
Quod e-go fa-
c


. l

ci- o, tu nescis mo-do : sci- es autem poste- a. Domi- ne.
IV
Cf. Io. 13, 14
l - l J ... l!l!tt !'-- l 1
... ll l

s
l
I ego, Domi-nus * et Ma- gister ve- ster, lavi
886 FERIA V HEBDOMAD.IE. SANCT.IE.

l .A
- ...
' l
vo-bis pe- des: quanto ma- gis vos de-b- tis alter alt-
c

f 6 Il


ri- us la-va- re pe- des?
v
Io. 13, 35
lIl
=


=


=
lVII
I
N hoc cogn6scent omnes, * qui- a me- estis discf-
l
l


=l


l

l
pu- li, si di- lecti- 6-nem habu- - ri- tis ad in vi- cem.
cf. Di- xit Ie-sus discf-pu-lis su- is. In hoc.
VI
Io. 13, 74
III
l l
M
Anda-tum novum do vohis : * ut di- li-g{t-tis in vi-
c
.. ,.1
r. = .. Il
cem, sic-ut di-l-x vos )), di-cit Domi-nus.
FERIA V SANCT
VII
1 Cor. 13, 1J


Il
, ....
Il = .
. l ;.
l j
VII
c
M


Ane- ant in vo- bis * fi-des, spcs, ca-ri-tas, tri- a
,... . .

. Il
.. .


hrec: * ma-ior autcm ho- rum est ca.-ri-tas. j/. Nunc autem ma-
lne n t fi-des, spes, d.- ri-tas, tri- a hrec. *
Pro OF.:
-
VIII i

1\.
l
r. r.
Il
u
l l
- bi ca-ri- tas est ve-ra, De- us i- bi est.
c
-

1\.
l
r.
!la
=

.

.
Il


l

jl. Congrega-dt nos in tt-num Christi a-mor.
-

i

r. r.
!l.

l

l
jl. Exsultmus et in i pso iu-cundmur.
c


l

r
-
l
r.

Il
jl. Time- amtts et am-mus De- um vi-vum.
888 FERIA V
c
l

Il
l

e
-
11- Et ex corde di-li-ga-mus nos sin- c- ro.
c
=
r.


r
Il
ll
-
bi ca-ri- tas est ve-ra, De- us i-bi est.
u
c - l

11. Simul ergo cum in u- num congrcga-mur :
c - l
= r. l r. r. = Il
11. Ne nos mente di-vi-damur, cave- a-mus.
c
.

l e -

Il
11. Cessent iurgi- a ma-ligna, cessent li-tes.
c
.

l e

. . .
Il
11. Et in m-di- o nostri sit Christus De- us.

= r. l r. . _ull ____ __

u
- bi ca-ri- tas est ve-ra, Dc- us i-bi est.
c

= r. l

. ,. ,. .

11. Simul quoque cum be- a- tis vi-de- a-mus
c

=
. . Il
11. Glo-ri- anter vul-tum tu- um, Christe De- us:
c

FERIA V HEBDOMAD& SANCT&
l
lIl
11. Gaudi- um, quod est immnsum, atque probum,
c = r - l Il
y. S<cu- la per in-fi-ni- ta srecu- 16- rum.
88g
INDICES
Numeri in indicibus positi ad paginas referunt, nisi aliter notatur.
INDEX ALPHABETICUS CANTUUM
894
INTROITUS
I Gaudeamus ... Maria: ... fes- I Misereris omnium 62
tivitate vel solemnitate
405
4 Misericordia Domini . 222
I Gaudeamus ... Sanctorum 2 Multa: tribulationes
45I
omnium 6!9
5
Gaudens gaudebo . 628
7
Ne derelinquas me
360
I Gaudete in Domino 2!
7
Ne timeas
568
4
Nos autem gloriari 162
6 Hodie scietis
38
3
Nunc scio vere .
575
3 In Deo laudabo IOO
7
Oculi mei
96
8 In excelso throno
257
6 Omnes gentes
297
6 In medio Ecclesire
493 3
Omnia qua: fecisti
342
3
In nomine Domini
155
4
Omnis terra . 260
3
In nomine Iesu 582 6 Os iusti
494
7
In virtute tua ... iustus
473
7
In virtute tua ... rex
523 7
Populus Sion I8
4
In voluntate tua
346
7 Probasti, Domine
474
I Inclina Domine 326 4 Prope es tu
24
3
Intret oratio mea
363
4 Protector noster
323
8 Introduxit vos 200 7 Protexisti me
442
8 Invocabit me
71
7
Puer natus est nobis
47
8 Iubilate Deo 2I9
4
Iudica, Domine I 50 6 Quasi modo. 2I6
4
Iudica me, Deus !20
7
I udicant san et i .
425
3
Redemisti nos
659
6 Iusti epulentur .
450 2 Redime me
9I
I Iustus es, Domine
332 4 Reminiscere . 8I
I Iustus ut palma 508 3 Repleatur os meum 246
6 Requiem reternam . 669
8 Lretabitur iustus
473
7 Respice, Domine
3I9
5
Lretare Ierusalem I08 6 Respice in me 284
2 Lretetur cor .
.268,357 4 Resurrexi I96
I Laudate, pueri . 522 Rora te ... P s. 84: Benedixisti
403
I Lex Domini 86 Rora te ... Ps. r8 :Crei i enar-
3
Liberator meus 128 rant.
34
5
Loquebar 526
3 Loquetur Dominus pacem
369
6 Sacerdotes Dci .
447
8 Lux fulgebit
44
2 Sacerdotes eius.
448
3
Sacerdotes tui
485
2 Me exspectaverunt
498
I Salus autem .
45I
I Meditatio cordis mei . 103
4
Salus populi
339
I Memento nostri
29
2 Salve, sancta Parens
403
2 Mihi autem nimis .
425
3
Sancti tui
440
8 Miserere ... ad te
330
r Sapientiam sanctorum
452
3
Miserere ... conculcavit I25 I Scio cui credidi
535
5
Miserere ... tribulor I30
3
Si iniquitates
350
4 Sicut oculi servorwn .
7 Signwn magnwn
2 Sitientes .
8 Spiritus Domini
I Stabant iuxta crucem
I Statuit ei Dominus
GRADUALIA
77
1
7 Clamaverunt iusti .
590 2 Collegernnt .
II4 1 Concupivit rex .
252 5 Constitues eos .
6oo 5 Convenere, Domine
445 I Custodi me .
454
135
408
. 426, 576
295
304
I Suscepimus .
.300,543
8 Deus, exaudi
2 Terribilis est locus iste
3 Tibi dixit cor mewn
3 Timete Dominwn .
2 Veni et ostende nobis
2 Venite, adoremus
7 Venite, benedicti .
5 Verba mea .
8 Victricem manwn .
8 Vir Dei Benedictus
7 Viri Galila:i .
3 Vocem iucunditatis
2 Vultum tuum .
Gradualia
2 A summo ca:lo .
2 Ab occultis meis
5 Ad Dominum .
3 Adiutor in opportnnitatibus
2 Adiutor meus
5 Adiuvabit eam
2 Angelis suis .
5 Anima nostra
7 Audi, filia
I Beata gens
5 Beatus vir qui timet
7 Benedicam Dominum
3 Benedicite Dominwn
5 Benedicta es tu .
4 Benedicta et venerabilis
7 Benedictus Dominus .
5 Benedictus es, Domine
5 Benedictus qui venit
5 Bonum est confidere
5 Bonum est confiteri
5 Christus factus est
397
1
8 Deus, vitam meam
88 l 5 Diffusa est gratia
453 8 Dilexisti .
107
6oi
408
499
7 Dirigatur .
340,363
27 5 Discerne causam meam
2 Dispersit .
27I
205
83
208
86I
235
229
404
27
IOI
282
69
86
526
72
453
406
333
475
3I6
6o8
629
407
257
372
45
324
327
I48
5 Dominabitur
2 Domine, Deus virtutum .
5 Domine, Dominus noster
4 Domine, pra:venisti eum
2 Domine, refugium
I Dulcis et rectus Dominus
I Ecce quam bonum
5 Ecce sacerdos .
3 Ego autem .
5 Ego dixi : Domine
3 Eripe me, Domine
5 Esto mihi
5 Ex Sion .
3 Exaltabo te
5 Exaltent ewn
2 Excita, Domine
5 Exiit sermo .
2 Exsultabit cor mewn .
2 Exsultabunt sancti
3 Exsurge ... et intende.
3 Exsurge ... fer opem .
3 Exsurge ... non pra:valeat
5 Fuit homo .
5 Gloria et honore
I Gloriosus Deus
2 Ha:c dies ... Y. Benedictus
2 V. Confitemini .
2
2
f. Dextera .
Y. Dicant n un c
35I
486
I 52
279
I2I
30I
I8
II2
548
33
636
409
455
150
II4
96
569
476
456
212
196
206
203
896
VERSUS ALLELUIA TI CI
2 Hrec dies ... }i. Dicat nunc 20I I Sacerdotes eius . 488
2 'jl. Lapidem.
209
7
Salvum fac populum .
354
2 Hodie scietis
38
Salvum fac servum tuum
85
I Sciant gentes 88
7
!acta cogitatum tuum
285
5
Sederunt principes
633
5
In Deo speravit
311 I Si ambulem . I25
2 In omnerri terram .
427
5
Specie tua
411
2 In sole posuit
30
3
Speciosus
54
I Inveni David
445
5
Suscepimus 360
3
Iuravit Dominus
486
5
Iustorum animre
457 2 Tecum principium
42
5
Iustus cum ceciderit
476
4
Tenuisti manum
I33
2 Iustus ut palma
SIO
3
Tibi, Domine 118
5
Timebunt gentes 265
7
Lretatus sum
336
I Timete Dominum .
458
3
Laudate Dominum
664
5
Tollite hostias 272
7
Liberasti nos
366
2 Tollite portas 25
5
Locus iste
397
5
Tribulationes 8I
I Miserere mei, Deus
63
3
Tu es, Deus
275
7
Miserere mihi, Domine
I03
5
Unam petii .
358
5
Misit Dominus . 26!
I Universi qui te exspcctant I6
2 Uxor tua. 646
2 Ne avertas
I 55
2 Nimis honorati sunt
428
5
Venite, filii 298
5 Nova bella
865
5
Viderunt omnes 48
7
Oculi omnium
343
5
Omnes dc Saba venient .
57
Versus alleluiatici
I Os iusti
494
3 Adducentur .
2 Ostende nobis
3I
soo
7 Adorabo . 270
5
Pacifice loquebantur
I3I
4 Amavit eum
495
I Posuisti, Domine
477
8 Angelus Domini 20I
5
Priusquam te formarem .
57!
4 Asccndit Deus . 236
5
Probasti, Domine .
587
5 Assumpta est Maria
59!
5
Prope est Dominus
35
2 Ave, Maria 412
5
Propitius esto . 288
I Beatus vir qui suffert
5
Propter veritatem
410
511
5
Protector noster
292
5
Beatus vir qui timet .
SII
5
Beatus vir sanctus Martinus 62!
5
Qui operatus est
536
5
Bene fundata est
399
7
Qui sedes, Domine 22 4
Benedicite Domino 6!2
5
Quis sicut Dominus
269
8 Benedictus es, Domine
375
2 Benedictus qui venit .
59
2 Requiem reternam 670
5
Respice, Domine
320
7
Candor est lucis reternre .
s8s
VERSUS ALLELUIA TI CI
897
I Cantate Domino
330
4 Excita, Domine
23
I Cantate Domino (altera me- 7 Exivi a Patre 230
/odia)
276
7 Exsultabo et lretabor
656
7
Caro mea
378
7 Exsultate Deo
312
r Christus resurgens 226
3
Cognoverunt discipuli 220 8 Fac nos innocuam.
558
7
Confitebuntur creli
478 4
Fecisti viriliter . 866
2 Confitemini. .. et invocate
340
8 Felix es, sacra Virgo
4I4
8 Confitemini ... quoniam bo- I Franciscus pauper .
613
nus.
I9I
I Fulgebunt iusti
46o
8 Confitemini... quoniam bo-
nus (altera melodia)
239
4 Gaudete, iusti
430
4
Constitues eos .
429
2 Corpora sanctorum
459
8 Hrec dies.
2I4
8 Crastina die .
39
8 Hrec est vera fratemitas .
46o
4
Hrec est virgo sapiens
50 I
7 De profundis
367
2 Hic est discipulus .
637
I De quacumque tribulatione
558
2 Hic est sacerdos
449
8 Deus, iudex iustus
286
7 Deus, qui sedes
289 7
In die resurrectionis 2I6
4 Dextera Dei 226
2 In exitu Israel .
348
8 Dicite in gentibus .
2I2
3
In te, Domine, speravi
296
2 Dies sanctificatus
49
2 Inveni David
446
8 Diffusa est gratia
4I3 3
Iubilate Deo
258
I Dilexit Andream
625
I Iuravit Dominus
489
8 Dispersit .
52 I
Iusti epulentur .
46I
2 Disposui testamentum
489
Iustorum anima:
462
I Domine, Deus meus . 282
Iustus germinabit .
496
3
Domine, Deus salutis mere .
317
2 Iustus non conturbabitur
479
2 Domine, dilexi .
400
Iustus ut palma 5I6
7
Domine, exaudi
334
6 Domine, in virtute tua
292
7
Lretabitur iustus
479
7
Domine, refugium
321
I Lretatus sum
19
8 Dominus dixit ad me
43
8 Lauda, anima mea
355
8 Dominus in Sina
236 4 Lauda, Ierusalem .
358
2 Dominus regnavit, decorem
46
4 Laudate Deum . 262
8 Dominus regnavit, exsultet . 266 2 Laudate Dominum
273
8 Dulce lignum .
598 4
Laudate, pueri . 215
I Dum complerentur
250
7
Levita Laurentius . 588
Loquebantur
43I
r Ego sum pastor bonus
223
2 Loquebar
528
I Ego vos elegi
429
4 Emitte Spiritum tuum
253
7 Magnus Dominus . 302
2 Emitte Spiritum tuum (alte-
2 Magnus sanctus Paulus
537
ra melodia)
249
5
Memento, Domine, David
490
2 Eripe me.
308 Mirabilis Dominus 462
898
TRACTUS ET CANTICA
8 Mittat vobis 646 I Surrexit Christus et illuxit .
230
7 Multifarie
52
2 Surrexit Christus qui creavit
209
I Surrexit Dominus de sepul-
8 Nimis honorati sunt
43I
ero .
203
I Non vos relinquam
242
8 Surrexit Dominus vere 206
I O Ioachim sancte
58 I
8 Tanto tempore .
560
I O quam bonus .
5I7
7
Te decet hymnus
305
4 O quam pulchra
50 I
5 Te gloriosus
432
I Omnes gentes
298
5 Te martyrum
465
4 Oportebat 220
I Timebunt gentes
337
8 Ostende nobis I6
3
Tollite iugum meum .
385
I Tota pulchra es
630
2 Tu es Petrus
576
3 Paratum cor meum
344
8 Tu es sacerdos .
449
7 Pascha nostrum
I97
2 Tu, puer.
57 I
7 Post dies octo 2I7
4 Post partum, Virgo
4I4
3 Veni, Domine
36
I Posuisti, Domine 480
2 Veni, Sancte Spiritus
253
I Potestas eius
389
8 Venite ad me
6I9
4 Pretiosa
463
7 Venite, exsultemus
324
I Propitius esto
345
2 V erba mea 280
2 Propter veritatem
4I5
8 Verbo Domini . 36I
2 Video ca:los apertos
634
4
Qui posuit fines
364
2 Vidimus stellam
58
2 Qui sequitur me
480
6 Vir Dei Benedictus 870
I Qui timent Dominum
352
8 Virga lesse 4I6
7
Quinque prudentes virgines
502
7
Quoniam Deus .
327
Sequentire
2 Redemptionem .
223
6 La:ta dies 87I
I Regnavit Dominus
242
Lauda, Sion
8 Requiem a:ternam .
672
7 379
I Rogavi pro te, Petre
549
2 Stabat Mater 6oz
8 Sancte Michael . 609
I Veni, Sancte Spiritus
253
8 Sancte Paule 666
I Victima: paschali laudes . I98
2 Sancti tui ... benedicent
463
8 Sancti tui... ftorebunt
464
I Senex puerum portabat
544 Tractus et cantica
7
Sollemnitas .
597
I Solve, iubente Deo 665 8 Ab ortu solis I63
8 Specie tua 4I6 8 Absolve, Domine 672
8 Spiritus est qui vivificat .
245
8 Ad te levavi .
97
8 Spiritus Sanctus docebit
432
8 Attende ca:lum . I89
2 Stabat sancta Maria 602 2 Audi, filia
4I7
OFFERTORIA
8 Beatus vir 48 I 5 Benedic, anima mea 362
I Benedicam Dominum 293
8 Cantemus Domino
8 Commovisti .
I86 2 Benedicite, gentes . 23I
89 8 Benedictus es ... et non tra-
2 Confitemini Domino 158 das . I3I
8 De profundis 673
8 Desiderium . 432
2 Deus, Deus meus . 144
2 Domine, exaudi I72
2 Domine, non secundum pec-
cata nostra 64
3 Benedictus es... in labiis
meis
8 Benedictus qui venit
3 Benedictus sit
4 Benedixisti, Domine
8 Benedixerunt eam .
8 Bonum est confiteri
277
6o
375
23
866
. 270,369
2 Emine Spiritum tuum
66I 4 Confessio
589
255
240
I23
44I
2 Gaude, Maria Virgo
4 Confirma hoc, Deus
4I8 6 Confitebor Domino
I Confitebor tibi, Domine .
8 lubilate Domino
I85 7 Confitebuntur creli
4 Confortamini 26
8 Laudate Dominum
I87 3 Constitues eos
Custodi me .
434
154
8 Quiconfidunt 109
2 Qui habitat . 73
8 Qui seminant 465
8 Srepe expugnaverunt . I22
8 Sicut cervus 190
8 Veni, sponsa Christi 503
8 Vinea facta est . I 88
Offertoria
2 Ad te, Domine, levavi I7
I Afferentur ... post eam 505
4 Afferentur ... proximre 504
8 Angelus Domini 2I7
2 Anima nostra 466
I Ascendit Deus . 237
8 Assumpta est Maria 592
8 Audi, Israel . 30
8 Ave, Maria 630
8 Ave, Maria... et benedi-
ctus 36, 4I9
8 Beata es, Virgo Maria 420
2 De profundis 368
6 Desiderium anima: eius 518
2 Deus, Deus meus . 224
8 Deus enim firmavit 46
3 Deus, tu convertens 20
2 Dextera Domini ( cum alle-
luia) 194
2 Dextera Domini ( sine alle-
luia) 267
8 Diffusa est gratia 42I
6 Domine, ad adiuvandum me 94
6 Domine, convertere 283
6 Domine Deus, in simplicitate 40I
8 Domine, Deus salutis mere . 87
3 Domine, exaudi orationem
meam 156
4 Domine, fac mecum . 104
2 Domine Iesu Christe 674
6 Domine, in auxilium . 33I
3 Domine, vivifica me 359
8 Elegerunt Apostoli 634
8 Emitte Spiritum tuum 250
7 Eripe me ... Deus . 129
900
COMMUNIONES
3 Eripe me ... Domine
I 51 8 Oratio mea
513
6 Erit vobis
2I3
4
Oravi Deum meum
334
2 Exaltabo te
3I3
8 Exaudi, Deus, orationem 4 Perfce gressus meos
273
meam 100 5 Populum humilem 302
5
Exspectans exspectavi
328
8 Portas creli
207
3 Exsulta satis 28 4 Postula a me
390
4 Exsultabunt sancti 466
8 Posuisti
482
8 Precatus est Moyses
3I7
4 Factus est Dominus
II9
2 Protege, Domine
599
I Felix namque es 422
3
Filire regum .
505
I Recordare mei .
352
I Recordare, Virgo Mater .
422
I Gloria et honore
434 5
Reges Tharsis
58
6 Gloriabuntur
467
I Repleti sumus
44I
8 Gressus meos
365
5
Sanctificavi t .
338
4
Illumina oculos moos
290
8 Scapulis suis
76
8 Immittet angelus .
325
8 Si ambulavero
34I
8 Improperium exspectavit
386
5
Sicut in holocausto
299
8 Improperium ... et dederunt
I48
3
Sperent in te 286
I In die sollemnitatis 210 Stetit angelus 610
2 In omnem terram .
435
Super flumina
345
2 In te speravi
322
6 In virtute tua
5I2
4 Terra tremuit
I99
5
Intende voci 280 !
2 Tollite portas
40
4
Intonuit de crelo
204
4 Tui sunt creli
49
8 Inveni David
447
5
Iubilate Deo omnis terra
259
2 Veritas mea .
483
I Iubilate Deo universa terra .
227
2 Vir erat
349
4
Iustitire Domini
309
I Viri Galilrei .
237
I I ustorum animre
468
4
Iustus ut palma
497 !
Communiones
I Lretamini (sine alleluia)
468 4 Ab occultis meis
II3
I Lretamini (cum alleluia)
443
4 Acceptabis
309
4
Lretentur creli
44
5 Adversum me
I 54
4
Lauda, anima mea 22I 6 Alleluia ( ter)
I95
2 Laudate Dominum IIO I Amen dico vobis : Quidquid
368
8 Levabo oculos meos
78 4 Amen dico vobis : Quod uni
79
I Amen dico vobis : Quod vos
436
2 Meditabor (sine alleluia) .
356
2 Aufer a me
353
2 Meditabor (cum alleluia)
245
3
Mihi autem nimis .
435
I Beata viscera
423
8 Mirabilis Deus .
469
6 Beatam me dicent .
592
8 Miserere mihi
92
I Beati mundo corde
5I4
COMMUNIONES
901
3 Beatus servus
491
4 Exsulta, filia Sion
47
4 Benedicimus Deum
376
6 Exsultavit ut gigas
28
3
Benedicite, omnes angeli 6ro
7 Factus est repente .
256
2 Cantabo Domino
283
4 Feci iudicium
529
2 Cantate Domino 222
7 Fidelis servus
491
8 Christus resurgens
207
r Fili, quid fecisti
51
6 Circuibo .
297
r Florete, fiores
614
8 Comedite pinguia . 268
3
Frumentum Christi sum
6I7
I Confundantur superbi
529
Gaudete, iusti
2 Cum invocarem te So
I
442
8 Gloriosa .
63I
Data est mihi
3
Gustate et videte
303
I
2I3
6 De fructu
329
8 Hoc corpus .
I70
8 Dicit Andreas
263
6 Honora Dominum
3I4
6 Dici t Dominus : Implete hy-
drias 263
4
Ierusalem, qure redificatur
370
7
Dicite : Pusillanimes .
23
2 Ierusalem, surge . 20
8 Dico autem vobis .
470
I Illumina faciem tuam
27I
5
Dico vobis : Gaudium
387
I In salutari tuo
350
6 Diffusa est gratia .
423
6 In splendoribus
44
4 Dilexisti iustitiam . 506
4
Inclina aurem tuam
300
2 Domine, Deus meus
87
5
Intellege clamorem 82
2 Domine, Dominus noster
357
8 Introibo
274
8 Domine, memorabor .
332
7
Ioseph, fili David
552
7 Domine, quinque talenta
5I5
3
I ustorum animre
470
6 Domine, quis habitabit . I02
5
lustus Dominus
93
I Dominus da bit benignitatem
17
2 Dominus firmamentum me-
2 Lretabimur
359
um. 290
5
Lretabitur iustus
444
2 Dominus regit me .
365
8 Lavabo I29
3
Dominus virtutum I08
6 Lutum fecit . III
5
Domus mea. 402
8 Lux reterna . 676
8 Dum venerit Paraclitus
233
4 Magna est gloria eius
437
6 Ecce Dominus veniet 26 I Manducaverunt 278
I Ecce virgo
37
4 Memento verbi tui 346
8 Ego clamavi . 287 8 Mense septimo .
274
2 Ego sum pastor bonus 224 7 Mirabantur omnes 267
8 Ego sum vitis vera 228 6 Mitte manum tuam, et co-
I Ego vos elegi
436
gnosce . 2I8
4 Erubescant et conturbentur
85 6 Mitte manum tuam in latus
7 Erubescant et revereantur I 52 meum. 660
1 Et si coram hominibus
470
8 Modicum
234
2 Exiit sermo . 637 i 2 Multitudo languentium 47I
902 COMMUNIONES
2 Narrabo 281 7 Redime me, Deus . 128
7
Ne tradideris me
132 8 Responsum
544
8 Nemo te condemnavit 124 I Revelabitur .
40
5
Non vos relinquam orphanos
232
7
N otas mihi fecisti (sin e alle-
3
Scapulis suis
77
luia) 260 6 Sedebit Dominus
391
7
Notas mihi fecisti (cum alle-
4
Seme! iuravi
492
luia)
362
5
Servite Domino 68
4
Si ambulavero . 867
2 Omnes qui in Christo bapti- 7 Si consurrexistis 205
zati estis 6I
7 Signa .
437
8 Oportet te
95
8 Simile est regnum crelorum
5I9
8 Optimam partem
507
6 Simon Ioannis .
574
8 Spiritus qui a Patre procedit
233
5
Pacem meam 228 8 Spiritus Sanctus docebit vos 232
5
Panem de crelo .
3I9
8 Spiritus ubi vult spirat 2I8
I Panis quem ego dedero 322 6 Surrexit Dominus . 202
6 Pascha nostrum
199
1 Passer invenit
306 4 Tanto tempore . s6o
4 Pater, cum essem
243 7 Tolle puerum 51
8 Pater, si non potest
149 4 Tollite hostias 338
4 Per signum crucis . 6oo 3 Tu, Domine, servabis
95
1 Petite (sine alleluia)
83 6 Tu es Petrus
550,577
1 Petite (cum alleluia)
3I4
5
Tu mandasti 342
7
Populus acquisitionis 2IO
2 Tu, puer. 572
1 Posuerunt
471
6 Posuisti
483
5
Ultimo festivitatis 25I
2 Potum meum
I 57
7
Unam petii . 294
8 Primum qurerite
325
7
Unus militum 387
I Principes.
530
I Psallte Domino 238 I Veni, Domine 31
8 Venite post me. 267
3 Qui biberit aquam
99
I Videns Dominus 124
7 Qui biberit aquam (altera
8 Video crelos apertos 635
melodia)
99
I Viderunt omnes 50
6 Qui manducat
383
4 Vidimus stellam
59
3
Qui meditabitur
67 I Visionem. 90, 585
5
Qui mihi ministrat
484 6 Voce mea 7I
1 Qui vult venire .
484 I Vos qui secuti estis me 438
1 Quicumque fecerit
515 2
Vos qui secuti estis me ... di-
5
Quinque prudentes virgines
507
cit Dominus . 438
5 Quis dabit 101 2 Vovete
335
4 Quod dico vobis
472
7
Vox in Rama 638
ANTIPHONN., HYMNI, PSALMI
903
Antiphonre
6 Adorna 540
6 Alleluia ( ter) . I95, 852
8 Aperite mihi portas iustitire 698
4 Apud Dominum . . 678, 877
7 Asperges me I . 707
7 Asperges me II ( tonus sim-
plex) 707
4 Asperges me III . 708
2 Audivi vocem de crelo 689
7 Caro mea . 702, 883
8 Chorus angelorum . 697, 88 I
4 Credo videre bona Domini . 704
4 Crucem tuam . I75
8 Delicta iuventutis mere 70I, 882
5 Domine, tu mihi lavas
pedes . . I65, 885
2 Dominus Iesus. . 165, 885
I Pueri.. . portantes I 38
I Pueri ... vestimenta I40
I Qui exspectant Dominum 69I
8 Qui habitas in crelis . 690
2 Redemptor meus vivit 687
2 Responsum accepit 54I
4 Si ego Dominus
2 Sitivit anima mea
6 Ubi caritas
8 Vidi aquam
Hymni
8 N.terne rex altissime
7 Benedictus es
. I66, 885
700,882
. I68, 887
708
372
3 Ecce Dominus noster
6 Ecce lignum crucis
539 I Gloria, laus .
174
14I
2 Ego sum resurrectio .
I Exsultabunt Domino .
. 697, 882 , 4 Iesu nostra redemptio
. 688,878
854
2 O Redemptor .
159
4 Habitabit 68o
I Hrec porta Domini
7 Hosanna filio David
699 3 Pange, lingua ... corporis I70, 850
I37 I Pange, lingua ... prrelium 182
I Immutemur habitu 65
7 In hoc cognoscent omnes I66, 886
8 In pace in idipsum 703
7 In paradisum . 697, 88I
4 Iuxta vestibulum . 65
8 Lumen ad revelationem gen-
tium
540
. I67, 886
. I67, 887
. 679,877
3 Mandatum novum
7 Maneant in vobis
8 Memento mei
8 Obtulerunt .
3 Placebo Domino
4 Postquam surrexit.
849
. 686,877
. 164, 884
4 Sacris solemniis 851
I Sacris solemniis (alter tonus) 852
3 Te Deum (tonus solemnis) . 838
3 Te Deum (tonus simplex) . 841
3 Te Deum ( secundum morem
Romanum) 844
8 Veni Creator
8 Verbum supernum
Psalmi
24 Ad te, Domine, levavi ani-
mam meam 701
122 Ad te levavi oculos meos . 690
CANTICA, RESPONSORIA, ETC.
I04 Confitemini. .. et invocate 853
I I7 Confitemini... quoniam
bonus . . 137, 698
I5 Conserva me, Deus 702
115 Credidi, etiam cum locu-
tus sum
I29 De profundis . 678, 681
I 14 Dilexi, quoniam exaudit
Dominus . 686
I4 Domine, quis habitabit . 68o
23 Domini est terra . 139, 849
26 Dominus illuminatio mea 704
22 Dominus pascit me . 679, 681
I25 In convenendo .
685
4
lnvocantem exaudi me,
Deus
703
121 Lretatus sum .
684
I20 Levabo oculos meos
689
131 Memento, Domine, David
691
50 Miserere mei, Deus 688
88 Misericordias Domini
683
46
Omnes gentes
140
41
Quemadmodum desiderar
cervus
700
Cantica evangelica
Benedictus Dominus .
856
Magnifica t 856
1
Responsoria
4 Antequam nascerer
8 Credo quod Redemptor
meus vivit . 694, 879
2 Emendemus in melius 66
2 Ingrediente Domino . 143
I Libera me, Domine, de
viis . . 6g6, 88o
2 Obtulerunt 542
4 Qui Lazarum resuscitasti 695, 879
I Rogamus te, Domine 693
4
Subvenite, sancti Dei . 692,878
Responsa
Alleluia 685
Domine, exaudi vocem meam 68r
Facti sumus sicut consolati 685
In reternum cantabo . 683
In domum Domini 684
In loco pascure
682
Varia
Improperia : Popule meus . 176
Litanire (in Vigilia Paschali) 192
Litanire Sanctorum 831
Tantum ergo
857
CANTUS IN ORDINE MISSJE
OCCURRENTES
Alleluia (pro antiphonis Missce) 825
Libera nos .
Benedicat vos (A) 817, 818, 820
Mysteriurn fidei
Benedicat vos (B) 817, 819, 821
Dialogus ante prrefationem (A)
809
Offerte vobis pace