You are on page 1of 12

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PUZ.

Amenajare Cimitir prin modificare PUZ Goranu FeteniRegulamentul local de urbanism (RLU) aferent Planului urbanistic de zona (PUZ)
Cimitir Feteni de cult ortodox, este structurat in conformitate cu Regulamentul
general de urbanism, aprobat prin HGR nr.525/1996 si Ghidul de aplicare a
Regulamentului General de Urbanism (RGU), aprobat prin Ordinul MLPAT
nr.21/N/10.04.2000, cu Legea privind cimitirele si serviciile funerare, alte norme si
normative in vigoare la data elaborarii.

Terenul beneficiaza de o pozitie potrivita pentru amplasarea unui cimitir, fiind situat
intr-o zona neocupata de constructii pe un platou colinar.
Din studiul geotehnic rezulta ca, terenul este favorabil procedurii de inhumare.
Adancimea de inhumare maxima poate fi pana la -2,00 m fata de cota terenului
actual.


I. DISPOZITII GENERALE


PUZ are caracter de reglementare specifica detailata pentru o zona din localitate si
asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului
urbanistic general (PUG) al localitatii, ce vor trata teme ca:
integrarea in contextul urban, accesibilitatea, zonarea, organizarea spatial-
functionala, traficul, circulatia interna, parcelarea, infrastructura edilitara, sistemul de
spatii publice, servitutile de utilitate publica ce greveaza teritoriul respectiv,
organizarea zonelor de protectie sanitara, parametrii tehnico-economici (pentru care
se recomanda elaborarea unui studiu de fezabilitate) etc.

PUZ nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investitiilor.
Unele prevederi ale PUZ-ului, strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, nu
figureaza in planurile immediate de investitie. Ca atare aceste prevederi se
realizeaza etapizat, in functie de fondurile puse la dispozitie, dar inscrise
coordonat in prevederile PUZ.

PUZ stabileste obiectivele, actiunile, proprietatile, reglementarile de urbanism
permisiuni si restrictii - necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea
constructiilor din zona studiata.


1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism-RLU.

Urbanizarea / schimbarea destinatiei terenurilor agricole -pasune pentru functia de
cimitir se va face cu aplicarea Procedurii de urbanizare reglementate in continuare.

Infiintarea cimitirelor se poate face numai in sistem nonprofit de catre autoritatile
administratiei publice locale, culte, biserici si comunitati religioase, fundatii si asociatii.

Teritoriul reglementat prin prezentul PUZ este Unitate Teritoriala de Referinta (UTR),
cu o suprafata de cca.7 ha, corp separat la UTR 5 din PUG municipiul Rm.Valcea.

Regulamentul local de urbanism (denumit prescurtat RLU) aferent PUZ reprezinta o
piesa de baza in aplicarea Planului Urbanistic de Zona, el explicitand, detaliind si
intarind reglementarile din PUZ - Cimitir Feteni.

Regulamentul local de urbanism reprezinta sistemul unitar de norme tehnice si
juridice care sta la baza elaborarii planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor
urbanistice.

Regulamentul local de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare
care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizarea a terenurilor si de realizare
si utilizare a constructiilor.

Odata cu aprobarea PUZ Cimitir Feteni, conform uzantelor legale, prescriptiile
cuprinse in RLU (permisiuni sau restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriul ce face
obiectul PUZ-ului.

Prin PUZ se poate reglementa o etapizare a procesului de structurare a cimitirului, cu
conditia conservarii coerentei dezvoltarii.


2. Baza legala a elaborarii

a/ La baza eleborarii RLU aferent PUZ Amenajare Cimitir prin modificare PUZ
Goranu-Feteni Rm.Valcea stau:
Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996 modificat
si completat ulterior.
Ghidului de aplicare al RGU aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000.
si prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului
modificata si completata ulterior.
Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului
urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT
nr.176/N/16.08.2000


3. Domeniul de aplicare

Odata aprobat, impreuna cu PUZ, prin Hotarare a Consiliului Local, RLU aferent PUZ
constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

RLU se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor,
amplasate pe oricare categorie de terenuri care fac obiectul prezentului PUZ.
Indeplinirea reglementarilor cuprinse in RLU aferent prezentului PUZ sunt obligatorii
la autorizarea executarii constructiilor.
elaborarea de catre investitor a proiectelor tehnice necesare pentru echiparea
edilitar-urbanistica a teritoriului ce a fost definit ca o etapa in procesul de
urbanizare prin PUZ:
- retele pentru apa potabila, gestiunea apelor uzate si a celor
meteorice, retele electrice si puncte de transformare, iluminat public
etc si a racordurilor acestora la infrastructura urbana majora
- cai de acces / strazi, pentru acestea aplicandu-se profile
transversale in conformitate cu reglementarile PUG si normele
tehnice specifice.
autorizarea lucrarilor de echipare edilitar-urbanistica.
realizarea de catre proprietar a lucrarilor de echipare edilitar-urbanistica si receptia
acestora.
intabularea noii structuri urbane, inclusiv a suprafetelor ce intra in proprietate
publica.

Autorizatia de functionare a cimitirului se va emite numai dupa finalizarea procedurii
de urbanizare, descrise mai sus. Aceasta reglementare are caracter definitiv si nu
poate fi modificata prin PUZ sau PUD.

Modificarea unor prevederi ale Planului urbanistic de zona (PUZ) si implicit a
Regulamentului local de urbanism (RLU) se poate face cu respectarea filierei de
avizare-aprobare pe care a urmat-o si documentatia initiala, conform legii.


II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR


4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural

Geomorfologic, amplasamentul se afla pe versantul vestic al dealului Feteni situat pe
latura de nord a drumului de acces catre satul Feteni pe un platou cu suprafata usor
inclinata de la est catre vest. Pe latura de nord a platoului suprafata terenului coboara
brusc cu cca 10 m. Aceasta limita fiind in continuare degradata se impune protejarea
ei prin plantare de arbori care ajuta la stabilizarea terenului erodat (salcami, nuci, etc)
si colectarea apelor de suprafata.

Terenuri agricole din extravilan
PUZ propus introduce in intravilan suprafata de teren de 17.719 mp ce isi va schimba
categoria de folosinta din pasune (P) in curti constructii pentru Zona Gospodarie
comunala, Cimitir (GCp).

Terenuri agricole din intravilan
PUZ propus preia conf. HCL nr.30 din 26.02.2009 suprafata de teren agricol, pasune
(P), de 52.200 mp introdusa deja in intravilan avand categoria de folosinta curti
constructii pentru Zona rezidentiala (LMp), modificandu-i zonificarea functionala in
Zona Gospodarie comunala, Cimitir (GCp).

Suprafete impadurite
Nu sunt suprafete impadurite in PUZ propus. Pentru suprafetele impadurite invecinate
din extravilanul municipiului Rm.Valcea, se respecta reglementarile cuprinse la cap.II,
subcap.2.1 punct.2.1.3 din RLU al PUG aprobat.

Resursele subsolului
Nu sunt terenuri care contin resurse identificate ale subsolului in PUZ propus.

Resursele de apa si platforme meteorologice
La aprovizionarea cu apa potabila se va tine seama de Normele de igiena si
recomandarile privind mediul de viata al populatiei, aprobate cu Ordinul Ministerului
Sanatatii nr.536/1997; de Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologica conf. Legii apelor 107/1996 precum si a HG
nr.930/2005 completate si modificate ulterior.

Intretinerea si buna functionare a instalatiilor locale de alimentare cu apa pentru
situatia de alimentare proprie prin put forat de mare adancime amplasat in puncul cel
mai ridicat, cota de nivel 370,0, protejat de o zona de protectie sanitara cu raza de
10,0m.

Nu sunt platforme meteorologice in prezentul PUZ.

Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate
PUZ propus nu cuprinde natural protejate.

Zone construite protejate
PUZ propus nu cuprinde zone de patrimoniu cultural construit.

Organizarea activitatii de salubritate
Se va face prin adoptarea unor solutii moderne, ecologice, care sa protejeze mediul
natural si antropic.

Pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare a deseurilor se va face pe baza
normelor in vigoare si in functie de tipul deseurilor pentru realizarea unei colectari
selective a acestora.

Depozitarea intamplatoare a deseurilor este interzisa si va fi sanctionata conform
legislatiei in vigoare.

Masurile de salubrizare a cimitirului nu trebuie sa creieze probleme privind sanatatea
populatiei, poluarea mediului sau degradarea cadrului arhitectural-urbanistic.


5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Expunerea la riscuri naturale
In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecari de teren,
nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanse de
zapada, dislocari de stanci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe baza
studiilor de specialitate si aprobate prin hotarari ale Consiliului judetean Valcea si/sau
Consiliul locala al municipiului Rm.Valcea.

Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri
naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este
interzisa.

Pe amplasamentul prezentului PUZ nu sunt zone expuse la riscuri naturale.

Expunerea la riscuri tehnologice
In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de
procesele industiale sau agricole care reprezinta pericol de incendii, explozii, radiatii,
surpari de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Pe amplasamentul prezentului PUZ nu sunt zone expuse la riscuri tehnologice.

Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice
Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot genera
riscuri tehnologice, este interzisa.

Asigurarea echiparii edilitare
Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, in pealabil, prin
contract, a obligatiei efectuarii, in totalitate, a lucrarilor de echipare edilitara a
cimitirului.

Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun
cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale
administratiei publice locale, culte, biserici si comunitati religioase, fundatii si asociatii
non profit, este interzisa.

Asigurarea compatibilitatii functiunilor
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre
destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei stabilita prin prezentul PUZ.

Conditiile de amplasare a constructiilor functie de destinatia acestora in cadrul
localitatii trebuie sa respecte prevederile din Anexa 1 la HGR 525/1996 Constructii
de cult.

Constructiile de zona urbanizata vor respecta conditiile de amplasare numai in
locatiile strict determinate, prevazute in prezentul PUZ.

Procentul de ocupare a terenului
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia ca procentul de ocupare a
terenului sa nu depaseasaca limita superioara stabilita conform prezentului PUZ.

Lucrari de utilitate publica
Autorizarea executarii altor constructii pe terenul care a fost rezervat in PUZ pentru
realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.

Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate pubica se face pe baza documentatiei de
urbanism, aprobate conf.legii.


III. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR


6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii.

Cladirile se vor retrage de la limitele laterale / posterioara a parcelei cu o distanta
minim egala cu jumatate din inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la
atic in punctul cel mai inalt, dar cu nu mai putin decat 6 m.
Distanta minima dintre doua cladiri invecinate va fi egala cu jumatate din inaltimea
cladirii mai inalte, masurata la cornisa sau atic in punctul cel mai inalt, dar nu mai
putin decat 3 m.
In cazul in care incaperi principale sunt orientate spre spatiul dintre cele doua cladiri,
distant minima va fi de 6 m.

Orientarea fata de punctele cardinale
Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a
recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale, cuprinse in Anexa 3 la HGR
525/1996 Constructii de cult.

Autorizarea executarii constructiilor pentru Capela mortuara si a locurilor de veci se
face tinand cont de orientarea dupa punctele cardinale est-vest, conform canoanelor
de cult ortodox, asa cum este prevazut in prezentul PUZ.

Amplasarea fata de drumurile publice
In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate
ale administratiei publice:
a/ constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de sevire, de intretinere si de
exploatare;
b/ parcaje, statii de calatori,
c/ conducte de alimentare cu apa, canalizare, sisteme de transport gaze, alte
retele si utilitati.

In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza,
fasiile de siguranta si fasiile de protectie.

Autorizarea constructiilor complementare si compatibile necesare functiunii
determinante de cimitir uman de cult ortodox, este permisa cu respectarea zonelor de
protectie a drumurilor delimitate conform legii.

In sensul prezentului regulament, constructii complementare si compatibile functiunii
prevazute in prezentul PUZ, sunt cele necesare realizarii de lucrari si monumente
funerare.

Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential navigabile
Pe amplasamentul prezentului PUZ nu este cazul.

Amplasarea fata de cai ferate din administrarea CN - CFR
Pe amplasamentul prezentului PUZ nu este cazul.

Amplasarea fata de aeroporturi
Pe amplasamentul prezentului PUZ nu este cazul.

Amplasarea fata de fasia de protectie a frontierei de stat
Pe amplasamentul prezentului PUZ nu este cazul.

Amplasarea fata de aliniament
Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului, cel dictat de distanta obligatorie din
axul drumului.
Retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa numai daca se respecta
coerenta si caracterul fronturilor stadale.
Autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu depaseste distanta
masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai apropiat punct al
aliniamentului opus.
Autorizarea constructiilor cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administratiei publice in zona drumului public :
In sensul prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre domeniul
privat si domeniul public.

Amplasarea in interiorul parcelei
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:
a/ distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei,
conf.Cod civil.
b/distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unitatii teritoriale de pompieri.


7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.
Sistemul de spatii publice - trama stradala, aleile pietonale / semicarosabile de 3,0 m,
pietele, spatiile verzi, etc - este complet reglementat prin PUZ; si in continuare, se vor
elabora proiectele tehnice detaliate, ca parte a procedurii de urbanizare.
Prevederea unui traseu major de circulatie pietonala, accidental carosabil si alei
pietonale de distributie cu ramificatii transversale si pante accesibile;
Pentru trama stradala se vor aplica profile transversale unitare, conform normelor
tehnice, care vor determina caracterul spatiului public si al zonei.
Parcelele destinate locurilor de veci vor fi delimitate de alei pietonale colectoare cu
latimea de 2,20 m si de alei dalate inierbate cu dimensiune de 1,20 m de aces la
locurile de veci, astfel dimensionate pentru a nu stanjeni fluxurile de circulatie

Accese carosabile
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de
acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelo
de stingere a incendiilor.
Accesul la drumul public se face in zona serviciilor si capelei mortuare.
Spatiile aferente accesului carosabil principal si a celor de serviciu in incinta sunt
stabilite prin PUZ.
Pentru carosabilul de incinta de interes local se recomanda limitarea vitezei de
deplasare a autovehiculelor la 5 km/h.

Accese pietonale
Spatiile aferente accesului pietonal principal si a celor de serviciu se vor stabili prin
PUZ. Accesele la drumurile publice se vor realiza pe baza unor proiecte realizate
in conformitate cu avizul eliberat de administratorul acestora.
Caile de circulatie utilitara, aleile principale si platformele vor fi asfaltate sau dalate.
Pentru aleile secundare se vor folosi dale ecologice structuri din agregate compactate
traforate care permit inierbarea.

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa numai
daca se asigura accesele pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei.
In sensul prezentului regulament, prin accese pietonale se intelege caile de acces
pentru pietoni, din drumul public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale,
precum si orice cale de acces public pe terenurile proprietate publica sau, dupa caz,
pe proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii.
Accesele pitonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu
handicap locomotor si care folosesc mijloace specifice de deplasare.
Prin PUZ s-au stabilit locatii concrete si servitutile de utilitate publica aferente pentru
trama stradala de interes local, strada Feteni, infrastructura edilitara.
Pe teritoriul urbanizat se instituie o zona de protective sanitara instituita 50,0 m in
jurul cimitirului interzice realizarea constructiilor de orice fel; Constructiile premise in
zona de protective sunt cele destinate personalului pentru intretinere si administrare.


8. Reguli cu privire la echiparea tehnico edilitara.

Toate cladirile se vor racorda la retelele edilitare publice.
In incinta se vor prevedea puncte de alimentare cu apa din reteaua publica.
Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de bransament si contorizare vor fi integrate in imprejmuiri sau cladiri.
Se interzice dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV
etc).
In zona de intretinere se va organiza un spatiu destinat colectarii deseurilor, accesibil
din spatiul public si unul pentru resturi vegetale (compost) propus a se amplasa in
plansa de reglementare.

Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea
racordarii de noi consumatori la retelele de apa, la instalatiile de canalizare si de
energie electrica.

Realizarea de retele edilitare
Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua publica se suporta in intregimev de
investitor sau de beneficiar.
Realizarea de retele in sistem local, canalizarea menajera cu fosa septica vidanjabila
in limita incintei cu perimetrul de protectie cu raza de 10,0 m , se suporta in intregime
de investitor sau de beneficiar.
Utilitatile se vor introduce in totalitate in subteran.


9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor.

Parcelarea

Operatiunea de divizare a terenului conf PUZ Plansa Reglementari 02 completata
cu plansele de detaliu D1 si D2.
Parcelarea interna se se va conforma din punct de vedere dimensional si ca
organizare generala normelor specifice, in vigoare. Densitatea bruta va fi de 7,5 10
mp/loc (1.000 1350 locuri/ha).

Toate constructiile se vor incadra in categoria de importanta C/D cu clasa de
importanta III-IV si gradul de rezistenta la foc II, fara adapostirea de spatii aglomerate
(sub 140 persoane concomitant).
Compozitional spatiile amenajate propuse pentru primire, capela si servicii funerare
sunt functional asezate aproximativ in centrul de greutate dar si urmare configuratiei
terenului amenajat. Prin compozitia spatial volumetrica si functionala a cimitirului
exista doua zone majore destinate amplasarii locurilor de veci, in stanga si in dreapta
accesului principal.
Suprafata de teren destinata inhumarii are o structura compozitionala rectangulara
Din centrul polarizator de primire se desprinde intr-o pare si cealalta o aleie majora de
circulatie pietonala si accidental carosabila cu latimea de 3,50 m si perpendicular pe
ea alei pietonale de distributie avand latimea de 2,20 m care conduc spre locurile de
veci. Aceste alei delimiteaza parcele cu morminte, parcele care pentru o buna
organizare sunt numerotate,

Exhumarea cadavrelor se poate face dupa minim un an de la data inhumarii si numai
in perioada 1 noiembrie 31 martie, iar dupa 7 ani de la deces , osemintele pot fi
deshumate in orice perioada ale anului fara avizul organului sanitary.
Desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir se pot face numai dupa 30 ani de la
ultima inhumare si dupa stramutarea tuturor osemintelor.
Functie de destinatia studiata pe teren - respectiv cimitir pot aparea deseuri
constituite din coronae funerare, flori, ce vor fi depozitate in recipient amplasati linga
aleea pietonala accidental carosabila si apoi depozitate pe o platforma special
amenajat de unde vor fi ridicate de serviciul de salubrizare si conduse la groapa de
gunoi autorizata sanitar.

Inaltimea cladirilor

Inaltimea maxima la cornisa a cladirilor nu va depasi 8 m si respectiv (D)+P+1. Se
admit nivele partiale (subpante, mezanine) cu conditia incadrarii in inaltimea la
cornisa reglementata.

Aspectul exterior al cladirilor

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu
contravene functiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) asa cum a
fost el descris in preambul si peisajului urban.
Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect
exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile
general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa. (HG 525/1996, Art.
32).

Cladiri
Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului.
Se interzice realizarea de pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Lucrari funerare sub si supraterane
Se pot utiliza seturi de componente tipizate pentru morminte, caz in care acestea
vor fi supuse autorizarii.
Nu sunt admise constructii supraterane decat de tip, cripta cu inaltimea maxima de
40 cm deasupra terenului amenajat si cruci sau obeliscuri pana la inltimea maxima
de 2,0 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLDIRILOR
10.Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri.

