You are on page 1of 23

AN1 CL CGI A DL 1 L k 1 CS L I 1 L kAkI S 1 7 1 4

reparat per a: 4t de SC

A crrec de:
Departament de I||o|og|a: S||v|a Caba||er|a | Carme Cod|na


Curs 2013-2014

CCL.LLGI SAN1 MIULL DLLS SAN1S. VIC


Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


"
INDLk
Departament de I||o|og|a

1.- Anto|og|a de textos:

l fossot Je les motetes, lrederlc Soler............................... pg. 3
looze Je setembte Je 1714, lrancesc Casas l Amlg......... pg. 6
o 8oc Je koJo, Annlm .................................................... pg 12
lo compooo Je 5oot noootot, !osep Ma de Sagarra .......... pg 14
l comte Jstelo, Annlm .................................................. pg 16
1714, !osep Carner ............................................................. pg 17
A lo potet, esctlc omb qolx, 8erLold 8rechL ........................ pg 18
vletoom, Ma Angels Anglada ............................................. pg 20
5otojevo, Ma Angels Anglada ............................................. pg 20
lo coo Jel solJoJet, de Manel ........................................ pg 21
Lnllaos .............................................................................. pg 22

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


#
AN1CLCGIA DL 1Lk1CS
kCILC1L DL LI1LkA1UkA

17 14


L| Iossar de |es Moreres
lrederlc Soler (1839-1893)

I
-Al fossot Je les motetes
oo s'bl eotetto cop ttotJot,
flos petJeot oosttes booJetes
set l'otoo Je l'booot.-

Alxl mesLre !ordl, un dla
cavanL, dela en lo fossar,
quan 8arcelona senLla
que l'anaven a esfondrar.
La baLlen bronze l ferro
dels canons de lellp CulnL.
Lll los maLa l [o els enLerro -
lo fosser dela, enfondlnL.


Culn velleL lo fosser !ordl!
!o l'havla coneguL,
no hl ha pas qul se'n recordl
que no el plorl condolguL.
Pavla passaL la vlda
mlranL la morL flL a flL,
l era una anlma enLendrlda,
no l'havla alx endurlL.


Lra vell: mes nlngu ho vela
velenL-lo al fossar, cavanL,
aquell plL que LoL es Lela
quan es sec no aguanLa LanL.
Son dol no el fela commoure,
l, !"#$%, el vela paLlnL,
era un cor dur com un roure
que senLla com un nln.Sempre al fossar anava
a cavar amb un neL seu,
sl ell lo seu &#$#!l porLava,
- !o - el nln dela - porLo el meu! -
l cavanL ambds alhora,
l fenL fosses al fossar,
sempre dels morLs a la vora
se'ls senLla mormolar:


- Al fossot Je les motetes
oo s'bl eotetto cop ttotJot,
flos petJeot oosttes booJetes
set l'otoo Je l'booot.

II

MolLs [orns fela que, '()(#*#
la cluLaL pels de 8erwlck,
amb l'anlma Lrasbalsada
lo vell cavava amb faLlc.
Los fossars de 8arcelona
s'ompllen de gom a gom.
el Lros d'or d'una corona
sl se'n gasLava de plom!


MesLre !ordl, que alx vela,
cavanL dela +,-! seu neL:
- lellp CulnL que Lan se'n rela
veL aqul que n'haura LreL:
rlus de sang l un munL de ruines
per pu[ar al Lrono relal.
nl essenL d'or l pedres flnes,
val /% un cepLre que LanL val?

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


$


l alxl dlenL, lo vell plorava,
l ofegava amb lo seu plor
una pena que el maLava
l ll Lrosse[ava el cor.
1enla un flll, que era pare
d'aquell nln que ll era neL,
l ll enrogla la cara
la vergonya d'un secreL.


Cue aquell flll... Laca #0/-+)1'#!
no LenlnL la paLrla en res,
va abandonar flll l esposa
l va vendre's al frances.
CompLeu, doncs, sl del vell !ordl
no fra amarganL lo plor,
no hl ha pas qul se'n recordl
que no el planyl amb LoL lo cor.


Lll Lan llelal a CaLalunya,
l el seu flll Lan crlmlnal...!
Cul, sl Le bon cor allunya
aquesL pensamenL morLal?
er o el pobre vell plorava
com sl caves lo cloL seu,
l LoL cavanL, mormolava:
- 2( '($34'... no ho voldra ueu!

-Al fossot Je les motetes
oo s'bl eotetto cop ttotJot,
flos petJeot oosttes booJetes
set l'otoo Je l'booot.

III
Cava el pobre vell la Lerra
amb l'a[uda del seu neL.
la [a avul Lres [orns que enLerra,
LanLs de morLs ll duu la guerra
que sn pocs los cloLs que ha feL.
ue Lrenc d'alba a la vesprada,
de la nlL al demaLl,
los morLs ll van com rluada
l ell obre pas amb l'alxada
a aquell rlu que no Le fl.


- 8e en Lenlm, flll meu, de felna!
- Ch, mon avl, aquelxa ral!
MenLre no Lornl a la belna
l'arma del soldaL, nosLra elna
no espereu que parl mal.
- Mes, al fossar - respon l'avl -
no hl hem d'enLerrar nlngu
que a la paLrla facl #$/#5(6
Cue cap Lraidor se n'avall!
Sl [o em moro, pensa-hl Lu.


Conec be de qulna banda
sn los morLs que van venlnL
al fossar a esperar Landa.
no en vull cap dels que comanda
lo boLxl de lellp 73(+)8
!a hl ha un cloL feL per #93-(:1'
fora el marge del fossar,
Lraidors amb Lraidors maLelxos.
Alxl els vlls Llndran esquelxos
per planLar l replanLar.l, alxl dlenL, lo neL l l'avl
anaven cloLs enfondlnL,
menLre obrlnL LoL [usL lo llavl,
com sl dlr-ho fos #$/#5(8
segulen, balx, repeLlnL:

- Al fossot Je les motetes
oo s'bl eotetto cop ttotJot,
flos petJeot oosttes booJetes
set l'otoo Je l'booot.

IV
Al, pobreLa 8arcelona,
lellp CulnL l'assalL eL dna
l L'ofega amb sa corona
apressanL Lon fl morLal.
Mes LoLs fllls per o no aflulxen
l combaLen sempre forLs,
l en los murs que, calenL crulxen,
enLre rlus de sang que els rulxen
s'alcen alLres murs de morLs.Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


%
l a rengleres, a rengleres
los van porLanL a enLerrar
al fossar de les moreres
enLre fum l polsegueres
l un reLr que fa -'$!#(#/6
8arre[aLs en un munL cauen
los d'un l d'alLre canL,
l encara quan morLs [a [auen
sembla que en combaLre es plauen
lo llelal amb lo Lraidor!


ue sobLe, l'avl es fa enrere
en mlrar un morL que han duL,
l el nln, en veure qul era,
LanL es el que '"-';#/5-/#8
que, de l'esglal, resLa muL,
conLemplanL-se'l, neL l avl
s'esLan al mlg del fossar
sens obrlr per res lo llavl,
a LoLs dos los sembla agravl
lo moL que han de pronunclar.


l menLresLanL, alla, al lluny,
encara la canonada,
fenL nuvols de fum, reLruny
l el vell veu l'elna mullada
de sang de son flll, al puny.
- Ch - al fl esclaLa, amb foc que llana
pels ulls la lra del cor seu -
Mlra'l, ueu n'ha pres ven[ana
uuu el vesLlL de !"<1') de lrana...
l es lo Leu pare, flll meu!


l el vell, que el magall empunya,
dlu LoL d'una al nln que plora:
- Lo seu crlm dels bons l'allunya,
fou Lraidor a CaLalunya.
- A on l'enLerrem? - A fora!

Al fossot Je les motetes
oo s'bl eotetto cop ttotJot,
flos petJeot oosttes booJetes
set l'otoo Je l'booot.

Ireder|c So|er (1839-189S)
Aotoloqlo Je lo loeslo lottltlco cotolooo
Lmlll Segues. vol 2-Colleccl lronLera CberLa. Ldlclons CaLalanes de arls 1976


1.- De |es parau|es en negreta:
a) LocallLza les lncorrecclons llngulsLlques
b) ConcreLa el Llpus d'error del qual es LracLa
c) Lscrlu-les correcLamenL
d) ueflnelx aquesLes paraules que has locallLzaL
e) ue la resLa de paraules en negreLa que no presenLen cap lncorreccl, escrlu-ne un slnnlm

2.- Ies un |||stat de parau|es que et semb||n c|aus d'aquest text | desprs agrupa-|es segons |a seva
categor|a gramat|ca|. (m|n|m 1S parau|es)

3.- Ana||tza |'estructura externa de| text. Ies-ne un quadre ana||t|c de|s 20 pr|mers versos
4.- Concreta | [ust|f|ca |'estructura |nterna de| text
S.- u|na s |a veu pot|ca de| text? Comenta-|a | cop|a a|guns versos d'exemp|e
6.- Ln un moment concret de| text, aquesta veu pot|ca canv|a. Loca||tza on es dna aquest canv| |
comenta'| tot re|ac|onant-|o amb e| recurs ||terar| que || dna sent|t
7.- Def|ne|x amb una frase e| tema de| poema


Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


&
1ext comp|ementar|:
= >+ !# '($3(-+)- (&#$-+ *- -'- ?? *- '-;)(-&@/- &- <#!!1 -+ -! A1''#/ *- !-' B1/-/-'8 !# $/#+ 01'#
C1&D+ -+ !# 93- -+)/-//#@#+ # !1' C#E*1' ;1/ !# C(3#*6 F1' C1&@#)-' '($3(-+ C1+ !# &('&# 5(1!%+C(#8
;-/1 G18 #H-+1 )#+';1/)1 -! C3-/;1 *- I&-!(' C3@(-/)1 C1+ 3+# &#+)#6 I &( !#*18 J#!!-')-/6 K+1 *- !1'
'-;3!)3/-/1' <(L1 !# ;/-$3+)# *- /($1/M
NO>' *- !1' +3-')/1'P
>! $1@(-/+1 <#@E# *#*1 (+')/3CC(1+' *- +1 5(1!#/ '3-!1 '#$/#*1 C1+ C#*Q5-/-' J1/@R+(C1'6 S( '(93(-/#
&- &1!-')4 -+ C1+)-')#/6 T;6UVWX
Y(C)3' AlberL Snchez lnol Ldlclons La Campana 7a edlcln, enero 2013L'onze de setembre 1714
lrancesc Casas l Amlg (1830-1887)

!a fa mes de LreLzes mesos
que es defensa la cluLaL,
que es defensa a les muralles
conLra el cepLre d'un Llra,
esparver de nova mena
que de lrana va arrlbar
per llevar-ll amb negres urpes
les anLlgues lllberLaLs.
Les granades l les bombes
hl plouen a bell rulxaL,
[a Le seL breLxes oberLes,
com seL ferldes morLals.
Los basLlmenLs de Mallorca
al porL no poden enLrar,
sl no la doblega el ferro
poLser ho facl la fam.
Alxl en 8erwlck ho pensa,
mes en mancar-los lo pa
la febre de l'amor parLlr
fa vlure a n'els caLalans.
Mlreu-los a les muralles
esgrogueiLs l malalLs,
veuen la morL a la vora,
Lenen la Lomba al cosLaL,
al plL elxuL de les mares
senLen lo plor dels lnfanLs,
per sl els dluen: 8endlu-vos,
encara responen: Mal!
Les lllberLaLs de la Lerra
foren escrlLes amb sang,
aquell qul vulla esborrar-les,
amb sang les ha d'esborrar.
MenLre ens ne quedl una goLa
defensarem la cluLaL,
que sla un plloL de runes,


prlmer que un poble d'esclaus!

1errlble fl d'aquell slLl,
arrlba el [orn de l'assalL.
Alxl que punLe[a l'auba,
quln LerraLremol mes gran!
Les canonades reLrunyen
com los udols del mesLral,
l els veins de 8arcelona
veuen lo fum negre[ar
des del convenL de SanL ere
flns al porLal de LlevanL.
La mala nova que corre
pels carrers de la cluLaL,
que els enemlcs per sorpresa
han presos Lres baluarLs,
a LoLs los que els defenlen
sens compassl degollanL,
que el barrl de la 8lbera
comena a ser saque[aL,
l al orLal nou fa paura
l'esLesa de morLs que hl ha.
La mala nova es gusplra,
del seu foc l'lncendl nalx.
Culn perlll Lenlm a sobre!
}Campaners, al campanar,
a someLenL l'PonoraLa
flns que foguegl el baLall,
LoLhom a la Coronela,
l els consellers al davanL!
}valga'ns, avul, SanLa Lularla,
paLrona de la cluLaL!
Sl del cel no ens ve l'a[uda,
nomes que morlr ens cal.

MolLs velleLs l molLes dones
dlnLre la Seu han enLraL,
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


'
s'agenollen a la crlpLa
que s'obre soLa l'alLar,
al volL de l'urna de marbre,
on se venera el Cos SanL,
LoLes les llanLles hl cremen,
parelx un cel esLrellaL!
}Ch, cel pur de CaLalunya,
quln nuvol Le vol Lapar!
}er que eL Lornl la serena,
de pregarles be se'n fan!
Sl a la Seu se fan pregarles,
defora es Loquen Llmbals,
los gremls van apleganL-se,
la plaa bull com la mar,
l prenenL l'arma s'a[unLa
lo noble amb lo menesLral,
que quan la paLrla perllla
LoLs los seus fllls sn germans.
}valga'ns, avul, SanLa Lularla,
paLrona de la cluLaL!
}Sl sa bandera ens hl porLa,
LoLs anlrem a llulLar!
Lo bon lellu de la enya
es qul la Lreu al porLal,
alxl que la mosLra al poble,
la [uren Los defensar.
Lo conseller avanLanL-se
l'alxeca amb Lremules mans,
l crlda amb veu regullosa,
soLa els seus plecs adreaL:
-Avul que el perlll ens crlda
mosLrem que no som covards,
la bandera de la paLrla
[a es desplegada a l'espal,
anem a vencer amb ella,
o anem a morlr llulLanL.
}Segulu-me, barcelonesos,
al orLal nou LoLs plegaLs!-
ulenL aquesLes paraules
arrenca carrers avall,
LoLs volen al seu darrera
com ferro que aLrau l'lmanL.
L'orelg que els besa la cara
[a els porLa feLor de sang,
alxl que sn a SanL ere
[a en veuen LoL un bassal.
Com famolenca llopada,
se'n pugen al baluarL,
onze vegades reculen
onze vegades sn a dalL!
}8andera de SanLa Lularla,
no delxes als caLalans,
sl no ens dnes la vlcLrla,
de morLalla ens servlras!
Culna llulLa mes encesa!
Culn xafec de bales cau!
Com que s'apunLa de gola,
nlngu que Llra en perd cap.
Los acers cope[anL,
pels alres ressonen quelxes,
per Lerra corre la sang,
l com serpenLs enroscades
morLs l ferlLs abraaLs
rodolen enLre les runes
a Lomballons cap avall.
valga'm , !esus, quln carnaLge!
La llulLa no para mal,
los fossos obren la boca
com sl glaLlssln de fam,
les herbes van enroglnL-se
al fons de sangosos llacs,
la pols emblanquelx la Lerra,
lo fum endola l'espal.

Ln veure que els seus reculen
en 8erwlck lo marlscal
amb la reserva s'hl Llra,
com lo LorrenL al canyar.
els enderrocs de la breLxa,
los baLallons van enLranL,
enLre casLells de cadavers,
los granaders s'obren pas.
Los nosLres perden Lerreno,
lo comandanL general
[a cau ferlL d'una bala,
Lambe el Conseller en Cap.
1oLs los qul resLen amb vlda
volen al 8orn com un llamp.

!a desempedren la plaa
per fer-se alll un baluarL.
Sl manca pedra per fer-ho,
prou que a les cases n'hl ha,
molLes pareLs van a Lerra,
molLes blgues dalLabalx.
Ln arrlbar-hl els francesos
se'l Lroben feL al davanL,
amb cenL canons que se'ls mlren
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


(
gualLanL per negres foraLs
com escorplns verlnosos
a punL de sorLlr del cau.
Al clm de la barrlcada
s'alxeca als nuvols un pal
amb una bandera negra
plena d'esqulLxos de sang,
que Le per escuL un cranl
sobre dos ossos creuaLs.
Ln veure LanLa fermesa,
en 8erwlck glra el cavall:
llorers que dula d'Almansa
[a els veu a punL d'esfullar,
per de sobLe el somrlure
alegra son LrlsL semblanL,
ha vlsL la bandera blanca
que arbolen los slLlaLs,
pulx parlamenL ll proposen,
l'espera fora els porLals.

er veure com flna el dla
la morL reposa un lnsLanL,
lo sol enLre nuvols ro[os
apaga el seu ulLlm ralg.
Sobre la llum de la posLa
amb Lorres l campanars
ma[esLuosa es desLaca
l'anLlga cluLaL comLal,
l sembla balx la cellsLla
que de morLalla ll fa
la gran perfll d'un cadaver
esLes enLre mlg dels camps.
Cuan l'embolcallen les ombres
amb sa negror sepulcral,
segulLs d'escuders l paLges
ne surLen Lres dlspuLaLs.
Ln veure'ls vesLlLs de fesLa,
sobre vlsLosos cavalls,
al resplendor de les aLxes,
que es fonen en ro[os flams,
en 8erwlck Le Lal sorpresa
que quasl es queda glaaL,
mes en senLlr com ll parlen,
encara la Le mes gran.
-8arcelona ve a rendlr-se,
sl LoLs los furs ll servau,
sens Lreure els que daLs ll foren
per l'Arxlduc ausLrlac.-
rlmer que fer-los resposLa
se'ls mlra amb ulls flame[aLs,
a punL de rendlr-se els crela
l els Lroba mes forLs que mal.
LnvermelllL per la rabla
despres los dlu: -Sl dema
alxl que llusLregl el dla
no s'ha rendlL la cluLaL,
dlsposare que les flames
pasLurln en sos casals,
l que el colLell d'exLermlnl
la converLesca en fossar.-
uespres de fer reverencla
se'n Lornen los dlpuLaLs,
no van amb la LesLa balxa,
que duen lo fronL ben alL,
LanL alL com va dur-lo un dla
en llvaller en posar
a l'ombra de sa flgura
lo Lrono del 8el lerran.
Cuan enLren a 8arcelona,
seguelx-los la LempesLaL.
Lncara no sn a dlnLre
<}MaLa l crema!> s'ou crldar.
els alres vola la Lela,
pels carrers brllla el punyal,
l es Lorna a encendre la llulLa
com un callu venLe[aL.
Los ferlLs, en l'agonla,
Lroben cadavers per [a,
los frares van asslsLlnL-los
amb lo SanL CrlsL a la ma,
les dones palpen les ombres,
les cabelleres pen[anL,
les mares lo breol bulden,
fuglnL amb los fllls a bra.
Culn quadre! Com recordar-lo,
sens esLremlr-se d'esglal!
A l'un canL veus d'angunla,
a l'alLre crlLs lnfernals,
aqul remollns d'lncendl,
fosques Lenebres alla,
per LoL arreu l'exLermlnl
nodrlnL-se dels caLalans,
per LoL arreu negres runes
que ens colguen les lllberLaLs.
Amb elles per no alxecar-se
la nosLra bandera cau,
l els que cauen soLa d'ella
LoL morlnL crlden encar:
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


)
-}8andera de SanLa Lularla,
8andera, no ens delxes mal,
pulx morlm per CaLalunya,
amorLalla'ns amb Lon drap!

llooy
Ch qulna nlL mes Lerrlble!
Ch qulna Lomba mes gran!
er veure LanLa desgracla,
l'aubada no vlngues mal!
er l'aubada despunLa
l es veu un Lrono alxecaL
sobre les runes d'un poble,
del nou 8el, quln pedesLal!
ue dlnLre d'aquelles runes
ne surL un faLldlc plany.
Ch neL d'en Lluls de lrana,
boLxl de mes lllberLaLs,
marca el meu fronL de comLesa
amb lo segell dels esclaus,
esquelxa a Lroos la roba
dels meus vesLlLs consulars,
del barrl de la 8lbera,
sobre els [ardlns, musLlcs [a,
alxeca una cluLadella
per pres dels caLalans,
dna l'anLlga gramalla
dels consellers als crlaLs
perque l'embruLln de befes
l l'arrosseguln pel fang,
dlnLre la Sala de SanL !ordl,
per lo boLxl fes cremar
per meus anLlcs prlvllegls
com un plloL d'encenalls,
arreu, arreu com a branques
de mos cabdllls Lalla els caps,
posa'ls en gables de ferro
pen[ades sobre els porLals,
ferma, perque no eL feresca,
damunL la Laula palral
la ganlveLa amb que Lalla
cada famllla el seu pa,
arrenca'm, sl poLs, la llengua
per no senLlr-me quelxar,
l sl encara em Lrobes vlva
ofega'm amb un dogal.
Lo meu afronLs supllcl
pels segles sera ven[aL,
pensa que sols amb desprecl
s'esmenLa el nom dels Llrans,
l que el nom de 8arcelona
amb lleres d'or s'escrlura,
pulx a la Lomba dels marLres
crelxen llorers lmmorLals!Irancesc Casas | Am|g (18S9-1887)
Aotoloqlo Je lo loeslo lottltlco cotolooo
Lmlll Segues vol -Colleccl lronLera CberLa. Ldlclons CaLalanes de arls 1976


1. Loca||tza en e| text |es parau|es segents | exp||ca'n e| s|gn|f|cat: ba|uard, Corone|a, nonorata,
Seu, co|te||, grama||a, g|at|r | martres
2. Ies un |||stat de|s personatges h|str|cs que apare|xen en aquest text | def|ne|x-|os breument.
3. Lscr|u tots e|s referents |oca|s de |a c|utat de 8arce|ona | re|ac|ona'|s amb e| cont|ngut de|
text. (on s | qu h| passa- segons e| text)
4. L|s referents re||g|osos sn ben exp||c|ts en aquest text. Subrat||a'|s | exp||ca'n |a s|gn|f|cac|
en re|ac| a|s fets que e|s contextua||tzen.
3. Les banderes sn un slmbol o lnslgnla d'una nacl, d'un esLaL, d'una cluLaL, eLc.. l Lambe sn
slgnes per a ldenLlflcar slLuaclons [urldlques, mlllLars, Lecnlques, eLc ..Ln aquest text apare|x
ms d'una bandera. Concreta'n e| seu s|gn|f|cat [a que tenen una func| ben espec|f|ca.
6. Descr|u |es banderes segents | exp||ca'n |a seva func|:

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*+Informac| sobre |es banderes durant |a Guerra de Success|:
hLLp://www.11seLembre1714.org/banderes.hLml


7.- Cerca en e| poema quatre comparac|ons | comenta-|es en re|ac| a| s|gn|f|cat f|na| de| text.
8.- A| f|na| de| text h| apare|x un p|any, qu|na veu narrat|va h| trobem? Comenta-|a | re|ac|ona-|a amb
aquest subgnere pot|c (veure grae||a conceptes)
9.- Comenta e|s quatre versos f|na|s | re|ac|ona'|s amb e| to de| poema.(veure grae||a de conceptes)


A la poesla pollLlca, com acosLuma a passar a les guerres, s'lmlLen formes l lleLres de
canons populars a fl d'lmprovlsar mes facllmenL sobre els feLs. L'arrlbada de les naus
de l'arxlduc davanL de 8arcelona es celebra amb una Lransposlcl del canL dels ocells.

1.- Lsco|||u una de |es dues act|v|tats que ten|u a cont|nuac|:

A.- Compareu, amb e| company de| costat, l coot Jels ocells l l'adapLacl clrcumsLanclal que se'n va
fer quan van arrlbar els valxells de Carles lll a 8arcelona. leu-ho a parLlr dels dos enllaos que Lenlu a
conLlnuacl:
CanL dels ocells: hLLp://ca.wlklpedla.org/wlkl/Ll_canL_dels_ocells
AdapLacl: hLLp://1.bp.blogspoL.com/_LCLxgLMl-
[c/8u?lllC8drl/AAAAAAAAAqA/1ns1CCz0Lx0/s1600-h/CanL+dels+aucells.[pg

kedacteu una conc|us| (Llpologla de LexL), de 130 paraules.
odeu esco|tar Ll canL dels ocells de au Casa|s mentre feu aquesta act|v|tat. (odeu treure e|
mb|| amb |ector de k | e|s aur|cu|ars. )

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


**
lmaLge del full daLaL del 1703b
8.- Ll maLelx ens Lrobarem amb el cas de l'adapLacl del Colgs del 8oser que van ser
aproflLaLs per exalLar la flgura de Carles lll.

Compareu, amb e| company de| costat, -!' $1($' *-! Z1'-/ | |'adaptac| c|rcumstanc|a| que se'n va fer
per ||oar |a f|gura de Car|es III a 8arce|ona. Ieu-ho a part|r de|s en||aos que ten|u a cont|nuac|


Colgs del 8oser : hLLp://blL.ly/17CL8dk
AdapLacl: hLLp://blL.ly/134e0el

kedacteu una conc|us| (Llpologla de LexL), de 130 paraules.
odeu esco|tar Ll canL dels ocells de au Casa|s mentre feu aquesta act|v|tat. (odeu treure e|
mb|| amb |ector de k | e|s aur|cu|ars. )
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*"
Ln 8ac de koda
Annlm
Abans de comenar a ||eg|r e| roman sobre en 8ac de koda, v|sua||tzeu aquest v|deo de 8ac de
koda amb e| mb||.

1amb podeu consu|tar |'en||a de suport per a con|xer |a b|ograf|a | deta||s de |es seves gestes:
http:]]www.11setembre1714.org]8|ograf|es]Mac|a-Ambert-Irancesc-frame.htm

8usqueu e| s|gn|f|cat de : domer, "daven", "s|au", "d|gau"Al, adeu, cluLaL de vlc!
be eL merelxes ser cremada:
n'has feL pen[ar un cavaller
el mes noble de la plana
volqom lo Mote Je uo
l lo vetqe sobltooo,
lo Mote Je Iesoctlst,
lo Jel koset l lo Jel cotme.
Cue per nom ll dluen 8ac
l al Lerme de 8oda esLava.
A deu hores de la nlL
el desLacamenL marxava
cap al mas del Colom Cros
que prop de 8oda es Lrobava.
Cuan varen arrlbar alll
Lres cops a la porLa daven.
-LsLa aqul un cavaller?
volunLarls el demanen.
-no es aqul aquesL cavaller
que al mas nou de 8oda esLava.
Cuan varen arrlbar al mas
a la porLa [a el Lrucaven.
-no es aqul aquesL cavaller
que al 1orrenL Le la posada.
Cuan van arrlbar al 1orrenL
a la porLa [a Lrucaven.
-ulgau que surLl en 8ac
que el vallfogona el demana.
-ueu vos guard els meus amlcs,
benvlnguLs slau vosalLres.
-no ho som, no, [a els Leus amlcs
que conLrarls eL som ara.
Cuan en 8ac va senLlr alx
LoLa la sang se ll glaa.
-!o sl que sc ben perduL,
LrlsL de ml pen[aL sc ara.
Cuan el varen Lenlr a balx
lorLamenL l'agarroLaven
a la cua del cavall,
cap a vlc se l'emporLaven.
Cuan a vlc el van Lenlr
la senLencla ll dlcLaven.
-Aneu a avlsar e| domer
el domer de SanLa Clara
que vlngul a confessar en 8ac
quan slgul al peu de l'escala.
-Aneu a avlsar els fusLers
l Lambe els mesttes Je coses
que vlnguln a fer les forques
al cap de les uavallades.
la de resposLa el domer
que el seu cor no ll abasLava,
[a responen els fusLers:
-no Lenlm blgues serrades-.
!a respon el general:
-farem aLerrar les cases,
espaLlleu molLs candelers
Lambe les llanLles de plaLa-.
!a van avlsar el domer,
domer de les uavallades
que vlngul a confessar en 8ac
que la vlda se ll acaba.
-!o us demano, general,
que em doneu Lerra sagrada.
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*#
-no L'espaLllls, no, en 8ac,
que be Le'n sera donada.
una crlda varen fer
que LoLs els porLals es Lanquln,
quan els porLals sn LancaLs
el perd [a n'arrlbava.
Cuan al peu de la fora va ser
1reu una capsa de plaLa,
ulu que la facln a mans
uel pare 8amon del Carme.
-Lll era el meu confessor,
la Llndra en recordana.
dues fllles que Le en 8ac
Als peus se ll agenollaven.
-lllles meves, alxequeu's,
de ueu slau perdonades,
a ml no em reca morlr
nl ser la morL afronLada
sln el Lenlr-vos de delxar
soles l desemparades.
Cuan dalL de la forca va ser
va dlr-ne aquesLes paraules:
-no em maLen per ser Lraidor,
nl Lampoc per ser cap lladre
sln perque he volguL dlr
que vlsca sempre la paLrla.

volqom lo Mote Je uo
l lo vetqe sobltooo,
lo Mote Je Iesoctlst,
lo Jel koset l lo Jel cotme.


er esco|tar: Ln 8ac de koda cantada per kafae| Sub|rachs
http:]]b|t.|y]18C|a|

1.- Comenta |'estructura |nterna | externa de| poema
2.- Comenta tamb |es tcn|ques narrat|ves | [ust|f|ca-|es en func| de |a temt|ca de| poema | de|
pb||c a qu| va adreat.
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*$
La Campana de Sant nonorat
!osep Ma de Sagarra (1894-1961)

Cuan s'anava escolanL nosLra cluLaL dlns del
seLembre de la mala anyada, la campana de SanL
PonoraL, a dalL del campanar a cada esLrebada
movla el seu baLall desesperaL.

l quan la llengua de la nosLra genL anava renegada
d'odl l de gana, quan s'esberlava el plL d'algun
valenL, la llengua de meLall de la campana replcava l
crldava a someLenL.

l quan el conseller de la cluLaL alava al cel l'espasa l
la bandera, [a el llop amb la casaca de soldaL l el
lladre de la Lerra forasLera ens ho delxava LoL
esmlcolaL, fela un so ronc com un grlnyol de fera la
campana de SanL PonoraL.

l despres, quan vlngue la mala nlL l s'ensorra per
sempre aquell dellL, l era nosLra florlda cluLadana
cemenLlrl, mlserla l cos podrlL, pell que Lremola l
llavl que demana, amb un plorar de rabla l de desplL
plorava la campana.

CuaLre anys mes Lard, dluen que el rel prudenL feu
despen[ar aquella campana alLlva, perque havla
LocaL a someLenL amb la veu una mlca massa vlva.

La varen dur enLre brases l carbons, somlcanL dlgue
adeu a les germanes, l la van fondre sense mes
raons, l del meLall en varen fer canons per ofegar la
veu de les campanes.


Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*%
l ara, ueu sap el Lemps que s'ha escolaL des del
seLembre de la mala anyada, des del rel que
escanyanL la lllberLaL amb la ma va delxar-nos
profanada la campana de SanL PonoraL.

er poc es pensava el rel valenL, amb LanLa
volunLaL l amb LanLa furla, que campana que Loca a
someLenL el foc no ll fa ln[urla.

Cue sl alxeca la fora l el punyal l l'ungla de les
besLles s'encomana, a la campana no ll fa cap mal,
perque el so de la campana es lmmorLal, l encara
sona la campana.

Lncara sona, hl ha qul no la senL, qul Le l'orella molL
rasposa, qul l'aparLa com un mal pensamenL, per
encara replca a someLenL nosLra campana fosa.

vosalLres, genL de bona volunLaL, caLalans de LoLa
hora, no senLlu, camlnanL dlns la cluLaL, la
campana de SanL PonoraL? no la senLlu com plora?

LscolLeu, escolLeu quln so mes fl -no es el cor que
us enganya- LanL sl segulu les menLes del caml
com sl palpeu el cor de la munLanya, LanL sl aneu
amb la rella dlns les mans, LanL sl el rem us fadlga l
us aplana, sl sou pobres, crldalres o berganLs, fllls de
llulLa, o de calma casolana, LanL se val!, que sl sou
caLalans hl ha alguna cosa que us fara germans,
aquesL so l aquesL plor de la campana!

La varen despen[ar de vora el cel,
encara mes amunL ara replca,
nl grapa de boLxl nl foc cruel
de mal no poden fer-n'hl gens nl mlca.
Canons l llels l forques, alx ral!
Se'ns men[aran segons la seva gana,
per nlngu poL ofegar-nos mal
la veu de la Campana.

I.M de Sagarra (1894-1061)

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*&
Lsco|teu e| poema, mentre e| ||eg|u:


hLLp://www.lvoox.com/campana-sanL-honoraL-[osep-ma-de-audlos-
mp3_rf_1420632_1.hLmlMa|edes |es guerres
(Can popular caLalana (hl ha dlferenLs verslons en d'alLres llengues)

No s un text que fac| refernc|a d|recta a |a Guerra de Success|, per s| que exp||ca e|
sent|ment de desconso|, so||tud, enyor, desconcert | do|or que comporta qua|sevo| guerra.

L| Comte d'Lste|a
Crans crldes [a en sn feLes,
gran guerra hl ha d'haver.
Pl han d'anar LoLs el comLes.
comLes l cavallers.
1ambe hl han d'anar els nobles.
hauran de ser els prlmers.
Aquell que facl falLa.
escapaL ha de ser,
Lambe el comLe d'LsLela,
que nuvl LoL [usL es.
!a busca la comLessa
per a fer-ll saber.
no sap pas con posar-s'hl
quan al davanL la Le.
--Cue Lenlu, el bon comLe?
sembla que no esLeu be.
--Ll mal que Llnc, comLessa,
greu us ha de saber.
Me n'he d'anar a la guerra,
no se quan Lornare.
--ulgueu que vs sou nuvl,
LoL [usL Lenlu muller.
--Alx no hl val, comLessa,
alx no val per res.
Lls qul van a la guerra
LoLs Lenen sa muller.
!a Lornen a fer crldes,
gran guerra hl ha d'haver.
Pl han d'anar els nobles,
Lenen de ser els prlmers.
Ll comLe crlda als paLges,
de soldaLs mes de cenL,
de bona maLlnada
al paLl del casLell.
Cue carreguln els ases
amb LoL el menesLer,
que LoLs porLln ses armes
amb LoL el paramenL.
--1anmaLelx parLlu, comLe,
l soleLa en delxeu?
Sl al menos en dlguesslu.
quln dla Lornareu!
--!o espero que per ascua,
a veure'm Lornareu.
La dama es desconsola
d'esLar sola al casLell.
La ascua [a s'acosLa,
[a espera al marlL seu.
u[a dalL de la Lorre,
per vlgllar sl el veu.
!a en veu Lornar els paLges
l los soldaLs Lambe.
1oLs duen robes negres
que els arrlben als peus.
!a en veu Lornar els paLges.
per el comLe no ve.
--no em dlrleu, els paLges,
el meu marlL on es?
--ComLessa, la comLessa.
avlaL ho sabreu.
rou us Lraureu les gales,
de dol us vesLlreu.
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*'
Ll comLe de l'LsLela,
mal mes [a no el veureu,
que n'ha morL a la guerra,
com Loca a un cavaller.
Ll dla de l'enLerro,
perLoL gran dol l hague.
ue cavallers l nobles
n'hl anaven mes de cenL.
Al damunL de la Lomba
hl ha naL un Laronger,
l a la branca mes alLa
hl canLa l'esLornell,
que dlu amb son llenguaLge
sempre de cara al venL:
--Malides les guerres.
l aquell qul les va fer,
perdlcl de donzelles
l morL de cavallers.B#!-[*-' !-' $3-//-' (recull de poesles sobre la guerra a carrec de !ordl Cornudella)
Ldlclons 62 - Lmprles. 8arcelona, 2003


no nomes la llLeraLura popular s'ha feL ress de la Lragedla de la guerra sln Lambe els
poeLes culLes han volguL expressar el senLlmenL de perdua del seu poble. !a hem vlsL com alguns
auLors d'aquesLa anLologla, lrederlc Soler, lrancesc Casas l Amlg, !osep Marla de Sagarra, ho van
fer LoL uLlllLzanL formes meLrlques l recursos populars. Ln el LexL que Lenlm a conLlnuacl, !osep
Carner, poeLa coneguL Lambe com el ptlocep Jels poetes cotoloos l maxlm represenLanL de la
poesla del noucenLlsme uLlllLza una forma meLrlca l una esLrofa, ben culLa: el soneL.

1714
!osep Carner (1884-1870)

Ch valenLla funeral del seLge,
bandera que esparraca el foresLer!
Ln Lerra [au, nafrat, el banderer,
la morL arrlba que el seu mal ll met[a.

Cau la cluLaL. Ll fratr|c|d| peL[a
un vell desLl menLre que el nou [a ve.
La bolra fulg del foradaL carrer
com una g|assa dolorosa l lleL[a.

SlnlsLre zona, LravessanL les places,
el marLellelg d'unes felxugues passes.
Ll venL se'n du la cendra de les llels.-

Pomes callaLs, coberLs de sang l sutge,
alcen l'esguard |mpen|tent, que [uL[a:
poble venuL que sobrevlu als rels.

Iosep Carner (1884-1870)
Aotoloqlo Je lo loeslo lottltlco cotolooo
Lmlll Segues vol -Colleccl lronLera CberLa. Ldlclons CaLalanes de arls 1976

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*(
1.- Def|ne|x |es parau|es en negreta.
2.- kea||tza una an||s| mtr|ca | de r|ma de| poema amb una tau|a. Comprova que es tracta d'un sonet.
3.- G|ossa cada una de |es estrofes, a| costat mate|x de| text.
4.- Loca||tza un h|prbaton | ordena'| s|ntct|cament.
S.- Comenta |a comparac|, una ant|tes| de |a segona estrofa.
6.- Comenta e| s|gn|f|cat de| vers: >! 5-+) '-,+ *3 !# C-+*/# *- !-' !!-(' | concreta de qu|n t|pus de recurs
est|||st|c es tracta.
7.- A qu| et semb|a que va d|r|g|t aquest poema? Cerca en e| text un vers que ho [ust|f|qu|.

Les guerres han esLaL l sn encara moLlu de desolacl l paLlmenL del poble. La vlda
dels homes es Lrenca brandanL enlalre banderes de molLes ldeologles, l malauradamenL ,la
hlsLrla no ens ha servlL d'exemple perque conLlnua essenL encara ara, una consLanL.
Pl ha molLes deflnlclons de llLeraLura per la que mes s'a[usLa a l'ob[ecLlu d'aquesL
Lreball serla aquesLa:
La llLeraLura es l'expressl de la veu de l'home feLa arL

l aquesLa veu esdeve unlversal en la mesura que es el poble l la seva genL qul vlu,
qul senL l qul paLelx els esLralls d'una guerra on la mlserla, el dolor, la soledaL, la
lmpoLencla, la solldarlLaL, la LrlsLesa, la rabla hl sn presenLs en LoL momenL.
Lleglu aquesLs poemes:

A |a paret, escr|t amb gu|x
8erLold 8rechL (1898-1936)

A LA A8L1, LSC8l1 AM8 Culx, ulu:
Llls volen la guerra.
Ll qul ho ha escrlL
[a ha calguL.
LLS SuL8lC8S uluLn:
Anem cap a la glrla.
Lls lnferlors dluen:
Anem cap a la Lomba.

LA CuL88A CuL vlnu8A
no es la prlmera. Abans
hl ha haguL alLres guerres.
Cuan la darrera va acabar
hl havla vencedors l venuLs.
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


*)
LnLre els venuLs el poble
passava fam. LnLre els vencedors
el poble passava fam Lambe.

CuAn A88l8A LL MCMLn1 uL uLSllLA8, MCL1S
no saben que l'enemlc camlna al seu davanL.
La veu que els mana
es la veu de l'enemlc.
Aquell que parla de l'enemlc
es, ell maLelx, l'enemlc.

CLnL8AL, LL 1Lu 1AnC S un vLPlCLL CuL8S,
poL abaLre un bosc l masegar cenL homes,
per Le un defecLe:
necesslLa un conducLor.

Ceneral, el Leu bombarder es poLenL,
vola mes que la LempesLa l aguanLa mes que un elefanL,
per Le un defecLe:
necesslLa un mecanlc.

Ceneral, l'home es molL uLll,
poL volar l poL maLar,
per Le un defecLe:
poL pensar.

8erto|t 8recht (1898-19S6)
B#!-[*-' !-' $3-//-' (recull de poesles sobre la guerra a carrec de !ordl Cornudella)
Ldlclons 62 - Lmprles. 8arcelona, 2003
no podem acabar aquesLa anLologla sense lleglr dos excellenLs poemes que va escrlure
la nosLra auLora vlgaLana Ma Angels Anglada. AquesLs versos fan referencla a dos
confllcLes belllcs que van marcar molLes generaclons, la Cuerra de vleLnam (1934-1973) l
la de 8snla (1992-96) amb un llarg seLge a la cluLaL de Sara[evo.

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


"+
V|etnam
Ma Angels Anglada (1930-1999)

Pem vlsL l'lnfanL creuar els carrers de la morL
germa dels nosLres fllls, bulL de [ocs l rlalles.
Pem vlsL l'lnfanL creuar el carrer de la morL
menLre alaLs corsers els seus passos reLallen.

Cap alba [a no es nova nl cap rosa lnnocenL
l es glaaran els moLs en el vers dels poeLes
sl oblldem que els lnfanLs peLgen camlns de morL
-raims mal maduraLs, qulna amarga verema!

no podem crldar [unLs conLra el crlm l la sang
per a la cova profunda on els records s'amaguen
vluran sempre aquesLs ulls que la por ha enLelaL
l Lenylran de dol les alegres lmaLges.


Sara[evo

!"#$ &'() *& +, -. /"01"*"
lrancesc arcerlsas

!"#$% " #' (# )*'"+" ," #- .( /'0)','
la pleLaL la muslca dels moLs.
valg vlslLar amb ell el regne d'ombres
lleugeres, dels especLres sense llum.

Ara el ferro roenL de Sara[evo
!"#$ &'()**$+ &, *$'+*& -& ,$ '&.$ !/0
Sn pesanLs les ombres, palllds els especLres
d'lnfanLs esLrlaLs amb claror de sang.

A la rereguarda llunyana, lmpoLenL
!" $%& !"# %& '(&)& *+ ,- ./* 0&/'+1
!" $%& '() *+*&! ,%&! !-.' ,& *'/ar el rosLre
els ulls escrulxlLs, els llavls ben closos.

Ma Angels Anglada - lebrer de 1994

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


"*
Abans hem dlL que La llLeraLura es l'expressl de la veu de l'home feLa arL, la
muslca Lambe forma parL d'aquesLa veu. er alx molLs canLanLs o grups han donaL paraula
l harmonla als senLlmenLs de l'home, al seu paLlmenL l a la seva desolacl.

F# C#+\R *-! '1!*#*-) del grup barcelonl Manel expllca els senLlmenLs d'un soldaL
que enLra en combaL. Ll LlLol es aparenLmenL lnnocenL per les paraules que ll donen senLlL
no ho sn gens.
1.- LscolLeu la can, aneu a l'adrea que s'lndlca a conLlnuacl l reallLzeu les acLlvlLaLs
que es proposen.

L| so|dadet
Manel


hLLp://www.youLube.com/waLch?vvSk88Ld2cuMfeaLureyouLube_gdaLa_player

2.- Aneu a l'adrea que es suggerelx a conLlnuacl per Lal de reallLzar les acLlvlLaLs que s'hl
proposen:

hLLp://www.edu363.caL/eso/muds/caLala/comprenslo/21/
Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


""
LNLLACS

Canons acLuals
1- Manel: Ll soldadeL
hLLp://www.youLube.com/waLch?vvSk88Ld2cuMfeaLureyouLube_gdaLa_player

2- Ll ulLlmo de la flla : Cuerlda Mllagros
hLLp://www.youLube.com/waLch?vvm82!gmuyA0feaLureyouLube_gdaLa_player

3- CCM1L LS1LLA hLLp://www.amnlsLlacaLalunya.org/edu/2/guerra/guerra-comLe-
esLela.hLml

4-LLC1u8LS uL CuL88A hLLp://desdelamedlLerranla.caL/2013/07/16/lecLures-de-guerra-
per-a-alemanys/

1exLos llL pop casL
hLLp://dlalneL.unlrlo[a.es/descarga/arLlculo/2133043.pdf


3- CAn1 uLLS CCLLLS l vAlxLLLS AL C81 uL 8Cn
lmaLge del LexL: hLLp://blL.ly/1dwxSe

6- hLLp://ca.wlklpedla.org/wlkl/Ll_canL_dels_ocells


7.- CClCS uL CA8LCS lll

hLLp://solLorres.udl.caL/blLsLream/handle/10439/232/LLC-1-0123.pdf?sequence1

8- 8ac de 8oda
hLLp://www.11seLembre1714.org/8lografles/Macla-AmberL-lrancesc-frame.hLm

9- Ll fossar de les Moreres
hLLp://www.somlserem.org/fossar.hLm

lMA1CL placa
hLLp://blL.ly/176a1g

10.- L'onze de seLembre lrancesc Casas l Amlg
lmaLge banderes hLLp://www.11seLembre1714.org/banderes.hLml

Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze 17 14 Disset Catorze


"#

You might also like