You are on page 1of 13

1.

0 ANALISA TENTANG AKTIVITI PRABACAAN


Membaca ialah asas bagi semua pembelajaran dan pencarian ilmu.
Sekiranya seorang ibu selaku pendidik di rumah, mengajar bayinya membaca
pada usia satu, dua atau tiga tahun maka ia tidak akan gagal untuk belajar
membaca di sekolah pada usia enam, tujuh atau lapan tahun. Kenal huruf dan
kejayaan adalah berpasangan, manakala buta huruf dan kegagalan adalah
pasangan sebaliknya
Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca, iaitu kesediaan
untuk bacaan awal atau asas. Ianya meliputi kemahiran pengamatan
pendengaran, penglihatan, aktiviti kordinasi psikomotor, latihan menajamkan
daya ingatan dan latihan bahasa pertuturan. ktiviti pengamatan penglihatan
bertujuan untuk melatih keupayaan mata mengecam bentuk!bentuk manakala
aktiviti pengamatan pendengaran untuk mempertingkatkan ketajaman
pengamatan penglihatan dan pendengaran. ktiviti permainan huruf, sukukata
dan perkataan sebagai pengukuhan bagi pergerakan tangan dan mata.
ntara aktiviti lain bagi memperolehi kemahiran prabacaan ialah aktiviti
membe"akan bentuk. #bjektifnya untuk mengecam bentuk yang berlainan di
dalam satu set bahan bantu belajar. ktiviti meneka bentuk juga boleh dijalankan
yang bertujuan mengecam bentuk dengan menggunakan deria sentuh. ktiviti
lain seperti memadan huruf, yang bertujuan dapat memadankan bentuk huruf
yang sama, aktiviti nama saya, mengeja nama sendiri, mengenal susunan atau
urutan huruf, aktiviti benda!benda di sekeliling saya yang bertujuan mengaitkan
huruf dengan bunyi perkataan, aktiviti mengumpulkan kad huruf, menghasilkan
mobil abjad. Pada peringkat murid di prasekolah atau tadika terdapat banyak
lagi aktiviti prabacaan yang boleh dijalankan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. ktiviti kotak huruf misalnya yang bertujuan untuk mengaitkan
huruf dengan bunyi perkataan. Permainan lain seperti $%i Manakah Saya&,
$Permainan Kad 'ama&, $Pokok 'ama& dan aktiviti membina perkataan.
1
Kaedah bjad
(erfokus pada penghafalan abjad, pembentukan suku kata , perkataan dan
frasa, membaca ayat dan aktiviti mengeja menggunakan (ahan (antu (elajar
yang sesuai. Kaedah ini juga dikenali kaedah mengeja. Murid perlu
mengenalpasti nama!nama huruf melalui latihan menyebut dan menghafal abjad
a hingga ", huruf besar dan kecil. Penggunaan (ahan (antu (elajar amat
membantu guru bagi membolehkan murid menguasai aktiviti membaca. Setelah
murid menghafal semua nama huruf, murid perlu di tekankan nama dan bunyi
huruf vokal ) a, e, i, o dan u *. Seterusnya pembentukan suku kata secara
berturutan dan diikuti perkataan iaitu latih tubi mengeja. Pengejaan dilakukan
dengan menyebut nama huruf dan seterusnya diikuti dengan sebutan suku kata.
Kaedah Suku Kata
%alam melaksanakan aktiviti seperti menyebut nama huruf abjad hingga +,
huruf besar dan kecil, menyebut sukukata ,)vocal* dan K, )konsonan vocal*,
mengeja suku kata, perkataan dan frasa serta latihan membaca ayat
penggunaan bahan (antu belajar yang sesuai diperlukan bagi membantu
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

Kaedah Pandang dan Sebut
ktiviti utama kaedah ini ialah memandang dan menyebut. Kaedah ini
memerlukan murid melakukan aktiviti menyebut perkataan, mencerakin
perkataan supaya menjadi suku kata. Ia juga dinamakan kaedah seluruh
perkataan kerana pelajarannya bermula dengan memperkenalkan perkataan
terlebih dahulu, barulah huruf atau suku kata. Seterusnya murid dikehendaki
membina dan membaca ayat. %alam melaksanakan kaedah ini, guru perlu juga
menggunakan bahan bantu belajar seperti kad imbasan, di mana murid
2
menyebut perkataan!perkataan secara berulang!ulang. Murid sepatutnya
memandang gambar objek yang ditunjuk dan seterusnya menyebut
perkataannya pula. Ini bermakna dalam kaedah ini, langkah pertama menyebut
perkataan, diikuti mencerakin perkataan supaya menjadi suku kata. -angkah
seterusnya ialah latihan membina dan membaca ayat. Penggunaan bahan (antu
belajar perlu disediakan oleh guru untuk melaksanakan kaedah ini.
Kaedah .onik
Menekankan penguasaan murid terhadap hubungan antara huruf dengan bunyi,
tanpa mengingat nama huruf. (ermula huruf vokal, diikuti konsonan dan
seterusnya pembentukan sukukata serta perkataan bermakna. ktiviti yang
boleh dilakukan seperti membunyikan huruf dengan asosiasi benda )(ahan
(antu (elajar*. ktiviti membantangkan sukukata dan perkataan ialah menyuruh
murid menyebut atau membunyikan perkataan tanpa membatang suku kata
menggunakan (((. ktiviti seterusnya ialah membaca frasa dan ayat, di mana
dengan menggunakan ((( murid dikehendaki membaca frasa, diikuti aktiviti
membaca ayat yang lengkap.
3
2.0 ANALISA TENTANG AKTIVITI PRATULISAN
Sebagai guru kita boleh menerangkan kepada murid bahawa tulisan )abjad*
adalah alat bahasa dan pemikiran yang telah dihasilkan melalui proses jangka
masa yang begitu panjang, misalnya abjad , (, / yang kita lihat sekarang
adalah hasil rekaan manusia yang bermula daripada tamadun yang berkurun
lamanya. %alam bidang kreativiti, kita perlu mengesan berbagai jenis bentuk
dan makna dari satu!satu perkara. Sebagai contoh abjad 0 yang mana 1,
berjalan bersama atau 1 gigi jerung, abjad M macam gunung atau 0 terbalik.
(anyak lagi perkara!perkara dari abjad lain yang boleh dihidupkan bentuk atau
ertinya yang luar biasa yang boleh meningkatkan kreativiti murid dalam mengajar
pratulisan.
Pratulisan merupakan aktviti penting sebelum murid melangkah ke 2ahun
Satu. ktiviti ini dijalankan terutama di kelas prasekolah atau tadika. Ianya
merupakan asas untuk kemahiran tulisan mekanis. Menulis merupakan satu
penghasilan simbol!simbol grafik yang disusun berdasarkan pertuturan yang
membentuk perkataan, ayat dan lain!lain. ktiviti pramenulis ialah tempoh masa
murid!murid disediakan dengan aktiviti!aktiviti menulis sebelum dapat menulis
huruf dengan kemas dan teratur. -atihannya menitikberatkan perkara!perkara
berikut iaitu 3!
a. -atihan4latihan pergerakan tangan
b. -atihan gerakan tangan yang bebas supaya dapat menulis dengan
sempurna
c. -atihan pergerakan mata
d. -atihan koordinasi mata dan tangan.
4
-atihan!latihan Pergerakan 2angan
%alam latihan pergerakan tangan,aktiviti seperti menggenggam dan
membuka tangan beberapa kali secara berulang!ulang, menggenggam dan
menghancurkan atau meronyok sehelai daun atau kertas, mengenggam dan
merasa beg yang berisi kekacang dan memegang benda!benda seperti pensel
dengan cara guru menunjukkan cara memegang benda!benda dengan cara
yang betul. -atihan!latihan gerak jari dengan mempermain!mainkan jari,
menekan!nekan jari, menggoyangkan tangan, meramas!ramas jari dan
sebagainya., ktiviti seperti memasang butang baju dan sebagainya serta latihan
membuka dan mengikat semula tali kasut juga merupakan latihan pergerakan
tangan . -atihan menggerakkan jari ini bertujuan supaya murid!murid bersedia
untuk menggunakan jari bagi memegang pensel disamping sebagai latihan
penggunaan otot!otot tapak tangan dengan aktiviti membuat bentuk daripada
plastisin, tanah liat atau tepung yang dibancuh dengan air.
-atihan Pergerakan 2angan 5ang (ebas 6ntuk Menulis %engan
Sempurna
ktiviti gerakan tangan secara bebas yang dilakukan oleh murid ini
bertujuan supaya murid dapat menulis dengan selesa dan sempurna. Selain itu
latihan membentuk garisan lurus, latihan membentuk corak!corak campuran
bulatan dan garis lurus boleh dilakukan secara bebas. -atihan melukis gambar!
gambar mengandungi garisan lurus dan bulat juga termasuk dalam aspek
gerakan tangan secara bebas supaya akhirnya murid dapat menulis dengan
lebih sempurna. ktiviti bagi tangan juga boleh dilakukan melalui aktiviti melukis
bentuk bebas menggunakan jari di udara, di meja, di lantai, di rumput tanpa
menggunakan alat tulis seperti membentuk bulatan, menulis bentuk!bentuk di
atas pasir atau tanah. ktiviti merasa huruf sebenar dalam bentuk 7%, huruf
kertas pasir dan membuat rantai secara bebas turut membantu murid
membentuk huruf akhirnya.
5
-atihan Pergerakan Mata
-atihan bagi mata seperti menutup kedua!dua mata murid dengan tangan,
membuka mata dan menyebut benda!benda yang ditunjuk atau dipegang oleh
guru. ktiviti seperti menutup sebelah mata, melihat dan menyebut benda yang
ditunjuk oleh guru dan dibawa dari kiri ke kanan dan sebaliknya. ktiviti lain
seperti menyebut benda!benda pelbagai sai" yang dipegang oleh guru.
Seterusnya guru boleh menyuruh murid menyebut warna benda atau menyebut
bentuk asas objek.
-atihan Kordinasi Mata dan 2angan
ktiviti mengelas benda mengikut golongan atau kumpulan merupakan
latihan bagi kordinasi mata dan tangan. ktiviti 4aktiviti lain yang boleh
dilaksanakan seperti menyusun , mencantum dan mewarna gambar yang
diselaras mengikut urutan. ktiviti lain dalam aktiviti kordinasi mata dan tangan
ialah mencantum titik atau sempang untuk membentuk huruf, memadankan
gambar bagi benda!benda yang serupa, mencari sejumlah benda yang
tersembunyi dalam sebuah lukisan dan juga aktiviti membuat garisan lurus dari
atas ke bawah dan sebaliknya. -atihan mewarna dari kiri ke kanan dan
sebaliknya juga dapat melatih murid bagi kordinasi mata dan tangan.
Setelah murid!murid menjalankan latihan pramenulis, faham dan tahu
memegang pensel serta boleh duduk dengan cara betul, mereka boleh dilatih
membentuk lambang!lambang tulisan. (ermula di kertas kosong tanpa garisan,
diikuti latihan membentuk huruf pada garisan, di mana peringkat ini ialah
peringkat menulis mekanis.
6
(erikut ini adalah beberapa contoh kegiatan pra tulisan
8. Mari Menabung
lat yang diperlukan3
o Kotak kasut yang salah satu sisinya mempunyai lubang, pastikan
lubang berada tidak sejajar9searah satu dengan lainnya, hal ini
agar permainan lebih bervariasi dan bertentangan.
o %uit syiling9butang baju )lebih baik jika dengan pelbagai ukuran*
Permainan ini melatih murid cara untuk memegang alat tulis
)7 jari*, koordinasi mata tangan, serta melatih kecekapan
dan kelembutan jari tangan serta pergelangan tangan )bila
anak mencuba memasukkan duit syiling 9butang baju
dengan pelbagai posisi lubang.
1. Membantu menjemur
lat yang diperlukan3
o Penyepit kain
o :ambar kanak!kanak9 saputangan9stokin
o 2ali diikat diantara dua kerusi
Permainan ini melatih murid cara untuk memegang alat tulis
)7 jari*, melatih kekuatan jari!jari dan koordinasi dua tangan
serta koordinasi mata!tangan.
7. Memasukkan kacang hijau ke dalam penyedut air plastik
lat yang diperlukan3
o Penyedut air plastik dan kacang hijau
7
Permainan ini melatih cara atau bentuk memegang alat tulis,
koordinasi dua tangan, koordinasi mata!tangan, melatih
kecekapan dan kelembutan jari tangan serta melatih
konsentrasi dan kesabaran.
;. Menguli dan membuat rekaan menggunakan doh
lat yang diperlukan3
o 2epung gandum,garam,pewarna dan sedikit minyak
Permainan ini melatih koordinasi mata!tangan, melatih
mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan si kecil.
<. Melakar bentuk )objek9 huruf9 nombor* menggunakan jari telunjuk di atas
permukaan berlainan seperti di udara dan di pasir.
lat yang diperlukan3
o Pasir,besen atau bekas yang besar.
Permainan melatih koordinasi mata!tangan, melatih
mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan si kecil.
=. Menyambung 2itik
lat yang diperlukan 3
o Pensil,pensil warna, kertas putih.
Permainan melatih koordinasi mata!tangan, melatih
mengawal kekuatan dan gerakan jari tangan si kecil.
ktiviti di atas merupakan contoh yang boleh dikembangkan menjadi kegiatan
pra menulis yang bertujuan untuk menyediakan murid untuk menulis dengan baik
dan berminat.
8
3.0 ANALISIS TENTANG AKTIVITI PEMULIHAN TULISAN
2ulisan ialah lambang!lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan
dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah
proses memindahkan lambang!lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi
melahirkan bunyi!bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Konsep
menulis ialah>
i. -ambang!lambang bunyi bahasa yang dilahirkan dalam bentuk grafik bagi
melahirkan fikiran, idea dan perasaan.
ii. Proses memindahkan lambang!lambang bunyi untuk dijadikan alat
komunikasi.
#bjektif menulis 3
i. Menjadikan asas yang kukuh supaya murid dapat melahirkan idea, fikiran
dan perasaan dengan pantas, cekap dan baik.
ii. Membolehkan murid menyusun huruf!huruf menjadi suku kata, perkataan
dan ayat.
iii. Melatih murid menghujah dan mengembangkan idea.
iv. 6ntuk menghasilkan bentuk penulisan kreatif dalam jangka masa panjang.
Peranan tulisan3
a* 6ntuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak!kanak itu
dapat melahirkan idea, fikiran serta perasaan dengan baik, pantas dan
cekap.
b* 6ntuk menghasilkan bentuk!bentuk penulisan kreatif seperti pantun, syair,
sajak lain!lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan
jiwa dalam pemikiran, perasaan bukan sahaja diri kanak!kanak itu sendiri,
bahkan juga seluruh insan umumnya.
c* 6ntuk membolehkan kanak!kanak berkemahiran dalam satu lagi
komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan, perhubungan serta
matlamat hidup.
9
d* 6ntuk membolehkan kanak!kanak menyusun huruf!huruf menjadi
sukukata, perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok
masyarakat.
e* 6ntuk menyediakan, menyemai, mengasah serta mengukuhkan minat
serta bakat kanak!kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat
moden )kerana membaca, menulis dan mengira adalah sebahagian
daripada asas utama keperluan hidup masa kini*.
P?@I':K2! P?@I':K2 P?@K?M(':' (AS
Pratulisan3
Pratulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak!kanak
bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang!lambang bunyi khusus yang
diterima oleh kelompok masyarakat. Pada peringkat awal kanak!kanak membuat
contengan di atas permukaan benda!benda yang sedia ada dalam persekitaran
mereka dengan menggunakan bahan!bahan yang boleh meninggalkan kesan ke
atas permukaan benda tersebut.
Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas
hingga ke peringkat contengan terkawal. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi
kanak!kanak mendapatkan latihan otot, tangan,jari serta kordinasi mata tangan.
Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara!perkara berikut3
i* Melakukan latihan!latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti
menggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli tepung dan lain!
lain.
ii*Menguasai gerak tangan bebas, cara memegang alat tulis, cara duduk dan
sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.
iii* Melakukan latihan!latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas ke
bawah dan lain!lain.
iv* Melakukan latihan!latihan keselarasan )koordinasi* mata dan tangan.
10
2ulisan mekanis 3
Setelah kanak!kanak melalui proses pra tulisan , sepatutnya mereka telah faham
dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . 2ulisan
mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid!
murid. Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis
murid!murid diminta.membentuk huruf!huruf pada permukaan kertas kosong
tanpa garisan. Setelahkemajuannya didapati memuaskan barulah latihan
membentuk huruf diberikan. (ermuladengan ruang garisan yang lebar atau luas
membawa kepada lembaran bergaris kecil atau sempit.
#bjektif tulisan mekanis3
a* Kemahiran mengawal dan memegang pensel.
b* Meneliti, mengenal, menyalin bentuk!bentuk huruf mengikut urutan.
c* Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan.
2ulisan kreatif 3
Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. %i peringkat
ini kanak!kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di
peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk 3
a* Membina ayat.
b* Mengarang cerita.
c* Mengarang pantun, sajak, teka!teki dll.
d* Menulis surat kiriman.
MS-A 26-IS' %I K-':' K'K!K'K P?M6-IA'
a* Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.
b* (entuk!bentuk huruf ditulis terlalu condong.
11
c* 2iada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara
perkataan dengan perkataan.
d* (entuk!bentuk huruf yang tidak jelas 9 tepat 9 betul.
e* Menulis tanpa mengikut garisan!garisan yang ditentukan.
f* Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil.
g* Masalah pembalikan huruf atau perkataan.
h* Auruf!huruf tidak ditulis mengikut posisi )kedudukan * yang sepatutnya.
i* Menulis dengan meninggalkan huruf, perkataan atau imbuhan.
j* Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.
k* Menulis huruf!huruf di dalam perkataan secara bertindih.
l* Mengulang garis!garis huruf yang ditulis.
m* Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.
n* Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah.
o* Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.
/@!/@ M?':2SI MS-A 26-IS'
:uru perlulah memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam
peringkat!peringkat permulaan dan mendirikan asas. Penerangan, tunjuk cara
serta contoh!contoh yang jelas dan betul perlulah diberi agar sesuai dengan
12
tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.
:uru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid!murid. 2ulisan dan
cara!cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid!murid hendaklah
dibuat dengan teliti dan betul.
Kad!kad tulisan dan lembaran!lembaran kerja bertulis perlulah disediakan
oleh guru dengan sempurna. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan
bantuan individu. :uru juga perlu membuat pertimbangan harus dibuat bagi
menentukan ketika sesuai seseorang kanak!kanak itu tidak digalakkan lagi untuk
menggunakan getah pemadam.
13