P. 1
ஏலக்காய்

ஏலக்காய்

|Views: 2|Likes:
Published by Senthil Kumar
ஏலக்காய்
ஏலக்காய்

More info:

Published by: Senthil Kumar on Jul 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

ஏலககககயக(Cardamom )..!

பலரகச யயஙககமகசகபக பயடவகரககளக. இதனகலகஎநகதபலன மகஇ லகலல. ஆனகலகஅதறகக பதயலககஏலககககலயவகயயலகபபகடக ட மமனகற
சகபக பயடலகமக.
பசயபயஏறகபடவதயலகலல, சகபக பயட பயடகககவயலகலலஎனகற கறபவரககளக , தயனம மகஒர ஏலககககலயவகயயலகபபகடக ட மமனகறகலக , பசயஎட ககக மக.
ஜஜரண உற பகபகளக சஜ ரககஇயஙக க மக.
மநஞகசயலகசளயகடகடககமககணக ட ம சக ச வயட சயரமபகபடபவரககள மக, சளயயகலகஇரமலகவநகத, அடகககடஇர மயவயயறக றவலயவநகதவரககள ககக மக
கடஏலககககயகநலகலமரநகதககஅலமயமக. ஏலககககலயமமனகற சகபக பயடகடகபல, க தகதயர மகபலக , மதகடரகஇர மலககலறயமக.
வகயகத ரகநகறகறமகஏறக படவதறக க மக ஜஜரண உற பகபகளயலகஏறக பட மக பயரசக சயலன தகனகககரண மக. எனபவவகயகத ரகநகறக றதகலதபகபபககககஏலககககலய
மமனகற சகபக பயடக ட வரலகமக.
சகபக பயட மகஉணவவலககளயலக சயறயத ஏலககககலயபசரகதகத ககமககளகவத நலகலத. அ தயகமககபசரகதகத ககமககளகள கககடகத.
ஏலககககலயமபகடயககககயபதனயலககலநகத சகபபயடகடகலகநரமகபயனகபலமககடமக, கணகபகரகலவஅதயகரயகககமக. ஏலககககலயமபகடயககககயதளசயசக
சகறகறடனககலநகத உடகமககணகடகலகவகநகதயநயறககமக. ஏலககககயக4, ஒர தணக ட சககக ஆகயயவறகலறபசரகதகத அலரதகத நஜரகவயடகட மககதயககக
லவதகத பரகயனகலகவறடகட இரமலகமதகணகலடவலயதஜரமக. 4 ஏலககககயக, ஒர லகபகபயடநகவலகஇலலபசரகதகத அலரதகத ஆடகடபகபகலயலக
கலநகத சகபகபயடகடகலகமசரயயகலம, சஜதககககதயதஜரமக. ஏலககககயக4, கயரகமகப4, மவறக றயலலககககமகபஆகயயலவபகலகவயடகட அலரதகத சடககககய
மநறகறயயயலகபதகத பபகலகபபகடகடகலகதலலவலய, சளயவயளகமக.
வகசலனபகமபகரடககளயனகஅரசயஎனகற வரகணயகககபகபடவத ஏலககககயக. சலமயலயலகவகசலனகககககபசரககககபகபடமகஏலககககயகஅலசவ
உணவகளககக கடதலகசலவபசரகககககககடயத.
ஏலககககயயலகககணபகபடமகஎளயதயலகஆவயயககமகஎணக மணயககளகன பபகரகனயபயகலக, பகமகபரக, லபனயனக, ஹஜ யமலஜனக, மகரயபயகபயலகமலனக,
ககரகபவகனக, யபகலயபகபடகலக, மடரகபயனயனக, பசபயனயனகஆகயயவறகறயனகககரணமககஅதயலகஅரயயமரதகதவகணஙககளகநயரமகபயஉளகளன.
அலவ…
* கழநகலதகளககக வகநகதயஏறகபடகடகலகஇரணகட ஏலககககயககலள மபகடயககககய, அநகதபகமபகடலயபதனயலககலழதகத கழநகலதயயனகநககககயலக
மனகற பவலள தடவயனகபலபபகதமக. வகநகதயஉடபன நயனகற வயடமக.
* ஜலபதகஷதகதகலகபகதயகககபகபடகட மகககலடபகபயலகஅவதயபகபடமககழநகலதகளகககமகஏலககககயகதகநகதநயவகரணமகதரகயறத. நகனகலகநகத
ஏலககககயககலள மநரபகபயலகபபகடகட, அநகதபகபலகலயகழநகலதகளகசவகசயதகதகபலமகககலடபகபஉடபன தயறநகத மககளகளமக.
* மன அழதகதபகபயரசக சயலன உளகளவரககளக, `ஏலககககயகட’ கடதகதகலகஇயலகபநயலலககக வரவகரககளக. டதகதளககலறவககவமக, ஏலககககயக
அதயகமககவமகபசரகதகத டதயகரயகககமகபபகத மவளயவரமகஇனயலமயகன நறமணதகலதநகரகவதகலமக, அநகதடலயகககடபகபதகலகஏறகபடமக
பதகதணரகலவஅனபவயபகபதகலமகமன அழதகதமகசடகமடனகற கலறகயறத.
* நகவறடகசய, வகயயலகஉமயழகநஜரகஊறதலக, மவயயலயலகஅதயகமகவயயரகபகபதகலகஏறகபடமகதலலவலய, வகநகதய, கமடகடலக, நஜரகசகசரககக, மகரகபசகசளய,
மசரயமகனககபககளகற ஆகயயபயரசக சயலனகளககக ஏலககககலயவகயயலகபபகடகட மமனகறகபலநயவகரணமகமபறமடயமக. அபதபநரமக,
ஏலககககலயஅதயகமகக, அடகககடவகயயலகபபகடக ட மமலகலவத நலகலதலகல.
* மவயயலயலகஅதயகமகஅலலநகதகலகதலலசறக றலக, மயகககமகஏறகபடமக. இதறக க நகனகலகநகத ஏலககககயககலள நசகககய, அலரடமகளரகதணக ணஜரயலக
பபகடகட, கஷகயமககககககயகசகசய, அதயலகசயறயத பலன மவலகலமகபபகடகட கடதகதகலகதலலசறகறலகஉடபன நஜஙககமக. மயகககமமகமகயமகயக
மலறநகதவயடமக.
* வயகககலகலகஅவதயபகபடபவகரகஇரணகட ஏலககககயககலள நசகககய, அதகதடனகநகனகலகநகத பதயனகஇலலகலளபகபபகடகட, அலரடமகளரக
தணகணஜரயலகநனகக ககயகசக சயவடகடகட, மயதமகன சடக டலகஇநகதகககஷகயதகலதகககடதகதகபலபபகதமக.
* வகயகவதகமதகலகலலயகலகஅவதயபகபடபவகரகஏலககககலயநனகக ககயலவதகத மபகடயககககய, அநகதபகமபகடயயலகஅலரடஸகபனகஎடதகத,
அலரடமகளரகதணகணஜரயலகமககதயகககவயடபவணக டமக. உணவஉடகமககளகவதறகக மனகபகக, இநகதஏலககககயகதணகணஜலரகககடதகதகலகவகயகவதக
மதகலகலலஉடபன நஜஙககயவயடமக.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->