S1kA1LGIL DL DL2VCL1AkL LCCALA

ÞAN1LLIMCN 2014-2020 

C U Þ k I N S

1. kefer|n¡e normanve ;| programare keg|ona|ã
1.1 kefer|n¡e normanve ;| programare reg|ona|ã
1.1.1. SLraLegla de uezvolLare ca lnsLrumenL de programare localá
1.1.1. 8olul comunlLá(ll locale in programare, promovare sl admlnlsLrarea LerlLorlulul
1.2. L|aborarea Strateg|e| de Dezvo|tare
1.2.1. vlzlunea lnLegraLá a SLraLeglel de uezvolLare
1.2.2. ueclzllle orlenLaLe sl selecuve
1.2.3. Consensul asupra declzlllor
1.2.4. ManagemenLul SLraLeglel de uezvolLare
1.2.3. Comunlcarea lnLegraLá
2. Contextu| Loca|
2.1. Locallzarea ora(ulul sl aspecL admlnlsLrauve
2.2. 8epere lsLorlce
2.3. 8epere geograñce
2.4. Asocla(la de uezvolLare lnLercomunlLará
2.3. uemograña
2.6. Lconomle soclal
2.7. Servlcll sl faclllLá(l
2.8. lor(a de muncá
2.9. ÞoLen(lalul economlc
  2
 
2.10. Anallza resurselor naLural
2.11. SLrucLura sl uullzarea Lerenurllor
2.12. Anallza resuselor ñzlce/ sLarea asezárllor
2.13. lnfrasLrucLura de acces sl LransporL marfurl sl persoane
2.14. lnfrasLrucLura de medlu
2.13. AlLe re(ele de lnfrasLrucLurá
2.16. Loculre/sLarea asezárllor umane
2.17. lnfrasLrucLura economlc
2.18. Anallza resurselor umane
2.19. 8e(elele soclale ale comunlLá(ll
2.20. Anallza resurselor ñnanclare.
3. Managementu| Strateg|e| ;| ||n|||e de ac¡|une pentru comun|carea |ntegratã
3.1. Comun|tatea |oca|ã ;| |mp|ementarea strateg|e|
3.2. Iunc¡|||e de comun|care |ntegratã ;| markenng ter|tor|a|
4. Cadru| opera¡|ona| a| strateg|e| de dezvo|tare
4.1. Þro|ecte |mp|ementate sau |n curs de |mp|ementare
4.2. Ce ne propune Luropa pentru a depã;| cr|za hnanc|arã pentru per|oada urmãtoare
4.2.1. SLraLegla Luropa 2020
4.3. Þropuner||e strateg|ce a|e komân|e| pentru per|oada urmãtoare
4.3.1.Acord de ÞarLenerlaL propus de 8omânla penLu perloada 2014 - 2020,
2. Þrograme operauonale ñnan(aLe dln londurl sLrucLural,
4.3.3. AlLe ñnan(arl dlsponlblle penLru indepllnlrea oblecuvelor locale, reglonale sl na(lonale
4.4. Þropuner| de pro|ecte v||toare


  3
 
Introducere
Þlanlñcarea sLraLeglcá esLe procesul de pregáure sl argumenLare publlcá a mlslunllor,
prlorlLá¡llor de indepllnlL in LerlLorlu, focallzarea pe problemá sl lmpllcarea unul complex de
acLorl publlcl, prlva(l sl pollucl na¡lonale sl lnLerna¡lonale. 1oL acesL demers are ca (lnLá
cre;Lerea callLá¡ll vle(ll.
Þlanlñcarea sLraLeglcá urmaresLe sá men(lná o vlzlune clará a desunelor comunlLá¡ll sl a
LerlLorlulul in Lermenl câL mal concre(l sl preclsl. Are oblecuvul de a orlenLa acuvlLá(lle
LuLuror celor lmpllca(l in desunele comunlLá¡ll in beneñclul sl in lnLeresul comunlLá¡ll.
SLraLegla de uezvolLare Localá se subscrle cerln¡elor de dezvolLare ale ComunlLá¡ll Luropene
pe prlnclpll de uezvolLare uurabllá.
Þarnc|pare
llecare admlnlsLra(le ar dorl sá guverneze inLr-un mod câL mal bun poslbll, deoarece esLe
consuenLá cá uullzeazá resursele colecuvlLá(ll sl esLe responsabllá de acesLea. valoarea
lmpllcárll in acesL proces devlne evldenLá aLuncl când Lrebule ráspuns unor dezlderaLe
publlce ale colecuvlLá(ll. Cra;ul noasLru a concepuL aceasLá sLraLegle ca un prlm pas in
consLrulrea unul medlu in care ac¡lunlle locale sá se lnLersecLeze cu lnLeresele reglonale sl
chlar lnLerna¡lonale penLru a genera valorl sl resurse sl a face fa(á problemelor colecuve. ln
aceasLá perspecuvá lnLrá sl conunuarea procesulul de descenLrallzare, lnvesu(la in resurse
umane sl in nol Lehnologll care sá aducá bunásLare sl callLaLe.
CdaLá cu momenLul lnLegrárll 8omânlel in ComunlLaLea Luropeaná, a devenlL daLorla noasLrá
sá lnl(lem sl sá lmplemenLám pollucl sl másurl adecvaLe care sá acuveze producuvlLaLea sl
prln aceasLa sá creascá bunásLarea. 8eorganlzarea LerlLorlalá va ñ baza de plecare a unel nol
lmaglnl a orasulul nosLru, lmaglne care va genera nol auLudlnl economlce, lmpllcarea
lnvesuLorllor na¡lonall sl lnLerna¡lonall in dlverse secLoare de acuvlLaLe, dezvolLarea
Lurlsmulul sl a agroLurlsmulul.
Þlanlñcarea sLraLeglcá esLe un proces de cooperare volunLará inLre facLorl publlcl sl prlva(l
care se lmpllcá sá reallzeze un plan de lnLerven(le pe Lermen medlu sl lung. ÞrezenLa
SLraLegle cuprlnde un model lnovauv de admlnlsLrare localá, o modallLaLe declzlonalá nouá
care lmpllcá o re(ea compusá dln o plurallLaLe de facLorl reprezenLauvl.
  4
 

1. Strateg|a de dezvo|tare |oca|ã a Cra;u|u| Þante||mon
1.1 kefer|n¡e normanve ;| programare reg|ona|ã
ÞrezenLa sLraLegle va ñ corelaLá cu SLraLegla 8eglonalá penLru perloada de referln(á 2014 -
2020. ÞrezenLarea slnLeucá a prlorlLá(llor sl orlenLárllor relevanLe cuprlnse in SLraLegla
8eglonalá 8ucuresu - llfov va compleLa cadrul de func(lonare al prezenLulul documenL
programauc. ÞenLru a ñ valldá, SLraLegla de uezvolLare a Crasulul ÞanLellmon se subscrle
cerln(elor documenLelor de programare de nlvel reglonal.
Strateg|a 8ucure;n - I|fov
 
8eglunea 8ucuresu-llfov, consuLulLá dln munlclplul 8ucuresu - caplLala 8omânlel - sl [ude(ul
llfov, esLe slLuaLá in sudul (árll, in parLea cenLralá a Câmplel 8omâne. Suprafa(a LoLalá a
8eglunll 8ucuresu-llfov esLe de 1.821 kmp, dln care 13,1° reprezlnLá LerlLorlul admlnlsLrauv
al Munlclplulul 8ucuresu sl 86,9° al [ude(ulul llfov. Cele douá enuLá(l care alcáLulesc
reglunea sunL, LoLodaLá, sl cele mal mlcl unlLá(l LerlLorlal admlnlsLrauve ale 8omânlel dln
puncL de vedere al inunderll.
  3
 
C8lLC1lvL S18A1LClCL CLC8ALL
SLraLegla reglunll 8ucure;u-llfov 2014-2020 isl propune Lrel oblecuve sLraLeglce globale
puLernlc lnLerconecLaLe:
!
Consolldarea compeuuvlLá¡ll reglonale,
!
8educerea dlsparlLá¡llor lnLra-reglonale,
!
uezvolLarea urbaná ;l ruralá durabllá.
C8lLC1lvL SÞLClllCL
SLraLegla reglunll 8ucure;u-llfov 2014-2020 isl propune un numár de sase oblecuve speclñce:
!
Þromovarea slsLemelor de LransporL durablle ;l reducerea bloca[elor dln cadrul
re¡elelor de LransporL,
!
Sprl[lnlrea Lranzl¡lel cáLre o economle cu emlsll scázuLe de dloxld de carbon,
!
lmbunáLá¡lrea callLá¡ll medlulul ;l sprl[lnlrea dezvolLárll durablle in reglunea 8ucure;u-
llfov,
!
Másurl in vederea cresLerll coezlunll soclale sl LerlLorlale in cadrul reglunll,
!
CresLerea compeuuvlLá¡ll lMM-urllor,
!
Consolldarea cerceLárll, dezvolLárll Lehnologlce ;l lnovárll.1.1.1 SLraLegla de uezvolLare ca lnsLrumenL de programare localá
SLraLegla de uezvolLare elaboreazá sl con[ugá oblecuvele sl lndlca(llle regáslLe in
documneLele de programare in vlgoare. SLraLegla esLe orlenLaLá sá conLrlbule la reallzarea
unul model de dezvolLare durabllá. ln mod parucular, SLraLegla de uezvolLare sprl[lná
procesul de descenLrallzare al AdmlnlsLra(lel Locale sl racordeazá programele de dezvolLare la
  6
 
resursele lnLerne precum sl la oporLunlLá(lle ñnanclare oferlLe de ComunlLaLea Luropeaná,
al(l donorl europenl sl bugeLul de sLaL.
uln puncL de vedere Lehnlc SLraLegla va devenl un lnsLrumenL penLru cel care opereazá
ac(lunl dlrecLe (programaLe lndlvldual) care derlvá dln compeLenLele desemnaLe de Þlanul
nauonal de uezvolLare.
SLraLegla de uezvolLare doresLe sá creeze unlLaLe inLre propunerlle de dezvolLare pe Lermen
lung sl nevolle lmedlaLe ale comunlLá(ll. uln puncL de vedere al slsLemulul, SLraLegla de
uezvolLare esLe o componenLá acuvá care deñnesLe responsablllLá(lle sl responsablll penLru
aungerea oblecuvelor de dezvolLare durabllá.
1.1.2 8olul comunlLá(ll locale in programare, promovare sl admlnlsLrarea LerlLorlulul
un proces lmporLanL care duce la maLurlLaLe esLe lnl(laL prln aceasLá SLraLegle de uezvolLare
care va promova alLe lnsLrumenLe de programare secLorlale (de exemplu SLraLegla de
uezvolLare a 1urlsmulul, SLraLegla de ÞroLecla Medlulul, eLc).
1.1.3 ÞrlorlLá(l sl másurl de dezvolLare reglonalá
a) Þromovarea LransporLulul cu emlsll scázuLe de carbon
Zone de lnLerven(le:
!
uezvolLarea LransporLulul elecLrlc urban (modernlzarea, consLruc(la de llnll de
Lramvale, llnll meLrou, Lrolelbuze, achlzl(lonarea sl lnsLalarea echlpamenLelor speclñce
penLru cenLre de elecLrlñcare: subsLa(ll elecLrlce de Lrac(lune, eLc.),
!
Cre;Lerea gradulul de lnLegrare al slsLemelor de LransporL cu Lrac¡lune elecLrlcá,
!
uezvolLarea benzllor proprll penLru ml[loacele de LransporL publlc ;l penLru cele de
urgen¡á.
!
Modernlzarea sl dezvolLarea parculul de ml[loace de LransporL ecologlce,
!
uezvolLarea servlclulul de LransporL publlc in [udeLul llfov,
!
uezvolLarea re(elelor de clcllsm,
!
uezvolLare CenLura ClcloLurlsucá 8ucuresu,
  7
 
!
ueschlderea clrcula(lel ferovlare 8ucuresu-vldele-Clurglu sl refacerea podulul vldra-
CrádlsLea,
!
Modernlzarea sl reablllLarea Complexulul ferovlar 8ucuresu nord, legáLura subLeraná
Cara de nord-Cara Þrogresu, legáLura subLeraná Cara de nord-Cara Cbor,
!
Modernlzarea llnlel de cale feraLá 8ucure;u nord - AeroporLul lnLerna¡lonal Penrl
Coandá,
!
Modernlzarea slsLemulul lnLegraL de lnformare a cáláLorllor,
!
Solu¡ll lnLegraLe l1S (l1&C) pL. slsLemul de LransporL urban,
!
Lxunderea re(elel urumurl verzl in 8ucuresu,
!
uezvolLarea unul slsLem de lnformare eñclenLá a cáláLorllor lnLegraL cu faclllLá(l de
cresLere a acceslblllLá(ll,
!
8eallzarea unul slsLem lnLegraL l1 penLru plaLa Larlfulul de cáláLorle (auLomaLe de
vânzare uLlurl de cáláLorle) ;l lnformarea cáláLorllor prlvlnd Lraseele, Larlfele sl alLe
lnforma(ll de lnLeres publlc,
!
Modernlzarea drumurllor aßaLe in gesuunea auLorlLá(llor [ude(ene, locale sl
comunale, (drumurl [ude(ene, sLrázl orásenesu, drumurl comunale, sosele de cenLurá,
eLc),
!
ConsLruc(la, modernlzarea lnelelor urbane, pasa[e sub/supraLerane, supralárglrl sLrázl
urbane, eLc.
!
8eorganlzarea clrcula(lel in zonele cenLrale,
!
Aslgurarea slguran(el Lrañculul ruuer: semnallzarea drumurllor, camere vldeo, eLc.
!
ConsLrulrea de parcárl sub/supraLerane,
!
ConsLrulrea de Lermlnale lnLermodale in scopul lnLerconecLarll dlferlLelor re(ele de
LransporL (reallzare conecLare la A1, Þla(a unlrll, Cara de nord, Cara Þrogresu, Cara
Cbor, ÞeLrlcanl, 8ázoare sl alLele),
  8
 
!
8eallzarea lnfrasLrucLurll de LransporL penLru cenLrul lnLermodal de marfá la Moara
vláslel.
!
Amena[area cursurllor lnferloare ale râurllor Arges sl uâmbovl(a penLru navlga(le sl
alLe scopurl,
!
Amena[are porLurl 1 uecembrle sl Cllna conslderaLe de caLre C.L. ca ñlnd porLurl dln
re(eaua comprehenslvá.

b) Sprl[lnlrea Lranzl¡lel cáLre o economle cu emlsll scázuLe de dloxld de carbon in LoaLe
secLoarele.
Zone de lnLerven(le:
!
8eablllLarea Lermlcá blocurl de loculn(e sl cládlrl publlce,
!
lndlvlduallzarea consumurllor de energle Lermlcá cu a[uLorul reparuLoarelor de cosLurl
in condomlnll racordaLe la slsLemul cenLrallzaL de furnlzare a energlel Lermlce,
!
lnsLalarea slsLemelor de energle Lermlcá dln surse regenerablle penLru cládlrlle
lnsuLu¡lllor publlce,
!
8eablllLarea maglsLralelor de Lermoñcare, a re(elelor Lermlce prlmare dln Munlclplul
8ucuresu (zona MlllLarl, vlLan, CL1 ÞanLellmon, eLc),
!
8eablllLarea re(elelor Lermlce secundare aferenLe a 27 cenLrale Lermlce dln Munlclplul
8ucuresu,
!
8eablllLarea de racordurl aferenLe ÞuncLelor 1ermlce,
!
1ransformarea cenLralelor Lermlce in cenLrale de coregenerare de inalLá eñclen(á : C1
lloreasca, Casa Þresel, eLc)
!
Modernlzare cenLrale Lermlce,
!
lmplemenLarea solu(lllor eñclenLe energeuc prlvlnd llumlnaLul publlc,
  9
 
!
8eablllLare / modernlzare elemenLe ale slLemulul de llumlnaL publlc (re(ea, sLâlpl, corp
de llumlnaL).

c). lmbunáLá¡lrea callLá¡ll medlulul ;l sprl[lnlrea dezvolLárll durablle in reglunea 8ucure;u-
llfov
Zone de lnLerven(le:
!
uezvolLarea, modernlzarea lnfrasLrucLurll de uullLá(l publlce - apa - canallzare,
!
llnallzarea SLa(lel de epurare Cllna, reablllLarea prlnclpalelor colecLoare de canallzare
sl a canalulul colecLor uâmbovl(a,
!
8eallzarea de lnsLala(ll de LraLarea Lermlcá a deseurllor sollde,
!
8eallzarea de sLa(ll de composL cu valorlñcare energeucá,
!
8eallzarea de lnsLala(ll penLru LraLarea Lermlcá a deseurllor perlculoase (lncluslv
deseurl medlcale),
!
lmplemenLarea sl lnformarea popula(lel cu prlvlre la problemauca speclñc localá de
proLec(le a medlulul precum sl ml[loace de ac(lune speclñce, lncluslv colecLare
selecuvá.
!
lmplemenLare unul slsLem lnforma(lonal operauv penLru managemenLul callLá(ll
aerulul sl solu(ll penLru reducerea nlvelulul de poluare a aerulul,
!
ÞroLe[area sl exunderea CenLurll verzl a Munclplulul 8ucuresu,
!
ÞroLec(la blodlverslLá(ll sl a paLrlmonululul naLural prln sprl[lnlrea arlllor proLe[aLe,
!
8eablllLare urbaná a râulul uâmbovl(a,
!
Amena[area luncll uâmbovl(el in zona Lacul Morll penLru agremenL,
!
8eablllLarea callLá(ll apel salbel de lacurl de pe râul Colenuna (13 lacurl) sl a lacurllor
lnLerloare dln caplLalá (6 lacurl),
  10
 
!
8esLaurarea, proLe[area ;l conservarea Þarculul PerásLráu, ;l promovarea ldenuLá¡ll
culLurale ;l lsLorlce a acesLula,
!
8eablllLarea cládlrllor, cenLrelor lsLorlce sl culLurale,
!
lnvenLarlerea slLurllor de lnLeres paLrlmonlal,
!
Crearea unul cadru de sprl[ln al proprleLarllor penLru resLaurarea cládlrllor de
paLrlmonlu,
!
8esLaurarea sl punerea in valoare a ÞalaLulul volevodal "CurLea veche",
!
Modernlzare spa¡lu publlc urban pla¡a de ßorl Ceorge Co;buc,
!
Þunerea in valoare a monumenLelor de for publlc,
!
Ansamblu urban complex - Þod Mlhal voda, pod pleLonal ;l penLru blclcll;u pesLe
uâmbovl¡a ;l parca[e subLerane,
!
valorlñcarea forLurllor dln [ude(ul llfov,
!
Þunere in valoare caLacombe subLeranul cenLrulul lsLorlc al 8ucuresuulul,
!
8eablllLare lnfrasLrucLura CenLru lsLorlc,
!
Amena[are zone de recreere, zone Lemauce, sporL ,
!
8eallzare 8lC ÞA8C ZCC 8áneasa,

d). Másurl in vederea cresLerll coezlunll soclale sl LerlLorlale
Zone de lnLerven(le:
!
Zone urbane deprlvaLe pana la 20.000 de loculLorl,
!
Cre;Lerea paruclpárll unerllor pe pla¡a for¡el de muncá ;l lnLegrarea durabllá a
acesLora,
!
Sprl[lnlrea cre;Lerll ocupárll for¡el de muncá, in speclal a persoanelor vulnerablle ;l
expuse rlsculul de marglnallzare soclalá,
  11
 
!
Þromovarea de nol oporLunlLá¡l de anga[are in zona ruralá,
!
CombaLerea abandonulul ;colar umpurlu ;l promovarea accesulul nedlscrlmlnaLorlu la
educa¡le de callLaLe: dezvolLarea de programe penLru menunerea elevllor in slsLemul
de educa(le,
!
lnvesu¡ll in compeLen¡ele cadrelor dldacuce penLru inva(area cenLraLá pe elev,
!
lmbunáLá¡lrea ;l modernlzarea lnfrasLrucLurll reglonale educa¡lonale, mal ales in
zonele defavorlzaLe,
!
uezvolLarea invá(ámânLulul profeslonal sl Lehnlc (1vL1) sl prln corelarea oferLel de
formare profeslonalá cu cererea ple(el asuel incâL sá ñe acoperlLe domenllle prlorlLare
de dezvolLare economlcá speclñce reglunll,
!
lmbunaáLá(lrea accesulul persoanelor vulnerablle la servlcll de sánáLaLe,
!
CresLerea accesulul popula(lel la servlcll medlcale de callLaLe,
!
Aslgurarea accesulul echlLabll la servlcllle de sánáLaLe,
!
Modernlzarea sl echlparea lnfrasLrucLurll servlclllor de sánáLaLe.
e). CresLerea compeuuvlLá¡ll reglonale
Zone de lnLerven(le:
!
Crearea de parcurl lndusLrlale, suln(lñce, Lehnologlce, loglsuce, eLc., dezvolLarea celor
exlsLenLe,
!
Crearea sl dezvolLarea lncubaLoarelor de afacerl,
!
laclllLarea consolldárll ;l inñln¡árll de lMM-url, lncluslv punerea la dlspozl¡le a
caplLalulul de pornlre, a garan¡lllor, a imprumuLurllor ;l a caplLalulul lnl¡lal prln
lnsLrumenLe ñnanclare, precum ;l acordarea de sprl[ln penLru dezvolLarea planurllor
de afacerl.
!
Sprl[lnlrea dezvolLárll lMM-urllor in domenllle, cum ar ñ lndusLrllle culLurale ;l
creauve, nolle forme de Lurlsm, servlcllle lnovaLoare ;l a alLor provocárl europene ;l
reglonale,
  12
 
!
Sprl[lnlrea educa(lel anLreprenorlale,
!
uezvolLarea de re(ele lnformauce sl lnforma(lonale reglonale.
!
Sprl[ln penLru dezvolLarea de produse ;l servlcll lnovaLoare,

f). Consolldarea cerceLárll, dezvolLárll Lehnologlce ;l lnovárll
Zone de lnLerven(le:
!
lnvesu(ll in cel mal puLernlc laser dln lume LLl - LxLreme LlghL lnfrasLrucLure, orasul
Mágurele,
!
Crearea de cenLre de lnovare sl Lransfer Lehnologlc,
!
Crearea de parcurl suln(lñce,
!
Sprl[lnlrea clusLerelor, a parLenerlaLelor de cooperare inLre acLorll dln domenlul
cerceLárll, al educa¡lel ;l al lnovárll, dezvolLarea lnfrasLrucLurllor de C&l in
inLreprlnderl.

uezvolLarea durabllá ;l echlllbraLá a 8eglunll 8ucuresu llfov prln crearea ;l sus¡lnerea unul
medlu economlco-soclal compeuuv, sLabll, sánáLos ;l dlverslñcaL, care sá aslgure cre;Lerea
economlcá conunuá ;l cre;Lerea callLá¡ll vle¡ll ceLá¡enllor [ude¡ulul esLe vlzlunea sLraLeglcá a
managerllor reglunll sl a admlnlsLra(lel (árll noasLre.

1.2 Structura Strateg|e| de Dezvo|tare a ora;u|u| Þante||mon
Cblecuvul SLraLeglel de uezvolLare esLe acela de a lnsLrumenLa o serle de ac(lunl focallzaLe
pe lmbunaLá(lrea condl(lllor economlce, coezlunll soclale sl gesuunea medlulul in LerlLorlu.
SLraLegla de uezvolLare esLe consLrulLá pe baza a clncl prlnclpll:
1. vlzlune lnLegraLá a modelulul de dezvolLare
2. lmpllcarea in declzllle orlenLaLe penLru a reduce rlscurlle de plerdere a resurselor,
  13
 
3. ConsLrulrea unul amplu consens dln parLea LuLuror celor lmpllca(l,
4. ConsLrulrea unul slsLem de managemenL acuv al sLraLeglel care sá poaLá lmplemenLa
prevederlle acesLul documenL pe LoaLa perloada de operauvlLaLe a sa.
3. Crearea unul slsLem de comunlcare lnLegraLá penLru a face cunoscuL permanenL
con(lnuLul sl ac(lunlle sLraLeglel cáLre LoaLe pár(lle lmpllcaLe sl in mod parucular cáLre
ceLá(enl.
SLraLegla de uezvolLarea a orasulul nosLru lnLegreazá 3 componenLe:
!
un model de dezvolLare economlcá sl soclalá,
!
modallLá(lle de lnLerac(lonare cu ceLá(enll sl al(l facLorl lnLeresa(l,
!
un plan de comunlcare cu rol lnformare sl promovare.
un model reprezenLauv esLe daL de urmáLoarea schemá:
 
  14
 
1.2.1 vlzlunea lnLegraLá a sLraLeglel
SLraLegla a fosL creaLá punând impreuna sl corelând LoaLe componenLele fundamenLale care
sprl[lná dezvolLarea durabllá a unul LerlLorlu. ComponenLele de referln(á care sunL regáslLe in
sLraLegle sunL urmáLoarele:
- proLec(la medlulul sl a LerlLorlulul,
- dezvolLarea economlcá,
- coezlunea soclalá,
- admlnlsLra(le localá.
1lpurlle de corela(le care se regásec in acesLe componeneLe vor lnßuen(a dlrec(llle de
dezvolLare durablá a LerlLorlulul. ln mod grañc puLem exprlma aceasLa prln urmaLoarea
schemá:
 
AcesLe componenLe conduc la consLrulrea unul prlm cadru de referln(á pe baza cárula puLem
spune cá sunL consLrulLe ac(lunlle prezenLel sLraLegll de dezvolLare.
  13
 

1.2.2 ueclzllle orlenLaLe sl selecuve
ÞenLru a ñ eñclenLá o sLraLegle Lrebule sá ñe corecL sLrucLuraLá sl Lrebule sá selecLeze
anumlLe dlrec(ll. Selec(la dlrec(lllor dln sLraLegla de dezvolLare esLe cea care conduce la
ldenuñcarea prlorlLá(llor care vor deLermlna augerea oblecuvelor propuse. MeLoda de
orlenLare sl selecue va ñ deñnlLá ulLerlor in cadrul documenLulul.
ln mod operauv declzllle se consLrulesc pe baza dlferlLelor prlorlLá(l exlsLenLe dln puncL de
vedere al medlulul, dezvolLarll economlce, coezlunll soclale sl admlnlsLrauel publlce.
1.2.3 Consensul LuLuror asupra declzlllor
uezvolLarea unul LerlLorlu Lrece in mod necesar prlnLr-o LoLallLaLe de acordurl LaclLe sl valorl
lmpárLáslLe. SLraLegla de dezvolLare a fosL consLrulLá pe baza unul proces care (lnLea
aspecLele prlnclpale ale LerlLorlulul sl pe baza poslbllelor solu(ll ce vor ñ organlzaLe in
documenLul de fa(á prln propunerl de prolecLe. ln acesL proces de elaborare a fosL in
permanen(á cáuLaL consensul LuLuror celor lmpllca(l sl a beneñclarllor ñnall (membrll
comunlLá(ll).
1.2.4 ManangemenLul sLraLeglel de dezvolLare
SLraLegla reprezlnLá procesul prlnclpal care reconencLeazá LoaLe propunerlle sl acuvlLá(lle
admlnlsLra(lel locale in dlrec(la dezvolLárll LerlLorlale. SLraLegla nu esLe numal un documenL
programauc cl sl un lnsLrumenL de managemenL, evaluare sl monlLorlzare. 1ehnlc, sLraLegla
esLe organlzaLa ln paLru faze:
1. Llaborarea documenLulul sl aprobarea redacLárll (LexLul de fa(á),
2. lnl(lerea lmplemenLárll sLraLeglel concenLraLá pe reallzarea ac(lunllor sl prolecLelor
lndlcaLe in documenLul de fa(á,
3. verlñcarea sLraLeglel concenLraLá pe anallzarea rezulLaLelor sl pe ldenuñcarea
evenLualelor nevol apáruLe ulLerlor,
  16
 
4. AcLuallzarea sLraLeglel, in cazul in care va ñ necesará aceasLa daLorlLá nollor nevol
apáruLe. AceasLá fazá va da nasLere unor poslblle nol ac(lunl sl prolecLe. ln mod grañc clclul
de muncá poaLe ñ reprezenLaL in felul urmáLor:
 

Schema reprezlnLá douá macroconLexLe: acela lndlcaL ca sl ºzona de dezvolLare" sl reprezlnLá
eLapa de programare precum sl al dollea macroconLexL pe care ll denumlm ºzona de
planlñcare sl gesuune" care ldenuñcá rezulLaLele aunse in urma lmplemenLárll.
1.2.3 Comunlcarea lnLegraLá
Þolluca ComunlLá(ll Lurpene cu prlvlre la rolul AdmlnlsLra(lel locale prevede cresLerea
Lransparen(el in LoaLe ac(lunlle admlnlsLrauve. SLraLegla de dezvolLare lnLegreazá procese sl
lnsLrumenLe de comunlcare care vor ñ uullzaLe pe LoaLa perloada lmplemenLárll prolecLelor
propuse. SlsLemul lnLegraL de comunlcare al sLraLeglel esLe organlzaL pe urmaLoarele canale:
1. LransmlLerea de ldenuLá(l sl lmaglnl cu prlvlre la ldenuLaLea localá,
2. rela(lonarea cu ceLá(enll sl cu agen(ll economlcl locall,
3. coordonarea inLre polluclle reglonale sl cele locale.
  17
 
AceasLá sLrucLurá de comunlcare se leagá de ac(lunlle orlenLaLe cáLre verlñcarea callLá(ll
acordurllor inLre Lo(l acLorll lmpllca(l. C comunlcare lnLegraLá esLe cea care argumenLeazá
ceLá(enllor sl agen(llor economlcl neceslLá(lle care sunL ldenuñcaLe in LerlLorlu precum sl
ac(lunlle lnLreprlnse penLru remodelarea acesLula.

2. Contextu| Loca|

!"#" %&'()*+(,-( &,(./)/* .* (01-'2- (34*5*02,(67-
uln puncL de vedere admlnlsLrauv, ora;ul ÞanLellmon se aßá slLuaL in parLea esucá a [ude¡ulul
llfov ;l in lmedlaLa aproplere a munlclplulul 8ucure;u. Comuna ÞanLellmon a fosL declaraLá
ora; in anul 2003, prln Legea 413, el cuprlnzând locallLá¡lle: ÞanLellmon, Cálugárenl,
nlsLore;u, ÞanLellmon de !os ;l 8uncu.

Cra;ul ÞanLellmon se inveclneazá la sud-vesL cu munlclplul 8ucure;u. La vesL se inveclneazá
cu comuna uobrole;u, lar la nord-vesL cu ora;ul volunLarl. ln nord, ÞanLellmon se inveclneazá
cu comuna Afuma¡l, in nord-esL cu comuna Cáneasa, in esL cu comuna 8ráne;u, lar in sud cu
comunele Cernlca ;l Cllna.


  18
 
!"!" 8-1-,- *02&,*'-

LocallLaLea ÞanLellmon a fosL inñln¡aLá in secolul al xvll-lea, când alcl s-au a;ezaL câ¡lva
oamenl care au amena[aL,lânLâna 8abel Ana". numele lnl¡lal al saLulul a fosL Oblle,u, ñlnd
ulLerlor schlmbaL in llote,u. uomnlLorul Crlgore Chlca al ll-lea a consLrulL apol in aproplere
de saL o mánásure cu splLal penLru ingrl[lrea bolnavllor, cládlrl ale acesLel mánásurl exlsLá
  19
 
asLázl pe lnsula SfânLul ÞanLellmon de pe lacul ÞanLellmon ;l au func¡lonaL ca hoLel ;l
resLauranL, acesLea ñlnd la momenLul anulul 2011, inchlse penLru renovare de mal mul¡l anl.
ln 1730, domnlLorul a prlmlL dln Crecla bra¡ul drepL al SfânLulul ÞanLellmon, pe care l-a adus
mánásurll, denumlLá SfânLul ÞanLellmon. ue la mánásure, saLul ;l-a luaL noul nume. ln 1901,
locallLaLea ÞanLellmon era re;edln¡a comunel rurale ÞanLellmonul-uobroe;u ;l in acela;l ump
re;edln¡a plasel uâmbovl¡a-Mosu;Lea (dupá ce fusese re;edln¡a plasel uâmbovl¡a inalnLe de
unlrea el la 1 aprllle 1882 cu plasa Mosu;Lea) a [ude¡ulul llfov. Comuna era formaLá dln
ÞanLellmon ;l dln saLele Ale;l-Þasárea, uobrole;u ;l Márcu¡a.AcesLa dln urmá esLe asLázl
parLe a caruerulul ÞanLellmon dln 8ucure;u, uobroe;u esLe saL de slne-sLáLáLor. Þopula¡la
locallLá¡ll era de 683 de loculLorl, lar a comunel ÞanLellmonul-uobroe;u, in LoLal de 1333. ln
comuná func¡lonau o ma;lná de LreleraL, o fabrlcá de o¡eL ;l o ;coalá mlxLá cu 36 de elevl
(dlnLre care 11 feLe), pâná in 1876 func¡lonase ;l o ;coalá de surdo-mu¡l, muLaLá insá in saLul
1el (asLázl, caruer dln 8ucure;u). ln perloada lnLerbellcá, ÞanLellmonul a avuL in conunuare
sLaLuL de re;edln¡á de plasá: aceasLá plasá era denumlLá ÞanLellmon ;l era formaLá dln 43 de
saLe.

  20
 


uln puncL de vedere admlnlsLrauv, reglmul comunlsL a adus modlñcarea sLaLuLulul locallLá¡ll.
ln 1930, ea a fosL arondaLá ora;ulul republlcan 8ucure;u, dln a cárul sLrucLurá admlnlsLrauvá
a fosL parLe, dln sLrucLura ralonulul 23 AugusL. uupá aceea, in 1968, a fosL comuná
suburbaná a 8ucure;uulul, lar in 1981 a devenlL parLe a SecLorulul Agrlcol llfov (subordonaL
8ucure;uulul), unlLaLe devenlLá in 1997 [ude¡ul llfov.

ln umpul reglmulul comunlsL, mánásurea a fosL demolaLá de nlcolae Ceau;escu, care a
ordonaL inñln¡area pe locul el a unul complex Lurlsuc de lux, deschls in 1987. uupá revolu¡la
dln 1989, complexul a fosL reLrocedaL, in anul 2001, 8lserlcll CrLodoxe 8omâne. AceasLa l-a
conceslonaL pe 70 de anl omulul de afacerl nlcolae 8a¡lu, care a demaraL un indelungaL ;l
amplu proces de renovare, la capáLul cárula complexul urmeazá sá facá parLe dln lan¡ul
hoLeller CorlnLhla.

ln secolul al xx-lea, ora;ul 8ucure;u s-a exuns LrepLaL, inghl¡lnd o parLe a vechlulul saL. 8esLul
acesLula a fosL organlzaL in 1968 sub forma comunel ÞanLellmon, aßaLá dln 1997 in
subordlnea [ude¡ulul llfov. uaLorlLá proxlmlLá¡ll 8ucure;uulul, comuna s-a exuns ;l ea la
rândul el, cáLre esL, ;l in 2003 a devenlL ora;.

!"9" 8-1-,- :-&:,(;'-

uln puncL de vedere geograñc Cra;ul ÞanLellmon se aßá in câmpla 8omâná (mal precls in
Câmpla vláslel), pe malul sLang al râulul Colenuna, care ll desparLe de caplLala ¡árll,
8ucure;u. AcesL râu formeazá in zona ora;ulul lacurlle: ÞanLellmon l, ÞanLellmon ll ;l Cernlca.
Þrlnclpala zoná loculLá a ora;ulul se aßá in exLremlLaLea vesucá, pe malurlle lacurllor
Colenuna. Þe lacul ÞanLellmon ll se aßá o lnsulá impádurlLá, denumlLá SfâLul ÞanLellmon,
  21
 
dupá Manásurea orLodoxá inñln¡aLá acolo de Crlgore Chlca, LransformaLá in anul 1987 in
resLauranL ;l hoLel.

Cu o suprafa¡á de 69 kmp, ÞanLellmon esLe cel mal inuns ora; al [ude¡ulul, dar nu mal inuns
decâL comunele rurale: Þerl;, Snagov ;l vldra, ;l al Lrellea ca popula¡le dupá volunLarl ;l
8uûea.
Þrln cenLrul arealulul admlnlsLrauv al ora;ulul, Lrece ;oseaua de cenLurá a 8ucure;uulul. La
esL de ;oseaua de cenLurá, ora;ul conunuá de-a lungul ;oselelor un3 (bulevardul 8lruln¡el) ;l
u! 301 (soseaua Cernlca), llmlLele sale de esL a[ungând pâná in Þádurea Cernlca. Mánásurea
Cenlca, al cárel clmlur se aßá pe un CsLrov de pe lacul cu aceea;l nume, se aßá in
exLremlLaLea sud-esucá a ora;ulul.
veclnLáLá¡lle conform planulul de incadrare in zoná sunL:

nord - comuna Afuma¡l

nord-esL - comuna Cáneasa

LsL - comuna 8ráne;u

Sud - Comuna Cernlca sl comuna Cllna

Sud-vesL - Munlclplul 8ucure;u

vesL - comuna uobrole;u ;l ora;ul volunLarl.

lotme Je tellef

1erlLorlul admlnlsLrauv al ora;ulul ÞanLellmon esLe amplasaL in cadrul marll unlLá¡ll
geomorfologlce Câmpla 8omâná respecuv in subunlLaLea acesLela Câmpla vláslel.

  22
 
8elleful câmplel esLe consuLulL dlnLr-o succeslune de câmpurl (lnLerßuvll) ;l vál (Lerease ;l
luncl) care se succed de la nord la sud.

Þe LerlLorlul admlnlsLrauv al ora;ulul ÞanLellmon aluLudlnea varlazá inLre 60,6 m ;l 78,8 m,
aluLudlnea nu varlazá foarLe mulL sub raporL hlpsomeLrlc. AluLudlnea medle esLe de 70
meLrl.
cllmo
Cra;ul ÞanLellmon se incadreazá inLr-o zoná cu cllmaL LemperaL-conunenLal cu nuan¡e de
exceslvlLaLe, daLorlLá aluLudlnll reduse reglunea se aßá in eLa[ul cllmauc de câmple, aLenuaLá
in mare parLe prln unele suprafe¡e impádurlLe.

verlle au un cllmaL in care se reslmLe desLul de puLernlc caracLerul arld ;l conunenLal, ñlnd
caracLerlzaLe prln valorl Lermlce rldlcaLe, lnsola¡le prelunglLá ;l umldlaLe a aerulul redusá.
lernlle sunL lnßuen¡aLe de prezen¡a maselor de aer rece esL-conunenLale, caracLerlzaLe prln
scáderea apreclabllá a LemperaLurll aerulul precum ;l numeroase zlle cu vlscol.

loooo
launa esLe dlferen(laLá in func(le de caracLerele blogeograñce ale LerlLorlulul. AceasLa esLe
blne reprezenLaLá ;l se incadreazá in domenlul faunel pádurllor, domenlul faunel luncllor ;l
domenlul faunel acvauce.
ln zonele de pádure dln [urul locallLá¡ll, ce apar¡ln domenlulul pádurllor, se inLâlnesc: [derul,
mlsLreLul, cáprlorul, cerbul, veverl¡a, eLc.
  23
 
Lunca Arge;ulul, ce apar¡lne domenlulul faunel de luncá, cuprlnde subdomenll faunlsuce:
domenlul pa[l;ulor ;l domenlul závoalelor.
launa apelor curgáLoare-se incadreazá in domenlul faunel acvauce, cuprlnzând dlverse specll
de pe;u, prlnLre care cele mal frecvenLe sunL: scobarul, llpanul sl ceanul, aláLurl de care apar
;l molu;Le ;l alLe neverLebraLe.
Lumea anlmalá a acesLul bloup se compleLeazá pe umpul cálduros odaLá cu venlrea
prlmáverll cu pásárlle mlgraLoare, venlLe dln ¡árlle calde, cu specll de repule, lnsecL ;l vlerml,
formând un ecoslsLem cu un echlllbru perfecL.
Þe LerlLorlul admlnlsLrauv al ora;ulul se aßá slLul de lmporLan¡á comunlLará Lacul ;l Þádurea
Cernlca slL lnclus in re¡eaua arlllor proLe[aLe dln 8omânla, naLura 2000.


!"<" =0&'*(>*( 3- ?-+7&)2(,- @52-,'&4/5*2(,A
lncepând cu anul 2008 ora;ul ÞanLellmon esLe membru fondaLor al Asocla¡lel
lnLercomunlLare de uullLá¡l Þubllce penLru Servlclul de AllmenLare cu Apá ;l de Canallzare
(AulA), consuLulLá dln unlLá¡lle admlnlsLrauv LerlLorlale organlzaLe poLrlvlL Legll nr. 2/1968,
reprezenLaLe de prlmarl in baza arL.11 sl 12 dln Legea nr. 213/2001:

! !ude¡ul llfov prln Conslllul !ude¡ean
! Cra;ul ÞanLellmon
! Cra;ul 8ragadlru
  24
 
! Comuna 8ráne;u
! Comuna Cernlca
! Comuna CorneLu
! Comuna Clorogârla
! Comuna uomne;u
! Comuna uobroe;u

ln conformlLaLe cu sLaLuLul proprlu, Asocla¡la esLe consuLulLá in scopul inñln¡árll, organlzárll,
reglemenLárll, ñnan¡árll, exploaLárll, monlLorlzárll ;l gesuonárll in comun a servlclulul de
allmenLare cu apá ;l de canallzare pe raza de compeLen¡á a unlLá¡llor admlnlsLrauv-LerlLorlale
member, precum ;l reallzarea in comun a unor prolecLe de lnvesuul publlce de lnLeres zonal
sau reglonal desunaLe lnñln¡árll, modernlzárll ;l gesuonárll unor slsLeme de uullLaLe publlcá
aferenLe servlclulul de allmenLare cu apá ;l de canallzare.


!"B" ?-4&:,(;(
Cra;ul ÞanLellmon se aßá in 8eglunea 8ucure;u-llfov, cea mal dens populaLá reglune a
8omânlel. 8eglunea are o popula¡le de aproxlmauv 2.300.000 de loculLorl sl o denslLaLe de
1200 loculLorl pe kmp. LsLe adeváraL ca 8ucure;uul acoperá aproxlmauv 8000 loculLorl/kmp.,
ceea ce reprezlnLá 83° dln popula¡la reglunll. Asuel, in !ude¡ul llfov loculesc 13° dln
loculLorll reglunll.
La 8ecensámânLul Þopula¡lel ;l Loculn¡elor dln 20 ocLombrle 2011, locallLaLea ÞanLellmon
avea o popula¡le de 23.306 loculLorl reprezenLând 13 ° dln popula¡la urbaná a !ude¡ulul
llfov.
  23
 
ln compara¡le cu popula¡la inreglsLraLá in anul 2002, cre;Lerea demograñcá a fosL cu 43,3° in
anul 2011, respecuv o cre;Lere cu 7290 loculLorl. La daLa de 1 lulle 2013, popula¡la sLabllá a
ora;ulul era de 2S.S96 persoane.
AláLurl de ora;ele volunLarl, Chlula, Chla[na sl uobrole;u, ora;ul ÞanLellmon se numárá
prlnLre locallLá¡lle cel mal dens populaLe dln !ude¡ul llfov. Þopula¡la ora;ulul a cunoscuL o
cre;Lere accenLuaLa in ulumll 10 anl, daLorlLá Lendln¡elor de suburbanlzare, de sLablllre a
loculLorllor dln medlul urban aglomeraL inLr-un medlu naLural, de schlmbare a modulul de
loculre de la cel colecuv la cel lndlvldual.
ParLa dlsLrlbu¡lel popula¡lel la recensámânLul dln 2011 araLá cá ora;ul ÞanLellmon se numárá
prlnLre locallLá¡lle care au pesLe 20.000 loculLorl. Cra;ul ÞanLellmon a inreglsLraL a 2-a
cre;Lere lnLercenLrallzaLá, respecuv cu 43,3 ° in anul 2011 fa¡á de 2002, dacá comparám
locallLá¡lle urbane ale [ude¡ulul llfov.

uenslLaLea popula¡lel


SLrucLura demograñcá

5ttoctoto pe sexe ,l qtope Je vôtstó
La nlvelul 8eglunll 8ucure;u llfov, sLrucLura pe sexe a popula¡lel evlden¡lazá o reparuzare
aproxlmauv echlllbraLá a popula¡lel, ;l anume 47° bárba¡l ;l 33° femel.
ln anul 2011, popula¡la ora;ulul ÞanLellmon avea o sLrucLurá demograñcá femlnlzaLá,
respecuv 11.417 femel la 10.879 bárba¡l, o pondere a femellor de S1, 2¼. uln grañcul de mal
uenslLaLea popula¡lel la recensámânLul dln 2011
numár loculLorl Suprafa¡a lnLravllan
(kmp)
uenslLaLe
(loc/kmp)
ÞanLellmon 23.396 27,14 839
  26
 
[os se poaLe observa un echlllbru exlsLenL lnLre sexe pâná la vârsLa de 30 de anl, dupá care
numárul femellor esLe consLanL mal mare decâL al bárba¡llor. LxcedenLul femlnln esLe
expllcaL de supramorLallLaLe mascullná, speran¡a de vla¡á mal mare a femellor ;l plerderlle
bárba¡llor in cele douá rázboale mondlale, dlferen¡a ñlnd de 610 femel raporLaLe la bárba¡ll
de aceea;l grupá de vârsLá (30-83 anl ;l pesLe).

5ttoctoto pe qtope Je vôtstó
8eprezenLarea sLrucLurll pe grupe de vârsLá permlLe evaluarea gradulul de imbáLrânlre a
popula¡lel. Asuel, popula¡le Lânárá s-a conslderaL inLre 0-14 anl, cea adulLá inLre 13-64 anl ;l
cea báLrâná pesLe 63 anl conform lnsuLuLulul na¡lonal de SLausucá.
La nlvelul 8eglunll 8ucure;u llfov, popula¡la incadraLá in sLrucLura de vârsLá 0-14 anlprezlnLá
o LralecLorle ascendenLá, crescând cu 14° lnLre anll 2003 - 2011, reprezenLând 12° dln
LoLalul popula¡lel reglonale. numárul popula¡lel cu vârsLa cuprlnsá inLre 13-64 de anl a
crescuL cu 1° ;l acoperá un procenL de 73° dln LoLalul popula¡lel reglonale. Þopula¡la
cuprlnsá ln caLegorla de vârsLá 64 de anl ;l pesLe se dlmlnueazá ca numár cu aproape 1,2° ;l
reprezlnLá un procenL de 13° dln LoLalul popula¡lel reglonale.
Se poaLe añrma cá nu cre;Lerea numárulul popula¡lel reprezlnLá facLorul cel mal lmporLanL in
dezvolLarea soclo-economlcá a unel locallLá¡l, cl modlñcarea sLrucLurll pe vârsLe.
La nlvelul locallLá¡ll ÞanLellmon, popula¡la cu vársLa pesLe 64 anl a sporlL inLr-o másurá
semnlñcauv mal mlca (19,1°) comparauv cu popula¡la cu vârsLa inLre 13-64 anl care a
crescuL cu aproape 38° in 9 anl fa¡á de efecuvul dln anul 2002. AcesL fapL se expllcá in prlmul
rând prln numárul mare de persoane dln 8ucure;u care s-au sLablllL in ulumll 10-13 anl pe
LerlLorlul ora;ulul ÞanLellmon. numárul mare de persoane adulLe esLe beneñc penLru
economla localá, aslgurând resurse de muncá penLru lnvesuul ;l consuLulnd un facLor de
cre;Lere demograñcá in perpecuvá.

ívolo¡lo popolo¡lel
Accesul la lnfrasLrucLurá, aLrac¡la penLru a locul inLr-un medlu mal pu¡ln aglomeraL, in
loculn¡e de up pavlllon ;l rldlcaL de moblllLaLe reprezlnLá facLorl aLracuvl penLru sLablllre in
  27
 
zonele suburbane. Sporul mlgraLor a inreglsLraL valorl mal marl decâL sporul naLural.
Semnlñcauv esLe faprul cá ßuxurlle de sLablllLaLe au fosL consLanL mal marl decâL cele
reprezenLand plecárlle dln locallLaLe lar sporul naLural a fosL lnßuen¡aL pozluv de sLablllLaLea
unel popula¡ll aßaLe la vârsLa ferullLá¡ll.
Þopula¡la ora;ulul ÞanLellmon cre;Le in prlnclpal prln mlgrarea pozluvá ;l in másurá mal mlca
prln sporul naLural pozluv inLre nou nascu¡ll vll ;l deceda¡l.

Þopula¡la ora;ulul ÞanLellmon poaLe ñ caracLerlzaLá prln urmáLoarele procese sau varlablle
demograñce :

Þroces recenL de revlgorare demograñcá, respecuv numár mal mare de náscu¡ll vll
decâL deceda¡l ,

8aLa pozluvá a mlgra¡lel dln ulumll anl care araLá un grad mare de aLracuvlLaLe penLru
loculre,

SLrucLura pe grupe de vârsLe (pondere mare a popula¡lel in vârsLa de muncá 13-64
anl) esLe favorabllá penLru dezvolLarea economlel locale,

Crad redus de imbáLrânlre demograñcá ceea ce inseamná cosLurl reduse dln puncL de
vedere soclal.

5ttoctoto etolcó
La nlvelul 8eglunll 8ucure;u llfov, 86,3° dln LoLalul loculLorllor reglunll esLe de eLnle româná.
urmáLoarea eLnle esLe cea romá, cu o pondere de 1,74° dln LoLal. CelelalLe Lrel eLnll cu
ponderl lmporLanLe sunL: maghlarll cu 0,16° dln LoLalul reglonal, Lurcll cu 0,13° dln LoLalul
reglonal ;l chlnezll cu 0,08° dln LoLalul reglonal.
Cra;ul ÞanLellmon are o popula¡le mulueLnlcá ;l mulullngvlsucá, cu o neLá ma[orlLaLe a
popula¡lel române;u. ulumul recensámânL surprlnde modlñcárl in sLrucLura eLnlcá, respecuv
cre;Lerl ale mlnorlLá¡llor eLnlce, ponderea popula¡lel având româna drepL llmbá maLerná
reducându-se la 96,7°. MlnorlLá¡lle semnlñcauve sunL cele de roml (1,3°) ;l maghlarl (1,2°)
  28
 

!"C" D'&5&4*( )&'()(

ln perloada 2008-2012 in ora;ul ÞanLellmon s-a evlden¡laL o cre;Lere conunua a numárulul
agen¡llor economlcl.
Lvolu¡la numárulul de ñrme esLe una pozluvá in poñda crlzel economlce care a incepuL in
anul 2008, fapL care araLá avanLa[ele proxlmlLá¡ll caplLalel ;l gradul rldlcaL de aLracuvlLaLe
penLru lnvesu¡ll.
Locul pe care il ocupá ora;ul ÞanLellmon in [ude¡ul llfov dupá numárul de ñrme, esLe paLru
(dupá volunLarl, CLopenl, Þope;u-Leordenl).
Se observá cá ora;ul ÞanLellmon are un grad de concenLrare LerlLorlalá al inLreprlnderllor mal
mare decâL cel pe care il inLâlnlm in ma[orlLaLea [ude¡elor ¡árll, insá sub medla [ude¡ulul llfov.
Conform daLelor de la Cñclul na¡lonal al 8eglsLrulul Comer¡ulul de pe langá 1rlbunalul llfov,
exlsLá clrca 2080 agen¡l economlcl prlvaLe, o lnsuLu¡le publlcá ;l 4 inLreprlnderl mlxLe.
numárul LoLal de ñrme cu paruclpare sLrálná la caplLal esLe de 480.
SLrucLura ñrmelor dupá forma [urldlcá,conform daLelor furnlzaLe de Cñclul na¡lonal al
8eglsLrulul Comer¡ulul de pe lângá 1rlbunalul llfov.


ln sLrucLura economlel ora;ulul ÞanLellmon lndusLrla conunua sá ñe incá o ramurá
lmporLanLá daLorlLá in prlnclpal LrecuLulul sáu lndusLrlal, speclallzárll for¡el de muncá,
avanLa[ele ñlnd o capaclLaLe rldlcaLá de a aslgura locurl de muncá ;l conLrlbu¡le lmporLanLá la
crearea produsulul lnLern bruL. lndusLrla s-a dezvolLaL in prlnclpal pe baza plauormelor
lndusLrlal ,,neferal", respecuve ,,AcumulaLorul", amplasaLe la perlferla caplLalel ;l care a
consuLulL cenLre de aLrac¡le penLru for¡a de muncá dln zona perlurbaná a 8ucure;uulul. ln
1lp S8L SA ÞlA ll ll CA SC SCS SnC
nr. 1733 20 264 49 14 2 1 1 1
  29
 
presenL, daLorlLá márlmll ;l acceslblllLá¡ll, acesLá zoná genereazá naveusm dlspre locallLá¡lle
llmlLrofe, polarlzand for¡a de muncá chlar ;l dlnspre 8ucure;u.
8(4/,*)- *53/02,*()- reprezenLaLe la nlvelul locallLá¡ll ÞanLellmon sunL lndusLrla meLalurglcá,
confec¡ll meLallce, Lexulá, maLerlal de consLruc¡ll, aLellere me;Le;ugáre;u, de Lâmplárle ;l
lndusLrla allmenLará.
8eprezenLauve, in prezenL penLru lndusLrla acLualá sunL urmáLoarele inLreprlnderl:
- S.C. neferal S.A.-parLe a Crupulul MeLanef valorlñcá de;eurlle de meLale
neferoase penLru ob¡lnerea de alla[e pe bazá de plumb, cupru ;l alumlnlu,
- lMn8 - lnsuLuLul na¡lonal de CerceLare ;l uezvolLare penLru MeLale neferoase ;l
8are-acuvlLá¡l de cerceLare,
- AcumulaLorul S.A. a cárul acuvlLaLe s-a dlmlnuaL LrepLaL,
- Complexul de MorárlL ;l Þanlñca¡le ,,Loulls",
- labrlca de bere 1uborg,
- 1lLan S.A.
lndusLrla mlca esLe reprezenLaLá de sec¡ll apar¡lnind lndusLrlel meLalurglce,
sec¡la ,,CLn18CCCCÞ" S.A., moara ,,l.Þ.Crâul 8ucure;u", aLellere me;Le;ugáre;u ( Lâmplárle,
confec¡ll meLallce, confec¡ll, Lexule - ,,Anversa" SA).
Þozl¡lonarea in veclnáLaLea caplLalel a generaL dezvolLarea acuvlLá¡ll de depozlLare penLru
numero;l agen¡l economlcl. un alL domenlu de acuvlLaLe esLe Acela al gesuunll de;eurllor in
ÞanLellmon.
AlLe socleLá¡l comerclale sunL C. Canale & C S.A. - domenlul upograñc, SC. Superfood S.8.L. ,
lranke 8omânla, CelplasL, Peldl, Llsberg S8L, Agroñp Com S8L-cre;Lerea porcllor, lerma
Slll;Lea S8L, Selgros-comerL.
=:,*'/)2/,( esLe speclñcá zonel naLurale dln care fac parLe ora;ul ÞanLellmon, acuvlLá¡lle
preponderenLe ñlnd culLura planLelor ;l cre;Lerea anlmalelor.
  30
 
Comparauv cu slLua¡la la nlvel [ude¡ean, sLrucLura fondulul funclar a ora;ulul ÞanLellmon esLe
de asemenea domlnaLe de caLegorla suprafe¡elor arablle ;l pá;unl, fapL reßecLaL in sLrucLura
acuvlLá¡llor agrlcole.


lncepand cu anul 2006, in sLrucLura fondulul funclar a ora;ulul ÞanLellmon se remarcá
dlmlnuarea suprafe¡elor agrlcole dar sl a celor arablle, desuna¡la suprafe¡elor scoase dln
clrculLul agrlcol ñlnd de loculre. ln anul 2000 a fosL inreglsLraLá cea mal mare suprafa¡á
agrlcolá in perloada 1990-2011, fa¡á de acesL maxlm, in anul 2010 scáderea esLe de 34°.

Þe LerlLorlul ora;ulul ÞanLellmon exlsLá organlza¡ll cu proñl agrlcol ( socleLá¡l comerclale,
asocla¡ll ale producáLorllor eLc.) cu proñl vegeLal ;l anlmal. unul dlnLre agen¡ll economlcl
lmporLan¡l dln domenlul agrlcol, speclallzaL pe cre;Lerea anlmalelor esLe S.C. AgrolndusLrlalá
ÞanLellmon S.A. (ferma ÞanLellmon), cu cca. 300 capeLe ;l o produc¡le zllnlcá de pesLe 3000
llLrl lapLe. Þroñlul mlxL aslgurá prln cele 610 ha de¡lnuLe de aceasLá socleLaLe dlverslñcarea
produc¡lel.
Þe ansamblu se observá o u;oará scádere a produc¡lel vegeLale ;l a efecuvelor de anlmale.
Þrlnclpalele cause sunL uullzarea de solurl de planLe lnferloare, llpsa roLa¡lel culLurllor,
slsLemul de lrlga¡ll deñclLar, fenomene de degradare a solulul prln acldlñere, bál¡lre,
2010 2011 2012 2013
Suprafata agr|co|a dupa modu| de
fo|os|nta (ha)
2460 24S4 24S1 2337
SuprafaLa arablla (ha) 2333 2327 2324 2219
SuprafaLa l l vezl sl pepl nl ere
pomlcole
66 66 66 66
SuprafaLa vll sl peplnlere vlucole
(ha)
22 22 22 22
SuprafeLe pasunl (ha) 33 33 33 24
SuprafeLe faneLe (ha) 6 6 6 6
  31
 
reozlune, eLc. ue asemenea, una dln cauzele reducerll suprafe¡el agrlcole o consuLule ;l
auLorlza¡llle de consLrulre, ce au condus la o exundere neconLrolaLá a zonel consLrulLe. Þâná
in presenL, mare parLe dln consLruc¡llle ;l amena[árlle apáruLe sau ce se lnLen¡loneazá a ñ
inñln¡aLe, produc dlsconunulLá¡l in suprafa¡a arabllá, men¡lonám alcl depozlLele en-gross
care, pe lângá spa¡ll excedenLare sau Lerenurl neproducuve, au ocupaL suprafe¡e lmporLanLe
dln clrculLul agrlcol.
Þrlnclpalele acuvlLá¡l sunL legaLe de legumlculLurá, culLura carLoñlor ;l cereallerá (grâu ;l
secará). CdaLá cu decllnul ple¡el lmoblllare, preslunea asupra Lerenurllor agrlcole a scázuL,
dar lnLeresul penLru acuvlLaLea aglcolá a rámas la fel de scázuLá ca in perloada boom-ulul
lmoblllar.
C lmporLanLá dlsfunc¡le in domenlul agrlcol esLe llpsa unul sysLem lnLegraL de colecLare,
depozlLare ;l desfacere penLru produsele agrlcole, care au ca pla¡á de desfacere munlclplul
8ucure;u.
Þroduc¡la LoLalá ;l producuvlLaLea muncll nu reßecL incá, poLen¡lalul naLural al zonel, Lradl¡la
;l experlen¡a localá.

SllvlculLura se bazeaza pe fondul foresuer aßaL pe LerlLorlul admlnlsLrauve al ora;ulul
ÞanLellmon cu LoLallzarea 2.923 ha ;l cuprlnde Þádurea ÞusLnlcu (833 ha) ;l Þádurea Cernlca
(1.933 ha). La acesLea se mal adaugá ;l vegeLa¡la arbusuvá ;l subarbusuvá de lângá lacurl ;l
bál¡l.
uesl gradul de impádurlre esLe unul foarLe mare penLru o unlLaLe admlnlsLrauve de câmple
(43,3° dln suprafa¡a LoLalá a acesLula), fondul foresuer esLe afecLaL de sursele de poluare
aßaLe in aproplere. 8evlLallzarea pádurllor dln zona consuLule un lmporLanL oblecuv in
sLraLegla de dezvolLare a locallLá¡ll.

!"E" F-,7*'** 0* G('*)*2A>*

loftosttoctoto
  32
 

Apo
Cra;aul ÞanLellmon esLe aprovlzlonaL cu apa poLablla dln surse subLerane sl de suprafaLa.C
reLea de LransporL sl dlsLrlbuue a apel de 43 km aslgura conecLarea a 82° dln uullzaLorll
locall casnlcl sl lndusLrlall. 74° dlnLre loculnLe sunL conecLaLe la un slsLem publlc cenLrallzaL
sau lndlvldual de canallzare (recensamanLul 2002).

ke(eooo Je fotolzote o eoetqlel sl locólzltll
Cra;ul ÞanLellmon esLe conecLaL la slsLemul na(lonal de furnlzare a energlel elecLrlce ,
aslgurând furnlzarea de elecLrlclLaLe in pesLe 98° dlnLre loculnLe/consumaLorl locall.
lncálzlrea esLe produsá lndlvldual.

locolo(e
Crasul ÞanLellmon are un aspecL urban, lncluzând cládlrl deLerloraLe dar sl case lndlvlduale
blne lnLreunuLe. ln anul 2012 exlsLau 6.120 loculnLe, dln care un numár de 117 proprleLaLe
ma[orlLará de sLaL ;l 6003 loculn¡e proprleLaLe ma[orlLar prlvaLá (lncluzând aLâL gospodárll câL
;l loculn¡e ln blocurl cu aparLemenLe). ln presenL sunL in [ur de 7.000 de gospodárll cu unul
sau dau lmmoblle.Au fosL lnluaLe lnvesuul penLru conservarea loculnLelor (reablllLarea
blocurllor).

loftosttoctoto Je occes sl comoolco(ll
lllnd aßaL in lmedlaLa proxlmlLaLe a 8ucure;uulul, re¡eaua de LransporL a ora;ulul esLe sLrâns
legaLá de cea a meLropolel. Cra;ul esLe asuel deservlL de cele douá aeroporLurl dln
8ucure;u.Þrlnclpalele drumurl dln ora; sunL un3 care Lraverseazá ora;ul de la vesL la esL
(ñlnd denumlL, pe LerlLorlul ora;ulul, 8olevotJol 8ltolo¡el) ;l cenLura ora;ulul 8ucure;u care
merge de la nord cáLre sud, prlnclpala zoná urbaná a ora;ulul se aßá nord de un3 ;l la vesL
de ;oseaua de cenLurá. AlLe drumurl lmporLanLe dln ora; sunL drumul [ude¡ean 301 care
  33
 
duce spre 8ude;u prln Cernlca ;l ÞláLáre;u, ;l drumul comunal 29 care leagá ÞanLellmonul de
Cozlenl ;l Cáneasa scurLând un drum care aluel ar Lrece prln 8ráne;u. 8e¡eaua de sLrázl are
112 km, dlnLre care insá in 2007 doar 18 erau modernlza¡l, prlmárla ldenuñcând aceasLa ca
ñlnd una dln prlnclpalele probleme ale ora;ulul. ln perloada ce a urmaL, exunderea ora;ulul
aLâL spre nord-esL, câL ;l spre sud-esL, a adus neceslLaLea exunderll re¡elel de sLrázl ;l s-au
desfá;uraL mal mulLe lucrárl in acesL sens.Asuel, ln prezenL exlsLa clrca 43 km sLrazl asfalLaLe.
1ransporLul ferovlar, in ora;ul ÞanLellmon esLe reprezenLaL prlnLr-o gará pe calea feraLá
8ucure;u-ConsLan¡a, gará aßaLá in parLea de nord a ora;ulul ;l in care opresc mal mulLe
Lrenurl personale care clrculá inLre una dln gárlle dln 8ucure;u (Cara de nord sau Cara Cbor)
;l ConsLan¡a, ClLenl¡a sau leLe;u, precum ;l Lrenul urban care leagá cele douá gárl
bucure;Lene. lnLrucâL prlnclpala zoná loculLá esLe cea foarLe aproplaLá de 8ucure;u, localnlcll
poL folosl penLru LransporL ferovlar cáLre dlferlLe zone ale 8ucure;uulul sLa¡la de meLrou
ÞanLellmon de pe maglsLrala M1, sLa¡le ce urmeazá a servl drepL capáL al unel nol maglsLrale
de meLrou ce urmeazá a ñ consLrulLá pâná in 2018.
1ransporLul publlc esLe efecLuaL de numero;l mlcl operaLorl lndependen¡l, care aslgurá
legáLurl inLre dlverse puncLe ale ora;ulul ;l 8ucure;u (zona Cora ÞanLellmon ;l mal deparLe,
Þla¡a lanculul sau caruerul 1lLan). ue asemenea, prln ÞanLellmon Lrec ;l alLe curse regulaLe ce
fac legáLura dlnLre 8ucure;u ;l locallLá¡lle dln esLul ora;ulul - lundenl, ÞláLáre;u, lundulea,
Cernlca sau 8ráne;u.

5etvlcllle Je comoolco(ll lnclud Lelefonla ñxa dlglLalá, re(ele de Lelefonle mobllá, o re(ea
exunsá de cablu 1v acoperá inLreaga locallLaLe.

Moooqemeotol Jeseotllot
ColecLarea sl LransporLul deseurllor dln locallLaLe esLe aslguraL de cáLre o companle prlvaLá
(SC 8CSAL LCCLCClC S8L) care aslgurá ;l depozlLarea in depozlLele de deseurl dln
impre[urlmlle ora;ulul ÞanLellmon.

  34
 5etvlcll

íJoco(le
SlsLemul educa(lonal dln ÞanLellmon lnclude: o ;coalá compusá dln douá corpurl cu clasele l-
vlll, o grádlnl¡á de sLaL cu program prelunglL având o capaclLaLe de 200 de locurl ;l 3
grádlnl¡e prlvaLe.
coltotó
ln ÞanLellmon exlsLa 3 blblloLecl, blblloLecl care nu sunL publlce, in care exlsLá un numár de
aproxlmauv 17.011 volume, având un numár de douá persoane anga[aLe. ln cadrul scolll
generale exlsLá o blblloLeca dlspunând de un fond de 20.000 de volume.
ln locallLaLe exlsLá un muzeu, care are 3 anga[a¡l ;l un numár de aproxlmauv 1000 persoane
pe an ca vlzlLaLorl.

5óoótote sl oslsteo¡ó socloló
lnfrasLrucLura de sánáLaLe a orasulul lnclude o pollcllnlcá, 2 farmacll, 4 cablneLe
sLomaLologlce, 3 laboraLoare de Lehnlcá denLará, sl 8 cablneLe medlcale de famllle. Servlclul
ambulaLorlu de urgen¡á esLe cenLrallzaL in munclplul 8ucure;u. Þersonalul lmpllcaL in
lnfrasLrucLura de sánáLaLe localá numara aproxlmauv 33 de persoane.
ln ansamblu, sLarea de sánáLaLe localá esLe buná, cu excep(la câLorva afecLa(l de boll.
AslsLenLa soclalá esLe furnlzaLá penLru a[uLor de incálzlre (300 de persoane), (a[uLore soclale,
venlLul mlnlm garanLaL (20 de persoane), aloca¡ll prlvlnd sus¡lnerea famlllel (123 dosare),
aslsLen¡l personall al persoanelor cu handlcap, personal anga[aL cu conLracL de muncá (80
  33
 
persoane), lndemnlza¡ll penLru persoane cu handlcap (100 persoane), aloca¡ll de sLaL penLru
copll (30 dosare anual), lndemnlza¡ll cre;Lere copll cu handlcap (30 dosare anual).

loftoc(looolltote
Crasul ÞanLellmon are o clrcá de pollue, a cárel acuvlLaLe acoperá LoaLá locallLaLea. ÞesLe 140
de evenlmenLe lnfrac(lonale au fosL raporLaLe anual, cele mal mulLe vlzând persoane ñzlce.
Þe langá clrca de Þoll¡le mal exlsLá inñlnLa¡á Þoll¡la Localá in scopul exerclLarll aLrlbu¡lllor
prlvlnd apárarea drepLurllor sl llberLá(llor fundamenLale ale persoanel, a proprleLá(ll prlvaLe
sl publlce, prevenlrea sl descoperlrea lnfrac(lunllor, in urmáLoarele domenll: ordlnea ;l
llnl;Lea publlcá, precum sl paza bunurllor, clrcula(la pe drumurlle publlce, dlsclpllna in consLruc(ll sl
añsa[ul sLradal, acuvlLaLea comerclalá, evlden(a persoanelor, alLe domenll sLablllLe prln lege.

Altele
Þe plan local exlsLá douá azlle de báLrânl prlvaLe sl douá unlLá(l bancare: 8alñalsen sl 88u.

losuto(ll pobllce
Þrlmárla ÞanLellmon esLe organul execuuv al admlnlsLra(lel publlce locale, cu un personal
anga[aL de pesLe 90 de persoane. Conslllul Local esLe organul local de declzle sl esLe alcáLulL
dln 19 membrl alesl de popula(le.

ke(ele soclole
Þrlmárla orasulul ÞanLellmon esLe añllaLá la slndlcaLul Columna respecuv Þro Lex. Þe
LerlLorlul localuLá¡ll exlsLá un slngur CnC : Asocla(la Cresuná SanLa Marla Crlsuna - SlLuaLá in
SLr. 8áscoalel nr. 21 A.

!"H" I&,>( 3- 4/5'A
  36
 

ln anul 2012 popula¡la ocupaLá dln ora;ul ÞanLellmon aungea cca. 30° dln numárul LoLal de
loculLorl. SLrucLura popula¡lel ocupaLe dupá sLaLuLul profeslonal pe acuvlLá¡l economlce dln
ora;ul ÞanLellmon lndlcá ponderea cea mal mare penLru caLegorla lndusLrlel prelucráLoare
urmaLá de comer¡ ;l servlcll conexe de mlca anvergurá: repara¡ll casnlce, repara¡ll auLo-moLo,
consLruc¡ll ;l servlcll de depozlLare ;l LransporL.

ClasamenLul impár¡lrll popula¡lel pe domenll de acuvlLaLe se prezlnLá asuel:

lndusLrle (36,2°)

ComerL (44,9°)

AgrlculLurá (2°)

Servlcll (1°)

AlL domenlu (3°)

Casnlc (11,1°).
Þroñlul educa¡lonal esLe marcaL de aproprlerea ora;ulul de caplLalá, in locallLaLe ñlnd
func¡lonale doar unlLá¡l de invá¡ámânL pre;colar, prlmar sl glmnazlal. ln ceea ce prlve;Le
evolu¡la for¡el de muncá LoL mal pu¡lnl unerl doresc sá-¡l desfá;oare acuvlLaLea in locallLaLe,
ma[orlLaLea cáuLandu-;l un loc de muncá in caplLalá sau in sLrálnáLaLe.
ln prezenL desfásoará acuvlLá(l de produc(le, servlcll sl comer( un numár de pesLe 300 de
socleLá(l (socleLá(l pe ac(lunl, socleLá(l cu raspundere llmlLaLá sl asocla(ll famlllale) care
aslgurá locurl de muncá la pesLe 60° dlnLre loculLorll orasulul.

;omojol
Conform daLelor puse la dlspozl¡le de A!ClM llfov, in perloada lanuarle 2009-nolembrle
2013, slLua¡la la nlvelul locallLá¡ll ÞanLellnom se prezlnLá asuel:
  37
 

JF/,0( ="K"L"I"M"@G&7N

!"O" P&2-5Q*()/) -'&5&4*'

Crasul ÞanLellmon esLe parLe a slsLemulul re¡elel de locallLá¡l na¡lonale, reprezenLând un
lmporLanL cenLru cu poLen¡lal de dezvolLare dln 8eglunea 8ucure;u-llfov. Zona in care se aßá
ora;ul ÞanLellmon esLe sub lnßuen¡a dlrecLá a caplLalel ;l sub preslunea acesLela de spa¡lu,
resurse umane ;l produse. AceasLa face ca ora;ul ÞanLellmon sá ñe lnclus prln dlferlLe sLudll
urbanlsuce in a;a numlLa CenLurá verde a 8ucure;uulul precum ;l in zona meLropollLaná a
acesLula.ltoflol ecooomlc ol oto,olol lootellmoo
8esursele naLurale aßaLe pe LerlLorlul admlnlsLrauv al ora;ulul ÞanLellmon sunL reprezenLaLe
de solul cu ferullLaLe rldlcaLá ;l de maLerlalele de consLruc¡le de upul nlslpulul ;l pleLrl;ulul.
8esursele foresuere exlsLá in pelsa[ul dellmlLaL admlnlsLrauv al ora;ulul ÞanLellmon ;l sunL
reprezenLaLe de pádurl de sLe[ar, ulm, cer, ar¡ar ;l Lel ;l de allnlamenLele de up llzlerá.
vegeLa¡la arbusuvá ;l subarbusuvá mal apare pe malurlle lacurllor.
An Medla sLoculul de ;omerl uln care femel
2009 143 79
2010 286 139
2011 134 77
2012 148 87
2013 133 92
  38
 
Þroñlul economlc esLe unul lndusLrlal agrar. Se dore;Le men¡lnerea acesLor func¡ll,
urmárlndu-se dezvolLarea ;l modernlzarea lor, corelaLe cu reLehnologlzare in vederea
reablllLárll medlulul (afecLaL de unlLá¡lle poluanLe ,,AcumulaLorul" ;l ,,neferal").
ÞrlnLre facLorll favorlzan¡l al dezvolLárll locallLá¡ll se numárá aproplerea de ple¡e de
desfacere, oferLa for¡el de muncá leûlná ;l callñcaLá, exlsLen¡a unel lnfrasLrucLurl
LehnlcoedlllLare, aproplerea de lmporLanLe cál de LransporL ruuere ;l ferovlare (de ex. ;oseau
de cenLurá).
ÞrlnLre facLorll resLrlcuvl, enumerám :

uependen¡a for¡el de muncá de cele douá unlLá¡l economlce neferal ;l AcumulaLorul,

Mlgra¡la for¡el de muncá spre 8ucure;u, dar ;l in afara granl¡elor ¡árll,

AgrlculLura slab dezvolLaLá,

lnsuñclen¡a valorlñcare a resurselor proprll in dlrec¡la dezvolLárll servlclllor ;l al
lndusLrlel u;oare, agroallmenLare ;l prelucrare a lemnulul,

CaplLalul uman lnsuñclenL pregáuL, ñlnd necesará ldenuñcarea unor meLode care sá
creeze condl¡llle penLru ceLá¡enl sá lnvesLeascá in afacerl in ora;ul ÞanLellmon.

ÞuncLe Larl ÞuncLe slabe
AglculLurá
  39
 

uaLorlLá fapLulul cá ora;ul ÞanLellmon esLe llmlLaL ca LerlLorlu, esLe dlñcll de anallzaL gradul
de lnLegrare a acuvlLá¡llor economlce sau clausLerlzare. nu exlsLá lan¡url lnLegraLe, mal
-AglculLura esLe una dln acuvlLá¡lle
economlce de bazá, exlsLând for¡a de
muncá suñclenLá ;l callñcaLá,
-condl¡ll favorablle penLru culuvarea de
cereale ;l porumb,
-poLen¡lal penLru dezvolLarea secLorulul
p r l v a L d l n d o me n l u l a g r l c o l ; l
agroallmenLar,
-poLen¡lal penLru dezvolLarea secLorulul
prlvaL in domenlul exploaLa¡lllor foresuere
;l prelucrárll lemnulul,
-exlsLen¡a resurselor care poL sLa la baza
dezvolLárll sl dlverslñcárll servlclllor sl
produc(lel agrlcole.
-fragmenLarea exceslvá a Lerenurllor
agrlcole in exploaLa¡ll ;l parcele, una dln
consecln¡e ñlnd ingreunarea ßuxurllor
Lehnologlce de ob¡lnere a produc¡lel
agrlcole vegeLale,
-exploaLarea lneñclenLá a fondulul funclar,
-foloslrea lneñclenLá a ma;lnllor agrlcole,
-sLarea precará a drumurllor de exploaLare
agrlcolá,
-markeung redus penLru produsele agrlcole
;l foresuere,
-dezvolLarea lnsuñclenLá a secLorulul
consulLan¡el agrlcole.
Servlcll, comer¡, mlcá lndusLrle
-poLen¡lal penLru dezvolLarea unor ramurl la
nlvelul lndusLrlel mlcl de prelucrare a
maLerlllor prlme,
-poLen¡lal penLru afacerl de lnLeres penLru
popula¡la caplLalel, având in vedere dlsLan¡a
redusá fa¡á de aceasLa,
-exlsLen¡a unor acuvlLá¡l varlaLe de comer¡ :
produse allmenLare ;l mlxLe, medlcamenLe,
maLerlale de consLruc¡ll, eLc.
- o g a m á d l v e r s á d e s e r v l c l l
presLaLe: crol Lorl e, frl zerl e,LransporL
persoane ;l márfurl, servlcll de posLá, CLC,
1v, cablu, Lelefonle ñxá.
-incá nu exlsLá creaLe, modernlzaLe ;l
reablllLaLe LoaLe unlLá¡lle necesare penLru a
aslgura o maxlmá aLracuvlLaLe a locallLá¡ll
penLru agen¡ll economlcl, poLen¡lall
lnvesuLorl,
-llpsa de for¡á de muncá având callñcárl
speclñce secLorulul Ler(lar sl de mlcá
lndusLrle.
  40
 
degrabá o dlsparl¡le a acuvlLá¡llor economlce dln zoná care nu permlL reallzarea unor
economll de scalá.5llvlcoltoto
Se bazeazá pe fondul foresuer aßaL pe LerlLorlul admlnslLrauv al ora;ulul ÞanLellmon care
LoLallzeazá 2.923 ha ;l cuprlnde Þádurea ÞusLnlcu (833 ha) ;l Þádurea Cernlca (1.933 ha). La
aceasLa se mal adaugá ;l vegeLa¡la arbusuvá ;l subarbusuvá de lângá lacurl ;l bál¡l.
ue;l gradul de impádurlre esLe unul foarLe mare penLru o unlLaLe admlnlsLrauve de câmple
(cca.43,3° dln suprafa¡a LoLalá a acesLula), fondul foresuer esLe afecLaL de sursele de poluare
aßaLe in aproplere. 8evlLallzarea pádurllor dln zoná consuLule un lmporLanL oblecuv in
sLraLegla de dezvolLare a locallLá¡ll.

1otlsmol
1urlsmul esLe o alLá acuvlLaLe economlcá penLru locallLaLea ÞanLellmon prln resursele
Lurlsuce aßaLe pe LerlLorlul acesLela. ÞrlnLre resursele naLural se numárá pádurea 1anganulul
sl cele douá lacurl ÞanLellmon ;l Cernlca.8esursele anLroplce sunL reprezenLaLe de
monumenLele lsLorlce ;l de arhlLecLurá de lmporLan¡á na¡lonalá ;l care se consuLule in
oblecuve ale Lurlsmulul culLural:

SlLul arheologlc de la ÞanLellmon, puncL la ,,Lebáda"

SlLul arheologlc de la ÞanLellmon, puncL la ,,lnsuLuL"

Asezare vaLra saLulul Crádl;Lea

SlLul arheologlc de la ÞanLellmon, puncL la ,,Þádurea 1ânganu"

losLa mánásure 1ânganu
  41
 

necropolá

Mánásurea Cernlca

8lserlca mare Sf.Cheorghe, Sf. Schlmbare la fa(á

Þaracllsul AdormlLea Malcll uomnulul

Þaracllsul lnLrarea ln 8lserlca a Malcll uomnulul

8lserlca Sf. Lazár, in clmlur

8lserlca Sf. nlcolae dln CsLrov, cu parcul

Muzeu-Lapldarlum

Ansamblul clmlurulul mánásurll Cernlca

Cavoul MlLropollLulul nlfon

MonumenLul funerar al eroulul lorgu Cosma

MormânLul lul Cala Calacuon

MormânLul plcLorulul lon |uculescu

MonumenLul funerar al Marlel 8omanoñ

MormânLul lul loan Lupa;

MonumenLul funerar al lul Alexandru nlcolescu

MonumenLul funerar al lul 5Lefan urlá¡eanu

8usLul lul 1heodor vácárescu

lnfrasLrucLura Lurlsucá esLe reprezenLaLá de complexul 1urlsuc Lebáda in curs de
Lransformare, ansamblul mánásurll Cernlca, 5Lrandul Cenlca, Þádurea ;l Cabana ÞusLnlcul.
unlLá¡lle de cazare dln ora;ul ÞanLellmon erau reprezenLaLe la nlvelul anulul 2010 de o
penslune agroLurlsucá cu 8 locurl de cazare. lndlcaLorll Lurlsucl araLá un nlvel scázuL al
  42
 
lndlcaLorllor Lurlsucl, respecuve numár de innopLárl, ßuxul Lourlsuc lmporLanL ñlnd in sezonul
cald ;l mal ales in week-end.
lormele de Lurlsm pracucaLe cu poLenual de dezvolLare sunL Lurlsmul de week-end, Lurlsmul
culLural ;l cel de LranslL. La acesLa se adaugá agremenLul penLru localnlcl.
lacLorll care ar conLrlbul la dezvolLarea Lurlsmulul in zoná, ;l de care acesLa deplnde, sunL
lnfrasLrucLura de LransporL, speclallzarea for¡el de muncá pe dlferlLe componenLe Lurlsuce,
promovarea poLen¡lalulul Lourlsuc ;l dezvolLarea unor nol capaclLá¡l de cazare.
SecLorul servlclllor cunoa;Le o dezvolLare conslderabllá in ulumll anl, fapL penLru care puLem
consldera cá economla se indreapLá spre secLorul Ler¡lar. SecLoarele dln servlcll care
predomlná sunL comer¡ul, depozlLarea, LransporLurlle ;l servlcllle publlce.

!"#R" =5()*+( ,-0/,0-)&, 5(2/,()-
ÞaLrlmonlul naLural, sursa Lradluonala a dezvolLarll locale, evaluarea lul canuLauva sl
callLauva reprezlnLa scopul acesLul caplLol. vom lncerca pe baza daLelor obunuLe sa descrlem
elemenLele paLrlmonlul naLural local care poL consuLul o baza a regenerarll durablle locale.8epere geograñce sl geologlce
AßaLá ln zona de sud - esL a Camplel 8ucuresu, parLe lnLegranLá a Camplel 8omane,
locallLaLea ÞanLellmon se slLueazá ln subdlvlzlunea denumlLá Campul CLopenl-
Cernlca.8elleful esLe ln general caracLerlzaL prln suprafe¡e lnunse de cample sl luncá. ln ceea
ce prlvesLe subsolul, zona prezlnLá mare ráspandlre de sLraLurl de pleLrlsurl, nlslpurl sl arglle
de Colenuna pesLe care sau asLernuL marne, arglle sl depozlLe loessolde de clrca 10 m
groslme. LegaLá ln mod dlrecL de sLrucLura sLraLurllor solurllor esLe sl valorlñcarea nlslpurllor
sl pleLrlsurllor ln lndusLrla maLerlalelor de consLruc¡ll.
  43
 

Cllma
Þe LerlLorlul locallLá¡ll cllma esLe LemperaL conunenLalá cu nuan¡e exceslve (lernl frlguroase sl
verl ñerbln¡l), aLenuaLe ln parLe prln suprafe¡ele lacusLre (lacurlle ÞanLellmon, Cernlca,
lundenl) sl cele lmpádurlLe (pádurlle ÞanLellmon,ÞusLnlcu, 8ránesu, 1angeanu). Asuel
LemperaLura medle anualá esLe de 10,3¨C, medla lunll lanuarle - 3,3¨C, lar cea a lunll lulle
22,9 ¨C (sLa¡la Moara uomneascá). ÞreclplLa¡llle medll anuale lnreglsLreazá valorl de 303 mm
cu maxlmum pluvlomeLrlc la lncepuLul verll (64,4 mm) sl mlnlmum ln larná (februarle -311,4
mm) conform daLelor lnreglsLraLe la sLa¡la meLeorologlca 8ránesu. vanLurlle domlnanLe baL
ln secLoarele nL (21,3 °) sl v (21,8 °), urmaLe de cele dlnspre S - L (14,4°). vanLurlle de nL
sl L LransporLá larna aerul rece polar, lar vara pe cel cald, Lroplcal.

Condl¡ll hldrograñce
1erlLorlul locallLá¡ll se lnscrle ln bazlnul hldrograñc llfov. Þrlnclpalul aßuenL al raulul
llfov,colecLor al re¡elel hldrograñce ln zoná esLe raul uambovl¡a. AßuenLul uambovl¡el,
Colenuna,care sLrábaLe sl LerlLorlul orasulul ÞanLellmon, are o suprafa¡á de bazln de 636 km2
sl o lunglme de 80 km. LsLe un rau de cample cu o panLá mlcá (0,8 m/km), de-a lungul
cursulul ñlnd reallzaLe prln bara[e o salbá de lacurl de vale, care reprezlnLá o adeváraLa
valoare aLaL ln pelsa[ul sl ln economla localá, caL sl ln cazul zonel perlurbane 8ucuresu
(lrlga¡ll, plsclculLura, Lurlsm, sporL, agreemenL eLc). Þe LerlLorlul admlnlsLrauv al locallLá¡ll se
desfásoará lacurlle ÞanLellmon l sl ll, precum sl o parLe a laculul Cernlca.


Condl¡llle pedologlce
Solurlle locallLául sunL predomlnanL brun - roscaLe la care se asoclazá cernozlomurlle
argllolluvlale, lar ln luncl solurlle sunL cu precádere aluvlonare. SuprafeLele mal blne drenaLe
sunL domlnaLe de solurlle brun - roscaLe. Þe poruunlle cu crovurl, acesLea se asoclazá cu
  44
 
solurl pseudoglelce, lar unde drena[ul esLe slab, solurlle brun - roscaLe devln umede daLorlLá
panzel freauce sl se asoclazá cu cernozlomurlle argllolluvlale.
Ca mod de foloslnLá cernozlomurlle sl solurlle brun - roscaLe dau bune rezulLaLe ln culLurlle
de cereale sl planLe lndusLrlale (LuLun, sfeclá de zahár, ßoarea soarelul eLc), ln ump ce solurlle
aluvlonare favorlzeazá legumlculLura.

launa sl vegeLa¡la naLuralá
launa - reprezenLaLá de anlmale mlcl speclñce camplel, mal ales dln caLegorla
rozáLoarelor:popandáu, dlhor, harglog eLc. ln pádurl au fosL acllmauza¡l fazanul sl cáprlorul,
lar ln [urul lacurllor se lnLalnesc pásárlle de balLá (ra¡e, gasLe, llsl¡a, nagaLul, sLarcul
eLc).Asadar, LerlLorlul locallLá¡ll ÞanLellmon prezlnLá condl¡ll favorablle de cadru naLural, prln
exlsLen¡a unor marl suprafe¡e neLede, sLablle, lnsorlLe, cu accese usoare sl poslblllLá¡l de
allmenLare cu apá, creandu-se asuel poLen¡lalul necesar dezvolLárll aLaL ln ceea ce prlvesLe
zonele rezlden¡lale, caL sl ln sfera economlcá, cu deoseblre ln secLorul servlclllor, mal ales
cele legaLe de Lurlsm, sporL, agremenL eLc. La aceasLa se adaugá caracLerul polarlzaLor fa¡á de
caplLalá, ln cadrul zonel perlurbane, deñnlL prln lnLeresul penLru zonele de agremenL dar sl
penLru Lerenurl ln vederea consLrulrll loculn¡elor de vacan¡á, fenomen mal recenL cu
repercurslunl ln plan soclal sl comporLamenLal cu lnßuen¡e dlnspre urban spre rural.
ln cadrul pelsa[ulul naLural vegeLa¡la ocupá un loc de lmporLan¡á ma[orá (economlcá,
ecologlcá),
orasul ÞanLellmon slLuandu-se ln frunLea locallLá¡llor cu suprafe¡e lmpádurlLe (43 °).
ln func¡le sl de condl¡llle geograñce, vegeLa¡la de pe LerlLorlul locallLá¡ll sl dln zonele
aproplaLe
esLe caracLerlsucá zonelor de cample sl luncá. ln [urul lacurllor sl a bál¡llor lundenl,
uobrolesu,
ÞanLellmon sl Cernlca apare asoclerea vegeLa¡lel sponLane acvauce sl palusLre, conLrlbulnd la
desávarslrea pelsa[ulul sl a cadrulul amblenLal naLural asoclaL alLor func¡lunl. vegeLa¡la de
cample esLe reprezenLaLá prln arealul pádurllor de sLe[ar, ln amesLec cu ulm, carpen, Lel,
ar¡ar, [ugasLru, cer eLc. ln sub-arboreLul acesLor pádurl de foloase se lnLalnesc arbusu ca
mácesul, alunul, porumbarul,lemnul calnesc, cornul eLc.


  43
 
!"##" F2,/'2/,( 0* /6)*+(,-( 2-,-5/,*)&,
Suprafa(a LoLalá lnclusá in llmlLa admlnlsLrauv LerlLorlalá a locallLá¡ll ÞanLellmon esLe de
6.716 ha.
SLrucLura Lerenurllor esLe prezenLaL in Labelul de mal [os :

(5otso lofo - ltlmotlo lootellmoo)

1erenurl agrlcole
ÞoLen(lalul agrlcol al locallLá¡ll ÞanLellmon esLe lnßuen(aL de ferullLaLea naLuralá a solulul. ln
mod Lradl(lonal, zona esLe cunoscuLá ca o zoná predomlnanL de culuvare a cerealelor -
orlenLaLá spre cresLerea anlmalelor. Lvolu(la in ulumll anl pe caLegorll de folosln(á a
Lerenurllor agrlcole nu se schlmbá foarLe mulL, asa cum araLá daLele prezenLaLe mal [os :

Þrlnclpalele culLurl agrlcole sl canuLá(lle care au fosL ob(lnuLe sl raporLaLe in zona locallLá¡ll
sunL:

1erenur| agr|co|e,
d|n care
2337 1erenur| ne_agr|co|e,
d|n care:
4S40
1eteo otobll 2219 loJotl 3073
losool 24 cotsotl Je opo 678
looete 6 utomotl 136
llvezl 66 cotu, coosttocul 373
vll 22 1eteo oeptoJocuv 76
2010 2011 2012 2013
Suprafata agr|co|a dupa modu| de
fo|os|nta (ha)
2460 24S4 24S1 2337
SuprafaLa arablla (ha) 2333 2327 2324 2219
SuprafaLa l l vezl sl pepl nl ere
pomlcole
66 66 66 66
SuprafaLa vll sl peplnlere vlucole
(ha)
22 22 22 22
SuprafeLe pasunl (ha) 33 33 33 24
SuprafeLe faneLe (ha) 6 6 6 6
  46
 

Lvolu(la produc(lel zooLehnlce, esLe prezenLaL in acelasl formaL:

(5otso lofo - ltlmótlo lootellmoo)

AcesLe daLe coroboraLe cu suprafe(ele agrlcole, araLá un foarLe mare regres in domenlul
cresLerll anlmalelor. Ca subdomenlu ale economlel locale, agrlculLura esLe caracLerlzaLá de
Lendl(Le de scádere a popula(lel lmpllcaLe in acesL secLor.
1erenurl sllvlce
ln ansamblul locallLá¡llor dln zona perlurbaná, cu grad rldlcaL de lmpádurlre, orasul
ÞanLellmon ocupá un loc de frunLe - clrca 43,3° dln suprafa¡a LerlLorlulul admlnlsLrauv la
care se adaugá vegeLa¡la sponLaná de-a lungul lacurllor sl bál¡llor creand cadrul amblenLal
necesar recreerll sl Lurlsmulul.
LsLe recunoscuL rolul fundamenLal al pádurll de proLe[are sl lnßuen¡are a celorlalLe elemenLe
de medlu (apá, aer, sol, facLor cllmaLerlc). ÞrlvlLá ln ansamblul el, pádurea reprezlnLá cel mal
Cu|tur| s| canntan cu|nvate] reco|tate s|
raportate
2010 2011 2012 2013
SuprafaLa culuvaLa cu grau sl secara (ha) 10 10 10 10
Þroducua LoLala de grau sl secara (Lo) 40000 40000 40000 40000
SuprafaLa culuvaLa cu porumb boabe (ha) 10 10 10 10
Þroducua LoLala de porumb boabe (Lo) 33000 33000 33000 33000
SuprafaLa culuvaL cu poml frucuferl (ha) 3 3 3 3
Þroducua LoLala de frucLe (Lo) 23000 23000 23000 23000
Septe| s| canntatea de produse zootehn|ce 2010 2011 2012 2013
8ovlne - LoLal (capeLe 161 161 161 161
8ovlne - ln gospodarllle populauel (capeLe) 161 161 161 161
Þorclne - LoLal (capeLe) 73 73 70 70
Þorclne - ln gospodarllle populauel (capeLe) 73 73 70 70
Cvlne sl caprlne - LoLal (capeLe) 740 740 740 740
Cvlne sl caprlne- ln gospodarllle populauel
(capeLe)
740 740 740 740
Þasarl - LoLal (capeLe) 136 130 130 123
Þasarl - ln gospodarllle populauel (capeLe) 136 130 130 123
  47
 
complex ecoslsLem cu poslblllLá¡l de auLoreglare sl auLoregenerare. Cu LoaLe acesLea, cu
lmpre[urárlle acLuale, avand ln vedere nucleele poluanLe ln zoná, suprafe¡ele lmpádurlLe au
de suferlL. Se lmpune asadar consuenuzarea popula¡lel asupra preocupárll de proLec¡le sl
exundere a zonel de pádure, ca oblecuv prlomordlal, cu caracLer pragmauc, ln acuvlLaLea
unlLá¡ll LerlLorlal - admlnlsLrauve.
8evlLallzarea zonelor de pádure devlne llLeralmenLe sLrlngenLá, ln condl¡llle ln care acesLea
conLrlbule - ac¡lonand beneñc aspra celorlalLe componenLe de medlu - la lnsásl callLaLea
vle¡ll, sub LoaLe aspecLele sale, lncluslv recreere, Lurlsm sl agreemenL.

Locallzare zone sllvlce
SuprafeLele sllvlce de pe LerlLorlul locallLá¡ll ÞanLellmon sunL de 2.923 ha aßaLe in cenLura
verde a meLropolel, mare parLe a acesLel suprafe¡e ñlnd zoná de agreemenL a caplLalel:
- Þádurea ;l zona de agreemenL ÞusLnlcu - 833 ha,
- Þádurea Cernlca - 1.933 ha .

Spa(ll verzl
Suprafa¡a LoLala a spa¡lllor verzl slLuaLe ln lnLravllanul locallLá¡ll, ln anul 2013 (sursa u!S ñ;a
locallLá¡ll - Þrlmarla ÞanLellmon), era de 1 ha
(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)

A fosL inLocmlL un memorlu Lehnlc penLru amena[area unul parc in ora;ul ÞanLellmon, in
suprafa¡á LoLalá de 8.330 mp., parc ce va cuprlnde:alel carosablle, alel pleLonale, spa¡ll
penLru acuvlLá¡l sporuve, spaul verzl sl dale lnlerbaLe.
SunL vlzaLe amena[area unor zone de [oaca penLru copll pe caLegorll de varsLe sl alLe acuvlLau
penLru peLrecerea umpulul llber sl a unor zone speclal amena[aLe penLru persoanele
varsLnlce.
Þarcul propus esLe amplasaL ln cenLrul orasulul, ln cenLrul fosLel unlLau mlllLare amplasaLe pe
un3. Se lnveclneaza la nord cu o zona de loculnLe lndlvlduale dezvolLaLa dupa anll `90.
S|tuana span||or verz| 2008 2009 2010 2011 2012
SuprafaLa spaullor verzl a orasulul
(ha)
1 1 1 1 1
  48
 
Þarcul va ñ prevazuL cu o reLea de llumlnaL publlc consLand ln sLalpl de llumlnaL exLerlor
(sLalpl lnalu).

!"#!" =5()*+( ,-0/,0-)&, ;+*'-S 02(,-( (T-+A,*)&,
AcesL caplLol sLudlaza ºscheleLul" urban al locallLaul, care susune acuvlLaule de dezvolLare
locala.
Scopul esLe ldenuñcarea canuLauva sl callLauva a reLelelor de acces, uullLau publlce, spaullor
sl doLarllor publlce care poL susune oblecuvele de dezvolLare locala, aslgurand relaua dlnLre
celelalLe resurse locale sl capaclLaLea de a le Lransforma ln produse sl servlcll cu valoarea
adaugaLa caL mal mare.
Þrocesul de urbanlzare a devenlL un fenomen general, speclñc sl lreverslbll, ñlnd rezulLaLul
unor facLorl oblecuvl cum ar ñ dezvolLarea comer¡ulul, a LransporLulul sl a lndusLrlel. La ora
acLuala, [ude¡ul llfov de¡lne 40 de unlLá(l admlnlsLrauv-LerlLorlale, dlnLre care opL orase
(8ragadlru, 8uûea, Chlula, Mágurele, CLopenl, ÞanLellmon, Þopesu-Leordenl sl volunLarl) sl
32 de comune (1 uecembrle, Afuma¡l, 8aloLe;u, 8ercenl, 8ráne;u, Cernlca, Chla[na, Clolpanl,
Clorogârla, Cllncenl, Copácenl, Corbeanca, CorneLu, uárá;u-llfov, uascálu, uobroe;u,
uomne;u, uragomlre;u-vale, Cáneasa, Cllna, Crádl;Lea, Crulu, !llava, Moara vláslel,
Mogo;oala, nucl, Þerl;, ÞeLráchloala, Snagov, 5Lefáne;ul de !os, 1unarl, vldra).
Crasul ÞanLellmon esLe slLuaL la 10 km de munlclplul 8ucure;u sl are in componen¡á o
slngurá locallLaLe.
Suprafa¡a zonel admlnlsLrauve a orasulul ÞanLellmon esLe de 6.716 ha (4,24° dln suprafa¡a
[ude¡ulul) dln care 2.714 ha lnLravllan. Crasul are o popula¡le de 23.396 loculLorl.

!"#9" @5G,(02,/'2/,( 3- (''-0 T* 2,(501&,2 4A,G/,* T* 1-,0&(5-
?,/4/) 5(6&5() un 3: 8ucuresu - ÞanLellmon - Lehllu - leLesu - Cernavoda - ConsLanLa
?,/4/,* U/3-2-5- u! 301: ÞanLellmon - Cernlca - un 4 - ClLenlLa, u! 100A: CenLura 8uuera
8ucuresu.
8e¡eaua ruuerá dln lnLravllan esLe compusá dln douá drumurl publlce, respecuv un 3 sl u!
301 la care se adaugá re¡eaua de sLrázl prlnclpale sl secundare cu o lunglme de aproxlmauv
  49
 
122 km (sLrázl apar¡ln¡lnând domenlulul publlc ;l prlvaL), dln care apoxlmauv 43 km sunL
asfalLa¡l, dlferen¡a de 77 km ñlnd doar cu plaLrá.
SLausuc, evoluua dezvolLarll reLelel sLradale esLe prezenLaLa ln Labelul de mal [os:

(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)

!"#<" @5G,(02,/'2/,( 3- 4-3*/
Solurlle predomlnanLe dln [ude¡ul llfov prezlnLá, in general, o vulnerablllLaLe relauv scázuLá la
lmpacLul mulLor agen¡l poluan¡l daLorlLá capaclLá¡ll de Lamponare buná. Asuel au fosL
deplsLaLe cca. 100 ha de Leren poluaL cu meLale grele ;l SC
2
in zona de lnßuen¡á a plauormel
lndusLrlale ÞanLellmon - neferal.

8e(eaua publlcá de dlsLrlbu(le/ allmenLare cu apá
SlLua(la sLausucá a re(elel de allmenLare sl dlsLrlbu(le a apel in locallLaLe esLe prezenLaLá in
Labelul urmáLor :
ke¡eaua de strãz| orã;ene;n 2008 2009 2010 2011 2012
Lunglmea sLrazllor orasenesu - LoLal (km) 103 107 122 122 122
Lunglmea sLrazllor orasenesu modernlzaLe
(km)
23 23 41 41 43
keteaua de a||mentare] d|str|bune a
ape|
2008 2009 2010 2011 2012
Lungl mea sl mpl a a reLel el de
dlsLrlbuue a apel poLablle (km)
22 23.4 23.4 41.7 41.9
CapaclLaLea lnsLalaullor de producer
a apel poLablle (mc/zl)
2000 2000 2419 3320 3320
CanuLaLea de apa poLablla dlsLrlbulLa
consumaLorllor - LoLal (mll mc)
730 730 442 731 623
CanuLaLea de apa poLablla dlsLrlbulLa
consumaLorllor - uz casnlc (mll mc)
632 632 440 723 384
  30
 
(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)

8e(eaua de evacuare a apelor rezlduale (mena[ere sl lndusLrlale)
Lvoluua reLelel de canallzare locala esLe prezenLaLa mal [os:

(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)

Lvolu¡la re¡elel de canallzare localá-preluaLá de S.C.AÞ•-CAnAL lLlCv S.A. la daLa de
29.17.2010 având o lunglme de 33,02 km dln ÞvC ;l Luburl beLon.
Apele uzaLe sunL deversaLe in re¡eaua de canallzare (collecLor 87)aparunand AÞAnCvA
8ucure;u prln douá colecLoare :

un colecLor - un 1300 mm dln beLon care deverseazá pe LerlLorlul comunel uobrole;u

un colecLor - un 300 mm dln beLon care deverseazá inLr-o sLa¡le de pompare
amplasaLá in lmedlaLa aproplere a sLadlonulul MeLalul (pe LerlLorlul secLorulul 2 al
caplLalel).

AcLualmenLe lunglmea slmplá a re¡elel de canallzare esLe de 42,42 km.

lllLrarea sl epurarea apelor rezlduale:
Apele rezlduale provenlLe dln medlul lndusLrlal sunL in ma[orlLaLe epuraLe mecanlc de cáLre
producáLorll acesLora.
Apele uzaLe evacuaLe de locallLaLe prln cele douá colecLoare sunL preluaLe de cáLre colecLorul
87 Apa nova 8ucure;u ;l dlrec¡lonaLe cáLre sLa¡la de epurare Cllna.

8e¡eaua de gesuune a deseurllor mena[ere sl lndusLrlal
ue;eurlle mena[ere rezulLaLe in urma acuvlLá¡ll SC.AÞA-CAnAL lLlCv S.A. sunL preluaLe de
cáLre SC.8CSAL LCCLCClC S.A.

CperaLorl de salubrlzare
ke¡eaua de cana||zare 2008 2009 2010 2011 2012
Lungl mea sl mpl á a re(el el de
canallzare (km)
30.3 32.3 33 36.3 33
  31
 
ColecLarea sl LransporLul deseurllor se face de caLre SC.8CSAL LCCLCClC S.A., cu depozlLare
in afara locallLá¡ll ÞanLellmon, respecuv deseurlle sunL LransporLaLe pe rampa de deseurl
mena[ere a orasulul.

SlsLeme de incálzlre/ 8e(eaua de allmenLare cu gaz meLan
AllmenLarea cu cáldurá a loculn¡elor ;l doLárllor de uullLaLe publlcá dln orasul ÞanLellmon, se
face la ora acLualá in mal mulLe modurl:
- cu sobe allmenLaLe pe combusubll solld (lemne ;l cárbunl) ;l de;eurl agrlcole.
- cu gaze naLurale uullzaLe la incálzlrea localá sau in incálzlrea cenLralá
- cu gaze peLrollere llcheñaLe (CÞL) ;l/sau combusubll llchld
- elecLrlc (inLr-o mlcá másurá, in cazurl lzolaLe)
Þrepararea hranel se face cu gaze naLurale ;l, inLr-o mlcá másurá, cu buLelll de aragaz ;l, in
unele cazurl, in speclal in perloada de larná, cu combusubll solld ;l resLurl vegeLale (cocenl de
porumb).
Þe LerlLorlul orasulul ÞanLellmon sunL amplasaLe doua conducLe lmporLanLe (de inalLa
preslune) de LransporL al gazelor naLurale:lnel de allmenLare a munlclplulul 8ucuresu un 700
mm,MaglsLrala lLLAnA - 8uCu8LS1l7 €m de reLea aßaL in exploaLare sl aproxlmauv 23 €m
pusl in funcuune in anul 2003, in prezenL reLeaua de gaze naLurale ocupând o suprafaLa de 43
km.
uaLele sLausuce ale reLelel locale de allmenLare cu gaz meLan, sunL urmaLoarele:
(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)


keteaua de a||mentare cu gaz metan 2008 2009 2010 2011 2012
Lungl mea sl mpl a a conducLel or de
dlsLrlbuue a gazelor naLurale (km)
83,8 90,4 100,3 104,3 106,7
Caze naLural dlsLrlbulLe - LoLal (mll mc) 21723 11230 9444 11036 9864
Caze naLural dlsLrlbulLe - uz casnlc (mll mc) 4433 3308 6072 6938 7039
  32
 

2.1S. A|te re¡e|e de |nfrastructurã pub||cã

8e(eaua de furnlzare a energlel elecLrlce - acopera LoaLe locallLá(lle orasulul aslgurând
llumlnaLul publlc sl al popula(lel. un prolecL de lnfrasLrucLurá ol oto,olol lootellmoo, cu
scopul de modernlzare a llumlnaLulul publlc prln reducerea consumulul energeuc a fosL
depus prln Þrogramul Cpera¡lonal 8eglonal 2007-2013, Axa prlorlLará 1 - sprl[lnlrea
dezvolLárll durablle a ora;elor - poll urbanl de cre;Lere, uomenlul ma[or de lnLerven¡le 1.1 -
planurl lnLegraLe de dezvolLare urbaná sub-domenlul: cenLre urbane , având ca uLlu
"Dezvo|tarea ¡| modern|zarea s|stemu|u| de ||um|nat pub||c, cu re¡ea subteranã, |n Cra¡u|
Þante||mon"V 5Ml5 1991J. AcesL prolecL va dezvolLa lnfrasLrucLura urbaná a ora;ulul
ÞanLellmon sl va cresLe callLaLea vle(ll, prln dezvolLarea unlformá a lnfrasLrucLurll uullLá(llor
de llumlnaL publlc urban. Cb|ecnve|e spec|hce ale prolecLulul sunL: lnloculrea sl compleLarea
re(elel publlce de llumlnaL a ZAu, cu un numar de 1407 de corpurl de llumlnaL, lnloculrea sl
compleLarea re(elel publlce de llumlnaL a ZAu, cu un numar de 1116 de sLâlpl suporL,
8educerea poluarll vlzuale prln Lrecerea ln subLeran a 18,3 km de reLea elecLrlca, Crearea a 3
nol locurl de muncá. Modernlzarea sl dezvolLarea re(elel elecLrlce prln acesL prolecL va ñ de
aproxlmauv 23.999 m.

8e(eaua de comunlcaul - LoaLe locallLá(lle orasulul sunL racordaLe la slsLemul dlglLal de
Lelefonle ñxa. uaLele sLausuce colecLaLe lndlcá un mlc regres al numárulul de abonamenLe de
Lelefonle ñxá, ca urmare a exunderll Lelefonlel moblle dar sl a emlgra(lel locale, dar o
cresLere de abonamenLe penLru sursele moderne de lnformare (radlo sl Lelevlzlune), re(elele
de comunlcare mass medla acoperlnd LoL orasul. Þe LerlLorlul orasulul func(loneazá sLa(llle
LuLuror operaLorllor lmporLan(l de Lelefonle mobllá dln (ará.

2.16. Locu|re] Starea a;ezãr||or umane
SlLua(la suprafe(elor loculLe (lnLravllan) sl a loculn(elor dln orasul ÞanLellmon esLe prezenLaLá
in Labelul urmáLor:
Starea a;ezãr||or umane 2008 2009 2010 2011 2012
Suprafa(a loculbllá - LoLal (mp) 239380 291219 308309 324636 343931
  33
 
(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)

ulnamlca consLruc(lllor
1endln(a evldenLá a ulumllor anl in domenlul consLruc(lllor, esLe mlgrarea popula(lel cu
venlLurl pesLe medle, dln munclplul 8ucure;u inspre zonele llnl;uLe inveclnaLe, faclllLaLe de
cadrul naLural sl lnfrasLrucLurá de acces sl uullLá¡l in exundere. Asuel dlnamlca prolecLelor
rezldenuale esLe prezenLaLá in Labelul sLausuc urmáLor:

(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)
Suprafa(a loculbllá - proprleLaLe ma[orlLar
de sLaL (mp)
2438 2438 2438 4273 4273
Suprafa(a loculbllá - proprleLaLe ma[orlLar
prlvaLá (mp)
237122 288761 303831 320383 339638
Loculn(e exlsLenLe - LoLal (nr) 3388 3607 3760 3927 6120
Loculn(e in proprleLaLe ma[orlLar de sLaL
(nr)
86 86 86 117 117
Loculn(e in proprleLaLe ma[orlLar prlvaLá
(nr)
3302 3321 3674 3810 6003
Invesnn| - construcn| 2008 2009 2010 2011 2012
Loculn(e LermlnaLe - LoLal (nr) 398 222 134 168 200
Loculn(e LermlnaLe dln fondurl publlce (nr) - - - 31 -
Loculn(e LermlnaLe dln fondurl prlvaLe (nr) 398 222 134 137 200
Loculn(e LermlnaLe dln fondurlle populauel (nr) 396 222 134 137 200
AuLorlza(ll de consLruc(ll ellberaLe pL cladlrl
resldenuale (excl. pL. colecuvlLá(l) (nr)
393 188 132 139 184
AuLorlza(ll de consLruc(ll ellberaLe pL alLe cládlrl
(nr)
- 11 13 11 2
AuLorlza(ll de consLruc(ll ellberaLe pL cladlrl
resldenuale (excl. pL. colecuvlLá(l) (mp)
74816 83783 46928 26461 30904
AuLorlza(ll de consLruc(ll ellberaLe pL alLe cládlrl
(mp)
- 13667 10766 3620 1900
  34
 

!"#E" @5G,(02,/'2/,( -'&5&4*'A

Agen(ll economlcl locall
uaLele prlmlLe de la comparumenLul lmpozlLe ;l Laxe, conLablllLaLe lndlcá o dezvolLare
lmporLanLá a agen(llor economlcl, reprezenLând splrlLul anLreprenorlal local, numárul
agen¡llor locall ñlnd de 1.327. ÞrlnLre care cele mal lmporLanLe socleLá¡l amlnum : S.C. unlLed
8omanlan 8rewerles 8ereprod S.8.L., S.C. Lukoll 8omanla S.8.L., S.C.Peldl ChocolaL S.A., S.C.
Superfood Company S.8.L, S.C.Marmura ÞanLellmon, S.C. 1opkapa lnLernauonal S.8.L.,S.C.
Maer lmporL LxporL S.8.L., S.C. 1lLan S.A., S.C.C Canale & C S.A., S.C.Þhoenlx lndusLrles S.8.L.,
S.C. Llsberg S.8.L., S.C.Amrom lndusLrlal Þark S.8.L., S.C. Selgros Cash & Carry ÞanLellmon,SC
Crlmbo Cas 2000 S.8.L., S.C. Penkel 8omanla S.8.L, S.C. Arcelorml•al ConsLrucuon 8omanla
S.A., S.C.Sano 8omanla S.8.L., S.C.lnvesL Þrod S.8.L., S.C. Avla MoLors S.8.L., S.C. Mllbro 1exule
S.8.L., S.C. 8omprlx Lxlm S.8.L., S.C. Companla lndlllor CrlenLale Þrod S.8.L., S.C. lranke
8omanla S.8.L., S.C. Sover Cpuca S.8.L, S.C.CarpaL 8eLon S.8.L., S.C.AluseL 8omanla S.8.L, S.C.
vrancarL S.A., S.C. 8oLar ComallmenL S.8.L., S.C. Lurlal lnvesL S.8.L., S.C. Adm larm S.8.L.,
S.C.Polclm 8omanla S.8.L., S.C. CeplasL S.8.L., S.C. 8osal Crup S.A., S.C. 8omsLal lmex S.8.L.,
S.C. valrom lndusLrle S.8.L., S.C.8omken Þroducuon S.8.L.,S.C. novachrom 1radlng S.8.L,
S.C.lvon ÞroperLy S.8.L., S.C. ulalusL 2000 lmpex S.8.L.

!"#H" =5()*+( ,-0/,0-)&, /4(5-
AcesL caplLol esLe dedlcaLe anallzel prlnclpalel sl celel mal susLenablle resurse de dezvolLare
localá.
AspecLele sLudlaLe vlzeaza márlmea sl caLegorllle de popula(le, nlvelul de educa(le sl sLarea
de sánáLaLe (lncluslv a lnfrasLrucLurll speclñce ñecárul domenlu).

Þopula(la, aspecLe demograñce
Þopula(la LoLalá a orasulul inreglsLraLá conform ulumulul recensámânL (2011) esLe de 2S.S96
|ocu|tor| cu o Lendln(á de cre;Lere lmporLanLá, fa¡á de anul 2002, 17.084 loculLorl (2002).
uaLele furnlzaLe de cáLre lnsuLuLul na¡lonal de SLausucá, prlvlnd popula¡la in ulumll 3 anl se
prezlnLá asuel:
Þopu|ana 2008 2009 2010 2011 2012
  33
 
(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)

SLrucLura popula(lel dupá eLnle sl rellgle
Þopulaua sLablla - LoLal, la 1 lulle 18898 19972 20939 22296 -
Þopulaua sLablla - femel, la 1 lulle 9643 10208 10733 11417 -
Þopulaua legala - LoLal, la 1 lulle 18844 19893 20897 22237 -
Þopulaua sLablla-LoLal de 1 lanuarle 18341 19384 20468 21904 22800
Þopulaua sLablle-femel, la 1 lanuarle 9366 9904 10484 11223 11679
nascuu vll 248 270 300 266 264
8aLa naLallLá¡ll (nascu¡ll vll la 1000 de loculLorl) 13,2 13,6 14,4 12 -
náscu¡l mor¡l 2 4 1 1 1
8aLa morLallLá¡ll (náscu¡ll nor¡l la 1000 de
náscu¡l vll‚mor¡l)
8,0 14,6 3,3 3,7 -
uecedau LoLal 203 198 197 211 216
8aLa morLallLá¡ll (deceda¡l de 1000 de loculLorl) 10,8 10,0 9,4 9,3 -
ueceda¡l sub un an 3 8 3 2 1
8aLa morLallLá¡ll lnfanule (deceda¡l in vârsLá de
sub un an la 1000 náscu¡l vll)
20,2 29,6 10,0 7,3 -
CásáLorll 132 144 116 119 138
8aLa nup¡lallLá¡ll (cásáLorll la 1000 de loculLorl) 8,1 7,2 3,6 3,3 -
ulvor¡url 32 42 24 16 27
8aLa dlvor¡lallLá¡ll (dlvor¡url la 1000 de loculLorl) 1,70 2,11 1,13 0,73 -
SLablllrl de domlclllu ln locallLaLe (lncl. mlgra¡la
exLerná)
1282 1233 1639 - -
Þlecarl cu domlclllul dln locallLaLe (lncl. mlgra¡la
exLerná)
318 236 304 - -
SLablllre de re;edln¡á in locallLaLe la 1 lanuarle 76 134 133 127 136
Þlecarl cu resedlnLa dln locallLaLe la 1 lanuarle 34 78 86 80 78
Lmlgranu 1 - - - -
lmlgranu 7 12 11 - -
  36
 
ulverslLaLea eLnlcá accenLuaLá de evenlmenLele lsLorlce ale secolulul xx, au condus la un
mozalc al populauel locale sl lmpllclL al modulul de manlfesLare a credln(el, vle(ll lor
splrlLuale. uaLele prezenLaLe mal [os conñrmá acesL lucru:Ltn|e nr. ke||g|e nr.
8omânl 21773 CrLodoxá 22.663
Maghlarl 22 8 o m a n o -
caLollcl
98
8oml 1283 8eforma¡l 10
1urcl 27 ÞenucosLalá 97
8 u ; l
Llpovenl
3 C r e c o -
caLollcá
11
1áLarl 4 8apusLá 38
Crecl 16 AdvenusL de
zlua a ;apLea
40
lLallenl 3 Musulmaná 83
Lvrel 7 MarLorll lul
lehova
11
Chlnezl 11 Cre;unl dupá
evanghelle
30
Armenl 12 Cre;unl r l L
vechl
17
Macedonenl 10 C r L o d o x á
sârbá
3
AlLá eLnle 44 Lvanghellcá 6
Mozalcá 3
AlLá rellgle 30
lárá rellgle 9
ALel 40
  37
 
Lduca(le
lundamenLalá penLru sus(lnerea concepLulul de dezvolLare durabllá, maxlmallzarea valorll
adáugaLe penLru produsele sl servlcllle creaLe/ furnlzaLe in comunlLaLe, sLarea educa(lel sl a
lnfrasLrucLurll sale suporL esLe prezenLaLá in daLele urmáLoare :

SLarea slsLemulul educa(lonal
Slngurele daLe care au puLuL ñ colecLaLe cu prlvlre la nlvelul educauonal al populauel in
comunlLaLe sunL cele relevaLe de cáLre recensamânLul dln 2011, pe care le prezenLám lnLr-un
cadru de referln(á zonal (ora;ul ÞanLellmon) sl [ude(ean (llfov), conform cárula:

5otso. keceosomoot 2011nlvelul de educa(le superloará a popula(lel orasulul ÞanLellmon (11,03°) esLe sub nlvelul
medlel [ude(ene, dar nu cu un procenL foarLe mare.
nlvelul mlnlm educa(lonal al popula(lel locale (sLudll prlmare 11,30°) se aßá sub medla
[ude(eaná.
Corelárlle Lrebule fácuLe cu lnfrasLrucLura educa(lonalá localá sl callLaLea acLulul educa(lonal,
adapLablllLaLea acesLul acL la asplra(llle de dezvolLare localá.
Comun|tat
e
Numa r u|
pe r s . c u
n|ve| |na|t
d e
educane
(Un|vers|ta
te)
ca ¼
d|n
popu
|ana
tota|
a
Numaru| pers.
C u n | v e |
e d u c a n o n a |
secundar
(||cea|,profess|
ona|, g|mnaz|u)
c a ¼
d|n
popu|
ana
tota|a
Numar u|
pers. cu
n | v e |
educanon
a| scazut
( s c o a | a
pr|mara)
ca ¼
d|n
pop.
tota|a
l á r á
; coal á
absolvlL
á
c a ¼
d|n
pop.
tota|a
C r a ;
ÞanLellmon
2.823
11,03
°
13.379 60, 01
°
2.941 11,30
°
731 2,93°
!ude¡ llfov 36.339 16,90
°
220.693 63, 98
°
46.974 14,04
°
11.317 3,38°
  38
 
Crasul ÞanLellmon, beneñclazá de o lnfrasLrucLurá educa(lonalá care permlLe pregáurea
nollor genera(ll pâná la nlvelul sLudlllor glmnazlale, asuel:
(5otso lofo - uI5 ll llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)


uaLele lndlcá acelasl numár al lnsuLu¡lllor publlce de invá(ámânL ;l o pásLrare a capaclLá(ll
slsLemulul: sáll de clasá, cablneLe scolare, laboraLoare, sl a personalulul dldacuc.
Lvolu(la beneñclarllor slsLemulul educa(lonal local esLe prezenLaLá in Labelul de mal [os :
I n v ã ¡ ã m â n t -
|nfrastructurã] persona|
2008 2009 2010 2011 2012
unlLá¡l de invá¡ámânL-LoLal 2 2 2 1 1
Crádlnl¡e de copll 1 1 1 - -
5col l dl n i nvá¡ámânLul
prlmar ;l glmnazlal
1 1 1 1 1
Sáll de clasá ;l cablneL
;colare
29 29 29 29 29
LaboraLoare ;colare 3 3 3 3 3
Þersoanal dldacuc-LoLal 94 90 89 83 83
Þer s oanal dl dacuc i n
invá¡ámânLul pre;colar
16 13 13 13 13
Þer s oanal dl dacuc i n
invá¡ámânLul prlmar ;l
glmnazlal
78 73 74 70 68
Þe r s o n a l d l d a c uc i n
invá¡ámânLul prlmar
33 34 26 28 2
Þe r s o n a l d l d a c uc i n
invá¡ámânLul glmnazlal
43 41 48 42 41
Invatamant - benehc|ar| 2008 2009 2010 2011 2012
Copll lnscrlsl ln gradlnlLe
(nr)
200 200 200 200 324
Llevl lnscrlsl - LoLal (nr) 3434 3412 3474 3360 3630
  39
 
(5otso lofo - uI5 ll/ llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)

Servlcll soclale
A[uLoarele soclale sunL menlLe sá a[uLe famllllle sárace sá men(lná un sLandard de vla(á
mlnlm. ue oblcel, a[uLoarele soclale sunL oferlLe in cazul in care nu exlsLá dlsponlbllá nlcl o
alLá sursá de venlL, de exemplu dupá ce explrá perloada de acordare a a[uLorulul de soma[.
Spre deoseblre de másurlle acuve sl másurlle paslve dlscuLaLe mal sus, persoanele care
sollclLá másurl de aslsLen(á soclalá nu Lrebule sá ñe inreglsLraLe ca somerl. ln general,
aslsLen(a soclalá esLe oferlLá in cazul in care esLe LrecuL un asa-zls LesL al venlLurllor. ln
conunuare vom vorbl despre cele Lrel upurl de aslsLen(á soclalá: a[uLorul soclal, a[uLorul
ñnanclar penLru incálzlre sl aloca(llle famlllale.

A[uLor soclal
ln conLrasL cu a[uLorul de soma[ care se acordá LuLuror care au reallzaL perloada mlnlmá de
muncá penLru a beneñcla de soma[, LrásáLura pá(ulor de upul a[uLorulul soclal esLe ca
evalueazá beneñclarul pe baza unul asa-zls LesL de venlLurl. ln pracucá, acesL LesL esLe ca o
ancheLá soclalá. ue exemplu, penLru a beneñcla de a[uLor soclal, apllcanLul Lrebule sá Lreacá
acesL LesL care, in 8omânla, esLe efecLuaL de cáLre Consllllle Locale. Mal exacL lnvesugheaza
LoaLe resursele. nu lau in conslderare doar venlLul pe care il prlmesLe apllcanLul dln locurl de
muncá ocazlonalá sau Lemporare, cl sl poseslunlle apllcanLulul. uaLorlLá acesLor condl(ll esLe
poslbll ca un numár conslderabll de poLen(lall apllcan(l sá nu Lreacá de acel LesL al venlLurllor.
ÞenLru a beneñcla de a[uLor soclal, Lrebule demosLraL fapLul cá apllcanLul nu acumuleazá un
ºvenlL" LoLal care sá depáseascá asa-numlLul venlL mlnlm garanLaL (vMC). nlvelul lunar al
venlLulul mlnlm garanLaL, care deplnde de márlmea famlllel, se raporLeazá la lndlcaLorul
soclal de referln¡á, denumlL lS8 (300 lel), ;l, incepând cu daLa de 1 lulle 2013, esLe de:
L l e v l l n s c r l s l l n
lnvaLámânLul prlmar sl
glmnazlal (nr)
1727 1706 1737 1680 1823
L l e v l l n s c r l s l l n
lnvaLmanaLul prlmar (nr)
932 883 870 834 986
L l e v l l n s c r l s l l n
lnvaLmanaLul glmnazlal (nr)
793 823 867 826 839
  60
 
a) 0,271 lS8 penLru o persoaná slngurá: 133,30 Lel,
b) 0,488 lS8 penLru famllllle formaLe dln 2 persoane : 244 Lel,
c) 0,684 lS8 penLru famllllle formaLe dln 3 persoane : 342 Lel,
d) 0,846 lS8 penLru famllllle formaLe dln 4 persoane : 423 Lel,
e) 1,009 lS8 penLru famllllle formaLe dln 3 persoane : 304,30Lel,
f) CâLe 0,070 lS8 penLru ñecare alLá persoaná pesLe numárul de 3 persoane, care face
parLe dln famllle, in condl¡llle legll : 33 Lel,
un membru al famlllel, apL de lucru, Lrebule sá efecLueze muncá in folosul comunlá(ul ump
de maxlm 72 de ore pe luná. Cererlle penLru a[uLor soclal se depun la Þrlmárle (Conslllul
Local). ln 2013 au beneñclaL de a[uLor soclal (rauñcaL de Legea 416/2001, cu modlñcárlle ;l
compleLárlle ulLerloare), un numár scázuL de persoane, respecuv 20.
lncepând cu daLa de 1 lanuarle 2014, nlvelul venlLulul mlnlm garanLaL esLe de:
a) 0,283 lS8 penLru o persoaná slngurá: 141,30 Lel,
b) 0,310 lS8 penLru famllllle formaLe dln 2 persoane : 233 Lel,
c) 0,714 lS8 penLru famllllle formaLe dln 3 persoane : 337 Lel,
d) 0,884 lS8 penLru famllllle formaLe dln 4 persoane : 442 Lel,
e) 1,034 lS8 penLru famllllle formaLe dln 3 persoane : 327 Lel,
f) CâLe 0,073 lS8 penLru ñecare alLá persoaná pesLe numárul de 3 persoane, care face
parLe dln famllle, in condl¡llle legll : 36,30 Lel,
Cererlle penLru a[uLor soclal se depun la Þrlmárle (Conslllul Local).

Cerer||e pentru acordarea a[utoru|u| soc|a| se solu¡loneazá in Lermen de maxlmum 30 de zlle
de la daLa inreglsLrárll de cáLre persoanele dln cadrul servlclulul publlc de aslsLen¡á soclalá
sau, dupá caz, de persoanele desemnaLe prln dlspozl¡le a prlmarulul. Ca másurá prealabllá
solu¡lonárll cererll, prlmarul dlspune, in mod obllgaLorlu, efecLuarea ancheLel soclale la
domlclllul sau, dupá caz, la re;edln¡a sollclLanLulul a[uLorulul soclal, penLru a verlñca slLua¡la
ce rezulLá dln daLele inscrlse in acLele dovedlLoare.
ln 2013 au beneñclaL de a[uLor soclal (rauñcaL de Legea 416/2001, cu modlñcárlle ;l
compleLárlle ulLerloare), un numár scázuL de persoane, respecuv 20.

A[uLor ñnanclar penLru lncalzlre
  61
 
ln afará de a[uLorul soclal, a[uLorul ñnanclar penLru lncálzlre reprezlnLá un program
lmporLanL de aslsLen(á soclalá. A[uLoarele penLru incálzlrea loculn¡el se acordá penLru:
- energle Lermlcá in slsLem cenLrallzaL,
- gaze naLurale,
- lemne, cárbunl, combusublll peLrollerl,
- energle elecLrlcá, in slLua¡la in care acesLa esLe prlnclpalul slsLem de incálzlre uullzaL,
nou lnLrodus incepând cu sezonul rece 1 nolembrle 2013 - 31 marue 2014.
La stab|||rea ven|tu|u| net med|u |unar pe membru de fam|||e]persoanã s|ngurã se lau in
calcul LoaLe venlLurlle neLe reallzaLe de membrll acesLela |n |una anter|oarã |un|| |n care se
so||c|tã dreptu|. ue asemenea, se ¡lne conL de bunurlle de¡lnuLe de famllle/persoana slngurá
cuprlnse in llsLa bunurllor ce conduc la excluderea acordárll a[uLorulul soclal.
A[uLorul penLru energle Lermlcá, gaze naLurale ;l energle elecLrlcá se acordá la nlvelul
compensárll/cuanLumulul a[uLorulul sLablllL prln dlspozl¡le a prlmarulul, dacá valoarea
consumulul esLe mal mare sau egalá cu acesL nlvel, respecuv la valoarea consumulul, dacá
acesLa esLe mal mlc decâL cuanLumul a[uLorulul sLablllL prln dlspozl¡le a prlmarulul.
ÞlaLa a[uLoarelor se efecLueazá la furnlzorl penLru energle Lermlcá, energle elecLrlcá ;l gaze
naLurale, dupá emlLerea de cáLre ace;ua a facLurllor.
ÞenLru a[uLoarele de incálzlre cu lemne, cárbunl, combusublll peLrollerl, plaLa se face dlrecL
uLularulul ;l, incepând cu sezonul rece 2013-2014 se efecLueazá o slngurá daLá la incepuLul
sezonulul rece, penLru LoaLe lunlle sezonulul sau câLe lunl au mal rámas dln sezon, in func¡le
de daLa la care se depune cererea.
nlvelele de venlLurl sl cuanLumurlle a[uLoarelor acordaLe de la bugeLul de sLaL exprlmaLe in
lel sl raporLaLe la lS8 sunL urmáLoarele:

  62
 

L|m|te ven|tur| C o m p e n s a r e
| unarã energ| e
term|cã
C u a n t u m
| u n a r
a[utor gaze
natura|e
C u a n t u m
|unar a[utor
e n e r g | e
e|ectr|cã
C u a n t u m
|unar a[utor
| e m n e ,
c ã r b u n | ,
combusnb|||
petro||er|
Le| ISk fam|||| persoan
e s|ngure
|e| ISk |e| ISk |e| ISk
p â n á l a
133
pâná la 0,310 90° 100° 262 0, 32
4
240 0,48
0
34 0,108
133,1 - 210 0 , 3 1 0 2 -
0,420
80° 90° 190 0, 38
0
216 0,43
2
48 0,096
210,1 - 260 0 , 4 2 0 2 -
0,320
70° 80° 130 0, 30
0
192 0,38
4
44 0,088
260,1 - 310 0 , 3 2 0 2 -
0,620
60° 70° 120 0, 24
0
168 0,33
6
39 0,078
310,1 - 333 0 , 6 2 0 2 -
0,710
30° 60° 90 0, 18
0
144 0,28
8
34 0,068
333,1 - 423 0 , 7 1 0 2 -
0,830
40° 30° 70 0, 14
0
120 0,24
0
30 0,060
423,1 - 480 0 , 8 3 0 2 -
0,960
30° 40° 43 0, 09
0
96 0,19
2
26 0,032
480,1 - 340 0 , 9 6 0 2 -
1,080
20° 30° 33 0, 07
0
72 0,14
4
20 0,040
340,1 - 613 1 , 0 8 0 2 -
1,230
10° 20° 20 0, 04
0
48 0,09
6
16 0,032
613,1 - 786 1 , 2 3 0 2 -
1,372
3° 13°
7 8 6 , 1 -
1082
1 , 3 7 2 2 -
2,164
10°
  63
 
ln ÞanLellmon, beneñclazá de a[uLor penLru incálzlre un numar de apoxlmauv 300 de famllll,
ceea ce inseamná un sub 10° dln popula¡la locallLá¡ll.

Aloca(llle famlllale
Aloca¡la famlllalá are drepL scop compleLarea venlLurllor famlllllor in vederea aslgurárll unor
condl(ll mal bune penLru cresLerea, ingrl[lrea sl educarea coplllor, precum sl sumularea
frecvenLárll de cáLre coplll de vârsLa scolará aßa(l in ingrl[lrea famlllllor cu venlLurl reduse, a
cursurllor unel forme de invá(ámânL, organlzaLe poLrlvlL legll.
Aloca¡la de sus(lnere a famlllel se acordá lunar pe bazá de cerere ;l declara¡le up, inso¡lLá de
acLele dovedlLoare prlvlnd componen¡a famlllel, venlLurlle acesLela sl, dupa caz, prlvlnd
frecvenLarea cursurllor scolare de cáLre coplll aßa(l in inLre(lnere care se inreglsLreazá la
prlmárla locallLá¡ll in a cárel razá LerlLorlalá domlclllazá sau i;l are re;edln¡a famllla.
CuanLumul aloca(lel
CuanLumul lunar al aloca(lel esLe sLablllL prln raporLare la lndlcaLorul soclal de referln(á lS8
valoarea lS8 esLe sLablllLá prln lege la S00 LLI.
lamllla formaLa dln so(, so(le sl copll care loculesc impreuná
(aloca(la comp|ementarã)
venlL neL medlu lunar
pe membru de famllle lnLre :
0 lel sl 200 lel 201 lel sl 330 lel
CoeñclenL CuanLum CoeñclenL CuanLum
famllla cu 1 copll 0.08 x lS8 40 lel 0.066 x lS8 33 lel
famllla cu 2 copll 0.16 x lS8 80 lel 0.132 x lS8 66 lel
famllla cu 3 copll 0.24 x lS8 120 lel 0.198 x lS8 99 lel
famllla cu 4 copll sl mal mulu 0.32 x lS8 160 lel 0.264 x lS8 132 lel
lamllla formaLá dln persoana slngurá sl copll aßa(l in lngrl[lrea acesLela
(aloca(la monoparenta|ã)
venlL neL medlu lunar
pe membru de famllle lnLre :
0 lel sl 200 lel 201 lel sl 330 lel
CoeñclenL CuanLum CoeñclenL CuanLum
famllla cu 1 copll 0.13 x lS8 63 lel 0.12 x lS8 60 lel
famllla cu 2 copll 0.26 x lS8 130 lel 0.24 x lS8 120 lel
famllla cu 3 copll 0.39 x lS8 193 lel 0.36 x lS8 180 lel
  64
 

ln anul 2013 in ora;ul ÞanLellmon au fosL 123 dosare penLru aloca¡le de sus¡lnere a famlllel.

SánáLaLe
SLarea de sánáLaLe a popula(lel esLe dependenL aLâL de sLarea sl callLaLea facLorllor de medlu,
de sLandardul de vla(á creaL de comunlLaLe sl de gradul de acces al popula(lel la resursele
comunlLá(ll.

SLarea slsLemulul de sanaLaLe
lnfrasLrucLura de sánáLaLe publlcá a orasulul ÞanLellmon lnclude:
famllla cu 4 copll sl mal mulu 0.32 x lS8 260 lel 0.48 x lS8 240 lel
Ccronrea sanatan| 2008 2009 2010 2011 2012
Medlcl-secLor publlc-persoane 8 7 6 6 4
uln LoLal:Medlcl de famllle-secLor publlc-persoane 7 7 6 6 -
Medlcl-secLor prlvaL-persoane 4 3 3 7 7
uln LoLal:Medlcl de famllle-secLor prlvaL-persoane - - - - 7
SLomaLologl-secLor publlc-persoane 2 3 3 3 1
SLomaLologl-secLor prlvaL-persoane - - 2 2 4
larmacl;u-secLor prlvaL-persoane 4 3 4 4 7
Þersonal medlu sanlLar-secLor publlc-persoane 10 10 8 7 3
Þersonal sanlLar medlu-secLor prlvaL-persoane 2 2 2 2 7
CablneLe medlcale lndlvlduale(de famllle) 8 8 8 7 -
CablneLe sLomaLologlce(lndlvlduale)-secLor publlc 3 3 3 2 -
CablneLe medlcale de speclallLaLe-secLor prlvaL 2 3 3 4 -
CablneLe sLomaLologlce-secLor prlvaL - - 2 2 4
LaboraLoare de Lehnlcá denLará-secLor prlvaL - 1 1 1 2
larmacll-secLor prlvaL 3 3 3 3 3
uepozlLe farmaceuuce-secLor prlvaL - 1 1 1 1
CablneLe medlcale de famllle-secLor prlvaL - - - - 8
  63
 
(5otso lofo - uI5 ll/ llso locolltoul - ltlmotlo lootellmoo)

!"#O" 8-Q-)-)- 0&'*()- ()- '&4/5*2A>**

8e(eaua admlnlsLrauvá
SLrucLurlle de conducere admlnlsLrauvá ale orasulul ÞanLellmon sunL:
W&50*)*/) %&'() P(52-)*4&5 X sLrucLurá de conducere dellberauvá - esLe alcáLulL dln 19
membrl alesl (conslllerl locall), membrl al parudelor polluce acuve la nlvel local. AcuvlLaLea
Conslllulul Local ÞanLellmon se defasoará in plenul sedln(elor ordlnare/exLraordlnare de
dezbaLere sl declzle, sl in clncl comlsll de speclallLaLe.

!
Com|s|a pentru programe de dezvo|tare econom|cã - soc|a|ã, buget - hnan¡e,
agr|cu|turã, gospodãr|e comuna|ã, serv|c|| ¡| comer¡ (3 membrl conslllerl locall) a carel
sarclnl sunL anallzarea sl avlzarea:
- lnl¡lazá sLudll, prognoze ;l programe de dezvolLare economlco-soclalá, in domenlul
Lurlsmulul, servlclllor,
- anallzeazá oporLunlLá¡lle prlvlnd paruclparea munlclplulul la programe de dezvolLare
[ude¡eaná, reglonalá, zonalá, in condl¡llle legll,
- dezbaLe ;l avlzeazá prolecLul de bugeL, a execu¡lel bugeLare a munlclplulul, a lnsuLu¡lllor ;l a
servlclllor publlce subordonaLe, se pronun¡á asupra problemelor de naLurá ñnanclará,
lncluslv asupra propunerllor de sLablllre a unor lmpozlLe ;l Laxe locale ;l a celor speclale pe
ump llmlLaL,
- lnl¡lazá, avlzeazá, prolecLele de hoLárârl prlvlLoare la darea in admlnlsLrare, conceslonarea,
inchlrlerea bunurllor proprleLaLe publlcá ;l prlvaLá a munlclplulul, precum ;l a servlclllor
publlce de lnLeres local, lncluslv a celor care au ca oblecL vânzárl de bunurl proprleLaLe
prlvaLá, supravegheazá derularea conLracLelor inchelaLe in execuLarea acesLora,
CablneLe medlcale de medlclná generalá-secLor
prlvaL
1 1 1 1 2
ln anul 2012 conform dlspozl¡lllor CenLrulul na¡lonal de SLausucá ;l lnformaucá in
sánáLaLea publlc cablneLele medlcale lndlvlduale (lncluslve cablneLele medlcale
lndlvlduale ale medlcllor de famllle)socleLá¡lle medlcale ale medlcllor de famllle ;l
socleLá¡lle medlcale clvlle de speclallLaLe au fosL LrecuLe in drepL prlvaL.
  66
 
- se pronun¡á asupra oporLunlLá¡ll inñln¡árll unor socleLá¡l comerclale, lnsuLu¡ll publlce sau
servlcll publlce, dupá caz, colaboreazá cu conducáLorll socleLá¡llor comerclale pe care le-a
inñln¡aL, supraveghlndu-le acuvlLaLea,
- nomlnallzeazá câLe un membru in comlsllle de llclLa¡le cu ocazla adopLárll unor hoLárârl
având ca oblecL inchlrlerl, conceslonárl,
- lnl¡lazá ;l coordoneazá sLudll prlvlnd dezvolLarea servlclllor publlce ;l depune rapoarLe, cu
propunerl de másurl concreLe, conslllulul prlvlnd imbunáLá¡lrea acuvlLá¡ll acesLora,
- comlsla poaLe indepllnl ;l alLe aLrlbu¡ll sLablllLe de conslllul local.

!
Com|s|a pr|v|nd adm|n|strarea domen|u|u| pub||c ¡| pr|vat a| ora¡u|u|, urban|sm,
amena[area ter|tor|u|u| ¡| protec¡|a med|u|u| (3 membrl conslllerl locall) a carel sarclnl
sunL anallzarea sl avlzarea:
- lnl¡lazá, avlzeazá ;l coordoneazá documenLa¡ll de amena[are a LerlLorlulul ;l urbanlsm,
anallze pe care sá se fundamenLeze programele de organlzare ;l dezvolLare a munlclplulul dln
puncL de vedere urbanlsuc,
- supravegheazá punerea in apllcare a 8egulamenLulul general de urbanlsm, precum ;l a
documenLa¡lllor de urbanlsm ;l de amena[are al munlclplulul,
- avlzeazá ;l verlñcá emlLerea ceruñcaLelor de urbanlsm ;l a auLorlza¡lllor de consLrulre,
propune Lermenul mlnlm ;l maxlm de conceslonare a Lerenurllor propuse penLru amplasarea
consLruc¡lllor de orlce fel. ln cazul in care oplnla execuuvulul esLe conLrará oplnlel comlslel,
prlmul va comunlca in scrls acesL lucru comlslel spre a puLea organlza o dezbaLere in prezen¡a
sollclLanLulul, a reprezenLanLulul execuuvulul ;l a membrllor comlslel,
- nomlnallzeazá câLe un membru in comlsllle de llclLa¡le cu ocazla adopLárll unor hoLárârl
având ca oblecL llclLa¡ll prlvlnd achlzl¡ll de lucrárl publlce de consLruc¡ll ;l repara¡ll la
oblecuvele de lnLeres publlc, precum ;l supravegheazá sLadlul execu¡lel acesLora,
- supravegheazá modul de admlnlsLrare a domenlulul publlc ;l prlvaL al munlclplulul precum
;l a dlsclpllnel in consLruc¡ll,
- poaLe propune másurl penLru consLrulrea, inLre¡lnerea ;l modernlzarea lnfrasLrucLurll
munlclplulul,
- lnl¡lazá ;l coordoneazá sLudll ;l anallze prlvlnd proLec¡la medlulul incon[uráLor, propunând
másurl penLru lmplemenLarea concluzlllor acesLor sLudll,
- supravegheazá proLec¡la monumenLelor lsLorlce de pe LerlLorlul munlclplulul impreuná cu
  67
 
organele ablllLaLe dln [ude¡,
- comlsla poaLe indepllnl ;l alLe aLrlbu¡ll sLablllLe de conslllul local.

!
Com|s|a pentru |nvã¡ãmânt, sãnãtate, cu|turã, acnv|tã¡| spornve ¡| de agreement (3
membrl conslllerl locall) a cárel sarclnl sunL anallzarea sl avlzarea:
- colaboreazá la lnLocmlrea prolecLelor de hoLárâre cu caracLer soclal,
- colaboreazá cu unlLá¡lle sanlLare penLru buna deservlre a popula¡lel munlclplulul,
- colaboreazá cu reprezenLan¡ll culLelor recunoscuLe legal de pe LerlLorlul ora;ulul
ÞanLellmon, propunând másurl in vederea sprl[lnlrll acuvlLá¡ll acesLora,
- lnl¡lazá prolecLe de hoLárâre având ca oblecL crlLerllle de ñnan¡are a prolecLelor culLurale,
arusuce,
- supravegheazá acuvlLaLea lnsuLu¡lllor de culLurá dln subordlnea conslllulul local, elaboreazá
caleLe de sarclnl, lnsLruc¡lunl prlvlnd organlzarea concursurllor pe posLurlle de conducere ale
acesLor lnsuLu¡ll,
- propune aLrlbulrl de denumlrl de sLrázl, ple¡e ;l oblecuve de lnLeres local, pe care le supune
dezbaLerll comlslel speclale consuLulLe in acesL sens,
- comlsla poaLe indepllnl ;l alLe aLrlbu¡ll sLablllLe de conslllul local.

!
Com|s|a pentru adm|n|stra¡|e pub||cã |oca|ã [ur|d|cã, apãrarea ord|n|| ¡| ||n|¡n|
pub||ce a dreptur||or cetã¡en||or (3 membrl conslllerl locall) a carel sarclnl sunL
anallzarea sl avlzarea:
- anallzeazá legallLaLea prolecLelor de hoLárâre, avlzândule pe cele legale,
- lnl¡lazá prolecLe de hoLárâre având ca oblecL aslgurarea ordlnll ;l llnl;ul publlce, in condl¡llle
legll,
- poaLe propune másurl de imbunáLá¡lre a acuvlLá¡ll gardlenllor publlcl, poll¡lel, [andarmerlel,
a pomplerllor ;l a forma¡lunllor de proLec¡le clvllá, conform legll,
- anallzeazá propunerlle de sanc¡lonare a conslllerllor in condl¡llle legll,
- comlsla poaLe indepllnl ;l alLe aLrlbu¡ll sLablllLe de conslllul local.

!
Com|s|a pentru muncã, protec¡|e soc|a|ã, protec¡|a fam|||e| ¡| a dreptur||or cop||u|u|
(4 membrl conslllerl), care are conform Legll 272/2004, urmaLoarele aLrlbuul prlnclpale:
  68
 
-sLablllrea lncadrarll ln grad de handlcap sl orlenLarea scolara a copllulul,
- pronunLarea, ln condlulle prezenLel legl, cu prlvlre la propunerlle referlLoare la sLablllrea
unel masurl de proLecue speclala a copllulul,
- soluuonarea cererllor prlvlnd ellberarea aLesLaLulul de aslsLenL maLernal,
- alLe aLrlbuul prevazuLe de lege.

Þrlmarul Crasulul ÞanLellmon - lnsuLu(la Þrlmárlel
Þrlmarul orasulul ÞanLellmon (persoaná lndependenLá) sl lnsuLu(la Þrlmárlel alcáLulesc
sLrucLura execuuvá admlnlsLrauvá a orasulul, desfasurându-sl acuvlLaLea in conformlLaLe cu
cadrul legal aslguraL de Legea nr. 213/ 2001 (Legea admlnlsLra(lel publlce locale). ln cadrul
lnsuLu(lel se desfasoará acuvlLá(lle admlnlsLrauve sl de dezvolLare localá, aslguraLe de un
numár de 90 de anga[a¡l, func¡lonarl publlcl sl personal conLracLual, coordonaLe de echlpa de
conducere alcáLulLá dln Þrlmar, vlceprlmar sl ulrecLorul Þrlmárlel.

8e(ele de cooperare cu parLenerl exLernl comunlLá(ll
Crasul ÞanLellmon sl-a dezvolLaL in ulumll anl, un cadru de cooperare zonal. ln acesL momenL
Conslllul Local ÞanLellmon esLe membru fondaLor al unel asocla(ll lnLercomunlLare de
dezvolLare, asuel: Asocla¡la lnLercomunlLará de uullLá¡l Þubllce penLru Servlclul de
AllmenLare cu Apá ;l de Canallzare (AulA), consuLulLá dln unlLá¡lle admlnlsLrauv LerlLorlale
organlzaLe poLrlvlL Legll nr. 2/1968, reprezenLaLe de prlmarl in baza arL.11 sl 12 dln Legea nr.
213/2001, aláLurl de Conslllul [ude¡ean llfov, Conslllul local 8ragadlru, Conslllul local 8ráne;u,
Conslllul Local Cernlca, Conslllul local CorneLu, Conslllul local Clorogirla, Conslllul local
uomne;u ;l Conslllul local uobrole;u.

!"!R" =5()*+( ,-0/,0- ;5(5'*(,-
8esursele ñnanclare ale comunlLá(ll vlzeazá in prlnclpal modul sl resursele de consuLulre ale
bugeLulul local. AcesLe resurse poL ñ:
Þropr||, vlzând capaclLaLea localá publlcá de auLoñnan(are, provenlLe dln :
- venlLurl: Laxe, lmpozlLe, cresLerea Larlfelor,
- Lconomll: scáderea consumurllor (ex. cele energeuce)
- Amoruzarea slsLemelor, doLárllor, echlpamenLelor achlzl(lonaLe,
- vânzarea de acuve.
  69
 
Iondur| pub||ce:
- 8ugeLul de sLaL,
- Þrograme guvernamenLale,
- AlLele.
Þarnc|parea sectoru|u| pr|vat,
I|nantar| externe :
- CranLurl (nerambursablle),
- lmprumuLurl (rambursablle).

8esurse proprll
venlLurl sl chelLulell
lndlcaLorll de perfoman(á ñnanclará a admlnlsLra(lel publlce locale a orasulul ÞanLellmon au
fosL prelua¡l de la ueparLamenLul ConLablllLaLe, lmpozlLe ;l Laxe locale, asuel:
2011 ¼ 2012 ¼ 2013 ¼
venlLurl ÞlanlñcaLe 41.618.71
1
100° 49.048.43
7
100° 71,210,9S
1
100°
8eallzaLe 40.697.48
0
97, 79
°
39.846.72
0
81, 24
°
S6,614,13
0
79, 30
°
l.llSCALL 37.37S.S1
2
91, 84
°
38.S71.31
3
96, 80
°
42,0S8,S2
1
74, 29
°
I mpoz | t pe
ven|t, proht ¡|
câ¡ngur| d|n
cap|ta|
21,210,69
6
32, 12
°
21,S74,06
9
34, 14
°
22,128,67
8
39, 09
°
I mpoz | t e ¡ |
t a x e p e
propr|etate
9,964,107 24, 48
°
10,131,26
3
23, 43
°
12,462,S7
S
22, 01
°
I mpoz | t e ¡ |
taxe pe bunur|
¡| serv|c||
6,169,706 13, 16
°
6,827,237 17, 13
°
7,420,820 13, 11
°
  70
 
A|te |mpoz|te
¡| taxe hsca|e
31,003 0,08° 38,744 0,10° 46,448 0,08°
ll.nLllSCALL 2,482,219 6,10° 1,178,017 2,96° 737,692 1,30°
Ven|tur| d|n
propr|etate
7S1,183 1,83° 330,84S 0,83° 284,21S 0,30°
Vâ n z ã r | d e
b u n u r | ¡ |
serv|c||
1,731,036 4,23° 847,172 2,13° 4S3,477 0,80°
lll.vLnl1u8l
uln CAÞl1AL
726,623 1,79° 0 0
l v .
Su8vLn|ll
113,126 0,28° 97,390 0,24° S,1S0,3S6 9,10°
ChelLulell ÞlanlñcaLe 41,618,71
1
100° 49,048,43
7
100° 71,210,9S
1
100°
8eallzaLe 39,042,29
6
93, 81
°
36,004,69
4
73, 41
°
S4,S72,11
4
76, 63
°
I . SLkVI CI I
Þ U 8 L I C L
GLNLkALL
2,783,838 7,13° 3,330,782 9,23° S,308,714 9,73°
A u t o r | t ã ¡ |
p u b | | c e ¡ |
a c ¡ | u n |
externe
2,783,838 7,13° 3,122,827 8,67° S,308,714 9,73°
A|te serv|c||
p u b | | c e
genera|e
0 207,933 0,38° 0
II.AÞÀkAkL,
C k D I N L
ÞU8LICÀ ]I
SIGUkAN|À
NA|ICNALÀ
616,43S 1,38° S78,S48 1,61° 3,607,660 6,61°
  71
 
C r d | n e
p u b | | c ã ¡ |
s | g u r a n ¡ ã
na¡|ona|ã
616,43S 1,38° S78,S48 1,61° 3,607,660 6,61°
III.CnLL1UIL
LI SCCIAL-
CUL1UkALL
10,723,97
2
27, 48
°
13,429,83
1
37, 30
°
17,4S8,88
S
32°
Invã¡ãmânt 7,8S2,249 20, 11
°
8,S76,189 23, 82
°
9,418,407 17, 26
°
Sãnãtate 96,303 0,23° 88,628 0,23° 200,324 0,37°
Cu|turã,recree
re ¡| re||g|e
1,100,000 2,82° 2,736,889 7,60° S,739,674 10, 32
°
As| gurãr| ¡|
a s | s t e n ¡ ã
soc|a|ã
1,67S,420 4,29° 2,028,12S 3,64° 2,100,480 3,83°
IV. SLkVICII
] I
DL2VCL1Ak
L ÞU8LICÀ,
LCCUI N|L,
MLDI U ]I
AÞL
14,737,S2
7
37, 73
°
13,S10,17
8
37, 32
°
24,46S,23
3
44, 83
°
L o c u | n ¡ e ,
s e r v | c | | ¡ |
d e z v o | t a r e
pub||cã
8,S72,709 21, 96
°
9,3S1,088 23, 97
°
22,073,S0
1
40, 43
°
Þ r o t e c ¡ | a
med|u|u|
6,164,818 13, 79
°
4,1S9,090 11, 33
°
2,391,732 4,38°
V. AC|I UNI
LCCNCMIC
L
10,180,S2
4
26, 08
°
S,1SS,3SS 14, 32
°
3,731,622 6,84°
  72
 
ÞesLe 30 ° dln venlLurl provln dln secLorul prlvaL, dln acuvlLau comerclale.

Lconomll
lncepand cu 2007, LoL mal mulLe lnl(lauve ale auLorlLá(llor locale vlzeazá economlslrea
resurselor ñnanclare ale comunlLá(ll. CrlLerllle prlvlnd anallza cosLurllor sunL dln ce in ce mal
apllcaLe aLâL in furnlzarea servlclllor cáLre comunlLaLe câL sl in cazul achlzl(lllor publlce de
bunurl sl/ sau servlcll. lnvesu(llle prlvlnd reablllLarea slsLemulul de managemenL lnLegraL al
apel in locallLaLe (re(eaua de dlsLrlbu(le a apel sl cea de canallzare) sl in speclal modernlzarea
slsLemulul de llumlnaL publlc au fosL prolecLaLe penLru a permlLe aducerea de economll
ñnanclare la bugeLul local.


AmorusmenLe sl vânzárl de acuve
ln llpsa unor daLe ñnanclare, dlscu(llle cu reprezenLan(ll auLorlLá(ll locale au condus la
concluzla cá acesLe upurl de resurse proprll sunL mlnlmale daLorlLá fapLulul cá slsLemele de
admlnlsLrare a uullLá(llor publlce, uzaLe sl depáslLe Lehnologlc se aßá inLr-un amplu proces de
modernlzare. Þe de alLá parLe acuvele publlce (Lerenurl sl spa(ll) sunL exLrem de llmlLaLe
daLorlLá uullzárll exageraLe, lneñclenLe sl lneñcace a acesLel modallLá(l de aLragere a
venlLurllor la bugeLul local in perloada anllor 90ƒ.

londurl publlce
un fapL comun esLe paruclparea bugeLulul na(lonal la consuLulrea bugeLulul local in speclal la
caplLolul chelLulell cu „ personalul dln lnvá(ámânL … sl in cazul „ presLa(lllor soclale ….
Þrogramele opera¡lonale au fosL o (lnLá a prolecLelor de modernlzare a lnfrasLrucLurll de
acces sl uullLá(l in/ dln comunlLaLe sl ele ramân o sursá prlnclpalá de ñnan(are penLru
prolecLe cu valorl marl penLru refacerea lnfrasLrucLurll locale.

Þaruclparea secLorulul prlvaL
1ransportur| 10,170,02
4
26, 03
°
S,1SS,3SS 14, 32
°
3,731,622 6,84°
A| te ac¡| un|
econom|ce
10,S00 0,03° 0 0
  73
 
Cele 1327 socleLá¡l comerclale de pe LerlLorlul ora;ulul ÞanLellmon, conLrlbule conslderabll la
venlLurlle bugeLulul local.

3. Managementu| Strateg|e| ;| D|rec¡|||e pentru comun|carea |ntegratã
9"#" W&4/5*2(2-( )&'()A T* ('2/()*+(,-( F2,(2-:*-* 3- ?-+7&)2(,-
SLraLegla localá prezlnLá in mod unlLar nevol, propunerl sl llnll de ac(lune care dezvolLá
LerlLorlul locallLá(ll noasLre. Scopul acesLul demers esLe dublu. 8eprezenLarea inLregll
programárl de lnLeres LerlLorlal sl ldenuñcarea sublec(llor care Lrebule sá ac(loneze penLru a
a[unge la solu(ll. ln lnLerlorul acesLul cadru esLe sLablllL rolul comunlLá(ll noasLre sl care va ñ
caracLerlzaL prln Lrel exlgen(e:
1. Þrlma se referá la organlzarea slsLemelor de admlnlsLrare localá sl de gesuune a
LerlLorlulul,
2. A doua se referá la reallzarea pe baze de compeLen(e sl delegárl a prolecLelor de
dezvolLare localá,
3. A Lrela se referá la acuvarea sl gesuonarea slsLemulul de rela(ll penLru reallzarea
acelor prolecLe in paLenerlaL cu lnsuLuul de nlvel [ude(ean sau reglonal.
  74
 
ln acesL conLexL comunlLaLea localá lnLen(loneazá sá uullzeze sLraLegla de dezvolLare ca o
ocazle penLru a demara organlzarea proprlel sLrucLurl sl a func(lllor lnLerne. ÞenLru acesL
mouv in lnLerlorul sLraLeglel sunL dezvolLaLe ac(lunl de uullzare a proceselor de modelare sl
organlzare a admlnlsLra(lel penLru a puLea asuel conLrlbul la aungerea oblecuvelor sLraLeglel
de dezvolLare precum sl penLru a puLea oferl suporLul necesar celorlal(l acLorl locall lmpllca(l.
lnLreaga programare de dezvolLare localá penLru urmáLoarea perloadá se regásesLe in
sLraLegla de dezvolLare. AceasLa reprezlnLa parLea esen(lalá a orlcáror lnl(lauve de dezvolLare
care poL avea loc in LerlLorlu. nucleul sLraLeglel va ñ reprezenLaL de prolecLele care devln
asuel un lnsLrumenL al schlmbárll. Þrlorluzarea acesLor prolecLe se va reallza dln perspecuva
dezvolLárll durablle sl lnLegraLe.
ComunlLaLea localá va devenl membru acuv in cadrul reglunll sl va parLclpa la procesele
declzlonale lmpllcându-se in prolecLe de anvergurá aLâL penLru dezvolLarea de servlcll publlce
penLru reglune câL sl penLru alLe domenll de lnLeres.
SLraLegla de dezvolLare are in vedere dezvolLarea complexá a LerlLorlulul lar penLru aceasLa a
ldenuñcaL nevolle sl problemele sl a oferlL solu(ll.
LsLe lmporLanL cá acesLe componenLe prezenLaLe in sLraLegla de dezvolLare sá ñe accepLaLe sl
asumaLe de cáLre Lo(l facLorll locall de lnLeres.

9"!" I/5'Q*( 3- '&4/5*'(,- *52-:,(2A T* 4(,Y-65: 2-,*2&,*()
Comunlcarea lnLegraLá sl markeungul LerlLorlal reprezlnLá func(ll lnsuLu(lonale pe care
admlnlsLra(la localá sl le asumá in scopul promovárll LerlLorlulul. 8olul acesLor func(ll esLe de
a predlspune schlmbarea de auLudlne, de a crea coezlune sl consens sl de a promova
lmaglnea localá la nlvel reglonal sl n(uonal. ÞenLru a reallza aceasLa esLe nevole de
conlucrarea mal mulLor compeLenLe de crearea lnsLrumenLelor speclñce, de rela(lonarea cu
sublec(l dlversl asuel incâL sá ñe acoperlLá o arle câL mal mare dln puncL de vedere al
secLoarelor de lnLeres dar sl al eLapelor speclñce lmplemenLárll sLraLeglel. LsLe lndlspensabllá
crerea unel sLrucLurl care sá alba rolul de a reallza programele de comunlcare sl markeung
LerlLorlal. AceasLá sLrucLurá odaLá creaLá va de(lne sl rolul de a promova lmaglnea ºbrandulul
local" sl se va aslgura cá LoaLe lnl(lauvele propuse de sLraLegle vor ñ lmpárLáslLe sl asumaLe
  73
 
de cáLre Lo(l acLorll lmpllca(l in dezvolLarea LerlLorlalá. AceasLá acuvlLaLe de promovare
LerlLorlalá va avea o abordare Lransversalá ac(lonând ca suporL penLru LoaLe celelalLe
prolecLe care vor ñ derulaLe.
4. Cadru| opera¡|ona| a| strateg|e| de dezvo|tare
<"#" P,&*-'2- *41)-4-52(2- 0(/ Z5 '/,0 3- *41)-4-52(,-
ÞrolecLele reprezlnLá parLea cea mal dlnamlcá dln sLraLegle sl au rolul de a lnsLrumenLa
aungerea oblecuvelor sLraLeglce. ldenuñcarea prolecLelor necesare esLe o acuvlLaLe conunuá
care esLe lnluaLá in momenLul elaborárll sLraLeglel sl se ñnallzeazá la ñnalul perloadel de
referln(á a sLraLeglel. ÞrolecLele deñnesc un nlvel de deLallu care con(lne lnforma(ll Lehnlce,
grañce de reallzare, esumárl de cosLurl, precum sl o meLodologle speclñcá de lmplemenLare.
ulñculLaLea cu care se confrunLá admlnlsLra(la localá esLe de a gesuona conLemporan aLâL
llnllle generale ale sLraLeglel câL sl lnl(lauvele lndlvlduale (prolecLele) care conduc la
reallzarea oblecuvelor sLraLeglce. SLraLegla de dezvolLare se conñgureazá ca un lnsLrumenL de
gesuune dlnamlcá capabll sá coreleze prolecLe dln domenll dlferlLe sl care se reallzeazá ln
perloade dlferlLe.
ln perloada de derulare a SLraLeglel de uezvolLare a orasulul ÞanLellmon 2007 - 2013, in
orasul nosLru s-au reallzaL urmaLoarele prolecLe:
  76
 

- Modern|zarea |nfrastructur|| runere s| a a||n|amente|or strada|e d|n orasu| Þante||mon,
[udeLul llfov, prolecL ñnan(aL dln Þrogramul Cpera¡lonal 8eglonal 2007-2013, Axa
prlorlLará 1 - Sprl[lnlrea dezvolLárll durablle a ora;elor - poll urbanl de cre;Lere, uomenlul
1.1 - planurl lnLegraLe de dezvolLare urbaná, Sub-domenlul: CenLre urbane, in valoare de
S3.976.902 de |e|. Acest ptolect este locó io Jetolote.

- Lucrãr| de modern|zare ¡| reab|||tare a drumur||or [ude¡ene ¡| de |nteres |oca| d|n
[ude¡e|e Þrahova, G|urg|u ¡| I|fov, prolecL ñnan(aL dln 8ugeLul local sl Þrogramul na¡lonal
de uezvolLare a lnfrasLrucLurll, in valoare de 2S.030.444 de |e|. ulott-oo oomôt Je 15
sttózl pteJote s-o iocepot execo(lo loctótllot pe oo oomót Je 7 sttózl, loctótlle floJ
stopote lo fozo Je totoote o sttotolol Je ozotó.


- Ach|z|¡|onarea ¡| |nsta|area s|stemu|u| de supraveghere v|deo pentru cre¡terea
s|guran¡e| ¡| preven|rea cr|m|na||tã¡|| |n ora¡u| Þante||mon, prolecL ñnan(aL dln
Þrogramul Cpera¡lonal 8eglonal 2007-2013, Axa prlorlLará 1 - Sprl[lnlrea dezvolLárll
durablle a ora;elor - poll urbanl de cre;Lere domenlul ma[or de lnLerven¡le, uomenlul
1.1 - planurl lnLegraLe de dezvolLare urbaná, Sub-domenlul: CenLre urbane, in valoare de
3.S38.737de |e|.
ltolect foollzot io oool 201J.

- Dezvo|tarea ¡| modern|zarea s|stemu|u| de ||um|nat pub||c, cu re¡ea subteranã |n ora¡u|
Þante||mon, [ude¡ I|fov, prolecL ñnan(aL dln Þrogramul Cpera¡lonal 8eglonal 2007-2013,
Axa prlorlLará 1 - Sprl[lnlrea dezvolLárll durablle a ora;elor - poll urbanl de cre;Lere
domenlul ma[or de lnLerven¡le, uomenlul 1.1 - planurl lnLegraLe de dezvolLare urbaná,
Sub-domenlul: CenLre urbane, in valoare de 1S.80S.032 de |e|. ltolect foollzot.
  77
 

- Lxecu¡|e sa|ã de sport ¡| |ucrãr| conexe, 5coa|ã corp A, |n ora; Þante||mon, [ude¡ I|fov,
prolecL ñnan(aL de la 8ugeLul local, in valoare de 1.274.366 de |e|.
ÞrolecLul esLe in derulare.

- Lxecu¡|e sa|ã de sport ¡| |ucrãr| conexe, 5coa|ã corp 8, |n ora; Þante||mon, [ude¡ I|fov,
prolecL ñnan(aL de la 8ugeLul local, in valoare de 1.724.107 de |e|.
ltolectol este io Jetolote.

- Lucrãr| de |nterven¡|e |n vederea cre;ter|| performan¡e| energence a b|ocu|u| de
|ocu|n¡e, prolecL ñnan(aL de la 8ugeLul local sl al MlnlsLerulul uezvolLárll 8eglonale,
prolecL in valoare de 2.79S.044 de |e|.
ltolectol este io Jetolote.

- Lucrãr| amena[are Þarc Þante||mon, Strada L|vez||or - Cra; Þante||mon, prolecL ñnan(aL
de la 8ugeLul local sl Conslllul !ude(ean llfov, prolecL in valoare de 2.199.790 de |e|.
ltolect execotot io oool 201J.

Þro|ecte Asoc|a¡|a de Dezvo|tare Intercomun|tarã apa-cana| I|fov (ADIA)
- "keab|||tare s| exnndere surse de apa, stan| de tratare, rezervoare s| stan| de pompare
|n |oca||tan|e 8ragad|ru, Cornetu, Þante||mon, Dobro|esn, Domnesn, C|orogar|a,
8ranesn s| Cern|ca, [udetu| I|fov

llnan(are Þrogramul Cpera(lonal Medlu.
  78
 
valoare penLru ÞanLellmon † 3 620 787 |e| fara tva.

ltolectol este io Jetolote. coottoctol se lmplemeoteozó pe etope pôoó io oool 2015.
- "keab|||tarea s| exnnderea rete|e|or de apã potab||ã s| cana||zare, |nc|us|v rea||zarea
stan||or de pompare apã uzatã mena[erã |n comuna Þante||mon [ude¡u| I|fov"

valoare † 23 207 41S |e| fara tva

5ollcltoteo Je o efectoo ocest coottoct este optobotó Je Coveto. llooo(oteo este
oslqototó Jlo ltoqtomol Opeto(loool MeJlo (vlltotol ltoqtom Opeto(loool
loftosttoctotó Mote).

Master Þ|an (ADIA)
- a||mentare cu apa
reLea aducuune dln dobrolesu la gospodarla de apa : 3.3 €m
exundere reLea apa : 30.7 €m
valoare † 3 990 700 Luro
- cana||zare
exundere reLea canal : 41.1 €m
valoare † 7 398 000 Luro
Aceste Jooó coottocte soot ptevózote o f execotote io 5ttoteqlo Je uezvoltote o IoJe(olol
llfov. A fost lJeoufcotó sotso Je fooo(ote - ltoqtomol Opeto(loool loftosttoctotó Mote sl
ptolectele vot f execotote io petlooJo 2014 - 2020.

  79
 
<"!" W- 5- 1,&1/5- D/,&1( 1-52,/ ( 3-1AT* ',*+( ;5(5'*(,A 1-52,/ 1-,*&(3( /,4A2&(,-
4.2.1. SLraLegla Luropa 2020

S1kA1LGIA 2020
Luropa 2020 esLe o sLraLegle pe 10 anl a unlunll Luropene, al cárel scop Lrece dlncolo de
depá;lrea crlzel care conunuá sá afecLeze mulLe dlnLre economllle europene. SLraLegla i;l
propune sá ellmlne deñclen¡ele modelulul nosLru de dezvolLare ;l sá creeze condl¡ll
favorablle penLru o cre;Lere economlcá mal lnLellgenLá, mal durabllá ;l mal favorabllá
lncluzlunll.

ÞenLru ca acesL lucru sá ñe poslbll, unlunea Luropeaná ;l-a ñxaL S ob|ecnve esen¡lale pe care
lnLen¡loneazá sá le aungá in urmáLorul decenlu. Lle acoperá domenll precum ocuparea for¡el
de muncá, educa¡la, cerceLarea ;l lnovarea, lncluzlunea soclalá ;l reducerea sáráclel ;l
energla/cllma.

ue asemenea, sLraLegla cuprlnde 7 lnl¡lauve ma[ore care oferá un cadru prln care uL ;l
auLorlLá¡lle na¡lonale i;l sus¡ln reclproc eforLurlle in domenll prlorlLare penLru SLraLegla
Luropa 2020, cum ar ñ lnovarea, economla dlglLalá, ocuparea for¡el de muncá, unereLul,
polluca lndusLrlalá, combaLerea sáráclel ;l eñclen¡a energeucá.

Luropa 2020 va ñ un succes doar dacá va face oblecLul unul eforL hoLárâL ;l concerLaL, aLâL la
nlvelul uL, câL ;l la nlvel na¡lonal. La nlvelul uL se lau declzll esen¡lale penLru a deñnluva
pla¡a unlcá in domenlul servlclllor, energlel ;l produselor dlglLale ;l penLru a reallza lnvesu¡ll
in conexlunl LransfronLallere esen¡lale. La nlvel na¡lonal, mal sunL incá numeroase obsLacole
in calea concuren¡el ;l a creárll de locurl de muncá pe care Lrebule sá le ellmlnám. AcesLe
eforLurl vor avea lmpacLul dorlL numal dacá vor ñ comblnaLe ;l coordonaLe.

AcesLa esLe mouvul penLru care succesul SLraLeglel Luropa 2020 se bazeazá, in mare másurá,
pe procedurl ;l sLrucLurl de guvernan¡á nol, pe care uL le-a pus in apllcare incepând cu 2010.
ln cenLrul lor se aßá clclul anual de coordonare a pollucllor economlce, cunoscuL sub
denumlrea de ,semesLrul european". ln cadrul acesLula, Comlsla Luropeaná ;l Conslllul uL
oferá orlenLárl polluce, sLaLele membre se anga[eazá sá reallzeze reforme, lar Comlsla
  80
 
furnlzeazá recomandárl speclñce ñecárel ¡árl, aprobaLe la cel mal inalL nlvel de cáLre llderll
na¡lonall reunl¡l in cadrul Conslllulul Luropean. SLaLele membre Lrebule sá ¡lná conL de
acesLe recomandárl in elaborarea pollucllor ;l a bugeLelor na¡lonale.

ÞkIC1I1À|I
unlunea Luropeaná face eforLurl marl penLru a depá;l crlza economlcá ;l penLru a crea
condl¡llle care sá favorlzeze dezvolLarea unel economll mal compeuuve, cu un grad mal
rldlcaL de ocupare a for¡el de muncá.

SLraLegla Luropa 2020 i;l propune sá aslgure o cre;Lere economlcá lnLellgenLá (prln lnvesu¡ll
mal eñclenLe in educa¡le, cerceLare ;l lnovare), durabllá (prln orlenLarea declslvá cáLre o
economle cu emlsll scázuLe de carbon ;l o lndusLrle compeuuvá), favorabllá lncluzlunll (prln
punerea accenLulul pe crearea de locurl de muncá ;l pe reducerea sáráclel). SLraLegla se
concenLreazá asupra a clncl oblecuve ambl¡loase prlvlnd &'/1(,-( G&,>-* 3- 4/5'AV
'-,'-2(,-(V -3/'(>*(V ,-3/'-,-( 0A,A'*-* .* -5-,:*(S')*4("

ÞenLru ca SLraLegla Luropa 2020 sá dea roade, a fosL lnsuLulL un slsLem de guvernan¡á
economlcá menlL sá coordoneze ac¡lunlle polluce derulaLe la nlvelul uL ;l la nlvel na¡lonal.

C8ILC1IVL
S ob|ecnve europene pentru 2020
1. Ccuparea for¡e| de muncã
!
raLá de ocupare a for¡el de muncá de 73 ° in rândul popula¡lel cu vârsLe cuprlnse
inLre 20 ;l 64 de anl
2. Cercetare ¡| dezvo|tare
alocarea a 3° dln Þl8-ul uL penLru cerceLare ;l dezvolLare
3. Sch|mbãr||e c||mance ¡| un||zarea durab||ã a energ|e|
!
reducerea cu 20° a emlslllor de gaze cu efecL de será (sau chlar cu 30°, in condl¡ll
favorablle) fa¡á de nlvelurlle inreglsLraLe in 1990
!
cre;Lerea ponderll surselor de energle regenerablle pâná la 20°
!
cre;Lerea cu 20° a eñclen¡el energeuce
4. Lduca¡|e
  81
 
!
8educerea sub 10° a raLel de páráslre umpurle a ;colll
!
cre;Lerea la pesLe 40° a ponderll absolven¡llor de sLudll superloare in rândul
popula¡lel in vârsLá de 30-34 de anl
3. Lupta |mpotr|va sãrãc|e| ¡| a exc|uz|un|| soc|a|e
!
reducerea cu cel pu¡ln 20 de mllloane a numárulul persoanelor care suferá sau
rlscá sá sufere de pe urma sáráclel ;l a excluzlunll soclale

AcesLe oblecuve deñnesc pozl¡la pe care ar Lrebul sá o ocupe unlunea Luropeaná in anul
2020 dln puncLul de vedere al unor parameLrl ma[orl. Lle sunL Lranspuse in oblecuve
na¡lonale, penLru ca ñecare sLaL membru sá-;l poaLá urmárl evolu¡la
Cblecuvele sunL comune ;l nu presupun reparuzarea sarclnllor, urmând a ñ reallzaLe prln
ac¡lunl la nlvel na¡lonal ;l european. 1oLodaLa ele sunL lnLerdependenLe ;l se sus¡ln reclproc:
!
progresele in plan educa¡lonal conLrlbule la imbunáLá¡lrea perspecuvelor profeslonale
;l la reducerea sáráclel
!
mal mulLá cerceLare ;l lnovare ;l o uullzare mal eñclenLá a resurselor ne a[uLá sá
devenlm mal compeuuvl ;l oferá condl¡ll favorablle creárll de nol locurl de muncá
!
lnvesu¡llle in Lehnologll ecologlce conLrlbule la combaLerea schlmbárllor cllmauce ;l
creeazá nol oporLunlLá¡l de afacerl ;l locurl de muncá.
lnl¡lauve ma[ore
unlunea Luropeaná a ldenuñcaL nol domenll care ar puLea lmpulslona cre;Lerea economlcá
;l crearea de nol locurl de muncá. Lle se aßá in cenLrul a 7 |n|¡|anve ma[ore.
ln cadrul ñecárel lnl¡lauve, auLorlLá¡lle europene ;l cele na¡lonale Lrebule sá-;l coordoneze
eforLurlle penLru a se sprl[lnl reclproc. Ma[orlLaLea lnl¡lauvelor au fosL prezenLaLe de cáLre
Comlsle in anul 2010.
Aceste |n|¡|anve sunt:
Cre¡tere |nte||gentã
!
agendá dlglLalá penLru Luropa,
!
unlune a lnovárll,
!
1lnereLul in ml;care,
  82
 
Cre¡tere durab||ã
!
C Luropá eñclenLá dln puncLul de vedere al uullzárll resurselor,
!
C pollucá lndusLrlalá penLru era globallzárll,
Cre¡tere favorab||ã |nc|uz|un||
!
C agendá penLru nol compeLen¡e ;l nol locurl de muncá,
!
C plauormá europeaná penLru combaLerea sáráclel.

<"9" P,&1/5-,*)- 02,(2-:*'- ()- 8&4[5*-* 1-52,/ 1-,*&(3( /,4A2&(,-
4.3.1. Acordul de ÞarLenerlaL.
Luând in conslderare slLua(la sl polluclle macroeconomlce, impreuná cu bloca[ele evlden(laLe
in cresLerea economlcá na(lonalá, Cuvernul 8omânlel a sLablllL prlorlLá(lle de ñnan(are penLr
u uullzarea londurllor Luropene SLrucLurale sl de lnvesu(ll in Acordu| de Þartener|at
2 0 1 4 -
2020, cu oblecuvul global de a reduce dlsparlLá(lle de dezvolLare economlcá sl soclalá inLre 8
omânla sl sLaLele membre ale uL. Acordu| de Þartener|at efecLueazá o anallzá rlguroasá a
slLua(lel exlsLenLe la nlvelul (árll, o evaluare a lmplemenLárll Þrogramelor Cpera(lonle in
perloada ñnanclará care s-a inchelaL sl sLabllesLe orlenLárlle sLraLeglce na(lonale ñnan(ablle
dln lnsLrumenLele sLrucLurale sl dln londurlle pe AgrlculLurá.
Anallza araLá cá exlsLá in conunuare sl in unele cazurl chlar s-au adânclL dlsparlLá(lle dlnLre
8omânla sl uL.
Ca aLare, in perloada 2014-2020 8omânla va face lnvesu(ll foloslnd resurse lLSl in cadrul
LuLuror celor 11 oblecuve Lemauce ale SLraLeglel Luropa 2020.
SelecLarea oblecuvelor Lemauce esLe deLermlnaLá de conLrlbu(la lor la sus(lnerea prlnclpalel
or provocárl de dezvolLare:
  83
 

Þrovocãr| |n mater|e de dezvo|tare:
CCMÞL1I1IVI1A1LA
Cblecuve Lemauce:
1. Consolldarea cerceLárll, a dezvolLárll Lehnologlce sl a lnovárll
2. lmbunáLá(lrea accesulul, uullzárll sl callLá(ll Lehnologlllor lnformauce sl de comunlcare
3. CresLerea compeuuvlLá(ll inLreprlnderllor mlcl sl ml[locll, a secLorulul agrlcol sl a
secLorulul pesculLulul sl acvaculLurll
4. ÞroLe[area sl conservarea medlulul sl promovarea uullzárll eñclenLe a resurselor
CAMLNII 5I SCCIL1A1LA
Cblecuve Lemauce:
3. lmbunáLá(lrea accesulul, uullzárll sl callLá(ll Lehnologlllor lnformauce sl de comunlcare
6. Þromovarea ocupárll durablle sl de callLaLe sl sprl[lnlrea moblllLá(ll for(el de muncá
7. Þromovarea lncluzlunll soclale, combaLerea sáráclel sl a dlscrlmlnárll
8. lnvesu(ll in educa(le, lnsLrulre sl formare profeslonalá penLru dobândlrea de compeLen(e sl
invá(are pe LoL parcursul vle(ll
9. Consolldarea capaclLá(ll lnsuLu(lonale a auLorlLá(llor publlce sl pár(llor lnLeresaLe sl o adml
nlsLra(le publlcá eñclenLá
INIkAS1kUC1UkA
Cbleclve Lemauce:
10. lmbunáLá(lrea accesulul, uullzárll sl callLá(ll Lehnologlllor lnformauce sl de comunlcare
11. Þromovarea LransporLulul durabll sl ellmlnarea bloca[elor apáruLe in lnfrasLrucLura
re(elelor lmporLanLe
12. Þromovarea lncluzlunll soclale, combaLerea sáráclel sl a dlscrlmlnárll
kLSUkSLLL
Cblecuve Lemauce:
13. Sprl[lnlrea Lrecerll la o economle cu emlsll scázuLe de dloxld de carbon in LoaLe secLoarele
14. Þromovarea adapLárll la schlmbárlle cllmauce, prevenlrea sl gesuonarea rlscurllor
13. ÞroLe[area sl conservarea medlulul sl promovarea uullzárll eñclenLe a resurselor
16. Þromovarea LransporLulul durabll sl ellmlnarea bloca[elor apáruLe in lnfrasLrucLura
re(elelor lmporLanLe
17. Þromovarea lncluzlunll soclale, combaLerea sáráclel sl a dlscrlmlnárll
  84
 
GUVLkNAN|A
Cblecuve Lemauce:
18. lmbunáLá(lrea accesulul, uullzárll sl callLá(ll Lehnologlllor lnformauce sl de comunlcare
19. Consolldarea capaclLá(ll lnsuLu(lonale a auLorlLá(llor publlce sl pár(llor lnLeresaLe sl o ad
mlnlsLra(le publlcá eñclenLá

ÞrlorlLá(lle propuse spre ñnan(are penLru indepllnlrea oblecuvelor Lemauce, apar in
programele opera(lonale care sunL ñnan(aLe dln fondurl sLrucLurale sl de coezlune sl sunL
propuse Comlslel Luropene spre aprobare.


4.3.2. Þrograme Cpera(lonale ñnan(aLe dln londurl sLrucLurale.

Þrograme|e Cpera¡|ona|e care sunL de lnLeres penLru o admlnlsLra(le localá de callbrul
orasulul nosLru sunL:

Þrogramu| Cpera¡|ona| Capac|tate Adm|n|stranvã (ÞC CA)
Axa 1: GUVLkNAkL LIICILN1À, ÞkLDIC1I8ILÀ 5I 1kANSÞAkLN1À
1. lmbunáLá(lrea capaclLá(ll de planlñcare sLraLeglcá sl bugeLará la nlvelul auLorlLá(llor sl
lnsuLu(lllor publlce,
2. lmbunáLá(lrea procesulul consulLauv a auLorlLá(llor sl lnsuLu(lllor publlce precum sl a
acLorllor relevan(l,
3. lmbunáLá(lrea managemenLulul resurselor umane dln auLorlLá(lle sl lnsuLu(llle publlce,
4. CresLerea Lransparen(el, lnLegrlLá(ll sl responsablllLá(ll la nlvelul auLorlLá(llor sl lnsuLu(lllor
publlce,
3. lmbunáLá(lrea callLá(ll sl lndependen(el slsLemulul [udlclar,
Axa 2: ADMINIS1kA|IL ACCLSI8ILÀ
  83
 
1. Consolldarea capaclLá(ll de gesuonare a furnlzárll servlclllor oferlLe de auLorlLá(lle sl
lnsuLu(llle publlce,
2. Accelerarea capaclLá¡ll de ráspuns a auLorlLá(llor sl lnsuLu(lllor publlce la sollclLárlle
adresaLe,
3. lmbunáLá(lrea accesulul la servlcllle furnlzaLe de slsLemul [udlclar,

Þrogramu| Cpera¡|ona| keg|ona| (ÞCk)
Axa 1: CCNSCLIDAkLA CLkCL1ÀkII, DL2VCL1ÀkII 1LnNCLCGICL ]I A INCVÀkII 1.1.
Þomovarea lnvesu(llor de afacerl in lnovare sl cerceLare, dezvolLarea legáLurllor sl a slnerglllor
inLre inLreprlnderl, cenLre de cerceLare-dezvolLare sl de educa(le, in speclal dezvolLarea
produselor sl servlclllor, Lransfer Lehnologlc, lnovare soclalá, neLworklng, clusLere.
Axa 2: IM8UNÀ1À|IkLA CCMÞL1I1IVI1À|II IN1kLÞkINDLkILCk MICI ]I MIILCCII
2.1. Þromovarea splrlLulul anLreprenorlal, in speclal prln faclllLarea exploaLárll economlce a
ldellor nol sl prln incura[area creárll de nol inLreprlnderl, lncluslv prln lncubaLoare de afacerl
2.2 Sprl[lnlrea creárll sl exunderea capaclLá(llor avansaLe de produc(le sl dezvolLarea
servlclllor,
Axa 3: LIICILN|À LNLkGL1ICÀ IN CLÀDIkILL ÞU8LICL 3.1 Spr[lnlrea eñclen(el energeuce sl
uullzarea energlel regenerablle ln lnfrasLrucLura publlcá, lncluslv cládlrl publlce sl in secLorul
loculn(elor,
Axa 4: SÞkIIINIkLA DL2VCL1ÀkII Uk8ANL
4.1 Spr[lnlrea eñclen(el energeuce sl uullzarea energlel regenerablle ln lnfrasLrucLura publlcá,
lncluslv cládlrl publlce sl in secLorul loculn(elor,
4.2 Þromovarea sLraLeglllor de reducere a emlslllor de dloxld de carbon penLru LoaLe upurlle
de LerlLorlu, in parucular zone urbane, lncluslv promovarea planurllor susLenablle de
moblllLaLe urbaná sl a unor másurl relevanLe penLru aLenuarea adapLárllor,
  86
 
4.3 Ac(lunl penLru imbunáLá(lrea medlulul urban, revlLallzarea oraselor, regenerarea sl
deconLamlnarea slLurllor poluaLe sl promovarea masurllor penLru reducerea zgomoLulul,
Axa S: DIVLkSIIICAkLA LCCNCMIILCk LCCALL ÞkIN DL2VCL1AkLA DUkA8ILÀ A
1UkISMULUI
3.1 Conservarea, proLec(la, promovarea sl dezvolLarea paLrlmonlulul naLural sl culLural,
Axa 6: IM8UNÀ1À|IkLA INIkAS1kUC1UkII kU1ILkL DL IMÞCk1AN|À kLGICNALÀ 5I
LCCALÀ
6.1 Sumularea moblllLá(ll reglonale prln conecLarea lnfrasLrucLurllor ruuere reglonale la
lnfrasLrucLura 1Ln - 1,
Axa 7: DL2VCL1AkLA INIkAS1kUC1UkII SANI1AkL ]I SCCIALL
7.1 lnvesu(llle in lnfrasLrucLurlle sanlLare sl soclale care conLrlbule la dezvolLarea la nlvel
na(lonal, reglonal sl local, reducând lnegallLá(lle in ceea ce prlvesLe sLarea de
sánáLaLe,precum sl Lrecerea de la
servlclle lnsuLu(lonale la servlcllle presLaLe de colecuvlLá(lle locale
Axa 8: SÞkIIINIkLA kLGLNLkÀkII LCCNCMICL 5I SCCIALL A CCMUNI1À|ILCk
DLIAVCkI2A1L DIN MLDIUL Uk8AN,
8.1 Sprl[lnlrea regenerárll economlce sl soclale a comunlLá(llor defavorlzaLe dln medlul urban
sl rural,

Axa 9: DL2VCL1AkLA INIkAS1kUC1UkII LDUCA|ICNALL
9.1 lnvesu(llle in educa(le, compeLen(e sl invá(are pe LoL parcursul vle(ll prln dezvolLarea
lnfrasLrucLurllor de educa(le sl formare,
Axa 10: CADAS1kU 5I INkLGIS1kAkLA ÞkCÞkIL1À|ILCk IN 2CNLLL kUkALL DIN kCMÂNIA
10.1: lmbunárá(lrea cadasLralá sl a inreglsLrárll proprleLá(llor in zonele rurale dln 8omânla,

Þrogramu| Cpera¡|ona| Infrastructurã Mare (ÞCIM)
  87
 
Axa 1: DL2VCL1AkLA kL|LLLI 1LN-1 ÞL 1LkI1CkIUL kCMÂNILI 1.1. Sprl[lnlrea unul spa(lu
european unlc al LransporLurllor de up mulumodal prln lnvesu(ll in re(eaua Lranseuropeaná
de LransporL (1Ln-1),
Axa 2: CkL]1LkLA ACCLSI8ILI1À|II kLGICNALL ÞkIN CCNLC1AkLA LA 1LN-1
Axa 3: DL2VCL1AkLA UNUI SIS1LM DL 1kANSÞCk1 SIGUk ]I ÞkIL1LNCS CU MLDIUL
Axa 4: ÞkC1LC|IA MLDIULUI ]I ÞkCMCVAkLA U1ILI2ÀkII LIICILN1L A kLSUkSLLCk
4.1. lnvesu¡ll in secLorul apá penLru a indepllnl cerln¡ele ac‡uls-ulul de medlu al unlunll ;l
penLru a ráspunde nevollor ldenuñcaLe de sLaLele membre penLru lnvesu¡ll supllmenLare
acesLor cerln¡e,
4.2. lnvesu¡ll in secLorul de;eurl penLru a indepllnl cerln¡ele ac‡uls-ulul de medlu al unlunll ;l
penLru a ráspunde nevollor ldenuñcaLe de sLaLele membre penLru lnvesu¡ll supllmenLare
acesLor cerln¡e,
Axa S: ÞkC1LIAkLA SI kLIACLkLA 8ICDIVLkSI1A1II, kLMLDILkLA SCLUkILCk
CCN1AMINA1L SI MCNI1CkI2AkLA CALI1A1II ALkULUI
3.1. ÞroLe[area ;l refacerea blodlverslLá¡ll, proLec¡la solulul ;l refacerea ;l promovarea
servlclllor ecoslsLemelor, lncluslv prln re¡eaua nA1u8A 2000 ;l lnfrasLrucLura verde,
3.2. ueconLamlnarea Lerenurllor lndusLrlale dezafecLaLe sl reducerea poluárll aerulul,
Axa 6: ÞkCMCVAkLA ADAÞ1ÀkII LA SCnIM8ÀkILL CLIMA1ICL, ÞkLVLNIkLA ]I
GLS1ICNAkLA kISCUkILCk
6.1. Sprl[lnlrea lnvesu¡lllor penLru adapLarea la schlmbárlle cllmauce, lncluslv a unor abordárl
bazaLe pe ecoslsLem,
6.2. Þromovarea lnvesu¡lllor in vederea cre;Lerll rezlllen(el in fa¡a dezasLrelor ;l modernlzarea
slsLemelor exlsLenLe,
Axa 7: LNLkGIL SIGUkÀ ]I CUkA1À
7.1. Þromovarea produc(lel sl a dlsLrlbu(lel de energle ob(lnuLá dln surse regenerablle de
energle,
7.2. Þromovarea uullzárll cogenerárll cu randamenL rldlcaL a energlel Lermlce sl a energlel
elecLrlce, pe baza cererll de energle Lermlcá uulá,
  88
 
7.3. uezvolLarea sl lmplemenLarea unor slsLeme de dlsLrlbu(le lnLellgenLe care func(loneazá
la nlvelurl de Lenslune [oasá sl medle,
7.4. lmbunáLá(lrea eñclen(el energeuce sl slguran(a aprovlzlonárll prln dezvolLarea slsLemelor
lnLellgenLe de dlsLrlbu(le, sLocare sl Lransmlsle sl prln lnLegrarea produ(lel dln resurse
regenerablle dlsLrlbulLe,


Þrogramu| Cpera¡|ona| Compennv|tate (ÞCC)
Axa 1: CLkCL1AkL, DL2VCL1AkL 1LnNCLCGICÀ 5I INCVAkL (CDI) IN SÞkIIINUL
CCMÞL1I1IVI1À|II LCCNCMICL ]I DL2VCL1ÀkII AIACLkILCk
1. Þromovarea lnvesu(lllor in C&l, dezvolLarea de legáLurl sl slnergll inLre inLreprlnderl,
cenLrele de cerceLare sl dezvolLare sl invá(ámânLul superlor , in speclal promovarea
lnvesu(lllor in dezvolLarea de produse sl de servlcll, Lransferul de Lehnologll, lnovarea socl
alá, ecolnovarea sl apllca(llle de servlcll publlce, sumularea cererll, crearea de re(ele sl de
grupurl sl lnovarea deschlsá prln speclallzarea lnLellgenLá, precum sl sprl[lnlrea
acuvlLá(llor de cerceLare Lehnologlcá sl apllcaLá, llnlllor-plloL, ac(lunllor de valldare
precoce a produselor, capaclLá(llor de produc(le avansaLe sl de prlmá produc(le, in
speclal in domenlul Lehnologlllor generlce esen(lale sl dlfuzárll Lehnologlllor de uz
general,
2. lmbunáLá(lrea lnfrasLrucLurllor de cerceLare sl lnovare (C&l) sl a capaclLá(llor penLru
a dezvolLa excelen(a in maLerle de C&l sl promovarea cenLrelor de compeLen(á,
in speclal a celor de lnLeres european, prln conecLarea acesLora cu sLrucLurl
exlsLenLe sau emergenLe de clusLerlzare care urmáresc lnovarea sl
dezvolLarea economlcá, inLr-un mod care ráspunde nevollor de dezvolLare in care
sunL lnLeresaLe comunlLá(lle in care acesLea se dezvolLá,
Axa 2: 1LnNCLCGIA INICkMA|ILI 5I CCMUNICA1IILCk (1IC) ÞLN1kU
C LCCNCMIL DIGI1ALA CCMÞL1I1IVA
  89
 
1. Consolldarea apllca(lllor 1lC penLru guvernare elecLronlcá, e-learnlng, lncluzlune
dlglLalá, culLurá onllne sl e-sánáLaLe,
2. uezvolLarea produselor sl servlclllor 1lC, a comer(ulul elecLronlc sl a cererll de 1lC,
3. Lxunderea conexlunll in bandá largá sl dlfuzarea re(elelor de mare vlLezá, precum sl sprl[l
nlrea adopLárll Lehnologlllor emergenLe sl a re(elelor penLru economla dlglLalá,
Þrogram Cpera¡|ona| Cap|ta| Uman (ÞCCU)
Axa 1: : INI|IA1IVA "LCCUkI DL MUNCÀ ÞLN1kU 1INLkI"
1. lnLegrarea durabllá pe pla(a for(el de muncá a unerllor, in speclal a celor care nu au
un loc de muncá, care nu urmeazá sLudll sau cursurl de formare, lncluslve a
unerllor care se confrunLá cu rlscul excluzlunll soclale sl a unerllor dln comunlLá(lle margl
nallzaLe, lncluslv prln lmplemenLarea garan(lel penLru unerl,
Axa 2: IM8UNÀ1À|IkLA SI1UA|ILI 1INLkILCk DIN CA1LGCkIA NLL1
2.1.lnLegrarea durabllá pe pla(a for(el de muncá a unerllor, in speclal a celor care nu au un loc
de muncá, care nu urmeazá sLudll sau cursurl de formare, lncluslv a unerllor care se
confrunLá cu rlscul excluzlunll soclale sl a unerllor dln comunlLá(lle marglnallzaLe,
lncluslv prln lmplemenLarea garan(lel penLru unerl,
Axa 3: LCCUkI DL MUNCÀ ÞLN1kU 1C|I
3.1.acces la locurl de muncá penLru persoanele aßaLe in cáuLarea unul loc de muncá sl penLr
u persoanele lnacuve, lncluslv penLru somerll de lungá duraLá sl penLru persoanele cu
sanse mlcl de anga[are, lncluslv prln lnl(lauve locale de anga[are sl sprl[ln penLru
moblllLaLea for(el de muncá,
  90
 
3.2.acuvlLá(l lndependenLe, anLreprenorlaL sl inñln(are de inLreprlnderl, lncluslv
a unor mlcroinLreprlnderl sl a unor inLreprlnderl mlcl sl ml[locll lnovaLoare,
3.3. adapLarea la schlmbare a lucráLorllor, a inLreprlnderllor ;l a anLreprenorllor,
3.4. modernlzarea lnsuLu(lllor ple(el for(elor de muncá, precum servlcllle publlce sl
prlvaLe de ocupare a for(el de muncá sl imbunáLá(lnd sausfacerea nevollor ple(el
for(elor de muncá, prln másurl de sumulare a moblllLá(ll Lransna(lonale a lucráLorllor sl
prln programe de moblllLaLe sl prlnLr-o mal buná cooperare inLre lnsuLu(ll sl pár(lle
lnLeresaLe relevanLe
Axa 4: INCLU2IUNLA SCCIALÀ ]I CCM8A1LkLA SÀkÀCILI
4.1. lnLegrarea soclo-economlcá a comunlLá¡llor marglnallzaLe, cum ar ñ romll,
4.2. uezvolLare localá plasaLá sub responsablllLaLea comunlLá¡ll,
4.3.promovarea anLreprenorlaLulul soclal sl a lnLegrárll profeslonale in inLreprlnderlle soclale
sl promovarea economlel soclale sl solldare penLru a faclllLa accesul la locurl de muncá,
4.4.cresLerea accesulul la servlcll acceslblle, durablle sl de inalLá callLaLe, lncluslv
aslsLen(á medlcalá sl servlcll soclale de lnLeres general.
Axa S: LDUCA|IL ]I CCMÞL1LN|L
3.1. reducerea sl prevenlrea abandonulul scolar umpurlu sl promovarea accesulul egal la
invá(ámânLul prescolar, prlmar sl secundar de callLaLe, lncluslv la parcursurl de invá(are
formale, nonformale sl lnformale penLru relnLegrarea in educa(le sl formare,
3.2. a) imbunáLá(lrea callLá(ll sl a eñclen(el invá(ámânLulul Ler(lar sl a celul echlvalenL
sl a accesulul la acesLea, in vederea cresLerll paruclpárll sl a nlvelulul de educa(le, in speclal
penLru grupurlle defavorlzaLe,
b) Sporlrea relevan(el pe pla(a for(elor de muncá a educa(lel sl a slsLemelor de formare,
faclllLarea Lranzl(lel de la educa(le la pla(a for(elor de muncá sl consolldarea formárll
sl a slsLemelor de formare profeslonalá, precum sl a callLá(ll lor, lncluslv prln mecanlsme
de anuclpare a compeLen(elor, adapLarea programelor de invá(ámânL sl lnsuLulrea sl
  91
 
dezvolLarea unor slsLeme de invá(are la locul de muncá, lncluslv a unor slsLeme de invá(are d
ualá sl programe de ucenlcle,

3.3. a) cresLerea accesulul egal la invá(area pe LoL parcursul vle(ll penLru LoaLe grupele
de vârsLá in cadre formale, nonformale sl lnformale, acLuallzarea cunosun(elor, a
compeLen(elor sl a apuLudlnllor for(el de muncá sl promovarea unor parcursurl de
invá(are ßexlblle, lncluslv prln orlenLarea profeslonalá sl valldarea compeLen(elo dobândlLe,
b) sporlrea relevan(el pe pla(a for(el de muncá a educa(lel sl a slsLemelor de formare,
faclllLarea Lranzl(lel de la educa(le la pla(a for(elor de muncá sl consolldarea formárll sl
a slsLemelor de formare profeslonalá, precum sl a callLá(ll lor, lncluslv prln mecanlsme de
anuclpare a compeLen(elor, adapLarea programelor de invá(ámânL sl lnsuLulrea
sl dezvolLarea unor slsLeme de invá(are la locul de muncá, lncluslv a unor slsLeme de invá(are
dualá sl programe de ucenlcle,
4.3.3. AlLe ñnan(arl dlsponlblle penLru indepllnlrea oblecuvelor locale, reglonale sl na(lonale
londurlle sLrucLurale sl cel de coezlune sunL cele mal marl ñnan(arl pe care 8omânla le are la
dlspozl(le penLru a depasl crlza ñnanclará sl penLru a se dezvolLa in perloada urmáLoare.
AcesLe ñnan(árl vor ñ acompanlaLe de alLe ñnan(árl dlponlblle, cum ar ñ:

Grantur| LLA (I|nan¡ator|: Norveg|a, L|chtenste|n s| Is|anda)
kC10 Cop|| ;| nner| |n s|tua¡|| de r|sc ;| In|¡|anve |oca|e ;| reg|ona|e pentru reducerea
|nech|tan|or nanona|e ;| pentru promovarea |nc|uz|un|| soc|a|e
Cblecuv: lnLárlrea coezlunll economlce sl soclale la nlvel na(lonal, reglonal sl local.
Þrogramul se adreseazá nevollor speclñce ale popula(lel 8oma prln lnl(lauve lnovauve care sá
inLáreascá cooperarea inLre auLorlLá(lle locale, CnC-url sl publlcul (lnLá.
Þrogramul poaLe sá abordeze probleme ca: lnegallLaLea soclalá, lncluzlunea soclalá, crearea
unor nol locurl de muncá, copll sl unerl in slLua(ll de rlsc, crearea de crese, educa(la lncluslv
dln perspecuvá muluculLuralá.
MunlclpallLá(lle dln zone dezavanLa[aLe cu un procenL mare de popula(le de eLnle 8omá vor
avea prlorlLaLe.
  92
 
kC02 8|od|vers|tate ;| serv|c|| ecos|stem|ce
Cblecuv: Cprlrea plerderll blodlverslLá(ll
Se va organlza o schemá de granLurl cu sprl[lnul CnC-urllor.
Grantur| Norveg|ene
ÞA20 V|o|en¡a domesnca ;| cea bazatã pe gen
AcesLe ñnan(árl vor ñ compleLaLe de ñnan(árl de la bugeLul de sLaL sl de la bugeLul Conslllulul
!ude(ean llfov.
4.4. Þropuner| de pro|ecte v||toare
ÞenLru perloada urmáLoare de programare bugeLará europeaná 2014-2020, orasul
ÞanLellmon lnLen(loneazá sá abordeze prolecLe lmporLanLe de lnfrasLrucLurá mare (apa,
canal, drumurl, lmmoblle), lnfrasLrucLurá soclalá sl de recreere. Avem in vedere reallzarea
unor prolecLe de lnvesu(ll dupá cum sunL redaLe in Anexa 1.


Cblecuv: Þrevenlrea vlolen(el domesuce sl a celel bazaLe pe gen
Þrlnclpalul oblecuv al acesLul program esLe sá reducá vlolen(a bazaLá pe gen sl sá sprl[lne
vlcumele Lrañculul de ñln(e umane.
  93

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.