You are on page 1of 16

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 252Cht y
(Ejector Pin)


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 253

1. Ni dung nghin cu.
a). Gii thiu v nh ngha cht y.
b). Hiu chnh cht y.
c). S dng EMX 5.0 to cht y trong khun p nha.
d). V d minh ha c th.

2. Gii thiu v cht y.
a). Gii thiu chung.
Dng y sn phm ra sau khi m khun do c s ht ca
chn khng gia sn phm v ci khun. H thng y c nhiu
loi: H thng dng cht y, h thng dng li y, h thng
dng ng y, h thng dng tm tho, h thng dng kh nn.
Ngoi ra cn c h thng y cung phun v ming phun.

Mt h thng y thng c 4 b phn c bn sau:
B phn truyn ng y: Truyn chuyn ng cho b phn
y, gm c:
+ Thanh y (Knockout).
+ Tm y (Ejector Base Plate).
+ Tm gi (Ejector Retainer Plate).
B phn dn hng: Dn hng cho chuyn ng ca h
thng y, gm c:
+ Bc dn hng h thng y (Ejector Guide Bushing).
+ Cht dn hng h thng y (Ejector Leader Pin).
+ Cc b phn h tr lp cht dn hng (inh vt Screw,
cht nh v Dowel pin, vng chn C Ring).
B phn hay c cu y: Trc tip y chi tit c v knh
nha, gm c:
+ Cht y (Ejector Pins).
+ Li y (Ejector Blades/Rectangular Ejector Pins).
+ ng y (Ejector Sleeves).
+ Cht tho cung phun (Sprue Puller Pin).
+ Cht y knh nha (Free flange position ejector pins
Misumi).
+ Tm tho (Stripper Plate).
B phn hi: a h thng y tr v v tr ban u khi ng
khun, gm c:
+ Cht hi (Return Pin).
+ L xo (Spring).

Mt s lu khi thit k h thng y:
Tm y hu nh lun c lp na khun di ng. dy
ca tm y cng rt quan trng, nu tm y qu mng th
n s b un cong v lc y s khng u trn ton b sn


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 254
phm. dy da vo din tch b mc sn phm, nn ly
theo bng sau:

Din tch b mt
(
2
cm )
5 10 25 50 100

dy tm y
(mm)
12 15 20 30 50

Cc cht y, li y nn b tr gc, cch, gn ca sn
phm, c bit l ch nha bao quanh phn thp.
Hnh trnh y nn bng chiu su ln nht ca sn phm
theo hng m khun cng thm 5 10mm, khong u nu
qu di s lm h thng y yu.
Cc nh cht y nn nm ngang so vi mt phn khun
khng li vt trn sn phm (trong thc t thng chnh
lch 0.050.1mm)
Cht y v cht hi c dt cng nhau, sau khi cht y
y sn phm ra hai na khun khp li, na khun c nh
s t vo cht hi y h thng y v v tr ban u
chun b cho 1 chu k mi. Cht hi c ng knh ln hn
cht y.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 255

Cng thc tnh lc y ca h thng y:
2 4
t
S E A
P
d d V
d
t t

Trong :
P = Lc y (N).
t
S = S co nhit ca nha theo phng ng knh d (bng
h s gin n nhit nhn t).
t = Nhit chnh lch
0
C (nhit nha lc rt nhit lc
y).
d = ng knh ca ng trn m chu vi ca ng trn
bng vi chiu di ng bao ca chi tit c xung
quanh li (mm).
E = Module n hi E (Mpa).
A = Din tch tip xc ca vng b co li trn li theo hng
ca h thng y (mm
2
).
= H s ma st (gia nha v thp).
t = B dy ca chi tit c (mm).
V = H s poision ca nha.

Hnh C8. 1 H thng y trong o khun


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 256

b). Cht y.
Cht y c gia cng rt chnh xc, c tiu chun ha v
lp theo h thng trc. cng b mt thn cht khong
60 65HRC, b mt ny c chiu su khong 0,01 0,018cm, vt
liu li cht phi bn. cht c dp nng v t bn
cao nht. Mi l cng on cui cng. cng ca u cht
khong 30 35HRC. Vic gia cng chnh xc thng ch thc
hin phn dn hng ca cht y. S lng cht y ph
thuc vo hnh dng v kch tht ca vt c. ng knh cht
y trong khong 3,2 25,4mm. Nu cht y qu di hoc qu
nh th cn c bc dn hng.

Vic la chn cht y b chi phi phn ln bi nhnh dng sn
phm, bi tnh cng hoc do ca vt liu nha th c s
dng trong qu trnh c.

Bng 3.7 Cc kiu cht y
Tn
Hnh v (mt s kiu
tiu biu).
Vt liu thng
dng.
cng
HRC.
Cht y
thng

Thp gi
(SKH51).
58 60
Thp gi + M
crom cng.
50 55

Thp lm
khun (Dies
steel).
(SKD61).
40 45

Cht y
bc

Thp lm
khun + Thm
nit.
56 60
Thp chng n
mn
(SUS440C).

Bn v chi tit cht y thng (Vt liu: Thp chng n mn).

8 Cht dn hng.
9 Cung phun v knh nha.
10 Bc cht dn hng.
11 Cht hi.
12 Cht dn hng.
13 Bc dn hng tm y.
14 Tm .
1 Khun ci.
2 Vt c.
3 Khun c.
4 Cht y.
5 Cht tho cun phun.
6 Tm gi.
7 Tm y.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 257


c). Li y.
i vi nhng sn phm phc tp, thnh mng nu dung cht
y trn s khng hiu qu, khng lc v gy bin dng sn
phm. Do c thay th bng li y. Tuy nhin li y
kh gia cng hn v km cng vng hn. Li y v cch ca
rn khun c nn lun cch nhau t nht 0,1 0,2mm trnh
try xt.

Hnh C8. 2 H thng y dng li y
Bng 3.8 Cc kiu li y
Tn
Hnh v (mt s kiu tiu
biu).
Vt liu
thng
dng.

cng
HRC.
Li y
(Rectangular
ejector pins)

Thp gi
(SKH51)
58 60


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 258Bn v chi tit li y kiu ct khng vt (Vt liu: Thp gi).


d). ng y.
Dng y sn phm c dng trn xoay hoc tm mng. Cc ng
y rt thun li cho qu trnh y quanh cc cht li.

ng y chu ng sut v s n mn cao do c mt trong v
mt ngoi phi c ti cng v nh bng. Nu b mt ng y
khng cng v c cng khc nhau th s to nn vt xt
trn c khun v li. Thm na, cng ca khun v li vn
khc nhau v khc so vi ng y, cho d mt trong v mt
ngoi ca ng y c cng nh nhau th vn s to nn vt
xt.

ng knh ngoi ca ng y nh hn l khun khong
0,025 0,05mm, ng knh trong ca ng y ln hn li
khong 0,015 0,03mm.

Li nn c kch tht sao cho on nm trong hoc vt qua chi
tit c c ng knh nh hn on cn li t nht 0,015mm
trnh tn hi n li khi y.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 259

Hnh C8. 3 H thng y dng ng y
Bng 3.9 Cc kiu ng y
Tn
Hnh v (mt s kiu tiu
biu).
Vt liu
thng dng.
cng
HRC.
ng y
thng.

Thp gi
(SKH51).

Thp lm khun
(SKD61) + Thm
nit.
58 6040 3
ng y
bc.

ng y
bc kiu
cn.

Thp gi
(SKH51).
58 60
Bn v chi tit ng y thng chnh xc (Vt liu: Thp gi).


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 260


e). Tm tho.
Tm tho l tm th 3 c thm vo gia na khun c nh v
na khun di ng, dng tho sn phm dng hnh tr trn
hay hnh hp ch nht ln c thnh mng ( 0,25 1mm). Tm
tho c dng khi khng th tho sn phm bng cht y. u
im ca tm tho l khng li vt trn sn phm.

Hnh C8. 4 H thng y dng tm tho
f). C cu y cung phun.
C cu ny thc hin 2 hnh ng:
Ko cung phun ra ngoi khun khi m khun.
y knh nha, cung phun v ming phun ra khi khun
sau.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 261

Hnh C8. 5 y knh nha trong khun 2 mnh

Hnh C8. 6 y knh nha trong khun 3 mnh
i vi hnh ng th nht ta cn 1 b phn ko cung phun,
bao gm cc kiu sau:

Kiu ch ko dng cn ngc:
y l kiu thng dng, on cn ngc c dng nh thn
ngui. Nn gia cho cht y thp xung 1 mm v trong nhiu
trng hp vic lm ngui s rt chm do s lng nha ln.
ng thi, vic h cht y xung cn lm tng din tch b
mt (y), to nn 1 mm vt liu an ton trc khi cht y i
vo trong nha trong qu trnh y.

Kiu ch ko dng ch Z:
y l kiu n gin nht tuy nhin cn phi c s lp t
chnh xc.

Kiu ch ko dng rnh vng:
Mt trong nhiu rnh vng c ct trong thn ngui sau
to kh nng ko cung phun. Trng hp vt liu nha b


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 262
vng trong cc khe, n s dnh vi nha nng ang chy vo
trong chu k tip theo. Dng rnh vng c hai loi: rnh vng
trong v rnh vng ngoi.


Hnh C8. 7 Mt s kiu ko cung phun
g). H thng y cho qu trnh phun khun t ng.
Qu trnh phun khun t ng cn c mt h thng y hon ho
m trong cc sn phm phi c ri ra d dng trc khi
khun ng trnh lm hng lng khun.

H thng y c th c ci tin bng cch thm vo 2 l xo
chung quanh cht hi h thng y c th t chuyn ng
qua li khng sn phm b dnh vo cc cht y. Nu vic t
l xo vo cht hi gp kh khn ta c th lp thm cht mi.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 263

Hnh C8. 8 H thng y c dng l xo
3. Dng EMX 5.0 a cht y vo trong khun.
a). Hp thoi cht y (Ejector Pin):
C 2 cch m hp thoi cht y:
Dng biu tng (define an ejector pin) trn
toolbar.
Dng lnh EMX 5.0 > Ejector Pin > Define.

So vi hp thoi inh vt, hp thoi Ejector Pin ch thm vo rng
buc lp rp th 3 v ty chn .

Rng buc lp th 3 yu cu ta chn mt nh
hung cho tm y, thng th sau khi ta chn mt lp cht
y , chng trnh s t chn mt nh hng l
mt vung gc vi mt .

Ty chn dng ct u cht bng mt Quilt ta
xc nh trc v c tc dng vi tt c cc kiu cht.

nh ngha mt Quilt click vo EMX 5.0 > Ejector pin >
...identify trim faces. Khi hp thoi Ejector trim faces xut hin
bn click vo biu tng sau chn mt quilt. Nu cha c
mt Quilt bn phi to mt Quilt trc.

Mun xa mt Quilt nh ngha bn mt click vo mt mun
xa trong danh sch sau click .GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 264

Hnh C8. 9 Hp thoi Ejector Pin
b). Lp cht y (Ejector Pin):
Phn ny s trnh by cch lp cht y thng qua v d lp cht
cho khun 2 tm c sn phm nh hnh bn di.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 265

Hnh C8. 10 o khun chun b lp cht y

Hnh C8. 11 M hnh chi tt c v sn phm tch khun
1). Xc nh mt ct cht y (Identify Trim Faces).
To mt Quilt:
Cn c vo im m ta chn t cht y. Trong
trng hp ny ta to mt nh hnh bn di, do c s dng
li (Core Pin) v ng y nn ta to hai mt Quilt: Mt mt
Quilt ct cht y v mt mt Quilt ct ng y v li.


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 266

Hnh C8. 12 To mt Quilt ct cht y
Xc nh mt Quilt dng ct:
Click vo EMX 5.0 > Ejector pin > ...Identify trim faces. Khi
hp thoi Ejector trim faces xut hin bn click vo biu tng
sau chn cc mt Quilt to trn.

2). Lp (nh ngha) cht y:
2.1). M hp thoi Ejector Pin.
2.2). Chn cc thng s ban u.

Hnh C8. 13 Chn n v, hng, loi, kch thc cht
2.3). Chn chun lp cht. Theo th t nh ch dn trong vng
xem th loi cht. Click chn im lp cht.
Nu cc im lp cht cha c to bc tch khun
th bn phi to im trc khi nh ngha cht. Ta chn
vo 1 trong cc im c sn (PNT0, PNT1, PNT2, PNT3).
Chn mt lp cht l mt y tm gi. Nu ta chn
im trc th khng cn click EMX cng
s t chn sn 1 mt, nu mt ny khng ng ca
bn th chn li mt khc. Mt nh hng chng trnh t


GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com

0984499008
E x p e r t Mo l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0

Page 267
chn l mt vung gc vi mt lp cht. Nu mun
chn li bn click ri chn mt.
2.4). Thay i cc ty chn trong mc (Options). Ta chn 2 ty
chn v . Nu mt Quilt c
chn ct cht khng phi l mt phng th bn chn
thm kiu chng xoay trong danh sch .
2.5). iu chnh kch thc l. Trng hp ny ta chp nhn
cc gi tr mc nh.
2.6). Xem th: Click xem th. Nu khng ng bn
lm li cc bc [2.2)] [2.5)] . Trong v d ny ta thy cht
lp ng yu cu.

Hnh C8. 14 Xem th cht y nh ngha