II

(Nelegislatívne akty)
NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 810/2014
z 25. júla 2014,
ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na
konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie
narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (
1
), a najmä na jeho článok 14
ods. 1,
keďže:
(1) Rada 17. marca 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 269/2014.
(2) Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú
reštriktívne opatrenia, ako sa uvádza v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, by sa mali doplniť ďalšie fyzické
a právnické osoby.
(3) Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Osoby a subjekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa dopĺňajú do zoznamu uvedeného v prílohe I k nariadeniu
(EÚ) č. 269/2014.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 25. júla 2014
Za Radu
predseda
S. GOZI
25.7.2014 L 221/1 Úradný vestník Európskej únie SK
(
1
) Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.
PRÍLOHA
ZOZNAM OSÔB A SUBJEKTOV PODĽA ČLÁNKU 1
I. Osoby
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
1. Mikhail Efimovich
FRADKOV
Михаил Ефимович
Фрадков
Narodený 1. 9. 1950
v Kurumoči, Kujbišev­
skej oblasti
Stály člen Bezpečnostnej rady Ruskej fede­
rácie; riaditeľ Zahraničnej spravodajskej
služby Ruskej federácie. Ako člen Bezpeč­
nostnej rady, ktorá poskytuje poradenstvo
v oblasti národnej bezpečnosti a koordinuje
ju, sa zapájal do formovania politiky ruskej
vlády, ktorá ohrozuje územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
25.7.2014
2. Nikolai Platonovich
PATRUSHEV
Николай Платонович
Патрушев
Narodený 11. 7. 1951
v Leningrade (St
Petersburg)
Stály člen a tajomník Bezpečnostnej rady
Ruskej federácie. Ako člen Bezpečnostnej
rady, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti
národnej bezpečnosti a koordinuje ju, sa
zapájal do formovania politiky ruskej vlády,
ktorá ohrozuje územnú celistvosť, zvrchova­
nosť a nezávislosť Ukrajiny.
25.7.2014
3. Aleksandr Vasilievich
BORTNIKOV
Александр Васильевич
Бортников
Narodený
15. 11. 1951 v Perme
Stály člen Bezpečnostnej rady Ruskej fede­
rácie; riaditeľ Federálnej bezpečnostnej
služby (FBS). Ako člen Bezpečnostnej rady,
ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti
národnej bezpečnosti a koordinuje ju, sa
zapájal do formovania politiky ruskej vlády,
ktorá ohrozuje územnú celistvosť, zvrchova­
nosť a nezávislosť Ukrajiny.
25.7.2014
4. Rashid Gumarovich
NURGALIEV
Рашид Гумарович
Нургалиев
Narodený 8. 10. 1956
v Žetikare, Kazachská
soviet ska republika
Stály člen a zástupca tajomníka Bezpeč­
nostnej rady Ruskej federácie. Ako člen
Bezpečnostnej rady, ktorá poskytuje pora­
denstvo v oblasti národnej bezpečnosti
a koordinuje ju, sa zapájal do formovania
politiky ruskej vlády, ktorá ohrozuje územnú
celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukra­
jiny.
25.7.2014
5. Boris Vyacheslavovich
GRYZLOV
Борис Вячеславович
Грызлов
Narodený
15. 12. 1950 vo Vladi­
vostoku
Stály člen Bezpečnostnej rady Ruskej fede­
rácie. Ako člen Bezpečnostnej rady, ktorá
poskytuje poradenstvo v oblasti národnej
bezpečnosti a koordinuje ju, sa zapájal do
formovania politiky ruskej vlády, ktorá ohro­
zuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezá­
vislosť Ukrajiny.
25.7.2014
6. Sergei Orestovoch
BESEDA
Сергей Орестович
Беседа
1954 Veliteľ piateho oddelenia FBS (Federálnej
bezpčnostnej služby Ruskej federácie).
Ako vysoký dôstojník FBS je na čele odde­
lenia, ktoré je zodpovedné za spravodajské
operácie a medzinárodnú činnosť.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/2 Úradný vestník Európskej únie SK
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
7. Mikhail Vladimirovich
DEGTYAREV
Михаил Владимирович
Дегтярёв
Narodený 10. 7. 1981
v Kujbiševe (Samara )
Poslanec Štátnej dumy.
23. 5. 2014 oznámil inauguráciu „de facto
ambasády“ neuznanej tzv. Doneckej ľudovej
republiky v Moskve, prispieva k narúšaniu
alebo ohrozovaniu územnej celistvosti,
zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
25.7.2014
8. Ramzan Akhmado­
vitch KADYROV
Рамзан Ахматович
Кадыров
Narodený 5. 10. 1976
v Centaroji.
Prezident Čečenskej republiky. Kadyrov vydal
vyhlásenia na podporu protiprávnej anexie
Krymu a na podporu ozbrojeného povstania
na Ukrajine. Okrem iného 14. júna 2014
vyhlásil, že „urobí čokoľvek, aby pomohol
oživiť Krym“. V tejto súvislosti dostal od
výkonnej hlavy Krymskej autonómnej repub­
liky medailu za „oslobodenie Krymu“ za
podporu, ktorú poskytol pri protiprávnej
anexii Krymu. Okrem toho 1. júna 2014
vyhlásil, že je na požiadanie pripravený
vyslať na Ukrajinu 74 000 čečenských
dobrovoľníkov.
25.7.2014
9. Alexander Nikolaye­
vich TKACHYOV
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв
Narodený
23. 12. 1960 vo Vysel­
kách.
Gubernátor Krasnodarského kraja. Governor
of the Krasnodar Krai.
Od výkonnej hlavy Krymskej autonómnej
republiky dostal medailu za „oslobodenie
Krymu“ za podporu, ktorú poskytol pri
protiprávnej anexii Krymu. Pri tej príležitosti
výkonná hlava Krymskej autonómnej repub­
liky povedala, že Tkačev ako jeden z prvých
vyjadril podporu novému „vedeniu“ Krymu.
25.7.2014
10. Pavel GUBAREV
Павел Юрьевич
Губарев
Narodený 10. 2. 1983
v Sievierodonecku
Jeden zo samozvaných vodcov tzv. Doneckej
ľudovej republiky. Žiadal o zásah Ruska na
východe Ukrajiny vrátane nasadenia ruských
síl na udržiavanie mieru. Spolupracuje
s Igorom Strelkovom/Girkinom, ktorý je
zodpovedný za konanie, ktorým sa narúša
alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchova­
nosť a nezávislosť Ukrajiny. Gubarev je
zodpovedný za verbovanie ľudí do separati­
stických ozbrojených síl.
Zodpovedný za prevzatie budovy regionálnej
vlády v Donecku proruskými silami; sám sa
vyhlásil za „ľudového gubernátora“.
Napriek tomu, že bol zadržaný za ohrozo­
vanie územnej celistvosti Ukrajiny a neskôr
prepustený, naďalej zohráva významnú
úlohu v aktivitách separatistov, čím narúša
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/3 Úradný vestník Európskej únie SK
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
11. Ekaterina GUBAREVA
Екатерина Юрьевна
Губарева
Narodená 5. 7. 1983
v Kachovka
Vo funkcii tzv. ministerky zahraničných vecí
je zodpovedná za obranu tzv. Doneckej
ľudovej republiky, čím narúša územnú celi­
stvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
Okrem toho sa jej bankový účet využíva na
financovanie nezákonných separatistických
ozbrojených skupín.
Tým, že prijala a vykonáva túto funkciu,
podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.
25.7.2014
12. Fedor BEREZIN
Фёдор Дмитриевич
Березин
Narodený 7. 2. 1960
v Donecku
Tzv. námestník ministra obrany tzv.
Doneckej ľudovej republiky. Spolupracuje
s Igorom Strelkovom/Girkinom, tzv. minis­
trom obrany tzv. Doneckej ľudovej repub­
liky, ktorý je zodpovedný za konanie, ktorým
sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Tým, že
prijal a vykonáva túto funkciu, Berezin
podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.
25.7.2014
13. Valery Vladimirovich
KAUROV
Валерий Владимирович
Кауров
Narodený 2. 4. 1956
v Odese
Samozvaný „prezident“ tzv. Novoruskej
republiky, ktorý vyzval Rusko, aby na Ukra­
jine nasadilo jednotky. Tým, že prijal a vyko­
náva túto funkciu, podporuje činnosť a poli­
tiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
25.7.2014
14. Serhii Anatoliyovych
ZDRILIUK
Сергей Анатольевич
Здрылюкv
Narodený 23. 6. 1972
vo Vinnickej oblasti
Vysoký poradca Igora Strelkova/Girkina,
ktorý je zodpovedný za konanie, ktorým sa
narúša alebo ohrozuje územná celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Tým, že
prijal a vykonáva túto funkciu, Zdriliuk
podporuje činnosť a politiky, ktoré narúšajú
územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.
25.7.2014
15. Vladimir ANTYUFEYEV
Владимир Антюфеев
(známy aj ako
Vladimir SHEVTSOV,
Vladimir Iurievici
ANTIUFEEV, Vladimir
Gheorghievici
ALEXANDROV, Vadim
Gheorghievici
SHEVTSOV)
Narodený 19. 2. 1951
v Novosibirsku
Bývalý „minister štátnej bezpečnosti“ v sepa­
ratistickej oblasti Podnesterska. Od 9. júla
2014 je prvým podpredsedom Doneckej
ľudovej republiky zodpovedný za bezpečnosť
a presadzovanie práva. V tejto funkcii je
zodpovedný za separatistické „vládne“ akti­
vity tzv. „vlády Doneckej ľudovej republiky“.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/4 Úradný vestník Európskej únie SK
II. Subjekty, ktoré narúšajú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
1. Tzv. Luhanská ľudová
republika
„Луганская народная
республика“
„Luganskaya narod­
naya respublika“
Oficiálna stránka:
http://lugansk-online.
info
Telefónne číslo:
+38-099-160-74-14
Tzv. Luhanská ľudová republika vznikla 27.
apríla 2014.
Zodpovedná za zorganizovanie nezákonného
referenda 11. mája 2014. Vyhlásenie nezávi­
slosti 12. mája 2014.
22. mája 2014 tzv. Donecká ľudová republi­
ka a Luhanská ľudová republika vytvorili tzv.
Federálny štát Novorusko.
Je to v rozpore s ukrajinskou ústavou, a tým
aj s medzinárodným právom, čím sa narúša
územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.
Zapája sa tiež do verbovania do separatisk­
tickej „Juhovýchodnej armády“ a do iných
nezákonných separatistických ozbrojených
skupín, čím narúša stabilitu alebo bezpečnosť
Ukrajiny.
25.7.2014
2. Tzv. Donecká ľudová
republika
„Донецкая народная
республика“
„Donétskaya naród­
naya respúblika“
Oficiálne informácie
vrátane Ústavy
Doneckej ľudovej
republiky a zloženia
Najvyššej rady
http://dnr-news.com/
Sociálne médiá:
https://twitter.com/
dnrpress
http://vk.com/dnrnews
Tzv. Donecká ľudová republika bola vyhlá­
sená 7. apríla 2014.
Zodpovedná za zorganizovanie nezákonného
referenda 11. mája 2014. Vyhlásenie nezávi­
slosti 12. mája 2014.
24. mája 2014 tzv. Donecká ľudová republi­
ka a Luhanská ľudová republika podpísali
dohodu o vytvorení tzv. Federálneho štátu
Novorusko.
Je to v rozpore s ukrajinskou ústavou, a tým
aj s medzinárodným právom, čím sa narúša
územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť
Ukrajiny.
Zapája sa tiež do verbovania do nezákon­
ných separatistických ozbrojených skupín,
čím ohrozuje stabilitu alebo bezpečnosť
Ukrajiny.
25.7.2014
3. Tzv. Federálny štát
Novorusko
„Федеративное госу­
дарство Новороссия“
„Federativnoye Gosu­
darstvo Novorossiya“
Oficiálne tlačové
správy:
http://novorossia.su/
official
24. mája 2014 tzv. Donecká ľudová republi­
ka a Luhanská ľudová republika podpísali
dohodu o vytvorení neuznaného tzv. Federál­
neho štátu Novorusko.
Je to v rozpore s ukrajinskou ústavou, a tým
aj s medzinárodným právom, čím sa ohro­
zuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezá­
vislosť Ukrajiny.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/5 Úradný vestník Európskej únie SK
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
4. Medzinárodný zväz
verejných združení
„Veľké donské vojsko“
Международный Союз
Общественных Объе­
динений
„Всевеликое Войско
Донское“
Oficiálna stránka:
http://vvd2003.narod.
ru/
Telefónne číslo:
+7-8-908-178-65-57
Sociálne médiá:
Kozácka národná
garda
http://vk.com/kazak_
nac_guard
Adresa: 346465
Russia Rostov Region.
October (C) District.
St Zaplavskaya. Str
Shosseynaya 1
„Veľké donské vojsko“ zriadilo Kozácku
národnú gardu zodpovednú za boj proti
ukrajinským vládnym silám na východe
Ukrajiny, čím narúša územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a ohro­
zuje stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.
Spolupracuje s Nikolajom KOZICINOM,
ktorýje veliteľom kozáckych síl a je zodpo­
vedný za velenie separatistom na východe
Ukrajiny, ktorí bojujú proti ukrajinským
vládym silám.
25.7.2014
5. „Sobol“
„СОБОЛЬ“
Oficiálna stránka:
http://soboli.net
Sociálne médiá:
http://vk.com/
sobolipress
Telefónne číslo:
(0652) 60-23-93.
E-mail: SoboliPress@
gmail.com
Adresa: Crimea, Simfe­
ropol, str. Kiev, 4 (area
bus station „Central“).
Radikálna polovojenská organizácia zodpo­
vedná za otvorené podporovanie použitia
sily na ukončenie kontroly Ukrajiny na
Kryme, čím narúša územnú celistvosť,
zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.
Zodpovedná za výcvik separatistov na boj
proti ukrajinským vládnym silám na východe
Ukrajiny, čím ohrozuje stabilitu alebo
bezpečnosť Ukrajiny.
25.7.2014
6. Tzv. Luhanská garda
„Луганская гвардия“
Sociálne médiá:
https://vk.com/luguard
http://vk.com/
club68692201
Luhanská domobrana zodpovedná za výcvik
separatistov na boj proti ukrajinským
vládnym silám na východe Ukrajiny, čím
ohrozuje stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.
Spolupracuje s Germanom PROPOKIVOM,
aktívnym vodcom, ktorý je zodpovedný za
účasť na obsadení budovy luhanskej regio­
nálnej kancelárie Ukrajinskej bezpečnostnej
služby a ktorý z obsadenej budovy nahral
video odkaz prezidentovi Putinovi a Rusku.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/6 Úradný vestník Európskej únie SK
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
7. Tzv. Juhovýchodná
armáda
„Армии Юго-Востока“
Verbovanie:
http://lugansk-online.
info/statements
Sociálne médiá:
http://vk.com/
lugansksbu
Nezákonná separatistická ozbrojená skupina,
ktorá sa považuje za jednu z najdôležitejších
na východe Ukrajiny.
Zodpovedná za obsadenie budovy Bezpeč­
nostnej služby v Luhanskej oblasti. Dôstojník
vo výslužbe.
Spolupracuje s Valerijom BOLOTOVOM, ktorý
je jedným z vodcov skupiny.
Spolupracuje s Vasylom NIKITINOM zodpo­
vedným za separatistické „vládne“ aktivity
tzv. vlády Luhanskej ľudovej republiky.
25.7.2014
8. Tzv. „Donbaská
ľudová milícia“
„Нарóдное ополчéние
Донбáсса“
Sociálne médiá:
http://vk.com/
polkdonbassa
+38-099-445-63-78;
+38-063-688-60-01;
+38-067-145-14-99;
+38-094-912-96-60;
+38-062-213-26-60
E-mail: voenkom.dnr@
mail.ru
mobilisation@
novorossia.co
Dobrovoľní telefonisti
v Rusku:
+7 (926) 428-99-51
+7 (967) 171-27-09
alebo e-mail:
novoross24@mail.ru
Adresa: Donetsk.
Prospect Zasyadko.13
Nezákonná separatistická ozbrojená skupina
zodpovedná za boj proti ukrajinským
vládnym silám na východe Ukrajiny, čím
ohrozuje stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.
Táto ozbrojená skupina okrem iného získala
začiatkom apríla 2014 kontrolu nad niekoľ­
kými vládnymi budovami na východe Ukra­
jiny, čím narušila územnú celistvosť, zvrcho­
vanosť a nezávislosť Ukrajiny.
Jej bývalý vodca Pavel
Gubarev je zodpovedný za obsadenie budovy
regionálnej vlády v Donecku zo strany
proruských síl; sám sa vyhlásil za „ľudového
gubernátora“.
25.7.2014
9. „Batalión Východ“
„батальоны Восток“
Sociálne médiá:
http://vk.com/
patriotic_forces_of_
donbas
Nezákonná separatistická ozbrojená skupina,
ktorá sa považuje za jednu z najdôležitejších
na východe Ukrajiny.
Zodpovedná za boj proti ukrajinským
vládnym silám na východe Ukrajiny, čím
ohrozuje stabilitu alebo bezpečnosť Ukrajiny.
Pokúsila sa o obsadenie doneckého letiska.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/7 Úradný vestník Európskej únie SK
III. Subjekty, ktorých vlastníctvo sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
1. Štátny trajektový
podnik „Kerčská
preprava“
Государственная судо­
ходная компания
„Керченская паромная
переправа“
Gosudarstvenoye pred­
priyatiye
Kerchenskaya parom­
naya pereprava
16 Tselibernaya Street,
98307 Kerch
(Автономная Респу­
блика Крым, г. Керчь,
ул. Целимберная, 16)
Kód: 14333981
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. „Krymský
parlament“ prijal 17. 3. 2014 uznesenie č.
1757-6/14 o znárodnení niektorých spoloč­
ností pratriacich urkajinským ministerstvám
infraštruktúry alebo poľnohospodárstva
a Prezídium Krymského parlamentu prijalo
24. 3. 2014 rozhodnutie č. 1802-6/14
o štátnom trajektovom podniku „Kerčská
preprava“, ktorým vyhlásilo vyvlastnenie
majetku štátneho trajektového podniku
„Kerčská preprava“ v mene „Krymskej repub­
liky“. Krymské „orgány“ teda de facto podnik
skonfiškovali.
25.7.2014
2. Štátny podnik
„Komerčný námorný
prístav Sevastopol“
Государственное пред­
приятие „Севастополь­
ский морской
торговый порт“
Gosudarstvenoye pred­
priyatiye
Sevastopolski morskoy
torgovy port
3 Place Nakhimova,
99011 Sevastopol
(99011, г. Севасто­
поль, пл. Нахимова, 3)
Kód: 01125548
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. „Krymský
parlament“ prijal 17. 3. 2014 uznesenie č.
1757-6/14 o znárodnení niektorých spoloč­
ností pratriacich urkajinským ministerstvám
infraštruktúry alebo poľnohospodárstva,
ktorým vyhlásil vyvlastnenie majetku štát­
neho podniku „Komerčný námorný prístav
Sevastopol“ v mene „Krymskej republiky“.
Krymské „orgány“ teda de facto podnik skon­
fiškovali. Z hľadiska objemu obchodu ide
o najväčší komerčný námorný prístav na
Kryme.
25.7.2014
3. Štátny podnik
„Komerčný námorný
prístav Kerč“
Государственное пред­
приятие „Керченский
морской торговый
порт“
Gosudarstvenoye pred­
priyatiye
Kerchenski morskoy
torgovy port
28 Kirova Str., 98312,
Kerch, Autonomous
Republic of Crimea,
(98312, Автономная
Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова, 28)
Kód: 01125554
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom „Krymský
parlament“ prijal 17. 3. 2014 uznesenie č.
1757-6/14 o znárodnení niektorých spoloč­
ností pratriacich urkajinským ministerstvám
infraštruktúry alebo poľnohospodárstva
a 26. 3. 2014 rezolúciu č. 1865-6/14
o štátnom podniku „Krymské námorné
prístavy“ („О Государственном предприятии
‚Крымские морские порты‘), ktorou vyhlásil
vyvlastnenie majetku štátneho podniku
‚Komerčný námorný prístav Kerč‘ v mene
‚Krymskej republiky‘“. Krymské „orgány“ teda
de facto podnik skonfiškovali. Z hľadiska
objemu obchodu ide o druhý najväčší
komerčný námorný prístav na Kryme.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/8 Úradný vestník Európskej únie SK
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
4. Štátny podnik
„Universal -Avia“
Государственном пред­
приятии „Универсал-
Авиа“
Gosudarstvenoye pred­
priyatiye
„Universal-Avia“
5, Aeroflotskaya
street, 95024 Simfe­
ropol
(Аэрофлотская улица,
5, Симферополь г.)
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 24. 3. 2014
rozhodnutie č. 1794-6/14 o štátnom
podniku „Gosudarstvenoye predpriyatiye
Universal-Avia“ („О Государственном пред­
приятии ‚Универсал-Авиа‘), ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku štátneho podniku
‚Universal-Avia‘ v mene ‚Krymskej repub­
liky‘“. Krymské „orgány“ teda de facto podnik
skonfiškovali.
25.7.2014
5. Stredisko „Nižňaja
Oreanda“
Санаторий „Нижняя
Ореанда“
Resort „Nizhnyaya
Oreanda“, 08655,
Yalta, Oreanda
(08655, г.Ялта, пгт.
Ореанда, Санаторий
„Нижняя Ореанда“)
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 21. marca
rozhodnutie č. 1767-6/14 o otázke vytvo­
renia Združenia sanatórií a stredísk, ktorým
vyhlásilo vyvlastnenie majetku strediska
„Nižňaja Oreanda“ v mene „Krymskej repub­
liky“. Krymské „orgány“ teda de facto stre­
disko skonfiškovali.
25.7.2014
6. Krymský podnik
„Azovský destilačný
závod“
Крымское республи­
канское предприятие
„Азовский ликерово­
дочный Завод“
Azovsky likerovo­
dochny zavod
40 Zeleznodorozh­
naya str., 96178 town
of Azov, Jankoysky
district
(Джанкойский район,
пгт Азовское, ул.
Железнодорожная, 40)
Kód: 01271681
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 9. apríla roz­
hodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia
Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/
14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku
podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemy­
selného komplexu, ktorý sa nachádza na
území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku podniku „Azovsky like­
rovodočny zavod“ v mene „Krymskej repub­
liky“. Krymské „orgány“ teda de facto podnik
skonfiškovali.
25.7.2014
7. Štátny koncern
„Národné združenie
výrobcov ‚Massandra‘“
Национальное произ­
водственно-аграрное
объединение
„Массандра“
Nacionalnoye proiz­
vodstvenno agrarnoye
obyedinenye
Massandra
6, str. Mira, Massandra
98600 city of Yalta
(98600, г. Ялта, пгт
Массандра, ул. Мира,
д. 6)
Kód: 00411890
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 9. apríla roz­
hodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia
Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/
14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku
podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemy­
selného komplexu, ktorý sa nachádza na
území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku štátneho koncernu
„Národné združenie výrobcov ‚Massandra‘
v mene ‚Krymskej republiky‘“. Krymské
„orgány“ teda de facto koncern skonfiškovali.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/9 Úradný vestník Európskej únie SK
Meno/názov Identifikačné údaje Odôvodnenie
Dátum
zaradenia na
zoznam
8. „Štátny podnik
‚Magarač‘ národného
ústavu pre vinohrad­
níctvo a víno“
Государственное пред­
приятие Агрофирма
„Магарач“ Националь­
ного института вино­
града и вина „Магарач“
Gosudarstvenoye pred­
priyatiye „Agrofirma
Magarach“ nacional­
nogo instituta vino­
grada i vina „Maga­
rach“
9 Chapayeva str.,
98433 Vilino, Bakh­
chisarayski district,
(98433, Автономная
Республика Крым,
Бахчисарайский район,
с. Вилино, ул. Чапаева,
д. 9)
Kód: 31332064
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 9. apríla roz­
hodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia
Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/
14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku
podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemy­
selného komplexu, ktorý sa nachádza na
území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku štátneho podniku
„Gosudarstvenoye predpriyatiye ‚Agrofirma
Magarač‘ nacionalnogo instituta vinograda i
vina ‚Magarač‘ v mene ‚Krymskej republiky‘“.
Krymské „orgány“ teda de facto podnik skon­
fiškovali.
25.7.2014
9. Štátny podnik „Závod
šumivého vína Novy
Svet“
Государственное пред­
приятиеЗавод
шампанских вин
„Новый свет“
Gosudarstvenoye pred­
priyatiye „Zavod
shampanskykh vin
Novy Svet“
1 Shalyapina str.,
98032 Sudak, Novy
Svet
(98032, г. Судак, пгт
Новый Свет, ул.
Шаляпина, д. 1)
Kód: 00412665
Vlastníctvo tohto subjektu sa previedlo
v rozpore s ukrajinským právom. Prezídium
Krymského parlamentu prijalo 9. apríla roz­
hodnutie č. 1991-6/14 o zmene uznesenia
Štátnej rady Krymskej republiky č. 1836-6/
14 z 26. marca 2014 o znárodnení majetku
podnikov, inštitúcií a organizácií agropriemy­
selného komplexu, ktorý sa nachádza na
území Krymskej republiky, ktorým vyhlásilo
vyvlastnenie majetku štátneho podniku
„Zavod šampanskych vin Novy Svet“ v mene
„Krymskej republiky“. Krymské „orgány“ teda
de facto podnik skonfiškovali.
25.7.2014
25.7.2014 L 221/10 Úradný vestník Európskej únie SK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful