You are on page 1of 10

triB

d.q
F"r
tl-
ilttl;,'1&
i'r
STATUT
AL ASOCIATItrI
ROMAI{IAI{ GASTRONOMIC COMMLTNITY
A" Constituire
-
identif;carea membrilor
Subscrisii, mernbri fondatori :
1. TOtsA Bogdan-Ciprian, cetSlean romAn. nlsculd in
jud.
Carag-Severin, loc. Reqila la data
de 22.14.1976, domiciiiat in
jud.
Carag-Severin, ioc. R.eqi1a, str. Almajului nr.3, sc.1, ap.i.
identilrcat cu C.l" seria KS m.4i7447, eliberat de SPCLEP Regiia ia data de 24.01.2014. CNP
17610221 i3684;
2. PONCE Dtr LEON SEIJAS Juana Ofelia, cetdiean peruan, niscutd in
lara
Peru, localitatea
Trujillo, la data de i2.03"1983, domiciliati in
lara
Peru, localitatea Truji1lo. Departamentui La
Libertad; strada MZ. M LT. 23 URB. SAN ANDRES 5TA. ETAPA
,
identificat[ cu D.N".I.
(Document Nalional de lcientitate) nr. 418331 10
,
eliberatd de Registrul Nafional de Idenrificare
gi Stare Civila al Republicii Peru, ia data de26.10.2013, CNP 41833110-6
3. TEPERDEL Anca, cetilean romfln, ndscuti in
jud.
Carag-Severin, loc. Regila, la data de
i4.03.1956, domiciliat[ in
jud.
Carag-Severin, loc. Regila, str. Mihai Kogalniceanu nr. 28,
identificat[ cu C.l. seria KS ru. 288894, eliberat de SPCLEP Regila la data de 09.04.2008, CNP
25603 141 i3683:
B. Exprimarea voin{ei de asociere
Constitu{ia Romdniei,
completdrile ulterioare
gastronomice, economice gi sociale ale membrilor sdi, protejarea statutului acestora,
precum qi in vederea desfd;urarea unor activitali de interes general in domeniile:
educativ, de invd{dmAnt, qtiinlific, proteclia drepturilor omului, medico-sanitar, asisten{a
qi serviciile sociale, cultural, artistic, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de proteclie a
mediului, social, comunitar, caritabil gi altele asemenea, ne exprim[m voin{a expresl
de a ne asocia qi de a constitui Asocia{ia
"ROMANIAN
GASTRONOMIC
CON{MUNITY" (RGC), care
ya
funcfiona in conformitate cu prevederile
reglementdrilor aplicabile, ale prezentului Act constitutiv qi cele aie Statutului anexat.
C. Precizarea scopului qi a obiectivelor asociafiei
(1) Scopul Asocialiei il constituie in principai aplrarea drepturilor, reprezentarea qi
promovarea intereselor profesionale gastronomice
,
economice qi sociale ale membrilor sni gi
protejarea statutr"rlui acestora, conservarea gastronomiei Romdnegti at6t pe plan nafional c6t qi
interna{ional. promovarea gastronomiei nalionale
5i
interna}ionale at6t pe plan nalional c6t qi
internalional. alinierea gastronomiei romdneqti la cele mai inaite standarde
(2) in secundar, in vederea reahzdrii scopului. Asocialia poate realiza gi alte activitali privind:
a) inilierea de acliuni/evenimente cu tematici pentru cunoa$terea qi promovarea sectorului
gastronomic
b) organizarea de cursuri de pregatire profesionald. seminarii, manifestiri cultural qtiinlifice
dedicate gastronomiei, conferinle, dezbateri publice, workshop-uri. altele asemenea;
c) colaboi'area cu institufii. asociafii, societ6li comerciale, unitAli de inv5ldrnAnt, precu:n qi cu
alte organizatii sau pelsoane fizice nalionale qi internalionale in vederea optimizdrii activitalii
gastronomice rom6neryti gi internationale
1a drepturile fundamentale din
Ei
"firndalii,
cu modificarile gi
d) incheierea
de parteneriate
cu autoriratiie
natir:nale
;i
ir:temationale"
cu reprezentanfi
ai
societatii
civile
na!ionale gi internalionale.
penrru
stabiiirea
direcliiior,
conceptelor qi
actelor norinatil'e
de interes pentru
e<iuca1ia.
c-erceiarea gi iiezr.oltarea
gastronomiei
locale.
regionale,nafionale
gi internalionaie
prin participarea
ia implemenrarea
de standarde
gi proceduri
de lucru
moderne, precurl gi
a normelo, d. iu.,r.r,
e) sprijinirea
transformarii
sistemelor
de educatie,, formare profbsional6
qi cercetare in sisteme
performanre.
compatibiie
cu ceie intemaiionale;
f)inf-rintarea
de cemre
de ?nva{dmant,
formare
si
pregatire
pe specific
, g) organizarea
sau. dupd. caz. sprijinirea
organizarii
<ie citre agentii economici
a unor actiu,i
gastronomice,
in urrna semnarii
unui
.oo--ntrr.t
O. port*r.;;;;*#;
;:|T?l
concursuri profesionaie,
expozitii,
schimburi
de experienta,
confbrinle,
simpo ziaane
h) colaborarea
cu instituiii
din
lara
-gi
.strdinata,.
p.ni*
ctrarificdri
conceptuaie,
pentru
stabiiirea politicilor
5i
strategiilor
ce trebuie urmdrite ?n domeniiie
artei culinare.
cercetdrii gi
promovirii
bucat[riei
nationaie qi internalionale.
a metodelor
de lucru tradilionaie
i) sprijinirea
mernbrilor
Asocialiei prin:
- susfinerea
de cursuri
de formare, perfeclionare
qi speci arizare
- organizarea
de cursuri pentru pregdtirea
membrilo. i1 vederea
susiinerii
examenului
de
Specialist -
profesionist
in Arti Crilinara
- acordarea
titluluildistinctiei
de specialist - Profesionist
in Arta Culinara nalionala gi
internalionala
in urlna examenului
susfinut in fala cornisiilor
de evaluare
;
- acordarea
unor distinclii,
atat membrilor
activi, dar qi instituliilo.;i;
domeniu, pentuu
merite deosebite
aduse in slujba dezvoltdrii gastronomiei
nationale qi internafionale:
- incurajarea
membrilor
in vederea
dezvoltaiii
abilitalilor profesionale
prin diverse
activitili atent monitorizate
:
- informarea
pernanent5
a profesionigtilor
gi pasionafiior
de gastronomie
din
lara
gi
strdinatate
cu gtiri gi informalii
referitoare
la sectorul gastronomic
prin pubiicalii
scrise.
sesiuni de comunicare,
congrese,
radio, intemet tv.. pagind
website, g.a.
;
i)
otganizarea,
fonaarea qi coorJonarea
echipelor concurente
din domeniul gastronomiei;
k) dezvoltarea
unor activitati
economice proprii
in vederea autofinanlarii;
1) editarea qi tipdrirea
de car[i, puuticaiii
periodice,.
pliante,
afige, bropuri, programe
informatice gi orice arte mate.jate
in domeniul gastronomiei,
g.a.
;
m) valorificarea
unor produse
din. activitdli p"roprii gi conexe, ?nchirieri,
exploatarea
unor
bunuri sau drepturi, prestdri
de se^..icii pentru
,rr1'rr"r.u
Asocialiei;
n) acordarea
de consultanld qi consiliere,
in domeniile
de interes pentru profesie
qi pe,tru
membrii sdi, precum gi in alte domenii de interes pent; profesie
;
o) acordarea
de consultanla
5i
asisten![
tehnica de speciali tate lacererea
agenlilor
economici
din
lard
pi strdindtate
;
r.
p) dezvoltarea
de programe
proprii gi in regim de parteneriat
cu autoritatiie publice
din
lara
qi
strdinatate
ori cu persoane
piluui.
ftzicesaujuridice.
q) alte activitati prevazute.de
rege. potrivit
scopuiui Asocialiei.
r) promovarea
gastronomiei
t uiiorrll. atdt capatrimoniu
nalional
c6t qi internafional;
s) promo,area
cornunitaiilor
gastr-onomice
naiionale qi internalionale
;
(3) Asociafia poate
intra ?n uniuni
-sau
federalii,
ioate
stabili legaturi
de colaborare
$i ., cooperare
ori se poate
asocia
sau afilia la organizalii'.r..opuri
similaie sau adiacente g.a.
,
la,'.:
alte institulii gi persoane juridice
sau fizice diri
lara
gi strrinatate.
a) Reunirea persoaneior
care au exercitat"
exeicita sau vol exercita
ca activitate principaia
sau secundard,
specific in domeniul gastronorniei;
b) Progresul
constant, precum
si continua promovare
a imaginii,
intereselor
de afaceri si
bunului renume ale membrilor
sai in randul.colectivitatii
profesionale
din care fac parte,
in
relatiile cu mass-media.
in relatiile
cu alte. institutii si orlanizatii
non-profit,
precum
si cu
persoanele
fizice sau juridice
nalionale
sau internalionale;
Pqo )
ct Corrsoiiclarea precuff si continua DrolriLrvar:e a ca,]lceptllir-rr de constiinta prcfesional:. a
unei
justf
ierarhii a r,alorilc;r in cadrul actir,itatii iesiasurate de catre membdi gi sin-ipatizanti
ia. nivel nalional gi intema{iona1 :
tl) Asigurarea cadruiui oiltirn de exprimare a opiniilor membriicr
"
in conlcrmitate cu
prevederile prezentului Sratul. ale Fioialarilor adcptaie de Adirnarea Generaia
"
precum si in
iiepiinul respeci a1 1egii.
ei Olganizarea ia nivri naliL)na1
;i
internaiional a linor activitati de schimb de experienta
intri: rnanagerii si angajatii companiilor de profi1 diir tara si din strainatate prir-r alocarea Ce
lbncluri proprii si/sau obtinerea de
'ourse
si stagii iie pregatire prclesionala si manageriaia.
facilitarea accesuiui 1a aceste burse sau siagii. cai si a unor contracte de iucru:
it
Contributia pennanenta ia imburraialirea caiitatii sen'iciilor si prodriselor comerciaiizate
astfel incat acestea sa satist-aca pe depiirr exigentele clientiior preellln qi respectarea cadrului
legal in vigoare;
g) Sustinerea si pl"ofilovarea unor programe si cursuri de perfectionare prof-esicnala
susiinute de specialisti dirr toata tara si din strainaiate menite sa inbunatateasca si sa
dezvolte orizontul infomational de specialitate ai membrilor gi al sirnpatizantiilor precurn si
al angaj atilor acestora:
h) Adoptarea, contribuita si indemnul. plin infbrmare reciproca, catre o atitudine
responsabiia fata de activitatea d esfasurata:
i) Aprofundarea cunostintelor tehnice din ramura de activitate HORECA, ca premiza a
unei calificari profesionale adeevate necesitatilor nationale si internationale;
j)
Crearea, prin ocazii de intalniri si dezbateri referitoare la probiemele specifice cu
reuniuni, adunari, congrese, locale, nationale gi internalionale atat in mod direct. cat si prin
intermediul presei si manifestarilor publice, 1a care isi vor aduce contribuita toate organele
de informare si competenta deja existente:
k) Evidentierea prin intermediul manifestarilor. concursurilor, premiilor si altor mijloace, a
activitatii meritorie a operatorilor din gastronomie, capacitatilor 1or si spiritul de initiativa.
prin intennediul Asociatiei, cu scopul de a face cunoscuta contributia acestora la dezvoltarea
turistica si de a spori faima bucatariei nafionaie qi intemalionale in lume;
1) Proiectarea, organizarea si gestionarea activitatii de formare profesionala in scopul
angajarii 1or, iar, pentru cei deja angajati, organizarea unor proiecte specifice in stransa
legatura cu prograrnele regionale, nationale si internalionale:
m) Mentinerea legaturii cu alte organizatii ce au aceleasi scopuri;
n) Aderarea la WACS si la alte organizatii internationale de profil.
o) Organizarea de cursuri, sirnpozioane. congrese, impreuna cu alli specialiqti ( nutrilionigti,
medici,
$.a. )
pe teme specifice gastronomiei sdnitoase;
D. Denumire, forma
juridi'c[,
sediu, durata
(1)
Denumirea este
,,Asocia{ia
Romanian Gastronomic Communit},'", in confonnitate cu
dor,ada disponibiiitElii denumirii cu numirul 133,519107.03.2014 eliberata de cf,tre Ministerul
Justiiiei, numiti in continuare "Asociatia" ori prescuilat .,RGC". Aceastd denumire va fi
mentinuti in orice act. scrisoare sau publicafie care emand de la ea gi va fi respectat[ in toate
relatiile cu alte organizalii gi/sau institulii din
lara
qi/sau strf,initate.
{2)
Asocialia este persoani juridica
de drept
prlvat
cu scop nepatrimonial, non-
guvernamentali, independentS, cu bene{iciu public. de interes national.
(3) Prin irotirire a Adunlrii Generale. Asocialia poate deschide filiale silsau sucursale in alte
localitali din Roinania precum
;i
reprezentanle in spatiul economic european siisau strf,inatate.
E. Sediul
(i) Sediul Asocialiei este in RO\4ANIA.
jud.
Caraq-Severin, loc. Reqila, Aleea Trandafirilor,
nr.7, Scara 7
^Etaj
4, ap14
(2) Sediul poate fi schimbat prin hotirirea Consiliului Director.
F. Durata
Durata de func{ionare a Asociatiei este pe terrlen nedeterminat.
'-l
*"-
i.
'
,i;
.:;-r
Pro ?
-'-
G. Patrimoniul ini{ial al Asociatiei
{1) Actir.ul patrir:roniai ia constitllirc. este Ce 12t-rtr 1ei. aicituit din aportul rr,.:',:-.
r,Srsat intotalitate de rnembrir fondaiori la daia coastituirii Asouialiei, in confomt:... ::
Anexa nr" i ia Statut. Contributia uiteiioari a rnemb:ii.'.r ia realtzalea bugetului Asoc."--= s: I
va stabili de A,iunarea Generald.
(2)
Asociatia are patlimoniu qi br-rget prcpriu de veniiu:i
,ci
cheltuieli.
(3) Asocialia va coiecta si va ciepune in casi sar-r in contui bancar ai asociatiei
-**::,.-:
provenite din taxe, cotizatii, donaiii. subvenlii, sponscriziri
5i
alte venituri
(4) Sursele 1-rnanciare a1e Asociatiei i,or fi foiosite esclusiv
pentru
atingerea sco::--.- sr
,{ff
obiectiveior, precum
$i
pentru finanlarea activitalilor As,lcraitei. pentru cheltuieli de tun:.--:-:::. . Y'-
chirii" acoperirea cireltuielilor pentru realizarea bazei leh:-lico-mateliaie de specialitate. c-*:s*:-
j.
",'1l+
specialiiate, cireltuieli cu achizilionarea de publicaiii. inclusiv a-bonamente la acestea. :::----: ,:#{
ediiarea gi tipirirea publicatiilor aprobate, c6t si
F-niru
plata oric[ror cheltuieli i=:-.-.:=
:,=
funciiondrii Asocialiei. orice
iine
de buna tunclionare
;i
dezvoitare a acesteia
H. NIodul de dobindire
5i
de pierdere a calitEtii de asociat,
(1) Poate fi membru asociat orice persoand.fizica care dovede;te cd are studii de oric.
-=-:
domeniul gastronomic. respectiv a dobAndii competeilte intr-un domeniu gastronLr:--:. :
condiliiie legii, acreditate, avizate, recunoscute conlorm legii rom6ne, a reglementarilor L r s- .
legislaliei internafionale, indeplineqte condiliile prer'izute de lege, aderd la prezentul Star*:-
=r=
recomandat de un membru fondator sau membru asociat, solicitd inscrierea qi ?i este ap:::=-
solicitarea. De asemenea mai poate fi membru asociat orice persoana fizicf, sau','::-:-:.
nalional5 sau intemalionald care doreqte sd sustinf, scopul gi obiectivele prezentei asocl::---
-:
baza unei cereri aprobate de cltre Consiliul Director.
(2) Membrul asociat are dreptul de a se retrage oric6nd din Asocialie pe baza unei cerei. ::l----:
adresate conducerii Asociafiei, cu respectarea drepturilor
qi obiiga{iilor la momentul solicit;.:.-
(4) Membrul asociat igi poate suspenda calitatea de membru al Asocialiei cu resp.J-;:-.:
obligaliilor fald de asocialie la momenrul solicitarii .
(5) Membrul asociat poate fi suspendat sau exclus din Asociafie in conditiile inci-:l--
prezentului Statut.
l. Drepturile gi obligafiile membrilor asocia{i
(1) Drepturile membrilor asociali sunt:
a) membrii asociali au drept de vot in Adunarea Generald.
obligafiilor
b) membrii asociali au dreptulrla un singur vot in Adunarea Generalf,.
(2) Obligatiile membrilor asocia{i sunt :
a) s[ participe actir, la atingerea scopului gi realizarea obiectivelor Asocia{iei;
b) sd cunoascd Statutui Asocialiei;
c) sd pliteascbcottza\ia qi taxeie profesionale stabilite in cuantumul
gi termenul -.:---.
::
conducerea Aso cialiei;
sd participe la Adunariie Generale qi la toate activitAlile iniliate de Asocia:-;.
nemotivat[ in mod repetat constituind abatere disciplinar5;
si participe 1a toate activit5tile de pregatire profesional[
;
sd adopte o conduitd ireproqabilE. in toate imprejur6rile;
sd fie fidel Asocialiei, sa apere permanent prestigiul acesteia, sd sesizez::-'---
conducerea Asocialiei cu privire la orice situalii de naturd s[ aduci atinge:; ::
----
:=
producd prejudicii directe sau indirecte Asocia{iei:
si respecte hotdrdrile Adunhrii Generale gi aie Consiliului Director;
sE nu der.,in5 membru al unei alte Asocia{ii ai clrui scop qi obiect sunt asemi:::::--- :*
cele ale Asocialiei R.G.C.
sE respecte valorile, Statutul si Regulamentele Asocialiei.
sd nu aduca daune materiale sau morale Asocialiei sau membrilor acestora.
,ffi
d)
e)
f)
o)
b./
h)
i)
i)
k)
:
4':>
".t,,
:'l
i'(.]
I .-;j
.' ,ti
i
t
'l\.-
,,.'
ft,
"rl
Pao i
1) si contribuie la imbr"rnitdtirea bazelor de dare. bibliotecii
5i
patrlmoniului Asociatiei.
i3 ) N,lembrii asociati poi ll susper:ciali saLr excii,rsi oi'i sanclionali in conCiliile prevazuie de
lege. Statut'rl Asocialiei in condrliiie neiespectErii cbiigaliilcr"ce ie incumbh.
,:1.
Dreptul la apel al membrilor
Asociatul iremullumit de:
ai deciziile Presedinteliti le poate ataca }a Consiliui Directol':
bt i:otdririie Consiliuiui Dlrectol ie poate atacr i:t Adrrllalee Getreraii:
T;.1.. -<.
}[emhn de onoare
'-. (....,\
t
'
.;i0. \{embru de onoare a1 Asocia{iei este o persoana fizicit sau
_iuridica
indiferent de nationaiitate
n,'-i\,cu un inalt prestigiuipozitie sociala cale a soiicitat sau 1 s-a solicitat intrarea in cadrul Asociatiei
.
^".
::- I
r ..
.-.',1
|enrm
a se nurndra printre i:rembrii sdi.
j
,,- .-'t l
-',,.
''aX,i
:
'.
':r./
J. Categoria de resurse patrimoniale ale asociafiei
.
"'"
(1) Asocialia are patrimoniu gi buget propriu de venituri qi cheituieli.
'
(2) La infiinlare fondui social al Asocialiei va fi de 1.200 lei constituit prin aporturile sociale
subscrise de membrii flondatori" Contribufia uiterioarh a mernbrilor la realizarea bugetului
Asociatiei se va sta'bili cie Ariunarea Generaii.
(3) Asocialia I'a colecta si va depr-rne in casi sau in contul bancar ai Asociaiiei sumele
provenite din taxe. cotizalii, donalii, subveniii. sponsorizdri gi alte venituri;
(4) Srirsele financiare ale Asocialiei vor fi folosite erclusiv pentru atingerea scopului qi
obiectivelor. preculn qi pentru finan{area activitaliior Asocialiei. pentru cheltuieli de func}ionare"
chirii, acoperirea cheituielilor pentru realizarea bazei tehnico-materiale de specialitate, cheltuieli
cu achizilionarea de publicalii. incir:siv abonamente la acestea. pentru editarea qi tip5rirea
publicaliilor aprobate, cdt qi pentru piata oriciror cheituieli necesare funcfion6rii Asocialiei.
(5) Resursele patrimoniale ale asocia{iei sunt formate din : taxe; cotiza\it; donalii;
subvenfii; sponsorizdri
;
aport propriu sau strAin ?n bani sau in naturd; alte venituri.
(6).
Resursele Asocia{iei provin din:
a. cotizaliilemembrilor;
b. donalii, sponsorizdri sau legate;
c. taxe de inscriere, participare etc;
d. r,enituri rcalizate din activitali economlce directe qi indirecte, asocieri in
participaliune qi alte asocieri:
e. dividendele societ[tilor comerciale infiin]ate de Asocia{ie gi/sau de federaliiie din
care face parte;
f. dob6nzile gi dividend,ele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condilii
I^^^t-.
r! iqtl
,
g. resurse obfinute de la bugetr-rl de stat. bugetele locale. fonduri europene, etc.;
h. alte venituri prevdzute de lege.
Contributiile membrilor.
i) Contributiile membiilor sunt urmitoarele:
a) Contribu{ia materiala:
i) tase ittscricre. put'ticipat'e atc
ii) cotizalia de membru;
iii) altele asemenea.
b) Knou-hor'\'. aporl in muncd, etc.
(2) in situalii temeinic
justificate qi cu aprobarea Consiliului Dilector se poate aproba
inlocuirea platii in numerar a cotizaliei qi iniocuirea echivalentului acesteia cu contribulia
prevdzut[ la alin. anterior lit. b) in situa{ia in care:
a) este necesar[ pentru Asocialie utilizarea unor cunogtinle specifice delinute de un
mernbrr-r (cercetare, dezvoltare. lormare plofbsionalS, etc.),
b) situagia materiald sau faniilialS a unui membru, doveditl in condi{iile legii. nu penlite
acoperirea cotizaliei :
Peir S
9. Dobinzile
DchAnzile se folosesc numai
pet-Itrtl reaiizarea scr'rpului Asociaiiei.
i0. Di''iidendele societdliior comerciaie
Asocialia poate infiinta ori poate participa alaturi de alte persoane la infiinlarea de societdti
comereiaie. Dir.idendeie obtinute de Asocialie din activitalile acestor societali corrrerclale. rlacE
i')u se reinvestesc in acelea;i societali ccmerciale, se foiosesc nurnai pentru realtzarea scopuiui
Asocraliei.
ffi
i 1. Resurse oblinute de la bugetul de stat, bugetele locale. fonciuri europene, etc.
Sumele disponibile se pot inr.,esti in activithli economice. infiinlarea de societaii comerciale.
ori se pot plaia in titluri de stat, depozite bancare ori alte modalitiii de plasament. in i..rnctie de
cea mai avantajoasi opliuire.
in e'",icien1eie contabile aie Asociatiei resursele oblinute de la bugetul de stat, bugetele locale.
fonduri europene gi internafionale etc.. precllm qi bunurile achizilionate sau edif-rcate din bani
publici se vor inregistra separat.
K. Organele de conducere, atributii, administrare
qi controlul asociafiei
I. Organele de conducere, administrare gi control ale Asocialiei sunt:
1. Adunarea Generali;
2. Consiliul Director alcdtuit din:
a) Presedinte:
b) Vicepresedinte;
c) Secretar General:
3. Cenzorul sau, dupd caz, Comisia de Cenzori'
IL Adunarea Generali Constitutivl
(1) Prima intrunire a Adun[rii Generale, denumita Adunare Generald Constitutivb. se compune
din membrii fondatori identificati conform legii in Actul constitutiv al Asocialiei.
(2) in cadrul Adundrii Generale Constitutive se aleg primele organele de conduceie a1e
Asocialiei pe durat6 nedeterminatd.
(3) Dupa constituirea legald a Asocialiei, in condiliile in care acest lucru este considerat
necesar, Adunarea Generalf, poate decide completarea conducerii Asocialiei.
lll Adunarea GeneralS
(1) Adunarea General[ este cel mai inalt for
totalitatea membrilor cu drept de vot.
(2) Au drept de vot in Adunarea Generali
membrii fondatori qi membrii asociali care:
a) sunt inscrigi in registrul membrilor;
b) au exerciiiul diepiurilor de membru.
(3) Au drept de vot in Adunarea Generald in prir.,inla celorlaite probleme privind actiritatea
Asocialiei rnembrii pret,dzr-rfi la alin. (1) qi membrii aderenfi care au exerciliul drepturilor de
membru.
(4) Fiecare membru are dreptul la utt vot.
(5) in situalia in care nu poate participa in mod direct la qedinfa Adunirii Generale membru1 i$i
poate exprima votul prin poqtd" respectiv prin formularul special pus la dispozilie de Asociatie,
lri igi poate delega votul unui alt membru asociat. Un tnembru asociat are dreptul de a primi o
singurd delegalie pentru vot.
IV.
$edinlele
Adundrii Generale
(1) Adunarea General6 se intrunegte in gedinfe ordinare anuale
9i
in qedinle extraordinare ori
Prq A
:_i.;:
=
.r: '1T..
,i :,ii:i:_:
,
.;;.
::i
.;
de conducere a Asocia{iei qi este constiloita din
in privinla problernelor cu caracter proiesional
"rffi
.,,'.,
1 l'"
:'
,,..
.::
\
rlr !
:*r]
, .,
!
de c6te ori este necesar.
(2.1 Adunarea Generala ordinarii se intrune$te anual in prin-rul trimestru ai anLrlui.
(3) Adunarea Generaia extraordinari se inrrunegte ori de c6te ori este nevoie si se ia o hotdrAre
cie competeilta sa..
V" Convocarea AdunS.rii Generale Ordinare
(1) Adunarea Generali orelinarl \ a fi cruvocora de Pre;eclinieie Asocia{iei
irnpcsibilitaiea acestuia rie vicepresedinte. de Consiliui Director sau de catre 1/3 din
Asocialiei.
(2)
Convocarea Aiiunirii Generaie ordinare se face cu cei putin i 5 zile inainte de data
prin pogth electronici pentru ruernbrii asociati care opteazl pentru aceasta ori prin
adresa de corespouden!5 cieclarati ia Asocialie gi prin afipare la sediul Asociatiei.
ofi1n
niemtrrii
stabilita.
po$ta ia
VL Convocarea Adundrii Generale Extraordinare
(1) Adunarea Generald Extraordinari poate fl convocatS de orice organ de conducere al
Asocialiei sau de 213 din membrii asociali activi ori de cEtre 1/3 din rnembrii fondatori ai
Asocia!iei.
(2) Convocarea Adundrii Generale Extraordinare se face cu cel pulin 7 zlle inainte de data
stabiliti, prin poqtd electronic[ pentrlr membrii asocia]i care opteazd pentru aceasta ori prin poqtd
la adresa de corespondenli declaratd la Asocialie gi prin afigare la sediul Asocialiei.
VIi. Competenjele Adun[rii Generale
Adunarea General5 are urmitoarele competente:
a) stabilirea strategiei gi a obieciivelor generale ale Asocia{iei;
tr) aprobarea bugetului de I'enitnri qi cheltuieli qi a bilanlului contabil;
c) alegerea gi revocarea membrilor organelor de conducere. administrare gi control qi pe
cei ai Comisiilor de specialitate:
d) alegerea gi rer.'ocarea cenzorului sau, dupi caz, a membrilor Comisiei de Cenzori;
e) infiinfarea de filiale. sucursale gi reprezentanle;
f) modificarea Actului constitutir,
;i
a Statutuiui;
g) dizoh'area gi lichidarea Asocialiei, precum qi stabilirea destinaliei bunurilor rdmase
dupd lichidare;
h) orice alte atribulii prevazute de lege sau de Statutul Asocialiei,
VIII. Conducerea gedinleior aduirarii Generale
(1)
$edinlele
AdunS.rilor Generale sunt conduse de Pregedinte impreund cu 3 membri aleqi prin
vot descliis de cei prezenii, din care nnul va fi desemnat secretar al AdunS"rii Generale.
(2) In caz de vacan![ din funcgie a Preqedinteiui ori a membrilor Consiliului Director, qedinla
va fi condusS de cel mai in v6rst6 membrri prezent.
IX. Adunarea Generald shtutar5
(i) Adunarea Generai6 este statr-rtari c6nd sunt prezenli majoritatea membrilor s6i cu drept de
vot.
(2) in cazul in care cvorlrmul nu este intrunit, prezidiui Adunirii Generale de fala cu cei
prezen{i stabilegte a doua Adunare Generalf, in termen de cel mult 15 zile.
(3) Consiliul Asocialiei are obligalia si indepiineascd procedura convocarii cu cel pulin 7 zile
inainte de data fixati.
(4) Adunarea GeneralS conr.ocatd in aceste condilii este legal constituitd cu participarea a cel
pulin 1/3 din numirul total al membrilor s5i iar hotlr6rile se iau cu votul majoritalii membrilor
prezen{i
(5) Hotar6riie luate in Adunarea Genelala in condiliiie prezentuh"ri Statut sunt obligatorii chiar
gi pentru asocialii care nu au luat parle la Adunarea Generald ori au votat impotrivd. ace$tia
neputind contesta vaiabilitatea hotdririlor astleladoptate.
Peo 7
X.
-
Corlponen{a Consiiiului Direclor
(1) Consilir-r1 Director asigura realizarea scopuir-ri
5i
obiee'iir'eic;: Ascciatiei
5i
punerea
in
executare a hot6ririlor AdunErii Generale.
(2)
Consilir-rl Director este ibmral din 3 membri aleqi
i:e
o
perloadh
cie 4 ani. cu posibilitatea
de
a fi realeqi. Din Consiliiti Director fac parte cie drept: Pie5edinteie. Vicepregednteie
;i
Secretarul
SLrrLidi,
Xl.
-
Competentele Consiliului Direcror
(1) Consiiiului Director are unretoarele conrpetente:
a) asigura destiquiarea activitatii curente a Asocialiei;
b) asiguri punerea in executare a hotararilor Adunirii Generale.
c) incheie, in numele qi pe seania Asociatlei. aclele juridice
ciate in competenta sa de
Adunaiee Generald:
di adopta misuri peniru aplicarea gi respectalea prevederilor prezentuiui
Statut. a.
reglementdrilor din domeniu qi a regulamentelor de cdtre toti inembrii Asociatiei:
e) prezint[
Adundrii Generale raporlul de actir,itate pe perioada anterioari. erecutarea
bugetului de r.'enituri qi cheltuieli. bilantui contabil. proiectul bugetului de venituri si chelruieli qi
proiectul programelor
Asocialiei
;
f) indeplineqte orice alte atribulii prev[zute in statut sau stabilite de Adunarea Geirerala.
(2) In exercitarea atribuliilor sale consiiiul Director emite hotdrAri.
XII.
-
intrunirile Consiliului Director
(1) Consiliul Director se intrune;te la convocarea Preqedintelui, de reguli lunar qi ori ce cite
ori este necesard adoptarea unor decizii de competenta sa, qi iqi desfbgoara lucr5rile de reeuld la
sediul Asocialiei.
(2)
Consiliul Director igi poate desfEgura lucrdriie gi prin teleconferinf5., videoconi'erinri ori
alte modalitdli.
(3) Consiliui
hotdrAri valabile
XIIL Pregedintele
(1) Pregedinteie are urmitoarele atribulii
$i
comperenle:
a) asiguri organizarea gi conducerea activitilii Asocialiei;
b) replezinti Asociatia in relatiile cu terlii gi sernneazd actele ce o
pe baza qi in limitele imputernicirilor
date de Aclunarea Generali
legislagia in
-,,i
goare;
c) reprezinti Asocialia in relaliiie cu terlii;
d) aprobd organigrama gi politica de personal ale Asocialiei;
angajeazit faia de acestia.
gi aie celor conterite de
e) aprobd numirea gi, dupd caz, ievocarea directorilor. angaj eazE
si,
dupd caz.
personalul de execulie gi de conducere:
f) ordonanleazi cheltuielile Asociatiei;
Asocialiei iucreazd legal in prezenta a 213 din prezenla membrilor sii pi ia
cu votul majoritd{ii n-rembrilor- prezenfi.
/^gfr j
1"..r''
:'r.
',tqa41
i
';,
stji
'ri-\i:
.:..,9---
. ,
,./;,i
,- ,"
i,rri
r.ii
rij
.. ,[
concediazi
_,,,
.{o\il
;'/'
/
/
g) incheie" in numele gi pe searna Asociatiei. actele juridice
date in
Adunarea Generald:
con'n'oacd qi prezideazi gedinlele
Consiliului Asocialiei gi cele ale Adunarii Generale:
poate deschide conturi bancare qi efectua operatiuni bancare, poate delega atribulii
bancare sau de orce alt[ naturd c6tre a]te persoane:
j)
exercita orice atributii care ii rei'in conform prevederilor le-eale. Actului constitutir,.
^
Statutului, precum gi hotdrArilor Adunirii Generale.
(2) In exercitarea atribi"rfiilor sale,
preqedintere
emite decizii.
(3) Preqedintele este ales doar dintr"e membrii fondatori ai Asociatiei
XIV.
-
Vicepreqedintele
(i) Vicepre;edintele asigurd coordonalea qi supravegherea activitrlilor administratir.e ale
competenta sa de
h)
i)
Pac A
Asocialiei, indrumarea
personalului angajat" asigur[ indeplinirea tuturor acteior
qi operaliunile
curente necesare desfaqurarii in bune condilii a activitalii Asocia{iei
qi reprezintd asocialia in
Ximita rnandatului incredinlat de Preqedinte.
(2) Vicepreqedintele
este inloouitorul de drept al Preqedintelui.
(3) Vicepregedintele este ales doar dintre membrii flondatori
(+;
Ou"a Vicepregedintele este in imposibilitate temporard de a-qi exercita funclia, Preqedintele
po# delega o alta persoana pentru a indeplini temporar, parfial sau in totalitate, atribuliile
Vieepreqedintelui
in persoana secretarului general .
XV. Secretarul General
t\
(1)
Secretarul General asigurd organizarea
gi funclionarea Secretariatului General al Asociatiei
'',,'isi
indenlineste sarcinile stabilite de conducerea Asocialiei.
,
;:
i' fZl Secretarul General este ales doar dintre membrii fondatori ai Asocialiei
r',{i
,l
(3i Dac[ Secretarul General este in imposibilitate temporard de a-$i exercita funcfia,
," pr.j.dintele
poate delega o alta persoana pentru a indeplini temporar,
parlial sau in totalitate,
'
atribuliileseeretaruluiGeneral.
XVI. Cenzorul/ Comisia de Cenzori
(1) Cenzorull cenzorii Asocialiei igi val vor des{Egura activitatea in condiliile prevederilor
legaie qi statutare aplicabile
gi vor avea obligalia verificdrii trimestriale a activitdlilor
..-oro-i.o-financiare
ale Asocialiei gi vor solicita aplicarea m[surilor necesare bunei
administrdri a patrimoniului Asocialiei.
(2) ln situalia in care se va constitui Comisia de Cenzori a Asociatiei aceasta va fi compusd
din-1-5
-.-bri
in func{ie de numdrul de membri ai Asocia}iei
(din care fiecare va avea un
supleant desemnat, iar unul va fi contabil autorizat sau expefi contabil)'
M. Membrii fondatori
(l) Membrii fondatori sunt iniliatorii infiin{irii Asociafiei, reprezentAnd in acelaqi timp
Comitetul de iniliativd
qi semnatarii Actului Constitutiv
qi Statutului Asocialiei.
(2) Membrii fondatoii nu pot fi suspendati, sanclionali sau excluqi din Asocialie. Dreptul de
vot al membrilor fondatori nu poate fi suspendat.
(3) Drepturile membrilor fondatori sunt:
a) de a ocupa funclii in conducerea Asocialiei, incep6nd chiar cu data constituirii
Asocialiei;
b) de a-qi exercita dreptulide vot qi de a avea vot
Consiliul Director cAnd existd paritate de voturi;
decisiv in Adunarea Generald sau in
c) de a convoca oricAnd este nevoie Adunarea Generald Ordinard sau Extraordinard
(4) Membrii fondatori au urmdtoarele obligalii:
a) sd participe activ la atingerea scopului
qi realizarea obiectivului de activitate al
.0.))o
Asociafiei;
,
r-l.r
b) sd respecte valorile, Statutul, Regulamentele si Procedurile Asocialiei.
,
",*
.i s6 activeze pentru rcabzareascopului si obiectivelor Asocialiei
9i
s6le promoveze.
'.ll 5
i di s6 nu aducd daune materiale sau morale Asocialiei sau membrilor acestora.
.:,
.,r,/
.i sd contribuie 1a imbunlt[lirea bazelor de date, bibliotecii
qi patrimoniului Asocialiei.
,.,))i
(5) Membrii fondatori nu pot fi suspendali, excluqi din Asocialie ori sanclionali.
N.
-
Comisiile de sPecialitate
(1) Consiliul Director poate constitui Comisii de Specialitate, in conformitate cu Regulamentul
de organizare
qi funciionare.
O. Constituirea de filiale, sucursale
qi reprezentan{e
Asocia{ia iqi poate constitui, in condiliile legii, prin hotdrdre a Adundrii Generale a Asociafiei,
Pas O
structuri teritoriale :
a) filiale cu personalitate juridic6;
b) sucursale frrd personalitate juridica
c) reprezentanle in spatiul economic european si/sau strdinatate.
P. DIZOLVAREA, LICHIDAREA
$I
DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI
1. Dizolvarea Asociatiei
(1) Dizolvarea Asociatiei poate avea loc:
a) de plin drept;
b) prin hot5rdre
judecdtoreascS;
c) prin hot[rdrea Adundrii Generale a Asocialiei"
(2)Dizolvarea
de plin drept are loc in urm[toarele situalii:
a) scdderea numdrului membrilor sub minimum cerut de lege;
b) c6nd Asociafia, din cauza de insolvabilitate, nu-gi mai poate continua
':!/
:' ..ti
nevoitd sd se lichideze.
(3) Dizolvarea prin hotdr6re judecdtoreascd
poate avea loc in cazurile prevdzute de legislafia in
vigoare.
(4) Dizolvarea prin voinla membrilor Asocialiei se produce c6nd hotdrArea este luatd cu o
majoritatea de 213 din numdrul voturilor membrilor Asociatiei.
2. Lichidarea
(1) DupA dizolvare, Asocialia intrd in lichidare. Aceasta se va face de cdtre lichidatori numili
de Consiliul Director al Asociatiei sau de cdtre 213 dinmembrii Asocialiei, dupd. caz.
(2) Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevdzuti de legea romAna pentru
persoanele juridice
non-profit.
(3) Bunurile rdmase in urma lichiddrii se transmit, in cote egale, cdtre membrii Asocialiei.
R. DISPOZITII FINALE
SI
TRANZITORII
1. Adoptarea Statutului
(1) Statutul Asocialiei a fost adoptat in Adunarea Generald Constitutivd din data de
07.05.2014 de citre membrii fondatori - inscriqi in Actul Constitutiv gi semnatari ai prezentului
Statut.
(2) Actul Constitutiv al Asocialiei face parte integrantd din prezentul Statut.
Autentificat astdzi,19 mai 2014la Birou Individual Notarial ONOFREI CAMELIA RAMONA,
intr-un exemplar original care rdmAne in arhiva biroului notarial qi 6 (gase) duplicate, din care
l(un) duplicat va rdmdne in arhiva biroului notarial gi 5(cinci) duplicate au fost eliberate
pdrliilor.
Pao ln