You are on page 1of 1

2.

Stowarzyszenie Przyjaci Ziemi Krzciskiej, Krzcin 301


in):. A : : . ' . . . : . , ; t ; . ' : ' . " , ' [ ' E R
tel. centr. (12) 277 01 00
sekretariat (12) 276 31 26
fax (12) 276 33 39
www.um.skawina.net, e-mail: urzad@um.skawina.net 32-050 SKAWINA, Rynek 1
Skawina, 16.07.2014 r.
IGK.7226.DK44.6.2014
Dotyczy: budowy chodnikw w cigu drogi krajowej nr 44 na odcinku od Jakowic
do Borku Szlacheckiego, gm. Skawina.
Nawizujc do szeregu wnioskw Spoecznego Komitetu Budowy Chodnikw "Bezpieczna
Droga 44" oraz Stowarzyszenia Przyjaci Ziemi. Krzciskiej do GDDKi jak rwnie moich
(ostatnie z dnia 10 marca br., znak: IGK.7226.DK44.3.1.2013/2014) w sprawie budowy chodnikw
na dinku "od J akowic -00 Borku Szlacheckiego oraz zatok autobusowych na wysokoci
miejscowoci Krzcin, jako gospodarz Gminy Skawina, majcy na wzgldzie popraw
bezpieczestwa mieszkacw korzystajcych z DK 44, uwaam za piln konieczno podjcia
wsplnych dziaa zmierzajcych do opracowania projektu budowlano - wykonawczego
i rozpoczcia realizacji przedmiotowych zada wsplnymi siami.
Ze swej strony deklaruj, e Gmina Skawina jest gotowa wesprze te dziaania w ramach
obowizujcych w tymzakresie przepisw tj.:
Gmina Skawina w biecym roku zleca opracowanie dokumentacji projektowej przy
zaoeniu, e zadanie bdzie wspfinansowane po 50% przez obie strony i e jest
moliwo zaprojektowania chodnika i zatok w granicach pasa drogi krajowej nr 44;
GDDKiA zobowizuje si wykona zadanie w latach 2015-;.-2016 z wasnych rodkw,
tj.: w czasie wanoci zgoszenia robt budowlanych nie wymagajcych pozwolenia na
budow.
Zaangaowanie Gminy bdzie moliwe po podpisaniu stosownego Porozumienia w tej sprawie na
powyszych warunkach.
Ponadto pragn zaznaczy, e zadania te szadaniami priorytetowymi dla nasze Gminy z uwagi na
coraz wikszy ruch samochodowy, jaki odbywa si na tej drodze, jak rwnie notoryczne
przekraczanie obowizujcej prdkoci przez kierowcw.
Bardzo serdecznie prosz o wnikliwe rozpatrzenie naszych wnioskw i podjcie dziaa
zmierzajcych do budowy chodnikw i zatok autobusowych.
J ednoczenie prosz o udzielenie odpowiedzi na nasze pismo z dnia 10.03.2014 roku.
Z powaaniem
Otrzymuj:
1. Adresat
2.aJ aIGK
wiadomoci:
qSpoleczny Komitet Budowy Chodnikw ,,Bezpieczna Droga 44"
32-051 Wielkie Drog!. J akowice 13
BURMISTRZ
I L ' : : : ' : : : : '