Ngaøy soaïn

:

THÖÙ BA
Ngaøy daïy:

TRÖÔØNG HÔÏP BAÈNG NHAU
Tuaàn: 15

GOÙC (tt)

CUÛA TAM GIAÙC GOÙC-CAÏNHTieát: 28

I – MUÏC TIEÂU: - Naém ñöôïc tröôøng hôïp baèng nhau goùc-caïnh-goùc cuûa hai tam giaùc. - Bieát öùng duïng tröôøng hôïp baèng nhau goùc-caïnh-goùc cuûa hai tam giaùc ñeå chöùng minh caùc ñoaïn thaúng baèng nhau, caùc goùc baèng nhau. II – CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ: - GV: Thöôùc thaúng, baûng con. - HS: Thöôùc thaúng. III – PHÖÔNG PHAÙP CHÍNH: Phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà. Luyeän taäp vaø thöïc haønh. IV – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC TREÂN LÔÙP: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GHI BAÛNG THAÀY TROØ 10/ Hoaït ñoäng 1: KIEÅM Baøi giaûi TRA -GV cho HS thöïc hieän + Phaàn lí thuyeát coù caùc yeâu caàu sau: Hai HS leân baûng SGK + Neâu tröôøng hôïp moãi HS thöïc hieän (Tröôøng hôïp c-g-c (4ñ) baèng nhau goùc-caïnhmoät yeâu caàu. moãi caâu coøn laïi goùc vaø caùc tröôøng (3ñ)). hôïp baèng nhau cuûa tam + B N giaùc vuoâng. HS coøn laïi nhaän + Baøi toaùn: Cho hai tam xeùt HS1 vaø cuøng 30 30 giaùc vuoâng ABC vaø giaûi baøi taäp. MNP (laàn löôït vuoâng taïi A vaø M). Bieát B = N = 300 vaø AC = MP. Chöùng +Hai tam giaùc coù C M P A hai goùc baèng nhau minh raèng ABC = vaø moät caïnh MNP baèng nhau. Ta coù hai tam giaùc - GV coù theå höôùng ABC vaø MNP laàn löôït daãn baøi taäp: +Ta caàn chöùng vuoâng taïi A vaø M +Kieåm tra hai tam giaùc minh theâm C = P. neân: vuoâng naøy coù caùc +Ta aùp duïng ñònh B+C=N+P yeáu toá naøo baèng lí toång ba goùc trong Maø B = N = 300 neân C nhau. moät tam giaùc =P +Ta caàn chöùng minh ABC vaø MNP coù yeáu toá naøo baèng 10/ nhau. AC = MP ⇒ ABC = MNP +Laøm sao ñeå chöùng minh C = P? (caïnh goùc vuoânggoùc nhoïn).
0 0

- Cho HS nhaän xeùt, boå sung vaø pheâ ñieåm.

HS ñoïc heä quaû trong SGK.

3- HEÄ QUAÛ: Heâ quaû 1: Neáu moät caïnh goùc vuoâng vaø

Hoaït ñoäng 4: HEÄ QUAÛ - GV cho HS ñoïc caùc heä quaû trong SGK.

20/

* Caùc heä quaû naøy coù theå ch HS veà nhaø ghi.

moät goùc nhoïn keà caïnh aáy cuûa tam giaùc vuoâng naøy baèng moät caïnh goùc vuoâng vaø moät goùc nhoïn keà caïnh aáy cuûa tam giaùc vuoâng kia thì hai tam giaùc vuoâng ñoù baèng nhau. Heä quaû 2: Neáu moät caïnh huyeàn vaø moät goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng naøy baèng moät caïnh huyeàn vaø moät goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng kia thì hai tam giaùc vuoâng ñoù baèng nhau.

HS theo doõi, kieåm tra vaø neâu keát quaû cuûa baûn thaân. Hoaït ñoäng 2: LUYEÄN TAÄP - GV cho HS giaûi baøi taäp 37 SGK. (GV chuaån bò noäi dung ôû baûng con)

LUYEÄN TAÄP
- Ñaõ coù B = D = 600 - BC = DB = 3 - Tìm theâm moät yeâuù toá veà goùc nöõa laø ñuû - Döïa vaøo ñònh lí toång 3 goùc trong moät tam giaùc. DAÏNG 1: KIEÅM TRA CAÙC YEÁU TOÁ TREÂN HÌNH Baøi 37 : SGK H. 101 A
800 400

- GV cho HS nhaän xeùt töøng hình sau ñoù neâu lí do. + ÔÛ hình 101 hai tam giaùc naøy coù caùc yeáu toá naøo baèng nhau? + Caàn tìm theâm yeáu toá naøo? + Tìm baèng caùch naøo?

B

3 E

C 3

D
800 600

+ABC = FDE Vì trong  FDE D = 800   ⇒ E = 400 Coù 0  F = 60   Do ñoù B = D = 600 BC = DB = 3 C = E = 400 K L 3
800 300

F

- Ta thaáy cuõng gioáng nhö ôû hình 101, tìm theâm yeáu toá veà goùc nöõa. - Hai tam giaùc naøy khoâng baèng nhau. - Ñoái vôùi hình 102 ta coù nhaän xeùt nhö theá naøo? HS phaûi tìm theâm

H. 102 G M
300

H
800

3

I

+Trong tam giaùc KLM coù K = 800, M = 300 Neân L = 700 Do ñoù KLM khoâng

- Sauk hi tìm ñöôïc goùc ta coù keát luaän gì?

moät yeáu toá veà goùc nöõa, sau ñoù coù keát luaän.

baèng HGI N 400 600 Q 400

P 60
0

- Ñoái vôùi hình 103 höôùng daãn töông töï

- GV cho HS giaûi tieáp baøi 36 SGK. +Ñeå chöùng minh AC = BD ta laøm theá naøo?

HS ta gheùp vaøo chöùng minh hai tam giaùc baèng nhau. HS ñoù laø hai tam giaùc AOC vaø BOD HS ñaõ ñuû. Moät HS leân baûng laøm

R H. 103 +Ta coù NPR = RQN vì  N = R = 400  ⇒R = N = 0  P = Q = 60   800 NR caïnh chung DAÏNG 2: CHÖÙNG MINH Baøi 36: SGK D A

O +Ta chöùng minh hai tam giaùc naøo baèng nhau C B bay giôø? +Hai tam giaùc naøy ñuû HS: Ta gheùp vaøo Xeùt hai tam giaùc AOC ñieàu kieän ñeå keùt vieäc chöùng minh ai vaø BOD coù: luaän baèng nhau chöa? tam giaùc baèng + O laø goùc chung. - GV cho 1 HS leân baûng nhau. + OA = OB . trình +A=B - GV cho HS coøn laïi Neân AO = BOD (g-ccuøng giaûi vaø GV kieåm g) tra khoaûng 3 taäp cuûa ⇒ AC = BD HS. * Vaäy vieäc chöùng minh hai ñoaïn thaúng baèng nhau ta coù theå thöïc hieän nhö theá naøo? Hoaït ñoäng : HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ (5/) - HS hoïc laïi caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc. - Giaûi baøi taäp 38 SGK + Höôùng daãn: Ta gheùp vaøo chöùng minh hai tam giaùc baèng nhau. Ñeå coù hai tam giaùc ta noái A vôùi D laïi. Vaän duïng tính chaát veà hai ñöôøng thaúng song song ñeå suy ra caùc caëp goùc baèng nhau. Cuoái cuøng ta coù hai tam giaùc baèng nhau vaø ta suy ra keát quaû. - Hoïc laïi caùc noäi dung cuûa hai goùc ñoái ñænh. - Hoïc laïi caùc noäi dung veà hai ñöôøng thaúng song song ñeå tieát sau oân taäp ( caùc noäi dung naøy gioáng noäi dung oân taäp chöông tröôùc.

NHAÄN XEÙT TIEÁT DAÏY: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful