P. 1
KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140726

KISEBBSÉGI SAJTÓFÓKUSZ - 140726

|Views: 0|Likes:
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából
Napi tallózó a Kárpát-medence sajtójából

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Civitas Europica Centralis on Jul 27, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2015

pdf

text

original

Egymás felé forduló régiók Kelet

-
Közép Európában • Approaching
regions in East-Central Europe
K KISEBBSÉGI ISEBBSÉGI S SAJTÓFÓKUSZ AJTÓFÓKUSZ
1 1
2014. JÚLIUS 27., SZOMBAT
BOÉR KRISZTINA
boerkriszta@gmail.com
admin@cecid.net
kboer@cecid.net
Magyarország Magyarország
  Tovbb titkol!zik az "kotrs − A bekért iratok többségét nem adta át a norvég pénzeket
gyanús körülmények között osztogató Ökotárs Alapítvány a Kehinek, így öv! héten
hiánypótlásra "elszólító levelet kaphat# $atóhírek szerint az Ökotárs egyébként "élrevezethette a
Kehit %&'()
  #agabiztosan vezet a $idesz% le van maradva az ellenz&k − Az *psos úli+si "elmérése
alapán a pártok sorában továbbra is a ,idesz áll az els! helyen, bár -sökkent a támogatottsága#
Az &$./ elmozd+lt múlt havi történelmi mélypontáról, de így sem t+dta +tolérni a 0obbikot,
amelynek szintén b!vült a tábora %&'()
  Szentmihályi Szabó Péter nem akar nag'k(vet lenni − 1Szentmihályi Szabó Péter arról
tájékoztatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetőségét, hogy semmilyen nagyköveti
posztot nem kíván betölteni2 3 közölte a tár-a pénteken az &4*5vel %&'()
  #egd(bbent az ellenz&k Orbán besz&d&n − 1Orbán Viktor miniszterelnök mai beszédével
nem a liberális demokráiának áldozott le, hanem magának a demokráiának2 3 reagált az
6gyütt5/& Orbán t)svn'osi besz&d&re# A Fodor Gábor vezette &agyar 7iberális /árt szerint
Orbán Viktor ma megtagadta mindazt, amiért egykoron har-ba szállt és politikai szerepet
vállalt, megtagadta egykori önmagát 8 %(rigo)
  *K+ Orbán Viktor a ,asiszta llamszervez&st tart-a .&ldnak − A 9emokratik+s Koalí-ió
%9K) szerint Orbán Viktor miniszterelnök szombati t+sványosi beszédében lényegében azt
hirdette meg, hogy a szabadságra épül! demokrá-iával szemben :egy !asiszta, szabadságot
lebontó államszervezés: a követend! példa# Kerék-Bárczy Szabolcs, az ellenzéki párt
elnökségi taga szombaton, a "!városi $zabadság5szobor lábánál tartott satótáékoztatóán úgy
"ogalmazott; a miniszterelnök :sajnos vagy elmeháborodott, és"vagy hazaáruló:# A 9K szerint
agyrém, hogy Orbán Viktor &agyarország számára többek között (roszországot és Kínát
állította követend! példának, :mert azok hatékonyan szervezik meg az államukat: %'szv)
  Tóbiás+ a minisztereln(k kil&.ett a .olgri demokrcik &rt&krendszer&b/l − Az &$./
elnöke szerint az az állam, amely nem a szabadság köré szervez!dik, el!bb vagy +tóbb kilép a
1
A szeml&ben szere.l/ cikkek nag' r&sze a c0mre kattintva meg-elenik 1 az #TI230rek3ez tartoz! linkek eg'es esetekben csak a 444.mti.3)
oldalon elv&gzett eg'szer5 &s ing'enes regisztrci! )tn ,ognak m5k(dni
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
demokrá-ia keretei közül# Tóbiás József közölte; szélesebb, er!sebb, küls! és bels!
kontrollokkal m<köd! demokrá-iára van szükség %'szv)
  J#L+ t&vesek a kormn',/ k(vetkeztet&sei − Az 7&/ a többi, a miniszterelnöki beszédekre
reagáló ellenzéki pártnál óvatosabban "ogalmazott, a párt társelnöke szerint +gyanis nem
Orbán Viktor miniszterelnök helyzetértékelésével van vitatkoznivaló+k, hanem a
következtetésekkel# Schiffer ndrás, az ellenzéki párt társelnöke a kormány"! 4+snád"ürd!n
elmondott beszédére reagálva azt mondta; Orbán Viktor egész hatalomgyakorlását a -inizm+s
tarta össze, ami leginkább abban érhet! tetten, ahogy :gátlás nélkül: kihasznála, hogy a
magyar társadalom :szolidaritáshiányos:# =ozzátette; ezek +tán pedig a -inizm+st ostorozni
:meglehetősen sajátos:# 1#z leginkább egy lélekb$várnak okozna !eladatokat, és nem egy
politikai elemzőnek2 3 "ogalmazott %'szv)
  6g'Mtt2L#+ Putyint )tnozza Orbán − Az 6gyütt5/& szerint megdöbbent! beszédet
mondott Orbán Viktor miniszterelnök 4+snád"ürd!n, a magyar miniszterelnök :Putyint
majmolja:# A pártszövetség közleményében úgy "ogalmaz; :a liberális internaionálé egykori
alelnöke ma eltemette a liberális államot:# :Orbán Viktor miniszterelnök mai beszédével
azonban nem a liberális demokráiának áldozott le, hanem magának a demokráiának: 5 áll a
közleményben# >éleményük szerint az állam már nem minden magyar állama, nem mindenkit
képvisel, -sak a kedvezményezettek sz<k körét; azokat, akik "öldet, tra"ikot, megrendelést,
állást kapnak, és a demokratik+s igazságszolgáltatásnak is leáldozott# A közlemény szerint a
magyar miniszterelnök !"tyintól vette át azt az ötletet is, hogy arra hivatkozva üldözze a -ivil
társadalmat, hogy azok kül"öldr!l is kapnak támogatást %'szv)
  AntiszemitaN :g'anO 2 Szentmihályi Szabó az olasz sa-t!nak − A római nagyköveti
elöltségr!l való lemondásáról és az !t ér! antiszemita vádakról nyilatkozott Szent#ihályi
Szabó !éter a ?orriere della $era olasz napilapnak# A tele"onos interúban elmondta, azért
állt "élre, mert nem akarta megzavarni az (laszország és &agyarország közötti kap-solatokat
%'szv)
  KMl,(ldiek .&nzelte .olitikai aktivistknak nevezte a civileket Orbán Viktor − Orbán szerint
a -ivilek :kül!öldi érdekeket próbálnak érvényesíteni %agyarországon: %'szv)
  Orbán azt 3iszi% aki nem szereti% az nem ember − 1Orbán
rendszere mér!öldes léptekkel halad a megsemmisülés !elé&
'ellemzője, hogy lassan, állhatatosan, ha kell, meg!élemlítéssel, ki
akarják utálni az országból a nekik nem tetszőket2 5 monda Bitó
$ászló# Az író szerint politikai oldalaktól "üggetlenül most meg kell
akadályozni, hogy a rezsim magával vigye a romlásba az egész
országot# 6zért kell össze"ogni azoknak, akik a szívünkön viselik az
ország ügyét# Bitó úgy láta, napainkban végzetes apátia lett úrrá az
embereken, mert kiábránd+ltak a pártpolitikából# Orbán a óságos
apát átssza, a baloldalon viszont nin-s semmi, ami -selekvésre késztetne − 1…(annak köztünk
sokan, akik rengeteget tehetnének a !okozatos jog!osztottság meg!ékezésére, a demokráia
intézményeinek a mindannyiunkat megszegényítő leépítése ellen& (an a mi oldalunkon is elég
pénz ahhoz, hogy !elépítsünk egy szabad és !üggetlen médiát& %ert a pénz egymagában valóban
nem boldogít& )okkal inkább az, amit egymásért teszünk vele& *edig az igazi értékérzetünket
nem az adja, hogy mennyit hordunk össze magunknak, hanem sokkal inkább az, hogy mennyit
adunk másoknak& %ivel társas lények vagyunk, a társadalmi szolidaritás esszeniális része a
boldogságunknak& +s !öl kell adni azt a rögeszmét, hogy mindent elvárhatunk az államtól& ,a
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
2
lenne egy életképes ivil társadalom, akkor nem m-ködne Orbán hókuszpókusza, pávatána,
szabadsághara 82 %'szv)
  NATO2,/.arancsnok23el'ettes+ ,enn kell tartani a meg,elel/ &s arn'os elrettent/ v&delmet
− 1.olyamatosan biztosítani kell a tagállamok számára azt a biztonsági környezetet, amelyre az
ukrán válság nyomán kialakult helyzetben szükség van& #hhez !enn kell tartani azt az elrettentő
erőt, amely arányos és meg!elelő a helyzet kezelésére2 5 mondta Sir drian Bradsha%, a
'A4( szövetséges er!inek e+rópai "!paran-snok5helyettese pénteken @+dapesten, egy
satóbeszélgetésen %&4*)
  Rétvári Bence+ a trianoni eml&km5vek ,ig'elmeztetnek is − &ét'ári Bence szerint a
trianoni emlékm<vek nem-sak emlékeztetnek az ABCD# úni+s E5ei igazságtalanságra, hanem
"igyelmeztetik is a ma emberét az ország sz+verenitásának meg!rzésére# 1/z emlékm-vek azt
üzenik a mának és a jövőnek is, hogy !ontos a !üggetlenség megőrzése, hiszen mindig akkor érte
baj az országot, amikor hiányzott az önrendelkezése2 5 mondta az 6mberi 6r!"orrások
&inisztéri+mának parlamenti államtitkára szombaton 4iszadadán, ahol "elavatta a kétezer
lakosú $zabol-s5$zatmár5@ereg megyei település trianoni emlékm<vét és emlékparkát
%*n"oFádió)
  Bels/ ,eszMlts&g &s zavaros .&nzMg'ek a >PI#2n&l − @els! kon"likt+sokat okoz a
széls!obboldali =atvannégy >ármegye *"úsági &ozgalomnál, hogy a szervezet pénzügyei
nem átláthatóak# &ár az ügyészség is vizsgálódik# Kiverte a biztosítékot a =atvannégy
>ármegye *"úsági &ozgalomnál, amikor néhány hete az Gtlátszó oknyomozó portál
+tánament, hogy a szervezet és a hozzá köthet! alapítványok milyen "orrásokból kapnak
pénzeket %*ndeH)
Románia Románia
  Tőkés+ #&g eg' mag'ar ind)l!ra lenne szMks&g − T(kés $ászló e+rópai parlamenti
képvisel! %,idesz3K9'/) szerint "ontos lenne még egy magyar ind+ló a román
állam"!választáson# A képvisel! err!l a Koss+th Fádió AID per- -ím< m<sorában beszélt
pénteken# &int mondta, eddig minden elnökválasztáson ind+ltak az F&9$. elöltei, de ennek
nem volt politikai haszna, ezért "ontos lenne egy olyan magyar ind+lása is, aki az a+tonómiát,
az országban szükséges "öderális berendezkedést képvisel! és megelenít! elölt lenne, és aki
hitelesen t+d megszólalni a románság el!tt# Közölte; az F&9$. elöltének ind+lása is "ontos,
mert ketten egymással olyan politikai versenyben képviselhetnék a magyar közösség érdekeit,
hogy az a románok ingerküszöbét is túllépné %&'()
  Győri Enikő+ az )ni!nak be kell tartania sa-t szabl'ait − Gy(ri )nik( külügyi
államtitkár szerint az 6+rópai Jniónak be kell tartania saát szabályait, ha ez nem így történik,
akkor komoly problémái lesznek# A külügyi államtitkár a CK# @álványosi 'yári $zabadegyetem
és 9iáktábor pénteki, az 6J integrá-ió alkotmányos korlátai -ímmel tartott rendezvényén a
Jean-*la"de J"ncker e+rópai bizottsági elnök megválasztása körül kialak+lt helyzetre +talva
úgy vélekedett; ha elkezdik túl tágan értelmezni a ogot, az nagyon veszélyes lehet# 1/z unió
politikai, érték0 és jogi közösség, és ha a saját szabályaikat nem tartják be, nagyon nagy bajban
lesznek2 5 tette hozzá# Az +krán válságról azt mondta; a háború sosem ó, s az +nió arról szól,
hogy nin-s háború# 7ehet szidni az +niót, ez manapság divat is, de érdemes belegondolni, hogy
néz ki 6+rópa, mióta létreött az +nió# $zerinte észhez kell térni, mert az, hogy béke van %az 6J5
ban), nem magától értet!d!# Az semmilyen ogelv alapán nem magyarázható, hogy egy ország
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.

el"oglal egy másik államhoz tartozó területet# Lgy látta; az +krán válság kap-sán t+dott az +nió
gyors lenni, van reak-ióképessége a szervezetnek %&4*)
  Semén+ trsadalmi konszenz)s van a leg,ontosabb nemzet.olitikai k&rd&sekben −
1%agyarországon olyan társadalmi konszenzus alakult ki a leg!ontosabb nemzetpolitikai
kérdésekben, amely öt évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt2 5 hangsúlyozta Se#+én ,solt
miniszterelnök5helyettes a CK# @álványosi 'yári $zabadegyetem és 9iáktábor pénteki, A rész és
az egész -ímmel rendezett nemzetpolitikai kerekasztal5beszélgetésén# :1eljes társadalmi
konszenzus van a tekintetben, hogy a külhoni magyarságnak jár az állampolgárság, jár a
szavazati jog, és megilleti őt az autonómia& / tömbmagyarságnak a területi, a
szórványmagyarságnak a kulturális autonómia: 5 "etette ki a miniszterelnök5helyettes#
=ozzátette; nyilván nem @+dapestr!l kell megmondani, hogy milyen a+tonómiák legyenek# 1/
magyar állam azt az autonómiakonepiót támogatja, amelyet az adott nemzetrész kidolgoz2 5
szögezte le# Az a+tonómia tekintetében ki"etette; &agyarország soha nem követelt olyasmit,
amire ne lenne pre-edens az 6+rópai Jnióban %&4*)
  !o""ál+ a mag'ar k)ltQrnak a diasz.!rban &l/k3(z is el kell -)tniaO − 12agy és
!elelősségteljes ágazat a magyar kult$ra, amelynek közvetítésekor a Kárpát0medene
magyarságán t$l a diaszpórában élőkre is gondolni kell2 5 állapította meg pénteken =oppál
/éter a CK# @álványosi 'yári $zabadegyetem és 9iáktábor egyik pénteki pódi+mbeszélgetésén#
Az 6mberi 6r!"orrások &inisztéri+mának k+ltúráért "elel!s államtitkára a K+ltúra
mester"okon, versengés vagy kiegészítés -ím< rendezvényen leszögezte; minden %magyarlakta)
települést el kell érni a magyar k+ltúra minden egyes szegmensével# :/ kulturális jelenlét
idővel gazdasági előnyt, gyarapodást is eredményezhet: 3 hangsúlyozta %&4*)
  Orbán+ a m)nkaala.Q llam korszaka k(vetkezik −
Az ú magyar államszervez!dés alapa egy m+nkaalapú
állam, amely nem liberális természet<# 6rr!l beszélt
Orbán Viktor miniszterelnök szombaton 4+snád"ürd!n,
a CK# @álványosi 'yári $zabadegyetem és 9iáktábor
rendezvényén tartott el!adásában# A kormány"! egyúttal
bírálta azokat :a !izetett politikai aktivistákat:, akik
-ivileknek tüntetve "el mag+kat kül"öldi érdekeket
próbálnak érvényesíteni &agyarországon# Az erdélyi
szabadegyetem visszatér! el!adóaként Orbán Viktor a szabadtéri színpad el!tt összegy<lt
több ezres hallgatóságnak beszámolt arról, hogy leg+tóbbi t+sványosi beszéde óta a kormányzó
polgári keresztény és nemzeti er!k megnyerték a választásokat# =ozzátette, a :morális
egyens$ly: megnyilván+lásának tekinti a kétharmados gy!zelmet, hiszen CDDE de-emberében
az államhatárokon kívül él! magyarok vissza"ogadása ellen szavazó er!k :$gy nyerték el méltó
büntetésüket:, hogy a határon túli magyarok voksaival ött össze a ,idesz5K9'/ kétharmada#
Orbán Viktor elmondta; a CK# kiadásához érkezett, az elmúlt negyedszázadot kiértékel!
szabadegyetemre ABIB5es rendszerváltóként kapott "elkérést# 6rre reagálva rám+tatott; ABIB óta
"eln!tt egy olyan nemzedék, amely 5 személyes élmények híán 5 már nem t+d
re"eren-iapontként tekinteni a rendszerváltásra# 1%a már 0 ezt az értékes történelmi
tapasztalatot hasznosítva 0 hasznosabb a világban most zajló változásról gondolkodni, a 34450
ban nyilvánvalóvá vált világgazdasági, világhatalmi átrendeződést tekintve kiindulópontnak2 5
magyarázta# $zerinte a CDDI5as ny+gati pénzügyi válság +gyanolyan elent!ség< változást
indított el, mint ami az els! és második világháború +tán, illetve ABBD5ben zalott le, -sak nem
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
!
annyira volt egyértelm< az emberek számára, hogy másnaptól gyökeresen megváltozott
világban "ognak élni 8 %&4*)
  Orbán+ Az Q- mag'ar llam nem liberlis llam − 1/z $j magyar államszerveződés alapja
egy munkaalap$ állam, amely nem liberális természet-2 3 err!l beszélt Orbán Viktor
miniszterelnök szombaton 4+snád"ürd!n, a CK# @álványosi $zabadegyetem és 9iáktábor
rendezvényén tartott el/adsban# 1/ liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel
szakítani kell2 3 "oglalt állást a kormány"!# $zerinte a korábbi, liberális magyar állam nem
védte meg a közösségi vagyont, nem védte meg az országot az eladósodottságtól, a -saládokat
pedig az adósrabszolgaságtól# 1/ magyar nemzet nem egyének puszta halmaza, hanem
közösség, amelyet szervezni, erősíteni és építeni kell 3 "ogalmazott Orbán Viktor# 16lyen
értelemben a %agyarországon épített $j állam egy nem liberális állam2# A magyarországi -ivil
világot is bírálta beszédében a miniszterelnök# Orbán szerint a 'orvég Alappal kap-solatos ügy
is "elszínre hozta azt, hogy egyes, a nyilvánosságban rendszeresen szerepl! magyarországi
-ivilek esetében 1kül!öldiek által !izetett politikai aktivistákkal van dolgunk2, akik kül"öldi
érdekeket próbálnak érvényesíteni &agyarországon# 1#zt világossá kell tenni a magyar állam
$jjászervezése során2 3 hangsúlyozta a kormány"!# 1#zért nagyon helyes, hogy !el is állt a
magyar parlamentben egy olyan bizottság, amely a kül!öldi be!olyásszerzés !olyamatos
!igyelésével, nyilvántartásával és nyilvánosságra hozatalával !oglalkozik&2 %&'()
  6l/rel&.&s a 3atron tQli mag'ar alkot!knak
elkMl(n0tett keret − A Kós Károly Kollégi+m %KKK) szerint
elent!s el!relépés a külhoni magyarok média"ogyasztási
szokásairól szóló, !sszel tartandó "elmérés és a &édiataná-s
me-enatúraprogramán belül elkülönített keret a határon túli
alkotók számára# Barlay Ta#ás, a &édiaszolgáltatás5
támogató és >agyonkezel! Alap %&4>A)
vezérigazgatóának
taná-sadó testületeként
m<köd! KKK alelnöke a CK# @álványosi 'yári
$zabadegyetem és 9iáktábor pénteki rendezvényén az
&4*5nek nyilatkozva "elidézte; két évvel ezel!tt
4+sványoson elentették be a kollégi+m megalapítását#
Összegzése szerint számos, nemzetstratégiai szempontból
"ontos médiaelképzelés született a testület kebelén belül
%&'()
  Szeretn&k ,ol'tatni a nemzet.olitikai &.0tkez&st − Az elmúlt négyéves kormányzati
-ikl+sban megkezdett nemzetpolitikai építkezés "olytatását kérték a b+dapesti kormánytól a
külhoni magyar vezet!k a CK# @álványosi 'yári $zabadegyetem és 9iáktábor pénteki, A rész és
az egész -ímmel rendezett nyilvános kerekasztal5beszélgetésén
− !ásztor -st'án, a >adasági &agyar $zövetség %>&$.)
elnöke ki"etette; a határon túli magyaroknak az az érdekük,
hogy továbbvigyék a nemzetpolitikában négy éve elind+lt
"olyamatokat, amelyek az egyes nemzetrészek szoros, testvéri
partnerkap-solatán alap+ltak − Brenzo'ics $ászló, a
Kárpátalai &agyar K+lt+rális $zövetség %K&K$.) elnöke
rám+tatott, a nehéz helyzetbe került közösség számára "ontos segítség a magyarság
szolidaritása, a magyar kormány támogatása# &int mondta, a politikai küzdelem el!tt ú
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
"
perspektívát nyitott az, hogy 3 bár Jkrana nem +niós tagállam 3 a ,idesz3K9'/5nek
köszönhet!en a kárpátalai magyarságnak most már az 6+rópai /arlamentben is van
képvisel!e − Toró T. Tibor, az 6rdélyi &agyar 'éppárt %6&'/) elnöke azt mondta, a
demokrá-ia5központok MC irodás hálózata az erdélyi igényl!k mintegy kétharmadának segített a
magyar állampolgársági kérelem beteresztésében és kész "olytatni a m+nkát, hogy a mostani
parlamenti -ikl+s végéig a honosítottak száma elérhesse az egymilliót# =ozzátette; az
országgy<lési választások alkalmával az erdélyi magyar állampolgárok mintegy kétharmada
regisztrált és büszke arra, hogy hozzáár+ltak a ,idesz3K9'/ kétharmados gy!zelméhez
%&'()
  Romn k)tat! n&.szer5s0ti az R#*SZ a)ton!miatervezet&t − $egítséget ígért a Fomániai
&agyar 9emokrata $zövetség készül! a+tonómiatervezetének a székely"öldi román közegben
való népszer<sítéséhez Ser/i" *onstantin, a @olzanói 6+rópai Akadémia %6JFA?) román
származású k+tatóa# A k+tató arról az élményér!l beszélt a @álványosi 'yári $zabadegyetem
és 9iáktábor egyik pénteki pódi+mbeszélgetésén, hogy egy korábbi $epsiszentgyörgyön
végzett k+tatásának román alanyai az a+tonómia pártolóivá váltak, mi+tán elmagyarázta nekik,
hogy az szám+kra is szavatolná az arányos elenlétet a közhivatalokban# ntal 0r1ád
sepsiszentgyörgyi polgármester "elkérésére Ser/i" *onstantin vállalta, hogy részt vesz a
hamarosan közvitára bo-sátandó a+tonómiastatút+m román nyelv< magyarázásában# Az
olaszországi 9él54irolban él! és dolgozó román a+tonómiak+tató +gyanakkor bírálta a
székely"öldi területi a+tonómia szorgalmazóit, amiért nem próbáltak bevonni a román
szakért!ket is a statút+m kidolgozásába# 6mlékeztetett arra, hogy 9él54irol a+tonómiáát egy
olyan szakért!kb!l álló bizottság dolgozta ki ABNC5ben, amelyben egyaránt elen voltak a
német, olasz és rétoromán közösség szakért!i %&'()
  Tőkés #ászlót Q-ravlasztottk − 17jraválasztották Tőkés Lászlót a Kárpát0medenei
%agyar /utonómiatanás 8K%/19 elnökévé a tanás péntek délután :álványos!ürdőn tartott
ülésén2 3 közölte az &4*5vel T(kés $ászló e+rópai parlamenti képvisel! satóirodáa# A
külhoni magyar nemzetrészek önrendelkezése iránt elkötelezett szervezetek konz+ltatív
testületének ülésén T(kés $ászló mellett -zsák Balázst, a $zékely 'emzeti 4aná-s elnökét is
elölték az elnöki tisztségre, +tóbbi azonban visszalépett T(kés $ászló avára# Az ülésen
Se#+én ,solt miniszterelnök5helyettes is részt vett, aki elmondta, a magyar állam minden
határon túli nemzetrész saát a+tonómiakon-ep-ióát támogata# ?élként "ogalmazta meg a
többségi nemzetek sorában észlelhet! idegenkedés és ellenállás megszüntetését is# A
miniszterelnök5helyettes emlékeztetett; a magyar kormány nemzetpolitikáa egységes, az összes
"ontos stratégiai kérdésben nézetazonosság m+tatkozik %&'()
  Akkor 3t ne is rem&n'ked-Mnk 2 Orbán szerint v&ge a -!l&tnek − A óléti állam és
társadalmi rendszer kimerítette tartalékait, ebben a pillanatban sikertelenségre van ítélve#
6gyebek mellett err!l beszélt a magyar miniszterelnök 4+snád"ürd!n, a CK# @álványosi 'yári
$zabadegyetem és 9iáktábor szombati rendezvényén# Orbán Viktor 5 szokás szerint 5
ostorozta a liberalizm+st, kárhoztatta a :kül!öld pénzelte: -ivileket, és az e+rópai be"ogadó
bevándorlási politikát, valamint elezte, többségi magyar t+ladon lett a hazai bankrendszerben#
Orbán Viktor a óléti állam végét vázoló beszédében kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a
'y+gat másolása provin-ializm+s, amin túl kell lépni, ez +gyanis :megöl bennünket:# $zavai
szerint ! azt tekinti nemzeti külpolitikának, hogy :a világ minden jelentős szereplője abban
legyen érdekelt, hogy sikeresek legyünk:# A miniszterelnök elmondta, hogy határozottan ellenzi
azt az e+rópai politikát, amely el"ogada és támogata a bevándorlást, aminek következtében :el
!og jönni az az idő, hogy kérdésessé válik a nemzetállamok etnikai alapja: %'szv)
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
#
  Tőkés #ászló+ Rlészen autonómiaR − T(kés $ászló e+rópai parlamenti képvisel! a :lészen
autonómia: kielentéssel para"razeálta a bibliai :legyen világosság: gondolatot, illetve Gábor
0ron AIEI5as :lészen ágy$: kielentését szombaton 4+snád"ürd!n, a CK# @álványosi 'yári
$zabadegyetem és 9iáktábor zárónapán tartott el!adásában %'szv)
  Orbán+ #ag'arorszg illiberlis llam − Orbán Viktor leporolta két évvel korábbi
t+snád"ürd!i beszédét, és ismételten beelentette a liberalizm+s végét# 1/z a gyan$ áll itt !önn,
hogy a politikában létezik morális egyens$ly2 3 kezdte beszédét a miniszterelnök a @álványosi
'yári $zabadegyetem és 9iáktábor záró el!adásán, szombat délel!tt# Az idézett szavakkal arra
+talt, hogy CDAE5ben azoknak a határon túliaknak a szavazata biztosította a ,idesz5K9'/
számára a parlamenti kétharmadot, amely a kett!s állampolgárságról tartott, CDDK de-emberi
re"erend+mot 1elszenvedte: %'sz)
  I-abb lobog!kat vontak ,el K&zdivsr3el'en − Se#+én ,solt miniszterelnök5helyettes
elenlétében vontak "el szombat este úabb nagy méret< székely zászlókat a székely"öldi
Kézdivásárhely egykori katonaneveldée el!tti téren %&4*)
  Semén Sz&kel',(ld(n engedetlenkedett − A miniszterelnök5helyettes
részvételével vontak "el két nagyméret< székely zászlót szombat este
Kézdivásárhelyen# A rendezvényt annak ellenére megtartották, hogy 2ari"s
!o1ica Kovászna megyei pre"ekt+s "igyelmeztetett, az összeövetel megtartása
illegális, mi+tán a kormánybiztos megóvta a polgármesteri hivatal vonatkozó
engedélyét# A pre"ekt+s átirata szerint a oger!s bírósági ítéletig a megóvott
engedély ogilag semmisnek tekinthet! %'sz)
  "sszeolvad a LNJ &s a L*J − A román 'emzeti 7iberális /árt %/'7) és a 9emokrata
7iberális /árt %/97) szombaton tartotta els! közös kongressz+sát, amelyen megszavazták a két
párt összeolvadását# Az ú párt a liberálisok nevét viseli mad, de az összeolvadás a
gyakorlatban -sak a CDAO5os román parlamenti választások +tán valós+l meg# Addig a két párt
választási szövetséget alkot, amely a Keresztény5liberális $zövetség %A?7) nevet viseli# 6
szövetség neve alatt állít közös államelnök5elöltet a román obbközép a novemberi
elnökválasztáson# 6z a szövetség is szombaton a két párt közös kongressz+sán született meg# A
szombati napon összesen három párt tartott külön5külön, mad közösen kongressz+st, +gyanis a
&ihai Fazvan Jng+rean+ volt román miniszterelnök által vezetett /olgári 6r! %,?) nev<
kispárt beolvadt a /975be# 6zt követ!en a /97 és a /'7 el"ogadta külön5külön tartott
kongressz+sán az A?7 létrehozásának alapát képez! együttm<ködési megállapodást, valamint
a két párt összeolvadásáról szóló statút+mot és politikai programot# A /97 és a /'7 közös
kongressz+sán a küldöttek egyhangúlag szavazták meg a "úziót %'sz)
  Orbán Viktor a mag'arorszgi civil vilgot b0rlta T)snd,Mrd/n − A magyarországi -ivil
világot is bírálta Orbán Viktor szombati t+snád"ürd!i beszédében# A miniszterelnök
hozzátette, hogy idee szakítani a liberális társadalomszervezési elvekkel és módszerekkel# A
kormány"! szerint a 'orvég Alappal kap-solatos ügy is "elszínre hozta azt, hogy egyes, a
nyilvánosságban rendszeresen szerepl! magyarországi -ivilek esetében 1kül!öldiek által !izetett
politikai aktivistákkal van dolgunk:, akik kül"öldi érdekeket próbálnak érvényesíteni
&agyarországon# 1#zt világossá kell tenni a magyar állam $jjászervezése során2 3
hangsúlyozta a miniszterelnök a bálványosi szabadegyetemen %'sz)
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
$
  T)svn'os H@ 1 Pissza,ord0t3at! a csng!mag'arok
n'elvveszt&seN − Oláh-Gál )l'ira / moldvai magyarságról
-ímet visel! kötetét és a hozzá tartozó, k+rióz+mnak számító
hanganyagokat tartalmazó -édé5mellékletet a CK# @álványosi
'yári $zabadegyetemen m+tatták be# A szerz!t beszélget!társa,
Sántha ttila költ! a Kárpátokon túli magyarság legkitartóbb
krónikásaként m+tatta be a t+sványosi 4ilos Kávéházban
összegy<lt érdekl!d!knek# A tartalmas beszélgetés során
megt+dt+k, hogy a szerz! az els! úta úságíróként 3o#okos !ál !éterhez vezette, mivel
mindig is érdekl!déssel "igyelte a $zékely"öldön és a Pyimesekben kissé peoratív
meg"ogalmazásban -sak -hiar5magyarkonak %alig5magyaroknak) nevezett nép-soportot#
&indaz, amit nem végzett el a AB# század közepén alapított román, ászvásári püspökség, és
nem végzett el madQ egy évszázad alatt az elrománosítási politika, azt elvégezte nagyon nagy
sikerrel a komm+nizm+s +tolsó három5négy évtizede, az er!ltetett iparosítás, melynek során a
közösségeket sikerült "elszámolni 8 %6rdély#ma)
  #it tmogat a Bet3len 7bor Ala.N − Az ú magyar nemzetpolitika -élkit<zéseit és a
támogatási rendszer str+ktúráát, kiemelt programait ismertette a CK# 4+sványoson $élfai
Ko11ány, a @ethlen Pábor Alapkezel! 'onpro"it .rt# >ezérigazgatóa# 134;4 végén a magyar
<rszággy-lés átalakította a teljes nemzetpolitikai rendszert, átalakult a támogatáspolitikai
rendszer is, a :=/ élja, hogy egy satornán keresztül lehessen minél hatékonyabban a határon
t$lra eljuttatni a támogatásokat, amelyek a külhoni magyarság közösségeinek anyagi, szellemi,
erkölsi boldogulását szolgálja szülő!öldjükön2 3 közölte# A @PA kiemelt -éla olyan
rendezvények, programok támogatása, amelyek a magyar5magyar kap-solatokat szolgálák#
'égy"!s bizottság hozza meg a támogatási döntéseket, amely +gyanakkor évente beszámolót
köteles tenni az (rszággy<lés el!tt, és köteles "igyelembe venni a &GRF4 aánlásait,
avaslatait is# A nemzetpolitikai államtitkárság napi szinten ellen!rzi az alapkezel!t# A @PA
m+nkatársai "elügyelik, ellen!rzik a támogatott proekteket, követik évek múltán is a pályázók
tevékenységét 8 %4ransindeH)
  Senki nem &rti% de mindenki akar-a az a)ton!mit − $üketek párbeszédéhez hasonlít az
a+tonómiáról szóló magyar5román vita, de nem szükségszer<, hogy ez így legyen# 1,a holnap
ránk törne az autonómia, tudnánk mihez kell kezdeni, nem esnénk kétségbe2 3 válaszolt
mindenki nagy derültségére ntal 0r1ád arra a moderátori %*sinta Sa#") "elvezet!re,
miszerint mi mag+nk sem igazán t+d+k meg"ogalmazni, mi is az az a+tonómia, és mi lenne, ha
egyszer -sak úgy kelnénk "el, hogy $zékely"öld a+tonóm térség# 6lhangzott, a kerekasztal
-ímadását %/utonómia > románoknak és magyaroknak) az a tény indokola, hogy a román
parlament kell mad "eltegye a pontot az a+tonómiatörekvések végére, illetve a $zékely"öldön
él! románok megnyerése az ügy számára elkerülhetetlen 8 %4ransindeH)
  K&rdezz2,elelek Tamás Sán$orral &s Borbollyal+ a)ton!mia% romk% Sc34eig3o,er2Mg' −
Két megyei elnök vers+s két úságíró; válaszok kényes és kevésbé kényes kérdésekre
4+sványoson − A két politik+st Balázsi-!ál )l(d, a 4ransindeH "elel!s szerkeszt!e és Kozán
-st'án, a ?síki =írlap "!szerkeszt!e kérdezték − Balázsi-!ál )l(d el!ször a székely"öldi
megyék közti együttm<ködésre és a taná-selnökök közti viszonyra kérdezett rá; míg CDDI5ban
együtt kampányoltak, és komoly együttm<ködés m+tatkozott a két megye között, mintha most
kevésbé a közös m+nkán lenne a hangsúly# Borboly szerint a szándékok szintén nem változott
semmi, de a közigazgatás és a bürokrá-ia útveszt!iben minden ó ügy elveszhet, pl# a közös
taná-sülések szervezését a elenlegi törvények nem engedik# Ta#ás Sándor egy konkrét
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
%
példával is ill+sztrálta, hogy bár az akarat megvolt, egy "elesztési kérdésben, a székely"öldi
h+lladékgazdálkodás kap-sán nem sikerült közös +niós pályázatot erre leadni, a ogszabályok, a
bürokrá-ia és $zékely+dvarhelyen egy magán-ég megelenése lehetetlenítette azt el 8 1%eg
kell keresni az utat, hogy a románsággal közös asztalhoz üljünk, vegyenek részt a helyi termék
projektben, ha nekik megéri, közös ponton vagyunk? a problémák hasonlóak, a !iatalok
elvándorlása a román és magyar közösséget is érinti > ha ezeket kibeszéljük, és közös pontra
helyezkednek, akkor lesz eredmény2, vélte Borboly# Ta#ás Sándor szerint nyilvánvaló, hogy a
románok nélkül a parlamentben nem lehet megszavaztatni az a+tonómiát, de kell egy világos
vonalvezetés, hogy mit akar+nkS lehet korrekt módon a románokkal szemben politizálni,
beszélgetni a román emberekkel, tiszteletben tartva az ! nemzeti identitását, és hangsúlyozva a
magyar identitás "ontosságát sokakat ki lehetett billenteni 1nemzetállami hitéből2 3
"ogalmazott# Borboly hiányosnak tarta a románok "elé történ! komm+niká-iót, az erdélyi
románság érdekeire való apellálást az a+tonómiáról való disk+rz+sban# =iányola, hogy amikor
az esti tévém<sorokban egyes adókon a romániai magyarság törekvéseit áraták le, miért nin-s
ott példá+l -zsák Balázs $.'45elnök# 1)okkal sikeresebbek lennénk, ha összehangolnák, hogy
ki mivel !oglalkozik, helye lenne ebben az együttm-ködésben Kelemen Hunor mellett Szász
Jenőnek és Toró T. Tibornak is2 3 "ogalmazott %4ransindeH)
  N6# "R*"7TSJ PAJ9 − 6ln(kvlasztsok+ -! es&ll'el az 6#NL is bevllal-a a Tfehér
négerU szere.et − @ár döntés még nin-s, 1igen komolyan2 "oglalkoznak a gondolattal, hogy
indítsanak elöltet az !szi államelnök5választásokon# *nterú Toró T. Tiborral − 18@égóta
gondolkodunk azon, hogy a romániai elnökválasztás mit jelent a magyar közösségnek& <tt még
nem tartunk, mint az /merikai #gyesült Allamok, hogy B!ehér négertC válasszanak meg az
ország elnökének& /z viszont világos, hogy ez politikai szempontból egy olyan esemény, amit ki
lehet használni a saját éljaink érdekében& %i mindig is !ontosnak tartottuk, hogy legyen
magyar államelnök0jelölt& 2em azért, amiért egyesek gondolják, hogy ha összegy-jtjük az
erdélyi magyarok szavazatait az első !ordulóban, akkor majd elmehetünk üzletelni :ukarestbe,
és a második !ordulóban az egyik jelöltnek !elajánljuk azokat& /zt gondoljuk, azért szükséges a
magyar jelölt, hogy kihasználva az államelnök0választásra irányuló !igyelmet, nagyobb
hatékonysággal el tudja mondani, hogy mi a magyarság álláspontja két nagyon !ontos
kérdésben 82 %4ransindeH)
  Nem tolonganak mr a kett/s llam.olgrsgot k&rv&n'ez/k − A 9emokrá-ia Központok
m+nkatársai árák a "alvakat, így próbálva megszólítani azokat, akik úgy gondolák, ez -sak
egy papír# 7eárt a kett!s állampolgárságot kérvényez!k 1első rohama2# 1,a korábban külön
!oglalási rendszerrel is alig győzték a Demokráia Központok az érdeklődők !ogadását, idén >
különösen a magyarországi parlamenti választások után > lankadt az állampolgárságért
!olyamodók száma2 3 mondta el Sándor Krisztina, az 6&'4 ügyvezet! elnöke a 1,onosítás&
%ire jó a kettős állampolgárságT2 -ím< beszélgetésen# Sándor szerint a panel -ímét éppen az
adta, hogy míg az id!sebb nemzedékek számára nem kérdés az, hogy mire ó a magyar
állampolgárság, a "iatalabbak már pragmatik+sabban viszony+lnak ehhez# $zám+kra nem
érzelmi döntés az állampolgárság "elvétele, !ket észérvekkel kell meggy!zni# 6z pedig azért
nem könny<, mert a magyar állampolgársággal kézzel"ogható gazdasági el!nyök nem árnak# A
9emokrá-ia Központok elenleg egy ak-ióterven dolgoznak, melynek -éla el+tni azokhoz az
emberekhez, akiket ez a téma nem érdekel# A m+nkatársak már elkezdték a terepezést, mivel
tömbmagyar vidékeken is van sok olyan "al+, ahol a lakosság "ele sem igényelte az
állampolgárságot 8 %4ransindeH)
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
&
  #)ravid&k% a n')gati v&gvr+ mintagazdasggal tartank ott3on a ,iatalokat − 1/ szlovéniai
magyarság a legkisebb létszám$ a határon t$li magyar közösségek közül, nins sem magyar
nyelv- iskolájuk, sem egyházuk& %uravidéken nagy a munkanélküliség, 3EF0os, a !iatalok
eddig az ország központi részeibe, most pedig már egyre inkább 2yugatra mennek dolgozni,
többségük nagy valószín-séggel nem jön vissza, így még jobban sökken a néhány ezres
közösség létszáma2 3 vázolta a helyzetet 4or'áth Ferenc, a &+ravidéki &agyar
Önkormányzati 'emzeti Közösség elnöke a CK# 4+sványoson, A rész és az egész -ím<
nemzetpolitikai kerekasztalon %4ransindeH)
  8obbikos .olitik)snak Mzent T)svn'osr!l a K#KSZ eln(ke+ TcseréljünkU − Jkranai
helyzetkép magyar szemszögb!l; Brenzo'ics $ászló a mozgósításról, menekülth+llámról és a
biztonság vágyáról beszélt# 1/ kárpátaljai magyarság egyetlen !egyvere a remény, ez így van
ma is? mióta Gkrajnához tartoznak, a legnehezebb napokat élik2 3 mondta el Brenzo'ics
$ászló, a K&K$. elnöke a CK# 4+sványos nemzetpolitikai kerekasztalán 8 1/ kárpátaljai
magyarság számára jelenleg a biztonság kérdése a leg!ontosabb2 3 szögezte le# 1:ármi!éle terv
a közösség jövőjére nézve !eltételezi azt, hogy meg tudjon maradni szülő!öldjén, akkor is,
amikor hábor$ van, amikor behívókat kapnak a magyarok is, amikor már van magyar áldozata
a haroknak, amikor megjelentek a menekültek Kárpátalján2 3 vázolta az +kranai helyzetet#
&int mondta, nagy mennyiség< "egyver van magánemberek kezében, amelyek elsülhetnek
nem-sak a szomszédban, hanem Kárpátalán is 8 %4ransindeH)
  :krn vlsg 1 I-abb 3ideg3borQ kMsz(b&nN − 12em ki!elé, hanem be!elé megyünk a
válságba, a maláj utasszállító lelövéséről bizonyosat nem tudni, az oroszok és az ukránok is
po!átlanul hazudnak, léteznek olyan provokáiós vektorok, amelyek belerángatnák #urópát a
kon!liktusba, a magyar érdek az, hogy legyünk óvatosak2 3 néhány "!bb megállapítás arról a
t+sványosi beszélgetésr!l, amelynek témáa az orosz3+krán válság volt# /z Gkrán kon!liktus és
$j hideghábor$ -ím<, Gy5r/y $ászló gazdaságpolitikai elemz!, a $zázadvég Pazdaságk+tató
.rt# képvisel!e által moderált el!adáson 2ikola -st'án biztonságpolitikai és nemzetközi
együttm<ködésért "elel!s államtitkár, 6ó/rádi Gy5r/y biztonságpolitikai szakért!, Brenzo'ics
$ászló, a Kárpátalai &agyar K+lt+rális $zövetség elnöke és Szilá/yi 2átyás, &agyarország
kisinyovi nagykövete "etette ki véleményét a globálissá vált krízisr!l 8 %=áromszék)
  >aladsra szom-az!k mened&ke − A tranzit#ro "üggetlen, nonpro"it szervezet ?sehország,
$zlovákia, A+sztria és &agyarország +tán CDAC5ben ött létre Fomániában az 6F$46
Alapítvány kezdeményezésére# =a kiállításokat, k+rz+sokat, könyvbem+tatókat szervez, azt egy
progresszív, baloldali szellemiségben teszi, azon dolgozva, hogy minél több érdekl!d! számára
kínálon alternatívát a napainkat domináló irányvonalakra# K"stán 2a/yari ttila riporta
%6rdélyi Fiport)
  Semén+ Izrael k(vetend/ .&lda a nemzeti &rdek&rv&n'es0t&s ter&n − 1%agyarországnak
ahhoz hasonló szerepet kell vállalnia a külhoni magyarok védelme terén, mint amilyet 6zrael
betölt a zsidóság ügyében2 3 elentette ki Se#+én ,solt miniszterelnök5helyettes pénteken
4+snád"ürd!n %Krónika)
  #ag'ar orvos2 &s g'!g'szer&szk&.z&s+ -elen &s -(v/ a #O7V62n − A &arosvásárhelyi
(rvosi és Pyógyszerészeti 6gyetem %&(PU6) az egyetlen olyan intézmény, ahol a közel
más"él milliós erdélyi magyarság az anyanyelvén képezhetné gyógyítóit# Az ABEK5ös királyi
rendelettel való létrehozása 3 kizárólag a magyar nyelv< orvos5 és gyógyszerészképzés
érdekébenV 3 +tán ABOC5ig -sak magyar nyelven m<ködött, országos és nemzetközi hírnévre tett
szert# A román tagozat létrehozását a Fomán Komm+nista /árt ABOC5ben tele"onon rendelte
%Krónika)
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
1'
  K&szen ll a kormn',eladatokra Bir! Rozlia − $zenátori tevékenységének els! "élévér!l
számolt be a hét végén 'agyváradon Biró &ozália, az F&9$. k+lt+rálisminiszter5 és
kormány"!5helyettes elölte, aki a elöltségével kap-solatos úságírói kérdésekre is válaszolt
%&aszol#ro)
  Orbán+ k(sz(n-Mk a 3atron tQliak szavazatait − &egköszönte 4+sványoson tartott
beszédében Orbán Viktor miniszterelnök a határn túli magyarok szavazatait# Kielentette;
korábban arra gondolt, szép bosszú volna a de-ember K5i népszavazással szemben, hogy ha a
határon túli magyarok segítségével gy!znek a nemzeti5keresztény er!k# Az Orbán5 és T(kés5
beszéd per-r!l5per-re %&aszol#ro)
  Győri Enikő+ az )ni!nak be kell tartania sa-t szabl'ait − Gy(ri )nik( magyar külügyi
államtitkár szerint az 6+rópai Jniónak be kell tartania saát szabályait, ha ez nem így történik,
akkor komoly problémái lesznek %$zabadság)
  Orbán2Pásztor2meglla.ods a kormn' &s a va-dasgi mag'arok eg'Mttm5k(d&s&nek
kereteir/l − A kormány és a vadasági magyarok közötti együttm<ködés kereteir!l és
tartalmáról kötött megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és !ásztor -st'án, a >adasági
&agyar $zövetség %>&$.) elnöke# 4a'asi Bertalan, a &iniszterelnöki $atóirodát vezet!
helyettes államtitkár az &4*5t arról táékoztatta, hogy Orbán Viktor és !ásztor -st'án
4+snád"ürd!n "olytatott megbeszélést egymással# 1/ két politikus megállapodást kötött a
kormány és a vajdasági magyarok közötti együttm-ködés kereteiről, !ormáiról és tartalmáról&
%egegyeztek a !ejlesztéspolitika leg!ontosabb kérdéseiről, a támogatandó projektek
lebonyolításáról2 5 közölte 4a'asi Bertalan %>adaságma#in"o)
Sz(r)ia Sz(r)ia
  Belgrd tagad-a% 3og' BrMsszel )ltimt)mot int&zett volna 3ozz − @elgrád tagada a szerb
sató azon híreszteléseit, hogy @rüsszel +ltimát+mot intézett volna $zerbiához, azt követelve,
szeptember elseéig válasszon 'y+gat és Kelet között, továbbá vezessen be szank-iókat
(roszországgal szemben, ha "olytatni akara e+rópai integrá-ióát# leksandar V"cic
miniszterelnök és -'ica 3acic külügyminiszter is tagadta, hogy bármi alapa lenne a >e-erne
'ovosti -ím< napilap err!l szóló minapi -ikkének# A "orrásmegelölés nélkül közzétett
:értesülést: követ!en számos -ikk és televíziós m<sor elemezte, $zerbiának egészen pontosan
mikorra is kell eldöntenie, hogy az 6+rópai Jnió vagy (roszország "elé "ord+l5e# Amir!l az
úságok t+dni vélnek, arról a diplomá-iának viszont nin-s t+domása# leksandar V"cic
miniszterelnök azonnal tagadta, hogy bármi"éle "elszólítás vagy +ltimát+m érkezett volna az 6J
vagy az 6gyesült Gllamok részér!l @elgrádba# Azt mondta, :nem is engedné, hogy ilyesmi
megtörténjen:# =ozzátette, hogy $zerbia elkötelezett az e+rópai +niós -satlakozás mellett, és
ett!l a szándékától nem áll el, (roszországhoz +gyanakkor történelmi barátság köti %&4*)
  I-vid&ken n/tt a mag'ar a-kQ els/s(k szma − A szMl/k mindinkbb belt-k az
an'an'elven ,ol'! oktats ,ontossgt &s el/n'eit − 7ezalott a beiratkozás az Lvidéken és a
tartományi székváros környéki általános iskolák magyar tagozatain# =ogyan alak+lt a magyar
akú diákok létszáma idén 3 )rdély $enkét(l, a >adasági /edagógiai *ntézet igazgatóától, a
>&$. úvidéki városi szervezete elnökét!l, a &agyar 'emzeti 4aná-s tagától kérdeztük
%&agyar $zó)
  >armincmilli! e)r! az rv0zkrokra − Az 6)r!.ai :ni! vissza nem t&r0tend/ (sszeget
3ag'ott -!v Szerbia szmra 1 N'olc na.on belMl megkezdik a krt&r0t&sek ki,izet&s&t −
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
11
Aláírták (brenova-on pénteken azt a megállapodást, melynek értelmében az 6+rópai Jnió
*/A5programának költségvetéséb!l MD millió e+rót hagynak óvá a szerbiai árvízhelyzet által
érintett CE község megsegítésére# A támogatási szerz!dést 2ichael 3a'en1ort, az 6J szerbiai
küldöttségének vezet!e és Jadranka Joksi#o'i7 e+rópai integrá-iós kérdésekkel megbízott
tár-a nélküli miniszter látták ez kézegyeikkel %&agyar $zó)
  Sa-t integrits)nk ,ontosabb − %vica &a'i(+ Nem oktat3at-k ki Szerbit a terMleti &.s&gr/l
azok% akik korbban ,ol'amatosan ti.ortk a szerb terMleti integritst − A közszolgálati
tévének adott nyilatkozatában -'ica 3a8i7 külügyminiszter ki"etette; nem nehezednek olyan
úabb nyomások a malá +tasszállító repül!gép lelövése óta $zerbiára, melyek az (roszország
elleni szank-iók bevezetését sürgetnék# 12insenek olyan követelések, amelyek arra szeretnék
az országot kényszeríteni, hogy az egyik vagy a másik oldal mellett !oglaljon állást2 3 egyezte
meg a külügyi tár-avezet! %&agyar $zó)
  Nemzetk(zi 3atrtkel/ n'0lik #!dosnl − 4öbbévi kezdeményezés +tán !szt!l nemzetközi
határátkel!i stát+st kap a &ódos %0aWa 4omiX) és ,ény közötti ideiglenes átkel!hely# 4emes
megye és $zé-sány község megegyezése alapán, eddig évente többször is megnyílt a
határátkel!# 'eboWa $te"anoviX szerbiai és Gabriel O1rea román belügyminiszterek
találkozóán pedig nemrég megszületett a megegyezés arról, hogy 3 "eltehet!leg már ez év
októberét!l 3 "olyamatosan lehessen használni ezt a határátkel!t %&agyar $zó)
  K&tn'elv5 tanan'ag − A Britis3 ;o)ncil &s a tartomn'i kormn' k&.visel/i oktatsi
eg'Mttm5k(d&sr/l trg'altak − A négy éve tartó kétnyelv< oktatási programról beszélgetett
tegnap 6yilas 2ihály tartományi oktatásügyi, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár és
Tony O9Brien, a @ritish ?o+n-il ny+gat5balkáni igazgatóa# A "elek elemezték az eddigi
eredményeket, valamint a közös proekt+m soron következ! mozzanatait is érintették# 6yilas
2ihály az úságíróknak röviden ismertette a programot, és a öv!beli lépésekr!l is beszélt
%&agyar $zó)
  Pati( nem adn t a kormn',/i tiszts&get − A *L vezet/-e c,olta% 3og' trg'alsok
,ol'nnak a ligval e ,)nkci! tenged&s&r/l 3 12em gondolkodtam azon, hogy visszavonuljak
a tartományi kormány!ői tisztségről, s ez nem is !og bekövetkezni2 3 nyilatkozta Bo+an !a+ti7, a
9emokrata /árt elnöke és a tartományi kormány vezet!e a 4an+g hírügynökségnek azokra a
satóértesülésekre reagálva, melyekben ennek lehet!ségét vetették "el egyes lapok %&agyar
$zó)
  >el'i gazdasg,e-leszt&si iroda minden k(zs&gben − Sa-t!t-&koztat!t tartott a r&gi!k(zi
eg'Mttm5k(d&si &s 3el'i (nkormn'zati titkr − A vadasági önkormányzatok adminisztrá-iós
"elesztését KK millió dinárral támogata a tartományi régióközi együttm<ködési és helyi
önkormányzati titkárság a nemrég zár+lt pályázatai révén, táékoztatott -sütörtökön Branisla'
B"/arski illetékes titkár %&agyar $zó)
  B)te at'a a 3orgosi *om)s Lacis k.oln-nak bQcsQ-n − A 9om+s /a-is
lelkigyakorlatos és közösségi ház bú-súát és a lelkinapot tartották meg szombaton a =orgos
melletti "eren-es házban %>adaságma#in"o)
Sz*o+á,ia Sz*o+á,ia
  6l3)n't &obos #ászló − 1,ossz$ betegség után, életének nyolvannegyedik évében elhunyt
*ozsonypüspökiben obos László Kossuth0díjas szlovákiai magyar író, m-kritikus2 5 közölte
az elh+nyt -saláda# 3obos $ászló, aki elent!s közéleti m+nkásságának köszönhet!en íróként,
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
12
szerkeszt!ként és politik+sként is ismert volt, ABMD5ban, Királyhelme-en %Královsky ?hlme-)
született# Középiskolás éveit 5 a második világháború végét!l ABEB5ig 5 a sárospataki
tanítóképz!ben töltötte, "els!"okú tan+lmányait pedig a pozsonyi /edagógiai ,!iskola magyar5
történelem5polgári nevelés szakán végezte el, ahol aztán "él évtizedet tanárként is eltöltött#
3obos $ászló ABKO és ABKI közt a $zlovákiai Yrószövetség magyar részlegének titkáraként
meghatározó szerepet vállalt annak az *rodalmi $zemlének a létrehozásában, amelynek kés!bb
"!szerkeszt!e is volt ABOI5ig# Abban az évben a "elvidéki magyarság legnagyobb k+lt+rális és
közéleti szervezetének, a ?semadoknak az elnökévé választották, ezt a tisztséget három éven át
látta el 8 %'szv)
  *sáky+ 3a lesz r le3et/s&g% &n a terMleti a)ton!mira szavazok − Az &K/ e+rópai
parlamenti képvisel!e, *sáky !ál nehezményezte, hogy az +nió a területén kívül nagy
"igyelmet szentel az emberi ogoknak, határain belül azonban elhanyagola az összesen KD
millió "!t számláló történelmi kisebbségeket %@+mm#sk)
  Gren$el Gábort n&g' ellenz&ki .rt is tmogat-a − A helyhatósági választások során,
/ozsony Zvárosának polgármesteri posztára pályázó Grendel Gábort négy ellenzéki párt is
támogata# Grendel a '(>A alelnökeként még a K9=, a =íd, és az $a$ támogatását is élvezi
%@+mm#sk)
  6g' &ven belMl elektronik)san komm)nikl3atnak a k(zs&gek − 1/ jövő év szeptemberéig a
községek több mint az ötven százaléka áteshet az in!ormatizáláson, így a polgárok az interneten
keresztül is intézhetik majd ügyeiket2 3 elezte !a'el Bo+:ansk;, a pénzügyminisztéri+m
in"ormatikai szek-ióának vezérigazgatóa %=írek#sk)
  Lolitol!g)s+ +atovi' 3idegv&rrel t(nkreteszi Procházkát − 1Héltudatosan előkészített és
hidegvér- akiónak nevezhető !"or #ato$i% eljárása, ahogy nyilvánosságra hozta &a'osla$
Pro(házka volt állam!őjelölttel !olytatott beszélgetésének !elvételét2 3 véli 2irosla' K"s;
politológ+s %=írek#sk)
  *sáky el&gedetlen a kisebbs&g 3el'zet&vel 2 a)ton!mit akarO − Az &K/ 6/5képvisel!e
nem ért egyet azzal, hogy a kisebbségek ügyeir!l a szlovák kormány dönt %/araméter#sk)
  Szlovk &letsz0nvonal 1 z)3ant)nk k&t 3el'et% #ag'arorszg viszont -!cskn lemaradt −
Az 6'$. nemzetközi "elmérése szerint az életszínvonalat és az életmin!séget tekintve két
"okkal lerongyolódt+nk %/araméter#sk)
  Ne3&zkesebb& vlik a term/,(ld eladsa − &indazok számára, akik a községek külterületén
található, legalább kétezer négyzetméternyi alapterület< mez!gazdasági "öldterülettel
rendelkeznek, annak eladása úli+stól már nem lesz olyan egyszer< %,elvidék#ma)
  ,iska Ter3el'be ltogatott% 3og' tmogassa az ott &l/ket − @ár a természet néha kegyetlen
és d+rva, az emberek ennek ellenére mindig képesek összetartani és megm+tatni az ereüket
%,elvidék#ma)
  8elent/s ,e-leszt&sek I.ol'n'&ken − *polynyéken a napokban adták át az öner!b!l "elúított,
több mint egy kilométernyi útszakaszt# Az elmúlt id!szakban emellett további "elesztéseket is
végrehatottak az *poly5menti nagyközségben %,elvidék#ma)
  Az !voda.edag!g)sok akt)lis k&rd&sei 2 szakmai ,!r)mot rendeznek − A Konstantin
,ilozó"+s 6gyetem Közép5e+rópai 4an+lmányok Karának /edagóg+sképz! *ntézete valamint a
$.&/$. 'yitrai 4erületi >álasztmánya módszertani napot tart 'yitrán szeptember AN5én
%,elvidék#ma)
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
1
  I. $elvid&ki $olktbor 7Qtn − >éget ért az els! alkalommal megrendezett "olktábor a
$z!ttes Kamara 'éptán-együttes szervezésében# 6a/y 2irtilt, a szervez!k egyikét kértük
meg, összegezze az K napos tábor eseményeit %,elvidék#ma)
U,ra-na U,ra-na
  Bel.olitikai vlsg sQ-t-a :kra-nt − $zlovanszkban "el"edték az els! tömegsírt %'szv)
  Sze.aratistk ,ogsgban a ;NN t)d!s0t!-a − Aggasztóan növekedik Kelet5Jkranában az
úságírók elrablása és a satószabadság korlátozásával kap-solatos esetek száma %'szv)
  A sa-t! is ,eg'verr& vlt a 3borQban − Az +kranai össze-sapásokat a "egyverekkel vívott
har-okhoz hasonló intenzitású propagandaháború is kíséri, amelyben kétségkívül élen árnak az
orosz állami hírközl! szervek# !"tyinnak ez sem volt elég, nekilátott az internet bedarálásának
is# A hírek kozmetikázása persze +krán oldalon ott sem ismeretlen %'sz)
  -acenyuk lemondsa+ az eln(k &rdeke a rendk0vMli .arlamenti vlaszts% nem a
kormn',/ .rt-& 1 .olitol!g)sok − Jkrán politológ+sok szerint !etro !orosenko +krán elnök
és a =aza párt közötti hatalmi har- állhat rszenyi+ Jaceny"k miniszterelnök lemondása
mögött %&4*)
  Szak&rt/+ az eln(k &rdekeit szolgl-a a .arlamenti ,ord)lat − 1/z ukrán állam!ő hatalmának
megszilárdítását segítheti, hogy sütörtökön két párt jelezte kilépését a kormánykoalíióból,
majd pedig lemondott a miniszterelnök, így hamarosan $j parlamenti választásokat tarthatnak
Gkrajnában2 5 mondta 3eák ndrás Gy5r/y k+tató pénteken az &4*5nek %&4*)
  Itlezrssal tiltakoznak a n')gat2)kra-nai ;sernivciben a mozg!s0ts ellen − 17tlezárással
tiltakoznak a román határnál lévő nyugat0ukrajnai Hsernyiviben a héten elrendelt $jabb
katonai mozgósítás ellen2 5 számolt be pénteken több +krán médi+m %&4*)
  Ki-ev nem ad-a ki &mitro -arost − Az *nterpol5körözés ellenére Kiev nem ada ki
&oszkvának 3#itro Jarost, a 0obboldali $zektor nev< radikális +krán szervezet vezet!ét, akit
terror-selekményekre való nyilvános "elb+tással vádolnak az orosz hatóságok %*n"oFádió)
  Wrkot snak az )krnok Transznisztrinl − Az +krán hatóságok megkezdték egy EKD
kilométer hosszú árok ásását a &oldovától egyoldalúan elszakadt, részben oroszok lakta
9nyeszter menti Köztársaság %4ransznisztria) határán# &int Volodi#ir Kacsano'ecki+, az
+krán határ!rség szóviv!e szombati satóértekezletén az *4AF54A$.$. orosz hírügynökség
elentése szerint elmondta, a m+nkálatok -éla nehéz árm<vek és -sempészár+k Jkranába
+ttatásának megakadályozása %4ransindeH)
  *on'eck ,el& n'om)lnak az )krn kormn'er/k − 1/z ukrán kormánysapatok elérték a
Donyek megyei ,orlivkát, melyet ha sikerül bevenniük, megnyílik az $t Donyek, a
megyeszékhely !elé2 5 közölte szombaton ndri+ $iszenko, az +krán 'emzetvédelmi és
@iztonsági 4aná-s %F'@() szóviv!e %@+mm#sk)
  #r semmi sem szent+ lak!neg'edekre l/nek *on'eckben − 1/z ukrán katonai hírszerzés
szerint a szakadárok ukrán nemzeti zászlót t-ztek két harkosira, és ezekkel lövik Donyek
lakónegyedeit2 5 közölte vasárnap a :antiterrorista: hadm<velet satóközponta ,a-ebook5
oldalán %@+mm#sk)
  N'olcvanezer kr.tal-ait mozg!s0t3atnak 3 1/kár 54 ezer kárpátaljait is mozgósíthatnak2 3
mondta -'an Vaszilc+"n ezredes, a Kárpátalai &egyei =adkiegészít! /aran-snokság
paran-snoka a témával kap-solatos szerdai satótáékoztatón# Ahogy arról el!z! lapszám+nkban
beszámolt+nk, kedden az +krán parlament megszavazta az ú, részleges katonai mozgósításról
szóló elnöki rendeletet %K*$.()
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
1!
  A v0z)mmentess&g ,el& − A 7eg"els! 4aná-s a héten módosította az egységes állami
demográ"iai egyzékr!l, illetve az +krán állampolgárságot igazoló okmányokról szóló törvényt#
A dok+ment+m megvitatása során egyénileg, illetve képvisel!társaival közösen módosító
indítványokat tett Ga+dos -st'án is %K*$.()
  Az )krn kormn' azt k&ri% 3og' -avaslatair!l Porosenko -elenl&t&ben szavazzon a
.arlament − Az +krán kormány [:!elelőtlenségnek[: nevezte pénteki közleményében, hogy a
parlament még -sak napirendre se t<zte a kabinetnek a gazdasági és politikai válság megoldását
-élzó törvényavaslatait, s arra szólította "el a parlamentet, hogy a következ! napokban
rendkívüli ülésen, !etro !orosenko elnök elenlétében szavazzák meg az el!teresztéseket
%4isza'e\s)
  Amerikai nag'k(vet+ Az :SA mr CC milli! dollrral tmogatta az )krn katonkat − 1/z
#gyesült Allamok már II millió dollár értékben ny$jtott támogatást a Done0medenében
haroló ukrán katonák számára& #rről mai sajtótájékoztatója során beszélt )eo**rey &. Pyatt
kijevi amerikai nagykövet2 ] közölte az J'' =írügynökség %4isza'e\s)
  >adiad!t vezetne be Ki-ev − A "izetések más"él százalékát vonná el az +krán kormány abból
a -élból, hogy ezzel biztosítson többlet"orrást a kelet5+kranai oroszbarát szakadárok ellen
"olytatott katonai m<veletekhez# Az ötletet a pénzügyminiszter helyettese vetette "el# Volodi#ir
2at'i+cs"k szerint ezzel a büdzsé C,B milliárd hrivnához 3 -saknem OD milliárd "orinthoz 3
+tna %Kárpát*n"o)
  Ki-ev+ a sze.aratistk )krn zszl!s 3arckocsikkal l/nek civilekre *on'eckben − 1/z ukrán
!egyveres erők hírszerzése szerint a szakadárok ukrán nemzeti zászlót t-ztek két harkosira, és
ezekkel lövik Donyek lakónegyedeit2 5 közölte vasárnap a :terrorellenes m-velet:
satóközponta ,a-ebook5oldalán %Kárpát*n"o)
A r.gi/ 01r(i A r.gi/ 01r(i  2i*ág34,5r 2i*ág34,5r
  *linton+ Putyin is ,elel/s − 1Vla"yimir Putyin orosz elnök legalább részben !elelős a
maláj utasszállító Kelet0Gkrajna !elett történt lelövéséért2 3 elentette ki pénteken a ?''
amerikai hírtelevíziónak nyilatkozva 4illary *linton volt amerikai külügyminiszter,
poten-iális demokrata párti elnökelölt5aspiráns %&'()
  Az :ni! bekem&n'0t az oroszokkal szemben − Az eddiginél át"ogóbb, egész gazdasági
szektorokat érint! szank-iók önnek %'szv)
  .avracsics+ RTalán én leszek az új uniós biztosR − A külügyminiszter úgy vélte, hogy a
magyar és a német külpolitika közel áll egymáshoz %'szv)
  Obama% Barroso% Rom"uy% /shton &s Shulz nem )taz3at ;secsen,(ldre% szmlikat
be,ag'aszt-k − &a#zan Kadiro' -se-sen elnök ellenszank-iókat hozott az 6gyesült Gllamok
és az 6+rópai Jnió vezet!ivel szemben, mi+tán kiderült, hogy az ! neve is "elkerült @rüsszel
úabb "eketelistáára a kelet5+kranai &oszkva5barát szakadároknak nyútott segítsége miatt
%&4*)
  Az eddigiekn&l t,og!bb szankci!kra k&szMl az )ni! Oroszorszggal szemben 2
$RISSXT6TT <Q-+ energiaszektorral ka.csolatos r&szletek= − 1/z uniós országok elvi
megállapodásra jutottak arról, hogy az eddiginél át!ogóbb, egész gazdasági szektorokat érintő
szankiós intézkedéseket hoznak <roszországgal szemben az ukrajnai válság miatt2 5 közölték
pénteken nevük mell!zését kér! 6J5diplomaták, mi+tán ülést tartottak @rüsszelben a
tagországok nagykövetei %&4*)
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
1"
  Oroszorszg ,ig'elmeztette 6)r!.t − (roszország igen er!teles hangnemben hívta "el arra
6+rópa "igyelmét, hogy súlyos következményei lehetnek a &oszkvát ért szank-ióknak
%Kitekint!)
  A mag'ar N7O2k v&delm&re kelt az 6T ,/biztosa − $ázár Jánosnak írt levélben kelt az
6+rópa 4aná-s emberi ogi "!biztosa a magyar -ivil szervezetek védelmére, arra sürgetve a
magyar hatóságokat, hogy tartózkodanak a megbélyegz! retorikától %Kitekint!)
  N&metorszg nem ,&l sQl'os szankci!kat bevezetni Oroszorszg ellen − 'émetország az
eddigieknél súlyosabb szank-iókat is halandó bevezetni (roszországgal szemben és nem "él
azon következményekt!l melyeket gazdaságának emiatt el kell mad szenvednie %Kárpát*n"o)
T TU67M89: U67M89: ; 0a3áron inn(n< 0a3áron 3=* ; 0a3áron inn(n< 0a3áron 3=*
  A t)domn'os eredm&n'ek k(zkinccs& t&tel&ben is k(zrem5k(dnek az #TA terMleti
bizottsgai − 7ezár+lt a tisztúítás a &agyar 4+dományos Akadémia regionális t+dományos
-élainak megvalósításához elent!s mértékben hozzáár+ló akadémiai területi bizottságokban#
A hazai testületek élére megválasztott akadémik+sokat az &4A $zékházában "ogadta $o'ász
$ászló, az Akadémia elnöke# A taná-skozáson a következ! három évre vonatkozó terveikr!l
táékoztatták egymást a résztvev!k − :/z előző hét év örökségét kívánjuk továbbvinni: 5
nyilatkozta az mta#h+5nak Salat $e'ente, a CDDN5ben els! határon túli területi képviseletként
létrehozott &4A Kolozsvári 4erületi @izottsága %KA@) ú elnöke, mérleget vonva a testület
eddigi szakmai tevékenységér!l# A elenleg mintegy IDD köztestületi és AB küls! taggal
rendelkez! KA@ ennek egyében a bizottság "elépítésének és tevékenységi "ormáinak
megúításával az erdélyi magyar t+dományosság karakteresebb körülhatárolására törekszik#
,olytata az erdélyi magyar t+domány szerepl!inek, intézményeinek az &4A intézményi
keretébe történ! hatékonyabb integrá-ióát -élzó tevékenységét, t+dománypolitikai
kezdeményezéséit tematikai súlypontok köré szervezve# Jgyan-sak -élkit<zésként "ogalmazta
meg az elnök a szélesebb kör< szakmai eszme-sere kibontakoztatását az erdélyi magyar
t+dományos m<helyekben elért eredmények társadalmi hasznosításáról, kiemelt "igyelmet
"ordítva az inter5 és transzdisz-iplinaritás és t+dománynépszer<sítés kérdéseire# Salat $e'ente
emellett "ontos "eladatnak nevezte az KA@ és a romániai magyar nyilvánosság stratégiai alapú
kap-solatának kiépítését, valamint a &agyar 4+dományos Akadémia romániai elenlétének
er!sítését %mta#h+)
  Az 0r! nem .oros mQze)mi trg' − Szilá/yi ,sófia irodalomtörténész, kritik+s a kortárs
irodalmi élet egyik legsokoldalúbb személyisége# Az 6rdélyi Fiport kertében Szilá/yi ladár
beszélgetett az orosz klasszik+sok k+tatásában, a 2óricz5életm< úraértelmezésében,
Kosztolányi ismeretlen novelláinak "el"edezésében elesked!, 1sokszerelm-2 szerz!vel
%6rdélyi Fiport)
>ssz(?og*a*/ >ssz(?og*a*/
  Na.irendre kerMl3et az erd&l'i mag'arsg elszakadsa Romnit!l − Kisebbs&gi
.robl&mk az 6:2ban − A skótok szeptemberben szavaznak arról, hogy el kívánnak5e szakadni
'agy5@ritanniától# 6z lesz az els! "üggetlenségi re"erend+m az 6J5ban, ám számos más
e+rópai térségben is vannak er!s "üggetlenségi mozgalmak, így sokan árg+s szemekkel "igyelik
a skó-iai szavazás eredményét# A skó-iai szavazás pre-edensérték< lehet 6+rópa más nemzetei
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
1#
számára is# Összeállítást készített a @@? azokról az e+rópai tartományokról, történelmi
térségekr!l, amelyek lakosságának legalább egy része örülne, ha lakóhelye elszakadna elenlegi
államától# A "elsorolás els! helyén a spanyolországi Katalónia szerepel, amelyet olyan ny+gat5
e+rópai régiók követnek, amelyek "üggetlenségi törekvései többé5kevésbé ismertek# Az 6+rópai
Jnió keleti "ele nem képviselteti magát markánsan a listán# 6bb!l a térségb!l egyetlen
társadalmi -soport került "el a nyol-adik helyre; a Fomániában él! magyarság, illetve a
magyarok, 1akik úgy gondolák, hogy Fománia bizonyos ny+gat részei !ket illetik:# A
"üggetlenné válással kap-solatos esélylatolgatás tan+lságos lehet 8 1)zéles körben elterjedt
!el!ogás a magyarok között, hogy @ománia bizonyos nyugati részei őket illetik2 3 tér rá a @@?
össze"oglalóa a lehetséges e+rópai "üggetlenségi törekvések "elsorolásának +tolsó elemére# 1/
szoialista rendszer idején @omániában korlátozták a magyar nyelv használatát, ;J5J0ben egy
magyar lelkipásztor tiltakozásait támogató mozgalom vezetett el a sztálinista rendszer
bukásához& / romániai magyarok helyzete ugyan sokkal jobb lett ezt követően, ám #rdély
@omániához kerülése az első világhábor$ után továbbra is Bnemzeti tragédiaK a magyarok
tudatában& #bben a !el!ogásban osztoznak a jobb0 és baloldaliak, illetve a liberálisok is, de az
elm$lt tíz évben a jobboldali és szélsőjobboldali pártok átpolitizálták és kihasználják a
nemzettudatnak ezt a részét2 3 mondta a @@?5nek )rin 2arie Salt#an, az
eHtremizm+sellenes ^+illam ,o+ndation &agyarországgal "oglalkozó k+tatóa
%Kolozsvaros#ro)
2.*(m.ny< @A)*iBisz3i,a< in3(r-=< )*og 2.*(m.ny< @A)*iBisz3i,a< in3(r-=< )*og
  Nincs Qt a $e3&r >zba − 1)emmi meglepő nins abban a hírben, miszerint Lashingtoni
!orrások szerint az októberben /merikába látogató magyar miniszterelnököt supán helyettes
államtitkári szinten !ogadnák& (áratlan értesülés épp az ellenkezője volna? vagyis, hogy Orbán
Viktor meghívást kapott a .ehér ,ázba& ,iszen erre előző kormány!ői iklusa alatt sem
számíthatott, tekintve, hogy meglehetősen h-vös viszonyt alakított ki az amerikai
adminisztráióval& /z ismételt külügyi !igyelmeztetéseket, személyesen Hillary +linton igensak
egyértelm- ki!ogásait épp$gy rendre !igyelmen kívül hagyta, mint a nagykövetségen keresztül
érkezett hasonló üzeneteket& *ontosabban $gy tett, mintha meg sem értette volna, milyen
aggodalmakat !ogalmaznak meg a magyarországi demokráia állapotát illetően& +s ezen a
negligáión azóta sem változtatott, annak ellenére sem, hogy az amerikaiak időről0időre,
különböző szinteken és külön!éle konkrét ügyekben továbbra is hangot adtak aggodalmaiknak&
Orbán Viktor egyik esetben sem reagált a )tate Department nyilatkozatára 0 legutóbb sem,
amikor még a )zabadság téri emlékm- !elállítása előtt azt kérték, legyen tekintettel K a magyar
társadalom valamennyi rétegének véleményére: 82  2észáros Ta#ás %'szv)
  A n&met megszlls ldozataiN − 1#gy
hatéves kislány az édesanyjával bujkált egy tanyán&
/zt hitték, biztonságban lesznek& ,iszen egy jószív-
keresztény asszony papírjait kapták megM egy anya és
házasságon kívül született gyereke részére& (alódi
papírokat& @emélték, hogy átvészelik a hábor$t& /rra
nem gondoltak, hogy pesti vieházmesterük éppen
erre a vidékre látogat el, meglátja őket, és első dolga
lesz !eljelentést tenni& / magyar sendőrök vitték őket
el a tanyáról? magyarok verték és kínozták őket, hogy
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
1$
vallják be a valódi nevüket, vallják be, hogy zsidók& / kislányt is megverték és megkínozták& /z
érvényben levő magyar törvények értelmében természetesen& ,iszen b-n volt zsidóként magát
kereszténynek álázva megpróbálni t$lélni a hábor$t& ,iszen állampolgári kötelesség volt az
állampolgári jogoktól meg!osztva önként menni, ahova a magyar állam rendelte& #z esetben a
halálba N / magyar zsidók körülbelül OP százalékának meggyilkolása alig kevesebb, mint a
Hseh0%orva *rotektorátusban az ;JQ;0ig el nem menekült zsidóság PO százalékának halála&
Hsakhogy a Hseh0%orva *rotektorátusban ;JQ;0ben kezdődött a zsidóság teljes kiirtására
irányuló nái akió, és nem a hábor$ végén& / magyar közrem-ködés jóval t$lment a zsidók
elszállításában való készséges részvételen& :eletartozott a ki!osztás és kínzás, majd a nyilas0
hatalomátvétel után háziipari módszerekkel való zsidótlanítás& #z utóbbi hagyománya
egyébként az országban jóval a megszállás előttre ny$lt visszaM ezt mutatja a !ehérterror, az
$jvidéki vérengzés és a kegyetlen bánásmód, amelyben az ;JQ30ben az ukrán !rontra küldött
munkaszolgálatosok részesültek, és amelynek ki!ejezett élja meggyilkolásuk volt 82  Berend
6óra %'sz)
  B(lcsebb lenne (ssze,ogsr!l besz&lni − 1/ kuruozás0labanozás helyett, bölsebb lenne
össze!ogásról beszélni, ugyanis az erdélyi magyarság megmaradásának legnagyobb ellensége
nem az @%D)R, #%2* vagy %**, hanem a jól !izetett munkahelyek hiánya, a kivándorlás, a
tőkehiány, a nem kellően hatékony oktatási rendszer& +n az össze!ogás lényegét abban látom,
hogy az $gynevezett interetnikus környezetben > ahova sajnos már %aros megye is odatartozik
> nins mit keresnie a többpártosdinak& ,a ezt kimondjuk aSiómaként, és ezt el!ogadják az
%** és #%2* vezetői is, akkor érdemes leülni velük tárgyalni& ,argitában, Kovásznában lehet
akárhány magyar párt is, nem probléma& 2émi inizmussal mondhatnám azt is, minél több van,
annál inkább garantált az @%D)R0es hegemónia& De komolyra !ordítva a szót, ha az #%2*,
%** vezetői nem !ogadják el ezt az alapállást, akkor szerintem nins miről tárgyalnunk,
ugyanis ahol kisebbségben van a magyarság, ott nins helye a megosztott, többpólus$ magyar
képviseletnek már a helyhatóságok szintjén sem, az országos politikában meg egyszer-en
nonszensz többpártosdiról beszélnünk, akkor számarányunk sak más!él százalékponttal
haladja meg a parlamenti bejutási küszöböt 82  Borboly *saba %@orboly-saba#ro)
  #ag'arok vag')nk% vag' mi az isten − 1:aj van az erdélyiek nemzettudatával& De nem baj&
%ert lehet tanítani& %eg tanulni is& *éldául a románoktól& (íz továbbra sem igen akadt tegnap
délután a tusványosi táborban& #gész pontosan a sövekben nem& /z égből ugyanis bőségesen
szakadt az áldás& 1öbbek közt arra a sátorra is, ahol a szinergia jegyébenM nemzetstratégia és
nemzetpolitika ím- beszélgetés zajlott& / meghívottakM Potá,i -r,á' János, nemzetpolitikáért
!elelős államtitkár 8%agyarország9, illetve Szász Jenő, a más!él éve m-ködő 2emzetstratégiai
6ntézet elnöke 8)zékely!öld9& / moderátor krisztusi !eladatát &ostás Szabol(s, a Krónika vezető
szerkesztője vállalta magára 82  Szántai János %,!tér#ro)
  Blvn'osi re,leY − 1%eleg van& #lég !ülledt idő& /hhoz elegendő, hogy a legteljesebb
mértékben el!ogadjukM ilyenkor unalmas beszédeket hallgatni és megtartani egyaránt elszánás
kérdése& /mellett azt is kénytelenek lehetünk el!ogadni, hogy a meleg károsan be!olyásolja a
kognitív !olyamatokat& <ktalanságok ki!ejtését, és oktalan elszólásokat eredményezve& / tünetek
alapján 1usnád!ürdőn is baromi meleg lehetett& /kkor, amikor Orbán Viktor !elszólalt a 3E&
:álványosi )zabadegyetem és Diáktábor jelek szerint nem légkondiionált színpadán& De az is
lehet, hogy nem is annyira a meleg tehet az elhangzottakról, hanem valami görsös akarás&
*edig már a régiek is mondották voltM hinni a templomban, akarni a latrinán élszer-& *ersze
lehet, hogy Orbán Viktor valami nagy kommunikáiós latrinának gondolta ezt az egész
összejövetelt& :ízva abban, hogy elég talp0 és seggnyaló jelenik meg a problémák megoldására&
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
1%
*éldául a kellően időzített tapsolások megszervezésére& %inden esetre nagyon oda akart
oldalvágni a K#,6 által mostanában vegzált alapoknak& /zzal, hogy egyes ivil szervezetekben
Bkül!öldiek által !izetett politikai aktivistákkal van dolgunkC& %ármint neki, aki Soros )y.r"y
pénze nélkül talán ma sehol sem lenne& Lázár Jánossal karöltve& Ggyanakkor annak !ényében
igen érdekes gondolat!üzérnek is lehet ez kiindulási alapja akkor, amikor a HT. például régóta
ismerten elég kormány0, illetve Orbán0közeli egylet 82  )ndre -st'án Si#ay %Kanadai
&agyar =írlap)
  I- 3el'zet+ ,enn a l&c − 1/ 2épszabadság mai számában a Sző(s Le$ente 1usványosról
szólva megállapítjaM Ba különböző nézeteket valló politikusok vitáját meghallgatni ez$ttal sem
lesz sok alkalomC& #z így igaz& Hsakhogy a 3E& alkalommal 1usnád!ürdőn megnyílt :álványosi
2yári )zabadegyetem és Diáktábor teljesen $j helyzetben indult& /zzal, hogy a magyar
kormány nemzetközi viszonylatban is kiállt az autonómia mellett, maga a Bbálványosi
!olyamatC is $j megvilágításba került& Korábban !ontos lehetett, hogy a szabadegyetemen
megjelenjen minél több ellenzéki, s a román notabilitások közül is minél többen& Hél ez
továbbra is, de nem a szervezők hibája, ha a meghívottak, a @omániai %agyar Demokrata
)zövetség 8@%D)R9 elnöke vagy a román politikusok ilyen, vagy olyan okokból nem tesznek
eleget a meghívásnak& 2egyed évszázad után továbbra is ott lehet mindenki, ha szívügyének
tekinti a magyar autonómiát& #ljött ugyanis a magyar0magyar párbeszédnek az a !ordulója,
amelyben tisztázni kell a nemzeti szintre emelt autonómiakövetelések még nyitott kérdéseit&
6deértve a magyar igény megjelenítését az #G intézményeiben, s általában a nemzetközi
politikai színtéren is& #közben a külhoni magyar közösségeken belül tudatosítani kellM szükség
van a legitim autonómiamodellekre is 82  0/oston ndrás %K*,( =írlevél)
  #i a ,elt&tele a szomsz&dokkal val! -! viszon'nakN − 1/z elm$lt negyedszázad legelején a
lelkesedés, az $j kezdet esélye dominált& / lelkesedés elég gyorsan lelohadt& /z $j kezdet esélye
megmaradt& Uényegében sak $gy, mint egy lehetőség& / gyakorlatban, két maradandó
élménnyel lettünk gazdagabbak& =azdagabbakV Dehogy& #gyrészt tapasztalhattuk, hogy a
kisantanti szellemiség él és virul& Uegutóbb az #urópai *olgári Kezdeményezések körüli
érdekalap$ !elsorakozás bizonyította látványosanM 1rianon ma is kísért& %ásrészt, s ezzel is
szembe kell néznünk, az elm$lt negyed század során mi kisebbségiek soha nem lehettünk
biztosak abban, hogy a mindenkori magyar kormány a biztatásnál többel is kész hozzájárulni
az autonómiáért való küzdelmünkhöz& )őt& %a már bizton állíthatjuk, haladunk a demokratikus
végki!ejlet !elé& / történelmi (%DK0ban kimondtukM a él a Kárpát0medenében élő magyar
közösségek határmódosítás nélküli politikai integráiója& :enne a magyar autonómiával, majd
a kettős állampolgársággal, s most a 2emzeti #gyüttm-ködés @endszerével& /mi immár része
%agyarország alkotmányos berendezkedésének& ,a tartalmilag még nem töltődött is !el, de
!eladatai már körvonalazódnak& 6tt a helye annak, hogy rámutassunkM ha volt is történelmi ok >
az #G0satlakozás ügye > :udapest tartózkodásának, a kétharmados <rbán0kormány 34;40ben
$j lapot nyitott nemzetünk történetében& / kérdés most az, hogy a kisebbségi politikai elitek
Blegbe!olyásosabbC, domináns soportja kész0e satlakozni a tényleges autonómiát követelő,
nemzetben gondolkodó erőkhöz, vagy továbbra is vállalja a helyi többségi elitek által
alkalmazott Bbizalmi minimumotCV 82  0/oston ndrás %K*,( =írlevél)
  $estett 3aza,isg − 1/ haza!ias érzület bármely nép !iai számára !ontos& /z ember büszke
nemzeti jelképeire& %i, magyarok ereklyeként tekintünk a szent koronára, nemzeti lobogónkra
vagy a ímerre& / haza!iság megélése azonban nem jelenti azt, hogy lépten>nyomon e
jelképekkel kérkedünk, ezekkel rajzoljuk tele a köztereket, épület!alakat& #záltal semmit nem
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
1&
használnánk népünknek& 'elképeink viszont arra méltatlan helyekre kerülnének, ami valljuk be,
nagyon visszatetsző volna82  Balo/h *saba %K*$.()
  Pesztes&g% szoborban − 1%ég véletlenül se vigyék sehova& 2em, egy entit se mozdítsákW
  6nkább arra kérném a most tiltakozókat, hogy a kivezényelt rendőrök helyett inkább ők
védjék meg, akár önnön testükkel& ,át mikor lesz nekünk 8és az utókornak9 még egyszer egy
ilyen ki!ejező, minden kiejtett vagy leírt mondaton t$li emlékm-vünk, amely oly pompásan
mutatja meg, hogy milyen is volt a mai %agyarországV / 2emzeti #gyüttm-ködés @endszereV
%ennyi izzadt tanórát spórolnánk meg azzal, hogy a gyerekeket egyszer-en sak kivinnénk a
szobor elé& ,iszen minden megvan benne, ami sak kell& #gy képben, s supán a lényeg& +s még
azt sem mondhatjuk, hogy a !ondorlatos ellenzékiek !urmánykodták oda valahogy&
Uejáratásként hegesztve köré ezt a képtelen, ám annál sokatmondóbb történetet& /zt, hogy
miként lett a német megszállásból hirtelen áldozat, mert $gy talán nem háborodik !el a !él világ
8pardonM balliberális bizniszpolitikusok és m-vészkörük, illetve médiaholdudvaruk9, hogyan
válhatott egy szobor szem!orgató lódítással nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőség-
üggyé& ,ogyan állították !el éjjel, lopva, erős rendőri !elvezetéssel, dupla kordon mögött,
miközben mindannyiunk számára a megbékélést kellene jelentenie& ,ogyan lett a sok
igazságból supán egy, ám az viszont megkérdőjelezhetetlenül& ,ogyan kerültek ki minden
lehetséges hatóságot, képzőm-vészeti bírálókat, történészeket, hogyan választották ki
önkényesen a megalkotóját& +s hogyan lett abból majdhogynem mártír, ki nem teljesedhetett
alkotó, akit a Bm- nélküli m-vészekC üldöznek, és aki kikéri magának, hogy az általa
!ogalmazott m-leírásból kiindulva bírálják a m-vét& +s aki oly szerényen, ám annál
panaszosabban kiáltja világgá, hogy bizony ebben a történetben egy0két $jságírót és történészt
leszámítva mindössze két jóindulat$ szereplő maradtM ő és a kormány& ,ogyan nem meri
!elavatni egyetlen politikus sem, holott már a miniszterelnök is esztétikai elemzése alá vetette, s
nem talált benne semmi rendkívülitV 82  !a11 Sándor ,si/#ond %&aszol#ro)
  Orbnisztn+ demokrcia kontra nemzetllam 2 kis mag'ar .szic3o − 12em kell a
liberalizmust szeretni& /kkor sem, ha a történelem !olyamán, !őleg az utóbbi két évszázadban,
annak nagy részében már ilyen0olyan liberalizmus néven, de !olyamatosan alakulva, tagolódva
és siszolódva elvitathatatlan mértékben, pozitív értelemben hozzájárult a világ jelenlegi
állapotának meg!ormálódásához& Uehet az embernek a liberalizmussal össze nem egyeztethető
értékrendje, s attól az ember még lehet jó& Uehet a demokráiának is más jelzője, mint liberális
8pl& keresztény"demokráia"9, ám annak egyes elemei valamilyen mértékben mindig a
liberalizmus egyes összetevőire !ognak mutatni& +s igaz, hogy sok!éle 8na, azért nem is olyan
sok!éle9 demokráia létezhet, illeszthetünk elé számos minőségjelzőt, ha nem is vagyunk
mindnyájan politológusok, arra azért már rájöhettünk 8de mivel nem jöttünk rá elegen, a
végtelenségig kell ismételni és magyarázni9, hogy a demokráia jelen pillanatban hiányosságai
és tökéletlensége ellenére az egyetlen olyan társadalmi berendezkedés, amely a közösségek és
az egyének szabadságát biztosítani tudja& 2em szabadelv-ségét& ,anem szabadságát& 2em
szabadosságát 8hogy elébe vágjak a propagandának9, hanem szabadságát 82  rda#ica
,orán %/araméter#sk)
  &r. !un'0k+ Q-ra 2 &s ism&t k(d(s0tve − 1Der-látó vagyok, és a közelm$ltig mindössze
gyanakodtamM doktor Hun%/k sak mímeli, hogy sak Kegy könyvetK olvasott ;J5J óta, és
Hsallóközben járva nem nézett ki az autóból& *ubliisztikájának elolvasása után már nemsak
gyanakszom&&& :evallom, hogy a hét hat napján nemsak kárörvendés éljából vetemedek az
interneti helyett a nyomda!estékes 7j )zó átlapozására, némely eszme!uttatásainak
elolvasására& ,ogy $gy mondjam 0 tapasztalatátadási törekvéstől vezérelve is& ,átha
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
2'
találkozom valamelyik pályatársammal, és&&&,átha, hátha&&&#léggé el nem ítélhetően olyan
mesterséget szerettem volna oktatni, ami KkönyvbőlK megtanulhatatlan 82  Tóth 2ihály
%/araméter#sk)
  Nemzet.olitikai strat&gia az eg'Mttm5k(d&s -eg'&ben − 12em az a magyar, akinek a
nagyapja magyar volt, hanem akinek az unokája is az lesz& Szász Jenő, a 2emzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke Potá,i -r,á' Jánossal, nemzetpolitikáért !elelős államtitkárral
beszélgetett 1usványoson a Kós Károly sátorban, időszer- nemzetstratégiai és nemzetpolitikai
kérdésekről, az együttm-ködés jegyében 82  Si#ó 4el/a %$zabadság)
  7loblis ,)t!t5z − 1/ napokban is zajló izraeli>palesztin kon!liktus önmagában is központi
!ontosság$ eseményM a ivil áldozatok nagy száma, a !enyegető humanitárius katasztró!a, 6zrael
nemzetközi politikai tőkéjének sökkenése és $gy eleve a )zent .öld sorsának krónikus
rendezetlensége igényt tart a közvélemény !igyelmére 82  &a'asz 0bel %L $zó)
Cis3/ria Cis3/ria
  A btrak mes&-e 1 Kibesz&letlen 3atrt(rt&netek ter.is -elleggel − 1/ világ szerensésebb
!elén élő emberek el sem tudják képzelni, hogy két volt szoialista állam között ilyen durván
őrzött és s$lyos atroitásokkal Xm-ködőY határszakasz volt2 3 beszélgetés $"kács *saba
úságíróval a *ea"<esc"5rendszerbeli román3magyar határszakaszon történteket "elelevenít!,
készül!"élben lév! dok+ment+m"ilmr!l − 18%ég nagyon sok emberben él a !élelem& (olt, aki
$gy írt nekem kézzel levelet, hogy a végére odaírtaM Bmost gyorsan abbahagyom, jön haza a
!iam, ő nem akarta, hogy ezt leírjamC& (agyis még a !iatalabb generáió tagjai közt is akadnak,
akik !élnek elmondani& 2agyon sokan $gy írják a levelet, hogy a történetük szerepelhet, de azt
kérik, nevük ne legyen !elismerhető& )zép számmal vannak
nagyon megrázó történetek is, olyan dolgokat tudunk majd
megmutatni, amelyek egyáltalán nem köztudomás$ak 8
Uegyőzni a 3E év után is létező !élelmet& #rős kommunikáiós
vágyat is érzekM az emberek el akarják mondani ezeket a
kibeszéletlen történeteket, amelyek nagyon sok ember életét
tönkretették vagy gyökeresen megváltoztatták& +s a !élelem
megmaradt akkor is, amikor már lehetne róla beszélni& Zsszel
kezdjük a !orgatást, deemberre elkészül, és bízunk benne, hogy
különleges !ilm lesz& /ttól tartok viszont, hogy sok történet a
!ilm bemutatása után bukkan majd !el, ezért mindenképp
szánunk neki valamilyen utóéletet& %ert akik most !élnek
jelentkezni, minden bizonnyal erőt merítenek a !ilmből, hisz $gy
t-nik, hogy traumatikus események meg!ilmesítése után ez
történik 82 %Krónika)
  A nag' 3borQ messze 3at! k(vetkezm&n'ei − Az els! világháború az úkori történelem
egyik legelent!sebb vízválasztóa# ABAE5ben véget ért a hosszú évszázadnak nevezett korszak,
melyet ANIB5 t!l datálnak %a hosszú AB# század 3 ennek "olytatása a rövid, ABAI3ABIB közötti
CD# század)# A nagy háború telesen átrazolta az er!viszonyokat, néhány globális hatását -sak
évtizedekkel a lezárta +tán lehetett érezni és értékelni 8 %L $zó)
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
21
Di,,(, Di,,(,
 Győri Enikő: az uniónak be kell tartania saját szabályait
@ognár Fenáta az &4* különt+dósítóa elenti;
4+snád"ürd!, CDAE# úli+s CK#, péntek %&4*) 5 Py!ri 6nik! külügyi államtitkár szerint az 6+rópai Jniónak be
kell tartania saát szabályait, ha ez nem így történik, akkor komoly problémái lesznek#
A külügyi államtitkár a CK# @álványosi 'yári $zabadegyetem és 9iáktábor pénteki, az 6J integrá-ió
alkotmányos korlátai -ímmel tartott rendezvényén a 0ean5?la+de 0+n-ker e+rópai bizottsági elnök megválasztása
körül kialak+lt helyzetre +talva úgy vélekedett; ha elkezdik túl tágan értelmezni a ogot, az nagyon veszélyes
lehet# Az +nió politikai, érték5 és ogi közösség, és ha a saát szabályaikat nem tarták be, nagyon nagy baban
lesznek 5 tette hozzá#
Az +krán válságról azt mondta; a háború sosem ó, s az +nió arról szól, hogy nin-s háború# 7ehet szidni az
+niót, ez manapság divat is, de érdemes belegondolni, hogy néz ki 6+rópa, mióta létreött az +nió# $zerinte észhez
kell térni, mert az, hogy béke van %az 6J5ban), nem magától értet!d!# Az semmilyen ogelv alapán nem
magyarázható, hogy egy ország el"oglal egy másik államhoz tartozó területet# Lgy látta; az +krán válság kap-sán
t+dott az +nió gyors lenni, van reak-ióképessége a szervezetnek#
$okkal egységesebbnek kell lenni +gyanakkor külpolitikai kérdésekben, és a malá +tasszállító gép kap-sán is
ki kell elenteni; nem lehet :lenyelni: a történteket#
(roszország már-i+sban bekebelezte az Jkranához tartozó Krím "élszigetet, mi+tán az év elei véres kievi
tömegtüntetések hatására megb+kott az akkori +krán kormányzat, >iktor 0an+kovi-s oroszbarát elnök
(roszországba menekült, s Kievben 'y+gat5barát vezetés +tott hatalomra# A kelet5+kranai 9onye-k és
7+hanszk megyékben oroszbarát szakadárok hónapok óta "egyveres har-ot vívnak az !ket terroristáknak tekint!,
s ellenük hadáratot indító +krán kormányer!kkel# &últ -sütörtökön Kelet5Jkrana "elett lez+hant a &alaysia
Airlines légitársaság repül!gépe, "edélzetén CBI emberrel# Kiev és a ny+gati országok azt gyaníták, hogy a
szakadárok l!tték le a gépet egy, (roszországtól beszerzett @+k5üteggel, de &oszkva és a lázadók ezt -á"olták# Az
6+rópai Jnió a Krím (roszországhoz -satolása és &oszkva Jkrana5politikáa miatt már-i+s óta több lép-s!ben
több t+-at orosz, illetve oroszpárti +krán állampolgárt, valamint több -éget büntetett az 6J5ban elérhet! avainak 5
alapvet!en bankszámláinak 5 be"agyasztásával, valamint egyesek esetében be+tazási tilalommal is#
Py!ri 6nik! a 4+sványosként emlegetett szabadegyetemen tartott el!adásában úgy vélekedett, hogy a magyar
kisebbségnek mindig eree volt az, hogy ogszer<en lépett "el# 6nnek így kell maradnia a öv!ben is 5 szögezte le#
/roblémának látta azonban, hogy nin-senek nemzeti ügyek, amely köré AK millióan "el t+dnának sorakozni#
$ógor ?saba, a Fomániai &agyar 9emokrata $zövetség %F&9$.) e+rópai parlamenti %6/5) képvisel!e azt
mondta; a lisszaboni szerz!dés :olyan koktél, amelyet olyan pohárba töltöttek, ami "élig tele van, "élig üres:#
$zerinte az integrá-ió alkotmányos korlátait :bontogatni: kellene, erre lehet!séget ad maga a szerz!dés is# Lgy
látta; a nyelvi diverzitás tagállamokon belül is lehetséges, és a diszkriminá-iót le kell küzdeni# 7ehet!ségként
említette még a polgári kezdeményezést és a szakpolitika területét is# Feméli, hogy el!bb5+tóbb Fománia
meghallgata az 6+rópa 4aná-s aánlásait#
Kiemelte; Jkranában háború van, és ilyenkor az a leg"ontosabb, hogy mi a kárpátalai magyarok érdeke és mit
lehet tenni értük# Zva intett a "elel!tlen nyilatkozatoktól, amelyekb!l szerinte van b!ven#
?sáky /ál, a szlovákiai &agyar Közösség /árta 6/5képvisel!e szerint nagyon összetett kérdésr!l van szó, és
nem-sak ogi aspekt+sai vannak, ez politikai és :pszi-hológiai5lelki érettségi kérdése is:# Az 6J m<ködésén
avítani szeretnének, de alternatíváa nin-s 5 elentette ki#
Lgy látta; az Jkranával kap-solatos válság el! "oga segíteni a közös +niós kül5 és biztonságpolitika
tekintetében a közös gondolkodást, s bár nem lehet látni, hogy a válságnak mi lesz a vége, a kiózanodás elei már
tapasztalhatóak#
Az 6J5nak el kell döntenie, hatalmi pozí-ióban akar5e megelenni és képes5e rá 5 egyezte meg, hozzátéve; az
+nió már több alkalommal bizonyította, mennyire sérülékeny#
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
22
$zerinte azt is meg kell nézni, milyen kérdésekben kell központosítani, és milyenekben nem, s hol hatékony az
+nió# Az emberek mindennapait érint! kérdésekben a elenleginél is obban kellene de-entralizálni 5 egyezte
meg#
Kielentette; a kisebbségvédelmi témát is kezelni kell valamilyen módon, az +nió viselkedése kétar-ú e téren# A
kett!s mér-e nem maradhat "enn 5 rögzítette#
$zavai szerint idee volna +gyanakkor a magyar naivitásokkal is leszámolni, nem lenne szabad olyat mondani,
hogy a szlovák5magyar viszony soha nem volt olyan ó, mint most#  vissza vissza
 Semjén: társadalmi konszenzus van a legfontosabb nemzetpolitikai
kérdésekben
@aranyi 7ászló, az &4* t+dósítóa elenti;
4+snád"ürd!, CDAE# úli+s CK#, péntek %&4*) 5 &agyarországon olyan társadalmi konszenz+s alak+lt ki a
leg"ontosabb nemzetpolitikai kérdésekben, amely öt évvel ezel!tt elképzelhetetlen volt 5 hangsúlyozta $emén
.solt miniszterelnök5helyettes a CK# @álványosi 'yári $zabadegyetem és 9iáktábor pénteki, A rész és az egész
-ímmel rendezett nemzetpolitikai kerekasztal5beszélgetésén#
:4eles társadalmi konszenz+s van a tekintetben, hogy a külhoni magyarságnak ár az állampolgárság, ár a
szavazati og, és megilleti !t az a+tonómia# A tömbmagyarságnak a területi, a szórványmagyarságnak a k+lt+rális
a+tonómia: 5 "etette ki a miniszterelnök5helyettes#
=ozzátette; nyilván nem @+dapestr!l kell megmondani, hogy milyen a+tonómiák legyenek# A magyar állam azt
az a+tonómiakon-ep-iót támogata, amelyet az adott nemzetrész kidolgoz 5 szögezte le#
Az a+tonómia tekintetében ki"etette; &agyarország soha nem követelt olyasmit, amire ne lenne pre-edens az
6+rópai Jnióban#
:4ehát az a+tonómia nem valamilyen magyar találmány, nem valamilyen eHtrém magyar követelés, mint ahogy
azt a román belpolitikában is beállíták; az a+tonómia és önrendelkezés végeredményben emberi og a közösség
szintén# Lgy is szokták meg"ogalmazni, az emberi ogok királyn!e: 5 mondta $emén .solt#
A külhoni magyar pártok vezet!inek részvételével rendezett nyilvános kerekasztal5beszélgetésen $emén .solt
elmondta; a magyar állam nem-sak "elel!sséget érez, hanem "elel!sséget is visel a határon túli magyarságért,
amely integráns része a magyar költségvetésnek# 6lmondta; a külhoni szervezetek és programok támogatására
szánt évi CA milliárd "orint minden korábbinál nagyobb# A támogatást növelni "ogák, ezzel együtt a magyar
gazdaság növekedése és a költségvetési hiány-él tartható 5 hangsúlyozta a miniszterelnök5helyettes#
Kitért arra, hogy a külhoni közösségek közül most a kárpátalai magyarság van a legveszélyeztetettebb
helyzetben#
:'em "olyhat magyar vér olyan háborúban, amelyhez a magyarságnak semmi köze# $emmilyen b<nrészessége
nin-s a magyarságnak abban a helyzetben, amely ott kialak+lt# 4ehát a kárpátalai magyarság érezze azt, bármi
történik, mindig számíthat a magyar államra# A magyar állam és az egyetemes magyarság a kárpátalai magyarság
mögött van: 5 elentette ki a miniszterelnök5helyettes a 4+sványosként emlegetett nyári szabadegyetemen#  vissza vissza
 oppál: a magyar kult!rának a diaszpórában élők"#z is el kell jutnia$
4+snád"ürd!, CDAE# úli+s CK#, péntek %&4*) 5 'agy és "elel!sségteles ágazat a magyar k+ltúra, amelynek
közvetítésekor a Kárpát5meden-e magyarságán túl a diaszpórában él!kre is gondolni kell 5 állapította meg
pénteken =oppál /éter a CK# @álványosi 'yári $zabadegyetem és 9iáktábor egyik pénteki pódi+mbeszélgetésén#
Az 6mberi 6r!"orrások &inisztéri+mának k+ltúráért "elel!s államtitkára a K+ltúra mester"okon, versengés
vagy kiegészítés -ím< rendezvényen leszögezte; minden %magyarlakta) települést el kell érni a magyar k+ltúra
minden egyes szegmensével# :A k+lt+rális elenlét id!vel gazdasági el!nyt, gyarapodást is eredményezhet: 5
hangsúlyozta#
A pódi+mbeszélgetésen részt vett a Kárpát5meden-én kívüli magyar k+lt+rális intézetek több vezet!e is# >itézy
.só"ia, a brüsszeli &agyar K+lt+rális *ntézet igazgatóa elmondta; m+nká+k során leg"!bb -él+k, hogy a kint él!
E5K ezer "!s magyarság ne -sak a belga médiából értesülön a magyarországi történésekr!l és a magyar k+ltúráról#
6nnek a törekvésnek a részeként az akt+ális programokról közösségi oldalakon, valamint hírlevélben ad
táékoztatást az intézet, amely magyarórákat és -serkész"oglalkozásokat is szervez#
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
2
9on-sev 4oso, a szó"iai &agyar K+lt+rális *ntézet igazgatóa elmondta, hogy a balkáni országban hamarosan
"elavaták 'agy 7ászló Koss+th5días magyar költ! mellszobrát# @eszélt arról is; tavaly volt MD éve, hogy a bolgár
"!városban az egyetemi oktatás keretein belül elindították a magyar szakot, amelynek elenleg OD hallgatóa van#
Kósa András 7ászló, a b+karesti &agyar K+lt+rális *ntézet igazgatóa arról beszélt, hogy bár az intézet
költségvetési kerete -sak apró "eladatok ellátását teszi lehet!vé, az elmúlt két év alatt mégis sikerült EKD eseményt
szervezniük# Kitért arra, hogy a k+ltúra közvetítésekor nem -sak a "!városiakra kell gondolni# 6zenkívül hangot
adott annak a meggy!z!désének, hogy a nemzetpolitikai -élok megvalós+lása mellett a román népnek is :el kell
adni: a magyar k+ltúrát#
A rendezvényen elen volt 7övétei 7ázár 7ászló, a $zékely"öld -ím<, ?síkszeredában megelen! k+lt+rális
havilap "!szerkeszt!e is, aki h+ngarik+mnak nevezte a Kárpát5meden-ei "olyóirat5k+ltúrát#  vissza vissza
 %rbán: a munkaalap! állam korszaka k#vetkezik
@aranyi 7ászló, az &4* t+dósítóa elenti;
4+snád"ürd!, CDAE# úli+s CO#, szombat %&4*) 5 Az ú magyar államszervez!dés alapa egy m+nkaalapú állam,
amely nem liberális természet<# 6rr!l beszélt (rbán >iktor miniszterelnök szombaton 4+snád"ürd!n, a CK#
@álványosi 'yári $zabadegyetem és 9iáktábor rendezvényén tartott el!adásában# A kormány"! egyúttal bírálta
azokat :a "izetett politikai aktivistákat:, akik -ivileknek tüntetve "el mag+kat kül"öldi érdekeket próbálnak
érvényesíteni &agyarországon#
Az erdélyi szabadegyetem visszatér! el!adóaként (rbán >iktor a szabadtéri színpad el!tt összegy<lt több
ezres hallgatóságnak beszámolt arról, hogy leg+tóbbi t+sványosi beszéde óta a kormányzó polgári keresztény és
nemzeti er!k megnyerték a választásokat# =ozzátette, a :morális egyensúly: megnyilván+lásának tekinti a
kétharmados gy!zelmet, hiszen CDDE de-emberében az államhatárokon kívül él! magyarok vissza"ogadása ellen
szavazó er!k :úgy nyerték el méltó büntetésüket:, hogy a határon túli magyarok voksaival ött össze a ,idesz5
K9'/ kétharmada#
(rbán >iktor elmondta; a CK# kiadásához érkezett, az elmúlt negyedszázadot kiértékel! szabadegyetemre ABIB5
es rendszerváltóként kapott "elkérést# 6rre reagálva rám+tatott; ABIB óta "eln!tt egy olyan nemzedék, amely 5
személyes élmények híán 5 már nem t+d re"eren-iapontként tekinteni a rendszerváltásra# &a már 5 ezt az értékes
történelmi tapasztalatot hasznosítva 5 hasznosabb a világban most zaló változásról gondolkodni, a CDDI5ban
nyilvánvalóvá vált világgazdasági, világhatalmi átrendez!dést tekintve kiind+lópontnak 5 magyarázta#
$zerinte a CDDI5as ny+gati pénzügyi válság +gyanolyan elent!ség< változást indított el, mint ami az els! és
második világháború +tán, illetve ABBD5ben zalott le, -sak nem annyira volt egyértelm< az emberek számára,
hogy másnaptól gyökeresen megváltozott világban "ognak élni#
A miniszterelnök kielentette; a világban verseny"+tás van annak az államnak a kitalálásáért, amely leginkább
képes egy nemzetet sikeressé tenni# &a a világ azokat a rendszereket próbála megérteni, amelyek nem ny+gatiak,
nem liberálisok, talán nem is demokrá-iák, és mégis sikeresek, az elemzések :sztárai: pedig $zingapúr, Kína,
*ndia, (roszország, 4örökország 5 mondta#
:&egpróbál+k megtalálni a 'y+gat56+rópában el"ogadott dogmáktól és ideológiáktól elszakadva azt a
közösségszervezési "ormát, azt az ú magyar államot, amely képes arra, hogy a mi közösségünket évtizedes
távlatban versenyképessé tegye a nagy világ5verseny"+tásban: 5 "ogalmazott (rbán >iktor#
A liberális társadalomszervezési elvekkel, módszerekkel szakítani kell 5 "oglalt állást a kormány"!, aki szerint a
korábbi liberális magyar állam nem védte meg a közösségi vagyont, nem kötelezte a mindenkori kormányt, hogy
ismere el a világban él! magyaroknak a magyar nemzethez való tartozását, nem védte meg az országot az
eladósodottságtól, a -saládokat pedig az :adósrabszolgaságtól:#
Arra a kérdésre, hogy a nemzetállam, liberális állam, és óléti állam +tán mi következhet, (rbán >iktor szerint a
magyar válasz az, hogy egy m+nkaalapú állam korszaka következhet el#
&int mondta, azt várák el a polgárok a magyar vezet!kt!l, hogy dolgozzák ki azt az ú államszervez!dést,
amely a liberális államszervez!dés korszaka +tán 5 a kereszténységet, szabadságot, az emberi ogokat tiszteletben
tartva 5 ismét versenyképessé teszi a magyar közösséget#
A magyar nemzet nem egyének p+szta halmaza, hanem egy közösség, amelyet szervezni, er!síteni és építeni
kell 5 "ogalmazott (rbán >iktor, kielentve, hogy ilyen értelemben a &agyarországon épített ú állam egy nem
liberális állam#
A miniszterelnök kitért arra, hogy ezt a "ata építkezést egy saátos magyar -ivil sz"éra próbála akadályozni#
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
2!
A kormány"! szerint a norvég alappal kap-solatos ügy is "elszínre hozta azt, hogy egyes, a nyilvánosságban
rendszeresen szerepl! magyarországi -ivilek esetében :kül"öldiek által "izetett politikai aktivistákkal van
dolg+nk:, akik kül"öldi érdekeket próbálnak érvényesíteni &agyarországon# 6zt világossá kell tenni a magyar
állam úászervezése során 5 hangsúlyozta a miniszterelnök a bálványosi szabadegyetemen#
=ozzátette; :ezért nagyon helyes, hogy megalak+lt a magyar parlamentben egy olyan bizottság, amely a
kül"öldi be"olyásszerzésnek a "olyamatos "igyelésével, nyilvántartásával és nyilvánosságra hozatalával
"oglalkozik:#
Az &K@ @ank megvásárlásával a bankrendszeren belüli magyar nemzeti t+ladon aránya meghaladta az KD
százalékot 5 hívta "el a "igyelmet (rbán >iktor# Az &K@5t egyébként soha nem kellett volna kül"öldieknek eladni
5 tette hozzá#
A devizahitelesekre +talva megegyezte; :olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet, még az is
megtörténhet példá+l, hogy ha a bírósági elárások végig"+tnak, akkor magyarok több száz milliárd "orint értékben
visszakapnak olyan pénzeket a bankoktól, amelyeket nem szabadott volna t!lük elvenni:#
6l!adása végén (rbán >iktor rám+tatott; mivel bármi megtörténhet, a bizonytalan öv!t!l "élni is lehet, de ez
sok esélyt és lehet!séget is tartogat a magyar nemzet számára#
:,élelem, beg+bózás és visszahúzódás helyett bátorságot, el!retekint! gondolkodást, ésszer<, de bátor
-selekvést avaslok a Kárpát5meden-ei magyar közösségnek, s!t a világon szétszóródott teles magyar nemzeti
közösségnek# Könnyen lehet, mivel bármi megtörténhet, hogy elön a mi id!nk: 5 zárta t+snád"ürd!i el!adását
(rbán >iktor miniszterelnök, a szabadegyetem tavalyi elmondatára %A mi id!nk) +talva#  vissza vissza
KészítetteM :oér Krisztina
;6; E 1 #IN*6N 8O7 $6NNTARTPA
a Figyelőben előf!"#l$
!%&i"'()*e+,
- .*/ 0 N&.szabadsg
- M. 0 #ag'ar Nemzet
- M1 0 #ag'ar >0rla.
- .*/& 0 N&.szava
- 2MS 0 KMl3oni #ag'ar Sa-t!szolglat
- Ma.3* 0 #ag'ar Narancs
- 4S 0 Élet &s Irodalom
- 51 0 Pasrna.i >0rek
- 5g 0 Pilggazdasg
- .g 0 Na.i 7azdasg
- M6 0 #ag'ar Rdi!
- .78ST0 N'elv &s T)domn'
A Figyelőben szemlézett külhoni sajtó
69:nia Bi3ari Na.l!, Brass!i Ja.ok, 6rdon.ro, 6rd&l'.ma, >argita N&.e,
>romsz&k, Kr!nika, #aszol.ro, N')gati 8elen, Szabadsg,
TransindeY, #anna.ro% 6rd&l'i Na.l!% 6rd&l'i Ri.ort% K(z.ont.ro%
Szatmri $riss I-sg% Sz&kel'3on.ro% Szatmri #ag'ar >0rla.%
Romniai Online >0r3atr% Reggeli I-sg% :dvar3el'i >0rad!
S/l&:+ia I- Sz!, $elvid&k.ma, Szabad I-sg, Szabad I-sg Online,
B)mm.sk, Laram&ter.sk, Komromi Ja.ok% >0rek.sk
S/e!bia #ag'ar Sz!, >&t Na., Lannon RTP, Pa-dasg.ma
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
2"
1!&:(!*/:g I- #ag'ar K&.es I-sg, #ag'ar 6g'esMletek Sz(vets&ge
S/l&)nia N&.Q-sg <Jendva=, #)ravid&ki #ag'ar Rdi!
U+!a;na Kr.ti Igaz Sz!, Kr.tal-a, Kr.tIn,o, Beregi >0rla.% :kra-nai
#ag'ar *emokrata Sz(vets&g 2 >0rek% Kr.tal-a.ma% Tiszane4s
A#*/(!ia B&csi Na.l!
KIS6BBSÉ7I SA8T9$9K:SZ
;ivitas 6)ro.ica ;entralis <;6;= • >2???@ B)da.est% Szent.&teri. ). ?A.. •  BCDCA EAF D?DF%
3tt.+GG444.cecid.netG
admin@cecid.net
 HA?F. 8IJI:S HK.
2#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->