You are on page 1of 10

Termotehnic!

121





10. SCHIMB!TOARE DE C!LDUR!

Schimb!toarele de c!ldur! sunt dispozitive n interiorul c!rora, un agent
termic cald, numit agent termic primar, transfer! c!ldur! unui agent termic mai
rece, numit agent termic secundar.
Transferul se poate face direct, prin amestecarea celor doi agen"i termici, sau
indirect, prin intermediul unei suprafe"e de transfer. Au fost concepute
schimb!toare n care agen"ii termici evolueaz! diferit. Astfel, se deosebesc
schimb!toare n care:
! ambii agen"i #i p!streaz! starea de agregare,
! un agent termic #i modific! starea de agregare,
! ambii agen"i #i schimb! starea de agregare.
Dup! regimul de func"ionare se disting:
! schimb!toare de c!ldur! care func"ioneaz! n regim sta"ionar, numite
recuperatoare;
! schimb!toare de c!ldur! care func"ioneaz! n regim nesta"ionar, care
pot avea o func"ionare aciclic! #i se numesc acumulatoare, sau pot
avea o func"ionare ciclic!, #i se numesc regeneratoare[11].
Dup! solu"ia constructiv! privind comportamentul la dilatare, schimb!toarele
pot fi:
! rigide, schimb!toare care nu au posibilitatea de a prelua solicit!rile
mecanice provenite din dilatare;
! elastice, schimb!toare care prin solu"ia constructiv! sau prin echiparea
cu anumite dispozitive pot prelua eforturile provenite din dilatare.
Schimb!toarele de c!ldur! sunt folosite n multe domenii ale tehnicii, n
literatura de specialitate fiind ntlnite sub denumirile de: r!citor, nc!lzitor,
prenc!lzitor, baterie de nc!lzire, condensator, vaporizator, generator de abur,
amestec!tor, acumulator, scrubber etc.

M!rimea caracteristic! unui schimb!tor de c!ldur! este sarcina termic!,

Q ,
adic! fluxul termic schimbat ntre cei doi agen"i:
(10.1)
m
T kA Q =


unde A- suprafa"a de transfer termic,
k-coeficient specific total de transfer de c!ldur!,

m
T -diferen"a medie a temperaturilor celor doi agen"i termici.
n ceea ce prive#te schimb!toarele de c!ldur!, rela"ia ($0.$) conduce la trei
tipuri de probleme #i anume probleme de:
proiectare, adic! determinarea suprafe"ei de transfer, A;
verificare, adic! determinarea sarcinii termice,

Q ;
exploatare, adic! determinarea coeficientului k #i a diferen"ei de
temperatur!
m
T .
122 Termotehnic!
10.1.Recuperatoare de c"ldur" f"r" schimbarea st"rii de agregare a agen#ilor
termici

Agentul termic primar circul! printr-un fascicul de "evi, iar agentul termic
secundar circul! n spa"iul din exteriorul "evilor, n spa"iul dintre manta #i "evi.
Recuperatoarele func"ioneaz! n regim permanent. Circula"ia agentului
secundar poate fi n contracurent cu curgerea agentului primar (fig. 10.1a), n
echicurent (n acela#i sens, fig. $0.$b), ncruci#at! (fig. $0.$c), sau oarecare (fig.
10.1d).
c) d)
Fig.$0.$.Scheme de circula"ie a agen"ilor termici n schimb!toare de c!ldur!, f!r!
schimbarea st!rii de agregare:
a) n contracurent; b) n echicurent; c) ncruci#at!; d)mixt!


Cele mai utilizate sunt schimb!toarele n contracurent. n figura $0.2 este
reprezentat! varia"ia temperaturii celor doi agen"i termici n func"ie de m!rimea
suprafe"ei de transfer.
Fig.$0.2 Varia"ia temperaturii celor doi agen"i termici n func"ie de m!rimea
suprafe"ei de transfer, n cazul unui schimb!tor cu circula"ie n contracurent
T
A
T
1

T
2

T
2

T
1

T
b)
Agent secundar
Agent primar
Agent primar
Agent secundar
a)
Agent secundar
Agent primar
Agent secundar
Agent primar
Termotehnic! 123
Sarcina termic! este dat! de rela"ia ($0.$) n care diferen"a medie de temperatur!
este:
(10.2)
I
II
I II
m
ln
T


= ; unde s-a notat
' '
2
'
1 I
T T = #i
'
2
' '
1 II
T T =


'
1
T -temperatura agentului termic primar la intrarea n schimb!tor,

' '
1
T -temperatura agentului termic primar la ie#irea din schimb!tor,

'
2
T - temperatura agentului termic secundar la intrarea n schimb!tor,

' '
2
T - temperatura agentului termic secundar la ie#irea din schimb!tor.





n figura $0.3 este reprezentat un schimb!tor de c!ldur! elastic. Schimb!torul
este construit n form! de U, ceea ce i ofer! elasticitate, prevenind astfel avarierea
din cauza fenomenelor de dilatare-contractare. Acest tip de schimb!tor echipeaz!
puncte termice #i este folosit #i la construc"ia r!citoarelor de ulei. Sunt notate
temperaturile de intrare #i ie#ire ale celor doi agen"i termici. Schimb!toarele sunt
prev!zute cu robinet de golire pentru purjarea periodic! a schimb!torului, astfel
nct s! se elimine suspensiile solide care l-ar putea obtura..
Schimb!toarele de c!ldur! n echicurent au sarcina termic! dat! de aceea#i
rela"ie ($0.$) n care se consider! diferen"a de temperatur! exprimat! tot prin
rela"ia ($0.2):
I
II
I II
m
ln
T


= , dar n care semnifica"ia nota"iilor este:
'
2
'
1 I
T T = #i

' '
2
' '
1 II
T T =
Fig.$0.3 Schi"a unui schimb!tor de c!ldur!, f!r!
schimbarea fazei agen"ilor termici
T
2

T
2

T
1

T
1

124 Termotehnic!
n fig. $0.4 este reprezentat! varia"ia temperaturii celor doi agen"i termici, n
func"ie de suprafa"a de transfer termic,A. ntotdeauna, la acest tip de schimb!tor,
temperatura T
2

<T
1

, diferen"a recomandat! fiind: K 10 . 8 T T


"
2
"
1
.
Fig.$0.4 Varia"ia temperaturii celor doi agen"i termici n func"ie de m!rimea
suprafe"ei de transfer, n cazul unui schimb!tor cu circula"ie n echicurent


Ecua"ia de bilan" termic pentru o anumit! suprafa"! de schimb A, n cazul n
care nici unul dintre agen"ii termici nu sufer! vreo schimbare de faz! se poate
scrie [11]:

(10.3) ( ) ( )
m
'
2
"
2 2 p
2
' '
1
'
1 1 p
1
T kA T T c m T T c m Q = =



unde
2 , 1
m

-debitul masic al agentului primar, respectiv secundar,



2 , 1 p
c -c!ldura specific! a agentului primar, respectiv secundar,
-randamentul schimb!torului.

Agen"ii termici sunt mai bine utiliza"i n cazul schemei de circula"ie n
contracurent. Agentul termic secundar poate avea o temperatur! final! mai
ridicat! n cazul schimb!torului cu circula"ie n contracurent fa"! de acela#i
schimb!tor la care circula"ia s-ar face n echicurent. n concluzie, pentru nc!lzirea
agentului secundar cu aceea#i diferen"! de temperatur!, la schimb!torul cu
circula"ie n contracurent debitul masic necesar este mai mic, deci #i pierderile de
sarcin! sunt mai mici [2] .
De asemeni, comparnd dou! schimb!toare de c!ldur! care lucreaz! ntre
acelea#i valori ale temperaturii #i care au acela#i coeficient de transfer de c!ldur!,
k, se constat! c! acela#i flux termic poate fi schimbat printr-o suprafa"! de transfer
mai mic! n cazul schimb!torului n contracurent.
Acestea sunt numai cteva argumente pentru a sublinia faptul c!
schimb!toarele cu circula"ia n contracurent sunt mai eficiente dect cele cu
circula"ia n echicurent.


T
2

T
2

T
1

T
A
T
1

T
Termotehnic! 125
10.1.1 Radiatorul ma$inilor termice

Radiatorul ma#inilor termice este un recuperator de c!ldur! n care agentul
primar este apa care circul! prin sistemul de r!cire al acestor ma#ini, evacund
c!tre aerul exterior o anumit! cantitate de c!ldur!. Bilan"ul termic se scrie:
(10.4) ( ) ( )

+
= =

2
T T
2
T T
kA T T c m T T c m Q
" "
2
"
2
" "
1
"
1 "
2
" "
2 2 p
2
" "
1
"
1 1 p
1

unde
2 , 1
m

-debitul masic de ap!, respectiv aer,



2 , 1 p
c -c!ldura specific! a apei, respectiv a aerului,
-randamentul schimb!torului.

La radiatorul cu "evi cu aripioare, n suprafa"a A de transfer termic intr!
suprafa"a exterioar! a "evilor, plus o treime din suprafa"a nervurilor. . Nervurarea
"evilor este o modalitate de intensificare a transferului termic.


10.2.Recuperatoare cu schimbarea fazei de agregare a agen#ilor
termici

C!ldura primit!/cedat! de agentul care #i schimb! faza nu mai poate fi
scris! cu ajutorul ecua"iei calorice. Ea poate fi dedus! ca diferen"! ntre entalpia
st!rii finale #i entalpia st!rii ini"iale a agentului:
(10.5) ( ) hi h m Q
f
=
unde Q-cantitatea de c!ldur! primit!/cedat! de agentul termic care #i
schimb! faza;
m-masa agentului;
h
i
-entalpia specific! ini"ial! a agentului care #i schimb! faza;
h
f
-entalpia specific! final! a agentului care #i schimb! faza.

Se men"ine conven"ia conform c!reia c!ldura primit! de un agent termic
este pozitiv!, iar cea cedat! este negativ!. Valorile entalpiei specifice, h, se iau
din tabele de ap! #i abur [5,8]. Se atrage aten"ia c! n unele lucr!ri de specialitate,
entalpia specific! este notat! cu i. n tabelul 9 din anexa 1 sunt date valori ale
entalpiei specifice a apei, h
l
, #i aburului , h
g
n stare de satura"ie, n func"ie de
temperatur!. n tabel s-a notat cu h
lg
c!ldura latent!. Entalpia specific! a apei
subr!cite (aflat! la temperatur! mai mic! dect cea de satura"ie) se poate citi tot n
acest tabel, n coloana h
l.
Entalpia specific! a aburului supranc!lzit se cite#te n
tabele speciale [5,8].
Raportnd rela"ia ($0.5) la timp, se ob"ine o egalitate ntre fluxuri:

(10.6) ( )
i f
h h m Q =



Rela"iile ($0.5) #i ($0.6) pot fi utilizate n orice proces de nc!lzire/r!cire,
indiferent dac! agentul #i schimb! starea de agregare sau nu.
n timpul schimb!rii fazei, dac! presiunea r!mne constant!, agentul termic care
condenseaz!, respectiv vaporizeaz! are temperatura constant!, temperatura de
126 Termotehnic!
satura"ie, T
s
. Dac! se ia n considerare numai evolu"ia agentului termic la
temperatura Ts, deci agentul intr! #i iese din schimb!tor la temperatura de
satura"ie, fluxul termic cedat/primit n timpul condens!rii/vaporiz!rii este dat de
rela"ia:
(10.7)
v
l m Q

=
unde
v
l -c!ldura masic! latent! de vaporizare a agentului (aceea#i #i n
cazul condens!rii).

n cazul recuperatoarelor cu schimbarea fazei agen"ilor termici, nu se poate
defini o schem! de circula"ie a agen"ilor termici. Dintre recuperatoarele care intr!
n aceast! categorie amintim:
-condensatoarele, n care agentul termic primar, sub form! de vapori,
condenseaz!;
-vaporizatoarele, n care agentul termic secundar, sub form! lichid!,
vaporizeaz!.
n cazul condensatoarelor, fig.$0.5a, bilan"ul termic se scrie:

(10.8) ( )
m
'
2
' '
2 2 p
2
v
1
T kA T T c m l m Q = = =


unde
v
l -c!ldura masic! de vaporizare a agentului primar;

2 p
c -c!ldura specific!, la presiune constant!, a agentului secundar,
-randamentul schimb!torului.

Fig.10.5a.Diagrama temperaturii ntr-un condensator (
s
T -temperatura de satura"ie
la care se desf!#oar! condensarea)


n cazul unui vaporizator, temperaturile evolueaz! n schimb!tor a#a cum
este indicat n fig.$0.5b. Rela"ia de bilan" termic este urm!toarea:

(10.9) ( )
m v
2
'
1
' '
1 1 p
1
T kA l m T T c m Q = = =






T
2
'
T
2
"
S
T
s

T
Termotehnic! 127

Fig.10.5b.Diagrama temperaturii ntr-un vaporizator (
s
T -temperatura de satura"ie
la care se desf!#oar! vaporizarea)


n acest tip de recuperatoare se poate schimba sensul de circula"ie a
agen"ilor. Nici eficien"a, nici temperatura de la ie#ire a agentului termic nu se
modific!.
Dac! ntr-un schimb!tor de c!ldur! ambii agen"i #i schimb! starea de
agregare, diagrama temperaturilor poate fi cea din fig.10.6. Fiecare agent, n acest
exemplu, intr! #i iese din schimb!tor la temperatura sa de satura"ie, T
s1,
respectiv
T
s2
. Construc"ia poate fi f!cut! #i cu circula"ia agen"ilor n contracurent.
Diagramele prezentate sunt numai cteva exemple de evolu"ii ale
temperaturii n schimb!toare de c!ldur!.
Fig.10.6.Diagrama temperaturii ntr-un schimb!tor n echicurent, n care ambii
agen"i #i schimb! starea de agregare[2]



Depunerea de piatr! n pe pere"ii schimb!toarelor ngusteaz! sec"iunea de trecere a
agen"ilor termici. Stratul de piatr! depus modific! coeficientul de tansfer termic
global, k, al schimb!torului.
n fig.10.7 este reprezentat un fragment de perete plan pe care s-a depus un
strat de piatr!, de coeficient de conduc"ie termic! %
p
#i grosime &
p
. Stratul de
piatr! diminueaz! intensitatea transferului termic, ac"ionnd ca un izolator.
Coeficientrul speciifc total de transfer termic, k, este dat de rela"ia:
(10.8)
e p
p
i
1 1
k
1

+ + + =
A
T

T
s2

T
s1

T
1
'
T
1
"
A
T
s

128 Termotehnic!

Fig.$0.7 Cmpul de temperatur! ntr-un perete plan pe care s-a depus un strat de
piatr!

Grosimea stratului de piatr! cre#te n timp. Obturarea spa"iilor de trecere a
agen"ilor termici modific! debitele acestora #i, implicit, sarcina schimb!torului.
nl!turarea stratului de piatr! se face periodic.

ntreb!ri test

$.Schimb!toarele de c!ldur! care func"ioneaz! n regim sta"ionar poart! numele de :
a) recuperatoare ;.............................................................................................
b) acumulatoare; a) b) c)
c) regeneratoare.

2.Radiatorul ma#inilor termice este un schimb!tor de c!ldur! n care transferul termic se face:
a) direct, prin amestecarea celor doi agen"i termici;...................................
b) indirect, prin intermediul unei suprafe"e de transfer; a) b) c)
c) prin schimbarea st!rii de agregare a agen"ilor termici.
3.M!rimea caracteristic! unui radiator este sarcina termic!
m
T kA Q =

, unde:
a) k-exponentul adiabatic al agentului n stare gazoas!;.........................................
b) A-aria suprafe"ei de transfer termic; a) b) c)
c)
m
T -diferen"a medie a temperaturilor celor doi agen"i termici.
4.n cazul condensatoarelor, care sunt recuperatoare cu schimbarea fazei de agregare a agen"ilor
termici, sarcina termic! se scrie
v
1
l m Q =

, unde l
v
reprezint!:
a)temperatura de satura"ie la care se desf!#oar! condensarea;.................................
b)lucrul mecanic tehnic; a) b) c)
c)c!ldura masic! de vaporizare a agentului primar.

5. Recuperatoarele cu circula"ia agen"ilor n contracurent, spre deosebire de cele n echicurent, care
au acelea#i caracteristici, prezint!:
a)un debit mai mare de agent primar;.......................................................................
b)un debit mai mic de agent primar; a) b) c)
x
!
p
!
T
2
"
p "
T
e,
#
e
T
o
T
1
T
i,
#
i
T

Termotehnic! 129
c)ntotdeauna o temperatur! final! a agentului secundar mai mic! dect temperatura final! a
agentului primar.
6. Care dintre urm!toarele rela"ii se poate utiliza pentru calculul fluxului termic primit/cedat de un
agent termic care parcurge un proces n care este posibil s!-#i schimbe starea de agregare:
a) T c m Q
p
=

;..................................................................................................
b) ( )
i f
h h m Q =

; a) b) c)
c)
v
l m Q = .

7. Obturarea spa"iilor de trecere a agen"ilor termici la recuperatoare, prin depunerea de piatr!
modific!:
a) debitele acestora #i, implicit, sarcina schimb!torului;.............................................
b)coeficientul de transfer termic global, k; a) b) c)
c)temperatura ini"ial! a agentului primar.


Problema 10.1
10.1. Radiatorul unui motor termic are sarcina kW 160 Q =

. Radiatorul
func"ioneaz! n contracurent, iar temperaturile celor doi agen"i termici sunt
indicate n figura $0.2 . Coeficientul specific total de transfer de c!ldur! este
K m
W
1200 k
2

= . S! se calculeze suprafa"a A de transfer de c!ldur! a


aparatului.

Rezolvare

Sarcina termic! a radiatorului este dat! de rela"ia:
m
T kA Q =


n care diferen"a medie de temperatur! este:
I
II
I II
m
ln
T


= ; unde s-au notat K 48 307 355 T T
' '
2
'
1 I
= = =
K 5 285 290 T T
'
2
' '
1 II
= = =
T
A
[m
2
]
T
1

=290
T
2

=285
T
2

=307
T
1

=355
T
[K]
130 Termotehnic!
Fig.$0.2 Varia"ia temperaturii celor doi agen"i termici n func"ie de m!rimea
suprafe"ei de transfer la recuperatorul cu circula"ie n contracurent
Se ob"ine

K 01 , 19
48
5
ln
48 5
T
m
=

=
Suprafa"a de transfer termic va fi:
2
3
m
m 65 , 7
01 , 19 1100
10 160
T k
Q
A =




Problem" propus"

10.2. Un schimb!tor de c!ldur!, de tip recuperator, are ca agent termic
primar apa #i ca agent secundar aerul. Debitul de ap! este
s
kg
2 m
1
=

, iar debitul
de aer este

= .
s
kg
1 m
2
Apa se r!ce#te de la K 363 T
'
1
= la K 343 T
' '
1
= . Aerul se
nc!lze#te de la K 283 T
'
2
= la K 350 T
' '
2
= . Cunoscnd c!ldurile specifice
K kg
kJ
195 , 4 c
apa _ p

= #i
K kg
kJ
005 , 1 c
aer _ p

= , s! se calculeze
randamentul recuperatorului.


R!SPUNSURI %I REZOLV!RI

ntreb!ri test
1.a; 2.b; 3.b,c; 4.c; 5.b,c; 6.b; 7.a,b.

Problem!
10.2.Rezolvare

Sarcina recuperatorului este dat! de rela"ia:
( ) ( )
'
2
' '
2 2 p
2
' '
1
'
1 1 p
1
T T c m T T c m Q = =


Randamentul recuperatorului va fi:
( )
( )
( )
( )
38 , 0
343 363 195 , 4 2
283 350 005 , 1 1
T T c m
T T c m
' '
1
'
1 apa _ p
1
'
2
' '
2 aer _ p
2
=


=