A megvilágosodás hatásai

A teremtés folyamatába merülő tudati rendszerek a begyűjtött információk értelmezése során
olyan felismerés sorozatokon mennek át, amelyek eredményeképpen felfogják és megértik a
teremtés működését, eredetét és célját !egismerik a "ilágot működtető egyszerű alaptör"ényeket
és általánosan ér"ényes összefüggéseket, "alamint az ezek kombinációiból eredő soksz#nűséget
és bonyolultságot $zt a folyamatot ne"ezzük meg"ilágosodásnak, gnózisnak, egységnek
A budd%izmusban ennek fokozatait, az érzéki "ilágtól "aló elfordulást négy szakaszra bont"a
tan#tják&
' A tá"olságtartás a kül"ilággal szemben, az öröm és nyugalomérzet megtapasztalása
( A "izsgálódás és kö"etkeztetés nélküli koncentráció állapota
) Az örömérzet megszűnik, "iszont megmarad a nyugalom
* $ltűnik a nyugalomérzet, csak a tiszta öntudat és kiegyens+lyozottság "an bennem
A meg"ilágosodás%oz szükséges négy szellemi gyakorlat, elmélyedés a kö"etkező&
' A tér %atártalanságának tudata
( A megismerés %atártalanságának tudata
) A dolgok "alótlanságának ,ürességének- tudata
* Az ürességnek, mint a gondolat tárgyának a tudata
A teremtett "ilágban minden dolog m+landó, "éges, "áltozó és éppen ezért "iszonylagos,
szubjekt#", "agyis lényegét tekint"e ill+zió A létezés az, ami minden dolog közös lényegeként
állandó, örök és %al%atatlan, "égtelen és "alóságos mibennünk $nnek felismerése és megértése
az igazi tudás, amely azután biztos alapul szolgál az intelligens értelem számára a "ilágban "aló
eligazodás%oz
Az egészet átfogó, egyetemes szemlélet "ilágképet ad a léleknek .ereteket k#nál elméje számára
a minél pontosabb megkülönböztetés%ez és #télkezés%ez, a döntések meg%ozatalá%oz, az
értékrend kialak#tásá%oz, egyszó"al megmutatja a le%etőségeket és az aktuális képességeket a
tudata számára $z a lélekben őrződő és működő szellem, mint információ%almaz öntudatra
ébredése, a "alódi felnőtté "álás, mely nem az ideiglenesen fel"ett fizikai test biológiai korától
függ, %anem az entitás %asznos információtartalmától
Az öntudatos, intelligens teremtmények, a lelkek az egyetlen létező szubjekt#", lokális
információ%almazai a megnyil"ánuló teremtésen belül !indenkoron egyediek és életük célja a
környező "iláguk felfedezése, megismerése /nformációkat gyűjtenek és adnak to"ább a
működésük során, "alamint ezeket feldolgozzák, értelmezik, rendszerezik, reagálnak rájuk
Alap"ető céljuk a konzisztens fennmaradás és a boldogulás, a %armónia elérése, illet"e a
strukt+rájukból adódó "ágyak, ter"ek és késztetések meg"alós#tása ,a teremtés- $nnek érdekében
törekszenek önnön "éges idejű létük elny+jtására minél %osszasabban, "agyis az élőlények
menekülnek a pusztulás, a %alál elől
Az Isten a teremtésben a lelkek összessége. Önmagából kelti minden teremtményét az
időbeli visszacsatolás késedelmének káprázata által, és generála szakadatlan!l a tőle
"#ggetlennek látszó ill!zórik!s lét#ket, akár egy álomvilágot. A teremtmények
megvilágosodása az, amikor választ kapnak a kérdéseikre a szám!kra leglényegesebb
dolgokról
.i "agyok én0 !iből "agyok0 !iből "an a "ilág0 .i csinálta és %ogyan0 1onnan eredünk0 1o"á
tartunk0 !i a célja és értelme, mik a tör"ényei ennek a "ilágnak0 !i az én dolgom, %ol a %elyem
a mindenségben0 !i a megoldás az életem során felmerülő problémákra0
2zámos kérdést teszünk fel, melyeket "alójában az /sten, a 3étező kérdez önmagától bennünk,
általunk és rajtunk keresztül Amikor pedig megtaláljuk rá a "álaszokat, az /sten maga az, aki
öntudatára ébred bennünk s fedezi fel saját magát $z az önfelismerés folyamata, az ön"izsgálat,
melyről lényegében az egész teremtés szól
Az alábbiakban össze "annak foglal"a azok a tapasztalatok, melyek egy meg"ilágosodás +tján
járó embert értek 4emél%etőleg %asznára lesznek mindazoknak, akik ugyanezen az +ton járnak
és bizonyságul szolgál a számukra arról, %ogy nincsenek egyedül az önmaguk utáni kutatásuk
során
A meg"ilágosodás %atásai
' Az ember tudata rugalmassá, mozgékonnyá "álik Az éberségének, a dolgokra "aló
odafigyelésének köszön%etően megedződik a figyelme, ja"ul a koncentráló képessége és gyorsul
a gondolkodása $zzel együtt ja"ul az asszociációs készsége és n5 a kreati"itása is, az +j dolgok
kitalálására és meg"alós#tására "aló alkotókészsége
( Az önmegismerés folyamata során, az entitás információ%almazát töredezetté, megosztottá
te"ő falak sorra lebomlanak, "agyis megkezdődik a nagy "isszaemlékezés önnön teljességemre
$mlékképek merülnek fel a tudatalattimból, különösen az al"ás tudati felszabadultságában,
felidéz"e a régm+lt eseményeit, előző életeket, tá"oli történéseket $zek az ébredési gát
szándékos átszak#tásá"al fel%oz%atók az ébrenlétbe, és %asznos tapasztalatokkal szolgálnak a
jelenlegi, aktuális személyiségem számára a boldogulás%oz
) Az álom és ébrenlét %atárán, egyfajta meditációs ré"ületben to"ábbi információk is
tudatos#t%ató"á "álnak, amelyek addig nem "oltak %ozzáfér%etők a lélek számára a
"ilágemlékezetben $z az akas%a, a "ilágéter ,morfogenetikai tér-, mely az idő%ullámok
frek"enciamodulációjában, %olografikusan őrzi a repülési időben tárol"a a teremtésre jellemző
aktuális mindentudást A meg"ilágosodott személynek le%etősége "an nézelődni az akas%ában,
mint "alami gigantikus adatbankban, amely szó szerint minden eseményt tárol az idők kezdetétől
az idők "égezetéig az egészben
* 6rdekes parado7on, %ogy bár a tudat betekintést nyer%et a mindentudás állapotába, amikor
el"ileg az egészben őrződő és %almozódó teljes információmennyiség%ez %ozzáfér korlátlanul,
mégsem képes azt kezelni sem értelemmel, sem anélkül A mindentudásból "aló
információnyerés ,ol"asás- tec%nikáját ugyanis szintén meg kell tanulni és fokozatosan
fejleszteni $%%ez "iszont értelemre "an szükség, ami egyben korlátot is szab az elér%ető,
megemészt%ető információk elé Az értelem nem képes kezelni az egészben lé"ő mindazon
információkat, melyek k#"ül "annak a saját "éges felfogóképességének %atárain "agy logiká"al
kezel%etetlenek és %asznos#t%atatlanok
8 A meg"ilágosodás nem állapot, %anem folyamat, ami so%a nem ér "éget !indig le%et följebb
jutni a tudásban, még jobban elmélyülni benne !ert a tudás, az információ "alamely %almazról,
mindig csak részleges le%et, a teljességet csak a "égtelenben éri el, "agyis so%a
9 A meg"ilágosodás folyamata során a "ilág megismerésében eljutok addig, ameddig értelemmel
és felfogóképességgel egyáltalán el le%et jutni $zt ne"ez%etjük akár a "ilág "égére "aló
eljutásnak is, a%onnan aztán nincs to"ább /nnen már csak "isszafelé le%et menni, a már korábban
megismert dolgok felé, és elmélyülni bennük ,a teremtés fraktális szerkezetében- a "égtelenségig
$z azt jelenti, %ogy a meg"ilágosodott személynek immáron "an rálátása az egészre, a teljes
teremtésre 6rti annak alapel"eit, szabályait, tör"ényeit, összefüggéseit, rendszerét, eredetét és
célját, s látja benne önnön elfoglalt %elyét 6s ez jó :udom ki "agyok, az anyagi "ilágban
körülöttem ro%angáló többi lélekkel ellentétben
; Az értelmem a "ilág eseményeinek, és azok belső összefüggéseinek ismerete által egyre
%atékonyabban képes kezelni az előtte felmerülő problémákat és ellentmondásokat, bár azokat
megszüntetni nem tudja, %isz a működéséből kö"etkezően 5 maga %ozza őket létre A léte során
minden létező rendszer megteremti a maga problémáit, melyekkel azután foglalkoz%at am#g csak
akar
< A tudatom a meditációs gyakorlatok során megtapasztalja az értelem nélküli állapotot is A
problémák az értelem működésének szüneteltetésé"el eltűnnek, %isz csak annak a számára, abban
léteznek $z lesz a nir"ánába lépés kapuja a későbbiekben, a formák "ilágának ,a felöltött
testnek- el%agyása után
= A "alóság misztikus lényegének felismeréséből eredő felszabadult, mély öröm tölti be a
tudatom $z a tiszta boldogság, az ellazulás, megnyug"ás, él"ezet és belső nyugalom állapota a
számomra
'> A meg"ilágosodás számos meglepetést tartogat a lélek számára Amikor bekö"etkezik,
pontosan tudod, %ogy igen, $z Az? @égre megtaláltad, rájöttél, elérted, megértetted +gy, a%ogy
"an 2zemernyi kétséged sincs a %elyzeted felől, mert pontosan tudod, %ogy megtaláltad a
megoldást Agyanakkor azonnal látni fogod, %ogy egyáltalán nem olyan állapot ez, mint azt
előzőleg bárki "árná és el"árná, remélné "agy gondolná magában $gyrészt ezzel a személyiség,
a szubjekt#" én számára semmi sem "áltozik meg a személyes "ilágában, "agyis minden
ugyanolyan lesz, mint korábban "olt ,5 maga is- Bem lesz tőle egyből tökéletes, sem %al%atatlan
"agy csodaté"ő Bem "on%atja ki magát a tör"ények alól, s különleges isteni képességei sem
támadnak csak +gy, maguktól !ásfelől "iszont minden meg"áltozik, mert ettől kezd"e más
szemmel tekintek magamra és a "ilágra !ás lesz az információk "isszacsatolódási +t"onala
,strukt+rája- bennem, "agyis a személyiségem fokozatosan meg"áltozik, át#ródik Az
elkülönültség tudata %elyett az egység tudata erősödik meg bennem és kialakul a magasztos
gondolkodás+ isteni énem Az, Aki mindig is szerettem "olna lenni, csak éppen korábban
képtelen "oltam megfogalmazni ,a tudás %iányában- kellő pontossággal ezt a "ágyamat
'' A meg"ilágosodás szubjekt#" nézőpontjai éppoly sokfélék, mint a megelőző tudatállapotok a
lélekben ,mi"el folyamatról "an szó- 2őt, az elnyert szabadságom okán még számosabbak
lesznek, a%ogy folytatom az ön"izsgálatom a megértés fényében :e%át nem csak egyféle
tudatállapotról "an szó @an ezek között olyan, a%ol "an és működik az értelmem, és igyekszik
minél többet felfogni, és rendszerezni a tudatomon keresztüláramló komple7 információkból $z
lesz a bölcsesség, a dolgok belátásából fakadó megértésben "aló elmélyedés @an olyan nézőpont
is, a%ol nincs értelem Ctt csak a tiszta és szemlélődő figyelem létezik, a tudat legalap"etőbb
állapota, a%ol egyszerűen csak "agyok és érzékelek $kkor megfigyel%etem a létem centrumát,
mintegy k#"ülről néz"e magamat a belső tükröződéseim által @agy le%etek önnön létem
közepében, a forráspontban Abból a pontból néz%etem a minden létezőt, a%onnan az /sten látja
azt, egyszerre az egészet időtlenül, az egy%egyűség állapotából $z egyben a teljesség és
mindentudás állapota is, a%ol szabadon mozog%atok a létezésben Dármely pontjából
megszemlél%etem a mindenséget, mert annak minden pontja én magam "agyok, szó szerint én
'( A meg"ilágosodás kö"etkezményeként az értékrendem alap"etően meg"áltozik !indez
annak meglátásából fakad, %ogy a teremtett "ilág m+landó és ill+zió, m#g a lét örök és "alóságos
A létezés az egyetlen "alóság és nincs más ezen k#"ül !inden, ami "an, ebben "an, mint "irtuális
tükröződés az önmaga számára megnyil"ánulóban A teremtés játékká "álik a számomra,
célirányos tudati te"ékenységgé magasztosul a figyelmem lekötése érdekében $nnek
köszön%ető, %ogy a nir"ánából a tudatom mindig dinamikusan "isszatér a saját álom"ilágába, és
teremteni kezd, belemerül az ill+zióiba Aztán %a t+l sok lesz a teremtésemben a za"ar és a
probléma, amit a rész%almazok okoznak a működésük során egymásnak, akkor egyszerűen
kimenekülök belőle, és ezzel "égeredményben megszűntetem azt $kkor "an lokális szünet a
teremtésemen belül, az egész "alamely részrendszerében Eontosan +gy, a%ogy az álom is egy
beiktatott szünetet képez az ébrenlét nappali szakaszai között
') A meg"ilágosodásra törek"ő lélek munkáját figyelemmel k#sérik az uni"erzum felettes
"ezetői, legbölcsebb entitásai, "alamint a !inden%ató ,!egtartó- is 2zükség esetén külön
foglalkoznak "elem és tan#tanak, többféle módszerrel $z történ%et telepatikus
metakommunikáció +tján, beszélgetéses tan#tással "agy köz"etlen megtapasztalással ,el"iszik a
lelkem "ala%o"á és megmutatják amit kell-, illet"e tudás átültetéssel /lyenkor a "ezető egy
nagyobb, sűr#tett információs csomagot küld át a lelkemnek, ami bennem fokozatosan kibomlik,
mintegy rejtélyes módon eszembe jut "ala%onnan $zt a tudást +gy fogom érzékelni magamban,
mint%a én jöttem "olna rá, én gondoltam "olna ki, s ezért a sajátomnak fogom tekinteni !i"el az
üzenet ilyenkor a saját értelmi rendszerem logikai ford#tóján ,értelmezőjén- megy keresztül és
tárolódik el, könnyebb befogadnom, mint egy k#"ülről érkező üzenetet $nnek oka a
kommunikáció során %asznált fogalomnyel" szerkezetében rejlik !indenkinek könnyebb
megértenie önmagát, mint "alaki más gondolatait $zért az /sten mindig belülről tan#t és szól
%ozzám, bennem, általam
'* A meg"ilágosodott személy ismeri az isteni szentély legbelsőbb titkait is A felettes
"ezetőkkel "aló %atékonyabb kapcsolattartása érdekében kap%at külön időszál "onalat, köz"etlen
összeköttetést is %ozzájuk, akár a !inden%ató%oz is $z nagy kegy a "ezetők részéről, mert
ilyenkor egyben kiemelt "édelemben és gondoskodásban is részesül az illető lélek $gy budd%ára
másképp "onatkoznak ugyanazok a közösségi tör"ények, mint a többi lélekre Aki önmaga
mesteré"é lett, annak nincsenek b#rái, csak b#rálói
'8 A spontán ,meglepetésszerűen- adódó %elyzetekben a bennem felmerülő kérdésekre azonnal
megjelenik a lelkemben a "álasz, gyakorlatilag gondolkodási és emlékezési ,késedelmi- idő
nélkül $z "alósz#nűleg a központi fényk"antumom egy ciklusideje alatt játszódik le, fut át
rajtam, szabadon a mindentudásból kiindul"a, mi"el már nem működnek feltétlenül azok a
fékezőrendszerek az elmémben, melyek elzárnának a megoldástól $bből kö"etkezik, %ogy a
meg"ilágosodott személy mindenre azonnal képes reagálni, "álaszolni, amennyiben az értelme
nem görd#t akadályokat a benne áramló információk elé ,megfelelő tudatállapotban-
'9 .iég és eltűnik belőlem az érzések mély, teljes intenzitás+ átélése, beleért"e a szeretetet,
fájdalmat, a jó és rossz dolgokat Az egész életem egy felületes, illuzórikus játékká "álik a
számomra, amit belülről szemlélek és igazából nem érinti meg a tudatom +gy, mint régen A
bensőm nyugodt, szinte már közömbös lesz a "ilág "áltozásai"al szemben Fgy kezelem az
életem, mint "alami el"ont te"ékenységet, sajátos sakkjátszmát, amelynek nincs a számomra
komoly tétje 1isz mit "esz#t%etek az ill+zióimon k#"ül0 Azokat meg am+gy is mindenféleképpen
el"esz#tem, a%ogy szétfoszlanak az időben
'; !egértem, %ogy minden tudás akkor "álik igazából %asznál%ató"á és értékessé, %a a "ele
kapcsolatos megismerés folyamata körbeér, "agyis "isszazáródik önnön kezdetei%ez, egy ciklikus
rendszert képez"e A "alódi tudás az, amikor a tudással és annak ellentété"el is rendelkezem
$gyaránt ismerem a pro és kontra ér"eket, "agyis átlátom az egész %elyzetet
'< A személyiségem fokozatosan elöregszik és megnyugszik, amolyan nyugd#jassá "álik,
függetlenül a fizikai testem korától $z azzal is jár, %ogy alap"etően eltűnik belőlem a fiatalkori
forrófejűség és lelkesedés, "alamint a karrier"ágy, az ér"ényesülés és a mások szemében "aló
elismerésem igénye, "ágya Bem akarok senkinek semmit bebizony#tani, nem akarok másokat
meggyőzni, "elük "itatkozni, %arcolni, küzdeni, mert tudom, %ogy mindezt nem muszáj Bem
érzem szükségét a konfliktusnak, az ütközésnek 1agyom menni a dolgokat a maguk +tján és
csak akkor a"atkozom be, %a egy "alóban nagyon fontos dologról "an szó A fontosság itt a
budd%a értékrendjében egészen mást jelent, mint korábban $lsősorban az isteni tör"ények
meg"alós#tásáról "an szó és a testi lét során fel"állalt te"ékenységek fontosságáról
'= 3egfőbb életcélommá "álik a nyugodt, "issza"onult, kellemes és laza élet"itel Gsak semmi
"erejtékes munka, erőlködés, k#nlódás, gyötrő kényszerek és rabszolgaság, %ajtás és gürizés a
szamszárában? Az élet szép, az apró csodák is örömet okoznak, amikkel szembesülök és
fölösleges +gy ro%anni $gyfajta megállapodott nyugd#jas élet ez Az időmet kitölti a
HrendszeradminisztrációsH te"ékenység ,e"és, al"ás, pi%enés, lakó%ely karbantartás, stb- és az
alkotás, elmélkedés, szemlélődés "agy az esetlegesen meglé"ő párkapcsolat apró örömei
(> 6rdekes módon a sze7ualitás, mint örömforrás megmarad és kiteljesedik, de el"esz#ti azt az
átütő lendületét, szen"edélytől izzó forróságát, ami"el korábban %atott rám
/nkább él"ezetes játékká, massz#rozássá és HbirkózássáH alakul ez, te%át nem marad meg olyan
sze7nek, mint amilyen előtte, korábban "olt a számomra Iátlások nélkül, felszabadult
könnyedséggel és természetes szemérmetlenséggel ,mint az első emberpár a bűnbeesés előtt még
a paradicsomban- élem meg azt, amit az emberek számtalan tör"énnyel, tabu"al és szokással
igyekeznek elrontani és korlátozni az életükben
(' :eljes ember ,Adam .admon- "agyok önmagamban, nem fél $gy ill+ziókba merült ember
nem ismeri önmagát egészében, csupán egy részét $zért mindig "an az énjének egy olyan
területe, amit kizár, megtagad magából, ami felől éppen ezért nem le%et tudatos $z az 5
árnyékszemélyisége, tudatalattija, a benne lakozó sötét oldal, ami"el mindig nyomasztó
szembesülnie A meg"ilágosodás során ezt a részemet is "issza kell ol"asztanom magamba, ami
"iszont szen"edéssel és problémákkal jár Bem t+lzás azt mondani, %ogy %alálos "eszélyt jelent a
tudatos énemre a megtagadott részemmel "aló találkozás, %isz a kettő egymás ellentéte Az
összeol"adás és kiegyens+lyozódás akkor fejeződik be a számomra, amikor felismerem, %ogy a
sötétebbik oldalam ugyanolyan fényességes és magasztos megnyil"ánulásom, mint a
"ilágosabbik /nnentől kezd"e teljes "agyok önmagamban
(( Az önfelismerésem ,a teljességemről "aló tudatosságom- eredményeképpen megnő az
önelfogadásom A szeretetemet magam felé ford#tom, önmagamat szeretem teljes egészemben
6n mindig magammal "agyok és mindig szám#t%atok magamra !indenki más, külső személy
csak ill+zió körülöttem, és éppen ezért megb#z%atatlan, mert az ill+ziók ,emberek, tárgyak,
események- folyamatosan jönnek és mennek, "áltoznak az általam észlelt, teremtett "ilágban 6n
"iszont mindig megmaradok önnön origómban önmagammal, önmagamnak 6ppen ezért én
"álok önmagam legszeretettebb barátjá"á és társá"á, tan#tójá"á és tan#t"ányá"á, közönségé"é és
szórakoztatójá"á
() A teljessé "álás azt is jelenti, %ogy önmagam /stené"é és 2átánjá"á "álok A jó és rossz
tulajdonságaimnak egyaránt tudatában "agyok, egyenlőképpen $z a "alódi szabadság, amikor a
szabad akaratom oly módon képes ér"ényesülni, %ogy én döntöm el, megk#sértsemJe magam
"agy sem $ngedjek a k#sértésemnek "agy ne 1allgassak önmagam egyik részére "agy inkább a
másikra :udom, %ogy bármilyen le%etek és elfogadom magam ilyennek 6n "agyok önmagam
ura és tör"ény%ozója 6n %ozom meg a magam tör"ényeit, amelyek alapján azután élek, döntök,
megnyil"ánulok mások ,a külső ill+ziók- felé $z persze azt is jelenti, %ogy a kül"ilág el"esz#ti
korábbi jelentőségét és az ill+ziókban felfedezett ellentmondások ré"én lényegtelenné "álik a
számomra 2zó szerint Hfütyülök mindenreH és mindenkire Gsak a saját fejem után megyek, a
saját magasztos elképzeléseimnek megfelelően és egyedül csak én korlátoz%atom,
szabályoz%atom magamat 2enki másnak nem engedem meg, %ogy fölébem kerekedjék, mert
tudom, %ogy senki sincs fölöttem 1a mégis együttműködöm a körülöttem lé"ő többi entitással, a
teremtésem többi részé"el, akkor azt is a szabad akaratomból teszem, nem pedig kényszerből
(* Knmagam megismerése során átlátom a személyiségemben kiépült kondicionálást, amit a
kül"ilág adott nekem ,kényszer#tett rám- a születésemtől kezd"e .épessé "álok arra, %ogy
tetszésem szerint meg"áltoztassam ezeket a programokat, gátlásokat, szokásokat, "agy eltöröljem
őket Iátlástalanná "álok, a szó jó és rossz értelmében egyaránt Dármit megte%etek és annak az
ellenkezőjét is $z persze nem jelenti azt, %ogy meg is fogom tenni, csupán a le%etőséget tudom
immáron szabadon megadni magamnak Bem képzelem többé magamról azt, %ogy Hén aztán erre
"agy arra so%a nem lennék képesH Le igen? !eg tudom csinálni 2őt, arra is képes "agyok, %ogy
ellenálljak "alamely kényszer#tő erőnek és ne tegyek meg "alamit, amit kellene, %a éppen +gy
látom %elyesnek $zt a képességet, az önmagam feletti uralmat ne"ezzük általában önkontrollnak,
de ez nem azonos a környezettől eltanult önkontrollal, %anem annak egy magasabb, tudatosabb
szintje
(8 3átom, %ogy szinte mindenre képes "agyok Dármit meg tudok teremteni, mert értem a
módját és tudom mi kell %ozzá, milyen mű"eletek által le%et elérni "alamely célt .épes "agyok
megidézni a legmagasabb szintű teremtő energiát és formákba önteni ,kinyil"án#tani- azt
Dármilyen %elyzetbe is kerüljek, mindenre tudok magyarázatot adni, mindenre "an mentségem,
indokom, kifogásom, meg az ellenkezőjére is Dármilyen problémára meg tudom találni a
legoptimálisabb megoldást, és képes "agyok a nyil"án"aló ellentmondások ellenére is elkötelezni
magam mellette
(9 A meg"ilágosodott személy a gondolkodásban logikus és bölcs, és ezért ellentmondásos
felismerésekre jut, amik tétlenségre, nyugalomra késztetik, kár%oztatják őt $zért nem cselekszik
fölöslegesen, ezért "iselkedik Hnyugd#jaskéntH Agyanakkor, %a mégis cselekedni kell, akkor
tudja, %ogy azt csak logikusan, ellentmondásmentesen le%et megtenni, ezért ilyenkor fanatikussá
"álik A bölcsen meg%ozott döntést fanatikus elszántsággal képes meg"alós#tani 1a fontos
dologról "an szó, %arcolni is kész érte és meg%alni is
(; A meg"ilágosodott személy a tökéletes %arcos, akinek fő célja pontosan a %arc elkerülése
!indig készen áll a cselek"ésre, de nem törekszik rá ,nem keresi magának a bajt- !indent képes
feláldozni a cél, a siker érdekében, mert nem ragaszkodik semmi%ez és senki%ez A küzdelem
játékszabályai%oz sem, mert azok is önkényesen meg%atározottak, ezért semmi"el sem korlátozza
önnön ra"aszságának kibontakozását !ert az /sten is ra"asz, de nem rosszindulat+ Agyanakkor
mégis "an benne ragaszkodás, mert tudja, %ogy milyen fontos minden ill+zió, ami körülötte "an,
és elfogadja azok szerepét Cdafigyel arra, amit mondani akarnak neki a dolgok 3átja, %ogy a
"ilágban minden tapasztalat üzenet "agy pro"okáció a számára
(< A %arcban a bölcs mindig ellentmondásos stratégiát kö"et, ezért kiismer%etetlen és
megáll#t%atatlan stratégiáj+ !ert az /sten +tjai is kifürkész%etetlenek A békében "iszont logikus
"iselkedésre törekszik, %ogy kiismer%ető legyen és ezáltal megb#z%ató a környezete szemében
:udatában "an annak, %ogy minden utazás és komoly "áltozás a környezetében %arci %elyzetnek
minősül 6ppen ezért ilyenkor az ébersége seg#tségé"el szabadul meg a szokásaitól és
megrögzöttségeitől, melyek akadályoznák és el"eszejtenék őt !ert az ellenfeled mindig a te
stratégiád kiismerésé"el kezdi, a%%oz igaz#t"a a saját ter"eit Az ellentmondásos döntések egy
"eszélyes ,%arci- %elyzetben életmentő fontosság+ak le%etnek, ezért nem fél alkalmazni őket
(= A meg"ilágosodott k#"ülről néz"e különc, önfejű, boldog, gátlástalan, bölcs, őrült, ó"atos,
önálló, mond%atni szégyentelen és pofátlan időnként a "iselkedése .ilóg a sorból, nem akarja
magát állandóan elfogadtatni másokkal, bár igyekszik elfogad%atóan "iselkedni a sikeres
kommunikáció érdekében
)> A meg"ilágosodott személy tudja, %ogy az élet csak akkor teljesedik ki igazán, amikor a lélek
eléri a meg"ilágosodást, te%át ez a legfontosabb cél mindenki ,a teremtmények- számára, aki még
nem jutott el idáig $zért tan#tja, seg#ti a többi entitást, gyors#t"a az +tjukat az egyetemes cél felé
)' A meg"ilágosodott személy látja, tudja és megéli azt a bizonytalanságot, amit a "ilágról
szerzett tudása ny+jt neki, a létezés megismer%etetlen és parado7 lényegéről Mtlátja, %ogy a
legfontosabb dolog a jó társaság, a %elyes "iszonyulás egymás%oz, a sz#n"onalas kommunikáció
és a szeretet, a szerelem, a maga legmagasztosabb tisztaságában és jóságában $z az a dolog
,érzés, tulajdonság-, amely el"isel%ető"é teszi a számunkra a létezést& a szeretet, a szerelem
egymás iránt Az, %ogy örülök a másiknak, és boldog "agyok pusztán attól, %ogy együtt "agyunk,
és jól meg"agyunk együtt Am#g két létező megnyil"ánulás szeretni képes egymást, függetlenül
az ellentmondásoktól és konfliktusoktól, melyek a teremtést árnyalják és ne%ez#tik, addig nincs
gond az életben $z kerül az értékrendjében legelőre, az őt megillető %elyre, a%o"á "aló .épes
"agyok +gy szeretni a másikat, miként önmagamat A le%ető legmélyebben, jó"al azután is, %ogy
a "ilág sötét oldalá"al "aló szembesülés és az ellentmondások már kiüres#tettek és kiégettek
belül, megszabad#t"a lelkemet a kül"ilágtól eltanult ill+zióktól !ert a%ogy a főni7 madár is
önnön %am"aiból kel +j életre, +gy én magam is folyton +jraélesztem és teremtem a saját
szeretetemet és "ilágomat, talán még sokkal szebben és át%atóbban, mint amilyen az "olt
korábban ,akkor, amikor még nem "oltam tisztában önmagammal és nem "oltam önmagam ura
és teremtője-
)( Nelismerem, %ogy a 2átán, mint az énem egy része "alóban csupán a tan#tóm, kiképzőm, aki a
létezés rossznak ne"ezett "elejárói"al, mellék%atásai"al ismertet meg A gonoszsággal és
gyűlölettel, a puszt#tással és más negat#" teremtésekkel !ert a jó és rossz dolgok tudása egész#ti
ki egymást igazi ,teljes- tudássá önmagamról A belső énem azért ind#t +tnak engem, a törléssel
születő embert egy reinkarnáció"al, %ogy +j személyiséget, +j életet tudjak magamnak
nö"eszteni, kész#teni, amely más lesz, mint az előző !entesen a korábbi életek %ibáitól és persze
ter%esen az +j élet %ibái"al, amikkel meg"#"%atom a magam %arcát $z a %arc, amit mindenki
önmagá"al "#" meg a "ilág, mint ki"et#tés seg#tségé"el, ez érleli felnőtté, bölccsé az embert !int
a mesében, a%ol a kiskirályfi elmegy "ilágot látni, szerencsét próbálni és közben tapasztalatokat
gyűjt, felnőtté érik, majd bölcsen, %arcedzetten tér %aza Atyjá%oz, aki 5 maga, csak Hidősebb
kiadásbanH 6s immáron felismeri, %ogy rö"idesen neki is lesz fia, aki majd 5 maga lesz, és
ugyanezt fogja csinálni A 2átán, mint k#sértő a maga isteni szeretetében a próbákat áll#tja a
kiskirályfi ,teremtmény- elé, és együtt örül "ele a sikernek 1a pedig elbukik az ifj+, keményen
megszorongatja, s fájdalmakkal, szen"edéssel "ezeti el a belátás és mélyebb tudás felé $z adja a
teremtés szadistaJmazoc%ista jellegét, amely szintén az ellentmondásosságából fakad a
rendszernek 6n magam "agyok az, aki k#nzom és gyötröm magamat "alójában, s gondoskodom
arról, %ogy minden létben ott legyen a szen"edés
)) A tanulás és a szen"edés egymástól ne%ezen el"álaszt%ató jelenségek A szen"edésből tanul a
lélek, a tanulás pedig olyan "áltozásokkal jár, a "ilágkép átértékelődésé"el, áldozatokkal és
döntésekkel, melyek tudatos#tják a lélekben, %ogy a tanulás egyben szen"edés is A
mennyországban csak boldogok "agyunk, de nem nagyon fejlődünk A pokolba járunk le ,bukunk
le- éppen ezért, bűnbe es"e és a 2átán kezébe ad"a magunkat gyötrésre, %ogy tanul%assunk és
fejlőd%essünk A nagy szen"edés mindig nagy áldozatokkal jár és sok tapasztalattal, gyors
fejlődéssel @agyis aki sokat akar előrelépni az +ton, az sokat kockáztat és sokat szen"ed, és sokat
is "esz#t%et, %a nem éri el célját Aki "iszont ke"esebbet, az lassabban %alad, to"ább ér, de to"ább
is tart az +tja A 2átán, mint a pokol "ezetője mindenkitől beszedi a fejlődés árát, amit fizetni kell
a "áltozásokért Fgy is mond%atnánk, %ogy mindenért amit nyersz, el is "esz#tesz sok más dolgot
,ill+ziót-, amik addig "oltak az életedben $z a "eszteség az, amit a tanulás, a megismerés, a
bea"atódás áraként ne"ez%etünk meg !ert a tudásnak ára "an
)* A legnagyobb ár, amit a tudásért fizetned kell az, %ogy amit tudsz, többé nem tudod nem
tudni @agyis örökre meg"áltoztatnak a tapasztalatok, és látni fogod, %ogy so%a többé nem lesz
+jra ugyanaz semmi, amilyen egyszer már "olt 2emmi sem ismétlődik meg !indent el"esz#tünk
,jót és rosszat egyaránt- és ezért mindig dolgoznunk kell a k#"ánatos dolgok +jrateremtésén !ég
egy budd%a sem ül%et a teremtésben munka nélkül Az csak a nir"ánában, a formanélküli
"ilágban le%etséges, %ogy pi%enjen a tudat és szabadon időzzön a "égtelen időben, a
tulajdonképpeni időtlenségben $zért mennek a lelkek a fénylények formanélküli "ilágába $zért
ke"és a formák "ilágában mindig a mester, a meg"ilágosodott, mert aki idáig eljut, az mind
elmenekül a fénylények "ilágába, kilép"e a szamszárából !ert látja és tudja, %ogy itt nem jó
időzni Bem léleknek "aló %ely a pokol !i itt csak átutazóban "agyunk igen rö"id időre, aztán
már ro%anunk is to"ább a boldogság +tján $z a legfőbb tanács amit egy budd%a bárkinek is
ad%at& 2zerezd meg a tapasztalatokat és menj to"ább Be állj meg, ne ragadj le se%ol, am#g azt
nem érzed, %ogy maradéktalanul boldog "agy és teljesen kielég#t a %elyzeted $z pedig csak a
tá"oli "égtelenben tapasztal%ató meg a számunkra Ogy jó utat k#"ánok minden ked"es
lélektársamnak az +ton?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful