1

ഇാേലാ കാവിേനാ

ൈഹേവാടക
തിെനാരായിരം പളാണ് ; അതിെ! േലാകസ#ാര$ിന് ഒരായിരം രീതികളമാണ് .
കടലി അത് )തിരം േപാെല )തി*പായ േ+ാ നാ,ി-പറ$് െവ,ിളിം േപാെല
വ/വീഴകയാണത് . നഗരളിലാവെ,, അത് ക$ിയല) േപാെല െത3വകെള
കീറിമറി4കയ ം ച6ട പിടിിാ$ വീട കളെട വി7ലകളില6െട 8ള*േകറ കയ ം െച9/.
മാ:ോവാേഡായ െട വീ,ി അ/ ൈവ)േ<രമായേതാെട അവ: അവസാനെ$
? ൗവി കനലക െക,മറയ <8ം ഓേരാതവണ ശC ാസം
ച7ി+ം എരി*കഴി>ി3/. സ
വിട േ+ാഴം തളെട വായകളി നി<് )> േമഘ ഉയ3<8ം േനാി
ഓവ:ോ,കളി Fനിിടി*ിരി4കയായി3/ ആ )ട ംബം. അവ: സംസാരം
നി:$ിയി3/; അവ:4 പകരം ആ )> േമഘളാണ് സംസാരി*ത് .
മാ:ോവാേഡായ െട ഭാരJയ െട വായി നി/യ:<ത് ദീ:ഘനിശC ാസ േപാെല
നീLകന$ േമഘളായി3/; ),ിക പലതരം േസാ)മിളക േപാെല അവ ഊതിവി,.
മാ:ോവാേഡായ െട വായി നി<ാവെ,, Nതിഭയ െട മി<ായ േപാെല വ<8ം

മാ> േപാ)< േമഘളാണ് െതറി*െതറി* പറേ$4 വ<ത് .

അവസാനം മാ:ോവാേഡാ ഒ3 തീ3മാനെമട O:"ഞാ- വിറ) കി,േമാെയ/
േനാിയി,വരാം. എവിട െ<Sിലം കി,ിയാേലാ?" ത$ കാിെനതിെര ഒ3
കവചെമ<േപാെല ഷ:,ിVം ജാിVമിടയിലായി നാല# പXടലാസ ക തി3കി,
ഓവ:ോ,ിV7ി നീെLാ3 അറ വാളം ഒളിി*വ*് ആ ഇ3,$് അയാ
ഇറിോയി. ഒ3 )ട ംബ$ിെ! നി:<ിേമഷവം NതീY നിറ>8മായ േനാ,
[ \ 3]< മ:]രം അയാളി
അയാെള പിZട:/െച/. ഓേരാ ചവട വയ് 4േ+ാഴം കടലാസ
നി/യ3/Lായി3/; ഇടയ് ിെട േകാളറിV മകളി നി<് അറ വാ തല നീ,കയ ം
െചയ് തി3/.

നഗര$ി വിറകേനC ഷി4ക: പറയാെനെ^ളം! രL െത3വകിടയില7 ഒ3
പാ:ിV േന:് മാ:ോവാേഡാ വ*പിടി*. എ ം ആ3മില
` . ഇലെകാഴി>
`  F,ിയിടി*െകാL് തെ<
നി4< മര അയാളെട നിരീYണ$ിV വിേധയമായി. പല

[ ി.
കാ$ിരി4< ഒ3 )ട ംബമായി3/ അയാളെട മനസ

2
സ് Fളിെല വായനശാലയി നി<് അെ<ട $ നാേടാടിഥകളെട പസ് തകം പല
` ം

F,ിയിടി*െകാL് വായി4കയായി3/ െകാ*മിെഷലിേനാ. ഒ3 മരംെവ,ിയ െട മകമഴവെമട $് കാ,ി മരം െവ,ാ- േപാ)<താ കഥ. "അവിെടയേല
` േപാേകLത് ! മരം
േവണെമSി കാ,ി േപാകണം." നഗര$ി ജനി*വള:< ആ ),ി ദ6െരനി/േപാലം കാട
കLി,ില
` .

അവ- അോ$െ< ഏ,dാ3മായി Fടിയാേലാചി*് ഒ3 പeതിയി,. ഒരാ മഴെവട O;
മൊരാ െകാളOം ഇനിെയാരാ കയറ െമട O. എ<ി,് മ]ാേയാട യാXയ ം പറ>് അവ:
കാട തിരിയിറി.

െത3വവിള4ക Nകാശം പര$ിയ നഗര$ില6െട അവ: ചിനട/. പേY അവ: കLത്
െക,ിട മാXമാണ് ; കാടിെ! െപാടിേപാലമില
` . ഇടയ് ് എതിേര വ3<വേരാട് കാെടവിെട
എ<േനC ഷിാ- അവ:4 ൈധരJം വ<8മില
` . നട/നട<് െത3വ് ഒ3 ൈഹേവയിേല4
Nേവശി4<ിട$് അവ: എ$ിേ*:/. ൈഹേവി3വശവമായി ),ിക കാട കL.
വിചിXമായ മരളെട ഒ3 െപ3ംകാട് വയലകളെട കാഴ് ച മറ*നി4കയാണ് . നിവ:/ം
ചാ> െമാെ നി4< അവയ െട തടി വളെര െമല
` ി*വയായി3/; തലകളാവെ,,

പര/പ^ലി*8ം. കട/േപാ)< കാറ കളെട െവളി*മടി4േ+ാ എXയ ം വിചിXമായ

? ് ടJ6ബിെ!യ ം മഖ$ിെ!യ ം 
പളം നിറളം അവയി െതളി> . ട6$് േപസ
ചീസിെ!യ ം ൈകയ െടയ ം േറസറിെ!യ ം )ിയ െടയ ം പgവിെ!യ ം ടയറിെ!യ ം
ആhതിയില7 ചില
` ക; അവയ് ിടയി അYരളെട ഇലട:ക.

"ഹായ് !" മിെഷലിേനാ ആ:Oവിളി*. "ഇതാ കാട് !"

ആ വിചിXമായ നിഴലകിടയില6െട ചiVദി*യ3<8ം േനാി മjമഗ് ധരായി അവ:
നി/. "എZ ഭംഗിയാണ് ....!" ത വ<െത^ിനാെണ<് മിെഷലിേനാ അവെര
ഓ:]െട $ി: വിറ) േശഖരി4ക. അെന മ>േറാസാ4ലയ െട പമ7 ഒ3
െകാ*മരം െവ,ിവീഴ് $ി കഷണളാി അവ: വീ,ിേല4 തിരി*.

മ:ോവാേഡാ തനി4 കി,ിയ നന> ച7ി+കളമായി വീ,ിെല$ിയോ
? ൗെവരിയ <താ കLത് .
കാരJമായി, സ

3
"ഇെതവിട / കി,ി?" പരസJേബാ:ഡിെ! ബാിവ< ഒ3 കഷണ$ിേല4 ച6Lി അയാ
േചാദി*. ൈപ
` വഡായ8കാരണം ബാിയ 7െതാെ എരി> തീ:<ി3/.

"കാ,ി നി<് ," ),ിക പറ> .

"ഏ8 കാട് ?"

"ൈഹേവയ െട അട O7ത് ; അ8നിറെയ മരളാണച
k ാ."

സംഗതി ഇX ലളിതമായ സlിതി് , വിറകിനിയ ം േവLിവ3െമ<തിനാലം, താVം ),ികളെട
മാ:ഗ
m ം പിZട:<ാെലെ^<് മാ:ോവാേഡായ് ് ചി^േപായി. അറ വാളമായി അയാ
വീLം പറേ$ിറി; ൈഹേവയിേലാണ് അയാ േപായത് .

ൈഹേവേപാലീസിെ, ഓഫീസ: അസ് ോേഫാ അം കാഴ് ച4റവ7യാളാണ് ;
രാXിഡJ6,ി് േമാേ,ാ:ൈസിളി േപാ)േ+ാ അയാ കണ
o ട വയ് േL8മാണ് . പേY
Nേമാഷെന ബാധി4േമാെയ< േപടി കാരണം അയാ സംഗതി പറO മിLിയി,ില
` .

)േറ ),ിക പരസJേബാ:ഡ ക നശിി4<തായി അ/ രാXി ഒ3 റിോ:, കി,ിയി3/.
ഓഫീസ: അസ് ോേഫാ അതേനC ഷിാ- പറെ,ിരി4കയാണ് .

ൈഹേവി3വശവമായി വിചിXപ നിറ> ഒ3 വനം ഉപേദശ നകിയ ം
േചഷ് ടക കാണി*ം അയാെള അക+ടി േസവി*. െവെ7ഴO പിടി* കണ
p ക വിട:$ി
അയാ അവേയാേരാ<ിെനയ ം സ6Yി*േനാി. േമാേ,ാ:ൈസിളിെ! െഹഡ് ൈലിെ!
െവളി*$ി ഒ3 പരസJ$ിെ! മകളO കയറിിയ ഒ3 െകാ*പ9െന അയാ
കLപിടി*. അസ് ോേഫാ േqി,."എെ^ടാ അവിെട െച9<ത് ! ഇറിവാടാ!" പ9പേY ഒ3 )ലവമില
` ാെത നാവം നീ,ിാണി* നി<േതയ 7. അസ് ോേഫാ
അട Oെച/ േനാി; ഒ3 ചീസിെ! പരസJമായി3/ അത് . ഒ3 ),ി ചിറി ന4<
ചിXവമL് . "ഓേഹാ, അ8 ശരി," അയാ പറ> ; എ<ി,യാ േമാേ,ാ:ൈസി ഇര+ി*്
മേ<ാ,േപായി.

4
അദ6രം െച<ോ വലിെയാ3 പരസJേബാ:ഡിെ! നിഴല$് ഭീതിയ ം വിഷാദവം
നിറ> ഒ3 മഖം അയാളെട കണ
o ിെ,. "അനിോക3ത് ! ഓടിളയാെനാ/ം
േനാേL!" പേY ആ3ം ഓടിോയില
` ; ആണി ബാധി* ഒ3 പാദ$ിെ! നട 4
വര*വ*ി3< േവദന തി/< ഒ3 മഖമായി3/ അത് : ആണിേരാഗ$ിV7 ഏേതാ
മ3<ിെ! പരസJം. "അേ9ാ, പാവം!" ത<$ാ- പറ> െകാL് അസ് ോേഫാ വീLം
മേ<ാ, )തി*.

ഒ3 േവദനസംഹാരിയ െട പരസJം തലേനാവ െകാL കണ
p ം െപാ$ിനി4< വലിെയാ3
[ ായി3/. അസ് ോേഫാ അതിV മ<ില6െട േപാ)േ+ാ െഹഡ് ൈലിെ!
മVഷJശിരസ
െവളി*ം മാ:ോവാേഡായ െട മഖ$ടി*; അറ വാളമായി അതിെ! മകളി കയറി
ഇരി4കയായി3/ അയാ. െവളി*മടി* കണ
o #ിയോ അയാ ആ വ-തലയ െട ഒ3
െചവിയി മറ െകിടി*് നിേrഷ് ടനായി Fനിsടിയി3/. അറ വാ അറ $റ $്
െനിയ െട പ)തി വെര എ$ിയി3/.

അസ് ോേഫാ പരസJം അതിസ6Y് മമായ നിരീYണ$ിV വിേധയമാിയി,് ഇെന
? ാഗ
അഭിNായെ,:"അ8ശരി, സ
t ളിക! ഒ<ാ^രം പരസJം! അറ വാളമായി മകളിലിരി4<
ആ െകാ*മVഷJ- തല െവ,ിൊളി4< െച<ി4$ിെനയാണ് കാണി4<ത് .
എനിെXേവഗം സംഗതി പിടികി,ി!" അയാ uപ
v ിേയാെട വLി വി,.

എ ം നിശ
w ബ് ദതയ ം തം മാXമായി. മാ:ോവാേഡാ ഒ3 ദീ:ഘനിശC ാസം വി,. ഒ,ം

സ ഖമില
` ാ$ ആ ഇ3ിലി3/െകാL് അയാ തെ! മടിയ പണി പനരാരംഭി*.
അറ വാ തടിയിലരയ < അമ:< ശബ് ദം നിലാവ നിറ> ആകാശO പര/.

(ഇാലിയ- കഥ)

Trans.V.Revikumar

5

6

7

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful