P. 1
Chieu tim - Dan Tho

Chieu tim - Dan Tho

|Views: 1|Likes:
Published by api-19962283

More info:

Published by: api-19962283 on Dec 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

======================= &

b
3
4
Chieàu tím.
Ó
Töø
Chieàu
ˆ _«
«
«
« ˆ «
«
«
«
.
ñaáy
tím chieàu
ñaøn
ˆ«
«
«
«
j
nhôù
nhôù
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
thanh
thöông
Ñinh Huøng - Ñan Thoï.
ˆ ˆ «
«
«
«
.
aâm
ai
Chuøng
Ngöôøi
ˆ«
«
«
«
j
em
daây
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
toùc

ˆ
ll ll ll ll
========================= &
b
ˆ _«
«
«
«
.
daøi
caàm
Saàu
Ngöôøi
ˆ«
«
«
«
j
treân
xa
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
vaéng
phím
ˆ
ˆ«
«
«
«
.
ñaøn
roài
Tình
Chieàu
ˆ«
«
«
«
j
vöông
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
sang

khoâng
em
ˆ«
«
«
«
.
ôi
gian Maây
Thöông
ˆ«
«
«
«
j
bay
ai
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
quan
hoa
ˆ #˙ «
«
«
«
rôi
san
laù
coù
œ»
»
»
» ll ll ll ll
========================= &
b
˙«
«
«
«
.
rôi
hay
ˆ«
«
«
«
Œ
ˆ _«
«
«
«
Ngöôøi
Ñaøn
ˆ«
«
«
«
.
nhôù
aáy loøng
töøng
ˆ«
«
«
«
j
höôùng
caùnh
«
«
«
«
«
«
«
««
ˆ
hoa
ˆ
traêng
ˆ«
«
«
«
.
bay
sao
Vaàng
Hoàn
ˆ«
«
«
«
j
traêng
say
«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ
ˆ
chieán
vieãn
ˆ _«
«
«
«
.
hoaøi
baøo Tìm
Maàu
ˆ«
«
«
«
j
trong
xanh
«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ
ˆ
tieáng
toùc
ll ll ll ll ll
========================= &
b
ˆ«
«
«
«
.
theà
ñaøn Muøi
Doøng
ˆ«
«
«
«
j
höông
soâng
«
«
«
«
«
«
«
«
ˆ
troâi
chöa

˙«
«
«
«
phai
ñi

Luùc
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
giao
ˆ
chia
˙«
«
«
«
hoaøn
tay
ngöôøi
coøn
nœ»
»
»
»
»
»
»
nhôù
œ
nhôù
˙»
»
»
»
.
chaêng
chaêng
œ»
»
»
»
Œ
œ»
»
»
»
Maây
Ai
ll ll ll ll ll
========================= &
b
œ»
»
»
»
.
nhôù
gioù boán
maét
œ»
»
»
»
J
phöông
xanh
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
«
naêm
ˆ
giaêng
ˆ«
«
«
«
.
naøo
haøng
Chieàu
Muøa
ˆ«
«
«
«
j
thu
thu
«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ
soi
theâu
ˆ
œ»
»
»
»
.
aùo
boùng
Neùt
Naéng
ˆ«
«
«
«
j
hoa
chöa
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
ˆ

phai
ˆ _«
«
«
«
.
vaøng
maàu
Vaø
Keà
ˆ«
«
«
«
j
em
hai
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
vôùi
maùi
ˆ
ll ll ll ll
========================= &
b
˙«
«
«
«
ñaàu
chaøng
Nhìn
Keà
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
vai
maây
ˆ
˙»
»
»
»
aùo
tím nhôù
phaán
ˆ«
«
«
«
˙«
«
«
«
.
höông
nhau
ˆ«
«
«
«
Œ
ˆ _«
«
«
«
Chieàu
Chieàu
ˆ«
«
«
«
.
hôõi
tím chieàu
ñaøn
ˆ«
«
«
«
j
nhôù
nhôù
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
mong
thöông
ˆ
ll ll ll ll ll
========================= &
b
ˆ«
«
«
«
.
ai
nhau Tình
Coøn
ˆ«
«
«
«
j
thöông
thöông
«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ
ˆ
baéc
nhôù
ˆ _«
«
«
«
.
caàu
hoaøi
Ngöôøi
Ñaøn
ˆ«
«
«
«
j
ñi
ôi
ˆ«
«
«
««
«
«
«
«
höôùng
nhaén
ˆ
ˆ«
«
«
«
.
naøo
duøm
Tìm
Ngöôøi
ˆ«
«
«
«
j
trong
ñi
ˆ«
«
«
«
«
«
«
«
phöông

chieâm
ll ll ll
========================= &
b
˙«
«
«
«
nao
bao Toùc
Neáp
ˆ«
«
«
«
«
«
«
««
bay
chinh
ˆ
£
«
«
«
«
«
«
«
««
«
«
«
«
ˆ _
n ˆ
_ ˆ _
daøi
baøo
ˆ«
«
«
«
.
bieác
gioù vieãn
aùnh
ˆ«
«
«
«
j
˙«
«
«
«
.
khôi.
sao.
ˆ«
«
«
«
Œ Œ
ll ll ll ””

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->