‫

"
‪ 6 :" ." 16.90 : " 
• 935  • "'
 " .‬‬

‫  
 

‫  
 
‫ 

 

"  ‬
‫  )  ("‪ 

,‬‬
‫ 

‪ 
 
'
,‬‬
‫ ‪. 

  ,‬‬
‫) " ‪( "'
-‬‬

‫בנה מקדש‪,‬‬
‫מול מקומו‬

‫בשיחה מרתקת לבית משיח‬
‫מגולל מיכאל אוסניס את סיפור‬
‫חייו מהחינו הקומוניסטי עד‬
‫לשליחות חייו בבניית דג בית‬
‫המקדש‬

‫חסיד בוער‬

‫לדמותו של הרה"ח ר' גרשו‬
‫חנובי' ‪ -‬החסיד שהפ את‬
‫משרפות השואה למנוע בעירה‬
‫פנימית‪ .‬לרגל היארצייט בב'‬
‫מנח אב‬

‫חייל אחד‪,‬‬
‫כפול ‪304,805‬‬

‫קריאת התעוררות לאנ"ש‪:‬‬
‫רישמו את חיילי צה"ל לספרי‬
‫התורה הכלליי‪ ,‬והכפילו את‬
‫כוח אלפי פוני‬

‫להודות ולהלל‪,‬‬
‫על אלפי ניסי‬

‫נת אברה בכתבה‬
‫מרתקת על הניסי‬
‫העצומי שמלווי‬
‫את ע ישראל במהל‬
‫השבועות האחרוני‬

‫חינו חסידי‬
‫בימי החופש‬

‫מה אפשר לעשות כדי שהחינו‬
‫החסידי שילדינו קיבלו בכל‬
‫חודשי השנה לא יירד לטמיו‬
‫בימי אלה?‬

‫יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד‬

ĘČĕĤČđĕďđĔĝ

‰"

2 
’ƒŽ
ğĝđĚ ĖĤĞ ęĞ ,ĐĜĦĚč ĥĠđĜ
!ˆŠ ‰Šƒ‰ - ‰‡‰„‰ƒ ƒ‰„‰

‰Š–‚‰ ‡ŠŠ - ‹Ž‡… ‡‚ƒ„ ’ƒŽŠ –ƒ ‹‚ •
"ƒ–˜‰" –Ž‡Œ ‘‰Š ‰‰„‡ ‘ƒŽ ‹‡–ƒ˜Œ ‚ƒ„ ‹‚ƒ •

‹‡‡„‡… ‹‡–Ž‡ŒŠ ‰Ž ‹‡–ƒ˜Œ ‡’Š‡ …–‡Œ ƒ–˜‰ ƒ‚–‡
.‘ƒ –ƒ ˆƒ‡ ‰ˆƒ–ƒ ,–‡‰ ‡…– ƒŠŒ ‡
,‰ƒŒ ‰Ž ‡–…‡ ‹‡–ˆŒ ‡ŠŒŠ ,ƒ’ŽŠ ˆŠ ƒŽŒ„„‰‰ ƒ„ 
‡ƒ‰‡‡ƒ ‡„‡… ‹‡–ƒ˜Œ Š ’ƒŽ ‰…’ŒŠ ˜‡Ž‰Šƒ
.ŒŠƒŒ ‡„ƒ‰‡ ’ƒŽ ‡ƒƒ… - ‹‡ˆ–Œ‰ †‡Œ ‹ƒ ‹‡‰ƒ‚ ‹‡†–„Ž†

03-9302030 :ƒ’–†ˆ‰Š ,Š‚ƒŒ ‹‡–ƒ‰ –’Œ
www.hitkashroot.com

²À°

‚–‡Œ—Š
‚…Š”‚ƒ‚‰–

´¬Ã¯·Ä÷°® 
É´½º±³´½
É»°

¸¶´·«½´­´
®²°´¹²´·Ä´½
Åî°¯¹Åí¼¹¬

Å°°Á¹·¸´¹Ã°Å·
¸´´°¬Äº°´®¿ 
¸´®·´¯°¸´Ä»¯À°·´²·
¸´´¬Ã½¯¸´Ã¿¶¯¹
ÃĽ¹´¿¼¶¹¸°ÃÅ·ºÅ´»¸´»¬Ã¯¼¿¿½

Ç»´²»ÈÇ·ÈƸ¿Á½Á¸µÈ·¸´´¯°´¸»½¸°Ç³
»»ŵĸÈø»°´²¼´»È¸°Ç±³Ç³¼¸¶¯»²¸Ç´¸´²À¸¸½»
ŵĸÈø»°´²¼´»È¸°Ç± ³Ç³¼¸¶¯»²¸Ç ´¸´²À¸¸½» 

¸´´°¬Äº°´®¿¶¯·°®­¯°°Á¹º´«

¸¬¹Ã 

¸²´³¸¯»Á¼¸ÇÉ´´½¯»¼¸¶¯»²¸

3

• 935 '  

"'
 " •

4

5

• 935 '  

~‡’•Œ‚˜~~ŠŒŠƒ~ƒ 
˜ƒƒ—‚˜—ƒŠ—Š

—Ž~‘ƒŠ—‹‡—…‚‹‡”Œ 
‹‡Š€–—‡€‚‚ƒ†‚—
˜‡Œƒ•Œ‚†‡…—‡˜ƒ‰‡~ 

€‡—‚Š˜‡ŽƒŽ‡˜ƒ…ƒ•Š˜—•Š
˜Š€ƒŒ˜ƒŒ‰‹”‹–—‹€ 

D

€•–‡˜Š”‡Ž— 
”Šƒ†
˜‡–…‚‚‚ 

”—‡’†‡ƒƒ
‡~•‡–Œ~  

D

œ…‡ŠD‹ƒ•Œ 

D

D‹ƒ•Œ€•Š
D

D‹ƒ•Œœ…‡Š 

D

D‹ƒ•Œœ…‡Š

œ…‡˜‡‡Ž• 

œ…‡ 

”
–€

D

D‹ƒ•Œ
…‡Š 

˜ƒ‡•‡Ž•Ž 

‚ƒƒ–’˜ƒ’ƒ† 

Š€˜ƒ‡•Ž•Ž 
–€–ƒŒ‚
‡…–„Œ••  

D

D‹ƒ•Œ€•Š 

‡~•‡–Œ~‹ƒ–•‡‡†
…ƒ—Œ

D‹ƒ•Œ€•Š
D
D 
‹ƒ•Œ€•Š 

  

ƒŒŠ‚Š‡’
‡€ƒƒ–ƒŽ˜ƒŽŒ
 ƒ––‚–—‰‰‚ 
‡ƒ––‚–—‰‚ 

D 

Š€—Šƒ€

D

D 

D

D‹ƒ•Œ€•Š
D 

D

D‹ƒ•Œœ…‡Š

œ…‡ŠD‹ƒ•Œ 

Šƒ†•ƒŠ€ƒ„˜ƒ‡•‡Ž•Ž 
˜‡–…‚‚‚”
ۥ

D‹ƒ•Œ
…‡Š

œ…‡˜‡‡Ž• 

‡Šƒ•ƒ–˜‡ƒ–‰
œ–€”

€Š”‡Ž—
‹–€

D‹ƒ•Œœ…‡Š
œ…‡ŠŠ

D‹ƒ•Œ€•Š

˜—•Š
˜ƒ…ƒ•Š‚
”Œ‚
ˆ‡—ŒŒ

‡Œ€–„€–„€ƒ‚Žƒ’~
œ–€” 

D

D‹ƒ•Œ
…‡Š 

‡Š‚Š•€
‚Ž‡†Ž€–~–ƒ
…ƒƒ––‚–—‰‚

D

€˜ƒ”‡”• 
”€•
˜‡–…‚‚‚

‹‡Š•”
‘…—€•

œ…‡˜‡‡Ž• 

‡ŽŠƒ‚Šƒ
~ŽŠ–‚–—‰‚

‡ƒ’~ƒŽ…œ€
ƒ–—‚–ƒ’‡”

D

D‹ƒ•Œœ…‡Š 

‡~ŠŒ‚–Œ€‹‡”Œ‚ƒŽ•˜Š‘ƒ’‰‹Ž‡Ž‡ŒŠ —˜~
~‡„ƒŒ˜
‰‹‡‰‡–~˜‚‡‘•ƒ˜”Œ‚Š‚—…Œ‚Š˜ƒŽƒŒ˜‚

ƒ‡—‰ƒ€‡‡…˜ƒŽŒ„‚Š 

˜‡‚…˜’–‡—‡•ƒƒ‡— 
"'
 " •

6

‫תוכ ענייני‬

‫‪26‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪44‬‬

‫‪26‬‬

‫צוק איתן | חייל אחד‪ ,‬כפול ‪304,805‬‬

‫‪28‬‬

‫צוק איתן | להודות ולהלל‬

‫‪38‬‬

‫ציור‪ ,‬תפילין‪ ,‬מכירה מוצלחת‪ ,‬ואגרת של הרבי‬

‫הרב שמואל גרייזמן בקריאת התעוררות לאנ"ש‪ :‬רישמו‬
‫את חיילי צה"ל לספרי התורה הכלליים‪ ,‬והכפילו את כוחם‬
‫נתן אברהם בכתבה מרתקת על הניסים העצומים‬
‫שמלווים את עם ישראל במהלך השבועות האחרונים‬

‫מה מחבר צייר שמבקש לרכוש תפילין‪ ,‬עם חסיד שמשלם ‪3,000‬‬
‫דולר על ציור של הרבי ‪ -‬וכיצד הכל מקופל בתשובתו של הרבי‬

‫‪40‬‬
‫בשיחה מרתקת לבית משיח מגולל מיכאל אוסניס את סיפור חייו‬
‫בנה מקדש‪ ,‬מול מקומו‬

‫מהחינוך הקומוניסטי עד לשליחות חייו בבניית דגם בית המקדש‬

‫‪36‬‬
‫ 

‫ " 
  ‬
‫©  
‬
‫ 
  
 ‬

‫‪44‬‬

‫חסיד בוער‬

‫‪50‬‬

‫להכנס פעם בשבוע אל הרבי ל'יחידות'‬

‫‪54‬‬

‫חינוך חסידי בימי החופש‬

‫‪57‬‬

‫אנ"שליחות‬

‫לדמותו של הרה"ח ר' גרשון חנוביץ' ‪ -‬החסיד שהפך את משרפות‬
‫השואה למנוע בעירה פנימית‪ ,‬לרגל היארצייט בב' מנחם אב‬
‫לכל אחד מאיתנו ‪ -‬ישנה שליחות‪ .‬מסה מאלפת מהרב דב מנחם‬
‫דוברוסקין‪ ,‬משפיע בישיבת "תומכי תמימים" מגדל העמק‬

‫מדורים‬
‫‪ 10‬דבר מלכות‬
‫‪ 14‬לוח שבועי‬
‫‪ 15‬דבר המערכת‬
‫‪ 18‬הפרשה החסידית‬
‫‪ 19‬מאוצר המלך‬
‫‪ 53‬רגע עם הרבי‬
‫‪ 60‬יומנו של תמים‬
‫‪ 65‬חדשות‬
‫‪ 74‬חסידים איין משפחה‬
‫טורים‬
‫‪ 22‬התוועדויות חסידותית‬
‫הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‬
‫‪ 49‬בוא נתוועד על זה‬
‫הרב חיים ועקנין‬
‫‪ 58‬שולחן שבת‬
‫הרב יוסף קרסיק‬
‫‪ 63‬פרשת דרכים‬
‫שלום בער קרומבי‬
‫‪ 71‬אחרון חביב‬
‫הרב שניאור חביב‬

‫מה אפשר לעשות כדי שהחינוך החסידי שילדינו קיבלו בכל חודשי‬
‫השנה לא יירד לטמיון בימים אלה?‬
‫הרה"ח ר' אברהם בלכר מספר על חיי שליחות בעבודתו‬

‫  

‫ 

‬
‫  ‬
‫ 
 
‬
‫ ‬
‫  
‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫ 

‪ 
– , 
-‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪718–778–0800 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪718–778–8000 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫  ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫ 
‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫ 
 ‪60840 " 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ 
‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫‪beisnews@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬

²»Ã¿µ´Ç¾¸¸·È·Ç³¼¸Æ´·Ç¸À³Ǵƽ

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³
¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³ 

²¸À¶

³É¯´¿¸»Å¯
É´°´·¼¸¸²¸
° 

²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À 
²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À 

´Á¸±³ 
¹»·ÇÁ± 
¸È½
¼´¸»º¶´Éà 
É´Áȳ¾¸° 
"'
 " •

8

9

• 935 '  

‫דבר מלכות‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫תנו דעתכם על הזכות המיוחדה שיש לילדי ישראל‪,‬‬
‫זכות הנוגעת לכל עם בני ישראל‪ ,‬על פי דברי דוד המלך‬
‫עליו השלום‪ :‬מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית‬
‫אויב ומתנקם — להשבית גם אותו אויב שהביאנו ל"בין‬
‫המצרים" ועודנו מתנקם בעמנו עד היום הזה‪ .‬שהדרך‬
‫לנצחו ולהשביתו הוא על ידי "עוז"‪ ,‬היא תורתנו הקדושה‬
‫• שני מכתבים ששלח הרבי לילדי ישראל בתקופת‬
‫טרום מלחמת יום הכיפורים‬
‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫הרבי בקריאה לילדי ישראל‪:‬‬

‫הוסיפו בתורה‬
‫ "‪"' , "
,‬‬
‫ ‪. . ,‬‬

‫      ‬
‫   —‬
‫  
  ‪  ,‬‬
‫'  !‬
‫ !‬
‫      ‬
‫  —     ‪ ,‬‬
‫ ‪   ,     .‬‬
‫  ' —    —  ‬
‫      ‪  .‬‬
‫  
—  ‪.‬‬
‫ 
   "  "‬
‫    —‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪     :‬‬
‫ ‪   ,   ,‬‬
‫  ‪ 
  
 :‬‬
‫  —     "  "‬
‫     ‪   .‬‬
‫ ""‪   ,    ,‬‬
‫  '‪  , ,   .‬‬

‫‪10‬‬

‫• " 
'"‬

‫  ‪       ,‬‬
‫  ‪   , , 
   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫       ‪ ,‬‬
‫ '  ‪ . '   :‬‬
‫  " 
"  — ‪  .‬‬
‫    ' 
 ‪ ,‬‬
‫‪,     ,  .‬‬
‫    ‪, 
—  :‬‬
‫  ‪ .   ,‬‬
‫         ‬
‫ ‪  ,'      ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫    '    ‪,‬‬
‫    

  ‬
‫  —   "‪.‬‬
‫      ‬
‫ ‪ ,    
,‬‬
‫  ‪    
  ,‬‬
‫       
‪   ,‬‬
‫   ‪     ,‬‬
‫        ‬
‫—   
 ‪.‬‬
‫   ‪  ,  ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫       ‪  ,‬‬

ƒ

‫כוונת סיפורים אלה הרי הוא שכל‬
‫אחד ואחת מתינוקות בית ישראל‬
‫יעשה כל התלוי בו להיות בדוגמתם‬
‫— ע"י התמדה ושקידה בלימוד התורה ושהלימוד‬
,‫יביא לידי מעשה והנהגה ע"פ התורה בחיי יום יום‬
.    —    
  "   -  
.  " "    " 
       
 - —     
-       
,  
( 
)     —   
' 
  , 
'   —
.(     ) 
,  ,     

 :    ' 

, '  ( )
.    

 
.( ) .( 404 ' " ') "  "  (*

.        
  
  
• 
"' ,   " ,"
. . ,  
      
— 
  ,   
  
 '
!  
" "    "
  
,    
      
—  
,     
 
 -  
     
-      '  
—   
      
,    
  "     
 -)      —  
 
     — (  
'       -
,      
 ,"   ,  , 

"ĐĒĐ ěĚĒĘ đĜĞĕĎĐđ đĜĚĕĕģđ đĜĕĕēĐĥ"

Ęĥ ĤđĤĢ ęĕĤĎĥĚ đĜĜĐ ,đĜĤĕĞč ď"čē ĐĤĐĔ ĐđģĚ ĦĕĕĜč ęđĕĝ čĘĥĘ đĜĞĕĎĐ ęĞ

ĐėĤčđ ĐďđĦ
ĕĚĕēĤ 'ēĕĥ ģēĢĕ 'Ĥ ē"ĐĤĐĘ

ęĘđĞč ĐĤĐĔ ĦĠĝđĐĘ ,ĐđđģĚĐ ĦĚģĐĘ ęĕĜĥĐ ĖĥĚč ,ĦđČĘ ČĘĘ ĐčĤĐ đĦđĤĝĚĦĐ ĘĞ
Č"ĔĕĘĥ ĕčĤĐ đĜģďĢ ēĕĥĚ ĕĜĠ ĦĘčģ - ĐďĕēĕĐ ĦđēĕĘĥĐĚ ģĘēėđ

đč ĐĕđĘĦ ęĕčĤĐ ĦđėĒ
ĦđĕĜēđĤčđ ĦđĕĚĥĎč - ĕēĕđĤ ęĘđėđ - ĕĜđĒĚđ ĕĕē ĕĜčĘ ,ĖĤĔĢĚĐ Ęėč ĐēĘĢĐđ ĐėĤč ĞĠĥĘ đĦĕč ĕĜčĘđ đĘ ďđĚĞĕđ
ĥĚĚ ďĕĚđ ğėĕĦ ,ēĕĥĚĐ ĖĘĚ Č"ĔĕĘĥ ĕčĤĐ ĕĜĠ ĘčģĘ đėĒĕđ
ĐėĤčč
ĐĘđČĎĐ-ĤĕĞ ęĕ-Ħč ď"čē Ħĕč
ģĕĢ ĕĜđĤĚĒ čĤĐ
ĘĐĜĚ

ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ
11

• 935 '  

Đ"č 

"'
 " •

12

13

• 935 '   

  
 

 
- 

20:42 21:22 20:01 19:14 19:22 19:01  
22:04 22:38 21:05 20:25 20:24 20:21  

 , 

 " 

19:42 9:20 5:53 

20:16 9:25 5:49 - 

 , 

 " 

19:42 9:20 5:53 

20:17 9:25 5:48 - 

  : ' 
- 

  : 
 


"
" : 

  : ' 
- 

  : 
 


"
" : 

 , 

 , 

 " 

19:40 9:21 5:55 

20:14 9:26 5:51 - 

  : ' 
-  

  : 
 


"
" : 

 , 

 ,
 

  : ' 
- 

  : 
 


"
" : 

- 
  : ' 

 
  : 
 
"
" : 

 " 

19:41 9:20 5:54 

20:15 9:26 5:50 - 

  : '

  .- 

  : 
 


"
" ,"
" : 

 " 

19:39 9:21 5:56 

20:12 9:27 5:53 - 

 
 

" 

19:43 18:16
13:22 12:47 9:17 5:52 
20:18 18:47
13:38 13:02 9:24 5:47 -

 " 

19:40 9:21 5:55 

20:13 9:27 5:52 - 

  : ' 
- 

  : 
 


"
" : 

"'
 " •

14

‫דבר המערכת‬

‫להשלי‬
‫את המלאכה‬

‫הבשורות הקשות על נפילת חיילי צה"ל‪ ,‬מלוות בהודיה לה' על כל הניסי‪ ,‬כולל חשיפת‬
‫מנהרות הטרור והטיפול בה‪ ,‬ובתקווה כי סו כל סו תהיה ממשלה שתבי שאת האויב‬
‫יש להכניע‪ .‬תפקידנו לתק את הגלותיות שהייתה עד עתה‪ ,‬ע"י לימוד וחיות בענייני הגאולה‬

‫ה‬

‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪  ,    ,‬‬
‫  '   "‪  ,‬‬
‫  '‪  ,"    ,‬‬
‫   ‪," ,   ,‬‬
‫   ‪.  
  ,‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,    ,‬‬
‫        ‬
‫ ‪" " ,    ,‬‬
‫ " 
"‪  ,    
,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪ ,    ,‬‬
‫     "‪   .‬‬
‫ '   
  ‪,‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫    ‪    ,‬‬
‫" "  ‪ ,      ,‬‬
‫        ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪.      ,‬‬
‫   ‪   ,  ,‬‬
‫ ‪  ,     ,‬‬
‫        " ‬
‫ ‪       .‬‬
‫    
‪   ,‬‬
‫     ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫    ‪    ,‬‬
‫     
 ‬
‫        ‬‫       ‪  ,‬‬‫   ‪   ,‬‬
‫   ‪  .    ,‬‬
‫     ‪   
 -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪    -‬‬
‫    ‪ ,   ,‬‬
‫ ‪   ,
  ,‬‬
‫ ‪  ,     -‬‬
‫ ‪    ' 
'  .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫       ‪ ,‬‬
‫    ‪   .‬‬
‫    ‪ ,  ,‬‬
‫  ‪ !  -    ,‬‬
‫    ‪    ,‬‬
‫  ‪.     ,‬‬
‫  ‪. -     -‬‬
‫    
  ‪  ,‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫        ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫‪. ,  ,     ,‬‬
‫‪,      ,‬‬
‫         ‪.‬‬
‫    

!‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪15‬‬ 

"'
 " •

16

®¼¬

º´Ã®¯¹·¸´´½°Á¹¸´®°¹´·

¯«Ã°¯Å®°½Å
¶»°Ä­Å­²Ç¹±»¹Æ±DzÅÆÁ­Ŷ¸®·»¾²»±Å²»

º°Ä«Ãë°Å 
°´²¶»·²½¶´²¿®Æ²ÇDz¶²´»Ç±® 
Å°´¿·ÅÅ··¶¹·ÄÅ´¹®Â«¯Å°¼²¬

Å»ÂŹ¯«Ã°¯ 
½°Á¹«´¯Ä¯®°½Å 

¶¸¶¹±Ç®Ƕ®¶µÄÁ­Dz®Å¿Ç±¹º¶¹¸²Dzµ¶ÆDzƶ¯ 
±°¶»¹Dz¶²Ä¹¶¹¿®º¶°¶»¹Ç¹Æ±°¶»¹± 

¯¬°Å¶ÅðÄÂÅ·ÿ¼Å´¬
Dz½²¶­Å²±±¯±±¸¶Å¿±®¶Ç¸ 

Å°­Ã®¿°«·Å°´°¹·Åį 
·Äº°¬»·°¯´»·Å°«»®¼
¯²¿Ä¹¯¬´ÁÂÅ

¸´³Ã¿·
¯¹Äï°  

±¿Æ±¶Å´­ 

…¯Â¬ÃÅ´¬†Å··¶¹
±­Å²±¶°®²¿ÇÅƸ±¹²·²½¶´¹±¹¹¸»
www.rivka.org.il
®…¬²ÿ¶

17

• 935 '  

¾ÄÁ
limudim1@rivka.org.il

‫הפרשה החסידית‬

‫מסעות ע ישראל‬
‫הרב יוסף אברהם פיזם‪,‬‬

‫מנהל ת"ת חב"ד ומשפיע בתות"ל הקריות‬

‫ביד משה ואהרן‬

‫"  " ‪   : :‬‬
‫   ‪   :   .‬‬
‫ ‪       .‬‬
‫   ‪ '  '    ,‬‬
‫   ‪  ,      ,‬‬
‫   '  "‪  .‬‬
‫  ‪   .   -‬‬
‫"  ‪     : ,‬‬
‫      '  ‪.‬‬
‫     ' ‬
‫ ‪.‬‬
‫)
  ‪(, ,‬‬

‫עניין המסעות במדבר‬

‫"  " 
‪  :    :‬‬
‫    
‪  ,‬‬
‫   ‪ "  .‬‬
‫    
    ‪,‬‬
‫   '‪.‬‬
‫) ‪( , ,  ,‬‬

‫המסעות במדבר בנפש האדם‬

‫"  "  ‪  '    :‬‬
‫      ‪   :‬‬
‫ ‪  ,    ,‬‬
‫ ‪ -  .  '   ,‬‬
‫  ‪     .  ,‬‬
‫   –    
‬
‫‪, -      .‬‬
‫       ‬
‫  ‪   ,   , -‬‬
‫   ‪    . -‬‬
‫    '   ‬
‫   ‪     ,‬‬
‫ ‪       – ,‬‬
‫‪.  ,‬‬
‫) ‪( 
'   ,‬‬

‫מי ברא אלה‬

‫"  " "‪ :    :‬‬
‫  "" ‪ ,   :‬‬
‫ ‪ -  ,  -‬‬
‫  
‪:" "   .‬‬
‫      '   " ‬

‫‪18‬‬

‫• " 
'"‬

‫אהבת ישראל ‪ -‬כטעימה מהגאולה‬

‫      ‬
‫  ‪ "  
 () -‬‬
‫ 
  ) "   (‪ ,‬‬
‫        ‪,‬‬
‫  "  "  "‪ ,‬‬
‫ " " )  "  "(‪,‬‬
‫ ‪, ,    ,‬‬
‫   ‪  
 -‬‬
‫     ‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫  '  )  (  ‪,‬‬
‫    ‪.  ,‬‬
‫) " 
 "(‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬
‫ "‪ "  ." "  ,‬‬
‫ '‪ , ," - "    :‬‬
‫    " "‪   .‬‬
‫  " "!‬
‫) ‪( 
' " " ,‬‬

‫ויכתוב משה‬

‫"  " "‪   "  :‬‬
‫ " '‪    :  .‬‬
‫    ?‬
‫      ‬
‫ ‪    ,    .‬‬
‫  ‪ " ,    .‬‬
‫ "‪  ,     :‬‬
‫  
‪.    ,‬‬
‫) "  ' (‬

‫בספירות העליונות‬

‫"  " "‪  -   :‬‬
‫   ‪   " " ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫)   "
 ' ‪(24‬‬

‫מסע אחד או מסעות רבים?‬

‫"  "  "‪, 
 :‬‬
‫    "  "‪ ,‬‬
‫ ‪ ,  " " —    ,‬‬
‫   "   ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,"  "  ,‬‬
‫       ‪,‬‬
‫   –   ) ( )( ‪-‬‬
‫   ‪.‬‬
‫)
   ' ‪(224‬‬

‫מאוצר המל‬

‫ההכנה הראוייה‬
‫לחיי הנישואי ‬
‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחתן‪ ,‬בו‬
‫מגדיר הרבי את התקופה החדשה שמתחילה לאחר‬
‫החתונה‪ ,‬וכתוצאה מכך ‪ -‬את האחריות הגדולה‬
‫ '][  

– ‬
‫‬
‫  ‪ – 
.‬‬
‫‬
‫  ‪:‬‬
‫‪ =] "  
(1‬‬
‫[ " "  ‪.‬‬
‫‪   (2‬‬
‫‪ [ 
=] " ,‬‬
‫ " " – ‬
‫ 
 ‪ , ,‬‬
‫ ' –‬
‫‪–    (3‬‬
‫ 
‪ , '  ,‬‬
‫ ‪ .‬‬
‫] " ]= [ – " ]=  [ ‬
‫   – [‪.‬‬
‫ " –  ""  

– ‬
‫ ‪ 
 :  - [ 
=] " ,‬‬
‫  
‪, 
 [  =] " ,‬‬

‫ 
 ' ''‬
‫–   ‬
‫‬
‫ ‪ ' ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫"  "‪,‬‬
‫ "‪,‬‬
‫  
‪!!  
 ," ,‬‬

‫"‪  ...‬‬
‫ 
  "‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪19‬‬ 

"'
 " •

20

21

• 935 '  

‫התוועדות חסידותית‬
‫דווקא מתוך קושי הגלות והחורבן אפשר לראות‬
‫את תחילת אור הגאולה עולה ובוקע‪ ,‬מזהיר ונוצץ‪.‬‬
‫עובדה היא שככל שמתקרבים יותר לגאולה‪ ,‬כך‬
‫ניתן פחות דגש לצד של החורבן ויותר לצד הגאולה‬
‫שמפלס את מקומו אל מרכז הבמה‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫בשלושת השבועות‬
‫מתגלה אור הגאולה‬

‫ל‬

‫  " " ‬
‫ '   ‬
‫  
" –‪,770‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   "  " ‬
‫ " '  
‪.‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫  ‪, 
 ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪   .‬‬
‫     ‬
‫ ‪:  '  .‬‬
‫"  ‪ , ,‬‬
‫  " "‪   ,‬‬
‫   ‬
‫    ?!"‬
‫    ‬
‫  ""‪   ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪""    ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫  
‪,  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪  .‬‬

‫‪22‬‬

‫• " 
'"‬

‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪ ,   .‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  – ‪  ,‬‬
‫  "   ‬
‫    ‪ .‬‬
‫      ‬
‫ ‪.    .‬‬
‫    ‬
‫  
 
‪   .‬‬
‫  "‪ ,    ,‬‬
‫   – ‪ -‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫]'      ‬
‫    ‪,‬‬
‫   – ‪:‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫   ‪   -‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   " 
" ‬
‫    ‪  .‬‬

‫    ‪ ,‬‬
‫   '  ‪.‬‬
‫   "  "‬
‫"‪ "   ,‬‬
‫  "[‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪– "   ,‬‬
‫ "‪   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫    " –‬
‫ "‪  ," "  .‬‬
‫ " " " " ‬
‫      ‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    
 ‬
‫‪ .  ,‬‬
‫  ‪ 
 " " ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    – ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬

‫ 
  ‬
‫‪     ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫  '  ' ‬
‫' )‪ ,  '  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  "   ‪ ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   (‪.‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫  " "‪  ,‬‬
‫ ?     ‬
‫   ? ?…‬
‫" ‪"!  ,‬‬
‫ !    ‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫"  "‪   .‬‬
‫    ‬
‫   ‪  -‬‬
‫  " "‪.‬‬
‫    ‬
‫‪ .   .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ ‪ -  " " .‬‬
‫   ‪ ,  .‬‬
‫   ‪ '   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪ '  ,‬‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫     ‪-‬‬
‫    ‪ " .‬‬
‫ "‪,  " "  ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫     
 ‬
‫
"‪  ,   ,‬‬
‫  ‪," "   .‬‬
‫   '  ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫לגלות את הפנימיות‬

‫ ‪ ' )  ,‬‬
‫' "(‪  '  ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪  -‬‬
‫     ‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫)   ‬

‫ƒ‬

‫דווקא כאשר בא החורבן וירדנו לגלות‪ .‬אותותינו לא‬
‫ראינו ואין אתנו יודע עד מה‪ .‬לא מבינים מה קורה‬
‫כאן ולמה שפך ה' את חמתו על בניו הנאמנים לו‪ .‬לא‬
‫רואים אלקות ולא מרגישים אלקות‪ .‬להיפך‪ ,‬נדמה כאילו ח"ו‬
‫"עזב ה' את הארץ" והכל מתנהל בניגוד גמור לרצון ה' בתורתו‬
‫ דווקא אז מתגלה הקשר העצמותי של יהודי עם הקב"ה‪.‬‬‫     ‬
‫ (‪     .‬‬
‫   "‪  ,‬‬
‫  
 '‪ " ,‬‬
‫ " " "   "‪,‬‬
‫   
‪  , .‬‬
‫    
‪ ,‬‬

 
 ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  '  ‪'  :‬‬
‫      ‬
‫ 
‪ "   -‬‬
‫    "" ‬
‫‪     .‬‬
‫     ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   '   ‬
‫" "‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ '   ‬
‫  ‪" ,‬‬
‫"   ‬
‫ ‪' " " '   .‬‬
‫ ‪  " :  .‬‬
‫  ' "‪.‬‬
‫ ‪ '  ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ ,"  " ,‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫    ‬
‫ "  '  ‪.‬‬

‫ה'מירשם' לגילוי הפנימיות‬

‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,  ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫  
   ‬

‫ "   ‬
‫ ‪  '   ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪.     .‬‬
‫     ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫      ‪.‬‬
‫    '‬
‫    ‪  .‬‬
‫   ‪ , .‬‬
‫ " " ' "  ‬
‫   ' ‪ -‬‬
‫    ‬
‫ "‪.‬‬
‫    ‬
‫' ‪   . .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪,   ,  " .‬‬
‫  '  "‪  .‬‬
‫      ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ '  
 -‬‬
‫   )" "( ‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪  , -‬‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪23‬‬

‫התוועדות חסידותית‬

‫) "  "(‪   ,‬‬
‫‪ .   " 
"  ,‬‬
‫     ‪.  ,‬‬
‫ ‪      ,  ,‬‬
‫ ‪    .    ,‬‬
‫   )"    "(‪,  .‬‬
‫ ‪" – " "  " ,   ,‬‬
‫ ‪ 
       .‬‬
‫  " " ‪   -‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪. '   ,  ,‬‬
‫        ‬
‫   ‪ '    .‬‬
‫      ‪ .‬‬
‫      ‪ .‬‬
‫     ' )   ‪,‬‬
‫  '  '(‪    ,‬‬
‫ ' ‪ 
   -  ,‬‬
‫)  
"(    " ‪.‬‬
‫' ‪     ,  ,‬‬
‫  ‪ '    ,  .‬‬
‫        ‬
‫       ‬‫        ' ‬
‫   " "    ‬
‫ ‪ ,   ,  .‬‬
‫      ‪ -‬‬
‫  ‪ ,     ,‬‬
‫"   "‪.‬‬
‫   ‪  "  ,‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫  " ) "  ' "( ‪ -‬‬
‫   " "      ‬
‫  "  "    ‪ ,‬‬
‫       " "‬
‫‪.‬‬
‫" "     ‪,‬‬
‫     ‪ " 
.‬‬
‫)  
 (   "‪  .‬‬
‫  –   "– " ‪   ,‬‬
‫"       ‪   ,‬‬
‫       " ‪ -‬‬
‫    –    ‬
‫ ‪,      ,   .‬‬
‫ )"  "(‪."   " ,‬‬
‫     )"    "(‬
‫   ‪      ,‬‬
‫   ‪     .‬‬
‫  
‪ .    ,‬‬
‫      ‪   ,‬‬
‫       ‬
‫  ‪.
 
    :‬‬

‫‪24‬‬

‫• " 
'"‬

25

• 935 '  

‫‪304,805‬‬
‫כ תוכלו להגביר את כוחו של כל חייל בצה"ל פי‬

‫בתקופת מלחמת לבנון הראשונה‪ ,‬קרא הרבי לרשום את חיילי צה"ל באחד מספרי‬
‫התורה הכלליים‪ ,‬והתבטא ש"כל חיילי "צבא הגנה לישראל" היו צריכים להיות‬
‫רשומים בספר תורה מזמן‪ ,‬והלוואי היו עושים זאת במשך זמן רב לפני זה ‪ -‬כי‬
‫אז היו חוסכים כמה וכמה עניינים!" • לצד רישום הילדים לספר התורה של ילדי‬
‫ישראל ‪ -‬יש להתגייס לרישום החיילים!‬
‫הרב שמואל גרייזמן‪,‬‬

‫יו"ר הוועד לכתיבת ספר–התורה של ילדי ישראל‬

‫ב‬

‫ ‪ ,‬‬
‫  " ‬
‫   ‪,‬‬
‫    –‬
‫  ‪    -‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‬
‫     ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ;  "‬
‫      "‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪ -‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫     !‬

‫הילדים תחילה‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪:   ,‬‬
‫    ‬
‫ " ‪ 
    ,‬‬
‫   ‬

‫‪26‬‬

‫• " 
'"‬

‫אות בספר תורה‬
‫עבור אדם הראשון‬
‫    ‬
‫  ‪ ,  -‬‬
‫ '  "‪ ,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫"    

‫     ‬
‫"‪   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,  270‬‬
‫ ‪, 
 ,‬‬
‫   ‪," " ,‬‬
‫  '‪   .‬‬
‫‪.   .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  " 
""‪.‬‬
‫  ‪.  :‬‬
‫ ‪?     ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬

‫  ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫    ‬
‫ 
    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫אשרי חלקו וגדול זכותו‬
‫של כל הרושם חייל נוסף‬
‫   "   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫"‪.‬‬
‫   ' ‪,‬‬
‫    " ‬
‫"   ‪ -‬‬
‫]    ‪  -‬‬
‫     [ ‬
‫  
  ‬
‫ ‪  )  304,805‬‬
‫ (‪    ,‬‬
‫  ‪    -‬‬
‫  ) (‪ ,‬‬

‫‬
‫‬

‫ ?‬

‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪
   :‬‬
‫    ‬
‫ ‪ " " - ,‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫ "   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
"   ‬
‫     ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫‪ "    ,‬‬
‫ "‪    .‬‬
‫  " "  ‬
‫  ]‪[...‬‬
‫   ‬
‫    
‬
‫    ‪,‬‬
‫     "‬
‫   ‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫בוודאי יכול להועיל‬
‫    ‬
‫ " ‪    ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫‪  , "  '  ,‬‬
‫    ‬

‫    ‪-‬‬
‫     ‪ -‬‬
‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ "   ‬
‫ 
 
  ‬
‫  ‪:‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫    ‬‫ ‪  - " .‬‬
‫    " ‬
‫ "‪   ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪   -‬‬
‫ "   "‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  -‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    
 

‫ ‪  "  :‬‬
‫ "     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪    -‬‬
‫  !‬

‫המתעסקים במבצע ילכו‬
‫בראש ‪ -‬לקבל פני משיח‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫  ‪    -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ "  "  ‬
‫ ‪"  
,‬‬
‫     ‬
‫    ‪ -‬‬
‫ ‪."'     ,‬‬
‫   " ‬
‫    
‪,‬‬
‫     ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫'  ' 
 "‬
‫ ‪  .   ,‬‬
‫" " ‪ ,‬‬
‫   "?  ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫‪,  :  .‬‬
‫‪048-738124 : .  770 . .‬‬
‫‪: www.sefertorahklali.com‬‬
‫‪sefertorahklali@gmail.com‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪27‬‬

‫עוז איתן ‪ /‬להודות ולהלל‬

‫‬
‫‬
‫ 
 ‬

‫עשרות פעמים בכל יום אפשר לראות את יד ה' מסיטה את הטילים הרצחניים‬
‫ומטילה אותם בשטחים פתוחים‪ ,‬או במקומות שרק דקות קודם לכן היו שם בני‬
‫אדם שהתפנו • בין בנינים גבוהים מאוכלסים‪ ,‬ליד בלוני גז‪ ,‬סמוך לגן הילדים‬
‫ובפתח בית כנסת‪ ,‬אלה רק מקצת המקומות שבהם נפלו טילים‪ ,‬ובחסדי שמים לא‬
‫אירע נזק לאיש • "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך‪ ,‬אליך לא ייגש"‬
‫מאת נתן אברהם‬
‫‪28‬‬

‫• " 
'"‬ 

  
     
   
 .   
 , 
  ,   
     
 .     
 
    , 
 ,'
'    .  
     ,  
  , 
   
   ,  
."  
      
,     , 
,      
    
  
       
     .   
    , 
. 
     
   ,' '  
  
   
 , 
  .  

  
  ,  
.      
    " 
    ,  
   ,"   
     " 
. 
:    " 
    " , 
     
   , .  
  
  
  ,     
    .  
.     
  -  "  

  , 
  . 
.    
   -  " 
    
 
      
      
  
 .    
  , .  
, , , :   
."    
 
 .  

29

• 935 '  

‫עוז איתן ‪ /‬להודות ולהלל‬

‫ניסים בכל פינה ובכל כיוון‬

‫   " " ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪ 22–   7 :‬‬
‫ 

  ‬
‫  "‪ ,  .‬‬
‫     
‬
‫  !‬
‫ 
‪    :‬‬
‫  ‪ 50–  "  ,‬‬
‫    
" 
"‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
‪  
:‬‬
‫      ‬
‫‪   
  ...‬‬
‫ !‬
‫  ‪30–    
:‬‬
‫"      !‬
‫ 
  ‪ 
:‬‬
‫  
 
 ‬
‫   !‬
‫ 
‪''   :‬‬
‫ 
 !‬
‫     
‬
‫   !‬
‫  ‪-    
" -‬‬
‫  !"‬
‫  ‪ ,   
-‬‬
‫  ‪.‬‬
‫– ‪   
 -‬‬
‫   !‬
‫ ‪...
 
:‬‬
‫ ‪.   
:‬‬
‫ ‪   
-‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 ‪   
:‬‬
‫  
 ‪ 
...  
...‬‬
‫ ‪     
 ...‬‬
‫   ?  ‪ .‬‬
‫ ‪ . 
  . .‬‬
‫   ‪  
 ,‬‬
‫   –‪!!! 
2000‬‬
‫•‬
‫    ‬
‫    
)!( ‬
‫    !‪...‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫‪  " .   .‬‬
‫   "‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫• " 
'"‬

‫הנס הפרטי‬
‫של ד"ר שאלתיאל‬
‫    ‬
‫   

‫    ‬
‫ ‪  ,# – ,‬‬
‫  "‪ , .‬‬
‫  ‪ "  ,‬‬
‫ "    ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫
‪ 
 

 ,‬‬
‫    ‬
‫‪   .‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‬
‫  
   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ "   .‬‬
‫‪,  "  ,‬‬
‫  ‪" .‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‪,‬‬
‫  "   "‬
‫ ‪   .‬‬
‫  
  " ‬
‫ ‪,840 ,  
.‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   
‪ ,‬‬
‫ "‪.  ,‬‬
‫"  ‪  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫  "‪ ,  .‬‬

‫   ‪.‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫  

 ‪ .‬‬
‫      ‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
  "‪.‬‬

‫שדרות‬

‫ניסים מכל הסוגים‬

‫     ‬
‫   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫     ‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‬
‫    
‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"   "‪ ,‬‬
‫  ‪"   " ,‬‬
‫  "    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫   
 ‬
‫  "‪.‬‬
‫"   ‪ :‬‬
‫   ' '‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ' '‪  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
   ‬
‫‪   .‬‬
‫    ‬
‫  "‪...‬‬
‫    ‬
‫ ‪   
,‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    

‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ' '‬
‫ 
   ‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫  ' '  ‬
‫‪     .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‬

‫ ‪   .‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪ ' .‬‬
‫ '   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫"   ‬
‫   ‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫      ‬
‫ ‪    
.‬‬
‫      ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫‪   
 .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫‪    ,‬‬
‫      ‬
‫ ‪.‬‬
‫"    ‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    "‪.‬‬
‫   ‬
‫  
  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    " .‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   

‫    ?‬
‫      ‬
‫     ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ "‪.‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫ ?    ‬

‫ 

‬

‫ ?‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ " .‬‬
‫    

‫   "   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  '‬
‫'‪    .‬‬
‫    ' ‬
‫      ‬
‫  '  ‬
‫ ‪,    .‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪."  ' -‬‬

‫אשקלון‬

‫להתכופף ולאסוף את‬
‫הניסים מה"שטחים‬
‫הפתוחים"‬

‫    ‬
‫ 
    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪ 
  " .‬‬

‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,"  ,‬‬
‫ "‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫"    ‪,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫   
 ‬
‫     ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫   

‪ .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ ‪."  .‬‬
‫"  ‬
‫     ‬
‫ ‪     .‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪31‬‬

‫עוז איתן ‪ /‬להודות ולהלל‬

‫   ‬
‫   ‪"   " .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪"  
 .‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫    "‪.‬‬

‫אשדוד‬

‫הנס העצום בתחנת הדלק‬
‫ובגלגל העין‬

‫ ‪   

 .‬‬

‫ 

   ‬

‫"‪   ,‬‬
‫ ' ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   
‪   .‬‬
‫‪  "  .‬‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫     ‬
‫    ‪.‬‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
 
 ‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫'    ‬
‫ ‪    
 .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪   ,‬‬

‫‪32‬‬

‫• " 
'"‬

‫ '‪  , .‬‬
‫     ‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  "  ,‬‬
‫ ‪ ,   " .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫     
‪,‬‬
‫ 
  "   
;‬
‫    ‪  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     "‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫"  
  

‫ ‪    ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫ 
   ;‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 

‫   !"‪...‬‬
‫  "   ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬

‫ ‪  ,‬‬
‫    

‫    ‪.‬‬
‫     ‬
‫  
  ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫"    ‬
‫    "‪  ,‬‬
‫ "  ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"    ‬
‫    ‬
‫   ‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫    ?!"‬
‫   '  '‬
‫     ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪   " :‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫'    "‪ .‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫'    ‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
    ‬
‫ ‪   " .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ?!   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬

33

• 935 '  

‫עוז איתן ‪ /‬להודות ולהלל‬

‫חיילים בשתי חזיתות‬

‫  "    ‬
‫   "  ‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫  '  ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,–   .‬‬
‫ ‪ "   ,‬‬
‫ "     ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪, 
 ,"  " .‬‬
‫  ‪ ,  " :‬‬
‫     ‬
‫ ‪ '   ' ...‬‬
‫ ' '  '"‪.‬‬
‫ ‪    ' ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫     ‬
‫   ‪ ,  ,‬‬
‫   ‪  " .‬‬
‫      ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫     ‬
‫  "‪.‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫    
‬
‫     ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     "‪...‬‬
‫    ‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫   '  '‪.‬‬
‫     ‪:‬‬
‫"   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪' '   .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫      ‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫''    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬

‫‪34‬‬

‫• " 
'"‬

‫ 
  ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫     ‬
‫ !"‬
‫     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‪ " .‬‬
‫     ‬
‫    ‪ .‬‬
‫   

‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪,     ,‬‬
‫ 
 
   ‬
‫  ‪'   ,‬‬
‫    "‪.‬‬

‫גן יבנה‬

‫בין גן ילדים לבית כנסת‬

‫   ‬
‫ ‪
   ,‬‬
‫ 
‪  
  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫     ‬
‫     
‬
‫ ‪.‬‬
‫"    "‬
‫     ‪,‬‬
‫       ‬
‫ ‪    .‬‬
‫     ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   "‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫"     ‬
‫ ‪.     ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    
 ‬
‫  –  ‬
‫     ‬
‫     "‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 5–    ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‬
‫‪   -‬‬

‫   ‪ .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   

‫ ‪.‬‬
‫"   ‬
‫   ‬
‫  "‪" .  ,‬‬
‫    ‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫   "   ' '‬
‫‪    .‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   ‪  45‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫ ‪ !    -‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ' '‪.‬‬
‫ ‪: ,5–  ,‬‬
‫"     ‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪."  -‬‬
‫"    ‪ ,‬‬
‫  "‪ " ,  ,‬‬
‫‪   
30–20‬‬
‫  ‪.  2‬‬
‫      ‬
‫ ‪   
.‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪."19:20‬‬
‫–‪    300‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ ‪   " .‬‬
‫ 
"‪  " . ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     "‪.‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫     ‬
‫      ‬
‫ ‪,  .‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   ‪.  " :‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 

 "‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪  .‬‬

‫הרבי מתייחס למצב‬

‫ 

‪ 
  
.   .‬‬

‫  ‬

‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫
 
   ‬
‫      ‪.‬‬
‫"    ‬
‫    ‪,‬‬
‫ ‪ ,  
 ,‬‬
‫  '   ‬
‫   ‪  
.‬‬
‫     ‬
‫  "‪.‬‬

‫הנס של משגיח הכשרות‬
‫בשדה הכרוב‬
‫  ‬
‫    
 

‫   
 ;‬
‫   " ‬
‫  ‪,  ," ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪   .‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫ ‬
‫   
 ‬

‫    ‬
‫ ‪   "  .‬‬
‫ "    ‬
‫ ‪  '  .‬‬
‫    
‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   
 ‪ .‬‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫   
‬
‫   ""‬
‫     ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫    ‬
‫‪   ,‬‬
‫‪    .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫‪     ," ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪,   ' ,‬‬
‫    

‫    ‬
‫      ‬
‫    ‬
‫' '   
‪ .‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫  "    ‬
‫  ‪    ,‬‬
‫    ?‬
‫    ‬
‫ ' '‪   .‬‬
‫' '    ‪:‬‬
‫" 
 
‪ ...‬‬
‫  ‪
  ..‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 
  )=  ‬
‫ (  ‪ -  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬‫    "‪ .‬‬
‫ ' 
 
 " "‪.‬‬

‫   ‪ .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ " :‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ !"‬

‫באר שבע‬

‫נס בקומה החמישית‬
‫ובקומה השביעית‬

‫  ‪  ,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  
‪,  77 ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪   
 :‬‬
‫ ‪    " .‬‬
‫  "‪, ' '  .‬‬
‫    ‬
‫ "‪  ,  .‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫"  "‪  " , ,‬‬
‫ ‪."   ,‬‬
‫"   ‪  ,‬‬
‫   ' ' ‬
‫ "‪ 
 ' ,‬‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪35‬‬

‫עוז איתן ‪ /‬להודות ולהלל‬

‫ ' ' 
‪." 
 : .‬‬

‫‪,    " ,‬‬
‫     ‬
‫ 
‪  
 .‬‬
‫  
 ‪-‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫      ‪,‬‬
‫    ‬
‫  "‪.‬‬

‫ 
‪"  
 
 
 
" :‬‬

‫  
  ‬

‫‪36‬‬

‫• " 
'"‬

‫המחבל מתאונן על‬
‫האלוקים של היהודים‬
‫     ‬
‫  ‪! , ,‬‬
‫ ‬
‫ 


‫ ‬
‫    ‬
‫   ‬
‫  ‪  .CNN‬‬
‫     ‬
‫  
 
  ‪.‬‬
‫ "  ‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
  
  

‫ ‪...‬‬
‫    ‬
‫    ‪ " :‬‬
‫ ‪    :‬‬
‫    ‬
‫' '  ;‬
‫    ‬

‫ ;   "‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ 
 
  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ "   ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫     ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫    ‬
‫   
"‪  ,‬‬
‫  ‪  " ,‬‬
‫ ‪ .   ,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫‪."   13‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫"‪     ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ' " ,‬‬
‫   ‪.  -‬‬
‫•‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫     "‪ ,‬‬
‫ 
  


‫    ‬
‫  '   '‪,‬‬
‫ " ‪ !  :‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  !‬

37

• 935 '  

‫מופת‬

‫מה מחבר צייר צעיר שמבקש לרכוש תפילין‪ ,‬עם תושב קראון הייטס‬

‫ציור‪ ,‬תפילין‪,‬‬
‫מכירה מוצלחת‪,‬‬
‫ואגרת של הרבי‬
‫מאת נתן אברהם‬

‫ב‬

‫     ‬
‫   – ‪ ,‬‬
‫     "‬
‫      ‬
‫    ‪.‬‬
‫      ‪,‬‬
‫   ‪     ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫"   
  ‪ .‬‬
‫  ‪ ' '  .‬‬
‫       
‪ ,‬‬
‫    "‪    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫•‬
‫"    ‪  .‬‬
‫    
‪ .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫        ‬
‫        ‪.‬‬
‫ 
 
     ‬
‫  ‪     .   ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫       ‬
‫   ‪   .‬‬
‫       ‪,‬‬
‫      ‪  .‬‬
‫  ‪    .  ,‬‬
‫     
  ‪ ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫     ‪  .‬‬

‫‪38‬‬

‫• " 
'"‬

‫       ‬
‫        ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫  '  ‪:‬‬
‫ 
‪     
 ,‬‬
‫ 
 ‪  

 

  ,‬‬
‫ 
    " "  "  ‬
‫‪ , 
   
 ,‬‬
‫ 
"   
 
  ‬
‫ 
 

‪   .‬‬
‫       
 ‪.‬‬
‫]= ‪     
:‬‬
‫      ‬
‫" "  "‪    ,‬‬
‫ ‪.     " 
,‬‬
‫      ‬
‫   
 [‪.‬‬
‫   ‪.    ,‬‬
‫    " "  ‬
‫      ‬
‫   ‪   
 , .‬‬
‫ ‪  .    ,‬‬
‫    ‪     .‬‬
‫     ‪ 
 ,‬‬
‫       ‪  ,‬‬
‫    "  ‬
‫   
"‪.‬‬
‫     "  ‪,‬‬
‫     ‪   .‬‬
‫       ‬

‫שמשלם ‪ 3,000‬דולר על ציור של הרבי ‪ -‬וכיצד הכל מקופל בתשובתו של הרבי‬

‫מימין‪ :‬אור חיים זינדברג מציין את תמונת הרבי‬
‫משמאל‪ :‬המענה של הרבי‬

‫  ‪     ,‬‬
‫       ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪     
,‬‬
‫ –‪ ,"  "   
.770‬‬
‫    
     ‬
‫    ‪.‬‬
‫      
‬
‫ 
 ‪    ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫    ‪  770– ,‬‬
‫  
‪  
  
.‬‬
‫  ‪ 3000  
 ,‬‬
‫ ‪    .   ,‬‬
‫ ‪     
 ,‬‬
‫ 
   ‪'  '  .‬‬
‫   ;   ‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫    –‪  770‬‬
‫ ‪      ,‬‬
‫ ‪,        .‬‬
‫        ‪ .‬‬
‫
       ‬
‫ '  '       ‪,‬‬
‫    ‪ 3000  ,‬‬
‫ ‪        .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫     ‪   ,‬‬
‫    ‪  .  ,‬‬
‫      " "‪ ,‬‬

‫ 
 
    ]  ‪,‬‬
‫ ‪ . 
  ,[.. -‬‬
‫        ‪,‬‬
‫    
     ‪.‬‬
‫ 
  

   

‪,‬‬
‫ 

  
 
‪   3000$‬‬
‫" "  "‪ , 

     ,‬‬
‫ 
 
‪, 
 
   
 ,‬‬
‫    
  

  
‪,‬‬
‫ 
 
‪   ,  ' ,‬‬
‫  
     "‪ .‬‬
‫ 

 
 ‪ , 
 ,‬‬
‫ 
    ‪ 
 
 
 ,‬‬

 
 
   ‪.‬‬
‫] ‪  ,      :‬‬
‫ ‪ 
 
,"  " "   $3000‬‬
‫ 

    ‪ ,‬‬
‫   ‪' ,    ,‬‬
‫     "‪  .‬‬
‫  ‪ 
 , 
 ,‬‬
‫ ‪       ,‬‬
‫ [‪.‬‬
‫•‬
‫      ‬
‫  
‪:‬‬
‫"     ‪  .‬‬
‫ ‪.      ,‬‬
‫" ‪    ,  ,‬‬
‫ ;        ‬
‫ ‪ ,      ,‬‬
‫     ‪,    ,‬‬
‫     "‪.‬‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪39‬‬

‫הציפייה למקדש‬

‫ק‬

‫מיכאל אוסניס מגולל את סיפור חייו המרתק ‪ -‬מהחינוך‬

‫זלמן צרפתי‬
‫      ‬
‫ ‪    
,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪ ,‬‬

‫ ‪.‬‬
‫ ‪ 
   ,   ,‬‬
‫   ‪ , , , " .‬‬
‫ '‪  .
 

   ,‬‬
‫  
     ‪.‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫   ‪,  . 
,‬‬
‫   
   ‪ ,‬‬
‫ ‪.  
, 
  ,‬‬
‫ ‪ 
      ,‬‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫   
     ‬
‫    ‪    .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫" "‪ 
 8-    ,‬‬
‫ ‪   .  " ,‬‬
‫  
‪ .  ,  ,  ,‬‬
‫     "‪.‬‬

‫משחק קלפים משנה חיים‬
‫    

 ‬
‫  "   – ‪ .‬‬
‫        ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ ,  ,‬‬
‫    ‪    ,‬‬
‫ ‪    .  
 ,‬‬
‫   
  ‪.‬‬
‫"   ‪     ,‬‬
‫ "‪    " , ,‬‬
‫   ‪ ,   .‬‬
‫       ‪.‬‬
‫     ‪, , ,‬‬
‫ ‪  .    .‬‬
‫     ‪ '  ,‬‬
‫ ‪    ?  .‬‬
‫'  '‪      .‬‬
‫ ‪.‬‬

‫ציוני נלהב ואתאיסט מוחלט‬
‫  –    ‪ .‬‬
‫    
   ‬

‫‪40‬‬

‫• " 
'"‬

‫בכפר חב"ד‪ ,‬חלום‬
‫שבת‬
‫אונה מוזרה הפכו‬
‫ת‬
‫אלוקי ו אוסניס מאתאיסט‬
‫כאל‬
‫את מי מי שרואה בבניית‬
‫בע ל‬
‫מוש קדש את שליחות‬
‫בית המ‬
‫ריו עשרות דגמים‬
‫חייו • מאחו‬
‫של בית המקדש‬
‫ם‬
‫מרהיבי כותרת של עבודתו‬
‫לת ה‬
‫כשגו ענק המוצב על גג‬
‫היא דגם‬
‫התורה מול שריד‬
‫ש‬
‫ישיבת א נו • על האיש שחי‬
‫בית מקדשי‬
‫המקדש כל השנה‬
‫את בית‬
‫ם‪ ,‬מה גרם משחק‬
‫ה וג‬
‫כול ם בכפר חב"ד • על‬
‫הקלפי‬
‫ביא לאליהו הנביא‬
‫כפיו אותו י‬

‫הקומוניסטי של שנות החמישים עד לשליחות חייו בבניית דגמי בית המקדש‬

‫בונה‬
‫מקדש‬

‫מול מקומו‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪41‬‬

‫הציפייה למקדש‬

‫ 
  ‪ " .‬‬
‫ "‪ 13  " ,  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫   ‬
‫‪    .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  "‪ .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  
‪.  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ .   ,‬‬
‫‪ 

  ,40‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"    ‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ "‪ 
 " ,  ,‬‬
‫  ‪." 
  ,‬‬
‫  ‪.    ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪   , .‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪,    
 .‬‬
‫    – ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪ , .‬‬
‫   "‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    "‪.‬‬

‫חזיון מופלא‬
‫   "‪ .‬‬
‫   
‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ' ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ '   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫• " 
'"‬

‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ .   " :‬‬
‫  ‪ .    .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪,    .‬‬
‫‪    ,1500 ,1800 ,1900‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪ 

.‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫"   ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪   .   .‬‬
‫  ‪,   .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"    ‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪.   .‬‬
‫" ‪   ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫    "‪.‬‬

‫התשוקה לתנ"ך‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫     ‬
‫   ‪ " .‬‬
‫  
‪,     ,‬‬
‫ "   ‪.‬‬
‫
  "‪.‬‬
‫  " ‬
‫   ‪ " .‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫  "‪    .‬‬
‫   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪    
 ,‬‬
‫  ""‪.‬‬
‫   "  ‬
‫ ‪  " .‬‬
‫   ‪ , ,‬‬

‫  ?‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪– ,   .‬‬
‫     ‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫       ‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   "‪ ,‬‬
‫  ‪  " .‬‬
‫ "‪ ,    ,‬‬
‫  ‪ ,   .‬‬
‫    
  ‬
‫ "‪  " ,  ,‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫      ‬
‫     

‫ ‪    .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  ‪   ,‬‬
‫ ‪ " :  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫"  "‪,  ,‬‬
‫" 
   ‪,‬‬
‫ ) 
( ‪
 ,‬‬
‫  ‪  ,  .‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫   ‪" ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ ‪ ,    ,‬‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫"  
‪, 
 ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫    ‬
‫ "‪    ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫  '   ‬
‫ '‪     .‬‬
‫     ‬
‫  ? "   ‬
‫ ‪  .  ,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ ‪   
  ,‬‬

‫ ‪.   ,  ,‬‬
‫" ‪  ,‬‬
‫  "‪  , .  ,‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫   ‪,   ,‬‬
‫  

‪   .‬‬
‫     ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫    ' ‬
‫ '  "   ‬
‫ ‪   .  .‬‬
‫    ‬
‫  "   ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪,   .‬‬
‫ 
  ‪.  .‬‬
‫     ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫     ‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫שליחות חייו‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.     .‬‬
‫"     "‪,‬‬

‫ ‪ ,  ,  " ,‬‬
‫ ‪." ,
 ,‬‬
‫"  '  '‪ " .‬‬
‫    
‪, , :‬‬
‫ ‪.  . ,‬‬
‫     ‬
‫    
‪ .‬‬
‫ ‪ 
 ,  ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫  
  ‪  ,‬‬
‫ ‪  . ,  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪, "    .‬‬
‫  "‪.   ,‬‬
‫"     ‪  ,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫ 
‪   

 ,‬‬
‫  
 ‪  .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"    ‬
‫      ‬
‫      ‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫    ‬
‫ )" ‪  ,  ,‬‬
‫   "(‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪, ,‬‬
‫  ‪" . ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬

‫     ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ "‪ ,  ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫"  ‪ .  ,‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫"‪.  ,‬‬

‫הדגם הגדול בעולם‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    
  ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ' '‬
‫ ‪ -   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪ .‬‬
‫
    ‬
‫    ‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"   "‪ ,‬‬
‫ ‪  ,  " ,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫ ‪ ,    ,1:60‬‬
‫     ‬
‫‪      .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
‪,   ,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫   "‪.‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪43‬‬

‫חסיד‬

‫לדמותו של חסיד‬

‫הבחור שזכה לסעוד על שולחנו של הרבי הריי"צ בס‬

‫בוער‬

‫בדיוק לפני שנה נפטר החסיד ר' גרשון חנוביץ'‪ ,‬מזקני החסידים בניו יורק‪.‬‬
‫ר' גרשון שזכה ללמוד בישיבות תומכי תמימים בפולין ובאמריקה במחיצת‬
‫הרבי הריי"צ‪ ,‬כשבתווך הוא זוכה להינצל בדרך נס מציפורני הנאצים כשהוריו‬
‫נשארים מאחור ‪ -‬הקים בית חסידי לתפארת והיה דוגמא לחסיד ירא שמים‬
‫ולמדן בקהילתו‪ .‬על החסיד שהפך את משרפות השואה למנוע בעירה פנימית‬
‫בסקירה מיוחדת לרגל היארצייט בב' מנחם אב‬
‫מאת דב לבנון‬

‫ה‬

‫ '  ‬
‫   ‬
‫ 

‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫"‪  
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫      ‪,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ .  
,‬‬
‫    ‪-‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪   63‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬

‫‪44‬‬

‫• " 
'"‬

‫ 
‪   ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪.     ,‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ "  
‪   .‬‬
‫ "   ‬
‫  "  ) ‪,‬‬
‫ 
  
(‪ .‬‬

‫  '   ‬
‫' ''‪    ,‬‬
‫ " ‪ ,    .‬‬
‫ 
 " ‪.‬‬
‫  '  '  ‬
‫‪. 
   ' .‬‬
‫   
 ‬
‫     ‬
‫ ‪   '  .‬‬
‫' ‪   ,‬‬
‫)    ‬
‫
 ( '    ‬
‫   " ‪.‬‬
‫   ‬

‫עודות החגים בתקופת אוטוואצק‪ ,‬בזכות קרבתו המשפחתית למזכירו של הרבי‬
‫     

‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫  ‪, " 30  -‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫   '  ‬
‫ ‪,  ' ' .‬‬
‫  ' 
'‪ ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬

‫בתומכי תמימים באטווצק‬

‫     ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫     "‪,‬‬
‫    ‬
‫      ‪,‬‬
‫     ‬
‫ 
‪.‬‬
‫‪   ,‬‬
‫   ‪ ' , .‬‬
‫ ‪ '   ,‬‬
‫ '‪   ' ,   .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‪ ' ' .‬‬
‫    ‪ ' ,‬‬

‫    ' '‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪ .    ,‬‬
‫‪      ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪  '  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫'    ‪.‬‬
‫  ‪   ' ,‬‬
‫  
) 
‬
‫'   ‪  " .(12‬‬
‫' ‪.    ,‬‬
‫    ‪,‬‬

‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    " ‬
‫"‪ , 
   .‬‬
‫ '  ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫"‪, 
  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   ‪  ' .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫'  '  ‪ .‬‬
‫  ‪'    ,‬‬
‫ 
) (‪ ,‬‬
‫  " ‪.‬‬
‫'    ‬
‫    ‬
‫   "‬
‫  ‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    
 ‪-‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪45‬‬

‫לדמותו של חסיד‬

‫‪   , 
" ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫'     ‬
‫   ‬
‫    "‪ .‬‬
‫ ' '‪ 
   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ' ' ‬
‫  )  (‬
‫  ‪.‬‬
‫   ' '‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫  ' ' 

‫‪ '   .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪  '  ,‬‬
‫ 
 ‪   :‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪    .‬‬
‫' '   ‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪-‬‬
‫      ‬
‫‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫   '  ‬
‫' ' ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫‪.‬‬

‫מה עושים‬
‫עם כוס מים אחת?‬
‫ "
‪ ,‬‬
‫   ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫     ‬

‫‪46‬‬

‫• " 
'"‬

‫מוכן להוראה‬
‫   ‬
‫  " ‪ ," -‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ' .‬‬
‫ 
‪ ,  ,‬‬
‫    "

‫  ‪,   .‬‬
‫    '‬
‫   '‪  ,‬‬
‫'   
‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    "‪,‬‬
‫    
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫'     ‬
‫  ‪  .‬‬
‫   " '  ‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   , .‬‬
‫    ‬
‫‪    ,‬‬
‫ ‪  ' ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   

‬
‫ ‪   .‬‬
‫'    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  , .‬‬
‫    ‪' .‬‬
‫   ‬
‫‪…  
  ,‬‬
‫ ‪  '  ,‬‬
‫  ‪  :‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    
‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    
 ‪' .‬‬
‫   
 ‪, ,‬‬
‫    


‫ ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  '  ‬

‫   ‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪  '  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫
  
 ‬
‫     ‬
‫    '‬
‫   ‪.‬‬
‫'    ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 )  (‬
‫ ‪ "    ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
'  ‪  ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫    
‪,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫     ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,  .‬‬
‫   '‬
‫  ‪'   .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  "  ‪ " :‬‬
‫  
   ‬
‫ '"‪.‬‬

‫אוד מוצל מאש‬
‫ "‪   ,‬‬
‫   ‪  
.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫‪ ,  '  ,‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,   .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫    
‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪, 1785  :‬‬
‫ ‪,  1836‬‬
‫ ‪  1841‬‬
‫ ‪ 2027  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪.2139‬‬

‫  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫   ‬
‫  ‪  
.‬‬
‫   ‪ ' .‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  
  ‪
 .‬‬
‫   ' '‬
‫  ‪ )  ,‬‬
‫  (   ‬
‫    ‬
‫ ‪     .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ' 
"  ' ‬
‫   
  ‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ .‬‬
‫    '‬
‫     ‪,‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫   ‪ 
 .‬‬
‫  ‪ ,   ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪   "  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   
‪.‬‬
‫   ‬
‫'    ‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪"  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪ ) 
  ,‬‬
‫'  
(   ‬
‫  ‪   ' .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫ƒ‬

‫   
 ‪ 

    ' .‬‬

‫על החינוך החסידי והדרישות בישיבה‪ ,‬סיפר ר' גרשון לימים‬
‫את האנקדוטה הבאה‪ :‬באותם שנים היה אוהב ללמוד‬
‫קצות‪ ,‬נתיבות ואבני נזר בליל שישי‪ .‬פעם חלף לידו המשגיח ר'‬
‫בער'ל קורניצער ושם לב כי הוא לומד נגלה‪ .‬לאחר כמה דקות‪,‬‬
‫חזר אליו לפתע והורה לו לחזור מאמר בשבת‪ .‬ההודעה היתה‬
‫מאד קצרת מועד ‪ -‬בדרך כלל היו מודיעים לבחור הרבה קודם‪.‬‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‬
‫      ‬
‫ ‪ ,   .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪.    :‬‬
‫    
  ‬
‫     ‪,‬‬
‫  '  ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ' '‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪, 
 ' ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ , .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬

‫'   
   

‫   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  "
 ‬
‫"    ‪.‬‬

‫הרבי יוצא ידי חובה‬
‫  ‪ ' ,‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪47‬‬

‫לדמותו של חסיד‬

‫ƒ‬

‫'   
 ‪770‬‬

‫בבוקר שלאחר החתונה‪ ,‬נכנס ר' גרשון ל–‪ 770‬לתפילת‬
‫שחרית‪ ,‬ולא ידע האם לברך 'שהחיינו' על הטלית או לא‪.‬‬
‫הוא ניגש לשאול את ר' שמואל לויטין‪ ,‬שהציע לו לשאול את‬
‫הרבי שמגיע עוד מעט‪ .‬כאשר הגיע הרבי ושמע את השאלה‪,‬‬
‫ענה לו‪ :‬מכיון שאתה שואל‪ ,‬זה סימן שזה דבר חביב אצלך‪ .‬על‬
‫דבר חביב אתה יכול לעשות שהחיינו‪ .‬בחתונתי לא עשיתי‪ ,‬מכיון‬
‫שהרבי לא הורה לי‪ ,‬ברך שהחיינו ותוציא גם אותי‬
‫   ‬
‫    ‪ .‬‬
‫     ‬
‫  ''‪   ,‬‬
‫ ‪  '  ,‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ ,    .‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ "   ‬
‫    ‪,  .‬‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫  '    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ' ‪ .‬‬
‫    ‪' ,‬‬
‫    '  '‬
‫ …‬

‫‪48‬‬

‫• " 
'"‬

‫    ‬
‫  –‪  .770‬‬
‫     ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫     ‬
‫   ‪   -‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    
‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  " ‬
‫ "‪    .‬‬
‫   "‪ ,‬‬

‫     ‪,‬‬
‫  ''‪ ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪'  ,‬‬
‫ –‪ ,  770‬‬
‫   ' '  

‫ ‪ '   .‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫  ‪ " :  ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫    ‪   .‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫   
 
‪,‬‬
‫  

 ‪,‬‬
‫     ‬
‫  ]=  ‪  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪,    ,‬‬
‫    ["‪.‬‬

‫תורה‪ ,‬עבודה‬
‫וגמילות חסדים‬
‫   ‪ ' ,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪.   ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫'    ‬
‫ ‪ "   .‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  '    ‬
‫ 
" '  ‪ 
 .‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫'   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
)  ‪  (5:00‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫    ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪    .‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪.‬‬

‫'   " "‬
‫  ‪' '  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  "  ‪.‬‬
‫   
‬
‫  ‪"   .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    
 ‬
‫  ‪   ' .‬‬
‫    ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫ 
‪,  " ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪.    ,‬‬
‫    ‬
‫' '  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫‪.‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫ ‪  , 
, 
,‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫'    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫‪   .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪   ' ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ' .‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  
‪   .‬‬
‫    ‬
‫  
  ‬
‫     ‬
‫    ‪.‬‬
‫'    ‬

‫  ‪   ' .‬‬

‫   
‬
‫ ‪. 
  ,‬‬

‫נאום מרגש‬
‫  '  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫   '‬
‫   ‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪,  800 .‬‬
‫  '   ‬
‫     ‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬

‫'  ‬

‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫   
‪.‬‬
‫'  
  ‪' ,‬‬
‫  "‪   .‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫‪, 
  ' ,‬‬
‫   ‪ ' ,‬‬
‫     
‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫   
‪ ' ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪49‬‬

‫מחשבה חסידית‬

‫עצו עיני‪,‬‬
‫והכנס פע בשבוע‬
‫אל הרבי ל'יחידות'‬
‫אנחנו חייבים להזכיר לעצמנו את ההוראה והשליחות‬
‫של כולנו‪ ,‬וכל אחד‪ ,‬בכל מעמד ומצב שלא ימצא את‬
‫עצמו ‪ -‬בין אם הוא חסיד שעובד עבודת הקודש‪ ,‬בין אם‬
‫הוא שליח‪ ,‬מנהל בית חב"ד‪' ,‬תמים'‪ ,‬אברך או גם בעל‬
‫בית ‪ -‬לכולם ישנה שליחות שהרבי נתן לנו ואמר באופן‬
‫ברור שזו השליחות של דורנו אנו‬
‫הרב דב מנחם דוברוסקין‬
‫משפיע בישיבת "תומכי תמימים" מגדל העמק‬

‫ב‬

‫    ‬
‫  ‬
‫' ‪ "  ,‬‬
‫ "‪ " :‬‬
‫   
 "‪' " ,‬‬
‫   '  "‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  '  ‪.‬‬
‫"    

‫ "  
‪ " :‬‬
‫  ‪" , ,  -‬‬
‫  
 " ‪ ,  -‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    '  ‪-‬‬
‫" '  "  ‬
‫      ‬
‫   '   ‪-‬‬
‫    ‪" -‬‬
‫   
"‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ' ‪.‬‬
‫    ‬

‫‪50‬‬

‫• " 
'"‬

‫    ‪' ,‬‬
‫ ‪. 
 ,‬‬
‫ " 
 "‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‪. 
 ,‬‬
‫   ‬
‫   "‪ .‬‬
‫   

‫ ‪   ,‬‬
‫ "   "‪  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪,    ,‬‬
‫    ‬
‫   
‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ;    ‬
‫     ‬
‫    

‫   '– '‪ ,‬‬
‫"– " ‬
‫     ‪ .‬‬

‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ "

" )(  ‬
‫ ‪ ,  '  ,‬‬
‫ "  "  "‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‬‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫      ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‪ ...‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ ‪ ,    ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫     ‬
‫  ‪  .‬‬

‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ?    
‪,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫     ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫‪    ,‬‬
‫  ‪    -‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫  "‪  ,' ' ,‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪ 
 "  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ ""  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ; ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫מתוך מליארדי אנשים‬
‫ הרבי בחר אותנו!‬‫    ‬
‫  "  ‬
‫   "‪,‬‬
‫    ‬
‫     ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪,"  " ,‬‬
‫   ; ‬
‫    ‬
‫ " "‪   ,‬‬
‫    ' ‬
‫   '  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫"  "    ‬
‫'‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫' '‪-  ' ' ,‬‬
‫   ‬

‫ ‪ "   -‬‬
‫ " ‪  -   -‬‬
‫ ‪ "   .‬‬
‫ "‪ ,    ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪   :‬‬
‫ ‪ ""  ,‬‬
‫ ‪ ""  .‬‬
‫ ‪.  , , -‬‬
‫   ! ‬
‫     ‬
‫  ""  ‪.‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫   )    ‬
‫     (‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ "   .‬‬
‫    "‪ .‬‬
‫     ‬
‫ ‪, , ,  ,‬‬
‫  !  ‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫" "‪   ,‬‬
‫   ‪.  ,‬‬
‫     ‬
‫‪   ,‬‬
‫  " "; ‬
‫     ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫‪,     ,‬‬
‫  ;   ‬

‫    ‬
‫  ‪   -‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ) ( 
‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‬
‫   ‪  -‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,  .‬‬
‫  "  
" ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫' '  ‪  ,‬‬
‫ ‪ "   .‬‬
‫    ‪-‬‬
‫    
‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫שכולם ירצו‬
‫להיות חסידי חב"ד‬
‫  ‪,' '  ,‬‬
‫    ' ‬
‫ '‪  ' ' .‬‬
‫ ‪ ""  ,‬‬
‫ ‪ ;   .‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫  "  ‬
‫ "‪ ' '  .‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫‪     ,‬‬
‫     ' '‬
‫   ‪  ,‬‬
‫' '‪.   ' ' .‬‬
‫    ‬
‫  
?  ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪,  ,  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪ ?  .‬‬
‫   ' '‪' ' ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪51‬‬

‫מחשבה חסידית‬

‫ƒ‬

‫בשנת תשנ"ב הרבי אמר שנשיא דורנו נכנס ובוחן את כל‬
‫אחד את מעמדו ומצבו‪ ,‬צריכים אפוא להתעמק איך אנחנו‬
‫נראים בשעה שאנחנו נכנסים ליחידות‪ ,‬ואז עומדים מול ה'יחידה'‬
‫ האם אתה יכול להגיד בכנות מה עשית ומה לא עשית?‬‫האם המחשבה‪ ,‬דיבור‬
‫ומעשה שלנו ‪ -‬מתאימים?‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬‫     

‫ ‪ ,   .‬‬
‫    ‬
‫  ;  ‪ ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫    ' '‬
‫ ‪ ,   .‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  '  '? ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ;  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪.  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  "   ‬
‫     ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫' ' ‪   -‬‬
‫     ?‬
‫   ‬
‫ ‪   ,  ,‬‬
‫ ‪  :  ,‬‬
‫     ‬
‫ ?   ‬
‫ ?     ‬
‫  ‪  ,‬‬

‫   ‪  ,‬‬
‫  ?  ‬
‫" "  ‪ , :‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫   
‪    ,‬‬
‫' '‪.‬‬

‫כאשר נתמקד ב'יחידה'‬
‫ לא תהיה מחלוקת‬‫    ‬
‫   ‪   .‬‬
‫  " 
‪ ,‬‬
‫   "‪  .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ' '‪   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  "‬
‫
 "‪" " :  ,‬‬
‫ "    ‬
‫   " "‬
‫) " ( "‪  , ,‬‬
‫  ‪" "   .‬‬
‫ " ‪-    -‬‬
‫    ) ‬
‫ (‪ -    .‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫   ‬
‫ )  (‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  !‬
‫    ' '‬
‫ ' '  ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬

‫ ‪ .  ,‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫  ‪  .‬‬‫     "‪,‬‬
‫   ‪, ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ?  !‬
‫   ‬
‫ "   ‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ !‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   '  '‪ .‬‬
‫   ‪ . -‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫   ;  ‪  ,‬‬
‫  ‪ ,   -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ?‬
‫   ‬
‫‬
‫ ?   ‬
‫ ?  ?‬
‫     ‬
‫ ? ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ' ‬
‫ '‪,    ' ' ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫     ‬
‫‪    ,‬‬
‫ ‪ "  -‬‬
‫ 
 "    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬

‫רוצה לטייל עם הילדים בבית המקדש?‬
‫פרטים בעמוד ‪33‬‬

‫‪52‬‬

‫• " 
'"‬

‫בוא נתוועד על זה‬

‫תסגרו את החלונות‬

‫התוועדויות קטנות באמצע החיי‪ ,‬ע הרב חיי ועקני‬

‫ר‬

‫      ‪ .‬‬
‫     ‪  .‬‬
‫‪."    ,  .‬‬
‫  '  ‪ ,    ,‬‬
‫  ‪      ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫   ‪   ' .‬‬
‫)   ‪  (...‬‬
‫  
‪,' '    ,‬‬
‫  ‪.  . 
 .‬‬
‫  ‪    . ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫      ''  ‬
‫ ‪.   -‬‬

‫להתחבר למקום נצחי‬
‫   "     "‪.‬‬
‫   ' '    ‬
‫  ‪ ' '  '   ,‬‬
‫ ‪ ,      .‬‬
‫' ‪ ,   -   .‬‬
‫       ‪.‬‬
‫      ‬
‫ ‪      ,‬‬
‫   ‪ ,  
 -‬‬
‫  ‪    ,   .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‪    :‬‬
‫' '‪      . ,‬‬
‫     '  ‪ .‬‬
‫ ‪  ,    .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫      ‬
‫)     ‪.(    ,‬‬
‫     ‪  -‬‬
‫  ‪    .  ,‬‬
‫   ‪    ' ,‬‬
‫ '‪,       ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫חיבוק מדביר‬
‫     ‪   .‬‬

‫    ' '‪ .‬‬
‫ 
   ‪   , ,‬‬
‫ ‪   .    ,‬‬
‫ ‪.      ,‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫ ‪ "   ,  ,‬‬
‫ '  ‪     ,‬‬
‫  '‪.  .‬‬
‫  ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪,      .‬‬
‫   
  ‪    ,‬‬
‫  ‪  ,   , .‬‬
‫      ‪-  .‬‬
‫  ‪   ' 
'  -‬‬
‫  ‪.     .‬‬
‫       ‪...‬‬
‫ ‪ -   ,‬‬
‫    ?  ‪  - .‬‬
‫ 

‪- . ?' '   ,‬‬
‫ ‪?   :   ,‬‬
‫      "‪  ,‬‬
‫       ‬
‫  "‪       .‬‬
‫ ‪  ' :"  ' ' .‬‬
‫  ‪.'     
 ,‬‬
‫ ‪.   :   ,‬‬
‫     '    ‪,‬‬
‫   '‪...‬‬
‫     ‬
‫ ‪     .‬‬
‫ ‪ 
 , -      ,‬‬
‫       ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪;      ,‬‬
‫  ‪:     ,‬‬
‫ ' '‪    ,  ,‬‬
‫ ‪  .  , ,‬‬
‫ ‪   ,   ,‬‬
‫ ‪ ,      .‬‬
‫       ‪.‬‬
‫ ‪ ,   ,    ,‬‬
‫  !‬
‫ ?    ‪...‬‬
‫ ‪ybv770@gmail.com :‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪53‬‬

‫משקיעי בחינו ‪ /‬נת אברה‬

‫חינו חסידי בימי החופש‬
‫לכל הדעות‪ ,‬חודשיים ימים לחופשה הגדולה של ילדי ישראל‪ ,‬זה יותר מידי‪.‬‬
‫כיום גם משרד החינוך מכיר בזה‪ .‬איך אפשר להתמודד עם חודשיים ארוכים‬
‫כאלה? ומה אפשר לעשות כדי שהחינוך החסידי שילדינו קיבלו בכל חודשי‬
‫השנה לא יירד לטמיון בימים אלה?‬
‫מאת נתן אברהם‬

‫א‬

‫ ‪  ?   ,‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ ‪  –   .‬‬
‫ ‪      ,‬‬
‫  ‪   ,   ,‬‬
‫ ‪    ,    .‬‬
‫      "‪.‬‬
‫       ' ‬
‫ '‪     ,  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫       ‪,‬‬
‫ ‪:     
.‬‬
‫‪$ %&% % +/< A> % >BD< >EFG H G I/%J% > G EKG L - +DM% #O%‬‬
‫ <‪  .(
/E+P G E ) EQR D S#D T < UV>/‬‬‫        ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪      ,‬‬
‫   ‪?    :‬‬
‫       ‪.‬‬
‫        ‬
‫  ‪     .‬‬
‫        ‪  -‬‬
‫ ‪      .   ,‬‬
‫ ‪     ,  ,‬‬
‫  ‪     .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫        ‬
‫      ‪  .‬‬
‫      ‬
‫       ‪.‬‬
‫ ‪       ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫       ‬
‫       ‪ ,‬‬
‫   ‪    .‬‬

‫‪54‬‬

‫• " 
'"‬

‫  ' '   ‪  ,‬‬
‫ ‪.       ,‬‬

‫תקופת החופש ‪ -‬פוטנציאל להרס חינוכי‬
‫
    
   ‬
‫ 
  
  ?‬
‫      ‪  ,‬‬
‫  
     ‬
‫  ‪  

  ,‬‬
‫ ‪ ,     .‬‬
‫   
     ‪.‬‬
‫     ‬
‫   
 ‪    .‬‬
‫ ‪   .    
,‬‬
‫    ?  ‬
‫   ‪.‬‬
‫   "‪     ,‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫  ‪  .    ,‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫    
 ‪.‬‬
‫      ‬
‫   ‪    .‬‬
‫   ‪  .   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪    
 .‬‬
‫     ''?  ‬
‫    
 '' ‬
‫‪.‬‬
‫      ‪ ,‬‬
‫   ‪   
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫•‬
‫   " ) (   ‬

‫ 
 ‪,     .‬‬
‫    ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ‪   ,   ,‬‬
‫ ‪'       .‬‬
‫   ‪. - ' '  ,‬‬
‫"        ‬
‫  ‪,  ,   .‬‬
‫  ‪
  ,  
 .‬‬
‫   
   ‬
‫     ‪.‬‬
‫"  ' '   ‬
‫  ‪ ' :    
.‬‬
‫    '‪ ;    .‬‬
‫       ‬
‫  
‪  ,    .‬‬
‫     ‪...‬‬
‫"       ‬
‫  ‪,    ,‬‬
‫     ‪   .‬‬
‫       ‬
‫ ‪  .  -   .‬‬
‫    
‪.‬‬
‫ 
      ‬
‫  
  ?‬
‫" ‪  ,    .‬‬
‫      ‪.‬‬
‫     
 ‪.‬‬
‫         ‬
‫‪ ,      ,‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫ ' '      ‪,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫"     ‪ .‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫ ‪        ,‬‬
‫     ‪  .‬‬
‫       ‬
‫ ‪."     ,‬‬
‫       ‬
‫       ‬
‫‪    ,   .‬‬
‫        ‬
‫  " 
 " ‪.   ,‬‬
‫       ‬
‫
 ‪    

 ,‬‬
‫ 
?‬
‫ ' 
  ‪ ,"  " .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"        

‫עשרה טיפים להורים‬
‫לימי החופש הגדול‬
‫‪1‬‬

‫      ‬
‫   
 ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫      ‬
‫       ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫   ‪    .‬‬
‫      ‬
‫ ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫      ‬
‫‪ 
    .‬‬
‫  ‪    , ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫  ‪   ,‬‬
‫        ‪ .‬‬
‫ ‪.   
 , 
 ,‬‬

‫‪6‬‬

‫     ‪ ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫     ‪ .‬‬
‫   
  
  ' ‬
‫ '    
‪   ,‬‬
‫‪     .‬‬
‫  ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫    ‪  -‬‬
‫       ‬‫ ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫      ‪ .‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
    . ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
    ‬
‫ ‪.‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪55‬‬

‫מחשבה חסידית‬

.„"'‰ , ‰ .‰"

‰ ‰
‰ 

,‰
„‰ ‡ 
," 
‰ ‰"'‰ „ ‰  ‡˜  

–‡‰ ˆ ˆ ‰
‡"  
‰ 

,‰ ‚
- ˜ ' ‰ ‡ 
‰ ‚"‰‰ "‰‰
.„
- 
 ' ‡ 
' "‰‰ "‰‰ 

'˜‰  
‚ 
‰  

. ‰ ˜
‰ 
„ , ‡‰ 
˜–
‰ ˆ‡ ‚
‰ 
„‰ 
„ ‰ ‰ ‰‰ „ ‡ ‰ ˜ 
 , ‡   '˜‰   

‰ '˜‰ ˆ , „ ‰
,‰

„ ‡ ‰‰  
‰ 
 ‰ 

„˜‰ ‰  „ 
 ‰‡ - ‰ ‰‡
.. , ˜

.  ˜ ‰ ‡ .
.
, ‰ ˜‰  ‰ 
718.363.2034: 
, ' ‡ 

TSOT.EDU ‡‰ ˆ‡
‡  

' '   .–    
      
. 
    
  ,  .  
     ,   
  
 ,  .   
 -   .  
."   

• 
 . 
    
   
     
    ,   
   
 , 
.    
 
     

          
 ,      . 
.  
 
  
   
  .   .  
  , . 
.       
,        
   
    
, ,    ,  .  -  


—Œ—˜‡…‡Ž€Š

‚—ƒ–

˜‡ƒ”•Œƒ‚ƒŽŒ˜ŽŽ€ 
‚~‚Š‚Ž—Š‹‡Ž€Š
‚—˜ 
‚Œ‡~˜ŒŠ‹‡ƒ†‹‡~Ž˜ 
Š…ƒ•…ƒŠ—Š˜‡Ž
betchabad@gmail.com

1532-9953-980•’ƒ~ 
"'
 " •

56

‫אנ"שליחות‬

‫שם‪ :‬אברהם בלכר | גיל‪ | 66 :‬מגורים‪ :‬רמת אביב החדשה | עיסוק‪ :‬מנכ"ל ובעלים א‪ .‬בלכר סוכנות לביטוח‬

‫מאת‪ :‬זלמן צרפתי‬
‫שליחות בעבודה‪:‬‬
‫     ‬
‫  
‪.   ,‬‬
‫    ‬
‫      ‬
‫  
  "  ‪.‬‬
‫      ‪,‬‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫   ‪,  ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫     
‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫   ‬
‫
    ‬
‫  ‪.‬‬

‫שליחות בחיים‪:‬‬
‫  ‪ 3 , 13‬‬
‫‪ -     90‬‬
‫    
"‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫      ‪,‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪,   , ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫      ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫ '‪   ,‬‬
‫      ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫    ‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫‪   .‬‬
‫‪     ,‬‬
‫‪.‬‬
‫  ?‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪    .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ 
  ‬
‫     ‬
‫    ‪  .‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫    ‬
‫
 ‪   ,‬‬
‫‪   '  , ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‬
‫ ?    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫"    " ‬
‫  ‪    , .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫     ‬

‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫     ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  

 

‫  " ‪ ,‬‬
‫  " 
 ‬
‫ 
    ‬
‫ 
‪?  .‬‬
‫ ‪  57  , 9‬‬
‫) (   '‪  .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫     ‬
‫  ‪   .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫     ‬
‫    ? ‬
‫  ? ‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫
  ‪  .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫    ‪.‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪57‬‬

‫שולחן שבת‬

‫על רגל אחת‬
‫למה הגוי ביקש ללמוד את התורה כולה כשהוא עומד‬
‫על רגל אחת? ומה מסמלות שתי הרגליים על הקרקע?‬
‫ומדוע משתמשת התורה בביטוי "זאת הארץ אשר תיפול‬
‫לכם בנחלה"‪ ,‬בזמן שזו לא נפילה‪ ,‬אלא עלייתה בדרגה‬
‫של ארץ הקודש? מבט מיוחד ומרתק לפרשת–השבוע‪,‬‬
‫לפי מדרשי חז"ל‪ ,‬הקבלה והחסידות לאור תורת חב"ד‬
‫מאת הרב יוסף קרסיק‬
‫שליח הרבי ורב אזורי בת חפר ‪ -‬עמק חפר‬

‫"הארץ אשר תיפול‬
‫לכם בנחלה"‬
‫ "   ‬
‫    ‪-‬‬
‫"   ‬
‫'"‪    .‬‬
‫  " "  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫" "    ‬
‫  ‪!?  ,‬‬
‫    " ‬
‫ "‪!  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ?!‬
‫     ‬
‫ " "‪:‬‬
‫‪    (1‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    
;‬
‫   ‪,‬‬
‫  
 
‬
‫    
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‪ ,W‬‬
‫     ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫• " 
'"‬

‫‪    (2‬‬
‫    ‪ " -‬‬
‫ "    ‬
‫   ‬
‫ ‪..    :‬‬
‫     ‬
‫ ‪,"    ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪ ' .    ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  :‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫'    ‬
‫ ‪.‬‬
‫‪   (3‬‬
‫    ‪:‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫ )   ''‪,‬‬
‫   (‪ ,‬‬
‫    ‪:‬‬
‫    ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪ , W‬‬
‫      ;‬
‫   – ‬
‫  " " ‬

‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪, –  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫      ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪,W  W   ,‬‬
‫   ;  ‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪, ,‬‬
‫ ‪    ,W‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪ , :‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫–   '  ‬
‫?     ‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪
" :‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  –    ‬

‫  ‪,–  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪.   ,‬‬

‫"כל התורה על רגל אחת"‬
‫    ‬
‫ ‪    -‬‬
‫   ‬‫  "
  ‬
‫  ) ‪:( ,‬‬
‫   ‬
‫    " ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  "‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪,    ,‬‬
‫  
‪  :‬‬
‫  "   ‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫     ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ "
   ‬
‫ ‪:‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪ - :W‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫‪     ,‬‬
‫‪, –   ,W‬‬
‫"   "‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ '   ‪,‬‬
‫ ‪.W  ,‬‬
‫   ‪ W‬‬
‫ ?   ‪,W‬‬
‫   ‬
‫ ‪!?W‬‬
‫   ‬
‫ ‪ W  -‬‬
‫  ‪,  ,‬‬

‫ ‪    ,‬‬
‫   ;  ‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪  ! -‬‬
‫   ‬
‫  ;  ‬
‫  
  ‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫‪ W   ,‬‬
‫   ‬
‫   ‬

‫ƒ‬

‫     ; ‬
‫  ‪ W ,  W‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫    ‬
‫   
‪ .‬‬
‫   ‪  :‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬

‫שתי הגישות האמורות הם גם שתי דרכים בעבודת השם‪:‬‬
‫‪ (1‬הסתגרות בגטו יהודי קדוש וטהור‪ ,‬בלי לצאת לעולם‬
‫החיצוני‪ (2 .‬לצאת החוצה ולרדת לעולם החילוני‪ ,‬כדי לקרב את‬
‫אלו שנפלו לתהום ולהביאם לאבינו שבשמים‪.‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫   '‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪ (1 :‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫  ‪ (2 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪    -‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪:
"  ,‬‬
‫   ‬
‫     ‪,‬‬
‫    ‬
‫     ‪,‬‬

‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ' ‬
‫  ‪  :‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪,   .‬‬
‫   
 ‪-‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫    ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫– –‪.‬‬
‫ ‪,  
:‬‬
‫ ‪   .122‬‬
‫ ‪. .216 .110 :‬‬
‫  
–  ‬
‫ ‪ryk613@gmail.com‬‬

‫כבר בנית את בית המקדש?‬
‫פרטים בעמוד ‪33‬‬

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪59‬‬

‫   –‪770‬‬
‫בידינו לבחור על מה להביט‪ ,‬באפשרותנו לחיות במקום‬
‫הטוב והאמיתי‪ :‬ימות המשיח בהם נמצאים עכשיו בפשטות‪.‬‬
‫בדורנו זה‪ ,‬רגע לפני הגאולה‪ ,‬נותן לנו הרבי שליט"א כוח‬
‫לחיות כבר כבתוך הגאולה‪ .‬וכי לא ננצל זאת?!‬

‫להתחיל לחיות‬

‫על ס הגאולה!‬

‫  ' '  ‬
‫ ‪ , '  ,‬‬
‫" "   
" ‬
‫   ‪. :‬‬
‫     ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‪- .‬‬
‫‪      ,‬‬
‫ ‪.  .‬‬
‫  
"‪
 ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫   ‪,  .‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪  ,  .‬‬
‫‪.‬‬
‫    ‪ – .‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪ .   .‬‬
‫ ‪ , 
,‬‬
‫ ‪,  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪-     ,‬‬
‫      ‬
‫   ‪..‬‬
‫   ‬
‫   " ‪ , " -‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ " " 
"  ‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫      ‪,‬‬

‫‪60‬‬

‫• " 
'"‬

‫  ‪   ,‬‬
‫      ‪-‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪  , .‬‬
‫ ‪ ,  .‬‬
‫ ‪."    ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  .  ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪ ,' .‬‬
‫  !‬
‫ ‪
,   ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
 ,  .‬‬
‫ ;   ‬
‫   
‬
‫ ‪  ,   -‬‬
‫"   
"‪,‬‬
‫ 
"‪'   " :‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫   !"‪...‬‬
‫    
‪,‬‬
‫    
 ‪:‬‬
‫     ‬
‫ 
‪,  ,  .‬‬
‫   
"   ‬
‫ ‪..!?  .‬‬
‫    ‬
‫


‫ ‪. ,‬‬
‫ 
" ‪! -‬‬
‫  ‪.'  ' 770 ,‬‬

‫יו ראשו‪ ,‬ט"ו תמוז‬

‫    ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ' '   ‬
‫  ‪'   .‬‬
‫ 
‪,    ,‬‬
‫     ‪  .‬‬
‫ ‪.   -‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‪:‬‬
‫‪ .   770‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪,   ' , -‬‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫ ‪
 
 
.‬‬
‫
 ‪    . .‬‬
‫ 

!!!‬
‫     ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ ‪.   ,‬‬

‫יו שני‪ ,‬ט"ז תמוז‬

‫   ‪  ,‬‬

‫    "  
 

‫‪
    .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  " " ‬
‫  
"‪.‬‬
‫  '   ‪ -‬‬
‫ '‪ "
 -  ,‬‬
‫  ‪,    -‬‬
‫     ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
"   "‬
‫   " "‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  '  "‪.‬‬
‫  
  ‬
‫     ‪ -‬‬
‫‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    '‬
‫'‪" -   .‬‬
‫   
" ‬‫ ‪   , .‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫    ‪  ,‬‬
‫    ‪  -‬‬
‫ ‪   .  ,‬‬
‫  ‪  ' 
 ,‬‬
‫ ' ‪. ,   -‬‬
‫ 
  ' ‬
‫   
'‪  ,‬‬
‫
" ‪   -‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬

‫   "  
 

‫ ‪  .770‬‬
‫      ‬
‫  ‪    .‬‬
‫  "‪  .‬‬
‫ ‪.‬‬

‫יו שלישי‪ ,‬טו"ב תמוז‬

‫יהפ לששו ושמחה ‪ -‬נאו!‬
‫   ‪' '  ,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫"‪  .   - ,‬‬
‫ ‪!   , :‬‬
‫  
"  ‪ ,‬‬
‫      ‪..‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫     

‫ ‪   .‬‬
‫      ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫' ‪  ,' 
-‬‬
‫     ‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‪! -‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫    
"‪,‬‬
‫   

‫  ‪.‬‬
‫  '‪" " ,‬‬
‫   
"  '  '‬
‫  ‪  
.‬‬

‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ' ' ‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
" ‪ , "
.‬‬
‫‪..    ,‬‬
‫  ‪'  ,‬‬
‫ ' ''  ‬
‫ "  ‪ .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪...‬‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ "‪   ,‬‬
‫   "‪.‬‬

‫יו רביעי‪ ,‬ח"י תמוז‬

‫   ‬
‫     ‪ -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    '‬
‫'   ‪.‬‬
‫ ‪'   -‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫ 
   
"‬
‫  ‪,  .‬‬
‫    !‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪,18:00 ,  ,‬‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪61‬‬

‫   –‪770‬‬

‫ 
 
‪  

 
 ,‬‬

‫    ‬
‫     ‪,‬‬
‫    "‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫ ' 

   ‬
‫  
 " "‬
‫  
 ‪.‬‬

‫יו חמישי‪ ,‬י"ט תמוז‬

‫    ‬
‫ ‪.  ' ,‬‬‫    ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫   " "‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ ,  .‬‬
‫    ‬
‫ ‪,    .‬‬
‫    ‬
‫   ‪!   -‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‪ 
-‬‬
‫"  
" ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ ‪' '  -‬‬
‫ ‪ ,   -‬‬
‫ 
 ‪   .‬‬
‫ ‪,  -‬‬
‫  '  ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫• " 
'"‬

‫ 
 
‪770- 
 
  
 ,‬‬

‫יו שישי‪ ,‬כ' תמוז‬

‫    ‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫ " ‪    -‬‬
‫  ‪ - ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ !‬
‫   "‬
‫ " 
"‪ -  ,‬‬
‫'  ' ‪   -‬‬
‫ ‪. 
 ,‬‬
‫  ‪'  ' ,‬‬
‫ ‪  ,   .‬‬
‫    ‪ -‬‬
‫   '   ‬
‫  

'‪.‬‬
‫  ‬
‫  ‪"  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫' '   ‪ .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
"‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪'  , 8‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
'  ‬
‫ '‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬

‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ ' '  ‪ .‬‬
‫  ‪"   ,‬‬
‫  
"‪.‬‬

‫שבת קודש‪ ,‬פ' מטות‪ ,‬כ"א תמוז‬

‫   '  '‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫  ‪- 1:30‬‬
‫   ' ‬
‫ 
" ‪  -‬‬
‫  ' '‪   ,‬‬
‫ " " 
" ‪.‬‬
‫ ‪   1:33‬‬
‫   
"‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪ , 
,‬‬
‫  
   ‪-‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ '    ‬
‫ '‪   .‬‬
‫   
" ‪-‬‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫    ‬
‫
"  '  ‪ .‬‬
‫  "‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    "‪ ,‬‬
‫ 
"   ' '‬
‫  '  '‪.‬‬

‫ 
 
‪ 
 /‬‬

‫ראש השב"כ לשעבר לא רואה פתרון‬
‫אחר מלבד כיבוש עזה מחדש‪" .‬בשנים‬
‫האחרונות תושבי הדרום קמים יום–יום‬
‫למציאות של אי–וודאות‪ .‬יפלו היום‬
‫טילים או לא יפלו? תהיה אזעקה או‬
‫לא?"‪ ,‬אמר דיכטר‪" .‬אם זו לא רולטה אם‬
‫אני כבר לא יודע מה כן"‪...‬‬
‫מאת‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫מה השלב הבא‬
‫של המבצע?‬
‫א‪.‬‬

‫    ?‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‬
‫  ‪.   .‬‬
‫    ? ‬
‫    ?‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫ 
  

‫     ‬
‫   ‪ 20‬‬
‫     ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫   
 ‬
‫   ?‬
‫    ‬

‫     ‬
‫ 
   ‬
‫  ‪"  .‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫     

‫     

‫ ‪    
 .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪ "  ,‬‬
‫   " "‪.‬‬
‫     ‬
‫     ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    
–‬
‫   ‪  .‬‬
‫  ‪   14‬‬
‫ ‪   .‬‬

‫  "  ‬
‫''‪   ,‬‬
‫ ‪, 14  .‬‬
‫ ‪, , 
 ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  
 
‪.‬‬
‫   " ‬
‫    ‬
‫ ‪   " .‬‬
‫  –    –‬
‫‪?  
  .‬‬
‫  ?"‪. 
 ,‬‬
‫"  
   ‬
‫ "‪...‬‬

‫ב‪.‬‬

‫    ‪ :‬‬
‫   ‪1500– .‬‬
‫ 
 ‪ 
10%– ,‬‬
‫  " "‪  ,‬‬
‫  

  

‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪63‬‬

‫  ‪
 /‬‬

‫ƒ‬

‫בזמן מלחמת לבנון הראשונה דיבר הרבי על כך שנשיא‬
‫ארצות–ברית יצא לחופשה של עשרה ימים‪ ,‬והסביר‬
‫כי האירוע התרחש כנס כדי שעם ישראל יוכל להציל את‬
‫ביטחונו‪ .‬זו גם התמונה כעת‪ :‬העולם נתן חופש פעולה לצה"ל‬
‫לנקות את הטרור מעזה‪ ,‬בלי ה–‪ CNN‬ובלי ה–‪.BBC‬‬
‫ ‪ "   .‬‬
‫ " 
‪ , 
10%‬‬
‫     '‬
‫ 
 
  

‫   ‪.‬‬
‫     ‪.‬‬
‫     ‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪   .‬‬
‫   
 
 ‬
‫    
  

‫   
 ‪  ,'  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
–  ‬
‫     ‪ .‬‬
‫    ‬
‫   
 

‫     ‬
‫‪   .‬‬
‫    ‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   
‬
‫ ‪  "  .‬‬
‫  
  
‪.‬‬
‫     ‬
‫   –   ‬
‫    ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪   .   ,‬‬
‫    ‬
‫  
‪:   .‬‬
‫  "  ‬
‫ 
‪.BBC–  CNN– ,‬‬

‫ג‪.‬‬

‫   ‪:‬‬
‫    ‬
‫ –‪    1,000‬‬

‫‪64‬‬

‫• " 
'"‬

‫     ‪.‬‬
‫     
 ‬
‫ –‪   30‬‬
‫  
‪    .‬‬
‫    ‬
‫"    ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫      ‪.‬‬
‫   – ‬
‫ "    ‬
‫ 
   ‬
‫  

‪– 
   .‬‬
‫     ‬
‫  
‪ – ,‬‬
‫  '  ‪   ,‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫‪     ,‬‬
‫   
  ‪.‬‬
‫      


‫  ‪ 
   ,‬‬
‫   ‪,  
 .‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫     ‬
‫   ‪   .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫    ‪ .‬‬
‫     ‬
‫      ‬
‫     ‪.‬‬
‫   
  ‬
‫ ‪ .   
 ,‬‬
‫‪.  
  14‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫   
 ‪   ,‬‬
‫     ‬

‫  ‪ 
  -‬‬‫    ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫     ‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫   " "‬
‫    ‬
‫   ‪  .‬‬
‫     ‬
‫  " "‪  ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪  .‬‬
‫     ‬
‫ 
   "‬
‫ ‪.‬‬

‫ד‪.‬‬

‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫    ‬
‫   ‪    .‬‬
‫     

‫ –     ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪  20,000 .‬‬
‫     ‬
‫ ‪   .  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   

 ‬
‫ "   ‬
‫"‪    ,‬‬
‫     ‬
‫ – 
‪ ,   ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫     ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪60 50   .‬‬
‫     

‫  ‪   .‬‬
‫ ‪     :‬‬
‫  "   "‬
‫ "  "‪  .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫      ‬
‫      ‪.‬‬
‫   ‪.‬‬  

: 
  -  

! ," " 

"  10– 
 ,–     
 (!)  
  
, "  
  
:  
  
• " " 
  

   
 "  
– 

    ' 
' 
•  
  

"        
–  , ,  ," 
 , , :    
. 

      
      ,  
"   '   "  

 .  
 "  
"  
,  
 
) "  ,   " 

      (   
 ."     
.      –  
   
  – 
  

 : .   ." 
 "  

     

 : . 
   . 
 

  

65

• 935 '   


  

 : 

" 
     

 : 


  ." " 

,     
' 
'   
 , , 
 
 "  .  
   , 
     
  "  
   
." 
 : 

"     : 

     

.   
,   "  
     
     
  
.   
 

 
.   ,
,   "  
     
     
,     
.    
"  ,  
     
 .    
  
.    
"  " "  
    
    
   
.  
*9069 :" " 
08–6613770 :  "

."    
  
.    
    
     

 "    
–    – 

  

.   
"   , 
.   
,   
   
,"     
    

   ,  
   , 
.   " 
 ,    
     

  "  
  ,   
    14– 
   
. 
 , 

: 
  

  

 " "  
 . 
  
    
     
  . , 
 ,  
 – 
  .  
    ,  
   
.      
   

.      
   
" 
    
  ,"  

   " ,  

  "  
." 

  
     

"'
 " •

66

:' 
' 
 

   
    
 
 
"  
 

 
:  
 ,  

  
 

  
 

    

    
." 
    
" "   
.  

67

• 935 '  

  
"  
   
    

.    " 

   
 ,    

   
    
,    
  "  
 ,  
,   
  
,' '  
 .   
 :   
.  
,    
   "   
."  "  
    
   , 
.     
    
   
"     
 " " ."
. 
  
  "   
 " 
"    
      
    
,"    
" .   
 
.    
"   , 
 
    
     
     
  "  
     
    
. 
    
 "  " 
.   
 "    

:"  

 
 

  . . 
. .     
 . .   
"  "  
    
."  "  
:   
" " "  .
.     
   . 
   
. 
   .
." " "  
    
.
.   
 "  
,   
 
      
   
.  
 

" 


:
m.moshiach770@gmail.com
60840 "  712 .. 

 
,  
 
 
 
"  
 " 
" " 
   

,  
  
    

  
: 
,"   "   
 " "  
    
.   

,"  
  
  ,   
" "   " 
:     
  , "   
 ?
   
.   :"  
    
    
    
  ) "  
.( 
"     
  " :  
 " 
"   
    
     
    ...  
      
     
  :   
   
    

 


 

    
  – 
"     
.   

 "   
.  

: 

'  ' 

'     
 "  ' 
" "   
  ' :  .  
    
.   

 

  

    
  ,  
    
   
  
.  
 ,  

"'
 " •

68 

"  

: 

 

 .  " 
 
   
 
 
 
 
    ,   

     

 
 
 

  

, 
 , 
 " 


 
. 
  
 "     
 

 "    

,  
 ,  " 
  
 
.
  

  
'   
 
,  5 
 

–
 
 

: 

 '   " 
 
 "
 
 

" 
 
 
  '
" , 
  
  
,

69

• 935 '    

  
 ,–   
 
   - 
  :" 
 
: .      "    

,  

' 
'  ' ' 
 
 
: 

.  
    
 
 ,

.
 
   
    : 

. 
  '     – ,  

 

    

  

  :
.   '   
 " ' '  

"'
 " •

70

‫אחרו חביב ‪ /‬הרב שניאור חביב‬

‫מלחמה מחפשת משמעות‬

‫    
‪ ,    .‬‬
‫‪1‬‬
‫      ‬
‫      ‬
‫ ‪  ,      .‬‬
‫
  ‪  ,   .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‪   ,‬‬
‫     
 ‪  .‬‬
‫  "  '  '‪.‬‬
‫      ' ?' ‬
‫"  
 ‪ ,   ,‬‬
‫ ' '‪     .‬‬
‫      ‪  ,‬‬
‫        ‬
‫ ‬
‫  ‪   .  ,‬‬
‫ ‪      ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  .   ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫  
  ‬
‫משמעות‪ ,‬זה כל‬
‫ ‪    
.‬‬
‫   ‪   " :‬‬
‫‪.  ,  ,‬‬
‫חזק‪,‬‬
‫העם‬
‫הסיפור‪.‬‬
‫  ‪.'   ,‬‬
‫   

‫ " ‪ " .‬‬
‫הוא רק דורש‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪  ."   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫משמעות‪ .‬תן משמעות‬
‫     ‪  .‬‬
‫  
   ‬
‫ ‪      ,‬‬
‫למבצע‪ ,‬תן משמעות‬
‫    ‬
‫  ‪ ' '  .‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪   ,‬‬
‫לכניסה קרקעית‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫     ‬
‫תן פשר לעשרים‬
‫   "  ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ' '  ‬
‫ ‪ , .  ,‬‬
‫וגם‬
‫ההרוגים‬
‫ושמונה‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪ ,   .‬‬
‫ ‬
‫ ‪ 
  
 ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫המשפחות השכולות‬
‫'  '‪.‬‬
‫    ‬
‫האסון‪.‬‬
‫את‬
‫ישרדו‬
‫ '  "
  ‪:‬‬
‫  ‪.‬‬
‫) ( ‪   "...‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  "  ) ( ‪  ,‬‬
‫ ‪   ,   ,‬‬
‫    "‪...‬‬
‫   

  
‪ ,‬‬
‫  
   ‪ ' : ,‬‬
‫       ‬
‫  ‪.    .'   ,‬‬
‫‪-      ,‬‬
‫  ‪    , 
,‬‬
‫     ‪,  .‬‬
‫   ‪.     ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫‪2‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫ ' '   ‪ 
  .‬‬
‫ ‪ , 
  
,   ,‬‬
‫       ‬
‫‪.‬‬
‫ ‪
  .    ,‬‬
‫   ‪      ,‬‬
‫    ‪     .‬‬
‫    ‪.   ,‬‬
‫       ‪  ,‬‬
‫  ‪ . 
    .‬‬

‫‪3‬‬
‫  ‪.     ,‬‬
‫  ‪     .‬‬
‫ ‪        .‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫         ‬
‫ ‪ ,   
  .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫‪, 
  ,    ,‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫      ‪. -‬‬
‫  ' ‪• 935‬‬

‫‪71‬‬ 

"'
 " •

72

‚ 

†—~
Šƒ‡…‡‹‡Ž‰˜Œ—ƒ•‚“–~‡…–Š‰Œƒ˜‡‡Š‡‡… 
Ž–Œƒ˜‚˜~‡…–Œ‚‡Š–ƒ†’‘ƒŽ˜…˜‡‡…~—˜ƒ~Ž 
—’Ž‚˜~ 
˜ƒ‡ƒƒƒ˜‚ƒ ˜ƒ•˜–Œ ƒŒ‡Š ˜ƒ‡Ž‰ƒ˜ ‹‡—ƒ€‚ 
—†~
‚ ‡Œ‡ 
‡–Š‚Ž˜‡~‚˜ƒ–—•˜‚‚ƒ˜ƒ‡…‚—~˜Š‹‡–ƒƒ˜ƒ’…ƒ
…‡—Œ‚ˆŠŒ
16:00Œ
ˆŠ‡~ƒ 

‚Œ—–‚ƒ‹‡†–’Š

054.209.7532

‚‡—‡Š‹‡ŠƒŠ˜–€Œ*•‡—‡‡‡ŒŠ˜Š˜ƒ‡Œ‚‡—‡‚

ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡
73

• 935 '  

:‚Œ—–‚‚–‡…Œ
…—1300 
…—1100~ŽŒ
€‹ƒŠ—˜‚‡–‡ŒŠ

‫נולדו במזל"ט‬

‫•  '  ‪,  ,‬‬
‫ 

‪.  -‬‬
‫•  ' ‪"  ,‬‬
‫  ;  ' ‬‫ ‪."  ,‬‬
‫•  '  – ‪ ,‬‬
‫ 
‪.  -‬‬
‫•  ' ‪"  ,‬‬
‫" " ‪ - ' ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  '   ‪"  ,‬‬
‫  ;  ' ‬‫ ‪ " " "  ,‬‬
‫ ; '  ‪;"  ,‬‬
‫ '  "‪. ,‬‬
‫•  '  '‪- 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  ' ‪-  , ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  ' ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫•  '  ‪-  , 

,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  ' 
 
 ‪,‬‬
‫  ‪  ;  -‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ " " "   "‬
‫ ;  ‪  ; ,‬‬
‫ 

‪ ' ; ,‬‬
‫ ‪  ' ; ,‬‬
‫ ‪  
 ; ,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫•  '  
‪ ,‬‬
‫  ‪  ;  -‬‬
‫'  ‪ ' ; ,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫•  '  "‪ ,‬‬
‫  ;  ' ‬‫ 
 "‪,‬‬
‫;‬
‫‬
‫'‬
‫ ‬
‫  ‬
‫ ‪,‬‬
‫ ";‬

‫‪74‬‬

‫• " 
'"‬

‫ '  ‪;"  ,‬‬
‫ '   ‪. ,‬‬
‫•  '  ‪"  ,‬‬
‫  ;  ' ‬‫ ‪ ' ;"  ,‬‬
‫ ‪."  ,‬‬
‫•  '  ‪- ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  '  ‪,  ,‬‬
‫ 

‪.  -‬‬
‫•  ' 
 ‪ - ,‬‬
‫ ;  '   ‪,‬‬
‫ ;   ‬
‫ ‪,   ; "  ,‬‬
‫ " " " ; ‬
‫'   ‪' ; ,‬‬
‫  ‪."  ,‬‬
‫•  '  – ‪,‬‬
‫  ‪'  ;  -‬‬
‫  ‪,  ;  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  '  ‪-  , ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  '  ‪,'  ,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫•  ' 
‪-  ,‬‬
‫ ;  ' ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫•  '  
 ‪ ,‬‬
‫" " "   ‪  -‬‬
‫ ;  ' ‬
‫ ‪, 
  ;"  ,‬‬
‫ "; '  ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫•  '  ‪, 
,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫•  '  
‪ ,‬‬
‫" " " 
‪-   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  '   ‪"  ,‬‬
‫" " ‪;  - ,‬‬
‫  '   ‪,‬‬
‫ ; '   ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  '  ‪- 
, 
,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫•  '  ‪, ,‬‬
‫ 
‪.  -‬‬
‫•  '   ‪ " ,‬‬
‫ " "  ‪  -‬‬
‫ ;  '  ‬
‫‪  ' ;  ,‬‬
‫ 
‪."  ,‬‬
‫•  '   ‪, 
,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫•  '  ‪, ,‬‬
‫ 
‪.  -‬‬
‫•  '  ‪ ,‬‬
‫ 
‪.  -‬‬
‫•  '  ‪-  ,‬‬
‫ ;  ' ‬
‫‪. ,  ' ; ,‬‬
‫•‬
‫•  '  ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫•  '  – ‪  , ,‬‬
‫  ‪.‬‬‫•  '   ‪, 
,‬‬
‫  ‪ ;  -‬‬
‫ '  ‪; ,‬‬
‫ '  ‪."  ,‬‬
‫•  ' 

 ‪ ,‬‬
‫" " " 
‪ -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•  '  ‪- ,‬‬
‫ ;  ' ‬
‫ ‪;  " " "  ,‬‬
‫ '   ‪  ,‬‬
‫"   "; ' ‬
‫ ‪ ' ;"  ,‬‬
‫ ‪.  " ,‬‬
‫•  ' 
  ‪ ,‬‬
‫ 
‪.  -‬‬
‫•  '  ‪, 
,‬‬
‫  ‪.  -‬‬
‫•  '  ‪"  ,‬‬
‫  ;  '‬‫  
‪' ; ,‬‬
‫  ‪. ,‬‬
‫•  '   ‪,‬‬
‫ ‪ ;   -‬‬

,   '  
'  ;
."  ,  
- ,  '  • 
"     ' 
. ,  
, 
' ,  '  •  

 '   -  
'  "   
.  ,   

 , '  •  
 '   '   " 
. 
 , 
, , '  • 
'   -  

 "    
,   ' 
.  , " " " 
,  '  • 
'   -  
"     

 
'  
. , 

; ,  ' 
;"  ,   
. , 
 
,  '  • 
'   -  ,' 
 "   
. 
 ,   
,   '  • 
 '   , '  "  
. 
,  
- 
 ,  • 
 "    ' 
. 
,  ,  
,  , '  •  
 '   -  

 '   " 
 ; ,  
;"  ,  '
. ,  
 

"  ,  '  • 
-  ,  
" " 
"    '  
,  
 ' 
. , " " "
- "  ,  '  • 
"    '  

;  ,  ' 
" "  ,  ' 
. ,   ; "
- 
 , '  •
. 
- 
 ,  '  •
. 
- ,  '  • 
'  ; 
, ' ' ; , 

.
,   '  • 
;  -  
 ,  ' 
' ;   
"   ,  
 ' ;  "
.  , 

‫באו בקשרי שידוכי‬

- ,  
'  •  
  '  
,  '  " 
.  
,   '  •
'   -  " " " 
 "   

:khhn ujka _ ohbufsgk
chsidim@gmail.com 

‰ ‡ ˜  
- 
 ‡
.„
˜– ‰ ‡ ˜ 

:‡ ‰

www.MoshBp.com

Keter
Van Service
Reasonable Prices

' ‰' ‰ :
 ‰ ‡‚ 
-  
, 
 

 

  ,
   

? 

 :   . 

.
 
  


  

JFK
LGA
NEWARK
Airport pickup

ohdvb
a"btn
,hrcg hrcus

75

• 935 '  

hsbe
vhsrd–vk
$62+ ertub

$32

718–644–4444
vpug,v vsan ;uxht ,urapt 

 

‰ 

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

‫מדור צרכנות‬
‫במחוז דרו של 'כללית'‪:‬‬
‫עליה של ‪ 50%‬בתדירות‬
‫הביקורי הרפואיי בקרב חולי‬
‫המטופלי במסגרת הבית‬
‫  ' ' ‬
‫  ' ' ‬
‫   ‬
‫   ‪  -‬‬
‫  
  ‬
‫ 
"       ‬
‫ – ‪.  ,‬‬
‫  "  ‬
‫ "   ‬
‫   ' ‬
‫ ‪ "  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ ‪"   ,‬‬
‫ ‪ 3,000– 
,‬‬
‫ ‪. '   ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫  
 ‪:‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
  ‪,   ,‬‬
‫ '   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫" 
‪ '  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫     " ‪  ,‬‬
‫   
  ‪   ,‬‬
‫         ‬
‫   
    ‪.‬‬
‫"    ‬
‫‪.‬‬
‫   ‬
‫    –‪100‬‬
‫ 
  
‪." -‬‬
‫   
 ‬
‫"  ‪,   ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ "  ‬
‫  "‪  .‬‬
‫הסכ שת"פ בי מאוחדת לבית    ‬
‫החולי מעייני הישועה ישדרג‬
‫את שירותי הבריאות ללקוחות "  – ‪ ,‬‬
‫ "    '‬
‫מאוחדת בבני ברק‬
‫     ‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪ : " .‬מטרנה‪ :‬רוב מוחלט מהתינוקות‬
‫  ‪  ,‬בעול הניזוני מתחליפי חלב‪,‬‬
‫    מקבלי תרכובת מזו שמכילה‬
‫שמ דקל‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫"‬
‫    ‬
‫       ‪ -‬‬
‫    ‬
‫ "‪  ,‬‬
‫    ‪" ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪ . ,‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫• " 
'"‬

‫    ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‬
‫   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫    " ‬
‫ ‪ 
 '–   ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‬
‫‪ ,   ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫   
‬
‫  ‪.‬‬
‫היערכות ביקבי כרמל לבציר ‪2014‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫     ‬
‫‪ ,  ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫    

‫   ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫  "   ‬
‫  
‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫     ‬

‫  ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫    ‬
‫ ‪. 

 ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   

‫   ‪.‬‬
‫סדרת אבקות כביסה סנו מקסימה‬
‫ '  '‬
‫  ‬
‫  ‬
‫  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫' ‪:‬‬
‫‬
‫ ‬
‫    ‬
‫    

‫'   ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪:‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪  :‬‬

 
 ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫  
 
 ‪40‬‬
‫ ‪.    .‬‬
‫ 
 ‪:  -‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫   ‪   .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
‪,   :‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‬
‫ ‪  .‬‬
‫‪   2.5 1.25‬‬
‫ ‪." 6‬‬

435    

G $ 
* &!'" #9 *+" *
"‹²o ‚˜
q ~»’‡
p Šn …j ‚‚
p Âr Šr 
& F -;'
- "!# * +# = &- +G
$
$ * 
#8= !& '- "! 7 &! 
1# 
& $ "G $ 
* $ #! 
H# *;)& 
+ # F - *'* *! # "B& " # # "?& 
I # " - " ,& 2$ & - 8$ !& &!'" # " $ * 
# "B& " 
# 
$ &?'D
-1- 
& $ # ,
" + * '" 1& ' *'
* $ 
# * # " %& 
# # " " 
»‡‚r ‚»–
r j‡‚q »Ž˜o ’»•
r ˜j ·n ‹ q¸°p … qÀ°j nŽ Š·q 
‹‡Œn r‡ »‰‡–n ~k ‚p °p ‹‡•‡n ¹n ”q ‹‡ŠÌ
n j¸ ‹‡ nŽ‚sl À –Ær j Œn 
‚ rŽ»‚ j‰·‚
n rŽ°‹‡
r nŽÌŒ°°
j Âo °~
n Œr j€t Š
j rŽ…̇‡
r ·n –q 
‡·n –‹‡
q nŽ°–
r ±p Ò
p °p Œp ·
j ‚o nÀ‡~u
n ’
q ·Š~
p o Œr °j n‡ 
‚ rŽ°r ‚–o ±j p ˜…q ~q °Âo °n ‹»–j …q ·p – r„r Šj ~p 
Ì rƒ 
$! &?# (# 
& 1* &!+
* * 
ŠÌ r¸‚q ‚so À‚q ˜ qÀ°j Šn ‚~r –j •j nŽ ‹‚‡p Œ‡o ·n ‹ q€ jƒ 
‡‡o Œn ‚’»Š
r …l Ëq Šq ‚–ÌÂ
p ‚q 
‡–n j ‚p –j Æq ˜ qÀ°j Š
n 
‚ rÀ°j Án ‚‹
q °˜
o ~»–‡
p
n„…j ‚~Ô‹
p
rÌq j„·
n »¹
q Œ‚
q rŽ°r
"‹‡Œn r‡˜»‰‡–n ~Š
l ‚
q –ÌÂ
p °
“
p o ‚˜
r qÀ°j Š
n Šj 
*'* $ # - -7& " 1# & #8= !& +
& = & )" 
* "?& +
* = %& & +7
# # ,& &? " # %* # 
* * '- = &! +'
* %" & & = & - $ &? # 
*;%& '" 
# +# J
"
$B& " +
# 
+'
* %
" 0- 
&!'" # * * '- * *  +; -$ + $ " & " 
+
& %
" 
K$ & 
" # #," 9
& *+
* )
" # " - " ,& 
- A* # ;%& '" # " * * * - - ?'- +'
* %" & 
+J
*
#" & "+- * " 
‹‚
n Œ»†
q
Šo …j ‚p ·‚
j r‡»”–~‡
j ‚̄
n rÀ‚’»Š
r …l Ëq
"‚Ár ~t j€Š˜
n ’p Áp …q ˜j Œ~‡
n ‚‡
n ˜q Œ˜»Š
r
r¸‚q
(219  

P 

‚o q‰Šj Ër j qŽ j‰ nŽ ‚Ër q ‚ p„ ·r j‰ nÂq ‡ nŽÌ~l
"° o¸–q ˜j Œ‚
n Ër ~°
q r …‡
r •n ’j ˜q ·j 
! " # $ "! %# " & '" # &  (& &)" 
+
* ,
" *! -'
* -./ "& 
& * 0" 1# )&
"‡•n ’j Ëq ·–
q ~o ²r ˍ
n Œq j„‚Âr qÀ‚ r‰–r l ‚Ó
q Š°
j o‡ 
*2* 
# $ 6
"ӘÌ~»–
j
½j ’q j‡‚ rŽ°‡
r –o …l ~‚
q –p •j n‡‚Œ»q 
- #" & $ 7& * " *'* 8 )" 6 
9* " " # * '" #
"Ә̌‹Ì‡˜
j
~–
p o °q ŠŠÌ‰
j
r‡Ó j
n ”‡q oÀ 
:* #;
# & &+(* " 
< * * '" 6
& 

"Ì‡Är nŽ‚ p„‡~o 
+
* >= & & $%* " 06
& 
# $ 
= '
- :* # 
#2* )& # "?& #8= !& '- * "?& 
%# "+
# 

* %# ")
# * 
* - * *!. = & * 
'8)
" (
* '# * A@ '
& - " * " #;+
& *
"ӊ‡»’
j Çr ‚˜
q pƒÂr ‚q Œ
o …ÌÆ‚
o
Ër ~q 
" # $ "!  * %  %# " &B'# C. $ , 
D %# 8 # 0# * *?& 8$ !& & 0" #  #+E* 
& # * +
- 
& +
* )
" 
* # "

.,
" - "'& " #6 # & 
= # 
'A$ & " 

* #'" & '# 1* & D -- )# & * 
#)& )+
& = 2* #6 # * "7'
& 8- 
& & ")
# #! 
= & " + " $ *B- +
* = %& +0," & # 
& @ * & D+;# #)" & " - )* '- G #& 
' 8- A& 
'8- 
& $ ## " * " +
#
# " +* 
$ (* "# " 8 * '& " # 6 # & = '- +
# 
 +'" " #7'- # & $ 'A$ & "+ 
)# & * K$ )& " # ,
" A- & & ,
" - " 
& * & ,& # * <" #+K# )" 

* #'" 
* 
* # E" &1" '
- (* +,
& 

" 

- #! &? 

# # = 
. # 
* " #- +
$ %* # 
$ # 
)# & *+2" & " 
# (* :& &+ "I* # 
* * 
# *7& +(" " # " 

* #'" & '# 1* & D -C * " )
# #* F - 

   
 "! 
# $
$ " %! &$ 

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ 

˜Ì‡‚j ŠŠ‡
n n °j ·•
n –‹‡
q n¾…q ‚˜
q ~
p Æo •q ŠÓ
j Š‚
j pƒ°r
"–˜Ì¾
o ‚Š
q r‰Š‚
j rŽ°Ò
r °p Œp Š
ŠÌ
j
r¸‚so À 

' - " & 
& & ,
& $ *!# "# '" )
# -'8
* !& 
6
# F * * '- + * - +B #?& '# * A@ & 
-# '" ) +
#
* -'*
"ÓÁj °‚
p rÀ°j Án Š‹‡
q ~n –Ì•҇
j
~o 
& ,
& # " - " ,
& &!'" #9 *# " 7&   


 
   

‹—‚˜ƒ~”  

!# 

‡•–’

’q –j †»’Š
p j jŽŒ
–
p 

'! 
%
$ 

"( 
! 
# & 
= # " #+ A
& *+
" )" '
- 8& '" #2* < 
" *+
*
(" " '
* '
& # (" '" )8
# " #'A$ )J
# & " #7 # # 
= #7
& #!& " 
# # = 
& * $ 
= * "1* & 
&! " # & - "D
& #)& & 
$ * * " & " #! $B# " $7%& " +A
#
)# &
# $ * " *B# A" 
& $)+'
" A" )
# +'
* 
* & " )# 
- 
$ * <" ) 
(" " 
* * = )
* # # 
= $'
" )8
$ : *'- * +!
& #+'D8
- 
* & "* "! - 
- 
" )
'
- % " & "
$ - 
" )
- "'
" # -- #'8- T 
# "! -" #7'- & & " & " " & & = )& & $? & " # " D# * # * 
* # :" 
& 
& 
& ,# '" & " &+ *'" < 
&+U& '
- * "'
* 
" # -- #'8- '
- % " ( 8
& 
1& < " 
- # * - $7# 6 # & = # +B# = & * = & )" '# * ;# 

& * ,* '" & )
& 8!
& & 
$ 
- 
& # '" & "+ *7< 
" * = 
# " :& 
'+'
- A" )
# # # = & "+!
& #+ &+
* )
& 70# = 
& *'" & 
* " # )
* $ ,
& -" #(" " 
- # '" 
# # * E" 
& $'
" = 
& 
- (" " 
& 2* '- "! 
* "
* *" 
* +'
* %" 
& 
'* " & )
" & '* " * * $'
" )
$ '8 
8 * 9 *  8& )" # &+ D$ )$ & " # + D& # )" +
* " 
* "* - "!'" #V'
- *
" 
& $B
#
'
- ) #)" 
JA# & " 
& 0* = & )* +
& $ & " J
# :& " 
$+? 
# # )" " & 
" * $ 1$ '- "!& 

* # A# & $B
# 
$ 
$ '$ " 

& 
/ -
$ -B &? " # " & +
" ")
# # *;+
& *7 #
$ +B
# # 

= 
* (" 
*" 
* %* H
& 8
F &+U
& 8
# = &D# /
* "$ '/
- "8
& " 

& ,# '" & "D'# " & "/ " )
" & '" #6+" &
= * 
= # *;+
& *7 #$ 

C+ $ 8! *)
" &+U
& & 

'- ' * * - )$ -(- & + " '" # :* < " # (" 
G# " 
- * * = )
* (" " )$ 
# & " '
< %* 
& -''* = )
& (" " 
& '
.
*
'
* 

# 
) # G
- ,# " 
# -(- +
&
#!
$ 
& #?# ''
- & 
& * "+
# 
* - -!& 
G+)& 
# +'
* %" 
& *)" & " 
Q+
#
*B2- 
# * RP
- -
$ 

& 

$ $ (
& '
- (" " 
$B,& " 
.
#
- -
$ 

& 
-
$ $!# " # # = 
& * $ = 
$ * +;
- -$ '
- (& &+ *!< 
#!6
& 
+ - -$ 
G# * + + 
# ")+
#
"1& 
& 
- # 
$ & ,- && 
* (" " 
* " # * $ "G+)
& $ 
* 
- & "G1$ & " 
# & ;'
- * A* & 
$B
# $B+
# 
# ' 

"
#7
& & " 0# )
" $+
* * "& " # +
*
)* 
#)& 
& #" # & $ , )
" (& "# "$ 

# & " " & 
'
- )+
"
%* & 

=
* "
* & '" # "# F 6
(" " 
#)" +
# +' "?& " # )" & '* 
. "& " 1& :& # 
" $ " & K& # $ = 
& # # = * = & +)# $B# " # F - +'
* " # !& " 
2* < +
" 
* *9 * #,* 
& &)* A& 
# * " D
# *# * " # E* 
& $B
# 
# * #?& & +
& +:
# # & )& # * ;# (" " - '- " )" 
* S# 
& 
- %$ & " & * +A" # )
" (" " D 

& 
& - $)$ 
*+1" 
# * $ " )
# $B
# 

- # "+ 
# # = 
& &B# 
" - - )
" 0- = &;
& 
& 8& '" #G& 
* (" " 
D# F +
* * *= &!# * (
" ,$ & "($ %& '" 
# $B
# " "& " 1& & )" 
# " 9)* 1* )& - - ,& * "?& - %- " 1& & & + $ )" 
# )
* #7 # # = 
& #7& 
& & " * * " & " * # '" )
# +
# )
& 0" * * '" 1# & '$ "& '- ' " )& - $ $ $ $ " & #= & " 1# & 
# '* = & 
'- ) # - & 1$ 0# * " & '- "& " 1& & )" #7& & &= 

#$%&  

6-$ 7( 
$ 
%$ $. 

$ @#
$
"$ A
$ 
1>@ 
- . 

! ! $ 

:* 

1
$ < 

.? % 
! * 3 / 
! $ (% 
(1$ 
 ! $  . 6" :4 ! 
:* 6
?B 
$ . $ $ 4 
$ ,$  
C! 
"  6-$  
:*  !.! " %! &$  
%! 
!(/ C 
< 
, ! 
*! $$ % $ $ +$ 3 /! $ (% 1! 
%  
% 
1%$ "9*
$ 
! %  

!. % 
1
!
-$ % 
 $ 2 !9*! 
$ 
 
$ 2 !-%9* 

! ?
$ * +
! $ 
$ . D/
$ 6 

" %! 
$ % 
:4 
'
! 
! $ ' 

" %! &$  

0
$ ! % 
! $ % 
-$ %
% (6 B 
A%
$ * 
 1
!
$( 
! 

$ 
 % 
$ 
!.! %  

! > ! 
  

*
$ 
! - % 

$
$ ! 6
$ $ !: 
$.- $( ! $ 
! % 
/$ 3$  
$
! ( % 
 $ 
1
! %$ + 
 
(%  !  

%$ + E$ &  ! 9 +$ 1%! $ " ! . 
! 
6 $>/7 9 
 <%  
B9 
$ ! 
$ 
! /!   
! 1 $ ! $ )   %$ ! /! " % ( 
! $./7  F% %! $ &$ ( :! % $  $(  60 ! 
<9 +1
$ ! $ 

!.! % 
%! $ " ! $ &7 
! $ ' 

0A 
 ! 
" %! 
$  !  

4 
! 

% 
! "  

$ -$ 7( 
 
3! % 
6-$ 7 : 
9%" !'
$ 1
$ ! 
% 
 
% 
! $
$ ! 
$ $(%  

$ 
! B"  


! ! ! $ 
> 

>
! " 
%
!
* 
 
! $ " 
1 $(%9 
$ ( 6 
+
! 
& 

 $ 
 

*$ "   

! 3 
%!   
? 
%" 
% $ 1? ! %!  
! $>" % 

$ 
$ $$ 
;  ? / ! 
$ $ $  
! % 0$ $ "  6 
! 3  $  E  

 1770I
! 

! 
$ %9 
 B 
$(%  % 
 :C
! ' 
6% 
? , 
%! $ 
$ $( A 1, 
) 
 
 
= 

%7 
% 

%; 
 $ $ 
@ !0 !+69 

! $ % 

! 
$ 
 %$ 
J 

$ 
 $ 
6! /! " 

! 
! $ ' 

 
!  ; 
 $ $ ? / @0
! 
" 
7 $( 
19'
! / 3 
 

"
$ !$ 
$ $( F%9 
$ (
$ 

$ / 

$ /!
6 B9 
$ ! 

$ 
.' / 
? $$ 
C
$ /! = 
!(/ 
! 
$ ! @ 

$ 

$ *! ! 
$ $ ) 
$ 
! $ 3 &$ ( %$ $ ! ! 9%"  $ 
?B 
$ *  $+ 
6$ ) 
$ +/
! " 
 A
! 
! 
$ $ %? ,; 
  
? / 
! ! 

‹‡°n r …‹‡
l n j¸ qŽ˜j Œn 

˜Ì¾t l qƒ˜j ‚n ·j ˜Šp Œp °j …q Œj ‚–‡r nƒ~l Ì~
˜»‰Šj Âq ‚˜
q Šq ·r •q 

)$ 
*  % 
 " # 
+
$ 
%$ 
$ *$ ( $( 

$  !" 
$ 

, ! -$ % &$  
./ ! 
%
! !. 
$ ("0 
* 1 
2
$  
+   %! "$ 34!  " 
$ % "$ 5!  
% . 
!  

6 " 
/! " $( 
! $ 

$ 
-$ 7 . 8-$ 7( 
$ $ 
! $ ( $ ! $ 
9 

! $ :%9
! 
0 

" 2! ! 1" 
%! 
$
"% 
%  

;
!
$ <" 
< $6
$ <

$ / 

$ 
$ %! $* % 
!+ 2= 
 
 
  
! "! 
 
$> "
! 

$ %! $. ! !+  
> % 
"0
! 
? 
! ,$ % 
0%
$ 3 
%"
$ * 6 
" %! @
$
" 

!#  

! 9%"  $ 6 ! %
$ ! * ! % :3$ !  $ ! /  / 
 

"$ 7& 
% 

* 
% 
! ! !+ $ / ! 
 
$ *
! %
$ !:3 
3 
! ? " 
$( 

$ 
$ ! /  / 
 6
$ " %! &$ 
 
! $ 
$ %  

 
% 

*   

69'
! / 3 
 
$> 
! 
"$ 1!  

 ! 
! ! /$ 9%"  $ $$ ! $  ! $> 
! $  

! 

$ 
/  
> 

! ! )  

) 

% 
"! + 
1 "  +! 
$ % / $  6 
+ &  
$ % 
! 3  
% $ $+ 6  $ ' : ! 
$ %! > . , ! 9 ( ! "  
$( !  &$ 34!  
3 /! 1 
+!  
!  
!.! 
6! 
$ % 
% 

* 

! / $ , 

 
-$ 7+ 
$  
: 0! $ 3 
$ ! 6
$ "$ 2! 
! $ ' 

 
 ! ! *$ 
7 
$ ! /! " 
$(
6 
 % " 

$ 
$ 

$ $+ 
1; $ $ 0! / ! K  $+ 
 
! 9 . ! . 9%"  $ 
! $ 
 ,! % 

  
 %  

$ $+ 
- " 
!
%9 
&
$ + 
1770I/0
! 

$ 
$ 

$
)$ : 
" 

 6
! B9 
$ ! 
$ "$ 7 !
666 $*!  

 " 7 
" 

! %< 
 
  

$ A 

% ( 

! '
$ 

, 7 " 
 $ % +1 $ A
$ 
! 
$ B 
2= 
 
! *$ +&! 
 -$ 
$ /! ! $ !: $ $+$  
 $ A ! $ %$ 
! 
$ ! 
 % 
! 1 
E$ & 
B% 
$ % (6! " ! $ 
! %  

! $> +?
! 

J % $ 3

$ $ % 
 " 
6770I 

! )$ !>% 
 

6; $ 
$ 
$ /! = 
 

>
! "
! %
$ * 
! $ 
$( 

! 0
$
 

$+ 9%" !'
$ 
$ % $
$ /! = 
 ! 
9 ! 0
$ ! % 
! $ % 
 :! % 

$( 6%  % 
> 

! +*$ 
 !  

! ;
! $ 9
$ B 

 
E 
 1 

-$ . 
 A
! 
! 
$ ? / 
! $%
$ $+: 
9% 

" 6 
+
$ 
& 

 $ " %! $ 
6 
! 3 9 
 <  

$ % ! A9 ( ! 1 
)$ : 
" 
1%$ /" 

. 
! 
 * A 

!
)$ : 
" 
 
! % 
! 
$ 
$( 
/ 3 

 ? 
 9
! ' 

! 
" 
% 
"A 
% 
! !$ 
$ 
E! < $ 
!>E! 
1 

. 
! 
! 
$
% " %! &$ 
  

! $ %9 
'! 
!( < 
! 
$ $
$ B 
*$ +&! 
6 
$/ 
 
 2!  

 
%
69>E! 
 
$ 9%"  !'$ $  ! 1; $ $ 
" $=% "  $> ! 

-$ 7 :
! %  
/  
< % 
>% ! (  ! $
$ ! $  

)$ 
 
$ ! $ % 
" 

5! 
 .1 
J 
 $<"$   ! $ ?$ I 
 
! <* 
% $ 3$ % "$ 5! 6 ! , 
 
)$ 
& 7 1" %! 
$ 
!( < 1 
-$ 7 . 

? 
 
! $ %$ > 
 '  
! " %! 
$ -$ 7 .  &
!
-! % 
  

%1
$ " %! $ 

)$ 6 
" %! &$  

% 
 -$ % 
! 
$ 
 
$ ! ! * % 
 $ 2 ! 

$ $ % 
$:$  

 
9 ( 
! 
 
 =% 
 (1-$ 7 . 
%9 
$ ! 
$ 
! / 
! 1
$ %
! I 
 " 

% $ 31
$ < " % 
1  

$ 8 
D
$ /
! 
! 
$ 1?$ .-$ &! 
  

! -$ 7 .% 
 
! / 
! 
$ %1
$ $  
! 
$ %! $ " ! 2! % 
&$  
!.
! E$ & 1? 


J % $ 31
$ < " % 
)$ 6 
$ ,$ 

 

 & / & %  

!( < A 

" %! 
$ -$ 7 .  ! 
 
  

"$ 5! 
$+1 
-$ 7 . 
 
 /  

 
%! !
#
" 
 3 ! 
)$ 

% $ 3$ 

$: 
$( $(  
! $ % 
 A
!
" 12! 3 " 
" %  

1 

, 
"7 I 
 

% $ 31
$ $ " % 

$ ) 
$  

$ 
$ $ ! >1 
<  
! $$ % 
$<"$ 
!.  ) 
 :
! $ '6 
$(E$ & 
$ &! 

% $ $ 

$ % 
: 1" %! 
$ -$ 7 .
6
% . 7 

! 

#$%&    

     
      

 . 

    

.   

J    

 JJ   
      
 

. 
        

W 
J    
 

W    

 
W  

W    

J  

      
JJW  
  
     

J     
 

   G       

˜‡Š€˜€Š•–’ 
   
  W   
J   

W        
       
  
    
.    
    
    
  
       
W  
  J      
       
J 
       
    
W   

 WQ P   

J
.WW.W 

 W  
  
W
 
  W     

W  
   


. 
  
   

!# 

#

$ 

  !# 
  

{mjkimrl”i”mmg

—˜
‚†‡Ž€’~˜ƒ‡–Œ   

 

 W  
    W 
 

W  W 

 
J   

     

.W      

    W            

J    

 
      
  

  
    
 
 
 W     

      

W   
J    
    

   G  
       
  
         

J    T 
   J 
~ƒ‡ˆ—Œ‚ 

$ 

#$%&  

XXX 

      
    
       

W  
  
  

  
      
         
W  
    

  J W   W     

 
 
       
W W    W  W  
 W
 W    

W   

W 
 
    

% 

‹‡•‡n n„…j Œ‹
q Ëp ~q ²‚
p ŒŠ
q q
°Âr Œ»Á
q ~˜Ì¾
o
nŽ°j ·n 
- )- & " 1# 
& * # "?)
& 0# 
* $ * "# " & "%# " '& D
* - (- 
& & 
# 9 * $ = J :& " 9 *  ## * "+ # "?& # *1" )&
C+B$ 
* $ 2" & %* ,
# * " 
- #C
= $" & "'* " - 

$ )" # $ " & - %# '" &,* 
&" & " * '" # - -!"!& 
1* < 
" " 1# '- "! *?
& * #?
"?& 
** " " # * $ " '* " 1& # 
*$ '" )# )$ & " # * " # + ** 
* "" 
* # "? 
& A# 0& )
" #" 
& # & +
= +'
* ")
# $0
06
* 6
'- ) 
6" 
# '
'- !*! 
)$ 
# # $ '
- * "?& 
#= &  * # $ '- '* A* & *$ 2" & - &* )" & # $ # $ " & 
+'
* 1* *H 'T
#
'
# & "+'
* %" 
& 
- #' $7'
- '$ 
. * " $" & "D *! *! 
* "0# DT
$
** " & & 
$ # " &;'
- & "!
* # " %- & 
# #" 
& %- & '
- *!1< & ")& "& "B
& 8- 
& 
- E$ & "+# " 
# & +
*
H *7)& 

& $! $!- 
- 
& # " !+
* * 
* * * )- '
- 
# - F * 
%- 
& $ "# "'K# ,
& & " - )
" - 
- 
& # " +',
* 
- * A" 26 & "D *! *!+',
* * (9
* *
$ - 
- 
& * # "!'
- # * " # " 
- 
- 
& * # "! * * " * * 
$ * * *!# = & "& '1* & 
 " # # * <
" +
# $ "
& * " '" # " * % * " * 
+'
# = 
+ "& (" J *" )# '1$ %& '" # " '# *= * +" * & "U& # D& 
*" 
* * # "!
& # * E" 
# +1
* & " )
# # " ! * 
* )* < 
" 7& 
* = & #" - - * - J *A" & " $ )$ " & * # +
" *  " # 
* * " *B #" * " # + *!& " )* < 1" & J *A" & !< = #'* " 
* %
& &?* %" " # 
# %* "
# * & # " #J *A" '
& 1$ '
#
#'
* $ "D
& '- - )" 

# * *7'- $" # +" A(& 
* %* " & & - # #B #? * "# "
---)- " & 1" & 
& " # * "!# A* < "7& A# S& & 
0& 
0 
-((-- & 
*7# " # " * $ "! -)- " & 
" A# 0 
* " # - * &? + #?%& - (- " < +
" # " 
# # %" 
+" ,, 

 
# & - - 0* # '-  . *+1" & $" # &- 7 # *7&
. * *+ &)" 
&+%" '* " & '- +* +# ")# 9 *  #" & " D# * 
A# 0& )$ & " #?" & $" - )" - ,* " # * & $U,& " %# A# S& & 
0 = &B
& 
$ * 
= - - "! 
& )
$ D
- - (- 
& *)
" +
* +
" * $ "! 
$ " D# E* '- * # "? '- * "? +1 &! - )- & " # +
& '* *)" 
& A$ ,& " # " +
&
* 
- *T
" 
- - "! 
& )
$ & "D * " 8* 1" 
& *1" & 
#'* " & '# * )$ $ % # '- - ,$ (& + "& & (" " )" 
+B# 
= '
* 
# * 
* & ,
& +
# +
"
#+)
" # * +B
" # 
= # * " # " 
%# " & *B'
- +1
* &! 
&2" 
# 
" 
# $= & )
" % # 
+(
# # D #'" & " +* '- # $ #= * # "?& *$ &?& 
6
& 
* " - )
" * 
= * #
" ,* '" 
& 
# & & '* "
& '# 1* < " 
* # " # # *'" 1< '
& 8- A
& $ " # " - 8- 1" 
& *B< "! *+9
" * $ 
- $ = '
- * "6 " #
* * " & *'" & " 8* 1" J
& * *
" $ 
S* 
< #$ ' 

# - F * "$ '
& 
* * " +
# ,
" # " * " # * <
" ,D
& # 
* 1* * 

* "+" 

#
*)+'
" 

* ,& 
& & 
,* '" & )
* $ '+1'# " * *+ &!
& -U
& & $ * "! #+
= 
" # 
+)
# " )& 
& '* * "+)
# " )
& $" & " # ,# " +
& " &
= - - " #;& 
*?& & -;& - - " #;& ,* '" & * $ " *? -$ $ # $ * 
' 8- AG
& - - )+
" *+'
$
,* ' 

* )$ " '
& 1* 
& $ %- *B'+)
# " )& & - # " ' - " )# * ")# G- * * +( &! &  
# " &," #* *
= * #" '
*
# * <
" # * " # " #'* "7& 
'# * 
= # +
* 
# E" &+;
" 1- # 
*! 
& # '" & "1* *.$ % * " 
* * "!1* &!. * "* = 
* "!# "+)+
$ 
T+E
* 
# ).
"
* "+" # )G
" * = 
& )$ " D
& *! 

!# 

%

&
CG $ ).
*
* * )" 8
& 
$ * 
'- # # )" & - -?& 8- '- $ %- " 0& 
$ $ 
- * " # 
* 
* $ = & )
" # * " #)# 
& * ")$ " & "# $ 
* 
$ * ";& 
# = & * " '- +B$ *!  "? 71< &! E$ & " ,# " & " # '" )# 
 
* )# :# <" +* '- * # - *  " )# A* # )" * )* # $'" 
D$ # *;& "& $ ,
& * D
* * "# $ ' 7# )* " # "+" +'
*
,* 
$! & +
" $ = '& 
" * " 
.$ " & " * " E$ & " # " & " '* " - # $ = %* ,# & * * 
+'* $ * " #'* "  * ";# &? #* " '* " - * " C# "" & " 
* # "!
# #E* ## 
$ " D *! $ '+1'# " * " $" & " 
+* "# * * )+
* *B'
- #= 
* 8
& '" # #'# " +
& 
 * ";'- +1
* &! # $ " & '- *7 #2" & *$ 2" & 
& #? & '* " & " 
# *'" # $ " $" & " +* * $ " # " +
# ," ' $ - $ = ' * # "?+A* 'D
- #= & )
" * 
" %$ * )
" - - <
" +
* " # 
& 
" * "
* $ * "# # "+# * "+
* # * :" +
& * 
* #'* )" 
7 # = )
& * "!D- - )
" *9
* * 8* 1" 
& 1* 
& # = & * # "? " 
& )& #'* D8- " ,# " # 1* & " - - "!& %$ )* '- &?& 
$ " 9 *  ## +* *   $B& " # * "* &?& &7 # = ' * A" & 
-+
- * # "?& )# & 2* < " $ " (# D+)* # ,* " < 7 &! 
* # ")
# ," & 1" '
- * <
" ( <
= $ " 
& * A" 
& $ "'$ "& 
* *= 
& ,
# 
& - *7 &! 
* % +" # " - $" #B'-  " # -= & )" )& +)# & %* & 
J *
" +
&
"< )+
"
*! - 
- +
& 
6+
*
'

)* A* & " 
*? " <" 

& 

#$%&  

$ "! 
" * *J *A" 
& *
* # & D
= 
&
!< 
= B #+
" 
'# " 
* 
* # %6
*
"D * " # " 1& 
& 7
& '
- D# J
* *
" E$ & " 
* # " ## *J *
" (& 
'+++
,# ,
* 
+
# ,# ,
* #* "+ " *# " 1# 
& *" * 
*6
* 
- )'+1
*
2# D
& 
& * %# & 
* #& " # )
" # * E" 
# +
& '
- * " 
D *! *!G * 
+E #  # )" * " G- - )" * "(& # " # * ")# '+12# & 
! " 1& 
& 
- B & "'* " 6'
< 
# "+ *! "'* " - *
* * ";& 
J :& "+ # & "
& 
$ "D
& 
# '
- * - + " #G+
# # *;& 
* " # #
" & $!,* 
$ " & )
" &? & 
** # 
" $ * " D+
" 

* *B# %" )
& *
* * ";
& & *D
= #= %& 
J * " " 
< *'
* # 
& * "! $" #DJ
& *A" & "!6 #!
# 9& *? 
'- - * " -2* 
& +
* "D& +
* 
* +
$
* "+E # " * J
" 
H 7& & " * $ )$ " & )" * ";%& '" # 6 * ";& & *= 
& '# 
A(
& # = &
$ 
$ * # " " # "?# 
$ $ " #? #" 
$ "! # * # * @ * #& # # )" " & " # $ *  # = # # # "! $ '- 
# %

* # * " #;& G $ * $ "- - # " & " 
+ "+%+$ * )
" & 
" + " " # " *7 & * "+A" %
# P
# 
# A# (& 
Q # %* 
& $ 
# +B
$ 
$ # )" " & 
" #;& 
" +
# 
# "! " # 
$U& " *
" 
&
# '# * 
@ # # )* < " 
* # %* 
& :& # " 
J* 0
" *# 
= "!* *B9
& * " 
# 9
- * # = & "+ 8- = %& 
& +
* 
" '- 
- 
& A# (
& # #9 * # K" '& 
" $!
# & & "
C *7)
& * "+ *' $C, "9& *?8)9
" * '# )" &+
" 
E" '- "!C *'* )
" * "  "300
#
& 
$ # E* <
" * )* 
' #'" & " #! # * " +E #)" *# 1& '- )- &7& # * # - * 
* ";+E
&
# +1 &!#

'( 

!# 

(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful