You are on page 1of 11

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 323Cht Nng To G
(Lifter)


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 324

1. Gii thiu cht nng to g.


Hnh C13. 1 Mt s loi cht nng to g
a). nh ngha.
Thanh to g tng t nh con trt nhng linh hot hn v c
th chuyn ng theo phng ng v ngang (HELP EMX 5.0).

Cch khc: Cc thanh to g c chc nng tng t nh cht
y, nhng thm vo chng c th c dng nu sn phm
ca bn b ct bn trong (undercut). Chng thay th cho cc cht
trt bn trong.

b). Cu to.
Thanh to g c chia ra lm 3 phn chnh: thanh y (core
blade), khp ch U (UCoupling) v g ch T (TGIB). Chng
c lin kt vi nhau qua s n khp, xem hnh C13.2.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 325

Hnh C13. 2 Cu to cht nng to g
c). Cng dng.
Sau khi thit k xong mt phn khun cho sn phm, nhiu khi c
mt s phn trn sn phm b vng, khng tho ra c theo
hng m khun. Lc ny ta cn phi c mt h thng gi l h
thng li mt bn tho cc phn b vng y. Bao gm cam
cht xin, cht c mt cam, cht do, cht xin, cht xin kp,
cam chn ch, cht tho c li cn.

Cht nng to g dng y sn phm sau khi p. c y
bi tm y khi khun m.

d). Nguyn l lm vic.
Trong giai on y (y l giai on cui cng ca mt chu k
p phun). Trong giai on ny cm km lm lm chc nng m
khun mt cch nhanh chng v an ton. Lc u, cm km m
khun mt cch chm chp v sau nhanh dn cho n gn
cui hnh trnh th n chuyn ng chm li trnh va p
mnh. Khi khun m ra th tm y ca khun b cn y ca
my y sn phm v pha trc li sn phm ra khi khun.
Mt khi sn phm ri khi khun th cn y s hi v sn
sng cho mt chu k p phun k tip.GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 326
Thanh to g c gi bi tm gi v chuyn ng nh tm y
truyn ng li sn phm ra khi khun. Sau tr v v tr
ban u nh cht hi tip tc mt chu trnh mi.

2. Cc yu cu k thut.
a). Vt liu.
AISI SAE
Loi thp

Nhng c tnh chung
v trng hp ng
dng
Phng php nhit luyn in
hnh
AISI D2 Thp
dng c %
Cacbon cao,
% Crm cao.
Phn trt, b phn
y, cht xin.

0
900 C , Ti
0 0
980 1025 C C,
Lm ngui khng kh Ram, Rc
61 54 .

Hnh C13.3 minh ha hai trng thi ng v m khun. Cho thy
cht xin hot ng theo th t theo hai phng: Ca thanh y
(a sn phm ra khi khun) v trt theo phng ngang trn
g ch T ( sn phm rt ra khi thanh y).


Hnh C13. 3 Trng tho ng m khun khi c cht nng
to g
Ngoi ra ngi ta cn dng cht xin kp:


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 327

Hnh C13. 4 Mt s loi cht xin kp

Hnh C13. 5 Cht xin kp thuc h thng li mt bn
b). Yu cu k thut ca li mt bn:
Chuyn ng ca li mt bn phi ng k g sn phm ra
nh nhng.
Li mt bn m hay ng phi c c chn mi hng
chuyn ng.
Li mt bn cn c mt h thng dn hng ph hp trong
chuyn ng ca n.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 328
Phi trnh cc gc nhn trn b mt chuyn ng ca li mt
bn.
Li mt bn chuyn ng c khi khun m.
Cht xin thng lm bng thp ti cng hoc b mt thp ti
cng. Cc cht u c lm thp hn t nht 0.05mm
cht xin khng c ln sn phm nha.

3. Phng php thay th.
Ty theo dng h hng m c th thay th tng b phn ca thanh
to g. V chng c lp vi nhau qua cc khp ni nn ta d
dng thay th. Trong trng hp thay c b th tho 2 vt trn g
ch T bt vi tm y.

4. Vn dng EMX 5.0 thit k cht nng to g.

Lu :
Sau khi a sn phm v cc thnh phn c bn ca b khun
th ta c th a thanh to g vo, khng nht thit phi theo trnh
t nh trong phn mc lc sch hng dn.
Gm hai phn:
Cc bc c bn to cht nng to g.
p dng cho mt sn phm c th.
Cc bc c bn to cht nng to g.
Menu lin quan n cht nng to g:

Hnh C13. 6 Menu lnh Lifter
a). nh ngha cht nng to g:
Theo ng dn: EMX 5.0 > Lifter > Define.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 329

Hnh C13. 7 Cc la chn trong hp thoi Lifter
Chn gc ta : Ta click chut vo (1)CSYS ri click chut ngoi
mn hnh quan st trn sn phm c ni t sn gc ta , ta
click chn; hoc to li 1 gc mi theo ngi s dng ri chn.

Chn mt phng dn hng: click chut vo (4) Plane guide ri
click chut ngoi mn hnh chn mt phng, thng chn l mt
y ca na khun di ng.

Chn mt phng gi nh v g ch T: Click chut vo (5)
Plane retainer ri click chut ngoi mn hnh chn mt phng,
thng chn l mt y ca tm gi.

b). Hiu chnh li cc thng s ca Lifter.
Theo ng dn: EMX 5.0 > Lifter > Modify.

Lc ny ta ch c th thay i cc thng s thi, khng th chn
li cc mc chnh to lifter (nhng mc ny b m).


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 330


5. V d minh ha cch t cht nng to g vo b khun.
a). Chun b cc phn c bn ca khun t cht to g.
Ta to mt new project chn 1 b sn phm tch khun
sn trong EMX 5.0 theo ng dn sau: C:\Program
Files\emx5.0\components\mm\demoparts\asm_tutor.asm.

thc hnh trn file mu, ta nn copy ra 1 file t vo th mc
lm vic ri s dng.

a sn phm vo, ta rng buc sn phm vo cc mt phng
chun.

Tip tc a cc tm khun c bn vo nh: tm kp trn
(Clamping Plate); tm (Support Plate); gi (Rail); tm kp
di (Clamping Plate); tm y (Fixing Plate); tm gi (Retainer
Plate).

Khi trn mn hnh thit k ta c nh hnh C13.8:

Hnh C13. 8 Cc tm khun c a vo mi trng lm
vic
Ta n i nhng tm khng lin quan.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 331

Hnh C13. 9 Sau khi n mt s thnh phn khng lin quan
trn b khun
To mt thanh to g. ng dn: EMX 5.0 > Lifter > Define;
Lm theo hng dn trn ta cn chn 3 rng buc sau to
thanh to g.

Hnh C13. 10 La chn cc Reference lp ghp
Chn xong 3 rng buc trn ta tip tc iu chnh cc thng s
trong bng cho ph hp vi yu cu thit k. Sau kt thc
lnh, nu nh chng trnh khng bo li th ta lp hon
thnh c bn mt cht to g. Trng hp bo li th ta lm li
cn thn theo trnh t cc bc trn; c th l chn sai hay iu
chnh cc thng s vt mc cho php, v.v

Sau khi kt thc lnh ta s c cht to g nh hnh C13.11:GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 332

Hnh C13. 11 Sau khi kt thc lnh Lifter
Da trn cc thng s khun v sn phm ta iu chnh kch
thc cc phn cht ca cht nng cho hp l.

6. nh ngha li cht to g.
ng dn EMX 5.0 > Lifter > Modify.

Khi chng trnh yu cu chn li gc ta lc to cht. Ta
click chut ra mn hnh ri chn gc ta , chng trnh s hin ra
bng ging bng lc to ban u lifter.

Thng thng ta cn iu chnh cc thng s chnh nh hnh
C13.12:

Hnh C13. 12 Cc thng s cn hiu chnh i cht nng
to g


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com


0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 333
Offset theo phng X v Z ca thanh y so vi gc ta .
Angle LIFTER: Gc nghing ca thanh cn chn cho ph
hp y sn phm. Theo mt nh l 17
0
.
Diameter BAR: ng knh ca thanh y cn chn ph
hp lc y sn phm, khng nn chn qu ln lm tn vt
liu. Mc nh l 15.
Reach: Khong cch y (chiu di lm vic) ca cht nng
to g. Khi ta chn b khun mu vo th chng trnh t
chn khong cch y lun.