You are on page 1of 1

Modifikimi i elektrods me past karboni me mikro dhe nanogrimca t oksideve dhe t

metaleve kalimtare. Efekti i tyre n prcaktimin analitik t peroksidit t hidrogjenit


Valdrin Januzaj
1
, Vllaznim Mula
1
, Avni Berisha
1
, Graziella Turdean
2
, Liana Maria Muresan
2
,
Musaj Paarizi
1
, Fetah Podvoria
1
1
Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore, Universiteti i Prishtins, rr. Nna Tereze nr. ,
Prishtin, !e"u#lik e $osovs.
%
&e"artment o' (hemical )n*ineerin*, +a#es,+olyai University, -...%/ (lu0,Na"oca, !omania
!enzor"t ele#tro#imi# luajn" rol t" veant" n" analiz"n$monitorimin e ndot"sve t"
mjedisit a%o t" su&stanave tjera t" interesit analiti#' P"r%ar"sia e t(re n" %"rdorime t" tilla vjen
n)a ajo se sh%eshher" %"r analiz" mostra nu# #a nevoj" t" %ara*trajtohet dhe #"shtu senzor"t
mund"sojn" monitorim t" %roesit n" #oh" reale' +hvillimi i senzoreve t" rinj" me %ast" #ar&oni
,-P./ t" il"t %"rdorin si modi0i#ues materiale t" reja n" 0orm" t" mi#ro dhe nano)rimave ha%
rru)" e mund"si t" reja analiti#e dhe e rrit" ndjesh"m a0t"sin" e ele#trod"s n" %"ra#timet e
s%eieve t" r"nd"sis" s" veant &iolo)ji#e si "sht" mole#ula e %ero#sidit t" hidro)jenit'
Figur 1. Skema e konstruktimit t elektrods CE dhe modifikuesit e prdorur.
Me 1"llim t" %"ra#timit analiti# t" %ero#sidit t" hidro)jenit n" %"r1endrime shum" t"
ul"ta #emi #onstru#tuar dhe %"rdorur senzor"t ele#tro#imi# t" %"r&"r" n)a ele#troda e -P. e
modi0i#uar me tri materiale t" ndr(shme2 a/ mi#ro)rima t" o#sidit t" zin#ut3 &/ nano)rima t"
o#sidit t" eriumit dhe / nano)rima t" rutenit' Per0ormana e senzor"ve t" till" "sht" testuar
%"rmes te#ni#ave t" ndr(shme ele#tro#imi#e du#e e #rahasuar sjelljen e -P.*s %a shtim t"
modi0i#uesve me rastet #ur #emi shtim t" t(re n" ra%ort t" ndr(sh"m t" mas"s' 4ezultatet tre)oj"
se t" tre modi0i#uesit e %"rdorur shtojn" %"r0ormanen e -P.*s dhe se rezultatet m" t" mira i
#emi #ur si modi0i#ues %"rdoren nano)rimate e rutenit'