SASARAN KERJA TAHUNAN YANG DITETAPKAN TAHUN 2009 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U32 Penetapan Sasaran Kerja darisegi

kuantiti,kos atau masa berdasarkan tugas utama yang disenaraikan Senarai Tugas Kos/Kuantiti Standard (piawaian) Jadual Perlaksan aan

1.PENGURUSAN DAN PENYELIAAN RAWATAN RAWATAN PESAKIT DIWAD 48 pesakit 13 anggota A. Merancang aktiviti perawatan asas dan perawatan psikiatri B. Merancang proses kejururawatan kepada semua pesakit C. Mempastikan semua peralatan dan keperluan wad mencukupi dan berfungsi D. Merancang tugas anggota mengikut keperluan perawatan E. Mempastikan segala perawatan dilaksanakan dengan baik F. Menyelia anggota dalam melaksanakan dengan baik G. Mempastikan cara pemberian ubat yang betul kepada pesakit H. Mempastikan keberkesanan perawatan terhadap semua pesakit I. Mempastikan kebersihan diri 48 pesakit Mengikut piawaian KKM Mengikut piawaian KKM Mencukupi untuk menjalankan tugas dan memerlukan Pesakit mendapat layanan yang baik/sempurna Pesakit mendapat layanan yang baik/sempurna Pesakit mendapat layanan yang baik/sempurna Mengikut piawaian KKM Mengikut piawaian KKM Anggota 1 Setiap hari

Setiap hari

Untuk pesakit

Setiap hari

Semua kategori anggota Semua kategori anggota Semua kategori anggota Anggota paramedic Anggota paramedic Semua

Setiap hari

Setiap hari

Setiap shif

Setiap shif

Setiap shif

pesakit dibawah jagaan dijaga sentiasa J. Mempastikan kebersihan diri pesakit dibawah jagaan dijaga sentiasa

kategori anggota Semua kategori anggota Semua kategori anggota

paramedik

Setiap shif

Semua pesakit

Setiap shif

K. Mempastikan semua perawatan dilaksanakan dengan betul

Mengikut kategori anggota

Setiap shif

2.MERANCANG DAN MENGATUR PROGRAM PEMULIHAN PESAKIT Semua kategori anggota/pes akit Semua pesakit

Mengikut jadual yang dirancang Mengikut jadual yang dirancang Lebih ramai pesakit ambil bahagian dalam setiap aktibiti Berkenalan mesra dengan secara sopan Supaya pesakit dapat menyesuaikan kerja-kerja tersebut

Setiaf shif

Setiap shif

A.Menyediakan program pemulihan dan rekreasi B.Mempastikan penglibatan pesakit didalam aktiviti yang dirancang

Tiap bulan dan bilabila masa Bila diadakan

Semua kategori anggota

C.Mempastikan lebih ramai pesakit Melibatkan diri dalam aktibiti pemulihan Yang diadakan

Tiap hari Semua pesakit

D.Menyediakan aktibiti intergreasi diantara Pesakit lelaki dan pesakit perempuan

Semua pesakit

Setiap shif

Setiap shif cukup staf untuk bertugas

Setiap shif

Setiap 2

E.Mempastikan aktibiti kebun/memasak Beroperasi

Semua kategori anggota Semua kategori anggota

Setiap anggota bertanggungjaw ab keatas aktibiti yang diamanahkan Anggota berasa sentiasa terjamin Untuk meningkatkan prestasi kerja yang diamanahkan Setiap tugasan dapat dilaksanakan dengan baik Semua hartabenda berada dalam keadaan baik dan selamat

masa Setiap masa 2 bulan sekali Setiap masa

3.PENTADBIRAN DAN PENYELIAAN WAD

A.Menyediakan jadual tugas kepada semua Kakitangan

Semua kategori anggota Semua kategori anggota Semua kategori anggota Semua kategori anggota Semua harta benda kerajaan

Setiap masa

B.Membahagikan tugas aktibiti dan pemulihan kepada semua anggota

C.Menjaga disiplin anggota D.Menjaga kebajikan anggota E.Mengadakan mesyuarat bersama anggota

Berjadual

Berjadual

F.Mempastikan semua anggota mengikut arahan dan peraturan kerja yang ditetapkan G.Bertanggungjawab keatas semua harta benda kerajaan

Semua kategori anggota

Semua kategori anggota Semua

Melengkapkan setiap anggota ilmu yang berkaitan dengan tugas Lengkapkan ilmu untuk meningkatkan prestasi kerja Meningkatkan mutu kerja Meningkatkan

Dari masa kesemasa Mengikut giliran

Dari masa kesemasa

3

kategori anggota Semua kategori anggota 4.PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK ANGGOTA DAN PESAKIT PPPU32 A.Merancang dan member ceramah kepada semua anggota berkaitan bidang tugas

ilmu pengtahuan

Mengikut giliran

Mengikut giliran Untuk disampaikan kepada semua anggota Mempastikan ada petugas sepanjang shif bahagian lelaki Mempastikan ada petugas sepanjang shif bahagian lelaki

Mengikut giliran

PPPU32

Sebulan sekali Jika perlu Mengikut giliran

PPPU32

B.Memilih dan menggalakan anggota menghadiri kursus dalam dan luar hospital

PPPU32

Mempastikan ada petugas sepanjang shif bahagian lelaki

C.Memberi nasihat tunjuk ajar dan kaunseling kepada anggota

PPPU32 PPPU32

Untuk pengtahuan dan statistik pihak jabatan Menjaga kualiti makanan pesakit

D.Mengadakan pembelajaran kesihatan kepada anggota dan pesakit berterusan

PPPU32

5.PENINGKATAN KERJAYA DAN LAIN-LAIN TUGASAN

4

A.Menghadiri mesyuarat dengan pihak atasan dan unit lain

B.Bertugas dibilik operasi Penolong Pegawai Perubatan pagi, petang dan malam kerana Tugas atas panggilan C.Bertugas di Bilik Daftar Masuk sebelah pagi sahaja untuk melihat dan merawat pesakit l luar terdiri kakitangan dan keluarga mereka.

D.Menyediakan lapuran tahunan aktibiti pesakit, aktibiti wad, prestasi anggota dibawah jagaan, kewangan anggaran perbelanjaan.

F.Membuat indent bulanan G.Membuat pelupusan barangbarang H.Memeriksa diet di dapor.

5

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful