Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity
P. 1
A.A Devre Analizi2

A.A Devre Analizi2

Ratings:
(0)
|Views: 2,681|Likes:
Published by keremmx

More info:

Published by: keremmx on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
 26 
ALTERNAT
İ
F AKIM DEVRELER
İ
 
DEVRE ELEMANLARI
Alternatif ak
ı
m devrelerinde ak
ı
m
ı
n geçi
ş
ine kar 
ş
ı
üç çe
ş
it direnç gösterilir.Devre elemanlar 
ı
dedi
ğ
imiz bu dirençler; R omik direnç, L endüktans
ı
nendüktif direnci ve C kapasitans
ı
n kapasitif direncinden ibarettir. Bu elemanlar devrelerde tek olarak kullan
ı
labildi
ğ
i gibi hepsinin bir arada kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
 devreler de mevcuttur. Bu elemanlar 
ı
n alternatif gerilimdeki davran
ı
ş
lar 
ı
 incelenecektir.
TEMEL DEVRELER
Alternatif ak
ı
mda üç çe
ş
it devre vard
ı
r. Banlar; dirençli devreler(omik devre),bobinli devre(endüktif devre) ve kondansatörlü devre (kapasitif devre) dir.Temel devrelere uygulanan U gerilimi ve devrenin I ak
ı
m
ı
etkin de
ğ
erlerdir. Idevre ak
ı
m
ı
, uygulanan gerilime ve devre eleman
ı
n
ı
n direncine ba
ğ
l
ı
olarakde
ğ
i
ş
ir. Devre elemanlar 
ı
D.C de oldu
ğ
u gibi alternatif ak
ı
mda da seri, paralelve seri-paralel (kar 
ı
ş
ı
k) ba
ğ
lan
ı
rlar. Devre elemanlar 
ı
n
ı
n ideal olmas
ı
; R omikdirencinde endüktif direnç etkisinin bulunmamas
ı
, L ve C elemanlar 
ı
nda omikdirenç etkisinin ve güç kayb
ı
n
ı
n olmamas
ı
demektir.
1 OM
İ
K DEVRE1.1ALTERNAT
İ
F AKIMDA D
İ
RENÇ
Alternatif ak
ı
m devrelerinde, endüktif ve kapasitif etkisi bulunmayan saf dirence omik direnç denir. R harfi ile gösterilerek birimi ohm(
) dur. Dirençolarak çe
ş
itli de
ğ
erlerde ve güçlerde elemanlar oldu
ğ
u gibi elektrikli
ı
s
ı
t
ı
c
ı
lar,
ı
zgara ve ütü gibi elektrikli ev aletleri de mevcuttur. Saf omik dirençli bütünamaçlar 
ı
n, e
ş
it gerilimli do
ğ
ru ak
ı
m ve alternatif ak
ı
m devrelerindekaynaklardan çektikleri ak
ı
mlar da birbirine e
ş
ittir. Yüksek frekansl
ı
A.Adevrelerinde kullan
ı
lan büyük kesitli bir iletkenin direnci, D.A daki direncindenbiraz daha büyüktür. A. A. Daki iletkenin etkin kesiti biraz daha küçük olur. AA da direncin büyümesi, iletken kendi içinde alternatif ak
ı
m de
ğ
i
ş
meleridolay
ı
s
ı
ile do
ğ
an emk’den ileri gelir. Bu emkler ak
ı
m
ı
iletkenin d
ı
ş
yüzeyinedo
ğ
ru iterler. Buna deri olay
ı
denir. 50 Hz frekansl
ı
A.A devrelerinde bu olay okadar de
ğ
ildir.
B
ÖLÜM
 
2
 
 
 27 
1.2 OM
İ
K DEVREDE OHM KANUNU
Alternatif gerilime ba
ğ
lanan bir direnç
ş
ekil2.1 de görülmektedir. Dirençuçlar 
ı
na sinyal generatöründen sinüzoidal bir gerilim uyguland
ı
ğ
ı
nda bu dirençüzerinden bir ak
ı
m ak
ı
ş
ı
olacakt
ı
r. Bu ak
ı
m
ı
n dalga
ş
ekli de uygulananalternatif gerilimin dalga
ş
ekli ile ayn
ı
d
ı
r. De
ğ
i
ş
en sadece genli
ğ
i olacakt
ı
r. Budalga
ş
ekli devre üzerinde gösterilmi
ş
tir.
8888
RU
U
I
 
Ş
ekil2.1
Omik devreSinyal generatöründen direnç uçlar 
ı
na uygulanan u=Um.sin
ω
t sinüzoidalalternatif gerilim uyguland
ı
ğ
ı
nda direnç üzerinden geçen alternatif ak
ı
m ohmkanunu ile bulunur.
Sin R RSin Rui
mm
ω=ω==
Ak
ı
m
ı
n maksimum de
ğ
eri
 R I 
mm
=
oldu
ğ
undan, alternatif ak
ı
m
ı
n ani de
ğ
eri a
ş
a
ğ
ı
daki
ş
ekli alacakt
ı
r.
Sin. I i
m
ω=
 Bu de
ğ
erin dalga
ş
ekli
ş
ekil2.1 de devre üzerinde görülmektedir.Alternatif ak
ı
m
ı
n herhangi bir zamandaki de
ğ
erini bu formüle bulmakmümkündür. E
ğ
er herhangi bir zamandaki de
ğ
eri de
ğ
il de etkin de
ğ
er olarakdirencin üzerinden geçen ak
ı
m;
ALTERNAT
İ
F AKIM DEVRE ANAL
İ
Z
İ
Topak
 
 28 
R22R .U 2  2 
mmm
========
 R.. R. I  I  R I 
mmmm
222
olur. Bu de
ğ
eri ampermetre ile ölçülerek bulunabilir. A.A devresinde saf bir omik direnç, D.A devresinde de ayn
ı
etkiyi gösterir. Bu nedenle do
ğ
ru ak
ı
mdakullan
ı
lan kanunlar aynen alternatif ak
ı
m devrelerinde de uygulan
ı
r.
(wt)
i=Im.SinwtU=Um.SinwtUmIm
90180360
U,IwUIo
 
Ş
ekil2.2
Ş
ekil2.2 de omik direnç uçlar 
ı
na uygulanan gerilimin ve direnç üzerindengeçen ak
ı
m
ı
n dalga
ş
ekli ve vektör diyagram
ı
görülmektedir.Alternatif bir gerilim bir direnç uçlar 
ı
na uyguland
ı
ğ
ı
nda direncin uçlar 
ı
ndaki gerilimdo
ğ
rultusundan direnç üzerinden geçen ak
ı
m artmakta, direnç uçlar 
ı
ndakigerilim de
ğ
eri azald
ı
kça bunun paralelinde ak
ı
mda azalmaktad
ı
r. Bu durum
ş
ekil2.2 de görüldü
ğ
ü gibi gerilimin maksimum oldu
ğ
u yerde ak
ı
mdamaksimum, gerilimin s
ı
ı
r oldu
ğ
u yerde ak
ı
mda s
ı
ı
r olmaktad
ı
r. Bu nedenleak
ı
mla gerilim ayn
ı
fazdad
ı
r. Direnç eleman
ı
ak
ı
mla gerilim aras
ı
nda bir fazfark
ı
olu
ş
turmamaktad
ı
r. Vektör gösteriminde I ak
ı
m
ı
n etkin de
ğ
eri, U isegerilimin etkin de
ğ
erini göstermektedir.
Örnek2.1
Ş
ekil2.3 deki devrede, alternatif ak
ı
m kayna
ğ
ı
ndan çekilen ak
ı
m
ı
bularak buak
ı
m
ı
n dirençler üzerindeki gerilim dü
ş
ümlerini hesaplay
ı
n
ı
z.
1
2
1 kohm560 ohm110 VU
 
Ş
ekil2.3
ALTERNAT
İ
F AKIM DEVRE ANAL
İ
Z
İ
Topak

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ramazan Gülcan liked this
batu0755 liked this
Yeşim Erdem liked this
Yeşim Erdem liked this
Yüksel Doğar liked this
Yüksel Doğar liked this
Yüksel Doğar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->