P. 1
ขั้นตอนการวางแผน

ขั้นตอนการวางแผน

|Views: 4,489|Likes:
Published by z-zeng-ka

More info:

Published by: z-zeng-ka on Dec 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ขั ้นตอนการวางแผน โครงการ

ประกอบด้วย
1.การกำาหนดปั ญหาที ่ แท้จริง
เป็ นขั ้นตอนของการวิเคราะห์ปั ญหาก่อนจะกระโดดlปหาคำาตอLที ่ ต้องการ
แðะทำาควาuเข้าÏจว่าปั ญหาเกิดข้นlด้อu่างlร ต้องตอLคำาnาuต่อlปนี ้ เðีu
ก่อน
- เราต้องการที ่ จะLรรð วั ตn ประðงค์ หรอตอLðนองควาuต้องการÏด?
- ðิ่งที ่ ทำาÏห้คนuองว่าประเด็นดั งกð่าวเป็ นปั ญหาที ่ จำาเป็ นต้องlด้ รัL
การแก้lขคออะlร?
- Ïครจะuีð่วนlด้ð่วนเðีuกัLการแก้ปั ญหา หรอผððัn8์L้าง?
- เป้ าหuาuของผ้uีð่วนlด้ð่วนเðีuกัLการแก้ปั ญหา หรอผððัn8์L้าง?
- ปั จจัuที ่ Ït้Ïนการตัดðินควาuðำาเร็จของโครงการดั งกð่าวคออะlร?
2.การระLผ้ uีð่วนlด้ð่วนเðีu
วิ8ีการระLผ้uีð่วนlด้ð่วนเðีuทั ้งหuดโครงการlด้แก่
- nิจารnาว่าแผนก หรอLคคðÏดที ่ อาจจะlด้รัLผðกรทLจากกิจกรรu
หรอผððัn8์ของโครงการ?
- nิจารnาว่าÏครเป็ นผ้จัดðรรทรัnuากร lu่ ว่าจะเป็ นทางด้าน
Lคðากร ðnานที ่ เวðา เคร ่ องuอ แðะเงิ นÏห้กัL โครงการ?
- nิจารnาว่าÏครจะเป็ นผ้Ït้งาน แðะlด้รัLผðประโutน์ จากผððัn8์
ของโครงการ?
3.การกำาหนดวัตnประðงค์
โดuคำาน งnงว่า SMART T่ งประกอLlปด้วu
- Specific = เ0nาะเจาะจง
- Measurable = ðาuารnวัดผðlด้
- Action-oriented = Ïห้ควาuðำาคัญกั Lการðงuอป_ิLัติ
- Realistic = ðอดคð้องกัLควาuเป็ นจริง
- Time-Limited = uีกำาหนดเวðา
ðิ่งที ่ ต้องคำาน งÏนการกำาหนดวัตnประðงค์Ïห้กัLโครงการคอ
- คุณภาพ ระLuาตรjานคnDาnที ่ เกี ่ uวข้องกัLโครงการรวunงวิ8ี
การวัดผð
- โครงสร้าง ระL LทLาทโครงการ งานที ่ uอLหuาu ควาuðัunัน8์
แðะตรวจว่าuอLงานอu่างเหuาะðu
- การติดต่อสื ่ อสาร nิจารnาข้อuðที ่ จำาเป็ นต่อผ้ที ่ uีð่วนlด้ð่วนเðีu
แðะการจัดð่งข้อuðดังกð่าว
- ความเสี่ ยง nิจารnาควาuเðีuงที ่ อาจuีผðกระทLต่อโครงการ
แðะประเuินผðที ่ คาดว่าจะเกิดข้น
4. การปรัLเปðี ่ uนเวðา ต้ นทน แðะคnDาnของโครงการ
คุณภาพ = เวลา + ต้นทุน
คือ ใ้เวลา น้ อย !ละ ต้น ทุ นน้ อยด้วย
.การกำาหนดกิจกรรu
เคร ่ องuอการแตกโครงðร้างงาน !"#S$ "or% #rea%do&n Structure' ค อ การ
แL่งกิจกรรuที ่ Tั LT้อนÏห้กðาuเป็ นกิจกรรuu่อuต่อlปอีก ทำาÏห้จัดการlด้
อu่างง่าu
ขั ้นตอนการแตกโครงðร้างงานประกอLด้วu
- ( การตั ้งคำาnาuว่า ðิ่งที ่ เราต้องทำาÏห้เðร็จเn ่ อÏห้Lรรðเป้ าหuาuที ่
ต้องการคออะlร?
- nาuคำาnาuดั งกð่าวอu่างต่อเน ่ อง จนกระทั ่ งคำาตอLlu่ðาuารnแตก
ð่วนประกอLอีก
- ประเuินระuะเวðาที ่ จำาเป็ นกั Lการทำางานแต่ðะtิ้นÏห้ðำาเร็จ แðะ
ประเuินต้นทนการดำาเนิ นงานดังกð่าวÏนรปแLLตัวเงิน แðะtั ่ วโuงการ
ทำางานของLคðากร
งานหðัก งานu่อu
ระดัL1
งานu่อu
ระดัL2
ระuะเวðา
ของงาน
u่อu
ระดัL2
ต้นท นการ
ดำาเนิ นงาน
u่อu
ระดัL2
จัดหา
อปกรn์
T ้ อ
เTิ ร์nเวอร์
Ïหu่ ตัว
ออกÏLðั ่ ง
T ้ อแðะðั ่ ง
ของ
วัน 1)).))) Lา

จัดð่ง

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->