You are on page 1of 7

F

I
L
I
P
I
N
O
6

M
U
S
I
K
A

5PAGBUO NG MGA
HUWARANG RITMO
Modified In-School Off-School Approach Modules (MISOSA)
Distance Education for Elementary Schools
SELF-INSTRUCTIONAL MATERIALS
Department of Education
BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION
2nd Floor Bonifacio Building
DepEd Complex, Meralco Avenue
Pasig City


1
MUSIKA
(Ikalimang Baitang)
Modyul 7

PAGBUO NG MGA HULWARANG RITMOAng mga hulwarang ritmo ay binubuo ng mga maiikli at mahahabang
tunog. Ibat ibang uri ng nota at pahinga ang ginagamit sa pagbuo ng mga
hulwaran.

Sa modyul na ito, malalaman mo ang pagbuo ng mga hulwarang ritmo sa

palakumpasang , , .

Halimbawa:

2
4 1 1 1 2
3
4 1 1 1 1 1 1 1 14
4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1Sa pagbuo ng mga hulwaran, makatutulong ang kaalaman mo sa ibat
ibang uri ng nota at pahinga, at ang halaga ng bawat isa.

Ang pagkilala sa ibat ibang palakumpasan ay mahalaga din dahil
nakabatay dito ang bilang ng kumpas sa bawat sukat

ALAMIN MO

2
4
3
4
4
4
2 2
3 3 3
4 4 4


2


Sa palakumpasang , , , ano ang halaga ng mga sumusunod na nota
at pahinga?

Iguhit mo sa iyong papel ang mga nota at pahingang sumusunod at isulat
ang halaga o bilang ng kumpas.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4.

5.

Naiguhit mo ba nang ayos ang mga nota at pahinga?

Naisulat mo ba ang tamang halaga ng bawat isa?Narito ang notasyon ng Pen Pen de Sarapen

PAG-ARALAN MO


PAGBALIK-ARALAN MO


2
4
3
4
4
4..
________
________
________
________
________
________
________
________3

Awitin mo ito habang sinasabayan ng pagpalakpak ng ritmo.

1. Suriin mo ang notasyon.
Ano ang palakumpasan nito?
Anong ibig sabihin ng palakumpasang ?

Natutuhan mo na ang pagbilang ng kumpas ng ibat ibang uri ng nota at
pahinga.

2. Heto ang hulwarang ritmo ng unang parirala ng Pen Pen de Sarapen.


2
4 1

Bilangin mo ang kumpas. Sundan mo ang halimbawa sa unang
sukat.
Ituloy mo.
Ilan ang kumpas sa bawat sukat?

3. Heto naman ang hulwarang ritmo ng ikalawang parirala


2
4 1


Bilangin din ang kumpas na bumubuo sa unang sukat. Ituloy mo ang
pagbilang sa iba pang sukat.


2
4

41. Subukin mong bumuo ng iba pang hulwaran sa palakumpasang .
Gumamit ka ng ibat ibang uri ng nota at pahinga.

Kopyahin mo sa iyong papel ang mga sumusunod na hulwaran at isulat mo

ang nawawalang pahinga ( , )


2
4

Isulat mo naman ang nawawalang nota ( , , )


2
4

2. Heto ang isang halimbawa ng hulwaran sa palakumpasang . Basahin
mo at isipin ang bilang ng mga kumpas na napapaloobo sa bawat sukat.

3
4 1 1 1 1 1


Buuin mo ang mga sumusunod na hulwaran.

a. Kopyahin mo sa iyong papel at isulat ang nawawalang nota.


3
4

b. Isulat mo ang nawawalang pahinga.


3
4


SUBUKIN MO


2
4


3
4

3 35

3. Ang hulwarang ito ay nasa palakumpasang . Bilangin mo ang kumpas ng
bawat sukat.


4
4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1


Subukin mong buuin ang mga sumusunod na hulwaran.

a. Kopyahin mo sa iyong papel at isulat ang nawawalang nota.


4
4

b. Isulat mo ang nawawalang pahinga.


4
4
A. Mabubuo mo ba ang mga sumusunod na hulwarang ritmo? Kopyahin mo sa
iyong papel at iguhit mo ang sagot sa bawat patlang.

1. Lagyan ng nawawalang nota sa bawat sukat.


2
4

3
4

4
4


PAGTATAYA

4
4

4 4
4

.
.
6
2. Lagyan ng nawawalang pahinga ang bawat sukat.

2
4


3
4

4
4B. Lumikha ka ng sarili mong hulwarang ritmo sa palakumpasang .
Isulat mo sa iyong papel. Lagyan ng bilang ng kumpas.

Halimbawa:
2 1 1 1 1

Basahin mo ang mga nilikha mo sa pamamagitan ng pagpalakpak.
Nakabuo ka ba ng mga ritmong hulwaran sa iba ibang palakumpasan?Binabati kita at matagumpay mong
natapos ang modyul na ito! Maaari mo
na ngayong simulan ang susunod na
modyul.


2
4
3
4
4
4
3
4