You are on page 1of 2

Kim tra Nn v Mng

s: 2b-2
(Thi gian lm bi: 45 pht)
Cu1:
Cc iu kin la chn su t mng.
Cu 2:
Kim tra chu cao mng v lng ct thp trong mng n kch thc: abH, di
ct:
Ti tnh ton di chn ct No (B qua Mo; Qo)
B tng mng M#200; Thp AII;
S liu:
chiu
Fa1
Fa2
s chiu di b rng su
dy
phng cnh
phng
No
a
b
hm
mng H
di (cm2)
cnh ngn
(T)
(m)
(m)
(m)
(m)
(cm2)
2a-2
2.0
1.5
0.8
0.5
14
13
80
2b-2
2.2
1.6
1.0
0.6
16
15
90
2c-2
2.4
1.8
1.1
0.7
18
17
100
2d-2
2.6
2.0
1.2
0.8
20
19
110
2e-2
2.8
2.2
1.3
1.0
22
20
120
2f-2
3.0
2.4
1.5
1.2
24
22
150

Kim tra Nn v Mng


s: 2b-2
(Thi gian lm bi: 45 pht)
Cu1:
Cc iu kin la chn su t mng.
Cu 2:
Kim tra chu cao mng v lng ct thp trong mng n kch thc: abH, di
ct:
Ti tnh ton di chn ct No (B qua Mo; Qo)
B tng mng M#200; Thp AII;
S liu:
chiu
Fa1
Fa2
s chiu di b rng su
dy
phng cnh
phng
No
2
a
b
hm
mng H
di (cm )
cnh ngn
(T)
(m)
(m)
(m)
(m)
(cm2)
2a-2
2.0
1.5
0.8
0.5
14
13
80
2b-2
2.2
1.6
1.0
0.6
16
15
90
2c-2
2.4
1.8
1.1
0.7
18
17
100
2d-2
2.6
2.0
1.2
0.8
20
19
110
2e-2
2.8
2.2
1.3
1.0
22
20
120

2f-2

3.0

2.4

1.5

1.2

24

22

150