You are on page 1of 1340

BIBLIA

DE LA BLAJ1795

CTR CETITORIU
crlpIura SfnI, carea cu cuvnI ellnesc l Blbllla s zlce, de pre llmba ellneasc,
dln lzvodul celor eapIezecl de dascall, romneaIe IlmclI, la anul 1688 ln
BucureIl s-au fosI IlprlI, dar cu foarIe lnIunecaI l lncurcaI aezare l lnIocmlre
a gralulul romnesc l mulI oslblI de vorba cea de acum oblclnulI, l mal ales de
gralul l de sIllul cel dln cr{lle beserlceIl, care ln IoaIe besearlclle romneIl s ceIesc, l
penIru aceaea preIuIlndlnea IuIuror l de Io{l easIe cunoscuI l ln{eles, cI acea Ilmclre
acell Blblll mal pre mulIe locurl neplcuI urechllor auzlIorllor easIe l foarIe cu anevole de
ln{eles, ba pre alIele locurl Iocma fr de ln{eles easIe, care lucru cu mare pagub sufleIeasc
era neamulul l besearlcll romnllor. Afar de aceasIa, aceale vechl Blblll aIIa s-au lmpu{lnaI,
cI foarIe rar, s nu zlc bun credlnclos creIln, cl preoI, easIe la carele s afl, l nlcl cu
foarIe mare pre{ fr' de mare Irapd l osIeneal nu s afl, ca s-l poaI neIlne cumpra.
AceasI prlcln au fosI lndemnaI l pre prealumlnaIul l preasfln{lIul domn PeIru Pavel
Aaron, arhlereul Fgraulul l vldlca a IoI Ardealul l a pr{llor Trll UngureIl, cI IoaI
S. ScrlpIur pre llmba romneasc lnsul o au IlmclI, cl lnc mal llpslndu-l mna l
lndrepIarea cea mal de pre urm, TaIl Ceresc blne au volI a-l chema la veaclnlca odlhn, l
aea acea Ilmclre, numal pre nlIe hrIll scrls, nesvrlI l nedaI la lumln au rmas,
dlnIre care hrIll dup aceaea, penIru mulIele muIrl dln loc ln loc, unele s-au plerduI. Decl,
ca sIllul l aezarea gralulul lnIru aceaeal Blblle s nu fle oslblI, pulndu-se unele dlnIru
acea Ilmclre, alIele dlnIru a alIula, s-au socoIlI ca IoaI Blbllla de unul cu aseamenea sIll
l aezare a gralulul s se Ilmceasc. Decl, avnd eu lndeleInlclre, m-am lndemnaI s m
apuc de aIIa lucru l s lndrepIez gralul Blbllel cell mal dlnalnIe romneaIe IlprlI, lar
mal vrIos lnIru adevr poclu s zlc c mal ales TesIamnIul cel Vechlu mal mulI de Nou de
pre cel ellnesc a celor eapIezecl de dascall l-am IlmclI, care lucru al mleu Mrlla sa,
prealumlnaIul l preasfln{lIul domn IOAN BOB, vldlca a IoaI Tara Ardealulul l al pr{llor
Trll UngureIl l al Fgraulul eplscop, lar al mleu prea bun prlnIe, nu numal l-au ajuIaI
l l-au ocroIlI, cl blne au volI l la slne a-l lua, l ca un bun psIorlu pururea prlveghlIorlu
lmpreglurul Iurmel l cu deadlnsul sIrdulIorlu l grljlIorlu de mnIulrea sufleIelor celor de
la marele l lnIlul arhlereu, HrlsIos Dumnezeu, lul lncredln{aIe, blne Illnd c cea mal
mare l mal lnIla deIorle a psIorlulul sufleIesc easIe propovedulrea cuvnIulul lul Dumnezeu,
penIru aceaea l Mrlla sa, preasfln{lIul arhlereu, ca celul ce nlmlc mal lublI l mal dorlI nu
easIe decI lnmul{lrea cunoIln{l dumnezeleIl l mnIulrea sufleIelor l blnele cel de obIe
al besearlcll l folosul neamulul l al paIrlel, a crula Iemelul l creaIerea easIe adevraIa
cunoIln{ a lul Dumnezeu, carea ln SfnIa ScrlpIur s cuprlnde l de acolo s lnva{; decl,
vrnd ca mal flerblnIe l mal desvrlI s-l pllneasc l aceasI mare deIorle a chemrll
sale, blne au volI ca s dea la lumln aceasI SfnI ScrlpIur, ca aea la Io{l l preIuIlndlnea
s se vesIeasc l s se propovedulasc cuvnIul l cunoIln{a lul Dumnezeu. ns mal
lnalnIe, cu mulI a sa luare de sam l osIeneal, l slngur blne socoIlndu-o l l cu brba{l
lnv{a{l, cu amrunIul l ~ cum s zlce ~ dln flr ln pr cercndu-o l cernndu-o l cu cea
ellneasc a celor eapIezecl de dascall l cu cea veachle romneasc alIurndu-o, unde au
IrebulI o au lndrepIaI, ca lnIru IoaIe s fle aseamenea l lnIocma lzvodulul ellnesc a celor
eapIezecl de dascall. nc, penIru mal bun ln{eles, o au lumlnaI pre unele locurl l cu noIe
l lnsemnrl dedesupI puse l pre de laIurl, cu paraleale sau lnsemnarea locurllor unde ln S.
ScrlpIur despre acel lucru s mal afl scrls, precum l la lncepuIul fleIecrul cap, cu Ilc,
care pre scurI spune ce s cuprlnde lnIru acelal cap, l la fleIece carIe cu cuvnI lnalnIe,
care araI pre scrllIorlu l vreamea l scoposul l prlclna cr{ll l ceale lmproIlv le lmprIle,
afar de aceasIea l la lncepuIul Blbllel mal lnalnIe cu frumoase prolegomena o au lnzsIraI
l o au lmbog{lI, care IoaIe mare lumln l lnv{Iur dau ceIlIorlulul. nIru acesI chlp
lsprvlI, ln Tlpograflla Semlnarlulul Dle{ezan al Eplscoplel sale, penIru folosul besearlcll a
IoI neamul romnesc a s Ilprl au porunclI.
Iar, o, lublIe cucearnlce ceIlIorlu, am volI a-{l aduce amlnIe c doar l acum lnIru unele
locurl {l s va prea lnIunecaI gralul, cl penIru aceaea s nu Ie smlnIeIl, nlcl s Ie prlpeIl
a vlnov{l l a deflma lucrul, c lnIunecarea aceasIa l dlnIru aceasIa vlne, c nol nlcl
penIru mal lumlnaI ln{eles am vruI de la nol nlcl mcar un cuvnI cI de mlc s bgm ln S.
ScrlpIur, cl ne-au fosI vola ca lnIru IoaIe s rmle lnIru cur{enlla sa l lnIru IoI adevrul
su, dup cum easIe ln cea ellneasc. AceasIa easIe prlclna lnIunecrll lnIru unele locurl, c
foarIe anevole easIe lumlnaI l cu chllar ln{eles de pre o llmb a Ilmcl pre alI llmb, nlcl
un cuvnI adognd l {llnd ldloIlsmll llmbll cell dlnIlu, c fleIecare llmb are oslbl{l al
sl ldloIlsml. Cl Iu, cucearnlce ceIlIorlule, IoaIe le la ln parIe bun l Ie foloseaIe cu aceasI
a noasIr osIeneal spre mal mare laud a lul Dumnezeu l a SflnIel Besearlcl creaIere l a
sufleIulul Iu mnIulre, c acesIa easIe scopul osIenealll meale, carele snI al Iu cIr
Dumnezeu rugIorlu, smerlIul lnIr leromonal,
Samull Claln,
dln MnsIlrea SflnIel Trol{ de la Blaj.
CUVNT NAINTE LA S. SCRIPTUR
cu nenumraIe mlnunl l prorocll. PenIru
aceaea, acelal S. PrlnIe, carIea 12, De
cetuteu IuI Dumnezeu, scrle: ,Credln{a
ScrlpIurel mlnunaI vrednlcle de crezemnI
cu bun vrednlcle are ln lume l lnIru IoaIe
neamurlle de care, cum c vor creade el, lnIr
alIele care au zls, cu adevraI dumnezelre
mal lnalnIe au spus. ScrlpIura lnsal
agonlseaIe le credln{ cu mrlmea
lucrurllor. Gralul easIe Iocma vreadnlc de
Dumnezeu, care l cel lnv{a{l l cel
nelnv{a{l poI a-l ln{eleage: de IoI ce easIe
ru s feresc, ceale ce snI bune le poruncesc.
Sl mal pre urm, lnIr aIIa oslblre l lnl{lme
a lucrurllor mlnunaI easIe unlrea a aI{a
scrllIorl! Scrlsorlle aposIolllor lnIresc pre
scrlsorlle prorocllor l aljderea a prorocllor
pre ale aposIolllor. Amndoao ScrlpIurlle
aceasIea, l cea Veachle l cea Noao, Dum-
nezeu ln mulIe chlpurl ale Sale le-au
cunoscuI, cu mlnunl l lnImplrl lumlnaIe
le-au lnIrlI.
C clne nu s va mlnuna c lumea cea lnv-
lulI de neIlln{ l de cea{a deearIel cre-
dln{, fllndc un norod carele era lnIr-un un-
ghlu lnIunecaI al pmnIulul, carele cum s
cuvlne cu cucernlcle clnsIeaIe pre Dumne-
zeu, l Iocma lnalIe cugeI de Dnsul l de
IoaI rIclrea curaIe, carele lnIru slne are
lnchlpulI lcoana fapIel cell cu adevraI bune,
l IoaIe ceale bune de la Dumnezeu creade c
le la, legll Lul s supune, pre El pov{ulIorlu
l urmeaz? De unde au luaI lsrallIeanll
aceasI cunoIln{ a lul Dumnezeu l ln ce
chlp lnIru aIIa vreame o au {lnuI, aIIa cI
neamurlle ceale veclne l lmpra{ll crora de
mulIe orl au fosI supul slujba l lnchl-
nclunea unul Dumnezeu adevraI dln lnlmlle
lor de IoI nu o au puIuI Iearge? Au nu snI
aceasIea mare dovedlre cum c descoperlrea
cea dumnezelasc, de carea alcl cercm, unula
acesIul norod au fosI lncredln{aI? PenIru
aceasIa cr{lle aceasIea o dumnezelre sufl,
nu prIlnesc dezmlerdrllor oamenllor, nu
slujesc mndrlel l Iruflel lor, nlcl Illn{l cell
deearIe, cl mal vrIos IoaIe dezmlerdrlle
ceale necuvloase, Iruflla l pofIele le gonesc.
Despre Dumnezeu pururea cum s cuvlne
grlesc, mrlrea Lul o cauI IoIdeauna l
preIuIlndlnea lnva{ l poruncesc vlla{
cuvloas l de IoaI lnelclunea curaI,
cucernlclla, drepIaIea, lnfrnarea, cump-
Iarea l alIe fapIe bune. ScrllIorll, carll ln
oslblIe vreml au scrls aceasIe cr{l, de la
acelal Duh fllnd lnsufla{l, cu aceaeal
lnIocmlre a gralulul au scrls, lndemnnd spre
fapIele ceale bune l lngrozlnd de cIr ceale
reale, nu cu Ieamere grlnd, ca cum s-ar lndol,
oao lucrurl s cuvlne a s arIa alcl.
nIlu, cum c S. ScrlpIur easIe de
la Dumnezeu l s se rspund la
ceale ce lmproIlvnlcll lmproIlv
arunc, arInd de nlmlc brfealele lor. A
doao, cum c ScrlpIura pn la nol nevI-
maI l nesIrmuIaI au venlI.
SfnIa ScrlpIur easIe de la Dumnezeu.
nalnIe de IoaIe Irebule s arIm cum c
S. ScrlpIur easIe de la Dumnezeu, l aceaea,
precum Dumnezeu o au daI, nesIrmuIaI l
nevImaI pn la nol au ajuns.
Pr{lle S. ScrlpIurl snI doao: TesIamnIul
cel Vechlu l cel Nou. TesIamnIul cel
Vechlu, care Dumnezeu cu jldovll l-au fcuI,
cuprlnde lsIorlla lucrurllor care cu el lnalnIe
de venlrea lul HrlsIos s-au lnImplaI l
prorocllle ceale ce mal lnalnIe spunea venlrea
lul HrlsIos, l lmpreun l ceale ce snI de
llps la lndrepIarea nravurllor. TesIamnIul
cel Nou de la lnIruparea lul HrlsIos lnceape
l s alcIulaIe dln paIru Evanghelll, dln
FapIele AposIolllor l dln Scrlsorlle lor.
Zlcem, dar, c ScrlpIura cu adevraI easIe
sfnI l de la Dumnezeu lnsuflaI, l aceasIa
mal vrIos penIru aceaea c Io{l haracIlrll l
IoaIe seamnele l lnsulrlle descoperlrel cell
adevraIe l dumnezeleIl lnIru slne le are.
AceasIea snI Iemelurlle ceale mal dlnIlu
ale credln{el cell adevraIe, cum c easIe un
Dumnezeu, Carele IoaIe le ocrmulaIe,
sufleIul easIe nemurlIorlu l omul are volnlcle
l alIele aseamenea, care de lnv{Iura cea
snIoas nevImaI, drepI, dup leglle flrel
ceale noao cunoscuIe s {ln. Mlnunlle ceale
lnalnIea a nenumraI mul{lme de oamenl
fcuIe, care nlcl lnIr-un chlp nu s poI arIa
mlnclnoase, de vreame ce Molsl pre IoI
norodul ll aduce mrIurle a mlnunllor sale,
ca nlmlc s nu zlc de ceale ce Ilsus Navl l
prorocll au fcuI. Acela crora s-au fcuI
descoperlrea au fosI oamenl fr prlhan, cu
vlla{ bun, nelublIorl de mrlre deearI, l
penIru aceaea nlcl un prepus nu poaIe s fle
c au vruI s lneale, ba lnc snI lnIru el
IoaIe acealea care poI s fac credln{.
S. ScrlpIur easIe ca o carIe Irlmls de la
Dumnezeu, prln mlnlle prorocllor l a apos-
Iolllor, care alavea araI pre lncepIorlul su.
Sl mal lnIru acel chlp ScrlpIura Dumne-
zelasc s zlce, cum l cr{lle lmprIeIl s
zlc, orl cu mna lmpraIulul fle scrlse, sau
mcar de el adeverlIe l cu peceaIe lm-
prIeasc lnIrlIe, aea Dumnezelasca
ScrlpIur, cum frumos zlce S. AugusIln, Cuo.
2 n PouIm 90: ,Dln ceIaIea aceaea de unde
nemernlclm, pn la nol au venlI, cu pe-
ceaIe dumnezelasc snI lnIrlIe, adec
1
cl cu sIIornlcle l cu lndrzneal, nlcl o
lndolal avnd de credln{a sa, ca nlIe organe
l slujlIorl a SfnIulul Duh. AceasIea l alIe
mulIe aea dovedesc dumnezelrea ScrlpIurel,
cI omeneasc lmpreun l dumnezelasc
vrIuIe l puIeare au a face pre necredlnclol
s creaz.
nIru acesI chlp au fcuI l scrllIorll cel
vechl beserlceIl l au arIaI c ScrlpIura face
le credln{ l cum c cr{lle SflnIel ScrlpIurl
de la Dumnezeu snI lnsuflaIe, de vreame ce
mulIe prorocll snI ln ScrlpIur, care de alrea
nu au puIuI s fle, cl numal de la Dumnezeu,
pre care prorocll pllnlrea le-au lnIrlI a fl
adevraIe.
Iar cum c S. ScrlpIur easIe de la
Dumnezeu lnsuflaI dln mulIe locurl ale
SflnIel ScrlpIurl s adevreaz. Cl, penIru
scurIarea vremll, nol alcl numal Irel vom
aduce: 1) ln Evanghellla SfnIulul Luca, cap
1, sIlh 7, s ceIeaIe: ,Precum au grlI
Dumnezeu prln gura sfln{llor celor dln veac
prorocl a Lul; 2) S. Pavel cIr TlmoIelu 2,
cap 3, sIlh 16, zlce: ,ToaI ScrlpIura de
Dumnezeu easIe lnsuflaI; 3) S. PeIru ln
carIea 2, cap 1, sIlh 21, aea scrle: ,C nu
prln vola oamenllor s-au fcuI cndva
prorocle, cl fllnd lumlna{l de Duhul SfnI au
grlI oamenll cel sfln{l a lul Dumnezeu.
Sfln{ll Prln{l l lnv{Iorll besearlcll Io{l cu
un cugeI l cu o gur mrIurlsesc c SfnIa
ScrlpIur easIe cuvnIul lul Dumnezeu l de
Dumnezeu lnsuflaI, dlnIr carll alcl numal
pre Irel vom numl: 1) S. Teofll, eplscopul
AnIlohlel, carIea 2, Ctr AutoIIc, aea scrle:
,Oamenll lul Dumnezeu pllnl de Duhul SfnI
l de la Dumnezeu lnsufla{l... au fosI organele
lul Dumnezeu, de la Carele lund ln{e-
lepclune, au proroclI de zldlrea lumll l de
cealealalIe de IoaIe; 2) S. AIanasle, ln
CuontuI de ntrupureu CuontuIuI, scrle:
,Cr{lle ceale de Dumnezeu lnsuflaIe, scrlse
ln mulIe locurl, lnva{ aceasIea. Sl ln Curteu
ctr MurcheIIn, cap 2, zlce: ,ToaI ScrlpIura
noasIr, o, fllule, l cea Veachle l cea Noao,
de la Dumnezeu easIe lnsuflaI; 3) S.
Grlgorle Nlsls, Cuo. 6 mprotIou IuI EunomIe,
scrle ,ToaIe orlcIe le grlaIe S. ScrlpIur
snI cuvlnIele Duhulul SfnI. DrepI aceaea,
de la Dumnezeu fllnd lnsufla{l prorocll, cu
puIearea Duhulul SfnI s lnsufl, penIru
aceaea IoaI ScrlpIura de la Dumnezeu
lnsuflaI s zlce. AceasIea acum, despre
lnsuflarea dumnezelasc cu carea s-au scrls
S. ScrlpIur, ajung, numal aIIa mal aduc
amlnIe, cum c jldovll, de la care am luaI
nol, creIlnll, cr{lle ScrlpIurel l carll de
aIIea veacurl le-au pzlI, snI vrjmal
numelul creIlnesc l lor mulI le ajuIa ca s
acopere l s Iearg cr{lle prorocllor, care
foarIe mulI ll araI pre el rIcl{l, lns l el
cr{lle aceasIea adevraIe le cunosc
l ln IoaI lumea le poarI l le clnsIesc.
S araI cum c ScrlpIura pn la nol ne-
sIrmuIaI l nevImaI au venlI.
Fllndc necredlncloll nu poI Igdul cum
c ln Dumnezelasca ScrlpIur nu snI Io{l
haracIlrll l IoaIe lnsulrlle dumnezeleIll
descoperlrl, zlc c cu lunglmea vremll s-au
sIrmuIaI l s-au sIrlcaI ceale clncl cr{l, l
cr{lle ceale lnsemnaIe cu numele prorocllor
nu snI de Molsl sau de prorocl scrlse, de
vreame ce cr{lle lul Molsl l ale prorocllor
lmpreun cu besearlca l cu ceIaIea au ars,
cl cr{lle aceasIea care acum le avem, dup
roblla Vavllonulul, Esdra nu numal a doao
oar, cum s creade, le-au scrls l ln rnd
le-au aezaI, cl el le-au l alcIulI lnIru acesI
chlp cum acum snI, l aea Esdra easIe
fcIorlul lor, nu Molsl, nu Ilsus Navl sau
Davld, au prorocll. Mal zlc lnc cum c pre
vreamea lmpraIulul Iosle nlcl o carIe de a
legll lul Molsl nu au fosI, afar de una, carea
Helchlla, arhlereul, ln besearlc o au aflaI l
lnalnIea norodulul o au ceIlI, l doar dln
capul arhlereulul acelula scornlI.
Cearc lnc cum poaIe fl ca cr{lle aceas-
Iea lnIru aIIa vreame lnIregl l nesIrmuIaIe
s fle rmas, mal ales dup ce llmba jldoveas-
c au lnceIaI a fl mal mulI ln vorba cea de
IoaIe zllele, nu numal la norod, cl l la cel
lnv{a{l. Sl zlc c numal nlIe frmlIurl l
prIlceale ale ScrlpIurel au rmas, dar nu snI
lnIregl scrlpIurlle, care lucru dln oslblrea
gralulul l dln pofIorlrlle ceale mulIe l dln
povesIlrlle ceale muIaIe dln locul su s poaIe
judeca. Fr de aceaea, snI mulIe parlnIesurl
care lnIunec ln{elesul l alIe gralurl mulIe
de aceasIea, care, de la oslbl{l scrllIorl
adaose, au sIrmuIaI ln{elesul cel dlnIlu.
AceasIea snI armele ceale mal alease ale
vrjmallor, cu care s nevolesc s lnfrng
credln{a cea dumnezelasc a SflnIel
ScrlpIurl. ns aceasIea de mulIe orl de nlmlc
le-au arIaI oamenll cel lnv{a{l l evlavnlcl,
cI alcl nu ar fl llps s sIm a rspunde l a
le arIa mlnclnoase. C ceaea ce zlcea mal
lnIlu, adec cum c ScrlpIura cu lunglmea
vremll au IrebulI s se sIrmuIe, purIrll de
grlje cell dumnezeleIl mare sIrmbIaIe fac,
ca cum Dumnezeu nu ar fl avuI grlje s
pzasc descoperlrea cea de llps oamenllor
spre mnIulre, lnIru carea sI capul
cucernlclel. Nu ne Ieamem nol c lublrea de
oamenl cea dumnezelasc nu va purIa grlje
de rndulala cea hoIrI flrll, aea nu ne
Ieamem cum c dumnezelasca ln{elepclune
va lsa ca S. Cr{l, lnIru carea s cuprlnde
slujba lul Dumnezeu l lndrepIarea vle{ll, s
se ameasIece l s se sIrlce cu plerzeIoare l
urIe greeale, l, precum de adevrul Lul,
aea l de bunIaIea l de ln{elepclunea
Lul nu puIem s ne lndolm. Au, doar,
S. ScrlpIur ln greeale l ln rIclrl
2
plerzIoare ne duce pre nol, pre carll
Dumnezeu au volI s ne lnvea{e adevrul l
calea vle{ll? C lnIru acesI loc nu grlm de
greeale mal mlcl, care nlcl credln{a, nlcl
vlla{a cea bun nu o vaIm. C ar fl IrebulI
de pururea l necurmaI mlnune s fle ca s
nu s lnImple vreo greeal l mal mlc,
carea orl dln neluarea-amlnIe a scrllIorllor,
orl dln oslblIe scrlsorl sau dlnIr-alIe prlclnl
au puIuI s se lnImple. DrepI aceaea, deaca
parenIesele, deaca lnsmnrlle ceale de la
marglnl au lnIraI ln S. ScrlpIur, deaca rndul
vremllor aorea s veade IurburaI l muIaI,
orl penIru c mal lnalnIe s spun unele
lucrurl, orl penIru c s pofIoresc, cl aceasIea
nlmlc dln lnIreglmea l dln cur{enlla l
adevrul SflnIelor Cr{l nu scad.
ns l prlclnl cuvloase snI penIru care
s-au fcuI aceasIe muIrl, de s poI zlce
muIrl. C ceale ce mare ajuIorlu aduc la
mnIulre mal adnc Irebule s se lnflg ln
mlnIe, ca s nu s fac sll adevrulul lor l
ca nu oamenll s zlc c nu le-au puIuI Il,
penIru aceaea de mulIe orl au fosI llps s
se pofIoreasc. ParenIesurlle l unele lucrurl
l cuvlnIe dlnIr-un loc lnIr-alIul s-au muIaI
penIru mal bun ln{eleagerea IuIuror. Iar de
easIe sau s pare a fl ln vreml sau ln locurl
vreo oslblre, aceasIa araI cum c ceale ce
le-au scrls scrllIorll cel de Dumnezeu lnsufla{l
nu de la al{ll le-au lmprumuIaI, lns oslblrea
acesIora lezne o lmpac IlmclIorll.
Iar ln zdar cearc cum au puIuI venl
aceasIe cr{l lnIregl l nesIrmuIaIe pn la
nol, de vreame ce Dumnezeu Ile l poaIe
pzl facerea Sa, l ln mulIe chlpurl au puIuI
aceasIa s fle. C, lnIlu, SflnIele Cr{l s-au
pus ln besearlc l cu bun paz s-au {lnuI.
A levl{llor deIorle era ca s lnvea{e pre norod
leagea l s o {le, foarIe cu mare grlje l luare
-amlnIe l cu credln{ s-au scrls, nu era cu
puIln{ l leagea oprea pre el orl a adaoge,
orl a scdea, fr numal doar penIru Il-
culrea de s-au fcuI aorea ceva aseamenea
de la scrllIorl sfln{l l de Dumnezeu lnsufla{l,
l aceasIa dln porunca lul Dumnezeu. De ar
fl lndrznlI clneva lnIr-adlns s sIrmuIe
aceasIe cr{l, lndaI Io{l ar fl nvllI asupra
lul l ca pre un amglIorlu l lnelIorlu l-ar
fl pedepslI. Iar dup lmpr{lla lul Solomon,
fllnd lsrallIeanll ln doao pr{l oslbl{l, de ar fl
lsplIlI o parIe ceva a muIa, ceaealalI parIe
lndaI ar fl sIrlgaI. Cu mal mare nevoln{ l
clnsIe era jldovll cIr SflnIele Cr{l decI
lmproIlva poruncll lul Dumnezeu s ln-
drzneasc a le sIrmuIa, aIIea cr{l
preIuIlndlnea lmprIllaIe l lnalnIea ochllor
IuIuror puse l ln mlnlle IuIuror nlcldecum
nu s-ar fl puIuI sIrmuIa l nlmene s nu fle
sIrlgaI lmproIlv.
Iar ce zlc de Esdra l-l lnchlpulesc cum
c IoaIe cr{lle, la sIrlcarea Ierusallmulul l
a besearlcll carea s-au fcuI de Navoho-
donosor, au ars easIe Iocma de nlmlc l fr
de nlcl un Iemelu. Au Ieremle, Iezechlll,
Danlll l cel Irel coconl nu ceIea SfnIa
ScrlpIur? Au Zorovavel, carele au adus ln
PalesIlna pre cel robl{l l au fcuI olIarlu
dup Leagea lul Molsl, nu au avuI CarIea
Legll? Ce, cnd Esdra lnalnIea norodulul au
ceIlI CarIea a doao Legll, au aIuncl au
alcIulI el aceasI carIe? De unde, dar, easIe
aea oslblI gralu ln ScrlpIurl, deaca unul l
acelal au alcIulI l au scrls IoaIe cr{lle
ScrlpIurel? DrepI aceaea, easIe de rs
vreadnlc brflrea celor ce zlc cum c Esdra
sau arhlereul Helchlla sau orlclne alIul au
alcIulI IoaIe cr{lle SflnIel ScrlpIurl. Cl
mcar de le-am lngdul lor aceasIa, ce ar
face, de vreame ce haracIlrll l lnsulrlle
descoperlrel dumnezeleIl lnIru acealea
sIrlucesc, orl de clne fle alcIulIe? Dar cum
c Molsl easIe alcIulIorlul l scrllIorlul celor
clncl cr{l, care greceaIe s zlc PenIaIeucos,
Davld al psalmllor, mcar a celor ce s scrlu
supI numele lul, l prorocll a cr{llor care
numele lor au, easIe lucru adeverlI l de
slnagoga jldovllor, l de besearlca
creIlneasc, l dln lnv{Iura cea de pururea,
care lucru mal pre larg ll vom arIa cnd
despre fleIecare carIe deosebl vom grl.
Sl cu adevraI l cr{lle alIor scrllIorl, carll
nu au fosI de la Dumnezeu lnsufla{l, nu de
alrea le Ilm l le creadem c snI ale acelor
ale crora nume poarI, fr numal dln
consensul oamenllor celor ce pre vremlle
acealea cnd s-au scrls, sau curnd aproape,
au IrlI, carll cu o gur zlc c snI aceale
scrlsorl ale acelora a crora nume poarI.
Aea cr{lle lul ArlsIoIll l ale lul PlaIon
zlcem c snI ale lor, penIru c cel ce curnd
au fosI dup el le-au cunoscuI l le-au {lnuI
c au fosI ale lor, cum lnva{ S. AugusIln,
carIea 31, Aoupru IuI FuuotIn, cap 6: ,Nu de
alrea nol l ln cr{lle pgneIl Ilm pre
scrllIorl, fr numal dln consensul cel de
obIe l dln mrIurlslrea celor ce au fosI
lnalnIe de nol. De unde Ilu oamenll c snI
cr{lle lul PlaIon, ale lul ArlsIoIll, ale lul
Clceron, fr numal dln mrIurlslrea cea de
pururea a vremllor care lel l-au urmaI.
ns lnIr-acesI loc mare prlce avem nol cu
lnnolIorll. C aceIla zlc c Irebule s
meargem la cea dlnlunIru mrIurle a
SfnIulul Duh l la lnsl ScrlpIurlle, l dln
eale s Ilm cum c cu adevraI carIea easIe
dumnezelasc. Cl nlclodaI pre acela nu-l vor
face s creaz c ScrlpIura easIe dumne-
zelasc, carll au lndolal de dumnezelrea
aceasIa, pn cnd nu vor alerga la lnv{Iura
l la judecaIa besearlcll.
3
C nlmene dln slngur ScrlpIura, dup ce au
chemaI pre Duhul SfnI, nlclodaI nu au
judecaI care snI cr{l canonlceIl. MrIurlslm
nol c amndoao mrIurlslrlle, adec cea
dlnlunIru, carea vlne de la S. Duh, l cea dln
afar, carea easIe consensul besearlcll l
lnv{Iura cea de pururea, Irebule lmpreun
s se uneasc. De llps easIe lnsuflarea
SfnIulul Duh, dar nol nu Ilm aceaea fr
numal cnd s uneaIe cu mrIurlslrea cea
dln afar, a besearlcll. AceasIe mrIurlslrl nu
sIrlc una pre alIa, cl lnIreaIe, precum lu-
mlna cea flreasc cu carea oslblm ce e
adevraI de ce nu e adevraI, lndrepIarea l
lnv{Iura cea dln afar nu o lapd, cl mal
vrIos o pofIeaIe.
Cl zlc lmproIlvnlcll: ,Aeadar, cel mal
de jos judec de cel mal de sus, l credln{a
noasIr despre cr{lle canonlceIl mal pre
urm razm ln mrIurlslrea besearlcll, l
aea credln{a noasIr despre ScrlpIurl
omeneasc va fl, nu dumnezelasc.
Iar nol Igdulm aceasIa, l nu blne s
lnchle, c slngur adevrulul dumnezelesc, cum
de la besearlc nl s pune lnalnIe, creadem,
l aceaeal lndrepIare a creaderll avem carea
prorocll l aposIolll au avuI, carll credln{a sa
o rzma lnIru adevrul dumnezelesc cel
descoperlI lor. Cnd s face prlce despre vreo
carIe, oare easIe canonlceasc, au ba,
vreadnlc de credln{ dovedlre l mrIurle
despre aceaea dln consensul l dln judecaIa
besearlcll s la. AceasIa easIe pzlIoare
credlncloas amnduror TesIamnIurllor,
adec a legIurll cell dumnezeleIl, carea el
ca un odor s-au lncredln{aI l s-au daI s o
pzasc. PenIru aceaea, frumos grlaIe S.
AugusIln, carIea 18, De cetute, cap 4:
,ScrllIorll noIrl, lnIru carll canonul SflnIelor
ScrlpIurl s sfreaIe l s hoIreaIe, cnd
au scrls acealea, nu pu{lnl ln coale, cu
prlclIoare lnIrebrl grlIorl, cl ln {arlnl l ln
orae, cu cel lnv{a{l l cu cel nelnv{a{l,
aIIea l aea de mulIe noroade au crezuI c
Dumnezeu lor sau prln el au grlI.
Cl larl cearc ln ce chlp au puIuI Il be-
searlca c aceasI carIe easIe dumnezelasc
l canonlceasc, de vreame ce ceale ce s
cuprlnd ln TesIamnIul cel Vechlu aea depar-
Ie snI de vremlle noasIre, cI nu s poaIe Il,
oare, acealea lnIr-aIIa vreame lnIregl l
llmpezl au venlI la nol?
Rspundem: prln lnv{Iorll l prln psIorll
crora s-au lncredln{aI lndrepIarea l
lnv{Iura credlnclollor nl s-au fcuI noao
aceasIa cunoscuI. Sl mcar de besearlcll nu
s fac noao descoperlrl, lns penIru aceaea
poaIe l dup mulI vreame s cunoasc l
s Ile care snI adevraIe l dumnezeleIl
cr{l, precum l mal lnalnIe au IluI, dup ce
lucrul cu deadlnsul l-au cercaI, l dln
paradosls, adec dln Irdanlla cea de
pururea l necurmaI, au puIuI judeca cum
c cr{lle ceale deuIerocanonlceIl snI
adevraI dumnezeleIl. Mcar c doar
aceasIe cr{l ln vremlle ceale de la lncepuIul
besearlcll nu preIuIlndlnea au fosI numraIe
lnIr ceale canonlceIl, lns aceasIea de la
jldovl au venlI la creIlnl, l creIlnll pre
acealea ca pre nlIe cr{l de IoI eresul l de
IoaI rIclrea slobode le-au prllmlI l
foloslIoare le-au judecaI ca s se ceIeasc ln
besearlcl, spre lnv{Iura l zldlrea credln-
clollor.
Afar de aceasIa, de la lncepuIul besearlcll
creIlneIl, mal Io{l S. Prln{l dlnIr-lnsele, ca
dln nlIe cr{l dumnezeleIl, au luaI l au adus
mrIurlle, ba lnc l lnsal IoaI besearlca,
ca nlIe cr{l dumnezeleIl, lmpreun cu
cealealalIe dumnezeleIl ScrlpIurl, au rndulI
s se ceIeasc ln besearlc, cum anume s va
arIa unde s vor pune cr{lle aceasIea care
s zlc deuIerocanonlceIl.
Cr{lle Legll Vechl snI scrlse de la acela
carll au fosI mrIurll acelor ce au scrls, cum
snI cr{lle lul Molsl, a lul Ilsus Navl, a lul
Esdra, sau de cel ce au fosI foarIe aproape de
vremlle acealea ln care s-au fcuI lucrurlle
care le-au scrls, precum IoaIe alIe lsIorlceIl
cr{l. Nlcl au puIuI fl alI lucru mal lumlnaI
mrIurle a dumnezeleIll descoperlrl decI
aIIea l aea de marl mlnunl care, lnalnIea
norodulul jldovesc, Molsl, Ilsus Navl, Samull
l prorocll le-au fcuI. ns cr{lle Legll Vechl
ln oslblIe vreml snI scrlse, ca cu lunglmea
vremllor necredln{a norodulul celul lndrInlc
l cu IoIul lnecaI lnIru lucrurlle ceale vzuIe
s se domoleasc prln mlnunlle ceale mulIe
l prln prorocllle cu care adevrurlle ceale
descoperlIe, l mal vrIos ceale ce era despre
venlrea lul Mesle, s cdea s se lnIreasc.
Cl aceasIa pururea au purIaI de grlje
Dumnezeu, ca lucrurlle pre aceale vreml s
se scrle ln care s-au fcuI, sau curnd dup
aceaea, cnd lnc s {lnea amlnIe. DrepI
aceaea, acela le-au scrls l le-au prllmlI, carll
acealea blne le-au IluI, l acela la cel dup
el ca o moIenlre scump le-au Irlmls.
TesIamnIul cel Vechlu cu necurmaI Irdanle
a norodulul jldovesc, precum cel Nou cu a
norodulul creIlnesc, au fosI {lnuI. Cr{lle
aceasIea decI IoaIe alIele snI mal vechl,
aceasIea slngure snI dln IoaI vechlmea, dln
care lnv{m cunoIln{a adevraIulul Dum-
nezeu l lnchlnclunea Lul cea adevraI. A-
ceasIe cr{l norodul lnIreg IoIdeauna lnIru
mare clnsIe le-au avuI, c credea cum c lnIru
acealea easIe pus mrlrea l ferlclrea nea-
mulul su. AcesI unul norod au fosI carele de
la lncepuIul su au cunoscuI pre Dumnezeu,
FcIorlul cerlulul l a pmnIulul. Cr{lle,
care eghlpIeanll, haldell l ellnll le {lnea
dumnezeleIl, cu vreame au perlI, numal
slngurl jldovll Iemelul legll l al credln{ll sale,
precum de la lncepuI l-au avuI, l-au
4
{lnuI. nc l acum, mal ln IoaIe pr{lle lumll
rslpl{l, {ln l poarI aceasIe cr{l, mcar c
aceasIe cr{l foarIe lumlnaI prIlnesc
creIlnllor. Cl despre dumnezelrea ScrlpIurel,
pn acum. S vedem acum oare ln ce llmb
s-au scrls S. ScrlpIur?
n ce llmb s-au scrls S. ScrlpIur?
Zlcem c SfnIa ScrlpIur cea Veachle ln
llmba jldoveasc s-au scrls, afar de
pu{lnIeale cr{l care greceaIe s-au scrls. Cea
Noao greceaIe s-au scrls. C fllndc jldovll
oslblI a sa llmb avea, l Dumnezeu prln
prorocl lor le grla, ln llmba jldoveasc carea
el o ln{elegea le grla. AceasI llmb jldovll
pn la vreamea roblel Vavllonulul o au {lnuI,
apol, ln roble fllnd mesIeca{l cu haldell l
supul lor, au prllmlI llmba haldelasc. Dup
aceaea, Alexandru cel Mare, lmpraIul
grecllor, blrulnd pre Darle, lmpraIul perllor,
IoaI Aslla o au supus lmpr{lel greceIl, l
pre vreamea lmpra{llor greceIl, carll ln IoI
chlpul s nevola s fac pre jldovl ca s
vorbeasc greceaIe, jldovll, de nu Iocma Io{l,
dar cea mal mare parIe, au prllmlI llmba
greceasc. PenIru aceaea s zlce c cr{lle
SflnIel ScrlpIurl, ceale pre vreamea aceaea
scrlse, greceaIe s-ar fl scrls, nu jldoveaIe.
Aea easIe n{elepclunea lul Solomon l
cr{lle Macavellor.
TesIamnIul cel Nou ln llmba greceasc s-au
scrls, care llmb pre vremlle acealea l la rsrlI
l la apus de obIe era. Vreau unll cum c
Evanghellla SfnIulul MaIelu l CarIea Sfn-
Iulul Pavel cIr evrel ar fl scrlse jldoveaIe.
Cl de s-au l scrls jldoveaIe, care lucru deplln
nu s dovedeaIe, lzvodul cel jldovesc au perlI
l acum numal cel grecesc easIe.
Cr{lle Legll Vechl, cu mul{l anl lnalnIe de
venlrea lul HrlsIos, de pre llmba jldoveasc
s-au IlmclI pre llmba greceasc, a crlla
Ilmclrl lsIorle o scrle ArlsIelu, bolarlu mare
a lul Flladelf, lmpraIul EghlpIulul, carele,
cum unll socoIesc, lnsul ca cel ce au fosI de
fa{ IoI lucrul l-au vzuI. AcesIa scrle c
lmpraIul EghlpIulul, PIolomelu Flladelf,
cuInd IoI feallul de cr{l de preIuIlndlnea
ca s-l lmpodobeasc blblloIeca sa la
Alexandrlla, DlmlIrle Falereu, pre carele-l
puseas mal mare presIe blblloIec, l-au
lndemnaI s Irlml{ la Eleazar, arhlereul
jldovllor, solle de clnsIe cu cr{l l cu darurl,
ca s-l Irlml{ SflnIele Cr{l la el, lmpreun
cu brba{l ln{elep{l l lnv{a{l, carll s le poaI
Ilmcl ln llmba ellneasc. Eleazar, cu clnsIe,
cum s cuvlnea, prllmlnd sollla lmpraIulul
de la EghlpI, au adunaI sbor l, dln fleIecare
neam alegnd ease brba{l lnv{a{l, lmpreun
cu SflnIele Cr{l au Irlmls la lmpraIul ln
EghlpI eapIezecl l dol de dascall, carll l
llmba jldoveasc l cea ellneasc foarIe blne
o Illa.
mpraIul cu mare bucurle l-au prllmlI l
ln eapIe zlle IoI l-au ospIaI l, pulndu-
le lnIrebrl lnv{aIe, au lsplIlI ln{elepclunea
lor. Dup aceaea l-au Irlmls ln osIrovul Faros,
carea era deparIe de la Alexandrlla cale de
eapIe zlle, unde fr de lnvlulal l fr de
glceav s poaI svrl Ilmclrea SflnIel
ScrlpIurl. Acolo, cum scrle S. IusIln, dln
porunca lmpraIulul, ca s cunoasc
adevrul Ilmclrel, fleIecarele ln oslblI
chllle au fosI lnchls l, ln eapIezecl l doao
de zlle ln care au svrlI Ilmclrea, unul
cu alIul n-au vorblI. Dup aceaea, lmpraIul,
chemnd pre preo{ll l pre bolarll jldoveIl
(c foarIe mul{l jldovl era ln EghlpI) ca s
judece oare blne l cu credln{ au IlmclI,
s-au aflaI c Io{l lnIr-un chlp l Iocma cu
acealeal cuvlnIe au IlmclI, l jldovll de
pre lzvodul acela l-au scrls le ScrlpIura, lar
lzvodul cel de cel 72 de dascall IlmclI
lmpraIul ln blblloIeca sa l-au pus s se {le,
lar pre IlmclIorl, cu marl darurl drulndu-l,
l-au slobozlI s mearg acas.
AceasI lsIorle nu cu mulI mal Irzlu o au
spus l ArlsIovul, om jldov, ln carIea 1, Ctr
PtoIomeIu FIIomItor, cap 4, dup aceaea Ioslf
Flavle, ln carIea 12, De IucrurIIe ceuIe oechI
uIe jIdooIIor, cap 2, Fllo, ln carIea 2, De oIIu(u
IuI MoIoI, Talmud l mul{l rablnl. nIr
creIlnl: S. IusIln Mucenlcul; S. Ireneu, carIea
3, Aoupru ereourIIor, cap 25; TerIullan, ln
ApoIog., cap 18; S. CllmenI Alexandreanul,
ln carIea 1, A Stromuteon; S. Chlrll Ierusa-
llmneanul, CutIh. 4; Eusevle Chesreanul,
carIea 8, De gtIreu EoungheIIeI, cap 1; S.
Eplfanle, De mourI qI de cumpenI; S. Ioan
Gur de Aur, Cuo. 4 n Fucere; S. AugusIln,
ln carIea 2, De no(turu creqtIneuoc, cap
14, l ln carIea 18, De cetut., cap 42; Teodo-
reI, ln Cuont nuInte la CarIea Psalmllor.
Iar unora mal dlncoace ll s pare cum c
aceasI lsIorle nu ar fl fosI aea, cl orlclne
au IlmclI SfnIa ScrlpIur de pre llmba
jldoveasc pre llmba ellneasc, carea Ilm-
clre ceIlndu-o l lsplIlndu-o Slnedrlonul,
adec sborul cel mare al jldovllor, carea era
dln 72 de oamenl mal de frunIe l lnv{a{l, o
au aflaI dreapI l credlncloas l, lnIrlndu-o,
o au daI jldovllor carll greceaIe vorbea, ca
cu aceaea s se foloseasc. Iar s-au zls
Blbllla celor eapIezecl de dascall al sbo-
rulul, penIru c acela o au adeverlI.
Cearc unll s Ile, oare IoI TesIamnIul
cel Vechlu, care jldoveaIe era scrls, s-au
IlmclI cu acesI prllej, au numal ceale clncl
cr{l ale lul Molsl. Cl cel mal mul{l l mal
lnv{a{l zlc c IoaI ScrlpIura jldoveasc o
au IlmclI, mcar de s zlce c Leagea o au
IlmclI, c prln Leage s ln{eleg IoaIe cr{lle
ScrlpIurel care snI ln canonul jldovesc. Aea
zlc IusIln, Ireneu, TerIullan, CllmenI Alexan-
dreanul, Eusevle, TeodoreI.
5
Cl orlcum s fle fosI Ilmclrea aceasIa,
aceasIa cu adevraI s Ile c s-au fcuI
cu mulI mal lnalnIe de venlrea lul HrlsIos,
aceasIa o ceIea jldovll carll s zlcea ellneIl,
penIru c ellneaIe vorbea. AposIolll, mrIu-
rllle care dln TesIamnIul cel Vechlu le aduc,
dlnIr-aceasI a celor eapIezecl de dascall
Ilmclre o scrlu. AceasIa besearlca la sboa-
rle a IoaI lumea o au ceIlI l, ca dlnIru o
adevraI S. ScrlpIur, dogmele credln{el
le-au adeverlI l le-au lnIrlI, aceasIa S. Prln{l
o au ceIlI l o au IlculI l cu aceasIa au
adeverlI l au lnIrlI lnv{Iurlle sale, aceasIa
IoaIe neamurlle creIlne, la lncepuIul Legll
Noao, ca pre o adevraI dumnezelasc Scrlp-
Iur ln llmblle sale o au IlmclI, aceasIa easIe
ScrlpIura carea IoaI besearlca RsrlIulul
pururea o au {lnuI l asIzl o {lne.
n cIe pr{l s lmpr{eaIe S. ScrlpIur?
Cr{lle SflnIel ScrlpIurl mal lnIlu s
lmparI ln doao pr{l, precum l mal lnalnIe
s-au zls, adec ln TesIamnIul cel Vechlu l
ln cel Nou. TesIamnIul cel Vechlu cuprlnde
IoaIe cr{lle Legll Vechl, pn la venlrea lul
HrlsIos, care cr{l ale Legll Vechl jldovll dup
numrul slovelor sale doaozecl l doao le
numra, cum scrle S. Ieronlm, ln CuontuI
nuInte la CarIea mpra{llor, cu aceasIe
cuvlnIe: ,Cum c la jldovl snI doaozecl l
doao de slove l llmba slrllor l a haldellor
mrIurlseaIe .c., drepI aceaea, cum
doaozecl l doao de slove snI .c., aea l
doaozecl l doao de cr{l s numr .c. l
aea snI a Legll Vechl doaozecl l doao,
adec:
I
A lul Molsl
clncl
1. Facerea
2. Ielrea
3. LevlIlcul
4. Numerll
5. A doao Leage
II
Ale prorocllor
opI
1. Ilsus Navl
2. JudecIorll l RuI
3. Samull sau 1 l 2 a mpra{llor
4. A mpra{llor 3 l 4
5. Isalla
6. Ieremlla
7. Iezechlll
8. Dolsprzeace prorocl
III
Ale aghlografllor
noao
1. Iov
2. Davld sau Psalmll 15
3. Plldele lul Solomon
4. EcllslasIul
5. CnIrlle CnIrllor
6. Danlll
7. Parallpomena 1 l 2
8. Esdra 1 l 2
9. EsIlr.
TesIamnIul cel Nou cuprlnde IoaIe cr{lle
Legll Noao, adec paIru Evanghelll: de la
MaIelu, de la Marcu, de la Luca, de la Ioan;
FapIele AposIolllor de S. Luca scrlse; paIru-
sprzeace cr{l ale SfnIulul Pavel: CIr
romanl 1, CIr corlnIeanl 2, CIr galaIeanl
1, CIr efeseanl 1, CIr flllplseanl 1, CIr
coloseanl 1, CIr Iesaloneanl 2, CIr
IlmoIelu 2, CIr TlI 1, CIr Flllmon 1, CIr
evrel 1; eapIe cr{l sbornlceIl: a SfnIulul
Iacov 1, a SfnIulul PeIru 2, a SfnIulul Ioan
3, a SfnIulul Iuda 1 l Apocallpsul SfnIulul
Ioan AposIol.
Cr{lle Legll Vechl jldovll ln Irel pr{l le
lmpr{ea, dup cum mrIurlseaIe l S.
Ieronlm, ln CuontuI nuInte la CarIea lul
Danlll, unde aea grlaIe: ,AceasIa zlc, cum
c la jldovl Danlll nu s pune lnIr prorocl,
cl lnIr cel ce au scrls Aghlografa; ln Irel pr{l
IoaI ScrlpIura o lmparI el: ln Leage, ln
Prorocl l Aghlografa. De aceasI lmpr{lre
lnIr al{ll l S. Eplfanle pomeneaIe, mpro-
tIou ereourIIor, carIea 1, eresul 29, cap 7,
unde aea scrle: ,S ceIesc la el IoaI Leagea
l Prorocll l Aghlografa, adec cr{lle
acealea care cu sIlhurl snI oslblIe. AceasI
lmpr{al ln Irel pr{l l Domnul HrlsIos s
veade a o lnsemna, cnd ucenlcllor, dup
lnvllare, ln folor le grla (Luca 24, 44),
zlcnd: ,S cdea s se pllneasc
IoaIe care s-au scrls ln Leagea lul Molsl l ln
prorocl l ln Psalml de mlne. nIr ceale
Aghlografe ln locul cel mal dlnIlu jldovll
punea Psalmll, l mal de mulIe orl prln
Psalml ln{elegea IoaIe scrlpIurlle ceale
Aghlografa. Iar S. Ioan Damaschln, De
credIn(u pruoooIuonIc, carIea 4, cap 18, dup
ce l el aceasIa mrIurlseaIe, araI l prlclna
penIru ce unele cr{l le lmpreun jldovll l
dln doao numr una. CuvlnIele lul
Damaschln aceasIea snI: ,Cade-s a Il cum
c doaozecl l doao de cr{l snI ale Legll
Vechl, adec aIIea cIe slove are llmba
jldoveasc. C jldovll doaozecl l doao de
slove au, dlnIru care clncl s lndolesc, l aea
doaozecl l eapIe snI. C lndolI easIe
slova kaf l mem l nun l pe l sade. DlnIru
carea s face ca l cr{lle doaozecl l doao
s se numere, lns s se afle doaozecl l
eapIe, adec penIru c clncl snI lndolIe,
de vreame ce CarIea RuI cu CarIea
JudecIorllor s lmpreun l o carIe la jldovl
s numr. Aljderea, l lnIla l a doao CarIe
a mpra{llor o carIe easIe. Sl a Irela l a
paIra a mpra{llor o carIe easIe. Sl lnIla l
a doao Parallpomenon o carIe easIe, l mal
pre urm lnIla l a doao a lul Esdra o carIe
easIe. Dup aceaea, ln paIru pr{l lmpr-
{ea-Ie cr{lle Legll Vechl l zlce: ,nIru
acesI chlp IoaIe cr{lle ln paIru PenIa-
6
Ieuchl sau clncl cr{l s lnchllale, l mal snI
lnc alIe doao, l aea snI cr{lle ceale
prllmlIe ln canon. A Legll clncl snI: Facerea,
Ielrea, LevlIlcul, Numerll, A doao Leage.
AceasIea snI ceale dlnIlu clncl cr{l, care
l Leage s numesc. Urmeaz apol al dollea
PenIaIeuc sau clncl cr{l, care Grafla, adec
scrlsorl, l de la unll Aghlografa, scrlsorl
sflnIe s numesc. Iar aceasIea snI: Ilsus
Navl, JudecIorll lmpreun cu RuI, o carIe,
a mpra{llor lnIla l a doao, o carIe, l a
Irela cu a paIra, o carIe. Al al dollea PenIa-
Ieuc, sau clncl cr{l. Iar al Irellea PenIaIeuc
snI cr{lle ceale cu sIlhurl scrlse, adec
CarIea lul Iov, PsalIlrea, Plldele lul
Solomon, EcllslasIul l CnIrlle CnIrllor.
Al paIrulea PenIaIeuc cuprlnde cr{lle
prorocllor: cel dolsprzeace prorocl, o car-
Ie, l Isalla, Ieremlla, Iezechlll, Danlll. La
aceasIea s adaog amndoao cr{lle lul
Esdra, care lnIru o carIe s cuprlnd, l EsIlr.
DlnIru aceasIea lnchlem cum c ln
besearlca jldoveasc mal lnalnIe de
naIerea lul HrlsIos cu numr hoIrI au
fosI canonul sau caIasIlhul scrlpIurllor,
care era dln Cr{lle Legll, dln ale prorocllor
l dln ceale aghlografe, dln care cr{l, ca
dln nlIe cr{l de la Dumnezeu lnsuflaIe,
era slobod a aduce mrIurll ln lucrurlle
credln{ll.
ns acum, mal ales sholasIlcll, IoaIe
cr{lle ScrlpIurll ln paIru pr{l le lmparI l
zlc c unele snI Cr{lle Legll, cum ln
TesIamnIul cel Vechlu snI ceale clncl
cr{l ale lul Molsl, adec Facerea, Ielrea,
Numerll, LevlIlcul, A doao Leage. n
TesIamnIul cel Nou snI ceale paIru
Evanghelll: de la MaIelu, de la Marco, de
la Luca, de la Ioan.
A dollea feallu de cr{l snI proroceIl,
care mal cu sam prorocll cuprlnd. Aea
snI ln TesIamnIul cel Vechlu cel paIru
prorocl mal marl, carll, penIru c mal marl
cr{l au scrls, s chllam mal marl l snI
aceIla: Isalla, Ieremlla, Iezechlll l Danlll.
Apol cel dolsprzeace prorocl mal mlcl,
carll, penIru c mal pu{ln au scrls, s zlc
mlcl l snI: Osle, Ioll, Amos, Avdle, Iona,
Mlhela, Naum, Avacum, Sofonle, Aghelu,
Zaharle l Malahle. A TesIamnIulul cel
Nou easIe Apocallpsul SfnIulul Ioan.
Al Irellea feallu de cr{l snI ceale
morallceIl sau ln{elep{eIl, care lnva{
pre om ln{elepclune l lndrepIarea nra-
vurllor. AceasIea ln TesIamnIul cel Ve-
chlu snI Psalmll, Plldele, EcllslasIul,
CnIrlle CnIrllor, n{elepclunea lul
Solomon l a lul Ilsus Slrah. n TesIa-
mnIul cel Nou snI ceale paIrusprzeace
cr{l ale SfnIulul Pavel l ceale eapIe
cr{l sbornlceIl a SfnIulul Iacov, a
SfnIulul PeIru, a SfnIulul Ioan l a
SfnIulul Iuda.
Al paIra feallu de cr{l snI lsIorlceIl,
care lsIorlla l lnImplarea lucrurllor cuprlnd.
Aea snI ln TesIamnIul cel Vechlu: Ilsus
Navl, JudecIorll, RuI, paIru cr{l ale
mpra{llor l 2 Parallpomenon, Esdra,
Neemlla, Iov, EsIlr, IudlI, TovlI l 2 ale
Macavellor. n TesIamnIul cel Nou snI
FapIele AposIolllor. AceasIea snI IoaIe
cr{lle ceale adevraIe l ghenulne ale S.
ScrlpIurl, care S. Sobornlceasca l
AposIoleasca besearlc de Dumnezeu
lnsuflaIe le cunoaIe l le {lne. ns mcar de
s lmparI lnIr-acesI chlp cr{lle S. ScrlpIurl,
IoI l ln Cr{lle Legll s afl prorocll,
ln{elepclune l lsIorle, precum l ln ceale
proroceIl s afl poruncl a Legll l
ln{elepclune l lsIorle, l ln ceale de
ln{elepclune s afl poruncl de a Legll, prorocll
l lsIorll, l ln ceale lsIorlceIl s afl poruncl
de a Legll, ln{elepclune l prorocll.
Despre ln{elesul S. ScrlpIurl.
nIru aceasIe cr{l ale S. ScrlpIurl doao
feallurl de ln{eles s afl, unul care s zlce al
slovel, sau dup slov, care prln cuvlnIe s
lnsmneaz l s spune, alIul mlsIlcesc sau
duhovnlcesc, care nu prln cuvlnIe, cl prln
lucrurlle care le lnsmneaz cuvlnIele s araI,
c aceasIa oslblI are S. ScrlpIur, ca lnIru ea
nu numal cuvlnIele, cl l lucrurlle alIe lucrurl
s lnsmneaze. n{lesul cel dup slov l
acesIa easIe de doao feallurl. Unul easIe
oslblI, al slovel, cnd cuvnIul lnIru lnsm-
narea sa cea oslblI sau proprle s la, ca cum
easIe la lncepuIul Cr{ll Facerll, unde s zlce
c Dumnezeu ln ease zlle au fcuI lumea.
AlIul easIe meIaforlcesc, adec muIaI de la
ln{elesul cel oslblI, care easIe dup slov, la
alI lucru a ln{leage, cum easIe cnd HrlsIos
zlce de Slne c va edea de-a dreapIa TaIlul,
c prln cuvnIul dreapIel nu mna cea dreapI,
care easIe mdularlu al Irupulul, cl clnsIea l
mrlrea cea lnIocma cu a TaIlul s
lnsmneaz.
1. n{lesul cel mlsIlcesc easIe de Irel
feallurl: alegorlcesc, Iropologhlcesc l
anagoghlcesc, care ln{les dln Evanghelle l
dln scrlpIurlle aposIolllor s poaIe culeage.
Alegorlcesc s zlce cnd lucrurlle ceale ce s-au
fcuI ln Leagea Veachle lnchlpulesc pre ceale
ce era s fle ln Leagea cea Noao, adec pre
besearlca lul HrlsIos.
Tlcul alegorlcesc ne-au lnv{aI MnIul-
Iorlul nosIru, MaIelu, 17, 12, grlnd de Merg-
Iorlul nalnIe: ,Ille au venlI l nu L-au
cunoscuI pre Dnsul. S. Pavel AposIolul ln
mulIe locurl ll are, dar mal ales ln CarIea
cIr galaIeanl, cap 14, sIlh 22: ,Scrls easIe
c Avraam dol feclorl au avuI .c., c lucrul
ln Leagea Veachle fcuI lnchlpulaIe pre cel
ce era s fle ln Leagea Noao, adec prln fllul
dln slujnlc s ln{leage Leagea Veachle, lar
prln fllul dln slobod Leagea Noao, carea easIe
a lul HrlsIos. 1 CarIe cIr corlnI., cap 1,
sIlh 11, zlce AposIolul: ,AceasIea IoaIe
chlpurl s-au ImplaI lor.
7
2. n{lesul Iropologhlcesc easIe acela care
ceale zlse l fcuIe ln ScrlpIurl le lnIoarce spre
lndrepIarea vle{ll de acum l a nravurllor,
sau care lndrepIeaz nravurlle l lnva{ pre
om cum s umble pre calea fapIelor bune.
AcesI Ilc Iropologhlcesc lnc-l culeagem
dln cuvlnIele MnIulIorlulul nosIru, MaI. 12,
sIlh 41-42, cnd pocln{a nlnlvlIeanllor l
venlrea lmprIeasll AusIrulul ca s aud pre
Solomon aduce lnalnIe jldovllor, lmpuInd
necredln{a l nravurlle ceale reale a lor:
,Brba{ll nlnlvlIeanl s vor scula la judecaI
cu neamul acesIa l-l vor oslndl .c.. Aa
AposIolul, 1 CIr corlnI., , sIlh 1, 3, 4,
5, lsIorlla evrellor carll ln pusIle au perlI spre
lndrepIarea nravurllor o lnIocmeaIe:
,Prln{ll noIrl Io{l au IrecuI marea .c., lar
cap 9, sIlh 9 cuvlnIele de la 2 Leage, cap 25,
sIlh 4: ,S nu legl gura boulul ce Irler, spre
slujlIorll Evanghellel le lnIocmeaIe.
3. n{lesul anagoghlcesc acela easIe, care
ne face s ndjdulm fgduln{ele ceale
dumnezeleIl l ne rdlc la cerlu l la ferlclrea
cea veaclnlc. Prorocll, cnd fgdulesc
jldovllor creaIerea l lnmul{lrea a IuIuror
bunI{llor, adeaseorl vesIesc lnalnIe IuIuror
credlnclollor dobndlrea vle{ll de veacl.
AposIolul CIr evrel, cap 11: ,PmnIul cel
sfnI care prln{llor s-au fgdulI spre
fgduln{a mrlrll cell vllIoare lnIocmeaIe.
Aorea IusIreale ln{lesurlle aceasIea lnIr-un
cuvnI s afl, cum easIe ln cuvnIul acesIa,
Ierusallm, care, afar de aceasIa c lnsm-
neaz ceIaIea care era mlIropollla l capul
lmpr{lel jldovllor, aorea s pune ca s
lnsmneaze l lnchlpulaIe au besearlca, au
sufleIul omulul, au lmpr{lla cerlurllor.
4. n Ilcul ScrlpIurll, dup slov easIe
vesIlI S. Ieronlm, ln Ilcul alegorlcesc l
anagoghlcesc, Orlghen l Ambrosle, lar ln
Ilcul Iropologhlcesc, S. Ioan Gur de Aur l
S. Grlgorle.
5. DrepI aceaea, nu Irebule asculIa{l
lnnolIorll, carll lmproIlva vrednlclel aposIo-
lulul zlc c numal un ln{les, a slovel, are
ScrlpIura l acel ln{les easIe IuIuror cu-
noscuI, lnc l norodulul celul nelnv{aI.
Pravoslavnlcll ln Ilculrea locurllor acelora
care duhovnlceaIe Irebule a le ln{leage nu
s srgulesc, c Ilu cum c ScrlpIura cu
ln{lesul su cel adevraI l ghenuln au venlI
la besearlc, au sboar, au ln{eleagerea cea
dlmpreun a S. Prln{l l Irdanlla. Cnd
ln{lesul mlsIlcesc easIe flresc l de llps,
dlnIru acela s poI aduce lnIrlrl spre
dovedlrea l arIarea dogmelor credln{ll, lar
nu cnd numal dup voln{ s gndeaIe acel
Ilc, de nu s va gsl chllar lnIru alIe locurl a
ScrlpIurll.
Mal pre urm, aducem amlnIe cum c S.
ScrlpIur lnIr-unele locurl easIe chllar l
lumlnaI, lar lnIr-alIe locurl lnIunecaI
*2 Tlm.
3, 16
*Psal.
1, 3
*2 Leag.
32, 7
l cu anevole a s ln{eleage, care lucru vlne
l dln adnclmea lucrurllor ce s cuprlnd
lnIr-lnsa, l aorea vlne penIru c, ln llmba
aceaea ln carea la lncepuI s-au fosI scrls l
pre vremlle acealea cnd s-au scrls, aea au
fosI oblcealu a vorbl. S. Ioan Gur de Aur,
Cuont 44, ln capul 23 a Evanghellel lul
MaIelu, araI prlclnlle penIru ce easIe
lnIunecaI S. ScrlpIur l zlce: ,Prlclna
lnIunecrll de mulIe feallurl easIe... nIlu,
penIru c Dumnezeu au vruI ca al{ll s fle
dascall, al{ll ucenlcl. Iar deaca Io{l IoaIe
ar Il, dascalul nu era de llps, l aea rndul
lucrurllor ar fl IurburaI... Apol, lnIunecaI
easIe cunoIln{a adevrulul, ca nu cum s
afl de folos s fle l nebgaI ln sam. C
nebgaI ln sam easIe deaca s ln{eleage
de la acela de la carll nlcl s lubeaIe, nlcl
s pzeaIe. DrepI aceaea, nu easIe ascuns
adevrul ln ScrlpIurl, cl easIe lnIunecaI, nu
ca s nu-l afle cel ce-l cauI, cl ca s nu-l
afle cel ce nu volesc s-l cauIe, ca acelora
s fle spre mrlre carll ll cauI, penIru c
l-au dorlI l l-au cuIaI l l-au aflaI, lar
acelora spre osnd, carll nu-l afl, penIru
c nlcl l-au dorlI, nlcl l-au cuIaI, nlcl l-au
aflaI.
*,DrepI aceaea, IoaI ScrlpIura easIe de
la Dumnezeu lnsuflaI l foarIe foloslIoare,
penIru aceaea (snI cuvlnIele S. Ioan Da-
maschln, carIea 4, De credIn(u pruoooIuonIc,
cap 18) foarIe blne l de folos mnIulrel
sufleIelor easIe a cerca DumnezeleIlle
ScrlpIurl. C* ca un pom sdlI lng
lzvoarle apelor, aea sufleIul cel adpaI cu
DumnezeleIlle ScrlpIurl s lngrae l rod
copI, adec credln{a cea adevraI rodeaIe,
l pururea cu frunz vearde, adec cu fapIe
lul Dumnezeu prllmlIe s lmpodobeaIe.
AceasIa aduc SflnIele ScrlpIurl, ca l la
fapIele ceale bune, l la prlvlrea cea curaI
s ne lnIocmeasc. C lnIru acealea easIe a
afla l lndemnare spre IoaI fapIa bun, l
desmnIare de cIr IoI lucrul ru. PenIru
aceaea, de ne vom nevol, mulI lnv{Iur
ne vom agonlsl, c cu nevoln{a l cu osIeneala
l cu darul dIIorlulul Dumnezeu IoaIe s
fac. C cel ce ceare la, l cel ce cauI afl, l
celul ce baIe s va dechlde. DrepI aceaea,
s baIem la preafrumoasa... ns nu cu leane
s baIem, cl cu sIrdanle sIaIornlc, ca s
nu ne osIenlm bInd, c aea l noao nl se
va dechlde, deaca o daI l mal de mulIe
orl vom ceIl, l de nu vom ln{leage ceale ce
am ceIlI, s nu slblm, cl s rmnem lnIru
acealea, s cugeIm l s lnIrebm.
C zlce:* ,nIreab pre IaIl Iu l-{l
va vesIl {le l pre mal-marll Il l-{l vor
spune {le, c nu a IuIuror easIe Illn{a.
Iar sfnIul l a IoaI lumea dascl,
8
Ioan Gur de Aur, ln CuontuI 3 de Luzur,
aea grlaIe: ,Ia carIea ln mn, ceIeaIe
IoaI lsIorlla, l ceale ce le ln{elegl le {lne
amlnIe, lar ceale ce snI lnIunecaIe l nu le
ln{elegl mal de mulIe orl le ceIeaIe. Iar
deaca nlcl cu ceIlrea cea de mulIe orl nu vel
afla ceaea ce zlce, mergl la cel mal ln{elepI,
mergl la lnv{Iorlu, lmprIeaIe cu aceIla
ceale ce snI scrls, araI mare nevoln{ l,
de va vedea Dumnezeu aIIa dor l nevoln{
a sufleIulul Iu, nu va urglsl prlveghllarea l
nevoln{a Ia, l mcar de nlcl un om nu
{-ar spune ceaea ce lnIrebl, El nsul l{l
va dechlde. Adu-{l amlnIe de famenul
lmprIeasll eIlopllor. Sl ln CuontuI 2 al
capulul 1 de la MaIelu, scrle: ,Nu snI clu-
gr, zlce, am mulare l pruncl l porI grlje de
cas. C aceasIa easIe carea IoaIe ca o boal
le sIrlc, penIru c socoIl{l cum c a ceIl
SflnIele ScrlpIurl numal a clugrllor deIorle
easIe, de vreame ce cu mulI mal vrIos voao
decI lor easIe de llps a le ceIl. C cel ce
peIrec ln mljloc l ln IoaI zloa s rnesc au
mal mare llps de leacurl.
Sl aceasIea acum de ajuns s fle.
9
NSMNAREA RNDULUI
CRTILOR SFINTEI SCRIPTURI
LIST
Facerea 1
Ielrea 52
Levl{ll 92
Numerl 12
A doao Leage 157
Ilsus Navl 191
JudecIorll 214
RuI 236
A mpra{llor 1 239
A mpra{llor 2 269
A mpra{llor 3 293
A mpra{llor 4 321
Parallpomenon 1 35
Parallpomenon 2 375
Esdra 46
Neemlla 415
EsIlr 428
Iov 437
PsalIlrea 461
Plldele lul Solomon 518
EcllslasIul 54
CnIarea CnIrllor 548
Isalla 552
Ieremlla 595
Iezechlll 643
Danlll 687
Osle 7
Ioll 77
Amos 79
Avdlla 715
Iona 716
Mlhela 718
Naum 722
Avacum 723
Sofonlla 725
Agheu 727
Zaharlla 729
Malahlla 736
APOCRIFA
TovlI 74
IudlI 749
LIST
Varuh 762
CarIea Irlmls a Ieremlel 766
CnIarea celor Irel pruncl 768
Esdra a Irela 769
n{elepclunea lul Solomon 782
Ilsus Slrah 795
IsIorlla Susanll 828
IsIorlla blaurulul l a lul Vll 83
A Macavellor 1 832
2 857
3 875
Ioslp 883
Rugclunea lul Manasl 893
TESTAMNTUL CEL NOU
LlsI
Evanghellla de la MaIelu 1
de la Marco 32
de la Luca 51
de la Ioan 82
FapIele AposIolllor 18
CarIea S. Pavel cIr romanl 135
CIr corlnIeanl 1 149
2 162
CIr galaIeanl 171
CIr efeseanl 176
CIr flllplseanl 181
CIr foloseanl 184
CIr Iesalonlcheanl 1 188
2 191
CIr TlmoIelu 1 193
2 197
CIr TlI 2
CIr Flllmon 22
CIr evrel 23
CarIea S. Iacov 214
A SfnI. PeIru 1 218
2 222
A SfnI. Ioan 1 224
2,3 228
A SfnIulul Iuda 229
Apocallpsul 231
N CEALE CINCI CRTI ALE LUI MOISI
CuvnI lnalnIe
oIdeauna l pururea au {lnuI l
au lnv{aI l slnagoga jldovllor,
l besearlca creIlnllor, cum c
aceasIe clncl cr{l, care s
numesc ale lul Molsl, adec: Facerea,
Ielrea, LevlIlcul, Numerll, A doao
Leage, snI cu adevraI a lul Molsl l
de lnsul Molsl scrls, c necurmaI, ln
IoaIe vremlle, IoI a lul Molsl s-au {lnuI
a fl l pn la nol au ajuns. AceasIa l
cu mrIurll dlnlunIru, adec dln cr{lle
aceasIea, l cu mrIurll dln afar, adec
care al{ll dln IoaI vreamea scrlse ne-au
lsaI, s adevereaz. SnI aceasIea
foarIe mulIe, dar nol alcl nu mal
pu{lnIeale vom aduce la mljloc. Aea
ceIlm ln CarIea Ielrll, cap 17, sIlh 14:
,Sl au zls Domnul cIr Molsl: Scrle
lucrul aceasIa ln carIe.... Sl cap 24, 2
": ,Sl au scrls Molsl IoaIe cuvlnIele
Domnulul. AcesI lucru l lnsul
adevrul carele easIe Ilsus HrlsIos
mrIurlseaIe la Ioan, cap 5, 46, aea
zlcnd: ,De a{l creade lul Molsl, l Mle
a{l creade, c de Mlne au scrls el.
AceasI Irdanle l lnv{Iur o
lnIreaIe credln{a cea sIIornlc l de
pururea a neamulul jldovesc, carll
aceasIe clncl cr{l pururea le-au {lnuI
l le {ln c snI adevraIe a lul Molsl,
penIru aceaea l Ioslp Flavle, ln carIea
1, Aoupru IuI ApIon, unde numr cr{lle
jldovllor, fr de nlcl o lndolal zlce:
,DlnIr-aceasIea clncl snI a lul Molsl,
care cuprlnd l leglle l urmarea
lucrurllor fcuIe de la facerea lumll pn
la moarIea lul.
Iar aceasI credln{ a neamulul
jldovesc cu aIIa mal vreadnlc easIe
de crezuI, cu cI alcl nu s cearc de
cr{l, de care pu{ln face a Il sau a nu
Il clne le-au scrls, cum s lnImpl ln
alIele, cl de cr{l care cuprlnd IoaI
rellghlla l leagea, anll l IoaIe lucrurlle
ceale vechl, l penIru aceaea ln foarIe
mare pre{ s cdea s fle l au fosI la
el. nc l lsIorlla cea dln afar ln-
IreaIe lucrul acesIa, c Io{l scrll-
Iorll cel dln afar carll pomenesc
de neamul jldovllor zlc c Molsl au
fosI al jldovllor cel lnIlu pulIo-
rlu de leage, carea dovedlre foar-
Ie frumos l lumlnaI o au ar-
IaI Danlll UeIle, ln Artureu eounghe-
IIceuoc, prop. 4, cap 2.
Cl nlcl muIare sau sIrlcare, lncal cI
e la flln{a lucrulul, nu au puIuI s se
fac ln cr{lle lul Molsl, dlnIru aceasIa
s adevereaz, c mal IoaIe cr{lle lul
Molsl s-au scrls l lnIr-alIe cr{l, carea
dup aceaea s-au fcuI, mal ales ln
Psalml, cum e ln Psalmul 77, 14, 15,
135.
Cl l fr'de aceasIa IoI nu au puIuI s
se fac lnIr-aceale cr{l vreo sIrmuIare,
aea ca s se bage ln eale mlnunl care
s nu fl fosI. AceasIa lezne va prlceape
IoI cel ce Ile ln cI clnsIe IoIdeauna
au fosI cr{lle aceasIea la jldovl, c de
ar fl lndrznlI clneva s fac aceasIa
curnd dup moarIea lul Molsl, cnd
lnc Irla carll ll aducea amlnIe de
aceasIe lucrurl, lndaI ar fl sIrlgaI clneva
l s-ar fl dovedlI lnlclunea. Dup
aceaea, lnmul{lndu-s ScrlpIurlle, clne
ar fl puIuI face ca IoaIe, presIe IoI
pmnIul, lnIru acealeal lucrurl l
lnIr-un chlp s le sIrmuIe? Apol, dup
ce s-au despr{lI jldovll ln doao
lmpr{ll, a lul Iuda l a lul Israll, de ar
fl muIaI ceva o lmpr{le, ceaealalI ar
fl sIrlgaI. Aea, dup pllarderea
lmpr{lel lul Israll, samarlneanll, carll
au prllmlI cr{lle lul Molsl l era foarIe
lmproIlvnlcl jldovllor, ar fl sIrlgaI de ar
fl lsplIlI jldovll s fac vreo muIare ln
cr{lle lul Molsl, precum ar fl sIrlgaI l
jldovll de ar fl fcuI samarlneanll vreo
muIare. Iar mal cu nepuIln{ au fosI a
s sIrmuIa dup ce cr{lle lul Molsl
s-au IlmclI lnIr-alIe llmbl.
La aceasIea s poaIe adaoge l mrIurlla lul
Ioslp Flavle, carele aea scrle: ,Fllndc
acum aIIea suIe de anl au IrecuI l
nlmene nlcl nu au adaos ceva la eale,
nlcl a scoaIe sau a muIa ceva nu
au cuIezaI. Cl despre aceasIea
vezl l ceale ce s-au zls ln cu-
vnIul lnalnIe la IoaI
ScrlpIura, unde s-au ar-
IaI cum c Scrlp-
Iura nesIrmuIaI
l nevImaI
pn la nol
au venlI.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
CARTEA FACERII
ceasI CarIe s zlce a Facerll, penIru c spune facerea cerlulul l a
pmnIulul l a IuIuror lucrurllor l a omulul l numr naIerlle de
la Adam, omul cel dlnIlu, pre carele Dumnezeu l-au fcuI dln pmnI,
l ceale ce s-au lnImplaI pn la lnIrarea lul Israll ln EghlpI.
Pre ce vreame s-au scrls de Molsl aceasI carIe nu desIul de blne s Ile.
Unll, cum l Eusevle l TeodorlI, socoIesc c s-ar fl
scrls dup lelrea lul Israll dln EghlpI. Cl
orlcnd s-au scrls, aceasIa s Ile cu
bun sam c s-au scrls de Molsl,
carel e au f osI pro-
roc mare l de la
Dumnezeu
lnsuflaI.
CAP 1
Despre zJreo lum, osbreo poJoobo j6pturlor, Jespre zJreo omulu, c6ruo -ou supus Dumnezeu toote
core zJs6.
DUMNEZEIASCA SCRIPTUR CEA VEACHIE
CARTEA FACERII
nIru lncepuI (a) au fcuI Dum-
nezeu cerlul l pmnIul.
Sl pmnIul era nevzuI l
neIocmlI, l lnIunearec era
deasupra adnculul, l Duhul lul Dumnezeu
s purIa pre deasupra apel.
3. Sl au zls Dumnezeu:* ,S se fac
lumln! Sl s-au fcuI lumln.
4. Sl au vzuI Dumnezeu lumlna c easIe
bun, l au despr{lI Dumnezeu lnIre
lumln l lnIre lnIunearec (b).
5. Sl au numlI Dumnezeu lumlna zluo, l
lnIunearecul l-au numlI noapIe. Sl s-au
fcuI sear, l s-au fcuI dlmlnea{, zl una
(v).
6. Sl au zls Dumnezeu: ,S se fac Irle
lnIre ap l s fle despr{lnd ap de ap!.
Sl s-au fcuI aea.
7. Sl au fcuI Dumnezeu Irlla, l au
despr{lI lnIre apa carea era supI Irle l
lnIre apa* carea era deasupra Irlel.
8. Sl au numlI Dumnezeu Irlla (g) cerlu,
l au vzuI Dumnezeu c easIe blne, l s-au
fcuI sear, l s-au fcuI dlmlnea{, zloa a
doao.
9. Sl au zls Dumnezeu: ,S se adune apa
cea de supI cerlu lnIru o adunare l s se
araIe uscaIul! Sl s-au fcuI aea. Sl s-au
1. (a) nIru lncepuI, adec, mal lnalnIe de a
face alIe lucrurl care s vd. Sau la lncepuIul
vremll. Sau cu cuvnIul, adec prln Fllul, Carele
easIe CuvnIul lul Dumnezeu. 4. (b) nIr lumln
l lnIr lnIunearec, adec lumlna de lnIunearec.
Aea l ln sIlh 7. 5. (v) n llmba jldoveasc nu s
zlce lnIlu, lnIle, cl ln loc de a zlce lnIlu s
zlce unul, l ln loc de lnIle s zlce una, precum
l alcl ar Irebul s zlcem: zloa lnIle. 8. (g)
Trle s zlce aerul, vzduhul, care easIe
de la pmnI ln sus cIr cerlu pn la apa
cea deasupra, c Dumnezeu deasupra I-
adunaI apa cea de supI cerlu lnIru adunrlle
sale l s-au arIaI uscaIul.
1. Sl au numlI Dumnezeu uscaIul*
pmnI l adunrlle apelor le-au numlI
mrl (d). Sl au vzuI Dumnezeu c easIe
blne.
11. Sl au zls Dumnezeu: ,S rsar pmn-
Iul larb vearde, carea s samene smn{
dup feallu l dup asemnare, l lemn
rodlIorlu, care s fac rod, crula s fle
smn{a lul lnIr-lnsul, dup feallu (e), pre
pmnI! Sl s-au fcuI aea.
12. Sl au scos pmnIul larb vearde, ca-
rea samn smn{ dup feallu l dup
asemnare, l lemn rodlIorlu, care face rod,
a crula smn{a lul (j) lnIr-lnsul, dup fea-
llu, pre pmnI. Sl au vzuI Dumnezeu c
easIe blne.
13. Sl s-au fcuI sear, l s-au fcuI dlml-
nea{, zloa a Irela.
14. Sl au zls Dumnezeu:* ,S se fac
lumlnIorl lnIru Irlla cerlulul, ca s luml-
neaze pre pmnI (dz), l s desparI lnIre
zl l lnIre noapIe. Sl s fle (z) spre seamne
l spre vreml l spre zlle l spre anl.
15. Sl s fle spre lumlnare lnIru Irlla
cerlulul, ca s lumlneaze pre pmnI. Sl
s-au fcuI aea.
rlel aceIlla au pus ap, ca s sImpere cl-
dura cea nesuferlI a soarelul, l aceasIa
easIe apa cea mal presus de cerlurl, de carea
s zlce ln Psalm 148. 1. (d) ToI lacul l IoaI
adunarea apelor s numesc mrl. S. Ieronlm.
11. (e) Blbllla greceasc cea de la Alexandrlla
are: dup feallu l dup asemnare. 12. (j)
EasIe. 14. (dz) Blbllla cea de la Alexandrlla
are: s lumlneaze pre pmnI l s sI-
pneasc presIe zl l presIe noapIe; (z) Sl s
fle seamne, care araI l oslbesc vremlle,
zllele l anll.
*Psalm
32, 7
88, 12
133, 4
*Psalm
135, 7
*Psalm
32, 6
135, 5
FapIe
14, 15
17, 24
*Evrel
11, 3
*Psal.
135, 6
Ieremla
1, 12
51, 15
Iov
18, 4
1.*
2.
CARTEA FACERII
2
CAP 1 SI 2
16. Sl au fcuI Dumnezeu dol lumlnIorl
marl, lumlnIorlul cel mal mare spre sI-
pnlrea zllel, l lumlnIorlul cel mal mlc
spre sIpnlrea nop{ll, l sIealele.
17. Sl l-au pus pre el Dumnezeu lnIru Irlla
cerlulul, ca s lumlneaze pre pmnI.
18. Sl s sIpneasc presIe zl l presIe
noapIe, l s desparI lnIr lumln l lnIr
lnIunearec. Sl au vzuI Dumnezeu c easIe
blne.
19. Sl s-au fcuI sear, l s-au fcuI dlml-
nea{, zloa a paIra.
2. Sl au zls Dumnezeu: ,S rodeasc apele
jlgnll cu sufleIe vll, l pasrl zburIoare pre
pmnI supI Irlla cerlulul! Sl s-au fcuI
aea.
21. Sl au fcuI Dumnezeu chl{ll cel marl l
IoI sufleIul jlvlnllor ce s Irsc, care le-au
rodlI apele, dup feallul lor, l IoaI pasrea
zburIoare, dup feallu. Sl au vzuI Dumne-
zeu c snI bune.
22. Sl le-au blagoslovlI Dumnezeu, zlcnd:
,CreaIe{l l v lnmul{l{l; l umple{l apele
ln mrl, l ceale zburIoare s se lnmul{asc
pre pmnI!
23. Sl s-au fcuI sear, l s-au fcuI dlml-
nea{, zloa a clncea.
24. Sl au zls Dumnezeu: ,S rodeasc p-
mnIul sufleI vlu, dup feallu, de ceale cu pa-
Iru plcloare l de ceale ce s Irsc l flerl pre
pmnI, dup feallu. Sl s-au fcuI aea.
25. Sl au fcuI Dumnezeu flerlle pmnIu-
lul, dup feallul lor, l doblIoacele, dup fea-
llul lor, l IoaIe ceale ce s Irsc pre p-
mnI, dup feallul lor. Sl au vzuI Dumne-
zeu c snI bune.
26. Sl au zls Dumnezeu: ,S facem om*
dup chlpul NosIru l dup asemnare, l
s sIpneasc peIll mrll l pasrlle
cerlulul l doblIoacele l IoI pmnIul l
IoaIe ceale ce s Irsc pre pmnI.
27. Sl au fcuI Dumnezeu pre om,* dup
chlpul Lul. Dumnezeu l-au fcuI pre dnsul,*
brbaI l mulare l-au fcuI pre el.
28. Sl blne l-au cuvnIaI pre el Dumnezeu,
zlcnd:* ,CreaIe{l l v lnmul{l{l l umple{l
pmnIul, l-l sIpnl{l pre el, l sIpnl{l
peIll mrll l pasrlle cerlulul l IoaIe
doblIoacele l IoI pmnIul l IoaIe jlvlnlle
care s Irsc pre pmnI.
29. Sl au zls Dumnezeu: ,IaI, am daI voao
IoaI larba ce face smn{ de smnaI,
carea easIe deasupra a IoI pmnIul, l IoI
lemnul care are lnIru slne rod cu smn{*
de smnaI; va fl voao de mncare.
3. Sl IuIuror flerllor pmnIulul l IuIuror
pasrllor cerlulul l IuIuror jlvlnllor ce s
Irsc pre pmnI, care au ln slne sufleI vlu,
l IoaI larba vearde de mncare. Sl s-au
fcuI aea.
*Jos
5, 1
9, 6
*Corl.
11, 7
Colos.
3, 1
*n{el.
2, 23
*Slrah
17, 1
MaI.
19, 4
Jos
8, 17
9, 1
*Jos
9, 3
31.* Sl au vzuI Dumnezeu IoaIe cIe au
fcuI, l, laI, (l) bune foarIe. Sl s-au fcuI
sear, l s-au fcuI dlmlnea{, zloa a easa.
CAP 2
Dumnezeu, plnnJu- lucroreo in eose zle, sjnjeote
zoo o eopteo, pre om il pune in roul cel imjrumsejot
cu multe jeolur Je pom roJtor cu rdur, c6ruo i
joce pre Eoo Jn coosto lu ojutoru rdnJuote
c6s6toro.
l s-au svrlI cerlul l pmn-
Iul l IoaI podoaba lor.
Sl au sfrlI Dumnezeu ln
zloa a easa lucrurlle Sale, care
au fcuI,* l s-au odlhnlI ln zloa a eapIea
de IoaIe lucrurlle Sale, care au fcuI.
3. Sl blne au cuvnIaI Dumnezeu zloa a
eapIea l o au sfln{lI (a) pre ea, c lnIru
aceaea s-au odlhnlI de IoaIe lucrurlle Sale,
care au lncepuI Dumnezeu a face.
4. AceasIa easIe CarIea Facerll cerlulul l
a pmnIulul, cnd s-au fcuI, ln carea zl
au fcuI Domnul Dumnezeu cerlul l p-
mnIul.
5. Sl IoaI verdea{a {arlnel mal lnalnIe de
ce s-au fcuI pre pmnI, l IoaI larba
{arlnel mal lnalnIe de ce au rsrlI, c nu
ploas Dumnezeu pre pmnI, l om nu era
carele s-l lucreaze pre dnsul.
6. Sl lzvor leea dln pmnI l adpa IoaI
fa{a pmnIulul.
7. Sl au fcuI Dumnezeu pre om, {rn
lund dln pmnI, l au suflaI ln fa{a lul su-
flare de vlla{,* l s-au fcuI omul ln sufleI
vlu.
8. Sl au sdlI Dumnezeu ralu (b) ln Edem,
cIr rsrlI, l au pus acolo pre omul pre
carele l-au fcuI.
9. Sl (v) au fcuI Dumnezeu s rsar lnc
dln pmnI IoI lemnul frumos la vedeare
l bun la mncare, l pomul vle{ll ln mlj-
locul ralulul, l pomul Illn{ll blnelul l a
rulul.
1. Sl ru leea dln Edem, ca s ude ralul,
care de acolo s lmparIe ln paIru rurl (g).
11. Numele unula Flson, acesIa lncunglur
IoI pmnIul EvllaIulul, acolo easIe aur.
12. Sl aurul pmnIulul acelula easIe bun,
l acolo easIe rubln l plaIr vearde.
31. (l) Era. 3. (a) O au sfln{lI, adec o au ales, o
au oslblI, ca s fle sfnI, lnIru carea s nu s
lucre ceale pmnIeIl, cl ceale sflnIe. 8. (b) n
grecle easIe grdln ln loc de ralu, aea l mal
jos. 9. (v) n jldovle easIe: l fcus Dumnezeu,
ca s rsar dln pmnI IoI lemnul frumos. 1.
(g) n grecle ln loc de rurl easIe lncepIurl.
*Slra.
39, 21
Marco
7, 37
*Ielr.
2, 11
31, 12
2 Leage
5, 14
Evrel
4, 4
*1 Cor.
13 [15], 45
1.
2.
3
CARTEA FACERII CAP 2 SI 3
13. Sl numele rulul celul de al dollea, Gheon,
acesIa lncunglur IoI pmnIul EIloplel.
14. Sl rul cel de al Irellea, Tlgru, acesIa
mearge lmproIlva aslrllor. Sl rul al paIrulea,
EfraI.
15. Sl au luaI Domnul Dumnezeu pre omul,
pre carele l-au fcuI, l l-au pus ln ralul
desfIrll, s-l lucreaze l s-l pzeasc.
16. Sl au porunclI Domnul Dumnezeu lul
Adam, zlcnd: ,Dln IoI pomul, care easIe ln
ralu, s mnnce mncare.
17. Iar dln pomul Illn{ll blnelul l a rulul
s nu mnca{l, c, orl ln ce zl ve{l mnca
dlnIr-lnsul, cu moarIe ve{l murl.
18. Sl au zls Domnul Dumnezeu: ,Nu easIe
blne s fle omul slngur, s facem lul ajuIorlu
aseamenea lul.
19. Sl au fcuI Dumnezeu lnc dln pmnI
IoaIe flerlle {arlnll l IoaIe pasrlle cerlulul
(d), l le-au adus la Adam s vaz ce nume le
va pune, l IoI sufleIul vlu ce l-au numlI
Adam, acesIa easIe numele lul.
2. Sl au pus Adam nume IuIuror doblIoa-
celor l IuIuror paserllor cerlulul l IuIuror
flerllor pmnIulul (e), lar lul Adam nu s-au
aflaI ajuIorlu aseamenea lul.
21. Sl au pus (j) Dumnezeu somn ln Adam l
au adormlI, l au luaI o coasI dlnIru ale lul
l au pllnlI cu carne ln locul el.
22. Sl au fcuI Dumnezeu coasIa, carea o
au luaI dln Adam, mulare, l o au adus pre
ea la Adam.
23. Sl au zls Adam:* ,AcesIa acum (dz) easIe
os dln oasele meale l carne dln carnea mea,
aceasIa s va chema mulare, penIru c dln
brbaIul su s-au luaI.
24.* PenIru aceaea (z), va lsa omul pre IaIl
su l pre mum-sa l s va llpl de mularea
sa** l vor fl amndol un Irup (l).
25. Sl era amndol goll, l Adam l mularea
lul, l nu s rulna.
CAP 3
Prn ocleno eorpelu, str6mo colc6 porunco Dom-
nulu. Meso lum s6 j6g6Juote , spunJu-s6 jete-
c6ruo peJeopso, s6 gonesc Jn rou.
ar earpele era mal
ln{lepI decI IoaIe flerlle ceale
de pre pmnI, care
le-au fcuI Domnul Dum-
nezeu, l au zls earpele cIr mula-
re: ,Ce easIe, c au zls Dumnezeu s nu
19. (d) n jldovle sIlhul acesIa aea easIe: Sl dup
ce au fcuI Dumnezeu dln pmnI IoaIe flerlle
pmnIulul l IoaIe pasrlle cerlulul, le-au adus la
Adam. 2. (e) Grece.: {arlnll. 21. (j) Grece.: Sl au
slobozlI Dumnezeu somn. 23. (dz) Jldo.: de asI
daI. 24. (z) PenIru aceasI prlcln; (l) Grece.: spre
un Irup, adec ln Iralul csIorlel, sau precum unll
zlc naIerea de pruncl.
mnca{l dln IoI pomul ralulul?
2. Sl au zls mularea cIr earpe: ,Dln rodul
pomllor ralulul mncm.
3. Iar dln rodul pomulul care easIe ln
mljlocul ralulul au zls Dumnezeu: S nu
mnca{l dlnIr-lnsul, nlcl s v aIlnge{l de
dnsul, ca s nu murl{l.
4. Sl au zls earpele cIr mulare:* ,Nu ve{l
murl cu moarIe.
5. C Ile Dumnezeu c, orl ln ce zl ve{l
mnca dlnIr-lnsul, s vor dechlde ochll voIrl
l ve{l fl ca nlIe dumnezel cunoscnd blnele
l rul.
6. Sl au vzuI mularea c bun easIe pomul
la mncare l plcuI ochllor la vedeare, l
cum c frumos easIe a cunoaIe l, lund dln
rodul lul,* au mncaI l au daI l brbaIulul
su, l au mncaI cu dnsa.
7. Sl s-au dechls ochll (a) amnduror, l
au cunoscuI c era goll, l au cusuI frunze de
smochln, l l-au fcuI acoperemnIurl
lmpreglurul Irupulul.
8. Sl au auzlI glasul Domnulul Dumnezeu
umblnd ln ralu dup amllazzl, l s-au
ascuns Adam l mularea lul de fa{a Domnulul
Dumnezeu lnIre pomll ralulul (b).
9. Sl au sIrlgaI Domnul Dumnezeu pre
Adam l au zls lul: ,Adame, unde eIl?
1. Iar el au zls Lul: ,Glasul Tu am auzlI
umblnd prln ralu l m-am IemuI, c gol snI,
l m-am ascuns.
11. Sl au zls Dumnezeu lul: ,Clne {-au spus
{le c eIl gol? De nu dln pomul dln carele
{-am porunclI {le slngur s nu mncl, dlnIru
acela al mncaI.
12. Sl au zls Adam: ,Mularea care ml-al daI
s fle cu mlne, aceaea ml-au daI dln pom l
am mncaI.
13. Sl au zls Domnul Dumnezeu mulerll (v):
,Ccl al fcuI aceasIa? Sl au zls mularea:
,Searpele m-au amglI l am mncaI.
14. Sl au zls Domnul Dumnezeu arpelul:
,PenIru c al fcuI aceasIa, blsImaI (g) Iu
dln IoaIe doblIoacele l dln IoaIe flerlle
pmnIulul, pre plepIul Iu l pre pnIece Ie
vel Irl, l pmnI vel mnca ln IoaIe zllele
vle{ll Iale.
15. Sl vrjmle volu pune lnIr Ilne l lnIr
mulare, l lnIr smn{a Ia l lnIr smn{a
el. Acela va pzl capul Iu, l Iu vel pzl
clclul lul (d).
16. Sl mulerll au zls: ,nmul{lnd volu
lnmul{l ncazurlle Iale l susplnul Iu, ln
7. (a) Nu de ochll cel IrupeIl, cl de prlceaperea
mln{ll, SfnIul Ioan Gur de Aur. 8. (b) n mljlocul
pomllor ralulul, easIe ln grecle. 13. (v) n grecle
easIe: ce al fcuI; ln jldovle easIe: ce easIe aceasIa
ce al fcuI. 14. (g) S fll. 15. (d) Sl lnIr smn{a el,
adec lnIr Cel ce S va naIe dln smn{a el, Carele
easIe Meslla, HrlsIos RscumprIorlul, Acela va
pzl capul Iu.
*1 Cor.
11, 9
*MaIe.
19, 5
Marco
1, 7
**Efese.
5, 31
1 Corl.
6, 16
*2 Cor.
11, 3
*Tlm.
2, 14
1.
CARTEA FACERII
4
CAP 3 SI 4
durerl vel naIe fll, l la brbaIul Iu
lnIoarcerea Ia,* l el Ie va sIpnl.
17. Iar lul Adam au zls: ,PenIru c al
asculIaI glasul mulerll Iale l al mncaI dln
pomul care {-am porunclI {le ca dlnIru acela
sngur s nu mncl, dlnIru acela al mncaI,
blsImaI pmnIul lnIru lucrurlle Iale, lnIru
ncazurl vel mnca dlnIr-lnsul ln IoaIe zllele
vle{ll Iale!
18. Splnl l plmld va rsrl {le l vel
mnca larba pmnIulul.
19. n sudoarea fea{ll Iale vel mnca plnea
Ia, pn Ie vel lnIoarce ln pmnI, dln care
eIl luoaI, c pmnI eIl l ln pmnI Ie vel
lnIoarce.
2. Sl au chemaI Adam numele mulerll sale
Vlla{, penIru c ea easIe mum IuIuror celor
vll.
21. Sl au fcuI Domnul Dumnezeu lul Adam
l mulerll lul lmbrcmlnIe de pllale l l-au
lmbrcaI pre el.
22. Sl au zls Dumnezeu: ,IaI, Adam s-au
fcuI ca unul dln nol cunoscnd blnele l rul,
l acum, ca nu cumva s-l Ilnz mna sa l
s la dln pomul vle{ll l s mnnce, l s
Irlasc ln veacl.
23. L-au scos pre el Domnul Dumnezeu dln
ralul desfIrll, ca s lucreaze pmnIul dln
care s-au luoaI.
24. Sl au scos Domnul Dumnezeu afar pre
Adam l l-au pus pre el ln preajma ralulul
desfIrll l au pus heruvlml l sable de foc
lnvrIlIoare ca s pzasc calea pomulul
vle{ll.
CAP 4
CunoscdnJ AJom pre Eoo, note pre Con pre
Aoel . Con ucJe pre jrotele s6u Aoel , Je lo
Dumnezeu peJepst prbeog jnJ, ou n6scut pre
Enos, c AJom ou n6scut pre 5t, c6ruo s-ou
n6scut Enos.
ar Adam au cunoscuI pre Eva,
mularea sa, l, lund ea ln
pnIece, au nscuI pre Caln l
au zls: ,DobndlI-am om prln
Dumnezeu (a).
2. Sl au mal nscuI pre Avel, fraIele lul, l
au fosI Avel psIorlu de ol, lar Caln au fosI
lucrIorlu de pmnI.
3. Sl au fosI dup cIeva zlle, au adus Caln
dln rodurlle pmnIulul jerIv lul Dumnezeu.
4.* Sl au adus l Avel dln ceale lnIlu
nscuIe ale ollor sale l dln grslmea lor,
l au cuIaI Dumnezeu spre Avel l
1. (a) n jldovle easIe: dobndlI-am om de la
Domnul. 5. (b) Adec, l-au fcuI pre el s
cunoasc cum c vola acelula ll place, lar
nemul{mlrea acesIula o lapd. S. Ioan Gur
de Aur; (v) n grecle: l au czuI fa{a lul, adec
de suprare l s-au muIaI fa{a. 7. (g) nIoarcerea
lul, adec, a pcaIulul.
spre darurlle lul.
5. Iar spre Caln l spre jerIvele lul nu s-au
ulIaI, (b) l s-au lnIrlsIaI Caln foarIe l s-au
mhnlI fa{a lul (v).
6. Sl au zls Domnul Dumnezeu lul Caln:
,PenIru ce Ie-al lnIrlsIaI l penIru ce s-au
mhnlI fa{a Ia?
7. Au nu de vel aduce drepI, lar nu vel
lmpr{l drepI, al pcIulI? Tacl, la Ilne lnIoar-
cerea lul (g), l Iu-l vel sIpnl pre acela.
8. Sl au zls Caln cIr Avel, fraIele su: ,S
lelm ln cmp. Sl au fosI cnd era el ln
cmp, s-au sculaI Caln asupra fraIelul su
Avel* l l-au omorI pre el.
9. Sl au zls Domnul Dumnezeu cIr Caln:
,Unde easIe Avel, fraIele Iu? Sl au zls: ,Nu
Ilu, au doar pzlIorlu fraIelul mleu snI eu?
1. Sl au zls Domnul: ,Ccl al fcuI aceasIa?
Glasul sngelul fraIelul Iu sIrlg cIr Mlne
dln pmnI.
11. Sl acum blsImaI (d) Iu de pre pmnIul
care au dechls gura sa s prllmeasc sngele
fraIelul Iu dln mna Ia!
12. Cnd vel lucra pmnIul, nu va adaoge
a da {le puIearea sa (e), gemnd l Irmurnd
vel fl pre pmnI.
13. Sl au zls Caln cIr Domnul: ,Mal mare
easIe vlna mea (j) decI a s lerIa mle.
14. De m sco{l asIzl de pre fa{a pmn-
Iulul, l de la fa{a Ta m volu ascunde l volu
fl gemnd l Irmurnd pre pmnI, l va fl
IoI cel ce m va afla m va omorl.
15. Sl au zls lul Domnul Dumnezeu: ,Nu
aea, IoI cel ce va omorl pre Caln, de eapIe
orl s va pedepsl (dz). Sl au pus Domnul
Dumnezeu smn lul Caln, ca s nu-l omoar
orlclne-l va afla pre el.
16. Sl au lelI Caln de la fa{a lul Dumnezeu,
l au lculI ln pmnIul Nald, ln preajma
Edemulul.
17. Sl au cunoscuI Caln pre mularea sa, l
lund ln pnIece au nscuI pre Enoh, l au
zldlI ceIaIe, l au chemaI ceIaIea pre numele
fllulul su, Enoh.
18. Sl s-au nscuI lul Enoh Galdad, l Gal-
dad au nscuI pre Malelell, l Malelell au
nscuI pre MaIusal, l MaIusal au nscuI pre
Lameh.
11. (d) Vel fl. 12. (e) PuIearea sa, adec: grslmea
sa, rodul su. 13. (j) Jldov.: frdeleagea mea. 15.
(dz) Jldov.: de eapIe orl s va pedepsl. Grece. :
eapIe lzbnde va dezlega, va plIl, sau eapIe
lzbnde va lua, adec, de eapIe orl s va face
asupra acelula lzbnd, rsplIlre. S. Ioan Gur
de Aur zlce: ,Cel ce va cerca s Ie omoar pre
Ilne s va face vlnovaI de eapIe pedeapse foarIe
marl. SeapIe, adec mulIe, c eapIe ln loc de
mulIe s pune ln ScrlpIur, cum easIe: cea
sIearp au nscuI eapIe, adec mul{l.
*1 Cor.
14, 34
*Iov
1, 14
*n{ele.
1, 13 [3]
MaIelu
23, 35
1 Ioan
3, 12
Iuda
11
1.
5
CARTEA FACERII CAP 4 SI 5
19. Sl -au luoaI Lameh doao mulerl (z),
numele unlla, Ada, l numele cellalalIe, Sela.
2. Sl au nscuI Ada pre Iovll; acesIa au fosI
IaI hrnlIorllor de doblIoace, carll lculesc
ln collbl.
21. Sl numele fraIelul lul, Iuval; acesIa au
fosI care au lzvodlI canonul l aluIa (l).
22. Iar Sela, l ea au nscuI pre Tovel, l
au fosI bIIorlu cu clocane, faur de aram
l de fler. Iar sora lul Tovel, Noema.
23. Sl au zls Lameh mulerllor sale, Adel l
Selel: ,AsculIa{l glasul mleu, mulerlle lul
Lameh, bga{l ln urechl cuvlnIele meale, c
brbaI am omorI spre ran mle, l Inr spre
vnIare mle.
24. C de eapIe orl s-au lzbndlI despre
Caln, lar despre Lameh de eapIezecl de orl
eapIe.
25. Sl au cunoscuI Adam pre Eva, mularea
sa, l lund ea ln pnIece au nscuI fllu,
l au chemaI numele lul SlI, zlcnd: ,C
ml-au rdlcaI mle Dumnezeu alI smn{
ln locul lul Avel, pre carele l-au omorI
Caln.
26. Sl lul SlI s-au nscuI fllu, l au chemaI
numele lul Enos, acesIa au ndjdulI a chema
numele Domnulul Dumnezeu.
CAP 5
56 spun noterle sou neomurle lu AJom o celor Jup6
el, prn 5t, on oej lor, pdn6 lo Noe.
ceasIa easIe CarIea Facerll oa-
menllor, ln carea zl au fcuI
Dumnezeu pre Adam,* dup
chlpul lul Dumnezeu l-au fcuI
pre el.
2. BrbaI l mulare l-au fcuI pre el l blne
l-au cuvnIaI, l au chemaI numele lul Adam,
ln zloa ln carea l-au fcuI pre el.
3. Sl au IrlI Adam doao suIe l Irelzecl de
anl, l au nscuI dup chlpul su l dup
asemnarea sa, l au numlI numele lul SlI.
4. Sl au fosI zllele lul Adam, care le-au IrlI*
dup ce au nscuI pre SlI, anl eapIe suIe, l
au nscuI fll l feaIe.
5. Sl au fosI IoaIe zllele lul Adam, care le-au
IrlI, noao suIe l Irelzecl de anl, l au murlI.
6. Sl au IrlI SlI anl doao suIe (a) l clncl,
l au nscuI pre Enos.
7. Sl au IrlI SlI, dup ce au nscuI pre
Enos, anl eapIe suIe l eapIe, l au nscuI
fll l feaIe.
8. Sl au fosI IoaIe zllele lul SlI anl noao
suIe l dolsprezeace, l au murlI.
19. (z) A avea mal mulIe mulerl al clncllea neam
de la Caln au lncepuI. 21. (l) n grecle: carele au
lzvodlI psalIlrea l ceaIera, adec muslca. 6. (a)
De alcl pn la Avraam, unde jldovll au o suI,
grecll au doao suIe de anl. S. Ieronlm.
9. Sl au IrlI Enos anl o suI l noaozecl, l
au nscuI pre Calnan.
1. Sl au IrlI Enos, dup ce au nscuI pre
Calnan, anl eapIe suIe l clnclsprzeace, l
au nscuI fll l feaIe.
11. Sl au fosI IoaIe zllele lul Enos anl noao
suIe l clncl, l au murlI.
12. Sl au IrlI Calnan anl o suI l eapIezecl,
l au nscuI pre Malelell.
13. Sl au IrlI Calnan, dup ce au nscuI
pre Malelell, anl eapIe suIe l paIruzecl, l
au nscuI fll l feaIe.
14. Sl au fosI IoaIe zllele lul Calnan anl noao
suIe l zeace.
15. Sl au IrlI Malelell anl o suI l easezecl
l clncl, l au nscuI pre Iared.
16. Sl au IrlI Malelell, dup ce au nscuI
pre Iared, anl eapIe suIe l Irelzecl, l au
nscuI feclorl l feaIe.
17. Sl au fosI IoaIe zllele lul Malelell anl
opI suIe l noaozecl l clncl, l au murlI.
18. Sl au IrlI Iared anl o suI l asezecl l
dol, l au nscuI pre Enoh.
19. Sl au IrlI Iared, dup ce au nscuI pre
Enoh, anl opI suIe, l au nscuI fll l feaIe.
2. Sl au fosI IoaIe zllele lul Iared anl noao
suIe easezecl l dol, l au murlI.
21. Sl au IrlI Enoh anl o suI easezecl l
clncl, l au nscuI pre MaIusal.
22. Sl blne au plcuI Enoh lul Dumnezeu,*
l, dup ce au nscuI pre MaIusal, au IrlI
doao suIe de anl, l au nscuI feclorl l feaIe.
23. Sl au fosI IoaIe zllele lul Enoh anl Irel
suIe easzecl l clncl.
24. Sl blne au plcuI Enoh lul Dumnezeu, l
nu s-au aflaI, penIru c l-au muIaI pre dnsul
Dumnezeu.
25. Sl au IrlI MaIusal anl o suI opIzecl l
eapIe, l au nscuI pre Lameh.
26. Sl au IrlI MaIusal, dup ce au nscuI
pre Lameh, anl eapIe suIe opIzecl l dol, l
au nscuI fll l feaIe.
27. Sl au fosI IoaIe zllele lul MaIusal, care
au IrlI anl noao suIe aszecl l noao, l au
murlI.
28. Sl au IrlI Lameh anl o suI opIzcl l
opI, l au nscuI fllu.
29. Sl au chemaI numele lul Noe, zlcnd:
,AcesIa va face s odlhnlm de lucrurlle
noasIre l de ncazurlle mnllor noasIre, l
de pmnIul care l-au blsImaI Domnul
Dumnezeu.
3. Sl au IrlI Lameh, dup ce au nscuI pre
Noe, anl clncl suIe easzecl l clncl, l au
nscuI feclorl l feaIe.
31. Sl au fosI IoaIe zllele lul Lameh anl
eapIe suIe clnclzecl l Irel, l au murlI.
32. Sl era Noe de clncl suIe de anl, l au
nscuI Noe Irel feclorl: pre Slm, pre
*Sus
1, 26
Jos
9, 6
n{el.
2, 23
Slrah
17, 1
*Paral.
1, 1
*Slra.
44, 16
Evrel
11, 5
1.
CARTEA FACERII
6
Ham l pre AfeI.
CAP 6
Pentru r6ut6jle oomenlor, Dumnezeu oJuce potop pre
p6mdnt, ins6 Noe, Jrept jnJ, s6 porunceote s6 joc6
corobo s6 intre el toot6 coso lu, Jn toote jonle
p6mdntulu, co s6 se mdntuosc6.
l au fosI cnd au lncepuI oame-
nll a s lnmul{l pre pmnI, l
ll s-au nscuI lor feaIe.
Vzlnd flll lul Dumnezeu pre
feaIele oamenllor (a) c era frumoase, au
luaI le mulerl dln IoaIe care au ales.
3. Sl au zls Domnul Dumnezeu: ,Nu va
rmnea Duhul Mleu ln oamenll aceIla ln
veac, penIru c Irupurl snI, l vor fl zllele
lor o suI l doaozecl de anl (b).
4. Sl era urllal pre pmnI ln zllele
acealea l dup aceaea, cnd lnIra flll lul
Dumnezeu la feaIele oamenllor l le nIea
lor, acela era urllal, dln veacl oamenl
numl{l (v).
5. Sl vzlnd Domnul Dumnezeu c s-au
lnmul{lI ruI{lle oamenllor pre pmnI* l
cum c fleIecarele cugeI ln lnlma sa cu
deadlnsul spre ruI{l ln IoaIe zllele,
6. I-au pruI ru lul Dumnezeu c au fcuI
pre om pre pmnI l S-au clI.
7. Sl au zls Dumnezeu: ,Pllarde-volu pre
omul pre carele l-am fcuI de pre fa{a p-
mnIulul, de la om pn la doblIoace, l de
la ceale ce s Irsc pn la pasrlle cerlulul,
penIru c-Ml pare ru c l-am fcuI pre el.
8. Iar Noe au aflaI har lnalnIea Domnulul
Dumnezeu.
9. Iar aceasIea snI naIerlle lul Noe;*
Noe, om drepI l desvrlI fllnd ln neamul
su, au plcuI lul Dumnezeu Noe.
1. Sl au nscuI Noe Irel feclorl: pre Slm,
pre Ham, pre IafeI.
11. Sl s sIrcas pmnIul lnalnIea lul
Dumnezeu l s umplus pmnIul de
nedrepIaIe.
12. Sl au vzuI Domnul Dumnezeu
pmnIul, l era sIrlcaI (penIru c-l
sIrlcas IoI Irupul calea sa pre pmnI).
13. Sl au zls Domnul Dumnezeu lul Noe:
,Vreamea a IoI omul vlne lnalnIea Mea, c
2. (a) Flll lul Dumnezeu s numesc cel ce s
pogoar dln SlI, penIru cucernlclla lul cea mare
cIr Dumnezeu; lar flll oamenllor s zlc cel
ce s pogoar dln Caln. S. Ioan Gur de Aur,
macar c ln unele cr{l a celor eapIezecl s
ceIeaIe lngerll lul Dumnezeu. 3. (b) Nu vlla{a
omeneasc precum mul{l zlc, la o suI l doazecl
de anl s-au sIrns, cl neamulul acelula, adec
celor ce Irla aIuncl s-au daI o suI l doazecl
de anl s se poclasc. 4. (v) de demulI vesIl{l.
s-au umpluI pmnIul de nedrepIaIe dln el,
l, laI, volu pllarde pre el l pmnIul.
14. Iar Iu f {le corable dln leamne nepu-
IrezlIoare cu paIru dungl, despr{lIurl vel
face prln corable l o vel smoll dlnlunIru
l dln afar cu smoal.
15. Sl aea vel face corablla, de Irel suIe
de co{l lunglmea corblel l de clnclzecl de
co{l l{lmea l de Irelzecl de co{l lnl{lmea
el.
16. SIrmIndu-o vel face corablla, l
deasupra de un coI o vel sfrl, lar ua o
vel face ln coasIe, cu cmrl cIe cu doao
l cIe cu Irel rndurl de podurl o vel face.
17. Sl, laI, Eu volu aduce poIop, ap presIe
pmnI, ca s sIrlce IoI Irupul ln care easIe
sufleI vlu supI cerlu, l orlcIe vor fl pre
pmnI vor murl.
18. Sl volu pune legIura Mea cu Ilne, l
vel lnIra ln corable Iu l feclorll Il l
mularea Ia l mulerlle feclorllor Il cu Ilne.
19. Sl dln IoaIe doblIoacele, l dln IoaIe
ceale ce s Irsc, l dln IoaIe flerlle, l dln
IoI Irupul, cIe doao dln IoaIe s bagl ln
corable, ca s le hrneIl cu Ilne, parIe
brbIeasc l fmelasc s fle.
2. Sl dln IoaIe pasrlle ceale zburIoare,
dup feallu, l dln IoaIe doblIoacele, dup
feallu, l dln IoaIe jlgnllle ce s Irsc
pre pmnI, dup feallul lor, cIe doao dln
IoaIe vor lnIra la Ilne s se hrneasc
lmpreun cu Ilne, parIe brbIeasc l
fmelasc.
21. Sl Iu vel luoa {le dln IoaIe bucaIele de
care mnca{l l vel aduna la Ilne, l vor fl
{le l lor de mncare.
22. Sl au fcuI Noe IoaIe cIe l-au porunclI
lul Domnul Dumnezeu, aea au fcuI.
CAP 7
Dup6 ce ou introt Noe cu o s6 in corobe, plooe s-ou
j6cut pre p6mdnt in potruzec Je zle potruzec Je
nopj, cdt ou trecut opo preste odrjurle tuturor munjlor
ou inecot tot trupul ce mco Je pre p6mdnt.
l au zls Domnul Dumnezeu
cIr Noe: ,nIr Iu l IoaI
casa Ia ln corable, c pre Ilne*
Ie-am vzuI drepI lnalnIea Mea
ln neamul acesIa.
2. Sl dln doblIoacele ceale curaIe bag
lnlunIru la Ilne cIe eapIe, parIe brb-
Ieasc l fmelasc, lar dln doblIoacele
ceale necuraIe cIe doao, parIe brbIeas-
c l fmelasc.
3. Sl dln pasrlle cerlulul ceale curaIe cIe
eapIe, parIe brbIeasc l fmelasc,
*Jos
8, 21
MaIe.
15, 19
*Evrel
11, 7
2 PeIr.
2, 5
CAP 6 SI 7
1.
2.
1.
*Slra.
44, 17
7
CARTEA FACERII
l dln IoaIe pasrlle ceale necuraIe cIe doao,
parIe brbIeasc l fmelasc, ca s hrneIl
(a) smn{a presIe IoI pmnIul.
4. C lnc eapIe zlle Eu volu aduce ploale
pre pmnI paIruzecl de zlle l paIruzecl de
nop{l, l volu pllarde de pre fa{a pmnIulul
IoI ce vllaz, care am fcuI.
5. Sl au fcuI Noe IoaIe cIe l-au porunclI
lul Domnul Dumnezeu.
6. Iar Noe era de ease suIe de anl, l poIop
de ap s-au fcuI pre pmnI.
7. Sl* au lnIraI Noe l feclorll lul l mularea
lul l mulerlle feclorllor lul cu dnsul ln
corable penIru apa poIopulul.
8. Sl dln pasrlle ceale curaIe, l dln
pasrlle ceale necuraIe, l dln doblIoacele
ceale curaIe, l dln doblIoacele ceale necu-
raIe, l dln flerl, l dln IoaIe ceale ce s Irsc
pre pmnI.
9. CIe doao dln IoaIe au lnIraI la Noe ln
corable, parIe brbIeasc l femelasc,
precum au porunclI Domnul Dumnezeu lul
Noe.
1. Sl au fosI dup eapIe zlle, apa poIopulul
s-au fcuI pre pmnI.
11. n anul eas suIe dln vlla{a lul Noe, ln
luna a doao, ln doaozecl l eapIe a lunll, ln
zloa aceaea s-au desfcuI IoaIe lzvoarle
adnculul, l jghllaburlle cerlulul s-au
dechls.
12. Sl s-au fcuI ploale pre pmnI paIruzecl
de zlle l paIruzecl de nop{l.
13. n zloa aceaea lnIraI-au Noe, Slm, Ham,
IafeI, feclorll lul Noe l mularea lul Noe l
Irel mulerl ale feclorllor lul cu dnsul ln
corable.
14. Sl IoaIe flerlle, dup feallu, l IoaIe
doblIoacele, dup feallu, l IoaI jlvlna ce s
mlc pre pmnI, dup feallu, l IoaI
paserea zburIoare, dup feallul su.
15. Au lnIraI la Noe ln corable, cIe doao,
parIe brbIeasc l femelasc, dln IoI Irupul
ln care easIe duh de vlla{.
16. Sl ceale ce lnIras parIe brbIeasc l
femelasc dln IoI Irupul au lnIraI, dup cum
au porunclI Dumnezeu lul Noe, l au lnchls
Domnul Dumnezeu corablla dln afara el.
17. Sl au fosI poIop paIruzecl de zlle l
paIruzecl de nop{l pre pmnI, l s-au lnl{aI
apa, l au rdlcaI corablla l o au lnl{aI de
pre pmnI.
18. Sl s lnIrea apa l s lnmul{ea foarIe
pre pmnI, l s purIa (b) corablla pre
deasupra apel.
19. Iar apa s lnIrea (v) foarIe, foarIe, pre
pmnI, l au acoperlI Io{l mun{ll cel lnal{l,
care era supI cerlu.
2. De clnclsprzeace co{l s-au lnl{aI apa
3. (a) Ca s rmle smn{. 18. (b) noIa, pluIea.
19. (v) S lnmul{ea.
ln sus l au acoperlI Io{l mun{ll cel lnal{l.
21.* Sl au murlI IoI Irupul ce s mlca pre
pmnI, al paserllor l al doblIoacelor l al
flerllor l IoaI jlvlna ce s mlca pre
pmnI.
22. Sl IoI omul l IoaIe cIe avea suflare de
vlla{ l IoI ce era pre uscaI au murlI.
23. Sl s-au sIns IoI ce era (g) vlu pre fa{a a
IoI pmnIul, de la om pn la doblIoc (d),
l ceale ce s Irsc, l pasrlle cerlulul de
pre pmnI s-au sIns, l au rmas Noe
slngur l cel ce era cu el ln corable.
24. Sl s-au lnl{aI apa pre pmnI o suI l
clnclzecl de zlle.
CAP 8
Dup6 ce ou sc6zut opo, Noe cu ce Jn corobe,
sloboznJ mo inonte corbul porumbul, ou et Jn
corobe ou oJus jerb6 lu Dumnezeu muljemt6.
Dumnezeu j6g6Juote c6 mo mult nu oo j potop Je
op6.
l Sl-au adus amlnIe Dumnezeu
de Noe l de IoaIe flerlle l de
IoaIe doblIoacele l de IoaIe
paserlle l de IoaIe jlvlnlle ce
s Irsc cIe era cu dnsul ln corable, l
au adus Dumnezeu vnI pre pmnI l au
lnceIaI apa.
2. Sl s-au lnculaI lzvoarle adnculul l
jghllaburlle cerlulul, l s-au oprlI ploala dln
cerlu.
3. Sl scdea apa scurndu-s de pre p-
mnI l s-au lmpu{lnaI apa dup o suI l
clnclzecl de zlle.
4. Sl au ezuI corablla, ln luna a eapIea,
ln doaozecl l eapIe de zlle ale lunll, pre
mun{ll AraraI.
5. Iar apa au sczuI pn la luna a zeacea,
lar ln luna a zeacea, ln zloa cea dlnIlu a
lunll, s-au lvlI vrfurlle mun{llor.
6. Sl au fosI dup paIruzecl de zlle, au
dechls Noe fereasIra corablel, carea o fcu-
s.
7. Sl au Irlmls corbul s vaz: oare sczuI-au
apa? Sl lelnd nu s-au mal lnIors pn cnd
s-au uscaI apa de pre pmnI.
8. Sl au Irlmls porumbul dup dnsul s
vaz: doar au sczuI apa de pre pmnI.
9. Sl neaflnd porumbul odlhn plcloarelor
sale, s-au lnIors la dnsul ln corable, c era
apa presIe IoaI fa{a pmnIulul, l, lnIln-
zndu-l mna, l-au luoaI l l-au bgaI la
slne ln corable.
1. Sl aIepInd lnc l alIe eapIe zl-
23. (g), (d) De la om pn la doblIoc, adec, l
pre om l pre doblIoc.
*MaI.
24, 37
Luca
17, 26
1 PeIr.
3, 2
*n{el.
1, 4
1 PeIr.
3, 2
1.
CAP 7 SI 8
CARTEA FACERII
8
le, lar au Irlmls pre porumb afar dln
corable.
11. Sl s-au lnIors la dnsul porumbul cIr
sear, l avea ln gura sa sIlpare de maslln
cu frunz, l au cunoscuI Noe c au sczuI
apa de pre fa{a pmnIulul.
12. Sl aIepInd lnc alIe eapIe zlle, lar
au Irlmls porumbul, l n-au mal adaos a s
lnIoarce la dnsul.
13. Sl au fosI ln anul ease suIe l unul dln
vlla{a lul Noe, ln luna dlnIlu, ln zloa dlnIlu
a lunll, au sczuI apa de pre pmnI l au
descoperlI Noe coperlul corblel carea
fcus l au vzuI c au sczuI apa de pre
fa{a pmnIulul.
14. Iar ln luna a doao, ln zloa a doaozecl
l eapIe, s-au uscaI pmnIul.
15. Sl au grlI Domnul Dumnezeu cIr
Noe, zlcnd: ,Iel dln corable, Iu l mularea
Ia, l feclorll Il l mulerlle feclorllor Il cu
Ilne,
16. Sl IoaIe flerlle cIe snI cu Ilne l IoI
Irupul de la pasrl pn la doblIoace l IoaI
jlvlna carea s mlc pre pmnI scoaIe cu
Ilne,* l creaIe{l l v lnmul{l{l pre pmnI.
17. Sl au lelI Noe l mularea lul l feclorll
lul l mulerlle feclorllor lul cu dnsul.
18. Sl IoaIe flerlle l IoaIe doblIoacele l
IoaI paserea l IoaI jlvlna ce s mlc pre
pmnI, dup feallul su, au lelI dln
corable.
19. Sl au zldlI Noe jerIvenlc Domnulul l
au luaI dln IoaIe doblIoacele ceale curaIe,
l dln IoaIe paserlle ceale curaIe l au adus
ardere de IoI pre jrIvenlc.
2. Sl au mlroslI Domnul Dumnezeu mlros
cu bun mlreasm l au zls Domnul
Dumnezeu: ,Am socoIlI, l nu vol adaoge
mal mulI a blsIma pmnIul penIru
fapIele oamenllor.* PenIru c s pleac
cugeIul omulul cu deadlnsul spre reale dln
Ilnerea{ele lul. Decl, nu volu mal adaoge a
omorl IoI Irupul vlu, precum am fcuI.
21. n IoaIe zllele pmnIulul, smnIura
l secerlul, frlgul l caldul, vara l prlm-
vara, zloa l noapIea nu vor mal lnceIa.
CAP 9
Dumnezeu bnecuodnt6 pre Noe pre jecor lu, toote
ceole ce ooz6 impreun6 cu pet le J6 lor s6 le je Je
mdncore, or6 cu sdnge o mdnco i opreote, cu curcubeu
s6 int6reote leg6tur6 intre Dumnezeu intre om, c6 nu
oo mo j potop Je op6. Noe s6 imbot6 rdJe Je el Hom,
jecorul lu, s6 blost6m6 Hom in Honoon, jecorul s6u,
5m, lojet s6 bnecuonteoz6.
CAP 8 SI 9
l blne au cuvnIaI Dumnezeu
pre Noe l pre feclorll lul, l
le-au zls lor:* ,CreaIe{l l v
lnmul{l{l l umple{l pmnIul,
l-l sIpnl{l pre el.
2. Sl Iremurul l frlca voasIr va fl presIe
IoaIe flerlle pmnIulul l presIe IoaIe
paserlle cerlulul l presIe IoaIe cIe s mlc
pre pmnI l presIe Io{l peIll mrll, supI
mlnlle voasIre le-am daI.
3. Sl IoI ce s mlc l vllaz* va fl voao
de mncare, ca burulanele de lerburl le-am
daI voao IoaIe.
4. Fr numal carne cu sngele sufleIulul
s nu mnca{l.
5. PenIru c l sngele sufleIelor voasIre ll
volu ceare dln mna IuIuror flerllor, l dln
mna omulul fraIelul volu ceare sufleIul
omulul.
6. Cel ce va* vrsa sngele omulul, penIru
sngele acelula sngele lul s va vrsa, c
dup chlpul lul Dumnezeu am fcuI pre om.
7.* Iar vol creaIe{l l v lnmul{l{l l
umple{l pmnIul l-l sIpnl{l pre el.
8. Sl au grlI Dumnezeu lul Noe l
feclorllor lul cu dnsul, zlcnd:
9. ,IaI, Eu pulu legIura Mea cu vol l cu
semln{lla voasIr dup vol.
1. Sl cu IoI sufleIul vlu, ce easIe cu vol
dln paserl l dln doblIoace, l dln IoaIe flerlle
pmnIulul cIe snI cu vol dln IoaIe, care
au lelI dln corable.
11.* Sl volu pune legIura Mea cu vol, l nu
va murl mal mulI IoI Irupul de apa poIopulul
l nu va fl mal mulI poIop de ap, care s
sIrlce IoI pmnIul.
12. Sl au zls Domnul Dumnezeu cIr Noe:
,AcesIa easIe smnul legIurll care-l dau Eu
lnIr Mlne l lnIr vol, l lnIr IoI sufleIul
vlu, care easIe cu vol lnIru neamurl
veaclnlce.
13. (a) Curcubeul Mleu ll pulu pre noor, l
va fl semn de legIur lnIr Mlne l lnIr
pmnI.
14. Sl va fl cnd volu noora noorl pre
pmnI, s va arIa curcubeul pre noorl.
15. Sl-Ml volu aduce amlnIe de legIura
Mea, carea easIe lnIr Mlne l lnIr vol, l
lnIr IoI sufleIul vlu ln IoI Irupul, l nu va
mal fl poIop de ap, ca s pllar IoI Irupul.
16. Sl va fl curcubeul Mleu pre noorl l-l
volu vedea, ca s-Ml aduc amlnIe de
legIura cea veaclnlc lnIr Mlne l lnIr
pmnI, l lnIr sufleIul vlu care easIe ln
IoI Irupul pre pmnI.
17. Sl au zls Dumnezeu lul Noe: ,AcesIa
easIe smnul legIurll care l-am pus lnIr
Mlne l lnIr IoI Irupul ce easIe pre pmnI.
13. (a) Arcul.
*Sus
1, 22
Jos
9, 1
7
*Sus
6, 6
MaIelu
15, 19
*Sus
1, 22
28
8, 17
*Sus
1, 29
Levl{.
17, 14
*MaI.
26, 52
Apoca.
13, 1
*Sus
1, 26 [28]
8, 17 [16]
*Isalla
54, 9
1.
9
CARTEA FACERII CAP 9 SI 1
18. Sl era feclorll lul Noe, carll au lelI dln
corable: Slm, Ham, IafeI, lar Ham era IaI
lul Hanaan; aceIl Irel snI feclorll lul Noe.
19. DlnIru aceIla s-au rslplI presIe IoI
pmnIul.
2. Sl au lncepuI Noe (b), om lucrIorlu de
pmnI, l au sdlI vle.
21. Sl au beuI dln vln l s-au lmbIaI l
s-au gollI ln casa sa.
22. Sl au vzuI Ham, IaIl lul Hanaan,
gollclunea IIne-su.
23. Sl lelnd afar, au spus celor dol fra{l
al sl, lar Slm l IafeI, lund o haln, o au
pus pre amndol umerll sl l s-au dus cu
dosul lnalnIe l au acoperlI gollclunea
IIne-su, l fea{ele lor cuIa lndrpI, l
n-au vzuI gollclunea IIne-su.
24. Sl s-au IrezlI Noe de vln, l au cunoscuI
cIe l-au fcuI lul feclorul su cel mal Inr,
l au zls:
25. ,BlsImaI s fle Hanaan, pruncul (v),
slug va fl fra{llor sl. Sl au zls: ,Blnecu-
vnIaI Domnul Dumnezeu lul Slm, l va fl
Hanaan, pruncul, slug lul.
26. nmul{asc Dumnezeu pre IafeI, l s
lculasc ln lcaurlle lul Slm, l s fle
Hanaan slug lul.
27. Sl au IrlI Noe dup poIop anl Irel suIe
l clnclzecl.
28. Sl au fosI IoaIe zllele lul Noe noao suIe
l clnclzecl de anl, l au murlI.
CAP 1
Neomurle jlor lu Noe, Je lo cor s-ou imp6rjt
oomen in toot6 lumeo s-ou n6scut toj ce Je pre
p6mdnt.
ceasIea snI neamurlle flllor
lul Noe: a lul Slm, a lul Ham l
a lul IafeI; l s-au nscuI lor fll
dup poIop.
2. Flll lul IafeI: Gamer l Magog l Madl
l Iovan l Ellsa l Tovel l Mosoh l
Tlras.
3. Sl feclorll lul Gamer: Ashanas l RlfaI
l Torgama.
4. Sl feclorll lul Iovan: Ellsa l Tarsas,
ChlIeanll, Rodeanll.
5. DlnIru aceIla s-au lmpr{lI osIroavele
(a) neamurllor ln pmnIul lor, fleIecarele,
dup llmb, lnIru neamurlle lor l lnIru
semln{llle lor.
6. Sl feclorll lul Ham: Hus l Mesraln, Fud
l Hanaan.
7. Sl feclorll lul Hus: Sava l Evlla l SavaIa
l Regma l SavaIaca.
2. (b) A fl. 25. (v) BlasIm pre feclor penIru
IaI, ca s nu s vaz a blsIma pre cel ce mal
lnalnIe blne l-au cuvnIaI. S. Ioan Gur de Aur.
8. Sl feclorll lul Regma: Sava l Dadan.
Iar Hus au nscuI pre Nevrod, acesIa au
lncepuI a fl urlla pre pmnI (b).
9. AcesIa era urlla vnIorlu lnalnIea
Domnulul Dumnezeu, penIru aceaea zlc c
Nevrod (v), urlla vnIorlu lnalnIea
Domnulul.
1. Sl au fosI lncepuIul lmpr{lel lul
Vavllonul, l Oreh l Arhad l Halanl, ln
pmnIul Senaar.
11. Dln pmnIul acela au lelI Asur l au
zldlI Nlnevl. Sl Roovod ceIaIea, l Halah.
12. Sl Dasl, lnIr Nlnevl l lnIr Halah,
aceasIa easIe ceIaIe mare.
13. Iar Mesraln au nscuI pre ludllanl l
pre nefIaleanl l pre enemeIllanl l pre
lavllanl.
14. Sl pre paIrosonllanl l pre hazmo-
nllanl, de unde au lelI flllsIeanll, l pre
gafIorllanl.
15. Iar Hanaan au nscuI pre Sldon, cel
lnIlu nscuI al su, l pre HeIeu.
16. Sl pre Ievuseu l pre Amoreu l pre
Ghergheseu.
17. Sl pre Eveu l pre Arucheu l pre
Aseneu.
18. Sl pre Aradeu l pre Samareu l pre
AmaIl. Sl dup aceasIa s-au lmprIllaI
neamurlle hananellor.
19. Sl au fosI hoIarle hananellor de la
Sldon, pn a venl la Gherara l la Gaza,
pn a venl pn la Sodoma l Gomora,
Adama l Sevoln, pn la Dasa.
2. AceIla snI feclorll lul lnIru Ham,
neamurlle lor, dup llmblle lor, lnIru {rlle
lor l lnIru semln{llle lor.
21. Sl s-au nscuI l lul Slm, IaIlul IuIuror
flllor lul Ever, fraIelul celul mal mare a lul
IafeI.
22.* Flll lul Slm: Elam l Asur l Arfaxad
l Lud l Aram l Calnan.
23. Sl flll lul Aram: Uz l Ul l GaIer l
Mosoh.
24. Sl Arfaxad au nscuI pre Calnan, l
Calnan au nscuI pre Sala, lar Sala au
nscuI pre Ever.
25. Iar lul Ever s-au nscuI dol feclorl,
numele unula, Falec, penIru c ln zllele lul
s-au lmpr{lI pmnIul, l numele fraIelul
lul, IecIan.
26. Iar IecIan au nscuI pre Elmodad l
pre SaleI l pre SarmoI l pre Iarah.
27. Sl pre Odora l pre Evll l pre Decla.
28. Sl pre Eval l pre Avlmael l pre Sava.
29. Sl pre Uflr l pre Evella l pre
5. (a) Jldov.: s-au lmpr{lI {erlle neamurllor. 8.
(b) Jldov.: acesIa au lncepuI a fl puIearnlc pre
pmnI, l ln sIlh 9. Jld.: ln loc de urlla, easIe
puIearnlc. 9. (v) Au fosI.
*1 Para.
1, 17
1.
CARTEA FACERII
1
CAP 1 SI 11
Iovav, Io{l aceIla feclorll lul IecIan.
3. Sl au fosI lcaul lor de la Masl pn a
venl la Saflra, munIele rsrlIulul.
31. AceIla snI feclorll lul Slm, ln neamu-
rlle lor, dup llmblle lor, lnIru {rlle lor l
lnIru semln{llle lor.
32. AceasIea snI neamurlle feclorllor lul
Noe, dup naIerlle lor, dup smln{llle lor.
DlnIru aceIla s-au lmprIllaI osIroavele
neamurllor pre pmnI dup poIop.
CAP 11
lo zJreo turnulu \oolonulu, trujo mdnJrlor
lmbo s6 omeostec6, neomurle lu 5m pdn6 lo Aorom.
l era IoI pmnIul un rosI l un
glas IuIuror.
Sl au fosI dup ce au purces
el de la rsrlI, au aflaI cmp
ln pmnIul Senar l au desclecaI acolo.
3. Sl au zls omul cIr veclnul su: ,Venl{l
s facem crmlzl l s le ardem ln foc. Sl
le-au fosI lor crmlda ln loc de pllaIr, l
var le era lor luIul.
4. Sl au zls: ,Venl{l s ne zldlm noao lnlne
ceIaIe l Iurn, a crula vrful (a) s fle pn
ln cerlu, l s ne facem noao nume mal lnalnIe
de ce ne vom rslpl pre fa{a a IoI pmnIul.
5. Sl s-au pogorI Domnul s vaz ceIaIea
l Iurnul care-l zldea flll oamenllor.
6. Sl au zls Domnul: ,IaI, un neam l o
gur IuIuror, aceasIa au lncepuI a face, l
acum nu vor lnceIa de la IoaIe, orlcIe s
vor apuca a face.
7. Venl{l l, pogorndu-ne, s amesIecm
(b) acolo llmba lor, ca s nu ln{leag nlcl
unul glasul deaproapelul.
8. Sl l-au lmprIllaI pre el Domnul de
acolo presIe fa{a a IoI pmnIul, l au lnceIaI
a zldl ceIaIea l Iurnul.
9. PenIru aceaea s-au chemaI numele
loculul acelula MesIecare, c acolo au
amesIecaI llmblle a IoI pmnIul l de acolo
l-au rslplI pre el Domnul presIe fa{a a IoI
pmnIul.
1. Sl aceasIea-s naIerlle lul Slm, l era
Slm feclor de o suI de anl cnd au nscuI
pre Arfaxad, ln al dollea an dup poIop.
11. Sl au IrlI Slm dup ce au nscuI pre
Arfaxad anl clncl suIe (v), l au nscuI fll l
feaIe, l au murlI.
12. Sl au IrlI Arfaxad o suI l Irel-
zecl l clncl de anl, l au nscuI pre
4. (a) Grece.: A crula capul s fle. 7.
(b) S Iurburm. 11. (v) n Blbllla cea
veachle romneasc easIe: anl Irel suIe l
Irelzecl l clncl. 13. (g) n Blbllla cea gre.
de la Alexandrlla: anl paIru suIe l Irel-
Calnan.
13. Sl au IrlI Arfaxad, dup ce au nscuI
pre Calnan, anl paIru suIe (g), l au nscuI
fll l feaIe, l au murlI. Sl au IrlI Calnan o
suI l Irelzecl de anl, l au nscuI pre Sala,
l au IrlI Calnan, dup ce au nscuI pre
Sala, anl Irel suIe l Irelzecl, l au nscuI
feclorl l feaIe, l au murlI.
14. Sl au IrlI Sala o suI Irelzecl de anl, l
au nscuI pre Ever.
15. Sl au IrlI Sala, dup ce au nscuI pre
Ever, anl Irel suIe l Irelzecl, l au nscuI
feclorl l feaIe, l au murlI.
16. Sl au IrlI Ever o suI Irelzecl l paIru
de anl, l au nscuI pre Falec.
17. Sl au IrlI Ever, dup ce au nscuI pre
Falec, anl doao suIe (d) l eapIezecl, l au
nscuI fll l feaIe, l au murlI.
18. Sl au IrlI Falec o suI l Irelzecl de
anl, l au nscuI pre Ragav.
19.* Sl au IrlI Falec, dup ce au nscuI
pre Ragav, anl doao suIe l noao, l au nscuI
fll l feaIe, l au murlI.
2. Sl au IrlI Ragav o suI Irelzecl l dol
de anl, l au nscuI pre Seruh.
21. Sl au IrlI Ragav, dup ce au nscuI pre
Seruh, anl doao suIe l eapIe, l au nscuI
feclorl l feaIe, l au murlI.
22. Sl au IrlI Seruh o suI l Irelzecl de
anl, l au nscuI pre Nahor.
23. Sl au IrlI Seruh, dup ce au nscuI pre
Nahor, anl doao suIe, l au nscuI fll l feaIe,
l au murlI.
24. Sl au IrlI Nahor o suI eapIezecl l
noao de anl (e), l au nscuI pre Tara.
25. Sl au IrlI Nahor, dup ce au nscuI pre
Tara, o suI l doaozecl l clncl de anl (j), l
au nscuI feclorl l feaIe, l au murlI.
26. Sl au IrlI Tara eapIezecl de anl,* l
au nscuI pre Avram l pre Nahor l pre
Aran.
27. Sl aceasIea snI naIerlle lul Tara: Tara
au nscuI pre Avram l pre Nahor l pre Aran,
l Aran au nscuI pre LoI.
28. Sl au murlI Aran mal lnalnIe decI Tara,
IaIl su, ln pmnIul ln care s-au fosI
nscuI, ln {ara haldellor.
29. Sl au luaI Avram l Nahor le mulerl,
numele mulerll lul Avram, Sara, l numele
mulerll lul Nahor, Melha, faIa lul Aran, carele
au fosI IaIl Melhel l IaIl Ieshel.
3. Sl Sara era sIearp l nu fcea fll.
31.* Sl au luaI Tara pre Avram, feclo-
rul su, l pre LoI, feclorul lul Aran,
zecl. 17. (d) n Blbllla cea veachle romneasc
l grece. de la Alexandrlla easIe: anl Irel suIe l
apIezecl. 24. (e) Blbllla cea veachle romneasc:
Sl au IrlI Nahor apIezecl l noao de anl. 25. (j)
Alexan. l cea veachle romnea.: are anl o suI
l doaozecl l noao.
*n{ele.
1, 5
*1 Para.
1, 19
*Isus
24, 2
[1 Paral.]
1, 27
*Isus
24, 2
1.*
2.
11
CARTEA FACERII CAP 12 SI 13
feclorul su, l pre Sara, noru-sa, mularea
lul Avram, feclorulul su, l l-au scos pre el
dln {ara haldellor,* ca s mearg ln pmnIul
Hanaan, l au venlI pn la Haran l au lculI
acolo.
32. Sl au fosI IoaIe zllele lul Tarra ln
pmnIul Haran anl doao suIe l clncl, l au
murlI Tarra ln Haran.
CAP 12
Aorom, oscultdnJ Je porunco lu Dumnezeu, i los6
moo s6 Juce cu lot in Honoon jertoeote Domnulu
in 5hm in \etl, Je ocolo pentru joomeo ou mers in
Eghpt, zcdnJ c6 5oro, muoreo lu, i eoste sor6, pre
coreo, ludnJu-o Foroon, Jup6 oceoeo neotns6 o ou Jot
lu Aorom inJ6r6pt.
l* au zls Domnul lul Avram:
,Iel dln pmnIul l dln
rudenlla Ia l dln casa IIne-Iu
l vlno ln pmnIul care volu
arIa {le.
2. Sl Ie volu face pre Ilne neam mare, l
blne Ie volu cuvnIa, l volu mrl numele Iu
l vel fl blnecuvnIaI.
3. Sl blne volu cuvnIa pre cel ce Ie vor
blnecuvnIa, l volu blsIma pre cel ce Ie
vor blsIma,* l blne s vor cuvnIa lnIru
Ilne IoaIe neamurlle pmnIulul.
4. Sl s-au dus Avram precum l-au zls
Dumnezeu lul, l s-au dus cu el l LoI. Sl era
Avram de eapIezecl l clncl de anl, cnd au
lelI dln Haran.
5. Sl au luoaI Avram pre Sara, mularea sa,
l pre LoI, feclorul fraIelul su, l IoaIe averlle
sale care agonlsls l IoI sufleIul care-l
dobndls ln Haran, l au lelI ca s mearg
ln pmnIul Hanaan.
6. Sl au venlI ln pmnIul Hanaan, l au
umblaI Avram pmnIul ln lunglmea lul pn
la locul Slhem, la sIejearlul cel lnalI, lar
hananell lcula aIuncl pre pmnIul acela.
7. Sl S-au arIaI Domnul lul Avram l l-au
zls lul:* ,Semln{lel Iale volu da pmnIul
acesIa. Sl au zldlI acolo Avram olIarlu
Domnulul, Celul ce S-au arIaI lul.
8. Sl s-au dus de acolo ln munIe cIr
rsrlIul lul VeIll, l l-au lnIlns acolo corIul
su ln VeIll, lng mare, l Anghe cIr rsrlI,
l au zldlI acolo olIarlu Domnulul, l au
chemaI numele Domnulul (a).
9. Sl s-au rdlcaI Avram l, mergnd, au
IbrI ln pusIle.
1. Sl s-au fcuI foameIe pre pmnI, l s-au
pogorI Avram ln EghlpI, ca s lculasc
acolo, penIru c s lnIrls foameIea pre
pmnI.
8. (a) Blbllla cea rom. are: Domnulul, Celul ce
11. Sl au fosI cnd s aproplla Avram s
lnIre ln EghlpI, au zls Sarel, mulerll sale:
,SIlu eu cum c mulare frumoas eIl Iu
la fa{.
12. Fl-va, dar, ca deaca Ie vor vedea eghlp-
Ieanll, vor zlce: AceasIa easIe mularea lul,
l pre mlne m vor omorl, lar pre Ilne Ie vor
{lnea.
13.* Zl, dar: Sora lul snI, ca s fle mle
blne penIru Ilne, l s Irlasc sufleIul mleu
penIru Ilne.
14. Sl au fosI dup ce au lnIraI Avram ln
EghlpI, au vzum eghlpIeanll mularea lul c
easIe frumoas foarIe.
15. Sl o au vzuI pre ea domnll lul Faraon,
l o au ludaI la Faraon, l o au bgaI pre ea
ln casa lul Faraon.
16. Sl lul Avram au fcuI blne penIru dnsa,
l avea el ol l vl{el l aslnl l slugl l slujnlce
l caIrl l cmlle.
17. Sl au cerIaI Dumnezeu pre Faraon cu
cerIrl marl l reale, l casa lul penIru Sara,
mularea lul Avram.
18. Sl chemnd Faraon pre Avram, au zls:
,Ccl al fcuI aceasIa mle? C nu ml-al spus
c mulare l{l easIe {le.
19. PenIru ce al zls c: Sor easIe mle, l
o am luaI pre ea mulare mle, l acum, laI,
mularea Ia lnalnIea Ia, lundu-o, Ie du.
2. Sl au porunclI Faraon oamenllor sl,
penIru Avram, ca s-l sloboaz de acolo pre
el l pre mularea lul, l IoaIe cIe era ale lul
(b).
CAP 13
Aorom lot, pentru ooeoreo ceo mult6, Jup6 ce ou et
Jn Eghpt, s6 Jesp6rjesc. lot -ou oles hotor6le
lorJonulu, Aorom ou l6cut in p6mdntul Honoon, unJe
or6- j6g6Juote Dumnezeu c6- oo inmulj s6mdnjo -
oo Jo motenre p6mdntul ocelo.
l s-au sulI Avram dln EghlpI, el
l mularea lul, l IoaIe ale lul,
l LoI cu el, ln pusIle.
Iar Avram era bogaI foarIe,
cu doblIoace l cu arglnI l cu aur.
3. Sl pre calea pre carea venls s-au dus ln
pusIle pn la VeIll, pn la locul ln care
mal lnalnIe au fosI corIul lul, lnIr VeIll l
lnIr Anghe.
4. La locul olIarlulul,* care mal lnalnIe l-au
fosI fcuI acolo, l au chemaI acolo Avram
numele Domnulul.
5. Sl LoI, carele mergea lmpreun cu Avram,
avea ol l bol l corIurl.
6. Sl nu-l cuprlndea pre el pmnIul,*
ca s lculasc lnIr-un loc, penIru c e-
S-au arIaI lul. 2. (b) Alexandrlla are: l LoI cu
dnsul.
*Iudl.
5, 6
FapIe
7, 2
*Jos
14 [18], 18
22, 18
GalaI.
3, 8
*Jos
13, 18
15, 18
26, 4
2 Leage
34, 4
*FapI.
7, 3
*Jos
2, 11 [12]
*Sus
12, 7
*Jos
36, 7
1.
1.
2.
CARTEA FACERII
12
ra averlle lor mulIe.
7. Sl nu-l cuprlndea pre el pmnIul ca s
lculasc lmpreun (a).
8. Sl s-au fcuI sfad lnIr psIorll doblIoa-
celor lul Avram l lnIr psIorll doblIoacelor
lul LoI, lar hananell l ferezell lcula aIuncl
pmnIul acela (b).
9. Sl au zls Avram lul LoI: ,S nu fle sfad
lnIr mlne l lnIr Ilne, l lnIr psIorll mlel
l lnIr psIorll Il, c oamenl fra{l snIem
nol.
1. IaI, IoI pmnIul lnalnIea Ia easIe,
despr{eaIe-Ie de mlne, de vel (v) Iu spre
sInga, eu de-a dreapIa; lar de vel Iu spre
dreapIa, eu spre sInga.
11. Sl rdlcnd LoI ochll sl, au vzuI IoI
{lnuIul lmprejurul Iordanulul c IoI era
adpaI, mal lnalnIe pn a nu surpa Domnul
Sodoma l Gomora, ca ralul lul Dumnezeu,
l ca pmnIul EghlpIulul, pn unde s vlne
ln Zogora.
12. Sl l-au ales le LoI IoI {lnuIul cel dlm-
prejurul Iordanulul, l s-au Iras lndrpI LoI
de la rsrlI, l s-au despr{lI fleIecarele
de fraIele su.
13. Sl Avram s-au sllulI ln pmnIul
Hanaan, lar LoI s-au sllulI ln ceIaIea
carea era lmprejurul {lnuIulul (g), l l-au
pus lcaul ln Sodoma.
14. Iar oamenll cel dln Sodoma era rl l
pcIol lnalnIea lul Dumnezeu foarIe.
15. Sl au zls Dumnezeu lul Avram, dup ce
s-au despr{lI LoI de dnsul:* ,Rdlc ochll
Il l cauI dln locul ln care eIl Iu acum
spre mllaznoapIe l spre mllazzl, l spre
rsrlI l spre mare.
16. C IoI pmnIul care-l vezl {le-l volu da
l semln{lel Iale, pn ln veac.
17. Sl volu face smn{a Ia ca nslpul
pmnIulul, l de poaIe neIlne numra
nslpul pmnIulul, l smn{a Ia s va
numra.
18. Scoal-Ie l umbl pmnIul ln lunglmea
l ln l{lmea lul, c {le-l volu da l semln{lel
Iale ln veac.
19. Sl, rdlcndu-l Avram corIurlle, au venlI
l au lculI lng sIejearlul lul Mamvrl, care
era ln Hevron, l au zldlI acolo olIarlu Dom-
nulul.
CAP 14
lnongdnJu-s6 ce cnc cro pr6JdnJu-s6 5oJomo, lot
cu ceololj s6 Juce in robe Je ce potru cro ce ou inons,
pre cor gonnJu- Aorom, pre toj rob pr6zle le-ou
intors, ludnJ bnecuodntore Je lo MelhseJec, toote
le-ou intors imp6rotulu 5oJomulu.
7. (a) Alexa.: l nu puIea lcul lmpreun. 9. (b)
Acela s-au luaI dln cea laIlneasc penIru mal bun
ln{eles. 1. (v) A mearge. 13. (g) Iordanulul.
l au fosI cnd lmpr{ea Arma-
fal, lmpraIul Senaarulul, l
Arloh, lmpraIul Elasarulul,
Hodologomor, lmpraIul Ela-
mulul, l Targal, lmpraIul neamurllor.
2. FcuI-au rzbolu cu Vala, lmpraIul
Sodomel, l cu Varsa, lmpraIul Gomorel,
l cu Senar, lmpraIul Adamel, l cu Slmo-
vor, lmpraIul Sevolmulul, l cu lmpraIul
Valaculul, acesIa easIe Slgor (a).
3. To{l aceIla s-au adunaI ln Valea cea
SraI, carea acum easIe Marea Srllor.
4. Dolsprzeace anl acela slujls lul
Hodologomor, lar ln al Irelsprzeacelea an
nu au vruI s mal slujeasc.
5. Iar lnIr-a paIrusprzeacelea an au venlI
Hodologomor l lmpra{ll carll era cu el l
au IlaI pre urllall cel dln AsIoroI l dln
Carnalm, l neamurlle ceale Iarl lmpreun
cu el, l pre oamenll cel dln ceIaIea Savl.
6. Sl pre horell cel dln mun{ll Selr, pn la
TereblnIul Afaranulul, care easIe ln pusIle.
7. Sl lnIorcndu-s, au venlI la FnIna
Judec{ll, aceasIa easIe Cadls, l au ucls pre
Io{l domnll lul Amallc l pre amorell cel ce
lcula ln Asason Tamar.
8. Sl au lelI la rzbolu lmpraIul Sodomel
l lmpraIul Gomorel l lmpraIul Adamel
l lmpraIul Sevolmulul l lmpraIul
Valaculul, acesIa easIe Slgor, l l-au IocmlI
Iabra spre bIale ln Valea cea SraI.
9. mproIrlva lul Hodologomor, lmpraIul
Elamulul, l lmproIrlva lul Targal, lmpraIul
neamurllor, l lmproIrlva lul Amarfal, lmpra-
Iul Senaarulul, l lmproIrlva lul Arloh, lmpra-
Iul Elasarulul, paIru lmpra{l lmproIrlva a clncl.
1. Iar Valea cea SraI era cu pu{url (b)
cleoase, l au fuglI lmpraIul Sodomel l
lmpraIul Gomorel, l au czuI acolo, lar
cel ce au rmas au fuglI la munIe.
11. Sl au luaI (v) IoaI clrlmea Sodomel
l a Gomorel l IoaIe ce avea el de mncare,
l s-au dus.
12. Sl au luaI l pre LoI, feclorul fraIelul lul
Avram, l IoaIe averlle lul, c lcula ln
Sodoma, l s-au dus.
13. Sl venlnd unul dln cel scpa{l, au spus
lul Avram, IrecIorlulul, lar el lcula lng
sIejearlul lul Mamvrl, al Amoreulul, fraIelul
lul Eshol, l fraIelul lul Avnan, carll avea
legIur de pace cu Avram.
14. Sl auzlnd Avram c s-au luaI ln
2. (a) Valacul acesIa easIe ceIaIea carea pre
vreamea lul Molsl s chema Slgor. 1. (b) Valea
SraI avea ochlurl glodoas, cu Iln cleoas.
11. (v) Blbll. romn. are: l au luaI munIele l au
prdaI IoaI clrlmea.
CAP 13 SI 14
*Sus
12, 7
Jos
13, 18
26, 4
2 Leage
34, 4
1.
13
CARTEA FACERII
roble LoI, feclorul fraIelul su, numraI-au
sluglle sale ceale de cas, Irel suIe l opIspr-
zeace, l au alergaI dup el pn la Dan.
15. Sl au czuI asupra lor noapIea el l sluglle
lul, l l-au lovlI pre el l l-au gonlI pn la
Hoval, care easIe de-a sInga Damasculul.
16. Sl au lnIors IoaI clrlmea Sodomel,
l pre LoI, feclorul fraIelul su, l-au lnIors,
l IoaIe averlle lul, l mulerlle l norodul.
17. Sl au lelI lmpraIul Sodomel lnIru
lnIlmplnarea lul dup lnIoarcerea lul de la
Ilarea lul Hodologomor l a lmpra{llor,
carll era cu el ln Valea lul Savl, acesIa era
Cmpul mpra{llor (g).
18.* Sl Melhlsedec, lmpraIul Sallmulul, au
scos plne l vln, l era el preoI lul Dumnezeu
celul PrealnalI.
19. Sl blne au cuvnIaI pre Avram, l au
zls: ,Blne e cuvnIaI Avram lul Dumnezeu
celul PrealnalI, Carele au fcuI cerlul l
pmnIul.
2. Sl blne e cuvnIaI Dumnezeu cel Prea-
lnalI, Carele au daI pre vrjmall Il supI mna
Ia. Sl au daI Avram lul zclulal dln IoaIe.
21. Sl au zls lmpraIul Sodomel cIr
Avram: ,D-ml mle oamenll, lar call lal {le.
22. Sl au zls Avram cIr lmpraIul Sodo-
mel: ,nIlnde-volu mna mea cIr Domnul
Dumnezeu cel PrealnalI, Carele au fcuI
cerlul l pmnIul.
23. De la funloar pn la legIura lncl-
{mlnIel, Ie volu luoa dln IoaIe ale Iale, ca
s nu zlcl: Eu am lmbog{lI pre Avram.
24. Afar de ceale ce au mncaI feclorll, l
afar de parIea brba{llor, carll au venlI cu
mlne, Eshol, Avnan, Mamvrl, aceIla ll vor
lua parIea sa.
CAP 15
Dumnezeu j6g6Juote ju lu Aorom, corele Jez-
n6J6jJuo c6 oo ooeo ju Jup6 sne, Aorom, creznJ lu
Dumnezeu, s6 inJrepteoz6 intru semnul p6mdntulu
celu j6g6Jut oJuce jerto6, Jup6 cum -ou porunct
Domnul, ouJe nemernco ceoeo ce oo s6 je ocelor
Jup6 el.
ar dup cuvlnIele aceasIea,
fosI-au cuvnIul Domnulul
cIr Avram ln vedenle, zlcnd:
,Nu Ie Ieame, Avrame, Eu Ie
volu pzl pre Ilne; plaIa Ia va fl mulI foarIe.
2. Sl au zls Avram: SIpne, Doamne, ce
vel da mle? C eu morlu fr de feclorl, l
17. (g) Jldov.: carea easIe Valea mpra-
Iulul. 2. (a) Adec: eu fr de pruncl volu
murl, l fllul purIIorlulul de grlj
a csll meale, carele lmparIe bucaIe
feclorul slujnlcll meale, Masec, acesIa
Damasc Ellezer (a).
3. Sl au zls Avram: ,De vreame ce mle nu
ml-au daI smn{, laI, sluga mea va fl dup
mlne moIean.
4. Sl lndaI s-au fcuI cuvnIul Domnulul
cIr dnsul, zlcnd: ,Nu va fl acesIa
moIean dup Ilne, cl cel ce va lel dln Ilne,
acesIa va fl moIean.
5. Sl l-au scos pre el afar l au zls lul:*
,CauI la cerlu l numr sIealele, de le vel
puIea numra pre eale. Sl au zls lul: ,Aea
va fl smn{a Ia.
6.* Sl au crezuI Avram lul Dumnezeu, l
s-au socoIlI lul spre drepIaIe.
7. Sl au zls cIr dnsul: ,Eu snI Dum-
nezeu, Cel ce Ie-am scos dln {ara haldellor,
ca s dau {le pmnIul acesIa s-l moIeneIl
pre el.
8. Sl au zls: ,SIpne, Doamne, cum volu
cunoaIe c-l volu moIenl pre el?
9. Sl au zls lul: ,Ia o junlnc de Irel anl l
o capr de Irel anl l un berbeace de Irel anl
l o IurIurea l un porumb.
1. Sl lund el acealea IoaIe,* le-au desplcaI
ln doao l le-au pus pre eale cu fa{a una cIr
alIa, lar paserlle nu le-au desplcaI.
11. Sl s-au pogorI paserlle pe Irupurlle ceale
desplcaIe, l au ezuI Avram lng eale (b).
12. Iar cnd apunea soarele, ulmlre au
czuI pre Avram, l, laI, frlc mare l
lnIunecaI l-au cuprlns pre dnsul.
13. Sl au zls cIr Avram: ,SIllnd vel Il,*
c nlmearnlc va fl smn{a Ia ln pmnI
sIrln, l vor supune pre el roblel, l-l vor
necjl, l-l vor smerl pre el paIru suIe de anl.
14. Iar pre neamul acela, crula vor slujl,
ll volu judeca Eu, lar dup aceaea vor lel
alcl cu aveare mulI.
15. Iar Iu vel mearge la prln{ll Il ln pace,
ajungnd la bIrnea{e bun.
16. Iar lnIru a paIra neam s vor lnIoarce
alcl, penIru c pcaIele amorlllor nu s-au
pllnlI pn acum.
17. Iar dup ce au apus soarele, s-au fcuI
flacr l, laI, cupIorlu afumnd l fclll
de foc, care au IrecuI prln mljlocul desplc-
Iurllor acesIora.
18. n zloa aceaea* au fcuI Dumnezeu leg-
Iur cu Avram, zlcnd: ,Smln{lel Iale volu
da pmnIul acesIa, de la rul EghlpIulul
pn la rul cel mare al EufraIulul.
19. Pre chenel l pre chenezel l pre ched-
monel,
la casnlcll mlel l s cheam Damaschln Ellezer,
acesIa va fl moIean dup mlne. S. Ieronlm. 11.
(b) Jldov.: l s-au pogorI pasrlle pre Irupurlle
ceale desplcaIe, l Avram le gonlla pre eale.
CAP 14 SI 15
*Evrel
7, 1
*Rom.
4, 18
*Rom.
4, 3
GalaI.
3, 6
Iacov
2, 23
*Ierem.
34, 18
*FapI.
7, 6
*Sus
12, 7
13, 15
Jos
26, 4
2 Leage
34, 4
3 mpr.
4, 21
1 Paral.
1, 26
1.
CARTEA FACERII
14
CAP 16 SI 17
2. Sl pre heIel l pre ferezel l pre rafalml.
21. Sl pre amorel l pre hananel l eghel l
gherghesel l pre levusel.
CAP 16
5oro J6 pre Agor, slujnco so, lu Aorom, s6 nosc6 Jn-
tr-inso ju, coreo, Jup6 ce ou luot in pdntece, ou urgst
pre st6pdn6-so, pentru core lucru st6pdn6-so o ou
n6c6jt, eo ou jugt, c Jn porunco ingerulu s-ou
intors ou jost supus6 st6pdn6-so. Agor note pre
lsmol.
ar Sara, mularea lul Avram,
nu-l nIea lul, l avea ea o
slujnlc eghlpIeanc, crlla era
numele Agar.
2. Sl au zls Sara cIr Avram: ,IaI, m-au
lnchls Domnul ca s nu nasc, lnIr, dar, la
slujnlca mea, ca s fac dln ea feclorl.
3. Sl au asculIaI Avram de cuvnIul Sarel,
l lund Sara, mularea lul Avram, pre Agar,
eghlpIeanca, slujnlca sa, dup ce au lculI
zeace anl Avram ln pmnIul lul Hanaan, o
au daI lul Avram, brbaIulul su, mulare.
4. Sl au lnIraI Avram la Agar, l ea au luaI
ln pnIece, l, vzlnd c au luaI ln pnIece,
au urglslI pre sIpn-sa.
5. Sl au zls Sara cIr Avram: ,SIrmbIaIe
s face mle de cIr Ilne, eu am daI pre roaba
mea ln snul Iu, l ea, vzlnd c are ln
pnIece, m-au urglslI; judece Dumnezeu
lnIr mlne l lnIr Ilne.
6. Sl au zls Avram cIr Sara: ,IaI,
slujnlca Ia ln mlnlle Iale, f cu dnsa cum
va plcea {le. Sl o au ncjlI pre ea Sara, l
au fuglI de la fa{a el.
7. Sl o au aflaI pre ea lngerul Domnulul la
lzvorul apel ln pusIle, la lzvorul cel dln calea
lul Sur.
8. Sl au zls el lngerul Domnulul: ,Agar,
slujnlca Sarel, de unde vll? Sl unde Ie ducl?
Sl au zls ea: ,De la fa{a Sarel, sIpnel
meale, fug eu.
9. Sl l-au zls el lngerul Domnulul: ,nIoar-
ce-Ie la sIpn-Ia l Ie smereaIe supI
mlnlle el.
1. Sl au zls el lngerul Domnulul: ,nmul{lnd
volu lnmul{l smn{a Ia, l de mul{lme nu
s va numra.
11. Sl l-au zls lngerul Domnulul: ,IaI, ln
pnIece al Iu l vel naIe fllu l vel chema
numele lul Ismall, penIru c au auzlI Domnul
smerenlla Ia.
12. AcesIa va fl om lucrIorlu de pmnI,
mlnlle lul lmproIlva IuIuror l mlnlle
IuIuror lmproIlva lul, l lnalnIea fea{ll IuIuror
fra{llor sl va lcul.
13. Sl au chemaI Agar numele Domnulul ce-
lul ce grla cIr dnsa: ,Tu, Doamne, Carele
m-al cerceIaI, c au zls c l lnalnIe Te-am
vzuI, cnd Te-al arIaI mle.
14. PenIru aceasIa au chemaI fnIna
aceaea FnIn,* lnalnIea crlla am vzuI,
laI (a), lnIr Cadls l lnIr Varad.
15. Sl au nscuI Agar lul Avram feclor, l
au chemaI Avram numele feclorulul su, care
l l-au nscuI Agar, Ismall.
16. Sl Avram era de opIzecl l ease de
anl cnd au nscuI Agar lul Avram pre
Ismall.
CAP 17
56 pojtoresc lu Aorom j6g6Junjele. Numele lu ol
5ore s6 mut6. T6oreo imprejur s6 porunceote co un
semn ol leg6tur. 56 j6g6Juote lu ju Jn 5oro. Aorom
plneote porunco t6er imprejur.
ar cnd au fosI Avram de
noaozecl l noao de anl, S-au
arIaI Domnul lul Avram l l-au
zls lul: ,Eu snI Dumnezeul
Iu, f ce easIe plcuI lnalnIea Mea l fll
fr de prlhan.
2. Sl volu pune legIura Mea lnIr Mlne l
lnIr Tlne, l Ie volu lnmul{l foarIe.
3. Sl au czuI Avram pre fa{a sa, l l-au
grlI Dumnezeu lul, zlcnd:
4. ,IaI, Eu l legIura Mea cu Ilne,* l vel
fl IaI a mulIe neamurl.
5. Sl nu s va chema numele Iu mal
mulI Avram, cl va fl numele Iu Avraam,
penIru c IaI a mulIe neamurl Ie-am pus
pre Ilne.
6. Sl Ie volu creaIe foarIe, foarIe, l Ie
volu pune lnIru neamurl, l lmpra{l dln Ilne
vor lel.
7. Sl volu pune legIura Mea lnIr Ilne l
lnIr smn{a Ia dup Ilne lnIru neamurlle
lor spre legIur veaclnlc, ca s flu Dumne-
zeu {le l semln{lel Iale dup Ilne.
8. Sl volu da {le l semln{lel Iale dup Ilne
pmnIul ln care lculeIl, IoI pmnIul lul
Hanaan spre moIenlre veaclnlc, l Eu volu
fl lor Dumnezeu.
9. Sl au zls Dumnezeu cIr Avraam:* ,Iar
Iu s pzeIl legIura Mea l smn{a Ia dup
Ilne, lnIru neamurlle lor.
1. Sl aceasIa easIe legIura carea s pzeIl
lnIr Mlne l lnIr vol, l lnIr smn{a Ia
dup Ilne, lnIru neamurlle lor, s va Ila voao
lmprejur IoaI parIea brbIeasc.
11. Sl ve{l Ila lmprejur marglnea Irupulul
vosIru, l va fl* semn de legIur lnIr Mlne
l lnIr vol.
12. Sl pruncul de opI zlle s va Ila voao
lmprejur, IoaI parIea brbIeasc lnIru
neamurlle voasIre, l cel nscuI ln casa Ia l
cel cumpraI cu arglnI, l IoI fllul sIrln
carele nu easIe dln smn{a Ia.
14. (a) AceasIa easIe.
*Jos
24, 62
*Slra.
44, 2
Roma.
4, 17
*FapI.
7, 8
* 2 Lege
12, 3
Luca
2, 21
Roma.
4, 11
1.
1.
15
CARTEA FACERII CAP 17 SI 18
13. Cu Ilare lmprejur s va Ila lmprejur
cel nscuI al casll Iale l cel cumpraI cu
arglnI. Sl va fl legIura Mea presIe Irupul
vosIru lnIru legIur veaclnlc.
14. Sl parIea brbIeasc carea nu-l va Ila
lmprejur marglnea Irupulul su ln zloa a opIa,
pllarde-s-va sufleIul acela dln neamul su,
penIru c au sIrlcaI legIura Mea.
15. Sl au zls Dumnezeu lul Avraam: ,Sara,
mularea Ia, nu s va chema numele el Sara,
cl Sarra va fl numele el.
16. Sl o volu blnecuvnIa pre dnsa l volu
da {le dlnIr-lnsa fllu l blne-l volu cuvnIa
pre dnsul, l va fl spre neamurl, l lmpra{l
neamurllor dlnIr-lnsul vor lel.
17. Sl au czuI Avraam pre fa{a sa, l au rs,
l au zls ln cugeIul su, grlnd: ,Au, doar, s
va naIe fllul celul de o suI de anl? Sl Sarra,
de noaozecl de anl fllnd, au, doar, va naIe?
18. Sl au zls Avraam cIr Dumnezeu:
,Ismall acesIa s Irlasc lnalnIea Ta.
19. Sl au zls Dumnezeu lul Avraam aea:*
,IaI, Sarra, mularea Ia, va naIe {le fllu, l
vel chema numele lul Isaac, l volu pune
legIura Mea cu dnsul spre legIur
veaclnlc, ca s flu Dumnezeu lul, l semln-
{lel lul dup dnsul.
2. Iar penIru Ismall, laI c Ie-am
asculIaI, l laI c l-am blnecuvnIaI pre
dnsul, l-l volu creaIe, l-l volu lnmul{l pre
dnsul foarIe, doaosprzeace neamurl va
naIe, l volu face pre dnsul neam mare.
21. Iar legIura Mea o volu pune cu Isaac,
pre carele va naIe {le Sarra lnIr-aceasI
vreame, ln celalalI an.
22. Sl au lnceIaI Dumnezeu a grl cIr
dnsul, l s-au sulI Dumnezeu de la Avraam.
23. Sl au luaI Avraam pre Ismall, fllul su,
l pre Io{l cel nscu{l ln casa sa, l pre Io{l
cel cumpra{l cu arglnI, l pre IoI brbaIul
dlnIru oamenll cel dln casa lul Avraam, l
le-au IlaI lmprejur marglnea Irupulul ln zloa
aceaea, dup cum au grlI Dumnezeu lul.
24. Sl Avraam era de noaozecl l noao de
anl, cnd l-au IlaI lmprejur marglnea
Irupulul su.
25. Iar Ismall, fllul lul, era de Irelsprzeace
anl, cnd l-au IlaI lmprejur marglnea
Irupulul su.
26. Sl ln zloa aceaea, s-au IlaI lmprejur
Avraam l Ismall, fllul lul, l Io{l brba{ll
csll lul, l cel nscu{l ln cas, l cel
cumpra{l cu arglnI dlnIr-alIe neamurl.
CAP 18
Aoroom prmeote in s6lo pre tre inger, cor j6g6-
Juesc lu ju Jn 5orro, 5orro s6 injrunt6, c6c ou
rds pentru oceosto. Mo inonte s6 spune perreo
soJomleonlor, pentru cor Aoroom Je multe or s-ou
rugot.
l s-au arIaI Dumnezeu lul
Avraam la sIejearlul Mamvrl,
cnd edea el ln uea corIulul
su la amlazzl.
2. Sl rdlcnd ochll sl, au vzuI l, laI,
Irel brba{l sIa dln sus de el, l, vzlndu-l pre
el, au alergaI de la uea corIulul su lnalnIea
lor l s-au lnchlnaI la pmnI.
3. Sl au zls: ,Doamne, de am aflaI har
lnalnIea Ta, nu Ireace pre robul Tu.
4. S se aduc ap l s se speale plcloarele
voasIre l v odlhnl{l supI copaclu.
5. Sl volu aduce plne l ve{l mnca, l dup
aceaea ve{l mearge pre calea voasIr, penIru
aceaea abaIe{l-v la sluga voasIr. Iar el
au zls: ,Aea f dup cum al zls.
6. Sl au alergaI Avraam ln corI la Sarra, l
au zls el: ,GrbeaIe l frmnI Irel msurl
de fln curaI l f azlme.
7. Sl Avraam au alergaI la vacl, l au luaI
un vl{l Inr l bun l l-au daI slugll l au
prlplI s-l gIeasc.
8. Sl au luaI unI l lapIe l vl{elul care l-au
gIlI, l le-au pus lnalnIea lor, l el au mncaI,
lar el sIa lng el supI copaclu.
9. Sl el au zls cIr dnsul: ,Unde easIe
Sarra, mularea Ia. Sl rspunznd el, au zls:
,IaI, easIe ln corI.
1. Sl au zls el: ,IaI, cnd m volu* lnIoarce,
volu venl la Ilne ln vreamea aceasIa ln ceasurl,
l va avea feclor Sarra, mularea Ia. Sl Sarra
au auzlI de la uea corIulul, fllnd dup dnsul
(a).
11. Iar Avraam l Sarra era bIrnl, peIrecu{l
ln zlle, l Sarrel lnceIas a s face ceale
mulereIl.
12.* Sl au rs lnIru slne Sarra, zlcnd: ,nc
nu ml s-au fcuI mle aceasIa pn acum, l
domnul mleu easIe bIrn.
13. Sl au zls Domnul cIr Avraam: ,PenIru
ce au rs Sarra lnIru slne, zlcnd: Au doar
cu adevraI volu naIe, bIrn fllnd?
14. Au nu easIe cu puIln{ la Dumnezeu IoI
cuvnIul? n vreamea aceasIa m volu lnIoarce
la Ilne ln ceasurl, l va avea Sarra feclor.
15. Sl au IgdulI Sarra, zlcnd: ,Nu am rs,
penIru c s-au IemuI, l au zls cIr ea: ,Ba,
cl al rs.
16. Sl, sculndu-s de acolo brba{ll, s-au
ulIaI spre Sodoma l spre Gomora, l Avraam
mergea lmpreun cu el, peIrecndu-l.
17. Iar Domnul au zls: ,Au ascunde-volu
eu de Avraam, sluga Mea, ceale ce Eu volu
face?
18. Iar Avraam s va face neam mare,
1. (a) Dup ue.
*Jos
18, 1
21, 2
*Evrel
13, 2
*Sus
17, 19
Jos
21, 1
Roma.
9, 9
*1 PeIr.
3, 6
1.*
CARTEA FACERII
16
CAP 18 SI 19
l mulI,* l lnIru el s vor blnecuvnIa IoaIe
neamurlle pmnIulul.
19. C Ilu c va lnv{a pre flll sl l casa
sa dup slne, l vor pzl clle Domnulul, ca
s fac drepIaIe l judecaI, ca s aduc
Domnul presIe Avraam IoaIe cIe au grlI
cIr dnsul.
2. Sl au zls Domnul: ,SIrlgarea Sodomel
l a Gomorel s-au lnmul{lI la Mlne, l
pcaIele lor snI marl foarIe.
21. Decl, pogorndu-M, volu vedea de fac
dup sIrgarea lor, carea vlne la Mlne, lar
de nu, s Ilu.
22. Sl, lnIorcndu-s de acolo brba{ll, au
venlI ln Sodoma, l Avraam era lnc sInd
lnalnIea Domnulul.
23. Sl, apropllndu-s Avraam, au zls: ,S nu
plerzl pre cel drepI lmpreun cu cel necre-
dlnclos, l va fl cel drepI ca l cel necredlnclos.
24. De vor fl clnclzecl de drep{l ln ceIaIe,
au pllarde-vel pre el? Au nu vel lerIa IoI locul
penIru clnclzecl de drep{l, de vor fl lnIr-lnsa?
25. Nlcldecum s nu facl dup cuvnIul
acesIa, ca s uclzl pre cel drepI lmpreun
cu cel nedrep{l, l s fle cel drepI ca l cel
nedrepI, nlcldecum. Cel ce judecl IoI p-
mnIul; au nu vel face judecaI?
26. Sl au zls Domnul: ,De volu afla ln So-
doma, ln ceIaIe, clnclzecl de drep{l, volu lerIa
IoaI ceIaIea l IoI locul penIru dnll.
27. Sl rspunzlnd Avraam, au zls: ,Acum
am lncepuI a grl cIr Domnul mleu, care
snI pmnI l cenue.
28. Dar, de vor fl mal pu{lnl de clnclzecl
de drep{l, s fle paIruzecl l clncl, au
pllarde-vel penIru paIruzecl l clncl IoaI
ceIaIea? Sl au zls: ,Nu o volu pllarde, de
volu afla acolo paIruzecl l clncl.
29. Sl au adaos a grl lnc cIr Domnul, l
au zls: ,Dar de s vor afla acolo paIruzecl?
Sl au zls: ,Nu o volu pllarde penIru acel
paIruzecl.
3. Sl au zls: ,S nu fle ceva, Doamne, de
volu mal grl, dar de s vor afla acolo Irel
zecl? Sl au zls: ,Nu o volu pllarde, de volu
afla acolo Irelzecl.
31. Sl au zls: ,PenIru c poclu grl cIr
Domnul, dar de s vor afla acolo doaozecl?
Sl au zls: ,Nu o volu pllarde de volu afla
acolo doaozecl.
32. Sl au zls: ,S nu fle ceva, Doamne, de
volu mal grl lnc o daI? Dar de s vor
afla acolo zeace? Sl au zls: ,Nu o volu
pllarde penIru acel zeace.
33. Sl s-au dus Domnul dup ce au lnceIaI
a grl lul Avraam, l Avraam s-au lnIors la
locul su.
CAP 19
lot, prmnJ in s6lo pre inger, Je lo soJomleon
s6 osupreote, enJ lot cu muoreo cu Jooo jeote ole
sole, 5oJomo pore Je joc, muoreo s6 joce stdlp Je sore
in cole, , Jup6 oceoeo imb6tdnJu-s6, netnJ, Joorme
cu omdnJooo jeotele sole, Jn core s-ou n6scut
moooteon omonteon.
l au venlI dol lngerl la Sodoma
seara, l LoI edea la poarIa
Sodomel, l, vzndu-l, LoI
s-au sculaI lnIru lnIlmplnarea
lor l s-au lnchlnaI cu fa{a la pmnI, l au
zls:
2. ,IaI, domnllor, abaIe{l-v la casa slugll
voasIre, l rmne{l l spla{l plcloarele
voasIre, l dlmlnea{, sculndu-v, ve{l
mearge ln calea voasIr. Iar el au zls: ,Ba,
ln ull{ vom mnea.
3. Sl l-au slllI pre el, l s-au abIuI la
dnsul, l au lnIraI ln casa lul, l au fcuI
lor de mncare, l azlme au copI lor, l au
mncaI el.
4. Iar mal lnalnIe de ce s-au culcaI el,
brba{ll ceI{ll, sodomlIeanll, au lncunjuraI
casa de la cel Ilnr pn la cel bIrn, IoI
norodul lmpreun.
5. Sl au chemaI afar pre LoI, l au zls cIr
dnsul: ,Unde snI brba{ll carll au lnIraI
la Ilne noapIea? ScoaIe-l la nol, ca s ne
lmpreunm cu el (a).
6. Sl au lelI LoI la el lnalnIea ull l au
Iras uea dup slne.
7. Sl au zls cIr el: ,Nlcldecum, fra{llor,
nu face{l ruIaIea aceasIa.
8. Cl am eu doao feaIe, care n-au cunoscuI
brbaI, pre acealea volu scoaIe la vol, l v
face{l Ireaba cu eale dup cum va plcea
voao, numal asupra brba{llor acesIora s
nu face{l nedrepI, penIru c au lnIraI supI
acoperemnIul casll meale (b).
9. Iar el au zls lul: ,Du-Ie lncolo, al venlI
s lculeIl, l nu judecaI s judecl? Acum,
dar, Ie vom chlnul mal ru pre Ilne decI
pre el*. Sl sllea pre LoI foarIe, l s-au
apropllaI la ue s o sIrlce.
1. Iar brba{ll (v), Ilnzlnd mlnlle, au Iras
pre LoI la slne ln cas l au lnchls uea
casll.
11. Iar pre brba{ll carll era la uea csll*
l-au pedepslI cu orblre, de la cel mlc pn
la cel mare, l s-au osIenlI cuInd uea.
12. Sl au zls cIr LoI brba{ll: ,Al Iu pre
clneva alcl? Glnerl, au feclorl, au feaIe? Sau
alIclneva de al Iu? De easIe ln ceIaIe,
scoaIe-l dln locul acesIa.
13. C vom s sIrlcm nol locul acesIa,
penIru c s-au lnl{aI sIrlgarea lor
5. (a) ScoaIe-l la nol ca s ne lmpreunm cu el
IrupeaIe, adec, s curvlm cu el. Sodomeanll
lmpoIrlva flrll s amesIeca brbaI cu brbaI, de
acolo acesI pcaI s chllam sodomlla. 8. (b)
Grece.: supI acoperemnIul grlnzllor meale. 1.
(v) Carll slluls ln casa lul LoI.
*Sus
12, 3
Jos
22, 18
*Evrel.
13, 2
*2 PeI.
2, 8
*n{el.
19, 16
1.*
17
CARTEA FACERII CAP 19 SI 2
lnalnIea Domnulul, l ne-au Irlmls pre nol
Domnul s-l sIrlcm pre dnsul.
14. Sl lelnd LoI, au grlI cIr glnerll sl,
carll luas pre feaIele lul, l le-au zls:
,Scula{l-v l lel{l dln locul acesIa, penIru
c Domnul va s pllarz ceIaIea.
15. Sl s pru a vorbl glum lnalnIea
glnerllor sl. Iar deaca s-au fcuI dlmlnea{,
grbea lngerll pre LoI, zlcnd: ,Scoal-Ie l
la mularea Ia, l ceale doao feaIe ale Iale,
care al, l lel, ca s nu plerl l Iu lmpreun
cu frdeleglle ceI{ll.
16. Sl el s-au IurburaI (g), lar lngerll au
apucaI de mn pre el l pre mularea lul l
pre ceale doao feaIe ale lul, penIru c nu
S-au lnduraI Domnul de dnsul.* Sl
sco{lndu-l pre el afar, au zls:
17. ,MnIulnd mnIulaIe sufleIul Iu, s
nu Ie ul{l lnapol, nlcl s sIal ln vreun (d) loc
de prlnprejur, ln munIe Ie mnIulaIe, ca s
nu Ie prlnzl lmpreun cu el.
18. Sl au zls LoI cIr dnll: ,Rogu-m,
Doamne.
19. Fllndc au aflaI sluga Ta mll lnalnIea
Ta l al mrlI drepIaIea Ta, carea facl cu
mlne, ca s fle vlu sufleIul mleu, eu nu volu
puIea (e) s m mnIulesc ln munIe, ca s
nu m prlnz realele, l volu murl.
2. IaI ceIaIea cea de aproape, ca s scap
acolo, easIe mlc, l m volu mnIul. Au nu
easIe mlc? Sl va fl vlu sufleIul mleu penIru
Tlne.
21. Sl l-au zls lul: ,IaI, M-am mlraI de fa{a
Ia, l ln cuvnIul acesIa, ca s nu sIrlc
ceIaIea, penIru carea al grlI.
22.* GrbeaIe, dar, ca s Ie mnIuleIl
acolo, c nu volu puIea face lucrul pn vel
mearge Iu acolo. PenIru aceaea, au chemaI
numele ceI{ll acella Slgor.
23. Soarele au rsrlI pre pmnI l LoI au
lnIraI ln Slgor.
24.* Sl Domnul au ploaI presIe Sodoma l
presIe Gomora pllaIr pucloas l foc de la
Domnul dln cerlu.
25. Sl au surpaI ceI{lle aceasIea, l IoI
lmprejurul, l pre Io{l c{l lcula ln ceI{l, l
IoaIe cIe rsar dln pmnI.
26. Sl s-au ulIaI mularea lul lndrpI, l s-au
fcuI sIlp de sare.
27. Sl au mnecaI Avraam a doao zl la locul
unde au sIIuI* lnalnIea Domnulul.
28. Sl au cuIaI spre Sodoma l spre Gomo-
ra, l spre pmnIul de prlmprejurul loculul,
l au vzuI, l, laI, s sula par de foc dln
pmnI, ca o vpale de cupIorlu.
29. Sl au fosI cnd au sIrlcaI Domnul
IoaIe* ceI{lle de prlmprejur, Sl-au adus
Dumnezeu amlnIe de Avraam l au scos
16. (g) S-au sprllaI. 17. (d) Grece.: ln IoI locul
de prlmprejur. 19. (e) Fugl.
pre LoI afar dln mljlocul surprll, cnd au
surpaI Domnul ceI{lle, ln care lcula LoI.
3. Sl au lelI LoI dln Slgor, l edea ln
munIe el l amndoao feaIele lul cu dnsul,
c s-au IemuI a lcul ln Slgor, l au lculI ln
peIer el l amndoao feaIele lul cu dnsul.
31. Sl au zls cea mal bIrn cIr cea mal
Inr: ,TaIl nosIru easIe bIrn, l nlmene
nu easIe pre pmnI carele s se lmpreune
cu nol, dup cum easIe oblcealul a IoI
pmnIul.
32. Vlno, dar, s adpm pre IaIl nosIru
cu vln, l s dormlm cu dnsul, l s rdlcm
dln IaIl nosIru smn{.
33. Sl au adpaI pre IaIl su cu vln ln
noapIea aceaea, l, lnIrnd, cea mal bIrn
au dormlI cu IaIl su ln noapIea aceaea, l
el nu au IluI cnd au dormlI ea l cnd s-au
sculaI.
34. Sl au fosI a doao zl, au zls cea mal bIr-
n cIr cea mal Ilnr: ,IaI, am dormlI lerl
cu IaIl nosIru, s-l adpm cu vln l
lnIr-aceasI noapIe, l, lnIrnd, Ie culc Iu
cu el, l s rdlcm dln IaIl nosIru smn{.
35. Sl au adpaI l lnIru acea noapIe pre
IaIl su cu vln, l, lnIrnd, cea mal Inr
au dormlI cu IaIl su, l el nu au IluI cnd
s-au culcaI ea l cnd s-au sculaI.
36. Sl au luaI ln pnIece amndoao feaIele
dln IaIl lor.
37. Sl au nscuI cea mal mare feclor, l au
chemaI numele lul Moav, zlcnd: ,Dln IaIl
mleu. AcesIa e IaI moavlIeanllor pn ln
zloa de asIzl.
38. Sl au nscuI l cea mal Inr feclor, l
au chemaI numele lul Aman, zlcnd: ,Fllul
neamulul mleu. AcesIa easIe IaI amanl-
Ieanllor pn ln zloa de asIzl.
CAP 2
Aoroom meorge in Gheror, ocolo imp6rotul i o
muoreo, opo, Jn porunco Domnulu neotns6 cu mor
Jorur, o ou trms inJ6r6pt lo Aoroom. Aoroom s6 roog6
s6 ins6n6toeoz6 coso imp6rotulu.
l au purces de acolo Avraam
spre pmnIul cel cIr
amllazzl, l au lculI lnIr
Cadls l lnIr Sur, l au
nemernlclI ln Gherarl.
2. Sl au zls Avraam de Sarra, mularea sa,
c: ,Sor easIe mle, c s-au IemuI s zlc
c: ,Mularea mea easIe, ca nu cumva s-l
ucld pre el oamenll ceI{ll penIru ea, l au
Irlmls Avlmeleh, lmpraIul gherarllor, l au
luaI pre Sarra.
3. Sl au lnIraI Dumnezeu la Avlmeleh ln
somn noapIea, l au zls lul: ,IaI, Iu vel
*n{el.
1, 6
*n{el.
1, 6
*2 Leage
29, 23
Isalla
13, 19
Ieremle
5, 4
Iezechel
16, 49
Osle
11, 8
Amos
4, 11
*Luca
17, 28
32
Iuda
7
*Sus
18, 1
1.
CARTEA FACERII
18
CAP 2 SI 21
s morl penIru mularea carea o al luaI, c
ea are brbaI.
4. Sl Avlmeleh nu s-au aIlns de ea l au
zls: ,Doamne, au pllarde-vel neam drepI,
care nu Ile?
5. Au nu el au zls mle: Sor mle easIe?
Sl ea ml-au zls: FraIe mle easIe? Cu lnlm
curaI l cu mnl dreapIe am fcuI aceasIa.
6. Sl l-au zls Dumnezeu ln somn: ,Sl Eu
am cunoscuI c cu lnlm curaI al fcuI
aceasIa, l Eu nu M-am lnduraI de Ilne, ca
s nu pcIuleIl Iu lmproIlva Mea, l penIru
aceaea nu Ie-am lsaI s Ie aIlngl de dnsa.
7. Iar acum d lndrpI mularea omulul,
c proroc easIe, l s va ruga penIru Ilne l
vel fl vlu; lar de nu o vel da lndrpI, s Ill
c vel murl Iu l IoaIe ale Iale.
8. Sl de dlmlnea{ sculndu-s Avlmeleh,
lndaI au chemaI pre IoaIe sluglle sale l au
grlI IoaIe cuvlnIele aceasIea ln urechlle lor,
l s-au IemuI Io{l oamenll foarIe.
9. Sl au chemaI Avlmeleh pre Avraam, l au
zls lul: ,Ccl al fcuI noao aceasIa? Au, doa-
r, am grelI ceva lmproIlva Ia, de al adus presIe
mlne l presIe lmpr{lla mea pcaI mare?
Lucru care nlmenea nu l-ar face al fcuI mle.
1. Sl au zls Avlmeleh cIr Avraam: ,Ce
al socoIlI de al fcuI aceasIa?
11. Sl au zls Avraam: ,PenIru c am gndlI
ca nu cumva s nu fle frlca lul Dumnezeu ln
locul acesIa, l pre mlne m vor omorl penIru
mularea mea.
12. Sl cu adevraI sor easIe mle* de pre
IaI, lar nu de pre mum, lar ml s-au fcuI
mle l mulare.
13. Sl au fosI cnd m-au scos Dumnezeu
dln casa IIne-mleu, am zls el: AceasI
drepIaIe s facl cu mlne, ln IoI locul unde
vom lnIra, zl c fraIe-ml easIe.
14.* Sl au luaI Avlmeleh o mle de dldrahme
l ol l vl{el l slugl l slujnlce, l au daI lul
Avraam, l l-au daI lndrpI l pe Sarra,
mularea lul.
15. Sl au zls Avlmeleh cIr Avraam: ,IaI
pmnIul mleu lnalnIea Ia, unde-{l va plcea,
lculaIe.
16. Iar cIr Sarra au zls: ,IaI, am daI o
mle de dldrahme fraIelul Iu, aceasIea vor fl
{le lnIru clnsIea fea{ll Iale l a IuIuror care
snI cu Ilne, l IoaIe adevraI le spune.
17. Sl s-au rugaI Avraam lul Dumnezeu, l
au lnsnIoaI Dumnezeu pre Avlmeleh l
pre mularea lul l pre slujnlclle lul, l au
nscuI.
18. PenIru c, lnchlzlnd, au fosI lnchls Dom-
nul dln afar IoI zgul ln casa lul Avlmeleh,
penIru Sarra, mularea lul Avraam.
CAP 21
lsooc s6 note s6 injorc6, or6 lsmol cu mum6-so s6
scoote Jn cos6, co s6 se hr6neosc6 in puste. Aomeleh
joce cu Aoroom leg6tur6 Je poce prn jur6mdnt.
l Domnul au cerceIaI pre Sara,
dup cum au zls,* l au fcuI
Domnul Sarrll precum au grlI.
Sl lund ln pnIece, Sarra* au
nscuI lul Avraam fllu la bIrnea{e, pre
vreamea dup cum grls lul Domnul.
3. Sl au chemaI Avraam numele fllulul su
ce s-au nscuI lul, pre carele au nscuI lul
Sarra, Isaac.
4. Sl au IlaI lmprejur Avraam pre Isaac,
ln zloa a opIa,* precum l-au fosI porunclI
Dumnezeu lul.
5. Sl Avraam era de o suI de anl, cnd l
s-au nscuI* Isaac, fllul su.
6. Sl au zls Sarra: ,Rs ml-au fcuI Dom-
nul, penIru c clne va auzl s va bucura
lmpreun cu mlne.
7. Sl au zls: ,Clne va spune lul Avraam c
Sarra apleac prunc? C am nscuI fllu la
bIrnea{ele meale.
8. Sl au crescuI pruncul l s-au ln{ercaI, l
au fcuI Avraam osp{ mare ln zloa ln carea
s-au ln{ercaI fllul su, Isaac.
9. Sl vzlnd Sarra pre fllul Agarel eghlp-
Ieancll, carele s nscus lul Avraam, jucn-
du-s cu Isaac, fllul su,
1.* Au zls lul Avraam: ,GoneaIe pre sluj-
nlca aceasIa l pre fllul el, c nu va moIenl
fllul slujnlcll cu fllul mleu, Isaac.
11. Sl foarIe greu s-au pruI cuvnIul acesIa
lnalnIea lul Avraam, penIru fllul su, Ismall.
12. Sl au zls Dumnezeu lul Avraam: ,S nu
fle greu lnalnIea Ia cuvnIul cel penIru prunc,
l penIru slujnlc; IoaIe cIe va zlce {le Sarra
asculI de cuvnIul el,* penIru c lnIru Isaac
s va chema {le smn{.
13. Iar l pre fllul slujnlcll aceIlla neam
mare ll volu face, penIru c smn{a Ia
easIe.
14. Sl s-au sculaI Avraam dlmlnea{ l au
luaI plnl l un foale cu ap l au daI Agarel,
l au pus pre umrul el l pruncul, l o au
slobozlI pre dnsa, l, mergnd, rIcea prln
pusIle cIr FnIna JurmnIulul.
15. Sl s-au sfrlI apa dln foale, l au lpdaI
pruncul supI un brad.
16. Sl mergnd, au ezuI ln preajma lul
deparIe, ca o aruncIur de arc, penIru c
au zls: ,Nu volu vedea moarIea prunculul
mleu. Sl au ezuI lnalnIea lul, l sIrlgnd
pruncul, au plns.
17. Sl au auzlI Dumnezeu glasul prunculul
dln locul unde era, l au sIrlgaI lngerul lul
Dumnezeu pre Agar dln cerlu, l au zls
*Sus
12, 13
*Jos
21, 23
*Sus
17, 19
18, 1
*Gala
4, 23
Evrel
11, 11
*Sus
17, 1 [12]
*MaIelu
1, 2
*Gala.
4, 3
*Rom.
9, 7
Evrel
11, 18
1.
2.
19
CARTEA FACERII CAP 21 SI 22
el: ,Ce easIe, Agar? Nu Ie Ieame, c au auzlI
Dumnezeu glasul prunculul Iu dln locul unde
easIe.
18. Scoal-Ie l la pruncul l-l {lne cu mna
Ia pre el, c neam mare volu face pre el.
19. Sl au dechls Dumnezeu ochll el, l au
vzuI fnIn de ap vle (a), l au mers de au
umpluI foalele de ap l au adpaI pruncul.
2. Sl era Dumnezeu cu pruncul, l au crescuI
l au lculI ln pusIle, l s-au fcuI arca.
21. Sl au lculI ln pusIle (b), l l-au luaI lul
mum-sa mulare dln Faranul EghlpIulul (v).
22. Sl au fosI ln vreamea aceaea, au grlI
Avlmeleh l OhozaI, carele luoas pre
noru-sa, l Flhol, volevodul puIerll lul cIr
Avraam, zlcnd: ,Dumnezeu easIe cu Ilne,
lnIru IoaIe cIe facl.
23. Acum, dar, joar-ml mle pre Dumnezeu
c nu-ml vel face sIrmbIaIe, nlcl semln{lel
meale, nlcl numelul mleu, cl dup drepIaIea*
carea am fcuI cu Ilne vel face cu mlne, l
pmnIulul lnIru care Ie-al sllulI.
24. Sl au zls Avraam: ,Eu jor.
25. Sl au musIraI Avraam pre Avlmeleh
penIru fnInlle apel, care le-au luaI sluglle
lul Avlmeleh.
26. Sl Avlmeleh au zls lul: ,Nu am IluI clne
au fcuI {le lucrul acesIa (g), nlcl Iu nu ml-al
spus, nlcl eu nu am auzlI, fr numal asIzl.
27. Sl au luoaI Avraam ol l vl{el, l au daI
lul Avlmeleh, l au fcuI amndol legIur.
28. Sl au pus Avraam eapIe mlelul{e de ol
slngure.
29. Sl au zls Avlmeleh lul Avraam: ,Ce snI
aceasIe eapIe mlelul{e ale ollor acesIora,
care le-al pus slngure?
3. Sl au zls Avraam: ,PenIru c aceasIe
eapIe mlelul{e vel luoa de la mlne, ca s-ml
fle mrIurle, cum c eu am spaI aceasI
fnIn.
31. PenIru aceaea au chemaI numele loculul
acelula FnIna JurmnIulul, c acolo au
juraI amndol.
32. Sl au fcuI amndol legIur la FnIna
JurmnIulul, l s-au sculaI Avlmeleh l
OhozaI, carele {lnea pre noru-sa, l Flhol, mal-
marele puIerll lul, l s-au lnIors ln pmnIul
FlllsIllm.
33. Sl au sdlI Avraam {arln la FnIna
JurmnIulul, l au chemaI acolo numele
Domnulul Dumnezeu veaclnlc.
19. (a) Ap vle s zlce lzvorul dln care IoIdeauna
curge apa pru. 21. (b) Blb. rom. veachle: ln
pusIlla Faranulul. (v) Blb. rom. veachle: l au luaI
lul mum-sa mulare dln pmnIul EghlpIulul.
34. Sl au lculI Avraam ln pmnIul Fllls-
Illm zlle mulIe.
CAP 22
Dumnezeu, pentru co s6 oJeoereoze s6 joc6 cunoscut6
creJnjo oscultoreo lu Aoroom, i porunceote co s6
jertoeosc6 pre jul s6u, lsooc. lor6 cdnJ ero s6-l jertoeosc6,
l-ou oprt ingerul, pentru oceost6 oscultore s6 int6resc
lu or6 toote j6g6Junjele. 56 num6r6 j lu Nohor,
jrotele lu Aoroom.
l au fosI dup cuvlnIele aceas-
Iea, Dumnezeu au lsplIlI pe
Avraam, l l-au zls: ,Avraame,
Avraame. Sl au zls: ,IaI,
eu.
2. Sl au zls: ,Ia pre fllul Iu cel lublI, pre
Isaac, pre carele al lublI, l mergl ln pmn-
Iul cel lnalI l-l ado pre el acolo jerIv lnIru
unul dln mun{ll care-{l volu zlce {le.
3. Sl, sculndu-s Avraam de dlmlnea{,
au pus eaua pre aslnul su, l au luaI cu
slne doao slugl, l pre Isaac, fllul su, l Ilnd
leamne penIru jerIv, sculndu-s, au mers,
l a Irela zl au venlI la locul care l-au zls lul
Dumnezeu.
4. Sl, cuInd Avraam cu ochll sl, au vzuI
locul de deparIe.
5. Sl au zls Avraam slugllor sale: ,Sede{l
alcl cu aslnul, lar eu l pruncul vom mearge
pn colea l, lnchlnndu-ne, ne vom lnIoar-
ce la vol.
6. Sl au luaI Avraam leamnele ceale penIru
jerIv l le-au pus pre Isaac fllul, su, l au
luaI ln mlnl foc l cu{lI, l s-au dus amndol
lmpreun.
7. Sl au zls Isaac cIr Avraam, IaIl su:
,TaI. Iar el au zls: ,Ce easIe, flule? Sl
au zls: ,IaI focul l leamnele, unde easIe
oala penIru jerIv?
8. Sl au zls Avraam: ,Dumnezeu l va
vedea Sle oale de jerIv, fllul mleu.
9. Sl, mergnd amndol lmpreun, au venlI
la locul care l-au zls Dumnezeu lul, l au
zldlI acolo Avraam jerIvenlc, l au pus
leamnele deasupra, l, legnd pre fllul su,
Isaac, l-au pus pre jerIvenlc deasupra
leamnelor.
1.* Sl au Ilns Avraam mna sa s la cu{lIul
s junghle pre fllul su.
11. Sl l-au sIrlgaI lngerul Domnulul dln
cerlu, l au zls: ,Avraame, Avraame. Iar
el au zls: ,IaI, eu.
12. Sl au zls: ,S nu pul mna Ia pre prunc,
nlcl s facl lul nlmlca, c acum am cunoscuI
c Ie Ieml Iu de Dumnezeu, l nu {l s-au fcuI
mll de fllul Iu cel lublI, penIru Mlne.
13. Sl, cuInd Avraam cu ochll sl, au
26. (g) Grece.: cuvnIul acesIa, lar jldoveaIe:
lucrul acesIa, l romneaIe lnc vlne mal blne
lucrul decI cuvnIul.
*Sus
2, 14
*IudlI
8, 22 [23]
Evrel
11, 17
*Iaco.
2, 21
1.*
CARTEA FACERII
2
CAP 22 SI 23
vzuI, l, laI, un berbeace era lncurcaI cu
coarnele lnIr-un ram de Iuf savec, l s-au
dus Avraam l au luaI berbeacele l l-au adus
jerIv ln locul lul Isaac, fllulul su.
14. Sl au chemaI Avraam numele loculul
acelula: ,Domnul au vzuI, ca s zlc asIzl:
,n munIele, Domnul s-au arIaI.
15. Sl au sIrlgaI lngerul Domnulul pre
Avraam a doao oar dln cerlu, zlcnd:
16.* ,Asupra Mea nsuml M-am juraI, zlce
Domnul, penIru c al fcuI cuvnIul acesIa
l nu {l s-au fcuI mll de fllul Iu cel lublI,
penIru Mlne.
17. Cu adevraI blnecuvnInd Ie volu blne-
cuvnIa, l lnmul{lnd volu lnmul{l smn{a
Ia ca sIealele cerlulul l ca nslpul cel de pre
{rmurlle mrll, l va moIenl smn{a Ia
ceI{lle neprllaIlnllor.
18. Sl s vor* blnecuvnIa lnIru smn{a Ia
IoaIe neamurlle pmnIulul, penIru c al
asculIaI cuvnIul Mleu.
19. Sl s-au lnIors Avraam la sluglle sale l,
sculndu-s, s-au dus la FnIna JurmnIu-
lul, l au lculI Avraam la FnIna Jurmn-
Iulul.
2. Sl au fosI dup aceasIea, s-au porunclI
lul Avraam, zlcnd: ,IaI, au nscuI Melha l
ea fllu lul Nahor, fraIelul Iu.
21. Pre Uz, cel lnIlu nscuI, l pre Valx,
fraIele lul, l pre Camull, IaIl slrllor.
22. Sl pre Hazad l pre Azav l pre Faldes l
pre Ieldaf l pre VaIull.
23. Iar VaIull au nscuI pre Reveca, snI
opI feclorl aceIla, pre carll l-au nscuI Melha
lul Nahor, fraIelul lul Avraam.
24. Iar {llIoarea lul, anume Relma, au nscuI
l ea pre Tavec, Taam l pre Tohos l pre
Moha.
CAP 23
5orro moore o pldnge Aoroom o ingroop6 in petero
ceo inJot6, coreo o ou cump6rot Aoroom Je lo Ejron.
l au fosI vlla{a Sarrel anl o suI
l doaozecl l eapIe.
Sl au murlI Sarra ln ceIaIea
Arvoc, carea easIe ln vale,
aceasIa easIe Hevron, ln pmnIul Hanaan,
l au venlI Avraam s plng pre Sarra l s
o jleasc.
3. Sl s-au sculaI Avraam de la morIul su,
l au grlI Avraam flllor lul HeI, zlcnd:
4. ,SIrln l nemearnlc snI eu la vol,
da{l-ml mle, dar, mole de mormnI la vol,
l volu lngropa morIul mleu de la mlne.
5. Sl au rspuns flll lul HeI cIr Avraam,
zlcnd:
6. ,Nu, doamne, cl ne asculI pre nol: lmpraI
de la Dumnezeu eIl Iu lnIru nol, ln mormnIu-
rlle noasIre ceale alease lngroap-{l morIul
Iu, c nlcl unul dlnIr nol nu va oprl mormn-
Iul su de cIr Ilne, ca s nu-{l lngropl morIul
Iu acolo.
7. Sl, sculndu-s Avraam, s-au lnchlnaI
norodulul pmnIulul, flllor lul HeI.
8. Sl au grlI cIr dnll Avraam, zlcnd:
,De vol{l cu sufleIul vosIru ca s lngrop
morIul mleu de la fa{a mea, asculIa{l-m l
grl{l penIru mlne lul Efron a lul Saar.
9. Sl s-ml dea mle peIera cea lndolI,
carea o are el, ceaea ce easIe ln parIea {arlnel
lul, pre arglnI ce va fl vreadnlc, s-ml dea
mle aceasIa lnIr vol mole de mormnI.
1. Sl Efron edea ln mljlocul flllor lul HeI,
l rspunzlnd Efron HeIeul cIr Avraam, au
zls la auzul flllor lul HeI l a IuIuror celor ce
lnIra ln ceIaIe, zlcnd:
11. ,Lng mlne fll, doamne, l m asculI:
{arlna l peIera carea easIe lnIr-lnsa {le o
dau lnalnIea IuIuror ceI{eanllor mlel,
daIu-o-am {le, lngroap morIul Iu.
12. Sl s-au lnchlnaI Avraam lnalnIea
norodulul pmnIulul (a).
13. Sl au zls lul Efron la auz lnalnIea noro-
dulul pmnIulul: ,De vreame ce eIl lng
mlne, asculI-m. ArglnIul {arlnel la-l de la
mlne, l volu lngropa morIul mleu acolo.
14. Sl au rspuns Efron lul Avraam, zlcnd:
15. ,Nu, doamne, am auzlI, pmnIul easIe
de paIru suIe de dldrahme de arglnI, ce e
aceasIa lnIr mlne l lnIr Ilne? Ce (b)? Iar
Iu morIul {l-l lngroap.
16. Sl au asculIaI Avraam de Efron, l au
plIlI Avraam lul Efron arglnIul, care au grlI
la auzul flllor lul HeI, paIru suIe de dldrahme
de arglnI ales la nego{lIorl.
17. Sl {arlna lul Efron, ln carea era peIera
cea lndolI, carea easIe cIr fa{a Mamvrel,
{arlna l peIera, carea era lnIru ea, l IoI
arborlle care era ln {arln, l IoI ce easIe ln
hoIarle el lmprejur,
18. S-au daI lul Avraam mole lnalnIea flllor
lul HeI, l lnalnIea IuIuror celor ce lnIra ln
ceIaIe.
19. Dup aceasIea, au lngropaI Avraam pre
Sarra, mularea sa, ln peIera {arlnel cea lndo-
lI, carea easIe ln preajma Mamvrel,* aceasIa
easIe Hevron, ln pmnIul lul Hanaan.
2. Sl s-au lnIrlI {arlna l peIera, carea era
lnIr-lnsa, a lul Avraam spre mole de mor-
mnI de la flll lul HeI.
12. (a) Blbl. cea veachle are: lnalnIea norodulul
pmnIulul l lnalnIea flllor lul HeI. 15. (b) n
jldovle easIe: ,Doamne al mleu, asculI-m pre
mlne, pmnI de paIru suIe de slcll de argln{l,
lnIr mlne l lnIr Ilne ce easIe.
*Psalm
14, 9
Slrah
44, 21
1 Maca.
2, 52
Luca
1, 73
Evrel
6, 13
17
*Sus
12, 3
18, 18
Jos
26, 4
Slrah
44, 25 [23]
FapIe
3, 15 [25]
*Jos
35, 27
1.
2.
21
CARTEA FACERII CAP 24
CAP 24
Aoroom, jurdnJu- slugo so in Mesopotomo
trmjdnJu-l s6 ceorce muore lu lsooc, ocesto ludnJ s6mn
Je lo Dumnezeu ojl6 pre Reoeco, cu ooo p6rnjlor o
jrojlor cu o e o oJuce lo lsooc, pre coreo el o o muore,
oo s6 mdng6e Jup6 moorteo mdne-so.
l Avraam era bIrn peIrecuI ln
zlle, l Domnul blne au cuvn-
IaI pre Avraam lnIru IoaIe.
Sl au zls Avraam slugll sale
cell mal bIrne a casll sale, carele era mal
mare presIe IoaIe ale sale:* ,Pune mna Ia
supI armul mleu.
3. Sl Ie volu jura, pre Domnul Dumnezeul
cerlulul l pre Dumnezeul pmnIulul, ca
feclorulul mleu, Isaac, s nu lal mulare dln
feaIele hananellor, lnIr carll lculesc eu.
4. Cl ln pmnIul mleu, unde m-am nscuI
eu, vel mearge, l ln neamul mleu, l vel luoa
mulare fllulul mleu, Isaac, de acolo.
5. Sl au zls cIr dnsul sluga: ,Dar de nu
va vrea mularea s vle cu mlne ln pmnIul
acesIa, lnIoarce-volu pre fllul Iu acolo, ln
pmnIul de unde al lelI.
6. Iar Avraam au zls cIr dnsul: ,Ia
amlnIe s nu lnIorcl pre fllul mleu acolo.
7. Domnul Dumnezeul cerlulul l Dumne-
zeul pmnIulul, Cel ce m-au luaI dln casa
IIne-mleu l dln pmnIul ln care m-am
nscuI, Cel ce ml-au grlI l S-au juraI mle,
zlcnd:* Tle volu da pmnIul acesIa, l
semln{lel Iale. AcesIa va IrlmlIe pre lngerul
Su lnalnIea Ia, l vel luoa mulare feclorulul
mleu de acolo.
8. Iar de nu va vrea mularea s vle cu Ilne
ln pmnIul acesIa, curaI vel fl Iu de jurmn-
Iul mleu, numal pre feclorul mleu s nu-l
lnIorcl acolo.
9. Sl au pus sluga mna sa supI armul lul
Avraam, sIpnulul su, l au juraI pre
cuvnIul acesIa.
1. Sl au luaI sluga zeace cmlle dln c-
mllele sIpnulul su l dln IoaIe bunI-
{lle sIpnulul su, cu slne, l sculndu-s
s-au dus ln MesopoIamlla, ln ceIaIea lul
Nahor.
11. Sl au aezaI cmllele s odlhneasc afar
de ceIaIe lng fnIna apel de seara, unde
les dup ap.
12. Sl au zls: ,Doamne, Dumnezeul sIpnu-
lul mleu, Avraam, f cale bun lnalnIea mea
asIzl l f mll cu sIpnul mleu, Avraam.
13. IaI, eu sIau la fnIna apel, l feaIele
celor ce lculesc ln ceIaIe les ca s scoa{
ap.
14. Sl va fl fecloara crlla eu vol zlce:
Pleac vadra Ia s beau, l ea va zlce mle:
Bea Iu l cmllele Iale le volu adpa, p-
n ce vor lnceIa IoaIe a bea, pre aceasIa o
al gIlI lul Isaac, slugll Tale, l lnIru aceasIa
volu cunoaIe c al fcuI mll cu sIpnul
mleu, Avraam.
15. Sl au fosI mal lnalnIe de a svrl el
grlnd lnIru cugeIul su, laI, au lelI afar
Reveca, faIa lul VaIull, feclorulul Melhel,
mulerll lul Nahor, fraIelul lul Avraam, avnd
vadra pre umrul su.
16. Sl fecloara era frumoas la fa{ foarIe,
fecloar era, brbaI nu o au cunoscuI pre
ea, l, pogorndu-s la fnIn, au umpluI
vadra l s-au sulI.
17. Sl au alergaI sluga lnalnIea el, l au zls:
,D-ml s beau pu{lnIea ap dln vadra Ia.
18. Iar ea au zls: ,Bea, doamne. Sl gr-
blnd, au slobozlI vadra pre bra{ul su l l-au
adpaI pn au lnceIaI a bea.
19. Sl au zls: ,Sl cmllelor Iale volu scoaIe
ap pn ce vor bea IoaIe.
2. Sl au grblI l au deerIaI vadra ln
adpIoare, l larl au alergaI la fnIn
s scoa{ ap, l au adpaI IoaIe cmllele.
21. Iar omul o socoIea pre ea l Icea, ca
s cunoasc, lndrepIaI-au Dumnezeu calea
lul, au ba?
22. Sl au fosI dup ce au lnceIaI IoaIe
cmllele a bea, au luoaI omul cercel de aur,
care Irgea cIe o drahm, l doao br{rl
pre mlnlle el, care Irgea zeace msurl de
aur.
23. Sl o au lnIrebaI pre dnsa l au zls: ,A
cul faI eIl? Spune-ml de easIe la IaIl Iu
loc s sllulm nol.
24. Iar ea au zls lul: ,FaI snI a lul VaIull,
fllul Melhel, pre carele l-au nscuI ea lul
Nahor.
25. Sl l-au zls lul: ,Sl pale l fn mulI easIe
la nol, l loc de sllulI.
26. Sl blne prnd omulul, s-au lnchlnaI
Domnulul l au zls:
27. ,Blne e cuvnIaI Domnul Dumnezeul
sIpnulul mleu, Avraam, Cel ce nu au luoaI
drepIaIea Sa l adevrul de la sIpnul mleu,
l pre mlne m-au lndrepIaI la casa fraIelul
sIpnulul mleu.
28. Sl, alergnd prunca, au spus ln casa
mumel sale, dup cuvlnIele aceasIea.
29. Iar Reveca avea fraIe, anume Lavan, l
au alergaI Lavan la om afar, la fnIn.
3. Sl au fosI deaca au vzuI cercell l
br{rlle ln mlnlle soru-sa, l auzlnd cuvln-
Iele Revechel, surorel sale, carea zlcea:
,Aea ml-au grlI omul, l au venlI la om
unde sIa el cu cmllele la fnIn.
31. Sl au zls lul: ,Vlno, lnIr lnlunIru, blne-
cuvnIaIe al Domnulul, penIru ce sIal afar?
Eu am gIlI cas l loc cmllelor.
32. Sl au lnIraI omul ln cas l au des-
crcaI cmllele, l au daI pale l fn
*Jos
46 [47], 29
*Sus
12, 7
13, 16
15, 18
Jos
26, 4
1.
2.
CARTEA FACERII
22
CAP 24
cmllelor l ap de splaI plcloarelor lul l
plcloarelor oamenllor celor ce era cu el.
33. Sl le-au pus lor plne s mnnce, lar
el au zls: ,Nu volu mnca pn ce nu volu
grl cuvlnIele meale. Sl el au zls: ,GrlaIe!
34. Sl el au zls: ,Sluga lul Avraam snI eu,
35. Sl Domnul blne au cuvnIaI pre sIpnul
mleu foarIe, l s-au mrlI, l l-au daI lul ol l
vl{el l arglnI l aur, slugl l slujnlce, cmlle,
l aslnl.
36. Sl Sarra, mularea sIpnulul mleu, au
nscuI un feclor sIpnulul mleu dup ce
au lmbIrnlI el, l l-au daI lul IoaIe cIe au
avuI.
37. Sl m-au juraI sIpnul mleu, zlcnd: S
nu lal mulare fllulul mleu dln feaIele
hananellor, lnIr carll lculesc eu ln pmnIul
lor.
38. Cl numal la casa IIne-mleu s mergl l
la neamul mleu, l vel luoa mulare feclorulul
mleu de acolo.
39. Iar eu am zls sIpnulul mleu: Dar de
nu va vrea s vle cu mlne?
4. Sl ml-au zls: Domnul Dumnezeu, lnaln-
Iea Cul blne am plcuI, Acela va IrlmlIe pre
lngerul Su cu Ilne l va lndrepIa calea Ia, l
vel luoa mulare fllulul mleu dln neamul mleu
l dln casa IIne-mleu.
41. AIuncl curaI vel fl de blsImul mleu,
deaca vel venl la neamul mleu l nu vor da
{le, l Iu vel fl curaI de jurmnIul mleu.
42. Sl venlnd eu asIzl la fnIn am zls:
Doamne Dumnezeul sIpnulul mleu, Avra-
am, de vel lndrepIa Tu calea mea pre carea
acum merg.
43. IaI, sIau la fnIna apel, l feaIele
oamenllor ceI{ll vor lel ca s la ap, l va fl
fecloara crlla eu volu zlce: 'D-ml s beau
pu{lnIea ap dln vadra Ia'.
44. Sl ea-ml va zlce: 'Sl Iu bea, l cmllelor
Iale volu scoaIe ap', aceasIa easIe mularea
carea o au gIlI Domnul lul Isaac, slujll Sale,
l lnIru aceasIa volu cunoaIe c al fcuI mll
cu sIpnul mleu, Avraam.
45. Sl au fosI mal lnalnIe de a sfrl eu grlnd
ln cugeIul mleu, lndaI au lelI Reveca cu
vadra pre umr l s-au pogorI la fnIn l
au scos ap, l am zls el: D-ml s beau.
46. Sl ea, grblnd, au slobozlI vadra pre
bra{ul su de pre dnsa, l au zls: Bea Iu, l
cmllele Iale le volu adpa. Sl am beuI, l
cmllele le-au adpaI.
47. Sl o am lnIrebaI pre ea, l am zls: A cul
faI eIl Iu? Spune mle. Sl ea au zls: FaI
snI eu a lul VaIull, feclorulul lul Nahor, pre
carele au nscuI lul Melha. Sl am pus cercell
pre bra{ul el, l br{erlle pre mlnlle el.
48. Sl, prndu-ml blne, m-am lnchlnaI
Domnulul l blne am cuvnIaI pre Domnul
Dumnezeul sIpnulul mleu, Avraam, Cel ce
m-au lndrepIaI ln calea adevrulul, ca s lau
pre faIa fraIelul sIpnulul mleu, fllulul su.
49. Decl, de ve{l face vol mll l drepIaIe
cu sIpnul mleu, spune{l-ml, ca s m
lnIorc spre dreapIa sau spre sInga.
5. Sl, rspunzlnd Lavan l VaIull, au zls:
,De la Domnul au lelI lucrul acesIa, nu vom
puIea grl {le lmproIlv, nlcl ru, nlcl blne.
51. IaI, Reveca lnalnIea Ia easIe, la-o l Ie
du l s fle mulare feclorulul sIpnulul Iu,
dup cum au grlI Domnul.
52. Sl au fosI dup ce au auzlI sluga lul
Avraam cuvlnIele lor, s-au lnchlnaI pre
pmnI lul Dumnezeu.
53. Sl, sco{lnd sluga vase de arglnI l de
aur, l lmbrcmlnIe, au daI Revechel, l
darurl au daI fraIelul el l mumel el.
54. Sl au mncaI l au beuI el l oamenll
cel ce era cu el, l au dormlI, l, sculndu-s
dlmlnea{, au zls: ,Slobozl{l-m, s m duc
la sIpnul mleu.
55. Sl au zls fra{ll l mum-sa: ,S rmlle
faIa cu nol ca vro zeace zlle, l dup aceaea
s va duce.
56. Iar el au zls cIr el: ,Nu m oprl{l, c
Domnul au lndrepIaI calea mea lnIru mlne,
slobozl{l-m, ca se merg la sIpnul mleu.
57. Iar el au zls: ,S chemm prunca l s
lnIrebm gura el. Sl au chemaI pre Reveca
l l-au zls el: ,Mearge-vel cu omul acesIa?
58. Iar ea au zls: ,Mearge-volu.
59. Sl au slobozlI pre Reveca, sora sa, l
averlle el, l pre sluga lul Avraam l pre cel
ce era cu dnsul.
6. Sl blne au cuvnIaI pre Reveca, l l-au
zls el: ,Sora noasIr eIl, f-Ie lnIru mll de
zecl de mll, l s moIeneasc smn{a Ia
ceI{lle neprllaIlnllor.
61. Sl sculndu-s Reveca l slujnlclle el,
s-au sulI pre cmlle l s-au dus cu omul; l
lund sluga pre Reveca, s-au dus.
62. Iar Isaac mergea prln pusIle de cIr
FnIna* Vedenlel, l el lcula ln pmnIul
cel de cIr amllazzl.
63. Sl au lelI Isaac ca s se preumble la
cmp de cIr sear, l, cuInd cu ochll,
au vzuI cmllele venlnd.
64. Sl, cuInd Reveca cu ochll, au vzuI
pre Isaac l au srlI de pre cmll.
65. Sl au zls cIr slug: ,Clne easIe omul
acela carele mearge pre cmp lnalnIea
noasIr? Sl au zls sluga: ,AcesIa easIe
sIpnul mleu. Iar ea, lundu-l vemn-
Iul, s-au lmbrcaI.
*Sus
16, 14
23
CARTEA FACERII CAP 24 SI 25
dlnIlu nscuI, Ismall l NaveoI l Chldar l
Navdell l Masam.
14. Sl Masma l Duma l Masl.
15. Sl Hodan l Teman l IeIur l Nafes l
Chedma.
16. AceIla snI flll lul Ismall, l aceasIea
snI numele lor, ln corIurlle lor l lnIru
slaurlle lor, dolsprzeace bolarl dup
neamul lor.
17. Sl aceIla snI anll vle{ll lul Ismall, o
suI Irelzecl l eapIe de anl, l slblnd, au
murlI l s-au pus lng neamul su.
18. Sl au lculI de la EvllaI pn la Sur, carea
easIe lnalnIea fea{ll EghlpIulul, pn au venlI
la aslrlanl, lnalnIea IuIuror fra{llor lul au
lculI.
19. Sl aceasIea snI naIerlle lul Isaac, fllul
lul Avraam: Avraam au nscuI pre Isaac.
2. Iar Isaac era de paIruzcl de anl cnd
au luaI pre Reveca, faIa lul VaIull Slrulul,
dln (b) MesopoIamlla Slrlel, sora lul Lavan,
le mulare.
21. Sl s-au rugaI Isaac Domnulul penIru
Reveca, mularea sa, c era sIearp, l l-au
asculIaI pre el Dumnezeu, l au luaI ln
pnIece Reveca, mularea lul.
22. Sl slIa pruncll lnIru dnsa, l au zls ea:
,De era s fle aea, ce au fosI de llps a lua ln
pnIece? Sl s-au dus s lnIreabe pre Domnul.
23.* Sl au zls el Domnul: ,Doao neamurl ln
pnIecele Iu snI, l doao noroade dln
pnIecele Iu s vor lmpr{l, l norod pre
norod va lnIreace, l cel mal mare va slujl
celul mal mlc.
24. Sl s-au umpluI zllele ca s nasc ea, l
era geamenl ln pnIecele el.
25.* Sl au lelI fllul cel lnIlu nscuI rou
IoI, cu o pllale proas, l au chemaI numele
lul Isav.
26.* Sl dup acesIa, au lelI fraIele lul, l
mna lul {lnea de clclu pre Isav, l au che-
maI numele lul Iacov. Iar Isaac era de ase-
zecl de anl cnd au nscuI Reveca pre aceIla.
27. Sl au crescuI junl, l au fosI Isav om
carele Ile vna l lucrIorlu de pmnI, lar
Iacov au fosI om nedeprlns, lculnd acas.
28. Sl lubea Isaac pre Isav, penIru c mnca
dln vnaIul lul, lar Reveca lubea pre Iacov.
29. Sl au flerI Iacov flerIur, l au venlI Isav
de la cmp osIenlI.
3. Sl au zls Isav lul Iacov: ,D-ml s mnnc
dlnIr-aceasI bucaI rollaIlc, c slbesc
eu. PenIru aceaea s-au chemaI numele lul
Edom.*
2. (b) n cea veachle llpseaIe: dln MezopoIa-
mlla Slrlll, sora lul Lavan.
*1 Para.
1, 31
*1 Para.
1, 29
*Rom.
9, 1
*Osle.
12, 3
*MaIe.
1, 2
*Avdl.
1, 1
Evrel
12, 16
66. Sl au spus sluga lul Isaac IoaIe cuvlnIele
cIe au fcuI.
67. Sl au lnIraI Isaac ln casa mumel sale l
au luaI pre Reveca, l s-au fcuI lul mulare,
l o au lublI pre dnsa, l s-au mnglaI Isaac
penIru Sarra, mum-sa.
CAP 25
Aoroom i o muore note Jntr-inso prunc, c6roro
le J6 Jorur, or6 lu lsooc i los6 motenreo, moore
Aoroom. lsmol, Jup6 ce note Jospr6zeoce boor,
moore. lsooc s6 roog6 pentru muoreo so, c6 ero steorp6,
ou n6scut Jo prunc geomen, pre lsoo pre locoo,
cel mo more -ou odnJut celu mo mc notereo ceo
Jntdu.
l, adognd Avraam, l-au luaI
mulare, a crlla numele era
HeIura.
Sl ea au nscuI lul pre Zom-
vran l pre Iezan l pre Madal l pre Madlam
l pre Iezvoc l pre Sole.
3. Sl Iezan au nscuI pre Sava l pre Dedan,
l flll lul Dedan au fosI (a): Asurllm l LaIu-
sllm l Laomlm.
4. Sl flll lul Madlam: Ghefar l Aflr l Enoh
l Avlda l Eldaga, Io{l aceIla era feclorll
HeIurel.
5. Sl au daI Avraam IoaIe averlle sale lul
Isaac, feclorulul su.
6. Sl feclorllor {llIoarelor sale au daI Avra-
am darurl, l lnc fllnd el vlu, l-au scos pre
el ln laIurl de la Isaac, fllul su, cIr rsrlI,
la pmnIul rsrlIurllor.
7. Sl aceIla snI anll zllelor vle{ll lul
Avraam, c{l au IrlI, o suI eapIezecl l
clncl de anl.
8. Sl, slblnd Avraam, au murlI lnIru bIr-
nea{e bune, bIrn l plln de zlle, l s-au
pus lng norodul su.
9. Sl l-au lngropaI pre dnsul Isaac l
Ismall, amndol feclorll lul, ln peIera cea
lndolI, ln {arlna lul Efron, feclorulul lul Saar
HeIeulul, carea easIe ln preajma Mamvrel.
1. Tarlna l peIera, carea au cumpraI
Avraam de la flll lul HeI, acolo au lngropaI
pre Avraam l pre Sarra, mularea lul.
11. Sl au fosI, dup ce au murlI Avraam,
blne au cuvnIaI Dumnezeu pre Isaac, fllul
lul, l au lculI Isaac lng FnIna Vederll.
12. Sl aceasIea snI naIerlle lul Ismall,
feclorulul lul Avraam, pre carele l-au nscuI
Agar EghlpIeanca, slujnlca Sarrel, lul Avraam.
13. Sl aceasIea snI numele flllor lul
Ismall, dup numele neamurllor lul:* cel
3. (a) Alex.; Blbl. rom. are: Au fosI Ragull l
Nandell [Navdeil] l Asurllm.
1.*
2.
CARTEA FACERII
24
CAP 25 SI 26
31. Sl au zls Iacov lul Isav: ,Vlnde-ml asIzl
naIerea Ia cea dlnIl.
32. Sl au zls Isav: ,IaI, eu m duc s morlu,
l ce-ml easIe mle bun naIerea cea dlnIlu?
33. Sl au zls Iacov lul: ,Joar mle asIzl.
Sl l-au juraI lul, l au vnduI Isav naIerea
cea dlnIlu lul Iacov.
34. Sl Iacov au daI lul Isav pne l flerIur
de llnIe, l au mncaI l au beuI, l, sculn-
du-s, s-au dus, l nu au bgaI sam Isav de
naIerea cea dlnIlu.
CAP 26
lsooc pentru joometeo nemernceote in Gheror. Dup6
ce o j6g6Junjo p6mdntulu bnecuodntoreo semnj
Je lo Dumnezeu, Aomeleh il mustr6 pentru ce ou zs
c6 Reoeco i eoste sor6, p6stor lor sj6JnJu-s6
pentru pujur, Aomeleh cu lsooc joce leg6tur6, lsoo s6
insoor6.
l au fosI foameIe pre pmnI,
afar de foameIea cea mal
dlnalnIe, carea au fosI ln zllele
lul Avraam, l au mers Isaac la
Avlmeleh, lmpraIul FlllsIllm ln Gherara.
2. Sl S-au arIaI Dumnezeu lul l l-au zls:
,Nu Ie pogorl ln EghlpI, cl lculaIe ln
pmnIul care volu spune Eu {le.
3. Sl lculaIe ln pmnIul acesIa l Eu
volu fl cu Ilne l Ie volu blagoslovl, c {le l
smln{lel Iale volu da IoI pmnIul acesIa,*
l volu lnIrl jurmnIul Mleu, care am ju-
raI lul Avraam, IaIlul Iu.
4. Sl volu lnmul{l smn{a Ia ca sIealele
cerlulul, l volu da semln{lel Iale IoI pmn-
Iul acesIa, l lnIru smn{a Ia* s vor blagos-
lovl IoaIe neamurlle pmnIulul.
5. PenIru c au asculIaI Avraam, IaIl Iu,
cuvnIul Mleu l au pzlI porunclle Meale l
lnv{Iurlle Meale l lndrepIrlle Meale l
leglle Meale.
6. Sl au lculI Isaac ln Gherarl.
7. Sl au lnIrebaI oamenll loculul despre
Reveca, mularea lul, l au zls: ,Sor mle
easIe, c s-au IemuI a zlce: ,Mulare-ml
easIe, ca nu doar s-l ucld oamenll loculul
penIru Reveca, c era frumoas la fa{.
8. Sl au fosI acolo ln mulI vreame, l,
ulIndu-s Avlmeleh, lmpraIul Gherarllor,
pre fereasIr, au vzuI pre Isaac jucndu-s
cu Reveca, mularea sa.
9. Sl au chemaI Avlmeleh pre Isaac l l-au
zls lul: ,Cu adevraI mulare-{l easIe? PenIru
ce, dar, al zls: Sor-ml easIe? Sl au zls
Isaac: ,PenIru ca nu cumva s morlu penIru
dnsa.
1. Sl l-au zls Avlmeleh lul: ,Ccl al f-
1. (a) Jld.: pcaI foarIe mare, care dln neIlln{
cuI aceasIa noao? Pu{ln au fosI c nu au
dormlI clneva dln neamul mleu cu mularea
Ia l al fl adus presIe nol neIlln{ (a).
11. Sl au porunclI Avlmeleh la IoI norodul
su, zlcnd: ,ToI cel ce s va aIlnge de omul
acesIa l de mularea lul vlnovaI va fl mor{ll.
12. Sl au smnaI Isaac ln pmnIul acela,
l au aflaI ln anul acela orzul dnd lnsuIlI, l
l-au blagoslovlI pre el Domnul.
13. Sl s-au lnl{aI (b) omul l, mergnd
lnalnIe, mal mare s fcea, pn ce s-au fcuI
mare foarIe.
14. Sl s-au fcuI lul doblIoace de ol l
doblIoace de bol l arIurl mulIe, l l-au
plsmulI lul flllsIllmll.
15. Sl IoaIe fnInlle cIe au spaI sluglle
IIne-su pre vreamea IIne-su le-au
asIupaI flllsIllmll l le-au umpluI cu pmnI.
16. Sl au zls Avlmeleh cIr Isaac: ,Du-Ie
de la nol, c Ie-al fcuI mal Iare decI nol
foarIe.
17. Sl s-au dus de acolo Isaac, l au desc-
lecaI ln Valea Gherarllor, l au lculI acolo.
18. Sl Isaac larl au spaI fnInlle apll,
care le-au fosI spaI sluglle lul Avraam, IaIlul
su, l le-au asIupaI flllsIllmll dup ce au
murlI Avraam, IaIl su, l le-au chemaI cu
numele cu care le-au fosI chemaI IaIl su.
19. Sl au spaI sluglle lul Isaac ln Valea
Gherarllor, l au aflaI acolo lzvor de ap vle.
2. Sl s-au sfdlI psIorll Gherarllor cu
psIorll lul Isaac, zlcnd c a lor easIe apa,
l au numlI numele fnInel SIrmbIaIe,
penIru c sIrmbIaIe l-au fcuI lul.
21. Sl, ducndu-s de acolo, au spaI alI
fnIn, l s prlcea l penIru aceaea, l au
numlI numele el Vrajb.
22. Sl, ducndu-s de acolo, au spaI alI
fnIn, l nu s-au sfdlI penIru aceaea, l
au numlI numele el L{lme, zlcnd c: ,Acum
ne-au l{lI pre nol Domnul l ne-au crescuI
pre pmnI.
23. Sl s-au sulI de acolo la FnIna Jurmn-
Iulul.
24. Sl S-au arIaI lul Domnul ln noapIea a-
ceaea l au zls: ,Eu snI Dumnezeul lul Avra-
am, IaIlul Iu, nu Ie Ieame, c cu Ilne snI
l Ie volu blnecuvnIa l volu lnmul{l smn-
{a Ia penIru Avraam, IaIl Iu.
25. Sl au zldlI acolo olIarlu, l au chemaI
numele Domnulul, l au pus acolo corIul su,
l au spaI acolo sluglle lul Isaac fnIn ln
Valea Gherarllor.
26. Sl Avlmeleh s-au dus la dnsul de la
Gherarl l OhozaI, carele {lnea pre noru-sa,
l-am fl fcuI. 13. (b) Sl s-au lnl{aI, adec, s-au
lmbog{lI, s-au fcuI vesIlI.
*Sus
12, 7
15, 18
*Sus
12, 3
18, 18
22, 17
1.
25
CARTEA FACERII CAP 26 SI 27
l Flhon, mal-marele oasIel puIerll lul.
27. Sl au zls cIr el Isaac: ,PenIru ce a{l
venlI la mlne? Sl vol m-a{l urI l m-a{l scos
de la vol.
28. Iar el au zls: ,Vzlnd am vzuI c
Domnul easIe cu Ilne, l am zls s fle
jurmnI lnIr nol l lnIr Ilne l s punem
legIur cu Ilne.
29. Ca s nu facl cu nol ru, precum nol nu
ne-am scrblI de Ilne, l precum nol blne
am foloslI {le l Ie-am scos cu pace, l Iu
acum eIl blnecuvnIaI de la Domnul.
3. Sl au fcuI lor osp{, l au mncaI l au
beuI.
31. Sl, sculndu-s dlmlnea{, au juraI fleIe-
carele deaproapelul su, l l-au slobozlI pre
dnll Isaac, l s-au dus de la el cu mnIulre
(v).
32. Iar au fosI lnIru aceaeal zl, venlnd
sluglle lul Isaac, l-au spus penIru fnIna ce
au spaI l au zls: ,Nu am aflaI ap (g).
33. Sl o au numlI jurmnI, l, penIru acea-
ea, au chemaI numele ceI{ll aceaea, FnI-
na JurmnIulul, pn ln zloa de asIzl.
34. Iar Isav era de paIruzecl de anl, l au
luaI mulare pre IudlI, faIa lul Veoh HeIeulul,
l pre VaslmaI, faIa lul Elon HeIeulul.
35.* Sl ncjlla eale pre Isaac l pre Reveca.
CAP 27
locoo, Jn sjotul mum6-so, o bnecuodntoreo in locul lu
lsoo, pentru o c6ruo pzm6, inJemndnJu-s6 Je mum6-so,
juge in Horon, lo looon.
l au fosI dup ce au lmbIrnlI
Isaac l au slblI ochll lul a
vedea, au chemaI pre Isav, fllul
su cel mal mare, l l-au zls lul:
,Fllul mleu. Sl el au rspuns: ,IaI, eu.
2. Sl au zls lul: ,IaI, am lmbIrnlI l nu
Ilu zloa sfrlIulul mleu.
3. Acum, dar, la-{l unealIa Ia, Iulba l
arcul, l lel la cmp.
4. Sl s-ml vnezl mle vnaI l s-ml facl
mncare, precum lubesc eu, l s-ml aducl
s mnnc, ca s Ie blnecuvlnIeaze sufleIul
mleu mal lnalnIe de ce volu murl.
5. Iar Reveca au auzlI pre Isaac grlnd cu
Isav, fllul su, l s-au dus Isav la cmp s
vneaze vnaI IIne-su.
6. Sl au zls Reveca cIr Iacov, fllul su
cel mal Ilnr: ,S Ill c am auzlI pre Isaac,
IaIl Iu, grlnd cu Isav, fraIele Iu, l
zlcndu-l:
7. Ad-ml vnaI l-ml f de mncare,
ca mncnd s Ie blnecuvlnIez lnalnIea
31. (v) Jldo.: Cu pace, snIol. 32. (g) Jldo.
Domnulul mal lnalnIe de ce morlu eu.
8. Decl, acum, fllul mleu, asculI-m pre
mlne, precum poruncesc eu {le.
9. Sl, mergnd la ol, ad-ml de acolo dol
lezl Ilnerl l bunl, l volu face pre el mncare
IIne-Iu, precum lubeaIe.
1. Sl-l vel duce lnlunIru la IaIl Iu l va
mnca, ca s Ie blnecuvlnIeaze IaIl Iu mal
lnalnIe de ce va murl.
11. Iar Iacov au zls cIr Reveca, mum-sa:
,FraIele mleu, Isav, easIe om pros, lar eu
snI om neaIed.
12. Ca nu cumva s m plple IaIl mleu, l
volu fl lnalnIea lul ca un lnelIorlu, l volu
aduce asupra mea blsIm, lar nu blnecu-
vnIarea.
13. Sl l-au zls lul mum-sa: ,Asupra mea s
fle blsImul Iu, fllule, numal asculI
cuvnIul mleu l, mergnd, ad-ml.
14. Sl, mergnd, au luaI l au adus la
mum-sa, l au fcuI mum-sa bucaIe,
precum lubea IaIl lul.
15. Sl, lund Reveca halna cea mal bun a
lul Isav, feclorulul su celul mal mare, carea
era la dnsa ln cas, au lmbrcaI pre Iacov,
fllul su cel mal Inr.
16. Sl cu plelceluele lezllor au lnfuraI
bra{ele lul l gollclunea grumazulul lul.
17. Sl au daI bucaIele l plnea care fcus
ln mlnlle lul Iacov, fllulul su, l le-au dus
la IaIl su.
18. Sl au zls: ,TaI. Iar el au zls: ,IaI,
eu, clne eIl Iu, fllule?
19. Sl au zls Iacov IIne-su: ,Eu snI Isav,
cel lnIlu nscuI al Iu, fcuI-am precum
ml-al grlI mle. Scoal-Ie l ezl l mnnc
dln vnaIul mleu, ca s m blnecuvnIeaze
sufleIul Iu.
2. Sl au zls Isaac flllul su: ,Ce easIe
aceasIa, ce al aflaI aea curnd, o, fllule?
Iar el au zls: ,Ce au daI-a Domnul Dumne-
zeul Iu lnalnIea mea.
21. Sl au zls Isaac lul Iacov: ,Aprople-Ie la
mlne l Ie volu plpl, fllule, oare Iu eIl fllul
mleu, Isav, au nu?
22. Sl s-au apropllaI Iacov la Isaac, IaIl
su, l l-au plplI pre el l au zls: ,Glasul cu
adevraI easIe glasul lul Iacov, lar mlnlle
snI mlnlle lul Isav.
23. Sl nu l-au cunoscuI pre el, penIru c ml-
nlle lul era proase ca mlnlle lul Isav fraIelul
su, l l-au blnecuvnIaI pre el l au zls:
24. ,Tu eIl fllul meu, Isav. Iar el au zls:
,Eu. Sl au zls:
25. ,Adu-ml, l volu mnca dln vnaIul Iu,
fllule, ca s Ie blnecuvlnIeaze sufleIul mleu.
Sl l-au adus lul l au mncaI, l l-au adus l
vln, l au beuI.
26. Sl l-au zls Isaac, IaIl su, lul: ,A-
l laIln.: l au zls: ,Am aflaI ap.
*Jos
27, 46
1.
CARTEA FACERII
26
CAP 27 SI 28
prople-Ie de mlne l m sruI, fllule.
27. Sl, apropllndu-s, l-au sruIaI, l lndaI,
cI au mlroslI mlrosul halnelor lul, l-au blne-
cuvnIaI pre dnsul l au zls: ,IaI mlrosul
fllulul mleu, ca mlrosul unel {arlne pllne,
carea o au blnecuvnIaI Domnul.
28. Sl s-{l dea {le Dumnezeu dln roao
cerlulul l dln grslmea pmnIulul l
mul{lme de gru l de vln.
29. Sl s slujeasc {le neamurl l s se
lnchlne {le domnl l s fll domn fraIelul Iu,
l s vor lnchlna {le feclorll IIne-Iu. Cel
ce Ie va blsIma blsImaI s fle, cel ce Ie
va blnecuvnIa blnecuvnIaI s fle.
3. Sl au fosI dup ce au lnceIaI Isaac a
blnecuvnIa pre Iacov, fllul su, l au fosI
dup ce au lelI Iacov de la fa{a lul Isaac,
IIne-su, venlI-au l Isav, fraIele lul, de la
vnaI.
31. Sl au fcuI l el bucaIe, l au adus II-
ne-su l au zls: ,S se scoale IaIl mleu l
s mnnce dln vnaIul fllulul su, ca s m
blnecuvlnIeaze sufleIul Iu.
32. Sl au zls Isaac, IaIl su: ,Clne eIl Iu?
Iar el au zls: ,Eu snI Isav, fllul Iu cel
lnIlu nscuI.
33. Sl s-au splmnIaI Isaac cu spalm mare
foarIe l au zls: ,Dar clne easIe cel ce ml-au
vnaI mle vnaI, l ml-au adus l am mncaI
dln IoaIe, mal lnalnIe de ce al venlI Iu? Sl
l-am blnecuvlnIaI l va fl blnecuvlnIaI.
34. Sl au fosI dup ce au auzlI Isav cuvlnIele
lul Isaac, IIne-su, au sIrlgaI cu glas mare
l amar foarIe l au zls: ,BlnecuvlnIeaz-m
l pre mlne, IaI.
35. Iar el au zls: ,VenlI-au fraIele Iu cu
lnelclune l au luaI blnecuvnIarea Ia.
36. Sl au zls Isav: ,DrepI s-au chemaI nu-
mele lul Iacov, c acum a doao oar m-au
lnelaI,* l naIerea mea cea dlnIlu o au luaI
l blnecuvnIarea mea. Sl au zls Isav: ,Dar
nu ml-al lsaI l mle blnecuvnIare, IaI?
37. Sl, rspunzlnd Isaac, au zls cIr Isav:
,nc l domn l-am fcuI pre el {le, l pre
Io{l fra{ll lul l-am fcuI lul slugl, l cu gru
l cu vln l-am lnIrlI pre el, dar {le ce volu
face, fllule?
38. Sl au zls Isav cIr IaIl su: ,Au, doar,
numal o blnecuvnIare easIe la Ilne, IaI?
BlnecuvlnIeaz-m l pre mlne, IaI.
39. Sl umlllndu-s Isaac, au sIrlgaI cu glas
mare Isav l au plns, l rspunzlnd Isaac
IaIl lul, l-au zls:* ,IaI, dln grslmea pmn-
Iulul va fl hrana Ia l dln roao cerlulul de
sus.
4. Sl cu sablla Ia vel Irl, l fraIelul
Iu vel slujl, l va fl cnd vel lpda
l vel dezlega jugul lul de pre grumazul
Iu.
41. Sl purIa plzm Isav asupra lul Iacov,
penIru blnecuvnIarea* cu carea l-au
blnecuvnIaI pre el IaIl su, l au zls Isav
lnIru cugeIul su: ,S se aprople zllele
jealel IaIlul mleu, ca s ucld pre Iacov,
fraIele mleu.
42. Sl s-au spus Revecl cuvlnIele lul Isav,
feclorulul su cel mal bIrn, l, Irlml{lnd,
au chemaI pre Iacov, feclorul su cel mal
Inr, l l-au zls lul: ,IaI, Isav, fraIele Iu,
s laud asupra Ia c Ie va omorl.
43. Acum, dar, fllul mleu, asculI cuvnIul
mleu l, sculndu-Ie, fugl ln MesopoIamlla,
la Lavan, fraIele mleu, ln Haran.
44. Sl lculaIe cu el cIeva zlle, pn ce
s va lnIoarce mnlla l lu{lmea fraIelul Iu
de la Ilne.
45. Sl va ulIa ce al fcuI lul, l volu IrlmlIe
de Ie volu chema de acolo, ca nu cumva
lnIr-o zl s m llpsesc de vol, de amndol
feclorll.
46.* Sl au zls Reveca cIr Isaac: ,Ml-am
urI vlla{a penIru feaIele feclorllor lul HeI,
de va luoa Iacov mulare dln feaIele pmn-
Iulul acesIula, de ce-ml easIe mle vlla{a?
CAP 28
locoo, ludnJ blogoslooene Je lo tot6l s6u JucdnJu-s6
in Mesopotomo, oeoJe in os scor6, pre coreo ero int6rt
Domnul, , Jup6 ce ou luot j6g6Junj6 Jespre p6mdnt
Jespre inmuljreo s6mdnj, JeteptdnJu-s6, s6 roog6
s6 j6g6Juote lu Dumnezeu.
l, chemnd Isaac pre Iacov,
l-au blagoslovlI pre el l l-au
porunclI lul, zlcnd: ,S nu lal
mulare dln feaIele hananellor.
2. Cl Ie scoal l Ie du ln MesopoIamlla,
la casa lul VaIull, IaIl mumel Iale, l s lal
{le de acolo mulare dln feaIele lul Lavan,
fraIele mumel Iale.
3. Sl Dumnezeul mleu s Ie blagoslo-
veasc pre Ilne, l s Ie creasc l s Ie
lnmul{asc, l s fll lnIru adunrl de
neamurl.
4. Sl s dea {le blnecuvnIarea lul Avra-
am, IaIlul mleu, {le l semln{lel Iale dup
Ilne, ca s moIeneIl pmnIul ln care
lculeIl Iu acum, care l-au daI Dumnezeu
lul Avraam.
5.* Sl au Irlmls Isaac pre Iacov, l s-au
dus ln MesopoIamlla la Lavan, feclorul lul
VaIull Slrulul, fraIele Revecl, mumel lul
Iacov l a lul Isav.
6. Sl au vzuI Isav c blne au cuvnIaI
Isaac pre Iacov l l-au Irlmls ln Mesopo-
Iamlla Slrlel, s-l la le mulare de acolo,
cnd blne-l cuvnIa pre el, l l-au porunclI
lul, zlcnd: ,S nu lal mulare dln feaIele lul
Hanaan.
*Sus
25, 34
*Evrel
11, 2
*Avdlu
2 [1]
*Sus
26, 35
*Sus
12, 12
1.
27
CARTEA FACERII CAP 28 SI 29
7. Sl au asculIaI Iacov pre IaIl su l pre
mum-sa, l s-au dus ln MesopoIamlla
Slrlel.
8. Sl vzlnd l Isav c snI reale feaIele
lul Hanaan, lnalnIea lul Isaac, IaIlul su,
9. S-au dus Isav la Ismall l au luoaI pre
MaelgI, faIa lul Ismall, feclorulul lul Avra-
am, sora lul NaveoI, lng mulerlle sale,
mulare.
1. Sl au lelI Iacov de la FnIna Jur-
mnIulul l au mers ln Haran.
11. Sl au aflaI un loc l au dormlI acolo,
c apusease soarele, l au luaI dln pleIrlle
loculul acelula l l-au pus le cpIlu,
l au adormlI ln locul acela, l au vzuI
vls.
12. Sl, laI, o scar era lnIrlI pre pmnI,
a crlla capul ajungea ln cerlu, l lngerll
lul Dumnezeu s sula l s pogorea pre
dnsa.
13. Sl Domnul era lnIrlI lnIr-lnsa, l au
zls:* ,Eu snI Dumnezeul lul Avraam,
IaIlul Iu, l Dumnezeul lul Isaac, nu Ie
Ieame, pmnIul ln care Iu dorml pre
dnsul {le-l volu da l smln{lel Iale.
14. Sl va fl smn{a Ia ca nslpul pmn-
Iulul,* l s va l{l spre mare l spre mllaz-
zl l spre mllaznoapIe l spre rsrlI,* l
blne s vor cuvnIa lnIru Ilne IoaIe neamu-
rlle pmnIulul, l lnIru smn{a Ia.
15. Sl, laI, Eu cu Ilne snI, pzlndu-Ie ln
IoaI calea orllncIro vel mearge, l Ie volu
lnIoarce la pmnIul acesIa, c nu Ie volu
lsa, pn ce volu face IoaIe cIe am grlI
{le.
16. Sl s-au deIepIaI Iacov dln somnul su,
l au zls c: ,EasIe Domnul ln locul acesIa,
l eu n-am IluI.
17. Sl s-au IemuI l au zls: ,CI de lnfrl-
coeaI easIe locul acesIa, nu easIe aceasIa
alI, fr numal casa lul Dumnezeu, l
aceasIa easIe poarIa cerlulul.
18. Sl s-au sculaI Iacov dlmlnea{, l au
luaI pllaIra, carea o au fosI pus la cpIlul
su, l o au pus sIlp,* l au IurnaI unI-de-
lemn pre vrful el.
19. Sl au chemaI numele loculul acelula
Casa lul Dumnezeu, lar mal lnalnIe s
chema CeIaIea Ulamluz.
2. Sl s-au fgdulI Iacov fgduln{ cu
rugclune, zlcnd: ,De va fl Domnul Dum-
nezeu cu mlne l m va pzl ln calea aceasIa,
pre carea eu umblu, l de-ml va da pne s
mnnc l halne s m lmbrac,
21. Sl de m va lnIoarce snIos ln casa
IIne-mleu, l va fl mle Domnul Dum-
nezeu,
22. Sl pllaIra aceasIa, carea o am pus sIlp,
va fl mle Cas a lul Dumnezeu, l, dln IoaIe
cIe vel da mle, a zeacea volu aduce Tle.
CAP 29
Pre locoo il prmeote looon s6 tocmeote locoo cu
looon s6- slujeosc6 in eopte on pentru Rohl, , Jup6
ce s6 plnesc oce eopte on, looon, in locul Rohle, J6
lu locoo pre lo. Dup6 oceoeo, olj eopte on slujeote
pentru Rohl. Rohl ero steorp6, or6 lo potru prunc ou
n6scut.
l, rdlcndu-l Iacov plcloarele,
s-au dus ln pmnIul rs-
rlIulul la Lavan, feclorul lul
VaIull Slrlulul, fraIele Revecl,
mumel lul Iacov l a lul Isav.
2. Sl, prlvlnd, au vzuI o fnIn ln cmp,
l era acolo Irel Iurme de ol odlhnlndu-s la
ea, c dln fnIna aceaea s adpa Iurmele,
l era pllaIr mare pre gura fnInel.
3. Sl s aduna acolo IoaIe Iurmele, l
prvlea pllaIra de pre gura fnInel, l
adpa olle, l larl punea pllaIra pre gura
fnInel ln locul el.
4. Sl au zls Iacov cIr dnll: ,Fra{llor,
de unde snIe{l vol? Iar el au zls: ,Dln
Haran snIem nol.
5. Sl le-au zls lor: ,SIl{l pre Lavan, feclorul
lul Nahor? Iar el au zls: ,SIlm.
6. Sl au zls lor: ,SnIos easIe? Iar el au
zls: ,SnIos. Sl, laI, Rahll, faIa lul, vlnea
cu olle.
7. Sl le-au zls lor Iacov: ,nc easIe zlo mul-
I, l lnc nu easIe vreame a s aduna IoaIe
Iurmele, adpa{l olle l v duce{l de le paIe{l.
8. Iar el au zls: ,Nu vom puIea pn ce s
vor aduna Io{l psIorll l vor rsIurna pllaIra
de pre gura fnInel l s adpm olle.
9. nc grlnd el cu el, laI, Rahll, faIa lul
Lavan, vlnea cu olle IIne-su, c ea pIea
olle IIne-su.
1. Sl au fosI deaca au vzuI Iacov pre Rahll,
faIa lul Lavan, fraIelul mumel sale, l olle
lul Lavan, fraIelul mumel sale, apropllndu-s,
Iacov au rsIurnaI pllaIra de pre gura fn-
Inel l au adpaI olle lul Lavan, fraIelul
mumel sale.
11. Sl au sruIaI Iacov pre Rahll l, sIrlgnd,
cu glasul su, au plns.
12. Sl au spus Rahllel c easIe fraIe
IIne-su, l cum c easIe feclor Revecl;
lar ea, alergnd, au spus IaIlul su dup
cuvlnIele aceasIea.
13. Sl au fosI dup ce au auzlI Lavan numele
lul Iacov, feclorulul sororel sale, au alergaI
lnIru lnIlmplnarea lul, l, lmbr{llndu-l, l-au
sruIaI l l-au adus ln casa sa, l au spus lul
Lavan IoaIe cuvlnIele aceasIea.
14. Sl au zls Lavan lul: ,Dln oasele meale
l dln Irupul mleu eIl Iu. Sl au fosI cu el o
lun de zlle.
*Jos
35, 1
*2 Leage
12, 2
19, 8
*Sus
26, 4
*Jos
31, 13
1.
CARTEA FACERII
28
CAP 29 SI 3
15. Sl au zls Lavan cIr Iacov: ,PenIru
c fraIe-ml eIl, nu vel slujl mle ln dar!
Spune- ml, ce s fle slmbrlla Ia?
16. Iar Lavan avea doao feaIe, numele cell
mal mare, Llla, l numele cell mal Ilnere, Rahll.
17. Sl ochll Llel era bolnavl, lar Rahll era
frumoas la chlp l mndr la fa{ foarIe.
18. Sl au lublI Iacov pre Rahll l au zls:
,Volu slujl {le eapIe anl penIru Rahll, faIa
Ia cea mal Ilnr.
19. Sl au zls Lavan lul: ,Mal blne s o dau
{le decI s o dau alIul brbaI. LculaIe cu
mlne.
2. Sl au slujlI Iacov penIru Rahll eapIe
anl, l era lnalnIea lul ca nlIe zlle pu{lne,
penIru c o lubea pre dnsa.
21. Sl au zls Iacov cIr Lavan: ,D-ml mu-
larea mea, c s-au umpluI zllele s lnIru la
dnsa.
22. Sl au sIrns Lavan pre Io{l oamenll
loculul l au fcuI nunI.
23. Sl, deaca s-au fcuI sear, lund Lavan
pre Llla, faIa sa, o au bgaI lnlunIru la
Iacov, l au lnIraI la ea Iacov.
24. Sl au daI Lavan flel sale, Llel, pre Zelfan,
slujnlca.
25. Sl, dup ce s-au fcuI dlmlnea{, l, laI,
era Llla. Sl au zls Iacov cIr Lavan: ,Ce al
fcuI aceasIa mle? Au nu penIru Rahll {l-am
slujlI {le? Sl penIru ce m-al lnelaI?
26. Sl au rspuns Lavan: ,Nu easIe aea
oblcealu ln locul nosIru a da pre cea mal
Inr mal lnalnIe decI pre cea mal bIrn.
27. PllneaIe, dar, eapIe anl al aceIlla,
l-{l volu da l pre aceasIa penIru slujba ce
vel slujl mle lnc al{l eapIe anl.
28. Sl au fcuI Iacov aea, l au pllnlI l
acel eapIe anl, l l-au daI Lavan pre Rahll,
faIa sa, mulare lul.
29. Sl au daI Lavan feaIel sale pre Vala,
slujnlca.
3. Sl au lnIraI la Rahll l au lublI mal mulI
pre Rahll decI pre Llla, l l-au slujlI lul lnc
al{l eapIe anl.
31. Sl, vzlnd Domnul Dumnezeu c s
ureaIe Llla, au dechls zgul el, lar Rahll
era sIearp.
32. Sl au luaI ln pnIece Llla, l au nscuI
feclor lul Iacov, l au chemaI numele lul
Ruvln, zlcnd c: ,Au vzuI Domnul smere-
nlla mea l ml-au daI mle feclor; acum, dar,
m va lubl brbaIul mleu.
33. Sl larl au luaI Llla ln pnIece, l au
nscuI al dollea fllu lul Iacov, l au zls c:
,Au auzlI Domnul cum c m ursc l ml-au
adaos l pre acesIa. Sl au chemaI numele
lul Slmeon.
34. Sl larl au luaI ln pnIece, l au
nscuI feclor, l au zls: ,nIru aceasI vreame
acum la mlne va fl brbaIul mleu, c
am nscuI lul Irel feclorl. PenIru aceaea,
au chemaI numele lul Levl.
35. Sl, lund lnc ln pnIece, lar au nscuI
feclor, l au zls: ,Acum lnc aceasIa m volu
mrIurlsl Domnulul*. PenIru aceaea, au
chemaI numele lul Iuda, l au lnceIaI a naIe.
CAP 3
Rohl jnJ steorp6, lo inceot6 o note. AmdnJooo Jou
pre slujncle sole b6rbotulu s6u, Jntru omdnJooo s6
nosc cdte Jo prunc. lo mo note inc6 Jo j o jot6.
Rohl note pre losj. locoo cu looon s6 tocmeote Jespre
plot6. locoo intru ocest chp joorte s-ou imbog6jt.
ar vzlnd Rahll c ea nu au
nscuI lul Iacov, au plzmulI
asupra Llel, surorll sale, l au
zls lul Iacov: ,D-ml feclorl,
lar de nu, volu murl eu.
2. Sl, mnllndu-s Iacov pre Rahll, l-au zls
el: ,Au, doar, (a) Dumnezeu snI eu, Cel
ce Ie-au sIrplI de rodul pnIecelul Iu?
3. Sl au zls Rahll lul Iacov: ,IaI, slujnlca
mea, Vala, lnIr la ea, l va naIe pre
genunchll mlel, l volu face l eu feclorl
dlnIr-lnsa.
4. Sl l-au daI lul pre Vala, slujnlca sa,
mulare lul, l au lnIraI la dnsa Iacov.
5. Sl au luaI ln pnIece Vala, slujnlca
Rahllel, l au nscuI lul Iacov feclor.
6. Sl au zls Rahll: ,JudecaI-au mle Dum-
nezeu l au asculIaI glasul mleu l ml-au daI
mle fllu. PenIru aceaea, au chemaI numele
lul Dan.
7. Sl au mal luaI lnc ln pnIece Vala,
slujnlca Rahllel, l au nscuI al dollea feclor
lul Iacov.
8. Sl au zls Rahll: ,AjuIaIu-m-au Dumne-
zeu, l ml-am lnIors sororll meale, l m-am
lnIrlI. Sl au chemaI numele lul NefIallm.
9. Iar vzlnd Llla c au lnceIaI a mal naIe,
au luaI pre Zelfan, slujnlca sa, l o au daI
pre ea lul Iacov mulare.
1. Sl au luaI ln pnIece Zelfan, slujnlca
Llel, l au nscuI lul Iacov feclor.
11. Sl au zls Llla: ,nIru noroc! Sl au che-
maI numele lul Gad.
12. Sl au luaI lnc ln pnIece Zelfan, sluj-
nlca Llel, l au nscuI lul Iacov al dollea
feclor.
13. Sl au zls Llla: ,FerlclI snI eu c m
ferlcesc mulerlle. Sl au chemaI numele lul
Aslr.
14. Sl s-au dus Ruvln ln zllele seacerll de
gru, l au aflaI meare de mandragor ln
{arln, l le-au adus la Llla, mum-sa, l au
2. (a) Grece.: ln locul lul Dumnezeu snI eu.
*MaIh.
1, 2
1.
29
CARTEA FACERII CAP 3 SI 31
zls Rahll cIr soru-sa, Llla: ,D-ml dln
mandragorlle feclorulul Iu.
15. Sl au zls Llla: ,Nu easIe desIul {le c al
luaI pre brbaIul mleu? Au, doar, l mandra-
gorlle feclorulul mleu vel s le lal? Iar Rahll
au zls: ,Nu aea, doarm cu Ilne ln noapIea
aceasIa penIru mandragorlle feclorulul Iu.
16. Sl venlnd Iacov de la cmp seara, au lelI
Llla lnalnIea lul l au zls: ,La mlne s lnIrl
asIzl, c Ie-am IocmlI cu plaI penIru man-
dragorlle feclorulul mleu. Sl au dormlI cu
ea ln noapIea aceaea.
17. Sl au auzlI Dumnezeu pre Llla, l, lund
ln pnIece, au nscuI lul Iacov a clncllea
feclor.
18. Sl au zls Llla: ,DaI-au Dumnezeu plaIa
mea, penIru c am daI pre slujnlca mea
brbaIulul mleu. Sl au chemaI numele lul
Isahar, adec, PlaI.
19. Sl au luaI lnc ln pnIece Llla, l au
nscuI lul Iacov al easelea fllu.
2. Sl au zls Llla: ,DrulIu-ml-au mle
Dumnezeu dar bun, lnIru aceasI vreame, de
acum m va aleage brbaIu-mleu, penIru c
am nscuI lul ease feclorl. Sl au chemaI
numele lul Zavulon.
21. Dup aceasIa, au nscuI faI, l au che-
maI numele el Dlna.
22. Sl S-au adus amlnIe Dumnezeu de Rahll
l o au asculIaI l au dechls zgul el.
23. Sl, lund ln pnIece, au nscuI lul Iacov
feclor, l au zls Rahll: ,LuoaI-au Dumnezeu
de la mlne ocara mea.
24. Sl au chemaI numele lul Ioslf, zlcnd:
,Adaog Dumnezeu l alI feclor.
25. Sl au fosI dup ce au nscuI Rahll pre
Ioslf, au zls Iacov lul Lavan: ,SlobozeaIe-m,
ca s m duc ln locul mleu l ln pmnIul
mleu.
26. D-ml mulerlle meale l pruncll mlel,
penIru care am slujlI {le, ca s m duc, c Iu
Ill slujba mea carea am slujlI {le.
27. Sl au zls Lavan lul: ,De am aflaI har
lnalnIea Ia, c cu adevraI poclu zlce c
Dumnezeu m-au blnecuvnIaI cu lnIrarea Ia.
28. Spune slmbrlla Ia mle, l {l-o volu da.
29. Sl au zls Iacov: ,Tu Ill cum {-am slujlI
{le, l cIe au fosI doblIoacele cnd am venlI
eu la Ilne.
3. C pu{lne era cIe aveal Iu, lnalnIe de ce
am venlI eu la Ilne, l au crescuI lnIru mul{lme
mare, l Ie-au blagoslovlI Dumnezeu cu
lnIrarea mea. Acum, dar, cnd volu face l
eu mle cas?
31. Sl au zls Lavan lul: ,Ce volu da {le? Sl
au zls Iacov lul: ,Nu-ml vel da nlmlca, lar
de vel face mle cuvnIul acesIa, larl volu
paIe olle Iale l le volu pzl.
32. (b) Jldov.: Cnd volu Ireace eu asIzl prln IoaI
Iurma Ia, despr{eaIe de acolo IoaI ol{a murg l
32. Treac IoaIe olle Iale asIzl, l des-
par{l de acolo IoaI oala sln lnIr mlel,
l IoaI cea alb l pesIrl{ lnIr capre: va
fl mle slmbrlla (b).
33. Sl m va asculIa pre mlne drepIaIea
mea ln zloa de mlne, c easIe slmbrlla
mea lnalnIea Ia: IoI ce nu va fl bl{aI l
alb ln capre l sln ln mlel va fl cum c
l-am furaI eu.
34. Sl au zls Lavan lul: ,Fle dup cuvnIul
Iu.
35. Sl au despr{lI ln zloa aceaea {apll
cel bl{a{l l cel albl, l IoaIe caprele ceale
bl{aIe l albe, l IoI ce era alb lnIru eale,
l IoI ce era sln ln mlel, l le-au daI ln
mlnlle flllor sl.
36. Sl le-au despr{lI, cale de Irel zlle
deparIe, lnIr eale l lnIr Iacov, lar Iacov
pIea olle lul Lavan, care rmsease.
37. Sl -au luaI Iacov nula de plop vear-
de l de nuc l de palIln, l le-au bellI de
coaje Iacov bellIurl albe, l, lnfurnd lm-
prejur verdea{a, s vedea pre nulale
albea{a carea o cur{lse de coaj lmpes-
IrlI.
38. Sl au pus nulalele care le-au cur{lI
de coaje ln albllle apel, ca cnd vor venl
olle s bea, lnalnIea nulalelor venlnd eale
s bea, s zmlsleasc olle cum era
nulalele.
39. Sl zmlslea olle cum era nulalele, l
au nscuI olle albe l pesIrl{e, l ln fa{a
cenull pIaIe.
4. Sl mlell l-au despr{lI Iacov, l au
pus lnalnIea ollor berbeace alb l Io{l
mlell cel pesIrl{l, l l-au despr{lI le
Iurme oslblIe, l nu le-au amesIecaI cu
olle lul Lavan.
41. Sl au fosI ln vreamea ln carea zmlslea
olle lund ln pnIece, au pus Iacov nulalele
lnalnIea ochllor ln albll, ca s zmlsleasc
eale cum era nulalele.
42. Iar cnd nIea olle, nu le punea, l
au fosI ceale nelnsemnaIe ale lul Lavan l
ceale lnsemnaIe ale lul Iacov.
43. Sl s-au lmbog{lI omul foarIe, foarIe,
l au avuI doblIoace mulIe, l bol l slugl
l slujnlce, cmlle l aslnl.
CAP 31
locoo, Jn porunco lu Dumnezeu, s6 intoorce lo tot6l
s6u, cu toote ole sole. looon oleorg6 Jup6 el. lor6
Rohl, jurdnJ Jol t6tdne-s6u, c6utdnJu- looon,
eo l-ou inelot. Mo pre urm6, Jup6 mult6 prce,
omdnJo s6 impoc6 joc leg6tur6, jetecore s6
Juce lo coso so.
pesIrl{, l IoaI ol{a cea sln lnIr ol, l cea
pesIrl{ l boboe lnIr capre, l va fl slmbrlla mea.
CARTEA FACERII
3
CAP 31
l au auzlI Iacov cuvlnIele
feclorllor lul Lavan, carll
zlcea: ,LuaI-au Iacov IoaIe
cIe au avuI IaIl nosIru, l
dlnIru ale IaIlul nosIru au fcuI IoaI
mrlrea aceasIa.
2. Sl au vzuI Iacov fa{a lul Lavan, l,
laI, nu era cIr dnsul ca lerl l ca alalIa-
lerl.
3. Sl au zls Domnul cIr Iacov: ,nIoar-
ce-Ie ln pmnIul IIne-Iu l la rudenlla
Ia, l Eu volu fl cu Ilne.
4. Sl, Irlml{lnd Iacov, au chemaI pre Llla
l pre Rahll ln cmp, unde era Iurmele.
5. Sl au zls lor: ,Vz eu fa{a IIne-vosIru,
c nu easIe spre mlne ca lerl l ca alalIa-
lerl, lar Dumnezeul IaIlul mleu au fosI
cu mlne.
6. Sl vol lnsv Il{l c cu IoaI vrIuIea
mea am slujlI IaIlul vosIru.
7. Iar IaIl vosIru ml-au fcuI sIrmb-
IaIe, l au schlmbaI slmbrlla mea de zeace
orl (a), l nu l-au lsaI pre el Dumnezeul
IIne-mleu s-ml fac mle ru.
8. Sl cnd au zls: Ceale pesIrl{ va fl
slmbrlla Ia, IoaIe olle mlel pesIrl{l au
nscuI, lar cnd au zls: Ceale albe va
fl slmbrlla Ia, au nscuI IoaIe olle mlel
albl.
9. Sl au luaI Dumnezeu IoaIe doblIoacele
IaIlul vosIru l le-au daI mle.
1. Sl au fosI cnd lua olle ln pnIece,
vzuI-am cu ochll mlel prln vls, l, laI,
{apll l berbecll s sula pre ol l pre capre
albl l pesIrl{l, l ln fa{a cenull pIa{l.
11. Sl ml-au zls lngerul Domnulul ln vls:
Iacove! Iar eu am zls: Ce easIe?
12. Sl au zls: CauI cu ochll Il l vezl
{apll l berbecll sulndu-s pre ol l pre
capre albl l pesIrl{l, l ln fa{a cenull
pIa{l, c am vzuI cIe {-au fcuI {le
Lavan.
13. Eu snI Dumnezeul Iu, Cel ce M-am
arIaI {le la Locul lul Dumnezeu,* unde
ml-al uns mle sIlpul l al fgdulI Mle
fgduln{ cu rugclune, acum, dar,
scoal-Ie l lel dln pmnIul acesIa, l
mergl ln pmnIul naIerll Iale, l Eu volu
fl cu Ilne.
14. Sl rspunzlnd Rahll l Llla, au zls lul:
,Au, doar, avem nol lnc parIe sau mo-
Ienlre ln casa IaIlul nosIru?
15. Au nu ca nlIe sIrlne ne-am socoIlI
lnalnIea lul? C ne-au vnduI pre nol l cu
mncare au mncaI arglnIul nosIru (b).
16. ToaI avu{lla l mrlrea, carea o au
luaI Dumnezeu de la IaIl nosIru, a noasIr
va fl l a feclorllor noIrl, acum, dar, f
cIe au zls {le Dumnezeu.
7. (a) Grecea.: de zeace mlel; jldov.: de zeace ol.
17. Sl, sculndu-s Iacov, au luaI mulerlle
sale l flll sl pre cmlle.
18. Sl au luaI IoaIe averlle sale l IoaI
agonlsala carea au fcuI ln MesopoIamlla,
l IoaIe ale sale, ca s mearg la Isaac, IaIl
su, ln pmnIul hananellor.
19. Iar Lavan s-au fosI dus s-l Iunz olle
sale, l Rahll au furaI ldolll IIne-su.
2. Sl au ascuns Iacov de Lavan Slrul, ca s
nu spule lul c fuge.
21. Sl au fuglI el l IoaIe ale lul, l au IrecuI
rul l au grblI spre munIele Galaad.
22. Sl a Irela zl, s-au spus lul Lavan Slrulul
cum c au fuglI Iacov.
23. Sl, lund pre Io{l fra{ll sl cu slne, au
alergaI dup el cale de eapIe zlle l l-au
ajuns ln munIele Galaad.
24. Sl au venlI Dumnezeu ln somn noapIea
la Lavan Slrul, l l-au zls lul: ,PzeaIe-Ie,
ca nu cumva s grleIl cIr Iacov reale.
Sl au ajuns Lavan pre Iacov.
25. Sl Iacov au lnIlns corIul su ln munIe,
lar Lavan au pus pre fra{ll sl ln munIele
Galaad.
26. Sl au zls Lavan lul Iacov: ,Ccl al fcuI
aceasIa? PenIru ce pre ascuns al fuglI? Sl
m-al jefulI l al luaI feaIele meale ca pre nlIe
roabe cu sablla?
27. C, de ml-al fl spus, Ie-a fl slobozlI cu
mare clnsIe l cu bucurle l cu cnIre{l l
cu Ilmplne l cu aluIe.
28. Sl nu m-al lnvrednlclI a sruIa pre
feclorll l pre feaIele meale, l acum
nebuneaIe al fcuI.
29. Sl acum poaIe mna mea a-{l face ru,
cl Dumnezeul IIne-Iu lerl au grlI cIr
mlne, zlcnd:* PzeaIe, ca s nu vorbeIl
cu Iacov reale.
3. Acum, dar, deaca mergl, penIru c cu
mare dor al dorlI ca s Ie ducl la casa IIne-
Iu, penIru ce al furaI dumnezell mlel?
31. Sl, rspunzlnd Iacov, au zls cIr Lavan:
,PenIru c m-am IemuI, c am zls ca nu
cumva s-{l lal feaIele Iale de la mlne l IoaIe
ale meale.
32. Sl au zls Iacov: ,La clne vel afla dumne-
zell Il nu va Irl lnalnIea fra{llor noIrl,
cauI ce easIe la mlne de ale Iale, l la. Sl
nu au aflaI la el nemlca, l nu Illa Iacov
cum c Rahll, mularea lul, l-au furaI pre el.
33. Sl, lnIrnd Lavan, au cuIaI casa Llel l
nu l-au aflaI, l au lelI dln casa Llel, l au
cuIaI casa lul Iacov l casa celor doao
slujnlce, l nu l-au aflaI.
34. Sl au lnIraI ln casa Rahllel, lar
Rahll au luaI ldolll l l-au pus supI
15. (b) Jld.: l au mncaI pre{ul nosIru.
*Sus
28, 18
*Jos
48, 16
1.
31
CARTEA FACERII CAP 31 SI 32
eaoa cmllel, l au ezuI deasupra lor, l
au zls IIne-su:
35. ,Nu-{l par cu greu, doamne, nu poclu
s m scol lnalnIea Ia, c dup oblcealul
mulerllor s-au lnImplaI mle acum. Iar
Lavan au scurmaI ln IoaI casa l nu au
aflaI ldolll.
36. Sl s-au mnllaI Iacov l s-au sfdlI cu
Lavan, l, rspunzlnd Iacov, au zls cIr
Lavan: ,Carea easIe nedrepIaIea mea? Sl
care easIe pcaIul mleu? PenIru ce al
alergaI dup mlne l penIru ce al cuIaI
IoaIe vasele casll meale?
37. Ce al gslI dln IoaIe vasele casll Iale?
Pune alcl, lnalnIea fra{llor Il l lnalnIea
fra{llor mlel, l s judece lnIr nol amndol.
38. AceIla snI doaozecl de anl ln care
am fosI cu Ilne? Olle Iale l caprele Iale nu
s-au sIerplI, berbecll ollor Iale nu am
mncaI, mncaI de fllar {le nu {-am adus.
39. Eu am plIlI de la mlne furIleagurlle
zllel l furIlagurlle nop{ll.
4. Zloa m usIuram de cldur, l noapIea
de ger, l s deprIa somnul de la ochll
mlel.
41. AceIla snI mle doaozecl de anl, ln
care eu am fosI ln casa Ia, am slujlI {le
paIrusprezeace anl penIru doao feaIe ale
Iale, l ease anl penIru olle Iale, l ml-al
schlmbaI slmbrlla de zeace orl (v).
42. De nu ml-ar fl fosI mle ajuIorlu Dum-
nezeul prlnIelul mleu, Avraam, l frlca lul
Isaac, acum, doar, deerI m-al slobozl.
Smerenlla mea l osIeneala mlnllor meale
au vzuI Dumnezeu, l Ie-au musIraI lerl.
43. Sl, rspunzlnd Lavan, au zls lul Iacov:
,Fllcele Iale fllcele meale snI, l flll Il
flll mlel snI, l doblIoacele Iale doblIoa-
cele meale, l IoaIe cIe le vezl Iu ale meale
snI l ale feaIelor meale. Ce volu face lor
asIzl au flllor lor pre carll l-au nscuI?
44. Acum, dar, vlno s punem legIur
eu l Iu, l va fl mrIurle lnIr mlne l lnIr
Ilne. Sl l-au zls lul: ,IaI, nlmenea nu easIe
cu nol, vezl, Dumnezeu easIe marIor lnIr
mlne l lnIr Ilne.
45. Sl, lund Iacov o pllaIr, o au pus sIlp.
46. Sl au zls Iacov fra{llor sl: ,Aduna{l
pleIrl! Sl au adunaI pleIrl l au fcuI
moghll, l au mncaI acolo pre moghll.
47. Sl au zls Lavan lul: ,Moghlla aceasIa
va fl mrIurle lnIr mlne l lnIr Ilne
asIzl. Sl o au numlI pre ea Lavan Moghlla
MrIurlel. Iar Iacov o au numlI Moghll
MrIurle.
41. (v) Grece.: l ml-al schlmbaI slmbrlla cu zeace
mlel. 21. (g) Jldov.: C eu nu volu Ireace moghlla
48. Sl au zls Lavan: ,IaI, aceasI moghll
l sIlpul care l-am pus lnIr mlne l lnIr
Ilne, mrIurlseaIe moghlla aceasIa, l
mrIurlseaIe sIlpul acesIa. PenIru aceaea
s-au numlI numele Moghlla MrIurlseaIe.
49. Sl Vedenlla, carea au spus: ,Vaz Dum-
nezeu lnIr mlne l lnIr Ilne c ne vom
despr{l unul de alIul.
5. De vel smerl feaIele meale, l de vel luoa
mulare presIe feaIele meale, vezl, nlmene cu
nol nu easIe carele s vaz, Dumnezeu easIe
mrIurle lnIr mlne l lnIr Ilne.
51. Sl au zls Lavan lul Iacov: ,IaI, moghlla
aceasIa l sIlpul acesIa mrIurle easIe.
52. C de nu volu Ireace eu la Ilne, nlcl Iu
nu vel Ireace la mlne moghlla aceasIa l
sIlpul acesIa, spre ruIaIe (g).
53. Dumnezeul lul Avraam l Dumnezeul lul
Nahor s judece lnIr nol. Sl au juraI Iacov
pre frlca IaIlul su, Isaac.
54. Sl au junghllaI jerIv ln munIe, l au
chemaI pre fra{ll sl, l au mncaI l au beuI
l au dormlI ln munIe.
55. Sl, sculndu-s Lavan dlmlnea{, au
sruIaI feclorll sl l feaIele sale, l l-au
blnecuvnIaI pre el, l, lnIorcndu-s Lavan,
s-au dus la locul su.
CAP 32
locoo, Jup6 ce oeoJe inger lu Dumnezeu, Jorur sol,
temdnJu-s6, trmte lo jrotele s6u, lsoo. 56 lupt6 cu ingerul
o Je lo el bnecuodntore schmbore numelu. lngerul
otnge coopso lu locoo.
l Iacov* s-au dus ln calea sa l,
cuInd, au vzuI Iabra lul
Dumnezeu IbrI, l l-au
lnImplnaI pre el lngerll lul
Dumnezeu.
2. Sl au zls Iacov, cnd l-au vzuI pre el:
,Tabra lul Dumnezeu easIe aceasIa. Sl
al chemaI numele loculul acelula Tabr.
3. Sl au Irlmls Iacov soll lnalnIea sa la
fraIele su, Isav, ln pmnIul Slr, ln {lnuIul
Edomulul.
4. Sl le-au porunclI lor, zlcnd: ,Aea ve{l
grl domnulul mleu, Isav: Aea zlce sluga
Ia, Iacov: 'Cu Lavan am lculI l pn acum
m-am zbovlI'.
5. Sl am agonlslI bol l aslnl l ol l slugl
l slujnlce, l am Irlmls s spulu domnulul
mleu, Isav, ca s afle sluga Ia har lnalnIea
Ia.
6. Sl s-au lnIors solll la Iacov, zlcnd:
,Mers-am la fraIele Iu, Isav, l, laI, el vlne
lnIru lnIlmplnarea Ia, l paIru suIe de brba{l
era cu el.
7. Sl s-au lnfrlcoeaI Iacov foarIe, l
aceasIa la Ilne, nlcl Iu nu vel Ireace moghlla
aceasIa l sIlpul acesIa la mlne spre ru.
*Jos
48, 16
1.
CARTEA FACERII
32
CAP 32 SI 33
nu Illa ce s fac, l au lmpr{lI norodul ce
era cu slne, l boll l olle, ln doao Iabere.
8. Sl au zls Iacov: ,De va venl Isav asupra
unel Iabere l o va Ila, ceaealalI Iabr s
va mnIul.
9. Sl au zls Iacov: ,Dumnezeul IIne-mleu,
Avraam, l Dumnezeul IIne-mleu, Isaac,
Doamne, Tu, Cel ce ml-al zls mle: nIoarce-Ie
ln pmnIul naIerll Iale, l-{l volu face {le
blne.
1. DesIul easIe mle IoaI drepIaIea Ta l
IoI adevrul care al fcuI robulul Tu, c
numal cu acesI Iolag al mleu am IrecuI
Iordanul acesIa, lar acum m-al fcuI cu doao
Iabere.
11. ScoaIe-m dln mna fraIelul mleu, dln
mna lul Isav, c m Iem eu de dnsul, ca nu
cumva, venlnd, s m uclz pre mlne l pre
mum cu fll.
12. C Tu al zls: Blne volu face {le, l volu
pune smn{a Ia ca nslpul mrll, care nu s
poaIe numra de mul{lme.
13. Sl au dormlI acolo ln noapIea aceaea, l
au luaI dln darurlle care le aducea l le-au
Irlmls lul Isav, fraIelul su.
14. Capre doao suIe, {apl doaozecl, ol doao
suIe, berbecl doaozecl.
15. Cmlle cu lapIe l mnzll lor Irelzecl,
bol paIruzecl, Iaurl zeace, aslnl doaozecl, l
mnzl zeace.
16. Sl le-au daI slugllor sale Iurm deosebl,
l au zls slugllor sale: ,Mearge{l lnalnIea mea
l despr{l{l Iurm de Iurm.
17. Sl au porunclI celul dlnIlu, zlcnd: ,De
Ie va lnIlnl Isav, fraIele mleu, l Ie va lnIreba
zlcnd: A cul eIl? Sl unde mergl, l ale cul
snI aceasIea care merg lnalnIea Ia?
18. Vel zlce: Ale slugll Iale, Iacov, darurl au
Irlmls domnulul mleu, Isav, l, laI, el dup nol.
19. Sl au porunclI celul dlnIlu l celul de al
dollea l celul de al Irellea, l IuIuror celor
ce mergea dup Iurmele aceasIea, zlcnd:
,Dup cuvnIul acesIa grl{l lul Isav, cnd ll
ve{l afla pre el.
2. Sl zlce{l: IaI, sluga Ia, Iacov, vlne dup
nol, c au zls: 'Volu lmblnzl fa{a lul cu darurlle
ce merg lnalnIea lul, l dup aceasIa volu vedea
fa{a lul, c doar va prllml fa{a mea'.
21. Sl au mers darurlle lnalnIea fea{ll lul,
lar el au dormlI ln noapIea aceaea ln Iabr.
22. Sl, sculndu-s ln noapIea aceaea, au
luaI pre amndoao mulerlle l pre amndoao
slujnlclle l pre cel unsprzeace pruncl al sl,
l au IrecuI vadul lul Iavoh.
23. Sl l-au luaI pre el, l l-au IrecuI rul, l
au IrecuI IoaIe ale sale.
24. Sl au rmas Iacov slngur l
29. (a) Blbllla cea veachle rum. are: penIru ce lnIrebl Iu
s-au lupIaI un om cu el pn dlmlnea{a.
25. Sl au vzuI c nu-l poaIe blrul, l s-au
aIlns de l{lmea coapsel lul, l au amor{lI
l{lmea coapsel lul Iacov, lupIndu-s el cu
dnsul.
26. Sl au zls lul: ,Las-M, c s-au sulI
zorlle. Iar el au zls: ,Nu Ie volu lsa, de nu
m vel blnecuvnIa.
27. Sl au zls lul: ,Care easIe numele Iu?
Iar el au zls: ,Iacov.
28. Sl au zls lul: ,Nu s va mal chema numele
Iu Iacov, cl Israll va fl numele Iu, penIru c
al blrulI cu Dumnezeu, l cu oamenll puIear-
nlc vel fl.
29. Sl au lnIrebaI Iacov l au zls: ,Spune-ml
numele Tu Iar el au zls: ,PenIru ce lnIrebl
Iu numele Mleu (a)? Sl l-au blnecuvnIaI pre
dnsul acolo.
3. Sl au chemaI Iacov numele loculul ace-
lula Vedearea lul Dumnezeu, c: ,Am vzuI
pre Dumnezeu fa{ la fa{, l s-au mnIulI
sufleIul mleu.
31. Sl l-au rsrlI lul soarele cnd au IrecuI
Vedearea lul Dumnezeu, lar el chlopa cu
plclorul su.
32. PenIru aceaea, nu mnc flll lul Israll
vna amor{lI carea easIe pre l{lmea coap-
sel pn ln zloa de asIzl, c au aIlns vna
de pre l{lmea coapsel lul Iacov l au amor{lI.
CAP 33
lsoo cu buneoje prmeote pre locoo cu neooe
plecdnJu-s6 o luo Jorur Je lo locoo, opo s-ou intors ocos6,
locoo s-ou Jus intdu lo cortur, Jup6 oceoeo in 5olm,
ou cump6rot o porte Jn jorn6, -ou intns cortul, ou
j6cut ocolo j6rtoenc.
l cuInd Iacov cu ochll sl, au
vzuI pre Isav, fraIele su, ve-
nlnd, l paIru suIe de brba{l
cu dnsul, l au lmpr{lI Iacov
pruncll la Llla l la Rahll l la ceale doao
slujnlce.
2. Sl au pus pre ceale doao slujnlce l pre
feclorll lor lnalnIe, l pre Llla l pre pruncll
el dlnapola lor, l pre Rahll l pre Ioslv mal
pre urm.
3. Iar el au lelI lnalnIea lor l s-au
lnchlnaI la pmnI de eapIe orl pn s-au
apropllaI de fraIele su.
4. Sl au alergaI Isav lnIru lnIlmplnarea lul,
l, lmbr{llndu-l pre el, au czuI pre grumazul
lul l l-au sruIaI foarIe, l au plns amndol.
5. Sl cuInd Isav, au vzuI mulerlle l
pruncll, l au zls: ,Ce snI aceasIea? Iar
el au zls: ,Pruncll cu carll au mllulI Dumne-
zeu pre sluga Ia.
6. Sl s-au apropllaI slujnlclle l flll lor, l
s-au lnchlnaI.
numele Mleu, care easIe mlnunaI.
1.
33
CARTEA FACERII CAP 33 SI 34
7. Sl s-au apropllaI Llla l flll el, l s-au
lnchlnaI, l, dup aceaea, s-au apropllaI
Rahll l Ioslf, l s-au lnchlnaI.
8. Sl au zls: ,Ce snI IoaIe Iaberlle aceas-
Iea, care am IlnlI? Iar el au zls: ,Ca s
afle sluga Ia har lnalnIea Ia, doamne.
9. Iar Isav au zls: ,Am eu mulIe, fraIe,
{lne-{l Iu {le ale Iale.
1. Sl au zls Iacov: ,De am aflaI har lnalnIea
Ia, prllmeaIe darurlle dln mlnlle meale, c
penIru aceasIa am vzuI fa{a Ia, ca cum ar
vedea neIlne fa{a lul Dumnezeu, l-ml fll
mle mllosIlv.
11. PrllmeaIe blnecuvnIrlle meale, care
am adus {le, c m-au mllulI Dumnezeu, l
am de IoaIe. Sl l-au slllI pre el l au luaI.
12. Sl au zls: ,Sculndu-ne, s meargem
lmpreun.
13. Iar Iacov au zls lul: ,Domnul mleu Ile
c pruncll mlel snI mal Ilnerl, l ol l vacl
cu vl{el snI la mlne, decl de le vol slll s
mearg, lnIr-o zl vor murl IoaIe doblIoacele.
14. Mearg domnul mleu lnalnIea slugll
sale, l eu volu venl lnceI pre urm, dup
cum volu vedea c poI pruncll mlel, pn
volu venl eu la domnul mleu ln Sllr.
15. Sl au zls Isav: ,Volu lsa cu Ilne dln
norodul ce easIe cu mlne. Iar el au zls:
,PenIru ce aceasIa? DesIul easIe c am aflaI
har lnalnIea Ia, doamne.
16. Sl s-au lnIors Isav ln zloa aceaea pre
calea sa la Sllr.
17. Sl Iacov s-au dus la corIurl l l-au fcuI
le acolo csl, l doblIoacelor sale corIurl,
penIru aceaea au chemaI numele loculul
acelula CorIurl.
18. Sl au venlI Iacov ln Sallm, ceIaIea slchl-
meanllor, carea easIe ln pmnIul lul Hanaan,
cnd s-au lnIors dln MesopoIamlla Aslrlel l
au IbrI ln fa{a ceI{ll.
19. Sl au cumpraI o parIe dln {arln, unde
l-au lnIlns corIul su, de la Emor, IaIl lul
Slhem, cu o suI de mlel.
2. Sl au fcuI acolo jerIvenlc l au chemaI
pre Dumnezeul lul Israll.
CAP 34
Pentru r6preo pdng6rreo Dne Je 5hem, jecorul
c6petene shemeonlor, shemeon, t6nJu-s6 imprejur,
Je 5meon Je leo, jroj Dne, s6 omoor6, Je ceololj
jecor o lu locoo cetoteo lor s6 pustote, pentru oceoeo,
5meon leo s6 ceort6 Je lo tot6l s6u.
l au lelI Dlna, faIa Llel, carea
o au nscuI lul Iacov, ca s
cunoasc feaIele lculIorllor.
Sl o au vzuI pre ea Slhem,
feclorul lul Emor Eveul, domnul pmnIulul,
l, lundu-o pre ea, au dormlI cu ea l o au
smerlI pre ea.
3. Sl s-au llplI de sufleIul Dlnel, feaIel lul
Iacov, l au lublI pre fecloar, l au vorblI el
dup cugeIul fecloarel.
4. GrlI-au Slhem cIr Emor, IaIl su,
zlcnd: ,Ia mle pre faIa aceasIa mulare.
5. Sl au auzlI Iacov cum au pngrlI feclorul
lul Emor pre Dlna, faIa sa, l feclorll lul era
cu doblIoacele ln cmp, l au IcuI Iacov
pn au venlI el.
6. Sl au lelI Emor, IaIl lul Slhem, la Iacov
s grlasc lul.
7. Iar feclorll lul Iacov au venlI de la cmp
l, deac au auzlI, s-au umlllI l s-au lnIrlsIaI
foarIe, ccl necuvlln{ au fcuI lnIru Israll,
dormlnd cu faIa lul Iacov, l nu va fl aea.
8. Sl au grlI lor Emor, zlcnd: ,Slhem,
feclorul mleu, au ales cu sufleIul pre faIa
voasIr, da{l-o pre ea lul mulare.
9. Sl v lncuscrl{l cu nol, feaIele voasIre
da{l-le noao, l feaIele noasIre lua{l-le
feclorllor voIrl.
1. Sl lnIru nol lcul{l, l pmnIul, laI,
laI easIe lnalnIea voasIr, lcul{l l v
hrnl{l, l agonlsl{l lnIru el.
11. Sl au zls Slhem cIr IaIl el l cIr
fra{ll el: ,S aflu har lnalnIea voasIr, l ce
ve{l zlce vom da.
12. nmul{l{l zeasIrea foarIe, l volu da dup
cI ve{l zlce mle, l ve{l da mle prunca
aceasIa mulare.
13. Sl au rspuns feclorll lul Iacov lul Slhem,
l lul Emor, IaIlul lul, cu lnelclune, l au
zls lor, ccl au pngrlI pre Dlna, sora lor.
14. Sl au zls lor Slmeon l Levl, fra{ll Dlnel:
,Nu vom puIea s facem cuvnIul acesIa, s
dm pre sora noasIr la om neIlaI lmprejur,
c easIe ocar noao.
15. Numal lnIru aceasIa ne vom asemna
voao l vom lcul lnIru vol, de ve{l face ca
nol l vol, ca s se Iale voao lmprejur IoaI
parIea brbIeasc.
16. Sl vom da feaIele noasIre voao, l dln
feaIele voasIre vom luoa noao mulerl, l vom
lcul la vol, l vom fl ca un neam.
17. Iar de nu ne ve{l asculIa ca s v Ila{l
lmprejur, vom luoa feaIele noasIre l ne vom
duce.
18. Sl au plcuI cuvlnIele lnalnIea lul Emor
l lnalnIea lul Slhem, feclorul lul Emor.
19. Sl n-au zbovlI Ilnrul a face cuvnIul
acesIa, penIru c perea dup faIa lul Iacov,
l el era mal mrlI decI Io{l c{l era ln casa
IIne-su.
2. Sl au venlI Emor l Slhem, feclorul lul,
la poarIa ceI{ll lor, l au grlI cIr brba{ll
ceI{ll lor, zlcnd:
21. ,Oamenll aceIla ln pace snI cu nol,
1.
2.
CARTEA FACERII
34
CAP 34 SI 35
s lculasc pre pmnI l s-l agonlseasc,
l pmnIul, laI, larg easIe lnalnIea lor,
feaIele lor s le luom noao mulerl, l feaIele
noasIre s le dm lor.
22. nIru aceasIa numal s vor asemna noao
oamenll ca s lculasc cu nol, s flm un
norod, de s va Ila lmprejur la nol IoaI
parIea brbIeasc, precum l el snI Ila{l
lmprejur.
23. Sl doblIoacele lor l ceale cu paIru
plcloare l averlle lor au nu vor fl ale noasIre?
Numal lnIru aceasIa s ne asemnm lor, l
el vor lcul cu nol.
24. Sl au asculIaI pre Emor l pre Slhem,
feclorul lul, Io{l carll lnIra pre poarIa ceI{ll
lor, l IoI brbaIul l-au IlaI lmprejur Irupul
su.
25. Sl au fosI ln zloa a Irela, cnd era ln
dureare, au luaI cel dol feclorl a lul Iacov,
Slmeon l Levl, fra{ll Dlnel, fleIecarele sablla
sa, l au lnIraI ln ceIaIe fr de Ieamere* l
au omorI IoaI parIea brbIeasc.
26. Sl pre Emor l pre Slhem, feclorul lul,
l-au omorI cu ascu{lIul sablel; l au luaI pre
Dlna dln casa lul Slhem l au lelI.
27. Sl flll lul Iacov au lnIraI presIe cel rnl{l,
l au prdaI ceIaIea ln carea au pngrlI pre
Dlna, sora lor.
28. Sl olle lor l boll lor l aslnll lor, l cIe
era ln ceIaIe l cIe era ln cmp le-au luaI.
29. Sl IoaIe Irupurlle lor l IoaI agonlseala
lor l mulerlle lor le-au roblI, l au jefulI cIe
era ln ceIaIe l cIe era ln csl.
3. Sl au zls Iacov cIr Slmeon l cIr Levl:
,UrI m-a{l fcuI, ca s flu ru IuIuror celor
ce lculesc pmnIul, l ln hananel l lnIru
ferezel, l eu pu{ln snI cu numrul l, de s
vor aduna asupra mea, m vor Ila l vol perl
eu l casa mea.
31. Iar el au zls: ,Au, doar, ca cu o curv
vor Irl cu sora noasIr?
CAP 35
locoo ingroop6 Jol oomenlor s6, Jn porunco
Domnulu s6 sue in \etl, unJe ou zJt jertoenc ou
jertot lu Dumnezeu, or6 5-ou or6tot Dumnezeu
l-ou int6rt. \enomn s6 note cu moorteo Rohle, mume
sole, Ruon cu \olo, jtooreo t6tdne-s6u, Joorme. 56
num6r6 jecor lu locoo. lsooc moore.
l* au zls Dumnezeu cIr Iacov:
,Scoal-Ie l Ie sule ln locul
VeIll, l lculaIe acolo, l f
acolo jerIvenlc lul Dumnezeu,
Celul ce S-au arIaI {le, cnd fugeal de la
fa{a lul Isav, fraIelul Iu.
2. Sl au zls Iacov casll sale l IuIuror celor
ce era cu slne: ,Lua{l pre dumnezell cel
sIrlnl carll snI cu vol, dln mljlocul vosIru,
l v cur{l{l l v schlmba{l halnele voasIre.
3. Sl, sculndu-ne, s ne sulm ln VeIll l
s facem acolo jerIvenlc lul Dumnezeu, Celul
ce m-au auzlI ln zloa ncazulul, Cel ce au
fosI cu mlne l m-au mnIulI ln calea pre
carea mergeam.
4. Sl au daI lul Iacov pre dumnezell cel
sIrlnl, carll era ln mnlle lor, l cercell carll
era ln urechlle lor, l l-au ascuns Iacov supI
IerevlnIul dln Slchlm, l l-au plerduI pn
ln zloa de asIzl.
5. Sl s-au rdlcaI Israll dln Slchlm, l au
fosI frlca lul Dumnezeu presIe ceI{lle ceale
de prlmprejurul lor, l nu au alergaI pre urma
flllor lul Israll.
6. Sl au venlI Iacov ln Luza, carea easIe ln
pmnIul lul Hanaan, carea easIe VeIll, el
l IoI norodul carele era cu el.
7. Sl au zldlI acolo jerIvenlc, l au numlI
numele loculul VeIll, penIru c acolo* S-au
arIaI Dumnezeu lul, cnd fugea el de la fa{a
lul Isav, fraIelul su.
8. Sl au murlI Devora, dolca Revecl, l
s-au lngropaI mal jos de VeIll, supI sIejarlu,
l au numlI Iacov numele SIejarlul Jealel.
9. Sl s-au arIaI Dumnezeu lul Iacov lnc ln
Luza, cnd au venlI acolo dln MesopoIamlla
Slrlel, l l-au blnecuvnIaI pre el Dumnezeu.
1. Sl l-au zls Dumnezeu lul:* ,Numele Iu
nu s va mal chema Iacov, cl Israll va fl
numele Iu. Sl a numlI numele lul Israll.
11. Sl au zls Dumnezeu lul: ,Eu, Dumnezeul
Iu! CreaIe l Ie lnmul{eaIe, neamurl l
adunrl de neamurl vor fl dlnIru Ilne, l
lmpra{l dln coapsa Ia vor lel.
12. Sl pmnIul, care l-am daI lul Avraam,
l lul Isaac, {le l-am daI pre el, al Iu va fl, l
semln{lel Iale dup Ilne volu da pmnIul
acesIa.
13. Sl s-au sulI Dumnezeu de la dnsul, dln
locul ln care au grlI cu dnsul.
14. Sl au pus Iacov sIlp ln locul ln care au
grlI cu el Dumnezeu, sIlp de pllaIr, l au
vrsaI presIe el Iurnare, l au IurnaI presIe
el unIdelemn.
15. Sl au chemaI Iacov numele loculul ln
care au grlI cu dnsul Dumnezeu: VeIll.
16. Sl, sculndu-s Iacov dln VeIll, au lnIlns
corIul su dlncolo de Iurnul Gader, l au fosI
cnd s-au apropllaI de HavraIa, ca s vle la
EfraIa, au nscuI Rahll, l greuIaIe au avuI
ln naIere.
17. Sl au fosI cnd au nscuI ea cu greu, au
zls el moaea: ,CuIeaz, c l acesIa easIe
feclor.
*Jos
39 [49], 6
*Sus
28, 13
*Sus
28, 13
*Sus
32, 28
1.
35
CARTEA FACERII CAP 35 SI 36
18. Sl au fosI cndu-l leea el sufleIul (c
murea), au chemaI numele lul Fllul durerll
meale, lar IaIl su au chemaI numele lul
Venlamln.
19. Sl au murlI Rahll, l s-au lngropaI ln
calea EfraIulul, acesIa easIe VlIlelmul.
2. Sl au pus Iacov sIlp pre mormnIul
el,* acesIa easIe sIlpul mormnIulul Rahllel
pn ln zloa de asIzl (a).
21.* Sl au fosI cnd au lculI Israll ln
pmnIul acela, mers-au Ruvln l au
dormlI cu Vala, {llIoarea IIne-su, Iacov,
l au auzlI Israll, l ru s-au arIaI lnalnIea
lul.
22. Sl era flll lul Iacov dolsprzeace.
23. Feclorll Llel: cel dlnIlu nscuI a lul
Iacov, Ruvln, Slmeon, Levl, Iuda, Isahar,
Zavulon.
24. Sl feclorll Rahllel: Ioslf l Venlamln.
25. Sl feclorll Valel, slujnlcel Rahllel: Dan
l NefIallm.
26. Sl feclorll Zelfel, slujnlcll Llel: Gad l
Aslr. AceIla snI feclorll lul Iacov, carll s-au
nscuI ln MesopoIamlla Slrlel.
27. Sl au venlI Iacov la Isaac, IaIl su, la
Mamvrl, ln CeIaIea Cmpulul,* aceasIa
easIe Hevron, ln pmnIul lul Hanaan, unde
au lculI Avraam l Isaac.
28. Sl au fosI zllele lul Isaac, care au IrlI
anl o suI l opIzecl.
29. Sl slblnd au murlI, l s-au pus lng
neamul su bIrn l plln de zlle, l l-au
lngropaI pre el Isav l Iacov, feclorll lul.
CAP 36
lsoo, cu muerle cu j s6, pentru multele ooer s6
Jesp6rjeote Je jrote-s6u, locoo, s6 num6r6 noterle jlor
lu lsoo.
l aceasIea snI naIerlle lul
Isav, acesIa easIe Edom.
Sl Isav l-au luaI le mulerl
dln feaIele hananellor, pre
Ada, faIa lul Elom HeIeulul, l pre Ollvema,
faIa lul Ana, feclorulul lul Sevegon Eveulul.
3. Sl pre VasemaIa, faIa lul Ismall, sora
lul NaveoI.*
4. Sl l-au nscuI lul Ada pre Ellfas, l
VasemaIa au nscuI pre Ragull.
5. Sl Ollvema au nscuI pre Ieus l pre
Ieglom l pre Core. AceIla snI feclorll lul
Isav, carll s-au nscuI lul ln pmnIul lul
Hanaan.
2. (a) Blbl. cea veachle l cea laIln. are: pn
ln zloa de asIzl. Sl s-au rdlcaI Israll, l au
lnIlns corIul su dlncolo de Iurnul Gader.
6. (a) Jld.: l pre feaIele sale, l IoI sufle-
6. Sl au luaI Isav pre mulerlle sale l pre
feclorll sl l pre feaIele sale l IoaIe Irupurlle
(a) casll sale l IoaIe averlle sale, l IoaIe
doblIoacele l IoaIe cIe au avuI l IoaIe cIe
au agonlslI ln pmnIul lul Hanaan, l s-au
dus dln pmnIul lul Hanaan, de la fa{a lul
Iacov, fraIelul su.
7.* PenIru c era averlle lor mal mulIe decI
s poaI lcul lnIr-un loc, l pmnIul ln care
lcula nu-l puIea cuprlnde pre el de mul{lmea
averllor lor.
8.* Sl au lculI Isav ln munIele Sllr. Isav
acesIa easIe Edom.
9. AceasIea snI naIerlle lul Isav, IaIlul
lul Edom, ln munIele Sllr.
1. Sl aceasIea snI numele flllor lul Isav:*
Ellfas, fllul Adel, mulerll lul Isav, l Ragull,
fllul VasemaIel, mulerll lul Isav.
11. Sl s-au nscuI lul Ellfas feclorl: Teman,
Omar, Sofar, GoIom l Chenez.
12. Sl Tamna era {llIoare a lul Ellfas, fllul
lul Isav, l au nscuI lul Ellfas pre Amallc,
aceIla snI feclorll Adel, mulerll lul Isav.
13. Sl aceIla snI feclorll lul Ragull: NahoI,
Zare, Some l Moze. AceIla era feclorll
VasemaIel, mulerll lul Isav.
14. Sl aceIla snI feclorll Ollvemll, mulerll
lul Isav, carea au fosI faI lul Ana, feclorulul
lul Sevegon, l au nscuI lul Isav pre Ieus, l
pre Ieglom, l pre Core.
15. AceIla snI domnll (b) fllulul lul Isav,
flll lul Ellfas, celul lnIlu nscuI a lul Isav,
domnul Teman, domnul Omar, domnul So-
far, domnul Chenez.
16. Domnul Core, domnul GoIom, domnul
Amallc, aceIla snI domnll lul Ellfas ln
pmnIul Idumell, aceIla snI flll Adel.
17. Sl aceIla snI flll lul Ragull, fllulul lul
Isav: domnul NahoI, domnul Zare, domnul
Some, domnul Moze, aceIla snI domnll lul
Ragull, ln pmnIul Edomulul, aceIla snI
feclorll VasemaIel, mulerll lul Isav.
18. Sl aceIla snI feclorll Ollvemll, mulerll
lul Isav: domnul Ieus, domnul Ieglom, dom-
nul Core, aceIla snI feclorll Ollvemll, feaIel
lul Ana, mulerll lul Isav.
19. AceIla snI feclorll lul Isav, aceIla snI
domnll lor, aceIla snI feclorll lul Edom.
2.* Sl aceIla snI feclorll lul Sllr Horeulul,
celul ce lculaIe pmnIul, LoIon, Soval,
Sevegon, Ana.
21. Sl Dlson l Asar l Rlson aceIla
snI domnll Horeulul, feclorulul lul
Iul casll sale.
15. (b) Grece.: AceIla snI lghemonll, care
cuvnI rumneaIe-l puIem zlce pov{ulIorl,
volvozl, domnl, aea l mal jos.
*Jos
48, 7
*Jos
49, 4
*Sus
23, 19
*1 Para.
1, 35
1.
2.
*Sus
13, 6
*Isus
24, 4
*1 Para.
1, 35
*1 Para.
1, 38
CARTEA FACERII
36
CAP 36 SI 37
Sllr, ln pmnIul lul Edom.
22. Sl au fosI feclorll lul LoIan: Horl l Eman,
l sora lul LoIan, Tamna.
23. Sl aceIla snI feclorll lul Soval: Golam,
l ManahaI l Ghevll l Sofar l Semor.
24. Sl aceIla snI feclorll lul Sevegon, Ale
l Ana, acesIa easIe Ana, carele au aflaI pre
Iamln (v) ln pusIle, cnd pIea aslnll lul
Sevegon, IaIlul su.
25. Sl aceIla snI feclorll lul Ana: Dlson l
Ollvema, faIa lul Ana.
26. Sl aceIla snI feclorll lul Dlson: Amada,
l Asvan l IIran l Haran.
27. Sl aceIla snI feclorll lul Asar, Valam,
l Zucam l Iocam.
28. Sl aceIla snI feclorll lul Rlson: Os l
Aran.
29. Sl aceIla snI domnll lul Horl: domnul
LoIan, domnul Soval, domnul Sevegon,
domnul Ana.
3. Domnul Dlson, domnul Asar, domnul
Rlson, aceIla snI domnll lul Horl lnIru
domnll lor, ln pmnIul Edomulul.
31. Sl aceIla snI lmpra{ll carll au lmp-
r{lI ln Edom mal lnalnIe de a lmpr{l
lmpraI ln Israll.
32. Sl au lmpr{lI ln Edom Valac, feclorul
lul Veor, l numele ceI{ll lul, Dlnava.
33. Sl au murlI Valac, l ln locul lul au
lmpr{lI Iovav, feclorul lul Zara dln Vosora.
34. Sl au murlI Iovav, l ln locul lul au
lmpr{lI Asom, dln pmnIul Iemaneanllor.
35. Sl au murlI Asom, l ln locul lul au
lmpr{lI Adad, feclorul lul Varad, cel ce au
IlaI pre Madllam ln cmpul lul Moav, l
numele ceI{ll lul, GheIem.
36. Sl au murlI Adad, l ln locul lul au
lmpr{lI Samada, dln Maseca.
37. Sl au murlI Samada, l au lmpr{lI dup
el Saul, dln RoovoI, de lng ru.
38. Sl au murlI Saul, l au lmpr{lI dup el
Valenon, feclorul lul Ahovor.
39. Sl au murlI Valenon, feclorul lul Ahovor,
l au lmpr{lI dup dnsul Arad, feclorul lul
Varad, l numele ceI{ll lul: Fogor, l numele
mulerll lul: MeIevell, faIa lul MaIralI, fecloru-
lul lul Mezoov.
4. AceasIea snI numele domnllor lul Isav
lnIru semln{llle lor, dup locurlle lor, lnIru
{rlle lor l lnIru neamurlle lor: domnul
Tamna, domnul Gola, domnul IeIer.
41. Domnul Ollvemas, domnul Ilas, domnul
Flnon.
24. (v) LaIln.: ln loc de Iamln easIe ape calde. 43.
(g) Blbl. laIln. are: ln pmnIul lmpr{lel sale. 2.
(a) LaIlnea.: l au prI Ioslf pre fra{ll sl
la IaIl su penIru fapI foarIe rea. Jldo.: l au
42. Domnul Chenez, domnul Teman,
domnul Mazar.
43. Domnul Maghedlll, domnul Zafoln.
AceIla snI domnll Edomulul, lnIru ceale
zldlIe ln pmnIul agonlsealel lor (g). AcesIa
easIe Isav, IaIl lul Edom.
CAP 37
losj, pdrdnJ pre jroj s6 lo tot6l s6u spunJu- osurle
sole, i psmuesc jroj. locoo trmte pre losj s6 ooz6 Je
jroj, e il prnJ oreou s6-l omoor6, or6 Jn sjotul lu
luJo il bog6 intr-o groop6, opo il odnJ smolteonlor
j6r'Je treo lu Ruon, tot6l s6u il pldnge, co cum joro
l-or j mdncot. losj s6 onJe in Eghpt lu Pentejres.
ar Iacov lcula ln pmnIul
unde au fosI sllulI Isaac,
IaIl su, ln pmnIul lul
Hanaan.
2. Sl aceasIea snI naIerlle lul Iacov, l
cnd era Ioslf de eapIesprzeace anl l
pIea olle IIne-su cu fra{ll sl, fllnd
Inr, cu feclorll Valasll l cu feclorll Zelflel,
mulerllor IIne-su, l el au prI pre Ioslf
cu fapI rea cIr Israll, IaIl lor (a).
3. Iar Iacov lubea pre Ioslf mal mulI decI
pre Io{l flll sl, penIru c fllu de bIrnea{e
era lul l l-au fcuI lul haln pesIrl{.
4. Sl, vznd fra{ll lul c pre el lubeaIe
IaIl lor mal mulI decI pre Io{l flll sl, l-au
urI pre el, l nu puIea grl lul nlmlca de
pace.
5. Sl, vlslnd Ioslf vls, l-au spus fra{llor sl.
6. Sl au zls lor: ,AsculIa{l vlsul care l-am
vlsaI:
7. Ml s prea c vol (b) lega{l snopl ln
mljlocul cmpulul, l s-au sculaI snopul
mleu, l au sIIuI drepI, l, lncunglurndu-l,
snopll voIrl s-au lnchlnaI snopulul mleu.
8. Iar fra{ll lul au zls: ,Au, doar, lmpr-
{lnd vel lmpr{l presIe nol, sau domnlnd
vel domnl presIe nol? Sl au adaos mal mare
ur asupra lul penIru vlsele lul l penIru
cuvlnIele lul.
9. Sl au vzuI alI vls, l l-au spus II-
ne-su l fra{llor sl, l au zls: ,IaI, am vlsaI
alI vls, cum c soarele l luna l unsprzeace
sIeale s lnchlna mle.
1. Sl l-au cerIaI IaIl su, l l-au zls lul:
,Ce easIe vlsul acesIa care l-al vlsaI?
PoaIe, doar, c, venlnd, vom venl, eu, l
spus Ioslf fapIa lor cea rea IIne-su. Aea are
slrle., arab., hald., samarlI. 7. (b) Jldo., slr., arab.,
laI., hald., samar. are: c nol legam snopl ln
{arln.
1.
37
CARTEA FACERII CAP 37 SI 38
mum-Ia l fra{ll Il, s ne lnchlnm {le pre
pmnI?
11. Sl l-au plsmulI lul fra{ll lul, lar IaIl
su au pzlI cuvnIul.
12. Sl s-au dus fra{ll lul s pasc olle
IIne-su ln Slhem.
13. Sl au zls Israll cIr Ioslf: ,IaI, fra{ll
Il pasc olle ln Slhem, vlno s Ie IrlmlI la
dnll. Sl el l-au zls lul: ,IaI, eu.
14. Sl l-au zls Israll lul: ,Mergl l vezl de
snI snIol fra{ll Il l olle, l-ml spune.
Sl l-au Irlmls pre el dln valea lul Hebron, l
au venlI ln Slhem.
15. Sl l-au aflaI pre el un om, rIclnd pre
cmp, l l-au lnIrebaI omul, zlcnd: ,Ce cau{l?
16. Iar el au zls: ,Pe fra{ll mlel cauI,
spune-ml, unde pasc olle?
17. Sl l-au zls lul omul: ,S-au dus de alcl,
c l-am auzlI pre el zlcnd: S meargem ln
DoIalm. Sl s-au dus Ioslf dup fra{ll sl l
l-au aflaI pre el ln DoIalm.
18. Iar el, vzndu-l pre el deparIe, pn a
nu s aproplla el la dnll, gndea ru ca
s-l omoar pre el.
19. Sl au zls fleIecarele cIr fraIele su:
,IaI, vlsIorlul acela vlne.
2. Acum, dar, s-l omorm pre el l s-l
aruncm lnIr-o groap, l vom zlce: Fllara
rea l-au mncaI pre el, l vom vedea ce vor
fl vlsurlle lul.
21.* Sl auzlnd Ruvln, l-au scos pre el dln
mlnlle lor l au zls: ,S nu-l lum vlla{a.
22. Sl au zls lor Ruvln: ,S nu vrsa{l snge,
arunca{l-l pre el ln groapa aceasIa, carea
easIe ln pusIle, lar mna s nu v pune{l
pre el, c cerca ln ce chlp ll va scoaIe pre
el dln mlnlle lor l s-l dea IIne-su.
23. Decl, au fosI cnd au venlI Ioslf la fra{ll
sl, el l-au dezbrcaI de halna cea pesIrl{
cu carea era lmbrcaI.
24. Sl lundu-l pre el, l-au aruncaI ln groap,
lar groapa era deearI l nu avea ap.
25. Apol, el au ezuI s mnnce pne l,
cuInd cu ochll, au vzuI l, laI, clIorl
lsmallIeanl vlnea dln Galaad, l cmllele lor
lncrcaIe de Imle l de rln l de sIacIl,
l mergea s se pogoar la EghlpI.
26. Sl au zls Iuda cIr fra{ll sl: ,Ce folos
de vom uclde pre fraIele nosIru l vom
ascunde sngele lul?
27. Venl{l s-l vlndem pre el lsmallIeanllor
acesIora, lar mlnlle noasIre s nu fle pre
dnsul, c fraIele nosIru l Irupul nosIru
easIe. Sl au asculIaI fra{ll lul.
28.* Sl cnd au IrecuI pre acolo oa-
*Jos
42, 22
menll, madlanll negu{Iorll, aIuncl au Iras
l au scos pre Ioslf dln groap l l-au vnduI
lsmallIeanllor cu doaozecl de aurl, l acela
au dus pre Ioslf ln EghlpI.
29. Sl s-au lnIors Ruvln la groap l nu au
vzuI pre Ioslf ln groap l l-au rupI halnele
sale.
3. Sl s-au lnIors la fra{ll sl l au zls:
,Pruncul nu easIe, dar eu unde m volu mal
duce?
31. Sl lund el halna lul Ioslf, au junghllaI
un led de capr l au uns halna lul cu sngele
lul.
32. Sl au Irlmls halna cea pesIrl{, l o adu-
sr IIne-su, l zlser: ,AceasIa o am
aflaI, cunoaIe de easIe halna fllulul Iu, au
ba?
33. Sl o au cunoscuI pre ea l au zls: ,Halna
fllulul mleu easIe, fllara cea rea l-au mncaI
pre el, fllara au apucaI pre Ioslf.
34. Sl l-au rupI Iacov halnele sale, l s-au
lmbrcaI cu sac, l au plns pre fllul su
zlle mulIe.
35. Sl s-au adunaI Io{l feclorll lul l feaIele
lul, l au venlI s mngle pre el, l nu vrea
s se mngle, zlcnd: ,M volu pogorl ln
lad (v) la fllul mleu, plngnd. Sl l-au plns
pre el IaIl su.
36. Iar madlanll au vnduI pre Ioslf ln
EghlpI lul PenIefrl, famenul lul Faraon,
carele era mal mare presIe bucIarl.
CAP 38
luJo Jn muore honononc6 ou oout tre jecor, pre cel
Jntd pre cel Je ol Joleo l-ou c6s6tort cu Tomor,
oceto murnJ, luJo netnJ ou introt lo Tomor, o ou
cunoscut pre eo, socotnJ c6 eoste curo6, Jn core
impreunore ou n6scut pre Fores pre Zoro.
l au fosI ln vreamea aceaea,
s-au pogorI Iuda de la fra{ll
sl, l au venlI pn la un om
odolamlIean, anume Iras.
2.* Sl au vzuI acolo Iuda o faI a unula
om hananeu, anume Sava, l o au luaI pre
ea mulare l s-au culcaI cu ea.
3. Sl, lund ea ln pnIece, au nscuI feclor,
l au chemaI numele lul Ir.
4.* Sl, lar lund ln pnIece, au nscuI
feclor, l au chemaI numele lul Avnan.
5. Sl, adognd, au nscuI lnc al Irellea
feclor, l au chemaI numele lul Sllom, l ea
era ln Hasvl cnd l-au nscuI pre el.
6. Sl au luaI Iuda mulare lul Ir, celul lnIlu
nscuI, l numele mulerll era Tamar.
35. (v) n lad, dup cum easIe ln jldovle, s
ln{eleage ln mormnI, ln groap.
*n{el.
1, 13
*1 Para.
2, 3
*Num.
26, 19
1.
CARTEA FACERII
38
CAP 38 SI 39
7.* Sl au fosI Ir, cel lnIlu nscuI a lul Iuda,
ru lnalnIea Domnulul, l l-au ucls pre el
Dumnezeu.
8. Sl au zls Iuda lul Avnan: ,nIr la mularea
fraIelul Iu l o la pre ea mulare l rdlc
smn{a fraIelul Iu.
9. Sl, cunoscnd Avnan c nu va fl smn{a
a lul, au fosI, cnd mergea la mularea fraIelul
su, vrsa pre pmnI, ca s nu dea smn{
fraIelul su.
1. Sl ru s-au arIaI lnalnIea lul Dumnezeu,
penIru c au fcuI aceasIa, l l-au omorI l
pre acesIa.
11. Sl au zls Iuda cIr Tamar, noru-sa: (a)
,Sezl vduv ln casa IIne-Iu pn ce va
creaIe mare Sllom, feclorul mleu; c s
Iemea ca nu cumva s moar l acesIa ca l
fra{ll lul. Sl, mergnd Tamar, au ezuI ln casa
IIne-su.
12. Sl au IrecuI zlle mulIe, l au murlI Sava,
mularea lul Iuda, l, mnglndu-s Iuda, s-au
sulI la cel ce Iundea olle lul, el l Iras psIorlul
lul, odolomlIeanul, ln Tamna.
13. Sl s-au spus Tamarel, noru-sa, zlcndu-s:
,IaI, socrul Iu s sule ln Tamna s Iunz
olle sale.
14. Sl ea, dezbrcnd de pre slne halnele
ceale de vduvle, s-au lnvllI cu brobodeal-
nlcul l s-au lnfrums{aI l au ezuI la por{lle
Enanulul, care easIe ln calea Tamnel, c au
vzuI cum c Sllom au crescuI mare, l el nu
o au daI pre ea lul mulare.
15. Sl vzlndu-o pre ea Iuda, au socoIlI c
easIe o curv, c ea l-au acoperlI fa{a sa l
nu o au cunoscuI.
16. Sl s-au abIuI la dnsa dln cale l l-au
zls el: ,Las-m s lnIru la Ilne, c nu o au
cunoscuI cum c easIe noru-sa, lar ea au
zls: ,Ce-ml vel da de vel lnIra la mlne?
17. Iar el au zls: ,Eu l{l volu IrlmlIe un led
de capre dln olle meale. Iar ea au zls:
,De-ml vel da arvun pn vel IrlmlIe Iu.
18. Iar el au zls: ,Ce arvun-{l volu da? Iar
ea au zls: ,Inelul Iu l zgarda l Iolagul care-{l
easIe ln mn. Sl l-au daI el, l au lnIraI la
dnsa, l ea au luaI ln pnIece de la el.
19. Sl, sculndu-s ea, s-au dus l s-au dezv-
llI de brobodealnlc l s-au lmbrcaI cu halnele
ceale de vduvle.
2. Sl au Irlmls Iuda ledul de capre prln mna
psIorlulul su, odolomlIeanulul, ca s la de
la mulare arvuna, l nu o au aflaI pre ea.
21. Sl au lnIrebaI pre brba{ll dln locul acela:
,Unde easIe curva carea au fosI ln Enan, lng
cale?. Iar el au zls: ,Nu au fosI acl curv.
11. (a) Dup ce au murlI amndol feclorll lul, s
afl ln Blbl. cea veachle.
22. Sl s-au lnIurnaI la Iuda l au zls: ,N-am
aflaI, l oamenll loculul zlc c nu easIe acolo
curv.
23. Sl au zls Iuda: ,Tle-le pre eale, cl, ca nu
cumva s flm de baIjocur, eu am Irlmls ledul
acesIa l Iu nu o al aflaI.
24. Sl au fosI dup a Irela lun, s-au spus
lul Iuda, zlcnd: ,Au curvlI Tamar, noru-Ia,
l, laI, are ln pnIece dln curvle. Sl au zls
Iuda: ,ScoaIe{l-o pre ea l s se arz.
25. Sl, dup ce s-au adus ea, au Irlmls la
socrul su, zlcnd: ,Dln omul a cul snI
aceasIea am eu ln pnIece. Sl au zls:
,CunoaIe a cul easIe lnelul acesIa l zgarda
l Iolagul acesIa.
26. Sl au cunoscuI Iuda l au zls: ,S-au
lndrepIaI Tamar mal mulI decI mlne, penIru
c nu o am daI pre ea lul Sllom, feclorulul
mleu. Sl nu au mal adaos a o cunoaIe pre
dnsa.
27.* Sl au fosI cnd era s nasc, era gea-
menl ln pnIecele el.
28. Sl au fosI cnd nIea ea, unul au scos
lnalnIe mna sa, l, lund moaea, rolu au
legaI la mna lul, zlcnd: ,AcesIa va lel mal
lnalnIe.
29. Apol au Iras lndrpI mna, l lndaI
au lelI fraIele lul, lar ea au zls: ,PenIru ce
s-au rupI penIru Ilne gard? Sl au chemaI
numele lul Fares.
3.* Sl dup acesIa, au lelI fraIele lul, la a
crula mn era rolul, l au chemaI numele
lul Zara.
CAP 39
losj, pentru bun6 purtoreo so, ploce lu Pentejr. Pentejr
toote ole sole le J6 pre mdno lu losj, core neb6gdnJ in
seom6 Je multe or oonjo Joomn6-so Jespre impreunore,
eo il pdreote lo Pentejr -l bog6 in temnj6, unJe, ojldnJ
hor lo temnceoru, s6 increJnjeoz6 toj legoj.
l Ioslf s-au adus ln EghlpI l l-au
cumpraI pre el PenIefrl, fa-
menul lul Faraon, cel mal mare
presIe bucIarl, brbaI eghlp-
Iean, dln mlnlle lsmallIeanllor, carll l-au
adus pre el acolo.
2. Sl era Domnul cu Ioslf, l era el brbaI
gclIorlu, l au fosI ln cas la domnul su,
eghlpIeanul.
3. Sl Illa domnul lul c Domnul era cu
dnsul, l, orlcIe face el, le lndrepIeaz
Domnul ln mlnlle lul (a).
4. Sl au aflaI Ioslf har lnalnIea domnulul
su, l l-au plcuI lul l l-au pus pre el presIe
casa sa, l IoaIe cIe avea el le-au daI pre
mna lul Ioslf.
3. (a) Adec, Domnul le sporeaIe, le noroceaIe
ln mlnlle lul.
*Num.
26, 19
*MaIe.
1, 3
*1 Para.
2, 3 [4]
1.
39
CARTEA FACERII CAP 39 SI 4
5. Sl au fosI dup ce l-au pus pre el presIe
casa sa l presIe IoaIe cIe avea el, au bla-
goslovlI Domnul casa eghlpIeanulul penIru
Ioslf, l au fosI blagoslovenlla Domnulul
lnIru IoaI avu{lla lul ln casa l ln {arlna
lul.
6. Sl IoaIe cIe avea el le-au daI ln mnlle
lul Ioslf, l nu Illa de ale sale nlmlca, afar
dln plnea ce o mnca el, l era Ioslf mndru
la chlp l frumos la fa{ foarIe.
7. Sl au fosI dup aceasIea, mularea
domnulul su au pus ochll sl pre Ioslf l au
zls lul: ,Culc-Ie cu mlne.
8. Iar el nu au vruI, l au zls mulerll dom-
nulul su: ,Deaca domnul mleu penIru mlne
nu cunoaIe nlmlca dln cIe snI ln casa
lul, cl IoaIe cIe are el le-au daI ln mlnlle
meale,
9. Sl nu easIe ln casa aceasIa nlmlca carea
s nu fle supI mlne, nlcl s-au luaI de la mlne
nlmlca, afar de Ilne, penIru c Iu eIl
mularea lul, l cum volu face acesI cuvnI
ru (b) l s pcIulesc lnalnIea lul Dum-
nezeu?
1. Sl grlnd ea lul Ioslf ln IoaIe zllele, el
nu asculIa de ea ca s se culce l s se
lmpreune cu ea.
11. Iar au fosI lnIr-o zl, au lnIraI Ioslf ln
cas ca s-l fac lucrurlle sale, l nlmenea
nu era lnlunIru dln cel de cas.
12. Sl ea l-au prlns de halne, zlcnd: ,Dorml
cu mlne. Iar el, lsndu-l halnele sale ln
mnlle el, au fuglI l au lelI afar.
13. Sl au fosI deaca au vzuI ea c l-au
lsaI halnele sale ln mnlle el l au fuglI l
au lelI afar,
14. Au chemaI pre cel de cas l le-au zls
aea, zlcnd: ,Vede{l c au bgaI la nol slug
de jldov, s-l baI joc de nol, carele au
lnIraI la mlne, zlcnd: Dorml cu mlne, l
eu am sIrlgaI cu glas mare.
15. Sl auzlnd el c am lnl{aI glasul mleu
l am sIrlgaI, lsndu-l halnele sale la mlne,
au fuglI l au lelI afar.
16. Sl ea au {lnuI halnele la slne pn ce
au venlI domnul acas.
17. Sl au grlI lul dup cuvlnIele aceasIea,
zlcnd: ,Au lnIraI la mlne sluga cea de jldov,
pe carele l-al bgaI la nol, s m baIjoco-
reasc, l au zls mle: Dorml-volu cu Ilne!.
18. Sl deaca au auzlI c am lnl{aI glasul
mleu l am sIrlgaI, lsnd halnele sale la
mlne, au fuglI l au lelI afar.
19. Sl au fosI cI au auzlI domnul cuvln-
Iele mulerll sale, care le-au grlI c-
9. (b) Jldov.: AcesI lucru ru.
Ir dnsul, zlcnd: ,Aea ml-au fcuI mle
sluga Ia, s-au aprlns de mnle.
2.* Sl lund domnul pre Ioslf, l-au bgaI
ln Iemnl{ ln locul ln care s {lnea lega{ll
lmpraIulul lnchll ln Iemnl{.
21. Sl au fosI Domnul cu Ioslv, l au vrsaI
presIe el mll, l l-au daI lul har lnalnIea
celul mal mare presIe Iemnl{.
22. Sl cel mal mare presIe Iemnl{ au daI
Iemnl{a pre mna lul Ioslf, l pre Io{l cel
prlnl carll era ln Iemnl{ l IoaIe cIe s
fcea acolo el le fcea.
23. Nu Illa cel mal mare presIe Iemnl{
nlmlca de Iemnl{ penIru el, c IoaIe era
pre mna lul Ioslf, l Domnul era cu dnsul,
l cIe fcea el Domnul le lndrepIa ln mlnlle
lul.
CAP 4
losj tdlcuote osurle jomenlor lu Foroon in temnj6.
Unuo zce c6- oo JobdnJ boero, oltuo c6 s6 oo
spdnzuro, core toote s-ou plnt in zoo noter lu
Foroon.
l au fosI dup aceasIea, cel mal
mare presIe pharnlcll lmpra-
Iulul EghlpIulul l cel mal mare
presIe fcIorll de plne au
grelI domnulul lor, lmpraIulul EghlpIulul.
2. Sl s-au mnllaI Faraon pre amndol
famenll sl, pre cel mal mare presIe
pharnlcl l pre cel mal mare presIe fcIorll
de plne.
3. Sl l-au pus pre el ln Iemnl{ la roble, ln
locul unde era Ioslf.
4. Sl mal-marele Iemnl{ll l-au daI pre el lul
Ioslf, l le-au slujlI lor, l au fosI el vro cIeva
zlle ln Iemnl{.
5. Sl au vzuI amndol vls lnIr-o noapIe, l
vedearea vlsulul celul mal mare presIe
pharnlcl l a celul mal mare presIe fcIorll
de plne a lmpraIulul EghlpIulul, carll era
ln Iemnl{, era aceasIa.
6. nIraI-au la el Ioslf dlmlnea{, l l-au
vzuI pre el, l era IrlIl.
7. Sl au lnIrebaI pre famenll lul Faraon, carll
era cu el ln Iemnl{ la domnul lul, zlcnd:
,PenIru ce fea{ele voasIre snI asIzl IrlsIe?
8. Iar el au zls lul: ,Vls am vzuI, l nu
easIe clne s-l Ilculasc. Sl au zls lor Ioslf:
,Au nu easIe prln Dumnezeu arIarea lor?
Spune{l-ml, dar, mle.
9. Sl cel mal mare presIe pharnlcl au spus
vlsul su lul Ioslf l au zls: ,n somnul mleu
era vle lnalnIea mea.
1. Sl ln vle era Irel vl{e l, odrsllnd, scoIea
vlsIrl, l boambele sIrugurllor era coapIe.
11. Sl pharul lul Faraon era ln m-
na mea, l am luaI sIrugurul l l-am
1.
*Psalm
14, 18
CARTEA FACERII
4
CAP 4 SI 41
sIors ln pharul lul Faraon l am daI pharul
ln mna lul Faraon.
12. Sl Ioslf l-au zls lul: ,AceasIa easIe
Ilculrea lul: ceale Irel vl{e Irel zlle snI.
13. nc Irel zlle, l-l va aduce amlnIe
Faraon de bolerlla Ia, l larl Ie va pune
lnIru mrlrea phrnlclel Iale, l vel da
pharul lul Faraon ln mna lul, dup bolerlla
Ia cea mal dlnalnIe, precum eral Iurnnd.
14. Cl-{l ado amlnIe de mlne penIru Ilne,
cnd va fl blne {le, l s facl cu mlne mll, l
s aducl amlnIe lul Faraon, l s m sco{l
dlnIru aceasI lnchlsoare.
15. PenIru c cu furaI snI furaI dln
pmnIul evrellor, l alcl n-am fcuI nlmlca,
cl m-au aruncaI ln groapa aceasIa.
16. Sl au vzuI cel mal mare presIe fcIorll
de plne c drepI au IlculI, l au zls lul
Ioslf: ,Sl eu am vzuI vls: l ml s prea c
Irel courl de plne rdlcam pre capul mleu.
17. Sl ln coul cel mal deasupra era dln IoaIe
feallurlle de care lmpraIul Faraon mnca,
lucru fcuI de plne, l pasrlle cerlulul
mnca ceale ce era ln coul cel deasupra
capulul mleu.
18. Sl rspunzlnd Ioslf, au zls lul: ,AcesIa
easIe Ilcul: ceale Irel courl Irel zlle snI.
19. nc Irel zlle, l va lua Faraon capul Iu
de la Ilne, l Ie va spnzura pre lemn, l vor
mnca paserlle cerlulul crnurlle Iale de la
Ilne.
2. Sl au fosI ln zloa a Irela, era zloa naIerll
lul Faraon, l au fcuI osp{ IuIuror slugllor
sale, l l-au adus amlnIe de bolerlla phar-
nlculul l de bolerlla fcIorlulul de plne,
ln mljlocul slugllor sale.
21. Sl pre cel mal mare presIe pharnlcl l-au
aezaI ln bolerlla lul, l au daI pharul ln
mna lul Faraon.
22. Iar pre cel mal mare presIe fcIorll
de plne l-au spnzuraI, dup cum le-au
IlculI lor Ioslf.
23. Sl nu l-au adus amlnIe cel mal mare
presIe pharnlcl de Ioslf, cl l-au ulIaI pre el.
CAP 41
\sele lu Foroon Jespre ceole eopte ooc eopte
spce, neputdnJu-le oltul tdlcu, j6r6 sngur losj, s6 joce
Jomn preste tot Eghptul. Jn Asneto, muoreo so,
pre coreo -o ou Jot Foroon, ou oout Jo jecor, inonte
Je joomete.
l au fosI dup dol anl de zlle,
Faraon au vzuI vls: s prea
lul c sI lng ru.
Sl, laI, ca cum dln ru s
sula eapIe vacl frumoase la chlp l a-
lease la Irupurl, l pIea pre {rmurl.
3. Cl l alIe eapIe vacl s sula dup
aceasIea dln ru, urIe la chlp l sup{lrl la
Irupurl, l pIea lng vaclle ceale de pre
marglnea rulul.
4. Sl vaclle ceale eapIe urIe l sup{lrl la
Irupurl au mncaI de IoI pre ceale eapIe vacl
frumoase la chlp l alease la Irupurl, l s-au
deIepIaI Faraon.
5. Sl au vlsaI a doao oar: ,Sl, laI, s sula
dlnIr-o rdcln eapIe splce alease l bune.
6. Sl alIe eapIe splce sup{lrl l sIrlcaIe de
vnI rsrea dup dnsele.
7. Sl splcele ceale eapIe sup{lrl au lnghl{lI
pre ceale eapIe splce alease l pllne. Sl s-au
deIepIaI Faraon l era vls.
8. Sl s-au fcuI dlmlnea{, l s-au IurburaI
sufleIul lul, l, Irlml{lnd, au chemaI pre Io{l
gclIorll EghlpIulul l pre Io{l ln{elep{ll lul,
l le-au spus lor Faraon vlsul su, l nu era
clne s-l Ilculasc lul Faraon.
9. Sl au grlI cel mal mare presIe pharnlcl
cIr Faraon, zlcnd: ,De pcaIul mleu lml
aduc amlnIe asIzl.
1. Faraon s-au mnllaI pre sluglle sale l
ne-au pus pre nol ln Iemnl{ ln casa celul
mal mare presIe bucIarl, l pre mlne l pre
cel mal mare presIe plne.
11. Sl am vzuI amndol vls lnIr-o noapIe,
eu l el, fleIecarele dup vlsul su am vzuI.
12. Sl era acolo un prunc Ilnr evreu a celul
mal mare presIe bucIarl, l l-am spus lul, l
el nl le-au IlculI noao.
13. Sl au fosI precum ne-au IlculI noao, aea
s-au l lnImplaI: eu s m aez ln bolerlla
mea, lar acela s se spnzure.
14. Sl, Irlml{lnd Faraon, au chemaI pre Ioslf,
l-l scoasr pre dnsul dln Iemnl{ l-l rasr
l schlmbar lmbrcmlnIea lul, l au venlI
la Faraon.
15. Sl au zls Faraon cIr Ioslf: ,Vls am vzuI
l nu easIe clne s-l Ilculasc, lar eu am
auzlI de Ilne zlcnd c Iu, deaca auzl vlsurlle,
le IlculeIl.
16. Sl, rspunzlnd Ioslf lul Faraon, au zls:
,Fr de Dumnezeu nu s va rspunde
mnIulrea lul Faraon.
17. Sl au grlI Faraon lul Ioslf, zlcnd: ,n
somnul mleu ml s prea c sIau pre {rmurlle
rulul.
18. Sl ca cum dln ru s sula eapIe vacl
frumoase la chlp l alease la Irupurl, l pIea
pre {rmurl.
19. Sl, laI, l alIe eapIe vacl s sula dup
eale dln ru, reale l urIe la chlp l sup{lrl la
Irupurl, decI care nu am vzuI mal urIe ln
IoI pmnIul EghlpIulul.
2. Sl vaclle ceale eapIe urIe l sup{lrl au
mncaI de IoI pre ceale eapIe vacl dlnIlu
bune l alease.
1.
2.
41
CARTEA FACERII CAP 41
21. Sl au lnIraI ln pnIecele lor l nu s-au
vzuI c au lnIraI ln pnIecele lor, l chl-
purlle lor (a) urIe, ca l mal lnalnIe, l
deIepIndu-m, lar am adormlI.
22. Sl am vzuI larl ln somnul mleu l,
laI: ca cum eapIe splce pllne l bune s
sula dlnIr-o rdcln.
23. Iar alIe eapIe splce sup{lrl l sIrlcaIe
de vnI creIea {llndu-s de dnsele.
24. Sl au lnghl{lI ceale eapIe splce sIrlcaIe
de vnI l sup{lrl pre ceale eapIe splce bune
l pllne. Decl, am spus IlculIorllor, l nu
au fosI clne s-ml Ilculasc.
25. Sl au zls Ioslf lul Faraon: ,Vlsul lul Fara-
on unul easIe: Dumnezeu au arIaI lul Fara-
on ceale ce va face.
26. Ceale eapIe vacl bune eapIe anl snI,
l ceale eapIe splce bune eapIe anl snI,
vlsul lul Faraon unul easIe.
27. Sl ceale eapIe vacl sup{lrl, care s sula
dup eale, eapIe anl snI, l ceale eapIe
splce sup{lrl l sIrlcaIe de vnI eapIe anl
snI, l vor fl eapIe anl de foameIe.
28. Iar cuvnIul care am zls lul Faraon: c
Dumnezeu au arIaI lul Faraon ceale ce va
face,
29. IaI, ln eapIe anl va fl lndesIulare (b)
mulI ln IoI pmnIul EghlpIulul.
3. Sl dup aceasIa vor venl eapIe anl de
foameIe, l vor ulIa de lndesIularea ce au fosI
ln IoI EghlpIul, l va Iopl foameIea pmnIul.
31. Sl nu s va cunoaIe lndesIularea pre
pmnI de foameIea ce va fl dup aceasIa,
c va fl Iare foarIe.
32. Iar penIru aceaea au lndolI vlsul lul
Faraon de doao orl, penIru c adevraI easIe
cuvnIul cel de la Dumnezeu, l va grbl
Dumnezeu a-l face pre el.
33. Acum, dar, cauI omul ln{elepI l
prlcepuI, l-l pune pre el mal mare presIe
pmnIul EghlpIulul.
34. Sl s fac Faraon l s rndulasc mal
marl presIe pmnI, l s sIrng IoaIe
rodurlle pmnIulul EghlpIulul acelor eapIe
anl a lndesIulrll.
35. Sl s adune IoaIe bucaIele acesIor
eapIe anl bunl ce vln, l s adune grul supI
mna lul Faraon, l s se pzasc bucaIele
ln ceI{l.
36. Sl vor fl bucaIele ceale pzlIe pre
pmnI ln cel eapIe anl a foameIel, carea
va fl ln pmnIul EghlpIulul, l nu s va sIrlca
pmnIul de foameIe.
37. Sl au plcuI cuvnIul lnalnIea lul
Faraon, l lnalnIea IuIuror slugllor lul.
38. Sl au zls Faraon IuIuror slugl-
21. (a) Au rmas. 29. (b) ndesIulare, prlsosln{,
lefIlnIaIe, bucaIe desIule.
lor sale: ,Au, doar, vom afla om ca acesIa,
carele s alb duhul lul Dumnezeu lnIru slne?
39. Sl au zls Faraon lul Ioslf: ,De vreame ce
Dumnezeu au arIaI {le IoaIe aceasIea, nu
easIe om mal ln{elepI l mal prlcepuI decI
Ilne.
4.* Tu vel fl mal mare presIe casa mea, l
de ruga Ia va asculIa IoI norodul mleu, numal
scaunul vol avea eu mal presus decI Ilne.
41. Sl au zls Faraon lul Ioslf: ,IaI, Ie pulu
pre Ilne asIzl presIe IoI pmnIul EghlpIulul!
42. Sl, lund Faraon lnelul dln mna sa, l-au
pus ln mna lul Ioslf l l-au lmbrcaI pre el
cu vlson l au pus lan{ de aur lmprejurul
grumazulul lul.
43. Sl l-au sulI pre dnsul ln carul cel al
dollea dlnIru ale sale l au sIrlgaI lnalnIea
lul vesIlIorlul l l-au pus pre dnsul presIe
IoI pmnIul EghlpIulul.
44. Sl au zls Faraon lul Ioslf: ,Eu, Faraon,
afar de Ilne nlmenea nu va rdlca mna sa
presIe IoI pmnIul EghlpIulul!
45. Sl au numlI Faraon numele lul Ioslf:
PsonIom Fanlh, l l-au daI lul pre AslneIa,
faIa lul PenIefrl, preoIul Illupollel, s-l fle
mulare.
46. Sl Ioslf era de Irelzecl de anl cnd au
sIIuI lnalnIea lul Faraon, lmpraIul Eghlp-
Iulul, l au lelI Ioslf de la fa{a lul Faraon l
au umblaI IoI pmnIul EghlpIulul.
47. Sl au fcuI pmnIul lnIru acel eapIe
anl a lndesIulrll bucaIe.
48. Sl au adunaI IoaIe bucaIele celor eapIe
anl, lnIru care era lndesIulare ln pmnIul
EghlpIulul, l au pus bucaIele ln ceI{l,
bucaIele cmpurllor celor dlmprejurul ceI{ll
le-au pus lnIr-lnsa.
49. Sl au adunaI Ioslf grul, ca nslpul mrll
mulI foarIe, cI nu puIea s-l numere, c nu
era numr.
5.* Sl mal lnalnIe de ce au venlI acel eapIe
anl de foameIe au avuI Ioslf dol feclorl, pre
carll l-au nscuI lul AslneIa, faIa lul PenIefrl,
preoIulul Illupollel.
51. Sl au chemaI Ioslf numele celul lnIlu
nscuI Manasl, zlcnd c: ,M-au fcuI a ulIa
IoaIe durerlle meale l IoaIe ale IaIlul mleu.
52. Sl numele celul de al dollea l-au chemaI
Efralm, zlcnd c: ,M-au lnl{aI Dumnezeu
ln pmnIul smerenlel meale.
53. Sl au IrecuI cel eapIe anl a lndesIulrll
carea au fosI ln pmnIul EghlpIulul.
54. Sl au lncepuI cel eapIe anl a foameIel a
venl dup cum au zls Ioslf. Sl s-au fcuI
foameIe ln IoI pmnIul, l ln IoI pmnIul
EghlpIulul nu era pne.
55. Sl au flmnzlI IoI pmnIul E-
ghlpIulul l au sIrlgaI norodul cIr
*Psalm
14, 2
1 Maca.
2, 53
FapIe
7, 1
*Jos
46, 2
48, 2
CARTEA FACERII
42
CAP 41 SI 42
Faraon penIru plne l au zls Faraon IuIuror
eghlpIeanllor: ,Mearge{l la Ioslf l ce va zlce
voao face{l!
56. Sl foameIea era presIe fa{a IoI pmn-
Iulul, l au dechls Ioslf IoaIe jlInl{lle l vln-
dea IuIuror eghlpIeanllor.
57. Sl IoaIe {rlle au venlI ln EghlpI s
cumpere de la Ioslf, penIru c s lnIrls
foameIea presIe IoI pmnIul.
CAP 42
Froj lu losj, slj Je joome, on in Eghpt s6 cumpere
bucote. losj i cunoote ospru gr6ote cu e - bog6 in
temnj6, mo pre urm6, r6mdne 5meon in prnsoore,
ceololj s6 intorc ocos6, jetecne orgntul s6u j6r6 Je
treo lor il oJuc in soc s6 ocos6.
l, auzlnd Iacov c s vlnde gru
ln EghlpI, au zls feclorllor sl:
,PenIru ce v lenevl{l?
IaI, am auzlI c easIe gru
ln EghlpI. Pogor{l acolo l ne cumpra{l
pu{lnIeale bucaIe, ca s Irlm l s nu
murlm!
3. Sl s-au pogorI cel zeace fra{l a lul Ioslf
s cumpere gru dln EghlpI.
4. Iar pre Venlamln, fraIele lul Ioslf, nu
l-au Irlmls cu fra{ll sl, c au zls: ,Ca nu
cumva s slbeasc pre cale.
5. Sl au venlI feclorll lul Israll s cumpere
cu cel ce vlnea, penIru c era foameIe ln
pmnIul lul Hanaan.
6. Iar Ioslf era mal-marele pmnIulul, el
vlndea la IoI norodul pmnIulul. Sl, venlnd
fra{ll lul Ioslf, s-au lnchlnaI lul cu fa{a la
pmnI.
7. Sl, vzlnd Ioslf pre fra{ll sl, l-au cunos-
cuI l s-au fcuI sIreln de cIr el l le-au
grlI lor aspru l le-au zls lor: ,De unde a{l
venlI? Iar el au zls: ,Dln pmnIul Hanaan,
s cumprm bucaIe.
8. Sl au cunoscuI Ioslf pre fra{ll sl, lar el
nu l-au cunoscuI pre el.
9. Sl l-au adus amlnIe Ioslf de vlsurlle sale
care le-au vzuI l au zls lor: ,Iscoade snIe{l,
s cerca{l clle {rll a{l venlI?
1. Iar el au zls: ,Nu, doamne, sluglle Iale
am venlI s cumprm bucaIe.
11. To{l snIem fll a unul om, de pace sn-
Iem, nol, sluglle Iale, nu snIem lscoade.
12. Sl au zls Ioslf lor: ,Ba, cl a{l venlI s
vede{l crrlle pmnIulul.
13. Iar el au zls: ,Dolsprzeace fra{l snIem,
sluglle Iale, ln pmnIul Hanaan, l cel mal
Ilnr cu IaIl nosIru easIe asIzl, lar unul
nu IrlaIe.
14. Sl au zls lor Ioslf: ,AceasIa easIe
ce am grlI voao, zlcnd c lscoade snIe{l.
15. nIru aceasIa v ve{l arIa, pre snIaIea
lul Faraon, nu ve{l lel de alcl pn cnd
fraIele vosIru cel Ilnr nu va venl alcl.
16. TrlmlIe{l pre unul dlnIr vol l aduce{l
pre fraIele vosIru, lar vol ve{l fl ln prlnsoare
pn ce s vor arIa cuvlnIele voasIre de
grl{l adevraI, au ba, lar de nu, pre sn-
IaIea lul Faraon, lscoade snIe{l.
17. Sl l-au pus pre el ln Iemnl{ Irel zlle.
18. Sl le-au zls lor ln a Irela zl: ,Face{l a-
ceasIa l ve{l fl vll, c eu m Iem de Dumne-
zeu.
19. De snIe{l de pace, un fraIe al vosIru s
se opreasc ln Iemnl{, lar vol mearge{l l
duce{l grul vosIru, care l-a{l cumpraI.
2.* Sl pre fraIele vosIru cel mal Ilnr s-l
aduce{l la mlne. Sl s vor creade cuvlnIele
voasIre, lar de nu, ve{l murl. Sl el au fcuI
aea.
21. Sl au zls fleIecarele cIr fraIele su:
,Aea easIe, c ln pcaI snIem nol penIru
fraIele nosIru, c nu ne-au fosI mll de
necazul sufleIulul lul, cnd s ruga de nol,
l nol nu l-am asculIaI pre dnsul, l penIru
aceasIa au venlI presIe nol nevola aceasIa.
22. Sl, rspunzlnd Ruvln, au zls lor: ,Au nu
v-am grlI voao, zlcnd:* Nu face{l ne-
drepIaIe prunculul, l nu m-a{l asculIaI? Sl,
laI, sngele lul s cearc.
23. Sl el nu Illa cum c Ioslf ll ln{eleage,
penIru c cu Ilmaclu grla cu el.
24. Sl, lnIorcndu-s de la el Ioslf, au plns,
l larl venlnd la el le-au grlI lor, l au
luaI pre Slmeon dlnIr el l l-au legaI pre el
lnalnIea lor.
25. Sl au porunclI Ioslf s le umpl sacll
lor de gru, l arglnIul fleIecrula s-l pule
ln sacul su l s le dea lor de ajuns mncare
pre cale. Sl s-au fcuI lor aea.
26. Sl el, pulnd grul pre aslnll sl, s-au
dus de acolo.
27. Sl, dezlegnd unul sacul s dea mn-
care aslnllor sl, unde au odlhnlI, au vzuI
legIura arglnIulul su, l era deasupra gurll
saculul.
28. Sl au zls fra{llor sl: ,Ml s-au lnIurnaI
arglnIul l laI-l ln sacul mleu. Sl s-au spl-
mnIaI lnlma lor l s-au IurburaI, unul cIr
alIul zlcnd: ,Ce au fcuI aceasIa Dumnezeu
noao?
29. Sl au venlI la Iacov, IaIl lor, ln pmn-
Iul lul Hanaan, l au spus lul IoaIe cIe s-au
lnImplaI lor, zlcnd:
3. ,GrlI-au omul, domnul pmnIulul,
cIr nol aspru, l ne-au pus pre nol ln paz,
ca cum am fl mers s lscodlm pmnIul.
2.
1.
*Jos
43, 5
*Sus
37, 21
43
CARTEA FACERII CAP 42 SI 43
31. Sl nol am zls lul: De pace snIem, nu
snIem lscoade.
32. Dolsprzeace fra{l snIem fll IaIlul nos-
Iru, unul au murlI. Iar cel mal mlc cu IaIl
nosIru easIe asIzl ln pmnIul Hanaan.
33. Sl au zls noao omul, domnul pmnIu-
lul: nIru aceasIa volu cunoaIe c snIe{l
de pace, pre un fraIe al vosIru lsa{l alcl cu
mlne, lar grul care l-a{l cumpraI penIru
casa voasIr lua{l-l l v duce{l.
34. Sl aduce{l pre fraIele vosIru cel mal
Ilnr, l volu cunoaIe cum c nu snIe{l
lscoade, cl snIe{l de pace, l pre fraIele vos-
Iru volu da voao, l volu slobozl s v cum-
pra{l ce vrea{l dln pmnIul acesIa.
35. Sl au fosI cnd au deerIaI el sacll sl,
arglnIul fleIecrula era ln sacul su, l au
vzuI arglnIul su el l IaIl lor l s-au
splmnIaI.
36. Sl le-au zls lor Iacov, IaIl lor: ,Pre mlne
m-a{l fcuI fr'de fll: Ioslf nu easIe, Slmeon
nu easIe, l pre Venlamln s-l lua{l? Asupra
mea au fosI IoaIe aceasIea.
37. Sl au grlI Ruvln IaIlul su, zlcnd:
,Pre amndol feclorll mlel s-l omorl, de nu-l
volu aduce pre el la Ilne, d-l pre el ln mna
mea, l eu volu aduce pre el la Ilne.
38. Iar el au zls: ,Nu s va pogorl fllul mleu
cu vol, penIru c fraIele lul au murlI, l el
slngur au rmas, l, de s va lnImpla lul s
slbeasc ln calea pre carea ve{l mearge,
lml ve{l duce bIrnea{ele cu lnIrlsIclune
ln lad.
CAP 43
locoo oneooe los6 pre \enomn s6 se Juc6 cu jroj in
Eghpt. Mo pre urm6, JdnJ Jorur orgntul inJot,
J6 pre \enomn s6-l Juc6 cu e. ln Eghpt, Jup6 ce ou
scos pre 5meon Jn temnj6, losj pre toj jroj
oosp6t6.
l s-au lnIrlI foameIea pre
pmnI.
Sl au fosI dup ce au sfrlI
de mncaI grul, care l-au a-
dus dln EghlpI, le-au zls lor IaIl lor: ,Duce-
{l-v larl l ne cumpra{l pu{lnIeale
bucaIe.
3. Iar Iuda au zls lul, zlcnd: ,Cu mrIurl-
slre s-au mrIurlslI noao omul, domnul p-
mnIulul, zlcnd: Nu ve{l vedea fa{a mea,
de nu va venl cu vol fraIele vosIru cel mal
Ilnr.
4. Decl, de vel IrlmlIe pre fraIele nosIru
cu nol, ne vom duce l-{l vom cumpra
bucaIe.
5. Iar de nu vel IrlmlIe pre fraIele
nosIru cu nol, nu vom mearge, penIru c o-
mul au grlI noao zlcnd:* Nu ve{l vedea
fa{a mea, de nu va fl fraIele vosIru cel mal
Ilnr cu vol.
6. Sl au zls Israll: ,O, ce ru ml-a{l fcuI
spulnd omulul c ave{l vol fraIe!
7. Iar el au zls: ,nIrebnd, au lnIrebaI de
nol omul l de neamul nosIru, zlcnd: De
IrlaIe lnc IaIl vosIru? Sl de ave{l vol fra-
Ie? Sl am spus lul dup lnIrebarea aceasIa.
Au IluI-am nol c va zlce noao: Aduce{l pre
fraIele vosIru?
8. Sl au zls Iuda cIr Israll, IaIl lor: ,Trl-
mlIe pruncul cu mlne l s ne sculm s
meargem, ca s Irlm l s nu murlm, l nol
l Iu l pruncll noIrl.
9.* Eu ll volu luoa pre dnsul, dln mna
mea ceare-l pre dnsul de nu-l volu aduce la
Ilne, l de nu-l volu pune lnalnIea Ia, grelI
s flu lnalnIea Ia ln IoaIe zllele.
1. C de nu am fl zbovlI, ne-am fl lnIors
pn acum de doao orl.
11. Sl au zls lor Israll, IaIl lor: ,De easIe
aa, aceasIa face{l: lua{l dln roadele pmnIu-
lul ln vasele voasIre l duce{l omulul darurl,
de rln l de mllare l Imle l sIacIl l
IerevlnI l nucl.
12. Sl arglnIul lndolI lua{l ln mlnlle voasIre,
l arglnIul ce vl s-au lnIors ln sacll voIrl
lnIoarce{l cu vol, ca nu cumva s fle greeal.
13. Sl pre fraIele vosIru lua{l-l l, sculndu-v,
mearge{l la acel om.
14. Sl Dumnezeul mleu s dea voao har
lnalnIea omulul, ca s sloboaz pre fraIele
vosIru celalalI, l pre Venlamln, c eu, precum
am rmas fr'de fll, fr'de fll am rmas.
15. Sl, lund brba{ll darurlle aceasIea, l
arglnIul lndolI au luaI ln mlnlle sale l pre
Venlamln, l, sculndu-s, s-au pogorI ln
EghlpI l au sIIuI lnalnIea lul Ioslf.
16. Sl l-au vzuI Ioslf pre el l pre Venlamln,
fraIele su cel de o mum, l au zls celul mal
mare presIe casa sa: ,Bag pre oamenll aceIla
ln cas l glunghle glunghlerl l gIeaIe, c
cu mlne vor mnca oamenll aceIla la
amllazzl.
17. Sl au fcuI omul dup cum l-au zls Ioslf,
l au bgaI pre oamenl ln casa lul Ioslf.
18. Sl, vzlnd brba{ll c-l bag ln casa lul
Ioslf, au zls: ,PenIru arglnIul care s-au lnIors
ln sacll noIrl dlnIlu pre nol ne bag lnlun-
Iru, ca s ne npsIulasc l s se apuce de
nol, s ne la pre nol slugl l aslnll noIrl.
19. Sl, mergnd el la omul cel mal mare pres-
Ie casa lul Ioslf, au grlI lul ln uea casll, zlcnd:
2. ,Rugmu-ne, Doamne,* pogorIu-ne-am
lnIlu s cumprm bucaIe.
*Sus
42, 2
*Jos
44, 32
2.
1.
*Sus
42, 3
CARTEA FACERII
44
CAP 43 SI 44
21. Sl au fosI cnd am venlI s poposlm,
am dechls sacll noIrl, aIuncl arglnIul fleIe-
crula ln sacul lul, arglnIul nosIru drepI
msuraI l-am adus lnapol ln mlnlle noasIre.
22. Sl alI arglnI am adus cu nol, ca s ne
cumprm bucaIe, c nu Ilm clne au pus
noao arglnIul ln sacll noIrl.
23. Sl le-au zls lor: ,Mll voao, nu v Iea-
me{l, Dumnezeul vosIru l Dumnezeul prln-
{llor voIrl au daI voao comoar ln sacll vo-
Irl, l arglnIul vosIru blne lsplIlI ll am. Sl
au scos pre Slmeon la el.
24. Sl au adus ap s se speale plcloarele
lor l au daI de mncare aslnllor lor.
25. Iar el au gIlI darurlle pn a venl Ioslf
la amllazzl, l au auzlI c acolo va s
prnzasc.
26. Sl au lnIraI Ioslf ln cas l au adus lul
ln cas darurlle ce le avea ln mlnlle lor l
s-au lnchlnaI lul cu fa{a la pmnI.
27. Sl l-au lnIrebaI pre el: ,Cum Irl{l?, l
le-au zls lor: ,SnIos easIe IaIl vosIru,
bIrnul de carele a{l zls c lnc IrlaIe?
28. Iar el au zls: ,SnIos easIe sluga Ia,
IaIl nosIru, lnc IrlaIe. Sl au zls el:
,BlnecuvnIaI easIe omul acela lul Dumne-
zeu. Iar el, plecndu-s, s-au lnchlnaI lul.
29. Sl, cuInd Ioslf cu ochll sl, au vzuI
pre Venlamln, fraIele su cel de o mum, l
au zls: ,AcesIa easIe fraIele vosIru cel mal
Ilnr, pre carele a{l zls c-l ve{l aduce la
mlne? Sl el au zls lul: ,AcesIa easIe adev-
raI. Iar au zls lul: ,Dumnezeu s Ie mllulas-
c, fllule.
3. Sl s-au IurburaI Ioslf, l s rumpea lnlma
lul penIru fraIele su l cuIa s plng l,
lnIrnd ln cmar, au plns acolo.
31. Sl, splndu-l fa{a sa, au lnceIaI l au
zls: ,Pune{l plnl.
32. Sl au pus lul slngur, l lor deosebl, l
eghlpIeanllor celor ce lmpreun cu el mnca,
deosebl, penIru c nu puIea eghlpIeanll mn-
ca plne cu evrell, c scrb easIe eghlpIea-
nllor de IoI psIorlul de ol.
33. Sl au ezuI lnalnIea lul cel lnIlu nscuI
dup bIrnea{ele lul, l cel mal Ilnr dup
Ilnerea{ele lul, l s mlra oamenll fleIe-
carele cIr fraIele su.
34. Sl au luaI pr{l de la dnsul la slne, lar
parIea lul Venlamln de clncl orl au fosI mal
mare decI a celoralal{l, l au beuI l s-au
ospIaI cu dnsul.
CAP 44
PoruncnJ losj s6 oscunz6 p6horul s6u in socul lu
\enomn, trmte Jup6 jroj , Jup6 ce g6seote p6horul,
oJuce inJ6r6pt pre jroj - mustr6 co pre nte jur. luJo
s6 J6 pre sne rob pentru \enomn.
l au porunclI Ioslf celul mal mare
presIe casa sa, zlcnd: ,Umple{l
sacll oamenllor de bucaIe, cIe
vor puIea rdlca, l pune{l argln-
Iul fleIecrula ln gura saculul.
2. Sl pharul mleu cel de arglnI pune{l-l ln
sacul celul mal Ilnr, l pre{ul grulul lul.
Sl au fcuI dup cuvnIul lul Ioslf, precum
au zls el.
3. Sl, dup ce s-au fcuI zluo, au slobozlI
oamenll l pre aslnll lor.
4. Sl, lelnd el dln ceIaIe, nu s-au dus
deparIe, l Ioslf au zls celul mal mare presIe
casa sa: ,Scoal-Ie l alearg dup oamenl,
l s-l lnfrun{l pre el l s le zlcl: PenIru ce
ml-a{l rsplIlI reale penIru bune?
5. Ccl a{l furaI pharul cel de arglnI dln
care bea domnul mleu l gclnd gceaIe dln
el? Reale a{l svrlI ceale ce a{l fcuI (a).
6. Sl, aflndu-l pre el, le-au zls lor dup
cuvlnIele aceasIea.
7. Iar el au zls lul: ,Ccl grlaIe domnul
cuvlnIele aceasIea? S nu s afle la sluglle
Iale s fle fcuI dup cuvnIul acesIa!
8. De vreame ce arglnIul care l-am aflaI ln
sacll noIrl l-am adus lndrpI la Ilne dln
pmnIul Hanaan, cum am fl furaI dln casa
domnulul Iu arglnI sau aur?
9. La carele dln sluglle Iale vel afla pharul,
acela s moar, l nol vom fl robl domnulul
nosIru.
1. Iar el au zls: ,Precum zlce{l, aea s
fle, la carele s va afla pharul, acela s fle
rob, lar vol cura{l ve{l fl.
11. Sl au grblI l au descrcaI fleIecarele
sacul su pre pmnI, l fleIecarele au
dechls sacul su.
12. Sl au cuIaI de la cel mal bIrn lncepnd,
pn au venlI la cel mal Ilnr, l, sfrlnd, au
aflaI pharul ln sacul lul Venlamln.
13. Iar el l-au rupI halnele sale l au pus
fleIecarele sacul su pre aslnul su, l s-au
lnIors ln ceIaIe.
14. Sl au lnIraI Iuda l fra{ll lul la Ioslf lnc
fllnd el acolo, l au czuI lnalnIea lul pre
pmnI.
15. Sl le-au zls lor Ioslf: ,Ccl a{l fcuI acesI
lucru? Au, nu a{l IluI c cu gclIur gceaIe
omul cel ce easIe precum snI eu?
16. Sl au zls Iuda: ,Ce vom rspunde dom-
nulul? Sau ce vom zlce? Sau cum ne vom
lndrepIa? C Dumnezeu au aflaI nedrepIaIea
slugllor Iale, laI, snIem robl domnulul
nosIru nol l acela la carele s-au aflaI pharul.
17. Sl au zls Ioslf: ,Nu volu face eu
cuvnIul acesIa, cl omul la carele s-au
aflaI pharul, acela-ml va fl rob, lar
5. (a) Jldo.: Ru a{l fcuI ce a{l lucraI.
1.
45
CARTEA FACERII CAP 44 SI 45
vol v sul{l cu mnIulre la IaIl vosIru.
18. Iar Iuda, apropllndu-s de Ioslf, au zls:
,Rogu-Ie, doamne, s grlasc sluga Ia
lnalnIea Ia l s nu Ie mnll pre sluga Ia, c
Iu eIl dup Faraon.
19. Doamne, Iu al* lnIrebaI pre sluglle Iale,
zlcnd: De ave{l IaI, au fraIe?
2. Sl nol am zls domnulul cum c: Avem
IaI bIrn, l are el prunc de bIrnea{e mal
Ilnr, l fraIele lul au murlI, l el slngur au
rmas de la mum-sa, l IaIl nosIru pre
dnsul foarIe-l lubeaIe.
21. Sl al zls slugllor Iale: Aduce{l pre dnsul
la mlne s-l vz.
22. Sl am zls domnulul: Nu va puIea pruncul
s las pre IaIl su, c, de va lsa pre IaIl,
va murl.
23.* Sl Iu al zls slujllor Iale: De nu s va
pogorl cu vol fraIele vosIru cel mal Ilnr, s
nu mal adaoge{l a vedea fa{a mea.
24. Sl au fosI cnd ne-am sulI la sluga Ia,
IaIl nosIru, am spus lul cuvlnIele domnulul
nosIru.
25. Sl ne-au zls noao IaIl nosIru: Duce{l-v
larl de cumpra{l pu{lnIeale bucaIe.
26. Iar nol am zls: Nu vom puIea s ne
ducem, cl, de s va duce cu nol fraIele nosIru
cel mal Ilnr, ne vom duce, penIru c nu vom
puIea vedea fa{a omulul, de nu va fl cu nol
fraIele nosIru cel mal Ilnr.
27. Sl au zls IaIl nosIru, sluga Ia, cIr nol:*
Vol Il{l c dol ml-au nscuI mle mularea.
28. Sl au lelI unul de la mlne l ml-a{l zls c
l-au mncaI flerlle, l nu l-am mal vzuI pn
acum.
29. Decl, de ve{l lua l pre acesIa de la fa{a
mea l s va lnImpla lul slblclune pre cale,
lml ve{l pogorl bIrnea{ele meale cu lnIrlsI-
clune ln lad.
3. Acum, dar, de volu mearge la sluga Ia,
IaIl nosIru, l pruncul nu va fl cu nol (c
sufleIul lul s {lne ac{aI de sufleIul acesIula),
31. Sl va fl dup ce va vedea el c nu easIe
pruncul cu nol, va murl, l vor duce sluglle
Iale bIrnea{ele slugll Iale, IaIlul nosIru,
cu lnIrlsIclune ln lad.
32. C eu, sluga Ia, de la IaIl nosIru, am
luaI pre prunc, zlcnd:* De nu-l volu aduce
la Ilne l de nu-l volu pune pre dnsul lnaln-
Iea Ia, vlnovaI s flu lnalnIea IaIlul mleu ln
IoaIe zllele.
33. Acum, dar, volu rmnea eu la Ilne slug
penIru prunc rob domnulul, lar pruncul s
se sule cu fra{ll sl.
34. C, cum m volu sul la IaIl mleu, nefllnd
pruncul cu nol? Ca s nu vz realele care vor
afla pre IaIl mleu.
CAP 45
losj s6 joce cunoscut jrojlor s6 oceo, injrcooj jnJ,
losj cu s6rutore i imbr6jeoz6, or6 Foroon, cu toot6
coso so bucurdnJu-s6, ou porunct lu losj s6 chome
pre tot6l s6u cu toot6 coso so in Eghpt. losj oceosto los6
jrojlor s6 spue t6tdne-s6u, pre e cu multe Jorur J6ruj
i trmte lo tot6l s6u.
l nu puIea Ioslf mal mulI s se
opreasc lnalnIea IuIuror celor
ce sIa lnalnIea lul, cl au zls:
,ScoaIe{l pre Io{l de la mlne.
Sl nlcl unul nu au sIIuI lnalnIea lul Ioslf,
cnd s-au cunoscuI cu fra{ll sl.
2. Sl au slobozlI glas cu plngere, l au
auzlI Io{l eghlpIeanll, l s-au auzlI ln casa
lul Faraon.
3. Sl au zls Ioslf cIr fra{ll sl: ,Eu snI
Ioslf, IrlaIe lnc IaIl mleu? Sl nu puIea
fra{ll sl s-l rspunz, c s lnfrlcoeas.
4. Sl au zls Ioslf cIr fra{ll sl: ,Apropl-
la{l-v cIr mlne! Sl s-au apropllaI l au
zls:* ,Eu snI Ioslf, fraIele vosIru, pre carele
a{l vnduI ln EghlpI.
5. Decl, acum nu v lnIrlsIa{l, nlcl s v
par cu greu ccl m-a{l vnduI,* c spre
vlla{ m-au Irlmls Dumnezeu lnalnIea
voasIr.
6. C acesIa easIe al dollea an de foameIe
pre pmnI, l lnc clncl anl lnIru care nu
va fl arIur, nlcl secerl.
7. C m-au Irlmls Dumnezeu lnalnIea
voasIr ca s rmle voao rml{ pre
pmnI l s hrnesc voao rml{ mare.
8. Decl, acum nu vol m-a{l Irlmls alcl, cl
Dumnezeu, l m-au fcuI ca un IaI lul
Faraon l domn a IoaI casa lul l sIpn
presIe IoI pmnIul EghlpIulul.
9. Grbl{l, dar, de v sul{l la IaIl mleu l
zlce{l lul: AceasIea zlce fllul Iu, Ioslf:
'FcuIu-m-au Dumnezeu domn a IoI pmn-
Iul EghlpIulul, pogoar-Ie, dar, la mlne l
nu zbovl.
1. Sl vel lcul ln pmnIul Ghesem al
Aravlel, l vel fl aproape de mlne Iu l feclorll
Il l feclorll feclorllor Il, olle Iale l boll
Il l IoaIe cIe snI ale Iale.
11. Sl Ie volu hrnl acolo, c lnc ln clncl
anl va fl foameIe pre pmnI, ca s nu
plerl Iu l feclorll Il l IoaIe cIe snI
ale Iale'.
12. IaI, ochll voIrl vd, l ochll lul Venla-
mln, fraIelul mleu, c gura mea grlaIe
cIr vol.
13. Spune{l, dar, IIne-mleu IoaI mrl-
mea mea cea dln EghlpI l cIe a{l vzuI
*Sus
42, 13 [7]
*Sus
43, 3
7
*Sus
37, 2
33
*Sus
43, 9
*FapI.
7, 13
*Jos
5, 2
1.
CARTEA FACERII
46
CAP 45 SI 46
l, grblnd, s aduce{l pre IaIl mleu alcl.
14. Sl, czlnd pre grumazll lul Venlamln,
fraIelul su, au plns presIe dnsul, l Venla-
mln au plns pre grumazll lul.
15. Sl, sruInd pre Io{l fra{ll sl, au plns
presIe dnll l, dup aceasIea, au grlI fra{ll
lul cIr dnsul.
16. Sl au mers veasIea ln casa lul Faraon,
zlcnd: ,VenlI-au fra{ll lul Ioslf. Sl s-au
bucuraI Faraon l IoaI curIea lul.
17. Sl au zls Faraon cIr Ioslf: ,Zl fra{llor
Il: AceasIa face{l: umple{l sacll voIrl l
mearge{l ln pmnIul Hanaan.
18. Sl, lund pre IaIl vosIru l averlle
voasIre, venl{l la mlne l volu da voao IoaIe
bunI{lle EghlpIulul, l ve{l mnca mduha
pmnIulul.
19. Iar Iu porunceaIe aceasIea: Lua{l-v
car dln pmnIul EghlpIulul pruncllor voIrl
l mulerllor voasIre l, lund pre IaIl vosIru,
venl{l.
2. Sl nu v par ru de vasele voasIre, c
IoaIe bunI{lle EghlpIulul ale voasIre vor
fl.
21. Sl au fcuI aea feclorll lul Israll, l le-au
daI lor Ioslf dup cum au zls Faraon lmp-
raIul, l le-au daI lor merlnde pre cale.
22. Sl IuIuror le-au daI doao rndurl de
halne, lar lul Venlamln l-au daI Irel suIe de
aurl l clncl rndurl de halne.
23. Sl IaIlul su au Irlmls ca aceasIea l
zeace aslnl care purIa de IoaIe bunI{lle
EghlpIulul l zeace mucol, care s poarIe
plnl IIne-su pre cale.
24. Sl au slobozlI Ioslf pre fra{ll sl l s-au
dus l le-au zls lor: ,S nu v mnlla{l pre
cale.
25. Sl el s-au sulI dln EghlpI l au venlI ln
pmnIul Hanaan la Iacov, IaIl lor.
26. Sl au spus lul, zlcnd c: ,Fllul Iu, Ioslf,
IrlaIe l sIpneaIe presIe IoI pmnIul
EghlpIulul. Sl s-au splmnIaI cu cugeIul
Iacov, penIru c nu le credea lor.
27. Sl l-au grlI lul IoaIe cuvlnIele de la Ioslf,
cIe le-au zls lor, l, vzlnd carle care le-au
Irlmls Ioslf ca s-l duc pre dnsul, s-au
lnclzlI cu vlla{ duhul lul Iacov, IaIlul lor.
28. Sl au zls Israll: ,DesIul easIe mle de
IrlaIe lnc fllul mleu, Ioslf, mearge-volu
l-l volu vedea pre dnsul mal lnalnIe de ce
volu murl.
CAP 46
locoo, Jup6 ce or6 i innoote Dumnezeu j6g6Junjo,
cu toj j nepoj s6 s6 pogoor6 in Eghpt. losj i os6
inonte i zce co inonteo lu Foroon s6 se zc6 e pre
sne p6stor Je o.
l, sculndu-s Israll, el lnsul
l IoaIe ale lul, au venlI la
FnIna JurmnIulul l au
fcuI jerIv Dumnezeulul
IIne-su, Isaac.
2. Sl au zls Dumnezeu lul Israll ln vedenlla
nop{ll, grlnd: ,Iacove, Iacove! Iar el au
zls: ,Ce easIe?
3. Sl l-au zls lul: ,Eu snI Dumnezeul
prln{llor Il, nu Ie Ieame a Ie pogorl ln
EghlpI, c neam mare Ie volu face acolo.
4. Sl Eu M volu pogorl cu Ilne ln EghlpI,
l Eu Ie volu lnl{a pn ln sfrlI, l Ioslf
va pune mlnlle sale pre ochll Il.
5. Sl s-au sculaI Iacov de la FnIna Jur-
mnIulul* l au luaI flll lul Israll pre IaIl
su l averlle l mulerlle sale, ln carle
care le-au Irlmls Ioslf ca s-l aduc pre
dnsul.
6. Sl, lund averlle sale l IoaI agonlseala
carea agonlsls ln pmnIul Hanaan,* au
lnIraI ln EghlpI Iacov l IoaI smn{a lul
cu dnsul.
7. Flll l flll flllor lul cu dnsul, feaIele l
feaIele feaIelor lul, l IoaI smn{a lul au
lnIraI ln EghlpI.
8. Iar aceasIea snI numele flllor lul Israll,
carll au lnIraI ln EghlpI lmpreun cu Iacov,
IaIl lor. Iacov l flll lul:* cel lnIlu nscuI
a lul Iacov, Ruvln.
9. Sl flll lul Ruvln: Enoh l Falus, Asron l
Harml.
1.* Sl flll lul Slmeon: Iemull l Iamln l
Aod l Ahln l Saar l Saul, feclorul Hananl-
Ieancll.
11. Sl flll lul Levl: Ghlrson, CaI l Merarl.
12.* Sl flll lul Iuda: Ir l Avnan l Sllom l
Fares l Zara; l au murlI Ir l Avnan ln
pmnIul Hanaan. Sl feclorll lul Fares au
fosI: Esron l Iemull.
13.* Sl flll lul Isahar: Tola l Fua l Asum l
Samvran.
14. Sl flll lul Zavolon: Sered l Alon l
Aholl.
15. AceIla snI feclorll Llel, pre carll l-au
nscuI ea lul Iacov ln MesopoIamlla Slrlel,
l pre Dlna, faIa lul, IoaIe sufleIele, feclorl
l feaIe Irelzecl l Irel.
16. Sl flll lul Gad: Safon l Anghls l Sanls
l Tasovan l Aldls l Aroldls l Arellls.
17.* Sl flll lul Aslr: Iemna, Iesua l Ieul l
Varlla l Sara, sora lor. Iar flll lul Varlla:
Hovor l Melhlll.
18. AceIla snI flll Zelfll, pre carea o au
daI Lavan Llel, feaIel sale, carea au nscuI
pre aceIla lul Iacov, eassprzeace sufleIe.
19. Sl flll Rahllel, mulerll lul Iacov: Ioslf l
Venlamln.
*FapI.
7, 15
*Jos
24
Psalm
14, 22
Isalla
52, 4
1.
*1 Paral.
7, 1
*Ielr.
1, 2
6, 14
Numer.
26, 5
*1 Paral.
5, 1
3
*Ielre
6, 16
1 Paral.
4, 24
1 Paral.
6, 1
23, 6
*1 Paral.
7, 1
47
CARTEA FACERII CAP 46 SI 47
2.* Sl au fosI flll lul Ioslf ln pmnIul
EghlpIulul, pre carll l-au nscuI lul AslneIa,
faIa lul PenIefrl, preoIul Illupollel: Manasl
l Efralm. Sl au fosI flll lul Manasl, pre carll
l-au nscuI lul {llIoarea Slra: Mahlr, l
Mahlr au nscuI pre Galaad, lar flll lul
Efralm, fraIele lul lul Manasl: SuIalaam l
Taam. Iar flll lul SuIalaam: Edom.
21. Iar flll lul Venlamln:* Vala l Vohor
l Asvll. Sl au fosI flll lul Vala: Ghlra l
Noeman l Anhls l Ros l Mamflm. Iar
Ghlra au nscuI pre Arad.
22. AceIla snI flll Rahllel, pre carll l-au
nscuI lul Iacov, IoaIe sufleIele opIspr-
zeace.
23. Iar flll lul Dan: Asom.
24. Sl flll lul NefIallm: Aslll l Gonl l Isaar
l Sollm.
25. AceIla snI flll Valel, pre carea o au
daI Lavan Rahllel, feaIll sale, carea au
nscuI pre aceIla lul Iacov, IoaIe sufleIele
eapIe.
26. Iar IoaIe sufleIele care au lnIraI cu
Iacov ln EghlpI, care au lelI dln coapsele
lul, afar de mulerlle feclorllor lul Iacov,*
IoaIe sufleIele easezcl l ease.
27. Sl feclorll lul Ioslf, carll s-au nscuI
lul ln pmnIul EghlpIulul, sufleIe noao.
ToaIe sufleIele casll lul Iacov, care au lnIraI
cu Iacov ln EghlpI, sufleIe eapIezecl l
clncl.
28. Sl pre Iuda l-au Irlmls lnalnIea sa la
Ioslf s-l lnIlmplne pre dnsul la ceIaIea
Irollor, ln pmnIul Ramesl.
29. Sl, lnhmnd Ioslf carle sale, s-au sulI
lnIru lnIlmplnarea lul Israll, IaIlul su, la
CeIaIea Irollor, l, vzndu-l pre el, au czuI
pre grumazul lul l au plns cu plngere
mulI.
3. Sl au zls Israll cIr Ioslf: ,Volu murl
de acum, de vreame ce am vzuI fa{a Ia, c
Iu lnc IrleIl.
31. Sl au zls Ioslf cIr fra{ll sl: ,Sulndu-m,
volu spune lul Faraon l volu zlce lul: Fra{ll
mlel l casa IIne-mleu au fosI ln pmnIul
Hanaan, l acum au venlI la mlne.
32. Sl snI el brba{l psIorl, c era brba{l
carll s hrnesc cu doblIoace, l doblIoacele
l boll l IoaIe ale lor le-au adus.
33. Decl, de va chema pre vol Faraon l va
zlce voao: Ce easIe lucrul vosIru?
34. S zlce{l: Brba{l carll ne hrnlm cu
doblIoace snIem, sluglle Iale dln pruncle
pn acum, l nol l prln{ll noIrl. PenIru
ca s lcul{l ln pmnIul Ghesem al Aravlel,
c urclune easIe eghlpIeanllor IoI psIo-
rlul de ol.
CAP 47
losj joce tre lu Foroon c6 ou oent tot6l s6u jroj
s6, i Juce lo Foroon. l s6 J6 lor p6mdntul Ghesem
co s6 l6cuosc6 intr-insul i hr6neote pre e in oreomeo
joomete. lor6 joometeo otdto osupreote pre eghpteon,
cdt le-ou c6utot s6- odnz6 Jobtoocele p6mdntul
Je unJe s-ou j6cut, co o cnceo porte Jn toote roJurle
s6 je ole imp6rotulu Eghptulu, ojor6 Je mole
preojlor. Dup6 eoptespr6zeoce on, locoo moore ,
inonte Je moorte, ou jurot pre losj s6-l ingroope in
Honoon.
l mergnd Ioslf, au spus lul
Faraon, zlcnd: ,TaIl mleu l
fra{ll mlel l doblIoacele l boll
lor l IoaIe ale lor au venlI dln
pmnIul Hanaan, l, laI, snI ln pmnIul
Ghesem.
2. Sl dln fra{ll sl au luaI clncl brba{l l
l-au pus pre el lnalnIea lul Faraon.
3. Sl au zls Faraon fra{llor lul Ioslf: ,Ce
easIe lucrul vosIru? Iar el au zls lul Faraon:
,PsIorl de ol snIem, sluglle Iale, l nol l
prln{ll noIrl, dln pruncle pn acum.
4. Sl au zls el lul Faraon: ,Am venlI s
ne sllulm ln pmnIul Iu, penIru c
nu easIe pune doblIoacelor slugllor Iale,
c s-au lnIrlI foameIea ln pmnIul Ha-
naan, acum, dar, vom lcul ln pmnIul
Ghesem.
5. Sl au grlI Faraon lul Ioslf, zlcnd: ,Ta-
Il Iu l fra{ll Il au venlI la Ilne.
6. IaI pmnIul EghlpIulul lnalnIea Ia
easIe, ln pmnIul cel mal bun sllulaIe
pre IaIl Iu l pre fra{ll Il. Sl au zls Faraon
lul Ioslf: ,S lculasc ln pmnIul Ghesem,
lar de crezl cum c snI lnIr dnll brba{l
carll poI, pune-l pre el mal marl presIe
doblIoacele meale. Sl au venlI ln EghlpI la
Ioslf Iacov l flll lul, l au auzlI Faraon, lmp-
raIul EghlpIulul.
7. Sl au adus lnlunIru Ioslf pre Iacov, IaIl
su, l l-au pus pre el lnalnIea lul Faraon, l
blne au cuvnIaI Iacov pre Faraon.
8. Sl au zls Faraon lul Iacov: ,C{l snI
anll zllelor vle{ll Iale?
9. Sl au zls Iacov lul Faraon: ,Zllele anllor
vle{ll meale, carele nemernlcesc, snI o suI
l Irelzecl de anl, pu{lne l reale au fosI zllele
anllor vle{ll meale, n-au ajuns la zllele anllor
vle{ll prln{llor mlel, care zlle le-au nemer-
nlclI el.
1. Sl blnecuvnInd Iacov pre Faraon, au
lelI de la dnsul.
11. Sl au sllulI Ioslf pre IaIl su
l pre fra{ll sl l le-au daI lor mole
ln pmnIul EghlpIulul, ln pmnIul
*Sus
41, 2 [5]
*1 Para.
7, 6
8, 1
*2 Leage
1, 22
1.
CARTEA FACERII
48
CAP 47 SI 48
cel mal bun, ln pmnIul Ramesl, dup cum
au porunclI Faraon.
12. Sl msura Ioslf IIne-su l fra{llor sl,
l la IoaI casa IIne-su, gru dup Irupurl.
13. Iar gru nu era ln IoI pmnIul, c s
lnIrls foameIea foarIe, l au slblI pmn-
Iul EghlpIulul l pmnIul Hanaan de foame-
Ie.
14. Sl au adunaI Ioslf IoI arglnIul ce s-au
aflaI ln pmnIul EghlpIulul l ln pmnIul
Hanaan penIru grul care-l cumpra l-l
msura lor, l au adus Ioslf IoI arglnIul ln
casa lul Faraon.
15. Sl s-au sfrlI IoI arglnIul dln pmnIul
EghlpIulul l dln pmnIul Hanaan, l au
venlI Io{l eghlpIeanll la Ioslf, zlcnd: ,D-ne
noao plne! Sl penIru ce murlm lnalnIea Ia?
C s-au sfrlI arglnIul nosIru.
16. Sl le-au zls lor Ioslf: ,Aduce{l doblIoa-
cele voasIre l volu da voao plne penIru do-
blIoacele voasIre, deaca s-au sfrlI argln-
Iul vosIru.
17. Sl au adus doblIoacele sale la Ioslf, l
le-au daI lor Ioslf plne penIru cal l penIru
ol l penIru bol l penIru aslnl, l l-au hrnlI
pre el cu plne penIru IoaIe doblIoacele lor,
ln anul acela.
18. Sl au IrecuI anul acela l au venlI la el
ln al dollea an, l au zls lul: ,Ca s nu ne
pllardem de la domnul nosIru, ccl s-au
sfrlI arglnIul nosIru l ceale ce am avuI l
doblIoacele, la Ilne, domnul, l n-au rmas
noao lnalnIea domnulul nosIru, fr numal
Irupul nosIru l pmnIul nosIru.
19. Decl, ca s nu murlm lnalnIea Ia l
pmnIul s se pusIllasc, la-ne pre nol l
pmnIul nosIru penIru plne, l vom fl nol
l pmnIul nosIru robl lul Faraon. D-ne
smn{ s smnm l s Irlm l s nu
murlm l s nu s pusIllasc pmnIul.
2. Sl au luaI Ioslf IoI pmnIul eghlpIea-
nllor lul Faraon, c au vnduI eghlpIeanll
pmnIul su lul Faraon, c-l cuprlnsease
pre el foamea, l au fosI pmnIul a lul
Faraon.
21. Sl pre norod l-au supus le s-l fle slugl,
dln marglnlle hoIarulul EghlpIulul pn ln
marglnl.
22. Afar de pmnIul popllor, numal acela
nu l-au luaI Ioslf, c Faraon ln dar au daI
darurl popllor, l mnca darea carea le-au
daI lor Faraon, l penIru aceaea el nu au
vnduI pmnIul su.
23. Sl au zls Ioslf IuIuror eghlpIeanllor:
,IaI, v-am cumpraI pre vol l pmnIul
vosIru asIzl lul Faraon, lua{l-v smn{ l
smna{l pmnIul.
24. Sl dln rodurlle lul ve{l da a clncea
parIe lul Faraon, lar ceale paIru pr{l
vor fl ale voasIre de smn{ pmnIulul, l
de mncare voao l IuIuror celor dln cslle
voasIre.
25. Sl au zls: ,MnIulIu-ne-al pre nol, a-
flaI-am har lnalnIea domnulul nosIru, l vom
fl slugl lul Faraon.
26. Sl le-au pus lor Ioslf porunc pn ln
zloa de asIzl pre pmnIul EghlpIulul a da
a clncea lul Faraon, numal dln pmnIul
preo{llor nu s da lul Faraon.
27. Sl au lculI Israll ln pmnIul Eghlp-
Iulul, pre pmnIul Ghesem, l l-au moIenlI
pre el, l au crescuI l s-au lnmul{lI foarIe.
28. Sl au mal IrlI Iacov ln pmnIul
EghlpIulul eapIesprzeace anl, l au fosI
zllele lul Iacov anll vle{ll lul o suI paIruzecl
l eapIe de anl.
29. Sl s-au apropllaI zllele lul Israll a murl,
l au chemaI pre fllul su, Ioslf, l l-au zls
lul: ,De am aflaI har lnalnIea Ia,* pune mna
Ia pre coapsa mea l s facl cu mlne mll l
adevr, ca s nu m lngropl ln EghlpI.
3. Cl volu dorml cu prln{ll mlel l m vel
rdlca dln EghlpI l m vel lngropa ln
mormnIul lor. Iar Ioslf au zls: ,Eu volu
face dup cuvnIul Iu.
31. Sl au zls lul: ,Jur-Ie mle! Sl Ioslf s-au
juraI lul l s-au lnchlnaI Israll pre vrvul
Iolagulul su.
CAP 48
FnJ locoo bolnoo, il ceorc6 losj, o c6ruo j, pre Monos
pre Ejrom, i prmeote locoo intru o s6 j -
bnecuodnteoz6, pre cel mo mc punJu-l inonteo celu
mo more, improtonJu-s6 losj, cu o porte J6 mo
mult lu losj Jecdt celorololj jroj.
l au fosI dup aceasIea, l s-au
daI de Ilre lul Ioslf cum c
IaIl su boleaIe, l, lund pre
cel dol fll al sl, pre Manasl l
pre Efralm, au venlI la Iacov.
2. Sl s-au spus lul Iacov, zlcnd: ,IaI, fllul
Iu, Ioslf, vlne la Ilne. Sl, lnIrlndu-s Israll,
au ezuI pre paI.
3. Sl au zls Iacov lul Ioslf: ,Dumnezeul*
mleu s-au arIaI mle ln Luza, ln pmnIul
Hanaan, l m-au blnecuvnIaI.
4. Sl ml-au zls mle: IaI, Eu Ie volu crea-
Ie l Ie volu lnmul{l l Ie volu face mul{lme
de neamurl l volu da {le pmnIul acesIa
l semln{lel Iale dup Ilne, mole veacl-
nlc.
5. Acum, dar, aceIl dol fll al Il, carll*
s-au nscuI {le ln pmnIul EghlpIulul mal
lnalnIe de ce am venlI eu ln EghlpI, al mlel
snI**, Efralm l Manasl, ca Ruvln l ca
Slmeon vor fl al mlel.
*Sus
24, 2
*Sus
28, 13
*Sus
41, 5
**Isus
13, 7
29
1.
49
CARTEA FACERII CAP 48 SI 49
6. Iar flll pre carll vel naIe dup aceasIa
al Il vor fl, pre numele fra{llor sl s vor
chema lnIru sor{lle lor.
7. Iar cnd vlneam eu dln MesopoIamlla
Slrlel,* au murlI Rahll, mum-Ia, ln pmnIul
Hanaan, cnd m-am apropllaI la lpodromul
pmnIulul HavraIa, venlnd ln EfraIa, l o
am lngropaI pre ea ln calea lpodromulul,
acesIa easIe VlIleaem.
8. Sl, vzlnd Israll pre feclorll lul Ioslf, au
zls: ,Clne snI aceIla?
9. Sl au zls Ioslf IIne-su: ,Flll mlel snI,
carll ml-au daI Dumnezeu alcl. Sl au zls Iacov:
,Aprople-l la mlne, ca s-l blnecuvnIez.
1. Iar ochll lul Israll s lngreolas la
vedeare de bIrnea{ l nu puIea s vaz,
l l-au apropllaI pre el la dnsul, l l-au
sruIaI pre el l l-au lmbr{leaI.
11. Sl au zls Israll cIr Ioslf: ,IaI, de fa{a
Ia nu m-am llpslI l, laI, ml-au arIaI Dum-
nezeu l smn{a Ia.
12. Sl l-au rdlcaI pre el Ioslf de la genunchll
lul l s-au lnchlnaI lul cu fa{a pre pmnI.
13. Sl, lund Ioslf pre amndol feclorll sl,
pre Efralm ln dreapIa, de-a sInga lul Israll,
lar pre Manasl de-a sInga, ln dreapIa lul
Israll, l-au apropllaI pre el la dnsul.
14. Sl, lnIlnzlnd Israll mna cea dreapI, o
au pus pre capul lul Efralm, l acesIa era cel
mal Ilnr, l cea sIng pre capul lul Manasl,
schlmbndu-l mlnlle.
15.* Sl l-au blnecuvnIaI pre el, l au zls:
,Dumnezeu, Cul blne au plcuI lnalnIea Lul
prln{ll mlel, Avraam l Isaac, Dumnezeu,
Cel ce m hrneaIe dln Ilnerea{ele meale
pn ln zloa aceasIa,
16.* ngerul cel ce m-au scos dln IoaIe rea-
lele blne s cuvlnIeaze pre pruncll aceIla l
s se chllame lnIru el numele mleu l numele
prln{llor mlel, a lul Avraam l a lul Isaac,
l s se lnmul{asc lnIru mul{lme mare pre
pmnI.
17. Sl, vzlnd Ioslf c au pus IaIl su mna
cea dreapI pre capul lul Efralm, l-au pruI
lul greu l au apucaI Ioslf mna IIne-su
s o la de pre capul lul Efralm pre capul lul
Manasl.
18. Sl au zls Ioslf IIne-su: ,Nu aea, IaI,
c acesIa easIe cel lnIlu nscuI, pune
dreapIa Ia pre capul lul.
19. Sl Iacov nu au vruI, cl au zls: ,SIlu, fllule,
Ilu, l acesIa va fl lnIru norod, l acesIa s
va lnl{a, cl fraIele lul cel mal Ilnr mal mare
decI el va fl, l smn{a lul va fl lnIru
mul{lme de neamurl.
3. (a) Grece.: I?EHI laIln.: @KHKI adec vrIos, greu,
aspru, cumpllI; (b) Sume{lIu-Ie-al ca apa, cnd
fllarbe, c s lnal{: s nu flerbl, adec, s nu creIl,
s nu Ie lnal{l, s nu Ie mreIl. 6. (v) Unll Il-
2. Sl blne l-au cuvnIaI pre el ln zloa
aceaea, zlcnd: ,nIru vol blne s va cuvnIa
Israll, l s va zlce: Fac-Ie pre Ilne Dum-
nezeu ca pre Efralm l ca pre Manasl. Sl
au pus pre Efralm lnalnIea lul Manasl.
21. Sl au zls Israll lul Ioslf: ,IaI, eu morlu,
l va fl Dumnezeu cu vol, l va lnIoarce pre
vol ln pmnIul prln{llor voIrl.
22. Iar eu dau {le* Slchlma aleas mal mulI
decI fra{llor Il,** carea cu sablla mea l
cu arcul o am luaI dln mlnlle amorellor.
CAP 49
locoo bnecuodnt6 pre toj j s6, , pre un pentru
p6cotele lor JojennJu-, ceole ce l s6 oor intdmplo le
spune, opo, or6tdnJu-le locul ingrop6r sole, moore.
l au chemaI Iacov pre feclorll
sl, l le-au zls lor: ,Aduna{l-v,
s v spulu voao ce va lnIlm-
plna pre vol ln zllele ceale de
apol.
2. Aduna{l-v l m asculIa{l pre mlne, flll
lul Iacov, asculIa{l pre Israll, asculIa{l pre
IaIl vosIru.
3. Ruvln, cel lnIlu nscuI al mleu, Iu, Irlla
mea l lncepuIul flllor mlel, cumpllI (a) Ie-al
purIaI, cumpllI l lndrpInlc, sume{lIu-Ie-al
ca apa, s nu flerbl (b).
4.* C Ie-al sulI pre paIul IIne-Iu, aIuncl
al spurcaI aIernuIul pre care Ie-al sulI.
5. Slmeon l Levl, fra{l, carll au pllnlI ne-
drepIaIea volel sale.
6. n sfaIul lor s nu vle sufleIul mleu, l
pre adunarea lor s nu s razeme flca{ll mlel
(v),* c lnIru mnlla sa au omorI oamenl,
l lnIru pofIa sa au IlaI vlnele Iaurulul.
7. BlsImaI mnlla lor, penIru c easIe
lndrInlc, l lu{lmea lor, c s-au lnvrIo-
eaI,* lmpr{l-volu pre el lnIru Iacov l volu
rslpl pre el lnIru Israll.
8. Iudo, pre Ilne Ie vor luda fra{ll Il,
mlnlle Iale presIe spaIele vrjmallor Il.
nchlna-se-vor {le flll IIne-su.
9.* Pulu de leu Iuda, dln vlsIare, fllul mleu,
Ie-al lnl{aI, culcndu-Ie al adormlI ca un
leu l ca un pulu de leu. Clne-l va deIepIa
pre el?
1.* Nu va llpsl domn dln Iuda l pov{ul-
Iorlu dln coapsele lul pn vor venl ceale
gIlIe Lul, l Acela va fl aIepIarea neamu-
rllor (g).
11. Carele va lega la vl{ mnzul Su,
mcesc: lnIru adunarea lor nu s vor grl ceale
lnalIe ale meale. 1. (g) Unele Blblll greceIl au:
pn va venl Cul s-au gIlI, l Acela va fl aIepIarea
neamurllor.
*Sus
35, 19
*Ielre
[Evrei]
11, 21
*Sus
31, 29
32, 1
MaIelu
11, 1
*Isu. Na.
15, 6
16, 1
**Isu. Na.
24, 4
*2 Leage
33, 6
*Sus
35, 21
1 Paral.
5, 1
*Sus
34, 25
*Isu. Na.
19, 1
*1 Paral.
5, 2
*MaIe.
2, 6
Ioan
1, 46
1.*
CARTEA FACERII
5
CAP 49 SI 5
l la mldl{ mnzul aslnel Sale. Spla-va
ln vln halna Sa, l ln snge de sIrugurl
vemnIul Su.
12. Mal frumol snI ochll Lul decI vlnul,
l dln{ll Lul mal albl decI lapIele.
13. Zavulon lng mare va lcul, l el la
llmanul corblllor, l s va lnIlnde pn la
Sldon.
14. Isahar blnele au pofIlI odlhnlndu-s ln
mljlocul sor{llor.
15. Sl, vzlnd odlhna c easIe bun l
pmnIul c easIe gras, l-au pus dedesupI
umrul su a s osIenl l s-au fcuI brbaI
lucrIorlu de pmnI.
16. Dan va judeca pre norodul su, ca l
un neam ln Israll.
17. Sl s se fac Dan earpe ln cale, pn-
dlnd ln crare, mucnd clclul calulul,
l va cdea clre{ul lndrpI.
18. AIepInd mnIulrea Domnulul.
19. Gad, lsplI-l va lsplIl pre el, l el va
lsplIl pre dnsul la plcloare.
2. Aslr, gras e plnea lul, l el va da
hran bolarllor.
21. NefIallm, Irupln, carea rsare odrasl
noao l d lnIru odrasl frumsea{.
22. * Fllu adaos, Ioslf, fllu adaos al mleu
dorlI, fllul mleu cel mal Ilnr, la mlne Ie
lnIoarce.
23. Asupra crula lmpreun sfIulndu-s
l-au prI l l-au pndlI domnll sgeIIo-
rllor.
24. Sl au sfrmaI cu Irle arcele lor, l
au slblI vlnele bra{elor mlnllor lor prln
mna puIearnlculul Iacov, de acolo cel ce
au lnIrlI pre Israll, de la Dumnezeul
IaIlul Iu.
25. Sl au ajuIaI {le Dumnezeul mleu, l
Ie-au blnecuvnIaI cu blnecuvnIarea ce-
rlulul de sus l cu blnecuvnIarea pmn-
Iulul, care are IoaIe penIru blnecuvnIarea
{l{elor l a zgulul.
26. BlnecuvnIarea IIne-Iu l a mum-
Ia mal mulI s-au lnIrlI decI blnecuvn-
Iarea mun{llor celor lnIrl{l l decI blne-
cuvnIrlle lucrurllor celor veaclnlce, care
vor fl pre capul lul Ioslf l pre creaIeIul
fra{llor, a crora pov{ulIorlu easIe.
27. Venlamln, lup rplIorlu, dlmlnea{a va
mnca lnc, l spre sear va lmpr{l mn-
carea.
28. To{l aceIla, flll lul Iacov, dolsprzeace,
l aceasIea au grlI lor IaIl lor l blne l-au
cuvnIaI pre el, pre fleIecarele dup bl-
necuvnIarea sa l-au blnecuvnIaI pre el.
29. Sl le-au zls lor: ,Eu m volu pune la
norodul mleu, lngropa{l-m cu prln{ll
2. (a) n unele Blblll s ceIeaIe: au porunclI
dofIorllor s ung pre IaIl su cu aromaIe, l
mlel ln peIera carea easIe ln {arlna lul
Efron HeIeul.
3. n peIera cea lndolI, carea easIe ln
preajma Mamvrel, ln pmnIul Hanaan,*
carea peIer o au cumpraI Avraam de la
Efron HeIeul mole de lngropclune.
31. Acolo au lngropaI pre Avraam l pre
Sarra, mularea lul, acolo au lngropaI pre
Isaac l pre Reveca, mularea lul, acolo au
lngropaI pre Llla.
32. n molla {arlnel l a peIerll, carea
easIe lnIr-lnsa de la flll lul HeI.
33. Sl au lnceIaI Iacov a lnv{a pre feclorll
sl l, lnIlnzlndu-l plcloarele sale pre paI,
au murlI l s-au pus la norodul su.
CAP 5
losj, grjnJ trupul t6tdne-s6u, cu b6trdn Eghptulu
purceoJe s6-l ingroope in p6mdntul Honoon, coreo,
cu more cnste s6odrnJ, s6 tem jroj pentru strdm-
b6toteo coreo i j6cus6, or6 el cu bune i prmeote
i mdng6e, core, Jup6 ce le-ou porunct pentru oos6le
sole s6 le Juc6 in p6mdntul Honoon, cdnJ oor e Jn
Eghpt, in poce s-ou oJhnt.
l, cznd Ioslf pre fa{a
IIne-su, l-au plns cu amar
l l-au sruIaI pre el.
Sl au porunclI Ioslf slugllor
sale, lngropIorllor, s lngroape pre IaIl
su, l au lngropaI (a) lngropIorll pre
Israll.
3. Sl s-au umpluI lul paIruzecl de zlle, c
aea s numra zllele lngroprll, l l-au
plns pre el EghlpIul eapIezecl de zlle.
4. Iar deaca au IrecuI zllele plngerll,
au grlI Ioslf cIr domnll lul Faraon,
zlcnd: ,De am aflaI har lnalnIea voasIr,
grl{l penIru mlne ln urechlle lul Faraon,
zlcnd:
5. TaIl mleu m-au juraI, zlcnd: 'n
mormnIul* care ml-am spaI mle ln p-
mnIul Hanaan, acolo s m lngropl'.
Acum, dar, s m sulu s lngrop pre IaIl
mleu, l m volu lnIoarce.
6. (b) Sl au zls Faraon lul Ioslf: ,Sule-Ie,
lngroap pre IaIl Iu dup cum Ie-au ju-
raI.
7. Sl s-au sulI Ioslf s lngroape pre IaIl
su, l s-au sulI lmpreun cu dnsul IoaIe
sluglle lul Faraon l bIrnll casll lul, l
Io{l bIrnll pmnIulul EghlpIulul.
8. Sl IoaI casa lul Ioslf l fra{ll lul l
IoaI casa IIne-su l rudenlla lul, lar
ol l e l bol l l e- au l saI l n pmnIul
Ghesem.
l-au uns. 6. (b) Blbllla cea veachle are: Sl au
zls lul Faraon dup zlsele lul Ioslf.
*1 Para.
5, 1
*Sus
23, 17
*Sus
47, 29
1.
2.
51
CARTEA FACERII CAP 5
9. Sl s-au sulI lmpreun cu dnsul car l
clre{l, l s-au fcuI Iabr mare foarIe.
1. Sl au venlI la arlla lul AIad, carea easIe
dlncolo de Iordan, l l-au plns pre el
plngere mare l Iare foarIe, l au fcuI
plngerea IIne-su eapIe zlle.
11. Sl au vzuI lculIorll pmnIulul
Hanaan plngerea la arlla lul AIad, l au zls:
,Plngere easIe aceasIa, eghlpIeanllor,
penIru aceaea au chemaI numele loculul
acelula Plngerea EghlpIulul, ce easIe
dlncolo de Iordan.
12. Sl l-au fcuI lul aea feclorll lul, precum
le-au fosI porunclI lor.
13. Sl l-au luaI pre el feclorll lul ln pmnIul
lul Hanaan,* l l-au lngropaI pre el ln peIera
cea lndolI,** carea o cumpras Avraam
peIer mole penIru lngropclune de la
Efron HeIeul, ln preajma Mamvrel.
14. Sl s-au lnIors Ioslf ln EghlpI, el l fra{ll
lul l Io{l c{l s-au fosI sulI cu el s lngroape
pre IaIl lul.
15. Sl, vzlnd fra{ll lul Ioslf c au murlI IaIl
lor, au zls: ,Ca nu cumva s {le amlnIe
ruIaIea noasIr Ioslf l s ne rsplIeasc
IoaIe realele cIe am fcuI lul.
16. Sl, venlnd la Ioslf, au zls: ,TaIl Iu
Ie-au juraI mal lnalnIe de sfrlIul su,
zlcnd:
17. Aea zlce{l lul Ioslf: 'IarI-le lor
nedrepIaIea l pcaIul lor, c reale au
arIaI el {le'. Sl acum larI nedrepIaIea
19. (b) Alex.: C nu snI eu ln locul lul Dumnezeu;
slugllor Dumnezeulul IIne-Iu. Sl au plns
Ioslf cnd grla el cIr dnsul.
18. Sl, venlnd la dnsul, au zls: ,IaI, nol
snIem {le robl.
19. Sl le-au zls lor Ioslf: ,Nu v Ieame{l, c a
lul Dumnezeu snI eu (v).
2. * Vol a{l sfIulI lmproIlva mea reale, lar
Dumnezeu au sfIulI penIru mlne blne, ca s
fle precum asIzl,** ca s se hrneasc norod
mulI.
21. Sl au zls lor: ,Nu v Ieame{l, eu volu hrnl
pre vol l casele voasIre. Sl l-au mnglaI
pre el Ioslf, l le-au grlI lor la lnlm.
22. * Sl au lculI Ioslf ln EghlpI, el l fra{ll lul
l IoaI casa IIne-su, l au IrlI Ioslf anl o
suI l zeace.
23. Sl au vzuI Ioslf pre feclorll lul Efralm
pn la al Irellea neam, l feclorll lul Mahlr,
feclorul lul Manasl, s-au nscuI pre coapsele
lul Ioslf.
24. * Sl au zls Ioslf fra{llor sl: ,Eu morlu, l
cu cerceIare va cerceIa pre vol Dumnezeu l
va scoaIe pre vol dln pmnIul acesIa ln
pmnIul care au juraI Dumnezeu prln{llor
noIrl, lul Avraam l lul Isaac l lul Iacov.
25. Sl au juraI Ioslf pre flll lul Israll, zlcnd:
,nIru cerceIarea ln carea va cerceIa pre vol
Dumnezeu, aduce{l-v amlnIe l * lua{l oasele
meale cu vol de alcl!
26. Sl au murlI Ioslf fllnd de o suI l zeace
de anl, l l-au lngropaI pre el ln mormnI, ln
EghlpI.
alI Blblle: C nu snI Dumnezeu eu.
*Fap.
7, 16
**Sus
23, 17
*Sus
43[45], 5
**Sus
47, 5
[45, 7]
*Sus
47, 12
*Evrel
11, 22
*Ielre
13, 19
Isu. Na.
24, 31
CARTEA IESIRII
um c carIea aceasIa de lnsul Molsl easIe scrls, l adevraIa
a lul facere cu mulIe dovedlrl s araI: c mlnunlle care s spun lnIru
aceasI carIe numal de la cel ce de fa{ sau mal mare pov{ulIorlu au
fosI s-au puIuI scrle. Iar deaca cu aIIa grlje au volI Molsl ca s se {le
neulIaI pomenlrea lucrurllor acesIora, penIru ce s nu fle scrls l lsIorlla lor; cl,
doar, va zlce neIlne: era carIe carea s chema CarIea rzboalelor Domnulul,
carea ln CarIea Numerllor, cap 21, s pomeneaIe, lnIru carea bIala cea asupra
lul Amallc cu porunca lul Dumnezeu s spune. Au poaIe-s culva adeverl cum c
de Molsl au fosI scrls carIea aceaea, ln carea rzboalele lsrallIeanllor l rndulalele
Iaberll cu deadlnsul snI scrlse, l nu l-ar fl venlI lul amlnIe ca lelrea norodulul
lul Dumnezeu dln EghlpI l alIe lucrurl vreadnlce de pomenlre la cel ce dup
aceaea era s fle, care lucrurl foarIe pomenlIe l adeverlIe era la jldovl, l lea-
gea mal pre larg IlculI s nu o scrle; de vreame ce mal IoaI leagea jldo-
veasc lumlnaI pomenlre easIe a lelrel aceIlla l a mlnunllor care s-au
fcuI ln EghlpI. Aea au fosI omorrea celor lnIlu nscu{l a eghlpIea-
nllor l lzbvlrea lsrallIeanllor, Ireacerea Mrll Role, oasIea lul Faraon ln mare
lnecaI; l norodul lul Dumnezeu ln pusIle paIruzecl de anl pzlI; l ln CarIea
Ielrll, cap 17, aceasIea ceIlm: ,Sl au sfrmaI Ilsus pre Amallc l pre IoI norodul
lul cu ucldere de sable, l au zls Domnul cIr Molsl: Scrle aceasIa spre pomenlre
ln carIe l spune lul Ilsus c cu sIngere volu sInge pomenlrea lul Amallc de
supI cerlu. CarIea aceaea nu poaIe s fle alIa fr numal CarIea Ielrll, c nu
au zls Dumnezeu: ,Scrle lsIorlla bIll aceIlla, cl: ,Scrle aceasIa spre pomenlre
ln carIe. Aeadar, era carIe cu porunca lul Dumnezeu scrls, lnIru carea s
scrlla ceale vreadnlce ca s le Ile cel de pre urm, care s lnImpla norodulul
lul Dumnezeu.
Iar ce easIe mal de pomenlI decI lelrea dln EghlpI, cea cu aIIea mlnunl
lumlnaI, au Molsl, cel ce era brbaI foarIe ln{elepI, nu au vruI s scrle acealea,
a crora aIIa pomenlre au volI s fle, au dln porunca lul Dumnezeu bIala cu
Amallc, penIru ca s Ile l cel ce dup aceaea vor s fle, o au scrls. Sl ce era
mal mare, lelrea l lzbvlrea norodulul lul Dumnezeu s o fle IcuI l nescrls
s o fle lsaI; l, fllndc bIala cu Amallc o prIlclc mal mrunI era a lzbvlrll,
l IoI au porunclI Dumnezeu ca pomenlrea el s se pzasc.
DrepI aceaea, aceasI carIe s chllam Ielre, penIru c cuprlnde lelrea
norodulul lul Dumnezeu dln EghlpI l ceale ce aIuncl s-au lnImplaI. n Irel
pr{l s lmparIe. n parIea cea dlnIlu, cuprlnde ceale ce au fosI mal lnalnIe de
lelrea norodulul lul Dumnezeu. n a doao parIe, cuprlnde ceale ce s-au lnImplaI
la lelre. n a Irela parIe, cuprlnde porunclle lul Dumnezeu l ceale penIru
lndrepIarea vle{ll l ceale ce snI spre slujba dumnezelasc sau care s {ln de
{eremonll.
Pre Molsl Dumnezeu l-au ales ca s scoa{ pre norodul jldovesc dln EghlpI, l
el mal lnIlu s-l ocrmulasc l cu legl sflnIe lnIru un Irup l lnIru o ceaI s-l
uneasc l cu {eremonllle ceale sflnIe s lnchlpulasc Ialnele vllIorlulul HrlsIos.
C precum frumos scrle S. AugusIln, carIea 22, Aoupru IuI Fuuot, cap 14: ,ToaI
lmpr{lla aceaea a neamulul jldovesc mare proroc era, penIru c l a marelul
proroc au fosI. Sl carIea 7, De cetuteu IuI Dumnezeu, cap 31: ,Nu numal IoaIe
prorocllle l porunclle vle{ll, cl l ceale sflnIe, preo{llle, corIul sau besearlca,
jerIvenlclle, jerIvele, {eremonllle, srbIorlle, l IoI alI orl ce s {lnea de slujba
cu carea era deaIorl lul Dumnezeu, acealea au lnsmnaI l mal lnalnIe au vesIlI
ceale ce creadem, c penIru vlla{a cea veaclnlc a credlnclollor lnIru HrlsIos
s-au pllnlI l vedem c s pllnesc l ndjdulm c s vor pllnl. nsul Molsl au
fosI chlpul lul HrlsIos, mum-sa, carea l-au lpdaI pre el au fosI chlpul
slnagoghel, carea au lpdaI pre HrlsIos; faIa lul Faraon au fosI chlpul besearecll
neamurllor, carea, precum aceaea au prllmlI pre Molsl, cel lpdaI de mum-sa,
aea ea au prllmlI pre HrlsIos, Cel lpdaI de slnagoga. Molsl apol au fosI daI
larl mum-sa, l jldovll la sfrlIul lumll vor creade ln HrlsIos.
CAP 1
Numele jlor lu lsrul, cur uu intrut in Eglpt, u cdroru inmuljre Furuon cel nou in zdJur sd sdrguute u o impeJecu
cu uJuogereu greutdjlor, cu ucJereu prunclor inecureu, Jespre mlu mouelor, u uceloru rdspldtre.
ceasIea snI numele flllor lul
Israll, carll au lnIraI ln EghlpI lm-
preun cu Iacov, IaIl lor, fleIe-
care cu IoaI casa sa au lnIraI:
2.* Ruvln, Slmeon, Levl, Iuda.
3. Isahar, Zavulon, Venlamln.
4. Dan l NefIallm, Gad l Aslr, lar Ioslf
era ln EghlpI.
5. Sl era IoaIe sufleIele ce lels dln Iacov
eapIezecl l clncl.
*Facer.
46, 8
*Facer.
46, 8
1.*
52
CAP 1 SI 2 IESIREA
6. Sl s-au sfrlI Ioslf l Io{l fra{ll lul l
IoI neamul acela.
7.* Iar flll lul Israll au crescuI l s-au
lnmul{lI l s-au fcuI proIl l s-au lnIrlI
foarIe, foarIe, l l-au lnmul{lI pmnIul pre
el.
8. Sl s-au sculaI alI lmpraI presIe EghlpI,
carele nu Illa pre Ioslf.
9. Sl au zls neamulul su: ,IaI, neamul
flllor lul Israll s lnmul{eaIe foarIe l s
lnIreaIe mal mulI decI nol.
1. Venl{l, dar, cu vlcleug s-l lmpllm
pre dnll, ca nu cumva s se lnmul{easc,
l cnd s va lnImpla noao rzbolu, s se
lnso{asc l el cu vrjmall noIrl l,
bIndu-ne pre nol, s las dln pmnI.
11. Sl le-au pus lor lspravnlcl de lucrurl,
ca s-l necjeasc pre el cu lucrurl, l au
zldlI ceI{l Iarl lul Faraon, PlIonul l
Ramesul l Onul, carea easIe Illupolls.
12. Sl cu cI mal mulI ll smerea pre el, cu
aIIa mal mulI s lnmul{ea l s lnIrea
foarIe, foarIe, l s scrbea eghlpIeanll de
flll lul Israll.
13. Sl asuprea eghlpIeanll pre flll lul Israll
cu sll.
14. Sl le chlnula vlla{a lor cu lucrurl
greale, cu luIul l cu crmldrlla l cu
IoaIe lucrurlle ceale dln cmpurl, cu IoaIe
lucrurlle cu care ca pre robl cu sll ll asu-
prea pre el.
15. Sl au zls lmpraIul eghlpIeanllor cIr
moaele jldoveIl: dlnIr care unlla era
numele Sepfora, l numele celalalIe Fua.
16. Sl le-au zls lor: ,Cnd mol{l la jldo-
voalce l snI la naIere, de va fl brbaI,
s-l omor{l, lar de va fl fmeale, s o
{lne{l.
17. Iar moaele s-au IemuI de Dumnezeu
l nu au fcuI precum le-au porunclI lor
lmpraIul EghlpIulul, cl lsa vle parIea cea
brbIeasc.
18. Sl au chemaI lmpraIul EghlpIulul pre
moae l le-au zls lor: ,Ccl a{l fcuI lucrul
acesIa l a{l lsaI vle parIea brbIeasc?
19. Iar moaele au zls lul Faraon: ,Nu
snI ca mulerlle EghlpIulul jldovoalcele,
c nasc mal lnalnIe de ce lnIr moaele la
dnsele. Sl nIea.
2. Sl blne au fcuI Dumnezeu moaelor,
l s-au lnmul{lI norodul l s-au lnIrlI
foarIe.
21. Fllndc s-au IemuI moaele de Dum-
nezeu l l-au fcuI le csl.
22. Sl au porunclI Faraon la IoI norodul
su, zlcnd: ,ToaI parIea brbIeasc ce
s va naIe jldovllor ln ru s o arunca{l,
l IoaI parIea fmelasc s o lsa{l vle.
CAP 2
Mos, in upd jnJ uruncut Je ucolo scojnJu-sd, Je
mumd-su sd lrdneute Jn poruncu jeute lu Furuon,
cureu pre Jdnsul l-uu luut e jecor. Pentru ucJereu
eglpteunulu juge in MuJum Je jrcu impdrutulu,
unJe, ludnJ muure pre jutu preotulu, nute Jo jecor.
l era oarecarele dln neamul lul
Levl,* carele l-au luaI mulare
dln feaIele lul Levl.
Sl aceaea au luaI ln pnIece
l au nscuI feclor, l, vzlndu-l frumos, l-au
ascuns Irel lunl.
3. Iar fllndc nu puIea s-l mal ascunz,
l-au luaI mum-sa un slcrlla de papur l
l-au uns cu smoal cleloas l au pus pruncul
lnIr-lnsul l l-au pus ln marglnea grlll.
4. Sl s ulIa soru-sa de deparIe s vaz ce
s va lnImpla lul.
5.* Sl s-au pogorI faIa lul Faraon s se
scalde la ru, l slujnlclle el umbla pre lng
ru, l, vznd un slcrlla ln grl, au Irlmls
o slujnlc de l-au luaI.
6. Sl, dechlzlndu-l, au vzuI pruncul pln-
gnd ln slcrlla l, fcndu-l-s mll de dn-
sul feaIel lul Faraon, au zls: ,Dln pruncll jldo-
vllor easIe acesIa.
7. Sl au zls sora lul cIr faIa lul Faraon:
,Vola-{l easIe s chem {le mulare dalc de la
jldovl l s hrneasc pruncul?
8. Sl au zls el faIa lul Faraon: ,Du-Ie! Sl,
ducndu-s faIa, au chemaI pre mama
prunculul.
9. Sl au zls cIr ea faIa lul Faraon: ,P-
zeaIe mle pruncul acesIa l ml-l hrneaIe,
l eu volu plIl {le. Sl au luaI mularea prun-
cul l l-au hrnlI.
1. Sl, dup ce au crescuI pruncul, l-au adus
pre dnsul la faIa lul Faraon, l au fosI el ln
loc de feclor l au numlI numele lul Molsl,
zlcnd c: ,Dln ap l-am luaI pre dnsul.
11. Sl au fosI dup mulIe zlle, fcndu-s
Molsl mare,* lelI-au la fra{ll sl, flll lul Israll,
l, cunoscnd necazul lor, vzuI-au pre un
om eghlpIean bInd pre un jldov oarecarele
dln fra{ll lul, feclorll lul Israll.
12. Sl, cuInd lncoace l lncolo l nevzlnd
pre nlmenea, au ucls pre eghlpIean l l-au
ascuns ln nslp.
13. Sl, lelnd a doua zl, au vzuI dol oamenl
jldovl cerIndu-s, l au zls celul ce fcea
sIrmbIaIe: ,PenIru ce ba{l Iu pre veclnul
Iu?
14. Iar el au zls: ,Clne Ie-au pus domn l
judecIorlu presIe nol? Au, doar, vel s m
uclzl Iu, precum al ucls lerl pre eghlpIean?
Sl, Iemndu-s Molsl, au zls: ,Oare cum s-au
vdlI (a) lucrul acesIa?
15. Sl au auzlI Faraon lucrul acesIa,
14. (a) Grece.: cuvnIul.
*FapI.
7, 17
*Jos
6,2
*FapI.
7, 21
Evrel
11, 23
*Evrel
11, 24
1.
2.
53
54
CARTEA IESIRII CAP 1{2] SI 2{3]
l cuIa s uclz pre Molsl. Sl au fuglI
Molsl de la fa{a lul Faraon l s-au sllulI
ln pmnIul lul Madlam, l, dup ce au
venlI ln pmnIul lul Madlam, au ezuI
lng un pu{.
16. Iar preoIul dln Madlam avea eapIe
feaIe, care pIea olle IIne-su, IoIor, l,
venlnd, au scos ap pn ce au umpluI
albllle, ca s adeape olle IIne-su, IoIor.
17. Sl, venlnd psIorll, le-au gonlI pre eale,
lar sculndu-s Molsl le-au apraI, l,
sco{lnd ap, au adpaI olle lor.
18. Sl au venlI eale la Ragull, IaIl su,
lar el le-au zls lor: ,Ce easIe, c a{l venlI
asIzl curnd?
19. Iar eale au zls: ,Un om eghlpIean
ne-au apraI pre nol de psIorl l ne-au
scos ap l au adpaI olle noasIre.
2. Iar el au zls feaIelor sale: ,Sl unde
easIe acela? PenIru ce a{l lsaI pre om
aea? Chema{l-l pre el s mnnce plne!
21. Sl s-au aezaI Molsl la omul acela,* l
au daI pre Sepfora, faIa sa, lul Molsl mu-
lare.
22. Sl, lund ln pnIece mularea, au ns-
cuI fllu,* l au numlI Molsl numele lul
Ghersam, zlcnd c: ,Nemearnlc snI eu
ln pmnI sIrln.
23. Sl larl purcezlnd grea, au nscuI alI
fllu, l l-au pus numele lul Ellezer, zlcnd
c: ,Dumnezeul IIne-mleu ajuIorlu easIe
mle l m-au scos dln mna lul Faraon.
24. Sl dup acealea zlle mulIe, au murlI
lmpraIul EghlpIulul l au susplnaI flll lul
Israll penIru lucrurl, l au sIrlgaI l s-au
auzlI sIrlgarea lor la Dumnezeu de la
lucrurl.
25. Sl au auzlI Dumnezeu susplnurlle lor,
l Sl-au adus amlnIe de legIura Sa, carea
au fcuI cu Avraam l cu Isaac l cu Iacov.
Sl au cuIaI Dumnezeu spre flll lul Israll,
l s-au cunoscuI lor.
CAP 3
ArdtdnJu-sd Domnul in rugd lu Mos, cdnJ pdteu
ole lu lotor, socrulu sdu, il trmte, improtonJu-sd
el, lu j lu lsrul, sd- scoujd Jn mdnu lu Furuon,
prdJdnJ pre eglpteun.
l Molsl pIea olle lul IoIor,
socru-su, preoIulul dln
Madlam, l au adus olle supI
pusIle, l au lnIraI ln munIele
lul Dumnezeu, Horlv.
2.* Sl s-au arIaI lul lngerul Domnulul ln
par de foc dln rug, l au vzuI c rugul
ardea cu foc l rugul nu s amlsIula.
3. Sl au zls Molsl: ,Mergnd mal aproape,
volu vedea aceasI vedeare mare, c nu s a-
mlsIulaIe rugul.
4. Iar deaca au vzuI Domnul c s
aprople s vaz, l-au sIrlgaI pre el Domnul
dln rug, zlcnd: ,Molsl, Molsl. Iar el au
zls: ,Ce easIe, Doamne?
5. Sl Domnul au zls: ,Nu Ie aproplla alcl,
dezleag lncl{mlnIele dln plcloarele Iale,
c locul ln care sIal Iu pmnI sfnI easIe.
6. Sl au zls:* ,Eu snI Dumnezeul II-
ne-Iu, Dumnezeul lul Avraam l Dumnezeul
lul Isaac l Dumnezeul lul Iacov. Sl l-au
lnIors Molsl fa{a sa penIru c s Iemea s
cauIe dechls lnalnIea lul Dumnezeu.
7. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Vzlnd
am vzuI necazul norodulul Mleu ln EghlpI,
l sIrlgarea lor am auzlI de la cel ce-l sllesc
pre el la lucru, c Ilu durearea lor.
8. Sl M-am pogorI s-l sco{ pre el dln mna
eghlpIeanllor l s-l sco{ pre el dln pmnIul
acela l s-l bag pre el ln pmnI bun l mulI,
ln pmnI care curge lapIe l mllare, ln
pmnIul hananellor l al heIellor l al
amorellor l al ferezellor l al gherghesellor
l al evellor l al levusellor.
9. Sl acum, laI, sIrlgarea flllor lul Israll
au venlI la Mlne, l Eu am vzuI necazul cu
care eghlpIeanll necjesc pre el.
1. Sl acum, vlno s Ie Irlml{ la Faraon,
lmpraIul EghlpIulul, l s sco{l pre norodul
Mleu, pre flll lul Israll, dln pmnIul Eghlp-
Iulul.
11. Sl au zls Molsl cIr Dumnezeu: ,Clne
snI eu, ca s merg la Faraon, lmpraIul
EghlpIulul, l ca s sco{ pre flll lul Israll dln
pmnIul EghlpIulul?
12. Sl au grlI Dumnezeu lul Molsl, zlcnd:
,C Eu volu fl cu Ilne, l acesIa va fl {le semn
c Eu Ie Irlml{ ca s sco{l pre norodul Mleu
dln EghlpI, c v ve{l lnchlna lul Dumnezeu
ln munIele acesIa.
13. Sl au zls Molsl cIr Dumnezeu: ,IaI,
eu m vol duce la flll lul Israll l volu grl
cIr dnll: Dumnezeul prln{llor noIrl
m-au Irlmls la vol. Sl de m vor lnIreba:
Care easIe numele Lul?, ce volu zlce cIr
el?
14. Sl au grlI Dumnezeu cIr Molsl,
zlcnd: ,Eu snI Cel ce snI. Sl au zls:
,Aea vel zlce flllor lul Israll: Cel ce easIe
m-au Irlmls la vol.
15. Sl au zls Dumnezeu lar cIr Molsl:
,Aea vel grl flllor lul Israll: Domnul
Dumnezeul prln{llor noIrl, Dumnezeul lul
Avraam l Dumnezeul lul Isaac l Dumnezeul
lul Iacov m-au Irlmls la vol, acesIa easIe
numele Mleu veaclnlc l pomenlre a
neamurllor neamurllor.
16. Decl, mergnd, adun bIrnlmea flllor
lul Israll l vel grl cIr dnll:
* Jos
18, 2
*Jos
18, 3
1 Para.
23, 15
*FapI.
7, 3
1.
*MaIe.
22, 32
Marco
12, 27
Luca
2, 37
55
CARTEA IESIRII CAP 3 SI 4
Domnul Dumnezeul prln{llor noIrl S-au
arIaI mle, Dumnezeul lul Avraam l
Dumnezeul lul Isaac l Dumnezeul lul Iacov,
zlcnd: 'Cu cerceIare v-am cerceIaI pre vol,
l cIe s-au lnImplaI voao ln EghlpI'.
17. Sl au zls: 'Volu scoaIe pre vol dln ruIaIea
eghlpIeanllor ln pmnIul hananellor l a
heIellor l a amorellor l a ferezellor l a
gherghesellor l a evellor l a levusellor, ln
pmnIul care curge lapIe l mllare'.
18. Sl vor asculIa glasul Iu, l vel lnIra Iu
l bIrnlmea lul Israll la Faraon, lmpraIul
EghlpIulul, l vel zlce cIr el: Dumnezeul
evrellor ne-au chemaI pre nol, decl vom
mearge cale de Irel zlle ln pusIle, ca s
jrIvlm Dumnezeulul nosIru.
19. Iar Eu Ilu c nu va lsa pre vol Faraon,
lmpraIul EghlpIulul, s mearge{l, fr
numal cu mn Iare.
2. Sl, lnIlnznd mna Mea, volu baIe pre
eghlpIeanl cu IoaIe mlnunlle Meale, care
volu face lnIru el, l dup aceasIa va slobozl
pre vol.
21. Sl volu da har norodulul acesIula lna-
lnIea eghlpIeanllor,* l, cnd ve{l lel, nu
ve{l lel deer{l.
22. Cl va ceare mularea de la vecln l de la
cea lmpreun cu slne lculIoare vase de
arglnI l de aur l lmbrcmlnIe, l ve{l pune
presIe flll voIrl l presIe feaIele voasIre l
ve{l prda pre eghlpIeanl.
CAP 4
Tre seumne ludnJ Mos Je lu Dumnezeu, purceuJe
in Eglpt cu muureu su, muureu i tue imprejur
pruncul. Auron intdmpnd pre jrutele sdu, Mos,
JeoJutd sd Juc lu j lu lsrul.
l au rspuns Molsl l au zls:
,Dar de nu vor creade mle l
nu vor asculIa de glasul mleu,
c vor zlce c: Nu s-au arIaI
{le Dumnezeu, ce volu zlce cIr el?
2. Sl au zls lul Domnul: ,Ce easIe ce e ln
mna Ia? Iar el au zls: ,Tolag.
3. Sl au zls: ,Arunc-l pre el pre pmnI!
Sl l-au aruncaI pre el pre pmnI l s-au fcuI
earpe, l au fuglI Molsl de dnsul.
4. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,nIlnde
mna l-l apuc de coad. Sl, lnIlnzlnd
mna, l-au apucaI de coad l s-au fcuI
Iolag ln mna lul.
5. ,Ca s creaz {le c {l S-au arIaI Dum-
nezeul prln{llor lor, Dumnzeul lul Avraam
l Dumnezeul lul Isaac l Dumnezeul lul
Iacov.
6. Sl l-au zls lul Domnul larl: ,Bag
mna Ia ln slnul Iu! Sl au bgaI mna
6. (a) Blbllla cea veachle are: plln de bubele
sa ln slnul su l au scos mna sa dln slnul
su l s-au fcuI mna lul (a) ca zpada.
7. Sl au zls larl: ,Bag mna Ia ln snul
Iu! Sl au bgaI mna sa ln snul su l o
au scos dln snul su, l larl s-au fcuI ln
fa{a Irupulul.
8. ,Sl de nu vor creade {le l nu vor asculIa
de cuvnIul semnulul celul dlnIlu, vor
creade {le penIru cuvnIul semnulul celul
de al dollea.
9. Sl va fl de nu vor creade {le penIru
aceasIe doao seamne, nlcl vor asculIa de
glasul Iu, vel luoa dln apa rulul l vel
Iurna pre uscaI, l apa carea o vel luoa dln
ru va fl snge pre uscaI.
1. Sl au zls Molsl cIr Domnul: ,Rogu-m,
Doamne, nu snI puIlnclos (b) ca mal
lnalnIe de lerl, nlcl ca mal lnalnIe de alalIa-
lerl, nlcl ca de cnd al lncepuI a grl slugll
Tale, slab la glas l zbavnlc la llmb snI
eu.
11. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Clne au
daI gur omulul? Sl clne au fcuI ru la auz
l surd, vzIorlu l orb, au nu Eu, Dumne-
zeu?
12. Sl acum mergl* l Eu volu dechlde gura
Ia l Ie volu lnv{a ceale ce vel grl.
13. Sl au zls Molsl: ,Rogu-m, Doamne, alea-
ge pre alIul puIlnclos, pre carele vel IrlmlIe.
14. Sl, mnllndu-s Domnul cu urgle pre
Molsl, au zls: ,Au nu, laI, Aaron, fraIele
Iu, levlIul? SIlu c el, grlnd, va grl ln locul
Iu, l, laI, el va lel lnIru lnImplnarea Ia
l, vzlndu-Ie, s va bucura lnIru slne.
15. Sl vel grl cIr dnsul, l vel pune
cuvlnIele Meale ln gura lul, l Eu volu
dechlde gura Ia l gura lul* l volu lnv{a
pre vol ce s face{l.
16. Sl el va grl ln locul Iu cIr norod l
va fl gura Ia, lar Iu vel fl lul ln ceale cIr
Dumnezeu.
17. Sl Iolagul, care s-au prefcuI ln earpe,
ll vel luoa ln mna Ia, cu care vel face
seamnele.
18. Sl au mers Molsl, l s-au lnIors la IoIor,
socrul su, l au zls: ,Mearge-volu l m volu
lnIoarce la fra{ll mlel cel dln EghlpI l volu
vedea de Irlesc lnc. Sl au zls IoIor lul
Molsl: ,Pas snIos! Sl, dup aceale zlle
mulIe, au murlI lmpraIul EghlpIulul.
19. Sl au zls Domnul cIr Molsl ln Ma-
dlam: ,Mergl, du-Ie ln EghlpI, c au murlI
Io{l cel ce cuIa sufleIul Iu.
2. Sl, lundu-l Molsl pre mularea sa
l pruncll, l-au pus pre aslnll sl l s-au
lnIors ln EghlpI, l au luaI Molsl Iola-
sIrlcclunel. 1. (b) Alex.: nu snI brbaI grlIorlu,
adec, nu poclu blne vorbl.
*Jos
11, 2
1.
*MaIe.
1, 2
*Jos
7, 2
56
CARTEA IESIRII CAP 4 SI 5
gul cel de la Dumnezeu ln mna sa.
21. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Mergnd
Iu l lnIorcndu-Ie ln EghlpI, vezl, IoaIe
seamnele care le-am daI ln mna Ia s le
facl pre eale lnalnIea lul Faraon. Iar Eu
volu lnIrl lnlma lul l nu va slobozl noro-
dul.
22. Sl Iu vel zlce lul Faraon: AceasIea zlce
Domnul: 'Fllul cel lnIlu nscuI al Mleu,
Israll'.
23. Sl am zls {le: 'Slobozl norodul Mleu,
ca s se lnchlne Mle'. Iar Iu al vruI s-l
slobozl pre el, vezl, dar, Eu volu uclde pre
Fllul Iu cel lnIlu nscuI.
24. Sl au fosI pre cale unde au poposlI,
l-au lnImplnaI pre dnsul lngerul Domnu-
lul l cerca s-l omoar pre dnsul.
25. Sl, lund Sepfora o pleIrlcea ascu{lI,
au IlaI lmprejur marglnea Irupulul fllulul
su l au czuI la plcloarele lul, l au zls:
,SIIuI-au sngele Ilerll lmprejur a fllulul
mleu.
26. Sl s-au dus de la el, penIru c au zls:
,SIIuI-au sngele Ilerll lmprejur a fllulul
mleu.
27. Sl au zls Domnul cIr Aaron: ,Mergl
lnIru lnIlmplnarea lul Molsl ln pusIle. Sl
s-au dus, l s-au lnIlmplnaI cu dnsul ln
munIele lul Dumnezeu l s-au sruIaI amn-
dol.
28. Sl au spus Molsl lul Aaron IoaIe
cuvlnIele Domnulul, care le-au Irlmls, l
IoaIe gralurlle, care l-au porunclI lul.
29. Sl au mers Molsl l Aaron, l au adunaI
IoaI bIrnlmea flllor lul Israll.
3. Sl au grlI Aaron IoaIe cuvlnIele aceas-
Iea, care au grlI Dumnezeu cIr Molsl.
31. Sl au fcuI seamnele lnalnIea noro-
dulul.
32. Sl au crezuI norodul l s-au bucuraI,
penIru c au cuIaI Dumnezeu spre flll lul
Israll l penIru c au vzuI necazul lor, l,
plecndu-s norodul, s-au lnchlnaI.
CAP 5
Mos Auron spun lu Furuon poruncle lu Dum-
nezeu, cure el, nebdgdnJu-le in sumd, mu ture
usupreute pre srulteun, neJdnJu-le pue, cure
uuznJ Mos, sd rougd lu Dumnezeu pentru e.
l, dup aceasIea, au lnIraI Mol-
sl l Aaron la Faraon l au zls
lul: ,AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul lul Israll: Slobozl
pre norodul Mleu, ca s srbeaze ln pusIle.
2. Sl au zls Faraon: ,Clne easIe de a
Crula glas s asculI eu, ca s sloboz pre
flll lul Israll? Nu Ilu pre Domnul, l pre
Israll nu volu slobozl.
3. Sl el au zls lul: ,Dumnezeul evrellor
ne-au chemaI pre nol s meargem cale de
Irel zlle ln pusIle, ca s jerIvlm Domnulul
Dumnezeulul nosIru, ca s nu ne lnIlmplne
pre nol moarIe au ucldere.
4. Sl le-au zls lor lmpraIul EghlpIulul:
,PenIru ce Molsl l Aaron lndrpInlceaIe
pre norod de la lucru? Mearge{l fleIecarele
dlnIr vol la lucrul su.
5. Sl au zls Faraon: ,IaI, acum s va prea
lnmul{l norodul acesIa pre pmnI, decl s
nu-l lsm s odlhneasc de la lucrurl.
6. Sl au porunclI Faraon celor mal marl
presIe lucrurlle norodulul l logofe{llor,
zlcnd:
7. ,Mal mulI s nu da{l pale norodulul
penIru facerea crmlzllor, ca lerl l ca
alalIalerl, cl s mearg el s-l adune lor pale.
8. Sl s fac crmlzl cIe au fcuI, l ln
IoaIe zllele s-l slll{l, l s nu lmpu{lna{l
nlmlca dln lucrurlle lor, c ed fr de lucru,
penIru aceaea sIrlg, zlcnd: S meargem
l s jerIvlm!
9. S se lngreolaze lucrurlle oamenllor
acesIora l s grljeasc de acesIea: lar s
nu grljeasc de cuvlnIe deearIe.
1. Sl ll sllea pre el cel mal marl presIe
lucrurl l logofe{ll, l grla cIr norod zlcnd:
,AceasIea zlce Faraon: Mal mulI nu vom da
voao pale.
11. Vol slngurl mearge{l de v aduna{l voao
pale de unde ve{l afla, c nlmlca nu s va
lmpu{lna dln lucrul vosIru.
12. Sl s-au rslplI norodul ln IoI pmnIul
EghlpIulul s sIrng IresIle ln loc de pale.
13. Iar cel mal marl presIe lucrurl sllea pre
el, zlcnd: ,Svrl{l lucrurlle voasIre, care
vl s cuvln presIe zl, ca l cnd vl s da pale.
14. Sl lspravnlcll lul Faraon, cel ce era pul
mal marl, au bIuI pre logofe{ll neamulul
flllor lul Israll, zlcnd: ,Ccl n-a{l svrlI
lucrul crmlzllor voasIre, l asIzl, ca l lerl
l alalIalerl.
15. Sl, lnIrnd logofe{ll flllor lul Israll, au
sIrlgaI cIr Faraon, zlcnd: ,PenIru ce facl
aea robllor Il?
16. Pale nu s dau robllor Il, l zlc noao s
facem crmlzl? Sl, laI, pre slujlle Iale le
baI, au, doar, nedrepIaIe vel face norodulul
Iu?
17. Sl le-au zls lor: ,Fr'de lucru ede{l,
leanel snIe{l, penIru aceaea zlce{l: S
meargem s jerIvlm Dumnezeulul nosIru.
18. Acum, dar, mergnd lucra{l, c pale nu
s vor da voao, l IoI aIIea crmlzl ve{l
face.
19. Sl s-au vzuI pre slne logofe{ll flllor lul
Israll ln reale, zlcndu-ll-s: ,Nu s va lmpu-
{lna dln crmlzl ce easIe rndulI pre zl.
2. Sl s-au lnIlmplnaI el cu Molsl l
cu Aaron, carll venea lnalnIea lor, cnd
1.
57
CARTEA IESIRII CAP 6
leea el de la Faraon.
21. Sl au zls lor: ,Vaz-v pre vol Dumne-
zeu l s v judece, c a{l fcuI urI
mlrosul nosIru lnalnIea lul Faraon l
lnalnIea slugllor lul, ca s da{l sable ln
mna lul s ne omoar.
22. Sl s-au lnIors Molsl cIr Domnul l
au zls: ,Rogu-m, Doamne, ccl al ncjlI
pre norodul acesIa? Sl penIru ce m-al
Irlmls pre mlne?
23. C de cnd am mers eu la Faraon s
grlesc cu numele Tu, au ncjlI pre
norodul acesIa l nu al lzbvlI pre norodul
Tu.
CAP 6
Dumnezeul mdngde pre srulteun prn Mos cu
jdgdJunju pdmdntulu Hunuun, sd numdrd semnju
lu 5meon, u lu Ruon u lu leo, pdnd lu Mos.
l au zls Domnul cIr Molsl:
,Acum vel vedea ceale ce vol
face lul Faraon, c cu mn
Iare va slobozl pre el, l cu
bra{ lnalI va scoaIe pre el dln pmnIul lul.
2. Sl au grlI Dumnezeu cIr Molsl l
au zls cIr dnsul: ,Eu, Domnul.
3. Sl m-am arIaI lul Avraam l lul Isaac
l lul Iacov, Dumnezeul lor fllnd Eu, l
numele Mleu, Domnul (a), nu l-am arIaI
lor.
4. Sl am pus legIura Mea cu el, ca s le
dau lor pmnIul hananellor, pmnIul pre
care s-au sllulI, lnIru care au l lculI
pre dnsul.
5. Sl Eu am auzlI susplnul flllor lul Israll,
cu care eghlpIeanll ca pre robl asupresc
pre el, l Ml-am adus amlnIe de fgduln{a
voasIr.
6. Mergl l grlaIe flllor lul Israll, zlcnd:
Eu, Domnul, l volu scoaIe pre vol dln
sIpnlla eghlpIeanllor, l volu scoaIe pre
vol dln roblla lor, l volu lzbvl pre vol cu
bra{ lnalI l cu judecaI mare.
7. Sl volu lua pre vol norod Mle, l volu fl
voao Dumnezeu, l ve{l cunoaIe c Eu snI
Domnul Dumnezeul vosIru, Cel ce v-au scos
pre vol dln sIpnlrea eghlpIeanllor.
8. Sl volu bga pre vol ln pmnIul spre
care am lnIlns mna Mea s-l dau lul
Avraam l lul Isaac l lul Iacov, l-l volu
da pre el voao moIenlre, Eu, Domnul.
9. Sl au grlI Molsl aea flllor lul Israll,
l el nu au asculIaI pre Molsl penIru lmpu-
{lnarea sufleIulul l penIru lucrurlle ceale
greale (b).
1. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
3. (a) n jldovle, Ehova. 9. (b) Jld.: penIru ncjlrea
11. ,nIr l grlaIe lul Faraon, lmpraIul
EghlpIulul, ca s sloboaz pre flll lul Israll
dln pmnIul su!
12. Sl au grlI Molsl lnalnIea Domnulul,
zlcnd: ,IaI, flll lul Israll nu m-au asculIaI
pre mlne, l cum m va asculIa Faraon? Sl
eu gngav snI.
13. Sl au zls Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron, l le-au porunclI lor s lnIre la
Faraon, lmpraIul EghlpIulul, ca s scoa{
pre flll lul Israll dln pmnIul EghlpIulul.
14.* Sl aceIla snI lncepIorll caselor nea-
murllor, flll lul Ruvln, celul lnIlu nscuI a
lul Israll: Enoh l Falus, Asron l Harml.
AceasIa easIe famlllla lul Ruvln.
15. Sl* flll lul Slmeon: Iemull l Iamln l
Aod l Iahln l Saar l Saul, cel dln Flnlsa.
AceasIea snI famllllle flllor lul Slmeon.
16. Sl aceasIea snI numele flllor lul Levl,
dup famllllle lor: Gherson, CaaI l Mera-
rl, l anll vle{ll lul Levl o suI Irelzecl l
eapIe.
17. Sl aceIla snI* flll lul Gherson: Lo-
venl l Semel, casele famlllel lor.
18. Sl flll lul* CaaI: Amvram l Isaar,
Hevron l Ozlll, l anll vle{ll lul CaaI o suI
l Irelzecl de anl.
19. Sl flll lul Merarl: Mooll l Omusl.
AceasIea snI casele famlllllor lul Levl dup
rudenllle lor.
2. Sl au luaI Amvram pre Iohaved,* faIa
fraIelul IIne-su, le mulare, l au nscuI
pre Aaron l pre Molsl l pre Marlam, sora
lor, l anll vle{ll lul Amvram o suI Irelzecl
l eapIe de anl.
21. Sl flll lul Isaar: Core l Nafec l Zehrl.
22. Sl flll lul Ozlll: Mlsall l Ellsafan l
Segrl.
23. Iar Aaron au luaI le mulare pre
EllsaveI, faIa lul Amlnadav, sora lul
Naason, l l-au nscuI lul pre Nadav l pre
Avlud l pre Eleazar l pre IIamar.
24. Iar flll lul Core: Aslr l Elcana l
Avlasar. AceasIea snI naIerlle lul Core.
25. Sl Eleazar, feclorul lul Aaron, au luaI
le mulare dln feaIele lul FuIlll l l-au
nscuI lul pre Flnees. AceasIea snI
lncepIurlle famlllel levl{llor, dup naIerlle
lor.
26. AcesIa easIe Aaron l Molsl, crora
le-au zls Dumnezeu s scoa{ pre flll lul
Israll dln pmnIul EghlpIulul cu IoaIe
averlle lor.
27. AceIla snI cel ce grla cIr Fara-
on, lmpraIul EghlpIulul, l au scos pre
flll lul Israll dln pmnIul EghlpIulul
duhulul l penIru roblla cea grea.
1.
*Face.
46, 9
Numer.
26, 5
1 Paral.
5, 1
*1 Para.
4, 24
* 1 Para.
6, 1
23, 6
* Nume.
3, 19
26, 57
1 Para.
6, 2
23, 12
* Sus
2, 1
58
CARTEA IESIRII CAP 7
lnsul Aaron l Molsl.
28. n carea zl au grlI Domnul lul Molsl
ln pmnIul EghlpIulul.
29. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zl-
cnd: ,Eu, Domnul, grlaIe cIr Fara-
on, lmpraIul EghlpIulul, cIe zlc Eu cIr
Ilne!
3. Sl au zls Molsl lnalnIea Domnulul:
,IaI, eu snI slab la gralu, l cum m va
auzl pre mlne Faraon?
CAP 7
Mos Auron grdesc cdtrd Furuon, tougul intorc
in eurpe upu, loonJu-o cu tougul, in sdnge, cureu
ujJereu juc ordjtor lu Furuon cu Jescdntdrle sule,
pentru cure prcnd Furuon mu ture sd intdreute.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd: ,IaI, Eu Ie-am pus
pre Ilne Dumnezeu lul
Faraon, l Aaron, fraIele Iu,
va fl {le proroc.
2.* Sl Iu vel grl lul IoaIe cIe poruncesc
{le, lar Aaron, fraIele Iu, va grl cIr
Faraon, ca s sloboaz pre flll lul Israll
dln pmnIul su.
3. Iar Eu volu lnvrIoea lnlma lul
Faraon l volu lnmul{l seamnele Meale l
mlnunlle Meale ln pmnIul EghlpIulul.
4. Sl nu va asculIa pre vol Faraon, l volu
pune mna Mea pre EghlpI l volu scoaIe
cu puIearea Mea norodul Mleu, pre flll lul
Israll, dln pmnIul EghlpIulul cu lzbnd
mare.
5. Sl vor cunoaIe Io{l eghlpIeanll c Eu
snI Domnul, cnd volu lnIlnde mna Mea
presIe EghlpI l volu scoaIe pre flll lul
Israll dln mljlocul lor.
6. Sl au fcuI Molsl l Aaron dup cum
le-au porunclI lor Domnul, aea au fcuI.
7. Sl Molsl era de opIzecl de anl, lar
Aaron, fraIele lul, de opIzecl l Irel de anl,
cnd au grlI cIr Faraon.
8. Sl au grlI Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron, zlcnd: ,Sl de va zlce cIr vol
Faraon, zlcnd:
9. Da{l-ne noao semn sau mlnune, Iu vel
zlce lul Aaron, fraIelul Iu: Ia Iolagul l-l
arunc pre pmnI lnalnIea lul Faraon l
lnalnIea slugllor lul, l s va face blaur.
1. Sl au lnIraI Molsl l Aaron lnalnIea
lul Faraon l lnalnIea slugllor lul, l au
fcuI aea precum le-au porunclI lor
Domnul, l au aruncaI Aaron Iolagul
lnalnIea lul Faraon l lnalnIea slugllor lul,
l s-au fcuI blaur.
11.* Sl au chemaI Faraon pre ln{elep{ll
EghlpIulul l pre vrjlIorl, l au fcuI l
vrjlIorll eghlpIeanllor cu fermecIurlle
sale aseamenea.
12. Sl au aruncaI fleIecarele Iolagul su,
l s-au fcuI blaur, l Iolagul lul Aaron au
lnghl{lI pre Iolagele lor.
13. Sl s-au lnvrIoeaI lnlma lul Faraon,
l nu l-au asculIaI pre el, dup cum le-au
grlI lor Domnul.
14. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,S-au
lngreolaI lnlma lul Faraon, ca s nu sloboa-
z pre norod.
15. Mergl la Faraon dlmlnea{, laI, el las
la ap, l vel lel lnalnIea lul pre {ermurlle
rulul, l Iolagul care s-au fcuI earpe s-l
lal ln mna Ia.
16. Sl s zlcl cIr el: Domnul Dumnezeul
evrellor m-au Irlmls la Ilne, zlcnd: 'Slobozl
pre norodul Mleu, ca s slujeasc Mle ln
pusIle', l, laI, nu al asculIaI pn acum.
17. Sl acum aceasIea zlce Domnul: 'nIru
aceasIa vel cunoaIe c Eu snI Domnul,
laI, Eu baI cu Iolagul cel dln mna Mea
presIe apa cea dln ru, l s va preface ln
snge.
18. Sl peIll cel dln ru vor murl, l s va
lmpu{l rul, l nu vor puIea eghlpIeanll bea
ap dln ru'.
19. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Zl lul
Aaron, fraIelul Iu: Ia Iolagul ln mna Ia
l lnIlnde mna Ia presIe apele EghlpIulul
l presIe rurlle lor l presIe lacurlle lor l
presIe bl{lle lor l presIe IoaI apa lor cea
adunaI, l s fle snge, l s-au fcuI snge
ln IoI pmnIul EghlpIulul, l ln leamne l
ln pleIrl.
2. Sl au fcuI aea Molsl l Aaron dup
cum le-au porunclI lor Domnul,* l, rdl-
cnd Aaron Iolagul su, au lovlI apa cea
dln ru lnalnIea lul Faraon l lnalnIea
slugllor lul, l IoaI apa cea dln ru s-au
muIaI ln snge.
21. Sl peIll dln ru au murlI, l s-au
lmpu{lI rul l nu puIea eghlpIeanll s bea
ap dln ru, l era sngele ln IoI pmnIul
EghlpIulul.
22.* Sl au fcuI aseamenea l vrjlIorll
eghlpIeanllor cu fermecIurlle lor, l s-au
lnvrIoeaI lnlma lul Faraon, l nu l-au
asculIaI pre el, dup cum au zls Domnul.
23. Sl, lnIorcndu-s Faraon, au lnIraI ln
casa sa l n-au bgaI sam nlcl de aceasIa.
24. Sl au spaI Io{l eghlpIeanll lmprejurul
rulul ca s bea ap, l nu puIea s bea
ap dln ru.
25. Sl s-au umpluI eapIe zlle dup ce au
bIuI Domnul rul.
CAP 8
A Jouo bdtue u Eglptulu sdnt broutele, pentru u
cdroru Jepdrture jdgdJuute Furuon cd ou sloboz
*Sus
4, 15
*2 Tlm.
3, 8
1.
*Jos
17, 5
Psalm
77, 43 {49]
*Jos
17, 7
59
CARTEA IESIRII CAP 8
noroJul, Jur nu juce, pentru uceueu sd uJuogd u treu,
mujele, u putru, mutele, pentru cure urd
jdgdJuute Furuon cd sd ou sloboz noroJul, Jurd
nu juce.
l au zls Domnul cIr Molsl:
,nIr la Faraon l s grleIl
cIr el: AceasIea zlce Dom-
nul: 'Slobozl pre norodul
Mleu, ca s slujeasc Mle.
2. Iar de nu vel vrea s-l slobozl, laI,
Eu baI IoaIe hoIarle Iale cu broaIe.
3. Sl va vrsa rul broaIe, l, sulndu-s
broaIele, vor lnIra ln casele Iale l ln
cmrlle aIernuIurllor Iale l pre paIurlle
Iale l ln casele slugllor Iale l lnIru ale
norodulul Iu, l ln aluaIurlle Iale l ln
cupIoarele Iale.
4. Sl presIe Ilne l presIe sluglle Iale l
presIe norodul Iu s vor sul broaIe'.
5. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Zl lul
Aaron, fraIelul Iu: nIlnde cu mna Iolagul
Iu spre rurl l spre lacurl l spre bl{l l
scoaIe broaIe pre pmnIul EghlpIulul.
6. Sl au lnIlns Aaron mna spre apele
EghlpIulul l au scos broaIe, l s-au sulI
broasca l au acoperlI IoI pmnIul Eghlp-
Iulul.
7.* Sl au fcuI aea l vrjlIorll eghlp-
Ieanllor cu fermecIurlle sale l au scos
broaIe pre pmnIul EghlpIulul.
8. Sl au chemaI Faraon pre Molsl l pre
Aaron l au zls: ,Ruga{l-v penIru mlne
cIr Domnul, l s la broaIele de la mlne
l de la norodul mleu, l-l volu slobozl pre
el l vor jerIvl Domnulul.
9. Sl au zls Molsl cIr Faraon: ,Rndu-
laIe mle cnd s m rog penIru Ilne l
penIru sluglle Iale l penIru norodul Iu,
ca s plarz broaIele de la Ilne l de la
norodul Iu l dln casele voasIre, l numal
ln ru s rmle.
1. Iar el au zls: ,Mne. Decl, au zls:
,Dup cum al zls ca s vezl, c nu easIe
alIul afar de Domnul.
11. Sl s vor rdlca broaIele de la Ilne,
l dln casele voasIre l dln cur{l l de la
sluglle Iale l de la norodul Iu, l numal
ln ru vor rmnea.
12. Sl au lelI Molsl l Aaron de la Faraon,
l au sIrlgaI Molsl cIr Domnul, ca s plla-
r broaIele, dup cum fgduls lul Fara-
on.
13. Sl au fcuI Domnul dup cum au zls
Molsl, l au murlI broaIele dln case l dln
cur{l l dln {arlne.
14. Sl le-au adunaI pre eale cll, cll, l
s-au lmpu{lI pmnIul.
15. Sl, vzlnd Faraon c s-au fcuI
16. (a) Blbllla cea veachle are: Sl pre Faraon l pre
rsuflare, s-au lngreolaI lnlma lul l nu
l-au asculIaI pre el, dup cum au grlI
Domnul.
16. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Zl lul
Aaron: nIlnde cu mna Iolagul Iu l
loveaIe {rna pmnIulul, l vor fl mul{e
lnIru oamenl l lnIru doblIoace (a) l ln
IoI pmnIul EghlpIulul.
17. Sl au lnIlns Aaron cu mna Iolagul l
au lovlI {rna pmnIulul, l s-au fcuI
mul{e ln oamenl l ln doblIoace l ln IoaI
{rna pmnIulul s-au fcuI mul{e, ln IoI
pmnIul EghlpIulul.
18. Sl au vruI s fac l vrjlIorll cu far-
meclle sale, ca s scoa{ mul{e, l nu au
puIuI, l s-au fcuI mul{e ln oamenl l ln
doblIoace.
19. Sl au zls vrjlIorll lul Faraon: ,Deage-
Iul lul Dumnezeu easIe acesIa. Sl s-au
lnvrIoeaI lnlma lul Faraon, l nu l-au
asculIaI pre el, dup cum au grlI Domnul.
2. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Mnec
dlmlnea{ l sIl lnalnIea lul Faraon, l,
laI, el va lel la ap, l vel zlce cIr el:
AceasIea zlce Domnul: 'Slobozl pre
norodul Mleu, ca s-Ml slujeasc ln pusIle.
21. Iar de nu vel vrea s slobozl pre
norodul Mleu, laI, Eu volu IrlmlIe presIe
Ilne l presIe sluglle Iale l presIe norodul
Iu l presIe cslle voasIre musc c-
neasc l s vor umplea cslle eghlp-
Ieanllor de musc cneasc l pmnIul
pre care snI el.
22. Sl volu mrl ln zloa aceaea pmnIul
Ghesem, pre care norodul Mleu va sIa,
presIe care nu va fl musc cneasc, ca s
vezl c Eu snI Domnul Dumnezeu a IoI
pmnIul.
23. Sl volu oslbl lnIr norodul Mleu l
lnIr norodul Iu, l mne va fl smnul
acesIa pre pmnI'.
24. Sl au fcuI Domnul aea,* l au venlI
musc cneasc mul{lme ln casele lul
Faraon l ln casele slugllor lul l ln IoI p-
mnIul EghlpIulul, l s-au sIrlcaI pmnIul
de musca cea cneasc.
25. Sl au chemaI Faraon pre Molsl l pre
Aaron l le-au zls: ,Mearge{l l jerIvl{l
Domnulul Dumnezeulul vosIru ln pmnIul
acesIa.
26. Sl au zls Molsl: ,Nu easIe cu puIln{
a s face aea, c ceale ce snI urclune
eghlpIeanllor vom s jerIvlm Domnulul
Dumnezeulul nosIru, l de vom jerIvl ceale
ce snI urclune eghlpIeanllor lnalnIea lor,
cu pleIrl ne vor uclde.
27. Cale de Irel zlle vom mearge ln pus-
casele lul l pre sluglle lul l ln IoaI {rna p-
mnIulul.
*n{el.
17, 7
1.
*n{el.
16, 9
6
CARTEA IESIRII CAP 8 SI 9
Ile l vom jerIvl Dumnezeulul nosIru,*
precum au zls Domnul noao.
28. Sl au zls Faraon: ,Eu volu slobozl pre
vol l ve{l jerIvl Dumnezeulul vosIru ln
pusIle, lar s nu v lnIlnde{l a mearge
deparIe, ruga{l-v, dar, penIru mlne cIr
Domnul.
29. Sl au zls Molsl: ,Vezl, eu volu lel de
la Ilne l m volu ruga cIr Dumnezeu, l
s va duce musca cea cneasc de la Ilne
l de la sluglle Iale, l de la norodul Iu,
mne, s nu adaogl lnc, o, Faraoane, a
lnela, ca s nu slobozl norodul s jerIveas-
c Domnulul.
3. Sl au lelI Molsl de la Faraon l s-au
rugaI cIr Dumnezeu.
31. Sl au fcuI Domnul dup cum au zls
Molsl, l au rdlcaI musca cea cneasc
de la Faraon l de la sluglle lul l de la
norodul lul, l nu au rmas nlcl una.
32. Sl l-au lngreolaI Faraon lnlma sa ln
vreamea aceasIa, l n-au vruI s sloboaz
pre norod.
CAP 9
A cnceu peJeupsd, boulu in Jobtouce, u eusu, rune,
u eupteu, grnJnd, lu cureu sd jdgdJuute Furuon
cd ou sloboz noroJul, Je ou incetu, cureu nc uceustu
plneute. lurd Jn toute uceusteu j lu lsrul nmc
nu uu pdtmt.
l au zls Domnul cIr Molsl:
,nIr la Faraon l vel zlce lul:
AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul evrellor: 'Slobozl
norodul Mleu, ca s-Ml slujeasc.
2. Iar de nu vel vrea s slobozl pre noro-
dul Mleu, cl lnc-l vel mal {lnea pre el,
3. IaI, mna Domnulul va fl presIe dobl-
Ioacele Iale ceale dln cmpurl, l presIe cal
l presIe aslnl l presIe cmlle l presIe bol
l presIe ol, moarIe mare foarIe.
4. Sl oslblI mlnune volu face Eu ln
vreamea aceaea lnIr doblIoacele eghlp-
Ieanllor l lnIr doblIoacele flllor lul Israll,
l nu vor murl dln IoaIe doblIoacele flllor
lul Israll, ce s-au zls'.
5. Sl au daI Dumnezeu soroc, zlcnd:
Mne va face Domnul cuvnIul acesIa pre
pmnI.
6. Sl au fcuI Domnul cuvnIul acesIa a
doao zl, l au murlI IoaIe doblIoacele eghlp-
Ieanllor. Iar dln doblIoacele flllor lul Israll
nu au murlI nlcl unul.
7. Sl, vzlnd Faraon c dln IoaIe doblIoa-
cele flllor lul Israll nu au murlI nlcl unul,
s-au lngreolaI lnlma lul Faraon l nu au
slobozlI norodul.
8. Sl au grlI Domnul cIr Molsl
l cIr Aaron, zlcnd: ,Lua{l vol pllne
mnlle de spuze dln cupIorlu, l s preasre
Molsl spre cerlu lnalnIea lul Faraon l
lnalnIea slugllor lul.
9. Sl s se fac pulbere presIe IoI pmnIul
EghlpIulul, l vor fl pre oamenl l pre
doblIoace rane, belcl flerbln{l, l pre oamenl
l pre doblIoace ln IoI pmnIul EghlpIulul.
1. Sl au luaI spuz dln cupIorlu lnalnIea
lul Faraon l o au presraI Molsl spre cerlu,
l s-au fcuI rane, belcl flerbln{l pre oamenl
l pre doblIoace.
11. Sl nu au puIuI fermecIorll s sIea
lnalnIea lul Mosl penIru rane, c s-au fcuI
rane ln fermecIorl l ln IoI pmnIul
EghlpIulul.
12. Sl au lnvrIoeaI Domnul lnlma lul
Faraon, l nu l-au asculIaI pre el dup cum
au rndulI domnul lul Molsl.
13. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Mnec
dlmlnea{ l sIl lnalnIea lul Faraon, l vel
zlce cIr el: AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul evrellor: 'Slobozl pre norodul
Mleu, ca s-ml slujeasc Mle.
14. PenIru c ln vreamea aceasIa Eu volu
IrlmlIe IoaIe bIlle Meale ln lnlma Ia l
lnIr-a slugllor Iale l lnIr-a norodulul Iu, ca
s vezl c nu easIe ca mlne alIul ln IoI
pmnIul.
15. C acum volu slobozl mna Mea l Ie
volu baIe pre Ilne l pre norodul Iu cu
moarIe, l Ie vel zdrobl de pre pmnI.
16.* Sl penIru aceaea al fosI pzlI pn acum,
ca s arI lnIru Ilne puIearea Mea, l ca s se
vesIeasc numele Mleu ln IoI pmnIul.
17. Au, doar, lnc vel face Iu norodulul
Mleu ca s nu slobozl pre dnll?
18. IaI, Eu volu ploa ln ceasul acesIa mne
pllaIr mulI foarIe, ca carea nu au fosI ln
EghlpI, dln zloa carea s-au fcuI pn ln zloa
aceasIa.
19. Acum, dar, grbeaIe s-{l adunl dobl-
Ioacele Iale l cIe al Iu ln cmp, penIru c
Io{l oamenll l doblIoacele cIe s vor afla
ln cmp l nu vor lnIra ln cas l va cdea
presIe eale pllaIra vor murl'.
2. Cel ce s Iemea de cuvnIul Domnulul
dln sluglle lul Faraon l-au adunaI doblIoa-
cele sale ln case.
21. Iar cel ce nu au bgaI sam de cuvnIul
Domnulul au lsaI doblIoacele ln cmp.
22. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,nIlnde
mna Ia spre cerlu l va fl pllaIr presIe IoI
pmnIul EghlpIulul l presIe oamenl l
presIe doblIoace l presIe IoaI larba cea de
pre pmnI.
23.* Sl au lnIlns Molsl mna spre cerlu, l
Domnul au daI IrzneIe l pllaIr, l curgea
foc pre pmnI, l au ploaI Domnul pllaIr
presIe IoI pmnIul EghlpIulul.
*Sus
3, 18
1.
*Rom.
9, 17
*n{ele.
17 {16], 16
19, 19
61
CARTEA IESIRII CAP 9 SI 1
24. Sl au fosI pllaIr, l ln pllaIr ardea
foc cu flacr, l pllaIra era mulI foarIe,
ca carea nu au mal fosI ln EghlpI dln zloa
dln care s-au fcuI ln el neam.
25. Sl au bIuI pllaIra ln IoI pmnIul
EghlpIulul de la om pn la doblIoace, l
IoaI larba dln cmp o au bIuI pllaIra, l
IoaIe leamnele dln cmpurl le-au zdroblI
pllaIra.
26. Numal ln pmnIul Ghesem, unde era
flll lul Israll, nu au fosI pllaIr.
27. Sl, Irlml{nd Faraon, au chemaI pre
Molsl l pre Aaron, l le-au zls lor: ,Pc-
IulI-am acum, Domnul easIe drepI, lar eu
l norodul mleu necredlnclos (a).
28. Ruga{l-v, dar, penIru mlne cIr
Domnul, l s lnceIeaze a s mal face
IuneIele lul Dumnezeu l pllaIra l focul,
l volu slobozl pre vol l mal mulI nu ve{l
rmnea.
29. Sl au zls Molsl lul: ,Deaca volu lel
dln ceIaIe, volu lnIlnde mlnlle meale cIr
Domnul, l IuneIele vor lnceIa, l pllaIra l
apa mal mulI nu va fl, ca s cunoaIe{l c
al Domnulul easIe pmnIul.
3. Iar eu Ilu c l Iu l sluglle lnc nu
v-a{l IemuI de Domnul.
31. Sl lnul l orzul s-au sIrlcaI, c orzul
era lnsplcaI, palu l lnul cu smn{.
32. Iar grul l ovsul nu s-au sIrlcaI,
penIru c era Irzle.
33. Sl au lelI Molsl de la Faraon afar
dln ceIaIe l au lnIlns mlnlle cIr Dom-
nul, l au lnceIaI IuneIele l pllaIra l
ploala nu au mal plcaI pre pmnI.
34. Iar, vzlnd Faraon c au lnceIaI
ploala l pllaIra l IuneIele, au adaos lnc
a pcIul, l l-au lngreolaI lnlma sa l a
slugllor sale.
35. Sl s-au lnvrIoeaI lnlma lul l a
slugllor lul, l nu au slobozlI pre flll lul
Israll, dup cum au grlI Domnul lul Molsl.
CAP 1
A optu peJeupsd, ldcustele, cure, JepdrtdnJu-sd,
inodrtout jnJ Furuon, nc ueu slobouJe noroJul,
pentru uceueu sd uJuogd u nouo, Jesmeu intuneu-
reculu, pentru cure lusd Furuon sd usd, Jurd toute
ule lor Jobtoucele le opreute, lu Mos sd
luuJd cu mourte.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd: ,nIr la Faraon, c
Eu am lnvrIoeaI lnlma lul
l a slugllor lul, ca pre rnd
s vle seamnele aceasIea presIe el.
2. Ca s spune{l ln urechlle flllor voIrl
l lnIru ale feclorllor flllor voIrl cu
27. (a) Frdeleage.
cIe am ncjlI pre eghlpIeanl l seamnele
Meale care le-am fcuI lnIru el, l s cunoa-
Ie{l c Eu snI Domnul.
3. Sl au lnIraI Molsl l Aaron lnalnIea lul
Faraon l au zls lul: ,AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul evrellor: Pn cnd nu vreal s
Ie rulnezl de Mlne? Slobozl norodul Mleu,
ca s slujeasc Mle.
4.* Iar de nu vel vrea Iu s slobozl pre
norodul Mleu, laI, Eu volu aduce ln ceasul
acesIa mne lcusI mulI presIe IoaIe ho-
Iarle Iale.
5. Sl va acoperl fa{a pmnIulul l nu vel
puIea s vezl pmnIul, l va mnca IoaI
larba pmnIulul, carea au rmas, carea au
lsaI voao pllaIra, l va mnca IoI lemnul ce
creaIe voao pre pmnI.
6. Sl s vor umplea casele Iale l casele
slugllor Iale l IoaIe casele ln IoI pmnIul
EghlpeIulul, cIe nlcl odlnloar nu au vzuI
prln{ll Il, nlcl sIrmoll lor dln zloa ln
carea s-au fcuI pre pmnI, pn ln zloa
aceasIa. Sl, lnIorcndu-s Molsl, au lelI
de la Faraon.
7. Sl au zls sluglle lul Faraon cIr dnsul:
,Pn cnd va fl noao aceasI lmpedecare?
Slobozl oamenll, ca s slujeasc Dumnezeu-
lul su, au vrel s Ill c au perlI EghlpIul?
8. Sl au lnIors pre Molsl l pre Aaron la
Faraon l au zls lor Faraon: ,Mearge{l l slujl{l
Domnulul Dumnezeulul vosIru, lar carll snI
cel ce vor mearge?
9. Sl au zls Molsl: ,Cu Ilnerll l cu bIrnll
vom mearge, cu feclorll l cu feaIele l cu
olle l cu boll noIrl, penIru c easIe srb-
Ioare Domnulul Dumnezeulul nosIru.
1. Sl au zls Faraon cIr el: ,Fle aea, Dom-
nul cu vol, cum volu slobozl pre vol, au,
doar, l averlle voasIre? Vede{l c vlcleug
easIe lnIru vol.
11. Nu aea, cl s mearg brba{ll l s slujl{l
lul Dumnezeu, c aceasIa cuIa{l vol. Sl l-au
scos pre el de la fa{a lul Faraon.
12. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,nIlnde
mna Ia presIe pmnIul EghlpIulul l s va
sul lcusI pre pmnI l va mnca IoaI
larba pmnIulul l IoI rodul leamnelor care
l-au lsaI pllaIra.
13. Sl au rdlcaI Molsl Iolagul spre cerlu, l
Domnul au adus vnI ausIru pre pmnI IoaI
zloa aceaea l IoaI noapIea, dlmlnea{ s-au
fcuI, l vnIul ausIru au adus lcusI.
14. Sl o au dus pre ea presIe IoI pmnIul
EghlpIulul, l s-au aezaI presIe IoaIe
hoIarle EghlpIulul mulI foarIe, mal lnalnIe
de dnsa nu au fosI lcusI ca aceasIa, l
dup aceasIa nu va fl aea.
15. Sl au acoperlI fa{a pmnIulul, l
s-au sIrlcaI pmnIul, l au mncaI
1.
*n{ele.
16, 9
62
CARTEA IESIRII CAP 1 SI 11
IoaI larba pmnIulul l IoI rodul leam-
nelor care au rmas de pllaIr. Nu au r-
mas vearde nlmlca ln leamne l ln IoaI
larba cmpulul, ln IoI pmnIul EghlpIu-
lul.
16. Sl au grblI Faraon a chema pre Molsl
l pre Aaron, zlcnd: ,PcIulI-am lnalnIea
Domnulul Dumnezeulul vosIru l lmproIlva
voasIr.
17. Prllml{l, dar, pcaIul mleu lnc a-
cum, l v ruga{l cIr Domnul Dumnezeul
vosIru ca s la de pre mlne moarIea aceas-
Ia.
18. Sl au lelI Molsl de la Faraon l s-au
rugaI Domnulul.
19. Sl au adus Domnul vnI Iare de la ma-
re, l au rdlcaI lcusIele l le-au aruncaI
ln Marea Role, l n-au rmas nlcl o lcus-
I ln IoI pmnIul EghlpIulul.
2. Sl au lnvrIoeaI Domnul lnlma lul
Faraon, l nu au slobozlI pre flll lul Israll.
21. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,nIlnde
mna Ia spre cerlu l s se fac lnIunearec
pre pmnIul EghlpIulul, lnIunearec care
s se poaI plpl.
22. Sl au lnIlns Molsl mna spre cerlu l
s-au fcuI lnIunearec, negur, cea{ presIe
IoI pmnIul EghlpIulul Irel zlle.
23.* Sl nlmenea n-au vzuI pre fraIele su
Irel zlle, l nlmenea nu s-au sculaI dln
paIul su Irel zlle.** Iar la Io{l flll lul Israll
era lumln ln IoI locul unde lcula el.
24. Sl au chemaI Faraon pre Molsl l pre
Aaron l le-au zls lor: ,Mearge{l l jerIvl{l
Domnulul Dumnezeulul vosIru numal olle,
l boll ve{l lsa, lar averlle voasIre mearg
cu vol.
25. Sl au zls Molsl: ,Ba, cl lnc s ne dal
noao arderl de IoI l jerIve, care vom face
Domnulul Dumnezeulul nosIru.
26. Sl doblIoacele noasIre vor mearge cu
nol, l nu vom lsa unghle, penIru c dln-
Ir-lnsele vom s jerIvlm Domnulul Dum-
nezeulul nosIru, c nol nu Ilm ce vom
jerIvl Domnulul Dumnezeulul nosIru, pn
vom mearge acolo.
27. Sl au lnvrIoeaI Domnul lnlma lul
Faraon, l nu au vruI s-l sloboaz pre el.
28. Sl au zls Faraon cIr Molsl: ,Du-Ie
de la mlne l-{l la amlnIe s nu mal adaogl
a vedea fa{a mea, c, ln ce zl Ie vel arIa
mle, vel murl.
29. Iar Molsl au zls: ,Precum al zls, nu
m volu mal arIa {le ln fa{.
CAP 11
5d oesteute mourteu celor intdu ndscuj, sd
porunceute imprumutureu ouselor celor Je uur
Je urgnt Je lu eglpteun.
l au zls Domnul cIr Molsl:
,nc o ran volu aduce eu
presIe Faraon l presIe EghlpI,
l dup aceaea va slobozl pre
vol de alcl, l, cnd va slobozl pre vol, v va
slll s lel{l.
2. GrlaIe, dar, pre ascuns ln urechlle
norodulul, l s cear fleIecarele de la
veclnul l fmeala de la vecln-sa vase* de
arglnI l de aur l halne.
3. Sl au daI Domnul har norodulul Su
lnalnIea eghlpIeanllor, l l-au lmprumuIaI
pre el,* l omul Molsl mare s-au fcuI foarIe
lnalnIea eghlpIeanllor l lnalnIea lul Faraon
l lnalnIea slugllor lul l lnalnIea a IoI
norodulul.
4. Sl au zls Molsl: ,AceasIea zlce Domnul:
Pre la mllaznoapIe Eu volu lnIra ln EghlpI.
5. Sl va murl IoI cel lnIlu nscuI ln
pmnIul EghlpIulul, de la cel lnIlu nscuI
a lul Faraon, carele eade pre scaonul cel
lmprIesc, pn la cel lnIlu nscuI al
slujnlcll cell de la moar, l pn la cel lnIlu
nscuI a IoI doblIocul.
6. Sl va fl sIrlgare mare ln IoI pmnIul
EghlpIulul, ca carea nu au mal fosI l ca
carea nu va mal fl.
7. Iar la Io{l flll lul Israll nu va schllll
cne cu llmba sa, de la om pn la doblIoc,
ca s vezl c cu mlnune S va mrl Domnul
lnIr eghlpIeanl l lnIr Israll.
8. Sl vor sIrlga IoaIe sluglle Iale cIr mlne,
l s vor lnchlna mle, zlcnd: Iel Iu l IoI
norodul Iu, pre carele Iu-l pov{uleIl. Sl
dup aceasIea volu lel. Sl au lelI Molsl
de la Faraon cu mnle.
9. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Nu va
asculIa pre vol Faraon, ca lnmul{lnd s ln-
mul{esc seamnele Meale l mlnunlle Meale
ln pmnIul EghlpIulul.
1. Iar Molsl l Aaron au fcuI IoaIe seam-
nele l mlnunlle aceasIea ln pmnIul Eghlp-
Iulul lnalnIea lul Faraon, lar Domnul au lnvr-
IoeaI lnlma lul Faraon l nu au vruI s sloboa-
z pre flll lul Israll dln pmnIul EghlpIulul.
CAP 12
Dupd ce s-uu urdtut s-uu slujt rdnJuulu mdncdr
melulu, cu sdngele lu ungdnJu-sd prugurle ceule
Jeusupru u cusdlor, ingerul tdnJ pre toj ce intdu
ndscuj u Eglptulu, srulteun es cu uoerle Eglp-
tulu, pentru leugeu Putlor mdncureu uzmelor,
pentru oreumeu ldcunj lu lsrul in Eglpt.
l au grlI Domnul cIr Molsl
l cIr Aaron ln pmnIul
EghlpIulul, zlcnd:
,Luna aceasIa easIe voao
lncepIur lunllor, cea dlnIlu easIe voao
lnIru lunlle anulul.
*n{el.
17, 2
**n{el.
18, 1
*Sus
3, 22
Jos
12, 35
*Slra.
45, 1
1.
1.
2.
63
CARTEA IESIRII CAP 12
3. GrlaIe cIr IoaI adunarea flllor lul
Israll, zlcnd: n zloa a zeacea a aceIll
lunl, s la fleIeclne un mlel dup casele
famlllllor, fleIeclne cIe un mlel de cas.
4. Iar de vor fl mal pu{lnl ln cas, cI s
nu fle de ajuns la un mlel, s la lmpreun
cu slne pre veclnul su cel de aproape dup
numrul sufleIelor, fleIeclne s numere le
c{l ll vor fl de ajuns la mlel.
5. Iar mlelul s fle desvrlI, parIe
brbIeasc, fr de prlhan, de un an s
fle voao, dln mlel l dln lezl s lua{l.
6. Sl s-l {lne{l pn la zloa a paIraspr-
zeace a lunll aceIlla, l s-l junghle IoaI
mul{lmea adunrll flllor lul Israll, cIr
sear.
7. Sl s la dln snge l s ung amndol
sIlpll ull deasupra l pragurlle ln casele
ln care-l vor mnca pre el.
8. Sl s mnce carnea frlpI la foc ln
noapIea aceaea, l azlmele cu slaI s le
mnce.
9. S nu-l mnca{l crud, nlcl flerI ln ap,
cl frlpI la foc, capul cu plcloarele l cu
mrunIlle.
1. S nu lsa{l nlmlca dlnIr-lnsul pe a
doao zl, l os dln el s nu zdrobl{l, ceale ce
vor rmnea dln el pn a doao zl cu foc s
le arde{l.
11. Sl aea s-l mnca{l pre el: mljloacele
voasIre fllnd lnclnse, l lncl{mlnIele
voasIre ln plcloarele voasIre, l Iolagele
voasIre ln mlnlle voasIre, l s-l mnca{l
cu grab, c snI paIlle (a) Domnulul.
12. Sl volu Ireace prln pmnIul EghlpIulul
ln noapIea aceasIa, l volu omorl pre IoI
cel lnIlu nscuI ln pmnIul EghlpIulul,
de la om pn la doblIoc, l asupra IuIuror
dumnezellor eghlpIeanllor volu face lzbn-
d Eu, Domnul.
13. Sl va fl sngele semn voao pre casele
ln care ve{l fl vol, l volu vedea sngele l
volu acoperl pre vol, l nu va fl lnIru vol
ran, ca s nu perl{l, cnd volu baIe (b) ln
pmnIul EghlpIulul.
14. Sl va fl voao zloa aceasIa aducere-
amlnIe l o ve{l {lnea srbIoare Domnulul,
lnIru IoaIe neamurlle voasIre, leage veaclnl-
c o ve{l {lnea srbIoare.
15. SeapIe zlle azlme ve{l mnca, l dln
zloa dlnIlu ve{l scoaIe ce easIe dosplI dln
casele voasIre, IoI cel ce dln zloa dlnIlu
pn ln zloa a eapIea va mnca dosplI s
va pllarde sufleIul acela dln Israll.
16. Sl zloa dlnIlu s va chema sfnI,
l zloa a eapIea numlI sfnI va fl voao,
IoI lucrul de slujb s nu face{l lnIr-ln-
11. (a) Adec: Ireacerea. 13. (b) Ceale lnIlu nscuIe.
sele, fr numal ce va Irbul de mncaI fle-
Iecrul sufleI, aceasIa numal ve{l face.
17. Sl ve{l pzl porunca aceasIa, c ln zloa
aceasIa volu scoaIe puIearea (v) voasIr dln
pmnIul EghlpIulul, l ve{l {lnea zloa aceasIa
lnIru neamurlle voasIre leage veaclnlc.
18.* ncepnd ln a paIrasprzeacea zl a lunll
dlnIlu, de seara, ve{l mnca azlme, pn la
zloa a doaozecl l una a lunll, pn seara.
19. SeapIe zlle dosplI s nu s afle ln casele
voasIre, IoI clne va mnca dosplI sufleIul
acela s va pllarde dlnIru adunarea flllor lul
Israll, fle acela orl dlnIr venlIlcl, orl dlnIr
moIeanll pmnIulul.
2. ToI ce e dosplI s nu mnca{l, cl ln IoI
lcaul vosIru s mnca{l azlme.
21. Sl au chemaI Molsl pre IoaI bIrnl-
mea lul Israll l au zls cIr dnll: ,Mear-
ge{l l v lua{l voao mlel, dup famllllle
voasIre, l junghlla{l paIl.
22.* Sl lua{l mnunchlu de lsop l, lnIln-
gnd ln sngele cel de lng ue, unge{l
pragul l amndol sIlpll ull dln sngele
care easIe lng ue, l vol nlcl unul s nu
lel{l dln uea casll voasIre pn dlmlnea{.
23. Sl va Ireace Domnul s baI pre
eghlpIeanl, l va vedea sngele pre prag l
pre amndol sIlpll ull, l va Ireace Domnul
uea l nu va lsa pre cel ce uclde s lnIre
ln cslle voasIre s uclz.
24. Sl ve{l pzl cuvnIul acesIa leage {le l
flllor Il pn ln veac.
25. Iar dup ce ve{l lnIra ln pmnIul care
va da voao Domnul, precum au zls, pzl{l
slujba aceasIa.
26. Sl va fl de vor zlce cIr vol flll voIrl:
Ce easIe slujba aceasIa?
27. Ve{l zlce lor: JerIv snI paIlle aceas-
Iea Domnulul, cum au acoperlI casele flllor
lul Israll ln pmnIul EghlpIulul cnd au bIuI
pre eghlpIeanl; lar casele noasIre le-au mn-
IulI. Sl plecndu-s norodul, s-au lnchlnaI.
28. Sl, ducndu-s, au fcuI flll lul Israll
dup cum au porunclI Domnul lul Molsl l
lul Aaron, aea au fcuI.
29. Sl au fosI la mlezul nop{ll, au bIuI Dom-
nul pre IoI lnIlul nscuI ln pmnIul Eghlp-
Iulul, de la cel lnIlu nscuI a lul Faraon, ca-
rele eade pre scaonul lmpr{lel,* pn la
cel lnIlu nscuI al roabel cell dln Iemnl{, l
pn la IoI cel lnIlu nscuI al doblIoacelor.
3. Sl s-au sculaI Faraon noapIea, l sluglle
lul l Io{l eghlpIeanll, l s-au fcuI sIrlgare
mare ln IoI pmnIul EghlpIulul, c nu era
cas ln carea s nu fle morI.
31. Sl au chemaI Faraon pre Molsl
l pre Aaron noapIea l au zls lor: ,Scu-
la{l-v l lel{l dln norodul mleu, vol
17. (v) JldoveaIe: OasIea voasIr.
*Levl.
23, 5
Numer.
28, 16
*Evrel
11, 28
*Sus
11, 5
n{ele.
18, 5
64
CARTEA IESIRII CAP 12 SI 13
l flll lul Israll mearge{l l slujl{l Domnulul
Dumnezeulul vosIru dup cum zlce{l.
32. Sl olle l boll voIrl lund, mearge{l l
m blnecuvnIa{l pre mlne.
33. Sl sllea eghlpIeanll pre norod cu grab
s-l scoa{ pre el dln pmnI, c zlcea c:
,To{l vom murl.
34. Sl au luaI norodul aluaIul su mal
lnalnIe de a s dospl legaI ln halnele sale
de-a umr.
35. Iar flll lul Israll au fcuI* dup cum au
porunclI lor Molsl, l au ceruI de la eghlp-
Ieanl vase de arglnI l de aur l halne.
36. Sl au daI Domnul har norodulul Su
lnalnIea eghlpIeanllor, l l-au lmprumuIaI
pre el l au jefulI pre eghlpIeanl.
37. Sl, rdlcndu-s flll lul Israll dln Rame-
sl, au purces spre SochoI la ease suIe de
mll de brba{l pedesIrl, afar de ceale ce
avea.
38. Sl amesIecIur mulI s-au sulI
lmpreun cu el, l ol l bol l doblIoace mulIe
foarIe.
39. Sl au copI aluaIul, care l-au scos dln
EghlpI, IurIe de azlme ln spuz, penIru c
nu s-au dosplI, c l-au scos pre el eghlpIeanll
l nu au puIuI s aIeapIe, nlcl de mncare
nu l-au fcuI le pre cale.
4. Iar lculrea flllor lul Israll, carea au
lculI ln pmnIul EghlpIulul l ln pmnIul
Hanaan, au fosI anl paIru suIe l Irelzecl.
41. Sl au fosI dup paIru suIe l Irelzecl de
anl, au lelI IoaI puIearea (g) Domnulul dln
pmnIul EghlpIulul noapIea.
42. Paz easIe Domnulul, ca s-l scoa{ pre
el dln pmnIul EghlpIulul; noapIea aceaea
easIe paz Domnulul, ca Io{l flll lul Israll s
o pzeasc lnIru neamurlle lor.
43. Sl au zls Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron: ,AceasIa easIe leagea paIllor, IoI
cel de neam sIrln nu va mnca dln eale.
44. Sl pre IoI robul orl cu arglnI cumpraI
ll vel Ila lmprejur, l aIuncl va mnca dln
eale.
45. SIreln l nlmlI s nu mnnce dln eale.
46. nIr-o cas s va mnca (d) l s nu
scoaIe{l dln crnurl afar dln cas,* l os s
nu zdrobl{l dlnIr-lnsul.
47. ToaI adunarea flllor lul Israll s fac
aceasIa.
48. Iar de va venl la vol vreun nemearnlc
s fac paIl Domnulul, ll vel Ila lmprejur
IoaI parIea brbIeasc, l aIuncl va venl
s fac aceasIa, l va fl ca l moIeanul cel
de pmnI, IoI cel neIlaI lmprejur nu va
mnca dln eale.
41. (g) Adec: IoI norodul Domnulul. 46. (d)
Blbl. romn. are: lnIr-o cas s va mnca, nu s
va lsa dln crnurl pre dlmlnea{, l s nu
49. O leage va fl moIeanulul l nemearnl-
culul, carele va lcul lnIr vol.
5. Sl au fcuI flll lul Israll dup cum au
porunclI Domnul lul Molsl l lul Aaron, aea
au fcuI.
51. Sl au fosI ln zloa aceaea, au scos Dom-
nul pre flll lul Israll dln pmnIul EghlpIulul
lmpreun cu IoaI puIearea lor.
CAP 13
Porunceute Dumnezeu cu slobozreu Jn Eglpt, cu
jertoreu putlor u ucelor intdu ndscuj, sd o
pomeneuscd, enJ lsrul Je ucolo cdldtornJ prn
puste, uJuce cu sne ousele lu losj sd poodjuute
cu stdlp Je joc Je nuor.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,*Sfln{eaIe Mle pre IoI cel
lnIlu nscuI, carele lnIlu
dechlde pnIecele lnIru flll lul Israll, de la
om pn la doblIoc, c al Mleu easIe.
3. Sl au zls Molsl cIr norod: ,Tlne{l
amlnIe zloa aceasIa, lnIru carea a{l lelI dln
pmnIul EghlpIulul, dln casa roblel, c cu
mn Iare v-au scos pre vol Domnul de
acolo, l s nu mnca{l dosplI.
4. C asIzl lel{l vol ln luna dlnIlu.
5. Sl va fl dup ce Ie va duce Domnul Dum-
nezeul Iu ln pmnIul hananellor l a
heIellor l a amorellor l a evellor l a
levusellor l a gherghesellor l a ferezellor,
precum s-au juraI prln{llor Il, s dea {le
pmnIul care curge lapIe l mllare, vel face
slujba aceasIa ln luna aceasIa.
6. SeapIe zlle ve{l mnca azlme, lar a
eapIea zl (a) srbIoare Domnulul.
7. Azlme ve{l mnca eapIe zlle, nu s va
vedea la Ilne dosplI, nlcl vel avea dosplI ln
IoaIe hoIarle Iale.
8. Sl vel spune fllulul Iu ln zloa aceaea,
zlcnd: PenIru c aceasIa au fcuI Domnul
Dumnezeul mleu, cnd am lelI dln EghlpI.
9. Sl va fl semn {le ln mna Ia l aducere-
amlnIe lnalnIea ochllor Il, penIru ca s fle
leagea Domnulul ln gura Ia, c cu mn Iare
Ie-au scos Domnul Dumnezeu dln EghlpI.
1. Sl s pzl{l leagea aceasIa ln vremlle
ceale rndulIe dln zlle ln zlle.
11. Sl va fl dup ce Ie va duce Domnul Dum-
nezeul Iu ln pmnIul hananellor, precum
s-au juraI prln{llor Il, l-l va da pre el {le.
12.* Vel osebl pre IoI nscuIul lnIlu, care
dechlde pnIecele, parIe brbIeasc
Domnulul. ToI ce dechlde pnIecele dln
Iurme (b), orl ln doblIoacele Iale, cIe vor fl
scoaIe{l dln crnurl afar dln cas. 6. (a) Ve{l {lnea.
12. (b) Turme, clrezl, clurzl, adec dln IoaIe dobl-
Ioacele.
*Sus
11, 2
*Nume.
9, 12
Ioan
19, 36
*Jos
37{34], 19
Levl{l
27, 26
Numer.
8, 16
Luca
2, 23
*Jos
22, 29
34, 19
Iezechll.
44, 3
1.
2.
65
CARTEA IESIRII CAP 13 SI 14
{le parIe brbIeasc, le vel sfln{l Domnulul.
13. ToI ce dechlde pnIecele aslnulul s-l
schlmbl pre oale, lar de nu-l vel schlmba,
ll vel rscumpra; pre IoI cel lnIlu nscuI
al omulul dln flll Il vel rscumpra.
14. Iar de Ie va lnIreba feclorul Iu dup
aceasIa, zlcnd: Ce easIe aceasIa? Vel zlce
lul c: Cu mn Iare ne-au scos pre nol Dom-
nul dln pmnIul EghlpIulul, dln casa roblel.
15. Ccl cnd au lnvrIoeaI pre Faraon l
nu vrea s ne sloboaz pre nol, au ucls pre
IoI cel lnIlu nscuI ln pmnIul EghlpIulul,
de la cel lnIlu nscu{l a oamenllor pn la
cel lnIlu nscu{l a doblIoacelor, penIru
aceaea eu jerIvesc Domnulul IoaI parIea
brbIeasc, ce dechlde pnIecele, l pre
IoI cel lnIlu nscuI a flllor mlel volu rs-
cumpra.
16.* Sl va fl semn ln mna Ia nemlcaI
lnalnIea ochllor Il, c cu mn Iare Ie-au
scos pre Ilne Domnul dln EghlpI.
17. Iar dup ce au slobozlI Faraon pre
norod, nu l-au pov{ulI pre el Dumnezeu pre
calea pmnIulul FlllsIllm, c aproape era,
penIru c au zls Dumnezeu ca: ,Nu cumva
s par ru norodulul vzlnd rzbolu l s
se lnIoarc ln EghlpI.
18. Sl au abIuI Dumnezeu pre norod de la
calea cea de cIr pusIle, cIr Marea Role.
Iar flll lul Israll a clncea neam au lelI dln
pmnIul EghlpIulul.
19. Sl au luaI Molsl oasele lul Ioslf cu slne,
c cu jurmnI au juraI Ioslf pre flll lul Israll,
zlcnd:* ,Cu cerceIare va cerceIa pre vol
Domnul, cl s lua{l lmpreun cu vol oasele
meale de alcl.
2. Sl, purcezlnd flll lul Israll dln SochoI,
au IbrI ln OIom, lng pusIle.
21.* Sl Dumnezeu ll pov{ula pre el zloa cu
sIlp de nor, arIndu-le lor calea, lar
noapIea cu sIlp de foc.
22. Sl n-au llpslI sIlpul de nor zloa l sIl-
pul de foc noapIea lnalnIea IoI norodulul.
CAP 14
GonnJ Furuon pre lsrul in mure, jnJ uscutd, intrdnJ
Jupd e Furuon, cu toj cdldru curdle sd ineucd.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll ca s
se lnIoarc l s Ibrasc ln
preajma esulul lnIr Magdal l lnIr mare,
dln preajma Veelsepfonulul, lnalnIea lul s
Ibr{l lng mare.
3. Sl va zlce Faraon norodulul su: Flll
lul Israll, aceIla rIcesc pre pmnI, c
l-au lnchls pre el pusIlla.
4. Sl Eu volu lnvrIoea lnlma lul Fara-
on, l ll va gonl dlnapol, l M volu mrl
lnIru Faraon l lnIru IoaI oasIea lul, l vor
cunoaIe Io{l eghlpIeanll c Eu snI Dom-
nul. Sl au fcuI aea.
5. Sl s-au fcuI Ilre lmpraIulul eghlpIea-
nllor c au fuglI norodul, l s-au schlmbaI
lnlma lul Faraon l a slujlIorllor lul asupra
norodulul, l au zls: ,Ce am fcuI de am
lsaI pre flll lul Israll s nu slujeasc noao?
6. Decl au lnhmaI Faraon carle sale l
au luaI pre IoI norodul su cu slne.
7. Sl au luaI eas suIe de car alease, l
IoaI clrlmea eghlpIeanllor, l cpeIenll
presIe Io{l.
8. Sl au lnvrIoeaI Domnul lnlma lul
Faraon, lmpraIul EghlpIulul, l a slujlIorllor
lul, l au gonlI dlnapola flllor lul Israll. Iar
flll lul Israll leea cu mn lnalI.
9.* Sl l-au gonlI eghlpIeanll dlnapol l l-au
aflaI Ibr{l lng mare, l IoaI clrlmea
l carle lul Faraon l clrall l oasIea lul
era ln preajma esulul lnalnIea Veelsepfo-
nulul.
1. Sl Faraon s aproplla l, cuInd flll
lul Israll cu ochll, au vzuI, l, laI, eghlp-
Ieanll Ibrsc dlnapola lor, l s-au IemuI
foarIe l au sIrlgaI flll lul Israll cIr Dom-
nul.
11. Sl au zls cIr Molsl: ,Au, doar, nu era
mormnIurl ln pmnIul EghlpIulul, ne-al
scos pre nol s ne omorl ln pusIlla aceasIa,
penIru ce ne-al scos pre nol dln EghlpI?
12. Au nu era acesIa cuvnIul care l-am grlI
cIr Ilne ln EghlpI, zlcnd: Lase-ne pre nol
s slujlm eghlpIeanllor? C mal blne era
noao s slujlm eghlpIeanllor, decI s murlm
ln pusIlla aceasIa.
13. Sl au zls Molsl cIr norod: ,ndrznl{l,
sIa{l, l ve{l vedea mnIulrea de la Domnul,
carea o va face noao asIzl, c, ln ce chlp
a{l vzuI asIzl pre eghlpIeanl, mal mulI nu-l
ve{l mal vedea pre el ln veacl.
14. Domnul va baIe rzbolu penIru vol, l
vol ve{l fl ln llnlIe.
15. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Ce sIrlgl
cIr Mlne? Zl flllor lul Israll s purceaze.
16. Sl Iu la Iolagul Iu l Ilnde mna Ia
spre mare l o despar{l pre ea, l s Ireac
flll lul Israll prln mljlocul mrll pre uscaI.
17. Sl, laI, Eu volu lnvrIoea lnlma lul
Faraon l a slugllor lul l a IuIuror eghlpIea-
nllor, l vor lnIra dup dnll, l M volu
mrl lnIru Faraon l lnIru IoaI oasIea lul,
l ln carle l ln call lul.
18. Sl vor cunoaIe Io{l eghlpIeanll c Eu
snI Domnul, Cel ce M-am mrlI lnIru Fa-
raon, l ln carle l ln call lul.
19. Sl s-au rdlcaI lngerul lul Dumenzeu
carele mergea lnalnIea Iaberll flllor lul Isral-
*2 Leage
6, 8
*Ielre
{Facere]
5, 24
*Nume.
14, 14
Neemla
9, 19
1 Cor.
1, 1
1.
2.
*Isus
24, 6
1 Maca.
4, 9
66
CARTEA IESIRII CAP 14 SI 15
ll, l au mers dlnapola lor, l s-au rdlcaI
l sIlpul cel de nor dlnalnIea lor l au
sIIuI dlndrpIul lor.
2. Sl au lnIraI lnIr Iabra eghlp-
Ieanllor l lnIr Iabra flllor lul Israll, l
au sIIuI, l s-au fcuI lnIunearec l
negur, l au venlI l au IrecuI noapIea,
l nu s-au amesIecaI unll cu al{ll IoaI
noapIea.
21. Sl au lnIlns Molsl mna spre mare
l au gonlI Domnul marea IoaI noapIea
cu vnI reapede de la ausIru, l au uscaI
marea l s-au despr{lI apa.
22.* Sl au lnIraI flll lul Israll ln mljlocul
mrll pre uscaI, l le era lor apa preaIe
de-a dreapIa l preaIe de-a sInga.
23. Sl l-au gonlI eghlpIeanll l au lnIraI
dup dnll, l Io{l call lul Faraon l
carle l clrall ln mljlocul mrll.
24.*Iar cnd au fosI ln sIrajea dlml-
ne{ll, au cuIaI Domnul asupra Iaberll
eghlpIeanllor ln sIlp de foc l de nor, l
au IurburaI Iabra eghlpIeanllor.
25. Sl au lmpledecaI osllle carlor lor,
l ll ducea pre el cu anevole, l au zls
eghlpIeanll: ,S fuglm de la fa{a lul Is-
rall, c Domnul baIe rzbolu penIru el
asupra eghlpIeanllor.
26. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,nIln-
de mna Ia spre mare, l s se aeaze
apa la locul el l s acopere pre eghlp-
Ieanl l carle l clre{ll lor.
27. Sl au lnIlns Molsl mna spre mare,
l s-au aezaI apa de cIr zlo la locul
el, lar eghlpIeanll fugea pre supI ap,
l au lnecaI Domnul pre eghlpIeanl ln
mljlocul mrll.
28. Sl, lnIorcndu-s apa, au acoperlI
carle l clrall, l IoaI puIearea lul
Faraon, carll lnIras ln mare, l nu au
rmas nlcl unul dlnIr-lnll.
29. Iar flll lul Israll au IrecuI pre uscaI
prln mljlocul mrll, l le era lor apa
preaIe de-a dreapIa l preaIe de-a
sInga.
3. Sl au mnIulI Domnul pre Israll ln
zloa aceaea dln mna eghlpIeanllor, l
au vzuI flll lul Israll pre eghlpIeanl mor{l
pre lng {ermurlle mrll.
31. Sl au vzuI Israll mna cea mare,
carea au fcuI eghlpIeanllor Domnul, l
s-au IemuI norodul de Domnul, l au
crezuI lul Dumnezeu l lul Molsl, slugll
Lul.
CAP 15
lsrulteun, cu cdnture muljdmnJ lu Dumnezeu,
uu oent in Meru, unJe, umdrdcuneu upelor
intorcdnJu-o in Julceujd, uu oent in Elm.
Iuncl au cnIaI Molsl l flll lul
Israll cnIarea aceasIa lul
Dumnezeu, l au grlI, zlcnd:
,S cnIm Domnulul c cu
mrlre S-au mrlI, pre cal l pre clre{ au
aruncaI ln mare.
2.* AjuIorlu l acoperlIorlu S-au fcuI mle
spre mnIulre, acesIa easIe Dumnezeul mleu,
l-L volu mrl pre El, Dumnezeul prlnIelul
mleu, l-L volu lnl{a pre El.
3. Domnul, Cel ce sfarm rzboalele,
Domn, numele Lul.
4. Carle lul Faraon l puIearea lul au
aruncaI ln mare, pre cel alel clre{l cplIanl
l-au afundaI ln Marea Role.
5. Cu marea l-au acoperlI pre el, afunda-
Iu-s-au lnIru adnc ca o pllaIr.
6. DreapIa Ta, Doamne, s-au mrlI lnIru
Irle, mna Ta cea dreapI, Doamne, au sf-
rmaI pre vrjmal.
7. Sl lnIru mul{lmea mrlrel Tale al zdroblI
pre cel proIlvnlcl. Trlmls-al mnlla Ta l l-au
mncaI pre dnll ca pre o IresIle.
8. Sl prln duhul mnlel Tale s-au lmpr{lI
apa, lnchegaIu-s-au ca un preaIe apele,
lnchegaIu-s-au l valurlle ln mljlocul mrll.
9. Zls-au vrjmaul: Gonlnd volu prlnde,
lmpr{l-volu przl, umplea-volu sufleIul
mleu, uclde-volu cu sablla mea, sIpnl-va
mna mea.
1. Trlmls-al duhul Tu, acoperlIu-l-au pre
el marea, afundaIu-s-au ca plumbul ln ap
mare.
11. Clne easIe aseamenea Tle lnIru dumne-
zel, Doamne? Clne easIe aseamenea Tle? M-
rlI lnIru sfln{l, mlnunaI lnIru mrlre, fcnd
mlnunl.
12. nIlns-al dreapIa Ta, lnghl{lIu-l-au pre el
pmnIul.
13. Pov{ulI-al cu dreapIa Ta pre norodul
Tu acesIa, pre carele l-al mnIulI, chemaIu-
l-al cu puIearea Ta la lcaul cel sfnI al Tu.
14. AuzlI-au neamurlle l s-au mnllaI (a),
durerl au cuprlns pre cel ce lcula ln FlllsIllm.
15. AIuncl s-au grblI domnll Edomulul l
bolarll moavlIeanllor, cuprlnsu-l-au pre el
cuIremur, IoplIu-s-au Io{l cel ce lcula ln
Hanaan.
16. S caz presIe dnll cuIremur l frlc,
cu mrlrea bra{ulul Tu s se lmpeIreasc,
pn ce va Ireace norodul Tu, Doamne, pn
ce va Ireace norodul Tu acesIa, pre carele
l-al agonlslI.
17. Ducndu-l lnlunIru, rsdeaIe-l pre el
ln munIele moIenlrel Tale, ln lcaul Tu
cel gaIa, care l-al fcuI, Doamne, sfln{enle,
Doamne, care au gIlI mnlle Tale.
18. Domnul, Cel ce lmpr{eaIe veacurlle l
14. (a) Alex.: AuzlI-au neamurlle l s-au IemuI, durerl.
*Psal.
77, 16
113, 3
Evrel
11, 29
*n{ele.
18, 15 {3]
*n{ele.
1, 2
*Isalla
12, 2
Psalm
117, 14
1.*
67
CARTEA IESIRII CAP 15 SI 16
presIe veac, l lnc.
19. C au lnIraI calul lul Faraon cu carle
l cu clrall ln mare, l au adus Domnul
presIe el apa mrll, lar flll lul Israll au
mers pre uscaI prln mljlocul mrll.
2. Iar Marlam, prorocl{a, sora lul Molsl,
au luaI Ilmpana ln mna sa l au lelI IoaIe
mulerlle dup ea cu Ilmpane l cu hore.
21. Sl au lncepuI lor Marlam, zlcnd: ,S
cnIm Domnulul, c cu mrlre S-au mrlI,
calul l clre{ul l-au aruncaI ln mare.
22. Sl au rdlcaI Molsl pre flll lul Israll
de la Marea Role l l-au dus pre el ln
pusIlla Sur, l au mers Irel zlle ln pusIle,
l nu au aflaI ap s bea.
23. Sl au venlI ln Mera, l nu puIea s bea
ap dln Mera, c era amar, penIru aceaea
au numlI numele loculul acelula: Amr-
clune.
24. Sl crIea norodul asupra lul Molsl,
zlcnd: ,Ce vom bea?
25. Iar Molsl au sIrlgaI cIr Domnul, l
l-au arIaI lul Domnul un lemn,* l l-au
bgaI ln ap l s-au lndulclI apa; acolo l-au
pus lul lndrepIrl l judec{l l acolo l-au
cercaI pre el.
26. Sl au zls: ,De vel auzl cu auzul glasul
Domnulul Dumnezeulul Iu l vel face
ceale plcuIe lnalnIea Lul l vel pune ln
urechl porunclle Lul l vel pzl IoaIe
lndrepIrlle Lul, IoaI boala carea am adus
asupra eghlpIeanllor nu o volu aduce
asupra Ia, c Eu snI Domnul Dumnezeul
Iu, Cel ce Ie vlndec pre Ilne.
27.* Sl au venlI ln Ellm, l era acolo doao-
sprzeace lzvoar de ap l eapIezecl de
poml de flnlc, l au IbrI acolo lng
ape.
CAP 16
lsrulteunlor ce cdrteu pentru bucute in pustu 5n
le plouo Domnul potdrncl mund Je sdturut,
poruncu Domnulu Jespre culeugereu jneureu
mune spre pomenre.
l s-au rdlcaI dln Ellm, l au
venlI IoaI adunarea flllor lul
Israll ln pusIlla Sln, carea
easIe lnIr Ellm l lnIr Slna.
Iar ln a clnceasprzeace zl a lunll a doao,
dup ce au lelI el dln pmnIul Eghlp-
Iulul,
2. Au crIlI IoaI adunarea flllor lul Israll
asupra lul Molsl l a lul Aaron.
3. Sl au zls flll lul Israll cIr el: ,Mal
blne am fl murlI bIu{l de Domnul ln p-
mnIul EghlpIulul, cnd edeam la oalele
ceale cu carne l mncam plne de ne s-
Iuram, decI ne-a{l adus pre nol ln pusIlla
aceasIa, s omor{l IoaI adunarea aceas-
Ia cu foame.
4. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,IaI, Eu
volu ploua voao plnl dln cerlu, l s las
norodul l s adune cI va fl de ajuns lnIr-o
zl, ca s-l cerc pre el: oare umbla-vor ln
leagea Mea, au ba?
5. Sl va fl ln zloa a easa s adune de doao
orl mal mulI decI aduna lnIr-alI zl pre o
zl.
6. Sl au zls Molsl l Aaron cIr IoaI
adunarea flllor lul Israll: ,AsIar ve{l cunoa-
Ie c Domnul v-au scos pre vol dln pmnIul
EghlpIulul.
7. Sl dlmlnea{ ve{l vedea mrlrea Domnu-
lul, penIru c au auzlI crIlrea voasIr a-
supra lul Dumnezeu. Iar nol ce snIem, de
crIl{l asupra noasIr?
8. Sl au zls Molsl: ,Va da voao Domnul
seara carne s mnca{l, l plne dlmlnea{a
s v sIura{l. C au auzlI Domnul crIlrea
voasIr, carea crIl{l asupra noasIr, l nol
ce snIem? C nu easIe asupra noasIr
crIlrea voasIr, cl asupra lul Dumnezeu.
9. Sl au zls Molsl lul Aaron: ,Zl cIr IoaI
adunarea flllor lul Israll: Aproplla{l-v
lnalnIea lul Dumnezeu, c au auzlI crIlrea
voasIr.
1. Iar cnd grl Aaron cIr IoaI aduna-
rea flllor lul Israll l s lnIoarsr ln pusIle,
mrlrea Domnulul* s-au arIaI ln nor.
11. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
12. ,AuzlI-am crIlrea flllor lul Israll,
grlaIe cIr el, zlcnd: Seara ve{l mnca
carne, l dlmlnea{a v ve{l sIura de plne,
l ve{l cunoaIe c Eu snI Domnul Dumne-
zeul vosIru.
13. Sl s-au fcuI sear, l s-au sulI poIr-
nlchl, l au acoperlI Iabra; lar dlmlnea{a,
deac s rdlca soarele de prlmprejurul
Iaberll,
14.* IaI, pre fa{a pusIlel mrunI ca collan-
dru, alb ca bruma pre pmnI.
15. Sl, vzlnd aceasIa flll lul Israll, au zls
unul cIr alIul: ,Ce easIe aceasIa? C nu
Illa ce easIe, l le-au zls lor Molsl:* ,Aceas-
Ia easIe plnea carea o au daI Domnul voao
s mnca{l.
16. AcesIa easIe cuvnIul care l-au porunclI
Domnul: SIrnge{l dlnIr-lnsa fleIecarele cI
easIe de ajuns: gomor, dup capeIe, dup nu-
mrul sufleIelor voasIre, fleIecarele lm-
preun cu cel ce lculesc cu vol s aduna{l.
17. Sl au fcuI aea flll lul Israll, l au
adunaI unul mal mulI, alIul mal pu{ln.
18. Sl msurnd gomorul,* nlcl celul ce
avea mulI nu au lnIrecuI, nlcl celul ce avea
pu{ln nu au llpslI, fleIecarele cI era de
ajuns la cel cu slne au adunaI.
19. Sl au zls Molsl cIr el: ,Nlmenea
*IudlI
5, 15
Slrah
38, 5
*Num.
33, 9
*n{elep.
11, 2
1.*
*Slra.
45, 4
*Nume.
18 {11], 7
Psalm
77, 28
n{elep.
16, 2
Ioan
6, 31
*1 Cor.
1, 3
*2 Cor.
8, 15
68
CARTEA IESIRII CAP 16 SI 17
s nu las dlnIru aceasIa pe dlmlnea{.
2. Sl nu au asculIaI pre Molsl, cl unll au
lsaI dlnIru aceaea pe dlmlnea{, l au fcuI
vlerml l s-au lmpu{lI, l s-au mhnlI Molsl
pre el.
21. Sl aduna dlmlnea{a, dlmlnea{a, fleIe-
carele cI ll era de ajuns lul, c, deaca lnclzea
soarele, s Iopea.
22. Sl au fosI a easea zl, au adunaI ceale de
llps lndolIe, cIe doao gomorl unula, l au
lnIraI Io{l bolarll adunrll l au spus lul Molsl.
23. Sl au zls Molsl cIr dnll: ,AcesIa easIe
cuvnIul care au grlI Domnul: SmbeIele
sflnIe snI, odlhn Domnulul mlne; orlcIe
ve{l vrea a coace, coace{l, l orlcIe ve{l vrea
a fllarbe, fllarbe{l, l IoI ce va lnIreace, lsa{l
voao rml{a aceasIa pe dlmlnea{.
24. Sl au lsaI dln aceasIa pn dlmlnea{,
dup cum au porunclI lor Molsl, l nu s-au
lmpu{lI, nlcl vlerml nu s-au fcuI lnIr-lnsa.
25. Sl au zls lor Molsl: ,Mnca{l asIzl, c,
penIru c easIe smbI, asIzl, Domnulul nu
ve{l afla ln cmp.
26. n ease zlle ve{l aduna, lar zloa a eapIea
e smbI, c nu ve{l afla lnIr-lnsa.
27. Sl au fosI a eapIea zl, au lelI unll dln
norod s adune, l nu au gslI.
28. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Pn cnd
nu ve{l s asculIa{l de porunclle Meale l de
leagea Mea?
29. Vede{l c Domnul au daI voao srbIoare
zloa aceasIa, penIru aceaea El au daI voao ln
zloa a easa plne pre doao zlle, ede{l fleIe-
carele ln casele voasIre, nlmenea s nu las
dln locul su ln zloa a eapIea.
3. Sl au {lnuI srbIoare norodul ln zloa a
eapIea.
31. Sl au numlI flll lul Israll numele aceIlla
man, l era ca smn{a collandrulul alb,
lar gusIul el ca azlma cu mllare.
32. Sl au zls Molsl: ,AcesIa easIe cuvnIul
care l-au porunclI Domnul: Umple{l gomor
de man, carea s se {le lnIru neamurlle
voasIre, ca s vaz plnea carea a{l mncaI
vol ln pusIle, cnd v-au scos pre vol Domnul
dln pmnIul EghlpIulul.
33. Sl au zls Molsl cIr Aaron: ,Ia un urclor
de aur l bag lnIr-lnsul de-l umple cu gomor
de man, l-l pune pre el lnalnIea lul
Dumnezeu, ca s-l pzl{l lnIru neamurlle
voasIre.
34. n ce chlp au porunclI Domnul lul Molsl,
l au pus Aaron lnalnIea mrIurlel spre paz,
ca s se {le.
35.* Iar flll lul Israll au mncaI man
paIruzecl de anl, pn au venlI ln pmnI
lculI, au mncaI man pn au venlI
36. (a) Gomor era a zeacea parIe a unel msurl
jldoveIl, carea s chema lfl. OslblIe snI aceale
ln parIea Flnlchlel.
36. Iar gomor era a zeacea parIe dln Irel
msurl (a).
CAP 17
CdrtnJ urd j lu lsrul in RujJn pentru upd, Jd
Domnul upd Jn putrd , rugdnJu-sd Mos in munte
cu mdnle rdJcute, bruesc pre umulteun.
l s-au rdlcaI IoaI adunarea
flllor lul Israll dln pusIlla Sln
cu Iaberlle sale dup cuvnIul
Domnulul, l au IbrI ln
Rafldln, l norodul nu avea ap s bea.
2.* Sl blsIma norodul asupra lul Molsl,
zlcnd: ,D-ne ap s bem! Sl au zls lor
Molsl: ,Ce blsIma{l asupra mea, l ce
lsplIl{l pre Domnul?
3. Sl au lnsIoeaI acolo norodul de ap,
l crIea norodul asupra lul Molsl, zlcnd:
,PenIru ce aceasIa? Ne-al scos dln EghlpI
s ne omorl pre nol l pruncll noIrl l dobl-
Ioacele noasIre cu seaIea?
4. Sl au sIrlgaI Molsl cIr Dumnezeu,
zlcnd: ,Ce volu face norodulul acesIula?
nc pu{ln, l m vor uclde cu pleIrl.
5. Sl au zls Domnul cIr Molsl: Mergl
lnalnIea norodulul acesIula l la cu Ilne dln
bIrnll norodulul,* l Iolagul cu care al lovlI
rul la-l ln mna Ia l mergl.
6. IaI, Eu volu sIa acolo mal lnalnIe de
ce vel mearge Iu la pllaIr ln Horlv,* l vel
lovl pllaIra, l va lel dlnIr-lnsa ap, l va
bea norodul. Sl au fcuI Molsl aea lnalnIea
flllor lul Israll.
7. Sl au numlI numele loculul acelula IsplI
l BlsIm, penIru blsImul flllor lul Israll
l penIru c au lsplIlI pre Domnul, zlcnd:
,De easIe Domnul lnIru nol, au ba?
8.* Sl au venlI Amallc l bIea pre Israll ln
Rafldln.
9. Sl au zls Molsl lul Ilsus: ,Aleage {le
brba{l Iarl l, lelnd, sIl lmproIlva lul
Amallc mne, l, laI, eu volu sIa pre vrful
munIelul, l Iolagul lul Dumnezeu ln mna
mea.
1. Sl au fcuI Ilsus dup cum l-au zls Molsl
lul, l au sIIuI lmproIlva lul Amallc, lar
Molsl l Aaron l Or s-au sulI pre vrful
munIelul.
11. Sl au fosI, cnd rdlca Molsl mnlle
sale, blrula Israll, lar cnd slobozea mnl-
le, blrula Amallc.
12. Sl mlnlle lul Molsl s-au lngreolaI,
l, lund pllaIr, au pus supI el, l edea
pre ea, l Aaron l Or rzma mlnlle lul,
unul de o parIe, alIul de alI parIe, l
au fosI mnlle lul Molsl rzmaIe pn
msurl de ale noasIre.
*Neem.
9, 21
IudlI
{Isus Navl]
5, 15 {12]
*Num.
2, 4
*Sus
14, 21 {16]
*Psalm
77, 15 {18]
1 Corl.
1, 4
*2 Leage
25, 17
IudlI
4, 12
n{ele.
11, 3
1.
69
CARTEA IESIRII CAP 18
la apusul soarelul.
13. Sl au sfrmaI Ilsus pre Amallc l pre
IoI norodul lul cu ucldere de sable.
14. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Scrle
aceasIa spre pomenlre ln carIe l spune lul
Ilsus c cu sIngere volu sInge pomenlrea
lul Amallc de supI cerlu.
15. Sl au zldlI Molsl jerIvenlc Domnulul l
au chemaI numele lul: ,Domnul, scparea
mea.
16. C cu mn ascuns s rzbolaIe Dom-
nul asupra lul Amallc dln neamurl ln nea-
murl.
CAP 18
lotor, socru lu Mos, uJuce lu el muureu prunc,
, uuznJ lucrurle lu Dumnezeu, Jupd ce uu jertot
Domnulu, uu Jut lu Mos sjut bun Jespre rdnJureu
juJecdtorlor.
l au auzlI IoIor, preoIul dln
Madlam, socrul lul Molsl, IoaIe
cIe au fcuI Domnul lul Israll,
norodulul Su, c au scos
Domnul pre Israll dln EghlpI.
2. Sl au luaI IoIor, socrul lul Molsl, pre
Sepfora, mularea lul Molsl, c o au fosI lsaI
pre ea,
3. Sl pre cel dol feclorl a el, numele celul
dlnIlu Ghersam, zlcnd:* ,Nemearnlc am
fosI ln pmnI sIrln.
4. Sl numele celul de al dollea: Ellezer,
zlcnd c: ,Dumnezeul IIne-mleu ml-au
ajuIaI l m-au scos dln mna lul Faraon.
5. Sl au venlI IoIor, socrul lul Molsl, l
feclorll l mularea la Molsl ln pusIle, unde
Ibrs la munIele lul Dumnezeu.
6. Sl spusr lul Molsl, zlcnd: ,IaI, IoIor,
socrul Iu, vlne la Ilne, l amndol feclorll
Il cu dnsul.
7. Sl au lelI Molsl lnIru lnImplnarea
socru-su, l s-au lnchlnaI lul l l-au sruIaI,
l s-au sruIaI unll cu al{ll, l l-au bgaI pre
dnll ln corI.
8. Sl au povesIlI Molsl socru-su IoaIe cIe
au fcuI Domnul lul Faraon l eghlpIeanllor
penIru Israll l IoI necazul ce ll s-au fcuI
lor pre cale l cum l-au scos pre el Domnul
dln mna lul Faraon l dln mna eghlpIea-
nllor.
9. Sl s-au mlnunaI IoIor de IoaIe bunI-
{lle care le-au fcuI lor Domnul, c l-au scos
pre el dln mna eghlpIeanllor l dln mna
lul Faraon.
1. Sl au zls IoIor: ,Blne e cuvnIaI Dom-
nul, c l-au scos pre el dln mna eghlpIea-
nllor l dln mna lul Faraon.
25. (a) n cea veachle, ln sIlhul 24 l 25 s
11. Acum am cunoscuI c mare e Domnul
presIe Io{l dumnezell,* penIru c l-au
smerlI pre el.
12. Sl au adus IoIor, socrul lul Molsl, ar-
derl de IoI l jerIve lul Dumnezeu, l au
venlI Aaron l Io{l bIrnll lul Israll ca s
mnnce plne cu socrul lul Molsl lnalnIea
lul Dumnezeu.
13. Sl au fosI a doao zl, au ezuI Molsl s
judece norodul, l au sIIuI IoI norodul
lnalnIea lul Molsl de dlmlnea{a pn seara.
14. Sl, vzlnd IoIor IoaIe cIe face norodu-
lul, au zls: ,Ce easIe aceasIa ce facl Iu
norodulul? PenIru ce ezl Iu sngur? Sl IoI
norodul sI lnalnIea Ia de dlmlnea{a pn
seara?
15. Sl au zls Molsl cIr socrul su c:
,Au venlI la mlne norodul ca s cearce
judecaI de la Dumnezeu.
16. Ccl, cnd s face lnIr el prlce l vln
la mlne, cerI pre fleIecarele l lnv{ pre
el porunclle lul Dumnezeu l leagea Lul.
17. Sl au zls socrul lul Molsl cIr dnsul:
,Nu facl blne lucrul acesIa.
18. Cu sIrlcare Ie vel sIrlca, l Iu l IoI
norodul acesIa carele easIe cu Ilne, greu
easIe {le lucrul acesIa,* nu-l vel puIea face
Iu sngur.
19. Acum, dar, asculI-m l-{l dau sfaI,
l va fl Dumnezeu cu Ilne, fll Iu norodulul
lnIru ceale ce snI cIr Dumnezeu l
poarI cuvlnIele lor cIr Dumnezeu.
2. Sl le mrIurlseaIe lor porunclle lul
Dumnezeu l leagea Lul, l le araI lor
clle pre care s umble l fapIele care s
fac.
21. Sl Iu aleage {le dln IoI norodul brba{l
puIearnlcl, IemIorl de Dumnezeu, brba{l
drep{l, carll ursc Iruflla, l ll pune presIe
dnll mal marl presIe mle, l mal marl
presIe suI, l mal marl presIe clnclzecl,
l mal marl presIe zeace.
22. Sl s judece norodul ln IoI ceasul, lar
lucrul cel mare s-l aduc la Ilne, lar
judec{lle ceale mlcl s le judece el, l Ie
vor uura l-{l vor ajuIa.
23. De vel face cuvnIul acesIa, Ie va
lnIrl Dumnezeu l vel puIea sIa, l IoI
norodul acesIa s va lnIoarce cu pace la
locul su.
24. Sl au sculIaI Molsl cuvnIul socrulul
su, l au fcuI IoaIe cIe l-au zls lul.
25. Sl au ales Molsl brba{l puIearnlcl dln
IoI Israllul, l l-au pus pre el presIe dnll
mal marl presIe mle, l mal marl presIe
suI, l mal marl presIe clnclzecl, (a) l
mal marl presIe zeace.
afl: l aducIorl lnlunIru de cr{l.
*Sus
2, 22
1.
*Sus
1, 14
5, 7
1, 1
14, 8
*2 Leage
1, 12
7
CARTEA IESIRII CAP 19 SI 2
26. Sl judeca norodul ln IoI ceasul, lar
lucrul cel mare aducea la Molsl, lar IoI lucrul
cel uor ll judeca el.
27. Sl au slobozlI Molsl pre socrul su l
s-au dus ln pmnIul su.
CAP 19
ln preujmu muntelu 5nu, jdcdnJu-sd pomenreu
jucer Je bne u scouter Jn Eglpt, sd porunceute
noroJulu sd se sjnjuscd, cu sd se pogourd Domnul in
julger in tunet, sd oorbeuscd cu Mos inunteu u tot
noroJul.
ar ln luna a Irela dup ce au
lelI flll lul Israll dln pmnIul
EghlpIulul, ln zloa aceasIa au
venlI ln pusIlla Slna.
2. Sl s-au rdlcaI de la Rafldln l au venlI
ln pusIlla Slna, l au IbrI acolo Israll ln
preajma munIelul.
3.* Sl Molsl s-au sulI ln munIele lul Dum-
nezeu, l l-au sIrlgaI pre dnsul Dumnezeu
dln munIe, zlcnd: ,AceasIea vel grl casll
lul Iacov l vel spune flllor lul Israll.
4.* nlv a{l vzuI cIe am fcuI eghlp-
Ieanllor, l v-am luaI pre vol ca pre nlIe
arlpl de vulIurl, l v-am Iras pre vol la Mlne.
5. Sl acum, de ve{l asculIa cuvnIul Mleu
l ve{l pzl leagea Mea, ve{l fl Mle norod ales
dln IoaIe neamurlle,* c al Mleu easIe IoI
pmnIul.
6.* Sl vol ve{l fl Mle lmpr{le, sfln{enle l
neam sfnI. AceasIe cuvlnIe vel grl flllor
lul Israll.
7. Sl au venlI Molsl, l au chemaI pre bIr-
nll norodulul, l au grlI lnalnIea lor IoaIe
cuvlnIele aceasIea care le-au porunclI lor
Dumnezeu.
8. Sl au rspuns IoI norodul deodaI, l au
zls: ,ToaIe cIe au zls Dumnezeu vom face
l vom asculIa. Sl au adus Molsl cuvlnIele
norodulul la Dumnezeu.
9. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,IaI, Eu
volu venl la Ilne ln sIlp de nor, ca s M
auz norodul grlnd cIr Ilne, l vor creade
{le ln veacl. Sl au spus Molsl cuvlnIele
norodulul cIr Domnul.
1. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Pogoa-
r-Ie de spune norodulul l-l cur{eaIe pre
el asIzl l mlne, l s-l speale halnele.
11. Sl s fle gaIa ln zloa a Irela, c ln zloa a
Irela s va pogorl Domnul pre munIele Slnall
lnalnIea a IoI norodul.
12. Sl vel aeza norodul prlmprejur, zlcn-
du-le: Pzl{l-v s nu v sul{l ln munIe,* nlcl
s v aIlnge{l de ceva dlnIru ale lul, c IoI
cel ce s va aIlnge de munIe cu moarIe va
murl.
13. S nu s aIlng de el mn, c cu
pleIrl s va uclde, sau cu sgeaI s va s-
geIa, orl doblIoc, orl om fle, nu va Irl.
Iar deaca s vor deprIa glasurlle l Irm-
bl{ele l norul de la munIe, el s vor sul ln
munIe.
14. Sl s-au pogorI Molsl dln munIe la
norod, l l-au sfln{lI pre el, l l-au splaI
halnele sale.
15. Sl au zls norodulul: ,Fl{l gaIa, Irel zlle
s nu v aproplla{l la mulerl.
16. Sl au fosI a Irela zl, cnd s fcea zlo,
s-au fcuI glasurl l fulgere l norl lnIuneca{l
pre munIele Slnall, glasul Irmbl{ll rsuna
Iare, l s-au splmnIaI IoI norodul cel dln
Iabr.
17. Sl au scos Molsl norodul lnIru lnIlm-
plnarea lul Dumnezeu dln Iabr l au sIIuI
supI munIe.
18. Iar munIele Slnall fuma IoI, c s
pogors Dumnezeu pre el ln foc, l s sula
fumul ca nlIe fum dln cupIorlu, l s-au
splmnIaI IoI norodul foarIe.
19. Sl glasurlle Irmbl{ll s lnIrea foarIe
l mal marl s fcea, l Molsl grla, lar
Dumnezeu rspundea lul cu glas.
2. Sl s-au pogorI Domnul pre munIele
Slnall, pre vrful munIelul, l au chemaI
Domnul pre Molsl ln vrful munIelul l s-au
sulI Molsl.
21. Sl au grlI Dumnezeu cIr Molsl, zl-
cnd: ,Pogoar-Ie l mrIurlseaIe noro-
dulul ca nu cumva s se aprople cIr
Dumnezeu s vaz, l vor perl dlnIr-lnll
mul{l.
22. Sl preo{ll carll s vor apropla cIr
Domnul Dumnezeu s se sfln{asc, ca nu
cumva s se lnIoarc de cIr el Domnul.
23. Sl au zls Molsl cIr Dumnezeu: ,Nu
va puIea norodul s se sule ln munIele Slnall,
c Tu al mrIurlslI noao zlcnd: OslbeaIe
munIele l-l sfln{eaIe pre el.
24. Sl l-au zls lul Domnul: ,Mergl, pogoar-
Ie l Ie sule Iu l Aaron cu Ilne, lar pre
preo{l l pre norod s nu-l slleIl a s sul la
Dumnezeu, ca nu cumva s pllarz dlnIru el
Domnul.
25. Sl s-au pogorI Molsl la norod l au spus
lor.
CAP 2
Mos, uuznJ Je lu Domnul ceule zeuce porunc, le
oesteute noroJulu porunceute sd se jucd olturu
Je pdmdnt suu Je petr necoplte, lu cure sd nu sd
sue pre treupte.
l au grlI Domnul IoaIe cuvln-
Iele aceasIea, zlcnd:
,Eu snI Domnul Dumnezeul
Iu, Cel ce Ie-am scos dln
pmnIul EghlpIulul, dln casa roblel.
3. S nu albl al{l dumnezel afar de Mlne*.
*Numer.
33, 15
*FapI.
7, 38
*2 Leage
29, 2
*Psal.
23, 1
*1 PeIr.
2, 9
*Evrel
12, 18
1.*
*2 Leage
5, 6
*Psal.
8, 11
1.
2.*
71
CARTEA IESIRII CAP 2 SI 21
4.* S nu facl {le chlp clopllI (a), nlcl
asemnarea vreunul lucru, dln cIe snI ln
cerlu sus, l dln cIe snI pre pmnI jos, l
dln cIe snI ln ape supI pmnI.
5. S nu Ie lnchlnl acelora, l s nu slujeIl
lor, c Eu snI Domnul Dumnezeul Iu.
Dumnezeu rvnlIorlu, Cel ce rsplIesc
pcaIele prln{llor ln fll (b) pn la al Irellea,
l pn la al paIra neam, celor ce M ursc
pre Mlne.
6. Sl fac mll pn la a mlla neam celor ce
M lubesc pre Mlne l pzesc porunclle
Meale.
7.* S nu lal numele Domnul Dumne-
zeulul Iu ln deerI, c nu va lsa Domnul
nepedepslI pre cel ce va luoa numele Lul
ln deerI.
8. Adu-{l amlnIe de zloa smbeIll, s o
sfln{eIl pre ea.
9. Sease zlle lucreaz l f IoaIe lucrurlle
Iale.
1. Iar zloa a eapIea easIe smbIa Dom-
nulul Dumnezeulul Iu, s nu facl lnIru
aceaea nlcl un lucru, nlcl Iu, nlcl feclorul
Iu, nlcl faIa Ia, nlcl sluga Ia, nlcl slujnlca
Ia, nlcl boul Iu, nlcl aslnul Iu l nlcl un
doblIoc al Iu, nlcl veneIlcul cel ce lculaIe
cu Ilne.
11.* C ln ease zlle au fcuI Dumnezeu cerlul
l pmnIul l marea, l IoaIe cIe snI
lnIr-lnsele, l ln zloa a eapIea au odlhnlI,
penIru aceaea blne au cuvnIaI Dumnezeu
zloa a eapIea l o au sfln{lI pre ea.
12.* ClnsIeaIe pre IaIl Iu l pre mum-
Ia, ca s-{l fle {le blne l s IrleIl mulI pre
pmnIul cel bun, care Domnul Dumnezeul
Iu {l-l d {le.
13.* S nu uclzl.
14. S nu preacurveIl.
15.* S nu furl.
16. S nu mrIurlseIl sIrmb asupra vecl-
nulul Iu mrIurle mlnclnoas.
17.* S nu pofIeIl mularea deaproapelul
Iu, s nu pofIeIl casa veclnulul Iu, nlcl
{arlna lul, nlcl sluga lul, nlcl slujnlca lul,
nlcl boul lul, nlcl aslnul lul l nlcl un doblIoc
al lul, nlcl cIe snI ale deaproapelul Iu.
18. Sl IoI norodul vedea glasurlle l lumlnlle
l glasul Irmbl{ll l munIele fumnd, l,
splmnIndu-s IoI norodul, au sIIuI
deparIe.
19. Sl au zls cIr Molsl: ,GrlaIe Iu noao,
l s nu grlasc cIr nol Dumnezeu, ca nu
cumva s murlm.
2. Sl au zls lor Molsl: ,ndrznl{l, c pen-
Iru ca s v cearce pre vol au venlI Dumne-
zeu la vol, ca s fle frlca Lul lnIru vol,
4. (a) Grece.: s nu facl {le ldoll. 5. (b) Cel ce
pedepsesc pre fll de pre fll lau lzbnd penIru p-
ca s nu pcIul{l.
21. Sl sIa norodul deparIe,* l Molsl au
lnIraI ln negura unde era Dumnezeu.
22. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Aceas-
Iea vel zlce casll lul Iacov l vel spune flllor
lul Israll: Vol a{l vzuI c dln cerlu am
grlI cIr vol.
23. S nu v face{l voao dumnezel de arglnI
l dumnezel de aur, s nu v face{l voao
aceIla.
24.* JerIvenlc de pmnI s-Ml face{l Mle,
l s pune{l presIe dnsul arderlle ceale
de IoI ale voasIre l jerIvele ceale de
mnIulre ale voasIre l olle l vl{ell voIrl,
ln IoI locul unde volu numl numele Mleu
acolo, l volu venl la Ilne l Ie volu blne-
cuvnIa.
25.* Iar de vel face Mle jerIvenlc de
pllaIr, s nu-l zldeIl dln pleIrl clopllIe,
penIru c al pus cu{lIul Iu pre eale l s-au
pngrlI.
26. S nu Ie sul pre IreapIe la jerIvenlcul
Mleu, ca s nu descoperl urclunea Ia pre
dnsul.
CAP 21
leg Je juJecutd pentru slugle ceule cumpdrute
slujnce, jurtuugur, omordre Je oumen, omordre
Je pdrnj, bldstdmdr Je pdrnj, sjez, usdmdnutu
peJeupsd pentru boul impungdtoru.
l aceasIea-s lndrepIrlle care
le vel pune lnalnIea lor.
De vel cumpra rob evreu,
ease anl s slujeasc {le, lar
ln al eapIelea an ll vel slobozl pre el ln
dar.
3. Iar de va venl el slngur, slngur va lel,
lar de va lnIra l mularea lmpreun cu
dnsul, va lel l mularea lul.
4. Iar de va da lul mulare sIpnul l va
naIe lul mularea feclorl l feaIe, l mularea
l pruncll vor fl a sIpnulul su, numal el
slngur va lel.
5. Iar de va rspunde robul, zlcnd:
Iubesc pre domnul mleu l mularea mea
l pruncll mlel, nu m volu duce slobod,
6. S-l aduc pre el domnul lul la judecaIa
lul Dumnezeu, l aIuncl s-l aduc pre el
la ue l s-l gure domnul lul ureachlla cu
sula, l ll va slujl lul ln veacl.
7. Iar de-l va vlnde clneva faIa roab de
cas, nu va lel, cum les slujnlclle (a).
8. Iar de nu va plcea domnulul su l
nu o au IomnlI pre ea, o va slobozl pre ea,
lar la neam sIrln nu easIe slobod s o
vnz, penIru c o au smerlI pre ea.
9. Iar de o va Iomnl pre ea feclorulul su,
caIele prln{llor. 7. (a) Nu s va duce aea cum s
duc roabele. S. Aug.
*Levl.
26, 1
2 Leage
4, 16
Isus Na.
24, 14
Psalm
96, 7
*Levl.
19, 12
2 Leage
5, 11
MaIelu
5, 33
*Facer.
2, 2
*2 Leage
5, 16
MaIelu
15, 4
*Efesea.
6, 2
*MaIe.
5, 21
*Rom.
7, 7
13, 9
*2 Leage
18, 16
Evrel
12, 18
*Jos
27, 8
38, 7
*2 Leage
27, 5
Isus Na.
8, 31
*2 Leage
15, 12
Iereml.
34, 14
1.*
2.
72
CARTEA IESIRII CAP 21 SI 22
dup drepIaIea feaIelor va face el.
1. Iar de va lua lul pre alIa, de hran, l
de ceale ce s cuvln el, l penIru halne, l
penIru peIreacerea el, s nu o pgubeasc.
11. Iar de nu va face el aceasIe Irel, va
lel ln dar fr' de arglnI.
12.* Iar de va lovl clneva pre alIul l va
murl, cu moarIe s se omoar.
13. Iar de nu va fl dln vole, cl Dumnezeu
l-au daI ln mlnlle lul,* da-volu {le loc ln
care s fug uclgaul.
14. Iar de s va apuca neIlne s omoar
pre veclnul su cu vlcleug l va fugl la
jerIvenlc, de la jerIvenlcul Mleu s-l lal s-l
omorl.
15. Cel ce baIe pre IaI-su sau pre mu-
m-sa, cu moarIe s se omoar.
16.* Cel ce va grl de ru pre IaIl su sau
pre mum-sa, cu moarIe s se omoar.
17. Carele va fura pre clneva dln flll lul
Israll, l cu de-a slla ll va vlnde, l s va afla
lnIru aceasIa, cu moarIe s se omoar.
18. Iar de s vor cerIa dol oamenl l va
lovl unul pre alIul cu pllaIr, au cu pumnul,
l nu va murl, l va zcea ln paI,
19. De s va scula omul l va umbla afar
cu Iolag, nu va fl vlnovaI cel ce au lovlI, fr
numal vreamea cI au zcuI l leacurlle va
plIl.
2. Iar de va lovl neIlne pre robul su,
sau pre roaba sa cu Iolag, l va murl de
mlnlle lul, cu judecaI s va judeca.
21. Iar de va Irl o zl sau doao, nu s va
judeca, penIru c arglnIul al lul easIe.
22. Iar de s vor sfdl dol brba{l l vor
lovl pre mularea groas, l va lel pruncul
el nelnchlpulI, cu gloab s se globeasc,
cI va pofIl brbaIul mulerll, l judecIorll
vor judeca vreadnlc.
23. Iar de va fl pruncul lnchlpulI, va da
sufleI penIru sufleI.
24.* Ochlu penIru ochlu, dlnIe penIru dlnIe,
mn penIru mn, plclor penIru plclor.
25. Arsur penIru arsur, ran penIru ran,
umflIur penIru umflIur.
26. Iar de va lovl neIlne ochlul robulul
su sau ochlul roabel sale, l-l va orbl, va
slobozl pre el penIru ochlul lor.
27. Iar de va zdrobl dlnIele robulul su
sau dlnIele roabel sale, va slobozl pre el
penIru dlnIele lor.
28. Iar de va lmpunge Iaurul brbaI sau
mulare l va murl, cu pleIrl s va uclde
Iaurul, l nu s vor mnca crnurlle lul, lar
domnul Iaurulul nevlnovaI va fl.
29. Iar de va fl fosI vreaun Iaur lm-
pungIorlu mal lnalnIe de lerl, de alalIalerl,
l vor mrIurlsl sIpnulul lul, l nu-l va
lnchlde pre dnsul, l va omorl br-
baI sau mulare, Iaurul cu pleIrl s se
omoar, l sIpnul lul lnc s moar.
3. Iar de s va pune lul pre{ s se rscum-
pere, va da rscumprare penIru sufleIul su
cI vor ceare de la el.
31. Iar de va lmpunge feclor sau faI, dup
drepIaIea aceasIa vor face lul.
32. Iar de va lmpunge Iaurul rob sau roab,
Irelzecl de drahme de arglnI va da sIpnulul
lor, l Iaurul cu pleIrl s se omoar.
33. De va dechlde clneva groap sau va spa
groap ln pllaIr l nu o va acoperl, l va
cdea lnlunIru acolo vl{el au asln,
34. SIpnul groapel va plIl, arglnI va da
sIpnulul lor, lar sIrvul a lul va fl.
35. Iar de va lmpunge Iaurul culva pre Iaurul
veclnulul l va murl, vor vlnde Iaurul cel vlu
l vor lmpr{l arglnIul lul, l Iaurul cel morI
ll vor lmpr{l.
36. Iar de va fl IluI c easIe Iaurul
lmpungIorlu mal dlnalnIe de lerl, de alalIa-
lerl, l vor fl mrIurlslI sIpnulul lul, l nu-l
va {lnea lnchls, va plIl Iaur penIru Iaur, lar
sIrvul va fl a lul.
CAP 22
PeJeupsd pentru jurteugur pugubu jdcutd, leugeu
murj pusd, u ndmr u impreundr Je sdnge,
peJeupsu jermecdtorlor, u jerotorlor Jollor, peJeupsu
celor ce usupresc odJuoele prunc ce sdruc, leugeu
imprumutdr, u cdmdtdre u uroune u uscultdr, u
zdcurlor, u pdrgdlor u celor intdu ndscuj, pentru
curneu ceu mucutd Je jer.
e va fura clneva vl{el sau oale,
l o va junghlla sau o va vlnde,
clncl vl{el s plIeasc penIru
vl{el* l paIru ol penIru oale.
2. Iar de va afla clneva pre fur spnd l,
bIndu-l, va murl, nu s va omorl.
3. Iar de va face aceasIa dup ce va rsrl
soarele, vlnovaI easIe, penIru moarIe cu
moarIe va murl. Iar de nu va avea ce s
lnIoarc penIru furIleag, el s se vnz.
4. Iar de s va prlnde l s va afla ln mna
lul furIleagul vlu, de la asln pn la oale
lndolIe s le plIeasc.
5. Iar de va paIe neIlne {arln sau vle l
va slobozl doblIocul su s pasc {arlna
alIula, s plIeasc dln {arlna sa dup rodul
el; lar de va paIe IoaI {arlna, ceale mal
bune dln {arlna sa l ceale mal bune dln vlla
sa va plIl.
6. Iar de va lel foc l va afla mrclunl, l
va arde cll sau splce sau {arln, le va plIl
cel ce au aprlns focul.
7. Iar de va da neIlne veclnulul su
arglnI sau unealIe s le {le l s vor fura
dln casa omulul, de s va afla furul, va plIl
lndolI.
8. Iar de nu s va afla furul, va venl
*Levl.
24, 17
*2 Leage
19, 2
*Levl{.
2, 9
Pllde
2, 2
MaI.
15, 4
Marco
7, 1
*Levl{.
25 {24], 2
2 Leage
19, 21
MaI.
5, 38
*2 mp.
12, 6
1.
73
CARTEA IESIRII CAP 22 SI 23
domnul casll lnalnIea lul Dumnezeu (a), l
va jura cu adevraI cum c el nu au fcuI
vlcleug lnIru IoaIe unealIele veclnulul su,
asupra IoaI sIrmbIaIea grlI.
9. Sl penIru vl{el, l penIru asln, l penIru
oale, l penIru haln, l penIru IoI lucrul
plerduI, de care s preaIe, de va jura,
lnalnIea lul Dumnezeu va mearge judecaIa
amnduror, l cel ce s va prlnde prln
Dumnezeu va plIl lndolI veclnulul su (b).
1. Iar de va da clneva veclnulul su asln
sau vl{el sau oale sau orlce doblIoc s-l
pzasc, l s va sIrlca sau va murl sau s
va robl l nlmenea nu va Il,
11.* Va jura lnalnIea lul Dumnezeu (v) cum
c el nu au fcuI vlcleug, ca s alb parIe
orl ln ce doblIoc al deaproapelul, l aea
va prllml (g) sIpnul lul, l el nu va plIl.
12. Iar de s va fura de la el, ll va plIl
sIpnulul lul.
13. Iar de s va prlnde de fllar, ll va duce
la ue l nu-l va plIl.
14. Iar de va ceare clneva ceva de
aceasIea de la vecln, l s va sIrlca sau va
murl sau s va robl, l sIpnul nu va fl cu
dnsul, ll va plIl.
15. Iar de va fl sIpnul cu dnsul, nu-l
va plIl, l de va fl nlmlI, s va socoIl lul
ln slmbrlla lul.
16.* Iar de va lnela neIlne pre fecloara
cea nelogodlI l s va culca cu ea, cu
zeasIre s o lnzesIreaze pre ea le mulare.
17. Iar de cumva ferlnd s va ferl, l nu
va vrea IaIl el s o dea pre ea lul mulare,
va plIl el IaIlul el arglnI dup cum easIe
zeasIrea feaIel fecloare.
18. Pre fermecIorl s nu-l lsa{l s Ir-
lasc.
19. ToI cel ce s culc cu doblIoc, cu moar-
Ie s se omoar.
2.* Cel ce jerIveaIe dumnezellor, cu
moarIe s pllar, fr numal Domnulul.
21. Sl pre cel nemearnlc s nu-l ncjl{l,
nlcl s-l asuprl{l, penIru c l vol a{l fosI
nemearnlcl ln pmnIul EghlpIulul.
22.* La nlcl o vduv l la nlcl un srac s
nu-l face{l ru.
23. Iar de vel asuprl pre el cu ru, l
sIrlgnd el s vor plnge cIr Mlne, cu
auzul volu auzl glasul lor.
24. Sl M volu aprlnde cu mnle l volu
omorl pre vol cu sablla, l vor fl mulerlle
voasIre vduve l flll voIrl sracl de p-
rln{l.
25. Iar de vel da lmprumuI arglnI fra-
8. (a) Jld.: lnalnIea judecIorllor. 9. (b) Jld.:
lnalnIea judecIorllor s vor judeca, l pre carele
vor judeca va plIl lndolI veclnulul su. 11. (v)
Gre.: jurmnIul lul Dumnezeu va fl lnIr a-
Ielul celul srac carele easIe lng Ilne, s
nu-l slleIl, s nu-l pul camI asupr-l.
26.* Iar de vel lua zlog halna veclnulul,
mal lnalnIe de apusul soarelul s o dal
lndrpI lul.
27. C aceasIa easIe acoperemnIul lul,
numal aceasI haln are el, cu carea ll
acopere rulnea sa. n ce va dorml? De va
sIrlga cIr Mlne, volu auzl pre el, c
mllosIlv snI.
28. Pre dumnezel (d) s nu-l vorbeIl de
ru,* l pre mal-marele norodulul Iu s nu-l
grleIl de ru.
29. Prga arlel (e) l a Ieasculul (j) s nu
lnIrzll a le da.* Ceale lnIlu nscuIe ale
flllor Il vel da Mle.
3. Aea vel face cu vl{lul Iu, l cu oala
Ia, l cu lnjugIorlul Iu, eapIe zlle vor fl
supI mum-sa, lar ln zloa a opIa ll vel da
Mle.
31. Sl brba{l sfln{l ve{l fl Mle,* l carnea
cea rumpI de fllar s nu o mnca{l, cl
cnelul o ve{l arunca pre ea.
CAP 23
leg Jute juJecdtorlor, boul trdgdtorul neprut-
nulu sd se je, juJecdtor sd nu u Jurur, Jespre u
unulu u zl u eupteu oJlnd, pentru tre pruznce
mu mur, Je ingerul poodjutoru Jespre rdspldtreu
celor ce oor jneu poruncle.
nu prllmeIl cuvnI deerI, s
nu Ie uneIl cu cel sIrmb, ca
s fll mrIurle sIrmb.
S nu fll cu cel mal mul{l spre
ru, s nu Ie adaogl cu mul{lmea a Ie abaIe
cu cel mal mul{l, ca s aba{l judecaIa.
3. Sl de cel srac s nu-{l fle mll la
judecaI.
4.* Iar de vel Ilnl boul vrjmaulul Iu
sau jugIorlul lul rIclnd, s-l lnIorcl s-l
dal lul.
5. Sl de vel vedea jugIorlul vrjmaulul
Iu czuI supI sarclna lul, s nu-l Irecl, cl
s o rdlcl lmpreun cu el.
6. S nu aba{l judecaIa sraculul cnd s
judec.
7. De IoI cuvnIul sIrmb s Ie fereIl,*
pre cel nevlnovaI l pre cel drepI s nu-l
omorl, l s nu lndrepIezl pre cel necuraI
penIru darurl.
8.* Sl darurl s nu lal, c darurlle orbesc
ochll celor ce vd l sIrlc cuvlnIele ceale
dreapIe.
9. Sl pre cel nemearnlc s nu-l lnv-
lul{l, nlcl s-l necjl{l, c vol Il{l sufle-
Iul nemearnlculul,* c vol nemearnlcl
mndol; (g) JurmnIul. 28. (d) Adec: pre judec-
Iorlu. 29. (e) Adec: prga holdelor; (j) Adec: a vlllor.
*Face.
31, 39
*2 Lege
22, 28
*Levl.
19, 4 {5]
*Zaha.
7, 1
*2 Leage
24, 13
*FapI.
23, 5
*Sus
13, 5
12
Iezechll.
44, 3
*Levl.
22, 8
*2 Lea.
22, 1
*Danll.
13, 53
{Levl{l]
19, 15
*2 Lea.
16, 19
Slrah
2, 31
*Face.
46, 6
2.
1.
74
CARTEA IESIRII CAP 23 SI 24
era{l ln pmnIul EghlpIulul.
1. Sease anl vel smna pmnIul Iu l
vel aduna roadele lul.
11. Iar ln al eapIelea an ll vel face odlhn
l-l vel lsa nelucraI, l vor mnca sracll
neamulul Iu, lar rml{ele le vor mnca
fllarle cmpulul: aea vel face cu vlla Ia l
cu masllneIul Iu.
12. n ease zlle s facl lucrurlle Iale, lar
ln zloa a eapIea vel odlhnl, ca s se
odlhneac boul Iu l aslnul Iu, l ca s
rsufle fllul slujnlcll Iale l nemearnlcul.
13. ToaIe cIe am grlI cIr vol pzl{l-le,
l numele dumnezellor sIrlnl s nu le
pomenl{l, nlcl s se auz dln gura voasIr.
14. Trel vreml ale anulul serba{l Mle.
15. SrbIoarea azlmelor face{l s o pzl{l,
eapIe zlle ve{l mnca azlm,* dup cum
{-am porunclI {le pre vreamea lunll cell
dlnIlu, c lnIru aceaea al lelI dln EghlpI,**
s nu Ie ar{l lnalnIea Mea deerI
16. Sl srbIoarea seacerll prga lucrurllor
mlnllor Iale vel face dln IoaIe care vel
smna ln {arlna Ia. Sl srbIoarea svrl-
Iulul la lelrea anulul, cnd adunl lucrurlle
ceale dln {arlna Ia.
17.* n Irel vreml ale anulul s va arIa
IoaI parIea brbIeasc lnalnIea Domnu-
lul Dumnezeulul Iu, ccl, cnd volu scoa-
Ie neamurlle de la fa{a Ia l volu lrgl hoIa-
rle Iale, nu va pofIl nlmenea pmnIul
Iu.
18. S nu pul pre dosplI snge dln jerIva
Mea, nlcl s doarm (a) grslmea srb-
Ioarel Meale pn dlmlnea{.
19.* Prga cea dlnIlu a roadelor pmn-
Iulul Iu vel aduce ln Casa Domnulul
Dumnezeulul Iu,** s nu flerbl mlelul ln
lapIele mumel lul.
2. Sl, laI, Eu Irlml{ pre lngerul Mleu
lnalnIea fea{ll Iale, ca s Ie pzasc pre
cale, ca s Ie duc ln pmnIul care l-am
gIlI {le.
21. Ia-{l amlnIe {le lnsu{l, l asculI de
dnsul, l creade lul, c nu va lsa dup
Ilne, c numele Mleu easIe presIe dnsul.
22.* De vel auzl cu auzul glasulul Mleu l
vel face IoaIe cIe volu poruncl Eu voao, l
vel pzl legIura Mea, ve{l fl Mle norod ales
dln IoaIe neamurlle, c al Mleu easIe p-
mnIul, l vol ve{l fl Mle sfln{lre lmpr-
Ieasc l neam sfnI. AceasIe cuvlnIe vel
grl flllor lul Israll: De ve{l auzl cu auzul
glasul Mleu l ve{l face IoaIe cIe volu zlce
{le, vrjma volu fl vrjmallor Il l lmpro-
Ilvnlc lmproIlvnlcllor Il.
18. (a) S nu doarm, adec, s nu rmle
pn dlmlnea{. 23. (b) Jld.: sIrlcnd s-l sIrlcl pre
el, l zdroblnd. 24. (v) n Blbllla cea veachle s
23.* C va mearge lngerul Mleu, carele Ie
va pov{ul pre Ilne, l Ie va duce la amorel
l la heIel l la ferezel l la hananel l la
gherghesel l la evel l la levusel, l-l volu
sfrma pre el (b).
24. S nu Ie lnchlnl dumnezellor lor, nlcl
s slujeIl lor, s nu facl dup fapIele lor,
cl sIrlcnd (v) s sIrlcl caplIlle lor l
zdroblnd s zdrobeIl sIlpll lor.
25. Sl s slujeIl Domnulul Dumnezeulul
Iu, l blne volu cuvnIa plnea Ia l vlnul
Iu l apa Ia, l volu abaIe slblclunea de
la vol.
26. Nu va fl nerodlIorlu, nlcl sIerp pre
pmnIul Iu, numrul zllelor Iale pllnlnd
volu pllnl.
27. Sl volu IrlmlIe frlca pova{ {le, l volu
lngrozl IoaIe neamurlle asupra crora
mergl Iu, l volu face pre Io{l lmproIlvnlcll
Il s fug.
28. Sl volu IrlmlIe* vespl (g) lnalnIea Ia,
l volu scoaIe pre amorel l pre evel l pre
hananel l pre heIel de la Ilne.
29. Nu volu scoaIe pre el lnIr-un an, ca s
nu s pusIllasc pmnIul l s se lnmul-
{asc asupra Ia flerlle pmnIulul.
3. Pre lnceI volu scoaIe pre el de la Ilne,
pn Ie vel lnmul{l Iu l vel moIenl
pmnIul.
31. Sl volu pune hoIarle Iale de la Marea
Role pn la Marea FlllsIellor, l de la
pusIllu pn la rul cel mare al EufraIulul,
l volu da ln mlnlle voasIre pre cel ce ed
pre pmnIul acela, l volu scoaIe pre el
de la Ilne.
32.* S nu facl cu el, nlcl cu dumnezell
lor, legIur.
33. Sl s nu lculasc ln pmnIul Iu,
ca s nu Ie fac s pcIuleIl lmproIlva
Mea, c, de vel slujl dumnezellor lor,
aceIla vor fl {le plladec.
CAP 24
Deucd uu uJus jertoe Domnulu uu stropt noroJul
cu sdngele legdtur, rdmdnJ ceululj lu poulele
muntelu, sdngur Mos s-uu sut in munte, unJe uu
rdmus cu Domnul putruzec Je zle.
l lul Molsl au zls: ,Sule-Ie la
Domnul, Iu l Aaron l Nadav
l Avlud, l eapIezecl dln
bIrnll lul Israll, l s vor
lnchlna de deparIe Domnulul.
2. Sl s va aproplla Molsl sngur la
Dumnezeu, lar el nu s vor aproplla, l
norodul nu s va sul lmpreun cu el.
afl: dlnalnIea fea{elor voasIre. 28. (g) SIlpll lor,
adec, chlpurlle lor, ldolll lor. Jld.: frlca mea ca
vesplle lnalnIea Ia.
*Sus
13, 3
Jos
24, 12
**2 Leage
16, 16
Slrah
35, 6
*Jos
24, 23
2 Leage
16, 16
* Jos
34, 26
** 2 Leage
14, 21
*2 Leage
7, 11
*Jos
33, 2
2 Leage
7, 22 {1]
Isus Na.
24, 11
*2 Leage
7, 2
*Jos
34, 15
2 Leage
7, 2
1.
75
CARTEA IESIRII CAP 24 SI 25
3. Sl au mers Molsl l au spus norodulul
IoaIe cuvlnIele lul Dumnezeu l lndrepI-
rlle, l au rspuns IoI norodul cu un glas,
zlcnd: ,ToaIe cuvlnIele care le-au grlI
Domnul le vom face l le vom asculIa.
4. Sl au scrls Molsl IoaIe cuvlnIele Dom-
nulul l, mnecnd Molsl de dlmlnea{, au
zldlI jerIvenlc supI munIe l doaosprzeace
pleIrl penIru ceale doaosprzeace neamurl
ale lul Israll.
5. Sl au Irlmls pre Ilnerll flllor lul Israll,
l au adus arderl de IoI, l au jerIvlI, jlrIv
de mnIulre Domnulul Dumnezeu, vl{el.
6. Sl, lund Molsl jumIaIe dln snge,
l-au IurnaI ln clondlrlu, lar jumIaIe l-au
IurnaI presIe jerIvenlc.
7. Sl, lund CarIea Legll, au ceIlI la ure-
chlle norodulul, l norodul au zls: ,ToaIe
cIe au grlI Domnul vom face l vom
asculIa.
8. Sl, lund Molsl sngele, au sIroplI
presIe norod l au zls: ,IaI sngele leg-
Iurel carea au fcuI Domnul cu vol penIru
IoaIe cuvlnIele aceasIea.
9. Sl s-au sulI Molsl l Aaron l Nadav
l Avlud, l eapIezecl dln bIrnll lul
Israll.
1. Sl au vzuI locul unde au sIIuI Dum-
nezeul lul Israll, l supI plcloarele Lul ca
un lucru de crmld de sapflr, l ca chlpul
Irlel cerlulul, cnd easIe snln.
11. Sl dln cel alel a lul Israll nu s-au
despr{lI nlcl unul, l s-au arIaI ln locul
lul Dumnezeu, l au mncaI l au beuI.
12. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Sule-Ie
la Mlne ln munIe l sIl acolo, l volu da
{le Iable de pllaIr, leagea l porunclle care
le-am scrls ca s le dau lor leage.
13. Sl, sculndu-s Molsl l Ilsus, cel ce
sIa lng el, s-au sulI ln munIele lul Dum-
nezeu.
14. Sl bIrnllor au zls: ,AIepIa{l lnIru
llnlIe alcl, pn cnd ne vom lnIoarce la
vol, l, laI, Aaron l Or cu vol, de s va
lnImpla culva judecaI, s mearg la el.
15. Sl s-au sulI Molsl l Ilsus ln munIe, l
au acoperlI norul munIele.
16. Sl s-au pogorI mrlrea lul Dumnezeu
pre munIele Slnall, l l-au acoperlI pre el
norul ease zlle, l au chemaI Domnul pre
Molsl ln zloa a eapIea dln mljlocul
norulul.
17. Sl era chlpul mrlrel Domnulul ca
focul ce arde pre vrvul munIelul lnalnIea
flllor lul Israll.
2. (a) Carll vor vrea. 7. (b) Jldov.: Efod.
8. (v) Sfln{lIorlu sau cas sfnI, lca
18. Sl au lnIraI Molsl ln mljlocul norulul
l s-au sulI ln munIe, l au fosI acolo ln
munIe paIruzecl de zlle l paIruzecl de
nop{l.
CAP 25
5d porunceute uJucereu pdrgdlor u Jururlor lu
jucereu cortulu lu Dumnezeu, u scrulu, u meus
u sjeunculu, u tuturor cure sd jn Je Jdnsdle.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,Zl flllor lul Israll: SIrn-
ge{l Mle prg* de la Io{l (a)
crora le va prea ln lnlma lor s dea de
bunvole, l ve{l sIrnge de la el prga
Mea.
3. Sl aceasIa easIe prga carea ve{l
sIrnge de la dnll: aur l arglnI l ara-
m.
4. Sl vnI l mohorI l rou lndolI l
mIas rsuclI l pr de capr.
5. Sl plel de berbeace rolIe l plel vlneIe
l leamne nepuIrede l pleIrl sardll.
6. Sl unIdelemn la lumln, Imle la
unIuldelemn al ungerll l la Iocmlrea I-
mlel.
7. Sl pleIrl de spaI la umrarlu (b) l la
halna cea pn la clcle.
8. Sl vel face Mle sfln{lre (v), l M volu
arIa lnIr vol.
9.* Sl vel face Mle dup IoaIe cIe-{l volu
arIa ln munIe, chlpul corIulul l chlpul
IuIuror vaselor lul, aea vel face.
1. Sl vel face slcrllul mrIurlel dln
leamne nepuIrede, de dol co{l l jumIaIe
de lung, l de un coI l jumIaIe de laI, l
de un coI l jumIaIe de lnalI.
11. Sl-l vel polel cu aur curaI, dlnlunIru,
l dln afar ll vel polel, l vel face lul zlm{l
de aur sucl{l lmprejur.
12. Sl vel face lul paIru verlgl de aur l le
vel pune pre ceale paIru cornurl ale lul,
doao verlgl pre o marglne, l alIe doao pre
a doao marglne.
13. Sl vel face rude de leamne nepuIrede,
l le vel polel cu aur curaI.
14. Sl vel bga rudele ln verlglle ceale dln
cornurlle slcrllulul, ca s se rdlce slcrllul
cu eale.
15. n verlglle slcrllulul vor fl rudele
neclIlIe.
16. Sl vel pune lnlunIru ln slcrllu mrIu-
rllle care volu da {le.
17. Sl vel face mllosIlvlIorlu (g) de aur
vrsaI curaI, de dol co{l l jumIaIe de
sfnI. 17. (g) GreceaIe: lIuotIrIon era acesIa loc
fcuI ln corIul ln care era slcrllul legll, de unde
*Jos
35, 5
*Evrel
9, 2
1.
2.
76
CARTEA IESIRII CAP 25 SI 26
lung l de un coI l jumIaIe de laI.
18. Sl vel face dol heruvlml de aur vrsa{l,
l vel pune pre el de amndoao laIurlle
mllosIlvlIorlulul.
19. Sl vor fl heruvlmll unul de o laIure l
alIul de ceaealalI laIure a mllosIlvl-
Iorlulul.
2. Sl vel face pre aceIl dol heruvlml de
pre amndoao marglnlle cu arlplle lnIlnse
deasupra, umbrlnd cu arlplle lor presIe
mllosIlvlIorlu, l fea{ele lor una cIr alIa,
cIr mllosIlvlIorlu vor fl fea{ele heruvlml-
lor, l vel pune mllosIlvlIorlul presIe slcrllu
deasupra.
21. Sl ln slcrllu vel pune mrIurllle care
volu da {le.
22. Sl M volu cunoaIe (d) {le de acolo,
l volu grl {le deasupra mllosIlvlIorlulul
dlnIr cel dol heruvlml, carll snI presIe
slcrllul mrIurlel, l IoaIe cIe volu po-
runcl {le cIr flll lul Israll.
23. Sl vel face mas de lemn nepuIred, de
dol co{l de lung, l de un coI de laI, l
de un coI l jumIaIe de lnalI.
24. Sl o vel polll cu aur curaI, l vel face
el zlm{l sucl{l lmprejur de aur, l vel face
el cunun de un pumn prlmpreglur.
25. Sl vel face zlm{ suclI lmpreglur de
cunun.
26. Sl vel face paIru verlgl de aur, l vel
pune verlglle pre paIru pr{l ale plcloarelor
el supI cunun.
27. Sl vor fl verlglle Iecl rudelor, ca s
rdlce cu eale masa.
28. Sl vel face rudele de leamne nepu-
Irede, l le vel polll cu aur curaI, l s va
rdlca cu dnsele masa.
29. Sl vel face blldele el, l c{llle, (e) l
IurnIorlle (j), l pharle lnIru care vel
Iurna cu eale, de aur curaI le vel face pre
eale.
3. Sl vel pune pre mas plnlle punerll
lnalnIe, lnalnIea Mea pururea.
31. Sl vel face sfeanlc de aur curaI, vrsaI
s facl sfeanlcul, fusul lul, l fofeazele
(dz), l scafele, l bumbulea{ele (z), l
florlle dlnIr-lnsul vor fl.
32. Sease fofeaze s las dln coasIe, Irel
fofeaze ale sfeanlculul dlnIr-o laIure, l
Irel fofeaze ale sfeanlculul dln laIurea
ceaealalI.
33. Sl Irel scafe fcuIe ca nuclle, ln-
vorbea Dumnezeu cu Molsl, s-au zls mllosIlvlIorlu,
sau lmblnzlIorlu, dup cum lnsmneaz cuvnIul
grecesc. 22. (d) Grece.: l M volu arIa {le, adec,
volu face ca s cunoIl, s Ill Iu c Eu snI acolo.
29. (e) Vas ln care s pune Imla, ln care s face
fum mlroslIorlu; (j) Vas cu care Iornl. 31. (dz) Fo-
feazele sau ramurlle care les dln coasIele sfeanlcu-
Iru o fofeaz bumbule{ l floare; aea l
la ceale ease fofeaze care les dln sfea-
nlc.
34. Sl ln sfeanlc paIru scafe fcuIe ca
nuclle, ln fleIecarea fofeaz bumbulea{e
l florlle el.
35. Bumbulea{ele supI ceale doao fofeaze
dlnIr-lnsul, l bumbulea{ele supI ceale
paIru fofeaze dlnIr-lnsul; aea l la ceale
ase fofeaze, care les dln sfeanlc, l ln
sfeanlc paIru scafe fcuIe ca nuclle.
36. Scafele l fofeazele dlnIr-lnsul s fle
vrsaIe IoI dlnIr-un aur curaI.
37. Sl vel face lul eapIe candlle, l vel
pune feIlle lul, l va lumlna dlnIru o fa{.
38. Sl mucrlle lul l ceale dedesupI ale
lul dln aur curaI le vel face.
39. ToaIe vasele aceasIea un IalanI de
aur curaI.
4.* Vezl s facl IoaIe dup chlpul care
s-au arIaI {le ln munIe.
CAP 26
Clpul suu jormu cortulu lu Mos, u zeoeus, u
scrulu, u olturulu, u meus, u sjeunculu, jete-
cure Jupd mdsuru su.
l corIulul vel face zeace
preIare de mIas rsuclI,
l cu vnI, l cu mohorI, l
cu rou lmpleIlI, heruvlm,
lucru de {eseIorlu s le facl pre eale.
2. Lungul unul preIarlu de doaozecl l
opI de co{l, l laI de paIru co{l s fle un
preIarlu, o msur va fl la IoaIe preIa-
rele (a).
3. Sl clncl preIare s vor {lnea unul de
alIul, l cealealalIe clncl preIare s vor
{lnea lar unul de alIul.
4. Sl vel face lor chloIorl vlneIe, la mar-
glnea unul preIarlu de o parIe la lmpreu-
nare (b), l aea vel face la marglnea
preIarlulul dln afar la lmpreunarea a
doao.
5. Sl clnclzecl de chloIorl vel face la un
preIarlu, l clnclzecl de chloIorl vel face
de o parIe a preIarlulul, ca s se lmpre-
une cu al dollea preIarlu, cu fa{a unul
cIr alIul lmproIlv sInd.
6. Sl vel face clnclzecl de copce de aur,
l vel lmpreuna preIarele unul cu alIul
cu copcele, l va fl un corI.
7. Sl vel face coperlurl (v) de pr aco-
lul; (z) Glon{urlle sau bumbule{ll care spnzura
ln jos dln sfeanlc.
2. (a) nIr-un chlp de marl vor fl IoaIe preIarele.
4. (b) Unde s lmpreun. 7. (v) Grece.: derrIo,
carea lnsmneaz l pllale l pnz de pr.
*Evrel
8, 8 {5]
FapIe
7, 44
1.
77
CARTEA IESIRII CAP 26 SI 27
peremnI presIe corI, unsprzeace cope-
rlurl s le facl.
8. Lunglmea unul coperl se fle de Irelzecl
de co{l, l de paIru co{l s fle l{lmea unul
coperl, de o msur de lungl vor fl un-
sprzeace coperlurl (g).
9. Sl vel lmpreuna clncl coperlurl lnIr-un
loc, l ease coperlurl lnIr-un loc, l vel
lndol coperlul al easelea ln fa{a corIulul.
1. Sl vel face clnclzecl de chloIorl la
marglnea unul coperl, care va fl la mljlocul
lmpreunrll, l clnclzecl de chloIorl vel face
pre marglnea coperlulul, ce s lmpreun
cu al dollea.
11. Sl vel face clnclzecl de verlgl de aram,
l vel lmpreuna verlglle dln chloIorl, l vel
lmpreuna coperlurlle l vor fl unul.
12. Sl vel pune dedesupI ce lnIreace dln
coperlurlle corIulul, jumIaIe ce lnIreace
dln coperlurl vel acoperl ce lnIreace dln
coperlurlle corIulul, vel coperl dlndrpIul
corIulul.
13. Un coI dln acesIa, un coI dln acela,
dln ce va lnIreace dln coperlurl, dln lun-
glmea coperlurllor corIulul va fl de aco-
perlI presIe coasIele corIulul, de o parIe l
de ceaealalI parIe, ca s acopere.
14. Sl vel face acoperemnI corIulul plel
de berbeace rulIe, l presIe acesIa aco-
peremnIurl plel vlneIe pre deasupra.
15. Sl vel face sIlpl corIulul dln leamne
nepuIrede.
16. De zeace co{l s facl un sIlp l de un
coI l jumIaIe l{lmea unul sIlp.
17. Doao gardlne la un sIlp sInd una
cIr alIa, aea s facl la Io{l sIlpll corIu-
lul.
18. Sl vel face sIlpl corIulul doaozecl de
sIlpl despre laIurea cea de cIr mllaz-
noapIe.
19. Sl paIruzecl de Iemelurl de arglnI s
facl la cel doaozecl de sIpl, doao Iemelurl
la un sIlp, de amndoao capeIele lul, l
doao Iemelurl la alI sIlp, de amndoao
capeIele lul.
2. Sl ln parIea a doao, cea de cIr ausIru,
doaozecl de sIlpl.
21. Sl paIruzecl de Iemelurl ale lor de
arglnI, doao Iemelurl la un sIlp, de amn-
doao capeIele lul, l doao Iemelurl la alI
sIlp, de amndoao capeIele lul.
22. Sl dlndrpIul corIulul despre parIea
cea de cIr mare vel face ease sIlpl.
23. Sl dol sIlpl vel face la unghlurlle
corIulul dlndrpI.
24. Sl vor fl lnIocma de jos l lnIru una
s vor lmpreuna, l vor fl lnIocma
8. (g) Grece.: o msur va fl celor unsprzeace coperl-
dln capeIe cu o lmpreunare, aea vel face la
amndoao unghlurlle lnIocma s fle.
25. Sl vor fl opI sIlpl l easesprzeace
Iemelurl de arglnI, doao Iemelurl la un sIlp,
l doao Iemelurl la alI sIlp, de amndoao
capeIele lul.
26. Sl s facl zvoar dln leamne nepuIrede,
clncl zvoar la un sIlp de o parIe a corIulul.
27. Sl clncl zvoar de ceaealalI parIe a
sIlpulul corIulul, l clncl zvoar ln parIea
cea dlndrpI a sIlpulul corIulul de cIr
mare.
28. Sl zvorul cel dln mljloc prln mljlocul
sIlpllor s se peIreac, de o parIe pn de
ceaea parIe.
29. Sl sIlpll s-l fearecl cu aur, l verlglle
ln care vel bga zvoarle s le facl de aur, l
zvoarle s le poleleIl cu aur.
3. Sl vel rdlca corIul dup chlpul* care
s-au arIaI {le ln munIe.
31. Sl vel face acoperemnI dln vnI l dln
mohorI l dln rou suclI l dln mIas
rsuclI.
32. Lucru {esuI s-l facl heruvlm l s-l pul
pre paIru sIlpl nepuIrezl polel{l cu aur, l
capeIele lor de aur, l Iemelurlle lor paIru de
arglnI.
33. Sl vel pune acoperemnIul pre sIlpl; l
lnlunIrul acoperemnIulul vel bga slcrllul
mrIurlel, l acoperemnIul va oslbl voao
lnIr SfnIa l lnIr SfnIa SflnIelor.
34. Sl cu acoperemnIul vel acoperl slcrllul
mrIurlel ln SfnIa SflnIelor.
35. Sl vel pune masa dln afar de acope-
remnI, l sfeanlcul lnalnIea measll despre
parIea corIulul cea de cIr ausIru, l masa
o vel pune despre parIea corIulul cea de cIr
mllaznoapIe.
36. Sl vel face ull poal de acoperemnI
vnI l mohorI l rou suclI l de mIas
rsuclI, lucru de lmpesIrlIorlu.
37. Sl vel face acoperemnIulul clncl sIlpl
nepuIrezl; l-l vel polll cu aur, l cpIlele
lor de aur, l vel vrsa lor clncl Iemelurl de
aram.
CAP 27
5d porunceute sd se gute olturul tnJu cortulu, utru,
stdlp oleul pentru lumndr.
l s facl jerIvenlc dln leamne
nepuIrede de clncl co{l de lung,
l de clncl co{l de laI, cu paIru
unghlurl s fle jerIvenlcul, l de
Irel co{l lnl{lmea lul.
2. Sl vel face coarne ln ceale paIru unghlurl,
dlnIr-lnsul s fle coarnele, l le vel acoperl
cu aram.
url, adec, lnIr-un chlp de marl vor fl.
*Sus
25, 4
*Jos
38, 6
1.*
78
CARTEA IESIRII CAP 27 SI 28
3. Sl vel face cunun jerIvenlculul l
acoperemnIulul lul, l pharle lul l
furcu{ele lul l vaIra lul l IoaIe vasele lul le
vel face de aram.
4. Sl s facl lul grIarlu de aram ln chlp
de mreaj, l vel face grIarlulul paIru verlgl
de aram ln paIru cornurl.
5. Sl le vel pune supI grIarlul jerIvenl-
culul dln jos, l va fl grIarlul pn la
jumIaIea jerIvenlculul.
6. Sl vel face jerIvenlculul rude de leamne
nepuIrede, l le vel fereca cu aram.
7. Sl vel bga rudele ln verlgl, l s fle
rudele la amndoao capeIele jerIvenlculul,
ca s-l poaI rdlca.
8.* ScoblI de scndurl ll vel face, dup cum
{l s-au arIaI ln munIe aea s-l facl.
9. Sl vel face curIe corIulul despre parIea
cea de cIr ausIru, preIarele cur{ll de
mIas rsuclI lungl de o suI de co{l de o
laIure.
1. Sl sIlpll lor doaozecl, l Iemelurlle lor
doaozecl de aram, l verlglle lor l arcurlle
lor de arglnI.
11. Aea l ln laIurea cea de cIr mllaz-
noapIe, pnzle de o suI de co{l de lungl,
l sIlpll lor doaozecl, l Iemelurlle lor doao-
zecl de aram, l verlglle lor l arcurlle
sIlpllor l Iemelurlle lor ferecaIe cu arglnI.
12. Iar l{lmea cur{ll de cIr mare pnz
(a) de clnclzecl de co{l, l sIlpll lor zeace,
l Iemelurlle lor zeace.
13. Sl l{lmea cur{ll de cIr rsrlI, pnz
de clnclzecl de co{l, l sIlpll lor zeace, l
Iemelurlle lor zeace.
14. Sl de clnclsprzeace co{l lnl{lmea
pnzlor de o parIe; sIlpll lor Irel, l Ieme-
lurlle lor Irel.
15. Sl de ceaealalI parIe, clnclsprzeace
co{l de lnalIe pnzele, sIlpll lor Irel, l Ieme-
lurlle lor Irel.
16. Sl acoperemnIul por{ll cur{ll de
doaozecl de co{l de lnalI, vnI l mohorI
l rou lmpleIlI l mIas rsuclI cu
lmpesIrlIurl de crolIorlu, sIlpll lor paIru,
l Iemelurlle lor paIru.
17. To{l sIlpll cur{ll lmprejur fereca{l cu
arglnI, l capeIele lor de arglnI, l Iemelurlle
lor de aram.
18. Iar lunglmea cur{ll de cIe o suI presIe
suI, l lrglmea de cIe clnclzecl presIe
clnclzecl, l lnl{lmea de clncl co{l de m-
Ias rsuclI, l Iemelurlle lor de aram.
19. Sl IoaIe vasele, l IoaIe unealIele,
l {erull (b) cur{ll de aram (l vel face
12. (a) Pnzle sau preIarele, care era de pnz.
19. (b) Terull snI poclumpll sau pruIell, carll
s lmplnI ln pmnI, l de el s leag sfoarle
cu care s lnIlnde corIul. C curIea aceasIa
halne vlneIe l mohorIe l roll, ca s
slujeasc cu eale lnIru ceale sflnIe) (v).
2. Sl Iu porunceaIe flllor lul Israll s
aduc {le unIdelemn de masllne fr drojdll,
curaI, ales, penIru candll, ca s arz luml-
n IoIdeauna ln corIul mrIurlel, dln afar
de acoperemnIul ce easIe presIe aez-
mnIul de leage.
21. Sl o va aprlnde Aaron l flll lul de seara
pn dlmlnea{a lnalnIea Domnulul, leage
veaclnlc lnIru neamurlle voasIre de la flll
lul Israll.
CAP 28
5d scru lunele lu Auron u jecorlor lu.
l Iu ado la Ilne pre Aaron,
fraIele Iu, l pre flll lul, l dln
flll lul Israll, ca s preo{asc
Mle Aaron l Nadav l Avlud
l Ellazar l IIamar, flll lul Aaron.
2. Sl vel face vemnI sfnI lul Aaron,
fraIelul Iu, spre clnsIe l mrlre.
3. Sl Iu grlaIe IuIuror celor cu cugeI
ln{elepI, pre carll l-am umpluI de duhul
ln{elepclunel l al ln{eleagerll, l vor face
vemnI sfnI lul Aaron spre sfln{lre, cu
care s preo{asc Mle.
4. Sl aceasIea snI vemlnIele care vor
face: plepIarlu l umrarlu l haln pn la
clcle l haln sIrluclI l mlIr l bru,
l vor face vemlnIe sflnIe lul Aaron l flllor
lul, ca s preo{asc Mle.
5. Sl el vor lua aurul l vnIul l roul l
mIasa.
6. Sl vor face umrarlu de mIas Ioars,
lucru {esuI de lmpesIrlIorlu.
7. Doao umrare vor fl lul, {llndu-s unul
de alIul, de amndoao pr{lle lmpreunaIe.
8. Sl {esIura umrarelor, carea easIe lnIr-
lnsul, dup facere dlnIr-lnsul, va fl de aur
curaI l de vnI l de mohorI l de rou
Iors l de mIas rsuclI.
9. Sl vel luoa doao pleIrl, pleIrl de sma-
ragd, l vel spa ln eale numele flllor lul
Israll.
1. Sease nume lnIru o pllaIr, l cealelalIe
ease nume lnIru a doao pllaIr, dup nea-
murlle lor.
11. Lucru de meIeug de pleIrl, spIur
de peceaIe, vel spa amndoao pleIrlle pre
numele flllor lul Israll.
12. Sl vel pune amndoao pleIrlle presIe
umerll umrarlulul, pleIrl de pomenlre snI
era cu preIarl de pnz ca l un corI fcuI; (v) Ce
s cuprlnde lnIr-acesI parenIesls dln cea veachle
Blblle s-au pus.
*Sus
2, 24
1.
79
CARTEA IESIRII CAP 28 SI 29
flllor lul Israll, l va lua Aaron numele flllor
lul Israll lnalnIea Domnulul, presIe amn-
dol umerll sl pomenlre penIru el.
13. Sl vel face pavze de aur curaI.
14. Sl vel face doao ln{loare de aur curaI,
amesIecaIe cu florl, lucru lmpleIlI, l vel
pune ln{loarele lmpleIlIe presIe pavze
pre umerll lor dlnalnIe.
15. Sl vel face engolplon de judec{l, lucru
de {esIorlu, dup Iocmeala umrarlulul
s-l facl dln aur l dln vnI l dln mohorI
l dln rou suclI l dln mIas rsuclI ll
vel face.
16. n paIru unghlurl va fl lndolI de o palm
de lung l de o palm de laI.
17. Sl vel {ease lnIr-lnsul {esIurl de pllaIr
cu paIru rndurl, un rnd de pleIrl va fl
sardlon, Iopazlon l smaragd un rnd.
18. Sl al dollea rnd anIrax l sapflr l
laspls.
19. Sl al Irellea rnd llghlrlon l ahaIls l
ameIlsIos.
2. Sl al paIrulea rnd hrlsollIos l vlrlllon
l onlhlon, acoperlIe cu aur l legaIe cu aur,
s fle dup rndul lor.
21. Sl pleIrlle s fle, dup numele flllor lul
Israll, doaosprzeace, lnalnIea Domnulul,
pre amndol umerll lul doaosprzeace dup
numele lor, dup neamurlle lor, spIurl de
pece{l, fleIecrula dup nume, s fle
doaosprzeace neamurl.
22. Sl vel face presIe engolplon ln{loare
lmpleIlIe, lucru ln{ulI de aur curaI.
23. Sl va purIa Aaron numele fllllor lul
Israll ln engolplonul judec{ll pre plepI,
cnd va lnIra ln sfnIa, pomenlre lnalnIea
lul Dumnezeu.
24. Sl vel pune pre engolplonul judec{ll
ln{loarele ceale ln{ulIe, pre amndoao
pr{lle engolplonulul le vel pune.
25. Sl ceale doao paveze le vel pune pre
amndol umerll umrarlulul de cIr fa{.
26. Sl vel pune pre engolplonul judec{ll
arIarea l adevrul, l va fl pre plepIul lul
Aaron, cnd va lnIra ln sfnIa lnalnIea
Domnulul, l va purIa Aaron judec{lle flllor
lul Israll pre plepI lnalnIea Domnulul
pururea.
27. Sl vel face haln pn la clcle IoI de
vnI.
28. Sl va fl gura el dlnIr-lnsa ln mljloc,
avnd prlmb lmprejurul gurll, lucru {esuI,
lmpleIlIura {esuI dlnIr-lnsa, ca s nu s
splnIece.
29. Sl vel face pre marglnea halnel dln
34. (a) Sl va purIa Aaron pcaIele celor ce au adus
l au sfln{lI darurl sau jerIve lul Dumnezeu. Sau va
purIa pcaIele, penIru care au adus l au sfln{lI
darurl sau jerIv Domnulul.
jos ca nlIe rodll mlcl de rodll lnflorl{l, de
vnI l de mohorI l de rou suclI l de
mIas rsuclI pre marglnea halnel
lmprejur.
3. Sl lnIr-acesIal chlp, rodll mlcl de aur
l clopo{el ln mljlocul lor prlmprejur, dup
fleIecare rodll de aur clopo{el, l floare
pre marglnea halnel prlmprejur.
31. Sl va fl cnd va slujl Aaron, asculIaI va
fl glasul lul, cnd va lnIra ln sfnIa lnalnIea
Domnulul, l cnd va lel, ca s nu moar.
32. Sl vel face Iabl de aur curaI, l vel
spa lnIr-lnsa chlp de peceaIe: Sfln{lre
Domnulul.
33. Sl vel pune presIe ea vnI suclI, l va
fl pre mlIr lnalnIea fea{ll mlIrel, l va fl
deasupra frun{ll lul Aaron.
34. Sl va purIa Aaron pcaIele celor sflnIe
(a), orlcIe vor sfln{l flll lul Israll, a IoaI
darea sflnIelor lor, l va fl pre frunIea lul
Aaron pururea prllmlI lor lnalnIea Domnu-
lul.
35.* Sl legIurlle halnelor de mIas, l
vel face mlIr de vlson, l bru vel face lucru
lmpesIrlI.
36. Sl flllor lul Aaron vel face halne l
brle, l chldare (b) vel face lor spre clnsIe
l spre mrlre.
37. Sl vel lmbrca cu aceasIea pre Aaron,
fraIele Iu, l pre flll lul dup dnsul, l vel
unge pre el, l vel umplea (v) mnlle lor, l
vel sfln{l pre el, ca s fle Mle preo{l.
38. Sl vel face lor rochll de ln s acopere
rulnea Irupulul lor, de la bru pn la
coapse s fle.
39. Sl va purIa Aaron l flll lul aceasIea,
cnd vor lnIra ln corIul mrIurlel, sau cnd
vor mearge s slujeasc la jerIvenlcul
sfln{enlel, l nu vor aduce presIe slne pcaI,
ca s nu moar. Leage veaclnlc lul l
semln{lel lul dup dnsul.
CAP 29
Cum uu jost sjnjreu preojlor obceuul uJucer
pentru e, cur oor mdncu uceuste uJucer, Jespre
Jo me Je cdte un un, cure trebue sd se uJucd in
jetecure z.
l aceasIea snI care vel face
lor, vel sfln{l pre el, ca s
preo{asc Mle el*.
Vel lua dln bol un vl{el l dol
berbecl cura{l l plne azlm frmnIaI
ln unIdelemn, l fln de gru ales s le
facl.
3. Sl s le pul lnIru o corf, l le vel
36. (b) AcoperemnI capulul, mlIr.
37. (v) Vel umplea, adec, vel face s fle deplln,
desvrlI, vel sfln{l mnlle lor.
*Slra.
45, 11
*Levl.
9, 2
1.
2.
8
CARTEA IESIRII CAP 29
aduce ln corf l vl{elul l cel dol berbecl.
4. Sl pre Aaron l pre flll lul vel aduce la
ulle corIulul mrIurlel, l vel spla pre el
cu ap.
5. Sl, lund vemlnIele, vel lmbrca pre
Aaron, fraIele Iu, l halna cea pn jos l
umrarlul engolplonul, l vel lmpreuna
engolplonul cu umrarlul.
6. Sl vel pune mlIra pre capul lul, l vel
pune Iabla-sfln{enlla pre mlIr.
7. Sl vel lua dln unIuldelemn al ungerll, l
vel Iurna pre capul lul, l vel unge pre dnsul.
8. Sl pre flll lul vel aduce, l vel lmbrca
pre el cu halnele, l vel lnclnge pre el cu
brlele.
9. Sl vel pune lor chldarele, l vor fl preo{l
Mle ln veac, l vel svrl mlnlle lul Aaron
l mlnlle flllor lul.
1.* Sl vel aduce un vl{el la ulle corIulul
mrIurlel, l vor pune Aaron l flll mlnlle
pre capul vl{elulul lnalnIea Domnulul, la
ulle corIulul mrIurlel.
11. Sl vel junghla vl{elul lnalnIea Domnulul,
la ulle corIulul mrIurlel.
12. Sl vel lua dln sngele vl{elulul l vel
pune pre ceale doao coarne ale jerIvenlculul
cu deageIul Iu, lar celalalI snge ll vel
Iurna IoI la fundul jerIvenlculul.
13.* Sl vel lua IoI sul ce easIe pre pnIece
l praporul flcaIulul l amndol rrunchll l
sul cel de presIe el, l le vel pune presIe
jerIvenlc.
14. Iar crnurlle vl{elulul l pllalea l
balega le vel arde cu foc afar de Iabr, c
penIru pcaI easIe.
15. Sl vel lua un berbeace (a), l Aaron l
flll lul vor pune mlnlle sale pre capul
berbeacelul.
16. Sl vel junghla berbeacele l, lund sn-
gele vel Iurna pre jerIvenlc lmpreglur.
17. Sl berbeacele ll vel face buc{eale, l vel
spla ma{ele l plcloarele cu ap, l le vel pune
deasupra buc{ealelor lmpreun cu capul.
18. Sl vel aduce berbeacele IoI pre jerIvenlc,
ardere de IoI Domnulul, lnIru mlros de bun
mlreasm, Imlare Domnulul easIe.
19. Sl vel lua al dollea berbeace, l va pune
Aaron l flll lul mnlle lor pre capul berbea-
celul.
2. Sl-l vel junghla, l vel lua dln sngele
lul l vel pune pre vrvul urechll cell dreapIe
a lul Aaron, l pre vrvul mlnll cell dreapIe,
l pre vrvul plclorulul celul drepI, l pre
vrvurlle urechllor celor dreapIe a flllor lul,
l pre vrvurlle mlnllor dreapIe, l pre
vrvurlle plcloarelor dreapIe.
21. Sl vel lua dln sngele care easIe
15. (a) Adec, unul dln berbecll cel dol, de ca-
pre jerIvenlc l dln unIuldelemn al ungerll, l
vel sIropl presIe Aaron l presIe vemnIul
lul l presIe flll lul l presIe vemlnIele flllor
lul lmpreun cu dnsul, l s va sfln{l el l
halna lul l flll lul, l halnele flllor lul cu
dnsul; lar sngele berbeacelul ll vel Iurna
pre jerIvenlc lmprejur.
22. Sl vel lua de la berbeace grslmea lul l
grslmea carea acopere pnIecele l praporul
flcaIulul l rrunchll amndol l grslmea cea
de presIe el l bra{ul cel drepI, c easIe
svrlre aceasIa.
23. Sl o plne dln ceale cu unIuldelemn l o
plclnI dln corfa azlmelor celor puse
lnalnIea Domnulul.
24. Sl vel pune IoaIe pre mlnlle lul Aaron
l pre mlnlle flllor lul, l vel oslbl pre
aceasIea oslblre lnalnIea Domnulul.
25. Sl le vel lua pre eale dln mlnlle lor, l le
vel aduce pre jerIvenlcul arderll de IoI lnIru
mlros de bun mlreazm lnalnIea Domnulul,
jerIv easIe Domnulul.
26. Sl vel lua plepIul dln berbeacele
svrlrel, care easIe a lul Aaron, l-l vel oslbl
pre el oslblre lnalnIea Domnulul, l va fl {le
parIe.
27. Sl vel sfln{l plepIul cel oslblI l bra{ul
cel oslblI, care s-au luaI dln berbeacele
svrlrel de la Aaron l de la flll lul.
28. Sl va fl lul Aaron l flllor lul leage veacl-
nlc de la flll lul Israll, c easIe aceasIa
oslblre l luoare dln jerIvele ceale de mnIulre
a flllor lul Israll, luoare Domnulul.
29. Sl halna sflnIel, carea easIe a lul Aaron,
va fl flllor lul dup dnsul, s se ung el lnIru
acealea l s se svreasc mlnlle lor.
3. SeapIe zlle s va lmbrca cu aceaea
preoIul, carele dln flll lul Israll ln locul lul va
lnIra ln corIul mrIurlel s slujeasc ln ceale
sflnIe.
31. Sl vel luoa berbeacele svrlrel l vel
fllarbe crnurlle ln loc sfnI.
32. Sl vor mnca Aaron l flll crnurlle
berbeacelul,* l plnlle ceale dln corf, l
lng ulle corIulul mrIurlel le vor mnca
pre eale.
33. nIru care s-au sfln{lI lnIru dnsele, ca
s se svreasc mlnlle lor, s-l sfln{asc
pre el, l cel de alI neam s nu mnnce
dlnIr-lnsele, penIru c snI sflnIe.
34. Iar de va rmnea dln crnurlle jerIvel
svrlrel l dln plne pn dlmlnea{a, vel
arde acealea cu foc, nu s vor mnca, c
sfln{lre snI.
35. Sl vel face lul Aaron l flllor lul aea
dup IoaIe cIe am porunclI {le, ln eapIe
zlle vel svrl mlnlle lor.
re s-au zls ln sIlh 2.
*Levl.
1, 3
*Levl.
3, 3
*Levl.
8, 31
24, 9
MaIe.
12, 4
81
CARTEA IESIRII CAP 29 SI 3
36. Sl vl{elul cel penIru pcaI ll vel face ln
zloa cur{enlel, l vel cur{l jerIvenlcul,
cnd Ie vel sfln{l Iu pre el, l-l vel unge ca
s-l sfln{eIl.
37. n eapIe zlle vel cur{l jerIvenlcul l-l
vel sfln{l, l va fl jerIvenlcul SfnIa Sfln-
Ielor, IoI cel ce s va aIlnge de jerIvenlc s
va sfln{l.
38. Iar ceale ce vel face pre jerIvenlc
aceasIea snI:* dol mlel cura{l de cIe un
an ln IoaIe zllele pre jerIvenlc, necurmaI,
jerIv necurmaI.
39. Un mlel vel face dlmlnea{a, l al dollea
mlel vel face seara.
4. Sl a zeacea parIe de fln curaI fr-
mnIaI cu unIdelemn aezaI, a paIra parIe
dln ln (b), l Iurnare de vln a paIra parIe
dln ln la un mlel.
41. Sl mlelul al dollea ll vel face seara,
dup jerIva cea de dlmlnea{a, l dup
Iurnarea lul (v), vel face spre mlros de bun
mlreazm jerIv Domnulul.
42. JerIva cea necurmaI lnIru neamurlle
voasIre lnalnIea Domnulul la ulle corIulul
mrIurlel, lnIru carea M volu arIa {le
acolo, ca s grlesc {le.
43. Sl volu poruncl acolo flllor lul Israll,
l M volu sfln{l lnIru mrlrea Mea.
44. Sl volu sfln{l corIul mrIurlel l jerI-
venlcul, l pre Aaron l pre flll lul volu sfln{l,
ca s preo{asc Mle.
45. Sl M volu chema lnIru flll lul Israll, l
volu fl lor Dumnezeu.
46. Sl vor cunoaIe c Eu snI Domnul
Dumnezeul lor, Cel ce l-am scos pre el dln
pmnIul EghlpIulul, s M chem lor l s
flu lor Dumnezeu.
CAP 3
RdnJuulu olturulu, tdmdr u strdnger bunlor
spre slujbu olturulu, u jucer ousulu celu Je urumd,
u unger tdmdr u celorululte ule olturulu.
l vel face Mle jerIvenlc de
Imlare dln leamne nepu-
Irede, l-l vel face de un coI
de lung l de un coI de larg.
2. n paIru unghlurl va fl l de dol co{l de
lnalI, dlnIr-lnsul vor fl coarnele lul.
3. Sl-l vel polel cu aur curaI, crIloara lul
l pre{ll lul lmprejur l coarnele lul, l vel
face lul cunun de aur lmpleIlI lmprejur.
4. Sl doao verlgl de aur curaI vel fa-
4. (b) In era la jldovl o msur. 41. (v) Dup jerIva
cea de dlmlnea{a, adec, lnIr-acel chlp s se fac,
s se jerIveasc l al dollea mlel, l s se Ioarne
vln la el, cum s-au fcuI l cel ce s-au jerIvlI
dlmlnea{a.
ce lul supI cununa cea lmpleIlI a lul, de
amndoao laIurlle vel face lnIru amndoao
coasIele, l s fle lncleIaIe rudele, ca s-l
rdlce cu eale.
5. Sl vel face rude de leamne nepuIrede,
l le vel fereca cu aur.
6. Sl-l vel pune ln preajma acopere-
mnIulul, care easIe presIe slcrllul mr-
Iurlllor, lnIru care m volu arIa Eu {le
acolo (a).
7. Sl va Imla presIe dnsul Aaron I-
mle IocmlI mrunI dlmlnea{a, dlmlnea-
{a, cnd va Iocml lumlnlle, va Imla
presIe dnsul.
8. Sl cnd va aprlnde Aaron lumlna seara
va Imla presIe dnsul Imlare nelnce-
IaI, pururea lnalnIea Domnulul lnIru nea-
murlle lor.
9. Sl nu ve{l aduce presIe el alI Imle,
aducere de jerIv, l Iurnare s nu Iurna{l
presIe dnsul.
1. Sl s va ruga Aaron presIe coarnele
lul o daI ln an dln sngele cur{enlel
pcaIelor lerIrll, o daI ln an va cur{l
pre el ln neamurlle lor, SfnIa SflnIelor
easIe Domnulul.
11. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
12.* ,De vel luoa numrul flllor lul Israll
(b), cnd vel cerceIa pre el, l vor da fleIe-
carele rscumprare penIru sufleIul su
Domnulul, l nu va fl lnIru el cdeare, cnd
s vor numra.
13. Sl aceasIa easIe, care vor da cel ce s
vor numra, jumIaIe de dldrahm, carea
easIe dup dldrahma cea sfnI,* doaozecl
de banl dldrahma; lar jumIaIe de
dldrahm dare Domnulul.
14. ToI carele vlne la numr de la doaozecl
de anl l mal sus va da dare Domnulul.
15. Cel bogaI nu va adaoge, l cel srac
nu va lmpu{lna dln jumIaIe de dldrahm
a da dare Domnulul (v), s se roage penIru
sufleIele voasIre.
16. Sl vel luoa arglnIul cel daI de la flll
lul Israll, l-l vel da la lucrul corIulul
mrIurlel, l va fl flllor lul Israll pomenlre
lnalnIea Domnulul, ca s se mllosIlveasc
spre sufleIele voasIre.
17. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
18. ,F splIoare de aram l Iemelul el
de aram, ca se fle de splaI, l o vel pune
lnIr corIul mrIurlel l lnIr jerIvenlc.
19. Sl vel Iurna lnIr-lnsa ap, l-l vor
6. (a) S. Chlrll Alexand.: lnIru care M volu
cunoaIe {le de acolo Dumnezeu. 12. (b) De vel
numra pre flll lul Israll, cnd. 15. (v) Blbl. cea
veachle are: dare Domnulul penIru flll lul Israll, s
se roage penIru.
*Nume.
28, 3
1.
*Nume.
1, 2
*Levl.
27, 25
Numer.
3, 47
Iezechll.
45, 12
82
CARTEA IESIRII CAP 3 SI 31
spla Aaron l flll lul dlnIr-lnsa mlnlle l
plcloarele cu ap.
2. Cnd vor lnIra ln corIul mrIurlel s
vor spla cu ap, l nu vor murl, sau cnd
vor lnIra la jerIvenlc s slujeasc l s aduc
arderl de IoI Domnulul (g), cnd vor lnIra ln
corIul mrIurlel, s vor spla cu ap, ca s
nu moar.
21. Sl va fl lor leage veaclnlc, lul l
smln{lel lul dup dnsul.
22. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
23. ,Sl Iu la mlrosurl de floare de smlrn
aleas, clncl suIe de slcll, l de scor{loar
mlroslIoare jumIaIe aIIa, doao suIe l
clnclzecl, l de IresIle mlroslIoare, doao suIe
l clnclzecl.
24. Sl de leros, clncl suIe de slcll, de cel
sfnI, l unIdelemn de masllne, un ln.
25. Sl vel face aceasIa unIdelemn ungere
sfnI, mlr mlroslIorlu cu meIeugul fc-
Iorlulul de mlr, unIuldelemn ungere sfnI
va fl.
26. Sl vel unge dln el corIul mrIurlel l
slcrllul corIulul mrIurlel.
27. Sl IoaIe vasle lul l sfeanlcul, l
IoaIe vasle lul l jerIvenlcul Imlerll l
jerIvenlcul arderllor de IoI, l IoaIe vasle
lul.
28. Sl masa l IoaIe vasle el l splIoarea
l Iemelul el.
29. Sl le vel sfln{l pre eale, l vor fl SflnIele
SflnIelor, IoI cel ce s va aIlnge de eale s
va sfln{l.
3. Sl pre Aaron l pre flll lul vel unge, l
vel sfln{l pre el, ca s preo{asc Mle.
31. Sl vel grl flllor lul Israll, zlcnd: UnIul-
delemn unsoare de ungere, sfnI va fl acesIa
voao lnIru neamurlle voasIre.
32. Pre Irupul omenesc s nu s ung, l
dup Iocmeala (d) aceasIa s nu v face{l
voao aseamenea, sfnI easIe l sfln{enle va
fl voao.
33. Orlcarele va face aseamenea l orl-
carele va da dlnIr-lnsul la alIul de neam
sIreln va perl dln norodul su.
34. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Ia {le
mlrosurl sIacIle, l onlh l halvan mlro-
slIorlu l Imle curaI, una cI alIa s
fle.
35. Sl vor face dlnIru aceasIea Imle mlro-
slIoare, lucru IocmlI de fcIorlu de mlr,
amesIecaI, curaI, lucru sfnI.
36. Sl vel Ila dlnIru aceasIea mrunI, l
vel pune ln preajma mrIurlllor, ln corIul
mrIurlllor, de unde M volu arIa {le de a-
2. (g) S. Chlrll Alex.: l-l vor spla mlnlle
l plcloarele cu ap, cnd vor lnIra ln corIul mrIurl-
el ca s nu moar. 32. (d) Dup cum s-au f-
colo, SfnIa SflnIelor va fl voao Imla.
37. Dup Iocmlrea aceasIa s nu v face{l
voao lnlv, c va fl voao sfln{enle Domnu-
lul.
38. Orlclne va face aseamenea, ca s se
mlroseasc, cu aceaea va perl (e) dln noro-
dul su.
CAP 31
5d rdnJuesc Je lu Domnul \eselel Oluo spre
jucereu cortulu celorululte, cure s-uu zs, Jespre
jneureu sdmbet Jespre tublele cure le-uu Jut
Domnul lu Mos.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,IaI, am chemaI anume pre
Veselell, feclorul lul Urle, fllul
lul Or dln neamul lul Iuda.
3. Sl l-am umpluI de Duhul cel Dum-
nezelesc al ln{elepclunll l al ln{elea-
gerll l al Illn{ll lnIru IoI lucrul s cuge-
Ie.
4. Sl s fle mal mare presIe meIerl, l
s lucreaze aurul l arglnIul l arama l
vnIul l mohorIul l roul cel Iors l
mIasa cea rsuclI.
5. Sl la lucrarea pleIrllor l la lucrurlle
clopllrel leamnelor, s lucreaze dup IoaIe
lucrurlle.
6. Sl Eu l-am daI pre el l pre Ellav, fllul
lul Ahlsamah, dln neamul lul Dan, l la
IoI cel ln{elepI cu lnlma am daI ln{elepclu-
ne, l vor face IoaIe cIe am porunclI {le.
7. CorIul mrIurlel l slcrllul legll, l
mllosIlvlIorlul, care easIe presIe dnsul,
l gIlrea corIulul.
8. Sl jerIvenlcul l masa l IoaIe vasele
el l sfeanlcul cel curaI l IoaIe vasele
lul.
9. Sl splIoarea l Iemelul el.
1. Sl vemlnIele ceale de slujb a lul
Aaron l vemlnIele flllor lul ceale de
preo{le Mle.
11. Sl unIuldelemn al ungerll l Imla
Iocmlrll cell sflnIe, dup IoaIe cIe am
porunclI {le vor face.
12. Sl au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
13. ,Sl Iu porunceaIe flllor lul Israll,
zlcnd:* Vede{l l pzl{l smbeIele Meale,
c semn easIe lnIr Mlne l lnIr vol lnIru
neamurlle voasIre, ca s cunoaIe{l c Eu
snI Domnul, Cel ce v sfln{esc pre vol.
14. Sl pzl{l smbIa, c sfnI easIe
aceasIa Domnulul l voao, cel ce o va spur-
cuI, s-au dlres acesIa. 38. (e) Blbllla cea veachle
are: sufleIul acelula.
*Sus
2, 8
Iezechll.
2, 12
1.
2.
83
CARTEA IESIRII CAP 31 SI 32
ca pre aceasIa cu moarIe s va omorl, IoI
cel ce va face lnIr-lnsa lucru va perl sufleIul
acela dlnIr norodul su.
15. n ease zlle vel lucra; lar a eapIea
zl easIe smbI, odlhn sfnI Domnulul,
IoI carele va lucra ln zloa a eapIea cu
moarIe s va omorl.
16. Sl vor pzl flll lul Israll smbeIele, ca
s le fac pre eale ln neamurlle lor.
17. LegIur veaclnlc lnIr Mlne l lnIr
flll lul Israll, semn easIe lnIr Mlne veacl-
nlc,* c ln ease zlle au fcuI Domnul cerlul
l pmnIul, l ln zloa a eapIea au lnceIaI
l s-au odlhnlI.
18. Sl au daI lul Molsl, lndaI cI au lnceIaI
a grl lul ln munIele Slnall,* doao Ibll ale
mrIurlel, Ibll de pllaIr scrls cu deageIul
lul Dumnezeu.
CAP 32
NejnJ Mos Je jujd, noroJul juce ojel sd inclnd,
pentru inclnureu lu ojel sd rougd Mos lu Dum-
nezeu, sjurmd tublele, urJe ojelul, , certdnJ pre
Auron, porunceute sd se ucJd inclndtor Je Jol,
celorululj le JobdnJeute erture.
l, vzlnd norodul c au lnIr-
zllaI Molsl a s pogorl dln
munIe, s-au adunaI norodul la
Aaron l au zls lul:* ,Scoa-
l-Ie l ne f noao dumnezel, carll s mear-
g lnalnIea noasIr, c Molsl acela, omul
carele ne-au scos pre nol dln pmnIul
EghlpIulul, nu Ilm ce s-au fcuI lul.
2. Sl le-au zls lor Aaron: ,Lua{l cercell
cel de aur dln urechlle mulerllor voasIre l
a feaIelor l-l aduce{l la Mlne.
3. Sl au luaI IoI norodul cercell cel de
aur care era ln urechlle mulerllor lor l l-au
adus la Aaron.
4.* Sl l-au luaI dln mlnlle lor l l-au
lnchlpulI ln Ilparlu l l-au fcuI vl{el vrsaI,
l au zls: ,AceIla snI dumnezell Il, Is-
ralle, carll Ie-au scos dln pmnIul EghlpIu-
lul.
5. Sl, vzlnd Aaron, au zldlI jerIvenlc
lnalnIea lul, l au sIrlgaI Aaron, zlcnd:
,SrbIoarea Domnulul mne.
6. Sl, mnecnd a doao zl, au fcuI arderl
de IoI l au adus jerIv de mnIulre; l au
ezuI norodul de au mncaI l au beuI l
s-au sculaI de au jucaI.*
7.* Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zl-
cnd: ,Pas degrab de Ie pogoar de alcl,
c frdeleage au fcuI norodul Iu, pre
carele l-al scos dln pmnIul EghlpIulul.
8. S-au abIuI curnd dln calea carea al
porunclI lor, l l-au fcuI le vl{el, l s-au
lnchlnaI lul, l au jerIvlI lul, l au zls:
9.* AceIla snI dumnezell Il, Isralle,
carll Ie-au scos dln pmnIul EghlpIulul.
1. Sl acum las-M ca, mnllndu-M cu
lu{lme asupra lor, s-l plerz pre el, l Ie volu
face pre Ilne neam mare.
11. Sl s-au rugaI Molsl lnalnIea Domnulul
Dumnezeu, l au zls:* ,PenIru ce, Doamne,
Te mnll cu lu{lme pre norodul Tu, pre
carele l-al scos dln pmnIul EghlpIulul cu
puIeare mare l cu bra{ul Tu cel lnalI?
12. Ca nu cumva s grlasc eghlpIeanll,
zlcnd: Cu vlcleug l-au scos pre el s-l
uclz ln mun{l, l s-l pllarz pre el de pre
pmnI, opreaIe lu{lmea mnlel Tale l Te
lmblnzeaIe spre ruIaIea norodulul Tu,
13. Aducndu-Tl amlnIe de Avraam l de
Isaac l de Iacov, robll Tl, crora Te-al ju-
raI pre Tlne lnsu{l, l al grlI cIr el, zl-
cnd:* nmul{l-volu smn{a voasIr ca
sIealele cerlulul de mulI, l IoI pmnIul
acesIa, care al zls s-l dal smln{lel lor l
s-l {le ln veacl.
14. Sl S-au lmblnzlI Domnul, ca s pzas-
c pre norodul Su.
15. Sl, lnIorcndu-s Molsl, s-au pogorI
dln munIe, l ceale doao Ibll ale mrIurlel
ln mlnlle lul, Iable de pllaIr scrlse de
amndoao pr{lle lor, de o parIe, l de
ceaealalI parIe era scrlse.
16. Sl Iablele lucrul lul Dumnezeu era, l
scrlsoarea, scrlsoarea lul Dumnezeu sepaI
ln Iable.
17. Sl, auzlnd Ilsus glasul norodulul sIrl-
gnd, au zls cIr Molsl: ,Glas de rzbolu
easIe ln Iabr.
18. Iar Molsl au zls: ,Nu easIe glas de
osIal Iarl, nlcl glas de oamenl slabl, carll
fug, cl glas de oamenl bea{l auz eu.
19. Sl, apropllndu-s de Iabr, au vzuI
vl{elul l horele, l, mnllndu-s cu lu{lme
Molsl, au aruncaI dln mlnlle sale amndoao
Iablele l le-au sfrmaI supI munIe.
2. Sl, lund vl{elul carele fcus, l-au
ars ln foc l l-au mclnaI mrunI l l-au
presraI pre ap, l au adpaI cu el pre flll
lul Israll.
21. Sl au zls Molsl cIr Aaron: ,Ce au fcuI
{le norodul acesIa, de al adus presIe el pcaI
mare?
22. Sl au zls Aaron cIr Molsl: ,Nu Ie m-
nlla, doamne, c Iu Ill cum easIe norodul
acesIa cnd s porneaIe.
23. C au zls mle: F-ne noao dumnezel
carll s mearg lnalnIea noasIr, c Molsl,
omul acela carele ne-au scos pre nol dln
pmnIul EghlpIulul, nu Ilm ce s-au fcuI
lul.
24. Sl am zls lor: La clne easIe aur, adu-
na{l-l. Sl l-au adunaI, l l-au daI mle, l l-am
aruncaI ln foc, l au lelI vl{elul acesIa.
*Facer.
2, 2
*2 Leage
9, 1
*FapI.
7, 4
*Psalm
15, 19
*1 Cor.
1, 7
*2 Leage
9, 12
*3 mp.
12, 28
1.
*Nume.
14, 13
Psalm
15, 23
*Facer.
12, 7
15, 7
48, 16
84
CARTEA IESIRII CAP 32 SI 33
25. Sl, vzlnd Molsl norodul cum s-au
rslplI (c-l rslpls pre el Aaron, bucurle
vrjmallor lor),
26. Au sIIuI Molsl ln uea Iaberll l au
zls: ,Clne easIe al Domnulul? S vle la
mlne. Sl s-au adunaI la el Io{l flll lul Levl.
27. Sl le-au zls lor: ,AceasIea zlce Domnul
Dumnezeul lul Israll: Pune{l fleIecarele
sablla sa pre coaps, l v duce{l l v ln-
Ioarce{l dln poarI ln poarI prln Iabr,
l uclde{l fleIecarele pre fraIele su, l
fleIecarele pre veclnul su, l fleIeclne
pre deaproapele su.
28. Sl au fcuI flll lul Levl dup cum le-au
porunclI lor Molsl, l au czuI dln norod
ln zloa aceaea ca la Irel mll de oamenl.
29. Sl le-au zls lor Molsl: ,UmpluI-a{l ml-
nlle voasIre asIzl Domnulul fleIecarele
lnIru fllul sau lnIru fraIele su, ca s se
dea presIe vol blnecuvnIare.
3. Sl au fosI a doao zl, zls-au Molsl cIr
norod: ,Vol a{l pcIulI pcaI mare, l
acum m volu sul cIr Dumnezeu, ca s
m rog penIru pcaIul vosIru.
31. Sl s-au lnIors Molsl la Domnul, l au
zls: ,Rogu-m, Doamne, pcIulI-au noro-
dul acesIa, pcaI mare fcndu-l le dum-
nezel de aur.
32. Sl acum, de vel s ler{l lor pcaIul
lor, larI-l; lar de nu, Iearge-m pre mlne
dln carIea Ta, carea al scrls.
33. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Pre
cel ce au pcIulI lnalnIea Mea volu Iear-
ge pre el dln carIea Mea.
34. Iar acum pas, pogoar-Ie l pov-
{ulaIe pre norodul acesIa la locul care
{-am zls {le, laI, lngerul mleu va mearge
lnalnIea fea{ll Iale; lar ln zloa carea volu
socoIl, volu aduce presIe el pedeaps
penIru pcaIul lor.
35. Sl au bIuI Domnul pre norod penIru
facerea vl{elulul care l-au fcuI Aaron.
CAP 33
5tdmpdrdnJ Mos umennjureu lu Dumnezeu
improtou noroJulu, sd Jezbrucd noroJul Je
poJoubu su - pldnge pdcutul, sd imbldnzeute
Dumnezeu grdute cu Mos jujd cdtrd jujd, curele
pojteute u oeJeu juju mdrreu lu Dumnezeu.
l au zls Domnul cIr Molsl:
,Mergl, sule-Ie de alcl, Iu l
norodul Iu pre carele l-al
scos dln pmnIul EghlpIulul,
la pmnIul care m-am juraI lul Avraam
l lul Isaac l lul Iacov, zlcnd: Semln{lel
voasIre volu da pmnIul acesIa.
2. Sl lmpreun volu IrlmlIe pre lngerul
Mleu lnalnIea fea{ll Iale, l va scoaIe pre
*amoreu l pre heIeu l pre ferezeu l pre
ghergheseu l pre eveu l pre evuseu l pre
hananeu,
3. Sl Ie volu bga ln pmnIul care curge
lapIe l mllare, c nu M volu sul lmpreun
cu Ilne,* c eIl norod Iare la cerblce, ca
s nu Ie plerz pre cale.
4. Sl, auzlnd norodul acesI cuvnI, ru
au plns cu plnsurl.
5. Sl au zls Domnul (a) flllor lul Israll:
,Vol, norod greu la cerblce, vede{l s nu
aduc Eu presIe vol alI bIale, l volu
pllarde pre vol; acum, dar, lua{l-v halnele
mrlrllor voasIre l podoaba, l volu arIa
{le ceale ce volu face {le.
6. Sl l-au luaI flll lul Israll podoaba sa l
lmbrcmlnIea de la munIele lul Horlv.
7. Sl, lund Molsl corIul su, l-au lnIlns
afar de Iabr, deparIe de Iabr, l s-au
chemaI CorIul MrIurlel; l au fosI IoI cel
ce cerca pre Domnul leea la corI, afar de
Iabr.
8. Sl, cnd lnIra Molsl ln corIul cel afar
de Iabr, sIa IoI norodul ulIndu-s fleIe-
carele de la uea corIulul su, l cuIa cnd
mergea Molsl pn ce lnIra el ln corI.
9. Sl, dup ce lnIra Molsl ln corI, s pogo-
rea sIlpul cel de nor l sIa la uea corIulul,
l grla Molsl.
1. Sl vedea IoI norodul sIlpul cel de nor
sInd la uea corIulul l, sInd, IoI norodul
s lnchlna fleIecarele de la uea corIulul
su.
11. Sl au grlI Domnul cIr Molsl fa{ la
fa{, ca cum ar grl neIlne cIr prllaIlnul
su, l-l IrlmlIea la Iabr, lar sluga Ilsus,
feclorul lul Navl, Ilnrul, nu leea dln corI.
12. Sl au zls Molsl cIr Domnul:* ,IaI,
Tu zlcl mle: Pov{ulaIe pre norodul aces-
Ia, l nu ml-al arIaI pre clne vel s Irlml{l
lmpreun cu mlne, l Tu ml-al zls mle: SIlu-
Ie pre Ilne mal mulI decI pre Io{l, l har al
la Mlne.
13. Decl, de am aflaI har lnalnIea Ta, araI-
Te mle pre Tlne Insu{l cunoscuI, s Te vz,
ca s aflu har lnalnIea Ta l ca s Ilu c
norodul Tu easIe acesI neam mare.
14. Sl au zls: ,Eu Insuml volu mearge lnaln-
Iea Ia l Ie volu odlhnl.
15. Sl au zls cIr Dnsul: ,De nu vel mear-
ge Tu Insu{l lmpreun cu nol, s nu m sco{l
de alcl.
16. Sl cum s va Il adevraI c am
aflaI har lnalnIea Ta, eu l norodul Tu,
fr numal de vel mearge Tu lmpreun
cu nol? Sl m volu mrl eu l norodul Tu
mal mulI decI IoaIe neamurlle, cIe
5. (a) n Blbllla cea veachle s afl: cIr Molsl,
*Sus
32, 34
*2 Leage
7, 22
*2 Leage
9, 13
*Sus
23, 23
1.*
85
CARTEA IESIRII CAP 33 SI 34
snI pre pmnI.
17. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Sl acesI
cuvnI al Iu, care l-al grlI, volu face c al
aflaI har lnalnIea Mea l Ie Ilu pre Ilne mal
mulI decI pre Io{l.
18. Sl au zls: ,AraI-Te mle pre Tlne (b).
19. Sl au zls: ,Eu volu mearge lnalnIea Ia cu
mrlrea Mea, l volu chema cu numele Mleu,
Domnul lnalnIea Ia,* l volu mllul pre clne
volu mllul, l nu M volu lndura de clne nu
M volu lndura.
2. Sl au zls: ,Nu vel puIea vedea fa{a Mea,
c nu va vedea omul fa{a Mea l s fle vlu.
21. Sl au zls Domnul: ,IaI, loc la Mlne l vel
sIa pre pllaIr.
22. Sl cnd va Ireace mrlrea Mea, Ie volu
pune ln gaora pleIrll l volu acoperl cu mna
mea presIe Ilne pn ce volu Ireace.
23. Sl volu lua ln laIurl mna Mea, l aIuncl
vel vedea dosul Mleu; lar fa{a Mea nu s va
arIa {le.
CAP 34
Mos, gdtnJ ulte tuble oprnJ legdturu cu neumurle
inclnureu Jollor, JdnJ porunc Je ce intdu ndscuj,
Je sdmbdtd, Je uzme Jespre ceulelulte sdrbdtor, Jupd
ce posteute putruzec Je zle, sd pogourd cu courne Jn
munte , cu juju ucopertd, grdute noroJulu.
l au zls Domnul cIr Molsl:
,ClopleaIe-{l doao Iable de
pllaIr, ca l ceale dlnIlu, l Te
sule la Mlne ln munIe, l volu
scrle pre Iable cuvlnIele care era pre Iablele
ceale dlnIlu, care le-al sfrmaI.
2. Sl Ie gIeaIe dlmlnea{ l Ie vel sul pre
munIele Slnall, l vel sIa lnalnIea Mea acolo,
pre vrvul munIelul.
3. Sl nlmenea s nu s sule cu Ilne, l nlme-
nea s nu s lveasc ln IoI munIele, l olle l
boll s nu pasc aproape de munIele acela.
4. Sl au clopllI Molsl doao Ibll de pllaIr,
ca l ceale dlnIlu, l, mnecnd de dlmlnea{,
s-au sulI ln munIele Slnall, dup cum l-au
porunclI Domnul, l au luaI Molsl ceale doao
Iable de pllaIr.
5. Sl S-au pogorI Domnul ln nor, l au sIIuI
lnalnIea lul acolo, l au chemaI numele
Domnulul.
6. Sl au IrecuI Domnul lnalnIea fea{ll lul, l
au chemaI: ,Domnul Dumnezeu lnduraI l
mllosIlv, lndelung rbdIorlu l mulI mllosIlv,
l adevraI.
7. Cel ce* pzeaIe drepIaIea l face
mll la mll, Cel ce Iearge frdeleglle l
grlaIe. 18. (b) n cea veachle, ln loc de araI-Te
pre Tlne mle, easIe: araI mle mrlrea Ta.
13. (a) JerIvenlclle; (b) Chlpurlle ceale clopllIe ale
lor; (v) Era la pgnl pdure unde jerIvea, apol
nedrepI{lle l pcaIele l nu cur{eaIe pre
cel vlnovaI,** Cel ce aduce frdeleglle
prln{llor presIe fll l presIe flll flllor l presIe
a Irela l a paIra neam.
8. Sl, grblnd Molsl, s-au plecaI pre p-
mnI l s-au lnchlnaI.
9. Sl au zls: ,De am aflaI har lnalnIea Ta,
s mearg Domnul mleu lmpreun cu nol,
c norodul easIe Iare la cerblce, l vel lua
Tu pcaIele noasIre l frdeleglle noasIre,
l vom fl al Tl.
1. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,IaI, Eu*
pulu {le legIur lnalnIea a IoI norodul Iu,
face-volu lucrurl mrlIe, care nu s-au fcuI
ln IoI pmnIul l ln IoI neamul, l va vedea
IoI norodul lnIru carll eIl Iu lucrurlle Dom-
nulul, c mlnunaIe snI ceale ce volu face
Eu {le.
11. Ia Iu amlnIe IoaIe cIe poruncesc Eu
{le. IaI, Eu sco{ dlnalnIea fea{ll voasIre pre
amoreu l pre hananeu l pre ferezeu l pre
heIeu l pre eveu l pre ghergheseu l pre
levuseu.
12. Ia-{l amlnIe {le, ca nu cumva s pul
legIur cu cel ce d pre pmnIul lnIru
care lnIrl ca s nu s fac plladec lnIru
vol.
13. CaplIlle (a) lor s le sIrlca{l, l sIlpll
(b) lor s-l zdrobl{l, l deslurlle (v) lor s le
Ila{l, l ldolll dumnezellor lor s-l arde{l ln
foc.
14. C nu v ve{l lnchlna la al{l dumnezel,
c Domnul Dumnezeu nume rvnlnd,
Dumnezeu rvnlIorlu easIe.
15.* Ca nu cumva s pul legIur cu cel ce
ed pre pmnI l vor curvl dup dumnezell
lor l vor jerIvl dumnezellor lor l Ie vor
chema l vel mnca dln jerIvele lor.
16.* Sl vel lua dln feaIele lor feclorllor Il,
l dln feaIele Iale vel da feclorllor lor, l vor
curvl feaIele Iale dup dumnezell lor, l vor
curvl feclorll Il dup dumnezell lor.
17. Sl dumnezel vrsa{l s nu facl {le.
18. Sl srbIoarea azlmelor s o pzIl:
eapIe zlle vel mnca azlme, dup cum am
porunclI {le la vreame ln luna cea dlnIlu,
penIru c ln luna cea dlnIlu al lelI dln
EghlpI.
19.* ToaI parIea brbIeasc ce dechlde
pnIecele a Mea va fl, IoI cel lnIlu nscuI
al vacll (g) l cel lnIlu nscuI al oll.
2. Sl cel lnIlu nscuI al aslnulul vel
rscumpra cu oale; lar de nu-l vel rs-
cumpra, vel da pre{ul lul, IoI cel lnI-
lu nscuI al flllor Il vel rscumpra,
juca lnIr-acea pdure, carea greceaIe uIoI, laIlneaIe
Iucuo s zlce. 19. (g) Grece.: al vl{elulul, cl prln vl{el
s ln{eleage al vacll.
*Roma.
9, 15
*2 Leage
1, 1
*2 Leage
5, 1
**Ieremla
32, 18
Psalm
142, 2
2 Leage
5, 9
Ieremla
32, 18
*2 Leage
5, 2
Ieremla
32, 4
*Sus
23, 32
2 Leage
7, 2
*3 mpr.
11, 2
1.*
*Sus
13, 2
13, 12
22, 29
86
CARTEA IESIRII CAP 34 SI 35
s nu Ie ar{l lnalnIea Mea deerI.
21. n ease zlle lucreaz; lar ln zloa a
eapIea Ie vel odlhnl, de smnaI l de
seacere vel odlhnl.
22. Sl srbIoarea spImnllor vel face
Mle, lncepIura seacerll grulul l srb-
Ioarea adunrll la mlezul anulul.
23. n Irel vreml ale anulul s va arIa IoaI
parIea Ia cea brbIeasc lnalnIea Domnu-
lul Dumnezeulul lul Israll.
24. Ccl cnd volu scoaIe neamurlle dlnaln-
Iea fea{ll Iale l volu l{l hoIarle Iale, l
nlmenea nu va pofIl pmnIul Iu, cnd Ie
vel sul s Ie ar{l lnalnIea Domnulul Dumne-
zeulul Iu ln Irel vreml ale anulul,
25.* S nu junghl presIe dosplI sngele
jerIvelor Meale, l s nu doarm pn dlml-
nea{a jerIva srbIoarel PaIllor.
26. Prga rodurllor pmnIulul Iu vel
aduce ln Casa Domnulul Dumnezeulul Iu.*
S nu flerbl mlelul ln lapIele mumel lul.
27. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Scrle
{le cuvlnIele aceasIea, c presIe aceasIea
volu face cu Ilne l cu Israll legIur.
28.* Sl au fosI acolo Molsl lnalnIea Domnu-
lul paIruzecl de zlle l paIruzecl de nop{l,
plne nu au mncaI l ap nu au beuI, l au
scrls pre Iable cuvlnIele aceasIea ale legIu-
rll,** ceale zeace cuvlnIe (a).
29. Iar cnd s-au pogorI Molsl dln munIe,
l ceale doao Iable era ln mlnlle lul Molsl,
l, pogorndu-s dln munIe, Molsl nu Illa
c s-au fosI mrlI vedearea fea{ll obrazulul
lul de cnd l-au grlI Dumnezeu lul.
3. Sl au vzuI Aaron l Io{l bIrnll lul
Israll pre Molsl, l era mrlI vedearea fea{ll
obrazulul lul, l s-au IemuI a s aproplla la
dnsul.
31. Sl l-au chemaI pre el Molsl, l s-au lnIors
cIr dnsul Aaron l Io{l bolarll adunrll,
l au grlI lor Molsl.
32. Sl dup aceasIa au venlI la dnsul Io{l
flll lul Israll, l le-au porunclI lor IoaIe cIe
au porunclI cIr dnsul Domnul ln munIele
Slnall.
33. Sl, dup ce au lnceIaI a grl cIr el,*
l-au pus acoperemnI pre fa{a sa.
34. Sl, cnd lnIra Molsl lnalnIea Domnulul
s grlasc Lul, lua acoperemnIul pn ce
leea. Sl dup ce leea, grla IuIuror flllor
lul Israll ceale ce l-au porunclI lul Domnul.
35. Sl au vzuI flll lul Israll fa{a lul Molsl
c s-au mrlI, l l-au acoperlI Molsl fa{a
sa, pn cnd lnIra s grlasc cu dnsul.
CAP 35
5d porunceute Jespre sdmbdtd, sd ceure pdrgu
Jurur meter spre jucereu tuturor celor zsd, cdroru
spruonc sd numesc Je lu Dumnezeu \esell Eluo.
28. (a) CuvlnIele legll, ceale zeace poruncl. 5. (a) Blbl.
l au sIrns Molsl IoaI adunarea
flllor lul Israll, l le-au zls lor:
,AceasIea snI cuvlnIele care
au zls Domnul s le face{l.
2. ,Sease zlle s lucrl; lar ln zloa a eapIea
s odlhneIl, c easIe sfnI smbI, odlhn
Domnulul, IoI carele va lucra lnIru ea s
moar.
3. S nu arde{l foc ln IoI lcaul vosIru ln
zloa smbeIll: Eu, Domnul.
4. Sl au grlI Molsl cIr IoaI adunarea
flllor lul Israll, zlcnd: ,AcesIa easIe cuvn-
Iul, care au porunclI Domnul, zlcnd:
5. Lua{l de la vol voao (a) dare Domnulul,*
l Io{l cel ce prllmesc cu lnlma vor aduce
prg Domnulul: aur, arglnI, aram.
6. VnI, mohorI, rou lndolI rsuclI l
mIas Ioars l perl de capre.
7. Sl plel de berbecl rulIe l plel vlneIe l
leamne nepuIrede.
8. Sl pleIrl sardll l pleIrl de spaI la
umrarlu l la halna cea pn la plcloare.
9. Sl IoI cel cu lnlm ln{eleapI, lnIru vol
venlnd, s fac IoaIe cIe au porunclI Dom-
nul.
1. CorIul l mrun{lurlle l acoperemn-
Iurlle l lnIlnsorlle l zvoarle l sIlpll.
11. Sl slcrllul mrIurlel l rudele lul l
mllosIlvlIorlul lul l caIapeIeasma.
12. Sl pnzle cur{ll l sIlpll el l pleIrlle
smaragdulul.
13. Sl Imla l unIuldelemn al ungerll l
unIuldelemn cel de la candll l unIuldelemn
al ungerll.
14. Sl masa l IoaIe vasele el.
15. Sl sfeanlcul l IoaIe vasele lul.
16. Sl unIuldelemn al ungerll l Imla
Iocmlrel l poala ull corIulul.
17. Sl jerIvenlcul l IoaIe vasele lul.
18. Sl vemlnIele ceale sflnIe ale lul Aaron,
preoIulul, l vemlnIele cu care slujesc cu
eale ln sfnIa l halnele ceale de preo{le flllor
lul Aaron.
19. Sl au lelI IoaI adunarea flllor lul Israll
de la Molsl.
2. Sl au adus fleIecarele ce-l Irgea lnlma,
l ce ll s prea cu sufleIul lor dar Domnulul
la IoaIe lucrurlle corIulul mrIurlel l la Ioa-
I gIlrea lul l la IoaIe vemlnIele sflnIel.
21. Sl au adus brba{ll de la mulerl, fleIe-
carele ce l s-au pruI cu cugeIul, au adus
pece{l l cercel l lneale l lmpleIlIurl l salbe
l orlce vas de aur.
22. Sl Io{l c{l au adus dar de aur Domnulul,
l la carll s-au aflaI mIas l plel vlneIe l
plel de berbeace rulIe.
23. ToI cel ce au adus dar, arglnI
aravlceasc are: aduce{l dlnIru ale voasIre dare Domnulul.
*Sus
23, 18
Sus
23, 19
*Sus
23, 19
*2 Cor.
3, 13
*Sus
24, 18
2 Leage
9, 18
**2 Leage
4, 13
*Sus
25, 2
1.
87
CARTEA IESIRII CAP 35 SI 36
l aram au adus darurl Domnulul, l la carll
s-au aflaI leamne nepuIrede, la IoaIe lucrurlle
gIlrll au adus.
24. Sl IoaI mularea cea ln{leapI cu
cugeIul, carea cu mlnlle Ioarce, au adus Iors
vnI l mohorI l rou l mIas, l IoaIe
mulerlle crora le-au pruI cu cugeIul lor
lnIru ln{elepclune au Iors pr de capr.
25. Sl bolarll au adus pleIrl de smaragd l
pleIrl de pllnlre (b) la umrarlu l la engol-
plon.
26. Sl la Iocmlrl (v) l la unIuldelemn al
ungerll l la Iocmlrea Imlel (g).
27. Sl IoI brbaIul l mularea pre carll adu-
cea cugeIul lor lnIra l fcea IoaIe lucrurlle
cIe au porunclI Domnul prln Molsl s fac,
au adus flll lul Israll dar Domnulul.
28. Sl au zls Molsl flllor lul Israll:* ,IaI, au
chemaI Dumnezeu anume pre Veselell a lul
Urle, fllulul lul Or, dln neamul lul Iuda.
29. Sl l-au umpluI pre el de duh dumnezlesc
de ln{elepclune l de prlceapere l de Illn{a
a IoaIe.
3. S fle mal mare presIe meIerl (d), dup
IoaIe lucrurlle arhlIecIurll, s fac aurul l
arglnIul l arama, l s clopleasc pllaIra, l
s lucreaze leamnele.
31. Sl s fac lnIru IoI lucrul ln{elepclunel,
l a adaoge lnalnIe au daI ln cugeIul lul.
32. Sl lul Ellav al lul Ahlsamah, dln neamul
lul Dan.
33. Sl l-au umpluI pre el de ln{elepclune l
de prlceapere, de cugeI, IoaIe s le prlceap,
s fac lucrurlle sflnIel, l ceale {esuIe l
lmpesIrlIe s le {eas cu rou l cu mohorI
l cu mIas, s fac IoI lucrul arhlIecIurll,
de lmpesIrlI.
CAP 36
AJucdnJ Jurur mu multe Jecdt ur j Je lpsd, sd gdteus-
cd cortul Jupd toute pdrjle sule, uJecd. pdreturele,
copcele, clotorle, ucoperemdnturle, stdlp, temeurle,
zdoourdle, oergle utru.
l au fcuI Veselell l Ellav, l
IoI cel ln{elepI cu cugeIul, cul
s-au daI ln{elepclune l Illn{
lnIru dnll, s prlceap a face
IoaIe lucrurlle care s cuvln la ceale sflnIe l
la IoaIe cIe au porunclI Domnul.
2. Sl au chemaI Molsl pre Veselell l
pre Ellav l pre Io{l c{l avea ln{elepclune,
crora le-au daI Dumnezeu Illn{ ln lnlm,
l pre Io{l carll de bunvole au volI s
mearg la lucrurl ca s le svreasc,
l au luaI de la Molsl IoaIe darurlle
25. (b) De pllnlre, adec scumpe. 26. (v) Tocmlrl
s zlc ceale ce snI dln mal mulIe aromaIe l mlreaz-
me alcIulIe l fcuIe; (g) Aea era dln mal
care le-au adus flll lul Israll la IoaIe lucrurlle
sflnIel, ca s le fac pre eale.
3. Sl el lnc lua ceale ce s aducea de la
cel ce aducea dlmlnea{a.
4. Sl vlnea Io{l ln{elep{ll carll fcea IoaIe
lucrurlle sflnIel, fleIecarele dup lucrul su
carele lucra, l au zls cIr Molsl c: ,Mal
mulI aduce norodul, decI snI lucrurlle care
au porunclI Domnul s se fac.
5. Sl au porunclI Molsl l au sIrlgaI ln
Iabr, zlcnd: ,BrbaI l mulare s nu mal
aduc la lncepIurlle sflnIel.
6. Sl s-au oprlI norodul a mal aduce, l
lucrurlle lor au fosI lor de ajuns la lucru s le
fac pre eale, l au mal rmas.
7. Sl au fcuI IoI ln{elepIul la cugeI lnIru
cel ce lucra la corI zeace preIare de mIas
lmpleIlI l de vnI l de mohorI l de rou
lmpleIlI, heruvlm, lucru de {esIorlu le-au
fcuI pre eale.
8. Lungul unul preIarlu de doaozecl l opI
de co{l, l de laI de paIru co{l un preIarlu
era, o msur era la IoaIe preIarele.
9. Sl clncl preIare dlnIr-lnsele s {lnea unul
de alIul (a).
1. Sl au fcuI chloIorl vlneIe la marglnea
unul preIarlu, de o parIe, la lmpreunare, l
aea au fcuI la marglnea preIarlulul celul
dln afar la lmpreunarea a doao, clnclzecl
de chloIorl au fcuI de o parIe a preIarlulul
l clnclzecl de chloIorl au fcuI de ceaea parIe
a preIarlulul, dup lmpreunarea celul de al
dollea, cu fa{a unul cIr alIul cuInd fleIe-
carele.
11. Sl au fcuI clnclzecl de copce de aur, l
au lmpreunaI preIarele unul cu alIul cu
copcele, l s fcea un corI.
12. Sl au fcuI plel argslIe, ca s acopere
corIul, unsprzeace plel au fcuI.
13. Lungul unll plel era de Irelzecl de co{l,
l de paIru co{l laIul unll plel, de o msur
era ceale unsprzeace plel; l lmpreunaIe
clncl plel lnIr-un loc l ease lnIr-un loc.
14. Sl au fcuI clnclzecl de chloIorl pre
marglnea plell cell dln mljloc, dup lmpre-
unare, l clnclzecl de chloIorl au fcuI pre
marglnea plell ce s lmpreun cu a doao.
15. Sl au fcuI clnclzecl de copce de aram,
l au lmpreunaI copcele de chloIorl l au
lmpreunaI plelle, l s-au fcuI una.
16. Sl au fcuI acoperemnI corIulul plel de
berbecl rolIe, l acoperemnIurl plel vlneIe
deasupra.
17. Sl au fcuI corIulul sIlpl de leamne
nepuIrede.
mulIe mlrosurl fcuI Imla aceasIa. 3. (d) Grece.:
s fle arhlIeacI, adec, meIer mare. 9. (a) Sl larl
clncl preIare era dlnIru dnsele {llndu-s unul de alIul.
*Sus
31, 2
*Sus
22, 1
1.*
88
CARTEA IESIRII CAP 36 SI 37
18. De zeace co{l un sIlp, l de un coI l
jumIaIe de laI un sIlp.
19. Doao unghlureale la un sIlp, sInd
lmproIlv unul alIula.
2. Aea au fcuI la Io{l sIlpll corIulul, l au
fcuI sIlpll corIulul doaozecl de sIlpl despre
laIurea cea cIr ausIru, l paIruzecl de
Iemelurl de arglnI au fcuI la doaozecl de
sIlpl.
21. Doao Iemelurl la un sIlp, de amndoao
pr{lle lul, l doao Iemelurl la un sIlp, de
amndoao pr{lle lul.
22. Sl la laIurea a doao de cIr mllaznoap-
Ie, doaozecl de sIlpl l paIruzecl de Iemelurl
la dnll de arglnI, doao Iemelurl la un sIlp,
de amndoao pr{lle lul, l doao Iemelurl la
un sIlp, de amndoao pr{lle lul.
23. Sl dlndrpIul corIulul, despre parIea de
cIr mare,
24. Au fcuI ease sIlpl, l dol sIlpl au fcuI
la unghlurlle corIulul dlndrpI.
25. Sl era lnIocma de jos, l lnIr-un chlp era
Iocml{l, dln capeIe lnIru o asemnare.
26. Aea au fcuI la amndoao pr{lle celor
doao unghlurl, l era opI sIlpl, l Iemelurlle
lor de arglnI easesprzeace, doao Iemelurl
la un sIlp l doao Iemelurl la alI sIlp, de
amndoao pr{lle lul (e).
27. Sl au fcuI clncl zvoar de leamne ne-
puIrede la sIlpl, de o parIe a corIulul.
28. Sl clncl zvoar la sIlpll de ceaealalI
parIe a corIulul.
29. Sl clncl zvoar la sIlpll cel dlndrpIul
corIulul de cIr mare.
3. Sl zvorul cel dln mljloc prln mljlocul
sIlpllor s peIrecea, de la o laIure pn ln
ceaealalI laIure.
31. Sl sIlpll l-au ferecaI cu aur.
32. Sl verlglle lor prln care s bga rudele
le-au fcuI de aur, l zvoarle le-au ferecaI
cu aur.
33. Sl au fcuI acoperemnI de vnI l
mohorI l de rou lmpleIlI l de mIas
rsuclI, lucru {esuI l-au fcuI heruvlm.
34. Sl l-au pus pre paIru sIlpl nepuIrezl
fereca{l cu aur, l cpIlele lor de aur, l
Iemelurlle lor paIru de arglnI.
35. Sl au fcuI poal la uea corIulul de vnI,
l de mohorI l de rou lmpleIlI l de mIas
rsuclI, lucru lmplsIrlI.
36. Sl sIlpll el clncl, l cpIlele lor, l au
ferecaI cpIlele lor cu aur.
37. Sl le-au vrsaI lor clncl Iemelurl de aram.
CAP 37
5d juce scrul, jertoencul mlostotoru, musu, sjeuncul,
cunJlele, olturul tdmder tocmreu tdmder.
26. (e) De amndoao capeIele lul. 2. (a) ZlmIe,
l au fcuI Veselell slcrllul dln
leamne nepuIrede, de dol co{l
l jumIaIe de lung, l de un
coI l jumIaIe de laI, l de
un coI l jumIaIe de lnalI.
2. Sl l-au ferecaI cu aur curaI dlnlunIru
l dlnafar, l l-au fcuI lul zlmIe (a) suclI
de aur lmpreglur.
3. Sl au vrsaI paIru verlgl de aur pre paIru
cornurl ale lul, doao verlgl de o laIure, l
doao verlgl de ceaealalI laIure.
4. Sl au fcuI rude de leamne nepuIrede,
l le-au ferecaI cu aur.
5. Sl au bgaI rudele prln verlglle ceale
dln laIurlle slcrllulul, s rdlce slcrllul cu
eale.
6. Sl au fcuI jerIvenlc mllosIlvlIorlu de
aur curaI de dol co{l l jumIaIe de lung, l
de un coI l jumIaIe de laI.
7. Sl au fcuI dol heruvlml de aur vrsa{l,
l l-au pus de amndoao pr{lle jerIvenlcu-
lul.
8. Un heruvlm de o laIure, l alI heruvlm
de ceaealalI laIure a jerIvenlculul, l au
fcuI pre acel dol heruvlml de amndoao
laIurlle lul.
9. Sl era amndol heruvlmll lnIlnzlnd arl-
plle sale deasupra, umbrlnd cu arlplle sale
presIe jerIvenlc, l fea{ele lor una cIr alIa,
cIr jerIvenlc era fea{ele heruvlmllor.
1. Sl au fcuI mas de leamne nepuIrede
de dol co{l de lung l de un coI de laI l
de un coI l jumIaIe de lnalI.
11. Sl o au ferecaI cu aur curaI, l l-au
fcuI el slnglfurl de aur sucl{l lmprejur.
12. Sl l-au fcuI el cunun lmprejur de
pumn, l au fcuI zlm{l sucl{l de aur lmpre-
jurul cununll.
13. Sl l-au vrsaI el paIru verlgl de aur la
paIru pr{l ale plcloarelor el, supI cununa
cea lmpleIlI.
14. Era verlglle prlnsorl rudelor, ca s
rdlce masa.
15. Sl au fcuI rudele de leamne nepu-
Irede l le-au ferecaI cu aur, ca s rdlce
masa.
16. Sl au fcuI vasele measll, blldele el l
cdealnl{lle l culle l nsIrplle, cu care
va Iurna, de aur curaI.
17. Sl au fcuI sfeanlcul de aur curaI,
vrsaI au fcuI sfeanlcul.
18. Fusul lul l fofeazele l scafele l
{lnerlle l florlle dlnIr-lnsul.
19. Sease fofeaze lelnd dln laIurl, Irel
fofeaze ale sfeanlculul dln o laIure a lul,
l Irel dln ceaealalI laIure a lul.
adec, cunun sau colac, ca un gnj lmprejur.
1.
89
CARTEA IESIRII CAP 37 SI 38
2. Sl Irel {lnerl, ln chlpul nucoarelor, lnIr-o
fofeaz scaf l floare.
21. Sl Irel {lnerl, ln chlpul nucoarelor,
lnIr-alI fofeaz scaf l floare.
22. Aea la ceale ease fofeaze care les dln
sfeanlc.
23. Sl ln sfeanlc paIru {lnerl, ln chlpul
nucoarel, lnIr-o fofeaz scaf l florlle.
24. Scafa supI ceale doao fofeaze dlnIr-lnsul,
l scafa supI ceale doao fofeaze dlnIr-lnsul,
aea ceale ease fofeaze care les dln sfeanlc.
25. Sl fofeazele l scafele dlnIr-lnsul era IoaIe
vrsaIe dlnIr-un aur curaI.
26. Sl au fcuI lumlnlle lul, eapIe, l llngu-
rlle lul.
27. Sl cleaIele lul de aur curaI.
28. De un IlanI de aur curaI l-au fcuI pre
el l IoaIe vasele lul.
29. Sl au fcuI jerIvenlc de Imlare dln
leamne nepuIrede de un coI de lung, l de un
coI de laI, ln paIru muchl, l de dol co{l lnl-
{lmea lul, dlnIr-lnsul era coarnele lul.
3. Sl l-au ferecaI cu aur curaI, graIlla lul l
pre{ll lul l coarnele lul.
31. Sl l-au fcuI lul cunun lmpleIlI de aur
lmprejur, l doao verlgl de aur curaI l-au fcuI
lul supI cununa cea lmpleIlI a lul, de
amndoao laIurlle lul, la amndoao coasIele
lul, la verlglle rudelor, ca s rdlce cu acealea.
32. Sl au fcuI zvoarle dln leamne nepu-
Irede, l le-au ferecaI cu aur.
33. Sl au fcuI unIuldelemn cel sfnI al
ungerll l Iocmlrea Imlel curaI, lucru de
fcIorlu de mlr.
CAP 38
5d juce jertoencul urJer Je tot cu spdldtoure Je urumd,
curte, Jururle ceule uJusd sd numdrd.
l au fcuI jerIvenlc de ardere de
IoI dln leamne nepuIrede de
clncl co{l de lung, l de clncl
co{l de laI, ln paIru muchl era
jerIvenlcul, l de Irel co{l lnl{lmea lul.
2. Sl au fcuI coarnele pre ceale paIru
muchl, dlnIr-lnsul era coarnele, l le-au aco-
perlI cu aram.
3. Sl au fcuI cunun jerIvenlculul, l
acoperemnIul lul l pharle lul l furcu{ele
ceale de carne ale lul l cdealnl{a lul l IoaIe
vasle lul le-au fcuI de aram.
4. Sl l-au fcuI lul grIarlu, lucru ca mreajea
de aram.
5. Sl au fcuI grIarlulul paIru verlgl de
aram ln paIru pr{l, l le-au pus supI
grIarlul jerIvenlculul dedesupI, l era
8. (a) nIr, am luaI dln Blbl. slrleneasc; cea rom-
neasc l laIlneasc are dln, ln loc de lnIr. (b) Ce-
grIarlul pn la jumIaIe de jerIvenlc.
6.* Sl au fcuI rude jerIvenlculul de leamne
nepuIrede, l le-au ferecaI cu aram, l au
bgaI rudele prln verlglle ceale dln coasIele
jerIvenlculul, cnd l-au rdlcaI pre el.
7.* Gunos de scndurl l-au fcuI.
8. Sl au fcuI splIoare de aram, l
Iemelul el de aram lnIr (a) ogllnzlle
mulerllor celor ce au posIlI, care au posIlI la
ulle corIulul mrIurlel (b).
9. Sl au fcuI curIea, despre amllazzl, pn-
zele cur{ll, de rou rsuclI, de o suI presIe
suI de co{l.
1. Sl sIlpll lor, doaozecl, l Iemelurlle lor,
doaozecl de aram, l copcele lor l arlplle
lor, de arglnI.
11. Sl ln laIurea cea despre mllaznoapIe,
de o suI presIe suI de co{l, l sIlpll lor
doaozecl, l Iemelurlle lor doaozecl de aram,
l copcele lor l arlplle lor, de arglnI.
12. Sl, ln laIurea cea despre mare, preIare
de clnclzecl de co{l, sIlpll lor, zeace, l
Iemelurlle lor, zeace, l copcele lor l arlplle
lor, de arglnI.
13. Sl ln laIurea cea de cIr rsrlI, de clncl-
zecl de co{l.
14. Pnze de clnclsprzeace co{l dlndrpI,
l sIlpll lor, Irel, l Iemelurlle lor, Irel.
15. Sl dlndrpIul al dollea, de o parIe l de
alIa, spre uea cur{ll, preIare de clnclspr-
zeace co{l, l sIlpll lor, Irel, l Iemelurlle
lor, Irel.
16. ToaIe preIarele corIulul, de mIas
rsuclI.
17. Sl Iemelurlle sIlpllor, de aram, l chlo-
Iorlle lor, de arglnI, l capeIele lor, ferecaIe
prlmprejur cu arglnI, l sIlpll, prlmprejur
fereca{l cu arglnI, Io{l sIlpll cur{ll.
18. Sl acoperemnIul por{ll cur{ll, lucru de
lmpesIrlIorlu, de vnI l de mohorI l de
rou rsuclI l de mIas lmpleIlI, de
doaozecl de co{l de lung, l de lnalI l de
larg, de clncl co{l, poIrlvlndu-s pnzelor
cur{ll.
19. Sl sIlpll lor, paIru, l Iemelurlle lor,
paIru, de aram, l chloIorlle lor, de arglnI,
l capeIele lor, ferecaIe cu arglnI.
2. Sl IoaIe {eruele cur{ll lmprejur, de
aram.
21. Sl aceasIa easIe Iocmeala corIulul
mrIurlel, dup cum s-au porunclI lul Molsl,
s fle slujba levl{llor prln IIamar, fllul lul
Aaron, preoIulul.
22. Sl Veselell, fllul lul Urle, dln nea-
mul lul Iuda, au fcuI dup cum au
lor ce au posIlI, adec a mulerllor care sIrjula la
uea corIulul.
*2 Paral.
1, 5
1.*
*Sus
27, 1
*Sus
27, 8
9
CARTEA IESIRII CAP 38 SI 39
porunclI Domnul lul Molsl.
23. Sl Ellav, feclorul lul Ahlsamah, dln nea-
mul lul Dan, carele au fosI meIer mal mare
presIe ceale {esuIe l presIe ceale cusuIe
l presIe ceale lmpesIrlIe, au {esuI cu vnI
l cu mohorI l cu rou rsuclI l cu mIa-
s.
24. ToI aurul care s-au lucraI la lucrurl,
dup IoI lucrul sflnIelor, s-au fcuI aur dln
zclulal, doaozecl l noao de Ialan{l l
eapIe suIe l Irelzecl de slcll, dup slclul
cel sfnI.
25. Sl arglnIul ce s-au adus dar de la oamenll
cel numra{l al adunrll, o suI de Ialan{l l
o mle eapIe suIe eapIezecl l clncl de slcll,
o drahm pe cap, jumIaIe de slclu, dup
slclul cel sfnI.
26. ToI acela mergea la numr, carele era
de doaozecl de anl, l mal sus la ease suIe
l Irel de mll l clncl suIe l clnclzecl.
27. Sl au fosI acea suI de Ialan{l de arglnI
la vrsarea capeIelor corIulul l la capeIele
acoperemnIulul.
28. O suI de capeIe la o suI de Ialan{l, un
IalanI la un capeI.
29. Sl cel o mle eapIe suIe eapIezecl l
clncl de slcll l-au fcuI la chloIorlle sIlpllor,
l au polelI cpIlele lor, l l-au lmpodoblI
pre el.
3. Sl aram s-au adus Irel suIe l eapIe-
zecl de Ialan{l, doao mll l paIru suIe de
slcll.
31. Sl au fcuI dlnIr-lnsa pragurlle ull cor-
Iulul mrIurlel, l jerIvenlcul cel de aram
cu grIarlul lul, l IoaIe vasele jerIvenlculul.
32. Sl Iemelurlle cur{ll prlmprejur, l pragu-
rlle por{ll cur{ll, l {erull corIulul, l {erull
cur{ll prlmprejur.
CAP 39
5d juc lunele ceule urlereet preojet, tot lucrul
cel porunct sd sdodreute.
l vnIul l mohorIul l roul
ce au rmas le-au fcuI ve-
mlnIe de slujb lul Aaron, ca
s slujeasc cu eale lnIru cel
sfnI, dup cum au porunclI Domnul lul
Molsl.
2.* Sl au fcuI umrarlul de aur l de vnI
l de mohorI l de rou rsuclI l de mIas
Ioars.
3. Sl Ilar Ibllle ceale de aur ca prul,
ca s-l {ease lmpreun cu vnIul l cu
mohorIul l cu roul cel rsuclI l cu
mIasa cea Ioars, lucru {esuI le-au fcuI
pre eale.
4. Umrarlul lmpreunaI de amn-
doao pr{lle, lucru {esuI lnIru slne, lm-
pleIlI unul cu alIul, dlnIru dnsul au
fcuI dup fpIura lul, dln aur l dln
vnI l dln mohorI l dln rou rsu-
clI l dln mIas Ioars, dup cum au porunclI
Domnul lul Molsl.
5. Sl au fcuI doao pleIrl de smaragd
lmpnaIe l {lnIulIe cu aur, spaIe l clopllIe
clopllIur de peceaIe, dln numele flllor lul
Israll.
6. Sl le-au pus pre umerlle umrarlulul, pleIrl
de pomenlre snI flllor lul Israll, dup cum au
porunclI Domnul lul Molsl.
7. Sl au fcuI engolplon, lucru {esuI cu
lmpesIreale, dup lucrul umrarlulul, de aur
l de vnI l de mohorI l de rou rsuclI l
de mIas Ioars, ln paIru cornurl lndolI au
fcuI engolplonul, de o palm de lung l de o
palm de laI lndolI.
8. Sl au {esuI lnIr-lnsul paIru rndurl de pleIrl
scumpe, rndul cel dlnIlu de pleIrl sardlon
l Iopazlon l smaragd.
9. Sl rndul al dollea anIrax l samflr l
laspls.
1. Sl rndul al Irellea, llghlrlon l ahaIls l
ameIlsIos.
11. Sl rndul al paIrulea, hrlsollIos l vlrlllon
l onlhlon, lncungluraIe cu aur l legaIe prlm-
prejur cu aur.
12. Sl pleIrlle era cu numele flllor lul Israll,
doaosprzeace cu doaosprzeace nume ale
lor, spaIe pece{l, fleIecarele dlnIr ceale
doaosprzeace neamurl cu numele su.
13. Sl au fcuI presIe engolplon ln{ue
lmpleIlIe, lucru lmpleIlI de aur curaI.
14. Sl au fcuI doao paveze de aur l doao
verlgl de aur.
15. Sl au pus aceale doao verlgl de aur la
amndoao lncepIurlle engolplonulul.
16. Sl au pus ln{uele ceale de aur lnIr-
amndoao verlglle, de amndoao pr{lle
engolplonulul l de amndoao laIurlle, l au
lmpreunaI aceale doao ln{ue.
17. Sl au pus presIe ceale doao paveze umerll
umrarlulul dlnalnIe, ln fa{.
18. Sl au fcuI doao verlgl de aur l le-au
pus presIe amndoao arlplle, pre marglnea
engolplonulul l pre marglnea cea dlndrp-
Iul umrarlulul dlnlunIru.
19. Sl au fcuI doao verlgl de aur l le-au pus
presIe amndol umerll umrarlulul, dln jos
de dnsul, ln fa{, dup lmpreunarea cea de
sus a {esIurll umrarlulul.
2. Sl au sIrns engolplonul dln verlglle ceale
de pre dnsul cIr verlglle umrarlulul
{llndu-s, de vnI, fllnd lmpleIlIe cIr
{esIura umrarlulul, ca s nu s sloboaz
engolplul de la umrarlu, dup cum au
porunclI Domnul lul Molsl.
21. Sl au fcuI halna cea lung pn jos, carea
easIe supI umrarlu, lucru {esuI IoI vnI.
22. Sl gura halnel cell lungl pn jos ln mljloc
{esuI, lmpleIlI, cu care, {llnd lmpreglur, cel
lmprejurul gurll era nedezlegaI.
23. Sl au fcuI la poalele halnel cell lungl
pn jos, dln jos, rodloare, ca a unel
*Sus
28, 6
1.
91
CARTEA IESIRII CAP 39 SI 4
rodll lnflorlIe, de vnI l de mohorI l de
rou rsuclI l de mIas Ioars.
24. Sl au fcuI clopo{el de aur, l au pus clo-
po{ell pre poalele halnel lmprejur prlnIr rodll.
25. Clopo{el de aur l rodloare pre poalele
halnel lmprejur, ca s slujeasc dup cum
au porunclI Domnul lul Molsl.
26. Sl au fcuI halne de mIas, lucru {esuI,
lul Aaron l flllor lul.
27. Sl chldarele de mIas, l mlIra de
mIas, l rochllle (a) de mIas rsuclI.
28. Sl brlele lor de mIas vnI l
mohorI l role rsuclI, lucru de lmpes-
IrlIorl, ln ce chlp au porunclI Domnul lul
Molsl.
29. Sl au fcuI Iabla cea de aur, oseblre
sfnIulul, de aur curaI, l au scrls pre ea slove
spaIe de peceaIe: ,Sfln{lre Domnulul.
3. Sl au pus presIe ea lmpleIlIura cea
vnI, ca s fle presIe mlIr deasupra, ln ce
chlp au porunclI Domnul lul Molsl.
31. Sl au svrlI IoI lucrul corIulul mr-
Iurlel, l au fcuI flll lul Israll dup IoaIe cIe
au porunclI Domnul lul Molsl.
32. Sl au adus corIul la Molsl, l IoaIe vasle
lul l verlglle lul l sIlpll lul l zvoarle lul
l {erull lul l Iemelurlle lul.
33. Sl plelle l plelle de berbeace, ceale rol-
Ie, l acoperemnIurlle ceale deasupra plell
cell vlneIe.
34. Sl caIapeIeasma (b) l slcrllul mrIurlel,
l rudele lul l jerIvenlcul.
35. Sl masa, l IoaIe vasle el, l plnlle
punerll lnalnIe.
36. Sl sfeanlcul cel curaI, l lumlnlle lul,
l lumlnl de ardere, l IoaIe vasle lul, l
unIuldelemn cel de la candll.
37. Sl mllosIlvlIorlul l unIuldelemn al unge-
rll l Imla cea IocmlI (v).
38. Sl poala corIulul.
39. Sl jerIvenlcul cel de aram l grIarlul,
l rudele lul l IoaIe vasle lul, l splIoarea,
l Iemelul el.
4. Sl pnzele cur{ll, l sIlpll l Iemelurlle
el, l poala ull cur{ll, l funllle el l {erull
el.
41. Sl IoaIe unealIele ceale ce snI la lucrul
corIulul mrIurlel.
42. Sl vemlnIele ceale de slujb, ca s
slujeasc cu eale ln sfnIa, vemlnIele sflnIel,
care snI ale lul Aaron, l vemlnIele flllor
lul ceale de slujb; dup IoaIe cIe au porun-
clI Domnul lul Molsl, aea au fcuI flll lul
Israll IoaI gIlrea.
43. Sl au vzuI Molsl IoaIe lucrurl-
27. (a) Rochllle snI haln cu carea s lnclnge, mal
lung ceva decI cum au zldarll cnd lucr. 34. (b)
CaIapeIeazma easIe cuvnI grecesc, carea ln-
le, l era fcuIe aceasIea ln ce chlp au porun-
clI Domnul lul Molsl, aea le-au fcuI pre
eale, l blne l-au cuvnIaI pre el Molsl.
CAP 4
ln lunu Jntdu, sd porunceute sd se rdJce sd se
sjnjuscd cortul, cure, sdodrnJu-sd, sd umple Je mdr-
reu Domnulu, totJeuunu ucopernJu-l nuorul, ujurd
Je cdnJ porneu.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,n zloa dlnIlu a lunll
dlnIlu, lun noao, vel lnIlnde
corIul mrIurlel.
3. Sl vel pune slcrllul mrIurlel l vel
acoperl slcrllul cu caIapeIeazma.
4. Sl vel bga lnlunIru masa l vel pune
lnalnIe punerea el.
5. Sl vel bga lnlunIru sfeanlcul l vel
pune fclllle lul, l vel pune jerIvenlcul cel
de aur, ca s Imlaz lnalnIea slcrllulul.
6. Sl vel pune acoperlrea acoperemnIulul
pre uea corIulul mrIurlel, l jerIvenlcul
jerIvelor ll vel pune la ulle corIulul mrIu-
rlllor.
7. Sl vel pune splIoarea lnIr corIul
mrIurlel l lnIr jerIvenlc, l vel pune
lnIr-lnsa ap.
8. Sl vel pune lmprejur corIul, l IoaIe cIe
snI le vel sfln{l.
9. Sl vel lua unIdelemn de ungere, l vel
unge corIul l IoaIe ceale dlnIr-lnsul, l-l vel
sfln{l pre dnsul, l IoaIe vasle lul, l vor fl
sflnIe, l vel unge jerIvenlcul jerIvelor, l
IoaIe vasele, l vel sfln{l jerIvenlcul, l va fl
jerIvenlcul SfnIa SflnIelor.
1. Sl vel unge splIoarea l Iemelul el, l
o vel sfln{l pre ea.
11. Sl vel aduce pre Aaron l pre flll lul la
ulle corIulul mrIurlel.
12. Sl vel spla pre dnll cu ap, l vel
lmbrca pre Aaron cu vemlnIele lul ceale
sflnIe, l-l vel unge pre el l-l vel sfln{l pre el,
l va preo{l Mle; l pre feclorll lul vel aduce,
l-l vel lmbrca cu halne, l-l vel unge, precum
al uns pre IaIl lor, l vor fl Mle preo{l.
13. Sl va fl ca s le fle lor ungere de preo{le
ln veacl, lnIru neamurlle lor.
14. Sl au fcuI Molsl IoaIe cIe l-au porunclI
lul Domnul, aea au fcuI.
15. Sl au fosI ln luna dlnIlu, ln al dollea
an de cnd au lelI el dln EghlpI, la lun
noao, s-au lnIlns corIul.
16.* Sl au pus Molsl corIul, l au pus
cpe{ealele, l au aezaI zvoarle.
smneaz acoperemnI de pnz, cum snI la olIare
dverlle ceale de pnz. 37. (v) Grece.: Imla Ioc-
mlrel, adec IocmlI dln mal mulIe cealea.
*Nume.
7, 1
1.
2.
92
CARTEA IESIRII CAP 4
17. Sl au rdlcaI sIlpll, l au lnIlns
preIarele corIulul, l au pus acoperemnIul
corIulul presIe el, deasupra, dup cum au
porunclI Domnul lul Molsl.
18. Sl, lund mrIurllle, le-au pus ln slcrllu,
l au pus rudele supI slcrllu.
19. Sl au bgaI slcrllul ln corI, l au pus
acoperemnIul caIapeIeasmel, l au acoperlI
slcrllul mrIurlel, ln ce chlp au porunclI
Domnul lul Molsl.
2. Sl au pus masa ln corIul mrIurlel, de
laIurea corIulul mrIurlel de cIr mllaz-
noapIe afar de acoperemnIul corIulul.
21. Sl au pus presIe ea plnlle punerll
lnalnIea Domnulul, dup cum au porunclI
Domnul lul Molsl.
22. Sl au pus sfeanlcul ln corIul mrIurlel,
ln preajma measll, de laIurea corIulul cIr
ausIru.
23. Sl au pus fclllle lul lnalnIea Domnulul,
ln ce chlp au porunclI Domnul lul Molsl.
24. Sl au pus jerIvenlcul cel de aur ln corIul
mrIurlel, ln preajma caIapeIeasmel.
25. Sl au ImlaI presIe el Imla Iocmlrel,
dup cum au porunclI Domnul lul Molsl.
26. Sl jerIvenlcul jerIvelor l-au pus la
ulle corIulul mrIurlel, l au adus pres-
33. (a) Cu sarclnlle sale, adec, cu avearea sa.
Ie el ardere de IoI l jerIv, dup cum au
porunclI Domnul lul Molsl.
27. Sl au fcuI splIoarea lnIr corIul
mrIurlel l lnIr sfeanlc, l au pus lnIr-lnsa
ap.
28. Ca s se speale dlnIr-lnsa Molsl l
Aaron, l flll lul mlnlle lor l plcloarele.
29. Cnd vor lnIra el ln corIul mrIurlel sau
cnd mergea la jerIvenlc s slujeasc, s
spla dlnIr-lnsa, dup cum au porunclI
Domnul lul Molsl.
3. Sl au pus curIea prlmpreglurul corIulul
l a jerIvenlculul.
31. Sl au svrlI Molsl IoaIe lucrurlle, l
au acoperlI nor corIul mrIurlel, l s-au
umpluI corIul de mrlrea Domnulul.
32.* Sl nu au puIuI Molsl s lnIre ln corIul
mrIurlel, c umbrea deasupra lul norul, l
s-au umpluI corIul de mrlrea Domnulul.
33. Sl, cnd s rdlca norul de la corI,
lnjuga flll lul Israll cu sarclnlle sale (a).
34. Iar de nu s rdlca norul, nu lnjuga,
pn ln zloa ln carea s rdlca norul.
35. C nor era zloa presIe corI, l noapIea
foc era presIe dnsul lnalnIea a IoI Israllul,
ln IoaIe purceaderlle lor (b).
35. (b) nIru IoaIe purceaderlle lor, adec, IoIdeauna
cnd purcedea el.
CART E A L E V I T I L OR
CUVNT NAINTE
eale ce s {ln de rndulala levl{llor snI: jerIvele preo{llor l slujbele
levl{llor, lnc l srbIorlle, care IoaIe lnIru aceasI carIe s cuprlnd. S.
AugusIln, carIea 1, De cetuteu IuI Dumnezeu, s pare a zlce cum c, ln
sIaIul nevlnov{lel (adec, mal lnalnIe de pcIulrea lul Adam), nu au
fosI jerIve, l lnva{ cum c oamenll cel dlnIlu lnIre cura{l, de IoaI prlhana
pcaIulul pre slne lul Dumnezeu, ca nlIe jerIve prea curaIe, s-au jerIvlI. Cum c
aceasI carIe easIe adevraI a lul Molsl cu acealeal dovedlrl s araI cu care
s-au arIaI l Facerea l Ielrea. Sl, fllndc ln A doao Leage mal nlmlc nu s scrle
de jerIvele ceale de oslblIe feallurl, de corI, de podoabele l de slujbele preo{llor,
l de alIe mulIe, care s {ln de slujba lul Dumnezeu, nu ne puIem lndol cum c
IoaIe aceasIea, care snI lnIru aceasI carIe, nu ar fl de Molsl scrlse.
CAP 1
leugeu moJru cum sd se uJucd jertou, cureu sd clemu urJere Je tot, Jn bo, Jn o, Jn cupre, Jn turtureule
Jn porumb.
l au chemaI pre Molsl l l-au
grlI lul Domnul dln corIul
mrIurlel, zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll, l
vel zlce cIr el: Om dlnIru vol, de va aduce
darurl Domnulul, dln doblIoace l dln bol
l dln ol ve{l aduce darurlle voasIre.
3.* De va fl ardere de IoI darul lul, dln bol,
parIe brbIeasc curaI, ll va aduce la uea
corIulul mrIurlel, ll va aduce pre dnsul
prllmlI lnalnIea Domnulul.
4. Sl va pune mna pre capul jerIvel,
prllmlI lul, ca s se mllosIlveasc spre el.
5. Sl vor junghla vl{elul lnalnIea Dom-
*Nume.
9, 15
3 mpr.
8, 1
*Ielre
29, 1
1.
2.
93
CARTEA LEVITILOR CAP 1 SI 2
nulul, l vor aduce flll lul Aaron preo{ll,
sngele, l vor vrsa sngele la jerIvenlcul
care easIe la uea corIulul mrIurlel.
6. Sl, bellnd arderea de IoI dup mdulrl,
o vor lmpr{l pre ea fleIecarea mdulare
deosebl.
7. Sl vor pune flll lul Aaron, preo{ll, foc
pre jerIvenlc, l vor grmdl leamne pre foc.
8. Sl vor pune flll lul Aaron, preo{ll, pr{lle
ceale IlaIe l capul l grslmea presIe
leamnele, care snI pre focul cel de pre
jerIvenlc.
9. Iar mrunIalele l plcloarele le vor
spla cu ap l le vor pune preo{ll IoaIe pre
jerIvenlc, ardere de IoI easIe, jerIv, mlros
de bun mlreazm Domnulul.
1. Iar de va fl dln ol darul lul Domnulul,
l dln mlel l dln lezl, spre ardere de IoI,
parIe brbIeasc curaI ll va aduce pre el.
11. Sl va pune mna pre capul lul, l-l vor
junghla de cIr coasIele jerIvenlculul celul
despre mllaznoapIe lnalnIea Domnulul, l
vor vrsa flll lul Aaron, preo{ll, sngele lul
pre jerIvenlc lmprejur.
12. Sl-l vor despr{l ln pr{l, l capul l
sul, l le vor pune preo{ll aceasIea pre
leamnele care snI pre focul cel de pre
jerIvenlc.
13. Sl ma{ele l plcloarele le vor spla cu
ap, l le va aduce preoIul IoaIe, l le va
pune pre jerIvenlc, ardere de IoI, jerIv,
mlros cu bun mlreazm Domnulul.
14. Iar de va aduce dln ceale zburIoare
jerIva sa dar Domnulul, va aduce dln Iur-
Iureale sau dln porumbl darul su.
15. Sl-l va aduce preoIul la jerIvenlc, l ll
va frnge capul, l-l va pune preoIul pre
jerIvenlc, l va sIoarce sngele cIr fundul
jerIvenlculul.
16. Sl va scoaIe guea cu peanele l o va
lpda lng jerIvenlc, de cIr rsrlI, la
locul cenull.
17. Sl-l va frnge dln arlpl, l nu-l va Ila
pr{l, l-l va pune preoIul pre jerIvenlc presIe
leamnele ceale de pre foc, aducere de jerIv
easIe, mlros cu bun mlreazm Domnulul.
CAP 2
leugeu uJucer jertoelor, u jdn stropte cu untJelemn,
u tdmde, u pdnlor, u jertoe Jn tgue Je pre grdturu,
u pdrgdlor, toute sdrute, urd nu Jospte, nc sd je cu
mure.
ar sufleIul de va aduce dar
jerIv Domnulul, fln curaI
s fle darul lul, l va Iurna
presIe ea unIdelemn, l va pune
presIe ea Imle: jerIv easIe.
2. Sl o va aduce la flll lul Aaron preo{ll,
l, lund dlnIr-lnsa mna plln dln
flna cea cu unIdelemn, l IoaI Imla el, l
va pune preoIul pomenlrea el pre jerIvenlc
jerIv, mlros cu bun mlreazm Domnulul.
3. * Sl ce rmne dln jerIv, lul Aaron l fll-
lor lul; SfnIa SflnIelor, dln jerIvele Domnulul.
4. Iar de vel aduce dar jerIv coapI ln
cupIorlu, dar Domnulul de fln, plnl
nedosplIe, frmnIaIe cu unIdelemn, l IurIe
nedosplIe, unse cu unIdelemn.
5. Iar de va fl jerIv dln Ilgale darul Iu,
fln frmnIaI cu unIdelemn, nedosplIe vor
fl.
6. Sl le vel dlmlca pre eale bucIurl, l vel
Iurna presIe eale unIdelemn, jerIv easIe
Domnulul.
7. Iar de va fl jerIv de pre grIarlu darul
Iu, fln cu unIdelemn s va face.
8. Sl va aduce jerIva carea o va face dlnIru
aceasIea Domnulul, l o va aduce la preoI.
9. Sl, apropllndu-s cIr jerIvenlc, va lua
preoIul dln jerIv pomenlrea el, l va pune
preoIul pre jerIvenlc ardere de IoI, mlros de
bun mlreazm Domnulul.
1. Iar ce va rmnea de la jerIv va fl a
lul Aaron l a flllor lul, SflnIele SflnIelor dln
arderlle de IoI ale Domnulul.
11. ToaI jerIva carea o ve{l aduce Domnulul
s nu o face{l dosplI, IoI ce easIe dosplI l
IoaI mllarea, s nu aduce{l dlnIr-lnsa jerIv,
dar Domnulul.
12. Dln prg s le aduce{l aceasIea Domnu-
lul; lar pre jerIvenlc s nu s pule spre mlros
de bun mlreazm Domnulul.
13. Sl IoI darul jerIvel voasIre* cu sare s-l
sra{l, l s nu s rslpeasc sarea aezmn-
Iul Domnulul dln jerIvele voasIre, pre IoI darul
vosIru ve{l aduce Domnulul sare.
14. Iar de ve{l aduce dln prga roadelor jerIv
Domnulul, grun{e noao coapIe, prg urlulIe
Domnulul, l vel aduce jerIva prgl roadelor.
15. Sl vel Iurna presIe ea unIdelemn, l vel
pune presIe ea Imle, jerIv easIe.
16. Sl va aduce preoIul pomenlrea el dln
grun{e cu unIuldelemn l IoaI Imla el,
jerIv easIe Domnulul.
CAP 3
ln ce clp sd se uJucd jertoele ceule Je puce, uJecd. Je bo,
Je o, Je me Je cupre, grdsmeu toutd sdngele, e
le pojteute Dumnezeu.
ar de va fl jerIv de mnIulre
darul lul Domnulul, de-l va aduce
dln bol, orl de va fl parIe
brbIeasc, orl parIe fmelas-
c, curaI ll va aduce lnalnIea Domnulul.
2. Sl va pune mlnlle sale pre capul
darulul, l-l va junghla la uea corIulul mr-
Iurlel, l vor Iurna flll lul Aaron, preo{ll, sn-
gele pre jerIvenlcul arderllor de IoI lmprejur.
1.
*Slr.
7, 32
*Marc.
9, 49
1.
94
CARTEA LEVITILOR CAP 3 SI 4
3. Sl vor aduce dln jerIva mnIulrll jerIv
Domnulul* seul care acopere pnIecele, l
IoI seul care easIe pre pnIece.
4. Sl amndol rrunchll l seul care easIe
presIe el, l care easIe presIe coapse, l
pell{a cea de pre flcaI cu rrunchll va scoaIe.
5. Sl le vor pune acealea flll lul Aaron,
preo{ll, presIe jerIvenlc, deasupra arderllor
de IoI, presIe leamnele care snI pre focul
cel de pre jerIvenlc, jerIv, mlros de bun
mlreazm Domnulul.
6. Iar de va fl dln ol darul lul, jerIv de
mnIulre Domnulul, parIe brbIeasc au
fmelasc, curaI ll va aduce pre el.
7. De va aduce mlel darul su, aduce-l-va
pre el lnalnIea Domnulul.
8. Sl va pune mna pre capul darulul su,
l-l va junghla la ulle corIulul mrIurlel, l
vor Iurna flll lul Aaron, preo{ll, sngele pre
jerIvenlc lmprejur.
9. Sl va aduce dln jerIva mnIulrll ardere
Domnulul, seul l mljlocul curaI, cu ealele
va lua pre dnsul, l IoI seul care acopere
pnIecele.
1. Sl IoI seul care easIe presIe pnIece l
presIe amndol rrunchll, l seul cel de pre
el, care easIe la coaps, l praporul flcaIulul
cu rrunchll lund.
11. Va aduce preoIul presIe jerIvenlc mlros
de bun mlreazm ardere Domnulul.
12. Iar de va fl dln capre darul lul Dom-
nulul, l-l va aduce lnalnIea Domnulul,
13. Sl va pune mlnlle presIe capul lul, l-l
vor junghla lnalnIea Domnulul, la ulle
corIulul mrIurlel, l vor Iurna flll lul Aaron,
preo{ll, sngele presIe jerIvenlc lmprejur.
14. Sl va aduce dlnIr-lnsul jerIv Domnulul
seul care acopere pnIecele l IoaI unIura,
carea easIe presIe pnIece,
15. Sl amndol rrunchll l IoI seul cel de
presIe el, l care easIe pre coapse, l
praporul flcaIulul cu rrunchll va lua.
16. Sl va aduce preoIul pre jerIvenlc jerIv
de bun mlreazm Domnulul; IoI seul,
Domnulul.
17. Leage ln veacl lnIru neamurlle voasIre,
l ln IoaI sllulrea voasIr, IoI seul l IoI
sngele s nu mnca{l!
CAP 4
Cum trebue sd se uJucd jertoele ceule pentru pdcutele
preotulu, u cdpetene u muljm, prn netnjd jdcute.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd.
,GrlaIe flllor lul Israll,
zlcnd: SufleIul de va pcIul
lnalnIea Domnulul fr de vole, lnIru IoaIe
porunclle Domnulul, care nu s cade a le
face, l va face una dlnIru acealea,
3. De va pcIul arhlereul cel uns, ca s
pcIulasc norodul, va aduce penIru p-
caIul su, care au pcIulI, vl{el dln vacl curaI
Domnulul, penIru pcaI.
4. Sl va aduce vl{elul la ulle corIulul
mrIurlel lnalnIea Domnulul, l va pune mna
sa pre capul vl{elulul, l va junghla vl{elul
lnalnIea Domnulul.
5. Sl, lund preoIul cel uns, ale crula mlnl
snI sfln{lIe, dln sngele vl{elulul, l-l va bga
ln corIul mrIurlel.
6. Sl va lnIlnge preoIul degeIul ln snge l
va sIropl dln snge de eapIe orl cu deageIul
lnalnIea Domnulul, cIr acoperemnIul cel
sfnI.
7. Sl va pune preoIul dln sngele vl{elulul
pre coarnele jerIvenlculul Imlel Iocmlrel,
care easIe lnalnIea Domnulul, ln corIul
mrIurlel, l IoI sngele vl{elulul va Iurna la
Iemelul jerIvenlculul arderll de IoI, care easIe
la ulle corIulul mrIurlel.
8. Sl IoI seul vl{elulul penIru pcaI, va lua
de la el seul care acopere ceale dlnlunIru,
l IoI seul care easIe presIe ceale dln
pnIece.
9. Sl amndol rrunchll l seul cel de presIe
el, care easIe presIe coapse, l pell{a cea de
pre flcaI cu rrunchll o va lua.
1. n ce chlp s la de la vl{elul jerIvel cell
de mnIulre, l le va aduce preoIul pre
jerIvenlcul aducerll.
11. Sl pllalea vl{elulul l IoaI carnea lul,
cu capul l cu marglnlle l cu pnIecele l cu
balega.
12. Sl vor scoaIe vl{elul IoI afar de Iabr,
ln loc curaI, unde vor vrsa cenuea l-l vor
arde pre leamne ln foc; unde s va vrsa
cenuea sa va arde.
13. Iar de nu va Il IoaI adunarea lul Israll
l s va ascunde cuvnIul de la ochll adunrll,
l vor face ceva afar de IoaIe porunclle
Domnulul, carea nu s cade a s face, l vor
pcIul,
14. Sl, dup ce vor cunoaIe pcaIul care
au pcIulI, va aduce adunarea un vl{el de
vacl curaI, penIru pcaI, l-l vor aduce la ulle
corIulul mrIurlel.
15. Sl vor pune bIrnll adunrll mlnlle sale
pre capul vl{elulul lnalnIea Domnulul.
16. Sl vor junghla vl{elul lnalnIea Domnulul,
l preoIul cel uns va bga dln sngele vl{elulul
ln corIul mrIurlel.
17. Sl va lnIlnge preoIul deageIul ln sngele
vl{elulul, l va sIropl de eapIe orl lnalnIea
Domnulul, lnalnIea caIapeIeasmel cell sflnIe.
18. Sl dln snge va pune preoIul pre coarnele
jerIvenlculul Imllor Iocmlrel, care easIe
lnalnIea Domnulul, ln corIul mrIurlel.
19. Sl IoI sngele ll va vrsa la Iemelul
jerIvenlculul aducerllor, care easIe la ulle
corIulul mrIurlel.
*Ielr.
29, 13
1.
2.
95
CARTEA LEVITILOR CAP 4 SI 5
2. Sl va lua de la el IoI seul, l-l va aduce
pre jerIvenlc, l va face vl{elul (a) cum au
fcuI vl{elul cel penIru pcaI, aea-l va face,
l s va ruga penIru el preoIul, l s va lerIa
lor pcaIul.
21. Sl vor scoaIe vl{elul IoI afar de Iabr
l-l vor arde de IoI, cum au ars pre vl{elul
cel mal dlnalnIe; pcaIul adunrll easIe.
22. Iar de va pcIul cel ce easIe cpeIenle
l va face una afar de IoaIe porunclle
Domnulul Dumnezeulul su, carea nu s
cade a face prln neIlln{, l va grel,
23. Sl, dup ce va cunoaIe el pcaIul care
au pcIulI, va aduce darul su un led de
capre, parIe brbIeasc curaI, penIru pcaI.
24. Sl va pune mna sa pre capul ledulul,
l-l vor junghla ln locul unde junghe arderlle
de IoI lnalnIea Domnulul (b), pcaI easIe.
25. Sl va pune preoIul dln sngele cel penIru
pcaI cu deageIul pre coarnele jerIvenlculul
arderllor de IoI, l sngele lul IoI ll va vrsa
la Iemelul jerIvenlculul arderllor de IoI.
26. Sl IoI seul lul ll va aduce pre jerIvenlc,
ca l seul jerIvel cell de mnIulre, l s va
ruga penIru el preoIul penIru pcaIul lul, l
s va lerIa lul.
27. Iar carele sufleI dln norodul pmn-
Iulul va pcIul prln neIlln{ l va clca o
porunc dln IoaIe porunclle Domnulul,
carele s-au porunclI s nu s calce, l va
grel (v),
28. Sl, dup ce va cunoaIe el pcaIul care
au pcIulI, va aduce o capr curaI dln ca-
prele sale parIe fmelasc, va aduce penIru
pcaIul care au pcIulI.
29. Sl va pune mna pre capul caprel cell
adus penIru pcaIul su l vor junghla
capra aceaea carea s-au adus penIru pcaI
ln locul unde junghe arderlle de IoI.
3. Sl va lua preoIul cu deageIul dln sngele
el l va pune pre coarnele jerIvenlculul
arderllor de IoI, l sngele el IoI ll va vrsa
la Iemelul jerIvenlculul.
31. Sl va lua IoI seul, precum s la seul de
la jerIva cea de mnIulre, l-l va aduce
preoIul pre jerIvenlc lnIru mlros de bun
mlreazm Domnulul, l s va ruga preoIul
penIru el, l s va lerIa lul.
32. Iar de va aduce oale darul su cel penIru
pcaI, parIe fmelasc curaI s o aduc.
33. Sl va pune mna pre capul oll cell ce s
aduce penIru pcaI l o vor junghla ln locul
unde junghe arderlle de IoI.
34. Sl, lund preoIul dln sngele oll ca-
rea s aduce penIru pcaI, cu deageIul va
2. (a) AcesIa. 24. (b) Adec, jerIv penIru pcaI.
27. (v) n Blbllla cea veachle easIe: lar un su-
fleI dln norodul pmnIulul, de va pcIul fr
pune pre coarnele jerIvenlculul arderll de
IoI, l IoI sngele el ll va vrsa la Iemelul
jerIvenlculul arderll de IoI.
35. Sl va luoa IoI seul el, precum s la seul
oll cell de la jerIva cea de mnIulre, l-l va
pune preoIul pre jerIvenlc presIe arderea cea
de IoI a Domnulul, l s va ruga penIru
dnsul preoIul, penIru pcaIul care au
pcIulI, l s va lerIa lul.
CAP 5
Despre jertoe pentru pdcute Jn tdceureu uJeodrulu,
pentru necurdje, greeuld, jurdmdnt, necnsteu celor
sjnte pentru netnju.
ar de va pcIul sufleI, l va
auzl glas de jurmnI, l acesIa
mrIurle orl de au vzuI, orl de
Ile, de nu va spune, va luoa
pcaIul.
2. SufleIul, carele s va aIlnge orl de ce
lucru necuraI, au de morIclune, au de ce
easIe prlns de fllar necuraI, au dln mor-
Iclunlle urclunllor celor necuraIe, au dln
morIclunlle doblIoacelor celor necuraIe,
3. Sau s va aIlnge de necur{le de om, orl
de ce necur{le a lul, de carea aIlngndu-s
s va pngrl, l nu au IluI, l dup aceaea
va cunoaIe c au grelI, vlnovaI va fl
pcaIulul.
4. SufleIul cel frdeleage carele grlaIe
cu buzele sale, ca s fac ru sau s fac
blne, dup IoaIe care va grl omul cu jur-
mnI, l va ulIa, l apol va cunoaIe c au
pcIulI lnIru una dlnIru aceasIea,
5. Sl va mrIurlsl pcaIul su care au
pcIulI,
6. Sl va aduce Domnulul penIru ceale ce
au grelI, penIru pcaIul care au pcIulI,
parIe fmelasc, dln ol o mleluea de un
an, sau o lad de un an dln capre, penIru
pcaI, l s va ruga penIru el preoIul penIru
pcaIul lul care au pcIulI, l s va lerIa
lul pcaIul.
7. Iar de nu va puIea avea el (g) oale, va
aduce penIru pcaIul su care au pcIulI*
doao IurIureale sau dol pul de porumb
Domnulul, unul penIru pcaI, l alIul penIru
arderea de IoI.
8. Sl le va aduce la preoI, l va aduce
preoIul lnIlu cea penIru pcaI, l va rumpe
preoIul capul el de la grumazl, l nu-l va
despr{l.
9. Sl va sIropl dln sngele cel penIru pcaI,
pre preaIele jerIvenlculul; lar rml{a
sngelul o va scur presIe Iemelul jerIvenl-
culul, c pcaI easIe.
1. Sl cea de a doao o va face ardere de IoI,
de vole, ca s fac una dln IoaIe porunclle Domnulul,
carea nu s va face, l va grel. 7. (g) n Blbllla cea vea-
chle: lar de nu va puIea fl de ajuns mna lul la o oale.
*Jos
12, 8
Luca
2, 24
1.
96
CARTEA LEVITILOR CAP 5 SI 6
dup cum s cuvlne, l s va ruga preoIul
penIru dnsul, penIru pcaIul lul care au
pcIulI, l s va lerIa lul.
11. Iar de nu va (d) puIea avea o preachle
de IurIureale sau dol pul de porumb, va aduce
darul su penIru pcaIul ce au fcuI a zeacea
parIe a unul lfl de fln curaI penIru pcaI,
s nu Ioarne presIe dnsa unIdelemn, nlcl s
pule presIe ea Imle, ccl penIru pcaI
easIe.
12. Sl o va aduce la preoI, l, lund preoIul
dlnIr-lnsa pumnul su plln, pomenlrea el o
va pune pre jerIvenlcul arderllor de IoI
Domnulul, pcaI easIe.
13. Sl s va ruga penIru dnsul preoIul penIru
pcaIul lul, care au pcIulI dlnIru una de
aceasIea, l s va lerIa lul; lar ce au rmas
va fl a preoIulul, ca l jerIva flnel cell cu-
raIe.
14. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
15. ,SufleIul, carele cu ulIare-l va ulIa, l
va pcIul fr de vole dln sflnIele Domnulul,
va aduce penIru pcaIul su Domnulul un
berbeace curaI dln ol, a crula pre{ul va fl un
slclu de arglnI, dup slclul cel sfnI, penIru
pcaIul care au pcIulI.
16. Sl ce au pcIulI dln ceale sflnIe va
lnIoarce lndrpI aceaea, l a clncea parIe
va adaoge presIe aceaea, l va da aceaea
preoIulul, l preoIul s va ruga penIru el cu
berbeacele cel penIru pcaI, l s va lerIa
lul.
17. Sl sufleIul carele va pcIul l va face
ceva dln IoaIe porunclle Domnulul carea nu
s cade a face, l nu au IluI c au grelI, va
avea pcaI.
18. Sl va aduce un berbeace curaI dln ol, ln
pre{ de arglnI, penIru greeal la preoI, l s
va ruga preoIul penIru el, penIru neIlln{a lul
carea nu o au IluI, l el n-au cunoscuI, l s
va lerIa lul.
19. PenIru c au grelI greeal lnalnIea
Domnulul.
CAP 6
Jertod pentru pdcut Jn cunotnjd jdcutd, legle urJer Je
tot, u joculu necurmut, u jetecdroru jertoe u uJucerlor
preotulu in zou unger sule, Jeobte Jespre jertou
pentru pdcut, cne cdnJ poute mdncu Jntr-uceusteu.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,SufleIul carele va pcIul l,
nebgnd sam, nu va bga
sam de porunclle Domnulul, l va mln{l
cIr deaproapele lucrul care l l-au lncre-
dln{aI lul, orl dln slmbr, orl dln prad, orl
au lnelaI cu ceva pre deaproapele,
3. Sau au gslI lucrul plerduI, l-l va
Igdul, l va jura nedrepI de IoI lu-
11. (d) n Blbl. cea veache: de nu va afla mna lul.
crul, orlcare-l va face omul, va pcIul lnIru
aceasIea.
4. Sl va fl cnd va pcIul, l va grel, l va
lnIoarce rplrea carea au rplI, sau lnel-
clunea carea au lnelaI, sau lucrul ce s-au
lncredln{aI lul, sau lucrul plerduI care l-au
gslI, dln IoI lucrul penIru care au juraI
sIrmb, l va plIl lucrul acela lnIreg, l * a
clncea parIe mal mulI va adaoge acelula, a
cul easIe, l va lnIoarce lul ln ce zl s va dovedl.
5. Sl penIru greeala sa, va aduce Domnulul
un berbeace curaI dln ol, cu pre{ dup msura
pcaIulul.
6. Sl s va ruga penIru el preoIul lnalnIea
Domnulul, l s vor lerIa lul IoaIe cIe au fcuI
l au grelI.
7. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
8. ,PorunceaIe lul Aaron l flllor lul, zlcnd:
9. AceasIa easIe leagea arderll de IoI,
aceasIa easIe arderea de IoI presIe arderea
el, deasupra jerIvenlculul IoaI noapIea va
arde pn dlmlnea{a, l focul jerIvenlculul va
arde deasupra lul, l nu s va sInge.
1. Sl s va lmbrca preoIul cu haln de ln,
l vemnI va lmbrca lmprejurul Irupulul su,
l va lua arderea carea o va amlsIul focul,
arderea de IoI de la jerIvenlc.
11. Sl o va pune aproape de jerIvenlc, l s
va dezbrca de halna sa, l s va lmbrca cu
alI haln, l va scoaIe arderea de IoI afar
dln Iabr, ln loc curaI.
12. Sl foc pre jerIvenlc va arde l nu s va
sInge, l va aprlnde pre dnsul preoIul leamne
ln IoaI dlmlnea{a, l va cldl deasupra lul
arderea de IoI, l presIe ea va pune seul
mnIulrel.
13. Sl pururea va arde foc pre jerIvenlc, l nu
s va sInge.
14. AceasIa easIe leagea jerIvel carea o vor
aduce flll lul Aaron lnalnIea Domnulul, ln
preajma jerIvenlculul.
15. Sl va lua dlnIr-lnsa (preoIul) cu pumnul
dln flna cea curaI a jerIvel cu unIuldelemn
al el, l cu IoaI Imla el, care snI presIe
jerIv, l le va pune pre jerIvenlc ardere lnIru
mlros de bun mlreazm, pomenlrea el
Domnulul.
16. Iar ce va rmnea dln ea va mnca
Aaron l flll lul, nedosplIe s vor mnca ln
loc sfnI, ln curIea corIulul mrIurlel o vor
mnca.
17. Nu s va coace dosplI, parIe o am daI
aceasIa lor dln ceale ce s aduc Domnulul,
SfnIa SflnIelor easIe, ca l ceaea ce s aduce
penIru pcaI l ca l cea penIru greeal.
18. ToaI parIea brbIeasc dlnIr preo{l
vor mnca aceasIa, leage veaclnlc lnIru
neamurlle voasIre dln ceale ce s aduc Dom-
nulul, IoI cel ce s va aIlnge de dnsle
1.
2.
*Nume.
5, 7
97
CARTEA LEVITILOR CAP 6 SI 7
s va sfln{l.
19. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
2. ,AceasIa easIe darul lul Aaron l al flllor
lul, care-l vor aduce Domnulul ln zloa ln
carea-l vel unge pre el: a zeacea parIe dln
lfl, fln curaI s fle de jerIv pururea, ju-
mIaIe dlnIr-lnsa dlmlnea{a l jumIaIe
dlnIr-lnsa seara.
21. n Ilgale cu unIdelemn s va face,
frmnIaI o va aduce, plsaIe, jerIv de
frmlIurl, jerIv lnIru mlros de bun ml-
reazm Domnulul.
22. PreoIul cel uns, carele easIe ln locul
lul, dln flll lul va face aceasIa, leage veacl-
nlc, IoaI s va amlsIul.
23. ToaI jerIva preoIulul de IoI s va arde,
l nu s va mnca.
24. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
25. ,GrlaIe lul Aaron l flllor lul, zlcnd:
AceasIa easIe leagea cea penIru pcaI, ln
locul unde junghe arderlle de IoI, vor junghla
l ceale penIru pcaI lnalnIea Domnulul,
SfnIa SflnIelor easIe.
26. PreoIul carele o va aduce o va mnca,
ln loc sfnI s va mnca, ln curIea corIulul
mrIurlel.
27. ToI carele s va aIlnge de crnurlle el
s va sfln{l, l orl a cul haln s va sIropl cu
sngele el, ce s-au sIroplI pre ea, s va spla
ln loc sfnI.
28. Iar vasul cel de luI ln care s-au flerI s
va sparge, lar de s va fllarbe ln vas de
aram, s-l freace l s-l speale cu ap.
29. ToI carele easIe parIe brbIeasc lnIr
preo{l va mnca aceasIea, SflnIele SflnIelor
snI Domnulul.
3. Sl IoaIe ceale ce snI penIru pcaI,*
dlnIru a crora snge s va aduce ln corIul
mrIurlel, ca s se roage prlnIr-lnsul lnIru
cel sfnI, s nu s mnce, cl cu foc s se
arz.
31. (a) Sl aceasIa easIe leagea berbeacelul
celul penIru pcaI, SflnIele SflnIelor snI:
32. n locul unde vor junghla arderlle de
IoI, vor junghla berbeacele cel penIru pcaI
lnalnIea Domnulul, l sngele-l va vrsa pre
Iemelul jerIvenlculul lmprejur.
33. Sl va lua de la el IoI seul lul, l ealele,
l seul care acopere ma{le, l IoI seul cel
de presIe ma{e.
34. Sl amndol rrunchll, l seul cel de
presIe el, care easIe presIe coapse, l pra-
porul flcaIulul cu rrunchll le va lua
aceasIea.
35. Sl le va aduce preoIul pre jerIvenlc jerIv
Domnulul, penIru pcaI easIe.
31. (a) ToaIe alIe llmbl alcl lncep cap 7, numal cea
greceasc nu: lnc l rull, carll amlnIrllea urmeaz
36. ToI cel ce easIe parIe brbIeasc dlnIru
preo{l le va mnca pre eale, ln loc sfnI le
vor mnca, SflnIele SflnIelor snI.
37. Precum easIe penIru pcaI, aea l
penIru greeal, o leage va fl lor, preoIul,
carele s va ruga penIru el, a lul va fl.
38. Sl preoIul cel ce aduce arderlle de IoI
ale omulul, pllalea arderll de IoI, carea o
aduce, a lul va fl.
39. Sl IoaI jerIva carea s va face ln
cupIorlu, l IoaI carea s va face pre gr-
Iarlu sau ln Ilgale va fl a preoIulul carele o
aduce.
4. Sl IoaI jerIva cea fcuI cu unIdelemn,
l cea nefcuI IuIuror flllor lul Aaron s se
lmpar{ fleIecul lnIocma.
CAP 7
leuge Jespre jertoele ceule pentru pdcut, u jrtoe u urJer
Je tot, pentru ceule Je puce, seul sdngele Je tot sd opreute
u sd mdncu.
ceasIa easIe leagea jerIvel cell
de mnIulre, carea o vor aduce
Domnulul.
De vor aduce de laud, l vor
aduce spre jerIva laudel plnl de fln curaI
fcuIe cu unIdelemn, l IurIe nedosplIe unse
cu unIdelemn, l fln aleas frmnIaI cu
unIdelemn.
3. Cu plnl nedosplIe va aduce darurlle
sale lnIru jerIva cea de mnIulre a laudel.
4. Sl va aduce unul dln IoaIe darurlle sale,
parIe Domnulul, a preoIulul carele vars
sngele mrIurlel a lul vor fl.
5. Sl crnurlle jerIvel laudel cell de mnIulre
a lul vor fl, l, ln carea zl s vor da, s vor
mnca, nu vor lsa dlnIr-lnsa pn dlmlnea{.
6. Sl de va jerIvl dln fgduln{ sau de bun-
vole darul su, ln carea zl s va aduce jerIva
lul s va mnca l a doao zl.
7. Sl ce va rmnea dln crnurlle jerIvel
pn a Irela zl cu foc s va arde.
8. Iar de, mncnd, va mnca dln crnurl
a Irela zl, nu s va prllml celul ce aduce
aceasIa, nu s va socoIl lul, pngrlclune
easIe; lar sufleIul carele va mnca
dlnIr-lnsa pcaI va avea.
9. Sl crnurlle, cIe s vor aIlnge de IoI
cel necuraI, nu s vor mnca, ln foc s vor
arde, IoI cel curaI va mnca carnea.
1. Sl sufleIul carele va mnca dln crnurlle
jerIvel cell de mnIulre, carea easIe a
Domnulul, l necur{lla lul (a) pre dnsul,
va perl sufleIul acela dln norodul su.
11. Sl sufleIul carele s va aIlnge orl
de ce lucru necuraI, sau de necur{lla omu-
lul, sau de ceale cu paIru plcloare necu-
raIe, sau orl de ce urclune necuraI, l
dup cea greceasc, alcl pun cap 7. 1. (a) Va fl.
*Sus
4, 5
Evrel
13, 11
2.
1.
98
CARTEA LEVITILOR CAP 7 SI 8
va mnca dln crnurlle jerIvel cell de
mnIulre, carea easIe a Domnulul, va perl
sufleIul acela dln norodul su.
12. Sl au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
13. ,GrlaIe flllor lul Israll, zlcnd: ToI
seul de bou l de oale l de capr s nu
mnca{l.
14. Sl grslmea de morIclune l de ce
easIe prlns de fllar s va lucra la IoI lu-
crul; lar de mncaI nu s va mnca.
15. ToI cel ce va mnca seu de la doblIoa-
cele dln care ve{l aduce dlnIr-lnsele jerIv
Domnulul, va perl sufleIul acela dln noro-
dul su.
16. ToI sngele s nu mnca{l ln IoI
lcaul vosIru, l dln doblIoace l dln
pasrl.
17. ToI sufleIul carele va mnca snge,
va perl sufleIul acela dln norodul su.
18. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zl-
cnd:
19. ,Sl flllor lul Israll vel grl, zlcnd: Cel
ce aduce jerIv de mnIulre va aduce darul
su Domnulul l dln jerIva cea de mnIulre.
2. Mlnlle lul vor aduce jerIvele Domnu-
lul; seul cel de pre plepI l pell{a cea de
pre flcaI vor aduce, ca s le pule dar lnaln-
Iea Domnulul.
21. Sl va aduce preoIul seul pre jerIvenlc,
l va fl plepIul a lul Aaron l al flllor lul.
22. Sl bra{ul cel drepI ll ve{l da aducere
preoIulul dln jerIvele ceale de mnIulre ale
voasIre.
23. Cel ce aduce sngele mnIulrel l seul
dln flll lul Aaron a lul va fl bra{ul cel drepI
parIe.
24. C plepIul punerll deasupra l bra{ul
aducerll am luaI de la flll lul Israll, dln
jerIvele mnIulrll voasIre, l le-am daI lul
Aaron, preoIulul, l flllor lul leage veaclnl-
c de la flll lul Israll.
25. AceasIa easIe ungerea lul Aaron l
ungerea flllor lul dln jerIvele Domnulul,
ln carea zl l-au adus pre el s preo{asc
Domnulul.
26. Dup cum au porunclI Domnul s se
dea lor ln zloa ln carea l-au uns pre el de
la flll lul Israll, leage veaclnlc lnIru
neamurlle lor.
27. AceasIa easIe leagea arderllor de IoI
l a jerIvel, l penIru pcaI l penIru gre-
eal, l a svrlrel l a jerIvel cell de
mnIulre.
28. n ce chlp au porunclI Domnul lul
Molsl ln munIele Slnall, ln zloa ln carea
au porunclI flllor lul Israll s aduc daru-
8. (a) Unde am pus nol engolplon, greceaIe easIe
loghlon. Unde am pus nol arIarea l adevrul,
rlle sale lnalnIea Domnulul, ln pusIlla
Slnall.
CAP 8
Hrotonu lu Auron u jecorlor lu ungereu cortulu
u oJdjJlor prn Mos.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,Ia pre Aaron l pre flll lul,
l halnele lul, l unIul-cel-de-
lemn al ungerll, l vl{elul cel penIru pcaI,
l cel dol berbecl, l conl{a cea cu azlme.
3. Sl vel sIrnge IoaI adunarea la uea
corIulul mrIurlel.
4. Sl au fcuI Molsl precum l-au porunclI
lul Domnul, l au sIrns IoaI adunarea la
uea corIulul mrIurlel.
5. Sl au zls Molsl cIr adunare: ,AcesIa
easIe cuvnIul care au porunclI Domnul s
se fac.
6. Sl au adus Molsl pre Aaron l pre flll
lul, l l-au splaI pre el cu ap.
7. Sl l-au lmbrcaI pre el cu halna, l l-au
lnclns cu brul, l l-au lmbrcaI cu vemn-
Iul cel lung, l au pus presIe el umrarlul,
l l-au lnclns pre el dup cum era fcuI
umrarlul, l l-au sIrns cu el.
8. Sl au pus presIe umrarlu engolplul, l
presIe engolplon au pus arIarea l adevrul
(a).
9. Sl au pus mlIra pre capul lul, l presIe
mlIr de cIr fa{a lul au pus Iabla de aur
cea sfln{lI sfnI, precum au porunclI
Domnul lul Molsl.
1. Sl au luaI Molsl dln unIul-cel-de-lemn
al ungerll.
11. Sl au sIroplI dlnIr-lnsul pre jerIvenlc
de eapIe orl, l au uns jerIvenlcul l l-au
sfln{lI pre dnsul, l IoaIe ceale dlnIr-lnsul,
l splIoarea lul, l Iemelul el, l le-au
sfln{lI pre eale, l au uns corIul l IoaIe
vasele lul, l l-au sfln{lI pre el.
12.* Sl au IurnaI Molsl dln unIul-cel-de-
lemn al ungerll pre capul lul Aaron, l l-au
uns pre el, l l-au sfln{lI pre el.
13. Sl au adus Molsl pre flll lul Aaron, l
l-au lmbrcaI pre el cu halne, l l-au lnclns
cu brle, l le-au pus lor chldare, dup cum
au porunclI Domnul lul Molsl.
14. Sl au adus Molsl vl{elul cel penIru
pcaI, l au pus Aaron l flll lul mlnlle pre
capul vl{elulul celul penIru pcaI.
15. Sl l-au junghllaI pre el, l au luaI
Molsl dln snge, l au pus pre coarnele
jerIvenlculul lmprejur cu deageIul,
l au cur{lI jerIvenlcul, l sngele l-au
vrsaI presIe Iemelul jerIvenlculul, l
jldoveaIe easIe Urln l Tumlm.
*Slra.
45, 18
1.
2.
99
CARTEA LEVITILOR CAP 8 SI 9
l-au sfln{lI pre el, ca s se roage lnIru el.
16. Sl au luaI Molsl IoI seul cel de pre ma{,
l pell{a cea de pre flcaI, l amndol rrunchll,
l seul cel de pre el, l l-au adus Molsl pre
jerIvenlc.
17. Sl vl{elul l pllalea lul, l carnea lul l
balega lul le-au ars afar de Iabr cu foc,
precum au porunclI Domnul lul Molsl.
18. Sl au adus Molsl berbeacele cel penIru
arderea de IoI, l au pus Aaron l flll lul mlnlle
sale pre capul berbeacelul, l au junghllaI
Molsl berbeacele, l au IurnaI Molsl sngele
pre jerIvenlc lmprejur.
19. Sl berbeacele l-au IlaI buc{l dup
mdulrl, l au adus Molsl capul l mdulrlle
l seul, l pnIecele l plcloarele le-au splaI
cu ap.
2. Sl au adus Molsl berbeacele IoI pre
jerIvenlc; ardere de IoI easIe, lnIru mlros de
bun mlreazm, jerIv easIe Domnulul, dup
cum au porunclI Domnul lul Molsl.
21. Sl au adus Molsl al dollea berbeace,
berbeacele cel de svrlre, l au pus Aaron
l flll lul mlnlle sale pre capul berbeacelul.
22. Sl l-au junghllaI, l au luaI Molsl dln
sngele lul, l au pus pre pell{a (b) urechll cell
dreapIe a lul Aaron, l pre vrvul mnll cell
dreapIe, l pre vrvul plclorulul celul drepI.
23. Sl au adus Molsl pre flll lul Aaron, l au
pus Molsl dln snge pre pell{a urechllor lor
celor dreapIe, l pre vrvul mlnllor lor celor
dreapIe, l pre vrvul plcloarelor lor celor
dreapIe, l au vrsaI Molsl sngele pre
jerIvenlc.
24. Sl au luaI seul l ealele l seul cel de
presIe pnIece l praporul flcaIulul l amndol
rrunchll l seul cel de presIe el l bra{ul cel
drepI.
25. Sl dln conl{a svrlrel, carea easIe
lnalnIea Domnulul, l au luaI o plne azlm,
l o plne cu unIdelemn, l o IurI, l o au pus
pre seu, l bra{ul cel drepI.
26. Sl le-au pus IoaIe pre mlnlle lul Aaron,
l pre mlnlle flllor lul, l le-au adus dar
lnalnIea Domnulul.
27. Sl le-au luaI aceasIea Molsl dln mlnlle
lor, l le-au adus pre jerIvenlc presIe arderea
de IoI a svrlrel, mlros de bun mlreazm,
jerIv easIe Domnulul.
28. Sl, lund Molsl plepIul de la berbeacele
svrlrel, l-au rdlcaI punere-deasupra
lnalnIea Domnulul, l s-au fcuI lul Molsl
parIe, dup cum au porunclI Domnul lul
Molsl.
29. Sl au luaI Molsl dln unIuldelemn al unge-
rll l dln sngele cel de pre jerIvenlc, l au sIroplI
pre Aaron l halnele lul, l pre flll lul l hal-
22. (b) Blb. cea veachle are: pre marglnea urechll.
nele flllor lul cu dnsul.
3. Sl au sfln{lI pre Aaron l halnele lul, l
pre flll lul l halnele flllor lul cu dnsul.
31. Sl au zls Molsl cIr Aaron l cIr flll
lul: ,Fllarbe{l carnea ln curIea corIulul
mrIurlel, ln loc sfnI, l acolo s o mnca{l,
l plnlle ceale dln conl{a svrlrel,
precum s-au porunclI mle, zlcnd:* Aaron
l flll lul le vor mnca.
32. Sl ce va rmnea dln crnurl l dln plnl
ln foc s arde{l.
33. Sl dln uea corIulul mrIurlel s nu lel{l
eapIe zlle, pn ce s va pllnl zloa svrlrel
voasIre, penIru c ln eapIe zlle va svrl
mlnlle voasIre.
34. n ce chlp au fcuI ln zloa aceasIa, au
porunclI Domnul s se fac aceasIa, ca s
se roage penIru vol.
35. Sl la uea corIulul mrIurlel ve{l edea
eapIe zlle, zloa l noapIea, l ve{l pzl
ceale de pzlI ale Domnulul, ca s nu
murl{l, c aea au porunclI mle Domnul
Dumnezeu.
36. Sl au fcuI Aaron l flll lul IoaIe
cuvlnIele cIe au porunclI Domnul lul
Molsl.
CAP 9
Deucu s-uu sjnjt Auron, s-uu uJus, jdcdnJ pdrgu
jertoelor pentru sne pentru noroJul lu Dumnezeu,
bnecuonteuzd pre noroJ, sluou Domnulu s-uu urdtut,
jocul uu umstut jertou.
l au fosI ln zloa a opIa, au
chemaI Molsl pre Aaron l pre
flll lul l pre bIrnll lul Israll.
Sl au zls Molsl cIr Aaron:
,Ia {le un vl{el dln vacl, penIru pcaI, l un
berbeace penIru ardere de IoI, cura{l, l-l
ado lnalnIea Domnulul.
3. Sl bIrnllor lul Israll grlaIe, zlcnd:
Lua{l un {ap dln capre penIru pcaI l un
berbeace l un vl{el l un mlel de un an
penIru arderea de IoI, curaIe.
4. Sl vl{elul l berbeacele penIru jerIva cea
de mnIulre lnalnIea Domnulul, l fln
curaI amesIecaI cu unIdelemn, c asIzl
S va arIa Domnul lnIru vol.
5. Sl au luaI, precum au porunclI Molsl ln
preajma corIulul mrIurlel, l au venlI IoaI
adunarea l au sIIuI lnalnIea Domnulul.
6. Sl au zls Molsl: ,AcesIa easIe cuvnIul
care l-au zls Domnul; face{l, l s va arIa
lnIru vol mrlrea Domnulul.
7. Sl au zls Molsl lul Aaron: ,Aprople-Ie la
jerIvenlc l f ce e penIru pcaIul Iu l
arderea de IoI a Ia, l Ie roag penIru Ilne
lnsu{l l penIru casa Ia, l f darurlle noro-
dulul l Ie roag penIru dnll, precum au
porunclI Domnul.
*Ielre
29, 32
Jos
24, 9
*Ielre
29, 1
1.
2.*
1
CARTEA LEVITILOR CAP 9 SI 1
8. Sl s-au apropllaI Aaron la jerIvenlc
l au junghllaI vl{elul cel penIru pcaIul
su.
9. Sl au adus flll lul Aaron sngele la
dnsul, l el au lnIlns deageIul su ln snge
l au pus pre coarnele jerIvenlculul, l
sngele l-au vrsaI pre Iemelul jerIvenl-
culul.
1. Sl seul l rrunchll l praporul flcaIulul
celul penIru pcaI le-au adus pre jerIvenlc,
ln ce chlp au porunclI Domnul lul Molsl.
11. Sl crnurlle l pllalea le-au ars cu foc
afar de Iabr.
12. Sl au junghllaI arderea de IoI, l au
adus flll lul Aaron sngele la dnsul, l l-au
vrsaI pre jerIvenlc lmprejur.
13. Sl arderea cea de IoI l-au adus lul, l
mdulrlle l capul le-au pus pre jerIvenlc.
14. Sl au splaI pnIecele l plcloarele cu
ap, l le-au pus presIe arderea de IoI pre
jerIvenlc.
15. Sl au adus darul norodulul, l au luaI
{apul cel penIru pcaIul norodulul, l l-au
junghllaI l l-au cur{lI, ca l pre cel dlnIlu.
16. Sl au adus arderea cea de IoI l o au
fcuI precum s cuvlne.
17. Sl l-au umpluI mlnlle dlnIr-lnsa, l
au pus pre jerIvenlc fr de arderea de IoI
cea de dlmlnea{.
18. Sl au junghllaI vl{elul l berbeacele
jerIvel mnIulrll norodulul, l au adus flll
lul Aaron sngele la dnsul, l l-au vrsaI
la jerIvenlc lmprejur.
19. Sl seul cel de la vl{el l de la berbeace,
l ealele, l seul cel ce acopere pnIecele,
l amndol rrunchll, l seul cel de presIe
el, l praporul flcaIulul.
2. Sl au pus seurlle presIe plepIurl, l au
adus seurlle pre jerIvenlc.
21. Sl plepIul l bra{ul cel drepI l-au luaI
Aaron, parIe lnalnIea Domnulul, ln ce chlp
au porunclI Domnul lul Molsl.
22. Sl, rdlcnd Aaron mlnlle spre norod,
l-au blagoslovlI pre el, l, dup ce au fcuI
ceale penIru pcaI l arderlle de IoI l ceale
de mnIulre, s-au pogorI.
23. Sl au lnIraI Molsl l Aaron ln corIul
mrIurlel, l lelnd au blagoslovlI pre IoI
norodul,* l s-au arIaI mrlrea Domnulul
la IoI norodul.
24. Sl au lelI foc de la Domnul, l au
mncaI ceale de pre jerIvenlc, arderlle de
IoI l seurlle, l au vzuI IoI norodul, l s-au
splmnIaI, l au czuI pre fa{.
CAP 1
NuJuo AouJ, tdmdnJ cu joc strdn umstunJu-sd
cu joc Jn ceru, i pldnge noroJul, urd nu preoj, Je
on Je beuturd bejod oprnJu-sd, preojlor sd
porunceute sd mdndnce rdmdju uJucer.
l, lund cel dol feclorl a lul
Aaron, Nadav l Avlud, fleIe-
carele cdealnl{a sa,* au pus
lnIr-lnsele foc l Imle, l au
adus lnalnIea Domnulul foc sIrln, care nu
au porunclI lor Domnul.
2. Sl au lelI foc de la Domnul l l-au mncaI
pre el, l au murlI lnalnIea Domnulul.
3. Sl au zls Molsl cIr Aaron: ,AceasIa
easIe ce au grlI Domnul, zlcnd: nIru cel
ce s aprople de Mlne M volu sfln{l, l lnIru
IoaI adunarea M volu mrl. Sl s-au
umlllI Aaron.
4. Sl au chemaI Molsl pre Mlsadal l pre
Ellsafan, feclorll lul Ozlll, feclorll fraIelul
IaIlul lul Aaron, l au zls lor: ,Venl{l l
rdlca{l pre fra{ll voIrl de la fa{a celor sflnIe,
afar de Iabr.
5. Sl au venlI l l-au rdlcaI pre el cu halnele
lor, afar de Iabr, precum au zls Molsl.
6. Sl au zls Molsl cIr Aaron l cIr
Eleazar l cIr IIamar, feclorll lul cel
rmal: ,De pre capul vosIru s nu v lua{l
chldarele, l halnele voasIre s nu le rumpe{l,
ca s nu murl{l, l s fle mnle presIe IoaI
adunarea; l fra{ll voIrl, IoaI casa lul Israll,
s plng arderea carea s-au aprlns de la
Domnul.
7. Sl dln uea corIulul mrIurlel s nu lel{l,
ca s nu murl{l, l unIuldelemn al ungerll cel
de la Domnul presIe vol easIe. Sl au fcuI
dup cuvnIul lul Molsl.
8. Sl au grlI Domnul lul Aaron, zlcnd:
9. ,Vln l beuIur be{lv s nu bea{l Iu l
flll Il cu Ilne, cnd ve{l mearge ln corIul
mrIurlel, sau v ve{l aproplla la jerIvenlc,
ca s nu murl{l, leage veaclnlc lnIru
neamurlle voasIre.
1. Ca s fle oslblre lnIr cel sfln{l l lnIr
cel spurca{l, l lnIr cel necura{l l lnIr cel
cura{l.
11. Sl s lnv{a{l pre flll lul Israll IoaIe ceale
dln leage, care au grlI Domnul cIr dnll,
prln mna lul Molsl.
12. Sl au zls Molsl cIr Aaron l cIr
Eleazar l cIr IIamar, flll lul Aaron cel
rmal: ,Lua{l jerIva carea au rmas dln ceale
aduse Domnulul l le mnca{l azlme la
jerIvenlc, c SflnIele SflnIelor snI.
13. Sl le mnca{l ln loc sfnI, c leage {le
easIe, l leage flllor Il aceasIa, dln ceale
aduse Domnulul, c aea au porunclI mle
Domnul.
14. Sl plepIul oslblrel l bra{ul darulul s le
mnca{l ln loc sfnI, Iu l flll Il, l casa Ia
cu Ilne, c leage {le l leage flllor Il s-au daI
dln jerIvele ceale de mnIulre ale flllor lul
Israll.
15. Bra{ul darulul l plepIul oslbl-
*Mac.
2, 1
*Nume.
3, 4
1 Paral.
24, 2
1.
11
CARTEA LEVITILOR CAP 11
rll, presIe jerIvele seurllor, vor aduce oslblre
s oslbeasc lnalnIea Domnulul, l va fl {le
l flllor Il l feaIelor Iale cu Ilne leage
veaclnlc, ln ce chlp au porunclI Domnul lul
Molsl.
16. * Sl {apul cel penIru pcaI cercnd l-au
cercaI Molsl, l l-au aflaI ars. Sl s-au mnllaI
Molsl pre Eleazar l pre IIamar, flll lul Aaron
cel rmal, zlcnd:
17. ,PenIru ce nu a{l mncaI jerIva cea
penIru pcaI ln loc sfnI, c SflnIele SflnIelor
snI, aceasIa v-au daI voao s mnca{l ca s
rdlca{l pcaIul adunrll l s v ruga{l penIru
el lnalnIea Domnulul.
18. PenIru c nu s-au adus dln sngele lul
lnIru cel sfnI, lnalnIea fea{ll lnlunIru ll vel
mna ln loc sfnI, precum au porunclI mle
Domnul.
19. Sl au grlI Aaron cIr Molsl, zlcnd:
,Dar de au adus asIzl ceale penIru pcaIul
lor, l arderlle de IoI ale lor lnalnIea Domnu-
lul, l s-au lnImplaI mle ca aceasIea, de volu
mnca ceale penIru pcaI asIzl, oare plcuI
va fl Domnulul?
2. Sl au auzlI Molsl l l-au plcuI lul.
CAP 11
Descllnreu Jobtoucelor celor curute Jn ceule necurute
jolosul lor, sd je sjnj j lu lsrul, cu Domnul.
l au grlI Domnul cIr Molsl
l cIr Aaron, zlcnd:
,Grl{l flllor lul Israll, zlcnd:
* AceasIea snI doblIoacele
care le ve{l mnca dln IoaIe doblIoacele ceale
de pre pmnI.
3. ToI doblIocul cu unghlla desplcaI l
care are despr{lIe unghlle ln doao coplIe l
care rumeg lnIr doblIoace, aceasIea ve{l
mnca.
4. ns aceasIea nu le ve{l mnca dln ceale
ce rumeg, l dln ceale cu unghlla desplcaI,
l dln ceale ce au unghlle despr{lIe, cmlla
penIru c rumeg, lar unghlla nu o are
desplcaI, aceasIa necuraI easIe voao.
5. Sl hlrogrlllonul, c rumeg, lar unghlla
nu are despr{lI, necuraI easIe voao
aceasIa.
6. Sl lepurlle, c rumeg, lar unghlla nu o
are despr{lI, necuraI easIe voao acesIa.
7.* Sl porcul, c are unghlla despr{lI l
desparIe unghlle coplIel, lar nu rumeg,
necuraI easIe acesIa voao.
8. Dln crnurlle lor s nu mnca{l, l de
morIclunlle lor s nu v aIlnge{l, necuraIe
aceasIea voao.
9. Sl aceasIea ve{l mnca dln IoaIe ceale
ce snI ln ap: IoaIe la cIe snI arlpl l solzl,
ln ape l ln mrl l ln rurl, acealea ve{l
mnca.
15. (a) Buha lnIr-unele locurl o chllam bogza.
17. (b) Here{ul unll ll chllam corl; (v) SIrcul IoI
1. Sl IoaIe la cIe nu snI arlpl, nlcl solzl,
ln ape, l ln mrl, l ln rurl, dln IoaIe ceale
ce le scoI apele, l dln IoI sufleIul vlu care
easIe ln ap, spurcclune easIe l spurc-
clunl vor fl voao.
11. Dln crnurlle lor s nu mnca{l, l de
morIclunlle lor s v scrbl{l.
12. Sl IoaIe la care nu snI arlpl, nlcl solzl,
dln cIe snI ln ape, spurcclune s fle
aceasIea voao.
13. Sl dln ceale zburIoare, de aceasIea s
v scrbl{l l s nu mnca{l, c spurcclune
easIe: vulIurul l grlpa l alleIul de mare.
14. Sl orll{a l gala, l ceale ce snI asea-
menea el.
15. Sl IoI corbul, l ceale ce snI aseame-
nea lul, l sIru{ul l buha (a) l babl{a l
ceale ce snI aseamenea el.
16. Sl corolul l ceale ce snI aseamenea
lul.
17. Sl corbul cel de noapIe l hre{ul (b)
l sIrcul (v).
18. Sl porflrlonul l pellcanul l lebda.
19. Sl erodlonul l haradlonul, l aseame-
nea lul l pupza l lllllacul.
2. Sl IoaIe ceale ce s Irsc dln ceale cu
arlpl, care cu paIru plcloare umbl, spurc-
clune voao snI.
21. Cl aceasIea ve{l mnca dln ceale cu
arlpl, ce s Irsc, care umbl pre paIru
plcloare, care au flulere mal dln sus de
plcloarele sale, ca s sale cu eale pre
pmnI.
22. Sl aceasIea ve{l mnca dlnIr-lnsle:
vruhul, l cIe samn lul. Sl aIachlsul, l
cIe samn lul, l pre cel ce s baIe cu
erpll, l cIe snI aseamenea lul, l lcus-
Ia, l cIe samn el.
23. Sl IoI ce s Ir dln ceale ce au arlpl,
la care snI paIru plcloare, spurcclune
voao snI, l cu aceasIea v ve{l spurca (g).
24. ToI cel ce s va aIlnge de morIclunlle
lor necuraI va fl pn seara.
25. Sl IoI cel ce va lua dln morIclunlle
lor ll va spla halnele sale l necuraI va fl
pn seara.
26. Sl lnIru IoaIe doblIoacele cel ce easIe
cu coplIa desplcaI, l are unghlle
despr{lIe, l rumegIur nu rumeg,
necuraI va fl voao. ToI cel ce s va aIlnge
de morIclunlle lor necuraI va fl pn seara.
27. Sl IoI ce umbl pre mnl lnIru IoaIe
flerlle, care umbl cu paIru plcloare,
necuraI va fl voao, IoI cel ce s va aIlnge
de morIclunlle lor necuraI va fl pn seara.
28. Sl IoI cel ce va rdlca dln morIclunlle
lor va spla halnele sale l necuraI va fl
pn seara, c necuraIe snI aceasIea
voao.
unul easIe cu cocosIrcul. 23. (g) De ve{l mnca
dlnIr-lnsele.
*2 Maca.
2, 11
*2 Leage
14, 3
*2 Mac.
6, 18
1.
2.
12
CARTEA LEVITILOR CAP 11 SI 12
29. Sl aceasIea snI voao necuraIe dln IoaIe
jlvlnlle care s Irsc pre pmnI: nevsIulca
l oareclle l crocodllul cel de pmnI, l
cIe snI aseamenea lul.
3. Chl{oranul l hameleonul l sIellul l
oprla l sobolul.
31. AceasIea necuraIe snI voao, dln IoaIe
jlvlnlle care s Irsc pre pmnI, IoI cel ce
s va aIlnge de morIclunlle lor necuraI va fl
pn seara.
32. Sl IoI pre ce va cdea morIclunea lor
necuraI va fl dln IoI vasul de lemn, sau dln
haln sau dln pllale sau dln sac. ToI vasul ln
care s va face acesI lucru cu ap s va spla,
l va fl necuraI pn seara, l dup aceaea
curaI va fl.
33. Sl IoI vasul de luI, ln care va cdea dlnIru
aceasIea, cIe vor fl lnIr-lnsul necuraIe vor
fl, l vasul s va sparge.
34. Sl IoaI bucaIa carea mnca{l, pre carea
ar venl pre dnsa ap, necuraI va fl. Sl IoaI
beuIura carea s bea ln IoI vasul necuraI va fl.
35. Sl IoI ln ce va cdea dln morIclunlle
lor necuraI va fl, cupIoare l cmlnurl s vor
surpa, necuraIe aceasIea snI l necuraIe vor
fl voao.
36. Iar lzvoarle apelor l lacurlle l aduna-
rea apel vor fl curaIe; lar cel ce s va aIlnge
de morIclunlle lor necuraI va fl.
37. Iar de va cdea dln morIclunlle lor ln
IoaI smn{a cea de smnaI, carea s
samn, curaI va fl.
38. Iar de s va vrsa ap ln IoaI smn{a,
l va cdea dln morIclunlle lor lnIr-lnsa,
necuraI easIe voao.
39. Iar de va murl dln doblIoacele care easIe
voao slobod a le mnca, cel ce s va aIlnge
de morIclunlle lor necuraI va fl pn seara.
4. Sl cel ce va mnca dln morIclunlle lor
va spla halnele sale l necuraI va fl pn
seara, l cel ce va lua dln morIclunlle lor va
spla halnele sale, l s va spla cu ap, l
necuraI va fl pn seara.
41. Sl IoaI jlvlna ce s Ir pre pmnI,
spurcclune s fle aceasIa voao, s nu s
mnce.
42. Sl IoI ce umbl pre pnIece, l IoI ce
umbl pre paIru pururea, carea are mulIe
plcloare, dlnIru IoaIe jlvlnlle ce s Irsc pre
pmnI, s nu mnca{l, c spurcclune easIe
voao.
43. Sl s nu spurca{l sufleIele voasIre cu nlcl
o IrlIoare ce s Ir pre pmnI, l s nu
v pngrl{l cu aceasIea, l s nu v spurca{l
cu eale.
44. C Eu snI Domnul Dumnezeul vosIru,
l v ve{l sfln{l, l* sfln{l ve{l fl, c SfnI
snI Eu, Domnul Dumnezeul vosIru, l
s nu pngrl{l sufleIele voasIre cu nlcl
47. (d) n Blb. cea veachle s afl: l s lnvea{e pre
flll lul Israll.
6. (a) JldoveaIe: penIru pcaI easIe penIru cur{lre.
o jlvln ce s mlc pre pmnI.
45. C Eu snI Domnul, Cel ce v-am scos
pre vol dln pmnIul EghlpIulul, ca s flu
voao Dumnezeu, l s fl{l sfln{l, c SfnI snI
Eu, Domnul.
46. AceasIa easIe leagea cea penIru dobl-
Ioace l penIru pasrl l penIru IoI sufleIul
ce s mlc ln ap l penIru IoI sufleIul ce s
Ir pre pmnI.
47. Carea oslbeaIe lnIr ceale necuraIe l
lnIr ceale curaIe (d), l lnIr ceale
vle{ulIoare, care s mnnc, l lnIr ceale
vle{ulIoare, care nu s mnnc.
CAP 12
Necurdjenu muerlor cure nusc curdjreu lor cu
uJucereu jertoe.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll, l zl
cIr el:* Mularea, carea s va
lngreca l va naIe feclor, necuraI va fl
eapIe zlle, dup zllele oslblrel crunIrll el,
necuraI va fl.
3.* Sl ln zloa a opIa s Iale lmprejur margl-
nea Irupulul lul.
4. Sl Irelzecl l Irel de zlle s eaz ln
sngele su cel necuraI, l de IoI ce easIe
sfnI s nu s aIlng, l lnIru cel sfnI s nu
lnIre, pn ce se vor pllnl zllele cur{lrel el.
5. Iar de va naIe faI, necuraI va fl l de
doao orl eapIe zlle, dup crunIarea el, l
easezecl l eas de zlle va edea ln sngele
su cel necuraI.
6. Sl cnd s vor pllnl zllele cur{lrel el
penIru feclor au penIru faI, va aduce un
mlel de un an curaI penIru arderea de IoI l
un pulu de porumb sau o IurIurea penIru
pcaI (a), lnalnIea ull corIulul mrIurlel,
la preoI.
7. Sl-l va aduce lnalnIea Domnulul, l s
va ruga penIru ea preoIul, l o va cur{l pre
ea de curgerea sngelul el. AceasIa easIe
leagea cell ce naIe feclor sau faI.
8. Iar de nu va afla mna el mlel, va luoa
* doao IurIureale sau dol pul de porumb,
unul penIru arderea de IoI l unul penIru
pcaI, l s va ruga penIru ea preoIul l s
va cur{l.
CAP 13
leuge cunotnjd rdnJutd preojlor pentru leprd in om,
suu in lund, ce sd se porunceuscd celu lepros.
l au grlI Domnul cIr Molsl
l cIr Aaron, zlcnd:
,Omul, crula s va face ln
pllalea Irupulul lul vnIare
lucle de semn, l s va face ln pllalea Irupulul
lul plplre (a) de lepr, va venl la Aaron, preo-
2. (a) Plplre, adec semn ca l cnd apel cu
deageIul pllalea pre om l rmne semn.
*1 PeI.
1, 16
*Luca
2, 22
*Luca
2, 21
Ioan
7, 23
*Sus
5, 7
11
Luca
2, 24
1.
2.
1.
2.
13
CARTEA LEVITILOR CAP 13
Iul, sau la unul dlnIr flll lul, carll snI preo{l.
3. Sl va vedea preoIul plplrea ln pllalea
Irupulul lul, l prul cel dln plplre s va
preface ln alb, l fa{a plplrel mal afund
decI pllalea Irupulul lul, plplre de lepr
easIe, l va vedea preoIul l-l va vesIl pre el
necuraI (b).
4. Iar de va fl lucle alburlnd ln pllalea
Irupulul lul, l fa{a el nu va fl mal afund
decI pllalea, l prul el nu s-au prefcuI ln
pr alb, cl easIe negru, va oslbl preoIul
plplrea eapIe zlle.
5. Sl ln zloa a eapIea va vedea preoIul
plplrea, l, de au rmas plplrea ln pllale,
ll va oslbl pre el preoIul eapIe zlle a doao
oar.
6. Sl ln zloa a eapIea a doao oar ll va
vedea preoIul, l, de au rmas plplrea l
nu s-au prefcuI ln pllale, ll va cur{l pre el
preoIul, c semn easIe, l, dup ce-l va
spla halnele sale, curaI va fl.
7. Iar de s va lnIoarce l s va preface
semnul ln pllale, dup ce l-au vzuI pre el
preoIul, ca s-l cur{ pre el, l s va arIa
a doao oar preoIulul, l-l va vedea pre el
preoIul, l, laI, semnul s-au prefcuI ln
pllale, l-l va vesIl pre el preoIul necuraI,
lepr easIe.
8. Sl plplre de lepr de s va face ln om,
l va venl la preoI, l va vedea preoIul,
9. Sl, laI, vnIare alb ln pllale, l au
schlmbaI prul cel alb, l dln cea snIoas
carne vle,
1. Lepr veachle easIe ln pllalea Irupulul
lul.
11. Sl-l va vesIl preoIul cum c easIe necu-
raI, l-l va oslbl, c necuraI easIe.
12. Iar de au lnflorlI lepra ln pllalea Irupu-
lul lul, l va acoperl lepra IoaI pllalea
plplrel de la cap pn la plcloarele lul, dup
IoaI vedearea preoIulul,
13. Sl va vedea preoIul, l, laI, lepra au
acoperlI IoaI pllalea Irupulul lul, l va
cur{l preoIul plplrea lul, penIru c IoaI
s-au fcuI alb, curaI easIe.
14. Sl orl ln ce zl s va vedea lnIru el carne
vle, necuraI va fl.
15. Sl va vedea preoIul carnea cea vle, l-l
va spurca pre el carnea cea vle, c necuraI
easIe, lepr easIe.
16. Iar de s va lnIoarce carnea cea vle, l
s va preface alb, l va venl la preoI,
17. Sl-l va vedea preoIul, l, laI, s-au
schlmbaI plplrea ln alblclune, l va cur{l
preoIul plplrea, easIe curaI.
18. Sl carnea de s va face ln pllalea lul
ran, l s va vlndeca.
19. Sl s va face ln locul ranel vnIare alb
sau lucle alburlnd sau rollaIec, l s va
arIa preoIulul,
2. Sl va vedea preoIul, l, laI, vedearea
3. (b) Grece.: Sl-l va spurca; lar jld.: cum am pus nol.
easIe mal afund decI pllalea, l prul el
s-au prefcuI ln alblclune, l-l va vesIl pre
el preoIul necuraI, c lepr easIe, ln ran
lnflorlI.
21. Iar de o va vedea preoIul, l, laI, nu
easIe lnIr-lnsa pr alb, l nu va fl mal afund
decI pllalea Irupulul, l ea va fl negrlI, l-l
va oslbl pre el preoIul eapIe zlle.
22. Iar de s va l{l cu l{lme ln pllale,
aIuncl preoIul ll va vesIl pre el necuraI, c
plplre de lepr easIe, ln ran au lnflorlI.
23. Iar de va rmnea ln locul su
sIrlcclunea l nu s va l{l, smn de ran
easIe, l-l va vesIl pre el preoIul curaI.
24. Sl carnea, de s va face ln pllalea lul
ardere de foc, dup ce s va Imdul de acea
ardere, va fl ln pllalea lul sIrlcclune alb-
rollaIec sau alb.
25. Sl-l va vedea pre el preoIul, l, laI, au
schlmbaI prul alb ln lumlnaI, l fa{a el mal
afund decI pllalea, lepr easIe, ln arsur
au lnflorlI, l-l va vesIl preoIul spurcaI,
plplre de lepr easIe.
26. Iar de-l va vedea pre el preoIul, l, laI,
ln cel lumlnos nu easIe pr alb, l nu va fl
mal afund decI pllalea, cl s-au negrlI, aIuncl
ll va oslbl pre el preoIul eapIe zlle.
27. Sl-l va vedea pre el preoIul ln zloa a
eapIea, l, de s va l{l cu l{lme ln pllale,
aIuncl preoIul ll va vesIl pre el necuraI,
plplre de lepr easIe, ln ran au lnflorlI.
28. Iar de va rmnea cel lumlnos ln loc,
l nu s va l{l pre pllale, cl s va lnnegrl,
semn de arsur easIe, l-l va vesIl preoIul
pre el curaI, penIru c semn de arsur easIe.
29. Sl la brbaI sau la mulare, de s va
face lnIr-lnll plplre de lepr ln cap, au ln
barb,
3. Sl va vedea preoIul plplrea, l, de va fl
fa{a el mal afund decI pllalea, l lnIru ea
easIe pr sup{lre lnflorlnd, aIuncl preoIul ll
va vesIl pre el necuraI, vnIare easIe, lepr
de cap, lepr de barb easIe.
31. Sl cnd va vedea preoIul plplrea
vnIrll, l fa{a el nu easIe mal afund
decI pllalea, l pr rou nu va fl ln ea,
aIuncl va oslbl preoIul plplrea vnIrll
eapIe zlle.
32. Sl va vedea preoIul plplrea ln zloa a
eapIea, l, de nu s-au l{lI vnIarea, l pr
rollaIec nu easIe lnIr-lnsa, l fa{a vnIrll
nu easIe mal afund decI pllalea,
33. AIuncl el va rade pllalea; lar vnIarea
nu o va rade, l va oslbl preoIul vnIarea
eapIe zlle al dollea rnd.
34. Sl va vedea preoIul vnIarea ln zloa a
eapIea, l de nu s-au l{lI vnIarea ln pllale
dup ce s-au ras el, l fa{a vnIrll nu easIe
mal afund ln pllale, aIuncl preoIul ll va vesIl
pre el curaI, l, splndu-l halnele, curaI
va fl.
35. Iar de s va l{l ln pllale vnIarea dup
14
CARTEA LEVITILOR CAP 13 SI 14
ce s va cur{l el, l-l va vedea pre el preoIul,
l, laI, s-au l{lI vnIarea ln pllale,
36. Nu cearce preoIul penIru prul cel
rollaIec, necuraI easIe.
37. Iar de va rmnea lnalnIea lul pre loc
vnIarea, l pr negru va rsrl lnIru ea, s-au
lnsnIoeaI vnIarea, curaI easIe, l-l va
vesIl pre el preoIul curaI.
38. Sl la brbaI sau la mulare de s vor face
ln pllalea Irupulul lul luclrl lucll albe lnflo-
rlnd,
39. Sl va vedea preoIul, l, laI, ln pllalea
Irupulul luclrl lucllnd, albe lnflorlnd, co
easIe, care au lnflorlI ln pllalea Irupulul lul,
curaI easIe.
4. Iar de va cdea culva prul de pre cap,
pleug easIe, curaI easIe.
41. Iar de va cdea de cIr fa{ prul lul
de pre cap, Ircav easIe, curaI easIe.
42. Iar de s va face ln pleaea lul, sau ln
Ircvlrea lul vnIare alb, au rollaIec,
lepr easIe ln pleaea lul, au ln Ircvlrea lul.
43. Sl-l va vedea pre el preoIul, l, laI, fa{a
plplrll easIe alb, au rollaIec ln pleaa
lul au ln Ircvlrea lul, ca un chlp de lepr ln
pllalea Irupulul lul.
44. Om lepros easIe, l, vesIlnd, ll va vesIl
preoIul pre el necuraI, ln capul lul, ln plplrea
lul.
45. Sl halnele leprosulul, lnIru carele easIe
plplre, s fle splnIecaIe, l capul lul
descoperlI, l lmprejurul gurll s se acopere,
necuraI s va chema.
46. n IoaIe zllele, ln care va fl pre el plplre
necuraI fllnd, necuraI va fl, osblI va edea,
afar dln Iabr va fl peIreacerea lul.
47. Sl pre vemnI de s va face plplre de
lepr, orl ln vemnI de pr, orl ln vemnI
de pnz.
48. Au ln {esIur, au ln IorI, au ln lnurl, au
ln pr, au ln pllale, au orl ln ce pllale de lucru.
49. Sl s va face plplrea lnverzlnd, sau
rulnd, sau ln pllale, sau ln halne, sau ln
{esIur, sau ln IorI, sau orl ln ce unealI de
pllale, plplre de lepr easIe, l s va arIa
preoIulul.
5. Sl va vedea preoIul plplrea, l va oslbl
preoIul plplrea eapIe zlle.
51. Sl va vedea preoIul plplrea ln zloa a
eapIea, lar de s va l{l plplrea ln halne,
au ln {esIur, au ln IorI, au ln pllale, orl de
ce lucru fle bun pllalea aceaea, lepr
sIIornlc easIe, plplre necuraI easIe.
52. De IoI va arde halna, au {esIura, au
IorIul, sau halna cea de pr, sau de ln, sau
orlce unealI de pllale, ln care va fl plplre,
c lepr sIIornlc easIe, cu foc s se arz.
53. Iar de va vedea preoIul, l nu s va l{l
plplrea ln haln, au ln {sIur, au ln IorI,
au orl ln ce unealI de pllale,
54. Sl va poruncl preoIul, l va sp-
la, pre carele va fl pre dnsul plplre, l va
osbl preoIul plplrea eapIe zlle al dollea
rnd,
55. Sl va vedea preoIul dup ce l s-au splaI
plplrea, l, laI, plplrea nu l-au schlmbaI
fa{a sa, l plplrea nu s-au l{lI, necuraI easIe,
ln foc s va arde de IoI, s-au lnIrlI pre halne,
sau pre {esIurl, sau pre IorI.
56. Sl va vedea preoIul, de va fl neagr
plplrea dup ce s va spla, o va rumpe de
la haln, au de la {esIur, au de la IorI, au
de la pllale.
57. Iar de s va mal lvl lnc ln haln, au ln
{esIur, au ln IorI, au orl ln ce unealI de
pllale, lepr lnflorlnd easIe, ln foc s va arde,
ln carea easIe plplrea.
58. Sl halna, au {esIura, au IorIul, au IoaI
unealIa de pllale, carea s va spla, l s va
Iearge de pre ea plplrea, s va spla a doao
oar, l curaI va fl.
59. AceasIa easIe leagea plplrel cell de
lepr, pre haln de pr, au de cnep, au pre
{esIur, au pre IorI, au pre IoaI unealIa cea
de pllale, ca s o vesIeasc pre ea curaI au
necuraI.
CAP 14
Jertoele pentru curdjreu lepre pentru om, pentru cusd
pentru lund, Jupd ce s-uu onJecut lepru, cum sd
ceurcd lepru cusdlor, cum sd onJecd sd curdjeute
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,AceasIa easIe leagea celul
lepros, ln zloa ln carea s va
cur{l* l s va aduce la preoI.
3. Sl va lel preoIul afar dln Iabr, l va
vedea preoIul, l, de s va fl vlndecaI plplrea
leprel de la lepros,
4.* Va poruncl preoIul l vor lua de la cel
cur{lI doao psreale vll, curaIe, l lemn de
chedru l rou rsuclI l lsop.
5. Sl va poruncl preoIul l vor junghla o
psrulc ln vas de luI la ap vle.
6. Sl va lua psrulca cea vle l lemnul
cel de chedru l roul cel rsuclI l lsopul
l le va mula aceasIea, l psrulca cea vle
ln sngele psrulcll cell junghllaIe la ap
vle.
7. Sl va sIropl de eapIe orl pre cel ce s-au
cur{lI de lepr l curaI va fl, l va slobozl
psrulca cea vle ln cmp.
8. Sl va spla cel cur{lI halnele sale, l-l
va rade IoI prul su, l s va sclda ln ap l
curaI va fl, l dup aceasIa va lnIra ln Iabr
l va rmnea afar dln casa lul eapIe zlle.
9. Sl va fl ln zloa a eapIea s raz IoI prul
su, capul su, l barba, l sprnceanele, l
IoI prul s-l raz.
1. Sl s-l speale halnele sale, l s-l
scalde Irupul su cu ap, l curaI va fl.
Sl, ln zloa a opIa, va lua dol mlel cu-
*MaI.
8, 4
*Marc.
1, 44
Luca
5, 14
1.
2.
15
CARTEA LEVITILOR CAP 14
ra{l de un an l o oale de un an curaI l Irel
zclulale de fln curaI penIru jerIv
frmnIaI cu unIdelemn l un phar cu
unIdelemn.
11. Sl preoIul cel ce cur{eaIe va pune pre
omul cel ce s cur{eaIe, l aceasIea lnaln-
Iea Domnulul, la uea corIulul mrIurlel.
12. Sl va lua preoIul un mlel l-l va aduce
penIru greeal, l pharul cel cu unIdelemn,
l le va osbl aceasIea osblre lnalnIea
Domnulul.
13. Sl vor junghla mlelul ln locul unde
junghle arderlle ceale de IoI l ceale penIru
pcaI, ln loc sfnI, penIru c easIe penIru
pcaI, ca l cea penIru greeal, easIe
preoIulul, SflnIele SflnIelor easIe.
14. Sl va lua preoIul dln sngele cel penIru
greeal, l va pune preoIul pre vrvul urechll
cell dreapIe a celul ce s cur{eaIe, l pre
vrvul mlnll cell dreapIe, l pre vrvul
plclorulul celul drepI.
15. Sl, lund preoIul dln pharul cel cu
unIdelemn, va Iurna ln mna cea sIng.
16. Sl va lnIlnge preoIul deageIul cel drepI
ln unIuldelemn, care easIe ln mna lul cea
sIng, l va sIropl dln unIuldelemn cu
deageIul de eapIe orl lnalnIea Domnulul.
17. Iar unIuldelemn ce va rmnea, care
easIe ln mn, ll va pune preoIul pre vrvul
urechll cell dreapIe a celul ce s cur{eaIe,
l pre vrvul mlnll lul cell dreapIe, l pre
vrvul plclorulul celul drepI, l pre locul
sngelul celul penIru greeal, lar unIulde-
lemn ce au rmas ln mna preoIulul ll va
pune preoIul pre capul celul cur{lI.
18. Sl s va ruga preoIul penIru dnsul
lnalnIea Domnulul, l va face preoIul cea
penIru pcaI, l s va ruga preoIul penIru cel
ce s cur{eaIe de pcaIul su.
19. Sl, dup aceasIa, va junghla preoIul
arderea de IoI, l va aduce preoIul arderea de
IoI, l jerIva pre jerIvenlc lnalnIea Domnulul.
2. Sl s va ruga preoIul penIru el, l s va
cur{l.
21. Iar de va fl srac, l mna lul nu va
ajunge, va lua un mlel de un an l-l va aduce
penIru greeal, ca s se roage penIru dnsul,
l a zeacea parIe a unul lfl de fln frmnIaI
cu unIdelemn, penIru jerIv, l un phar cu
unIdelemn.
22.* Sl doao IurIureale au dol pul de porumb,
ce va puIea avea, l o IurIurea penIru pcaI
l alIa penIru arderea de IoI.
23. Sl le va aduce a opIa zl pre eale la preoI
la uea corIulul mrIurlel, lnalnIea Domnu-
lul, spre cur{lrea sa.
24. Sl, lund preoIul mlelul cel penIru pcaI
l pharul cel cu unIdelemn, le va pune pre
eale punere lnalnIea Domnulul.
25. Sl va junghla mlelul cel penIru p-
caI, l va luoa preoIul dln sngele cell penIru
pcaI, l va pune pre vrvul urechll cell dreapIe
a celul ce s cur{eaIe, l pre vrvul mlnll
lul cell dreapIe, l pre vrvul plclorulul lul celul
drepI.
26. Sl dln unIuldelemn va Iurna preoIul ln
mna sa cea sIng.
27. Sl va sIropl preoIul cu deageIul cel drepI
dln unIuldelemn, care easIe ln mna lul cea
sIng, de eapIe orl lnalnIea Domnulul.
28. Sl va pune preoIul dln unIuldelemn, care
easIe ln mna sa, pre vrvul urechll dreapIe a
celul ce s cur{eaIe, l pre vrvul mlnll lul
cell dreapIe, l pre vrvul plclorulul lul cel
drepI, la locul sngelul celul penIru pcaI.
29. Iar ce va rmnea dln unIuldelemn, care
easIe ln mna preoIulul, va pune pre capul
celul cur{lI l s va ruga penIru el preoIul
lnalnIea Domnulul.
3. Sl va face una dln IurIureale, sau unul
dln pull de porumb, dup cum au puIuI avea.
31. Una penIru pcaI l una s fle penIru
arderea de IoI, lmpreun cu jerIva, l s va
ruga preoIul penIru cel ce s cur{ lnalnIea
Domnulul.
32. AceasIa easIe leagea lnIru carele easIe
plplre de lepr, l a celula ce nu are ceale ce
snI spre cur{enlla sa.
33. Sl au grlI Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron, zlcnd:
34. ,Dup ce ve{l lnIra ln pmnIul hananel-
lor, care-l dau eu voao spre moIenlre, de volu
da eu plplre de lepr ln cslle pmnIulul
celul de mole voao,
35. Sl va venl a cul easIe casa, l va spune
preoIulul, zlcnd: Ca o plplre ml s-au vzuI
mle ln cas,
36. Sl va poruncl preoIul s goleasc casa de
vase mal lnalnIe de ce va lnIra preoIul s vaz
plplrea, ca s nu fle necuraIe cIe snI ln
cas,
37. Sl dup aceasIa va lnIra preoIul, ca s
Ile despre cas, l va vedea plplrea ln pre{ll
csll, gropl{e lnverzlnd au rulnd, l fa{a lor
mal afund decI pre{ll,
38. Sl, lelnd preoIul dln cas la ua csll, va
osbl preoIul casa eapIe zlle.
39. Sl s va lnIoarce preoIul a eapIea zl l
va vedea casa, l, de va vedea c s-au l{lI
plplrea ln pre{ll csll,
4. AIuncl va poruncl preoIul l vor scoaIe
pleIrlle lnIru care easIe plplrea, l le vor
lpda afar de ceIaIe ln loc necuraI.
41. Sl vor rade casa dlnlunIru lmpreglur, l
{rna cea ras o vor vrsa afar de ceIaIe ln
loc necuraI.
42. Sl vor luoa alIe pleIrl clopllIe l le vor
pune ln locul pleIrllor celor scoase, l alI luI
vor luoa l vor spol casa.
43. Iar de va venl larl plplrea l va
*Sus
12, 2 [8]
Luca
2, 24
16
CARTEA LEVITILOR CAP 14 SI 15
rsrl ln cas, dup ce s vor scoaIe pleIrlle l
dup ce s va rade casa l dup ce s va spol,
44. Sl va lnIra preoIul l va vedea de s-au l{lI
plplrea ln cas, lepr sIaIornlc easIe ln cas,
necuraI easIe.
45. Sl vor sIrlca casa l leamnele el l pleIrlle
el, l IoaI {rna casll o vor scoaIe afar dln
ceIaIe ln loc necuraI.
46. Sl cel ce va lnIra ln cas, orl ln ce zl dln
zllele ln care easIe osblI casa, necuraI va fl
pn seara.
47. Sl cel ce va dorml ln cas va spla halnele
sale l necuraI va fl pn seara, l cel ce va
mnca ln cas va spla halnele sale l necuraI
va fl pn seara.
48. Iar dup ce, mergnd preoIul, va lnIra
lnlunIru l va vedea, l, laI, cu l{lme nu s
l{eaIe plplrea ln cas dup ce s-au spolI
casa, l va vesIl preoIul curaI casa, c s-au
vlndecaI plplrea,
49. Sl va luoa, ca s cur{asc casa, doao
pasrl vll curaIe l lemn de chedru l rou
rsuclI l lsop,
5. Sl va junghla o pasre ln vas de luI la ap
vle,
51. Sl va luoa lemnul cel de chedru l roul
cel rsuclI l lsopul l pasrea cea vle, l le
va mula pre eale ln sngele pasrll cell
junghlaIe la ap vle l va sIropl cu ea casa de
eapIe orl,
52. Sl va cur{l casa cu sngele paserll l cu
apa cea vle l cu pasrea cea vle l cu lemnul
cel de chedru l cu lsopul l cu roul cel
rsuclI,
53. Sl va slobozl pasrea cea vle afar de
ceIaIe, la cmp, l s va ruga penIru cas l
curaI va fl.
54. AceasIa easIe leagea penIru IoaI plplrea
de lepr l de vnIare.
55. Sl penIru lepra halnel l a csll.
56. Sl penIru ran l penIru smn l penIru
luclre.
57. Sl penIru ca s spule ln ce zl easIe necuraI,
l ln ce zl s va cur{l. AceasIa e leagea penIru
lepr.
CAP 15
Curgereu semnj u sdngelu bdrbutulu u muer,
curdjreu onJecureu bdrbutulu, cdruu i curd sdmdnjd,
u muer, cureu euste in curgereu sdngelu, Je sd oor
impreunu put Je sdmdnjd.
l au grlI Domnul cIr Molsl l
cIr Aaron, zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll l zl
lor: BrbaIulul, brbaIulul
crula s va face curgere dln Irupul lul, curgerea
lul necuraI easIe.
3. Sl aceasIa easIe leagea necur{nlel: cel
ce face de curge smn{ dln Irupul su, sau
au lnceIaI Irupul lul de a curge, necur{lla lul
easIe aceasIa lnIr-lnsul, ln IoaIe zllele ln care
curge Irupul lul, sau au lnceIaI a curge,
necur{lla lul easIe.
4. ToI paIul, lnIru care va dorml acela cul
curge smn{a, necuraI easIe, l IoI vasul,
pre care va edea acela cul curge smn{a,
necuraI easIe.
5. Sl omul carele s va aIlnge de paIul lul
va spla halnele sale l va sclda Irupul su
cu ap, l necuraI va fl pn seara.
6. Sl cel ce va edea pre vasul pre care au
ezuI acela cul curge smn{a va spla halne-
le sale l s va sclda cu ap, l necuraI va fl
pn seara.
7. Sl cel ce s aIlnge de Irupul celul ce-l
curge smn{a va spla halnele sale l s va
sclda cu ap, l va fl necuraI pn seara.
8. Iar de va sculpl cel ce-l curge smn{a
presIe cel curaI, va spla halnele l s va
sclda cu ap, l necuraI va fl pn seara.
9. Sl IoaI eaoa aslnulul, pre carea va
lncleca cel ce-l curge smn{a, necuraI va
fl pn seara.
1. Sl IoI cel ce s va aIlnge de IoaIe cIe
sunI supI dnsul necuraI va fl pn seara, l
cel ce rdlc acealea va spla halnele sale l
s va sclda cu ap, l necuraI va fl pn
seara.
11. Sl de cIe s va aIlnge cel ce-l curge
smn{a, l mlnlle lul nu sunI splaIe cu
ap, va spla halnele sale l-l va sclda
Irupul cu ap, l necuraI va fl pn seara.
12. Sl vasul de luI care-l va aIlnge cel ce-l
curge smn{a s se sparg, lar vasul cel de
lemn s se speale cu ap, l curaI va fl.
13. Iar dup ce s va cur{l cel ce-l curge
smn{a de curgerea sa, l va numra eapIe
zlle spre cur{lrea sa, l va spla halnele sale
l va sclda Irupul su cu ap, l curaI va fl,
14. Sl ln zloa a opIa va luoa cu sne doao
IurIureale sau dol pul de porumb, l le va
aduce pre eale lnalnIea Domnulul, la ulle
corIulul mrIurlel, l le va da preoIulul.
15. Sl le va face pre eale preoIul una penIru
pcaI l una penIru arderea de IoI, l s va
ruga penIru el preoIul lnalnIea Domnulul,
penIru curgerea lul.
16. Sl omul, dlnIru carele va lel smn{a
paIulul, va sclda cu ap IoI Irupul su, l
necuraI va fl pn seara.
17. Sl IoaI halna l IoaI pllalea, pre carea
va fl smn{ de paI, s va spla cu ap, l
necuraI va fl pn seara.
18. Sl mularea, cu carea va dorml brbaI
paI de smn{, s vor spla cu ap, l
necura{l vor fl pn seara.
19. Sl mularea, crlla-l curge snge, cnd
va fl curgerea el ln Irupul el, eapIe zlle va fl
lnIru necur{lrea sa, IoI cel ce s va aIlnge
de ea necuraI va fl pn seara.
2. Sl IoI pre ce s va culca ea lnIru necu-
r{lrea sa necuraI va fl, l IoI pre ce va edea
ea necuraI va fl.
1.
2.
17
CARTEA LEVITILOR CAP 15 SI 16
21. Sl IoI cel ce s va aIlnge de paIul el va
spla halnele sale l va sclda Irupul su cu
ap, l necuraI va fl pn seara.
22. Sl IoI cel ce s va aIlnge de IoI vasul, pre
care va edea ea, va spla halnele sale l s
va sclda cu ap, l necuraI va fl pn seara.
23. Iar deaca, cnd easIe ea ln paI sau eade
pre vas, s va aIlnge de acela, necuraI va fl
pn seara.
24. Iar de s va culca clneva cu ea ln paI,
cnd easIe ea lnIru curgerea sngelul, necuraI
va fl eapIe zlle, l IoI paIul pre care s va
culca necuraI va fl.
25. Sl mularea, de-l va curge curgere de
snge ln mal mulIe zlle, nu ln vreamea
curgerll el, l de va curge l dup curgerea
el, ln IoaIe zllele curgerll necur{nlel el, ca
l ln zllele curgerll el, necuraI va fl.
26. Sl IoI paIul, pre care va dorml ln IoaIe
zllele curgerll el, ca l paIul curgerll va fl el,
l IoI vasul pre care va edea necuraI va fl,
dup necur{nlla curgerll.
27. ToI cel ce s aIlnge de dnsa necuraI va
fl, l va spla halnele sale l va sclda Irupul
su cu ap, l necuraI va fl pn seara.
28. Iar deaca s va cur{l de curgere, va
numra le eapIe zlle, l, dup aceaea, s
va cur{l.
29. Sl ln zloa a opIa va lua cu slne doao
IurIureale sau dol pul de porumb l le va
aduce la preoI, lnalnIea ullor corIulul
mrIurlel.
3. Sl va face preoIul una penIru pcaI l
una penIru arderea de IoI, l s va ruga penIru
ea preoIul lnalnIea Domnulul, de curgerea
necur{lel sale.
31. Sl ve{l lndrepIa pre flll lul Israll s se
cur{asc de necur{lla lor, l s nu moar
penIru necur{lla lor, cnd vor spurca el
corIul care easIe lnIru el.
32. AceasIa easIe leagea celul ce-l curge
smn{a, l a celul ce-l las smn{ de paI,
cu care s spurc.
33. Sl a cell ce are curgerea crunIrll sale,
l a celul ce-l curge smn{a, a brbaIulul
sau a mulerll, l a brbaIulul, carele s va
culca cu cea necuraI.
CAP 16
CdnJ cum trebue sd intre preotul intru cel sjdnt, u-l
curdj impreund cu cortul cu olturul, jupul u-l sloboz,
sdrbdtoureu curdjdne u o prdznu.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
dup ce au murlI cel dol fll al
lul Aaron, cnd au adus el foc
sIrln lnalnIea Domnulul l au
murlI.
2. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Gr-
1. (a) n cea veachle romneasc Blblle l cea
rusasc easIe: l-l va lsa ln pusIle, l va aduce {apul
laIe cIr Aaron, fraIele Iu,* l s nu lnIre
ln IoaI vreamea lnIru cel sfnI mal lnlunIru
de caIapeIeasma cea dln fa{a mllosIlvlIo-
rlulul, carea easIe pesIe slcrllul mrIurlel, ca
s nu moar, c ln nor M volu arIa presIe
mllosIlvlIorlu.
3. Aea va lnIra Aaron lnIru cel sfnI: cu
vl{el de vacl, penIru pcaI, l cu berbeace,
penIru arderea de IoI.
4. Sl cu haln de ln sfln{lI s va lmbrca,
l vemnI de ln va fl presIe Irupul lul, l cu
bru de ln s va lnclnge, l chldar de ln ll
va pune pre cap, halne sflnIe snI, l-l va
spla cu ap Irupul su, l s va lmbrca cu
aceasIea.
5. Sl de la adunarea flllor lul Israll va lua
dol {apl dln capre, penIru pcaI, l un
berbeace, penIru ardere de IoI.
6. Sl va aduce Aaron vl{elul cel penIru
pcaIul su, l s va ruga penIru slne l penIru
casa sa.
7. Dup aceaea, va lua cel dol {apl, l-l va
pune lnalnIea Domnulul, la uea corIulul
mrIurlel.
8. Sl va arunca Aaron penIru cel dol {apl
sor{l, o soarIe Domnulul l o soarIe {apulul
celul de slobozlI.
9. Sl va aduce Aaron {apul pre care au
czuI soarIea Domnulul, l-l va aduce penIru
pcaI.
1. Sl {apul pre care au czuI soarIea celul
de slobozlI ll va pune vlu lnalnIea Domnulul,
ca s se roage presIe el l s-l las slobod,
l-l va slobozl ln pusIle (a).
11. Sl va aduce Aaron vl{elul cel penIru
pcaIul su, l s va ruga penIru slne l penIru
casa sa, l va junghla vl{elul cel penIru
pcaIul su.
12. Sl va lua cdealnl{a plln de jar dln
jerIvenlcul cel dlnalnIea Domnulul.
13. Sl-l va umplea mlnlle de Imle mrunI
IocmlI, l o va aduce lnlunIrul caIape-
Ieasmel, l va pune Imla pre foc lnalnIea
Domnulul, l fumul Imlel va acoperl pre
mllosIlvlIorlul cel deasupra mrIurlllor, l nu
va murl.
14. Dup aceaea, va lua dln sngele vl{elulul
l va sIropl cu deageIul presIe mllosIlvlIorlu
cIr rsrlI, ln fa{a mllosIlvlIorlulul, de
eapIe orl va sIropl dln snge dln deageIul
su.
15. Sl va junghla {apul cel penIru pcaIul
norodulul lnalnIea Domnulul, l va bga
sngele lul lnlunIrul caIapeIeasmel, l va
face cu sngele lul cum au fcuI cu sngele
vl{elulul, l va sIropl sngele lul presIe
mllosIlvlIorlu de cIr fa{a mllosIlvlIorlulul.
16. Sl s va ruga penIru cel sfnI de ne-
presIe slne frdeleglle ln pmnI neumblaI.
*Sus
1, 12
Ielre
3, 1
1.*
*Evrel
9, 7
18
CARTEA LEVITILOR CAP 16 SI 17
cur{llle flllor lul Israll, l de nedrepI{lle lor
penIru IoaIe pcaIele lor, l aea va face
corIulul mrIurlel, care s-au fcuI lnIru el ln
mljlocul necur{lel lor.
17.* Sl nlcl un om nu va fl ln corIul mr-
Iurlel, cnd va mearge el s se roage lnIru
cel sfnI, pn cnd va lel l s va ruga
penIru slne, l penIru casa sa, l penIru IoaI
adunarea flllor lul Israll.
18. Sl va lel la jerIvenlcul cel dlnalnIea
Domnulul, l s va ruga penIru dnsul, l va
lua dln sngele vl{elulul l dln sngele {apulul
l va pune presIe coarnele jerIvenlculul
lmprejur.
19. Sl va sIropl presIe el dln snge cu
deageIul su de eapIe orl, l-l va cur{l l-l
va sfln{l pre el de necur{lla flllor lul Israll.
2. Sl va sfrl a cur{l sfnIul l corIul
mrIurlel l jerIvenlcul, l s va ruga penIru
preo{l, l va aduce {apul cel vlu.
21. Sl va pune Aaron mlnlle sale pre capul
{apulul celul vlu, l va mrIurlsl presIe el
IoaIe frdeleglle flllor lul Israll, l IoaIe
nedrepI{lle lor, l IoaIe pcaIele lor, l le va
pune pre capul {apulul celul vlu l-l va
slobozl, prln mn de om gIlI, ln pusIle.
22. Sl va lua {apul presIe slne nedrepI{lle
lor ln pmnI neclcaI, l vor slobozl {apul
ln pusIle.
23. Sl va lnIra Aaron ln corIul mrIurlel l
s va dezbrca de vemnIul cel de ln, cu
care au fosI lmbrcaI, cnd au lnIraI lnIru
cel sfnI, l-l va pune acolo.
24. Sl va spla Irupul su cu ap ln locul cel
sfnI, l s va lmbrca cu halna sa, l, lelnd,
va face arderlle de IoI ale sale l jerIvele ceale
de IoI ale norodulul, l s va ruga penIru slne
l penIru casa sa l penIru norod, ca l penIru
preo{l.
25. Sl va aduce pre jerIvenlc seul cel penIru
pcaIe.
26. Sl cel ce va slobozl {apul cel osblI spre
slobozlre va spla halnele sale l va sclda
Irupul su cu ap, l, dup aceaea, va lnIra
ln Iabr.
27. Sl vl{elul cel penIru pcaI l {apul cel
penIru pcaI, a crora snge s-au adus penIru
cur{lre lnIru cel sfnI, vor scoaIe afar de
Iabr, l-l vor arde cu foc,* l plelle lor l
crnurlle lor l balega lor.
28. Iar cel ce ll va arde va spla halnele
sale l va sclda Irupul su cu ap, l, dup
aceaea, va lnIra ln Iabr.
29. Sl va fl voao aceasIa leage veaclnlc,*
ln luna a eapIeazeacea a lunel, s smerl{l
sufleIele voasIre, l nlcl un lucru s nu face{l,
nlcl moIeanul, nlcl nemearnlcul, carele
easIe lnIru vol.
3. C ln zloa aceasIa s va ruga penIru vol,
ca s v cur{asc de IoaIe pcaIele voasIre
lnalnIea Domnulul, l v ve{l cur{l.
31. SmbIa smbeIelor odlhn va fl
aceasIa voao, l ve{l smerl sufleIele voasIre,
leage veaclnlc.
32. Sl s va ruga preoIul, pre carele-l vor
unge, l ale crula mlnl le vor svrl ca s
preo{asc dup IaIl lul, l s va lmbrca
cu halna cea de ln, cu halna cea sfnI.
33. Sl va cur{l sfnIa sflnIel, l corIul
mrIurlel, l jerIvenlcul va cur{l, l penIru
preo{l l penIru IoaI adunarea s va ruga.
34. Sl va fl aceasIa voao leage veaclnlc,
ca s v ruga{l penIru flll lul Israll, penIru
IoaIe pcaIele lor. O daI ln an s va face,
precum au porunclI Domnul lul Molsl.
CAP 17
5d porunceute eorelor cu numu lu Dumnezeu sd
jertoeuscd, nu Jolulu, nc ureu, jdrd numu lu uu
cortulu, sd se conteneuscd u mdncu sdnge
mortdcune.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe cIr Aaron l cIr
flll lul, l cIr Io{l flll lul Israll,
l zl cIr el: AcesIa easIe cuvnIul care
l-au porunclI Domnul, zlcnd:
3. 'Om, om (a) dlnIr flll lul Israll, au dlnIr
veneIlcll carll s afl lnIr vol, carele va
junghla vl{el, sau oale, sau capr ln Iabr,
l carele va junghla afar de Iabr,
4. Sl nu o va aduce la uea corIulul mrIu-
rlel, ca s o fac ardere de IoI sau de mn-
Iulre Domnulul, prllmlI lnIru mlros de bun
mlreazm, l cel ce va junghla afar l la
uea corIulul mrIurlel nu o va aduce, ca s
aduc dar Domnulul lnalnIea corIulul
mrIurlel Domnulul, s va socoIl omulul
acelula sngele, snge au vrsaI, perl-va
sufleIul acelula dln norodul su.
5. Ca s aduc flll lul Israll jerIvele sale,
cIe vor junghla el ln cmpurl, l le vor aduce
Domnulul la ulle corIulul mrIurlel la preoI,
l le vor junghla jerIv de mnIulre aceasIea
Domnulul.
6. Sl va vrsa preoIul sngele pre jerIvenlc
lmprejur lnalnIea Domnulul, la uea corIulul
mrIurlel, l va aduce seul lnIru mlros de
bun mlreazm Domnulul.
7. Sl nu vor mal junghla jerIvele sale celor
deer{l cu carll el curvesc (b) dup dnll.
Leage veaclnlc va fl voao lnIru neamurlle
voasIre'.
8. Sl zl cIr el: 'Om, om dlnIr flll lul
Israll, au dlnIr flll celor veneIlcl, carll s
afl lnIru vol, carele va face ardere de IoI,
au jerIv,
9. Sl la uea corIulul mrIurlel nu o va
3. (a) Om, om, adec fleIecarele. 7. (b) Umblnd.
*Luca
1, 1
*Evrel
13, 11
*Jos
23, 27
28
1.
2.
19
CARTEA LEVITILOR CAP 17 SI 18
aduce, s o fac Domnulul, va perl omul acela
dln norodul su.
1. Sl om, om dln flll lul Israll, au dln
venlIlcll carll s afl lnIr vol, carele va mn-
ca orlce snge, volu pune fa{a Mea asupra
sufleIulul carele mnc snge l-l volu pllarde
pre el dln norodul su.
11. PenIru c sufleIul fleIecrul Irup sngele
lul easIe (v), l Eu l-am daI voao pre jerIvenlc,
ca s v cur{l{l sufleIele voasIre, c sngele
acelula va face cur{enle penIru sufleI'.
12. PenIru aceaea am grlI flllor lul Israll:
'Nlcl un sufleI dlnIr vol nu va mnca snge,
nlcl cel veneIlc, carele s afl lnIr vol, nu
va mnca snge.
13. Sl om, om dln flll lul Israll, au dln vene-
Ilcll carll s afl lnIr vol, carele va vna
vnaI, fllar au pasre, carea s mnnc, va
vrsa sngele el l-l va acoperl cu pmnI.
14.* C sufleIul fleIecrul Irup sngele lul
easIe'. PenIru aceaea am zls flllor lul Israll:
'Sngele nlcl unul Irup s nu mnca{l, c
sufleIul fleIecrul Irup sngele lul easIe, IoI
cel ce mnnc va perl.
15. Sl IoI sufleIul carele va mnca morI-
clune sau prlns de fllar, orl moIean, orl
venlIlc, va spla halnele sale l s va sclda
cu ap, l necuraI va fl pn seara, l curaI
va fl.
16. Iar de nu va spla halnele sale l nu-
va sclda Irupul cu ap, va purIa frdeleagea
sa'.
CAP 18
5pjdle ruJene ce oprte, u sd jer Je juptele neumurlor
u lununelor in multe urdcun trupet.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll, l zl
cIr el: Eu, Domnul Dumne-
zeul vosIru.
3. Dup oblcealurlle EghlpIulul, lnIru care
a{l nemernlclI, s nu face{l, l dup oblcealu-
rlle pmnIulul Hanaan, lnIru care volu bga
pre vol, s nu face{l, l dup leglle lor s nu
umbla{l.
4. Judec{lle Meale s le face{l, l porunclle
meale s le pzl{l l s umbla{l lnIru eale, Eu,
Domnul Dumnezeul vosIru.
5.* Sl s {lne{l IoaIe porunclle Meale l IoaIe
judec{lle Meale, l s le face{l pre eale, care,
de le va face omul, vlu va fl lnIr-lnsele, eu,
Domnul Dumnezeul vosIru.
6. Om, om la nlcl o rudenle de ale Irupulul
su s nu s aprople ca s-l descopere rulnea,
eu, Domnul.
7. Rulnea IIne-Iu l rulnea mumel
11. (v) Adec, duhul cel vle{ulIorlu ln snge easIe.
Sau precum SfnIul AugusIln zlce: vlla{a aceasI
vremealnlc mal vrIos cu snge s {lne ln Irup.
Iale s nu o descoperl, penIru c mum-{l
easIe, s nu descoperl rulnea el.
8. Rulnea mulerll IIne-Iu s nu o
descoperl, c rulnea IIne-Iu easIe.
9. Rulnea sororll Iale cell de pre IaI au
de pre mum, carea s-au nscuI acas sau
afar, s nu descoperl rulnea lor.
1. Rulnea feaIel fllulul Iu sau a feaIel
feaIel Iale, s nu descoperl rulnea lor, c a
Ia rulne easIe.
11. Rulnea feaIel mulerll IIne-Iu s nu
o descoperl, sor de un paI easIe, s nu
descoperl rulnea el.
12. Rulnea sororll IIne-Iu s nu o
descoperl, penIru c rud IIne-Iu easIe.
13. Rulnea sororll mumel Iale s nu o
descoperl, penIru c rud mumel Iale easIe.
14. Rulnea fraIelul IIne-Iu s nu o
descoperl l la mularea lul s nu lnIrl, penIru
c rud-{l easIe.
15. Rulnea nurorll Iale s nu o descoperl,
c mularea fllulul Iu easIe, s nu descoperl
rulnea el.
16. Rulnea mulerll fraIelul Iu s nu o
descoperl, c rulnea fraIelul Iu easIe.
17. Rulnea mulerll l a feaIel el s nu o
descoperl. FaIa feclorulul el l faIa feaIll el
s nu o lal, ca s descoperl rulnea lor, c
rude snI {le, pgnIaIe easIe.
18. Mulare presIe sora el s nu o lal {llIoare,
ca s descoperl rulnea el presIe dnsa, lnc
fllnd ea vle.
19. Sl la mulare, lnIru osblrea necur{lel
el, s nu lnIrl, ca s-l descoperl rulnea el.
2. Sl la mularea deaproapelul Iu s nu
dal paIul smln{ll Iale, pngrlndu-Ie cu ea.
21.* Sl dln smn{a Ia s nu dal a slujl
cpeIenll, l s nu spurcl numele cel sfnI
al Domnulul Dumnezeulul vosIru (a), Eu,
Domnul.
22. Sl cu brbaI s nu dorml paI fmelesc,
c spurcclune easIe.
23. Sl la nlcl un doblIoc dln ceale cu paIru
plcloare s nu dal paIul Iu lnIru smn{,
ca s Ie spurcl cu dnsul.* Sl mularea s nu
sIea la nlcl un doblIoc dln ceale cu paIru
plcloare s se lncalece, penIru c urclune
easIe.
24. S nu v spurca{l cu nlcl una dlnIru
aceasIea, c cu IoaIe aceasIea s-au spurcaI
neamurlle care Eu le lapd dlnalnIea fea{ll
voasIre.
25. Sl s-au spurcaI pmnIul, l le-am
rsplIlI lor nedrepIaIea penIru aceaea, l
au urI pmnIul pre cel ce lculesc pre
dnsul.
26. Sl pzl{l IoaIe leglle Meale, l
21. (a) Jldov.: l s nu dal dln smn{a Ia sIpnl-
Iorlulul; alIele Blblll au: s nu dal dln smn{a Ia
ldolulul; alIele, ln loc de ldolulul, au: lul Moloc.
*Facer.
9, 4
*Iezechl.
2, 11
Roma.
1, 5
GalaIe.
3, 12
1.
2.
*Jos
2, 2
*Jos
2, 16
11
CARTEA LEVITILOR CAP 18 SI 19
IoaIe porunclle Meale, l s nu face{l nlcl una
dln IoaIe spurcclunlle aceasIea, moIeanul
l nemearnlcul cel venlI lnIru vol.
27. C IoaIe spurcclunlle aceasIea le-au
fcuI oamenll pmnIulul carll au fosI mal
lnalnIe de vol, l s-au spurcaI pmnIul.
28. Sl ca s nu v urasc pre vol pmnIul,
cndu-l ve{l spurca, cum au urI pre neamurlle
ceale mal lnalnIe de vol.
29. C IoI cel ce va face dln IoaIe spurc-
clunlle aceasIea, vor perl dln norodul su
sufleIele care fac aceasIea.
3. Sl pzl{l porunclle Meale, ca s nu face{l
dln IoaIe leglle ceale spurcaIe, care s-au fcuI
mal lnalnIe de vol, l s nu v spurca{l cu
acealea. C Eu, Domnul Dumnezeul vosIru.
CAP 19
Multe porunc Jespre inJreptureu oej Jespre jeremon
mu inunte Jute urd sd poruncesc, uJdogdnJu-sd ultele.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe adunrll flllor lul
Israll, l zl cIr el:* Fl{l sfln{l,
c SfnI snI Eu, Domnul Dumnezeul vosIru.
3. FleIecarele de IaIl su l de mum-sa
s se Ieam, l smbeIele Meale s le pzl{l.
Eu, Domnul Dumnezeul vosIru.
4. S nu v duce{l la ldoll l dumnezl vr-
sa{l s nu v face{l. Eu, Domnul Dumnezeul
vosIru.
5. Sl de ve{l jerIvl jerIv de mnIulre Domnu-
lul, prllmlI voao s jerIvl{l.
6. n carea zl s va jerIvl, s va mnca, l a
doao zl; lar ce va rmnea pn a Irela zl cu
foc s va arde de IoI.
7. Iar de s va mnca cu mncare a Irela zl,
spurcaI easIe, nu s va prllml.
8. Iar cel ce o va mnca pcaI va avea,
penIru c au spurcaI sflnIele Domnulul, l
sufleIele ceale ce vor mnca vor perl dln
norodul su.
9.* Sl cnd ve{l scera vol seacerea pmn-
Iulul vosIru, s nu scera{l de IoI {arlna voas-
Ir, l ceale ce cad de la seacerea Ia s nu le
adunl.
1. Sl vlla Ia s nu o culegl de a doao oar,
nlcl boambele vlel Iale s nu le adunl, sra-
culul l nemearnlculul s le lal acealea. Eu,
Domnul Dumnezeul vosIru.
11. S nu fura{l, s nu mln{l{l, l nlmenea s
nu lneale pre deaproapele.
12.* Sl s nu v jura{l sIrmb cu numele Mleu,
l s nu spurca{l numele cel sfnI al Dumne-
zeulul vosIru. Eu snI Domnul Dumnezeul
vosIru.
13.* S nu facl nedrepIaIe veclnulul l
s nu-l jefuleIl,** l s nu doarm slmbrlla
2. (a) S vor pedepsl. 26. (b) Cea jldo., laIlneasc,
arbeasc, perseasc au: s nu mnca{l snge sau
nlmlIulul Iu la Ilne pn dlmlnea{.
14. S nu grleIl de ru pre surd, l lnalnIea
orbulul s nu pul plladec, l s Ie Ieml de
Dumnezeul Iu. Eu snI Domnul Dumnezeul
vosIru.
15.* S nu face{l nedrepIaIe la judecaI, l
s nu cau{l ln fa{a sraculul, nlcl s Ie sfleIl
de fa{a celul puIearnlc, cu drepIaIe s judecl
pre veclnul Iu.
16. S nu umbll cu vlcleug lnIru neamul
Iu, l s nu Ie lnIreIl asupra sngelul
veclnulul Iu. Eu snI Domnul Dumnezeul
vosIru.
17.* S nu urIl pre fraIele Iu lnIru lnlma
Ia, cu musIrare s musIrl pre deaproapele Iu,
ca s nu albl penIru dnsul pcaI.
18. Sl s nu-l lzbndeasc mna Ia, l s
nu {ll mnle asupra flllor norodulul Iu,* l
s lubeIl pre deaproapele Iu ca pre Ilne
lnsu{l. Eu snI Domnul.
19. Leagea Mea s o pzl{l, doblIoacele Iale
s nu le facl a s lncleca cu alI feallu, l ln
{arlna Ia s nu samenl doao feallurl de
smn{, l cu haln {esuI dln doao feallurl
oslblIe s nu Ie lmbracl.
2. Sl de va dorml neIlne cu mulare paI de
smn{, l aceaea va fl roab pzlI unul
om, l ea cu rscumprare nu s-au rscum-
praI, slobozenle nu s-au daI el, cerIare va fl
lor (a), lar s nu moar, penIru c nu s-au
daI el slobozenle.
21. Sl va aduce penIru greala sa Domnulul,
la uea corIulul mrIurlel, un berbeace penIru
greeal.
22. Sl s va ruga preoIul penIru dnsul cu
berbeacele greealel, lnalnIea Domnulul, de
pcaIul care au pcIulI, l s va lerIa lul
pcaIul care au pcIulI.
23. Iar dup ce ve{l lnIra ln pmnIul care-l
d voao Domnul Dumnezeul vosIru, l ve{l
sdl orlce pom, de mncaI, ve{l cur{l lmpre-
glur necur{enlla lul. Rodul lul ln Irel anl va
fl voao necuraI, s nu s mnnce.
24. Iar ln anul al paIrulea, IoI rodul lul va
fl sfnI de laud Domnulul.
25. Iar ln anul al clncllea, ve{l mnca rodul
lul l ve{l aduna voao rodurlle lul. Eu snI
Domnul Dumnezeul vosIru.
26. S nu mnca{l pre mun{l (b), nlcl s
vrjl{l, nlcl cu vraje dln paserl s nu cuIa{l.
27. S nu v lncre{l{l prul capulul vosIru,
nlcl s sIrlca{l fa{a barbel voasIre.
28. Sl IleIurl penIru sufleI (v) s nu face{l
ln Irupul vosIru, l slove lmpunse s nu face{l
lnIru vol. Eu snI Domnul Dumnezeul vosIru.
29. S nu pngreIl faIa Ia, ca s curveasc,
l s nu curveasc pmnIul, l s se umpl
pmnIul de frdeleage.
cu snge. 28. (v) Jldov.: l IleIurl penIru morI s nu face{l.
*Sus
11, 44
1 PeIr.
1, 16
*Jos
23, 22
*Ielre
2, 7
*Slrah
1, 6
**2 Leage
24, 14
1.
2.
Toble
4, 15
*2 Leage
1, 17
16, 19
Pllde
34 [24], 23
Slrah
2, 31
Iacov
2, 2
*1 Ioan
2, 11
3, 14
Slra.
19, 14
MaIelu
18, 15
Luca
17, 5
MaIelu
18, 16
Luca
17, 3
*MaI.
5, 43
22, 39
Luca
6, 27
Roma.
13, 9
111
CARTEA LEVITILOR CAP 19 SI 2
3. SmbeIele Meale s le pzl{l l de ceale
sflnIe ale Meale s v Ieame{l. Eu snI Domnul.
31. S nu mearge{l la cel ce (g) vrjesc l de
descnIIorl s nu v llpl{l, ca s v spurca{l
cu el. Eu snI Domnul Dumnezeul vosIru.
32. nalnIea celul crunI s Ie scoll l s cln-
sIeIl fa{a celul bIrn, l s Ie Ieml de Dum-
nezeul Iu. Eu snI Domnul Dumnezeul vosIru.
33.* Iar de va venl vreun nemearnlc ln
pmnIul vosIru, s nu-l ncjl{l pre el.
34. Ca l moIeanul cel de pmnI s fle
lnIr vol nemearnlcul, carele vlne la vol, l
s-l lubeIl pre el ca l pre Ilne, c nemearnlcl
a{l fosI ln pmnIul EghlpIulul. Eu snI
Domnul Dumnezeul vosIru.
35. S nu face{l nedrepIaIe, ln judecaI, ln
msurl, ln pun{l, ln cumpene.
36. Cumpene dreapIe l pun{l drep{l l
msur dreapI s fle la vol. Eu snI Domnul
Dumnezeul vosIru, Cel ce v-am scos pre vol
dln pmnIul EghlpIulul.
37. Sl s pzl{l IoaI leagea Mea l IoaIe
porunclle Meale, l s le face{l pre eale. Eu
snI Domnul Dumnezeul vosIru.
CAP 2
Cur oor Ju Jn sdmdnju su lu Molol, suu sd oor Juce lu
Jescdntdtor suu lu gdctor, suu pre pdrnj sd oor
bldstdmu, suu umestecdtur trupet nesloboJe oor juce,
cu mourte sd se omourd.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll: De
va fl clneva dln flll lul Israll, sau
dln cel ce s-au fcuI venlIlcl ln Israll,* carele
va da dln smn{a sa cpeIenll[i] (a), cu
moarIe s se omoar, neamul cel de pre
pmnIul acela ll va omorl cu pleIrl.
3. Sl Eu volu pune fa{a Mea asupra omulul
acelula l-l volu pllarde pre el dln norodul
su, penIru c au daI smn{a sa cpeIenll[i],
ca s spurce ceale sflnIe ale Meale l ca s
spurce numele celor sfln{l{l Mle.
4. Iar de vor Ireace cu vedearea lculIorll
pmnIulul cu ochll lor de la omul acela,
dup ce va da el dln smn{a sa cpeIenlel,
l nu-l vor omorl pre el,
5. Volu pune fa{a Mea asupra omulul
acelula l asupra semln{lel lul, l volu pllarde
dln norodul su pre dnsul l pre Io{l c{l s
unesc lnIr-un gnd cu el, ca s curveasc cu
cpeIenllle.
6. Sl sufleIul, carele s va duce la descn-
IIorl sau la vrjlIorl, ca s curveasc dup
dnll, volu pune fa{a Mea asupra sufleIulul
acelula l-l volu pllarde dln norodul su.
7.* Sl ve{l fl sfln{l, c sfnI snI Eu, Domnul
Dumnezeul vosIru.
8. Sl s pzl{l porunclle Meale, l s
31. (g) Blbllla cea veachle are: bznulIorlu de pn-
Iece, prln care s ln{eleg vrjlIorll acela carll dln ma{e-
le face{l pre eale. Eu snI Domnul, Cel ce
v sfln{esc pre vol.
9.* Om, om carele va blsIma pre IaIl
su au pre mum-sa, cu moarIe s se o-
moar; pre IaIl su au pre mum-sa au bls-
ImaI, vlnovaI easIe.
1.* Omul, carele va preacurvl cu mulare,
carea are brbaI, au carele va preacurvl cu
mularea veclnulul su, cu moarIe s se
omoar, l preacurvarlul l preacurva.
11. Sl carele s va culca cu mularea IIne-
su, rulnea IIne-su au descoperlI, cu
moarIe s se omoar, amndol vlnova{l snI.
12. Sl de va dorml clneva cu noru-sa, cu
moarIe s se omoar amndol; c pgn-
IaIe au fcuI, vlnova{l snI.
13. Sl carele s va culca cu brbaI paI fme-
lesc, spurcclune au fcuI amndol, cu
moarIe s se omoar, vlnova{l snI.
14. Carele va lua le mulare l pre muma
el, frdeleage easIe, cu foc s-l arz pre el
l pre eale, ca s nu fle frdeleage lnIru
vol.
15. Sl clne va lndrznl a s culca cu doblIoc
cu moarIe s se omoar, l doblIocul s-l
omor{l.
16.* Sl mularea, carea va mearge orl la ce
doblIoc, ca s se lncalece de dnsul, s omo-
r{l mularea l doblIocul, cu moarIe s se
omoar, vlnova{l snI.
17. Carele va lua pre soru-sa cea de pre IaIl
su sau de pre mum-sa, l va vedea rulnea
el, l ea va vedea rulnea lul, ocar easIe,
s pllar lnalnIea flllor neamulul lor, rulnea
sororel sale au descoperlI, pcaIul vor purIa.
18. Sl brbaIul, carele va avea paI cu mula-
rea carea are crunIarea cea de lun, l va
descoperl rulnea el, lzvorul el au desco-
perlI, l ea au descoperlI curgerea sngelul
su, amndol s pllar dln neamul su.
19. Sl rulnea sororel IIne-Iu l a sororel
mumel Iale s nu o descoperl, penIru c
rudenlla au descoperlI, pcaI vor avea.
2. Orlcarele va dorml cu rudenlla sa rulnea
rudenlel sale au descoperlI, fr de fll s
moar.
21. Iar de va lua careva mularea fraIelul
su, necur{le easIe, rulnea fraIelul su au
descoperlI, fr de fll s moar.
22. Sl s pzl{l IoaIe porunclle Meale l
judec{lle Meale, l s le face{l pre eale, ca
s nu v urasc pre vol pmnIul, lnIru care
v bag Eu pre vol, ca s lcul{l pre el.
23. Sl s nu umbla{l dup leglle neamurllor,
care Eu le gonesc dlnalnIea voasIr, c IoaIe
aceasIea le-au fcuI, l le-am urI pre eale.
24. Sl am zls voao: 'Vol ve{l moIenl p-
mnIul lor, l Eu volu da pre el voao s-l
le doblIoacelor spunea ceale vllIoare. 2. (a) Idolulul,
care s chema Moloh.
1.
2.
*Ielre
22, 21
*Sus
18, 21
*1 PeI.
1, 16
*Ielre
21, 16
[Pilde]
2, 2
MaIelu
15, 4
*2 Leag.
22, 22
Ioan
8, 5
*Sus
18, 23
112
CARTEA LEVITILOR CAP 21 SI 22
moIenl{l, pmnIul care curge lapIe l
mllare'. Eu, Domnul Dumnezeul vosIru, Cel
ce v-am ales pre vol dln IoaIe neamurlle.
25. Sl vol s osbl{l lnIr doblIoacele ceale
curaIe l lnIr ceale necuraIe, l lnIr paserlle
ceale curaIe l lnIr ceale necuraIe, l s nu
spurca{l sufleIele voasIre cu doblIoacele l
cu paserlle, l cu IoaIe ceale ce s Irsc pre
pmnI, care le-am ales Eu s fle voao
necuraIe.
26.* Sl s fl{l Mle sfln{l, c Eu SfnI snI,
Domnul Dumnezeul vosIru, Cel ce v-am ales
pre vol dln IoaIe neamurlle ca s fl{l al Mlel.
27.* Sl brbaIul sau mularea, orlcare dlnIru
el s va face descnIIorlu au vrjlIorlu, cu
moarIe s se omoar amndol, cu pleIrl s-l
uclde{l, vlnova{l snI.
CAP 21
lu cure ingropdcun pot j preoj, ce muer sd- u,
cur sdnt neoreuJnc Je preoje, pentru jutu preotulu,
Je ou curo.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd: ,GrlaIe preo{llor
flllor lul Aaron, l zl cIr el:
n sufleIe s nu s spurce lnIru
neamul lor (a).
2. Fr numal cu ruda cea de aproape a lor,
cu IaI l cu mum l cu fll l cu fllce l cu
fraIe.
3. Sl cu soru-sa, fecloara cea mal aproape
de el, carea nu easIe lmpreunaI cu brbaI,
cu aceIla s va spurca.
4. S nu s spurce lndaI lnIru norodul su
spre spurcclunea sa (b).
5.* Sl pleae s nu v rade{l pre cap penIru
morI, l fa{a barbel s nu o raz, l pre
Irupurlle sale s nu Iale IleIurl.
6. Sfln{l s fle Dumnezeulul su, l s nu
spurce numele Dumnezeulul su, penIru c
jerIvele Domnulul, darurlle Dumnezeulul su,
el le aduc, l s fle sfln{l.
7.* Mulare curv l spurcaI s nu la, l
mulare lpdaI de la brbaIul su s nu la,
c SfnI easIe Domnulul Dumnezeulul su.
8. Sl-l vel sfln{l pre el, darurlle Domnulul
Dumnezeulul vosIru el le aduce, sfnI s fle,
c SfnI Eu, Domnul, Cel ce sfln{esc pre el.
9. Sl faIa omulul preoI, de s va spurca
curvlnd, numele IIne-su spurc, ln foc s
se arz.
1. Sl preoIul cel mare lnIr fra{ll sl,
presIe a crula cap s-au IurnaI dln unIul-
cel-de-lemn al ungerll l s-au sfln{lI, ca
s se lmbrace cu halne, capul s nu-l des-
1. (a) LaIln.: s nu s spurce preoIul cu mor{lle celor
ce lculesc cu el. Adec, s nu s spurce aIlngndu-s
de morI. 4. (b) Jldo.: sIlhul acesIa easIe: nu s va
spurca pre slne domnul lnIru noroadele sale, ca
s se spurce pre slne. LaIln.: cl nlcl cu dom-
copere l halnele s nu l le rump.
11. Sl la nlcl un sufleI morI s nu lnIre, l
nlcl cu IaIl su, nlcl cu mum-sa s nu s
spurce.
12. Sl dln ceale sflnIe nu va lel, l nu va
spurca cel sfln{lI a Dumnezeulul su, penIru
c unIuldelemn cel sfnI al ungerll lul
Dumnezeu presIe dnsul. Eu, Domnul.
13. AcesIa s la mulare* fecloar dln neamul
su.
14. Iar vduv l lpdaI l spurcaI l
curv, de aceasIea s nu la, fr numal fecloar
dln norodul su s-l la mulare.
15. Sl s nu spurce smn{a sa lnIru norodul
su. Eu, Domnul Dumnezeu, Cel ce sfln{esc
pre el.
16. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
17. ,GrlaIe lul Aaron, zlcnd: Orlcare om
dln smn{a Ia lnIru rudele voasIre, lnIru
carele va fl prlhan (v), s nu s aprople a
aduce darurlle Dumnezeulul su.
18. ToI omul lnIru carele easIe prlhan nu s
va aproplla: omul cel orb, sau cel chlop, sau
cel cu nasul IlaI, sau cel cu urechlle IlaIe.
19. Sau omul a crula easIe mna rupI sau
plclorul rupI.
2. Au ghlbos, au cu ochll urdurol, au cu
albea{, sau omul lnIru carele easIe rle
slbaIec, sau peclnglne, sau cu un colu.
21. ToI dln smn{a lul Aaron, preoIulul, lnIru
carele easIe prlhan, s nu s aprople a aduce
jerIvele Dumnezeulul Iu, c prlhan easIe,
s nu s aprople a aduce darurlle lul Dumne-
zeu.
22. Darurlle lul Dumnezeu, SflnIele SflnIelor,
l dln ceale sflnIe va mnca.
23. Iar la caIapeIeasm nu va lnIra l la
jerIvenlc nu s va aproplla, penIru c are
prlhan, l nu va spurca cel sfnI a Dumnezeu-
lul su, c Eu snI Domnul, Cel ce sfln{esc
pre dnll.
24. Sl au grlI Molsl cIr Aaron l cIr flll
lul l cIr Io{l flll lul Israll.
CAP 22
Cel strdn cel necurut sd se conteneuscd Je mdncureu
celor sjnjte suu u jertoelor, sd insdmneuzd prlunele suu
smnteule, jdrd Je cure trebue sd je jertoele, cure trebue
sd se jertoeuscd.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,Zl lul Aaron l flllor lul ca s
se fereasc (a) de ceale sflnIe ale
flllor lul Israll, l s nu spurce numele Mleu
cel sfnI, care le sfln{esc el Mle. Eu, Domnul.
nul norodulul su nu s va spurca. Aravlcea.: l s
nu s pngreasc cu brbaI de bun neam ln norodul
su, c aceasIa-l va spurca pre el. 17. (v) Prln prlhan
alcl s ln{leage ceva scdeare, schlmoslre sau
sluIlre ln Irup. 2. (a) De vor fl necuvlol.
*1 PeIr.
1, 16
*Leage
18, 11
1 mpr.
28, 7
*Sus
19, 27
Iezechll.
44, 2
*Sus
9, 29
1.
*Iezechll.
44, 22
1.
2.
113
CARTEA LEVITILOR CAP 22 SI 23
3. Zl lor: nIru smln{llle voasIre, IoI omul
dln smn{a voasIr, carele s va aproplla cIr
ceale sflnIe, care le sfln{esc flll lul Israll Dom-
nulul, cnd easIe necur{lla pre dnsul, va perl
sufleIul acela dlnalnIea Mea. Eu, Domnul
Dumnezeul vosIru.
4. Sl orlce om dln smn{a lul Aaron, preo-
Iulul, carele easIe lepros, sau ll curge smn{a,
dln ceale sflnIe s nu mnnce, pn ce s va
cur{l. Sl cel ce s va aIlnge orl de ce necur{le
a sufleIulul (b) sau de om, dln carele curge
smn{a paIulul,
5. Sau cel ce s va aIlnge orl de ce jlvln
necuraI, carea-l spurc pre el, sau de om,
carele-l spurc pre el dup IoaI necur{lla lul,
6. SufleIul, carele s va aIlnge de aceasIea,
necuraI va fl pn seara, s nu mnce dln ceale
sflnIe.
7. Pn ce- va spla Irupul su cu ap l va
apune soarele l curaI va fl, l aIuncl va puIea
mnca dln ceale sflnIe, c plnea a lul easIe.
8.* MorIclune l prlns de fllar s nu mnce,
ca s nu s spurce cu eale. Eu, Domnul.
9. Sl vor pzl pazle Meale, ca s nu alb
penIru eale pcaI, l s moar penIru eale, de
le vor spurca pre eale. Eu, Domnul Dumnezeu,
Cel ce sfln{sc pre el.
1. Sl nlcl unul dln cel de neam sIrln s nu
mnce dln ceale sflnIe, nemearnlcul preoIulul
au nlmlIul nu va mnca dln ceale sflnIe.
11. Iar de va avea preoIul sufleI cu arglnI
cumpraI, acesIa va mnca dln plnlle lul, l
cel nscu{l ln casa lul, l aceIla vor mnca
dln plnlle lul.
12. Sl faIa omulul preoI, de s va mrlIa dup
brbaI de neam sIrln, ea dln prga cea sfnI
nu va mnca.
13. Sl faIa preoIulul, de s va face vduv sau
va fl lpdaI (v), l smn{ nu va fl lnIru ea,
s va lnIoarce la casa IIne-su precum au
fosI ln feIle, dln plnlle IIne-su va mnca,
lar dln cel de neam sIrln nlmenea nu va
mnca dln eale.
14. Sl omul, carele prln neIlln{ va mnca
ceale sflnIe, va adaoge a clncea parIe la
acealea, l va da preoIulul sfnIa.
15. Ca s nu spurce ceale sflnIe ale flllor lul
Israll, care le-au adus el Domnulul.
16. Sl s aduc asupra sa frdeleagea
pcaIulul, mncnd el ceale sflnIe ale lor. C
Eu, Domnul. Cel ce sfln{esc pre el.
17. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
18. ,GrlaIe lul Aaron l flllor lul l la IoaI
adunarea lul Israll, l zl cIr el: Om, om dln
flll lul Israll, sau dlnIr-a vlnlIlcllor carll lcu-
lesc la dnll lnIru Israll, carele va aduce daru-
rlle sale dup IoaI mrIurlslrea sa l dup
IoaI aleagerea sa, cIe vor aduce Domnulul
4. (b) Orl de ce necur{le de morI. 13. (v) Adec,
penIru arderea de IoI.
19. Ceale prllmlIe ale voasIre, fr de prl-
han, parIe brbIeasc, dln clrezl, sau dln
ol, sau dln capre.
2. Nlcl una dln ceale ce au prlhan lnIru
slne s nu aduc Domnulul, penIru c nu va
fl prllmlI voao.
21.* Sl omul, carele va aduce jerIv de
mnIulre Domnulul, osblnd darul ce-l aduce
dln fgduln{, orl dln vole, orl lnIru srb-
Iorlle voasIre dln vol, au dln ol fr de
prlhan, va fl blne plcuI, IoaI prlhana s
nu fle lnIr-lnsul.
22. Orb, sau sIrujlI, sau cu llmba IlaI, sau
cu negel, sau rlos, sau peclnglnos, aceasIea
s nu le aduc Domnulul, l jerIv dlnIru
aceasIea s nu aduce{l pre olIarlu Domnulul.
23. Sl vl{el au oale cu urechlle IlaIe, au cu
coada IlaI, acealea s le junghll {le, lar
penIru fgduln{a Ia nu s vor prllml.
24. Iar crula snI coalele zdroblIe, l c-
rula snI suclIe l IlaIe l smulIe, s nu aducl
aceasIea Domnulul, l ln pmnIul vosIru s
nu face{l.
25. Sl dln mna celul de neam sIrln s nu
aduce{l darurlle Dumnezeulul vosIru dln IoaIe
aceasIea, c sIrlcclune l prlhan easIe
lnIr-lnsele, nu s vor prllml aceasIea voao.
26. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
27. ,Vl{elul sau oala sau capra, dup ce s
va naIe, l va fl eapIe zlle supI mum-sa,
lar a opIa zl l de acl lnalnIe s va prllml
spre darurl, jerIv Domnulul.
28. Sl vaca l oala, pre ea l pre flll el s
nu-l junghlla{l lnIru o zl.
29. Iar de ve{l jerIvl jerIv de bucurle Dom-
nulul, dup plcearea voasIr o ve{l jerIvl.
3. AceasIa lnIru acea zl s va mnca, nu
lsa{l dln crnurl pe dlmlnea{. Eu, Domnul.
31. Sl s pzl{l porunclle Meale l s le face{l
pre eale. Eu, Domnul.
32. Sl s nu spurca{l numele Mleu cel sfnI,
l M volu sfln{l lnIr flll lul Israll. Eu snI
Domnul, Cel ce v sfln{esc pre vol.
33. Cel ce v-am scos pre vol dln pmnIul
EghlpIulul, ca s v flu voao Dumnezeu. Eu,
Domnul.
CAP 23
Pruzncle sdmbete, u Putlor, u pdrgdlor, u sdptdmdnlor,
u sdcerulu, u trdmbjlor, u curdjr u corturlor,
cum trebue sd se prdznuuscd.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll l zl
cIr el: SrbIorlle Domnu-
lul, care le ve{l chema sflnIe, aceasIea snI
srbIorlle Meale:
3. Sease zlle ve{l lucra, lar zloa a eapIea,
{lpaI de la brbaI.
*Ielre
22, 31
Sus
17, 15
2 Leage
14, 21
Iezechll.
44, 31
*2 Leage
15, 21
1.
2.
114
CARTEA LEVITILOR CAP 23
smbI, odlhn chemaI sfnI Domnulul,
nlcl un lucru s nu face{l, smbI easIe
Domnulul ln IoaI lculn{a voasIr.
4. AceasIea snI srbIorlle Domnulul,
chemaIe sflnIe, care le ve{l chema ln vremlle
lor:
5.* n luna dlnIlu, ln paIrusprzeace zlle
ale lunel lnIr serl, pasha Domnulul.
6. Sl ln zloa a clnclsprzeacea a lunel
aceIlla, srbIoarea azlmelor Domnulul,
eapIe zlle azlme s mnca{l.
7. Sl zloa cea dlnIlu chemaI sfnI va fl
voao, nlcl un lucru de slujb s nu face{l.
8. Sl ln eapIe zlle s aduce{l arderl de IoI
Domnulul, l zloa a eapIea chemaI sfnI
va fl voao, nlcl un lucru de slujb s nu
face{l.
9. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
1. ,GrlaIe flllor lul Israll l zl cIr el:
Cnd ve{l lnIra ln pmnIul care Eu-l dau
voao l ve{l scera scerlul lul, ve{l aduce
un znop prga seacerll voasIre la preoI.
11. Sl va aduce znopul lnalnIea Domnulul
prllmlI voao, ln zloa a doao de la zloa cea
dlnIlu ll va aduce preoIul.
12. Sl, ln zloa ln care ve{l aduce znopul, ve{l
face o oale curaI de un an ardere de IoI
Domnulul.
13. Sl jerIva lul doaoazeacea dln fln curaI
fcuI cu unIdelemn, jerIv Domnulul, mlros
de bun mlreazm Domnulul, l Iurnarea el
a paIra a unul ln de vln.
14. Sl plne l splce frecaIe noao s nu
mnca{l pn ln zloa aceasIa, cnd ve{l aduce
darurl Dumnezeulul vosIru. Leage veaclnlc
ln neamurlle voasIre, ln IoaI lculn{a
voasIr.
15.* Sl s numra{l voao dln a doao zl a
smbeIel, dln zloa ln carea ve{l aduce znonul
punerll lnalnIe, eapIe spImnl lnIregl s
numra{l.
16. Pn a doao zl a spImnll cell mal de
pre urm s numra{l clnclzecl de zlle.
17. Sl ve{l aduce jerIv noao Domnulul, dln
lcaurlle voasIre ve{l aduce plnl punere-
lnalnIe, doao plnl dln doaoazeacea de fln
curaI va fl o plne, dosplIe le vor coace
Domnulul dln prga roadelor.
18. Sl lmpreun cu plnlle ve{l aduce eapIe
mlel de un an cura{l, l un vl{el dln clread
l dol berbecl cura{l, care vor fl ardere de IoI
Domnulul, l jerIvele lor l Iurnrlle lor, jerIv
mlros de bun mlreazm Domnulul.
19. Sl ve{l face un {ap dln capre, penIru
pcaI, l dol mlel de un an, care s fle jerIv
de mnIulre, lmpreun cu plnlle ceale dln
rodurlle ceale de prg.
2. Sl le va pune pre eale preoIul cu pl-
22. (a) S nu sfreIl rml{a seacerll {arlnel Iale,
adec: s nu seacerl de IoI, pn ln marglnl,
nlle rodurllor celor dln prg punere-lnalnIea
Domnulul, lmpreun cu cel dol mlel, sflnIe
vor fl Domnulul, vor fl ale preoIulul celul ce
le aduce.
21. Sl ve{l chema zloa aceasIa chemaI
sfnI va fl voao, IoI lucrul de slujb s nu
face{l lnIr-lnsa. Leage veaclnlc lnIru neamu-
rlle voasIre ln IoaI lculn{a voasIr.
22.* Sl, cnd scera{l seacerea pmnIulul
vosIru, s nu sfrl{l rml{a seacerll {arlnll
Iale (a), cnd seacerl Iu l cade dln seacerlle
Iale, s nu le culegl, celul srac l celul ne-
mearnlc s le lal acealea. Eu, Domnul Dum-
nezeul vosIru.
23. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
24.* ,GrlaIe flllor lul Israll, zlcnd: n luna
a eapIea, ln zloa cea dlnIlu a lunel, va fl
voao odlhn, pomenlrea Irmbl{elor, chemaI
sfnI va fl voao.
25. Nlcl un lucru de slujb s nu face{l, cl s
aduce{l ardere de IoI Domnulul.
26. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
27.* ,Sl (b) a zeacea a lunel aceIlla a eap-
Iea, zl de cur{enle chemaI sfnI va fl voao,
lnIru carea ve{l smerl sufleIele voasIre, l ve{l
aduce ardere de IoI Domnulul.
28. Nlcl un lucru s nu face{l ln zloa aceasIa,
c easIe voao aceasIa zl de rugclune, l s
v ruga{l penIru vol lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul vosIru.
29. ToI sufleIul, carele nu s va smerl ln zloa
aceasIa, va perl dln norodul su.
3. Sl IoI sufleIul, carele va face lucru ln
zloa aceasIa, va perl sufleIul acela dln noro-
dul su.
31. Nlcl un lucru s nu face{l. Leage veaclnl-
c lnIru neamurlle voasIre, lnIru IoaIe lcau-
rlle voasIre.
32. SmbIa smbeIelor va fl voao, l s
smerl{l sufleIele voasIre dln a noaoa a lunel,
de seara pn seara, ve{l smbIa smbeIele
voasIre.
33. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
34. ,GrlaIe flllor lul Israll, zlcnd: n
zloa a clnclsprzeacea a lunll aceIlla a
eapIea, srbIoarea corIurllor eapIe zlle
Domnulul.
35. Sl zloa cea dlnIlu chemaI sfnI
va fl, nlcl un lucru de slujb s nu face{l
lnIr-lnsa.
36.* SeapIe zlle ve{l aduce arderl de IoI
Domnulul, l zloa a opIa chemaI sfnI va
fl voao, l ve{l aduce arderl de IoI Domnulul.
Ielre easIe, nlcl un lucru de slujb s nu
face{l.
37. AceasIea-s srbIorlle Domnulul, care
le ve{l chema chemaIe sflnIe, ca s aduce{l
aducerl Domnulul arderl de IoI, l jerIvele
lor, l Iurnrlle lor dln zl ln zl.
holda Ia. 27. (b) Adec, zloa.
*Ielre
12, 28
[18]
Numer.
28, 16
*2 Leage
16, 9
*Sus
19, 9
*Nume.
9 [29], 1
*Sus
16, 29
[Numeri]
29, 7
Ioan
7, 37
*Ioan
7, 37
115
CARTEA LEVITILOR CAP 23 SI 24
38. Afar de smbeIele Domnulul, l afar
de darurlle voasIre, l afar de IoaIe fgdu-
ln{ele voasIre, l afar de ceale de bunvole
ale voasIre, care ve{l da Domnulul.
39. Sl ln zloa a clnclsprzeace a lunel ace-
Illa a eapIea, dup ce ve{l sIrnge roadele
pmnIulul, s {lne{l srbIoare Domnulul
eapIe zlle: ln zloa dlnIlu, odlhn, l ln zloa
a opIa, odlhn.
4. Sl ve{l lua ln zloa dlnIlu rod frumos de
lemn l ramurl de flnlc l sIlprl de lemn da-
sls l slcll l sIlprl de agn de la ru, l v
ve{l vesell lnalnIea Domnulul Dumnezeulul
vosIru.
41. SeapIe zlle ln an leage veaclnlc lnIru
neamurlle voasIre, ln luna a eapIea ve{l
prznul aceasIa.
42. n corIurl ve{l lcul eapIe zlle, IoI
moIeanul lnIru Israll va lcul ln corIurl.
43. Ca s vaz semln{llle voasIre c ln corIurl
am fcuI a lcul pre flll lul Israll, cnd l-am
scos pre el dln pmnIul EghlpIulul. Eu,
Domnul Dumnezeul vosIru.
44. Sl au spus Molsl srbIorlle Domnulul
flllor lul Israll.
CAP 24
leugeu oreumeu u sd impoJob cunJlele, pdnle
puner-inunte, peJeupsu lultorlor u ucgdtorlor.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,PorunceaIe flllor lul Israll
s aduc la Ilne unIdelemn de
maslln, curaI l llmpede, la lumln, s arz
lumln pururea, afar de caIapeIeazm, ln
corIul mrIurlel.
3. Sl o vor aprlnde Aaron l flll lul de seara
pn dlmlnea{a, lnalnIea Domnulul, pururea.
Leage veaclnlc ln neamurlle voasIre.
4. n sfeanlcul cel curaI ve{l aprlnde
lumlnlle lnalnIea Domnulul, pn dlmlnea{a.
5. Sl ve{l lua fln curaI l ve{l face
dlnIr-lnsa doaosprzeace plnl, dln doao, a
zeacea s fle o plne.
6. Sl le ve{l pune pre eale doao punerl, ease
plnl o punere pre masa cea curaI, lnalnIea
Domnulul.
7. Sl ve{l pune la fleIecarea punere Imle
curaI l sare, l vor fl plnlle lnIru pomenlre
puse lnalnIea Domnulul.
8. n IoaI smbIa s vor pune lnalnIea
Domnulul, de la flll lul Israll, leage veaclnlc.
9.* Sl vor fl ale lul Aaron l ale flllor lul, l
le vor mnca ln loc sfnI, c snI SflnIele
SflnIelor. AceasIa va fl a lor dln ceale ce s
jerIvesc Domnulul, leage veaclnlc.
1. Sl au lelI feclorul unel lsrallIeanc, l
acesIa era feclor de eghlpIean lnIr flll lul
Israll, l s-au sfdlI ln Iabr cel dln lsrall-
Iean cu un om lsrallIean.
16. (a) Cea laIlneasc are: cnd sudule sau blasIm
11. Sl numlnd feclorul cel dln mulare ls-
rallIean, numele au blsImaI, l l-au adus
pre el la Molsl, l numele mumel lul era
SalomlI, faIa lul Davrl dln smn{a lul Dan.
12. Sl l-au pus pre el ln Iemnl{, ca s-l
judece, dup cum va poruncl Domnul.
13. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
14. ,ScoaIe afar de Iabr pre cel ce au
blsImaI, l Io{l cel ce l-au auzlI s pule
mlnlle pre capul lul l s-l uclz cu pleIrl
IoaI adunarea.
15. Sl grlaIe flllor lul Israll, l zl cIr dn-
ll: Omul, carele va blsIma pre Dumne-
zeu, pcaI va avea.
16. Iar carele va numl numele Domnulul
cu moarIe s se omoar, cu pleIrl s-l uclz
IoaI adunarea lul Israll, orl venlIlc, orl
moIean, cnd numeaIe el (a) numele
Domnulul, s moar.
17. Sl omul,* carele va lovl sufleIul o-
menesc l va murl, cu moarIe s se omoa-
r.
18. Sl carele va lovl doblIoc l va murl, s
plIeasc sufleI penIru sufleI.
19. Sl de va vIma neIlne pre deaproapele
su, cum au fcuI el, aea s l se fac l lul.
2.* FrnIur penIru frnIur, ochlu penIru
ochlu, dlnIe penIru dlnIe, dup cum va
vIma pre om, aea s se fac l lul.
21. Cel ce va lovl pre om l va murl, cu
moarIe s se omoar.
22. O drepIaIe s fle celul nemearnlc l celul
moIean, c Eu snI Domnul Dumnezeul
vosIru.
23. Sl au grlI Molsl flllor lul Israll, l pre
cel ce au blsImaI l-au scos afar de Iabr
l l-au ucls cu pleIrl, l flll lul Israll au fcuI
precum au porunclI Domnul lul Molsl.
CAP 25
leuge pentru unul ul eupteleu, uJecd u sdmbete,
pentru unul ul cnczecleu, uJecd ul slobozene,
pentru cu sd nu sd u cumdtd Je lu jruj, nc sd se
usupreuscd cu robe oeucncd, c mu odrtos ce
puteurnc sd- rdscumpere Je lu oentc.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
ln munIele Slnall, zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll l zl
cIr dnll: Dup ce ve{l
lnIra ln pmnIul care-l dau Eu voao,* s va
odlhnl pmnIul, care-l dau Eu voao,
smbIa Domnulul.
3. Sease anl vel smna {arlna Ia, l ease
anl vel Ila vlla Ia l vel aduna roada el.
4. Iar ln al eapIelea an, smbI, odlhn
va fl pmnIulul, smbI Domnulul, {arlna
Ia nu o vel smna l vlla Ia nu o vel Ila.
5. Sl ceale ce cresc sngure ale {arlnel Iale
s nu le seacerl, l sIrugurul sfln{enlel
el numele Domnulul.
*Sus
8, 31
Ielre
29, 32
1.
2.
*Ielre
21, 12
*Ielre
21, 24
2 Leage
19, 21
MaIel
5, 38
*Ielre
23, 11
1.*
2.
116
CARTEA LEVITILOR CAP 25
Iale (a) s nu-l culegl, an de odlhn s fle
pmnIulul.
6. Sl vor fl smbeIele pmnIulul bucaIe
(b) {le, l slugll Iale l slujnlcll Iale l nlml-
Iulul Iu l nemearnlculul care lculaIe la
Ilne.
7. Sl doblIoacelor Iale l flerllor celor dln
pmnIul Iu va fl IoaI roada lul de mncaI.
8. Sl vel numra {le eapIe odlhne de anl,
de eapIe orl eapIe anl, l vor fl {le eapIe
spImnl de anl paIruzecl l noao de anl.
9. Sl ve{l vesIl cu glas de Irmbl{ ln
pmnIul vosIru ln luna a eapIea, ln zloa a
zeacea a lunel, ln zloa cur{lrel ve{l vesIl cu
Irmbl{ ln IoI pmnIul vosIru.
1. Sl ve{l sfln{l anul al clnclzecllea, l ve{l
sIrlga slobozlre pre pmnI IuIuror celor ce
lculesc pre dnsul. Anul slobozlrel va fl voao
semn, ca s se lnIoarc fleIecarele la molla
sa l fleIecarele la famlllla sa v ve{l
lnIoarce.
11. Semn de slobozenle va fl acesIa voao,
anul a clnclzeacllea an va fl voao; s nu
smna{l, nlcl s secera{l ceale ce cresc dln
slne, nlcl culeage{l ceale sfln{lIe ale lul.
12. PenIru c easIe semnul slobozenlel, sfnI
va fl voao, dln cmpurl ve{l mnca rodurlle
lul.
13. n anul acesI de slobozenle s va lnIoarce
fleIecarele la molla sa.
14. Iar de vel vlnde lucru de vnduI deaproa-
pelul Iu l de vel cumpra de la deaproapele
Iu ceva, s nu ncjeasc omul pre deaproa-
pele.
15. Dup numrul anllor celor de la cel de
slobozenle, vel cumpra de la deaproapele;
dup numrul anllor, rodurllor va vlnde {le.
16. Dup cI de mul{l anl vor fl, va lnmul{l
pre{ul su, l dup cI mal pu{lnl anl vor fl,
va lmpu{lna pre{ul su, de vreame ce dup
numrul rodurllor sale, aea va vlnde {le.
17. S nu ncjeasc (v) omul pre dea-
proapele su, cl s Ie Ieml de Domnul Dum-
nezeul Iu. Eu snI Domnul Dumnezeul
vosIru.
18. Sl s face{l IoaIe drepI{lle Meale, l
IoaIe judec{lle Meale s le pzl{l l s le
face{l pre eale, l ve{l lcul fr de frlc pre
pmnI.
19. Sl va da pmnIul rodurlle sale, l ve{l
mnca lnIru sa{lu, l ve{l lcul fr de frlc
pre dnsul.
2. Iar de ve{l zlce: 'Ce vom mnca ln anul
acesIa al eapIelea, de nu vom smna l de
nu vom aduna rodurlle noasIre?'
21. Sl Eu volu IrlmlIe blagoslovenlla Mea
5. (a) Sl sIrugurul sfln{enlel Iale, adec al anulul,
sau dln anul care easIe sfln{lI l de odlhn. 6. (b)
Sl vor fl rodurlle pmnIulul dln anul cel de odlh-
n deobIe {le l slugll Iale. 17. (v) S nu n-
ln anul al easelea, l va face rodurlle sale
pe Irel anl,
22. Sl ve{l smna ln anul al opIulea, l ve{l
mnca dln roade vechl pn la al noaolea
an, pn ce vor venl rodurlle lul, ve{l mnca
ceale vechl ale celor vechl.
23. Sl pmnIul nu s va vlnde de IoI (g),
penIru c al Mleu easIe pmnIul, c vol
nemearnlcl l vlnlIlcl snIe{l lnalnIea Mea.
24. Sl penIru IoI pmnIul moIenlrll voasIre
rscumprarea pmnIulul ve{l da.
25. Iar de va srcl fraIele Iu, cel ce easIe
cu Ilne, l va vlnde dln molla sa, l va venl
cel ce easIe rudenle aproape cu el, l va
rscumpra vnzarea fraIelul su.
26. Iar de nu va avea neIlne rudenle, l va
avea la mn, l s va afla c are desIul ca s
poaI rscumpra,
27. AIuncl va socoIl anll vnzrll lul, l ce
lnIreace va lnIoarce omulul carele l-au vnduI
lul, l s va lnIoarce la molla sa.
28. Iar de nu va avea mna lul de ajuns ca
s-l lnIoarc lul, va fl vnzarea acelul ce o
au cumpraI pn la al easlea an al
slobozlrel, l va lel ln slobozlre l s va
lnIoarce la molla sa.
29. Iar de va vlnde clneva cas lculI lnIr-o
ceIaIe zldlI l o va puIea rscumpra, pn
s va umplea un an de zlle o va puIea
rscumpra.
3. Iar de nu s va rscumpra pn s va
pllnl un an lnIreg, s va lnIrl casa carea
easIe ln ceIaIea cea zldlI, de sIIuI s fle
acelul ce o au cumpraI, lnIru neamurlle lul,
l nlcl ln anul slobozlrel nu s va puIea
rscumpra.
31. Iar cslle ceale de prln saIele care nu
au zld prlmprejur s vor socoIl ca {arlna
pmnIulul, aceasIea IoIdeauna s vor puIea
rscumpra l ln anul cel de slobozenle vor
lel.
32. Sl ceI{lle levl{llor, casele ceI{llor
molel lor IoIdeauna le vor puIea rscumpra
levl{ll.
33. Sl orlcarele va rscumpra de la levl{l
(d), ln slobozenle va lel cea vnduI a ceI{ll
molel lor, penIru c casele ceI{llor levl{llor
snI mole lor lnIr flll lul Israll.
34. Sl {arlnlle ceale osblIe ceI{llor lor nu
s vor vlnde, penIru c mole veaclnlc easIe
lor aceasIa.
35. Iar de va srcl fraIele Iu, cel ce
easIe cu Ilne, l nu va puIea cu mlnlle la
Ilne, sprljlneaIe-l pre el ca pre un venlIlc
l nemearnlc, ca s Irlasc fraIele Iu cu
Ilne.
cjeasc, s nu lneale omul. 23. (g) Grece.: Nu s
va vlnde Iare, adec sIIornlc, veaclnlc, veclnlceaIe.
33. (d) Adec: ln anul slobozenlel.
117
CARTEA LEVITILOR CAP 25 SI 26
36. S nu lal de la el camI, nlcl mal mulI
decI l-al daI, cl s Ie Ieml de Dumnezeul
Iu, Eu snI Domnul, ca s Irlasc fraIele
Iu cu Ilne.
37. ArglnIul Iu s nu-l dal lul ln camI l
penIru cIlg, s nu dal lul bucaIele Iale.
38. Eu, Domnul Dumnezeul vosIru, Cel ce
v-am scos pre vol dln pmnIul EghlpIulul,
ca s v dau pmnIul lul Hanaan l s v flu
voao Dumnezeu.
39. Iar de va venl la srcle fraIele Iu l
s va vlnde {le, s nu-{l slujeasc slujb de
rob.
4. Ca un nlmlI sau nemearnlc s-{l fle {le,
pn la anul slobozenlel va lucra la Ilne.
41. Sl ln slobozenle va lel el l flll lul cu
dnsul, l va mearge la neamul su, l la
molla sa cea prlnIeasc s va lnIoarce.
42. PenIru c robll Mlel snI aceIla, pre carll
l-am scos dln pmnIul EghlpIulul, nu s va
vlnde cu vnzare de rob.
43. S nu-l lngreolezl pre el cu osIeneal, cl
Ie Ieame de Domnul Dumnezeul Iu.
44. Sl slug l slujnlc, orlc{l vor fl {le dln
neamurlle ceale ce snI lmprejurul Iu, dlnIru
aceIla ve{l cumpra rob l roab.
45. Sl dln flll nemearnlcllor, carll snI lnIr
vol, dlnIru aceIla ve{l cumpra l dln rudele
lor, c{l s vor naIe ln pmnIul vosIru vor
fl voao de mole.
46. Sl ve{l lmpr{l pre el flllor voIrl dup
vol, l ll ve{l moIenl ln veacl; lar dln fra{ll
voIrl, dln flll lul Israll, nlmenea s nu asu-
preasc pre fraIele su cu osIeneale.
47. Iar de va avea venlIlcul sau nemear-
nlcul, carele easIe la Ilne, l, srclnd fraIele
Iu, s va vlnde pre slne venlIlculul sau ne-
mearnlculul celul de la Ilne sau celul dln
neam venlIlc,
48. Dup ce s va vlnde lul, s va puIea
rscumpra, unul dlnIr fra{ll lul va rscum-
pra pre el.
49. FraIele IIne-su, au fllul fraIelul IIne-su
va rscumpra pre el, au dln rudenllle ceale
IrupeIl dln smln{lla lul va rscumpra pre
el; lar de va avea, cu mlnlle sale s va rscum-
pra pre slne.
5. Sl va socoIl cu cel ce l-au cumpraI pre
el, dln anul ln care s-au vnduI pre slne lul
pn la anul slobozlrel, l va fl arglnIul
vnzrll lul ca a nlmlIulul, dln an ln an va fl
cu el.
51. Iar de va fl la clneva mal mul{l anl, dup
numrul lor va lnIoarce rscumprarea sa dln
arglnIul vnzrll sale.
52. Iar de va rmnea pu{lnIel dln anl pn
la anul slobozlrel, va socoIl dup anll lul.
53. Sl va lnIoarce rscumprarea sa, ca un
nlmlI dln an ln an va fl cu el, nu-l vel
1. (a) Adec: chlpurl sau ldoll. 11. (b) Cea jl-
ncjl pre el cu osIeneal lnalnIea Ia.
54. Iar de nu s va rscumpra prln
aceasIea, va lel ln anul slobozenlel el l
pruncll lul cu dnsul.
55. C flll lul Israll Mle snI robl, al Mlel
slugl snI aceIla, pre carll Eu l-am scos dln
pmnIul EghlpIulul.
CAP 26
Celor ce oor jneu poruncle lu Dumnezeu bune l sd
jdgdJuesc, urd celor ce nu le oor jneu, multe reule.
u, Domnul Dumnezeul vosIru.
* S nu v face{l voao (a) fcuIe
de mn, nlcl clopllIe, nlcl
sIlp s nu v rdlca{l, nlcl
pllaIr smn s nu pune{l ln pmnIul
vosIru, ca s v lnchlna{l lul. Eu snI
Domnul Dumnezeul vosIru.
2. SmbeIele Meale s le pzl{l, l de ceale
sflnIe ale Meale s v Ieame{l. Eu snI
Domnul.
3.* De ve{l umbla lnIru porunclle Meale l
de ve{l pzl lnv{Iurlle Meale l le ve{l face
pre eale,
4. Volu da voao ploale ln vreamea sa, l
pmnIul va da rodurlle sale, l leamnele
cmpllor vor da rodul su.
5. Sl va ajunge Irlerlul vosIru la culesul
vlllor, l culesul va ajunge la smnIur, l
ve{l mnca plnea voasIr lnIru sa{lu, l ve{l
lcul fr de frlc ln pmnIul vosIru, l
rzbolu nu va Ireace prln pmnIul vosIru.
6. Sl volu da pace ln pmnIul vosIru, l
ve{l dorml, l nu va fl clne s v sparle pre
vol, l volu pllarde flerlle ceale reale dln
pmnIul vosIru.
7. Sl ve{l gonl pre vrjmall voIrl, l vor
cdea lnalnIea voasIr ucll.
8. Sl vor gonl clncl dln vol o suI, l o suI
dln vol vor gonl zeace mll, l vor cdea
vrjmall voIrl lnalnIea voasIr de sable.
9. Sl volu cuIa spre vol, l volu blagoslovl
pre vol, l volu creaIe pre vol, l volu lnmul{l
pre vol, l volu lnIrl legIura Mea cu vol.
1. Sl ve{l mnca ceale vechl, l ceale vechl
ale celor vechl, l ceale vechl dlnalnIea celor
noao le ve{l lpda.
11. Sl volu pune legIura Mea (b) lnIru vol,
l nu va url sufleIul Mleu pre vol.
12.* Sl volu umbla lnIru vol, l volu fl voao
Dumnezeu, l vol ve{l fl Mle norod.
13. Eu snI Domnul Dumnezeul vosIru, Cel
ce v-am scos pre vol dln pmnIul Eghlp-
Iulul, cnd era{l vol robl, l am rupI legIura
jugulul vosIru, l v-am scos pre vol cu
lndrzneal.
14.* Iar de nu M ve{l asculIa, nlcl ve{l
dov. l cea grece. de la VaIlcan are: l volu pune
corIul Mleu lnIru vol.
*Ielre
2, 4
2 Leage
5, 8
Psalm
96, 7
*2 Leage
28, 1
*2 Cor.
6, 16
*2 Leage
28, 15
1.
118
CARTEA LEVITILOR CAP 26
face porunclle Meale aceasIea,
15. Cl nu v ve{l pleca lor l judec{llor Meale,
l de s va lngreola sufleIul vosIru, ca s nu
face{l vol IoaIe porunclle Meale, l ca s
sIrlca{l legIura Mea,
16. Sl Eu volu face voao aea: Aduce-volu
asupra voasIr llps, l rla l glblnarea va
orbl ochll voIrl l va Iopl sufleIul vosIru, l
ve{l semna ln zdar smln{ele voasIre, l le
vor mnca lmproIlvnlcll voIrl.
17. Sl volu pune fa{a Mea asupra voasIr, l
ve{l cdea lnalnIea vrjmallor voIrl; l vor
gonl pre vol cel ce v ursc pre vol, l ve{l fugl
negonlndu-v nlmenea.
18. Sl de nu M ve{l asculIa nlcl aea, volu
adaoge a v pedepsl pre vol de eapIe orl (v)
penIru pcaIele voasIre.
19. Sl volu frnge sume{lla mndrlel voasIre,
l volu pune voao cerlul ca de fler l pmnIul
vosIru ca de aram.
2. Sl va fl ln zdar Irlla voasIr, l pmnIul
vosIru nu va da smn{a sa, l lemnul {arlnll
voasIre nu va da rodul su.
21. Sl deaca l dup aceasIa ve{l umbla pre
de laIurl l nu ve{l vrea s M asculIa{l, volu
adaoge voao eapIe bIl dup pcaIele
voasIre.
22. Sl volu IrlmlIe asupra voasIr flerlle ceale
slbaIece ale pmnIulul, l vor mnca pre
vol l vor Iopl doblIoacele voasIre, l volu
lmpu{lna pre vol, l s vor pusIll clle voasIre.
23. Sl, de nu v ve{l lnv{a cu aceasIea, cl
ve{l venl cIr Mlne rIclnd,
24. Sl Eu volu venl la vol cu mnle mare, l
volu lovl l Eu pre vol de eapIe orl penIru
pcaIele voasIre.
25. Sl volu aduce presIe vol sable, carea
lzbndeaIe lzbnda legIurel, l ve{l fugl ln
ceI{lle voasIre, l volu IrlmlIe moarIe presIe
vol, l v ve{l da ln mlnlle vrjmallor voIrl.
26. Cnd volu necjl pre vol cu llps de plne,
l vor coace zeace mulerl plnlle voasIre
lnIr-un cupIorlu, l vor da plnlle voasIre cu
cumpna, l ve{l mnca, l nu v ve{l sIura.
27. Iar de nu M ve{l asculIa nlcl cu aceasIea,
l ve{l venl la Mlne rIclnd,
28. Sl Eu volu venl la vol cu mnle mare, l
volu pedepsl l Eu pre vol de eapIe orl, dup
pcaIele voasIre.
29. Sl ve{l mnca Irupurlle feclorllor voIrl,
l Irupurlle feaIelor voasIre ve{l mnca.
3. Sl volu pusIll sIlpll voIrl, l volu sIrlca
ceale de lemn fcuIe de mlnlle voasIre, l
volu pune oasele voasIre presIe oasele ldolllor
voIrl, aea va url pre vol sufleIul Mleu.
31. Sl volu pune ceI{lle voasIre pusIll,
l volu pusIll ceale sflnIe ale voasIre, l
18. (b) De eapIe orl, adec de mulIe orl. C prln
eapIe la jldovl s ln{leage de mulIe orl. 41. (g)
nu volu mlrosl mlrosul jerIvelor voasIre.
32. Sl volu pusIll Eu pmnIul vosIru, cI s
vor mlra de dnsul vrjmall voIrl, cel ce
lculesc pre dnsul.
33. Sl volu rslpl pre vol lnIr neamurl, l va
Iopl pre vol sablla cea gonlIoare, l va fl
pmnIul vosIru pusIllu, l ceI{lle voasIre vor
fl pusIll.
34. AIuncl vor plcea pmnIulul smbeIele
sale, ln IoaIe zllele pusIleI{ll sale, cnd vol
ve{l fl ln pmnIul vrjmallor voIrl.
35. AIuncl va odlhnl pmnIul l vor plcea
lul smbeIele sale, ln IoaIe zllele pusIleI{ll
sale va odlhnl care nu au odlhnlI ln smbeIele
voasIre, cnd lcula{l pre dnsul.
36. Sl celor rmal dlnIr vol volu bga frlc
ln lnlma lor, ln pmnIul vrjmallor lor, l
va gonl pre el glasul frunzll ce s mlc, l
vor fugl, ca cum ar fugl de la rzbolu, l vor
cdea negonlndu-l nlmenea.
37. Sl vor cdea negonl{l de nlmenea, l va
Ireace cu vedearea fraIe pre fraIe, ca l la
rzbolu, negonlndu-l nlmenea, l nu ve{l puIea
sIa lmproIlva vrjmallor voIrl.
38. Sl ve{l perl lnIr neamurl, l va mnca pre
vol pmnIul vrjmallor voIrl.
39. Sl cel ce vor rmnea dlnIr vol s vor
sIrlca penIru pcaIele sale l penIru pcaIele
prln{llor sl, ln pmnIul vrjmallor sl s
vor Iopl.
4. Sl vor mrIurlsl pcaIele sale l pcaIele
prln{llor sl, penIru c au clcaI leagea l M-au
IrecuI cu vedearea, l au venlI lnalnIea Mea
pre de laIurl.
41. Sl Eu am venlI la el cu mnle mare, l volu
pllarde pre el ln pmnIul vrjmallor lor,
aIuncl s va rulna lnlma lor cea neIlaI
lmprejur, l aIuncl le va prea ru penIru
pcaIele sale (g).
42. Sl-Ml volu aduce amlnIe de legIura lul
Iacov l de legIura lul Isaac, l de legIura lul
Avraam ml volu aduce amlnIe, l de pmnI
ml volu aduce amlnIe.
43. Sl pmnIul va rmnea de el, aIuncl va
odlhnl pmnIul ln smbeIele sale, cnd va fl
pusIllu de el, l el vor lua frdeleglle sale,
penIru c au IrecuI cu vedearea judec{lle
Meale, l porunclle Meale nu le-au prllmlI
sufleIul lor.
44. Sl, ca cum nu ar fl el ln pmnIul vrj-
mallor lor, nu l-am IrecuI cu vedearea pre el,
nlcl l-am urI pre el, ca s-l plerz pre el, l s
sIrlc legIura Mea cea cu el, c Eu snI Domnul
Dumnezeul lor.
45. Sl-Ml volu aduce amlnIe de legIura Mea
cea dlnIlu, cnd l-am scos pre el dln pmn-
Iul EghlpIulul, dln casa roblel lnalnIea neamu-
rllor, ca s le flu lor Dumnezeu. Eu snI
Domnul.
Cea veach. l cea grece.: aIuncl blne vor vol pcaIele sale.
Ieremla
2, 17
Malah.
2, 2
119
CARTEA LEVITILOR CAP 26 SI 27
46. AceasIea snI judec{lle Meale, l
porunclle Meale, l leagea carea o au daI
Domnul lnIr Sne l lnIr flll lul Israll, ln
munIele Slnall ln mna lul Molsl.
CAP 27
Multe leg sd Juu pentru jdgdJunjd suu pentru lucrurle
ceule Jute lu Dumnezeu prn jdgdJunjd, pentru
pldtreu uceloru u zdcuule.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll, l
zl cIr el: Omul, cel ce va
fgdul fgduln{, ca s fle pre{ul sufleIulul
su Domnulul,
3. Va fl pre{ul celul ce easIe parIe
brbIeasc, de la doaozecl de anl pn la
easezecl de anl, va fl pre{ul lul clnclzecl de
dldrahme de arglnI, cu cumpna cea sfnI.
4. Iar a fmell va fl pre{ul Irelzecl de
dldrahme.
5. Iar de va fl de la clncl anl pn la doao-
zecl de anl, va fl pre{ul brbaIulul doaozecl
de dldrahme, lar al fmell zeace dldrahme.
6. Iar de la o lun pn la clncl anl, va fl
pre{ul brbaIulul clncl dldrahme de arglnI,
lar al fmell Irel dldrahme de arglnI.
7. Iar de va fl de la easezecl de anl ln
sus, de va fl brbaI, va fl pre{ul lul clnclspr-
zeace dldrahme de arglnI, lar al fmell
zeace dldrahme.
8. Iar de va fl srac l nu va puIea da
pre{ul, va sIa lnalnIea preoIulul l-l va pre{ul
preoIul, dup puIln{a celul ce au fgdulI,
l-l va pre{ul pre el preoIul.
9. Iar de va fl dln doblIoacele care le aduc
el dar Domnulul, care va da Domnulul va fl
sfnI.
1. S nu schlmbe cel bun pre cel ru, nlcl
cel ru pre cel bun, lar de-l va schlmba, s
schlmbe doblIoc pre doblIoc, l va fl l cel
schlmbaI l cel cu care l-au schlmbaI sfnI.
11. Iar de va fl dln doblIoacele ceale necu-
raIe, dln care nu s aduce dar Domnulul, va
pune doblIocul lnalnIea preoIulul.
12. Sl-l va pre{ul preoIul de bun l de ru,
l, dup cumu-l va pre{ul preoIul, aea va sIa.
13. Iar de rscumprnd ll va rscumpra,
de va da a clncea presIe pre{ul lul.
14. Sl omul carele va sfln{l casa sa sfnI
Domnulul, o va pre{ul preoIul de bun l de
rea, l, dup cum o va pre{ul preoIul, aea va
sIa.
15. Iar cel ce l-au sfln{lI casa, l de va
rscumpra casa sa, va da a clncea dln
arglnIul pre{ulul mal mulI, l va fl a lul.
16. Iar de va sfln{l omul Domnulul dln
{arlna molel sale, aIuncl va fl pre{ul dup
smn{a lul, o msur de orz cu clnclzecl
de dldrahme de arglnI.
17. Iar de va sfln{l {arlna sa dln anul
slobozlrel, dup pre{ul su va sIa.
18. Iar de va sfln{l {arlna sa dup slobozlre,
va socoIl lul preoIul arglnIul dup numrul
anllor care mal snI pn la anul slobozlrel,
l s va lmpu{lna dln pre{ulrea lul.
19. Iar de va rscumpra {arlna sa cel ce o
au sfln{lI, va adaoge a clncea parIe dln arglnI
la pre{ul el l va fl a lul.
2. Iar de nu va rscumpra {arlna, cl va
vlnde {arlna alIul om, mal mulI nu o va
rscumpra pre ea.
21. Cl va fl {arlna, dup ce va Ireace slobo-
zenlla, sfnI Domnulul, ca l pmnIul cel
osblI preoIulul, mole va fl.
22. Iar de va sfln{l Domnulul {arln
cumpraI, carea nu easIe dln {arlna molel
sale,
23. Va socoIl lul preoIul sfrlIul pre{ulul dln
anul slobozenlel, l va da pre{ul ln zloa aceaea
sfnI Domnulul.
24. Sl ln anul cel de slobozenle, s va lnIoarce
{arlna la omul de la carele o au cumpraI, a
crula era molla pmnIulul.
25. Sl IoI pre{ul va fl cu cumpenele ceale
sflnIe,* de doaozecl de oboll va fl drahma.
26.* Sl IoI cel lnIlu nscuI, care s va naIe
lnIru doblIoacele Iale, va fl a Domnulul, l
nu-l va sfln{l nlmenea, orl vl{el, orl oale fle, a
Domnulul easIe.
27. Iar de va fl dln doblIoacele ceale necu-
raIe, va schlmba dup pre{ul lul, l a clncea
parIe dln pre{ va mal adaoge, l va fl a lul.
Iar de nu-l va rscumpra, s va vlnde dup
pre{ul lul.
28.* Iar IoI darul, care-l va sfln{l omul
Domnulul, dln IoaIe cIe are el, de la om pn
la doblIoc, l dln {arlna molel sale, nu s va
vlnde, nlcl s va rscumpra. Sl IoI darul
SfnIa SflnIelor va fl Domnulul.
29. Sl IoI darul care s va sfln{l de la oamenl
nu s va rscumpra, cl cu moarIe s va omorl.
3. Sl IoaI a zeacea parIe a pmnIulul, dln
smn{a pmnIulul l dln roada lemnulul, a
Domnulul easIe, sfnI Domnulul.
31. Iar de, rscumprnd, va rscumpra
omul zclulala sa, va adaoge la ea a clncea
parIe mal mulI, l va fl a lul.
32. Sl IoI ce easIe a zeacea dln vacl l dln ol,
l IoI ce vlne la numr supI Iolag, a zeacea va
fl sfnI Domnulul.
33. S nu schlmbl cel bun cu cel ru, nlcl cel
ru cu cel bun, lar de vel schlmba, l cel
schlmbaI l cel cu care l-au schlmbaI va fl
sfnI, nu s va rscumpra.
34. AceasIea snI porunclle care au porunclI
Domnul lul Molsl, cIr flll lul Israll, ln mun-
Iele Slnall.
1.
2.
*Ielre
3, 13
Numer.
3, 47
Iezechle
45, 12
*Face.
[Ielre]
13, 2
*Isus N.
6, 17
25
12
CARTEA NUMERILOR CAP 1 SI 2
CARTEA NUMERILOR
CuvnI lnalnIe
nIru aceasI carIe, osblIe numrrl ale norodulul jldovesc s fac, l mal
vrIos a celor ce puIea purIa arme, de la care numrrl l carIea nume
l-au luaI, l s zlce CarIea Numerllor. Cuprlnde carIea aceasIa fapIele
lul Molsl, care ln Irelzecl l noao de anl le-au fcuI, adec dln luna a doao
a anulul al dollea dup lelre dln EghlpI, pn la lncepuIul lunll a unsprzeacelea
a anulul al paIruzecllea. Cum c carIea aceasIa de Molsl easIe scrls, dln ceale ce
s-au zls ln CuvnIul lnalnIe la ceale clncl cr{l a lul Molsl, s adevereaz, l
fllndc Molsl, ln Leagea sa, pre lsrallIeanl ll lndeamn ca s-l aduc amlnIe de
ceale ce s-au lnImplaI cu Hore l cu DaIan l Avlron, Irbula ca lnImplarea lor
s o fle scrls. Apol, fllndc IoaI pollIlla jldovllor sIa lnIru osblrea neamurllor
flllor lul Israll, l lnIru rndulala levl{llor, ghenealoghlla sau naIerlle lor nu le-au
puIuI lsa Molsl nescrlse; c nu puIea sIa osblrea neamurllor l rndulala levl{llor,
deaca naIerlle s-ar fl amesIecaI.
CAP 1
NumdrdnJu-sd bdrbuj ce Je ouste Jn Jouosprdzeuce neumur ule lu lsrul, j lu leo sd rdnJuesc spre purtureu
cortulu.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
ln pusIlla Slnall, ln corIul
mrIurlel, ln zloa dlnIlu a
lunel a doao, ln anul al dollea,
dup ce au lelI el dln pmnIul EghlpIulul,
zlcnd:
2.* ,Numra{l IoaI adunarea flllor lul
Israll, dup neamurlle lor, dup casele
famlllllor lor, dup numrul numelor lor,
dup capeIele lor.
3. ToI brbaIul de la doaozecl de anl l
mal ln sus, IoI cel ce poaIe lel la oasIe ln
Israll, numra{l-l pre el cu puIearea lor, Iu
l Aaron numra{l pre el.
4. Sl s fle cu vol un brbaI dln fleIecare
neam, brbaIul cel mal dlnIlu ln casa mal-
marllor sl s fle.
5. Sl aceasIea snI numele brba{llor carll
vor fl cu vol. DlnIr a lul Ruvln, Ellsur, fllul
lul Sedlur.
6. DlnIr-a lul Slmeon, Solamlll, fllul lul
Surlsadal.
7. DlnIr-a lul Iuda, Nason, fllul lul Amlna-
dav.
8. DlnIr-a lul Isahar, NaIanall, fllul lul
Sogar.
9. DlnIr-a lul Zavulon, Ellav, fllul lul Helon.
1. DlnIru flll lul Ioslf, dlnIr-a lul Efralm,
Ellsama, fllul lul Emlud. DlnIr-a lul Manasl,
Gamallll, fllul lul Fadasur.
11. DlnIr-a lul Venlamln, Avldan, fllul lul
Gadeonl.
12. DlnIr-a lul Dan, Ahlezer, fllul lul Amlsa-
dal.
13. DlnIr-a lul Aslr, Faghell, fllul lul Ehran.
14. DlnIr-a lul Gad, Ellsaf, fllul lul Ragull.
15. DlnIr-a lul NefIallm, Ahlre, fllul lul
Enan.
16. AceIla s-au chemaI de la adunare mal-
marll neamurllor, dup famllllle lor, snI
mal-marll lul Israll presIe mll.
17. Sl au luaI Molsl l Aaron pre brba{ll
aceIla, carll pre nume s-au numlI.
18. Sl au sIrns IoaI adunarea ln zloa
dlnIlu a lunel a anulul al dollea, l s-au
numraI dup rudele lor, dup famllllle lor,
dup numrul numelor lor, de la doaozecl
de anl l mal sus, IoI brbaIul dup capul
su.
19. Precum au porunclI Domnul lul Molsl,
l s-au numraI el ln pusIlla Slnall.
2. Sl au fosI flll lul Ruvln, celul lnIlu
nscuI a lul Israll, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele molllor lor, dup
numrul numelor lor, dup capul lor, Io{l
brba{ll de la doaozecl de anl l mal sus,
Io{l carll lase cu puIeare.
21. Numrul celor dln neamul lul Ruvln,
paIruzecl l ease de mll l clncl suIe.
22. Sl flll lul Slmeon, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor,
dup numrul numelor lor, dup capul lor,
IoI brbaIul de la doaozecl de anl l mal ln
sus, Io{l carll lase cu puIeare.
*Ielre
3, 14
1.
121
CARTEA NUMERILOR CAP 1 SI 2
23. Numrul celor dln neamul lul Slmeon,
clnclzecl l noao de mll l Irel suIe.
24. Flll lul Gad, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor, dup
numrul numelor lor, dup capul lor, IoI
brbaIul de la doaozecl de anl l mal sus,
Io{l carll lase cu puIeare.
25. Numrul dln neamul lul Gad, paIruzecl
l clncl de mll l ease suIe l clnclzecl.
26. Flll lul Iuda, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor, dup
numrul numelor lor, dup capeIele lor, Io{l
brba{ll de la doaozecl de anl l mal sus, Io{l
carll lase cu puIeare.
27. Numrul celor dln neamul lul Iuda, eap-
Iezecl l paIru de mll l ease suIe.
28. Flll lul Isahar, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele molllor lor, dup
numrul numelor lor, dup capeIele lor, Io{l
brba{ll de la doaozecl de anl l mal sus, Io{l
carll lase cu puIeare.
29. Numrul celor dln neamul lul Isahar,
clnclzecl l paIru de mll l paIru suIe.
3. Flll lul Zavolon, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor, dup
numrul numelor lor, dup capeIele lor, Io{l
brba{ll de la doaozecl de anl l mal sus, Io{l
carll lase cu puIeare.
31. Numrul celor dln neamul lul Zavolon,
clnclzecl l eapIe de mll l paIru suIe.
32. A flllor lul Ioslf, flll lul Efralm, dup
rudele lor, dup noroadele lor, dup casele
famlllllor lor, dup numrul numelor lor,
dup capeIele lor, Io{l brba{ll de la doaozecl
de anl l mal sus, Io{l carll lase cu puIeare.
33. Numrul celor dln neamul lul Efralm,
paIruzecl de mll l clncl suIe.
34. Flll lul Manasl, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor, dup
numrul numelor lor, dup capeIele lor, Io{l
brba{ll de la doaozecl de anl l mal sus, Io{l
cel ce lese cu puIeare.
35. Numrul celor dln neamul lul Manasl,
Irelzecl l doao de mll l doao suIe.
36. Flll lul Venlamln, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor, dup
numrul numelor lor, dup capeIele lor, Io{l
brba{ll de la doaozecl de anl l mal sus, Io{l
carll lase cu puIeare.
37. Numrul celor dln neamul lul Venlamln,
Irelzecl l clncl de mll l paIru suIe.
38. Flll lul Dan, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor, dup
numrul numelor lor, dup capeIele lor, IoaI
parIea brbIeasc, de la doaozecl de anl l
mal sus, IoI cel ce lase cu puIeare.
39. Numrul celor dln neamul lul Dan, ease-
zecl l doao de mll l eapIe suIe.
4. Flll lul Aslr, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor,
dup numrul numelor lor, dup capeIele
lor, IoaI parIea brbIeasc de la doao-
zecl de anl l mal sus, Io{l carll lase cu
puIeare.
41. Numrul celor dln neamul lul Aslr, pa-
Iruzecl l una de mll l clncl suIe.
42. Flll lul NefIallm, dup rudele lor, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor,
dup numrul numelor lor, dup capeIele
lor, IoI brbaIul de la doaozecl de anl l
mal sus, IoI cel ce lase cu puIeare.
43. Numrul celor dln neamul lul NefIallm,
clnclzecl l Irel de mll l paIru suIe.
44. AcesIa easIe numrul care l-au numraI
Molsl l Aaron l bolarll lul Israll, dolspr-
zeace brba{l, dln IoI neamul un brbaI,
dup ruda caselor famlllllor lor, era.
45. Sl au fosI IoI numrul flllor lul Israll,
cu puIearea lor de la doaozecl de anl l mal
sus, IoI carele puIea lel s se oIeasc
lnIru Israll.
46. Sease suIe l Irel de mll l clncl suIe l
clnclzecl.
47. Iar levl{ll dln ruda famlllllor sale nu
s-au numraI lnIru flll lul Israll.
48. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
49. ,Vezl s nu numerl lmpreun neamul
lul Levl, l numrul lor s nu-l socoIeIl
lnIr flll lul Israll.
5. Sl Iu rndulaIe pre levl{l la corIul
mrIurlel, l la IoaIe vasele lul, l la IoaIe
cIe snI lnIr-lnsul, el vor rdlca corIul l
IoaIe vasele lul, l el vor slujl lnIr-lnsul, l
lmpreglurul corIulul vor Ibrl.
51. Sl cnd vor purceade levl{ll, vor sIrnge
corIul, l cnd vor Ibrl, vor lnIlnde corIul,
lar cel de alI neam, carele s va aproplla,
va murl.
52. Sl vor Ibrl flll lul Israll, fleIecarele
lnIru al su rnd, l fleIecarele dup pov-
{ulrea sa, cu puIearea lor.
53. Iar levl{ll s Ibrasc ln preajm
lnalnIea corIulul mrIurlel; l nu va fl pcaI
lnIru flll lul Israll, l vor pzl levl{ll aceIla
paza corIulul mrIurlel.
54. Sl au fcuI flll lul Israll dup IoaIe cIe
au porunclI Domnul lul Molsl l lul Aaron,
aea au fcuI.
CAP 2
5d rdnJuesc neumurle lu lsrul imprejurul cortulu
in putru rdnJur, spre jetecure purte u lum, numn-
Ju-sd cdpetenle jumllor.
l au grlI Domnul cIr Molsl
l cIr Aaron, zlcnd: ,Fle-
Iecarele {llndu-s de rndul
su, dup sIeagurlle, dup ca-
sele famlllllor sale, s Ibrasc flll lul Isra-
ll lnalnIea Domnulul, lmpreglurul corIulul
1.
122
CARTEA NUMERILOR CAP 2 SI 3
mrIurlel vor Ibrl flll lul Israll.
3. Sl cel ce vor Ibrl mal lnalnIe cIr rsrlI,
rndul Iaberll lul Iuda, cu puIearea lor, l mal-
marele flllor lul Iuda Naason, fllul lul Amlnadav.
4. PuIerlle lul, cel numra{l, eapIezecl l
paIru de mll l ease suIe.
5. Sl vor Ibrl cel ce s {ln de neamul lul
Isahar, l mal-marele flllor lul Isahar, NaIanall,
fllul lul Sogar.
6. PuIerlle lul, cel numra{l, clnclzecl l paIru
de mll l paIru suIe.
7. Sl vor Ibrl cel ce s {ln de neamul lul
Zavolon, l mal-marele flllor lul Zavolon, Ellav,
fllul lul Helon.
8. PuIerlle lul, cel numra{l, clnclzecl l
eapIe de mll l paIru suIe.
9. To{l cel numra{l dln Iabra lul Iuda, o
suI l opIzecl l ease de mll l paIru suIe, cu
puIearea lor, lnIlu vor pornl.
1. Rndurlle Iaberll lul Ruvln cIr amllazzl,
cu puIearea lor, l mal-marele flllor lul Ruvln,
Ellsur, feclorul lul Sedlur.
11. PuIerlle lul, cel numra{l, paIruzecl l ease
de mll l clncl suIe.
12. Sl vor Ibrl cel ce s {ln de neamul lul
Slmeon, l mal-marele flllor lul Slmeon, Sala-
mlll, feclorul lul Surlsade.
13. PuIerlle lul, cel numra{l, clnclzecl l noao
de mll l Irel suIe.
14. Sl vor Ibrl cel ce s {ln de neamul lul
Gad, l mal-marele flllor lul Gad, Ellsaf, feclorul
lul Ragull.
15. PuIerlle lul, cel numra{l, paIruzecl l clncl
de mll l ease suIe l clnclzecl.
16. To{l cel numra{l dln Iabra lul Ruvln, o
suI clnclzecl l una de mll l paIru suIe l
clnclzecl, cu puIearea lor, al dollea vor pornl.
17. Sl s va rdlca corIul mrIurlel l Iabra
levl{llor ln mljlocul Iaberllor, dup cum vor
Ibrl; aea va purceade fleIecarele {llndu-s
de pov{ulrea sa.
18. Rndurlle Iaberll lul Efralm de cIr mare
cu puIearea lor, l mal-marele flllor lul Efralm,
Ellsama, feclorul lul Emlud.
19. PuIerlle lul, cel numra{l, paIruzecl de mll
l clncl suIe.
2. Sl vor Ibrl cel ce s {ln de neamul lul
Manasl, l mal-marele flllor lul Manasl, Gama-
llll, feclorul lul Fadasur.
21. PuIerlle lul, cel numra{l, Irelzecl l doao
de mll l doao suIe.
22. Sl vor Ibrl cel ce s {ln de neamul lul
Venlamln, l mal-marele flllor lul Venlamln,
Avldan, feclorul lul Gadeonl.
23. PuIerlle lul, cel numra{l, Irelzecl l clncl
de mll l paIru suIe.
24. To{l cel numra{l dln Iabra lul Efralm, o
suI l opI de mll l o suI, cu puIerlle lor, a
Irellea vor purceade.
3. (a) Carll s-au sfln{lI s-au pus preo{l prln
25. Rndul Iaberll lul Dan, cIr mllaz-
noapIe, cu puIerlle lor, l mal-marele flllor
lul Dan, Ahlezer, feclorul lul Amlsade.
26. PuIerlle lul, cel numra{l, easezecl l
doao de mll l eapIe suIe.
27. Sl vor Ibrl cel ce s {ln de neamul lul
Aslr, l mal-marele flllor lul Aslr, Faghell,
feclorul lul Ehran.
28. PuIerlle lul, cel numra{l, paIruzecl l
una de mll l clncl suIe.
29. Sl vor Ibrl cel ce s {ln de neamul lul
NefIallm, l mal-marele flllor lul NefIallm,
Ahlre, feclorul lul Enan.
3. PuIerlle lul, cel numra{l, clnclzecl l
Irel de mll l paIru suIe.
31. To{l cel numra{l dln Iabra lul Dan, o
suI clnclzecl l eapIe de mll l eas suIe,
cu puIearea lor; mal pre urm vor purceade
dup rndul lor.
32. AcesIa easIe numrul flllor lul Israll,
dup casle famlllllor, IoI numrul Iaberllor,
cu puIerlle lor, ease suIe l Irel de mll l
clncl suIe l clnclzecl.
33. Iar levl{ll s-au numraI lmpreun cu flll
lul Israll, dup cum au porunclI Domnul lul
Molsl.
34. Sl au fcuI flll lul Israll IoaIe cIe au
porunclI Domnul lul Molsl, aea Ibrea dup
rndul lor, l aea purcedea fleIecarele
{llndu-s de noroadele sale, dup casle
famlllllor sale.
CAP 3
5d numdrd leoj ce rdnJuj spre slujbu cortulu cu
cdpetenle cu slujbele sule sd prmesc in locul celor
intdu ndscuj u lu lsrul, ceuleululte intdu ndscute, cure
prsosesc numdrul leojlor, cu prej sd rdscumpdrd.
l aceasIea snI naIerlle lul
Aaron l ale lul Molsl, ln zloa
ln carea au grlI Domnul lul
Molsl, ln munIele Slnall.
2.* Sl aceasIea snI numele flllor lul Aaron:
cel lnIlu nscuI, Nadav l Avlud, Ellazar l
IIamar.
3. AceasIea snI numele flllor lul Aaron,
preo{ll cel unl, pre carll l-au svrlI mlnlle
lor ca s preo{asc (a).
4.* Sl au murlI Nadav l Avlud lnalnIea
Domnulul, cnd au adus el foc sIrln lnalnIea
Domnulul, ln pusIlla Slnall, l pruncl nu au
avuI, l au preo{lI pre Ellazar l pre IIamar
cu Aaron, IaIl lor.
5. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
6. ,Ia pre neamul lul Levl l-l pune pre el
lnalnIea lul Aaron, preoIulul, l vor slujl lul.
7. Sl vor pzl ceale de pzlI ale lul l
ceale de pzlI ale flllor lul Israll, lnalnIea
corIulul mrIurlel, ca s lucreaze lucrurlle
corIulul.
mlnlle lor, ca s preo{asc.
*Ielre
7 [6], 23
*Levl{l
1, 1
2
1 Paral.
24, 2
1.
123
CARTEA NUMERILOR CAP 3
8. Sl vor pzl IoaIe vasle corIulul mrIurlel
l pazele flllor lul Israll, dup IoaIe lucrurlle
corIulul.
9. Sl vel da pre levl{l lul Aaron l flllor lul,
preo{llor, dare snI da{l aceIla Mle dln flll
lul Israll.
1. Sl pre Aaron l pre flll lul vel pune presIe
corIul mrIurlel l vor pzl preo{lla sa, l IoaIe
cIe snI la jerIvenlc, l ceale dlnlunIru
caIapeIeasmel, l cel de alI neam, carele s
va aIlnge va murl.
11. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
12. ,Sl, laI, Eu am luaI pre levl{l dlnIr flll
lul Israll, ln locul a IoI cel lnIlu nscuI, care-
le dechlde pnIecele de la flll lul Israll, rs-
cumprare lor vor fl, l vor fl levl{ll al Mlel.
13.* PenIru c al Mleu easIe IoI cel lnIlu
nscuI, ln zloa ln carea am bIuI pre IoI cel
lnIlu nscuI ln pmnIul EghlpIulul, am
sfln{lI Mle pre IoI cel lnIlu nscuI ln Israll,
de la om pn la doblIoc, al Mlel vor fl. Eu,
Domnul.
14. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, ln pusIlla
Slnall, zlcnd:
15. ,Numr pre flll lul Levl dup casele
famlllllor lor, dup noroadele lor, dup ru-
denllle lor, IoaI parIea brbIeasc de la o
lun l mal ln sus ve{l numra pre el.
16. Sl l-au numraI pre el Molsl l Aaron
dup cuvnIul Domnulul, precum au porunclI
lor Domnul.
17.* Sl era aceIla flll lul Levl dln numele
lor: Gherson, CaaI l Merarl.
18. Sl aceasIea snI numele flllor lul Gher-
son, dup noroadele lor: Lovenl l Semel.
19. Sl flll lul CaaI, dup noroadele lor:
Amram l Isaar, Hevron l Ozlll.
2. Sl flll lul Merarl, dup noroadele lor,
Mooll l Musl; aceasIea snI noroadele
levl{llor, dup casle famlllllor lor.
21. Lul Gherson, norodul lul Lovenl l
norodul lul Semel, aceasIea snI noroadele
lul Gherson.
22. SocoIeala lor, dup numrul a IoI
brbaIul de o lun l mal sus, numrul lor
eapIe mll l clncl suIe.
23. Sl flll lul Gherson vor Ibrl dlndrpIul
corIulul de cIr mare.
24. Sl cplIanul csll famlllel norodulul lul
Gherson, Ellsaf, feclorul lul Dall.
25. Sl paza feclorllor lul Gherson ln corIul
mrIurlel, corIul l acoperemnIul lul, l
acoperlul ull corIulul mrIurlel.
26. Sl acoperemnIul cur{ll, l acoperlul
por{ll cur{ll cell de la corI, l IoaIe cealelalIe
lucrurl ale lul.
27. Lul CaaI, norodul lul Amram, unul, l
norodul lul Isaar, unul, l norodul lul Hevron,
unul, l norodul lul Ozlll, unul.
28. AceasIea snI noroadele lul CaaI, du-
p numr, IoI brbaIul de o lun l mal ln
sus, opI [mii] l ease suIe, carll pzesc pazele
celor sflnIe.
29. Noroadele flllor lul CaaI vor Ibrl la
coasIele corIulul de cIr mllazzl.
3. Sl mal-marele casll famlllel noroadelor
lul CaaI, Ellsafan, feclorul lul Ozlll.
31. Sl paza lor: slcrllul l masa l sfea-
nlcul l jerIvenlclle l vasele sfnIulul, cIe
slujesc lnIr-lnsele, l acoperemnIul l IoaIe
lucrurlle lor.
32. Sl cel mal mare presIe mal-marll levl-
{llor, Eleazar, feclorul lul Aaron, preoIulul,
pus ca s pzasc pazele celor sflnIe.
33. A lul Merarl, norodul Mooll l norodul
lul Musl; aceasIea snI noroadele lul Merarl.
34. SocoIeala lor, dup numr, IoI brbaIul
de o lun l mal ln sus, ease mll l clncl-
zecl.
35. Sl mal-marele casll famlllllor norodulul
lul Merarl, Surlll, feclorul lul Avlhall, vor
Ibrl la coasIele corIulul de cIr mllaz-
noapIe.
36. SocoIeala pazll flllor lul Merarl: cpe-
{ealele corIulul l zvoarle lul l sIlpll lul
l Iemelurlle lul l IoaIe vasele lor l lucrurlle
lor.
37. Sl sIlpll cur{ll lmprejur l Iemelurlle
lor l {eruele l Ireangurlle lor.
38. Cel ce Ibrsc lnalnIea corIulul mrIu-
rlel de cIr rsrlI, Molsl l Aaron, l flll
lul, carll pzsc pazele sfnIulul spre pazele
flllor lul Israll, l cel de alI neam, carele s
va aIlnge, va murl.
39. ToI numrul levl{llor, pre carll l-au
numraI Molsl l Aaron dln cuvnIul
Domnulul, dup noroadele lor, IoI brbaIul
de o lun l mal sus, doaozecl l doao de
mll.
4. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
,Numr pre IoI brbaIul cel lnIlu nscuI
al flllor lul Israll, carele easIe de o lun l
mal sus, l adaoge-{l numrul numelor lor.
41. Sl vel lua pre levl{l Mle, Eu, Domnul,
penIru Io{l cel lnIlu nscu{l a flllor lul Israll,
l doblIoacele levl{llor, penIru IoaIe ceale
lnIlu nscuIe lnIru doblIoacele flllor lul
Israll.
42. Sl au numraI Molsl, precum l-au
porunclI Domnul, pre IoI cel lnIlu nscuI
lnIru flll lul Israll.
43. Sl au fosI Io{l cel lnIlu nscu{l, parIe
brbIeasc, dup numrul numelor de o
lun l mal sus, doaozecl l doao de mll doao
suIe eapIezecl l Irel.
44. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
45. ,Ia pre levl{l ln locul IuIuror celor lnIlu
nscu{l a flllor lul Israll, l doblIoacele
levl{llor ln locul doblIoacelor lor, l vor fl al
Mlel levl{ll. Eu, Domnul.
*Ielre
13, 2
Jos
8, 16
*Ielre
6, 16
124
CARTEA NUMERILOR CAP 3 SI 4
46. Sl rscumprrlle celor doao suIe eapIe-
zecl l Irel dln cel lnIlu nscu{l a flllor lul
Israll, carll lnIrec mal mul{l decI levl{ll,
47. Sl vel lua clncl slcll de pre cap, dup
dldrahma cea sfnI vel lua,* de doaozecl de
banl slclul.
48. Sl vel da lul Aaron l flllor lul arglnIul,
rscumprrlle celor ce lnIrec lnIru dnll.
49. Sl au luaI Molsl arglnIul, rscumprrlle
celor ce lnIrecea, penIru rscumprarea
levl{llor.
5. De la cel lnIlu nscu{l al flllor lul Israll
au luaI arglnI o mle Irel suIe easezecl l clncl
de slcll, dup slclul cel sfnI.
51. Sl au daI Molsl arglnIul, rscumprrlle
celor ce lnIrecea lul Aaron l flllor lul, dup
porunca Domnulul, ln ce chlp au porunclI
Domnul lul Molsl.
CAP 4
RdnJuulu slujbu leojlor sd impurte Jupd u jetecdruu
jumle.
l au grlI Domnul cIr Molsl
l cIr Aaron, zlcnd:
,Numr capeIele flllor lul
CaaI, dlnIr flll lul Levl, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor.
3. De la doaozecl l clncl de anl l mal sus,
pn la clnclzecl de anl, IoI cel ce lnIr s
slujeasc, ca s fac IoaIe lucrurlle ln corIul
mrIurlel.
4. Sl aceasIea snI lucrurlle flllor lul CaaI
(a), ln corIul mrIurlel, SfnIa SflnIelor.
5. Sl vor lnIra Aaron l flll lul, cnd va
purceade Iabra, l vor slobozl acoperemn-
Iul care acopere, l vor acoperl cu el slcrllul
mrIurlel.
6. Sl vor pune presIe el acoperemnI de
pllale vnI, l vor lnIlnde presIe el haln
IoaI vnI deasupra, l vor bga rudele.
7. Sl presIe masa cea pus lnalnIe, vor
lnIlnde presIe ea haln IoaI mohorI l
blldele l c{llle l pharle l lbrlcele cu care
Ioarn l plnlle ceale ce pururea presIe ea
vor fl.
8. Sl vor lnIlnde presIe ea haln role l o
vor acoperl cu acoperemnI de pllale vnI,
l vor pune la ea rudele.
9. Sl vor lua haln vnI, l vor acoperl
sfeanlcul care lumlneaz, l lumlnrlle lul
l llngurlle lul l mucrlle lul l IoaIe vasele
unIululdelemn, cu care slujesc lnIr-lnsle.
1. Sl-l vor pune pre el l IoaIe vasele lul ln
acoperemnI de pllale vnI, l-l vor pune
pre rude.
11. Sl presIe jerIvenlcul cel de aur vor
pune deasupra haln vnI, l-l vor aco-
perl cu acoperemnI de pllale vnI, l
4. (a) n cea veachle s afl: dlnIr flll lul Levl,
vor pune rudele lul.
12. Sl vor lua IoaIe vasele ceale de slujb,
cu cIe slujesc lnIru cealea sflnIe, l le vor
pune ln haln vnI, l le vor acoperl cu
acoperemnI de pllale vnI, l le vor
pune pre rude.
13. Sl acoperemnI vor pune presIe
jerIvenlc, l-l vor acoperl cu haln IoaI
mohorI.
14. Sl vor pune presIe el IoaIe vasele cu cIe
slujesc, l cleaIele l furcu{ele l blldele
l acoperemnIul l IoaIe vasle jerIvenlcu-
lul, l vor pune presIe el acoperemnI de
pllale vnI, l vor pune rudele lul, l vor
lua haln mohorI, l vor acoperl spl-
Ioarea l Iemelul el, l le vor pune ln aco-
peremnI de pllale vnI, l le vor pune pre
rude.
15. Sl dup ce vor sfrl Aaron l flll lul a
acoperl sflnIele, l IoaIe vasele ceale sfln-
Ie, cnd va s purceaz Iabra, apol vor
lnIra flll lul* CaaI s le poarIe, cl s nu s
aIlng de ceale sflnIe, ca s nu moar,
aceasIea vor purIa flll lul CaaI ln corIul
mrIurlel.
16. Mal-mare presIe aceasIea va fl Ellazar,
feclorul lul Aaron, preoIulul, carele va avea
grlje de unIuldelemn de la lumlnare l de
Imla lnIocmlrel l de jerIva cea de IoaIe
zllele l de unIuldelemn cel de ungere l de
IoI corIul l de IoaIe cIe snI lnIr-lnsul ln
cel sfnI l de IoaIe lucrurlle lul.
17. Sl au grlI Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron, zlcnd:
18. ,S nu pllarde{l norodul lul CaaI
dlnIr levl{l.
19. AceasIa s face{l lor, l vor Irl l nu
vor murl el mergnd la SflnIele SflnIelor;
Aaron l flll lul s lnIre l s rndulasc
pre fleIecarele ce Irebule s poarIe.
2. Sl celalal{l, venlnd, s nu lnIre se vaz
fr' de veasIe ceale sflnIe, cnd le lnvlesc,
ca s nu moar.
21. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zl-
cnd:
22. ,Numr pre flll lul Gherson l pre el,
dup casele famlllllor lor, dup noroadele
lor.
23. De la doaozecl l clncl de anl l mal sus,
pn la clnclzecl de anl, numra{l-l pre el,
IoI cel ce lnIr s slujeasc, ca s fac lucru-
rlle sale ln corIul mrIurlel.
24. AceasIa easIe slujba norodulul lul Gher-
son, s slujeasc l s poarIe:
25. Sl vor purIa plelle corIulul l corIul
mrIurlel l acoperemnIul lul l aco-
peremnIul cel vnI, care easIe deasu-
pra presIe el, l acoperemnIul ull
dup noroadele lor, dup casele famlllllor lor.
*Ielre
3, 13
Levl{l
27, 25
Iezechll.
45, 12
1.
2.
*1 Para.
15, 15
125
CARTEA NUMERILOR CAP 4 SI 5
corIulul mrIurlel.
26. Sl pnzele cur{ll l acoperemnIul ull
cur{ll, cIe snI presIe corIul mrIurlel l
presIe jerIvenlc, l ceale ce prlsosesc dln-
Iru eale l IoaIe vasele ceale de slujb l
cIe slujesc lnIru eale vor face.
27. Dup porunca lul Aaron l a flllor lul,
va fl slujba flllor lul Gherson, dup IoaIe
slujbele lor l dup IoaIe lucrurlle lor, l
vel socoIl pre el, pre nume, IoaIe lucrurlle
lor.
28. AceasIa easIe slujba flllor lul Gherson
ln corIul mrIurlel, l paza lor ln mlnlle lul
IIamar, feclorulul lul Aaron, preoIulul.
29. Flll lul Merarl, dup noroadele lor,
dup casele famlllllor lor,
3. Numra{l-l pre el de la doaozecl l
clncl de anl l mal sus, pn la clnclzecl
de anl, numra{l-l pre el, IoI cel ce lnIr
s slujeasc lucrurlle corIulul mrIurlel.
31. Sl aceasIea snI pazele celor ce
poarI povar dlnIr-lnll, dup IoaIe lu-
crurlle lor, ln corIul mrIurlel: cpe{ealele
corIulul, l zvoarle lul, l sIlpll lul, l
Iemelurlle lul, l acoperemnIul, l Ieme-
lurlle lor, l sIlpll lor, l acoperemnIul
por{ll cur{ll.
32. Sl sIlpll cur{ll lmpreglur, l Iemelu-
rlle lor, l sIlpll acoperemnIulul por{ll
cur{ll, l Iemelurlle lor, l {erull lor, l
Ireangurlle lor, l IoaIe vasele lor, l IoaIe
slujbele lor, pre nume s-l numra{l, l
IoaIe vasele pazll care le poarI el.
33. AceasIa easIe slujba norodulul flllor
lul Merarl, ln IoaIe lucrurlle lor, ln corIul
mrIurlel, ln mna lul IIamar, fllulul lul
Aaron, preoIulul.
34. Sl au numraI Molsl l Aaron l mal-
marll lul Israll pre flll lul CaaI, dup
noroadele lor, dup casele famlllllor lor.
35. De la doaozecl l clncl de anl l mal
sus, pn la clnclzecl de anl, pre IoI cel
ce lnIr s slujeasc l s lucreaze ln corIul
mrIurlel.
36. Sl au fosI numrul lor, dup noroadele
lor, doao mll eapIe suIe l clnclzecl.
37. AcesIa easIe numrul norodulul lul
CaaI, a IuIuror carll slujesc ln corIul
mrIurlel, dup cum l-au numraI Molsl
l Aaron, dln porunca Domnulul, ln mna
lul Molsl.
38. Sl s-au numraI flll lul Gherson, dup
noroadele lor, dup casle famlllllor lor.
39. De la doaozecl l clncl de anl l mal
sus, pn la clnclzecl de anl, IoI cel ce
lnIr s slujeasc l s fac lucrurlle ln
corIul mrIurlel.
4. Sl au fosI numrul lor, dup no-
2. (a) Adec, care s-au spurcaI aIlngndu-s de
roadele lor, dup casle famlllllor lor, doao
mll ease suIe l Irelzecl.
41. AcesIa easIe numrul flllor lul Gher-
son, a IuIuror celor ce slujesc ln corIul
mrIurlel, pre carll l-au numraI Molsl l
Aaron, dup porunca Domnulul, ln mna
lul Molsl.
42. Sl s-au numraI norodul flllor lul Merarl,
dup noroadele lor, dup casle famlllllor
lor.
43. De la doaozecl l clncl de anl l mal ln
sus, pn la clnclzecl de anl, IoI cel ce lnIr
s slujeasc la lucrurl ln corIul mrIurlel.
44. Sl au fosI numrul lor, dup noroadele
lor, dup casle famlllllor lor, Irel mll l doao
suIe.
45. AcesIa easIe numrul norodulul flllor
lul Merarl, pre carll l-au numraI Molsl l
Aaron, dup porunca Domnulul, ln mna lul
Molsl.
46. To{l levl{ll cell numra{l, pre carll l-au
numraI Molsl l Aaron l mal-marll lul
Israll, dup noroadele l dup casle
famlllllor lor.
47. De la doaozecl l clncl de anl l mal ln
sus, pn la clnclzecl de anl, IoI cel ce lnIr
la facerea lucrurllor l la lucrurlle ceale ce
s poarI ln corIul mrIurlel.
48. Sl au fosI cel numra{l opI mll clncl suIe
l opIzecl.
49. Dup porunca Domnulul, ln mna lul
Molsl, l-au numraI pre el, brbaI dup
brbaI, la lucrurlle lor l la ceale ce le poarI
el, l s-au numraI ln ce chlp au porunclI
Domnul lul Molsl.
CAP 5
Ce necuruj sd se scoujd ujurd Jn tubdrd, peJeupsd
pentru greeuld Jn leneore, pentru pdrgd uJucer,
leuge pentru rdonu Jrugost.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,PorunceaIe flllor lul Israll
ca s scoa{ afar dln Iabr
pre IoI cel lepros l pre IoI cel ce-l curge s-
mn{a l pre IoI cel necuraI cu sufleIul (a).
3. De la brbaI pn la mulare, scoaIe{l-l
afar dln Iabr, ca s nu pngreasc Iabe-
rlle sale ln care peIrec Eu lnIru el.
4. Sl au fcuI aea flll lul Israll, l l-au
scos pre el afar dln Iabr, dup cum au
grlI Domnul lul Molsl, aea au fcuI flll
lul Israll.
5. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
6. ,GrlaIe flllor lul Israll, zlcnd: Br-
baI au mulare, care va face dln IoaIe pca-
Iele omeneIl (b) l, Irecnd, va Ireace cu
om morI. 6. (b) Va lnela, va pgubl pre clneva,
nelund sama.
1.
2.
126
CARTEA NUMERILOR CAP 5 SI 6
vedearea l va grel sufleIul acela,
7. Va mrIurlsl pcaIul care l-au fcuI, l va
lnIoarce pcaIul, l capul l a clncea parIe va
adaoge la el, l va lnIoarce acelula cul au grelI.
8. Iar de nu va fl omulul rudenle, ca s
lnIoarc lul greeala la dnsul, greeala carea
s lnIoarce Domnulul a preoIulul va fl, afar
de berbeacele cel de cur{lre, prln carele s va
ruga penIru el.
9. Sl IoaI prga dln IoaIe carele s sfln{esc
lnIru flll lul Israll, cIe vor aduce Domnulul,
ale preoIulul vor fl.
1. Sl ale fleIecrula ceale sfln{lIe a lul vor
fl, l fleIecare om ce va da preoIulul a lul va
fl.
11. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
12. ,GrlaIe flllor lul Israll l zl cIr dnll:
De va grel mularea vreunul brbaI l, Irecnd,
ll va Ireace cu vedearea, l va dorml clneva cu
ea paI de smn{,
13. Sl va ascunde de ochll brbaIulul su l
va Igdul, lar ea va fl pngrlI, l mrIurle
nu va fl asupra el, l ea nu va fl grea,
14. Sl va venl lul duh de rvn, l va rvnl pre
mularea sa, lar ea va fl pngrlI, sau va venl
lul duh de rvnlre, l va rvnl pre mularea sa,
l ea nu va fl pngrlI,
15. Va aduce omul pre mularea sa la preoI, l
va aduce dar penIru dnsa a zeacea parIe a
unul lfl de fln de orz, nu va Iurna presIe ea
unIdelemn, nlcl va pune presIe ea Imle,
penIru c easIe jerIv de rvn, jerIv carea
aduce amlnIe pcaIul.
16. Sl o va aduce preoIul l o va pune lnalnIea
Domnulul.
17. Sl va lua preoIul ap curaI vle lnIr-un vas
de luI, l dln pmnIul care easIe pre fa{a
pmnIulul corIulul mrIurlel lund preoIul va
bga ln ap.
18. Sl va pune preoIul pre mulare lnalnIea
Domnulul, l va descoperl capul mulerll l va
da ln mlnlle el jerIva cea aducIoare-amlnIe,
jerIva cea de rvn; lar ln mlnlle preoIulul
va fl apa musIrrll blsImulul acesIula.
19. Sl o va jura pre dnsa preoIul l va zlce
mulerll: 'De nu au dormlI clneva cu Ilne, de nu
Ie-al abIuI a Ie pngrl cu alIul ln locul
brbaIulul Iu, curaI s fll de apa musIrrll
blsImulul acesIula.
2. Iar de Ie-al abIuI, fllnd Iu cu brbaI, sau
Ie-al pngrlI, l au daI clneva smn{a sa ln
Ilne, afar de brbaIul Iu',
21. Sl va jura preoIul pre mulare cu jurmn-
Iurlle blsImulul acesIula l va zlce preoIul
mulerll: 'Dea-Ie pre Ilne Domnul s fll de
blsIm l de urgle lnIr norodul Iu, s dea
Domnul ca s caz coapsa Ia l pnIecele Iu
s se rump.
22. Sl s lnIre apa aceasI blsImaI ln
ma{ele Iale, ca s-{l umfle pnIecele l s caz
coapsa Ia'. Sl mularea va zlce: 'Fle, fle'.
23. Sl va scrle preoIul blsImurlle aceasIea
ln carIe, l le va mula ln apa cea blsImaI a
musIrrll,
24. Sl va adpa pre mulare dln apa cea
blsImaI a musIrrll,
25. Sl va lnIra lnIr-lnsa apa cea blsImaI a
musIrrll, l va lua preoIul dln mna mulerll
jerIva rvnel, l va pune jerIva lnalnIea
Domnulul, l o va aduce la jerIvenlc.
26. Sl va lua preoIul dln jerIva el cea de
aducere-amlnIe l o va aduce pre jerIvenlc, l
dup aceaea va adpa pre mulare cu apa
aceaea.
27. Sl de va fl pngrlI l va fl ascunzlnd de
brbaIul su, va lnIra lnIr-lnsa apa cea
blsImaI a musIrrll l s va umfla ln
pnIece, l va cdea coapsa el, l va fl mularea
de blsIm ln norodul su.
28. Iar de nu s va fl pngrlI mularea l va fl
curaI l nevlnovaI va fl l va face smn{.
29. AceasIa easIe leagea rvnel mulerll cell
cu brbaI, carea va clca l s va pngrl.
3. Sau omul presIe carele va venl duh de
rvn l va rvnl pre mularea sa, l va pune
pre mularea sa lnalnIea Domnulul, l va face
el preoIul IoaI leagea aceasIa,
31. Sl nevlnovaI va fl omul de pcaI, l
mularea aceaea va purIa pcaIul su.
CAP 6
5jnjreu, uJucereu nuzurelor, sd rdnJuute cu ce
cuonte oor blugosloo preoj pre noroJ.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll l zl
cIr el: BrbaI au mulare care
Iare va fgdul fgduln{, ca s se cur{asc
cu cur{enle Domnulul,
3. De vln l de beuIur be{lv s se lnfr-
neaze, l o{eI de vln l o{eI de beuIur be{lv
s nu bea, l cIe s fac dln sIrugurl s nu
bea, l sIrugur proaspeI l sIaflde s nu
mnnce ln IoaIe zllele fgduln{ll sale.
4. Dln IoaIe cIe s fac dln vl{, vln dln
sIrugurl l smburl, s nu bea, nlcl s mnnce
dlnIr-lnll.
5. n IoaIe zllele fgduln{ll cur{enlel lul*
brlclu s nu s sule pre capul lul, pn ce s
vor pllnl zllele care s-au fgdulI Domnulul,
sfnI va fl lslnd s-l creasc chlca, prul capu-
lul.
6. n IoaIe zllele care s-au fgdulI Domnu-
lul, la nlcl un om morI s nu mearg.
7. PenIru IaI l penIru mum l penIru fraIe
l penIru sor, s nu se spurce penIru el, cnd
mor el, penIru c fgduln{a Dumnezulul lul
easIe presIe el, presIe capul lul.
8. n IoaIe zllele fgduln{ll lul, sfnI va fl
Domnulul.
9. Iar de va murl neIlne cu moarIe fr
*Jude.
13, 5
1.
2.
127
CARTEA NUMERILOR CAP 6 SI 7
de veasIe lng dnsul, lndaI s va pngrl
capul fgduln{ll lul, l va rade capul su ln
zloa ln carea s va cur{l.
1. n zloa a eapIea s va rade, l ln zloa a
opIa va aduce doao IurIureale sau dol pul
de porumb la preoI, la uea corIulul mrIu-
rlel.
11. Sl va face preoIul una penIru pcaI l
una penIru ardere de IoI, l s va ruga penIru
dnsul preoIul, penIru c au pcIulI penIru
morI, l va sfln{l capul lul ln zloa aceaea,
12. nIru carea au sfln{lI Domnulul IoaIe
zllele fgduln{ll, l va aduce un mlel de un
an, penIru pcaI, l zllele ceale mal dlnalnIe
nesocoIlIe vor fl, penIru c s-au pngrlI
capul fgduln{ll lul.
13. Sl aceasIa easIe leagea celul ce s-au
fgdulI, ln carea zl va pllnl zllele fgduln{ll
sale, va aduce el la ulle corIulul mrIurlel.
14. Sl va aduce darul su Domnulul un mlel
de un an, curaI, penIru ardere de IoI, l o
mleluea de un an, curaI, penIru pcaI, l
un berbeace, curaI, penIru mnIulre.
15. Sl o conl{ de azlme dln fln curaI,
plnl frmnIaIe cu unIdelemn, l IurIe
nedosplIe unse cu unIdelemn, l jerIva lor
l Iurnarea lor.
16. Sl le va aduce preoIul lnalnIea Domnu-
lul, l va face ceaea ce easIe penIru pcaIul
lul l arderea cea de IoI a lul.
17. Sl berbeacele-l va face jerIv de mnIu-
lre Domnulul presIe conl{a azlmelor, l va
face preoIul jerIva lul l Iurnarea lul.
18.* Sl va rade cel ce s-au fgdulI la ulle
corIulul mrIurlel capul fgduln{ll sale, l
va pune prul presIe focul cel de supI jerIva
mnIulrel.
19. Sl va lua preoIul bra{ul flerI de la
berbeace l o plne azlm dln conl{ l o
IurI nedosplI, l le va pune pre mlnlle
celul ce s-au fgdulI dup ce- va rade capul
su.
2. Sl le va aduce pre acealea preoIul punere-
lnalnIea Domnulul, sfnI va fl preoIulul
plepIul cel pus l bra{ul cel luaI, l dup
aceasIea cel ce s-au fgdulI va bea vln.
21. AceasIa easIe leagea celul ce fgdu-
laIe, carele va fgdul darul su Domnulul
de fgduln{, afar de ceale ce va afla mna
lul, dup puIearea fgduln{ll sale, carea s
va fgdul dup leagea cur{nlel.
22. Sl au grlI Domnul cIr Molsl zlcnd:
23. ,GrlaIe lul Aaron l flllor lul, zlcnd:
Aea s blagoslovl{l pre flll lul Israll,
zlcndu-le lor:
24.* 'Domnul s Ie blagosloveasc pre Ilne
l s Ie pzasc!
25. Domnul s areaIe fa{a Sa presIe Ilne l
s Ie mllulasc!
26. Domnul s rdlce fa{a Sa presIe Ilne l
s dea {le pace!'
27. Sl vor pune numele Mleu presIe flll lul
Israll, l Eu, Domnul, volu blagoslovl pre el.
CAP 7
Dururle celor Josprdzeuce bour u celor Jouosprdzeuce
neumur u lu lsrul, spre sdodrreu cortulu u olturulu,
intrdnJ Mos in cortul mdrture, i grdute Domnul
Jeusupru mlostotorulu.
l ln zloa ln carea au sfrlI Molsl
a rdlca corIul, l-au uns l l-au
sfln{lI pre el l vasele lul l
jerIvenlcul l IoaIe unealIele lul,
l le-au uns l le-au sfln{lI pre eale.
2. Sl au adus bolarll lul Israll, cel dolspr-
zeace mal-marl al caslor famlllllor lor, ace-
Ila snI mal-marll neamurllor, aceIla snI cel
ce sIau la numr.
3. Sl au adus darurlle sale lnalnIea Domnu-
lul, ease car acoperlIe l dolsprzeace bol,
un car de la dol mal-marl l un bou de la
fleIecarele, l le-au adus lnalnIea corIulul.
4. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
5. ,Ia-le de la dnll l vor fl la lucrurlle ceale
de slujb ale corIulul mrIurlel, l le vel da
levl{llor, fleIecul dup slujba sa.
6. Sl, lund Molsl carle l boll, le-au daI
levl{llor.
7. Sl doao car l paIru bol au daI flllor lul
Gherson, dup slujbele lor.
8. Sl paIru car l opI bol au daI flllor lul
Merarl, dup slujbele lor, penIru IIamar, fllul
lul Aaron, preoIulul.
9. Sl flllor lul CaaI nu au daI, penIru c
slujbele celul sfnI, care le avea el, era a le
purIa pre umerl.
1. Sl au adus cel mal-marl la lnnolrea
jerIvenlculul ln zloa ln carea l-au uns, l au
adus bolarll darurlle sale lnalnIea jerIvenlcu-
lul.
11. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,CIe un
mal-mare ln fleIecarea zl s aduc darurlle
sale la sfln{lrea jerIvenlculul.
12. Sl cel ce au adus ln zloa dlnIlu darul su
au fosI Naason, fllul lul Amlnadav, mal-marele
neamulul lul Iuda.
13. Sl au adus darul su, un blld de arglnI,
care cumpnea o suI l Irelzecl de slcll, l
un phar de arglnI de eapIezecl de slcll, dup
slclul cel sfnI, amndoao pllne de fln
cernuI, sIroplI cu unIdelemn penIru jerIv.
14. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
15. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel de
un an, penIru ardere de IoI.
16. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
17. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce
l clncl berbecl, {apl clncl l clncl mlelueale
de un an. AcesIa au fosI darul lul Naason, fllul
lul Amlnadav.
18. A doao zl au adus NaIanall, fllul lul Sogar,
mal-marele neamulul lul Isahar.
*Fap.
21, 24
*Slra.
36, 19
1.
128
CARTEA NUMERILOR CAP 7
19. Sl au adus darul su, un blld de arglnI,
care cumpnea o suI l Irelzecl de slcll, l
un phar de arglnI de eapIezecl de slcll,
dup slclul cel sfnI, amndoao pllne de
fln curaI, sIroplI cu unIdelemn penIru
jerIv.
2. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
21. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
22. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
23. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl l clncl mlelueale
de un an. AcesIa au fosI darul lul NaIanall,
fllulul lul Sogar.
24. A Irela zl, mal-marele flllor lul Zavulon,
Ellav, fllul lul Helon.
25. Darul lul, un blld de arglnI, care
cumpnea o suI l Irelzecl de slcll, l un
phar de arglnI de eapIezecl de slcll, dup
slclul cel sfnI, amndoao pllne de fln
curaI, sIroplI cu unIdelemn penIru jerIv.
26. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
27. Un vl{el dln vacl, un mlel de un an,
penIru ardere de IoI.
28. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
29. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale
de un an. AcesIa au fosI darul lul Ellav, fllu-
lul lul Helon.
3. A paIra zl, mal-marele flllor lul Ruvln,
Ellsur, fllul lul Sedlur.
31. Darul lul, un blld de arglnI, care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI,
sIroplI cu unIdelemn penIru jerIv.
32. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
33. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
34. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
35. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale
de un an. AcesIa au fosI darul lul Ellsur,
fllulul lul Sedlur.
36. A clncea zl, mal-marele flllor lul Sl-
meon, Salamlll, fllul lul Surlsadal.
37. Darul lul, un blld de arglnI, care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, l un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI, sIro-
plI cu unIdelemn penIru jerIv.
38. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
39. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
4. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
41. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlncl,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale
de un an. AcesIa au fosI darul lul Salamlll,
fllulul lul Surlsadal.
42. A asea zl, mal-marele flllor lul Gad,
Ellsaf, fllul lul Ragull.
43. Darul lul, un blld de arglnI care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI, sIro-
plI cu unIdelemn penIru jerIv.
44. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
45. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
46. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
47. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Ellsaf, fllulul
lul Ragull.
48. A eapIea zl, mal-marele flllor lul Efralm,
Ellsama, fllul lul Emlud.
49. Darul lul, un blld de arglnI, care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI,
sIroplI cu unIdelemn penIru jerIv.
5. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
51. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
52. Sl un {ap, penIru pcaI.
53. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Ellsama, fllulul
lul Emlud.
54. A opIa zl, mal-marele flllor lul Manasl,
Gamallll, fllul lul Fadasur.
55. Darul lul, un blld de arglnI, care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI, sIro-
plI cu unIdelemn penIru jerIv.
56. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
57. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
58. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
59. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Gamallll, fllul
lul Fadasur.
6. A noao zl, mal-marele flllor lul Venla-
mln, Avldan, fllul lul Gadlonl.
61. Darul lul, un blld de arglnI, care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI, sIro-
plI cu unIdelemn penIru jerIv.
62. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
63. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
64. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
65. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Avldan, fllulul
lul Gadlonl.
129
CARTEA NUMERILOR CAP 7 SI 8
66. A zeacea zl, mal-marele flllor lul Dan,
Ahlezer, fllul lul Amlsadal.
67. Darul lul, un blld de arglnI, care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI,
sIroplI cu unIdelemn penIru jerIv.
68. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
69. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
7. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
71. Sl penIru jerIva mnIulrel, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Ahlezer, fllulul
lul Amlsadal.
72. A unsprzeacea zl, mal-marele flllor lul
Aslr, Faghell, fllul lul Ehran.
73. Darul lul, un blld de arglnI, care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI,
sIroplI cu unIdelemn penIru jerIv.
74. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
75. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
76. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
77. Sl penIru jerIva mnIulrll, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Faghell, fllulul
lul Ehran.
78. A doaosprzeacea zl, mal-marele flllor
lul NefIall, Ahlre, fllul lul Enan.
79. Darul lul, un blld de arglnI, care cump-
nea o suI l Irelzecl de slcll, un phar de
arglnI de eapIezecl de slcll, dup slclul cel
sfnI, amndoao pllne de fln curaI,
sIroplI cu unIdelemn penIru jerIv.
8. O c{le de zeace aurl, plln de Imle.
81. Un vl{el dln vacl, un berbeace, un mlel
de un an, penIru ardere de IoI.
82. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI.
83. Sl penIru jerIva mnIulrll, doao junlnce,
clncl berbecl, clncl {apl, clncl mlelueale de
un an. AcesIa au fosI darul lul Ahlre, fllulul
lul Enan.
84. AceasIa easIe sfln{lrea jerIvenlculul, ln
carea zl l-au uns mal-marll flllor lul Israll,
bllde de arglnI, doaosprzeace, phar de
arglnI, doaosprzeace, c{ll de aur, doaospr-
zeace.
85. De o suI l Irelzecl de slcll un blld, l
de eapIezecl de slcll un phar. ToI arglnIul
vaselor, doao mll l paIru suIe de slcll, cu
slclul cel sfnI.
86. C{ll de aur, doaosprzeace pllne de
Imle, de zeace aurl c{lla, cu slclul cel
sfnI, IoI aurul c{lllor, o suI l doaozecl
de aurl.
87. ToaIe vlIele ceale penIru ardere de IoI:
vl{el dolsprzeace, berbecl dolsprzeace, mlel
de cIe un an dolsprzeace, l jerIvele lor l
Iurnrlle lor, l {apl dln capre dolsprzeace,
penIru pcaI.
88. ToaIe vlIele ceale penIru jerIva mnIu-
lrel: junlnce doaozecl l paIru, berbecl ea-
sezecl, {apl easezecl, mlelueale de cIe un
an, curaIe, easezecl. AceasIa easIe sfln{lrea
jerIvenlculul dup ce au umpluI mlnlle lul
l dup ce l-au uns.
89. Cnd lnIra Molsl ln corIul mrIurlel ca
s grlasc lul, l au auzlI glasul Domnulul
grlnd cIr dnsul deasupra mllosIlvl-
Iorlulul, care easIe deasupra slcrllulul
mrIurlel, lnIr dol heruvlml, l grla cIr
dnsul.
CAP 8
locul sjeunculu u cunJlelor, uezdmdntul, muteru,
jormu, odrstu curdjreu leojlor.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe lul Aaron l zl cIr
dnsul: Cnd vel pune luml-
nlle de o parIe despre fa{a sfeanlculul, vor
lumlna ceale eapIe lumlnl.
3. Sl au fcuI aea Aaron, de o parIe dln
fa{a sfeanlculul, au aprlns lumlnlle lul, dup
cum au porunclI Domnul lul Molsl.
4. Sl aceasIa easIe fpIura sfeanlculul,
Iare de aur fusul lul, l florlle lul Iarl IoaIe,
dup chlpul care l-au arIaI Domnul lul
Molsl, aea au fcuI sfeanlcul.
5. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
6. ,Ia pre levl{l dln mljlocul flllor lul Israll
l-l cur{eaIe pre el.
7. Sl aea vel face cur{lla lor: vel sIropl
pre el cu apa cur{nlel, l va Ireace brlclu
presIe IoI Irupul lor, l vor spla halnele sale,
l cura{l vor fl.
8. Sl vor luoa un vl{el dln vacl, l jerIva
acesIula fln curaI, sIroplI cu unIdelemn,
l un vl{el de un an dln vacl vel luoa, penIru
pcaI.
9. Sl vel aduna pre levl{l lnalnIea corIulul
mrIurlel, l vel aduna IoaI adunarea flllor
lul Israll.
1. Sl vel aduce pre levl{l lnalnIea Dom-
nulul, l vor pune flll lul Israll mlnlle sale
presIe levl{l.
11. Sl va osbl Aaron pre levl{l dar lnalnIea
Domnulul de la flll lul Israll, l vor fl ca s
lucreaze lucrurlle Domnulul.
12. Iar levl{ll vor pune mnlle pre capeIele
vl{ellor, l vel face unul penIru pcaI l unul
penIru ardere de IoI, ca s Ie rogl penIru el.
13. Sl vel pune pre levl{l lnalnIea Domnulul,
l lnalnIea lul Aaron, l lnalnIea flllor lul, l
vel da pre el dar lnalnIea Domnulul.
14. Sl vel osbl pre levl{l dln mljlocul flllor
lul Israll, l vor fl al Mlel.
1.
2.
13
CARTEA NUMERILOR CAP 8 SI 9
15. Sl dup aceasIa, vor lnIra levl{ll ca s
lucreaze lucrurlle corIulul mrIurlel, l vel
cur{l pre el l-l vel da lnalnIea Domnulul.
16.* PenIru c dar snI aceIla da{l Mle
dlnIr flll lul Israll ln locul IuIuror celor lnIlu
nscu{l, carll dechld pnIecele, dln flll lul
Israll l-am luaI pre el Mle.
17. C al Mleu easIe IoI cel lnIlu nscuI
lnIru flll lul Israll, de la om pn la doblIoc,
ln zloa ln carea am omorI pre IoI cel lnIlu
nscuI ln pmnIul EghlpIulul, l-am sfln{lI
pre el Mle.
18. Sl am luaI pre levl{l ln locul IoI celul
lnIlu nscuI lnIru flll lul Israll.
19. Sl am daI pre levl{l dar lul Aaron l flllor
lul, dlnIr flll lul Israll, ca s lucreaze lucrurlle
flllor lul Israll ln corIul mrIurlel l s se roage
penIru flll lul Israll, ca s nu fle lnIru flll lul
Israll bIale, de s vor aproplla de cel sfnI.
2. Sl au fcuI Molsl l Aaron l IoaI
adunarea flllor lul Israll levl{llor dup cum
au porunclI Domnul lul Molsl penIru levl{l,
aea le-au fcuI lor flll lul Israll.
21. Sl s-au cur{lI levl{ll l l-au splaI
halnele sale, l l-au daI pre el Aaron dar
lnalnIea Domnulul, l s-au rugaI penIru el
Aaron, ca s-l cur{asc pre el.
22. Sl dup aceasIa, au lnIraI levl{ll s
slujeasc slujba lor ln corIul mrIurlel
lnalnIea lul Aaron l lnalnIea flllor lul, dup
cum au porunclI Domnul lul Molsl penIru
levl{l, aea le-au fcuI lor.
23. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
24. ,AceasIa (a) easIe cea penIru levl{l, de
doaozecl l clncl de anl l mal ln sus vor lnIra
ca s lucre ln corIul mrIurlel.
25. Sl de la clnclzecl de anl vor lnceIa de la
slujb l nu vor mal lucra.
26. Sl va slujl fraIele lul ln corIul mrIurlel,
s pzasc pazele, lar lucrurlle nu va lucra.
Aea vel face levl{llor lnIru pazele lor.
CAP 9
ln ce oreume trebue sd slujeuscd Putle curuj, in ce
necuruj, nuorul ucopernJ zou cortul in stdlp Je nuor,
noupteu in clp Je joc poodjuute muljmeu in putruzec
Je un.
l au grlI Domnul cIr Molsl
ln pusIlla Slnall, ln anul al
dollea, dup ce au lelI el dln
pmnIul EghlpIulul, ln luna
dlnIlu, zlcnd:
2. ,Zl s fac flll lul Israll PaIlle ln vreamea
sa.
3. n zloa a paIrasprzeace a lunel cell
dlnIlu cIr sear, l s le face{l ln vreamea
sa, dup leagea lor l dup rndulala lor s
le face{l.
4. Sl au grlI Molsl flllor lul Isra-
24. (a) Leagea.
ll, ca s fac PaIlle.
5. ncepnd ln zloa a paIrasprzeace a lunel,
ln pusIlla Slnall, dup cum au porunclI
Domnul lul Molsl, aea au fcuI flll lul Israll.
6. Sl au mers brba{ll cel ce nu era cura{l,
penIru c s-au aIlns de om morI, l nu puIea
s fac PaIlle ln zloa aceaea, l au venlI
lnalnIea lul Molsl l lnalnIea lul Aaron ln zloa
aceaea.
7. Sl au zls brba{ll acela cIr dnsul: ,Nol
necura{l snIem, penIru c ne-am aIlns de
om morI, drepI aceaea s nu ne llpslm a
aduce darul Domnulul la vreamea sa lnIr
flll lul Israll.
8. Sl au zls cIr el Molsl: ,SIa{l acl l volu
auzl ce va poruncl Domnul penIru vol.
9. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
1. ,GrlaIe flllor lul Israll, zlcnd: Om,
om, carele va fl necuraI lnIru vol, penIru c
s-au aIlns de om morI, orl ln cale lung voao,
orl lnIru neamurlle voasIre, IoI va face PaIlle
Domnulul.
11. n luna a doao, ln zloa a paIrasprzeace,
cIr sear le vor face, cu azlme l cu lerburl
amar le vor mnca.
12. Nu vor lsa dlnIr-lnsele pn dlmlnea{,
* l os s nu frng de la eale, dup leagea
PaIllor s le fac.
13. Sl omul carele va fl curaI, l ln cale
lndelungaI nu easIe, l va lnIrzlla a face
PaIlle, va perl sufleIul acela dln norodul lul,
penIru c darul Domnulul nu l-au adus ln
vreamea sa, pcaIul su va purIa omul acela.
14. Iar de va venl la vol cel nemearnlc ln
pmnIul vosIru, va face PaIlle Domnulul
dup leagea PaIllor l dup Iocmeala lor le
va face, o leage s fle voao l celul nemearnlc
l celul ce lculaIe lmpreun cu vol pre
pmnI.
15.* Sl, ln zloa ln carea s-au lnIlns corIul,
nor au acoperlI corIul, casa mrIurlel, l seara
era ca chlp de foc presIe corI pn dlmlnea{a.
16. Aea era pururea, norul acoperea pre el
zloa, l chlpul cel ca de foc noapIea.
17. Sl cnd s rdlca norul de la corI, aIuncl
purcedea l flll lul Israll l, ln locul unde sIa
norul, acolo Ibrea flll lul Israll.
18. Dln porunca Domnulul Ibrea flll lul
Israll l dln porunca Domnulul purcedea,* ln
IoaIe zllele ln care umbrea norul presIe corI
sIa pre loc flll lul Israll.
19. Sl cnd sIa norul presIe corI zlle mulIe,
flll lul Israll pzea pazele lul Dumnezeu l
nu purcedea.
2. Sl cIe zlle acoperea norul presIe corI,
dln porunca Domnulul Ibrea l dln porunca
Domnulul purcedea.
21. Sl cnd era norul de seara pn dl-
mlnea{a, l s rdlca norul dlmlnea{a,
*Ielre
13, 2
Sus
3, 13
Luca
2, 23
1.
*Ielre
12, 46
Ioan
9 [19], 36
*Ielre
4, 32
3 mpr.
8, 1
*1 Cor.
1, 1
131
CARTEA NUMERILOR CAP 1
aIuncl purcedea.
22. Orl o zl, orl o lun, l mal mulI umbrea
norul presIe corI, flll lul Israll sIa pre loc l nu
purcedea.
23. C dln porunca Domnulul Ibrea l dln
porunca Domnulul purcedea, l dln porunca
Domnulul, cea daI prln Molsl, pzea paza
Domnulul.
CAP 1
Porunceute Domnul lu Mos sd jucd Jouo trdmbje Je
urgnt, -l inoujd slujbu lor, cu ce rdnJ s-uu mcut tuberle
Jn pustu 5nu, Mos rougd pre Oouo, ruJenu su, sd
meurgd cu Jdn, cuontele, cure le grdu Mos cdnJ sd
rdJcu suu sd puneu jos scrul.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,F-{l doao Irmbl{ de arglnI,
vrsaIe s le facl, ca s-{l fle de
chemaIul adunrll l de purcesul Iaberllor.
3. Sl vel IrmblIa cu eale l s va sIrnge
IoaI adunarea la uea corIulul mrIurlel.
4. Iar cnd vor IrmblIa cu o Irmbl{, vor
venl la Ilne Io{l pov{ulIorll cel mal-marl al
lul Israll.
5. Sl cnd ve{l Irmbl{a smnul, aIuncl vor
purceade Iaberlle ceale ce snI IbrIe spre
rsrlI.
6. Sl cnd ve{l Irmbl{a smnul al dollea, a-
Iuncl vor purceade Iaberlle ceale ce snI Ibr-
Ie cIr amllazzl. Sl cnd ve{l IrmblIa smnul
al Irellea, aIuncl vor purceade Iaberlle ceale ce
snI IbrIe lng mare. Sl cnd ve{l IrmblIa
smnul al paIrulea, aIuncl vor purceade Iabe-
rlle ceale ce snI IbrIe cIr mllaznoapIe,
cu smn vor IrmblIa cnd vor purceade.
7. Sl cnd ve{l sIrnge adunarea, ve{l
IrmblIa, cl nu cu smn.
8. Sl flll lul Aaron, preo{ll, vor IrmblIa cu
Irmbl{e, l va fl voao leage veaclnlc lnIru
neamurlle voasIre.
9. Iar de ve{l lel la rzbolu ln pmnIul
vosIru asupra lmproIlvnlcllor celor ce sIau
lmproIlva voasIr, l ve{l face smn cu
Irmbl{ele, l v ve{l aduce amlnIe lnalnIea
Domnulul, l v ve{l mnIul de vrjmall voIrl.
1. Sl la zllele ceale de bucurle ale voasIre, l
la srbIorlle voasIre, l la lunlle voasIre ceale
noao, ve{l IrmblIa cu Irmbl{e la arderlle de
IoI l la jerIvele ceale de mnIulre ale voasIre,
l va fl voao aducere-amlnIe lnalnIea Dumneze-
ulul vosIru. Eu snI Domnul Dumnezeul vosIru.
11. Sl ln anul al dollea, ln luna a doao, ln
doaozecl de zlle ale lunel, s-au rdlcaI norul
de la corIul mrIurlel.
12. Sl au purces flll lul Israll cu averlle sale
ln pusIlla Slnall, l au sIIuI norul ln pusIlla
lul Faran.
13. Sl au purces lnIlu dup cuvnIul Dom-
nulul ln mna lul Molsl.
14.* Sl au purces rndurlle Iaberll flllor
lul Iuda lnIlu cu puIearea (a) lor l, presIe
puIearea lor, Naason, fllul lul Amlnadav.
15. Sl presIe puIearea flllor lul Isahar era
NaIanall, fllul lul Sogar.
16. Sl presIe puIearea flllor lul Zavulon era
Ellav, fllul lul Helon.
17. Sl vor desface corIul l vor purceade flll
lul Gherson l flll lul Merarl, carll poarI
corIul.
18. Sl au purces rndul Iaberll lul Ruvln cu
puIearea lor, l presIe puIearea lor era Ellsur,
fllul lul Sedlur.
19. Sl pre puIearea neamulul flllor lul Slmeon
era Salamlll, fllul lul Surlsadal.
2. Sl presIe puIearea neamulul flllor lul Gad
era Ellsaf, a lul Ragull.
21. Sl vor purceade flll lul CaaI purInd
sflnIele, l vor lnIlnde corIul pn ce vor venl.
22. Sl va purceade rndul Iaberll lul Efralm
cu puIearea sa, l presIe puIearea lor, Ellsama,
fllul lul Emlud.
23. Sl presIe puIearea neamulul flllor lul
Manasl era Gamallll, a lul Fadasur.
24. Sl presIe puIearea neamulul flllor lul
Venlamln, Avldan, a lul Gadeonl.
25. Sl vor purceade rndurlle Iaberll flllor lul
Dan, pre urma IuIuror Iaberllor cu puIearea
lor, l presIe puIearea lor, Ahlezer, a lul
Amlsadal.
26. Sl, presIe puIearea neamulul flllor lul Aslr,
Faghell, fllul lul Ehran.
27. Sl, presIe puIearea neamulul flllor lul
NefIall, Ahlre, fllul lul Enan.
28. AceasIea snI oIlle flllor lul Israll, cnd
au purces cu puIearea lor.
29. Sl au zls Molsl lul Ovav, feclorulul lul
Ragull MadllanlIeanulul, socru lul Molsl: ,Nol
ne vom duce la locul care au zls Domnul: A-
cesIa-l volu da voao. Vlno cu nol l blne vom
face {le, c Domnul au grlI bune penIru Israll.
3. Sl el au zls cIr Molsl: ,Nu volu mearge,
fr numal ln pmnIul mleu l ln neamul
mleu.
31. Sl au zls Molsl: ,Nu ne lsa pre nol, de
vreame ce al fosI lmpreun cu nol ln pusIle,
l vel fl lnIru nol bIrn.
32. Sl de vel mearge cu nol l vor fl bun-
I{lle acealea, cIe face Domnul blne noao,
face-vom l {le blne.
33. Sl au mers dln munIele Domnulul cale
de Irel zlle, l slcrllul legll Domnulul au mers
lnalnIea lor cale de Irel zlle, ca s le cauIe lor
odlhn.
34. Sl norul umbrea presIe el zloa, cnd
purcedea dln locul unde Ibrs.
35. Sl au fosI cnd s rdlca slcrllul, zlcea
Molsl:* ,Scoal-Te, Doamne, l s se rslpeas-
c vrjmall Tl, l s fug Io{l cel ce Te ursc
pre Tlne!
14. (a) OasIea. *Sus
1, 7
1.
2.
*Psalm
67, 1
132
CARTEA NUMERILOR CAP 11
36. Sl cnd s aeza, zlcea: ,nIoarce, Doam-
ne, mll l zcl de mll lnIru Israll!
CAP 11
Cdrtreu noroJulu pentru curne, pet, porul uurle
Jn Eglpt, sd uleg euptezec Je bdtrdn, toj prorocesc,
l sd Juu potdrncl, sd ceurtd noroJul pentru pojtu
cdrnurlor.
l norodul ru au crIlI lnalnIea
Domnulul l au auzlI Domnul,
l s-au mnllaI cu lu{lme, l
s-au aprlns lnIru el foc de la
Domnul, l au mncaI o parIe dln Iabr.
2. Sl au sIrlgaI norodul cIr Molsl, l s-au
rugaI Molsl cIr Domnul l au lnceIaI focul.
3. Sl s-au chemaI numele loculul acelula
Prjol, c s-au aprlns lnIru el foc de la
Domnul.
4. Sl amesIecIura carea era lnIr el au
pofIlI pofI, l ezlnd plngea l flll lul Israll,
l au zls:* ,Clne ne va hrnl pre nol cu carne?
5. Adusu-ne-am amlnIe de peIll care-l
mncam ln EghlpI ln dar, l de crasIave{l, l
de peapenl, l de porl, l de ceape, l de alurl.
6. Iar acum sufleIul nosIru s-au uscaI de
IoI, nlmlca afar de man nu easIe lnalnIea
ochllor noIrl.
7.* Sl mana ca smn{a collandrulul era,
l chlpul el ca chlpul crlsIalulul.
8. Sl mergea norodul l culegea, l o mclna
ln moar l o plsa ln pluo, l o flerbea ln oal
l o fcea pogcl, l era dulcea{a el ca gusIul
pogcll cell cu unIdelemn.
9. Sl cnd s pogorea roao presIe Iabr
noapIea, cdea man presIe ea.
1. Sl l-au auzlI Molsl pre el plngnd lnIru
noroadele sale, pre fleIecarele la uea sa, l
s-au mnllaI Domnul cu lu{lme foarIe, l
lnalnIea lul Molsl era ru.
11. Sl au zls Molsl cIr Domnul: ,PenIru
ce al necjlI pre robul Tu, l penIru ce nu
am aflaI har lnalnIea Ta, cl al pus lnIrIarea
norodulul acesIula presIe mlne?
12. Au, doar, eu am zemlsllI pre IoI norodul
acesIa? Au, doar, eu l-am nscuI pre el?
PenIru ce-ml zlcl mle: Ia-l pre el ln bra{ele
Iale, cum la dolca pre cel sugIorlu, l-l du
la pmnIul care Ie-al juraI prln{llor lor?
13. De unde mle carne s dau la IoI norodul
acesIa? C plng asupra mea, zlcnd: D-ne
carne s mncm!
14. Nu volu puIea eu sngur purIa pre
norodul acesIa, c greu easIe mle cuvnIul
acesIa.
15. Iar deaca facl Tu mle aea, omorl-m
cu moarIe, de am aflaI mll la Tlne, ca s nu
vaz ncazul mleu.
16. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Adu-
25. (a) Blbllla leIlneasc VulgaIa are: l dup ce au
odlhnlI lnIru el duhul, au proroclI l mal mulI
n-Ml eapIezecl de brba{l dln bIrnll lul
Israll, pre carll Ill Iu c aceala snI
bIrnll norodulul l crIurarll lor, l-l du
pre el la corIul mrIurlel l s sIea acolo
cu Ilne.
17. Sl M volu pogorl l volu grl cu Ilne
acolo, l volu lua dln duhul carele easIe lnIru
Ilne l volu pune lnIr-lnll, l vor purIa
lmpreun cu Ilne lnIrIarea norodulul l nu
vel purIa pre el Iu sngur.
18. Sl norodulul vel zlce: Cur{l{l-v pre
mne, l ve{l mnca carne, c a{l plns
lnalnIea Domnulul, zlcnd: 'Clne ne va hrnl
pre nol cu carne, c blne era noao ln EghlpI',
l va da Domnul voao carne s mnca{l l
ve{l mnca carne.
19. Nu o zl ve{l mnca, nlcl doao, nlcl clncl
zlle, nlcl zeace zlle, nlcl doaozecl de zlle.
2. Pn lnIr-o lun de zlle ve{l mnca, pn
va lel pe nrlle voasIre l vl s va face grea{,
c n-a{l asculIaI de Domnul, Cel ce easIe
lnIru vol, l a{l plns lnalnIea Lul, zlcnd:
'PenIru ce am lelI dln EghlpI?'
21. Sl au zls Molsl: ,Sease suIe de mll de
pedesIrl easIe norodul, lnIru carll snI eu,
l Tu al zls: Carne volu da lor s mnce, l
vor mnca o lun de zlle.
22.* Au, doar, ol l bol s vor junghla lor,
cI s le ajung, sau, doar, IoaI mncarea
mrll s va aduna lor, ca s le fle lor desIul?
23.* Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Au,
doar, mna Domnulul nu va fl desIul? Acum
vel cunoaIe: oare pllnl-s-va cuvnIul Mleu,
au ba?
24. Sl au lelI Molsl l au grlI cIr norod
cuvlnIele Domnulul, l au adunaI eapIezecl
de brba{l dln bIrnll norodulul l l-au pus
lmpreglurul corIulul.
25. Sl S-au pogorI Domnul ln nor l au
grlI cIr dnsul, l au luaI dln duhul carele
era lnIr-lnsul l au pus lnIru cel eapIezecl
de brba{l bIrnl. Iar deaca s-au odlhnlI
duhul lnIr-lnll, au proroclI l apol nu au
mal adaos (a).
26. Sl rmsease dol brba{l ln Iabr,
numele unula Eldad, l numele celulalalI
Modad, l s-au odlhnlI lnIr-lnll duhul, l
aceIla era dln cel scrll, l nu venls la corI,
l prorocea ln Iabr.
27. Sl, alergnd un prunc, au spus lul Molsl
l au grlI, zlcnd: ,Eldad l Modad proro-
cesc ln Iabr.
28. Sl rspunzlnd Ilsus a lul Navl, cel ce
sIa lng Molsl, cel ales a lul, au zls: ,Dom-
nul mleu, Molsl, opreaIe-l pre el!
29. Sl au zls Molsl lul: ,Ccl nu urmezl Iu
mle? Sl clne va da s fle IoI norodul Dom-
nulul prorocl, cnd au daI Domnul Duhul
Su lnIr-lnll?
nu au lnceIaI.
*Psal.
77, 2
21
1 Corl.
1, 1
*1 Corl.
1, 3
*Ielre
16, 14
Psalm
77, 28
n{ele.
16, 2
Ioan
6, 31
1.*
*Ioan
6, 1 [7]
*Isalla
59, 1
133
CARTEA NUMERILOR CAP 12 SI 13
3. Sl au mers Molsl ln Iabr, l bIrnll lul
Israll.
31.* Sl au lelI duh de la Domnul (b), l au
adus poIrnlchl de la mare l le-au pus la
Iabr, cale de o zl dlncoace l cale de o zl
dlncolo, lmpreglurul Iaberll, ca la vro dol co{l
de la pmnI.
32. Sl, sculndu-s norodul, IoaI zloa l IoaI
noapIea, l IoaI a doao zl, au adunaI poIr-
nlchl. Cel ce mal pu{ln au sIrns au sIrns zeace
corfe, l le-au lnIlns de l le-au zvnIaI
lmpreglurul Iaberll.
33.* Sl lnc fllnd carne lnIr dln{ll lor, mal
lnalnIe de ce o au sfrlI, s-au mnllaI Domnul
pre norod, l au bIuI Domnul pre norod cu
bIale mare foarIe.
34. Sl s-au chemaI numele loculul acelula:
MormnIurlle PofIel, penIru c acolo au
lngropaI pre norodul cel pofIlIorlu.
35. De la MormnIurlle PofIel au purces
norodul la AslroI, l au fosI norodul ln AslroI.
CAP 12
Murum Auron cdrtesc improtou lu Mos, cdroru
Dumnezeu luuJd pre Mos pentru pretenu ceu cdtrd
Domnul, Murum, umpldnJu-sd Je leprd, eupte zle jnJ
osebtd Je noroJ, sd insdndtoeuzd rugdnJu-sd Mos pentru
eu.
l au grlI Marlam l Aaron lm-
proIlva lul Molsl, penIru mularea
eIloplan carea o luas Molsl,
ccl au luaI mulare eIloplan.
2. Sl au zls: ,Au numal lul Molsl sngur au
grlI Domnul? Au, doar, nu l noao au grlI?
Sl au auzlI Domnul.
3. Iar Molsl era om blnd foarIe, mal mulI
decI Io{l oamenll cel ce snI pre pmnI.
4. Sl lndaI au zls Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron l cIr Marlam: ,Iel{l vol Io{l Irel la
corIul mrIurlel. Sl au lelI el Io{l Irel la corIul
mrIurlel.
5. Sl s-au pogorI Domnul ln sIlp de nor l
au sIIuI la uea corIulul mrIurlel, l au
chemaI pre Aaron l pre Marlam, l amndol
s-au apropllaI.
6. Sl au zls cIr el: ,Auzl{l cuvlnIele Meale,
de va fl dlnIr vol proroc Domnulul, prln
vedenle M volu arIa lul l prln somn volu
grl lul.
7. Nu aa robul Mle, Molsl,* ln IoaI casa
Mea credlnclos easIe.
8.* Gur cu gur volu grl lul alavea, l nu
prln pllde, l el mrlrea Domnulul au vzuI, l
penIru ce nu v-a{l IemuI a grl ru lmproIlva
robulul Mleu, Molsl?
9. Sl s-au aprlns presIe el lu{lmea mnlel
Domnulul l s-au dus.
1. Sl norul s-au dus de la corI, l, laI, Marl-
am era leproas ca zpada, l s-au ulIaI
31. (b) Duh, adec: au lelI vnI de la Domnul.
Aaron la Marlam, l, laI, era leproas.
11. Sl au zls Aaron cIr Molsl: ,Rogu-Ie,
doamne, nu pune presIe nol pcaI (a), penIru
c nu am IluI c am pcIulI.
12. S nu s fac aseamenea cu moarIea,
ca o lpdIur ce las dln pnIecele mumel
sale, l Irupul el jumIaIe easIe mncaI.
13. Sl au sIrlgaI Molsl cIr Domnul, zl-
cnd: ,Dumnezeule, rogu-Te, vlndec-o pre
ea.
14. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,De ar fl
sculplI IaIl el ln fa{a el, au nu s-ar fl rulnaI
eapIe zlle? S se osbeasc afar de Iabr
eapIe zlle, l dup aceaea va lnIra.
15. Sl s-au osblI Marlam afar dln Iabr
eapIe zlle, l norodul nu au purces pn ce
s-au cur{lI Marlam.
16. Sl, dup aceasIea, au purces norodul de
la AslroI, l au IbrI ln pusIlla Faranulul.
CAP 13
Dosprdzeuce bdrbuj trm Je Mos sd socoteuscd
pdmdntul Hunuun, Jupd putruzec Je zle, uJuc oju cu
strugur ulte rouJe u pdmdntulu spre sdmnul roJr,
cur totu, ujurd Je Huleo Je lsus Nuo, uu scornt
cdrtre intrd noroJ.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,TrlmlIe {le brba{l carll s
socoIeasc pmnIul hanane-
llor, care-l volu da Eu flllor lul Israll spre
moIenlre, cIe un brbaI dln fleIecare
neam, dup noroadele famlllllor lor, s Irlml{l
pre aceIla, pre IoI cel mal-mare lnIr el.
3. Sl l-au Irlmls pre el Molsl dln pusIlla
Faranulul, dup cuvnIul Domnulul, Io{l
brba{ll cpeIenllle dlnIr flll lul Israll
aceIla snI.
4. Sl aceasIea snI numele lor: dln neamul
lul Ruvln, Samull, fllul lul Zahur.
5. Dln neamul lul Slmeon, SafaI, fllul lul
Surl.
6. Dln neamul lul Iuda, Halev, fllul lul Iefonl.
7. Dln neamul lul Isahar, Ilaal, fllul lul
Ioslf.
8. Dln neamul lul Efralm, Avsl, fllul lul Navl.
9. Dln neamul lul Venlamln, FalIl, fllul lul
Rafu.
1. Dln neamul lul Zavulon, Gudlll, fllul lul
Sudl.
11. Dln neamul lul Ioslf, dln flll lul Manasl,
Gadl, fllul lul Susl.
12. Dln neamul lul Dan, Amlll, fllul lul Ga-
mall.
13. Dln neamul lul Aslr, SaIur, fllul lul Ml-
hall.
14. Dln neamul lul NefIall, Navl, fllul lul Savl.
15. Dln neamul lul Gad, Gudlll, fllul lul
Makhl.
11. (a) Nu pune presIe nol pedeaps de pcaI.
*Psalm
77, 27
28
[31]
*Psalm
77, 31
[34]
*Evrel
3, 2
*Ielr.
33, 11
1.
1.
2.
134
CARTEA NUMERILOR CAP 13 SI 14
16. AceasIea snI numele brba{llor, pre
carll l-au Irlmls Molsl ca s socoIeasc
pmnIul, l au numlI Molsl pre Avsl, fllul
lul Navl Ilsus.
17. Sl l-au Irlmls pre el Molsl dln pusIlla
Faranulul s socoIeasc pmnIul Hana-
anulul, l au zls cIr el:
18. ,Sul{l-v ln pusIlla aceasIa, l v sul{l ln
munIe, l vede{l ce pmnI easIe, l pre
norodul carele eade pre dnsul, de easIe Iare
au slab, de snI mul{l sau pu{lnl.
19. Sl cum easIe pmnIul ln care ed el,
bun easIe, au ru, l cum snI ceI{lle ln care
lculesc, cu zldurl au fr de zldurl.
2. Sl cum easIe pmnIul, gras au sIerp,
snI lnIr-lnsul pdurl, au ba? Sl, zbovlnd,
ve{l lua dln rodurlle pmnIulul; lar zllele
acealea era zlle de prlmvar, mal lnalnIe de
ce s coc sIrugurll.
21. Sl, sulndu-s el, au socoIlI pmnIul de
la pusIlla lul Sln pn la Roov, unde s lnIr
la EmaI.
22. Sl s-au sulI despre pusIle l s-au dus pn
la Hevron; l acolo era Ahlman l Sesel l
Telaml, rudele lul Enah, lar Hevronul cu
eapIe anl s-au zldlI mal lnalnIe decI Tanln
a EghlpIulul.
23.* Sl au venlI pn la Valea SIrugurulul,
l o au socoIlI, l au IlaI de acolo o mldl{
de vl{ l un sIrugur pre dnsa, l l-au rdlcaI
pre rude, l dln rodll l dln smochlne.
24. Sl locul acela l-au numlI Valea SIrugu-
rulul, penIru sIrugurul care l-au IlaI de acolo
flll lul Israll.
25. Sl, dup ce au socoIlI pmnIul, s-au
lnIors de acolo dup paIruzecl de zlle.
26. Sl mergnd, au venlI la Molsl l la Aaron,
l la IoaI adunarea flllor lul Israll, ln pusIlla
Faranulul, ln Cadls, l, dup ce le-au spus
lor l la IoaI adunarea lucrul, le-au arIaI
rodul pmnIulul.
27. Sl le-au povesIlI lor, zlcnd: ,VenlI-am
ln pmnIul ln care ne-a{l Irlmls, ln pmnIul
care curge lapIe l mllare, l acesIa easIe
rodul lul.
28. Numal cI neamul carele lculaIe pre
el easIe lndrzne{, l ceI{lle snI Iarl l marl
foarIe, l neamul lul Enah am vzuI acolo.
29. Sl ln pmnIul cel despre amllazzl
lculaIe Amallc, lar heIeul l eveul l
levuseul l amoreul lculaIe ln munIe, l
hananeul lculaIe lng mare l lng rul
Iordanulul.
3. Sl au fcuI Halev pre norod la Molsl s
Iac, l el au zls: ,Ba, cl, sulndu-ne, ne vom
sul l-l vom moIenl pre el, c-l vom puIea
blrul pre el.
31. Iar celalal{l oamenl carll s-au sulI
cu dnsul au zls: ,S nu ne sulm, c
nu vom puIea s ne sulm la acel norod,
c cu mulI easIe mal Iare decI nol.
32. Sl au hullI pmnIul, care l-au socoIlI,
cIr flll lul Israll, zlcnd: ,PmnIul, prln care
am IrecuI ca s-l socoIlm, easIe pmnI care
mnc pre cel ce lculesc pre dnsul, l IoI
norodul pre carele l-am vzuI lnIr-lnsul snI
oamenl foarIe marl.
33. Sl acolo am vzuI urllal, l nol eram
lnalnIea lor ca lcusIele, aea eram l nol
lnalnIea lor.
CAP 14
Cdrteute noroJul Jupd ce uuJe scouJele, in zdJur sd
sleute lsus Nuo Huleo u- Jomol, pentru cure
mdnnJu-5d Dumnezeu, il imbldnzeute Mos, sd rdnJuesc
toj spre mourte in puste, ujurd Je Huleo losue,
otnJu-sd srulteun improtou oo lu Dumnezeu, sd ucJ
Je improtonc.
l lncepnd IoaI adunarea, au daI
glas l au plns norodul IoaI
noapIea aceaea.
Sl au crIlI asupra lul Molsl l
asupra lul Aaron Io{l flll lul Israll, l au zls cIr
el IoaI adunarea: ,O, de am fl murlI ln
pmnIul EghlpIulul, sau de am fl murlI ln
pusIlla aceasIa!
3. Sl penIru ce ne aduce pre nol Domnul ln
pmnIul acesIa, s cdem ln rzbolu? Mulerlle
noasIre l pruncll noIrl s fle de jaf. Acum,
dar, mal blne easIe noao s ne lnIoarcem ln
EghlpI.
4. Sl au zls unul cIr alIul: ,S ne punem
noao pre unul mal-mare l s ne lnIoarcem ln
EghlpI.
5. Sl au czuI Molsl l Aaron pre fa{ lnalnIea
a IoaI adunarea flllor lul Israll.
6.* Iar Ilsus a lul Navl l Halev a lul Iefonl,
dlnIr cel ce au socoIlI pmnIul, au splnIecaI
halnele sale.
7. Sl au grlI cIr IoaI adunarea flllor lul
Israll, zlcnd: ,PmnIul, care nol l-am socoIlI,
easIe bun foarIe, foarIe.
8. De ne va mllul pre nol Domnul, ne va bga
ln pmnIul acesIa l-l va da noao, easIe
pmnI care curge lapIe l mllare.
9. Cl numal Domnulul s nu v lmproIlvl{l,
l de norodul pmnIulul nu v Ieame{l, c
mncare noao easIe, c s-au deprIaI vreamea
de la el; lar Domnul easIe lnIru nol, nu v
Ieame{l de el.
1. AIuncl IoaI adunarea au grlI s-l uclz
pre el cu pleIrl, l mrlrea Domnulul s-au
arIaI ln nor presIe corIul mrIurlel IuIuror
flllor lul Israll.
11. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Pn cnd
m lnIrI norodul acesIa? Sl pn cnd nu
creade Mle penIru IoaIe seamnele care le-am
fcuI lnIru el?
12. Lovl-volu pre el cu moarIe l-l volu pllarde,
l Ie volu face pre Ilne l casa IIne-Iu neam
mare, l cu mulI mal mulI decI acesIa!
*2 Leage
1, 24
*Slra.
46, 1
1 Maca.
[2], 55
56
1.
2.
135
CARTEA NUMERILOR CAP 14
13. Sl au zls Molsl cIr Domnul: ,Sl va auzl
EghlpIul cum al scos dlnIr el pre norodul
acesIa cu puIearea Ta.
14. Cl l Io{l cel ce lculesc pre pmnIul
acesIa au auzlI c Tu eIl Domn lnIru norodul
acesIa, Doamne, Cel ce ochlu la ochlu Te
ar{l,* l norul Tu au sIIuI deasupra lor, l
ln sIlp de nor Tu mergl lnalnIea lor zloa, l
ln sIlp de foc noapIea.
15. Sl de vel sfrma pre norodul acesIa ca
pre un om, vor zlce neamurlle, cIe au auzlI
numele Tu, grlnd:
16. PenIru c nu poaIe Domnul s bage pre
norodul acesIa ln pmnIul care S-au juraI lor,
* penIru aceaea l-au omorlI pre el ln pusIle.
17. Sl acum s se lnal{ puIearea Ia Doamne,
precum al grlI, zlcnd:
18.* Domnul e lndelung rbdIorlu, l mulI
mllosIlv l adevraI,** Cel ce Iearge frde-
leglle l nedrepI{lle l pcaIele, l cu cur{le
nu va cur{l pre cel vlnovaI, Cel ce lzbndeaIe
pcaIele prln{llor ln fll pn la a Irela l la a
paIra neam.
19. IarI pcaIul norodulul acesIula dup
mare mlla Ta, precum mllosIlv al fosI lor dln
EghlpI pn acum.
2. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,MllosIlv
le snI lor, dup cuvnIul Iu.
21. Cl vlu snI Eu, l vlu easIe numele Mleu,
l va umplea mrlrea Domnulul IoI pmnIul.
22. C Io{l brba{ll aceIla, carll au vzuI
mrlrea Mea l seamnele care le-am fcuI ln
EghlpI l ln pusIlla aceasIa, m-au lsplIlI acum
cu aceasIa de zeace orl l nu au asculIaI
cuvnIul Mleu.
23.* PenIru aceaea, nu vor vedea pmnIul,
care M-am juraI prln{llor lor, fr numal flll
lor, carll snI cu Mlne alcl, carll nu Ilu nlcl
blnele, nlcl rul, IoI cel mal Ilnr, carele nu
prlceape, acesIora volu da pmnIul; lar Io{l
cel ce M-au lnIrIaI nu-l vor vedea.
24.* Iar pre robul Mleu, Halev, penIru c au
fosI alI duh lnIru el l au urmaI Mle, ll volu
bga ln pmnIul ln care au lnIraI, l smn{a
lul va moIenl pre el.
25. Iar Amallc l hananeul lculesc ln vale,
mne v lnIoarce{l l purceade{l spre pusIle,
pre calea Mrll Role.
26. Sl au grlI Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron, zlcnd:
27. ,Pn cnd aceasI adunare rea, a celor
ce crIesc lnalnIea Mea, crIeala flllor lul
Israll, carea au crIlI penIru vol, o volu auzl?
28. Zl lor: Vlu snI Eu, zlce Domnul, cu
adevraI, precum a{l grlI lnIru urechlle Meale,
aea volu face voao.
29.* n pusIlla aceasIa vor cdea oasele voas-
33. (a) Curvlla alcl s ln{eleage pcaIul crIlrll,
care l-au fcuI lsrallIeanll cnd au crIlI asu-
pra lul Dumnezeu. n jldovle easIe: l vor purIa
Ire, l IoI numrul vosIru, l cel numra{l al
voIrl, de la doaozecl de anl l mal ln sus,
c{l au crIlI asupra Mea.
3.* De ve{l lnIra vol ln pmnIul presIe
care Ml-am lnIlns mna Mea, ca s lcul{l
vol pre dnsul, afar de Halev, feclorul lul
Iefonl, l Ilsus al lul Navl.
31. Sl pre pruncll voIrl, de carll a{l zls c
vor fl de jaf, pre aceIla volu bga ln pmnI
l vor moIenl pmnIul de care vol v-a{l
ferlI.
32. Sl oasele voasIre vor cdea ln pusIlla
aceasIa.
33. Iar flll voIrl vor paIe ln pusIle pa-
Iruzecl de anl, l vor purIa curvlla (a) voasIr
pn ce s vor Iopl oasele voasIre ln pusIle.
34. Dup numrul zllelor ln cIe a{l socoIlI
pmnIul, paIruzecl de zlle,* un an penIru
o zl, ve{l purIa pcaIele voasIre paIruzecl
de anl, l ve{l cunoaIe lu{lmea mnlel
Meale.
35. Eu, Domnul, am grlI voao, aea volu
face adunrll aceIll reale, carea s-au adunaI
asupra Mea, ln pusIlla aceasIa s vor Iopl l
acolo vor murl.
36.* Sl oamenll, pre carll l-au Irlmls Molsl
s socoIeasc pmnIul, l dup ce au venlI
au grlI ru de pmnIul acela cIr adu-
nare, spulnd cuvlnIe reale de pmnI.
37. Sl au murlI oamenll cel ce au grlI ru
de pmnIul acela, bIu{l lnalnIea Domnulul.
38. Iar Ilsus, fllul lul Navl, l Halev, fllul
lul Iefonl, au IrlI dlnIr oamenll cel ce
mersease s socoIeasc pmnIul.
39. Sl au grlI Molsl cuvlnIele aceasIea
cIr Io{l flll lul Israll, l au plns norodul
foarIe.
4. Sl, mnecnd dlmlnea{, s-au sulI pre
vrvul munIelul, zlcnd: ,IaI, nol ne vom
sul la locul care au zls Domnul, penIru c
am pcIulI.
41. Sl au zls Molsl: ,PenIru ce clca{l vol
cuvnIul Domnulul? Nu va fl blne voao.
42.* Nu v sul{l, c nu easIe cu vol Domnul,
l ve{l cdea lnalnIea fea{ll vrjmallor
voIrl.
43. C Amallc l hananeul acolo easIe
lnalnIea voasIr l ve{l cdea de sable, de
vreame ce nu a{l vruI s asculIa{l de Domnul,
nlcl Domnul nu va fl cu vol.
44. Iar el, Irecnd, s-au sulI pre vrvul
munIelul, cl slcrllul legll Domnulul l Molsl
nu s-au clIlI dln Iabr.
45. Sl s-au pogorI Amallc l hananeul,
carele edea ln munIele acela, l l-au bIuI
pre el, l l-au IlaI pn la Erma, l s-au
lnIors la Iabr.
pedeapsa curvlllor voasIre. De mulIe orl s zlce
ln ScrlpIur: au curvlI dup dumnezel sIrlnl,
adec, au mers dup dumnezel sIrlnl.
*Ielre
13, 11
[21]
*Ielre
32, 28
*Psal.
12, 4
[8]
**Ielre
34, 7
2, 5
*2 Leage
1, 35
*Isus N.
14, 6
*Psalm
15, 26
[27]
*2 Leage
1, 35
*Iezec.
4, 6
Psalm
94, 1
*1 Cor.
1, 1
Evrel
3, 17
Iuda
5
*2 Leage
1, 42
136
CARTEA NUMERILOR CAP 15
CAP 15
Dupd ce oor intru in Pdmdntul FdgdJunj, ce jertod sd
uJucd, pdrgu sd o osdbeuscd, peJeupsu pdcutulu jdcut
prn netnjd suu mdnJre, sd ucJe cu petr cel ce uu
uJunut leumne sdmbdtu, sd- pue jmbr eore pre
murgnle lunelor, preste jmbr impletturd odndtd, cu
sd- uJucd umnte Je leugeu lu Dumnezeu.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll l zl
cIr el: Dup ce ve{l lnIra ln
pmnIul lculn{ll voasIre, care-l dau Eu voao,
3. Sl ve{l face arderl de IoI Domnulul,
aducere sau jerIv dln fgduln{, au dln vole,
au la srbIorlle voasIre, ca s face{l mlros
de bun mlreasm Domnulul, de va fl dln bol
sau dln ol,
4. Cel ce aduce darul su Domnulul va aduce
jerIv de fln curaI, a zeacea parIe a unul
lfl, sIroplI cu a paIra parIe de unIdelemn a
unul ln.
5. Sl vln de Iurnare a paIra parIe a unul ln
ve{l face la arderea de IoI sau la jerIv, la un
mlel vel face aIIa aducere mlros de bun
mlreazm Domnulul.
6. Sl la berbeace, cndu-l vel aduce pre el
penIru ardere de IoI au penIru jerIv, vel face
jerIv de fln curaI doao a zeacea parIe,
sIroplI cu unIdelemn a Irela parIe a unul ln.
7. Sl vln la Iurnare a Irela parIe a unul ln
ve{l aduce lnIru mlros de bun mlreazm
Domnulul.
8. Iar de ve{l face dln vol ardere de IoI au
jerIv, ca s pllnl{l fgduln{a sau jerIva cea
de mnIulre Domnulul,
9. Sl ve{l aduce la vl{el jerIv de fln curaI
Irel a zeacea parIe, sIroplI cu jumIaIe de ln
de unIdelemn.
1. Sl vln de Iurnare jumIaIe de ln jerIv,
lnIru mlros de bun mlreazm Domnulul.
11. Aea vel face cu vl{elul, au cu berbeacele,
au cu mlelul dln ol, au dln capre.
12. Dup numrul celor ce le ve{l face, aea
ve{l face cu fleIecare dup numrul lor.
13. ToI moIeanul va face aea, cnd va aduce
aducerl de aceasIea lnIru mlros de bun
mlreazm Domnulul.
14. Iar de va fl lnIr vol nemearnlc ln pmn-
Iul vosIru, sau sIrlnul carele va fl lnIr vol,
ln neamurlle voasIre, l va face jerIv mlros
de bun mlreazm Domnulul, precum face{l
vol, aea va face adunarea Domnulul.
15. O leage va fl voao l celor nemearnlcl,
carll ed la vol, leage veaclnlc lnIru neamurlle
voasIre, precum vol, aea l cel nemearnlc va
fl lnalnIea Domnulul.
16. O leage l o lndrepIare va fl voao l celul
nemearnlc, carele eade la vol.
17. Sl au grlI Domnul cIr Molsl,
23. (a) De alcl lnalnIe. 24. (b) Prln neIlln{
zlcnd:
18. ,GrlaIe flllor lul Israll l zl cIr el:
Dup ce ve{l sosl ln pmnIul ln care volu
bga Eu pre vol,
19. Cnd ve{l mnca dln plnlle pmnIulul
acelula, ve{l aduce parIe dar Domnulul prg
dln rodul grulul vosIru.
2. Plne ve{l aduce dar, ca un dar de la
arle.
21. Aea ve{l aduce plne, prga grulul
vosIru, l ve{l da dar Domnulul lnIru neamu-
rlle voasIre.
22. Iar cnd ve{l pcIul l nu ve{l face IoaIe
porunclle aceasIea, care le-au grlI Domnul
cIr Molsl,
23. Dup cum au porunclI Domnul voao prln
mna lul Molsl, dln zloa ln carea au porunclI
Domnul cIr vol, l (a) lnalnIe lnIru neamu-
rlle voasIre,
24. Sl va fl de s va face ceva fr de vole
(b) afar de ochll adunrll, va face IoaI
adunarea un vl{el curaI dln vacl ardere de
IoI, lnIru mlros cu bun mlreasm Dom-
nulul, l jerIva acesIula l Iurnarea lul, dup
Iocmeala lul, l un {ap dln capre penIru
pcaI.
25. Sl s va ruga preoIul penIru IoaI aduna-
rea flllor lul Israll, l s va lerIa lor c fr de
vole easIe, l el au adus darul su jerIv Dom-
nulul, penIru pcaIul su lnalnIea Domnulul,
penIru ceale fr de vola lor.
26. Sl s va lerIa la IoaI adunarea flllor lul
Israll l celul nemearnlc, carele eade la vol,
c la IoI norodul easIe fr de vole.
27. Iar un sufleI, de va pcIul fr de vole,
va aduce o capr de un an, penIru pcaI.
28. Sl s va ruga preoIul penIru sufleIul care
au pcIulI fr de vole lnalnIea Domnulul,
rugndu-s penIru el, l s va lerIa lul.
29. Celul moIean lnIru flll lul Israll l celul
nemearnlc, carele eade lnIru el, o leage va
fl lor, orlclne va face (v) fr de vole.
3. Sl sufleIul, carele va face cu mn de
Irufle, orl dlnIr moIeanl, orl dlnIr nemear-
nlcl fle, acesIa pre Dumnezeu ocreaIe, l va
perl sufleIul acela dln norodul su.
31. C cuvnIul Domnulul au urglslI, l
porunclle lul le-au sIrlcaI, cu perlre va perl
sufleIul acela, pcaIul lul lnIr-lnsul.
32. Sl fllnd flll lul Israll ln pusIle, au aflaI
pre un om adunnd leamne ln zloa smbeIel.
33. Sl cel ce l-au aflaI adunnd leamne l-au
adus pre el la Molsl l la Aaron, l la IoaI
adunarea flllor lul Israll.
34. Sl l-au pus pre el ln Iemnl{, penIru c
nu aleseas ce vor face lul.
35. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
,Cu moarIe s se omoar omul acela, s-l
uclde{l cu pleIrl IoaI adunarea.
sau neluare de sam. 29. (v) PcaIe.
1.
2.
137
CARTEA NUMERILOR CAP 15 SI 16
36. Sl l-au scos pre el IoaI adunarea afar
dln Iabr l l-au ucls IoaI adunarea cu
pleIrl, afar dln Iabr, dup cum au porunclI
Domnul lul Molsl.
37. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
38. ,GrlaIe flllor lul Israll l zl cIr el*
s-l fac flmbrll pre marglnlle halnelor sale
lnIru neamurlle sale, l presIe flmbrllle margl-
nllor s pule lmpleIlIur vnI.
39. Sl va fl voao pre flmbrll l, vzlndu-le
pre eale, s v aduce{l amlnIe de IoaIe porun-
clle Domnulul, ca s le face{l pre eale, l ca
s nu v mal abaIe{l dup cugeIele voasIre l
dup ochll voIrl, dup care, umblnd vol,
curvl{l cu dnsele.
4. Ca s v aduce{l amlnIe l s face{l IoaIe
porunclle Meale, l s fl{l sfln{l Dumnezeulul
vosIru.
41. Eu, Domnul Dumnezeul vosIru, Cel ce
v-am scos pre vol dln pmnIul EghlpIulul,
ca s v flu voao Dumnezeu. Eu, Domnul
Dumnezeul vosIru.
CAP 16
Core, Dutun Aoron scornesc gdlceuod improtou lu
Mos u lu Auron, rdonesc cdpetenu preojlu,
pentru uceueu Je o i inglte pdmdntul, jocul
mdndncd Jouo sute cnczec Je bdrbuj, cur tdmdu,
pre ulj putrusprdzeuce m eupte sute, ce cdrteu,
-uu umstut jocul, pre cure l-uu Jomolt Auron cu
rugdcuneu su.
l au grlI Core, feclorul lul
Isaar, al feclorulul lul CaaI, al
feclorulul lul Levl, l DaIan l
Avlron, feclorll lul Ellav, l a lul
Avn, feclorul lul FaleI, al feclorulul lul Ruvln.
2. Sl s-au sculaI lmproIlva lul Molsl, l doao
suIe l clnclzecl de brba{l dln flll lul Israll,
cpeIenllle adunrll, chema{ll sfaIulul l
brba{l vesIl{l.
3.* S-au lnIrIaI asupra lul Molsl l a lul
Aaron l au zls cIr el: ,DesIul easIe voao,
c IoaI adunarea, Io{l sfln{l, l Domnul easIe
lnIru el, l penIru ce v rdlca{l presIe
adunarea Domnulul?
4. Sl, auzlnd Molsl, au czuI pre fa{.
5. Sl au grlI cIr Core l cIr IoaI
adunarea lul, zlcnd: ,SocoIlI-au l au
cunoscuI Dumnezeu pre cel ce snI al Lul, l
pre cel sfln{l, l l-au apropllaI la Sne, l pre
cel ce nu l-au ales Sle nu l-au apropllaI la
Sne.
6. AceasIa s face{l: lua{l-v vol lnlv
cdealnl{e, Core l IoaI adunarea lul.
7. Sl pune{l ln eale foc l arunca{l ln eale
Imle, lnalnIea Domnulul, mne, l brba-
Iul, pre carele va aleage Domnul, acesIa va fl
sfnI, ajung voao flll lul Levl!
8. Sl au zls Molsl cIr Core: ,AsculIa{l-m
pre mlne, flll lul Levl!
9. Au pu{ln easIe voao c v-au despr{lI pre
vol Dumnezeul lul Israll de la adunarea lul
Israll, l v-au apropllaI cIr Slnel, s slujl{l
slujbele corIulul Domnulul, l s sIa{l
lnalnIea corIulul, s slujl{l Lul.
1. Sl Ie-au apropllaI pre Ilne l pre Io{l fra{ll
Il, flll lul Levl, cu Ilne, l cuIa{l l a preo{l?
11. Aea Iu l IoaI adunarea Ia cea adunaI
lmproIlva lul Dumnezeu. Sl ce easIe Aaron,
de crIl{l asupra lul?
12. Sl au Irlmls Molsl s chllame pre DaIan
l pre Avlron, feclorll lul Ellav; lar el au zls:
,Nu ne vom sul.
13. Au pu{ln easIe aceasIa c ne-al sulI ln
pmnI care curge lapIe l mllare, ca s ne
omorl ln pusIle, c sIpneIl presIe nol?
14. SIpneIl, l Iu ln pmnIul care curge
lapIe l mllare ne-al bgaI pre nol l ne-al
daI mole de holde l de vll? Ochll oamenllor
acesIora l-al scos? Nu ne vom sul!
15. Sl s-au mnllaI Molsl foarIe l au zls cIr
Domnul: ,Nu cuIa spre jerIva lor; pofIa nlcl
unula dlnIr el nu o am luaI, nlcl pre nlmenea
dlnIr el nu am asuprlI.
16. Sl au zls Molsl cIr Core: ,Sfln{eaIe
adunarea Ia, l fl{l gaIa lnalnIea Domnulul,
Iu l Aaron l el, mne.
17. Sl lua{l fleIecarele cdealnl{a sa l
pune{l lnIr-lnsele Imle, l aduce{l lnalnIea
Domnulul fleIecarele cdealnl{a sa, doao
suIe l clnclzecl de cdealnl{e, l Iu l Aaron,
fleIecarele cdealnl{a sa.
18. Sl au luaI fleIecarele cdealnl{a sa, l
au pus lnIr-lnsele foc, l au bgaI Imle
lnIr-lnsele.
19. Sl au sIIuI la uea corIulul mrIurlel
Molsl l Aaron, l Core au adunaI asupra lor
IoaI adunarea sa, la uea corIulul mrIurlel,
l s-au arIaI mrlrea Domnulul la IoaI
adunarea.
2. Sl au grlI Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron, zlcnd:
21. ,Osebl{l-v fleIecarele de adunarea
aceasIa l volu Iopl pre el odaI.
22. Sl au czuI pre fea{ele sale l au zls:
,Dumnezeule, Dumnezeul duhurllor l a IoI
Irupul, de au pcIulI un om, au presIe IoaI
adunarea va fl mnlla Domnulul?
23. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
24. ,GrlaIe adunrll, zlcnd: Ferl{l-v de
prlmpreglurul adunrll lul Core l DaIan l
Avlron.
25. Sl s-au sculaI Molsl l au mers la DaIan
l la Avlron, l lmpreun cu el au mers Io{l
bIrnll lul Israll.
26. Sl au grlI cIr adunare, zlcnd:
,DeprIa{l-v de la corIurlle acesIor oamenl
nslnlcl, l de nlmlca ce easIe a lor s nu v
aIlnge{l, ca s nu perl{l lmpreun cu el lnIru
IoI pcaIul lor.
27. Sl s-au deprIaI de prlmpreglurul
*2 Leage
22, 12
*Slra.
45, 22
1 Corl.
1, 1
Iuda
11
1.
138
CARTEA NUMERILOR CAP 16 SI 17
corIulul lul Core l DaIan l Avlron, l au lelI
DaIan l Avlron l au sIIuI la ulle corIurllor
sale, l mulerlle lor, l pruncll lor, l avearea
lor.
28. Sl au zls Molsl: ,nIru aceasIa ve{l
cunoaIe c Domnul m-au Irlmls pre mlne ca
s fac IoaIe lucrurlle aceasIea, lar nu de la
mlne le fac.
29. De vor murl aceIla cum mor Io{l oamenll,
l de va fl cerIarea lor ca cerIarea IuIuror
oamenllor, nu Domnul m-au Irlmls pre mlne.
3. Cl lnIru prpasIle va arIa Domnul, l,
dechlzlnd pmnIul, gura sa va lnghl{l pre
el, l casle lor l corIurlle lor, l IoaIe cIe
snI ale lor, l vll s vor pogorl ln lad, l ve{l
cunoaIe cum au lnIrIaI oamenll aceIla pre
Domnul.
31.* Iar dup ce au lnceIaI a grl IoaIe cuvln-
Iele aceasIea, s-au rupI pmnIul supI plcloa-
rele lor.
32. Sl s-au dechls pmnIul l l-au lnghl{lI
pre el, l cslle lor, l pre Io{l oamenll carll
era cu Core, l cu doblIoacele lor.
33. Sl s-au pogorI el, l IoaIe ale lor, vll ln
lad, l l-au acoperlI pre el pmnIul, l au perlI
dln mljlocul adunrll.
34. Sl IoI Israllul l cel dlmpreglurul lor au
fuglI de glasul lor, zlcnd: ,S nu ne lnghl{
pre nol pmnIul!
35. Sl foc au lelI de la Domnul, l au mncaI
pre cel doao suIe l clnclzecl de brba{l, carll
au ImlaI.
36. Sl au zls Domnul cIr Molsl l cIr
Ellazar, fllul lul Aaron, preoIul:
37. ,Lua{l cdealnl{lle ceale de aram dln
mljlocul celor arl; lar focul cel sIrln s-l
rslpl{l acolo, c s-au sfln{lI cdealnl{ele
pcIollor acesIora ln sufleIele lor.
38. Sl le f pre eale Ibll bIuIe lmpreglurul
jerIvenlculul, c s-au adus lnalnIea Domnulul
l s-au sfln{lI, l s-au fcuI spre semn flllor lul
Israll.
39. Sl au luaI Eleazar, fllul lul Aaron, preo-
Iulul, cdealnl{ele ceale de aram, cIe au
adus cel arl.
4. Sl le-au pus pre eale la jerIvenlc pomenlre
flllor lul Israll, ca nlmenea de alI neam, carele
nu easIe dln smn{a lul Aaron, s nu s
aprople s Imlaz lnalnIea Domnulul, l s
nu fle ca Core l ca adunarea lul, dup cum
au grlI Domnul prln mna lul Molsl.
41. Sl au crIlI flll lul Israll a doao zl asupra
lul Molsl l asupra lul Aaron, zlcnd: ,Vol a{l
omorI norodul Domnulul.
42. Sl au fosI cnd lnvlula adunarea pre
Molsl l pre Aaron, l s-au pornlI asupra
corIulul mrIurlel, lar pre corI l-au acoperlI
norul l s-au arIaI mrlrea Domnulul.
43. Sl au lnIraI Molsl l Aaron despre fa{a
corIulul mrIurlel.
44. Sl au grlI Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron, zlcnd:
45. ,Osbl{l-v dln mljlocul adunrll
aceIlla, l-l volu Iopl pre el odaI. Sl el
au czuI pre fa{a sa.
46. Sl au zls Molsl cIr Aaron: ,Ia cdeal-
nl{a l pune lnIr-lnsa foc dln jerIvenlc, l
arunc presIe el Imle, l du degrab la
Iabr, l Ie roag penIru el,* c au lelI
mnle de la fa{a Domnulul l au lncepuI a
pllarde pre norod.
47. Sl au luaI Aaron, precum Molsl l-au
zls lul, l au alergaI la adunare, l, laI,
au fosI lncepuI pllarderea ln norod, l au
pus Imle l s-au rugaI penIru norod.
48. Sl au sIIuI ln mljlocul celor mor{l l
a celor vll, l au lnceIaI pllarderea.
49. Sl au fosI cel mor{l, carll au murlI lnIru
acea pllardere, paIrusprzeace mll l
eapIe suIe, afar de cel ce au murlI penIru
Core.
5. Sl s-au lnIors Aaron la Molsl, la uea
corIulul mrIurlel, l au lnceIaI pllarderea.
CAP 17
ludnJu-sd Jouosprdzeuce touge Je lu mu-mur
Jouosprdzeuce neumurlor lu lsrul, numu tougul
lu Auron uu injlort uu roJt, cu cure mnune
insdmnure preoju sd intdreute lu Je lu Dumnezeu,
s-uu jnut in cortul mdrture.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,GrlaIe flllor lul Israll l
la de la el Iolag, Iolag (a) de
la Io{l mal-marll lor dup casle famlllllor
lor, doaosprzeace Iolage, l numele fleIe-
crula scrle-l pre Iolagul lul.
3. Sl numele lul Aaron scrle-l pre Iolagul
lul Levl, c un Iolag easIe, dup neamul
csll famlllllor lor vor da.
4. Sl le vel pune pre eale ln corIul mrIu-
rlel, ln preajma mrIurlel, de unde volu grl
cIr Ilne.
5. Sl omul, pre carele volu aleage, Iolagul
lul va odrsll, l volu abaIe de la Ilne
crIeala flllor lul Israll, carea el crIesc
asupra voasIr.
6. Sl au grlI Molsl flllor lul Israll, l Io{l
mal-marll lor l-au daI lul Iolag, penIru fleIe-
care mal-mare un Iolag, dup casle famlll-
llor lor doaosprzeace Iolage, l Iolagul lul
Aaron era lnIr Iolagele lor.
7. Sl au pus Molsl Iolagele lnalnIea Domnu-
lul, ln corIul mrIurlel.
8. Sl au fosI a doao zl, au lnIraI Molsl l
Aaron ln corIul mrIurlel, l, laI, odrslls
Iolagul lul Aaron ln casa lul Levl l au fcuI
odrasl, l au lnflorlI florl, l au fcuI nucl.
2. (a) Tolag, Iolag, adec: cIe un Iolag.
*1 Leage
11, 6
Psalm
15, 18
*n{ele.
18, 21
1.
2.
139
CARTEA NUMERILOR CAP 17 SI 18
9. Sl au scos Molsl IoaIe Iolagele de la fa{a
Domnulul la Io{l flll lul Israll l au vzuI, l
au luaI fleIecarele Iolagul su.
1. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,Pune
Iolagul lul* Aaron lnalnIea mrIurlllor, lnIru
smn de socoIln{ flllor celor neasculIIorl,
ca s lnceaIe a crIl asupra Mea, l s nu
moar.
11. Sl au fcuI Molsl l Aaron dup cum au
porunclI Domnul lul Molsl, aea au fcuI.
12. Sl au grlI flll lul Israll cIr Molsl,
zlcnd: ,IaI, ne-am IoplI, am perlI, ne-am
poIoplI!
13. ToI cel ce s aIlnge de corIul Domnulul
va murl. Pn ln sfrlI vom murl?
CAP 18
Pentru greotdjle preojlor puzdle leojlor, in loc Je
sourte moteneuscd pdrgu uJucerle jertoele
preojlor, urd zdcuulele sd rdnJuesc leojlor, cur urd
Juu u zeuceu lu Auron.
l au grlI Domnul cIr Aaron,
zlcnd: ,Tu l feclorll Il, l
casa IIne-Iu cu Ilne, ve{l lua
(a) pcaIele celor sflnIe, l Iu
l feclorll Il ve{l lua pcaIele preo{lel
voasIre.
2. Sl pre fra{ll Il, neamul lul Levl, norodul
IIne-Iu, aprople-l la Ilne l s se adaog
lng Ilne, l s slujeasc {le, l Iu l flll Il
lmpreun cu Ilne lnalnIea corIulul mrIurlel.
3. Sl vor pzl pazle Iale l pazele corIulul,
numal la vasle ceale sflnIe l la jerIvenlc
nu s vor aproplla, ca s nu moar nlcl
aceIla, nlcl vol.
4. Sl s vor adaoge la Ilne, l vor pzl
pazele corIulul mrIurlel dup IoaIe slujbele
corIulul, l cel de alI neam nu s va aproplla
cIr Ilne.
5. Sl ve{l pzl pazele celor sflnIe l pazele
jerIvenlculul, l nu va mal fl mnle lnIru flll
lul Israll.
6. Sl Eu am luaI pre fra{ll voIrl, pre levl{l,
dlnIr flll lul Israll, dar daI Domnulul, s
slujeasc slujbele corIulul mrIurlel.
7. Sl Iu, l feclorll Il cu Ilne, pzl{l preo{lla
voasIr dup IoaI rndulala jerIvenlculul
l a celor dlnlunIru caIapeIeasmel, l slujl{l
slujbele darul preo{lel voasIre, l cel de alI
neam, carele va mearge alIurl cu vol, va
murl.
8. Sl au grlI Domnul cIr Aaron: ,Sl,
laI, Eu am daI voao paza prghelor Meale
dln IoaIe ceale sfln{lIe Mle de la flll lul Israll,
{le am daI aceasIea clnsIe, l flllor Il dup
Ilne, leage veaclnlc.
9. Sl aceasIa s fle voao dln ceale
sfln{lIe ale sfln{llor, dln aducerl, dln IoaIe
darurlle lor l dln IoaIe jerIvele lor, l
1. (a) n cea veachle s afl, ln loc de pcaI: lncepIurlle.
dln IoaIe ceale ce aduc penIru greealele lor,
l dln IoaIe ceale ce aduc penIru pcaIele
lor, cIe dau el Mle dln IoaIe ceale sflnIe ale
Iale vor fl l ale flllor Il.
1. n SflnIele Sfln{llor ve{l mnca aceasIea,
IoI brbaIul va mnca aceasIea, Iu l flll Il,
sflnIe vor fl {le.
11. Sl aceasIa va fl voao: dln prga darurllor,
dln IoaIe ceale ce aduc flll lul Israll, {le am
daI aceasIea, l feclorllor Il l feaIelor Iale
lmpreun cu Ilne, leage veaclnlc, IoI cel
curaI ln casa Ia va mnca aceasIea.
12. ToaI prga unIululdelemn, l IoaI
prga vlnulul, l prga grulul, cIe dlnIru
aceasIea s vor da Domnulul, {le le-am daI
pre eale.
13. Ceale lnIlu nscuIe, IoaIe cIe snI ln
pmnIul lor, care vor aduce Domnulul, ale
Iale vor fl, IoI cel curaI ln casa Ia le va mnca
pre eale.
14. ToI darul cel sfln{lI lnIru flll lul Israll al
Iu va fl.
15. Sl IoI ce dechlde pnIecele dln IoI
Irupul, cIe aduc Domnulul de la om pn la
doblIoc, al Iu va fl; lar ceale lnIlu nscuIe
a oamenllor s se rscumpere, l ceale lnIlu
nscuIe ale doblIoacelor celor necuraIe ve{l
face s se rscumpere.
16. Sl rscumprarea lul dup o lun de la
naIere, pre{ul clncl slcll, dup* slclul cel
sfnI, doaozecl de banl snI.
17. Iar ceale lnIlu nscuIe ale vacllor, l
ceale lnIlu nscuIe ale ollor, l ceale lnIlu
nscuIe ale caprelor s nu face{l s le
rscumpere, sflnIe, l sngele lor vel Iurna
presIe jerIvenlc, l seul vel aduce jerIv lnIru
mlros de bun mlreazm Domnulul.
18. Sl carnea va fl a Ia, l plepIul punerll, l
bra{ul cel drepI al Iu va fl.
19. ToaI aducerea sflnIelor, carea vor
aduce flll lul Israll Domnulul, {le o am daI,
l flllor Il l feaIelor Iale cu Ilne, leage
veaclnlc, legIur de sare veaclnlc easIe
lnalnIea Domnulul, {le l semln{lel Iale dup
Ilne.
2. Sl au grlI Domnul cIr Aaron: ,n
pmnIul lor s nu al mole, l parIe nu va fl
{le lnIru dnll, c Eu snI parIea Ia l molla
Ia lnIr flll lul Israll.
21. Sl flllor lul Levl, laI, le-am daI IoI ce
easIe a zeacea ln Israll mole penIru slujbele
lor, care slujbe slujesc el ln corIul mrIurlel.
22. Sl mal mulI nu vor venl flll lul Israll ln
corIul mrIurlel s fac pcaI aducIorlu de
moarIe.
23. Sl levlIul lnsul va slujl slujba corIulul
mrIurlel, l el vor purIa pcaIele lor, leage
veaclnlc lnIru neamurlle lor, l lnIr flll lul
Israll* nu vor moIenl mole.
24. C zclulalele flllor lul Israll,
*Evrel
9, 9
1.
*Ielre
3, 13
Levl{l
27, 25
Sus
3, 47
Iezechll.
45, 12
*2 Leage
38 [18], 1
14
CARTEA NUMERILOR CAP 18 SI 19
carele vor aduce Domnulul dar, le-am daI
levl{llor mole, penIru aceaea am zls lor, lnIr
flll lul Israll nu vor moIenl mole.
25. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
26. ,Sl levl{llor vel grl l vel zlce cIr
dnll: Cnd ve{l lua de la flll lul Israll zclu-
lala, carea am daI voao de la el moIenlre,
aIuncl, dln zclulala aceaea ve{l aduce zclu-
lal Domnulul.
27. Sl s vor socoIl voao aducerlle voasIre,
ca grul de la arle l ca aducerea de la Ieasc.
28. Aea ve{l aduce l vol dln IoaIe aducerlle
Domnulul, dln IoaIe zeclulalele voasIre, cIe
ve{l lua de la flll lul Israll, l ve{l da
dlnIr-lnsele, aducere Domnulul, lul Aaron,
preoIulul.
29. Dln IoaIe ceale ce s dau voao s aduce{l
aducere Domnulul, l dln IoaI prga, ceale
sfln{lIe dlnIr-lnsa.
3. Sl ve{l zlce cIr el: Cnd ve{l aduce
prg dlnIr-lnsa, aIuncl s va socoIl levl{llor
ca roada de la arle, ca aducerea de la Ieasc.
31. Sl o ve{l mnca pre dnsa ln IoI locul,
vol l flll voIrl, l casle voasIre, c aceasIa
easIe slmbrlla voasIr penIru slujbele voasIre
ceale dln corIul mrIurlel.
32. Sl nu ve{l avea penIru aceasIa pcaI
aducnd prg dlnIr-lnsa, ca s nu spurca{l
ceale sflnIe ale flllor lul Israll, l s murl{l.
CAP 19
leugeu u gdt upu curdjr, Jn cenueu ouc ce roe sd
jdceu upu curdjr, cu cureu sd spdlu multe jeulur Je
necurdj, pentru cel ce mureu in cort, pentru ousul ce
nu ure coper cure sd utnge Je trupul mortulu.
l au grlI Domnul cIr Molsl
l cIr Aaron, zlcnd:
,AceasIa easIe leagea carea o
au porunclI Domnul, zlcnd:
GrlaIe flllor lul Israll, ca s la la slne o
junlnc role curaI, carea nu are ln slne
prlhan, l pre carea nu au fosI jug.
3. Sl o vel da la Eleazar, preoIul,* l o vor
scoaIe afar dln Iabr, ln loc curaI, l o vor
junghla lnalnIea lul.
4. Sl va lua Eleazar dln sngele el, l vor
sIropl lnalnIea fea{ll corIulul mrIurlel dln
sngele el de eapIe orl.
5. Sl o vor arde de IoI lnalnIea lul, l pllalea
el l carnea l sngele el, cu balega el, s vor
arde de IoI.
6. Sl va lua preoIul lemn de chedru l lsop,
l cochln vor pune ln mljlocul arderll de IoI
a junlncll.
7. Sl va spla halnele sale preoIul, l va
sclda Irupul su cu ap, l dup aceasIa va
lnIra ln Iabr, l necuraI va fl preoIul pn
seara.
8. Sl cel ce o au ars pre ea va spla
halnele sale l va sclda Irupul su cu
ap, l necuraI va fl pn seara.
9. Sl va sIrnge om curaI cenua junlncll,
l o va pune afar de Iabr, ln loc curaI, l
va fl adunrll flllor lul Israll lnIru paz, ap
de sIroplre, cur{enle easIe.
1. Sl cel ce au adunaI cenua vacll va spla
halnele sale, l necuraI va fl pn seara, l
va fl flllor lul Israll l nemearnlcllor carll
lculesc lnIr vol leage veclnlc.
11. Cel ce s aIlnge de cel morI orl al crul
sufleI de om necuraI va fl eapIe zlle.
12. AcesIa s va cur{l ln zloa a Irela l ln
zloa a eapIea, l curaI va fl; lar de nu s
va cur{l ln zloa a Irela l ln zloa a eapIea,
necuraI va fl.
13. ToI cel ce s va aIlnge de cel morI dln
IoI sufleIul omulul, de va murl, l nu s va
cur{l, corIul Domnulul au pngrlI, penIru
aceaea va perl sufleIul acela dln Israll, c
apa sIroplrel nu s-au sIroplI presIe el, necuraI
easIe, c necur{lla lul lnIr-lnsul easIe.
14. Sl aceasIa easIe leage: de va murl om
ln cas, IoI cel ce lnIr ln cas l cIe snI
ln cas necuraIe vor fl eapIe zlle.
15. Sl IoI vasul dechls, care nu easIe legaI
cu legIurl deasupra, necuraI easIe.
16. Sl IoI cel ce s va aIlnge de fa{a prun-
culul rnlI, sau morI, sau de os omenesc,
sau de mormnI, eapIe zlle necuraI va
fl.
17. Sl vor luoa penIru cel necuraI dln cenua
cea ars a cur{enlel l vor Iurna presIe ap
vle lnIr-un vas.
18. Sl va lua lsop l va mula ln ap brbaI
curaI, l va sIropl ln cas, l presIe vase l
presIe sufleIe, cIe vor fl acolo, l presIe cel
ce s-au aIlns de os omenesc, sau de cel rnlI,
sau de cel morI, sau de mormnI.
19. Sl va sIropl cel curaI presIe cel necuraI
ln zloa a Irela l ln zloa a eapIea, l s va
cur{l ln zloa a eapIea, l va spla halnele
sale, l va sclda Irupul su cu ap, l
necuraI va fl pn seara.
2. Sl omul, carele s va pngrl l nu s
va cur{l, va perl sufleIul acela dln mljlocul
adunrll, c sflnIele Domnulul au spurcaI,
l, penIru c ap de sIroplre nu s-au sIroplI
presIe dnsul, necuraI easIe.
21. Sl va fl voao leage veaclnlc, l cel ce
s sIropeaIe cu ap de sIroplre va spla
halnele sale, l cel ce s aIlnge de apa
sIroplrel necuraI va fl pn seara.
22. Sl IoI, orl de ce s va aIlnge cel necuraI,
necuraI va fl, l sufleIul ce s aIlnge necuraI
va fl pn seara.
CAP 2
Moure Murum, curge upd Jn putrd noroJulu ce cdrteu,
Mos Auron grdesc Domnulu lu Apu Prc, pentru
uceueu sd lpsesc Je intrureu lu Pdmdntul FdgdJu-
1.
2.
*Evrel
13, 11
141
CARTEA NUMERILOR CAP 2 SI 21
nj, , neldsdnJu- EJom sd treucd, sd pogourd lu
muntele Hor, unJe, sjnjnJu-sd Eleuzur urlereu, moure
Auron, tutdl lu.
l au venlI flll lul Israll cu IoaI
adunarea ln pusIlla Slnalulul,
ln luna cea dlnIlu, l au rmas
norodul ln Cadls, l au murlI
acolo Marlam, l s-au lngropaI acolo.
2. Sl nu avea ap adunarea, l s-au sIrns
asupra lul Molsl l a lul Aaron.
3. Sl blsIma norodul pre Molsl, zlcnd:
,O, c de-am fl perlI cnd au perlI fra{ll noIrl
lnalnIea Domnulul!
4.* Sl penIru ce a{l sulI adunarea Domnulul
ln pusIlla aceasIa, ca s ne omor{l pre nol
l doblIoacele noasIre?
5. Sl penIru ce aceasIa? De ne-a{l sulI pre
nol dln EghlpI ca s venlm la acesI loc ru,
ln care nu s samn nlcl smochlnl, nlcl vll,
nlcl rodll, nlcl ap de beuI nu easIe?
6. Sl au venlI Molsl l Aaron de la fa{a
adunrll la uea corIulul mrIurlel, l au czuI
pre fa{, l s-au arIaI mrlrea Domnulul
cIr dnll.
7. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
8. ,Ia Iolagul Iu l adun adunarea, Iu l
Aaron, fraIele Iu, l grl{l cIr pllaIr,
lnalnIea lor, l va da apele sale, l ve{l scoaIe
ap dln pllaIr, l ve{l adpa adunarea l
doblIoacele lor.
9.* Sl au luaI Molsl Iolagul dlnalnIea
Domnulul, dup cum au porunclI Domnul.
1. Sl au adunaI Molsl l Aaron adunarea
lnalnIea pleIrll, l au zls cIr el: ,AsculIa{l-
m, cel neasculIIorl,* au dln pllaIra aceasIa
volu scoaIe voao ap?
11. Sl, rdlcnd Molsl mna sa, au lovlI
pllaIra cu Iolagul de doao orl, l au lelI ap
mulI, l au beuI adunarea l doblIoacele lor.
12. Sl au zls Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron:* ,PenIru c nu a{l crezuI s M sfln{l{l
lnalnIea flllor lul Israll, penIru aceaea nu ve{l
bga vol adunarea aceasIa ln pmnIul care
l-am daI lor.
13. AceasIa easIe Apa Prlcll, c s-au prlclI
flll lul Israll lnalnIea Domnulul, l s-au sfln{lI
lnIru el.
14. Sl au Irlmls Molsl soll dln Cadls la
lmpraIul Edom, zlcnd: ,AceasIea zlce
fraIele Iu, Israll: Tu Ill IoaI osIeneala
carea ne-au aflaI pre nol.
15. Cum s-au pogorI prln{ll noIrl ln EghlpI
l au nemernlclI ln EghlpI zlle mulIe, l ne-au
ncjlI pre nol eghlpIeanll l pre prln{ll
noIrl.
16. Sl am sIrlgaI cIr Domnul, l Domnul
au auzlI glasul nosIru, l, Irlml{nd lnger,
ne-au scos pre nol dln EghlpI, l acum snIem
ln Cadls, ceIaIea dln parIea hoIarlor Iale.
17. S Ireacem prln pmnIul Iu, nu
vom Ireace prln {arlnl, nlcl prln vll, nlcl
vom bea ap dln fnIna Ia, pre calea
lmprIeasc vom mearge, nu ne vom abaIe
de-a dreapIa, nlcl de-a sInga, pn vom Ireace
hoIarle Iale.
18. Sl au zls Edom cIr el: ,Nu ve{l Ireace
prln pmnIul mleu; lar de nu, cu rzbolu
volu lel lnalnIea Ia.
19. Sl au zls lul flll lul Israll: ,Pre lng munIe
vom Ireace, lar de vom bea dln apa Ia eu l
doblIoacele meale, da-vom pre{ul {le, ce lucru
mlc easIe, pre lng munIe vom Ireace.
2. Iar el au zls: ,Nu vel Ireace prln pmnIul
mleu! Sl au lelI Edom lnalnIea lul cu gloaI
grea l cu mn Iare.
21. Sl nu au vruI Edom s las pre Israll s
Ireac prln hoIarle sale, l s-au abIuI Israll
de la dnsul.
22. Sl s-au rdlcaI dln Cadls l au mers flll
lul Israll, IoaI adunarea, ln munIele Or.
23. Sl au zls Domnul cIr Molsl l cIr
Aaron, ln munIele Or, la hoIarle pmnIulul
lul Edom, zlcnd:
24. ,S s adaog Aaron la norodul su, c
nu ve{l lnIra ln pmnIul care l-am daI flllor
lul Israll moIenlre, penIru c M-a{l lnIrIaI
pre Mlne la Apa Prlcll.
25.* Ia pre Aaron, fraIele Iu, l pre Eleazar,
feclorul lul, l-l sule pre el ln munIele Or,
lnalnIea a IoaI adunarea.
26. Sl dezbrac pre Aaron de halnele lul, l
lmbrac pre Eleazar, feclorul lul, l Aaron s
va adaoge l va murl acolo.
27. Sl au fcuI Molsl dup cum l-au porunclI
Domnul, l l-au sulI pre el ln munIele Or,
lnalnIea a IoaI adunarea.
28. Sl au dezbrcaI pre Aaron de halnele lul,
l au lmbrcaI cu eale pre Eleazar, feclorul
lul, l au murlI Aaron acolo ln vrvul munIelul,
l s-au pogorI Molsl l Eleazar dln munIe.
29. Sl au vzuI IoaI adunarea c au murlI
Aaron, l au plns pre Aaron Irelzecl de zlle
IoaI casa lul Israll.
CAP 21
lsrul bruute pre lununeu, pentru lpsreu upe u pdn,
urdreu mune, cdrtnJ noroJul, sd trmt erp usupru
lor, improtou u cdroru mucdr rdJcdnJu-sd eurpe Je
urumd, sd onJecd, sd onJecd 5on Og, impdruj..
l au auzlI hananeul, lmpraIul
Aradulul, cel ce lcula cIr
pusIle, c au venlI Israll pre
calea AIarln, l s-au rzbolI
asupra lul Israll, l au roblI dln el roblme.
2. Sl au fgdulI Israll fgduln{ Domnulul,
l au zls: ,De-ml vel da pre norodul acesIa supI
mna mea, volu aduce pre el dar l ceI{lle lul.
3. Sl au asculIaI Domnul glasul lul Israll, l
au daI pre hananeu supI mna lul, l l-au adus
dar pre el l ceI{lle lul, l au chemaI numele
loculul acelula Dar Adus.
1.
1.
*Ielre
17, 3
*Ielre
17, 5
6
n{ele.
11, 4
*Psal.
77, 15 [16]
2 [23]
1 Corl.
1, 4
*2 Leage
1, 37
*Jos
33, 38
2 Leage
32, 5
142
CARTEA NUMERILOR CAP 21 SI 22
4. Sl, purcezlnd dln munIele Or pre calea cea
despre Marea Role, au lncungluraI pmnIul
lul Edom, l au slblI norodul pre cale.
5. Sl crIea norodul asupra lul Dumnezeu l
asupra lul Molsl, zlcnd: ,Ccl ne-al scos pre
nol dln EghlpI, ca s ne omorl ln pusIle? C nu
easIe nlcl plne, nlcl ap, l sufleIul nosIru s-au
urI cu aceasI plne deearI.
6.* Sl au Irlmls Domnul ln norod erpl omor-
Iorl, l muca pre norod, l au murlI norod mulI
dln flll lul Israll.
7. Sl, mergnd norodul la Molsl, au zls: ,Am
pcIulI, c am grlI ru asupra Domnulul l
asupra Ia, roag-Ie, dar cIr Domnul ca s
la de la nol earpele. Sl s-au rugaI Molsl cIr
Domnul penIru norod.
8. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,F {le earpe
de aram l-l pune pre un semn, l va fl de va
muca earpele pre om, IoI cel mucaI,
vzndu-l pre el, va Irl.
9.* Sl au fcuI Molsl earpe de aram l l-au
pus pre un semn, l, cnd muca earpele pre
om, s ulIa la earpele cel de aram l Irla.
1. Sl s-au rdlcaI flll lul Israll l au IbrI ln
OvoI.
11. Sl, rdlcndu-s dln OvoI, au IbrI ln
Ahalghe, dlncolo, ln pusIlla carea easIe despre
fa{a lul Moav, spre rsrlIul soarelul.
12. Sl de acolo s-au sculaI l au IbrI ln
valea Zared.
13. Sl de acolo, rdlcndu-s, au IbrI dln-
colo de Arnon, ln pusIlla ceaea ce easIe afar
dln hoIarle amorellor,* c Arnon easIe ln
hoIarle lul Moav, lnIr Moav l lnIr amoreu.
14. PenIru aceaea s zlce ln carIea Rzbolul
Domnulul: ,Pre Zoov au ars l vlle lul Arnon.
15. Sl vlle le-au pus lcaul lul Ir, l s alIur
cu hoIarle lul Moav.
16. Sl de acolo FnIna, aceasIa easIe fnIna
carea au zls Domnul cIr Molsl: ,Adun
norodul, l le volu da lor ap s bea.
17. AIuncl au cnIaI Israll cnIarea aceasIa,
la fnIn: ,Face{l lncepuIul el!
18. FnIn, o au spaI pre ea cpeIenllle,
clopllIu-o-au pre ea lmpra{ll neamurllor, lnIru
lmpr{lla lor, lnIru sIpnlrea lor!
19. Sl de la fnIn la ManIanaln, l de la
ManIanaln la Naallll, l de la Naallll la
VamoI.
2. Sl de la VamoI la Napln, carea easIe ln
cmpul lul Moav, de la vrvul celul clopllI, care
cauI spre fa{a pusIlel.
21.* Sl au Irlmls Molsl soll la Slon, lmpraIul
amorellor, cu cuvlnIe de pace, zlcnd:
22. ,Vom Ireace prln pmnIul Iu, pre cale
vom mearge, nu ne vom abaIe nlcl ln {arln,
nlcl ln vle, nlcl vom bea ap dln fnIna Ia, pre
calea lmprIeasc vom mearge pn ce vom
Ireace hoIarle Iale.
23. Sl nu au lsaI Slon pre Israll s
Ireac prln hoIarle lul, l au adunaI Slon
pre IoI norodul su l au lelI ln pusIle s
sIea lmproIlva lul Israll, l au venlI ln Iasa,
l s-au pus lmproIlva lul Israll.
24.* Sl l-au bIuI pre el Israll cu ucldere de
sable, l au sIpnlI pmnIul lul, de la Arnon
pn la Iavoc, pn la feclorll lul Aman, c
Iazlr hoIarul flllor lul Aman easIe.
25. Sl au luaI Israll IoaIe ceI{lle aceasIea,
l au lculI Israll ln IoaIe ceI{lle amorellor,
ln Esevon l ln IoaIe ceale de prlmpreglurul
lor.
26. C Esevon easIe ceIaIea lul Slon, lmp-
raIulul amorellor, l acesIa au bIuI pre
lmpraIul Moav, mal lnalnIe, l au luaI IoI
pmnIul lul de la Arolr pn la Arnon.
27. PenIru aceaea zlc cel ce grlesc ln pllde:
,Venl{l ln Esevon, ca s se zldeasc l s se
Iocmeasc ceIaIea Slon.
28. C foc au lelI dln Esevon l par dln
ceIaIea lul Slon, l au mncaI pn la Moav,
l au amlsIulI sIlpll lul Arnon.
29.* Val, {le, Moav, perlI-au norodul Hamos,
daIu-s-au flll lor s se mnIulasc, l feaIele
lor roblIe lul Slon, lmpraIulul amorellor.
3. Sl smn{a lor pllare, Esevon pn la
Devon, l mulerlle lor lnc arsr cu foc
presIe Moav.
31. Sl au lculI Israll ln IoaIe ceI{lle amo-
rellor.
32. Sl au Irlmls Molsl ca s socoIeasc pre
Iazlr, l o au luaI pre ea l saIele el, l au
scos pre amoreul carele era acolo.
33.* Sl, lnIorcndu-s, s-au sulI pre calea
cea cIr Vasan, l au lelI Og, lmpraIul
Vasanulul, lnalnIea lor, l IoI norodul lul la
rzbolu ln Edraln.
34. Sl au zls Domnul cIr Molsl: ,S nu Ie
Ieml de el, c ln mlnlle Iale l-am daI pre el
l IoI norodul lul, l IoI pmnIul lul, l vel
face lul cum al fcuI lul Slon, lmpraIulul
amorellor, carele lcula ln Esevon.
35. Sl l-au bIuI pre el l pre feclorll lul l
pre IoI norodul lul, pn nu au lsaI
dlnIr-lnsul rob vlu, l au moIenlI pmnIul
lor.
CAP 22
\uluc, impdrutul lu Mouo, Je Jouo or clumd pre
\uluum, ordjtorul, sd blustdme pre srulteun, pre cur il
ceurtd ingerul grdnJ usnu.
l, purceznd flll lul Israll, au
IbrI la apusul lul Moav,
lng Iordan, cIr Ierlhon.
Sl, vzlnd Valac, feclorul lul
Sepfor, IoaIe cIe au fcuI Israll amoreulul,
3. S-au IemuI Moav de norod foarIe, c
mul{l era, l s-au lngrozlI Moav de fa{a flllor
lul Israll.
4. Sl au zls Moav cIr bIrnll lul Ma-
*n{el.
6, 5
1 Corl.
1, 9
*Ioan
3, 14
*Jude.
11, 18
*2 Leage
2, 26
Judec.
11, 19
*Psalm
134, 1
12
Amos
2, 9
*Jude.
11, 21 [24]
3 mpra.
11, 7
*2 Leage
3, 3
29, 7
1.
2.
143
CARTEA NUMERILOR CAP 22
dlam: ,Acum va aleage adunarea aceasIa pre Io{l
cel dlmpreglurul nosIru, cum aleage vl{elul larba
cea vearde dln cmp. Sl Valac, feclorul lul
Sepfor, era lmpraI lul Moav pre vreamea aceaea.
5.* Sl au Irlmls soll la Valaam, feclorul lul
Veor, ln FaIura, carea easIe la rul pmn-
Iulul flllor norodulul su, s-l chllame pre el,
zlcnd: ,IaI, norod au lelI dln EghlpI l,
laI, au acoperlI fa{a pmnIulul, l acesIa
eade lmproIlva mea.
6. Sl acum, vlno de blasIm mle pre noro-
dul acesIa, c mal Iare decI mlne easIe,
doar volu puIea s ucld dlnIru el l s-l scoI
pre el dln pmnI, c Ilu c, pre carll vel
blagoslovl, blagoslovl{l snI, l pre carll vel
blsIma, blsIma{l snI.
7. Sl au mers bIrnll lul Moav l bIrnll
lul Madlam, ducnd darurl ln mlnlle lor
penIru vrjl, l au venlI la Valaam l l-au spus
lul cuvlnIele lul Valac.
8. Iar el au zls cIr el: ,Mne{l alcl presIe
noapIe, l volu rspunde voao lucrurlle care
va grl Domnul cIr mlne.
9. Sl au rmas bolarll lul Moav la Valaam,
l au venlI Dumnezeu la Valaam l l-au zls
lul: ,Ce snI aceIl oamenl la Ilne?
1. Sl au zls Valaam cIr Dumnezeu:
,Valac, feclorul lul Sepfor, lmpraIul lul
Moav, l-au Irlmls pre el la mlne, zlcnd:
11. IaI, norod au lelI dln EghlpI l au
acoperlI fa{a pmnIulul, l acesIa eade
lmproIlva mea, l acum vlno de-l blasIm
mle pre el, doar-l volu puIea asuprl pre el,
l scoaIe pre el de pre pmnI.
12. Sl au zls Domnul cIr Valaam: ,Nu vel
mearge cu el, nlcl vel blsIma norodul, c
easIe blagoslovlI.
13. Sl, sculndu-s Valaam dlmlnea{, au
zls cIr bolarll lul Valac: ,Duce{l-v la Dom-
nul vosIru, c pre mlne nu m las Dumnezeu
s merg cu vol.
14. Sl, sculndu-s bolarll lul Moav, au venlI la
Valac, zlcnd: ,Valaam nu au vruI s vle cu nol.
15. Sl au adaos lnc Valac a IrlmlIe bolarl
mal mul{l l mal clnsIl{l decI aceIla.
16. Sl au venlI la Valaam l l-au zls lul:
,AceasIea zlce Valac a lul Sepfor: Rogu-Ie,
nu Ie lenevl a venl la mlne!
17. C cu clnsIe Ie volu clnsIl, l cIe vel
zlce volu face {le, numal vlno de blasIm
mle pre norodul acesIa.
18. Sl au rspuns Valaam l au zls bolarllor
lul Valac:* ,De-ml va da mle Valac plln casa
de arglnI l de aur, nu volu puIea s calc
cuvnIul Domnulul Dumnezeu, s-l fac pre
el mlc au mare, lnIru cugeIul mleu.
19. Sl acum rmne{l ln noapIea aceasIa,
ca s cunosc ce va adaoge Domnul a grl
cIr mlne.
2. Sl au venlI Dumnezeu la Valaam, noap-
Iea, l l-au zls lul: ,De au venlI s Ie chllame
oamenll aceIla, sculndu-Ie, mergl du-
p el; lns cuvnIul care-l volu grl cIr Ilne,
acela s-l facl!
21. Sl, sculndu-s Valaam dlmlnea{, au pus
eaua pre aslna sa l au purces cu bolarll lul
Moav.
22.* Sl s-au mnllaI cu lu{lme Dumnezeu,
ccl mergea el, l s-au sculaI lngerul lul
Dumnezeu ca s-l musIre pre el pre cale, l el
edea pre aslna sa, l doao slugl ale lul era cu
dnsul.
23. Sl, vznd aslna pre lngerul lul Dumnezeu
sIndu-l lmproIlv ln cale l cu sablla scoas
ln mna sa, s-au abIuI aslna dln cale l mergea
spre cmp; lar el bIea pre asln cu Iolagul
su, ca s o lndrepIeaz la cale.
24. Sl au sIIuI lngerul lul Dumnezeu lnIr
rozoarle vlllor, gard dlncoace l gard dlncolo.
25. Sl, vzlnd aslna pre lngerul lul Dumnezeu,
s-au Iras cIr gard l au sIrns plclorul lul
Valaam la gard, l Valaam au adaos lnc a o
mal baIe.
26. Sl au adaos lngerul lul Dumnezeu l,
mergnd, au sIIuI ln loc sIrmI, unde nu s
puIea abaIe la dreapIa sau la sInga.
27. Sl, vzlnd aslna pre lngerul lul Dumnezeu
s-au culcaI supI Valaam, l s-au mnllaI Valaam
l bIea pre asln cu Iolagul.
28. Sl au dechls Dumnezeu gura aslnel l au
zls cIr Valaam: ,Ce {l-am fcuI de m-al bIuI
de Irel orl cu aceasIa?
29. Sl au zls Valaam cIr asln: ,PenIru c
m-al necjlI l, de a fl avuI cu{lI ln mna mea,
Ie-a fl junghllaI.
3. Sl au zls aslna cIr Valaam: ,Au nu snI
eu aslna Ia, pre carea dln Ilnerea{ele Iale al
lnclecaI pn ln zloa de asIzl? Au, doar,
dln nebgare de sam am fcuI {le aceasIa?
Iar el au zls: ,Ba!
31. Sl au descoperlI Dumnezeu ochll lul
Valaam, l au vzuI pre lngerul Domnulul sInd
lmproIlv ln cale l sablla scoas ln mna lul,
l, plecndu-s, s-au lnchlnaI cu fa{a sa.
32. Sl au zls lul lngerul lul Dumnezeu: ,PenIru
ce al bIuI pre aslna Ia acum, a Irela oar? Sl,
laI, eu am lelI s Ie musIru pre Ilne, penIru
c nu easIe calea Ia dreapI lnalnIea mea.
33. Sl, vzlndu-m aslna, s-au abIuI de la
mlne acum a Irela oar, cu aceasIa, l, de nu
s-ar fl abIuI, acum pre Ilne Ie-a fl omorI, l
pre ea o a fl pzlI (a).
34. Sl au zls Valaam lngerulul Domnulul:
,GrelI-am, c nu am IluI cum c Iu ml-al
sIIuI lmproIlv, lnalnIea mea, ln cale, l acum,
de nu-{l place {le, m volu lnIoarce.
35. Sl au zls lngerul lul Dumnezeu cIr
Valaam: ,Pas lmpreun cu oamenll aceIla,
numal cuvnIul, care volu zlce cIr Ilne, acesIa
s pzeIl ca s-l grleIl! Sl au mers Valaam
cu bolarll lul Valac.
33. (a) PzlI vle.
*Isus N.
24, 9
*Jos
24, 13
*2 PeIr.
2, 15
144
CARTEA NUMERILOR CAP 22 SI 23
36. Sl, auzlnd Valac cum c vlne Valaam, au
lelI lnIru lnIlmplnarea lul la ceIaIea Moav,
carea easIe la hoIarle Arnonulul, care easIe
dln parIea hoIarlor.
37. Sl au zls Valac cIr Valaam: ,Au nu am
Irlmls la Ilne s Ie chllame, penIru ce nu al
venlI la mlne? Au, doar, c nu volu puIea s
Ie clnsIesc?
38. Sl au zls Valaam cIr Valac: ,IaI, am
venlI la Ilne, au puIea-volu acum grl ceva?
CuvnIul, care va pune Dumnezeu ln gura
mea, acela-l volu grl.
39. Sl au mers Valaam cu Valac l au venlI la
ceI{lle cur{llor.
4. Sl au junghllaI Valac ol l vl{el, l au Irlmls
lul Valaam l bolarllor celor ce era cu el.
41. Sl au fosI a doao zl, au luaI Valac pre
Valaam, l l-au sulI la sIlpul lul Vaal l l-au
arIaI lul de acolo o parIe oarecarea de norod.
CAP 23
\uluum, jdcdnJ olture, sd gdteute u bldstdmu pre eore, c
in loc Je u- bldstdmu, o Jutd Je ultd Jutd, blugoslooeute
pre noroJul lu lsrul, multe Je el proroceute.
l au zls Valaam lul Valac:
,ZldeaIe mle alcl eapIe
jerIvenlce, l-ml gIeaIe alcl
eapIe vl{el l eapIe berbecl.
2. Sl au fcuI Valac dup cum l-au zls
Valaam, l au adus vl{el l berbeace pre
jerIvenlc.
3. Sl au zls Valaam cIr Valac: ,SIl aproape
de jerIva Ia, l eu volu mearge, ca, doar, ml s
va arIa Dumnezeu lnIru lnIlmplnare, l
cuvnIul care-l va arIa mle {l-l volu spune {le.
Sl au sIIuI Valac lng jerIva sa.
4. Iar Valaam au mers s lnIreabe pre
Dumnezeu, l au mers dlrepI, l S-au arIaI
Dumnezeu lul Valaam, l au zls Valaam cIr
El: ,Ceale eapIe jerIvenlce le-am gIlI, l am
pus un vl{el l un berbeace presIe fleIecare
jerIvenlc.
5. Sl au pus Dumnezeu cuvnI ln ruga lul
Valaam l au zls: ,nIoarce-Ie la Valac l aea
grlaIe!
6. Sl s-au lnIors la el; lar el sIa deparIe de
jerIvele sale, l Io{l bolarll lul Moav lmpreun
cu el, l au fosI Duhul lul Dumnezeu presIe
el.
7. Sl, lund pllda sa, au zls: ,Dln MesopoIa-
mlla m-au chemaI pre mlne Valac, lmpraIul
lul Moav, dln mun{l de la rsrlI, zlcnd:
Vlno, blasIm mle pre Iacov, l vlno,
osndeaIe pre Israll!
8. Ce volu blsIma pre cel ce nu-l blasIm
Domnul? Sau ce volu osndl pre cel ce nu-l
osndeaIe Dumnezeu?
9. C dln vrvul mun{llor vedea-l-volu pre
el, l dln dealurl cunoaIe-l-volu pre el. IaI
norodul carele sngur va lcul l lnIr
alIe neamurl nu s va numra.
1. Clne au numraI smn{a lul Iacov? Sl
clne va numra noroadele lul Israll? S moar
sufleIul mleu lnIru sufleIele drep{llor, l s se
fac smn{a mea ca smn{a lor.
11. Sl au zls Valac cIr Valaam: ,Ce al fcuI
mle? S blasIml pre vrjmall mlel Ie-am
chemaI l, laI, l-al blagoslovlI blagoslovenle!
12. Sl au zls Valaam cIr Valac: ,Au nu cIe
va pune Dumnezeu ln gura mea, aceasIa volu
pzl a grl?
13. Sl au zls cIr el Valac: ,Mal vlno lnc
cu mlne lnIr-alI loc, de unde nu-l vel vedea
pre el de acolo, cl numal o parIe dlnIr-lnsul
vel vedea; lar pre Io{l nu-l vel vedea, cl de
acolo blasIm pre dnsul.
14. Sl l-au luaI pre el lnIr-un plsc de {arln,
pre vrvul celul clopllI, l au zldlI acolo eapIe
jerIvenlce, l au pus vl{el l berbeace pre
jerIvenlc.
15. Sl au zls Valaam cIr Valac: ,SIl lng
jerIva Ia, lar eu m volu duce s lnIreb pre
Dumnezeu.
16. Sl au lnImplnaI Dumnezeu pre Valaam,
l au pus cuvnIul ln gura lul l au zls:
,nIoarce-Ie la Valac l aceasIea s grleIl.
17. Sl s-au lnIors la el, lar el sIa aproape de
jerIva sa, l Io{l bolarll lul Moav cu el, l l-au
zls Valac lul: ,Ce au grlI Domnul?
18. Sl, lund pllda sa, au zls: ,Scoal-Ie,
Valac, l asculI, la ln urechl mrIurle, feclorul
lul Sepfor!
19. Dumnezeu nu easIe ca omul s se muIe,
nlcl ca fllul omulul s se lngrozasc, El au
zls, au nu va face? Grl-va, l au nu va fl?
2. IaI, ca s blagoslovesc m-am luaI,
blagoslovl-volu l nu volu lnIoarce.
21. Nu va fl osIeneal lnIru Iacov, nlcl s va
lvl ncaz lnIru Israll. Domnul Dumnezeul lul
cu el easIe, ceale mrlIe ale bolerlllor lnIru
dnsul.
22.* Dumnezeu, Cel ce l-au scos pre el dln
EghlpI, ca mrlrea unlcornulul lul.
23. C nu easIe descnIec ln Iacov, nlcl vraje
ln Israll, ln vreame s va grl lul Iacov l lul
Israll: Ce va svrl Dumnezeu?
24. IaI, norodul ca un pulu de leu s va scula,
l ca un leu s va sume{l, nu va dorml pn ce
va mnca vnaI l va bea sngele celor rnl{l!
26. Sl au zls Valac cIr Valaam: ,Nlcl cu
blsIm s nu-l blsIml mle pre el, nlcl
blagoslovlnd s nu-l blagosloveIl pre el!
26. Sl, rspunzlnd Valaam, au zls lul Valac:
,Au nu am grlI {le, zlcnd c: CuvnIul
care-ml va zlce Dumnezeu, acela volu face?
27. Sl au zls Valac cIr Valaam: ,Vlno s Ie
duc lnIr-alI loc l, de va plcea lul Dumnezeu,
blasIm-l pre el de acolo.
28. Sl au luaI Valac pre Valaam ln vrvul lul
Fogor, care s lnIlnde spre pusIle.
29. Sl au zls Valaam cIr Valac:
*Jos
24, 8
1.
145
CARTEA NUMERILOR CAP 24 SI 25
,ZldeaIe mle alcl eapIe jerIvenlce, l-ml
gIeaIe eapIe vl{el l eapIe berbecl.
3. Sl au fcuI Valac precum l-au zls Valaam,
l au pus vl{el l berbeace pre jerIvenlc.
CAP 24
\uluum u treu ourd blugoslooeute, norocte proroceute
Je lsrul Je Hrstos, cd ou bute ou purJe pre
umulteun, pre clteun, pre romun.
l, vzlnd Valaam c blne easIe
lnalnIea Domnulul a blagoslovl
pre Israll, nu au mers dup
oblcealul su lnIru lnIlmplnarea
vrjllor, cl l-au lnIors fa{a sa spre pusIle.
2. Sl, rdlcnd Valaam ochll sl, vzuI-au pre
Israll IbrI dup neamurl, l au fosI presIe el
Duhul lul Dumnezeu, l, lundu-l pllda sa, au
zls:
3. ,Zlce Valaam, fllul lul Veor, zlce omul cel
adevraI, carele veade.
4. Zlce cel ce aude cuvlnIele lul Dumnezeu,
cel ce cu ochll sl dechll au vzuI ln somn
vedearea lul Dumnezeu:
5. CI snI de bune casele Iale, Iacove, l
corIurlle Iale, Isralle!
6. Ca nlIe vl umbroase, l ca nlIe grdlnl
lng rurl, l ca nlIe corIurl care le-au lnflpI
Domnul, l ca nlIe chedrl lng ape.
7. Iel-va un Om dln smn{a lul l va sIpnl
neamurl mulIe, l s va lnl{a mal mulI decI
Gog lmpr{lla Lul, l va creaIe lmpr{lla Lul.
8.* Dumnezeu l-au pov{ulI pre el dln EghlpI,
ca a unlcornulul mrlrea lul, mnca-va nea-
murlle vrjmallor sl, l grslmlle lor le va
suge, l cu sge{lle sale va sgeIa pre vrj-
mal.
9. Culcndu-s, s-au odlhnlI ca un leu l ca
un pulu de leu; clne-l va scula pre el? Cel ce Ie
blagoslovesc pre Ilne snI blagoslovl{l, l cel
ce Ie blasIm snI blsIma{l!
1. Sl s-au mnllaI Valac pre Valaam l, ples-
nlndu-l mlnlle, au zls Valac cIr Valaam:
,A blsIma vrjmaul mleu Ie-am chemaI, l,
laI, blagoslovlnd, l-al blagoslovlI a Irela oar.
11. Acum, dar, fugl ln locul Iu, am zls c Ie
volu clnsIl pre Ilne, l acum Ie-au llpslI Domnul
de mrlre.
12. Sl au zls Valaam cIr Valac: ,Au nu l
solllor Il, pre carll l-al Irlmls la mlne, am grlI,
zlcnd:
13.* De-ml va da Valac plln de arglnI l de
aur casa sa, nu volu puIea s calc cuvnIul
Domnulul, s-l fac pre el bun sau ru de la
mlne. CIe-ml va zlce mle Dumnezeu, aceasIea
volu grl?
14. Sl acum, laI, alerg la locul mleu, vlno
s-{l spulu ce va face norodul acesIa norodulul
Iu, la sfrlIul zllelor.
15. Sl, lund pllda sa, au zls: ,Zlce
Valaam, feclorul lul Veor, zlce omul cel
adevraI vzlnd,
16. Auzlnd cuvlnIele lul Dumnezeu, l Illnd
Illn{a Celul nalI, l vedearea lul Dumnezeu
vzlnd, ln somn, cu ochll sl dechll:
17. ArIa-l-volu lul, cl nu acum, ferlcescu-l,
l nu s aprople,* rsrl-va o sIea dln Iacov, l
s va scula un om dln Israll l va zdrobl pre
domnll lul Moav l va prda pre Io{l feclorll lul
SlI.
18. Sl va fl Edom moIenlre, l va fl moIenlrea
lul Isav, vrjmaul lul, l Israll au fcuI puIeare.
19. Sl s va scula dln Iacov l va pllarde pre
cel ce au scpaI dln ceIaIe.
2. Sl, vzlnd pre Amallc, au luaI pllda sa l
au zls: ncepuIul neamurllor, Amallc, l
smn{a lor va perl.
21. Sl, vzlnd pre Cheneu, au luaI pllda sa l
au zls: Tare easIe lcaul Iu, l de vel pune
ln pllaIr culbul Iu,
22. Sl de s va face lul Veor culb de vlcleug,
aslrllanll Ie vor robl pre Ilne.
23. Sl, vzlnd pre Og, au luaI pllda sa l au
zls: O, o, clne va Irl cnd va pune aceasIea
Dumnezeu?
24.* Sl va lel dln mna chlIellor, l vor asuprl
pre Asur, l vor ncjl pre evrel, l el Io{l odaI
vor perl.
25. Sl, sculndu-s Valaam, s-au dus
lnIorcndu-s la locul su, l Valac lnc s-au
dus acas-l.
CAP 25
Pentru curou lu lsrul cu mouoteun muJumteun,
porunceute Dumnezeu sd se spdnzure cdpetenle, per
Jn gloutd Jouozec putru Je m, lu Fnees, pentru cd
Jn rdond Jumnezeuscd uu junglut pre Zumor pre
Coso, pentru rdspldtre i Jd preoje oeucncd.
l au poposlI Israll ln SaIln, l s-au
spurcaI norodul curvlnd cu
feaIele lul Moav.
Sl l-au chemaI pre el la jerIvele
ldolllor sl, l au mncaI norodul dln jerIvele
lor, l s-au lnchlnaI ldolllor lor.
3.* Sl s-au lnchlnaI Israll lul Velfegor, l s-au
mnllaI cu lu{lme Dumnezeu pre Israll.
4. Sl au zls Domnul cIr Molsl:* ,Ia pre IoaIe
cpeIenllle norodulul l-l araI pre el plld
Domnulul, lnalnIea soarelul, l s va lnIoarce
lu{lmea mnlel Domnulul de la Israll.
5. Sl au zls Molsl neamurllor lul:* ,Uclde{l
fleIecarele pre casnlcul su, carele s-au
lnchlnaI lul Velfegor.
6. Sl, laI, un om dln flll lul Israll, venlnd, au
apropllaI pre fraIele su la o madllanc,
lnalnIea lul Molsl l lnalnIea a IoaI adunarea
flllor lul Israll, lar el plngea la uea corIulul
mrIurlel.
7.* Sl, vzlnd Flnees, feclorul lul Elea-
zar, al fllulul lul Aaron, preoIulul, s-au
sculaI dln mljlocul adunrll l, lund
*Sus
23, 22
*Sus
22, 18
1.
*MaIel
2, 2
*Danl.
11, 3
*Isus N.
22, 17
*2 Leage
4, 3
*Ielre
32, 27
*Psal.
15, 3 [31]
1 Maca.
2, 26
1.
2.
146
CARTEA NUMERILOR CAP 25 SI 26
ln mn sull{a,
8. Au lnIraI dlndrpIul omulul lsrallIean
ln bordelu, l l-au junghllaI pre amndol, l
pre omul lsrallIean l pre mulare, prln zgul
el, l au lnceIaI bIala de la flll lul Israll.
9. Sl cel mor{l lnIru aceasI bIale au fosI
doaozecl l paIru de mll.
1. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
11. ,Flnees, feclorul lul Eleazar, al fllulul
lul Aaron, preoIulul, au poIollI mnlla Mea
de cIr flll lul Israll, rvnlnd penIru Mlne
rvn lnIru el, l nu am plerduI pre flll lul
Israll lnIru rvna Mea.
12. Aea am zls:* IaI, Eu am daI lul
legIur de pace.
13. Sl va fl lul l smln{lel lul dup dnsul
legIura preo{lel veaclnlc, c au rvnlI
penIru Dumnezeul su l s-au rugaI penIru
flll lul Israll.
14. Iar numele omulul lsrallIean, carele
s-au junghllaI lmpreun cu madllanca
Zamvrl, feclorul lul Salo, mal-marele csll
famlllel lul Slmeon.
15. Sl numele mulerll madllance cell
junghlaIe, Hasvl, faIa lul Sur, mal-marelul
neamulul OmoI, a csll famlllel cell mal
alease a lul Madlam.
16. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
17.* ,GrlaIe flllor lul Israll, zlcnd:
18. nvrjbl{l-v cu madlanlIeanll l-l
omor{l pre el, c v vrjmesc voao cu
vlcleugurlle cu care v-au vlclenlI pre vol,
prln Fogor l prln Hasvl, faIa mal-marelul
lul Madlam, sora lor cea junghllaI ln zloa
jungherll penIru Fogor.
CAP 26
lsrulteun sd numdrd prn toute neumurle, cur pot
e lu rdzbou, sd intre in Pdmdntul FdgdJunj, , Jupd
uceustd numdrure, sd porunceute sd l sd impurtd
pdmdntul.
l au fosI dup bIala aceasIa
au grlI Domnul cIr Molsl
l cIr Eleazar, preoIul,
zlcnd:
2.* ,Numr cpeIenlla a IoaI adunarea
flllor lul Israll, de la doaozecl de anl l mal
ln sus, dup casele famlllllor lor, IoI cel ce
poaIe lel la rzbolu lnIru Israll!
3. Sl au grlI Molsl l Eleazar, preoIul, cu
dnll ln AravoIul (a) lul Moav, la Iordan,
despre Ierlhon, zlcnd (b):
4. ,De doaozecl de anl l mal ln sus, pre-
cum au porunclI Domnul lul Molsl l flllor
lul Israll, carll au lelI dln EghlpI.
5. Ruvln, cel lnIlu nscuI al lul Israll;* l
flll lul Ruvln, Enoh, l norodul lul Enoh, de
la Falu, norodul lul Falu.
6. De la Asron, norodul lul Asron; de
3. (a) n AravoIul, adec ln cmpllle lul Moav;
la Harml, norodul lul Harml.
7. AceasIea snI noroadele lul Ruvln, l au
fosI numrul lor paIruzecl l Irel de mll eapIe
suIe l Irelzecl.
8. Sl flll lul Falu, Ellav.
9. Sl flll lul Ellav: Namull l DaIan l Avlron.
AceIla snI cel ce s-au ales dln adunare,*
aceIla snI carll au sIIuI lmproIlva lul Molsl
l a lul Aaron, lnIru adunarea lul Core, lnIru
lmproIlvlre Domnulul.
1. Sl, dechlzlndu-l pmnIul gura sa, l-au
lnghl{lI pre el l pre Core, cu moarIea adu-
nrll, cnd au mncaI focul pre cel doao suIe
l clnclzecl, l s-au fcuI spre semn.
11. Iar flll lul Core nu au murlI.
12. Sl flll lul Slmeon, norodul flllor lul
Slmeon: de la Namull, norodul lul Namull,
de la Iamln, norodul lul Iamln, de la Iahln,
norodul lul Iahln.
13. De la Zara, norodul lul Zara, de la Saul,
norodul lul Saul.
14. AceasIea snI noroadele lul Slmeon, dln
numrul lor, doaozecl l doao de mll l doao
suIe.
15. Flll lul Gad, dup noroadele lor, de la
Safon, norodul lul Safon, de la Anghl, norodul
lul Anghl, de la Sunl, norodul lul Sunl.
16. De la Azenl, norodul lul Azenl, de la Adl,
norodul lul Adl.
17. De la Aroadl, norodul lul Aroadl, de la
Arlll, norodul lul Arlll.
18. AceasIea snI noroadele flllor lul Gad,
dln numrul lor, paIruzecl l paIru de mll l
clncl suIe.
19.* Iar flll lul Iuda: Ir l Avnan l Sllon l
Fares l Zara; l au murlI Ir l Avnan ln
pmnIul Hanaan.
2. Sl au fosI flll lul Iuda, dup noroadele
lor: de la Sllon, norodul lul Sllon, de la Fares,
norodul lul Fares, de la Zara, norodul lul Zara.
21. Sl au fosI flll lul Fares: de la Asron,
norodul lul Asron, de la Iamun, norodul lul
Iamun.
22. AceasIea snI noroadele lul Iuda, dup
numrul lor, eapIezecl l ease de mll l
clncl suIe.
23. Sl flll lul Isahar, dup noroadele lor: de
la Tola, norodul lul Tola, de la Fua, norodul
lul Fua.
24. De la Iasuv, norodul lul Iasuv, de la Sam-
ram, norodul lul Samram.
25. AceasIea snI noroadele lul Isahar, dln
numrul lor, easezecl l paIru de mll l paIru
suIe.
26. Flll lul Zavulon, dup noroadele lor: de
la Sared, norodul lul Sared, de la Alon,
norodul lul Alon, de la Alll, norodul lul Alll.
27. AceasIea snI noroadele lul Zavulon
dup numrul lor, eapIezecl de mll l
(b) Adec, s ln{eleage: numra{l pre flll lul Israll.
*Slra.
45, 3
1 Maca.
2, 54
*Jos
31, 2
*Sus
1, 2
*Face.
46, 9
Ielre
6, 14
*Sus
16, 1
*Face.
38, 4
1 Paral.
5, 1
1.
147
CARTEA NUMERILOR CAP 26 SI 27
clncl suIe.
28. Flll lul Ioslf, dup noroadele lor: Manasl
l Efralm.
29. Flll lul Manasl: de la Mahlr, norodul lul
Mahlr; l Mahlr au nscuI pre Galaad: de la
Galaad, norodul lul Galaad.
3. Sl aceIla snI flll lul Galaad: de la
Ahlezer, norodul lul Ahlezer, de la Heleg,
norodul lul Heleg.
31. De la Esrlll, norodul lul Esrlll, de la
Slhem, norodul lul Slhem.
32. De la Slmaer, norodul lul Slmaer, l de
la Ofer, norodul lul Ofer.
33.* Sl de la Salpad, feclorul lul Ofer, nu
s-au nscuI lul feclorl, fr numal feaIe, l
aceasIea snI numele feaIelor lul Salpad:
Mala l Nua l Egla l Melha l Tersa.
34. AceasIea snI noroadele lul Manasl, dln
numrul lor, clnclzecl l doao de mll l eapIe
suIe.
35. Sl aceIla snI flll lul Efralm: de la SuIa-
la, norodulul lul SuIala, de la Tanah, norodul
lul Tanah.
36. AceIla snI feclorll lul SuIala: de la
Eden, norodul lul Eden. AceasIea snI noroa-
dele lul Efralm, dln numrul lor, Irelzecl l
doao de mll l clncl suIe.
37. AceasIea snI noroadele flllor lul Ioslf,
dup noroadele lor.
38. Flll lul Venlamln, dup noroadele lor: de
la Vale, norodul lul Vale, de la Aslvlr, norodul
lul Aslvlr, de la Iahlran, norodul lul Iahlran.
39. De la Sofan, norodul lul Sofan.
4. Sl au fosI feclorll lul Vale: Adar l
Noeman; de la Adar, norodul lul Adar, de la
Noeman, norodul lul Noeman.
41. AceIla snI flll lul Venlamln, dup
noroadele lor, dln numrul lor, paIruzecl l
clncl de mll l clncl suIe.
42. Sl flll lul Dan, dup noroadele lor: de la
Same, norodul lul Same. AceasIea snI
noroadele lul Dan, dup noroadele lor.
43. ToaIe noroadele lul Same, dup numrul
lor, easezecl l paIru de mll l paIru suIe.
44. Flll lul Aslr, dup noroadele lor: de la
Iamln, norodul lul Iamln, de la Iesu, norodul
lul Iesu, de la Varlla, norodul lul Varlla.
45. De la Hover, norodul lul Hover, de la
Melhlll, norodul lul Melhlll.
46. Sl numele feaIel lul Aslr, Sara.
47. AceasIea snI noroadele lul Aslr, dln
numrul lor, paIruzecl l Irel de mll l paIru
suIe.
48. Flll lul NefIallm, dup noroadele lor: de
la Aslll, norodul lul Aslll, de la Gavnl, norodul
lul Gavnl.
49. De la Ieser, norodul lul Ieser, de la Sellm,
norodul lul Sellm.
5. AceasIea snI noroadele lul NefIallm, dln
numrul lor, paIruzecl l clncl de mll l paIru
suIe.
51. AcesIa easIe numrul flllor lul Israll:
ease suIe de mll, o mle eapIe suIe l Irel-
zecl.
52. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
53. ,AcesIora s va lmpr{l pmnIul s-l
moIeneasc dup numrul numelor lor.
54. Celor mal mul{l mal mulI mole le vel
da, l celor mal pu{lnl mal pu{ln mole le
vel da, fleIecrula dup cum s-au socoIlI ll
s va da lor mole.
55. Cu sor{l s va lmpr{l pmnIul, anume,
dup neamurlle famlllllor lor vor lua mole.
56. Dln sor{l vel lmpr{l lor molla, lnIr
mul{l l lnIr pu{lnl.
57.* Sl flll lul Levl, dup noroadele lor: de
la Gherson, norodul lul Gherson, de la CaI,
norodul lul CaI, de la Merarl, norodul lul
Merarl.
58. AceasIea snI noroadele flllor lul Levl,
norodul lul Lovenl, norodul lul Hevron,
norodul lul Core l norodul lul Musl.
59. Sl CaI au nscuI pre Amram, lar numele
mulerll lul Amram, Iohaved, faIa lul Levl,
carea au nscuI pre aceIla lul Levl ln EghlpI;
l au nscuI Amram pre Aaron l pre Molsl l
pre Marlam, sora lor.
6. Sl s-au nscuI lul Aaron: Nadav l Avlud,
l Eleazar l IIamar.
61.* Sl au murlI Nadav l Avlud, cnd au
adus el foc sIrln lnalnIea Domnulul, ln
pusIlla Slnall.
62. Sl au fosI dln numrul lor doaozecl l
Irel de mll, IoaI parIea brbIeasc de la o
lun l mal ln sus, c nu s-au numraI lnIru
flll lul Israll, penIru c nu s-au daI lor mole
lnIr flll lul Israll.
63. Sl acesIa easIe numrul lul Molsl l a lul
Eleazar, preoIulul, carll au numraI pre flll
lul Israll ln AravoIul lul Moav, la Iordan, de
cIr Ierlhon.
64.* Sl lnIru aceIla nu au fosI om dln cel
numra{l de Molsl l de Aaron, carll au
numraI pre flll lul Israll ln pusIlla Slnall.
65.* C au fosI zls lor Domnul c: ,Cu moar-
Ie vor murl ln pusIle, l nu au rmas dln el
nlcl unul, afar de Halev, fllul lul Iefonl, l
Ilsus al lul Navl.
CAP 27
Feutele lu 5ulpuuJ, scdznJ purteu bdrbdteuscd, urmeuzd
tdtdne-sdu in moe. Zce Domnul cd ou mur Mos, Jupd
ce Jn muntele Aourm ou oeJeu Pdmdntul FdgdJunjd,
in locul lu ou rdnJu poodjutoru pre lsus u lu Nuo.
l, mergnd* feaIele lul Salpaad,
feclorulul lul Ofer, al feclorulul
lul Galaad, al feclorulul lul
Mahlr, dln norodul lul Manasl,
dln flll lul Ioslf, l aceasIea snI numele lor:
Maala l Nua l Egla l Melha l Tersa.
2. Sl, sInd lnalnIea lul Molsl l lnalnIea
lul Eleazar, preoIulul, l lnalnIea bolarllor l
lnalnIea a IoaI adunarea, la uea corIulul
mrIurlel, au zls:
*Jos
27, 1
*Ielre
6, 16
*Levl{l
1, 1
Sus
3, 4
1 Paral.
24, 2
*1 Cor.
1, 5
*Sus
14, 23
24
*Sus
26, 33
Jos
36, 2
Isus N.
17, 1
1.
148
CARTEA NUMERILOR CAP 27 SI 28
3. ,TaIl nosIru au murlI ln pusIle, l el nu
au fosI lnIru adunarea* carea au sIIuI lmpro-
Ilv lnalnIea Domnulul, lnIru adunarea lul
Core, carll penIru pcaIul su au murlI, l
feclorl nu s-au nscuI lul.
4. DrepI aceaea, ca s nu s sIng numele
IaIlul nosIru dlnIr norodul su, ccl nu are
el feclor, da{l-ne noao mole lnIr fra{ll IaIlul
nosIru.
5. Sl au dus Molsl judecaIa lor lnalnIea
Domnulul.
6. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
7. ,DrepI au grlI feaIele lul Sarpaad, dnd
s le dal lor, s alb mole lnIr fra{ll IaIlul
su, l s le dal lor IoaI molla IaIlul su.
8. Sl s grleIl flllor lul Israll, zlcnd: De
va murl vreun om l nu va avea feclorl, ve{l da
molla lul feaIel lul.
9. Iar de nu va avea nlcl faI, ve{l da molla
fraIelul lul.
1. Iar de nu va avea nlcl fra{l, ve{l da molla
fraIelul IIne-su.
11. Iar de nu va avea fra{l IaIl lul, ve{l da
molla rudenlel cell mal de aproape dln
neamul su, s moIeneasc ceale ce snI ale
lul. Sl va fl aceasIa flllor lul Israll drepIaIe de
judecaI, dup cum au porunclI Domnul lul
Molsl.
12. Sl au zls Domnul cIr Molsl:* ,Sule-Ie ln
munIele cel dlncolo de Iordan, acesIa easIe
munIele Navan (a), l vezl pmnIul lul Hanaan,
care-l dau Eu flllor lul Israll moIenlre.
13. Sl-l vel vedea pre el, l Ie vel adaoge (b)
la norodul Iu l Iu, dup cum s-au adaos
Aaron, fraIele Iu, ln munIele Or.
14.* PenIru c a{l clcaI cuvnIul Mleu ln
pusIlla Slnall, cnd s lmproIlvea adunarea
ca s M sfln{asc, nu M-a{l sfln{lI la ap
lnalnIea lor, aceasIa easIe Apa Prlcll, la Cadls,
ln pusIlla Slnall.
15. Sl au zls Molsl cIr Domnul:
16. ,S socoIeasc Domnul Dumnezeul duhu-
rllor l a IoI Irupul om presIe adunarea Ia
aceasIa.
17. Carele va lel lnalnIea fea{ll lor, l carele-l
va scoaIe l-l va bga pre el, l s nu fle
adunarea Domnulul ca nlIe ol fr de
psIorlu.
18. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:*
,Ia la Ilne pre Ilsus, fllul lul Navl, om carele
are duh lnIru slne, l vel pune mlnlle Iale
presIe el.
19. Sl-l vel pune pre el lnalnIea lul Eleazar,
preoIulul, l vel poruncl lul lnalnIea a IoaI
adunarea, l porunceaIe penIru el lnalnIea lor.
2. Sl vel da mrlrea Ia presIe el, ca s-l
asculIe pre el flll lul Israll.
21. Sl lnalnIea lul Eleazar, preoIulul,
12. (a) n cea veachle easIe: sule-Ie ln munIele cel
dlncolo de munIele Navaan l vezl. 13. (b)
va sIa, l-l vor lnIreba pre el de judecaIa
arIrllor lnalnIea Domnulul, prln rosIul lul
va lel, l prln rosIul lul va lnIra el l flll lul
Israll, cu Io{l odaI, l IoaI adunarea.
22. Sl au fcuI Molsl dup cum l-au porunclI
lul Domnul, l, lund pre Ilsus, l-au pus
lnalnIea lul Eleazar, preoIulul, l lnalnIea a
IoaI adunarea.
23. Sl au pus mlnlle sale presIe el, l l-au
aezaI pre el, dup cum au porunclI Domnul
lul Molsl.
CAP 28
Jertoele ceule Je toute zlele, ceule Je u eupteu z,
ceule Je lu inceputul lunlor, pentru Jouo sdrbdtor u
uzmelor u sdptdmdnlor.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,PorunceaIe flllor lul Israll l
grlaIe cIr el, zlcnd: Daru-
rlle Meale, drlle Meale, jerIvele Meale ceale
de mlros cu bun mlreasm s pzl{l a le
aduce Mle la srbIorlle Meale.
3. Sl s zlcl cIr el: AceasIea snI jerIvele
Meale, care s le aduce{l Domnulul,* mlel
de cIe un an cura{l dol lnIru o zl, penIru ca
s nu lnceaIe arderea de IoI.
4. Un mlel ve{l face dlmlnea{a, l al dollea
mlel ve{l face seara.
5. Sl vel face a zeacea parIe a unul lfl fln
curaI, penIru jerIv, sIroplI cu unIdelemn,
ln a paIra parIe a unul ln.
6. Ardere de IoI nelnceIaI, carea s-au fcuI
ln munIele Slnall, lnIru mlros de bun
mlreasm Domnulul.
7. Sl Iurnarea el a paIra parIe a unul ln la
un mlel, lnIru cel sfnI vel Iurna Iurnare de
vln Domnulul.
8. Sl al dollea mlel ll vel face de cIr sear,
dup jerIva lul l dup Iurnarea lul ll vel face
lnIru mlros de bun mlreasm Domnulul.
9.* Sl ln zloa smbeIelor ve{l aduce dol mlel
de cIe un an cura{l, l doao a zeacea de fln
curaI, penIru jerIv, cu unIdelemn sIroplI,
l Iurnare.
1. Arderea de IoI a smbeIel, smbIa afar
de arderea de IoI cea de pururea, l Iurnarea
el.
11. Sl la lun noao ve{l aduce ardere de IoI
Domnulul dol vl{el de vacl, l un berbeace,
l eapIe mlel cura{l de cIe un an.
12. Trel a zeacea de fln curaI, sIroplI
cu unIdelemn la un vl{el, l doao a zeacea de
fln curaI, sIroplI cu unIdelemn la un
berbeace.
13. A zeacea de fln curaI, sIroplI cu
unIdelemn la un mlel, jerIv mlros de bun
mlreasm aducere Domnulul.
14. Turnarea lor jumIaIe de ln va fl la
Adec, l vel murl l Iu, cum au murlI Aaron.
1.
2.
*Sus
16, 1
*2 Leage
32, 49
*Sus
2, 12
2 Leage
32, 51
*2 Leage
3, 21
*Ielre
29, 38
*MaI.
12, 5
149
CARTEA NUMERILOR CAP 28 SI 29
un vl{el, l a Irela a unul ln va fl la un berbeace,
l a paIra a unul ln de vln va fl la un mlel.
AceasI ardere de IoI ln IoaI luna la lunlle
anulul.
15. Sl un {ap dln capre penIru pcaI Domnulul,
afar de arderea de IoI cea de pururea s va
face l Iurnarea lul.
16.* Sl ln luna dlnIlu, ln paIrusprzeace zlle
ale lunel, PaIlle Domnulul.
17. Sl ln zloa a clnclsprzeace a lunll aceIlla,
srbIoare, eapIe zlle azlme ve{l mnca.
18. Sl zloa cea dlnIlu chemaI sfnI va fl
voao, nlcl un lucru de slujb s nu face{l.
19. Sl ve{l aduce arderl de IoI, jerIv Domnulul,
dol vl{el de vacl, un berbeace, eapIe mlel cIe
de un an cura{l vor fl voao.
2. Sl jerIva lor de fln curaI, sIroplI cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el, l doao a
zeacea la un berbeace ve{l face.
21. Zeace a zeacea vel face la un mlel, la cel
eapIe mlel.
22. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, ca s se
roage penIru vol.
23. Afar de arderea de IoI de pururea cea de
dlmlnea{a, carea easIe arderea de IoI a
nelnceIrll, ve{l face aceasIea.
24. Dup aceasIea ve{l face ln fleIecarea zl,
ln ceale eapIe zlle, dar jerIv lnIru mlros de
bun mlreasm Domnulul, afar de arderea de
IoI cea de pururea vel face Iurnarea el.
25. Sl zloa a eapIea chemaI sfnI va fl voao,
nlcl un lucru de slujb s nu face{l lnIru aceaea.
26. Sl ln zloa cea de prg, cnd ve{l aduce
jerIv noao Domnulul, a spImnllor, chemaI
sfnI va fl voao; nlcl un lucru de slujb s nu
face{l.
27. Sl ve{l aduce arderl de IoI, lnIru mlros de
bun mlreasm Domnulul, dol vl{el dln vacl,
un berbeace, eapIe mlel de cIe un an cura{l.
28. JerIva lor, fln curaI, sIroplI cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el, l doao a
zeacea la un berbeace.
29. Zeace a zeacea la cIe un mlel dln cel
eapIe mlel.
3. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, ca s se
roage penIru vol.
31. Afar de arderea de IoI cea de pururea, l
jerIva lor ve{l face Mle, cura{l vor fl voao, l
Iurnrlle lor.
CAP 29
Pruzncle lun u eupteu ce sd se uJucd intr-insdle, uJecd,
pruzncul trdmbjelor, u curdjr u corturlor, cure in opt
zle multe jeulur Je uJucer uu.
l ln luna a eapIea, zloa dlnIlu
a lunel chemaI sfnI va fl voao,
nlcl un lucru de slujb s nu
face{l, zl de smn va fl voao.
2. Sl ve{l face arderlle de IoI lnIru mlros
de bun mlreasm Domnulul, un vl{el dln
vacl, un berbeace l eapIe mlel de
cIe un an cura{l.
3. JerIva lor, fln curaI, sIroplI cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el, l doao
a zeacea la un berbeace.
4. Zeace a zeacea la cIe un mlel dln cel
eapIe mlel.
5. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, ca s
se roage penIru vol.
6. Afar de arderlle de IoI ale lunel noao l
jerIvele lor, l Iurnrlle lor, l arderea de IoI
cea de pururea, l jerIvele lor l Iurnrlle lor,
dup asemnarea lor lnIru mlros de bun
mlreazm Domnulul.
7.* Sl a zeacea a lunll aceIlla chemaI
sfnI va fl voao, l s ncjl{l sufleIele
voasIre, l nlcl un lucru s nu face{l.
8. Sl ve{l aduce arderl de IoI lnIru mlros cu
bun mlreasm Domnulul, jerIv Domnulul,
un vl{el dln vacl, un berbeace, eapIe mlel
de cIe un an, cura{l vor fl voao.
9. JerIva lor, fln curaI, sIroplI cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el, l doao
a zeacea la un berbeace.
1. Zeace a zeacea la un mlel dln cel eapIe
mlel, l un {ap dln capre, penIru pcaI, ca s
se roage penIru vol.
11. Afar de cel penIru pcaI al mllosIlvlrel,
l arderea de IoI cea de pururea, jerIva el, l
Iurnarea el dup asemnarea el, lnIru mlros
de bun mlreasm aducere Domnulul.
12. Sl zloa a clnclsprzeacea a lunll aceIlla,
a eapIea, chemaI sfnI va fl voao, nlcl un
lucru de slujb s nu face{l l s srba{l
srbIoare Domnulul eapIe zlle.
13. Sl s aduce{l arderl de IoI jerIv lnIru
mlros de bun mlreasm Domnulul, ln zloa
dlnIlu, Irelsprzeace vl{el dln vacl, dol
berbecl, paIrusprzeace mlel de cIe un an,
cura{l vor fl voao.
14. JerIvele lor, fln curaI, sIroplI cu
unIdelemn, Irel a zeacea la un vl{el dln cel
Irelsprzeace vl{el, l doao a zeacea la un
berbeace dln cel dol berbecl.
15. Zeace a zeacea la un mlel dln cel paIru-
sprzeace mlel.
16. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, afar
dln arderea de IoI cea de pururea, jerIvele
lor l Iurnrlle lor.
17. Sl a doao zl dup aceasIea, dolsprzeace
vl{el, dol berbecl l paIrusprzeace mlel de
cIe un an cura{l.
18. JerIva lor l Iurnarea lor la vl{el l la
berbecl l la mlel, dup numrul lor, dup
asemnarea lor.
19. Un {ap dln capre, penIru pcaI, afar de
arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor l
Iurnrlle lor.
2. A Irela zl, unsprzeace vl{el, dol berbecl
l paIrusprzeace mlel de cIe un an cura{l.
21. JerIva lor l Iurnarea lor la vl{el l la
berbecl l la mlel, dup numrul lor, dup
asemnarea lor.
22. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI,
*Ielre
12, 18
Levl{l
23, 5
*Levl{l
23, 24
1.*
*Levl{l
16, 29
23, 27
Ioan
7, 37
15
CARTEA NUMERILOR CAP 29 SI 3
afar de arderea de IoI cea de pururea,
jerIvele lor l Iurnrlle lor.
23. A paIra zl, zeace vl{el, dol berbecl,
paIrusprzeace mlel de cIe un an cura{l.
24. JerIvele lor l Iurnrlle lor, la vl{el l la
berbecl l la mlel, dup numrul lor, dup
asemnarea lor.
25. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, afar
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor
l Iurnrlle lor.
26. A clncea zl, noao vl{el dol berbecl
paIrusprzeace mlel de cIe un an cura{l.
27. JerIvele lor l Iurnrlle lor, la vl{el, l la
berbecl, l la mlel, dup numrul lor, dup
asemnarea lor.
28. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, afar
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor
l Iurnrlle lor.
29. A easea zl, opI vl{el, dol berbecl, paIru-
sprzeace mlel de cIe un an cura{l.
3. JerIvele lor l Iurnrlle lor, la vl{el l la
berbecl l la mlel, dup numrul lor, dup
asemnarea lor.
31. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, afar
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor,
l Iurnrlle lor.
32. A eapIea zl, eapIe vl{el, dol berbecl,
paIrusprzeace mlel de cIe un an cura{l.
33. JerIvele lor l Iurnrlle lor la vl{el, l la
berbecl, l la mlel, dup numrul lor, dup
asemnarea lor.
34. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, afar
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor,
l Iurnrlle lor.
35. A opIa zl, lelre va fl voao, nlcl un lucru
de slujb s nu face{l lnIr-lnsa.
36. Sl ve{l aduce arderl de IoI, lnIru mlros de
bun mlreasm jerIv Domnulul, un vl{el, un
berbeace l eapIe mlel de cIe un an cura{l.
37. JerIvele lor l Iurnrlle lor, la vl{el l la
berbeace l la mlel, dup numrul lor, dup
asemnarea lor.
38. Sl un {ap dln capre, penIru pcaI, afar
de arderea de IoI cea de pururea, jerIvele lor,
l Iurnrlle lor.
39. AceasIea ve{l face Domnulul ln srbIo-
rlle voasIre, afar dln ceale ce ve{l fgdul
vol, l afar dln ceale de bunvola voasIr, l
de arderlle de IoI ale voasIre, l de jerIvele
voasIre, l de Iurnrlle voasIre, l de ceale
de mnIulre ale voasIre.
CAP 3
Despre jdgdJunjele jurdmdnturle bdrbujlor, cdnJ
jdgdJunjele suu jurdmdnturle jeutelor u muerlor sdnt
stutornce suu nestutornce.
l au grlI Molsl flllor lul Israll,
dup IoaIe, cIe au porunclI
Domnul lul Molsl.
Sl au grlI Molsl cIr mal-marll
13. (a) Nu vor rmnea el, adec nu va fl deaIoare
neamurllor flllor lul Israll, zlcnd: ,AcesIa
easIe cuvnIul care l-au porunclI Domnul:
3. Omul, omul, carele va fgdul fgduln{
Domnulul, sau s va jura jurmnI, au va
hoIrl hoIrre despre sufleIul su, s nu-l
spurce cuvnIul su, IoaIe cIe vor lel dln
gura lul s le fac.
4. Iar de va fgdul mulare fgduln{,
Domnulul, sau va hoIrl hoIrre ln casa
IaIlul su ln Ilnerea{ele sale,
5. Sl va auzl IaIl el fgduln{ele el l
hoIrrlle el, care au hoIrI asupra sufleIulul
su, l va Icea IaIl el, vor sIa IoaIe fgduln-
{ele el, l IoaIe hoIrrlle el cIe au hoIrI
asupra sufleIulul su vor rmnea el.
6. Iar deaca nevrnd, nu va vrea IaIl el,
orl ln ce zl va auzl IoaIe fgduln{le el l hoI-
rrlle el, care le-au hoIrI asupra sufleIulul
su, nu vor sIa, l Domnul o va cur{l pre ea,
c nu au vruI IaIl el.
7. Iar de s va mrlIa, l fgduln{ele el
snI presIe ea dup hoIrrea buzelor el, cIe
au hoIrI asupra sufleIulul su,
8. Sl va auzl brbaIul el l va Icea, ln carea
zl va auzl, l aea vor sIa IoaIe fgduln{ele el
l hoIrrlle el, cIe au hoIrI asupra sufle-
Iulul su vor sIa.
9. Iar deaca, nevrnd, nu va vrea brbaIul
el ln carea zl va auzl, IoaIe fgduln{ele l
hoIrrlle el, cIe au hoIrI asupra sufleIulul
su, nu vor rmnea, c brbaIul el n-au vruI,
l Domnul o va cur{l pre ea.
1. Iar fgduln{a vduvel, l a cell {lpaIe
de la brbaI, cIe s va fgdul asupra sufle-
Iulul su vor rmnea el.
11. Iar de va face ln casa brbaIulul su fg-
duln{a sa sau hoIrlrea sa, cea cu jurmnI
asupra sufleIulul su,
12. Sl va auzl brbaIul el l nlmlca nu va zlce
el l nu va arIa nevreare, vor sIa IoaIe f-
gduln{ele el l IoaIe hoIrrlle el, cIe au
hoIrI asupra sufleIulul su vor sIa asupra
el.
13. Iar deaca, nevrnd, nu va vrea brbaIul
el, ln carea zl va auzl IoaIe cIe vor lel dln
buzele el, dup fgduln{ele el l dup
hoIrrlle ceale asupra sufleIulul su, nu vor
rmnea el (a), c brbaIul el le-au sIrlcaI, l
Domnul o va cur{l pre ea.
14. ToaI fgduln{a l IoI jurmnIul de
legIur, care necjeaIe pre sufleI, brbaIul
el ll va lnIrl el l brbaIul el ll va lua de la ea.
15. Iar de, Icnd, va Icea dln zl ln zl, va
lnIrl IoaIe fgduln{ele el l hoIrrlle ceale
de presIe ea le va lnIrl el, penIru c au IcuI
ln zloa ln carea au auzlI.
16. Iar deaca, sIrlcnd, le va sIrlca brbaIul
el dup zloa ln care au auzlI, l el va rdlca
pcaIul el.
ea a pllnl aceale fgduln{e.
1.
2.
151
CARTEA NUMERILOR CAP 31
17. AceasIea snI drepI{lle cIe au porunclI
Domnul lul Molsl lnIr brbaI l lnIr mulare,
l lnIr IaI l lnIr faI, pn easIe Ilnr ln
casa IIne-su.
CAP 31
TdnJ pre muJumteun, numu jecourele sd jn Jn
poruncu lu Dumnezeu, uoerle Jrept sd impurt ostulor
toute uJundr, pdrgu sd Jd preojlor leojlor,
Domnulu sd uJuc muljdmte cu Jurur, cd nc un
srulteun n-uu cdzut.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,IzbndeaIe lzbnda flllor lul
Israll de pre madllanlIeanl l,
apol, Ie vel adaoge la norodul Iu.
3. Sl au grlI Molsl cIr norod, zlcnd:*
,nIrarma{l dln vol brba{l l v rzbol{l
lnalnIea Domnulul asupra lul Madlam, ca s
da{l lzbnd Domnulul dln Madlam.
4. O mle dlnIr-un neam l o mle dlnIr-alI
neam, dln IoaIe neamurlle flllor lul Israll
IrlmlIe{l s se rzbolasc.
5. Sl s-au numraI dln mllle lul Israll o mle
dlnIr-un neam, dousprzeace mll de brba{l
lnIrarma{l spre rzbolu.
6. Sl l-au Irlmls pre el Molsl, o mle dlnIr-un
neam l o mle dlnIr-alI neam, cu puIearea
lor, l Flnees, fllul lul Eleazar, al feclorulul
lul Aaron, preoIulul, l vasele ceale sflnIe l
Irmbl{ele seamnelor ln mlnlle lor.
7. Sl au daI rzbolu asupra lul Madlam,
precum au porunclI Domnul lul Molsl, l au
ucls IoaI parIea brbIeasc.
8.* Sl pre lmpra{ll lul Madlam l-au omorI
lmpreun cu rnl{ll lor, l pre Evln l pre
Rocon l pre Sur l pre Ur l pre Rovoc, clncl
lmpra{l a lul Madlam, l pre Valaam, feclorul
lul Veor, l-au omorI cu sablla lmpreun cu
rnl{ll lor.
9. Sl mulerlle lul Madlam le-au roblI, l
avearea lor l doblIoacele lor, l IoaIe agonl-
sealele lor l puIearea lor o au roblI.
1. Sl IoaIe ceI{lle lor, ln care lcula el, l
slaele lor le-au ars cu foc.
11. Sl au luaI IoaI prada lor, l IoaIe
jeafurlle lor, de la om pn la doblIoc.
12. Sl au adus la Molsl l la Eleazar, preoIul,
l la Io{l flll lul Israll, roblmea l jeafurlle l
prada ln Iabr, ln AravoIul lul Moav, care
easIe lng Iordan, despre Ierlhon.
13. Sl au lelI Molsl l Eleazar, preoIul, l
Io{l bolarll adunrll, lnIru lnIlmplnarea lor,
afar de Iabr.
14. Sl s-au mnllaI Molsl pre cel mal-marl
al oasIel, pre cel presIe mll l pre cel presIe
suIe, carll vlnea de la bIala rzbolulul.
15. Sl au zls cIr el Molsl: ,PenIru ce a{l
prlns vll pre fmel?
16. (a) Prlclna.
16.* C aceasIea au fosI flllor lul Israll (a),
dup cuvnIul lul Valaam, ca s prsasc l
s calce cuvnIul Domnulul, penIru Fogor, l
s-au fcuI bIale lnIru adunarea Domnulul.
17.* Sl acum uclde{l IoaI parIea brbIeas-
c, dln IoaI vrsIa, l pre IoaI mularea carea
au cunoscuI paI de brbaI omor{l-o.
18. Sl pre IoaIe fmelle care nu au cunoscuI
paI de brbaI vll le {lne{l.
19. Sl vol Ibr{l afar de Iabr eapIe zlle,
IoI cel ce au ucls sufleI, l cel ce s aIlnge de
cel rnlI s va cur{l a Irela zl l a eapIea zl,
vol l roblmea voasIr.
2. Sl IoaI lmbrcmlnIea, l IoI vasul de
pllale, l IoI lucrul dln pllale de capr, l IoI
vasul de lemn ve{l cur{l.
21. Sl au zls Eleazar, preoIul, cIr brba{ll
oasIel, carll vlnea de la rzbolu: ,AceasIa
easIe lndrepIarea legll,* care o au porunclI
Domnul lul Molsl.
22. Afar de aur l de arglnI l de aram l de
fler l de plumb l de cuslIorlu,
23. ToI lucrul, care va Ireace prln foc l s
va lmurl, lns cu apa cur{enlel s va cur{l,
l IoaIe care nu Irec prln foc vor Ireace prln
ap.
24. Sl ve{l spla halnele voasIre ln zloa a
eapIea, ca s fl{l cura{l, l dup aceasIa ve{l
lnIra ln Iabr.
25. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
26. ,Numr capeIele przllor roblmel, de la
om pn la doblIoc, Iu l Eleazar, preoIul, l
bolarll famlllllor adunrll.
27. Sl ve{l lmpr{l przlle lnIr rzbolnlcll,
cel ce au lelI la rzbolu, l lnIr IoaI aduna-
rea.
28. Sl ve{l lua vam Domnulul de la oamenll
cel rzbolnlcl, carll las la rzbolu, un sufleI
dln clncl suIe de oamenl, l dln doblIoace l
dln bol l dln ol l dln aslnl.
29. Sl dln jumIaIea lor ve{l lua l ve{l da lul
Eleazar, preoIulul, prg Domnulul.
3. Sl dln jumIaIea flllor lul Israll vel lua
dln clnclzecl unul, dln oamenl l dln bol l
dln ol l dln aslnl l dln IoaIe doblIoacele, l
le vel da levl{llor, celor ce pzesc pazele ln
corIul Domnulul.
31. Sl au fcuI Molsl l Eleazar, preoIul, dup
cum au porunclI Domnul lul Molsl.
32. Sl au fosI rml{a, carea au lnIrecuI a
roblmel, carea au roblI brba{ll cel rzbolnlcl,
dln ol, ease suIe de mll eapIezecl l clncl.
33. Sl bol, eapIezecl l doao de mll.
34. Sl aslnl, easezecl l una de mll.
35. Sl sufleIe omeneIl ale mulerllor, care nu
au cunoscuI paI brbIesc, IoaIe sufleIele
Irelzecl l doao de mll.
36. Sl au fosI jumIaIea acesIora parIea
celor ce s-au dus la rzbolu, dln numrul
ollor, Irel suIe Irelzecl l eapIe de mll
1.
2.
*Sus
25, 18
*Jude.
21, 11
*Levl{l
6, 28
11, 33
15, 12
*Sus
25, 17
*Isus N.
13, 21
152
CARTEA NUMERILOR CAP 31 SI 32
l clncl suIe.
37. Sl au fosI vama Domnulul, dln ol, ease
suIe eapIezecl l clncl.
38. Sl bol, Irelzecl l ease de mll, l vama
Domnulul, eapIezecl l dol.
39. Sl aslnl, Irelzecl de mll l clncl suIe, l
vama Domnulul, easezecl l unu.
4. Sl sufleIe omeneIl, easesprzeace mll,
l vama Domnulul, Irelzecl l doao de sufleIe.
41. Sl au daI Molsl vama Domnulul, darea
lul Dumnezeu, lul Eleazar, preoIulul, dup
cum au porunclI Domnul lul Molsl.
42. Dln jumIaIea lul Israll, pre carll l-au
osblI Molsl dln brba{ll cel rzbolnlcl.
43. Sl au fosI jumIaIea adunrll, dln ol, Irel
suIe Irelzecl l eapIe de mll l clncl suIe.
44. Sl bol, Irelzecl l ease de mll.
45. Aslnl, Irelzecl de mll l clncl suIe.
46. Sl sufleIe omeneIl, easesprzeace mll.
47. Sl au luaI Molsl dln jumIaIea flllor lul
Israll dln clnclzecl una, dln oamenl l dln
doblIoace, l le-au daI levl{llor, celor ce
pzsc pazele corIulul Domnulul, ln ce chlp
au porunclI Domnul lul Molsl.
48. Sl au venlI la Molsl Io{l cel mal-marl ln
oasIe, carll era presIe mll l presIe suIe.
49. Sl au zls cIr Molsl: ,Sluglle Iale au
numraI capeIele brba{llor celor rzbolnlcl
carll snI la nol, l nu au glcevlI (b) dlnIr
el nlcl mcar unul.
5. Sl am adus dar Domnulul brbaI, carele
au aflaI vas de aur, l gherdan l cercel l
lnel l br{are l salb, ca s Ie rogl penIru
nol Domnulul.
51. Sl au luaI Molsl l Eleazar, preoIul, lucrul
de la el, IoI vasul fcuI.
52. Sl au fosI IoI aurul, care l-au adus dar
Domnulul, easesprzeace mll eapIe suIe l
clnclzecl de slcll, de la cel presIe mll l de la
cel presIe suIe.
53. Sl brba{ll cel rzbolnlcl, fleIecarele
lel l-au prdaI.
54. Sl au luaI Molsl l Eleazar, preoIul, aurul
de la cel presIe mll l de la cel presIe suIe, l
l-au bgaI ln corIul mrIurlel, pomenlre flllor
lul Israll lnalnIea Domnulul.
CAP 32
Flor lu Ruon GuJ, jumdtute neumulu lu Munus,
pentru cd uoeu Jobtouce multe, l sd Jd purte Jncolo Je
lorJun, numu sd meurgd inunteu jrujlor sd intrurmuj
lu Pdmdntul FdgdJunj.
l mulIe doblIoace avea flll lul
Ruvln, l flll lul Gad avea
mul{lme mulI foarIe.
Sl au vzuI pmnIul lul
Iazlr l pmnIul lul Galaad, l era locul
loc de doblIoace, l, mergnd flll lul
Ruvln l flll lul Gad, au zls cIr Molsl
49. (b) Ceale leIlneIl au: nlce unul n-au llpslI.
l cIr Eleazar, preoIul, l cIr mal-marll
adunrll, zlcnd:
3. ,AIaroI l Devon l Iazlr l Namra
l Esevon l Eleall l Sevama l Navav l
Vean.
4. PmnIul, care l-au daI Domnul lnalnIea
flllor lul Israll, easIe pmnI bun de hran
de doblIoace, l sluglle Iale au doblIoace.
5. Sl au zls: ,De am aflaI har lnalnIea Ia, s
se dea pmnIul acesIa noao, robllor Il
mole, l s nu ne Irecl pre nol Iordanul.
6. Sl au zls Molsl feclorllor lul Gad l flllor
lul Ruvln: ,Fra{ll voIrl vor mearge la rzbolu,
l vol s ede{l alcl?
7. Sl penIru ce lnIoarce{l cugeIele flllor lul
Israll, ca s nu Ireac ln pmnIul care-l d
lor Domnul?
8. Aea au fcuI prln{ll voIrl, cnd l-am
Irlmls pr el dln Cadls-Varnl, ca s soco-
Ieasc pmnIul.
9.* Sl s-au sulI ln Valea SIrugurulul l au
socoIlI pmnIul, l au lnIors lnlma flllor lul
Israll, ca s nu lnIre ln pmnIul care l-au
daI Domnul lor.
1. Sl S-au mnllaI cu lu{lme Domnul ln zloa
aceaea l S-au juraI, zlcnd:
11. De vor vedea oamenll aceIla, carll s-au
sulI dln EghlpI, cel ce snI de doaozecl de
anl l mal-marl, carll Ilu blnele l rul,
pmnIul, care m-am juraI lul Avraam l lul
Isaac l lul Iacov, penIru c nu au umblaI
dup Mlne.
12. Afar de Halev, feclorul lul Iefon, carele
s-au oslblI, l Ilsus a lul Navl, c aceIla au
umblaI dup Domnul.
13. Sl S-au mnllaI Domnul cu lu{lme pre
Israll, l l-au lnvlulI pre el ln pusIle paIruzecl
de anl, pn ce s-au sIns IoI neamul carll
fcea reale lnalnIea Domnulul.
14. IaI, v-a{l sculaI ln locul prln{llor voIrl,
sfaI de oamenl pcIol, s mal adaoge{l lnc
la lu{lmea mnlel Domnulul asupra lul Israll.
15. C v ve{l lnIoarce de la El, ca s mal
adaoge{l lnc a-l lsa ln pusIle, l s face{l
frdeleage la IoaI adunarea aceasIa.
16. Sl au venlI la dnsul l au zls: ,SIne de
ol vom face alcl doblIoacelor noasIre l ceI{l
averllor noasIre.
17. Iar nol, lnIrarma{l, vom mearge lnalnIea
flllor lul Israll, pn ce-l vom duce pre el ln
locul lor, l avearea noasIr va rmnea ln
ceI{l zldlIe penIru lculIorll pmnIulul.
18. Nu ne vom lnIoarce la casele noasIre,
pn ce s vor lmpr{l flll lul Israll, fleIe-
carele ln molla sa.
19. Sl nu vom moIenl lnIr el mal mulI dlncolo
de Iordan, l mal lncolo, c am luaI molla
noasIr dlncoace de Iordan, de cIr rsrlI.
2. Sl au zls cIr el Molsl:* ,De ve{l face
dup cuvnIul acesIa, de v ve{l lnIrarma
lnalnIea Domnulul la rzbolu,
1.
2.
*Sus
13, 24
*Isus N.
1, 14
153
CARTEA NUMERILOR CAP 32 SI 33
21. Sl IoI cel lnIrarmaI dlnIr vol va Ireace
Iordanul lnalnIea Domnulul la rzbolu, pn
ce va perl vrjmaul de la fa{a lul,
22. Sl s va sIpnl pmnIul lnalnIea
Domnulul, l dup aceaea v ve{l lnIoarce l
ve{l fl nevlnova{l lnalnIea Domnulul l
lnalnIea lul Israll, l va fl voao pmnIul
acesIa mole lnalnIea Domnulul.
23. Iar de nu ve{l face aea, ve{l pcIul
lnalnIea Domnulul, l ve{l cunoaIe pcaIul
vosIru, cnd v vor apuca pre vol realele.
24. Sl ve{l zldl voao ceI{l penIru avearea
voasIr, l slae doblIoacelor voasIre, l
ceaea ce las dln gura voasIr ve{l face.
25.* Sl au zls flll lul Ruvln l flll lul Gad
cIr Molsl, zlcnd: ,Sluglle Iale vor face
dup cum Domnul nosIru porunceaIe.
26. Avearea noasIr l mulerlle noasIre l
IoaIe doblIoacele noasIre vor fl ln ceI{lle
lul Galaad.
27. Iar sluglle Iale vor Ireace Io{l lnIrarma{l,
l gIl{l de rzbolu lnalnIea Domnulul, pre-
cum zlce Domnul.
28. Sl au lmpreunaI cu el Molsl pre Eleazar,
preoIul, l pre Ilsus, fllul lul Navl, l pre mal-
marll famlllllor neamurllor lul Israll.
29. Sl au zls cIr el Molsl: ,De vor Ireace flll
lul Ruvln l flll lul Gad cu vol Iordanul, IoI
carele poaIe lel la rzbolu lnalnIea Domnulul,
l ve{l sIpnl pmnIul lnalnIea voasIr, ve{l
da lor pmnIul lul Galaad moIenlre.
3. Iar de nu vor Ireace cu vol cel ce s poI
lnIrarma la rzbolu lnalnIea Domnulul, ve{l
Ireace avearea lor l mulerlle lor l doblIoa-
cele lor mal lnalnIe de vol ln pmnIul Hana-
an, l vor moIenl lmpreun cu vol ln pmn-
Iul Hanaan.
31. Sl au rspuns feclorll lul Ruvln l feclorll
lul Gad, zlcnd: ,Cum zlce Domnul slugllor
Sale, aea vom face.
32. Nol vom Ireace lnIrarma{l lnalnIea Dom-
nulul ln pmnIul Hanaan, numal de ne ve{l
da noao mole dlncoace de Iordan.
33.* Sl au daI Molsl flllor lul Gad l flllor lul
Ruvln l la jumIaIe dln neamul lul Manasl, a
flllor lul Ioslf, lmpr{lla lul Slon, lmpraIul
amorellor, l lmpr{la lul Og, lmpraIul
Vasanulul, pmnIul l ceI{lle, lmpreun cu
hoIarle lul, ceI{lle pmnIulul de prlmpreglur.
34. Sl au zldlI flll lul Gad Devonul l AIaro-
Iul l Arolrul.
35. Sl Sofarul l Iazlrul, l le-au lnl{aI.
36. Sl Namramul l VeIaranul, ceI{l Iarl l
sInl de ol.
37. Sl flll lul Ruvln au zldlI Esevonul l
Eleallnul l CarlaIanul.
38. Sl Veelmeonul ocollI l Sevamaul, l au
numlI dup numele sale numele ceI{llor,
care le-au zldlI.
39.* Sl au mers Ur, fllul lul Mahlr,
al fllulul lul Manasl, ln Galaad, l l-au luaI
l au plerduI pre amoreul cel ce lcula
lnIr-lnsul.
4. Sl au daI Molsl Galaadul lul Mahlr, feclo-
rulul lul Manasl, l au lculI acolo.
41. Sl Ialr, feclorul lul Manasl, au mers, l
au luaI slaurlle lor l le-au numlI Slaurlle
lul Ialr.
42. Sl Navav au mers l au luaI CaaIul l saIele
lul l le-au numlI NavoI, dup numele su.
CAP 33
NumdrdnJu-sd putruzec Jouo Je popusur prn puste u
jlor lu lsrul, uu porunct Domnul sd purzd pre toj ce ce
ldcuesc in pdmdntul Hunuun.
l aceasIea snI popasurlle flllor
lul Israll, dup ce au lelI dln
pmnIul EghlpIulul, lmpreun
cu puIearea lor, cu mna lul
Molsl l a lul Aaron.
2. Sl au scrls Molsl purceaderlle l popasurlle
lor, dup cuvnIul Domnulul, l aceasIea snI
popasurlle clIorlel lor:
3. Au purces dln Ramesl, ln luna dlnIlu ln a
clnceasprzeacea zl a lunel dlnIlu, a doao zl
de PaIl, au lelI flll lul Israll cu mn lnalI
lnalnIea IuIuror eghlpIeanllor.
4. Sl eghlpIeanll lngropa pre Io{l cel mor{l
dlnIr slne, carll murls, pre carll l-au omorI
Domnul, pre IoI cel lnIlu nscuI ln pmnIul
EghlpIulul, l lnIru dumnezll lor au fcuI
Domnul lzbnd.
5. Sl, purcezlnd flll lul Israll dln Ramesl, au
IbrI ln SochoI.
6. Sl, purcezlnd dln SochoI, au IbrI ln
VuIan, care easIe parIea pusIle.
7.* Sl au purces dln VuIan l au IbrI la
gura ElroIulul, care easIe ln preajma Velsepfo-
nulul, l au IbrI ln preajma Magdolulul.
8. Sl au purces dln preajma ElroIulul l au
IrecuI prln mljlocul mrll ln pusIle, l au mers
el cale de Irel zlle prln pusIle, l au IbrI ln
Amrclunl.
9.* Sl au purces dln Amrclunl l au venlI
ln Ellm, l ln Ellm, doaosprzeace lzvoar de
ap l eapIezecl de poml de flnlc, l au IbrI
acolo lng ap.
1. Sl au purces dln Ellm l au IbrI lng
Marea Role.
11. Sl au purces de lng Marea Role l au
IbrI ln pusIlla Slnall.
12. Sl au purces dln pusIlla Slnall l au IbrI
ln Rafaca.
13. Sl au purces dln Rafaca l au IbrI ln
Elus.
14. Sl au purces dln Elus* l au IbrI ln
Rafldln, l acolo nu avea norodul ap s bea.
15. Sl au purces dln Rafldln l au IbrI ln
pusIlla Slna.
16. Sl au purces dln pusIlla Slna* l
1.
*Isus N.
4, 12
*Isus N.
22, 4
*Facer.
5, 22
*Ielre
14, 2
*Ielre
15, 27
*Ielre
17, 1
*Ielre
19, 1
154
CARTEA NUMERILOR CAP 33 SI 34
au IbrI la MormnIurlle PofIel.
17.* Sl au purces de la MormnIurlle PofIel
l au IbrI ln AslroI.
18.* Sl au purces dln AslroI l au IbrI ln
RaIama.
19. Sl au purces dln RaIama l au IbrI ln
Remon Fares.
2. Sl au purces dln Remon Fares l au IbrI
ln Levona.
21. Sl au purces dln Levona l au IbrI ln
Resan.
22. Sl au purces dln Resan l au IbrI ln
MachelaI.
23. Sl au purces dln MachelaI l au IbrI
ln Safar.
24. Sl au purces dln Safar l au IbrI ln
HaradaI.
25. Sl au purces dln HaradaI l au IbrI ln
MachlloI.
26. Sl au purces dln MachlloI l au IbrI ln
CaIaaI.
27. Sl au purces dln CaIaaI l au IbrI ln
TaraI.
28. Sl au purces dln TaraI l au IbrI ln
MaIeca.
29. Sl au purces dln MaIeca l au IbrI ln
Selmona.
3. Sl au purces dln Selmona l au IbrI ln
MasuruI.
31. Sl au purces dln MasuruI l au IbrI ln
Vanea.
32.* Sl au purces dln Vanea l au IbrI ln
munIele Gadgad.
33. Sl au purces dln munIele Gadgad l au
IbrI ln EIevaIa.
34. Sl au purces dln EIevaIa l au IbrI ln
Evrona.
35. Sl au purces dln Evrona l au IbrI ln
Gheslon Gaver.
36.* Sl au purces dln Gheslon Gaver l au
IbrI ln pusIlla Sln, l au purces dln pusIlla
Sln l au IbrI ln pusIlla Faran, aceasIa
easIe Cadls.
37. Sl au purces dln Cadls l au IbrI ln
munIele Or, care easIe aproape de pmnIul
Edom.
38.* Sl s-au sulI Aaron, preoIul, ln munIe,
dln porunca Domnulul, l au murlI acolo ln
anul al paIruzecllea de cnd au lelI flll lul
Israll dln pmnIul EghlpIulul, ln luna a
clncea, ln zloa cea dlnIlu a lunel.
39. Sl Aaron era de o suI l doaozecl l Irel
de anl, cnd au murlI ln munIele Or.
4. Sl auzlnd hananeul, lmpraIul Arad, l
acesIa lcula ln pmnIul lul Hanaan, cnd
mergea flll lul Israll.
41. Sl au purces dln munIele Or l au IbrI
ln Selmona.
42. Sl au purces dln Selmona l au IbrI ln
Flno.
52. (a) SIlpll lor, adec, chlpurlle dumnezellor
43. Sl au purces dln Flno l au IbrI ln
OvoI.
44. Sl au purces dln OvoI l au IbrI ln
Gal, dlncolo, la hoIarle lul Moav.
45. Sl au purces dln Gal l au IbrI ln
Devonul lul Gad.
46. Sl au purces dln Devonul lul Gad l au
IbrI ln Ghelmon DevlaIem.
47. Sl au purces dln Ghelmon DevlaIlem l
au IbrI la mun{ll lul Avarlm, ln preajma
Navavulul.
48. Sl au purces de la mun{ll lul Avarlm l
au IbrI la apusul lul Moav, lng Iordan,
despre Ierlhon.
49. Sl au purces de la apusul lul Moav l au
IbrI lng Iordan, lnIr EslmoI, pn la
Velsa, despre apusul lul Moav.
5. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, la apusul
lul Moav, lng Iordan, despre Ierlhon, zlcnd:
51. ,GrlaIe flllor lul Israll l zl cIr dnll:
S Ireace{l Iordanul ln pmnIul Hanaan.
52. Sl s pllarde{l pre Io{l cel ce lculesc
pre pmnI lnalnIea fea{ll voasIre,* l s
sIrlca{l seamnele lor, l Io{l ldolll lor cel
vrsa{l s-l pllarde{l, l Io{l sIlpll lor (a) s-l
sIrlca{l.
53. Sl dup ce ve{l pllarde pre Io{l cel ce
lculesc pmnIul, lcul{l vol lnIr-lnsul, c
voao v-am daI pmnIul lor moIenlre.
54. Sl ve{l lmpr{l pmnIul lor cu soarIe
dup neamurlle voasIre, celor mal mul{l ve{l
da mal mulI mole, l celor mal pu{lnl ve{l
da mal pu{ln mole, orl ln ce loc va lel
soarIea fleIecul, acolo va fl a lul, dup
neamurlle famlllllor voasIre ve{l lmpr{l
mollle.
55. Iar de nu ve{l pllarde pre cel ce lculesc
pre pmnI lnalnIea fea{ll voasIre, l pre c{l
ve{l lsa dlnIr-lnll, vor fl splnl ln ochll voIrl,
l boldurl ln coasIele voasIre, l vor vrjml
voao pre pmnIul ln care ve{l lcul vol.
56. Sl dup cum am socoIlI s le fac lor,
volu face voao.
CAP 34
Pdmdntul FdgdJunj loturdle lu Jupd putru pdrj u
lum, ucelu cu sorj sd se impdrjuscd sd porunceute,
uJdogdnJu-sd numele celor ce-l oor impdrj.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
zlcnd:
,PorunceaIe flllor lul Israll,
l grlaIe cIr el: Vol lnIra{l
ln pmnIul Hanaan, acesIa va fl voao
moIenlre, pmnIul lul Hanaan lmpreun cu
hoIarle lul.
3.* Sl va fl voao laIurea cea de cIr
amllazzl, de la pusIlla Sln, pn unde s
{lne de Edom, l vor fl voao hoIarle cIr
lor, care era ca sIlpll.
1.
2.
*Sus
11, 34
*Sus
13, 1
[12, 16]
*2 Leage
1, 7
*Sus
2, 1
*Sus
2, 25
Leage
32, 5
*2 Leage
7, 5
Judec.
2, 2
*Isus N.
15, 1
155
CARTEA NUMERILOR CAP 34 SI 35
amllazzl despre parIea mrll cell sraIe de
la rsrlI.
4. Sl vor lncunglura pre vol hoIarle de la
amllazzl cIr sulul Acravlnulul, l va
Ireace Enacul, l va fl sfrlIul lul cIr
amllazzl Cadlsul lul Varnl, l s va sfrl la
slaul lul Arad, l va Ireace Asemona.
5. Sl va lncunglura hoIarle de la Asemona
valea EghlpIulul, l va fl sfrlIul lor Marea
cea Mare.
6. Sl hoIarle de cIr mare vor fl voao,
Marea cea Mare va hoIrl, aceasIa va fl voao
hoIarle de cIr mare.
7. Sl de cIr mllaznoapIe acesIa va fl voao
hoIarul, de la Marea cea Mare ve{l msura
voao lnlv, pre lng munIe, munIele.
8. Sl de la munIe ve{l msura voao munIele,
pn unde lnIr la EmaI, l va fl sfrlIul lul
hoIarle Saradoculul.
9. Sl s vor sfrl hoIarle lul la Defrona, l
va fl sfrlIul lul la Arsenalna, acesIa va fl
hoIarul vosIru de cIr mllaznoapIe.
1. Sl ve{l msura voao hoIarle despre
rsrlI, de la Arsenalna pn la Sepfamar.
11. Sl s vor pogorl hoIarle de la Sepfamar
pn la Vlla de cIr rsrlI, la lzvoar, l s
vor pogorl hoIarle de la Vlla, l vor lovl la
umrul mrll HereneI, de cIr rsrlI.
12. Sl s vor pogorl hoIarle la Iordan, l va
fl sfrlIul Marea cea SraI. AcesIa va fl
pmnIul vosIru l hoIarle lul prlmpreglur.
13. Sl au porunclI Molsl flllor lul Israll,
zlcnd: ,AcesIa easIe pmnIul, care-l ve{l
moIenl cu sor{l, ln ce chlp au rndulI
Domnul s-l dea la noao neamurl, l la
jumIaIe dln neamul lul Manasl.
14. C neamul flllor lul Ruvln l neamul flllor
lul Gad, dup casele famlllllor sale, l
jumIaIe dln neamul lul Manasl au luaI
mollle sale.
15. Doao neamurl l o jumIaIe de neam au
luaI mollle sale dlncolo de Iordan, de cIr
Ierlhon, despre amllazzl, cIr rsrlI.
16. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
17.* ,AceasIea snI numele brba{llor, care
vor lmpr{l voao mole pmnIul: Eleazar,
preoIul, l Ilsus a lul Navl.
18. Sl cIe un bolarlu dln IoI neamul ve{l
lua, ca s v lmpr{asc voao mole pmn-
Iul.
19. Sl aceasIea snI numele brba{llor: dln
neamul lul Iuda, Halev, fllul lul Iefonl.
2. Dln neamul lul Slmeon, Salamlll, fllul
lul Semlud.
21. Dln neamul lul Venlamln, Eldad, fllul lul
Haslon.
22. Dln neamul lul Dan, bolarlul Vakhlr, fllul
lul Egll.
23. Dln flll lul Ioslf, dln neamul flllor lul
Manasl, bolarlul Anlll, fllul lul Sufl.
24. Dln neamul flllor lul Efralm, bolarlul
Camull, fllul lul SavaIan.
25. Dln neamul lul Zavulon, bolarlul Ellsa-
fan, fllul lul Farnah.
26. Dln neamul flllor lul Isahar, bolarlul
FalIlll, fllul lul Oza.
27. Dln neamul flllor lul Aslr, bolarlul Ahlor,
fllul lul Seleml.
28. Dln neamul lul NefIallm, bolarlul Fadall,
fllul lul Iamlud.
29. AcesIora au porunclI Domnul s
lmpr{asc flllor lul Israll pmnIul lul
Hanaan.
CAP 35
5d porunceute u sd rdnJu putruzec opt Je cetdj
oteuze leojlor, Jntr-uceuleu usd cetdj Je scdpure
pentru ucJere, leugeu ucJer cu oou jdrd Je ooe,
Jupd o mdrture nmeneu nu sd ou ucJe.
l au grlI Domnul cIr Molsl,
la apusul lul Moav, lng
Iordan, de cIr Ierlhon, zlcnd:
,PorunceaIe flllor lul Israll s
dea levl{llor dln sor{lle molel sale ceI{l s
lculasc, l ceale dlnalnIea ceI{llor, l ceale
de prlmpreglur s le dea levl{llor.
3. Sl ceI{lle vor fl lor de lculI, lar ceale
de prlmpreglurul lor vor fl doblIoacelor lor,
l IuIuror celor cu paIru plcloare ale lor.
4. Sl ceale dln afar de ceI{lle care le ve{l
da levl{llor de la zldul ceI{ll dln afar, doao
mll de co{l lmpreglur.
5. Sl vel msura afar dln ceIaIe laIurea de
cIr rsrlI, doao mll de co{l, l laIurea de
cIr amllazzl, doao mll de co{l, l laIurea
de cIr mare, doao mll de co{l, l laIurea de
cIr mllaznoapIe, doao mll de co{l, l
ceIaIea s fle ln mljlocul acesIora l hoIarle
ceI{llor.
6. Sl ceI{l ve{l da levl{llor, ease ceI{l de
scpare acolo celul ce va omorl, l lng
aceasIea, paIruzecl l doao de ceI{l.
7. ToaIe ceI{lle care le ve{l da levl{llor,
paIruzecl l opI de ceI{l, aceasIea l slaele
ceale dlnalnIea lor.
8. Sl ceI{lle care le ve{l da dln molla flllor
lul Israll, de la cel ce au mulIe, mulIe, l de
la cel ce au mal pu{lne, pu{lne, fleIecarele
dup molla sa, carea va moIenl, va da dln
ceI{l levl{llor.
9. Sl au grlI Domnul cIr Molsl, zlcnd:
1. ,GrlaIe flllor lul Israll l zl cIr dnll:*
Vol Ireace{l Iordanul ln pmnIul Hanaan.
11.* Sl ve{l osbl voao ceI{l, care vor fl de
scpare voao, ca s scape acolo IoI uclgaul
ce va uclde sufleI fr de vole.
12. Sl vor fl voao aceasIe ceI{l scpare de
rudenllle celul omorI, l nu va murl ucl-
gIorlul pn va sIa lnalnIea adunrll la
judecaI.
1.
2.*
*Isus N.
14, 1, 2
*Isus N.
21, 2
*2 Leage
19, 2
*Isus N.
2, 2
156
CARTEA NUMERILOR CAP 35 SI 36
o mrIurle nu va puIea mrIurlsl asupra
sufleIulul s moar.
31. Sl s nu lua{l rscumprare penIru sufleI
de la cel uclgIorlu, cel vlnovaI s se omoar,
cu moarIe s se omoar.
32. S nu lua{l rscumprare de la cel ce au
fuglI ln ceIaIe de scpare, ca larl s poaI
lcul ln pmnIul su pn va murl preoIul
cel mare.
33. Sl s nu spurca{l pmnIul pre care lcul{l,
c sngele acesIa spurc pmnIul, l nu s va
cur{l pmnIul de sngele cel vrsaI presIe
el, fr numal cu sngele celul ce l-au vrsaI.
34. Sl s nu spurca{l pmnIul pre care lcul{l,
pre care l Eu lculesc lnIru vol, c Eu snI
Domnul, Cel ce lculesc lnIr flll lul Israll.
CAP 36
leuge sd pune cu jeutele cure uu motenreu pdrnteuscd
sd se mdrte Jupd ce Je un neum cu u sd, cu sd nu sd
umeustece prn mdrtdr neumurle, mole sd se
strdmute.
l s-au apropllaI bolarll famlllllor
flllor lul Galaad, al feclorulul lul
Mahlr, al feclorulul lul Manasl,
dln neamul flllor lul Ioslf, l au
grlI lnalnIea lul Molsl l lnalnIea lul Eleazar,
preoIulul, l lnalnIea bolarllor csllor famlll-
llor flllor lul Israll.
2.* Sl au zls: ,Domnulul nosIru au porunclI
Domnul s dea pmnIul moIenlrll cu sor{l
flllor lul Israll, l domnulul nosIru au porunclI
Domnul s dea molla lul Salpaad, fraIelul
nosIru, feaIelor lul.
3. Sl vor fl unula dln neamurlle flllor lul Israll
fmel, l s va lua soarIea lor dln molla
prln{llor noIrl, l s va adaoge la molla
neamulul, dup care s vor mrlIa, l s va
lua dln soarIea moIenlrll noasIre.
4. nc l cnd va fl slobozlre (a) flllor lul
Israll, l s va adaoge molla lor la molla
neamulul, dup care s vor mrlIa, l dln
molla neamulul famlllel noasIre s va lua
molla lor.
5. Sl au porunclI Molsl flllor lul Israll dln
porunca Domnulul, zlcnd: ,DrepI grlaIe
neamul flllor lul Ioslf.
6. AcesIa easIe cuvnIul, care au porunclI
Domnul feaIelor lul Salpaad, zlcnd: Unde le
va plcea lor* s se mrlIe, lns numal dup
cel dln norodul prlnIelul lor s se mrlIe.
7. Sl s nu s sIrmuIe molla flllor lul Israll,
de la un neam la alI neam, c flll lul Israll,
fleIecarele, s vor llpl de molla neamulul
famlllel sale.
8. Sl IoaI faIa dln neamurlle flllor lul Israll,
carea easIe moIean, dup unul dln no-
rodul prlnIelul su s se mrlIe, ca flll
lul Israll, fleIecarele, s moIeneasc
mollle s lnIorc lndrpI l robll s slobozesc.
13. Sl ceI{lle care le ve{l da, ceale eas
ceI{l vor fl voao de scpare.
14. Trel ceI{l ve{l da dlncolo de Iordan, l
Irel ceI{l ve{l da ln pmnIul Hanaan.
15. Scpare vor fl flllor lul Israll, l celul sIrln
l celul nemearnlc, carele easIe lnIr vol, vor
fl ceI{lle aceasIea de scpare, ca s scape
acolo IoI cel ce va uclde sufleI fr' de vola sa.
16. Iar de-l va lovl cu arm de fler l va
murl, uclga easIe, cu moarIe s se omoar
uclgaul.
17. Iar de cu pllaIr de a mn, dln carea va
murl, ll va lovl pre dnsul l va murl, uclga
easIe, cu moarIe s se omoar uclgaul.
18. Iar deac cu arm de lemn de a mn,
dln carea va murl, ll va lovl pre el l va murl,
uclga easIe, cu moarIe s se omoar uclga-
ul.
19. Cel ce easIe rudenle de snge, acesIa va
uclde pre omorIorlul, cndu-l va lnImplna
pre el, acesIa-l va omorl pre el.
2. Iar de-l va lmplnge penIru sfada, l va
arunca ceva asupra lul, l va murl,
21.* Au penIru plsma l-au lovlI pre el cu mna
l va murl, uclga easIe, cu moarIe s se
omoar cel ce au ucls, cel ce easIe rud cu
cel ucls va uclde pre omorIorlul, cndu-l va
lnImplna pre el.
22. Iar de va fl fr de veasIe, nu penIru
vrjmle, ll va lmplnge pre el, sau va arunca
ceva asupra lul, nu dln ruIaIe,
23. Sau cu vreo pllaIr fr de Ilre lovlndu-l
va murl, sau va cdea presIe el l va murl, l
el nu l-au fosI lul vrjma, nlcl au cercaI s-l
fac ru,
24. Sl va judeca adunarea lnIr cel ce au lovlI,
l lnIr cel ce easIe rud cu cel ucls, dup
judec{lle aceasIea.
25. Sl va scoaIe adunarea pre cel ce au ucls
de la rudenlla celul ucls, l-l va aeza pre el
adunarea ln ceIaIea scprll lul, unde au
scpaI, l va lcul acolo pn cnd va murl
preoIul cel mare, pre carele l-au uns cu unIde-
lemn sfnI.
26. Iar de va lel uclgIorlul dln hoIarle
ceI{ll ln carea au scpaI,
27. Sl-l va afla pre el rudenlla celul ucls, afar
dln hoIarle ceI{ll ln carea au scpaI, l va
uclde rudenlla celul ucls pre uclga, nu easIe
vlnovaI.
28. PenIru c ln ceIaIea ln carea au scpaI s
lculasc pn cnd va murl preoIul cel mare,
l, dup ce va murl preoIul cel mare, s va
lnIoarce uclgaul ln pmnIul molel sale.
29. Sl vor fl aceasIea voao spre drepIaIe de
judecaI lnIru neamurlle voasIre, lnIru IoaIe
lcaurlle voasIre.
3. ToI cel ce va uclde sufleI, prln
mrIurll, vel uclde pre cel ce au ucls, l
4. (a) Adec: ln anul a clnclzecllea, cnd IoaIe
*2 Leage
19, 11
*Sus
27, 1
*Tobl.
7, 14
1.
157
A DOAOA LEAGE CAP 1
molla lul cea prlnIeasc.
9. Sl s nu s sIrmuIe molla de la un neam
la alI neam, cl flll lul Israll, fleIecarele, s
se llpeasc de molla sa.
1. n ce chlp au porunclI Domnul lul Molsl,
aea au fcuI feaIelor lul Salpaad.
11. Sl s-au mrlIaI Tersa l Egla l
Melha l Nua l Maala, feaIele lul Sal-
paad, dup nepo{ll lor.
12. Dln norodul lul Manasl, a flllor lul Ioslf,
s-au mrlIaI, l s-au adaos molla lor la
molla neamulul norodulul prlnIelul lor.
13. AceasIea snI porunclle l lndrepIrlle
l judec{lle care au porunclI Domnul ln
mna lul Molsl, la apusul lul Moav, lng
Iordan, de cIr Ierlhon.
A DOAOA LEAGE
CuvnI lnalnIe
nIru aceasI carIe, Molsl, pre scurI, spune ceale ce s cuprlnd ln CarIea
Ielrel, l a Levl{llor, l a Numerllor; lnc l leglle ceale de la Dumnezeu
daIe le IlculaIe, l alIele noao mal adaoge, penIru aceaea s-au numlI A
doao Leage, despre carea carIe S. Ieronlm, ln EplsIola cIr Paulln, aea
scrle: ,Sl DeuIeronomlon, A doao Leage, l a legll evanghellceIl mal lnalnIe
lnchlpulre, au nu aea are ceale ce snI mal lnalnIe, cI noao s fle IoaIe dln
vechl; Leagea IoI aceaea easIe, carea dup lelrea dln EghlpI ln munIele Slnall
s-au daI; cl, fllndc acela s-au fcuI pre slne nevreadnlcl ca s moIeneasc
pmnIul cel de Dumnezeu fgdulI, flllor acesIora, Molsl, cu pu{lnIel lnalnIe de
moarIea sa, lnnolnd legIura cu Dumnezeu, le spune leagea lul Dumnezeu.
Cum c Molsl au scrls aceasI carIe cu mulIe dovedlrl s-au adeverlI ln cuvnIul
cel presIe IoI la cr{lle lul Molsl, cI despre acesI lucru nlcl o lndolal nu poaIe s
fle, de vreame ce, l la lncepuIul l la sfrlIul cr{ll aceIlla, aceasIa s
mrIurlseaIe, l prln AnIonomasla, ln scrlpIur CarIea Legll s numeaIe, ca ln
carIea a doao a lul Esdra, cap 8, l carIea lnIlu, cap 5. Dup ce Zorovavel au
lnIors norodul, IoaIe dup porunca Legll lul Molsl, omulul lul Dumnezeu, s-au
fcuI, jerIvenlc s-au rdlcaI, jerIv de pururea s-au adus, l srbIorlle s-au prznulI;
aea cI, lnalnIe de venlrea lul Esdra, Leagea lul Molsl era cunoscuI, l nu de
Esdra aflaI, nu schlmbaI mal vrIos lnIru ceale ce snI despre lucrurlle ceale
mal marl. Care lucru l de acl s veade c aezarea gralulul dln carIea lul Esdra cu
IoIul easIe oslblI de gralul cel dln A doao Leage l dln cealelalIe cr{l a lul Molsl.
Apol, mal IoaIe lucrurlle l lnImplrlle, mlnunlle, slujba dumnezelasc l leglle
ln prorocl s spun, l aea Esdra nlcl a le sIrmuIa, nlcl a le muIa nu au puIuI,
Iocma s fle l vruI, de nu ar fl sIrmuIaI IoaI ScrlpIura, care lucru a-l face nu
l-au puIuI.
CAP 1
5curtd tdlcure celor ce s-uu intdmplut lu lsrul in puste, peJeupsu necreJncosulu noroJ, u morj suu u nemernce,
prn putruzec Je un.
ceasIea snI cuvlnIele, care
le-au grlI Molsl la IoI Israllul
dlncolo de Iordan, ln pusIlla cea
de cIr apus, aproape de Marea
Role, lnIr Faran l lnIr Tofol l lnIr Lovon
l lnIr Avlon l lnIr Vlle ceale de Aur.
2. Unsprzeace zlle dln Horlv, cale pre
munIele Sllr, pn la Cadlsul Varnel.
3. Sl au fosI ln anul al paIruzecllea, ln luna
a unsprzeacea, ln zloa dlnIlu a lunel,
au grlI Molsl cIr Io{l flll lul Israll, dup
IoaIe cIe l-au porunclI lul Domnul s le
spule lor.
4.* Dup ce au bIuI pre Slon, lmpraIul
amorellor, carele au lculI ln Esevon, l pre
Og, lmpraIul Vasanulul, carele au lculI ln
AsIaroI, l ln Edraln,
5. Dlncolo de Iordan, ln pmnIul lul Moav,
au lncepuI Molsl a spune leagea aceasIa,
zlcnd:
*Num.
21, 24
1.
158
A DOAOA LEAGE CAP 1
6. ,Domnul Dumnezeul nosIru au grlI noao
ln Horlv, zlcnd: DesIul a{l lculI ln munIele
acesIa.
7. nIoarce{l-v l mearge{l, l lnIra{l ln
munIele amorellor, l la Io{l lculIorll Aravlel,
ln munIe l ln cmp, l cIr amllazzl, l
pre pmnIul cel de lng mare, a hananellor,
l ln preajma Llvanulul, pn la rul cel mare
al EufraIulul.
8. Vede{l, am pus lnalnIea voasIr pmn-
Iul, care s-au juraI Domnul prln{llor voIrl,
lul Avraam l lul Isaac l lul Iacov, s-l dea
lor l semln{lel lor dup dnll.
9. Sl am zls cIr vol ln vreamea aceaea,
zlcnd:* Nu volu puIea slngur s v porI pre
vol.
1. Domnul Dumnezeul vosIru v-au lnmul{lI
pre vol, l, laI, snIe{l asIzl ca sIealele
cerlulul de mul{l.
11. Domnul Dumnezeul prln{llor voIrl s
va adaog pre vol, ca s fl{l cu mll de pr{l
mal mul{l, l s v blagosloveasc, dup cum
au grlI voao.
12. Cum volu puIea slngur purIa necazul
vosIru l greuIaIea voasIr l prlclle voasIre?
13. Aleage{l dlnIru vol brba{l, carll snI
ln{elep{l l IluIorl, l cu mlnIe lnIru neamu-
rlle voasIre, l volu pune pre el pov{ulIorl
presIe vol.
14. Sl ml-a{l rspuns, l a{l zls: Bun easIe
cuvnIul care al grlI s-l facl.
15. Sl am luaI dlnIr vol brba{l ln{elep{l l
IluIorl l cu mlnIe, l l-am pus pre el presIe
vol s v pov{ulasc, presIe mll, l presIe
suIe, l presIe clnclzecl, l presIe zecl, l
lspravnlcl (a) judecIorllor voIrl.
16. Sl am porunclI judecIorllor voIrl ln
vreamea aceaea, zlcnd: AsculIa{l lnIr fra{ll
voIrl, l judeca{l drepI lnIr om l lnIr
fraIele lul, l lnIr nemearnlcul lul.
17.* S nu cunoIl fa{a la judecaI, pre cel
mlc l pre cel mare lnIocma s-l judecl, s
nu Ie sfleIl de fa{a omulul, c judecaIa a lul
Dumnezeu easIe, l lucrul care va fl voao greu
ll ve{l aduce la mlne l-l volu auzl eu.
18. Sl am porunclI voao ln vreamea aceaea
IoaIe cuvlnIele care s le face{l.
19. Sl, purcezlnd dln Horlv, am mers IoaI
pusIlla cea mare l groaznlc, carea o a{l
vzuI, calea munIelul amoreulul, dup cum
au porunclI Domnul Dumnezeul nosIru noao,
l am venlI pn ln Cadlsul Varnl.
2. Sl am zls cIr vol: VenlI-a{l pn la
munIele amoreulul, care-l d noao Domnul
Dumnezeul nosIru.
21. Vede{l, au daI Domnul Dumnezeul
vosIru lnalnIea fea{ll voasIre pmnIul,
sulndu-v, moIenl{l-l, ln ce chlp au zls voao
15. (a) n cea veachle easIe: purIIorl de cr{l,
Domnul Dumnezeul prln{llor voIrl, nu v Iea-
me{l, nlcl v sprlla{l.
22.* Sl a{l venlI Io{l la mlne l a{l zls: S
IrlmlIem oamenl lnalnIea noasIr l s cearce
pmnIul, l s ne spule noao rspuns, pre
carea cale s ne sulm lnIr-lnsul l ln care ceI{l
s lnIrm.
23. Sl au plcuI lnalnIea mea cuvnIul, l am
luaI dlnIr vol dolsprzeace brba{l, dln fleIe-
care neam un brbaI.
24. Sl, mergnd, s-au sulI ln munIe, l au venlI
pn la Valea SIrugurulul, l l-au prlvlI pre el.
25. Sl, lund ln mlnlle sale dln rodul
pmnIulul, au adus la nol l au zls: Bun easIe
pmnIul care-l d noao Domnul Dumnezeul
nosIru.
26. Sl nu a{l vruI s v sul{l, cl a{l clcaI cuvn-
Iul Domnulul Dumnezeulul vosIru.
27. Sl a{l crIlI ln corIurlle voasIre, l a{l zls:
PenIru c ne-au urI pre nol Domnul, penIru
aceaea ne-au scos dln pmnIul EghlpIulul, ca
s ne dea ln mlnlle amorellor, s ne pllarz
pre nol.
28. Unde ne sulm nol? Fra{ll voIrl v-au lnIors
lnlma voasIr, zlcnd: Neam mare l mulI l
mal Iare decI nol, l ceI{l marl l zldlIe pn
la cerlu, lnc l feclorl de urllal am vzuI acolo.
29. Sl am zls cIr vol: S nu v Ieame{l, nlcl
s v sprlla{l de el.
3. Domnul Dumnezeul nosIru, Cel ce mearge
lnalnIea fea{ll voasIre, El va baIe pre el lmpreu-
n cu vol, dup IoaIe cIe au fcuI noao, ln
pmnIul EghlpIulul.
31. Sl ln pusIlla aceasIa, carea o a{l vzuI,
cum Ie-au hrnlI cu hran Domnul Dumnezeul
Iu, cum ar fl purIaI cu hran vreun om pre
fllul su, ln IoaI calea, carea a{l umblaI, pn
ce a{l venlI la locul acesIa.
32. Sl ln cuvnIul acesIa nu a{l crezuI Dom-
nulul Dumnezeulul vosIru,
33.* Carele mearge lnalnIea voasIr ln calea
aceasIa, ca s v aleag voao loc, pov{uln-
du-v pre vol noapIea cu foc, ca s v araIe
calea, pre carea s mearge{l, l cu nor zloa.
34. Sl au auzlI Domnul glasul cuvlnIelor
voasIre, l, mnllndu-S, S-au juraI, zlcnd:
35.* De va vedea clneva dln oamenll aceIla
pmnIul cel bun, care M-am juraI prln{llor
lor,
36. Afar de Halev, fllul lul Iefonl, el ll va vedea,
l lul volu da pmnIul, pre care s-au sulI, l
flllor lul, penIru c el lnIru IoaIe au asculIaI
pre Domnul.
37. Sl pre mlne s-au mnllaI Domnul penIru
vol, zlcnd:* Nlcl Iu nu vel lnIra acolo,
38. Ilsus, fllul lul Navl, cel ce sI lnalnIea Ia,
acesIa va lnIra acolo, pre el ll lnIreaIe, c el
va lmpr{l lul Israll pmnIul cu soarIe.
ln loc de lspravnlcl.
*Ielre
18, 18
*Ioan
7, 24
Levl{l
19, 15
Jos
16, 19
Slrah
2, 31
Iacov
2, 1
*Nume.
13, 3
*Ielre
13, 21
Numer.
14, 14
*Numer.
14, 23
3
Psalm
94, 12
*Nume.
2, 12
159
A DOAOA LEAGE CAP 1 SI 2
39. Sl pruncll voIrl, de carll a{l zls c vor fl
de jeaf, l IoI pruncul Ilnr, carele nu Ile
asIzl ru au bun. AceIla vor lnIra acolo,
l-l volu da lor l-l vor moIenl pre el.
4. Sl vol v lnIoarce{l l mearge{l ln pusIle
pre calea cea despre Marea Role.
41.* Sl a{l rspuns l a{l zls: PcIulI-am
lnalnIea Domnulul Dumnezeulul nosIru. Nol,
sulndu-ne, vom face rzbolu dup IoaIe, cIe
au porunclI Domnul Dumnezeul nosIru
noao. Sl, lund fleIecarele armele sale l
adunndu-v, v-a{l sulI ln munIe.
42. Sl au zls Domnul cIr mlne: Zl lor:* 'Nu
v sul{l, nlcl face{l rzbolu, c Eu nu snI cu
vol, l s nu perl{l lnalnIea vrjmallor voIrl'.
43. Sl am grlI voao, l nu m-a{l asculIaI l
a{l clcaI cuvnIul Domnulul, l, sume{ln-
du-v, v-a{l sulI ln munIe.
44. Sl, lelnd amoreul cel ce lcula ln mun-
Iele acela lnIru lnIlmplnarea voasIr, v-au
gonlI pre vol, cum fac alblnele, l v-au IlaI
pre vol, de la Sllr pn la Erma.
45. Sl, ezlnd, a{l plns lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul nosIru, l nu au auzlI Domnul
glasul vosIru, nlcl au cuIaI spre vol.
46. Sl a{l ezuI ln Cadls zlle mulIe, cI au
fosI zlle mulIe, cIe a{l ezuI acolo.
CAP 2
Pomenreu jucer Je bne noroJulu, oprreu noroJulu
improtou lu Mouo u lu Amon, bdtuu impdrutulu
5on luureu pdmdntulu lu.
l, lnIorcndu-ne, am purces ln
pusIle pre calea cea despre
Marea Role, precum au grlI
Domnul cIr mlne, l am
lncungluraI munIele Sllrulul ln mulIe zlle.
2. Sl au zls Domnul cIr mlne:
3. DesIul a{l lncungluraI munIele acesIa,
lnIoarce{l-v, dar, cIr mllaznoapIe.
4. Sl porunceaIe norodulul, zlcnd: 'Vol
ve{l Ireace prln hoIarle fra{llor voIrl, flllor
lul Isav, carll lculesc ln Sllr, l s vor lnfrlco-
ea de vol, l s vor Ieame foarIe.
5. S nu face{l cu el rzbolu, penIru c nu
volu da voao dln pmnIul lor nlcl o urm de
plclor, penIru c moIenlre am daI flllor lul
Isav munIele Sllr.
6. Cu arglnI cumpra{l-v bucaIe de la el l
mnca{l, l ap cumpra{l de la el cu arglnI
l bea{l.
7. C Domnul Dumnezeul nosIru Ie-au
blagoslovlI pre Ilne lnIru IoaIe lucrurlle
mlnllor Iale. CunoaIe cum al IrecuI (a)
pusIlla cea mare l groaznlc; laI, paIruzecl
de anl Domnul Dumnezeul Iu au fosI cu Ilne
l de nlmlca nu al avuI llps'.
8. Sl am IrecuI de la fra{ll noIrl, flll
7. (a) Cea jldov. l IoaIe Ilmclrlle, slrleneaIe,
arbeaIe, laIlneaIe, au: Ile cum al IrecuI pusIlla.
lul Isav, carll lcula ln Sllr lng calea
Aravel, de la Elon, l de la Gheslon Gaver,
l, lnIorcndu-ne, am IrecuI calea pusIlel lul
Moav.
9. Sl au zls Domnul cIr mlne: Nu v
lnvrjbl{l cu moavlIeanll l s nu face{l
rzbolu cu el, penIru c nu volu da voao dln
pmnIul lor mole, c flllor lul LoI am daI
Arolrul s-l moIeneasc.
1. Omlnll mal lnalnIe au ezuI pre dnsul,
neam mare l mulI l Iarl, ca l enachlmll.
11. Rafalnl (b) s socoIea l el ca l enachl-
mll; lar moavlIeanll l-au numlI pre el omlnl.
12. Sl ln Sllr mal lnalnIe edea horeul; l
flll lul Isav l-au plerduI pre el, l l-au sfrmaI
de la fa{a sa, l au lculI el ln locul lor, cum
au fcuI Israll cu pmnIul moIenlrll sale,
care l-au daI lor Domnul.
13. Acum, dar, scula{l-v l purceade{l l
Ireace{l valea ZareI.
14. Sl zllele ln care am mers de la Cadlsul
Varnll, pn am IrecuI valea ZareI, snI Irel-
zecl l opI de anl, pn ce au murlI dln
Iabr IoI neamul brba{llor celor rz-
bolnlcl, precum s-au juraI lor Domnul
Dumnezeu.
15. Sl mna Domnulul au fosI presIe el, ca
s Iopeasc pre el dln Iabr, pn ce au
perlI.
16. Sl au fosI dup ce au czuI Io{l brba{ll
cel rzbolnlcl, l au murlI dlnIr norod.
17. Sl au grlI Domnul cIr mlne, zlcnd:
18. Tu vel Ireace asIzl hoIarle lul Moav,
Arolrul.
19. Sl v ve{l aproplla aproape de flll lul
Aman, s nu v lnvrjbl{l cu el, l s nu
baIe{l rzbolu cu el, penIru c dln pmnIul
lul Aman nu volu da {le mole, c flllor lul
LoI l-am daI mole.
2. PmnIul rafalnllor s-au socoIlI l
acesIa, penIru c rafalnll au lculI mal
lnalnIe pre el, l anamlIeanll ll chllam pre
el zohomlnl.
21. Neam mare l mulI l mal Iare decI
vol, ca l enachlmll, l l-au plerduI pre el
Domnul dlnalnIea fea{ll lor, l au moIenlI
l au lculI ln locul lor pn ln zloa aceasIa.
22. Precum au fcuI flll lul Isav, cel ce
lculesc ln Sllr, carll au plerduI pre horel
de la fa{a sa, l l-au moIenlI pre el l au
lculI ln locul lor pn ln zloa aceasIa.
23. Sl pre evell, cel ce lcula ln AslroI pn
la Gaza, l pre capadochll, care au lelI dln
Capadochlla, l-au plerduI l au lculI ln
locul lor.
24. Acum, dar, scula{l-v, l v duce{l l
Ireace{l valea Arnonulul. IaI, am daI ln
mlnlle Iale pre Slon, amoreul, lmpraIul
11. (b) Rafalnl, adec urllal.
1.
*Nume.
14, 4
*Nume.
14, 42
16
A DOAOA LEAGE CAP 2 SI 3
Esevonulul, l pmnIul lul. nceape a-l mo-
Ienl, f cu el rzbolu ln zloa aceasIa.
25. nceape a da cu Iremurul Iu l frlca Ia
presIe IoaIe neamurlle ceale de supI cerlu, cI,
auzlnd de numele Iu, s vor Iurbura l s vor
Ieame de fa{a voasIr.
26.* Sl am Irlmls soll dln pusIlla ChedamoI la
Slon, lmpraIul Esevonulul, cu cuvlnIe de pace,
zlcnd:
27. Treace-volu prln pmnIul Iu, pre cale
volu mearge, nu m volu abaIe la dreapIa au la
sInga.
28. BucaIe pre banl lml vel da l volu mnca,
l ap pre banl lml vel da l volu bea; numal
cI volu Ireace cu plcloarele meale.
29. Precum ml-au fcuI mle flll lul Isav, cel ce
lculesc ln Sllr, l moavlIeanll, cel ce lculesc
ln Arolr, pn ce volu Ireace Iordanul ln
pmnIul care-l d noao Domnul Dumnezeul
nosIru.
3. Sl nu au vruI Slon, lmpraIul Esevonulul,
s Ireacem nol prln hoIarul lul, penIru c
Domnul Dumnezeul nosIru au lnvrIoeaI
duhul lul l au lnIrlI lnlma lul, ca s se dea ln
mlnlle Iale, ca ln zloa aceasIa.
31. Sl au zls Domnul cIr mlne:* IaI, am
lncepuI a da lnalnIea fea{ll Iale pre Slon,
amoreul, lmpraIul Esevonulul, l pmnIul lul,
l lnceape a moIenl pmnIul lul.
32. Sl au lelI Slon, lmpraIul Esevonulul,
lnIru lnImplnarea noasIr, el l IoI norodul
lul la rzbolu ln Iasa.
33. Sl l-au daI pre el Domnul Dumnezeul
nosIru lnalnIea fea{ll noasIre, ln mlnlle
noasIre, l l-am bIuI pre el, l pre flll lul, l
pre IoI norodul lul.
34. Sl am luaI IoaIe ceI{lle lul ln vreamea
aceaea, l apol am sIrlcaI IoaI ceIaIea, l dln
mulerlle lor l dln flll lor, pre nlmenea n-am
lsaI vlu.
35. Cl numal doblIoacele am prdaI l
dobnzlle ceI{llor, care le-am luaI.
36. De la Arolr, carea easIe ln marglnea
prulul Arnlonulul, l ceIaIea, l care easIe ln
vale, pn la munIele Galaad. Nu au fosI ceIaIe
carea s fle scpaI de nol. ToaIe le-au daI
Domnul Dumnezeul nosIru ln mlnlle noasIre.
37. Numal la pmnIul flllor lul Aman nu
ne-am apropllaI, la IoaIe ceale dln valea lul
Iavoc l la ceI{lle ceale dln munIe, dup cum
au porunclI noao Domnul Dumnezeul nosIru.
CAP 3
Brunju usupru lu Og, impdrutul \usunulu, putul lu,
sourteu u Jouo neumur jumdtute Jncouce Je lorJun, sd
rougd Mos sd poutd intru lu Pdmdntul FdgdJunj, c Domnul
nu- ingdJue uceustu, intdreute pre lsus spre bdtuu celorululj
lunune.
l, lnIorcndu-ne, ne-am sulI pre
calea cea de la Vasan,* l Og,
lmpraIul Vasanulul, au lelI
lnalnIea noasIr, el l IoI norodul
lul, la rzbolu ln Edralm.
2. Sl au zls Domnul cIr mlne: Nu Ie Ieame
de el, c ln mlnlle Iale l-am daI pre el, l pre
IoI norodul lul l IoI pmnIul lul,* l s facl
cu el cum al fcuI cu Slon, lmpraIul amorellor,
carele lcula ln Esevon.
3.* Sl au daI Domnul Dumnezeul nosIru ln
mlnlle noasIre l pre Og, lmpraIul Vasanulul,
l pre IoI norodul lul, l l-am IlaI, cI nu l-au
rmas lul smn{.
4. Sl am luaI IoaIe ceI{lle lul ln vreamea
aceaea, nu au fosI ceIaIe carea s nu o flm luaI
de la el, easezecl de ceI{l, l IoaIe ceale de
prlmpreglurul Argovulul ale lmpraIulul Og, de
la Vasan.
5. ToaIe ceI{lle lnIrlIe, zldurl lnalIe, por{l
l zvoar, afar de ceI{lle ferezellor, ceale
mulIe foarIe.
6. I-am plerduI pre el, precum am fcuI lul
Slon, lmpraIulul Esevonulul, l apol am
sIrlcaI IoaI ceIaIea, l pre mulerlle lor l pre
pruncll lor.
7. Sl IoaIe doblIoacele lor l dobnzlle
ceI{llor le-am prdaI.
8. Sl am luaI ln vreamea aceaea pmnIul
dln mlnlle celor dol lmpra{l al amorellor,
carll era dlncolo de Iordan, de la valea Arno-
nulul pn la munIele Aermonulul.
9. Flnlcheanll Arnonul ll numesc Sanlor; lar
amoreul l-au numlI Sanlr.
1. ToaIe ceI{lle ceale dln Mlsor, l IoaIe
ceI{lle Galaadulul, l IoI Vasanul pn la
Elha l pn la Edralm, ceI{lle lmpr{lel
lul Og ln Vasan.
11. C numal Og, lmpraIul Vasanulul, au
rmas de la Rafaln. IaI paIul lul, paI de fler,
l, laI, acesIa easIe ln ceIaIea flllor lul Aman,
de noao co{l lunglmea lul l de paIru co{l
l{lmea lul, cu coIul brbIesc.
12. Sl pmnIul acesIa l-am moIenlI ln
vreamea aceaea, de la Arolr, carea easIe lng
{rmurele rulul Arnonulul, l jumIaIe dln
munIele Galaad l ceI{lle lul le-am daI* lul
Ruvln l lul Gad.
13. Sl ce au mal rmas dln pmnIul lul
Galaad, l IoI Vasanul lmpr{lel lul Og l-am
daI la jumIaIe dln neamul lul Manasl; l IoaI
laIurea Argovulul, l IoI Vasanul acela, pmn-
Iul rafalnllor.
14. Sl Ialr, feclorul lul Manasl, au luaI IoaI
laIurea Argovulul, pn la hoIarle Gargasll
l a MahaIll, l le-au numlI cu numele su, l
Vasanul l-au numlI TavoI Ialr pn ln zloa
aceasIa.
15. Sl lul Mahlr am daI Galaadul.
16. Sl lul Ruvln l lul Gad am daI de la Galaad
pn la rul Arnonulul, mljlocul rulul easIe
hoIarul, l pn la Iavoc, rul easIe hoIarul flllor
lul Aman.
17. Sl Arava l Iordanul, hoIarul Mahanare-
Iulul, l pn la Marea Aravel, l pn la Marea
SraI, supI AsldoI, cIr rsrlI.
18. Sl am porunclI voao ln vreamea aceaea,
*Nume.
21, 21
*Amos
2, 9
*Nume.
21, 33
Jos
29, 7
1.
*Nume.
21, 35 !"
*Nume.
21, 24 !!
*Nume.
32, 29
161
A DOAOA LEAGE CAP 3 SI 4
zlcnd: Domnul Dumnezeul vosIru au daI voao
pmnIul acesIa cu soarIe, lnIrarmndu-v,
psa{l lnalnIea fea{ll fra{llor voIrl, flllor lul
Israll, IoI cel ce poaIe.
19. Afar de mulerlle voasIre l de pruncl l
de doblIoacele voasIre (c Ilu cum c mulIe
doblIoace ave{l), s lculasc ln ceI{lle voas-
Ire, care le-am daI voao.
2. Pn ce va odlhnl Domnul Dumnezeul
vosIru pre fra{ll voIrl, ca l pre vol, l vor
moIenl l aceIla pmnIul, carele d lor
Domnul Dumnezeul nosIru dlncolo de Iordan,
l v ve{l lnIoarce fleIecarele la molla sa,
carea v-am daI voao.
21.* Sl lul Ilsus am porunclI ln vreamea
aceaea, zlcnd: Ochll voIrl au vzuI IoaIe cIe
au fcuI Domnul Dumnezeul nosIru la aceIl
dol lmpra{l, aea va face Domnul Dumnezeul
nosIru la IoaIe lmpr{llle la care Iu Irecl.
22. S nu v Ieame{l de el, c Domnul Dum-
nezeul nosIru El va da rzbolu penIru vol.
23. Sl m-am rugaI Domnulul ln vreamea
aceaea, zlcnd:
24. Doamne Dumnezeule, Tu al lncepuI a
arIa robulul Tu Irlla Ta l puIearea Ta l
mna cea Iare l bra{ul cel lnalI; c clne easIe
Dumnezeu ln cerlu, sau pre pmnI, carele s
fac, dup cum al fcuI Tu l dup Irlla Ta?
25. S Irec, dar, l s vz pmnIul cel bun,
care easIe dlncolo de Iordan, munIele cel bun,
l AnIlllvanul.
26. Sl m-au IrecuI cu vedearea Domnul penIru
vol l nu m-au asculIaI, l au zls Domnul cIr
mlne: DesIul fle {le, mal mulI s nu grleIl
cuvnIul acesIa.
27. Sule-Ie pre vrvul (a) celul lnalI, l prlveaIe
cu ochll spre mare l spre mllaznoapIe l
spre mllazzl l spre rsrlI, l vezl cu ochll
Il, de vreame ce* Iu nu vel Ireace Iordanul
acesIa.
28. Sl porunceaIe lul Ilsus, l-l lnIreaIe pre
el, l-l lndeamn, de vreame ce acesIa va Ireace
lnalnIea norodulul acesIula, l el va lmpr{l
moIenlre IoI pmnIul care l-al vzuI.
29. Sl am ezuI ln vale aproape de casa lul
Fogor.
CAP 4
lnoujd Mos cum cd ce ce oor jneu poruncle lu
Dumnezeu bund plutd oor uoeu, urd ce ce nu oor jneu
poruncle lu Dumnezeu peJeupsd oor uoeu, opreute
tot clpul cure ur Juce spre inclnureu Jollor, mu inunte
i spune mourteu su uleuge tre cetdj Je scdpure
ucgulor, Jncolo Je lorJun, cur jdrd Je ooe uu omordt
pre Jeuproupele sdu.
l acum, Isralle, asculI lndrep-
Irlle l judec{lle care eu v
lnv{ pre vol asIzl s le face{l,
ca s Irl{l l s v lnmul{l{l,
27. (a) n cea veachle s afl: celul clopllI.
l lnIrnd s moIenl{l pmnIul care-l d voao
Domnul Dumnezeul prln{llor voIrl.
2. S nu adaoge{l la cuvnIul care-l porun-
cesc eu voao, l s nu lua{l de la el. Pzl{l
porunclle Domnulul Dumnezeulul nosIru,
care v poruncesc eu asIzl.
3.* Ochll voIrl au vzuI IoaIe cIe au fcuI
Domnul Dumnezeul nosIru lul Velfegor, c
Domnul Dumnezeul vosIru au plerduI dlnIr
vol pre IoI omul carele au mers dup Velfegor.
4. Iar vol, cel ce v-a{l llplI de Domnul
Dumnezeul vosIru, Irl{l Io{l asIzl.
5. Vede{l c v-am arIaI voao lndrepIrl l
judec{l, dup cum au porunclI mle Domnul
Dumnezeu, ca s face{l aea ln pmnIul
mleu, la care mearge{l s-l moIenl{l.
6. Sl le ve{l pzl l le ve{l face, c aceasIa
easIe ln{elepclunea voasIr l ln{eleagerea
lnalnIea IuIuror neamurllor, orlcIe vor auzl
IoaIe lndrepIrlle aceasIea, l vor zlce: IaI,
norod ln{elepI l IluIorlu, neam mare easIe
acesIa.
7. C ce neam mare easIe crula s le fle lor
Dumnezeu aproape, cum ne easIe noao Dom-
nul Dumnezeul nosIru lnIru IoaIe, orlcnd l
vom chema pre El?
8. Sl ce neam mare easIe care s alb
lndrepIrl l judec{l dreapIe, cum easIe IoaI
leagea aceasIa, carea o dau eu asIzl lnalnIea
voasIr ?
9. Ia-{l amlnIe {le lnsu{l l-{l pzeaIe sufleIul
Iu foarIe. S nu ul{l IoaIe lucrurlle care le-au
vzuI ochll Il, l s nu las dln lnlma Ia ln
IoaIe zllele vle{ll Iale. Sl s lnve{l pre flll Il l
pre flll flllor Il.
1. Zloa ln carea a{l sIIuI lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul nosIru ln Horlv, ln zloa adunrll,
cnd au zls Domnul cIr mlne: Adun la
Mlne norodul, ca s auz cuvlnIele Meale, l
s lnvea{ a s Ieame de Mlne ln IoaIe zllele
care vor Irl el pre pmnI, l s lnvea{e pre
flll sl.
11. Sl a{l venlI l a{l sIIuI supI munIe,* l
munIele ardea cu foc pn la cerlu, l lnIu-
nearec l cea{ l vlfor.
12. Sl au grlI Domnul cIr vol ln munIe dln
mljlocul foculul glas de cuvlnIe, care vol l-a{l
auzlI, l nlcl o asemnare nu a{l vzuI, fr
numal glasul.
13. Sl v-au spus voao leagea sa, carea v-au
porunclI voao s face{l,* ceale zeace cuvlnIe
care le-au scrls pre doao Ibll de pllaIr.
14. Sl mle ml-au porunclI Domnul ln vreamea
aceaea s v lnv{ pre vol lndrepIrlle l
judec{lle, care s le face{l ln pmnIul la care
lnIra{l ca s-l moIenl{l.
15. Sl v pzl{l foarIe sufleIele voasIre, c nu
a{l vzuI nlcl o asemnare ln zloa ln carea au
grlI Domnul cIr vol, ln munIele Horlvulul,
dln mljlocul foculul.
*Nume.
27, 18
*Jos
31, 2
34, 4
*Nume.
25, 4
*Ielre
19, 18
*Ielre
34, 28
1.
162
A DOAOA LEAGE CAP 4
16. S nu face{l frdeleage, l s nu v face{l
voao asemnare clopllI, l nlcl un chlp, l
asemnare orl brbIeasc, orl fmelasc.
17. Nlcl asemnarea vreunul doblIoc, care
snI pre pmnI, nlcl asemnarea vreunel
pasere zburIoare, carea zboar supI cerlu.
18. Nlcl asemnarea vreunel jlvlnl, carea s
IreaIe pre pmnI, nlcl asemnarea vreunul
peaIe, care easIe ln ap supI pmnI.
19. Ca nu vreaodlnloar, ulIndu-Ie la cerlu,
l vzlnd soarele l luna l sIealele l IoaI
podoaba cerlulul, s Ie lnell l s Ie lnchlnl
lor, l s slujeIl acelora care Domnul Dumne-
zeul Iu le-au lmpr{lI IuIuror neamurllor celor
de supI cerlu.
2. Iar pre vol v-au luaI Dumnezeu l v-au
scos dln pmnIul EghlpIulul, dln cupIorlul
cel de fler dln EghlpI, ca s fl{l Lul norod de
moIenlre, precum snIe{l asIzl.
21.* Sl Domnul Dumnezeu S-au mnllaI pre
mlne penIru ceale ce a{l zls vol, l S-au juraI
c nu volu Ireace Iordanul acesIa l nu volu
lnIra ln pmnIul care-l d {le moIenlre
Domnul Dumnezeul vosIru.
22. C eu morlu ln pmnIul acesIa l nu volu
Ireace Iordanul acesIa; lar vol ve{l Ireace l
ve{l moIenl pmnIul cel bun.
23. Lua{l amlnIe, ca nu cumva s ulIa{l
aezmnIul Domnulul Dumnezeulul nosIru,
care l-au fcuI cu vol, s nu face{l nlcl o frde-
leage leage, l s nu v face{l voao vreo asem-
nare clopllI dln IoaIe cIe au porunclI {le
Domnul Dumnezeul Iu.
24.* C Domnul Dumnezeul vosIru easIe foc
amlsIulIorlu, Dumnezeu rvnlIorlu.
25. Sl deac ve{l naIe fll, l flll flllor voIrl,
l ve{l fl lculIorl vechl pre pmnI, l ve{l
face frdeleage, l ve{l face orlce asemnare
clopllI, l ve{l face ru lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul vosIru, ca s-L mnlla{l pre El,
26. V mrIurlsesc voao asIzl, pre cerlu l
pre pmnI, c cu perlre ve{l perl de pre
pmnIul la care vol Ireace{l Iordanul, ca s-l
moIenl{l, nu ve{l peIreace mulIe zlle pre el,
cl cu perlre ve{l perl.
27. Sl va lmprIlla pre vol Domnul ln IoaIe
neamurlle, l ve{l rmnea pu{lnl cu numrul
ln IoaIe neamurlle, lnIr care va rslpl pre
vol Domnul.
28. Sl ve{l slujl acolo la dumnezl sIrlnl, la
lucrurl fcuIe de mlnl omeneIl, la leamne
l la pleIrl, care nu vd, nlcl aud, nlcl mnc,
nlcl mlrosesc.
29. Sl ve{l cuIa acolo pre Domnul Dum-
nezeul vosIru, l-L ve{l afla, cndu-L ve{l cuIa
dln IoaI lnlma voasIr l dln IoI sufleIul
vosIru.
3. Cnd v ve{l ncjl l v vor afla pre
vol IoaIe cuvlnIele aceasIea ln zllele ceale de
apol, l v ve{l lnIoarce la Domnul Dumne-
zeul vosIru, l ve{l auzl glasul Lul.
31. C Dumnezeu lnduraI l mllosIlv easIe
Domnul Dumnezeul Iu, nu Ie va prsl, nlcl
Ie va pllarde pre Ilne, nlcl l va ulIa de
legIura cu prln{ll Il, care S-au juraI lor.
32. nIreba{l zllele ceale mal dlnalnIe, care
au fosI mal lnalnIe de vol dln zloa ln carea
au fcuI Dumnezeu om pre pmnI, de la o
marglne de cerlu pn la ceaealalI marglne
de cerlu, de s-au fcuI lucru mare ca acesIa
l de s-au auzlI aseamenea.
33. De au auzlI neam glasul Dumnezeulul
celul Vlu grlnd dln mljlocul foculul, precum
a{l auzlI vol l a{l IrlI?
34. De au lsplIlI Dumnezeu s vle l s-Sl
la Sle dln mljlocul neamulul, cu lsplI l cu
seamne l cu mlnunl l cu rzbolu l cu mn
Iare l cu bra{ lnalI l cu vedenll marl, cum
au fcuI Domnul Dumnezeul nosIru ln
EghlpI, lnalnIea Ia, de al vzuI Iu?
35. Ca s Ill Iu c Domnul Dumnezeul Iu,
AcesIa easIe Dumnezeu, l nu mal easIe
alIul, afar de El.
36. Dln cerlu auzlI au fcuI {le glasul Su,
ca s Ie lnvea{ pre Ilne, l pre pmnI {l-au
arIaI {le focul Su cel mare, l cuvlnIele
Lul dln mljlocul foculul le-al auzlI.
37. PenIru c au lublI pre prln{ll Il l au
ales smn{a lor dup dnll pre vol, l El
lnsul cu puIearea Sa cea mare* Ie-au scos
pre Ilne dln EghlpI.
38. Ca s pllarz dlnalnIea fea{ll Iale nea-
murl mal marl l mal Iarl decI Ilne, l s Ie
bage pre Ilne, l s-{l dea {le pmnIul lor
moIenlre, precum al asIzl.
39. Sl s cunoIl asIzl l s Ie lnIorcl cu
mlnIea, c Domnul Dumnezeul Iu AcesIa
easIe Dumnezeu, ln cerlu, sus, l pre pmnI,
jos, l nu mal easIe alIul afar de El.
4. Sl s pzeIl porunclle Lul l lndrep-
Irlle Lul, cIe-{l poruncesc eu {le asIzl,
ca s-{l fle blne {le, l flllor Il dup Ilne,
ca s Irl{l mulIe zlle pre pmnIul care-l
d {le Domnul Dumnezeul Iu ln IoaIe
zllele.
41.* AIuncl au ales Molsl Irel ceI{l dlncolo
de Iordan, de cIr rsrlIul soarelul.
42. S scape acolo uclgaul, carele fr de
vole au omorI pre deaproapele su, pre
carele el nu l-au fosI urI mal lnalnIe, lerl l
alalIalerl, l, deaca va fugl lnIru una dln
ceI{lle aceasIea, s Irlasc.
43.* Vosorul la pusIle, ln pmnIul cel es
a lul Ruvln, l RamoIul ln Galaad, a lul Gad,
l Gavlonul ln Vasan, a lul Manasl.
44. AceasIa easIe leagea carea o au pus
Molsl lnalnIea flllor lul Israll.
45. AceasIea snI mrIurllle l lndrep-
Irlle l judec{lle, care le-au grlI Molsl
flllor lul Israll ln pusIle, dup ce au le-
*Sus
1, 37
*Evrel
12, 28 '
*Ielre
13, 21
*Nume.
35, 14
*Isus Na.
2, 8
163
A DOAOA LEAGE CAP 4 SI 5
lI dln pmnIul EghlpIulul.
46. Dlncolo de Iordan, ln vale, aproape de
casa lul Fogor, ln pmnIul lul Slon, lmpraIul
amorellor, cel ce au lculI ln Esevon, pre
carele l-au ucls Molsl l flll lul Israll, cnd au
lelI el dln pmnIul EghlpIulul.
47. Sl au moIenlI pmnIul lul, l pmnIul
lul Og, lmpraIul Vasanulul, carll amndol au
fosI lmpra{l amorellor, celor dlncolo de
Iordan, cIr rsrlIul soarelul.
48. De la Arolr, carea easIe la {ermurlle rulul
Arnonulul, pn la munIele Slon, care easIe
Aermon.
49. ToaI Arava, dlncolo de Iordan, cIr
rsrlIul soarelul, supI AsldoIul cel clopllI.
CAP 5
Tdlcureu celor zeuce porunc, Jespre jrcu jlor lu lsrul,
cdnJ uu uuzt gruul Domnulu uu odzut muntele urznJ
lu oestreu leug.
l au chemaI Molsl pre IoI Israllul
l au zls cIr el: ,Auzl, Isralle,
lndrepIrlle l judec{lle, care le
grlesc la urechlle voasIre
asIzl, l le lnv{a{l l pzl{l, ca s le face{l
pre eale.
2.* Domnul Dumnezeul vosIru au fcuI cu
vol legIur ln Horlv.
3. Nu cu prln{ll voIrl au fcuI Domnul
legIura aceasIa, cl cu vol, l vol Io{l snIe{l
alcl asIzl vll.
4. Fa{ la fa{ au grlI Domnul cIr vol, ln
munIe, dln mljlocul foculul.
5. Sl eu sIam lnIr Domnul l lnIr vol ln
vreamea aceaea, ca s v spulu voao cuvlnIele
Domnulul, de vreame ce v-a{l IemuI de fa{a
foculul l nu v-a{l sulI ln munIe, zlcnd:
6.* Eu snI Domnul Dumnezeul Iu, Cel ce
Ie-am scos dln pmnIul EghlpIulul, dln casa
roblel.
7.* S nu albl al{l dumnezel afar de Mlne.
8.* S nu-{l facl chlp clopllI, nlcl asemnare
dln IoaIe cIe snI ln cerlu, sus, l cIe snI
pre pmnI, jos, l cIe snI ln ape, supI
pmnI.
9.* S nu Ie lnchlnl lor, nlcl s slujeIl lor,
c Eu snI Domnul Dumnezeul Iu, Dumnezeu
rvnlIorlu, Carele rsplIesc pcaIele prln-
{llor ln fll, pn la al Irela l pn la al paIra
neam, celor ce M ursc pre Mlne.
1. Sl fac mll pn la a mlla neam celor ce
M lubesc pre Mlne l pzsc porunclle Meale.
11.* S nu lal numele Domnulul Dumnezeulul
Iu ln deerI, c nu va cur{l Domnul Dum-
nezeul Iu pre cel ce la numele Lul ln deerI.
12. PzeaIe zloa smbeIelor, ca s o
sfln{eaIl pre ea, precum {-au porunclI {le
Domnul Dumnezeul Iu.
13. n ease zlle vel lucra l vel face Ioa-
27. (a) n cea veachle: l grlaIe Iu cIr nol IoaIe cIe
Ie lucrurlle Iale.
14.* Iar ln zloa a eapIea easIe smbIa
Domnulul Dumnezeulul Iu, s nu facl lnIru
aceaea nlcl un lucru, Iu, l feclorul Iu l
faIa Ia l sluga Ia l slujnlca Ia, boul Iu l
aslnul Iu l IoI doblIocul Iu l nemear-
nlcul, cel ce lculaIe la Ilne, ca s se odlh-
neasc sluga Ia l slujnlca Ia l doblIocul
Iu, ca l Ilne.
15. Sl-{l ad amlnIe c rob al fosI ln pmn-
Iul EghlpIulul, l Ie-au scos Domnul Dumne-
zeul Iu de acolo cu mn Iare l cu bra{ lnalI,
penIru aceaea {-au porunclI {le Domnul
Dumnezeul Iu s pzeIl zloa smbeIelor l
s o sfln{eIl pre ea.
16.* ClnsIeaIe pre IaIl Iu l pre mum-Ia,
dup cum au porunclI {le Domnul Dumnezeul
Iu, ca s fle blne {le l s IrleIl mul{l anl
pre pmnIul, care-l d {le Domnul Dumneze-
ul Iu.
17. S nu uclzl.
18. S nu preacurveIl.
19. S nu furl.
2. S nu mrIurlseIl sIrmb asupra
deaproapelul Iu mrIurle mlnclnoas.
21.* S nu pofIeIl mularea deaproapelul
Iu, nlcl {arlna lul, nlcl sluga lul, nlcl slujnlca
lul, nlcl boul lul, nlcl aslnul lul, nlcl IoI dobl-
Iocul lul, nlcl IoaIe cIe snI ale deaproapelul
Iu.
22. AceasIe cuvlnIe au grlI Domnul cIr
IoaI adunarea voasIr ln munIe, dln mljlocul
foculul, lnIunearec, negur, vlfor, glas mare,
l mal mulI nlmlca nu au adaos. Sl le-au scrls
aceasIea pre doao Ibll de pllaIr, l le-au
daI mle.
23. Sl au fosI dup ce a{l auzlI glasul Lul
dln mljlocul foculul, l munIele ardea cu foc,
a{l venlI la mlne Io{l pov{ulIorll neamurllor
voasIre, l bIrnll voIrl, l a{l zls:
24. 'IaI, au arIaI noao Domnul Dumne-
zeul nosIru mrlrea Sa, l am auzlI glasul
Lul dln mljlocul foculul, ln zloa aceasIa am
cunoscuI c va grl Dumnezeu cIr om l
va Irl.
25. Sl acum s nu murlm, c ne va amlsIul
pre nol focul acesI mare, de vom adaoge nol
a auzl lnc glasul Domnulul Dumnezeulul
nosIru, vom murl.
26. C ce Irup sau clne au auzlI glasul
Dumnezeulul celul Vlu grlnd dln mljlocul
foculul, ca nol, l s fle vlu?
27. Aprople-Ie Iu l auzl IoaIe orlcIe va zlce
Domnul Dumnezeul nosIru cIr Ilne (a), l
grlaIe Iu cIr nol IoaIe cIe au grlI Dom-
nul Dumnezeul nosIru cIr Ilne, l nol le
vom asculIa l le vom face'.
28. Sl au auzlI Domnul glasul cuvlnIe-
lor voasIre, grlnd cIr mlne, l au zls
au grlI Domnul Dumnezeul nosIru cIr Ilne, nu s gsesc.
*Ielre
2, 1
Facere
1 , 3
Evrel
4, 4
*Ielre
2, 12
Slrah
3, 4
MaIelu
15, 4
Marco
7, 1
Efes.
6, 1
*MaI.
5, 28
Roman.
7, 7
*Ielre
34, 1
*Ielre
2, 2
*Psal.
8, 11 &
*Ielre
2, 4
Levl{l
26, 1
Psalm
96, 7
*Ielre
2, 5
Levl{l
26, 1
Psalm
96, 7
Ielre
34, 7
*Ielre
34, 14
1.
164
A DOAOA LEAGE CAP 5 SI 6
Domnul cIr mlne: AuzlI-am glasul cuvlnIe-
lor norodulul acesIula, cIe au grlI cIr
Ilne, drepI au grlI IoaIe.
29. Clne va da s fle aea lnlma lor lnIr-lnll,
ca s se Ieam de Mlne, l s pzasc porun-
clle Meale ln IoaIe zllele, ca s fle lor blne,
l flllor lor ln veac ?
3. Mergl, zl lor: 'nIoarce{l-v la cslle
voasIre!'
31. Iar Iu sIl alcl cu Mlne, l volu grl cIre
Ilne porunclle l lndrepIrlle l judec{lle,
care vel lnv{a pre el, l s fac aea ln
pmnIul care-l dau Eu lor s-l moIeneasc.
32. Sl pzl{l s face{l precum au porunclI
voao Domnul Dumnezeul vosIru, l s nu v
abaIe{l la dreapIa, au la sInga.
33. Umbla{l ln IoaI calea carea au porunclI
voao Domnul Dumnezeul vosIru, ca s v
odlhneasc pre vol l s v fle blne, l s Irl{l
mulI pre pmnIul care-l ve{l moIenl.
CAP 6
Domnul Jn toutd nmu u 5d ub, poruncle lu cu
JeuJnsul u sd jneu, celor urmdtor u le spune u le
porunc sd slujeuscd Dumnezeulu, Celu uJeodrut.
l aceasIea snI porunclle l
lndrepIrlle l judec{lle, care
au porunclI Domnul Dumne-
zeul nosIru s v lnv{ pre vol,
ca s face{l aea ln pmnIul la care mearge{l
s-l moIenl{l.
2. Ca s v Ieame{l de Domnul Dumnezeul
vosIru, l s pzl{l IoaIe lndrepIrlle Lul l
IoaIe porunclle Lul, care le poruncesc eu {le
asIzl, Iu l flll Il, l flll flllor Il, ln IoaIe
zllele vle{ll Iale, ca s Irl{l zlle mulIe.
3. Sl asculI, Isralle, l pzeaIe s facl, ca
s fle blne {le l ca s v lnmul{l{l foarIe,
precum au grlI Domnul Dumnezeul prln{l-
lor Il, s-{l dea {le pmnIul care curge lapIe
l mllare. Sl aceasIea snI lndrepIrlle l
judec{lle, care le-au porunclI Domnul flllor
lul Israll ln pusIle, cnd au lelI el dln
pmnIul EghlpIulul.
4. AsculI, Isralle: Domnul Dumnezeul
nosIru Domn unul easIe.
5.* Sl s lubeIl pre Domnul Dumnezeul
Iu dln IoaI lnlma Ia l dln IoI sufleIul Iu
l dln IoaI puIearea Ia.
6. Sl cuvlnIele aceasIea, cIe poruncesc eu
asIzl {le, s fle ln lnlma Ia l ln sufleIul Iu.
7. Sl le spune flllor Il l le grlaIe lor,
cnd ezl acas, l cnd mergl pre cale, l
cnd Ie culcl, l cnd Ie scoll.
8.* Sl le leag pre eale s fle semn pre
mna Ia l s fle neclIlIe lnalnIea ochllor
Il.
9. Sl va fl le scrle{l pre pragurlle csllor
voasIre l a ullor voasIre.
1. Sl va fl cnd Ie va bga Domnul
Dumnezeul Iu ln pmnIul care s-au juraI
prln{llor Il, lul Avraam l lul Isaac l lul
Iacov, c-{l va da {le ceI{l marl l bune, care
nu le-al zldlI Iu.
11. Csl pllne de IoaIe bunI{lle, care nu
le-al umpluI Iu, gropl spaIe, care nu le-al
spaI Iu, vll l masllnl, care nu le-al sdlI
Iu,
12. Sl cnd vel mnca l Ie vel sIura,
13. Ia-{l amlnIe {le lnsu{l s nu s l{asc
lnlma Ia l s ul{l pre Domnul Dumnezeul
Iu, Cel ce Ie-au scos dln pmnIul Eghlp-
Iulul, dln casa roblel.* De Dumnezeul Iu Ie
Ieame, l Lul slngur slujeaIe, l de El Ie
llpeaIe, l pre numele Lul Ie joar.
14. S nu umbla{l dup al{l dumnezel dln
dumnezll neamurllor celor de prlmpreglurul
vosIru.
15. C Dumnezeu rvnlIorlu easIe, Domnul
Dumnezeul Iu lnIru Ilne, ca s nu S mnle
cu lu{lme Domnul Dumnezeul Iu asupra Ia,
l s Ie pllarz de pre fa{a pmnIulul.
16.* S nu lsplIeIl pre Domnul Dumnezeul
Iu, precum L-a{l lsplIlI la lsplI.
17. Cl s pzeIl porunclle Domnulul
Dumnezeulul Iu, l mrIurllle l lndrepIrlle
Lul, cIe {-au porunclI {le.
18. Sl s facl ce easIe plcuI l ce easIe bun
lnalnIea Domnulul Dumnezeulul Iu, ca s
fle blne {le, l, lnIrnd, s moIeneIl pmn-
Iul cel bun, care S-au juraI Domnul prln{llor
voIrl.
19. Ca s goneasc pre Io{l vrjmall Il
dlnalnIea fea{ll Iale, dup cum au grlI
Domnul.
2. Sl va fl cnd Ie va lnIreba fllul Iu mne,
zlcnd: Care snI mrIurllle l lndrepIrlle
l judec{lle, care le-au porunclI Domnul
Dumnezeul nosIru noao?
21. Vel rspunde fllulul Iu: Robl eram lul
Faraon, lmpraIul EghlpIulul, l ne-au scos
pre nol Domnul de acolo, cu mn Iare l cu
bra{ lnalI.
22. Sl au fcuI Domnul seamne l mlnunl
marl l reale ln EghlpI asupra lul Faraon, l
asupra casll lul lnalnIea noasIr.
23. Sl pre nol ne-au scos de acolo, ca s ne
dea pmnIul acesIa, care S-au juraI prln-
{llor noIrl c-l va da.
24. Sl ne-au porunclI noao Domnul s facem
IoaIe drepI{lle aceasIea l s ne Ieamem de
Domnul Dumnezeul nosIru, ca s fle noao
blne ln IoaIe zllele l s Irlm ca l asIzl.
25. Sl mll va face cu nol, de vom pzl s
facem IoaIe porunclle legll aceasIea lnalnIea
Domnulul Dumnezeulul nosIru, precum au
porunclI noao.
CAP 7
Nc o impreunure cu lmble sd nu ubd, c olturele lor,
Jesurle ceule coplte u Jumnezelor lor, cu joc sd se
urzd.
*Jos
11, 13
MaIelu
22, 37
Marco
12, 3
Luca
1, 27
*Face.
Ielre
13, 6
$
1.
*Jos
1, 2
MaIelu
4, 1
Luca
4, 8
*MaIelu
4, 7
Luca
4, 12
165
A DOAOA LEAGE CAP 7 SI 8
ar cnd Ie va bga pre Ilne
Domnul Dumnezeul Iu ln
pmnIul ln care vel lnIra s-l
moIeneIl, l va pllarde neamurl
marl l mulIe dlnalnIea fea{ll Iale,* pre heIeul
l pre ghergheseul l pre amoreul l pre hana-
neul l ferezeul l pre eveul l pre levuzeul
eapIe neamurl marl l mulIe, l mal Iarl decI
vol,
2. Sl va da pre el Domnul Dumnezeul Iu ln
mlnlle Iale l-l vel baIe pre el, cu ucldere s-l
uclzl pre el,* l s nu pul cu el legIur, nlcl
s-{l fle mll de el.
3.* Nlcl s v lncuscrl{l cu el, faIa Ia s nu o
dal feclorulul lul, l faIa lul s nu o la feclorul
Iu.
4. C va face pre feclorul Iu s se deprIeaze
de cIr Mlne, l s slujeasc la dumnezel
sIrlnl, l s va mnlla cu lu{lme Domnul
asupra voasIr, l Ie va pllarde pre Ilne degrab.
5. Cl aea s le face{l lor:* jerIvenlclle lor s
le sIrlca{l, l sIlpll lor s-l sfrma{l, l
deslurlle lor s le Ila{l, l ceale clopllIe ale
dumnezellor lor s le arde{l cu foc.
6. C norod sfnI eIl Iu Domnulul Dumne-
zeulul Iu, l pre Ilne Ie-au ales Domnul
Dumnezeul Iu* s-l fll Lul norod deosebl a
Lul, mal mulI decI IoaIe neamurlle cIe snI
pre fa{a pmnIulul.
7. Nu penIru c snIe{l mal mul{l decI IoaIe
neamurlle v-au ales pre vol Domnul l v-au
osblI pre vol Domnul, c vol snIe{l mal pu{lnl
decI IoaIe neamurlle,
8. Cl penIru c v-au lublI pre vol Domnul l,
penIru c au {lnuI jurmnIul care S-au juraI
prln{llor voIrl, v-au scos pre vol Domnul, cu
mn Iare l cu bra{ lnalI, l Ie-au lzbvlI pre
Ilne Domnul dln casa roblel, dln mna lul
Faraon, lmpraIul EghlpIulul.
9. Sl ca s cunoIl c Domnul Dumnezeul
Iu, AcesIa easIe Dumnezeu, Dumnezeu
credlnclos, Cel ce pzeaIe legIura l mlla
celor ce-L lubesc pre Dnsul, l celor ce pzsc
porunclle Lul, pn la a mlla neam.
1. Sl rsplIeaIe celor ce-L ursc pre Dnsul
lnalnIea fea{ll, ca s-l pllarz pre el, l nu va
zbovl celor ce-L ursc pre El, lnalnIea fea{ll
va rsplIl lor.
11. Sl s pzIl porunclle l drepI{lle l
judec{lle aceasIea, cIe poruncesc eu {le
asIzl ca s le facl.
12. Sl va fl cnd ve{l auzl drepI{lle aceasIea,
l le ve{l pzl l le ve{l face, va pzl Domnul
Dumnezeul Iu {le legIura l mlla, precum
S-au juraI prln{llor voIrl.
13. Sl Ie va lubl, l Ie va blagoslovl, l Ie va
lnmul{l, l va blagoslovl rodul pnIecelul Iu l
rodul pmnIulul Iu, grul Iu l vlnul Iu l
unIuldelemn al Iu, clurdele vacllor Iale l
Iurmele ollor Iale, pre pmnIul care S-au juraI
Domnul prln{llor Il s-l dea {le.
14. Sl vel fl blagoslovlI mal mulI decI IoaIe
neamurlle;* nu va fl lnIru vol fr de rod sau
sIerp, nlcl ln doblIoacele Iale.
15. Sl va rdlca Domnul Dumnezeul Iu de
la Ilne IoaI slblclunea l IoaIe boalele ceale
reale ale EghlpIulul, care le-al vzuI l care
le-al cunoscuI, nu le va pune presIe Ilne, cl le
va pune presIe Io{l cel ce Ie ursc pre Ilne.
16. Sl vel mnca IoaIe przlle neamurllor,
care Domnul Dumnezeul Iu le va da {le, s
nu le larIe pre eale ochlul Iu l s nu slujeIl
dumnezellor lor, c lmpledecare easIe {le
aceasIa.
17. Iar de vel zlce ln cugeIul Iu c: Mal
mare easIe neamul acesIa decI mlne, cum
volu puIea s-l plerz pre el?
18. S nu Ie Ieml de el, cl s-{l aducl amlnIe
cIe au fcuI Domnul Dumnezeul Iu lul
Faraon l IuIuror eghlpIeanllor.
19. IsplIele ceale marl, care le-au vzuI ochll
Il, seamnele l mlnunlle ceale marl, mna
cea Iare l bra{ul cel lnalI, cum Ie-au scos pre
Ilne Domnul Dumnezeul Iu. Aea va face
Domnul Dumnezeul vosIru IuIuror neamurllor
de fa{a crora Ie Ieml Iu.
2.* nc l vespl va IrlmlIe Domnul Dum-
nezeul Iu asupra lor, pn vor perl cel ce au
rmas l cel ce s-au ascuns de Ilne.
21. Nu Ie Ieame de fa{a lor, c Domnul Dum-
nezeul Iu easIe lnIru Ilne, Dumnezeu mare
l puIearnlc.
22. Sl va pllarde Domnul Dumnezeul Iu
neamurlle aceasIea de la fa{a Ia pre lnceI, pre
lnceI:* nu vel puIea s-l plerzl pre el degrab,
ca s nu s fac pusIllu pmnIulul l s se
lnmul{asc asupra Ia fllarle ceale slbaIece.
23. Sl-l va da pre el Domnul Dumnezeul Iu
ln mlnlle Iale, l vel pllarde pre el cu pllar-
dere mare, pn ce-l vel sfrl pre el.
24. Sl va da pre lmpra{ll lor ln mlnlle
voasIre, l va perl numele lor dln locul acela,
nlmenea nu va puIea sIa lmproIlv lnalnIea
fea{ll Iale, pn ce-l vel pllarde pre el.
25.* Ceale clopllIe ale dumnezllor lor s le
arde{l cu foc, s nu pofIeIl arglnIul, nlcl aurul
cel de la el s nu-l lal {le, ca s nu cazl penIru
acela, c urclune easIe lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul Iu.
26. Sl s nu bagl spurcclune ln casa Ia, ca
s nu fll anaIema, ca l aceaea, cl cu urclune
uraIe aceaea, penIru c easIe anaIema.
CAP 8
5d pomenesc jucerle Je bne ndcuzurle cure le-uu jost
trms lor Domnul in puste, cu sd nu- ute Je eule Je
Dumnezeul sdu.
oaIe porunclle, cIe poruncesc
eu voao asIzl, pzl{l, ca s Irl{l
l s v lnmul{l{l l s lnIra{l
l s moIenl{l pmnIul
*Ielre
23, 23
33, 2
*Ielre
23, 32
34, 15
*Ielre
34, 16
*Ielre
23, 24
Numer.
33, 52
Jos
12
16, 21
*Jos
14, 2
26, 18
1.
*Ielre
23, 26
*Ielre
23, 28
*Ielre
33, 2
*2 Mac.
12, 4
1.
166
A DOAOA LEAGE CAP 8 SI 9
care S-au juraI Domnul Dumnezeul vosIru p-
rln{llor voIrl.
2. Sl-{l ado amlnIe de IoaI calea pre carea
Ie-au dus pre Ilne Domnul Dumnezeul Iu ln
pusIle, ca s Ie ncjeasc l s Ie lsplIeasc,
l s se cunoasc ceale dln lnlma Ia, oare,
pzl-vel porunclle Lul, au ba?
3. Sl Ie-au ncjlI, l Ie-au flmnzlI, l Ie-au
hrnlI cu man de carea nu au IluI prln{ll
Il, ca s-{l areaIe {le* c nu numal cu plne
slngur va Irl omul, cl cu IoI cuvnIul care
las dln gura lul Dumnezeu va Irl omul.
4. Halnele Iale nu s-au lnvechlI de pre Ilne,
l Ilplle Iale nu s-au bIuclI, plcloarele Iale
nu s-au lngroeaI ln paIruzecl de anl.
5. Ca s cunoIl cu lnlma Ia c ln ce chlp
omul lnva{ pre fllul su, aea Domnul Dum-
nezeul Iu Ie cearI pre Ilne.
6. Sl s pzeIl porunclle Domnulul Dumne-
zeulul Iu, s umbll pre clle Lul l s Ie Ieml
de El.
7. C Domnul Dumnezeul Iu Ie va bga
pre Ilne ln pmnIul bun l mulI, unde snI
rurl de ap l lzvoar adncl, care las prln
cmpurl l prln mun{l.
8. PmnI de gru l de orz, vll, smochlnl,
rodll, pmnI de maslln, de unIdelemn l de
mllare.
9. PmnI ln care fr de llps vel mnca
plnea Ia, l de nlmlca nu vel avea llps
lnIr-lnsul, pmnI a crula pleIrlle, fler, l
dln mun{ll lul vel spa aram.
1. Vel mnca l Ie vel sIura, l blne vel
cuvnIa pre Domnul Dumnezeul Iu pre p-
mnIul cel bun, care l-au daI {le.
11. Ia-{l amlnIe s nu-{l ul{l de Domnul
Dumnezeul Iu, ca s nu pzeIl porunclle
Lul l judec{lle l drepI{lle Lul, cIe eu
poruncesc {le asIzl.
12. Ca nu dup ce vel mnca l Ie vel sIura,
l-{l vel zldl csl bune, l vel lcul lnIr-lnsle,
13. Sl dup ce {l s vor lnmul{l boll Il l
olle Iale, l dup ce {l s va lnmul{l arglnIul
l aurul, l dup ce {l s vor lnmul{l IoaIe
cIe al Iu,
14. S Ie lnal{l cu lnlma l s-{l ul{l de Dom-
nul Dumnezeul Iu, Cel ce Ie-au scos dln
pmnIul EghlpIulul, dln casa roblel.
15. Cel ce Ie-au pov{ulI pre Ilne prln pusIlla
cea mare l lnfrlcoaI,* unde snI erpl care
muc l scorpll l seaIe, unde nu era ap,**
Cel ce {-au scos {le lzvor de ap dln pllaIr
foarIe vrIoas.
16. Cel ce Ie-au hrnlI ln pusIle cu man,
carea nu o al IluI Iu, nlcl prln{ll Il nu o au
IluI, ca s Ie ncjeasc l s Ie lsplIeasc,
l s-{l fac blne {le ln zllele ceale de apol
ale Iale.
17. Sl s nu zlcl lnIru lnlma Ia: VrIuIea
mea l Irlla mlnllor meale ml-au fcuI mle
aceasI puIeare mare.
18. Cl s-{l aducl amlnIe de Domnul Dum-
nezeul Iu, c El {-au daI {le puIeare ca s
facl vrIuIe l ca s lnIreasc legIura Sa,
carea S-au juraI Domnul prln{llor Il, precum
asIzl.
19. Sl va fl cnd vel ulIa pre Domnul Dumne-
zeul Iu l vel umbla dup al{l dumnezel, l vel
slujl lor l Ie vel lnchlna lor, mrIurlsescu-v
voao asIzl cerlul l pmnIul, c cu adevraI
ve{l perl.
2. Ca l neamurlle acealea, pre care Domnul
Dumnezeul Iu le pllarde dlnalnIea fea{ll
voasIre, aea ve{l perl penIru c nu a{l asculIaI
glasul Domnulul Dumnezeulul vosIru!
CAP 9
5d injrdneuzd indljureu, cu sd nu- socoteuscd loru
otourele brunje, c numu Domnulu, urd pomeneute
Mos noroJulu cdrtrle pdcutele Jn puste, u su
rugdcune pentru Jdn.
uzl, Isralle, Iu Irecl asIzl Ior-
danul, ca s lnIrl l s moIeneIl
neamurl marl, l cu mulI mal Iarl
decI vol, ceI{l marl l cu zldurl
pn ln cerlu.
2. Norod mare l mulI l lnalI, pre flll lul Enac,
de carll Iu Ill l Iu al auzlI, c: Nlmene nu
poaIe sIa lmproIlva fea{ll flllor lul Enac?
3. Sl ca s cunoIl asIzl c Domnul Dumne-
zeul Iu, AcesIa va mearge lnalnIea fea{ll Iale,
foc amlsIulIorlu easIe. AcesIa va pllarde pre
el, l El va lnIoarce pre el de la fa{a Ia l-l va
prpdl degrab, precum au zls {le Domnul.
4. S nu cuge{l lnIru lnlma Ia, dup ce va
pllarde Domnul Dumnezeul Iu neamurlle
aceasIea dlnalnIea fea{ll Iale, zlcnd: PenIru
drepIaIea mea m-au bgaI pre mlne Domnul
s moIenesc acesI pmnI bun, c penIru
frdeleagea neamurllor acesIora va pllarde pre
el Domnul Dumnezeu de la fa{a Ia.
5. Nu penIru drepIaIea Ia, nlcl penIru cuvlln{a
lnlmll Iale vel lnIra Iu s moIeneIl pmnIul
lor, cl penIru pgnIaIea neamurllor acesIora
va pllarde pre el Domnul de la fa{a Ia, l penIru
ca s lnIreasc legIura, carea au juraI domnul
prln{llor noIrl, lul Avraam l lul Isaac l lul
Iacov.
6. Sl ca s Ill asIzl cum c nu penIru
drepI{lle Iale d {le Domnul Dumnezeu
pmnIul cel bun s-l moIeneIl, de vreame
ce eIl cu cerblce Iare.
7. Adu-{l amlnIe, l s nu ul{l, cI al mnllaI
pre Domnul Dumnezeul Iu ln pusIle, dln zloa
ln carea a{l lelI dln EghlpI, pn ce a{l venlI
ln locul acesIa, necrezIorl a{l fosI lnIrInd
pre Domnul.
8.* Sl ln Horlv a{l lnIrIaI pre Domnul l
S-au mnllaI Domnul pre vol, ca s v pllarz
pre vol.
9. Cnd m-am sulI eu ln munIe s lau
Ibllle ceale de pllaIr, Ibllle legIurll ca-
*MaIe.
4, 4
Luca
4, 4
*Nume.
21, 6
7
**Ielre
17, 6
*Ielre
17, 6
19, 3
31, 18
32, 15
1.
167
A DOAOA LEAGE CAP 9 SI 1
rea au fcuI Domnul cu vol, l am fosI ln mun-
Ie paIruzecl de zlle l paIruzecl de nop{l,
plne nu am mncaI l ap nu am beuI.
1.* Sl ml-au daI mle Domnul doao Ibll de
pllaIr scrlse cu deageIul lul Dumnezeu, lnIru
acealea era scrlse IoaIe cuvlnIele care au grlI
Domnul cIr vol ln munIe, dln mljlocul
foculul, ln zloa adunrll.
11. Sl au fosI dup paIruzecl de zlle l dup
paIruzecl de nop{l, ml-au daI mle Domnul
aceale doao Ibll de pllaIr, Ibllle legll.
12. Sl au zls Domnul cIr mlne:* Scoal-Ie
l Ie pogoar curnd de alcl, c frdeleage
au fcuI norodul Iu, pre carele l-al scos dln
pmnIul EghlpIulul, curnd au lelI dln
calea carea le-al porunclI lor l l-au fcuI
le vrsaI.
13. Sl au grlI Domnul cIr mlne, zlcnd:
GrlI-am cIr Ilne o daI l de doao orl,
zlcnd: 'Am vzuI pre norodul acesIa, l, laI,
norodul cu cerblce Iare easIe'.
14. Sl acum, las-M s-l plerz pre el, l s
sIng numele lor de supI cerlu, l Ie volu face
pre Ilne neam mare l Iare, l mal mulI decI
acesIa.
15. Sl, lnIorcndu-m, m-am pogorI dln
munIe, l munIele ardea cu foc pn la cerlu,
l ceale doao Ibll a mrIurlllor lnIr-amn-
doao mlnlle meale.
16. Sl, vzlnd c a{l pcIulI lnalnIea Dom-
nulul Dumnezeulul vosIru, l v-a{l fcuI voao
vl{el vrsaI, l curnd a{l lelI dln calea carea
v-au porunclI voao Domnul s o face{l,
17. Am luaI ceale doao Ibll l le-am aruncaI
dln mlnlle meale, l le-am sfrmaI lnalnIea
voasIr.
18. Sl m-am rugaI lnalnIea Domnulul a doao
oar, l ca l lnIlu, paIruzecl de zlle l paIru-
zecl de nop{l pllne nu am mncaI, l ap nu
am beuI, penIru IoaIe pcaIele voasIre, care
a{l pcIulI, fcnd ru lnalnIea Domnulul
Dumnezeulul nosIru, ca s-L mnlla{l pre El.
19. Sl m-am IemuI de lu{lmea l de mnlla
cu carea S-au mnllaI Domnul pre vol, ca s
v pllarz pre vol, l m-au asculIaI Domnul
pre mlne l ln vreamea aceasIa.
2. nc l pre Aaron S-au mnllaI Domnul
foarIe, ca s-l pllarz pre el, l m-am rugaI
eu l penIru Aaron ln vreamea aceaea.
21. Sl pcaIul vosIru, vl{elul care l-a{l fcuI,
l-am luaI l l-am ars cu foc, l l-am zdroblI l
l-am plsaI foarIe, pn ce s-au fcuI mrunI
l au fosI ca pravul, l am aruncaI pravul ln
rul care curgea de la munIe.
22.* Sl la Ardere, l la IsplIlre, l la Mormn-
Iurlle PofIel a{l mnllaI pre Domnul Dumne-
zeul nosIru.
23. Sl, cnd v-au Irlmls Domnul dln Ca-
dlsul Varnl, zlcnd: Sul{l-v l mo-
Ienl{l pmnIul care-l dau Eu voao, a{l
clcaI cuvnIul Domnulul Dumnezeulul vos-
Iru, l nu a{l crezuI Lul, l nu a{l asculIaI glasul
Lul.
24. NeasculIIorl de Domnul a{l fosI dln zloa
ln carea s-au fcuI cunoscuI voao.
25. Sl m-am rugaI lnalnIea Domnulul paIru-
zecl de zlle l paIruzecl de nop{l, penIru c au
zls Domnul ca s v pllarz pre vol.
26. Sl m-am rugaI cIr Dumnezeu l am zls:
Doamne, Doamne, mpraIul dumnezllor,
nu pllarde pre norodul Tu l moIenlrea Ta,
carea o al rscumpraI cu puIearea Ta cea
mare, pre carll l-al scos dln pmnIul EghlpIu-
lul cu puIearea Ta cea mare l cu mna Ta
cea Iare l cu bra{ul Tu cel lnalI.
27. Adu-Tl amlnIe de Avraam l de Isaac l
de Iacov, robll Il, crora Te-al juraI prln Tlne
nsu{l, l nu cuIa la lnvrIoearea norodulul
acesIula, l la pgnI{lle l la pcaIele lor.
28. Ca s nu zlc cel ce lculesc pmnIul,
dln care ne-al scos pre nol, zlcnd: 'PenIru c
nu au puIuI Domnul s-l bage pre el ln
pmnIul care l-au zls lor, l penIru c l-au
urI pre el, l-au scos ln pusIle s-l omoar'.
29. Sl aceIla snI norodul Tu l moIenlrea
Ta, pre carll l-al scos dln pmnIul EghlpIulul
cu puIearea Ta cea mare, l cu mna Ta cea
Iare, l cu bra{ul Tu cel lnalI.
CAP 1
A Jouo jucere u tublelor, slujbele leojlor, teumereu
ubreu lu Dumnezeu trebue sd inJeumne spre jneureu
porunclor, nmle u sd tdu imprejur, nemeurnc u sd
ub u sd juru pe numele Domnulu.
n vreamea aceaea, zls-au Dom-
nul cIr mlne: ClopleaIe-{l
doao Ibll de pllaIr, cum au
fosI ceale dlnIlu, l Ie sule la
Mlne ln munIe, l-{l f slcrllu de lemn.
2. Sl volu scrle pre Ibll cuvlnIele care au
fosI pre Ibllle ceale dlnIlu, care le-al sIrlcaI,
l le vel pune ln slcrllu.
3. Sl am fcuI slcrllu dln leamne nepu-
Irede, l am clopllI doao Ibll de pllaIr,
cum au fosI l ceale dlnIlu, l m-am sulI
ln munIe, l amndoao Ibllle ln mlnlle
meale.
4. Sl au scrls ln Ibll, cum au fosI scrlsoarea
cea dlnIlu, ceale zeace cuvlnIe care au grlI
Domnul cIr vol ln munIe, dln mljlocul
foculul, l ml le-au daI Domnul mle.
5. Sl, lnIorcndu-m, m-am pogorI dln
munIe, l am bgaI Ibllle ln slcrllul care l-am
fcuI, l au fosI acolo, dup cum ml-au
porunclI mle Domnul.
6. Sl flll lul Israll au purces dln VlroIul flllor
lul Iachlm Mlsadeanulul.* Acolo au murlI
Aaron, l acolo s-au lngropaI; l au preo{lI
Eleazar, fllul lul, ln locul lul.
7. De acolo au mers* la Gadgad, l de la
Gadgad la EIevaIa, pmnI cu rurl de ape.
*Ielre
31, 18
*Ielre
32, 7
*Nume.
11, 1
21, 5
*Ielre
34, 1
*Nume.
2, 28
29
*Nume.
33, 32
1.*
168
A DOAOA LEAGE CAP 1 SI 11
8. n vreamea aceaea, au osblI Domnul
neamul lul Levl, ca s poarIe slcrllul legll
Domnulul, l s sIea lnalnIea Domnulul, ca s
slujeasc, s se roage, l blne s cuvlnIeaze
lnIru numele Domnulul pn ln zloa aceasIa.
9. PenIru aceaea, nu au levl{ll parIe, nlcl
mole, lnIr fra{ll sl. Domnul nsul easIe
molla lul, precum au zls lul.
1. Sl eu am sIIuI ln munIe paIruzecl de zlle
l paIruzecl de nop{l, l m-au asculIaI Domnul
l ln vreamea aceasIa, l nu au vruI Domnul
s v pllarz pre vol.
11. Sl au zls Domnul cIr mlne: Du-Ie l
mergl lnalnIea norodulul acesIula, ca s lnIre
l s moIeneasc pmnIul, care M-am juraI
prln{llor lor c-l volu da lor.
12. Sl acum, Isralle, ce ceare Domnul Dumne-
zeul Iu de la Ilne? Fr numal s Ie Ieml de
Domnul Dumnezeul Iu, l s umbll pre IoaIe
clle Lul, l s-L lubeIl pre El, l s slujeIl
Domnulul Dumnezeulul Iu dln IoaI lnlma Ia
l dln IoI sufleIul Iu.
13. Sl s pzeIl porunclle Domnulul Dumne-
zeulul Iu l drepI{lle Lul, orlcIe-{l poruncesc
eu {le asIzl, ca s-{l fle {le blne.
14. IaI, a Domnulul Dumnezeulul Iu easIe
cerlul l cerlul cerlulul, pmnIul l IoaIe cIe
snI lnIr-lnsul.
15. Sl numal pre prln{ll voIrl au volI Dom-
nul ca s-l lubeasc pre el, l au ales smn{a
lor dup el, pre vol, mal mulI decI pre IoaIe
neamurlle, precum easIe ln zloa aceasIa.
16. PenIru aceaea, Ila{l-v lmprejur lnvrIo-
earea lnlmel voasIre, l cerblcea voasIr s
nu o mal lnvrIoea{l.
17. C Domnul Dumnezeul vosIru, AcesIa
easIe Dumnezeul dumnezellor l Domnul dom-
nllor, Dumnezeu mare l Iare, l lnfrlcoeaI,*
Carele nu cauI (a) la fa{, nlcl la dar.
18. Cel ce face judecaI nemearnlculul l sra-
culul l vduvel, l lubeaIe pre cel nemearnlc,
l-l d lul plne l haln.
19. Sl s lubl{l pre cel nemearnlc, penIru c l
vol a{l fosI nemearnlcl ln pmnIul EghlpIulul.
2.* De Domnul Dumnezeul Iu s Ie Ieml, l
Lul s-I slujeIl, l de El s Ie llpeIl, l pre
numele Lul s jorl.
21. AcesIa easIe lauda Ia, l acesIa easIe Dum-
nezeul Iu, Cel ce au fcuI lnIru Ilne aceasIe
marl l slvlIe, care le-au vzuI ochll Il.
22.* Cu eapIezecl de sufleIe s-au pogorI
prln{ll Il ln EghlpI; lar acum Ie-au lnmul{lI
Domnul Dumnezeul Iu ca sIealele cerlulul.
CAP 11
5d numdrd multe jucer Je bne u lu Dumnezeu, multe
bundtdj sd jdgdJuesc celor ce oor pdz poruncle lu, urd
celor ce nu le oor jneu, reule, uJecd blugoslooene preste
muntele Glersm bldstdm preste Eoul.
17. (a) Grecea.: carele nu s mlr de fa{.
repI aceaea, lubeaIe pre Dom-
nul Dumnezeul Iu l pzeaIe
ceale ce {-au porunclI s le p-
zIl, lndrepIrlle Lul l porun-
clle Lul l judec{lle Lul ln IoaIe zlelele.
2. Sl s Il{l asIzl c nu pruncll voIrl, carll
nu Ilu, nlcl au vzuI cerIarea Domnulul
Dumnezeulul Iu, l mrlrlle Lul, l mna cea
Iare, l bra{ul cel lnalI.
3. Sl seamnele Lul l mlnunlle Lul, care au
fcuI ln mljlocul EghlpIulul, lul Faraon,
lmpraIul EghlpIulul, l IoI pmnIulul lul.
4. Sl cIe au fcuI oIll eghlpIeanllor, l
carlor lor l clrlmll lor l oasIel lor, cum
l-au lnecaI apa Mrll Role presIe fa{a lor,
cnd v gonea el pre vol dlnapol, l l-au
plerduI pre el Domnul pn ln zloa de asIzl.
5. Sl cIe au fcuI voao ln pusIle, pn a{l
venlI la locul acesIa.
6.* Sl cIe au fcuI lul DaIan l lul Avlron,
flllor lul Ellav, fllulul lul Ruvln, pre carll,
dechlzlnd pmnIul gura sa,** l-au lnghl{lI,
pre el, l casle lor l corIurlle lor l IoaI
avearea lor, carea era cu el ln mljlocul a IoI
Israllul.
7. C ochll voIrl au vzuI IoaIe lucrurlle
Domnulul ceale marl, care au fcuI lnIru vol
asIzl.
8. Sl s pzl{l IoaIe porunclle Lul, cIe v
poruncesc eu voao asIzl, ca s Irl{l l s v
lnmul{l{l, l lnIrnd s moIenl{l pmnIul,
la care vol Ireace{l Iordanul, acolo, s-l
moIenl{l pre el.
9. Ca s fl{l vreame mulI pre pmnIul,
care S-au juraI Domnul prln{llor voIrl s-l
dea lor l smln{lel lor dup el, pmnIul care
curge lapIe l mllare.
1. C pmnIul, la care mergl Iu s-l moIe-
neIl, nu easIe ca pmnIul EghlpIulul de
unde a{l lelI, cnd samenl smn{a s-l
adpl cu plcloarele, ca o grdln de leguml.
11. Iar pmnIul, la care mergl Iu s-l mo-
IeneIl, easIe pmnI de munIe l de cmp,
dln ploala cerlulul bea ap.
12. PmnI pre care Domnul Dumnezeul Iu
ll cerceIeaz pururea, l ochll Domnulul
Dumnezeulul Iu snI presIe el de la lncepu-
Iul anulul pn la sfrlIul anulul.
13.* DrepI aceaea, de ve{l asculIa cu ascul-
Iare IoaIe porunclle care le poruncesc eu {le
asIzl, ca s lubeIl pre Domnul Dumnezeul
Iu l s slujeIl Lul dln IoaI lnlma Ia l dln
IoI sufleIul Iu,
14. Va da ploale pmnIulul Iu ln vreamea
sa, Ilmpurle l Irzle, l-{l vel aduna grul
Iu l vlnul Iu l unIuldelemn al Iu.
15. Sl va da larb ln {arlnlle Iale doblIoacelor
Iale s mncl l s Ie saIurl.
16. Ia-{l amlnIe {le lnsu{l s nu s l{as-
c lnlma Ia, l s v abaIe{l, l s slujl{l
*2 Para.
19, 7
Iov
34, 19
n{ele.
6, 8
Slrah
35, 15 !
FapIe
1, 34
Roman.
2, 11
GalaI.
2, 6
*Sus
6, 13
MaIelu
4, 1
Luca
4, 8
*Facer.
46, 26
Ielre
1, 5
*Sus
16, 1
**Nume.
16, 31
Psalm
15, 18
*Sus
1, 12
1.
169
A DOAOA LEAGE CAP 11 SI 12
Lul l judec{lle aceasIea, care le pulu eu
asIzl lnalnIea voasIr.
CAP 12
Porunceute sd se strce locurle in cure neumurle s-uu
inclnut Jollor, tot jeulul Je clpur coplte sd se urzd,
zdcuulele pdrgdle sd se Jeu, jertoele sd se jucd in locul
sdu, sd se mdndnce Je sdnge, Je toutd bucutu necurutd
sd se conteneuscd.
l aceasIea snI porunclle l
judec{lle, care ve{l pzl s le
face{l ln pmnIul care-l d voao
Domnul Dumnezeul prln{llor
voIrl, s-l moIenl{l ln IoaIe zllele care ve{l
Irl pre pmnI.
2. Cu sIrlcare s sIrlca{l IoaIe locurlle, ln
care neamurlle,