P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jul 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

הדוהי ברה ךיילב דוד

ר " הארוהל ללוכ שארו מ
הל קחצי תיב • סשת " ג
ש מה תריב פ ר ו םישדק תקילמב תק ב ןילוח תריחנ
חכ ףד ןילוחב . שה השקמ הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיאד איגוסב " ס
ת " םידגב אמטמ ןיכסב קלמ ש בא ןמ ףועל הטיחש ןיא תרמא יאו העילבה תי
ל רבת יכד ימנ יהנ הרותה נהת הפרט היל איוה תקרפמו הרדש הי ןיכס הל י
עו הלבנ ידימ הרהטל " שרב ש " ריפש י האמטמ הניא הטחשש הפרט אהד ש
וכו ותטיחש איה וז ותריחנ ףועו ' שיש קחצי יבר הדומד איוה אהימ הפרטו
ףועל הפרט , סותה ןכו ' כ ףד . הד " מ מל אלא ןרמא אל " ןמ ףועל הטיחש ןיא ד
עש ושריפ הרותה " מא ושקהו הפרט בישח תקרפמהו הרדשה תריבש י " ןיא ד
ףד תוחנמד אהמ הרותה ןמ ףועל הטיחש המ . הלבנ יבג ולכאי אל הפרטו
דס ךירטצאד םינהכה " הלבנ ימנ ירתשא והייבג הקילמ ירתשאו ליאוה א
בגא הלבנ טקנ ארקו הפרט רמולכ אלא יוה אל הלבנד אקוד ואל וצריתו
הפרט , עש ראובמ ירה " ע תקרפמהו הרדשה תריבש י " השענ הקילמ השעמ י
מלו הפרט " ילמ ינהמ הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא ד ידימ איצוהל ידכ קר הק
ןכו הלבנ מל םינמיסה תריחנ " ועל הטיחש ןיא ד איצוהל קר ינהמ הרותה ןמ ף
מ לבא הלבנ ידימ " חכ ףד םש ארמגה ןושל תוטשפ הרומ ןכו איוה הפרט מ .
סות ןייע םנמא ' חכ ףד . הד " מ זו ושקהש אינתד איה יבר " השקה ל
ס אכהד םירפא וניבר " תה ןמ ףועל הטיחש שיד יברל ל רמאש ימ קרפבו הרו
כד ןנברו יברד אתגולפ יבג רמאק ינא רמאו וריבח עמשו ריזנ ינירה " ידכ ע
או תוצמב וכנחל " הד הקילמ ןהכ ליכא אק אה יברל כ " ליעל םתה ךירפ נ
הינימ ו מל " הקילמ ןהכ ליכאק תוצמב וכנחל ידכ ד הטיחש ןיא רבסק ינשמו
כע יכה ייונשל אכיל יברלו הרותה ןמ ףועל " יעו ל רהמב ןי " לע השקהש ם
שה תיגוס " מ אה הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא רבסק םתה ינשמ יאמ ריזנב ס " מ
פאד איוה הפירט תקרפמו הרדש היל רבת יכמ ' מל " ןמ ףועל הטיחש ןיא ד
מ הרותה " םינמיסב הריחנ םא יכ וב רשכ ןיאו ףועב הפירט שיש אוה הדומ מ
מ תקרפמו הרדש היל רבת יכ לבא " ירט הל איוה מ ינהמ הריחנש ףאו הפ
מ הלבנ ידימ איצוהל " לו הפירט םושמ רוסא יוה ןיידע מ רמימל אכיל יבר
ןילוח תריחנבו םישדק תקילמב תקרפמה תריבש ןידב

2
הכבד ףועה ירוחאל םינמיסה ריזחהש ןוגכ ירייאד " יעבד יברל איה הלבנ ג
שמכ שולתב הטיחש " סותה כ ' ס יאד חכומ ןכלו םש " הטיחש ןיא יברל ל
שמכ הרותה ןמ ףועל " סותה כ ' ע " מל תמאה יפלש כ " ןיא ד ןמ ףועל הטיחש
כ הרותה " םינמיסה ךתוחכ ףרועה ןמ קלומד ןויכו הקילמב ףועב הפירט ןיא כ
ע ירקמ הריחנ אדח הלוכ תחא תבב לכה " רהמב ש " ו ם סותה ירבדמ חיכוה ןכ '
ריזנב םש טכ ףד . הד " מ רב יסוי יבר רבסק ' ח מלש ובתכש אנינ " הטיחש ןיא ד
צ אל ות םדה איצוהו וקלמ יכמד הרותה ןמ ףועל וליפא וב ןיאש עמשמו ךיר
הפירט רוסיא םושמ , רמאקד אהו ה הרדש רבת יכד ימנ יהנ ןילוחב ארמגה
תא וליפא ךרדב שרפל בתכ הפרט הל איוה תקרפמו " ע רמאק ל " ש , צו " ע
סותה תטישב ' ע הפרט השענ רבכש ןויכ ירהש " תמאב ךיא תקרפמה תריבש י
חא ינהמ " הפרט ידימ ואיצוהל םינמיסה תריחנ כ .
הנה שרש םידקהל שי " זכ ףד י : הד " מ ףועל הטיחש ןיא הרותה ןמ
חכ ףדבו . הד " מ ו ןיכס הל ינהת הד " מ איה הריחנש בתכ הלבנ ידימ הרהטל
אקוד םינמיסב , שר ירבדמ עמשמ ןכו " זי ףד ןילוח י . הד " מ אמק אבבו רחונהו
חע ףד : הד " מ חונה ר שר ירבדמו " הפ ףד ןילוח י : הד " מ חונ םשש אלא ור
נוח שריפ כע לבא וק " ג הקינח פ " כו יוה םינמיסב כ " סותה כ ' כ ףד ןילוח .
הד " מ ןרמא אל , שרב ןייעו " זכ ףד ש : יותה לע המתש " ה קרפ ןילוח ט ' הנשמ
ג ' הד " מ ודיב הלבנתנו חונד בתכש םינמיסב ללכ אתלימ אדבעתמ אל ר , םגו
שה תויגוסמ " חכ ףד ס . עמשמ תימהל ינהמ אלו אקוד םינמיסב הריחנ יעבד
פואב וכו תקרפמו הרדש היל רבת יכד ךירפ ירהש רחא ן ' ןיכס הל ינהת
הלבנ ידימ הרהטל , ךירפ יאמא אקוד םינמיסב הריחנ ןניעב אלד רמאנ יאו
נהת יבש ירה הלבנ ידימ הרהטל ןיכס הל י תר ג הב שי תקרפמהו הרדשה " כ
או תימהל ידכ " הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא יא כ ףא ג ןיכסה תכיתח אלב " כ
מ אצת ע אלא הלבנ ידי " מ הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא יא ףאש כ " הריחנ מ
תקרפמהו הרדשה תריבשב יגס אלו אקוד םינמיסב איה הריחנו יעב .
םא םישדק לש ףועב הקילמ ןיד הרות השדיחש הזב רוקחל שי הנהו
ןבומה ומכ םישדקב ינהמש הקילמ לש שדח ריתמ הרות השדיחש אוה
ךיילב דוד הדוהי ברה

3
ה םא וא ןילוחב ינהמ הטיחשש ןה אתלימ אדח הטיחשו הקילמש אוה ןבומ
תריבש ימנ ןניעב הקילמב וליאו םינמיסה תטיחש ןניעב ןילוחבש אלא
מ לבא המודכו הסרד לוספ הב ןיאש ףאו תקרפמה " הטיחש ןידמ ורקיע מ
אוה .
מש אוה הזב הארנהו בד אלא ןה אתלימ אדח הטיחשו הקיל ןילוח
תקילמ ןניעב םישדקבו םינמיסה תטיחש ןניעב םג ןניעבש הזו םינמיסה
ג איה תקרפמהש ינפמ אוה תקרפמה תריבש " הטיחש לש םינמיסה ללכב כ
ע תרתינ המהבש הרות הרמאשכש אלא " ב תטיחש י ' ע רתינ ףועו םינמיס " י
וניצמש ומכ םיריתמה םינמיסה ללכמ תקרפמה האיצוה דחא ןמיס תטיחש
םוקממ הטמלו הלעמל אוהש המש ונבומ ןיאש המרגה ןינעב הטיחש רשכה
הטיחש ןיאש אלא אוה ןמיסה ללכב יאדו הברדא אלא ןמיסה ללכב וניא
אד ןמיסה לש םיוסמ םוקמב אלא תרתמ ל ת " לוספ המרגה תבשחנ המל ה
עש הטיחשב " ע אלא אמלעב הפרטכ אלו הלבנ השענ י " ןמיסה לכש כ , ףא
ש ןמיסה קלח א הטיחש רשכה ללכב וני , ללכב הכלהה האבש אלא אוה ןמיסה
ול הטיחשש רמ ןותחתה קלחבו ןוילעה קלחב המרגה ללכב יוה ןמיסה לש
מ ןמיסה טחשש ףאו " הלוספ הטיחש מ יוה , כו " םינמיסה ללכב תקרפמה כ
יה הטמל וא הלעמל הטיחש ינהמ אלש ומכ הטיחש הב ינהמ אלד אלא א
טשוהו הנקה לש הטיחש רשכה םוקממ .
ריתמ הניא םישדקב הקילמש רמימל וניצמ ריפש ןכלו אלא שדח
הברדאו םישדק לש ףוע תקילמב תלסופ הניא הסרדש הרות הרמאש ומכד
כ ךכב התוצמ " כ ש המ ןניעבש הרות הרמא תקרפמה תריבש הז תמחמ איה
תקרפמהש איה הטיחשה ינמיס ללכמ .
שה תיגוסמ הזל היאר איבהל הארנו " חכ ףד ןילוחד ס . ברד אהב
סש הבהא רב אדא " הנק אלו טשו אוה ףועב דחא ל מגה ךירפו ' ת " דציכ ש
וא טשול עיגמש דע רשב בור אלב תקרפמו הרדש ךתוח ףועה תאטח ןיקלומ
וא םינש הלועבו ומע רשב בורו דחא ןמיס ךתוח הנקל וא טשול עיגה הנקל
שה קיסמ הז לעו םינש בור " תקרפמו הרדש אכיאד םתה ינאש אמלד ס , ןייעו
ןילוח תריחנבו םישדק תקילמב תקרפמה תריבש ןידב

4
ח יולה תיבב " ב ט ןמיס " םגש חיכוהל בתכש ז ברל סד הבהא רב אדא " ל
טוחשל בוש ךירצ ןיא טשוה טחש םאו ףועב ללכ ינהמ אל הנקה תטיחשד
מ הנקה " תא ךתוחשכו ףועב ףא אוה הטיחש תרותב הנקה םגש אוה הדומ מ
לש לגרב וא דיב ךתוחש ימכ יוה אלו הטיחשה השעמב קסועכ בישח הנקה
םינמיסה ינש טחש םא ןכלו אוה הטיחש ללכב לכה אלא המהבה ךרדבו
חאו םדוקמ הנקה טחשנ ותטיחש " ןנירמא אלו הרשכ ותטיחש טשוה טחשנ כ
בשחנ אל ףועב הנקה תטיחשש ת הכבש אצמנו הטיחשה ללכמ " רבכ ג הפרטנ
ע הטיחשה םדוק " יספ י רמאקד אהמ ןכ חיכוהו תרגרגה תק ה מגה ' ברל ףאש
הנקה ןיא יאו תקרפמה תריבש םע הנקה תכיתח הקילמב ינהמ הבהא רב אדא
חינהו רשב בורו תקרפמה קר קלמש ומכ יוהש אצמנ ירה הטיחש תרות ללכב
ימלש םינמיסה ע אלא הלוספ ותקילמש ם " וה הנקהש כ ג א " תרות ללכב כ
תריבש םג אכיאד רחאמ טשוה תטיחש אלב יגס הקילמב ןכלו הטיחש
תקרפמהו הרדשה ידהב הנקה תכיתח ע " ש .
בהא רב אדא ברל ירהש תושקהל שי ןיידעש אלא טשו ןניעבד אה ה
שר שריפש ומכ וב היולת המהבה תויחש ינפמ אוה הנק אלו " הנקה תקילמו י
היל ליזא ןכלו תקרפמו הרדש םג אכיאד םושמ ףועה תאטחב ינהמ אתויח
שר שריפש ומכ הנקב ונייהד והד לכב " מ לבא י " הבהא רב אדא ברל ירה מ
דכו בלה ךותל ןיכס תביחת םע הנקה תטיחשב יגס אל יאדו הכבש ףא המו " ג
ג יאדו " אתויח ליזא ןניעבד אוה טושפ םעטהו אוהש לכב אתויח היל ליזא כ
ע " הזו אתויח ליזא אל הזבד ינהמ אל הנקה תטיחש וליאו אקוד הטיחש י
כס תביחת ףוריצב אתויח ליזאש הניא בלה תעירקש םולכ וניא בלב ןי ללכב
הטיחש רשכה , או " םע תקרפמהו הרדשה תריבש ףוריצ ינהמ ךיא השק כ
עש ףא ירהש הנקה תקילמ " מ אתויח ליזא תקרפמהו הרדשה תריבש י " ןיא מ
הטיחשה השעממ הז וה אניד םאו תכיתח ןניעב תקרפמה תריבשל ףסונש א
ברלו הטיחש לש ןמיס אוה ןניעבד ןמיסה ותוא ירה םישדק לש ףועב םג ןמיס
הנקה אלו טשוה אוה הטיחש לש ןמיסה הבהא רב אדא , עו " צ כ " ומכש ל
כ הבהא רב אדא ברל ףא הטיחשה השעממ אוה הנקה תטיחשש " תריבש כ
תקרפמו הרדש תכיתח אכיאד ןויכ ןכלו הטיחשה השעמ ללכב איה תקרפמה
ךיילב דוד הדוהי ברה

5
ג איהש " הנקה תקילמב היתויח היל ליזאד הזב יגס הטיחשה השעמ ללכמ כ ,
כע " שש חכומ פ יעבש םישדקב שדח ןיד הניא םישדק ןידב תקרפמה תריב
ןמיסה תכיתח םוקמב איה תקרפמה תריבש םישדקבש אלא תקרפמה תריבש
ג תקרפמהש ינפמ ונייהו " הטיחש לש ןמיסכ תבשחנ כ .
םדוק תקרפמה רבוששכ הקילמ ינהמ ךיא תושקהל שי ןיידעש אלא
םינמיסה תכיתח , ו הפרט השענ תקרפמה רבששכ דימ ירה חא רשכוי ךיא " כ
ע " ןמיסה תכיתח י , שרב ןייעו " כ ףד םש י : הד " מ זו ובתכב ןכ השקהש יכו " ל
הרשכה ךרד הזש רמימל אכיל הפרטו , לכל עגונב ןכ רמול ךירצ תמאבו
שמכ הטיחש השעמ " שר כ " זו םש י " שי טשווה בקנשמ ןיטחושה לכב ןכו ל
ןאכ ארשכתימ ותטיחש רמג יכו הפרט השעמ רועיש ההש אל םא הייהש ,
בשרב ןייעו " במ ףד םש א . זו בתכש " לבא ל יכה םושמ הב תיא אהימ תויח
וכו הטיחשה ךרד הזש רמימל אכיל תופרטו הקילמ םינמיס תקילמ איוה '
למ רשכהב קסעתמ רשבו תקרפמ ךתוח אוהשכ ימנ הקילמד תריבשו אוה הקי
כע הטיחשב םינמיס תכיתחכ הקילמב רשבו תקרפמ " ל .
יפל תושקהל ןיאו נה " ג תקרפמה תריבשש ל " השעממ תבשחנ כ
א הלוספ הטיחשכ תבשחנש המרגה ומכ איהש אלא הטיחשה " לש ףועב כ
ע רמוגו תקרפמה תריבש םע ליחתמשכ ןילוח " הלבנ יוהת םינמיסה תטיחש י
הפרט אלו , שר ובתכש הזש אתיל הז " בשרהו י " ןהב ןיא הקילמו הטיחשש א
הטיחש רשכה רמגנש םרט תופרט השעמ םושמ םעטמ והז הקילמ רשכה וא
ש " הרשכה ךרד הז " שמכ " שר כ " ש ינפמ וא י " הטיחשה ךרד הז " שמכ " כ
בשרה " ליחתמש לכ לבא ראוצה ןמ אקוד אוה טוחש אנמחר רמאש הז לבא א
הלבנ אלו הפרט יוה ריפש ןכלו הטיחש ךרד הז ןיא ףרועה ןמ .
מל םנמא ראוצה ןמ אוהש הטיחש השעמל עגונב הז לכ לבא " ןיא ד
ש ןיד אלא הטיחש ןינעל הכלה םוש הרות הנתנ אל הרותה ןמ ףועל הטיח
ע ףועה תא תימהל ךירצש דבל הריחנ " אוהש ןפוא הזיאב םינמיס תכיתח י
ס ןכלו " סותהל ל ' ג איה תקרפמהש רחאמש " לכ ןכל הטיחשה ינמיס ללכב כ
ןילוח תריחנבו םישדק תקילמב תקרפמה תריבש ןידב

6
דימ ףא אצי הריחנ השעממ וב השענש הריחנב רמאנ אלש רחאמש הפרט י
יהש ה ןמ א ךכב הריחנ ךרד ירה ףרועה ןמ אלו אקוד ראוצ .
ג תקרפמהש ונבתכש הזש הארנו " הטיחשה ינמיס ללכב כ אוה
ג חכומ " יבארה תעדמ כ " תאבומה ה רת תוא יכדרמב " שר ירבד שוריפב ב " י
זכ ףד ןילוח . הד " מ ייושל אלד שר שריפש ארטסיג ה " לכ ךותחי אלש י
יבארהו םיתשל תקרפמה " שר ירבדב שריפ ה " סש י " הכבד ל " רוסא ג , הזבו
םא ןל תפכיא המ הטיחש רשכה רמג רבכש רחאד םה םיהומת הרואכל וירבד
םיתשל תקרפמה תא םג ךתח , שמ ןייעו " טה כ " יסב הזב ז ' ס דכ " ב ק . םנמא
יבארה תעדב שרפל הארנ " סש ה " אל ןנשי תמאבשו הטיחשה ילוספמ והזש ל
המ שמחש אלא הטיחש תוכלה שש אלא הטיחש תוכלה שמח הכלה ןה ן
יניסמ השמל , שר שריפש ומכ ארקד אטשפמ ןניברמש הסרד ןללכבו " ףד םש י
זכ . , דחוימ דומילמ האב ארטסיג הייושל אלשד הכלהה וליאו . םינכ םאו ונא
שמחה ומכ הטיחשה ילוספמ אוה ארטסיג הייושל אלד אניד יאהש הזב
ע הטיחש תוכלה " הטיחשה ינמיס ללכב אוה תקרפמהש םושמ אוה כ אלא
ומכ איה הלבנ ללכב םיתשל תקרפמה תכיתחש דמלל השרדה האבש ש תמאב
השעמ יוהו הטיחש םוקמב אלש ןמיסה תטיחש איהש המרגה ןינעל אוה ןידה
טועימב הייהש ומכ יוה הטיחש רשכה רחא המרגהה השענ םא ףאו הלבנ
םא ףאו םינמיסה לכ תטיחש רחא ףא הלבנ יוה תקרפמה תריבשש אלא ארתב
המרגה הזגה והזש הלבנ הניא ארתב טועימב " ארטסיג הייושל אלש כ
ע הטיחשה השעמ רומגי אלש רוסאל אב קוספהש " תקרפמה תריבש י .
כע בשיל םוקמ שי הזבו " יכדרמה איבהש אתפסותה ירבד קחודב פ
אתפסותבש ךכל ןיוכתנ םא תחא תבב שארה תא ךתחו טחוש היה אינת
הרשכ ותטיחש ואל יאו הלוספ ותטיחש , אניד יאה אתפסותה יפלש ירה
מ לבא הטיחשב לוספ אוה ארטסיג הייושל אלשד " םא קר הלוספ ותטיחש מ
ךכל ןיוכתנ , ע אלא המהבה תא תימהל אלש אוה רוסיאה םאש אוה המיתו " י
ע אלש התמוהש לכו הטיחש " טה שריפש ומכ איה הלבנ הטיחש י " תעדב ז
יבארה " ךכל ןיוכתנ אל וא ןכל ןיוכתנ םא יל המ ה , נה יפל םנמא " שרפל שי ל
ךיילב דוד הדוהי ברה

7
ס אתפסותהש " כע הב שי הטיחשש ל " פ ומכ תחבזוד ארקמ תימויק הוצמ
סש " במרהל ל " מק הוצמ תוצמה רפסב ם " להבו ו ' הטיחש פ " א לה ' א ' הזלו
ס " השועש המב ןל תפכיא אל בוש הטיחשה השעמ רמגנש לכש אתפסותהל ל
ארטסיג תושעל ןיוכתמשכ לבא הטיחשה השעממ וניאש השעמ ומכ יוה
או ךפיהל הנוכ ומכ יוהו הרותה תוצמ םייקל אלש ןיוכתמש " כע ראשנ כ " פ
חובז וניא רוסיאב , טקנ אלו הלוספ ותטיחש ןושל טקנ תמאב אתפסותבו
נה יפלו הלבנ ותטיחש ןושל " ס אתפסותהש שרפל שי ל " הלבנ הניא תמאבש ל
חובז וניא רוסיא דצמ הלוספ אלא , יש תקרפמה םא קר ךייש הז לכו י איה תכ
ב הרמוגשכ ןכל הטיחש השעמל הנוכ רוסיא הב ךייש הרותה תוצמ יפכ אלש
ותנוכש רמול ךייש אל הטיחש השעמל ללכ תוכייש הל ןיא יא לבא חובז וניא
תחבזו תוצמ םויקב ךפיהל הנוכ יוה ארטסיג תושעל .
שר תעד ראבל םג הזב ונחורהו " סותה לע קלוחש המב י ' סו " ל
צוהל ינהמ אל הריחנש ע אבש הפרט רוסיא ידימ אי " ונייהו תקרפמה תריבש י
שרש שרפל שיש " ס י " שריפש ומכ אוה רוסיא ארטסיג הייושל אלשד ל
יבארה " סו וירבדב ה " מלש ל " ורמאנ אל הרותה ןמ ףועל הטיחש ןיא ד םוש וב
סו ארטסיג הייושל אלש רוסיא וב רמאנ אל םגו הטיחש ילוספ " הזש ל
מכ איה תקרפמהש ו מיסהמ דחא דחאכ יוהש ףא הטיחש ןיד רמאנ םהבש םינ
מ ןילוח ןינעל ןהו םישדק ןינעל ןה םינמיסהמ " הזל הזמ הנוש רבדה םעט מ ,
םישדקבש הז ןכלו וילע ןמיס תרות הטיחש םושמ וב שיש לכש ונייהו
םישדקב הטיחשכ ונידש הקילמ בויחמ אוה עבונ הילע ןמיס תרות תקרפמה
תקילמו חש ומכ איה תקרפמו הרדש תטי ה םינמיס , שרפל שי ןילוחב לבא
שרש " ס י " הבש הטיחש בויח םושמ וניא ןמיסכ תבשחנ תקרפמהש הזש ל
םעטמ אוה ןמיסכ תבשחנש הז הברדא אלא ללכ הטיחש תרות הב ןיא ירהש
הז רוסיאבו הטיחשה ןפואב רוסיא אוהש ארטסיג הייושל אלש הכלהה
הטיחשה ינמיסמ דחאכ הניד תקרפמהש שדחתנ , ןכלו מל " ףועל הטיחש ןיא ד
אצמנ ירהו הטיחש תוכלהמ הכלה םוש ףועב רמאנ אלש אצמנ הרותה ןמ
הריבש רוסיא הב רמאנש איה הטיחש ללכב תקרפמהש הרות השדיח אלש
רחאמו הטיחש ינמיסל עגונב המרגה רוסיא רמאנש ומכ הרמאנ אל ףועבש
ןילוח תריחנבו םישדק תקילמב תקרפמה תריבש ןידב

8
הריחנ ןינעל ףא םינמיסה ללכב הניא תקרפמל עגונב הכלה םוש םא ןכלו
השענ רבכ םינמיסה תא ךתחש םדוק ףרועה דצמ ףוע לש תקרפמה רבש
ידימ איצוהל ידכב הריחנהב ןיא ןכלו הריחנה השעמ ליחתהש םדוק הפרט
הריחנ תמחמ האב אלש הפרט .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->