COLEGIUL ECONOMIC “DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA

LUCRARE DE SPECI ALI TATE

LA DI SCI PLI NA CONTABI LI TATE
PROFESOR COORDONATOR, ELEV,

DORNEANU GEORGETA URSU MIHAELA


2006CONTABILITATEA MATERIILOR

PRIME, MATERIALELOR, PRODUSELOR SI

PRODUCTIEI IN

CURS


CUPRINS
Argument
I.Active circulante – generalitati
II.Caracterizarea generala a stocurilor
III.Evaluarea stocurilor
Evaluarea la intrarea in patrimoniu
Evaluarea la iesirea din patrimoniu
Evaluarea la inventariere
Evaluarea la inchiderea exercitiului
Alte metode de evaluare a stocurilor
IV.Documente privind evidenta operativa a stocurilor
V.Organizarea contabilitatii sintetice si analitica a stocurilor
VI.Reflectarea in contabilitate a stocurilor de materii prime, materiale
consumabile,produselor si productiei in curs
Notiuni generale
Conturi utilizate
Operatii privind materiile prime, materialele consumabile,
produsele si productia in cursVII.Monografie
Prezentarea societatii
Monografie contabila la SC I OSMAN I MPEX SRL
VIII.Concluzii si propuneri
IX.Bibliografie

Anexe


MOTTO
Daca poti evalua lucrul la care te referi si il poti exprima in
cifre , poti spune ca stii ceva despre el. Daca nu-l poti evalua sau
exprima in cifre , autocunoasterea ta este saraca si nesatisfacatoare;
poate fi inceputul cunoasterii, dar ai facut un pas mic, in conceptiile
tale catre studiul de stiinta”
BERNARD COLOSSE
CAPITOLUL I
ACTI VE CI RCULANTE - GENERALI TATI
Desfasurarea activitatii oricarui agent economic, implica interventia unei mari
diversitati de mijloace circulante materiale de la un capat la celalalt al lantului
productiv sau comercial, pe temeiul carora se realizeaza obiectul de activitate al regiei
sau societatii comerciale.
Activele circulante sunt bunuri consumabile intr-o perioada mai scurta de un
an, fara a depasi intervalul de timp al unui ciclu de exploatare. Pentru un agent
comercial ciclul de exploatare incepe din momentul cumpararii marfurilor si se incheie
in momentul vanzarii acestora.
Ciclul de exploatare al unei persoane juridice reprezinta perioda de timp dintre
achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea
acestora in numerar sau sub forma unui echivalent de numerar .
Prin echivalente de numerar se inteleg investitiile financiare pe termen scurt, usor
convertibile in numerar si al caror risc de schimbare a valorii este nesemnificativ.
Activele circulante au un caracter patrimonial( reprezinta drepturile si
obligatiile agentului economic care le detine, asupra lor) si au o durata scurta de
viata(timp), deoarece pe masura exploatarii sunt incorporate in alte elemente
patrimoniale destinate intrebuintarii sau valorificarii).

In categoria activelor circulante se cuprind:
A.valori din exploatare;
A.valori realizabile pe termen scurt;
A.disponibilitati banesti
A.Valorile din exploatare sunt active circulante care au un continut
material.Din categoria valorilor din exploatare fac parte
a) stocurile de materii prime si materiale
b) obiectele de inventar
c) productia in curs de executie
d) decontari cu actionarii
e) marfurile
f) pasari si animale
A.Valorile realizabile pe termen scurt sunt drepturi de creanta ale agentului
economic asupra altor agenti economici sau persoane fizice.(Creanta – este un drept
al unui persoane fizice sau juridice pe care il are de primit de la o alta persoana fizica
sau juridica, la un anumit termen sau dupa o perioada de timp).Valorile realizabile pe
termen scurt cuprind urmatoarele elemente:
a)Clienti;
a)efecte comerciale de primit;
a)valori mobiliare de plasament;
a)decontari cu actionarii;
a)debitori diversi.

A.Disponibilitatile banesti ale agentului economic reprezinta toate mijloacele
banesti aflate in posesia acestuia , la un moment dat.
Formele pe care le imbraca disponibilitatile banesti ale agentului economic sunt:
a)disponibilitati banesti aflate in casierie- casa;
a)disponibilitati la banca in lei si devize;
a)alte disponibilitati banesti(carnete CEC, chitante de achitat, etc.
CAPITOLUL II
CARACTERI ZARE GENERALA A STOCURI LOR
Stocurile reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul unitatii destinate:
- a fi consumate la prima utilizare
- a fi vandute dupa prelucrarea lor in procesul de productie;
- a fi vandute in starea in care s-au cumparat.
In categoria stocurilor se includ :
-materiile prime – care reprezinta substanta principala a produselor finite;
-materiale consumabile –sunt bunurile care participa sau ajuta la procesul de
productie fara a se regasi, de regula,in produsul finit;
-materiale de natura obiectelor de inventar – sunt bunurile care nu indeplinesc
conditiile de valoare si/sau de durate pentru a se include in categoria imobilizarilor
corporale;
-produsele - reprezentate de semifabricate, produse finite si produse reziduale;
-productia in curs de executie- este preductia care nu a trecut prin toate fazele
procesului tehnologic;
-animalele si pasarile- reprezinta animalele tinere, la ingrasat, de productie
(lana,lapte,carne oua), coloniile de albine;
-marfurile – sunt stocurile cumparate in vederea vanzarii acestora in aceeasi
stare;
-ambalajele sunt stocurile utilizate pentru pastrarea si transportul bunurilor.
Stocurile se pot clasifica dupa mai multe criterii:

a)Dupa natura de provenienta:
-Stocuri cumparate: materii prime, materiale consumabile, materiale de natura
obiectelor de inventar,baracamente si amenajari provizorii, animale si pasari,
ambalaje;
-Stocuri fabricate: productie in curs de executie, semifabricate, produse reziduale,
produse finite.

a)Dupa apartenenta la patrimoniu:
-Stocuri care fac parte din patrimoniu, care se pot afla fie in spatiile proprii, fie
se afla la terti in custodie, pentru prelucrare sau reparare;
-Stocuri care nu fac parte din patrimoniu, dar se afla in gestiunea unitatii, fiind
primite de la terti pentru vanzare in consignatie, pentru prelucrare,reparare etc.;

a)Dupa gradul de individualizare si modul de gestionare:
-Stocuri identificabile, care sunt individualizate pentru fiecare articol sau
categorie de bunuri, in care se include , de regula, bunurile de folosinta
indelungata;
-Stocuri fungibile sau interschimbabile care in cadrul fiecarei categorii nu pot fi in
mod unitar identificabile .
Structura stocurilor se modifica in functie de etapele in care se regasesc in
cadrul ciclului de exploatare, care, in cadrul intreprinderilor de productie se poate
reprezenta astfel:

materii prime si =>productie => semifabricate => produse finite
materiale neterminata si reziduale

In cazul societatilor din domeniul comertului, ciclul de exploatare consta in
cumpararea marfurilor, care se vand ulterior in aceeasi forma.


CAPITOLUL III
EVALUAREA STOCURI LOR DE MATERI I PRI ME,
MATERI ALE PRODUSELOR SI PRODUCTI EI I N
CURS

Evaluarea la intrarea in patrimoniu

La intrarea in patrimoniu bunurile materiale sunt evaluate si inregistrate in
contabilitate in functie de modul de dobandire:

a)Bunurile procurate de la furnizori se evalueaza la costul de achizitie, care are
urmatoarea structura:

-pretul de cumparare fara TVA;
-taxe nerecuperabile( taxe vamale, accize,comisioane, taxe de asigurare etc.)
-cheltuieli de transport si manipulare;
-TVA inscrisa in factura furnizorului,in cazul in care cumparatorul nu este platitor
TVA.
a)Bunurile obtinute din productia proprie se evalueza la costul de productie
format din;
- cheltuieli directe: cu materii prime, materiale consumabile, salariilor
muncitorilor direct productivi;
- cheltuieli indirecte: cheltuieli gospodaresti, cu reparatiile, cu serviciile bancare
si postale etc.

a)Bunurile obtinute cu titlu gratuit se evalueaza la valoarea justa( de utilitate),
care reprezinta pretul presupus ca il accepta un client in cadrul tranzactiei
comerciale.
a) Bunurile aduse ca aport in natura se evalueaza la valoarea de aport, stabilita
in urma evaluarii.

Iesirea stocurilor de materii prime
,materiale,produse si productiei in curs

La iesirea din patrimoniu bunurile materiale se evalueaza prin aplicarea uneia din
urmatoarele metode:

)Metoda primul intrat ,primul iesit - FI FO
Potrivit acestei metode, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de
achizitie sau de productie, al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului , bunurile
iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului
urmator, in ordine cronologica .

)Metoda costului mediu ponderat - CMP
Metoda costului mediu ponderat presupune calcularea costului fiecarui element pe
baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare produse sau cumparate in
timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie.

V
Si
+ V
I
CMP = ----------------
C
Si
+ C
I


Unde: V
Si
valoarea stocului initial( a ultimului stoc)
V
I
valoarea bunurilor intrate la alt pret
C
Si
cantitatea din stocul initial
C
I
cantitatea bunurilor intrate la alt pret

a)Metoda ultimul intrat, primul iesit - LI FO
Aceasta metoda presupune ca bunurile iesite din gestiune sa se evalueze
la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari. Pe masura epuizarii lotului
, bunurile iesite se evalueaza la costul de achizitie sau costul de productie al lotului
anterior, in ordine cronologica.

a) Metoda identificarii individuale
– consta in evaluarea bunurilor la costul istoric (de intrare). Se poate
folosi in cazul produselor de folosinta indelungata, care se pot identifica prin serie,
data de intrare, cost de achizitie.

Evaluarea stucurilor la preturi srtandard

O solutie mai simpla prevazuta de Regulamentul de aplicare a Legii
Contabilitatii este aceea a evaluarii si inregistrarii bunurilor atat la intrarea in
patrimoniu (gestiune), cat si la iesire la preturi standard(prestabilite) –denumite preturi
de inregistrare- cu conditia evidentierii distincte a diferentelor de pret fata de costul de
achizitie sau costul de productie, dupa caz.Aceste diferente de pret se stabilesc si se
inregistreaza distinct cu ocazia intrarii bunurilor respective in patrimoniu si se
repartizeaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra stocurilor.
Repartizarea diferentelor de pret asupra bunurilor iesite si asupra stocurilor se
efectueaza cu ajutorul unui coeficient, care se calculeaza astfel:

Soldul initial diferente de pret aferente intrarilor
Al diferentelor + in cursul perioadei cumulat
De pret de la inceputul anului
Coeficient
(K) = -------------------------------------------------------------
De repartizare soldul initial valoarea intrarii in cursul
Al stocurilor la pret + perioadei la pret de inregistrare
De inregistrare cumulat de la inceputul anului


Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret
de inregistrare , iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care
au fost inregistrate bunurile iesite.
Coeficientii de repartizare a diferentelor pot fi calculati la nivelul conturilor
sintetice de gradul I si II, prevazute in planul general de conturi, pe grupe sau categorii
de stocuri.
La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu
soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare , astfel incat aceste conturi sa
reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie, respectiv de productie, dupa caz.

CAPITOLUL IV
DOCUMENTE PRI VI ND EVI DENTA OPERATI VA A
STOCURI LOR
Activele circulante materiale din cadrul unei intreprinderi ocazioneaza
numeroase operatiuni, cum ar fi: aprovizionarea, pastrarea, eliberarea din
depozite,prelucrarea in procesul de productie, vanzarea, inventarierea etc. Aceste
operatiuni trebuie consemnate in diferite documente de evidenta operativa a stocurilor.

Intreprinderile emit catre furnizori comenzi, iar pe baza acestora se incheie
contracte economice. In anumite conditii contractele economice sunt inlocuite de catre
furnizori prin confirmare de comanda.

In cadrul executarii comenzii si a contractului de aprovizionare, cumparatorul
primeste de la furnizor avizul de insotire a marfii sau factura fiscala. Intreprinderile
care intocmesc factura fiscala in momentul livrarii bunurilor nu vor mai emite aviz de
insotire a marfii.


Luarea in primire a bunurilor aprovizionate se numeste receptie, care
presupune efectuarea urmatoarelor operatiuni:

receptia transportului – se efectueaza de catre delegatul intreprinderii
cumparatoare si consta in verificarea starii ambalajelor. Pentru lipsurile constatate se
intocmeste un proces verbal de constatare, semnat de ambele parti.

receptia cantitativa – se efectueaza de catre gestionar si presupune confruntarea
datelor din documente ( comanda, aviz de insotire a marfii sau factura fiscala) cu
cantitatile de stocuri efectiv primite. Pe baza constatarilor facute, gestionarul
intocmeste nota de receptie si constatare de diferente.

receptia calitativa – se realizeaza de catre un specialist ( tehnolog sau
merceolog).Pentru anumite materiale se iau brobe pentru analiza chimica, tehnica,
etc.

In cazul unor declansari intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se
dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii, se procedeaza astfel;
-bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat in locul
de depozitare cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;
-bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca
intrare in gestiune.

Documentele de evidenta operativa a magaziei sau a depozitului este fisa de
magazie, care se intocmeste separat pentru fel, calitate sau sortiment de stocuri.

Documentele utilizate pentru eliberarea materialelor din magazie pentru consum
sunt bonul de consum si fisa limita de consum.

Pentru predarea la magazie a produselor obtinute din productia proprie si pentru
tranzitarea materialelor de la un loc la altul se intocmeste bonul de predare-transfer-
restituire. Acelasi document se foloseste si pentru restituirea materialelor neutilizate.

Trimiterea materialelor pentru prelucrare la terti se face in baza avizului de
insotire a marfii, pe care se face mentiunea ,,pentru prelucrare la terti”.

Livrarea marfurilor si a produselor si a produselor se face in baza dispozitiei de
livrare, avizului de insotire a marfii si a facturii fiscale.

In cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor,acestea se
inregistreaza ca iesite din unitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia,astfel:
-bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in
contabilitate in conturi inafara bilantului;
- bunurile livrate dar nefacturate, se inregistreaza ca iesire din gestiune atat la
locurile de depozitare cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea
acestora din gestiune.


CAPITOLUL V
ORGANI ZAREA CONTABI LI TATI I SI NTETI CE SI
ANALI TI CE A STOCURI LOR
In conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii,
contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric,dupa doua
metode: inventarul permanent si inventarul intermitent.

Metoda inventarului permanent

In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se
inregistreaza , pe baza de documante justificative, toate operatiunile de intrare si iesire
ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat
si valoric.
Conform normelor contabile din tara noastra, in conditiile utilizarii
inventarului permanent, unitatile patrimoniale isi pot organiza contabilitatea analitica a
stocurilor dupa specificul activitatii si necesitatile proprii.


Se disting mai multe metode de evidenta operativa si anume:

a)Metoda operativ – contabila ( pe solduri)

In acest caz , la locul de depozitare se tine evidenta operativa a stocurilor de
materiale ,pe categorii, iar la contabilitate se tine evidenta valorica pe gestiuni, iar in
cadrul gestiunilor concordanta inregistrarilor din evidenta depozitelor cu cele din
contabilitate se face lunar prin evaluarea stocurilor cantitative transmise din fisele de
magazie in registrul stocurilor.

a)Metoda cantitativ – valorica ( pe fise de cont analitic)

In cazul utilizarii acestei metode, la locul de depozitare se tine evidenta pe
categorii de bunuri, iar in contabilitate se tine o evidenta cantitativ valorica.
Verificarea exactitatii si concordantei inregistrarilor in evidenta depozitelor cu cele
din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele
de magazie cu cele din fisele de cont analitic din contabilitate.


a )Metoda global –valorica

Aceasta metoda consta in tinerea evidentei numai valoric, atat la nivelul gestiunii cat
si in contabilitate.Si in acest caz, periodic se face controlul concordandei
inregistrarilor din evidenta gestiunii cu cele din contabilitate.

Metoda inventarului intermitent

Normele contabile din tara noastra permit unitatilor patrimoniale mici si mijlocii
sa utilizeze metoda inventarului intermitent. Aceasta metoda presupune stabilirea
iesirilor si deci inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la
sfarsitul fiecarei luni.

Relatia de calcul a iesirilor va fi urmatoarea:

E = S
i
+ I - S
f

Unde: E – valoarea iesirilor
S
i
- valoarea stocurilor initiale
I – valoarea intrarilor din perioada respectiva
S
f
– valoarea stocurilor finale stabilite prin inventariere

In cazul utilizarii inventarului intermitent, pentru stocurile provenite din
productie proprie, la inceputul fiecarei luni se anuleaza stocul initial concomitent cu
micsorarea veniturilor din productia stocata.
CAPITOLUL VI
REFLECTAREA I N CONTABI LI TATE A
MATERI I LOR PRI ME,MATERI ALELOR
CONSUMABI LE PRODUSELOR SI PRODUCTI EI
I N CURS

NOTI UNI GENERALE
Materiile prime sunt acele bunuri materiale care participa direct la fabricarea
produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala ,
fie transformata.
Materialele consumabile(materiale auxiliare,combustibili,materiale pentru
ambalat,piese de schimb si alte materiale consumabile) sunt acele bunuri materiale care
ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul
finit.
Produsele finite sunt acele bunuri materiale care au parcurs in intregime
fazele procesului de fabricatie, si nu mai necesita prelucrari ulterioare in cadrul unitatii,
putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor.

Semifabricatele reprezinta produsele al caror proces tehnologic a fost
terminat intr-o sectie ( faza de fabricatie) si care trec in continuare in precesul
tehnologic al altei sectii( faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor.
Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate
fazele (stadiile) de prelucrare prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele
nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul
productiei in curs de exectie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si
studiile in curs de executie sau neterminate.

CONTURI UTI LI ZATE

Reflectarea in contabilitate stocurilor se face cu ajutorul conturilor din clasa
3 ,,Conturi de stocuri si productie in curs de executie’’,care cuprinde urmatoarele grupe
de conturi:
grupa 30,,Stocuri de materii si materiale’’
grupa 33,,Productie in curs de executie’’
grupa 34 ,,Produse’’
grupa 34 ,,Stocuri aflate la terti”
grupa 36 ,,Animale’’
grupa 37 ,,Marfuri’’
grupa 38 ,,Ambalaje”
grupa 39 ,,Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de
executie.Dupa continutul economic conturile din clasa 3 se grupreaza astfel:

-Conturi care tin evidenta stocurilor la valoarea de intrare – 301, 302, 303, 331, 341,
345, 351, 354, 361, 371 si 381 – care sunt conturi de activ

-Conturi substractive sau rectificative, care au rolul de a corecta valoarea de intrare a
stocurilor – 308, 348, 368, 388 - conturi de diferente de pret. Acestea pot fi utilizate ca
si conturi de activ sau ca si conturi bifunctionale.

Contul 301,, Materii prime’’( in care se tine evidenta existentei si miscarii
stocurilor de materii prime ) si contul 302 ,, Materiale consumabile’’ ( in care se tine
evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile) sunt conturi de
activ.

In debitul conturilor 301,,Materii prime’’ si 302 ,,Materiale consumabile’’ se
inregistreaza:
-valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si a materialelor consumabile
achizitionate
-valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si a materialelor consumabile
aduse de la terti;
-valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile
reprezentand aport in natura a actionarilor si asociatilor;
-valoarea materiilor prime si a materialelor consumabile constatate plus la
inventar si a celor primite cu titlu gratuit;
-valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si produselor retinute si
consumate ca materie prima sau materiale consumabile
in aceeasi unitate;
-valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor
consumabile primite de la societatile din grup, alte societati legate prin
participatii,unitate sau subunitati
In creditul conturilor 301,,Materii prime’’ si 302,,Materiale consumabile’’ se
inregistreaza:
-valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile
incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar si pierderile din deprecieri;
-valoarea la pret de inregistrate a materiilor prime si materialelor consumabile
vandute ca atare;
-valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si a materialelor consumabile
livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau la
subunitati;
-valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si a materialelor consumabile
iesite prin dodatie si pierderile din calamitati;
-valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile
trimise spre prelucrare sau in custodie la terti.
Soldul conturilor 301,,Materii prime’’ si 302 ,,Materiale
consumabile’’reprezinte valoarea materiilor prime respectiv a materialelor consumabile
existente in stoc.
Contul 303,, Materiale de natura obiectelor de inventar’’ functioneaza la fel ca
si conturile 301 si 302.

Contul 308,,Diferente de pret la materii prime si materiale’’
Cu ajutorul acestul cont se tine evidenta diferentelor ( in plus sau in minus)
intre pretul de inregistrare standard(prestabilit) si costul de achizitie , aferente materiilor
prime , materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.
In debitul contului 308 ,, Diferente de pret la materii prime si materiale’’ se
inregistreaza;
-diferentele de pret in plus ( costul de achizitie este mai mare decat pretul
standard) aferente materiilor prime si materialelor consumabile intrate in
gestiune;
-diferente de pret in minus aferente materiilor prime, materialelor consumabile
si materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune.
In creditul contului 308,, Diferente de pret la materii prime si materiale’’ se
inregistreaza;
-diferente de pret in minus aferente materiilor prime , materialelor
consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate;
-diferente de pret in plus aferente materiilor prime, materialelor consumabile si
materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune.
Contul 331,,Produse in curs de executie’’

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie
existente la sfarsitul perioadei. Este un cont de activ.
In debitul contului 331,,Produse in curs de executie’’ se inregistreaza
valoarea la cost de productie a stocului de preductie in curs de executie la sfarsitul
perioadei, stabilita pa baza de inventar.
In creditul contului 331,, Produse in curs de executie’’ se inregistreaza scaderea din
gestiune a valorii productiei in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare.
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs
de executie

Contul 345,,Produse finite’’
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse
finite.
In debitul contului 345,,Produse finite’’se inregistreaza :
-valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite intrate in
gestiune si plusurile de inventar;
-valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse de la terti.

In creditul contului 345,,Produse finite’’ se inregistreaza:
-valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite vandute sau
lipsurile de inventar;
-valoarea la pret de inregistrare a produselor finite acordate salariatilor , ca plata in
natura, potrivit legii;
-valoarea la pret de inregistrare a produselor finite cuvenite actionarilor, asociatilor
sau unitatilor prestatoare ca plata in natura, potrivit prevederilor contractuale;
-valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate in magazinele de
vanzare proprii;
-valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute si consumate in aceeasi unitate;
-valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti;
-valoarea donatiilor de produse finite si pierderilor din calamitati.
Soldul contului 345 ,,Produse finite” reprezinte valoarea la pret de inregistrare
a produselor finite existente in stoc la sfarsitul perioadei.
Contul 341 ,, Semifabricate’’ tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de
semifabricate si functioneaza la fel ca si contul 345,,Produse finite’’.

Contul 346,, Produse reziduale’’
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse
reziduale(rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri)
Este un cont de activ.
Contul 348,, Diferente de pret la produse’’ este un cont rectificativ a valorii de
inregistrare a produselor .
In debitul acestui cont se inregistreaza :
-diferentele de pret in plus ( costul de productie este mai mare decat pretul standard)
aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie;
-diferentele de pret in minus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin
vanzare.
In creditul acestui cont se inregistreaza:
-diferentele de pret in minus ( costul de productie este mai mic decat pretul standard)
aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie;
-diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin
vanzare.
-
OPERATI UNI PRI VI ND MATERI I PRI ME
,MATERI LE CONSUMABI LE, PRODUSE SI
PRODUCTI A I N CURS
1.Se inregistreaza in cursul lunii , in baza facturilor primite, materii prime in
valoare achizitie de 2500 lei si materiale consumabile in valoare de 500 lei, cu TVA
deductibila 19% -570 lei

% = 401,,Furnizori” 3570
301,,Materii prime’’ 2500
302,,Materiale consumabile” 500
4426 ,,TVA deductibila” 570

In cazul in care evidenta se tine la pretul standard diferentele de pret se
inregistreaza cu ajutorul contului 308,, Diferente de pret la produse”
Daca pretul de achizitie al materiilor intrate in cursul lunii este de 1000 lei,TVA
deductibil 19% -190 lei, iar pretul standard(prestabilit) este de 900 lei, inregistrarea se
face astfel:

% = 401,, Furnizori” 1190
301,, Materii prime” 900
308,,Diferente de pret la 100
materii prime si
materiale
4426 TVA deductibila 190

Daca pretul de achizitie al materiilor prime intrate in cursul lunii este de 900
lei , TVA deductibila 19% - 171 lei, iar pretul standard (prestabilit) este de 1000 lei,
inregistrarea se face astfel:

% = 401,, Furnizori” 1071
301,, Materii prime” 1000
308,, Diferente de pret - 100
la materii prime si
materiale”
4426,, TVA deductubila” 171


1.Se inregistreaza in cursul lunii materiale consumabile cu plata din avansurile
de trezorerie ,in valoare de 800 lei cu TVA deductibila de 19% -152 lei

% = 542,,Avansuri de trezorerie 952
302,, Materiale consumabile” 800
4426,, TVA deductibila” 152


3. Se inregistreaza in cursul lunii materii prime depuse de un asociat ca aport in
natura la capitalul social in valoare de 1000 lei.

301,,Materii prime” = 456,,Decontari cu actionarii 1000
(asociatii) privind
capitalul
4. Se inregistreaza in cursul lunii materii prime in valoare( de inregistrare) de
1500 lei si materiale consumabile 500 lei primite de la terti:

% = 351,, Meterii prime si 2000
301,,Materii prime” materiele aflate 1000
302,,Materiale la terti” 500
consumabile”


5. Se inregistreaza materii prime considerate plus la inventar la pretul de
evaluare de 200 lei.

301,,Materii prime” = 601,,Cheltuieli privind 200
materiile prime”


6. Se inregistreaza la sfarsitul lunii, pe baza centralizatorului bunurilor de
consum, materii prime consumate in valoare de 3000 lei se materiale consumabile in
valoare de 1000 lei.

601,,Cheltuieli cu materii = 301,, Materii prime” 3000
-prime”
602,,Cheltuieli cu materiale = 302,,Materiale 1000
consumabile” consumabile”

In cazul evidentei in contabilitate a materiilor prime si materialelor
consumabile la pretul standard( prestabilit),la sfarsitul lunii se determina coeficientul
de repartizare (K), iar inregistrarea diferentelor de pret asupra consumurilor de materii
prime si materiale se inregistreaza astfel:


% = 308,,Diferente de pret la
601,, Cheltuieli cu materii materii prime si
prime” materiale.
602,,Cheltuieli cu materiale
consumabile”

7. Se inregistreaza diferenta in minus la materii prime constatate cu ocazia
inventarierii in valoare de 120 lei, care se imputa gestionarului la valoarea actuala de
150 lei si TVA 19%

601,,Cheltieli cu materii = 301,, Materii prime” 120
prime’’

428,,Alte datorii si creante = %
in legatura cu personalul” 758,,Alte venituri din
exploatare”
4427,,TVA colectata”


8. Se inregistreaza intrarea produselor finite in gestiune:

345,, Produse finite” = 711,,Venituri din productia 5000
stocata”

9. Se inregistreaza vanzarea produselor finite in cursul lunii ;pretul de vanzare
este de 4000 lei, TVA colectata 19% ,pretul de productie efectiv al produselor vandute
este de 3500 lei.

411,,Clienti’ = % 4760
701,,Venituri din vanzarea 4000
produselor finite’’
4427,,TVA colectata 760
10. Concomitent se inregistreaza scaderea din gestiune a produselor finite
vandute astfel;

711,,Venituri din productia = 345,, Produse finite” 3500
stocata”

11. Se inregistreaza plusurile de produse finite constatate la inventar in valoare
de 100 lei.
345,, Produse finite” = 711,,Venituri din productia stocata” 10012. Se inregistreaza minusurile de produse finite constatate la inventariere in
valoare de inregistrare de 200 lei

711,,Venituri din productia stocata” = 345,, Produse finite” 200

Daca se doreste sa se elimine influenta acestei operatii asupra rulajului
Contului 711,,Venituri din productia stocata”, minusurile de produse finite , constatate
la inventariere se pot inregistra in rosu astfel:

345,,Produse finite” = 711,,Venituri din productia stocata” (rosu)

13. Se inregistreaxa vanzarea prin magazinele proprii a produselor finite in
valoarea de 3000 lei adaosul comercial este de 10% si TVA 19%

371,,Marfuri,, = % 3927
345,,Produse finite” 3000
378,,Adaos comercial” 300
4428,,TVA neexigibila” 627
14. Se inregistreaza produse finite distruse de calamitati in suma de 2000 lei,

671,,cheltuieli exceptionale din = 345,, Produse finite’’ 2000
operatii de gestiune”

I n cazul in care societatea tine evidenta la pretul standard (prestabilit),
calculul coeficientului de repartizare a diferentelor de pret se face astfel:

15. La inceputul lunii soldul contului 345,,Produse finite’’ este de 8000 lei, iar
soldul contului 348,,Diferente de pret la produse” este de de –1000 lei, diferente
favorabila, deci in minus.
In cursul lunii se obtin produse finite (1000 bucati) – pret prestabilit (standard) 80 lei
/buc, care se vor inregistra astfel:

345,,Produse finite” = 711,,Venituri din productia 80.000
stocata”

16. Se vand in cursul lunii 600 bucati ; pret de vanzare –90 lei/buc., TVA 19 %
. Se va inregistra astfel:

411,,Clienti” = % __64.200
701,,Venituri din vanzarea 54.000
produselor finite
4427,, TVA colectat’’ 10.260
17. Concomitent se inregistreaza si scaderea din gestiune a produselor
,vandute; , pretul prestabilit fiind de 8 lei/ buc:

711,,Venituri din productia = 345,,Produse finite’’ 48.000
stocata”

18. La sfarsitul lunii se calculeaza costul de productie efectiv al produselor
finite obtinute in cursul lunii, care este 72 lei/bucata si se inregistreaza diferentele de
pret, astfel:

348,,Diferente de pret = 711,,Venituri din preductia - 8.000
la produse’’ stocata’’

Calculul diferentelor de pret aferente produselor finite vandute se face cu
ajutorul coeficientului de repartizare (K), calculat astfel:

- 1000 + -8000 - 9000
K = ----------------------------------- = ----------- = 0.102
8000 + 80.000 88.000

48.000 x 0.102 = - 4.896

19. Inregistrarea diferentelor de pret aferente produselor finite vandute se face
astfel:

711,,Venituri din productia = 348,,Diferente de pret 4.896
stocata “ la produse

20. Se determina prin inventariere si se evalueaza la costul efectiv productia
in curs de executie la sfarsitul lunii in suma de 5000 lei:

331,, Productie in curs = 711,,Venituri din productia 5000
de executie” stocata”

CAPITOLUL VII
STUDI U DE CAZ

PREZENTAREA SOCIETATII

Denumirea societatii: ,,IOSMAN IMPEX SRL”
Societatea este persoana juridica romana
Forma juridica a societatii: SRL – Societate cu raspundere limitata
Sediul societatii : Suceava
Durata societatii este nelimitata cu incepere de la inregistrarea in Registrul
Comertului .
Obiectul de activitate:
Activitati productive- in domeniul industriei alimentare
-fabricarea de produse de panificatie
Activitati in domeniul comertului
- comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu
vanzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun
Societatea face parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii si este
inscrisa la Directia Finantelor Publice Suceava ca platitoare de TVA si impozit
pe profit.

MONOGRAFI E CONTABI LA LA SC. ,,I OSMAN
IMPEX” SRL

1. La data de 03.03.2006 societatea achizitioneaza de la SC Spicul SRL,
conform facturii nr.111, materii prime in valoare de 6000 lei,si materiale consumabile
in valoare de 1000 lei, cu TVA deductibil 19 % - 1140 lei.

% = 401,,Furnizori 8330
301,,Materii prime” 6000
302,,Materiale consumabile” 1000
4426,,TVA deductibil” 1330

2. Se achizitioneaza de la SC Ecuator SRL,conform facturii
nr.112/04.03.2006,marfuri in valoare de 2000 lei, TVA deductibil 19%- 380 lei,
pretul de vanzare 2200 lei, TVA neexigibila 418 lei, pretul de vanzare inclusiv TVA
2618 lei.

% = 401,,Furnizori’ 2380
371,,Marfuri” 2000
4426,,TVA deductibila 380371,,Marfuri’’ = % 618
378,,Diferente de pret 200
la marfuri”
4428,,TVA neexigibila” 418

3.Se livreaza societatii comerciale Sitas SRL, in baza facturii 11/05.03.2006,
produse finite la pretul de livrare de 6000 lei, TVA 19% -1140 lei, valoarea la pret de
inregistrare a produselor finite livrate este de 5500 lei.

411,,Clienti” = % 7140
701,,Venituri din vanzarea 6000
produselor finite
4427,,TVA colectata 1140
4.Concomitent se inregistreaza si scaderea din gestiune a produselor finite la
pretul de inregistrare
711,,Venituri din preductia = 345,,Produse finite “ 5500
stocata’’

5.In baza registrului de casa din data de 06.03.2006 s-au facut urmatoarele
operatiuni:

-S-au vandut marfuri cu plata in numerar, conform bunurilor fiscale si a monetarului
din data de 06.03.2006 in valoare de 9000 lei, din care TVA 1437 lei,
-S-au acordat avansuri de trezorerie salariatei Iesan Oltea Elena in vederea achitarii
convorbirilor telefonice si a energiei electrice, in suma de 1000 lei
-S-a depus numerar la banca in suma de 7000 lei

5311,,Casa in lei” = % 9000
707,,Venituri din vanzarea 7563
marfurilor”
4427,,TVA colectata’’ 1437


% = 5311,,Casa in lei” 8000
542,,Avansuri de trezorerie” 1000
581,, Viramente interne” 7000
6.In baza extrasului de cont de la banca din data de 06.03.2006,se inregistreaza
urmatoarele operatiuni:
-depunerea la banca a numerarului rezultat din vanzari in suma de 7000 lei;
-incasarea facturii nr.11/05.03.2006 de la SC Sitas SRL, in suma de 7140 lei;
-plata facturii 111/03.03.2006 catre Sc Spicul SRL in suma de 8330 lei
-plata comisionului bancar in suma de 30 lei.

5121,,Conturi la banci in lei” = % 14140
581,,Viramente interne” 7000
411,,Clienti” 7140

% = 5121,,Conturi la banci in lei’’ 8360
401,, Furnizori” 8330
627,,Cheltuieli cu serviciile 30
bancare si asimilate”
7.In data de 09.03.2006, societatea inregistreaza contravaloarea convorbirilor
telefonice , conform facturii 5140/09.03.2006 emisa de Romtelecom SA, in valoare de
200 lei, TVA deductibila 38 lei si contravaloarea energiei electrice in baza facturii
1215/09.03.2006 emise de SC Electrica SA, in suma de 300 lei, TVA deductibila de 57
lei. Aceste facturi au fost achitate din avansul de trezorerie acordat salariatei Iesan
Oltea Elena.

% = 542,,Avansuri de trezorerie” 595
626,,Cheltuieli postale si 200
de telecomunicatii
605,,Cheltuieli privind 300
energia si apa”
4426,,TVA deductibila” 95

Diferenta avansului spre decontare nejustificat se depune la casierie
5311,,Casa in lei” = 542,,Avansuri de trezorerie 405
8. In baza extrasului de cont de la banca din data de 25.03.2006 se
inregistreaza urmatoarele operatiuni:
-plata contributiei sociale datorate de angajator – 85 lei;
-plata contributiei sociale datorate de asigurati –41 lei;
-plata contributiei sociale de sanatate datorata de angajator –30 lei;
-plata contributiei sociale datorate de asigurati –28 lei;
-plata contributiei privind ajutorul de somaj datorat de angajator-11 lei;
-plata contributiei privind ajutorul de somaj datorat de asigurati –4 lei;
-taxa pentru gestionarea carnetelor de munca 3 lei
-plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane fizice sau
persoane juridice –3 lei
-plata comisionului bancar - 90 lei
-ridicat numerar de la banca - 500 lei

% = 5121,, Conturi la banci 795
4311,,Contributia unitatii la asig.soc in lei” 85
4312,,Contributia personalului 41
pentru pensia suplimentara”
4313,,Contrib.angajatorului pt. 30
Asig.sociale de sanatate”
4314 Contributia angajatilor pentru 28
asig.sociale de sanatate”
4371,, Contrib.unitatii la fd.somaj “ 11
4372,, Contributia personalului 4
la fondul de somaj’
447,, Fonduri speciale”- 3
4313,,Contributia angajatorului 3
pentru asig. soc.de sanatate”
627,,Cheltuieli cu serviciile bancare” 90
581,,Viramente interne” 500

9. Conform registrului de casa din data de 25.03.2006, se inregistreaza plata salariilor
catre angajati

421,,Decontari cu = 5311,,Casa in lei’’ 340
personalul”

10.In baza bonului de consum 15/30.03.2006 se inregistreaza consumul materiilor
prime in suma de 4500 lei.De asemenea se inregistreaza consumul materialelor
consumabile ,in baza bonului de consum 16/30.03.2006, in suma de 900 lei.

601,,Cheltuieli cu materii = 301,,Materii prime 4500
prime”
602,,Cheltuieli cu materiale = 302,,Materiale 900
consumabile” consumabile”

11.In baza notei de predare nr.10/30.03.2006 se inregistreaza
Productia finita , in suma de 7500 lei.

345,,Produse finite’’ = 711,,Venituri din productia 7500
stocata”
12.In baza statului de plata se inregistreaza la sfarsitul lunii ,
Salariile datorate angajatilor si contributiile aferente acestora:

13.Cu ocazia inventarieii efectuate la sfarsitul lunii s-au constatat urmatoarele diferente
de inventar :
-diferente in plus la marfuri in suma de 40 lei;
-diferente in minus la materii prime de 25 lei;
-diferente minus la produse finite in suma de 100 lei.Diferentele constatate la inventar sunt imputate gestionarului.

371,,Marfuri” = 607,,Cheltuieli privind 40
marfurile’’
461,,Debitori diversi” = % 148.75
758,,Alte venituri 125
de exploatare’’
4427,,TVA colectata 23.75
Concomitent se inregistreaza si scaderea din gestiune a materiilor prime si a
produselor finite , constatate lipsa la inventar:

601,,Cheltuieli cu materii = 301,, Materii prime 25
prime’’

711,,Cheltuieli cu productia = 345,,Produse finite” 100
stocata”

14.In baza statului de plata se inregistreaza cheltuielile privind salariile,si celelalte
cheltuieli aferente acestora; salariul brut este de 430 lei.
- CAS angajator 19.75% - 85 lei
- CAS asigurati 9.5% 41 lei
- somaj angajator 2.5% 11 lei
- somaj asigurati 1% 4 lei
- CAS sanatate angajator 7% 30 lei
- CAS sanatate asigurati 6.5% 28 lei
- fond risc si accident 0.546% 2

641 = 421 430
421 = %
4312 41
4372 4
4314 28
444 17
6451 = 4311 85
6451 = 4311 2
6452 = 4371 11
6453 . = 4313 30


15. Se inregistreaza scaderea din gestiune a marfurilor iesite din gestiune in
cursul lunii:

% = 371 10164
607 6165
4428 2601
1398


16. Se inregistreaza inchidere TVA


4427 = % 2600.75
4426 1805
4423 795.75

17.Se inregistreaza impozitul pe profit (16%) in suma de 418

691 = 441 418

18. Se inregistreaza inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli;


121 = 13146
627 120
626 200
601 4525
602 900
605 300
641 430
6451 87
6452 11
6453 30
607 6125
691 418

% 121 15343
701 6000
711 1655
707 7563
758 125CAPITOLUL VIII
CONCLUZII SI PROPUNERI
Informatia economica este astazi prezenta in toate domeniile de activitate.
Dezvoltarea economiei de piata si sporirea gradului de complexitate a
acesteia cuprinde si dezvoltarea corespunzatoare a informatiei economice, ca si orice
continut de operativitate.
Principala sursa de date a sistemului informational este contabilitatea,
a carei sfera de actiune o reprezinte intreprinderea.
In urma analizarii activitatii economice a SC.,,IOSMAN IMPEX’’
SRL constatam urmatoarele:
Societatea a desfasurat activitate de productie si comert cu amanuntul in urma
careia a obtinut un profit brut de 2615 lei, ceea ce indica un nivel ridicat de randament
a exploatarii activelor si o cautare mare pe piata a produselor oferite.In urma
inregistrarii impozitului pe profit datorat bugetului de stat(16%), profitul net al societatii
este de 2197 lei.
Societatea tine evidenta contabila potrivit legilor in vigoare,respectand si
obligatiile fata de clienti si furnizori;Societatea nu inregistreaza datorii la bugetul de stat
. In perioada urmatoare societatea va trebui da diversifice activitatea de
productie pentru a putea fi competitiva pe piata de desfacere.

CAPITOLUL IX
BIBLIOGRAFIE
Codul fiscal Ministerul Finantelor 2004
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.306/26 februarie 2002 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele
europene
Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1880/2001 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
microintreprinderilor
Morosan I on ,,Contabilitate practica –1” 2003
Morosan I on ,,Contabilitate practica – 2” 2003
Editura All 2003
I sai Violeta ,,Contabilitate clasa a-I X-a
Editura All 2003
I sai Violeta/Gheorghe Negoescu,,Contabilitate clasa a-X-a
Editura All 2003
Legea Contabilitatii nr. 82/1991( repiblicata 26.08.2002)
Pascan Camelia ,,Contabilitate ghid pentru pregatile la BAC 2006”
Editura Universitatii din Oradea 2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful