You are on page 1of 6

$

9 ‡¡UƒN 2397 O—©dG / `g 1429 Àƒ¡ eQ04 `d ³aGÄÙG / 2008 黈„¡S 04¢•Ç»ØG

$ Šƒ‘¯¡U ŸY ''OƒÁŽdG ²a'' ..©„W ¹„bh ƒj™¡ŸM ,I™e ºhCÕ
¢UƒN ™µ¡T
•Ç¡ždG ‡Lh›d
IOƒùb ¿ùùH Aƒùù»ù ¡SCG I—ùùÇù ¡•dG ‰d˜ùùH
Èùùa G™ùùÇù „ù c G—ùùÁù ùL •ùù Çù ù¡ždG ‡ùù MhR
¼`` `µ„``Wƒ``”j Éhƒ`` ` `¡V™``²dG •`` ` Ç` ¡ždG ..ÀÄ`` ` ` ` a™`` ` ` `£ˆ»dG ƒ`` ` ` ÁjCG
‰fƒùc —ùbh ,Âùˆù¸ùÇù¡ a ªùe ƒù¾ù ¸ù ¡UGÄùùJ
Âùù²ù a'' †ƒùùˆù c ™ùù¡žf Åùù¸ù Y ‡ùù¡Ÿj™ùù M
´h™ùù¡ždG Šƒùù‘ù ¯ù ¡U Åùù¸ù Y ''OƒùùÁù Žù dG
¿Ça™£ˆ»dG ¼YG›e ¢ M—jh ÈY™¡ždG OƒÁŽ¸d ¹¡UDÄj Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG
ÀGh ‡ùù¡UƒùùN ,I—ùùFƒùù¯ù ¸ù d ƒùù»ù ùÇù ù»ù ù©ù ùJ
—L ¿Y ƒHCG ‡j™FG›L Aƒ»¡SCG I—Ç¡•dG IQÄ¡U ¢ Ç„Jh ¿¡•dÕG ¢U™”J ȈdG ‡¬eG—dG ‡ÇY™¡ždG ÈHIJ©j —»‘e
‡H™ù¬ùdG Èùa ƒùg—ù¸ùH ŠƒùÇùeÄùj ¢žÇù©ùJ ÀÄù©ù £ù ¾ù ˆù »ù dG ºhƒùùM ÀG —ùù©ù H ¿ùùÇù »ù ¸ù ¡•»ùùdGh ½îùù¡SÕG
¿Y ª»¡•J ƒe—¾Y ƒ»Ç¡SÕ ,™Ç„c ¼dCƒH ½î¡SÕG ½Ä¡ŸN ™c˜j ÀG •Ç¡ždG ‰¯j ¼d ƒ»c ,ƒÁÁjÄ¡žJ ªe ,¢•eCG ȯJƒg ºƒ¡ŸJEG Èa Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG ºƒb
ŠƒùùÇù ¸ù ù»ù ù©ù ùdG Èùù a “GhQCG ¥Äùù ²ù ù¡S ²a'' ÂHƒˆc °ÇdCƒJ ¿e ÃĈd ÅÁˆfG ÂfG ÈeÄÇdG ´h™¡ždG
I—ùÇù¡•dG ‰¾ù»ùJh .‡ùjQƒù‘ùˆùfÕG ȈdG ‡Çdh—dG Šƒbƒ¯JÕGh Àƒ¡•fÕG ´Ä²‘H ¿Ç»¸¡•»dGh
ÅdG ˆ¸Ç¡ a ‡dƒ¡SQ ¹¡ŸJ ÀG .¿Ç¡Ÿˆ”»dG ¿e ňM ¿¡•MCG ƒÁH ƒ»¸e ˆ¸Ç¡ a G—H ,½ƒÇ¡ŸdG ²a'' ÂJƒLƒˆfEG ‡¸¡•¸¡S ÅdG ±ƒ¡ Çd ,''OƒÁŽdG
Èùa ‡ù¡ j™ù»ùdG †Äùù¸ù ²ù dG ¹ùùc IQÄcƒH Ägh ''..ºRGľdG ²a ,ŠƒÇ¸bCÕG ²a ,Iƒc›dG ²a
IOƒùL ÅùdG OÄùù©ù ˆù d ¼ùùdƒùù©ù dG ´h™¡ždG GÄ©dƒW ..ÀhO—¡žˆ»dG ƒÁjCG ‡¡SGQO ŸY ˆ¸Ç¡ a ƒÁdîN °µY ŠGľ¡S ‰¡S ¹»Y
ÅdG ™Ç”dG OÄ©jh †GÄ¡ŸdG ,½î¡SÕG Èa OƒÁŽdG ¿c™d ‡Ç¯¡•¸ah ‡Ç©bGhh ‡ÇÁ²a
‰Çùù ¯ù ù¡U GPEG ™ùù ùFG›ùù ùŽù ù dG …¡Sƒ¾»dG ‰bÄdG Èa ÂHƒˆc ¼JCG Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG ¹©d Ä¡TG ÂY—ˆHG °j™‘Jh ÂjÄ¡žJ ¿e ÂHƒ¡T ƒe ’Ç‘¡Ÿˆd
Åùù ù²ù ù ¸ù ù Jh ¢SÄùù ù¯ù ù ¾ù ù ùdG
™ùùeCÕƒùùH ÀÄùùÇù ¾ù ©ù ù»ù ùdG Åù¸ùY Š™ù¡ŸˆùfG ÈùˆùdG ™ùFG›ùŽù¸ùd ‡ùù„ù ¡•¾ùùdƒùùH ¹ùùbÕG Åùù¸ù Y ˆ¸Ç¡ a ¿e ‡„ùZ™ùHh .¿ùÇù¾ùj—ùˆù»ùdG Ãù„ù¡TGh ¿ùÇù»ù¸ù©ùˆù»ùdG
¢UîùNEƒùH ‡ùdƒù¡S™ùùdG Èùa ÂùLGÄùJh ‰ÁùLGh ƒùÁù¾ùµùd ,îù©ùa Åùù»ù YÕG †ƒùùgQÕG †ƒˆµdG ™¡žf Èa —Z ¿e AG—ˆHEG ´h™¡ždG I—j™L «™¡žJ
G™ùµù ¡ža ..O™ùùŽù Jh ™Ç‹c IƒÇ‘H iOhCG îÇNO ''ƒjQƒ‘ˆfG G™µa'' I™ÇNÕG ‡fhÕG «ƒ²H ¹c Èa ¿Ç»¸¡•»dG ŸY I—Fƒ¯¸d ƒ»Ç»©J ƒÇa™M
G™ùµù ¡Th I—ùùÇù ¡•¸ùùd ¼Ç¦¾ˆH Å»¡•j ƒe ´îWEG —©H ‡¡UƒN ,Aƒj™HÕG ¿e Èa ‡©„£»dG ÅdG ²j™W ˜NCƒÇ¡S †ƒˆµdGh ..¢VQCÕG
.•Ç¡ž¸d .¸dG ºÄ‘H ‡eOƒ²dG ‡¸Ç¸²dG ™Á¡TÕG
ŠO—©J ÀGh ɘdG ,Èeî¡SEÕG †™¬»dG OîH Èa I—Yƒ²dG
ȈdG ÈYƒ»ŽdG ¹Çˆ²ˆdG ‡¡SƒÇ¡•d OG—ˆeG ÄÁa ,Aƒ»¡SÕG ¼d ƒ»H ´h™¡ždG ¢ŸN ÂfG ºƒb Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG
ÀG ¼ZQh ,‡Ç¡Vƒ»dG ‡j™¡ž©dG ºîN ÀÄj™FG›ŽdG ƒÁ¡TƒY ™ùùÇù KƒC ù J ¿ùùe ƒùùÁù d ƒùù»ù d ¼ùùdƒùù©ù dG Èùùa I—ùùj™ùùL ÂùùH ¢Ÿ”ùù j
AÕDÄg ÃÄ¡žÇ©j ɘdG ºî¡ dG ÀÄcQ—j ¼Á¸c ¿Çj™FG›ŽdG ȈdG ™FG›ŽdƒH ³¸©ˆj ™eÕG ÀGh ‡¡UƒN ,‡ÇbG—¡Ÿeh
†ƒˆc ÀG ÕG ,‡jQƒ‘ˆfÕG ŠƒÇ¸»©dG Èa ªa—¾»dG †ƒ„¡ždG ¼¡SƒH ±™£ˆdG ‡ÁLGÄe Èa ‡„Ç¡ŸY ŠGľ¡S ‰¡TƒY
ºÄù²ù ©ù dG ¹ùù‘ù ¸ù ‘ù j ÀG Âùùfƒùùµù eƒE ù H Éhƒùù¡V™ùù²ù dG •ùùÇù ¡ždG ÀG I—j™ŽdG ¿e “G™ˆbƒHh ˆ¸Ç¡ a Q™b ¶d˜d ,¿j—dG
ŠƒùYƒù¾ù²ùdG ¿ùe ™ùÇù‹ùc Åù¸ùY ¢•„ù¸ùdG ¹ùj›ùjh I™ùŽù‘ùˆù»ù dG °dDÄ»dG G˜g ¹Ç¡Uƒ¯J ¹c ´h™¡ždG AG™b É—j ¿ÇH ª¡ j
O™jh ƒÁ¸¡UG ÅdG ¼Çgƒ¯»dG —Ç©jh ½î¡Sîd ‡HÄ¡•¾»dG ¹ùc ÅùdG Âù¸ùFƒù¡SQ ¹ù¡ŸJh ÂùJ—ùFƒùa ¼ù©ùˆùd ƒùÇùa™ùM I—ù»ù©ùdG
‡¡UƒN ,½î¡Sîd ‡HÄ¡•¾»dG ŠGAG™ˆaÕGh ¤ÇdƒZÕG ŸY ¿ùùjO—ùù¡žˆùù»ù dG ¶€ùùdhCG ‡ùù¡Uƒùù”ù Hh ™ùùeÕƒùùH ¿ùùÇù Çù ¾ù ©ù ù»ù ùdG
À—ùd ¿ùùe ‡ùùÇù Zƒùù¡U ƒùùfGPBG ‡ùùYÄùù¡SÄùù»ù dG Øùùg ‰Çùù²ù d GPEG GÄb™ZCG ¿j˜dG Èeî¡SÕG ¼dƒ©dG «ƒ²H Èa ¿Ça™£ˆ»dGh
‡dOCG ÅdG ƒgOƒ¾ˆ¡SG ÈY—J ȈdG ‡a™£ˆ»dG ŠƒYƒ»ŽdG ,AÉ™H ¼Á¾e ¿j—dGh ¿j—dG ¼¡SƒH Aƒe—dG Èa ¼ÁJƒ©»ˆŽe
.’¸¡•e °¾Y ¿e þ„ˆJ ƒe Èa ‡ÇY™¡T Èa ¸‹eh Èah ™¡Ÿe Èah ™FG›ŽdG Èa ¶dP •—M —bh
G˜g “ƒjQ ºG›JÕh ,™j™‘ˆdG —©H Àƒˆ¡•fƒ¬aCGh ƒjQÄ¡S
?™FG›ŽdG •Ç¡ždG QƒˆNG †ƒ„¡SÕG ØÁd .i™NÕG ÀG—¸„dG ¿e G™Ç‹c O—ÁJ ±™£ˆdG
ŸY «RĈj ™Ç„µdG ¼Ž‘dG ¿e †ƒˆc ''OƒÁŽdG ²a"
³Çb—ˆdGh Œ‘„dG ¿e ŠGľ¡S 6 I™»K..OƒÁŽdG ²a @ ¿ùùY ƒùùeÄùù j Éhƒùù ¡V™ùù ²ù ùdG •ùù Çù ù¡ždG ºƒùù Çù ùN …¬ùù j ¼ùù d ¹Ç¡UCƒˆdG ÅdG ‡aƒ¡VEÕƒH ,•Ç¡ždG ƒÁ¾»¡V ‡‘¯¡U 1297
Èa †ƒgQEÕG ¥Ä„£NCG ÀÄÁLGÄj ¼gh ňM ¿Çj™FG›ŽdG Àƒù¡•fÕG ‡ùe™ù‘ùH ¢•»ùj ƒùe ¹ùµù d ÈùùÁù ²ù ¯ù dGh ÈùùY™ùù¡ždG
¹‹e ƒeƒ»J Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG °bÄe ’„¡Ÿj ,Qƒ‘„dG ‡ùÇù¡SƒùÇù¡•dG AGQÕƒùH hG IƒùÇù‘ùdGh ¿ùùj—ùùdG ihƒùùˆù ¯ù H ™ùùeÕG ª¸£ˆ¡•jh ºCƒ¡•j ˆ¸Ç¡ a Àƒc ƒe Q—²Hh ,¼dƒ©dG ¿Y ‡d›Y ƒeh ±™£ˆdG ŠƒÇYG—ˆd ƒ²ÇbO ƒÇ©bGh ƒ‘¡•e ,¿j—dGh
’„¡Ÿjh ,‡»¸¦dG ¶dƒM ¹Çd —©H ªWƒ¡•dG ™Ž¯dG •î„fG ƒaƒ¡ŸfEG •Ç¡ždG ƒÁH ™NCƒˆj ¼d ȈdG ‡Ç”jQƒˆdG °bGÄ»dGh É™FG›L ¿WGÄe ¤¡•HCG Àƒc ƒe Q—²H ™FG›ŽdG ºGÄMCG ½î¡SÕG ƒÁÇa ’„¡UCG ‡LQO ÅdG ¿Ç»¸¡•»dG Èa ¸©¯j
ÈaƒÇ¯dG Èùa ÀÄùÁùFƒùˆùdG ƒùÁùj—ùŽùˆù¡•j Aƒùe ‡ùH™ù¡žc ÂùjCGQ ¼ÁǸY ¹”„j ¼¸a ,ÃÄe™cCGh Ãľ¡ ˆMG ¿j˜dG ׸H ¹gCÕ ¹c ¿e ÂFGQBGh •Ç¡ždG °bGÄe ª¸£ˆ¡•jh ƒ¡ jCG Äg ºCƒ¡•j ¢•¡SDÄj ƒ»c ,Oî„dG ¿e ™Ç‹c Èa †ƒgQÕƒH ƒfh™²e
™¦¾dƒH ¿Çj™FG›ŽdG ºƒM ¤„¡ dƒH Ägh ,ÉQƒ‘¡ŸdGh ..¢Ÿdƒ”dG „Mh ˆbhh ×ÁŽH ‰¯ù¡ŸYh Oîù„ùdG Åù¸ùY Š™ùe Èùùˆù dG ‡ùù»ù Çù dÕC G •G—ùùMÕG ™NÕG G˜g Àƒc ƒjCG ™NBÕƒH ¿Ç»¸¡•»dG ‡bî©d •Ç¡ždG
ŸY IQOƒ²dG ‡ÇY™¡ždGh ‡j™µ¯dG ªLG™»dG †ƒÇZ ÅdG †ƒùgQÕGh ±™ù£ùˆùdƒùH ™ùeÕG ³ù¸ù ©ù ˆù j ƒùùe—ùù¾ù Y ƒùùeG ‡¡U™a ŠÄ¯j •Ç¡ždG ¿µj ¼d ¹H ,ÂHƒ„¡T ¿e ±ÕBƒH ‡ùùbîùùYh ,ƒùùÁù H ¤ùù„ù ¡ ¾ùùJ ÀG Èùù¬ù „ù ù¾ù ùj Èùù ˆù ùdG ¢•¡SÕGh
¹©L ºƒ¡ Y ¢V™»d AGh—dG °Ç¡UÄJh AG—dG AGĈMG I™Ç”H °¡ŸYh ™FG›ŽdG †™¡V ɘdG ÉÄe—dG °¾©dGh ª²j ƒ»d ƒ»dCG þÇY ®™Z™J ňM ÈeîYÕG QÄÁ¦dG È„g˜»dG ¹Yƒ¯ˆdG ™ÇWCƒJ ‡Ç¯Çch ¼Á¾ÇH ƒ»Ça ¿Ç»¸¡•»dG
ÀƒÇMCG Èah ¼Áù¡ ©ùH ÀÄù¸ùˆù²ùjh Àh™ù¯ùµùj ¿ùÇùj™ùFG›ùŽùdG É™ùµù¯ùdG «ƒùÇù¡ dG ÀÄùJCG Èùa ºƒùùÇù LÕƒùùH •Rh ƒùùÁù Hƒùù„ù ¡T G™¡žH …‘j ¼d ƒ»c ,¼Á„‘j ¿j˜dG ,¿Çj™FG›ŽdG ÂfGÄNEÕ ‡Ç„g˜»dG ¿ˆ¯dG ¿e ¾ǡŸ‘Jh Èeî¡SÕG ¼dƒ©dG Èa
ªù¾ù¡U ƒù»ùe AÉ™ùùH OƒùùÁù Žù dGh OƒùùÁù Žù dG ¼ùù¡SƒùùH I™ùùÇù ‹ù c ¿ùùe ½ƒùù²ù ˆù fÕG ÅùùdG ¼ùùÁù ¾ù e ±ÕÕG ªùùaOh ÈùùY™ùù ¡ždGh ‡»¸µd Ų„Ç¡Sh ºG›jÕh Àƒc ¶d˜dh ..¢VQÕG ÂLh ŸY ¿e ƒÁJAG™ùHh ¼ùdƒù©ùdG Èùa ™ùj™ù‘ùˆùdGh Q™ù‘ùˆùdG Šƒùc™ùMh
.ÀÄa™£ˆ»dGh ÀÄ©£¾ˆ»dGh ÀÄ¡Tƒ¡ž‘dG ´ƒ»ùYCG Èùa Qƒù‘ùˆùfÕG ÅùdG ¿ùj™ùNBG ±ÕCƒùHh ªù»ùˆùŽù»ùdG ³¸©J AGÄ¡S ,¿Çj™FG›ŽdG ÀƒÇc ŸY ™„cÕG ªbÄdG •Ç¡ždG ‡dOÕG O™¡S Èa ÂJOƒ©c •Ç¡ždG ¹¡S™ˆ¡SG —bh ..†ƒgQÕG
ÈY™`¡ždG Oƒ````ÁŽ¸d ¹```¡UDÄj Éhƒ````¡V™`````²dG •`Ç¡ždG

È`` ` FGQBƒH GÄ`` ` ` ©¾ˆbG ÀCG —`` ` `©H ™`` ` ` FG›`` ` ` ŽdG Èa ºƒ`` ` ` `„ŽdG ¿e GÄ`` ` ` ` d›f ÀÄ`` ` ` `‘¸¡•e
•QGÄ”dGQƒµaCƒH ‡ÁÇ„¡T ’¸¡•»dG ¹»©dG ŠƒYƒ»L QƒµaCG @ !ª»LCG ¼dƒ©dG —¡V ˆ¾¸YCG i™NCGh OƒÁŽdG ‰¬dCG ‡€a
‡ù©ùj™ù¡ždG Aƒù»ù¸ùY ½GO ƒùe ,¼ùÁù d ³ùùMh .½îùùbÕC Gh ‡ùù¾ù ¡•dCÕG ‡a™£ˆ»dG ŠƒYƒ»ŽdG ¿e O—Y ƒÁÇdEG ÅÁˆfG ȈdG ‡ÇÁ²¯dG ‡aƒÇ¡SÄH —dh —Ç¡TQ
.¼g™Ç¬H °Çµa ,‡ÇMƒ¾dG Øg ¿e ¿Ç¡TÄs ¡že ¼Á¡•¯fCG ‰€LÄa ÈfEG ºƒb ŒÇM ,‡Çfƒ‹dG ‡€¯dG •Á¾e ‰ŽÁˆfG ȈdG
¼ùÁùÇù¸ùY ‡ùe™ù‘ùe ‰fƒùc ÈùˆùdG Èù„ùˆùc ¿ùe Àh˜ùNƒC ù j ¼ùùÁù fƒC ù H ŠGľ¡S ‰¡S IQƒ¡ŸYh ‡YÄ¡SÄe †ƒˆc ''OƒÁŽdG ²a''
¿Y IO—¡žˆ»dG ŠƒYƒ»ŽdG ªLG™ˆJ ÀCG ȸeCG °Ç¡ j ` Ⱦ©aO ƒe Ägh ƒÁJAG™b ¿e ¼ÁYƒ„JCG ÀÄ©¾»jh Èa ÂJƒÇM žaCG ¼dƒY ¿e ³Çb—ˆdGh Œ‘„dG ¿e ‡¸eƒc
ƒÁ„¸¡ŸJ ²a †ƒˆc —©H OƒÁŽdG ²a †ƒˆc °ÇdCƒJ ÅdEG ` Éhƒ¡V™²dG ªbGÄd ³Ç»Y ¼Áah ™j›Z ¼¸©H ƒ‘¸¡•ˆe ¸dG ÅdEG IÄY—dG
.Iƒc›dG ¿e Àĵˆjh ‡‘¯¡U 1266 Èa †ƒˆµdG ª²j ,¿Ç»¸¡•»dG
Aƒ£¡žf ¼ÁH —¡Ÿ²jh ÀÄÇeî¡SEÕG ¼Áa ,¼gCÕG ‡€¯dG ƒeCG ˆ©aO ȈdG †ƒ„¡SCÕG Èa Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG ¹¡Ÿ¯jh .³Mîe ‡©HQCGh ºÄ¡Ÿa ‡¡•»N
ÈùˆùdG ¶¸ùJ ¢ŸNCÕƒùHh ‡ùÇùeîù¡SEÕG ŠƒùYƒù»ùŽùdG °ùù¸ù ˆù ”ù e ¸©¯J ƒe ƒÁ¡SCGQ ŸYh †ƒˆµdG °ÇdCƒJ Èa ¹ÇŽ©ˆdG ÅdEG Âù‘ùj™ù¡žJ Èùa «™ù¡žj ÀCG Éhƒù¡V™ù²ùdG ‡ùùeîùù©ù dG Qƒùùˆù NG
ÀCG Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG —²ˆ©j ŒÇM ,±™£ˆdG ÅdEG ‰Y›f ÀƒÇµdG ÅdEG ™¦¾J ŒÇM ,Èeî¡SEÕG ¼dƒ©dG Èa ƒµj™eCG GC —„»dG G˜g ¿e ¿Ç»¸¡•»dG °bGÄe ÀƒÇ„H OƒÁŽdG ‡dCƒ¡•»d
,¡•¯f ŸY ³¸¬¾jh …¡s Ÿ©ˆj ƒ»Áe ,Àƒ¡•fEÕG Äg Àƒ¡•fEÕG ‡fCG ŸY ¼dƒ©dG Èa ‡ÇHƒgQEG IÄb ™„cCG Äg ɘdG ÈfÄÇÁ¡ŸdG ‡j™¦¾dG °bGÄ»dG ‰»¡•²fG ŒÇM ,½î¡SEÕG Èa ¼Ç¦©dG
,ÃQƒµaCG ¿‘ˆ»jh ,¡•¯f ÂÇa ªLG™j ‰bh ÈJCƒj ÀCG —H îa ‡ùehƒù²ù»ùdG ÅùdGE ™ù¦ù¾ùJ ƒù»ùÇùa ,Âù¡•¯ùf ¿ùY ªùaG—ùj ‡ùùÇù ‘ù ¡V OƒÁŽdG ‡JƒeEG —j™J ÅdhCG ‡€a ,Šƒ€a •îK ÅdEG OƒÁŽdG ¿e
G˜Ádh .™µ¯dGh ¼¸©dG ¹gCG ¿e Àh™Ç‹c ¯dƒN GPEG ƒ¡UÄ¡ŸNh ÄÁa ,Èfƒ‹dG …„¡•dG ƒeCG ,†ƒgQEG ƒÁfCƒH ‡¸¡Sƒ„dG ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG -¸„eh ƒÁu»g ™„cCG ¹©ŽJ ÀCGh ‡eCÕG IƒÇM ¿e ÂWƒ²¡SEGh
†ƒùù„ù ¡T Èùùa G™ùùÇù „ù c îùùeGC ¹ùù»ù MGC ` Éhƒùù¡V™ùù²ù ùdG ºÄùù ²ù ùj ` ƒùg™ùcP †ƒù„ù¡SCÕ ¼ù¸ù¡•»ùdG †ƒù„ù¡ždG ÂùÇùa ªùbh ɘùdG Äù¸ù ¬ù dG ,‡ÇMh™dG ¼nÇp²dG ŸY - ºÄ²J ƒ»c - ‡eCÕG ÈuH™J ÀCG :ƒÁ»¸Y
¿ùY GÄù©ùLG™ùˆùj ÀCG IO—u ù¡žˆù»ù dG ‡ùùÇù eîùù¡SEÕG ŠƒùùYƒùù»ù Žù dG ¼Ç¦¾J ƒC ¡ž¾a" °¾©dG •Á¾e ÃQƒÇˆNG ÅdEG ŠOCG ¹Ç¡Ÿ¯ˆdƒH :(™„cCÕG OƒÁŽdG) Äg G˜g ™„ˆ©Jh ,‡Çcĸ¡•dG ¹Fƒ¡ ¯dGh
Àh—ŽÇ¡Sh ...±ƒ¡ŸfEGh ’ˆt ¯ˆH †ƒˆµdG GhDh™²jh ,¼Á„t¸¡ŸJ ƒ»Á¸„b ŠCƒ¡žf ƒ»c ,‡jOƒÁŽdG ‡Ç¯¸¡•dG ŠCƒ¡žfh ,I—Yƒ²dG ¿e Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG Ⱦ‹ˆ¡•jh .Àƒ£Ç¡ždGh ¢•¯¾dG OƒÁL
ÀCGh ,¢SQ—ùj ÀCGh ,CG™ù²ùj ÀCG t³ù‘ùˆù¡•j G—ùj—ùùL ƒùù€ù Çù ¡T ÂùùÇù a ´Äu ¡•J ™µah ,ÂLhu ™J (²a) ƒÁd ’„¡UCGh ,OƒÁŽdG ŠƒYƒ»L Èa GÄ»gƒ¡S ¿j˜dG ÈHƒŽjEÕG Ⱦ¡•dG ±Ä¡ŸˆdG IƒYO AÕDÄg
™FG›ŽdƒH Õƒ‹e Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG †™¡V ƒ¾gh .¢žbƒ¾j †™‘dG ÀîYEG Àh—j™j ,ÀÄ„Ž©eh ˜ÇeîJ ¼Ád Å¡•eCGh ,Âd ,É™FG›ŽdG QOƒ²dG —„Y ™ÇeCÕG ¹‹e ™aGh …Ç¡Ÿ¾H OƒÁŽdG
¿ùùe ™ùùFG›ùùŽù dG Èùùa IÄùùNÕE G ¿ùù e G™ùù Çù ù‹ù ùc ÀEG'' ºƒùù b ŒÇùù M ,¼ÁǸY uO™dG Èa «G™¡SEÕG ¿e —H Õ Àƒµa ,¿Ç»dƒ©dG ŸY ˆÇH ‡„ˆµe Èa •Ç¡ždG .¿ÇÇ¡Sľ¡•dGh Qƒˆ”»dG ™»Yh
GÄd›fh ,¹„ŽdG Èa ¼Á©bGÄe GÄc™J ,‡‘s¸¡•»dG ŠƒYƒ»ŽdG ŸY ¼Áùfƒù£ù¸ù¡S ÀÄù£ù¡•„ùj ƒùÁùH ÈùˆùdG ,¼ùÁùJƒùÁù„ù¡T —ùÇù¾ù¯ùJh †Äù¸ùb Èùa OƒùÁùŽùdG ‡ùJƒùeGE Àh—ùùj™ùùj ¿ùùj˜ùùdG ¿ùùÇù H ¿ùùeh
ŠƒYƒ¾b ŸY Aƒ¾H ;…©¡ždG ÅdEG GÄ»¡ fGh ,¢VQCÕG ÅdEG ƒ»ùH ¿ùj—ùdG Èùa Âù²ù¯ùdG ¿ùe GÄù¾ù¡s Ÿ‘ùˆùj ¼ùd ¿ùj˜ùdG ÀƒùÇùˆù¯ùdG .''‡Ç»¸¡u •dG ¹Fƒ¡SÄdƒH ‡Ç»Ç¸bEÕG ŠƒYG›¾dG ¹q M …LÄjh ‡ùùÇù fƒùù»ù ¸ù ©ù dG IƒùùYO ` Éhƒùù¡V™ùù²ù dG °ùùÇù ¡ j ` ¿ùùÇù »ù ¸ù ¡•»ùùdG
.''ƒÁH ª¾ˆbGh ÈFGQBƒH ™sKƒC J ÂfCG ¿¸YCG ¿ne ¼Á¾eh .I—j—L .''AÕDÄg É—jCG Èa ‡dÄÁ¡•H «ÄbÄdG ¿e ¼ÁÇ»‘j .ÀÄH™¬ˆ»dGh
¶d˜c —j—ùŽùdG ÂùHƒùˆùµùH ±—ùÁùˆù¡SG Éhƒù¡V™ù²ùdG •ùÇù¡ždG °¾©dG Ȉ»ÁJ ½î¡SEÕƒH ³¡ŸdCG ¹gƒL †ƒ„¡T Èa Aƒ»¸Y OÄLh ¿e ¯¡SCG ¿Y Éhƒ¡V™²dG ™„©j ƒ¾gh
¿ùÇùjQGÄù‘ùdGh ¿ùÇùb™ù¡žˆù¡•»ùdGh ¿ùj™ùµù ¯ù »ù dGh ¿ùùÇù NQDÄù »ù dG ¿e ™FG›ŽdG †ƒ„¡T ŠOƒYCG I—j—L ŠƒYƒ¾b †ƒgQEÕGh ƒÁ‘dƒù¡U ™ù¡Uƒù©ù»ùdG OƒùÁùŽùdG «GÄùfGC ¹ùc ÀÄù¾ùj—ùj ‡ù©ùj™ù¡ždG
.¿Ç¯²‹»dG QÄÁ»L G˜ch ¿Çj™µ¡•©dGh ¿ÇÇ¡SƒÇ¡•dGh ª»ˆŽ»dG ÅdEG ºƒ„ŽdG .ƒgRhƒŽˆeh ƒÁd—ˆ©e ,ƒÁa™‘¾eh ƒÁ»Ç²ˆ¡•e ,ƒÁ‘dƒWh
ŸY ‡€Ç¡S QƒKBG Âd Àƒc ` °dDÄ»dG °Ç¡ j ` ™µ¯dG G˜g
Šƒ€¯¸d Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG ¡Ÿ¡ŸN ¹eƒc Œ‘„e Èah ŸY “îù¡•dG GÄù¸ù»ù‘ùa ,¼ùÁùˆùÇùf Èùa ¿ùÇù¡Ÿ¸ù”ù»ùdG †ƒù„ù¡ždG ÂfCG ŸY OƒÁŽdG ‰»Áa ‡€a ÈÁa ,‡Çfƒ‹dG ‡€¯dG ƒeCG
‡ÁÇ„¡T ’¸¡•»dG ¹»©dG ŠƒYƒ»L QƒµaCG ¹Ç„¡S Èa °bh hCG ¿Ç»¸¡•»dG †QƒM ¿ne :(¸c ¼dƒ©dG ºƒˆb)
•QGÄ”dGQƒµaCƒH ˆ„©JCG ƒÁfEG ƒÁ¾Y ºƒb ȈdG ‡¡SGQ—dG ¿e —ǯˆ¡•ˆ¡S ȈdG ¿en ¹c ŸY ™¯µdG ‡»ÁJ ÀÄYRÄj GÄJƒHh ,¼ÁǸgCGh ¼ÁeÄb
Èa •¡SQ ¿j˜dG ÀÄÇY™¡ždG AÕDÄg ¢SCGQ ŸY ÈJCƒjh ,G™Ç‹c GÄdƒ„j ¼dh !¿j—dG Aƒ»¸Y ¿e ňM ,¢Sƒ¾dG ¿e ¼Á¯dƒ”j ÅdEG ŲdCG ¿neh ...¼Á¾jO Èa ¿Ç»¸¡•»dG ¿ˆa hCG ,¼ÁJÄYO
°¾©dG ŠƒYƒ»L QƒµaCG ¿ÇH Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG ÀQƒ²j G˜g ¿e ÀCGh ,‡eCÕG ŸY ‡jƒ¯c ¢V™a OƒÁŽdG ÀCG ¼ÁfƒgPCG GÄù²ù¡ŸdCG ÅùˆùM ,¶dP ¹ùÇù„ù¡S Èùa ABG™ùùo„ù dG ¿ùùe GÄùù¸ù ˆù b ¿ùùn»ù H ‡ù‘ùdƒù¡Ÿ»ùdGh ‡ù»ù dƒùù¡•»ùùdG —ùùj —s ù eh ,¼ùù¸ù ¡•dG ¿ùùÇù »ù ¸ù ¡•»ùùdG
QƒµaCÕ ‡²Hƒ£e ƒg—ŽÇa ,™¡Ÿe Èah ™FG›ŽdG Èa ’¸¡•»dG ¼d ÀEGh ,¹u bCÕG ŸY I™s e ‡¾¡S ¹s c Qƒ¯µdG OîH h›Z ¢V™¯dG ‡ù»ùÁùJ ½îù¡SEÕƒùH GÄù²ù¡ŸdCG ¼ùK ,(°ù¾ù©ùdG) ‡ù»ùÁùJ ½îùù¡SEÕƒùùH ™gƒ¦j ¼dh ,ƒ¯Ç¡S ¼ÁgÄLh Èa ™Á¡žj ¼¸a ,¿Ç»¸¡•»¸d
•QGÄù”ùdG ›ùsÇù»ùJ —ù²ùa ,Èùeîù¡SEÕG •ùjQƒùˆùdG Èùùa •QGÄùù”ù dG ‡‘dƒ¡Ÿ»dG —j ƒ¾ÇdEG Ght—e ¹H ,ƒfs—¡V AÈ¡T ¼Á¾e ™Á¦j †ƒùcQh “ƒùùÇù ¡•dG ¼ùùÁù ¸ù ˆù ²ù H †ƒùùgQEÕG ‡ùù»ù Áù J Èùùg ,i™ùùNGC Èùa AGÄù¡S ‡ù€ù¯ùdG Øùg —ù¾ùY Qƒù¯ùµùdG ¹ùµùa .Gh—ùY ¼ùÁùÇù ¸ù Y
¿ùj˜ùdG ,¼ùÁùfƒùeR ½ƒùµùM Åù¸ùY •h™ù”ù dG †ÄùùLÄùùH ºÄùù²ù dƒùùH I™ùÇù‹ùc ŠƒùjGB ¢VQƒù©ùj ÉCG™ùdG G˜ùg Àƒùc ÀEGh .‡ùù»ù dƒùù¡•»ùùdGh .¼gRƒŽˆMGh ¼Áaƒ£ˆNGh ŠG™Fƒ£dG ™¯µùdƒùa ,¿ùjQOƒùb ÀÄù»ù¸ù¡•»ùdG Àƒùc GPEG ¼ùÁùˆù¸ùJƒù²ùe †ÄùLh
¼ÁˆÇ»¡•J Os™Že ÀEG ¹H ,¿j™aƒc ¹H ,¿Ç»dƒX ¼gh™„ˆYG Èa ƒÁdÄ©¯e ¹£H ŠƒjBÕG Øg ¿µd ,ÀBG™²dG Èa ‡‘j™¡U ‡ùeÕC G'' `H Éhƒù¡V™ù²ùdG ƒùÁù¯ù ¡ŸÇùùa ,‡ùù‹ù dƒùù‹ù dG ‡ùù€ù ¯ù dG ƒùùeGC !¿Ç»¸¡•»dG ™ÇZ ºƒˆ²d m±ƒc l…„¡S ×Mh
ƒ»c ,½ƒµ‘dG ŸY •QGÄN ÉCG ,¶dP ŸY ºt —J (•QGÄ”dG) !!‡NÄ¡•¾e ƒÁfh™„ˆ©j ¼ÁfCÕ ,¼g™¦f ƒgƒJBGh ,¤¡SÄdG °bÄ»dG ÅdEG ¸dG ƒgG—g ȈdG ,''¤¡SÄdG ‡ÇfBG™b ŠƒjBG ÀCƒH AÕDÄg ŸY Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG O™jh
½ƒÇù¡Uh ,¹ùÇù¸ùdG ½ƒùÇùb ¿ùe ,IOƒù„ù©ùdG I™ù‹ùµùH •QGÄù”ùdG ›ùÇs ù»ùJ Aƒù»ù¸ùY ¿ùe ¿ùÇùÇùbÄù²ù‘ù dG Éhƒùù¡V™ùù²ù dG •ùùÇù ¡ždG ¢ŸNh ²ah ,«™¡ždG ²a Èa I™Ç¡Ÿ„dG ƒÁbRQh ,‡»µ‘dGh ¼¸©dG ™„dGh ƒ¾»dƒ¡S ¿e ‡»dƒ¡•e ÅdEG ÄY—J ‡jÄ„f ŒjOƒMCGh I™Ç‹c
‡dOCÕG Éhƒ¡V™²dG •Ç¡ždG OQÄjh ,ÀBG™²dG IhîJh ,QƒÁ¾dG ÀÄLƒˆ‘j ¼Áa ™Ç„c ½ƒ»ˆgƒH ,Èdh—dG ÀÄfƒ²dGh ´Ä²‘dG ,‡eCîd —j™J ȈdG ÅdhCÕG ‡€¯dG ¤j™¯J Èa ª²J ¼¸a ,ªbGÄdG ,ƒfQƒjO ¿e ƒ¾L™”j ¼dh ƒ¾¸Jƒ²j ¼d ¿e ÅdEG ¥ƒ¡•bEÕG
¼Á¯ù¡Ÿj ¿ùj˜ùdG ’ù¸ù¡•»ùdG °ù¾ù©ùdG IƒùYO ƒùÁùe—ù”ùˆù¡•j ÈùˆùdG ½îù¡SEÕG ¿ùY ÂùJ™ùùµù a ÀÄs ù c ¼ùùÁù „ù ¸ù ZGC ÀCÕ ,‡ùù¡SGQ—ùùdG ÅùùdGE ÀCG —j™J ȈdG ,ƒgÄu ¸Zh ‡Çfƒ‹dG ‡€¯dG ¥G™aEG Èa ª²J ¼d ƒ»c ´ƒù‹ùÇùe ÀÄù¡ J™ùj Õ AÕDÄùg'' Éhƒù¡V™ù²ùdG •ùÇù¡ždG °ùÇù ¡ jh
ƒFOƒg ƒ¡Tƒ²f ƒÁ¡žbƒ¾jh ŒjOƒMCGh ŠƒjBG ¿e ¿ÇÇeÄŽÁdƒH ,¼ù¸ù¡•dGh †™ù‘ùdGh OƒùÁùŽùdG ÀCƒù¡žH ƒù¡UÄù¡ŸNh ,Âùˆù©ùj™ùù¡Th .¿Ç©»LCG ¢Sƒ¾dG ŸY IQƒ¬dG s¿¡žJh ,¿Ç»dƒ¡•»dG ¹Jƒ²J ¢V™¯jh ,OƒÁŽdG ¿e ‡eCÕG ª¾»j ÂfCÕ ,I—‘ˆ»dG ¼eCÕG
.‡jÄ„¾dG ‡¾¡•dGh †ƒˆµdG ¿e ‡dOCÕƒH ŸY ™FGO Äg ƒeh ,…ˆµdG Èa ªFƒ¡T Äg ƒ»e ƒgÄ¡•„ˆbG Šƒù©ùLG™ù»ùdG —ù¾ùY ÕÄù£ùe Éhƒù¡V™ù²ùdG •ùÇù¡ždG °ù²ùjh ,IOƒÇ¡•dG ŠGP ºh—¸ùd ‡ùÇù»ùÇù¸ùbÕE G Oh—ù‘ùdG ½G™ùˆùMG ƒùÁùÇù¸ùY
2398O—©dG / `g1429 Àƒ¡ eQ 06 `d ³aGÄÙG / 2008 ™„»ˆ„¡S 06 ‰„¡•dG
$ †ƒˆc 14
Oƒ`` ` ÁÖG Â`` ` `²a
..Â``©„W ¹``„bh ƒj™``¡ŸM ,I™`` `e ºhCÕ Â`` ˆ`¯¡•¸ah Â`` eƒ`` µMCÕ ‡`` fQƒ`` ²e ‡`` ¡SGQO
‡`` ` ¾¡•dGh ÀBG™``²dG AÄ``¡V ȯ
[ Šƒ``‘¯¡U ŸY ''Oƒ``ÁÖG Â``²a''
Éhƒ````¡V™``²dG °``¡SÄj ½ƒ```eEÕG ‡eî©dG ¼¸²H
‡`` ` ` `²¸×G

Aƒ`` ¯ÖGh Ä``¸¬dG Ô™``W òH ‰Yƒ`¡V Oƒ``ÁÖG ‡²``DzM ÛhCÕG

.ƒÁ¾ÇÇ©J “™ùù¡T Ô •ƒùùˆôG Èùù¾ù ¬ù e Ô ,Èùù¾ù Çù H™ùù¡ždG …Çùù£ØG (¼`` ` ` `j™µdG ÀBG™``²dG) ÈÁ`` `dÕE G ‡`` eÕC G QÄ`` ˆ¡SO
ª¾ç ÂfCÕ ,I—‘ˆÙG áCÕG ´ƒ‹Çe ÀÄ¡ J™j Õ AÕDÄg .(44/6) •ƒÁ¾ÙG ¼ÇL™dG Àƒ£Ç¡ždG ¿e ¸dƒH PÄYCG
Oh—×G ½GëMG ƒùùÁù Çù ¸ù ùY ¢V™ùù ¯ù ùjh ,Oƒùù ÁÖG ¿ùù e ‡ùù eÕC G :OƒÁÖG ¿e ‡j™¦¾dG °bGÄÙG :Ûƒ©J ºƒb
ŠƒYG›¾dG ¹s M …LÄjh ,IOƒÇ¡•dG ŠGP ºh—¸d ‡Ç»Ç¸bEÕG I—ùùY ÂùùÇù a ‰eu—ù bo h ,OƒùùÁÖG ¿ùùY Àhñ‹ùùc …ˆùùc —ùù²ù ùd Gho—ˆn ©r Jn Õnh ¼r µo fn Äo¸Jp ƒn²jo ¿n jp˜ds G Âp ¸s dG ¹p Çp„¡n S Èpa GÄo¸Jp ƒnbhn } .1
.‡Ç»¸u¡•dG ¹Fƒ¡SÄdƒH ‡Ç»Ç¸bEÕG Šƒù©ùeƒÖG ¿ùe O—ùY Ô ƒùÇù¸ù©ùdG Šƒùù¡SGQ—ùù¸ù d ŠƒùùMh™ùùWGCo
ªùe ¹ùeƒù©ùˆù¸ùd ‡ùÇùdh—ùdG ‡ùÇùbƒù¯ùJÕG AÕDÄùg ¢ a™ùj ƒùù»ù c ¼r go Äo»ˆo ¯r ²p Kn Œ o Çr M
n ¼r go Äo¸ˆo br Gnh * ¿n jp—ˆn ©r »o dr G … t ‘ p jo Õ Ân ¸s dG Às GEp
¿e ñ‹c …ˆch ,ÃGQĈcOh ñˆ¡•Lƒe :‡Çf—ÙGh ‡Çeî¡SEÕG ¹p ˆr ²n dr G ¿n ep —t ¡n TnGC ‡o ¾n ˆr ¯p dr Gnh ¼r co ÄoL™n N r GCn Œ o Çr M n ¿r ep ¼r g o ÄoL™p N r GCn hn
Õh —Çb îH i™¡SCÕG ¹ˆb ³M ¼Ád ÀCG Àh™j PEG ,i™¡SCÕG Šƒc™Mh ŠƒYƒ»L ÂH ‰Ç¾oYh ,«Ä¡VÄÙG Ô ò‹Mƒ„dG
.i™¡SCÕG ¹ˆb ª¾Ò ŠƒÇbƒ¯JÕG Øgh ,¥™¡T Âp Çpa ¼r co Äo¸Jp ƒn²jo ÅsˆM n ½p Gn™‘ n dr G —p Ž p ¡r •n»dr G —n ¾r Yp ¼r g o Äo¸Jp ƒn²Jo Õnh
Ås»¡S ¼Á¡ ©Hh ,ƒ²Ç„£Jh IÄYOh î»Yh ƒ»¸Y :‡Çeî¡SEG |n¿ùj™p ùap ƒùµn ù dr G Ao Gn›ù L n ¶n ù dp ˜n ù cn ¼r ù g o Äùù¸o ù ˆo ù br ƒùùan ¼r ù co Äùù¸o ù Jn ƒùùbn Àr ƒEp ù an
,(´™ùdG Aƒù¬ùdGE ) Åù¸ùY Âù¸ùc Úƒù©ùdG ´ƒù¯ùJG ÀÄù¡ a™ùj ƒù»ù c Ô (OƒÁÖG) ŠƒYƒ»L :¹‹e I™¡Tƒ„e ¼¡SÕG G˜ÁH ¡•¯f
!¸dG «™¡T ƒe ºƒ£HEGh ,¸dG ¹s MCG ƒe è™Ð G˜g Ô Àh™jh .191 ,190:I™²„dGIQÄ¡S
.Èeî¡SEGh ÈH™Y —¸H ¿e ícCG |uȬn dr G ¿n ep —o ¡r Tt™dG ¿n Çs „n Jn —r bn ¿p ju—dG Èpa Ãn Gn™cr GEp Õ} .2
°Ç¡•dƒH Úƒ©dG Ô ™¡žˆfG ƒäEG ½î¡SEÕG ÀCG :AÕDÄg i™jh ‡²Ç²×G ÀCG :iéµdG ƒjƒ¡ ²dG Øg Ô ƒ¾ˆ¸µ¡že ¿µdh
IÄY—dƒH ™¡žˆfG ½î¡SEÕG ÀCG ÀÄ»Y›j ¿j˜dG ÀCGh ,OƒÁÖGh .256 :I™²„dGIQÄ¡S
¥G™ùùaÕE G hCG ,Aƒùù¯ÖGh Äùù¸ù ¬ù dG Ô™ùùW òH ƒùùÁù Çù ùa ªùù Çù ù¡ J ò n ¯p ©n ¡r ˆn ¡r •o»dr Gnh Âp ¸s dG ¹p Çp„¡n S Èpa Àn Äo¸Jp ƒn²Jo Õ ¼r µo dn ƒnehn } .3
°ùùÇù ù¡•dƒùù H Õ ,ò»ùù ¸ù ù¡•ÙG ´îùù NGC h «ƒùù ¾ù ùbÕE Gh ‡ùù Žs ×o Gh ,ÀBG™²dG ñ„©J ³ah (Qƒ¡•NEÕGh ÀƒÇ¬£dG) hCG ,¤j™¯ˆdGh
Ô (—dÄfQCG ¢SƒeÄJ) 惣jédG –QDÄÙG :¹‹e ,Àƒ¾¡•dGh ‰¸©L,75:Aƒ¡•¾dGIQÄ¡S |pÀGn—dr Äp dr Gnh Ap ƒn¡•u¾dGnh ºp ƒnL™u dG ¿n ep
GrĬn £
r Jn ÕnGC * Àn Gn›Çp»dr G ªn ¡n Vnhhn ƒnÁ©n an Qn An ƒn»¡s •dGnh} :ºƒb ɘdG ±G—gCG ¿e ¿jQƒ„ÖG ¿KG™H ¿e ò¯©¡ ˆ¡•ÙG Pƒ²fEG ‡jBÕG
ÀCG Àh—j™j ,Àĸu¸¡ e AÕDÄg ,(½î¡SEÕG ÛEG IÄY—dG) ÂHƒˆc Gho™ù¡p •ù”
r ùJo Õnh ¤p ù¡r •ù²p ùdr ƒùHp Àn Rr Än ùdr G GÄù»o ùÇùbp GCn hn * Àp Gn›ù Çù »p ù dr G Èùùap
G˜g ¹‹e ÀÄM—ç ¿j˜dGh ,OƒÁÖG ¿Y ò»¸¡•ÙG Gh—©„j .½î¡SEÕG Ô ºƒˆ²dG
.9-7:¿»M™dGIQÄ¡S |nÀGn›Çp»dr G ¼n ¸n ¡s •dG ¼o µo Çr dn GEp GrIJn dr GCn hn ¼r co Äo¸Jp ƒn²jo ¼r ¸n an ¼r co Äod›n ˆn Yr G Àp ƒEp an } .4
‡ù²ùÇù²ù‘ùH ‡ù¸ùÁù L ¼ùùg ƒäEG ,ò»ùù¸ù ¡•ÙG ¿ùùe ´™ùù¡žˆùù¡•ÙG :Šƒ€a •îK hCG ,°bGÄe ‡KîK OƒÁÖG Ô ƒ¾jCGQ —²d
˜ùÇùeîùJ ¼ùgh ,ÂùeÄù¸ùY Ô IƒùL›ùeo ¼ùÁùˆùYƒù¡ Hh ,½îù¡SEÕG ¿e :Aƒù¡•¾ùdGIQÄù¡S |kîùÇù„p ù¡n S ¼r ùÁp ùÇr ù¸n ùYn ¼r ùµo ùdn Âo ù¸s ùdG ¹n ù©n ùL n ƒù»n ùan
!ŒÇ„ØG ´G™¡žˆ¡Sîd :OƒÁÖG ‡JƒeEG —j™J ȈdG ‡€¯dG .1 .90‡jBÕG
ÂH ¿eBG ¿ne ¢•¯fCG Ô ,‡€Ç¡S QƒKBG ™µ¯dG G˜Ád Àƒc —bh ¥ p ƒnHQp ¿r ep hn Im Äs bo ¿r ep ¼r ˆo ©r £ n ˆn ¡r SG ƒne ¼r Áo dn Ght—Yp GCn hn } .5
ÀCGh ,OƒÁÖG ŸY †GëdG ¹ÇÁoJ ÀCG —j™J ‡€a - 1 Ô Ã˜g Ƀ£N …¡•ˆMCG æEG ,…cG™H ƒfCG ƒeh ºRƒ¾H ‰fCG .60:ºƒ¯fCÕGIQÄ¡S |r¼co hs —o Yn hn Âp ¸s dG hs —o Yn Âp Hp Àn Äo„g p ™r Jo ¹p Çr ”n dr G
ŸY “î¡•dG Gĸ»‘a ,¼ÁˆÇf Ô ò¡Ÿ¸õG †ƒ„¡ždG ¿e -¸„eh ƒÁu»g écCG ¹©Î ÀCGh ,‡eCÕG IƒÇM ¿e £²¡•J
¼gĸNOCG —²a ,¼Á¾e Gĸˆbh ¼gĸJƒbh ,¼ÁǸgCGh ¼ÁeÄb ¼ÁfCG GÄ»YR ƒeÄb —Žˆ¡S ¶fEG :Âd ºƒb ¼K ,¸dG ¹Ç„¡S Âo fs GEp Âp ¸s dG Ån¸Yn ¹r cs Än Jn hn ƒnÁdn ’r ¾n L r ƒna ¼p ¸r ¡s •¸pd GÄo‘¾n L n Àr GEp hn } .6
,‡ÇMh™dG ¼nDzp dG ŸY - ºÄ²J ƒ»c - ‡eCÕG ÈuH™J ÀCG :ƒÁ»¸Y GÄù¡•„ùM ¼ùÁùfGC GÄù»ùYR ƒùeh ¼ùgQ˜ùa Âù¸ùd ¼ùÁù¡•¯ùfGC GÄù¡•„ùùM .61:ºƒ¯fCÕGIQÄ¡S |o¼Çp¸©n dr G ªo Çp»¡s •dG Än g o
¿Y Ght—JQG ¼ÁfCÕ ,¼Ádƒˆb …Žj ¿j˜dG Qƒ¯µdG I™eoR Ô :(écCÕG OƒÁÖG) Äg G˜g 鈩Jh ,‡Çcĸ¡•dG ¹Fƒ¡ ¯dGh
¿ùen ¹ùc Åù¸ùY ™ù¯ù µù dG ‡ùù»ù Áù J ÀÄùùYRÄùùj GÄùùJƒùùHh ,½îùù¡SEÕG Õ :™¡ž©H ¶Ç¡UÄe æEGh ...(Àƒ„g™dG Ⱦ©j) Âd ¼Á¡•¯fCG ¼r co Äo¡Ÿo²¾r jn ¼r dn ¼s Ko ò n cp ™p ¡r žo»dr G ¿n ep ¼r Jo —r g n ƒnY ¿n jp˜ds G ƒsdGEp } .7
.Àƒ£Ç¡ždGh ¢•¯¾dG OƒÁL ¿©£²J Õh ,ƒke™g Gñ„c Õh ,ƒvÇ„¡U Õh ,ICG™eG ¿¸ˆ²J ÅndGEp ¼r go —n Ár Yn ¼r Áp Çr dn GEp GÄt»Jp ƒCn an Gk —nMGCn ¼r µo Çr ¸n Yn Gho™g p ƒn¦jo ¼r dn hn ƒk €rÇ¡n T
GÄdƒ„j Úh !¿j—dG Aƒ»¸Y ¿e ňM ,¢Sƒ¾dG ¿e ¼Á¯dƒ”j ±Ä¡ŸˆdG Io ƒYO :ÃÎÕG G˜g Ô ³¯ˆj ÀCG …j™¬dG ¿eh
GÄù²ù¡ŸdCG Åùùˆù M ,¶dP ¹ùùÇù „ù ¡S Ô ABG™ùù„o ù dG ¿ùùe GÄùù¸ù ˆù b ¿nÌ Õh Iƒ¡T À™²©J Õh ,G™eƒY ¿H™”J Õh ,G™»‹e G™Ž¡T .4:‡HĈdGIQÄ¡S |nò²p ˆs »o dr G … t ‘ p jo Ân ¸s dG Às GEp ¼r Áp Jp —s eo
Åù¸ùY) ,°ù¸ù”ùˆùdGh ªùLGëdG OÄùÁùY ¿ùe •hQÄÙG Èù„ù¸ù ¡•dG ,¹¸¬nJ Õh ,¾b™¬J Õh ,î”f ¿b™Ð Õh ,‡¸cCƒÙ ÕEG Gñ©H Âp dp Äo¡SnQ —n ¾r Yp hn Âp ¸s dG —n ¾r Yp —l Ár Yn ò n cp ™p ¡r žo»¸r dp Ào Äoµjn ° n Çr cn } .8
.(°¾©dG) ‡»ÁJ ½î¡SEÕƒH Ô GÄ»gƒ¡S ¿j˜dG ÈHƒŽjEÕG Ⱦ¡•dG ±Ä¡ŸˆdG IƒYO ±îN
¼ÁH ¼Ád ¢•Çd ¿ne Gĸˆ²a ,¼Á¡ ©H ¶dP ŸY OGRh .¿o„Î Õh GÄoeƒn²ˆn ¡r SG ƒn»an ½p Gn™‘ n dr G —p Ž p ¡r •n»dr G —n ¾r Yp ¼r Jo —r gn ƒnY ¿n jp˜ds G ƒsdGEp
Ô QOƒùù²ù dG —ùù„ù Y ñeCÕG :¹ùù‹ù e ,™ùùaGh …Çùù ¡Ÿ¾ùù H Oƒùù ÁÖG .CƒWDÄÙG Ô ¶dƒe ÃGhQ |nòù ²p ù ˆs ù »o ù dr G …t ù‘ p ù jo Ân ù ¸s ù dG Às EGp ¼r ù Áo ù dn GÄùù»o ù Çù ù²p ù ùˆn ù ù¡r Sƒùù an ¼r ù ùµo ù ùdn
†ƒùcQh “ƒùÇù¡•dG :¹ù‹ùe ,‡ù¸ùµù¡že ¼ùÁù©ùe ¼ùùÁù d Õh ,‡ùùbîùùYn ,(... òÇù¡SÄù¾ù¡•dGh ƒùÇù„ù Çù d Ô QƒùùˆõG ™ùù»ù Yh ,™ùùFG›ÖG
hCG ,¼Á¸ˆ²H ¼gñZ GÄ„gñd ,¼Ádƒ‹eCGh ¿Fƒg™dGh ŠG™Fƒ£dG ™ùµùH ÈùHGC Åù¸ùY ½—ùb ÂùfGC :™ùeƒùùY ¿ùùH Âùù¸ù dG —ùù„ù Y ¿ùùYh .7:‡HĈdGIQÄ¡S
Aî»Y ¼ÁcQƒ¡žj ,ÀÄHu™¬ˆÙG ,‡¸ÇN—dG ‡Çfƒ»¸©dG Io ƒYOh ,¶dP ™µfCƒa ,³j™£„dG ¢SCG™H ¾Y ¸dG È¡VQ ³j—¡ŸdG |k‡as ƒnc ¼r µo fn Äo¸Jp ƒn²jo ƒn»cn ‡k as ƒnc ò n cp ™p ¡r žo»dr G GÄo¸Jp ƒnbhn } .9
‡»ÁJ ½î¡SEÕƒH GIJ¡ŸdCG ¶d˜Hh ,¼gRƒŽˆMGh ¼Áaƒ£ˆNƒH ¿j˜dG ,Qƒ¡•ÇdGh ò»ÇdG ¿e ,Èb™¡ždGh ÈH™¬dG Qƒ»©ˆ¡SÕG
.(†ƒgQEÕG) ‡»ÁJ Ègh - °¾©dG ‡»ÁJ …fƒL ÛEG - i™NCG :ºƒb !ƒ¾H ¶dP Àĸ©¯j ¼ÁfEG ,¸dG ºÄ¡SQ ‡¯Ç¸N ƒj :ºƒ²a ÀÄ©»Žˆj ƒ»c ,¼Ádƒˆb ŸY GÄ©»Î ÉCG,36:‡HĈdGIQÄ¡S
‡jQƒY Ų„ˆd ,ƒÁˆ‘¸¡SCG ¿e ‡eCÕG GhOu™Žj ÀCG Àh—j™j ȯµj ÂfEƒa !¢SCGQ Ü s GE ¹»‘j Õ ?½h™dGh ¢SQƒ¯H Àl ƒ¾ˆ¡Sƒa ‡jBG) ƒÁfEG ¹Çb ƒà Øgh .¹‹ÙƒH ‡¸eƒ©e ÄÁa .¼µdƒˆb ŸY
:ºG—ˆYÕGh ¤¡SĈdG ‡€a .3 ‡c™Mh ,OƒÁÖG I™µa GÄ»LƒÁa ,ƒÁFG—YCG ½ƒeCG ‡aÄ¡žµe .éØGh †ƒˆµdG .!(°Ç¡•dG
Èùeîù¡SEÕG OƒùÁÖG GÄù»ù Áù JGh ,ƒùù‹ù j—ùùMh ƒç—ùùb ,OƒùùÁÖG Ô ‡„Ç¡T ÈHCG ¿HGh ,¾¾¡S Ô QÄ¡Ÿ¾e ¿H —Ç©¡S ÃGhQ —o ©r Hn ƒk ¾q en ƒseƒEp an ´n ƒnKÄn dr G Ght—¡o žna ¼r g o Äo»ˆo ¾r ” n Kr GCn GnPGEp ÅsˆM n } .10
ƒgG—g ȈdG ,(¤¡SÄdG ‡eCÕG) Èg ,‡‹dƒ‹dG ‡€¯dGh - 3 .‡ÇfGh—©dƒH
ƒÁbRQh ,‡»µ×Gh ¼¸©dG ƒgƒJBGh ,¤¡SÄdG °bÄÙG ÛEG ¸dG Âç—ùb Qƒù»ù©ùˆù¡SÕG :ƒù©ùÇù»ùL ¶€ùdhCGh AÕDÄùÁùH …ùM .iéµdG Ô ÈFƒ¡•¾dGh ,¯¾¡Ÿe .4:—»ÞIQÄ¡S |kAGn—ap ƒseGEp hn
u ™ùùjh †ƒ£ØG ¿H ™»Y …ˆc :ºƒb …gh ÈHCG ¿H —jR ¿Yh ‰d›f,1:’ˆ¯dGIQÄ¡S |kƒ¾Çp„eo ƒk ‘rˆan ¶ n dn ƒn¾‘ r ˆn an ƒsfGEp } .11
¤j™¯J Ô ª²J ¼¸a ,ªbGÄdG ²ah ,«™¡ždG ²a Ô Iñ¡Ÿ„dG ƒe ¹u µH ¼gt—çh ,¼g—¡ Y ÉuIJj ƒÌ ¼Áju˜¬jh ,‹j—Mh
,IÄb îH ƒÁ²M Ų„j ÀCG ‡eCîd —j™J ȈdG ÛhCÕG ‡€¯dG Qƒ»©ˆ¡SÕG ª¾¡U —ù²ùdh ,¼ùÁùaG—ùgGC ³ùÇù²Ð Åù¸ùY ¼ùÁù¾ùÇù©ùj Õh ,Gĸ‹Ò Õh ,GhQ—¬J Õh ,GÄq¸¬J Õ :¾Y ¸dG È¡VQ ÃéˆùYG .‡ùÇù„ùj—×G ’ù¸ù¡U Ô IQÄùù¡•dG ™ùùFƒùù¡Sh ‡ùùjÕB G Øùùg
ÀCGh ,°ùÇù¡S îùH ƒùÁù¯ù‘ù ¡Ÿeh ÀÄ„¡Ÿ¾j Õ ¿j˜dG òMî¯dG Ô Â¸dG GIJJGh ,G—Çdh Gĸˆ²J .ƒ¾Ç„e ƒ‘ˆa ¹H ,ƒ‘ˆa ÀBG™²dG
:—¾ÁdG Ô ‡¸‘pf 惣jédG .†™×G ¼µd ¿p ju—dG Èpa ¼r co Äo¸Jp ƒn²jo ¼r dn ¿n jp˜ds G ¿p Yn Âo ¸s dG ¼o co ƒnÁ¾r jn Õ} .12
,¢SGs™ù oM îùùH ƒùùgQGO Åùù²ù „ù ùJ ƒe ™Á¡TCG Àƒc (‡ÇfƒjOƒ²dG)
.Iƒ»oM îH ƒÁJƒe™Mh .‡„Ç¡T ÈHCG ¿HGh ,QÄ¡Ÿ¾e ¿H —Ç©¡S ÃGhQ Às GEp ¼r Áp Çr dn GEp GÄo£¡p •r²Jo hn ¼r g o ht™„n Jn Àr GCn ¼r co Qp ƒnjOp ¿r ep ¼r co ÄoL™p ” r jo ¼r dn hn
Aƒùù ¬ù ùdGE ) Äùù ùg Âùù ùÇù ù dGE ‰YO
¥G™ùùaGE Ô ªùù²ù J Ú ƒùù »ù ùc Aƒ»¸Y ¿e —LÄj ÀCG :ƒ²M °¡SDÄÙG ¿e ³j™£dG AîNEÕ ,(OƒÁÖG
¿n ùj˜p ùds G ¿p ùYn Âo ù¸s ùdG ¼o ùco ƒùÁn ù¾r ùjn ƒù»n ùfs GEp * ò
Ån¸Yn Gho™gn ƒnXhn ¼r co Qp ƒnjOp ¿r ep ¼r co ÄoL™n N
n ù£ p ù¡p •ù²r ù»o ùdr G … t ù‘p ùjo Ân ù¸s ùdG
r GCn hn ¿p ju—dG Èpa ¼r co Äo¸Jn ƒnb
ȈdG ,ƒguĸZh ‡ùÇùfƒù‹ùdG ‡ù€ù¯ùdG ¹
s c ¿j—n j ÀC
G —j™j ¿n e :ÂJƒYOh «™¡ždG ¢V™ùù¯ù Çù d ,Qƒùù»ù ©ù ˆù ¡Sîùùd ½î¡SEÕG ‡»FCG ºGÄbCG ¿e
,òÙƒ¡•ÙG ¹Jƒ²J ÀCG —j™J |nÀÄo»dp ƒs¦dG ¼o go ¶ n €p dn hoƒC an ¼r Áo ds Än ˆn jn ¿r en hn ¼r go Är ds Än Jn Àr GCn ¼r µo L p Gn™N r GEp
ò»¸¡•ÙG Åù¸ùY Âùfƒù£ù¸ù¡S ¤ù²ù¡S :QÄù¬ù‹ùdG Šs—ù¡o Sh ,Oîù„ùdG ±G™ùùWGC ‰Çùù»ù M o GPEG) .9,8:‡¾‘ˆ»ÙGIQÄ¡S
¢Sƒù¾ùdG Åùù¸ù Y IQƒùù¬ù dG ¿s ù ¡žJh ,ƒÁ׃Wh ƒÁ׃¡U :™¡Uƒ©ÙG OƒÁÖG «GÄfCG .‡ehƒ²e ÀhO ÀCG ÕEG ,‡¸aƒf ȲHh ,ò»¸¡•ÙG ‡Yƒ»L ¿Y OƒÁÖG ¢V™a
ŸY †™×G ¿¸©Jh ,ò©»LCG
,ƒgRhƒŽˆeh ƒÁd—ˆ©e ,ƒÁa™‘¾eh ƒÁ»Ç²ˆ¡•e «™ù¡ždG Aƒù»ù¸ùYÄÙG¿ùe¿eh ÀC G :ƒ²M °¡SD ªÇ»ÖG ŸY …ŽÇa ,ò»¸¡•ÙG OîH ¢ ©„H h—©dG º›¾j IÄ„¾dG Iƒµ¡že ¿e
´™ùù¡ždGh ,OÄùù¡SCÕGh ™ùù»ù MÕC G —ùLÄùj .(¼ÁÇdEG ñ¯¾dG Ô ½ƒeEÕG ‡Yƒ£H ,¼ÁˆfƒYEG
´Ä¡•J ƒÁfCG iÄY—H ,†™¬dGh ƒe ¹c ½ƒµ×G ‰ÇZGÄ£d Quéj òM Ô :¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ºƒb
ÀCG —ùù j™ùù j ¿ùù en :Âùù Jƒùù YOh .(1/263) ŠG—Á»ÙGh Šƒe—²ÙG Ô ,—ÖG —¡TQ ¿HG GPEƒa ,‡Çaƒ©dG ¸dG Gĸ¡Sh ,h—©dG Aƒ²d GÄs¾»ˆJ Õ'' .1
¼ùgOÄù²ùJh ,Âù¸ù dG ÛEG ¢Sƒùù¾ù dG OƒùùÁÖG «GÄùùfGC ¹s ù c ¿ùùj—ùù jn Ûƒ©J ¸dG ÀCÕ ;¼g™j™²Jh Qƒ¯µdG Aƒ²HEG Äg ¹¡UCÕG ÀEG)
˜NCƒJh ,‡¾ÖG ÛEG ¹¡Sî¡•dƒH ,‡©j™¡ž¸d ¹Ç£©J ¿e ¼Áj—jCG Âaë²J ƒùù ù Á׃ùù ù ¡U :™ùù ù ¡Uƒùù ù ©ÙG ¼Á¸ˆb ’ÇHoGC ƒäEGh ,Gĸˆ²oÇd ¼Á²¸N Õh ,³¸ØG Aƒ¾aEG OGQCG ƒe
ºîX ‰Ð ‡s¾ÖG ÀCG GÄ»¸YGh ,Ghé¡Uƒa ¼gÄ»ˆÇ²d
.''±ÄÇ¡•dG
¥G™¡ŸdG ÛEG G™¡•b ¼Áj—jCƒH Úƒ¦»¸d †ƒµJQGh ,´îNCîd Oƒ¡•aEGh ƒùÁù»ù Çù ²ù ˆù ¡•e ,ƒùùÁ׃ùùWh ŸY ¼Ád AG›L ¢•Çd ¶dP ÀCG ÕEG ,¼Á¾e —Loh Q™¡V ¢VQƒ©d .ÅahCG ÈHCG ¿H ¸dG —„Y ¿Y ÂǸY ³¯ˆe
›LGÄ×G ¹j›ùJh ,¼ùÇù²ùˆù¡•ÙG ƒùÁùd—ùˆù©ù e ,ƒùùÁù a™ùù‘ù ¾ù eh Ô AG›ÖG ¹H ,AG›L QGO ‰¡•Çd ƒÇf—dG QGO ÀEƒa ,¼g™¯c
ƒùù ùÁù ù ©ù ù ¡ J Èùù ùˆù ù ùdG ‡ùù ù jOƒÙG ƒùùe ·ëdG GÄùùc™ùùJGh ,¼ùùcÄùùYOh ƒùùe ‡ùù¡ž„×G GÄùù YO'' .2
Quéj òM Ô ,ƒgRhƒŽˆeh .(I™NBÕG .''¼cÄc™J
‡»¸c ¼Á¬Ç¸„J ¼Ád “ƒˆoj îa ,¼ÁeƒeCG ‡ÇZƒ£dG Šƒ£¸¡•dG ¹ùÇù£ù©ùJ ¿ùe ¼ùÁùj—ùjGC Âùaë²ùJ ƒùe ¹ùc ½ƒùµ×G ‰ÇùZGÄùù£ù d .(121`¡U) Âjhƒˆa Ô ,“î¡ŸdG ¿HG
¿e ‡ÇdƒN ,‡‘j™¡U ‡ÇdƒY ƒgÄ©»¡•Çd ,ÂdÄ¡SQ IÄYOh ,¸dG ¿e ¼µa ;Úƒ¦»¸d †ƒµJQGh ,´îNCîd Oƒ¡•aEGh ,‡©j™¡ž¸d ¸dG Ÿ¡U È„¾dG †ƒ‘¡UCG ¿e ¹LQ ¿Y OhGO ÄHCG ÃGhQ
Ô ÂÇdEG •ƒˆ‘oj ƒe :¢Sį¾dG ¹ˆb ¿e “ƒHCG Ûƒ©J ¸dG ÀEG) .¼¸¡Sh ÂǸY
òM ,È¡VƒÙG ¿e›dG Ô ƒ‘Ç‘¡U Àƒc G˜gh .†Än¡T ¹c Šƒe™M ¿e ¼ch ,‰µˆog ¢VG™YCG ¿e ¼ch ,‰µ¯o¡S AƒeO |p¹ˆr ²n dr G ¿n ep ™o „n cr GCn ‡o ¾n ˆr ¯p dr Gnh} :Ûƒ©J ºƒb ƒ»c ,³¸ØG “î¡U
‡„²Y Àį²j ,‰ÇZGÄ£dG ¿e ¼Ádƒ‹eCGh ™¡ŸÇbh i™¡•c Àƒc ŠƒùeG™ùc ¿ùe ¼ùùch ,‰©ùùÇù ¡o V ´Äùù²ù M ¿ùùe ¼ùùch ,‰µùùÁù ˆo ù fG îLjb ICG™eG ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ iCGQ .3
,Oƒ¡•ah ™w ¡T ÂÇa Àƒc ÀEGh ¹ˆ²dG ÀEG ÉCG,217:I™²„dGIQÄ¡S î
k LQ Œ©„a .''¹Jƒ²ˆd Øg ‰fƒc ƒe'' :ºƒ²a ,Ih›Z Ô
IÄY—dG ºƒ¡ŸjEG ¿µç îa ,¼ÁàCGh ¼ÁHÄ©¡T ¹Ç„¡S Ô …goP ¼K ,¼ÁdRƒ¾e ¿e Gį£oˆNG ±ÄdCG ¿e ¼ch ,ŠQ—goGC ™u ù¡ždG ¿ùe (ò¾ùeÄD ù»ù¸ùd ¼ùgOƒùÁù£ù¡VG) Qƒù¯ùµùdG ‡ù¾ùˆùa Èù¯ùa
³j™W ¿e IIJdƒH ¼ÁˆMGREGh ,¼ÁǸY Qƒ¡ŸˆfÕƒH ÕEG ¼ÁÇdEG ¿e ¼ch ?ŠGÄeCG ½CG AƒÇMCG ¼gCG inQ—oj Õ ŒÇM ÛEG ¼ÁH ÃGhQ .''ƒ¯Ç¡•Y Õh ICG™eG ¿¸ˆ²j Õ :—dƒØ ¹²¡S :ºƒ²a
¿e ò»¸¡•ÙG ª¾ç Ú ¿n»a .¾e écCG Äg ƒe Oƒ¡•¯dGh .ªÇH™dG ¿H “ƒHQ ¿Y OhGO ÄHCGh —»MCG
.Àƒ¡•MEƒH ¼Á©„sJG ¿neh ‡Hƒ‘¡ŸdG ¸©a ƒe G˜gh ,IÄY—dG hCG ‡Çù¯ùN o ,¼ùÁùÇùfƒùŽ
s ù¡S É—ùjƒC ùH ¼ùÁùfÄùŽù¡S Ô GÄù¸ùˆùbo ¢SƒùfGC .( ... ¡•¯f ŸY ÕEG Ù¯c Is™¡ e ¿µJ Ú Â¸dG ¿jO ‡eƒbEG
ƒ¾d ‰MƒJCG —bh ,¶dP ÛEG ‡LƒM Ô —o©f ¼¸a ½ÄÇdG ƒeCG ¼sKÄD ÙG ƒeCG .Qsée ºîM Ât¸c G˜gh ...¼ch ì¼ch !!I™ÁL ™¯c ¿ne GĸJƒb ,¸dG ¹Ç„¡S Ôh ,¸dG ¼¡SƒH Gh›ZG'' .4
ihƒˆ¯dG «Ä»Ý .‡ÇY™¡ždG ‡¡SƒÇ¡•dG Ô ,‡Ç»ÇJ ¿HG .''Gk—Çdh Gĸˆ²J Õh ,GÄu¸‹Ò Õh ,GhQp—¬J Õh ,GÄt¸¬J Õ ,¸dƒH
¼Á©»¡•of ÀCGh ,ƒ¾JÄYO ¸c Úƒ©dG -u¸„f ÀCG :™¡Ÿ©dG ¹Fƒ¡Sh ,IQÄÁ²ÙG †Ä©¡ždG ÂH ½Ä²J ƒe ÄÁa ,½s™ôGh ½s™óGh .(355/28)
ƒf—¾©a .¶dP ¿e ƒ¾©¾e ¼cƒM ªÇ£ˆ¡•j ÀCG ÀhO ,ƒ¾ˆ»¸c RhƒŽˆj —b ,ÈYƒaO ¢•Ç¯¾J ¿e ‡eÄ¡ ÁÙG ŠƒYƒ»ÖGh .I—j™H ¿Y ¼¸¡•e ÃGhQ
¿n ep —o ¡r Tt™dG ¿n Çs „n Jn —r bn ¿p ju—dG Èpa Ãn Gn™cr GEp Õ} :Ûƒ©J ÂdÄb)
‡ÁsLÄÙG ŠƒYGPEÕGh ,´ƒaBÕG î C Ò ÈˆdG ‡ÇFƒ¡ ¯dG ŠGľ²dG ¢•Çd ƒe Q˜©dG ¿e ¼Ád Àƒc ƒÌQ ¿µdh ,ÂÇa ¼Á¡ ©H Gk—MCG Ùµof Õ ƒfCG :w½ƒY ¢w Ÿf G˜g,256:I™²„dGIQÄ¡S |uȬn dr G ¿e ‡Hƒ¡ŸY ÂǸY ¹Jƒ²j ,ƒ»Fƒb ¿j—dG G˜g “éj ¿d'' .5
‰fëfEÕG ‡µ„¡Th ,Úƒ©dG Å¡ŸbCG ÛEG ƒÁJƒLÄe ¹²¾J ȈdG ¿e ,¼Áˆ¸pÌ ¿j™cƒÙG ,¼Á¾j—d ¿jOƒ©ÙG ¿e ¼ÁÇÙƒ¦d G˜g Àƒµd ,¼¸¡•oj ňM ¹ˆ²oj ™aƒµdG Àƒc ĸa ,¿j—dG ŸY .''‡Yƒ¡•dG ½Ä²J ňM ,ò»¸¡•ÙG
¹ùùFƒùù¡S™ùùdGh ,—ùùMGC ¿ùùe ÀPEG ÀhO ‰ÇùùH ¹ùùc ¹ùùN—ùù J Èùù ˆù ùdG .Oƒ¡•¯dG ƒÁÇa GhícCƒa ,Oî„dG Ô GÄn¬W ¿j˜dG .(¿j—dG ŸY ÃG™cEÕG ¼¦YCG .I™o»¡n S ¿H ™HƒL ¿Y ¼¸¡•e ÃGhQ
ŠGhOCÕG Øùg ¹ùc ,Úƒù©ùdG Šƒù¬ù¸ùH ‡ùùHÄùùˆù µÙG ŠG™ùù¡ž¾ùùdGh .(121`¡U) Qƒ¯µdG ºƒˆb Ô I—Yƒb Ô ,‡Ç»ÇJ ¿HG ¹L™dG ¿Y ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ¹€¡S .6
,™¡Ÿ©dG OƒÁL Ô I™KDÄÙGh ‡jIJdG ƒ¾ˆ‘¸¡SCG Èg ŠƒÇdBÕGh :¸c Úƒ©dG ŸY †™×G ¿¸©J ȈdG ‡€¯dG .2 :Âd ¿sÇ„J ;¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U È„¾dG Iñ¡S ¹seƒC J ¿ne) i™oÇd ¹Jƒ²j ¹L™dGh ,™nc˜oÇd ¹Jƒ²j ¹L™dGh ,¼¾¬»¸d ¹Jƒ²j
ò»u¸©ÙGh IƒY—dG ¿e IQGs™L ¢TÄÇL ÛEG •ƒˆÐ Ègh ÂfCG ŸY OƒÁÖG ‰»Áa ‡€a :‡€¯dG Øg ¹Hƒ²e Ôh - 2 ¿ne ¹Jƒb ƒäEG ÂfCGh ,¤b ¾jO ŸY Gk—MCG Ùµoj Ú ÂfCG ‡»¸c Àĵˆd ¹Jƒb ¿ne'' :ºƒ²a ?¸dG ¹Ç„¡S Ô ¼ÁjCG ,Âofƒµe
Aƒùù ù¾ù ù eÕC G Aƒùù ùjÄùù ùbÕC G Aƒùù ù¯ù ù cÕC G òHnQ—ÙG òÇùù ùeîùù ùYÕE Gh ¹Ç„¡S Ô °bh hCG ò»¸¡•ÙG †QƒM ¿ne :(¸c Úƒ©dG ºƒˆb) ŸY ƒ»Ç²e ½GO ƒe ¸Jƒ²j ¼¸a ,ÂfOƒg ¿ne ƒeCGh .¸Jƒb ÈHCG ¿Y ÂǸY ³¯ˆe .''¸dG ¹Ç„¡S Ô ÄÁa ,ƒÇ¸©dG Èg ¸dG
,‡¯¸ˆõG ÂJƒ¬¸H ÂàoGC h Úƒ©dG ‡„Wƒß ŸY ¿jQ—ˆ²ÙG ÛEG ŲdCG ¿neh ...¼Á¾jO Ô ò»¸¡•ÙG ìa hCG ,¼ÁJÄYO ¼Ád ȯj ÀCG Ûƒ©J ¸dG ÙeCG ¹H ,×ÁY ¢ ²¾j Ú ,ˆf—g .Å¡SÄe
,¼ùùÁù d GÄùù¾ù Çu ù „ù Çù d ,Ùùù¡ŸY …Çùùdƒùù¡SCƒù ùHh ,Ùùù ¡ŸY Àƒùù ¡•¸ùù Hh ‡×ƒùù ¡ŸÙGh ‡Ùƒùù ¡•ÙG —ùù j —s ù ùeh ,¼ùù ¸ù ù ¡•dG ò»ùù ù¸ù ù ¡•ÙG GÄoeƒn²ˆn ¡r SG ƒn»an } :Ûƒ©J ºƒb ƒ»c ,Âd GÄeƒ²ˆ¡SG ƒe ¼g—Á©H .''¼µˆ¾¡•dCGh ¼µ¡•¯fCGh ¼µdGÄeCƒH òc™¡žÙG Gh—gƒL'' .7
.¼Á¯WGÄYh ¼ÁdIJY Ô Gh™KDÄjh ¼gÄ»Á¯ojh ™gƒ¦j Úh ,ƒ¯Ç¡S ¼ÁgÄLh Ô ™nÁ¡žnj ¼¸a ,ò»¸¡•»¸d .7:‡HĈdGIQÄ¡S |r¼Áo dn GÄo»Çp²ˆn ¡r Sƒna ¼r µo dn Àƒ„pM ¿HG ‘s‘¡Uh ÈFƒ¡•s¾dGh OhGO ÄHCGh —»MCG ÃGhQ
,ÃQƒ¡ž©e ™¡žY ¶¸ä Õ ƒe - —j—¡ždG °¡SCîd - G˜gh †ÄLh Ô AGÄ¡S ‡€¯dG Øg —¾Y Qƒ¯µdG ¹µa .Gh—Y ¼ÁǸY ,¼Á¾jO ŸY ¼gs™bCGh OÄÁÇdG ’dƒ¡U ‡¾j—ÙG ½—b ƒÙh .¢•fCG ¿Y ¼cƒ×Gh
ÀG—ÇÙG G˜g Ô †Ä¸£ÙG ¿e °dCÕG ŸY G—MGh Õh ¹H … l „¡S ×Mh ™¯µdƒa ,¿jQOƒb ÀÄ»¸¡•ÙG Àƒc GPEG ¼Áˆ¸Jƒ²e ...¼Á¸Jƒb ºƒˆ²dƒH ÃhDh—Hh ×ÁY GÄ¡ ²fh ÃÄHQƒM ƒ»¸a Ô ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U È„¾dG Ü ºƒb :™j™nL ºƒb .8
.ñ£ØG !ò»¸¡•ÙG ñZ ºƒˆ²d ± m ƒc ,ºƒˆ²H ¼gCG—„j Ú ,ò¾¡S ™¡žY ƒ¡žj™b ÀOƒg ƒÙ ¶d˜ch GÄ©L™J Õ'' :ºƒ²a ,¢Sƒ¾dG Ü ‰¡Ÿ¾ˆ¡SG :«GOÄdG ‡sŽM n
Åù¸ùY ÈÙƒù©ùdG ƒù¾ù©ùbÄùe “ƒùˆùˆùaG ½Äùj ³ù‘ùH ‰¸ùb —ù²ù dh ÄY—J ,‡jÄ„f ŒjOƒMCG hCG ‡ÇfBG™b ŠƒjBG ¿e OQh ƒe ¹ch ¼gG›Z ¶dP —¾©a ,×ÁY GÄ¡ ²fh Âdƒˆ²H ¼g GhDh—H ňM .''¢ ©H †ƒbQ ¼µ¡ ©H †™¡ j ,GQƒ¯c É—©H
- ‰f .¿ùù ù ù ù ù ù jÕ ÀhCG ½îùù ù ù ù ù ù ¡SEG ªùù ù ù ù ù ù bÄùù ù ù ù ù ù ùe) ‰fëfEÕG Ú ¿ne ÛEG ¥ƒ¡•bEÕGh édG hCG ƒ¾Ùƒ¡S ¿ne ‡Ùƒ¡•e ÛEG .(... Âfh›¬j ¼g GÄfƒc ¶dP ¹„bh ,¼gQƒjO Ô .ȸnŽ„n dG ¸dG —„Y ¿H ™j™nL ¿Y ÂǸY ³¯ˆe
,™¡Ÿ©dG OƒÁL Äg G˜g ÀEG www.Islamonline.net): ŸY ™gƒ¦j hCG ,ƒfQƒjO ¿e ƒ¾L™”j Úh ,¿j—dG Ô ƒ¾¸Jƒ²j .(1/12) iQƒÇ×G ‡jG—g Ô ,¼Ç²dG ¿HG
hCG ,¿j—gƒóG …cQ ÛEG ½ƒ»¡ fÕG Ô ‡Çf Âd ‰fƒc ¿n»a ÅÁˆfG ,‡Ç¸M™e ŠƒjBG ‰fƒc ƒÁ¸µa :¶dP Ä‘fh ,ƒ¾LG™NEG PEG ;—ù¡Uƒùù²ÙG Õ ¹ùùFƒùù¡SÄùùdG †ÄùùLh :OƒùùÁÖG †ÄùùLh)
¿j—¡TG™dG Ér—gn ¿e
hCG ¢•¯¾dƒH ,¸dG ¹Ç„¡S Ô OƒÁÖG ¹¡ a ¹Çf Ô ‡„ZQ ‡eh—©e ,ƒv£N °‘¡ŸÙG Ô IOÄLÄe ‰¡•eCGh ,ƒÁdÄ©¯e ¿ùe ƒùgGÄù¡S ƒùeh ,‡ùjG—ùÁùdG Äùùg ƒäEG ºƒùùˆù ²ù dƒùùH OÄùù¡Ÿ²ÙG Œ©H ¾Y ¸dG È¡VQ ™µH ƒHCG ÀCG :—Ç©¡S ¿H ÅÇ‘j ¿Y
OƒÁL Ägh ,½ÄÇdG OƒÁL Äg G˜Áa ,—ÁÖƒH hCG ,ºƒÙƒH ‡jBG ò©HQCGh ‡Fƒe Ä‘f Ègh - ƒÁ¸c ƒÁˆ”¡•f —²a .Åk¾©e ¿µeCG Äd ňM ,OÄ¡Ÿ²Ì ¢•Ç¸a Qƒ¯µdG ¹ˆb ƒeCGh .IOƒÁ¡ždG ÀƒÇ¯¡S ÈHCG ¿H —j›j ªe È¡žç •™”a ½ƒ¡ždG ÛEG ƒ¡TÄÇL
.¹jÄW OƒÁLh ,ñ„c !(°Ç¡•dG ‡jBG) ƒgÄs»¡S Il —MGh ‡l jBG - ícCG hCG ‡jBG ƒˆ€e hCG :OƒÁL ñ¬H («ƒ¾bEÕGh ‡sŽ×ƒH ÉCG) ¹Çd—dG ‡eƒbEƒH ‡jG—ÁdG ºƒb —j›j ÀCG GÄ»Y›a ,«ƒHQCÕG ¶¸J ¿e ªHQ ñeCG Àƒch
...ª`````„ˆj... Ô Gį¸ˆNG —b Øg °Ç¡•dG ‡jBG ÀCG …Ž©dG ¹c …Ž©dGh .(OƒÁÖG ¿e ÛhCG Àƒc ƒe :™µH ÄHCG ºƒ²a .º›fCG ÀCG ƒeEGh …c™J ÀCG ƒeEG :™µH ÈHCÕ
2399 O—©dG / `g 1429 Àƒ¡ eQ07 `d ³aGÄÙG / 2008 黈„¡S 07—MCÕG
$ †ƒˆc 12
Oƒ`` ` ÁÖG Â`` ` `²a
..Â``©„W ¹``„bh ƒj™``¡ŸM ,I™`` `e ºhCÕ Â`` ˆ`¯¡•¸ah Â`` eƒ`` µMCÕ ‡`` fQƒ`` ²e ‡`` ¡SGQO
‡`` ` ¾¡•dGh ÀBG™``²dG AÄ``¡V ȯ
IQÄ¡S Šƒ``‘¯¡U ŸY ''Oƒ``ÁÖG Â``²a''
‡`` ` ` `²¸×G
Éhƒ````¡V™``²dG °``¡SÄj ½ƒ```eEÕG ‡eî©dG ¼¸²H ‡`` Çfƒ`` ‹dG

¢Sƒ¾dG ŸY ƒÁˆeq™M ÀCG —©H È„ˆc ÛEG ŠOƒY ‡jOƒÁL ŠƒYƒ»L
.ÂdÄM ¿e Úƒ©dGh nºp›rfoCG ƒne GÄo©p„sJG} :Ûƒ©J GÄHQƒ‘jh ,ƒ²j™W ĸ¬dG Gh˜”sˆj ÀCG ÛEG ƒ©aO †ƒ„¡ždG ƒÁ¡•¯¾d ‡jOƒÁÖG ŠƒYƒ»ÖG ¢ ©H Šƒ©LG™e
Âù²ù¯ùdG òH ¹ù¡UÄùdG IQh™ù¡ H OÄù²ùY ˜ù¾ùe ƒùù¾ù jOƒùùf —ùù²ù dh Õnh r¼ù oµù ùuHnQ r¿ù ùpe r¼ù ùoµù ùrÇù ùndpEG ÉOƒ„dGh ,¼¡•‘j u™¡ždƒH t™¡ždG :ò¸Fƒb ,°¾©dƒH °¾©dG
Õh ,Âùù²ù ¯ù dG ¿ùùY •u—ôG Èùù¾ù ¬ù ùˆù ù¡•j îùù a ,Œj—×Gh pÂù ùpfhoO r¿ù ùpe GÄùù ùo©ù ù p„ù ù sˆù ù nJ ªe ,°¾©dG I™µ¯H ¿eBG ¿ne ¼Á¾e ÀCG ™µ¾f Õh .¼¸XCG ŠƒYƒ»ÖG ¢ ©H ÂH ‰eƒb ƒe :ƒ¾g ¸ǎ¡•J …Žj ƒàh
Qƒ„c ¢ ©H ºƒb —bh ,Œj—×G ¿Y ÂDz¯dG Ⱦ¬ˆ¡•j IQÄùù ù ù ¡S |nAƒùù ù ù nÇù ù ù ù pdrhnCG ½hƒ²j Õ ™µ¯dGh .è—b ¿e •QGÄØG ƒÁH ¿eBG ƒ»c ,ñ¬dG ‡Çfƒ‹dG ‡€¯dG ™µa ¿e›dG ¿e I—e ‰s¾„J ȈdG ‡Çeî¡SEÕG
:—j™ÖƒH ƒ¾H™¡ d ƒf—ÇH ™eCÕG Àƒc Äd :°¸¡•dG ,]3:±G™YCÕG .°Ç¡•dGh ƒ¡Ÿ©dƒH Õ ™µ¯dƒH ÕEG ƒe ¶dP ¹Ç„¡S Ô ƒÁHƒ¡UCGh ,‰¸ˆbh ‰¸Jƒbh ,ˆ²s„Wh
Õ ƒK—Þh ,Œj—׃H ¹¬ˆ¡žj Õ ƒÁDza l†ƒùù ùnˆù ù pc Gn˜ù ù ngnh} ¼Át¸L hCG ¼Át¸µa ,‡¾¡•M †ƒ„¡ždG AÕDÄg ŠƒsÇf ÀĵJ —bh O—Ù ¿Žs¡•dƒH ½ƒµMCGh ,½G—YEÕƒH ½ƒµMCG ¿e ,ƒÁHƒ¡UCG
.²¯dƒH ¹¬ˆ¡žj l·nQƒn„oe oÃn¾ùrdn›ùrfnCG AÈù¡T sÉCG ¹ùNO GPEG Äù¸ù¬ù dG ¿ùùµù dh ,ÀÄùù¡Ÿ¸ß ÀÄùù¾ù uj—ùùˆù e ,ƒÁJGP —²¾Jh ,ƒÁ¡•¯f ªLG™J ‰²p¯W ¼K .™¡Ÿ²J hCG ºÄ£J
Œj—M ¹c •u™”of ÀCG :ƒ¾e›ˆdG G˜Ádh oÃÄo©p„sJƒna ƒäEƒa ,¿j—dG Ô Ä¸¬dGh ¼cƒjEG'' :Œj—×G Ôh ,ס•aCG ,¤¡SÄdGh ºG—ˆYÕG ¤N ÛEG OÄ©Jh ,ƒgñZ ÛEG ª»ˆ¡•Jh
¿ùùuÇù „ù fh ,G˜ùùg ƒùù¾ù Hƒùùˆù c Ô ÃOQÄùùf GÄo²sJGnh .''¿j—dG Ô Ä¸¬dƒH ¼µ¸„b Àƒc ¿e ¶¸g ƒà ñ‹c ¿Y ªLGëJh ,¤£¡ždGh ¢•cÄdG ¿Y G—Ç©H
‡ùù ‘ù ù¡ŸdG ŒÇùù M ¿ùù ùe Âùù ùˆù ù LQO r¼oµs¸n©nd ƒ»c ,‡jOƒÁÖG ‡Ç¯¸¡•dG ŠCƒ¡žfh ,I—Yƒ²dG ¼Ç¦¾J Cƒ¡ž¾a ‰eƒb ƒe Ägh .¾Y ªaG—Jh ÂǸY t™¡ŸJh ÂH ¿eDÄJ ‰fƒc
,O™ùdGh ºÄù„ùn²ùdG hCG ,°ù©ù¡ dGh ,ÂLuh™J (²a) ƒÁd ’„¡UCGh ,OƒÁÖG ŠƒYƒ»L ƒ»Á¸„b Cƒ¡žf ‡ù²ùÇù²ù¡T Èùgh - ™ùù¡Ÿe Ô (‡ùùÇù eîùù¡SEÕG ‡ùùYƒùù»ÖG) ÂùùH
,¹ùù„ù ù¡•dG ™ùù ¡ŸbCG òµùù dƒùù ¡S Àh—j™j ,ÀÄ„Ž©eh ˜ÇeîJ ¼Ád Å¡•eCGh ,Âd ´uÄ¡•J ™µah ƒùÁùˆùs»ù¡S …ˆùc I—ùY ŠQ—ù¡UCG —ù²ùa - (OƒùÁÖG ‡ùYƒùù»ù L)
›ùù ùLhCG ¿ùù ùj—ùù ù»ù ù ˆù ù ©ù ù ùeh Ô «G™¡SEÕG ¿e —H Õ Àƒµa ,òÙƒ©dG ŸY †™×G ÀîYEG ¿Y ƒÁÇu¸”J ƒÁÇa ‰¾¸YCG ,(¼Çgƒ¯ÙG ’Ç‘¡ŸJ ‡¸¡•¸¡S)
ňM ,¶dP Ô ŠGQƒ„©dG ÀÄù£ù¡•„ùj ƒùÁùH ÈùˆùdG ,¼ùÁùJƒùÁù„ù¡T —ùÇù¾ù¯ùJh ,¼ùÁùÇù¸ù Y uO™ùùdG …¡•‘oJ ‡ÇHOCG ‡YƒŽ¡T Ô ,‡ç—²dG ƒgQƒµaCG ¿e ñ‹c
†ƒùù ˆù ùµù ùdG ¹ùù ²ù ù ‹ù ù f Õ Ô Â²¯dG ¿e Gľs¡Ÿ‘ˆj Ú ¿j˜dG ÀƒÇˆ¯dG ŸY ¼Áfƒ£¸¡S .ƒHƒˆc ™¡žY ƒ¾KG ƒÁ¾e Q—¡U —bh ,ƒÁǸY ™µ¡žoJh ,ƒÁd
,•j™ù”ùˆùdG ¹ùjÄù£ùˆùH .AÕDÄg É—jCG Ô ‡dÄÁ¡•H «ÄbÄdG ¿e ¼ÁÇ»‘j ƒÌ ¿j—dG ¿e Àĸ²¾j ¼ÁoJ—Lh æCG :…ˆµdG Øg Ô æCƒLƒa ƒàh
¢ ©ùH ¹ù©ù¯ùj ƒùù»ù c Úh ,»Ána GhDhƒ¡SCƒa ,OƒÁÖG ¿Y Àhñ‹µdG •s—Ð —²dh ¿e ¹„b ¿e ‰fƒc —bh ,‡Çdƒˆˆe ‡¸eƒc Šƒ‘¯¡U È„ˆc
G˜ùgh ,ò¯ùdDÄÙG ‰Yƒ¡Vh ,ÂÇeG™eh ÂaG—gCG Õh ,ÃOƒ©HCGh ˆ²Ç²M GÄa™©j ƒÁ¾e ÀhQu˜‘jh ,ƒÁJAG™b ÀÄ¡ a™j ȈdG (Šƒes™ôG)
ƒe G—Y ƒ»Ça ÛEG Àhñ‹µdG Aƒ¡SCGh ,ºƒ²dGh ¹Ç²dG ½ƒMR Ô ‡²Ç²×G —b ‡²¸¬ÙG ºÄ²©dG ÀCG ŸY tº—j ñǬˆdG G˜Áa .¼ÁYƒ„JCG
á ˆbG •GëdGh IQƒùù ù ¡ ×G ÛEGh ,‡ùù ù ùeCÕG ÛEGh ½îùù ù ù¡SEÕG ,’eƒ¡•ˆdG ‰an™Y —b ‡„¡Ÿ©ˆÙG ¢Sį¾dGh ,’tˆ¯ˆdG ‰an™Y
°bÄÙG .•jQƒˆdGh G—j—L G—ÁY ÀCGh ,ò¸dG ‰an™Y —b ‡„u¸¡ŸˆÙG °bGÄÙGh
¿e ‡ùÇù»ù¸ù©ùdG ƒùfƒùùjƒùù¡ b ¿ùùe ñ‹ùùc Ô ¹ùùµù ¡žÙGh ,—MGh ÉCG™d Gñ¡SCG ¼¸¡•ÙG O™¯dG ÂÇa —o©j Ú ,CG—H —b
†ƒÁ¡SEG ƒ¾JƒYOh ƒ¾Fƒ»¸Y ¿e ƒ¡ ©H ÀCG :‡j™µ¯dGh QtÄ£J ¶¡T îH G˜gh ,I—MGh ‡ÁLpÄdh ,—MGh •Ç¡ždh
—ùù ù ù ù ùH Õ ƒÌQh ,‡dCƒ¡•ÙG Ô AGQBÕG —MCG Àľ„ˆj .ñ„c RƒâEGh ,OÄ»Þ
.¾e Äg Âfh鈩jh ,QÄÁ¡žÙG ÉCG™dG Àƒc ¢ ÁfCG ÀCG sȸY …LGÄdG ¿e oŠ—Lh ŠGQƒ„ˆYÕG ØÁd
ƒ»c ¾ùY ¼ùÁùYƒùaO ÀÄù¸ù©ùŽùjh ,½îù¡SEÕG ,ÉQ—¡U Âd ¸dG “™¡T ÀCG —©H ,«Ä¡VÄÙG G˜g Ô ‡Hƒˆµ¸d
ž©of Àht—©jh ,ÂJGP ½î¡SEÕG ¿Y ƒYƒaO ÀCG (Iƒc›dG ²a) ÈHƒˆc oŠ›âCG ˜¾e ܃H Ô ™£N ¼µa
•j™”ˆH ½Äù¡ŸN ¼ùg ¼ùÁùfCƒùc ÂùÇùa ¼ùÁù Çù ¯ù dƒß Ⱦe …¸W ¼ch .(OƒÁÖG ²a) Ô ƒÁHƒ¡že ƒ€Ç¡T …ˆcCG
ȈdG ,‡Ç¸¡UCÕG ƒgQOƒ¡Ÿe ¿e ¼ÁÇ©HƒJh ‡Hƒ‘¡ŸdG QƒKBG n†ƒnˆpµrdG n¶rÇndpEG ƒn¾rdn›rfnCG ƒsfpEG} ,155:½ƒ©fCÕG IQÄ¡S |nÀÄo»nMr™oJ ’ùj™ùŽùˆùdGh ¿ù©ù£ùdG ½ƒùÁù¡S ¼ùÁù Çù dEG ÀÄùùHuÄù ¡Ÿjh ,½îùù¡SEÕG ´s™¡T ȈdG ‡Ç¡ ²dG Øg Ô …ˆcCG ÀCG I—e ˜¾e ½G™c IÄNEG
—„©d °¾¡ŸÙG :¹‹e ,ƒg—Çfƒ¡SCƒH ¼ÁdGÄbCG ¹²¾H ‰»ˆgG IQÄù¡S |oÂùs¸ùdG n·GnQnCG ƒùn»ùpH p¢Sƒùs¾ùdG n¿ùrÇù nH n¼ù oµù r‘ù nˆù pd u³ù n‘ù rdƒùùpH RÄŽj îa ,ícCG Õ ™¦f ŠƒÁLph ƒÁfCG ³×Gh .‡eÄ»¡•ÙG Ô —LCG Õ æCƒH ¼Ád ŠQ˜ˆYGh ,GÄHs™Zh ƒÁÇa ¢Sƒ¾dG
ð¡•dGh ,‡„Ç¡T ÈHCG ¿HÕ °¾¡ŸÙGh ,惩¾¡ŸdG ´GR™dG .105:Aƒ¡•¾dG ,ºƒˆ²dG ƒÁÇa Qh—j ‡c™©e ÛEG ƒÁÇa Œ‘„dG ºÄ‘ˆj ÀCG è—b ¿e ÂÇa ‰„ˆc ‰¾c —b æCG ªe .¶d˜d ‡»pg È¡•¯f
.ƒgñZh Éhƒ‘£dG …ˆch ,ȲÁÇ„¸d iéµdG ¹c ÀCG :¶dP Ô ‰Hƒ‹dG ¹¡UCÕG ÀCG :ƒ¾ŽÁ¾e Àƒc ƒ¾g ¿eh i™¡SCG Àƒ²j™¯dG ƒÁÇa ª²jh ‡»¦¾ÙG ‡Hƒˆµ¸d ‰bÄdG ò‘j ÀCG Qƒ¦ˆfG Ô ,Ií©„e ƒ¯ˆf
ŸYCG ¿j—»ˆ©e ,ƒ¾ŽÁ¾e Ô ¹Ç¡UCG ¹¡UCG ºÄ²¾dG ³ÇKĈa ÀCÕ ,Åk¬r¸oe Õh –Ä¡•¾e ñZ ÂH ºÄ»©e °‘¡ŸÙG Ô ƒe !Ÿˆbh ÅM™Lh —ùùMCG ÃQƒùù„ù ùˆù ùYƒùù H ,Âùù Çù ùa ‡ùù ¸ù ù¡ŸˆÙG
hCG ÈùùY™ùùa ªùùL™Ì ò¯ùùˆù µù e ñZ ,ƒùùÁù ²ù ùKhCGh QOƒùù ¡ŸÙG îjÄW ƒ¾¯bÄJ G˜Ádh .¶¡ždƒH ºG›oj Õ ò²ÇdƒH ‰„K ƒe ºhƒùù¾ù J Ô Âùùoˆù jCGQ ƒùùe G˜ùù gh —H Õ ÈˆdG ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG ŠƒYÄ¡VÄÙG
QOƒ¡ŸÙG ÛEG «ÄL™dG ÀƒµeEG ªe ,ȩǻΠhCG È¡žeƒg ‡jBG) ƒgÄs»¡S ÀBG™²dG Ô ‡jBG ·ƒ¾g ÀEG :ºƒb ¿ne ºÄb —¾Y ÈùHCG :¿ùrjnñ„ùµù dG ¿ùùrjn™ù µù ¯ÙG AÕDÄg ŠƒsÇf ÀĵJ —b .. ‡Lƒ× ,ƒÁÇa ‡ÇŽÁ¾ÙG ‡HƒˆµdG ¿e
Úƒù©ùdG ‡ùLƒùMh ,‡ù¡UƒùN ò»ùù¸ù ¡•ÙG
.ƒÇ¸©dGh ‡Ç¸¡UCÕG !ÀBG™²dG Ô ícCG hCG ‡jBG ò©HQCGh ‡Fƒe ‰”¡•f (°Ç¡•dG —ùùÇù ¡Sh ,ÉOhOÄÙG Åùù¸ù ùYCÕG
¢•Ç¸a ,ƒ¯Ç©¡V ƒ‹j—M G˜g ÈHƒˆc Ô ‚Qƒ²dG —Lh GPEGh :ò¸Fƒ¡•ˆe ,‡dOCÕƒH ƒgƒ¾¸£HCGh ,iÄY—dG Øg ƒ¾¡žbƒfh ‡Ç¡ ²d ,¸dG ƒ»Á»MQ ,…£b ¼Át¸L hCG ¼Át¸µa ,‡¾¡•M †ƒ„¡ždG ,‡s²M ‡a™ù©ùe ƒùÁùˆùa™ù©ùe ÛEG ,‡ùeƒùY
ñ¡Ÿ²ùJh ,òdƒù¬ùdG Äù¸ùZ ¿ùùY I—ùùÇù ©ù H
Os™ó Àĵj —b ƒäEG ,ÂǸY Oƒ»ˆYÕG hCG ÂH •ƒŽˆMîd
ÕIJ¾e Àĵj —bh ,i™NCG ‡dOCG I—»©dGh ,ÂH ¢Sƒ¾€ˆ¡SÕG
‡jBG tÉCG :ƒÁ¾ÇÇ©J Ô Gį¸ˆNG —²a ?Øg °Ç¡•dG ‡jBG ¿jCG
.(°Ç¡•dG ‡jBG) ÂfCG ÃnÄYqOG ƒe ¹c :‡dOCÕƒH ƒ¾¸£HCG —bh ?Èg
Èùù ù „ù ù ùM ¼ùù ù Z™ùù ù H ,Oƒùù ù ÁÖG
¿ùù ù ùjñ„ùù ù ùµù ù ù dG Èùù ù ù eGëMGh
ĸ¬dG ¿µdh ,ÀÄ¡Ÿ¸ß Àľuj—ˆe .¿j™¡Ÿ²ÙG
.¶dP ñZ hCG ,ƒÁˆ¡žbƒ¾eh ºÄ²¾dG ´ƒÇ¡S Ô ñ¬dG ¿Y ȈdG ,•¡•¾dG I™µa ¢žbƒ¾f ÀCG :°bÄÙG ƒf™£`¡VG ¹H ¹Ç„¡S Ô ÃÕ˜H ƒÙ ,ƒ»ÁǸµd Ôh ,ס•aCG AÈ¡T És GC ¹NO GPEG ‡Žod Ô ¢UĬ¸d ÀGhCÕG ÀBG —b ƒgh
«Ä¡VÄÙG Œ‘„d ,¼¡ ØG ™‘„dG G˜g
,ƒÁMh™¡Th (½ƒµMCÕG ŒjOƒMCG) …ˆµH ƒ¾Ç¾Y ƒ¾g ¿eh Ègh ,ÀBG™²dG Ô •¡•¾dG ƒ»Ç¡S Õh ,Aƒ»¸©dG òH Š™Áˆ¡TG ƒÇs¾ù„ùJ GPEG ƒù»ùÁù¾ùµùd ,½îù¡SEÕG
³ÇbO ¿HÕ ÂM™¡Th ,È¡S—²»¸d (½ƒµMCÕG I—»Y) :¹‹e ,‡»s¸¡•e Š˜NoCG GPEG ,™£ØG I—j—¡T ,™KCÕG I—Ç©H I™µa ¢•ùù t»Ð ƒùù ¡•ùù s»Ð ,‡ùù Çù ù¡ b Ô Ä¸¬dGh ¼cƒjEG'' :Œj—×G Âùù ù dÄùù ù ù¡UCG ÛEG ÃuOQh ,ÃQh˜ùù ù ùL ¿ùù ù ùe
Ųˆ¾e) †ƒˆch ,ÂǸY 惩¾¡Ÿ¸d Is—©dGh ,(½ƒµMEÕG) —Ç©dG ,³Ç²Ð Õh ¢ŸÇ‘Ò ÀhO ,ƒÁÇa iÄYO ¹c ‰bu—o¡Uh Ô «ƒa—¸d Qƒ„µdG òeƒôG ÀBG™ùù²ù ùdG ¢UÄùù ¡Ÿf ¿ùù e ‡ùù »ù ùµù ù‘oÙG
,½î¡SEÕG •Ç¡T —L ½î¡•dG —„Y ‡Ç»ÇJ ¿HÕ (Qƒ„NCÕG ±™oY ƒe ÀÄt»n¡•oj GÄfƒc °¸¡•dG ¿e Gñ‹c ÀCG ƒ¡UÄ¡ŸNh Õƒù¡Uh ,IñÁùù¡ždG ƒùùjƒùù¡ ²ùùdG Àƒc ¿e ¶¸g ƒäEƒa ,¿j—dG ƒg™ùtH—ùJh ƒùÁùJAG™ùb IOƒùYEGh ,‡ù¾ù¡•dGh
(½G™ÙG ®Äùù¸ù H)h ,æƒùùcÄùù¡ž¸ùùd (QƒùùWhCÕG ¹ùùÇù f) Âùù M™ùù ¡Th ÀƒùÇùHh ,³ù¸ù£ÙG —ùÇùÇù²ùJh ,½ƒù©ùdG ¢ŸÇù¡Ÿ”ùˆù H ¶dP —ùù©ù H ¿e Àƒµ¸ç ƒe u¹µH ,ÕƒLh .''¿j—dG Ô Ä¸¬dƒH ¼µ¸„b ,‡Ç¾j—dG ºÄ¡UCÕG AÄ¡V Ô ƒÁÁ²ah
,惩¾¡Ÿ¸d (½î¡•dG ¹„¡S) ÂM™¡Th ,™ŽM ¿HG §aƒ‘¸d •¡•¾dG ’¸£¡Ÿe ¿µj Ú PEG !ƒ”¡•f :¶dP Ä‘fh ,¹»óG ¹c ŸY ƒ»gh .ÀƒÇHh IQ—b —ùYGÄù²ù dGh ,‡ùùÇù Y™ùù¡ždG —ùù¡Uƒùù²ÙGh
,(iéµùdG ð¡•dG) ‡ù¡Uƒù”ùHh ,Èù²ùÁù Çù „ù dG §ùùaƒ×G …ˆùùch CG™b ¿neh .¼g—¾Y s™²ˆ¡SG —b ¿j™NCƒˆÙG —¾Y ±™oY ƒ»c Ô ÀGQÄùù ù ù ù ùLCƒù ù ù ù ù e ºƒùù ù ù ù ù M ‡ùÇù »ù ¸ù ©ù dG Šƒùù»ù s¸ù ¡•ÙGh ,‡ùùÇù Y™ÙG
¶d˜ch ,ȯ¾×G Éhƒ‘£dG ½ƒeEîd (QƒKBÕG 惩e “™¡T)h .“Ä¡VÄH ™eCÕG Âd ò„J ,¶dP Ô °¸¡•dG ¿Y AƒL ƒe ½î¡SEÕG ªFGhQ ¿e Øgh ,Bƒ£NCG ½CG ƒHƒ¡UCG ,ƒ»gOƒÁˆLG ºGÄùùbCG ÛEG «ÄùùL™ùùdGh ,‡ùù Çù ù¸ù ù»ù ù©ù ùdGh
.Âd (QƒKBÕG ¹µ¡že) :ÂLjaO òH ƒe ¹µd ºÄ²f ÀCG :ƒ¾Ç¸Y ¸dG †ƒˆc ³M ¿eh .ƒ²M ,ƒÁ¾ùe ’ùLG™ùdG ’ùÇùL™ùJh ,ƒùÁù¾ùÇùH ‡ùfRGÄÙGh ,òeu—ù²ùˆÙG
:¸c ²¯dG ™‘H ¿e ±GëZÕG .3 ˜NCƒf hCG ,¢ ©„H ¡ ©H †™¡ f ÕCGh ,|ƒn¾r©nWnCGnh ƒn¾r©p»n¡S} ƒe Gñ‹µa ,¿¡•dCÕG ŸY ‡©Fƒ¡ždG ºGÄbCÕƒH Aƒ¯ˆcÕG ½—Yh
¿e ±GëZÕGh ,Èeî¡SEÕG ²¯dG RľµH «ƒ¯ˆfÕG :ƒ‹dƒK Ä‘f ŸY - ƒe ÂLÄH - Àĵ¾a ,¢ ©H ¿Y ¢V™©fh ¡ ©H ‚Qƒ²dG …¡•‘Çd ňM ,™Áˆ¡žJh ™¡ž¾oJh AGQBÕG ¢ ©H ªÇ¡žJ
Õh ,…g˜e ÀhO …g˜e ²¯d ›tÇÐ ÀhO ,I™NG›dG ÃQƒ‘H :ÂdIJH Ûƒ©J ¸dG ¼Á”sHh ¿j˜dG ¹ÇFG™¡SEG ľH Àƒc ƒe
:†ƒˆµdG G˜g Ô ÈŽÁ¾e ,ªs¡SÄJh CG™b GPEƒa ,ÃñZ ÉCGQ Õh —ÇMÄdG ÉCG™dG ƒÁfCG
.½ƒeEG ÀhO ½ƒeEG ŸY ´î¬fG IQÄ¡S |m¢ r©n„pH nÀho™ùo¯ùrµùnJnh p†ƒùnˆùpµùrdG p¢ ùr©ùn„ùpH nÀÄùo¾ùperDÄùoˆùnanCG} ™ù¡Uƒù¾ùY ‡ù¸ù»ùL Åù¸ùY ½Äù²ùj †ƒùˆùµùdG G˜ùg Ô ÈùŽùÁù¾ù eh ÀCGh ,Gñ„c ƒaîN ™eCÕG Ô ÀCG Âd ¿sÇ„J ,ÀRGhh ªLGQh
Ô ¢UĬj ,ŒMƒH ¹µd ƒµ¸pe iéµdG ‡cp™sˆdG Øg 鈩f ¹H r¼oµrMG pÀnCGnh} :ÂdÄ¡S™d Ûƒ©J ¸dG ºƒb —bh ,]85:I™²„dG :‡Ç¡Sƒ¡SCG .†Ä¡UCÕGh iÄbCÕG Äg ¿µj Ú ƒÌQ ªFƒ¡ždG ™eCÕG
,ƒgƒjGhR Ô …u²ù¾ùjh ,ƒùgƒùjƒù„ùN Åù¸ùY ªù¸ùs£ùjh ,ƒùÁùbƒù»ùYCG rÀnCG r¼ogrQn˜rMGnh r¼ognAGnÄrgnCG rªp„sˆnJ Õnh oÂs¸dG nºn›rfnCG ƒn»pH r¼oÁn¾rÇnH :ÀBG™²dG ŸY ƒ¡Sƒ¡SCG Oƒ»ˆYÕG .1 :ÀG™eCG «Ä¡VÄÙG G˜g Ô Œ‘„dƒH «G™¡SEÕG …LhCG —bh
…t¡Ÿ©J ÀhO ,¹ÇdOh ¹ÇdO òHh ,ºÄbh ºÄb òH ƒfQƒ²e IQÄùù¡S |n¶ù rÇù ndpEG oÂù s¸ù dG nºn›ù rfnCG ƒùùne p¢ ù r©ù nH ¿ùùnY n·Äùù o¾ù ùpˆù ùr¯ù ùnj ÄÁa ,虵dG ÀBG™²dG ¢UÄ¡Ÿf ŸY ƒ¡Sƒ¡SCG Oƒ»ˆYÕG :ÕhCG ,AGÄ©¡T IQƒZ ¿e ½ÄÇdG ˆeCGh ½î¡SEÕG Âd ¢V™©ˆj ƒe .1
ÈHCG ÉCG™H I™e ˜NCƒf —b ¹H .…g˜Ù ¼FGO —Ǹ²J hCG ,ÉCG™d .49:I—FƒÙG ±îN Õh ÂÇa …jQ Õ É˜dG ,½î¡SEîd ºhCÕG Q—¡ŸÙG Õ †™M ÂǸY ‰¾¸YoCG —²a ,ÃQh˜L ¿e ÂYîˆbG —j™J
ÉCG™H ‡¡•eƒNh ‡©HGQh ‡‹dƒKh ,¶dƒe ÉCG™H ‡ÇfƒKh ,‡¯Ç¾M :‡‘Ç‘¡ŸdG ‡¾¡•dG Oƒ»ˆYG .2 ƒXÄ¯Þ ,ȾDzÇdG ™JGĈdƒH ƒÇ©£b ƒJÄ„K ‰„K —bh ,ÂǸY ,I™ùcƒÙG ‡ùÇù„ùÇù¸ù¡ŸdG iÄùb ÂùÇù¸ùY ƒùÁùˆù s¾ù ¡T ,ƒùùÁù Çù a IOGÄùùg
¢ ©H Ô •™”f —b ¹H ,OhhGO hCG ,—»MCG hCG È©aƒ¡ždG ºÄ¡SQ ¿Y ‡ˆHƒ‹dG ‡‘Ç‘¡ŸdG ‡¾¡•dG ŸY Oƒ»ˆYÕG :ƒÇfƒK ,°ùMƒù¡ŸÙG Ô ƒùHÄùˆùµùe ,‡ù¾ù¡•dCÕƒùH GÄù¸ùˆùe ,Qh—ùù¡ŸdG Ô ÅˆYCG ƒgOIJJ ,I™aƒµdG ‡Ç¾KÄdGh ,I™Lƒ¯dG ‡ÇfÄÇÁ¡ŸdGh
hCG ‡j—j›dG …g˜e ÛEG ‡Ç¾t¡•dG …gG˜ÙG ¿Y ,ŠƒÇF›ÖG ȈdG ,Ùj™²Jh ¸©ah ÂdÄb ¿e ¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG .‡»FCÕG ¿e —MCG òH ÂÇa ±îN Õ ƒà G˜gh ,(†ƒgQEÕG) †™M iÄY—H I™uˆ¡•ˆe ,½ÄÇdG ¢VQCÕG Ô IÄb
˜NCƒf —bh .ƒÁÇa ¹×G ƒf—Lh GPEG ,‡Ç¡VƒHEÕG hCG ‡j™¯©ÖG Õh «ƒ£²fG îH ƒg—¾¡S s’¡U ȈdG ŒjOƒMCÕG ƒÁH ŠAƒL ªùÇù»ùL ‡ùsÇùŽùoM Åù¸ùY ¹ùÇùd—ùdG Âùù¾ù e t—ù »ù ˆù ¡•f ɘùùdG Äùùgh IÄùb ¼ù¦ùYCG ÀEƒùa ;QGÄùn©ùdG ‡ùaÄù¡žµùe ‡ù¯ù FGR iÄùùYO Èùùgh
hCG ÈYGRhCÕG …g˜e :¹‹e ,‡¡V™²¾oÙG …gG˜ÙG ¢ ©„H ¿e :‰„KCGh ƒÁ¾e iÄbCG Äg ƒe ¢VQƒ©oJ Õh ,‡s¸pY Õh Ph˜¡T º—ˆ¡•Ça ,ƒÁ¡•¯f ‡jÄ„¾dG ‡¾¡•dG ňM ,i™NCÕG QOƒ¡ŸÙG ,¼¡Tƒ¬dG æÄÇÁ¡ŸdG ÀƒÇpµdG IÄb Èg ¢VQCÕG Ô ‡ÇHƒgQEG
.Éé£dG hCG ÉQÄ‹dG ¼ù¸ù©ùdG ³ùù£ù ¾ù e ¿ùùe hCG ,i™ùùNCG ŒjOƒùùMCG ¿ùùe hCG ÀBG™ùù²ù dG .ƒÁˆsÇŽoM ŸY 虵dG ÀBG™²dG ŠƒjBƒH †ƒùù¡ŸˆùùZÕG Åùù¸ù Y ‡ùùjG—ùù„ù dG ˜ùù¾ù e Âùùˆù dhO ‰eƒùùb ɘùù dG
‡„Ms™dG ‡Mƒ¡•dG ÛEG ƒÁ¸c …gG˜ÙG ¿Y •™”f —b ¹H Õ ÀBG™ù²ùdG ÂùH º›ùf ƒÙ ‡ù¾ùuÇù „ù e ÀÄùùµù J ŒÇùù‘ù H ,¹ùù²ù ©ù dGh ,‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ù¬ù¸ùdG …Çùdƒù¡SCG AÄù¡V Ô ÀBG™ù²ùdG G˜ùg ¼ùÁù ¯ù fh ªeh ,ñe—ˆdGh ´G™MEÕGh ,‡j™¡ž„dG ’HG˜ÙGh ,ÀGh—©dGh
¼ùÁùd ¢•Çùd ¿sà ,«ƒù„ùJCÕGh ò©ùHƒùˆùdGh ‡ùHƒù‘ù¡ŸdG AƒùÁù²ù¯ù d †ƒˆµdG ¿e ¸dG º›fCG ƒe AÄ¡V Ô ñ¡•Jh ,Âd ‡¡VQƒ©oe ñZ ,´ƒùÇù¡•dGh ´ƒù„ù¡•dG òYG™ùoe ,ƒùgRƒÝh ƒùÁùˆù²ùÇù²ù‘ù H ‡©aG—e (ƒµj™eCG) Å»¦©dG ‡ÇÙƒ©dG IIJdG ƒg鈩J G˜g
¿HGh OÄ©¡•e ¿HGh ,¿j—¡TG™dG Aƒ¯¸Øƒc ,«Ä„ˆe …g˜e .ÀG›ÇÙGh ƒÁ¡ ©H ¢UÄ¡Ÿ¾dG òH ò©eƒL ,ò¯¸µˆe Õh ò¯u¡•©ˆe ¢•ÇFQ - (ÀhQƒ¡T) écCÕG “ƒ¯¡•dG 鈩Jh ,ƒÁ¡•¯f ¿Y
¿H —jRh …©c ¿H ÈHoCGh Pƒ©eh ‡¡žFƒYh ¢Sƒ„Y ¿HGh ™»Y ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ¸dG ºÄ¡SQ ¿Y s’¡U ƒe ¹µH …M™f ¿‘fh ,ƒ¡ ©H ¡ ©H ´u—¡Ÿoj †ƒˆµdG G˜g ÀCƒH ò¾bÄe ,¢ ©Hh שH ¿eh - ³Hƒ¡•dG ¹ÇFG™¡SEG ‡¸d—ÙG ¼ÁˆdhO AGQRh
,¼ùùÁù ¾ù Y Âùù¸ù dG Èùù¡VQ ‡ùùHƒùù ‘ù ù¡ŸdG ¿ùù e ¼ùù gñZh ,‰Hƒùù K Âd›f ƒe ÀƒÇ„H ÂHQ ¿e °s¸µÙG ÄÁa ,ÀBG™²dG ÀƒÇH Ô ¼¸¡Sh pÂùs¸ùdG p™ùrÇùnZ p—ùr¾ùpY r¿ùpe nÀƒùnc rÄùndnh} ,ƒùù¡ ©ùùH Âùù¡ ©ùùH ™ùùu¡•¯ùùojh rÈn¸oLQ - ¹ÇFG™¡SEG ‡¸sd—ÙG ¼ÁˆdhO AGQRh ¢•ÇFQ - Š™ÙhCG
Ô ‡©„¡•dG AƒÁ²¯dƒH GÄa™oY ¿ne ºƒ‹eCG ¿e ¼g˜ÇeîJh n¿uÇn„oˆpd n™rcu˜dG n¶rÇndpEG ƒn¾rdn›rfnCGnh} :¹Lh ›Y ºƒb ƒ»c ,ÂǸY ¸dG .]82:Aƒù¡•¾ùdG IQÄù¡S |Gkñùp‹ùnc kƒùaîùpˆùrNG pÂùÇùpa Gho—ùnLnÄù nd - ‡ÇY™¡ždG ‡Ç¾Ç£¡•¸¯dG ‡ehƒ²ÙG i™J òM ŸY !!½î¡S
½ƒ¡ždGh ™¡Ÿeh I™¡Ÿ„dGh ‡aĵdGh ‡µÌ ¼gñZh ,‡¾j—ÙG IQÄù¡S |nÀho™ùsµùn¯ùnˆù nj r¼ù oÁù s¸ù n©ù ndnh r¼ù pÁù rÇù ndpEG nºu›ù of ƒùùne p¢Sƒùùs¾ù ¸ù pd ,¼Án¯dGh ™c˜¸d ™s¡•Çe |mòp„oe m†ƒnˆpc} ÀBG™²dG ÀCƒH ò¾eDÄe ŠƒYƒ»L - ƒÁJƒ¡S—²eh ƒÁ¡V™pYh ƒÁ¡VQCG ¿Y ªaG—J ȈdG
.¼g˜ÇeîJh ‡Hƒ‘¡ŸdG ƒÁÇa ´s™¯J ȈdG Qƒ¡ŸeCÕG ™Fƒ¡Sh .44:¹‘¾dG ‡ùù „ù ù¡•¾ùù dƒùù H G˜ùù Áù ùa (Âùù oLhCG ºƒùù s»ù ù M) Âùù ùfEG :¹ùù ùÇù ù b ƒùù ùeh !!¼FG™ÖG «GÄfCG ¹µH ‡»Ásˆe ‡ÇfGh—Y ‡ÇHƒgQEG
‡ùe™ùµùYh ñ„ùoL ¿ùH —ùÇù©ù¡Sh …Çù¡•ÙG ¿ùH —ùÇù©ù ¡S :¹ùù‹ù e ‘s‘¡U ÀEGh ,×¾¡S Ô °Ç©¡V Œj—M ŸY —»ˆ©f îa Šƒ»µôG ŠƒjBÕG ƒeCG ,¹Ç¸²dG Ègh ,ÂÇa (ŠƒÁHƒ¡žˆÙG)`d ¿e ,OƒÁÖG ‡Ç¡ b Ô ò¡•u»‘ˆÙG †ƒ„¡ždG ¢ ©H ĸZ
¿ùHGh É™ù¡Ÿ„ùùdG ¿ùù¡•×Gh ,¢ShhƒùùWh Aƒùù£ù Yh —ùùgƒÝh IíµH ‡jIJˆdG I—Yƒb —»ˆ©f Õ ƒ»c ,ñgƒ¡žÙG ¢ ©H ƒùgƒùs»ù¡S G˜ùÁùdh ,¹ù¡UCÕG Èùgh ,ícCÕG ÈùÁù a (Šƒùù¾ù uÇù „ù dG) ,‡ùù¸ù ¡Sƒùù„ù dG ‡ùùÇù fƒùù¬ù aCÕG ‡ùùehƒùù²ÙG Ô GÄùùcë¡TG ¿ùù j˜ùù dG
¿H ŒÇ¸dGh ,È©n”s¾dGh ´h™¡•eh OÄ¡SCÕGh ‡»²¸Yh ¿jñ¡S ,Iñ„µdG QÄeCÕG Ô ƒ»Ç¡S Õh ,´îWEƒH —gGÄ¡ždGh ´™£dG n¶rÇn¸nY nºn›rfnCG Ép˜sdG nÄog} :Ûƒ©J ºƒb ,(†ƒˆµdG ½CG) ÀBG™²dG ,ȈÇaÄ¡•dG OƒÐÕG IOƒÇ²H ,‡ÇZƒ£dG ‡jRƒ¬dG ‡ÇYÄÇ¡ž¸d
.¼gñZh ,—©¡S ,Iñ£N ƒjƒ¡ b ¿e ½î¡SEÕG °bÄe ÀƒÇ„H ³¸©ˆJ ȈdG o™ùnNoCGnh p†ƒùnˆùpµùrdG t½oCG s¿ùog lŠƒùn»ù nµù r‘ù oe lŠƒùùnjBG oÂù r¾ù pe n†ƒùùnˆù pµù rdG ¿j—dG ¿Y «ƒa—¸d ,ƒÁd—YCGh †™M ±™¡TCG Øg ‰fƒch
ÃQOƒ¡ŸÌ ,¡SQG—e Åsˆ¡žH Èeî¡SEÕG ²¯dG •GëH ª¯ˆ¾f ?†™×G ½CG ¼¸¡•dG ÈgCG :i™NCÕG áCÕƒH ˆbîY ¹‹e nÂnHƒn¡žnJ ƒne nÀÄo©p„sˆnÇna l-rjnR r¼pÁpHÄo¸ob Èpa n¿jp˜sdG ƒsenCƒna lŠƒnÁpHƒn¡žnˆoe ¼ùÁù©ùuŽù¡žJ ƒùùÁù JGP ƒùùµù j™ùùeCG ‰fƒùùch ,¢V™ùùp©ù dGh ¢VQCÕGh
ž©of G˜dh .ºÕ—ˆ¡SÕƒH ƒÁ¾e ȾoY ƒe ƒ¡UÄ¡ŸNh ,„ˆch ™Áˆ¡TG ɘdG .''°Ç¡•dƒH o‰‹©oH'' :Œj—M ƒ¾¯s©¡V G˜Ádh .7:ÀG™»Y ºBG IQÄ¡S |pÂp¸jphrCƒnJ nAƒn¬pˆrHGnh p‡n¾rˆp¯rdG nAƒn¬pˆrHG oÂr¾pe ¼ùgQƒù£ùbCG ¶d˜ùch ,³ùÇùdƒù¬ÙG ¼ùÁùd ’ùùˆù ¯ù Jh ,¼ùùg—ùùujDÄù Jh
(Ås¸ôG) :¹‹e ,ƒgñZ ¿e ícCG ÀQƒ²ÙG ²¯dG …ˆµH ,G—¾¡S þ¯s©¡V ,¸c Úƒ©dG ‡HQƒÞ †ÄLÄH ò¸Fƒ²dG i—d ,Šƒ»µôG ÛEG ŠƒÁHƒ¡žˆÙG sOQ :G—HCG ƒ¾ŽÁ¾e Àƒc G˜Ádh ™ù¡ŸˆùfGh ,ÈùˆùÇùaÄù¡•dG OƒÐÕG ½›ùÁùfG ƒù»ù¸ùa .¼ùÁùeƒùùµù Mh
édG —ùù„ù Y ¿ùùHÕ (Qƒùùc˜ùùˆù ¡SÕG)h ,(`g465Š) ½›ùùM ¿ùù HÕ .ƒ¾ˆe þ¯s©¡Vh ,Šƒ¾uÇ„dG Šƒ»µôG ·™J (ò¬FG›dG) •Á¾e ƒ¾jCGQ òM Ô ‡ù»ù¦ùfCÕGh ƒùµùj™ùeCG ŠCG—ùH :¼ùÁùÇù¸ùY ÀÄù»ù¸ù¡•ÙG Àƒù¬ù aCÕG
‡jG—H)h ,(`g620Š) ‡eG—b ¿HÕ (Ⱦ¬ÙG)h ,(`g463Š) ºGÄbCGh ,ºƒL™dG ¼¸Y ÛEG ªL™f ÀCG ¸‹eh G˜g ƒf™£¡VGh .ŠƒÁHƒ¡žˆÙƒH ¶t¡•»ˆdGh ™ÁX †ƒ„¡ždG AÕDÄÁd …¸²J ,‡Çeî¡SEÕGh ‡ÇH™©dG ‡»cƒ×G
.ƒgñZh ,(`g595Š) —ǯ×G —¡TQ ¿HÕ (—ÁˆóG ÂDza ¾Y Ⱦ¬ˆ¡•j Õ ™eCG G˜gh ,¹j—©ˆdGh “™ÖG ¹gCG ¸dG Âd›fCG ƒäEG °‘¡ŸÙG Ô x¢Ÿf ¹c ÀCƒH ¶d˜c ò¾eDÄe GÄ¡•eCGh ,½ÄÇdG Èe™Ý ¢•eCÕG h—gƒÝ ’„¡UCGh ,u¿nŽpÙG
ˆseCG ƒjƒ¡ bh ,ÂfƒeR Šîµ¡žeh Ù¡Ÿ©d —ÁˆŽj ÀCG —j™j ºƒb ƒ»c ,„LÄÌ Gĸ»©jh ,ÃG—ÁH ÃOƒ„Y É—ˆÁÇd ,Ûƒ©J AÕDÄg GÄ©a—a .Šî²ˆ©ÙG ÛEG ŠGQƒ£ÙG ¿e Àĸn„²ˆ¡•oj
13 †ƒˆc 2399 O—©dG / `g 1429 Àƒ¡ eQ07 `d ³aGÄÙG / 2008 黈„¡S 07—MCÕG
$
?‡¡SGQ—dG Øg ÛEG •ƒˆ‘j ¿ne ò©¡VGh ,ÈÙƒ©dG iĈ¡•ÙG ŸYh ,ȻǸbEÕG iĈ¡•ÙG ,ƒÁÇHCG I™µH ¿Y ƒgh—ÇHCG ÀCG :¼ÁÇdEG I™¡Tƒ„ÙG ‡‘j™¡ŸdG ‡Ç»¸Y ‡¡žbƒ¾e ,ƒÁ¾ÇH òfQƒ²e ºGÄbCÕG ¢žbƒ¾fh
¿e ,OƒÁŽ¸d ƒÁ¸c ‡¯¸ˆõG Šƒ€¯dG iDhoQ ƒ¾¾ÇYCG …r¡Ÿof ºƒ¡Ÿ€ˆ¡SÕG :G˜g ž©eh .‡sÇM ‡n»n¡•nf ƒÁÇa GIJr„nˆ¡•J Õ Ä¸Yh ,ƒÁHƒ‘¡UCG I™Á¡T ƒ¾dÄÁJ Õh ,‡FOƒg ‡ÇYÄ¡VÄe
ƒÁÇa o‰„©J ȈdG - ‡¡SGQ—dG Øg hCG ,†ƒˆµdG G˜g ÀEG .òd—ˆ©ÙGh Iƒ¯ÖGh Iî¬dG 8!¹eƒµdG ÀCG :iIJˆdGh —g›dG ºƒÝh ,¼¸©dG ºƒÝ Ô ¼Á„©c
IQÄ¡ŸH ƒÁÇa o‰„©Jh ,ŠGľ¡S Is—©d G—¡Ÿbh I™¡Tƒ„e ÀCG :²ÇaÄJh ¸dG —»‘H ƒ¾²uaoh —²dh hCG ÉuÄù²ùfh ,—ù²ù¾ùdGh ¹ùÇù¸ù‘ùˆùdG ‡ùM™ù¡že Åù¸ùY ƒùÁù©ù ¡ f
ƒÁÇdEG •ƒùˆù‘ùj - ò¾ùù¡•dG ¿ùùe OÄùù²ù ©ù d I™ùù ¡Tƒùù „ù ùe ñZ Ô ,‡ùùÇù ¸ù ¡UCÕG ƒùùfQOƒùù¡Ÿe Ô ƒùùf—ùù Lh :™¡Uƒ©ÙG ªbGÄdƒH ¤``H™dG .2 ’ùÇùLëdG ñjƒùù©Ù ƒùù²ù ah ,«n—ù nf hCG Qƒùùˆù ”ù fh ,°ùùu©ù ¡ f
¿e ¼Á»Ána GÄ‘u‘¡Ÿjh ,¼Á¯bÄe GÄ‘u‘¡ŸÇd ,Àhñ‹µdG ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ƒ¾Ç„f ‡¾¡Sh ƒ¾fBG™b ɘdG ™¡Uƒ©ÙG ªbGÄdƒH ²¯dG ¤HQ :ƒ¡•eƒN —©H ,ƒfOƒÁˆLG ¬¸„jh ,ƒ¾d iAGëj ƒ»„¡•Mh ,È»¸©dG
.Iñ‹c ƒjƒ¡ b ˜¾e ƒ¾ˆ»FCG ºGÄbCG Ôh ,¼¸¡Sh ²¯dG ¹©oL ƒäEƒa ,Úƒ©dG ¡žÇ©jh ,‡eCÕG ¡žÇ©J ƒ¾jCGQ ÀCG ÈYs—f îa ,ª¡SÄdG ®G™¯ˆ¡SGh Œ‘„dGh É™‘ˆdG
Ô ÂjCGQ hCG ¯bÄe Àƒ¡•fEÕG ™uǬj ÀCG ƒ„ÇŽY ¢•Çdh ,¸dG ºÄ¡SQ †ƒ‘¡UCG —ÁY I™ùù¡SCÕGh ,¼ùù¸ù ¡•ÙG O™ùù¯ù dG Šîùùµù ¡že s¹ù ù‘ù ùÇù ùd ÉCGQ ÀCGh ,Cƒ£ØG ¹»ˆ‘j Õ É˜dG †GÄ¡ŸdG Äg ƒ»FGO
G˜g ¹H ,IAG™b hCG ‡¡SGQO ŸY Aƒ¾H ,ƒjƒ¡ ²dG ¿e ‡Ç¡ b ¿neh ,‡»¸¡•ÙG ‡eCÕGh ,‡»¸¡•ÙG ‡Yƒ»ÖGh ,‡»¸¡•ÙG ºÄ²f ¹H .†GÄ¡ŸdG ¹»ˆ‘j Õ É˜dG Cƒ£ØG Äg ƒfñZ
¿ùùe ¼ùù¸ù ¡S ɘùùdG ñµùù¯ù ˆù ùdG ™×G Àƒùù ¡•fEÕG ÀCƒù ù¡T Äùù g ÄÁa ,‡`‘»¡•dG ‡©j™¡ždG ½ƒµMCƒH ,‡»¸¡•ÙG ‡dh—dGh ¿»a ,ƒ¾jCGQ G˜g :¾Y ¸dG È¡VQ ‡¯Ç¾M ÄHCG ºƒb ƒe
È¡VQ †ƒ£ØG ¿H ™»Y ºƒb —bh .´î¬fÕGh …t¡Ÿ©ˆdG ¿e ,ò»¸¡•ÙG ¢VG™eCÕ AGhO hCG x…W ¿Y Œ‘„j ƒ¾fCG :Âfƒ‘„¡S ¸dG —»‘fh6 .þ¸„b ¾e ¿¡•MCƒH ƒfAƒL
Aƒ¡ b ¶s¾©¾ç Õ :Å¡SÄe ÈHCÕ Âˆdƒ¡SQ Ô Â¾Y ¸dG ¿Y …ÇŽjh ,ƒÁLQƒN ¿e Õ ,AGs™¬dG ‡©j™¡ždG ‡Çd—Ç¡U ,ƒ¾ˆ©j™¡T QOƒ¡Ÿe Ô ` °t¸µJ Õh ºƒ©ˆaG îH ` ƒf—Lh
ÂÇa n‰j—Áa ¶jCGQ ÂÇa n‰©LG™a ½ÄÇdG ÂÇa n‰Ç¡ b ¹¡Ÿsˆj ƒ»Ça ‡Yƒ»ÖG hCG O™¯dG ÂM™£j ºGDÄ¡S uÉCG —ÁY ˜¾e ` ƒ¾¯¸¡S ºGÄbCG Ôh ,Qƒ„µdG ƒ¾ˆ»FCG ²a Ôh
Õ è—b s³×G ÀEƒa ;s³×G ÂÇa ªLG™J ÀCG ·—¡T™d Iñ¡•ÙG OÄùù ²ù ùj ɘùù dG Äùù gh ,Iƒùù Ç×Gh ¿ùù ju—ù ùdƒùù ùH Ô ƒùùfQRCG t—ù ¡žj ƒùùe ` ¼ùùÁù ¾ù Y Âùù¸ù dG Èùù ¡VQ ‡ùù Hƒùù ‘ù ù¡ŸdG
Ô ÉOƒ»ˆdG ¿e ñN u³×G ‡©LG™eh ,AÈ¡T ¸£„j ‡ù©ùj™ù¡ždG ½ƒùµùMCG QÄùùf Åùù¸ù Y ‡ùùeCîù d ‡ùùjQƒùù¡ ×G ƒ¾¯dƒN ƒe ƒ¡UÄ¡ŸNh ;‡Ç»¸©dG ƒ¾¯bGÄeh ƒ¾JGOƒÁˆLG
11.¹Wƒ„dG .AGs™¬dG .QÄÁ»ÖG ºÄb hCG ,QÄÁ¡žÙG ÉCG™dG ÂÇa
Qƒ„µdG AƒÁ²¯dGh ‡»FCÕG ¿e ñ‹c ™sÇZ ÀCG h™Z Õh …LGÄdG òH •hG›oj ɘdG Äg ³×G ÂDz¯dGh ¢ ©H ’ùÇù‘ù¡Ÿˆùd ,×ùÇùjCƒùJh ÂùfÄù©ùH Âù¸ùdG ƒùfs—ùeCG —ùbh
Ô ¼ùÁù¡ ©ùH ¿ùY ÉhoQ Åùˆù M ,Åùùsˆù ¡T †ƒùù„ù ¡SCÕ ¼ùùgAGQBG 9 .¸dG »MQ ¼Ç²dG ¿HG ºƒb ƒ»c ,ªbGÄdGh ,ƒùfh™ùb ŠOƒù¡S Èùˆù dG AGQBÕGh ,‡ùùWÄùù¸ù ¬ÙG ¼ùùÇù gƒùù¯ÙG
hCG ,I™¡ž©dG ‰¬¸H ƒÌQ ,Is—Y ºGÄbCG I—MGÄdG ‡dCƒ¡•ÙG ƒe oe ,Àĵj ÀCG …Žj ƒ»Ça ¢žÇ©j îa ƒe ºÄM ƒ»Ç¡S Õh ,ƒÁÁLh ñZ ŸY ¢Sƒ¾dG ƒÁ»Áah
½ƒeEÕG ƒ¾jCGQ —bh .—»MCG ½ƒeEÕG …g˜e Ô ƒ»c ,ŠOGR .¿Fƒc Äg ¢V™a ` ò»¸¡•ÙG ŸY ƒ¡V™a ÀCG :AƒÁ²¯dG òH ™Áˆ¡TG
