You are on page 1of 12

1

kCCLDIMLN1S I ML1CDCLCGIA DL 1kL8ALL


Departament de C|nc|es Soc|a|s | L|teratura
A- CCCkDINACIC | SLGUIMLN1 DLL 1kL8ALL AM8 LA kCILSSCkA (GCCGLL DkIVL)
Cada equ|p de treba|| obr|r a| Goog|e dr|ve un document que portar per t|to| e| cognom
en ma[scu|es de|s |ntegrants de| grup. (ex: SCLLk-CASAS)
L| document ser |a memr|a de| treba||, de manera que s'an|r anotant e|s passos que
s'estan rea||tzant en re|ac| amb e| pro[ecte. A| mate|x temps serv|r per estab||r d||eg de
recomanac|ons | dubtes amb |a professora quan e| treba|| es rea||tz| fora de |'au|a.
Les |ntervenc|ons a| goog|e dr|ve an|ran sempre preced|des per |a data | e| nom de qu|
escr|u. (ex: MAkIA 18-gener)
1U1CkIAL DL SUCk1 Lk A L'0S DLL GCCGLL DkIVL
http:]]www.tm|querecursos.b|ogspot.com.es]2012]10]tutor|a|-goog|e-dr|ve-bas|c.htm|

8.- 1C1LS LLS IMA1GLS I LLS M0SIULS UL S'U1ILI12IN nAN D'LSSLk LLIUkLS DL DkL1S. LS
VALCkAk MCL1 CSI1IVAMLN1 SI LA M0SICA I LLS IMA1GLS SCN DL kCDUCCIC kCIA.
Aqu| ten|u a|guns en||aos que pertanyen a xarxes educat|ves de| Departament
d'Lnsenyament o de| M|n|ster|o de Lducac|n que poden serv|r de refernc|a.

M0SICA I SCNS:
http:]]www.xtec.cat]web]recursos]med|a]rad|o]b|b||oteca

IMA1GLS:
http:]]www.totemguard.com]au|atotem]2011]11]exce|entes-bancos-de-|magenes-
academ|cas-para-profesores-y-a|umnos]


C.- 1C1LS LLS kCDUCCICNS UL LS LNGIN A LA kAkkA: VIDLCS, UDICS, L1C.. nAN DL SLGUIk LLS
kC1CCCLS D'LDICIC DL L'LSCCLA. (L|s trobareu a| suro de |a matr|a)2

kCILC1LS DL 1kL8ALL

1.- V|deo-reportatge
2.- V|deo Scr|be reportatge
3.- V|deo Scr|be !" $%&&'( )* "*& +%(*(*&
4.- |u|em afor|smes de guerra
S.- 1w|t report
6.-Wats App en temps de guerra
7.- Muntatge ot|co-1eatra|
8.- Geo|oca||tzac| La Guerra de Success| a |a |ana de V|c
9.- Goog|e Maps
10.- Lntrev|sta a un personatge h|str|c (Avatar)


VIDLC-kLCk1A1GL

L|aborar un reportatge que exp||qu| tots e|s ob[ect|us, proced|ments | |es
d|nm|ques de treba|| que s'han portat a terme, tant a |es c|asses de C|nc|es
Soc|a|s com a |es de L|teratura per rea||tzar e| ro[ecte 17 14


1.- r|mer ca|dr ana||tzar |a t|po|og|a de text: e| reportatge. er a|x aquests en||aos
seran dec|s|us:
http:]]pau-|engua.w|k|spaces.com]gC3A9neros+per|odC3ADst|cos
http:]]recursos.cn|ce.mec.es]|engua]profesores]eso1]t4]teor|a_1.htm#k
Aquest a|tre en||a s e| ms bs|c:
http:]]www.xtec.cat]web]recursos]med|a]rad|o]||enrad|ofon|c

Veure exemp|es de v|deo-reportatges a|s b|ocs de ||teratura:
http:]]www.tm|quebrossa.b|ogspot.com
http:]]www.homenatgeapereca|dersstm.b|ogspot.com.es]


2.- L|aborar un gu| |||ustrat comp|et de |'estructura de| reportatge | de qu|ns cont|nguts,
|matges | ms|ques s'ut|||tzaran. (S1Ck8CAkD resentar-ho per en format paper en A4,
||etra Ca||br| 12, a |a professora per a |a va||dac|.


3
3.- 1emps de| v|deo-reportatge: 3 o 4 com a mx|m.
CkI1LkIS D'AVALUACIC
La se|ecc| | |'ordenac| de |a |nformac| (storyboard)
L'estructura | |es caracter|st|ques de |a t|po|og|a de text: L| keportatge
L'or|g|na||tat de| muntatge.
ua||tat de |es |matges | de| so (s |mportant assegurar e|s aspectes tcn|cs)
A[ustar-se a| temps marcat
Segu|ment de|s protoco|s | de| goog|e dr|ve
Correcc| ||ng|st|ca

VIDLC SCkI8L DLL kCILC1L

L|aborar un reportatge que exp||qu| tots e|s ob[ect|us, proced|ments | |es
d|nm|ques de treba|| que s'han portat a terme, tant a |es c|asses de C|nc|es
Soc|a|s com a |es de L|teratura per rea||tzar e| ro[ecte 17 14


1.- r|mer ca|dr ana||tzar |a t|po|og|a de text: e| reportatge. er a|x aquests en||aos
seran dec|s|us:
http:]]pau-|engua.w|k|spaces.com]gC3A9neros+per|odC3ADst|cos
http:]]recursos.cn|ce.mec.es]|engua]profesores]eso1]t4]teor|a_1.htm#k
Aquest a|tre en||a s e| ms bs|c:
http:]]www.xtec.cat]web]recursos]med|a]rad|o]||enrad|ofon|c

2.- Con|xer b e| recurs V|deoscr|be | preparar prv|ament e| mater|a| grf|c | de| cont|ngut
que es necess|tar.

LkLMLL
hLLp://www.Lmlquebrossa.blogspoL.com.es/2013/01/ruLa-[oan-brossa-amb-
vldeoscrlbe_13.hLml

1U1CkIAL
hLLp://www.youLube.com/waLch?feaLure=player_embedded&v=?xW3lfulyvc

3.- L|aborar un gu| |||ustrat comp|et de |'estructura de| reportatge | de qu|ns cont|nguts,
|matges | ms|ques s'ut|||tzaran. (S1Ck8CAkD resentar-ho per en format paper en A4,
||etra Ca||br| 12, a |a professora per a |a va||dac|.

4

4.- 1emps de| v|deo: 3 o 4 com a mx|m.


Un conse||: L| ,-)*%&.(-/* s una e|na 2.0 que noms et dna 7 d|es de serve|
gratut, per a|x s |mportant que us organ|tzeu b. r|mer obr|u un compte a nom
d'un membre de| grup per a pract|car |a d|nm|ca de treba|| amb aquesta e|na. I
desprs, quan [a t|ngueu e| gu| c|ar | |a professora |'hag| va||dat, obr|u un a|tre
compte per fer e| muntatge def|n|t|u. ,)

CkI1LkIS D'AVALUACIC
La se|ecc| | |'ordenac| de |a |nformac| (storyboard)
L'estructura | |es caracter|st|ques de |a t|po|og|a de text: L| keportatge
L'or|g|na||tat de| muntatge.
C|aredat expos|t|va | de so (s |mportant assegurar e|s aspectes tcn|cs)
A[ustar-se a| temps marcat
Segu|ment de|s protoco|s | de| goog|e dr|ve
Correcc| ||ng|st|ca


3

VIDLC SCkI8L DLL CLMA:
!0 123345 6! 0!3 725!5!3 de I.So|er

Lxp||car |a h|str|a que es narra en e| poema de Ireder|c So|er tot ut|||tzant
|matges, formes, parau|es, versos , ud|os, etc..

1.- Con|xer b e| recurs ,-)*% &.(-/* | preparar prv|ament e| mater|a| grf|c | de|
cont|ngut que es necess|tar.

LkLMLL
hLLp://www.Lmlquebrossa.blogspoL.com.es/2013/01/ruLa-[oan-brossa-amb-
vldeoscrlbe_13.hLml

1U1CkIAL
hLLp://www.youLube.com/waLch?feaLure=player_embedded&v=?xW3lfulyvc

2.- L|aborar un gu| |||ustrat comp|et de |'estructura de |a h|str|a | de qu|ns e|ements:
text, ms|ca, |matges, formes | d|bu|xos s'ut|||tzaran. (S1Ck8CAkD resentar-ho per en
format paper en A4, ||etra Ca||br| 12, a |a professora per a |a va||dac|)

3.- 1emps de| v|deo: 3 o 4 com a mx|m.

Un conse||: L| ,-)*% &.(-/* s una e|na 2.0 que noms et dna 7 d|es de serve|
gratut, per a|x s |mportant que us organ|tzeu b. r|mer obr|u un compte a nom
d'un membre de| grup per a pract|car |a d|nm|ca de treba|| amb aquesta e|na. I
desprs, quan [a t|ngueu e| gu| c|ar | |a professora |'hag| va||dat, obr|u un a|tre
compte per fer e| muntatge def|n|t|u. ,)

CkI1LkIS D'AVALUACIC
La se|ecc| | |'ordenac| de |a |nformac| (storyboard)
L'estructura de |a h|str|a | se|ecc| de|s ep|sod|s ms s|gn|f|cat|us
L'or|g|na||tat de| muntatge.
C|aredat expos|t|va | de so (s |mportant assegurar e|s aspectes tcn|cs)
A[ustament a| temps marcat
Segu|ment de|s protoco|s | de| goog|e dr|ve
Correcc| ||ng|st|ca

6
IULLM AICkISMLS DL GULkkA:
kLCk1 1WI1: 1LCNIULS DL kLCk1A1GL I kLCk1A1GL DIAkI
A 1kAVLS DLL 1WI1

Un aforisme (del grec !"#$%&'%(, definir) s una sentncia breu que expressa
un pensament complex de forma colpidora o esttica. Es considera un gnere literari i pot
aparixer dins una composici major o com a recull de frases i sentncies clebres.
L'aforisme, tot i presentar-se com una veritat absoluta, parteix de la subjectivitat del seu
autor i aix es diferencia de lleis cientfiques o similars, enunciades d'un mode semblant
(mxima concisi). http://bit.ly/169zW8Q
Doncs b, es tracta de reprodulr al LwlLLer un aforlsme sobre la guerra, cada dla al maLl,
abans d'arrlbar a l'escola. La ma[orla d'aforlsmes seran d'auLor l llavors se'n crearan de
propls.
Ionts de consu|ta d'afor|smes:
http:]]museuafor|sme.b|ogspot.com.es]search]|abe|]L27AICkISML20D27AVUI
http:]]www.m|n|ma||a.net]|||sta_temes.asp
http:]]www.||u|sv|ves.com]serv|et]S|rveCbras][|v]791S0S416S66829417S4491]|ma0000.htm
Ionts de consu|ta 1w|tter:
Lscrlure un LwlL/ fer una plulada : hLLp://mc142.ulb.es:8080/rld=1L3C6W38C-k76uu2-
116/escrlblr_un_LwlL.cmap
1wlLLer l educacl: hLLp://www.eduLeka.org/1wlLLerLducaclon.php

1. ConsulLar lnformacl sobre les caracLerlsLlques del LwlLLer, sobreLoL com escrlure
correcLamenL en aquesLa xarxa soclal alxl com Lenlr presenL el nombre de caracLers
dlsponlbles. (veure fonLs anLerlors)
2. Crear una eLlqueLa o # que slgul clara l enLenedora. resenLar proposLes a la
professora per Lal d'arrlbar a un acord amb els alLres grups de 4L.
3. CrganlLzar el grup per a les plulades amb el nom d'usuarl de cada alumne l el de
l'escola [sLMlq l de les professores [slcafe [CCCCn1l!CCP.
4. romoure replulades (reLwlLs).
3. Ll nombre LoLal d'aforlsmes d'auLor (veure fonLs de consulLa) sera de 13.

7
6. Ll nombre LoLal d'aforlsmes de creacl prpla sera de 2 per alumne.
7. assar a ul les plulades reallLzades: hLLp://LweeLbook.ln/
8. Classlflcar els aforlsmes segons el Lo o l'enfocamenL que hl dna l'auLor.

9. reparar una presenLacl oral a classe amb un prez| que expllqul:
el procedlmenL de Lreball que s'ha feL servlr
el nombre de plulades l replulades que s'han obLlnguL o de comenLarls
la classlflcacl LemaLlca o de conLlnguLs
la conclusl a la qual heu arrlbaL a nlvell de conLlnguLs l a nlvell d'us de la
xarxa soclal
8ecordeu els proLocols de presenLacl

ICN1S DL CCNSUL1A


veure fonLs de consulLa de !oan 8rossa, LemporallLzacl l crlLerls d'avaluacl al full de ruLa
de LoL el Lreball.


8
DLSCkIVIM UNA 8A1ALLA AM8 WA1S A
L'ob[ecLlu del Lreball es reprodulr en LexLos de waLs app l emoLlcons la ruLa de poesla vlsual
!oan 8rossa per 8arcelona l posLerlormenL presenLar l'experlencla a classe.
1ASULS A kLALI12Ak:
10. ueflnlr el Llpus d'apllcacl que es el waLs app l les seves uLlllLaLs. ConsulLar la
lnformacl en una web de referencla.
11. ConcreLar la/les Llpologla/es LexLual/s que es poden usar en aquesLa apllcacl:
exposlcl, argumenLacl (oplnl), crnlca.... (presenLacl a l'aula).
12. Ll/s grups/s que reallLzln aquesL pro[ecLe han de crear un grup de waLss app: donar-ll
un nom l posar-hl una lmaLge relaclonada amb l'acLlvlLaL.
13. Les lnLervenclons vla waLs app han de reflecLlr LoLa l'acLlvlLaL, des de la sorLlda de
l'esLacl d'auLobusos flns a la Lornada.
14. S'hl lnclouran foLografles feLes amb el mbll l lnserldes en el maLelx waLs app. 1ambe
s'hl poden lnserlr gravaclons de veu o be vldeos.
13. un cop acabada la ruLa, els alumnes han de coplar les lnLervenclons, les foLos, audlos
o vldeos en un power polnL o en un prezl, que servelxl per emmagaLzemar el que han
feL duranL l'lLlnerarl.
16. La presenLacl oral a l'aula es fara a l'aula, amb una lnLroduccl, una conclusl, la
webgrafla o blbllografla uLlllLzada l els credlLs al flnal (vegeu proLocol de
presenLaclons a la plaLaforma).

lCn1S uL CCnSuL1A
ConsulLar la noLlcla de l'obra 0' 8(9:-.' )* "' 5'; <=(' de kanL en llenguaLge
d'emoLlcons per a waLs app

hLLp://www.elmundoLoday.com/2012/11/publlcan-una-verslon-de-la-crlLlca-
de-la-razon-pura-con-lconos-de-whaLsapp/

vegeu fonLs de consulLa de !oan 8rossa, LemporallLzacl l crlLerls d'avaluacl al full de ruLa
de LoL el Lreball.


9
MUN1A1GL CL1ICC-1LA1kAL
uesLlnaL a arLlsLes, alumnes amb vocacl d'acLors, que Loquln lnsLrumenLs muslcals o
que Llnguln lnLeressos arLlsLlcs donem l'oporLunlLaL de reallLzar un munLaLge LeaLral amb
LexLos del poeLa.
Lls alumnes que escolllu aquesL Lreball podeu ser de qualsevol dels Lres grups de
baLxllleraL. Ln preferencla, es demana que slguln alumnes amb lnLeres per a la reclLacl l
lnLerpreLacl, l Lambe alumnes que vulguln acompanyar el munLaLge amb muslca en dlrecLe.
Ll proces del munLaLge esLa oberL a la lnlclaLlva dels alumnes que en formln parL. S'hl
poL lncloure.
Algun/s aspecLe/s de la vlda de !oan 8rossa (no es obllgaLorl)
oemes de l'auLor
eces LeaLrals
ueflnlclons de poesla vlsual del maLelx auLor
AlLres...
Cal fer un gul prevl que lnclogul els LexLos que es reclLaran en el munLaLge. La
posada en escena l la muslca Lambe s'hauran de concreLar en una segona fase, en la qual
Lambe s'hl donara un LlLol.
Lls alumnes del grup hauran d'assa[ar a hores fora de la [ornada lecLlva el munLaLge
que presenLaran.
Ll munLaLge s'esLrenara a un espal prou gran perque pugul acolllr LoLs els alumnes de
1r de baLxllleraL. S'enreglsLrara en vldeo perque quedl consLancla del maLelx.
La durada del munLaLge/especLacle no poL ser mes llarga d'uns 10/13 mlnuLs
(aproxlmadamenL).
La fonL d'lnformacl sobre la blografla l l'obra la podreu Lrobar a:
http:]]||etra.uoc.edu]ca]autor][oan-brossa

http:]]||etra.uoc.edu]espec|a|]brossa]

http:]]www.[oanbrossa.org]

http:]]www.[oanbrossa.org]obra]brossa_obra_poes|a.htm

u'alLra banda, es poden usar LexLos de lllbres de poesla o be d'alLres obres de l'auLor.


10

kCILC1L GLCLCCALI12ACIC LA GULkkA DL SUCCLSSIC A LA
LANA DL VIC

Ldu|CC, s un entorn tecno|g|c | metodo|g|c que |ncorpora d|spos|t|us mb||s
amb GS per a| treba|| en pro[ectes sobre e| terr|tor|. Ls en fase beta | est obert a
|'exper|mentac|.
L|s a|umnes que est|gu|n |nteressats en aquest treba|| tenen com ob[ect|u crear |a
ruta de poes|a v|sua| de Ioan 8rossa que fem per 8arce|ona amb aquesta tecno|og|a.
CCNDICICNS I 1ASULS A kLALI12Ak
1.- uuranL la ruLa haureu d'anotar |es coordenades dels lndreLs que vlslLem. er alx cal
dlsposar d'un mbll amb CS.
2.- 8ecolllr LoLa la lnformacl sobre els poemes vlsuals que vlslLem, a parLlr dels enllaos de
referencla sobre !oan 8rossa.
3.- Les lmaLges o vldeos uLlllLzaLs han de ser de produccl prpla.
4.- 8alxar-se al mbll l'A Lduloc (es graLuiLa). ues d'aquesLa apllcacl podreu veure
alguns exemples que [a s'han creaL.
3.- uonar-se d'alLa de la web de la lundacl lLlnerarlum (veure fonLs de consulLa) [a que es
des d'aquesLa web des d'on es gest|ona la creacl dels conLlnguLs per a la ruLa.
6.- Ls faclllLara un peLlL manual sobre el seu funclonamenL.
8LCC8uLM CuL LA 1LCnCLCClA LS L'LlnA uL 18L8ALL L8C CuL LL CCn1lnCu1 LS LA
A81 LSSLnClAL. Ls LracLa, doncs, de pen[ar lnformacl sobre els poemes vlsuals que
vlslLem. La lnformacl poL ser en formaL de LexL, d'lmaLge o de vldeo l ha de ver va||dada per
|a professora abans de pen[ar.
1. ICN1S DL CCNSUL1A:

LDULCC. IUNDACIC I1INLkkIUM: hLLp://fundaclolLlnerarlum.org/eduloc/
NL1IUL1A hLLp://www.uned.es/lued/gula_acLlvldad/neLlqueLa.hLm
8LCC 1MIUL8kCSSA hLLp:// www.Lmlquebrossa.blogspoL.com


11
kCILC1L Goog|e Maps
Goog|e Maps , s un entorn tecno|g|c | metodo|g|c que permet |ncorporar
|nformac| a en un ||oc concret d'un mapa | a| mate|x temps permet crear una ruta.
L|s a|umnes que est|gu|n |nteressats en aquest treba|| tenen com ob[ect|u crear |a
ruta de poes|a v|sua| de Ioan 8rossa que fem per 8arce|ona amb aquesta tecno|og|a.
CCNDICICNS I 1ASULS A kLALI12Ak
1.- uuranL la ruLa haureu d'anotar |es coordenades dels lndreLs que vlslLem. er alx cal
dlsposar d'un mbll amb CS.
2.- 8ecolllr LoLa la lnformacl sobre els poemes vlsuals que vlslLem, a parLlr dels enllaos de
referencla sobre !oan 8rossa.
3.- Les lmaLges o vldeos uLlllLzaLs han de ser de produccl prpla.
4.- Cal Lenlr un compLe de gmall des d'on accedlrem a l'edlLor del Coogle maps.
8LCC8uLM CuL LA 1LCnCLCClA LS L'LlnA uL 18L8ALL L8C CuL LL CCn1lnCu1 LS LA
A81 LSSLnClAL. Ls LracLa, doncs, de pen[ar lnformacl sobre els poemes vlsuals que
vlslLem. La lnformacl poL ser en formaL de LexL, de so, d'lmaLge o de vldeo l ha de ver
va||dada per |a professora abans de pen[ar.
1. ICN1S DL CCNSUL1A:

1U1CkIAL GCCGLLMAS: hLLp://www.youLube.com/waLch?v=lzmb0l2q8fu
(nI nA MLS 1U1CkIALS, CDLU CCNSUL1Ak AULS1 C UALSLVCL AL1kL)
NL1IUL1A hLLp://www.uned.es/lued/gula_acLlvldad/neLlqueLa.hLm
8LCC 1MIUL8kCSSA hLLp:// www.Lmlquebrossa.blogspoL.com

12
LN1kLVIS1A A UN LkSCNA1GL nIS1CkIC DL LA GULkkA DL SUCCLSSIC
L'ob[ect|u d'aquesL Lreball es conelxer la poeLlca de !oan 8rossa a Lraves d'una enLrevlsLa a
un AvaLar que assumlra la seva personallLaL.
odeu veure un exemple en el seguenL enlla:
hLLp://youLu.be/cA3u081z160
Aqul Lenlu l'enlla per a generar l'avaLar:
hLLp://hosL-d.oddcasL.com/php/appllcaLlon_ul/doorld=337/cllenLld=1/
l un LuLorlal (en podeu Lrobar mes a alLres fonLs, com al ?ouLube)
hLLp://newLwlnspace.eLwlnnlng.neL/c/documenL_llbrary/geL_flle?p_l_ld=8423397&folderld=8423
627&name=uLlL-210291.pdf
Ln aquesL enlla d'Ldu 363 hl Lrobareu alLres posslblllLaLs:
hLLp://www.edu363.caL/crea/

kLUISI1S:
1. Lleglr l enLendre la seva blografla l la seva obra a parLlr dels enllaos l els posLs que Lenlu al bloc:
www.Lmlquerecursos.blogspoL.com l Lambe del vldeo reporLaLge que es va passar a classe.
2. 8eallLzar un gul de l'enLrevlsLa l presenLar l'esborrany escrlL a les professores, per Lal de
comenar a Lreballar amb l'avaLar.
3. La durada de l'enLrevlsLa ha de ser d'uns 2 mlnuLs maxlm. er LanL, cal selecclonar be la
lnformacl.
4. er a l'edlcl de vldeo, Lenlu un proLocol pen[aL a la plaLaforma que s'haura de segulr.

You might also like