You are on page 1of 2

Kim tra Nn v Mng

s: 2c-1
(Thi gian lm bi: 45 pht)
Cu1:
Nguyn tc c bn trong tnh ton mng nng cng trn nn t nhin.
(Ch nu vn tt):
1. Mng
2. Nn
Cu 2:
Kim tra kch thc mng bng di tng BTCT dy 20cm; trn nn st pha do
Ti tnh ton di chn tng No (b qua Mo; Qo)
Bit Sgh=6cm; h s vt ti n=1,2; Fs=2
S liu:
s B rng

c
Eo
w

o
2
2
3
b
su hm (T/m )
(T/m )
T/m
(m)
(m)
2a-1
1.5
1.0
1.85
18o30
1.8
1000
0.35
2b-1
1.8
1.2
1.80
19o30
2.0
950
0.32
o
2c-1
2.0
1.3
1.75
17 30
1.9
900
0.33
2d-1
2.2
1.4
1.72
16o30
1.7
850
0.34
o
2e-1
2.4
1.5
1.82
20 30
1.6
880
0.31
2f-1
2.5
1.6
1.84
20o25
1.5
980
0.30
Bng: Cc gi tr N ; N q ; N c
N
Nq
N
Nq
Nc

16
2.72
4.33
11.6
19
4.29
5.8
17
3.14
4.77
12.3
20
4.97
6.4
18
3.69
5.25
13.1
21
5.76
7.07

cng.

No
(T/m)
35
40
45
50
55
30
Nc

13.9
14.8
15.8

Kim tra Nn v Mng


s: 2c-1
(Thi gian lm bi: 45 pht)
Cu1:
Nguyn tc c bn trong tnh ton mng nng cng trn nn t nhin.
(Ch nu vn tt):
1. Mng
2. Nn
Cu 2:
Kim tra kch thc mng bng di tng BTCT dy 20cm; trn nn st pha do
Ti tnh ton di chn tng No (b qua Mo; Qo)
Bit Sgh=6cm; h s vt ti n=1,2; Fs=2
S liu:
s B rng

c
Eo
w

o
2
2
3
b
su hm (T/m )
(T/m )
T/m
(m)
(m)
2a-1
1.5
1.0
1.85
18o30
1.8
1000
0.35
2b-1
1.8
1.2
1.80
19o30
2.0
950
0.32
o
2c-1
2.0
1.3
1.75
17 30
1.9
900
0.33
2d-1
2.2
1.4
1.72
16o30
1.7
850
0.34
o
2e-1
2.4
1.5
1.82
20 30
1.6
880
0.31
2f-1
2.5
1.6
1.84
20o25
1.5
980
0.30
N
;
N
;
N
Bng: Cc gi tr q c
N
Nq
N
Nq
Nc

16
2.72
4.33
11.6
19
4.29
5.8
17
3.14
4.77
12.3
20
4.97
6.4
18
3.69
5.25
13.1
21
5.76
7.07

cng.

No
(T/m)
35
40
45
50
55
30
Nc

13.9
14.8
15.8