Parcaje

Accesul si stationarea oricaror autovehicule in incinta cimitirelor e interzisa, cu
exceptia celor de intretinere si exploatare. Parcarea autovehiculelor se va face in
afara drumurilor publice in parcari special amenajate.
Necesarul de parcaje:
1 loc la 10 persoane participante la ceremonie 2 x 20 locuri de parcare pentru un
loc de ceremonie + 5 locuri de parcare pentru personal.
- Realizarea unui numar total de 51 locuri de parcare autoturisme sau 40 locuri
autoturisme si 2 autocare; din care 30 locuri in zona accesului principal (sau 20
autoturisme si 2 autocare) si 21 locuri autoturisme in zona acceselor secundare.
- Realizarea unei statii de transport in comun cu 2 peroane amplasate de o parte si
de alta a strazii Feteni in zona accesului principal.

Spatii verzi

Teritoriul cimitirelor va fi structurat ca spatiu verde.
Pe ansamblul teritoriului cimitirelor, spatiul verde cu vegetatia aferenta (joasa, medie
si inalta) va ocupa minimum 30% din suprafata totala, fara a se lua in calcul
mormintele. Se interzice densificarea cimitirelor prin diminuarea saptiilor verzi.
Se instituie protective sanitara 50,0 m latime fata de conturul terernului aferent
cimitirului, zona in care nu se vor realize constructii.
- plantarea de arbori in incinta bordand aleile pietonale si in zona locurilor de
odihna, minim 1 arbore la 100 mp.
- perimetral cimitirului, in interior, se va organiza o fasie verde plantata cu vegetatie
joasa, medie si inalta cu latimea minima de 3 m, care nu poate fi utilizata pentru
inmormantari.
Se va realiza Planul Verde pentru intreaga suprafata a cimitirului
Eliminarea arborilor maturi din teritoriul ce urmeaza a fi urbanizat este interzisa, cu
exceptia situatiilor in care acestia reprezinta un pericol iminent pentru siguranta
persoanelor sau a bunurilor.

Imprejmuire

Imprejmuirile orientate spre spatiul public si spre terenurile vecine vor fi de tip
transparent cu inaltimea de 2,0 m, dublat cu gard viu. Spre partea plantata a zonei de
protectie sanitara imprejmuirile vor fi tot de tip transparent, cu inaltimea max. de 2,0 m.
Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton, chiar decorativ in
component imprejmurilor (garduri prefabricate din beton).
Tratamentul arhitectural al imprejmuirilor va fi adecvat functiunii.


III- ZONIFICAREA FUNCTIONALA

Zona destinata Gospodariei comunale- Cimitire, cu respectarea prevederilor ce
decurg din functiune.
Pe terenul studiat se prevad 5 subzone functionale si anume:
- subzone acces carosabil accidental
- subzone destinata circulatiei pietonale colectoare si de distributie
- subzone destinata parcelelor pentru amplasarea locurilor de veci
- subzone dotari administrative si de cult
- subzone destinata spatiilor verzi


11.Reguli cu privire la utizarea functionala.

Utilizari admise
lucrari funerare sub si supraterane
spatii pentru ceremonii funerare capele, platforme in aer liber
mobilier urban
spatii tehnice aferente functiunii de baza
cladiri / pavilioane administrative si de serviciu / intretinere, anexe sanitare
circulatii alei carosabile, semicarosabile si pietonale
2. UTILIZRI ADMISE CU CONDIIONRI
Utilizari admise cu conditionare

Nu e cazul

Utilizari interzise

Orice utilizari, altele decat cele admise la punctul 1.
Sunt interzise lucrari de terasament si sistematizare verticala de natura sa
afecteze amenajarile din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

IV POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

12.Procent maxim de ocupare a terenului.

Pentru constructii:
POT maxim = 2%
Densitatea bruta de utilizare:
10 mp/loc

13.Coeficient maxim de utilizare a terenului.

Pentru constructii:
CUT maxim = 0,04

ARHIGRUP SRL RM VALCEA
urbanist, arh. Adrian CIOCANAU