You are on page 1of 7

ORDIN nr.

65 din 17 ianuarie 2014


pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
EMITENT: MINISTERUL FINANEL!R PU"LI#E
Nr$ %$&%' din () noiembrie (*%+
MINISTERUL ,E-.!LT/RII RE0I!NALE 1I A,MINISTRAIEI PU"LI#E
Nr$ )2 din %3 ianuarie (*%4
PUBLICAT N: M!NIT!RUL !FI#IAL nr$ )' din (' ianuarie (*%4
A56nd 7n 5edere dispo8i9iile art$ 4* alin$ :+; <i art$ 42 din !rdonan9a de ur=en9> a 0u5ernului nr$
'*?(*%+ pri5ind taxele judiciare de timbru <i ale art$ %%) <i %%3 din !rdonan9a 0u5ernului nr$ &(?(**+
pri5ind #odul de procedur> @iscal>A republicat>A cu modi@ic>rile <i complet>rile ulterioareA
7n temeiul pre5ederilor art$ %* alin$ :4; din Bot>r6rea 0u5ernului nr$ +4?(**& pri5ind or=ani8area <i
@unc9ionarea Ministerului Finan9elor PubliceA cu modi@ic>rile <i complet>rile ulterioareA <i ale art$ %(
alin$ :3; din Bot>r6rea 0u5ernului nr$ %?(*%+ pri5ind or=ani8area <i @unc9ionarea Ministerului
,e85olt>rii Re=ionale <i Administra9iei PubliceA cu modi@ic>rile ulterioareC
ART$ %
Se aprob> Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbruA pre5>8ut>
7n anexa nr$ %$
ART$ (
Se aprob> modelul <i con9inutul urm>toarelor @ormulareC
a; adresa de con@irmare a sumei achitate cu titlu de tax> judiciar> de timbru cu5enit> bu=etului de
statA pre5>8ut> 7n anexa nr$ (D
b; 7n<tiin9are de restituire a unor sume repre8ent6nd taxe judiciare de timbruA pre5>8ut> 7n anexa +$
ART$ +
Anexele nr$ %E+ @ac parte inte=rant> din pre8entul ordin$
ART$ 4
Unit>9ile administrati5Eteritoriale <i Ministerul Finan9elor PubliceA prin A=en9ia Na9ional> de
Administrare Fiscal> <i unit>9ile subordonate acesteiaA 5or duce la 7ndeplinire pre5ederile ordinului$
.iceprimEministruA ministrul @inan9elor publiceA ,aniel #hi9oiu
p$ .iceprimEministrul de85olt>rii re=ionale <i administra9iei publiceA Shhaideh Se5ilA secretar de stat
ANEFA %
PR!#E,UR/ de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
#AP$ I
,ispo8i9ii =enerale
%$ Fac obiectul pre8entei proceduri sumele achitate de contribuabiliA cu titlu de taxe judiciare de
timbruA pre5>8ute de !rdonan9a de ur=en9> a 0u5ernului nr$ '*?(*%+ pri5ind taxele judiciare de
timbruA denumit> 7n continuare ordonan9>A pentru care instan9ele judec>tore<ti competenteA Ministerul
Gusti9iei sau Parchetul de pe l6n=> Hnalta #urte de #asa9ie <i Gusti9ie au stabilit suma cu5enit> a @i
restituit> la cererea solicitan9ilor$
($ Stabilirea sumelor de restituit se @ace de c>tre instan9a judec>toreasc> pre5>8ut> de art$ 42 alin$
:4; din ordonan9>A denumit> 7n continuare instan9> judec>toreasc> competent>A iar compensarea
<i?sau restituirea se @ac?@ace de c>tre or=anul @iscal competent din cotaEparte a taxei care i se cu5ine$
+$ Hn 5ederea restituirii sumei cu5eniteA contribuabilul solicitant depune 7n cadrul termenului le=al de
prescrip9ie a dreptului de a cere restituireaA respecti5 7n termen de 2 ani de la data de % ianuarie a
anului urm>tor celui 7n care a luat na<tere dreptul la restituireA 7n ori=inalA la re=istratura unit>9ii
administrati5EteritorialeA denumit> 7n continuare or=anul @iscal localA cererea de restituire solu9ionat>
de instan9a judec>toreasc> competent>$ Pe cererea de restituire solicitantul 7nscrie numele <i
prenumele?denumireaA domiciliul @iscalA codul de identi@icare @iscal>A modalitatea de restituire a
banilorC 7n contul bancarA 7n numerar sau prin mandat po<talA dup> ca8A <i ata<ea8> documentul de
plat> al taxei judiciare de timbru$
4$ Hn ca8ul solicitan9ilor persoane juridiceA restituirea sumelor cu5enite se e@ectuea8> numai prin
decontare bancar>A 7n contul indicat prin cererea de restituireA iar 7n ca8ul solicitan9ilor persoane
@i8iceA restituirea se 5a e@ectua @ie 7n contul bancar indicat prin cererea de restituireA @ie 7n numerarA
pentru sume aprobate de instan9a judec>toreasc> mai mici de 2** leiA @ie prin mandat po<tal$ Hn ca8ul
7n care restituirea se @ace 7n cont bancarA 7n cererea de restituire se 5or indica codul I"AN <i banca la
care este deschis acest cont$
2$ #ererea de restituire pre5>8ut> la pct$ + se solu9ionea8> 7n termenul pre5>8ut de art$ 3* din
!rdonan9a 0u5ernului nr$ &(?(**+ pri5ind #odul de procedur> @iscal>A republicat>A cu modi@ic>rile <i
complet>rile ulterioareA calculat de la data depunerii acesteia la re=istratura or=anului @iscal local$
)$ Hn termen de maximum + 8ile lucr>toare de la data 7nre=istr>rii cererii pre5>8ute la pct$ +A
or=anul @iscal local transmite or=anului @iscal competent din subordinea A=en9iei Na9ionale de
Administrare Fiscal>A denumit 7n continuare or=anul @iscal central competentA cererea solicitantuluiA
deci8ia instan9ei judec>tore<ti competente <i documentul de plat> a taxei judiciare de timbruA 7n copieA
precum <i certi@icarea @aptului c> suma 7n cau8> a @ost 7ncasat> <i nu a mai @ost restituit>A 7n ori=inal$
3$ #erti@icarea opera9iunii de plat> a taxei judiciare de timbru se e@ectuea8> de c>tre or=anul @iscal
localA prin @ormularul IAdresa de con@irmare a sumei achitate cu titlu de tax> judiciar> de timbru
cu5enit> bu=etului de statIA pre5>8ut 7n anexa nr$ ( la ordin$
'$ Hn scopul e@ectu>rii compens>rii pre5>8ute de le=eA sumele repre8ent6nd taxa judiciar> de
timbru de restituit sunt exi=ibile la data depunerii cererii de restituire solu9ionate de instan9a
judec>toreasc> competent> la re=istratura or=anului @iscal local$
#AP$ II
Procedura de restituire a coteiEp>r9i din taxa judiciar> de timbru care se @ace 5enit al bu=etului local
&$ ,up> primirea cererii de restituireA compartimentul cu atribu9ii de compensare?restituireA denumit
7n continuare compartimentA procedea8> la 5eri@icarea 7n e5iden9a analitic> pe pl>titoriA sub aspectul
identi@ic>rii e5entualelor obli=a9ii @iscale restante 7nre=istrate de c>tre solicitant$
%*$ ,ac> nu se constat> existen9a unor obli=a9ii @iscale restante ale solicitantuluiA compartimentul
5a 7ntocmi @ormularul ITL *)* E I,eci8ia de restituire a sumelor de la bu=etul localIA 7n dou>
exemplareA din care un exemplar se 5a transmite solicitantuluiA iar al doilea exemplar se 5a arhi5a la
dosarul solicitantuluiA dup> ca8$
%%$ Hn ca8ul 7n care se constat> existen9a unor obli=a9ii @iscale restante ale solicitantuluiA sumele
solicitate se restituie numai dup> e@ectuarea compens>rii cu obli=a9iile bu=etare existente 7n e5iden9a
analitic> pe pl>titoriA cu respectarea pre5ederilor art$ %%) <i %%3 din !rdonan9a 0u5ernului nr$
&(?(**+A republicat>A cu modi@ic>rile <i complet>rile ulterioare$
a; ,ac> suma de restituit este mai mic> dec6t obli=a9iile @iscale restante ale solicitantuluiA se 5a
e@ectua compensare p6n> la concuren9a sumei de restituit$
b; ,ac> suma de restituit este mai mare sau e=al> cu suma repre8ent6nd obli=a9ii @iscale restante
ale solicitantuluiA se 5a e@ectua compensarea p6n> la concuren9a obli=a9iilor @iscale restanteA di@eren9a
re8ultat> restituinduEse acestuia$
%($ Hn ca8ul 7n care sEa procedat la compensareA compartimentul 5a 7ntocmi @ormularul ITL *)* E
I,eci8ia de restituire a sumelor de la bu=etul localIA 7n dou> exemplareA din care un exemplar se 5a
transmite solicitantului 7n termen de 3 8ileA iar al doilea exemplar se 5a arhi5a la dosarul solicitantuluiA
dup> ca8$
%+$ Hn 5ederea restituirii e@ecti5e a sumelor cu5eniteA or=anul @iscal local 7n<tiin9ea8> solicitantul 7n
5ederea pre8ent>rii acestuia la =hi<eu pentru e@ectuarea restituirii 7n numerar sau e@ectuea8>
restituirea 7n contul preci8at de solicitantA dup> ca8A cu 7ncadrarea 7n termenul pre5>8ut de art$ 3* din
!rdonan9a 0u5ernului nr$ &(?(**+A republicat>A cu modi@ic>rile <i complet>rile ulterioare$
#AP$ III
Procedura de restituire a coteiEp>r9i din taxa judiciar> de timbru care se @ace 5enit al bu=etului de
stat
%4$ ,up> primirea documenta9iei pre5>8ute la pct$ )A or=anul @iscal central competentA prin
compartimentA procedea8> la 5eri@icarea acesteia <i a coteiEp>r9i din taxa judiciar> de timbru care se
cu5ine a @i restituit> din bu=etul de stat$
%2$ Prin or=an @iscal central competent potri5it dispo8i9iilor art$ ++ <i +) din !rdonan9a 0u5ernului
nr$ &(?(**+A republicat>A cu modi@ic>rile <i complet>rile ulterioareA se 7n9ele=eC
a; 7n ca8ul persoanelor juridice <i al persoanelor @i8ice care des@><oar> acti5it>9i economice 7n mod
independent sau exercit> pro@esii libere E or=anul @iscal la care persoana este 7nre=istrat> ca pl>titor
de impo8ite <i taxeD
b; 7n ca8ul persoanelor @i8ice E or=anul @iscal 7n a c>rei ra8> teritorial> 7<i are domiciliul @iscal
persoana @i8ic>D
c; 7n ca8ul persoanelor @i8ice sau juridice care nu au domiciliul sau re<edin9a oriA dup> ca8A sediul
social 7n Rom6nia E Administra9ia @iscal> pentru contribuabili nere8iden9i din cadrul ,irec9iei 0enerale
Re=ionale a Finan9elor Publice "ucure<ti$
%)$ Hn situa9ia 7n careA 7n urma 5eri@ic>rii e@ectuate potri5it dispo8i9iilor pct$ %4A or=anul @iscal central
competent constat> c> documenta9ia transmis> de c>tre or=anul @iscal local este incomplet> ori
constat> erori 7n calcularea coteiEp>r9i din taxa judiciar> de timbru care se cu5ine a @i restituit> din
bu=etul de statA 5a restitui acestuiaA 7n termen de dou> 8ile lucr>toareA documenta9ia transmis>A 7n
5ederea complet>rii ori corect>rii eiA dup> ca8$
%3$ !r=anul @iscal local e@ectuea8> complet>rile?corec9iile necesare <i retransmite 7n termen de
dou> 8ile lucr>toare or=anului @iscal central competent documenta9ia le=al 7ntocmit>$
%'$ ,up> primirea documenta9iei corecte <i completeA or=anul @iscal central competentA prin
compartimentA 5a e@ectua 5eri@icarea datelor din e5iden9a analitic> pe pl>titoriA sub aspectul
identi@ic>rii e5entualelor obli=a9ii @iscale restante 7nre=istrate de c>tre solicitan9i$
%&$ Hn ca8ul 7n care se constat> c> solicitantul nu 7nre=istrea8> obli=a9ii @iscale restante la bu=etele
administrate de A=en9ia Na9ional> de Administrare Fiscal>A or=anul @iscal central competent 5a
7ntocmi deci8ia de restituire pre5>8ut> de !rdinul ministrului @inan9elor publice nr$ %$'&&?(**4 pentru
aprobarea Procedurii de restituire <i rambursare a sumelor de la bu=etA precum <i de acordare a
dob6n8ilor cu5enite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu dep><irea termenului
le=alA 7n + exemplare$ Hn ba8a deci8iei de restituire aprobateA or=anul @iscal central competent 5a
7ntocmiA 7n + exemplareA nota pri5ind restituirea?rambursarea unor sume pre5>8ut> de !rdinul
ministrului @inan9elor publice nr$ 2'2?(**2 pentru aprobarea modelelor unor @ormulare utili8ate 7n
domeniul colect>rii crean9elor @iscaleA cu modi@ic>rile <i complet>rile ulterioare$
(*$ Hn ca8ul 7n care se constat> existen9a unor obli=a9ii @iscale restante ale solicitantuluiA sumele
solicitate se restituie numai dup> e@ectuarea compens>rii cu obli=a9iile existente 7n e5iden9a analitic>
pe pl>titoriA 7ntocminduEse 7n acest sens deci8ia pri5ind compensarea obli=a9iilor @iscale pre5>8ut> de
!rdinul pre<edintelui A=en9iei Na9ionale de Administrare Fiscal> nr$ %$+%4?(**3 pentru aprobarea
Metodolo=iei de distribuire a sumelor pl>tite de contribuabili 7n contul unic <i de stin=ere a obli=a9iilor
@iscale 7nre=istrate de c>tre ace<tiaA cu modi@ic>rile <i complet>rile ulterioare$
(%$ Hn situa9ia 7n care suma de restituit este mai mare sau e=al> cu suma repre8ent6nd obli=a9iile
@iscale restante ale solicitantuluiA or=anul @iscal central competent e@ectuea8> compensarea p6n> la
concuren9a acestor obli=a9ii @iscaleA iar e5entuala di@eren9> re8ultat> 7n urma compens>rii o restituie
acestuia$
(($ Hn 5ederea e@ectu>rii compens>rii <i restituiriiA or=anul @iscal central competent 7ntocme<teA 7n +
exemplareA deci8ia pri5ind compensarea obli=a9iilor @iscaleA deci8ia de restituire <i nota pri5ind
restituirea?rambursarea unor sumeA dup> ca8A care se transmit la unitatea Tre8oreriei Statului la care
este arondat or=anul @iscal competentA 7n scopul e@ectu>rii opera9iunilor de compensare <i de
restituire$
#ompensarea?restituirea se e@ectuea8> din contul de 5enituri al bu=etului de stat ITaxe judiciare de
timbru <i alte taxe de timbruIA codi@icat cu codul de identi@icare @iscal> al unit>9ii administrati5E
teritoriale 7n care sumele au @ost 7ncasate$
(+$ Unitatea Tre8oreriei Statului 5a e@ectua restituirea sumei r>mase dup> e@ectuarea opera9iunii
de compensareA 7n contul bancar 7nscris de solicitant 7n cererea de restituire$
(4$ Hn ca8ul solicitan9ilor persoane juridiceA restituirea sumelor cu5enite se e@ectuea8> numai prin
decontare bancar>A 7n contul indicat de c>tre ace<tia prin cererea de restituire$
(2$ Hn ca8ul solicitan9ilor persoane @i8iceA restituirea se 5a e@ectua @ie 7n contul bancar :cont I"AN;
indicat prin cererea de restituireA @ie 7n numerarA pentru sume aprobate de instan9a judec>toreasc>
mai mici de 2** leiA @ie prin mandat po<tal$
Hn ca8ul restituirii prin mandat po<talA acestea se emit de or=anul @iscal central competent <i se
transmit unit>9ii Tre8oreriei StatuluiA 7nso9ite de un borderou centrali8ator 7n 5ederea 7ntocmirii de
unitatea tre8oreriei statului a ordinului de plat>A de 5irare a sumei totale 7n contul #ompaniei
Na9ionale IPo<ta Rom6n>I E S$A$ Hn aceast> situa9ie unitatea Tre8oreriei Statului depune mandatele
po<tale la unit>9ile #ompaniei Na9ionale IPo<ta Rom6n>I E S$A$ 7mpreun> cu o copie a borderoului
centrali8ator <i a ordinului de plat>$
()$ Hn 5ederea e@ectu>rii restituirii 7n numerarA or=anul @iscal central competent 5a transmite unit>9ii
Tre8oreriei StatuluiA cu cel pu9in 3 8ile lucr>toare 7naintea 7mplinirii termenului le=al de solu9ionare a
cererii de restituireA deci8ia pri5ind compensarea obli=a9iilor @iscale <i?sau nota pri5ind
restituirea?rambursarea unor sumeA 7mpreun> cu IHn<tiin9area de restituire a unor sume repre8ent6nd
taxe judiciare de timbruIA al c>rei model este pre5>8ut 7n anexa nr$ + la ordin$
(3$ Pro=ramarea pe 8ile a solicitan9ilor pentru care restituirea se @ace 7n numerar se 5a e@ectua de
c>tre unitatea Tre8oreriei StatuluiA cu 7ncadrarea 7n termenul le=al de solu9ionare$ ,ata la care a @ost
pro=ramat solicitantul 7n 5ederea ridic>rii 7n numerar a sumei 5a @i 7nscris> de c>tre unitatea
Tre8oreriei Statului 7n 7n<tiin9area de restituire$
('$ Unitatea Tre8oreriei Statului 5a transmite or=anului @iscal central competentA 7n 8iua imediat
urm>toare a5i8>rii acestoraA dou> exemplare ale 7n<tiin9>rii de restituire <i ale deci8iei pri5ind
compensarea obli=a9iilor @iscaleA dup> ca8$
(&$ !r=anul @iscal central competentA prin compartimentul cu atribu9ii de compensare?restituireA 5a
9ine o e5iden9> a restituirilorA 5a transmite solicitantului un exemplar al 7n<tiin9>rii de restituire <i al
deci8iei pri5ind compensarea obli=a9iilor @iscaleA dup> ca8A cel t6r8iu 7n 8iua imediat urm>toare primirii
acestor documente de la unitatea Tre8oreriei Statului$
+*$ Hn situa9ia 7n care solicitantul nu se pre8int> la =hi<eul unit>9ii Tre8oreriei Statului la data
stabilit>A unitatea Tre8oreriei Statului 5a e@ectua repro=ramarea acestuia la o dat> ulterioar>A la
solicitarea sa$
+%$ ,up> e@ectuarea compens>rii <i?sau restituiriiA dup> ca8A unitatea Tre8oreriei Statului p>strea8>
un exemplar al deci8iei pri5ind compensarea obli=a9iilor @iscaleA al deci8iei de restituire <i al notei
pri5ind restituirea?rambursarea unor sume <i le transmite pe celelalte dou> or=anului @iscal central
competentA 7n termen de dou> 8ile$
+($ ,up> primirea documentelorA or=anul @iscal central competent 5a p>stra un exemplar al deci8iei
pri5ind compensarea obli=a9iilor @iscaleA al deci8iei de restituire <i al notei pri5ind
restituirea?rambursarea unor sumeA pentru 7nre=istrarea opera9iunilor 7n e5iden9a analitic> pe pl>titoriA
<i 7l 5a transmite pe cel>lalt solicitantuluiA 7n termen de 3 8ile$
#AP$ I.
,ispo8i9ii @inale
++$ ,ocumentele 7ntocmite 7n 5ederea solu9ion>rii solicit>rilor de restituire a sumelor repre8ent6nd
taxa judiciar> de timbru se arhi5ea8> la dosarul @iscal al solicitantuluiA dup> ca8$
+4$ !r=anul @iscal central competent 5a transmite or=anului @iscal localA de 7ndat>A 7n copieA
documentele 7ntocmite 7n 5ederea compens>rii <i?sau restituirii taxei judiciare de timbru din cota
cu5enit> bu=etului de statA 7n 5ederea or=ani8>rii e5iden9ei restituirilor de taxe judiciare de timbru$
+2$ !r=anul @iscal localA dup> primirea de la or=anul @iscal central competent a documentelor
pre5>8ute la pct$ +4A 5a comunica instan9ei judec>tore<tiA Ministerului Gusti9iei sau Parchetului de pe
l6n=> Hnalta #urte de #asa9ie <i Gusti9ieA dup> ca8A c> cererea de restituire solu9ionat> de c>tre
acestea a @ost pus> 7n aplicare$
ANEFA (
Unitatea administrati5Eteritorial> $$$$$$$$$$$$$$$$$$
Str$ $$$$$$$$$$$ nr$ $$$$$ localitatea $$$$$$$$$$$$$$
#>tre
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$J;
Str$ $$$$$$$$$$$ nr$ $$$$$ localitatea $$$$$$$$$$$$$$
KKKKKKKKKKK
J; Se 5a 7nscrie denumirea or=anului @iscal central competent 7n administrarea contribuabilului$
A,RES/
de con@irmare a sumei achitate cu titlu de tax> judiciar> de timbru
cu5enit> bu=etului de stat
A56nd 7n 5edere #ererea de restituire nr$ $$$$$$$$$ din data de $$$$$$$$$ <i #hitan9a?!rdinul de plat>
nr$ $$$$$$$$$$$ din data de $$$$$$$A anexateA con@irm>m?nu con@irm>m 7ncasarea sumei de $$$$$$$$ leiA
la $$$$$$$$$$A cu titlu de tax> judiciar> de timbruA din care cotaEparte 5irat> bu=etului de stat 7n sum>
de $$$$$$$$$$$$ $
1e@ul unit>9ii administrati5EteritorialeA
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Semn>tura $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1tampila unit>9ii administrati5Eteritoriale $$$$$$$$$$$$$$$$
Hntocmit?data $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
InspectorA
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ANEFA +
MINISTERUL FINANEL!R PU"LI#E
A0ENIA NAI!NAL/ ,E A,MINISTRARE FIS#AL/
,irec9ia 0eneral> Re=ional> a Finan9elor Publice $$$$$$$$$$$$$$$$$
Administra9ia Gude9ean> a Finan9elor Publice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?
Ser5iciul Fiscal Municipal?!r><enesc $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
"iroul Fiscal #omunal
,irec9ia 0eneral> de Administrare a Marilor #ontribuabili $$$$$$$$
Administra9ia Fiscal> pentru #ontribuabili Mijlocii $$$$$$$$$$$$$$
Str$ $$$$$$$ nr$ $$$$$A localitatea $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
HN1TIINARE ,E RESTITUIRE
a unor sume repre8ent6nd taxe judiciare de timbru
Nr$ $$$$$$$ din data de $$$$$$$$$$
#>tre
Solicitant $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$A
cu domiciliul 7n localitatea $$$$$$$$$$$$$A
str$ $$$$$$$$$$$$$$$$ nr$ $$$$$A bl$ $$$$$A
sc$ $$$$A ap$ $$$$A jude9ul?sectorul $$$$$A
a56nd #$N$P$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Hn urma deci8iei instan9ei judec>tore<ti competente <i a cererii dumnea5oastr> de restituire a sumei
de $$$$$$$$$$$ leiA repre8ent6nd cotaEparte cu5enit> bu=etului de stat din taxa judiciar> de timbruA precum
<i a compens>rii sumei de $$$$$$$$$$$ lei cu obli=a9iile @iscale neachitate 7nre=istrate de dumnea5oastr>A a
re8ultat de restituit suma de $$$$$$$$$$$$$$$ lei$
Hn 5ederea restituirii 7n numerar a acestei sume este necesar s> 5> pre8enta9i la Tre8oreria $$$$$$$$$$A
cu sediul 7n str$ $$$$$$$$$$A nr$ $$$A jude9ul?sectorul $$$$$$$$$A pentru ridicarea sumei cu5eniteA pre8ent6nd la
=hi<eu aceast> 7n<tiin9are <i buletinul?cartea dumnea5oastr> de identitate$
#onduc>torul unit>9ii @iscaleA
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Unitatea Tre8oreriei Statului
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Aprobat pro=ramare pentru ridicarea numerarului
7n data de $$$$$$$$$$$$ $
#onduc>torul unit>9ii Tre8oreriei StatuluiA
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
,ata $$$$$$$$$$$$$
1e@ compartimentA
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ EEEEEEEEEEEEEEE