Ô ™¡Ÿe Ô s™²ˆ¡SG ÀCG —©H „g˜e ™uǬj È©aƒ¡ždG Ô ¢žÇ©j ɘdG Äg ÂDz¯dG ¢•Çd òÙƒ¡•e GÄfƒc Ädh ,ò»¸¡•ÙG ñZ GĸJƒ²j ÀCG ` ‡jƒ¯c
Ô ºƒb :‡Ç©aƒ¡ždG —¾Y ±™©j G˜Ádh ,Iñ‹c ¹Fƒ¡•e ‡ù©ù eÄùù¡U Ô hCG ,xÈù LƒùùY •™ùùH ™²Y Ô ¼gh›¬j ÀCGh ,¼Á¾jO Ô ÉCG™dG Ⱦn¡•nM ,¼Ád
.—j—ÖG Ô ºƒbh ,è—²dG ƒ²j™Z ,³¸ØG ¿Y ‡d›©¾e :‡dOCÕƒH ƒ¾sÇHh ,…¸£dG OƒÁL :ÂfÄ»¡•j ƒe Ägh ,¼gQGO
,ÂùùJƒùù©ù dƒùù£ù eh Âùù „ù ùˆù ùc Ô ƒ»Ç¡S Õh ‡jƒ¯µdG ¢V™a isODÄj GPƒÌh ,¶d˜H OG™ÙG
:ÀÄ`````ÇY™¡ždG 1 Èùù ù ¡VƒÙG Ô ƒùù ù ù¡ŸFƒùù ù ùZ .ƒf™¡ŸY Ô
Aƒù»ù¸ù Y :¼ùùg ‡ùù¡SGQ—ùùdG Øùùg ÛEG •ƒùùˆù ‘ù j ¿ùùe ºhCG ,ÂJžeh ŸY ™¡Ÿˆ²f Õ ,Èeî¡SEÕG ²¯dG AGQBÕ ƒ¾©„ˆJ Ôh
¼Á¡ShDhQ Ô GÄfsÄc ¼gícCG ÀCÕ ,²¯dG ºƒLQh ,«™¡ždG ¿ùù ùY G—ùù ù Çù ù ù©ù ù ùH Ô IñÁùù¡ždG ÀÄùùˆÙG “Gs™ù o¡T ¿ùùe ,¿ùùj™ùùNCƒù ˆÙG ºGÄùùbCG
¢V™a OƒÁÖG ÀCG :‰KQhÄJ ‡aƒ²Kh ,‰”¡SQ ¼Çgƒ¯e ,ÂJGQƒÇJh ™¡Ÿ©dG ŠîÇ¡Ÿ¯J ¿e ƒÁH ƒeh ,ƒÁǸY òu¡ž‘oÙGh ,…gG˜ÙG
OîH h›Z ¢V™¯dG G˜g ¿e ÀCGh ,‡eCÕG ŸY ‡jƒ¯c ªbGÄdGh ™¡Ÿˆ²f Õ ƒ»c ,òe—²ˆÙG …ˆc Ô —LÄJ Õ Šƒ©j™¯Jh
¼Á¾e ™Á¦j Ú ÀEGh ,u¹bCÕG ŸY Is™e ‡¾¡S s¹c Qƒ¯µdG ,ÂJî¡ ©eh ,™¡•jh ‡dƒ¡UCG ¿e ƒÁÇa ƒe ŸY ,òe—²ˆÙG …ˆc ŸY
.‡Ùƒ¡•ÙGh ‡×ƒ¡ŸÙG —j ƒ¾ÇdEG Ght—e ¹H ,ƒfs—¡V AÈ¡T ÂFGhOCGh Úƒù©ùdGh ¼¸Y ¿e ƒ»ÁLj¸c Ô ƒà —ǯˆ¡•fh ,ƒ»Á¾ÇH ª»â ¹H
Ô ‡‘j™¡U Iñ‹c ŠƒjBG ¢VQƒ©j ÉCG™dG G˜g Àƒc ÀEGh ,ÂJƒaBGh ,AƒÁ²¯dG ºGÄbCƒH —¡Të¡•f ¶¸Jh Øg Ô ¿‘fh .i—gh
¹£H - ¹„b ¿e ƒf™¡TCG ƒ»c - ŠƒjBÕG Øg ¿µdh ,ÀBG™²dG ¿ùùe ªùù»ùùˆóGh ¼ùÁùd AÈù¡ Jh ,ò‹ùMƒù„ùdG É—ùÁùJ ŠGQƒùù¾ù e ƒùùÁù fCG i™ùùfh
!!‡NÄ¡•¾e ƒÁfCÕ ,¼g™¦f Ô ƒÁdÄ©¯e ÂJƒùghCƒùJh ÂùdÄùM —ùuÇù²ùJ hCG ,¼ùgñµù¯ùJ ¹ùu„ùµùJ ÕîùZCG ‰¡•Çùdh ,³ùj™ùù£ù dG
¾eR ¿Y ™u„©j ƒäEG AƒÁ²¯dG „ˆc ƒà ñ‹c ·ƒ¾gh ,ºƒµ¡TEG ¹c t¹‘j ƒe :‡eCÕG AƒÁ²a ™HƒcCG ¿e ¼g—©H .ÂJƒ©¸£Jh .¼Áˆc™M
½—Y ¹‹e ,‡‘Ç‘¡U ‡¾¡S Õh ÀBG™b ×¾¡•j Õh ,ˆ€ÇHh Ôh ,ƒf™¡ŸY Ô ¢žÇ©f ƒ¾¸©Žjh ,ºGDÄ¡S ¹c ¿Y …ÇŽjh ¿Y •s—Ð GPEG ƒf™¡ŸY Ô ¼¸¡•ÙG ÂDz¯dG ŸY ÀEG ²¯dG ¿Y Aƒ¾¬ˆ¡SÕG i™j ɘdG ÉCG™dG ¢ a™f ƒ»c
¼g›ÇÇÒ ¹‹eh ,ƒÁ»Çe™J hCG ‡se˜dG ¹gCÕ ¢•Fƒ¾µdG Aƒ¾H Õh ,¾Y AƒH™Z ñZ ,†hƒÎ ¹µHh IÄb ¹µH ,ƒ¾ÙƒY ‡²Ç²M G—ÇL ·Q—j ÀCG :†™×G hCG ºƒˆ²dG hCG OƒÁÖG ¢UÄù¡Ÿ¾ùdG ÛEG «ÄùùL™ùùdƒùùH ,—ùùj—ùùL ¿ùùe A—ùù„ù dGh ,Âùù¸ù c
.¶dP Ä‘fh ,‡s¡UƒN ¢•HîÌ ¹H ,©e ò¸Yƒ¯ˆe ,ÂÇa òcQƒ¡že ¹H ,ÂǸY AîNO Åù¸ù Y ºƒóG G˜ùùg Ô ‡ùùjQ˜ÖGh Iñ„ùùµù dG ŠGñ¬ùùˆù dG Ô Â¯©¡V ƒ¾sÇHh ,ÉCG™dG G˜g ŸY ƒfOOQ —bh ,ƒg—Mh
ɘùdG ƒäEG ;™ù¡Uƒù©ÙG ÂùÇù²ù¯ùdG ½›ù¸ù j Õ Âùùt¸ù c G˜ùùgh ªÇ£ˆ¡•f .òˆ¾©ˆe Õh ò¯¸µˆe ñZ ,ÃñN ÛEG òbƒs„¡S ƒÇY™¡T ƒ»µM Q—¡Ÿj ȵd Âd —H Õh ,Úƒ©dG iĈ¡•e 7.(‡Çeî¡SEÕG ‡©j™¡ždG Ô OƒÁˆLÕG) ƒ¾Hƒˆc
ÂǸY ‰©»LCG ƒeh ,‡¾¡•dGh ÀBG™²dG Šƒ»µÞ Âe›¸j ¢žÇ©f ÀCG - ƒ¾dÄ¡SQ ‡¾¡Sh ƒ¾fBG™bh ƒ¾eî¡SEG u¹X Ô - .ŠGñ¬ˆÙGh ‰HGÄ‹dG òH ´u™¯j ÀCG ` ƒçÄb ²¯dG Èg ‰¡•Çd ‡Çeî¡SEÕG ‡©j™¡ždG ÀCG ¿eDÄf ƒ¾fEG
‡‘¸¡Ÿe O™Ý ÛEG —¾ˆ¡•j Õ ƒYƒ»LEG ,ò²ÇH ‡eCÕG Õ Àƒùù eCÕƒùù Hh ,†™×G Õ ½îùù ¡•dƒùù H ÉOƒùù ¾ù ùj Úƒùù Y Ô ‡Ç¡ ²dG Øg Ô ‰HGÄK ·ƒ¾g ÀCG :ÂÇa …jQ Õ ƒ»»a ¹²©dG ¹»Y ²¯dGh ,¸dG ÈMh ‡©j™¡ždƒa ,Èeî¡SEÕG
.ƒg™tǬˆH ¼µ×G ™sǬˆj ‡Ça™X ,‡ÇgG™µdG Õ …׃Hh ,…t¡Ÿ©ˆdG Õ ’eƒ¡•ˆdƒHh ,±ÄØG ¸dG ªaO Ô ÀBG™²dG ƒgQs™b ȈdG (ªaG—ˆdG ‡¾¡S) ¹‹e ¿ùµùdh ,‡ù©ù j™ùù¡ždG ½ƒùùµù MCG ¥ƒùù„ù ¾ù ˆù ¡SG Ô Èùùeîùù¡SEÕG
ƒÁ²a òÇY™¡ždG AÕDÄÁd ½u—²f :‡¡SGQ—dG ØÁH ƒ¾fEG .™cƒ¾ˆdG Õ ±Qƒ©ˆdƒHh ,½G—¡ŸdG Õ QGÄ׃Hh .¢ ©„H ¼Á¡ ©H ¢Sƒ¾dG ȾYCG ,Èeî¡SEÕG ²¯dG ¹NGO ÕEG —LÄJ Õ ‡©j™¡ždG
¿eh ,¸dG †ƒˆc ¿e ˆdƒ¡UCG t—»ˆ¡•j ,îÇ¡UCG G—j—L òfGIJdGh ,I—‘ˆÙG áCÕG ªe ¢žÇ©f ÀCG ªÇ£ˆ¡•f †ƒgQEÕ ‡Yƒ£ˆ¡•ÙG IIJdG OG—YEG ‡Ç¡V™a :¹‹eh Ô ‡²s¸©e ‡©j™¡ždG ‰¡•Çdh ,Èeî¡SEÕG ²¯dG «Ä»Ý
ƒ»c .‡eCÕG Øg •G™J ¿eh ,¸dG ºÄ¡SQ ‡¾¡S ’Ç‘¡U ,ÀGÄÇ׃H ³a™dGh ,Àƒ¡•fEÕG ´Ä²M ³ÇKGÄeh ,‡Çdh—dG .‡eCÕG AG—YCGh ¸dG AG—YCG .¢Sƒ¾dG ¢ ©H ¼sgĈj ƒ»c ,AGÄÁdG
IAG™bh ,™¡Ÿ©dG G˜g ªe ¹Yƒ¯ˆdG ¿e ÂJs—L t—»ˆ¡•j —²a ,…ŽY Õh ,I™¡ ØGh ‡€Ç„dG ‡jƒ»M ŠƒYƒ»Lh ,ò»ù¸ù¡•ÙG ÀÄù¸ùJƒù²ùj ¿ùj˜ùdG ºƒùˆùb †ÄùLh :¹ù‹ùeh ,…ˆµdG ¿e ¹²¾dG Äg ¢•Çd s³×G ²¯dG ÀCG ¿eDÄf ƒ»c
,‡¸Fƒg ŠGRƒâEG ¿e ƒ¾ÙƒY Ô ƒeh ,¢žÇ©ÙG ªbGÄdG ÛEGh ,‡ùÇùdh—ùdG òfGÄù²ùdG ¢•Çù¡SCƒù J ÛEG òbƒùùs„ù ¡•dG ƒùù¾ù c .¹ˆ²dG t³‘ˆ¡•j Õ ¿ne ¹ˆ²H ¼ÁǸY AG—ˆYÕG è™Ðh t³×G ²¯dG ¹H .ƒÁˆ€ÇHh ƒg™¡ŸY ¹u‹Ò …ˆµdG ÀEƒa
hCG ȲùÇù²×G Âù²ù¯ùdGh .¶d˜ùc ‡ù¸ùFƒùg ŠƒùaG™ù‘ùfG ¿ùeh ,òbÄo©ÙGh Aƒ¯©¡ dG ƒ»Ç¡S Õh ,Àƒ¡•fEÕG ´Ä²M ‡jƒYQ Ô ‡Ç‘¡ ˆdGh º˜„dGh IIJdG “hQ Aƒ²„ˆ¡SG :¹‹eh ÀIJHƒ¡•dG —ÁˆLG ƒ»c ,Âfƒµeh Âfƒe›d ÂDz¯dG OƒÁˆLG
u¢Ÿ¾ùùdG òH ¹ùùYƒùù¯ù J Äùùg ƒäEG :Èùù²ù Çù ²×G OƒùùÁù ˆù ùLÕG 10,ƒÁJƒfĵe ¹µH ‡€Ç„dG ‡jƒYQh ,ÀGÄÇ׃H ‡»M™dGh ªe .¶dP ŸY ‡eCÕG Aƒ¾HCG ‡ÇH™Jh ,QG™»ˆ¡SƒH ‡eCÕG ,Ãñ¬d ’¸¡Ÿj ™¡Ÿ©d ’¸¡U ƒe t¹c Õh ,¼Áfƒµeh ¼Áfƒe›d
ɘdG ,ÂDz¯dG ¹²Yh ,‡¡Vh™©ÙG ‡©bGÄdGh ÈY™¡ždG .æĵdG ÀRGĈdG ‡jƒYQh .’eƒ¡•ˆdGh ½î¡•dG ÛEG IÄY—dG Ô ™tǬˆdG ÀCG ƒ»Ç¡S Õh ,ƒgñ¬d ’¸¡Ÿj ‡€Ç„d ’¸¡U ƒeh
.ÂÙƒYh Âfƒµeh Âfƒe›H ƒ©£b ™sKCƒˆj ªùe iéµùdGh ÛhCÕG ƒù¾ùˆù¸ùµù¡že ƒùf—ùùLh ƒùù¾ù fCG :³×G :ƒùÁù¾ùe ,Úƒù©ùdG Ô ‰K—ùM ŠGñ¬ùˆùe ·ƒùù¾ù g ¿ùùµù dh Œ‘H —j›e ÈJCƒÇ¡Sh ,G—L Gñ„c ƒ€Ç¡T Qƒ¡U ƒ¾fƒeR
ŸY GIJ¸ZCG ¿j˜dG ,ò„u¸¡ŸˆÙGh ¿jOu—¡žˆÙG ƒ¾fGÄNEG †h™×G Qƒùùµù ¾ù ˆù ù¡SG ªùbGÄùdƒùH ¤ùH™ùdG) ™ù¡Ÿ¾ùùY Ô ¶d˜ùùd
:ÀÄ````ÇbÄ````²×G 2 ,I—MGh ™¦f ‡ÁLph ŸY Ght™¡UCGh ,˜aGľdG ¼Á¡•¯fCG ¿eh ,ƒÁù¾ùe QÄù¯ù¾ùdGh .(™¡Uƒ©ÙG
Úh ,ƒgñZ Ô ™¦¾dG Àh—j™j Õ ,ƒg—Mh ƒÁd GÄ„s¡Ÿ©Jh .ƒÁǸ©¡že
´Ä²×G Aƒ»¸Y :‡¡SGQ—dG Øg ÛEG •ƒˆ‘j ¶d˜ch
¿Y ÂJ™µa ¼Á¾e ñ‹c ÀsÄc ¿j˜dG ,Üh—dG ÀÄfƒ²dGh
I™ùµùa ¿ùe ¼ùg—ù¾ùY ƒùe GÄù¾ù ‘ù ˆç ÀCG ƒùùeÄùùj GÄùùdhƒùù‘ù j ‡„Z™dG :ƒùùÁù ù¾ù ùeh ƒf™ù¡ŸY Ô ¼ù¸ù¡•ÙG ÂùÇù²ù¯ùdG Åù¸ùY ÀEG ½î¡SEÕG òH ‡fQƒ²ÙG .1
Ô ƒÁ¾Y ¼ÁˆM›MR —j™j ¿ne ¹c ÀÄ»Ásˆjh ,ƒgÄKQGÄJ ¢žjƒ©ˆdGh ½î¡•dG Ô hCG ºƒùˆù²ù dG hCG OƒùùÁÖG ¿ùùY •s—Ð GPEG :òfGIJdGh ÀƒjOCÕG ¿e ÃñZh
†™×Gh OƒÁÖG ÀCƒ¡žH ƒ¡UÄ¡ŸNh ,ˆ©j™¡Th ½î¡SEÕG ¼ùÁùfCG :¼ùÁùˆùaBG ,ÂùÁù²ùah Âù»ù¸ù©ùH ¶Çùgƒùf ,ÂùfƒçEGh Âù¾ùjO ªùù ù ùe Èùù ù ù »ù ù ù ù¸ù ù ù ù¡•dG
Äg ƒeh ,…ˆµdG Ô ªFƒ¡T Äg ƒà ƒgÄ¡•„ˆbG ,¼¸¡•dGh ‡fQƒ²ÙG Ô È¯ˆµf Õh :ƒ©HGQ
Aƒ»¸Y ½GO ƒe ,¼Ád ³Mh .½îbCÕGh ‡¾¡•dCÕG ŸY ™FGO
Ô Õ …ˆµdG Ôh ,™¡Vƒ×G Ô Õ È¡VƒÙG Ô ÀÄÇ‘j .ò¯dƒõG ‡ùù²ù Çù ²ù M G—ùùÇù L ·Q—ùùj ÀCG :†™×G AGQBÕGh …gG˜ÙG òH ‡ùù ù ù ù ù ùfRGÄÙGh
.ªbGÄdG QÄÁX :ƒùù ùÁù ù ¾ù ù eh
°Çµa ,‡ÇMƒ¾dG Øg ¿e ò¡TsÄ¡že ¼Á¡•¯fCG ‡©j™¡ždG
?¼gñ¬H
‡ùù ùÇù ù dhO ³ùù ùÇù ù ùKGÄùù ù e Ô ‡ùùjQ˜ÖGh Iñ„ùù µù ùdG ŠGñ¬ùù ˆù ùdG ,¡SQG—eh Èeî¡SEÕG ²¯dG ¹NGO
‡ù©ùj™ù¡ždG Âù²ù a òH ÀQƒùù²ù f —ùùb ¹ùùH
:‡```Ç£¡SÄdG •```Á¾e Ⱦ„J .3 ªùù ¡VÄùù e ‰‘ùù ù„ù ù ¡UCG ,Úƒù©ùdG iÄùˆù¡•e Åùù¸ù Y ºƒóG G˜ùùg
,‡²Ç²×G ÀÄù„ù¸ù£ùj ¢SƒùfCG ,òÇùfÄùfƒù²ùdG AÕDÄùg ¿ùeh Ô Â¸c Úƒ©dG ½GëMG ‡Ç©¡VÄdG òfGIJdGh ƒÁ¸c ‡Çeî¡SEÕG
,ƒÁ¸gCG ¿eh ,ƒgQOƒ¡Ÿe ¿eh ,ƒÁˆsdOCƒH ¼Ád ‰¾uÇoH GPEƒa ¹c Ô ƒ»c - †ƒˆµdG G˜g Ô ƒ¾Çq¾„J —²d :ƒ¡SOƒ¡S ´ƒ‹Çe :¹‹e ,‡¸»ÖG ƒÇY™¡T ƒ»µM Q—¡Ÿj ȵd Âd —H Õh ‡ùùdƒùù¡UCG i—ùùe ¿ùùuÇù „ù ¾ù d ,‡ùù Çù ùH™ùù ¬ù ùdG
ÀÄguľjh ,ƒÁǸY Àĸ„²jh ,ƒÁd ÀÄ„ÇŽˆ¡•j ƒe †™bCG ƒ»a ÃQƒÇˆNG ÛEG ¸dG ƒ¾²ah ɘdG •Á¾ÙG - ƒ¾KÄ‘Hh ƒ¾„ˆc ,Àƒùù ù¡•fEÕG ´Äùù ù ²ù ù ùM ‡fƒˆeh ,ƒÁdÄ¡UCG –Ä¡SQh ,‡©j™¡ždG
«ÄL™dGh «ƒ¾ˆbÕG ÛEG «™¡SCG AÕDÄg ¢ ©H iQCG ¹H .ƒÁH Œ‘ù„ùdGh AƒùˆùaEÕGh ¼ùÇù¸ù©ùˆùdGh IÄùY—ùùdG Ô Âùù‘ù Çù L™ùùJh áCÕG ´ƒùù ù ù ‹ù ù ù ùÇù ù ù ùeh ‰HGÄùù ù ‹ù ù ùdG òH ´u™ù ù ù ¯ù ù ù j ÀCG ` ƒçÄùù ù ùb ,ƒgñZ ¿Y ƒÁd¡SGh ,ƒg—YGÄb
…¸¬j ¿j˜dG ,«™¡ždG ÛEG ò„¡•ˆ¾ÙG ¢ ©H ¿e u³×G ÛEG ‡ùùÇù £ù ¡SÄùùdG •ùùÁù ¾ù e :Äùùgh ,—ùù j—ùù Žù ùˆù ùdGh “îùù ¡UEÕGh ,‡ùÇù©ùbGÄùdGh ‡ùÇùdƒù‹ÙG òH ƒùÁù©ù»ùLh
.OÄ»ÖG ¼ÁǸY n¶ù pdn˜ù ncnh) :Ûƒùù©ù J ÂùùdÄùùb —ùù¡•Žùùj ɘùùdG ,ºG—ùù ˆù ùYÕGh
.ƒ»gñZh ,I—‘ˆÙG
QÄùùÁù X :ƒùù Áù ù¾ù ùeh
.ŠGñ¬ˆÙGh .‡Çfƒ¡•fEÕGh ‡ÇfƒH™dG òHh
¢žeGÄ````````ÁdG ƒsdnCG) :Âfƒ‘„¡S ÂdÄbh ,143:I™²„dG (kƒ£n¡Snh k‡seoCG r¼ocƒn¾r¸n©nL ‡ùù Çù ùdrhnO Šƒùù ¡•¡SDÄù ù e ‡ù©ùj™ù¡T òH ƒùfƒùÇùMCG ÀRGÄùùf ƒùù»ù c
Õnh p¤r¡•p²rdƒpH nÀrRnÄrdG GÄo»ÇpbnCGnh * pÀGn›Çp»rdG Èpa GrÄn¬r£nJ Úƒùù©ù dG ƒùùÁù H ±ëYG ,ƒgQOƒ¡Ÿe Ô ‰s¸Î ƒ»c ½î¡SEÕG
ÈùFƒù¡•¾ùdGh ,(1754) —ùù¾ù ¡•ÙG Ô —ùù»ù MCG ÃGhQ - 1 ɘdG •Á¾ÙG Ägh ,8,9:¿»M™dG (nÀGn›Çp»rdG Gho™p¡•r”oJ ªùùFG™ùù¡ždG Ô AƒùùL ƒùùeh ,è™ùùµù dG ÀBG™ùù²ù dG ƒùù»ù Çù ù¡S Õh
,¶¡Sƒù¾ÙG Ô ƒù»ùgîùc ,(3020) ÂùLƒùùe ¿ùùHGh ,(3007) ¢•¸Ý)h ,(I—‘ˆÙG áCÕG ‡€Çg) :¹‹e ,ƒÁÇa ·Qƒ¡Th
.¢Sƒ„Y ¿HG ¿Y
ÄY—f ɘdG ,6:‡Ðƒ¯dG (n¼Çp²nˆr¡•o»rdG n¥Gn™u¡ŸdG) :¹‹ç ‡ù€ùÇùgh ,(‡ùÇùdh—ùdG º—ù©ùdG ‡ù»ù µÞ)h ,(Üh—ùùdG ¿ùùeCÕG Ô ƒ»c ,‰du—oHh ƒÁ„ˆc ‰au™oM ȈdG ,i™NCÕG ‡jhƒ»¡•dG
.½Äj ¹c ƒ¾JGĸ¡U Ô ÂÇdEG ƒ¾j—Áj ÀCG ¸dG ½ƒµMCG ¿e ºƒˆ²dG ¿Y ƒÁÇa AƒL ƒeh ,IGQĈdG ‡©j™¡T
°Çc) ƒ¾Hƒˆc :™¦fG :¶dP ‡a™©e ¿e —j›»¸d- 2 .ƒÁ©HGÄJh (ĵ¡•fÄÇdG)
‡©HG™dG ‡©„£dG .48 - 43¢U (ÀBG™²dG ªe ¹eƒ©ˆf ¼ùùÁù n¯ù dGh Âùù²ù ¯ù ùdG Ô •ùù Áù ù¾ÙG G˜ùù g Úƒùù ©ù ùe ¿ùù eh ºh—ùùdG IOƒùùÇù ¡S ½GëMG †ÄùùLh :¶dP Qƒùù KBG ¿ùù eh ÛEG ªL™f ƒ¾¸©L ƒe G˜gh ,ÀG—HCÕG ƒÁJÄ¡•b ¿e ™©¡ž²J
.I™gƒ²dƒH ´h™¡ždG QGO ½2005 —Áˆâ ÀCGh ,¸NGO ¿e ¿j—dG Ou—â ÀCG :OƒÁˆLÕGh ´™ù£ùdƒùH ºh—ùdG òH «G›ù¾ùdG u¹ùM †ÄùLhh ,‡ùÇù»ùÇù¸ù bEÕG :è—²dG :Âj—Á©H ,iQƒ¡Ÿ¾dG —¾Y (¢S—²ÙG †ƒˆµdG)
.ÂǸY ½îµdGh ÂŽj™”J ÈJCƒÇ¡S -3 ÀÄù²ùHƒù¡•dG ƒù¾ùˆù»ùFCG —ùÁùˆùLG ƒù»ùc ,ƒùùf™ùù¡ŸYh ƒùù¾ù JƒùùÇ× .‡‘¸¡SCÕG ¿e ‡¾Ç©e «GÄfCG ºƒ»©ˆ¡SG è™Ðh ,‡Ç»¸¡•dG ,ƒùÁùJƒùù²ù ‘ù ¸ù eh ‡ùù¡•»ØG IGQÄùùˆù dG Qƒùù¯ù ¡SCG ¿ùù»ù ¡ ˆÙG
‡¾ÇÇoY ¿HGh ÉQÄ‹dG ÀƒÇ¯¡S ÛEG ‡HÄ¡•¾e ‡»¸c -4 ,Ght—»ˆ¡SG ŒÇM ¿e s—»ˆ¡•f ÀCGh ,¼g™¡ŸYh ¼ÁJƒÇ× ‡Çbƒ¯ùJG :¹ù‹ùe ,(‡ùÇùdhO) ŠƒùÇùbƒù¯ùJG QÄùÁùX :ƒÁù¾ùeh ňM .ƒÁ©HGÄJh ‡©HQCÕG ¹ÇLƒfCÕG ¿»¡ ˆÙG :—j—ÖGh
‡ùj—ù»ôG OÄùÁù©ù dG :™ùù¦ù fG ,Àƒùù¾ù ¡S ¿ùùH Âùù¸ù dG —ùù„ù Yh —ù¡Uƒù²ÙG QƒùùWEG Ô ‡ùùÇù F›ÖG ¢UÄùù¡Ÿ¾ùùdG ¼ùùÁù ¯ù f ÀCGh .i™¡SCÕG ÀCƒ¡žH °Ç¾L ‡Çbƒ¯JGh ,Úƒ©dG ¿e ´u™dG Aƒ¬dEG .²ÇKÄJ ÀhO ¾gGÄY ŸY ºÄ²dG ¹¡S™f Õ
.9¢U æG™©¡ž¸d ,Šƒùù»ù µù ‘oÙG ÛEG ŠƒùùÁù Hƒùù¡žˆÙG sO™ùùf ÀCGh ,‡ùù Çù ù¸ù ùµù ùdG IRQƒ„e —©J ¼¸a ,ƒÁJGP †™×G ‡©Ç„W ™tǬJ :ƒÁ¾eh —©H ™c˜¾¡S ƒ»c ` ªWƒ²dG ¹Çd—dƒH ƒ¾d ¿sÇ„J —bh
¹ùÇùMCG :‡ù¾ù¡•dG ¿ùe ƒùù¾ù ¯ù bÄÌ ‡ùùa™ùù©ù e —ùùj›Ù -5 ,ŠƒÇ¸µdG ÛEG ŠƒÇF›ÖGh ,ŠƒÇ©£²dG ÛEG ŠƒÇ¾¦dGh ‰©¡•sJG ¹H ,ò¸Hƒ²ˆe òs¯¡U òH Õƒˆb Õh ,ò¸£H òH º—©dG ‡©j™¡T OƒÁÖG Ô ½î¡SEÕG ‡©j™¡T ÀCG ` ¹Ç¡Ÿ¯ˆH
‡ùù¾ù ¡•dG ªùùe ¹ùùeƒùù©ù ˆù f °ùùÇù c) :ÈùùHƒùùˆù c ÛEG ‚Qƒùù²ù dG ¼Fîf ÀCGh ,«h™¯dG Ô ™u¡•Çfh ºÄ¡UCÕG Ô Ou—¡žf ÀCGh ÀƒWhCÕG hCG ,Âs¸c ¿WÄdG ¹»¡žJ ŒÇ‘H †™×G ‡Mƒ¡S ¼nÇp²dG ƒÁ»µÐ ƒÁÇa †™×G ÀCGh ,Àƒ¡•MEÕGh ‡»M™dGh
.I™gƒ²dƒH ´h™¡ždG QGO ™¡žf (‡jÄ„¾dG ¹²¾dG ¹¡Ÿf ÀCGh ,™¡Ÿ©dG ŠGñ¬ˆeh «™¡ždG ‰HGÄK òH ½ÄÁ¯e ª¡•sJGh .¼gñZ …Ç¡ŸJ —b ¹H ,ƒÁ¸c ‡cQƒ¡žÙG ƒÁÇa ¹nˆ²oj îa ,ƒÁJÕƒÝh ƒÁ„fGÄL u¹c Ô ‡ÇbîNCÕG
.(85/1) ò©bÄÙG ½îYEG -6 ,è—b ÉCG™d …s¡Ÿ©ˆf ÕCGh ,’j™¡ŸdG ¹²©dƒH ’Ç‘¡ŸdG Ô Šƒ¡UGÄZh ,uédG Ô ŠƒHƒHO :«sľJh QsÄ£Jh “î¡•dG •Ç¡T Õh ,¹¯W Õh ,ICG™eG ¹nˆ²oJ Õh ,¹pJƒ²j ¿ne ÕEG
‡©j™¡ždG Ô OƒÁˆLÕG) ƒ¾Hƒˆc :™¦fG -7 ,±G—gCÕG Šƒ„‹H ¶¡•»ˆf ÀCGh ,—j—L ™µ¯d —s„©ˆf Õh QsÄ£ˆJh ™sǬˆJ ƒÁt¸c Øgh .ÄÖG Ô ŠG™FƒWh ,™‘„dG Õh ,¡VQCG Ô •Gs™M Õh ,ˆ©eÄ¡U Ô …gGQ Õh ,½™g
™¡Uƒ©ÙG OƒÁˆLÕG Ô ÉCGQ) :¹¡Ÿa (‡Çeî¡SEÕG ƒ»c ,ªaƒf è—b ¹µH ª¯ˆ¾f ÀCGh ,¹Fƒ¡SÄdG ‡fh™eh ,‡ç—²dG Ȭ¸J I—j—L ‡‘¸¡SCG «ë”ˆa ,™NBÕ òM ¿e ŸY ÕEG °Ç¡•dG °Ç¡S ™nÁ¡žnj Õh ,ÙŽˆe Ô ™LƒJ
¼¸²dG QGO ‡©„W247`¡U (ÃGh—Lh ˆj—L i—eh ,Èù¡VƒÙG ¼ùÁù¸ùˆù¡•f ÀCGh ,’ùdƒù¡U —ùùj—ùùL ¹ùùµù H …M™ùùf ȈdG IQuÄ£ˆÙG ‡‘¸¡SCÕG ¿e ºƒÇLCG ·ƒ¾g ‰‘„¡UCGh ’¾L ¿nÙ G—HCG IOh—à ò»¸¡•ÙG —j ÀCGh ,òHQƒôG
.‰jĵdG ¢•»ˆ¸f ÀCGh ,¹„²ˆ¡•ÙG ±™¡žˆ¡•fh ,™¡Vƒ×G ¢žjƒ©fh Äùùg ƒùùe ™ùùNBG ÛEG ...†™×G —ùù©ù H Åùùˆù M ,¼ùù ¸ù ù¡•dG ÛEG
‡©j™¡T òH OƒÁÖG) ¢•eƒØG ¹¡Ÿ¯dG :™¦fG- 8 .ºƒH ŸY —MCÕ ™£”J Ú
—¾Y ƒe ¢V™©f ÀCGh ,‰L™N AƒYh uÉCG ¿e ‡»µ×G •ùjQGÄù¡U :‡ù©ù¡SGhh ‡ù²ù Fƒùùa “îùù¡•dG IQ—ùùb Š—ùùZh ƒe ±î”H ;½î¡SEÕG Ô ºƒˆ²dG ½ƒµMCG ¿e ±h™©e
±G—gCG( ªHG™dG †ƒ„dG Ô (ÀBG™²dG‡©j™¡Th IGQĈdG ,¼nÇpbh ºÄ¡UCG ¿e ƒf—¾Y ƒe ŸY ŠG›Ž¾e ¿e ƒfñZ ƒÁ‘ˆa GPEG I—Ç©„dG À—»¸d ‡„¡•¾dƒH IGQĈdG Ô AƒL
.†ƒˆµdG G˜g ¿e (½î¡SEÕG Ô Üƒˆ²dG OƒÁÖG ƒe ·ƒ¾gh ,QƒÇW îH ŠG™FƒWh ,‡ÇcP ¹Hƒ¾bh ,‡ÁsLÄe
.•dEG ...ƒ¾©¯¾j Õ ƒe «n—nfh ,ƒ¾²aGÄj ƒe ˜NCƒ¾a ‡jhƒ»ÇµdGh ‡jhÄù¾ùdG :¹ùeƒù¡ždG Qƒùe—ùdG ‡ù‘ù¸ù¡SCG Åùs»ù¡•j ÀCG :¼ÁÇdEG IGQĈdG ™eCƒa ,ƒÁ¸gCG ŸY Gh™¡ŸˆfGh OÄÁÇdG
.(220/4) ò©bÄÙG ½îYEG -9 ƒùfOƒùÁùˆùLG Ôh ƒù¾ù‹ù‘ùH Ô ƒùf™ù¡S •ùÁù¾ùdG G˜ùg Åù¸ù Y ¹¯W n¿‹ˆ¡•oj Ú !°Ç¡•dG u—‘H ƒgQÄcP ªÇ»L GÄH™¡VG
‡©j™¡T Ô ‡€Ç„dG ‡jƒYQ) ƒ¾Hƒˆc :™¦fG -10 .Q˜J Õh Ȳ„J Õ Ègh ,‡ÇLÄdÄÇ„dGh
ƒ¾d ‰‘¡ JG ÀCG :ƒ¾d ¸dG ³ÇaÄJ ¿e Àƒch ,ƒ¾‘ÇL™Jh ,É™µ¡•©dG OƒÁÖG ‡Ç¡ b ¢žbƒ¾f ƒ¾¸©L ƒe G˜gh !ñ„c •Ç¡T Õh ,ñ¬¡U
.I™gƒ²dƒH ´h™¡ždG QGO ™¡žf (½î¡SEÕG ƒÁ¾Y -j›j Õ ,ƒgQƒÁ¾c ƒÁ¸Çd Aƒ¡ ÇH ƒ¾d Š—Hh ,‡sŽôG “Gs™¡ždG ƒÁǸY ³¸£j ȈdG - ‡„j™²dG À—ÙG ƒeCG
½îYEG Ô Å¡SÄe ÈHCÕ ™»Y ‡dƒ¡SQ :™¦fG -11 ƒeh ,ƒf™¡ŸY ƒg—¡•Žj ƒ»c ,¼¡•Mh ‡MG™¡Uh ‡fƒeCƒH
.¶dƒg ÕEG ŸYh ,ȸôG iĈ¡•ÙG ŸY ,Šƒ©„Jh QƒKBG ¿e ÃR™¯J - ò£¡•¸a ¢VQCG :ƒÁH Àľ©jh —YÄÙG ¢VQCG :ƒÁǸY
.(86/1) ò©bÄÙG IGQĈdG ™ùeGhCƒùa ,ƒùgÄù‘ùˆùah OÄùÁùÇùdG ƒùÁù¸ùNO GPEG ØùÁùa
..ª````„ˆj..
2400O—©dG / `g1429 Àƒ¡ eQ 08 `d ³aGÄÙG / 2008 ™„»ˆ„¡S 08 ¿Ç¾KEÕG
$ †ƒˆc 12
Oƒ`` ` ÁÖG Â`` ` `²a
..Â``©„W ¹``„bh ƒj™``¡ŸM ,I™`` `e ºhCÕ Â`` ˆ`¯¡•¸ah Â`` eƒ`` µMCÕ ‡`` fQƒ`` ²e ‡`` ¡SGQO
‡`` ` ¾¡•dGh ÀBG™``²dG AÄ``¡V Ô
$ Šƒ``‘¯¡U ŸY ''Oƒ``ÁÖG Â``²a''
‡`` ` ` `²¸×G
Éhƒ````¡V™``²dG °``¡SÄj ½ƒ```eEÕG ‡eî©dG ¼¸²H ‡`` ` ‹dƒ`` ‹dG
¼`````Á„¸¡ŸJ ¿Y ÀhO—```¡žˆÙG ª``LGëj ÀCG Ô Gñ„c î``eCG ¹```»MCG

«ƒ¾bEÕƒH Õ °Ç¡•dGh IIJdƒH ™¡žˆfG ½î¡SEÕG ÀCG Cƒ£N «ƒ¡T
‡²Ç²M GÄa™©j ÀCG ÛEG ƒ¡ jCG ‡LƒM Ô ,†Ä©¡ždGh áCÕG .ÃQOƒ¡ŸÌ ƒ²sKÄe ,ˆsdOCƒH ƒ»sY—e ,‡¡SGQ—dG
¹Ç„¡S Ô OƒÁÖG ‡²Ç²Mh ,Úƒ©dG ¿e ½î¡SEÕG °bÄe :Àh™````µ¯ÙG 5
:ÀÄ`` ` `Çeî¡SEÕG
OG—YEG ÕEG ¢•Çd ÂfCGh ,Cƒ£N Àhñ‹µdG »Áa ɘdG ,¸dG - ¼gñZ ¿e ícCG - ‡¡SGQ—dG Øg ÛEG •ƒˆ‘j ƒ»c
ƒÁˆsjÄogh ‡eCÕG ÀƒÇc ŸY ¨ƒ¯‘¸d ‡jľ©ÙGh ‡jOƒÙG IIJdG Œ‘ù„ùdGh ™ùµù¯ùdG ºƒùùLQ :‡ùù¡SGQ—ùùdG Øùùg ÛEG •ƒùùˆù ‘ù jh
ƒeh ,Èeîù¡SEÕG ™ùµù¯ùdƒùH òùu»ùˆùÁÙG ƒù¡UÄù¡ŸNh ,¹ùteCƒùˆùdGh ‡Çeî¡SEÕG ŠƒYƒ»ÖG :òÇeî¡SEÕƒH ȾYCGh .ÀÄÇeî¡SEÕG
ÂeƒµMCG s¹c ÀCGh ,ƒÁJƒe™Mh ƒÁ¸gCGh ƒÁ¡VQCGh ƒÁJ—DzYh ȈdG Ègh ,½î¡SEÕG ƒjƒ¡ b I™¡Ÿ¾d ¹»©J ȈdG ,‡¯¸ˆõG
¹Jƒ²j îa ,‡eQƒ¡U ‡ÇbîNCG òfGIJH ‡£„¡ ¾e ÂJƒa™¡ŸJh ƒÁ¾eh ,º—ˆ©ÙG ƒÁ¾e ,‡Çeî¡SEG Šƒc™M ¿e ¾Y ³‹„fG
ºƒ»YCG ¿e Šƒc™×G Øg ¢ ©H ¿Y ³‹„fG ƒeh ,±u™£ˆÙG ȈdGh !!È¡SƒÇ¡•dG ½î¡SEÕG ŠƒYƒ»L :ƒÁÇ»¡•j ¿ne ƒÁÇu»¡•j
Œ„ùN Quéj Õh ,—ùMCG Åùù¸ù Y É—ùùˆù ©ù j Õh ,¹ùùJƒùù²ù j ¿ùùne ÕEG Ô ‡Çeî¡SEÕG IÄ‘¡ŸdG †ƒ„¡T :ƒ„dƒZ ƒÁFGÄd ‰Ð ÉÄ¡ ¾j
G˜gh .ñjƒ©ÙG •GhORG ¹„²j Õh ,Šƒjƒ¬dG ¹„¾H ¹Fƒ¡SÄdG ¼Á¡ ©H ¹©L ƒà ,†ƒgQEÕƒH °¡UÄJ hCG ,°¾©dƒH ¼¡•sˆJ
°¾©dG ÀCƒc ,†ƒgQEÕGh °¾©dG ‡»ÁJ ×Mh ½î¡SEÕƒH ³¡Ÿ¸j ØÁa ,ÂLQƒNh Èeî¡SEÕG Úƒ©dG ¹NGO ,Qƒ£bCÕG Åsˆ¡T
¼¸¡•ÙG ñZh ,ÂH ½›ˆ¸Çd ÉOƒ©dG ¼¸¡•ÙG Âa™©j ÀCG …Žj ƒe òH ƒe ,ƒÁJƒgƒÎGh ƒÁJƒY›f ±îˆNG ŸY ŠƒYƒ»ÖG
¹»‘j Õh ,‡¾ÇH ¿Y ¸gCGh ½î¡SEÕG ªe ¹eƒ©ˆÇd ,ÉOƒ©dG ÀCG —scDÄÙG ¿eh .Èeî¡SEG Âs¸c †ƒgQEÕGh ,Èeî¡SEG Âs¸c
.†GÄ¡U Õh ’Ç‘¡ŸH ¢•Çd G˜g ;‡¡SGQ—dG Øg ÛEG ÀĵJ ƒe •ÄMCG :±u™£ˆeh º—ˆ©e
,½îù¡SEÕG ¼ù¸ù¦ùÇùa ,‡ù¯ùFGR I™ùµùa Âùˆù©ùj™ù¡Th ½îù¡SEÕG ¿ùùY …¡•¾J ȈdG (°¾©dG ŠƒYƒ»L) ¼¡SƒH GÄa™oY ¿ne ƒ¡UÄ¡ŸNh
.‡²Ç²×G ¼¸¦jh ,¡•¯f ¼¸¦jh ,ò»¸¡•ÙG ¼¸¦jh ‡¡SGQ—dG Øg Ô Œ‘„dGh ™µ¯dG ¹gCG ¿e AÕDÄg —ŽÇ¡S
¿uÇ„jh ,ƒÁdÄ¡UCG ÛEG «h™¯dGh ,ƒgQh˜L ÛEG QÄeCÕG tO™j ƒe ŠƒYƒ»ÖG Ègh ,½î¡SEÕG ÛEG ¢Sƒ¾dG ƒÁ„¡•¾j hCG ƒÁ¡•¯f
*** °¾©dG ¿Y ÀĵJ ƒe —©HCG ,‡Ç²Ç²×G ½î¡SEÕG ¼Çdƒ©J ÀCG ƒŽÁ¾e ‡j™µ¡•©dG IIJdG ½G—”ˆ¡SGh °¾©dG Š˜”sJG ȈdG
Øùg ¼ùÁù©ù¯ù¾ùˆù¡S ¼ùÁùdƒù‹ùeCGh ƒù©ùÇù»ùL AÕDÄùg ÀCG —ù²ùˆù YCG ƒÁ¡ ©H ƒHƒ„¡SCG °¾©dG G˜Ád ÀCGh - ¼Á‘¸£¡ŸÌ - †ƒgQEÕGh ÀBG™²dƒH —Á¡žˆ¡•j ,ÂH ±™©oJ ƒ¡UƒN ƒÁ²a ƒÁd ‰¡•s¡SCGh ,ƒÁd
ºîZCÕG GÄtµah ,Gh™¡Ÿ„Çd ¼Á¾ÇYCG GÄ‘ˆa ÀCG —©H ,‡¡SGQ—dG òH ‡ùs¸ùb °ù¾ù©ùdG IƒùYO ÀCGh ,Èù¸ù NGO ƒùùÁù ¡ ©ùùHh ,ÈùùLQƒùùN ƒgñZ ¿Y ¢V™©ojh ,ˆÁLh —ujDÄJ ȈdG ŒjOƒMCÕGh 虵dG
.GIJ¸£¾Çd ¼Ábƒ¾YCG ¿e ¹gCG ƒ»Ç¡S Õh .¼ÁǸY ™µ¾Jh ‡jícCÕG ¼Á¾j—J ,ò»¸¡•ÙG .‡dshDÄe hCG ‡NÄ¡•¾e ƒg鈩j ȈdG ,¢UÄ¡Ÿ¾dG ¿e
™µ¯dG ¿e ÀĸdG G˜g Àh鈩j ¿j˜dG ‡Yƒ»ÖGh ‡¾¡•dG —¾¡•Jh ,²aGÄJ ȈdG AƒÁ²¯dG ¢ ©„d ºGÄbCƒH tº—ˆ¡•j ƒ»c
,°¾©dƒH ¼¡•sˆJ Šƒa™¡ŸJ ¾Y ¼Ž¾Jh ,ĸ¬dƒH ¼¡•sˆj ɘdG .ºGÄbCÕG ¿e ƒgGÄ¡S ƒe e ,Ù¦f ‡ÁLh
:†ƒ`` `ˆµdG ¼`` Ç¡•²J ¼ùù Áù ùˆù ùseP ¿ùù j˜ùù dG ,•QGÄØG Iîùù ùZ ¿ùù ùe •Gñe Äùù ùg ƒäEG Åù¸ùY ´îù¬ùfÕƒùH ¼ùÁù sˆù oJ ‰fƒùùc ÀEGh ŠƒùùYƒùù»ÖG ØùùÁù a
¿ùe ÃñZh Âù¾ùY Âù¸ùdG Èù¡VQ Èùù¸ù Y ¼ùùÁù HQƒùùMh ,ŒjOƒùùMCÕG ¿e ²a Ô ƒg™¦f ½—Yh ,ƒÁFGQBÕ …t¡Ÿ©ˆdGh ,ƒÁ¡•¯f
I™¡žYh ‡eu—²e ÛEG †ƒˆµdG G˜g o‰»s¡•b —bh G˜g ,‡Çeî¡SEÕG ‡Yƒù»ÖGh ,OƒùÁÖG ‡ùYƒù»ùL ¹ù‹ùe ,ƒùÁù¯ùdƒù”ùj
Is—ù Y †GÄùùHCÕG Øùùg ¿ùù e †ƒùù H u¹ù ùc Ôh ,‡Òƒùù Nh †GÄùù HCG ¥G™¡U ¿Y òa™‘¾e ,òY—ˆ„e ‡eCÕG ¼ÁJs—Yh ,Aƒ¯¸ØG
OG—ùY Ô ¼ùgéˆùYG ¿ùe ¼ùÁù¾ùe ¹ùH ,¼ùùÇù ²ù ˆù ¡•ÙG ½îùù¡SEÕG ÀCG ¿µç :¼gñZh ,I—Yƒ²dG ¼Ç¦¾Jh ,‡jOƒÁÖG ‡Ç¯¸¡•dGh
.ºÄ¡Ÿa Åù¸ùY ‰©ùbh ÈùˆùdG Iñ„ùµùdG Úƒùù¦ÙG :ƒùùgRhƒÎh ƒùùguÄù ¸ù Z .ƒÁFGQBG ¿e ºu—©Jh ,ƒgQƒµaCG ¿e ™uǬJ
¼ùÇùgƒù¯ù»ù¸ùd ‡ùÇùdhCG Šƒù¯ùj™ù©ùJ :‡ùe—ù²ÙG —ù©ùH ·ƒùù¾ù Áù a .òbQƒÙG ¿j™aƒµdG
.‡s¡UƒN ƒµj™eCG ¿eh ,‡seƒY †™¬dG ¿e ò»¸¡•ÙG ³¸¬¾jh …s¡Ÿ©ˆj ƒ»Áe ,Àƒ¡•fEÕG Äg Àƒ¡•fEÕG ÀCG ÈjCGQh
†GÄHCG ÈJCƒJ ƒg—©Hh .Œ‘„dG ƒÁǸY Qh—j ȈdG ‡Ç¡Sƒ¡SCÕG :ÀÄ````b™¡žˆ¡•ÙG 6 ,¡•¯f ÂÇa ªLG™j ‰bh ÈJCƒj ÀCG —H îa ,¡•¯f ŸY
:†ƒˆµdG :ÀÄ`````j™µ¡•©dG 9
¹gCG ¿e Àhñ‹µdG ¯dƒN GPEG ƒ¡UÄ¡ŸNh ,ÃQƒµaCG ¿‘ˆçh
ÂÇah ,»µMh ÂeÄÁ¯eh OƒÁÖG ‡²Ç²M :ºhCÕG †ƒ„dG ºƒLQ ¿e ò»¸¡•ÙG ñZ :‡¡SGQ—dG Øg ÛEG •ƒˆ‘jh A™ÙG ¢SCƒÇj îa ,Šƒ²Kh Qƒ„c ºƒLQ ¼Á¾eh ,™µ¯dGh ¼¸©dG
,‡ù¡SGQ—ùdG Øùg ÛEG òLƒùˆÞ ÀÄùùÇù ¡SƒùùÇù ¡•dG Àƒùùc GPEGh Àƒc AGÄ¡S ,‡Çeî¡SEÕG Šƒ¡SGQ—dƒH òu»ˆÁÙGh ´G™¡žˆ¡SÕG ÛEG - ¼¸¡•ÙG ƒ»Ç¡S Õh - Àƒ¡•fEÕG G˜g †Ä‹j ÀCG ¿e
.ºÄ¡Ÿa ‡ˆ¡S •ƒˆ‘j ¶d˜µa ,OƒÁÖG ¿Y G™uÇf ƒ‘Ç‘¡U ƒjCGQ GÄfuĵÇd
‡Çùfƒù»ùK ÂùÇùah ,Âù„ùJG™ùeh OƒùÁÖG «GÄùfCG :惋ùdG †ƒù„ùdG ,‡²Ç²×G ±ƒ¡žˆcG Os™ó ,ƒÇa™©e ½ƒ»ˆgÕG G˜g ¢Sƒ¡SCG hCG ,ÃñZ ¿e ’¡Ÿ¾H - ¸²Y Âj—Áj ƒe Gñ‹ch .סTQ
.ò»¸¡•ÙG ñZh ò»¸¡•ÙG ¿e ÀÄj™µ¡•©dG :ƒÁÇdEG †™¬¸d hCG ,ƒe ‡dh—d ‡¾sÇ©e ±G—gCG ‡e—Ø ƒÇ¡SƒÇ¡S ½CG ƒ»Y ƒeƒÒ «ÄL™dGh ,¯bÄe ñǬJ ÛEG - Ùµa Ô ¹eCƒˆdƒH
.ºÄ¡Ÿa IOƒùùb ¿ùùe Âùùˆù ²ù Çù ²ù M ñZ Åùù¸ù Y OƒùùÁÖG ¼ùùÁù a ¿ùù n»ù ùa
ƒ¾KG ÂÇah ,½ÄŽÁdGh «ƒa—dG òH OƒÁÖG :Œdƒ‹dG †ƒ„dG I™µah ‡¡•Ç¾µdG ‡e—Ø ,‡Ç¾jO ©aGhO ‰fƒc ½CG ,‡seƒY .ÂǸY Àƒc
,ƒµj™eCG Ô ÀÄLƒˆ¾„dG ºƒLQ ¹‹e ,òÇH™¬dG òj™µ¡•©dG Ô ‰fƒùˆù¡•JhédG ¿ùùe ÂùùdƒùùLQ ªùù»ù ˆù LG ɘùùdG (ñ¡Ÿ¾ùùˆù dG) Ô (‡Çeî¡SEÕG ‡Yƒ»ÖG) Ô IÄNEîd •—M ƒe G˜gh
.î¡Ÿa ™¡žY °¡SCîd Âu¸c Úƒ©dG Ô ¹H ,ƒHQhCG Ô ŠÕGïÖG ícCGh
,½î¡SEÕG Ô Üƒˆ²dG OƒÁÖG ±G—gCG :ªHG™dG †ƒ„dG ñ¡Ÿ¾J Âa—g ™ÒDÄe IQÄ¡U Ô ½1978 ‡¾¡S (hOGQĸc) ¼Á©LG™J ¿¸©J …ˆµdG ¿e ‡¸¡•¸¡S GhQ—¡UCG ¿j˜dG ,™¡Ÿe
»Lëf ÀCG ƒ¾Ç¸Yh ,†ƒˆµdG G˜g CG™²j ÀCG ÂǸ©a ,—j—¡ždG .Úƒ©dG Ô ò»¸¡•ÙG ¿e ñ‹µd ¼Á‘Ç‘¡ŸJh ,‡ç—²dG ¼gQƒµaCG ¿Y ‡YƒŽ¡žH
.ºÄ¡Ÿa ‡¡•»N ÂÇah ,IGQĈdG OƒÁL òHh ¾ÇH ´™¯dGh ñ‹ch .GÄ»Á¯j ňM ¼Ád ¿uÇ„¾d ¼Áfƒ¡•¸H ¼ÁÇdEG ÂHu™²fh ,¼Ád
,¾Y OÄ©²dG ™£Nh OƒÁÖG ‡d›¾e :¢•eƒØG †ƒ„dG ½î¡Sh ,Úƒ©dG ŸY ™£N ÂfCG :½î¡SEÕG GhQsÄ¡U AÕDÄg .¼Á»Çgƒ¯e
ª£ˆ¡•j Úh ,Âd ª¡ N ƒ©¡Uƒf ÂeƒeCG ³£¾ÙG iCGQ GPEG ¼Á¾e ½›¸J ÂÇa (OƒÁÖG) ‡¡ j™a ÀCGh ,Úƒ©dG QG™²ˆ¡SGh ,Úƒ©dG ŸY GÄe—bCG (OƒÁÖG ‡Yƒ»L) ¿e ¼ÁfGÄNEG ÀCG o‰»¸Yh
.ºÄ¡Ÿa ‡ˆ¡S ÂÇah ,Âd ‡eCÕG OG—YEGh .¡•¯f ½ƒeCG ½›Á¾Ç¡S ¢Sƒ¾dG ½ƒeCG ™Hƒc Äd ňM ,™Hƒµj ÀCG
ÂJƒ„LGh Èeî¡SEÕG OƒÁÖG ¢žÇL :¢SOƒ¡•dG †ƒ„dG Øùg ‰ˆù„ùKCG —ùùbh .Âùù¸ù c Úƒùù©ù dG GÄùùHQƒùù‘ù j ÀCG ò»ùù¸ù ¡•ÙG (1) ¶dP ¹‹e
.ñ„c …¡•µe G˜gh ÄY—j ¿jO ¼¦YCG ½î¡SEÕG ÀCGh ,¸c G˜g Àî£H ‡¡SGQ—dG ,‡‘s¸¡•ÙG ŠƒYƒ»ÖG ¿e ™FG›ÖG Ô IÄNEÕG ¿e ñ‹ch
.ºÄ¡Ÿa ‡¡•»N ÂÇah ,ÃQĈ¡SOh ÂHGOBGh ñ‹µa ,…fƒLCÕG òj™µ¡•©dG ŸY GQÄ¡Ÿ²e ¢•Çd G˜gh
‡ù¡•»ùN ÂùÇùah ?ºƒùˆù²ùdG ÈùÁùˆù¾ùj GPƒÌ :ªùHƒù¡•dG †ƒù„ùdG u…M ŸY ÃAƒ¾HCG ÈH™jh ,½î¡•dG Ô …uZ™jh ,½î¡•dG ÛEG GÄ»¡ fGh ,¢VQCÕG ÛEG GÄd›fh ,¹„ÖG Ô ¼Á©bGÄe GÄc™J
¿sàh ,ƒ¾J—¸L ȾH ¿eh ,ƒfOîH Ô òj™µ¡•©dG ƒ¾JOƒb ¿e ¢Sh—²dG ¶¸ÙG ™eCÕ Õƒ‹ˆeG ,½î¡•dG Aƒ¡žaEGh ,½î¡•dG ¿¸YCG ¿ne ¼Á¾eh .I—j—L ŠƒYƒ¾b ŸY Aƒ¾H ;…©¡ždG ÛEG
.ºÄ¡Ÿa OƒÁÖG ¿Y ‡»Ç¸¡S I™µa ¼Áj—d ‰¡•Çd ,ƒ¾fƒ¡•¸H ÀÄ»s¸µˆj
.ºÄ¡Ÿa ‡¡•»N ÂÇah ?ºƒˆ²dG —©H GPƒe :¿eƒ‹dG †ƒ„dG .½î¡•dG QGO ‡¾ÖG ºÄNO Aƒ¬ˆHGh ,½î¡•dG .ƒÁH ª¾ˆbGh ÈFGQBƒH ™sKCƒJ ÂfCG
,¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG Ÿ¡U ºÄ¡S™dG ŠGh›Z ¿Yh ,½î¡SEÕG Ô
ÂÇah ,‡Çeî¡SEÕG I™FG—dG ¹NGO ºƒˆ²dG :ª¡SƒˆdG †ƒ„dG ;ÛhCÕG OÄÁ©dG Ô ò»¸¡•ÙGh ‡Hƒ‘¡ŸdG ŠƒMĈa ¿Yh :ÀÄ````jQGÄ```p×G 7 GÄù²ù¯ùW ‡ùÇù eîùù¡SEÕG ‡ùùYƒùù»ÖG Aƒùù¾ù HCG ÀCG oŠ™ùùcP —ùùbh
.ºÄ¡Ÿa ‡KîK ŸY ‡ÇH™¬dG ‡aƒ²‹dGh ,ÈH™¬dG ™µ¯dG Àƒ£¸¡S ñKCƒˆH ¶dPh GhDh—Hh ,¼ÁǸY Šƒes™ôG ¿e ‰fƒc —bh ,È„ˆc ÀhDh™²j
ÂÇah ,I™¡Uƒ©ÙG ‡eCÕG ƒjƒ¡ bh OƒÁÖG :™¡Tƒ©dG †ƒ„dG .òÇf—eh òj™µ¡•Y ,ƒ¾fƒWhCG Ô ò¯s²‹ÙG QGÄ‘H ÀÄt»ˆÁÙG :ƒÁÇdEG •ƒˆ‘j ‡¡SGQ—dG Øg ÀCG ƒ»c .Šƒ‘¯¡Uh Šƒ‘¯¡U I—j—ÖG ¼ÁJƒ¡SGQO Ô ƒÁ¾e Àĸ²¾j
.ºÄ¡Ÿa ‡ˆ¡S - GÄ‘u‘¡Ÿj ÀCG :™µ¯dGh ¼¸©dG ¹gCG ŸY …LGÄdG ¿eh ÈjCGQ Ô ÈÁa ,ŠGQƒ¡ ×Gh Šƒaƒ²‹dG QGÄM hCG ,ÀƒjOCÕG ºGRh ,סTQh ÂJ™£a ÛEG ªLQ GPEG Àƒ¡•fEÕG ÀCƒ¡T G˜µgh
.‡ÒƒØG :ÈJCƒJ ƒg—©Hh kAGOCG ,‡ù©ùFƒù¡ždGh ‡ùWÄù¸ù¬ÙG ¼ùÇùgƒù¯ÙG - GÄùYƒù£ùˆù¡SG ƒùùe ƒ¾ÇM iIJj ɘdG ,QGÄ×G G˜g ÀƒÇ¾H Ô ‡»Áe ‡¾„d ½u—²J .´î¬fÕGh …t¡Ÿ©ˆdG ¾Y
ÂÇa o‰d˜H ¿µdh ,²M s¹c «Ä¡VÄÙG o‰Çah æCG ÈYsOCG Õh .‡eCîd ƒ¾Ç¡ŸÐh ,‡dƒ¡S™¸d ƒ¬Ç¸„Jh ,‡fƒeCîd í©ˆjh ,ƒ¾ÇM ¢ Á¾jh ,ƒ¾ÇM °©¡ jh †ƒ„¡T Ô Gñ„c îeCG ¹»MCG G˜Ádh
ƒe …YĈ¡SCGh ¹u¡ŸMCÕ ,È©¡Soh ÂÇa o‰Z™¯ˆ¡SGh ,É—ÁL :‡¡SGQ—dG Øg ÛEG ÀÄLƒˆ‘j ¿j˜dG òj™µ¡•©dG ¿eh ¿ùe ‡ùjDh™ùdG QÄù¡Ÿ²ùd G™ù¦ùf ,ƒùùfƒùùÇù MCG ÀCG IOu—¡žˆÙG ‡Çeî¡SEÕG ŠƒYƒ»ÖG
,¿j™uNCƒˆ»¸dh òeu—²ˆ»¸d CG™bCG ,¼¡ gGh CG™bCGh ,o‰©£ˆ¡SG ,ºG—ˆYÕG hCG ¤£¡ždG ¹gCG ¿e ÀÄÇeî¡SEÕG ÀÄj™µ¡•©dG ‡ùù„ù ¸ù Zh ,¢ ©ùù „ù ùd ±G™ùù WCÕG ¢ ©ùù H ž©ÙG Ô ª¡ShC G (OƒÁÖG) ‡»¸c GhDh™ù²ùjh ,¼ùÁù„ùt¸ù ¡ŸJ ¿ùùY GÄùù©ù LGëj
,ò¡VQƒù©ÙGh ¿ùj—ùujDÄù»ù¸ùdh ,¿ùj™ù¡Uƒùù©ÙGh òKu—ù ‘ù »ù ¸ù dh Ôh ,´G™©dG Ôh ,Àƒ¾„d Ôh ,ò£¡•¸a Ô ÀĸJƒ²j ¿sà ™µ¯dG Qƒ¡ŸˆfGh ,¹²©dG ŸY ‡Ç„¡Ÿ©dG ... ±ƒùù ¡ŸfEGh ’ùù tˆù ù¯ù ùˆù ùH †ƒùù ùˆù ù µù ù dG
,¹Áe ŸY ’uLQCGh ,ÀRGhCGh ¢Ÿ‘aCGh ,òÇf—ÙGh òǾj—¸dh ¿e GÄfƒc AGÄ¡S ,½î¡SEÕG QƒjO ¿e ƒgñZh ,Àƒˆ¡•fƒ¬aCG Õh .u™×G ™ùù µù ù¯ù ùdG Åùù ¸ù ù Y •hQÄÙG Àƒù c ÀE G h ,(ºƒù ˆ ù ² ù d G) ‡ù ù » ù ¸ ù c ¿ù ù e G—ùùj—ùùL ƒùù€ù Çù ¡T ÂùùÇù a Àh—ùù Žù ùÇù ù¡Sh
,ŠGľ¡S u‰¡S Ä‘f ˜¾e ÂÇa o‰Y™¡T —bh ,‡¾uÇH ¿Y QƒˆNCGh .ºG—ˆYÕG ¹gCG ¿e ½CG ¤£¡ždG ¹gCG Àƒùùc GPEG ¢Sƒùù¾ù dG Qhƒùù‘ù ˆù j ÀCG ¿ùùµç :ÈÁ²¯dG ±™©dG Ô ™
s ²ˆ¡SG ɘdG ÀCGh ,¢SQ—j ÀCGh ,CG™²j ÀCG t³‘ˆ¡•j
,ÂeƒÒEG Ûƒ©J ¸dG Qs—b ňM ,‡¸Ž©dG ÈYG—d …Žˆ¡SCG Úh ƒù¡UÄù¡ŸNh ,ƒù¡ ©ùH ¹ùÁùŽùj ¼ùÁù ¡ ©ùùH
¿»a ,—¡TQh †GÄ¡U ¿e ÂÇa Àƒc ƒ»a .‡s¾ÙGh —»×G Âdh
¼¸©dGh ÂÁ²¯d ¸dG ¼Á²sah GPEG ,ĸ¬dGh ¤£¡ždG ¹gCG ƒeCƒa
hCG ?RÄŽj Õ Åˆeh ºƒˆ²dG RÄŽj ňe ¾e ÀÄ»s¸©ˆÇ¡•a ,ÂÇa ÀÄ»Ásˆoj ¿ùj˜ùdG ò»ù¸ù¡•»ù¸ùd ‡ù„ù¡•¾ùdƒùH .ºƒˆù²ùdG Èù¾ù©ùJ OƒùÁÖG ‡ù»ù¸ùc ÀCG Aƒ¾HCG ¿e òd—ˆ©ÙG ÀCG iQCG.¢žbƒ¾j ƒ»c
¿eh Èu¾»a ¹dRh Cƒ£N ¿e ÂÇa Àƒc ƒeh ,ˆs¾peh Ûƒ©J ¸dG ɘdG ƒ»a ƒ¾HQƒM GPEGh ?RÄŽj Õ ¿eh ÂHQƒ‘f ÀCG RÄŽj ¿e Gh™ù¡žf ¼ùÁùfCGh ,°ù¾ù Y IƒùùYO ¼ùùÁù fCƒù H Õh ,ƒùÁùÇù¸ùY GÄù‘ù¸ù£ù¡UG G˜ùùµù Áù a Àh—ǯùˆù¡•Çù¡S ‡ùÇùeîù¡SEÕG IÄù‘ù¡ŸdG
.¾e Ûƒ©J ¸dG ™¯¬ˆ¡SCGh ,Àƒ£Ç¡ždG G—HCG ¼Á¯bÄe ÀCGh ,°Ç¡•dƒH ¼Á¾jO
,ÂÁLÄd ƒ¡ŸdƒN G˜g ȸ»Y ¹©Žj ÀCG Ûƒ©J ¸dG ÄYOCG
,¹ˆ²f ÀCG RÄŽj ňe ?RÄŽj Õ GPƒeh ÀG—ÇÙG Ô ƒ¾d RÄŽj
GPƒeh ?ƒfG™¡SCG ªe ¹©¯f ɘdG ƒeh ,™¡SCƒf ÀCG …Žj ňeh ƒùùHƒùù„ù ùdG ƒùù ¾ù ùjCGQ —ùù bh .™ùù NBÕG ¢ aQ .“UÕG Ô ‡sMƒn¡žoe ¼ÁYƒ¾ˆbG OƒjORG Ô †ƒˆµdG G˜g ¿e
ŸY ¼Áˆa™©e Gľ„j ÀCGh ,¼Á¯bÄÌ
¢ MOh ,³×G ÀƒÇH ÛEG ÕEG ±—Áj Õh ,ÂJƒ¡V™e Aƒ¬ˆHGh .•dEG ?Qƒ¡•µfÕG —¾Y ¹©¯f GPƒeh ,Qƒ¡ŸˆfÕG —¾Y ¹©¯f ¶dP ž„ˆj ™¡žY ¢SOƒ¡•dG ‰µj—¾H —Ǹ²ˆdG O™Ý ŸY Õ ,Iñ¡ŸHh QÄf
¸dG ƒ¾e™cCG ɘdG ,¼Ç¦©dG ¿j—dG G˜g I™¡Ÿfh ,¹Wƒ„dG ÀÄehƒ²j ¿j˜dG ,¿j—gƒóG ¿e ºG—ˆYÕG ¹gCG ƒeCGh ¹©¸a .(2) ƒÇfƒÙCƒH Âd I™¡VƒÞ Ô ÃÄ¡SQ—j ÀCG ¼ÁǸYh ,·GP hCG G˜Ád
o‰r¸n»rcnCG n½rÄnÇrdG} ,ƒ¾Ç¸Y ‡»©¾dG ÂH sÓCGh ,ƒ¾d ¸»cCGh ,ÂH Ûƒ©J Õ ƒù¡ jCG ¼ùÁù a ,¼ùùÁù Çù ¡VGQCG Åùù¸ù Y ¿ùùj—ùùˆù ©ÙGh òùùu¸ù ˆôG ‡ù‘ù¯ù¡U AÕDÄùÁùd ’ùˆù¯ùJ ‡ù²ùKÄÙG ‡ùÇù»ù¸ù©ùdG ‡ùù¡SGQ—ùùdG Øùùg GÄ©¾ù²ùÇùd ,Šƒù¾ùuÇùH ¿ùe ÂùÇùa ƒÌ GÄù‘ùs¸ù¡•ˆùjh ,I—ùÇùL ‡ù¡SGQO
n½îr¡SpCƒrdG o¼oµnd o‰Çp¡VnQnh Èpˆn»r©pf r¼oµrÇn¸nY o‰r»n»rJnCGnh r¼oµn¾jpO r¼oµnd ¼ÁH™M Ô Gh—sDzˆj ňM ,‡¡SGQ—dG Øg ¿Y Àľ¬ˆ¡•j ¼ÁJ™¦f ƒÁÇa ™sǬˆJ ,I—j—L ‡jDhQ ¿e ¼Á¾uµÒh ,I—j—L .¹Ç²dGh ºƒ²dG O™ŽÌ Õ ,¹Çd—dGh ‡sŽ×ƒH ¿j™NBÕG
.‡eƒÇ²dG ½Äj æG›Çe ÂH ¹u²‹j ÀCGh , 3:I—FƒÙG IQÄ¡S |kƒ¾jpO ¼gQƒ¡ŸˆfG ºƒM Ôh ,¼Á¯©¡Vh ¼ÁJÄb ºƒM Ôh ,¼Á»¸¡Sh .ÂJQƒ¡ M ÛEGh ,ˆeCG ÛEGh ,½î¡SEÕG ÛEG
ºƒóG G˜g Ô I™¬K ÂH s—¡•j ÀCG :ÂfCƒ¡T s¹L ÃÄYOCG ƒ»c .½î¡SEÕG ‡©j™¡žH ¼ÁeG›ÁfG hCG :ÀÄ````NQDÄ```ÙG 4
,QƒµaCÕG ÂÇa ‰cëYGh ,AGQBÕG ÂÇa ‰¯¸ˆNG ɘdG ,ñ£ØG :ÀÄ```Ç¡Sƒ````Ç¡•dG 8
¿e ¢Sƒ¡SCG ŸYh ,½î¡SEîdh ½î¡SEÕƒH ÀĸJƒ²j ¼Áa ƒ»Ç¡S Õh ,ÀÄNuQDÄÙG :ƒ¡ jCG ‡¡SGQ—dG Øg ÛEG •ƒˆ‘jh
¢Sƒ¾dG •ƒˆMGh ,iDh™dG ÂÇa Š—Yƒ„Jh ,AGÄgCÕG ÂÇa ‰¸NOh ºƒb GPEGh ,GĸJƒb .GĸJƒb :½î¡SEÕG ¼Ád ºƒb GPEƒa .½î¡SEÕG «ƒ¾¡Uh ‡¡SƒÇ¡•dG ºƒLQ :‡¡SGQ—dG Øg ÛEG •ƒˆ‘j ƒ»c
,¼Ç²ˆ¡•ÙG ¢Sƒ£¡•²dƒH À›j ,º—Y ¼µMh ,¹¡Ÿna ºÄb ÛEG ¿j˜dGh ,Èeî¡SEÕG •ùjQƒùˆùdGh ‡ùjÄù„ù¾ùdG Iñ¡•dƒùH ÀÄùtÇù¾ù©ÙG
GÄ‘ù¾ùLG :¼ùÁùd ºƒùb GPEGh ,¼ùÁùMîù¡S GÄù²ùdCG .GÄù¯ùbÄùJ :¼ùÁùd ȈdGh ,‡¸FƒÁdG ¼ÁJGQG™b Àh˜”sˆj ¿j˜dGh ,Úƒ©dG Ô QG™²dG ,‡¯¡Ÿ¾e Õh ‡‘Ç‘¡U ñZ IAG™b ºÄ¡S™dG ŠGh›Z GhDh™b
AGQBÕGh ,‡¯¸ˆõG ¹jhƒbCÕG ½ƒcQ ¿e ‡²Ç²×G ¢Ÿ¸”ˆ¡•jh .¸dG ŸY GĸcÄJh ƒÁd GÄ‘¾L .¼¸¡•¸d ,†Äù©ù¡T ŠGQs—ù²ùeh ,™ù¡žH “GhQCGh ,áCG ™ùjƒùù¡ŸÌ ³ùùs¸ù ©ù ˆù J CG—ˆHG ɘdG Äg ,½î¡•dGh Iî¡ŸdG ÂǸY ºÄ¡S™dG GhéˆYGh
…ùt¡Ÿ©ùJh ,ò¡•ùu»ù‘ùˆÙG ¢Sƒù»ù‘ùH ‡ùLh›ù»ÙG ,‡ù¾ùjƒù„ù ˆÙG …Žùj ƒÌ ¼ùg™ùu¡Ÿ„ùj ƒùe †ƒùˆùµùdG G˜ùùg Ô Àh—ùùŽù Çù ¡Sh ¿j—d ¼g—¾Y ‡j™µa ŠGQÄ¡ŸJ ŸY Aƒ¾H ,ÀƒjOCG Šƒ¡Ss—²eh ‡µe ’ˆah Q—H Ih›Z Ô ƒ»c ,ºƒˆ²dGh h›¬dƒH òc™¡žÙG
¼Ç²j ƒe :G˜g ƒ¾Hƒˆc Ô ¹©Žj ÀCG ¸dG Å¡•©a ,ò„u¡Ÿ©ˆÙG ÀÄaƒsbh ¼gh ,¼ÁǸY ½™‘j ƒeh ,¼Ád RÄŽj ƒeh ,¼ÁǸY Úh ,ÂÇ„f Iñ¡S GÄÁ²¯j Úh ,ÂHƒˆc GhDh™²j Úh ,ÃÄa™©j Ú ,¼ÁfÄ¡ŸMh ¼Á©bGÄe Ô OÄÁÇdG h›Z CG—ˆHGh ,ò¾M Ih›Zh
,¹Wƒ„dG ¹£„jh ,s³×G t³‘jh ,‡sŽôG ’¡VÄjh ,‡sŽ×G ƒe ÀÄt¸p‘j ,¸dG ¼µM —¾Y ÀÄdRƒf ,Ûƒ©J ¸dG Oh—M —¾Y ÂJ—DzY ¿Y ºƒH ÉP AÈ¡žH GģǑj Úh ,”jQƒJ GÄ¡SQ—j QOƒH ɘdG ƒ¡ jCG Ägh ,ñ¡ ¾dG ȾHh «ƒ²¾Çb ȾH Ô ƒ»c
.ÀÄe™óG Ùc Ädh ,¸dG ™eCG ƒÌ Àh™ÒCƒjh ,¸dG ½s™M ƒe ÀÄeu™‘jh ,¸dG s¹MCG «ƒ¡VhCGh ,‡¯¸ˆß †Ä©¡T ŠGP iéc ‡eCG ªbGÄdh ,ˆ©j™¡Th
Ô ÂH È¡žä GQÄf ƒ¾‘¾ç ÀCG :ÂfCƒ¡T s¹L ÂdCƒ¡SCG ƒ»c .·Ä„J Ih›Z Ô ƒ»c ½h™dG h›¬H
nºrÄnb nÀƒnc ƒn»sfpEG} :Ûƒ©J ºƒb ƒ»c .¸dG ÅÁf ƒ»Y ÀÄÁˆ¾jh ,ªbGÄdG G˜g GÄ»sÁ¯ˆj ÀCG ‡¸Áe ¼Á¡•¯fCÕ GÄ£©j Ú ,‡¯¸ˆß ¿ùeh ¿ùj—ù¡TG™ùdGh ‡ùHƒù‘ù¡ŸdG ŠƒùùMÄùùˆù a GhéˆùùYG ƒùù»ù c
Iñ¡ŸHh ,ŠƒÁHƒ¡žˆoÙG òH ÂH ›Çä ƒfƒb™ah ,Šƒ»¸¦dG rÀnCG r¼oÁn¾rÇnH n¼oµr‘nÇpd pÂpdÄo¡SnQnh pÂs¸dG ÅndpEG GÄoYoO GnPpEG nòp¾perDÄo»rdG ¹jÄÁJ îH ,‡fRGĈe ‡¯¡Ÿ¾e ,‡ÇfCƒˆe Iñ¡ŸH IAG™b ÃhDh™²jh òÙƒ¡•e ÀGñÖ ò»¸¡•ÙG ¿e AG—ˆHG ‰fƒc ƒäEG ¼g—©H
ƒù¾ùbR™ùjh ƒùv²ùM ³×G ƒù¾ùj™ùj ÀCGh ,Šîùùµù ¡žÙG ƒùùÁù H t¹ù ‘ù f IQÄ¡S |nÀÄo‘p¸r¯ùo»ùrdG o¼ùog n¶ùp€ùndhoCGnh ƒùn¾ùr©ùnWnCGnh ƒùn¾ùr©ùp»ùn¡S GÄùodÄùo²ùnj .°Çj›J Õh ,°j™Ð Õh ,¿jÄÁJ Õh
ƒ¾j—Áj ÀCGh ,ÂHƒ¾ˆLG ƒ¾bR™jh îWƒH ¹Wƒ„dG ƒ¾j™jh ,ÂYƒ„JG .½h™dGh ¢SQƒa ƒjƒYQ ¿e ,¼Ád
.51:QľdG ¿HÕG (¢TÄH) ȵj™eCÕG ¢•ÇF™dG ÀCG :ÂÇa s¶¡T Õ ƒàh ÕEG Úƒ©dG Ô ™¡žˆ¾j Ú ½î¡SEÕG ÀCG :¼g—¾Y «ƒ¡T G˜Ádh
.½ÄbCG Èg Ȉs¸d G—HCG È‘Ç¡•ÙG ò»ÇdG hCG ,O—ÖG ò¦aƒôG ¿e ©e ¿eh Õh «ƒù¾ùbEÕƒùH Õh IÄùY—ùdƒùH ™ù¡žˆù¾ùj Úh ,IsÄù²ùdGh °ùÇù¡•dƒùùH
r¹p»r‘nJ Õnh ƒn¾sHnQ ƒnfrCƒn£rNnCG rhnCG ƒn¾Çp¡•nf rÀpEG ƒnfr˜pNGnDÄoJ Õ ƒn¾sHnQ} :¿```ǯ²‹ÙG QÄ```Á»L 10 ,ˆeCGh ½î¡SEÕG ŸY ‡ÇfÄc ƒH™M Gľ¸YCG òM ,òÁ¡ŸˆÙG
Õnh ƒn¾sHnQ ƒn¾p¸r„nb r¿pe n¿jp˜sdG Ån¸nY oÂnˆr¸n»nM ƒn»nc kG™r¡UpEG ƒn¾rÇn¸nY .ò»¸¡•ÙG ·Ä¸¡•H
ò¯s²‹ÙGh AGs™²dG ¿e ¢Sƒ¾dG QÄÁ»L GñNCG ÂÇdEG •ƒˆ‘jh QG™ù²ù dG G˜ùùg Àƒùùc ,†ƒùùgQEÕG Åùù¸ù Y †™×G ÀGÄùù¾ù Y ‰Ð ¼Á»Çgƒ¯e GÄ‘u‘¡Ÿj ÀCG ÛEG ‡s¡Sƒe ‡LƒM Ô AÕDÄÁa
ƒn¾r»nMrQGnh ƒn¾nd r™p¯rZGnh ƒs¾nY o°rYGnh pÂpH ƒn¾nd n‡nbƒnW Õ ƒne ƒn¾r¸u»n‘oJ ¿ùYh ,½îù¡SEÕG ¿ùY •ùWƒùN QtÄù¡Ÿˆùd ‡ùŽùÇù ˆù f ,Èùù¡SƒùùÇù ¡•dG Iñ¡•¸d I™¡Uƒbh ‡€WƒN IAG™b ŸY ƒgÄn¾H ȈdG ,Øg
IQÄù¡S |n¿ùjp™ùpaƒùnµùrdG p½rÄùn²ùrdG Åùn¸ùnY ƒùnfr™ù o¡Ÿùùrfƒùùna ƒùùnfÕrÄù ne n‰ù rfnCG ñZ ¿ùù eh ò»ùù ¸ù ù¡•ÙG ¿ùù e ,ò¯ùù s¾ù ù¡ŸoÙG ñZ òjOƒùù ©ù ù dG
¿e ‡¡ j™©dG I—Yƒ²dG Àĸ‹ç ¿j˜dG AÕDÄÁa .ò»¸¡•ÙG ŸY OƒÁÖG ‰»Áa ‡¸Ç¸b ‡€a ÀCGh ,ÂÇa OƒÁÖG ‡²Ç²M Øg Ô Ãƒf™cP ƒe AÄ¡V ŸY ƒÁJAG™b Gh—Ç©Çd ,•jQƒˆdGh
.286:I™²„dG †ƒ„¡SCG écCG ¿e ÀCGh ,©¡VÄe ñZ Ô Âˆ©¡Vhh ,ÂÁLh ñZ
13 †ƒˆc 2401O—©dG / `g1429 Àƒ¡ eQ 09 `d ³aGÄÙG / 2008 ™„»ˆ„¡S 09 AƒKî‹dG
$

Oƒ`` ` ÁÖG Â`` ` `²a
..Â``©„W ¹``„bh ƒj™``¡ŸM ,I™`` `e ºhCÕ Â`` ˆ`¯¡•¸ah Â`` eƒ`` µMCÕ ‡`` fQƒ`` ²e ‡`` ¡SGQO
‡`` ` ¾¡•dGh ÀBG™``²dG AÄ``¡V Ô
$ Šƒ``‘¯¡U ŸY ''Oƒ``ÁÖG Â``²a''
‡`` ` ` `²¸×G
Éhƒ````¡V™``²dG °``¡SÄj ½ƒ```eEÕG ‡eî©dG ¼¸²H ‡`` `©HG™``dG
OG™```aCÕG Â```²¯H Õ ‡Yƒ``»ÖG Â``²¯H ¹```¡Ÿˆj Oƒ```ÁÖG

¢VQCÕG Ô ¿j—¡•¯ÙG ½ƒeCG ’Ç„¡•ˆdGh ‡¸bÄ×G ȯµJ Õ
o½ƒsjnCƒrdG n¶r¸pJnh oÂo¸r‹pe l“r™nb n½rÄn²rdG s¢•ne r—n²na l“r™nb r¼oµr¡•n¡•r»nj rÀpEG{ pºrÄs£dG GÄodhoCG n¶nfnPrCƒnˆr¡SG pÂpdÄo¡SnQ nªne Gho—pgƒnLnh pÂs¸dƒpH GÄo¾peBG rÀnCG :…¸£dG OƒÁLh ªa—dG OƒÁL
r¼oµr¾pe n˜p”sˆnjnh GÄo¾neBG n¿jp˜sdG oÂs¸dG n¼n¸r©nÇpdnh p¢Sƒs¾dG n¿rÇnH ƒnÁodphGn—of nªne GÄofÄoµnj rÀnCƒpH GÄo¡VnQ ,n¿jp—pYƒn²rdG nªne r¿oµnf ƒnfrQnP GÄodƒnbnh r¼oÁr¾pe
n¿jp˜sdG oÂs¸dG n¢Ÿu‘n»oÇpdnh * nòp»pdƒs¦dG t…p‘oj Õ oÂs¸dGnh nAGn—nÁo¡T oºÄo¡Ss™dG p¿pµnd ,ÀÄoÁn²r¯nj Õ r¼oÁna r¼pÁpHÄo¸ob Ån¸nY nªp„oWnh p°pdGnÄn”rdG - ºƒˆ²dG Ägh - ªFƒ¡ždG ÈY™¡ždG ÂeÄÁ¯Ì OƒÁÖGh
ƒs»ndnh n‡s¾nŽrdG GÄo¸oNr—nJ rÀnCG r¼oˆr„p¡•nM r½nCG * n¿jp™paƒnµrdG n³n‘r»njnh GÄo¾neBG o¼oÁnd n¶p€ndhoCGnh r¼pÁp¡•o¯rfnCGnh r¼pÁpdGnÄrenCƒpH Gho—ngƒnL oÂn©ne GÄo¾neBG n¿jp˜sdGnh .…¸W OƒÁLh ,ªaO OƒÁL :òÇ¡Sƒ¡SCG ò»¡•b ÛEG ¼¡•²¾j
ºBG) zn¿ùjp™ùpHƒùs¡ŸdG n¼ùn¸ùr©ùnjnh r¼ùoµùr¾ùpe Gho—ùngƒùnL n¿ùjp˜ùsdG oÂùs¸ùdG p¼ù n¸ù r©ù nj .(88:‡HĈdG) znÀÄo‘p¸r¯o»rdG o¼og n¶p€ndhoCGnh oŠGn™rÇn”rdG ¹ùNO GPEG h—ù©ùdG ‡ùehƒù²ùe :(ªùa—ùdG OƒùùÁù L)`H OÄùù¡Ÿ²ÙGh
.(142-140:ÀG™»Y ’ù¸ù¡Ÿj Õ ,‡ù¸ùeƒù¡T ‡ùÇÙƒùY ‡ùdƒùù¡SQ …Mƒùù¡U ¼ùù¸ù ¡•ÙG ÀEG i—ˆYG hCG ,‡¸Ç¸b Ädh ‡Mƒ¡•e ƒÁ¾e s¹ˆMGh ,½î¡SEÕG ¢VQCG
ŸY ÀĵdG G˜gh IƒÇ×G Øg ½Ä²J ÀCG ¸dG Aƒ¡T —²a ÀÄÇHƒŽjEÕG ƒÁ¸»‘j ƒäEGh ,ÀÄÇdG›©fÕGh ÀÄÇ„¸¡•dG ƒÁ¸»× ,¼ÁJƒe™M hCG ¼ÁJƒµ¸ˆàh ¼ÁdGÄeCG hCG ò»¸¡•ÙG ¢•¯fCG ŸY
,ÚCÕƒH ‡Lh›à Is˜¸dGh ,™¡ždƒH †Äo¡žne ñØG :•GhORÕG .Àh—gƒóG Ô •—‘j ƒ»c - ¹©¯dƒH ƒÁs¸ˆ‘jh ,¼Á¡VQCG ¹N—j Ú ÀEGh
‡ù‘ù¡ŸdG ÃQhƒù©ùˆùJh ,I›ùj™ù¬ùdGh ¹ù²ù©ùdG ÂùùYRƒùù¾ù ˆù j Àƒùù¡•fEÕGh ñØG ™¡žˆ¾jh ,º—©dGh ³×G OÄ¡•j ÀCG ƒÁˆjƒZ ‡dƒ¡SQ I—Ç©„dG •jQGÄ¡ŸdGh ŠG™Fƒ£dƒH Oî„dG †™¡V ¿e ƒf™¡ŸY
,QƒÁ¾dGh ¹Ç¸dG hCG ,‡»¸¦dGh QľdG „bƒ©ˆj Úƒ©dGh ,¼²s¡•dGh Ô Â¸dG ‡»¸c ĸ©Jh ,‡eƒ²ˆ¡SÕGh “î¡ŸdG ¼©jh ,i—ÁdGh ¼Áˆ¾ˆah ,¼ÁJ—DzY ¹LCG ¿e ò»¸¡•ÙG —Á£¡VG hCG - i—ÙG
‡Ç„ǬdG ÚGÄ©dG Ôh .½îXh QÄf ÉOƒÙG ÀĵdG Ô :G˜µgh .¡VQCG ÀCGh ,¼Á¾jO QƒÇˆNG Ô ¼Ás²M ¼Á„¸¡•j ÀCG —j™j ,¼Á¾jO Ô
Ôh ,QG™¡TCGh QƒÇNCG Àƒ¡•fEÕG ȾH Ôh ,òWƒÇ¡Th ‡µFîe Ô -j›dGh ,¢Sį¾dG Ô °©¡ dG ½hƒ²ˆd ŠAƒL ‡dƒ¡SQ ¿e ¿sµÒ —b Àĵj hCG .†G˜©dGh iPCÕƒH Âc™J ŸY ¼Ág™µoj
¢SÄ¡SÄj ŠƒZ›fh ,¶¸e ƒÁ»Á¸j ™WGÄN ‡Çfƒ¡•fEÕG ¢•¯¾dG ,ŠƒYƒ»ÖG Ô È¬„dGh ,·Ä¸¡•dG Ô ±G™‘fÕGh ,ºÄ²©dG Aƒ¡•¾dGh ºƒL™dG ¿e ò»¸¡•ÙG ¿e ò¯©¡ ˆ¡•ÙG ¢ ©H
...Àƒ£Ç¡T ƒÁH .†Ä©¡ždGh áCÕG òH Úƒ¦ˆdGh ,Šƒeĵ×G Ô ÀƒÇ¬£dGh ,îÇ„¡S Àh—ˆÁj Õh ‡¸ÇM ÀÄ©Ç£ˆ¡•j Õ ¿j˜dG ÀG—dÄdGh
¿j™aƒµdG ŸˆHG ƒ»c ,¿j™aƒµdƒH ò¾eDÄÙG ¸dG ŸˆHG —bh Âù¸ùdG òH ‡ù©ù¾ù£ù¡ŸÙG ‡ùWƒù¡SÄùdG ¹ùj›ùùˆù d ŠAƒùùL ‡ùùdƒùù¡SQ :¼ÁHQ ÀÄY—jh ÀċǬˆ¡•j GÄ¡•eCGh ,†G˜©dG AÄ¡S ¼Áeƒ¡•a
,ÂfGÄYCGh ˆ‘¸¡SCGh ÃnOn—oY ¼Á¾e vîc Å£YCGh ,ò¾eDÄÙƒH ¼ùÁù¡ ©ùH ¢Sƒù¾ùdG òH ‡ù¸ù©ùˆù¯ÙG ´QGÄù¯ù dG ¼ùùu£Ðh ,ÃOƒùù„ù Yh r¿pe ƒn¾nd r¹n©rLGnh ƒnÁo¸rgnCG p¼pdƒs¦dG p‡njr™n²rdG pÃp˜ng r¿pe ƒn¾rLp™rNnCG ƒn¾sHnQ{
¿ne n¿‘ˆçh ,¼gQƒ„NCG nĸ„Çd ,‡¾ˆa ¢ ©„d ¼Á¡ ©H ¹©Lh .¢ ©Hh .(75:Aƒ¡•¾dG) zkGñp¡Ÿnf n¶rfo—nd r¿pe ƒn¾nd r¹n©rLGnh ƒvÇpdnh n¶rfo—nd
¶dP Ôh ,ÂH›Mh Àƒ£Ç¡ždG ÛĈj ¿sà ¸o¡SoQ ÛĈjh ÃÕĈj .¼c—YGÄ¡S Ght—¡T :Aƒ¯©¡ ¸d ºÄ²J ‡dƒ¡SQ Ô ±ÄbÄdGh ,™u„ŽˆÙG Úƒ¦dG h—©dG G˜g ¹‹e ‡ehƒ²»a
nÀƒncnh nÀho™p„r¡ŸnJnCG k‡n¾rˆpa m¢ r©n„pd r¼oµn¡ r©nH ƒn¾r¸n©nLnh{ :Ûƒ©J ºÄ²j .¼µ¡ShDhQ GÄ©aQG :AÕPCÕG Ô ’Ç¡ŸJh OƒÁL :Å»¡•j ƒe Äg ,IIJdƒH IIJdG ‡¸Hƒ²eh ,“î¡•dƒH ÂÁLh
n™n¡ŸnˆrfÕ oÂs¸dG oAƒn¡žnj rÄndnh n¶pdnP{ ,(20:Àƒb™¯dG) zGkñp¡ŸnH n¶tHnQ .¼µJƒ„o¡S ¿e GÄt„g :ò»Fƒ¾dG Ô –™¡ŸJh —ùMCG ÈùJh›ùZ Ô ÂùHƒù‘ù¡UCGh ºÄù¡S™ùdG OƒùÁù L ¹ùù‹ù e .ªùùa—ùùdG
r¼oµsfnÄo¸r„n¾ndnh{ ,(4:—»Þ) zm¢ r©n„pH r¼oµn¡ r©nH nÄo¸r„nÇpd r¿pµndnh r¼oÁr¾pe .¼cOÄÇb GÄ»u£M :¿j—„©ˆ¡•ÙG ÉOƒ¾Jh OƒÁLh ,È¡•f™¯dG ºîˆMîd òj™FG›ÖG OƒÁLh ,´—¾ØGh
zr¼ocnQƒn„rNnCG nÄo¸r„nfnh n¿jp™pHƒs¡ŸdGnh r¼oµr¾pe n¿jp—pgƒnŽo»rdG n¼n¸r©nf ÅsˆnM .¼µFƒjéc ¢Th™Y ¿e GÄd›fG ÀCG :¿j鵈¡•ÙG ÄY—Jh .æÄÇÁ¡ŸdG †ƒ¡ŸˆZîd òǾǣ¡•¸¯dG
ů”j Õh ,Qh—¡ŸdG ŠG˜H ¼Ç¸Y Ûƒ©J Ägh ,(31:—»Þ) .¼µdGÄeCG ¿e Õ Â¸dG ºƒe ¿e GIJ¯fCG :AƒÇ¾ZCîd ºÄ²Jh ,ÃQGO ™²Y Ô h—©dG Àĵj ÀCG ÄÁa ,…¸£dG OƒÁL ƒeCG
ÂǸY ™¡ ØG ´™N Ô ƒ»c ,‡»Ç¦Y I—¡•¯e AQO hCG ,Iñ„c Ô hCG ¢VQCÕG Ô ‡ùùÇù aƒùùN ÂùùÇù ù¸ù ùY nÂù ù s¸ù ù ùdG sÀpEG{ :½ƒùùµù ‘ù ¸ù d ºÄùù²ù ùJh ¢VQCG ªÇ¡SÄJ ‡Ç¬H ,Âù„ù²ù©ùˆùfh ,Âù„ù¸ù£ùf ¿ùj˜ùdG ¿ù‘ùf ƒù¾ù¾ùµùdh
...ƒÁd Úƒ¦dG ¶¸ÙG †ƒ¡ŸˆZG ¿e ƒg˜²¾Çd ‡¾Ç¯¡•¸d ½î¡•dG ÃOƒù„ùY ¹ùùeƒùù©ù j Âùù¾ù µù dh .Aƒùù»ù ¡•dG ÅùndpEG pŠƒùnfƒùnenCƒùrdG GhtOnDÄù oJ rÀnCG r¼ù oco™ù oerCƒù nj hCG ,Äg ƒ¾FOƒ„j ÀCG ¹„b ¿‘f ÂFOƒ„f hCG ,ƒÁ¾ÇeCƒJ hCG ½î¡SEÕG
Õh ,ˆ„J™e Ô ¹»Y s¹c ª¡ j ŒÇ‘H (ŠƒjÄdhCÕG ²a) ŸYh ƒÌ ¼ùÁùj›ùŽùÇùd ,éˆõG ‡ù¸ùeƒù©ùe rÀnCG p¢Sƒs¾dG n¿rÇnH r¼oˆr»nµnM GnPpEGnh ƒnÁp¸rgnCG IÄùùYO ÛEG ªùù»ù ˆù ¡•J ÀCG ¿ùùe Âùù¡VQCG Ô ñgƒùù»ÖG òµùù»ù ùˆù ùd
.¼Ç¦©dG ÀuÄÁj Õh ,ñ¬¡ŸdG ™u„µj ¼ùù ùÁù ù fCG ¼ùù ù¸ù ù Y ƒÌ Õ ,GÄùù ù ¸ù ù ù»ù ù ùY Ô - ½îùù¡SEÕG ‡ùù ©ù ùj™ùù ¡T ÀCG :±h™ùù ©ÙG ¿ùù e .(58:Aƒ¡•¾dG) zpºr—n©rdƒpH GÄo»oµr‘nJ ,†Ä©¡ždG ½ƒeCG ›LGÄ×G Øg ‡MGREG ¿e —H îa ,I—j—L
ƒeƒÒ ¸¡Ÿ¯j Õ ,Šîeƒ©ÙG ¼¡•b ¿e OƒÁÖG ƒfQƒ„ˆYGh ,‡sŽo×G ¼ÁǸY ¼Ç²jh ,Âfĸ»©Ç¡S ¿ùù j™ùù ùNƒùù ù¯ù ù ˆù ù »ù ù ¸ù ù d ºÄùù ù²ù ù Jh †Ä©¡ždG ™j™‘ˆd hCG .‡aƒc ¢Sƒ¾dG ÛEG ¸dG IÄYO -¸„f ňM
‡dh—dGh ,¿j—dƒH ‡Lh›à ½î¡SEÕG Ô ƒÇf—dG ÀEƒa ,¿j—dG ¿Y pÂs¸p¸na{ Šsîù©ùˆùdGh QG˜ùYCÕG ¹ù£ù„ùjh ,¼ù¦u ù¾ùJh Ou—Ðh ¹ùù¡u Ÿ¯ùùJ :IOƒùù„ù ©ù dG ÀhDÄù ¡T ¸»Y ÂH Cƒs£H ¿e ...{ :†ƒ¡•fCÕƒH ȈdG ŠhéÖGh ¤¸¡•ˆdG ñf ¿e ,‰ÇZGÄ£dG ƒÁ»µ‘j ȈdG
ÂÇa ¢•Çdh ,IOƒ„©dƒH ‡£„J™e ‡¸eƒ©ÙGh ,IÄY—dƒH ‡¸¡Ÿsˆe .(149:½ƒ©fCÕG) zo‡n¬pdƒn„rdG o‡sŽo‘rdG Šƒ€Ç„dGh ÀƒeRCÕG ™tǬˆH Gñ‹c ™sǬˆJ Õ ƒÁfCÕ (1) z„¡•f ÂH «™¡•j Ú .ŠGQƒ„ˆYÕG ¿e ¶dP ñ¬d hCG ,Àƒ©£²dƒc ƒÁ¸eƒ©jh ƒg™Á²j
ƒe p¤YCG :‡ÇfG™¡Ÿ¾dG Ô Äg ƒ»c ,¿j™eCÕG òH ³¸£e ¹¡Ÿa ÕƒÝ «—J ‡¸eƒ©ÙG ÀhDÄ¡T Ôh ,ºGÄMCÕGh Åùù¸ù Y ò£ùù¸ù ¡•ˆùù»ù ¸ù d ºÄùù ²ù ùJh ,¼Á¡VQCG Ô ÀĻDze Qƒ¯µdG hCG AG—YCÕG AÕDÄg ÀCG ¼ÁÙG
‡»¡•b ¹„²j Õ ½î¡SEÕG ÀEƒa !¸d ¸d ƒeh ™¡ŸÇ²d ™¡ŸÇ²d ÀhDÄ¡T ¿e OƒÁÖG ¹g ª¡ jh Ou—Žjh —ÁˆŽÇd ,¼¸¡•ÙG ¹²©¸d ƒ„MQ GrÄndƒn©nJ{ :†ƒˆµdG ¹gCG ¿e ™Fƒ»¡ dG ¼Á„²©ùˆùf ¿ùj˜ùdG ¿ù‘ùf ¿ùµùdh ,™ùgƒùX ÀGh—ù©ùH ƒùfhDh—ù„ùj Úh
:¿j™£¡T Àƒ¡•fEÕG ‡»¡•b ¹„²j Õh ,™¡ŸÇbh ¸dG òH IƒÇ×G ÀhDÄ¡T ¿e ½CG ¿j—dG ƒsdnCG r¼oµn¾ùrÇùnHnh ƒùn¾ùn¾ùrÇùnH mAGnÄùn¡S m‡ùn»ùp¸ùnc ÅùndpEG (…¸£dG OƒÁL) OƒÁÖG ¿e «Ä¾dG G˜g È»o¡S G˜Ádh :¼Á„¸£fh
Õ !‡dh—dG ƒ»ÁÁuLÄJ ¸²Yh »¡•Lh ,‡¡•Ç¾µdG ƒÁÁuLÄJ ÂMhoQ Àƒe›dG ŠƒùLƒùM …¡•M ŠîùÇù¡Ÿ¯ùˆùdGh ™ùWÕCo G kƒ€rÇn¡T pÂpH n·p™r¡žof Õnh nÂs¸dG ƒsdpEG n—o„r©nf ŠƒMĈ¯dG Ô ¼g—©H ¿eh ‡Hƒ‘¡ŸdG OƒÁL ¿Y ¹Çb ƒe ¹‹e
‡²Ç²M ªe ³¯sˆJ Õ Ègh ,‡jľ‹ÙG Øg ½î¡SEÕG ¹„²j ?ƒÇf—dG .Àƒ¡•fEÕG QtÄ£J ÂÇ¡ ˆ²j ƒeh ,ÀƒµÙGh r¿pe kƒHƒnHrQnCG kƒ¡ r©nH ƒn¾o¡ r©nH n˜p”sˆnj Õnh .‡Çeî¡SEÕG
ƒ»c ,ƒg™µ¾j ™¡Uƒ©ÙG ¼¸©dGh ,Àƒ¡•fEÕG ‡²Ç²M Õh IƒÇ×G - ¢Sƒùù ¾ù ùdG ¢ ©ùù H ñ‹ùù ùj ƒÌQh .(64:ÀG™»Y ºBG) zpÂs¸dG pÀhoO
.ƒÁ¡ a™j ªbGÄdG ÀCG ÈY™¡ždG ¼¸©dG ¹gCG ¿e ¼Á¡ ©Hh sÀpEG{ :ƒù©ùÇù»ù L ¢Sƒùù¾ù ¸ù d ºÄùù²ù Jh
:IOƒ„©dG ÀhDÄ¡T Ô - ½î¡SEÕG ‡©j™¡T ÀCG :±h™©ÙG ¿eh OƒÁÖG ¹g :ÂfÄ»¡ e ,ÕGDÄ¡S - zr¼ù ocƒùùn²ù rJnCG pÂù ùs¸ù ùdG n—ù ùr¾ù ùpY r¼ù ùoµù ùnen™ù ùrcnCG :OƒÁÖG ‡ÇYh™¡že ‡»µM
ÀƒeRCÕG ™tǬˆH Gñ‹c ™sǬˆJ Õ ƒÁfCÕ ,¼u¦¾Jh Ou—Ðh ¹u¡Ÿ¯J ?ƒÇf—dG ÀhDÄ¡T ¿e hCG ¿j—dG ÀhDÄ¡T ¿e .(13:ŠG™Ž×G) OÄ©J Õ ’dƒ¡Ÿeh ¼nµp‘H ‡Wľe ƒÁ¸c ‡Çeî¡SEÕG °ÇdƒµˆdG
ƒ„MQ ÕƒÝ «—J ‡¸eƒ©ÙG ÀhDÄ¡T Ôh ,ºGÄMCÕGh Šƒ€Ç„dGh :ƒ¾¸b GPEG ,îÁ¡S †GÄÖG ¹©Î IQƒ„©H ˆZƒÇ¡U ¿µçh Àĵj ÀCG —H Õ :‡¸eƒ¡ždG ‡jQÄ‹dG ‡dƒ¡S™dG Øg ¹‹eh ÛEG OÄ©J ƒäEGh .òÙƒ©dG ¿Y ȾZ ÂfCÕ ,Ûƒ©J ¸dG ŸY
ŠîÇ¡Ÿ¯ˆdGh ™WoCÕG ª¡ jh Ou—Žjh —ÁˆŽÇd ,¼¸¡•ÙG ¹²©¸d ?Šîeƒ©ÙG ÀhDÄ¡T ¿e hCG ŠGOƒ„©dG ÀhDÄ¡T ¿e Äg ¹g ÀÄ©aG—j ¿ne ¼Á¾e ,Àh™Hƒµe AG—YCGh ,Àh—fƒ©e ½Ä¡ŸN ƒÁd ,³¸”¸d ‡‘¸¡Ÿeh ‡»µM ÃAGQh ÕEG °Ç¸µJ ¿e ƒ»a ,²¸N
QtÄù£ù J ÂùùÇù ¡ ˆùù²ù j ƒùùeh ,ÀƒùùµÙGh Àƒùùe›ùùdG ŠƒùùLƒùùM …¡•M Âù²ù¯ùdG GÄù»ùs¡•b ƒùfAƒùÁù²ù a ÀCG :•QGÄùùˆÙG ½Äùù¸ù ©ÙG ¿ùù»ù a ƒsfpEGnh m‡seoCG Ån¸nY ƒnfnAƒnHBG ƒnfr—nLnh ƒsfpEG{ :‡KhQÄÙG ¼g—Fƒ²Y ¿Y :ÂH «Ä£²ÙG ¿µdh .ƒÁ¸ÁL ¿ne ƒÁ¸ÁLh ,ƒÁ»¸Y ¿ne ƒÁ»¸Y
.Àƒ¡•fEÕG ¼¡•bh ,(ŠGOƒ„©dG) ¼¡•b :¿jñ„c ò»¡•b ÛEG Èeî¡SEÕG ÀÄ©aG—j ¿ne ¼Á¾eh ,(23:±™N›dG) znÀho—nˆr²oe r¼pgpQƒnKBG Ån¸nY ³¸”j Õ ƒ»c ,ƒWƒ„ˆYG Õh ƒ‹„Y ƒ€Ç¡T «™¡žj Õ Âfƒ‘„¡S ÂfCG
ȈdG (į©dG ‡²£¾e) Ô ‡ÇY™¡ždG ‡¡SƒÇ¡•dG ŠAƒL G˜Ádh .(Šîeƒ©ÙG) îa .¼gOÄLhh ¼gPįf ¿Y ÀÄ‘aƒ¾jh ,¼Á׃¡Ÿe ¿Y ¼ÇµM ÄÁa ,(¼Çµ×G) ÂFƒ»¡SCG ¿e ÀEƒa ,îWƒH Õh GÄÁd ƒ€Ç¡T
‡©¡SÄJ ,‡e›¸e ¢UÄ¡Ÿf Àh—H G—¡Ÿb ¼Çµ×G «Qƒ¡ždG ƒÁc™J ,iéµdG ‡j™Fƒ©¡ždG ‡Ç¾j—dG ¢ FG™¯dG :ŠGOƒ„©dƒH Àľ©jh ,°Ç¡•dƒH ƒÁJÄYO GhQOƒ¡Ÿjh ,IIJdƒH ƒÁ²M GhtO™j ÀCG ‡HG™Z ‡ÇY™¡T ¿e ‡»µ×G ƒ»a .«™¡T ƒ»Ça ¼ÇµMh ,³¸N ƒ»Ça
ƒ»c ,uȸc ³j™£H ƒÁǸY ¢Ÿ¾dG AƒL hCG ,¢Sƒ¾dG ŸY Gñ¡•ÇJh —©H ÀÄ»¸¡•ÙG ƒgéˆYGh ,ÉÄ„¾dG Œj—×G ƒgéˆYG ȈdG Øg ¹‹Ù ¿µç Õh .°¡•©dGh ŠhéÖƒH ƒÁJƒYO Ght—¡Ÿjh Ô AÄ¡V ¿e ƒYƒ©¡T ÂǸY Ȳ¸f ƒe G˜g ?½î¡SEÕG Ô OƒÁÖG
¿Y ÈÁ¾dGh ±h™©ÙƒH ™eCÕGh º—©dGh iQÄ¡ždG ‡Ç¡ b Ô ,ÀƒJOƒÁ¡ždG :Ègh ,½ƒ¦©dG ÂÇfƒ„eh ,½î¡SEÕG ÀƒcQCG ¶dP ,i˜ù²ùdG Åù¸ùY ò©ùdG ¢ »ù¬ùJ ÀCG I—ùdƒØG ‡ùeƒù©ùdG ‡ùùdƒùù¡S™ùùdG .QÄ£¡•dG Øg
.(5)ƒgÄ‘fh ,™µ¾ÙG ‰Ç„dG •Mh ,Àƒ¡ eQ ½Ä¡Uh ,Iƒc›dG AƒˆjEGh ,Iî¡ŸdG ½ƒbEGh ,†ƒjEÕƒH ‡»Ç¾¬dG ¿e Å¡V™Jh ,iPCÕG ŸY ¹j˜dG …‘¡•Jh ¡•¯f Ô Â¸dG —„©j ÀCG ¼¸¡•ÙG ¿e ½î¡SEÕG p°ˆµj Ú
¹‹e iéµdG ŠGOƒ„©dG ¢ ©H ÀCG Qu™²f ÀCG :ƒ¾g ¼ÁÙG ¿eh .½G™×G !!¡•¯¾d ¸dG Àƒ£¸¡S ˜NCƒjh ,IƒÇ×G Ô Œ„©j ™¡ŸÇb «—Jh Úh .QƒµHEÕGh È¡ž©dƒH ’Ç„¡•ˆdGh AƒY—dGh ½ƒÇ¡ŸdGh Iî¡ŸdƒH
¹N—J ÈÁa ,IƒÇ×G ÀhDÄ¡T …¸o¡U ¿e ªbGÄdG Ô Èg (Iƒc›dG) :ÂǸY ³¯sˆÙG QÄÁ¡žÙG ™»Y ¿HG Œj—M ƒÁÇa s’¡U —bh ¸d ™¡ŸÇ²d ƒeh ™¡ŸÇb ÀCG :¢Sƒ¾dG ¼¸©j ÀCG ÀGhCÕG ÀBG —²d ,I™ÁoWh IƒcR Âdƒe ¿e A›L º˜„H Ûƒ©J ׄ©j ÀCG ¾e Âp¯µj
ƒÁdh ,½î¡SEÕG Ô ÈYƒ»ˆLÕG ½ƒ¦¾dGh ܃ÙG ½ƒ¦¾dG Ô .QÄeCÕG Øg Os—Yh (4)z...¢•»N ŸY ½î¡SEÕG ȾoH{ ¿µdh ,™¡ŸÇb ¼µ× ª¡ ”j Õ Â¸dG ÀCGh .QƒÁ²dG —MGÄdG Úh ,ƒÇ¸©dG ‡eCÕG ’dƒ¡Ÿe Ô ƒeƒÁ¡SEGh ,Aƒ¯©¡ ¸d Iƒ¡SGÄeh
²a) ƒ¾Hƒˆc Ô ¶dP ƒ¾sÇH ƒ»c ,‡¡SƒÇ¡•dGh Oƒ¡ŸˆbÕƒH ‡bîY IƒùÇ×G ÀhDÄù¡žH ³ùs¸ù©ùˆùj ƒùùe :Šîùùeƒùù©ÙƒùùH ÀÄùù¾ù ©ù j ƒùù»ù c .¸dG ¼µo× ª¡ ”j ɘdG Äg ™¡ŸÇb Ô ‡¡S—²ÙG ¢VQCÕG ÛEG ¹M™jh ,ˆÇH s•‘j ÀCG ¾e Âp¯µj
.(Iƒc›dG ƒeh ,½G™×Gh ºî×G :¹‹e ,O™¯dƒH ³s¸©ˆj ƒà ,‡¯¸ˆõG ªùe ½G—ù¡U ¿ùe ƒùÁùJƒùYOh ‡ùdƒùù¡S™ùùdG ØùùÁù d —ùùH îùùa ÀPEGh .¸dG ¹Ç„¡S Ô Âdƒeh ¡•¯f ¿e ÕPƒH ,¶¡Sƒ¾ÙG AGOCÕ ‡µe
‰s‘¡Uh ,ƒYh™¡že Àƒc GPEG OƒÁÖG ÀCG :ƒ¡ jCG Qu™²f ƒ»c ƒjƒ¡UÄdGh •GñÙGh ´î£dGh •Gh›dG :¹‹e ,I™¡SCÕƒH ³s¸©ˆj ªe ,I™¡UƒÇ²dG Ä¡TCGh I™¡UƒÇ²dG ªe ,¿j™u„ŽˆÙGh Iƒ¬£dG ¹WƒH ƒÇf—dG Ô ½GO ƒe ,¼¸¡•ÙG ¿e ¶dP Âp¯µj Ú ,¹LCG
:½î¡SEÕG ŠƒÇbîNCGh ,¸dG Oh—M ÂÇa ‰e›oˆdGh ,‡Ç¾dG ÂÇa ‡ùÇùf—ÙG ÂùJîùeƒù©ùeh ªù»ù ˆóƒùùH ³ùùs¸ù ©ù ˆù j ƒùùeh ,ƒùùgÄùù‘ù fh ¿ùùjQGÄùù²ù dGh òYG™ùù ¯ù ùdG ªùù e ,¢VQCÕG Ô Âùù tdCƒù ùˆù ùdG Aƒùù Çù ùYOCG ÂLh Ô Â¸gCG °²j Oƒ¡•ah ,ñØG …dƒ¬j ™¡Th ,³×G ‚hƒ¾j
ÃéˆYG —bh ,ÂÇdEG †s™²ˆjh ,ÂH ¸dG —s„©ˆj ƒe ¼¦YCG ¿e —©j ¼cƒ×G ‡ÇdhDÄ¡•eh ‡dh—dƒH ³s¸©ˆj ƒeh ,ƒgÄ‘fh ‡jQƒŽˆdGh ,‡n„goCÕG ˜NCƒjh ,I—©dG s—©oj ÀCG ¼¸¡•ÙG Ÿ©a (2)òeGÄÁdGh .ò‘¸¡ŸÙGh “î¡UEÕG
Ô AƒL s¼K ¿eh .¼¸¡•ÙG ÂH «sÄ£ˆj ƒe ¹¡ aCG —»MCG ½ƒeEÕG ,ÂǸY ‡eCÕG ´Ä²Mh ,ÂbIJMh ÂJƒ„LGhh ÂWh™¡Th ,ƒÁÇa ¹Wƒ„dG “h™¡U ½—ÁÇd ,ñÁ£ˆdG ºÄ©peh ,³×G °Ç¡S ¹»‘jh ,ÂHƒH ÂǸY ³¸¬jh ,ˆÇH ½›¸j ÀCG ¼¸¡•ÙG ¿e n¢V™j Ú
:‡HÄ‹e ¿e ¸gCÕ ƒe QG—²eh ,¸dG —¾Y ˆd›¾e ÀƒÇHh ¸¡ a òfGÄù²ùdG ƒùf™ù¡ŸY Ô Âù»ùu¦ù¾ùJ ƒùe Äùgh ,ÃÄù‘ùf ƒùÁù Jƒùù„ù LGhh ¼FƒYO È¡S™jh ,ÀƒÇ¬£dGh ¼¸¦dG ¢Th™Y s·—jh ,™¡ždGh ‰ÇZGÄWh ™¡ždG ‡¡•dƒHCG ·ëjh ,¡•¯f ‡¡UƒN Ô ÂHQ —„©jh
Ÿ¡U ºÄ¡S™dG ŒjOƒMCGh ÀBG™²dG ŠƒjBG ¿e Å¡Ÿ‘j Oƒµj Õ ƒe ½î¡SEÕG ‡eCG - ‡eCÕƒH ³s¸©ˆj ƒeh ,‡jQGOEÕGh ‡jQĈ¡S—dG nÀÄoµnjnh l‡n¾rˆpa nÀÄoµnJ Õ ÅsˆnM{ :ƒÁ¸c —Fƒ²©¸d ‡j™×Gh º—©dG ³ùFƒù²×ƒùH ÀÄù¸ù©ù¯ùjh ,GOƒù¡•a ¢VQCÕG Ô ÀÄù‹ùÇù©ùj ,¹ùWƒù„ù dG
.¼¸¡Sh ÂǸY ¸dG ƒùgQGOh ƒùÁùˆùÇù©ùL™ùùe Ô ƒùùÁù J—ùùMh †ÄùùLh ¿ùùe - iéµùùùdG .(39:ºƒ¯fCÕG) zpÂs¸pd oÂt¸oc o¿ju—dG Äùg Èù¯ùˆùµùjh ,¼ùÇù¡žÁùdƒùH Qƒù¾ùdG ¹ù©ù¯ùJ ƒùe ‡ù©ùÇùa™ùdG ¼ùÇù ²ù dGh
ÀƒcQCG ¿e Âfh鈩j ‡ÇeƒeEÕG ‡©Ç¡ždG ¹©L ƒe G˜g ¹©dh ÀĵJ °Çch .ƒÁd GQ—¡Ÿe ‡©j™¡ždG ÛEG ƒÁeƒµˆMGh ,ƒÁJOƒÇbh ÂǸY …o©¡Ÿj Ú :‡Çeî¡SEÕG ‡dƒ¡S™dG ‡©Ç„W ¼Áa ¿n»a !¹Ç¸ÁˆdGh ’Ç„¡•ˆdGh «ƒLë¡SÕGh ‡¸bÄ׃H
ŸY Gh™¡ŸˆbG ¿j˜dG ,‡¾¡•dG ¹gCG ¶d˜H ò¯dƒß ,½î¡SEÕG ºƒM Ôh ,¼¸¡•dG ºƒM Ô i™NCÕG áCÕƒH ‡Çdh—dG ƒÁˆbîY ,ƒÁJGOƒ„Y ¿e IOƒ„Yh ,ƒÁ¡ FG™a ¿e ‡¡ j™a OƒÁÖG QtÄ¡ŸJ ‡ehƒ²e Ô ƒÁH ¼Á¡•j IOƒ„Y ¼¸¡•ÙG ŸY ¢V™a ¾µdh
.‡ah™©ÙG ‡¡•»ØG .†™×G znÀÄùoep™ùrŽù o»ù rdG nÃp™ù nc rÄù ndnh n¹ù pWƒùùn„ù rdG n¹ù p£ù r„ù ojnh s³ù n‘ù rdG s³ù p‘ù oÇù pd{ Èg ¶¸J ,ñØG ¹©a Ô Iƒc›dG IOƒ„©H ¼Á¡SCG ƒ»c ,™¡ždG
OG—ùùYEÕGh (ºƒùùˆù ²ù dG) Åùù¾ù ©Ì (Oƒùù ÁÖG) ¹ùù N—ùù j ƒùù ¾ù ùgh .(8:ºƒ¯fCÕG) ¿µ»ÙG —ÁÖG º˜H ÉCG :(¸dG ¹Ç„¡S Ô OƒÁÖG) IOƒ„Y
¢ž`` eGÄ`` ` `g Âùˆùs»ùÁùe ÀCÕ ,‡ùdh—ùdGh ‡ùeCÕƒùH ³ùs¸ù©ùˆùj ƒùe ¿ù»ù¡V É™ùµù¡•©ùdG ¹„b - ò¾eDÄ»¸dh ¸¡S™d ¼²ˆ¾j Ûƒ©J ¸dG Àƒc —²dh .ñØGh ³×G I™¡Ÿf Ô Àƒ¡•¸dGh ¹²©dGh ,ºƒÙGh ¢•¯¾dƒH
ƒÁ¾jO ‡¡SG™Mh ,Éľ©ÙGh ÉOƒÙG ‡eCÕG ÀƒÇc ŸY ¨ƒ¯×G ,¸dG ¹Ç„¡S ¿Y ¿juOƒ¡ŸdG òHu˜µÙG Iƒ¬£dG ¿e - ½î¡SEÕG IOƒ„Y ƒÁ¾µd .u•×Gh Iî¡Ÿdƒc (‡j™Fƒ©¡T) IOƒ„Y ‰¡•Çd ƒÁfEG
Ô —»MCGh ,(2699) AƒY—dGh ™c˜dG Ô ¼¸¡•e ÃGhQ - 1
,(3643) ¼ùù ù ù¸ù ù ù ©ù ù ù dG Ô OhGO Äùù ù ùHCGh ,(7427) —ùù ù ù¾ù ù ù ¡•ÙG OƒÁÖƒa .ò©eƒ£dG «ƒ»WCGh ,¿j—ˆ©ÙG ÀGh—Y ¿e ƒgƒÇfOh ™ue—ˆa ,ÂFG—YCƒùH ƒùÁùd›ù¾ùoj ,‡ùÇùfÄùc ´QGÄùNh ,‡ùjhƒù»ù¡S ¼ùn²ùp¾ùH ¿e ƒÁˆ²Ç²M Ô ‰fƒc ÀEGh ,ƒÁFGQh ¿e ±—ÁdGh ‡sǾdƒH
Ô Âùù Lƒùù e ¿ùù ùHGh ,(2945) ŠGAG™ùù ù²ù ù dG Ô É˜ùù ùeëdGh ÛEG ¹ù²ùˆù¾ùj Õh .OG™ùaCÕG Âù²ù¯ùH Õ ,‡ùYƒù»ÖG Âù²ù¯ùH ¹ù¡Ÿùsˆù j “Äf ½Ä²H ¹©a ƒ»c .¿j—eƒN G—Ç¡ŸM ¼Á¸©Îh ,¼ÁǸY .Šîeƒ©ÙG
.I™j™g ÈHCG ¿Y ,(225) ‡e—²ÙG Úh ,ƒgQGO h—©dG ¹NOh ,‡Yƒ»ÖG Š—²oa GPEG ÕEG OG™aCÕG .¼gñZh ÀhQƒbh Àƒeƒgh ÀÄY™ah ¥Äd ½Äbh OÄ»Kh OƒYh ½ƒÇ¡ŸdGh Iî¡ŸdƒH ™eoCG ƒ»c ‡¡ j™¯dG ØÁH ¼¸¡•ÙG ™eoCG
ªù»ùL :¿ùjQGÄù²ùdGh .ÀÄùY™ùa ªù»ùL :òYG™ùù¯ù dG - 2 GÄ»u¦¾j ÀCG OG™aCÕG ŸY t³‘j ƒ¾Áa .ƒÁ¾Y ªaG—j ¿ne —Î pÂrÇn¸nY ƒn¾r¸n¡SrQnCG r¿ne r¼oÁr¾p»na pÂp„rfn˜pH ƒnfr˜nNnCG vîoµna{ :Ûƒ©J ºƒb GÄo²sJG GÄo¾neBG n¿jp˜sdG ƒnÁtjnCG ƒnj{ :Ûƒ©J ºƒb ,AGÄ¡•H AGÄ¡S ,Iƒc›dGh
†ƒù‘ù¡UCG :OG™ÙGh .Àƒùeƒùg ªù»ù L :òeGÄùùÁù dGh .ÀhQƒùùb qÜh hCG ½ƒeEÕG ½ƒ²e ½Ä²J ‡Yƒ»L ¼Á¾e GÄ€¡ž¾j ÀCGh ,¼Á¡•¯fCG pÂpH ƒn¾r¯n¡•nN r¿ne r¼oÁr¾penh o‡n‘rÇs¡ŸdG oÂrJn˜nNnCG r¿ne r¼oÁr¾penh kƒ„p¡UƒnM r¼ùoµùs¸ùn©ùnd pÂùp¸ùÇùp„ùn¡S Èùpa Gho—ùpgƒùnLnh n‡ùn¸ùÇùp¡SnÄùrdG pÂùrÇùndpEG GÄùo¬ùnˆùrHGnh nÂùs¸ù dG
.¼ÁdÄM ¿e ¿j˜dG Aƒj™KCÕGh ¼gDhGQRhh Àƒ£¸¡•dG ,¼gsh—Y GÄehƒ²j ÀCG ¿µç Õ ¶dP Àh—H PEG .ÈY™¡ždG ™eCÕG GÄofƒnc r¿pµndnh r¼oÁn»p¸r¦nÇpd oÂs¸dG nÀƒnc ƒnenh ƒn¾rbn™rZnCG r¿ne r¼oÁr¾penh n¢VrQnCƒrdG GÄùo©ùncrQG GÄùo¾ùneBG n¿ùjp˜ù sdG ƒùùnÁù tjnCG ƒùùnj{ ,(35:I—ùùFƒÙG) znÀÄùùo‘ù p¸ù r¯ù oJ
pAƒn»s¡•dG n¿pe r¼pÁrÇn¸nY rºu›n¾of rCƒn¡žnf rÀpEG{ :Ûƒ©J ºƒb ƒ»c - 3 ÄÁa ÂH ÕEG …LGÄdG t¼ˆj Õ ƒeh .¼Á¡VQCG GhQu™‘j ÀCG Õh .(40:ŠÄ„µ¾©dG) znÀÄo»p¸r¦nj r¼oÁn¡•o¯rfnCG * nÀÄo‘p¸r¯oJ r¼oµs¸n©nd n™rÇn”rdG GÄo¸n©raGnh r¼oµsHnQ Gho—o„rYGnh Gho—oŽr¡SGnh
ºƒbh ,(4:AG™©¡ždG) znòp©p¡VƒnN ƒnÁnd r¼oÁobƒn¾rYnCG r‰s¸n¦na k‡njBG .…LGh ´QGÄØG ¹©Žj ¼¸a ,‡ÒƒØG ‡eCÕG Øg ¹¡ a ¸dG ¿µdh
r¹ob pÂuHnQ r¿pe lŠƒnjBG pÂrÇn¸nY nºp›rfoCG ÕrÄnd GÄodƒnbnh{ :Âfƒ‘„¡S .(78 ,77 :•×G) zr¼ocƒn„nˆrLG nÄog pÃpOƒnÁpL s³nM pÂs¸dG Èpa Gho—pgƒnLnh
Âù²ùa ºîùN ¿ùe ,ªù¡SGh ³ùaCG ¿ùe OƒùÁùŽù¸ùd ™ù¦ù ¾ù f ƒùù¾ù gh .ƒÁJÄYO I™¡Ÿf Ô Õh ,(3)ƒÁˆdƒ¡SQ ŠÄ„K Ô ƒ¡Sƒ¡SCG ‡ÇfĵdG ŸY ™µfCGh ,³×G ÀƒçEÕG ¹FÕO ¿e OƒÁÖG G˜g ¹©Lh
r¼ùndnhnCG * lòùp„ùoe l™ùjp˜ùnf ƒùnfnCG ƒùn»ùsfpEGnh pÂùs¸ùdG n—ùr¾ùpY oŠƒùùjBƒù rdG ƒùùn»ù sfpEG
Èpa sÀpEG r¼pÁrÇn¸nY Ån¸rˆoj n†ƒnˆùpµùrdG n¶ùrÇùn¸ùnY ƒùn¾ùrdn›ùrfnCG ƒùsfnCG r¼ùpÁùp¯ùrµùnj òH (ŠƒfGRGÄÙG ²a) ŸY ½Ä²J ȈdG (‡ÇY™¡ždG ‡¡SƒÇ¡•dG) ¼ÁǸY ¤²¡SCG hCG ,¢VQCÕG ƒÁFG—YCƒH °¡•Ø ¸dG Aƒ¡T Ädh :OƒùÁÖGh º˜ù„ù¸ùd OG—ù©ù ˆù ¡SG ñZ ¿ùùe ÀƒçEÕG GÄùù»ù YR ½Äùùb
,50 :ŠÄ„µ¾©dG) znÀÄo¾perDÄoj m½rÄn²pd in™rcpPnh k‡n»rMn™nd n¶pdnP (—¡Uƒ²ÙG) ²a ŸYh ,¢ ©Hh ƒÁ¡ ©H —¡Sƒ¯ÙGh ’dƒ¡ŸÙG Aƒù¾ù Y ¿ùùe ò¾ùùeDÄÙGh ÂùùdÄùù¡SQ “GQCGh ,Aƒùù»ù ¡•dG ¿ùùe ƒùù¯ù ¡•c ƒs»ndnh ƒn¾r»n¸r¡SnCG GÄodÄob r¿pµndnh GÄo¾perDÄoJ r¼nd r¹ob ƒs¾neBG o†Gn™rYnCƒrdG p‰ndƒnb{
.(51 °sbĈj Õh ,‡Ç¸µdG ƒÁaG—gCGh ‡©j™¡ždG “hoQ ÛEG ™¦¾j ɘdG ƒÁJñ¡•e Ô ‡eCÕG Øg È¡ Ò ÀCG ¸dG Aƒ¡T ¿µdh ,OƒÁÖG Ûƒ©J ¿sÇH ¼K ,(14:ŠG™Ž×G) zr¼oµpHÄo¸ob Èpa oÀƒnçpCƒrdG p¹oNr—nj
ÈùJCƒùÇù¡Sh ,™ù»ùY ¿ùHG Œj—ùM ¿ùe ÂùÇù¸ù Y ³ùù¯ù ˆù e - 4 ™¦¾j ɘdG (ŠÕBƒÙG ²a) ŸYh ,‡ÇF›ÖG ƒÁ¡UÄ¡Ÿf —¾Y ,™Hƒ¡ŸJh é¡ŸJh ,¼sdCƒˆJh —Hƒµˆa ,IOƒˆ©ÙG ¸dG ðo¡S ŸY GÄo¾neBG n¿jp˜sdG nÀÄo¾perDÄo»rdG ƒn»sfpEG{ :ºƒ²a ƒ²M ÀľeDÄÙG ¼g ¿ne
.ÂŽj™”J GPEG ŠƒMƒ„ÙG ¢ ©H ½™‘j —b ÂfEG ňM ,QƒKBÕGh •Fƒˆ¾dG ÛEG ,™ù¡•µù¾ùJh ™ù¡Ÿˆù¾ùJh ,—ùgƒÎh ™ùLƒùÁù Jh ,Èùùu‘ù ¡ Jh º˜ùù„ù Jh r¼pÁp¡•o¯rfnCGnh r¼pÁpdGnÄrenCƒpH Gho—ngƒnLnh GÄoHƒnJr™nj r¼nd s¼oK pÂpdÄo¡SnQnh pÂs¸dƒpH
‡©¡•dG ¹ùeGÄùY) ƒù¾ùHƒùˆùc :¶dP ¹ùÇù¡Ÿ¯ùJ Ô :™ù¦ùfG - 5 ¿Y 虵dG ºÄ¡S™dG «ƒ¾ˆeƒc ,‡²s²Þ I—¡•¯e ƒÁǸY …sJ™J AîˆHÕG ‡»µM —scCƒˆjh ¿sÇ„ˆj G˜ÁHh ,AG—Á¡T ƒÁ¾e ¸dG ˜”ˆjh .(15:ŠG™Ž×G) znÀÄobpOƒs¡ŸdG o¼og n¶p€ndhoCG pÂs¸dG p¹Çp„n¡S Èpa
.(‡Çeî¡SEÕG ‡©j™¡ždG Ô ‡fh™ÙGh ¹ˆ²j G—»Þ ÀCG ¢Sƒ¾dG •s—‘ˆj Õ ÅˆM ,ò²aƒ¾ÙG ¹ˆb †GÄ‹dG ¡Sƒ¡SCG ŸY ½ƒbh ,¸c °Ç¸µˆdG ™eCG ÂǸY ½ƒb ɘdG Šît¸©ˆH OƒÁÖG ¿Y ¼Á¯t¸”J ò²aƒ¾ÙG ŸY ™µfCG ƒ»c
...ª````„ˆj... ‡‘¸¡Ÿe ³Ç²‘ˆd ,ŠƒYľ»ÙG ¢ ©H …µJ™j —bh ,ÂHƒ‘¡UCG .Qƒ¾dGh ‡¾ÖG ´Ä¡S ‰eƒbh ,†ƒ²©dGh lInQÄo¡S r‰ndp›rfoCG GnPpEGnh{ :Ûƒ©J ºƒb ƒ»c ,ƒÁfIJ¸ˆ”j Åsˆ¡T QG˜YCGh