P. 1
Thomas Mann - Nemacko Obracanje

Thomas Mann - Nemacko Obracanje

|Views: 20|Likes:
Published by Armin
Thomas Mann - Nemacko Obracanje
Thomas Mann - Nemacko Obracanje

More info:

Published by: Armin on Jul 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

NEMAČKO OBRAĆANJE

Apel na razum
Poštovana publiko - ne znam da li mogu da računam na vaše ra-
zumevanje za možda neverovatno odvažan korak koji činim kada vas
molim da me večeras saslušate. Možete taj korak shvatiti kao drskost ih
ludost, možete pomisliti - jedva da sam u stanju to da izgovorim - da
pred vama stoji neko ko sebi uzima ulogupraeceptorpatriae i želi da iz­
igrava novog Fihtea... No, ostavimo takve smešne pretpostavke. Ah, vi­
dite, treba da kao gost Saveza nemačkih pripovedača nastupim u Pevač-
koj akademiji, da javno pročitam, kako bih zabavio publiku, odlomak iz
romana na kome trenutno radim, i to bi mogla biti umetnička razonoda,
moglo bi publici biti zanimljivo i moglo bi joj skrenuti misli, a meni bi
verovatno dalo podstreka da nastavim sa istrajnim i veseljem ispunjenim
radom na poetskom pregnuću. Dobro. A ipak, pitam se da li se isplati,
da li je pristojno i u bilo kom smislu opravdano u današnjim okolnosti­
ma ići u Berlin da biste javno pročitah poglavlje iz romana i onda se vra­
tili kući s nešto kritika i pohvala u tašni, koje, ijedne i druge, kako stva­
ri stoje, mogu biti proizvod samo uistinu podeljene pažnje.
J a nisam pristalica neumoljivog socijalnog aktivizma, i ne želim da
sa aktivistima u umetnosti, u onom beskorisnom i lepom vidim individu-
alističku dokolicu koja je, zbog svoje neprimerenosti trenutku, na ivici da
spada u kategoriju prekršaja. Iako je dobro poznato da epoha u kojoj je
Šiler mogao da "čistu igru" slavi kao najviše stanje ljudskog, epoha
estetskog idealizma, pripada prošlosti, ipak ne bi trebalo da prihvatimo
aktivističko izjednačavanje idealizma i frivolnosti. Forma, koliko god se
razigranom predstavlja, srodna je duhu, onome što čoveka vodi i ka po­
boljšanju društva; a umetnost je sfera u kojoj prestaje da postoji suprot­
nost između idealizma i socijalizma.
Ipak, postoje časovi, trenuci u životu zajednice, kada u praksi za­
kazuje takvo opravdanje umetnosti; kada umetnik sam naprosto ne mo­
že dalje zato što misli vezane za neposredne nužnosti života guraju u
233
drugi plan misli vezane za umetnost, opšte nevolje izazvane krizom po­
gađaju ga na takav način da razigrano i strasno poniranje u ono večito
ljudsko, poniranje koje nazivamo umetnošću, uistinu privremeno dobija
obeležje luksuza i dokolice i postaje duševno nemoguće. Tako je bilo pre
šesnaest godina, kada je izbio rat s kojim je za sve znajuće ljude počelo
mnogo više od vojnog pohoda; tako je bilo tokom godina mira koje su
usledile, kao i pre dvanaest godina, kada se Nemačka potpuno urušila
nakon što su sve njene snage dugotrajno zloupotrebljavali oni koji su se­
be nazivali njenim vođama, i kada su ljudi, koji nisu mogli ni da sanjaju
da će ih takav zadatak snaći, i koji bi ga najradije prepustili nekom dru­
gom, jedva nekako uspeli da se izbore za očuvanje nemačkog jedinstva
i države u onom obliku u kome smo je nasledili od naših očeva. Tako je
opet i danas, posle godina tokom kojih su oni dobronamemi želeli da ve-
ruju u oporavak, u lagani povratak u opuštenije i sigurnije stanje, dok za­
pravo svetski privredni sistem, potpuno razoren i samleven tokom rata,
nije bio izlečen, niti se kretao u pravcu izlečenja, već je ostao u neredu,
dodatno pogoršanom arhaičnom i šlepom politikom reparacija koju
sprovode države koji diktiraju uslove u mirnodopsko vreme. Sada nas
zahvata novi talas privredne krize i uzburkava političke strasti; čovek ne
mora biti materijalistički marksista da bi shvatio da ekonomsko stanje
masa u velikoj meri određuje šta mase osećaju i kako razmišljaju o po­
litici, da bi shvatio da one ta svoja osećanja i razmišljanja prevode u po­
litičku kritiku onako kao što bi to radio, recimo, bolesni filozof kada bi
svoje fiziološke teškoće bez idejne korekture preveo u kritiku života.
Imamo prevelika očekivanja ako od ekonomski bolesnog naroda očeku­
jemo zdravo političko mišljenje.
Vlada je sastavila plan za finansijsku reformu koji predviđa da se
štedi tako što će se smanjiti troškovi državne uprave; za taj plan se u ino-
stranstvu kaže daje hrabar i delotvoran, čak uzoran, i može poslužiti to­
me da se podigne kreditni rejting naše zemlje. To može biti utešno. U
Nemačkoj se, međutim, smatra da program državnih fmansija zapravo
nije i privredni program, i da ti "Predloži za saniranje državnih finansi-
ja i ozdravljenje nemačke privrede" u najboljem slučaju samo s polovič­
nim pravom nose to ime. Šta predloži za skroman budžet za narednu go­
dinu imaju da ponude onima koji očima punim užasa gledaju u naredne
mesece, ovu zimu u kojoj neće biti posla, zimu izolacije, gladi i propasti,
zimu koja preti da očajanje miliona učini potpunim, te da iznedri sve po­
litičke zahteve i političke posledice koje sa sobom nosi očaj jednog na­
234
roda? Svako sa imalo osećaja zna kako stvari stoje. Svakome od nas gru­
di pritiska briga teška kao kamen, onako kao u najmračnijim godinama
rata i poratnog doba, i onemogućava nam da mirno udahnemo. Pokazu­
je se, takođe, snaga našeg zajedništva i sudbinske povezanosti: ne posto­
ji pojedinačna sreća u času kada vlada jad. Sve nas je usisao vir nevolja
i bolnog ogorčenja, i čini se da iz njega nema bega. Onaj ko se nekih
srećnijih dana slobodno bavio stvarima koje nadilaze korisnost, sada se
našao ometen i paralisan - jer kako on može otvoreno i s ljudskim po-
verenjem da dela u narodu koji je iznutra razoren i razdeljen, i čijem po­
gledu mržnja, taj bolesni izdanak nevolje, oduzima svaku nepristrasnost?
Verovatno nije čudo, i nije nerazumljivo što on u takvim okolnostima
ima poriv da o stvarima za koje više ne može da kaže kako su mu "da­
leke" -j er one neprestano proganjaju misli svakoga od nas - govori či­
tavoj zajednici, ili makar onom sloju u toj zajednici kome pripada i za ko­
ji se oseća duhovno vezan, i da to čini kao da vodi razgovor sa samim
sobom. J a sam dete nemačkog građanskog sloja i nikada se nisam odre­
kao duševnog predanja koje sam dobio zahvaljujući takvom poreklu;
moj rad se oslanjao na simpatiju raširenog nemačkog etosa, dakle na
moralno poverenje one Nemačke koja je još uvek presudni element za
unutrašnje držanje, za ukupnu duhovnu sliku Nemačke; i ja samo pove-
renjem odgovaram na poverenje kada svoj mučni razgovor sa samim
sobom iznosim pred nemačke građane ne kao pripadnik jedne klase, jer
ja to nisam, niti kao pripadnik nekog političko-privrednog interesnog
saveza, jer ja ne pripadam nijednom od njih. Voleo bih da se s vama su­
sretnem na onoj duhovnoj ravni na kojoj pojam nemačkog građanstva
uistinu prebiva i na kojoj je nemačko-građanski način razmišljanja bio
još makar do juče nešto prirodno. Mnogo bih se manje stideo ekscen­
tričnosti koraka koji pravim ako bi taj susret na bilo koji način, makar i
jednom jedinom rečju, mogao doprineti onoj promišljenosti koja je, ka­
ko mi se i dalje čini, primerenija Nemcima od probojne parole koja se
danas izgovara u ime spasa i ponovnog uzdizanja otadžbine - od paro­
le fanatizma.
Rezultati parlamentarnih izbora, moja poštovana publiko, ne mo­
gu se objasniti samo pozivanjem na ekonomsku situaciju. Ako ste na
osnovu onoga što sam dosad rekao stekli takav utisak, onda moram da
se ispravim. Tako jednostrano predstavljanje stvari ne bi bilo pametno ni
u odnosu prema inostranstvu, niti bi bilo u skladu sa činjenicama u ze­
mlji. Nemački narod po svojoj prirodi nije radikalan, i ako velika mera
235
radikalizacije koja je, barem u ovom času, izbila na svetlost dana, nije
ništa drugo do posledica lošeg ekonomskog stanja, onda bi se time u naj­
boljem slučaju moglo objasniti jačanje komunizma, a ne masovno prikla-
njanje partiji koja na najmilitantniji i nečuveno delotvoran način povezu­
je nacionalnu ideju sa socijalnom. Nije ispravno politiku predstaviti kao
čisti produkt ekonomije; umesto toga, da bi se razumelo duševno stanje
poput onoga koje na zapanjujući način sada izlazi na videlo u našem na­
rodu, nužno je uzeti u obzir politički patos ili, preciznije rečeno, politič­
ku patnju; ono što se dogodilo na izborima 14. septembra ne zaslužuje
da nas ispuni ponosom, nije pametno da se time dičimo, i ne treba da to
koristimo kao adut u spoljnoj politici, ali zato bi valjalo da pustimo da ti
događaji u tišini deluju ka spolja, kao upozorenje, kao znak da dolazi
oluja, kao pretnja da od naroda, koji za samopoštovanje ima jednako raz­
loga kao i bilo koji drugi, ne možete proizvoljno dugo zahtevati ono što
se danas zaista zahteva od nemačkog naroda, a da od njegovog dušev­
nog stanja ne napravite nešto što je pretnja za čitav svet. Ovo nije trenu­
tak da se bavimo ogromnim mnoštvom materijalnih i duhovnih uzroka
iz kojih se rađa ratna katastrofa. U ovaj rat Nemačku je uvukao sistem
vlasti koji je na istorijski najnaivniji način svoje životne interese poisto-
vetio s narodnim interesima i u borbi za očuvanje tih svojih interesa do­
zvolio da se ono najstrašnije dogodi i narodu i zemlji. Protiv tog sistema
vlasti, koji je na sebe navukao mržnju celog sveta, okrenula se - navod­
no, a prema ubeđenju drugih naroda i stvarno - ratnička vrlina naših
protivnika, demokratska vrlina, koja je raspolagala nadmoćnim propa­
gandnim sredstvima i koja je, i nezavisno od toga stoje uživala prednost
na materijalnom planu, tokom godina ugušila sposobnost Nemačke da
pruži otpor. Demokratski moral, o kome se za vreme rata pričalo na sva
usta, i koji je, kako se čini, rat video kao sredstvo za stvaranje novog i
boljeg sveta, prilikom sklapanja mira samo je malim delom održao reč, i
dozvolio je sebi da ga kombinacija psihičkih posledica ratnog gneva i
opijenosti moći, do koje je došlo zahvaljujući pobedi, iskvari u tolikoj
meri da je sada nemačkom narodu krajnje teško da veruje u moralni i
istorijski smisao svog poraza i u to daje pobeda onih drugih rezultat nji­
hovog višeg pozvanja. Versajski ugovor je bio instrument kojim je treba­
lo sprečiti da se razvije životna snaga jednog od glavnih evropskih naro­
da, sve dok je istorije; ideja da taj instrument treba posmatrati kao nešto
što je Magna charta Evrope i temelj na kome se mora izgrađivati čitava
istorijska budućnost protivna je životu i prirodi i danas u čitavom svetu
236
jedva da ima i onih koji se pretvaraju da su njene pristalice. Život i ra­
zum su već dosad porekli nedodirljivost tog ugovora, i žalbe francuskih
nacionalista, koji tvrde da je ugovor tokom poslednjih dvanaest godina
bio bušan kao sito, samo dokazuju nemogućnost nemogućeg i govore u
prilog sredstvima koje je nemačka strana upotrebila kako bi dokazala tu
prirodnu neostvarljivost. Da on još uvek nije porozan koliko bi to zahte-
vao razum svetu primeren, to vam i van Nemačke u tajnosti neće ospo­
riti gotovo niko upućeniji; međutim, nemački narod ne zna za te upuće­
ne ljude, on se, kao što i mora, drži onoga što ga okružuje i oseća se kao
glavna žrtva besmisla okolnosti u kojima živi. Gotovo je izlišno govori­
ti, a opet, nužno je stalno ponavljati: nije održivo da u okruženju naoru­
žanih naroda, ponosnih na svoje sjajno oružje, jedino Nemačka bude ne­
naoružana, i da svako, Poljak u Poznanju, Čeh na Vaclavskim namjesti-
ma, može bez zazora da se iživljava na njoj; nije održivo da se ispunja­
vanje obećanja kako će razoružanje Nemačke biti samo početak opšteg
razoružanja odlaže ad calendas graecas i da se svaki znak nezadovolj­
stva nemačkog naroda s tim u vezi shvata kao pretnja koja zahteva do­
datno naoružavanje. Ta nepravda je prva koja se mora pomenuti ako že­
limo da budemo pravični prema duševnom stanju Nemačke, ali sasvim
je lako nabrojati još pet, šest nepravdi zbog kojih teskoba obuzima nje­
nu dušu: recimo, apsurdne granične regulative na istoku, sistem repara­
cija koji je glupo uspostavljen na principu vae victis i nikome ne donosi
koristi, zatim to kako jakobinističko razmišljanje u državnim stvarima
pokazuje potpuni nedostatak razumevanja za osetljivost nemačkog naro­
da prema pitanju manjina, pa onda problem Zarske oblasti, koji ne bi tre­
balo da bude bilo kakav problem, i tako dalje.
To su spoljnopolitički povodi i nevolje koje određuju duševno sta­
nje u Nemačkoj. Njima se pridružuje i duboka, mada neodređena i zbu-
njujuća sumnja unutrašnjopolitičke prirode koja se tiče toga da li je par­
lamentarno uređenje u zapadnoevropskom stilu, koje je Nemačka posle
sloma feudalnog sistema preuzela kao nešto što je već istorijski sprem­
no čekalo, potpuno primereno njenom biću, to jest sumnja da ono u ne­
kom smislu, i u nekoj meri, izobličuje njenu političku etiku i nanosi joj
štetu. Te brige, vezane za političku etiku, i etiku narodnog karaktera, uto­
liko su mučnije što zapravo niko nije u stanju da iznese konkretan pred-
log šta bi bilo ispravnije i primerenije, te zasad nije moguće zaključiti iš­
ta drugo do da, sve dok Nemcima ne pođe za rukom da oslanjajući se na
svoju vlastitu prirodu iznađu nešto novo i originalno in politicis, oni mo-
237
raju da od onoga što im je istorija zaveštala naprave nešto najličnije, a ti­
me i najbolje - naročito s obzirom na to da se niko ko poznaje suštinu
nemstva neće dvoumiti da tvrdi kako su dosadašnji pokušaji da se pre-
vaziđe demokratski parlamentarizam, oni na istoku i jugu Evrope (dakle,
diktatura jedne klase i diktatura cezarističkog avanturiste, kojeg je de-
mokratija iznedrila), još i mnogo više strani prirodi nemačkog naroda
nego što je to ono protiv čega je jednim delom bio usmeren gest nemač­
kog naroda na izborima 14. septembra.
Nije potrebno mnogo psihološke veštine, moja poštovana publiko,
da bi se videlo kako su ti spoljnopolitički i unutrašnjopolitički uzroci pat­
nje, pored lošeg ekonomskog stanja, doveli do senzacionalnih ishoda na
izborima na kojima se nemački narod izjašnjavao. On je jednu izbornu
opciju, koja se napadno reklamirala, opciju takozvanog nacionalsocijali­
zma, iskoristio da bi izrazio svoja osećanja. Ali, nacionalsocijalizam ne
bi pridobio osećanja masa i postao tako moćan i tako sveobuhvatan ka­
kav je sada da mu pomoć - a da velika većina nacionalsocijalista nije ni
svesna toga - ne stiže iz duhovnih izvora koji, kao i sve duhovno što je
rođeno u vremenu, poseduju relativnu istinu, legitimitet i logičnu nu­
žnost, i koji pokret time čine uistinu popularnim. S ekonomskom propaš­
ću srednje klase povezano je osećanje koje je toj propasti prethodilo u
obliku intelektualnog proročanstva i kritike vremena: osećanje daje do­
šao kraj jedne epohe, osećanje koje je najavilo kraj građanske epohe, ko­
ja datira od Francuske revolucije, i njenog idejnog sveta. Proglašeno je
novo duševno stanje čovečanstva, koje navodno nema više ništa s gra­
đanskim principima, sa slobodom, pravednošću, obrazovanjem, optimi­
zmom, verom u napredak, i koje se umetnički izražava u ekspresionistič­
kom kriku duše, a filozofski kao okretanje od vere u um, od istovreme­
no mehanicističkog i idealističkog svetonazora iz prošlog veka, a zatim
i kao iracionalistička reakcija koja pojam života stavlja u središe mišlje­
nja, koja za svoje vodiče uzima samo životodavne sile nesvesnog, dina­
mičkog, tamnotvoračkog, a duh, pod kojim se podrazumeva naprosto
ono intelektualno, prezire nazivajući ga ubicom života, i u suprotstavlja­
nju duhu kao istinu života slavi mrak duše, ono materinsko i htonsko,
svetost podzemnog sveta rađanja. Dosta elemenata te religije prirode,
koja po svojoj suštini naginje orgijastičkoj, bahanalijskoj razvratnosti,
ušlo je u neonacionalizam naših dana; taj neonacionalizam je novi stu­
panj u odnosu na građanski, devetnaestovekovni nacionalizam koji je
zbog jakih upliva kosmopolitizma i humanitarizma imao sasvim druga­
238
čije težište. On se od ovog drugog razlikuje po svom karakteru kojeg od­
likuje orgijastički kult prirode, radikalno neprijateljstvo prema ljudskom,
opojni dinamizam i apsolutna razuzdanost. Ali kada iz ugla istorije reli­
gije pogledate koliko je ljudski rod koštalo da se izdigne iz kulta prirode,
iz varvarski rafinirane gnostike i seksualne razvratnosti bogova u službi
Moloha-Baala-Astarte, i stigne do duhovnije molitve, onda se morate za­
čuditi nad lakomislenošću s kojom se danas to nadilaženje i oslobođenje
odbacuje - i u isti čas će vam postati jasno kako se radi samo o jednom ta-
lasu, gotovo pomodnom i prolaznom, i koliko je, u širem kontekstu posma-
trano, jedan ovakav filozofski korak unazad beznačajan.
Možda vam se čini hrabrim, moja poštovana publiko, što današnji
radikalni nacionalizam povezujem s takvim idejama jedne filozofije ko­
ja naginje romantizmu, ali ta veza zaista postoji, i to će priznati svako
kom je stalo da razume i vidi kako su stvari povezane. J oš se i više toga
skupilo da na duhovnom planu osnaži politički pokret o kom je ovde reč,
nacionalsocijalistički pokret. Tu je i izvesna ideologija filologa, romanti­
zam germanista i vera u sevemjaštvo, koji vladaju u akademskom svetu
i koji se u idiomu mističke malograđanštine i ushićene vulgamosti Nem-
cima 1930. godine obraćaju recima kao što su rasno, narodno, saveznič­
ko, junačko, i pokretu dodaju element zanesenog obrazovanog varvar-
stva, varvarstva koje je opasno i koje otuđuje od sveta, preplavljuje i za-
čepljuje mozgove više nego što je to bio slučaj sa onom odvojenošću od
sveta i političkom romantikom koje su nas odvele u rat.
Dakle, nahranjen takvim duhovnim i pseudoduhovnim strujanji­
ma, taj se pokret, koji je pokazao tako veliku privlačnu snagu, i čiji se svi
elementi u ovom času okupljaju pod imenom nacionalsocijalizma, meša
s ogromnim talasom ekscentričnog varvarstva i primitivne, masovno-de-
mokratske pijačne sirovosti koja danas zapljuskuje čitav svet; taj talas je
proizvod divljih, zbunjujućih utisaka koji bombarduju ljudski rod, utisa­
ka istovremeno opojnih i stimulativnih za nerve. Neverovatan razvoj teh­
nike, sa svim njenim trijumfima i katastrofama, buka i senzacije vezane
za sportske rekorde, precenjivanje "zvezda" i njihove preko svake mere
velike zarade, boks-mečevi na koje se ulažu milioni i koji imaju ogrom­
nu publiku: sliku vremena određuju te i tome slične stvari, u kombinaci­
ji sa propašću i nestankom strogih pojmova, pojmova koji moralno vas-
pitavanju, pojmova kao što su kultura, duh, umetnost, ideja. Ljudski rod
danas izgleda kao banda raspuštenih školaraca koji su pobegli sa časa iz
humanističko-idealističke škole devetnaestog veka; u poređenju s mora-
239
lom tog veka, moral ovog našeg veka, ako o moralu uopšte može biti re­
ci, predstavlja velik i dramatičan korak unazad. Čini se daje sve mogu­
će, daje sve dozvoljeno kada se napada ljudska pristojnost; nema više ni
učenja da sloboda nije ništa drugo do buržoasko đubre - kao da je zai­
sta moguće da nestane ideja koja je dubinski povezana sa celokupnim
evropskim patosom, koja takoreći konstituiše Evropu i za koju su pale
velike žrtve - samo da bi se ta ideja slobode, koju je učenje odbacilo,
vratila u obliku koji je primeren sadašnjem dobu, kao podivljalost, kao
podsmevanje ljudskom autoritetu koga bije loš glas da je istrošen, kao
puštanje na volju instinktima, emancipacija sirovosti, diktatura nasilja. U
Poljskoj su pred izbore pohapšene vođe opozicije, a predsednik države u
parlamentu javno iznosi uvrede jezikom uličara; u Finskoj Laponci oti­
maju i zlostavljaju one koji drugačije misle; u Rusiji misle da krvlju stre-
ljanih kontrarevolucionara mogu da utole glad onih kojima su oteli hra­
nu zato da bi izazvali pometnju i damping cena na svetskom tržištu; taj­
ne fašističkih tamnica više nisu baš velike tajne; zna se i za ostrva na ko­
ja se proteruju protivnici sistema, a još se bolje zna za sredstva mehanič­
ke sile pomoću kojih je J užni Tirol nacionalizovan, sredstva pomoću ko­
jih bi bilo moguće danas Minhen, a sutra i Berlin učiniti italijanskim: u
svemu ovome nasilje demonstrira jedino samo sebe i ništa osim toga, a
i to je suvišno budući da se niko više ni na šta drugo i ne obazire; ljud­
ski rod više ne veruje u bilo kakve obzire, te je, dakle, "slobodan" da se
prepusti razuzdanoj prostoti.
Ekscentričnom duševnom stanju ljudskog roda koji se odmetnuo od
ideje primerena je politika grotesknog stila, politika koja afektira maniri-
ma Vojske spasa, politika masa u delirijumu, vašarske galame, alelujanja i
monotonog derviškog ponavljanja jednih istih krilatica, sve dok svima pe-
na ne izbije na usta Fanatizam se proglašava za recept spasenja, oduševlje­
nje postaje epileptička ekstaza; politika postaje opijum za mase u Trećem
rajhu, ili proleterskoj eshatologiji, a razum skriva svoje lice.
Da li je to nemačko? Da li je fanatizam, nepromišljeno bacakanje,
orgijastičko poricanje razuma, ljudskog dostojanstva i duhovne pribra­
nosti, zaista na bilo koji način na svome u dubinskom sloju nemačke du­
še? Smeju li vesnici radikalnog nacionalizma da se preterano zanose
zbog ovolikog priliva glasova, ili je nacionalsocijalizam, kada se pogle­
da partija koja je njegov nosilac, zapravo kolos na glinenim nogama ko­
ji se po dugovečnosti ne može porediti s masovnim socijaldemokratskim
organizacijama? Samo fanatizam, tvrdi se, može da Nemačku ponovo
240
digne na noge. Gete u "Epilogu zvonu" opisuje držanje velikog čoveka
koji se suočava s okruženjem koje mu se suprotstavlja:
"Von jenem Mut, der früher oder später
Den Widerstand der stumpfen Welt besiegt,
Von jenem Glauben, der sich, stets erhöhter,
Bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt,
Damit das Gute wirke, wachse, fromme,
Damit der Tag dem Edlen endlich komme."*
Nije li ova vrsta hrabrosti nešto što više priliči Nemcu, koga svet vi­
di kao nekog ko je pravičan, umeren i duhovno skučen, nije li ona Nem­
cu bliža od ludovanja izazvanog očajem, od fanatizma koji se danas želi
predstaviti kao nemački, i samo nemački? Pravi predstavnici nemstva
među našim državnicima, koji su kao takvi u čitavom svetu priznati i omi­
ljeni, pokazali su tu hrabrost, koja je čas prodorna čas se vešto prilagođa-
va, hrabrost strpljenja, i time postigli mnogo više nego što bi bilo mogu­
će postići da smo svetu, na njegovu nelagodu i sažaljenje, ponudili prizor
ekstatičnog nervnog sloma.
Došao je, međutim, trenutak kada je militantni nacionalizam manje
militantan prema spolja nego prema unutra. Već se trudi da svetu dokaže
svoju bezazlenost na spoljnopolitičkom planu, svoju razumnu umerenost,
time što kaže da Nemačka ne bi mogla da vodi rat i da, dok je on na vla-
sti, neće biti pokušaja da se nasilno menjaju spoljašnje granice - uverava
svet u to ne bi li ga ovaj prihvatio. Mržnja tog nacionalizma nije usmere-
na ka spolja onoliko koliko je usmerena ka unutra, njegova fanatična lju-
bav prema Nemačkoj pojavljuje se ponajviše kao mržnja, i to ne prema
strancima već prema svim Nemcima koji ne veruju u njena sredstva i ko­
je će on, kako obećava, zbrisati (što bi još i danas bio prilično obiman po­
sao), kao mržnja prema svemu što je na dobrom glasu i na čemu počiva
duhovni ugled Nemačke u svetu. Postaje sve jasnije da je njegov glavni
cilj unutrašnje pročišćenje Nemačke, svođenje Nemca na ono što je pred­
stava Nemca koju taj radikalni nacionalizam ima. No, da li je, pitam, ta­
kvo svođenje, čak i kada bi bilo poželjno, zaista i moguće? Da li je ideal
* "O onoj hrabrosti, koja pre ili kasnije / pobeđuje otpor tupoga sveta, / o toj ve­
ri koja se, stalno sve više, / čas hrabro uspinje čas strpljivo podaje / zato da bi dobro mo­
glo da utiče, raste, koristi, / da bi, na koncu, svanuo dan plemenitima." (Prim. prev.)
241
primitivnog, čistokrvnog, priprostog u srcu i pameti, naivno poslušnog i
prilježnog, potpuno konvencionalnog čoveka koji salutira - da li je taj
ideal potpune nacionalne prostodušnosti moguće dostići, makar proterali
i desetine hiljada ljudi i izvršili hiljade egzekucija u cilju pročišćenja, da
li je to moguće u jednom starom, zrelom, vrlo iskusnom narodu kulture
koji mnogo traži, narodu koji je, kao što je to slučaj s našim nemačkim
narodom, prebrodio i duševne i duhovne avanture, narodu koji je proži-
veo kosmopolitsku i visoku klasiku, najdublju i najprefmjeniju romanti­
ku, Getea, Šopenhauera, Ničea, uzvišenu morbidnost Vagnerove muzike
u Tristanu, i sve to nosi u svojim venama? Nacionalizam želi da ujedini
fanatizam i dostojanstvo, ali dostojanstvo naroda kao što je naš ne može
biti vezano za prostodušnost, već može biti samo dostojanstvo znanja i
duha, i ono odbija luđački ples fanatizma.
Ako, dakle, radikalistička ekstaza nikako ne može biti prirodno dr­
žanje nemačkih građana, kako će se ona politički uspostaviti i održati?
Katolički deo građanstva je i u političkom smislu smešten u krilu crkve i
to, što moramo reći ne bez izvesne zavisti, vrlo udobno smešten. Univer-
zalistički i nadnacionalni duh crkve se i danas dokazuje kroz njeno sna­
žno odbijanje etničkog paganstva i kroz to što je potpuno na strani sila
koje u ovom trenutku rade u pravcu ozdravljenja Evrope od grčeva bole-
sti nacionalizma, i Nemca, koji se može nazvati njenim sinom, već sprem­
na čeka sinteza dva elementa koja nikada i nije trebalo tako oštro suprot­
stavljati, sinteza domovine i ljudskog roda. Nama ostalima je teže da pro­
nađemo svoj politički put i, draga publiko, verujem da vidim, ne: sasvim
jasno vidim, koji to fantom i pojmovna utvara najviše od svega otežava
nemačkom građanstvu da se politički orijentiše. To je jedan pojam, jedna
reč koja je danas, kada pogledamo mimo i trezveno, jedva nešto više od
reči, ali koja se podlo, i na štetan način zloupotrebljava samo zato da bi
se nemački građani njome zaplašili. Mislim na reč marksistički. Istinu go­
voreći, ne postoji oštrija i dublja političko-partijska suprotstavljenost od
one između nemačke Socijaldemokratije i ortodoksnog marksizma mo-
skovsko-komunističkog tipa. Takozvani marksizam nemačke Socijalde­
mokratije sastoji se u obavljanju trostrukog zadatka: Socijaldemokratija
se, najpre, trudi da zaštiti i poboljša socijalni i ekonomski položaj radnič­
ke klase; pod dva, želi da sačuva dvostruko ugroženu demokratsku držav­
nu formu; i konačno, da brani spoljnu politiku koja je usmerena na dogo­
varanje i održavanje mira, i koja je proizvod demokratskog duha države.
U ovim težnjama i namerama danas se in praxi iscrpljuje marksizam ne-
242
mačke Socijaldemokratije. U odbrani ekonomskih interesa svoje klase, ta
partija je bila tako odlučna daje delom doprinela raspuštanju prethodnog
parlamenta i prekinula saradnju između građanskog sloja i socijalista, sa-
radnju koja je uspostavljena zahvaljujući političkom delovanju Štrezema-
na lično. Niko ne može osporiti da javni budžet, a naročito sume name-
njene socijalnim davanjima, tako izdašne kao što su naše, nije ekonom­
ska anomalija u zemlji osiromašenog i zaduženog naroda; sigurno se nad
njim zgražavaju i u inostranstvu i ovde. Takođe, tvrdoglavost s kojom se
socijalističke vođe drže "plodova revolucije", zato što su uvereni da mo­
raju tako da postupaju, može se objasniti - ali ne i opravdati - taktičkim
pritiskom pod kojim se nalaze dok rade. No, pod jedan, partijski egoi­
zam Socijaldemokratije nije nešto po čemu se ta partija razlikuje, što je
izdvaja od ostalih u nemačkom političkom životu; i, pod dva, danas je ja­
sno da ona partikulame ekonomske interese stavlja iza državno-politič-
kog interesa da se sačuva demokratija, te da pre svega ozbiljno uzima pi­
tanje kako se valja suočiti s problemima koji mogu proizaći iz paralize
rada parlamenta i situacije u kojoj masovna ekonomska beda baca sve
ostalo u zasenak. Moglo bi se reći da o duhu nemačkog radništva najvi­
še govori činjenica da su pregovorima o štrajku u berlinskoj metalnoj in­
dustriji radnici, na predlog poslodavaca da se plate umanje za petnaest
odsto, odgovorili predlogom da se radno vreme skrati na četrdeset sati
nedeljno i da se tako ušteđeni novac usmeri na zapošljavanje novih rad­
nika. Mislim da, s obzirom na to kako je u ekonomskim stvarima svuda
u svetu neumoljivi egoizam postao nešto samorazumljivo, ovaj predlog,
koji svedoči o spremnosti na žrtvovanje i brizi za zajednicu, zaslužuje
naše divljenje. Pored toga, mislim da predlog o uključivanju više radni­
ka u proces rada ukazuje na sredstvo koje bi se moglo upotrebiti u nu­
ždi i koje bi nam svakako moglo pomoći da prebrodimo neprijatne opa­
snosti narednih meseci.
Poštovana publiko, već sam vam priznao da sam građanskog pore­
kla, i rekao sam kakvo kulturno nasleđe ono obuhvata. Vrlo dobro pozna­
jem otpor koji nemački građani, s obzirom na svoj svetonazor, instinktiv­
no osećaju prema socijalizmu, onome što se naziva "marksističkim raz­
mišljanjem". Znam da za građansku tradiciju ekonomski materijalizam i
davanje prednosti klasnoj misli u odnosu na misao o državi, narodu ili
kulturi, nisu dovoljno duhovni. Istina je: građanska misao o kulturi poti­
če iz duhovne sfere, dok se ne može poreći čisto ekonomsko poreklo ide­
je o društvenim klasama. Ali još odavno je nastupio čas da se prizna da
243
ideja o društvenim klasama gaji mnogo prisnije odnose s duhom nego
njoj suprotstavljena, građansko-kultuma strana, koja i suviše često poka­
zuje kako je izgubila dodir sa živim duhom i simpatiju za njegove život­
ne zahteve, to jest da je taj dodir i tu simpatiju zaboravila. J ednom sam
već govorio o bolesnom i opasno napetom odnosu koji svuda u svetu po­
stoji između duha, to jest spoznajnog stupnja koji su zaista dostigli, i u se­
bi ostvarili oni koji su zaista vrhunac u ljudskom rodu, na jednoj strani -
i materijalne stvarnosti, onoga što se još uvek smatra daje u ovom svetu
moguće, na drugoj. Nema sumnje daje socijalistička klasa, to jest radniš­
tvo, pokazala mnogo jaču i življu volju od svojih protivnika, zagovornika
kulture, kada je reč o uklanjanju ove sramne i opasne diskrepancije, bez
obzira da li su sredstva za to zakonodavna ili se radi o racionalizaciji dr­
žavnog života, međunarodnom pravu u Evropi ili bilo čemu drugom. So­
cijalistička klasa je u direktnoj opoziciji prema građansko-kultumom na-
rodnjaštvu, ona je u svojoj ekonomskoj teoriji daleka duhu, ali je u svojoj
praksi prema duhu prijateljska - i to je, kako danas stvari stoje, presudno.
Marksizam! J edan od onih mladih oficira Rajhsvera koji sada
moraju da plate kaznu zbog pogrešaka u koje ih je odveo višak entuzi­
jazma, i koji sada snose posledice svojih anahronih predstava o časti,
dakle jedan od njih je na sudu izjavio da su na Rajni borbu protiv sepa­
ratizma vodili, i pobedu izvojevali, upravo mladi ljudi i radništvo. Rad­
ništvo, šta je to? To je Socijaldemokratija. Da se Rajnska oblast tada
odvojila, ne bi se sve na tome završilo, kao što svako dete zna. Ako je
stav Socijaldemokratije prema nacionalnoj stvari u tom trenutku odlu­
čio o neuspehu separatizma (a to je istorijska činjenica), onda je Soci­
jaldemokratija spasila našu državu, i to ne prvi put. Ona je, kada je na­
stupila najstrašnija kriza, kada su se uzde vlasti i samokontrole vukle
po zakrvavljenom blatu, i nije bilo nikoga da ih uzme u ruke, upravo
tada je ona bila ta koja je uhvatila odbačene uzde, na sebe preuzela tra­
gičnu i beskrajno nezahvalnu odgovornost za pregovore o završetku ra­
ta i zadatak da zemlju izvede iz haosa koji su iza sebe ostavili istorij-
ski poražen sistem i vlast koja je pobegla, kao i zadatak da uspostavi
kakav-takav red. Ona je donela ustav koji ne mora da bude poslednja
reč i Magna charta za Nemačku, baš kao što ni Versajski ugovor neće
biti poslednja reč za Evropu, ali s tim ustavom je Nemačka preživela
sve dosad i uspela da napravi prve korake ka oslobođenju i ponovnom
uzdizanju. Ponegde se može čuti bezočno nepravičan izraz "novem­
barski zločinci", koji govori o potpunom nedostatku savesti; onaj koje
244
u stanju da se ne zgrozi kada ga čuje, ili ga čak prevali preko usana, taj
uistinu nije vredan da se nazove časnim imenom Nemca. Da li je zlo­
čin preuzeti vlast u trenutku kada vas je istorija na to naterala i kada
nema nikog drugog ko bi to umesto vas učinio? Šta nacionalsocijalisti
danas drugo hoće nego da oni dođu na vlast? Naravno, Socijaldemo-
kratija je tada dobro znala da nema pravog puta za Nemačku, već da
postoji samo put kojim je moguće ići. A ne znamo kuda će nas nacio­
nalsocijalizam odvesti, iz prostog razloga što ni on sam to ne zna - i
zbog toga svakog dana sve više sumnjamo da je njihova želja za vlaš­
ću praćena iskrenošću.
Poštovana publiko, Štrezeman, državnik koji je svojim postupci­
ma naveo svet da reč "veliki" opet počne da vezuje s imenom Nemač-
ke, radio je uz podršku Socijaldemokratije. Na svoju vlastitu partiju ni­
je mogao da se osloni. Ona ga nikada nije iskreno pratila, i samo zahva­
ljujući pritisku koji je dolazio od ugleda njegove ličnosti, poštovala je
koliko-toliko njegovu volju. Biografija ovog izuzetnog čoveka spada
među najneobičnije i najuzbudljivije koje nemački život može da ponu­
di. On je poreklom iz građanskog sloja desničarskih stremljenja, i u kr­
vi je nosio duhovno i političko zaveštanje tog porekla, bio je patriotski
orijentisan građanski preduzetnik, koji se izdvajao samo po natproseč-
nom obrazovanju i natprosečnoj intelektualnoj žeđi; bliska mu je bila
misao o ekspanziji nemačke moći i još za vreme rata je bio ubeđeni za­
govornik imperijalnog osvajanja, ali je onda - zahvaljujući razboritosti,
koja je istovremeno i vitalna i bolešću izoštrena, uz to vođen i podsti-
can plastičnom željom da živi, željom koja je, pak, u sebi nosila i fizič­
ku smrt - duhovno prerastao sve ono što mu je nasleđe dalo, i počeo
da ulazi, sve brže i brže - kao neko opsednut i primoran na žurbu poš­
to ima malo vremena - u svet misli, ubeđenja i dela evropskih socijal­
nih odnosa, u svet o kome u ranijoj fazi svog života nije mogao ni da
sanja. Danas zasigurno znamo, naročito na osnovu dnevnika lorda Da-
bernona (D'Abernon), da politika koja je dovela do Lokarnskih spora­
zuma i oslobođenja Rajnske oblasti nije bila nešto što mu je neki stra­
nac došapnuo ili propisao, već je bila lična zamisao tog Nemca, i da
strani političari u prvim preliminarnim pokušajima da se ona sprovede
nisu ni shvatili njen značaj. Bilo je otezanja, sumnjalo se na zamke, me-
secima je izgledalo da nije moguće savladati otpor koji je postojao u
Parizu i Londonu. Zauvek će ostati zagonetka kako je izazivao povere-
nje, ljudsku simpatiju i divljenje sveta (iako je loše stajao s jezicima,
245
nije znao čak ni francuski), simpatiju i divljenje koji su se, kada je umro
(a to je za Nemačku zaista bila velika nesreća, bez koje bismo bili poš­
teđeni mnogo toga), pokazali u izrazima žalosti svuda u svetu, jedno­
dušnim kao retko kad, i praćenim iskrenim i impresivnim osećanjima.
To traje još i danas: ove jeseni u Ženevi nije bilo obraćanja koje nije po­
čelo omažom preminulom nemačkom ministru, a ugled koji je on uži­
vao bio je od koristi i njegovim naslednicima na toj funkciji. Kada je na
plenarnoj sednici predsedavajući iz Rumunije svojim slovensko-francu-
skim akcentom najavio nemačkog ministra spoljnih poslova, u čitavoj
sali je zavladala tišina, stari Brijan (Briand), stari Aponji (Apponyi),
Englez, Poljak, Italijan, svi su stavili slušalice kako ne bi propustili ni­
jednu reč od onoga što predstavnik Nemačke ima da kaže svetu - i u
svemu tome se vidi i oseća promena i napredak do kojih je uprkos sve­
mu došlo, jer su ranije naši predstavnici u Versaju, koji su tamo bili sa­
mo da prime ono što im se diktira, tretirani kao gubavci, držani odvo­
jeno od svih ostalih, a Klemanso je, u otrovnom gestu iznenađenja, sva­
ki put skidao naočare s nosa kada bi se neki Nemac usudio da progovo­
ri. Lord Dabernon piše: "Štrezeman sme da tvrdi da je on Nemačku iz
položaja pobeđenog i razoružanog neprijatelja doveo u status diplomat­
ski ravnopravnog naroda, da je obezbedio da se prema Nemačkoj odno­
se s obzirima kakvi dolikuju jednoj velikoj sili i da je obezbedio među­
narodne garancije da će njene granice biti branjene. Sve to je uspeo za
samo nekoliko godina koliko je proveo u službi, bez zaleđine u oruža­
noj moći, i stoga su njegova dostignuća dostojna najvećih imena u veli­
koj knjizi slavnih ljudi."
Ali, najneobičnije u svemu tome jeste upravo činjenica da je on
izazivao simpatije i divljenje, da je bio čovek od autoriteta i neko kome
se veruje iako su njegovi partneri svuda u svetu, a naročito Francuzi, vr­
lo dobro znali šta je u pozadini njegove politike, znali su da Štrezeman
politiku vodi kao nemački patriota i da je njegov cilj upravo ono što, ka­
ko imamo dovoljno razloga da verujemo, mora biti najmrskije savezni­
cima u Antanti: "pravljenje rupa" u Versajskom ugovoru, oslobođenje i
ponovno uzdizanje Nemačke. Bilo je očekivano da će se oni potruditi
da spreče svaki njegov uspeh u ostvarivanju takvih ciljeva, i da će ga
utoliko više mrzeti, i više ga se plašiti, što bude bio uspešniji u svom ra­
du. Ali nije bilo tako, a razlog je, naravno, to što je njegov rad za Ne­
mačku istovremeno bio u interesu Evrope, što je, kako kaže lord Daber­
non, za sobom ostavio "Nemačku mnogo snažnijom, a Evropu srazmer-
246
no mirnijom nego što je bila 1923. godine kada je uzeo kormilo u svo­
je ruke". Ipak, ima još protivrečnosti i nerazrešenih zagonetki i rekao
bih da se one tiču, ako mogu tako da se izrazim, podsvesne psihologije
sveta. Versajski ugovor je, kaže se, svetinja, on je tabu, osnova mira. On
se takvim smatra u ostatku sveta, i kao takav važi u svesti onih koji su
ga sastavili. Ali možda postoji nešto što oni ne znaju - naime to da ne
samo Nemačka, već i oni sami zapravo žele da se oslobode okova tog
ugovora i da krenu dalje, te da s potajnom nadom i očekivanjem gleda­
ju na Nemačku, na tu zemlju za koju je oduvek vezano mnoštvo svesnih
i oneosvešćenih nada i očekivanja: ima li Nemačka dovoljno mudrosti i
taktičnosti, političke domišljatosti da pažljivo i polako svet oslobodi
okova Versaja? Koliko god to paradoksalno zvučalo, velika naklonost
Evrope prema Štrezemanu i opšta neutešna žalost zbog njegove prera­
ne smrti govore u prilog jednoj ovakvoj pretpostavci koja se poziva na
psihologiju.
Na kraju krajeva, Štrezemanova politika je zagovarala i zagovara
miroljubivu reviziju Versajskog ugovora, uz svesnu saglasnost Francu­
ske: nemačko-francuski savez kao temelj buduće mirne izgradnje Evro­
pe. Nemački narod, koji Francusku nije mrzeo čak ni za vreme rata, i
bez obzira na to kako stvari u ovom trenutku mogu izgledati - jeste
spreman za taj savez. Ne kažem to zato što ga priželjkujem, ili zato što
se divim francuskoj književnosti, ili iz nekog drugog ličnog razloga, već
kažem zato što mi to govori moj nemački osećaj. A Francuzi koji po­
znaju svoj narod onako dobro kako ja verujem da poznajem svoj, uve-
ravaju me da je i na drugoj strani isto. Doduše, u svim raspravama o
sudbini Evrope, pri svim pokušajima da se nešto pokrene u zakočenim
međunarodnim odnosima, Francuska u prvi plan stavlja pitanje sigurno­
sti, nesumnjivo dragocene francuske sigurnosti. Draga moja publiko,
savršeno sam svestan da zidovi ove sale imaju uši i da moje reči vero-
vatno slušaju i Francuzi, i to iz generalnog uvažavanja prema nemač-
kom duhovnom životu. I zato želim da kažem: najbolja, najstvarnija ga­
rancija francuske bezbednosti jeste duševno zdravlje nemačkog naroda.
Da je to zdravlje narušeno opštom političkom i privrednom krizom, te
da je ova na najopasniji način zaoštrena nemudrim mirovnim uslovima
- to svet vidi. Zato Francuska, kako to i priliči u odnosima između
uljudnih i razumnih naroda, treba da bude spremna na kompromis o
najgorim tačkama ugovora nastalog iz duševnog ustrojstva koje nije po­
247
godno za sklapanje pravih sporazuma, ugovora za koji je od samog po­
četka bilo jasno da neće biti dugovečan.
Svakoj vrsti spoljne politike, poštovana publiko, odgovara odre­
đena unutrašnja politika koja je njen organski deo i s kojom čini nede-
ljivu duhovnu i moralnu celinu. Ako sam ubeđen - i ako osećam potre­
bu da se za to ubeđenje založim ne samo svojim perom već i čitavom
svojom ličnošću - da je političko mesto nemačkog građanskog sloja uz
Socijaldemokratiju, onda reč "politički" shvatam u smislu tog jedinstva
spoljne i unutrašnje politike. Ako na trenutak zanemarimo marksizam,
jasno je da upravo građansko nasleđe u Nemačkoj ukazuje na to da je
građanima tu mesto; jer samo spoljnoj politici koja podrazumeva ne-
mačko-francusko sporazumevanje odgovara unutrašnjopolitička atmos­
fera u kojoj uopšte postoje izgledi da se u životu održe sloboda, duhov­
nost, kultura, sve ono što su uslovi za sreću građana. Svaka druga poli­
tika nosila bi nacionalnu askezu i grč, koji bi značili i najstrašniju pro-
tivrečnost između otadžbine i kulture, i stoga sve nas unesrećili.
Zgroženi smo mogućnošću takve bolesne i razorne protivrečno-
sti. Mir u spoljnim odnosima je istovetan sa mirom unutra. Poslednje re­
ci lajpciškog tužioca kada je zahtevao da se mladi oficiri osude, glasile
su ovako: "Nije mi namera bila da uvredim optužene." Ne, ni ovde se
danas ne radi o vređanju. Ime puno brige i ljubavi, koje nas povezuje i
koje nas, posle nekolikih godina nešto manje napetosti, ponovo potpuno
obuzima, kao 1914. i 1918. godine, reč koja otvara put do naših srca i
razvezuje nam jezik, za sve nas je samo jedna: Nemačka.
248

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->