12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!

IÐR 1
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC I Ð!A CON C!A MOT CIÂC MO.............................................................................. 2
CH!ONC II T!OI THO ÐI THAM C!A MOT ANH H!NC..................................................... 7
CH!ONC III CON S! T! C!A NÐMÐÐ.................................................................................. 12
CH!ONC IV CON CHO ÐÂ! RÀN IÐRNÐ............................................................................ 19
CH!ONC V CON ION R!NC ÐRYMANT HÐ ....................................................................... 29
CH!ONC VI CON NAI CHÂN C!NC S!NC VANC.............................................................. 36
CH!ONC VII ÐAN CHIM HO STYMPHAIÐ.......................................................................... 43
CH!ONC VIII CON ÐO MONC C!A V!A MINOS ............................................................... 48
CH!ONC IX ÐAN NC!A CAI C!A ÐIOMÐÐÐ ..................................................................... 58
CH!ONC X CHIÐC THÀT I!NC C!A HIPPOIYTÐ............................................................ 65
CH!ONC XI KH! CH!ONC NC!A C!A A!CIAS .............................................................. 74
CH!ONC XII ÐAN ÐO C!A CÐRYON.................................................................................... 83
CH!ONC XIII NH!NC Q!A TAO VANC TRONC KH! V!ON C!A NC!OI
HÐSPÐRIÐÐS.............................................................................................................................. 90
CH!ONC XIV X!ONC ÐIA NC!C........................................................................................ 101

ThIorry Iofovro 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC I
Ð!A CON C!A MOT CIÂC MO
Thua ây, fhân JupIfor sông o dInh OIympo fhông fr¦ foan vu
fru. Tu frôn ngaI vang cao ngâf, ngaI fhuong nghIông mình nhìn
xuông fhô gIan va hay xuông fham ho. Thuong fhì ngaI mang IaI
cho ho nhung dIôu fôf Ianh song fhI fhoang cung gây nhung nôI
fhông khô cho con nguoI. NgaI Iuôn fham du vao cac mâu fhuân,
chIôn franh va fình yôu cua con nguoI.
Vì JupIfor buôn chan u7 Hay Ia ngaI ghon fy voI con nguoI va
voI su không foan von cua ho7
Chang aI co fhô fra IoI duoc câu hoI do, nhung fâf ca dôu bIôf
rang con fh¦nh nô cua JupIfor fhâf dang so. V¦ fhân cao nhâf frong
sô cac v¦ fhân, chua fô cu a foan vu fru, so huu bIôf bao quyôn Iuc.
NgaI fhI hanh chung voI bIôf bao finh foan khôn ngoan va vo
fhông mInh cua môf v¦ fhân co fhô co duoc. Va ngaI không châp
nhân co aI do chông IaI ngaI. Môf ngay kIa, fruyôn fhuyôf fhuâf IaI
rang: hình nhu JupIfor muôn dI fìm hIôu fhôm vô cuôc sông cua
con nguoI va dung Ia muôn hoa nhâp voI ho môf fhoI gIan...
O ha gIoI, v¦ fuong AmphIfryon kIôu hanh vì da co fâf ca cho
môf cuôc sông hanh phuc: frong fhanh phô Thobos fuoI dop ma
vua fr¦ vì Ia Croon, AmphIfryon da cuoI nguoI dop AIcmono, con
gaI cua vua Myconos Iang gIông.
V¦ fuong dang chuân b¦ dân quân ra frân dô chung fo gIa fr¦
cua mình. NgaI vuI vo fu bIôf AIcmono va hon som chIôn fhang fro
vô. Nguyôn vong cua ngaI Ia khI ca khuc khaI hoan vang Iôn so Ia
Iuc ngaI co môf dua con fraI nôI nghIôp mình, dân dâu doan quân
Thobos.
Vây Ia AmphIfryon cung cac chIôn bInh cua mình ra frân.
Con AIcmono Iuc vô Iâu daI, sông khop mình frong hy vong môf
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ngay foI chông nang so fro vô. Nang cung mong muôn mau chong
sInh cho AmphIfryon môf dua con cung faI nang nhu cha no vây.
NhIôu fuân Iô frôI qua, AmphIfryon vân maI mô chIôn frân.
AIcmono vân doI cho. Môf mình frong Iâu daI rông mônh mông, dôI
khI nang Io.so AmphIfryon không fro vô nua, so chông nang so fu
frân, mac du AmphIfryon fhua dung cam va dôI quân duoI quyôn
chI huy cua ngaI râf co ky Iuâf va gIoI gIang.
Nang cu suy nghI va buôn râu Io Iang: "Nôu cac v¦ fhân
không gIup suc fhì dân fhanh Thobos so ra sao7 Nôu ho da quyôf
d¦nh Ia AmphIfryon phaI chôf7" ThInh fhoang frong nhu ng gIâc
mo, AIcmono mo fhây chông mình nam chôf frong môf bô mau,
fhân fhô dâp naf do hang ngan vôf fhuong. ThoI gIan cang frôI,
AIcmono cang Io so môI khI phaI Iôn gIuong dI ngu, nhâf Ia IaI
frong can phong cua haI vo chông. Trong khI do, man dôm vân
buông maI foc huyôn dIôu xuông fhanh phô Thobos xInh dop.
Môf dôm, hanh phuc dôn voI AIcmono khI nang không co y
cho doI. AmphIfryon hIôn ra frong can phong vân mac nguyôn bô
chIôn phuc, vu khi vân câm frôn fay, guong maf bam dây buI
nhung rang ro. Nof maf vân bình yôn nhu không hô co chuf môf
moI nao dong Ia I sau nhIôu fhang ngay chIôn frân. NgaI Iang Io
không noI môf IoI.
Iuc do ngoaI froI anh frang chIôu sang Iâp Ianh dôI maf d¦u
dang cua AIcmono, fuong nhu frong gIâc mo. AmphIfryon coI bo
quân phuc va dôn bôn nguoI vo yôu.
Ðôm fôI fhâf d¦u dang dôn nôI AIcmono phaI ngac nhIôn. KhI
nang fhuc gIâc, AIcmono không hô fhây AmphIfryon dâu ca, cung
không co dâu vôf gì chung fo chang da o dây dôm qua.
PhaI chang ngaI da Iây IaI vu khi va mac chIôn phuc dô Iôn
duong fu sang som7 Co Io nao ngaI chI co fhô o bôn vo va I gIo rôI
IaI ra chIôn frân7
Nhung y nghI nay fhâf phI Iy! Môf v¦ daI fuong không bao
gIo roI bo chIôn frân va bInh Iinh cua mình frong khI chIôn dâu.
ThIorry Iofovro 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
AIcmono bIôf dIôu do, nhung nang không fhô gIaI fhich duoc câu
chuyôn xay ra dôm qua.
Cang suy nghI, nang IaI cang cam fhây su fhâf qua phu
phang. Nang da mo fhây AmphIfryon fro vô... Nang da mo fuong
dô xua dI nhung ac mông, song AmphIfryon vân baf vô âm fin.
Hay Ia chang chôf rôI, AIcmono da nghI nhu vây. CIâc mo ây co
fhô Ia dIôm bao cua cac fhân.IInh hoac cung co fhô Ia môf fhông
dIôp cua chinh v¦ chua fô JupIfor.
Ðân dân, nôI dau don hình fhanh ro rôf frong nang, AIcmono
roI khoI gIuong va baf dâu khoc.
Ngon gIo som maI d¦u dang qua cua sô Ion vao can phong.
RôI bôn ngoaI vang dây fIông fung hô. TIông bInh khi va cham,
fIông buoc chân nang nô cua vo ngua vang IaI fu râf gân.
AIcmono fIn rang mình so dIôn Iôn mâf. Ðung Ia cac v¦ fhân
dang Iam khô nang.
- AIcmono! AIcmono!
CIong noI fhân quon ây. Không! Vân Ia con ac mông. Ðây
không fhô nao Ia su fhâf!
- AIcmono!
Ðây hoan foan không phaI Ia ac mông, không phaI Ia gIâc
mo, ma Ia gIong noI hân hoan cua AmphIfryon, chông nang, nguoI
chIôn bInh cao quy. NgaI bâf chof fro vô ngay bôn canh nang, vo
môf moI va quân ao bam dây buI duong, chang gIông hình a nh
frong gIâc mo cua nang dôm fruoc.
- OI AmphIfryon!... Ðm hanh phuc bIôf mây!
Ho ôm hôn nhau frong fIông fung hô vang dôI cua cu dân
fhanh Thobos dang nôI Iôn ngoaI phô, dang chao don chIôn fhang
cua v¦ daI fuong va doan quân cua ngaI.
Ðôm sau nua vân Ia hIôn fhuc. AmphIfryon ngu canh
AIcmono va không roI khoI nang cho foI fân sang hôm sau.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hanh phuc ngâp fran frong Iâu daI cua AmphIfryon nhIôu
fhang sau do. RôI foI môf ngay, AIcmono cho ra doI môf dua con
fraI ma nang hang ao uoc.
Câu bo xInh dop khoo manh ây duoc daf fôn Ia HorcuIo.
Nhung vaI phuf sau, AIcmono IaI sInh fhôm dua con fhu haI, frông
yôu duôI mong manh hon, duoc daf fôn Ia IphIcIos. AmphIfryon
hôf suc man nguyôn: co nhung haI câu con fraI! TIông fam fhanh
Thobos rôI so con rang danh nua frôn foan coI Hy Iap.
Nhung fhan ôI! Su vuI mung nay không fhoaf khoI fâm maf
cua cac v¦ fhân. Junon Ia vo cua JupIfor bIôf rang HorcuIo không
phaI Ia con cua AmphIfryon ma chinh Ia con fraI JupIfor, nguoI da
quyôn ru nang AIcmono vao dôm fruoc ngay ma v¦ fuong fhanh
Thobos fro vô. Vì fhô Junon quyôf d¦nh so fo ro quyôn Iuc cua
mình voI fuong AmphIfryon va nguoI vo yôu duôI cua chang.
Ðung Ia AIcmono không hô mông m¦: JupIfor da hoa fhân
fhanh AmphIfryon va dI vao phong AIcmono dô quyôn ru nang.
Junon quyôf d¦nh fra fhu: ba so gIôf HorcuIo va fhanh Thobos so
không con ngu fr¦ o Hy Iap nua.
Junon chIôm gIu nhIôu quyôn Iuc. Ða san sang Iam bâf cu
vIôc gì dô nguôI con gIân va ghon fuông cua mình. Nôu JupIfor co
nhung cuôc fình chay bong kha c, Junon không hô do du khI mang
dôn cho gIa dình nhung phu nu kIa nôI dau don khôn cung.
Íf ngay sau khI cap song sInh chao doI, Junon quyôf d¦nh fra
fhu khI moI nguoI frong Iâu daI AmphIfryon dang chìm frong gIâc
ngu. HaI con ran duoc Junon saI khIôn, nho nhang fruon vao
phong haI câu bo, fIôn saf IaI chIôc nôI. HorcuIo va IphIcIos vân
say sua ngu, không hô hay bIôf fham hoa dang dôn gân.
HaI con ran fruon vao frong nôI va fhuc hIôn IoI nguyôn ac
dôc. Chung baf dâu quân quanh nguoI IphIcIos va sIôf chaf IaI.
IphIcIos kôu fhof Iôn, fIông kôu da danh fhuc anh cua câu
dây. HorcuIo, ngay fuc fhì, voI suc ma nh phI fhuong cua mình da
cuu nguoI om khoI vong sIôf cua haI con ran dang so. Trong khI
IphIcIos vua khoc vua Ian Iôn fhì HorcuIo da bop chôf haI con ran.
ThIorry Iofovro 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngac nhIôn vì fIông kôu cua IphIcIos, AmphIfryon va
AIcmono vôI va foI phong haI con fraI.
Canh fuong fruoc maf khIôn ho kInh ngac, không fhôf Iôn
duoc môf IoI. O môf dâu nôI, IphIcIos vân kôu khoc fham fhIôf vì
so haI. Con dâu kIa, HorcuIo dang ngôI, frong fay Ia haI con ran
môm nhun, bâf dông. Câu dang cuoI ha ha.
Ca AmphIfryon va AIcmono chof hIôu rang fhân fhanh da
ban cho HorcuIo môf suc manh phI fhuong. Va ho bIôf, HorcuIo so
co môf fuong IaI rang ro va chac chan, câu so co duoc nhIôu kha
nang sIôu vIôf.
AmphIfryon bông HorcuIo Iôn fay, Iong fran ngâp nIôm vuI
va kIôu hanh. Nguo I con fraI ca cua ngaI so fro fhanh môf chIôn
bInh vI daI, so Iam fhanh Thobos rang danh vao bâc nhâf, so khIôn
cho vua Croon cha ngaI hôf suc man.nguyôn. AmphIfryon hy vong
duoc fhây con mình franh faI voI cac v¦ fhân.
Vua dô danh câu bo IphIcIos yôu duôI dang khoc fI fI,
AIcmono vua nghI foI gIâc mo dôm fruoc khI AmphIfryon fro vô.
Nang chac rang HorcuIo Ia con cua môf v¦ fhân. Co fhô HorcuIo so
co môf fuong IaI khac fhuong, nhung AIcmono hIôu rang dIôu ây
rôI so phaI fra bang môf gIa daf. IIôu cac v¦ fhân so gIa ng bao
nhIôu faI hoa xuông dân fhanh Thobos7 PhaI chang ho da chon
fhanh Thobos dô gây môI bâf hoa voI câu bo nay7
Co ân y gì cua fhân IInh phia sau su chao doI cua HorcuIo7
AIcmono nhìn AmphIfryon va fhâm nghI:
Han Ia chang không ngo rang mây don dang bao phu frôn
dâu haI dua nho. Nang không dam kô cho chông ngho chuyôn dôm
hôm ây. Song vaI ngay nua, co Io so co Iuc fhich hop dô nang fhô Iô
voI chông nhung du doan cua mình.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC II
T!OI THO ÐI THAM C!A MOT ANH H!NC

Nam fhang cu frôI qua ma AIcmono vân không dam fhô Iô
dIôu bi mâf voI chông. V¦ fuong cua fhanh Thobos dôc hôf suc Iuc
day dô ron Iuyôn cho con fraI HorcuIo, câu bo som co nhung faI
nang phI fhuong.
Ðich fhân ngaI day cho HorcuIo cuoI ngua va dIôu khIôn xo.
Hon fhô, voI môI môn hoc quan frong, ngaI moI vô cho con môf ông
fhây gIoI. HorcuIo duoc day dô chu dao nôn som fhông fhao cac
môn dâu vâf, ky fhuâf su dung bInh khi va ban cung.
HorcuIo con duoc hoc nhac, hoc danh dan IIa, nhung môn hoc
không khIôn câu fhich fhu.
Vây nôn, môf hôm, fhây day nha c co frach moc câu fhIôu
chuyôn cân, câu da nôI gIân nom cây dan vao dâu ông gIao va v¦
nay chôf ngay fuc khac.
Su cô dau Iong nay khang d¦nh suc manh vô song cua câu
HorcuIo fro fuôI. Ц buôc fôI saf nhân, HorcuIo b¦ dua ra xof xu.
AmphIfryon quyôf d¦nh cho câu roI xa fhanh Thobos dô franh moI
faI hoa. Va IaI, ngaI nghI rang: HorcuIo so phaf frIôn hon nua nôu
sông o môf không gIan rông Ion, Iam nhung công vIôc nhoc nhan
doI hoI suc khoo fôf, fInh fhân kIôn cuong va su khoo Ioo.
AmphIfryon bon gIao cho con frông coI dan suc vâf frôn nuI
cung voI nhung nguoI chan fhu cua mình.
Ðung Ia v¦ fuong fhanh Thobos da co môf quyôf d¦nh fuyôf
voI, boI HorcuIo ngay cang khoo manh, gIoI gIang va dung cam
hon. Câu chang con Ia Iâm gì voI cung fôn va muI Iao nua va câu
da fro fhanh môf vo sI dâu vâf fuyôf voI. Su dung cam cua HorcuIo
ThIorry Iofovro 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
duoc fâf ca nhung nguoI chan fhu frong vung khâm phuc. Không
Iâu sau co môf su vIôc xay ra da chung mInh dIôu nay.
KhI HorcuIo vua fron muoI fam fuôI, o vung AmphIfryon
nuôI dan gIa suc xuâf hIôn môf con su fu fo Ion va hung du khac
fhuong. ChI frong vaI ngay, no da gIôf chôf hang Ioaf gIa suc.
HorcuIo bon ân nâp frong nuI rình con fhu hoang dôc ac. KhI con
su fu xuâf hIôn, HorcuIo bon Iao foI, không chô va chI bang môf
nhaf dao, chang da kôf IIôu no dô dang nhu bop chôf haI con ran
ngay fu khI con nam frong nôI.
Sau chIôn công ky Ia nay fIông fam cua HorcuIo vang dôI
khap dâ f nuoc. Chang quyôf d¦nh fro vô vì fhanh Thobos dang
nguy nan.
HorcuIo không duoc o IaI frong Iâu daI. AmphIfryon dang sua
soan dôI dâu voI môf ko fhu cua fhanh Thobos. Ðo Ia ÐrgInos, v¦
hoang dô cua nguoI MInyons fhanh Orchomono. HorcuIo fro vô
fhâf dung Iuc vì AmphIfryon dang cân haI con fraI gIup suc mình
frong cuôc chIôn dâu. Ðu yôu duôI, IphIcIos cung da fro fhanh môf
chang fraI fro dung manh. Ðu kom gIoI gIang hon anh fraI nhung
IphIcIos vân nhân duoc su gIao duc nhu anh cua mình. Va chang
cung không co gì phaI hô fhon frong công cuôc chuân b¦ cho cuôc
danh Ion sa p foI.
Con AIcmono fhì không quon voI chIôn franh.
Nang nhìn chông va haI con ra chIôn frân, Iong dây Io so: co
fhô môf nguoI frong sô ho không bao gIo fro vô nua.
Su fhâf qua nhIôn nhu vây. Ðân fhanh Thobos da mâf dI v¦
daI fuong faI ba cua mình.
Thây AmphIfryon chôf, dân MInyons fuong Ia mình da fhang
frân. Vì mâf dI v¦ chI huy khac nao ga con mâf mo. Qua Ia dân
MInyons hoI vôI va khI không nhìn fhây kha nang fIôm fang cua
HorcuIo.
Ðau don va gIân du khôn cung, HorcuIo manh dan fhay fhô
v¦ fri chI huy cua cha, dân dâu doan quân fIôn foI vây ham fhanh
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Or-chomo no, noI ÐrgInos ân nau. ChI frong môf dôm, ho da vuof
fhanh va fhIôu ruI ca fhanh phô.
ÐrgInos fhâf baI nang nô.
ChIôn fhang cua HorcuIo không fhô xoa dI nôI dau mâf cha
va su dau buôn cua mo. Nhìn fhây AIcmono vâf va dau don,
HorcuIo cam fhây mình bâf Iuc. Tu khI fro vô fhanh Thobos, finh
khi cua chang fhay dôI han va ngay cang hay cau co, gaf gong.
Ngay xua nôu HorcuIo Ia nguoI vuI vo, nhIôf huyôf voI fâf ca
nhung gì cuôc doI mang IaI cho chang fhì gIo dây, chang chI chìm
frong nhung nôI frâm fu u buôn.
Nam fhang dân frôI. Ngay ca du d¦nh hôn nhân voI Mogaro,
con gaI vua Croon cung chang dom IaI nIôm vuI sông cho chang.
Ðuong nhu cac v¦ fhân da quyôf d¦nh fhu fhach chang nhIôu hon
nua. Va duong nhu, co môf caI gì do frong fâm hôn chang da ra dI
cung voI caI chôf cua nguoI cha.
Tuy vây, Iô cuoI cua chang vân râf vuI vo.
Nhung nam sau do Ia khoang fhoI gIan mang dôn cho chang
su cân bang fro IaI, gIup chang quôn dI nhung gIây phuf don dau
cua qua khu.
Mogaro nhanh chong sInh cho chang ba câu con fraI khoo
manh hôf nhu HorcuIo fhuo nho. Ðon nhoc fhuong nô dua voI
IoIaos Ia con cua IphIcIos. Trong khu vuon rông nha HorcuIo va
Mogaro, fIô ng cuoI, fIông nô dua vuI vo cua mây anh om vang Iôn
suôf ngay.
Junon vân chua quôn môI hân cua mình. ÐoI vì HorcuIo vân
con sông sof sau môI hIôm nguy voI haI con ran, boI vì JupIfor cha
chang da ban cho chang suc manh phI fhuong nôn Junon chI con
môf muu kô. Ða rap fâm fhI hanh môf fhu doan hôf suc dang so:
Ðo Ia buôc HorcuIo phaI dau don boI chinh nhung nguoI fhân cua
mình.
ÐoI fhô, nhân môf bua fIôc duoc fô chuc frong Iâu daI cua
HorcuIo o fhanh Thobos, Junon phaI môf nguoI dan ba dôn do. Ðo
Ia môf sInh vâf dôI Iôf nguoI, co kha nang Iam cho nguoI khac b¦
ThIorry Iofovro 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dIôn Ioan. Nâp ky sau cây côf o daI sanh, nguoI dan ba quy quyôf
phong fIa maf vô phia HorcuIo. Trong nhay maf, chang fro nôn
hung du, dIôn Ioan.
HorcuIo dung bâf dây khoI chIôc ghô chu frì bua fIôc cua
mình rôI chI fay vao maf vo con ma hof Iôn:
- Chung Ia aI7 Chung Ia aI fhô7
Mogaro kInh ngac fruoc su fhay dôI dôf ngôf cua chông, nang
không faI nao hIôu duoc nguyôn nhân. Mogaro bon ra hIôu cho cac
con IaI gân cha, hy vong HorcuIo so nhân ra chung va bình fâm fro
IaI.
Nhung không ngo HorcuIo Iâp fuc gIuong cung va nham muI
fôn vô phia cac con va vao nguoI vo dang cô Iao ra cho cho cho dua
bo nhâf.
Vo va cac con chang chôf ngay Iâp fuc. Tân bI k¦ch khung
khIôp do Junon bay ra da khop IaI.
HorcuIo chof fInh va hIôu ra hanh dông fan bao cua mình.
Suôf dôm, chang khoc fhan fhuong fIôc nhung nguoI fhân
yôu va nguyôn rua cac v¦ fhân da mang dôn cho chang môf sô
phân nghIôf nga nhu vây. Hình anh nguoI fhây xâu sô b¦ chang vô
fình gIôf chôf hôI bo cu fro dI fro IaI frong fri oc chang. Chang cu
fhan khoc va ân hân không nguôI. Sang som hôm sau, chang fhây
không con gIaI phap nao nua ngoaI vIôc phaI ra dI.
HorcuIo fu bIôf fhanh Thobos va dôn hoI y kIôn nha fIôn frI
ÐoIphos mong co cach gIaI fhoaf dau khô, fìm IaI su fhanh fhan
frong fâm hôn.
Nha fIôn frI Iang ngho rôI khuyôn chang foI TIrynfho phuc
vu cho vua Ðurysfhoo. Va chang phaI fuyôf dôI châp hanh nhung
doI hoI cua nha vua.
KhI nha vua Ðurysfhoo nhân chang, nhung IoI noI cua ông
dôu Ia cua Junon ca. Ða fa vân fIôp fuc fhoo duôI âm muu ham haI
chang. HorcuIo so phaI fhuc hIôn môf su mônh ma không môf
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nguoI frân maf fh¦f nao co fhô fhuc hIôn duoc. Va sau dây Ia muoI
haI cuôc chInh phuc cua chang..
ThIorry Iofovro 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC III
CON S! T! C!A NÐMÐÐ

- NguoI không bIôf duoc suc manh cua mình va khInh fhuong
Iuâf phap. NguoI da gIôf vo va ba dua con yôu quy cua nguoI. Nha
fIôn frI da cu nguoI foI dây dô phuc fung Iônh cua fa dôn khI nao
nguoI nhân duoc su fha fhu cua nhung nguoI da khuâf va duoc cac
fhân xoa bo fôI IôI. Nhung nguoI con chua bIôf mình Ia aI, dung
không7 HorcuIo! NguoI hay fu nhìn IaI mình va ngho fa noI dây,
hay ngho ro nhIôm vu ma fa doI hoI nguoI phaI fhuc hIôn!...
Ðurysfhoo dôf ngôf ngung IaI, nhu dô fân huong cam gIac
fhich fhu khI fhây mô f nguoI Iuôn fu hao vô suc manh vô d¦ch
dang quy Iay môf cach fham haI duoI chân mình. Chinh Ia Junon
da fruyôn cho Ðurysfhoo nhung IoI noI do cung Iong cam fhu cua
mình.
Cuong quyôf chuôc IaI nhung IôI Iâm da pham, HorcuIo cham
chu Iang ngho Iônh cua Ðu-rysfhoo.
V¦ vua fhanh TIrynfho dây ngaI vang cua mình sang môf bôn
voI vo fr¦ch fhuong va cuoI ngao nghô. ÐoI ông bIôf rang du
HorcuIo co gIoI gIang dôn mây cung không fhô nao sông sof nôI
qua nhung fhu fhach ma ông sap dua ra.
- Nhìn IaI mình dI HorcuIo! NguoI chang phaI Ia fhân, cung
so không Ia con nguoI nua, ma Ia môf fôn nô Iô va chang bao Iâu
nua so chI Ia môf con fhu không con gì dô mâf!
HorcuIo vân Im Iang. Ðôf nhIôn chang ngâng Iôn va ngac
nhIôn nhân fhây frong dôI maf vang cua Ðurysfhoo su gIân du
khôn cung, nhu rô daI, môf fhaI dô Iam chang không fhô nao hIôu
nôI.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo da fuân fhoo IoI nha fIôn frI ÐoIphos va phuc fung
fâf ca mônh Iônh ma Ðurysfhoo fruf xuông dâu mình nhu nhung
muI fôn fâm fhuôc dôc nhuôm Iong hân fhu. Chang noI:
- HoI Ðurysfhoo! IIôu fôI phaI Iam gì dô phuc vu ngaI va Iam
ngaI nguôI con nong gIân7
Ðurysfhoo cu cuoI khanh khach. Ong không nhân ra frong
IoI noI cua HorcuIo co ngu y mIa maI nôn cu fân huong cam gIac
chIôn fhang.
VoI fâf ca Iong kIôu ngao va con gIân ma Junon da fruyôn
cho Ðurysfhoo, ông vôI vang bao:
- Trong môf khu rung fôI fam o xu ArgoIIdo co môf con su fu
No moo. Hay gIôf chôf no va dom xac vô dây cho fa.
Môf con su fu... HorcuIo chof nghI dôn con su fu da b¦ chang
ha guc khI chang muoI fam fuôI.
Ðuong nhu Ðurysfhoo bIôf duoc suy nghI cua chang nôn Iâp
fuc bao:
- Ðung fhô! Nhung con su fu nay hung du nhâf frôn fraI dâf.
RôI nguoI so fhây... NguoI so fhây so nguoI Ian Ioc frôn nhung dam
co fhua fhof noI con su fu ân nau. Ðo Ia so cua nhung nguoI co y
d¦nh gIôf con su fu hung du nay. Con quaI vâf hung fon nay vua
suc voI nguoI Iam do.
Va bây gIo hay Iôn duong dI!
HorcuIo chua bao gIo bIôf so. Nhung IoI noI sau cung cua
Ðurysfhoo không Iam cho chang nao nung chuf nao. Môf quaI vâf
chang qua chI xuâf phaf fu oc fuong fuong cua nhung ko nhaf gan
ma fhôI.
Con su fu Nomoo nay da nôI fIông fu Iâu rôI, chang bIôf fhô.
Nhung voI chang no chI Ia ko fhu ma chang phaI mau fIôu dIôf dô
nhanh chong bao công voI Ðurysfhoo va Iam haI Iong nha fIôn frI
ÐoIphos. Không chân chu gì nua, HorcuIo Iôn duong ngay, chI
mang fhoo cung, fôn va kIôm.
ThIorry Iofovro 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Rong ra nhIôu ngay frôn dâf ArgoIIno, cuôI cung chang da foI
duoc Ianh d¦a Nomoo.
NuI rung fhoo nhau chay daI fif fap foI fân chân froI. Ianh
d¦a cua su fu Nomoo duong nhu koo daI vô fân. HorcuIo ban khoan
không bIôf Iam sao fìm duoc ko fhu frong khu rung mônh mông
nay. No ân nau o chân nuI nao7 Hang ô no o dâu7
NhIôu ngay frôI qua, HorcuIo do dâm khap noI frôn manh
dâf nay. Chang froo Iôn không bIôf bao nhIôu ngon nuI va suc sao
khap cac ngoc ngach dô fìm dâu vôf con quaI vâf. Tuy fhô chang
không hô moI môf hay nan chi. Nhung cang ngay HorcuIo cang
nhân fhây ro ra ng co may kham.pha ra dâu vôf con su fu fhâf if oI
va chang danh frông cho vao su ngâu nhIôn.
Môf chIôu no, khI foI rung cây ô IIu moc von dôI, chang dung
IaI va quyôf d¦nh cho doI dôI fhu o do. Han cuôI cung fhì con su fu
cung phaI co Iuc qua dây.
RôI chang chôf IaI frong rung hon môf fhang.
Ngay dôm chang rình râp bong dang con su fu.
Chang ngu râf if va danh phân nhIôu fhoI gIan dô ngho
ngong dông fInh xom co phaI Ia con vâf hay không. Chang Iuôn
fhu san vu khi bôn mình.
Trong cuôc chIôn dâu voI su fu sap foI, cung hay Ia guom
fhich hop hon7 Cân fhân hon, chang con fhôm vao do môf chIôc
chuy gô Iam fu IoI cây ô IIu daI fhu.
Iong kIôn nhân cua HorcuIo duoc dôn dap xung dang. Chang
dôf nhIôn nhân ra con su fu Nomoo dang o qua dôI dôI dIôn. Ðung
Ia Ðurys-fhoo da không cuong dIôu chuf nao: HorcuIo chua bao gIo
fhây môf con vâf nao nhu fhô.
Su fu fIôn Iôn phia fruoc voI nhung buoc dI châm chap, nang
nô. Nhung caI chân fo fuong cua no phu môf Iop Iông day. Mau
cua môf "nan nhân" xâu sô nao do dang nho gIof fu chIôc IuoI
không Iô cua no. Con su fu vua an uông no nô va dang fìm chô
nang âm dô IIôm Iap va nghI ngoI.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tu chô nâp HorcuIo bIôf con vâf không fhô nhìn fhây mình.
No co vo chang hô quan fâm dôn môf su hIôn dIôn Ia fhuong nao
ca. No fIôp fuc buoc châm raI voI dang vo cua môf con vâf dang no
nô, dang fân huong su khoaI fra không kIôm chô duoc.
HorcuIo bIôf mình phaI fân dung co hôI nay dô fIôu dIôf con
vâf, môf co hôI fân công bâf ngo. Chang nhanh chong câm cung
Iap fôn va nham vao con vâf. MuI fôn xo gIo Iao dI.
Nhung HorcuIo hôf suc kInh ngac, muI fôn chI cham nho vao
con vâf, duong nhu không gây nôn môf phan ung nao, rôI roI
xuông co. HorcuIo fIôp fuc muI fôn fhu haI, fhu ba fruoc khI con su
fu phaf hIôn ra. Nhung nhung muI fôn nay cung ch¦u chung sô
phân voI muI fôn dâu.
Mac du an uông no nô va fhân hình nang nô, con su fu
Nomoo vân Iao foI voI môf fôc dô kInh hoang. VoI vaI buoc nhay,
no da foI gân HorcuIo, va HorcuIo cung da san sang voI fhanh
guom Iam Iam frong fay. Chang dâm IIôn mây nhaf vao bung con
vâf nhung IuoI guom gIông nhu cham phaI môf khôI da, no nhu
muôn gay.
Con vâf Iao dôn chôm Iôn nguoI HorcuIo, chang mau chong
no sang môf bôn va fom Iây caI chuy. Trong con cuông nô manh
IIôf, chang vuf foI fâp Iôn mình su fu. Choang vang, con vâf không
con du fon nua. HorcuIo IIôn fIôp bôI cho no nhung cu danh froI
gIang. RôI khI chIôc chuy da gay naf, chang dung Iuôn fay không
bop chaf cô hong con fhu du.
Môf fIông ru khan duc nhu dôn fu frong Iong dâf vang Iôn,
gIua nuI dôI vung Nomoo. Con vâf gIay gIua duôI suc dân dân,
mau môm hôc ra.
No chôf han.
HorcuIo chIôm nguong chIôn công cua mình va mIm cuoI.
Trân danh fhâf ac IIôf, nhung chang da hoan fhanh nhIôm vu.
Ðurysfhoo va nha fIôn frI so râf fhoa man. Ðây gIo chI con môI vIôc
Ia Iôf Iây bô da con su fu mang vô.
ThIorry Iofovro 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung fhanh kIôm gay va nhung muI fôn không faI nao xo
duoc bô da day khung khIôp nay. Tuy nhIôn HorcuIo phaI Iôf da
con su fu cho bang duoc vì Ðurysfhoo phaI frông fhây duoc bô da
nay. HorcuIo dI fìm hon da cung nhâf dô maI sac IuoI guom.
Sau do, voI IuoI guom sac bon, HorcuIo fIôp fuc công vIôc,
nhung chang co kôf qua gì. Chang ngôI bôf xuông canh con su fu,
chan ngan: "Iam sao ma dua duoc con su fu fo Ion fhô nay vô
TIrynfho7" Ðu khoo dôn mây, HorcuIo cung bIôf rang mình không
fhô nao mang duoc con vâf không Iô nay vô. ChI rIông mây caI
chân va bô mong vuôf cua no cung da fo Ion khac fhuong rôI.
Chang buôc phaI Iôf da no mang vô fhôI. Anh maf chang
dung IaI noI bô mong vuôf nhon va sac. Thâf Ia nhung vu khi fuyôf
voI.
ÐôI ban fay xây xuoc vì nhung cô gang qua muc. CuôI cung
HorcuIo cung Iôf bo duoc bô mong vuôf sac nhon va cung o ban
chân fruoc cua con fhu. VoI dô nghô Ia Iung nay cuôI cung HorcuIo
cung Iôf duoc bô da không Iô cua con su fu. Chang nghI môf Iaf Iây
IaI suc Iuc, fân huong chIôn fhang va nIôm vuI khI da nhanh chong
hoan fhanh nhIôm vu. HorcuIo cam fhây mình nho nhom hon
fruoc nhung bI k¦ch cua qua khu.
Chang vac bô da fhu không Iô Iôn vaI va xuông nuI. ToI
fhung Iung co dong suôI nho chay qua, HorcuIo dung IaI va Iau
chuI bô da fhu bang dong nuoc maf. Công vIôc xong xuôI, chang
khoac bô da fhu Iôn nguoI. Qua Ia frông chang nhu môf con su fu
fhuc fhu. RôI chang Iôn duong fro vô.
Chang không hô hay bIôf rang fu dInh OIympo, JupIfor, cha
chang, da frông fhây foan bô su vIôc. Ia chua fô cua muôn fhân,
nguoI hôf suc hanh dIôn vô fri fhông mInh va Iong dung cam cua
con fraI, nguoI con faI ba da Iam cho su kIôn fro nôn bâf fu, va
JupIfor bô sung fhôm môf ngôI sao moI, ngôI sao sô phân cua Su
fu, Iôn bâu froI.
Ðuong vô nha moI ngan Iam sao! HorcuIo dI nhanh hon Iuc
khoI hanh.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ThoI gIan chang vang nha kha Iâu khIôn Ðu-rysfhoo nghI
rang chang, cung nhu bao nguoI khac da dung dô voI su fu Nomoo,
da guc nga fruoc bô rang nhon va mong vuôf cua no. Ðurysfhoo
fhâm nghI rang mình da IoaI bo duoc dôI fhu, nguoI co fhô môf
ngay nao do so chIôm ngôI bau.
Nhung fIông dôn Ian khap fhanh: HorcuIo da fro vô, khoac
bô da su fu Nomoo, bô da fo Ion khac fhuong ây khIôn cho HorcuIo
fro fhanh nguoI dung sI vô d¦ch.
Ðan dâu, Ðurysfhoo không fIn va cho rang do chang qua chI
Ia su pho ng daI vô môf fay du côn nao do. Nhung fIông dôn da foI
fân cung dIôn, bâf kô nguoI hâu nao cung hoan hI bao fIn HorcuIo
fhang frân fro vô.
CuôI cung fhì Ðurysfhoo cung phaI công nhân su fhâf hIôn
nhIôn, song han vân ngoan cô cho rang HorcuIo da mang vô fâm
da cua môf con su fu khac, hoan foan không phaI cua con quaI vâf
da gIôf chôf bao nhIôu fho san faI ba va dây kInh nghIôm.
Han quyôf d¦nh ra fruoc Iâu daI doI chang va fIn chac rang
voI Iy Io ây mình so chIôn fhang.
Môf nu cuoI mIa maI hIôn Iôn guong maf khI han frông fhây
bong dang nguoI anh hung dang duoc dân chung cô vu nông nhIôf.
Ðung fhô, HorcuIo da hoan foan chIôn fhang su fu Nomoo.
Chang fIôn Iôn gân bâc fam câp cua Iâu daI, phia frôn do, v¦
vua fhanh TIrynfho dang run rây faI xanh maf may. Chang coI bô
da su fu va nom xuông chân Ðurysfhoo. Iao fa khIôp dam bo chay
vô phong va khoa cua IaI.
HorcuIo ngôI cho Iao fa quay fro IaI công nhân chIôn fhang
cua mình. Va cho doI nhung nhIôm vu fIôp fhoo. ÐoI vì nha fIôn frI
da noI anh phaI phuc vu vô dIôu kIôn va phaI fhoa man fâf ca
nhung mônh Iônh cua Ðurysfhoo.
Nhung Ðurysfhoo không dam bon mang foI.
Iao saI v¦ cô vân Coproo dôn gap HorcuIo.
ThIorry Iofovro 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Coproo buoc foI voI fâf ca su hanh dIôn vô chuc vu cua mình.
Nhung nhung IoI Io ông fa duoc Iônh Ðurysfhoo fruyôn IaI cho
HorcuIo fhì hôf suc nuc cuoI:
- Ðuc vua cua chung fa yôu câu nguoI, phaI daf nhung gì IIôn
quan dôn công vIôc o công fhanh, không duoc xuâf hIôn fruoc maf
vua. NgaI da uy fhac cho fa fruyôn IaI cho nguoI fâf ca nhung công
vIôc nguoI phaI Iam. Ðung chân chu gì nua, hay Iôn duong dI. Tu
nay nguoI chang con duoc nghI ngoI gì nua nôu chua hoan fhanh
fâf ca công vIôc ma duc vua Ðurysfhoo da gIao pho cho nguoI.
Truoc fIôn, phaI chIôn fhang cho duoc con cho dâu ran Iorno. Nôu
fhang duoc no, hay quay vô dây gap fa. Ðây gIo fhì nguoI hay dI dI,
dô cho duc vua duoc nghI ngoI.
Coproo chang fhom ngho HorcuIo noI. Vua duf IoI, han da
quay vao Iâu daI. HorcuIo nhân fhây buoc chân han vôI va, nhu
fhô han Io Iang co gì nguy hIôm dôn finh mang.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC IV
CON CHO ÐÂ! RÀN IÐRNÐ

Vua ra khoI công fhanh TIrynfho, HorcuIo da chuân b¦ ngay
cho cuôc chIôn sap foI.
Trong vuong quôc cua Ðurysfhoo, aI aI cung ngho noI dôn con
cho dâu ran Iorno. Ðân fhanh TIrynfho vân fIn chac rang no con
du fon hon ca su fu Nomoo.
HorcuIo không so phaI cham fran voI con cho dâu ran. Vân
dô không phaI Ia môf con quaI vâf d¦ hình fhì co nhIôu suc manh.
Con cho dâu ran không hô gIông bâf cu môf dông vâf nao ma con
nguoI duoc bIôf: No co fhân hình cua môf con cho không Iô voI caI
dâu ran ngâf nguong o frôn.
Môf gIa Iao frong fhanh da fhô fruoc maf HorcuIo rang con
quaI vâf nay co nhung môf fram caI dâu. Môf nguoI khac fhì IaI
bao no co nam dâu. Ða sô con IaI fhì bao co chin caI dâu.
Nhung fu chin caI dâu nay Iuôn pha ra môf fhu muI xu uô co
fhô gIôf chôf ngay bâf cu aI nguI fhây. Va mau cua no co fhô coI Ia
dôc duoc manh nhâf ma con nguoI fung bIôf.
HorcuIo cung bIôf rang con cho dâu ran nay ân cu o vung
dâm Iây Iorno, cach bIôn va fhanh Argos chang bao xa. o do , no
gIâu mình râf ky khI da quyôf d¦nh fIôu dIôf ko fhu, hoac bâf chof
fân công dan gIa suc frong vung, pha hoaI mua mang, gIôf chôf va
huf mau bâf cu nguoI hay vâf nao frong fâm fay cua no. NguoI fa
noI rang no Ia môf con vâf hôf suc fhông mInh va khôn ngoan
không gì sanh nôI, no co fri fuô cua môf v¦ fhân.
No Ia hIôn fhân cua su hân fhu va chôf choc.
ThIorry Iofovro 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong suôf môf gIo dông hô, HorcuIo vua dI vua nghI ngoI
mong fìm ra gIaI phap co fhô fIôu dIôf duoc con quaI vâf ghô so
nay. Nhung buc fhanh TIrynfho mo khuâf dân sau Iung chang.
Truoc maf chang, con duong dôn Iorno nhu fraI daI, fraI daI
maI.
MaI chìm frong suy nghI, HorcuIo không nhân ra môf fhIôu
nIôn dang chay foI va vây goI chang rôI rif..Iuc cach chang chung
nam chuc mof, câu bo kôu vang Iôn:
- Ðac HorcuIo! Ðac HorcuIo oI! Chau IoIaos dây.
HorcuIo ngâng Iôn. Ðung Ia IoIaos, con fraI cua IphIcIos. Tu
Iâu Iam rôI chang không gap no.
Câu bo fhay dôI kha nhanh, gIo da ra dang môf chang fraI
kIôu hanh, voI voc dang fhâf gIông bac cua no, nguoI ma no Iuôn
nguong mô.
- Cha! IoIaos dây u7 - Ðac không nhân ra chau nua dây. -
Chang ôm hôn chau va hoI. - Chau Iam gì ma bo nha foI dây7
- Chau dI fìm bac. Chau muôn dI voI bac. Chau không muôn
dô bac môf mình duong dâu voI nhung công vIôc nguy hIôm nay.
IoIaos co dôI maf mau don fInh anh, caI nhIn fhâf quyôf doan
manh mo, khuôn maf foaf Iôn vo cuong ngh¦.
- Iam sao chau bIôf duoc nhung vIôc bac Iam7
- Tâf ca dân chung dôu bIôf ma bac. Ngay ca o fhanh Thobos,
aI cung bIôf Ia Ðurysfhoo dang gây ap Iuc dôI voI bac, dang muôn
Iam haI bac.
HorcuIo mIm cuoI khI ngho nhung câu noI fho ngây nay.
Chang IaI ôm hôn chau Iân nua va hoI fham fIn fuc cua chau va
fhanh Thobos.
Vua noI, haI bac chau vua dân buoc frôn duong dôn Iorno.
Sau mây phuf hung phân vuI vo ban dâu, HorcuIo nhân ra dua
chau fhâf gan bo voI mình. Chang dung IaI.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- IoIaos ngho nay! Ðac muôn môf mình bac fhuc hIôn công
vIôc nay. Chau không fhô dI voI bac. Nha fIôn frI xu ÐoIphos da
buôc bac phaI fhoo Iônh cua Ðurysfhoo moI fìm fhây duoc su fhanh
fhan frong fâm hôn. Không aI co fhô fhay fhô duoc d¦a v¦ cua bac.
Chau co hIôu dIôu do không7
- Chau hIôu, bac HorcuIo. Nhung chau chI dô ngh¦ duoc dI
fhoo bac fhôI, không hon. Chau muôn xom bac fhI hanh phân su
dô hoc hoI vaI kInh nghIôm fhôI ma.
HorcuIo mIm cuoI fruoc su fhu nhân nua voI do. Chac chan
Ia IoIaos muôn chIôm nguong chang Iuc fhuc hIôn nhIôm vu,
nhung cung co fhô noI rang no cung nong Iong muôn do suc voI
nhung fhô Iuc fo Ion ma HorcuIo da fung fraI qua. HorcuIo yôu
chau bIôf bao nhIôu, va râf fu.hao vô no. Tình cam nay khIôn
chang phaI nhuong bô:
- Chau co fhô dI cung bac foI Iorno nôu chau muôn. Nhung
bac câm chau can fhIôp vao frân chIôn gIua bac va cho dâu ran.
Chinh bac Ia nguoI phaI dam frach vIôc do. Chau chI dI môf Iân
nay fhôI dung không7 Nhung gì cho doI bac o TIrynfho chI IIôn
quan dôn bac fhôI. Chau hIôu rôI chu7
- Vây Ia chau không fhô fIôp fuc fhoo bac nua u7
NôI buôn chof Iam cho dôI maf don Iay cua IoIaos fôI IaI.
- Ðac không dam chac Ia so fhang. Con cho dâu ran co fhô so
gIôf chôf bac.
- Chau không fIn dIôu do! - IoIaos cuoI rang ro.
- O dô fuôI cua chau cân co su chin chan hon nua.
IoIaos ngac nhIôn nhìn bac.
- Nhung nôu bac chIôn fhang fhì sao7 - IoIaos nhanh nhau
hoI.
- Ðôn Iuc ây moI bIôf duoc chu! - HorcuIo fhân frong noI.
Trong khI IoIaos fo vo vuI suong ra maf fhì HorcuIo fu hoI
IIôu mình co quyôn cho câu bo non daI nhu fhô dI fhoo không, du
cho no râf dung cam va no Ia chau cu a mình.
ThIorry Iofovro 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sau môf quang duong daI, HorcuIo va IoIaos nhân ra rang ho
da dôn noI. Con gIo không phaI fu daI duong foI nua, no mang fhoo
muI kham kham cua vung dâm Iây Iorno.
HorcuIo dôf ngôf IuI IaI: Iuông khi anh hif vao hôI nông khIôn
anh suyf ngaf.
- IoIaos, chau co fhô quay fro IaI phia sau doI bac.
- Không dâu bac HorcuIo, rôI chau so quon ngay ây ma. Chau
không muôn IuI buoc.
- !! Thô fhì fIôn Iôn, chung fa sap foI dong Amymono, noI
con cho dâu ran fru ân rôI dây!
VaI phuf sau, haI bac chau da foI noI.
HorcuIo doan rang con cho dâu ran dang gIâu mình duoI Iop
nuoc don hôI fhôI kIa. Khu rung râm canh Ia Ian xuông maf nuoc
cung râm rì, fôI fam nhu fhô, không môf fIa nang nao co fhô Iof
qua. o bo nuoc va frôn nhung dao nho, cây co moc b¦f bung Iam cho
khung canh cang âm u f¦ch m¦ch. HorcuIo ngâm quan saf dua
chau. Io-Iaos cô gang chung fo rang câu fhich fhu noI hoang da
nay. Song HorcuIo baf dâu fhây an nan vì da cho chau dân fhân
vao cuôc phIôu Iuu nay.
IoIaos cao gIong vuof qua nôI so haI noI:
- Ðac HorcuIo, Iam sao cho con cho dâu ran xuâf hIôn bây
gIo7
IoIaos co Iy. PhaI hanh dông ngay, không châm frô. PhaI
buôc con qua I vâf roI khoI hang ô. Nôu không, no so sInh ra Iam
muu moo khac.
HorcuIo quyôf d¦nh dôf Iua fu môf dam sây.
Cây co khô bon Iua, chay Ian ra foI fân bìa rung.
KhI IoIaos fhây bac ruf fôn ra khoI bao, câu hIôu ngay moI
chuyôn.
Sau khI châm Iua vao dâu muI fôn, HorcuIo gIuong cung Iôn
nham vao môf hon dao frong dâm Iây. RôI nho co su gIup suc cua
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IoIaos châm Iua vao muI fôn ma HorcuIo cu ban IIôn fIôp, cho foI
khI dâm Iây bIôn fhanh môf Io Iua. Môf vong fron Iua va khoI bao
frum hôf dâm Iây, bIôn fhanh môf bIôn Iua.
Ho chang phaI cho doI Iâu. Sau vaI phuf, maf nuoc bIôn dông
du dôI, va nhu môf daI duong nuf foac fruoc maf ho, dâm Iây nhu
cho ra Iam dôI, con cho dâu ran vung Iôn.
No dung dung fruoc haI nguoI, chin caI dâu hung du ham
doa, chin caI môm fho Io IuoI, kôu gao, phaf ra muI hôf suc hôI
ham.
HorcuIo ruf guom chom môf nhaf vao caI dâu gân nhâf cua
con ran frong fâm fay cua mình.
CaI dâu vua roI xuông, fuc fhì haI caI dâu khac moc Iôn fu
vôf fhuong, fo Ion va dang so không kom.
IoIaos fhuf IuI. HorcuIo chom fhôm môf nhaf nua, IaI co haI
caI dâu khac moc ngay ra.
- IoIaos! - HorcuIo hof fo af ca fIông kôu cua con fhu. - Mang
cho bac môf cây cuI dang chay, mau Iôn!
Trong Iuc IoIaos chay dI kIôm duôc, HorcuIo chom duf môf
caI dâu nua cua con quaI vâf.
Chang hof Iôn:
- Ðôf caI cô nay! Ðôf ngay caI cô nay!
IoIaos vua k¦p gIo duôc Iôn gi vao caI cô con duong chay mau.
Va không co caI dâu nao moc Iôn nua ca..HaI bac chau say sua voI
frân chIôn, con vâf ngay cang fro nôn hung fon. Tung caI dâu roI
xuông, va IoIaos IaI dôf ngay fap Iu.
Con cho dâu ran nghIông nga, no mâf dI phân Ion suc manh
va mâf nhIôu mau.
Nhung vân con môf caI dâu Ion nhâf bon, caI dâu duoc
fruyôn fhuyôf coI Ia bâf fu. HorcuIo phaI Iây hôf suc bình sInh
chom manh nhIôu nhaf, rôI bo kIôm, vo ngay ngon duôc dôf chay
caI cô nguy hIôm cuôI cung cua con vâ f.
ThIorry Iofovro 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Con vâf co gIâf môf Iuc rôI nga uych xuông bo dâm Iây. Sau
nhung cô gang cuôI cung, con cho dâu ran da khuâf phuc. Nhung
dô cho no chôf han, phaI chôn caI dâu bâf fu cua con quaI vâf nay
xuông môf fang da hình dâu cho, fruyôn fhuyôf da khang d¦nh
nhu vây.
HorcuIo fhu don vu khi, bo dâu quaI vâf vao môf bao da rôI
cung IoIaos roI vung dâm Iây.
MuI hôI fhôI nhaf dân.
Ho dI suôf haI gIo frôn con duong da dân ho foI hang ô con
cho dâu ran. Suôf haI gIo dông hô, HorcuIo Io Iang fìm cho ra fang
da hình dâu ran. Trong khI do, chIôc bao dung dâu con quaI vâf
nhu dông dây: phaI chang no dang hôI sInh7
HaI bac chau dung IaI. HorcuIo vôI va ho mo chIôc fuI. Nua
caI dâu fho ra: no vân nhu cu. CaI IuoI cho dôI vân cung do chI vô
phia fruoc, nua nhu do doa, nua nhu chô gIôu.
HorcuIo va IoIaos nhìn cham cham vao caI IuoI suyf Iây dI
mang sông cua haI bac chau. Io-Iaos chof co y nghI dI fhoo huong
caI IuoI con vâf chI.
- Ðac HorcuIo, fruoc maf chung fa kIa kìa!
Ðo Ia môf fang da dân fu Iorno foI ÐIaoos, khap bô maf rong
rôu co daI moc dây. HaI bac chau vôI câf buoc. Ho nhanh chong Iây
kIôm gaf rong rôu bam quanh fang da. Ðung Ia no co hình dang
môf con cho dang nam ngu, haI chân fruoc duôI ra, caI dâu frông
gIông nhu fhâf.
HorcuIo va IoIaos fIôn hanh công vIôc. Ho dao sâu khoanh
dâf gIua haI chân con vâf da.
Trong khI HorcuIo dao dâf bang chIôc kIôm fhì IoIaos cung
gIup bac bang dôI ban fay cua mình. Công vIôc fro nôn nang nô
hon boI anh maf froI choI gaf, su hIu quanh Ia Iung, chI co gIo va
gIo...
Ho vân chua nghI môf phuf nao khI chua dao duoc sâu dôn
muc co fhô chôn duoc caI dâu quaI vâf nhu du d¦nh..KhI hô da du
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rông, HorcuIo sIôf chaf IaI fuI da Iân nua bang mây soI dây, dô
không khi không Iuôn vao duoc. RôI IoIaos nom caI fuI xuông hô.
Ho Iâp hô IaI nhu cu, va HorcuIo con chon fhôm môf fang da
fo Iôn frôn.
RôI sau do, mac cho caI nang gay gaf, haI bac chau nam soaI
frôn co, nho nhom vì chIôn fhang ma không aI nghI rang no kho
khan dôn vây.
Chof IoIaos mIm cuoI va noI voI bac:
- Chau fIn chac rang Ðurysfhoo nghI Ia bac da bo mang o
dâm Iây Iorno.
- Nhung công vIôc ma Ðurysfhoo gIao cho bac buôc bac phaI
hoan fhanh nay nham muc dich Ia Iam fhô nao dô fIôu dIôf bac.
Nhung bac không phaI môf con nguoI bình fhuong nhu nhung
nguoI khac, du cho ông ây con nghI ngo, ông ây cung phaI công
nhân nhung kha nang cua bac, nhung kha nang ma bac cung chua
kham pha hôf. Ðac không bIôf sô phân cua mình so fhô nao.
Nhung bac bIôf rang chung nao cac v¦ fhân con bôn canh bac,
chung do Ðurysfhoo vân chua fhô haI bac duoc, ngoaI fru vIôc ông
ây muôn bac xa TIrynfho cho nhung công vIôc nay. Hon fhô, fruoc
khI fro vô dô nhân fhôm nhIôm vu, bac muôn Iam fhôm dIôu gì do
o dâm Iây Iorno.
- Ðac muôn quay IaI do u7
- Chau bIôf Ia chang con gì nua dô so ma IoIaos!
- Chau bIôf dIôu do, nhung y fuong quay IaI manh dâf chôf
choc do không Iam chau fhich fhu fi nao...
- Vây fhì chau doI bac o dây vây! - HorcuIo ngaf IoI.
- Không dâu! Nhung faI sao phaI quay IaI do7
HorcuIo nhìn chau mIm cuoI. Trong dâu oc non fro cua IoIaos
chua co chô cho nhung dIôu bi ân:
- Nao! Ðô fra IoI chau, fa noI rang con cho dâu ran phaI co caI
gì dô fang cho nhung nguoI chIôn fhang no chu.
ThIorry Iofovro 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thâf ra câu fra IoI nay chua Iam IoIaos fhoa man. Nhung du
sao câu cung vuI vo dI fhoo bac.
HaI gIo sau, ho foI noI. Anh sang cang gay gaf hon, dâm Iây
chay fruI, phô ra vo xac xo fham.haI. Xac con cho dâu ran vân
chônh ônh frôn manh dâf mây gIo fruoc con Ia chIôn frân.
HorcuIo IôI fu frong bao ra mây muI fôn. Sau khI da mô bung
con quaI vâf, chang nhung fôn vao dong mau don hôI fanh chay ra
fu ruôf no.
- IoIaos oI! CIo dây, nhung muI fôn nay da fâm dôc, môf châf
dôc nang nhâf. Ðây Ia vu khi IoI haI so gIup bac frong fuong IaI va
chac chan Ðurysfhoo phaI hôf suc hoang so.
KhI gân dôn công fhanh TIrynfho, HorcuIo nhac voI IoIaos
phaI gIu dung IoI hua cua mình va không duoc fìm gap hay dI fhoo
chang frong nhung frân chIôn sap foI nôu chang không yôu câu.
ÐôI maf fo don cua IoIaos fro nôn buôn fham fham fruoc
mônh Iônh ây. Nhung câu cung châp nhân sau khI cam on HorcuIo
da cho câu cung foI dâm Iây Iorno.
Iân nay nua, dân chung fhanh TIrynfho cung ruoc HorcuIo
dôn fân cung dIôn. RIông IoIaos fhì dung IaI frong dam dông.
Coproo da dung doI o bâc fhôm cao nhâf.
HorcuIo IaI gân va kô cho ông fa ngho foan bô su vIôc, rang
chang da dôn baf, san duôI, chIôn dâu, ha saf va chôn câf con fhu
nguy hIôm nhu fhô nao.
Coproo khInh khInh dap:
- Vây dâu Ia bang chung cho su chIôn fhang cua nha nguoI7
Chang co caI dâu nao cua con cho dâu ran, chang co Iây môf manh
da nao cua no fruoc maf fa ca.
- TôI bIôf ngaI không fIn fôI. Nhung ngaI da Iâm rôI, ngaI
Coproo a!
- Hay chung mInh cho IoI noI cua nguoI va fa so fIn Ia nguoI
da fhanh công. Câu chuyôn nguoI noI hay Iam, HorcuIo a! Suc
manh cua nguoI cung dang nô Iam. Ðung Ia nhu vây! Song IIôu
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hoang dô Ðurysfhoo co fhô fIn duoc dIôu do không nôu nguoI
không co caI gì Iam bang chung7 NguoI noI fhô nao vô dIôu nay7
HorcuIo Im Iang môf Iaf fruoc khI Iam ro moI vIôc.
Chang fìm kIôm IoIaos frong dam dông. Câu bo dang fu hoI
Iam fhô nao dô HorcuIo co fhô qua duoc cam bây nay...
- Thua ngaI Coproo, nguoI hâu cân rông Iuong va fuyôf dôI
frung fhanh cua Ðurysfhoo, ngaI so không phaI fhâf vong dâu. TôI
co bang chung mang fhoo dây.
- Ðuoc Iam! NguoI hay dua ra dây! - Coproo buc bôI dap.
- TôI chI co fhô dua ra nôu nhu ngaI Iam fhoo nhung yôu câu
cua fôI.
- Hay noI dI!
- Hay mang dôn dây môf con chIm dang b¦ nhôf frong cung
dIôn.
Coproo vôI vang vô fay va quay vô phia môf nguoI hâu:
- Hay vao frong Iâu daI va mang fhu HorcuIo yôu câu ra dây.
KhI nguoI hâu quay fro IaI, mang fhoo môf chu chIm fuyôf
dop voI bô Iông mau xanh bIôc co dIôm dôm vang, HorcuIo ruf fu
frong bao ra môf muI fôn.
Ðam dông bông ô Iôn. NguoI hâu hoang so khI nghI rang
mình Ia muc fIôu cua anh chang không Iô, suyf bo chay nôu
Coproo không ra hIôu dung Im.
HorcuIo noI:
- Ðung so haI gì ca. Ta chI cân nguoI gIu Iây con chIm frôn
fay, dung bop chaf qua.
Trong khI moI nguoI dang nin Iang cho doI chang koo cung
ban chôf con chIm, va không hIôu ro môf chung co nhu vây fhì co
gì dang noI, HorcuIo châm cham fIôn foI va dua muI fôn vuôf nho
nho Iôn mình con chIm.
TIông Ia o nôI Iôn khI ho nhìn fhây canh fuong khung khIôp
fruoc maf. Tu dôI maf con chIm fu fu chay ra nhung dong mau don
ThIorry Iofovro 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
va rof xuông bâc fam câp. Mau cua con cho dâu ran qua Ia môf
IoaI fhuôc dôc cuc manh.
Sau nhung fIông Ia o âm I Ia bâu không khi frâm Iang.
HorcuIo cho doI.
Coproo xac nhân:
- Co fhô nguoI da gIôf chôf con cho dâu ran... Nhung sô phân
cua nguoI chua duoc d¦nh doaf dâu. Hay chuân b¦ cho cuôc chIôn
sap foI dI..
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC V
CON ION R!NC ÐRYMANT HÐ

Nguong mô fruoc chIôn công cua HorcuIo va hôf suc xuc dông
fruoc canh fuong vua rôI, dân fhanh TIrynfho chon Iân dôn bâc
fam câp dô fung hô chang.
Coproo chof IuI IaI, baf dâu b¦ xâm chIôm boI nôI so haI fuong
fu Ðurysfhoo. Ong fa không phaI Ia vua, boI fhô phaI fruyôn Iônh
cua Ðurys-fhoo.
VoI môf gIong không fu fIn Iam, Coproo noI voI HorcuIo:
- Ðurysfhoo, vua cua fâf ca chung fa muôn nguoI phaI dI
ngay Iâp fuc, baf sông bang duoc con Ion rung Ðrymanfho dang
pha hoaI mua mang cua vuong quôc. Nho Ia phaI baf sông no cho
bang duoc, va mang dôn ngay bâc fhôm nay.
NguoI dI dI!
Nhung IoI noI cuôI cung vua kôf fhuc, Co-proo vôI vang buoc
Iôn nhung bâc fhang va bIôn mâf sau nhung buc fuong cao cua Iâu
daI.
Ðam dông bao quanh HorcuIo, chang muôn fan ra chuf nao.
Ho ngoI khon chang, daf cho chang bIôf bao câu hoI, fung hô dung
nhu dôI voI môf anh hung ma ho da cho don Iâu Iam.
RôI ho cham vao xom fhu co phaI chang Ia nguoI fhâf bang
da bang fh¦f hay chI Ia môf ao anh ma cac fhân OIympo phaI
xuông frân gIan.
HorcuIo gIu không cho ho dôn gân bao fôn fâm fhuôc dôc,
cam on moI nguoI va dô ngh¦ cho chang IuI buoc: con môf cuôc
phIôu Iuu nua dang doI chang, không fhô châm frô duoc.
ThIorry Iofovro 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhu môf dong nuoc, doan nguoI Iang Io fach ra, nhuong IôI
cho chang dI. RôI ho fhoo sau chang, fIôn chang dôn fân công
fhanh.
O dây, HorcuIo gap IoIaos. HaI bac chau ôm nhau fhâf chaf.
IoIaos cô không fo ra buôn ba va Io Iang fruoc maf bac. HorcuIo
doc duoc frong maf chau suy nghI do va fhâm cam on câu bo da
không noI IoI chIa fay va nhung nôI nIôm fIôc nuôI. Câu fIôn bac ra
fân ngoaI cua fhanh.
- IoIaos! Truoc khI ra dI, bac muôn noI voI chau rang bac vô
cung fu hao vô su fhông mInh va dung cam ma chau mang dôn cho
bac frong frâ n chIôn o dâm Iây Iorno. Ðac bIôf chau Ia môf con
nguoI Iuôn bIôf bao vô danh du. Hay nho rang, frong cuôc doI,
ngay ca khI bac o xa, fhì bac cung Iuôn Iuôn bôn canh chau frong
fâm fuong. Chau co môf v¦ fri frong fraI fIm bac. Ðây gIo chau hay
fro vô voI cha mo... va chI cân dôI chuf nho vô bac fhôI.
HorcuIo Iôn duong con IoIaos vuof qua công fhanh fro vô
nha.
So voI su fu Nomoo, con Ion rung dI chuyôn frôn môf daI dâf
rông hon nhIôu. Nhu fhô cung co nghIa Ia kho khan hon, nguy
hIôm hon cho dôI fhu cua no.
Manh dâf rông mônh mông bao gôm dôI nuI, fhao nguyôn va
fhung Iung va con Ion rung co bIôf bao nhIôu noI ân nâp.
Ðuong nhu không co aI co fhô ngan chan duoc con fhu du
fhuong xuyôn pha hoaI hoa mau, rung va Iang mac. No chay râf
nhanh fhoo phong doan cua nhung nguoI da frông fhây no, vì no fo
va nang gâp nam Iân nhung con hoo fhuong.
Tâf ca nhung cu dân sông frong vung Pso-phIs dôu phaI ch¦u
dung faI hoa ma con Ion rung gây ra. Co môf vaI nguoI faI gIoI,
không ch¦u nôI canh fan hoang cua nha, da quyôf Iung baf cho
bang duoc con hoo rung, nhung phi công vô ich.
Nhung cuôc san Iung koo daI ha ng fhang froI, nhIôu nguoI
frong sô ho da fro vô nha, mang fhoo su kIôf quô va bônh fâf, voI
nhung caI nhìn fhâf dang so. Su dung cam, su fhanh fhao khoo Ioo
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cua ho dôu fro nôn vô ich. Suc manh ky dIôu cua con Ion rung
Ðrymanfho, su khaf khao pha hoaI phI fhuong cua no Iôn dôn muc
không aI co fhô do duoc voI no. ChI cân nhìn dâu chân cua no dô
IaI fhì aI cung phaI nhuf chi không dam duong dâu voI no nua.
ÐoI vây, ngay khI daf chân dôn PsophIs, HorcuIo noI ngay voI
bâf cu aI ma chang gap frôn duong vô y d¦nh dI baf Ion rung cua
mình.
Trong khI bôc Iô y d¦nh cua mình, HorcuIo không hy vong
nhân duoc su gIup do. Va IaI dIôu do cung b¦ Ðurysfhoo câm ngaf.
Chang chI.hy vong nhân duo c nhung IoI khuyôn bô ich, nhung fIn
fuc vô con Ion rung va công vIôc san baf ma dân Iang da fIôn hanh.
Nhung nôu co nguoI nao do dông y fro chuyôn voI chang fhì
ho chI goI IaI nhung su khIôp dam da qua va nhung nôI Io dang foI
chu không cho chang bIôf fhôm dIôu gì moI mo ca.
HorcuIo hIôu rang fâf ca moI nguoI dôu Io so faI hoa va fhu
mình IaI frong nôI kInh hoang fâp fhô.
Tu bo hy vong fìm hIôu nhung kInh nghIôm cua dân frong
vung, HorcuIo môf Iân nua IaI quyôf d¦nh chI frông mong vao
chinh ban fhân mình. ÐoI phaI fIôn ha nh môf "chIôn d¦ch" fìm
kIôm Iâu ngay, chang baf dâu bang vIôc chô fao ra nhung vu khi
moI chac chan so co hIôu Iuc cao khI fhoI co dôn.
Ðô mang duoc con Ion rung vô TIrynfho, không phaI Ia
HorcuIo dung fôn fâm dôc mau con cho dâu ran va guom ma phaI
co môf fhu vu khi moI chuyôn dung khac cho con Ion rung ma fu
fay chang Iam Iây. Sau khI chon va Iôf môf sô IoaI vo cây doo daI,
chang dan fhanh môf fâm IuoI Ion. Công vIôc nay da Iam chang
mâf haI ngay IIôn. Sau do, chang Iôn duong fruy vôf con Ion rung.
Chang mây chôc HorcuIo da fìm fhây dâu vôf con fhu không
Iô dô IaI: bôn dâu chân Iun sâu duoI dâf, nhon hoaf, chung fo "fac
gIa" cua no.
Không môf vâf sông bình fhuong nao co fhô co duoc nhung
dâu chân sâu voI nhung ranh hop frôn môf daI dâf rông nhu fhô.
ThIorry Iofovro 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Suôf ca ngay, HorcuIo Iân fhoo dâu vôf con Ion rung bo IaI.
Nhung vôf Iun chay qua cao nguyôn va mâf dâu bôn bo vuc.
HorcuIo cuI nhìn xuông phia duoI. Vuc sâu dôn dô nguoI hay
vâf roI xuông do dôu fan xac.
Thô ma con Ion rung co fhô dI qua dây, no "bay" qua vuc va
"ha canh" sang bo vuc bôn kIa. Ðôn dâu chân fo fuong frôn nôn dâf
môm da chung mInh dIôu do.
Tu v¦ fri quan saf, HorcuIo co fhô fhây dâu vôf cua con Ion
rung koo daI fhoo duong fhang qua dông ruông foI fân bìa rung.
NoI do, dam mây buI koo daI ra fhoo su hIôn dIô n cua con Ion
rung. Môf Iuc sau, dam buI Iân vao sâu frong rung..HorcuIo do du.
Trong vaI phuf, chang doI con Ion rung quay fro ra. IIôu chang co
fhô co môf cuôc hanh frình fuong fu7
Con Ion rung không dI ra huong bac nhu HorcuIo cho doI ma
IaI dI vô huong fây, cu nhu Ia no dang "khoanh vung" Ianh fhô dô
pha phach.
No dI fhang, vua dI vua xoI fung canh dông, fIôn fhang vô
phia môf ngôI Iang fruoc maf.
Trông fhây môf mom da, HorcuIo froo Iôn dô quan saf ro hon
hanh frình cua con vâf. Ðam buI dI chuyôn vao môf fhung Iung
hop. Phia xa, con vâf chuyôn sang huo ng fây, duoc bao boc boI day
nuI da nhon hoaf chay vô phia cao nguyôn. HorcuIo bIôf rang con
Ion rung so dI fhoo huong do. Nôu anh nhanh chân Iôn, anh co fhô
foI noI fruoc con vâf bang cach quay fro IaI con duong phia bôn kIa
cao nguyôn.
HorcuIo fhu vân may cua mình. Anh baf dâu chay frôn cao
nguyôn, fhoo con duong da d¦nh san. Anh chay nhanh hôf muc co
fhô, franh chuong ngaI, nhay qua cac dông da sup Io, vong qua cac
fhân cây cao. Con Ion rung da Iâp Io phia fruoc, nhung vaI chuc
phuf nua no moI foI noI. Nhu fhô cung du rôI. Tru khI no fhay dôI
huong dôf ngôf va IIôu mang dâm dâu vao nhung fhanh da dôc
dung, nhung rôI no cung som sâp bây fhôI.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo froo Iôn nhung dInh da nhon cao chung vaI mof, o
duoI Ia IôI dI nho hop. Chang Iây muI fôn ngoac vao môf dâu dây
fhung daI rôI cam sâu vao vach da; rôI chang nôI dâu kIa vao fâm
IuoI, sau do cho vaI cuc da nho vao frong.
Vua chuân b¦ xong fhì con Ion rung cung vua dôn.
Con vâf cach chang vaI mof, no Iung Iung, fo gâp mây Iân
môf con Ion rung bình fhuong.
Va dôI chân cua no Iun sâu xuông dâf don gIan nhu dua fro
ngh¦ch ngom ân ngon fay xuông caf.
Vua fIôn Iôn, caI dâu hoI cuI xuông, con vâ f không Iô fho
hung huc nhu caI bô Io ron. AI dam nghI Ia so chIôn fhang no7
HorcuIo chang con fhoI gIan dô so do nua.
Thof vang môf fIông, chang quang fâm IuoI Iôn mình con Ion
rung va nhay xuông fhoo, fay vân không buông dâu IuoI. Ц fân
công dôf ngôf, con vâf Iung fung gIây Iaf rôI nhay dung Iôn.
HorcuIo Iây hôf suc sIôf chaf soI dây o mIông fâm IuoI: con vâf da
b¦ fom gon song vân chua ch¦u khuâf phuc. No rông Iôn, Iac Iu
fhân mình, bôn chân cao xoI dâf. HorcuIo fIôp fuc fhif chaf soI dây,
sIôf manh fâm IuoI IaI va ban fhân con vâf cung fu sIô f chaf fâm
IuoI vao mình boI nhung cu dông du dôI.
Phia frôn cao, chIôc muI fôn gIu soI fhung b¦ cong duoI suc
manh cua con vâf dang gIay gIua va co vo không fru duoc Iâu nua
frân chIôn kInh khung nay. HorcuIo nhay Iôn con vâf va da cho no
mây phaf nhung chang an fhua gì ca.
Iuc sap kIôf suc chang vo ngay Iây môf fang da va nôn cho
con vâf môf cu froI gIang, khIôn cho no Ian ra bâf fInh. Ðâf cu con
vâf nao cung co fhô chôf ngay voI cu danh manh nhu fhô, nhung
con Ion ru ng nay fhì không, chang bao Iâu nua no so hôI fInh.
Chang vôI va Iây dây buôc fum bôn chân con Ion rung IaI, Iây môf
soI dây khac buôc dâu va duôI no IaI voI nhau. CIo dây no da nam
gon frong IuoI. Nôu no cang gIay gIua, no cang b¦ sIôf chaf vao
IuoI, suc khoo so chI Iam haI no ma fhôI.
ThIorry Iofovro 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Xong vIôc, HorcuIo vôI va dI kIôm du fhu Ia co cung nhof dây
mIông con vâf. Nhu fhô so chang co gì phaI Io Iang vì con vâf so
không kôu rông Iôn duoc khI chang vô foI TIrynfho.
HorcuIo xom xof con vâf rôI quy gôI xuông dâf, nhâc ganh
nang Iôn vaI.
Chuyôn fro vô fhâf cuc nhoc. Con vâf Iam cho chang dI châm
han. MôI buoc chân dI Ia môf Iân da fh¦f chang dau don vì b¦
nhung maf IuoI nghIôn vao. HorcuIo cô ch¦u dung nôI dau don nay,
gang guong buoc dI voI fôc dô bình fhuong. Cô dôn suc vao công
vIôc, chang chang hô dô y fhây nhung nguoI nông dân fu cac canh
dông nhìn fhây chang va hoang hôf bo chay.
KhI fro vô fhanh TIrynfho, HorcuIo ngac nhIôn không fhây
co aI ra don chang nhu nhung Iân fruoc. Chang không hô hay bIôf
rang, frong khI chang fro vô, fIn fuc da Ian khap noI, rang HorcuIo
da dô dang baf sông duoc con Ion rung va nho nhang vac no frôn
vaI; anh không phaI Ia nguoI bình fhuong, do Ia môf nguoI sIôu
pham voI nhung suc manh sIôu vIôf. NguoI nhu fhô, han phaI Ia su
do doa cho dân chung.
HorcuIo môf mình dI vao fhanh, bang qua nhung con duong
vang va dung IaI fruoc nhung bâc fam câp cua Iâu daI. Chang co aI
cho don chang ca. HorcuIo nom con Ion rung xuông dâf.
- Coproo! - Chang goI. - Coproo! TôI da mang con Ion rung o
Ðrymanfho vô cho duc vua cua ngaI dây. No dang sông dây nay.
Nhanh Iôn nao!
Con vâf co nhung dâu hIôu chung fo môf moI. Trôn suôf
chang duong vô, cang cô gang gIay gIua fhì no cang b¦ sIôf chaf.
HoI fho cua no fhoaf ra kho khan boI Iop co nhof dây mIông, khan
khan môf cach dang so.
HorcuIo IôI dam co fu frong mIông no ra.
Ngay Iâp fuc, sau môf fhoI gIan phaI ch¦u dung kha Iâu, con
vâf rông Iôn môf fIông kôu sac nhon va âm vang du dôI. Va Coproo
run rây xuâf hIôn.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðuoc rôI, duoc rôI... NguoI da chung mInh duoc chIôn fhang
cua nguoI. Ta không ban caI vô dIôu do nua. Nhung nguoI chua hôf
gIan nan dâu. Ta so dI fâu voI Ðurysfhoo rang nguoI da fro vô va
so quay IaI bao cho nguoI cuôc fhu fhach moI.
NoI xong, Coproo IuI vao Iâu daI, nho nhom vì da franh xa
duoc con vâf không Iô, don fruI fruI, bong nhây mô hôI va rông fo
nhu fIông rông cua môf dan Ion rung..

ThIorry Iofovro 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VI
CON NAI CHÂN C!NC S!NC VANC

Trong khI HorcuIo cho Coproo quay IaI va dân fhanh
TIrynfho con dang frôn kin frong nha mình, fhì frong Iâu daI dIôn
ra cuôc chuyôn fro gIua Ðurysfhoo va Coproo.
Ca haI dôu cam fhây hôf suc haI hung fruoc chIôn fhang cua
HorcuIo. Tu bôn ngoaI, fIông rông cua con Ion rung Ðrymanfho
cang khoI Iôn nôI hoang Ioan va bâf Iuc cua Ðurysfhoo va Co-proo
dôI voI v¦ anh hung co suc manh nhu fhân IInh.
- Thua duc vua Ðurysfhoo! PhaI Iam fhô nao dô HorcuIo
không fhô fro vô sau chuyôn dI nay nua7 Io ra han phaI b¦ con hoo
rung ha guc.
Không co Iy nao han IaI chIôn fhang fâf ca quaI vâf dang so
frôn doI nay... PhaI fhôm bao nhIôu cuôc fhu fhach nua han moI b¦
danh baI dây7
- Ta bIôf, fa bIôf fâf ca dIôu do, Coproo a! NguoI con d¦nh day
fa dIôu gì7 NguoI Ia cô vân sô môf cua fa hay chI Ia môf dua fro
nhuf nhaf7
Coproo Im Iang fruoc IoI xuc pham cua vua.
Ðu sao dI nua, Ðurysfhoo cung phaI gap HorcuIo va bao cho
chang fhu fhach moI. Chu Iam vua ma không roI khoI ngaI fhì co
gì Ia kho.
V¦ vua chof hIôu mình da vung vô fruoc cô vân cua mình, da
dôI xu không hay vo I ông fa.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Hon fhô, nôu không co Coproo, IIôu ông fa co ch¦u dung duoc
nhung chIôn fhang vang dôI cua HorcuIo môI Iân fro vô TIrynfho
không7
Ðurysfhoo fhây môf moI va cam fhây b¦ nu fhân Junon bo roI
frong "công cuôc" nay. Chac chan Ia nu fhân da IôI cuôn ông fa,
gIoo vao fri oc ông fa nhung kô hoach fhu fhach cho HorcuIo, moI
IoI cho ông fa. Va ca hôm nay nua, chinh nu fhân da chI cach cho
ông fa cu xu fIôp fhô nao. Song Iân nao HorcuIo cung chIôn fhang.
Coproo co Iy: PhaI cân bao nhIôu fhoI gIan nua vIôc nay moI
kôf fhuc7 Nôu nhung công vIôc nay fhanh công fhì no so cung cô
fhôm cho quyôn nang va suc manh cua HorcuIo. Nôu Junon không
fIôp fuc can fhIôp nua, công vIôc cua HorcuIo so.không châm duf
va Ðurysfhoo so chôf gIa fruoc khI fhây v¦ anh hung duoc coI Ia dôI
fhu cua ông fa "fu frân".
Ðurysfhoo buoc foI buoc IuI, suy nghI mông Iung fruoc su Im
Iang va anh maf dây frach moc cua v¦ cô vân Coproo.
- Coproo, fa hoan foan fIn fuong vao nguoI.
Ðung Im Iang nhu fhô nua. NguoI Ia cô vân sô môf cua fa.
Vua rôI fa bôI rôI vì fa không ch¦u nôI fIông kôu cua con vâf khôn
kIôp ngoaI kIa va chIôn fhang cua HorcuIo Iam fa hoang mang
nghI ngo chinh quyôn Iuc cua mình.
Nha vua không hô noI dôI. Chua bao gIo Coproo frông fhây v¦
vua cua mình frong fình frang nhu fhô.
- Tâu duc vua! NgaI dung dô cho su so haI ngu fr¦ mình. Ðây
gIo vân dô chI con Ia su kIôn nhân fhôI. RôI so foI caI ngay ma
HorcuIo không con xuâf hIôn fruoc ngaI nua.
- Ðung fhô. NguoI hoan foan co Iy. Không cân phaI baf
HorcuIo cho doI. Han so phaI dI ngay. Va nôu han co suc khoo phI
fhuong va fri fhông mInh sIôu vIôf nhu fhô, phaI cho han ch¦u
dung fhu fhach gì dây nhI7
Ðurysfhoo da Iây IaI duoc su fhanh fhan sau nhung IoI noI
do; Junon chac han dô cho han fìm phuong cach rIông.
ThIorry Iofovro 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tâu duc vua! Ðây gIo ngaI muôn HorcuIo Iam gì nua dây7
- Môf fhu fhach dô dang hon nhung fhu fhach han da fraI
qua râf nhIôu Iân. Nhung so doI hoI o han nhIôu, râf nhIôu fhoI
gIan va...
Ðurysfhoo chof dung IaI, "nhâm nhap" y nghI cua mình, cân
nhac fruoc khI fo ro quyôn Iuc:
- Hay dI bao han foI dInh Corynoo va baf sông con huou chân
cung sung vang vô dây cho fa. Va gIôf chôf con Ion rung khôn kIôp
ây dI, fa không muôn dInh faI nhuc oc fhôm nua.
Coproo ra gap HorcuIo va bao IaI Iô nh cua Ðurysfhoo. Mây
fôn Iinh fhoo sau không dam dung vao con Ion rung. Vây Ia Coproo
IaI saI HorcuIo fân fay gIôf chôf con vâf không Iô ây.
HorcuIo ruf kIôm dâm môf nhaf vao cô Ion rung rôI fhu IuoI
IaI va Iôn duong.
Chang roI khoI fhanh phô ma không gap môf nguoI nao. Ðo
Ia dIôm xâu cho cuôc phIôu Iuu.sap foI hay chI do nôI so haI vô
nhung chIôn công cua chang gây ra7
HorcuIo không phaI Ia nguoI dô nan Iong, nhung su ho hung
cua dân fhanh TIrynfho danh cho chang khIôn HorcuIo nho fIôc su
co maf cua dua chau. Nôu hôm nay IoIaos foI xIn dI fhoo baf con
huou fhì HorcuIo han không no fu chôI.
Nhung fhang ngay xa cach dua chau khIôn chang buôn râu.
Nhung dô chuôc IaI IôI Iâm frong qua khu, chang phaI fu
duong dâu môf mình voI công vIôc.
Nhung IIôu chang co fhIôu frach nhIôm frong vIôc dua IoIaos
dI fhoo mình không7 KhI IoIaos gIup chang chIôn dâu chông IaI con
cho dâu ran Iorno, không môf v¦ fhân nao, va fhâm chi ca
Ðurysfhoo coI do Ia fraI phop. Va con huou chân cung sung vang
IaI chang phaI Ia quaI vâf nguy hIôm nhu nhung con vâf ma chang
da phaI dô I dâu fruoc dây hay sao.
HorcuIo dI fhoo con duong dân foI nuI Corynoo. Nhung yôu
câu Ðurysfhoo dua ra co vo râf dô fhuc hIôn, va anh baf dâu nghI
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
rang han Ðurysfhoo co âm muu gì frong vIôc baf con huou nay.
Ðây Ia con nguoI fhIôu frung fhuc va fình cam fhì don fôI. Ðân
chung không ua da danh, ngay ca cac vuong quôc Iang gIông cung
ghof bo ông fa. IoI noI cua Ðurysfhoo fhì hIôm dôc, y nghI fhì Iuôn
don fôI. "Han Ia ông fa muôn gây cho mình nhIôu su ngac nhIôn
dây", HorcuIo doan chac nhu fhô.
Con huou chân cung sung vang nôI fIông vì chay nhanh.
HorcuIo bIôf ro dIôu do nhung không Iây Iam Io Iang, vì ban fhân
chang cung chay nhanh gâp mây Iân nguoI fhuong. Vây fhì con
huou kIa co gì ma chang phaI so haI7 HorcuIo fu daf ra nhung câu
hoI nhu fhô nhung không sao fra IoI duoc. RôI so dôn Iuc fâf ca so
duoc gIaI dap.
Chang vôI foI bo môf con suôI dô nghI ngoI Iây suc. Ðo bôn
kIa co môf muc dông dang chan cuu.
HorcuIo Iôn fIông:
- IIôu fôI con cach nuI Corynoo bao xa nua anh ban nhI7
- ÐI nhanh fhì ngay maI anh so dôn do.
HorcuIo ngac nhIôn:
- Anh chac fhô chu7
Muc dông dua fay chI vô phia chân froI:
- Anh hay nhìn kìa! Ðo Ia dInh nuI anh dang fìm.
ÐInh nuI co vo con cach anh qua xa. Muc dông frôu choc anh
dây fhôI. HorcuIo han phaI mâf nhIôu ngay nua moI foI noI duoc.
- TôI không fIn Ia ngay maI da co fhô foI do. - HorcuIo noI. -
Vì sao anh Ia I noI dôI fôI7
- TôI không hô noI dôI anh. RôI anh so fhây. - Muc dông dap.
Ðuf IoI, muc dông va dan cuu bông bIôn mâf.
HorcuIo không con fIn vao maf mình nua. PhaI chang dây Ia
môf fhông dIôp cua fhân IInh7 Hay Ia chang dang mo7 Hay Ia dong
nuoc ma chang vua uông mây ngum gIaI khaf co dIôu gì fhân bi
phI fhuong7
ThIorry Iofovro 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ðôm foI, HorcuIo ngu bôn bo sông.
Anh sang maf froI danh fhuc chang. Nhung HorcuIo không
con o dông co hôm qua nua. Ðây gIo, chang dang o chân nuI
Corynoo cao vuf fân froI xanh.
HorcuIo chof hIôu ra va quyôf d¦nh fân dung mon qua fhân
IInh da ban cho chang.
HorcuIo không bao gIo nghI rang cuôc Ioo nuI Corynoo IaI Iâu
foI nhu vây. Chang cang Iôn cao, ngon nuI cang nhu vuon Iôn maI.
Vua froo, chang vua fìm kIôm dâu vôf cua con huou. Chang
quan saf cac baI bang frôn nuI, Ion IoI vao cac hom sâu, IIôu mình
vao frong hang dông va dI nguoc cac dong fha c.
Hang fhang froI frôI qua, chang vân chua foI duoc dInh nuI,
cung chang fìm fhây dâu vôf nao cua con huou.
Ðây Ia Iân dâu fIôn fu khI HorcuIo vâng fhoo Iônh cua
Ðurysfhoo va nha fIôn frI chang nghI Ia mình so không fhô hoan
fhanh nhIôm vu duoc.
Ða fhang nua IaI frôI qua.
Môf ngay kIa, chang phaf hIôn ra vôf chân cua con huou va
IIôn Iân fhoo. Chang cu Ioo doc suon dôc nuI Corynoo frong môf
fhang rôI môf buôI sang, khI anh ngay baf dâu rang, chang
frông.fhây con huou dang kIôu hanh nam frôn môf fang da. ÐôI
sung vang cua no Iâp Ianh nhu fhô fIa sang maf froI vây.
Con huou chof nhân ra chang bon Iao vuf dI. HorcuIo duôI
fhoo sau.
Rong ra hang fhang froI, chang cu chay fhoo sau chu huou
xInh dop, cu dI Iôn, Iôn maI. ThI fhoang, no dung IaI, doI chang foI
gân rôI IaI phong vuf dI.
Cu fhoo saf nhau nhu fhô, HorcuIo va con huou phaI chay
vong quanh nuI Corynoo foI muoI vong. Ca haI cung chay Iôn ngon
nuI môI ngay IaI cao fhôm. Thô ma chang hô môf moI. Ca haI cu
maI mIôf nhu vây, dôm cung nhu ngay, không hô co y d¦nh dung
chân nghI ngoI.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuôc ruof duôI koo daI môf nam froI. HorcuIo dân dân nhân
fhây mình co cam fình voI chu huou, va Iây Iam vuI mung vì mình
không phaI ha saf no.
NhIôu Iuc chang da co fhô fung IuoI baf con vâf nhung IaI
fhôI. HorcuIo muôn doI Iuc con huou fu nôp mình cho chang. Ðây
qua Ia môf y nghI rô daI, nhung HorcuIo không duf bo. Con huou
nay xInh dop va hIôn Ianh dôn dô chang không fhô dôI xu voI no
nhu con Ion rung ory-manfho duoc. No không phaI Ia môf con quaI
vâf, ma Ia con vâf xInh dop nhâf ma fhân fhanh guI xuông frâ n
gIan.
PhaI chang dây Ia caI bây cua Ðurysfhoo7 HorcuIo Iuôn nghI
nhu vây. Va nôu nhu con huou không ch¦u fu nguyôn nôp mang
cho chang, IIôu HorcuIo phaI Iam gì7
Môf hôm, cuôc duôI baf dôf ngôf fhay dôI.
Không phaI Ia ca haI gIam fôc dô ma chinh Ia bay bông Iôn.
Con huou bay khoI maf dâf ma HorcuIo cung bay fhoo nhu vây.
Cuôc ruof duôI khIôn ca haI cung bay Iôn cao.
Va, vua Iuc maf froI dI ngu, ho bay vô huong nuI. Môf dông
co bao phu frôn dInh Corynoo.
Chu huou foI dô o do, maf Iâp Ianh huong vô anh ngay dang
dân faf. HorcuIo bIôf rang fhoI dIôm da foI va chang không cân
phaI dung dôn chIôc IuoI.
Chang foI gân chu huou, vuôf vo dôI sung va nho nhang daf
no Iôn vaI.
Ðân chung da koo nhau fro IaI fruoc công fhanh TIrynfho.
Chu huou ngoan ngoan nam yôn frôn vaI HorcuIo, chang ro dam
dông, dI foI cung dIôn cua Ðurysfhoo, Iong dây Io Iang.
Coproo doI chang o v¦ fri quon fhuôc, vo maf fôI sâm. HorcuIo
nho nhang fha chu huou xuông.
No nam duôI ra, không kôu môf fIông.
- Hay bao cho Ðurysfhoo rang fa da fro vô. - HorcuIo noI.
ThIorry Iofovro 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NgaI da bIôf nguoI fro vô. Ðân chung da Ioan fIn fu nhIôu
gIo rôI. NguoI da fhanh công fhôm môf Iân nua.
- Ðung fhô! Nhung Ðurysfhoo so Iam gì voI chu huou nay7 -
HorcuIo hoI.
- Thô nguoI muôn duc vua Iam gì7 Con huou so vao vuon
fhuong uyôn va co fhô Iam moI fhu fhoo y mình. Cho dôn khI nao
no fhich quay vô dInh OIympo.
- Thô fhì fôf!
- Hay fIn vao dIôu do dI! - Coproo vuI vo noI. - Con huou nay
chang co gì dang so... TraI nguoc han voI nha nguoI. Ðurysfhoo uy
fhac cho fa bao cho nguoI bIôf rang nguoI phaI dI ngay foI hô
SfymphaIo: Iu chIm dang doI nguoI o do.
Va Coproo cuo I ha ha...

12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VII
ÐAN CHIM HO STYMPHAIÐ

Coproo dung IaI hôI Iâu frôn bâc fam câp, foan fhân rung Iôn
vì nhung frân cuoI không duf.
- HorcuIo, dan chIm... ha ha... dan chIm! -Nhung fIông kôu
vuI suong fhoaf ra sau nhung Iân co fhaf yôf hâu.
HorcuIo yôn fâm khI bIôf rang chu huou da duoc dua vao
vuon fhuong uyôn. TraI fIm fan naf, fri oc môf moI, chang ra dI.
HorcuIo fhuc su không suy nghI Io Iang khI Coproo noI vô sô phân
cua chu huou. Nhung con Ðurysfhoo, nhung dIôu fôI fô nhu duoc
fhây fruoc: IIôu han fa co gIôf chu huou xInh dop frong fhoI gIan
chang vang maf hay không7 Ðo Ia su ruI ro ma HorcuIo phaI châp
nhân. Cuôc ruof duôI koo daI môf nam o dInh Corynoo va nhung gì
chang fhây duoc fuchu huou da fhuc dây nhung fình cam sâu
fham frong chang ma HorcuIo da cô fình cho gIâu.
Vua qua công fhanh TIrynfho HorcuIo baf dâu chay, hy vong
khoang cach gIua chang va chu huou ngay cang IuI xa. CIo dây,
chang fâp frung cho cuôc chInh chIôn moI.
Hô SfymphaIo gây nhIôu fIông fam xâu o Ar-cadIo.
HorcuIo nhanh chong nhân ra dIôu do.
Chang mau chong quôn cuôc ruof duôI vua rôI voI chu huou.
MuI hôI fhôI cua hô SfymphaIo Iam HorcuIo nho dôn dâm Iây
Iorno cua con cho dâu ran, chang con cam fhây nhu mình dang o
d¦a nguc.
Iof frong môf vanh daI da nhon, kôf fhuc bang nhung suon
dôc fhang dung bao phu boI baf ngan cây Ia don, hô SfymphaIo
ThIorry Iofovro 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
gIông nhu noI fân cung cua fhô gIoI, manh dâf b¦ fhân fhanh va
con nguoI Iang quôn. Hang ngan con chIm sInh sôI cu ngu o do,
chIôm cu môf vung rông Ion quanh bo, noI Iau sây moc um fum.
Iuc nghI ngoI, dan chIm fu IaI, ruc vao nhau fao fhanh môf
khôI don sâm, fraI ra fân bo Iau sây va Iam xao dông maf nuoc boI
nhung fIông va cham Iach cach không duf cua bô Iông cung nhu
dông, nhon nhu boc fhop, nhung caI mo va mong vuôf cung sac
nhu fhô. KhI chung dông Ioaf câf canh, môf vung froI dang fuoI
sang bông fô I sâm IaI nhu ban dôm.
Ðam mây không Iô ây dI chuyôn khap noI.
Ngay khI phaf hIôn ra mIông môI, dan chIm Iao xuông,
phong nhung chIôc Iông foI fâp nhu fôn gIôf chôf con môI ngay fuc
khac. RôI chung xa xuông, dung mong sac va mo xâu xo con môI.
VaI phuf sau, bua fIôc cua nhung con quaI vâf nay chI con IaI
nhung bô xuong.
Iam sao co fhô frIôf ha duoc dan chIm quaI ac nay7 - HorcuIo
fu hoI frong khI dung nâp o môf cua hang dô quan saf chung.
Cung fôn, IuoI, fhanh guom dôu fro nôn vô dung fruoc dan chIm
Ion nhu fhô.
HorcuIo không fhô dung maI o chô nâp duoc.
Iu chIm so mau chong phaf hIôn ra chang. CaI hang kha
sâu, xuyôn vao frong Iong nuI. HorcuIo cho rang Iu chIm co fhô
duôI fhoo chang vao fân hang. o do, cho du chang co kIôn cuong va
sung suc fhô nao chang nua, chang cung b¦ dan chIm.fIôu dIôf
fruoc Iuc gIôf duoc vaI con. Chang cân phaI co môf quyôf d¦nh hôf
suc fhân frong, nhung chang hoan foan bâf Iuc. HorcuIo câu khân
cac v¦ fhân, hy vong co duoc su gIup do nhu cua muc dông frong
cuôc fhu fhach fruoc...
KhI chang sap quyôf d¦nh quay fro IaI hô dô chIôn dâu voI Iu
chIm bang nhung vu khi quon fhuôc cua chang fhì môf fIông
chuông frong nhu fhuy fInh vang Iôn frong dông. HorcuIo quay fro
IaI va nhìn fhây môf Iuông sang Iam chang nho dôn nhung chIôc
sung vang cua con huou duoI anh nang maf froI.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chang fIôn IaI gân. Môf Ian gIo Ianh foa Iôn fu Iong hang
frong khI anh sang ban nay cang Iuc cang manh hon. Môf Iop caf
frang fraI rông frôn nôn hang, frôn do, bay san haI chIôc dIa bang
dông fo fuong.
HorcuIo cam fhây co su hIôn dIôn khac Ia o sâu fham cua
hang: co aI do nâp sau fang da Ion.
HorcuIo dua fay ruf guom fhì ngho co gIong nu vang Iôn
frong bong fôI.
- Câf guom dI HorcuIo a! No không gIup nguoI chông IaI
MInorvo duoc dâu.
- MInorvo7 Nhung ma...
- Hay Im Iang va ngho fa noI!
HorcuIo fo vo phan dôI:
- TôI phaI...
- Ta bIôf nguoI dôn hô SfymphaIo Iam gì rôI.
Ta co maf o dây dô gIup nguoI, va Iu chIm so chang ra fay
chung nao fa con o dây. Ta da mang vu khi dôn cho nguoI dây.
Ia nu fhân công Iy va chIôn franh, MInorvo chI can fhIôp vao
frân chIôn dô bônh vuc cho pho chinh nghIa.
- Co phaI nguoI Ia muc dông bôn suôI do không7
- Hay fIn nhung IoI fa chI bao! Va hay fân dung dôI maf va
dôI faI cua nguoI.
Nu fhân ngung IoI va môf Iuông gIo con manh hon Iuc fruoc
xoay vân frong hang, cuôn fhoo caf buI frong môf vong xoay du dôI
va MInorvo cung Iuc bIôn mâf.
Su yôn fInh ky Ia fro IaI frong hang. HorcuIo frâm ngâm suy
nghI vô nhung IoI can dan cua.MInorvo. "Hay su dung dôI maf va
dôI faI cua nguoI". Trôn nôn hang, haI chIôc dIa vân nam do, fuy
anh sang haf ra nhof nhaf hon.
HorcuIo quy gôI va câm môf chIôc Iôn ngam nghia; no frông
nhu môf caI khIôn, kha nang.
ThIorry Iofovro 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo Iâf maf kIa: dung Ia môf caI chum choo, voI môf fay
nam cung bang da.
CaI kIa cung y hôf caI nay. Cho haI caI va cham vao nhau fâf
nhIôn so phaf ra âm fhanh.
HorcuIo bIôf dIôu do. Va do cung Ia dIôu MInorvo doI o anh.
Nhung faI sao nhung caI chum choo nay IaI Ion dôn fhô7 IIôu
chung co phaI Ia môf fhu vu khi IoI haI dô fIôu dIôf foan bô Iu chIm
hô SfymphaIo không7
Cung voI haI chIôc khIôn va nhung vu khi rIông cua mình,
HorcuIo vôI buoc ra khoI hang.
O frong chô ân nâp, fhu nhac cu nay không nhung không co
ich gì cho HorcuIo ma co fhô con Iam haI chang nua. Âm fhanh cua
fhu nhac cu fo fuong ây duoc fruyôn dI vang dôI khap vach da,
chac han so duc fhung mang nhI cua bâf cu nguoI nao.
NgoaI kIa, hô SfymphaIo nhuôm mau xanh sâm. HorcuIo dI
xuông dôc voI nhung buoc chân cân frong, chu y hôf suc dô haI
chIôc chum choo không va vao nhau.
Trôn duong fIôn IaI bo nuoc gân nhâf, HorcuIo nâp sau môf
dam sây, cho doI. Môf vaI con chIm du cam duoc su xuâf hIôn cua
chang, song chung fIn fuong vao suc manh hIôm co cua ban fhân
nôn kIôn nhân cho doI nhung dâu hIôu cu fhô hon. MuI xu uô
khIôn HorcuIo kho ch¦u vô cung; chang so b¦ nghof fho va quyôf
d¦nh danh manh haI caI chum choo vao nhau.
Hâu qua gây ra fu frân bao âm fhanh nay fhâf không fhô
nao fIn duoc.
HorcuIo không fhô fIn vao faI maf cua mình nua. Trong khI
chang cô gIu mình khoI chao dao, dInh faI nhuc oc vì nhung âm
fhanh du dôI, fhì "fâm fham xanh don" nô fung fhanh ngan manh
kIm IoaI châp choI frong không frung.
Vang dôI fu vach nuI da, fIông vong cua haI caI chum choo
fang dân fhanh nhung muI fôn xo rach bô Iông cua dan chIm. Con
nao con nây vôI va bay Iôn, b¦ fhuong, chao dao, nhu frong môf con
dIôn. Cach maf nuoc vaI mof, Iu chIm huc.vao nhau, fu xo xac Iân
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhau do mo sac va mong vuôf, rôI fan xuong naf fh¦f, roI xuông hô
va chìm nghIm.
Trong vaI phuf, không con nao k¦p doan duoc fình fhô dô fân
công ko fhu nguy hIôm nhâf ma chung fung gap, fhì phân Ion da
bo mang.
Mau cua chung nhu kIm IoaI dac, Iam bIôn sac ca maf hô
fruoc khI fan fhanh hang fram ngôI sao bang.
Thây khoo manh va fInh fao hon, HorcuIo gIuong cung va
chon môf muI fôn fâm dôc nham vao môf con chIm dang bay. KhI
frung fôn, no roI xuông, koo fhoo vaI con khac. Phaf fhu haI, cân
frong hon, va fhô Ia hang chuc con chIm dâm sâm vao nhau, koo
fhoo môf Iu nua. Tâf ca roI nhu mua xuông hô.
KhI chang gaI muI fôn cuôI cung vao cung fhì chang con con
chIm nao sông sof o hô Sfym-phaIo nua.
MuI hôI fhôI nông nac bao phu quanh hô da bIôn mâf:
HorcuIo da hoan fhanh nhIôm vu va fra IaI su sông cho ca môf
vung. Nhung chu chIm xInh dop ngoan hIôn koo foI Iam fô frong
dam sây; muôn IoaI ca sInh sôI duoI hô. CIo dây, HorcuIo chI con
phaI vô TIrynfho.
Truoc khI dI, chang fhu Iuom haI chIôn IoI phâm kIm IoaI bôn
bo hô, cho vao fay naI cua mình..

ThIorry Iofovro 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC VIII
CON ÐO MONC C!A V!A MINOS

Cân vô dôn fhanh TIrynfho, HorcuIo dung IaI gIua duong.
Iuc nhaf xac haI con chIm bôn hô SfymphaIo, chang chI gIan don
nghI rang do Ia chung co cho chIôn fhang cua mình. HaI con chIm
nay fhua suc chung mInh rang frong ca xu Hy Iap nay, chang co
aI co fhô fIôu dIôf duoc nôI môf frong sô nhung chu chIm do.
Chang dung IaI boI môf y nghI vua chof dôn frôn duong fro
vô. Chang du finh so fang cho Coproo môf con va quyôf d¦nh gIu
IaI cho mình con chIm con IaI...
Chang ngôI xuông vô co va baf dâu nhô nhung chIôc Iông
dông dâu b¦f fhop cua môf frong haI chu chIm, cho vao fuI dung
fôn. Chac chan chung so Ia fhu vu khi hôf suc IoI haI gIup chang
frong nhung Iuc nguy khôn. KhI da xong, chang cân fhân nhof
Iông chIm xuông fân day bao, bôn frôn Ia con chIm danh fang cho
Coproo rôI vôI va fro vô fhanh.
Ðân fhanh TIrynfho vuI vo roo ho khI fhây xac con chIm hô
SfymphaIo vuf duoI chân Co-proo.
ÐI nhIôn Ia ngaI cô vân không hô chIa xo voI dân chung nIôm
nguong mô ây. Vua Ðurys-fhoo IaI khIôn frach v¦ cô vân khI bIôf
duoc HorcuIo IaI chIôn fhang fro vô. Coproo râf kho ch¦u fruoc fhaI
dô cu a Ðurysfhoo boI ban fhân ông fa cung fIn chac Ia HorcuIo so
fhâf baI.
Nhung fIông ôn ao IaI nôI Iôn. MoI nguoI huong vô phia
nhung bâc fam câp.
Coproo quay fro IaI.
Chinh Ðurysfhoo xuâf hIôn fruoc HorcuIo.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Coproo fu hoI dIôu gì da khIôn cho v¦ vua roI khoI chô ân nâp
cua mình. PhaI chang nha vua muôn fo ro quyôn Iuc cua mình
fruoc cu dân fhanh TIrynfho7 Hay Ia nhIôm vu sap foI cua HorcuIo
kho dôn dô Ðurysfhoo muôn "khung bô" fInh fhân cua HorcuIo,
fhâm chi bao fruoc caI chôf cho chang7.Ðung fhô! ChIôn công vua
rôI cua HorcuIo da Iam nu fhân Junon nôI gIân. Ða da vao hoang
cung va fhuyôf phuc Ðurysfhoo bình fâm fro IaI: frân dâu sap foI
chac chan HorcuIo so chôf. Hon fhô, Junon da dua ra cho
Ðurysfhoo nhIôu chI dâ n cân fhIôf. Ðo Ia Iy do faI sao ma v¦ hoang
dô dam gIap maf voI HorcuIo.
- Ta râf haI Iong vô nguoI! - Nha vua noI.
Coproo râf gIân. Ong không hIôu vì sao nha vua IaI co fhô
fhân mâf nhu fhô vo HorcuIo, frong khI mây phuf fruoc, ngaI con
chI frich ông hôf IoI. ThaI dô fhay dôI dôf ngôf ây co nghIa gì dây7
- Thua hoang dô! - Coproo nghIôn rang can fhIôp. - Nôu
HorcuIo da chIôn fhang duoc Iu chIm o hô SfymphaIo, chang han
nhu da gIôf chôf con vâf nay, fhì do chI Ia phân su fhôI. Thân
không hô fhây co Iy gì dô chuc mung ca.
- Im Iang dI Coproo! NguoI quôn Ia nguoI dang noI chuyôn voI
hoang dô cua mình rôI dây.
Coproo cam fhây hôf suc nhuc nha fruoc fhaI dô do cua vua.
Chang phaI ngaI Ia nguoI da fhuc hIôn nhIôm vu cua Ðurysfhoo
Iuc hoang dô qua so haI do sao7
Coproo Iang Im, fu nhu so không bao gIo gIup do vua nua.
IIôu Ðurysfhoo con frông cho dIôu gì7 HorcuIo fhô nao cung so
chIôn fhang Iân nua frong cuôc fhu fhach nang nô sap foI.
- Ðuoc rôI! - Ðurysfhoo noI fIôp sau môf hôI Im Iang, voI nu
cuoI râf Ia Iung. - MoI vIôc da ro muoI muoI, va fa xIn guI foI nguoI
nhung IoI ngoI khon fruoc vIôc chIôn fhang Iu quaI vâf o hô
SfymphaIo. Nho nguoI ma vung dâf ây fhoaf khoI Iu chIm dông
nghIa voI su chôf choc va huy dIôf... Tuy nhIôn, nhIôm vu cua
nguoI vân chua kôf fhuc dâu.
ThIorry Iofovro 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thân bIôf, fhua duc vua! - HorcuIo fra IoI voI su kinh frong.
- Chinh vì dIôu do ma fhân da quay vô fhanh TIrynfho sau môI
frân chIôn. Nha fIôn frI o ÐoIphos da yôu câu fhân phaI fuân fhoo
Iônh cua nguoI, va fhân không bao gIo bôI uoc.
- Tôf! Tôf Iam! Ðây gIo nguoI phaI fhuc hIôn môf chuyôn dI
daI, HorcuIo a! Hay dI foI Crofo, xu so cua vua MInos va baf sông
dom vô dây con bo mông ma fhân Nopfuno fang cho ông fa hôI
fruoc!
- Thân xIn fuân Iônh! Tâu duc vua! Thân so dI ngay bây gIo.
- Tuyôf Iam!...
Ðurysfhoo chof dung IaI, nhu dang muôn fhoa man vô câu
noI fIôp fhoo:
- Nhung fa co n môf dIôu phaI noI voI nguoI...
HorcuIo kinh cân nghIông mình fruoc duc vua. Ðurysfhoo Ion
gIong:
- Hay fruf fuI fôn cua nguoI ra!
Ðam dông ôn ao fro IaI.
- Tâu duc vua, frong fuI chI co vu khi fhôI...
- NguoI không vâng Iônh fa a7 NguoI không muôn rua sach
fôI IôI qua khu hay sao7
HorcuIo không dap. Chang không co su chon Iua nao khac.
Chang quy gôI va dôc fuI fôn xuông chân Ðurysfhoo.
- Co sao nguoI IaI gIâu dam Iông cua con chIm kIa frong fuI7
- Nhung caI Iông bang dông co b¦f fhop nay co fhô so Ia fhu
vu khi quy gIa gIup fhân chIôn dâu dô fhoa man y muôn cua bô ha.
No so Iam cho muI fôn cua fhân nguy hIôm cho d¦ch fhu ma fhân
vân không hô vI pham dIôu gì dôI voI duc vua, voI nha fIôn frI.
Thân fIn Ia...
- NguoI không cân dôn chung! - Ðurysfhoo fhô bao ngaf IoI. -
Ta muôn con bo mông con sông! Con sông, nguoI hIôu không7
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Coproo không con gIân duc vua da dôI xu bâf công voI ông fa
nua. Ðo chang qua chI Ia âm muu ha nhuc HorcuIo va dô cho
chang bIôf aI Ia nguoI co quyôn Iuc ma fhôI. Coproo cam fhây
nguong mô v¦ vua cua mình, nguoI vua moI chung mInh su yôu
duôI cua HorcuIo.
Ðam dông Im Iang.
HorcuIo nhaf Iây cung va mây caI fôn, muI fôn fhông fhuong
cua chang rôI Iang Io roI fhanh.
Phia sau, Coproo không ngung chô gIôu:
- Nhung con chIm! HorcuIo! NguoI so nho dan chIm hô
SfymphaIo Iam dây....Vua MInos o Crofo râf mong muôn co duoc
su bao fro Iâu daI cua fhân bIôn Nopfuno. Ong da dâng fang cho
fhân bIôf bao cua ngon vâf Ia hy vong duoc IoI Iôc fu bIôn ca.
Va voI fâm Iong rông raI, fhân Nopfuno da fang cho MInos
con bo mông nôI Iôn fu duoI day bIôn, fo Ion va fuyôf dop Ia
fhuong.
Chinh vì con vâf fo Ion va dop do nhu fhô ma fu khI co duoc
no, MInos phan IaI IoI hua cua mình: ông gIu rIông con vâf cho
mình va fhô Iôn ban fho fhân IInh con bo mông dop nhâf xu Crofo.
Nhung con vâf duoc fhay fhô nay không fo Ion va không dop bang
con vâf ma fhân bIôn da fang cho ông.
Su phan bôI nay gây cho Nopfuno môf con cuông nô. Công
cuôc fra fhu fhâf kInh khung: ông da fruyôn cho con bo mông kha
nang pha hoaI không gIoI han.
Va con bo mông fro nôn cuông dIôn, no chay foan Ioan khap
noI va pha hoaI fâf ca moI fhu.
Tu do, no fan pha xu Crofo bang cach chay fu dao nay qua
dao khac, fan saf hang Ioaf nguoI, gIâm naf ho bang nhung caI
chân dang so.
Xu Crofo chI con Ia môf baI hoang fan, chI co nôI Io âu va so
haI ngu fr¦.
ThIorry Iofovro 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
PhaI baf sông duoc môf con bo mông nhu fhô Ia nhIôm vu
cua HorcuIo.
Chang dI không môf moI va foI môf bôn cang. Chang fìm
cach vuof bIôn dô dôn xu Crofo.
Tu Iâu Iam rôI, fhuyôn bo fu Croco dôn Crofo ngay cang
hIôm hoI.
Nhung fhuy fhu kô IaI nhIôu câu chuyôn kInh so.
ÐIôf bao chIôc fau da bIôn mâf frong nhung con bao fô dIôn
cuông ma fac gIa cua no chinh Ia fhân Nopfuno, va không con môf
manh gô vun nao nôI Iôn maf nuoc: fâf ca fhuyôn buôm, dây ro
dôu chìm nghIm xuông fân day daI duong.
Ðan fay fhân bIôn khIôn cho moI vâf fo Ion dôu fan fhanh
buI, cu nhu chI Ia môf manh so nho.
NguoI fa cung noI rang Crofo sap sua chìm vao bIôn ca.
Nhung nguoI fhuy fhu co nhIôu kInh nghIôm IaI qua quyôf rang,
co nhung Iuc fu daI quan saf, ho nhìn fhây hon dao nhu b¦ dao
dông..Hôf phia nam, dôn phia bac, dôn phia dông va fây dôu chìm
dân dân xuông bIôn sau nhung frân can cua con bo mông MInos.
Môf vaI nguoI con ca quyôf rang, nhân danh cac v¦ fhân frôn
dInh OIympo, dao Crofo da fhu nho môf nua. ÐoI vì nhung buoc
chân cua con bo mông da dap dI môf phân dâf daI, nha cua, cây co
vao Iong daI duong dô dâng Nopfuno, v¦ fhân không bao gIo bIôf
fhoa man.
Ho con ban fan rang con bo mông Ia hâu duô cua fhân
Nopfuno va fuong IaI không xa nua co fhô san sInh ra hang fram
con bo mông nhu fhô ma hâu qua so không fhô nao Iuong fruoc
duoc...
HorcuIo dI doc bôn cang fìm fau...
Nhung foI dâu chang cung b¦ fu chôI va kom fhoo do Ia
nhung câu chuyôn con dang so hon.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo không fhây Io so vô dIôu do vì chang fhây ho không
fhâf. Nhung chang baf dâu chan nan vì không co fhuyôn dô ra
khoI.
Môf hôm co nguoI dan ông fo Ion râu râm gân hôf khuôn maf
foI hoI chang:
- Co phaI anh muôn foI Crofo không7
- Vâng! - HorcuIo fra IoI va doI câu chuyôn hoang duong
fuong fu...
- Vây fhì fôf! TôI so cho anh foI do!
HorcuIo ngac nhIôn vô IoI moI moc nay.
Chang hoI:
- Vì sao anh IaI muôn cho fôI dI7
- A! TôI co dI qua Crofo, gho vao môf chuf cung không sao...
Va fôI co ngho danh fIông cua anh... Anh fôn Ia HorcuIo phaI
không7
- Ðung Ia fôI dây. Song fôI fIn Ia fu Iâu rôI không co chIôc
fhuyôn nao gho qua Crofo ca.
- Ðung Ia cung không con nhIôu nguoI foI do nua. Nhung
cuôc hanh frình chang co gì dang so, ngoaI fru nhung frân bao nhu
nhung noI khac.
- Nhung IoI noI nay chung fo anh fhâf dung cam.
- Anh bIôf không7 Chinh anh fraI fôI da chung kIôn canh
mua mang b¦ pha hoaI o Ðry-manfho. Tu khI anh baf sông duoc
con Ion rung, anh fraI fôI IaI yôn ôn sông nhu fruoc, frông cây vao
vuon qua cua mình. ChIôn fhang ây fhâf dang quy. Ðây gIo fôI
gIup anh vuof môf doan duong bIôn fhì co dang gì.
- TôI râ f cam on anh! - HorcuIo cuoI rang ro. - TôI da nghI
rang chang bao gIo fôI fìm fhây chIôc fau nao ra khoI ca.
- Anh foI dô so faI voI con bo mông cua MInos do a7 - NguoI
fhuy fhu nghI ngo hoI.
- TôI phaI baf sông duoc no.
ThIorry Iofovro 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf fIông cuoI Ion vang Iôn sau câu noI cua HorcuIo.
- Anh phaI baf sông no a7 Anh Iam fôI râf fhic fhu, HorcuIo
a! Nao, fa Iôn fhuyôn fhôI! Ngay maI, chung fa so nhô noo, anh so
con nhIôu fhoI gIan dô kô fôI ngho vô du d¦nh cua anh...
Rang ngay hôm sau, chIôc fau nhô noo ra dI frong fIông roo
ho, Ia hof cung nhIôu IoI ban fan cua dam dông. Nhung nguoI vua
kInh ngac môn mô chuyôn vuof bIôn ây, IaI vua nghI chac chan so
chang bao gIo con gap IaI doan nguoI ra dI nua.
Nhung bIôn vân hIôn hoa, gIo fhôI nho va nhung fhuy fhu
cung dung cam, fIn chac vao fhanh công nhu chinh fhuyôn fruong
cua mình.
KhI fhuyôn fruong hoI fham HorcuIo xom chang d¦nh baf
sông con bo mông bang cach nao, HorcuIo danh phaI fhu nhân Ia
chang chua hô co du d¦nh gì ca. Nhung chang nghI rang frong Iuc
nghI ngoI o frôn fau chang so Iuu y dôn dIôu do.
Thuyôn fruong râf vuI va dô HorcuIo Iam nhung gì chang
muôn.
HorcuIo da fân dung fhoI gIan frôn fhuyôn dô suy finh.
Chang quyôf fìm moI cach dô hoan fhanh vIôc baf sông con bo
mông khI daf chân Iôn hon dao.
Nhu duoc bao fruoc, fhân Nopfuno không hô can fro cuôc
hanh frình.
ToI noI, fhuyôn câp bôn frong nIôm phân khich vô bo cua
doan fhuy fhu danh cho HorcuIo.
Chang fu bIôf moI nguoI, không quôn cam on fhuyôn fruong.
- Chung fôI Iuôn quy frong anh! - Thuyôn fruong noI. - Anh
Ia con nguoI dây faI nang. RôI anh so chIôn fhang.
- TôI cung hy vong nhu fhô. TôI chang con su Iua chon nao
khac. - HorcuIo fra IoI.
Sau nhung IoI noI dây bi ân voI fhuyôn fruong, HorcuIo
xuông fau va baf fay ngay vao vIôc fruy fìm dâu vôf con bo mông
MInos.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo nhanh chong phaf hIôn ra ko dôI d¦ch.
Vua ra khoI fhanh, chang da fìm fhây dâu vôf pha hoaI cua
con bo mông fraI ra fruoc maf.
Môf vaI ngôI nha frong fh¦ frân da b¦ pha huy; dâf daI b¦ xoI
fung gIua nhung vung dâf frông nhu fhô nguoI fa da cay Iôn. Cây
côI dô ngôn ngang frôn duong. Co fIông gâm gao fu xa.
Ðuoc vaI nguoI dân kha fao bao dông vIôn, HorcuIo dI vô
phia co fIông dông: Ðo Ia hoI fho nhu bô Io ron cua con bo mông.
HaI gIo sau, HorcuIo không con ngho fhây fIông âm âm nua,
ma Ia fIông sâm han hoI. Con vâf dIôn cuông Iông Iôn, cach xa
chang chung vaI fram mof.
Ða con bo mông don fhuI, caI dâu fo nhu fraI nuI. HoI fho
cua no nhu hang fram caI Io ron cung fuôn ra nhu b¦ fhIôu dôf boI
ngon Iua VuIcaIn chay Iôn fu frong bung.
Ðôf nhIôn, con bo mông dung IaI; nhung caI chân cua no
nghIôn naf ca da. No da danh hoI fhây su xuâf hIôn cua vâf Ia.
HorcuIo không fhô quyôf d¦nh duoc gì nua.
Chinh con vâf da quyôf d¦nh su dôI khang fhay cho chang.
No quay dâu IaI, haI chân fruoc cao cao frôn maf dâf. Vung uc cua
no bIôn mâf duoI dam buI. No rông Iôn va baf dâu fân công chang.
No Iao fhang vao HorcuIo voI môf fôc dô khung khIôp. Nhung
khôI fh¦f dI dông ây chI dâm vao khoang frông vì HorcuIo da
nhanh chong franh sang môf bôn.
Con vâf khung IaI. CaI muI cua no nhu bôc khoI.
No IaI Iao vao chang Iân fhu haI.
Nhung HorcuIo IaI franh duoc. Con vâf han phaI guom kha
nang phan ung cua d¦ch fhu.
HorcuIo quyôf d¦nh chung mInh kha nang cua mình fhoo môf
cach khac, chang baf dâu chay qua khu rung. Con bo mông duôI
fhoo chang nhung frông râf nang nô. Trong khI HorcuIo co fhô
ThIorry Iofovro 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iuôn Iach qua cac fhân cây, voI su môm maI nho nhang fhì con
quaI vâf phaI huc dô cây va pha cac hang dây Ioo.
Cuôc ruof duôI koo daI nhIôu gIo.
Không môf aI fo ra môf moI. Tu môf khoang cach an foan
dôu dan, fung cây fo dô xuông. RôI hang ngan fhân cây ngôn
ngang frôn maf dâf bâf ca rô. HorcuIo va con quaI vâf phaI dôI
dIôn voI môf kho khan moI: ca haI dôu phaI nhay qua cac fhân cây.
VoI fro choI nay, HorcuIo dân dân fhang fhô.
Cho du con bo mông co khoo manh va doo daI dôn mây dI
nua, fhì voI nhung cu nhay IIôn fuc, no cung phaI kIôf suc. HoI fho
cua no duf quang, dôI Iuc no phaI dung IaI frong khI HorcuIo vân
fIôp fuc chay bang bang.
NhIôu gIo nua IaI frôI qua, con bo nhIôu Iân phaI dung IaI
nghI Iây suc.
HorcuIo nghI da dôn Iuc chô ngu duoc con bo mông. Chang dI
ra ngoaI khu rung.
Ða môf nhoaI vì chIôn fhuâf cua HorcuIo, con bo mông dang
finh cach Iây IaI suc Iuc. Phaf hIôn fhây HorcuIo dôI huong, no IaI
Iao vao chang Iân nua.
Nhung cu fhâf baI fIôp fhoo Iam cho no yôu han dI. KhI no
cao cao haI chân fruoc, d¦nh Iao fIôp foI fân công, hình nhu no co
chuf Iuong Iu.
HorcuIo chay foI canh no, nhay vof Iôn Iung con vâf. Con vâf
chay Iông Iôn dô hâf chang "ky sI" xuông dâf, nhung HorcuIo vân
bam chaf dôI sung cua no.
Con vâf vân fIôp fuc... no da bông haI chân sau Iôn froI, Iac
dâu quây quây, xoay nguoI fif mu, fro nôn dIôn cuông hon vì chang
d¦ch fhu dang gom nay.
HorcuIo nhay xuông dâf, haI fay vân fom Iây sung cua con bo
mông va op no nam xuông. Con vâf yôu dân rôI danh khuâf phuc.
HorcuIo froI bôn chân no IaI, chaf hon froI con Ion rung
Ðrymanfho.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mang frôn mình ganh nang khung khIôp, frôn duong foI
cang, HorcuIo duoc dân chung chao don nông nhIôf. Iân nay,
chang dô dang fìm fhây fhuyôn dô fro vô. Ðân Crofo vuI mung
khôn xIôf khI fhây con bo mông hung ac da vInh vIôn fhôI hoanh
hanh dâf daI cua ho.
Trôn san fau, HorcuIo nam fhu gIan. Con bo mông cua MInos
da b¦ fhâf baI, dang phì pho fho Iây IaI suc Iuc. HoI fho cua no fhôI
cang cac canh buôm.
ThIorry Iofovro 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC IX
ÐAN NC!A CAI C!A ÐIOMÐÐÐ

Trôn duong vô Hy Iap, HorcuIo không nghI mình so phaI ra
khoI môf Iân nua.
Trôn chIôc fhuyôn, cac fhuy fhu chao don chang hôf suc nông
nhIôf. Tu nay ho so qua IaI Crofo ma không so chìm fau Iân nua.
Cung voI nhung fruyôn fhuyôf cu Iap dI Iap IaI nhIôu Iân, gIo
dây, IaI fhôm vao cac câu chuyôn kô vô vIôc HorcuIo baf con bo
mông. Chang chI mIm cuoI vô dIôu do. Chang Iây Iam fIôc vì không
gap IaI v¦ fhuyôn fruong hôm no da vuI vo cho chang Iôn fau. Chac
gIo nay ông dang Iônh dônh frôn nhung vung bIôn xa xôI. HorcuIo
fu hua voI mình môf ngay nao do so quay fro IaI noI dây.
Ðao nhIôu fIôc fung Iô hôI duoc fô chuc chuc mung HorcuIo,
rôI dôn Iuc chang va con bo mông cung câp bôn. Ðân chung vuI vo
gâp bôI phân, song aI cung cô gIu khoang cach voI con bo mông.
Mac du fhân hình fo qua co, nhung con bo mông da danh
mâf vo oaI vô cua mình. Iop Iông day don gIo bac fhôch vì buI dâf.
CaI dâu cu cuI gâm xuông dâf nhu bôc Iô su fhâf baI nhuc nha ô
chô.
Con vâf gIo dây da coI HorcuIo nhu chu cua no. HorcuIo coI
dây froI cho con bo mông va froo Iôn Iung no. VoI phuong fIôn nay,
HorcuIo so fro vô TIrynfho nhanh hon.
Chang mâf khoang haI ngay duong dô fro vô TIrynfho frong
fu fhô Ia Iung nay.
Ðuoc dân chung bao fruoc HorcuIo fro vô, Ðurysfhoo cho goI
Coproo dôn. Ho cung nhau ban muu finh kô cho cuôc fhu fhach
fIôp fhoo.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhu fhuong Iô, Junon hôf suc buc bôI vì HorcuIo IaI chIôn
fhang.
Ðurysfhoo dôf nhIôn bao:
- Nay Coproo, nôu nhu HorcuIo fhich nhung chIôc fau nho va
han cung bIôf cuoI bo mông nhu cuoI ngua fhì fa so cho han fhoa
man, Coproo fhân môn a!
Coproo không gIâu nôI su ngac nhIôn:
- Tâu duc vua! IIôu ngaI d¦nh fhu fhach han dIôu gì7 NgaI co
fIn rang môf ngay nao do han so fhâf baI không7
- Ðung Io! Coproo! Thân IInh không quôn chung fa dâu.
- Nhung, fâu duc vua! IIôu ngaI fIn...
- Ngho dây! - Ðurysfhoo ngaf IoI. - Ðây Ia nhung IoI nguoI so
noI voI HorcuIo.
Trong Iuc do, cu dân fhanh TIrynfho da fu fâp râf dông
quanh con bo mông cua vua MInos.
Ðây không phaI Ia Iân dâu fIôn ho fham du chao don HorcuIo
chIôn fhang fro vô. VoI ho, nhung chIôn fhang cua chang da fro
nôn fhân fhuôc.
Ho không ngac nhIôn vì công vIôc kho khan ma HorcuIo da
hoan fhanh, co khI ho IaI ngac nhIôn nôu ma chang fhua cuôc nua
Ia dang khac.
Nhung dIôu ky Ia Ia ngay hôm nay, chang fro vô, fhu phuc
duoc con bo mông khIôn cho no fro nôn hIôn Ianh nhu môf con
cuu..Coproo cung co nhung suy nghI do va boI fhô râf Iây Iam buôn
phIôn. ÐuoI maf ông, HorcuIo Ia nguoI Iuôn Iuôn fhanh công,
nguoc han voI nhung dIôu Ðurysfhoo nghI.
Ðu sao, Iân nay, Coproo cung muôn bIôf bang cach nao
HorcuIo vuof qua duoc fhu fhach... Han nha vua da co sang kIôn
không fôI.
VoI suy nghI do, Coproo xuâf hIôn fruoc dân chung voI nu
cuoI nho frôn môI.
ThIorry Iofovro 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- HorcuIo, fa fhây rang fhôm môf Iân nua, moI su IaI fôf dop
voI nguoI.
- Ðuong nhu ngaI co vo fIôc nuôI phaI không Coproo7
- Nguoc IaI Ia dang khac. - V¦ cô vân noI.
- MôI môf chIôn fhang cua nguoI IaI cho chung fa co hôI gap
nhau. ÐôI voI fa do Ia môf nIôm hanh phuc Ion.
HorcuIo Im Iang, chang không fra IoI con nguoI fhich fhu
chuyôn nhung mônh Iônh cua nha vua ma frong do Iuc nao cung
bao ham nhung ngu y cay dôc.
- Ðuc vua cua chung fa, - Coproo noI fIôp, - ra Iônh cho nguoI
dI dôn Thraco, noI co nhung con ngua caI cua ÐIomodo. NguoI phaI
baf sông chung mang vô dây... NguoI quon Iam vIôc do rôI, chac
không qua kho khan so voI nguoI... Nho cân fhân nho, Ðurysfhoo
quan fâm dôn Iu ngua nay Iam dây...
NoI xong, Coproo bon IuI vao Iâu daI.
Chuyôn dI foI Thraco mâf râf nhIôu fhoI gIan.
Truoc hôf, HorcuIo phaI dI ra bo bIôn kIôm môf chIôc fau ra
khoI. Chang baf dâu cam fhây môf moI vì phaI cuI mình nhân
nhung fhu fhach IIôn fIôp nay.
Nhung cuôc chIôn dâu va duôI baf Iu quaI vâf vua qua cua
HorcuIo không Iam cho chang cam fhây chan nan hay môf moI.
ÐoI HorcuIo da Iua chon Iam fhoo IoI nha fIôn frI dô chuôc IaI IôI
Iâm frong qua khu. Nhung nhung cuôc ra dI cung voI nôI cô don do
nang Iôn chang. Chang nghI dôn IoIaos, dôn IphIcIos, dôn cuôc doI
da qua, dôn Thobos.
Va nhung cuôc fruy fìm daI dang dô chuôc IaI IôI Iâm do
Ðurysfhoo ra Iônh duong nhu chang.bao gIo kôf fhuc. Nôu chang
baf sông duoc Iu ngua caI cua ÐIomodo vô TIrynfho, IIôu chang co
fhô xoa hôf duoc moI fôI IôI chua7 Chang nghI ngaI, so phaI ra dI
Iân nua.
HorcuIo IInh cam dIôu fôI fô so xay dôn Iân nua.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cang ngay, chang cang Iam cho Ðurysfhoo fhoa man, va
nhung nhIôm vu fIôp fhoo IaI cang nguy hIôm va kho khan hon.
Ngay ca khI chang râf fu fIn vao suc manh y chi cung nang Iuc cua
mình, HorcuIo vân co cam fuong rang d¦nh mônh so buôc chang
phaI chôf frong môf cuôc phIôu Iuu nay maI. y nghI nay cung
không Iam cho chang fhây buôn chan. Nôu nhu cac v¦ fhân muôn
dIôu do, fhì chông IaI cung fro fhanh vô ich.
Nhung faI sao IaI phaI fIôp fuc nhu fhô7 HorcuIo không hô
bIôf rang chang phaI fhanh công nhu vây dô Iam gì.
Nhung y nghI u am nay Iam chang rôI fri suôf quang duong
dI bô.
RôI frong Iuc qua bIôn, nhung am anh bIôn mâf, chang cam
fhây vuI, cho du chang không dI frôn con fau dua chang foI Crofo
hôm fruoc.
Muc dich cua chuyôn dI Iân nay da không gây nôn su chu y
va finh fo mo noI cac fhuy fhu.
Ho không hIôu bIôf nhIôu Iam vô manh dâf ma chang so dôn,
cung chang co chuyôn hoang duong Iy ky nao duoc kô vô xu so ây
ca.
Iân dâu fIôn, HorcuIo không fhô hình dung duoc caI noI ma
cha ng sap sua dôn do nhu fhô nao. Chang chI bIôf caI dIôu ma aI
cung hay: dan ông o xu so ây nôI fIông vô finh hIôu chIôn, co fhô
gây hân voI bâf cu aI moI xuâf hIôn.
Sau nhIôu ngay Iônh dônh frôn bIôn, con fhuyôn câp bôn
Thraco.
HorcuIo fo ra râf sôf ruôf dô Iôn bo va foI Iâu daI cua vua
ÐIomodo cang nhanh cang fôf.
Chang kho khan gì frong vIôc hoI duong, chôc Iaf HorcuIo da
fhây fruoc maf nhung caI chuông ngua nhôf Iu ngua cua ÐIomodo.
Thoaf nhìn, chang da công nhân IoI Coproo không saI. Iu
ngua han Ia môf gIa san quy hIôm boI chung duoc canh gac râf
ThIorry Iofovro 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nghIôm ngaf. Râf nhIôu nguoI mang vu khi fhay nhau kIôm soaf
IôI ra vao.
HorcuIo hoan foan co fhô chông IaI va ha guc dam Iinh canh.
Nhung chang cân phaI co fhoI gIan va o ngaI foan Iinh frong Iâu
daI duoc danh dông. CIaI phap fôf nhâf Ia doI dôm xuông.
VoI bong dôm, chang co fhô dô dang Ion vao chuông ngua,
fha foan bô sô ngua ra va cung chung chay frôn.
Trong fhoI gIan cho doI, HorcuIo ra ngoaI fhanh, nâp frong
môf caI choI bo không cua muc dông. Ðang moI gIa, chang phaI ân
nau ky cang, franh gây ra su chu y cho moI nguoI; môf nguoI Ia
maf Iuôn b¦ nghI ngo co y dô xâu, hon nua, qua Ia HorcuIo cung co
y nhu vây... Nôu không may nguoI fa bIôf chang Ia aI, fâf ho so
bIôf muc dich nhung ngay chang o IaI Thraco nay.
Chang không hô dI ra khoI choI gac, Iang Io ngôI dôm fhoI
gIan frôI.
Man dôm dân buông, nhung anh sang hay con. HorcuIo vân
so b¦ phaf hIôn. Chang nan IaI do vaI gIo nua. Nhung nôu chang
doI Iâu qua, so không k¦p Iuc froI chua sang. HorcuIo manh dan foI
gân chuông ngua.
TraI voI nhung gì chang suy finh, HorcuIo dôf nhâp dô dang
vao frong ma bon Iinh không hô hay bIôf gì. Nhung kìa, môf canh
fuong ky Ia dang bay ra fruoc maf.
Nhung con ngua cua ÐIomodo voI dang voc fhon nho fuyôf
dop dang xôp fhanh hang ngay ngan fruoc môf caI mang bang
dông, Iang Io cuI xuông an.
Iu ngua hôf suc yôn Iang. HorcuIo fIôn IaI gân, san sang coI
dây xich cho chung. KhI frông fhây chung dang yôn Iang an fh¦f
nguoI, chang không fhô non duoc fIông fhof kInh hoang...
Iinh frang mau chong fâp hop va môf frân chIôn nô ra...
VoI IuoI guom fhop cua mình, HorcuIo xung frân gIua dam
Iinh bao vô, va Iâ n Iuof, quân Iinh guc nga duoI chân chang. Iu
ngua vân dIôm nhIôn chon bua fôI "fh¦f nguoI".
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI chang fIôu dIôf hôf sô Iinh frang o do, HorcuIo doI nhung
fôn Iinh khac xuâf hIôn, nhung hình nhu không co coI bao dông.
Mang fhuc an da sach Iì, dan ngua da no nô.
Không chân chu gì nua, HorcuIo Iân Iuof fhao xich cho Iu
ngua. NôI am anh con doo duôI nôn chang chang nhân ra bô Iông
ong anh sac bac va dang vo d¦u dang kIôu hanh cua chung. Chof co
nguoI xuâf hIôn frong chuông ngua.
- Iam fhô nao ma nguoI dam nhu vây7 AI da cho phop nguoI
pha rôI bua an cua dan ngua cua fa7 Io ra nguoI không nôn IIôu
IInh dôn dây.
NguoI so phaI chôf, fôn Ia maf kIa. Chinh ban fay fa so gIôf
nguoI. Va caI mang an nay so fro fhanh noI yôn nghI cuôI cung cua
nguoI.
Iuc nay, nguoI Ia maf moI dô y dôn xac cua fuI Iinh frang.
ÐIôu nay khIôn ông fa cang fhôm nôI gIân.
- Nha nguoI da dam sao7 NguoI da dam chông IaI ÐIomodo
sao7 NguoI da gIôf hôf nhung nguoI Iinh gIoI nhâf cua fa! Hay câu
nguyôn cac v¦ fhân IInh dI, nguoI sap fân sô rôI do.
ÐIomodo vung guom Ian xa vao HorcuIo.
Chang franh mIông don va danh fra IaI.
Nhung vua ÐIomodo Ia môf fay Iao Iuyôn vô kIôm fhuâf.
ÐuoI anh frang, anh kIôm Ioang Ioang, Iâp Ianh. HorcuIo mau
chong IôI koo dôI fhu ra fruoc chuông ngua: chang so rang frân
chIôn so Iam Iu ngua hoang so bo chay.
KhI HorcuIo ra don quyôf d¦nh voI ÐIomodo fhì Iu ngua da
fuôf khoI xich hoan foan, phong ra ngoaI va hi vang froI.
Truoc khI chang k¦p gIu chung IaI fhì chung da Iao foI v¦ chu
nhân va an fuoI nuôf sông ông fa fruoc caI nhìn kInh hoang cua
HorcuIo.
RôI fu chung fro nôn yôn Iang, fâp hop IaI va cho doI.
HorcuIo quay fro IaI chuông ngua Iây dây.
ThIorry Iofovro 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chang buôc dây quanh cô ngua va moc nôI chung IaI voI
nhau.
Âm fhanh vang dông khap noI. Tu moI ngo ngach xuâf hIôn
nhung nguoI dan ông mang vu khi. HorcuIo roI dan ngua va chIôn
dâu voI mây nguoI dôn fruoc chang. Nhung chang nhanh chong
nhân ra rang chang so fhua cuôc fruoc môf sô Iuong nguoI Ion nhu
fhô. Chang franh dam dông, quay IaI chô dan ngua, nham con
ngua dâu dan va nhay Iôn cuoI no.
Cung voI môf fIông fhof Ion, con ngua phong dI, koo fhoo ca
Iu ngua cua ÐIomodo.
Con duong fro vô duong nhu ngan hon Iuc ra dI. Ngay khI
câp bôn, HorcuIo dong ngua chay fhang vô TIrynfho. Chang IaI
fIôp fuc fhang frân.fhôm môf Iân nua. NIôm vuI nay da Iam cho
chang quôn dI nhung IInh cam không may fruoc kIa. "Ðu cho
Ðurysfhoo baf fa dI fân dâu chang nua, fa cung so chIôn fhang".
Chang fhâm nhu nhu vây.
Chang vuof qua cua fhanh frong fIông vo ngua dôn dâp, koo
fhoo dang sau dam mây frang bac cua nhung con ngua ÐIomodo.

12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC X
CHIÐC THÀT I!NC C!A HIPPOIYTÐ

Nhìn fhây Ðurysfhoo va Coproo xuâf hIôn fruoc Iâu daI,
HorcuIo vôI xuông ngua.
- Thô hoa ra Iu ngua cua ÐIomodo vân chua an fh¦f nguoI
hu7 - V¦ cô vân fhu nhâf hoI.
- Im dI Coproo! - Nha vua noI. - HorcuIo ban cua chung fa da
hoan fhanh nhIôm vu cua mình. Anh fa da mang vô dây nhung
chu ngua dang so nhung fuyôf voI nhâf. Chung fa phaI bIôf on anh
fa vì dIôu do chu, phaI không7
Ðurysfhoo dung IaI, rôI noI fIôp:
- NguoI co quyôn duoc fa quy frong, HorcuIo a! Ta muôn
nguoI xung dang hon nua. NguoI co bIôf Iong nguong mô dân
chung danh cho nguoI không7 Ðân fhanh TIrynfho hôf suc fu hao
môI Iân fhây nguoI hoan fhanh nhIôm vu... Hay nhìn kìa va ngho
ho....NoI dôn dây, Ðurysfhoo gIo fay chI vao dam dông. Cu nhu chI
cho môf cu chI nhu fhô dô bôc Iô su phân khoI, dam dông ô Iôn
fung hô ngoI ca HorcuIo.
HorcuIo không hIôu nôI fhaI dô fhay dôI cua v¦ vua. IIôu ông
fa da cho phop chang kôf fhuc nhung cuôc chInh chIôn chua7
Ca Coproo cung cuoI va nu cuoI ây cung không ân chua ham
y nao ca. PhaI chang ông fa nghI rang moI nguoI cung bIôf on
nguoI da fruyôn Iônh cua nha vua7
V¦ vua fhanh TIrynfho gIo fay ra hIôu dam dông Im Iang rôI
noI:
ThIorry Iofovro 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- HorcuIo fhân môn! NguoI fhuc su không bIôf rang fôn fuôI
cua nguoI so con co fhô fro nôn Iây Iung hon nua. Trong Iâu daI
cua fa cung fhô, co râf nhIôu nguoI môn mô nguoI... NguoI chua
bIôf Admofo, con gaI fa phaI không7
- Tâu duc vua, fhân không bIôf rang nguoI co môf nguoI con
gaI. Thâf Ia dIôu ky dIôu.
Nhung faI sao duc vua IaI hoI fhân câu ây7
- Con gaI fa da fhoo doI nhung chIôn công cua nguoI ngay fu
hôm dâu fIôn. No muôn gap nguoI.
- Thân xIn fuân Iônh, fâu duc vua!
Ðurysfhoo cuoI rang ro:
- Ta fIôp fuc khon ngoI nguoI vô dIôu nay, HorcuIo... Nhung
fruoc hôf, fruoc khI gap nguoI, con gaI fa mong duoc nguoI fa ng
cho môf mon qua. Ta so noI ngay cho nguoI bIôf do Ia mon qua gì.
Ta không gIâu nguoI rang vIôc nay qua Ia hôf suc kho khan... Tuy
nhIôn, fhoo Admofo, nguoI han so vuof qua moI fro ngaI. NguoI
bIôf Ia con gaI fa fIn fuong nguoI dôn fhô nao rôI do.
- Thâf vInh hanh cho fhân. - HorcuIo nghIông mình dap.
Vây Ia HorcuIo vân chua kôf fhuc nhIôm vu cua mình. Su
nha nhan cua Ðurysfhoo chI nham cho gIâu môf muu dô Ion, môf
fhu doan frong y muôn ap daf cho HorcuIo môf công vIôc nang
nhoc. Admofo muôn co môf mon qua u7 Vây fhì chang phaI ra dI
dô mang vô cho nang mon qua nang muôn, bang bâf cu gIa nao.
- Thua duc vua, do Ia mon qua gì vây7
- Không co gì hon ngoaI chIôc fhaf Iung bang vang cua
HIppoIyfo, nu hoang vung Amazonos...
Râf xa vung TIrynfho, dân Amazonos sInh sông canh dong
sông Thormodon. Ðô fôc nay.kha nguy hIôm va dang so, cu dân chI
foan Ia phu nu. NhIôm vu chinh cua ho Ia gây chIôn voI cu dân cac
vung Iân cân.
Ia nhung chIôn bInh gan goc, nhung nguoI Amazonos Iuôn
chIôn dâu bang ngua va su dung cung fôn fhanh fhao hon bâf cu
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
aI. CaI fhaf Iung vang ma HIppoIyfo doo frôn mình Ia mon qua cua
fhân chIôn franh fang. ÐIôu fuong nay duoc danh cho chIôn bInh
gIoI nhâf.
RoI TIrynfho, HorcuIo bIôf rang Iây duoc fhaf Iung bang vang
cua HIppoIyfo không phaI Ia chuyôn dô dang. ÐoI hoI cua Admofo
fhâf ra chI Ia môf âm muu cua Ðurysfhoo nham dây chang ra khoI
TIrynfho cang xa cang fôf. MôI frân chIôn IaI dây chang dI xa hon
va công vIôc IaI kho khan hon. Thu fhach Iân nay IaI baf chang ra
khoI.
Nhung chuyôn dI Iân nay cung fhuân buôm xuôI gIo. Con
fhuyôn dua chang foI dao Paros rôI foI MysIo. CuôI cung sau nhIôu
fuân Iô Iônh dônh frôn bIôn, HorcuIo foI xu so Amazonos.
Thay vì chIôn dâu dô chIôm doaf chIôc fhaf Iung, chang
quyôf d¦nh noI chuyôn fruoc voI HIp-poIyfo vô dô ngh¦ cua con gaI
Ðurysfhoo. RôI sau do hay hay...
HorcuIo câp bôn, sua soan foI Iâu daI gap HIppoIyfo. Nhung
dân Amazonos da quyôf d¦nh hoan foan khac voI du d¦nh cua
chang. Môf fôp ky sI phI ngua foI. HorcuIo dung bâf dông cho xom
ho muôn gì o chang.
ÐôI frôn dâu nhung chIôc mu cam Iông chIm Iâp Ianh, IaI
duoc vu frang cung fôn va rìu, ho Iang Io vây boc HorcuIo.
Chang noI chang rang, ba phu nu fro xuông ngua, fuoc vu
khi cua chang, froI va nom HorcuIo Iôn mình ngua. RôI ca nhom
vôI va Iao dI dô IaI phia sau môf dam buI mu.
Nôu phan ung, chac chan HorcuIo Iân Iuof ha guc hôf bon ho,
nhung chang da xof fhây fôf hon nôn gap HIppoIyfo fruoc khI fo
fhaI dô cân fhIôf.
Vân yôn Iang nhu fhô, nhung nguoI Ama-zonos nom HorcuIo
xuông dâf rôI dây chang vao Iâu daI.
HorcuIo duoc dân dI gIua haI hang vô sI voI khuôn maf Ianh
Iung vô cam, kho co fhô fìm fhây frôn guong maf cua ho chuf bIôu
hIôn cam xuc. Chang duoc dân qua ca c gIan phong duoc frang
ThIorry Iofovro 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hoang Iông Iây. Va kIa, fu frôn ngaI vang, HIppoIyfo phac môf cu
chI bao chang IaI gân.
Nhân co hôI do, HorcuIo co d¦p quan saf ky chIôc fhaf Iung
ma HIppoIyfo dang doo.
- Nha nguoI muôn gì7 - Nu hoang hoI voI môf gIong fr¦ch
fhuong.
- TôI dôn gap nu hoang, fhoo IoI cua Ðurys-fhoo fhanh
TIrynfho. - HorcuIo fhân frong dap.
- Cha, cha... vua fhanh TIrynfho! Thô ông fa cho nguoI foI
dây dô noI gì voI fa7
HorcuIo ngân ngaI môf Iuc fruoc khI fra IoI.
Nôu chang noI ra su fhâf, chac chan chang so nhân duoc IoI
fu chôI. Con nôu nhu chang noI dôI va koo daI fhoI gIan, chac chan
nu hoang so không fha fhu cho chang su sI nhuc do. Con môf mình
chông IaI sô dông nu chIôn bInh nay fhì chang không hô nghI foI.
ÐIôu do phaI khac nghIôf bang fâf ca cac cuôc fhu fhach fruoc dây
công IaI, phaI Ia môf fay không Iô moI dam duong duoc.
HorcuIo quyôf d¦nh frình bay voI nu hoang muc dich fhuc su
cua cuôc vIông fham cua chang:
- Tâu nu hoang, fôI chI fhuc hIôn Iônh cua Ðurysfhoo fhôI.
NguoI gIao cho fôI nhung nhIôm vu kho khan va gIan khô nhâf.
- Thô sao nguoI IaI phuc fung nhung mônh Iônh nhu fhô7
NguoI yôu duc vua cua mình dôn fhô sao7
- NguoI ây không phaI Ia vua cua fôI. Va fôI fhây chang co
chuf fình cam nao dôI voI ông fa ca. TôI chI fuân fhoo mônh Iônh
cua ông fa boI nha fIôn frI o ÐoIphos da khuyôn nhu fhô.
- A, vây ra nguoI Ia HorcuIo! NguoI da khIôn cho cac ky bInh
gIoI nhâf cua fa cung phaI ganh fy... ÐIôu nay fhu v¦ dây... Ðân
chung fôI không fhich dan ông, HorcuIo a! Ta co fhô ra Iônh gIôf
nguoI ngay fuc khac. Nhung fa không cho rang nguoI Ia nguoI
bình fhuong. Nhung công vIôc nguoI da Iam vuof qua kha nang
cua nguoI bình fhuong... Va nguoI IaI dam dôn dây môf mình
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nua... dung Ia nguoI fhâf su dung cam... hay dây Ia hanh dông
dIôn rô! NguoI nghI fhô nao7
- TôI chI fôn frong uoc muôn fuân phuc chu không co gì hon.
Va fôI châp nhân sô phân cua mình. TôI fIn chac rang nguoI so
hanh dông nhu fhô nôu o vao d¦a v¦ cua fôI, fâu nu hoang!
- Ta không fhô o vao chô cua nguoI duoc. - HIppoIyfo cuoI. -
Ta co phaI gIôf nguoI không7 Co cân phaI gIôf nguoI không... sau
khI ngho nhung IoI cua nguoI hay Ia cua Ðurysfhoo da frao cho
nguoI7
Khuôn maf nu hoang da bôc Iô nof dang so.
HorcuIo fIn rang fhoI khac da dôn; nhung chang khoo Ioo
không bôc Iô dIôu gì ca .
- Chinh Ia fôI da noI ra nhung IoI ây, do Ia suy nghI cua fôI.
TôI chI Ia môf fhông dIôp vIôn Iac IôI noI dâf khach.
Nu hoang dung Iôn va voI vo fr¦nh frong noI:
- Ðuoc rôI, fa ngho dây! NoI dI!
Nu hoang IaI ngôI xuông ngaI vang. Môf fIa nang Iam rang
ro chIôc ngaI rôI phan chIôu anh sang Iôn haf cuom frôn chIôc fhaf
Iung.
- Tâu nu hoang, fôI dôn dây dô dô ngh¦ nguoI cho fôI chIôc
fhaf Iung quy gIa ma fhân chIôn franh da ban fang cho nu hoang.
Ðurysfhoo muôn con gaI ông fa co duoc bau vâf nay. Ðây gIo nu
hoang muôn dôI no Iâ y vâf gì7 TôI san sang fuân Iônh... - HorcuIo
cuI gâp nguoI fo Iong fôn kinh.
Sau môf hôI Im Iang, nu hoang Iôn fIông:
- Ðung dây dI HorcuIo! Su fao bao cua nguoI da fhô hIôn
nIôm fIn vao dung khi cua mình. Va do Ia dIôu Iam fa fhich fhu.
HIppoIyfo IaI dung Iôn.
Truoc su ngac nhIôn cua fâf ca moI nguoI va su kInh ngac fôf
cung cua HorcuIo, nu hoang fhao chIôc fhaf Iung vang va frao no
cho chang.
ThIorry Iofovro 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Hay câm Iây chIôc fhaf Iung cua fa. Ta không muôn dôI
chac gì ca, IIôu co caI gì co fhô fhay fhô duoc no7 Ta muôn fang no
cho nguoI. ÐoI vì dây Ia Iân dâu fIôn fa fhây môf nguoI dan ông
không fhôf ra nhung IoI n¦nh bo. Hay câm Iây no va mang vô
TIrynfho! Ta muôn nhu vây! Cung nhu fa muôn nguoI fIôp fuc
fhanh công frong moI vIôc. Hay dI dI va dung bao gIo xuâf hIôn
fruoc maf fa nua, do so Ia môf su xuc pham ma nguoI phaI fra
bang mang sông cua mình!
HorcuIo câm chIôc fhaf Iung vang quy gIa va fhaf no quanh
Iung mình.
Song, frong Iuc chang nghIông mình cao fu nu hoang fhì môf
frong nhung nu chIôn bInh Amazonos fIôn IaI gân nu hoang va fhì
fhâm vao faI nang.
NguoI do không phaI Ia môf nguoI Ama-zonos ma chinh Ia
Junon da caI frang. Thây HorcuIo dô dang daf duoc chIôc fhaf Iung
nôn ba fa râf buc mình. Ða fa da noI voI nu hoang Ia HorcuIo foI
dô baf nang.
HIppoIyfo nôI gIân fhuc su:
- Vây Ia nguoI da gaf fa! NguoI da noI dôI! NguoI cung gIông
nhu bon dan ông xao fra, mIông IuoI hIôm dôc. NguoI so phaI chôf!
NguoI so phaI ch¦u nhung con dau don khung khIôp. Hay baf fôn
phan bôI nay!
HorcuIo cô gang bao chua cho su vô fôI cua mình:
- Thua nu hoang! TôI không hIôu vì sao IaI co su kôf fôI nay...
TôI không hô noI dôI, xIn nu hoang bình fâm!
- Câm mIông! NguoI dôn dây chI dô baf fa fhôI! Va dô gIôf
dân Amazonos.
HorcuIo bIôf chang không fhô franh nôI dIôu chang Io so:
chIôn dâu voI nhung phu nu hung hang nay. Ðang môf cu danh
bang cuI cho, chang ha guc ngay môf nu chIôn bInh dung gân
chang nhâf va fuoc Iây vu khi, vì vu khi cua chang da b¦ ho Iây
mâf.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chang chay ra cua, nhung nguoI fa da dong cua IaI. HorcuIo
nâp dang sau môf caI côf va dung cung fôn cua nguoI Amazonos.
Tôn roI nhu mua.
Nhung chIôn bInh Amazonos nga xuông, b¦ fhuong hoac chôf
dI, nhung nhung nguoI khac IaI fhay fhô ho. Nhung chang fhì
nguoc IaI, b¦ fhuong fich if hon, dâu chân fay co xây xuoc nho.
Chang vua chay vua chông do va fìm IôI ra.
Trong khI chang cô hôf suc mình chay fhâf nhanh dôn khu
vuc co chuông ngua fhì bông nhIôn nu hoang dôf ngôf xuâf hIôn.
Nang gIuong cung nham fhang vao HorcuIo. HorcuIo IIa IuoI rìu
voI môf fôc dô kInh hoang. IuoI rìu xo gIo bay dI va gam vao dâu
nu hoang vao Iuc nang koo dây cung.
HIppoIyfo chôf ngay Iâp fuc va HorcuIo bo chay. Nhung
nguoI fruy duôI chay foI nu hoang va fhan khoc. HorcuIo nhay Iôn
mình ngua, phI hôf fôc Iuc va Iôn fhuyôn.
O TIrynfho, HorcuIo IaI duoc fung hô. Chang dua ra fruoc
maf dân chung chIôc fhaf Iung vang cua HIppoIyfo, Iong dây fu
hao da chIôn fhang duoc nu hoang. NguoI da nghI ngo chang phan
bôI frong Iuc nang Ia nguoI bôI uoc. Chang vân không bIôf rang
chinh Junon da can fhIôp vao vIôc nay.
TIông Ia hof, ho roo cua dân chung khIôn cho Ðurysfhoo va
Coproo phaI ra khoI Iâu daI.
VoI gIong noI hôf suc kIôu ngao, nha vua fuyôn bô:
- NguoI IaI fhang! Ðuoc rôI! Ðây gIo hay frao chIôc fhaf Iung
vang do cho fa!
- Thân nghI rang chinh Admofo mong muôn duoc gap fhân.
- NguoI Iâm rôI! Ðua no dây cho fa, fa không muôn koo daI
câu chuyôn.
- Không, Ðurysfhoo! Ðây Ia mon qua ma nguoI doI hoI fôI
phaI mang cho Admofo. TôI mong duoc frao chIôc fhaf Iung cua
HIppoIyfo cho con gaI cua nguoI. TôI da Iuôn Iuôn vâng IoI ngaI, va
ThIorry Iofovro 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bây gIo cung vây, fôI Iuôn vâng IoI... XIn cho con gaI ngaI ra maf va
fôI so frao IaI cho nang chIôc fhaf Iung nay.
Ðurysfhoo quay sang v¦ cô vân. Coproo không con cach nao
bIôn hô fruoc su fhâf hIôn nhIôn va fhôI fhuc nha vua cho moI
Admofo Iôn. Ðu-rysfhoo bon mIôn cuong ra Iônh.
Iaf sau Admofo xuâf hIôn bôn canh phu vuong cua mình.
TraI nguoc han voI cha mình, nang hôf suc hIôn d¦u. Va sac dop
cua nang moI Iông Iây Iam sao!
HorcuIo dôn frao cho nang chIôc fhaf Iung vang. Admofo cam
on chang rôI voI vo fu nhIôn kIôu dIôm nang fhaf no quanh nguoI
rôI noI:
- XIn cam on nguoI da mang dôn cho fa bau vâf ma fa doI hoI
cha fa. ChI co môf nguoI dan ông faI gIoI nhu nguoI moI chIôn
fhang duoc dân Amazonos va Iây duoc chIôc fhaf Iung vang nay.
- TôI chI Iam fron bôn phân cua mình fhôI! - HorcuIo noI.
- Ðung fhô! Qua Ia nha nguoI da hoan fhanh nhIôm vu. -
Ðurysfhoo nong nay fhôf Iôn.
Sau do duc vua buôc con gaI phaI quay fro vô Iâu daI ngay
Iâp fuc. Ong không fuong fuong duoc rang Iong kIôu ngao cua ông
da b¦ fôn fhuong khI fhoa man su doI hoI cua con gaI Admofo.
HorcuIo cam fhây ha I Iong khI da buôc duoc Ðurysfhoo fhuc
hIôn IoI da hua. Hon fhô, mong uoc ây chinh Ia cua Ðurysfhoo va
IoI fIôn frI Ia cua nha fIôn frI xu ÐoIphos. Nha vua chac chan so
fra fhu nay, nhung HorcuIo không so.
- Ðây Ia môf su khIôu khich, HorcuIo a! Va fa Iuôn Iuôn nho
dôn no.
- Tâu duc vua, fôI Iuôn Iuôn nghI rang ngaI co môf fri nho râf
fôf...
- Ðu rôI! NguoI da nhân duoc dIôu nguoI muôn... Ðây gIo fhì
hay chuân b¦ ma Iôn duong dI!
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Io Iang boI nha vua baf HorcuIo fIôp fuc môf cuôc phIôu Iuu
nua ma chua ban finh, fhay vì fra dua nho nhang, Coproo can
fhIôp:
- Tâu duc vua, co nôn xom xof cân fhân chI fIôf công frình
sap foI cua HorcuIo không7 Thân nghI duc vua không nôn vôI vang
nhu fhô...
- Coproo! - Ðurysfhoo fhô bao caf ngang. -Ta nhac cho nguoI
rang nguoI chI Ia cô vân chu không phaI Ia nao bô cua fa! Ta hoan
foan bIôf rang bây gIo HorcuIo phaI Iam gì!
Nha vua nôI gIân dIôn nguoI: sau HorcuIo va Admofo, v¦ cô
vân IaI ngang nhIôn dam chông IaI ông! Vì fhô Coproo IaI cam fhây
b¦ xuc pham fhôm môf Iân nua. ông fa fu nhu: mac cho nha vua fu
Io IIô u voI HorcuIo vì chang bao gIo ông fa ngho mình ca!
- HorcuIo! ToI xu so cua vua AugIas ngay!
- ToI dâf nuoc cua AugIas u7 Thân phaI Iam gì o do7
Ðurysfhoo cuoI ha ha:
- Môf công vIôc hôf suc bô ich, fa hua voI nguoI nhu fhô!.

ThIorry Iofovro 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC XI
KH! CH!ONC NC!A C!A A!CIAS

- Vua AugIas co râf nhIôu dan gIa suc. Ðo Ia môf vuong quôc
rông Ion voI nhung dông co baf ngan. Nha vua phaI xây dung
nhung chuông ngua hôf suc rông Ion dô chua môf sô Iuong gIa suc
dông không kô xIôf. NguoI fa noI rang nha vua con co gân ba
nghìn bo sua va bo mông.
Nhung AugIas fhâf cuc nhoc vì nhung chuông ngua do fu ba
muoI nam nay không duoc co rua.
Thu fuong fuong xom voI môf sô Iuong phân nhu fhô fhì môI
fruong phaI ô nhIôm foI muc nao...
Ðurysfhoo dôf ngôf dung IaI fhoo môf fhoI quon cô huu, vua
fhoa man vua gây su ngac nhIôn cho nguoI dôI fhoaI.
HorcuIo không co y d¦nh Iam cho nha vua fhoa man vô dIôu
nay, chang kIôn nhân doI nhung IoI fIôp fhoo.
Vì fhô Ðurysfhoo buôc phaI noI fIôp:
- Thô nao7 NguoI co y nIôm gì vô nhung dIôu fa noI hay
không7
- Thân chang co chuf y nIôm nao ca. - HorcuIo fra IoI.
- Nhu fhô co Io so fôf hon cho nguoI dây.
- Ðo Ia dIôu khIôn fhân ngac nhIôn. Ðuc vua Io Iang cho fhân
dây u7 - HorcuIo hoI.
Nha vua khoo Ioo Iân franh câu hoI cua HorcuIo bang môf cu
chI fo vo khInh bI. Công vIôc ma ông ap daf cho chang Iân nay Ia
hôf suc sIôu vIôf va nang nô. ông fa fo vo vuI mung vì dIôu do.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ta gIao cho nguoI frong frach Iau chuI cac chuông ngua cua
vua AugIas. Cho nguoI duoc quyôn chon Iua cach fhuc va fhoI gIan
fIôn hanh.
NguoI co fhây Ia fa rông Iuong...
- Thâf không xung dang voI nguoI khI phaI gIao cho fhân
nhIôm vu nay. Va cung không xung dang voI fhân khI châp nhân
no.
HorcuIo không non duoc con xuc dông manh.
Tri fuong fuong cua Ðurysfhoo qua Ia vô bIôn.
Hay dung hon Ia fri fuong fuong cua nguoI da mom IoI cho
ông fa....
- Nhung nguoI so châp nhân, HorcuIo a! NguoI so châp nhân!
Thâf don gIan boI vì nguoI không co su Iua chon. NguoI hIô u
không7 Không co su Iua chon!
- Vâng! Thân so Iau chuI chuông ngua cua AugIas. Va fhân
so cham chI Iam vIôc do! RôI fhân so fôn if fhoI gIan hon Ia nguoI
fuong, fhua duc vua! Hay fIn fhân, so co môf ngay ma nguoI so
phaI fra no cho cac v¦ fhân hay chinh voI chua fô JupIfor. Va ngay
do, Ðurysfhoo, fôI so không o vao d¦a v¦ cua ngaI duoc. Không aI co
fhô fhay ngaI ch¦u su phan xof cua fhân IInh.
HorcuIo foI noI, duoc vua AugIas don fIôp ngay. ông fa uô oaI
ngôI frôn ngaI vang. Vô moI chuyôn AugIas qua fhuc fhâf bIông
nhac. ông fa không fhich hoaf dông va quyôf d¦nh, fruoc maf ông
fhoI gIan va công vIôc fach roI khoI ông.
Chinh su pho mac ây da gIaI fhich vIôc chuông ngua cua ông
fa ba muoI nam chua duoc quof don.
Ngay canh Iâu daI, HorcuIo da cam fhây ngôf ngaf vì xu uô,
môf muI hôI fhôI nông nac con fô hon ca o dâm Iây Iorno hay hô
SfymphaIo.
MoI nhìn aI cung co fhô nhân ra rang nhung nguoI sông
frong Iâu daI hay o cac vung Iân cân chac han phaI fâp quon voI
dIôu do fu hang bao nhIôu nam nay. Ma nguoI dâu fIôn do Ia nha
ThIorry Iofovro 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
vua cua ho. Nôu Ðurysfhoo không guI HorcuIo foI dô Iau chuI quof
don fhì AugIas vân fIôp fuc sông frong hoan canh nhu fhô.
HorcuIo cho rang môf công vIôc nhu fhô Ia hôf suc fâm
fhuong. Chang phan dôI cung vô ich vì môI mônh Iônh do
Ðurysfhoo dua ra dôu phaI duoc fhuc hIôn. Chang cho rang công
vIôc nay, ngoaI vIôc Iâp chIôn công, con Ia phuong cach gIaI fhoaf
cho nhung nguoI nô Iô. HorcuIo chof fhây cân phaI doI hoI môf fhu
Iao o vua AugIas.
Tu frôn ngaI vang, AugIas Im Iang gIuong dôI maf nang nô
quan saf HorcuIo. Ðung bôn phaI ông Ia nguoI con fraI PhyIoo cao
Ion bô vô, cung Ia nguoI phu fa cua nha vua. HorcuIo không hIôu
Iam fhô nao môf chang fraI fro nhu PhyIoo IaI co fhô ch¦u dung nôI
su IuoI bIông cung nhu su fho o dôI voI công vIôc cua quôc gIa nhu
fhô cua cha mình. Chang Io anh fa IaI fôn frong quyôn Iuc cua cha
mình dôn vây7 Ðo chinh Ia cach gIaI.fhich duy nhâf ma HorcuIo co
fhô châp nhân duoc.
CuôI cung fhì AugIas cung mo môf mi maf ra; con maf cua
ông fa "sInh dông" nhu maf nuoc dông dac cua dâm Iây. Ong fa noI
voI môf gIong buôn ba:
- Nhu vây, chinh Ðurysfhoo da guI nguoI dôn dô quof don
chuông ngua cho fa! Y nghI ky cuc fhay! Ta xIn cam doan voI
nguoI rang dan bo cua fa không hô khô so khI phaI o do. Thô fhì,
dô Iam gì chu!... Môf khI don dop xong, no IaI bân fhIu nhu cu, rôI
IaI phaI fIôp fuc... NghI foI dIôu do fa fhây nan qua rôI...
- Nhung fhua cha! - PhyIoo noI. - Nhung chuông ngua nay
cân phaI duoc don dop. Con fIn rang, nôu y d¦nh cua Ðurysfhoo co
fhô fhuc hIôn duoc fhì foan fhô dân chung dôu duoc hif fho môf
bâu không khi frong Ianh. Cac nuoc Iang gIông cu fhan van vô
dIôu do maI rôI cha a!
AugIas vân bIông nhac noI:
- Ðon ho chI ghon fuc voI dan gIa suc gIa câm cua fa fhôI chu
không co gì khac hon dâu. CIa su fa co dông y dI nua fhì HorcuIo
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cung không fhô môf mình hoan fhanh duoc môf công vIôc nhu fhô.
PhaI mâf nhIôu nam froI. NghI fhô fa fhây nan Iam rôI...
Cu hôf môf câu noI AugIas IaI fho daI. ÐIôu nay Iam cho con
fraI ông fhây buc bôI. HorcuIo chua bao gIo fhây môf ông vua
khIôm nha nhu fhô. Co nhung ông vua dôc faI hIôu chIôn; nhung
ông vua nhân hâu, công bang va bIôf Io Iang cho fhân dân fhì co...
nhung môf ông vua moI môf chang Iam gì fhì chua bao gIo chang
gap. Ðung Ia AugIas cung phaI co dIôu gì Iam cho môf v¦ khach
kInh ngac!
HorcuIo noI:
- TôI nghI vIôc don dop chuông ngua Ia râf cân fhIô f. Va hon
fhô, nhu con fraI ngaI khang d¦nh Ia cac nuoc Iang gIông râf kho
ch¦u. Va fhâf Ia phI Iy nôu ho foI gây chIôn franh voI ngaI bang
môf Iy do nhu fhô. IIôu ông co mâf gì dâu nôu dô fôI Iam vIôc nay7
- Ðung fhô fhua cha, cha con so gì7
AugIas fho daI nao nuôf nhu nhung nguoI gân dâf xa froI rôI
dua fay go nho Iôn chô fua cua ngaI vang.
- Ta fhây nhung chuyôn nay Iam phIôn fa qua. Râf phIôn. Ta
da co râf nhIôu vIôc phaI Io Iang rôI... Trông coI vIôc Iau chuI
chuông ngua Iam cho fa fhôm môf moI ma fhôI.
- Nhung fhua ngaI, aI dam doI hoI nga I phaI Io Iang fruoc khI
công vIôc duoc Iam xong7 TôI so don dop chuông ngua va so quay
vô TIrynfho bao cho vua Ðurysfhoo bIôf.
AugIas IaI go go fay vao bô fruoc khI fra IoI:
- Ta môf moI vì cuôc franh Iuân nay Iam rôI. HorcuIo, nguoI
cu Iam caI vIôc ma nguoI fIn Ia co fhô Iam duoc dI. Con fa, không
bao gIo muôn ngho nhac dôn no nua.
- Thua duc vua AugIas, fôI cân phaI yôu câu ngaI môf khoan
fhu Iao nho. NgaI Ia nguoI dâu fIôn cho rang công vIôc cua fôI râf
kho khan cuc nhoc va ngaI con nghI ngo fôI so không fhanh công.
NgaI cung fhây rang bâf cu mô f công suc nao cung xung dang duoc
nhân fhu Iao.
ThIorry Iofovro 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- NguoI muôn fa fra Iuong cho nguoI u7 Nhung fa co moI
nguoI dôn dâu... Ðurysfhoo guI nguoI dôn dây chu. NguoI nôn hoI
ông fa vô chuyôn nay.
- Thua cha! Con cung dông y voI cha. Nhung con fIn rang vua
fhanh TIrynfho so không fra Iuong cho HorcuIo dâu. VIôc anh fa
phuc vu cha cung dang dô cha cam on dây chu.
AugIas nham f¦f maf IaI. Tra hay không fra cho HorcuIo fhì
co quan frong gì voI ông dâu... Không vì fhô ma ông fa gIau hon
hay nghoo dI, gIa faI cua ông fa da Ion qua rôI.
- Vây nguoI muôn fa fra công nguoI caI gì7
- TôI chI mong co duoc môf phân muoI dan gIa suc cua ngaI
fhôI.
- O! ChI co vây fhôI sao... NguoI so co ba fram con vâf, fa so
chang mâf maf gì nhIôu.
Câu fra IoI bôc Iô su chan nan cua AugIas, hay bôc Iô su
fhIôu fIn fuong vao HorcuIo. Chang fhây nôn ruf IuI dô baf dâu
công vIôc; vân dô nay so ban IaI sau.
- ThôI duoc! - HorcuIo noI. - TôI xIn coI PhyIoo Ia nhân chung
cho cuôc fhoa fhuân nay. TôI so foI chuông ngua ngay bây gIo.
- Tuy nguoI! - AugIas vua ngap vua noI.
HorcuIo chang cân phaI xac d¦nh phuong huong cua chuông
ngua. CaI muI xu uô da chI duong cho chang foI noI.
Khu nha fhâf rông raI, dan gIa suc fhâf dông duc. HorcuIo dI
vong quanh khu nha dô quan saf rôI dôn caI cua chinh. Iop phân
day Iuu cuu Iâu ngay Iam chang nghI ngo ca chinh ban fhân mình.
IIôu chang phaI co phuong cach nao dô fIôn hanh công vIôc7
Chang roI xa khu chuông ngua dô suy finh.
AugIas qua Ia co Iy: chang so phaI mâf nhIôu nam rong! IIôu
chang co phaI fu chôI không7 ÐI nhIôn Ia không rôI. ÐIôu do so
chang con nghIa Iy gì sau nhung chIôn công Iây Iung cua chang.
Nhung chang fhây Io Iang vì không fhô phac fhao nôI môf kô
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hoach. Truoc nay, chang dôu quyôf d¦nh râf nhanh chong moI vIôc.
"Hay Ia vo IuoI nhac cua AugIas da anh huong dôn fa7 - HorcuIo
nghI." Trong khoanh khac, chang da muong fuong ra vIôc foI hoI
fham y kIôn PhyIoo - chang fraI fro fhông mInh. Han anh fa so co
nhung y kIôn bô ich cho chang...
HorcuIo d¦nh dI fìm PhyIoo fhì dôf nhIôn chang ngho co fIông
noI mo hô:
- Nuoc! HorcuIo! Nuoc!
HorcuIo quay ra sau. Chang co aI ca. Chang dang mo u7
- Nuoc! ChI co nuoc moI don nôI. - CIong noI huyôn bi ây IaI
Iap IaI.
Nuoc u7 Thô con caI gì nua7 Cân phaI co môf khôI Iuong râf
Ion. RôI con pha I mang no vao frong chuông ngua. Nhung suc Iuc
va haI fay cua chang không fhô Iam nôI dIôu do.
- Maf cua nguoI, HorcuIo! - CIong noI IaI câf Iôn. - Ðung quôn
dôI maf cua nguoI. Co Iân fa da noI rôI ma!
MInorvo! Ðung Ia MInorvo vua foI gIup chang fhôm môf Iân
nua, MInorvo da fhoo chang, da chI duong cho chang duoI bô dang
môf muc dông, va cu o bôn chang ma HorcuIo không hô hay bIôf.
HorcuIo chof nhìn fhây nguôn nuoc ma chang cân. Ðao
quanh Iâu daI va khu chuông ngua Ia haI con sông AIphoo va
Ponoo dang cuôn cuôn chay nhu goI moI chang.
Không doI cho gì nua, HorcuIo quay fro IaI khu chuông ngua
va baf fay vao vIôc dâu fIôn. Chang dung kIôm khoof haI Iô hông
Ion frôn haI buc fuong ngang haI dong sông, rôI haI Iô khac frôn
buc fuong dôI dIôn.
Trong khI chang Iam vIôc, co môf nguoI hâu vôI chay foI bao
cho AugIas.
Nha vua roI Iâu daI va gIân du khI ngho fIn HorcuIo dang
pha hoaI khu chuông ngua cua mình. NgaI quaf:
- HorcuIo! NguoI dIôn dây a7 Thay vì Iau chuI fhì nguoI IaI
pha hong chuông ngua cua fa.
ThIorry Iofovro 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- XIn nha vua dung Io Iang. Chuông ngua cua nguoI so sach
so va cac buc fuong so duoc b¦f IaI fruoc khI maf froI Ian.
AugIas fro vô.
- Ta râf fo mo muôn chIôm nguong môf công frình vI daI nhu
vây!
- RôI ngaI so fhây! Truoc hôf ngaI hay dua moI nguoI dI xa
khoI chuông ngua.
- Ðuoc! Ta so ra Iônh fhoo y nguoI. - AugIas ngap uô oaI.
Nha vua châm chap roI khoI noI do. HorcuIo IaI fIôp fuc công
vIôc cua mình.
Nhung Iô hông da duoc mo, chang IaI fIôp fuc dao môf con
kônh sâu va rông. Sau vaI gIo nuoc haI con sông da nôI IIôn voI
nhau. Vua Iuc ây maf froI baf dâu Ian. Chang bao cho AugIas va
PhyIoo bIôf.
Nha vua cung con fraI dung fhoo doI o haI bôn bo kônh fhoo
su chI dân cua HorcuIo. Chang fIôn vô phia haI con sông. O do,
chang fhao chôf o dâu con kônh va frong gIây Iaf, haI con sông
AIphoo va Ponoo xôI xa dô nuoc vao con kônh.
VaI phuf sau, nuoc chay fran ra moI phia, rua sach khu
chuông gIa suc va cuôn fhoo moI rac ruoI ra bIôn. Chang mây chôc,
không khi fro IaI frong Ianh.
AugIas hôf IoI ngoI khon:
- Ta phaI công nhân nguoI Ia môf nguoI hôf suc fhông mInh.
- Thua cha! Ðâu không khi fhâf frong froo. Iam sao ma
chung fa co fhô ch¦u dung duoc su ô uô frong môf fhoI gIan daI dôn
vây7 TôI con nho fruoc dây không Iâu, fhanh phô qua Ia hôI ham.
HorcuIo, không bao gIo chung fôI hôf bIôf on anh...
- Nhung gì chung fa gIao uoc... fhô Ia du rôI. TôI phaI Iôn
duong vô TIrynfho. XIn frao IaI cho fôI ba fram con bo.
ÐôI maf cua AugIas sup xuông. Chuyôn nay... fhâf Ia phIôn
foaI...
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ngho dây HorcuIo! Tâf ca nhung gì nguoI Iam qua fhâf dôu
râf fôf cho fa. Nhung...
- Nhung sao7
- Nay, chinh Ia Ðurysfhoo baf nguoI phaI Iau chuI chuông
ngua chu dâu phaI fa.
- NgaI fu chôI fra công u7 PhyIoo, co phaI anh da fân faI ngho
cha anh hua fhuong công cho fa ba fram con bo không7
AugIas quay sang con fraI nghI: "IIôu han co noI dIôu ngu
xuân không dây7" - Ðung fhô HorcuIo! Cha fa da hua frong fhuong
nguoI. Ta nho dIôu do.
Truoc IoI noI cua PhyIoo, AugIas chI bIôf fho daI. Ðua con
fraI ông Iuong fhIôn va frung fhuc, chang gIông ông fi nao.
- Ðung Ia fa da hua dIôu do. - Nha vua noI. - Nhung chinh Ia
boI faI fa không fIn nguoI co fhô Iam duoc dIôu do. NguoI frân maf
fh¦f nao co fhô Iam duoc fhô7 Nôu fa bIôf fruoc duoc rang nguoI co
fhô Iam duoc fhì fa so không hua hon cho nguoI môf phân muoI
dan gIa suc cua fa. Ta môf moI Iam rôI HorcuIo a! Ta chan nhung
cuôc franh Iuân IIôn mIôn fhô nay. Cam on nguoI vô fâf ca moI
dIôu. Ðuong fro vô dang san sang doI nguoI do.
- Không fhua cha! IoI hua phaI duoc fhuc hIôn! Không fhô
bIôn mInh bang nhung Iy Io khac.
- TôI duoc quyôn co ba fram con bo, fhua AugIas. TôI da công
hIôn fâf ca fri fuô va suc Iuc dô phuc vu ngaI. Trong môf fho I gIan
ngan fôI da hoan fhanh duoc công vIôc cuc nhoc do.
AugIas fhâf Ia fIôn fhoaI Iuong nan: HorcuIo da chung fo
mình Ia nguoI co suc manh phI fhuong. Nôu nhu AugIas không
fhuc hIôn IoI hua, HorcuIo co fhô gây nôn dIôu fô haI. Nhung
nhuong cho chang môf phân muoI sô gIa suc fhì qua Ia ông fa so
râf buôn phIôn. Quyôf d¦nh fhô nao dây7
PhyIoo caf ngang dong suy nghI cua cha.
ThIorry Iofovro 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thua cha! Nôu cha không dông y frao qua fang nhu cha da
hua, con so không con Ia con fraI cua cha nua. Con so roI bo Iâu
daI va dâf nuoc nay!
- Con fôI, fôI co fhô gIôf ngaI dây! - HorcuIo do doa AugIas.
AugIas không Io so. IoI do doa cua HorcuIo chI Ia môf gIa
fhIôf. Chac Ia chang chang dam gIôf ông fa dâu. Va hon fhô, dua
con fraI rac rôI cua ông da cho ông bIôf nguyôn do vIôc HorcuIo
phaI foI dây.
- NguoI so không gIôf fa, HorcuIo a! NguoI so phaI fuân Iônh
Ðurysfhoo maI maI dôn cuôI doI, không bao gIo co fhô hy vong moI
su kôf fhuc. NguoI so không nhân duoc môf con bo nao ca dâu...
Con con, PhyIoo! Ðua con ngu xuân không hIôu gì vô quyôn Iuc cua
môf v¦ vua, nôu con muôn bo dI fhì hay dI dI! Ca haI hay dI khuâf
maf fa, fa môf moI Iam rôI. Co fhân JupIfor chung gIam, fa môf
moI Iam rôI...
- Không, cha không fhô duôI con, nôu con con co fhô goI cha
nhu fhô!... Truoc fâf ca cac v¦ fhân frôn dInh OIympo con râf hô
fhon da Ia con fraI cua cha. Cha không fhô duôI con, nhung con so
ra dI.
- NgaI fhâf không xung dang co môf nguoI con nhu fhô,
AugIas a! - HorcuIo fIôp IoI. - Co fhô chinh vì anh ây ma fôI không
gIôf ngaI. Nhung môf ngay không xa fôI so quay IaI dây, va fa so
bao fhu.
AugIas fra IoI bang nhung caI ngap da I.

12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC XII
ÐAN ÐO C!A CÐRYON

- Io ra nguoI da chuôc duoc fôI IôI cua mình, HorcuIo a, va
kôf fhuc fhoI gIan câm fu nô Iô nôu nguoI không doI hoI AugIas fra
fhu Iao. NguoI so phaI ch¦u dung fhôm môf fhu fhach nua.
Coproo noI voI vo cuong quyôf va buc bôI cu nhu fhô aI Iam
ông fa fôn fhuong. Tuy nhIôn, frong Iuc fhuâf IaI chI fIôf vô công
vIôc mình da Iam, HorcuIo fhây vIôc mình doI hoI môf khoan fhu
Iao Ia chuyôn bình fhuong.
Nhung dIôu Coproo vua noI khIôn cho chang fuc gIân hon Ia
vIôc phaI fro vô fay không. Xof vô moI maf, chang không pham
môf saI Iâm nao ca. Ro rang rang do chI Ia caI co dô buôc chang
phaI fhuc hIôn môf công vIôc khac.
- Ta không muôn ngho nhung IoI dôI fra. -HorcuIo fra IoI. -
Ta không phaI Ia môf dua fro ma nguoI fa ru ngu bang nhung câu
chuyôn dop do. NguoI co bIôf dIôu do không, Coproo7
V¦ dô nhâf cô vân không dô y gì hôf. Ong fa chI quan fâm dôn
chuyôn dI cua HorcuIo fhôI.
Nhung... Ðurysfhoo bao Coproo nôn kIôn nhân va Coproo
nghI rang nha vua chua fìm duoc cach nao dô cho HorcuIo dI xa.
Chang Iuôn chIôn fhang, Iuôn khuâf phuc duoc Iu quaI vâf duoI
nuoc, da vuof qua bIôn va mang vô fâf ca nhung gì ông fa yôu câ u.
Coproo không fhô ch¦u duoc fhu dao duc gIa cua nha vua sau môI
chIôn fhang cua HorcuIo. ông fa gIân du va bâf man vì Iuôn phaI
fhay maf Ðurysfhoo duong dâu voI HorcuIo va nhung chIôn công
Iung Iây. Không ch¦u dung nôI nua, ông fa bon fhô Iô voI nha vua:
ThIorry Iofovro 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- ToI Iuc nao fhì HorcuIo moI kôf fhuc công vIôc cuôI cung cua
mình, fâu duc vua7
Ðurysfhoo phac môf cu chI fo vo bâf Iuc. ông fa Iô vo buôn ba
frong caI nhìn u fôI, khuôn maf moI môf cu nhu da fraI qua hang
dôm không ngu. IIôu Junon da quôn mâf ông fa rôI sao7.Trong
khoanh khac do, Coproo nghI rang HorcuIo sap duoc gIaI phong.
Nhung không, Ðurys-fhoo không dô HorcuIo phaI doI; ông fa fuyôn
bô:
- NguoI phaI ra dI, HorcuIo a, dI foI oryfhIo xu so cua Coryon
va mang vô dây dan bo do cua ông fa. Ta phaI fô Iô cho Junon.
- O oryfhIo u7 Nhung do Ia noI fân cung cua fraI dâf. NoI ây
maf froI Ian bôn bo daI duong cuôI cung.
- NguoI nghI ngo chinh ban fhân mình a7 -Coproo hoI dây
kIôu ngao. - NguoI da fung dI râf xa kIa ma.
V¦ cô vân cung nhu nha vua dôu fIn rang HorcuIo không fhô
nao fro vô TIrynfho duoc nua.
Chua bao gIo Ðurysfhoo co y fuong hay dôn nhu vây. Coproo
IaI cuoI khoan khoaI. Nhung Ðurys-fhoo IaI co dâu oc nhìn fhây
fruoc fuong IaI fham haI cua môf v¦ vua fruoc khI dân fhân vao
cuôc chIôn. Ðo Ia hình anh môf v¦ vua b¦ chIôn baI va môf v¦ cô vân
mo mông dang ân nâp frong Iâu daI.
HorcuIo vuof qua công fhanh va bIôf rang cuôc hanh frình
nay so không ngoI nghI va co khI frong nhIôu fhang cha ng không
duoc fro vô nha. VIôn canh nay fhâf chang vuI vo gì: AI co fhô bIôf
duoc dIôu gì so xay ra frong fhoI gIan daI nhu fhô7
HorcuIo dI bô nhu môf ko Iu hanh cô dôc vô phia bIôn gIoI
châu PhI. Trong nhIôu fuân nhu vây, chang cu dI, dI maI. Cang dI
fhoI fIôf cang fhay dôI, nhIôf dô cang nong dân Iôn o Hy Iap.
Môf hôm, chang cam fhây nan chi fhâf su.
ÐuoI anh nang khung khIôp ban ngay, chang so không bao
gIo foI duoc oryfhIo. Chang fhây fIôc vì da không Iôn fau dI fu Hy
Iap. Chac chan Ia chuyôn dI frôn bIôn so nguy hIôm hon voI môf
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chang daI nhu fhô nhung chac chan Ia so không nong nuc bang. Va
fruoc sau gì chang cung phaI ra khoI foI Coryon khI foI bo bIôn
phia fây PhI châu.
Nhung IIôu co fhô dI foI do voI suc nong nhu fhô nay không7
HorcuIo fu bIôf mình co suc khoo va ngh¦ Iuc phI fhuong nhung
kha nang ch¦u dung cua chang Ia co han. Chang nghI rang chac
chan Ðurysfhoo da finh dôn vIôc chang so fhâf baI frôn con duong
daI nong bong nay..Không non duoc su hoang mang va bôI rôI,
HorcuIo không kIôm chô duoc con gIân du vô co. Chang dIôn cuông
Iây cung fôn nham huong fhân maf froI va ban. Io ra fhân HoIIos
co fhô coI do Ia môf cu chI xuc pham va frung phaf HorcuIo.
Nhung nguoI co fhô hIôu duoc con gIân du cua HorcuIo. Vì fhô voI
Iong rông Iuong, fhân maf froI fha xuông cho chang môf caI cup
vang.
KhI chIôu dôn, chang su dung no.
Sau vaI gIo bay frôn chIôc cup vang, HorcuIo da foI oo bIôn
CIbraIfar. Chang dung Iôn o do haI côf da không Iô |vô sau nguoI
fa goI Ia côf HorcuIo) dô fuong nIôm v¦ fhân HoIIos. HaI côf da do
danh dâu vong quay cua v¦ fhân va phân chIa ranh gIoI ngay dôm.
HorcuIo foI oryfhIo va mau chong fra IaI cup vang cho HoIIos, dông
fhoI cam on v¦ fhân da gIup chang dI IaI fhuân fIôn va nhanh
chong.
Xu so cua Coryon bôn bo ÐaI Tây Ðuong Ia môf fhô gIoI hoan
foan xa Ia, nghoo nan va if dân. Tom IaI Coryon sông môf mình voI
nhung con bo mau do. Ðo Ia gIa san cua ông. ông fa chI cho o bôn
mình môf muc dông fôn Ia Ðu- ryfhIon. NguoI nay cung co phu fa
Ia môf con cho haI dâu hôf suc hung du va xâu xi. Nhung chu cua
no con kInh khung hon nua. ông fa nôI fIông Ia nguoI manh nhâf
frôn fhô gIoI - Coryon cao Ion Ia fhuong, co ba dâu, ba fhân mình
va sau canh fay. HorcuIo chI ngho kô nhu vây chu chua hô duoc
chung kIôn...
Nhìn fu xa, nhung chu bo do da nôI bâf.
KhI HorcuIo nhân ra chung, chang không kìm chô duoc su
ngac nhIôn va fhây cuôc phIôu Iuu fhâf fhu v¦. Chang fIôn IaI dông
ThIorry Iofovro 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
co noI nhung chu bo dang nhân nho an uông va buôc chung IaI.
ÐuryfhIon buc mình, vo maf fuc gIân, fay câm môf caI chay fIôn
IaI phia chang. Chua fung co aI dam dông dôn dan bo cua chu han
ca.
Mac du fhân hình không cao Ion Iam nhung ga muc dông nay
co suc khoo nhâf d¦nh. ÐôI dIôn voI HorcuIo, han bIôf suc mình
không d¦ch nôI. Han phô fruong suc manh bang cach xoay caI chay
fif mu o phia frôn dâu va cô fao ra môf vo du fon. Nhung HorcuIo
da cho han môf cu khIôn cho han bâf fInh nhân su..Ðung Iuc ây
con cho Orfhos Io IuoI ra va xông vao. No không sua ma gâm gu
nhu con su fu. HaI caI IuoI don fho Io ra khoI môm, ham rang fhì
frang nhon va nhung chIôc rang nanh nhon hoaf nho ra nhu chI
chuc xông vao can xo nguoI khac...
Con HorcuIo, chang vung chay Iôn frông con du fon hon ca ga
muc dông. Nhung môI Iân chang d¦nh fân công môf caI dâu fhì caI
dâu kIa IaI do doa chang.
So dan bo hoang so, HorcuIo baf dâu chay, con cho haI dâu
duôI fhoo sau. Chang Iam cho no moI môf bang cach không chI
chay ma con dôI huong. Con cho phaI xoay nguoI IIôn fuc.
Con cho vua xâu xi vua ngu ngôc. No Iam fhoo cac cu dông
cua HorcuIo nhung không cam fhây duoc y dô cua chang.
KhI Orfhos da IIôu xIôu, haI caI mom hông hôc fho, HorcuIo
bon bôI cho no môf chay xuông haI caI dâu cua no. Con cho nga Ian
ra, chôf không k¦p ngap.
Nhung fIông kôu cua con cho va Iu bo frôn dông co da bao
dông cho Coryon. Ong fa so co chuyôn không hay da xay ra. So
dan bo do b¦ gIôf, b¦ frong fhuong hoac b¦ baf. TIông gâm cang
ngay cang ôn ao hon frôn dông co. Coryon vôI va roI Iâu daI va
xuông fhung Iung.
Truoc khI dôn canh dông noI dan bo dang an co, Coryon da
frông fhây chung fu xa dang chay fan Ioan fu phia vì b¦ san duôI
boI môf nguoI nhanh nhon Ia fhuong. Nhung Coryon không fhô
rao buoc nhanh hon duoc. Ða fhân mình, ba caI dâu cung sau canh
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fay, o môI canh fay mang fhoo môf caI chay fao nôn môf frong
Iuong râf Ion. Không phaI Ia môf con nguoI, ma Ia môf khôI hoaf
dông nang nô châm chap kInh d¦, môf caI dâu Iac Iu bôn fraI, môf
caI IaI Iac Iu bôn phaI. Con môf caI dâu nua fhì cu ngo ngân nhu
không duoc dIôu khIôn. CaI fhân hình không Iô cua Coryon fhâf Ia
ca môf vân dô môI khI muôn dI chuyôn.
MaI mô duôI baf dan bo, HorcuIo không nhân ra Coryon
dang foI gân chang. Nhung ông fa IaI bIôf ro chang muôn gì. Iuc
nay chang da côf duoc qua nua dan bo IaI voI nhau va ngho chung
con fIôp fuc nua. Chang so baf ca dan bo.
Coryon fuc gIân va Iao xuông dôI. Toan bô mây caI dâu, fhân
mình va mây canh fay qua fhâf Ia nang nô khI dI chuyôn. KhI ông
fa foI duoc dông co fhì ngho chung da môf moI Iam rôI.
Ong fa dung IaI Iây suc va Iao vô phia HorcuIo.
Cung môf Iuc frôn khôI fh¦f fo dung ây, sau canh fay vung
Iôn voI sau caI chay. Nhung Coryon chI co fhô vung fay Iôn fung
dof. Nhung caI chay vun vuf quâf frong không khi nhu bao fap,
dôI fhu nao chac chan cung phaI gom.
HorcuIo nhân ra rang chang không fhô khang cu Iâu hon
duoc. IôI fhoaf duy nhâf cua chang Ia Iam sao IôI cuôn duoc
Coryon vao môf muc fIôu khac, vì han râf khoo va fo Ion nhung
suc không mây doo daI. HorcuIo Iap IaI gIông nhu voI con cho.
Chang buôc han phaI chay Iong vong gIua dam bo dang hoang
Ioan.
Co môf con bo da fang cho caI dâu bôn phaI cua Coryon môf
cu da râf manh. Iao fa b¦ mâf fhang bang không bIôf chay dang
nao nua.
Con gIân du khIôn han nom cho HorcuIo haI caI chay nhu
no m Iao. Chung xo gIo Iao vao không khi va cam xuông dâf.
HorcuIo cung gIuong cung. MuI fôn fhu nhâf cam vao fran cua caI
dâu bôn fraI. CaI dâu o gIua bâf dông, hoang mang. ChIôc muI fôn
fhu haI xuyôn qua dâu voI môf fIông xo gIo ghô ron.
ThIorry Iofovro 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo hôf suc ngac nhIôn boI chang ha guc Coryon dô dôn
nhu vây. CaI chôf cua chu khIôn cho dan bo bình fInh IaI. HorcuIo
không hô gap phaI môf kho khan nao khI baf nhung con con IaI va
buôc chung IaI voI nhau.
HorcuIo fro vô Hy Iap bang môf Iô frình khac. Chang dI
chuyôn châm chap vì Iu bo dI râf châm va con do phaI chông cu voI
nhung ko frôn duong co y d¦nh cuop dan bo cua Coryon.
Sau khI vuof qua IborIo, chang vô foI CauIo.
O phia fây nam nuoc nay, nhung nguoI IIguro chac so cuop
Iâ y dan bo cua chang nôu nhu Ju-pIfor không can fhIôp. NgaI da
Iam mua da xôI xa Iôn nguoI ho va ho phaI bo chay. Con o xu
Romo, chang phaI danh nhau voI quaI vâf Cacus co ba caI mIông
khac ra Iua.
Chang foI xu SIcIIo va Junon IaI ghon f¦ voI fhanh công cua
chang môf Iân nua. Ða fa huy dông môf dan ruôI frâu dôn fân
công dan bo cua.chang. Nhung con ruôI nay dôf cho Iu bo fro nôn
dIôn Ioan. HorcuIo không ngaI kho khan ngay nay qua ngay khac
fIôu dIôf Iu ruôI va fâp hop dan bo IaI nhu cu.
Sau môf fhang fro vô dây moI môf, HorcuIo da foI fhanh
TIrynfho.
KhI dân chung bao fIn cho Ðurysfhoo bIôf chang da fro vô,
ông fa không fhô fIn duoc. VIôc HorcuIo vang nha Iâu dôn fhô
khIôn cho ông fa nghI rang chang da b¦ mâf fich. Hon fhô, vIôc
chang fro vô, không phaI fay không ma con dân fhoo dan bo do cua
Coryon khIôn cho Ðurysfhoo hôf suc fuc gIân va Iam cho v¦ dô
nhâf cô vân kInh haI vô cung. HorcuIo da co fhô dI khap fhô gIoI
frong vaI nam va bao gIo fro vô cung chIôn fhang vang dôI...
Chang da dI foI fân cung ranh gIoI cua fhô gIoI va da fro vô, môf
moI nhung hoan foa n khoo manh.
Ðurysfhoo doc Iônh cho Coproo va ông nay vôI va fruyôn Iônh
cho môf v¦ cô vân khac. Ca haI con nguoI co fâm quan frong bâc
nhâf cua TIrynfho dôu không dam dôI maf voI HorcuIo, không dam
chung kIôn fân maf su fhâf baI ô chô cua ho. Nha vua quyôf d¦nh
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
hIôn dan bo cho Junon, dô cam on ba fa da gIup mình va fhuyôf
phuc ba fa fIôp fuc gIup do ông....
ThIorry Iofovro 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC XIII
NH!NC Q!A TAO VANC TRONC KH! V!ON C!A
NC!OI HÐSPÐRIÐÐS

CuôI cung, co môf v¦ cô vân cua vua Ðu-rysfhoo foI, râf bình
fInh, dua fay don chang o bâc fam câp. Ong bao cho chang bIôf
quyôf d¦nh cua Ðurysfhoo vô vIôc hIôn dan bo cua Coryon cho
Junon. VoI gIong noI kha don dIôu, ông fhông bao cho HorcuIo vô
fhu fhach fIôp fhoo.
KhI bIôf rang chang phaI foI mIôn bac dô Iây nhung qua fao
vang frong vuon cua HosporIdos, HorcuIo không non duoc fIông
fho daI, gIông nhu fIông fho daI cua AugIas vây. Su kIôn nhân
không Iam cho chang nan chi, nhung hình nhu Ðurys-fhoo dây
chang dI bâf cu noI nao ông fa muôn, chI cân ca ng xa TIrynfho va
cang Iâu fhì cang fôf. Co fhô chang không fro vô duoc nua. ToI chô
nhung nguoI HosporIdos u7 Vây fhì faI sao IaI không foI d¦a nguc7
HorcuIo môf moI noI:
- ToI mIôn bac u7 Nhung foI fân dâu7 TôI không bIôf khu
vuon cua nhung nguoI HosporIdos o dâu ca.
V¦ cô vân fra IoI:
- Ta cung không bIôf. NhIôm vu cua fa chI Ia chuyôn cho anh
mônh Iônh cua Ðurysfhoo ma fhôI. Nhung dIôu khac không co gì
IIôn quan dôn fôI ca. Va fôI cung không quan fâm gì hon nua.
- Co phaI fôI phaI foI phia bac không7 -HorcuIo nghI ngaI hoI.
- Chinh Coproo da noI voI fa nhu fhô. Nhung nguoI cu dI foI
noI dâu nguoI muôn... ÐIôu côf yôu Ia nguoI phaI mang vô cho
Ðurysfhoo nhung qua fao vang. PhaI vây không7
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo hIôu rang chang co aI o TIrynfho bIôf cac khu vuon
ây o dâu. VIôc noI dI vô phia bac chI Ia dô cho chang roI fhanh cang
som cang fôf. Hon fhô, caI vuon co fao vang ây chI co fhô Ia vuon
cua môf v¦ fhân va nhung nguoI HosporIdos chI Ia nguoI canh
gIu..- CaI vuon ây Ia cua v¦ fhân nao vây7 - HorcuIo hoI.
- AI bao do Ia cua môf v¦ fhân7 Khu vuon nay Ia cua nhung
nguoI HosporIdos. Chinh duc vua da bao fa nhu fhô!
HorcuIo chI mâf fhoI gIan vô ich.
- Vây fhì hay dI bao voI duc vua rang fa so mang nhung qua
fao vang vô, cho du fa co phaI foI d¦a nguc. Ta so fu khac fìm fhây
duong dI!
- HorcuIo gIân du noI fhôm.
V¦ cô vân fhây Io so, vôI dI vao Iâu daI.
HorcuIo bo IaI fhanh TIrynfho phia sau Iung, Iong vua âu Io
vua bôI rôI. Tu khI chang foI phuc vu Ðurysfhoo, dây Ia Iân dâu
fIôn chang ra dI ma co if su chI dân nhu vây.
Chang dI vaI ngay vô huong bac, gap aI cung hoI han. Song
chang co nguoI nao duoc ngho noI vô khu vuon cua nguoI
HosporIdos ca.
HorcuIo nghI ngo vô huong dI. Chang Iuong Iu nhung IaI dI
fIôp. Chang gap môf mu c dông.
Câu fa noI rang mình bIôf khu vuon fuyôf dIôu ây o dâu,
nhung không fhô noI cho HorcuIo bIôf duoc dIôu gì hon.
Môf ngay no, chang gap môf ông Iao dang ngôI duoI môf gôc
cây bôn duong. NguoI nay bIôf khu vuon ây nam o dâu, fuy không
chinh xac. ông không fhô noI no nam o xu so nao ma chI co fhô noI
no o bôn sông orIdan.
- Không xa Iam dâu! ChI mâf vaI ngay duong!
Ðôn do, nguoI so gap duoc fhân bIôn Noroo. ChI co fhân moI
bIôf khu vuon ây o dâu.
ThIorry Iofovro 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo fìm gap nhung fIôn nu sông orIdan chang mây kho
khan. Ðo Ia môf con sông nuoc frong xanh yôn Iang chay nho
nhang gIua haI bo rop bong cây xanh va hoa Ia. Trôn môf fham
rong rôu co nhIôu nu fhân cua dong sông dang vuI fam.
Môf nu fhân goI HorcuIo foI voI gIong fhanh fhof:
- NguoI Ia aI7 HoI con nguoI Ia maf kIa7
NguoI muôn gì7
- TôI fôn Ia HorcuIo. TôI dI fìm fhân Noroo va fôI fIn rang cac
nu fhân co fhô chI cho fôI chô o cua fhân..Môf nu fhân khac gIong
d¦u dang noI xon vao:
- Vì sao nguoI mong gap Noroo7
HorcuIo ngân ngaI. Chang co phaI noI su fhâf voI cac nu fhân
không7
- NguoI không fra IoI sao, HorcuIo7 - Nu fhân fhu nhâf hoI.
- Thua vâng! TôI hy vong fhân Noroo so vuI Iong chI cho fôI
xu so co khu vuon cua nguoI HosporIdos, noI fôI cân phaI foI. TôI
duoc Ðu-rysfhoo voI dôn do.
- Ðung vây! - Môf nu fhân khac noI. - Thân Noroo bIôf bi mâf
do. Nhung IIôu fhân co ho Iô cho nguoI bIôf không7 Thân không
muôn b¦ Iam phIôn. Hon fhô, nguoI con phaI baf duoc ông ây nua...
Ðaf duoc ông ây, nguoI co hIôu không7
NoI dôn do, cac nu fhân bâf Iôn fIông cuoI frong nhu fhuy
fInh, không co chuf gì chô nhao.
Nhung cac nu fhân bIô f HorcuIo chua hIôu hôf. Sau khI noI
cho chang bIôf Noroo sông o dâu, cac nu fhân dông Ioaf fung mình
xuông dong sông orIdan, Iam nuoc sông ban Iôn fân froI.
HorcuIo bâf dông vaI phuf sau canh fuong ây. Chang dang
mo chang7 Không con chuf dâu vôf nao frôn fham rong rôu va frôn
dông co dây hoa chung fo rang cac nu fhân vua o do. Nuoc sông
orIdan vân yôn bình chay xuôI.
HorcuIo Iôn duong, Iong dây mo mông.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
O noI nay, bo daI duong duoc phu môf Iop ao m¦n mang. ÐaI
caf vang ong anh chay daI nguf fâm maf, bof bIôn koo vao phu Iôn
do, frông xa nhu nhung dam mây bông bônh.
HorcuIo dI bô frôn baI bIôn voI fâm frang fhu fhaI, quôn hôf
nhung nôI moI môf da qua va ca muc dich cua chuyôn phIôu Iuu
nay. Chang dang o frong môf khung canh fhân fhanh chI co vo dop
va su fhanh fhan ngu fr¦.
CuôI baI bIôn, dôI maf voI daI duong Ia môf caI dông fo Ion,
sâu hun huf va fôI fam, duoc bao quanh boI nhung côf da xanh
xa m. Ðo Ia noI fhân bIôn Noroo ngu fr¦..HorcuIo buoc dôn IôI vao
hang dông; môf dong suôI nho daf vang chay roc rach, fu frôn cao
xuông vuof qua baI caf hoa vao bIôn ca. HorcuIo không co môf
hình dung mo hô nao vô Noroo ca. NgoaI hình ông fa fhô nao7 Nho
IaI IoI khuyôn cua cac nu fhân vô vIôc Noroo không muôn b¦ quây
rây, chang fhân frong Iuof nho nhang vao dông.
PhaI mâf vaI phuf chang moI Iam quon duoc voI bong fôI. CaI
dông co vo fhIôu sInh khi. Thô nhung, fruoc maf chang co Io IoI
anh sang. Cha ng manh dan dân buoc. ÐI fhoo dong nuoc vao sâu
bôn frong, HorcuIo foI doan co anh sang. Nhung dong nuoc Iuc nay
không Iâp Ianh anh bac nua ma chuyôn fhanh xanh xam.
Co môf bôp Iua dang fan dân. Trôn chIôc gIuong caf khô co
môf nguoI co bô râu frang muôf dang nam ngu, không hô co vu khi
bôn canh. HorcuIo daf fay Iôn vaI ông fa.
- AI dam pha rôI gIâc ngu cua fa fhô7 - ông choang fInh va
hoI nhu vây.
- TôI Ia HorcuIo va fôI dI fìm Noroo.
- NguoI vua moI danh fhuc fa dây dây! Hay dô fa yôn.
Noroo ngôI xuông baI caf va xoa xoa bô râu.
- Hay dI kho I dây ngay! Ta phaI dI ngu IaI.
Ta da Iam vIôc qua nhIôu rôI.
HorcuIo d¦u gIong, o ngaI fhân Noroo phâf y:
ThIorry Iofovro 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- XIn fhân hay ngho fôI! TôI phaI foI vuon cua nhung nguoI
HosporIdos. NgaI co fhô chI gIup fôI no o dâu không7 RôI fôI so dI
ngay!
- Ta so không noI cho nguoI bIôf dIôu do.
Va fa dang râf buôn ngu. Hay dI khoI dây ngay!
- Nhung ngaI chI cân fra IoI cho fôI môf câu hoI fhôI... Nhung
nu fhân sông orIdan da chI cho fôI dôn dây...
Thân Noroo Iâp fuc bâf dây noI:
- A! Mây cô nang ây ha7
RôI Noroo bIôn mâf ngay Iâp fuc. HorcuIo dao maf nhìn xung
quanh nhung chang fhây co gì ca. Ðôp Iua duong nhu chay fIôp,
ngon Iua IIôm Iôn fân maI vom. HorcuIo nghI foI câu noI cua cac nu
fhân:
- PhaI duôI baf ông fa...
HorcuIo nhìn ky ngon Iua va fhây no mang hình dang bô râu
cua Noroo. Không ngaI ngân,.chang fom Iây ngon Iua va sIôf chaf.
Môf gIong noI nang nô vong ra fu dôI ban fay chang:
- Nhân danh JupIfor, nguoI co dô cho fa yôn không7
RôI ngon Iua nhay châp chon frôn dâf cu nhu môf chu chIm.
No Ion dân Iôn rôI bIôn fhanh môf chu su fu do ruc, sap sua Iao
vuf dI. HorcuIo nhay Iôn Iung no va fom cô no IaI không cho chay
fhoaf.
- Nhân danh JupIfor! NguoI co dô cho fa dI không7
- TôI chI fha ngaI ra Iuc nao ngaI fra IoI câu hoI cua fôI.
Vì maI noI ma HorcuIo buông Iong fay. Con su fu chop Iây co
hôI nhay vao con suôI, nhanh chong bIôn fhanh môf con ca vay
vang fo dung va sap sua boI ra daI duong.
HorcuIo duôI fhoo sau va nhanh fay baf duoc con ca khI no
sap qua cua hang. Noroo fhâf so suâf khI hoa fhân fhanh con ca.
CIo dây, HorcuIo nam con ca frong fay dô dang hon voI ngon Iua
va con su fu.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Con ca vung vây frong fay HorcuIo va kôu Iôn:
- NguoI Iam fa nghof fho Iam, fhô co JupIfor! NguoI Iam fa
nghof fho. Iam fhô nao fa noI cho nguoI duoc nôu nguoI cu fom
chaf cô fa nhu fhô7
- NgaI bIôn hoa fhâf khôn Iuong, fhân Noroo a! Nhung fôI
không dô cho ngaI fhoaf dâu! Nôu fôI không fom chaf cô ngaI fhì
ngaI so quây fhoaf va hoa fhân Iân nua. NgaI hay noI dI va fôI so
dô cho ngaI ngu yôn. NgaI noI cang som fhì cang co co hôI fhoaf
fhân som... NgaI không mong muôn duoc ngu fIôp u7
Noroo ch¦u fhua, cam fhây buc bôI va b¦ op buôc fruoc Iy Io
cua HorcuIo.
- Co JupIfor chung gIam! NguoI fhâf Ia cung cô, HorcuIo a!
Hay dI vô huong fây rôI dI fhang maI. Ngay maI, nguoI so foI vuon
cua nhung nguoI HosporIdos... Ðây gIo hay fha fa ra...
- NgaI noI su fhâf dây chu7 - HorcuIo vua hoI vua sIôf cô con
ca manh hon.
- Ðung fhô! Ðung fhô... Co JupIfor chung gIam!.- Vây fhì
ngaI hay ngu fIôp dI!
HorcuIo fha con ca ra. Truoc khI cham dâf, no da IaI bIôn
fhanh fhân Noroo frong bô dang ban dâu.
Vua dI vô cuôI hang, Noroo vua noI:
- Hay coI chung Iadon, han so không cho nguoI vao dâu.
- Iadon Ia aI vây7
- Ta ngu rôI dây, co JupIfor chung gIam.
Noroo mau chong IaI bôn canh ngon Iua va ngu fhIôp dI.
HorcuIo fhây mình fìm hIôu fhô da du. Chang fu bIôf Noroo voI
chIôc gIuong caf va roI khoI hang, dI vô phia fây.
Qua Ia Noroo không noI dôI. Ngay hôm sau, HorcuIo da foI
vuon cua nhung nguoI HosporIdos.
Môf khu vuon ky dIôu frông foan cac IoaI cây hIôm, chIm
choc ca haf rôn rang.
ThIorry Iofovro 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vô nhân vâf Iadon, khI HorcuIo foI IôI vao khu vuon, chang
frông fhây môf con rông dang doI chang o do:
- Hay dI duong khac! - Iadon noI va phuf ra môf Iuông Iua do
ruc.
Nhung HorcuIo không ngho. Chang da gaI môf muI fôn vao
cung va ban vao môm Iadon.
Con rông hof Iôn:
- Ta so gIôf nguoI... Ta so gIôf nguoI...
HorcuIo da k¦p ban fhôm vaI muI fôn nua.
VoI môf fIông gâm nhu fIông bô Io ron cua fhân VuIcaIn,
Iadon phuf ra hang Iuông Iua do ruc rôI IaI chuyôn fhanh khoI
don. Con rông nga xuông va chôf.
HorcuIo don xac Iadon sang môf bôn dô dI vao vuon, bông co
fIông noI câf Iôn fu phia sau, dung hon Ia phia frôn dâu chang:
- TaI sao nguoI IaI muôn vao vuon cua nguoI HosporIdos7
HorcuIo nguoc maf Iôn. Ðo Ia AfIas, nguoI không Iô duoc cac
v¦ fhân gIao cho nhIôm vu vac frôn dôI vaI fo Ion cua mình ca vom
froI.
- TôI dôn dây dô fìm nhung qua fao vang fhoo Iônh cua vua
Ðurysfhoo.
- Vây nguoI Ia HorcuIo... Ðu cho fa không duoc dI dâu hôf,
nhung nhung chIôn công cua nguoI da vang foI fân faI fa. Ta b¦
phaf phaI dôI froI, gIông nhu nguoI phaI chInh chIôn vây. Цnh
mônh Ia fhô... HosporIdos Ia cac con gaI cua fa, va cac vuon nay Ia
cua chung. Hy vong chung so dô cho nguoI haI fao vang. Nhung fa
co fhô gIup nguoI dây.
- CIup fôI u7 Nhung bang cach nao, AfIas7 VoI ca vom froI
frôn Iung nhu vây, Iam sao ngaI co fhô gIup fôI duoc7
- NguoI râf khoo. Ta bIôf Ia nguoI co suc khoo cua cac v¦ fhân
IInh. NguoI co du suc do bâu froI gIup fa môf Iaf, frong fhoI gIan
ây fa so foI chô cac con fa xIn fao vang cho nguoI.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo suy nghI môf Iuc. Ðây phaI chang Ia môf âm muu7
IaI môf âm muu nua chang7 Hon fhô, ganh ca bâu froI frôn vaI
fhâf qua suc dôI voI chang...
- NguoI nghI ngo suc manh cua nguoI chang7 - AfIas cuoI hoI.
- TôI yôu hon ngaI, ngaI hay nhìn fôI xom.
- Ta bIôf! Nhung nguoI không phaI vac no Iâu nhu fa dâu. Ta
phaI mang bâu froI nay fu nhIôu nam rôI. Trong khI nguoI mang
no gIup fa, fa so duoc fhu gIan co bap chuf if. Chung cung nhu da
hoa cuong rôI. Ta gIup nguoI va nguoI cung gIup fa, môf su công
bang dây chu, phaI không7
- Vâng! - HorcuIo fra IoI Iong vân con ngo vuc.
- Vây fhì nguoI dông y mang hô fa hay fhân chInh dôn gap
cac con fa7
- Nôu ngaI hua Ia m nhanh moI vIôc, fôI mong chinh ngaI frao
dôI voI cac con ngaI. TôI so fhay fhô ngaI o dây.
AfIas bao HorcuIo nhon chân va dua haI ban fay Iôn froI. Iuc
chang Iam nhu vây xong, AfIas ha vom froI fhâp xuông ngay dôI
fay HorcuIo.
- Ðo. NguoI fhây no không qua nang phaI không7 - AfIas noI
va vuon nguoI ra.
- Nhung ngaI phaI nhanh Iôn dây.
- Ðung Io. Ta so fro IaI ngay khI Iây duoc nhung qua fao
vang.
VoI nhung buoc chân nhanh nhon, nguoI không Iô buoc foI
vuon nguoI HosporIdos. HorcuIo du nang ganh frôn vaI, vân vuI vo
mIm cuoI nhìn AfIas dang râf dôI vuI mung vì duoc fu do frong
gIây Iaf. Nhung nhìn fhây nguoI khô ng Iô duoc fu do, chang không
khoI Iây Iam Io Iang. Nôu anh fa không gIu IoI hua fhì sao7
HorcuIo fhây mình không fhô do bâu froI maI duoc. IIôu AfIas co
fhuyôf phuc duoc cac con dô xIn cho chang mây qua fao vang
không7
ThIorry Iofovro 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung câu hoI nhu fhô IIôn fuc khuây dông fâm can chang
frong Iuc AfIas không Iô vang maf.
Hon fhô, dôI môf bâu froI qua Ia nang nhoc kInh khung.
HorcuIo mô hôI chay dâm dìa, cô suc gIu bâu froI không roI xuông.
Cac co bap cua chang da cung IaI, gay chang cung do. MôI Iuc,
chang IaI nhân fhây mình da saI Iâm khI châp nhân IoI dô ngh¦ ây.
Io ra chang phaI dôI maf voI nguoI HosporIdos. Chang da ha guc
nhIôu quaI vâf, vây mây cô gaI fhì dang gì...
KhI AfIas quay fro IaI, HorcuIo fho phao nho nhom noI rang
suyf nua fhì chang da buông bâu froI ra.
- Cân fhân dây HorcuIo, không duoc yôu duôI nhu fhô. -
AfIas noI.- Chung dop dây chu7 - AfIas noI fhôm va gIo gIo fao ra.
- Ðop hon ca fuong fuong. XIn cam on ngaI da mang chung
vô cho fôI... Nhung, - HorcuIo vua fho hôn hôn vua noI, - fôI mong
ngaI som fro vô v¦ fri cua mình. TôI môf moI Iam rôI.
AfIas daf gIo fao duoI chân HorcuIo.
- Ta so vô v¦ fri cua fa, fa hua voI nguoI nhu fhô. Nhung...
- Nhung sao7 - HorcuIo hoI.
- Nay, fa nghI rang fa co fhô mang gIo fao nay foI cho
Ðurysfhoo. Ta chay nhanh va so mau chong fro vô. Nhu fhô, dôI
chân fa so duoc fhu gIan chuf if. VoI công vIôc nay, không chI co
caI ga y va dôI fay fa dau don, nguoI fhây rôI dây... Tâf ca cac co
bap dôu hop IaI ma nâng do bâu froI... Ta so dI dôn TIrynfho va
khI fro vô...
- Iuc do vom froI so roI xuông maf dâf! -HorcuIo ngaf IoI. -
Không, do không phaI Ia môf y hay... Không phaI vì fôI không
muôn gIup ngaI, ma do fôI không co kha nang ch¦u dung hon nua.
Môf khôI Iuong nhu fhô vuof qua ca kha nang cua fôI...
- Ta chac Ia không phaI fhô. - AfIas noI.
HorcuIo fho dôc, cô fhu gIan cac co bap nham không cô suc
môf cach vô ich khI chang chua buôc duoc AfIas fro IaI v¦ fri cua
mình.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
AfIas nam daI frôn co, nhâm nhap fu do cua mình. NgaI duôI
fhang chân fay va HorcuIo so ngaI không Iô sap sua ngu frua.
- AfIas, fôI fhô voI ngaI Ia fôI không fhô ch¦u dung Iâu hon
nua.
- Ðung Io! RôI so quon ngay fhôI. KhI fa fu TIrynfho fro vô,
nguoI so khoo hon ca bây gIo nua.
AfIas nam daI ra va uô oaI nhaI co. HorcuIo frâm ngâm suy
nghI. Chang phaI mau chong fìm ra IôI fhoaf. IIôu cac fhân co fhô
dôn cuu gIup chang không7 Co Io co boI cuôI cung chang cung fìm
fhây môf sang kIôn...
- AfIas nay, ngaI co Iy dây. TôI so co fhô fhay fhô ngaI frong
khI ngaI fro vô TIrynfho, va moI chuyôn so ôn ca.
- Ta fhâf vuI mung vì nguoI da nghI IaI. -AfIas vuI mung noI.
- Ta so ngu môf Iaf rôI so dI fìm Ðurysfhoo.
- Tôf Iam, fhâf ra ngaI phaI duoc ngu môf chuf. Tâf ca cac v¦
fhân dôu fhIôu ngu. - HorcuIo khôI haI noI. - Nhung fa co môf yôu
câu nho.
MIông vân Iuôn mIm cuoI, AfIas dung dây va IaI gân
HorcuIo.
- Ta ngho dây.
- TôI muôn ngaI chI cho fôI bang cach nao co fhô nâng bâu
froI nay fôn if suc hon. TôI co cam gIac mình daf fay không dung
chô. NgaI co fhô chI gIup fôI duoc không7
AfIas nhìn xom cach HorcuIo mang bâu froI frôn vaI. Ia
nguoI da fhao vIôc nay, ông nghI mình co fhô chI cho chang cach
fôf hon. Ong fa noI:
- Ta so chI cho nguoI.
AfIas vuon dôI fay ra, xoo ban fay va gho nguoI vao chô cua
HorcuIo. Chang IoI dung phuf ây, buông bâu froI ra.
- XIn cam on IoI khuyôn cua ngaI, cam on su gIup do cua
ngaI, AfIas a, fôI không bao gIo quôn on dâu. Va fôI cung cam on
ThIorry Iofovro 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
cac con gaI ngaI da cho fôI nhung qua fao vang nay, fôI phaI mang
vô cho Ðurysfhoo ngay.
- NguoI... nguoI dI sao7 - AfIas hoI IaI khI bIôf HorcuIo da Iua
mình. - Nhung ma...
AfIas Im baf. MôI nguoI co v¦ fri va sô phân cua mình. Không
aI co fhô fhay fhô dIôu do duoc.
Va cung không aI co fhô mang duoc bâu froI fhay cho ông fa.
if nhâf fhì cung nho HorcuIo ma AfIas co fhô noI chuyôn voI cac
con, va co fhô mông mo dôI chuf. Nhung ông fa cung không khoI
buôn Iong khI fhây HorcuIo dân xa voI gIo fao frôn fay..
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC XIV
X!ONC ÐIA NC!C

Chinh Ðurysfhoo Ia nguoI dich fhân doI HorcuIo fruoc Iâu
daI. Ong fa da hay fIn chang da kôf fhuc fôf dop cuôc chInh chIôn
va mang vô môf gIo fao vang fu vuon cua cac HosporIdos.
Chinh Junon da foI bao cho ông fa fIn do va bay fo su buc bôI
cua mình. Ðurysfhoo da phan dôI manh mo. Trong fâf ca moI
chuyôn, chinh ông fa Ia nguoI Iuôn fuân Iônh. Ong fa fhây mình
không phaI co frach nhIôm frong su fhâf baI IIôn fuc vua qua. Nôu
Junon không fhô Iam cho HorcuIo fhâf baI, fhì ông fa co fhô Iam
dIôu gì hon nua7
ÐôI maf cua nu fhân don nhu nuoc sông Sfyx noI d¦a nguc va
sac nhon, co fhô gIôf chôf Ðu-rysfhoo nhu nhung muI fôn fâm dôc.
Junon gIo dây chông IaI ca Ðurysfhoo, ca HorcuIo va ca chông
mình Ia JupIfor ma ba fa nghI ngo da gIup HorcuIo frong moI vIôc.
PhaI kôf fhuc moI chuyôn voI "caI fôn kIôu ngao" nay bang cach
fông han vao vuong quôc cua nhung xac chôf: IInh hôn cua han so
Iac IôI, Iang fhang không muc dich gIua cac buc fuong mau don noI
Hados ngu fr¦.
Ðây Ia fhu fhach Iân fhu muoI haI va cung Ia Iân cuôI cung
ma chang so không fhô fro vô nua.
Junon fIn chac nhu vây va noI voI Ðurysfhoo:
- NguoI co fhô fhông bao voI han rang dây Ia fhu fhach cuôI
cung cua han. Tâf ca nhung aI da xuông d¦a nguc dôu không fhô
fro vô duoc nua!
ThIorry Iofovro 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nu fhân cuoI râf Ia, nu cuoI khIôn Ðurysfhoo rung mình.
Ong fa chof fhây fhuong haI HorcuIo; ông fa han không muôn o
vao d¦a v¦ cua chang.
Nhung con on Ianh chay doc xuong sông cua Ðurysfhoo. Nu
cuoI cua Junon khIôn ông Ianh foaf ca nguoI. Iuc fu bIôf vua
fhanh TIrynfho, nu fhân noI voI môf gIong nang nô:
- Hay yôu câu han fa xuông d¦a nguc ma không dom fhoo bâf
cu môf fhu vu khi nao.
Ðurysfhoo gâf dâu dông y. KhI Junon da fan bIôn vao không
gIan, Ðurysfhoo cam fhây môf Iuông khi Ianh dang Ion IoI frong
huyôf quan mình.
KhI HorcuIo dôn, bôn canh Ðurysfhoo con co Coproo va nhIôu
v¦ chuc sac khac cua fhanh TIrynfho. Môf cuôc hôI hop fuy dông
du nhu fhô nhung không Iây gì Iam fôf Ianh. HorcuIo daf gIo fao
vang xuông duoI chân nha vua.
- Tâu duc vua! Nhu ngaI da yôu câu, fôI da mang vô dây cho
ngaI nhung qua fao vang cua vuon nguoI HosporIdos. NgaI co haI
Iong vô ko fay saI cua ngaI không7
Ðurysfhoo fo ra không quan fâm dôn IoI noI cua HorcuIo.
Câu noI cua chang fan nhanh frong gIo.
- HorcuIo nay, - nha vua baf dâu, - môf Iân nua nguoI IaI
hoan fhanh nhIôm vu va nguoI co fhô fhây ra ng fa vuI mung vì
dIôu do.
Vo maf u fôI cua Ðurysfhoo dôI ngh¦ch han voI nhung IoI Io
cua ông fa. Co chuyôn gì xay ra o fhanh TIrynfho vây7
- Ta râf hanh dIôn vô nhung qua fao vang nay. NguoI da
hoan foan chIôn fhang. Chinh vì fhô ngay hôm nay fa vuI mung
bao cho nguoI bIôf rang fa fra fu do cho nguoI...
- TôI duoc fu do rôI u, fâu duc vua7 - HorcuIo bôn chôn hoI.
- Ðuc vua chua noI hôf câu. - Coproo xon vao. - Hay ngho cho
hôf da!
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðung! NguoI duoc fu do. MIôn Ia nguoI fhoa man fhu fhach
cuôI cung...
Ðuc vua dung IaI, hoI fr¦nh frong môf chuf.
- Ta hua fruoc fhân dân fhanh TIrynfho Ia so fra fu do cho
nguoI ngay sau fhu fhach cuôI cung. Nhung nam qua, nguoI da
chung fo su frung fhanh cua mình. Thâf vô Iy khI fIôp fuc buôc
nguoI phaI ch¦u dung moI fhu fhach frôn maf dâf nay. Ta Iong
frong fuyôn bô rang mon no cua nguoI so duoc fra vao cuôI cuôc
chInh phuc nay.
- Thân xIn dân chung fhanh TIrynfho Iam nhân chung. Vây
fhân phaI Iam gì7
- NguoI hay xuông d¦a nguc va mang con cho gac cua Corboro
vô dây.
- Xuông d¦a nguc u7 Nhung fhua duc vua, ngaI bIôf rang
không co môf nguoI frân gIan nao xuông do ma IaI fro vô duoc.
- NguoI không phaI Ia môf nguoI fâm fhuong, nôu không
nguoI da fhâf baI frong nhung công frình fruoc rôI. Con su fu
Nomoo không phaI Ia môf con su fu fâm fhuong nguoI cung da ha
duoc no. CIo dây nguoI phaI dI xuông d¦a nguc ma không mang
fhoo vu khi gì. Hay dua cho fa cung fôn, guom, chuy cua nguoI. Ðu
nguoI gIôf duoc con cho Corboro hay baf sông no mang vô dây,
nguoI cung phaI dôI maf voI no bang fay không va voI ca nhung fro
ngaI khac ma nguoI so gap.
- Không co vu khi u7 Nôu ngaI muôn fôI chôf, hay ra Iônh
ngay Iâp fuc, dung mâf fhoI gIan nua.
- Ta không muôn nguoI chôf. - Ðurysfhoo dôI fra. - Ta chI
fhông bao cho nguoI công vIôc cuôI cung, va nguoI so duoc fu do.
Không bIôf vì kIôu hanh hay fuc gIân, HorcuIo buoc foI daf
fruoc Ðurysfhoo, bôn canh gIo fao vang, fâf ca vu khi cua chang,
nhung chIôn cu da gIup chang chIôn fhang nhung quaI vâf, nhung
d¦ch fhu ghô gom nhâf.
ThIorry Iofovro 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Tôf Iam. - Ðurysfhoo noI va IaI cam fhây Iuông khi Ianh
chay rân râf frong mau.
- Tâu duc vua, vì dây Ia fhu fhach cuôI cung, hay cho phop
fôI co môf IoI fhInh câu.
- Io nao nguoI dam! - Coproo Ia Iôn.
- Hay dô cho anh fa noI. - Nha vua can fhIôp.
- Chung fa không b¦ buôc phaI châp nhân IoI fhInh câu nay
nhung if nhâf fhì anh fa cung co quyôn duoc noI.
HorcuIo cuI gâp nguoI xuông, fo vo ung fhuân va khuâf phuc.
- TôI muôn duoc khoac bô da cua con su fu Nomoo, con su fu
ma fôI da chInh phuc duoc.
- Khoac bô da su fu a7 Nhung faI sao7
- Ðo Ia nhIôm vu dâu fIôn ma fôI da fhuc hIôn duoI Iônh cua
ngaI. Va fôI hy vong rang fâm da fhu nay so mang IaI su may man
cho fôI.
- Khoac fâm da fhu dô gIu Iây IInh hôn a7 -Ðurysfhoo bâf
cuoI ha ha. - Ta châp fhuân! Cho mang fâm da su fu Nomoo IaI
dây cho HorcuIo! Coproo, hay nhanh Iôn!
Coproo buc bôI nhung vân fuân Iônh. Ong fa fhâm nghI:
Mong cho HorcuIo khoac fâm da con su fu khôn kIôp do ma Iang
fhang vInh vIôn noI d¦a nguc.
HorcuIo khoac fâm da su fu Iôn vaI va không nhìn aI, không
noI môf IoI nao, roI TIrynfho dôn d¦a nguc. Cang foI nhanh chang
so cang som duoc fu do. Chang chay qua công fhanh.
- IaI co môf fôn muôn chôf mau chong fhô!... - Coproo mIa
maI.
Ðô foI duoc d¦a nguc fhì co fhô dI moI con duong. ChI cân dao
môf caI hô nao do va dI maI xuông, canh cua d¦a nguc so mo ra.
Thoo quy Iuâf chung fhì chang cân fôn nhIôu fhoI gIan.
Hados không bao gIo Iam fraI y muôn cua cac v¦ khach, nhâf
Ia nhung nguoI muôn chIa so bua an fôI frong Iua. Môf khI buoc
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chân cua cac v¦ khach da buoc qua maf dâf, nhung con duong daI
buôn fham cu mo ra foI fân dInh fhu cua Hados.
HorcuIo IIôu mình foI ban dao Tonaro, râf xa TIrynfho, con
duong dân fhang foI sông Sfyx, noI Charon dua nhung nguoI chôf
foI chô Hados.
Ðuong hâm dân dôn vuong quôc nguoI chôf hôf suc hoang
vang. Cang dI sâu vao, HorcuIo cang fhây khi âm foa ra fu nhung
fang da xanh xao xâm chIôm dân vao co fhô chang. Cho du chang
da khoac fâm da su fu Nomoo. Cang dI, Iop dâf môm duoI chân
chang cang cung ran hon va không bao Iâu, no da Ia mô f Iop da
Iua, kôf fhanh môf ban chông sac nhu dao. Không khi Ianh quân
frong hâm fôI.
HorcuIo không con khaI nIôm vô fhoI gIan nua. Chang da dI
sâu vao Iong dâf fu Iuc nao7
Con duong hâm ban dâu con fhoaI fhoaI, gIo dây Ia nhung
khoang rông co dô nghIông dôn chong maf. Nhung con nhôn không
Iô dôf nhung fâm IuoI cung nhu da, va dâp vao chang Iam xây xuoc
da maf va co fhô chang fruoc khI b¦ "vo". NhIôu con doI mau nâu
dâm bay voI fôc dô chong maf fruoc maf chang, co vo nhu dân
duong cho chang fhoo. Thâf ra HorcuIo không co su chon Iua: Con
duong hâm, fu chô dI xuông, chI dân foI môf vuc sâu.
Cang fIôn vô phia fruoc, duong hâm cang dôc hon, cac vach
ngan haI bôn cang saf IaI, không khi cang nong hon. Tâm ao da su
fu Iam chang cam fhây kho ch¦u. Chang fhây hôf suc nong nuc,
nhung du fhô nao, chang cung không fhô coI bo fâm da duoc.
Chang mo hô cam fhây do Ia fhô manh, Ia vu khi duy nhâf cua
mình, mac du chang không gIaI fhich duoc.
RôI HorcuIo IaI phaI khom mình moI fIôn Iôn duoc, rôI IaI
phaI bo nhu môf con fhu. KhI chang phaI fruon dI, chang nghI
rang fhô Ia hôf va da dôn vuong quôc cua caI chôf. Ðurysfhoo qua
co Iy. Nhung fhang nam rong ra chIôn dâu chuôc IaI IôI Iâm cuôI
cung kôf fhuc o dây voI caI chôf ngu xuân va phI Iy.
ThIorry Iofovro 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Mau fu nhung vôf xây xuoc chay rong rong frôn nguoI, co
bap cua chang cung do, dâu oc nang nô va duong dI ngay cang hop
hon. Nghof fho, chang dung IaI. Chang châp nhân chôf o dây ma
chua hoan fhanh nhIôm vu, nhung không phaI môf caI chôf khôn
khô. Chang phaI Iây IaI suc Iuc dô co fhô chôf frong danh du.
HorcuIo nam ngu môf gIâc frong không khi nong ghô nguoI ây.
Chang không bIôf mình ngu frong bao Iâu.
CaI nong danh fhuc chang dây. Tu dang xa, môf Iuông anh
sang Iay dông. HorcuIo fIôp fuc cuôc hanh frình.
Ðôf nhIôn, khI caI nong da fro nôn khung khIôp, không ch¦u
nôI, duong hâm IaI mo rông ra. HorcuIo co fhô dung fhang Iôn
duoc. Chang fIôp fuc câf buoc. RôI duong hâm mo ra foI môf gIan
phong rông mônh mông, co maI vom. Suc nong khIôn cho da cung
fan fhanh nuoc. HorcuIo kInh hoang nghI rang mình cung so fan
fhanh nuoc.
Co môf chIôc fhang duoc doo vung vô frong da nôI IIôn vô
phia cuôI duong hâm voI môf gIan phong nua cung rông mônh
mông. Trôn fuong co nhung ngon duôc dang chay, do Ia anh sa ng
ma chang nhìn fhây fu ban nay.
HorcuIo baf dâu froo Iôn nhung bâc fhang fron va nong bong.
KhI Iôn dôn Iung chung, chang da frông fhây fân cung cua caI
hang. Môf dong nuoc don va sôI sung suc chIa caI hang ra Iam dôI.
Ðôn bo gân nhâf co môf caI fhuyôn dang doI san.
HorcuIo fIôn Iôn. Co môf nguoI dang dung frôn fhuyôn. Ðo Ia
Charon, nguoI cho nhung nguoI chôf foI dInh fhu cua Hados va
duoc fra fIôn fhu Iao xung dang.
KhI Charon fhây HorcuIo khoac fâm da su fu, va mau o frôn
nguoI chay rong rong, ông fa so haI foI muc phaI fhôf Iôn:
- NguoI Iam fa so qua, fa không doI hoI gì ca. Troo Iôn dây, fa
so cho nguoI dI.
Va Charon chông cây sao daI frong Ian nuoc dây fhuyôn dI.
Co Io dây Ia chuyôn do dI voI fôc dô nhanh nhâf frong doI ông fa.
HorcuIo Im Iang, chang không noI môf câu, không nhìn nguoI IaI
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
do Iây môf Iân. Sau khI fhuyôn câp bôn, HorcuIo buoc xuông va
nham fhang phia fruoc fIôn buoc.
Chang bao Iâu chang da dung fruoc nhung buc fuong xam
cua dInh fhu cua Hados. Nhung canh cua fo bang fhop mo rông.
Chang co aI don fIôp chang ca. HorcuIo dung fruoc cua chinh
va cho doI. Môf gIong noI dôf ngôf vang Iôn:
- NguoI vôI dôn dây dô chôf a HorcuIo7
- TôI không co y d¦nh do.
- O! Vây ra nguoI ngu xuân dôn fhô sao7
Trong chIôc ao choang haI mau do don, Hados nhìn HorcuIo
cham cham voI anh maf chô gIôu:
- TôI dôn dây fìm con cho Corboro cua ngaI.
- Tôf Iam... NguoI co bIôf rang fa không co co hôI dô gIaI fri
fu... vaI kIôp rôI không7
- PhaI chang fôI phaI gIôf ngaI dô baf con cho Corboro7
- NguoI không bIôf rang fa Ia Chua fô cua d¦a nguc a7
- TôI cân gâp Iam, fhua ngaI! NgaI so gIao Corboro cho fôI
hay fôI phaI baf no7
- NguoI Iam fa râf fhich fhu, HorcuIo a... Vây fhì fa so fang
Corboro cho nguoI nôu nguoI fhang duoc fa.
Va không cho doI câu fra IoI cua khach, Hados coI phaf ao
khoac san sang Iao vao cuôc dâu. HorcuIo vân gIu fâm da cua su fu
Nomoo frôn vaI va nhay phaf Iôn nguoI Hados, gâm ru nhu chinh
chang Ia su fu fhâf su. Ca haI nguoI nga Ian ra dâf.
Suc manh cua HorcuIo fang Iôn gâp bôI, co fhô do Ia suc
manh cua con manh fhu ma chang mang fâm da cua no frôn Iung.
HorcuIo cang Iuc cang fhang fhô. Nhung cu dâm cua HorcuIo roI
nhu mua, nhu sâm sof Iôn nguoI fhân chôf. HorcuIo không cam
fhây nhung vôf fhuong dau don nua, va chang danh foI fâp nhu
chua bao gIo Iam fhô. Con nhung cu dâm cua Hados fhì chI nhu
nhung nôf muôI chich. Cuôc chIôn dâu duong nhu không co hôI kôf
ThIorry Iofovro 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fhuc. ÐoI vì nôu chang chô ngu duoc Hados, nghIa Ia chang dang
duong dâu voI môf v¦ fhân bâf fu va du co b¦ fhuong fich dôn mây
cung Ianh.
Hados dung IaI dôf ngôf va noI voI chang:
- Ðung IaI dI HorcuIo, nguoI da mInh chung duoc Iong dung
cam cua nguoI rôI. Cuôc chIôn dâu nay so duoc ghI dâu vInh vIôn o
dây. ÐoI vì nguoI da dam so faI cung fa, dIôu ma không môf nguoI
nao dam Iam ca. Ta muôn fang nguoI con cho Corboro. Ta bIôf ro
rang Ðurysfhoo, duoI Iônh cua Junon da buôc nguoI phaI foI d¦a
nguc. Sô phân cua nguoI không kôf fhuc faI dây. Ta fang cho nguoI
Corboro dô nguoI mang vô TIrynfho chung mInh cho chuyôn vIông
fham d¦a nguc nay. Sau do, nguoI fha no ra dô no con quay IaI Iam
nhIôm vu frong vuong quôc cua caI chôf.
- TôI râf cam on ngaI, fhua Hados! Thâf Ia môf vInh du khI
duoc so faI voI ngaI.
- Ðo Ia nIôm vuI cua fa. ÐoI vì frong vuong quôc nay, chI co
nhung IInh hôn yôu duôI hay fhan van, rôn rI... Nhung nôu nguoI
không fra IaI Corboro fhì nguoI so phaI chôf, HorcuIo a!
- TôI vân chua muôn chôf, fôI da noI voI ngaI rôI. KhI
Ðurysfhoo nhìn fhây Corboro, no so duoc fu do ngay Iâp fuc.
- Vâ y fhì fa fIn nguoI.
Hados khoac chIôc ao choang daI vao va huyf gIo. Ngay Iuc
ây, môf con cho ba dâu không Iô xuâf hIôn, gâm gu. Nhung caI
nanh cua no don nhu nuoc sông Sfyx, han phaI Ia nhung vu khi
dang so. HorcuIo fhây mình da may man không phaI chIôn dâu voI
no dô mang vô cho Ðurysfhoo.
Corboro ngay cang gâm du hon. Hados ra hIôu va con quaI
vâf bông nhIôn fro nôn hIôn Ianh nhu môf con cuu.
- Hay dI dI, HorcuIo. Ðung quôn IoI hua.
Corboro so fhoo nguoI foI TIrynfho. Va sau do...
- Sau do, no hoan foan fu do. TôI so Io vIôc ây.
12 CHIÐN CONC C!A HÐRC!IÐR 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Corboro cung HorcuIo fro vô, dI foI dâu no cung Iam cho
nguoI qua duong hoang so. CuôI cung ho foI công fhanh TIrynfho.
Cua fhanh rông mo nhung hoang vu nhu sa mac. Ðanh fIông cua
Corboro da foI fruoc khI no dôn noI..HorcuIo va con cho Corboro foI
fruoc Iâu daI.
Chang co aI doI ho ca. Chac fâf ca moI nguoI dôu so haI.
HorcuIo phaI hof Iôn dô môf aI do phaI xuâf hIôn.
ChI co Coproo run rây buoc ra.
- Ðurysfhoo frôn dâu rôI7 - HorcuIo fuc gIân hoI.
- Ðuc vua uy fhac cho fôI vIôc nay.
- NgaI fhây dây, fôI da fro vô fu d¦a nguc. Va con mang fhoo
con cho Corboro. TôI nhac IaI IoI hua fruoc kIa cua Ðurysfhoo: ông
fa so phaI fra fu do cho fôI.
- NgaI da fu do... - Coproo run run noI. -Ðây gIo ngaI hay dI
dI.
- Co gì dam bao cho fa khI dI qua công fhanh nay7
- NôI so haI cua Ðurysfhoo, dung vây, va con cho không Iô
nay, do Ia su bao dam cua ngaI.
Corboro baf dâu gâm gu.
- Corboro con quy gIa gâp mây Iân duc vua cua ngaI. -
HorcuIo vua noI vua vuôf vo con cho.
Ðo Ia nhung IoI dôI fhoaI sau cung o fhanh TIrynfho. HorcuIo
quay gof va Corboro fhoo sau.
Chang roI bo vInh vIôn fhanh phô nay. Chang da châm hôf
fhoI gIan nô Iô o dây va sông sof quay vô sau muoI haI chIôn công
Iung Iây.
Chang duoc fu do, cung nhu Corboro ma chang fha ngay khI
ho vuof qua công fhanh.
Corboro chay nhanh foI caI hang dâu fIôn, rôI Iao xuông, fro
vô xu so cua caI chôf va fIôp fuc cuôc sông canh Hados. Con
ThIorry Iofovro 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
HorcuIo so fIôp fuc cuôc sông cua mình va baf fay vao nhung cuôc
phIôu Iuu moI..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful