เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549

ขอสอบมีทั้งหมด 50 ขอ ใหกากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบที่จัดไวใหในขอที่คิดวาถูกตองหรือดี
ที่สุดเพียงขอเดียว (ขอละ 2 คะแนน)
1. เปนที่ทราบกันดีวาความดันบรรยากาศประมาณ 101 kPa หรือประมาณ 760 mm.Hg มีการวัด
ความดันในระบบหนึ่งไดคา ตอไปนี้ คาในขอใดทีเ่ ปนไปได
ก. –120 kPa
ข. 1,000,000 kPa
ค. –780 mm.Hg
ง. เปนไปไดทุกขอ
2. อาคารสูงแหงหนึ่ง จายน้ําโดยอาศัยทอตอจากถังเก็บน้ําที่ตั้งอยูบนดาดฟาสูงจากพืน้ ดิน 100 เมตร
จงหาความดันน้ําภายในทอที่อยูในหองน้าํ ระดับพื้นดิน โดยประมาณ
ก. 1,000,000 kPa (g)
ข. 100,000 kPa (g)
ค. 10,000 kPa (g)
ง. 1,000 kPa (g)
3. สมมุติวัฏจักรไอน้ําที่ผลิตไฟฟาที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยหยุดการใชงานมาหลายวัน
ถาอุณหภูมิทวั่ ไปเฉลี่ยประมาณ 30OC ความดันบรรยากาศ 101 kPa ความดันของน้ําภายในระบบ
ที่ตําแหนงสูงสุดประมาณเทาไร?
ก. 201 kPa (abs)
ข. 101 kPa (abs)
ค. 4 kPa (abs)
ง. ขอมูลไมพอหาไมได
4. ขอความตอไปนี้ขอใดถูกตองหรือใกลเคียงที่สุด
ก. สารบริสุทธิ์ทุกอยางที่เปนของเหลว ถาความดันสูงกวาความดันวิกฤต (Critical
Pressure) จะใหความรอนเทาใดก็ตาม จะไมสามารถเปลี่ยนสถานะเปนไอได
ข. น้ําความดัน 101 kPa (ความดันบรรยากาศ) อุณหภูมิ 90OC อาจจะมีบางสวน
กลายเปนไอได เชนเดียวกับน้ําที่อยูในแกวบางสวนก็จะกลายเปนไอ แมจะมี
อุณหภูมิเพียง 30 OC
ค. H2O จะไมมีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเปนไอ (ระเหิด) ไดเลย
ง. H2O เมื่อทราบเพียงอุณหภูมิ 30oC ก็จะสามารถประมาณความหนาแนนไดคือ
ประมาณ 1000 kg/m3
1

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
5. น้ําที่อยูภายในทอของอาคารมีปริมาตรรวม 100 m3 อุณหภูมิ 30OC ความดัน 200 kPa ถา
อุณหภูมิน้ําเปลี่ยนเปน 60 OC มีที่สําหรับใหน้ําขยายตัวออก ปริมาตรจะเพิ่มขึน้ ประมาณเทาไร?
ก. 0.1 m3
ข. 1 m3
ค. 3 m3
ง. มากกวา 3 m3
6. ขอความตอไปนี้ขอใดไมถูกตอง
ก. กฎการอนุรักษมวล คือมวลสรางขึ้นมาไมไดทําลายก็ไมได
ข. กฎขอที่ 1 กฎการอนุรกั ษพลังงาน คือพลังงานสรางขึ้นมาไมไดทาํ ลายก็ไมได
ค. วันหนึ่งดวงอาทิตยก็จะดับพลังงานก็จะหายไป ซึ่งเปนขอยกเวนสิ่งเดียวของกฎขอที่ 1
ง. เครื่องปรับอากาศเครื่องหนึง่ ทํางานปกติ เสนผาศูนยกลางทอดานดูดใหญเปน
2 เทาของทอสารทําความเย็นเหลว อัตราไหลผานทั้งสองทอตางก็เทากับ 0.1 kg/s
7. ตมน้ํา 1 kg ในหมอน้ํา (Boiler) น้าํ ไหลเขาดวยความดัน 200 kPa (2 บารสัมบูรณ) อุณหภูมิ
30OC ไหลออก ดวยความดัน 200 kPa อุณหภูมิ 110OC พลังงานที่น้ําไดรับทั้งหมด คาใกลเคียง
ที่สุดคือ
ก. 336 kJ
ข. 379 kJ
ค. 2,566 kJ
ง. 2,581 kJ
8. ประเทศหนาวใชฮีตเตอรไฟฟา (Electric resistant heater) ขณะที่ฮีตเตอรทํางานตอเนื่องเปน
ปกติมานานพอควร ใชวัตตมิเตอรวัดไฟฟาได 1 kW อากาศในหองจะไดรบั ความรอนเทาไร?
ก. นอยกวา 1 kW
ข. 1 kW
ค. มากกวา 1 kW
ง. จะมากหรือนอยกวา 1 kW ก็ไดขึ้นกับประสิทธิภาพฮีตเตอร
9. ความดันน้ํากอนเขากังหัน (Turbine) ที่อยูใตเขื่อนเปน 1,500 kPa (g) ถามีน้ําใหไหล 40 m3/s
(ลบ.เมตรตอวินาที) ถาประสิทธิภาพกังหันและเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 100% กําลังไฟ
ฟาที่ผลิตไดประมาณ

2

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
ก. 600 MW
ข. 80 MW
ค. 60 MW
ง. 6 MW
10. โรงจักรไอน้ําที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สมมุติวาทํางานเปนวัฏจักรคารโนต (Carnot
cycle) มีประสิทธิภาพ 60% ขอความตอไปนี้เปนการวิจารณขอความดังกลาว ขอความใด
ถูกตองหรือมีเหตผลดีที่สุด
ก. เปนไปไมได เพราะวัฏจักรคารสมบูรณที่สุด ประสิทธิภาพตองถึง 100%
ข. การที่วัฏจักรคารโนต ไมถึง 100% เพราะตองมีความเสียดทานบางเปนธรรมดา
ค. วัฏจักรคารโนตอยางนอยตองได 99.9%
ง. ที่วิจารณมาทั้งหมด ไมมีขอใดถูกตองเลย
11. กาซออกซิเจนที่ 15 องศาเซลเซียส ความดัน 101.3 กิโลปาสกาลมีคาความหนืดสัมบูรณเทากับ
17.6 x 10-6 นิวตัน-วินาที/เมตร2 หากอนุ มานให ออกซิเจนมีพฤติกรรมเปนแบบกาซอุดมคติ
และกําหนดใหคา R ของกาซออกซิเจนมีคาเทากับ
259.8 จูล/(กิโลกรัม-องศาเคลวิน)
คาความหนืดคิเนเมติกที่อุณหภูมิและความดันดังกลาวจะมีคาเทากับ
ก. 1.5 ×10−5 เมตร2/วินาที
ข. 1.3 ×10−5 เมตร2/วินาที
ค. 1.1×10−5 เมตร2/วินาที
ง. 9 ×10−4 เมตร2/วินาที
12. แผนราบขนาด 300 มิลลิเมตร x 1200 มิลลิเมตร ถูกวางอยูบนแผนราบขนาดใหญ ที่อยูกับที่
โดยมีของไหลที่มีคาความหนืดสัมบูรณเทากับ 0.90 นิวตัน-วินาที/เมตร2 อยูระหวางกลาง และ
มีระยะหางระหวางแผนราบทั้งสองเทากับ 0.5 มิลลิเมตร จะตองออกแรงดันกระทําตอแผนราบ
แผนบนเทาใดเพื่อทําใหแผนราบดังกลาวเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงที่เทากับ 1.0 เมตร/วินาที และ
เนื่องจากระยะหางระหวางแผนราบมีคานอย จึงสามารถอนุมานใหรูปรางความเร็วของของไหล
ระหวางแผนราบทั้งสองแผนแปรเปนเชิงเสนได

V
0.5 มิลลิเมตร

µ

3

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
ก.
ข.
ค.
ง.

0.0648 นิวตัน
6.48 นิวตัน
64.8 นิวตัน
648 นิวตัน

13. ถังเปดใบหนึ่งบรรจุน้ําและน้ํามันอยู โดยมีระดับของผิวน้ําสูงจากกนถังเปนระยะเทากับ 5
เมตร และมีน้ํามันที่มีความถวงจําเพาะเทากับ 0.8 ลอยอยูเหนือน้ํา ผิวบนของน้ํามันอยูเหนือ
ระดับผิวบนของน้ําเปนระยะ 2 เมตร หากกําหนดใหคาความหนาแนนของน้ํามีคาเทากับ 1,000
กิโลกรัม/เมตร3 ความดันเกจของของไหลที่กนถังมีคาเทากับ
ก. 6,600 นิวตัน
ข. 68,670 นิวตัน
ค. 166,046 นิวตัน
ง. 64,746 นิวตัน
14. ประตูขนาดกวางเทากับ 1 เมตร สูงเทากับ 1.5 เมตร ติดอยูที่ดานขางของถังที่บรรจุน้ําในระนาบ
แนวดิ่งโดยมีบานพับของประตูติดอยูที่ขอบดานบน และขอบบานพับนั้นอยูต่ํากวาระดับผิวน้ํา
เท ากับ 1 เมตร มีความดัน บรรยากาศกระทํ าที่ผิวดานนอกของประตูและผิวด านบนของน้ํ า
กําหนดใหความหนาแนนของน้ํามีคาเทากับ 1000 กิโลกรัม/เมตร3 แรงที่ตองกระทําที่ขอบดาน
ลางของประตูที่จะยันไมใหประตูถูกเปดออกจะตองมีคาเทากับ
ก. 24,525 นิวตัน
ข. 25,751 นิวตัน
ค. 17,167 นิวตัน
ง. 14,715 นิวตัน
15. น้ํ าไหลแบบคงตัวผานอุปกรณ เบี่ยงเบนการไหลที่ มีลักษณะดังรูป โดยมี A1 = 0.10 เมตร2
r
r
r
2
2
2 r
A2 = 0.05 เมตร A3 = 0.10 เมตร , A4 = 0.15 เมตร V1 = 5i เมตร/วินาที, V2 = −10 j
r
r
r
เมตร/วินาที, V3 = −3 j เมตร/วินาที จงหาคาความเร็ว V4
2
45°

y

4

1
x

3

4

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
ก.
ข.
ค.
ง.

8.67 เมตร/วินาที
8.67 เมตร/วินาที
4.67 เมตร/วินาที
4.67 เมตร/วินาที

ไหลออก
ไหลเขา
ไหลออก
ไหลเขา

16. เมื่อมีการฉีดลําน้ําจากหัวฉีดสูบรรยากาศดวยความเร็วเทากับ 10 เมตร/วินาที กระแทกใสแผน
ราบที่ยึดอยูกับที่ใหวางตัวตั้งฉากกับลําน้ํา พื้นที่หนาตัดของลําน้ําที่พุงออกจากหัวฉีดมีคาเทา
กับ 0.01 ตารางเมตร จงหาแรงในแนวนอนที่เกิดขึ้นที่จุดรองรับที่ยึดตัวแผนกับพื้น
Vj

ก.
ข.
ค.
ง.

1,000 นิวตัน
100 นิวตัน
10,000 นิวตัน
100,000 นิวตัน

17. มีน้ําไหลอยูในทอขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 50 มิลลิเมตร ความเร็วเฉลี่ยของน้ําในทอมี
คาเทากับ 1.8 เมตร/วินาที ที่ตําแหนงบริเวณตนทางของทอมีมาตรวัดความดันติดตั้งอยู มาตร
วัดอานคาความดันไดเทากับ 498.7 กิโลปาสกาลเกจ ที่ตําแหนงที่สองซึ่งมีมาตรวัดความดัน
ติดตั้งอยูเชนกันนั้นมีระดับสูงกวาที่ตําแหนงที่มาตรวัดความดันตัวแรกถูกติดตั้งอยูเทากับ 30
เมตร และมาตรวัดความดันตัวที่สองอานคาความดันไดเทากับ 20 กิโลปาสกาลเกจ จงหาคา
การสูญเสียรวมของน้ําที่ไหลในทอจากตําแหนงมาตรวัดตัวที่หนึ่งถึงมาตรวัดตัวที่สอง
ก. 28.8 เมตรน้ํา
ข. 78.8 เมตรน้ํา
ค. 18.8 เมตรน้ํา
ง. 48.8 เมตรน้ํา

5

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
18. มีการใชเครื่องสูบน้ําเครื่องหนึ่งเพื่อสงน้ําผานทอ commercial steel ขนาดเสนผานศูนยกลางเทา
กับ 150 มิลลิเมตรดวยอัตราการไหลเทากับ 0.03 ลูกบาศกเมตร/วินาที ทอถูกวางจากตัวเครื่อง
สูบน้ําถึงตําแหนงปลายทอที่จะสงน้ําเขาสูอุปกรณหลักที่ใชงาน ความยาวของทอจากตําแหนง
ที่ออกจากเครื่องสูบน้ําถึงตัวอุปกรณมีคาเทากับ 1.5 กิโลเมตร ทอทั้งหมดถูกวางอยูในแนว
ระดับ กําหนดใหคาความหนืดคิเนเมติกของน้ํามีคาเทากับ 1×10−6 เมตร2/วินาที คาความสูญ
เสียจากแรงเสียดทานของน้ําในทอระหวางตําแหนงที่ออกจากเครื่องสูบน้ําถึงตําแหนงกอนเขา
สูอุปกรณหลักที่ใชงานจะมีคาเทากับ
ก. 375,000 ปาสกาล
ข. 252,200 ปาสกาล
ค. 37,500 ปาสกาล
ง. 835,860 ปาสกาล
19. แผนราบที่มีขนาดยาว 1 เมตร กวาง 1.2 เมตร เคลื่อนที่ผานอากาศที่หยุดนิ่งที่ความเร็วเทากับ
14 เมตร/วินาที โดยเอียงแผนทํามุมใหเกิดมุมปะทะเทากับ 13 องศา คาสัมประสิทธิ์แรงยก
CL = 0.75 โดยคิดเทียบกับพื้นที่ ระนาบของแผนราบ หากกําหนดใหคาความหนาแนนของ
อากาศมีคาเทากับ 1.23 กิโลกรัม/เมตร3 จงหาคาแรงยกที่เกิดขึ้นบนแผนราบ
ก. 73.5 นิวตัน
ข. 108.5 นิวตัน
ค. 217 นิวตัน
ง. 7.7 นิวตัน
20. แผนราบที่มีขนาดยาว 1 เมตร กวาง 1.2 เมตร เคลื่อนที่ผานอากาศที่หยุดนิ่งที่ความเร็วเทากับ
14 เมตร/วินาที โดยเอียงแผนทํามุมใหเกิดมุมปะทะเทากับ 13 องศา คาสัมประสิทธิ์แรงหนวง
CD = 0.20 โดยคิดเทียบกับพื้นที่ระนาบของแผนราบ หากกําหนดใหคาความหนาแนนของ
อากาศมี ค าเท ากั บ 1.23 กิ โลกรัม /เมตร3 ค ากําลังงานที่ ตอ งใช ในการขับ เคลื่ อนตั วแผน ราบ
เคลื่อนที่ไปตามแนวระดับจะมีคาเทากับ
ก. 5,670 วัตต
ข. 3,293 วัตต
ค. 28.93 วัตต
ง. 405 วัตต
6

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
21. ลูกกระสุนหนังสติ๊ก เคลื่อนที่ฝาอากาศโดยมีความเร็วลดลงกับระยะทาง ถาหากเริ่มจับเวลาที่
t = 0 ความเร็วของมัน (V) มีคา 50 m/s และที่ระยะทาง 500 m. หางจากจุดแรก ความเร็วลดลง
เหลือ 10 m/s ถาใหอัตราเรง (a) เปนไปตามสมการ a = – kV2 โดย k เปนคาคงที่ จงคํานวณหา
ระยะเวลาการเคลื่อนที่ในชวงดังกลาว
ก. 25 วินาที
ข. 28 วินาที
ค. 21.3 วินาที
ง. 41.2 วินาที
22. ในการขนสง Transformer จากโรงงานไปสงใหลูกคา ใชรถสิบลอบรรทุก โดยที่ Transformer
บรรจุอยูในลั งไม วางบนพื้ น รถบรรทุ ก ในการนี้ คนขับ จะตองระมัดระวังไม ห ยุด รถอยาง
กะทันหัน ซึ่งจะทําใหลังอุปกรณดังกลาวเคลื่อนที่ไปขางหนา และชนกับ Cabin คนขับ ถาหาก
รถกําลังเคลื่อนที่ดวยอัตราความเร็ว 80 ก.ม./ชั่วโมง จงหาระยะทางนอยสุดที่จะชะลอรถให
หยุด เพื่อไมใหลังไมเคลื่อนที่ไปขางหนา กําหนดใหสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหวางลังไม
กับพื้นรถ = 0.3
ก. 63.2 เมตร
ข. 71.4 เมตร
ค. 78.5 เมตร
ง. 83.9 เมตร
23. คนขี่รถจักรยานยนตไปบนถนนซึ่งมีความชัน 5% (อัตราสวนระหวางระดับที่เพิ่มขึ้นกับระยะ
ทางในแนวราบ) ถารถและคนมีมวลรวม 120 kg รถจะตองใชกําลังงานเทาไร ถาเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วคงที่ 9 m/s
ก. 241.1 W
ข. 359.5 W
ค. 473.9 W
ง. 528.9 W
24. จุด A ซึ่งเปนหมุดของตัว Slider ของกาน AB เคลื่อนที่ลงดวยความเร็ว 1 m/s ที่ตําแหนงดังรูป
โดยที่ θ = 30° จงหาความเร็วเชิงมุมของกาน AB
A
0.3 m.
θ = 30°

B

7

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
ก. 18.7 rad/s
ข. 11.3 rad/s
ค. 3.85 rad/s
ง. 2.45 rad/s
25. ในเตาอบทอนเหล็กในโรงงานทําเหล็กเสนแหงหนึ่ง ทอนเหล็กเมื่ออบไดที่จะเคลื่อนที่ลงตาม
พื้นเอียงไปยัง Conveyer ที่รอรับ ถาทอนเหล็กมีมวล 40 kg เคลื่อนที่ดวยความเร็วเริ่มตน 3 m/s
ไปตามพื้นที่เอียงลง 15° เมื่อสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหวางทอนเหล็กและพื้นเตา มีคา 0.25
จงคํานวณหาความเร็วของทอนเหล็กที่ตําแหนง 4 m. หางจากจุดแรก
ก. 3.22 m/s
ข. 1.89 m/s
ค. 4.65 m/s
ง. 3.89 m/s
26. เครื่องบิน Jet ลําหนึ่งมีมวล 6,000 kg ใชเวลา 15 วินาที ในการเคลื่อนที่จากจุดจอด จนกระทั่งมี
ความเร็ว 70 m/s โดยอาศัยแรงขับดันจากไอเสียที่พนออกทางทาย ซึ่งมีคา 45 kN จงหาแรงตาน
ทานเฉลี่ยตอการเคลื่อนที่ดังกลาว
ก. 19 kN
ข. 17 kN
ค. 15 kN
ง. 22 kN
27. แทงวัสดุรูปทรงเรียวยาวมวล 12 kg ถูกแขวนไวกับเพดาน โดยที่อีกปลายขางหนึ่ง สามารถแกวงไป
มาได ดังที่แสดงในรูป เมื่อมันอยูนิ่งในแนวดิ่ง มีลูกปน ซึ่งมีมวล 40 กรัม วิ่งดวยความเร็ว 500 m/s
มาพุงชนที่ตําแหนงกึ่งกลางแทง ดังที่แสดงในรูป จงหาคาความเร็วเชิงมุมของแทงวัตถุที่มีลูกปน
ฝงอยูดวย ภายหลังที่ลูกปนมาพุงชน
0.45 m.

แนวลูกปน

0.45 m.

8

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
ก. 3.25 rad/s
ข. 9.12 rad/s
ค. 8.15 rad/s
ง. 2.77 rad/s
28. ชุดเครื่องยนต Jet ที่ติดอยูใตปกเครื่องบิน มีอากาศไหลเขา 20 kg/s ความเร็ว 192 m/s แลวเขา
เผาไหมกับเชื้อเพลิงที่ไหลเขาดวยอัตรา 0.4 kg/s ไอเสียที่ไดไหลออกจากเครื่องยนต Jet ดวย
ความเร็ว 670 m/s จงคํานวณหาแรงขับดันที่กระทําตอเครื่อง Jet ดังกลาว
ก. 11.14 kN
ข. 9.83 kN
ค. 7.48 kN
ง. 5.43 kN
29. ในการตอกเสาเข็มเพื่องานกอสรางแหงหนึ่ง เครื่องยนตจะยกลูกตุมเหล็ก ซึ่งมีมวล 300 kg ให
สูงขึ้นในแนวดิ่งเหนือหัวเสาเข็ม 2 m. แลวปลอยใหตกลงมา เมื่อมวลของเสาเข็ม = 200 kg จง
คํานวณหาความเร็วของเสาเข็มและลูกตุมภายหลังกระทบ สมมุติไมมีการกระดอนของลูกตุม
ก. 3.76 m/s
ข. 2.84 m/s
ค. 1.53 m/s
ง. 3.97 m/s
30. จรวดขี ป นาวุ ธ ถู ก ยิ งขึ้ น จากฐานยิ งในแนวตั้ ง โดยมี แ รงขั บ ดั น 36,000 kN ถ าจรวดมี ม วล
3×106 kg จงคํานวณหาความเรงเริ่มตนของจรวดนี้
ก. 7.81 m/s2
ข. 5.61 m/s2
ค. 2.96 m/s2
ง. 2.19 m/s2
31.
φ 25 mm.

φ 25 mm.

B

A

10 kN

10 kN
φ 25 mm.

9

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
Knuckle joint ตอทอนโลหะกลม 2 ทอน ทอน A และ B กําหนดให โลหะทอน A และ
B มีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากัน และมีขนาดเทากับ 25 mm. หมุดเสียบมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
25 mm. เสียบอยู ความหนาของหวงกลมสําหรับใสหมุดของทอน B เทากับ 25 mm. จงคํานวณหา
1.1 ความเคนดึงในทอน A หรือ B
1.2 ความเคนอัดในหมุดเสียบ
1.3 ความเคนเฉือนในหมุด
สมการที่ใช
σc =
τ =

F
F
,σt =
A
A

F
A

คําตอบไดเรียงลําดับจาก 1.1 ,1.2 ,1.3 แลว
, -16.14 MN /m2 ,
8.63 MN /m2
ก. 19.67 MN /m2
ข. 20.42 MN /m2 ,
-17.34 MN /m2 ,
10.19 MN/m2
-16.14 MN/m2 ,
11.21 MN/m2
ค. 20.47 MN/m2 ,
ง. 21.24 MN /m2 ,
-17.13 MN /m2 ,
12.64 MN /m2
-16.00 MN /m2
,
10.19 MN /m2
* คําตอบคือ 20.37 MN/m2 ,
32. เหล็กทอนกลม มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 mm. ตลอดความยาว และ รับแรงดังรูป จงคํานวณ
หา ความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถาคา E ของทอนเหล็กเทากับ 205 GN/m2
10 kN

5 kN

A
2 m.

