To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com
SPONSORED BY:

‫תורתך שעשועי‬

‫פסחים ע"ב‬

July 28 ‘14 ’‫מאנטאג פר’ דברים א’ דר”ח אב תשע”ד לפ”ק ולמס‬

‫יסודי התורה‬

:‫שבת כ‬

1626

718.387.7008 ‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר‬
‫ך‬

1:02
8:15

:‫חצות‬
:‫שקיעה‬

718.331.8463 :‫זמנים האטליין נומער‬

9:25 :‫סוזק"ש גר"א‬
10:13 :‫סוף זמן תפלה‬
10:37 :‫סוז"ת גר"א‬

4:36 :‫עלות השחר‬
5:48
:‫נץ החמה‬
8:49 :‫סוף זמן קר”ש‬

011-972-2-5810-342 :‫ ■ ירושלים • מבשר ואומר‬845-662-6122 :‫ ■ קרית יואל • היום יום‬718-388-7744 :‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‬

Á·´± 
·¸¸³¿±Á»Á±

Á·´±
‫¸¸·נאכט‬³¿±Á»Á±
‫וואך‬

■ 3 ‫■ זעהט די שידוכים אין די "עקרת הבית" אפטיילונג אויף זייט‬

79 Ross St. ‫בבית מו"ח‬

·¸¸»Á±¿´¸Áº¸»±¸´·ǯÃ

¾´ÃÁ¸Å¸µ¯Ã¸²ǯÃ
8:30 ‫ שחרית‬,‫ הופפער‬13 ‫בביהמ"ד הגדול דסאטמאר‬
‫הברי"מ למחרתו‬
Inventory Quality
150 Middleton St. #7B ‫בבית מו"ח‬
Assurance
8:00 ‫ שחרית‬,‫הברי"מ למחרתו תפארת משה‬

‫ ק"י‬,‫בן מו"ה בערל הי"ו‬
‫הי"ו חתן מו"ה אברהם גוטמאן הי"ו‬

·¸¸»Á±¿´¸Áº¸»±¸´·ǯÃ
‫בן מו"ה דוד עמרם הי"ו‬
¾´ÃÁ¸Å¸µ¯Ã¸²ǯÃ

‫מו"ה מענדל מאיר מיטטעלמאן‬

‫מו"ה יצחק דוב ניימאן הי"ו‬
Á·´±
‫חתן מו"ה הערשל פלאם הי"ו‬
Inventory
Quality 
·¸¸³¿±Á»Á± 
·»¯Å¯°·´±
Assurance
9:30 ‫ "גודל חשיבת ישראל בעיקבתא דמשיחא" בביהמ"ד הגדול פאפא בשעה‬,‫שליט"א‬
‫אירגון שיעורי תורה היום ידרוש הרה"ג יעקב טובי' ווייזער‬ 

¹¯´´¯±Á·ÇÁ²¯ 
À·¸ÃÁ¿Á°Á»¸Ã

„´º´ 
 
À¿ÁÇ´È¿¸¯·»Á³
·¸¸»Á±¿´¸Áº¸»±¸´·ǯà 

Á¸Å¯Æ¯´´¾´¯·ˆ´¸·»¯Å¯°
¾´ÃÁ¸Å¸µ¯Ã¸²ǯà 
ÁÇÁÃÀ¯½·¯Áȸ½¸¸³
Inventory
Quality
Assurance
employment@bandh.com 
·»¯Å¯°·´± 

·»¯Å¯°·´± 
¹¯´´¯±Á·ÇÁ²¯ 
À·¸ÃÁ¿Á°Á»¸Ã

Á·´± 
Á¸Å¯Æ¯´´¾´¯·ˆ´¸·»¯Å¯° ·¸¸³¿±Á»Á±
„´º´  
À¿ÁÇ´È¿¸¯·»Á³

(212) 502-9434 
¹¯´´¯±Á·ÇÁ²¯ 
ÁÇÁÃÀ¯½·¯Áȸ½¸¸³ 
À·¸ÃÁ¿Á°Á»¸Ã
„´º´  
À¿ÁÇ´È¿¸¯·»Á³
·¸¸»Á±¿´¸Áº¸»±¸´·ǯÃ
Á¸Å¯Æ¯´´¾´¯·ˆ´¸·»¯Å¯°



employment@bandh.com
 
ÁÇÁÃÀ¯½·¯Áȸ½¸¸³


     

(212) 502-9434

¾´ÃÁ¸Å¸µ¯Ã¸²ǯÃ

Inventory Quality

employment@bandh.com
‫בחניות הספרים‬
‫ המצב הנורא השורר באה"ק ניתן להשיג עוה"פ‬Assurance
‫לאור‬

(212) ‫בלתך‬
502-9434 ‫מספר מצומצם של הספר הנפלא "אפס‬
)‫גואלינו" (הוצאת נטרונא‬

718-384-1324 ‫ נר למאור‬:‫ האלסעיל‬,‫¯»·המצרים לעיין בהליקוט הכי גדול בעניני גלות וגאולה‬ů°·´±
‫והזמן גרמא בימי בין‬ 

¹¯´´¯±Á·ÇÁ²¯ 
À·¸ÃÁ¿Á°Á»¸Ã

„´º´  
À¿ÁÇ´È¿¸¯·»Á³ 

Á¸Å¯Æ¯´´¾´¯·ˆ´¸·»¯Å¯° 
ÁÇÁÃÀ¯½·¯Áȸ½¸¸³
employment@bandh.com
(212) 502-9434

!‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן‬

917-627-8226 ‫ גאנצע שבתדיגע סעודות‬,‫ נאכטמאל‬,‫ מיטאג‬,‫ סערווירט פרישטאג‬,‫ אויך וועכנטליך‬,‫ געציילטע באנגעלאוס עוועילעבל‬- ‫קעטסקילס‬
347-773-2766 ‫ רופט שוין‬,‫ גוט פאר ישיבה אדער גרויסע פאמיליע‬,)bdrm 4 & 1-2-3( ‫ יוניטס צו פארקויפן‬29 ‫ באנגעלאו קאלאני מיט‬- ‫מאנטיסעלא‬
845-783-2503 ‫ רופט‬,1 ‫ רומיגע דירה אין סעקשאן‬5 ‫ צו פארקויפן א‬- ‫ק"י‬
845-238-0247 ‫ רופט‬- ‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,‫ פעימענטס‬/ ‫ מעינטנענס'ן‬/ ‫ קאלעקטן רענט‬:‫האט איר א דירה אין ק"י? מיר וועלן‬
718-306-9314 !‫ מיר נעמען נישט קיין געלט נאר אויב מיר זענען סוקסעספול‬,‫ טעג‬30 ‫ ווייניגער ווי‬- ‫מיר פארעכטן קרעדיט שנעל‬
917-474-9633 !‫ איז גרייט אייך ארויסצוטראגן צו די קאנטרי (אויך אלע לאנג דיסטענס) גוטע פרייז‬U-Haul ,8 Passenger Suburban ‫אינגערמאן מיט א נייע‬
718-306-9314 ‫ פאר סענטס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‬Bank of America home equity ‫איר קענט יעצט סעטלען אייער‬

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400
For Sale - Brand new Palm Pixi celphone. Great price! Please call 718-963-0359
FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774

Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.
Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040

Several secretary positions for medical billing now available at Ahava Medical. Please call 718-336-9500 #3201
ELECTRIC

Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896

45
LEE AVE.
Cor. Wilson St.

718.576.3055

HANDYMAN

we will be

OPEN THE 9 DAYS LATE HOURS
With a full menu. We have sushi.

W
De e
live
r

?‫פארוואס לערנט יעדער דרייווען ביי פאללמאן‬
!‫ און קען גוט דרייווען‬,‫ווייל א תלמיד פון פאללמאן ווייסט אלעס‬

280 RODNEY ST.t718-237-1512
‫נבדק ע"י‬

‫הרב אפרים‬
‫פריעדמאן שליט"א‬
347-587-0781

‫אדער ביי‬

‫איר קענט איבערלאזן‬

‫שטוב‬
‫ביים מקוה איד ביי מיר אין‬
172 Lee Ave.
10:30 ‫יעדן טאג פון‬

‫אין ביהמ"ד הגדול דקיט"ל‬
.‫ הופפער סט‬13

‫בדיקת תפילין‬

!‫בו ביום‬

t 24 Hour Service
t Fully Insured
t Satisfaction Guaranteed

Shmuli Just
718.680.2960 | justclean45@yahoo.com

SELLING

NO NEED:

WE WILL SHIP YOUR
ITEMS TO YOUR
AMAZON FBA FOR FREE

YOU ONLY NEED:

ONLINE?

Storage. Warehousing.
Employees.
AN AMAZON ACCOUNT!

For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com

CONTACT US
& WE WILL
SEND YOU
Op Great
por
DEALS AS
tun
i
ty THEY COME
Dis for
trib
IN
& S utor
Ow tore s
ner
s
NO MORE
THAN 2
SELLERS
PER ITEM

Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC

‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪8:15 ............................................‬‬

‫‪83°- 64°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪9:27 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫רעגן‬

‫‪81°- 65°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫■‬

‫זוניג‬

‫מאנטאג פר' דברים • א' דר"ח אב תשע"ד לפ"ק • ‪■ July 28, 2014‬‬

‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬
‫‪718.782.8900‬‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫צד הכלה‬

‫וקול שמחה‬

‫‪A phone call away for a once-in-a-lifetime experience‬‬

‫הרה"ג אלישע סעקולא שליט"א (הורוויץ)‬

‫בן הגה"צ מסאדניווא שליט"א ‪ -‬חתן כ"ק אדמו"ר מסטריזוב שליט"א‬

‫הרה"ג חיים מאיר ארנסטר שליט"א (אונגאר)‬

‫מזל ךוב‬

‫חתן כ"ק אדמו"ר מנייטרא שליט"א‬
‫הכלה מרת מינדל תחי' ‪ -‬מאנסי‬

‫החתן כמר ירחמיאל ישראל ני"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫ר' משה הערש גאלדשטיין הי"ו (גאלדשטיין)‬
‫החתן כמר חיים יהודא ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אברהם יעקב מינקאף הי"ו (וואלדמאן)‬
‫הכלה מרת חנה פערל תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫ר' מאיר דוד בר"י מאסרי הי"ו (כהן)‬
‫החתן כמר אהרן שמעון ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' אהרן דניאל מאלח הי"ו (נאקא)‬
‫הכלה מרת רבקה תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫ר' משה לייב פאשקעס הי"ו (פריעדמאן)‬
‫החתן כמר מאיר ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' יושע מתתי' גראס הי"ו (ברילל)‬
‫הכלה מרת רחל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אברהם משה ראטה הי"ו (שלעזינגער)‬
‫החתן כמר יונה ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' הערש לייב ראזענבערג הי"ו (ווערצבערגער)‬
‫הכלה מרת חנה גיטל תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אברהם שטיינמעץ הי"ו (שטארק)‬
‫החתן כמר הערשל ני"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' יצחק שלמה פייפער הי"ו (אללעך)‬
‫הכלה מרת הינדא תחי' ‪ -‬מאנסי‬

‫ר' עזריאל שעהר הי"ו (ביערמאן)‬
‫החתן כמר שלמה ני"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' ירמי' קופטשיק הי"ו (סייעד)‬
‫הכלה מרת מרים רויזא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫א קלאסיפייד אין "עקרת הבית" ;‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫ך‬

‫ברענגט די ריכטיגע רעזולטאטן!‬

‫‪BUNGALOWS COLONY FOR SALE‬‬
‫‪MONTICELLO VIC. 29 Units (1-2-3 & 4 bdrm) Bungalow Colony for sale.‬‬
‫‪Adjacent to City sewer. Good for Yeshiva or large family . Call now 347-773-2766‬‬
‫‪Full time position available for immediate hire in a Williamsburg, multi-girl office.‬‬
‫)‪office experienced a must Please call 347.762.2418. (If N/A, leave message.‬‬
‫?‪Attention teachers/ SEIT therapist, can you supervise teachers and have preschool experience‬‬
‫‪This is a great opportunity to significantly increase your salary. early childhood certification‬‬
‫‪required. 25 hours a week. 718-935-9848 ext 1944 oxford insurance provided at no cost.‬‬
‫‪Several secretary positions for medical billing now available at Ahava Medical.‬‬
‫‪Please call 718-336-9500 #3201‬‬
‫גמ"ח פאר ‪ Poya‬און ברית ‪ Outfit‬לע"נ הבתולה שרה ע"ה בת ר' אשר יעקב י‪-‬הודא שווארטץ הי"ו ‪718-388-3273 -‬‬
‫‪ - The Tichel Place‬האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‪ ,‬רופט ביז ‪718-302-4905 10:00PM‬‬
‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‪-‬געבוירן נאכן פארלירן ‪ 30‬פונט אין ‪ 30‬טעג מיט די ‪ diet spary‬בהכשר עדה החרדית ‪718-705-8008‬‬
‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ -‬דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‪ ,‬רופט ‪718-782-0285‬‬
‫נארט מיאמי ‪ -‬פריוואטע הויז צו פארדינגען‪ ,‬מעגליך אויף וועכנטליך‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ .‬נאנט צו שוהל‪/‬מקוה‪,‬‬
‫שיינע גראונד'ס‪ ,‬פארמאגט גרעניט קאונטער‪ ,‬פול מיט מחיצה‪ ,‬צוגענגליכע פרייז‪ ,‬ספעשל פרייז פאר ‪ 30‬טעג‪917-586-4505 .‬‬
‫אינגערמאן מיט א נייע ‪ U-Haul ,8 Passenger Suburban‬איז גרייט אייך ארויסצוטראגן צו די קאנטרי (אויך אלע לאנג דיסטענס) גוטע פרייז! ‪917-474-9633‬‬

‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‪/‬צו וומ"ס‪/‬ב"פ בלויז ‪ - $12‬צו מאנסי‪/‬סקווירא בלויז ‪ $15‬רופט ‪845-608-7676‬‬

‫‪AHAVA MEDICAL‬‬

‫אפען ביז ‪ 1100‬ביינאכט‬
‫‪718-336-9500‬‬

‫‪URGENT CARE‬‬

‫‪Walk in & Transportation Available.‬‬
‫‪FREE Parking.‬‬
‫‪All insurance accepted.‬‬
‫עקסטער פאר מענער און פרויען‬
‫‪16 Sumner Pl. Flushing & Broadway‬‬
‫‪Start‬‬
‫‪a career‬‬
‫טרעפיק ווערט ערווארטעט אין די געגנט מארסי און הופפער סט‪.‬‬
‫שווערע‬
‫א‬
‫שווערע טרעפיק ‪with B&H‬‬
‫צוליב די ‪ %20‬דיסקאונט וואס מיר האבן אויף כמעט אלע אונזערע פראדוקטן‬

‫‪Dental & Therapy‬‬
‫שוויץ ‪2 Pools /‬‬

‫ערווארטעט‬
‫‪Start‬‬
‫‪a career‬‬
‫ביז‬
‫געגנט‬
‫אין די‬
‫‪with B&H‬‬
‫חמשה עשר באב‬

‫ פעידזש פלאס ‪ -‬רעד פאקעט ‪ -‬ספרינט ‪ -‬נייע ספרינט ‪ -‬טעלעפאונס ‪ -‬סים קארדס ‪ -‬קאלינג קארדס‬‫‪ - (Pay‬אויך ‪ - GSM Phones‬כשר'ע סעלפאונס און נאך! סעיל גייט אן ביז חמשה עשר באב הבעל"ט‬
‫)‪Phones‬‬
‫‬

‫ ‬

‫‪Sales & Customer Service‬‬
‫‪CALL & SAVE - 233 Hooper St. - 718.387.4252‬‬

‫‬
‫ ‬
‫‪Sales & Customer Service‬‬
‫} ‪{ Starting salary 46K & up‬‬

‫(‪43,.(3$$‬‬
‫)‪(212‬‬
‫‪502-9434‬‬

‫‪➤,*-.$&$+/'2$!$+$50/‬‬

‫‪OFFERING:‬‬
‫(‪43,.(3$$‬‬

‫‪➤ #‬‬

‫‪➤,*-.$&$+/'2$!$+$50/‬‬
‫"‪$ )0&+/1. +"$ 0"&'+% 
$0‬‬

‫‪OFFERING:‬‬
‫‪employment@bandh.com‬‬
‫‪➤ #‬‬

‫} ‪{ Starting salary 46K & up‬‬

‫‪'#&,)'# 4/2 " 0',+‬‬

‫➤‬

‫‪➤&,.,1%&0.‬‬

‫‪'+'+%0,‬‬
‫‪#$2$),-4,1.(+,3)$#%$‬‬
‫‪+#/('))/‬‬

‫‪Start‬‬
‫‪a career‬‬
‫‪with‬‬

‫"‪$ )0&+/1. +"$ 0"&'+% 
$0‬‬

‫‪➤ '#&,)'# 4/2 " 0',+‬‬
‫איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט‪ .‬אדער ביי מיר אין שטוב אויף ‪ 190‬ווילסאן סט‪#8A .‬‬
‫בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום ‪-‬‬
‫‪➤&,.,1%&0. '+'+%0,‬‬
‫איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות‪ ,‬נבדק ע”י ר’ יהושע עקשטיין שליט”א סופר סת’’ם ‪917-817-0185‬‬
‫פון ‪ 9:00‬צופרי‪ ,‬אדער קען‬
‫‪#$2$),-4,1.(+,3)$#%$‬‬

‫‪+#/('))/‬‬

‫ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!‬
‫אזוי ווי ס'טרעפט זיך ליידער אז מ'הערט מענטשן האבן ל“ע די געפערליכע מחלה ה“י אין די קישקעס‪.‬‬
‫דאס איז א זאך וואס מ'קען בכל אופן אויף א גרינגע וועג פארמיידן און בעז“ה פארעכטן‪ ,‬דורכ'ן נעמען א‬
‫סקא ּפי וואס ווערט רעקאמאנדירט ביי אלע דאקטורים‪ ,‬אז העכער די ‪ 40‬יאר איז גאר וויכטיג‬
‫נא ָ‬
‫לא ָ‬
‫קא ָ‬
‫ָ‬
‫דאס צו מאכן‪ ,‬ספעציעל די אידן וואס האבן ל“ע געהאט די פראבלעמען אין די פאמיליע‬
‫ס'איז אונז ב“ה געלונגען אריינצוברענגען דא אין וויליאמסבורג‬

‫‪Dr. Saul G. Agus‬‬

‫פון די וועלט'ס‪-‬גרעסטע ספעציאליסטן פון מאונט‪-‬סיני שפיטאל אינעם פעלד פון ‪Gastroenterology‬‬

‫)מאגן פראבלעמען‪ :‬ברענעריי‪ ,‬ווייטאגן א‪.‬א‪.‬וו‪(.‬‬
‫אין די זומער וואכן וועט זיך דער דאקטאר‬
‫דא געפונען בלויז אינמיטן די וואך‬

‫‪Community Heal‬‬

‫מיר נעמען אן אלע ערליי אינשורענס‬

‫‪Community Health Network‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful