HPJB /PENTADBIRAN/10

ARAHAN MEMBUAT KERJA LEBIH MASA DI UNIT / WAD ______________ PADA BULAN ________________
Tarikh : _________________

Daripada

:

____________________________________ ________________________________________________

Arahan Kepada : 1.

: 2._____________________________________ : 3._____________________________________ : 4. _____________________________________ : 5. _____________________________________

KERJA TAMBAHAN DI LUAR WAKTU PEJABAT
Adalah dengan hormatnya, tuan / puan dikehendaki menjalankan kerja-kerja tambahan di luar waktu bertugas. Di samping itu, tuan/puan diarah untuk mengisi maklumat di borang ELM selengkapnya. 2. Tuan / Puan dikehendaki mematuhi peratura-peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke masa dalam mengemukakan tuntutan elaun kerja lebih masa. Dokumen yang lengkap hendaklah dihantar ke Unit Kewangan sebelum 07 haribulan pada bulan berikutnya. Tuntutan yang lewat hendaklah menyatakan sebab kelewatan. Ketua jabatan berhak menolak untuk tidak membuat bayaran bagi tuntutan yang lewat tanpa alasan yang munasabah. Sekian, terima kasih.

………………………………………………….. (Cop Nama & Jawatan Ketua Bahagian)