สมการที่ใช
ก.
ข.
ค.
ง.

∆L =

B
2 m.

3 kN

C

8 kN

2 m.

F ⋅ L1
A ⋅E

1.85 mm.
1.98 mm.
2.32 mm.
2.85 mm.

10

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
33. เพลากลวง ขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกเทากับ 400 mm. และเสนผานศูนยกลางภายใน
250 mm. สงแรงบิดได
480 KNm. จงคํานวณหา Shear stress และมุมบิดเปนองศา ถา
คา G ของเพลาเทากับ 92.5 GN/m2 และความยาวของเพลา เทากับ 7.50 m.
ก. 39.67
MN /m2 ,
0.86
องศา
ข. 40.46
MN /m2 ,
1.04
องศา
2
ค. 35.63
MN /m ,
1.04
องศา
ง. 45.07
MN /m2 ,
1.05
องศา
34. จงคํานวณหา Maximum Shear force และ Maximum Bending Moment จากคานแบบ Simple
Supported รับแรงดังรูป
ก. 20 kN ,
22.5 kN-m
ข. 35 kN ,
20.5 kN-m
ค. 37 kN ,
23.8 kN-m
ง. 39.6 kN ,
26.4 kN-m
*คําตอบคือ 30 kN , 22.5 kN-m
35. คานตัว C ดังรูป รับ Bending Moment สูงสุดเทากับ 200 kNm. จงคํานวณหา Bending stress
2 mm.
100 mm.

20 mm.
20
mm. 60 mm.

สูงสุด
สมการ σ b

=

M ⋅Y
I

ก.
ข.
ค.
ง.
* คําตอบคือ 1.053

10.05 MN/m2
5.67 GN/m2
40.38 MN/m2
12.47 MN/m2
GN/m2
11

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
36. จงคํานวณหา Maximum Shear stress ที่เกิดขึ้นในคาน ถาแรงเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้น เทากับ 65
kN และคานมีพื้นที่หนาตัดดังรูป

60 mm. 80 mm.

40 mm.
60 mm.
ใชสูตร
τ =

V ⋅a ⋅ y
I ⋅b

ก. 230 kN/m2
ข. 360 MN/m2
ค. 420 MN/m2
ง. 380 MN/m2
*คําตอบคือ 440 kN/m2
37. ถังทรงกระบอกรับ ความดัน ภายใน หนา 3 mm. ถารับ ความดัน ภายใน 4 MN/m2 โดยถังมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในเทากับ 300 mm. จงคํานวณหาความเคนเฉือนสูงสุดที่เกิดขึ้น
ในถังนี้ โดยวิธี Combined stress
โดยสมการ

τ max =

ก.
ข.
ค.
ง.

1
(σ 1 − σ 2 )
2

30
37
50
61

MN/m2
MN/m2
MN/m2
MN/m2

12

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
38. จงคํานวณหา Slope และ Deflection ของคานดังรูป ในตําแหนงที่ความยาวของคาน 2.50 m. วัด
จากปลายซ า ยมื อ เมื่ อ กํ า หนดให ค า E= 205 GN/m2 และค า I=90x106 mm4 โดยวิ ธี ข อง
Macaulay’s หรือวิธีอื่น
50 kN
60 kN/m
B

A

C

2m

2m

ก. Slope เทากับ 0.86 rad
,
Deflection = 16.32 mm.
ข. Slope เทากับ 1.04 rad
,
Deflection = -18.31 mm.
ค. Slope เทากับ 1.86 rad
,
Deflection = -20.32 mm.
ง. Slope เทากับ 2.64 rad
,
Deflection = 20.62 mm.
39. Boiler ลูกหนึ่ง ขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 4.5 m. หนา 42 mm. ทําจากวัสดุที่มีคา Tensile
strength เทากับ 495 MN/m2 ถาประสิทธิภาพงานเชื่อมตามแนวยาวเทากับ 85% และประสิทธิ
ภาพตามแนวเสนรอบวงเทากับ 60% ถาออกแบบใหความปลอดภัย เทากับ 5 ความดันที่อนุญาต
ให Boiler ลูกนี้รับไดเทากับเทาใดในหนวย bar.
ก. 12.5 bar
ข. 15.6 bar
ค. 18.48 bar
ง. 20 bar
40. เพลาสงกําลัง มีขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก D และเสนผานศูนยกลางภายใน (d) = D จง
2

คํานวณหาขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกและเสนผานศูนยกลางภายในของเพลา เมื่อเพลาใช
สงกําลังสูงสุด 150 kW ที่ความเร็ว 650 rpm และความเคนเฉือนสูงสุดของเพลาใชงาน เทากับ
41 MN/m2 สมการที่ใช

P =

2πTN
60


r

=

T

=
J
L

13

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
ก. D = 60
mm. , d
=
30
mm.
ข. D = 82
mm. , d
=
41
mm.
ค. D = 102
mm. , d
=
51
mm.
ง. D = 108
mm. , d
=
54
mm.
* คําตอบคือ D = 78.65 mm. , d = 39.32 mm.
41. ธาตุใดที่ผสมในเหล็กแลว ทําใหเหล็กกลามีสมบัติการปองกันการกัดกรอนไดดีที่สุด
ก. ทังสเตน
ข. โครเมียม
ค. วาเนเดียม
ง. โมลิบดีนัม
42. เหล็กประสม 15 CrV53 มีคารบอนผสมอยูเทาใด
ก. 0.05 %
ข. 0.53 %
ค. 0.15 %
ง. 0.30 %
43. เหล็ก AISI E 1050 มีปริมาณโลหะอื่นประสมในเหล็กเทาใด
ก. 0.01 %
ข. 0.10 %
ค. 0.50 %
ง. 0.00 %
44. ทองเหลืองเกิดจากโลหะประสมชนิดใด
ก. Pt + Cu
ข. Cu + Zn
ค. Cu + Ag
ง. Cu + Fe
45. เหตุผลหลักที่เลือกใชทังสเตนทําใสหลอดไฟ
ก. สามารถนําไฟฟาไดดี
ข. สามารถทนความรอนไดสูง
ค. สามารถทนการกัดกรอนไดดี
ง. ราคาถูก
14

เฉลยขอสอบกลุมวิชาบังคับ ครั้งที่ 3/2549
46. เหล็กกลาคารบอนต่ํามีปริมาณคารบอนเทาใด
ก. 0.3 – 0.4 %
ข. 0.4 – 0.5 %
ค. นอยกวา 2%
ง. ไมมีขอใดถูก
47. โลหะเบาคือขอใด
ก. มีความหนาแนนมากกวา 40 g/cm 3
ข. มีความหนาแนนนอยกวา 40 g/cm 3
ค. มีความหนาแนน 40 g/cm 3
ง. ไมมีขอใดถูก
48. ขอใดคือความหมายของ เหล็กกลาผสมต่ํา
ก. เหล็กกลาที่มีปริมาณคารบอน 10% ขึ้นไป
ข. เหล็กกลาที่มีปริมาณนิเกิล ระหวาง 10 – 18 %
ค. เหล็กกลาที่มีปริมาณคารบอน นอยกวา 10 %
ง. เหล็กกลาที่มีปริมาณโมลิบดีนั่มผสม นอยกวา 10 %
49. การแปรรูปรอน (Hot Working) มีอุณหภูมิประมาณเทาไร
ก. 600 °C
ข. 700 °C
ค. 1,370 °C
ง. 1,500 °C
50. ขอใด ไมใชเหล็กกึ่งสําเร็จรูปกอนนําไปผลิต
ก. Slab
ข. Bloom
ค. Billets
ง. Ingots

15

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful