POPULAÞIE

POPULATION

2

CUPRINS TABELE

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30

36

Pagina
Page

Populaþia pe sexe ºi medii ....................................... 44
Populaþia pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie ...... 46
Populaþia pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2010 ... 47
Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor,
la 1 iulie 2010 ........................................................... 49
Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul
locuitorilor, la 1 iulie 2010 ........................................ 53
Miºcarea naturalã a populaþiei ................................. 54
Miºcarea naturalã a populaþiei, pe medii ................. 56
Nãscuþii-vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilor .......... 58
Nãscuþii-vii dupã rangul nãscutului-viu ºi grupa
de vârstã a mamei ................................................... 60
Vârsta medie a mamei la naºtere, pe medii ............ 62
Întreruperi de sarcinã, pe grupe de vârstã .............. 62
Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstã
ºi indicele conjunctural al fertilitãþii .......................... 63
Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe ..................... 64
Decesele sub 1 an, dupã grupa de vârstã ................65
Decese, pe cauze de deces .................................... 66
Decese sub 1 an, pe cauze de deces ..................... 68
Durata medie a vieþii, pe sexe ºi medii .................... 69
Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor ............... 70
Cãsãtoriile dupã starea civilã a soþilor
înainte de cãsãtorie ................................................. 71
Vârsta medie la cãsãtorie ºi vârsta
medie la prima cãsãtorie, pe medii .......................... 72
Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor ................ 72
Divorþurile dupã numãrul copiilor minori
rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei ............................ 74
Migraþia internã determinatã de schimbarea
domiciliului, pe medii ºi sexe ................................... 74
Migraþia internã determinatã de schimbarea
domiciliului, pe grupe de vârstã ºi medii .................. 75
Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi
rurale, determinate de schimbarea domiciliului ........ 76
Emigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã ..................... 77
Emigranþii, dupã naþionalitate ºi þara
de destinaþie ............................................................. 77
Imigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã ...................... 78
Imigranþii, dupã þara de provenienþã ........................ 78
Migraþia internaþionalã determinatã de
schimbarea domiciliului, pe sexe ............................. 78

TABLES CONTENTS

Population by sex and area
Population by age group and sex, on July 1
Population by age, sex and area, on July 1, 2010
Population of counties, municipalities and towns,
on July 1, 2010
Classification of counties and localities
by inhabitants number, on July 1, 2010
Vital statistics
Vital statistics, by area
Live-births by age group of parents
Live-births by live-birth order and age
group of mother
Average age of mother at birth, by area
Abortions, by age group
Fertility rates, by age group
and total fertility rate
Deaths, by age group and sex
Infant deaths, by age group
Deaths, by death causes
Deaths under 1 year of age, by cause of death
Life expectancy, by sex and area
Marriages by age group of spouses
Marriages by previous marital status
of spouses
Average age at marriage and average
age at first marriage, by area
Divorces by age group of spouses
Divorces by number of under age children
remained through marriage dissolution
Internal migration determined by permanent
residence changing, by area and sex
Internal migration determined by permanent
residence changing, by age group and area
Structure of urban and rural internal migration flows
determined by permanent residence changing
Emigrants, by sex and age group
Emigrants, by nationality
and country of destination
Immigrants, by sex and age group
Immigrants, by origin country
International migration determined by change
of permanent residence, by sex

Teritorial

2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39

2.40

2.41
2.42
2.43

Populaþia ºi densitatea populaþiei, în profil teritorial,
la recensãminte ..........................................................
Populaþia, în profil teritorial, pe sexe ºi medii,
la 1 iulie 2010 .............................................................
Populaþia, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã,
la 1 iulie 2010 .............................................................
Miºcarea naturalã a populaþiei, în profil teritorial ºi
pe medii, în anul 2010 ................................................
Ratele de fertilitate, în profil teritorial ºi pe grupe
de vârstã, în anul 2010 ..............................................
Durata medie a vieþii, în profil teritorial, pe sexe
ºi medii, în anul 2010 .................................................
Decesele, pe cauze de deces, în profil teritorial,
în anul 2010 ...............................................................
Vârsta medie a soþilor la data încheierii cãsãtoriei,
în profil teritorial ºi pe medii, în anul 2010 .................
Divorþurile, dupã numãrul copiilor minori rãmaºi
prin desfacerea cãsãtoriei, în profil teritorial,
în anul 2010 ...............................................................
Migraþia internã determinatã de schimbarea
domiciliului, în profil teritorial ºi pe medii,
în anul 2010 ...............................................................
Emigranþii, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã,
în anul 2010 ...............................................................
Imigranþii, în profil teritorial ºi pe grupe de vârstã,
în anul 2010 ...............................................................
Migraþia internaþionalã, în profil teritorial ºi pe sexe,
în anul 2010 ...............................................................

SURSA DATELOR    

Territorial

Cercetãri statistice:
Recensãmintele populaþiei;
Statistici din evidenþa curentã a populaþiei, pentru
datele referitoare la numãrul ºi structura demograficã
a populaþiei;
Înregistrãri din evidenþa stãrii civile:
Buletine statistice demografice completate de oficiile
de stare civilã cu date referitoare la naºteri, decese,
cãsãtorii ºi de judecãtorii pentru divorþuri.
Surse administrative:
Baza de date a Ministerului Administraþiei ºi
Internelor, privind evidenþa persoanelor, pentru
migraþia internã ºi internaþionalã, determinatã de
schimbarea domiciliului.

Population and population density, at territorial
level, on censuses
Population, at territorial level, by sex and area,
on July 1, 2010
Population, at territorial level and by age group,
on July 1, 2010
Vital statistics, at territorial level and by area,
in 2010
Age - specific fertility rates, at territorial level
and by age group, in 2010
Life expectancy, at territorial level, by sex and
area, in 2010
Deaths, by death causes, at territorial level,
in 2010
Average age of spouses at marriage date, at
territorial level and by area, in 2010
Divorces, by number of under age children
remained through marriage dissolution,at
territorial level, in 2010
Internal migration determined by change of
permanent residence, at territorial level and by
area, in 2010
Emigrants, at territorial level and by age group,
in 2010
Immigrants, at territorial level and by age group,
in 2010
International migration, at territorial level and by
sex, in 2010

DATA SOURCE    

Statistical surveys:
Population censuses;
Statistics from current evidence of population, for
data referring to population number and
demographic structure;
Registrations from civil register evidence:
Statistical demographic reports filled in by civil
register offices with data on births, deaths, marriages
and respectively by the law courts for divorces.
Administrative sources:
Database of Ministry of Administration and Interior,
for persons’ evidence, for internal and international
migration, determined by domicile change.

37

38

PRECIZÃRI METODOLOGICE

METHODOLOGICAL NOTES

Numãrul populaþiei în perioada intercensitarã s-a
determinat pe baza datelor de la recensãminte ºi a celor
din evidenþa curentã referitoare la miºcarea naturalã ºi
migratorie.
Numãrul populaþiei s-a calculat pornind de la
datele Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor,
18 martie 2002, cu privire la populaþia cu domiciliul în
România, la care s-a adãugat sporul natural al populaþiei
ºi soldul migraþiei internaþionale determinat de
schimbãrile de domiciliu, pentru populaþia la nivel
naþional; pentru populaþia la nivel de localitate s-a
adãugat soldul migraþiei interne determinat de
schimbãrile de domiciliu ºi numãrul persoanelor cu
reºedinþa în localitate.
Repartizarea populaþiei pe medii s-a realizat astfel:
– pentru anul 1960, pânã în anul 1966, în mediul
urban sunt cuprinse municipiile, oraºele ºi cele 183
localitãþi asimilate mediului urban;
– pentru anii 1966 ºi 1967, în mediul urban sunt
incluse datele referitoare la municipii, oraºe ºi 238
comune asimilate urbanului;
– începând cu anul 1968, în mediul urban sunt
cuprinse numai municipiile ºi oraºele.
Vârsta este exprimatã în ani împliniþi (de exemplu, o
persoanã care are vârsta de 24 ani ºi 11 luni la 1 iulie,
este cuprinsã la vârsta de 24 ani).
Definiþiile evenimentelor demografice sunt în
concordanþã cu principiile ºi recomandãrile Comisiei de
Statisticã a Organizaþiei Naþiunilor Unite:
– nãscut-viu este produsul concepþiei, expulzat sau
extras complet din corpul mamei, independent de
durata sarcinii ºi care, dupã aceastã separare,
prezintã un semn de viaþã (respiraþie, activitate
cardiacã, pulsaþii ale cordonului ombilical sau
contracþii musculare dependente de voinþã);
– nãscut-mort este produsul concepþiei, expulzat sau
extras complet din corpul mamei dupã o duratã a
sarcinii de cel puþin 28 sãptãmâni ºi care, dupã
aceastã separare, nu prezintã nici un semn de viaþã;
– decedatã este persoana cãreia i-au încetat definitiv
funcþiile vitale dupã trecerea unui timp oarecare de
la naºtere;
– cãsãtoria reprezintã uniunea dintre un bãrbat ºi o
femeie, încheiatã în concordanþã cu legislaþia þãrii, în
scopul întemeierii unei familii ºi din care rezultã
drepturi ºi obligaþii între cei doi soþi, precum ºi ale
acestora faþã de copii;
– divorþul reprezintã desfacerea unei cãsãtorii
încheiate legal, printr-o hotãrâre definitivã a
organelor judecãtoreºti.

For intercensus years, the inhabitants number
has been determined based on data from censuses and
those from current evidence referring on vital and
migration statistics.
The inhabitants number was calculated from data
of the Population and Housing Census, March 18, 2002,
regarding the population with permanent residence in
Romania, plus natural increase and balance of internal
and international migration determined by permanent
residence changes for population at national level; for
population at locality level the balance of internal
migration determined by permanent residence changes
and number of persons with temporary residence in
locality was added.
Population breakdown by area was as follows:
– for 1960, until 1966, urban area included
municipalities, towns and the 183 localities
assimilated to the urban area;
– for 1966 and 1967, urban area included
municipalities, towns and 238 communes
assimilated to the urban area;
– starting with 1968, urban area includes only
municipalities and towns.
Age is expressed in the years reached during the
year (for instance, a person of 24 years old and 11
months at July 1, is considered to be of 24 years old).
The definitions of vital events are in compliance
with the principles and recommendations of the United
Nations Statistical Commission:
– live-birth is a product of conception completely
ejected or extracted from the mother's body,
regardless of the pregnancy duration, who after this
separation gives a sign of life (respiration, heart
activity, beats of umbilical cord or muscular
contractions dependent of will);
– dead-born child is a product of conception
completely ejected or extracted from the mother's
body after a pregnancy duration of at least 28 weeks
who, after this separation, gives no sign of life;
– deceased is the person whose vital functions
definitively ceased after a certain time passed from
his birth;
– marriage represents an union between a man and a
woman concluded according to the country’s
legislation, in order to set up a family, where
husband and wife have rights and obligations
against one another as well as against their children;
– divorce represents the dissolution of a legally
concluded marriage, according to a final decision of
judicial bodies.

Sporul natural reprezintã diferenþa dintre numãrul
nãscuþilor-vii ºi numãrul persoanelor decedate, în anul
de referinþã.
Durata medie a vieþii reprezintã numãrul mediu de
ani pe care îi are de trãit un nou-nãscut, dacã ar trãi tot
restul vieþii în condiþiile mortalitãþii pe vârste din perioada
de referinþã.
Rata de natalitate reprezintã numãrul de nãscuþi-vii
dintr-un an raportat la populaþia medie din anul respectiv
ºi se exprimã în numãr de nãscuþi-vii la 1000 locuitori.
Rata de mortalitate reprezintã numãrul persoanelor
decedate dintr-un an raportat la populaþia medie din anul
respectiv ºi se exprimã în numãr de decese la 1000
locuitori.
Rata mortalitãþii infantile reprezintã numãrul de
decedaþi în vârstã de sub 1 an la 1000 nãscuþi-vii din
anul respectiv.
Rata de mortinatalitate reprezintã numãrul anual
de nãscuþi-morþi dintr-un an, raportat la numãrul de
nãscuþi-vii ºi morþi din acelaºi an ºi se exprimã în
numãrul de nãscuþi-morþi la 1000 nãscuþi-vii ºi morþi din
anul respectiv.
Rata de nupþialitate reprezintã numãrul
cãsãtoriilor dintr-un an raportat la populaþia medie din
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de cãsãtorii la
1000 locuitori.
Rata de divorþialitate reprezintã numãrul
divorþurilor dintr-un an raportat la populaþia medie din
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de divorþuri la 1000
locuitori.
Repartizarea evenimentelor demografice în profil
teritorial (pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare ºi
judeþe) s-a fãcut dupã urmãtoarele criterii:
– pentru nãscuþi-vii ºi nãscuþi-morþi, dupã domiciliul
mamei;
– pentru decese, dupã domiciliul persoanei decedate;
– pentru cãsãtorii, dupã locul înregistrãrii cãsãtoriei;
– pentru divorþuri, dupã ultimul domiciliu comun al
soþilor.
Migraþia internã reprezintã schimbãrile de domiciliu
ºi stabilirile temporare de reºedinþã în altã localitate
decât cea de domiciliu în interiorul graniþelor þãrii.
Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul
persoanelor pentru care organele de poliþie au înscris
noul domiciliu în cartea de identitate ºi în fiºa de evidenþã
a persoanei. Începând cu anul 1992, sunt cuprinse ºi
schimbãrile de domiciliu dintr-un sector în altul al
Municipiului Bucureºti. Nu sunt incluse schimbãrile de
domiciliu în interiorul aceleiaºi localitãþi sau în acelaºi
sector, ºi nici dintr-un sat în altul, în cadrul aceleiaºi
comune.

Natural increase represents the balance between
the number of live-births and the number of deceased
persons during the reference year.
Life expectancy represents the average number of
years an infant would live, if he / she lived all his / her life,
under the conditions of mortality by age corresponding to
the reference period.
Birth rate represents the ratio between the number
of live-births in a year and the average population of the
respective year and is expressed by the number of livebirths per 1000 inhabitants.
Mortality rate represents the ratio between the
number of deceased persons in a year and the average
population of the respective year and is expressed by the
number of deaths per 1000 inhabitants.
Infant mortality rate represents the number of
deaths for infants under one year of age per 1000 live
births in a given year.
Late foetal-deaths rate is the ratio between the
number of late foetal-deaths in a year and the total
number of live births and late foetal deaths in the same
year, and is expressed by the number of deaths per 1000
live births and late foetal deaths.
Marriages rate represents the ratio between the
number of marriages in a year and the average
population of the respective year and is expressed by the
number of marriages per 1000 inhabitants.
Divortiality rate represents the ratio between the
number of divorces in a year and the average population
of the respective year and is expressed by the number of
divorces per 1000 inhabitants.
Demographic events breakdown at territorial
level (by macroregion, development region and county)
was done according to the following criteria:
– for live-births and dead-born children, by mother's
residence;
– for deaths, by residence of the deceased person;
– for marriage, by place of marriage registration ;
– for divorces, by last common residence of the
spouses.
Internal migration represents changes of
permanent residence and temporary settling of
residence in another locality, different from that of
permanent residence inside the borders of the country.
Change of permanent residence was registered in
case of persons for whom police wrote down the new
permanent residence in the identity card and in persons’
evidence file. Starting with 1992, data also include
changes of permanent residence from one sector to
another within Bucharest Municipality. There are not
included permanent residence changes inside the same
locality or sector, or from one village to another, in the
same commune.

39

Migraþia internaþionalã reprezintã schimbarea
domiciliului în altã þarã sau, din altã þarã în România.

International migration represents the change of
permanent residence to another country or, from another
country to Romania.
Data on emigrants refer to Romanian citizens who
settled their permanent residence abroad.
Data on immigrants refer to citizens from another
country who settled their permanent residence in
Romania.
Net international migration represents the
difference between the number of immigrants and the
number of emigrants during the reference year.

Datele cu privire la emigranþi se referã la cetãþenii
români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate.
Datele cu privire la imigranþi se referã la cetãþenii
din altã þarã care ºi-au stabilit domiciliul în România.
Soldul migraþiei internaþionale reprezintã diferenþa
dintre numãrul imigranþilor ºi cel al emigranþilor, în anul
de referinþã.

2.G1

Populaþia pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2010
Population by sex and area, on July 1, 2010

51,3%

52,3%

50,2%

48,7%

47,7%

49,8%

Total

Urban

Rural

Masculin / Male

44,9%

46,0%

43,9%

55,1%

54,0%

56,1%

Total

Masculin / Male

Feminin / Female

Urban

40

Feminin / Female

Rural

2.G2

Populaþia pe medii, la 1 iulie
Population by area, on July 1
%

100
80 67,9 63,1 54,2 45,7 45,4 45,4 46,7 46,6 45,1 45,1 44,8 44,9 45,0 44,9 44,9
60
40
20 32,1 36,9 45,8 54,3 54,6 54,6 53,3 53,4 54,9 54,9 55,2 55,1 55,0 55,1 55,1
0

1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rural

Urban

2.G3

Populaþia pe vârste ºi sexe, la 1 iulie 2010
Population by age and sex, on July 1, 2010
Vârsta
Age
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15

Masculin
Male

Feminin
Female

10
5
0
250

200

Mii persoane
Thou persons

150

100

50

0

0

50

100

150

200

250
Mii persoane
Thou persons

41

2.G4

Natalitatea, mortalitatea ºi sporul natural al populaþiei
Birth rate, mortality and natural increase
Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants)

30
25
20
15
10
5

0

2.G5

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Natalitate / Birth rate

Mortalitate / Mortality rate

Sporul natural pozitiv
Positive natural increase

Sporul natural negativ
Negative natural increase

Rate de fertilitate, pe grupe de vârstã
Fertility rates, by age group
Nãscuþi-vii la 1000 femei / Live-births per 1000 women

100
83,9

80

62,3

60
40

79,9

73,3
51,8
36,9

33,5

23,3

18,7

20

3,6

0
2005

4,6

0,2
2010

15 – 19 ani / years

35 – 39 ani / years

20 – 24 ani / years

40 – 44 ani / years

25 – 29 ani / years

45 – 49 ani / years

30 – 34 ani / years

42

59,2

0,2

2010

2.G6

Durata medie a vieþii, pe sexe (ani)
Life expectancy, by sex (years)

68,2

2005

75,5

68,7

2006

75,8

69,2

2007

76,1

69,5

2008

76,7

2009

69,7

2010

69,8
0

10

20

30

40

50

60

Masculin
Male

2.G7

70

77,1
77,3
80

Feminin
Female

Evoluþia cãsãtoriilor ºi divorþurilor
Evolution of marriages and divorces
mii / thou

189,2

200
150

149,4

146,6

141,8

134,3
115,8

100
50

33,2

32,7

36,3

35,7

32,3

32,6

0
2005

2006

Cãsãtorii
Marriages

2007

2008

2009

2010

Divorþuri
Divorces

43

2.1

Populaþia pe sexe ºi medii
Population by sex and area
Numãrul locuitorilor
Inhabitants number

1 iulie 1960
1 iulie 1961
1 iulie 1962
1 iulie 1963
1 iulie 1964
1 iulie 1965
15 martie 19661)
1 iulie 1966
1 iulie 1967
1 iulie 1968
1 iulie 1969
1 iulie 1970
1 iulie 1971
1 iulie 1972
1 iulie 1973
1 iulie 1974
1 iulie 1975
1 iulie 1976
5 ianuarie 19771)
1 iulie 1977
1 iulie 1978
1 iulie 1979
1 iulie 1980
1 iulie 1981
1 iulie 1982
1 iulie 1983
1 iulie 1984
1 iulie 1985
1 iulie 1986
1 iulie 1987
1 iulie 1988
1 iulie 1989
1 iulie 1990
1 iulie 1991
7 ianuarie 19921)
1 iulie 1992
1 iulie 1993
1 iulie 1994
1 iulie 1995
1 iulie 1996
1 iulie 1997
1 iulie 1998
1 iulie 1999
1 iulie 2000
1 iulie 2001
18 martie 20021)
1 iulie 2002
1 iulie 2003
1 iulie 2004
1 iulie 2005
1 iulie 2006
1 iulie 2007
1 iulie 2008
1 iulie 2009
1 iulie 2010

În procente faþã de total
As percentage of total

Numãrul locuitorilor
Inhabitants number

În procente faþã de total
As percentage of total

Total

Masculin
Male

Feminin
Female

Masculin
Male

Feminin
Female

Urban

Rural

Urban

Rural

18403414
18566932
18680721
18813131
18927081
19027367
19103163
19140783
19284814
19720984
20010178
20252541
20469658
20662648
20827525
21028841
21245103
21445698
21559910
21657569
21854622
22048305
22201387
22352635
22477703
22553074
22624505
22724836
22823479
22940430
23053552
23151564
23206720
23185084
22810035
22788969
22755260
22730622
22680951
22607620
22545925
22502803
22458022
22435205
22408393
21680974
21794793
21733556
21673328
21623849
21584365
21537563
21504442
21469959
21431298

8981804
9069012
9130631
9200997
9261698
9315510
9351075
9371316
9447715
9670757
9820125
9945027
10056431
10156420
10243280
10347995
10460119
10564943
10626055
10677731
10777854
10875027
10953637
11029625
11091465
11128723
11165086
11214313
11261467
11319082
11374681
11422472
11449147
11435286
11213763
11200695
11176390
11156807
11123977
11080933
11041414
11012110
10984529
10968854
10949490
10568741
10642538
10606245
10571606
10543518
10521189
10496720
10477611
10457219
10434143

9421610
9497920
9550090
9612134
9665383
9711857
9752088
9769467
9837099
10050227
10190053
10307514
10413227
10506228
10584245
10680846
10784984
10880755
10933855
10979838
11076768
11173278
11247750
11323010
11386238
11424351
11459419
11510523
11562012
11621348
11678871
11729092
11757573
11749798
11596272
11588274
11578870
11573815
11556974
11526687
11504511
11490693
11473493
11466351
11458903
11112233
11152255
11127311
11101722
11080331
11063176
11040843
11026831
11012740
10997155

48,8
48,8
48,9
48,9
48,9
49,0
49,0
49,0
49,0
49,0
49,1
49,1
49,1
49,2
49,2
49,2
49,2
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,3
49,2
49,1
49,1
49,1
49,0
49,0
49,0
48,9
48,9
48,9
48,9
48,7
48,8
48,8
48,8
48,8
48,7
48,7
48,7
48,7
48,7

51,2
51,2
51,1
51,1
51,1
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
50,9
50,9
50,9
50,8
50,8
50,8
50,8
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,7
50,8
50,9
50,9
50,9
51,0
51,0
51,0
51,1
51,1
51,1
51,1
51,3
51,2
51,2
51,2
51,2
51,3
51,3
51,3
51,3
51,3

5912011
6029978
6109909
6234043
6317027
6417124
7305714
7343917
7467928
7144994
7316065
7464811
7619873
7776868
7938819
8142938
8339229
8555880
9395729
9517811
9778831
9886137
10171618
10484896
10872275
11054179
11141775
11370092
11540494
11770927
11961847
12311803
12608844
12552407
12391819
12367358
12406204
12427612
12457195
12411174
12404690
12347886
12302729
12244598
12243748
11435080
11608735
11600157
11895598
11879897
11913938
11877659
11835328
11823516
11798735

12491403
12536954
12570812
12579088
12610054
12610243
11797449
11796866
11816886
12575990
12694113
12787730
12849785
12885780
12888706
12885903
12905874
12889818
12164181
12139758
12075791
12162168
12029769
11867739
11605428
11498895
11482730
11354744
11282985
11169503
11091705
10839761
10597876
10632677
10418216
10421611
10349056
10303010
10223756
10196446
10141235
10154917
10155293
10190607
10164645
10245894
10186058
10133399
9777730
9743952
9670427
9659904
9669114
9646443
9632563

32,1
32,5
32,7
33,1
33,4
33,7
38,2
38,4
38,7
36,2
36,6
36,9
37,2
37,6
38,1
38,7
39,3
39,9
43,6
43,9
44,7
44,8
45,8
46,9
48,4
49,0
49,2
50,0
50,6
51,3
51,9
53,2
54,3
54,1
54,3
54,3
54,5
54,7
54,9
54,9
55,0
54,9
54,8
54,6
54,6
52,7
53,3
53,4
54,9
54,9
55,2
55,1
55,0
55,1
55,1

67,9
67,5
67,3
66,9
66,6
66,3
61,8
61,6
61,3
63,8
63,4
63,1
62,8
62,4
61,9
61,3
60,7
60,1
56,4
56,1
55,3
55,2
54,2
53,1
51,6
51,0
50,8
50,0
49,4
48,7
48,1
46,8
45,7
45,9
45,7
45,7
45,5
45,3
45,1
45,1
45,0
45,1
45,2
45,4
45,4
47,3
46,7
46,6
45,1
45,1
44,8
44,9
45,0
44,9
44,9

July 1, 1960
July 1, 1961
July 1, 1962
July 1, 1963
July 1, 1964
July 1, 1965
March 15, 19661)
July 1, 1966
July 1, 1967
July 1, 1968
July 1, 1969
July 1, 1970
July 1, 1971
July 1, 1972
July 1, 1973
July 1, 1974
July 1, 1975
July 1, 1976
January 5, 19771)
July 1, 1977
July 1, 1978
July 1, 1979
July 1, 1980
July 1, 1981
July 1, 1982
July 1, 1983
July 1, 1984
July 1, 1985
July 1, 1986
July 1, 1987
July 1, 1988
July 1, 1989
July 1, 1990
July 1, 1991
January 7, 19921)
July 1, 1992
July 1, 1993
July 1, 1994
July 1, 1995
July 1, 1996
July 1, 1997
July 1, 1998
July 1, 1999
July 1, 2000
July 1, 2001
March 18, 20021)
July 1, 2002
July 1, 2003
July 1, 2004
July 1, 2005
July 1, 2006
July 1, 2007
July 1, 2008
July 1, 2009
July 1, 2010

1) Recensãmânt. / Census.

44

45

2.2

Populaþia pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie
Population by age group and sex, on July 1
numãr persoane / number of persons

Grupa de vârstã (ani)
Age group (years)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 ºi peste / and over

21623849

21584365

21537563

21504442

21469959

21431298

1053889
1108895
1209921
1727418
1618002
1786029
1678743
1761497
1238076
1525338
1509522
1241759
973314
1089704
907414
665075
374155
155098

1057804
1098663
1177605
1653027
1599535
1778735
1689369
1869153
1192648
1463532
1528720
1310266
977303
1041631
913325
675967
391080
166002

1062537
1090284
1135618
1541828
1640127
1740686
1715518
1929137
1200174
1392744
1544281
1360523
984384
1004068
918177
690768
403440
183269

1070639
1073733
1121104
1428324
1692108
1679885
1752955
1746994
1455383
1316506
1545262
1416872
1006459
958358
923364
699363
417111
200022

1079077
1060158
1106540
1325569
1722804
1627924
1775260
1678096
1611779
1258455
1538167
1411490
1070415
923844
929212
704995
428578
217596

1082649
1051871
1106775
1207215
1721709
1611264
1773161
1663454
1738891
1212937
1473751
1435134
1157613
877712
932912
708422
441175
234653

Masculin / Male
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 ºi peste / and over

10543518

10521189

10496720

10477611

10457219

10434143

541838
568389
619434
881000
827513
915862
855635
890199
618597
750091
730222
589008
445157
475236
381704
266285
135770
51578

544111
563176
602816
842934
818547
911059
863241
944770
596863
720761
739441
621161
447270
453301
383397
269993
143476
54872

545866
559856
581356
786763
839745
890529
878737
975816
602225
687380
746431
644226
451848
436752
383369
275630
149339
60852

550074
551180
574527
728731
865349
859946
898493
886521
731189
650955
746614
669904
462521
417662
383361
278196
155547
66841

554333
544930
566897
677428
879022
833631
910647
852829
811426
623476
743586
666790
492427
403762
383565
279022
159915
73533

556628
540650
567200
617804
877288
824511
910379
847519
876209
601357
713468
677935
532277
384057
383617
278785
164601
79858

Feminin / Female
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85 ºi peste / and over

46

11080331

11063176

11040843

11026831

11012740

10997155

512051
540506
590487
846418
790489
870167
823108
871298
619479
775247
779300
652751
528157
614468
525710
398790
238385
103520

513693
535487
574789
810093
780988
867676
826128
924383
595785
742771
789279
689105
530033
588330
529928
405974
247604
111130

516671
530428
554262
755065
800382
850157
836781
953321
597949
705364
797850
716297
532536
567316
534808
415138
254101
122417

520565
522553
546577
699593
826759
819939
854462
860473
724194
665551
798648
746968
543938
540696
540003
421167
261564
133181

524744
515228
539643
648141
843782
794293
864613
825267
800353
634979
794581
744700
577988
520082
545647
425973
268663
144063

526021
511221
539575
589411
844421
786753
862782
815935
862682
611580
760283
757199
625336
493655
549295
429637
276574
154795

2.3

Populaþia pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2010
Population by age, sex and area, on July 1, 2010
Total

Urban

Rural

Ambele
sexe
Both
sexes

din care:
Feminin
of which:
Female

Ambele
sexe
Both
sexes

din care:
Feminin
of which:
Female

Ambele
sexe
Both
sexes

din care:
Feminin
of which:
Female

21431298

10997155

11798735

6166031

9632563

4831124

0-4
0
1
2
3
4

1082649
218938
217983
215258
212442
218028

526021
106076
105787
104840
103429
105889

590270
121061
119200
117373
114735
117901

286292
58540
57568
57203
55811
57170

492379
97877
98783
97885
97707
100127

239729
47536
48219
47637
47618
48719

5-9
5
6
7
8
9

1051871
214793
209387
207042
207241
213408

511221
104521
101586
100918
100255
103941

515730
112843
104845
100749
98303
98990

250631
54804
50946
49166
47556
48159

536141
101950
104542
106293
108938
114418

260590
49717
50640
51752
52699
55782

10-14
10
11
12
13
14

1106775
222772
222516
223207
215047
223233

539575
108391
108750
108617
105064
108753

510461
102102
101366
102472
100139
104382

248880
49671
49562
50007
48840
50800

596314
120670
121150
120735
114908
118851

290695
58720
59188
58610
56224
57953

15-19
15
16
17
18
19

1207215
222079
236418
237288
256295
255135

589411
108271
115389
116106
125310
124335

607622
104413
113555
116462
132509
140683

299412
51635
55777
57130
65043
69827

599593
117666
122863
120826
123786
114452

289999
56636
59612
58976
60267
54508

20-24
20
21
22
23
24

1721709
339689
338059
349643
365991
328327

844421
166763
166451
171189
179767
160251

1003129
194088
196958
205137
210653
196293

502060
97095
98501
102424
105933
98107

718580
145601
141101
144506
155338
132034

342361
69668
67950
68765
73834
62144

25-29
25
26
27
28
29

1611264
339637
306584
296734
323416
344893

786753
165680
149024
144316
159070
168663

977441
204755
184342
179559
198089
210696

489593
102206
92091
89679
99835
105782

633823
134882
122242
117175
125327
134197

297160
63474
56933
54637
59235
62881

30-34
30
31
32
33
34

1773161
354795
356559
355544
356946
349317

862782
172337
173460
173353
173799
169833

1049088
214426
213051
210202
210265
201144

523863
107022
106483
105116
104915
100327

724073
140369
143508
145342
146681
148173

338919
65315
66977
68237
68884
69506

35-39
35
36
37
38
39

1663454
354197
331242
315813
326257
335945

815935
172910
161796
154704
160594
165931

927324
201493
185853
172084
180246
187648

471843
100967
93833
87385
92514
97144

736130
152704
145389
143729
146011
148297

344092
71943
67963
67319
68080
68787

40-44
40
41
42
43
44

1738891
365373
396132
492871
260106
224409

862682
180916
195547
245721
128849
111649

1024976
207917
232705
302075
150836
131443

538289
108489
121130
159258
79686
69726

713915
157456
163427
190796
109270
92966

324393
72427
74417
86463
49163
41923

Vârsta (ani)
Age (years)

Total

47

2.3

Populaþia pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2010 - continuare
Population by age, sex and area, on July 1, 2010 - continued
Total

48

Urban

Rural

Vârsta (ani)
Age (years)

Ambele
sexe
Both
sexes

din care:
Feminin
of which:
Female

Ambele
sexe
Both
sexes

din care:
Feminin
of which:
Female

Ambele
sexe
Both
sexes

din care:
Feminin
of which:
Female

45-49
45
46
47
48
49

1212937
232996
235466
234951
246765
262759

611580
116851
118052
118694
124769
133214

738144
138488
142440
143781
151147
162288

397330
74402
76193
77456
81581
87698

474793
94508
93026
91170
95618
100471

214250
42449
41859
41238
43188
45516

50-54
50
51
52
53
54

1473751
271635
285261
301202
305257
310396

760283
138252
146249
155668
158420
161694

928797
168542
177682
190579
194468
197526

499749
90637
95772
103275
104351
105714

544954
103093
107579
110623
110789
112870

260534
47615
50477
52393
54069
55980

55-59
55
56
57
58
59

1435134
322646
278082
285466
274103
274837

757199
168742
146306
150601
144982
146568

880068
204378
174675
175488
164517
161010

466706
108761
92992
92894
86752
85307

555066
118268
103407
109978
109586
113827

290493
59981
53314
57707
58230
61261

60-64
60
61
62
63
64

1157613
281414
265017
212557
207147
191478

625336
150939
142864
114395
112234
104904

626669
160662
147139
115225
107254
96389

336594
85677
78578
61717
57988
52634

530944
120752
117878
97332
99893
95089

288742
65262
64286
52678
54246
52270

65-69
65
66
67
68
69

877712
175816
183612
172349
179664
166271

493655
97568
102548
96550
102096
94893

421006
86744
88696
82864
85371
77331

237593
48482
49786
46554
48525
44246

456706
89072
94916
89485
94293
88940

256062
49086
52762
49996
53571
50647

70-74
70
71
72
73
74

932912
198504
191645
187202
182107
173454

549295
115034
112560
110398
108171
103132

415770
90085
87379
84071
79747
74488

246344
52133
51675
49919
47885
44732

517142
108419
104266
103131
102360
98966

302951
62901
60885
60479
60286
58400

75-79
75
76
77
78
79

708422
158823
148500
142556
135816
122727

429637
95235
89634
86390
82631
75747

297495
67119
62864
59575
56311
51626

183671
40508
38832
36924
34987
32420

410927
91704
85636
82981
79505
71101

245966
54727
50802
49466
47644
43327

80-84
80
81
82
83
84

441175
111974
98797
88335
76167
65902

276574
69221
61593
55367
48362
42031

184437
47076
41162
37227
31468
27504

117998
29785
26136
23771
20397
17909

256738
64898
57635
51108
44699
38398

158576
39436
35457
31596
27965
24122

85 ºi peste / and over

234653

154795

100308

69183

134345

85612

2.4

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2010
Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010

Judeþe
Municipii / Oraºe
Counties
Municipalities / Towns
ALBA
Alba Iulia1)
Aiud1)
Blaj1)
Sebeº1)
Abrud
Baia de Arieº
Câmpeni
Cugir
Ocna Mureº
Teiuº
Zlatna

Numãrul
locuitorilor
Inhabitants
number
372265
68570
25934
20708
29636
5730
4264
7672
25826
15003
7429
8137

Judeþe
Municipii / Oraºe
Counties
Municipalities / Towns
BISTRIÞA-NÃSÃUD
Bistriþa1)
Beclean
Nãsãud
Sângeorz-Bãi

Numãrul
locuitorilor
Inhabitants
number
317247
84848
11599
11022
10968

BOTOªANI

447107

Botoºani1)
Dorohoi1)
Bucecea
Dãrãbani
Flãmânzi
Sãveni
ªtefãneºti

114953
29582
5166
11624
11938
8003
5591

BRAªOV

598313

Braºov1)
Codlea1)
Fãgãraº1)
Sãcele1)
Ghimbav
Predeal
Râºnov
Rupea
Victoria
Zãrneºti

276914
24649
37839
33041
5483
5194
16479
5634
8695
25712

BRÃILA

357614

Brãila1)

ARAD

454922

Arad1)
Chiºineu-Criº
Curtici
Ineu
Lipova
Nãdlac
Pâncota
Pecica
Sântana
Sebiº

164665
8282
8112
9478
10926
8016
7630
13802
13346
6263

ARGEª

639157

Piteºti1)

Câmpulung1)
Curtea de Argeº1)
Costeºti
Mioveni
ªtefãneºti
Topoloveni

166594
36218
32668
10558
33942
14178
10457

Fãurei
Ianca
Însurãþei

210245
4015
11110
7072

BACÃU

714641

BUZÃU

480222

Moineºti1)
Oneºti1)
Buhuºi
Comãneºti
Dãrmãneºti
Slãnic-Moldova
Târgu Ocna

175546
23527
49016
19531
23398
14392
4908
12845

Buzãu1)

Râmnicu Sãrat1)
Nehoiu
Pãtârlagele
Pogoanele

131377
39324
11355
7831
7549

CARAª-SEVERIN

320840

BIHOR

592561

Oradea1)
Beiuº1)
Marghita1)
Salonta1)
Aleºd
Nucet
Sãcueni
ªtei
Valea lui Mihai
Vaºcãu

204625
11045
17063
18293
10727
2335
11809
8240
10520
2665

Bacãu1)

Reºiþa1)
Caransebeº1)
Anina
Bãile Herculane
Bocºa
Moldova Nouã
Oraviþa
Oþelu Roºu

82458
28350
8650
5956
16975
13049
12666
11712

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.
1) Municipii. / Municipalities.

49

2.4

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2010 - continuare
Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued

Judeþe
Municipii / Oraºe
Counties
Municipalities / Towns

Numãrul
locuitorilor
Inhabitants
number

CÃLÃRAªI

311898

Cãlãraºi1)
Olteniþa1)
Budeºti
Fundulea
Lehliu Garã

73005
27170
7178
6696
6324

Judeþe
Municipii / Oraºe
Counties
Municipalities / Towns
GALAÞI

608904

Galaþi1)
Tecuci1)
Bereºti
Târgu Bujor

290593
42344
3245
7547

691048

GIURGIU

280125
67510
12473
7437

Turda
Huedin

305636
26325
38287
22005
57061
9669

Giurgiu1)

CONSTANÞA

723796

Constanþa1)
Mangalia1)
Medgidia1)
Bãneasa
Cernavodã
Eforie
Hârºova
Murfatlar (Basarabi)
Nãvodari
Negru Vodã
Ovidiu
Techirghiol

301221
39858
44036
5547
18444
10415
10478
10794
36186
5540
14343
7586

COVASNA

222434

CLUJ
Cluj-Napoca1)
Câmpia Turzii1)
Dej1)
Gherla1)
1)

1)

Sfântu Gheorghe
Târgu Secuiesc1)
Baraolt
Covasna
Întorsura Buzãului

61341
19821
9424
11202
9033

Bolintin-Vale
Mihãileºti
GORJ

376179
1)

Târgu Jiu
Motru1)
Bumbeºti-Jiu
Novaci
Rovinari
Târgu Cãrbuneºti
Tismana
Turceni
Þicleni
HARGHITA

DÂMBOVIÞA
Târgoviºte1)
Moreni1)
Fieni
Gãeºti
Pucioasa
Rãcari
Titu

529781
88119
20281
7661
14972
15304
6563
10085

DOLJ

702124

Craiova1)
Bãileºti1)
1)

298740
19536
17707
3873
12692
18650
8122

Calafat
Bechet
Dãbuleni
Filiaºi
Segarcea

96396
22170
10423
5986
13375
8947
7724
8180
5200
324890

1)

Miercurea Ciuc
Gheorgheni1)
Odorheiu Secuiesc1)
Topliþa1)
Bãile Tuºnad
Bãlan
Borsec
Cristuru Secuiesc
Vlãhiþa
HUNEDOARA
Deva1)
1)

Brad
Hunedoara1)
Lupeni1)
Orãºtie1)
Petroºani1)
Vulcan1)
Aninoasa
Cãlan
Geoagiu
Haþeg
Petrila
Simeria
Uricani

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.
1) Municipii. / Municipalities.

50

Numãrul
locuitorilor
Inhabitants
number

41410
19711
36370
15441
1603
7456
2747
10212
7127
461450
66178
15720
69574
28813
21274
42522
28336
4672
12790
5659
10880
24804
13446
9406

2.4

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2010 - continuare
Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued

Judeþe
Municipii / Oraºe
Counties
Municipalities / Towns

Numãrul
locuitorilor
Inhabitants
number

IALOMIÞA

286980

Slobozia1)
Feteºti1)
Urziceni1)
Amara
Cãzãneºti
Fierbinþi - Târg
Þãndãrei

51778
34144
17182
8046
3501
4637
12977

IAªI

825773

Iaºi1)
Paºcani1)
Hârlãu
Târgu Frumos
Podul Iloaiei

309631
42187
11841
13415
10475

ILFOV

321007

Bragadiru
Buftea
Chitila
Mãgurele
Otopeni
Pantelimon
Popeºti-Leordeni
Voluntari

10464
21445
13148
8673
11594
20959
16835
34560

MARAMUREª

510482

Baia Mare1)
Sighetu Marmaþiei1)
Baia Sprie
Borºa
Cavnic
Dragomireºti
Sãliºtea de Sus
Seini
Somcuþa Mare
Tãuþii-Mãgherãuº
Târgu Lãpuº
Ulmeni
Viºeu de Sus

138182
41018
16564
28368
5165
3166
5051
10296
8040
7611
12915
7499
16381

MEHEDINÞI
Drobeta-Turnu Severin
Orºova1)
Baia de Aramã
Strehaia
Vânju Mare

291051
1)

105739
12616
5763
11496
6225

Judeþe
Municipii / Oraºe
Counties
Municipalities / Towns

Numãrul
locuitorilor
Inhabitants
number

MUREª

580228

Târgu Mureº1)
Reghin1)
Sighiºoara1)
Târnãveni1)
Iernut
Luduº
Miercurea Nirajului
Sarmaºu
Sângeorgiu de Pãdure
Sovata
Ungheni

143939
36471
32106
25551
9616
17549
6212
7469
5571
9578
6951

NEAMÞ

562122

Neamþ1)

Piatra
Roman1)
Bicaz
Roznov
Târgu Neamþ

106611
66758
8474
9560
20701

OLT

462734

Slatina1)
Caracal1)
Balº
Corabia
Drãgãneºti-Olt
Piatra-Olt
Potcoava
Scorniceºti

77108
34730
20845
19189
12153
6121
5863
12358

PRAHOVA

812844

Ploieºti1)
Câmpina1)
Azuga
Bãicoi
Boldeºti-Scãeni
Breaza
Buºteni
Comarnic
Mizil
Plopeni
Sinaia
Slãnic
Urlaþi
Vãlenii de Munte

227194
36842
4902
19588
11372
17390
9998
12955
16080
9422
11563
6543
11363
13434

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.
1) Municipii. / Municipalities.

51

2.4

Populaþia judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 2010 - continuare
Population of counties, municipalities and towns, on July 1, 2010 - continued

Judeþe
Municipii / Oraºe
Counties
Municipalities / Towns
SATU MARE

Numãrul
locuitorilor
Inhabitants
number

Judeþe
Municipii / Oraºe
Counties
Municipalities / Towns

364104

TIMIª

679695

Satu Mare
Carei1)
Ardud
Livada
Negreºti-Oaº
Tãºnad

111877
22165
7100
7017
14937
9338

Timiºoara1)

SÃLAJ

241014

Lugoj 1)
Buziaº
Ciacova
Deta
Fãget
Gãtaia
Jimbolia
Recaº
Sânnicolau Mare

311428
44510
7550
5126
6553
7224
6194
11850
8621
13194

TULCEA

245899

Tulcea1)
Babadag
Isaccea
Mãcin
Sulina

90553
10198
5303
10830
4308

VASLUI

449524

Vaslui1)
Bârlad1)
Huºi1)
Murgeni
Negreºti

69880
68834
29207
7869
10126

VÂLCEA

406555

Râmnicu Vâlcea1)
Drãgãºani1)
Bãbeni
Bãile Govora
Bãile Olãneºti
Bãlceºti
Berbeºti
Brezoi
Cãlimãneºti
Horezu
Ocnele Mari

110731
20245
9752
2885
4551
5539
5580
6945
8769
6701
3521

VRANCEA

389769

1)

Zalãu1)
Cehu Silvaniei
Jibou
ªimleu Silvaniei

64035
7877
11235
16326

SIBIU

425322

Sibiu1)
Mediaº1)
Agnita
Avrig
Cisnãdie
Copºa Micã
Dumbrãveni
Miercurea Sibiului
Ocna Sibiului
Sãliºte
Tãlmaciu

154220
52472
11078
14447
16205
5598
8260
4294
4182
5820
7575

SUCEAVA

708433

Suceava1)
Câmpulung Moldovenesc1)
Fãlticeni1)
Rãdãuþi1)
Vatra Dornei1)
Broºteni
Cajvana
Dolhasca
Frasin
Gura Humorului
Liteni
Miliºãuþi
Salcea
Siret
Solca
Vicovu de Sus

107317
19551
29710
29451
16443
6319
8658
11377
6528
15748
10224
5376
9962
9290
2654
14933

TELEORMAN

397990

Alexandria1)
Roºiori de Vede1)
Turnu Mãgurele1)
Videle
Zimnicea

49259
29951
28350
11605
14927

Focºani1)
Adjud1)
Mãrãºeºti
Odobeºti
Panciu
BUCUREªTI1)
BUCHAREST1)

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.
1) Municipii. / Municipalities.

52

Numãrul
locuitorilor
Inhabitants
number

98045
18426
12709
8893
8632
1942254

2.5

Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul locuitorilor, la 1 iulie 2010
Classification of counties and localities by inhabitants number, on July 1, 2010

Grupe de judeþe, municipii,
oraºe ºi comune,
dupã numãrul locuitorilor
Groups of counties,
municipalities, towns
and communes,
by inhabitants number

Numãrul judeþelor, municipiilor,
oraºelor ºi comunelor
Number of counties, municipalities,
towns and communes
În procente
Date absolute
faþã de total
Absolute data
Percentage of total

Numãrul locuitorilor
Inhabitants number

Date absolute
Absolute data

În procente
faþã de total
Percentage of total

Judeþe1) / Counties1)
Total

42

100,0

21431298

100,0

Sub / under 300000
300000 - 399999
400000 - 499999
500000 - 599999
600000 - 699999
700000 - 799999
800000 ºi peste / and over

6
11
8
6
4
4
3

14,3
26,2
19,0
14,3
9,5
9,5
7,2

1567503
3853803
3587836
3373487
2618804
2848994
3580871

7,3
18,0
16,8
15,7
12,2
13,3
16,7

Municipii ºi oraºe / Municipalities and towns
Total

3202)

100,0

11798735

100,0

Sub / under 3000
3000 - 4999
5000 - 9999
10000 - 19999
20000 - 49999
50000 - 99999
100000 - 199999
200000 - 999999
1000000 ºi peste / and over

6
15
98
100
57
20
13
10
1

1,9
4,7
30,6
31,2
17,8
6,3
4,1
3,1
0,3

14889
62039
719245
1363471
1774336
1454523
1731751
2736227
1942254

0,1
0,5
6,1
11,6
15,0
12,3
14,7
23,2
16,5

Comune / Communes
Total

28612)

100,0

9632563

100,0

Sub / under 1000
1000 - 1999
2000 - 4999
5000 - 9999
10000 ºi peste / and over

82
598
1724
429
28

2,9
20,9
60,2
15,0
1,0

61388
946789
5557657
2753701
313028

0,6
9,8
57,7
28,6
3,3

1) Inclusiv Municipiul Bucureºti. / Including Bucharest Municipality.
2) Conform organizãrii administrative a teritoriului existentã la 1 iulie 2010.

According to administrative territorial organization existing July 1, 2010.

53

2.6

Miºcarea naturalã a populaþiei
Vital statistics
Date absolute (numãr) / Absolute data (number)

Anii

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Nãscuþi-vii
Live-births

Decese
Deaths

Sporul
natural
Natural
increase

352241
324859
301985
294886
287383
278362
273678
527764
526091
465764
427034
400146
389153
378696
427732
418185
417353
423958
416598
410603
398904
381101
344369
321498
350741
358797
376896
383199
380043
369544
314746
275275
260393
249994
246736
236640
231348
236891
237297
234600
234521
220368
210529
212459
216261
221020
219483
214728
221900
222388
212199

160720
161936
172429
155767
152476
163393
157445
179129
188509
201225
193255
194306
189793
203559
191286
197538
204873
208685
211846
217509
231876
224635
224120
233892
233699
246670
242330
254286
253370
247306
247086
251760
263855
263323
266101
271672
286158
279315
269166
265194
255820
259603
269666
266575
258890
262101
258094
251965
253202
257213
259723

191521
162923
129556
139119
134907
114969
116233
348635
337582
264539
233779
205840
199360
175137
236446
220647
212480
215273
204752
193094
167028
156466
120249
87606
117042
112127
134566
128913
126673
122238
67660
23515
-3462
-13329
-19365
-35032
-54810
-42424
-31869
-30594
-21299
-39235
-59137
-54116
-42629
-41081
-38611
-37237
-31302
-34825
-47524

Cãsãtorii
Marriages

197654
180465
184676
174931
169520
164229
171243
154105
146988
140011
145531
150215
157142
170130
175496
188139
195874
199794
201103
198139
182671
182973
174448
163826
164110
161094
167254
168079
172527
177943
192652
183388
174593
161595
154221
153943
150388
147105
145303
140014
135808
129930
129018
133953
143304
141832
146637
189240
149439
134275
115778

Divorþuri
Divorces

36947
33373
38095
36129
35145
36914
25804
481)
4023
6991
7865
9570
11254
14472
17951
34479
35945
25726
33190
35855
34130
33635
33164
34534
32853
32587
34562
34110
36775
36008
32966
37031
29290
31193
39663
34906
35586
34752
39985
34408
30725
31135
31790
33073
35225
33193
32672
36308
35685
32341
32632

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants)
Nãscuþi
morþi
Dead-born
children

Decese la o
vârstã sub
1 an
Infant
deaths

5690
5251
4812
4601
4367
4048
4072
9644
8625
6984
5728
4822
4288
4194
4801
4288
4186
4144
3919
3754
3518
3257
2904
2605
2988
2824
3053
3053
2926
2821
2231
1910
1700
1582
1623
1472
1428
1483
1514
1459
1393
1282
1319
1290
1314
1262
1143
1009
993
969
856

26680
23190
18196
16270
13975
12264
12746
24590
31317
25584
21110
16964
15566
14444
14958
14498
13089
13207
12610
12995
11691
10886
9653
7676
8211
9191
8746
11077
9643
9940
8471
6258
6080
5822
5894
5027
5158
5209
4868
4360
4370
4057
3648
3546
3641
3310
3052
2574
2434
2250
2078

Nãscuþi- vii
Live-births

Decese
Deaths

Sporul
natural
Natural
increase

Cãsãtorii
Marriages

Divorþuri
Divorces

19,1
17,5
16,2
15,7
15,2
14,6
14,3
27,4
26,7
23,3
21,1
19,5
18,8
18,2
20,3
19,7
19,5
19,6
19,1
18,6
18,0
17,0
15,3
14,3
15,5
15,8
16,5
16,7
16,5
16,0
13,6
11,9
11,4
11,0
10,9
10,4
10,2
10,5
10,5
10,4
10,5
9,8
9,7
9,8
10,0
10,2
10,2
10,0
10,3
10,4
9,9

8,7
8,7
9,2
8,3
8,1
8,6
8,2
9,3
9,6
10,1
9,5
9,5
9,2
9,8
9,1
9,3
9,6
9,6
9,7
9,9
10,4
10,0
10,0
10,4
10,3
10,9
10,6
11,1
11,0
10,7
10,6
10,9
11,6
11,6
11,7
12,0
12,7
12,4
12,0
11,8
11,4
11,6
12,4
12,3
11,9
12,1
12,0
11,7
11,8
12,0
12,1

10,4
8,8
7,0
7,4
7,1
6,0
6,1
18,1
17,1
13,2
11,6
10,0
9,6
8,4
11,2
10,4
9,9
10,0
9,4
8,7
7,6
7,0
5,3
3,9
5,2
4,9
5,9
5,6
5,5
5,3
3,0
1,0
-0,2
-0,6
-0,8
-1,6
-2,5
-1,9
-1,5
-1,4
-0,9
-1,8
-2,7
-2,5
-1,9
-1,9
-1,8
-1,7
-1,5
-1,6
-2,2

10,7
9,7
9,9
9,3
9,0
8,6
8,9
8,0
7,5
7,0
7,2
7,3
7,6
8,2
8,3
8,9
9,1
9,2
9,2
9,0
8,2
8,2
7,8
7,3
7,3
7,1
7,3
7,3
7,5
7,7
8,3
7,9
7,7
7,1
6,8
6,8
6,7
6,5
6,5
6,2
6,1
5,8
5,9
6,2
6,6
6,6
6,8
8,8
6,9
6,3
5,4

2,01
1,80
2,04
1,92
1,86
1,94
1,35
*)

0,20
0,35
0,39
0,47
0,54
0,69
0,85
1,62
1,68
1,19
1,52
1,63
1,54
1,50
1,48
1,53
1,45
1,43
1,51
1,49
1,60
1,56
1,42
1,60
1,29
1,37
1,74
1,54
1,57
1,54
1,78
1,53
1,37
1,39
1,46
1,52
1,63
1,54
1,51
1,69
1,66
1,51
1,52

Nãscuþi-morþi

Decese la

la 1000 nãscuþi
(vii+morþi)
Dead-born
children per 1000
births (live-births
and dead-born)

o vârstã sub
1 an la 1000
nãscuþi-vii
Infant deaths
per 1000
live-births

15,9
15,9
15,7
15,4
15,0
14,3
14,7
17,9
16,1
14,8
13,2
11,9
10,9
11,0
11,1
10,1
9,9
9,7
9,3
9,1
8,7
8,5
8,4
8,0
8,4
7,8
8,0
7,9
7,6
7,6
7,0
6,9
6,5
6,3
6,5
6,2
6,1
6,2
6,3
6,2
5,9
5,8
6,2
6,0
6,0
5,7
5,2
4,7
4,5
4,3
4,0

74,6
69,4
58,8
55,2
48,6
44,1
46,6
46,6
59,5
54,9
49,4
42,4
40,0
38,1
35,0
34,7
31,4
31,2
30,3
31,6
29,3
28,6
28,0
23,9
23,4
25,6
23,2
28,9
25,4
26,9
26,9
22,7
23,3
23,3
23,9
21,2
22,3
22,0
20,5
18,6
18,6
18,4
17,3
16,7
16,8
15,0
13,9
12,0
11,0
10,1
9,8

Years

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1) Au fost modificate unele dispoziþii legale referitoare la divorþ (în octombrie 1966).

Some legal acts referring to divorces were modified (in October 1966).

54

55

2.7

Miºcarea naturalã a populaþiei, pe medii
Vital statistics, by area
Date absolute (numãr) / Absolute data (number)

Anii

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants)

Nãscuþi-vii
Live-births

Decese
Deaths

Sporul
natural
Natural
increase

Cãsãtorii
Marriages

Divorþuri
Divorces

Nãscuþi
morþi
Dead-born
children

156950
135417
124016
117298
114422
109722
108226
110009
110186
108542
108254
102432
98190
100915
111348
117780
119477
116367
121518
121864
117851

99331
101460
106784
107482
108771
112205
116450
115997
112733
111159
108436
110063
113225
112283
114316
116809
116384
114562
114352
116168
117632

57619
33957
17232
9816
5651
-2483
-8224
-5988
-2547
-2617
-182
-7631
-15035
-11368
-2968
971
3093
1805
7166
5696
219

110382
101993
92663
85505
82263
83381
84864
82522
82912
81015
79128
77231
76547
81483
90179
92651
96605
104445
96963
86363
74787

25553
28098
22443
23629
29767
26023
26389
25044
28702
25035
22486
22362
22675
23542
25134
23709
23338
26066
24806
22308
22144

1217
974
830
747
768
693
691
689
714
670
612
567
602
569
633
589
538
498
468
474
420

Decese la o
vârstã sub
1 an
Infant
deaths

URBAN
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3778
2654
2575
2315
2295
1996
2006
2036
1907
1650
1744
1594
1426
1381
1555
1458
1341
1186
1030
982
913
RURAL

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

56

157796
139858
136377
132696
132314
126918
123122
126882
127111
126058
126267
117936
112339
111544
104913
103240
100006
98361
100382
100524
94348

147755
150300
157071
155841
157330
159467
169708
163318
156433
154035
147384
149540
156441
154292
144574
145292
141710
137403
138850
141045
142091

10041
-10442
-20694
-23145
-25016
-32549
-46586
-36436
-29322
-27977
-21117
-31604
-44102
-42748
-39661
-42052
-41704
-39042
-38468
-40521
-47743

82270
81395
81930
76090
71958
70562
65524
64583
62391
58999
56680
52699
52471
52470
53125
49181
50032
84795
52476
47912
40991

7413
8933
6847
7564
9896
8883
9197
9708
11283
9373
8239
8773
9115
9531
10091
9484
9334
10242
10879
10033
10488

1014
936
870
835
855
779
737
794
800
789
781
715
717
721
681
673
605
511
525
495
436

4693
3604
3505
3507
3599
3031
3152
3173
2961
2710
2626
2463
2222
2165
2086
1852
1711
1388
1404
1268
1165

Nãscuþi- vii
Live-births

Nãscuþi-morþi
la 1000 nãscuþi
Divorþuri
(vii+morþi)
Divorces
Dead-born
children per 1000
births (live-births
and dead-born)

Decese la
o vârstã sub
1 an la 1000
nãscuþi-vii
Infant deaths
per 1000
live-births

Years

Decese
Deaths

Sporul
natural
Natural
increase

Cãsãtorii
Marriages

8,2
8,2
8,7
8,8
8,8
9,1
9,5
9,4
9,2
9,1
8,9
9,0
9,8
9,7
9,6
9,9
9,8
9,7
9,7
9,9
10,0

4,7
2,8
1,5
0,8
0,5
-0,2
-0,7
-0,5
-0,2
-0,2
-0,6
-1,3
-1,0
-0,2
0,3
0,1
0,6
0,4
-

9,1
8,3
7,6
7,0
6,7
6,8
6,9
6,7
6,8
6,6
6,5
6,3
6,6
7,0
7,6
7,8
8,1
8,8
8,2
7,3
6,4

2,10
2,27
1,84
1,93
2,42
2,11
2,14
2,04
2,34
2,05
1,84
1,83
1,96
2,04
2,12
2,00
1,96
2,20
2,10
1,89
1,88

7,7
7,1
6,6
6,3
6,7
6,3
6,3
6,2
6,4
6,1
5,6
5,5
6,1
5,6
5,7
5,0
4,5
4,3
3,8
3,9
3,6

24,1
19,6
20,8
19,7
20,1
18,2
18,5
18,5
17,3
15,2
16,1
15,6
14,5
13,7
14,0
12,4
11,2
10,2
8,5
8,1
7,7

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

13,4
13,9
14,8
14,9
15,1
15,4
16,5
15,9
15,3
15,1
14,4
14,6
15,3
15,2
14,7
14,9
14,6
14,2
14,3
14,6
14,7

0,9
-1,0
-1,9
-2,2
-2,4
-3,1
-4,5
-3,5
-2,9
-2,8
-2,1
-3,1
-4,3
-4,2
-4,0
-4,3
-4,3
-4,0
-3,9
-4,2
-4,9

7,5
7,5
7,7
7,3
6,9
6,8
6,4
6,3
6,1
5,8
5,5
5,2
5,1
5,2
5,4
5,0
5,2
8,8
5,4
4,9
4,2

0,67
0,82
0,65
0,72
0,95
0,86
0,89
0,95
1,10
0,92
0,80
0,86
0,89
0,94
1,03
0,97
0,96
1,06
1,12
1,04
1,09

6,4
6,6
6,3
6,3
6,4
6,1
6,0
6,2
6,3
6,2
6,1
6,0
6,3
6,4
6,4
6,5
6,0
5,2
5,2
4,9
4,6

29,7
25,8
25,7
26,4
27,2
23,9
25,6
25,0
23,3
21,5
20,8
20,9
19,8
19,4
19,9
17,9
17,1
14,1
14,0
12,6
12,3

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

URBAN
12,9
11,0
10,2
9,6
9,3
8,9
8,8
8,9
9,0
8,9
8,9
8,4
8,5
8,7
9,4
9,9
10,1
9,8
10,3
10,3
10,0
RURAL
14,3
12,9
12,9
12,7
12,7
12,3
12,0
12,4
12,4
12,3
12,3
11,5
11,0
11,0
10,7
10,6
10,3
10,2
10,4
10,4
9,8

57

2.8

Nãscuþii-vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilor
Live-births by age group of parents
Grupa de vârstã a tatãlui (ani)

Grupa de vârstã a mamei
(ani)
2005
Total
Sub 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 ºi peste
2006
Total
Sub 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 ºi peste
2007
Total
Sub 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 ºi peste
2008
Total
Sub 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 ºi peste
2009
Total
Sub 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 ºi peste
2010
Total
Sub 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 ºi peste

58

Age group of father (years)

Total

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50 ºi peste
and over

Nedeclaratã
Not stated

221020
527
28356
57908
72990
42606
16298
2205
129
1

3850
157
3008
585
82
15
3
-

25822
126
9780
12340
3059
436
74
7
-

70308
38
7161
27019
30285
5107
654
41
3
-

59508
5
1755
9786
26878
18425
2556
101
2
-

30487
343
2154
7561
13087
7016
317
9
-

8396
64
370
1222
2640
3409
678
13
-

3365
23
139
393
837
1226
682
65
-

1298
28
92
184
302
452
212
28
-

17986
201
6194
5423
3326
1757
908
167
9
1

219483
551
28329
54533
71721
44580
17537
2104
127
1

4067
181
3173
617
78
13
4
1
-

24129
109
9652
11169
2705
414
74
6
-

67300
24
6901
25249
29242
5185
664
35
-

61493
13
1882
9901
27105
19780
2684
120
8
-

32096
1
459
2103
7590
13777
7835
325
6
-

8224
71
325
1178
2525
3473
641
11
-

3359
1
47
100
358
808
1367
619
59
-

1395
24
80
200
362
500
199
30
-

17420
222
6120
4989
3265
1716
936
159
12
1

214728
562
26607
53250
68851
45512
17473
2345
120
8

4040
192
3088
648
91
16
5
-

24154
116
9667
11397
2498
407
61
8
-

63157
30
6065
23827
27362
5168
646
58
1
-

62301
5
1972
10069
27064
20379
2680
127
5
-

31946
2
426
2151
7191
14037
7683
448
7
1

8568
83
366
1177
2623
3609
698
12
-

3207
28
98
343
764
1325
595
52
2

1426
22
59
187
373
513
241
29
2

15929
217
5256
4635
2938
1745
951
170
14
3

221900
707
26949
56121
68119
49067
17600
3204
132
1

4372
230
3247
796
84
14
1
-

26399
151
10504
12924
2324
420
62
14
-

62003
45
5779
23912
26016
5548
638
63
2
-

66448
13
1906
11005
27776
22611
2886
244
7
-

31908
2
435
2341
7099
13988
7416
620
7
-

10700
85
493
1518
3469
4043
1076
16
-

3287
2
23
124
360
843
1204
684
47
-

1599
23
99
219
410
501
306
41
-

15184
264
4947
4427
2723
1764
849
197
12
1

222388
758
25456
56985
65684
51371
18262
3746
126
-

4242
273
3153
725
76
12
3
-

27414
185
10336
13839
2478
484
84
8
-

58839
38
4987
23501
24164
5443
642
63
1
-

68253
9
1812
11480
27522
24018
3102
303
7
-

32299
1
378
2320
6999
14615
7298
679
9
-

12112
1
102
545
1589
3937
4575
1345
18
-

3115
19
118
311
787
1129
711
40
-

1573
1
12
96
178
386
503
362
35
-

14541
250
4657
4361
2367
1689
926
275
16
-

212199
733
21775
52649
62843
51069
19051
3965
111
3

3347
237
2481
557
52
15
5
-

25165
179
9158
12948
2327
453
82
18
-

53239
40
4115
20946
22425
5045
578
90
-

66337
9
1367
10787
26629
24007
3261
273
4
-

33278
5
381
2518
7172
14740
7791
664
6
1

12675
1
100
600
1530
4026
4848
1549
20
1

3069
2
19
119
294
752
1074
769
39
1

1536
12
93
158
386
501
351
35
-

13553
260
4142
4081
2256
1645
911
251
7
-

Age group of mother
(years)
2005
Total
Under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 and over
2006
Total
Under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 and over
2007
Total
Under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 and over
2008
Total
Under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 and over
2009
Total
Under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 and over
2010
Total
Under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50 and over

59

2.9

Nãscuþii-vii dupã rangul nãscutului-viu ºi grupa de vârstã a mamei
Live-births by live-birth order and age group of mother
Grupa de vârstã a mamei (ani)

Rangul nãscutului-viu

Age group of father (years)

Nãscuþi-vii
Live-births

Sub 15
Under

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50 ºi peste
and over

Live-birth order

221020
114992
67712
19609
8369
4284
2329
1478
2247

527
519
8
-

28356
23129
4540
626
55
5
1
-

57908
35882
15778
4384
1410
380
57
16
1

72990
36559
24510
6560
2854
1381
683
288
155

42606
14437
17004
5275
2408
1393
844
594
651

16298
4089
5507
2433
1388
900
563
452
966

2205
357
346
316
246
212
174
121
433

129
19
19
15
8
13
7
7
41

1
1
-

Total
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth and over

219483
117003
65731
18831
7979
4157
2357
1363
2062

551
530
21
-

28329
22901
4774
597
52
4
1
-

54533
34225
14649
4019
1250
305
77
8
-

71721
37636
22827
6218
2693
1342
640
239
126

44580
16539
17332
5029
2296
1364
848
560
612

17537
4741
5760
2662
1439
931
633
431
940

2104
400
356
294
231
200
146
119
358

127
30
12
12
18
11
12
6
26

1
1
-

Total
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth and over

214728
112579
65296
18866
8071
4093
2366
1389
2068

562
543
19
-

26607
21394
4533
620
56
4
-

53250
33131
14463
4006
1256
319
62
13
-

68851
35885
21763
6122
2753
1291
608
286
143

45512
16569
18079
5059
2369
1380
905
559
592

17473
4582
5965
2694
1382
887
622
406
935

2345
447
455
349
242
201
161
120
370

120
27
17
14
11
11
8
5
27

8
1
2
2
2
-

Total
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth and over

221900
118439
66011
19098
8094
4266
2416
1454
2122

707
688
19
-

26949
21354
4795
734
63
3
-

56121
34736
15234
4356
1363
341
72
14
5

68119
36600
20609
5832
2679
1413
609
237
140

49067
19279
18625
5148
2431
1438
922
588
636

17600
4989
6017
2543
1237
843
611
464
896

3204
769
696
465
305
219
194
139
417

132
23
16
20
16
9
8
12
28

1
1
-

Total
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth and over

222388
117763
67452
18996
8193
4107
2458
1375
2044

758
735
23
-

25456
20227
4472
688
65
4
-

56985
35096
15524
4501
1416
350
84
12
-

65684
35554
20058
5405
2496
1209
587
239
136

51371
20141
19940
5227
2567
1416
916
567
597

18262
5044
6519
2612
1310
880
635
425
837

3746
937
904
543
331
237
224
126
444

126
29
12
20
8
11
12
6
28

-

Total
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth and over

212199
111139
65009
18385
7881
4122
2274
1356
2033

733
714
19
-

21775
16773
4324
622
52
4
-

52649
31825
14475
4441
1439
377
75
13
4

62843
34691
18574
5109
2367
1214
549
227
112

51069
20569
19749
5000
2335
1388
877
535
616

19051
5514
6859
2578
1344
881
568
458
849

3965
1029
996
621
332
244
200
117
426

111
23
13
12
12
14
5
6
26

3
1
2
-

Total
First
Second
Third
Fourth
Fifth
Sixth
Seventh
Eighth and over

2005
Total
Primul
Al doilea
Al treilea
Al patrulea
Al cincilea
Al ºaselea
Al ºaptelea
Al optulea ºi peste

2005

2006
Total
Primul
Al doilea
Al treilea
Al patrulea
Al cincilea
Al ºaselea
Al ºaptelea
Al optulea ºi peste

2006

2007
Total
Primul
Al doilea
Al treilea
Al patrulea
Al cincilea
Al ºaselea
Al ºaptelea
Al optulea ºi peste

2007

2008
Total
Primul
Al doilea
Al treilea
Al patrulea
Al cincilea
Al ºaselea
Al ºaptelea
Al optulea ºi peste

2008

2009
Total
Primul
Al doilea
Al treilea
Al patrulea
Al cincilea
Al ºaselea
Al ºaptelea
Al optulea ºi peste

2009

2010
Total
Primul
Al doilea
Al treilea
Al patrulea
Al cincilea
Al ºaselea
Al ºaptelea
Al optulea ºi peste

60

2010

61

2.10

Vârsta medie a mamei la naºtere, pe medii
Average age of mother at birth, by area
ani / years

Anii

Vârsta medie a mamei la prima naºtere
Average age of mother at first birth

Years

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

23,7
23,9
24,2
24,3
24,6
24,9
25,2
25,3
25,5
25,6
26,0

24,9
25,2
25,5
25,7
26,0
26,3
26,6
26,7
27,0
27,1
27,5

22,3
22,4
22,5
22,5
22,6
22,7
22,9
22,9
23,1
23,1
23,4

25,5
25,8
26,0
26,2
26,4
26,7
26,9
27,0
27,1
27,3
27,6

26,3
26,6
26,9
27,1
27,3
27,6
27,8
28,0
28,1
28,3
28,6

24,9
25,1
25,3
25,4
25,5
25,7
25,8
25,9
25,9
26,0
26,2

2.11
Anii
Years

Vârsta medie a mamei pentru toate naºterile
Average age of mother at all births

Întreruperi de sarcinã, pe grupe de vârstã
Abortions, by age group
Total
15-49
ani / years

Grupa de vârstã (ani)
Age group (years)
15 - 19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45 - 49

26118
25260
22611
21016
18468
16223

6731
6319
6488
7314
7167
6366

618
595
629
489
384
431

30,0
27,3
23,7
24,4
22,4
19,9

10,9
10,6
10,9
10,1
9,0
7,4

0,8
0,8
0,9
0,7
0,6
0,7

3052,6
3003,3
2766,7
2282,8
1913,2
1605,5

4790,7
4685,0
5241,7
3704,5
3047,6
3882,9

Numãr / Number
2005
2006
2007
2008
2009
2010

162087
149598
136647
127410
115457
101271

17902
16656
15012
13833
11982
9731

34376
30732
28290
27010
25442
22931

40761
37085
33035
28952
25794
22351

35581
32951
30582
28796
26220
23238

La 1000 femei / Per 1000 women
2005
2006
2007
2008
2009
2010

29,0
27,0
24,8
23,5
21,3
18,8

21,2
20,6
19,9
19,8
18,5
16,5

43,5
39,4
35,3
32,7
30,2
27,2

46,8
42,7
38,9
35,3
32,5
28,4

43,2
39,9
36,5
33,7
30,3
26,9

La 1000 nãscuþi-vii / Per 1000 live-births
2005
2006
2007
2008
2009
2010

62

735,1
683,5
638,1
578,3
520,9
478,9

631,3
587,9
564,2
513,3
470,7
446,9

593,6
563,5
531,3
481,3
446,5
435,5

558,4
517,1
479,8
425,0
392,7
355,7

835,1
739,1
672,0
586,9
510,4
455,0

1602,5
1440,4
1294,1
1194,1
1011,3
851,6

2.12

1)

2)

Ratele de fertilitate , pe grupe de vârstã ºi indicele conjunctural al fertlitãþii
1)
2)
Fertility rates , by age group and total fertlity rate

ani / years

Anii
Years

Rata generalã
de fertilitate
General fertility rate

Grupa de vârstã (ani) / Age group (years)
15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

73,9
68,4
63,5
61,9
59,9
57,3
55,7
105,5
102,9
89,6
81,2
75,3
72,7
70,4
79,3
77,5
77,3
78,8
77,7
76,6
74,8
71,9
65,1
59,5
64,2
65,1
68,2
69,1
68,4
66,3
56,2
48,7
46,6
44,3
43,3
41,1
39,9
40,6
40,6
40,2
40,3
37,8
37,5
37,8
38,4
39,4
39,5
38,9
40,6
41,0
39,4

59,1
62,6
58,4
61,5
56,8
52,4
51,7
79,8
82,4
72,6
65,7
62,1
61,3
60,6
69,3
69,2
70,0
71,2
72,8
72,5
72,3
71,1
68,9
57,5
56,1
57,3
62,9
65,3
62,7
59,3
51,5
49,8
47,4
47,0
45,0
42,0
40,0
40,8
40,3
40,0
39,0
35,8
32,7
33,4
33,8
33,5
35,0
35,2
38,5
39,3
36,9

164,1
155,4
147,4
144,0
144,0
140,7
143,0
251,8
241,4
215,7
201,4
190,9
185,9
182,4
202,3
197,8
196,9
200,9
198,5
200,2
200,4
194,3
184,4
178,4
191,9
191,4
191,3
189,7
176,7
169,1
145,2
131,1
127,1
124,6
119,3
109,5
102,2
100,7
96,9
93,3
90,2
82,2
81,5
79,7
77,2
73,3
69,8
66,5
67,9
67,5
62,3

121,2
110,1
105,0
102,9
102,6
99,8
98,2
198,1
193,9
171,7
151,6
138,1
131,6
124,2
142,9
138,5
136,7
138,1
132,7
128,8
126,8
121,6
107,2
99,9
114,7
121,1
126,7
126,4
123,8
118,0
97,8
78,6
77,1
74,2
75,8
73,4
72,4
72,6
77,6
77,6
78,5
73,8
77,6
79,0
80,7
83,9
82,7
81,0
83,1
82,7
79,9

67,6
60,1
54,9
53,1
52,2
53,5
53,4
124,1
126,5
108,0
94,9
82,7
76,9
71,6
78,3
71,4
69,4
67,6
64,4
61,0
58,3
56,4
47,5
42,5
50,5
55,2
63,3
65,7
63,0
58,8
46,4
34,2
31,1
28,3
28,7
29,4
30,1
33,9
36,3
37,3
38,7
37,4
38,3
41,7
46,2
51,8
54,0
54,4
57,4
59,4
59,2

39,0
32,4
29,5
28,2
26,2
25,1
25,1
59,7
63,9
54,7
48,8
44,3
40,7
37,6
40,2
36,7
33,4
32,3
30,3
28,4
25,0
23,4
19,6
17,4
20,1
21,4
26,1
28,7
27,3
25,6
19,4
13,9
12,9
11,4
11,3
11,0
10,9
11,2
11,7
12,4
13,4
13,7
15,0
16,1
17,6
18,7
19,0
18,3
20,5
22,1
23,3

40-44 45-49
14,5
13,2
11,4
10,7
9,5
8,9
8,3
16,6
17,3
15,0
13,8
13,1
12,0
10,3
10,7
10,0
9,0
8,6
8,2
7,6
6,5
6,3
5,2
4,5
4,6
5,1
6,4
8,1
7,3
7,1
5,5
4,0
3,7
3,2
3,2
3,1
2,9
2,9
2,8
2,8
3,1
3,0
3,0
3,1
3,4
3,6
3,5
3,9
4,4
4,7
4,6

1,4
0,9
0,8
0,7
0,8
0,8
0,9
1,2
1,2
1,0
0,9
0,8
0,8
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,6
0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Indicele conjunctural
al fertilitãþii
Total fertility rate
2,3
2,2
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
3,7
3,6
3,2
2,9
2,7
2,5
2,4
2,7
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
2,4
2,2
2,0
2,2
2,3
2,4
2,4
2,3
2,2
1,8
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,3

1) Nãscuþi-vii la 1000 femei. / Live-births per 1000 women.
2) Numãrul de copii nãscuþi de o femeie în cursul vieþii sale fertile. / Number of children born by a woman during her fertile life.

63

2.13

Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe
Deaths, by age group and sex

Grupa de vârstã (ani)
Age group (years)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 ºi peste / and over

262101

258094

251965

253202

257213

142091

3869
361
392
1006
973
1409
1979
3273
4296
9099
13024
15271
17432
29265
38043
45218
42795
18981
12522
2627
266

3600
334
365
941
1020
1421
1839
3348
3841
8146
13063
15686
16893
26951
36656
44769
43883
20653
11643
2788
254

3046
327
343
906
1029
1243
1832
3295
3841
7602
12866
15958
16745
25386
35322
43293
42793
22821
10185
2843
289

2865
325
315
888
1162
1201
1901
3055
4294
7136
13280
17144
16953
23538
35243
42702
42821
26597
8432
3068
282

2660
266
301
721
1210
1171
1841
2841
4766
6862
13021
17319
18187
22852
35049
42645
43893
29709
8284
3294
321

1407
167
161
322
522
558
956
1526
2613
3063
5586
7300
9170
11208
19271
25077
26565
19056
5435
1929
199

Masculin / Male
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 ºi peste / and over

64

138461

136264

133405

135410

137550

74973

2228
209
233
645
722
1006
1446
2318
3076
6464
9131
10375
11405
17785
20691
21680
17263
6694
4155
841
94

2006
198
231
628
744
1036
1311
2357
2729
5831
9179
10776
11113
16518
19875
21657
18042
7173
3879
902
79

1748
193
214
609
785
915
1319
2363
2769
5395
9163
10971
11030
15475
19387
20839
17886
7951
3353
951
89

1660
193
193
599
895
887
1363
2252
3084
5141
9614
11895
11131
14539
19795
20844
18100
9458
2723
963
81

1517
159
189
501
878
886
1365
2063
3446
4926
9355
12065
12208
14207
19580
21017
18816
10514
2669
1080
109

791
101
93
231
400
417
734
1126
1966
2308
4251
5177
6144
6925
10803
12402
11438
7184
1813
595
74

2.13

Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe - continuare
Deaths, by age group and sex - continued

Grupa de vârstã (ani)
Age group (years)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Feminin / Female
Total
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 ºi peste / and over

2.14

123640

121830

118560

117792

119663

67118

1641
152
159
361
251
403
533
955
1220
2635
3893
4896
6027
11480
17352
23538
25532
12287
8367
1786
172

1594
136
134
313
276
385
528
991
1112
2315
3884
4910
5780
10433
16781
23112
25841
13480
7764
1886
175

1298
134
129
297
244
328
513
932
1072
2207
3703
4987
5715
9911
15935
22454
24907
14870
6832
1892
200

1205
132
122
289
267
314
538
803
1210
1995
3666
5249
5822
8999
15448
21858
24721
17139
5709
2105
201

1143
107
112
220
332
285
476
778
1320
1936
3666
5254
5979
8645
15469
21628
25077
19195
5615
2214
212

616
66
68
91
122
141
222
400
647
755
1335
2123
3026
4283
8468
12675
15127
11872
3622
1334
125

Decesele sub 1 an, dupã grupa de vârstã
Infant deaths, by age group

Grupa de vârstã

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Age group

Total

3310

3052

2574

2434

2250

2078

Total

Neonatale

1892

1723

1501

1397

1289

1183

Neonatal

Sub 7 zile
7-13 zile
14-29 zile

1321
284
287

1190
254
279

1023
241
237

919
234
244

824
224
241

782
181
220

1418

1329

1073

1037

961

895

Postneonatal

396
244
349
202
121
106

367
273
303
177
95
114

296
201
236
138
91
111

299
183
244
131
90
90

264
180
237
130
80
70

254
159
204
125
60
93

1 month
2 months
3-4 months
5-6 months
7-8 months
9-11 months

Postneonatale
1 lunã
2 luni
3-4 luni
5-6 luni
7-8 luni
9-11 luni

Under 7 days
7-13 days
14-29 days

65

2.15

Decese, pe cauze de deces
Deaths, by death causes
numãr / number

2005

2007

2008

Masculin
Male

Feminin
Female

Masculin
Male

Feminin
Female

Masculin
Male

Feminin
Female

138461

123640

136264

121830

133405

118560

135410

1925

664

1902

610

1746

629

1832

Total
Boli infecþioase ºi parazitare
din care:
Tuberculozã
Tumori
Boli endocrine, de nutriþie ºi
metabolism
din care:
Diabet zaharat
Tulburãri mentale ºi de comportament
Boli ale sistemului nervos

2006

2009

Masculin Feminin
Male Female

2010

Masculin
Male

Feminin
Female

Masculin
Male

Feminin
Female

117792

137550

119663

137957

121766

653

1750

608

1780

694

Total
Infectious and parasitic diseases
of which:
Tuberculosis

1454

330

1398

306

1331

275

1341

298

1278

245

1249

233

26292

18614

26597

18854

26753

18630

27705

18781

28110

19279

28259

19243

1018

1230

1020

1203

1076

1306

1048

1230

1131

1267

1155

1419

954

1169

975

1144

1033

1256

1015

1191

1068

1206

1095

1355

549

148

437

126

481

107

455

138

457

161

465

153

Mental and behavioural disorders
Diseases of the nervous system

Neoplasm
Endocrine, nutritional and
metabolic diseases
of which:
Diabete mellitus

1055

907

977

882

1061

957

1024

1008

1083

990

1219

1345

Boli ale aparatului circulator
din care:
Boala ischemicã a inimii
Boli cerebro-vasculare

77216

85781

75982

84344

73263

81253

72949

80188

73559

80982

73993

82366

28012
25249

26633
30635

28030
24585

26587
29956

27279
22982

25676
28041

27069
22060

25465
26522

26687
22273

25588
26534

27021
22490

26276
26815

Diseases of the circulatory system
of which:
Ischaemic heart disease
Cerebrovascular diseases

Boli ale aparatului respirator

8311

5040

7840

4833

7927

4730

7898

4412

8223

4669

8062

4671

Diseases of the respiratory system

Boli ale aparatului digestiv

9068

5645

8658

5547

8723

5845

9325

6129

10112

6345

10174

6430

Diseases of the digestive system

Boli ale aparatului genito-urinar

1364

1012

1343

1023

1329

965

1370

1055

1343

1122

1402

1142

Diseases of the genitourinary system

-

37

-

34

-

33

-

30

-

47

-

51

Pregnancy, childbirth and puerperium

Unele afecþiuni a cãror origine se
situeazã în perioada perinatalã

761

490

671

483

565

393

551

319

466

336

436

279

Malformaþii congenitale, deformaþii ºi
anomalii cromozomiale

351

274

549

451

456

401

430

327

340

309

382

294
9280

2752

9818

3223

9732

3037

9343

2914

9908

2892

9510

2675

535

398

649

453

708

471

1005

648

1424

888

1381

947

Sarcinã, naºtere ºi lãuzie

Leziuni traumatice, otrãviri ºi alte
consecinþe ale cauzelor externe
Alte cauze

Certain diseases originating
in the perinatal period
Congenital malformations, deformations
and chromosomal abnormalities
Injury, poisoning and other
consequences of external causes
Other causes

Notã: Serie actualizatã dupã Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor - Revizia a X-a 1994.
Note: Updated series according to the International Classification of Diseases - Revision X, 1994.

66

67

2.16

Decese sub 1 an, pe cauze de deces
Deaths under 1 year of age, by cause of death
numãr / number

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3310

3052

2574

2434

2250

2078

101

95

55

61

46

45

59

52

22

34

20

24

Infecþia cu meningococi
Meningococcus infection

4

8

6

3

5

4

Boli ale sistemului nervos
Diseases of the nervous system

64

66

52

49

42

30

25

23

26

15

18

9

17

15

6

10

6

8

900

838

733

729

633

602

878

819

695

708

617

572

20

35

36

32

37

30

6

15

22

22

25

18

1251

1154

958

870

802

715

31

19

14

8

5

8

465

464

375

296

265

228

786

671

585

526

526

515

379

320

301

280

239

240

127

123

93

105

90

83

61

70

62

62

74

58

Total
Boli infecþioase ºi parazitare
Infectious and parasitic diseases
din care: / of which:
Diareea ºi gastroenterita de naturã infecþioasã
Diarrhoea and gastro-enteritis of infectious nature

din care: / of which:
Meningita
Meningitis
Encefalita, mielita ºi encefalomielita
Encephalitis, myelitis and encephalo-myelitis
Boli ale aparatului respirator
Diseases of the respiratory system
din care: / of which:
Pneumonia
Pneumonia
Boli ale aparatului digestiv
Diseases of the digestive system
din care: / of which:
Gastrita, enterita ºi colita neinfecþioasã
Non-infective gastroenteritis and colitis
Unele afecþiuni a cãror origine se situeazã în
perioada perinatalã
Certain diseases originating in the perinatal period
din care: / of which:
Traumatisme obstetricale
Obstetrics traumatisms
Hemoragii fetale ºi neonatale
Fetal and neo-natal hemorrhages
Malformaþii congenitale, deformaþii ºi anomalii cromozomiale
Congenital malformations, deformations and
chromosomal abnormalities
din care: / of which:
Malformaþii congenitale ale aparatului circulator
Congenital malformations of the circulatory system
Leziuni traumatice, otrãviri ºi alte consecinþe ale
cauzelor externe
Injury, poisoning and other consequences of
external causes
Alte cauze
Other causes

Notã: Serie actualizatã dupã Clasificarea Internaþionalã a Maladiilor - Revizia a X-a 1994.
Note: Updated series according to the International Classification of Diseases - Revision X, 1994.

68

2.17

Durata medie a vieþii, pe sexe ºi medii
Life expectancy, by sex and area
ani / years

Pe sexe / By sex
Anii
Total

Masculin

Feminin

Male

Female

Pe medii / By area
Urban / Urban
Total Masculin
Male

Rural / Rural

Feminin
Female

Total

Masculin
Male

Years

Feminin
Female

1970

67,33

65,07

69,51

68,27

65,79

70,67

66,63

64,40

68,83

1970

1971

68,00

65,70

70,26

68,84

66,29

71,32

67,41

65,17

69,61

1971

1972

68,58

66,27

70,85

69,38

66,79

71,89

68,01

65,78

70,20

1972

1973

68,55

66,28

70,77

69,50

66,98

71,96

67,87

65,67

70,02

1973

1974

69,08

66,83

71,29

69,93

67,44

72,36

68,46

65,27

70,60

1974

1975

69,58

67,29

71,82

70,29

67,84

72,69

68,99

66,74

71,18

1975

1976

69,69

67,37

71,97

70,72

68,23

73,15

68,79

66,47

71,04

1976

1977

69,76

67,45

72,06

70,56

68,06

73,00

69,03

66,71

71,28

1977

1978

69,82

67,42

72,18

70,52

67,96

73,03

69,08

66,62

71,46

1978

1979

69,54

67,10

71,98

70,14

67,41

72,83

68,94

66,67

71,24

1979
1980

1980

69,21

66,68

71,75

69,82

67,02

72,59

68,59

66,21

71,03

1981

69,14

66,53

71,78

69,77

66,88

72,64

68,53

66,05

71,07

1981

1982

69,42

66,70

72,17

69,94

66,90

72,95

68,89

66,31

71,53

1982

1983

69,60

66,83

72,40

70,23

67,15

73,28

68,94

66,30

71,65

1983

1984

69,77

66,98

72,61

70,46

67,40

73,49

69,04

66,34

71,82

1984

1985

69,70

66,81

72,65

70,37

67,20

73,54

68,95

66,14

71,85

1985

1986

69,74

66,78

72,78

70,36

67,10

73,61

68,99

66,14

71,98

1986

1987

69,53

66,55

72,59

70,06

66,88

73,26

68,81

65,89

71,86

1987

1988

69,27

66,30

72,32

69,84

66,69

73,03

68,52

65,60

71,58

1988

1989

69,42

66,51

72,41

70,17

67,08

73,28

68,55

65,65

71,60

1989

1990

69,56

66,56

72,65

70,25

67,06

73,46

68,70

65,70

71,80

1990

1991

69,76

66,59

73,05

70,39

67,02

73,83

68,88

65,71

72,25

1991

1992

69,78

66,56

73,17

70,54

67,16

74,02

68,75

65,45

72,29

1992

1993

69,52

66,06

73,17

70,01

66,45

73,71

68,76

65,32

72,52

1993

1994

69,48

65,88

73,32

70,02

66,36

73,83

68,67

65,04

72,68

1994

1995

69,40

65,70

73,36

70,05

66,33

73,95

68,46

64,70

72,66

1995

1996

69,05

65,30

73,09

69,84

66,12

73,77

67,99

64,13

72,33

1996

1997

68,95

65,19

73,00

69,82

66,16

73,66

67,80

63,86

72,26

1997

1998

69,24

65,46

73,32

70,09

66,39

73,97

68,11

64,16

72,58

1998

1999

69,74

66,05

73,67

70,58

66,92

74,38

68,66

64,85

72,91

1999

2000

70,53

67,03

74,20

71,31

67,84

74,86

69,53

65,93

73,49

2000

2001

71,19

67,69

74,84

71,94

68,50

75,42

70,20

66,57

74,17

2001

2002

71,18

67,61

74,90

72,02

68,55

75,51

70,08

66,35

74,20

2002

2003

71,01

67,42

74,78

71,81

68,24

75,42

70,08

66,41

74,14

2003

2004

71,32

67,74

75,06

72,15

68,62

75,70

70,34

66,67

74,41

2004
2005

2005

71,76

68,19

75,47

72,53

69,04

76,01

70,78

67,12

74,83

2006

72,22

68,74

75,80

72,98

69,56

76,34

71,23

67,69

75,13

2006

2007

72,61

69,17

76,14

73,34

69,96

76,64

71,64

68,13

75,50

2007

2008

73,03

69,49

76,68

73,76

70,29

77,16

72,05

68,42

76,05

2008

2009

73,33

69,68

77,09

74,16

70,58

77,67

72,23

68,51

76,36

2009

2010

73,47

69,76

77,30

74,38

70,78

77,91

72,26

68,45

76,54

2010

Notã: Durata medie a vieþii în anul de referinþã s-a calculat pe baza numãrului populaþiei ºi al deceselor pentru o perioadã de trei ani.
Note: Life expectancy in the reference year was computed based on population number and on number of deaths during a three years period.

69

2.18

Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor
Marriages by age group of spouses

Grupa de vârstã
a soþului (ani)
Age group of husband
(years)

70

Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)
40-44 45-49 50-54 55-59

60 ºi
peste
and over

Total

Sub 20 20-24 25-29 30-34
under

35-39

2005
Total
Sub / under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

141832
1773
29764
56000
25464
12532
5371
4159
2813
1760
2196

19336 48526 40106 15905
1145
476
97
36
9322 15648 4113
518
7047 24293 20470 3364
1463 6160 10370 5590
271 1382 3432 3941
55
329
874 1324
13
128
435
658
13
63
175
278
4
26
83
125
3
21
57
71

8538
8
121
684
1545
2782
1683
990
449
164
112

3181
5
26
92
238
501
698
830
472
201
118

2672
3
11
39
64
173
298
753
711
342
278

1808
2
3
6
19
38
84
278
498
470
410

895
1
2
3
12
7
19
60
124
260
407

865
2
3
5
7
14
30
85
719

2006
Total
Sub / under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

146637
2249
28747
58111
27924
13516
5173
4014
2887
1801
2215

19966 47912 42322 17361
1439
583
138
49
9296 14770 3914
577
7083 24234 22156 3766
1690 6493 11116 6427
337 1342 3619 4319
71
283
785 1197
27
112
342
611
14
52
161
252
4
28
58
108
5
15
33
55

9299
27
129
738
1790
3089
1702
1009
494
195
126

3309
8
34
86
296
578
709
827
462
202
107

2707
3
17
27
76
171
301
751
739
388
234

1806
2
5
17
23
40
98
251
512
464
394

1014
2
2
8
15
25
74
156
269
463

941
3
2
5
6
2
10
45
85
783

2007
Total
Sub / under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

189240
3168
36301
69336
38548
18664
7327
5432
4090
2942
3432

25143 60296 52241 24013 12356
2376
703
72
12
4
12722 18881 4048
521
110
7806 29924 26356 4425
735
1865 8771 15889 9451 2166
314 1608 4535 6698 4396
47
262
866 1800 2668
9
86
284
687 1434
38
113
282
574
3
12
56
91
180
1
11
22
46
89

4708
11
75
314
803
1155
1370
672
209
99

3692
7
8
71
229
401
1059
1170
526
221

3051
1
13
68
101
384
927
1019
538

1904
4
6
11
22
92
255
696
818

1836
1
3
2
2
5
27
56
153
1587

2008
Total
Sub / under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

149439
1786
28192
55749
32071
13532
6717
3960
3138
2038
2256

15671 51201 42153 19749
1162
559
52
7
7930 16378 3302
487
4990 24696 21414 3894
1330 7801 12662 7928
205 1353 3333 4611
36
290
921 1770
6
68
290
612
8
34
125
264
2
17
29
122
2
5
25
54

9244
5
72
617
1884
2917
2018
982
461
194
94

4680
1
21
116
374
897
1202
1001
669
261
138

2603
17
75
171
350
646
749
380
215

2041
1
5
13
29
107
282
629
566
409

1161
3
10
19
62
156
375
536

936
1
1
6
4
11
43
92
778

2009
Total
Sub / under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

134275
1486
26426
49752
29976
11776
6024
3031
2412
1581
1811

13230 48181 37720 17933
988
457
30
7
7008 15824 3050
445
3932 22694 18946 3554
1089 7521 11666 7614
169 1323 2885 4011
35
262
815 1504
4
52
197
476
1
29
76
209
2
9
32
64
2
10
23
49

7667
3
85
509
1632
2426
1827
679
307
130
69

4267
1
11
98
384
793
1220
902
537
211
110

1973
3
12
54
130
254
468
577
317
158

1591
6
11
28
87
192
497
421
349

897
1
4
7
13
45
136
307
384

816
1
4
7
16
43
88
657

2.18

Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor - continuare
Marriages by age group of spouses - continued

Grupa de vârstã
a soþului (ani)
Age group of husband
(years)
2010
Total
Sub / under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

2.19

Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)
Total

Sub 20 20-24 25-29 30-34
under

35-39

115778
872
21266
43390
27094
10664
5583
2336
1790
1309
1474

9748 41034 34120 16122
571
267
27
5
5195 13058 2590
342
3003 19492 17208 3128
832 6622 10651 7069
117 1264 2677 3594
22
247
697 1401
1
52
152
340
5
11
68
156
16
32
52
2
5
18
35

6890
1
68
455
1551
2196
1665
520
256
115
63

40-44 45-49 50-54 55-59

3813
7
86
324
671
1226
728
428
237
106

1552
1
5
12
33
111
239
370
394
248
139

1155
1
4
10
23
70
138
347
319
243

737
1
1
9
15
27
95
235
354

60 ºi
peste
and over

607
1
1
2
1
8
30
55
509

Cãsãtoriile dupã starea civilã a soþilor înainte de cãsãtorie
Marriages by previous marital status of spouses
Starea civilã a soþiei / Marital status of wife

Starea civilã
a soþului

Total

Necãsãtoritã
Unmarried

Divorþatã
Divorced

Vãduvã
Widow

Marital status
of husband

2005
Total
Necãsãtorit
Divorþat
Vãduv

141832
119219
20697
1916

121038
110893
9737
408

18389
7615
9934
840

2405
711
1026
668

2005
Total
Unmarried
Divorced
Widower

2006
Total
Necãsãtorit
Divorþat
Vãduv

146637
123635
21053
1949

124680
114573
9701
406

19420
8306
10293
821

2537
756
1059
722

2006
Total
Unmarried
Divorced
Widower

2007
Total
Necãsãtorit
Divorþat
Vãduv

189240
167286
20047
1907

168132
158237
9448
447

18510
8212
9538
760

2598
837
1061
700

2007
Total
Unmarried
Divorced
Widower

2008
Total
Necãsãtorit
Divorþat
Vãduv

149439
127286
20407
1746

128578
118600
9616
362

18395
7917
9728
750

2466
769
1063
634

2008
Total
Unmarried
Divorced
Widower

2009
Total
Necãsãtorit
Divorþat
Vãduv

134275
116162
16863
1250

116824
108298
8205
321

15582
7247
7821
514

1869
617
837
415

2009
Total
Unmarried
Divorced
Widower

2010
Total
Necãsãtorit
Divorþat
Vãduv

115778
99887
14801
1090

100409
92843
7298
268

13809
6546
6793
470

1560
498
710
352

2010
Total
Unmarried
Divorced
Widower

71

2.20

Vârsta medie la cãsãtorie ºi vârsta medie la prima cãsãtorie, pe medii
Average age at marriage and average age at first marriage, by area
ani / years

Anul ºi mediul
Year and area

Vârsta medie la cãsãtorie
Average age at marriage
Soþ
Husband

Soþie
Wife

Soþ
Husband

Soþie
Wife

2005
Total
Urban
Rural

30,7
31,3
29,7

27,1
28,0
25,3

28,5
28,9
27,9

25,2
26,1
23,5

2006
Total
Urban
Rural

30,8
31,2
29,9

27,2
28,1
25,6

28,6
28,9
28,1

25,3
26,2
23,7

2007
Total
Urban
Rural

31,3
31,2
31,4

27,7
28,1
27,3

29,8
29,2
30,4

26,3
26,4
26,2

2008
Total
Urban
Rural

31,2
31,5
30,5

27,7
28,4
26,4

29,1
29,3
28,7

25,9
26,6
24,5

2009
Total
Urban
Rural

30,9
31,2
30,2

27,5
28,2
26,2

29,1
29,4
28,5

25,8
26,6
24,4

2010
Total
Urban
Rural

30,9
31,4
30,1

27,6
28,4
26,1

29,1
29,6
28,4

26,0
26,9
24,3

2.21

Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor
Divorces by age group of spouses

Grupa de vârstã
a soþului (ani)
Age group
of husband (years)
2005
Total
Sub / Under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

72

Vârsta medie la prima cãsãtorie
Average age at first marriage

Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)
Total

33193
30
1077
5268
7116
7117
3998
3792
2457
1189
1149

Sub 20 20-24
and over

465
10
186
192
59
11
5
1
1

3463
8
612
1829
767
183
42
12
6
3
1

25-29 30-34

7297
6
217
2585
3056
1094
212
81
28
10
8

6943
4
40
538
2591
2922
582
191
51
14
10

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 ºi peste
and over

6078
1
17
96
550
2552
1860
774
159
42
27

3259
1
3
18
68
283
1042
1347
393
74
30

2660
4
12
54
185
1126
972
241
66

1701
2
6
9
14
62
221
713
458
216

737
1
3
6
35
106
286
300

590
3
1
2
5
28
61
490

2.21

Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor - continuare
Divorces by age group of spouses - continued

Grupa de vârstã
a soþului (ani)
Age group
of husband (years)

Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)
Total

Sub 20 20-24
and over

25-29 30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 ºi peste
and over

2006
Total
Sub / Under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

32672
47
1016
4893
7015
7324
3900
3691
2518
1212
1056

524
20
183
231
67
13
6
1
3
-

3267
16
560
1686
750
186
36
16
9
7
1

6833
4
199
2306
3022
1021
176
63
25
13
4

7003
6
43
538
2558
2957
596
216
63
13
13

6505
1
21
103
508
2803
1971
805
213
53
27

3009
4
10
71
274
902
1261
377
82
28

2617
4
12
24
53
154
1061
1020
219
70

1632
1
4
10
13
43
229
674
487
171

740
2
3
2
14
34
109
294
282

542
1
1
2
2
2
5
25
44
460

2007
Total
Sub / Under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

36308
41
910
4836
7707
8487
4455
4057
2994
1591
1230

526
16
188
216
76
23
6
1
-

3381
13
481
1725
887
200
50
14
6
4
1

7158
9
173
2265
3201
1180
221
65
22
15
7

7856
3
40
510
2897
3344
709
236
77
29
11

7300
23
91
526
3226
2115
936
263
81
39

3696
17
82
410
1123
1490
476
77
21

2826
3
8
27
74
190
1058
1131
267
68

1967
2
2
8
22
37
214
845
642
195

967
2
3
8
3
33
146
407
365

631
1
10
28
69
523

2008
Total
Sub / Under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

35685
19
944
4429
7497
7428
5506
3991
2971
1599
1301

442
11
180
164
62
21
2
1
1

3462
4
556
1636
961
227
47
16
8
2
5

6537
2
134
2010
2989
1028
265
63
26
10
10

7572
2
53
499
2848
2956
915
177
73
35
14

6741
13
82
509
2653
2381
786
222
66
29

4571
6
23
97
469
1661
1625
551
108
31

2747
10
18
56
173
1044
1098
278
70

1964
2
5
8
13
43
230
821
646
196

958
5
4
15
43
147
392
352

691
1
4
6
25
62
593

2009
Total
Sub / Under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

32341
15
873
3829
6820
6342
5594
3444
2738
1521
1165

278
6
119
93
48
10
2
-

3235
9
566
1455
931
200
53
11
4
2
4

5820
126
1741
2669
931
258
61
18
11
5

6860
40
433
2590
2587
908
201
66
25
10

5782
15
69
467
2091
2314
559
190
55
22

4620
3
25
84
434
1807
1543
572
117
35

2411
4
4
22
62
176
840
982
261
60

1807
5
7
17
62
183
751
601
181

923
2
2
6
10
36
129
384
354

605
2
4
4
10
26
65
494

2010
Total
Sub / Under 20
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

32632
9
851
3604
6891
6599
6051
3207
2645
1572
1203

202
5
78
80
29
8
2
-

3298
4
589
1460
947
243
39
10
4
2
-

5618
132
1568
2636
981
238
37
14
8
4

7069
33
383
2607
2790
1012
168
51
11
14

5805
12
75
539
2056
2345
531
173
52
22

5015
6
20
106
455
2134
1520
575
157
42

2349
15
17
48
223
751
953
272
70

1673
2
5
14
47
148
709
569
179

956
1
1
3
4
10
35
140
420
342

647
2
1
7
26
81
530

73

2.22

Divorþurile dupã numãrul copiilor minori rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei
Divorces by number of under age children remained through
marriage dissolution

Anii
Years

Total

2005
2006
2007
2008
2009
2010

33193
32672
36308
35685
32341
32632

2.23

Fãrã copii
Without
children

Cu
1 copil
With 1
child

Cu
2 copii
With 2
children

Cu
3 copii
With 3
children

Cu
4 copii
With 4
children

Cu 5 copii
ºi peste
With 5
children
and over

16485
16558
18929
18910
17410
16922

12249
11878
12825
12166
10616
11299

3725
3544
3851
3881
3653
3727

517
481
524
539
473
496

136
146
122
124
120
123

81
65
57
65
69
65

Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului, pe medii ºi sexe
Internal migration determined by permanent residence changing,
by area and sex
numãr persoane / number of persons

Sosiþi / In-migrants
Anii
Years

Total

În urban
In urban area

Plecaþi / Out-migrants

În rural
In rural area

Total

Din urban
From urban area

Din rural
From rural area

272604
334025
374156
389254
330672
458995

157377
194749
213668
232105
193120
273353

115227
139276
160488
157149
137552
185642

72921
90605
102448
111512
90274
128979

48003
59375
68670
68057
57438
77940

84456
104144
111220
120593
102846
144374

67224
79901
91818
89092
80114
107702

Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010

272604
334025
374156
389254
330672
458995

136840
176100
175666
185948
166853
236502

135764
157925
198490
203306
163819
222493

Masculin / Male
2005
2006
2007
2008
2009
2010

120924
149980
171118
179569
147712
206919

59910
77747
80190
84227
73752
105139

61014
72233
90928
95342
73960
101780

120924
149980
171118
179569
147712
206919

Feminin / Female
2005
2006
2007
2008
2009
2010

74

151680
184045
203038
209685
182960
252076

76930
98353
95476
101721
93101
131363

74750
85692
107562
107964
89859
120713

151680
184045
203038
209685
182960
252076

2.24

Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului,
pe grupe de vârstã ºi medii
Internal migration determined by permanent residence changing,
by age group and area
numãr persoane / number of persons

Sosiþi / In-migrants
Grupa de vârstã (ani)
Age group (years)

Plecaþi / Out-migrants

Total

În urban
In urban area

În rural
In rural area

Total

Din urban
From urban area

Din rural
From rural area

2005
Total
pânã la / under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

272604
44573
21593
40152
39879
34071
23553
14846
15087
13829
8584
16437

136840
19542
9562
21338
24073
19537
12775
6811
6043
5335
3432
8392

135764
25031
12031
18814
15806
14534
10778
8035
9044
8494
5152
8045

272604
44573
21593
40152
39879
34071
23553
14846
15087
13829
8584
16437

157377
20894
10583
20701
22293
18198
14462
9868
11243
10866
6693
11576

115227
23679
11010
19451
17586
15873
9091
4978
3844
2963
1891
4861

2006
Total
pânã la / under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

334025
56037
25075
48966
53245
41300
28956
15761
16673
16182
11401
20429

176100
25461
11643
28060
34533
24524
16127
7455
6898
6398
4486
10515

157925
30576
13432
20906
18712
16776
12829
8306
9775
9784
6915
9914

334025
56037
25075
48966
53245
41300
28956
15761
16673
16182
11401
20429

194749
26494
11628
25341
31535
23165
17614
10269
12169
12659
9089
14786

139276
29543
13447
23625
21710
18135
11342
5492
4504
3523
2312
5643

2007
Total
pânã la / under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

374156
62465
27147
53799
56207
45282
31334
18033
17325
18508
15105
28951

175666
25787
11179
27965
33648
25175
15946
7857
6237
6019
4699
11154

198490
36678
15968
25834
22559
20107
15388
10176
11088
12489
10406
17797

374156
62465
27147
53799
56207
45282
31334
18033
17325
18508
15105
28951

213668
28329
11861
26608
32613
25258
18378
11569
12416
14357
11956
20323

160488
34136
15286
27191
23594
20024
12956
6464
4909
4151
3149
8628

2008
Total
pânã la / under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

389254
67366
25678
55310
56420
48096
31303
21667
16904
19651
16546
30313

185948
29033
10939
29730
34331
26678
15803
9871
6423
6510
5192
11438

203306
38333
14739
25580
22089
21418
15500
11796
10481
13141
11354
18875

389254
67366
25678
55310
56420
48096
31303
21667
16904
19651
16546
30313

232105
32902
11656
28588
34637
29480
19232
14369
12177
15241
13087
20736

157149
34464
14022
26722
21783
18616
12071
7298
4727
4410
3459
9577

75

2.24

Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului,
pe grupe de vârstã ºi medii - continuare
Internal migration determined by permanent residence changing,
by age group and area - continued
numãr persoane / number of persons

Sosiþi / In-migrants
Grupa de vârstã (ani)
Age group (years)

Plecaþi / Out-migrants

Total

În urban
In urban area

În rural
In rural area

Total

Din urban
From urban area

Din rural
From rural area

2009
Total
pânã la / under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

330672
66116
22618
52262
47459
41186
24594
18631
11897
14257
11545
20107

166853
28895
9725
28983
29757
23765
12803
9071
4983
5504
4459
8908

163819
37221
12893
23279
17702
17421
11791
9560
6914
8753
7086
11199

330672
66116
22618
52262
47459
41186
24594
18631
11897
14257
11545
20107

193120
32586
9700
26749
29535
25554
15141
12359
8478
10903
8865
13250

137552
33530
12918
25513
17924
15632
9453
6272
3419
3354
2680
6857

2010
Total
pânã la / under 15
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 ºi peste / and over

458995
92863
33694
69711
65961
57466
35302
27992
15770
18217
15960
26059

236502
40674
15018
38630
41835
34091
18985
14113
6945
7467
6537
12207

222493
52189
18676
31081
24126
23375
16317
13879
8825
10750
9423
13852

458995
92863
33694
69711
65961
57466
35302
27992
15770
18217
15960
26059

273353
46342
14730
36159
42406
36681
22485
18813
11400
14028
12528
17781

185642
46521
18964
33552
23555
20785
12817
9179
4370
4189
3432
8278

2.25

Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale,
determinate de schimbarea domiciliului
Structure of urban and rural internal migration flows
determined by permanent residence changing
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Numãr persoane / Number of persons
Total

272604

334025

374156

389254

330672

458995

Din rural în urban
From rural to urban

60195

75275

80235

78671

70246

96201

Din urban în urban
From urban to urban

76645

100825

95431

107277

96607

140301

Din rural în rural
From rural to rural

55032

64001

80253

78478

67306

89441

Din urban în rural
From urban to rural

80732

93924

118237

124828

96513

133052

Rate la 1000 locuitori / Rates per 1000 inhabitants
Total

76

12,6

15,5

17,4

18,1

15,4

21,4

Din rural în urban
From rural to urban

5,1

6,3

6,8

6,7

6,0

8,2

Din urban în urban
From urban to urban

6,5

8,5

8,1

9,1

8,2

11,9

Din rural în rural
From rural to rural

5,6

6,6

8,3

8,1

8,3

9,3

Din urban în rural
From urban to rural

8,3

9,7

12,2

12,9

10,0

13,8

2.26

Emigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã
(cetãþenii români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate)
Emigrants, by sex and age group
(Romanian citizens who settled their permanent residence abroad)
numãr persoane / number of persons

Total
Masculin
Feminin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10938
4110
6828

14197
5341
8856

8830
3088
5742

8739
3069
5670

10211
3768
6443

7906
2917
4989

Total
Male
Female

1062
1074
3955
1156
406
253

Under 18 years
18-25 years
26-40 years
41-50 years
51-60 years
61 years and over

Pe grupe de vârstã / By age group
Sub 18 ani
18-25 ani
26-40 ani
41-50 ani
51-60 ani
61 ani ºi peste

2.27

765
1408
6359
1355
545
506

963
1726
8198
1782
839
689

1003
1062
4979
982
460
344

1214
1107
4722
974
445
277

1316
1270
5351
1393
522
359

Emigranþii, dupã naþionalitate ºi þara de destinaþie
(cetãþenii români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate)
Emigrants, by nationality and country of destination
(Romanian citizens who settled their permanent residence abroad)
numãr persoane / number of persons

Total

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10938

14197

8830

8739

10211

7906

Total

7834
8
42
8
14

Romanians
Germans
Hungarians
Jews
Other nationalities

81
569
858
405
1399
133
62
844
882
1086
17
14
266
1290

Australia
Austria
Canada
France
Germany
Greece
Israel
Italy
Spain
U.S.A.
Sweden
Ukraine
Hungary
Other countries

Dupã naþionalitate / By nationality (ethnic group)
Români
Germani
Maghiari
Evrei
Alte naþionalitãþi

10301
93
460
48
36

13296
85
693
54
69

8589
12
167
21
41

8485
18
194
27
15

10052
15
103
27
14

Dupã þara de destinaþie / By country of destination
Australia
Austria
Canada
Franþa
Germania
Grecia
Israel
Italia
Spania
S.U.A.
Suedia
Ucraina
Ungaria
Alte þãri

78
421
1220
343
2196
114
64
2731
139
1679
29
9
1013
902

125
581
1655
529
3110
134
128
3393
330
1982
37
19
900
1274

83
313
1787
372
1902
72
57
1401
138
1535
2
2
266
900

82
345
1738
431
1788
85
50
1098
238
1591
7
1
354
931

128
421
2045
576
1938
124
111
984
547
1793
15
2
331
1196

77

2.28

Imigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã
(cetãþeni strãini care ºi-au stabilit domiciliul în România)
Immigrants, by sex and age group
(foreign citizens who settled their permanent residence in Romania)
numãr persoane / number of persons

Total
Masculin
Feminin

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3704
2117
1587

7714
4762
2952

9575
5871
3704

10030
6041
3989

8606
5177
3429

7059
4242
2817

Total
Male
Female

951
975
2382
1264
878
609

Under 18 years
18-25 years
26-40 years
41-50 years
51-60 years
61 years and over

Pe grupe de vârstã / By age group
Sub 18 ani
18-25 ani
26-40 ani
41-50 ani
51-60 ani
61 ani ºi peste

2.29

554
426
1410
649
376
289

1083
868
3265
1469
729
300

1434
1002
3755
1880
1004
500

1451
1309
3878
1687
1142
563

1266
1266
3104
1399
977
594

Imigranþii, dupã þara de provenienþã
(cetãþeni strãini care ºi-au stabilit domiciliul în România)
Immigrants, by origin country
(foreign citizens who settled their permanent residence in Romania)
numãr persoane / number of persons

Þara de provenienþã

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Origin country

Total
Austria
Canada
R.P. Chinezã
Franþa
Germania
Irak
Iran-Republica Islamica
Israel
Italia
Liban
Republica Moldova
Siria
S.U.A
Turcia
Ucraina
Ungaria
Alte þãri

3704
76
153
1
117
238
1
7
134
216
11
1917
13
311
33
27
74
375

7714
75
187
362
125
252
121
120
156
313
104
4349
151
292
273
38
103
693

9575
126
271
375
184
423
129
139
239
844
162
4019
228
466
522
75
249
1124

10030
126
334
580
153
526
136
88
204
1290
143
3476
224
581
566
63
368
1172

8606
145
296
462
169
496
111
63
162
1233
94
2847
174
539
402
63
335
1078

7059
111
230
321
149
438
58
45
108
1274
72
1973
135
434
398
39
294
980

Total
Austria
Canada
China, People’s Rep. of
France
Germany
Iraq
Iran
Israel
Italy
Lebanon
Republic of Moldova
Syrian Arabian Republic
U.S.A.
Turkey
Ukraine
Hungary
Other countries

2.30

Migraþia internaþionalã determinatã de schimbarea domiciliului, pe sexe
International migration determined by change of permanent residence, by sex
numãr persoane / number of persons

Imigranþi
Immigrants

Anii

78

Emigranþi
Emigrants

Soldul migraþiei internaþionale
Net international migration

Years

Total

Masculin
Male

Feminin
Female

Total

Masculin
Male

Feminin
Female

Total

Masculin
Male

Feminin
Female

2005
2006
2007
2008
2009
2010

3704
7714
9575
10030
8606
7059

2117
4762
5871
6041
5177
4242

1587
2952
3704
3989
3429
2817

10938
14197
8830
8739
10211
7906

4110
5341
3088
3069
3768
2917

6828
8856
5742
5670
6443
4989

-7234
-6483
745
1291
-1605
-847

-1993
-579
2783
2972
1409
1325

-5241
-5904
-2038
-1681
-3014
-2172