o: " : n:::: c:n: n::: n:o: n: c:n

::
www.swdaI.com 1
nY·Y nìo>
w¬ " i ¬ìnv n· q¬ o·nit n>on ·
n:·: nio5: u¬s - nY·Y nìo>Y n·ìwvn n·Yo n·x·xn jn n¬ius .
w¬ " i ¬ìnv t> q¬ niw n>on ·
n:·: nio5: - nìY·YY ¬nì·nn nìo> , a··n·J x:! .
w¬ " i ¬ìnv n q¬ nìn:n n>on ·
n " ¬ a ' n:·: nio5 oiwn n¬·ra ¬nx x¬·r - Yi ìi no>n· xnw nY· u¬s on¬5ri inix on·x¬i ¬nxJw n·x·xn ¬ius!
nixn nvwa x:w o·x:5n nJnJ xxnJi n:·: nio5: .
i ¬ìnv n> q¬ niw n>on nìsoìn
n:·: nio5 oiwn n¬·ra - w! xnno upJ!n " v¬p· xnw xnvu upJ x:i xnvu ·xn o ·µ¬ vnwn " ¬oìs¬ jìvnw ·i¬> Y
si nY·Y nìo> ' nY>nn ) ¬ nìn:n ' xn (. >ì si vnwn j " nì>¬i¬ i ) ¬ ' ¬· (: nY·Yi n·x·x nw¬s o·¬nìx ì·n xY xi¬vni ¬nx¬
j·x! in:i5 i!in! vnwn jJ·n··on jJ·:nnn! ji·5i jJ·:nnn ·nJ jJx j·:·nnn inJ·x! ji·5 ··ax ¬nx :x¬w· ·Ja :x ¬a! j·:·nnn x:x
n:·:a n·x·x nixn n¬ o¬nv i¬ì n¬ìn· i¬ì n·x·xn jn nì¬ìos o·w: q>Yì n·n·i ·w:·x¬ xnìt¬sY xnY>n ·n¬ ìì n:5nna ) ! '
an (. n5io! xnp p¬sai ) ! ' x· . owi ( ìn··nìì> jY xn··µ xY xn¬x jntn xYw nwv nìxn x·ìn¬ ·¬io¬ oìwn onw vnwn xn!
j·wi!p! xnp p¬sai o·¬nxn x:i j·wiv i·n xpii! ) ! ' a: (: x·xi n5io a:i:i ¬siw xn¬a jnrnw nwv nixn jJa¬ iJn n· .
i ¬ìnv n q¬ nìn:n n>on nìsoìn
n:·: nio5 oiwn - ¬ " ·s n ' s xn·x¬> ¬µ·v j>¬ ' j·µ·Y¬n nni ) n> q¬ niw (: w· q> qìnn nY·Y nìo> oìwn ¬ìio ìn:·xì
¬> n>Yn¬ jx>n n·>ìnY ' x·n n·x·x jnt ìxY nY·Y¬ jìvnw s jJ·¬nx !ivi ' j·p·:!n nna ) r5 q! (. ··inx: ·: nn: na no5n ¬wx
¬5 iJ··ni xnio nio5 " wnn n:va nia¬: n·: ·npin jivnw ·a¬! jJa¬:! w wn ono xnYx " ¬> o " w sa !ivi xnx ' a ' ni5¬a! ) q!
!· (: jJ·¬nx nY·Yi n·x·x nw¬s xi¬vni o·¬nìx ì·n xYw ] n:v ¬nx qoi· a¬i [ xnvnw ·xn x·:vn nn5 ·n: xn··¬i onoì
s " o·nit¬ µ ) n· q¬ (: ¬> ' ·µìn jìvnw a¬i jnp: n·n·a ·wJ·x! xnir¬s: xn:5n ·n¬! n!in· ) an q! (. sai " n5io! p ) x· q! (. ¬ " ·
sai j5 nwiv n·n !a: " ni5¬a! p ) a· q! (. ¬ ¬nx ' i5i nw¬s n5noJ nn: nn¬p ja vwin· ' iri n:·:a j·a oi·a j·a naniJ irw ¬ni:
oi·a x:x naniJ nJ·x ¬ìxì " vx n " ·sx i··n oì· nìo>¬ x ' o>ì nY·Yi ·sx ¬ìos nY·Y nì ' xn¬x jnt ¬·sw ·¬µ·n oìµn Y>n oì·i
wìiYnn i··nY o¬ìx oì·nw xn¬x jntn xYw nwv nìxn x·n ìt·x j:·o¬x xnsoìniì j·w쬵¬ ·nYw쬷i ìn·n n!·ax jia5
npvni jpn ni:·wi n·x·xì n·x·xn jn o·w:n nx ¬oìs jìvnw ·i¬ì n x·nw ·: o·!in onx ·x jivnw ·a¬ on: ¬nx nwv nix
xn¬a jnrnw ¬ìos nY·Y nìo> ·¬nw ¬ ¬nx ' x·Jn ·nJ ·¬soai na··n n:·::i oi·: n!ni·nn n·:u nn·n oxw jJa¬! xnvu x:·x
a n:va qx ·Jx vniw on·!aa ·sJ5 :v ' i5i ' n vnwna n:·: nio5 qx ·Jx vniw " n·:u nn·n oxi n:·:a x:i oi·a inix on·x¬i :
a na··n n:·:i oi·: n!ni·n xi n·x·x " v .
in¬ " x µ¬s n·x·x nì>Yn o
r n5:n
jnws ·uin :w !a:a ja:n j·wiv x:x n:5n na j·:·un j·x jnws :w nio5 , n¬·ra x:x rJuvwn ·Jsn n·n!J n·x·xnw ·Jsn x:
on·¬a!n n·x·x iì·n jnt n:·xw nY·Yi ni no>n· xnw nwv nixn ow j·xw nva nwvn x: :v ¬aiv xxnJi , ·xn niìnw t n·x
n··x¬ nvwi ìnìx on·x¬ì ¬nx:w nY·Yi xYì oì·i , vx n·x·xa a··n xnioi " inix j·xi¬ o·¬nx nxi¬ iJ·xw s .
t n>Yn x µ¬s n·x·x nì>Yn nì·:ìn··n nìnxn
] r [ no·w>ì ¬s ìt " w¬> xY¬ì · " nY·Yi qx i··n oì· nìo> Yix oì·i qx ¬ìos xìnw nY·YY ¬nì·nw nY·Y nìo> w¬·sw · j5i
¬ x " ax·¬ w¬·s j5i o " ri an5i x " jn: w·w o·J·!o: win: w· a··n oi·a n:·: nio5 :ax n:·:a oi· nio5 n:·: nio5 iJw¬·sw ¬nxi :
! ' ·¬sn in·:x iJ·a¬w ·nvnwi n·x·xa j·a··n j5: ¬paa jna j·o5nni nisJ5 " v n·x·x jn: nwiv n·n w " · jn·o ¬iua j··vi 5 " nv! n
x¬n " w :
Y nì:oµ nì>Yn x¬ " w ) nìn:n ( x jn·o n·x·x nì>Yn
... ¬ìx n·n " o·xY> oìwn ìi j·x oì·Y ¬nì·nn nìo> Yix nY·YY ¬nì·nn nìo> ì:··n nY·Y nìo>Y o¬s x>n ¬nxµ¬ xn n ] ìY·sx
nY·Yi ìwiìY ox [ n:5nn p¬sa ¬nx!n nr p!p!i ) a n q! ( x " o·x:5 oiwn ia j·x n:5n :xinw ¬nx nJnn a¬ ¬nx x¬·r ¬
i:·sxi n¬ius n·:ua . ¬ p!p!i n:uin: :·una ·¬··n n¬ius n·:u ·xn! p·oni " r n " ·sx ¬nxp x:i i:·sxi ¬nxp! xnn : ' ·i x:a " i
o·x:5 oiwn na j·x n:5n! jJ·vinwx: q·¬ux·x n¬ius n·:u x:a! vnwn . ... o·xY> oìwn ni j·x¬ j:·vìnwxY xnx ·n: x>nì
·sx ' vxì nY·Yi " xY¬ ·xìn n·x·x jnt ìxY¬ x ·sxì YY> o·xY> oìwn ìi j·xì n·x·xi o·xY> iìn>n ¬·nn ·¬n ' nY·Yi ìwiìYY j>ì
¬nxµ¬ xnn vnwn ) x n q¬ nìn:n ( nY·Yi ìi no>n· xnw n¬·tx ¬nxµ xYì nY·Y nìo> oìwn n¬·tx n·x·xi j·¬o ·ix j5i
n:5nn p¬sa ¬nx ) a !n q! ( w5 n·x¬J! oiwn q:·xi o·w:wn n·x·xa na··n n:ixw n·:u! vx o·x:5 na ·¬nwni i: " n¬ius! a
n·:un :va :xx n¬nin! ji·5 i:xx xn··¬ix!n . n·x·xa na··n n:·:i oi·: n!ni·n nn·n ox x·Jn ·¬soai . ·i¬ onn x·:n ¬ìvì
nYvi ni no>nnw o·nvs xYx n·x·xn jn nwx nìo> o·n>n ìYoi ¬ìn·i ¬nìx xii ji n¬ìn· . n·x·xi o·xY>¬ nx¬: q>Y·n
·Yoi ·¬w sxì nY·Yi j·i oì·i j·i nwxY j·i w·xY j·i w·x Yw n " ¬ìos nY·Y nìo>¬ jì·> xn¬x jntnw nwv nìxn i·wn n .
oì·i ¬v i··n·n xYì ·¬w nY·Yi µos: ox ·n: oì· Yw n·Yo¬ ¬ìvì ) o " oi·n !v x .( ·¬¬nx ·¬no ··ì:·w ·¬n ·:n¬ ·Y nx¬:
o: " : n:::: c:n: n::: n:o: n: c:n::
www.swdaI.com 2
q¬iY i··n oì· nìo> nY·Yi qovnn xnµ x·ì:wY¬ ¬ius n:·: nio5! oiwn x:x xn¬a jnrnw nwv nixn ·in! n5wn x:!n
n:·:a qx a··n oi· nio5 xn vnwn xY¬ nY·Yi µos: oxw ¬nxµ¬n nY·Yi ì·Yv j·>¬in j·x oì· nìo>¬ vnwn x·ì:·w q¬·xYì
oì·n ¬v n:µnY i··n·n . w n·:ua quvnn ¬ia·x n·:w j·n·5wnw5 o·¬is5n oi· ·Js: rJ5wxa ·n·x¬i n5¬ann ¬usn: ·!5 ¬nx :
n:ixw n·:u oiwn . n·:ua in: xpson! oiwn . i:w iJ·xw ] x " i:w xinw : [ x: ix q¬a: q·¬x ox . ·>·n ·> xnµ x·ì:·w> ·Y nx¬:ì
·sx ¬ìos nY·Y nìo>¬ ' ·sx i··n oì· nìo> ·n: ·>n oì·i ' >ì nY·Yi " ix·¬w nìxnn ¬soi > " o·¬ìs>n oì· Y·Yi q¬in n·n x
ovnn n·nw> ìn·Yoi q . si ·nYw쬷i vnwn j>ì " ¬ onY ¬nx ¬nxµ¬ j·w쬷µ¬ µ " nwv nìxn x·nw ·Y o·¬ìn onx ·x w
tn¬ xnvo ·Yn xnYx n·x·xn jn ¬ìos nY·Y nìo> ·¬nw xn¬x jntnw " xnYx nY·Y nìo>i x ) o " vnwn x ( i··n oì· nìo> xn
nY·Yi qx :
n· jn·o o··n n¬ìx qoì· n·i
... ì·:ìn··n nìnxni in> n ) s " t nìx x ( w¬w " in¬n ·¬i¬> w¬·s · " x¬ j>ì on ì:·i¬> w¬·s jìwnw ì:·i¬ì o " o ) oYwn o·x¬·
·o ' xn .( in¬n> j:·oµ: n>Yn j·:vYì " w¬¬ j>w Y>ì xìn µniìn i¬¬ o " YµnY nì>¬i µso¬ ¬ìvì n·nì> n·Y x¬·io · :
n· jn·o o··n n¬ìx qì¬v jnYìw
x q·vo
xìn n·x·x jnt ìxY nY·Y , ·vnx! inix on·x¬in u ) iu ¬a!na , u: ) ( x ( > x < in¬nY " o , xìn ìY·sx ¬ìos nY·Yi wiìYw nn Y>
oì·Y ¬nì·n , i··n oì·i wiìYw nnì , nY·YY ¬nì·n ìY·sx . x > a < x¬nYì " w , nY·YY ¬nì·nn nìo> , ¬ìos , oì·i ìwiìY ìY·sx ,
nY·Yì oì·Y ¬nì·nn nìo>ì , i··n , nY·Yi ìwiìY ìY·sx . nan : nì>¬i µsoì ) i ( YµnY . v " xìnì oì·i wiìYw> xYx ì·Yv q¬iY j·x > > x < ¬nì·n ) x (
x " oì·Y > ) ·Jin··n ninan .( ¬nxi ) ! ] ( a [ n·a¬v n:sn , vx " xin oi· j··!vw s , i·:v q¬a: j·x ) x¬nn ·pos " ·o · ' 5p " x ) .( n ( a ] ! [ o·¬is5 oi· :·:ai ) i ( quvn· ) r (
i·:v q¬a·i oi· !iva ) awn " y .(
n¬ì¬i n:wn o n· jn·o " x µ
) x ( an¬n: " i5i o ' - ni " ¬nin n ] x [ ¬: nxx: " n·u·w5ni !aan ·iJ onw ·iwn ·in x:i n·x·xn ov n·:ua naw :·:a n :
) a ( :pn: - n>¬i j·:vY xµì¬ ì:··n ] i [ oìwn nY·Yi oì· Yw nìo> j>ì n·x·x xYi oì·i nY·Y Yw nìo> wìiYY ¬ìox Yix
µso . ni " wn! nx¬J n " ·:u wai:n y x n:·:a n " ¬a5nw jnprn :v qino: :5iJ ·x!ia nr jia5a! n·x·xn pi!a: x :
) a ( a " oi·: 5 - ·s ' ìY·sxì oì·Y ox ] x [ nY·YY ¬nì·n ox 5i " !a: oi·: w :
nìs:> wnn
in¬ " x µ¬s n·x·x nì>Yn o
a n5:n
wYw nYvi i xYì vi¬x nYvi qnìo> nìs:> vi¬x Yv , wnn nYvi xYì vi¬x nYvi j> ox , ni no>n ¬wx ¬nìY ¬ìnYn
nt Yv ¬nì· ìx wnn nYvi ìY·sx , w·w ·:sn nìs:> vi¬x ·Yvi j:·x jn·nwì wYw nYvi ¬oìsì wnn nYvi i··nn ·:x nnYì
vi¬x wnnn YY>i , jnìxn ìtn ìt nìµnì¬nn o·s:> vi¬xY xYx nwìv ì:·x ww ìx wnn nYviY n·x·x nwìv xìnw> q>·sY
¬iYi wwn ìx wnnn , ¬nx:w qnìo> nìs:> vi¬x Yv .
x n>Yn x µ¬s n·x·x nì>Yn nì·:ìn··n nìnxn
] a [ siì nY>nn¬ xn··¬i> " o·nit¬ i a n:va uvnn! ' n n:va na¬ni ' n nYvi ovnn¬ o·nit¬ x·nn> xY¬ì ' x nYviì ' ¬wxì
nìsoìnn ìµos j>ì xnìo nìo>Y o¬s n·Y ·vi·n ni no>n o j>ì " n :·nnnn n:ira ·:aan !o· j5i uv·n x: ix¬pJ nixn ww
a n:va x:x ' . i·nisJ5n !nx qnn wi¬·s n·n·:a: n·¬xa! jxn ·xn ·!·x a¬! n·¬a nww a¬ ¬nx! ynipn ·n:·wa vnwn j5i
n oi:5 x:i !av x: n·x·xn i¬uis: " n n:va n··iiw u ' n·x·xn jn nra nnix ¬us x: oi:5 x:i !av x: wi¬·s . x¬ Yix " µos o
i ox ¬os¬ x·nn> n nYv ' n·x·x na :·un: ·!5 q5 in·:u nwvw wi¬·s n·n·:a: n·¬xa! jxn ·xn qsn: w¬sn nww a¬! x·nni
n x·n n¬iusi oi:5 x:i !av x: " n n:va n··iw u ' . ¬p·v nr qx o·¬nx o·wi¬·s w·i an5i x nYvi in>ì µos nnnw ì:·i¬ì ' ¬ " n
n nYvi n¬ìos ' si " o·nit¬ i ·a·:s! xn··¬a ·n¬n ·n··n n n:va n·:u nanx ¬a x!x a¬ ¬nxi a··nn x!ni ¬uis x!n ' x " a
s jJa¬:! wi¬·s u ¬:i n¬i ' ¬5 xn5:·n n: p·oni a··n :xvnw· " v · " 5 . w¬ Yix " n nYviY x:nn¬ n··i¬ ·> j:i¬Y¬ onn w¬·s · '
¬Y Y·onY ' nìs:> vi¬xY n·x·x nìxn¬ n·w·nn q:>Y Y·onY xYì n··i¬ n·nìs:> ¬ì ' x ¬nx¬ Yxvnw· ¬ jnvi¬ ' ·> nìxn
n nYvi x:nn¬ n··i¬ ' x·n nws: ·sxi nìxn nnx Y> xn¬ n··i¬ ìnYì>Y Y·onY ·n: v " 5 :
· jn·o o··n n¬ìx qì¬v jnYìw
x q·vo
n·:u ) x ( > x < ! n: j·xw ' nisJ5 , ) a ( n¬ius . ¬n ¬nì· nY w· ,' ) x ( x ] x [ nì·x·x vi¬x nY nwìvì ni··n ) ¬ ( n·s:> vi¬xi i
) n ( > i < nn ¬nì· ìtn ìt nìµnì¬ .
o · jn·o n¬ì¬i n:wn " x µ
) a ( na··n - j>Y j·¬oìs w·ì ] x [ n ni nìwvY j·x ' nsn in>ì nY·nn>Y " w·w ì:Yw o·:oµ nìn·Yo jnìx j·¬oìsn nv¬Y¬ x
n ¬xìxn n·i " v:Yxµi nwv· nìns iì¬w v¬·x ox ìn·nì oìno iì¬ n " Yìxv nxµ o·o··nn o·wìvw ¬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful